Gerçekler gizli kalmasýn

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçekler gizli kalmasýn"

Transkript

1 01:01.qxd 11/21/2011 4:13 PM Page 1 Kardeþlik buluþmasýnda BÝRLÝK ÇAÐRISI AFRÝKA NIN KURTULUÞU ÝSLÂM DA u Kardeþlik Buluþmasý sloganýyla gerçekleþtirilen 2. Afrika Kýtasý Müslüman Ülke ve Topluluklarý Dinî Liderler Zirvesinin açýlýþ töreni Dolmabahçe Sarayýnda yapýldý. Açýlýþ konuþmalarýnda Ýslâm âleminin karþý karþýya bulunduðu problemler ve kurtuluþ çareleri konuþuldu. ÝSTÝÞAREYÝ ÝHMAL ETTÝK uaçýlýþta konuþan Baþbakan Erdoðan da bugün Ýslâm coðrafyasýnda yaþanan birçok sorunun temelinde, istiþarenin terk edilmesi, ihmal edilmesinin yattýðýný belirterek, Samimiyetle yapýlacak istiþarenin, kalýcý çözümler üreteceðine yürekten inanýyorum dedi. n9 da "Kardeþlik Buluþmasý" temasý etrafýnda düzenlenen 2. Afrika Dinî Liderler Zirvesi Dolmabahçe Sarayý nda gerçekleþti. Açýlýþa katýlanlar toplu "aile fotoðrafý" çektirdi. FOTOÐRAF: AA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Sürücüler gaz kesecek Ha be ri say fa 16 da 22 KA SIM 2011 SALI / 75 Kr YIL: 42 SA YI: YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR ni as ya.com.tr GENELKURMAY AÇIKLADI: 720 bin askerimiz var u Türk Si lâh lý Kuv vet le ri (TSK) bün ye sin de 365 i ge ne - ral, top lam 720 bin per so nelin gö rev yap tý ðý a çýk lan dý. 39 bin 975 su ba yýn bu lun du ðu TSK da, ast su bay sa yý sý 95 bin 824 o la rak du yu rul du. TSK da si lah al týn da i se 465 bin as ker var. n9 da ''LA REPUBBLICA''NIN HABERÝ Torino Üniversitesinde namaz tartýþmasý u Ý tal yan La Re pubb li ca ga ze te sin in haberine göre, bir yük sek li sans prog ra mý na ka yýt yap tý ran Melek adlý Türk ký zý nýn, ü niversite sek - re ter li ði ne gün i çin de 5 va kit na ma zý ný ne þe kil de kýlacaðýný sor ma sý ye ni bir tar týþ - ma ya se bep ol du n7 de Her fa kül te ye i ki mes cid! u Faruk Çakýr ýn makalesi nsay fa 8 de REKABET KURULUNDAN 12 bankaya soruþturma ure ka bet Ku ru lu, 2 Ka sým 2011 ta rih li top lan tý sýn da ban - ka cý lýk hiz met le ri pa za rýn da fa - a li yet gös te ren 12 ban ka hak - kýn da re ka bet so ruþ tur ma sý a - çýl ma sý na ka rar ver di. n10 da ISSN Gerçekler gizli kalmasýn YAKIN TARÝHÝMÝZLE ÝLGÝLÝ ÜSTÜ ÖRTÜLEN GERÇEKLERÝN AYDIN- LANMASI VE SORUMLULARIN ORTAYA ÇIKARILMASI ÝSTENÝYOR. ARAÞTIRMA KOMÝSYONU KURULMALI uchp Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün çýkýþýyla gündeme gelen Dersim Katliamý tartýþmalarý büyüyor. Resmî tarihin üstünü örtmeye çalýþtýðý katliamýn sorumlularýnýn ortaya çýkartýlmasý istenirken, olaylarda Mustafa Kemal'in rolü üzerinde duruluyor. Kimi tarihçi ve köþe yazarlarý, o günlerde ülkenin tek hakimi durumundaki bir kiþinin katliam operasyonundan haberi olmamasýnýn mümkün olamayacaðýný belirtiyor. CHP içinde çalkantýya yol açan Dersim olaylarýnýn öncesi ve sonrasýyla aydýnlatýlmasý ve gerçek sorumlularýn tesbiti isteniyor. TABULARIMIZDAN KORKMAYALIM u AKP Grup Baþ kan ve ki li Mus ta fa E li taþ, ''TBMM'de Der sim i le il gi li A raþ týr ma Ko mis yo nu ku rul ma sý'' teklifini deðerlendirdi. 'Ta bu la rý mýz dan kork ma ma lý yýz'' di yen E li taþ, þöy le ko nuþ tu: ''Tür ki ye'de tar tý þýl ma ya - cak hiç bir þey o la maz a ma bir ta raf tan bu ko nu lar a - raþ tý rý lýr ken, top lum sal vic da ný da ya ra la ma mak lâ - zým. Ta rih le yüz le þir ken, suç lu a ra mak ye ri ne, ta rih le yüz leþ me nin yo lu nu seç me li yiz. Ta bu la rý yýk mak, ta - rih le yüz leþ mek tir. Geç mi þi mi zi ha ta mýz la se va bý mýz - la de ðer len di rip o geç mi þin bi zim geç mi þi miz ol du ðu - nu bil me miz ge re kir. n8 de Lozan: "Dünyayý dine tercih" antlaþmasý u Der sim Ha di se si gi bi, Lo zan gö rüþ me le ri de a - raþ tý rýl sýn; ya kýn ta ri hin ger çek le ri bir bir gün yü zü ne çý ka rýl sýn. M. La tif Sa li hoð lu'nun ya zý sý n5 te Tunceli nin adý Dersim olsun Ha be ri say fa 8 de Hüsnü Mübarek'in gidiþi de Mýsýr'ý huzura kavuþturamadý. Göstericiler iktidarýn sivillere devrini istiyor. FOTOÐRAF: AA ASKERÝ YÖNETÝM ÝSTENMÝYOR Tahrir de kan durmuyor umýsýr da iktidarda bulunan Yüksek Askerî Konsey in yönetimi sivillere devretmesi talebiyle baþlatýlan gösterilerde en az 35 kiþi hayatýný kaybederken, yaralý sayýsýnýn ise 1700 ün üzerinde olduðu bildirildi. n7 de DEPREM GÖÇÜ DEVAM EDÝYOR Van da ayrýlýk gözyaþý döktürüyor uvan da meydana gelen depremlerin ardýndan Van Valiliði ne baþvuran depremzedeler çeþitli þehirlere gönderiliyor. Bazý vatandaþlar kýþý geçirmek için göç kararý alýrken, bazýlarý þehirden tamamen ayrýlýyor. Aileler Van dan ayrýlýrken gözyaþlarýný tutamýyorlar. n6 da ESKÝ ÖÐRETMENEVÝNDE KALAN Depremzedeye PKK lý saldýrýsý u Þýr nak ýn Ý dil il çe sin de ki es ki öð ret me ne - vi ne Þýr nak Va li li ði nce yer leþ ti ri len dep - rem ze de le re tah mi nî yaþ la rý 13 i le 17 a ra - sýn da de ði þen ki þi lik bir grup ta ra fýn - dan taþ lý ve mo lo tof lu sal dý rý dü zen len di. Sal dý rý yý dü zen le yen ler Ö ca lan ve PKK le hi - ne slo gan a ta rak kaç tý. n8 de

2 2 Y LÂHÝKA Bir adamýn yüzünden yüz köyü harap etmek E vet, öy le a cip bir is tib dat ki, ka nun lar per de sin de her ke sin vic da ný na ve mu kad de sa tý na, hat tâ el bi se si ne mü da ha le e der ler. Hem öy le bir zu lüm ve ce bir ki, bir a da mýn yü zün den yüz kö yü ha rap ve yü zer mâ sum la rý tec zi ye ve teh cir i le pe ri þan e der. Ý KÝN CÝ ME SE LE Ri va yet ler de, her i ki Dec ca lýn ha ri ku lâ de ic ra at la rýn dan ve pek fev ka lâ de ik ti dar la rýn dan ve hey bet le rin den bah se dil miþ. Hat tâ bed baht bir ký sým in san lar, on la ra bir ne vi u lû hi yet is nad e der di ye ha ber ve ril miþ. Bu nun se be bi ne dir? El ce vap: El-ilmü indâllah (Hakikati Allah bilir.) ic ra at la rý bü yük ve hâ ri ku lâ de ol ma sý i se: Ek ser tah ri bat ve he ve sa ta sev ki yat ol du ðun dan, ko lay ca ha ri ku lâ de öy le iþ ler ya par lar ki, bir ri va yet te, Bir gün le ri bir se ne dir. Ya ni, bir se ne de yap týk la rý iþ le ri üç yüz se ne de ya pýl maz de nil miþ. Ve ik ti dar la rý pek fev ka lâ de gö rül me si i se, dört ci het ve se be bi var: Bi rin ci si: Ýs tid rac e se ri o la rak, müs te bi dâ ne o lan ko ca hü kû met le rin de, ce sur or du la rýn ve fa al mil le tin kuv ve tiy le vu ku a ge len te rak ki yat ve i yi lik ler hak sýz o la rak on la ra is nad e dil me - siy le, bin ler a dam ka dar bir ik ti dar on la rýn þa hýs la rýn da te veh hüm e dil me ye se bep o lur. Hal bu ki, ha ki ka ten ve ka i de ten, bir ce ma a tin ha re ke tiy le vü cu da ge len müs bet me hâ sin ve þe ref ve ga ni met o ce ma a te tak sim e di lir ve ef ra dý na ve ri lir. Ve sey yi at ve tah ri bat ve za yi at i se, re i si nin ted bir siz li ði ne ve ku sur la rý na ve ri lir. Me se lâ, bir ta bur bir ka le yi fet het se, ga ni met ve þe ref sün gü le ri ne a it tir. Ve men fî ted bir ler le za yi at lar ol sa, ku man dan la rý na a it tir. Ýþ te hak ve ha ki ka tin bu düs tur-u e sa si ye si ne bü tün bü tün mu ha lif o la rak müs bet te rak ki yat ve ha se nat o müt hiþ baþ la ra ve men fî ic ra at ve sey yi at bî ça re mil let le ri ne ve ril me siy le, nef ret-i âm me ye lâ yýk o lan o þa hýs lar, is tid rac ci he tiy le, ehl-i gaf let ta ra fýn dan bir mu hab bet-i u mu mi ye ye maz har o lur lar. Ý kin ci ci het ve se bep: Her i ki Dec cal, â za mî bir is tib dat ve â za mî bir zu lüm ve â za mî bir þid det ve deh þet le ha re ket et tik le rin den, â za mî bir ik ti dar gö rü nür. E vet, öy le a cip bir is tib dat ki, ka nun lar per de sin de her ke sin vic da ný na ve mu kad de sa tý na, hat tâ el bi se si ne mü da ha le e der ler. (Zan ne de rim, asr-ý â hir de Ýs lâm ve Türk hür ri yet per ver le ri, bir hiss-i kab lel vu ku i le bu deh þet li is tib da dý his se de rek ok lar a týp hü cum et miþ ler. Fa kat çok al da nýp yan lýþ bir he def ve ha tâ bir cep he de hü cum gös ter miþ ler.) Hem öy le bir zu lüm ve ce bir ki, bir a da mýn yü zün den yüz kö yü ha rap ve yü zer mâ sum la rý tec zi ye ve teh cir i le pe ri þan e der. Ü çün cü ci het ve se bep: Her i ki Dec cal, Ya hu di nin Ýs lâm ve Hý ris ti yan a ley hin de þid det li bir in ti kam bes le yen giz li ko mi te si nin mu a ve ne ti ni ve ka dýn hür ri yet le ri nin per de si al týn da ki deh þet li bir di ðer ko mi te nin yar dý mý ný, hat tâ Ýs lâm Dec ca lý ma son la rýn ko mi te le ri ni al da týp mü za he ret le ri ni ka zan dýk la rýn dan, deh þet li bir ik ti dar zan ne di lir. Hem ba zý ehl-i ve lâ ye tin is tih ra ca týy la an la þý lý yor ki, Ýs lâm dev le ti nin ba þý na ge çe cek o lan Süf ya nî Dec cal i se, ga yet muk te dir ve dâ hî ve fa al ve gös te ri þi is te me yen ve þah sî o lan þan ve þe re fe e hem mi yet ver me yen bir sad râ zam ve ga yet ce sur ve ik ti dar lý ve me tin ve cev val ve þöh ret pe rest li ðe te nez zül et me yen bir se ras ker bu lur, on la rý tes hir e der. On la rýn fev ka lâ de ve dâ hi yâ ne ic ra at la rý ný, ri ya sýz lýk la rýn dan is ti fa de i le ken di þah sý na is nat ve o va sý tay la ko ca or du nun ve hü kû me tin te ced düt ve in ký lâp ve harb-i u mu mî in ký lâ býn dan ge len þid det-i ih ti ya cýn sev kiy le iþ le dik le ri te rak ki ya tý þah sý na is nad et ti re rek þah sýn da pek a cip ve ha ri ka bir ik ti dar bu lun du ðu nu med dah lar ta ra fýn dan i þâ a et ti rir. Devamý için bakýnýz: Þu â lar, Be þin ci Þu â, Ye ni As ya Neþ ri yat, s. 513 Hasbî bir Nur talebesi; Emin Büyükkaya: Okuma-yazmayý Risale-i Nur la öðrendim ni as ya.com.tr nun la Bur sa da 3-4 se ne dir ta ný þý yo ruz. Þim - O di ye ka dar gör dü ðüm na dir Nur ta le be le rin den bi ri dir E min A ða bey. 60 se ne dir Nur ta le be si ve müz min bir Ye ni As ya o ku yu cu su ve o nun çiz gi si nin de ta kip çi si o lan E min A ða bey de gör dü ðüm en bü yük ö zel lik; has bî, sa mi mi, a yak ol ma yý baþ ol ma ya ter cih e den ler den bir a ða be yi miz ol ma sý dýr. Sýh ha ti el ver di ði müd det çe ders le re de vam e den, ga ze te si ni her hâl ve þart ta mu hak kak te min e dip a lan ve o ku yan, beþ va kit na maz la rý ný, has sa ten de sa bah na maz la rý ný ca mi de ce ma at le ký lan bu a ða be yi miz le bir has bi hâl yap týk. Bu nu siz le re de ak ta ra yým is te dim. Biz sor duk, o da ce vap ver di. Ta biî bi raz has ta ol du ðu i çin, bu iþ te bi ze E min A ða be yin kýz la rý, A si me ve Si bel de yar dým cý ol du lar. n E min A ða bey, bi ze ký sa ca ken di ni zi ta ný týr mý - sý nýz? 1936 se ne sin de Di yar ba kýr ýn Çer mik ka za sýn da doð dum. 6 ya þýn day ken ba bam as ker de þe hit düþ müþ, ce na ze si da hi mem le ke ti ne gel me den þe hit ol du ðu yer de def ne dil miþ tir. Za ma nýn þart la rýn dan do la yý a i le miz den hiç bi ri ba ba mý gi dip gö re me miþ tir. Hâ len me za rý nýn ne re de ol du ðu bel li de ðil dir. 2 kýz kar de þim le be ra ber ba ba sýz kal dýk. Böl ge miz de ki örf ve â det ten do la yý an ne mi am cam la ev len dir miþ ler. Am ca mýn ya nýn da ye tim o la rak bü yü dük. Her tür lü sý kýn tý ya rað men Rab bi mi a ra ma ça ba sý i çi ne gir dim. Ba ba mýn ve fa tý nýn a cý sý da ha bit me den, bir müd det son ra da çok sev di ðim kýz kar de þim, bir kýþ gü nü Ben bütün kardeþlerime, Üstad dan, Be Risale-i Nur yolundan (Kur ân yolu olduðu için) ayrýlmamalarýný; Yeni Asya gazetemizi de, irtibatýmýzý saðladýðýndan dolayý her daim okumalarýný tavsiye ederim. has ta la na rak ve fat et miþ tir. Has ta lý ðý git tik çe þid det len miþ, te da vi gör me di ði i çin ve fat et miþ tir. Bu ka yýp be nim i çin zor lu bir im ti han ol muþ tur. Bu ka yýp lar ve an ne min ve ha yat ta ki di ðer kýz kar de þi min sý kýn tý la rý be ni, Rab bi me da ha çok yak laþ týr dý. Doð ru dü rüst kim se nin an lat ma ma sý na rað men, Al lah i çin sev da ya düþ tüm. Üs ta dýn de di ði gi bi Sev da sý bü yük o la nýn im ti ha ný a ðýr o lur. Ha ya tým bo yun ca kim se yi suç la ma mýþ, ken di im ti ha ným i çin ça ba la mý þým dýr. Ta nýþ tý ðým ba zý ar ka daþ la rým ba na na maz dan bah set miþ ler, ben de bu nun ü ze ri ne, Al lah a þü kür, da ha kü çük yaþ ta na ma za baþ la mý þým dýr. Þu a na ka dar da el ham dü lil lah hiç ak sat ma dan kýl ma ya de vam e di yo ruz. Al lah a þü kür 75 ya þýn da yým. Ya þý mýn ge tir di ði ba zý zor luk la ra rað men na maz la rý mý ce ma at le kýl ma ya gay ret et mek te yim. Ba zen öy le ol muþ tur ki, ký þýn git ti ðim bir çok sa bah na ma zýn da, tek ce ma at bi le ol sam Git me sem mi? gi bi bir duy gu ya ka pýl ma mýþ, sað lý ðým el ver di ði öl çü de va kit na maz la rý ný ca mi de kýl ma ya dik kat et mi þim dir. n Ri sa le-i Nur la ne re de, na sýl ta nýþ tý nýz? Be ni ha ya ta bað la yan ve da i ma se vin di ren þey ler dir Ri sa le ler se ne le riy di zan ne de rim yaþ la rýn day dým. n De mek ki si zin le ay - ný yaþ lar da ta ný mý þýz Ri sa le le ri E min a ða bey. Emin Büyükkaya E vet, iþ te o yýl lar da Ab dul ka dir E kin ci bey a dýn da â lim bir zat var dý. O bi ze gü zel þey ler den bah se der di, da ha son ra Di yar ba kýr dan bir ki tab ge ti re rek bi ze o ku ma ya baþ la dý. O ra da bir kaç ki þiy dik. Fa kat o ku duk la rý þey, da ha ön ce duy duk la rý ma hiç ben ze mi yor du. Ta biî bu a ra da o ya þý ma ka dar, da ha o ku ma-yaz ma bil mi yor dum. Da ha son ra bu ki ta býn A sayý Mu sa ol du ðu nu an la dým. O yýl lar da Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ha yat ta dýr ve ri sâ le le ri her ta ra fa, hat ta dün ya nýn her ta ra fý na gön de rip yay mak ta dýr. Ha lâ i çim de ki en bü yük uh de, Üs tad Haz ret le ri ni sað lý ðýn da i ken, im kân sýz lýk tan do la yý gi dip zi ya ret e de me yip, soh be tin de bu lu na ma yý þým dýr. Ger çi za man za man rü ya la rý mý za gel mek te dir el ham dü lil lah a ma Üs ta dýn sað lý ðýn da o nun la gö rü þe me mek be ni hep üz mek te dir. Ney se Ab dül ka dir Ho ca ki ta bý o ku duk ça biz vec de ge li yor duk. O ku du ðu ki tap el ya zý sýy la ya zýl mýþ týr. 3-4 ki þi i le baþ la dý ðý mýz soh bet hal ka mýz ge niþ le ye rek ço ðal mýþ týr el ham dü lil lah. Bu ar ka daþ gru bu muz da e ði tim li ki þi ler de var dýr. Her ak þam yat sý na ma zýn dan son ra bir a ra ya gel di ði miz bu ar ka daþ la rý mýz dan ben o ku mayaz ma da öð ren me ye baþ la dým. Çün kü, be ni ken di si ne cez be den Ri sâ le le ri o ku mam la zým dý. Çok þü kür o ku ma yý öð ren dik ve he men de ri sâ le le ri o ku ma ya baþ la dýk. Ar týk bi zim ka za mýz da her kes ri sâ le ler den ha ber dar o lu yor ve ce ma a ti miz de ço ða lý yor du þü kür. Ri sâ le le rin key fî o la rak ya sak lan dý ðý dö nem de el ya zý sý tam Kül li ya tým var dý. Ya sak ol du ðu i çin çe þit li yer ler de sak lan ma ya ça lý þý lan bu e ser ler en so nun da ka yýp la ra ka rýþ mýþ týr. n Ma þa al lah E min a ða bey, epey uð ra þmýþsýnýz... E vet. Bu a ra da bü yük bir is tek ve ar zuy la bir ta raf tan La tin al fa be si ni öð re ni yor, di ðer ta raf tan da Kur ân-ý Ke rim öð ren me ye baþ la dým. O ku ma yý ye ni öð re nen bir in sa nýn Ri sa le le ri o ku ma sý ne ka dar zor ol du ðu nu her kes tah min e de bi lir. Hiç yýl ma dan o ku ma yý, Ri sâ le o ku mak i çin öð re ni yor ve be nim i çin, þim di ye ka dar ha ya tý ma is ti ka met ve ren en bü yük kay nak, bu e ser ler o lu yor. Bu þe kil de de vam e der ken, ya þý mýz da ar týk ke mâ le er di ðin den ev len me za ma ný mýz gel di. O ra da da Ri sa le-i Nur la hem hâl ol ma nýn ke râ me ti ni, mü kâ fa tý ný gör dük. Hiç tah min e de me ye ce ðim þe kil de, Çer mik ka za mý zýn ta nýn mýþ ve zen gin bir in sa ný o lan Os man be yin ký zý i le ni þan la nýp ev len dim. Nor mal de bi zim hem tah si li miz yok tu, doð ru-dü rüst bir mes le ði miz yok tu, bir ta raf tan da fa kir dik. A ma bu ev li lik iþ te Ce nab-ý Hakk ýn bir lüt fu. Ka yýn pe de rim biz de ki ha li gör müþ (Nur ta le be si ol du ðu muz dan do la yý) ve mad dî se beb le ri na za ra al ma mýþ tý. Bu a ra da mes lek öð ren mek i çin de bir gay re tin i çi ne gir dim. O dö nem de ma ran goz lu ðu öð ren miþ ve Emin Büyükkaya aðabey, 60 senedir Nur talebesi ve istikrarlý bir Yeni Asya okuyucusu. Gazetesini her hâl ve þartta muhakkak temin eden ve okuyanlardan... bu mes lek ten pa ra ka zan mak i çin bir yer aç mýþ tým. Ka zan cým la Ri sâ le le rin art ma sý i çin de çok uð raþ týk þü kür. Ön ce den bel li ki þi le rin e vin de ya pý lan ders ler, ar týk Bir ye ri miz ol sun di ye rek yap tý ðý mýz gay ret ne ti ce sin de bir yer a lý na rak o ra da ya pýl ma ya de vam e dil miþ tir. Bu ye rin ta pu su va kýf a dý na dü zen len miþ tir. Ar týk bun dan son ra sý i çin u zak tan ge len le rin a ðýr la na ca ðý ve ders le ri ni ra hat lýk la ya pa cak la rý bir yer le ri var dýr. Gay ret ve mü ca de le miz sa de ce ken di i man la rý mý zý kur tar mak i çin de ðil dir, son ra ki ne sil ler de ö nem li dir. Bu se beb le ço cuk la rý mý da bu ders le re gö tü rüp na sip len me le ri ni sað la dýk el ham du lil lah se ne sin de mem le ke ti miz den gö çe rek Ýz mit in Göl cük ka za sý na gel dik Mar ma ra dep re min den son ra da Bur sa ya ge le rek yer leþ tik ve o ta rih ten be ri de Bur sa da i ka met et mek te yiz. n Pe ki E min A ða bey, biz si zin sa dýk bir Ye ni As - ya a þý ðý ol du ðu nu zu da bi li yo ruz. Ga ze te ni zi bul - mak i çin mar ket mar ket do laþ tý ðý ný zý da... Bi raz da bun dan bah se de lim. Ye ni As ya, nur cu la rý bir bi ri ne iç ti mâ i yat ta bað la yan bir bað dýr. Bu nu rah met li Zü be yir Aða bey çok gü zel i fa de et miþ tir ma lû mu nuz. Biz ön ce le ri Ýt ti had o ku yor duk se ne sin de hac ca git tim, dön dü ðüm de de Ye ni As ya çýk tý. O gün bu gün dür o ku rum. Bu la ma dý ðým ni ken di si ne cez be den Ri sâ le le ri o ku mam lâ zým dý. Çok þü kür bu sâ ik le yaþ la rýn da o ku ma -yaz ma yý da öð ren dik ve he men de ri sâ le le ri o ku ma ya baþ la dýk. Di ðer ta raf tan da Kur â n-ý Ke rim öð ren me ye baþ la dým. za man i se her ta raf ta a ra rým. '80 Ýh ti lâ lin den son ra Ye nias ya ga ze te si nin ba yi ler de sa týl ma sý na i zin ve ril me di ði za man lar da ken dim es naf ol du ðum dan ken di iþ ye rim de sa tar dým. Di yar ba kýr dan ge ti rir ve ya ge tir tir, her gün ben da ðý týr dým Ye ni As ya yý. O za man ka za mýz da ga ze te sa tar dýk. Ay rý ca o za man, ye ni çýk ma ya baþ la yan Can Kar deþ der gi si ni de biz sa tar dýk, da ðý týr dýk. E ðer e li miz de der gi ka lýr sa, on la rý da in san la rýn fay da lan ma sý i çin ço cuk la ra da ðý týr dýk. Þim di Al lah a þü kür ga ze te ka pý mý za ka dar ge li yor. n Son o la rak ne söy le mek is ter si niz? Ben bü tün kar deþ le ri me, Üs tad dan, Ri sa le-i Nur yo lun dan (Kur ân yo lu ol du ðu i çin) ay rýl ma ma la rý ný; Ye ni As ya ga ze te mi zi de, bi zim ir ti ba tý mý zý sað la dý ðýn dan do la yý her da im o ku ma la rý ný tav si ye e de rim.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Yardýmlar düzene girecek NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 26 Zilhicce 1432 Ru mî: 9 T. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý E ÞÝ VE FAT ET MÝÞ KA DIN LA RA YÖ NE LÝK BAÞ LATI LAN YAR DIM PROG RA MIN DAN YA RAR LA NA CAK LAR, TÜ BÝ - TAK'IN GE LÝÞ TÝR DÝ ÐÝ ''BÜ TÜN LE ÞÝK SOS YAL YAR DIM HÝZ MET LE RÝ'' VE RÝ TA BA NIY LA TES PÝT E DÝL DÝ. AÝ LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý nýn, e þi ve fat et miþ ka dýn la ra yö ne lik baþ lat tý ðý yar dým prog ra mýn dan ya rar la na cak lar, TÜ BÝ TAK ýn ge liþ tir di ði Bü tün le þik Sos yal Yar dým Hiz met le ri ve ri ta ba ný i le tek tuþ la tes pit e dil di. A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý Sos yal Yar dým lar Ge nel Mü dür lü ðü (SYGM) i çin ge liþ ti ri len Bü tün le þik Sos yal Yar dým Hiz met le ri Pro je si ge çen yý lýn Ma yýs a yýn da baþ la týl dý ve pro je tam o la rak 2014 te ta mam la na cak. Ge liþ ti ri len sis tem le sos yal yar dým la ra i liþ kin baþ vu ru de ðer len dir me, yar dým la rýn muh taç kim se le re u laþ tý rýl ma sý sü re cin de ka li te li, hýz lý ve gü ven li hiz me tin sað lan ma sý ve mü ker rer yar dým lar ko nu sun da ki su is ti mal le rin ö nü ne ge çil - Ta ri hi med re se 5 a sýr dýr ha fýz ye tiþ ti ri yor nsul TAN I I. Ba ye zid in ka pý a ða sý Hü se yin A ða ta ra fýn dan 1488 de yap tý rý lan, mi ma ri siy le il gi gö ren Bü yük A ða Med re se si nde 5 a sýr dýr ha fýz ye ti þi yor. Kur an e ði ti mi ve ril me si a ma cýy la ku ru lan med re se de e ði ti min pro fe sör dü ze yin de ki mü der ris ler ta ra fýn dan ve ril di ði ni be lir ten A mas ya Mü ze Mü dü rü Ce lal Öz de mir, Ya pý lý þýn dan gü nü mü ze ka dar ke sin ti siz Kur an e ði ti mi ve ril me si çok ö nem li de di. Ýl Müf tü sü Ýs ma il Ý pek i se Bü yük A ða Med re se si ni ha fýz fab ri ka sý na ben ze te rek, ta ri hi ya pý nýn i lim ken ti A mas ya nýn en ö nem li sim ge le rin den ol du ðu nu be lirt ti. Med re se de, þu an 115 ki þi nin ha fýz lýk e ði ti mi al dý ðý ný i fa de e den Ý pek, Bu gü ne ka dar iç le rin de pro fe sör o lan sa yý sýz ha fýz ye tiþ tir miþ Bü yük A ða Med re se si, yer li ve ya ban cý tu rist le rin de il gi o da ðý du ru mun da. Ben zer siz ö zel lik le re sa hip Bü yük A ða Med re se si a de ta bir fab ri ka gi bi ha fýz ye tiþ tir me ye de vam e di yor. de di. Amasya / a a An tal ya ya u çak la ge len tu rist sa yý sý 10.5 mil yo nu aþ tý nan TAL YA YA ha va yo luy la ge len tu rist sa yý sý nýn 10 mil yon 500 bi ni geç ti ði bil di ril di. Kül tür ve Tu rizm Ýl Mü dür lü ðü nden e din di ði bil gi ye gö re, An tal ya Ha va li ma ný na 1 O cak-20 Ka sým ta rih le ri a ra sýn da ge len yol cu sa yý sý 10 mil yon 503 bin 414 ol du. Ge çen yý lýn ay ný dö ne min de 9 mil yon 379 bin 376 tu ris ti a ðýr la yan An tal ya, bu yýl ha va yo luy la ge len tu rist sa yý sýn da yüz de 12 lik ar týþ ya ka la dý. An talya / a a 29 % me si a maç la ný yor. Sis tem sa ye sin de Tür ki ye de A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý SYGM ve Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Va kýf la rý (SYDV) a ra cý lý ðýy la yar dým u laþ tý rý lan ha ne ler de ya þa yan a i le bi rey le ri nin sos yo-e ko no mik ve de mog ra fik bil gi le ri i le ha len dev let ten al mak ta ol duk la rý yar dým la ra a it bil gi ler in ce le ne bi li yor. Baþ vu ru sa hip le ri nin yar dým al ma la rý na yö ne lik ka rar la ra e sas teþ kil e de cek bu in ce le me ler i çin pro je kap sa mýn da ge liþ ti ri len sis tem i le 12 fark lý dev let ku ru mu a ra sýn da on-li ne i le ti þim alt ya pý sý ku rul du ve 26 fark lý ve ri nin pay la þý mý sað lan dý. Ay ný za man da Bü tün le þik Sos yal Yar dým Hiz met le ri Sis te mi i le is te ni len is ta tis ti ki bil gi ler ha ne ve ki þi ba zýn da ü re ti le bi li yor. An ka ra / a a AN KA RA-KON YA Yük sek Hýz lý Tren (YHT) hat tý nýn, Kon ya da sa na yi den ti ca re te, tu rizm den sos yal ya þa ma ka dar bir çok a lan da iv me ka zan dýr dý ðý be lir ti lir ken, ken te yýl da 5 mil yon zi ya ret çi nin gel me si nin bek len di ði bil di ril di. Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ta hir Ak yü rek, Kon ya-an ka ra a ra sý YHT hat tý nýn fa a li ye te geç me si nin Kon ya a dý na bir dö nüm nok ta sý ol du ðu nu be lir te rek, hýz lý tren i le bir lik te or ta va de de Kon ya ya yýl da 5 mil yon zi ya ret çi bek le dik le ri ni söy le di. An ka ra-ýs tan bul hat tý nýn ta mam lan ma sýy la da Kon ya nýn Ýs tan bul un bir kom þu su ha li ne ge le ce ði ni di le ge ti ren Ak yü rek, Bu gün, Kon ya da o tu ra rak An ka ra da o ku mak ve ça lýþ mak im kân da hi lin de. Bü yük bir si ner ji o luþ tu ran Yük sek Hýz lý Tren ay ný za man da, bir ta rih ve kül tür þeh ri o lan Kon ya ya ge len mi sa fir sa yý sý ný ö nem li o ran da ar tý ra cak de di. Sel çuk Ü ni ver si te si (SÜ) Rek tö rü Prof. Dr. Sü ley man O ku dan i se Yük sek Hýz lý Tren hat tý nýn se fer le ri ne baþ la ya lý ký sa bir sü re ol ma sý na rað men Kon ya ve çev re il le re e ko no mik an lam da göz le gö rü lür kat ký lar sað la ma ya baþ la dý ðý ný vur gu la dý. Ör ne ðin, An ka ra dan Kon ya ya ve Kon ya dan An ka ra ya haf ta son la rý gü nü bir lik tur lar gö ze çar par ken, bu du rum ö nü müz de ki ay lar da Kon ya tu riz mi ne ye ni bir so luk ge tir me a dý na ö nem li bir ge liþ me o la rak de ðer len di ri le bi lir di yen O ku dan, YHT se fer le ri nin baþ la ma sý nýn ü ni ver si te a ka de mis yen le ri ni de ol duk ça mem nun et ti ði ni bil dir di. Konya / a a ÝHTÝYACI OLANLAR TEK TUÞLA TESBÝT EDÝLDÝ YA PILAN ça lýþ ma ne ti ce sin de el de e di len ve ri ler, Bo ða zi çi Ü ni ver si te si ta ra fýn dan yü rü tü len a raþ týr ma pro je si ne tes lim e di le rek ge rek li sa ha ça lýþ ma la rý baþ la týl dý ve son ra sýn da da il gi li a na liz le rin ya pýl ma sý sað lan dý. Ge çen haf ta Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin in ka týl dý ðý top lan - týy la a çýk la nan e þi ve fat et miþ ka dýn la ra yö ne lik yar dým prog ra mý kap sa mýn da, 2012 yý lý ba þýn dan i ti ba ren, ih ti yaç sa hip le ri nin gý da yar dým la rýn dan dü zen li o la rak fay da - lan ma la rý sað la na cak. Ay rý ca ih ti yaç sa hip le ri ne, TO KÝ nin in þa et ti ði alt ge lir gru bu ve yok sul ko nut la rýn da ve þart lý e ði tim yar dý mýn da, is tih dam ve mes lek e din dir me kurs la rýn da ön ce lik ve ri le cek. Ýh ti yaç sa hi bi ka dýn la rýn ço cuk la rý var sa, ço cuk la rý nýn e - ði tim burs la rýn dan, yurt hiz met le rin den ya rar lan ma sýn da da yi ne po zi tif bir ay rým cý - lýk o la rak uy gu la na cak. Ay rý ca, hu ku ki ve psi ko lo jik des tek de sað la na cak. SÜ Rek tö rü Prof. Dr. O ku dan, se fer le ri n baþ la masýndan sonra Kon ya ve çev re il le re e ko no mik an lam da gözle görülür katkýlar saðladýðýný söyledi. TOÐ RAF: AA YHT i le Kon ya ya yýl da 5 mil yon zi ya ret çi bek le ni yor TEKNE ÝLE AVLANAN BALIKÇILAR ÝSYAN ETTÝRDÝ KA RA KÖY sa hi lin de ol ta i le ba lýk tu tan bir grup va tan daþ, ký - yý da að a týp tek ne i le av la nan ba lýk çý la rý gö rün ce du ru mu de niz po li si ne bil dir di. Ba lýk çý lar a ðý top la ya na ka dar sa hil po li si gel - me yin ce va tan daþ lar is yan et ti. Dü zen li o la rak ba lýk tu tan bir grup ar ka daþ Ka ra köy sa hi li ne ba lýk tut mak i çin gel di. Ol ta la rý - ný su ya at mak i çin ha zýr la nan þa hýs lar, ký yý ya 50 met re me sa - fe de tek ne i le að a ta rak av la nan la rý gö rün ce du ru mu po li se bil dir di. U zun sü re bek le me le ri ne rað men de niz po li si ký yý ya ge lip að a tan ba lýk çý la ra mü da ha le et me di. Bu du rum ol ta ba - lýk çý la rý ný is yan et tir di. Bo ðaz da ve ký yý ya 50 met re me sa fe de að a ta rak ba lýk av la ma nýn ya sak ol du ðu nu an la tan ol ta ba lýk - çý la rý, Bu tür ka çak av lan ma lar yü zün den Mar ma ra De ni zi nde ve Ýs tan bul Bo ða zý nda ba lýk kal ma dý. Ba lýk lar he nüz bü yü me - den að i le top lu yor lar. de di. Ol ta la rýn boþ çe kil me si ni de að i le is tav rit av lan ma sý na bað la yan ol ta ba lýk çý la rý, Da ha ön ce po lis bi ze ký yý da tek ne ve að i le ba lýk av la yan la rý gö rür se niz ih bar e - din de miþ ti an cak ih bar et me mi ze rað men du ru ma mü da ha - le e den ol ma dý. þek lin de ko nuþ tu. Ýstanbul / cihan ÇO MÜ de fa kül te nin bi rin ci le ri ne 11 bin li ra ö dül ÇA NAK KA LE On se kiz Mart Ü ni ver si te si (ÇO MÜ), i ki fa kül te sin de bu yýl en yük sek or ta la ma yý tut tu ran öð ren ci le ri ne 11 bin li ra ö dül ve re cek. E ði tim Fa kül te si i le Ýk ti sa di ve Bi ga Ý da ri Bi lim ler Fa kül te si (BÝ ÝBF) öð ren ci le ri nin fay da la na ca ðý pi lot uy gu la ma, ba þa rý lý ol ma sý ha lin de ö nü müz de ki yýl di ðer fa kül te ler de de de ne ne cek. ÇO MÜ Rek tö rü Prof. Dr. Se dat La çi ner, ö dü lü öð ren ci le ri ça lýþ ma ya mo ti ve et mek i çin koy duk la rý ný söy le di. Gi riþ sý nav la rýn da en yük sek pu an la rý a lan öð ren ci le ri çe ke bil mek i - çin va kýf ü ni ver si te le ri gi bi kam pan ya lar dü zen le dik le ri ni be lir ten Rek tör La çi ner, Bu kam pan ya lar son de re ce ba þa rý lý ol du. Ýlk 2 bin 500 den 95 öð ren ci yi ve 50 ci va rýn da li se bi rin ci si ni Ça nak ka le ye çek me yi ba þar dýk. Bu yýl öð ren ci pro fi lin de ve il gi de kay da de ðer bir i yi leþ me var. E ði tim, te me lin de mo ti vas yon dur. Bu ne den le en i yi öð ren ci le ri ve en i yi öð re tim e le man la rý ný Ça nak ka le ye ge tir me niz ye ter li ol mu yor. Mo ti vas yo nu art tý rý cý i la ve ön lem le re de ih ti yaç du yu lu yor. de di. Çanakkale / ci han ir ti ni as ya.com.tr Su ri ye tu za ðý Su ri ye me se le sin de ge li nen nok ta, ba þýn dan be ri var o lan cid dî en di þe le rin i yi ce kat mer li ha le gel di ði bir a þa ma yý i fa de e di yor. Bir ta raf tan E sad i çin da ha ön ce le ri bi çi len ve al tý ay la i ki yýl a ra sýn da de ði þen va de ler al tý haf ta ya ka dar in di ri lir ken, di ðer ta raf tan Þam re ji mi nin mu ha lif le ri yok et mek i çin gö zü nü ta ma men ka rart tý ðý na iliþkin ha ber ler ge li yor. Ar dý ar ka sý gel me yen ö lüm ler si vil hal ký he def a lan o pe ras yon la rýn mý ne ti ce si, yok sa Þam re ji mi ni de vir mek i çin baþ la tý lýp hýz ve ri len si lâh lý di re niþ te hü kü met as ker le ri ve re ji min or ta ya sür dü ðü güç ler le mu ha lif ler a ra sýn da gi de rek þid det le nen ça týþ ma lar dan mý kay nak la ný yor? Oluþan tablo da gö rü nen o ki, bu su a lin ce va býn da i kin ci þýk ge çer li. Ya ni, bun dan ön ce Lib ya da sah ne le nen kan lý se nar yo, þim di Su ri ye de bir kez da ha viz yo na ko nu lu yor. Bu ra da da dü ne ka dar ö le si ye bað lý ol duk la rý E sad ý bý ra kýp mu ha lif le rin sa fý na ka tý lan as ker ler den söz e di li yor. E sad a i le si mu ha lif le ri ta ma men e zip yok et me gi bi bir he de fe ki lit le nir ve bu is ti ka met te her þe yi gö ze a lýp ça týþ ma la rý týr man dý rýr sa, her ke sin kork tu ðu kan lý iç sa vaþ teh li ke si ger çek o lur. Son dö nem de E sad a ya pý lan So nu nun Kad da fi gi bi ol ma sý ný is te mi yor san, da ha faz la di ren me i kaz ve teh dit le ri bu bað lam da dik kat çe ki ci. De mek ki, kan lý bir vah þe te sah ne o lan Lib ya nýn ar dýn dan Su ri ye de göz gö re gö re ben zer bir â ký be te doð ru sü rük le ni yor. Bu na hem A rap ba ha rý a dý al týn da bu ge liþ me le ri te tik le yen per de ge ri si ak tör ler ça nak tu tu yor, hem Þam re ji mi, hem de o nun la mü ca de le e den mu ha lif ler. E sad ýn ta kýn tý sý, biz de ki PKK i le eþ tut tu ðu Ýh van-ý Müs li mîn. O lay la rý Ýs lâm cý lýk la Pan-A ra biz min mü ca de le si o la rak ni te li yor ve 1950 den be ri Müs lü man Kar deþ ler le sa va þý yo ruz ve bu sa vaþ hâ lâ sü rü yor di yor. Bu sa va þýn o tuz yýl ön ce ki Ha ma kat li a mýn da on bin ler ce Ýh van men su bu nun kat li ne yol aç tý ðý, ta ri hin ka yýt la rýn da. Þim di ki ça týþ ma lar da da ö lü sa yý sý hýz la ar tý yor. Di le ði miz, ül ke bir kez da ha kan gö lü ne dön me den bu i þin mâ kul bir ne ti ce ye bað lan ma sý ve Su ri ye nin bu ba di re yi at la týp hu zu ra ka vuþ ma sý. A ma i þa ret ler ge ri li min da ha da týr ma na ca ðý bir tab lo yu gös te ri yor. Çün kü me se le a man sýz bir ik ti dar sa va þý na dö nüþ müþ du rum da. Ba tý lý güç ler E sad re ji mi nin düþ me si i çin bas tý rýr ve bu a maç la Þam da ki ik ti dar kad ro la rý i çin de de a dam a da ma mar kaj tak tik le ri uy gu la yýp E sad ý i yi ce tec rit et me ye ça lý þýr ken, E sad da gi de rek da ha faz la kö þe ye sý kýþ tý rýl mak ta ol du ðu nu gör me nin ver di ði pa nik ve pa ra no ya psi ko lo ji siy le, sað lýk lý ka rar a la bil me ko nu mun dan u zak la þý yor. Gi di þat, E sad ýn da Sad dam ve Kad da fi nin fe ci a ký bet le ri ne doð ru sü rük len di ði ni dü þün dü rü yor A ma E sad ýn Su ri ye top lu mun da a zýn lýk ta da ol sa güç lü bir ta raf tar kit le si ne sa hip ol ma sý, ül ke yi kan lý bir iç sa vaþ ris ki ne mu ha tap ký lý yor. Re ji min o lay lar dan so rum lu tut tu ðu Ýh van ýn es ki de ol du ðu gi bi þim di de du ru mun ne za ke ti ni dik ka te a lan fe ra set li ve ba si ret li bir ta výr or ta ya koy ma yý ba þa ra ma yýp ken di si ni yi ne ik ti dar mü ca de le si nin bir ta ra fý ol ma po zis yo nu na ko num lan dýr ma sý da, ne ti ce o la rak Su ri ye nin ba þý na bu kan lý tu za ðý ku ran la rýn ek me ði ne yað sü rü yor. Böy le bir tab lo da Tür ki ye nin tav rý ný i se an la mak müm kün de ðil. Bir ta raf tan dü ne ka dar çok sý ký fý ký ol du ðu, vi ze le ri kal dý rýp or tak ka bi ne top lan tý la rý yap tý ðý Su ri ye yö ne ti mi i le köp rü le ri ta ma men a tar ken, di ðer ta raf tan E sad ý de vir me ye ça lý þan si lâh lý mu ha lif le re ku cak a çý yor. Son ra da Lib ya da ö len ler ne ka dar in san sa, Su ri ye de ö len ler de o ka dar in san dýr di ye nu tuk lar a tý yor. Pe ki, Lib ya da ki ö lüm le rin so rum lu lu ðun da, Ýz mir üs sü nü NA TO u çak la rý na tah sis e den Tür ki ye nin pa yý ne? Ve ay ný þe yin Su ri ye de tek ra rý ný ne ti ce ve re cek po li ti ka la rýn i za hý var mý? Peki, ABD, Fran sa, Ýn gil te re gi bi ül ke ler Þam'a kar þý Tür ki ye yi ö ne sü rer ve AKP bun la ra teþ ne o lur ken, el le ri ni o ðuþ tu ran Ýs ra il'in hem mu ha lif le re ar ka çý kar gi bi gö rü nüp hem de E sad a on lar hak kýn da is tih ba rat vermesine ne demeli?

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI n HABERÝ SAYFA 7 DE ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK n HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ORUCA NÝYET ETMENÝN ZAMANI nsüleyman KÖSMENE NÝN

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

AYAZDA SABAHLIYORLAR

AYAZDA SABAHLIYORLAR G ÇK TN H B V i Y BKLYÝNÝZ... YIL: 42 S YI: 14.976 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 KSIM 2011 SLI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr VÝ YIKILN V GLÝNÝYL 2 TOUNU YLNN KDIN: Dünya 3 günlük deðil,

Detaylı