Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 5, Sayı: 18 ss.39-60, 2009 Uluslararası Hukukun Temelleri ve Francisco De Vitoria Ertuğrul UZUN * - Elif UZUN ** Özet İspanyol ilahiyatçı Francisco de Vitoria, modern uluslararası hukukun gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Uluslararası hukuk literatüründe sıklıkla kendilerine değinilen Suarez ve Grotius gibi kuramcılar, Vitoria nın görüşlerine dayanmaktadırlar. Vitoria, döneminin Papa ve İmparator merkezli dünya görüşüne rağmen, yeni keşfedilen Amerikan yerlilerini siyasal varlıklar olarak kabul etmiştir. Bu kabul, modern uluslararası hukuka düşüncesini olanaklı kılmıştır. Vitoria aynı zamanda, savaş ilanının haklı nedenleri ile savaşta uyulması gereken kurallar hakkında önemli görüşler ileri sürmüştür. Vitoria nın ortaya koyduğu kurallar, haklı savaş kuramının ve savaş hukukunun gelişimi açısından önemli bir aşama olarak görülmelidir. Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk Tarihi, Francisco de Vitoria, Salamanka Okulu, Sömürgecilik GİRİŞ Uluslararası hukuka ilişkin sorunlar, umulduğunun aksine her geçen gün karmaşıklaştıkça, kuramsal tartışmalara olan ilgi de artmaktadır. Uluslararası hukukun günümüzdeki anlam ve görünümüne ilişkin tartışmaların yanında, küresel düzeyde yürütülen kuramsal uluslararası hukuk tartışmalarına katılmak isteyenler, Türkçede nispeten daha az ele alınmış olan tarihsel-kuramsal bilgiye derin ihtiyaç hissetmektedir. Elinizdeki makale, haklı bir şekilde uluslararası hukukun babası olarak isimlendirilen 16. yüzyıl İspanyol ilahiyatçı Francisco de Vitoria nın modern uluslararası hukuka yaptığı katkıyı ele almaktadır. Vitoria, İspanyol savaşçıların yeni dünyada yaptıkları fetihlerin getirdiği sorunları bir ilahiyatçı olarak ele alırken, döneminin hâkim düşüncesinin sınırlarını Papa ya, İmparator a ve İspanya Krallığına rağmen zorlamış, çok daha yakın tarihli gibi düşündüğümüz bazı konularda önemli görüşler ileri sürmüştür. Alanın diğer öncülerine oranla karan- * Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD. ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Devletler Umumi Hukuku ABD. 39

2 E. Uzun E. Uzun lıkta kalmış olmakla birlikte 1, Suarez ve Grotius gibi isimler üzerinde etkili olmuştur. Makale, biyografik bilgilerle başlamakta, bunu takiben de Vitoria nın düşüncelerini ileri sürdüğü dönemi aydınlatmaya yönelik kısa bir tarihsel arkaplan sunmaktadır. Makalenin ana gövdesini oluşturan kısım, ilk üç kısmın ardından dört başlık altında sunulmaktadır. Bu başlıklar sırasıyla, (1) Vitoria nın ius gentium kavramını nasıl ele aldığını açıklamakta; (2) uluslararası hukuk açısından önem taşıyan bir gelişme olarak Amerikan yerlilerinin Vitoria tarafından siyasal varlıklar biçiminde tanınmasını incelemekte; (3) yerliler ve İspanyollar arasındaki ilişkilerin düzenine ilişkin Vitoria nın getirdiği kuralları aktararak yerlilere savaş ilan edilmesinin haklı nedenlerini ele almakta ve (4) Vitoria nın tevarüs ettiği birikimi sistemleştirerek belirgin bir biçimde ortaya koyduğu haklı savaş kuramını incelemektedir. BİYOGRAFİK NOTLAR Francisco de Vitoria, Domoniken bir ilahiyatçıdır yılları arasında, her ikisi de İspanya nın kuzeybatısında bulunan Alava eyaletine bağlı Vitoria (bugünkü resmi adı Vitoria-Gasietz) şehrinde yahut Kastilya ya bağlı Burgos şehrinde doğan Vitoria, temel eğitimini Burgos ta tamamladıktan sonra 15 yıl süreyle ( ) Fransa da çalışmalarına devam eder. Bu dönem, Vitoria nın daha sonra dile getireceği düşüncelerinin oluşumunda büyük öneme sahiptir. 2 Vitoria burada, üç hareketin, Erasmus un hümanizminin, nominalizmin ve Tomizm in etkisinde kalmıştır: 3. İspanya ya 1523 te dönen Vitoria, Amerika ya giden İspanyol fatihler conquistadors- ve Dominiken misyonerler ile ilgili önemli bir merkez olan Valladolid de öğretmen olarak çalışmaya başlar. Bundan üç yıl sonra, 1526 da, Salamanka Üniversitesi nde teoloji kürsüsüne, bir öğretim üyesinin alabileceği en 1 Türkçe literatürde Vitoria, uluslararası hukuk alanındaki az sayıdaki kitapta, ya doğal hukuk okulu içerisinde isminin zikredilmesi yahut da kendisine dair pek az bir bilgi verilmesi suretiyle yer alır. Söz konusu kitapların kapsam ve amaçları dikkate alındığında, bu, anlaşılabilir bir durumdur. Türkçede Vitoria yı merkeze alan iki önemli çalışma bulunuyor. Bunlardan ilki, C.B. Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2005). Kitapta, dönemin diğer önemli düşünürleri arasında, Vitoria ya kayda değer bir yer ayrılmış. İkinci çalışma ise, A. Albayrak ve C. Deveci, Ortaçağ Sonunda Evrensel Hukuk Arayışı ve İnsan Hakları: Vitoria nın Siyaset Kuramı, Doğu Batı, Yıl: 8, Sayı: 33, Ağustos, Eylül, Ekim Elinizdeki makale, söz konusu çalışmalar gibi ilk elden Vitoria nın yazılarını temel aldığından, bu çalışmalara ancak yaptıkları değerlendirmeler konusunda atıf yapacağız. Vitoria nın karanlıkta kalışı, Türkçe literatüre has bir durum değildir. Vitoria nın batı kaynaklı literatürde dikkat çekmesi de, oldukça yakın tarihlidir. Akal bu olguyu, din kaynaklı düşüncenin kasıtlı olarak görmezden gelinerek akılcı Grotius un öne çıkarılmasına bağlar. Bkz. Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, s Bkz. Stephen F. Brett, The Justification of Slavery: A Comparative Study of the Use of the Concepts of Jus and Dominium by Thomas Aquinas, Francisco de Vitoria and Domingo de Soto in Relationship to Slavery, Yayınlanmamış doktora tezi, (Washington D.C.: The Catholic University of America, 1987), s. 108; Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, s. 32-3; Albayrak ve Deveci, Ortaçağ Sonunda Evrensel Hukuk Arayışı, s. 261; Ramón Hernández, The Internatialization of Francisco de Vitoria and Domingo de Soto, Fordham International Law Journal, Vol. 15, , s Hernández, The Internatialization, s

3 Uluslararası Hukukun Temelleri ve Francisco De Vitoria üst derece olan Catedra de Prima olarak atanır. Vitoria, dile getirdiği düşünceler ve eğitim tarzı açısından öne çıkar ve etrafında, üniversitedeki diğer öğretim üyelerinden ve öğrencilerden oluşan bir cemaat meydana gelir. Vitoria nın ilk işi, teoloji hocalarının geleneksel olarak okuttuğu Peter Lombard ın Sententiae isimli kitabını, Thomas Aquinas ın Summa Tehologiae si ile değiştirmek olmuştur. Diğer öğretim üyeleri de, Vitoria yı takip etmişler, ancak bu değişiklik 1561 e kadar üniversite yönetimince resmen kabul görmemiştir. 4 Agustiniusçu Lombard ın metninin yerini Aquinas kitabına bırakması, rasyonalizmin salt din temelli hukuk düşüncesine karşı kazandığı bir zaferdir. Hukuk alanındaki rasyonalizm, bütün sınırlarına rağmen, halka ait otoritenin yöneticiler eliyle kullanıldığı, yöneticilerin belli ilkelerle sınırlı olduğu düşüncesine giden bir yolun açılmasını sağlar. 5 Vitoria sadece bir öğretim üyesi olarak üniversite camiasında saygın bir konum kazanmakla kalmaz; İmparator V. Carlos un danışmanlığını yapar. Hatta V. Carlos, bizzat Vitora ya hitaben mektuplar yazar ve bazı konularda görüşlerini sorar de V. Carlos, Vitoria nın Trente ilahiyatçılar toplantısına katılmasını ister ancak Vitoria rahatsızlığını ileri sürerek toplantıya katılmaz. 7 Vitoria, 1546 da, Salamanka da ölür. Vitoria, kendisine uluslararası hukukun babası unvanını kazandıran düşüncelerini, üniversitesinin tüm öğretim üyelerinin her yıl kendi seçecekleri konularda diğer öğretim üyeleri ve öğrenciler karşısında bir konuşma yapmalarına yönelik uygulaması çerçevesinde verdiği konferanslarda dile getirmiştir. Vitoria nın on üç konuşması öğrencileri tarafından not edilmiş, bu notlar da bizzat Vitoria tarafından gözden geçirilmiştir. 8 Bu 13 konuşmadan özellikle ikisi, De indis recenter inventis [Yeni Keşfedilen Yerliler Üzerine-bundan sonra De indis] ve De iure belli Hispanorum in barbaros 9 [İspanyol Savaşçıların Barbarlarla Yaptığı Savaşın Hukuku Üzerine-bundan sonra De iure belli], uluslararası hukukla ve savaş hukukuyla ilgilidir. 10 Vitoria De indis te, öncelikle, yerlilerin özgürlük, mülkiyet, ülkesel toprak ve kendilerini yönetme haklarına değinir. Konuşma, Yenidünyanın İspanyollarca iş- 4 Bkz. Hernández, The Internatialization, s ; Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, s. 35; Brett, The Justification of Slavery, s. 112; James Brown Scott, The Modern Law of Nations and Its Municipal Sanctions, Georgetown Law Journal, Vol. 22, No.2, 1934, s Bkz. Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, s V. Carlos, teyzesi Aragónlu Catherina nın İngiltere kralı VIII. Henry den boşanması konusunda görüşünü ister da, Vitoria ya mektup yazan imparator, yerlileri eğitecek ve Hıristiyanlaştıracak din bilginleri önermesini ister. Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, s. 33-4; Frenando de los Rios, Francisco de Vitoria and the International Community, Social Research, C. 14, No.1, 1947, s Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, s. 33-4; ; Brett, The Justification of Slavery, s. 115; Hernández, The Internatialization, s Brett, The Justification of Slavery, s. 118; Hernández, The Internatialization, s Konuşmaların başlıkları, notları tutan öğrencilerce veya yayıncılarca konulmuştur. De indis recenter inventis, De indis recenter inventis relectio prior veya De indis Prior olarak da bilinir. De Iure Belli ise, De indis, sive de jure belli Hispanorum in barbaros, relectio posterior adıyla da anılmaktadır. 10 Bu makalede, Vitoria nın günümüze ulaşan 13 relectio sunun yedisinin İngilizce çevirisini içeren bir kitabı temel alacağız: Francisco de Vitoria, Political Writings, Ed. A. Pagden ve Jeremy Lawrance, (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). 41

4 E. Uzun E. Uzun gal edilmesinin haklı ve haksız yönlerinin ele alınmasıyla devam eder. İşgalin bazı haksız yönlerinin bulunduğunun belirtilmesi, pek tabii ki, pek çok kimseyi rahatsız etmiştir, zira, Vitoria böylece, İmparatorun mutlak iktidarını sınırlamış olmaktadır. 11 De indis ten altı ay sonra, Vitoria ikinci önemli konuşması De iure belli yi sunar. De iure belli nin ana konusu, savaş ilanının haklı nedenlerine ilişkindir ve Vitoria bu konuda hiç de alışılmamış sınırlardan bahsetmektedir. Vitoria nın doğrudan bir müdahale ile karşılaşıp karşılaşmadığı tam olarak bilinmemekle birlikte, ikinci konuşmasından birkaç ay sonra, Salamanka Dominiken manastırı yöneticisi, Kral V. Carlos tan, cemaatinden bazı kişilerin İspanya nın yerliler üzerindeki haklarına ilişkin görüşler beyan ettiğinden hareketle bu beyanlara ilişkin tüm yazıların toplanarak kendisine gönderilmesini ve kendisinin açık izni olmadıkça bu tip konuların halka açık bir şekilde bahis konusu edilmemesini emreden bir mektup alacaktır. 12 TARİHSEL ARKAPLAN: KOLONİZASYON VE İSPANYA Kristof Kolomb 13, 1492 de daha önce keşfedilmemiş Amerikan adalarına ulaştığında, İspanya Krallığını, Ferdinand ve Isabella yı temsil etmektedir. Bu keşif ve sahiplenmeye karşı Portekiz Kralı, Papa V. Nicholas ın 1452 ve 1454 te, Papa IV Sixtus un 1481 de ve Papa VIII. Innocentius un 1484 te Portekiz e tanıdığı hak ve imtiyazların çiğnendiğini ileri sürer. Ferdinand ve Isabella, sorunun ancak Papa nın yeni bir kararıyla çözülebileceğini söyler. Bunun üzerine Papa VI. Alexander, 3 Mayıs, 4 Mayıs ve 23 Eylül 1493 tarihli üç kararıyla, Yenidünyayı Portekiz ve İspanya arasında paylaştırır. Buna göre, Moritanya ve Senegal in batısına düşen Yeşil Burun Adaları nın (Cabo Verde) 100 fersah batısından geçen kutuplar arasında çizilen bir çizgi esas alınıyor, bu çizginin batısı İspanya ya, doğusu ise (elbette Avrupa hariç) Portekiz e ait oluyordu. Bu haliyle Güney Amerika nın en doğudaki kısmı dışında bütün bir kıta İspanya ya veriliyordu. (Kararın İspanya yı kayırması ile Papa VI. Alexander ın İspanya doğumlu olmasını tesadüf olarak değerlendirmek pek mümkün görünmüyor.) Portekiz Kralı nın bu kararlara itirazı ve baskısı kısa sürede sonuç verdi ve İspanya ile Portekiz arasında, 1494 te Tordesillas Andlaşması akdedildi. Andlaşmayla esas alınan çizgi 370 mil daha batıya alınıyor, Portekiz e ait saha genişletiliyordu. Ancak bu bile, İspanya ya, Brezilya dışında bütün Amerika kıtasını, hatta Pasifik Okyanusu nu veriyordu 14. Denizlerdeki ve Yenidünyadaki bu mücadele, çok iyi bilindiği gibi, basit bir yayılma tutkusundan kaynaklanmıyordu. Keşif ve fetih hareketlerinin aktörlerinin her birisi kendince amaçlara sahipti. Doğu ya giden ticaret yollarının Osmanlı 11 Hernández, The Internatialization, s Ibid., s. 1041; Brett, The Justification of Slavery, s. 115; Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, s. 34; Rios, Francisco de Vitoria and the International Community, Social Research, s İtalyan (Ceneviz) asıllı denizcinin asıl adı Cristoforo Colombo. İspanyollar Cristóbal Colón, Portekizliler ise Cristóvão Colombo olarak biliyorlar. 14 Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, s. 88; Ahmet Halûk Atalay, Uluslararası Hukukun Oluşumu İlk Küreselleşme Dönemi , (İstanbul: Göçebe Yayınları, 1997), s. 33-5; Marc Ferro, Sömürgecilik Tarihi, Çev. Muna Cedden, (Ankara: İmge Kitabevi, 2002), s. 101; Akif Emre Öktem, Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü, (Ankara: Liberte Yayınları, 2002), s

5 Uluslararası Hukukun Temelleri ve Francisco De Vitoria İmparatorluğu nun tekeline geçmesi, Avrupa yı yeni yollar aramaya mecbur bırakmıştı. Bu yolların bulunmasında Portekiz öncü rolü oynamış, önce Afrika nın batı kıyılarına ulaşılmış, arkasından da 1488 de Bartholomeu Diaz, Afrika yı güneyden dönerek Hint Okyanusu na açılmıştı. Bu yol, Vasco de Gama yı, Hindistan a ulaştıracaktır. Bulunan bu yeni yol, kaybedilen eski yola bir alternatifti. Ancak Kolomb un iddiası, sürekli batıya gidildiği takdirde, daha kolay bir şekilde Hindistan a ulaşılacağı idi. Kolomb, Isabella ve Ferdinand ı, altınla döneceği yeni yerler keşfedeceği vaadiyle yapacağı sefer için finansman sağlamaları yönünde ikna etti. Her ne kadar vaat edilen altın ilk başta gelmediyse de, yeni yerler keşfedilmişti. Bu ilk keşfin arkasından uzun sayılmayacak bir sürede, Güney ve Orta Amerika ile Meksika da İspanyol topraklarına katılacak, İspanya ya önemli ölçüde altın ve köle gelecektir. Bu arada, yeni keşfedilen yerler, daha keşfedilecek pek çok yerin olduğunun da habercisiydi. İspanyol fatihler, faaliyetleri için Papa dan icazet almışlardı, hatta bu Yenidünyanın Hıristiyanlaştırılması ve barbarların eğitilmesi için teşvik ediliyorlardı (evanjalizasyon). Üstelik keşfedilen topraklar Kralın oluyor, ancak kâşifler bu topraklarda ayrıcalıklı haklara sahip oluyorlardı (encomienda 15 ). VITORIA DA IUS GENTIUM KAVRAMI Pek tabii ki, Vitoria da ne isim ne de günümüzdeki hatta klasik dönemdeki- anlamıyla bir uluslararası hukuk kavramını bulmak mümkündür. Eğer modern uluslararası hukukun asli süjeleri eşit ve egemen devletler ise, buna uygun bir kavrayışın ortaya çıkması için, böyle bir dünyanın en azından Avrupa da- ortaya çıkmasını beklemek gerekecektir. Bu açıdan Vitoria ve çağdaşları, bir geçiş dönemini temsil ederler. Doğum sancıları sıklaşmaya başlamışsa da, henüz Avrupa nın ulus devletleri ortaya çıkmamıştır. Hıristiyanlığın karakterize ettiği Avrupa topluluklarının ilişkileri, bir Avrupa Kamu Hukuku nu yansıtmaktadır, uluslararası hukuku gerektirecek bir düzeni değil. 16 Ancak günümüzde uluslararası hukuk anlamında da kullanılan Latince bir ifade, ius gentium, Vitoria tarafından yerlilerle olan ilişkiler ve yerlilerin hakları konusunda kullanılır. Her ne kadar bu kullanım bazı araştırmacıları oldukça heyecanlandırmış ve modern uluslararası hukukun inşası kavimler hukuku olarak 15 Encomienda sistemiyle, Yenidünya toprakları ve topraklar üzerinde insanlar, fethe katılanlar arasında paylaştırılıyordu. Sistemin temelde üç işlevi vardı: 1) İmparatorluğun kurucuları ve bir veya daha fazla takip eden nesilleri ödüllendiriliyor; 2) kendisine hak verilen kişi encomienda arazisinin civarında oturmaya zorlanarak yerleşim ve koloninin devamlılığı sağlanıyor ve 3) toprağın ve ahalinin savunması sağlanıyordu. Encomienda ile kendilerine hak verilenlerin, encomender lerin özel şahısların olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bkz. Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, s. 151; Atalay, Uluslararası Hukukun Oluşumu, s. 32; H. Allen Anderson, The Encomienda in New Mexico , New Mexico Historical Review, C. 60, S. 4, October 1985, s Ayrıca bkz. Hans J. Prem, Spanish Colonization and Indian Property in Central Mexico, , Annals of the American Geographers, Vol. 82, No. 3, September 1992, s ; Ali Friedberg, Reconsidering the Doctrine of Discovery: Spanish Land Acquisition in Mexico ( ), Wisconsin International Law Journal, Vol. 17, 1999, s Bkz. Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, s. 42; Atalay, Uluslararası Hukukun Oluşumu, s

6 E. Uzun E. Uzun ius gentium un kullanımına ve dolayısıyla da Vitoria ya bağlanmışsa da, Vitoria nın uluslararası hukukun doğuşuna hizmetini daha derinde aramak gerekecektir. Hukukçular ius gentium kavramına daha çok Roma Hukuku incelemelerinden aşinadır. Bilindiği üzere Roma, önceleri bir şehir devleti civitas; şehrin hukuku, yani şehirlilerin hukuku da ius civile idi. Yabancılar, Roma vatandaşı olmadıklarından, ius civile nin sağladığı korumadan yararlanamıyorlardı. 17 Devletin genişlemesi, başka hukukların geçerli olduğu toprakların ele geçirilmesi ve ticari hayat yabancıların daha çok ve sık Roma ya gelmesini gerektirmiş, bu tüccarların korunması, Roma nın da çıkarını oluşturmaya başlamıştı. Her ne kadar ele geçirilen yeni topraklarda eski hukuklar geçerliliklerini yitirmediyse de, Roma vatandaşları ile yabancılar arasındaki özellikle ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların halli için, yeni bir yaklaşım gerekiyordu. Roma Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan yabancılar praeator u (praetor peregrinus), Romalılarla yabancılar ve değişik kökenli yabancılar arasında hukukî işlemler dolayısıyla doğan anlaşmazlıkları çözmekle görevliydi. Böylece, Roma yurttaşları yanında, yabancılara da uygulanabilen birçok yeni hukuk kuralı ortaya çıktı. Romalılar bu kuralların tümüne, Ius Gentium (kavimler hukuku) adını vermişlerdir. 18 Şunu da belirtmek gerekiyor: ius gentium, doğası itibariyle, aile hukuku veya miras gibi meselelerden çok, ticari ve akdi ilişkilere ilişkin bir özel hukuk alanını düzenler. 19 Ius gentium un tarihsel olarak ortaya çıkışı böyle olmakla birlikte, düşünsel temeli, Aristo dan başlayan bir ayrımdır. Aristo, iki tür hukuktan doğal hukuk ve geleneksel (pozitif, insan yapımı) hukuk tan bahseder. 20 Bazı Roma hukukçuları ise, ius gentium u, Aristo nun doğal hukukuyla eş tutarlar. 21 Ayrıntıları konumuzun dışında kalmakla birlikte, çeşitli Roma hukukçularının doğal hukuk ve ius gentium ilişkisi üzerine bazen çelişkili bazen de karşıt görüşler ileri sürdüğünü de söylemek gerekiyor. 22 Yukarıda aktardığımız kavramsal ayrımları kullanarak, Vitoria nın, ius gentium u, doğal hukuktan ayrı gördüğünü söylememiz gerekiyor. Vitoria, Thomas Aquinas ın Secunda Secundae isimli eseri üzerine yaptığı yorumlarda, Aquinas ı izleyerek, bizzat kendisi eşitlik ve adalet türünden olanları doğal hukuka dâhil ederken, bir başka şeye atıfla denkleştirilmiş şeyleri ius gentium a dâhil eder Özcan Karadeniz, Roma Hukuku, Tarihi Giriş-Kaynaklar-Genel Kavramlar-Şahsın Hukuku-Hakların Korunması, (Ankara: AÜHFY, 1977), s. 91; Haluk Emiroğlu, Ius Gentium (Kavimler Hukuku), (İstanbul: Değişim Yayınları, 2007), s Karadeniz, Roma Hukuku, s. 93. Ayrıca bkz. Emiroğlu, Ius Gentium, s Emiroğlu, Ius Gentium, s Aristoteles, Retorik, Çev.: Mehmet H. Doğan, (İstanbul: YKY, 1998), s. 82 ( İki tür yasa derken özel yasayı ve evrensel yasayı kastediyorum. Özel yasa, her topluluğun kendi koyduğu ve kendi üyelerine uyguladığı yasadır: bunların bir kısmı yazılı, bir kısmı değildir. Evrensel yasa doğanın yasasıdır. Çünkü herkesin bir dereceye kadar sezdiği gibi, gerçekten de, bütün insanları, hatta birbiriyle birlikteliği ve anlaşması olmayanları bile bağlayan bir doğal adalet ve adaletsizlik vardır. ). 21 F.S. Ruddy, Jurisprudence-Jus Gentium and the Origin of International Law, Loyola Law Review, Vol. 33, , s Ius gentium un kavramsal ve tarihsel gelişimi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Emiroğlu, Ius Gentium, s ; Brett, The Justification of Slavery, s Brett, The Justification of Slavery, s

7 Uluslararası Hukukun Temelleri ve Francisco De Vitoria Örneğin, özel mülkiyet eşyanın veya kişilerin yahut da bizzat bu kurumun doğasında bulunan bir eşitlik yahut adalet normu nedeniyle değil, toplumun huzur ve uyumuna katkısı, hatta özel mülkiyetin bulunmadığı toplumda huzur ve uyumun imkânsız olması nedeniyle, ius gentium uyarınca var olur. 24 Başka bir anlatımla, doğası itibariyle adil olmayan, ancak adalet karakteri akılla ulaşılmış insan yapımı yasalardan kaynaklanan kurum ve uygulamalar, doğal hukuka değil, ius gentium a aittirler. Ius gentium um doğal hukuktan ayrı olmasının ortaya konmasından sonra çözümlenmesi gereken bir başka sorun, ius gentium un doğal hukukun mu yoksa pozitif hukukun mu parçası olduğudur. Vitoria ya göre ius gentium, doğal hukuktan çok pozitif hukuka yakındır. Hatta Vitoria, ius gentium u geniş yorumlamak suretiyle doğal hukuktan ayrıştırılamaz hale getirenleri eleştirmektedir. 25 Peki, nedir ius gentium? Vitoria, Aquinas gibi, kavramın kökeni konusunda Roma hukukçularına atıf yapar. Roma hukukçuları arasında, yukarıda da belirttiğimiz gibi, değişen anlayışlar varsa da, evrensel, herkes için geçerli, Roma hukukunun üstünde bir kurallar bütününden bahsedildiği açıktır. 26 Roma hukukçularından Gaius, ius gentium u şu şekilde tanımlar: Kanunlar ve örf ve adetlerle yönetilen bütün kavimler, kısmen kendi hukuklarından ve kısmen de bütün insanlar için ortak olan hukuktan yararlanırlar: çünkü bir kavmin kendisi için oluşturduğu hukuk, o devlet vatandaşlarına özgü bir hukuktur ve ius civile, yani vatandaşlara uygulanan hukuk olarak anılır; buna karşılık, doğal akıl (ratio naturalis) gereğince bütün insanlara [bütün insanlar arasında-inter omnes homines] ve bütün insanlar (kavimler) tarafından aynı şekilde uyulan hukuk ise ius gentium, yani bütün kavimlere ortak olan hukuk olarak anılır. Roma vatandaşları da kısmen kendi hukukunu, kısmen de bütün insanlara ortak olan hukuku kullanır. 27 Vitoria ise, Gaius un tanımına uygun bir şekilde, ius gentium u şöyle tanımlar: Bütün dünya, ki bir anlamda siyasal topluluktur o da, bütün insanlar için adil ve uygun olan kanunlar yapmaya muktedirdir; işte ius gentium u bu kanunlar oluşturur. 28 Vitoria nın, İspanyolların barbarların ülkesindeki ticaret hakkını delillendirirken ius gentium a yaptığı göndermenin bu noktada anılması gerekiyor:...ius gentium da, bir şahsa ait olmayan bir eşya (res nullius), Ferae bestiae (Instituones II ) kuralına göre onu ilk alanın mülkiyetine geçer; dolayısıyla, karadaki altın yahut denizdeki inci yahut da nehirlerdeki herhangi bir şey başkası tarafından alınmamışsa, ius gentium a göre, aynı denizdeki küçük balıklarda olduğu gibi, onları ilk alana ait olacaktır. Doğal hukuktan çıkarılması, bağlayıcı hakların uygulanmasını mümkün kılmak için açıkça yeterli olan, kavimler hukuk temelinde 24 Brett, The Justification of Slavery, s Brett, The Justification of Slavery, s Emiroğlu, Ius Gentium, s T. Rado, Gaius, Institutiones, Borçlar Kısmı, (İstanbul, 1953), s. 3 ten aktaran: Emiroğlu, Ius Gentium, s. 44. Köşeli ayraç içerisindeki açıklamayı biz ekledik. 28 Vitoria, On Civil Power (De potestate ciuli), Political Writings, s

8 E. Uzun E. Uzun belirlenecek pek çok şey bulunuyor. Ancak doğal hukuktan çıkarılmadığı durumda dahi, dünyanın daha büyük olan kısmının rızası, ius gentium u bağlayıcı yapmaya yeterlidir, özellikle bütün insanların ortak faydası söz konusu olduğunda. Yaratılıştan yahut dünyanın Tufanla yeniden şekillenmesinden sonra, insanların çoğunluğu elçilerin güvenliğinin her yerde çiğnenemez olması gerektiğine, denizin ortak mülkiyette olması gerektiğine, savaş esirlerinin köleleştirilmesi gerektiğine ve bunun gibi, yabancıların ülkeden atılmasının uygun olmadığına karar vermiş iseler, azınlık aynı görüşte olmasa bile, bütün bunlar yasa gücündedir. 29 Bu ayrımların önemi büyük olmakla birlikte, belirtilmesi gereken çok önemli bir nokta, ius gentium un bağlayıcılığı, özellikle dinen, vicdanen bağlayıcı olup olmadığı meselesidir. Vitoria ya göre, ius gentium, hukuki yükümlülükler kadar ahlaki yükümlülükler de yükler 30 : ius gentium u ihlal edenler, ister barışta ister savaşta olsunlar, ölümcül bir suç işlemiş olurlar. 31 Vitoria nın, ius gentium un ahlaki bağlayıcılığı konusunda iki örnek verir. İlk örnekte, ius gentium, milletlerin/devletlerin elçilere saygı göstermek zorunda olduğunu söyler. Elçilerin rolü, barışın sağlanması ve korunmasıdır; barışın tesisi doğal hukukun da gereğidir; dolayısıyla, elçilere saygı gösterilmesi, doğal hukukun bir gereğiyle uyumludur. 32 Vitoria ya göre, doğal hukuk ius gentium olmaksızın muhafaza edilemez. İkinci örnek ise, savaş esirlerinin köleleştirilmesiyle ilgilidir. Kölelik, normal zamanlarda yasaktır; ancak öldürmektense, köleleştirmek daha iyidir. Genel Ortaçağ düşüncesinin devamı olan bu görüşe, Vitoria, eklemede bulunur: köleleştirmenin meşru sayılabilmesi için, savaşın haklı olması gerekir. 33 Peki ius gentium ortadan kaldırılabilir mi? Vitoria ya göre, ius gentium bütün bir dünyanın uzlaşmasını temsil eder, öyleyse değiştirilmesi için de böyle bir uzlaşmaya gerek vardır. Böyle bir uzlaşmanın tesis edilmesi kavranabilir olmadığına göre, ius gentium ortadan kaldırılamaz. 34 Nihayet, Vitoria nın bazı araştırmacıların büyük önem verdiği bir ius gentium tanımına gelelim. Vitoria De indis te, bundan sonraki başlık altında ele alacağımız bir konuda, İspanya nın Yenidünyadaki fetihlerinin haklı ve haksız nedenlerini ele alırken, Gaius un Institutiones inden alıntı yapar. Buna göre, ya doğal hukuk yahut da doğal hukuktan çıkarsanan ius gentium, Doğal aklın bütün kavimler/milletler arasında tesis ettiği hukuk anlamına gelir. 35 Ne var ki Gaius, bütün kavimler/milletler arasında (inter omnes gentes) dememiş, bütün insanlar arasında (inter omnes homines) demişti. Bu kullanım, bilinçli bir tercih miydi, yoksa sadece bir sözcüğün yanlış kullanılmasından mı ibaretti? Vitoria bir iktibas yaptığına ve Gaius a açıkça atıf yaptığına göre, kastı Gaius un sözlerini tekrarlamaktan ibaret olmalı. Bu açıdan, homines yerine gentes 29 Vitoria, On the American Indians (De indis recenter inventis relectio prior), Political Writings, s Brett, The Justification of Slavery, s Vitoria, On Civil Power (De potestate ciuli), Political Writings, s Vitoria, On Civil Power (De potestate ciuli), Political Writings, s Brett, The Justification of Slavery, s Ibid., s Vitoria, On the American Indians (De indis recenter inventis relectio prior), Political Writings, s

9 Uluslararası Hukukun Temelleri ve Francisco De Vitoria sözcüğünü kullanmış olması, tek başına, en azından uluslararası hukukun kavramsallaştırılması anlamında bir anlam ifade etmez. Nitekim bu kullanımın yanlış hatırlamaya dayandığı da, pek çok araştırmacı tarafından işaret edilmektedir. 36 Bazı yazarlar ise, Vitoria nın ius gentium u kullanım şeklini, uluslararası hukukun kavramsallaştırılması olarak görmüş, hiç değilse, bu yolu açtığını söylemişlerdir. 37 Ne var ki, kavramsal kullanım açısından ius gentium, bizi modern uluslararası hukukun doğuşu anlamında bir yere götürdüğünü söylemek zor. Her ne kadar bazı ius gentium örnekleri (elçiler ve savaş hukuku), Vitoria nın kavramı uluslararası hukuk bağlamında kullandığını düşündürüyor gibiyse de, başka yerlerde, tam da Roma Hukuku nun ele aldığı özel hukuk alanında da ius gentium a atıf yapacaktır. Ne var ki, Vitoria yı modern uluslararası hukukun doğuşu açısından önemli kılan başka görüşleri bulunmaktadır. Diğer kısımlarla bağlantı kurmak açısından, bu kısımdaki tartışmamızı şu tespitle sonlandıralım: Ius gentium, Vitoria da, nitelik itibariyle doğal hukuktan ayrı olmakla birlikte, neredeyse doğal hukuka özdeş bir muamele görür. Zira ius gentium, doğal hukuku korumak için zorunludur; çoğu zaman doğal hukuka ve ilahi hukuka hizmet eder. Üstelik insan yasalarına yakınsa da, insan yasaları gibi değiştirilemez, zira böyle bir değişiklik için bütün insanların rızasını almak gerekecektir. Ve nihayet, ius gentium a uymamak, ölümcül bir günah işlemek demektir. Bu ise, açıkça insanlar tarafından yapıldığı söylenen hukukun değiştirilmesinin neredeyse imkânsız hale getirilmesi ve bir anlamda kutsallaştırılması anlamına gelir. Oysa modern hukuk düşüncesi, hukuk alanındaki gelişmeyi, yasaların değişebilirliğinin kabulüyle sağlayacaktır. YERLİLERİN SİYASAL VARLIĞININ KABULÜ VE HAKSIZ SAVAŞ NEDENLERİ Esasında yerlilerin siyasal varlığının, daha geniş bir ifadeyle kamusal ve özel anlamda mülkiyet sahibi olma kabiliyetlerinin (dominium 38 ) tartışılması, Vitoria nın orijinal sunumunda, Kilise nin yetki sahasına getirilen itirazların gerekçesini oluşturur. Bir anlamda, yerlilerin mülkiyet sahibi olabileceklerinin kabul edilmesiyle, Kilisenin yetki sahası da daraltılmış olur. Daha önce de belirttiğimiz üzere, keşfedilen topraklar ve bu topraklar üzerindeki insanlar ve mallar, Papa tarafından kendilerine bahşedildikleri düşüncesiyle fatihler tarafından hiçbir sınır tanınmaksızın sahipleniliyordu. Uygulamaların vahşet boyutuna ulaşması, bizzat buraya giden bazı din adamlarının tepkisini çek- 36 Ör. E. Nys, Le Droit International, V, I, Bruxelles-Paris, 1940, s. 52 den aktaran: Brett, The Justification of Slavery, s. 142; Arthur Nussbaum, A Concise History of the Law of Nations, (New York: MacMillian Company, 1962), s Örneğin Akal şöyle der: Deyim yerindeyse, Vitoria, bu bağlamda, devlete ve ulusa karşı, uluslarüstü ya da uluslardışı hukuku, daha doğrusu insan toplulukları arası hukuku ilk kez kuramsallaştıran düşünürdür. Bkz. Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, s. 42. Aynı zamanda bkz. Öktem, Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü, s Vitoria nın dominium u sadece malik olma anlamında değil, hâkimiyet ve tasarruf yetkisi anlamlarında da kullandığını belirtmemiz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için bkz. Brett, The Justification of Slavery, s

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Çeviren: Melih Yürüşen Not: Eser Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. 1 İçindekiler Sayfa 3 John Locke a Dair- Locke un Hayat Hikâyesi 6 Hoşgörü Üstüne

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Kant ın Ebedi Barış Üzerine Denemesinin Günümüze Yansıması

Kant ın Ebedi Barış Üzerine Denemesinin Günümüze Yansıması Kant ın Ebedi Barış Üzerine Denemesinin Günümüze Yansıması Prof. Dr. Enver BOZKURT * GİRİŞ İlkçağlardan bu yana insanlar arasında çekişmelerin devam ettiği görülmektedir. Siyasi birimlerden en önemlisi

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir.

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir. SUNUŞ Yargının üç kurucu unsurundan biri olan bağımsız savunmayı özgürce temsil eden avukatların kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü barolar (Avukatlık Kanunu Madde 95/21) ve tüm baroların katılımı

Detaylı

Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Devletler Arasında Egemenlik Đlişkisi

Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Devletler Arasında Egemenlik Đlişkisi Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 6, Sayı: 24 ss.55-76, 2010 Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Devletler Arasında Egemenlik Đlişkisi Muzaffer AKDOĞAN Özet Egemenlik olgusu, Uluslararası Hukuk disiplininin

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir?

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir? Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard Devlet Ne Değildir? Devlet neredeyse evrensel olarak topluma hizmet kurumu olarak görülür. Bazı teorisyenler Devleti toplumun ideal örneği olarak yüceltirler; başkaları

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET. Necmettin ÖZERKMEN 1

TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET. Necmettin ÖZERKMEN 1 TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET Öz Necmettin ÖZERKMEN 1 Bu çalışma temel olarak beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, şiddet olgusunun nasıl bir olgu olduğu; neden evrensel ve toplumsal bir olgu

Detaylı

Sosyal demokrasinin temelleri

Sosyal demokrasinin temelleri SOSYAL DEMOKRASİ EL KİTABI 1 Tobias Gombert ve diğer yazarlar Sosyal demokrasinin temelleri ISBN 978-3-86872-560-5 3., güncelleştirilmiş baskı Yayımlayan: Friedrich-Ebert-Stiftung Sosyal Demokrasi Akademisi

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 4 Kıbrıslı Türklerin Yarattığı Yasal Çerçeve Ayla Gürel Yazar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus Centre de kıdemli araştırma

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her

Detaylı

Sözlük anlamı diğerlerinin etkisi ve müdahalesi olmadan birinin kendi. Kendi Kaderini Tayinin Liberal Teorileri * Hüseyin Kalaycı

Sözlük anlamı diğerlerinin etkisi ve müdahalesi olmadan birinin kendi. Kendi Kaderini Tayinin Liberal Teorileri * Hüseyin Kalaycı 67 f Hüseyin Kalaycı Kendi Kaderini Tayinin Liberal Teorileri * Hüseyin Kalaycı Sözlük anlamı diğerlerinin etkisi ve müdahalesi olmadan birinin kendi kararlarını alması veya bireylerin hayatlarını kontrol

Detaylı

ONBİR EYLÜL OLAYLARI VE AFGANİSTAN OPERASYONU

ONBİR EYLÜL OLAYLARI VE AFGANİSTAN OPERASYONU ONBİR EYLÜL OLAYLARI VE AFGANİSTAN OPERASYONU Ar. Gör. Dr. Serdar Örnek ÖZET 11 Eylül 2001 de 19 El-Kaide eylemcisinin ele geçirdiği uçakların Dünya Ticaret Merkezi ne ve Pentagon a çarpması sonucunda

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

LİBERALİZMİN TEMEL İLKELERİ

LİBERALİZMİN TEMEL İLKELERİ 219 LİBERALİZMİN TEMEL İLKELERİ Cumhuriyet Üniversitesi.İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Özet Bu çalışma liberalizmin felsefi kökenleri ve temel ilkelerini incelemektedir. Çalışma doğal olarak liberalizme bir ahlak,

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı