Gerçekler gizli kalmasýn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçekler gizli kalmasýn"

Transkript

1 01:01.qxd 11/21/2011 4:13 PM Page 1 Kardeþlik buluþmasýnda BÝRLÝK ÇAÐRISI AFRÝKA NIN KURTULUÞU ÝSLÂM DA u Kardeþlik Buluþmasý sloganýyla gerçekleþtirilen 2. Afrika Kýtasý Müslüman Ülke ve Topluluklarý Dinî Liderler Zirvesinin açýlýþ töreni Dolmabahçe Sarayýnda yapýldý. Açýlýþ konuþmalarýnda Ýslâm âleminin karþý karþýya bulunduðu problemler ve kurtuluþ çareleri konuþuldu. ÝSTÝÞAREYÝ ÝHMAL ETTÝK uaçýlýþta konuþan Baþbakan Erdoðan da bugün Ýslâm coðrafyasýnda yaþanan birçok sorunun temelinde, istiþarenin terk edilmesi, ihmal edilmesinin yattýðýný belirterek, Samimiyetle yapýlacak istiþarenin, kalýcý çözümler üreteceðine yürekten inanýyorum dedi. n9 da "Kardeþlik Buluþmasý" temasý etrafýnda düzenlenen 2. Afrika Dinî Liderler Zirvesi Dolmabahçe Sarayý nda gerçekleþti. Açýlýþa katýlanlar toplu "aile fotoðrafý" çektirdi. FOTOÐRAF: AA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Sürücüler gaz kesecek Ha be ri say fa 16 da 22 KA SIM 2011 SALI / 75 Kr YIL: 42 SA YI: YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR ni as ya.com.tr GENELKURMAY AÇIKLADI: 720 bin askerimiz var u Türk Si lâh lý Kuv vet le ri (TSK) bün ye sin de 365 i ge ne - ral, top lam 720 bin per so nelin gö rev yap tý ðý a çýk lan dý. 39 bin 975 su ba yýn bu lun du ðu TSK da, ast su bay sa yý sý 95 bin 824 o la rak du yu rul du. TSK da si lah al týn da i se 465 bin as ker var. n9 da ''LA REPUBBLICA''NIN HABERÝ Torino Üniversitesinde namaz tartýþmasý u Ý tal yan La Re pubb li ca ga ze te sin in haberine göre, bir yük sek li sans prog ra mý na ka yýt yap tý ran Melek adlý Türk ký zý nýn, ü niversite sek - re ter li ði ne gün i çin de 5 va kit na ma zý ný ne þe kil de kýlacaðýný sor ma sý ye ni bir tar týþ - ma ya se bep ol du n7 de Her fa kül te ye i ki mes cid! u Faruk Çakýr ýn makalesi nsay fa 8 de REKABET KURULUNDAN 12 bankaya soruþturma ure ka bet Ku ru lu, 2 Ka sým 2011 ta rih li top lan tý sýn da ban - ka cý lýk hiz met le ri pa za rýn da fa - a li yet gös te ren 12 ban ka hak - kýn da re ka bet so ruþ tur ma sý a - çýl ma sý na ka rar ver di. n10 da ISSN Gerçekler gizli kalmasýn YAKIN TARÝHÝMÝZLE ÝLGÝLÝ ÜSTÜ ÖRTÜLEN GERÇEKLERÝN AYDIN- LANMASI VE SORUMLULARIN ORTAYA ÇIKARILMASI ÝSTENÝYOR. ARAÞTIRMA KOMÝSYONU KURULMALI uchp Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün çýkýþýyla gündeme gelen Dersim Katliamý tartýþmalarý büyüyor. Resmî tarihin üstünü örtmeye çalýþtýðý katliamýn sorumlularýnýn ortaya çýkartýlmasý istenirken, olaylarda Mustafa Kemal'in rolü üzerinde duruluyor. Kimi tarihçi ve köþe yazarlarý, o günlerde ülkenin tek hakimi durumundaki bir kiþinin katliam operasyonundan haberi olmamasýnýn mümkün olamayacaðýný belirtiyor. CHP içinde çalkantýya yol açan Dersim olaylarýnýn öncesi ve sonrasýyla aydýnlatýlmasý ve gerçek sorumlularýn tesbiti isteniyor. TABULARIMIZDAN KORKMAYALIM u AKP Grup Baþ kan ve ki li Mus ta fa E li taþ, ''TBMM'de Der sim i le il gi li A raþ týr ma Ko mis yo nu ku rul ma sý'' teklifini deðerlendirdi. 'Ta bu la rý mýz dan kork ma ma lý yýz'' di yen E li taþ, þöy le ko nuþ tu: ''Tür ki ye'de tar tý þýl ma ya - cak hiç bir þey o la maz a ma bir ta raf tan bu ko nu lar a - raþ tý rý lýr ken, top lum sal vic da ný da ya ra la ma mak lâ - zým. Ta rih le yüz le þir ken, suç lu a ra mak ye ri ne, ta rih le yüz leþ me nin yo lu nu seç me li yiz. Ta bu la rý yýk mak, ta - rih le yüz leþ mek tir. Geç mi þi mi zi ha ta mýz la se va bý mýz - la de ðer len di rip o geç mi þin bi zim geç mi þi miz ol du ðu - nu bil me miz ge re kir. n8 de Lozan: "Dünyayý dine tercih" antlaþmasý u Der sim Ha di se si gi bi, Lo zan gö rüþ me le ri de a - raþ tý rýl sýn; ya kýn ta ri hin ger çek le ri bir bir gün yü zü ne çý ka rýl sýn. M. La tif Sa li hoð lu'nun ya zý sý n5 te Tunceli nin adý Dersim olsun Ha be ri say fa 8 de Hüsnü Mübarek'in gidiþi de Mýsýr'ý huzura kavuþturamadý. Göstericiler iktidarýn sivillere devrini istiyor. FOTOÐRAF: AA ASKERÝ YÖNETÝM ÝSTENMÝYOR Tahrir de kan durmuyor umýsýr da iktidarda bulunan Yüksek Askerî Konsey in yönetimi sivillere devretmesi talebiyle baþlatýlan gösterilerde en az 35 kiþi hayatýný kaybederken, yaralý sayýsýnýn ise 1700 ün üzerinde olduðu bildirildi. n7 de DEPREM GÖÇÜ DEVAM EDÝYOR Van da ayrýlýk gözyaþý döktürüyor uvan da meydana gelen depremlerin ardýndan Van Valiliði ne baþvuran depremzedeler çeþitli þehirlere gönderiliyor. Bazý vatandaþlar kýþý geçirmek için göç kararý alýrken, bazýlarý þehirden tamamen ayrýlýyor. Aileler Van dan ayrýlýrken gözyaþlarýný tutamýyorlar. n6 da ESKÝ ÖÐRETMENEVÝNDE KALAN Depremzedeye PKK lý saldýrýsý u Þýr nak ýn Ý dil il çe sin de ki es ki öð ret me ne - vi ne Þýr nak Va li li ði nce yer leþ ti ri len dep - rem ze de le re tah mi nî yaþ la rý 13 i le 17 a ra - sýn da de ði þen ki þi lik bir grup ta ra fýn - dan taþ lý ve mo lo tof lu sal dý rý dü zen len di. Sal dý rý yý dü zen le yen ler Ö ca lan ve PKK le hi - ne slo gan a ta rak kaç tý. n8 de

2 2 Y LÂHÝKA Bir adamýn yüzünden yüz köyü harap etmek E vet, öy le a cip bir is tib dat ki, ka nun lar per de sin de her ke sin vic da ný na ve mu kad de sa tý na, hat tâ el bi se si ne mü da ha le e der ler. Hem öy le bir zu lüm ve ce bir ki, bir a da mýn yü zün den yüz kö yü ha rap ve yü zer mâ sum la rý tec zi ye ve teh cir i le pe ri þan e der. Ý KÝN CÝ ME SE LE Ri va yet ler de, her i ki Dec ca lýn ha ri ku lâ de ic ra at la rýn dan ve pek fev ka lâ de ik ti dar la rýn dan ve hey bet le rin den bah se dil miþ. Hat tâ bed baht bir ký sým in san lar, on la ra bir ne vi u lû hi yet is nad e der di ye ha ber ve ril miþ. Bu nun se be bi ne dir? El ce vap: El-ilmü indâllah (Hakikati Allah bilir.) ic ra at la rý bü yük ve hâ ri ku lâ de ol ma sý i se: Ek ser tah ri bat ve he ve sa ta sev ki yat ol du ðun dan, ko lay ca ha ri ku lâ de öy le iþ ler ya par lar ki, bir ri va yet te, Bir gün le ri bir se ne dir. Ya ni, bir se ne de yap týk la rý iþ le ri üç yüz se ne de ya pýl maz de nil miþ. Ve ik ti dar la rý pek fev ka lâ de gö rül me si i se, dört ci het ve se be bi var: Bi rin ci si: Ýs tid rac e se ri o la rak, müs te bi dâ ne o lan ko ca hü kû met le rin de, ce sur or du la rýn ve fa al mil le tin kuv ve tiy le vu ku a ge len te rak ki yat ve i yi lik ler hak sýz o la rak on la ra is nad e dil me - siy le, bin ler a dam ka dar bir ik ti dar on la rýn þa hýs la rýn da te veh hüm e dil me ye se bep o lur. Hal bu ki, ha ki ka ten ve ka i de ten, bir ce ma a tin ha re ke tiy le vü cu da ge len müs bet me hâ sin ve þe ref ve ga ni met o ce ma a te tak sim e di lir ve ef ra dý na ve ri lir. Ve sey yi at ve tah ri bat ve za yi at i se, re i si nin ted bir siz li ði ne ve ku sur la rý na ve ri lir. Me se lâ, bir ta bur bir ka le yi fet het se, ga ni met ve þe ref sün gü le ri ne a it tir. Ve men fî ted bir ler le za yi at lar ol sa, ku man dan la rý na a it tir. Ýþ te hak ve ha ki ka tin bu düs tur-u e sa si ye si ne bü tün bü tün mu ha lif o la rak müs bet te rak ki yat ve ha se nat o müt hiþ baþ la ra ve men fî ic ra at ve sey yi at bî ça re mil let le ri ne ve ril me siy le, nef ret-i âm me ye lâ yýk o lan o þa hýs lar, is tid rac ci he tiy le, ehl-i gaf let ta ra fýn dan bir mu hab bet-i u mu mi ye ye maz har o lur lar. Ý kin ci ci het ve se bep: Her i ki Dec cal, â za mî bir is tib dat ve â za mî bir zu lüm ve â za mî bir þid det ve deh þet le ha re ket et tik le rin den, â za mî bir ik ti dar gö rü nür. E vet, öy le a cip bir is tib dat ki, ka nun lar per de sin de her ke sin vic da ný na ve mu kad de sa tý na, hat tâ el bi se si ne mü da ha le e der ler. (Zan ne de rim, asr-ý â hir de Ýs lâm ve Türk hür ri yet per ver le ri, bir hiss-i kab lel vu ku i le bu deh þet li is tib da dý his se de rek ok lar a týp hü cum et miþ ler. Fa kat çok al da nýp yan lýþ bir he def ve ha tâ bir cep he de hü cum gös ter miþ ler.) Hem öy le bir zu lüm ve ce bir ki, bir a da mýn yü zün den yüz kö yü ha rap ve yü zer mâ sum la rý tec zi ye ve teh cir i le pe ri þan e der. Ü çün cü ci het ve se bep: Her i ki Dec cal, Ya hu di nin Ýs lâm ve Hý ris ti yan a ley hin de þid det li bir in ti kam bes le yen giz li ko mi te si nin mu a ve ne ti ni ve ka dýn hür ri yet le ri nin per de si al týn da ki deh þet li bir di ðer ko mi te nin yar dý mý ný, hat tâ Ýs lâm Dec ca lý ma son la rýn ko mi te le ri ni al da týp mü za he ret le ri ni ka zan dýk la rýn dan, deh þet li bir ik ti dar zan ne di lir. Hem ba zý ehl-i ve lâ ye tin is tih ra ca týy la an la þý lý yor ki, Ýs lâm dev le ti nin ba þý na ge çe cek o lan Süf ya nî Dec cal i se, ga yet muk te dir ve dâ hî ve fa al ve gös te ri þi is te me yen ve þah sî o lan þan ve þe re fe e hem mi yet ver me yen bir sad râ zam ve ga yet ce sur ve ik ti dar lý ve me tin ve cev val ve þöh ret pe rest li ðe te nez zül et me yen bir se ras ker bu lur, on la rý tes hir e der. On la rýn fev ka lâ de ve dâ hi yâ ne ic ra at la rý ný, ri ya sýz lýk la rýn dan is ti fa de i le ken di þah sý na is nat ve o va sý tay la ko ca or du nun ve hü kû me tin te ced düt ve in ký lâp ve harb-i u mu mî in ký lâ býn dan ge len þid det-i ih ti ya cýn sev kiy le iþ le dik le ri te rak ki ya tý þah sý na is nad et ti re rek þah sýn da pek a cip ve ha ri ka bir ik ti dar bu lun du ðu nu med dah lar ta ra fýn dan i þâ a et ti rir. Devamý için bakýnýz: Þu â lar, Be þin ci Þu â, Ye ni As ya Neþ ri yat, s. 513 Hasbî bir Nur talebesi; Emin Büyükkaya: Okuma-yazmayý Risale-i Nur la öðrendim ni as ya.com.tr nun la Bur sa da 3-4 se ne dir ta ný þý yo ruz. Þim - O di ye ka dar gör dü ðüm na dir Nur ta le be le rin den bi ri dir E min A ða bey. 60 se ne dir Nur ta le be si ve müz min bir Ye ni As ya o ku yu cu su ve o nun çiz gi si nin de ta kip çi si o lan E min A ða bey de gör dü ðüm en bü yük ö zel lik; has bî, sa mi mi, a yak ol ma yý baþ ol ma ya ter cih e den ler den bir a ða be yi miz ol ma sý dýr. Sýh ha ti el ver di ði müd det çe ders le re de vam e den, ga ze te si ni her hâl ve þart ta mu hak kak te min e dip a lan ve o ku yan, beþ va kit na maz la rý ný, has sa ten de sa bah na maz la rý ný ca mi de ce ma at le ký lan bu a ða be yi miz le bir has bi hâl yap týk. Bu nu siz le re de ak ta ra yým is te dim. Biz sor duk, o da ce vap ver di. Ta biî bi raz has ta ol du ðu i çin, bu iþ te bi ze E min A ða be yin kýz la rý, A si me ve Si bel de yar dým cý ol du lar. n E min A ða bey, bi ze ký sa ca ken di ni zi ta ný týr mý - sý nýz? 1936 se ne sin de Di yar ba kýr ýn Çer mik ka za sýn da doð dum. 6 ya þýn day ken ba bam as ker de þe hit düþ müþ, ce na ze si da hi mem le ke ti ne gel me den þe hit ol du ðu yer de def ne dil miþ tir. Za ma nýn þart la rýn dan do la yý a i le miz den hiç bi ri ba ba mý gi dip gö re me miþ tir. Hâ len me za rý nýn ne re de ol du ðu bel li de ðil dir. 2 kýz kar de þim le be ra ber ba ba sýz kal dýk. Böl ge miz de ki örf ve â det ten do la yý an ne mi am cam la ev len dir miþ ler. Am ca mýn ya nýn da ye tim o la rak bü yü dük. Her tür lü sý kýn tý ya rað men Rab bi mi a ra ma ça ba sý i çi ne gir dim. Ba ba mýn ve fa tý nýn a cý sý da ha bit me den, bir müd det son ra da çok sev di ðim kýz kar de þim, bir kýþ gü nü Ben bütün kardeþlerime, Üstad dan, Be Risale-i Nur yolundan (Kur ân yolu olduðu için) ayrýlmamalarýný; Yeni Asya gazetemizi de, irtibatýmýzý saðladýðýndan dolayý her daim okumalarýný tavsiye ederim. has ta la na rak ve fat et miþ tir. Has ta lý ðý git tik çe þid det len miþ, te da vi gör me di ði i çin ve fat et miþ tir. Bu ka yýp be nim i çin zor lu bir im ti han ol muþ tur. Bu ka yýp lar ve an ne min ve ha yat ta ki di ðer kýz kar de þi min sý kýn tý la rý be ni, Rab bi me da ha çok yak laþ týr dý. Doð ru dü rüst kim se nin an lat ma ma sý na rað men, Al lah i çin sev da ya düþ tüm. Üs ta dýn de di ði gi bi Sev da sý bü yük o la nýn im ti ha ný a ðýr o lur. Ha ya tým bo yun ca kim se yi suç la ma mýþ, ken di im ti ha ným i çin ça ba la mý þým dýr. Ta nýþ tý ðým ba zý ar ka daþ la rým ba na na maz dan bah set miþ ler, ben de bu nun ü ze ri ne, Al lah a þü kür, da ha kü çük yaþ ta na ma za baþ la mý þým dýr. Þu a na ka dar da el ham dü lil lah hiç ak sat ma dan kýl ma ya de vam e di yo ruz. Al lah a þü kür 75 ya þýn da yým. Ya þý mýn ge tir di ði ba zý zor luk la ra rað men na maz la rý mý ce ma at le kýl ma ya gay ret et mek te yim. Ba zen öy le ol muþ tur ki, ký þýn git ti ðim bir çok sa bah na ma zýn da, tek ce ma at bi le ol sam Git me sem mi? gi bi bir duy gu ya ka pýl ma mýþ, sað lý ðým el ver di ði öl çü de va kit na maz la rý ný ca mi de kýl ma ya dik kat et mi þim dir. n Ri sa le-i Nur la ne re de, na sýl ta nýþ tý nýz? Be ni ha ya ta bað la yan ve da i ma se vin di ren þey ler dir Ri sa le ler se ne le riy di zan ne de rim yaþ la rýn day dým. n De mek ki si zin le ay - ný yaþ lar da ta ný mý þýz Ri sa le le ri E min a ða bey. Emin Büyükkaya E vet, iþ te o yýl lar da Ab dul ka dir E kin ci bey a dýn da â lim bir zat var dý. O bi ze gü zel þey ler den bah se der di, da ha son ra Di yar ba kýr dan bir ki tab ge ti re rek bi ze o ku ma ya baþ la dý. O ra da bir kaç ki þiy dik. Fa kat o ku duk la rý þey, da ha ön ce duy duk la rý ma hiç ben ze mi yor du. Ta biî bu a ra da o ya þý ma ka dar, da ha o ku ma-yaz ma bil mi yor dum. Da ha son ra bu ki ta býn A sayý Mu sa ol du ðu nu an la dým. O yýl lar da Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ha yat ta dýr ve ri sâ le le ri her ta ra fa, hat ta dün ya nýn her ta ra fý na gön de rip yay mak ta dýr. Ha lâ i çim de ki en bü yük uh de, Üs tad Haz ret le ri ni sað lý ðýn da i ken, im kân sýz lýk tan do la yý gi dip zi ya ret e de me yip, soh be tin de bu lu na ma yý þým dýr. Ger çi za man za man rü ya la rý mý za gel mek te dir el ham dü lil lah a ma Üs ta dýn sað lý ðýn da o nun la gö rü þe me mek be ni hep üz mek te dir. Ney se Ab dül ka dir Ho ca ki ta bý o ku duk ça biz vec de ge li yor duk. O ku du ðu ki tap el ya zý sýy la ya zýl mýþ týr. 3-4 ki þi i le baþ la dý ðý mýz soh bet hal ka mýz ge niþ le ye rek ço ðal mýþ týr el ham dü lil lah. Bu ar ka daþ gru bu muz da e ði tim li ki þi ler de var dýr. Her ak þam yat sý na ma zýn dan son ra bir a ra ya gel di ði miz bu ar ka daþ la rý mýz dan ben o ku mayaz ma da öð ren me ye baþ la dým. Çün kü, be ni ken di si ne cez be den Ri sâ le le ri o ku mam la zým dý. Çok þü kür o ku ma yý öð ren dik ve he men de ri sâ le le ri o ku ma ya baþ la dýk. Ar týk bi zim ka za mýz da her kes ri sâ le ler den ha ber dar o lu yor ve ce ma a ti miz de ço ða lý yor du þü kür. Ri sâ le le rin key fî o la rak ya sak lan dý ðý dö nem de el ya zý sý tam Kül li ya tým var dý. Ya sak ol du ðu i çin çe þit li yer ler de sak lan ma ya ça lý þý lan bu e ser ler en so nun da ka yýp la ra ka rýþ mýþ týr. n Ma þa al lah E min a ða bey, epey uð ra þmýþsýnýz... E vet. Bu a ra da bü yük bir is tek ve ar zuy la bir ta raf tan La tin al fa be si ni öð re ni yor, di ðer ta raf tan da Kur ân-ý Ke rim öð ren me ye baþ la dým. O ku ma yý ye ni öð re nen bir in sa nýn Ri sa le le ri o ku ma sý ne ka dar zor ol du ðu nu her kes tah min e de bi lir. Hiç yýl ma dan o ku ma yý, Ri sâ le o ku mak i çin öð re ni yor ve be nim i çin, þim di ye ka dar ha ya tý ma is ti ka met ve ren en bü yük kay nak, bu e ser ler o lu yor. Bu þe kil de de vam e der ken, ya þý mýz da ar týk ke mâ le er di ðin den ev len me za ma ný mýz gel di. O ra da da Ri sa le-i Nur la hem hâl ol ma nýn ke râ me ti ni, mü kâ fa tý ný gör dük. Hiç tah min e de me ye ce ðim þe kil de, Çer mik ka za mý zýn ta nýn mýþ ve zen gin bir in sa ný o lan Os man be yin ký zý i le ni þan la nýp ev len dim. Nor mal de bi zim hem tah si li miz yok tu, doð ru-dü rüst bir mes le ði miz yok tu, bir ta raf tan da fa kir dik. A ma bu ev li lik iþ te Ce nab-ý Hakk ýn bir lüt fu. Ka yýn pe de rim biz de ki ha li gör müþ (Nur ta le be si ol du ðu muz dan do la yý) ve mad dî se beb le ri na za ra al ma mýþ tý. Bu a ra da mes lek öð ren mek i çin de bir gay re tin i çi ne gir dim. O dö nem de ma ran goz lu ðu öð ren miþ ve Emin Büyükkaya aðabey, 60 senedir Nur talebesi ve istikrarlý bir Yeni Asya okuyucusu. Gazetesini her hâl ve þartta muhakkak temin eden ve okuyanlardan... bu mes lek ten pa ra ka zan mak i çin bir yer aç mýþ tým. Ka zan cým la Ri sâ le le rin art ma sý i çin de çok uð raþ týk þü kür. Ön ce den bel li ki þi le rin e vin de ya pý lan ders ler, ar týk Bir ye ri miz ol sun di ye rek yap tý ðý mýz gay ret ne ti ce sin de bir yer a lý na rak o ra da ya pýl ma ya de vam e dil miþ tir. Bu ye rin ta pu su va kýf a dý na dü zen len miþ tir. Ar týk bun dan son ra sý i çin u zak tan ge len le rin a ðýr la na ca ðý ve ders le ri ni ra hat lýk la ya pa cak la rý bir yer le ri var dýr. Gay ret ve mü ca de le miz sa de ce ken di i man la rý mý zý kur tar mak i çin de ðil dir, son ra ki ne sil ler de ö nem li dir. Bu se beb le ço cuk la rý mý da bu ders le re gö tü rüp na sip len me le ri ni sað la dýk el ham du lil lah se ne sin de mem le ke ti miz den gö çe rek Ýz mit in Göl cük ka za sý na gel dik Mar ma ra dep re min den son ra da Bur sa ya ge le rek yer leþ tik ve o ta rih ten be ri de Bur sa da i ka met et mek te yiz. n Pe ki E min A ða bey, biz si zin sa dýk bir Ye ni As - ya a þý ðý ol du ðu nu zu da bi li yo ruz. Ga ze te ni zi bul - mak i çin mar ket mar ket do laþ tý ðý ný zý da... Bi raz da bun dan bah se de lim. Ye ni As ya, nur cu la rý bir bi ri ne iç ti mâ i yat ta bað la yan bir bað dýr. Bu nu rah met li Zü be yir Aða bey çok gü zel i fa de et miþ tir ma lû mu nuz. Biz ön ce le ri Ýt ti had o ku yor duk se ne sin de hac ca git tim, dön dü ðüm de de Ye ni As ya çýk tý. O gün bu gün dür o ku rum. Bu la ma dý ðým ni ken di si ne cez be den Ri sâ le le ri o ku mam lâ zým dý. Çok þü kür bu sâ ik le yaþ la rýn da o ku ma -yaz ma yý da öð ren dik ve he men de ri sâ le le ri o ku ma ya baþ la dýk. Di ðer ta raf tan da Kur â n-ý Ke rim öð ren me ye baþ la dým. za man i se her ta raf ta a ra rým. '80 Ýh ti lâ lin den son ra Ye nias ya ga ze te si nin ba yi ler de sa týl ma sý na i zin ve ril me di ði za man lar da ken dim es naf ol du ðum dan ken di iþ ye rim de sa tar dým. Di yar ba kýr dan ge ti rir ve ya ge tir tir, her gün ben da ðý týr dým Ye ni As ya yý. O za man ka za mýz da ga ze te sa tar dýk. Ay rý ca o za man, ye ni çýk ma ya baþ la yan Can Kar deþ der gi si ni de biz sa tar dýk, da ðý týr dýk. E ðer e li miz de der gi ka lýr sa, on la rý da in san la rýn fay da lan ma sý i çin ço cuk la ra da ðý týr dýk. Þim di Al lah a þü kür ga ze te ka pý mý za ka dar ge li yor. n Son o la rak ne söy le mek is ter si niz? Ben bü tün kar deþ le ri me, Üs tad dan, Ri sa le-i Nur yo lun dan (Kur ân yo lu ol du ðu i çin) ay rýl ma ma la rý ný; Ye ni As ya ga ze te mi zi de, bi zim ir ti ba tý mý zý sað la dý ðýn dan do la yý her da im o ku ma la rý ný tav si ye e de rim.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Yardýmlar düzene girecek NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 26 Zilhicce 1432 Ru mî: 9 T. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý E ÞÝ VE FAT ET MÝÞ KA DIN LA RA YÖ NE LÝK BAÞ LATI LAN YAR DIM PROG RA MIN DAN YA RAR LA NA CAK LAR, TÜ BÝ - TAK'IN GE LÝÞ TÝR DÝ ÐÝ ''BÜ TÜN LE ÞÝK SOS YAL YAR DIM HÝZ MET LE RÝ'' VE RÝ TA BA NIY LA TES PÝT E DÝL DÝ. AÝ LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý nýn, e þi ve fat et miþ ka dýn la ra yö ne lik baþ lat tý ðý yar dým prog ra mýn dan ya rar la na cak lar, TÜ BÝ TAK ýn ge liþ tir di ði Bü tün le þik Sos yal Yar dým Hiz met le ri ve ri ta ba ný i le tek tuþ la tes pit e dil di. A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý Sos yal Yar dým lar Ge nel Mü dür lü ðü (SYGM) i çin ge liþ ti ri len Bü tün le þik Sos yal Yar dým Hiz met le ri Pro je si ge çen yý lýn Ma yýs a yýn da baþ la týl dý ve pro je tam o la rak 2014 te ta mam la na cak. Ge liþ ti ri len sis tem le sos yal yar dým la ra i liþ kin baþ vu ru de ðer len dir me, yar dým la rýn muh taç kim se le re u laþ tý rýl ma sý sü re cin de ka li te li, hýz lý ve gü ven li hiz me tin sað lan ma sý ve mü ker rer yar dým lar ko nu sun da ki su is ti mal le rin ö nü ne ge çil - Ta ri hi med re se 5 a sýr dýr ha fýz ye tiþ ti ri yor nsul TAN I I. Ba ye zid in ka pý a ða sý Hü se yin A ða ta ra fýn dan 1488 de yap tý rý lan, mi ma ri siy le il gi gö ren Bü yük A ða Med re se si nde 5 a sýr dýr ha fýz ye ti þi yor. Kur an e ði ti mi ve ril me si a ma cýy la ku ru lan med re se de e ði ti min pro fe sör dü ze yin de ki mü der ris ler ta ra fýn dan ve ril di ði ni be lir ten A mas ya Mü ze Mü dü rü Ce lal Öz de mir, Ya pý lý þýn dan gü nü mü ze ka dar ke sin ti siz Kur an e ði ti mi ve ril me si çok ö nem li de di. Ýl Müf tü sü Ýs ma il Ý pek i se Bü yük A ða Med re se si ni ha fýz fab ri ka sý na ben ze te rek, ta ri hi ya pý nýn i lim ken ti A mas ya nýn en ö nem li sim ge le rin den ol du ðu nu be lirt ti. Med re se de, þu an 115 ki þi nin ha fýz lýk e ði ti mi al dý ðý ný i fa de e den Ý pek, Bu gü ne ka dar iç le rin de pro fe sör o lan sa yý sýz ha fýz ye tiþ tir miþ Bü yük A ða Med re se si, yer li ve ya ban cý tu rist le rin de il gi o da ðý du ru mun da. Ben zer siz ö zel lik le re sa hip Bü yük A ða Med re se si a de ta bir fab ri ka gi bi ha fýz ye tiþ tir me ye de vam e di yor. de di. Amasya / a a An tal ya ya u çak la ge len tu rist sa yý sý 10.5 mil yo nu aþ tý nan TAL YA YA ha va yo luy la ge len tu rist sa yý sý nýn 10 mil yon 500 bi ni geç ti ði bil di ril di. Kül tür ve Tu rizm Ýl Mü dür lü ðü nden e din di ði bil gi ye gö re, An tal ya Ha va li ma ný na 1 O cak-20 Ka sým ta rih le ri a ra sýn da ge len yol cu sa yý sý 10 mil yon 503 bin 414 ol du. Ge çen yý lýn ay ný dö ne min de 9 mil yon 379 bin 376 tu ris ti a ðýr la yan An tal ya, bu yýl ha va yo luy la ge len tu rist sa yý sýn da yüz de 12 lik ar týþ ya ka la dý. An talya / a a 29 % me si a maç la ný yor. Sis tem sa ye sin de Tür ki ye de A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý SYGM ve Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Va kýf la rý (SYDV) a ra cý lý ðýy la yar dým u laþ tý rý lan ha ne ler de ya þa yan a i le bi rey le ri nin sos yo-e ko no mik ve de mog ra fik bil gi le ri i le ha len dev let ten al mak ta ol duk la rý yar dým la ra a it bil gi ler in ce le ne bi li yor. Baþ vu ru sa hip le ri nin yar dým al ma la rý na yö ne lik ka rar la ra e sas teþ kil e de cek bu in ce le me ler i çin pro je kap sa mýn da ge liþ ti ri len sis tem i le 12 fark lý dev let ku ru mu a ra sýn da on-li ne i le ti þim alt ya pý sý ku rul du ve 26 fark lý ve ri nin pay la þý mý sað lan dý. Ay ný za man da Bü tün le þik Sos yal Yar dým Hiz met le ri Sis te mi i le is te ni len is ta tis ti ki bil gi ler ha ne ve ki þi ba zýn da ü re ti le bi li yor. An ka ra / a a AN KA RA-KON YA Yük sek Hýz lý Tren (YHT) hat tý nýn, Kon ya da sa na yi den ti ca re te, tu rizm den sos yal ya þa ma ka dar bir çok a lan da iv me ka zan dýr dý ðý be lir ti lir ken, ken te yýl da 5 mil yon zi ya ret çi nin gel me si nin bek len di ði bil di ril di. Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ta hir Ak yü rek, Kon ya-an ka ra a ra sý YHT hat tý nýn fa a li ye te geç me si nin Kon ya a dý na bir dö nüm nok ta sý ol du ðu nu be lir te rek, hýz lý tren i le bir lik te or ta va de de Kon ya ya yýl da 5 mil yon zi ya ret çi bek le dik le ri ni söy le di. An ka ra-ýs tan bul hat tý nýn ta mam lan ma sýy la da Kon ya nýn Ýs tan bul un bir kom þu su ha li ne ge le ce ði ni di le ge ti ren Ak yü rek, Bu gün, Kon ya da o tu ra rak An ka ra da o ku mak ve ça lýþ mak im kân da hi lin de. Bü yük bir si ner ji o luþ tu ran Yük sek Hýz lý Tren ay ný za man da, bir ta rih ve kül tür þeh ri o lan Kon ya ya ge len mi sa fir sa yý sý ný ö nem li o ran da ar tý ra cak de di. Sel çuk Ü ni ver si te si (SÜ) Rek tö rü Prof. Dr. Sü ley man O ku dan i se Yük sek Hýz lý Tren hat tý nýn se fer le ri ne baþ la ya lý ký sa bir sü re ol ma sý na rað men Kon ya ve çev re il le re e ko no mik an lam da göz le gö rü lür kat ký lar sað la ma ya baþ la dý ðý ný vur gu la dý. Ör ne ðin, An ka ra dan Kon ya ya ve Kon ya dan An ka ra ya haf ta son la rý gü nü bir lik tur lar gö ze çar par ken, bu du rum ö nü müz de ki ay lar da Kon ya tu riz mi ne ye ni bir so luk ge tir me a dý na ö nem li bir ge liþ me o la rak de ðer len di ri le bi lir di yen O ku dan, YHT se fer le ri nin baþ la ma sý nýn ü ni ver si te a ka de mis yen le ri ni de ol duk ça mem nun et ti ði ni bil dir di. Konya / a a ÝHTÝYACI OLANLAR TEK TUÞLA TESBÝT EDÝLDÝ YA PILAN ça lýþ ma ne ti ce sin de el de e di len ve ri ler, Bo ða zi çi Ü ni ver si te si ta ra fýn dan yü rü tü len a raþ týr ma pro je si ne tes lim e di le rek ge rek li sa ha ça lýþ ma la rý baþ la týl dý ve son ra sýn da da il gi li a na liz le rin ya pýl ma sý sað lan dý. Ge çen haf ta Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin in ka týl dý ðý top lan - týy la a çýk la nan e þi ve fat et miþ ka dýn la ra yö ne lik yar dým prog ra mý kap sa mýn da, 2012 yý lý ba þýn dan i ti ba ren, ih ti yaç sa hip le ri nin gý da yar dým la rýn dan dü zen li o la rak fay da - lan ma la rý sað la na cak. Ay rý ca ih ti yaç sa hip le ri ne, TO KÝ nin in þa et ti ði alt ge lir gru bu ve yok sul ko nut la rýn da ve þart lý e ði tim yar dý mýn da, is tih dam ve mes lek e din dir me kurs la rýn da ön ce lik ve ri le cek. Ýh ti yaç sa hi bi ka dýn la rýn ço cuk la rý var sa, ço cuk la rý nýn e - ði tim burs la rýn dan, yurt hiz met le rin den ya rar lan ma sýn da da yi ne po zi tif bir ay rým cý - lýk o la rak uy gu la na cak. Ay rý ca, hu ku ki ve psi ko lo jik des tek de sað la na cak. SÜ Rek tö rü Prof. Dr. O ku dan, se fer le ri n baþ la masýndan sonra Kon ya ve çev re il le re e ko no mik an lam da gözle görülür katkýlar saðladýðýný söyledi. TOÐ RAF: AA YHT i le Kon ya ya yýl da 5 mil yon zi ya ret çi bek le ni yor TEKNE ÝLE AVLANAN BALIKÇILAR ÝSYAN ETTÝRDÝ KA RA KÖY sa hi lin de ol ta i le ba lýk tu tan bir grup va tan daþ, ký - yý da að a týp tek ne i le av la nan ba lýk çý la rý gö rün ce du ru mu de niz po li si ne bil dir di. Ba lýk çý lar a ðý top la ya na ka dar sa hil po li si gel - me yin ce va tan daþ lar is yan et ti. Dü zen li o la rak ba lýk tu tan bir grup ar ka daþ Ka ra köy sa hi li ne ba lýk tut mak i çin gel di. Ol ta la rý - ný su ya at mak i çin ha zýr la nan þa hýs lar, ký yý ya 50 met re me sa - fe de tek ne i le að a ta rak av la nan la rý gö rün ce du ru mu po li se bil dir di. U zun sü re bek le me le ri ne rað men de niz po li si ký yý ya ge lip að a tan ba lýk çý la ra mü da ha le et me di. Bu du rum ol ta ba - lýk çý la rý ný is yan et tir di. Bo ðaz da ve ký yý ya 50 met re me sa fe de að a ta rak ba lýk av la ma nýn ya sak ol du ðu nu an la tan ol ta ba lýk - çý la rý, Bu tür ka çak av lan ma lar yü zün den Mar ma ra De ni zi nde ve Ýs tan bul Bo ða zý nda ba lýk kal ma dý. Ba lýk lar he nüz bü yü me - den að i le top lu yor lar. de di. Ol ta la rýn boþ çe kil me si ni de að i le is tav rit av lan ma sý na bað la yan ol ta ba lýk çý la rý, Da ha ön ce po lis bi ze ký yý da tek ne ve að i le ba lýk av la yan la rý gö rür se niz ih bar e - din de miþ ti an cak ih bar et me mi ze rað men du ru ma mü da ha - le e den ol ma dý. þek lin de ko nuþ tu. Ýstanbul / cihan ÇO MÜ de fa kül te nin bi rin ci le ri ne 11 bin li ra ö dül ÇA NAK KA LE On se kiz Mart Ü ni ver si te si (ÇO MÜ), i ki fa kül te sin de bu yýl en yük sek or ta la ma yý tut tu ran öð ren ci le ri ne 11 bin li ra ö dül ve re cek. E ði tim Fa kül te si i le Ýk ti sa di ve Bi ga Ý da ri Bi lim ler Fa kül te si (BÝ ÝBF) öð ren ci le ri nin fay da la na ca ðý pi lot uy gu la ma, ba þa rý lý ol ma sý ha lin de ö nü müz de ki yýl di ðer fa kül te ler de de de ne ne cek. ÇO MÜ Rek tö rü Prof. Dr. Se dat La çi ner, ö dü lü öð ren ci le ri ça lýþ ma ya mo ti ve et mek i çin koy duk la rý ný söy le di. Gi riþ sý nav la rýn da en yük sek pu an la rý a lan öð ren ci le ri çe ke bil mek i - çin va kýf ü ni ver si te le ri gi bi kam pan ya lar dü zen le dik le ri ni be lir ten Rek tör La çi ner, Bu kam pan ya lar son de re ce ba þa rý lý ol du. Ýlk 2 bin 500 den 95 öð ren ci yi ve 50 ci va rýn da li se bi rin ci si ni Ça nak ka le ye çek me yi ba þar dýk. Bu yýl öð ren ci pro fi lin de ve il gi de kay da de ðer bir i yi leþ me var. E ði tim, te me lin de mo ti vas yon dur. Bu ne den le en i yi öð ren ci le ri ve en i yi öð re tim e le man la rý ný Ça nak ka le ye ge tir me niz ye ter li ol mu yor. Mo ti vas yo nu art tý rý cý i la ve ön lem le re de ih ti yaç du yu lu yor. de di. Çanakkale / ci han ir ti ni as ya.com.tr Su ri ye tu za ðý Su ri ye me se le sin de ge li nen nok ta, ba þýn dan be ri var o lan cid dî en di þe le rin i yi ce kat mer li ha le gel di ði bir a þa ma yý i fa de e di yor. Bir ta raf tan E sad i çin da ha ön ce le ri bi çi len ve al tý ay la i ki yýl a ra sýn da de ði þen va de ler al tý haf ta ya ka dar in di ri lir ken, di ðer ta raf tan Þam re ji mi nin mu ha lif le ri yok et mek i çin gö zü nü ta ma men ka rart tý ðý na iliþkin ha ber ler ge li yor. Ar dý ar ka sý gel me yen ö lüm ler si vil hal ký he def a lan o pe ras yon la rýn mý ne ti ce si, yok sa Þam re ji mi ni de vir mek i çin baþ la tý lýp hýz ve ri len si lâh lý di re niþ te hü kü met as ker le ri ve re ji min or ta ya sür dü ðü güç ler le mu ha lif ler a ra sýn da gi de rek þid det le nen ça týþ ma lar dan mý kay nak la ný yor? Oluþan tablo da gö rü nen o ki, bu su a lin ce va býn da i kin ci þýk ge çer li. Ya ni, bun dan ön ce Lib ya da sah ne le nen kan lý se nar yo, þim di Su ri ye de bir kez da ha viz yo na ko nu lu yor. Bu ra da da dü ne ka dar ö le si ye bað lý ol duk la rý E sad ý bý ra kýp mu ha lif le rin sa fý na ka tý lan as ker ler den söz e di li yor. E sad a i le si mu ha lif le ri ta ma men e zip yok et me gi bi bir he de fe ki lit le nir ve bu is ti ka met te her þe yi gö ze a lýp ça týþ ma la rý týr man dý rýr sa, her ke sin kork tu ðu kan lý iç sa vaþ teh li ke si ger çek o lur. Son dö nem de E sad a ya pý lan So nu nun Kad da fi gi bi ol ma sý ný is te mi yor san, da ha faz la di ren me i kaz ve teh dit le ri bu bað lam da dik kat çe ki ci. De mek ki, kan lý bir vah þe te sah ne o lan Lib ya nýn ar dýn dan Su ri ye de göz gö re gö re ben zer bir â ký be te doð ru sü rük le ni yor. Bu na hem A rap ba ha rý a dý al týn da bu ge liþ me le ri te tik le yen per de ge ri si ak tör ler ça nak tu tu yor, hem Þam re ji mi, hem de o nun la mü ca de le e den mu ha lif ler. E sad ýn ta kýn tý sý, biz de ki PKK i le eþ tut tu ðu Ýh van-ý Müs li mîn. O lay la rý Ýs lâm cý lýk la Pan-A ra biz min mü ca de le si o la rak ni te li yor ve 1950 den be ri Müs lü man Kar deþ ler le sa va þý yo ruz ve bu sa vaþ hâ lâ sü rü yor di yor. Bu sa va þýn o tuz yýl ön ce ki Ha ma kat li a mýn da on bin ler ce Ýh van men su bu nun kat li ne yol aç tý ðý, ta ri hin ka yýt la rýn da. Þim di ki ça týþ ma lar da da ö lü sa yý sý hýz la ar tý yor. Di le ði miz, ül ke bir kez da ha kan gö lü ne dön me den bu i þin mâ kul bir ne ti ce ye bað lan ma sý ve Su ri ye nin bu ba di re yi at la týp hu zu ra ka vuþ ma sý. A ma i þa ret ler ge ri li min da ha da týr ma na ca ðý bir tab lo yu gös te ri yor. Çün kü me se le a man sýz bir ik ti dar sa va þý na dö nüþ müþ du rum da. Ba tý lý güç ler E sad re ji mi nin düþ me si i çin bas tý rýr ve bu a maç la Þam da ki ik ti dar kad ro la rý i çin de de a dam a da ma mar kaj tak tik le ri uy gu la yýp E sad ý i yi ce tec rit et me ye ça lý þýr ken, E sad da gi de rek da ha faz la kö þe ye sý kýþ tý rýl mak ta ol du ðu nu gör me nin ver di ði pa nik ve pa ra no ya psi ko lo ji siy le, sað lýk lý ka rar a la bil me ko nu mun dan u zak la þý yor. Gi di þat, E sad ýn da Sad dam ve Kad da fi nin fe ci a ký bet le ri ne doð ru sü rük len di ði ni dü þün dü rü yor A ma E sad ýn Su ri ye top lu mun da a zýn lýk ta da ol sa güç lü bir ta raf tar kit le si ne sa hip ol ma sý, ül ke yi kan lý bir iç sa vaþ ris ki ne mu ha tap ký lý yor. Re ji min o lay lar dan so rum lu tut tu ðu Ýh van ýn es ki de ol du ðu gi bi þim di de du ru mun ne za ke ti ni dik ka te a lan fe ra set li ve ba si ret li bir ta výr or ta ya koy ma yý ba þa ra ma yýp ken di si ni yi ne ik ti dar mü ca de le si nin bir ta ra fý ol ma po zis yo nu na ko num lan dýr ma sý da, ne ti ce o la rak Su ri ye nin ba þý na bu kan lý tu za ðý ku ran la rýn ek me ði ne yað sü rü yor. Böy le bir tab lo da Tür ki ye nin tav rý ný i se an la mak müm kün de ðil. Bir ta raf tan dü ne ka dar çok sý ký fý ký ol du ðu, vi ze le ri kal dý rýp or tak ka bi ne top lan tý la rý yap tý ðý Su ri ye yö ne ti mi i le köp rü le ri ta ma men a tar ken, di ðer ta raf tan E sad ý de vir me ye ça lý þan si lâh lý mu ha lif le re ku cak a çý yor. Son ra da Lib ya da ö len ler ne ka dar in san sa, Su ri ye de ö len ler de o ka dar in san dýr di ye nu tuk lar a tý yor. Pe ki, Lib ya da ki ö lüm le rin so rum lu lu ðun da, Ýz mir üs sü nü NA TO u çak la rý na tah sis e den Tür ki ye nin pa yý ne? Ve ay ný þe yin Su ri ye de tek ra rý ný ne ti ce ve re cek po li ti ka la rýn i za hý var mý? Peki, ABD, Fran sa, Ýn gil te re gi bi ül ke ler Þam'a kar þý Tür ki ye yi ö ne sü rer ve AKP bun la ra teþ ne o lur ken, el le ri ni o ðuþ tu ran Ýs ra il'in hem mu ha lif le re ar ka çý kar gi bi gö rü nüp hem de E sad a on lar hak kýn da is tih ba rat vermesine ne demeli?

