BİRLEŞİK KRALLIK'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRLEŞİK KRALLIK'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ"

Transkript

1 T.C. T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİRLEŞİK KRALLIK'IN GENEL HAZİRAN 2006 EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ HAZİRAN 2006

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Ülke Kimliği: Sosyal Göstergeler: Ekonomik Göstergeler ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER Siyasi ve İdari Durum Yasama (Siyasi partiler, Seçim Sistemi, Parlamento hakkõnda kõsa bilgiler) Yürütme (Bakanlar Kurulu, Kabine Üyelerinin Özgeçmişi) Yargõ Coğrafi Bilgi ve Nüfus Coğrafi konumu, iklim-bitki örtüsü Nüfus (Nüfus yapõsõ, nüfus artõşõ, yaşlara göre dağõlõmõ, ülke içi dağõlõmõ) Çalõşma hayatõ, işgücü ve sosyal güvenlik GENEL EKONOMİK DURUMU Genel ekonomik durum Tarõm, Hayvancõlõk, Gõda İmalat sanayi: Ulaştõrma ve Telekomünikasyon: Perakende sektörü ve zincir mağazalar Büyük mağazalar (Department Stores) Kitap, kõrtasiye, gazete Hazõr giyim ve ayakkabõ DIY (Do-it-yourself) Elektrikli eşya Gõda Mobilya Sağlõk ve güzellik(health and Beauty) Müzik Etik Ticaret (Fairtrade) : Markalama - Private Label : Bölgeler ve Bölgesel Kalkõnma: Hizmetler (Finansal Hizmetler, Bankacõlõk, Turizm, Sigortacõlõk, Diğer Hizmetler) Finans: Bankacõlõk: Sağlõk: Enerji Son Yõlda Ekonomiyi Etkileyen İç ve Dõş Olaylar EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER Genel Durum-AB ile ilişkiler: Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri Mali Politikalar ve Cari İşlemler Dengesi Sermaye Hareketleri Doğrudan Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ Vergilendirme: Yõl İçinde Alõnan Ekonomik Önlemler ve Uygulamalar

3 5.4. Dõş Ticaret Genel Durum Dõş Ticaret Mevzuatõ-Ticaret Politikasõ Önlemleri: Dõş Ticaret İstatistikleri (Ülkenin istatistiklerine göre) Yõllara Göre Dõş Ticaret Değerleri Başlõca Ülkelere Göre Dõş Ticaret (İthalatõnda ve ihracatõnda ilk 20 ülke) Ülke Gruplarõ veya Ekonomik Topluluklara Göre Dõş Ticaret Madde ve Madde Gruplarõ İtibariyle UK Dõş Ticareti ( )...40 BÖLÜM II TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ Ekonomik İlişkilerin Genel durumu Ticari İlişkilerin Genel Durumu Dõş Ticaret İstatistikleri (Ülkenin istatistiklerine göre, Dolar bazlõ) Türkiye İle Dõş Ticaret Durumu (Son 5 Yõllõk Denge, Hacim) Başlõca Maddelere Göre Türkiye ye İhracat (Son 5 Yõllõk ) Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gerekli Genel Konular Ticari Engeller (Sektörel) İthalat Mevzuatõ ve Gümrük Vergileri Ticari Tanõmlama Uygulamalarõ Paketleme - Etiketleme Markalama-Fikri ve Sõnai Mülkiyet Haklarõ İthalatta Sağlõk Denetimleri Sağlõk Sertifikalarõ: Diğer Konular Canlõ Hayvan ve Hayvansal Ürün İthalatõna Getirilen Yasak: Internet, Elektronik Ticaret, Elektronik Ortamda Veri Transferi: Ödeme şekilleri: Haberleşme: Ticaretle İlgili Kuruluşlar: Şirket Kuruluşu: Türk-İngiliz İş Konseyi (DEİK): Ulaştõrma: Çalõşma ve Sosyal Güvenlik: Pazarlama, tanõtõm ve diğer hizmetler: Dõş Talepler ve Müşavir Veri tabanõ Programõ Yõl İçinde Gerçekleştirilen Etkinlikler- Fuarlar İngiltere deki Etkinlikler: Türkiye deki Etkinlikler, Fuarlar, Alõm Heyeti Programlarõ: Değerlendirme:...61 BİLGİ KAYNAKLARI:...62 EK LİSTELER:...65 Ek Liste Alõm Heyeti Programlarõ...65 Ek Liste Alõm Heyeti Programlarõ (Devam)...66 Ek Liste Alõm Heyeti Programlarõ (Devam)...67 Ek Liste Alõm Heyeti Programlarõ...68 METİN İÇİNDEKİ TABLOLAR:...69 EK TABLOLAR:...70 EK TABLO 1: TÜRKİYE BİRLŞİK KRALLIK (UK) DIŞ TİCARET RAKAMLARI ( )

4 EK TABLO 2: UK YE İHRACAT-ANA SEKTÖRLER ( )...72 EK TABLO 3: SEKTÖRLER İTİBARİYLE UK YE İHRACAT ( )...73 SANAYİ SEKTÖRÜ...73 EK TABLO 4: ÜLKE GRUPLARI VE EKONOMİK TOPLULUKLARA GÖRE UK DIŞ TİCARETİ ( )...74 EK TABLO 5: ÜLKE GRUPLARI VE EKONOMİK TOPLULUKLARA GÖRE UK DIŞ TİCARETİ ( )...75 EK TABLO 6: UK BÖLGESEL TİCARET RAKAMLARI...76 TÜRKİYE DEN İTHALAT-MAL TİCARETİ ( )...76 EK TABLO 7: UK BÖLGESEL TİCARET RAKAMLARI...77 TÜRKİYE YE İHRACAT-MAL TİCARETİ ( )...77 EK TABLO 8: UK NİN İTHALATINDA BAŞLICA ÜLKELER-MAL TİCARETİ ( ) *...78 EK TABLO 9: UK NİN İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER-MAL TİCARETİ ( ) *...79 EK TABLO10: UK NİN FASILLAR BAZINDA İTHALATI-MAL TİCARETİ ( ) *...80 EK TABLO11: UK NİN FASILLAR BAZINDA İHRACATI-MAL TİCARETİ ( ) *...83 EK TABLO12: UK NİN İTHALATINDA İLK 20 FASIL (4 LÜ GTİP) ( ) *...86 EK TABLO 13: FASILLARA GÖRE UK NİN TÜRKİYE DEN İTHALATI ( )*...89 EK TABLO 14: FASILLARA GÖRE UK NİN TÜRKİYE YE İHRACATI ( )* 94 EK TABLO 15: TÜRKİYE NİN UK YE İHRACATI ( )...99 EK TABLO 16: TÜRKİYE NİN UK DEN İTHALATI ( )

5 BÖLÜM I 1.GİRİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nin beş daimi üyesinden biri ve Commonwealth üyesi olan Birleşik Kõrallõk (UK), NATO, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkõnma Teşkilatõ (OECD), Uluslararasõ Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasõ (WB) gibi ekonomik kuruluşlarda etkin konumdadõr. UK Avrupa Birliği nin (AB) önemi sürekli artan, güçlü bir ekonomisidir. Dünya Bankasõ verilerine göre dünyanõn dördüncü büyük ekonomisine sahip UK, bankacõlõk, sigortacõlõk, menkul kõymetler piyasalarõ gibi finans sektörlerinde uluslararasõ alanda söz sahibidir. Türkiye nin önemli dõş ticaret ortaklarõndan birisi olan ülke Türkiye nin en çok ihracat yaptõğõ ülkeler arasõnda Almanya dan sonra ikinci sõrada, en çok ithalat yaptõğõ ülkeler arasõnda yedinci sõrada yer alõr. UK, 01 Temmuz Aralõk 2005 döneminde AB Konseyi Dönem Başkanlõğõ nõ üstlenmistir. Türkiye nin AB ye katõlõm müzakerelerinin başlatõlmasõna UK nin dönem başkanlõğõnda karar verilmiştir. UK, Türkiye nin AB üyeliğine güçlü destek vermektedir. Bu raporda, UK ekonomisi ve dõş ticaretinde 2005 yõlõnda yaşanan gelişmelere, 2006 yõlõna ilişkin makro ekonomik hedeflere ve Türkiye-UK arasõndaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilere yer verilmektedir. 2.SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 2.1. Ülke Kimliği: Devletin Adõ : Birleşik Krallõk Başkenti : Londra Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi Resmi Dili : İngilizce Onemli Dinler : Anglikan, Roman Katolik, Presbyterian, Müslüman Para Birimi : Pound ( veya GBP) Üyesi olduğu uluslararasõ kuruluşlar: Avrupa Birliği-AB, Avrupa Ekonomik Alanõ, Dünya Ticaret Örgütü -DTÖ, OECD Yõllõk Ortalama Döviz Kuru (Bir GBP karşõlõğõ dolar): 1.82 (2005 yõllõk ortalama), 1.85 ( 2006 Ocak-Haziran) Yüzölçümü : Britanya Adalarõ km² Nüfus : 60 milyon-2005 Yõllõk nüfus artõşõ (%) : % 0,3 Mesai Saatleri ve Günleri : 9:30-17:30 Pazartesi-Cuma Bölgeler : Bölgesel kalkõnma stratejilerine uygun olarak oluşturulmuş 12 bölge bulunmaktadõr. Bunlar; Kuzey Doğu UK, Kuzey Batõ UK, Yorkshire and Humber, Doğu Midlands, Batõ Midlands, Doğu UK, Londra, Güney Doğu UK, Güney Batõ UK, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda dõr. 5

6 Büyük Kentler ve Limanlar: Belfast, Bristol, Birmingham, Cardiff, Edinburg, Glasgow, Leeds,Londra,Liverpool,Manchester,Sheffield,Felixstowe, Southampton Türkiye ile Saat Farkõ : 2 saat Haftalõk Çalõşma Saati Resmi Tatil Günleri Uluslararasõ Telefon Kodu: Sosyal Göstergeler: : 45 saat (Ortalama) : Cumartesi-Pazar ( dönemindeki tatiller için Ortalama ömür : Erkekler 81, kadõnlar 84 yõl Okuma yazma oranõ (%) : %99 Yüksek öğretim okul sayõsõ : 131 üniversite, 550 yüksek okul Yüksek öğretimdeki öğrenci : 2,5 milyon (üniversite ve yüksek okul toplamõ) Zorunlu eğitim : 12 yõl Hastane sayõsõ : 300 Hastane ve GP (Semt klinigi) Çocuk ölüm oranõ : 5,78/1000 Internet bağlantõ sayõsõ : Toplam konutlarõn % 55,9 u (2004) Gelen turist -turizm gelirleri : 27,8 milyon turist (2004) 13 milyar GBP En çok turist gönderen ülkeler: ABD, Fransa, Almanya, İrlanda ve Hollanda Giden turist -turizm harcamalarõ:64,2 milyon turist (2004)-30,3 milyar GBP En çok turist çeken ülkeler : İspanya, Fransa, ABD. Eğitim harcamalarõ / GSYIH : 27,9 milyar GBP / %2,3 Sağlõk Harcamalarõ / GSYIH : 71,9 milyar GBP / %5,8 Karayolu Uzunluğu : KM Otoyol Uzunluğu : km Demiryolu Uzunluğu : km kullanõlabilir ray ağõ ( km toplam ray ağõ) Kişi Başõna Elektrik Tüketimi: 580,7kw/kişi yõl Demografik yapõ : İngiliz, İrlandalõ, Hintli, Güney Doğu Asyalõ İşgücü : 30,8 milyon kişi (2005) İşgücünün sektörel dağõlõmõ : %79,3 hizmetler, %11,5 imalat sanayi, %7,2 inşaat, %1,4 tarõm, % 0,6 enerji. Asgari Ücret :Yaş gruplarõna göre uygulanan üç oran bulunmaktadõr: yaş için saat başõna 3,00 GBP, yaş arasõndaki çalõşanlar için saat başõna 4,25 GBP ve 22 ve üzeri yaştaki çalõşanlar için saat başõna 5,05 GBP Coğrafi konum :Kõta Avrupa sõnõn kuzeybatõsõnda yer alan Britanya Adalarõ km² lik bir yüz ölçümüne sahiptir. Bunlarõn en büyüğü Büyük Britanya, ikincisi Büyük Britanya adasõnõn batõsõnda bulunan ve üzerinde Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti nin yer aldõğõ adadõr. Büyük Britanya adasõnõn kuzey-batõsõnda Hebrides takõm ada topluluğu; adanõn kuzeydoğusunda Orkney ve Shetland adalarõ bulunur. Bütün bu adalar UK ye bağlõ iken, UK ile Fransa arasõnda bulunan Channel Adalarõ ve İrlanda Denizi ndeki Isle of Man adasõ sadece uluslararasõ ilişkiler ve güvenlik bakõmõndan Birleşik Krallõğa bağlõdõr. 6

7 Arazi yapõsõ : %30 ekilebilir, %50 çayõr ve mera, %12 kõraç ve kentsel, %7 orman, %1 iç kara suyu. Arazi kullanõmõ :%25 ekili, %46 çayõr ve mera, %10 orman, %19 diğerleri. İklim : Genellikle õlõman 2.3 Ekonomik Göstergeler Tablo 1: Makroekonomik Göstergeler (Kaynak: GSMH (Milyar GBP - cari fiyatlarla) 1, , ,235.6 GSYIH (Milyar GBP - cari fiyatlarla) 1, , ,209.3 GSYIH (Milyar GBP - Reel) 1, , ,167.8 Reel GSYIH Artõş Oranõ (%) 2,7 3,3 1,9 Kişi Başõna (GSMH-MG)(GBP- ) 18,804 19,827 20,593 Enflasyon Oranõ Tüketici Fiyat İndeksindeki Yõllõk Artõşõ (%) 1,4 1,4 2,0 İşgücü (faal nüfus) (Milyon) 30,3 30,6 30,8 İşsizlik oranõ (%) 5,0 4,8 4,7 GSYIH Sektörel Büyüme Hõzlarõ (% ) Tarõm 9,9-7,4 n/a Sanayi -0,8 8,2 n/a Hizmet 7,3 4,9 n/a Sabit Sermaye Yatõrõmlarõ (Milyar GBP - ) (cari fiyatlarla) 109,2 111,8 115,8 Dõş Ticaret (Milyar GBP - ) (Mal Ticareti) İhracat 188,4 190,6 208,8 İthalat 236,2 252,7 269,2 Denge -47,9-62,1-60,4 Dünya Ticareti İçindeki Payõ (%) 4,5 4,4 n/a Türkiye ile Ticaret (Milyar GBP - ) (Mal Ticareti) İhracat 1,71 2,0 2,2 İthalat 2,7 3,4 3,6 Denge -1,0-1,4-1,4 Ülke Toplamõ İçinde Türkiye nin Payõ (% ) İhracat 0,9 1,0 1,1 İthalat 1,2 1,3 1,3 Dõş Ticaret (Milyar GBP - ) (Hizmet Ticareti) Denge 19,2 25,9 17,9 Cari İşlemler Dengesi (Milyar GBP - ) -14,9-19,3-26,6 Net Borç (Milyar GBP - ) 375,6 417,7 491,9 Sabit Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ (Milyar USD - $) 16,8 56,3 219,0 Emisyon Hacmi (Milyar GBP- ) 39,8 42,2 43,4 Seçilmiş Oranlar (% ) İhracat/İthalat 79,7 75,4 77,6 İhracat/GSYIH 17,0 16,4 17,3 İthalat/GSYIH 21,4 22,8 24,3 Cari İşlem Dengesi/GSYIH(cari fiyatlarla) 1,4 1,7 2,2 Net Borç/GSYIH(cari fiyatlarla) 34,0 35,9 40,7 Enerji Petrol Üretimi (1000 ton) 106,073 95,374 n/a Petrol ihracatõ (1000 ton) 74,898 64,504 n/a Doğalgaz üretimi GWh 1,197,030 1,116,554 n/a Doğalgaz ihracatõ GWh 177, ,111 n/a Faiz Oranlarõ Libor 3,95 4,81 4,57 Uzun Dönemli Faiz Oranlarõ 4,52 4,87 4,41 Mortgage Faiz Oranlarõ 4,71 4,96 5,21 n/a henüz açõklanmamõştõr 7

8 3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3.1. Siyasi ve İdari Durum 19 uncu yüzyõlda sanayi ve ticarette önemli atõlõmlar yapan UK, bilimin ve parlamenter demokrasinin gelişiminde önemli rol üstlenmiştir. UK, Büyük Britanya İmparatorluğu nun dağõlmasõ sonrasõnda kendisini Avrupa nõn modern ve refah ülkesi olma yönünde yenilemiştir Yasama (Siyasi partiler, Seçim Sistemi, Parlamento hakkõnda kõsa bilgiler) UK, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda dan oluşur. Ülkede, Anayasa adõ altõnda düzenlenmiş bir yazõlõ metin bulunmamasõna rağmen, Anayasal hukuk sistemi geçerlidir. Ülke, Anayasa gücündeki yazõlõ mevzuat, yõllar itibariyle oluşan içtihat, örf ve adet hukuku ve uluslararasõ anlaşma/sözleşmelere dayalõ olarak yönetilir. AB Hukuku; İngiliz Anayasal hukuk sisteminin bir parçasõ olup, bu sistem üzerinde etkilidir. Uygulamada bulunan mevzuat Parlamento tarafõndan kabul edilen yeni kanunlarla değiştirilebilmektedir. Önde gelen siyasi partiler İşçi Partisi, Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Partidir. Parlamento en yüksek yasama organõdõr. Parlamento Avam Kamarasõ (House of Commons) Lordlar Kamarasõ (House of Lords) ve Kraliyet (Crown) olmak üzere üç kõsõmdan oluşur. Parlementoyu oluşturan kõsõmlar arasõndaki ilişkiler Parlemento Yasasõ ile düzenlenmiştir. Avam Kamarasõ üyeleri (MP-Member of Parliament) doğrudan, beş yõlda bir yapõlan genel seçimler ile belirlenir. En son, 05 Mayõs 2005 tarihinde yapõlan genel seçim sonuçlarõna göre, Avam Kamarasõ nda temsil edilen 645 sandalyenin partilere göre dağõlõmõ şu şekildedir; İşçi Partisi: 354 Muhafazakar Parti: 195 Liberal Demokrat Parti: 62 Diğer Partiler ve oy kullanamayan üyeler: 34 Lordlar Kamarasõ nõn toplam 695 üyesi bulunur. Bu üyeler Başpiskopos (Arcbishops) ve diğer ruhani temsilciler (diocesan bishops), seçilmiş siyasi parti temsilcisi lordlar ve siyasi partilerle bağlantõsõ bulunmayan bağõmsõz lordlardan oluşur. İktidardaki Hükümet tarafõndan gerçekleştirilen reformlarla, soydan geçme asilzadelerin Lordlar Kamarasõ na katõlma haklarõ sona erdirilmiş, vasiyet yoluyla devredilen Lordluk ünvanõ (hereditary peer) feshedilmiştir. Ancak, reform süreci boyunca üyelikleri devam ettirilmek üzere 750 hereditary peer arasõndan 92 üye seçim yoluyla belirlenerek, bu süre içerisinde üyeliklerinin devamõ sağlanmõştõr. Hükümetin Lordlar Kamarasõ na ilişkin reform çalõşmalarõ devam etmektedir. (Kaynak: Yürütme (Bakanlar Kurulu, Kabine Üyelerinin Özgeçmişi) UK de devlet yönetimi yetkisi Başbakan ve Kabinededir. Başbakan, İşçi Partisini tarihinde ilk kez birbirini izleyen üç seçim döneminde (Mayõs 1997 ve Haziran 2001 ve Mayõs 2005 te) Parlamento çoğunluğunu elde ederek iktidara taşõyan Tony Blair dir. Devlet Başkanõ Kraliçe II. Elizabeth tir. 8

9 Blair Hükümeti tarafõndan hayata geçirilen ayrõ bir reformla, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda ya Londra dan yetki devri anlamõna gelen değişiklikler yapõlmõştõr. UK de 2005 genel şeçimleri sonrasõnda belirlenen yeni Parlamento ve Kabine 17 Mayõs 2005 tarihinde işbaşõ yapmõştõr. 05 Mayõs 2006 tarihinde yapõlan yerel seçimde iktidardaki İşçi Partisi nin yaşadõğõ oy kaybõ sonrasõnda, Kabine deki en kapsamlõ değişiklik yapõlmõştõr. Başbakan Yardõmcõsõ nõn yetkileri sõnõrlandõrõlmõş; eski İçişleri Bakanõ Kabine dõşõnda bõrakõlmõş; Dõşişleri, İçişleri, Savunma, Eğitim, Ticaret ve Sanayi, Ulaştõrma, Çevre Gõda ve Kõrsal İşler ve Yerel Yönetimler Bakanlarõnõn görevleri değiştirilmiştir. 05 Mayõs 2006 Tarihinde yenilenen Kabine aşağõdaki üyelerden oluşur. Prime Minister, First Lord of the Treasury and Minister for the Civil Service- Başbakan The Rt Hon Tony Blair MP Deputy Prime Minister and First Secretary of State- Başbakan Yardõmcõsõ The Rt Hon John Prescott MP Başbakan Yardõmcõsõ Chancellor of the Exchequer Maliye Bakanõ The Rt Hon Gordon Brown MP Leader of the House of Commons, Lords Reform and Party Funding Avam Kamarasõ Lideri The Rt Hon Jack Straw MP Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs-Dõş İşleri Bakanõ The Rt Hon Margaret Beckett MP Secretary of State for Trade and Industry Ticaret ve Sanayi Bakanõ The Rt Hon Alistair Darling MP Secretary of State for the Home Department-İçişleri Bakanõ The Rt Hon Dr John Reid MP Secretary of State for Health - Sağlõk Bakanõ The Rt Hon Patricia Hewitt MP Secretary of State for Culture, Media and Sport-Kültür Medya ve Spor Bakanõ The Rt Hon Tessa Jowell MP Cabinet Office Minister and for Social Exclusion and Chancellor of the Duchy of Lancaster The Rt Hon Hilary Armstrong MP Secretary of State for Northern Ireland, and Secretary of State for Wales -Kuzey Irlanda ve Wales Bölgelerinden sorumlu Bakan 9

10 The Rt Hon Peter Hain MP Leader of the House of Lords and Lord President of the Council-Lordlar Kamarasõ Lideri The Rt Hon Baroness Amos Secretary of State for Constitutional Affairs and Lord Chancellor-Anayasal İşler Bakanõ The Rt Hon Lord Falconer of Thoroton QC Secretary of State for International Development-Uluslararasõ Kalkõnma Bakanõ The Rt Hon Hilary Benn MP Secretary of State for Education and Skills-Eğitim Bakanõ The Rt Hon Alan Johnson MP Secretary of State for Communities and Local Government-Yerel yönetimlerden sorumlu Bakan The Rt Hon Ruth Kelly MP Secretary of State for Work and Pensions-Çalõşma ve Emeklilik Bakanõ The Rt Hon John Hutton MP Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs-Çevre,Gõda ve Kõrsal İşler Bakanõ The Rt Hon David Miliband MP Secretary of State for Defence Savunma Bakanõ The Rt Hon Des Browne MP Secretary of State for Transport and Secretary of State for Scotland-Ulaştõrma ve İskoçya dan Sorumlu Bakan The Rt Hon Douglas Alexander MP Minister without Portfolio The Rt Hon Hazel Blears MP Parliamentary Secretary to the Treasury and Chief Whip-Hazinedeki Parlementer Sekreter ve Parti Yöneticisi The Rt Hon Jacqui Smith MP Chief Secretary to the Treasury-Hazine Genel Sekreteri Stephen Timms MP 10

11 Yargõ UK hukuk sistemi ceza hukuku (criminal law) ve medeni hukuk (civil law) olmak üzere iki başlõkta incelenebilir. Ceza hukukunu ilgilendiren pek çok dava yerel Sulh Hukuk Mahkemelerinde (Local Magistrates Court) ele alõnõr. Ağõr cezayõ gerektiren durumlarda davalar yerel Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafõndan Ağõr Ceza Mahkemelerine (Crown Court) aktarõlõr. Medeni hukuku ilgilendiren bazõ konular Londra daki Yüksek Mahkemeye (High Court) taşõnõr.yüksek mahkemenin üç bölümü vardõr. Hisse,vergi, iflas vb. konularla ilgili davalarõn ele alõndõğõ Chancery Division ; sözleşmeler ve ticari konularla ilgili davalarõn ele alõndõğõ yüksek mahkeme (Queen s Bench Division) ve aile ile ilgili konularõn ele alõndõğõ bölge mahkemeleri (Divisional Court). Temyiz Mahkemelerinin (Court of Appeal) ceza hukuku birimi (Criminal Division) ve medeni hukuk birimi (Civil Division) olmak üzere iki birimi bulunmaktadõr. Ağõr ceza mahkemelerinden gelen davalarla ilgili temyiz işlemleri Criminal Division da, Yüksek Mahkeme den gelen kararlarla ilgili temyiz işlemleri Civil Division da ele alõnõr. Lordlar Kamarasõ temyiz başvurusunun iletilebileceği en yüksek ulusal organdõr. Ayrõca, AB hukuku ile ilgili konularda temyiz başvurularõ Avrupa Adalet Divanõ na iletilebilmektedir. UK de 2005 yõlõnda hazõrlanan ve kõsmen uygulamaya giren Anayasal Reform Paketi (Constitutional Reform Act 2005) ile Yüksek Temyiz Mahkemesinin (Supreme Court of Justice) kurulmasõ, Lordlar Kamarasõ nõn temyiz yetkisinin kaldõrõlmasõ öngörülmüştür. (Kaynak: Mahkemeler: County Court House of Lords Court of Appeal (Civil Division) Court of Appeal (Criminal Division) Administrative Court Admiralty Court and Commercial Court Crown Court High Court Chancery Division Queen's Bench Division Licensing Courts Magistrates' Court The Youth Court Mercantile Court Guide 11

12 Technology and Construction Court Kaynak: 12

13 3.2.Coğrafi Bilgi ve Nüfus Coğrafi konumu, iklim-bitki örtüsü Kõta Avrupa sõnõn kuzeybatõsõnda yer alan Britanya Adalarõnõn en büyüğü Büyük Britanya, ikincisi ise Batõda bulunan ve üzerinde Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti nin yer aldõğõ adadõr. Büyük Britanya adasõnõn Kuzey-batõsõnda Hebrides takõm ada topluluğu bulunur. Adanõn Kuzey-doğusunda ise Orkney ve Shetland adalarõ sõralanõr. Bütün bu adalar UK ye bağlõ iken, UK ile Fransa arasõnda bulunan Channel Adalarõ ve İrlanda Denizi ndeki Isle of Man adasõ sadece uluslararasõ ilişkiler ve güvenlik bakõmõndan UK ye bağlõdõr. Toplam arazinin %30 u ekilebilir topraklar, %50 si çayõr ve mera, %12 si kõraç alan ve kentsel toprak, %7 si orman, %1 õ iç kara sularõndan oluşur. İklim genellikle õlõmandõr Nüfus (Nüfus yapõsõ, nüfus artõşõ, yaşlara göre dağõlõmõ, ülke içi dağõlõmõ) Nüfus 2005 yõlõ itibariyle yaklaşõk 60 milyondur. Nüfus yõlda yaklaşõk %0,3 oranõnda artmaktadõr. Toplam nüfusun %83,6 sõ İngiltere de; %8,6 sõ İskoçya da; %4,9 u Galler de; %2,9 u Kuzey İrlanda da yerleşiktir. UK de yaşlanan bir nüfus bulunmaktadõr. Son 30 yõlda, nüfus yaklaşõk %7 artmõştõr. Nüfus artõşõ farklõ yaş gruplarõnda farklõ oranlarda gerçekleşmiştir. 65 ve üstü yaştaki nüfus oranõ artarken, 16 ve küçük yaştaki nüfusun oranõnda azalma görülmüştür. Buna göre, 65 ve üstü yaştaki nüfus oranõ %13 ten %16 ya yükselmiş, 16 ve daha küçük yaştaki nüfusun oranõ %25 ten %19 a gerilemiştir. Ortalama yaş son otuz yõlda 34,1 den, 38,6 ya yükselmiştir Çalõşma hayatõ, işgücü ve sosyal güvenlik UK de, 2006 da, çalõşma hayatõnõ düzenleyen mevzuatta bir dizi değişiklik yapõlmõştõr. Bunlarõn bir kõsmõ 06 Nisan 2006 tarihinde uygulamaya konulmuş bir kõsmõnõn ise 01 Ekim 2006 tarihinde uygulamaya konulmasõ kararlaştõrõlmõştõr. Buna göre; İşyerinde õrk ayõrõmõnõ ortadan kaldõrmayõ hedefleyen Statutory Code of Practice on Racial Equality in Employment 06 Nisan 2006 da uygulamaya girmiştir. İşyerinde yaşa bağlõ ayõrõmcõlõğõ engellemeyi hedefleyen The Employment Equality (Age) Regulations Ekim 2006 da uygulamaya girecektir. İşyerinde gürültü kontrolünü hedefleyen The Control of Noise at Work regulations 06 Nisan 2006 da uygulamaya girmiştir. Regulatory Reform Order 2005 (Fire Safety) 01 Ekim 2006 da uygulamaya girecektir. Çocuk sahibi olanlara yapõlacak ödeme (maternity, paternity and adoption pay) 06 Nisan 2006 dan itibaren haftalõk 106 GBP tan 108,85 GBP a yükseltilmiştir. Hastalõk ödemeleri (statutory sick payment) 06 Nisan 2006 dan itibaren haftalõk 68,20GBP tan 70,05GBP ta yükseltilmiştir. Asgari ücret 01 Ekim 2006 tarihinden itibaren yetişkinler için saat başõna 5,05 GBP tan 5,35 GBP a; yaş arasõndaki çalõşanlar için saatlik 4,25 GBP den 4,45 GBP ye 13

14 yükseltilecektir yaş arasõndaki çalõşanlar için ödenecek asgari ücret minimum 3 GBP dir. İşyerlerinde kadõn-erkek çalõşanlar arasõndaki ücret farklõlõklarõnõn giderilmesi için yapõlmõş düzenlemeler bulunmaktadõr.ulusal İstatistik Birimi verilerine göre 2005 yõlõnda kadõnlara ödenen ortalama haftalõk ücret 372 GBP, erkeklere ödenen haftalõk ücret 471GBP olarak kaydedilmiştir. Bu rakamlar, erkeklere ödenen ücrete göre kadõnlarõn %21,1 oranõnda daha az ücret aldõğõnõ göstermektedir. KDV kayõtlarõna göre döneminde kurulmuş olan işletmelerin sayõsõ % 1,2 artmõş ve 1,6 milyonu aşmõştõr yõlõnda KDV kaydõ bulunan işletmelerin %49 u kurumsal kimliği olan işletmeler; %31 i götürü usulu ile çalõşan (sole trader) işletmeler; %18 i ortaklõk (partnership); %2 si ise kamu kurumlarõna ait veya kar amacõ gütmeyen işletmelerdir. KDV kayõtlarõna göre, 2005 de kaydedilen işletmelerin yaklaşõk %28 i emlak ve iş hizmetleri alanõnda faaliyette bulunmaktadõr. Bunu % 12 ile inşaat sektörü ve %11 payõ ile tüketim sektörü izlemektedir. (Kaynak: HM Revenue and Customs 4. GENEL EKONOMİK DURUMU 4.1.Genel ekonomik durum (GSMH/GNP artõş hõzõ, sektörel dağõlõmõ, milli gelir, fiyatlar, maliye -bütçe, iç/dõş borçlar, parasal büyüklükler) UK de 1997 de uygulamaya konulan para politikasõ ve makroekonomik çerçevenin getirdiği şeffaf ve öngörülebilir yapõya bağlõ olarak ekonomik istikrar artmõş, ülkede ekonomik dalgalanma en aza indirgenmiştir. Hükümet izlediği ekonomik program ile makro ekonomik dengenin devamõnõ; sürdürülebilir verimlilik artõşõnõ; istihdam artõşõnõ; daha iyi ve sağlõklõ bir toplumu; kaliteli kamu hizmetlerini ve çevrenin korunmasõnõ hedeflemiştir. Düşük ve sabit oranlõ enflasyon, güçlü kamu finansman yapõsõ, istikrarlõ bir makroekonik çevre izlenen para ve maliye politikalarõnõn temel özellikleridir. İzlenen para politikasõ kapsamõnda döviz kurlarõ serbestçe belirlenmekte, sermaye üzerinde kontrol bulunmamaktadõr. Maliye Bakanõ, Hükümet Bütçesini her yõl Mart ayõnda Bütçe Raporu (Budget Report) ile, bütçe hedeflerinin gerçekleşme durumunu ise her yõl Kasõm ayõnda Bütçe Öncesi Rapor (Pre Budget Report) ile açõklamaktadõr. UK Bütçesi Hükümetin uzun dönemli stratejilerini ve hedeflerini içeren Ekonomik ve Maliye Strateji Raporu ile her bir bütçe unsuru altõnda yapõlacak çalõşmalarõ gösteren Mali Açõklama ve Bütçe Raporu ndan oluşur. UK Merkez Bankasõ (Bank of England) faiz oranlarõnõ belirlemek ve para ve maliye politikalarõnda istikrarõ güvenceye almakla görevlidir. Bu alandaki diğer önemli kuruluşlar, İngiliz Hazinesi (HM Treasury), Gümrük ve Gelir Otoritesi (HM Revenue and Customs) ve Mali Hizmetler Kurumu (FSA-Financial Services Authority) dur. Uygulamaya konulan para politikasõ sayesinde ekonomi şoklara dirençli bir hale gelmiştir. Hisse senetleri değerlerindeki hõzlõ yükselme ve düşmeler, konut fiyatlarõndaki aşõrõ 14

15 değerlenme ve değer kayõplarõ, ham petrol fiyatlarõndaki ani artõşlar, Afganistan ve Irak savaşlarõ, 7 Temmuz 2005 tarihinde Londra da yapõlan terörist saldõrõlar, Uzakdoğu Asya ülkeleri ve Rusya daki ekonomik krizler, 2005 de ve 2006 nõn ilk aylarõnda ABD de açõklanan yüksek cari açõklar, faiz artõşlarõ ve dolar değerinin düşmesi UK ekonomisinde büyük sarsõntõlara neden olmamõştõr. İzlenen ekonomik politikalarla, kamu sektörü net borçlarõ yõllarõndaki GSYIH (GDP) nin %44 ü seviyesinden yõllarõnda GSYIH nin %35 i seviyesine azaltõlmõştõr. Kamu sektörü net yatõrõmlarõnõn 1999 yõlõndaki GSYIH nin %0,5 i seviyesinden, yõllarõnda GSYIH nin %2,25 i seviyesine yükseltilmesi öngörülmüştür yõllarõnda GSYIH yõllõk ortalama % 2,7, 2005 yõlõnda %1,9 oranõnda büyümüştür. Bu birbirini izleyen son on yõlda, Euro bölgesinde görülmeyen hõzda bir büyümedir (2005 te AB 25 lerde ortalama %1,7 artmõş, AB 12 lerde bu artõş %1,4 GSYIH oranõnda kalmõştõr) te istihdam artmõş, işsizlik yardõmõ talebinde bulunanlarõn sayõsõ son 30 yõlda ilk kez 810 bin in altõna düşmüştür. Bir önceki yõla göre verimlilik artõşõ %0,8 olarak gerçekleşmiş, yatõrõmlar GSYIH içindeki payõ itibariyle %16,8 olarak gerçekleşmiş; imalat sanayi içerisinde işgücü maliyetleri 2005 de 2004 e göre %3,6 artmõş; iş gücü maliyetlerindeki artõşa bağlõ olarak imalat sanayinin büyüme oranõ negatif değerde %-1,9 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 2- Dünya Ekonomileri-GSYIH, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ve Dünya Ticareti (Bir önceki yõla gore değişim) Kaynak:2006 Bütçe Raporu G7: ABD, Japonya, Birleşik Krallõk, Kanada, Fransa, İtalya, Almanya GSYIH (G7) % CPI (G/) % GSYIH (Euro alanõ) % GSYIH Dunya % Mal ve hizmet ticareti (Dunya) %

16 Tablo 3-UK Ekonomisi-Ekonomik Öngörüler- (%: Bir önceki yõla göre değişim) Kaynak:2006 Bütçe Raporu GSYIH büyümesi % GSYIH (Milyar GBP) 1,211 1,268 1,340 1,415 Hanehalkõ tüketimi % Hükümet ve yerel otorite harcamalarõ % Yatõrõmlar % İhracat % İthalat % Ödemeler Dengesi (Cari işlemler) (Milyar GBP) CPI Tüketici Fiyat Enflasyonu (% 4.çeyrek) % Borçlanma (Milyar GSYIH) Tablo 4-UK Ekonomisi-Ekonomik Öngörüler-Kamu Harcamalarõ ve Borçlanmasõ Kaynak:2006 Bütçe Raporu Kamu harcamalarõ (Milyar GBP) Tahmin 2006 Kamu Borçlanmasõ (Milyar GBP) Tahmin 2006 Toplam Harcamalar 552 Toplam Gelir 516 Sosyal Güvenlik 151 Gelir vergisi 144 Sağlõk 96 Sosyal Sigorta 90 Eğitim 73 KDV 76 Diğer 57 Diğer 74 Hukuk ve Güvenlik 32 Kurumlar Vergisi 49 Savunma 29 Tüketim Vergisi 40 Borç faizleri 27 Belediye Vergisi 22 Kişisel Sosyal Hizmetler 26 Business Rates 21 Ulaştõrma 21 Sanayi,Tarõm,İstihdam 21 Konut ve Çevre 19 16

17 Tablo 5-Toplam GSYİH nin sektörel dağõlõmõ ( ) Kaynak:Nationalstatistics Sektörler 2001 Pay % 2002 Pay % 2003 Pay % 2004 Pay % Tarõm, Avcõlõk, Orman.Balõkçõlõk 8, , , , Madencilik ve Taşçõlõk 23, , , , İmalat 151, , , , Elektirik, Gaz ve Su 16, , , , İnşaat 50, , , , Toptancõlõk ve Perakendecilik 110, , , , Otel ve Restaurantlar 29, , , , Ulaşõm, depolama ve iletişim 71, , , , Finansal Aracõlõk 43, , , , Emlakçõlõk, Kiralama ve İşletme 211, , , , Kamu Yönetimi ve Savunma 44, , , , Eğitim 51, , , , Sağlõk ve Sosyal Hizmetler 58, , , , Diğer Hizmetler 44, , , , GSYİH * 996, ,048, ,105, ,164, * GSYİH, sektörlerin katma değerleri üzerine vergilerin eklenmesi ve sübvansiyonlarõn çõkartõlmasõyla hesaplanõr 4.2. Tarõm, Hayvancõlõk, Gõda 2005 yõlõnda genel olarak tarõmsal üretimde ve sektörden elde edilen gelirde göreli bir düşüş kaydedilmiştir te: Tarõmsal üretimden elde edilen toplam gelir cari fiyatlarla %8,9 azalmõş ve 2,5 milyar GBP olarak gerçekleşmiştir e göre, tarõm sektöründe yaratõlan katma değerin milli gelire katkõsõ %31, tarõmda yaratõlan katma değer pazar fiyatlarõyla %3,7 oranõnda azalmõştõr. Süt ürünleri ve tavukçuluk dõşõndaki diğer tarõm sektörlerinde gelir düşüşlerinin devam etmesi beklenmektedir. UK, tarõm sektöründe tam gün çalõşan bir işgücü başõna elde edilen ortalama Euro luk katma değer ile AB ülkeleri arasõnda altõncõ sõrada yer almaktadõr. Toplam işgücü içerisinde tarõm sektöründe çalõşanlarõn payõ %1,8 dir yõlõndan bu yana, genel ekonomi içerisinde %0,8 oranõnda bir pazara sahip olan tarõmsal sanayinin payõ %0,5 e gerilemiştir. Genel olarak, UK yi oluşturan bütün bölgelerde (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) tarõmsal üretim yapõlmaktadõr. İngiltere ve Galler bölgeleri toplam tarõm gelirlerinin yaklaşõk %75 ini karşõlamaktadõr. Bölgedeki toplam istihdamda tarõm sektörünün payõ Kuzey İrlanda da en yüksek orandadõr (%6,3). İngiltere ve Galler bölgelerinde bu oran % 1,4 dir. 17

18 Tablo 6- UK Tarõmõ 2005-Üretim ve Gelir Rakamlarõ Kaynak: Üretim ve gelir Ortalama m ilyon İngiltere Tarõm Sektörü-2005 Ürün-cari pazar fiyatlarõyla 1 Hububat Endüstriyel birkiler Yemlik otlar ve saman Sebzeler ve bahçe ürünler Patates Meyve Fideleri de içeren diğer bitkiler Hayvancõlõk çõktõlarõ Hayvancõlõk ürünleri Diğer tarõmsal aktiviteler Tarõm dõşõ faaliyetlerden ayrõştõrõlamayan faaliyetler Çõktõlar (pazar fiyatlarõyla) Ürün üzerindeki sübvansiyonlar Brüt çõktõ-temel fiyatlarla (12+13) Ara Tüketim 15 Bitki Enerji Gübre Böcek İlacõ / Zehir Veteriner ürünleri Hayvan gõdalarõ Bakõm Tarõmsal hizmetler Diğer mal ve hizmetler Ara tüketim (toplam) Brüt katma değer- temel fiyatlarla (14-24) Brüt katma değer-cari fõyatlarla Sabit sermayenin kullanõmõ Net katma değer - temel fiyatlarla (25-27) Net katma değer - cari fiyatlarla (26-27) Çalõşan ücretleri Üretime uygulanan diğer vergiler Single payment & other decoupled subsidies Net value added at factor cost ( ) Kira Faiz Toplam Gelir - Tarõm sektöründen elde edilen 35 ( ) Tarõmsal üretimin bir program dahilinde organik üretime dönüştürülmesi Hükümet politikasõdõr yõlõnda bu alandaki çalõşmalarda da bir yavaşlama görülmüştür. Tarõmsal ürünlerin (yiyecek ve içecek dahil) dõş ticaretinde, İngiliz kaynaklõ ürünlerin ihraç edildiği başlõca ülkeler İrlanda Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Almanya, ABD, Kanada ve Japonya dõr. Bu ürünlerin ithal edildiği başlõca ülkeler ise, Fransa, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, İspanya, ABD, Brezilya ve Avustralya dõr. 18

19 Tablo 7 -UK Tarõmõ 2005-Kendine Yeterlilik, Tarõmsal Ürün ve Girdi Fiyat Endeksleri, Verimlilik Endeksi, ve Tarõm Ürünleri Üretici Fiyat Endeksleri Kaynak: Kendine yeterlilik Ortalama UK Tarõmõ Gõda maddelerõnde kendine yeterlilik bütün gõdalarda % yerel tür gõdalarda % Ürün ve girdi fiyat endeksleri Ortalama 2000 = UK Tarõmõ 2005 Tarõmsal ürünlerde üretici fiyatlarõ Tarõmsal girdi fiyatlarõ Verimlilik endeksi Ortalama 2000 = İngiltere'de tarõm Toplam verimlilik Ulusal Ekonomi-Tarõm Ortalama Tarõm ürünlerinin üretici fiyatlarõ Tüketici fiyatlarõ endeksi(2001 = 100) Gõda alkollu içecekler diğer maddeler İmalat sanayi: Küreselleşme, UK nin sanayi alt yapõsõnda önemli bir değişime neden olmuştur. Hõzla büyüyen, rekabetçi Uzakdoğu Asya ekonomilerindeki yatõrõmlar, düşük işgücü maliyetleri ve diğer avantajlar UK de üretilen ürünler ve imalat sanayi sektörü için ciddi bir rekabet sorununu getirmiştir. Bu nedenle, pek çok İngiliz firma Uzakdoğu Asya ülkelerindeki firmalarla stratejik işbirliği geliştirmek ve üretim birimlerini bu ülkelere taşõmak zorunda kalmõştõr. Sanayi sektöründe yatõrõm, yüksek teknoloji ve beceri gerektiren; araştõrma geliştirme faaliyetleri ile desteklenen; yenilikçi-yeni ürünleri ve pazarlarõ hedefleyen bir değişim gerekmiştir. Bu değişime de bağlõ olarak, UK de sanayi üretiminin ekonomi içerisindeki ağõrlõğõ çõktõ (output) ve istihdam (employment) bakõmõndan azalmakta, bunun yerine hizmet sektörü ağõrlõk kazanmaktadõr. Çõktõ bakõmõndan, yaratõlan katma değer temel fiyatlarla incelendiğinde 2005 te imalat sanayinin %-0,8 ve endüstriyel üretimin %-1,7 küçüldüğü, hizmet sektörünün %2,6 büyüdüğü görülmektedir. UK ekonomisinde sanayi sektörü, ekonomiye katkõ bakõmõnda altõncõ sõrada yer alõr. UK nin ihracatõnõn yaklaşõk 2/3 ü bu sektörden yapõlmaktadõr. Sektör ekonomide 3,5 milyon iş yaratmakta, ayrõca milyonlarca bakõm onarõm servis gibi bağlantõlõ iş imkanlarõnõ içermektedir. 19

20 Sektör, toplam araştõrma geliştirme faaliyetlerinin % 75 inden sorumludur. Pazar içerisinde sektör firmalarõndan beklenen; büyüyen bir ekonomide verimli, yenilikçi ve rakabetçi üretim yapabilmeleridir. Bu kritere uymayan firmalarõn üretim faaliyetlerini sürdürmeleri istenilen bir durum değildir. Bu sektörde devlet, firma, sendika, diğer meslek kuruluşlarõ, bölge kalkõnma ajanslarõ ve akademik kuruluşlarõn işbirliği yapmalarõ ihtiyacõ ortaya çõkmõştõr. İngiliz Hükümeti, bu sektörü geliştirmek üzere 2002 yõlõnda Sanayi Stratejisini (Manufacturing Strategy) uygulamaya koymuş, 2004 yõlõnda bu stratejinin gözden geçirilmesini sağlamõştõr. Gözden geçirmede, sektörün gelişmesi için önceliklerin belirlenmesi; performans değerlendirme kriterlerinin oluşturulmasõ; sanayi stratejisinin içerdiği unsurlarla ilgili bir hareket planõnõn hazõrlanmasõ; Hükümet ve sanayi işbirliğini yönlendirmek üzere bir Sanayi Forumu (Manufacturing Forum) oluşturulmasõ kararlaştõrõlmõştõr. UK, Sanayi Stratejisi nin içerdiği unsurlarda (çõktõ/output, yatõrõmlar/investment, yenilikler/innovation, verimlilik/productivity, karlõlõk/profõtability, beceri/skills ) 2005 yõlõnda yaşanan gelişmeler aşağõda özetlenmektedir: Çõktõ: 2005 de sanayi üretiminde 2004 e göre % 0,8 oranõnda bir azalma olmuştur. Yatõrõmlar: 2004 de %2,5 oranõnda artan imalat sanayi yatõrõmõ, 2005 de kararsõz bir seyir izlemiştir. Yenilikler-araştõrma geliştirme: Bu alandaki çalõşmalar 2004 yõlõnda GSYIH nin %1,15 ini oluşturmuştur. Bu oran OECD ortalamasõnõn ve UK de 2003 te kaydedilen oranõn altõndadõr. İşgücü verimliliği: UK deki sanayi işgücü verimliliği 2004 de işe göre ve saat esasõnda sõrasõyla %5,8 ve %5,3 oranlarõnda artmõş ancak, artõş 2005 yõlõnda yavaşlamõştõr. İngiliz Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ (DTI) verilerine göre UK deki işgücü verimliliği Fransa, Almanya ve ABD oranlarõnõn altõndadõr. Karlõlõk: yõllarõnda ortalama karlõlõk %7 civarõnda olmuştur. Çeşitli değerlendirmelere göre, girdi maliyetlerindeki artõşõn çõktõ maliyetlerindeki artõşõn üzerinde olmasõ nedeniyle firmalar karlõlõk değerlendirmesinde sorunlu görünmektedir. Beceri: 2005 de belirli bir seviyede beceriye sahip yetişkin işgücü oranõnda %31 artõş görülmüştür. Belirli bir seviyede beceriye sahip olmayan işgücü oranõ %18,7 den %18,3 e düşmüştür. (Kaynak: Ulaştõrma ve Telekomünikasyon: UK telekomünikasyon sektöründe liberal bir rejime sahiptir. Dünyadaki önemli tedarikçiler, hizmet sağlayõcõlar ve üretici firmalar AB deki faaliyetlerini UK den yönlendirmeyi tercih etmektedir. Sektör yüksek teknolojinin üretildiği ve kullanõldõğõ, araştõrma geliştirme çalõşmalarõnõn sürdürüldüğü bir alandõr. Sektörün rekabete açõlmasõ sonrasõnda British Telecom un (BT) hakimiyeti kaybolmuş, pek çok özel firma ortaya çõkmõştõr. Bu gün itibariyle UK dünyanõn en açõk ve rekabetçi telekomünikasyon sektörüne sahip ülkeler arasõnda yer almaktadõr. Aynõ zamanda, UK telekomünikasyon şirketleri de yurtdõşõnda yaygõn olarak yatõrõm yapmaktadõr. Bu yatõrõmlara örnek olarak Vodafone nin Türkiye deki Telsim şirketini satõn almasõ gösterilebilir. (Kaynak: 20

İNGİLTERE'NİN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ

İNGİLTERE'NİN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ T.C. T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ İNGİLTERE'NİN GENEL EKONOMİK DURUMU HAZİRAN 2006 VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ TEMMUZ 2010 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I...4 1.GİRİŞ...4 2.SOSYAL VE

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2549 ÖİK: 565 TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 lõ Kanun

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ MART 2010 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A 9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A IMKB100 endeksi yõl başõndan bugüne YTL bazõnda %17, ABD dolarõ bazõnda ise %22 oranõnda artarak 45,889 değerine ulaşmõştõr. Her ne kadar Türkiye de 16 Nisan da başlayacak

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... i. KISALTMALAR... iv. ŞEKİLLER... vi. TABLOLAR... vii. GİRİŞ... viii 1. FİNANSAL KRİZLER... 1

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... i. KISALTMALAR... iv. ŞEKİLLER... vi. TABLOLAR... vii. GİRİŞ... viii 1. FİNANSAL KRİZLER... 1 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i KISALTMALAR... iv ŞEKİLLER... vi TABLOLAR... vii GİRİŞ... viii 1. FİNANSAL KRİZLER... 1 1.1. FİNANSAL KRİZLER VE KRİZ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1.1. Kriz... 2 1.1.2.

Detaylı

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR?

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? AVRUPA İÇİN ELDR VİZYONU AMSTERDAM 14 Kasõm 2003 GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-04-417 01 Aralõk 2004 Sayõ : 2004-09

Detaylı

HABERLEŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HABERLEŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2565 ÖİK: 581 HABERLEŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2646-7. (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 DONDURMA SEKTÖRÜ Sayfa No 1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 2.DONDURMA ÜRETİMİ 4 2.1 Dondurma Üretimindeki Yeni Arayõşlar

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 200 ISBN 975 9 2727-7 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2527 ÖİK: 543 İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE İNGİLTERE TİCARİ İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE İNGİLTERE TİCARİ İLİŞKİLERİ T.C. T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ TÜRKİYE İNGİLTERE HAZİRAN 2006 TİCARİ İLİŞKİLERİ İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ...3 1.1 Ekonomik İlişkilerin Genel

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Salih KÖSE(*) Özet: 24 Ocak 1980 ile 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarõ öncesinde ekonomik yapõnõn birbirine benzememesi gerek ekonomik

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN BİRLEŞİK KRALLIK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN BİRLEŞİK KRALLIK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Birleşik Krallık Sağlık Sistemi 515 BİRLEŞİK KRALLIK SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Özlem KARA Ebru KURU Hatice BULUT Gülistan ŞANAL Seyhan GÜNAYDIN

Detaylı

K GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL B

K GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL B TEKSTİL SEKTÖRÜ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ TEMMUZ 2012 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA)

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) EKLER EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) ABD de olağanüstü hal ve afet yönetiminden sorumlu koordinatör kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri Federal Acil Durum Yönetim Kurumu dur (FEMA). FEMA

Detaylı