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Fetrette zaman Iþýksýz, köhne karanlýklar asrýnda, Uðuldar gecenin isyan rüzgârlarý Issýz pencerelerde yankýlanarak Yýldýzlar susunca katran karasý Sularda aksetmez mehtabýn yüzü Köpek sesleri karýþýr baykuþlara Þüpheler puslu camlarý týrmalar Aynalarda gizlenir esmer rüyalar Hýçkýrýklarla akar dudaklardan, Meçhule piþmanlýk gözyaþlarý Hüzün, keder kýskacýnda ruhlar Hayra giden tüm kapýlar kapalý Ümit ufkunda perçinli kilitler Zaman diliminde hapis fikirler Hücreler, atomlar ve zerreler Yabancýdýr tabiat benliðime ve Tulu eden müjdelerin ýþýklarýna *** Bir sayha da fetret hitam buldu Ýsrafil vari savt-ý ulvi ile canlandý Fecrin muzlimini yarýp aydýnlattý Kur'andan kalplere inen huzmeler Neþvü nema buldu hep hakikatler Yeni bir dünyanýn elmas kýlýcýyla Geceyi yaran nurlu aydýnlýðýnda Arkasýndan mehtap ýþýkla çevirdi Yýldýzlarýn þirin hutbesini yüzüme Kâinatýn ince kanaviçeye benzeyen Eseri tebessüm eder, harfi manalarla Ufuklarýma doðan irfan güneþi, atar Iþýklarýný içimdeki soðuk yamaçlara Isýnýr, renklenir, canlanýr derinlerden Esma-i hüsna tecellisi ile kalbimdeki Küçücük dünyamýn marifet ýþýklarý Kâinat ve varlýklarda gizemli huzur Muhabbetinde tecelli etmiþ müjdeler *** Mehdinin nefesiyle birden dirildi Arþtan ferþe þefkat, hikmet, rahmet Dalga dalga yandý âlemde meþaleler Mecrasýný buldu heceler, kelimeler Mevcudat ve içindeki ezkar-ý âlem Zikri hakký yöneldi sesler, nefesler Ýbadetle uðuldadý arþa çýkan nidalar Ýmanýn müjdesi yankýlandý ruhlarda Iþýða, güneþe, nura, sevince gark oldu Cennet asa baharda gülistana boyandý Sevda kokan hüzünlü kalbin kâbuslarý Kýrarak kelepçeleri þirk esaretlerinden Kalpler, Allaha yöneldi, buldular sürur. Ýnsaniyette iman, huzur nur üstüne nur. Ýt ti had Ýs lâm ýn çe kir de ði YAZAR CEBECÝ "BU ZAMANIN EN BÜYÜK FARZ VAZÝFESÝNÝN ÝTTÝHAD-I ÝSLÂM OLDUÐUNU, BEDÝÜZZAMAN'A GÖRE ÝTTÝHADIN MERKEZÝNÝN MEKKE VE MEDÝNE OLDUÐUNU" SÖYLEDÝ. YENÝ ASYA Ga ze te si ya zar la rýn dan Sa mi Ce be ci, Kah ra man ma raþ Ye ni As ya Vak fý Ör nek Zü be yir Gün dü zalp Kon fe rans Sa lo nu nda, Be di üz za man a gö re Ýt ti had-ý Ýs lâm ko nu lu bir se mi ner ver di. Be di üz za man ýn, ha ya tý ný Ýs lâm a a da yan bir Kur ân fe da i si ol du ðu nu söy le yen Ce be ci; Ýs lâm dâ vâ sý uð ru - na mü ca de le e der ken, öm rü bo yun ca e za ve ce za ya ma ruz ka lan Be di üz za man ýn, bü yük lü ðü ne ya ký þýr bir su ret te; ken di ne zul me den le re hak ký ný he lâl et miþ tir" de di. Sa mi Ce be ci ; Hz. E bu be kir in Ya Rab, ce hen - nem de vü cu du mu o ka dar ge niþ let ki, ehl-i i ma na yer kal ma sýn de di ði ni, Be di üz za man da týp ký Hz. E bu be - kir gi bi; Bu mil le tin i ma ný ný se lâ met te gö rür sem ce - hen ne min a lev le ri i çin de yan ma ya ra zý yým di ye rek; bu mil le tin iman se lâme ti na mý na her tür lü e zi ye te ve sür gün ya þa ma ya ra zý ol du ðu nun al tý ný çiz di. Cebeci, Be di üz za man Sa id Nur sî nin mis yon ve viz yo nu nun Bi zim ga ye miz, ehl-i i ma nýn i ma ný ný mu ha fa za et - mek; kab rin tek ki þi lik hüc re hap sin den kur tar mak ve mem le ket te sulh-u u mu mi yi te min et mek cüm le le - rin de i fa de si ni bul du ðu nu be lirt erek, hem Be di üz za - man ýn, hem de Nur Ta le be le rinin mis yo nu nun, bu cüm le ler de i fa de e dil di ði ni, ül ke miz de a sa yiþ ve hu zu - ru te min et mek is te yen le rin Be di üz za man a ve Ri sa lei Nur lar a sa hip çýk ma la rý ge rek ti ði ni söy le di. Romanýmýzdaki Ýstanbul Þair Yazar Ekrem Kaftan T. C. MANÝSA 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Dosya No : 2009/975 Tal. Bir borç tan do la yý i po tek li, a þa ðý da ta pu kay dý, ev sa fý ve kýy me ti ya zý lý ta þýn maz ceb ri ic - ra yo lu i le sa tý la cak týr. Ýþ bu sa týþ i la ný nýn Ý ÝK. 127.mad de si ne gö re ta pu da ad re si bu lun ma - yan il gi li le re ve teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. SATILACAK TAÞINMAZIN TAPU KAYDI: Ma ni sa i li, Mer kez Ýl çe si, A tý cý Mah, 4 Cilt, 359 Say fa, 377 a da, 9 par sel de ka yýt lý, za min kat, 6 no lu ba ðým sýz bö lüm de, 120,50 m 2 dük kân ni te lik li ta þýn maz. ÝMAR DURUMU : Bitiþik nizam, 6 kata müsadeli mesken adasýnda kalmaktadýr TAÞINMAZIN HALÝ HAZIR DURUMU ve EVSAFI: Sa tý þý ya pý la cak o lan ta þýn ma zýn ad re si ; Ni þan cý pa þa Ma hal le si, Ya man lar Cad de si, No: 16 Ay dýn Apt. Ze min Kat, 6 No lu Dük kân Mer kez/ma ni sa'dýr. Dük kân gi ri þi a lü min - yum doð ra ma ve ca me kân þek lin de ya pýl mýþ týr. Dük kân, gi riþ te sa lon kýs mý i le i ki o da - dan o luþ mak ta dýr. Mut fak bu lun mak ta dýr. Ar ka ta ra fýn da ki bah çe kýs mý nýn üs tü ka pa - týl mýþ, bah çe yer ve du var la rý fa yans i le dö þen miþ tir. Bu ra da wc o la rak kul la ný lan bö - lüm ya pýl mýþ týr. O da ka pý la rý ah þap doð ra ma dýr. O da pen ce re le ri i se pvc doð ra ma o la - rak ya pýl mýþ týr. Yer dö þe me le ri gra nit se ra mik dö þe li dir. Du var ve ta van lar sa ten al çý ü - ze ri plas tik bo ya lý dýr. Du var ke nar la rýn da kar ton pi yer sü sü mev cut tur. Mut fak tez gâh lý o lup, alt ve üst do lap lý dýr. Dük kân so ba i le ý sý týl mak ta dýr.e lek trik ve su yu mev cut tur. Kul la ným a la ný 120 m 2 ci va rýn da dýr. Ta þýn maz; çar þý ve a lýþ ve riþ mer kez le ri ne, e ði tim i le sað lýk ku ru luþ la rý na yü rü me me sa fe sin de dir. TAKDÝR OLUNAN KIYMETLERÝ: Mes ke nin kýy met tak di ri ,00 TL o la rak be lir len miþ o lup be lir le nen bu de ðer ke sin leþ miþ tir. SATIÞ ÞARTLARI: 1.) Ta þýn maz la rýn 1. a çýk ar týr ma sý a þa ðý da ki tab lo da ya zý lý gün ve sa at ler de Ma ni sa Ad li ye si Ze min Kat Z/57 no lu Sa týþ O da sýn da ad re sin de ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa - týþ gi der le ri ni geç mek þar týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la yi ne a þa ðý da ki tab lo da ya zý lý gün ve sa at ler de Ma ni sa Ad li ye si Ze min Kat Z/57 no lu Sa týþ O da sýn da ad re sin de 2. art týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu art týr ma da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy - la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç - me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) Ý ha le dam ga pu lu, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý, tel la li ye har cý ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de - nir sa yý lý KDV Ka nu nun is tis na lar baþ lýk lý 17.mad de sinin 4-L ben di ge re ðin ce i ha - le a lý cý sý, KDV ö de me ye cek tir. 3) Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len de ðe rin % 20'si nis pe tin de pey ak çe - si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i - le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. 4) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 5) Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 6) Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 7) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/975 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc.Ýf.K.126) Yö net me lik Ör nek No: 27 (*) il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: ÞA ÝR ve ya zar Ek rem Kaf tan, Türk ro ma nýn - da ki Ýs tan bul u an la ta cak. E de bi yat Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði (ES KA - DER) nin dü zen le di ði Bâ bý â li Soh bet le - ri nde ko nu þa cak o lan Kaf tan, bin ler ce yýl - dan be ri þi ir le re, þar ký ve film le re ko nu o lan muh te þem þe hir Ýs tan bul un, ro ma ný mýz da e le a lý ný þý ný an la ta cak. Top lan tý Ti maþ Ki tap Kah ve de, 24 Ka sým Per þem be gü nü sa at de baþ la ya cak. Ek rem Kaf tan ýn e di tör lü ðü nü yap tý ðý ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür A.Þ. ta ra fýn dan ya yým la nan, Türk Ro ma nýn dan Bir De met Ýs tan bul ad lý ki tap bu gün ler de ya - yým lan dý. E ser de Tan zi mat tan gü nü mü ze ka dar ya zý lan ö nem li ro man lar da ki Ýs tan bul mo tif le ri iþ le ni yor. Ýs tan bul/ YE NÝ AS YA yýl la rý a ra sýn da Os man lý ca ya yým la nan 60 a det ço cuk der gi si me rak lý la rýy la bu lu þu yor. Geçmiþten bu güne çocuk dergileri TÜR KÝ YE'DE 59 yýl lýk ta rih gün yü zü - ne çý ký yor yýl la rý a ra sýn da Os man lý ca ya yým la nan 60 a det ço cuk der gi si me rak lý la rýy la bu lu þu yor. Geç - miþ i le ge le cek a ra sýn da ki köp rü yü o - luþ tu ran ya pý taþ la rýn dan ki tap ve der - gi le rin gün yü zü ne çý ka rýl ma sý, geç - mi þi mi ze ol du ðu ka dar, bu gü nü mü ze ve ya rý ný mý za da ý þýk tu ta cak týr. Bu e - ser ler, dö ne min sos yo lo jik, kül tü rel, si ya sal, e ko no mik, ta rih sel ve e de bi yan sý ma la rý ný son ra ki ku þak la ra mi ras o la rak ta þýr lar. Ço cuk der gi le ri de e ði - tim ta ri hi, ço cuk e de bi ya tý ve ço cuk e - ði ti mi i çin ol du ðu ka dar sos yal ta rih, si ya sal ta rih, kül tü rel ta rih, e de bi yat, ba sýn ve di ðer dal lar la il gi le nen a raþ - týr ma cý lar i çin çok ö nem li kay nak lar ni te li ðin de dir. Her top lum, ta ri hin her dev rin de ço cuk la rýn e ði ti mi, öð re - KALP, GÖ NÜL VE FÝ KÝR BÝR LÝK TE LÝ ÐÝ NE ÖN CE LÝK ÝHLÂS ve U huv vet Ri sa le le ri i le Müs lü man la rýn it ti fa ký ný he def le yen Be di üz za man ýn 1909'da ver di ði bir be ya nat ta Bu za ma nýn en bü yük farz va zi fe si nin Ýt ti had-ý Ýs lâm ol du ðu nu" söylediðini belirten Ce be ci söz - le ri ne þöy le de vam et ti. Be di üz za man a gö re: Ýt ti ha dýn mer ke zi, Mek ke ve Me di ne dir. E ði tim a lan la rý bü - tün ca mi, mes cid ve med re se ler dir. Re i si de Hz. Mu ham med'dir (asm). Ýt ti had-ý Ýs lâm ýn, dev let ler a ra sýn - da si ya sî bir lik te lik ten ön ce, tüm Müs lü man la rýn Tev hid i nan cý et ra fýn da kalp ve fi kir bir li ði sað lan ma sý ge - re ki yor. Bu it ti ha dýn i se i lim le ol ma sý, gü nü müz si ya sal Ýs lâm cý la rýn an la dýk la rý nýn ak si ne, kalp, gö nül ve fi - kir bir lik te li ði ne ön ce lik ver di ði ni bu ko nu da te lif et ti ði Ri sa le-i Nur e ser le riy le bu nu te mi ne ça lýþ mýþtýr. "A za met li baht sýz bir kýt a nýn, þan lý ta li siz bir dev le tin, has ta a lil bir uz vun, sa hip siz de ðer li bir kav min re çe te si it ti ba-ý Kur ân dýr di yen Be di üz za man ýn bu mü ca de le si ni; Med re se tü'z-zeh ra pro je - siy le ha ya ta ge çir me ye ça lýþ tý ðý ný an lat tý. Med re set üz Zeh ra, Ýt ti had-ý Ýs lâm ýn çe kir - de ði dir, di yen Ce be ci; A rap ça nýn va cip, Türk çe nin lâzým, Kürt çe nin ca iz ol du ðu bu ü ni ver si te ler de, din ve fen i lim le ri nin bir lik te o ku tu la ca ðý ný ve i lim yo luy la Ýt ti - had-ý Ýs lâ mýn o lu þa ca ðý ný sa vun du. Bu ko nu da da sýk sýk Be di üz za man ýn gö - rüþ le ri ne yer ver di. Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya tý nýn her dev re sin de, bu ü ni ver si te pro je si ni ha ya ta ge çir mek i çin mü ca de le ver di ði ni ak ta ran ya zar; Be di üz za man ýn bu i de a li nin mad de ten ta hak kuk et me di ði ni, a ma Ri sa le-i Nur lar ýn te li fi ve mem le ket coð raf ya sýn da med re se ler, ders ha ne ler va sý ta sýy - la sis tem leþ me siy le, Med re set'üz-zeh ra nýn vü cud bul du ðu nu söy le di. Bu gün A na do lu nun her kö þe sin de, her vi lâ ye tin de, her il çe sin de, hat ta her bel de sin de, bu pro je ha yat ta dýr di yen Sa mi Ce be ci; Be di üz za man ha yat ta i ken bu Nur Ders ha ne le ri ta hak kuk et miþ tir, bu pro je nin sa hi bi de uy gu la - Sami Cebeci ti mi, ter bi ye si ve ah lâ ký gi bi ko nu lar da kay gý ta þý mýþ lar dýr. Bu ser gi i le o dö - nem de ya yým la nan der gi le re ge nel bir ba kýþ koy mak, gör sel li ði ni ö ne çý kar - mak, dik kat le ri bu yö ne çe ke rek da ha çok a raþ týr ma cý nýn bu a la na e ðil me si - ni sað la mak he def len mek te dir. De - ðer li kü tüp ha ne ci le ri miz Ay þe Ka sap ve Nus ret Sön mez in öz ve ri siy le or ta - ya çý kan ser gi de, 1869 da çý ka rý lan Ýlk Os man lý ço cuk der gi si Mü mey yis in sa yý la rý, bu a lan da en u zun sü re ya yýn ya pan Ço cuk la ra mah sus ga ze te ( a ra sý 626 sa yý) ve Ha zi ne-i et fal, Lâ ne gi bi ün lü der gi ler me rak lý - la rý na su nu la cak. Ser gi, 22 Ka sým Sa lý gü nü Sul tan bey li Muh sin Ya zý cý oð lu Kül tür Mer ke zi Ay dos Kü tüp ha ne si ser gi sa lo nun da me rak lý la rýy la bu lu þa - cak. Ýstanbul/YENÝASYA yý cý sý da Be di üz za man ýn ken di si dir" de di. Zü be yir Gün dü zalp Kon fe rans Sa lo nu nda ka la ba lýk bir top lu lu ða hi tap e den Sa mi Ce be ci, se mi ne rin so nun da; so ru ce vap bö lü mü nün ar dýn dan, ki tap la rý ný im za la ya rak o - ku yu cu la rýy la soh bet et ti. Kah ra man ma raþ /Ye ni As ya Þiir Þöleni Kosova da yapýlacak TÜRKÝYE Yazarlar Birliðinin 2 yýlda bir düzenlediði Türkçenin Uluslararasý Þiir Þöleni nin dokuzuncusu Kosova da yapýlacak. Türkiye Yazarlar Birliðinden yapýlan açýklamaya göre, ilki 1992 de Bursa da yapýlan Türkçenin Uluslararasý Þiir Þöleni nin dokuzuncusu 2011 in Mehmet Akif Yýlý olmasý dolayýsýyla babasý Kosovalý olan Mehmet Akif Ersoy un anýsýna, Kasým 2011 tarihlerinde Kosova nýn Prizren þehrinde gerçekleþtirilecek. Birliðin, Türkçenin zengin þiir varlýðýný ortaya koymak ve Türk dünyasýnýn yaþayan þairlerini biraraya getirmek amacýyla düzenlediði þölene Türkiye den, Türk cumhuriyetlerinden ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden 100 kadar þairin katýlmasý bekleniyor. Türkçe yazan þairlerin katýlacaðý þölen programý kapsamýnda, Mehmet Akif in baba memleketi Susiþa köyü de ziyaret edilecek. Ankara / aa BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Bilgilerimizin bize, ölçülerimize, duygularýmýza göre olduðunu, mutlak bilgiye ulaþamayacaðýmýzý ileri süren felsefe görþü, görecelik. 2. Üretilen maddeleri tanýtýcý her türlü yazýlý veya basýlý bilgi, marka, damga ve iþaretleri içeren ve ürünlerle birlikte sunulan veya ambalajýnda basýlý bulunan tanýtým bildirimi.- Her vakit, sürekli olarak. 3. Alýnan mal deðerinin önceden ödenmeyerek daha sonra bölüm bölüm ya da tümünün ödenmesi.- Gök gürültüsü. 4. Ansýzýn ortaya çýkan.- Karýn güneþsiz havada lodos yeliyle erimesi hali.- Dinî inancý olmayan. 5. Dað ve kayalardaki oyuklarda bulunan su birikintisi.- Rusçada evet.- Ýnsan, adem. 6. Bir þeyin geçtiði veya önce bulunduðu yerde býraktýðý belirti, niþan, alamet, emare.- Çimento harcýndan yapýlan künk, boru.- Sin. ve TV herhangi bir nedenle filmin atlamasý, görüntünün perdeye veya ekrana tam olarak gelmemesi. 7. Bir diþli çarkta veya bir vidada iki diþ arasýnda kalan çukur bölüm.- Demiri simgeleyen harfler. 8. Sonsuz, ölümsüz, bengi.- Adaletle ilgili. 9. Lor peyniri.- Bitkisel, bitkilerle ilgili. 10. Topraðýn kaymasýný veya suyun akmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar ABD uzay araþtýrmalarý merkezi. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ki ton lu Ze non'un fel se fe si, sto a cý lar. 2. Dev - let ten ö lü mü nü is te me.- A ley his se la mýn ký sa sý. 3. Çok et ki li, coþ kun, ge - nel lik le ki þi sel duy gu la rý di le ge ti ren e de bi yat.- Bir ka le nin ve ya tah kim e - dil miþ bir ye rin tes li mi. 4. Bir bit ki tü rü. 5. Rast ge le rek, rast lan tý so nu cu o la rak. 6. Bir dü þün ce ve ya ka ra rý be nim se me ye rek kar þý çý kan. 7. Bir ses - len me ni da sý.- Çe kin me, sa kýn ma. 8. Sap lan tý, sa - bit fi kir.- Yýl dýz spor cu. 9. Gü ney Af ri ka'nýn mil - let ler a ra sý tra fik i þa re ti.- (Ter si)za man di li mi.- Al týn Li ra. 10. Dü þün ce - siz ce pa ra har ca yan kim - se. 11. Sat ranç ta mað lu - bi yet. 12. A rit me tik, ce - bir, ge o met ri gi bi sa yý ve öl çü te me li ne da ya na rak ni ce lik le rin ö zel lik le ri ni in ce le yen bi lim le rin or - tak a dý BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H A M D A L E M Ý N Ü T E D E B E A S Ý T A N E L E L E A N Y H A Z Ý N E N E M E K A A T E T O M Ý M O D A S N A N E R E K E L E T S Ý N Ý S O T O N A R A M K O N A K M R A D Ý A S Ý T F Z O A N A K A R A M A Y A Z Y A Z B K E R A M E T Ý

5 VECÝZE Ýnsanýn fýtratýnda bekaya karþý gayet þedit bir aþk var. Hattâ her sevdiði þeyde, kuvve-i vâhime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Ne vakit zevâlini düþünse veya görse, derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar, aþk-ý bekadan gelen aðlamalarýn tercümanlarýdýr. Bediüzzaman, Lem alar, Üçüncü Lem a, s. 21 MÜCAHÝT ÇAKIR MAKALE 5 Y KASIM ALÝ FERÞADOÐLU TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Ken di miz le yüz leþ mek Ýn san ya ra tý lý þý ge re ði her za man ken di siy le yüz leþ me ih ti ya cýn da dýr. Ken di siy le yüz leþ - mek ten kor kan in san lar ha yat tan lez zet a la - ma ya cak la rý gi bi, is ti ka met le ri ni de mu ha fa za e de mez ler. Bun dan do la yý dýr ki, ken di miz le kork ma dan yüz leþ me miz lâ zým. Dü þün mek ve ha yal, yüz leþ me nin i ki mü - him un su ru dur. Bun la rý bir bi rin den a yýr mak müm kün de ðil dir. Dü þün mek in sa nýn ken - di ne gel me si ne, ha yal i se gü zel lik le re ka vuþ - ma sý na se bep ol mak ta dýr. Ha yal, Al lah ýn in san la ra bah þet ti ði bir ni - met tir. Ha yal, in sa ný bü tün kâ i nat i çe ri sin de gez di re bi le cek bir duy gu ol du ðu gi bi; in san â ciz kal dý ðý bir çok ha di se yi bu sa ye de ra hat - lýk la ye ri ne ge tir mek te dir. Ba þý boþ ha yat lar ha yal i le bir an lam ka zan mak ta dýr lar. El bet te in san, gâ ye siz ve an lam sýz ha yal ler pe - þin de koþ ma ma lý dýr. Bu tür ha yal ler pe þin de o lan in san la ra ha yal pe rest de nir. Öy ley se in san ha yal et me li, fa kat ha yal pe rest ol ma ma lý dýr. De mek ki, in san ga ye siz ha yal ler den kork - ma lý dýr. Ha yal pe rest der ken, ger çek leþ me si müm kün ol ma yan an lam sýz ha yal ler pe þin - de ko þan lar kas te di lir. Ha yal ler den ne ti ce al mak i çin ha yal ler le duy - gu la rýn ay ný mec râ da ol ma la rý ve ha yal-a kýl bir - lik te li ðiy le kalb de is ti ka met ver me li dir. Ken di - miz le yüz leþ ti ði miz de i se, a kýl ve kal bi miz, ha ya li - mi zin boþ ta kal ma sý na i zin ver me me li dir. Ha yal a kýl la be ra ber o lur sa or ta ya gü zel ve doð ru dü - þün ce ler çý kar. E ðer ha yal nef sin em rin de o lur sa, bi ze za ra rý do ku na cak týr. Ce nâb-ý Hak, biz ler den, zi hin ve fi kir de gü zel - lik ler a çan ha yal ler kur ma mý zý is te mek te dir. Za - ten Ce nâb-ý Hak biz le ri böy le gü zel ha yal ni me - tiy le gü zel leþ tir miþ tir. Her ni me ti yer li ye rin de kul lan ma mý zý is te di ði gi bi ha yal duy gu su nu da yer li ye rin de kul lan ma mý zý biz den is te mek te dir. Doð ru ya u laþ mak i çin ha ya týn bü tün sah fa la - rýn da ken di miz le yüz leþ me miz lâ zým dýr. Ya ni, sor gu la ma mýz, yap týk la rý mý zý test et me - miz lâ zým dýr. Bu test ten te miz çýk ma mýz i çin i se ya þa dý ðý mýz me kâ nýn te miz ol ma sý ge rek ti ði gi bi ha yal le ri mi zin gez di ði â lem le rin de te miz ol ma sý ge rek mek te dir. Bir ba ký ma kul luk va zi fe si, mad dî ve mâ ne vî te miz lik ten geç mek te dir. Bun dan do la yý dýr ki, te miz ha yal ler le ya pa ca ðý - mýz yüz leþ me ler i yi ne ti ce ler ve rir. Öy ley se ken di mi ze dö ne rek kim ol du ðu mu - zu ve ni çin bu dün ya da bu lun du ðu mu zu ve ne o la ca ðý mý zýn mak sa dý ný an la ma ya ça lý þa lým. Bu nu sa de ce ha ya tý mý zýn ba zý an la rýn da de ðil, bü tün za man la rýn da dü þü ne lim. Ta ný ma ve an la ma da sü rek li lik e sas týr. E ðer sü rek li lik ol - maz sa he de fe var mak zor la þa cak týr. Bu gün in san la rýn en bü yük prob le mi ken - di le ri ne ya ban cý laþ ma la rý dýr. Ken di miz den u zak laþ ma ne ti ce sin de dý þý mýz da ki â lem de a - ra yýþ la ra çý ký yor a ma ne ya zýk ki a ra dý ðý mý zý bu la mý yo ruz. Ne ti ce de ken di mi zi kay bet - mek ten baþ ka ba zý ger çek ler den u zak la þý yor ve var lýk la rýn ma hi ye ti biz den giz le ne rek yi ne biz le re kar þý düþ man i miþ gi bi gö zü kü yor. Ýn sa nýn ken di ne dön me si çok ö nem li bir o lay - dýr. Bu nun i çin bi zi al da tan; ön ce biz den gö rü - nüp, son ra bi zi vu ran i ki mü him iç düþ ma ný ber - ta raf et me miz ge rek mek te dir. Nefs-i em mâ re ve þey tan. Ken di mi ze dön me a ra yýþ la rý ya par ken bu i ki düþ ma nýn tu zak la rý na kar þý te tik te ol ma mýz ge rek ti ði ni u nut ma ma mýz lâ zým dýr. Ba zen kü - çük ve e hem mi yet siz gi bi gö rü nen sap ma lar biz - le ri düþ man la rýn ku ca ðý na i ti ver mek te dir. Öy ley se ken di mi zi ih mal et me me miz lâ - zým dýr. Zi ra ken di mi zi ih mal et ti ði miz an lar i çe ri den vu rul du ðu muz an lar dýr. Bi zi il gi len - dir me yen iþ ler le uð ra þýr ken ken di ben li ði mi - zin i çe ri den fet he dil di ði ni ço ðu za man geç an la rýz. Bu du ru ma kar þý a lý na bi le cek en gü - zel ted bir iç ka le mi zi sað lam tut mak týr. Ya pý la cak o lan ken di mi zi i yi ta ný dýk tan son ra ne fis ve þey tan gi bi düþ man la rýn ne re de ve han gi si lâh lar la bi ze hü cum e de bi le ce ði ni he sap la yýp ted bir al mak týr. Ken di dün ya mýz - da ki ke þif le ri i yi ya pa bi lir sek, ha ya tý mýz da sa - a det li bir þe kil de e be dî leþ miþ o lur. Al lah ýn Sa dýk Ku lu Si ne ma Sa id Nur sî yi keþ fe baþ la dý. Bir yýl i çe ri sin de hak kýn da i ki film çev ril di: Hür A dam dan son ra Al lah ýn Sa dýk Ku lu gös te rim de. O i se yýl lar ön ce sin de si ne ma ya ib - ret i çin gi der di. Sko las tik ba tak lý ða düþ müþ bir med re se ho ca sý de ðil di ki, gâ vur i ca dý de yip si ne ma ya git me sin. Din i lim le ri i le fen i lim le ri - nin bir lik te o ku tu la ca ðý bir ü ni ver si te nin do ðu - da a çýl ma sý; o nun rü ya sý, rü ya si ne ma sý i di. Bun dan yüz yýl ön ce ki rü ya sý ger çek ol say - dý, bu gün ek ran lar da te rör o lay la rý ný bu ka - dar sey re der miy dik? Mil yar lar he bâ o lur, bin ler ce in san ö lür müy dü? Ay dýn de di ðin yüz yýl son ra sý ný gö rür, to - hum la rý nýn bu gün a tar. Yüz yýl ön ce sin de söy le dik le ri, el li yýl ön ce sin de dil len dir dik le ri dik ka te a lýn say dý pek çok rü ya mýz bu gün ger çek leþ miþ o lur, ül ke ve böl ge o la rak sulh ve sü kû na ka vu þur duk. Fil mi sey re den ler gül mek le að la mak a ra - sýn da gi dip ge le cek tir. Jan dar ma kâ ðýt a ra - ma sý ya pý yor, Bar la ka sa ba sý a de ta ab lu ka al - týn da, kâ ðýt ka lem gi ri þi ya sak; Ri sa le ler ya - zýl ma sýn, ço ðal týl ma sýn, o kun ma sýn. Ge rek - çe; e mir yük sek yer den. Mu â sýr me de ni yet se vi ye si ne kâ ðý dý, ka le mi, ki ta bý top la ta rak, o ku ma yý ya sak la ya rak mý çýk ma yý dü þü nü - yor o gün kü yük sek mev ki? Kü çük ka fa lar o nu an la ma dý, yük sek mev ki - ler o nu ö nün de en gel gör dü. O i se hiç bir en ge - li dik ka ti al ma ya rak Bar la da öð re nim, e ði tim se fer ber li ði baþ lat tý. Kü çük ka sa ba da kü çük kâ - ðýt la ra ya zý la rak ya yýn la nan e ser ler bu gün dün - ya nýn de ði þik ký ta la rýn da, de ði þik in san lar ca o - ku nu yor sa rü ya ger çek leþ miþ, da ha bü yük ger - çek lik le re doð ru i ler li yor de mek tir. O nu en gel le yen zor ba zih ni yet, ya sak çý ka - fa ne re de? Al lah ýn sa dýk ku lu, hür a da mý kim en gel le ye bi lir ki? Hür A dam fil mi o nu an lat ma ya yet me di; Al lah ýn Sa dýk Ku lu sa de ce Bar la ha ya týn dan ke sit ler su nu yor. Mü ca de le ve mü ca he de ler le do lu sek sen kü sûr yýl lýk ö mür den kaç film çý - kar? O nun rü ya sý ný ger çek leþ tir mek is te yen ler, rü ya si ne ma sý ný da gün yü zü ne çý ka ra cak lar. Hem Be di üz za man, Mev lâ nâ gi bi ev ren sel ol ma yo lun da i ler li yor. Mev lâ nâ sa de ce Mev le vi le rin Mev lâna sý de ðil se, Sa id Nur sî de sa de ce o na in ti sap e den le rin Be di üz za - man ý de ðil; yok sa A na do lu sý nýr la rýn da sý - nýr lý sa yý da in san o kur du o nu. Bu gün fark lý ýrk ve dil ler de ki ký ta lar ve kalp ler o nu o ku - yor sa; Bar la da baþ lat tý ðý bü tün yer yü zü nü ku þa tan me de ni yet rü ya sý ger çek le þi yor de - mek tir. Týp ký Yu suf un (a.s.) rü ya sý gi bi. Van dep re mi nin ar dýn dan... Baþ lý ðý a tar ken Ar dýn dan de mek ne ka dar doð ru o lur? di ye dü þün me dim de ðil. Ma lum, art çý sar sýn tý lar de vam e di yor. Van i li en son 5.6 i le sal lan dý, bi na - lar yý kýl dý... Yý kým la be ra ber ya pý la rýn ne ka dar ka li te siz ol du ðu, ba zý la rý nýn i zin siz, ba zý la rý nýn i se mal ze me den ça lý na rak in þâ e dil di ði göz ler ö nü ne se ril di. Her ne ka dar te le viz yon dan haz zet me - yen, e vin de bu lun dur ma yan ve an cak mi - sa fir lik te te le viz yon iz le yen bir ki þi ol sam da, dep re mi ya þa yan in san la rýn psi ko lo ji - le ri ni tam mâ nâ sýy la id rak e de bil mek i çin yi ne mi sa fir lik tey ken te le viz yon ha ber le ri - ne göz at tým. Bu ký sa te le viz yon tu run da fark lý bir þey yok tu. Spi ker ler yi ne ses le ri - ni ga rip leþ ti re rek o la yý dra ma ti ze et me ye ça lý þý yor ken, yap ma cýk lý ðýn do ruk nok ta - sý na u la þý lý yor du. Dep rem ze de le rin ka me - ra la ra kar þý yap tý ðý ko nuþ ma la ra bak tý ðým - da i se bir þey dik ka ti mi çek ti. Bir ka dýn að la ya rak, dev le te ver yan sýn e de rek Es ki püs kü giy si le ri gön der di ler, i sim le ri mi zi a - lýp eþ ya ge tir me di ler di ye is yan e der ken; bir di ðer ka dýn da Al lah a þü kür ler ol sun, Al lah dev le ti mi ze ze vâl ver me sin, bi zim le il gi len di ler di ye þük re de rek ka me ra la ra te bes süm e di yor du. E vet, dep rem in san la rý yýp rat mýþ tý. Ýn - san la rýn o an ki psi ko lo ji le ri ni de dü þün mek lâ zým. Ça re siz bir ka dý nýn böy le bir an da is yan et me si müm kün. A ma bu i kin ci ka - dýn pro fi lin de gör dü ðü müz tab lo, bi ze i ma - nýn ne ka dar bü yük bir ni met ol du ðu nu gös ter mi yor mu? Dep re min Ý lâ hî i kaz ol - du ðu ger çe ði ni kav ra mýþ, e vi yý kýl dý ðý, bel ki de ço cu ðu öl dü ðü hal de hâ lâ þük re de bi len bir ka dýn... Al lah he pi mi ze böy le bir i ma ný na sip ey le sin in þâ al lah. O yun bit ti ðin de þah ve pi yon un ay ný ku tu ya kon ma sý gi bi, dep rem ol du ðun da da en zen gi nin den en fa ki ri ne her kes, ay - ný ça dýr da ya þa ma ya baþ la dý. Lüks vil la sý - nýn bah çe sin de, ci pi nin ya ný na i ki ça dýr di ken mü te ah hit i se vil la sý nýn sað lam lý - ðýn dan de ðil de, çev re de ki bi na la rýn ü ze - ri ne yý ký la ca ðýn dan kork tu ðu nu söy le di. Bu ba kýþ a çý sý na, is te me sek de gül mek du ru mun da kal dýk. Ay rý ca bir ke sim ez be re ko nu þan, ço - ðun lu ðu nun ki þi li ði o tur ma mýþ þa hýs lar, sos yal med ya da Van dep re mi i le il gi li çok ü zü cü yo rum lar yap tý lar. Her ne ka dar Van dep re mi ne kar þý bir bü tün o la rak ha - re ket e dip yek vü cut ol muþ sak da, si ne ðin kü çük ol ma sýy la be ra ber mi de bu lan dýr - ma sý mi sâ li, ya pý lan bu tarz yo rum lar da dik ka ti mi zi çek ti doð ru su. Ki mi si dep rem - ze de le ri te rö rist i lân e de rek Oh ol sun di yor, ki mi si de in sa nýn ka ný ný don du ran, fa þiz min bir se vi ye üs tü ne çý ka bi len þu ur - suz ca söz ler sarf e di yor lar dý. Ger çek le ri bil se ler di, yap maz lar dý di ye rek ca hil lik le - ri ne ve ri yo ruz. Bu dü þün ce ye sa hip in san - lar la tar týþ ma ya gi rip doð ru la rý an lat ma ya ça lýþ ma ný zý da pek ö ner mem. Yok sa Bu ka dar ca hil lik de ol maz ki! di ye rek be nim gi bi pes e de bi lir si niz. So nuç o la rak; Van dep re mi her þer de bir ha yýr ol du ðu ger çe ði ni an lat mýþ ol du bi ze. Din/ dil/ ýrk fark et me den her kes e - lin den ge len yar dý mý gön der di ve a zým - san ma ya cak mik tar da yar dým top lan dý Van i çin. Hâ lâ da top la ný yor. El le ri ni o - vuþ tu ra rak fe sa dý yay ma ya ça lý þan mih - rak la ra kar þý Tür ki ye hal ký nýn et ve týr nak gi bi iç i çe geç miþ, bir bü tün ol du ðu nu is - pat et miþ ol duk. Di le ði miz o dur ki; dep rem ül ke si ol du ðu - mu zun far ký na va ra rak ha re ket e de lim, da - ha sað lam bi na lar ya pa lým. Mar ma ra Dep - re min den a la ma dý ðý mýz der si, Van dep re - min den al ma ya gay ret gös te re lim. Uzun sü ren bir ha zýr lýk dev re sin den son ra, Bi rin ci Lo zan O tu ru mu 22 Ka sým 1922'de fi i len baþ la mýþ ol du. Meþ hûr Lo zan Kon fe ran sý, ya da gö rüþ - me le ri, ge nel hat la rýy la "Tür ki ye i le di ðer - le ri" a ra sýn da ya pýl dý. Ye ni Tür ki ye he ye ti nin kar þý sýn da þu ül - ke le rin de le gas yo nu bu lun mak tay dý: Ýn gil - te re, Fran sa, Ý tal ya, Ja pon ya, Yu na nis tan, Ro man ya, Bul ga ris tan, Por te kiz, Bel çi ka, Rus ya ve Yu gos lav ya. (Kon fe rans ta es ki müt te fik Al man ya'nýn yer al ma ma sý, Tür - ki ye'yi â de ta yal nýz lý ða mah kûm et ti.) Bi rin ci Dün ya Sa va þý mað lu bi ye tin den he men son ra, hat ta o nun de va mý ma hi ye - tin de baþ la yan ve dört se ne de vam e den Ýs tik lâl Har bi, e sa sýn da bü yük bir za fer i le ne ti ce len miþ ol ma sý na rað men, Lo zan'da bu na eþ de ðer bir za fer de ðil, tam ak si ne bü yük bir he zi met ya þan dý. Lo zan'a gi den he ye tin re i si, Ba tý Ce phe - sin den Ha ri ci ye Ve kil li ði ne ge tir ti len Ýs - met Pa þa dýr. Böy le ol ma sý ný Mec lis Baþ - ka ný M. Ke mal is te di. Baþ ve kil Ra uf Or bay, Mon dros Ant laþ - ma sý na (30 E kim 1918) baþ kan lýk et ti ði i - çin, Lo zan'a gi de cek he ye te de baþ kan lýk et mek is te miþ, fa kat M. Ke mal bu - na kar þý çý ka rak Ýs met Be yi ter cih et miþ tir. Böy le lik le, ip ler Ýs met Pa þa nýn e - li ne geç miþ ol du. Ýs met Pa þa, a ra la rýn da Sað lýk Ba - ka ný Dr. Rý za Nur ve Ma li ye Ba ka ný Ha san Sa ka'nýn da bu lun du ðu Lo - zan'da ki ka la ba lýk Türk he ye ti ni a - de ta bay pas e de rek ha re ket et ti. (Bu zat la rýn ha tý ra not la rý mey dan da.) O nun Türk he ye ti ni bu þe kil de dýþ la ma sý ve he men a ka bin de, hiç he sap ta yok ken doð ru dan Ha ham ba - þý Ha im Na um'la iþ gör me si, hat ta ö - nem li gö rüþ me ler de o nun la da ný þýk lý þe kil - de ha re ket et me si ve bu gö rüþ me le rin ço - ðu nu giz li ka pak lý þe kil de yü rüt me ye ça - lýþ ma sý, "Lo zan'ýn iç yü zü" hak kýn da da ha o gün ler den i ti ba ren cid dî þüp he le rin, hat ta kay gý la rýn u yan ma sý na se be bi yet ver di. E vet, hiç þüp he e dil me sin ki, Lo zan he - ye ti nin ba þýn da ki Ýs met Pa þa nýn kla vu zu Ha im Na um'dur. Do la yý sýy la, Lo zan'ýn giz - li mi ma rý da o dur. Bir za man lar Ýs tan bul'da da bu lun muþ o lan Ha im Na um, o ta rih ler de Mý sýr Ha - ham ba þý sý o lup, a zý lý bir Os man lý ve Ýs lâ - mi yet düþ ma ný dýr. Ö zel lik le bu du rum se be biy le dir ki, Lo - zan'a da ir res mî ka yýt lar, tâ ba þýn dan i ti ba - ren hat ta Lo zan'da ki dip lo mat la rý mý zýn na za rýn da bi le i nan dý rý cý ol mak tan çýk mýþ; bu na mu ka bil, gayr ý res mî ka yýt lar i se, gün den gü ne de ðer ve i ti bar ka zan mýþ týr. Zi ra, in san lar, i nsa ni yet da ma rýy la ya lan - dan u zak, hak ka â þýk, doð ru ya mey yal ve müp te lâ dýr. Ýþ te, bu mâ nâ da ki gayr ý res mî ka yýt la - rýn ö nem li bir bö lü mü nü Be di üz za man Sa id Nur sî'nin mek tup la rýn da, lâ hi ka la rýn - da ve e ser le rin de gör mek te yiz. Ay ný za man da o dö ne min þa hit le rin den bi ri o lup Lo zan gö rüþ me le ri es na sýn da An ka ra'da bu lu nan Be di üz za man Haz ret - le ri, þüp he siz ki â yet ve ha dis ler den yo la çý ka rak bu dev rin ha di se le ri tah lil e dip yo - rum la ma ci he ti ne git miþ tir. Ýþ te, o ha ki kat li tah lil ve a na liz den ö zet ma hi ye tin de seç ti ði miz or ji nal tes bit ler - den bir ka çý. En çar pý cý tes bit ler den bi ri Ta rih çe i Ha yat i sim li e se rin 259. say fa sýn da þu söz - ler le zik re di li yor: "E vet ('On lar ki, se ve se - ve dün ya ha ya tý ný â hi re te ter cih e der ler.' Ýb ra him: 3 â ye ti nin) i þa re tiy le, bu a sýr ha - yat ý dün ye vi ye yi ha yat ý uh re vi ye ye, ehl i Ýs lâ ma da bi le rek ter cih et tir di. Hem, 1334 ( ) ta ri hin den baþ la yýp, öy le bir re jim ehl i î man i çi ne so kul du... E vet, (â hi re te ter cih) ci fir ve eb ced he sa býy la 1334 e de rek, ay ný va kit te es ki Harb i U - mû mi de Ýs lâ mi yet düþ man la rý ga le be çal - mak la mu a he de (Sevr 1920) þar tý ný, dün - ya yý dî ne ter cih re ji mi nin meb de i ne (baþ - lan gý cý na) te va fuk e di yor. Ý ki üç se ne son - ra ( ) bil fi il ne ti ce le ri gö rül dü." E vet, hiç þüp he e dil me sin ki, 22 Ka sým 1922'de baþ la yan Lo zan Ant laþ ma sý, 10 A - ðus tos 1920'de im za la nan Sevr Ant laþ ma - sý nýn de va mý ma hi ye tin de dir. Ve ne ya zýk ki, bi zim mahv ol ma mý zý he def le yen o deh þet li Sevr plâ ný, üç se ne son ra Lo zan'da yü rür lü ðe ko nu la rak, bir þe kil de rö vanþ a lýn mýþ ol du. Böy le lik le, Tür ki ye, mad de ten ol ma sa da; ö zel lik le mâ nen, ru hen ve fik ren pa - ram par ça e dil di. Yu ka rý da te mas et ti ði miz o giz li Lo zan ej der ha sý, bi zim bü tün mu - kad des de ðer le ri mi zin er kâ ný na, e sa sý na i - liþ ti; hat ta bu va tan da ki bin yýl lýk Ýs lâm me de ni ye ti ni yýk tý ve mil yon lar ca in sa ný - mý zýn da e be dî ha ya tý ný mah vet ti. Be di üz za man Haz ret le ri, Bi rin ci Þu â'da tef sir et ti ði â yet le rin 28.'si o lan Tev be Sû - re si 32. â ye tin as rý mý za ba kan i þa rî ve rem zî mâ nâ sý na ba ka rak ö zet le þu yo - rum lar da bu lu nu yor: 1) Av ru pa zâ lim le ri, dev let i Ýs lâ mi ye - nin nu ru nu sön dür mek ni ye tiy le, 1324'te (1908) müt hiþ bir sû i kast plâ ný yap tý lar. On la ra kar þý Tür ki ye ha mi yet per ver le ri de, ay ný ta rih te hür ri ye ti i lân et me le riy le o plâ ný a kîm bý rak ma ya ça lýþ tý lar. 2) Ay ný za lim ler, ma at te es süf, al tý ye di se ne son ra (1914), yi ne ay ný sû i kast ni ye - tiy le Harb i U mu mî i le ne ti ce al ma ya ça - lýþ tý lar. 3) Harb i U mu mî ne ti ce sin de (1918) ve Sevr Mu a he de sin de (1920) Kur ân ýn za ra rý na ga yet a ðýr þe ra it le kâ fi râ ne fi kir - le ri ni ic râ et mek i çin yi ne plân lar yap tý - lar. Bu plân la rý ný a kîm bý rak mak i çin, bu de fa ha ki ki Türk mil li yet per ver le ri ye ni hü kû met ku rup Cum hu ri ye ti i lân et mek - le mu ka be le ye ça lýþ tý lar. 4) Bü tün bu herc û merc i çin de Kur ân ýn nu ru nu mu ha fa za ya ça lý þan lar i çin de Ri sâ le i Nur Mü el li fi de Ru mî 24 te (1908) ve Re sâ i li n Nur un mu kad - de ma tý 34 te (1918) ve Re sâ i li n Nur un nu ra nî cüz le ri (Â ye tü'l Küb râ gi bi) ve fe - da kâr þa kirt le ri 54 te (1938) mu ka be le ye ça lýþ ma la rý gö ze çar pý yor. 5) Þim di Ýs lâm lar i çin de nur u Kur ân a mu ha lif hâ let le rin ek se rî si o su i kast le rin ve Sevr Mu a he de si gi bi gad da râ ne mu a he de - le rin va him ne ti ce le ri dir. (Þu â lar, s. 619) Ýþ te, yu ka rý dan be ri sý ra la ya gel di ði miz bü tün bu bil gi ler den an lý yor ve ka na at ge - ti ri yo ruz ki, Sevr'in sin si ve i ha net kâ râ ne plâ ný, hat ta kat mer li bir þe kil de Lo zan'da ka ra ra bað lan mýþ ve ye ni Tür ki ye "bo zuk Av ru pa"nýn mu zah ra fat çöp lü ðü ha li ne dön dü rül me ye ça lý þýl mýþ týr. Tek ra ren i fa de e de lim ki, Av ru pa'nýn gad dar za lim le ri, Sevr'in rö van þý ný kat mer li þe kil de Lo zan'da al dý. (Hi lâ fe tin kal dý rýl ma - sý, med re se le rin ka pa týl ma sý, þap ka nýn da - ya týl ma sý ve di nî ha ya týn top ye kûn ký sýt lan - ma sý ci he ti ne gi dil me si, Lo zan'dan he men son ra ki ilk ic ra at ler a ra sýn da yer a lý yor. Do la yý sýy la, nâ mert ha sým la rý mýz Sevr en ge li ni Lo zan'da aþ tý lar... Týp ký, 1915'te ge çe me dik le ri Ça nak ka le Bo ða zý ný 1918'de el le ri ni kol la rý ný sal la ya - rak geç me le ri gi bi. Týp ký, iþ gal yýl la rýn da ( ) bi le sta tü sü ne do ku na ma dýk la rý A - ya sof ya'nýn 1934'ten son ra mâ bed ol mak tan çý kar týp i çin de ça lým ya pa ya pa do laþ ma la rý gi bi. Hü lâ sa: Ya kýn ta ri hi miz de ya þan - mýþ he men bü tün ha di se le rin bir res mî, bir de gayr ý res mî vec he si var. Res mî o la ný, ma a le sef ya lan lar - la, yan lýþ lar do lu. Gü nü müz de bi le ya þa nan ve tar týþ ma ko nu su o lan he men bü tün ge liþ me ler bu yön de cid di i þa ret ler ve ri yor. Do la yý sýy la, Lo zan'dan Þeyh Sa id Ha - di se si ne, Me ne men'den Der sim Ha di se si ne ka dar, ya kýn ta rih te vu ku bul muþ o lay la rýn ü ze rin de ki sis per de si nin da ðýl ma sý i çin, bun la rýn ta ma mý nýn ye ni baþ tan a raþ tý rýl - ma sý ve ay dýn lý ða ka vuþ tu rul ma sý ar týk bir za ru ret ha li ni al mýþ bu lun mak ta dýr. Gur bet te ö lüm Muh te rem kar deþ le ri miz, a ziz dâ vâ ar ka - daþ la rý mýz Yu suf ve Lok man Yay la cý'nýn ye ðen le ri Sü e da Ha ným kar de þi mi zin gur - bet te, bir tra fik ka za sý so nu cu ve fat et ti ði - ni he nüz öð ren miþ bu lun mak ta yýz. Fran sa'da ü ni ver si te öð re ni mi gö ren 21 ya þýn da ki gen ce cik ha ným kar de þi mi ze Ce - nâb ý Hak'tan rah met ve mað fi ret di ler, e - be ve yi ne, am ca la rý na ve sâ ir a i le ef ra dý na ta zi ye le ri mi zi su na rýz. MLS NOT: Bir hiz met kah ra ma ný o lan Lok man Yay la cý'ya ta zi ye i çin u laþ mak is te yen le re: Lozan: "Dünyayý dine tercih" antlaþmasý Lozan'a giden Türkiye heyeti toplu halde.

6 HA BER LER YURT HABER Y 6 Van dan ay rý lýr ken göz yaþ la rý ný tu ta mý yor lar nvan DA mey da na ge len dep rem le rin ar dýn dan Van Va li li ði ne baþ vu ran dep rem ze de ler çe þit li þe - hir le re gön de ri li yor. Ba zý va tan daþ lar ký þý ge çir mek i çin göç ka ra rý a lýr ken, ba zý la rý þe hir den ta ma men ay rý lý yor. A i le ler Van dan ay rý lýr ken göz yaþ la rý ný tu ta mý yor lar. Van da 23 E kim ve 9 Ka sým ta rih le - rin de mey da na ge len dep rem le rin ar dýn dan Van dan baþ ka þe hir le re göç ler de vam e di yor. Ba zý va tan daþ lar ken di im kan la rýy la göç e der ken, ba zý va tan daþ lar da göç et mek i çin Van Va li li ði nden yar dým is ti yor lar. Van Va li li ði ne dep rem ta ri hin - den bu ya na baþ ka þe hir le re göç et mek i çin baþ vu - ran la rýn sa yý sý i se 51 bin. Bu ki þi ler den 5 bi ni is te - dik le ri þe hir le re gön de ri lir ken, ge ri ka lan kýs mý i se sý ray la gön de ri li yor. Gö çe den va tan daþ lar da ha çok Ýs tan bul, An tal ya, Mer sin, A da na, Ga zi an tep gi bi bü yük il le re git me yi ta lep e di yor. Gö çe e den a i le ler den Gül þen A lan, yap tý ðý a çýk la ma da, dep - rem den son ra bir sü re ça dýr da kal dýk la rý ný, ça dýr - da kü çük ço cuk la rýy la ya þa ma nýn çok zor ol du ðu - nu söy le di. Gül þen, Ýs tan bul a gi di yo rum. U ma rým da ha i yi þart lar da ya þa ma im ka ný mýz o la cak. Ýlk e - tap ta ký þý ge çir me yi dü þü nü yo ruz. Son ra te mel li ka lýp kal ma ya ca ðý mý za ba ka ca ðýz de di. Ya þa dýk la rý sý kýn tý la rý di le ge tir mek te zor la nan Gül þen Tar i - sim li dep rem ze de ka dýn i se, dep rem den bir can la - rý ný kur ta ra bil dik le ri ni be lirt ti. Van / a a Dep rem ze de le re ma ne vî des tek nka RA TAÞ Müf tü sü Meh met Fi dan, be ra be rin - de ki din gö rev li le ri i le Ka ra taþ ta ki Ma li ye E ði tim Te sis le rin de mi sa fir e di len 500 dep rem ze de yi zi - ya ret et ti. Dep rem ze de le re mo ral ve ren i mam lar, Kur ân-ý Ke rim, Sec ca de ve E lif ba he di ye e de rek ör nek bir dav ra nýþ ser gi le di ler. Müf tü Meh met Fi - dan dep rem ze de le re geç miþ ol sun di lek le rin de bu lun duk la rý ný be lir te rek, Al lah bu a cý la rý bir da - ha mil le ti mi ze ya þat ma sýn. Bir lik ve be ra ber li ði mi - zi bu o lay lar la en i yi þe kil de bir da ha or ta ya ko ya - lým. Tüm Türk Mil le ti bu gün ke net le nip Van da ya þa nan a cý yý din dir mek i çin gay ret e di yor. A cý lar her za man pay laþ týk ça a za lýr de di. Fi dan, Van dep re min de ya ra la nan ve yar dý ma muh taç kar - deþ le ri mi zi se vin dir mek i çin yar dým la rý mý zý e sir - ge me ye lim. Al lah bir lik ve be ra ber li ði mi zi boz mak is te yen le re fýr sat ver me sin. di ye ko nuþ tu. Van dan ge len dep rem ze de ler de ken di le ri ne ma ne vî des - tek ve ren i mam la ra te þek kür et ti. A da na /ci han Meh met çik, tek no lo jik ça dýr kent ku ru yor n VAN DA Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin kur du ðu, son tek no lo jiy le do na tý lan ça dýr ken te dep rem ze - de ler yer leþ me ye baþ la dý. Bir leþ miþ Mil let le rin be - lir le di ði stan dart la ra sa hip mer kez de 400 ça dýr bu - lu nu yor. Van mer kez de 30 dö nüm a ra zi de ku rul - ma ya baþ la nan ça dýr ken te ilk e tap ta 50 a i le yer leþ - ti ril di. Ça dýr kent ten 3 bin 500 ki þi nin ya rar lan ma - sý bek le ni yor. A fet ze de le rin her tür lü ih ti ya cý na ce vap ve re cek ça dýr kent te ye mek ha ne, ca mi, spor a la ný, ço cuk o yun a la ný, ça ma þýr ha ne, ban yo ve tu - va let bu lu nu yor. Ça dýr kent te psi ko lo jik des tek mer ke zi, sað lýk o ca ðý, o kul ön ce si ço cuk lar i çin e - ði tim mer ke zi de yer a lý yor. Vü cut ý sý sý na du yar lý ça dýr lar ya zýn se rin, ký þýn sý cak tu tu yor. Ha fif ve da ya nýk lý o lan ça dýr lar da üç kat lý i zo las yon bu lu - nu yor. Ka na li za yon hat tý da dö þe nen ça dýr ken te va tan daþ lar il gi gös te ri yor. 870 a i le nin mü ra ca at et ti ði ça dýr ken te 400 a i le yer leþ ti ri le cek. Dep rem - ze de le re sý cak yu va lar su nan Meh met çik, ye ni bir ça dýr kent da ha kur ma yý plan lý yor. Van / a a So kak lam ba la rýn da LED ay dýn lat ma kul la nýl sýn ntür KÝ YE DE KÝ so kak lam ba la rýn da ý þýk ya yan di yot (LED) tek no lo ji si nin kul la nýl ma sýy la her yýl 500 mil yon li ra ta sar ruf sað lan ma sý nýn müm kün ol du ðu bil di ril di. Ma ni sa Or ga ni ze Sa na yi Böl - ge si nde (MOSB) fa a li yet gös te ren SL E ner ji Ay - dýn lat ma E lek trik E lek tro nik fir ma sý nýn Ge nel Mü dü rü Mah mut Bül bül, e lek trik da ðý tým þir ket le - ri ne, so kak lam ba la rý nýn e ner ji sar fi ya tý nýn kar þý lý ðý o la rak 2009 yý lýn da ha zi ne den 500 mil yon li ra, 2010 yý lýn da i se 1 mil yar li ra ö den di ði ni kay det ti. Bül bül, söz ko nu su mik ta rýn 1 yýl da i ki kat art ma sý - nýn dik ka ti çe ki ci ol du ðu nu be lir te rek, þöy le de vam et ti: E lek trik da ðý tým þir ket le ri ö zel leþ ti ri lin ce so - kak lam ba la rý nýn sarf et ti ði e ner ji mik ta rý doð ru öl - çül me ye baþ lan mýþ o la bi lir, bu bi rin ci ih ti mal. Ya da þir ket ler 100 vat lýk lam ba lar ye ri ne vat lýk lam ba lar tak mýþ o la bi lir. Bu ko nu da Sa yýþ - tay ýn baþ lat tý ðý bir in ce le me var. Bi zim bu ko nu - da ki ö ne ri miz i se LED li ay dýn lat ma ar ma tür le ri - ne ge çil me si.müm kün. Ma ni sa / a a E SAS NO: 2010/27 Te re ke. A mas ya i li, Mer kez il çe si, Zi ya ret mah/köy 61 Cilt, 87 A i le sý ra no: 61 sý ra da nü fu sa ka yýt lý 15/06/1964 do ðum lu, Su lu o va PTT Loj man la rýn da i ka met e dip, Su lu o va PTT Mer kez Mü dür lü ðü'nde mü dür o la rak gö rev yap mak ta i ken 04/02/2010 ta ri hin de ve - fat e den mü te vef fa AH MET TOK MAK'ýn mi ra sý ya sal mi ras çý la rý nýn tü mü ta ra fýn dan red de dil di ðin den ve TMK'nun 621.'inci mad de si ge re ðin ce te re ke nin re'sen def te ri nin tu tul ma sý na baþ lan mýþ bu lun du ðun dan, Ke fa let se be biy le a la cak lý la rý da da hil ol mak ü ze re a la ka dar o lan la rýn a la cak ve borç - la rý ný i lan ta ri hin den i ti ba ren en geç BÝR ay i çin de var sa bel ge le ri i le bir lik te ha kim li ði - mi ze mü ra ca at la rý i le be yan ve ka yýt et tir me le ri, (ve re cek le ri ev rak lar ve bel ge ler kar þý - lý ðýn da mak buz is te ye bi le cek le ri) ak si hal de Türk Me de ni Ka nu nu nun 621. mad de si ge - re ðin ce a la cak la rý ný bu sü re i çin de kay det tir me yen le rin mi ras çý la rý ne þah sen ne de te - re ke ye i za fet le ta kip e de me ye cek le ri, re hin ve te mi nat hak kýn da bil gi ver me le ri lü zu - mu TMK'nun 621. mad de si u ya rýn ca i lan o lu nur. B: T. C. AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2011/310 DAVACI : TÜRKÝYE ELEKTRÝK ÝLETÝM A. Þ. GENEL MÜDÜRLÜÐÜ VEKÝLÝ : Av. Olcay TARIM DAVALILAR : Halil Evci DAVA : KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN TESPÝTÝ VE TESCÝLÝ DAVA TARÝHÝ : 05/10/2011 Da va cý Ý da re ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta þýn ma zýn Ý da re a dý na tes ci li da va sý a çýl mýþ ol mak la; Da va cý Ý da re ta ra fýn dan a lý nan, Af yon ka ra hi sar Ý li, Mer kez il çe si, I þýk lar Kö yü, Vi ran al tý Mev ki in de 2 cilt 116 say fa 116 par sel de ta pu ya ka yýt lý m 2 yü zöl çüm lü ni za ko nu su ta - þýn maz ma lýn 394,07m 2 lik kýs mýn da ir ti fak hak ký te sis e dil me si ne ka rar ve ril miþ tir. a) Ýlgililerin 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat ve ilan tarihinden itibaren kamulaþtýrma iþlemine karþý davacý idare aleyhine Ýdari Yargýda iptal veya Adli Yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, b) Ýl gi li le rin 2942 sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i - çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý Ý da ri Yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk - la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak tir de ka - mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be - de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i da re a dý na tes cil e di le ce ði, c) Mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na T.C. Va kýf - bank Af yon ka ra hi sar Þu be si he sa bý na ya tý rý la ca ðý, da va ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ve ta raf la ra teb lið ta ri hin den i ti ba ren 2 haf ta i - çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil di ril me si, d) Ýl gi li le rin da va yý ta kip e dip gel me di ði ve ya de lil ve sa vun ma la rý ný bil dir me dik le ri tak dir de yar gý la ma nýn yok luk la rýn da ya pý lýp ka rar ve ri le ce ði i lan o lu nur. B: T. C. AFYONKARAHÝSAR ASLÝYE 2. HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Dep rem ze de kö yü ne dö nü yor VAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER ÝLE DEVAM EDEN ARTÇI SARSINTILAR VE AÐIRLAÞAN KIÞ ÞARTLARI, ÞEHRE GÖÇENLERÝ KÖYE DÖNMEYE ZORLUYOR. KÖYLERDE NÜFUS ARTIÞIYLA BÝRLÝKTE SIKINTILAR DA ARTTI. VAN DA mey da na ge len 7,2 ve 5,6 bü - yük lü ðün de ki dep rem ler i le de vam e den art çý sar sýn tý lar ve a ðýr la þan kýþ þart la rý, ken te gö çen le ri kö ye dön me ye zor lu yor. Ýl de ba zý köy le rin nü fu su dep re min ar - dýn dan art tý. Va tan daþ la rýn bir bö lü mü baþ ka il le re göç e der ken, bir bö lü mü i se göç et tik le ri ba ba o ca ðý köy le ri ne ge ri dö nü yor. Van ýn Gür pý nar il çe si nin bir - çok ma hal le ve köy le rin de de nü fus art - tý. Ö zel lik le e vi ha sar gö ren ve o tu ru la - maz ha le ge len ço ðu dep rem ze de da ha gü ven li dir di ye il çe nin köy ve ma hal le le - ri ne göç et me ye baþ la dý. Köy le re göç e den ler ya ak ra ba la rý nýn yan la rý na yer le þi yor lar ya da köy de bu - lu nan tek kat lý ev le ri ne yer le þi yor lar. Gür pý nar il çe si ne bað lý Kuþ da ðý Kö yü de göç a lan köy ler den bi ri. Dep rem den ön ce 600 ci va rýn da nü fu su o lan Kuþ da ðý kö yü 650 mi sa fir a la rak bin 250 ye u laþ tý. Kuþ da ðý Muh ta rý Þe ha bet tin Ir tak ýn yap tý ðý a çýk la ma da, dep re min ar dýn dan tüm Van ýn bü yük sý kýn tý çek ti ði ni be lir - te rek, köy le ri nin ha sar gör me di ði ni, bu ne den le göç al dýk la rý ný söy le di. Ir tak ýn þun la rý söy le di: Be nim kö yüm 70 ha ne - den o luþ mak ta dýr. Köy den Van a göç e - den a i le sa yý sý i se 150 ha ney di. Van da mey da na ge len dep rem ler ne de niy le köy den göç e den bu a i le le rin bir bö lü - mü dýþ il le re git mek zo run da kal dý. Gi - de me yen a i le ler i se kö ye ge ri dön dü ler. Dep rem do la yý sýy la her kes Van a o dak - lan dý a ma kim se köy ler de ki so run la rý gör mü yor. Mey da na ge len dep re me biz de çok ü zül dük fa kat biz de çok güç ko - þul lar da ya þam mü ca de le si ve ri yo ruz. Kö yüm de yer kal ma dý ðý i çin ben 3 a i le yi kö yün gi ri þin de ki ben zin li ðe yer leþ tir - mek zo run da kal dým. Muh tar la rý o la rak e lim den ge le ni yap ma ya ça lý þý yo rum. Kö yü mün nü fu su 600 i ken bin 250 ci va - rý na çýk ma sý be ni de zor du rum da bý ra - ký yor. Gü ven lik ne de ni i le kö ye göç e - den bu va tan daþ la rý mýz kö yün gü ven li ol du ðu nu zan ne de rek ge li yor lar. Þu an her ev de or ta la ma 20 ki þi ya þý yor.. Ö te yan dan köy i ma mý Cer cis Er do - ðan, biz ler þe hir den tek rar kö ye göç e - den köy lü le ri miz i çin ka pý la rý mý zý aç týk fa kat e vi miz de de yer kal ma dý ðý i çin köy de in þa et tir di ði miz ku r'ân kur su nu ve o ku lu mu zu on la rýn hiz me ti ne sun - mak zo run da kal dýk. Köp rü ler Kö yü Muh ta rý Sü ley man Dü þü nür de, köy le ri - nin nü fu su nun 900 ol du ðu nu, bu ra ka - mýn dep re min ar dýn dan bin 400 e çýk tý - ðý ný söy le di. Dü þü nür, kö ye ge ri dö nen köy lü le ri nin ba zý la rý nýn ak ra ba la rýn da, ba zý la rý nýn i se ken di le ri ne a it es ki ev le - rin de kal dý ðý ný söy le di. Van / a a Art arda gelen depremve yýkýmlarýn ardýndan Vanlý depremzedeler köylerine göç etmeye baþladý. En ö nem li ih ti yaç ça dýr ve gý da VAN Va li li ði Be yaz Ma sa Bi rim So - rum lu su Ce mil Ka ra bay ram, Be yaz ma sa ya ge len ar ka daþ la rý mýz ge nel - lik le ça dýr ve gý da ta lep e di yor de di. Ce mil Ka ra bay ram, yap tý ðý a çýk la ma - da, va li lik o la rak va tan daþ la rýn ih ti - yaç la rý ný da ha i yi kar þý la ya bil mek i çin Be yaz Ma sa bi ri mi ni kur duk la rý ný be lirt ti. Bu ra da kur duk la rý sis tem ü - ze rin den va tan daþ la rýn nü fus ka yýt bil gi le riy le iþ lem yap týk la rý ný kay de - de rek, Va tan daþ la rýn sa de ce kim lik nu ma ra la rý ný söy le me siy le ça dýr, gý - da, kö mür ve bat ta ni ye gi bi ih ti yaç la - rý ný kar þý lý yo ruz di ye ko nuþ tu. Bi rim de 20 per so ne lin sa at ten a ka dar gö rev ya pa - ca ðý ný i fa de e den Ka ra bay ram, þun la - rý söy le di: Bu ra da ki a ma cý mýz va - tan daþ la rýn sý kýn tý la rý na ça re bu la bil - mek tir. Ge rek Va li li ði miz ge rek se di - ðer tüm ka mu ku rum ve ku ru luþ la - rýn da ki da i re a mir le ri miz bu ra da top la nan bil gi le ri il gi li bi rim le re gön - de ri yor. Me se la kö mür bil gi si kö mür bi ri mi ne, gý da bil gi si gý da bi ri mi ne, di ðer bil gi ler il gi li bi rim le re u laþ tý rý - la rak ön in ce le me ler ya pýl dýk tan son ra va tan daþ la rý mý zýn sý kýn tý la rý na ça re a ran ma ya ça lý þýl mak ta dýr. A ma - cý mýz, ya pý sýy la, ko nu muy la güç lü o - lan Van ýn hal ký nýn da o güç lü duy - gu su na ce vap ve re bil mek. On la rýn a - cý la rý ný, sý kýn tý la rý ný ku cak la ya bil - mek. Bu a maç la bu ra da ki ça lýþ ma la - rý mýz sür mek te dir.top lam 8 bin 566 a i le ye u la þý la rak so run la rý çö zül müþ - tür. Bu kap sam da top lam bin 760 ça dýr, bin 985 gý da pa ke ti, 4 bin 98 bat ta ni ye, 850 ço cuk be zi, 500 ka zak, 500 bot ve 500 mont ih ti yaç sa hip le - ri ne u laþ tý rýl mýþ týr. Ka mu gö rev li le ri o la rak va tan daþ - la rýn hiz me tin de ol duk la rý ný kay de - den Ka ra bay ram, Bu hiz me ti miz sý kýn tý lar bi te ne ka dar, va tan da þý mý - zýn mut lu lu ðu ye ri ne ge le ne ka dar de vam e de cek de di. Ka ra bay ram, ça dýr kent ler de ki va tan daþ la rýn tüm ih ti yaç la ra koþ ma ya ça lýþ týk la rý ný kay det ti. Dep rem ze de le re her tür lü des te ði ver me ye ça lýþ týk la rý ný be lir ten Ka ra - bay ram, þun la rý söy le di: Va tan daþ la - rýn ça dýr ta lep le ri a zal ma ya baþ la dý. Çün kü va tan daþ la rýn ta ma mý na ya - ký ný na ça dýr da ðý týl dý. Ge len ler be yaz ma sa ya Ça dý rým var a ma gý dam yok di yor. Da ðý tý mý ya pýl ma yan la rý da tek tek tes pit e di yo ruz. Van / a a Ja pon dok to run a dý has ta ne de ya þa tý la cak YÜ ZÜN CÜ Yýl Ü ni ver si te si (YYÜ) Rek tö rü Prof. Dr. Pe ya mi Bat tal, Van da dep rem de ö len Ja pon dok tor At sus hi Mi ya za ki nin is - mi ni YYÜ diþ has ta ne si ne ve re - cek le ri ni söy le di. Rek tör Bat tal, yap tý ðý a çýk la ma da, has ta ne de yap týk la rý ça lýþ ma lar so nu cun da diþ he kim li ði fa kül te si diþ has ta - ne sin de ha sar o luþ tu ðu nun an la - þýl dý ðý ný be lir te rek, bu ne den le has ta ne nin mal ze me le ri ni kon - tey ner ler de o luþ tur duk la rý sah ra has ta ne le ri ne ta þý dýk la rý ný i fa de et ti. Has ta ne nin bir haf ta son ra hiz met ver me ye baþ la ya ca ðý ný be lir ten Bat tal, þöy le ko nuþ tu: Dün se na to da da ö zel lik le ka rar al dýk. Ja pon dok tor At sus hi Mi - ya za ki dep rem de ve fat et miþ ti. Bu nun a ný sý na bu bi ri min is mi ni Dok tor Mi ya za ki Mu a ye ne Bi ri - mi ko ya ca ðýz. Da ha son ra nor - mal ye ri ne geç tik ten son ra da yi - ne dok tor Mi ya za ki nin is mi ni ya þat mak i çin bi ri mi mi ze yi ne is - mi ni ver me ye de vam e de ce ðiz. A çý lýþ ta ki is mi de Dr. Mi ya za ki Diþ Te da vi Mer ke zi o la cak. Kam püs yer leþ ke miz de 13 bi na - mýz da ha sar var diþ he kim li ði bi - na sý bun lar dan bi ri, i kin ci dep - rem den son ra e pey ha sar gör dü, ar týk i çe ri si ne gir me ye ce ðiz. Van da ya þa nan 5.6 bü yük lü - ðün de ki dep rem de ö len Ja pon dok tor At sus hi Mi ya za ki, 23 E - kim de ki bü yük dep re min ar dýn - dan a ra ma-kur tar ma ça lýþ ma la rý - na ka týl mak i çin Ja pon ya dan As - so ci a ti on for A id and Re li ef (A - AR) ad lý yar dým or ga ni zas yo nun - da gö rev li Yu me ka O ta ve Mi yu ki Kon nai i le Er ciþ il çe si ne ge le rek dep rem ze de le re yar dým da bu lun - muþ tu.yu me ka O ta ül ke si ne ge ri dön müþ, ça lýþ ma la ra bir sü re da ha de vam et me ka ra rý a lan Kon nai ve Mi ya za ki Van da Bay ram O te li ne yer leþ miþ, Kur ban bay ra mýn da kur ban ke se rek fa kir va tan daþ la ra da ðýt mýþ tý. Dep re me o tel de ya ka - lan Kon na i, yak la þýk 5,5 sa at son ra a çý lan tü nel den sað çý ka rýl mýþ tý. At sus hi Mi ya za ki 13 sa at son ra en kaz dan a ðýr ya ra lý o la rak çý ka rýl - mýþ, has ta ne de öl müþ tü. Van / a a Dep rem ze de ler i çin 200 kon tey ner ev ü re ti le cek VAN DA KÝ dep rem le rin ar dýn dan ev le ri za rar gö ren ve ça dýr la ra yer leþ ti ri len dep rem ze de le rin zor lu kýþ þart la rýn da da ha çok ih ti yaç duy du ðu kon tey ner ler, Ak sa ray da da ü re ti li yor. Ak sa ray Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si nde pre fab ri ke ev i ma la tý ya pan Ste el Ho u se Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ýs ma il Gü müþ soy, yap tý ðý a - çýk la ma da, si pa riþ e di len 200 a det kon tey ner ti pi e vin ya pý mý na baþ la dýk la rý ný söy le di. Pre fab ri ke fir ma la rý - nýn þu an da da ha çok Van a ça lýþ tý ðý ný, ya þam kon tey - ner le ri ne ge len ta lep le ri kar þý la mak i çin ü re tim le ri ni ar týr dý ðý ný i fa de e den Gü müþ soy, al dýk la rý si pa ri þi ye - tiþ tir mek i çin ge ce gün düz ça lýþ týk la rý ný be lirt ti. Gü - müþ soy, Van da mey da na ge len dep re min ar dýn dan mev sim i ti ba riy le de dep rem ze de le rin en a cil ih ti ya cý - nýn ba rýn ma ol du ðu nu di le ge ti re rek, Baþ ba kan lýk A - fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý nýn da kon tey - ner ih ti ya cý ný kar þý la mak i çin bü yük ça ba har ca dý ðý ný bil dir di. Fab ri ka da ki di ðer bü tün i ma lat la rý dur du rup sa de ce Van da ki dep rem ze de ler i çin ü re tim yap týk la - rý ný be lir ten Gü müþ soy, kon tey ner ti pi ev ler de her tür lü ih ti ya cýn dü þü nül dü ðü nü bu na gö re i ma lat ya - pýl dý ðý ný vur gu la dý. Gü müþ soy, Yap tý ðý mýz kon tey ner ler 2 o da dan o lu - þu yor. Van lý dep rem ze de kar deþ le ri mi zin bir an ön ce sý cak yu va la rý na ka vuþ ma la rý ný ar zu lu yo ruz. 200 a det kon tey ner ti pi ev si pa ri þi al dýk. Si pa riþ le ri ye tiþ tir mek i - çin ge ce gün düz ça lý þý yo ruz. Gün de 5-6 a det kon tey - ner ya pa rak sev ki yat ger çek leþ ti ri yo ruz. Ak sa ray / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Secaettin Erfidan'ýn babasý, Mehmet Kuþdemir, Mesut Karabenek ve Av. Ahmet Yýlmaz 'in kayýnpederi, muhterem aðabeyimiz Kâzým Erfidan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bozüyük, Bilecik Yeni Asya Okuyucularý

7 Y DÜN YA 7 To ri no Ü ni ver si te sinde na maz tar týþ ma sý baþ la dý Ý TAL YAN La Re pubb li ca ga ze te sin de çý kan bir ha ber de, To ri no Ü ni ver si te si ne ka yýt yap tý ran bir Türk öð ren ci nin o kul da, i ba de ti ni na sýl ya pa ca ðý yö nün de ki so ru su nun, To ri no yu bir dö nüm nok ta sý na ta þý dý ðý be lir til di. Türk ký zý nýn ü ni ver si te de du â et me is te ði, To ri no yu dö nüm nok ta sý na gö tür dü baþ lý ðýy la o ku yu cu ya du yu ru lan ha ber de, To ri no Ü ni ver si te si Mü hen dis lik Fa kül te sin de yük - Kör fez ül ke le rin de 46 bin A me ri kan as ke ri var n A ME RÝ KA, bu yý lýn so nun da I rak tan çe ke ce ði ni a çýk la dý ðý as kerî bir lik le ri (24 bin) i çin yer mi a rý yor? ta rih li Ku veyt el-va tan ga ze te si nin ver di ði ha be re gö re, A me ri kan Ge nel kur may baþ ka ný Org. Mar tin Demp sey, 15 Ka sým gü nü A me ri kan Se na to sun da (Con gress) yap mýþ ol du ðu ko nuþ ma da, Ý ran ýn I rak ve Kör fez ül ke le ri ne teh dit o luþ tur ma sý nýn ö nü ne geç mek i çin Ku veyt te ki A me ri kan as ke rî gü cü nün art tý rýl ma sý ný is te di. Ku veyt te ki A me ri kan as ke rî bir lik le ri nin e ði tim a ma cýy la 2001 yý lý na ka dar nö bet le þe de ðiþ ti ril di ði ni an cak da ha son ra bun dan vaz ge çil di ði ni a çýk la yan Org. Mar tin Demp sey, nö bet uy gu la ma sý nýn tek rar baþ la týl ma sý ný tav si ye et ti Kör fez sa va þý ve 2003 I rak sa va þý nýn ya ný sý ra, Af ga nis tan da da gö rev yap mýþ o lan Org. Mar tin Demp sey in a çýk la dý ðý ve ri le re gö re Kör fez ül ke le rin de ki A me ri kan as ker le ri nin sa yý sý þu þe kil de: Ku veyt: 29 bin, Bah reyn 7 bin, Ka tar 7 bin, Bir le þik A rap E mer lik le ri 3 bin, Su u di A ra bis tan 258. Ku veyt / Su na Dur maz Lib ya, Sey fü lis lam ý UCM ye ver me ye cek n LÝB YA U lu sal Ge çiþ Kon se yi (UGK), ül ke nin gü ne yin de ya ka la nan Sey fü lis lam Kad da fi ve es ki is tih ba rat þe fi Ab dul lah Se nus si nin Lib ya da yar gý la na cak la rý ný du yur du. UGK Baþ kan Yar dým cý sý ve Söz cü sü Ab dül ha fýz Go ga, Sey fü lis lam Kad da fi nin ar dýn dan Se nus si nin de ül ke nin gü ne yin de ki çöl ken ti Seb ha ya kýn la rýn da ya ka lan dý ðý ný dün doð ru la dý. Go ga, baþ kent Trab lus ta ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Kad da fi ve Se nus si nin yar gý lan ma la rý nýn Lib ya da ya pý la ca ðý ný, bu nun Lib ya nýn e ge men lik hak ký ol du ðu nu söy le di. U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si (UCM) Se nus si ve Sey fü lis lam Kad da fi hak kýn da in san lý ða kar þý suç iþ le dik le ri ge rek çe siy le ya ka la ma em ri çý kar mýþ tý. Go ga, UCM sav cý la rý nýn çok ya kýn bir za man da Lib ya yý zi ya ret e de ce ði ni an cak bu zi ya re tin Kad da fi nin tes lim e dil me siy le il gi li ol ma dý ðý ný söy le di. Trablus / aa Fran sa da i ki ka dýn pe çe ce za sý na çarp tý rýl dý n FRAN SA NIN Nan tes ken tin de, i ki ka dýn pe çe ya sa ðý ný ih lal su çun dan 140 ar av ro pa ra ce za sý ö de me ye mah kum e dil di. Nan tes ken tin de ki du ruþ ma ya, yi ne pe çe li ge len ka dýn la rýn mah ke me sa lo nu na gir me si ne gü ven lik güç le ri i zin ver me di. Fran sa da ni san a yýn da yü rür lü ðe gi ren ya sa, ka mu ya a çýk yer ler de gü ven lik ge rek çe siy le yü zü ka pa tan giy si yi ya sak lý yor. Ya sa ðý ih lal e den le re 150 av ro pa ra ce za sý ve ya zo run lu va tan daþ lýk sta jý al ma þar tý uy gu la na cak. Ka dýn la rý bu tür den giy si ye zor la yan la ra i se bir yýl ha pis ve ya 30 bin av ro ya ka dar pa ra ce za sý ve ri le bi le cek. Bas ký ya ma ruz ka lan ka dýn 18 ya þýn dan kü çük se bu ce za 60 bin av ro ya ka dar çý ka bi le cek. Fran sa da yak la þýk 2 bin ka dý nýn pe çe tak tý ðý tah min e di li yor. Ya sa, ül ke de si vil top lum ör güt le ri ve Müs lü man der nek le ri nin tep ki si ne yol aç mýþ tý. Pa ris / a a Clin ton ve Da vu toð lu na El Mu al lim den suç la ma n SU RÝYE Dý þiþ le ri Ve lid El Mu al lim, dün dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýnda ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný H. Clin ton ve Tür ki ye Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun a çýk la ma la rý na de ði nerek, Clin ton ve Da vu toð lu nun söy lem le ri ni o ku yun. Ý ki si de iç sa va þýn ol ma sýn dan duy duk la rý en di þe le ri ni söy le ye rek du ru mu o ta ra fa yön len di ri yor lar i fa de le ri ni kul lan dý. Ve lid El Mu al lim, Beþ þar E sed re ji mi ne yö ne lik bas ký la ra yi ne mey dan o ku ya rak ge re kir se sa va þa cak la rý ný be lirt ti. Mu al lim, Mec bur du rum da ka lýr sak sa va þa ca ðýz; an cak biz öy le ol ma sý ný ü mit et mi yo ruz de di. A rap Bir li ði nin Su ri ye nin tek li fi ni red det me si ko nu sun da i se A rap Bir li ði nden is te di ði miz il gi li mad de ler le a la ka lý dü zen le me le rin met nin ru hu nu yok et ti ði ge rek çe siy le ka bul e dil me di ði bil gi si bi ze u laþ tý. A rap Bir li ði nin bi ze sun du ðu pro to kol pla ný nýn öl çü lü mad de ler i çer mi yor de di. Þam / ci han sek li sans prog ra mý na ka yýt yap tý ran Me lek a dýn da ki Türk ký zý nýn, o kul sek re ter li ði ne gün i çin de i ba de ti ni (5 va kit na maz) ne þe kil de ger çek leþ ti re ce ði ni sor ma sý ye ni bir tar týþ ma ya ne den ol du ðu bil di ril di. O kul yö ne ti mi nin böy le bir ta lep le ilk kez kar þý laþ tý ðý i fa de e di len ha ber de, To ri no Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým cý sý Ser gi o Ro da nýn ko nuy la il gi li Bir ka rar al ma dan ön ce tar týþ ma mýz ge re ken bir ko nu. Her han gi bir ön yar gý mýz yok þek lin de ki gö rüþ le ri ne yer ve ril di. Ben zer bir du ru mun da ha ön ce To ri no da ki bir has ta ne de ya þan dý ðý ný di le ge ti ren Ý tal ya da ya þa yan Müs lü man top lu mu nun i kin ci baþ ka ný Yah ya Pal la vi ci ni, kent te ki bir has ta ne de, has ta lar, a i le ler ve dok tor lar i çin her din den in sa nýn i ba det e de bi le ce ði boþ bir ses siz o da nýn a yar lan dý ðý ný ör nek gös te re rek, Fark lý din ler den ge len le rin ta lep le ri ne ce vap ve ril me li de di. Ha ber de, Stras bo urg da ki Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nin (A - ÝHM) Ý tal ya ya kar þý da ha ön ce a çý lan ka mu o kul la rýn da di nî sem bol le rin bu lun ma sý na i liþ kin da va da Ý tal ya yý hak lý bul du ðu na dik kat çe ki lir ken, ü ni ver si te le re ge len ya ban cý öð ren ci ler ne de niy le bu ko nu nun tek rar gün de me ge le bi le ce ði kay de dil di. Roma / a a MISIR GE NEL SE ÇÝM LERÝ 28 KA SIM DA MISIR Ge çi ci Hü kü me ti Ba kan lar Ku ru lu dün ak þam o la ða nüs tü top lan dý. Top lan tý dan son ra, Baþ ba kan Ýs lam Þe ref yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn ka o su so na er dir mek i çin gös ter di ði ça ba yý ve gi ri þim le ri des tek le dik le ri ni söy le di. Mý sýr Ge çi ci Hü kü me ti Baþ ba ka ný Ýs lam Þe ref yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 28 Ka sým da plan la nan ge nel se çim le rin za ma nýn da ya pý la ca ðý ný a - çýk la dý. Yük sek As ke ri Kon sey, gös te ri le re rað men 28 Ka sým da ge nel se çim le rin ya pýl ma sýn da ka rar lý ol du ðu nu bil dir di. Mýsýr'a Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden sonra yönetimi ele alan Yüksek Askeri Konsey'e karþý baþlayan eylemler Tahrir Meydaný'nda sürüyor. FO TOÐ RAF: A A Tahrir Meydanýnda þiddet durmuyor MISIR'DA ÝKTÝDARDA BULUNAN YÜKSEK ASKERÎ KONSEY'ÝN YÖNETÝMÝ SÝVÝLLERE DEVRETMESÝ TALEBÝYLE TAHRÝR MEYDANINDA BAÞLAYAN GÖSTERÝLERDE ÖLENLERÝN SAYISI 35'E YÜKSELÝRKEN, OLAYLARDA 2000'DEN FAZLA YARALI VAR. MI SIR IN baþ ken ti Ka hi re de, Tah rir Mey da ný nda top la nan gös te ri ci ler i le gü ven lik güç le ri a ra sýn da çý kan ça týþ ma lar da dün den bu ya na 35 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Mý sýr da cu mar te si sa ba hý baþ la yan gös te ri ler ve ça týþ ma lar dün de de vam et ti. Si vil yö ne tim is te yen mu ha lif ler i le gü ven lik kuv vet le ri a ra sýn da çý kan ça týþ ma lar da, ö len le rin sa yý sý ný Mý sýr Sað lýk Ba kan lý ðý top lam 20 o la rak a çýk la dý. Ya ra lý sa yý sý nýn i se 2000 in ü ze rin de ol du ðu bil di ri li yor. Baþ kent te yo ðun la þan gös te ri ler, ül ke ge ne li ne ya yýl mýþ du rum da. Baþ kent Ka hi re, Mý sýr ýn i kin ci bü yük ken ti Ýs ken de ri ye, Dim yat, Sü veyþ, Min ye, Ýs ma i li ye, Ef lan ve A riþ kent le rin de de or du nun yö ne ti - mi si vil le re dev ret me si ni is te yen gös te ri ler de vam e di yor. Mý sýr ýn ya rý res mi El Ah ram ga ze te si Ka hi re de ö len 4 ki þi nin ger çek mer miy le öl dü rül müþ o la bi le ce ði ni ö ne sür dü. Ba ðým sýz El Mas ri el Yovm ga ze te si i se ö len gös te ri ci ler a ra sýn da ba zý la rý nýn po li sin at tý ðý gaz dan bo ðu la rak öl dü ðü nü id di a et ti. El A riþ ken tin de gös te ri ya pan Be de vi le rin bir po lis su ba yý ný öl dür dü ðü, bir po li si de ya ra la dý ðý bil di ril di. Mý sýr Baþ sav cý lý ðý, o lay lar da ö len 13 ki þi nin ce se din de ya pý lan o top si de ba zý pro tes to cu la rýn ger çek mer miy le öl dü rül dü ðü nü tes pit et ti. Mý sýr med ya sýn da yer a lan ha ber le re gö re Baþ sav cý lýk, ça týþ ma lar da ö len 4 si vi lin ger çek mer miy le ya þa mý ný yi tir di ði ni be lir le di. Ka hi re / a a TAHRÝR'DE GEÇÝCÝ HASTANE TAH RÝR Mey da nýn da ki gös te ri ci ler i le gü - ven lik kuv vet le ri a ra sýn da ki ça týþ ma lar tüm hý zýy la de vam e di yor. Po li sin gaz la mü da ha le et ti ði gös te ri ci ler, po li se taþ la kar þý lýk ve ri - yor lar. Gös te ri ci ler ta ra fýn dan Tah rir Mey da - nýn da o luþ tu ru lan ge çi ci has ta ne de ya ra la - nan gös te ri ci le re ilk mü da ha le yi ya pý yor. Gös te ri ci ler, po li sin ken di le ri ne kar þý o ran tý - sýz güç kul lan dý ðý ný i le ri sür dü ler. Bu a ra da Tah rir Mey da ný na a çý lan bir çok cad de ye de gös te ri ci ler ta ra fýn dan ba ri kat lar ku rul du. Gör - gü ta nýk la rý, gös te ri ci le rin za man za man po li se mo lo tof kok tey liy le sal dýr dý ðý ný ak tar dý. Ö te yan dan, Müs lü man Kar deþ ler Söz cü sü Mu - ham med Gaz lan, sal dý rý la rý ký na dý ðý ný a çýk la ya - rak, po li sin ve gü ven lik güç le ri nin gös te ri ci le - re mü da ha le si ni e leþ tir di. Kahire / a a Su ri ye de Türk hac ka fi le si ne sal dý rý HAC gö re vi ni ye ri ne ge ti re rek Tür ki ye ye dön mek ü ze re yo la çý kan Türk ha cý la rý ný ta þý yan i ki o to büs, Su ri ye de si lâh lý sal dý rý ya uð ra dý. A lý nan bil gi ye gö re, Türk ha cý la rý ta þý yan i ki o to büs, Su ri ye nin Ha ma i le Hu mus ken ti a ra sýn da sa ba ha kar þý si lâh lý sal dý rý ya uð ra dý. A teþ al týn da ka lan ha cý la rýn bu lun du ðu o to büs ler den bi rin de þo för Na ci Ö za ta i le Ce mil Kar lý ha fif ya ra lan dý. Bir çok ye ri ne kur þun i sa bet e den i ki o to büs Cil ve gö zü Sý nýr Ka pý sý ndan Tür ki ye ye gi riþ ya par ken, ya ra la nan Ce mil Kar lý (50), Rey han lý Dev let Has ta ne si nde, o to büs þo fö rü Na ci Ö za ta da An tak ya Dev let Has ta ne sin de te da vi al - tý na a lýn dý. Kar lý, yap tý ðý a çýk la ma da, e li si lah lý bir gru bun bir an da ken di le ri ne a teþ aç ma ya baþ la dýk la rý ný söy le di. O to büs te her ke sin ye re yat tý ðý ný i fa de e den Kar lý, o la yý þöy le an lat tý: 8-9 o to büs lük kon voy ha lin de gi di yor duk. Ön ce kýr mý zý bir a ra ba çýk tý. 4 ki þi var dý a ra ba da. Ön ce o ra dan a - teþ a çýl dý. Bi zim de vam e de ce ði mi zi an la yýn ca, 4 ki þi da ha i ler den çýk tý ve a teþ aç tý lar. On la rýn aç tý ðý a teþ da ha çok za rar ver di. A ra cý mý zýn sol, sað ve ar ka cam la rý ký rýl dý. Kim ne i çin sal dýr dý hiç bil mi yo ruz. Bir an da ne ye uð ra dý ðý mý zý þa þýr dýk. Ko ri do ra üst üs te yý ðýl dýk. Öy le ca ný mý zý kur tar dýk. Yok sa ö le bi lir dik. Bi zi ta þý yan o to büs hýz la e li si lâh lý grup a ra sýn dan ge çe rek hiç dur ma dan Cil ve gö zü Sý nýr Ka pý sý na gel di. Sal dý rý da kar ný ma ve ba ca ðý ma kur þun i sa bet et ti. Te da vi si de vam e den Kar lý nýn du ru mu nun i yi ol du ðu, di ðer ha cý la rýn i se baþ ka a raç lar la mem le ket le ri ne doð ru yo la çýk ma ya baþ la dý ðý bil di ril di. Hatay / a a s.bu id nur si.de Hükümet meseleyi tersten tutmuþ Yan lýþ teþ his te da vi ye yar dým cý ol ma dý ðý gi bi ço ðu kez ya ra yý az dý rýr. Hükümetin Do ðu ve Gü ney do ðu me se le sin de ki yak la þý mý, prob le mi ta ný mý, al dý ðý ted bir ler ve yap tý ðý a çý lým la rýn ül ke nin fay da sý na ol ma dý ðý ný ve sý kýn tý la rý ný art týr dý ðý ný ne ti ce le ri i ti ba riy le gö rü yo ruz. Ak tü el med ya nýn zi hin le re bi ze gö re de zen for mas yon lar la dol dur du ðu dü þün ce ler le ta ban ta ba na zýt gel se de, yan lýþ la rýn ya pýl dý ðý nok ta la rý a þa ðý da ar z e de ce ðiz: 1- Ba rýþ kar þý tý Av ru pa ve A me ri ka nýn ses len dir di ði Kürt prob le mi nin as lýn da 1980 ler den kal ma ve þe kil de ðiþ tir miþ bir din siz lik ve ko mü nizm me se le si ol du ðu nu hü kü met or ta ya koy ma dý. Yak la þýk ya rým a sýr dan bu ya na ses len di ri len ve ya þa dý ðý mýz ih ti lal ler le kuv vet bu lan bu din siz lik ce re ya ný nýn bu gü ne ka dar kul lan dý ðý tüm i sim le rin tah li li ni yap tý ðý nýz da, hep si ko mü nizm çer çe ve sin de ye ri ni bu lu yor: Ký zýl bay rak lar, pro pa gan da ve ör güt sel dö kü man lar, o ku tu lan ki tap lar, ör güt le rin ri tü el le ri, ir ti bat ha lin de ol duk la rý dýþ kay nak lar ve do ðu da ki te rör ör güt le ri nin tüm din le re, ge le nek le re ve in sa nî de ðer le re is yan la rý on la rýn es ki ko mü nist, bol þe vik ve ya dev rim ci ler den fark sýz ol duk la rý ný or ta ya ko yu yor. Kürt lük me se le si yal nýz ca bir vit rin dir. Ke ma lizm ze mi nin de ser pi len bu ha re ket, 1980 ön ce si nin ge nel dev rim ci li ði nin bir de va mý dýr. 2- Sa vaþ lo bi si nin ör güt ler a ra cý lý ðýy la kul lan dýk la rý pro pa gan da ze mi ni ni in þa e den ýrk çý Ke ma lizm dir. Irk çý Ke ma liz min bu gü ne ka dar tüm Tür ki ye ye yap tý ðý zul mü yal nýz ca Kürt le re has i miþ gi bi gös te ren glo bal din siz le re kar þý AKP hü kü me ti hiç bir ze min ve mah fi li kul lan ma dý. Me se le nin re jim den kay nak lan dý ðý ný, de mok ra si i le il gi li ol du ðu nu ve i lâ cý nýn da te mel hak-hür ri yet ler de ki i yi leþ me o la ca ðý ný bu hü kü met ma a le sef dil len dir me di. Da ha doð ru su bu hu sus ta ne bir ra por, ne bir yol ha ri ta sý ve ne de bir ma ni fes to ha zýr la ma dý. Mü da fa a da ki üs lu bu i le zým nî ka bu lü a ra sýn da ki çiz gi ler çok si lik çýk tý. 3- Me se le nin ta rih çe siy le il gi li hiç bir ça lýþ ma ya pýl ma dý te Ýs ra il in des te ði i le ha re ke te ge çen Mus ta fa Bar za ni den Ab dul lah Ö ca lan a ka dar ki sü re cin na sýl iþ le di ði ni, kim le rin ha re ke ti fi nan se et ti ði ni, AB ve ABD de ki han gi med ya ku ru luþ la rýn ca bu ha re ke tin des tek len di ði ni ve u lus la ra ra sý med ya da ki han gi ya zar lar ca kürt çü lük me se le si nin gün de me ta þýn dý ðý ný ma a le sef bu hü kü met ef kar-ý am me i le pay laþ ma dý. Bil has sa A NAP ýn ta kip et ti ði yan lýþ yo lu, 28 Þu bat tan son ra AKP ay ný min val üz re ta kip e de gel di. 12 Ey lül ü ba þý mý za sa ran A me ri ka ve Ýn gil te re de ki çev re le rin bas ký sýy la gün de me ge len Ta la ba ni ve Bar za ni, bi rer eþ ký ya i ken say gýn dev let baþ kan la rý olarak kabul gördü. Ortado ðu yu bu te tik çi ler ce par ça la yan Av ru pa lý Troç kist le rin, bu de fa da ö zerk böl ge ið fa liy le Tür ki ye yi par ça la ma la rý na ma a le sef mev cut hü kü met ze min ha zýr lý yor. Þa yet ö zerk böl ge dü þün ce si AKP ce de be nim se nir se, bu nun va ta na ve Ýs lâ mi ye te i ha net ol du ðu nu AKP li i da re ci ler he nüz an la ya bil miþ de ðil ler Tür ki ye nin tüm vi la yet, ka za ve ka sa ba la rýn da ki or ga ni ze le riy le mil yar lar ca do la rar va ra cak har ca ma yý BDP nin der me-çat ma kad ro la rý nýn ne re den te min e dil di ði ni AKP li ler el bet te bi li yor lar. Bý ra ký nýz ül ke nin bü tün lü ðü ne kas te den böy le bir ya pý lan ma yý dur dur mak, Av ru pa lý ne o li be ral dost la rýy la des tek le dik le ri ne da ir med ya da a çýk la ma lar mev cut. Yal nýz ca bu de va sa teþ ki lat lan ma yý de ðil, te rör ör gü tü nün si vil kap lar la her gün kul lan dý ðý pa ra la rýn ne re den ak tý ðý ný da hü kü met bi li yor dur. Tü rik ye ye mü da ha le et mek is te yen dýþ güç le rin fon la rýn dan ge len bu pa ra la rý BDP ye ri ne AKP ye a kýt ma yý bir ba þa rý o la rak dü þü nen le rin, Do ðu me se le si ni ne ka dar yan lýþ yer den tut tuk la rý a çýk bir ha ki kat ol sa ge rek. Kürt çe ko nu þan þe hir ve ka sa ba lar da ki STK la rýn ya pý la rý, ça lýþ ma la rý, gi riþ ve çý kýþ la rý ted kik e dil di ðin de AKP nin ma le sef de rin bir gaf let i çin de ol du ðu nu da ha net gö re ce ðiz Ey lül ih ti la li nin tah rib et ti ði Do ðu ve Gü ney do ðu muz da ki sos yal do ku yu ta mi re hiç ya naþ ma dý lar. Di yar ba kýr Ce za e vi ni ke na rýn dan kö þe sin den ses len di rir ler ken, yi ne ha ri cî mü da ha le plan la rý ný e sas al dý lar, ya ni þar kýn si ya se ten ve di ya ne ten te ma yüz et miþ ki þi ve a i le le ri ni dýþ la ma ve i ti bar sýz laþ týr ma fa a li ye ti ne re dey se dev let po li ti ka sý ha li ne gel di. Hü kü me tin des tek le yi ci zen gin sý ný fý ný kur ma pro je si çer çe ve sin de da ðý tý lan i ha le ler, rüþ vet ler ve rant lar la pa laz la nan son ra dan gör me ler den þark i çin ye ni bir si ya sî e kip çý kar dý, AKP. Zi ra 12 Ey lül cü le rin, köy le ri ni yý ka rak gö çe zor la dýk la rý a i le ler ve köy le re yö ne lik cid dî bir re ha bi li te ça lýþ ma sý ya pýl ma dý. Þark ta iz zet ve þe re fiy le ya þa yan in san lar, bü yük þe hir le rin va roþ la rýn da ki hüs ran ve se fa let te ki ha yat la rý ný de vam et me ye mec bur bý ra kýl dý lar. Ül ke nin en bü yük rant ka pý sý ha li ne ge ti ri len TO KÝ va sý ta sýy la Kürt va tan daþ la rý mý zýn mað du ri yet le ri za ma nýn da gi de ril miþ ol say dý, Ko mü nist ör güt ler din dar Kürt böl ge le ri ne gi re mez ler di, de ni le bi lir. NE TÝ CE: Hü kü met bir çok me se le de ol du ðu gi bi Do ðu ve Gü - ney do ðu me se le sin de de bi linç li ve ya bi linç siz ha di se yi ters ten tut mu þa ben zi yor. Ý kin ci Av ru pa o la rak ni te len - dir di ði miz Ýs lâ mi yet ve Tür ki ye düþ man la rý nýn tez le ri ne kuv vet ve rir ce si ne ic ra e di len po li ti ka lar, su nî bir bö lün - me ye gö tür se ve Do ðu lu ve Gü ney do ðu lu la rýn ek se ri si ba tý da ya þa dýk la rýn dan, ka os ve göz ya þýn dan baþ ka bir þey, þu po li ti ka lar dan ha sýl ol maz, ka na a tin de yiz.

8 Y ca ni as ya.com.tr 8 HABER GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN AKP GRUP BAÞKANVEKÝLÝ ELÝTAÞ, TBMM DE DERSÝM ÝLE ÝLGÝLÝ ARAÞTIRMA KOMÝSYONU KURULMASI TEKLÝFÝ KONUSUNDA, TÜRKÝYE DE TARTIÞILMAYACAK HÝÇBÝR ÞEY OLAMAYACAÐINI SÖYLEDÝ. TAZÝYE Muhtrem aðabeyimiz Secaettin Erfidan'ýn babasý, Av. Ahmet Yýlmaz'ýn kayýnpederi Ehli hizmet dâvâ adamý Kâzým Erfidan'ýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Muhterem aðabeyimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ümitvar Derneði Yönetim Kurulu/ ÝZMÝR Tarihe "Dersim Hadisesi olarak geçen 1937 ve 1938 yýllarýnda yaþananlar, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ün açýklamalarýyla yeniden tartýþýlmaya baþladý. Her fa kül te ye i ki mes cid! Tür ki ye de ki o kul lar da mes cid a çýl ma sý ge rek - ti ði ni ha týr la týr ken, ben zer tar týþ ma la rýn Av - ru pa da ki o kul lar da da ya þan dý ðý ný öð re ni - yo ruz. Ý tal yan La Re pubb li ca ga ze te sin de çý kan bir ha ber de, To ri no Ü ni ver si te si ne ka yýt yap tý ran bir Türk öð ren ci nin o kul da, i ba de ti ni na sýl ya pa - ca ðý yö nün de ki so ru su nun, il gi li ü ni ver si te yi bir dö nüm nok ta sý na ta þý dý ðý be lir ti li yor. Türk ký zý nýn ü ni ver si te de du â et me is te ði, To - ri no yu dö nüm nok ta sý na gö tür dü baþ lý ðýy la o ku - yu cu ya du yu ru lan ha ber de þu bil gi ler var: To ri no Ü ni ver si te si Mü hen dis lik Fa kül te sin de yük sek li - sans prog ra mý na ka yýt yap tý ran Me lek a dýn da ki Türk ký zý nýn, o kul sek re ter li ði ne gün i çin de i ba - de ti ni (5 va kit na maz) ne þe kil de ger çek leþ ti re ce - ði ni sor ma sý ye ni bir tar týþ ma ya ne den ol muþ. O kul yö ne ti mi nin böy le bir ta lep le ilk kez kar þý - laþ tý ðý i fa de e di len ha ber de, To ri no Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým cý sý Ser gi o Ro da nýn Bir ka rar al - ma dan ön ce tar týþ ma mýz ge re ken bir ko nu. Her - han gi bir ön yar gý mýz yok de di ði ha týr la týl mýþ. Ben zer bir du ru mun da ha ön ce To ri no da ki bir has ta ne de ya þan dý ðý ný di le ge ti ren Ý tal ya da ya þa yan Müs lü man top lu mu nun i kin ci baþ ka ný Yah ya Pal - la vi ci ni, kent te ki bir has ta ne de, has ta lar, a i le ler ve dok tor lar i çin her din den in sa nýn i ba det e de bi le ce ði boþ bir ses siz o da nýn a yar lan dý ðý ný ör nek gös te re - rek, Fark lý din ler den ge len le rin ta lep le ri ne ce vap ve ril me li þek lin de ko nuþ muþ. (A A, 21 Ka sým 2011) Al lah bi lir, a ma Ý tal ya da gün de me ge len bu ta - lep muh te me len ka bul e di le cek ve in þa al lah To - ri no Ü ni ver si te si nde bir de ðil, i ki mes cid a çý la - cak. Çün kü on lar bu ta lep le re in sa nî a çý dan yak - la þý yor lar ve ge rek ti ðin de uz man la ra da da ný þý - yor lar. Ta mam, bir mes cid de ye ter; a ma i ki ol sa ve her i ki mes cid de de na maz ký lan Müs lü man öð ren ci ler ol sa bir za rar da gel mez. Ben zer bir ha di se da ha ön ce Al man ya da da ya - þan mýþ ve ko nu i le il gi li ha ber 13 O cak 2002 ta - rih li Ye ni As ya da ya yýn lan mýþ tý. Ýþ te i nan ca say - gý baþ lýk lý ha ber, ö zet le þöy ley di: Al man ya da bir ü ni ver si te, ba þör tü lü tek bir öð ren ci ye, ta le bi ü ze - ri ne, na maz ký la bi le ce ði bir o da tah sis et ti. Foch - hochs chu le Müns ter ad lý ü ni ver si te de sos yal pe - da go ji e ði ti mi gö ren Gül süm Ça kýr, kýþ ay la rýn da na maz va kit le ri bir bi ri ne çok ya kýn ol du ðu i çin ya þa dý ðý sý kýn tý yý fa kül te de ka ný na i le te rek, na - maz la rý ný ký la bi le ce ði bir yer gös ter me si ta le bin de bu lun mak ü ze re de kan sek re te ri ne baþ vur du ve der hal o lum lu ce vap al dý. Ça kýr dan han gi sa at ler i çin o da is te di ði ni so ran sek re ter, de ka nýn da o na - yýy la boþ bir o da nýn sü rek li o la rak ken di si ne tah - sis e dil di ði ni bil dir di. Al dý ðý ce vap tan duy du ðu se vin ci ke li me ler le an lat mak ta zor luk çe ken Ça - kýr, U ma rým Tür ki ye de ki ler de bi zim de ka ný mýz ve sek re te ri ka dar an la yýþ lý o lur lar de di. Al man ya da ki ü ni ver si te nin tek bir öð ren ci nin ta le bi ni dik ka te a la rak o nun na maz ký la bi le ce ði bir o da tah sis et me si, (a dý mes cid ol ma sa da) tak di re þa yan dý. Ay ný þe kil de Ý tal ya da da na maz kýl mak i - çin yer tah si si is te yen Müs lü man öð ren ci nin ta le - bi nin o lum lu kar þý la na ca ðý ný tah min e di yo ruz. Bel ki de ay ný ü ni ver si te de na maz ký lan ya da kýl - mak is te yen baþ ka öð ren ci ler de var dýr. Da ha ön ce ta lep ol ma dý ðý i çin bir mes cid a çýl ma mýþ. Ce sa ret - li kýz öð ren ci nin ta le bi ü ze ri ne bir mes cid a çý lýr sa, mer di ven alt la rýn da na maz ký lan er kek öð ren ci - ler de muh te me len o mes cid den fay da la nýr. Böy le bir ta le bi di le ge ti ren ve mes cid in Ý tal ya gün de mi ne gel me si ne ve si le o lan ce sur öð ren ci mi - zi teb rik e di yor ve en ký sa za man da To ri no Ü ni - ver si te si baþ ta ol mak ü ze re Tür ki ye de ki ü ni ver si - te ler de de bir de ðil, i ki þer mes cid a çýl ma sý i çin du a e di yo ruz. Biz kav lî/ söz i le du â e der ken, (mes cid ol ma yan ü ni ver si te ve fa kül te ler de) o ku yan öð ren - ci kar deþ le ri miz de fi i lî du â da, mec sid a çýl ma sý i çin ta lep de bu lun ma la rý ný ar zu e di yo ruz. Bu gi diþ le ih ti yaç du yu lan her me kâ na bir mes - cid a çýl ma sý i çin kam pan ya aç mak ge re ke cek gi bi gö rü nü yor. Hay di ha yýr lý sý... AKP Grup Baþ kan ve ki li Mus ta fa E li taþ, TBMM de Der sim i le il gi li A raþ týr ma Ko mis yo nu ku rul ma sý tek li fi ko nu sun da, Tür ki ye de tar tý þýl ma ya cak hiç bir þey o la maz de di. E li taþ, TBMM de Der sim A raþ týr ma Ko mis yo nu ku rul ma sý ko - nu sun da ki tek lif ler ko nu sun da Tür ki ye de ko nu þul ma ya cak, tar tý þýl - ma ya cak hiç bir ko nu nun ol ma dý ðý na i nan dýk la rý ný kay det ti. Ta bu - la rý mýz dan kork ma ma lý yýz di yen E li taþ, þöy le ko nuþ tu: Tür ki ye de tar tý þýl ma ya cak hiç - bir þey o la maz a ma bir ta raf tan bu ko nu lar a raþ tý rý lýr ken, top lum sal vic da ný da ya ra la ma mak la zým. Ta - rih le yüz le þir ken, suç lu a ra mak ye - ri ne, ta rih le yüz leþ me nin yo lu nu seç me li yiz. Ta bu la rý yýk mak, ta rih - le yüz leþ mek tir. Ýn ti kam duy gu la - rýy la de ðil, geç mi þi mi zi ha ta mýz la se va bý mýz la de ðer len di rip o geç mi - þin bi zim geç mi þi miz ol du ðu nu bil - me miz ge re kir. Þah si fik rim; giz li sak lý hiç bir þey ol maz. Her þey a - raþ tý rý lýp ko nu þu la bi lir. Çün kü de mok ra si bu dur. Her kes fik ri ni i fa de et tik çe, is te di ði ni ko nuþ tuk ça de mok ra si taç la þýr. E li taþ, AKP A dý ya man Mil let ve ki li Meh met Me ti ner in ko nuy la il gi - li ö ne ri si nin ken di þah si gö rü þü ol du ðu nu be lirt ti. E li taþ, bu ko nu da - ki ö ne ri le re grup o la rak na sýl bak týk la rý na i liþ kin, ko nu nun yet ki li ku - rul lar da gö rü þül me si ge rek ti ði ni söy le di. An ka ra / a a METÝNER: TUNCELÝ'NÝN ADI "DERSÝM" OLSUN AKP A dý ya man Mil let ve ki li Meh met Me ti ner, Tun ce li a - dý nýn Der sim o la rak de ðiþ ti ril me si ge rek ti ði ni be lir te rek, CHP sý cak yak la þým gös te rir se, bu nu or tak mu ta ba ka ta dö nüþ tü re bi li riz de di. Me ti ner, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, cu mar te si gü nü Der sim kat li a mýy la il gi li i ki tek lif or ta ya koy du ðu nu be lir te rek, bun la rýn Sa bi ha Gök çen Ha va a la - ný nýn a dý nýn de ðiþ ti ril me si ve TBMM de Der sim A raþ týr - ma Ko mis yo nu ku rul ma sý ol du ðu nu i fa de et ti. CHP nin bu i ki tek li fe sý cak bak ma sý ha lin de Der sim i le il gi li ta rih - sel yüz leþ me nin ya pý la bi le ce ði ni sa vu nan Me ti ner, CHP de bu ko nu da ken di ni ha zýr his se di yor sa, Der sim i çin ta - rih sel yüz leþ me ve ö zür fas lý sýn ha re ke te ge çi ri riz. Mec lis - te Der sim kat li a mýy la il gi li bir A raþ týr ma Ko mis yo nu ku ra - lým. Bu ko mis yon, o dö ne me i liþ kin bü tün id di a la rý a raþ - týr ma lý, ar þiv ler a çýl ma lý de di. Me ti ner, Bi rin ci Mec lis dö - ne min de de Der sim o lan Tun ce li nin a dý nýn tek rar i a de e di le rek, Der sim i le yüz leþ me de ö nem li bir a dý mýn da ha a týl mýþ ve bu nun da bir ö zür di le me nin baþ lan gýç o la ca ðý - ný sa vun du. Me ti ner, Der sim hal ký nýn ha fý za la rýn da Tun ce li is mi, bas ký ve sin dir me po li ti ka la rýy la öz deþ leþ - miþ tir. Bu is min ye ri ne Der sim a dý ný ný tek rar ve ril me si ge - rek ti ði ne i na ný yo rum gö rü þü nü i fa de et ti. An ka ra / a a CHP, AB i le tam ü ye lik sü re cin de ya þa nan so - run la rýn be lir len me si a ma cýy la Mec lis a raþ týr - ma sý a çýl ma sý ný is te di. CHP Ýs tan bul Mil let ve - ki li U mut O ran ve ar ka daþ la rý nýn im za sýy la TBMM Baþ kan lý ðý na su nu lan a raþ týr ma ö ner - ge si nin ge rek çe sin de, 31 E kim 1959 da ya pý - lan baþ vu ruy la baþ la yan AB i le or tak lýk sü re - cin de, 1963 de An ka ra An laþ ma sý, 1970 de Kat ma Pro to kol ün im za lan dý ðý ha týr la týl dý. Ge rek çe de, Hel sin ki de 1999 da ya pý lan AB Dev let ve Hü kü met Baþ kan la rý Zir ve si nde tam ü ye li ðe a day lý ðýn ka bu lüy le ye ni bir a þa - ma kay de dil di ði ne i þa ret e di le rek, AB Kon se yi ta ra fýn dan 8 Mart 2001 de ilk ka tý lým or tak lý ðý bel ge si nin o nay lan dý ðý, 17 A ra lýk 2004 te AB Dev let ve Hü kü met Baþ kan la rý Zir ve si ka ra rý ge re ði 3 E kim 2005 te AB ye tam ü ye lik sü re - ci nin baþ la dý ðý be lir til di. Ge çen 6 yýl da, bek le - nen ge liþ me ler kat e di le me di ði, tam ü ye lik he - de fi ne u laþ mak i çin mü za ke re ler de 33 baþ lýk - tan an cak bi ri nin ka pa tý la bil di ði i fa de e di len ge rek çe de, 12 E kim 2011 de a çýk la nan AB Ý - ler le me Ra po ru nda da si ya sî a lan da bir çok ek sik li ðin ol du ðu be lir len miþ; bu ek sik lik le rin tes pi ti ve gi de ril me si i le ül ke miz de ya þa yan in san la rýn hak et tik le ri de mok ra si ve ya þam stan dart la rý na ka vuþ tu rul ma sý i çin ge re ken re form la rýn i se güç lü bir þe kil de uy gu la ma ya ge çe me di ði en di þe le ri or ta ya çýk mýþ týr de nil - di. Ge rek çe de, Tür ki ye i le ay ný ta rih ler de tam ü ye lik mü za ke re le ri ne baþ la yan, 2013 te tam ü ye o la rak bir li ðe ka bul e di le cek Hýr va tis - tan da, sü re ci iz le me si, ek sik lik le rin ta ki bi, re - form ge re ken a lan lar da par ti ler a ra sý mü za ke - re le rin gö tü rül me si i çin AB i le Mü za ke re le ri Ýz le me Ko mis yo nu ku rul du ðu, ko mis yo nun baþ kan lý ðý ný, mu ha le fet par ti si nin üst len di ði be lir til di. Ge çi ci sü rey le de ol sa Tür ki ye nin AB i le Mü za ke re le ri Ýz le me Ko mis yo nu gö - re vi ni de üst le ne cek bir a raþ týr ma ko mis yo nu ku rul ma sýn da bü yük ya rar ol du ðu nun i fa de e dil di ði ge rek çe de, þun lar kay de dil di: Böy le ce ik ti da rýn göz den ka çýr dý ðý ve ya ih mal et ti ði a - lan la rýn net bi çim de i fa de e di le rek so mut ö - ne ri le rin ya þa ma ge çi ril me si o la na ðý el de e di - le cek tir. 6 yýl da ge li nen a þa ma göz ö nü ne a lýn - dý ðýn da, AB i le tam ü ye lik sü re ci nin iz len me - si, bu za ma na ka dar han gi a lan lar da ve han gi se bep ler le sü re cin dur ma nok ta sý na gel di ði - nin be lir len me si, AB Ý ler le me Ra po ru ve di ðer te mel bel ge ler ý þý ðýn da a cil re form ya pýl ma sý ge re ken a lan la rýn tes pi ti i le bu re form la rýn çer çe ve le ri nin be lir len me si, AB i le tam ü ye lik sü re cin de ya þa ný lan so run la rýn tes pi ti i le bu so run la rýn ön len me si i çin a lý na cak ted bir le rin be lir len me si ge rek mek te dir. An ka ra / a a So run lar tek rar ya þan ma sýn ntbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ba zý so run - la rýn tek rar ya þan ma ma sý i çin ye ni bir a na - ya sa ha zýr lan dý ðý ný söy le di. Mec lis Baþ ka ný Çi çek, Tür ki ye nin Prag Bü yü kel çi li ði nde Çek Cum hu ri ye ti nde ya þa yan Türk le rin tem sil ci le riy le bir a ra ya ge le rek, bu ra da tek tek gö rüþ tü ðü Türk le rin so run la rý ný din le - di. Bu ül ke de ya þa yan Türk le re her tür lü des te ði ve re cek le ri ni be lir ten Çi çek, he ye - tin de bu lu nan AKP, CHP, MHP ve BDP mil let ve kil le ri ni ta ný ta rak, Bu ra ya mil li ta - kým o la rak gel dik. baþ ta vi ze ol mak ü ze re kar þý laþ tý ðý nýz so run la ra çöz mek i çin gay ret gös te re ce ðiz di ye ko nuþ tu. Çi çek, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Tür ki ye de tar týþ ma lar o - lur. Biz kür sü ye çý kýp ko nu þu ruz, tar tý þý rýz. Bi zim tar týþ ma la rý mý zýn si zi o lum suz et ki - le me me si ni has sa ten ri ca e di yo rum. Biz ler za man za man ký za rýz, ba ðý rý rýz a ma Tür - ki ye nin çý ka rý söz ko nu su o lun ca hep be - ra ber ha re ket e de riz. Bu tar týþ ma lar dan o - lum suz et ki len me yin. Si zin so run la rý ný zý bu ül ke nin en üst dü zey yö ne ti mi ne i le te - ce ðiz. Sý kýn tý la rý nýz, prob lem le ri niz i çin el - çi lik le ri miz ve biz ler her za man yar dý ma ha zý rýz. Za ra rýn ne re sin den dö ner sen kar - dýr. Tür ki ye de ba zý þey ler keþ ke za ma nýn - da ya pýl say dý ve so run lar bu gün le re gel me - sey di. A ma Tür ki ye za rar dan dön me ye de - vam e de cek. Ba zý so run la rýn tek rar ya þan - ma ma sý i çin ye ni bir a na ya sa ha zýr lý yo ruz. Da ha çað daþ ve de mok rat bir Tür ki ye yi hep bir lik te ku ra ca ðýz. Prag / a a Çe lik: E ko no mik de ðil, in sa nî ba ký yo ruz nça LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, ka çak ya pý laþ ma i le mü ca de - le nin, in þa at sek tö rü ne, e ko no mi ye ve is - tih da ma o lum lu et ki si ne i liþ kin, Bu nun e ko no mik ge ti ri sin den zi ya de, dep rem ol du ðun da bir ki þi bi le kay bet me ye lim. Bi rin ci ba ký þý mýz bu. Ta bii ki bu ça lýþ ma - la rý Sa yýn Baþ ba ka ný mý zýn çiz di ði pers - pek tif te e le al dý ðý mýz za man sek tör de çok yo ðun bir can lý lý ðýn o la ca ðý ný ve çok cid di bir is tih da mýn ger çek le þe ce ði ni söy le ye - bi li riz de di. Çe lik, yap tý ðý a çýk la ma da, Van dep re min den son ra ka çak ya pý laþ ma ko nu sun da ki du yar lý lý ðýn da ha da art tý ðý - na dik kat çek ti. Ba kan Çe lik, Ka çak ya pý - laþ ma ko nu sun da Çev re ve Þe hir ci lik Ba - kan lý ðý i le ça lýþ ma i çi ne gi re cek le ri ni, ik ti - da rý kay bet se ler de bu nu ya pa cak la rý ný be lir ten Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do - ðan ýn, Ar týk þe hir le ri miz de ka çak ya pý, ge ce kon du, bun la ra yö ne lik ge re kir se yet ki yi ta ma men Ba kan lý ðý mý za a la ca ðýz ve bu tür bi na la rý ný de ðiþ tir me yen, bun la - rý yýk ma yan la ra sor ma dan ka mu laþ týr ma - sý ný ya pa cak ve bu bi na la rý biz yý ka ca ðýz a çýk la ma sý ný yap ma sý nýn, bu ko nu ya ver - dik le ri ö ne mi gös ter di ði ni söy le di. Çe lik, ka çak ya pý laþ ma i le mü ca de le nin, in þa at sek tö rü ne, e ko no mi ye ve is tih da ma o - lum lu et ki si ne i liþ kin, Bu nun e ko no mik ge ti ri sin den zi ya de, dep rem ol du ðun da bir ki þi bi le kay bet me ye lim. Bi rin ci ba ký - þý mýz bu. Ta bii ki bu ça lýþ ma la rý Sa yýn Baþ ba ka ný mý zýn çiz di ði pers pek tif te e le al dý ðý mýz za man sek tör de çok yo ðun bir can lý lý ðýn o la ca ðý ný ve çok cid di bir is tih - da mýn ger çek le þe ce ði ni söy le ye bi li riz i - fa de si ni kul lan dý. Bursa / a a Depremzedeye PKK lý saldýrýsý nþirnak IN Ý dil il çe sin de ki es ki öð ret - me ne vi ne Þýr nak Va li li ði nce yer leþ ti ri len dep rem ze de le re sal dý rý dü zen len di. E di ni - len bil gi ye gö re Þýr nak ýn Ý dil il çe sin de ki es ki öð ret me ne vi ne yer leþ ti ri len dep rem - ze de ler tah mi ni yaþ la rý 13 i le 17 a ra sýn da de ði þen ki þi lik bir grup ta ra fýn dan taþ lý ve mo lo tof lu sal dý rý ya uð ra dý. Kim se - nin za rar gör me di ði sal dý rý da bi na da bu - lu nan Tür ki ye bay ra ðý in di ri le rek ya kýl - mak is ten di. Em ni yet güç le ri nin mü da ha - le et ti ði grup, te rör ör gü tü e le ba þý Ö ca lan ve PKK le hi ne slo gan a ta rak a ra so kak la ra kaç tý. Dep rem ze de le rin sal dý rý yý ger çek - leþ ti ren le rin ken di le rin ö zür di le me sin ge rek ti ði ve bun lar in san de ðil di ye tep ki gös ter di ði be lir til di. Ay rý ca ma hal le de i ka - met e den va tan daþ lar da sal dý rý ya tep ki gös ter di ði i fa de e dil di. Þýrnak / cihan AB ü ye lik sü re ci ne a raþ týr ma ta le bi Mus ta fa E li taþ MHP, Van dep re min de ko or di nas yon dan so rum lu ve A fet ve A cil Du rum Yö ne ti - mi Baþ kan lý ðý nýn bað lý ol du ðu Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay hak kýn da gen so - ru ö ner ge si ver di. MHP Grup Baþ kan ve - kil le ri Ok tay Vu ral ve Meh met Þan dýr im za sýy la TBMM Baþ kan lý ðý na su nu lan ö ner ge nin ge rek çe sin de, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay i le Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka - ný Er do ðan Bay rak tar ýn, Van dep re mi son ra sýn da yap týk la rý a çýk la ma la ra yer ve ril di. Ge rek çe de, Van dep re min de fe - lâke tin ba þýn dan be ri yan lýþ teþ his ler, i sa - bet siz yo rum lar, en kaz ü ze rin de ya pý lan si ya sî gös te ri ler, ka fa ka rý þýk lýk la rý, si ya sal pro pa gan da a ra yýþ la rý, ko or di nas yon suz - luk dep re min fa tu ra sý ný a ðýr laþ týr mýþ týr de nil di. Van da mey da na ge len dep rem son ra sýn da ya þa nan so run lar dan, a fet ve a cil du rum dan so rum lu Baþ ba kan Yar - dým cý sý nýn si ya sal so rum lu lu ðu nun a çýk ol du ðu sa vu nu lan ge rek çe de, þu i fa de le re yer ve ril di: Ya sal sü reç ya nýn da si ya sal sü reç ta mam lan ma lý dýr. Dep rem de ko - or di na tör lük gö re vi ni üst le nen Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay dan si ya si he sap so rul ma lý dýr. Van i li miz de mey da na ge - len yý ký cý dep rem ler son ra sýn da ka mu - nun im kân ve ka bi li yet le ri nin, mil le ti mi - zin yar dým la rý nýn va tan daþ la ra u laþ tý rýl - ma sýn da ye ter li et kin li ði ve ko or di nas yo - nun sað la na ma ma sýn da, dep rem le il gi li ka mu yö ne ti ci le ri nin sevk ve i da re sin de, dep rem ve so nuç la rý ko nu sun da ka mu gö rev li le ri nin çe li þen yo rum ve i fa de le - riy le kar ma þýk lý ðýn o luþ ma sýn da i da rî ve ya sal sü reç dý þýn da si ya sî so rum lu lu ðu ba ký mýn dan Van dep re min de ko or di nas - yon dan so rum lu ve A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý nýn bað lý ol du ðu Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay hak - kýn da A na ya sa nýn 99. ve Ýç tü zü ðün 106. mad de le ri u ya rýn ca gen so ru a çýl ma sý ný arz ve tek lif e de riz. An ka ra / a a MHP den Atalay hakkýnda gensoru

9 Y HA BER 9 Uluslararasý Suriye plâný! HABERLER Son dö nem de bir u lus lar a ra sý Su ri ye plâ ný nan bah se di li yor. Tür ki ye ü ze rin den Su ri ye ye mü da hâ le yi e sas a lan bu plân a gö re, Tür ki ye Su ri ye ye kar þý sa va þýn üs sü o la cak. Plân, Ba tý ba sý nýn da a çýk ça i lân e dil mek te ve A me ri ka lý yet ki li ler ce yük sün me den di le ge ti ril mek te. New York Ti mes in bir za man lar Su ri ye nin en ya kýn müt te fi ki o lan Tür ki ye nin, a yak la nan es ki as ker le rin kur du ðu öz gür Su ri ye or du su na ba rý nak sað la dý ðý nýn, An ka ra nýn Þam a mey dan o ku du ðu nun ya zýl ma sý, bu nun bir te zâ hü rü. NYT mu ha bi ri nin, Su ri ye si lâh lý mu hâ le fet ko mu ta ný Al bay Ri yad E sad la gö rüþ me si ni Türk Dý þiþ le ri nin a yar la dý ðý ný ve Tür ki ye nin Su ri ye ye yö ne lik si lâh lý grup la ra ev sa hip li ði yap tý ðý ve mi li tan la ra si lâh ver di ði nin du yu du rul du ðu ya yýn lar da, Si lâh lý mü ca de le i çin ha zýr la ný yo ruz di yen Ri yad E sad ve on lar ca mi li ta ný nýn bu lun du ðu kamp la rýn Türk as ker le ri ta ra fýn dan ko run du ðu ha be ri de, söz ko nu su id di a yý kuv vet len di ri yor. Bu a ra da Su ri ye de ki ge ri lim ve ça týþ ma lar ar ta rak de vam e der ken, A me ri kan Dý þiþ le ri Ye rel ga ze te ler den dep rem da ya nýþ ma sý cev ni as ya.com.tr ndep REM böl ge si Van da ye rel ga ze te ler or tak ya yýn yap ma ya baþ la dý. Ba sýn Ý lan Ku ru mu ön cü lü ðün de bir a ra ya ge len 11 ye rel ga ze te nin tem sil ci si, or tak ya yýn yap ma ka rar al dý. Or tak bas ký Van Böl ge Ga ze te si a dý al týn da dün ya yýn lan ma ya baþ lan dý. Or tak bas ký, 1 A ra lýk ta ri hi ne ka dar de vam e de cek. Ye rel ga ze te tem sil ci le ri ay so nun da ye ni den bir a ra ya ge le rek uy gu la ma nýn de vam e dip et me ye ce ði ne ka rar ve re cek. Van da da ha ön ce de haf ta lýk Van Ha ber ci Ga ze te si, il dý þýn da bas tý rý la rak 3 haf ta a ra dan son ra ya yýn lan ma ya baþ la mýþ tý. Van / a a KKTC de 4 A ra lýk ta nü fus sa yý mý ya pý la cak nku ZEY Kýb rýs Türk Cum hu ri ye ti nde (KKTC) 4 A ra lýk ta nü fus sa yý mý ya pý la cak. KKTC Baþ ba ka ný Ýr sen Kü çük, bir ka bul sý ra sýn da ko nuy la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da nü fus sa yý mý nýn plan lan dý ðý þe kil de 4 A ra lýk ta ya pý la ca ðý ný i fa de e de rek, Bun dan son ra ki sa yým la rýn e ve ka pan ma dan ya pýl ma sý i çin ge rek li ta li ma tý ver dim de di. Ýn san la rý mý zý son kez ol mak ü ze re e ve ka pa ya rak sa yým ya pa ca ðý mýz i çin üz gü nüm ve hal ký mýz dan ö zür di li yo rum di yen Kü çük, Dev let Plan la ma Ör gü tü ne (DPÖ), bun dan son ra ki sa yým la rýn bil gi sa yar ü ze rin den hal ký e ve ka pat ma ya cak þe kil de ya pýl ma sý i çin ge rek li ta li ma tý ver di ði ni söy le di. Lefkoþa / aa Dat ça da 115 ka çak ya ka lan dý nmuð LA NIN Dat ça il çe sin de, ya sa dý þý yol lar la yurt dý þý na çýk ma ya ça lý þan 115 ki þi ya ka lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, bir is tih ba rat ü ze ri ne ha re ke te ge çen sa hil gü ven lik e kip le ri, Dat ça nýn Pa la mut bü kü mev ki sin de bir gu let te a ra ma yap tý. A ra ma da Bur ma, Af ga nis tan ve Fi lis tin uy ruk lu ol mak ü ze re top lam 115 ka çak ya ka lan dý. Ka çak lar dan 27 si nin ço cuk, 23 ü nün ka dýn ol du ðu öð re nil di. Gü ven lik güç le ri, 6 Türk va tan da þý ný ka çak la rý yurt dý þý na çý kar ma ya ça lýþ týk la rý id di a sýy la gö zal tý na al dý. Ka çak la rýn, i fa de le ri nin a lýn ma sý nýn ar dýn dan sý nýr dý þý e dil mek ü ze re Muð la Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri ne tes lim e di le ce ði bil di ril di. Muð la / a a Ey lem ha zýr lý ðýn da ki 6 te rö rist ya ka lan dý nað RI ve Di ya din il çe sin de te rör ör gü tü a dý na ey lem ha zýr lý ðý yap týk la rý be lir le nen 6 ki þi ya ka lan dý. Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le rin ce ya pý lan ça lýþ ma lar so nu cun da, il mer ke zi ve Di ya din il çe sin de ey lem ha zýr lý ðý yap týk la rý be lir le nen N.B.O, Ý.A, N.M, S.A, M.D ve C.D i sim li þa hýs la rýn ya ka lan dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, þa hýs lar la bir lik te 27 a det mo lo tof kok tey li, 5 lit re mo lo tof ya pý mýn da kul la ný lan ben zin ve 1 a det de cep te le fo nun e le ge çi ril di ði, þa hýs lar hak kýn da so ruþ tur ma nýn baþ la týl dý ðý kay de dil di. Að rý / a a Ba kan lý ðý nýn Av ru pa ve Av ras ya Ýþ le rin den So rum lu Ba kan Yar dým cý sý Phi lip Gor don un, ABD Tem sil ci ler Mec li si Dýþ Ý liþ ki ler Ko mi te si Av ru pa ve Av ras ya Alt Ko mi te si nde ka týl dý ðý Bal kan lar ko nu lu o tu rum da, Tür ki ye ve ABD nin Su ri ye ko nu sun da bir lik te çok ya kýn ça lýþ tý ðý ný ve ay ný he def le ri pay laþ tý ðý ný tek rar la ma sý, bu hu sus ta bir baþ ka ö nem li ay rýn tý FÝT NE A TE ÞÝ NÝ TAH RÝK Gor don un, Tür ki ye nin ge çen Ey lül a yýn da New York ta ki BM Ge nel Ku ru lu top lan tý sýn da Su ri ye yi sa de ce e leþ tir mek le kal ma yýp, yap tý rým lar da a çýk la dý ðý ný ve Türk le rin, ya pa cak la rý ný söy le dik le ri þey le ri yap týk la rý ný söy le me si, dik ka te de ðer. Ýn gi liz Gu ar di an ga ze te sin de An ka ra nýn Su ri ye ye kar þý tav rý ný Was hing ton un da des tek le di ði be lir ti lip, An ka ra Su ri ye ye kar þý tek ta raf lý yap tý rým lar uy gu la ma ya baþ la dý bi le ve e lek tri ðin ke sil me si gi bi da ha faz la ön lem ler al ma yý de ðer len di ri yor de nil me si; ve pe þin den E ner ji Ba ka ný Yýl dýz ýn, Su ri ye ye ver di ði miz e lek tri ði ke se bi li riz de me si, bu nun bir baþ ka be lir ti si Ke za A me ri kan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü Mark To ner in, Tür ki ye nin Þam a bas ký yý art týr ma yo lun da a ta ca ðý her tür lü a dý mý mem nu ni yet le des tek le dik le ri ni di le ge ti rip, Bu bas ký yý art tý ra cak her tür lü a dým, he de fi miz a çý sýn dan ya pý cý o la cak týr di ye ko nuþ ma sý, plân ýn ar ka sýn da ki mak sa dý de þif re e di yor. Bel li ki ABD ve iþ gal iþ bir lik çi le ri. Ýs ra il in gü ven li ði he sâ bý na kü re sel e ge men lik ve çý kar la rý a dý na, Su ri ye ye mü da hâ le i çin â de ta Tür ki ye nin sýr tý ný sý vaz la yýp, gaz ve ri yor An cak, I rak ve Af ga nis tan da ol du ðu gi bi bu tür bir mü da hâ le nin Su ri ye ye ba rýþ ve is tik rar ge tir me ye ce ði; ak si ne da ha da kar ga þa ve ka o sa sü rük le ye ce ði, biz zat mü da hâ le yi sa vu nan lar ca i ka rar e dil me si, dü þün dü rü cü. Son gün ler de me sâ i si nin bü yük bir bö lü mü mü Su ri ye ye har ca yan ve Fran sa Dý þiþ le ri Ba ka ný A la in Jup pe i le Su ri ye ye mü da hâ le de ör tü þen bir yak la þým i çin de ol duk la rý ný kay de den Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu nun AFP ye ver di ði de meç te, Su ri ye or du sun da ay rý lan su bay la rýn ar týk si lâh la rý ný Su ri ye ye dön dür me ye baþ la dýk la rý ný na za ra ve rip, Do la yý sýy la bir iç sa va þa dö nüþ me ris ki ol du ðu a çýk la ma sý, bu a çý dan çar pý cý. Yi ne E sad ýn Su ri ye ye mü da hâ le bü tün böl ge yi ya kar sö zün den son ra, Hiz bul lah Ge nel Sek re te ri Nas rul lah ýn, Mü da hâ le, Su ri ye i le sý nýr lý kal ma ya cak, Ý ran a, Lüb nan a ve hat ta sa va þýn bü tün böl ge ye ya yýl ma sý na yol a ça cak i ka zý ve bü tün böl ge de Sün nî-þi î ça týþ ma sý ný kýþ kýr ta ca ðý fit ne a te þi nin i çi ne a ta ca ðý u ya rý sý, bu nun bir di ðer i fâ de si HAN GÝ MAS LA HAT VAR? Lon dra da ya yýn la nan Þark ül Ev sat ga ze te si nin yo ru mun da, Baþ ba kan Er do ðan ýn Su ri ye de ki re ji min tüm den dev ril me si ni sað la mak, Su ri ye nin ku ze yin de bir tam pon böl ge mey da na ge tir mek ve Su ri ye or du sun dan ay rý lan as ker le ri si lâh lan dýr mak ça ba sý i çin de ol du ðu id di a la rý ný te yid e di lir ken, en son Þam yö ne ti mi ne üç gün lük sü re ta ný yan A rap Bir li ði nin de bu yön de ki ka ra rýy la bu plân a çýk ça de þif re ol muþ du rum da. Ne ti ce de, a lây-ý vâ lâ i le du yu ru lan u lus la ra ra sý Su ri ye plâ ný nda, Baþ ba kan ýn i fâ de siy le 910 ki lo met re sý ný rý mýz, ak ra ba lýk la rý mýz o lan Su ri ye ye yö ne lik mü da hâ le de, en kri tik ve ö nem li gö rev Tür ki ye ye ve ri li yor! Bu na, Su ri ye ye yö ne lik te rö rü des tek le me ve tam pon böl ge o luþ tur ma gi bi fev ka lâ de sa kýn ca lý hu sus lar da ek len di ðin de, mü da hâ le nin tah ri kin ö te sin de bir i þe ya ra ma ya ca ðý, ve böl ge yi pro vo ke e de ce ði da ha þim di den a çý ða çý ký yor. Pe ki, Su ri ye nin za a fa uð ra týl ma sý, ku ze yi nin tam pon böl ge yle bö lün me si, ay nen I rak ta ol du ðu gi bi et nik ve mez he bî tef ri kay la par ça lan ma sý, Tür ki ye nin ba þý na da ha çok gâ i le aç ma ya cak mý? Ec ne bi le rin par mak ka rýþ týr ma la rý na fýr sat ver dir me ye cek mi? Son ra ta ma men kü re sel he ge mon ya ve çý kar lar he sâ bý na da ya tý lan bu plân ýn Tür ki ye ye, Su ri ye ye ve böl ge ye ne fay da sý o la cak? Ger çek ten bu plân ýn ne re sin de in san, ne re sin de vic dan var? Son ra An ka ra han gi hik met le, han gi si ya set le, han gi mas la hat la bu ec ne bi plâ ný na ka tý la cak? Mer ha met pý nar la rý ku ru du DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, As lýn da Af ri ka ký ta sý nýn bu gün ma ruz kal dý ðý fe lâ ke tin a dý ku rak lýk ve kýt lýk de ðil dir. Bu gün ký ta da ya þa nan a cý nýn ger çek a dý, in san lý ðýn mer ha met pý nar la rý nýn ku ru muþ lu ðu dur de di. Gör mez, I I. Af ri ka Ký ta sý Müs lü man Ül ke ve Top lu luk la rý Di ni Li der ler Zir ve si nin Dol ma bah çe Sa ra yý nda ki a çý lý þýn da yap tý ðý BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, bu gün Ýs lam coð raf ya sýn da kar þý kar þý ya ka lý nan bir çok so ru nun te me lin de, is ti þa re nin terk e dil me si, ih mal e dil me si nin yat tý ðý ný be lir te rek, Bü tün ön yar gý lar dan, bü tün ki þi sel he sap lar dan a rýn mýþ o la rak, te miz bir kalp le ve sa mi mi yet le ya pý la cak is ti þa re nin, ül ke le ri mi zin, halk la rý mý zýn, bü tün coð raf ya mý zýn me se le le ri ne ka lý cý çö züm ler ü re te ce ði ne yü rek ten i na ný yo rum de di. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ev sa hip li ðin de, Kar deþ lik Bu luþ ma sý slo ga nýy la Dol ma bah çe Sa ra yý Med hal Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri len I I. Af ri ka Ký ta sý Müs lü man Ül ke ve Top lu luk la rý Di ni Li der ler Zir ve si nin a çý lý þýn da ko nu þan Er do ðan, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan dü zen le nen bu zir ve nin, 5 gün sü re ce ði ni ha týr la ta rak, 5 gün bo yun ca, Af ri ka nýn so run la rý, Tür ki ye-af ri ka i liþ ki le ri, ö zel lik le de Müs lü man la rýn ve Ýs lâm dün ya sý nýn so run la rý nýn bu ra da de rin le me si ne is ti þa re e di le ce ði ni söy le di. Ýs ti þa re ye, Ýs lâm di nin de ö zel bir e hem mi yet ve ril di ði ni, a yet ler le ve Haz re ti Pey gam ber in ha dis le riy le is ti þa re nin her i þin ba þý o la rak ka bul e dil di ði ni kay de den Er do ðan, þöy le ko nuþ tu: E sa sen bu gün tüm Ýs lâm coð raf ya sýn da kar þý kar þý ya ko nuþ ma da, Af ri ka ký ta sý nýn son yüz yý lýn en bü yük kýt lýk ve aç lýk fe lâ ke tiy le kar þý kar þý ya kal dý ðý ný i fa de e de rek, ö zel lik le So ma li mer kez li bu fe lâ ke tin biz le rin in sa nî ve Ýs lâmî bir im ti ha ný ha li ne gel di ði ni di le ge tir di. Gör mez, As lýn da Af ri ka ký ta sý nýn bu gün ma ruz kal dý ðý fe lâ ke tin a dý ku rak lýk ve kýt lýk de ðil dir. Bu gün ký ta da ya þa nan a cý nýn ger çek a dý, in san lý ðýn mer ha met pý nar la rý nýn kal dý ðý mýz bir çok so ru nun te me lin de de, is ti þa re nin terk e dil me si, ih mal e dil me si yat mak ta dýr. Bü tün ön yar gý lar dan, bü tün ki þi sel he sap lar dan a rýn mýþ o la rak, te miz bir kalp le ve sa mi mi yet le ya pý la cak is ti þa re nin, ül ke le ri mi zin, halk la rý mý zýn, bü tün coð raf ya mý zýn me se le le ri ne ka lý cý çö züm ler ü re te ce ði ne ben yü rek ten i na ný yo rum. Bu ve ben ze ri zir ve le rin ço ðal týl ma sý, is ti þa re me ka niz ma sý nýn en gü zel þe kil de iþ le til me si, kar þý kar þý ya ol du ðu muz bir çok gün cel, si ya sî, e ko no mik ve sos yal me se le nin çö zü mü nü hýz lan dý ra ca ðý na þüp he yok tur. O LU MU SUZ AL GI NIN SE BE BÝ ÝS LÂM DE ÐÝL Ba tý da, ki mi art ni yet li çev re ler ta ra fýn dan, Müs lü man la ra yö ne lik o la rak bir ka ra la ma kam pan ya sý nýn yü rü tül dü ðü nü her ke sin bil di ði ni i fa de e den Er do ðan, Bi ri le ri, mar ji nal ör nek ler den çý ka rak, te rör le, ça týþ may la, hoþ gö rü süz lük le, yok sul luk la Ýs lâm ý ve Müs lü man la rý eþ de ðer gös ter me ye ça lý þý yor. Bir di nin, bir top lu mun men su bu nun yap tý ðý yan lýþ, as la ve as la tüm top lu ma ve o di ne mal e di le mez. Ya ni ýrk çý lýk ve an ti se mi tizm ka dar Ýs lâ mo fo bi a da ký nan ma sý, la net len me si ge re ken bir ku ru muþ lu ðu dur de di. Dün ya nýn bir çok ül ke sin de is raf e di len ni met le rin, lüks i çin ya pý lan mas raf la rýn kü çük bir bö lü mü nün bi le Af ri ka ký ta sý nýn kar ný ný do yur mak i çin ka fi ol du ðu nu i fa de e den Gör mez, Af ri ka ký ta sýn da Müs lü man halk kit le le ri nin ve ö zel lik le genç ku þak la rý nýn bil gi len di ril me si ve e ði til me si ne ih ti yaç ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul / a a Baþbakan Erdoðan, "Kardeþlik Buluþmasý" sloganýyla gerçekleþtirilen zirvenin açýlýþýnýn ardýndan katýlýmcýlarla birlikte aile fotoðrafý çekildi. FO TOÐ RAF: A A Kar deþ lik bu luþ ma sýn da ÝSTÝÞARE ÇAÐRISI BAÞ BA KAN ER DO ÐAN, SA MÝ MÝ YET LE YA PI LA CAK ÝS TÝ ÞA RE NÝN, ÝS LÂM COÐ RAF - YA SI NIN ME SE LE LE RÝ NE KA LI CI ÇÖ ZÜM LER Ü RE TE CE ÐÝ NE Ý NAN DI ÐI NI BE LÝRT TÝ. suç tur. Bu gün tüm dün ya da or ta ya çý kan, Müs lü man la ra yö ne lik o lum suz al gý, al tý ný çi ze rek i fa de e di yo rum, Ýs lâm ýn de ðil, Ýs lâm ý yan lýþ yo rum la yan ve ya þa ma yan ki þi le rin o luþ tur du ðu bir al gý dýr de di. E SAD A SAN DI ÐA GÝT ÇAÐ RI SI Baþ ba kan Er do ðan, Su ri ye de, hak la rý ný is te yen, da ha in san ca bir ya þam ta lep e den le re kar þý, tank la rýn, top la rýn, si lâh la rýn a teþ len me si ni as la ve as la in sa nî gör me dik le ri ni i fa de et ti. Er do ðan, þöy le ko nuþ tu: Ay ný kýb le ye dö nen, Al lah a ve O nun pey gam be ri ne i na nan in san la rýn, bu þe kil de öl dü rül me si ni ka bul et me miz müm kün de ðil. E ðer sen bir li der o la rak ken di ne i na ný yor san, ken di ne gü ve ni yor san, san dýk la rý a çar sýn her kes san dýk la ra yü rür. O san dýk lar se ni ik ti da ra ge ti ri yor sa ik ti dar o lur sun. On dan son ra o ra da o ül ke yi yö ne tir sin. A ma tank lar la, top lar la ik ti dar bir ye re ka dar. Gün ge le cek sen de gi de cek sin. Çün kü o kol tuk lar ba ki de ðil. O kol tuk lar ge çi ci dir. Biz bu nu çok söy le dik. Ve çok söy le me mi ze rað men, hat ta a i le hu ku ku ge liþ tir me mi ze rað men, ma a le sef an la ma dý Su ri ye nin baþ ka ný Be þar. Ýs tan bul / a a TSK bünyesinde görevli uzman personel, yükümlü asker ve sivil personel toplamý 720 bin kiþi. 720 bin askerimiz var n GE NEL KUR MAY Baþ kan lý ðý, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri (TSK) bün ye sin de gö rev ya pan per so nel sa yý sý ný a çýk la dý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, TSK da 365 ge ne ral-a mi ral gö rev ya pý yor. 39 bin 975 su ba yýn bu lun du ðu TSK da, ast su bay sa yý sý 95 bin 824 o la rak du yu rul du. Si lâh lý Kuv vet ler bün ye sin de 24 bin 700 uz man jan dar ma, 40 bin 515 de uz man er baþ sta tü sün de gö rev li is tih dam e di li yor. Uz man per so nel top la mý 201 bin bin 829 u ye dek su bay, 458 bin 368 i de er baþ ve er ol mak ü ze re as ker lik le yü küm lü sü o la rak þu an si lâh al týn da 465 bin 197 as ker kýþ la lar da gö rev ya pý yor. Ge nel kur may a bað lý ku rum lar da 53 bin 424 si vil per so nel gö rev ya par ken, TSK bün ye sin de gö rev li uz man per so nel, yü küm lü as ker ve si vil per so nel top la mý 720 bin ki þi. TSK da per so nel da ðý lý mý þöy le: Ge ne ral/a mi ral 365, su bay 39 bin 975, ast su bay 95 bin 824, uz man jan dar ma 24 bin 700, uz man er baþ 40 bin 515, söz leþ me li er baþ/er-uz man per so nel top la mý 201 bin 379, ye dek su bay 6 bin 829, er baþ/er 458 bin 368, yü küm lü per so nel top la mý 465 bin 197, as ke rî per so nel top la mý 666 bin 576, si vil me mur/iþ çi 53 bin 424, ge nel top lam 720 bin. An ka ra / a a Uz man ça vu þa sý nav sýz me mu ri yet im kâný nmýl YON LAR CA ki þi dev let me mu ru o la bil mek i çin Ka mu Per so nel Seç me Sý na vý nda (KPSS) ter dö ker ken bu du rum or du dan ay rý lan uz man ça vuþ lar i çin ge çer li de ðil sa yý lý Uz man Er baþ Ka nu nu nda ya pý lan dü zen le me i le uz man er baþ lar, ka mu da ki ko ru ma ve gü ven lik kad ro la rý na ve ya ku rum la rýn gö rev de yük sel me yö net me lik le rin de bu dü zey de be lir le dik le ri di ðer kad ro la ra KPSS ye gir me den a ta na bi li yor. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nde ki (TSK) gö rev le rin den taz mi nat la rý ný a lýp ken di is te ðiy le ay rý lan uz man ça vuþ lar, di ðer dev let ku rum la rý na sý nav sýz 657 ye ta bi dev let me mu ru o la rak a ta na bi li yor. Bu nun i çin TSK da 2 yýl uz man er baþ lýk gö re vi yap mak ye ti yor. 2 yý lýn so nun da or du dan ay rý lan uz man ça vuþ lar is ter ler se sý nav sýz o la rak dev let me mu ri ye ti ne ge çe bi li yor. Bu gü ne ka dar dü zen le me den ya rar la nan bin ler ce uz man ça vuþ çe þit li ka mu ku ru luþ la rý na za bý ta ve gü ven lik gö rev li si o la rak a tan dý. Ö zel lik le be le di ye ler a ta ma bek le me den bu yol la za bý ta ih ti ya cý ný ses siz se da sýz kar þý lý yor. Ka mu o yu ta ra fýn dan pek bi lin me se de uz man er baþ la ra dev let me mu ru ka pý sý ný a çan uy gu la ma 2002 yý lýn dan bu ya na de vam e di yor. Sa kar ya / ci han I rak a u çuþ lar da ge cik me ntür KÝ YE DEN I rak a o lan u çak se fer le ri sa a tin de ya pý la ma dý. A lý nan bil gi ye gö re, THY nin Ýs tan bul A ta türk Ha va li ma nýn dan ön ce ki ge ce sa at te ya pýl ma sý ge re ken TK 806 se fer sa yý lý Sü ley ma ni ye, TK 804 se fer sa yý lý Er bil ve de ki TK 802 se fer sa yý lý Bað dat u çuþ la rý i le At las jet Ha va yol la rý nýn dün da Er bil e ol ma sý ge re ken u çak se fer le ri ger çek leþ me di. A ta türk Ha va li ma nýn da ki u çuþ bil gi sis te min de, söz ko nu su se fer ler i çin ge cik me li i ba re si yer al dý. THY yet ki li le ri, se fer le rin ip tal ol ma dý ðý ný, ger çek leþ tir mek i çin i zin bek len di ði ni be lir te rek, se fer ler de ki ge cik me ler se be biy ye yol cu la rýn o tel le re yer leþ ti ril di ði ni be lirt ti. THY, Bað dat, Er bil, Bas ra, Ne cef, Sü ley ma ni ye ve Mu sul ol mak ü ze re I rak ta 6 nok ta ya haf ta da top lam 22 se fer ger çek leþ ti ri yor. THY nin ya ný sý ra Pa ga sus Ha va yol la rý ve At las jet Ha va yol la rý da I rak a se fer dü zen li yor. Ýs tan bul / a a Ha bur da a raç kuy ru ðu nþir NAK IN Si lo pi il çe si ya kýn la rýn da ki Ha bur Sý nýr Ka pý sý nda u zun a raç kuy ru ðu o luþ tu. Ha bur Güm rük ve Mu ha fa za Baþ mü dü rü Ha san E ken, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Kur ban Bay ra mý do la yý sýy la ta til ya pan sü rü cü le rin yük le ri ni a lýp, I rak a ge çiþ yap mak is te di ði ni, bu a ni yük len me se be biy le yo ðun lu ðun art tý ðý ný söy le di. Þýr nak Ýl Ö zel Ý da re si ne a it Si lo pi týr par kýn da ya pý lan res to ras yon ça lýþ ma la rý nýn da kuy ruk la rýn o luþ ma sý na se bep ol du ðu nu be lir ten E ken, U zun a raç kuy ruk la rý nýn e ri til me si i çin yo ðun ça ba sarf e di yo ruz. A raç kuy ru ðu nu i ki gün i çe ri sin de e rit me yi he def li yo ruz de di. I rak a yük ta þý ma cý lý ðý ya pan kam yon sü rü cü le ri de Si lo pi TIR par kýn da ki ça lýþ ma lar ne de niy le a raç la rý ný park e de me dik le ri ni, kuy ru ðun 20 ki lo met re yi aþ tý ðý ný be lir te rek, bu ne den le mað dur ol duk la rý ný i fa de et ti ler. Ha bur / a a

10 10 EKONOMÝ Y HABERLER Ýs ra il i le ti ca ret te ar týþ ntür KÝ YE i le Ýs ra il a ra sýn da ya þa nan si ya si kri ze rað men, ti ca ri i liþ ki le rin hac mi gi de rek ar tý yor. O cak-e kim 2011 dö ne min de, Ýs ra il in Tür ki ye ye ih ra ca tý 1.6 mil yar do la ra u la þýr ken, Tür ki ye den it ha la tý i se 1.86 mil yar do lar ol du. Bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re Ýs ra il in ih ra ca týn da yüz de 41 lik, it ha la týn da i se yüz de 25 lik bir bü yü me sað lan dý. Ýs ra il Mer kez Ýs ta tis tik Ku ru mu nun dýþ ti ca ret le il gi li ve ri le ri, E kim a yýn da Tür ki ye ye ih ra cat ta ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 60 lýk yük sek bir ar týþ kay de dil di ði ni or ta ya koy du. Ma a riv ga ze te si nin ha be ri ne gö re, Ýs ra il Sa na yi ci ler Bir li ði nin Dýþ Ti ca ret Bö lüm Baþ ka ný Dan Ka ta ri vas, Tür ki ye i le Ýs ra il a ra sýn da it ha lat ve ih ra cat ta ya þa nan ar tý þýn, i ki ül ke nin si ya si ve e ko no mik i liþ ki le ri bir bi rin den a yýr ma ko nu sun da ki ol gun lu ðu na bað la dý. Tel A viv / a a Mo bil i le ti þim de a þý rý re ka bet u ya rý sý nbýlgý Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu (BTK) Baþ ka ný Tay fun A ca rer, Tür ki ye de mo bil sis tem ler ü ze rin den ya pý lan da ta tra fi ði nin ge çen yý la gö re 15 kat art tý ðý ný, bu nun þir ket le rin gi der le ri ni de ar týr dý ðý ný be lir te rek, Böy le gi der se sek tör, du o po le hat ta mo no po le dö ne bi lir de di. Sek tör ku ru luþ la rý a ra sýn da bir a þý rý re ka bet or ta mý nýn söz ko nu su ol du ðu nu sa vu nan A ca rer, bu nun ký sa dö nem de tü ke ti ci i çin i yi gi bi gö zük me si ne rað men u zun va de de teh dit ler ba rýn dýr dý ðý ný i fa de et ti. BTK nýn a çýk la dý ðý son ra por la ra gö re mo bil hat lar ü ze rin de o lu þan da ta tra fi ði nin ge çen yý la gö re yüz de 1495 art tý ðý ný, bu nun 15 kat lýk bir ar týþ ol du ðu an la mý na gel di ði ni i fa de e den A ca rer, þöy le ko nuþ tu: Da ta tra fi ði 15 kat art mýþ, iþ let me le rin ge lir le ri yüz de 5-6 art mýþ. Gi der le ri da ha faz la ar tý yor. Kâr da ki bir ku ru lu þun gi de ri ge li rin den da ha hýz lý ar tar sa, bir sü re son ra za rar et me nok ta sý na gel me den, ma kul kâr e de me me nok ta sý na gel di ði i çin i þi bý ra ka cak týr. Böy le bir du rum da sek tör du o po le hat ta mo no po le dö ne bi lir. Ký sa dö nem de bu a þý rý re ka bet tü ke ti ci ye o lum lu yan sýr a ma or ta ve u zun dö nem de o lum suz yan sýr. Bu na dik kat et me miz la zým. Ýz mir / a a Mer ce des Kam yon dan 202 lik Tür ki ye re ko ru nmer CE DES-BENZ Tür ki ye, bir ka lem de tes lim et ti ði 202 a det Mer ce des-benz Ac tros 1844 LS çe ki ci i le ken di si ne a it Tür ki ye re ko ru nu kýr dý. Ýs tan bul da dü zen le nen ve par ti ler ha lin de tes lim e di len ye ni a raç la rý tem si len 2 ye ni Ac tros 1844 LS nin ser gi len di ði tes lim tö re ni ne Tö ren Gý da Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mah mut Tö ren, Mer ce des-benz Türk A.Þ. Di rek tör ler Ku ru lu Baþ ka ný Wolf-Di e ter Kurz, Pa zar la ma ve Sa týþ Di rek tö rü Sü er Sü lün, Kam yon Pa zar la ma ve Sa týþ Mü dü rü Ba ha dýr Öz ba yýr, Kam yon Pa zar la ma ve Sa týþ Ký sým Mü dü rü Bu rak Ta rým, Mer ce des-benz Ba yii Ko lu man Ga zi an tep Ge nel Mü dü rü Mer ter Çan ka ya, Sa týþ Mü dü rü Dev rim Bay han ve Kam yon Sa týþ Mü dü rü Öz kan Ye gül ka týl dý lar. Ba tý lý ül ke le rin borç la rý nýn yüz de 30 u si li ne cek ndü ÞÜN CE ku ru lu þu Av ru pa Si ya si Tah min ler La bo ra tu va rý (LE AP) Ba tý lý ül ke le rin Yu na nis tan ör ne ði ni ta kip e de rek ö nü müz de ki yýl ka mu borç la rý nýn or ta la ma yüz de 30 u nu si le cek le ri ön gö rü sün de bu lun du. A bo ne le ri a ra sýn da 50 ci va rýn da ül ke, dev ban ka lar ve AB ku rum la rý bu lu nan LE AP a gö re ge le cek yýl Av ro Böl ge si ü ye le ri, Ýn gil te re, Or ta ve Do ðu Av ru pa ül ke le ri, ABD ve Ja pon ya yý kap sa ya cak borç in di ri mi nin bo yut la rý 1,5 yýl i çin de 15 tril yon do la ra u la þa cak. Dü þün ce ku ru lu þu na gö re, Yu na nis tan dan a la cak la rý nýn bir ge ce de yüz de 50 si lin me si ör ne ðin de ol du ðu gi bi el le rin de ki ül ke tah vil le ri nin bü yük o ran lar da kýr pýl ma sýy la de va sa za rar lar la kar þý la þa cak Ba tý lý ban ka la rýn en az on da bi ri if las e de cek. Brük sel / a a Ma ca ris tan, AB ve IMF den ma lî yar dým ta le bin de bu lun du nab Ko mis yo nu, Ma ca ris tan ýn ken di le rin den ve IMF den ma li yar dým ta le bin de bu lun du ðu nu du yur du. Ko mis yon dan ya pý lan a çýk la ma da Bu gün Ma car ma kam la rýn dan muh te mel AB ma li yar dý mý i çin ta lep al dýk. Ma ca ris tan IMF ye de ben zer bir ta lep te bu lun du de nil di. AB Ko mis yo nu na gö re Ma ca ris tan ýn ih ti ya ten is te di ði ma li yar dým ko nu su na, AB ü ye le ri ve IMF ye da ný þý la rak ka rar ve ri le cek. AB nin ye ni ü ye le ri a ra sýn da en kö tü e ko no mik gös ter ge le re sa hip o lan Ma ca ris tan ýn ka mu bor cu e ko no mik bü yük lü ðü nün yüz de 82 si ne u laþ mýþ du rum da. AB Ko mis yo nu Ma ca ris tan da ge le cek yýl bü yü me o ra ný nýn yüz de 0,5, büt çe a çý ðý nýn yüz de 2,8 ve iþ siz lik o ra ný nýn yüz de 11 ol ma sý ný bek li yor. Bu a ra da Al man ya Baþ ba ka ný An ge la Mer kel in, E u ro bond a dý ve ri len Av ru pa ül ke le ri or tak bo no la rý nýn pi ya sa ya sü rül me si ne kar þý ol ma sý na rað men, AB Ko mis yo nu Baþ ka ný Jo se Ma nu el Bar ro so nun bu yön de ki bir tek li fi ni in ce le ye ce ði bil di ril di. Brük sel/ber lin/ a a Ö zel sek tö rün kre di bor cu 123,5 mil yar do lar Ö ZEL sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý ðý u zun va de li kre di bor cu, Ey lül a yý so nu i ti ba riy le 123 mil yar 502 mil yon 139 bin 353 do lar ol du. Mer kez Ban ka sý nýn Ö zel Sek tö rün Yurt Dý þýn dan Sað la dý ðý Kre di Bor cu is ta tis tik le ri ne gö re, Ey lül so nu i ti ba riy le ö zel sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý ðý u zun va de li kre di bor cu, 2010 yýl so nu na gö re 6,8 mil yar do lar art tý, bir ön ce ki ay so nu na gö re i se Mo ody s ten Fran sa ya No tun dü þe bi lir u ya rý sý U LUS LA RA RA SI kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Mo ody s, borç lan ma fa iz le rin de son dö nem de ki yük se li þin, Fran sa nýn kre di no tu nu o lum suz et ki le ye bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Mo ody s in üst dü zey kre di de ðer len dir me yet ki li si A le xan der Koc ker beck yap tý ðý a çýk la ma da, U zun dö nem de borç lan ma ma li yet le rin de ki ar tý þýn sür me si nin, kö tü le þen bü yü me gö rü nü mün de Fran sýz hü kü me ti nin yüz yü ze ol du ðu ma li güç lük le ri ar tý ra bi le ce ði ni, bu nun da kre di no tu nu o lum suz et ki le ye ce ði ni be lirt ti. Kre di no tu nun o lum suz ol ma sý nýn, Fran sa nýn ha len A a a o lan kre di no tu nun dü þe bi le ce ði an la mý na gel di ði ni be lir ten Mo ody s, 2012 de yüz de 1 bü yü me nin bek len di ði ül ke de, borç lan ma fa iz le ri nin art ma sý nýn, borç la rýn a zal týl ma sý he de fi ne u laþ ma yý da ha da zor laþ tý ra ca ðý na dik kat çek ti. Hü kü me tin borç la rý a zalt ma he de fi ne rað men, za yýf bü yü me gö rü nü mü ve Av ru pa da ki borç kri zi gi bi ba zý ö nem li risk un sur la rý nýn Fran sa nýn kon tro lü dý þýn da ol du ðu vur gu lan dý. Paris/aa AFYONKARAHÝSAR ASLÝYE 2. HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2011/319 DAVACI : TEÝAÞ VEKÝLÝ : Av.OLCAY TARIM DAVALILAR : Mazlum SÝVRÝ, Fatih SÝVRÝ, Mevlüt SÝVRÝ, Gülsüm ÖZKIR, Hatice KARAMOÇU, Nazlý KAYNAK, Ýzzet SÝVRÝ, Balý SÝVRÝ. Sultan ÞAHAN, Hasan SÝVRÝ DAVA : KAMULAÞTIRMA (BEDEL TESPÝTÝ VE TESCÝL) DAVA TARÝHÝ : 05/10/2011 Da va cý Ý da re ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta þýn ma zýn i da re a dý na tes ci li da va sý a çýl mýþ ol mak la; Da va cý Ý da re ta ra fýn dan a lý nan, da va lý la ra a it Af yon ka ra hi sar Ý li, Mer kez il çe si, I þýk lar Kö yü, Bu ru nu cu Mev ki in de, 20 Cilt, 1893 say fa, 1894 par sel de ta pu ya ka yýt lý 3600 m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz ma lýn 2386,81 m 2 lik kýs mýn da ir ti fak hak ký te sis e dil me si ne ka - rar ve ril miþ tir. a) Ýl gi li le rin 2942 sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i - çe ri sin de teb li gat ve i lan ta ri hin den i ti ba ren ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý da va cý i da re a ley hi ne Ý da ri Yar gý da ip tal ve ya Ad li Yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a - ça bi le cek le ri, b) Ýl gi li le rin 2942 sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i - çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý Ý da ri Yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk - la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak tir de ka - mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be - de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan Ý da re a dý na tes cil e di le ce ði, c) Mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na T.C. Va kýf - bank Af yon ka ra hi sar Þu be si he sa bý na ya tý rý la ca ðý, da va ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ve ta raf la ra teb lið ta ri hin den i ti ba ren 2 haf ta i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil di ril me si, d) Ýl gi li le rin da va yý ta kip e dip gel me di ði ve ya de lil ve sa vun ma la rý ný bil dir me dik le ri tak dir de yar gý la ma nýn yok luk la rýn da ya pý lýp ka rar ve ri le ce ði i lan o lu nur. B: DO LAR DÜN 1,8440 ÖN CE KÝ GÜN 1,7820 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4810 ÖN CE KÝ GÜN 2,4320 p DÜN 101,15 ÖN CE KÝ GÜN 101,75 T. C. GELÝR ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI BURSA VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YILDIRIM VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ p DÜN 679,60 ÖN CE KÝ GÜN 683,57 12 ban ka ya re ka bet so ruþ tur ma sý REKABET KURULU, 12 BANKA HAKKINDA, MEVDUAT VE KREDÝ FAÝZLERÝNÝ BELÝRLEMEDE ORTAK HAREKET EDÝP ETMEDÝKLERÝNÝN TESPÝTÝ AMACIYLA SORUÞTURMA BAÞLATMA KARARI ALDI. RE KA BET Ku ru lu, 2 Ka sým 2011 ta rih li top lan tý sýn da ban ka cý lýk hiz met le ri pa za rýn da fa a li yet gös te ren 12 ban ka hak kýn da re ka bet so ruþ tur ma sý a çýl ma sý na ka rar ver di. Ku ru mun res mi web say fa sýn da ya yým la nan du yu ru ya gö re, Ku ru lun, 2 Ka sým 2011 ta rih li top lan tý sýn da ban ka cý lýk hiz met le ri pa za rýn da fa a li yet gös te ren Ak bank T.A.Þ., Fi nans Bank A.Þ., HSBC Bank A.Þ., ING Bank A.Þ., Türk E ko no mi Ban ka sý A.Þ., Tür ki ye Ga ran ti Ban ka sý A.Þ., Tür ki ye Halk Ban ka sý A.Þ., Tür ki ye Ýþ Ban ka sý A.Þ., Tür ki ye Va kýf lar Ban ka sý T.A.O, Ya pý ve Kre di Ban ka sý A.Þ. ve Zi ra at Ban ka sý A.Þ. i le Ga ran ti Ö de me Sis tem le ri A.Þ. i le Ga ran ti Ko nut Fi nans ma ný Da nýþ man lýk A.Þ. un van lý te þeb büs ler hak kýn da so ruþ - Do lar bir a yýn zir ve sin de E U RO Böl ge si ne yö ne lik ar ta rak de vam e den en di þe ler ge liþ mek te o lan pi ya sa la ra o lum suz yan sýr ken, do lar/tl 24 E kim den bu ya na en yük sek o lan 1,84 se vi ye si ne ka dar yük sel di. Cu ma gü nü spot ka pa nýþ ta 1,8165 o lan do lar/tl, dün sa bah sa at 1,82 dü ze yin den haf ta ya baþ la dý. An cak da ha son ra ar tý þa ge çen kur 1,84 ü gör dü. Bank of Tok yo Mit su bis hi UFJ ký dem li a na lis ti Mi no ri Uc hi da, As lýn da ma li a çýk la rý ka pat mak i çin E u ro nun güç lü bir Av ru pa e ko no mi si ne ih ti ya cý var. Bu ol ma dý ðý sü re ce de E u ro düþ mek du ru mun da de di. E u ro/do lar pa ri te si cu ma gü nü gör dü ðü en yük sek se vi ye o lan 1,3614 ten yak la þýk yüz de 0.1 g e r i l e y e r e k 1,3507 ye ka dar ge ri le di. Ýs tan bul Re ka bet Ku ru mu Baþ ka ný Nu ret tin Kal dý rým cý 2,8 mil yar do lar a zal dý. Borç lu ya gö re da ðý lým in ce len di ðin de, söz ko nu su bor cun yak la þýk 40,5 mil yar do la rý fi nan sal, 83 mil yar do la rý da fi nan sal ol ma yan ku ru luþ lar ta ra fýn dan a lýn dý. A la cak lý ya gö re da ðý lým in ce len di ðin de i se 123,5 mil yar do lar lýk bor cun 11,5 mil yar do la rý res mi a la cak lý lar, 108,6 mil yar do la rý ný da ö zel a la cak lý lar o luþ tur du. An ka ra / a a tur ma a çýl ma sý na ka rar ve ril di. So ruþ tur ma, söz ko nu su te þeb büs le rin 4054 sa yý lý Re ka be tin Ko run ma sý Hak kýn da Ka nu nun re ka be ti ký sýt la yý cý an laþ ma lar, u yum lu ey lem ler ve te þeb büs bir li ði ka rar la rý na i liþ kin 4. mad de sin de ya sak lan mýþ o lan dav ra nýþ la rý ger çek leþ ti rip ger çek leþ tir me dik le ri nin tes pi ti a ma cýy la yü rü tü le cek. Re ka bet Ku ru lun ca yü rü tü len so ruþ tur ma la rýn sü re le ri, her bir dos ya nýn ni te li ði, il gi li te þeb büs le rin sü reç i çe ri sin de Ku rul i le iþ bir li ðin de bu lun ma de re ce le ri ve te þeb büs le rin sa vun ma hak la rý ný kul lan ma sü re le ri gi bi un sur la ra bað lý o la rak de ði þi yor. Bu a ra da so ruþ tur ma ha be rin den son ra Ýs tan bul Men kul Kýy met ler Bor sa sý nda (ÝMKB) iþ lem gö ren ban ka his se se net le rin de ilk se ans ta ka yýp yüz - de 2 yi aþ tý. Ge çen haf ta yý ,80 pu an dan ka pa tan Ban ka En dek si ha be rin ar dýn dan yüz de 2,23 lük ka yýp la ,90 pu an se vi ye si ne ge ri le di. A RAÞ TIR MA ÇA LIÞ MA SI NI SO RUÞ TUR MA YA DÖ NÜÞ TÜR DÜK Re ka bet Ku ru mu Baþ ka ný Nu ret tin Kal dý rým cý, 12 ban ka hak kýn da baþ la tý lan so ruþ tur ma ya i liþ kin, Kre di kar tý fa iz le ri ne i liþ kin bi ze ta lep ler, þi ka yet ler gel di. Biz baþ ka ko nu lar da, baþ ka baþ lýk lar al týn da da bir ký sým ta lep le ri de dik ka te a la rak, ön a raþ týr ma kap sa mýn da yap tý ðý mýz ça lýþ ma yý so ruþ tur ma ya dö nüþ tür müþ ol duk de di. Kal dý rým cý, Re ka bet Ku ru mu i le Ýs lam Ti ca re ti Ge liþ tir me Mer ke zi ta ra fýn dan dü zen le nen Ýs lam Ýþ bir li ði Teþ ki la tý ü ye si ül ke le rin re ka bet hu ku ku ve po li ti ka sý a la nýn da ki ih ti yaç la rýn be lir len me si ko nu lu kon fe rans sý ra sýn da so ruþ tur may la il gi li ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. So ruþ tur ma nýn 1 yýl i çin de so nuç la na bi le - BURSA VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YILDIRIM VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN ÝLAN Yukarýda adý soyadý/ünvaný ve yükümlü olduklarý amme alacaklarýnýn türü ve hesap numaralarý belirtilen mükelleflerimizin bilinen adreslerinde bulunamamýþ ve yeni adresleri tespit edilememiþ olduðundan tebligat yapýlamamýþtýr. Bu sebeple mükelleflerimizin ilan tarihinden baþlayarak 1 (bir) ay içerisinde bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgraf ile adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi tebligat yapýlacaðý, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý 213 sayýlý Vergi Usul Kanunu'nun maddeleri gereðince ilan olunur. B: p ce ði ni, ya da da ha da u za ya bi le ce ði ni i fa de e den Kal dý rým cý, bu nun ta raf la rýn ta le bi ne ve sü re cin ge rek tir di ði ça lýþ ma la rýn za ma nýn da ya pý lýp ya pýl ma dý ðý na bað lý ol du ðu nu söy le di. Kal dý rým cý, þöy le de vam et ti. Kre di kar tý fa iz le ri ne i liþ kin bi ze ta lep ler, þi kâ yet ler gel di. Biz baþ ka ko nu lar da, baþ ka baþ lýk lar al týn da da bir ký sým ta lep le ri de dik ka te a la rak, ön a raþ týr ma kap sa mýn da yap tý ðý mýz ça lýþ ma yý so ruþ tur ma ya dö nüþ tür müþ ol duk. Ban ka cý lýk bün ye sin de ya pý lan ça lýþ ma lar... Çe þit li alt pa zar lar i ti ba riy le, be lir le nen fa iz ler ko nu sun da iþ bir li ði ya pý lýp ya pýl ma dý ðý, il gi li sek tör de sü re cin na sýl iþ le di ði ne da ir so nuç ta ön a raþ týr ma ve so ruþ tur ma dan bah se di yo ruz. Kal dý rým cý, bir so ruþ tur ma nýn, e sa sen hu ku ken ta ným lan mýþ, ay rýn tý la rý ka nun lar da be lir til miþ, ta raf la rýn hak la rý nýn ne ol du ðu bi li nen bir sü reç ol du ðu nu be lir te rek, Bu so ruþ tur ma so nu cun da il la, ih lal var dýr, re ka bet ih lal e dil miþ tir, þu ka dar ce za ve ri le cek tir di ye baþ tan dü þün mek yan lýþ o lur di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Borç la rý ný ö de me le ri 7 yýl sü re cek GE LÝÞ MEK TE o lan ül ke le rin borç la rý son 10 yýl da Dün ya Ban ka sý ve U lus la ra ra sý Pa ra Fo nu (IMF) da nýþ man lý ðýn da a za lýr ken, ge liþ miþ ül ke le rin borç la rý son 3 yýl da hýz la art tý. U lus la ra ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Mo ody s in ça lýþ ma sý na gö re, ge liþ mek te o lan ül ke ler, dö ne min de ka mu bor cu nun gay ri sa fi yur ti çi ha sý la ya (GSYH) o ra nýn da ilk sý ra lar da yer a lýr ken, Ba tý lý ül ke ler bu sý ra la ma nýn al týn da bu lu nu yor du. An cak son 3 yýl da borç la rý hýz la ar tan Ba tý lý ül ke le rin bu so ru nu aþ ma la rý nýn en az 7 yýl sü re bi le ce ði be lir ti li yor de ge liþ mek te o lan ül ke le rin ka mu borç la rý ol duk ça yük sek ken, Ba tý lý ül ke ler ge liþ mek te o lan ül ke le re Dün ya Ban ka sý ve IMF a ra cý lý ðýy la borç la rý ný i yi yö net me yi öð ret me ye ça lý þý yor du. Bu gün i se rüz gar ter si ne dön müþ gö rü - nü yor. Zi ra, Çin ve Bre zil ya baþ ta ol mak ü ze re ge liþ mek te o lan ül ke ler Ba tý lý la ra ka mu borç so ru nu ne de niy le cid dî e leþ ti ri ler yö nel ti yor. U lus la ra ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Mo ody s in ça lýþ ma sý na gö re, Ba tý lý ül ke le rin ka mu bor cu yüz de 70, ge liþ mek te o lan ül ke le rin bor cu i se yüz de 45. Bu da, ba tý lý ül ke le rin ka mu bor cu nun ge liþ mek te o lan ül ke le rin kin den yak la þýk üç te i ki o ra nýn da faz la ol du ðu nu gös te ri yor. Bu gün ge liþ mek te o lan e ko no mi le rin da ha i yi du rum da ol ma sý nýn i ki te mel ne de ni bu lu nu yor. Söz ko nu su ül ke ler, dö ne min de Dün ya Ban ka sý ve IMF da nýþ man lý ðýn da ma li di sip lin le ri ni i yi leþ ti rir ken, ge liþ miþ ül ke le re o ran la da ha yük sek e ko no mik bü yü me el de et ti ler. Bu da ge liþ mek te o lan ül ke le rin borç la rý ný a zalt ma sý ný sað la dý. An ka ra / a a AFYONKARAHÝSAR ASLÝYE 2. HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2011/322 DAVACI : TÜRKÝYE ELEKTRÝK ÝLETÝM A.Þ. GENEL MÜDÜRLÜÐÜ VEKÝLÝ : Av.Olcay TARIM DAVALILAR : 1- Ayþe Sivri, 2- Mehmet Sivri. 3- Tülay Suluk, 4- Sultan Sivri, 5- Davut Sivri, 6- Hatice Karamoçu. 7- Meryem Akýn, 8- Emine Sivri, 9- Keziban Ülger. 10-Sultan Kocataþ, 11- Þerife Deniz, 12- Eyüp Sivri, 13- Ýbrahim Sivri. DAVA : KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN TESPÝTÝ VE TESCÝLÝ DAVA TARÝHÝ : 05/10/2011 Da va cý Ý da re ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta þýn ma zýn Ý da re a dý na tes ci li da va sý a çýl mýþ ol mak la; Da va cý Ý da re ta ra fýn dan a lý nan, Af yon ka ra hi sar i li, Mer kez il çe si, I þýk lar Kö yü, Bu run u cu Mev ki in de 20 cilt, 1894 say fa 1895 par sel de ta pu ya ka yýt lý ni za ko nu su 4700m 2 yü - zöl çüm lü ta þýn maz ma lýn 247,21 m 2 lik kýs mýn da ir ti fak hak ký te sis e dil me si ne ka rar ve - ril miþ tir. a) Ýl gi li le rin 2942 sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i - çe ri sin de teb li gat ve i lan ta ri hin den i ti ba ren ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý da va cý i da re a ley hi ne Ý da ri Yar gý da ip tal ve ya Ad li Yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a - ça bi le cek le ri, b) Ýgi li le rin 2942 sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i - çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý Ý da ri Yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk - la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak tir de ka - mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be - de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan Ý da re a dý na tes cil e di le ce ði, c) Mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na T.C. Va kýf - bank Af yon ka ra hi sar Þu be si he sa bý na ya tý rý la ca ðý, da va ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ve ta raf la ra teb lið ta ri hin den i ti ba ren 2 haf ta i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil di ril me si, d) Ýl gi li le rin da va yý ta kip e dip gel me di ði ve ya de lil ve sa vun ma la rý ný bil dir me dik le ri tak dir de yar gý la ma nýn yok luk la rýn da ya pý lýp ka rar ve ri le ce ði i lan o lu nur. B: 71706

11 MEDYA POLÝTÝK 11 Y CHP'LÝLERÝN Der sim kat li a mý kar þý sýn da ki tep ki le ri nin bi raz a kýl dý þý ol du ðu nu he - men her kes gö rü yor dur sa ný rým. Öy le ya, A ta türk ün ül ke de ki her þe ye ha kim ol du - ðu bir de vir de dev bir as ke ri o pe ras yon ya - pý la cak, bom ba la rýn bir kýs mý ný A ta türk ün ma ne vi ký zý a ta cak, a ma A ta türk ün bu iþ - ten ha be ri yok tu di ye tut tu ra cak sý nýz. Par - ti niz i çin den bu müm kün de ðil di yen ya - ni kral çýp lak de me ye ce sa ret e den ye ga - ne þah sa kar þý da bir tür post-mo dern bü - yük ta ar ruz baþ la ta cak sý nýz. De di ðim gi bi, bu bi raz a kýl dý þý bir tu - tum gi bi du ru yor. A ma ver di ðim bu yar gý, an cak öz gür a kýl a çý sýn dan ge çer li. Bu na kar þý lýk CHP li le rin ço ðu nun iç sel leþ tir di ði bir ku ral lý a kýl var. Ba zen A ta türk çü dü þün ce sis te mi de de nen bu en te re san zih ni ye ti yýl lar dýr in - ce le me ye de ðer bir ol gu o la rak gö rü rüm. Bu son Der sim tar týþ ma sý ye ni bir kav ra yýþ da ha kat tý ba na bu ko nu da. Söz ko nu su dü þün ce sis te mi nin as lýn da dört al týn ku - ral i le ö zet le ne bi le ce ði ni fark et tim. Dört al týn ku ral Ke ma lizm in a kýl yü rüt me ku ral la rý de - di ðim bu dört lü, sý ra sýy la þöy le: Bi rin ci Ku ral: Tür ki ye de i yi o lan her ne var sa, A ta türk sa ye sin de var dýr. Ý kin ci Ku ral: Tür ki ye de kö tü o lan her ne var sa, A ta türk e rað men var dýr. (Ya ni ya A ta türk düþ man la rý nýn ma ri fe ti dir, ya da o U lu Ön der i ye te rin ce an la ya ma mýþ ol - ma mý zýn ne ti ce si dir.) Ü çün cü Ku ral: E ðer A ta türk dö ne min de kö tü bir þey ler ol duy sa, ki bu çok dü þük bir o la sý lýk týr, bun lar da A ta türk ün ha be ri ol - ma dan ger çek leþ miþ tir. Dör dün cü Ku ral: Ýlk üç ku ral dan her - han gi bi ri ni ih lal e den her kes ha in dir. Bu ku ral la ra bak tý ðý nýz da, CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün ni çin ken di par ti si nin hýþ mý na ma ruz kal dý ðý ný ko lay - lýk la gö re bi lir si niz. Çün kü Der sim de kat - li am ya pýl dý ve A ta türk ün bil gi si var dý de - mek le, Ü çün cü Ku ral ý a çýk ça ih lal et miþ, do la yý sýy la da ken di ni Dör dün cü Ku ral ýn kap sa mý na sok muþ tur. Bu dü þün ce sis te min de ki püf nok ta i se þu dur: A kýl, sa de ce bu a kýl yü rüt me ku ral - la rý nýn sý nýr la rý i çin de kul la ný la bi lir. Had - di ni aþ ma sý ve biz zat bu al týn ku ral la rýn ken di si ni sor gu la ma sý na i zin ve ri le mez. Bu yüz den de, Ke ma liz min ken di si, a - kýl cý lýk fi lan de ðil, dü pe düz dog ma cý - lýk týr. He men ek le ye yim ki, ben dog ma la ra pe - þi nen kar þý bi ri de ði lim; çün kü ak lýn sý nýr - la rý ol du ðu nu ve i nan ca mut la ka yer aç tý - ðý ný dü þü nü yo rum. Do la yý sýy la, ken di le ri ni böy le mut lu e di yor i se ler, Ke ma list le rin de Ke ma list dog ma i le dü þü nüp ya þa ma la rýn - da hiç bir si ya si so run gör mü yo rum. So run, ken di dog ma la rý ný res mi i de o lo - ji ya pýp dev let e liy le her ke se da yat ma la rý - dýr. Tür ki ye nin, ger çek ten öz gür ve de - mok rat bir top lum o la bil me si i çin de bu cen de re yi aþ ma sý, Ke ma liz min mil li fi kir dü ze yin den fi kir ler den bir fi kir dü ze yi ne in me si þart týr. Mus ta fa Ak yol Star, Der sim in ö te si Res mi ta ri hin ta bu o la rak be lir le di ði, ü ze ri ne as la a raþ týr ma ve tar týþ ma iz ni ve ril me miþ ko - nu lar dan bi ri Der sim o la yýy dý. Der sim bu ko - nu lar dan sa de ce bi ri dir. Res mi ta ri hin mev cu di ye ti do la yý sýy la sa de ce cum - hu ri yet dö ne miy le de ðil, Os man lý dö ne miy le de il gi li bir çok ger çe ðin gün yü zü ne çý ka rýl ma sý i çin ça lýþ mak ge re ki yor. Çün kü res mi ta rih ler de ba zý ger çek ler var - sa ba zý ger çek ler de yok tur. O lay la ra sa de ce bel li bir a çý dan ba kýl mýþ týr, ger çek le rin di ðer yüz le ri gör mez - den ge lin miþ tir. O yüz den de ger çek le re yak laþ mak i - çin ça lýþ mak ge re kir. Ta bi i bu nun i çin de en a zýn dan ça lýþ ma yý ön le ye cek ya sak lar ar týk ol ma ma lý dýr. Res mi ta rih zor la ma sý bi ze öz gü de ðil dir; ay ný za - man da o to ri ter si ya si ik ti dar lar var lýk la rý ný meþ ru laþ - týr mak, ik ti dar sü re le ri ni u zat mak i çin ken di res mi ta rih le ri ni ya ra týr, in san la rýn o ya ra týl mýþ ta ri he i nan - ma la rý i çin de ne yi ge rek li gö rü yor lar sa ya par lar. Res mi ta rih ler de ge nel lik le sa de ce þan lý geç miþ var dýr. Bir de bu þan lý geç mi þe le ke sü ren ha in ler ve düþ man lar. Þan lý geç miþ ler tar - tý þýl maz, kah ra man - lar sa de ce kah ra - man dýr, as la yan lýþ yap maz lar, her yap - týk la rý doð ru dur, hal - ký nýn ya ra rý i çin dir. *** Der sim gi bi o lay la - rýn res mi ta ri hin an - lat tý ðý þe kil de ger çek - leþ me miþ ol du ðu nun or ta ya çýk ma sý kuþ - ku suz o ta ri he gö nül - den i nan mýþ o lan lar i çin sar sý cý dýr. Ay ný du rum, bel li ik ti dar im kân la rý ný res mi ta rih sa ye sin de el le rin de tu tan lar i çin se teh li ke dir. Der sim le il gi li ger çek ler ko nu þul duk ça or ta ya çý - kan tep ki le rin bir bö lü mü de tü müy le bu ik ti da rý kay bet me kay gý sý nýn ü rü nü dür. Ken di le ri ne her an - la tý la nýn doð ru ol ma dý ðý ný gö ren ler baþ ka ko nu lar da da so ru sor ma ya baþ lar. So ru lar art týk ça da ka pa lý kal mýþ a lan lar sa ye sin de ik ti dar o lan la rýn du rum la rý tar týþ ma lý hâ le ge lir. An cak top lu mu muz da ne re dey se yer leþ me ye baþ - la yan bö lün me yü zün den ta ri hin ger çek le ri ni öð - ren mek ye ri ne bu ger çek le ri kul lan mak ve ya kul la - nýl ma sý ný en gel le mek ref leks le ri da ha çok ö ne çý ký - yor. Ki mi le ri Der sim i bü tün cum hu ri ye tin ve A ta - türk ün in kâr yol la rý nýn a çýl ma sý gi bi gö rü yor. Ö te yan dan, Os man lý i le il gi li þan lý ol ma yan bir bil gi or - ta ya çýk tý ðý za man da di ðer le ri nin tep ki si ay ný o la bi li - yor. A maç ger çe ði öð ren mek ye ri ne sa de ce ken di ba kýþ a çý la rý ný güç len dir mek, kar þý sý o la rak gö rü len ke si - mi za yýf lat mak o lun ca da tar týþ ma lar sað lýk sýz ha le ge le bi li yor. A sýl gü dü kul lan mak o lun ca, bir kaç bil gi ký rýn tý - sý na sa hip o lan lar ta rih çi ke si le bi li yor. Ý þin as lý þu dur ki hiç bir u lu sun, hiç bir top lu mun geç mi þi sa de ce þan þe ref le do lu de ðil dir. Hiç bir kah ra man ha ta sýz, üs tün in san de ðil dir. Bi zim ta ri - hi miz de de Der sim gi bi, kim se nin ö vün me si müm - kün ol ma yan bir çok o lay vu ku bul muþ tur. Bü tün bun la rý öð ren me ye ça lýþ mak da, he def baþ ka kir li lik - ler ya rat mak de ðil, ger çe ði or ta ya çý kar mak ol du ðun - da top lu mun sað lý ðý na ya rar. O kay Gö nen sin Va tan, Tam gö be ðin dey di. Os man Pa mu koð lu an la tý yor: A ta türk di ye mi yor lar. Hiç u zat ma ya ge rek yok. Der sim bir kaç ke re a yak lan ma te þeb bü sün de bu lun du. A ta türk sað dý. Her þe yi yap tý ran A ta türk tür. Trab zon da A ta türk ün kal dý ðý bir ev var. O ev de Der - sim ha re kâ tý ný biz zat yö ne ti yor. Ha ri ta var, kýr mý zý kuv vet ler le ma vi kuv vet le ri biz zat e liy le çiz miþ, þe kil ver miþ tir. Ha ri ta ha len o ev de dir. Ýs yan la rý dev let ler na sýl bas týr dýy sa, A ta türk de öy le bas týr dý. Ha re kâ tý, Baþ ba kan Ýs met Ý nö nü i le Ge nel kur may Baþ ka ný Fev zi Çak mak biz - zat yö ne ti yor du. Ý nö nü az le dil dik ten son - ra gö re vi Ce lal Ba yar dev ral dý. Ýs yan bas tý rýl dýk tan son ra... 1 Ka sým 1938 de Mec lis a çý lýr... A ta türk has ta dýr... A ma ha zýr la dý ðý ko nuþ ma yý Baþ ba kan Ce lal Ba yar a o ku tur: Tun ce li nde ki top lu þe ka vet ha di se le ri mu ay yen bir prog ram dâ hi lin de ki ça lýþ - ma la rýn ne ti ce si o la rak ký sa bir za man da ber ta raf e dil miþ o mýn tý ka da bu gi bi va ka - lar bir da ha te ker rür et me mek ü ze re ta ri - he dev ro lun muþ tur. (Bra vo ve al kýþ ses - le ri) Bu gün... Der sim i ye ni den ý sý tan lar di - yor lar ki, Ýs tan bul da ki Sa bi ha Gök çen Ha va li ma ný nýn a dý de ðiþ sin. Ni ye? Çün kü, Sa bi ha Gök çen Der sim i bom - ba la yan pi lot lar dan bi riy di. Eh ya ni. Ta ha To ros Bu gün, Ti me der gi si nin ka pa ðý na hiç mi hiç þa þýr ma dým. Ge çen ler de soh bet et ti ði miz üst dü - zey bir yet ki li, ABD Baþ ka ný nýn en çok ko nuþ tu ðu, hat ta dert leþ ti ði dün ya li de - ri nin Tay yip Er do ðan ol du ðu nu an lat tý ve ek le di: Hiç bir dö nem de Tür ki ye ve ABD a ra sýn da böl ge sel ko nu lar da ki si - ya si an gaj man bu ka dar yo ðun ol ma - mýþ tý. Dý þiþ le ri ba kan la rý haf ta da 2-3 de - fa, dip lo mat lar ba zen gün de 3-4 de fa gö rü þü yor... Yýl lar dýr Or ta Do ðu da ne o lup bit ti ði, ne ler ya pý la bi le ce ði ko nu sun da ön ce Ýn - gil te re, ar dýn dan Ýs ra il le is ti þa re e den Was hing ton, ar týk böl ge nin nab zý ný Ýn - gil te re ve Tür ki ye a ra cý lý ðýy la tu tu yor. Ýþ te bu yüz den de ge çen yýl a de ta de - rin don du ru cu da o lan Türk-A me ri kan i liþ ki sin de ar týk tam bri ba har ha va sý - nýn es ti ði ni söy le mek yan lýþ ol maz. Bu du rum, haf ta i çin de Was hing - ton da ki ö nem li dü þün ce ku ru luþ la rýn - dan At lan tik Kon se yi nin Ýs tan bul da dü zen le di ði Ka ra de niz e ner ji ve e ko no - mik fo ru mun da da bu ram bu ram his se - di li yor du. Da ha dü ne ka dar ek sen kay ma sýn dan, hü kü me tin o to ri ter leþ ti ðin den, AB re - form sü re ci nin ya vaþ la dý ðýn dan ve An - ka ra nýn Ý ran la faz la ya kýn laþ tý ðýn dan þi ka yet e den A me ri ka lý lar, na sýl ol duy sa þim di A rap Ba ha rý nda Tür ki ye mo de - li nden, Er do ðan ýn ka riz ma sýn dan ve e - ko no mik ba þa rý la rý mýz dan söz e di yor. A me ri ka lý lar ýn gö zün de Tür ki ye, sa - de ce çal kan tý lý bir coð raf ya da bir is tik - rar a da sý de ðil, ay ný za man da in sa ný baþ tan çý ka ran bir e ko no mik mýk ta nýs. Geç miþ yö ne tim ler de bü yü kel çi, dip lo - mat, Be yaz Sa ray yet ki li si ve hat ta Dý þiþ - le ri Ba ka ný o la rak Tür ki ye yle te mas et - miþ her kes, ABD de ki mev cut e ko no mik kriz de Tür ki ye yle iþ yap mak is te yen dev þir ket ler ta ra fýn dan ha ra ret le a ra ný yor. Si ya si a na liz ler le e ko no mik çý kar lar, geç miþ te hiç gör me di ðim ka dar ör tüþ - müþ du rum da. Ör ne ðin At lan tik Kon - se yi top lan tý sýn da din le di ðim Clin ton dö ne mi dý þiþ le ri ba ka ný Ma de li ne Al - bright ve Bush dö ne mi U lu sal Gü ven lik Da nýþ ma ný Ste ve Had ley, bir yan dan si - ya set yo rum cu su o la rak ö nem li bir ba - ðým sýz dü þün ce ku ru lu þu na Tür ki ye yi de ðer len di ren bir ra por ya zý yor, di ðer yan dan da Tür ki ye de iþ ya pý yor. As lýn da Was hing ton u ne re dey se 2003 den bu ya na hiç ol ma dý ðý ka dar Ak Par ti ta raf ta rý ya pan a sýl me se le, e - ko no mik de ðil si ya si ve prag ma tik. Ak Par ti %50 se çim ba þa rý sý ü ze ri ne Was hing ton a ha li si CHP yi de i çe ren si - ya si pro jek si yon la rý ye ni den de ðer len - dir mek zo run da kal dý. Ar dýn dan Tür ki ye, fü ze kal ka ný na o - nay ver di. Ma vi mar ma ra ve Ý ran yü zün den ge - ri len i yi ce at mos fer tam o la rak ne za - man de ðiþ ti di ye dü þün dü ðüm de, mi lad o la rak Tür ki ye nin fü ze kal ka ný na o nay ver di ði gün di ye bi li rim. Ay rý ca, An ka ra nýn Lib ya da ki NA TO o pe ras yo nu na ka týl ma sýy la, A me ri kan med ya sýn da her gün çý kan Tür ki ye de i fa de öz gür lü ðü yok! ha ber le ri bir an da bý çak gi bi ke sil di. Þa þýr ma yýn. Kar þý nýz da I rak tan çe kil - me ye ha zýr la nan, Su ri ye ko nu sun da ne ya pa ca ðý na tam ka rar ver me miþ ve A - rap Ba ha rý ný zar zor yö ne ten bir Was - hing ton var. O ba ma dýþ po li ti ka da þans - lý, a ma e hil de ðil. Ön ce li ði e ko no mi. Bu or tam da O ba ma nýn Er do ðan la kur muþ ol du ðu ki þi sel dost luk ve i ki li - der a ra sýn da ki a çýk te le fon hat tý, Was - hing ton a gü ven ve ri yor. Üs tü ne üst lük Er do ðan ýn Ka hi re de la ik lik me sa jý ver me si ve bir çok ül ke - de Ý ran ýn et ki si ne kar þý si per ol ma sý, A - me ri ka lý la rý mest et miþ gö zü kü yor. O ka dar ki, ner dey se 8 yýl dýr Ak Par ti hü kü me ti ne yö ne lik e leþ ti rel yo rum la - rýy la ta ný nan Was hing ton Ins ti tu te uz - ma ný So ner Ça ðap tay bi le, Was hing ton Post da ge çen haf ta çý kan ya zý sýn da i ki baþ kent a ra sýn da ki i liþ ki yi bir ba har ha - va sý na ben ze ti yor. Pe ki bu or tam da i fa de öz gü lü ðü, med ya nýn du ru mu, u zun tu tuk lu luk sü - re le ri ve Tür ki ye de güç te kel leþ me si gi - bi son yýl lar da A me ri ka lý la rýn kay gý lý i fa - de ler le di le ge tir di ði ko nu lar? Ta bii o ko nu lar her za man Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn yýl lýk in san hak la rý ra po - run da o lur di yor Was hing ton un iþ le - yi þi ni i yi bi len bir A me ri ka lý dos tum i - ro nik te bes süm le. O la cak týr ta bi i; a ma sa de ce vic dan la rý ra hat lat mak i çin ve gün de min 77 nci mad de si o la rak... As lý Ay dýn taþ baþ Mil li yet, HA ZÝ RAN se çim le ri ön ce si mey dan lar ý sýn mýþ, AK Par ti Ge nel Baþ ka ný Re cep Tay yip Er do ðan, mil let ten ü çün cü dö nem i çin tek rar vi ze is te miþ ti. Yap týk la rý mýz ya pa cak la rý mý zýn te mi na tý dýr di ye - rek, ön ce çý rak lýk, ar dýn dan kal fa lýk dö nem le ri ne vur gu yap mýþ, ü çün cü dö ne mi us ta lýk o la rak a - çýk la mýþ tý. He def 2023 tü ve ye ni a na ya sa, de - mok ra tik leþ me, hu kuk re form la rý, e ko no mik pro - je ler mey dan la rýn se si ol muþ tu. Us ta lýk dö ne min - de fark lý bir Tür ki ye fo toð ra fý çi zi li yor du. San dý ða gi den halk, AK Par ti ye ü çün cü kez vi - ze ver di ve us ta lýk dö ne mi de baþ la mýþ ol du. Mil let us ta lýk dö ne min de fark lý bir Re cep Tay - yip Er do ðan ve AK Par ti pro fi li bek li yor du. Mey - dan lar da ve ri len söz ler var dý an cak us ta lýk dö ne - mi san cý lý baþ la dý. Mil le tin ka fa sýn da ki ilk so ru ye - ni ka bi ne ye se çi len ba zý i sim ler ü ze ri ne yo ðun laþ - tý. Ýd ris Na im Þa hin bu i sim ler den bi riy di. AK Par ti nin a ðýr top la rý nýn yap týk la rý a çýk la - ma lar i se hü kü me tin us ta lýk dö ne mi yol ha ri ta sý hak kýn da ba zý fi kir ler ver me ye baþ la mýþ tý. Par ti mil li yet çi çiz gi ye i yi den i yi de ka yý yor du. Par ti ro ta sý ný þa þýr ma ya baþ la mýþ tý. Bü lent A - rýnç ve par ti nin i le ri ge len le ri, Bal yoz ve Er ge ne - kon sa nýk la rý ný kur tar mak i çin ha va yý kok la ma ya baþ la dý lar; As ker ler za ten e mek li e di le cek ler, tu - tuk lu ol ma la rý na ge rek yok. Bir or ta yol bu la lým. An ka ra da bu ses sýk ça du yu lur ol du. Yüz de 50 AK Par ti ye i yi gel me miþ ti. Göz ler kör ol muþ, par ti a kýl tu tul ma sý ya þa ma ya baþ la - mýþ tý. O ka dar a kýl tu tul ma sý ya þan mýþ tý ki; Af ri ka ge zi si ön ce si rek lam cý E rol Ol çak ve e ki bi Baþ ba - kan dan ön ce Ký ta ya çý kar ma yap tý. Er do ðan ýn Af ri ka li de ri ol du ðu yö nün de ve ri le cek i maj i çin ça lýþ ma lar baþ la dý. Mey dan da a tý la cak slo gan lar be lir len di. Alt ya pý ça lýþ ma la rý ta mam lan dý. Ge ri ye bin di ril miþ ký ta lar kal mýþ tý o da ta ma men duy - gu sal yön tem le hal le dil di. Ça lýþ ma ku sur suz so - nuç lan dý. Baþ ba kan Er do ðan, Fran sa ya Or ta do - ðu nun ye ni li de ri o la rak git ti. Al kýþ lar ve a kýl tu tul ma sý a ra sýn da ger çek lik ler kay bol muþ, þu so ru u nu tul muþ tu; Lib ya ve A rap Ba ha rý nýn ya þan dý ðý di ðer ül ke ler de dün ya ül ke - le ri pet rol ve di ðer ya tý rým lar dan yüz de kaç pay al dý lar? Tür ki ye nin al dý ðý her han gi bir pay var mýy dý? Al kýþ ve a kýl tu tul ma sý de vam e di yor du... Ge mi fark lý ro ta da i ler li yor du Ey lül re fe ran du mun da ül ke nin bü yük bir ço ðun lu ðu yet mez, a ma e vet de miþ ve re fe ran - dum da ö nü ne ko nan mad de le re ye þil ý þýk yak mýþ - tý. Top af týk hü kü met tey di. Ba zý mad de ler i çin ek dü zen le me ler ya pý la cak tý. An cak ne ol muþ sa ol - muþ, AK Par ti bir i ki mad de dý þýn da dü zen le me yap ma mak i çin a yak di re me ye baþ la mýþ tý. Mey - dan lar da mil le te ve ri len söz ler u nu tul muþ, An ka - ra nýn ve Ýs tan bul un es ki yüz le ri, ej der le ri, Er ge ne kon un bir nu ma ra sý kon sey da ha faz la dik ka te a lý nýr ol muþ tu. A rýnç ve par ti li ler, as ke rin to puk se la mý ver me - sin den mut lu ol muþ, sta tü ko on la ra gö re so na er - miþ ti. Rah met li Tur gut Ö zal da as ke rî þort la de - net le miþ, dö ne min A NAP ý da ay ný va ha me te ka - pýl mýþ tý. Ö zal ýn ö lü mü nün a dýn dan 28 Þu bat çý lar pa let le ri ni mil le tin ü ze rin den de fa lar ca ge çir miþ, bu gü nün to puk se lam cý sý Bü lent A rýnç ýn par ti si de o gün ler de tam i ki kez ka pa týl mýþ tý. Ö zal þort la ye tin miþ, bu gün kü ler i se to puk se la - mý ný ye ter li gör me ye baþ la mýþ lar dý. Ku rum sal hiç bir dü zen le me ya pýl ma dý ðý i çin de ya rýn to puk se la mý ve re cek le ri u nu tul muþ tu. YAÞ gi bi gös ter me lik fo - toð raf lar la da va tan daþ kan dý rýl ma ya ça lý þýl mýþ tý. Us ta lýk dö ne mi bu nun la kal sa i yiy di. Þi ke ci ler - de yi ne us ta ve çý rak la rý nýn e liy le ak lan ma ya ça lý - þý lý yor du. Týp ký Baþ ba kan Er do ðan gi bi fýr sa tý ný bul du ðu an ka me ra lar kar þý sý na geç me yi se ven Bü lent A rýnç, Der sim kat li a mýy la il gi li CHP Ge - nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu nu e leþ tir di. U - nut tu ðu bir ko nu var dý. Da ha dün Ka nun de ðiþ - ti ri le mez, yap boz tah ta sý de ðil di yen ken di si ve us ta sýy dý. Mil let ken di le rin den, þi ke ci le ri ne den ak la ma ya ça lýþ týk la rý so ru su nun ce va bý ný me rak e di yor du. On lar i se ses siz li ðe bü rü nü yor du. Bu ül ke de en az us ta lar ka dar suç lu o lan i ki ku rum da ha var dý. Bi ri can da þýy la yol da þýy la med ya. (Ki o ay rý bir ya zý nýn ko nu su.) Ý kin ci si i se ya zýk ki bu ül ke de bir mu ha le fet par ti si nin ol ma ma sý. A na do lu da a ya ðý ký rý lan a tý vu rur - lar. Bu ül ke nin a na mu ha le fet par ti si nin dört a - ya ðý bir den ký rýl mýþ a ma ne ken di le ri ne sa hip - le ri bu nun far kýn da. MHP nin ve BDP nin du - rum la rý da CHP den fark sýz de ðil. Bu mu ha le fet ve med ya ya rað men, siz ken di - ni zi ne re de gö rü yor su nuz bil mem a ma us ta lýk dö ne mi nin sa yýn us ta sý, kal fa la rý ve çý rak la - rý., ge mi niz çok faz la yer den su al ma ya baþ la dý. Ro ta nýz þaþ tý ve siz bu nun far kýn da de ðil si niz. An cak mil let ro ta ný zýn ve is ti ka me ti ni zin far ký - na ya vaþ ya vaþ va rý yor. Ta rih, ders a lýn mak i çin o kun ma lý dýr. Çok u za - ða git me ye ge rek yok. Ders al mak i çin a ra sý na bak mak ye ter li. A NAP ve DYP nin düþ tü - ðü du ru ma. Bu ül ke nin si ya set çi on ba þý la rý za ten var dý, ye ni le ri ne i na nýn ge rek yok. Bu mil let, sta - tü ko nun em ri ne gi ren le ri, on ba þý la rý ta ri hin çöp - lü ðü ne gön der mek ten bi ran bi le te red düt et me di. Bun dan son ra da et me ye cek tir. Son se çim de kaç mil yon oy al mýþ tý nýz bil mi yo rum a ma al dý ðý nýz o oy dan 17 si ni çý kar ta bi lir si niz. Be nim ve a i le min sta tü ko cu la ra ve on la rý des tek le yen le re ar týk ve re - cek o yu yok. mba ran il.com Meh met Ba ran su Ta raf, Us ta, ge min su al ma ya baþ la dý! Ustalýk döneminin sayýn "ustasý", "kalfalarý" ve "çýraklarý", geminiz çok fazla yerden su almaya baþladý. Rotanýz þaþtý ve siz bunun farkýnda deðilsiniz. Ancak millet rotanýzýn ve istikametinizin farkýna yavaþ yavaþ varýyor. Atmosfer tam olarak ne zaman deðiþti diye düþündüðümde, milad olarak Türkiye nin füze kalkanýna onay verdiði gün diyebilirim. Kemalizmin kendisi, akýlcýlýk filan deðil, düpedüz dogmacýlýk týr. Was hing ton la bir ba har ha va sý ki sor ma yýn... Kendilerine her anlatýlanýn doðru olmadýðýný görenler baþka konularda da soru sormaya baþlar. Ke ma liz min a kýl yü rüt me ku ral la rý A ta türk Der sim in ne re sin dey di?

12 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Y Ýn ter net Ders ha ne si lu hiz met.com RÝSALE-Ý Nu run key fi ye ten ve da hi ke mi ye ten bü yü yen hiz me ti i çe ri sin de Be di üz za man Haz ret le ri müj de le ri ne her da im va sýl ol du ðu mu zu ay nel ya kin þu ha yat-ý dün ye vi ye de mü þa he de e di yo ruz. Dâ vâ mýz i la-yý Ke li ma tul lah týr. Bu ça lýþ ma la rý mýz ve gay ret le ri miz dâ hi lin de Be di üz za man ýn 28. Mek tup ta be yan bu yur du ðu O ce ma at, tel siz â let le rin â hi ze le ri hük mün de, bü tün dün ya ya ders i þit tir mek is te mek i þa re ti ve ha ki ka ti i se, in þa al lah ta ma mýy la son ra çý ka cak. Ý fa de le ri ni ken di mi ze bir prog ram it ti haz e de rek lu hiz met.com ad re sin de can lý ses li Ri sa le-i Nur ders le ri ya pý yo ruz ve öy le ki bin ler ce ü ye le ri miz le Tür ki ye nin ve hat ta dün ya nýn muh te lif mem le ket le rin den me se lâ A zer bay can, ABD, Al man ya, A ra bis tan ve da ha ni ce ül ke ler den Nur ta le be le ri kar deþ le ri mi zin ka tý lým la rý i le can lý ve ses li Ri sa le-i Nur ders le ri miz de vam et mek te dir. E vin de mik ro fo nu o lan her bir a ða be yi miz mik - ro fo nu va sý ta sý i le si te miz de, e vin den can lý ders ler ya pa bi li yor ve ya yýn a ký þý i çe ri sin de si te de bu lu nan her bir kar de þi miz e vin den din le me im kâ ný na sa hip o lu yor. Geç miþ dö nem ler de bir çok a ða bey le ri mi zin Ri sa le-i Nur ders le ri ni gö rün tü lü bir su ret te can lý o la rak si te miz den ver miþ tik ve bu na ben zer a ða bey le rin sýk sýk ka tý lým la rý i le gü nün 24 sa a ti can lý soh bet de vam et mek te dir. He de fi miz ve prog ra mý mýz ön ce ken di i ma ný mý zý kur tar mak ve da ha son ra baþ ka la rý nýn i ma ný na kuv vet ve re cek bir su ret te ça lýþ mak týr. Al lah ýn i na ye ti i le her ge çen gün bu pren sip ve prog ram dâ hi lin de da ha çok bü yü yen si te miz sa nal â lem de da la let fýr ka la rý na sa vaþ aç mýþ týr. Bu gay ret sa ha sýn da im kâ ný ve za ma ný o lan tüm kar deþ le ri mi zi is ti fa de me kâ ný o lan lu hiz met.com ad re si ne bek li yo ruz. (M. Ab dül ba ki Ka ra ca) E di tö rün no tu: Si te ye gi riþ Exp lo rer i le ya pýl mak ta dýr. Mo zil la, Fi re fox gi bi u zan tý lar dan gi riþ ya pý la mý yor; bu si te i çin de za van taj. Si te lin ki ne týk la dýk tan son ra Can lý Ri sa le-i Nur Gi ri þi ya zan ye re týk la yýp, i sim ya zýp gi ri þe ba sý yor su nuz. Þa yet Ac ti vex prog ra mý yük lü de ðil se, a çý lan pen ce re den et kin leþ ti rip yük le me ya pa rak ses li nur soh be ti ne bað la na bi li yor su nuz. (M.Z.) BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER.. Go og le, fo toð raf ya rýþ ma sý dü zen li yor! GELECEÐÝN yýl dýz la rý ný a ra yan Go og le, fo toð raf ya rýþ ma sý dü zen li yor. Go og le+ ü ze rin de ger çek le þe cek ya rýþ ma da bü - yük ö dül bir fo toð raf ge zi si. Ya rý fi na le ka lan 100 ki þi ye de Sam sung Glaxy Ne xus cep te le fo nu he di ye e di le cek. Sa de ce ü ni ver si te öð ren ci le ri nin ka tý la bi le ce ði ya rýþ ma tüm dün ya ça pýn da ka tý lým cý la ra a çýk o la rak ya pý lý yor. 10 fark lý ka te go ri de se çi len 10 fi na lis tin e ser le ri Ýn gil te re de ki Sa atc hi ga le ri sin de 2012 yý lý nýn i ki a yý bo yun ca ser gi le ne - cek. 10 fi na list a çý lýþ ser gi si ne bir ar ka da þý i le ka týl ma im kâ - ný bu lur ken, bi rin ci se çi len ya rýþ ma cý i se eg zo tik bir lo kas - yon da ün lü bir pro fes yo nel fo toð raf çý i le e ði tim al ma hak ký ka za na cak. Ya rýþ ma ya ka týl mak is ti yor sa nýz; 10 Ka sým O cak 2012 ta rih le ri a ra sýn da fo toð raf la rý ný zý gön de - re bi lir si niz. Ya rýþ ma so nun da ya rý fi na list le re (100 ki þi) bi rer Ga laxy Ne xus te le fon he di ye e di le cek. 10 ki þi den o lu þa cak fi na list ler i se 23 Ma yýs 2012 ta ri hin de Lon dra da ya pý la cak ser gi a çý lý þý na bir ar ka daþ la rý i le ka tý la bi le cek ler. Ya rýþ ma ya ka týl mak i çin Go og le+ pro fi li ni zin ol ma sý ge re ki yor. Þa yet ü ni ver si te öð ren ci siy se niz ve ya rýþ ma ya ka týl mak is ti yor sa - nýz týk la týn: og le.com/lan ding/pho tog - raphy pri ze/sub mis si on.html Ba ka lým ta lih li ler han gi ül ke ler den çý ka cak? Ye rel e ko no mi ler li sans sýz ya zý lým yü zün den 1,5 mil yar do lar za rar da KOR SAN ya zý lým lar ye rel ve kü re sel e ko no mi le re za rar ve ri yor. Mic ro soft, tüm dün ya da 17 Ka sým da dü zen le nen Play Fa ir Day- A dil Re ka bet Gü nü et kin lik le ri kap sa mýn da ge li þen ül ke ler de kor san ya zý lý mý re ka bet a çý sýn dan e le a lan ve ilk kez ger çek leþ ti ri len a raþ týr ma nýn so nuç la rý ný a çýk la dý. A raþ týr ma, bil gi sa yar kul la ný cý la rý nýn yüz de 80 i nin sah te ya zý lým kul la ný mýn dan kay nak la nan risk ler ko nu sun da en di þe len di ði ni or ta ya koy du. Mic ro soft, ya sal ya zý lým kul la ný mý nýn ö ne mi ni ve kor san ya zý lým kul lan ma nýn hak sýz re ka be te yol aç tý ðý ný vur gu la mak i çin ger çek leþ ti ri len ve kü re sel bir gi ri þim o lan A dil Re ka bet Gü nü ne de niy le ö zel bir a raþ týr ma yap tý. Bu ça lýþ ma da ki el de e di len öl çü le bi lir ve ri ler kor san ya zý lý mýn dü rüst þir ket ler ü ze rin de ki o lum suz et ki si ni or ta ya ko yu yor. Ör ne ðin, Bre zil ya, Rus ya, Hin dis tan ve Çin de bu lu nan ve kor san ya zý lým kul lan ma yý ter cih e den þir ket ler ne de niy le ye rel e ko no mi ler 1,5 mil yar do lar dan faz la za ra ra gi ri yor. Bu za rar, ya sal ya zý lým kul la nan þir ket le ri de do lay lý yol dan et ki li yor. Mic ro soft un a raþ týr ma sý na gö re kor san ya zý lým kul la ný mýn dan o lu þan hak sýz re ka be tin Tür ki ye de ra kip ü re ti ci ler i çin o luþ tur du ðu ma a li yet yýl da 39 mil yon do lar. Bu ne den le yýl da 5 bin ki þi lik is tih dam kay bý ya þan dý ðý na dik kat çe ken Mic ro soft Tür ki ye Te lif Hak la rý Mü dü rü O zan Ön cel, Mic ro soft her 17 Ka sým ta ri hin de Play Fa ir Day kap sa mýn da tüm dün ya da te lif hak la rý nýn ö ne mi ne dik kat çe ki yor. Tek lif hak la rý nýn et kin bir þe kil de ko run ma sý nýn tü ke ti ci le re, ku rum la ra ve hü kü met le re sað la dý ðý fay da lar ve bu nun la bir lik te kor san kul la ný mý nýn risk le ri ve za rar la rý i le il gi li ya pýl mýþ a raþ týr ma so nuç la rý ný ka mu o yu i le pay la þý yor. Yük sek kor san ya zý lým o ra ný na sa hip ül ke miz i çin i se bu kap sam da ya pý lan ça lýþ ma lar da ha da ö nem arz e di yor de di. Mic ro soft Tür ki ye sah te ve kor san ya zý lým la mü ca de le kap sa mýn da in ter net ka fe le rin de gü ven li ve ya sal ça lý þan fir ma lar ha li ne ge le bil me si i çin ça ba sarf e di yor. Mic ro soft Tür ki ye Te lif Hak la rý Mü dü rü O zan Ön cel Yak la þýk i ki yýl dýr Mic ro soft i le in ter net ka fe le rin da ha kâr lý ve ka nun la ra uy gun, tek no lo ji mer kez le ri ha li ne ge le bil me si i çin iþ bir li ði i çin de ça lýþ týk la rý ný söy le yen An ka ra Ýn ter net Ka fe ci ler O da sý Baþ ka ný Ön der Kap lan, 3+ in ter net ka fe re ha bi li tas yon pro je si kap sa mýn da, Ýn ter net ka fe le ri mi zin ya sal ya zý lým kul lan ma sý yö nün de ver miþ ol du ðu des tek ten ve e ði ti me ve re ce ði hiz met ler den do la yý Mic ro soft Tür ki ye ye te þek kür e de riz de di. Kor san ya zý lý mýn ye rel ve kü re sel e ko no mi ye o lan et ki si ni ge niþ bir þe kil de in ce le yen bu a raþ týr ma nýn bir par ça sý o la rak Keys to ne Stra tegy nin a na list le ri, kor san ya zý lým kul la nan þir ket le rin ya sal ol ma yan re ka bet üs tün lü ðü nü in ce le di. Çin de ya sal ve li sans lý ya zý lým kul la nan a dil ü re ti ci ler 863 mil yon do lar dan da ha yük sek bir meb la ðý kor san ya zý lým kul la nan þir ket le re kap tý rý yor. Bu, sa de ce Çin de yýl da e ko no mi ye ya tý rým o la rak ge ri dö ne me yen 1 mil yar do lar dan ve ya 500 ün ü ze rin de ye ni ü re tim te si sin den, 65 bin ye ni ma kin den ve ya 200 bin i lâ ve ça lý þan dan da ha da faz la sý an la mý na ge li yor. Mic ro soft bu bul gu la rý, iþ let me le ri, tü ke ti ci ve hü kü met le ri ku ral la ra uy ma nýn ö ne mi, ya sal ya zý lým kul lan ma nýn ya rar la rý hak kýn da bil gi len dir me yi ve fik ri mül ki ye te u yul ma sý ný art týr ma yý he def le yen Play Fa ir Day-A dil Re ka bet Gü nü nün bir par ça sý o la rak ya yýn la dý. Mic ro soft, iþ let me le ri, dev let le ri tü ke ti ci le ri ka çak ya zý lým kul lan ma ka ra rý nýn sa de ce ki þi sel bil gi ler i çin teh li ke li de ðil, ay ný za man da e ko no mi i çin de teh li ke li ol du ðu ko nu sun da e ðit mek i çin dün ya da 50 nin ü ze rin de ül ke de çe þit li prog ram lar ve ça lýþ ma lar ger çek leþ ti ri yor. A dil ol mak in san la rýn ve iþ let me le rin ko nu ya du yar lý ol ma sýy la ve ya sal ya zý lý mý ta lep et me siy le baþ lý yor. Ya sal ol ma yan ya zý lý mýn fi nan sal et ki le ri hak kýn da da ha faz la bil gi i çin: fa ir day.com si te si ni zi ya ret e de bi lir si niz. Go og le Mu sic.. Go og le ýn 16 Ka sým da ya pa ca ðý ný du yur du ðu et kin lik ten her ke sin tah min et ti ði gi bi mü zik ser vi si çýk tý. Go og le Mu sic a dýy la ya yý na baþ la yan ser vis ü ze rin den mil yon lar - ca þar ký yý sa týn al mak müm kün. App le ve A ma - zon un bu a lan da bü yük iþ ler yap tý ðý ný gö ren Go - og le, ken di mü zik ser vi siy le kul la ný cý la rý na bü yük ko lay lýk sað la ya cak. An dro id ve Go og le+ baþ ta ol mak ü ze re bir çok Go og le hiz me tiy le u yum lu o la - cak o lan Go og le Mu sic ü ze rin den sa týn a lý nan þar ký lar Go og le+ da pay la þý la bi le cek. An dro id ü ze rin den de e ri þi mi o la cak Go og le Mu sic den komp le al bü mü ya da al büm i çe ri sin de par ça la rý tek tek sa týn al mak müm kün. Be ta ha liy le þim di lik sa - de ce A me ri ka da hiz me te a çý lan Go og le Mu sic in te lif hak la rý se be biy le ül ke mi ze gel me si çok u zun sü re bi lir. He nüz App - ESET'ÝN ye ni bu lut ta ban lý i ti bar tek no lo ji si E - SET Li ve Grid ta ra fýn dan der le nen ve ri ler de hem Li nux, hem de Ma cin tosh sis tem le ri ni et - ki le yen ye ni bir tru va a tý tes pit e dil di. E SET in E - kim a yý Dün ya Teh dit Ra po ru nda dik kat çe ki len ve Tsu na mi a dý ný ta þý yan bu ye ni teh dit, bu laþ tý ðý bil gi sa yar - lar da bir ar ka ka pý a çý yor ve sis - te min u zak tan kon trol e di le bil - me si ni sað lý yor. Dün ya nýn en bü yük an ti vi rüs ya zý lým ku ru luþ la rýn dan o lan E - SET in vi rüs a raþ týr ma ta ký mý, E kim a yýn da as lýn da Li nux i çin ta sar lan mýþ fa kat þu sý ra lar Ma cos X sis tem le ri de et ki le - yen ye ni bir teh dit keþ fet ti. Li - nux/tsu na mi o la rak ta ným la - nan za rar lý ya zý lý mýn de ðiþ ti ril - miþ bir tü re vi, þu an OSX/Tsu - na mi.a. o la rak tes pit e di li yor. Bu ye ni tru va a tý, bu laþ tý ðý bil gi sa ya rýn DDoS sal dý rý la rýn da kul la nýl - ma sý ný sað la yan bir ar ka ka pý a çý yor. Ar ka ka pý, u zak ta ki bir kul la ný cý nýn dos ya in di re bil me si - ni, ye ni za rar lý lar yük le yip Tsu na mi ko du nu gün cel le ye bil me si ni ve böy le ce sis te min u - le da i Tu nes i le ül ke mi ze mü - zik sa tý þý yap mý yor. A na list le re gö re Go og le ýn tek ek si si i se dört bü yük mü zik de vin den ü çüy le an la þa bil me si. U ni ver sal, Sony ve E MI i le an la þan Go og le, an laþ tý ðý di ðer ba ðým sýz plak þir ket le riy le bir lik te top lam 13 mil yon mü zi ði kul la ný cý - la rý na su na cak. Fa kat bü yük grup la rý bün ye sin de ba rýn dý ran War ner Mu sic i le an la þý la ma ma sý, ra kip le rin den Go og le Mu sic e ge çi þi zor laþ tý ra ca ðý dü þü nü lü yor. Go og le Mu sic ü - ze rin den her gün bir a det be da va mü zik da ðý tý mý da ya pý la - cak. (TTNet.shif de le te.net) Tsu na mi, hem Li nux, hem de Ma cos X sis tem le ri ni teh dit e di yor! zak tan kon trol e di le bil me si ni sað lý yor. E SET Mal wa re A raþ týr ma cý sý Pi er re-marc Bu re a - u ya gö re Dün ya nýn fark lý yer le rin de i ki fark lý ör - nek bu lun du. An cak E SET in ve ri le ri ne gö re þu an ol duk ça az sa yý da bil gi sa yar bu du rum dan et ki len - miþ gö rü nü yor, bu da za rar lý ya zý lý mýn ha len test a þa ma sýn da ol du ðu na i þa ret. Mal wa re çok kar ma þýk bir ya pý da de ðil a ma yi ne de ted bir li ol mak ge re ki yor. E SET uz man la rý, bil gi sa yar da kul la ný - lan sis tem ne o lur sa ol sun, gün cel bir an ti vi rüs ya zý lý mý nýn. Gü ven li kul la ným sað la ya ca ðý nýn al tý ný çi zi yor. Teh dit þam pi yo nu de ðiþ me di Di ðer gün cel teh dit le re ba kýl dý ðýn da son bir kaç ay dýr USB gi bi çý ka rý la bi lir med ya lar a ra cý lý ðý i le bu la þan vi rüs le rin re vaç ta ol du ðu dik kat çe ki yor. E SET in E kim a yý Dün ya Teh dit Ra po ru na gö re USB gi bi a let ler yo luy la ta þý nan INF/A u to run so - lu ca ný % 5.21 lik gö rül me o ra nýy la yi ne bi rin ci sý ra - da. Win32/Dork bot ad lý tru va a tý E kim a yýn da % 3.12 i le i kin ci sý ra da. Ge çen yýl u zun sü re bi rin ci li ði kim se ye bý rak ma yan Win32/Con fic ker so lu ca ný i se % 2.63 lük o ran i le çün cü sý ra da yer a lý yor.

13 DÝZÝ 13 Psi ko log ve ya zar An ka ra Ü ni ver si te si E ði tim Bi lim le ri Fa kül te si nde öð re tim ü ye si Prof. Dr. Üstün Dökmen: Çocuklarla seyrettikleri hakkýnda konuþun TOPLUMUN DEÐER YARGILARINA UYGUN OLAN HERÞEYÝN TOPLUMA KATKISININ OLDUÐUNU SÖYLEYEN PROF. DR ÜSTÜN DÖKMEN, "BÜTÜN BASIN VE YAYIN ORGANLARIYLA HAYATI DOÐRU YAÞAMANIN ÖNEMÝ ÝNSANLARA ANLATILMALIDIR" DEDÝ. TURN OFF TV RAPORU Ço cuk ve te le viz yon EBRU OLUR Bý çak ol ma lý, o nun la ek mek de ke ser si niz, bir ye ri ni zi de ke se bi li ri si niz. A me li yat ta bis tü ri di ye de kul la nýl dý ðýn da þi fa da ge ti rir. Bir nes ne ken di si i yi ya da kö tü de ðil dir. O nun kul la ný mý i yi ya da kö tü o la bi lir. Te le viz yon za rar lý de ðil dir. Tek ba þý na fay da lý da de ðil dir. Kul la ný ma gö re de ði þir. Ya ni ça ðýn yö nü ne tek no lo ji ye yü zü mü zü dö ne ce ðiz. Fa kat in sa nýn psi ko lo jik e sen li ði ni, ço cuk la rý mý zýn psi ko sos yal ge li þi mi ni za ra ra uð ra tan þey ler var sa, bun la rý ço cuk la, genç le tar tý þa rak o lum lu ya çe vir me li yiz. Ya sak la mak ça re de ðil dir. -2- Üs tün Dök men, 1954 yý lýn da Ýs tan bul da dün ya ya gel di.1971 yý lýn da An ka ra Cum hu ri yet Li se si ni bi tir di. Ha cet te pe Ü ni ver si te si Psi ko lo ji bö lüm den me zun ol du ve ay ný bö lüm de Uy gu la ma lý Psi ko lo ji (Kli nik Psi ko lo ji) a la nýn da mas ter yap tý. Psi ko lo jik da nýþ ma ve reh ber lik a la nýn da 1986 yý lýn da dok to ra, 1988 yý lýn da do çent lik, 1995 te i se pro fe sör lük de re ce si al dý. Ha len An ka ra Ü ni ver si te si E ði tim Bi lim le ri Fa kül te si nde öð re tim ü ye si dir. Dök men in çe þit li bi lim sel der gi ler de ya yýn la nan ma ka le le ri nin ya ný sý ra dört bi lim sel, bir de þi ir ki ta bý var dýr. Bu ki tap lar sý ra sýy la; Öð ren ci Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi: Ku ru lu þu, Ge liþ me si, Ça lýþ ma la rý, O ku ma Be ce ri si Ýl gi si ve A lýþ kan lý ðý Ü ze ri ne Psi ko- Sos yal Bir A raþ týr ma, Ý le ti þim Ça týþ ma la rý ve Em pa ti, Sos yo met ri ve Psi kod ra ma ad la rý ný ta þý mak ta dýr. Þi ir ki ta bý nýn a dý Se lam dýr. Mes lek ta þý Kay se ri li Doç. Dr. Zeh ra Ya þýn-dök men le ev li dir; i ki ký zý bu lun mak ta dýr. TRT de Kü çük Þey ler ad lý prog ra mý ya pý yor ve su nu yor. Te le viz yon lar da ya yýn la nan prog ram la rýn - dan ço cuk lar et ki le ni yor mu? Et ki le ni yor sa bu nun bo yu tu ne dir? Bu prog ram la rý iz le yen her kes ken di ne gö re o lum lu ya da o lum suz mut la ka bir þey ler a lýr. Ö nem li o lan bu nok ta da bi linç li dav ran mak týr. Ö zel lik le ne ga tif et ki yi en az bo yu ta çe ke rek ço cuk la rýn za rar gör me me si ni sað la mak ge re kir. Bu nok ta da a i le le rin bi linç li ol ma sý çok ö nem li dir. Ço cuk ta ilk bi lin ci o luþ tu ran a i le dir. Te le viz yo nun ço cuk lar ü ze rin de et ki siy le il gi li alt mýþ lý yýl lar da ö nem li de ney ler ya pýl dý. Bu nun en i yi ör ne ði Ban du ra de ney le ri dir. Bir a na o ku lu ço cu ðu nu a lý yor lar ve bü yük bir bez be bek var, o bez den be be ði film de di ðer ço cuk lar par ça lý yor lar. Fil mi iz le yen ço cuk la rýn bu lun du ðu o da da da ay ný bez be bek ten var. Fil mi iz le yen ço cuk lar te le viz yon da iz le nen sal dýr gan sah ne yi tak lit e di yor ve be be ði par ça lý yor lar. De ne yin i kin ci bö lü mün de i se, yi ne ay ný bez be bek hi kâ ye si var. Ay ný bez be bek hi kâ ye si fil mi iz le ti li yor. Film bi ter bit mez bir ye tiþ kin ge li yor ve bir tar týþ ma baþ la tý yor ve di yor ki Fil min i çe ri sin deki ço cuk lar i yi mi yap tý lar, kö tü mü yap tý lar, par ça la mak ye ri ne o be bek le oy na sa lar dý i yi ol maz mýy dý di yor. Ço cuk lar ak lýn yo lu bir ol du ðun dan i yi yap ma dý lar ce va bý ný ve ri yor lar. Ye tiþ kin o da dan çý kýp gi di yor. Gö rü lü yor ki, o da da ki be be ðe bi rin ci g rup ta ki ço cuk lar sal dýr mý yor ve be bek le o yun oy nu yor lar. Ý kin ci de ney den þu nu an la rýz ki; sal dýr gan lý ðý ço cuk lar al gý lar, fa kat al gý la dýk la rý bu sal dýr gan lý ðýn dav ra ný þa dö nü þüp dö nüþ me me si çev re þart la rý na bað lý dýr. Ya ni ço cu ðu nuz her tür lü ço cuk fil mi ni iz le ye bi lir. Fa kat her fil mi de ðil. Her tür lü ço cuk fil mi ni iz le ye bi lir, fa kat ba zý film ler var dýr ki, me se lâ fa re ke di bir bi ri ni ko va lar, e zi yet e der, böy le bir film den son ra bir ye tiþ kin on lar la ko nu þur sa sal dýr gan lý ðý faz la kop ya et mez ler. Ço cuk la ra doð ru ve yan lý þý gös ter mek ve on lar la i le ti þim de ol mak en ö nem li nok ta dýr. Çok has sas bir nok ta o lan ço cuk la rýn ah lâk ge li þim le ri ni sý kýn tý ya so ka cak, as lýn da hiç ge rek li ol ma yan u ya rý cý lar var. Bun lar ne ler - dir? Ýn ter net te sa kýn ca lý uy gun ol ma yan ah lâk ge li þim le ri ni sý kýn tý ya so kan un sur lar ger çek ten faz la sýy la var. As lýn da ge rek li ol ma yan sa kýn ca lý u ya rý cý lar çok faz la. Hiç ol ma yan u ya rý cý lar da var. Me se lâ bir yi ye cek var di ye lim, yer si niz ya rar lý dýr. Bir de ze hir li a cý bal da var di ye lim, ye mek zo run da de ðil si niz. Tü tün var me se lâ bu nu al mak zo run da de ðil dir. Ço cu ðun, gen cin tü tü nü al ma sý ge rek mi yor. Dün ya da bu lu nan her þe yin ta dý na bak ma sý ge rek mi yor. Es ki ler der ler di ki; Her þe yi de ne ha yat ta, fa kat ba zý þey le ri de ne ye mez si niz. Ba zý þey le ri bir ke re de ner sin, ha yat bo yu se ni mah ve de bi lir. Her ö nü ne ge len u ya rý cý nýn te le viz yon da ya da in ter net te genç le re ço cuk la - Psikolog Üstün Dökmen, Tv programlarý konusunda herkesin üzerine düþen görevlerin bulunduðunu belirterek, en tesirli metodun yasaklamak yerine anlatarak öðretme olduðunu savunuyor. ra su nul ma sý doð ru de ðil dir. On la ra za rar ve re bi lir. Ta biî ço cuk la rý mý zý, genç le ri mi zi ko ru ya lým di ye o nu iz le me, bu nu iz le me, bu ol maz di ye ya sak la rý a bar týr sak, bu da ol maz. Öl çü ne o la cak, bu nun sý ný rý ný çiz mek de zor. Ma ka sý ner den vu ra ca ðýz, bu nu tah min et mek ger çek ten çok zor. Si ya sî ler ta ra fýn dan de ðil. Biz zat ko nu nun uz man la rý, ço cuk psi ki yatr la rý ço cuk psi ko log la rý, e ði tim ci ler ve psi ko lo jik da nýþ man lar ta ra fýn dan bel ki bir ko ru ma pa ke ti o luþ tu ru la bi lir. A ða cý ner den bu dar sa nýz i yi o lur, bu nu bil mek ge re kir. Ço cuk la rý mý zý ko ru ya lým, a ma ne ka dar ko ru ya lým? Þöy le bir teþ bih te bu lu na lým. Ço cu ðu has ta lýk tan ko ru ya lým. E li ni yý ka, yý kan ma yan seb ze yi ye me gi bi þey ler, e vet doð ru. A ma ba zý an ne ve ba ba lar faz la kay gý lý ol du ðu i çin ço cu ðu dý þa rý çý kar mý yor. E vi ste ril ha le ge ti ri yor lar. Ço cuk dý þa rý çýk tý ðýn da kü çü cük bir mik rop ta he men has ta la ný yor. Bu ra da bir nok ta yý aþ tý ðý mýz za man bu ço cu ðu ko ru mak de ðil za rar ver mek tir. Ay ný man tý ðý te le viz yo na ve in ter ne te ta þý ya lým. Ço cuk la rý mý zý ko ru ya lým, a ma ko ru ya lým der ken a þý rý ya ka çar sak top lum sal has ta lý ða dö nü þür. A Ý LE LE RE ÇOK BÜ YÜK GÖ REV LER DÜ ÞÜ YOR. Te le viz yon da ki o lum suz ör nek ler den ço - cuk lar na sýl et ki le nir? Te le viz yon lar da ve in ter net te ki her þe yi iz le me me li ta biî ki. Bir ço cuk her þe yi iz le me me li. Te le viz yon lar da prog ram lar da iz le me sý ný rý var el bet te yaþ gi bi sý nýr lar ko nu lu yor. Fa kat bu kon trol e di le bi li yor mu? Ço cuk ev de yal nýz ka la bi li yor, ya da an ne ba na sü rek li ya nýn da o la mý yor. Böy le o lun ca da ço cuk kon trol e di le me ye bi li yor. Do la yý sýy la yal nýz o lun ca is te di ði ni iz le ye bi li yor. Geç miþ yýl lar da o lan o lay lar var. 4-5 yaþ la rýn da ço cuk la rýn Sü per men im di ye rek ken di le ri ni bal kon dan at tý ðý ný ha ber prog ram la rýn da iz le dik. O za man a i le le re þu gö rev dü þü yor. Bu ço cuk lar bun la rý iz le ye cek, o za man bu ço cuk lar la o tu rup ko nuþ mak ge re ke cek. Bun la rýn bir ha yal ü rü nü ol du ðu nu, ma sal ol du ðu nu an lat mak ge rek. Ço cuk lar ço ðun luk la on la rýn ma sal ol du ðu nu bi le bi li yor. Ço cuk la ra ma sal o ku du ðu nuz da dev le rin, ca na var la rýn ger çek ol ma dý ðý ný a yýrt e de bi li yor lar. Ba zen a yýrt e de me di ði du rum lar ol du ðun da, sa nal â le min ger çek li ði ni kav ra ya ma dý ðýn da a i le le rin bu nu on la ra de tay lý bir þe kil de i zah et me si ge re ki yor. Bu du rum da a i le ke sin lik le ço cuk la ko nu þa cak. An la tý lan bir ma sal ger çek de ðil, bu nu an la ta cak. Lam ba nýn i çin den cin çýk tý, A la ad din in si hir li lam ba sý öy le bir þey yok as lýn da. Bu bir ma sal dýr. Bel ki si hir li lam ba nýn gü nü müz de ger çek leþ me þek li in ter net. A la ad din in ci ni is te dik le ri ni ge ti ri yor du. Þim di de bu nu in ter net ya pý yor. Ço cuk lar la bu nu ko nuþ mak ge re ki yor. Lam ba dan çý kan cin sa na is te dik le ri ni ge tir mez di ye rek bu nu ço cuk la ra i zah e dil me si ge re kir. Ço cu ðun iz le di ði film ler ü ze ri ne o nun la ko nuþ ma sý ge re ki yor. Med ya da ki tah ri be kar þý o kul lar da ço cuk - la rý bi linç len dir mek a dý na ne ler ya pý la bi lir? Ýz le nen film le ri genç le rin, ço cuk la rýn na sýl yo rum la ya cak la rý on la ra gös te re bi lir. An cak öð ret men de bu nu ta raf tu tan yan lý bir ba kýþ tar zýy la de ðil, bir bi lim in sa ný gö züy le yap ma lý dýr. BÝB LÝ OR Te ra pi de di ði miz bir yön tem var. Bu ki tap o ku ya rak ya pý lan bir te ra pi dir. Bir de SÝ NE Te ra pi de di ði miz film iz le ye rek uy gu la nan bir yön tem var. Bir grup genç yaþ la rý na uy gun o lan bir ki ta bý o kur lar. Di ye lim ki ço cuk lar pi nok yo ki ta bý ný o kur lar. Bu ko nu da bir uz man te ra pist ki ta bý o ku yan grup ta bir tar týþ ma or ta mý a çar. Han gi kah ra man la öz deþ leþ tin? Kah ra man doð ru mu yap tý, yan lýþ mý yap tý? Na sýl dý? Sen ken di ya þa mýn da han gi si ni kul la ný yor sun. Pi nok yo mu sun, yok sa o nun ba ba sý mý sýn? Ö zel ya þa mýn da na sýl dav ra ný yor sun, kar de þi ne na sýl dav ra ný yor sun, ya kýn la rýn la na sýl bir i liþ kin var? gi bi bir tar týþ ma a çý la bi lir. O kul lar da bu nu yap mak müm kün. Ço ðun lu ðun iz le di ði bir di zi yi e le a la rak tar týþ mak lâ zým. Han gi siy le öz deþ le þi yor sun? Vur du lu kýr dý lý þey ler mi il gi ni çek ti? Sen bu ra da hak sýz lýk e di lip e dil me di ði ni dü þü nü yor mu sun? Di zi de ki kah ra man a da ba uy gun dav ran dý mý? Ya da dos tu na i ha net mi et ti? Sa mi mi mi dav ran dý? Ap tal ca bir bað lý lýk, saf lýk mý ser gi le di? Ak lý ný kul lan dý mý? Po zi tif il me uy gun bir þey ler mi söy le di? Yok sa ku lak tan dol ma bil giy le mi gi dip bi ri ne za rar ver di? De di ko du yu mu dik ka te al dý? Siz de di ko du ya ku lak ve re rek ha ta ya pý yor mu su nuz? gi bi fil min ü ze rin de ko nu þa rak o fil mi ob jek tif bir þe kil de na sýl yo rum la ya cak la rý ný genç le re gös ter me li. Bu nu bir kaç kez yap tý ðý nýz da di ðer le rin de genç bu nu ken di si yap ma ya baþ la ya cak týr. Genç le re iz le dik le ri þe yi bir ta kým de ðer ler a çý sýn dan yo rum la mak öð re til me li. Ý ki tür iz le yi ci var sa ný rým. Bir grup fil mi iz li yor. Fil mi iz le yip oh ne gü zel di ye rek ra hat lý yor, eð le ni yor ve çý ký yor. Bir grup da, ü ze rin de dü þü nen grup Bu nun be nim ya þan tým la i liþ ki si ne, ça ðýn han gi ger çe ði ne ý þýk tu tu yor? tar zýn da dü þü nü yor. Ya ni bir fil min is te di ði niz ye ri cým býz la çe ki le bi lir. Bü tü nü gör me di ði niz fil min si zi et ki le yen yö nü ney se o nu a lýr sý nýz. Bir der ki; Bu film de kul la ný lan es ki þar ký lar ne gü zel miþ bun la rý din le me li yim. Di ðe ri ba kar; di ji tal fo toð raf i yi de ðil, es ki u sul da ha i yiy miþ der. Bir baþ ka sý þöy le ba ka bi lir: Ça ðýn yoz laþ ma sý an la týl mýþ bu film de der. Bu yoz laþ ma nýn gö rü nür de ký sa va de de in san la ra kâr ge tir di ði ni, an cak top lum da ki yoz laþ ma nýn, hýz lý de ði þi min in san la rý kök süz leþ me ye gö tür dü ðü yö nü ne ba ka bi lir di. Bu tarz bir uy gu la ma ha ya ta ge çi ri lir se, genç ler bu nu za man la ken di le ri de yap ma ya baþ la ya cak lar dýr. Son 50 yýl da bi lim ve tek no lo ji i na nýl maz ge liþ ti. Pe ki, son 50 yýl da in san i liþ ki le ri tek no lo ji ka dar ge liþ ti mi? Bel ki bi raz de ðiþ ti. Tek no lo ji 50 kat ge liþ tiy se, in san i liþ ki le ri 30 kat ge liþ ti. Ýn san i liþ ki le ri ni ge liþ ti re bil mek i çin si ne ma, te le viz yon bun la rýn hep si bi rer a raç. Te le viz yon dan ka çý na ma yýz, ya sak la ya ma yýz, san sür le mek de ha ta o lur. O nu ya rar lý kul lan mak ge rek li Bý çak gi bi. SA NAT ÇI NIN SO RUM LU LU ÐU VAR DIR. Bu tarz di zi ler de sa nat çý la rýn so rum lu lu ðu var mý dýr? Var sa ne dir? El bet te sa nat çý nýn bir so rum lu lu ðu var dýr. Sa de ce rey ting uð ru na bir þey yap maz sa, ah lâ kî so rum lu lu ðu nu ye ri ne ge tir miþ o lur. Ben ki þi sel ge li þim ki tap la rý nýn ha ri cin de ro man ya zý yo rum. Ro ma ným da is te di ðim ve ak lý ma ge len her þe yi yaz mý yo rum. Bir so rum lu lu ðum var. Bir ro man da ya da bir ti yat ro e se rin de bir ka rak te rin in ti har et me si þýk du ra bi lir. Ben ki ta bým da in ti har et ti re mem. Bu nun ne de ni, top lu mun ba na yük le di ði so rum lu luk tur. Ka za ra bir tek ki þi bi le o in ti ha rý di rek ya da do lay lý o la rak ör nek a la cak ol sa bu be nim i çin kor kunç bir þey dir. Ba na gö re sa nat çý sa na tý ný ic ra et me li, a ma top lu mu da dü þün me li. Her sa nat çý böy le dü þün mek zo run da de ðil ta bi î. Sa nat çý a çý sýn dan sü rek li top lu mu dü þü nür se ken di ni san sür ler se i yi ol ma ya bi lir. Bu nu da bil me yiz. Bu ü ze rin de çok dü þü nül me si ge re ken bir ko nu... O to kon trol ve ki þi sel san sür di ye lim, bir mik tar da ol sa bu nu yap mak i yi dir. Ay ný þe kil de di zi ler ya pýl dý ðýn da rey ting kay gý sýy la bir þey ler ya pý lý yor sa, da ha çok iz len sin di ye her tür lü þid det ser gi le ni yor sa, bu ah lâ kî de ðil dir ba na gö re. So nuç o la rak di zi le rin ba zý za rar la rý o la bi lir. Ýn san la rý kýþ kýr tý yor, ka dý ný i kin ci sý nýf gös te ri yor, ka dý nýn öz gür lü ðü yok gi bi gös te ri li yor o la bi lir. Bu in san la ra kö tü et ki e di yor o la bi lir. A ma ben ce ka dý na þid de tin art ma sý nýn se be bi fe o dal dü ze nin er kek e ge men li ði nin güç len me si dir. Te le viz yon di zi le rin de kö tü dav ra nýl ma sý da bu na kat ký sað lý yor o la bi lir ta bi î. Fa kat te le viz yon ve bu di zi ler ü ze rin den, dost lu ðu fe da kâr lý ðý da gö rü yor in san lar. Her ke sin bu ko nu da so rum lu lu ðu var dýr el bet te. Sa nat çý da ol sa san sür uy gu la ya cak. Far zý ma hal bir rek la ma çý ka cak sa nat çý, rek la mý na çýk tý ðý ü rü ne gü ven mek zo run da dýr. Bu nu ben kul la na bi lir mi yim gi bi bir dü þün ce ol ma lý dýr. Yap tý ðý i þin ne gi bi so nuç lar ge ti re ce ði ni he sap la ma lý dýr. Al dý ðým pa ra ya ba ka rým gi bi bir dü þün ce ol ma ma lý dýr. Ah lâ kî so rum lu lu ðu dü þün mek ge re ki yor. Geç miþ te, sa de ce pa ra yý dü þü nen ol du ðu gi bi, gü nü müz de de var dýr el bet te. Sa nat çý nýn so rum lu lu ðu var. Yö net me nin de, se na ris tin de, ya pým cý sý nýn da, ya yýn la ya nýn med ya nýn da so rum lu lu ðu var dýr. { YARIN: PSÝKOLOG AYNUR SAYIM { yýl ço cuk la rý nýn dün ya sý na gir - mek ar týk, biz ye tiþ kin ler i çin da ha 21.yüz bü yük ça ba ge rek ti ri yor. Pe di at rik a - raþ týr ma lar ar týk ço cuk la rý mý zýn tep ki le ri nin, al - gý la rý nýn, fi zik sel gö rü nüm le ri nin ve hat ta be yin kýv rým la rý nýn o tuz yýl ön ce si ne gö re fark lý ol du - ðu nu or ta ya ko yu yor. Pe ki ço cuk la rýn bu hýz lý de ði þi min de te le viz - yo nun ve iz le me a lýþ kan lýk la rý nýn ro lü ne dir? Ö zel lik le te le viz yo nun fiz yo lo jik et ki le ri dik ka te de ðer. Er gen lik ön ce si ço cuk la rý nýn faz la TV iz le - me si nin hor mon den ge le ri ni al tüst et ti ði or ta ya a týl dý. A raþ týr ma cý la ra gö re te le viz yo nun psi ko lo - jik et ki le ri son de re ce zor ka nýt lan sa da, di rekt fiz yo lo jik et ki le ri ni ölç mek da ha ger çek çi. Hi po te - ze gö re TV ek ra ný nýn saç tý ðý rad yas yon, me la to - nin hor mon la rý ný et ki le ye rek er gen lik sü re ci ni hýz - lan dý rý yor. Ar týk er gen li ðe ilk a dým kýz lar da se kiz ya þý na ka dar düþ müþ du rum da. Te le viz yon bey ni sü rek li o la rak ve a þý rý þe kil de u yar dý ðý i çin de ço - cuk lar fiz yo lo jik o la rak er ken ge li þi yor. Bu nu ta mam la yan Se att le da ki baþ ka bir a raþ - týr ma da, ye ni doð muþ be bek ler den baþ la yýp il ko - kul ça ðý na ka dar, o lan ço cuk la rý mer cek al tý na ya - tý rý yor. Ý ki ya þýn dan kü çük ço cuk la rýn ke sin lik le TV sey ret me me si ge rek ti ði, da ha bü yük ço cuk la rýn i - se en faz la i ki sa at sü re sin ce ve da ha ön ce e be - veyn ta ra fýn dan se çil miþ prog ram la rý iz le me si ge - rek ti ði vur gu la ný yor. Ne den mi? Ý ki sa a tin ü ze rin - de TV ö nün de ge çi ri len her sa at, ço cuk ta % 10 il gi ve o dak lan ma kay bý na yol a çý yor. Bu nun ne de ni ge liþ mek te o lan çok ta ze bir bey nin do ðal ol ma - yan bir dü zey de u ya rýl ma sý. Ço cuk da ha son ra ki o - kul hayatýn da ö dev le rin, ders le rin ya vaþ tem po - sun dan çok ça buk sý ký lý yor, dik ka ti ça bu cak da ðý lý - ve ri yor, hat ta sü rek li hu zur suz luk ya þý yor ve ka fa - sý ko lay ca ka rý þý yor. O ku mak gi bi kon san tras yon ge re ken bir ey le min ye ri ni, te le viz yo nun al ma sý i - se bu so ru nu kat mer leþ ti ri yor. Pek çok a raþ týr ma - cý ya gö re bu so ru nun kro nik leþ me si sa de ce 10 yýl ön ce si ne da ya ný yor. Ay rý ca, a raþ týr ma lar gös ter di ki, 18 ya þý na ge len ve bu ya þa ka dar gün de 3 sa at te le viz yon sey re den bi ri bu ya þa ka dar ci - na ye te ve þid det sah ne si ne ta nýk lýk e - diyor. Yayýnlar çocuklarý þiddete özendiriyor Ha ber bül ten le rin de ço cuk la rýn psi ko lo ji le ri ni o lum suz yön de et ki le me mek a dý na KAN, YA - RA, ve ÞÝD DET gö rün tü le ri ni san sür le yen ay ný te le viz yon ka nal la rý þid det ve kö tü ör nek teþ kil e de cek ya yýn la rýy la in san la rý bun ca þid det ve ci - na ye te ta nýk ya par ken de; kö tü yü, kö tü lü ðü ve þid de ti ö zen dir mek ten ve sev dir mek ten de ge ri kal ma mak ta dýr. Ço cuk gü ce ö zen di ði, kuv vet a ra dý ðý i çin ya pým - cý o nun bu ih ti ya cýn dan yo la çý ka rak güç lü sal dýr - gan prob lem le ri ne ka ba kuv vet le çö zen sem pa tik, si hir li ve tü ken mez güç le riy le her þe yin üs te sin - den ge len, sa nal kah ra man la rý ný oluþtur mak ta dýr. Bu kah ra man la rýn kö tü lük le sa va þý yor ol ma sý i le sa de ce sal dýr gan dav ra ný þý ras yo na li ze et mek, hak lý ha le ge tir mek i çin bir ba ha ne dir. Ö ne mi o lan güç lü, si lâh lý ol ma la rý ve prob lem le ri þid det yo luy - la çöz me le ri dir. Er kek ço cuk la ra yö ne lik bu film ler - de bu tür kah ra man la rýn kul lan dý ðý a raç ve ge reç - le rin a ðýr me tal ler le do na ným lý si lâh lar ol du ðu dik - kat çek mek te dir. Kýz ço cuk la rý na yö ne lik film ler de de mo da, pop, mü zik ve gös te ri þin ön pla na çý ka - rýl dý ðý gö rül mek te dir. An cak kýz la rýn da güç lü o la - bi le cek le ri im ge si nin iþ len di ði ba zý çiz gi film ler de mev cut tur. Sað lýk lý ruh sal ya pý ya sa hip ço cuk lar i çin, çiz gi film ler e go la rý ný güç len dir me ve eð len me a ra cý dýr. Ba zý ço cuk lar i se ha ya týn ger çek le ri i çin ken di - le ri ni güç len dir me is te ði duy maz lar. Her han gi bir so rum lu luk üst len me ye, hem ye te nek siz hem de is tek siz dir ler. On lar i çin çiz gi kah ra man - lar bir ka çýþ me kâ ný dýr. Pek çok i çin den çý kýl maz so ru nu çöz mek a ma cýy la güç le ri ni kul la nan çiz gi kah ra man lar, ço cuk la rýn gün lük ha yat la rýn da en di þe ye ka pýl ma dan prob lem le rin üs te sin den gel me le ri ne yar dým e der ler. Týp ký an ne le ri nin pem be di zi le ri sey re de rek ken di gün lük te laþ ve sý kýn tý la rý nýn üs te sin den gel di ði gi bi. Ya pý lan a raþ týr ma lar te le viz yon sek tö rün de ki ge niþ le me nin ya da bü yü me nin so nu cun da ço - cuk la ra yö ne lik ya yýn la rýn da sü re o la rak art tý ðý ný gös ter mek te dir. An cak bu ya yýn la ra ne ka dar ço cuk prog ra mý de ni le bi le ce ði þüp he li dir. Te le - viz yon lar da sa de ce ço cuk prog ram la rý nýn i çe rik ve sü re le ri art tý rýl mak la kal ma mýþ ay rý ca geç ti ði - miz son on yýl i çin de dün ya nýn tüm sa na yi ül ke - le rin de baþ lý ba þý na te le viz yon ço cuk ka nal la rý da o luþ tu rul muþ tur. Ýlk o la rak A me ri ka da Nick lo - de on, Tur ner Car to on Net work, Dis ney Chan nel ve Fox Kids ço cuk te le viz yo nu ve ben ze ri ka nal - lar sis te ma tik o la rak hiz me te gir miþ tir. Ül ke miz - de de ben zer ka nal lar gün geç tik çe ço ðal mýþ týr.

14 14 SPOR Y G.SARAY'DA BÜYÜK DÜÞÜÞ YE NÝ SE ZO NA BÜ YÜK Ü MÝT LER LE BAÞ LA YAN CÝM BOM'DA A LI NAN SO NUÇ LAR BEK LEN TÝ LE RÝN AL TIN DA KAL DI. SON 5 MA ÇIN DA 1 GA LÝ BÝ YET, 3 BE RA BER LÝK VE 1 YE NÝL GÝ A LAN SA RI -KIR MI ZI LI E KÝP 9 PU AN KAY BET TÝ. HÝDDÝNK EMEKLÝ OLMAYI DÜÞÜNMÜYOR TÜR KÝ YE (A) Mil li Fut bol Ta ký mý'nýn es ki tek nik di rek tö rü Hol lan da lý Gu us Hid dink, bir sü re din le ne ce ði ni, an cak e mek li ol mak gi bi bir pla ný nýn bu lun - ma dý ðý ný söy le di.hid dink Ýn gi liz ce ya - yýn ya pan Rus si a To day Te le viz yo - nu'na ver di ði rö por taj da, ya kýn bir ge - GALATASARAY'IN bu se zon ba þýn da Ý tal - ya'nýn La zi o ta ký mýn dan trans fer et ti ði U - ru gu ay lý fi le bek çi si Nes tor Fer nan do Mus le ra, ya vaþ ya vaþ sa rý-kýr mý zý lý for ma - ya ý sý ný yor. Sa rý-kýr mý zý lý ta ký mýn bu se zon yap tý ðý trans fer ça lýþ ma la rý nýn en ma li yet li is mi o lan ve kar þý lý ðýn da La zi o'ya Lo rik Ca na ve ri lip, U ru gu ay e ki bi Mon te vi de o Wan de rers'a da 6 mil yon 750 bin Av ro bon ser vis ö de nen Mus le ra, son maç la rýn - da ser gi le di ði per for mans la ka li te si ni or ta - ya koy ma ya baþ la dý. U ru gu ay Mil li Ta ký mý i le Co pa A me ri ca þam pi yon lu ðu ya þa dýk - tan son ra Ga la ta sa ray kad ro su na bü yük ü - mit ler le da hil o lan Mus le ra, ilk maç la rýn da kri tik ha ta lar yap tý. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por'la ya pý lan se zo nun ilk ma çýn - da to pu e lin den ka çý ra rak ilk go lün ye nil - me si ne ne den o lan U ru gu ay lý fi le bek çi si, 2-0 mað lu bi yet le so nuç la nan kar þý laþ ma - nýn ar dýn dan e leþ ti ri ok la rý nýn he de fi ol du. TERÝM'ÝN EN GÜVENDÝÐÝ ÝSÝM Li gin 3. haf ta sýn da ki Kar de mir Ka ra - büks por ma çýn da da ken di sin den bek len - me yen bir ha ta ya pan Mus le ra, ra kip o - yun cu yu dü þü re rek he nüz 14. da ki ka da kýr mý zý kart gö rüp ta ký mý ný 10 ki þi bý rak - tý.se zo na mo ral siz baþ la yan Mus le ra'nýn son maç lar da ki per for man sý i se yüz gül - dür dü. Ö zel lik le son Be þik taþ der bi sin de le cek te ya pa ca ðý bir þey ol ma dý ðý ný ve bi raz din le ne ce ði ni be lir te rek, "Ge le ce - ðin ne ge ti re ce ði ni gö re ce ðiz. Þu an da ke sin bir pla ným yok. Þu an bi raz din - len mek is ti yo rum" de di. Hol lan da lý tek nik a dam þu a na ka dar her han gi bir ta kým la an laþ ma dý ðý ný be lirt ti. Muslera kalesini GOLE KAPATTI U RU GU AY LI KA LE CÝ BA ÞA RI SIY LA G.SA RAY'IN EN GÜ VE NÝ LÝR ÝS MÝ OL DU. yap tý ðý kur ta rýþ lar la ta ký mý nýn al dý ðý be ra - ber li ðe bü yük kat ký sað la yan Mus le ra, ken di sin den öv güy le bah set tir di. Bu se zon Ga la ta sa ray for ma sýy la 10 lig ma çý na çý - kan Fer nan do Mus le ra, dep las man da ya - pý lan son, üst üs te de son 3 lig ma çýn da ka le sin de gol gör me di. Sa rý-kýr mý zý lý ta ký - mýn dep las man da An ka ra gü cü, Me di cal Park An tal yas por, Kay se ris por ve Be þik - taþ'la yap tý ðý maç lar da ka le si ni go le ka pa - tan U ru gu ay lý ka le ci, lig de ki son Kay se ris - por, Mer sin Ýd man yur du ve Be þik taþ kar - þý laþ ma la rýn da da ka le sin de gol gör me miþ ol du. Mus le ra, 14. da ki ka da kýr mý zý kart gör dü ðü Kar de mir Ka ra büks por ve ar dýn - dan ce za lý ol ma sý ne de niy le for ma gi ye - me di ði Es ki þe hirs por kar þý laþ ma la rý dý þýn - da sa rý-kýr mý zý lý ta ký mýn tüm lig maç la rýn - da 90 da ki ka sa ha da kal dý. G.ANTEP'TEN 4 GOL YEDÝ Ga la ta sa ray for ma sýy la sa ha ya çýk tý ðý 10 lig ma çýn da 824 da ki ka for ma gi yen Fer - nan do Mus le ra, ka le sin de 8 gol gö rür ken, bu gol le rin ya rý sý ný Ga zi an teps por'dan ye - me si dik kat çek ti. U ru gu ay lý fi le bek çi si, Ga zi an teps por ma çý na ka dar 4 gol yer ken, 4-2 ye nil giy le so nuç la nan bu kar þý laþ ma da ye di ði gol sa yý sý ný i ki ye kat la mak tan kur tu - la ma dý. Mus le ra, Ga zi an teps por ma çý nýn ar dýn dan i se að la rýn da gol gör me di. TARÝHÝNÝN en kö tü se zon la rýn dan bi ri ni ( ) ge ri de bý ra kan Ga la ta sa ray'da, bü yük ü mit ler le baþ la yan ye ni se zon da ki so nuç lar bek len ti le rin al týn - da kal dý. Se zo nun 11 haf ta sý ge çi lir ken, der bi maç ta Be þik taþ'la 0-0 be ra be re ka lan sa rý-kýr mý zý lý ta ký mýn son 5 kar þý laþ ma sýn da ki pu an kay bý 9'a u laþ tý. Ýs tan - bul Büyükþehir Be le di yes por'a 2-0 ye ni le rek li ge baþ - la yan Ga la ta sa ray, ar dýn dan Sam suns por'u 3-1 ye - nip, Kar de mir Ka ra büks por'la i se 1-1 be ra be re ka lýr - ken, da ha son ra Es ki þe hirs por (2-0), An ka ra gü cü (3-0) ve Bur sas por (2-1) ga li bi yet le riy le bir se ri ya ka la - Quaresma golü unuttu BEÞÝKTAÞ'IN Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, bu sezon gol atmaya hasret kaldý. Beþiktaþ, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon toplam 16 resmi maça çýkarken, bu karþýlaþmalarýn 12'sinde görev alan Quaresma henüz golle tanýþamadý. Siyah-beyazlý takýmda en son geçen sezon 11 Mayýs'ta Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile yapýlan Ziraat Türkiye Kupasý finalinde gol ma sý na kar þýn, bu ba þa rý lý per for mans da ha faz la sür dü rü le me di. Bur sas por ma çý nýn ar dýn dan lig de oy na dý ðý 5 maç ta Ga la ta sa ray, ka za ný la bi le cek 15 pu - a nýn 9 pu a ný ný yi tir di. Sa rý-kýr mý zý lý ta kým, is tik rar sýz bir per for mans or ta ya koy du ðu son 5 lig ma çý nýn sa - de ce 1'i ni ka zan dý. Ga la ta sa ray son 5 lig ma çýn da, a - ra la rýn da Be þik taþ der bi si nin de bu lun du ðu 3 kar þý - laþ ma yý 0-0 be ra ber lik ler le ta mam lar ken, Ga zi an - teps por'a ken di e vin de 4-2 ye nil mek te de kur tu la - ma dý. Sa rý-kýr mýz lý lar, bu 5 maç lýk se ri de ki tek ga li - bi ye ti ni Kay se ris por dep las ma nýn da al dý. atan Portekizli futbolcu, 194 gündür takýmý adýna resmi maçlarda gol atmayý baþaramadý. Geçen sezon Beþiktaþ'ta toplam 11 gole imza atan Quaresma, bu sezon ise taraftarlarýna gol sevinci yaþatamadý sezonunda Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupasý'nda 3'er gol kaydeden Quaresma, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 golle takýmýnýn en golcüleri arasýnda yer aldý. G.Saray derbide 1 puan kazandý Der bi ma çýn ka li te si bek len ti le rin ge ri sin de kal dý. He ye can sa de ce bir kaç gol po zis yo nun da sý kýþ tý. O yu nun du rak la ma la rý çok faz la ol du. Tam þim di maç ke yif ve re cek der ken, a - ra ya pa ra zit ler gir di. Ge nel an lam da de - ðer len dir me ya pý lýr sa Be þik taþ ma çýn i yi o lan ta ra fýy dý. Por te kiz li o yun cu lar, ya ni ya ban cý lar a çý sýn dan Be þik taþ'ýn ki ler, G.Sa ray'a o ran la et ki li o lan ta raf tý. Ma - çýn ba þýn da ki sa ha di zi liþ le ri ne ba kýn ca be ra ber lik ih ti ma li faz lay dý. Ni te kim de öy le ol du. Bü yük ta kým la rýn maç la rýn da dep las - ma na se yir ci git me me si i se, fut bo lu - muz da ki fa na tiz min de rin den de ri ne sor gu lan ma sý ný mut la ka gün de me ge tir - me li dir. Me se le yi dep las ma na se yir ci gö tür me mek le çöz mek ko lay cý lýk týr. Ge ri de ki oy na nan 11 haf ta ya bak tý ðý - mýz da G.Sa ray, Fa tih Te rim'in G.Sa ray'ý de ðil. Fa tih Te rim'in yö net ti ði bir ta kým maç i çe ri sin de u zun ca bir sü re ra ki bin o yu nun ka bul e den bir ya pý da as la oy - na maz. Be þik taþ ilk 15 da ki ka nýn dý þýn da G.Sa ray'a ken di o yun ka rak te ri ni ka bul et tir di. G.Sa ray'ýn kad ro ya pý sý bu bas ký - yý kal dýr mak tan u zak kal dý. Fut bol ya pý - sý o la rak a si o lan Me lo da hi, bu bas ký ya bo yun e ðen ya pý da oy na yýn ca G.Sa ray i - çe ri den a teþ le yi ci si ni kay bet ti. Me lo'yu bu maç ta Ha kan Bal ta'ya ver di ði pas la ha týr lý yo ruz. Bir di ðer et ki li ol ma sý bek le nen ve Me - lo ben ze ri ka rak ter li En gin Bay tar'ý da Ka zým'a ver di ði ters pas la görebildik. Ö - nem li o yun cu la rýn et ki si nin böy le si ne az o lu þu, G.Sa ray'ý der bi nin kö tü oy na yan ta ra fý yap tý. Bu ne den le a lý nan pu an G.Sa ray i çin ka zanç sa yý la bi lir. Bir de Mus le ra'nýn ken di ni gös te re ce ði bir maç ol ma sý kö tü oy na nan o yu nun, se vin di ri ci ta ra fýy dý G.Sa ray i çin. Be þik taþ ge çen haf ta ki G.Bir li ði mað lu - bi ye ti nin iz le ri ni sil me i nan cýy la bu ma çý oy na dý. Ka zan ma yý hak e den ta raf tý. Top a yak la rýn day ken sü rek li hü cu mu dü þü - ne rek oy na dý lar. Gü zel o yun la rý ný gol le taç lan dý ra ma dý lar. Be þik ta þýn bu maç ta ki mü ca de le ci ya pý sý ný, ne den ge çen haf ta hem de i ki fark lý ön de ol du ðu maç ta gös - ter me di ði a kýl lar da so ru i þa re ti bý rak tý. Çakýr bu akþam M.United- Benfica maçýný yönetecek Lider F.Bahçe Süper Lig'de 11 maçta 16 gol attý. F.Bahçe'nin sýkýntýsý gol Sü per Lig'de son olarak Pazar günkü Be þik taþ-ga la ta sa ray der bi si ni yö ne ten Cüneyt Ça kýr, Þamiyonlar Ligui'nde maç yöneten tek Türk hakem olarak büyük bir baþarýya imza attý. FOTOÐRAF: A.A U E FA Þam pi yon lar Li gi C Gru bu'nda bugün Manc hes ter U ni ted-ben fi ca ma çý ný yö ne te cek FI FA ko kart lý ha kem Cü neyt Ça kýr, ''Türk ha kem le ri o la rak ça lýþ ma la rý - mý zýn kar þý lý ðý ný so mut bir þe kil de al dý ðý - mýz i çin çok mut lu yuz'' de di. Sü per Lig'de Be þik taþ-ga la ta sa ray der bi si ni yö ne ten Ça kýr, Lig TV'ye yap tý ðý de ðer len dir me de, ''Ö nü müz de zor lu bir maç da ha var. Bu na en i yi þe kil de ha zýr lan dýk. Ya rý ný da i yi bir þe kil de din le ne rek ge çi rip sa lý gü nü i yi bir per for mans la ül ke mi zi en i yi þe kil de tem sil et me ye ça lý þa ca ðýz. Türk ha kem le ri o la rak ça lýþ ma la rý mý zýn kar þý lý ðý ný so mut bir þe kil - de al dý ðý mýz i çin çok mut lu yuz. Yük selt ti - ði miz çý ta yý da ha i le ri le re ta þý yýp, ül ke mi zi en üst dü zey or ga ni zas yon lar da tem sil et - mek i çin e li miz den ge len her þe yi ya pa ca - ðýz'' di ye ko nuþ tu. ''Si zi 2012 Av ru pa Þam - pi yo na sý'nda gö re bi le cek mi yiz?'' þek lin de ki so ru ya ''Ýn þal lah'' di ye rek cevap ve ren Cü - neyt Ça kýr, ''He def le ri miz ta bii ki var. Bü - yük he def le ri miz var, a ma bun la ra gi der - ken a ce le et me den plan lý prog ram lý bir þe - kil de ha zýr la ný yo ruz. Bun dan son ra da bu þe kil de o la cak. Ön ce ö nü müz de ki zor lu mü sa ba ka ya ba ka ca ðýz. On dan son ra da ha faz la ça lý þa rak he def le ri mi zi ger çek leþ ti ri - riz'' þek lin de i fa de ler kul lan dý. yo ruz, bi zim i çin ay rým yok'' di ye ko nuþ tu. SÜPER Lig'in li de ri Fe ner bah çe, gol yol la rýn - da ge çen se zon la ra gö re da ha et ki siz bir per - for mans or ta ya ko yu yor. Es ki þe hirs por ga li - bi ye tiy le 11. haf ta mü ca de le si ni 3 pu an a la - rak ge ri de bý ra kan sa rý-la ci vert li ler, 11 maç ta ra kip fi le le re 16 gol a tar ken, se zo nun 34 haf - ta ü ze rin den oy nan dý ðý bun dan ön ce ki 17 se zon dan da ha kö tü bir per for mans ser gi le - di. Bu pe ri yot ta, lig de 11. haf ta lar i ti ba rýy la gol yol la rýn da en i yi per for man sý ný tek nik di - rek tör Ay kut Ko ca man yö ne ti min de ge çen se zon 29 gol le or ta ya ko yan Fe ner bah çe, 34 haf ta lýk ma ra to nun 11. haf ta la rý i ti ba rýy la en kö tü per for man sý ný da yi ne Ko ca man yö ne - ti min de bu se zon ya þa dý. 11 maç lýk pe ri yo du 7 ga li bi yet 3 be ra ber lik 1 mað lu bi yet le 24 pu - an la ta mam la yan Fe ner bah çe, 16 gol a týp ka - le sin de 9 gol gö rür ken, gol yol la rýn da ge çen se zon la ra gö re or ta ya ko nu lan dü þük per for - mans dik kat çek ti. Al dý ðý 7 ga li bi ye tin 4'ü nü Or dus por, Kay se ris por, Kar de mir Ka ra - büks por ve Es ki þe hirs por maç la rýn da 1-0'lýk skor lar la el de e den Fe ner bah çe, en fark lý ga - li bi yet le ri ni Ga zi an teps por'u 3-1 ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por'u 4-2 ye ne rek al dý.

15 Y SPOR 15 TRABZON 28 YIL SONRA ÝNTER'Ý KONUK EDÝYOR HABERLER ispanyol medyasý, Le van te'yi sahasýnda 3-2 ye nen At le - ti co Mad rid'in en i yi si o la rak Ar da Tu ran'ý gös ter di. Atletico'nun en iyisi Arda Turan ÝSPANYOL spor ga ze te le ri, La Li ga'nýn 13. haf ta - sýn da sa ha sýn da oy na dý ðý maç ta Le van te'yi 3-2 ye nen At le ti co Mad rid'in en i yi si o la rak Ar da Tu ran'ý gös ter di. Tek dört yýl dý zý Ar da'ya ve ren ve Türk fut bol cu yu ma çýn en i yi o yun cu su se çen El Mun do De pe or ti vo ga ze te si ''Mü kem mel bir maç çý ka ran Ar da Tu ran, At le ti co'nun hü cu mu - nun mo to ru ol du'' i fa de le ri ni kul lan dý. Ya pý lan yo rum da ''Ýlk da ki ka dan i ti ba ren hi pe rak tif gö - zük tü. Son to pa ka dar sa vaþ tý, he men sa rý kar tý da bun dan gör dü ve At le ti co'nun en i yi o yun la rý na im za sý ný at tý. Or ta sa ha da tam bir öz gür lü ðe sa - hip ti ve At le ti co'nun teh li ke li a tak la rý ný ya rat mak i çin her i ki ka na ta da geç ti. Le van te'nin de fans o - yun cu la rý ný de li ye dön dür dü'' de nil di. ''Ar da ve Re yes tek nik di rek tö rü kur tar dý'' baþ lý ðý a tan AS ga ze te si de, ma çýn yýl dý zý o la rak ö ne çý kar dý ðý Ar - da i çin ''At le ti co'nun en gü ve ni lir fut bol cu su o la - rak ye ri ni sað lam laþ týr dý. Ta ký mý nýn en ih ti yaç duy du ðu an da sko ru 2-1'i yap týr dý. Türk fut bol - cu, pa rýl da dý'' di ye yaz dý. Mar ca ga ze te si i se pu a - ný ný 16'ya çý kar ta rak 9. sý ra ya yük se len At le ti co Mad rid'in ''dra ma dö nü þe cek gi bi gö zü ken maç ta sa de ce bir gü ven o yu al dý ðý ný'' sa vun du. Beþiktaþ Milangaz Alman rakibi önünde BEÞÝKTAÞ Mi lan gaz Er kek Bas ket bol Ta ký mý, E u ro C hal len ge Ku pa sý B Gru bu ü çün cü ma - çýn da bu gün Ýs tan bul'da Al man ya'nýn BG Göt - tin gen ta ký mý i le kar þý la þa cak. Be þik taþ Mi lan gaz A re na'da oy na na cak kar þý laþ ma sa at 20.00'de baþ la ya cak. Ýlk ma çýn da Hol lan da'nýn ZZ Le i - den 86-58, i kin ci ma çýn da i se Gür cis tan'ýn Ar - mi a e ki bi ni 'lik skor la ge çen si yah-be yaz lý ta kým, gru bun da 4 pu an la li der du rum da bu lu - nu yor. Grup ta yap tý ðý i ki kar þý laþ ma yý da kay be - den BG Göt tin gen i se son sý ra da yer a lý yor. KEVÝN LOVE BEÞÝKTAÞ'I REDDETTÝ A me ri ka lý yýl dýz bas ket bol cu Ke vin Lo ve, Be þik - taþ Mi lan gaz'ýn tek li fi ni red det ti. NBA'de ge çen se - zon Min ne so ta Tim ber wol ves'un for ma sý ný gi yen Lo ve, tek li fi ka bul et me si nin þu an i çin ken di si ne doð ru gel me di ði ni, an cak de ni za þý rý bir ül ke de oy - na ma ih ti ma li nin ha len yük sek ol du ðu nu söy le di. ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ B GRUBU MAÇINDA TEMSÝLCÝMÝZ ÝLK MAÇTA 1-0 YENDÝÐÝ ÝNTER'Ý BU DEFA 28 YIL SONRA EVÝNDE AÐIRLAYACAK. AVNÝ AKER STADI'NDA SAAT 21.45'TE BAÞLAYACAK KARÞILAÞMA STAR TV'DEN NAKLEN YAYINLANACAK. U E FA Av ru pa Þam pi yon lar Li gi (B) Gru bu 5. ma çýn da bugün sa ha sýn da Ý tal ya'nýn In - ter ta ký mý i le kar þý la þa cak o lan Trab zons - por, ra ki bi ni ye ne rek grup tan çýk ma ko nu - sun da a van taj sað la ma ya ça lý þa cak. Grup ta 5 pu an i le ay ný pu an da bu lun du ðu CSKA Mos ko va'nýn ar ka sýn da a ve raj la 3. sý ra da yer a lan bor do-ma vi li ler, Fran sa'nýn Lil le ta ký mý i le dep las man da ya pa ca ðý son maç ön ce si pu an kay bet mek is te mi yor. 28 yýl son ra Hü se yin Av ni A ker Sta dý'nda Ýn ter'i ko nuk e de cek o lan bor do-ma vi li ler de Vit - tek ve Tay fun'un sa kat lý ðý bu lu nu yor. Da ha ön ce ki ta ký mý Bur sas por'da Av ru pa Ku pa sý ma çý oy na yan Vol kan Þen de sta tü ge re ði bu kar þý laþ ma da gö rev a la ma ya cak. Trab - zons por'un bu gün kü kar þý laþ ma ya Tol ga, Ce lust ka, Gi ray, Glo wac ki, Cech, Ser kan, Col man, Zo ko ra, A lan zin ho, Ha lil ve Bu rak 11'i i le çýk ma sý bek le ni yor. Kar þý laþ ma Star TV ta ra fýn dan nak len ya yýn la na cak. AVRUPA'DA 92. SINAVA ÇIKIYOR Trab zons por, Ýn ter Mi lan ö nün de Av ru - pa ku pa la rýn da ki 92'in ci kar þý laþ ma sý na çý - ka cak. Bor do-ma vi li ler, bu gü ne ka dar es ki a dý Av ru pa Þam pi yon Ku lüp ler Ku pa sý o - lan U E FA Av ru pa Þam pi yon lar Li gi ön e - le me gru bun da 26 maç, se zo - nun dan i ti ba ren U E FA Av ru pa Li gi a dýy la dü zen len me ye baþ la yan U E FA Ku pa sý'nda 45 maç, Av ru pa Ku pa Ga lip le ri Ku pa sý'nda 12 maç ve U E FA In ter to to Ku pa sý'nda i se 8 kar þý laþ ma yap tý. Ka ra de niz e ki bi, 91 maç ta 33 ga li bi yet, 22 be ra ber lik ve 36 ye - Antalya'da enduro rüzgârý TÜR KÝ YE En du ro Þam pi - yo na sý'nýn 7. a yak ya rý þý An tal ya'da ya pýl dý Tür ki ye En du ro Þam pi - yo na sý'nýn ye din ci a ya ðý An tal ya'da Ça kýr lar Taþ O ca ðý mev ki in de dü zen - len di. An tal ya En du ro Mo to sik let Ku lü bü ta ra - fýn dan or ga ni ze e di len ya - rý þa 59 spor cu ka týl dý. Yüz ler ce va - tan da þýn il gi i le iz le di ði ya rýþ, To ros Da ðý'nýn e tek le rin de ki en du ro par - ku run da, Tür ki ye'nin dört bir ya nýn - dan ge len, pro fes yo nel ya rýþ çý la rýn þov la rý i le geç ti. Ya rýþ lar so nun da ge - nel klas man da Bu rak Öz de mir ilk sý - ra yý a lýr ken, Ser kan Öz de mir i kin ci ve Kun ter Kuþ çu da ü çün cü ol - AVANTAJ ARIYOR TRABZONSPOR, Ý tal - yan ta kým la rý i çe ri sin de ilk o la rak bu gün kü ra - ki bi Ýn ter i le se zo nun da U E FA Ku - pa sý 1. tu run da eþ leþ ti. Bor do-ma vi li ler, sa ha - sýn da 1-0 yen di ði ra ki - bi ne, dep las man da 2-0 ye ni le rek tu ra ve da et ti. 28 yýl son ra da Ýn ter i le eþ le þen bor do-ma vi li - ler, bu kez ra ki biy le U - E FA Av ru pa Þam pi - yon lar Li gi (B) Gru - bu'nda yer al dý. Ý tal - ya'da ilk ma çý Ce lust - ka'nýn at tý ðý gol le 1-0 ka za nan Ka ra de niz e - ki bi, böy le ce þu a na dek ra ki biy le oy na dý ðý 3 maç ta 2 ga li bi yet ve 1 mað lu bi yet al mýþ ol du. B GRUBU PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1- Ýnter Milan CSKA Moskova Trabzonspor Lille nil gi al dý. Bor do-ma vi li ler, söz ko nu su kar - þý laþ ma lar da 119 gol a tar ken, ka le sin de i se 132 gol gör dü. Trab zons por, U E FA Av ru - pa Þam pi yon lar Li gi'nde, ön e le me maç la rý da hil ol mak ü ze re çýk tý ðý 26 maç ta 10 ga li - bi yet ve 11 ye nil gi el de e der ken, 5 maç ta i - se ta raf lar sa ha dan be ra ber lik le ay rýl dý. Trab zons por, söz ko nu su maç lar da 23 gol a tar ken, fi le le rin de 33 gol gör dü. U E FA Av ru pa Þam pi yon lar Li gi'nde grup la ra ilk kez ka tý lan bor do-ma vi li ler, ilk maç ta Ýn - ter'i 1-0 mað lup et miþ, i kin ci kar þý laþ ma da Lil le i le 1-1 be ra be re kal mýþ tý. Ü çün cü mü - ca de le sin de i se dep las man da CSKA Mos - ko va'ya 3-0 ye ni len Ka ra de niz e ki bi, dör - dün cü maç ta ay ný ra ki bi kar þý sýn da sa ha - dan gol süz be ra ber lik le ay rýl mýþ tý. du.ka te go ri le rin de i se E1A'da Ýs ma il Öz gül, E1B'de Mus ta fa Öz kes kin, E2A'da Bu rak Öz de mir, E2B'de Mar co Bart hel, E3A'da Ser kan Öz de - mir ve E3B'de de Chris Pas co e ilk sý - ra yý el de et ti le. Ba yan lar ka te go ri sin - de i se Bur cu Ö za ta mer28 kmlik ya - rýþ ta fi niþ gö re rek gün so nun da bi - rin ci lik ku pa sý ný kal dýr dý. Fey yaz Ya zý cý i kin ci de fa 23 Yaþ Al tý Av ru pa Þam pi yo na - sý'ndan ma dal ya el de e den ilk Türk ju do cu ol du. Feyyaz Yazýcý judoda Avrupa üçüncüsü n 23 Yaþaltý Avrupa Judo Þampiyonasý nda Ýstanbul Büyükþehir Belediye Spor Kulübü judocusu Feyyaz Yazýcý 100 kiloda bronz madalya kazanarak bu yaþ grubunda bir ilke imza attý.rusya'nýn Tyumen kentinde gerçekleþen þampiyonada 19 yaþýndaki Yazýcý, ilk turda Avrupa Þampiyonu Alman Frey Karl Richard'la karþýlaþtý. Alman rakibi karþýsýnda maçý ceza puanýyla geride sürdüren Yazýcý karþýlaþmanýn bitmesine 8 saniye kala yaptýðý uçumata tekniðiyle alman judocuyu ippon yaparak salondaki izleyicilerden büyük alkýþ topladý. Yazýcý ikinci turda Bulgar D. Miroslav'ý da ceza puanlarýyla yendi. Ardýndan bu yýl Avrupa Gençler Þampiyonasý finalini kaybettiði Ýtalyan judocuyla çeyrek final de karþýlaþan Yazýcý bu kez rakibine minderi dar etti. Maç boyunca rakibine üstünlük saðlayan Milli judocu 4 dakika sonunda kazanan taraf oldu. Yarý final maçýnda Rus judocula karþýlaþan Feyyaz yaptýðý tekniklerden puan alamayýnca maçýn bitmesine 30 saniyesinde rakibine maðlup oldu. Yazýcý üçüncülük maçýnda Macar Miklos'la karþýlaþtý. Üst üste yaptýðý tekniklerle seyirciden alkýþ toplayan Feyyaz bronz madalyayý boynuna taktý. Sahada takdire þayan bir mücadele gösteren özel sporcular, sporda fair-play'in ne kadar önemli olduðunu da ortaya Basketbolun Özel Þampiyonlarý belli oldu n TÜRKÝYE Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun faaliyet programýnda yer alan ve Antalya'nýn Alanya ilçesinde düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Basketbol Þampiyonasý sona erdi. 43 takýmýn katýlýmýyla 5 gün süren þampiyona sonrasýnda 3 kategoride dereceye giren takýmlar belli oldu. Alanya Atatürk Spor Salonu ve Özel Hamdullah Emin Paþa Koleji Spor Salonlarý'nda oynanan final ve üçüncülük maçlarý engelli sporcularýn büyük mücadelesine sahne oldu. A kategorisinin finalinde Yalova Özel Yýldýzlar'ý maðlup eden Ankara Saray Rehabilitasyon Türkiye þampiyonu olurken, Kilis Ekrem'i yenen Kütahya Sempati Spor Kulübü bronz madalya kazandý. B kategorisinde Edirne F.R.Þ. üstün bir oyunun ardýndan Yalova Özel Dünyalar'ý 35-9 maðlup ederek birinci oldu. Bu kategoride üçüncülüðü Ýzmir Mehmet Ali Susam'ý 11-6 yenen Zonguldak Özel Sporcular kazandý. C kategorisinde ise Giresun Ýlköðretim Okulu ve Ýþ Okulu finalde Ýzmir Özel Çocuklar Spor Kulübü'nü yenerek mutlu sona ulaþtý. C kategorisinde bronz madalya ise Manisa Soma Zihinsel Engelliler Spor Kulübü'nü 9-8 maðlup eden Balýkesir Özel Ýdare'nin oldu. Nadal ve Federer rakiplerini 2-1 yendi n ÝNGÝLTERE baþkenti Londra'da düzenlenen ATP Sezon Sonu Turnuvasý'na, Rafael Nadal ve Roger Federer galibiyetle baþladý. O2 Arena'da oynanan maçlarda, 2 numaralý seribaþý Ýspanyol raket Rafael Nadal, 8 numaralý seribaþý ABD'li rakibi Mardy Fish'i 6-2, 3-6 ve 7-6'lýk setlerle 2-1 yendi. Karþýlaþmayý Nadal, 1 ace ve 5 çift hatayla, Fish ise 7 ace ve 1 çift hatayla tamamladý. B Grubu'ndaki diðer maçta 4 numaralý seribaþý Ýsviçreli Roger Federer, 6 numaralý seribaþý Fransýz Jo-Wilfried Tsonga'yý 6-2, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 maðlup etti.

16 Uk ray na lý la rýn yüz de 16 sý cep te le fonu kul lan mý yor KA RA DE NÝZ hav za sý nýn yak la þýk 46 mil yon nü fus lu ül ke si Uk ray na da, hal kýn sa de ce yüz de 16 sý cep te le fo nu kul lan mý yor. Re se arch & Bran ding Gro up ad lý a raþ týr ma þir ke tinin yaptýðý a raþ týr ma nýn so nu cu na ül ke nü fu sun yüz de 84 ü cep te le fo nu kul la ný yor. Ö te yan dan ül ke de ki 54 mil yo nu a þan cep te le fo nu a bo ne sa yý sý nü fu su çok tan ge ri de bý rak tý. Kiev / cihan Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y HABERLER Makineleri incelemek için yurt dýþýndan mühendisler geliyor. Ma ki ne mu ci di fab ri ka la rýn göz de si ol du n AN KA RA NIN Çu buk il çe sin de ya þa yan ve mes le ðe de mir ci çý ra ðý o la rak baþ la yan 50 ya þýn da ki Ha lil Can türk, kü çük iþ ye rin de ü ret ti ði e lek tro nik ma ki ne le ri fab ri ka la ra sa tý yor. Li se 1 in ci sý nýf ta o ku lu bý rak tý ðý ný ve bir de mir ci çý ra ðý o la rak ha ya ta a týl dý ðý ný an la tan Can türk, ken di bi rey sel ça ba la rýy la bil gi sa yar prog ram cý lý ðý ný öð ren di ði ni söy le di. Ýl çe de ma ki ne mu ci di o la rak ta nýn dý ðý ný i fa de e den Can türk, Ça ðýn ge rek li li ði o lan bil gi sa ya rý öð ren dim ve in ter net te sü rek li se ri ü re tim ya pan ma ki ne le ri in ce le me ye baþ la dým. Bu nun la bir lik te ma ki ne le rin kon tro lü nü sað la yan ya zý lým la rý da ken dim yaz ma ya baþ la dým. Son ra sýn da da pi ya sa nýn is te ði ne gö re ö zel si pa riþ le ma ki ne ler ü ret me ye baþ la dým de di. Ýlk i ca dý nýn 1997 yý lýn da Bey pa za rý Ma den Su yu Fab ri ka sý na ver di ði o to ma tik þi þe pa ket le me ma ki ne si ol du ðu nu söy le yen Can türk, ký sa sü re i çin de na mý ný du yan bir çok fab ri ka dan pi ya sa da bu la ma dýk la rý ma ki ne ler ü ze ri ne si pa riþ ler al ma ya baþ la dý ðý ný an lat tý. Can türk, ki mi za man yap tý ðý ma ki ne le ri in ce le mek i çin çok sa yý da ü ni ver si te den öð ren ci le rin ve hat ta yurt dý þýn dan bi le mü hen dis le rin iþ ye ri ne gel di ði ni vur gu la dý. Ankara / aa Yol da ki fark lý ka me ra lar dan ge len bil gi ler le or ta la ma hýz he sap la ný yor. Pa no da pla ka sý ný ve hý zý ný gö ren a raç lar ya vaþ lý yor, se ya ha ti ne da ha dik kat li þe kil de de vam e di yor. Sürücüler hýz yapamayacak RADAR ÝÞARETÝNÝ GÖRÜR GÖRMEZ ARTIK HIZINIZI DÜÞÜRMEK BÝR ÝÞE YARAMAYACAK. EMNÝYETÝN GETÝRDÝÐÝ YENÝ RADARLAR ARTIK ANLIK HIZLARI DEÐÝL ORTALAMA HIZLARI GÖSTERECEK. Otomobil taþýyan TIR, altgeçitte sýkýþtý Ankara da binek otomobil taþýyan TIR, altgeçitte sýkýþtý. TIR da bulunan araçlardan biri hasar gördü. Binek otomobil taþýyan 34 DD 6023 plakalý TIR, Tandoðan Meydaný nda bulunan 3,80 metre yüksekliðindeki altgeçitten geçti. Ayný yerden geçmeye çalýþan 34 DD 6025 plakalý TIR ise geçidin giriþinde sýkýþtý. TIR da bulunan panelvan tipi araçlardan biri hasar gördü. TIR ýn yolu kapatmasý nedeniyle trafik sýkýþýklýðý yaþandý. TIR da bulunan otomobil önce lastiklerinin havasý indirildi. Bu da yetmeyince otomobiller tek tek yola çýkarýldýktan sonra TIR altgeçitten çýkarýldý. Araçlar daha sonra tekrar týra yüklenerek yoluna devam etti. Ankara / aa YE NÝ ge le cek dü zen le me ye gö re; or ta la ma hý zý nýz yol da ki sý ný rýn ü ze rin de i se yan dý nýz. An cak ra da rýn ö zel li ði sa de ce hýz ölç mek le de bit mi yor. E ðer a ra ba ný zýn te ke ri yol da ki be yaz þe ri te do ku nur sa, þe rit ih la li yap mýþ sa yý la cak sý nýz. Or ta la ma hýz tes pi tiy le ra dar dan ka çýþ im kân sýz ha le ge li yor. Bü yük ço ðun lu ðu sü rü cü ha ta la rýn dan kay nak la nan ka za lar da a þý rý hýz bi rin ci se bep Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü ve Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü nün or tak pro je siy le ö nem li nok ta la ra di ji tal ek ran lý ra dar lar yer leþ ti ri li yor. Yol da sey re den a raç lar ilk o la rak þe rit u ya rý sý ný gö rü yor. Sen sör lü ve has sas ka me ra lar pla ka yý ve hý zý tes pit e dip di ji tal pa no ya gön de ri yor. Yol da ki fark lý ka me ra lar dan ge len bil gi ler le or ta la ma hýz he sap la ný yor. Pa no da pla ka sý ný ve hý zý ný gö ren a raç lar ya vaþ lý yor, se ya ha ti ne da ha dik kat li þe kil de de vam e di yor. Sü rü cü ler bu ye ni sis tem den ol duk ça mem nun. Di ji tal ra dar lar ö nü müz de ki gün ler de ce za ya za cak. Uy gu la ma nýn ya kýn za man da yay gýn laþ ma sý bek le ni yor. Ýstanbul / ntvmsnbc.com Mek ke de 26 mil yar do lar lýk ye ni ya tý rým lar n MEK KE DE çe þit li alt ya pý ya tý rým la rý ve in þa at lar dan o lu þan top lam 26 mil yar do lar lýk ye ni ya tý rým pa ke ti a çýk lan dý. Mek ke Be le di ye Baþ ka ný O sa ma El Bar, Mek ke de bü yük ye ni lik le re im za a ta cak la rý ný bil dir di. A rap ça gün lük El Ri yad ga ze te si nin ha be ri ne gö re, ya tý rým pa ke ti nin i çin de ko nut, a çýk a lan la rýn, yol la rýn ve cad de le rin ge niþ le til me si, bin ler ce ye ni tu va le tin ya pýl ma sý gi bi pro je ler bu lu nu yor. Be le di ye Baþ ka ný El Bar, yak la þýk 300 mil yon met re ka re lik a lan lar da dev pro je le rin ha ya ta ge çi ri le ce ði ni du yur du. Cidde / aa Go bi Çö lü nde di no zor yu va sý bu lun du n MO ÐO LÝS TAN IN gü ne yin de ki Go bi Çö lü nde, i çin de 15 yav ru di no zo run fo sil le ri bu lu nan bir yu va bu lun du. Tug ri kin böl ge sin de or ta ya çý ka rý lan yu va nýn, yak la þýk 70 mil yon yýl ön ce ya þa mýþ Pro to ce ra tops an drew si ad lý di no zor tü rü ne a it ol du ðu be lir len di. Ka fa sý nýn ar ka sýn da bü yük bir boy nu zu bu lu nan Pro to ce ra tops an drew si, ko yun bü yük lü ðün de bir o to bur du. Ro dos Ü ni ver si te sin den pa le on to log Da vid Fas tovsky, bir kum fýr tý na sý sý ra sýn da ku mul la rýn al týn da kal dý ðý sa ný lan yu va da ki yav ru di no zor la rýn bir ya þýn dan bü yük ol ma dý ðý ve boy la rý nýn 10 i le 15 san ti met re a ra sýn da de ðiþ ti ði ni a çýk la dý. Þim di ye ka dar ilk kez bir Pro to ce ra tops yu va sý bu lun du ðu nu be lir ten Fas tovsky, keþ fin di no zor la rýn ya þa mý ko nu sun da ö nem li bil gi sað la dý ðý ný kay det ti. Ke þif, Jo ur nal of Pa le on to logy der gi si nin Ka sým a yýn da ya yým lan dý. Ankara / aa Hazreti Aiþe Yetimhanesi'ndeki çocuklara daðýtýldý. Diyanet, Mogadiþu da 10 bin Kur ân-ý Kerim daðýttý TÜR KÝ YE Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ve Tür ki ye Di ya net Vak fý nýn iþ bir li ði i le Mo ga di þu da hal ka ve ye tim ha ne de ki ço cuk la ra 10 bin Kur an-ý Ke rim ve çok sa yý da di ni ki tap da ðý týl dý. Tür ki ye Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ve Tür ki ye Di ya net Vak fý nýn iþ bir li ði i le Mo ga di þu da bu lu nan din gö rev li le ri, So ma li li le re 10 bin Ku ran-ý Ke rim da ðýt tý. Ýs lam Bir li ði Ca mi sin de na maz çý ký þýn da da ðý tý lan Kur an-ý Ke rim le ri a lan So ma li li ler, Türk din gö rev li le ri ne te þek kür et ti. Tür ki ye Di ya net Vak fý ta ra fýn dan bas tý rý lan Kur an-ý Ke rim ler, Mo ga di þu da Türk Di ya net Vak fý nýn ba ký mý ný üst len di ði Haz re ti A i þe Ye tim ha ne sin de de ço cuk la ra da ðý týl dý. Tür ki ye Di ya net Vak fý So ma li Prog ram Ko or di na tö rü Vey si Ka ya, 10 bin Ku r'an-ý Ke rim da ðýt týk la rý ný, ö nü müz de ki gün ler de 10 bin ta ne da ha da ðý ta cak la rý ný söy le di. So ma li hal ký nýn zor gün ler ya þa dý ðý ný i fa de e den Ka ya, ço cuk la ra da ðý tý lan di ni ki tap ve ya yýn lar da kar deþ lik, bir lik ve be ra ber lik ko nu la rý na yer ve ril di ði ni kay det ti. Ka ya, a maç la rý nýn, So ma li hal ký na des tek ver mek ve di ni i nanç la rý na da ha sý ký sa rýl ma la rý ný sað la mak ol du ðu nu be lirt ti. Mo ga di þu / a a

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı