BÖLÜM 1 : BĠREYSEL KREDĠLER Bireysel Kredi Kullandırımı Açık Kredi Bireysel Kredi Kullandırımda Gelir Durumu...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 1 : BĠREYSEL KREDĠLER... 1. 1. Bireysel Kredi Kullandırımı...1. 2. Açık Kredi...4. 3. Bireysel Kredi Kullandırımda Gelir Durumu..."

Transkript

1 SORULARLA BĠREYSEL BANKACILIK ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1 : BĠREYSEL KREDĠLER Bireysel Kredi Kullandırımı Açık Kredi Bireysel Kredi Kullandırımda Gelir Durumu Bireysel Kredilerde Esnek Ödeme Tipleri Bireysel Kredilerde Teminat Bireysel Kredilerde Geri Ödeme Bireysel Kredilerde Hayat Sigortası Tasfiye Olunacak Alacaklar Kredi Türleri Kredi Kartı Tanımı Ve ĠĢlemleri BÖLÜM 2 : BĠREYSEL PAZARLAMA Pazarlama Bireysel Pazarlama Bireysel Bankacılık Bireysel Ürünlerde Fiyatlama Politikaları MüĢteri Verimliliği/ Verim Takibi/ MüĢteri Memnuniyeti Bireysel Pazarlama Daire BaĢkanlığınca Yürütülen ÇalıĢmalar Hedef MüĢteri Portföyü Çapraz SatıĢ OGS Otomatik/Düzenli Ödeme Talimatı Sigorta ĠĢlemleri/ Sigorta Ürünleri Ve Sigorta Prim Komisyonları Kartlı GeçiĢ Sistemi Özel ĠĢlem Merkezleri Emekli Ödemelerinin Açma/Kapama Ve Aktarma Talepleri Hesap ĠĢletim Ücreti Ziraat Yatırım Western Union Özel Oran Tanımlama ĠĢlemleri Eft ĠĢlemlerinde Alınan Ücretler i Eğitim Daire BaĢkanlığı

2 SORULARLA BĠREYSEL BANKACILIK 20. MaaĢ Avansı Ayrıcalıklı Kira Hizmet Paketi Kredi Türleri TOKĠ BÖLÜM 3 : ALTERNATĠF DAĞITIM KANALLARI Banka Kartı Telefon Bankacılığı Ġnternet Bankacılığı BaĢvuru ĠĢlemleri-Bireysel Ġnternet Bankacılığı Parola Ve ġifre-bireysel Ġnternet Bankacılığı Güvenlik-Bireysel Ġnternet Bankacılığı OTP ĠĢlemler-Bireysel Ġnternet Bankacılığı Sorunlar-Bireysel Ġnternet Bankacılığı Genel-Cep Bankacılığı BaĢvuru ĠĢlemleri-Cep Bankacılığı Parola Ve ġifre-cep Bankacılığı Güvenlik-Cep Bankacılığı ĠĢlemler-Cep Bankacılığı Sorunlar-Bireysel Ġnternet Bankacılığı BÖLÜM 4 : KAYNAK YÖNETĠMĠ Mevduat Tanımı Ve Türleri Döviz Tevdiat Hesapları TP Mevduat Hesapları Vadelerine Göre Mevduat Türleri Ve Tanımları Mevduat Faiz Oranları Faiz Hesabında Esas Alınan Unsurlar Vadeli Hesaplar Mevduat Sigorta Sistemi BÖLÜM 5 : NAKĠT YÖNETĠMĠ MaaĢ Promosyonu Kurumların MaaĢ Promosyonu ii Eğitim Daire BaĢkanlığı

3 SORULARLA BĠREYSEL BANKACILIK 3. Kamu Kurumları Ġle Promosyon Mevzuatla SınırlandırılmıĢ Ücret Ve Promosyonlar BÖLÜM 6 : KREDĠ RĠSK ĠZLEME Tanımları Kredilerin Ġzlenmesi Kredinin Sorunlu Hale Gelme Sebepleri Kredilendirmede Yapılan Hatalar Sorunlu Firmalar Ve Krediler KarĢılıklar Yönetmeliğine Göre Krediler Kredi Ġzleme Kriterleri Ve Süreçleri BÖLÜM 7 : TAKĠPTEKĠ KREDĠLER Temel Kavram ve Tanımlar Ġcra TeĢkilatı Ve Organlarının Tanımı Ġcra Harcı/ Takip Giderleri Ġcra ĠĢlerinde Tebligat Ve ġikayet Ġcra Takibi Tarafları Ġlamsız Ġcra Genel Haciz Yoluyla Takip Takip Talebi Ödeme Emri Ġleri SürülüĢ ġekline Göre Ġtiraz Sebepleri Ġtirazın Geçerlilik ġartları GecikmiĢ Ġtiraz Ödeme Emrine Ġtiraz Ġtirazın Ġptali Davası Ġtirazın Kaldırılması Mal Beyanı Haciz Aciz Belgesi Rehinle Temin EdilmiĢ Olan Alacakların Takibi Kefalet Ve/Veya Ġpotekle Teminat Altına Alınan Alacaklarda Takip Yolu Alacaklarımızın Teminatı Olarak Bir Kambiyo Senedi Bulunması Halinde Ġflas Yoluyla Takip Ġptal Davası iii Eğitim Daire BaĢkanlığı

4 SORULARLA BĠREYSEL BANKACILIK 24. Yeniden Yapılandırma (Taksitlendirme, Faiz Bonifikasyonu) Değerlendirme Kriterleri Tefevvüz Ve Temellük Rehinli Ya Da Hacizli Malların Rızaen SatıĢında, Rehnin Veya Haczin Fekki Ve Teminatlarda DeğiĢiklik Yapılmasında Değerlendirme Kriterleri Kredi ĠĢlemlerinden Kaynaklanan Ve Tahsil Olanağı Kalmayan Alacakların Kayıtlardan Terkininde Değerlendirme Kriterleri Ġcra Ġnkar Tazminatından Vazgeçilmesinde Değerlendirme Kriterleri Alacağın Temliki BÖLÜM 8 : ġube OPERASYONLARI Gerçek KiĢiler/ Gerçek KiĢi ĠĢletmesi Ġmza Örneği Formları Ve SözleĢmeler Hesap AçılıĢ Hesap Cüzdanı Hesap Ekstresi Hesaptan Ödeme / Nakil/ Kapama Hususları ZamanaĢımı Ġflas Eden KiĢinin Bankamız Nezdindeki Hesapları IBAN Diğer Özel Durumlu Hususlar Apostil Haciz ĠĢlemleri Senet ĠĢlemleri Kiralık Kasa ĠĢlemleri BÖLÜM 9 : DIġ ĠġLEM OPERASYONLARI Yurt DıĢı Havaleler SWIFT Nostro-Vostro Hesaplar Yurt DıĢı Çekler BÖLÜM 10 : FON YÖNETĠMĠ VE HAZĠNE OPERASYONLARI ĠġLEMLERĠ Mali Piyasalar ve Temel Kavramlar Yatırım Hesapları/ Ortak Hesaplar Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Repo Ve Eurobond ĠĢlemleri iv Eğitim Daire BaĢkanlığı

5 SORULARLA BĠREYSEL BANKACILIK 4. Döviz Alım Ve Satım ĠĢlemleri Diğer ĠĢlemler BÖLÜM 11 : SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASI VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠ Suç Geliri Tanımı Aklamanın tanımı, AĢamaları, Yöntemleri Uyum Görevlisi Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Konusunda Yükümlülükleri Ve Cezaları ġüpheli ĠĢlem MüĢterinin Tanınması Tanımı Ve Ġlkeleri v Eğitim Daire BaĢkanlığı

6 BĠREYSEL KREDĠLER BÖLÜM 1 : BĠREYSEL KREDĠLER 1. Bireysel Kredi Kullandırımı? Bireysel kredilerin kullandırım amacı nedir? Gerçek kiģilere mesleki veya ticari amaçlar dıģında; Herhangi bir taģınır/taģınmaz ve/veya hizmet alımının finansmanı veya nakit ihtiyacının giderilmesi, Kısa süreli nakit ihtiyaçlarının karģılanması veya muhtelif ödemelerin otomatik olarak karģılanabilmesi, Nakit ödeme yapılmaksızın mal ve/veya hizmet alımı veya nakit çekme imkanı sağlamak amacıyla kullandırılan kredilerdir.? Bankamızca kullandırılan bireysel kredi türleri/ürünleri nelerdir? Bireysel kredi türleri; Tüketici Kredileri, TaĢıt Kredileri, Konut Kredileri, Kredili Mevduat Hesabı ve Kredi kartıdır. Tüketici Kredisi türüne bağlı olarak; Tüketici Kredisi, Tüketici Avans Kredisi, Eğitim Kredisi, Borç Ödeme Kredisi, Ġpotekli Bireysel Finansman Kredisi, Arsa Kredisi, Bireysel ĠĢyeri Kredisi, Ortak ĠĢyeri Kredisi, Konut Kredisi türüne (konut finansmanı kapsamında) bağlı olarak; Konut Kredisi, Natamam Konut Kredisi, Refinansman Kredisi, ĠnĢaat Tamamlama Kredisi, Yasa Kapsamındaki Ġpotekli Bireysel Finansman Kredisi, Kredili Mevduat Hesabı türüne bağlı olarak; Kredi Mevduat Hesabı ve MaaĢ Avans Hesabı, ürünleri bulunmaktadır.? Bankamızda bireysel kredilerden kimler yararlanabilir? Düzenli maaģ/ücret alan gerçek kiģiler; Kamu kurumu çalıģanları, En az üç yıldır faaliyette bulunan özel sektör firmalarında, altı aydan daha uzun bir süredir çalıģanlar, T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) ve diğer özel emeklilik sandıklarından (Bireysel Emeklilik Sisteminden emekli olmuģ kiģiler de bu kapsamda değerlendirilebilecektir) aylık alanlar, Belirli bir iģverene bağlı olmaksızın kendi adlarına faaliyette bulunan; ifası, yüksek öğrenim Ģartı gerektiren, ilmi veya mesleki bilgiye ya da ihtisasa dayanan doktor, avukat, noter, yeminli mali müģavir, mimar, eczacı vb. serbest meslek mensubu olan gerçek kiģiler, En az üç yıldır faaliyette bulunan ticari iģletmelerin sahibi/ortağı olan gerçek kiģiler, MaaĢ/ücret dıģında kira, faiz gibi düzenli gelir elde eden diğer gerçek kiģiler, 1 Eğitim Daire BaĢkanlığı

7 BĠREYSEL KREDĠLER YurtdıĢındaki bir kurumdan emekli aylığı alan gerçek kiģiler (söz konusu aylığın T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu-SSK aracılığıyla Bankamıza aktarılıyor/geliyor olması kaydıyla), Bankamız bireysel kredilerinden yararlanabilecektir.? Bireysel kredi dosyasında bulunması gereken belgeler hangileridir? Bireysel kredi baģvuru sahibinden ve kefillerden alınacak belgeler, Borçlu ve kefillere ait Bankamız, TCMB, KKB ve diğer sorgulamalara iliģkin sorgu özet ve detay dökümleri, Kredi Komitesi Kararı, Ġlgili Kredi Teklif ve Onay Formları, Kredi kullandırım dekontu, Bulunması halinde virman talimatı/talimatları, Sigorta poliçe örnekleri/sertifika nüshaları, Ġlgili kredi türüne özgü alınması gereken belgeler (Konut kredisi iģlemlerinde ekspertiz raporu, ipotek belgesi, resmi senet vb.) muhakkak surette bulunmalıdır.? Bireysel Kredi iģlemlerinde kredi komitesi kimlerden, kaç kiģiden ve nasıl oluģur? Bireysel kredi teklifleri, en az üç yetkiliden oluģan BĠREYSEL KREDĠ KOMĠTESĠ tarafından değerlendirilir. Bölge BaĢkanlığı Kredi Komitesi Bölge BaĢkanının baģkanlığında, Bireysel Bankacılık Bölüm Müdürü/yönetmen/yönetmen yardımcısı/uzman/uzman yardımcısı/servis yetkilisi veya servis görevlisinden oluģur. Bağlı ġube Kredi Komitesi ġube Müdürünün baģkanlığında (ġube Müdürü olmayan Ģubelerde Müdürlük görevini ifa eden Yönetici), pazarlama ve krediler yönetmeni/yönetmen yardımcısı/uzman/uzman yardımcısı/servis yetkilisi veya servis görevlisinden oluģur. ġubelerde, maaģları Bankamız aracılığıyla ödenmekte olan; kamu kurum/kuruluģ çalıģanları ile T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu ndan aylık almakta olan müģterilere, uygulama esaslarında belirtilen kefilsiz olarak kullandırılabilecek limitler kapsamındaki kredi iģlemlerinde, ġube Müdürü nün uygun göreceği bir yetkili Kredi Komitesi BaĢkanı olabilecektir. Büro ve Özel ĠĢlem Merkezleri Kredi Komitesi Büro ve Özel ĠĢlem Merkezinin bağlı olduğu ġube Müdürü tarafından uygun görülen üç yetkili personelden oluģturulacaktır.? ġubelerimizin Bireysel Kredi yönünden yetkileri nasıl belirlenir? ġubelerimiz, Bölge BaĢkanlıkları tarafından, kredi türleri ve teminatları itibarıyla kendilerine verilen limitler dahilinde bireysel kredi kullandırmaya yetkilidirler. 2 Eğitim Daire BaĢkanlığı

8 BĠREYSEL KREDĠLER? Bir müģteriye birden fazla aynı türden/üründen bireysel kredi kullandırılabilir mi? Bir müģteriye ödeme gücü dahilinde kalınmak kaydıyla tüketici, taģıt ve konut kredilerinde birden fazla aynı türden/üründen kredi kullandırım imkanı bulunmaktadır.? Tüketici kredisi ürününü vadesinde kapatan müģteriler ile diğer bireysel kredi ürünlerini vadesinde veya vadesinden önce kapatan müģterilere tekrar ne zaman kredi kullandırılabilir? Tüketici Kredisi ürününü vadesinde kapatan müģteriler ile diğer Bireysel Kredi ürünlerini vadesinde veya vadesinden önce kapatan müģterilere, aynı gün aynı üründen kredi talep etmesi halinde uygulama esasları doğrultusunda yeni kredi kullandırılabilecektir.? Bankamızdan tüketici kredisi ürünü kullanıp borcunu vadesinden önce kapatan bir müģteriye, tekrar ne zaman kredi kullandırılabilir? KullanmıĢ olduğu tüketici kredisi ürününü vadesinden önce kapatan müģterilere, talepte bulunmaları halinde ertesi iģ günü yeniden tüketici kredisi ürünü kullandırılabilecektir.? Aynı müģteriye birden fazla aynı ve/veya farklı türden/üründen bireysel kredi kullandırılabilme Ģartı nedir? Bir kiģiye birden fazla aynı/farklı kredi türünden/ürününden kredi kullandırılması aģamasında mevcut kredisinde/kredilerinde vadesi geçmiģ/ödenmemiģ taksitin/borcunun bulunmaması ve müģterinin ödeme gücü dahilinde kalınması gerekmektedir.? Aynı müģteriye aynı türe bağlı birden fazla bireysel kredi ürünü kullandırılırken kredi açma yetkileri nasıl dikkate alınır? Bir kiģiye aynı kredi türüne bağlı birden fazla farklı/aynı üründen kullandırılacak kredilerin toplam miktarı, Genel Müdürlük tarafından Bölge BaĢkanlıklarına, Bölge BaĢkanlıklarınca da bağlı ġubelerine, kredi türlerine ve teminatlarına göre verilmiģ olan resen kredi açma yetki ve limitlerini aģmayacaktır. Bu husus baģka ġubece/bölge BaĢkanlığınca kredilendirilmiģ müģteriler için ġubelerce/bölge BaĢkanlıklarınca yeni kredi kullandırılması söz konusu olduğunda da, aynı türdeki mevcut kredilerinin dikkate alınması suretiyle uygulanacaktır.? MaaĢ/ücretleri Bankamız aracılığıyla ödenmekte olan müģterilerden hangilerine, hangi limitte kefilsiz kredi kullandırılabilir? MaaĢları/ücretleri Bankamız aracılığıyla ödenmekte olan; T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ndan (T.C.Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur emeklileri ile bu kurumlarca maaģ bağlanmıģ olan kiģiler) maaģ/ücret alanlara, aylık net maaģ/ücretlerinin azami on beģ (15) katına kadar, 3 Eğitim Daire BaĢkanlığı

9 BĠREYSEL KREDĠLER kredinin vadesine iliģkin taksit tutarının net maaģlarının/ücretlerinin ¾ ünü geçmemesi (Bankamızdan kullandığı mevcut kredilerinin taksitlerinin bu tutar hesaplanırken dikkate alınacağı tabiidir), T.C. Ziraat Bankası ve Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ndan emekli maaģı alanlara aylık net maaģ/ücretlerinin azami on beģ (15) katına kadar, Kamu çalıģanlarına aylık net maaģ/ücretlerinin azami on beģ (15) katına kadar, Özel sektör çalıģanları ile özel emeklilik sandığı/bes emeklilerine (Türkiye de kurulmuģ olan sandıklar ile Bireysel Emeklilik Sistemi nden emekli olmuģ ve bu sistemden aylık düzenli gelir elde edenler) aylık net maaģ/ücretlerinin azami on (10) katına kadar, kredinin vadesine iliģkin taksit tutarının aylık serbest gelirlerini geçmemesi, ayrıca kredi borcunun maaģ/ücretlerinden kesilmesine iliģkin virman talimatı alınması ve ilgili kredi ürününe özgü taģınır/taģınmaz maddi teminatların rehni/ipoteğinin tesis edilmesi kaydıyla kefilsiz taksitli bireysel kredi kullandırılabilecektir.? MaaĢ/ücretleri Bankamız aracılığıyla ödenmeyen müģterilerden hangilerine, hangi limitte kefilsiz kredi kullandırılabilir? MaaĢları/ücretleri Bankamız aracılığıyla ödenmeyen; Mülki, askeri, adli ve idari üst düzey kamu görevlilerine aylık net maaģlarının azami on beģ (15) katına kadar, Diğer kamu çalıģanlarına aylık net maaģlarının azami on (10) katına kadar, Halen çalıģılan veya çalıģılması hedeflenen özel sektör kuruluģlarının üst düzey yöneticilerine aylık net maaģlarının azami beģ (5) katına kadar, Ġstanbul Sanayi Odası (ĠSO) 500 listesinde bulunan firmalarda en az üç yıldır çalıģmakta olan özel sektör çalıģanlarına aylık net maaģlarının azami beģ (5) katına kadar, kredinin vadesine iliģkin taksit tutarının aylık serbest gelirlerini geçmemesi, ayrıca kredi borcunun maaģ/ücretlerinden kesilmesine iliģkin virman talimatı alınması ve ilgili kredi ürününe özgü taģınır/taģınmaz maddi teminatların rehni/ipoteğinin tesis edilmesi kaydıyla kefilsiz taksitli bireysel kredi kullandırılabilecektir.? MaaĢ/Ücretleri Bankamız aracılığıyla ödenen müģterilere baģka bir Ģubemizden kredi kullandırılabilir mi? Aylıkları Bankamız aracılığıyla ödenmekte olan müģterilerin herhangi bir ġubemizce kredilendirilmesi mümkündür. 2. Açık Kredi? Açık Kredi nedir? ġahsi veya maddi herhangi bir teminat aranmaksızın kredi alanın imzasına/kredibilitesine güvenerek açılan krediler açık kredi olarak adlandırılır. 4 Eğitim Daire BaĢkanlığı

10 BĠREYSEL KREDĠLER 3. Bireysel Kredi Kullandırımda Gelir Durumu? Ücret/maaĢ geliri elde eden müģterilerin aylık serbest geliri nasıl hesaplanır? 1. Bir aylık süre içinde aldığı ücret-maaģ, 2. Olması halinde bir aya tekabül eden ikramiye, tazminat, temettü v.b. ile 3. Ayrıca, olması halinde kira, faiz ve diğer düzenli, aylık gelirleri toplamından, 4. Vergi dahil diğer yasal kesintiler ile, 5. Kira, yakıt, gıda, giyim, eğitim, kurs, mevcut kredilerinin taksiti v.b diğer, aylık giderleri toplamının düģülmesi suretiyle hesaplanır.? Serbest meslek mensuplarının aylık serbest geliri nasıl hesaplanır? 6. En son döneme ait vergi levhasında (Vergi Dairesi veya Serbest Muhasebeci-Mali MüĢavir- Yeminli Mali MüĢavirlerden birisi tarafından onaylı) yer alan yıllık gelir vergisine esas matrah ile, 7. Olması halinde kira, faiz ve diğer düzenli gelirlerinin, (yıllık) toplamının 12 ye bölünmesi suretiyle bulunacak aylık Brüt gelir toplamından; 8. Vergi dahil diğer yasal kesintiler ile, 9. Kira, yakıt, gıda, giyim, eğitim, kurs, mevcut kredilerinin taksiti v.b diğer, aylık giderler toplamının düģülmesi suretiyle, Aylık Serbest Geliri bulunacaktır.? Ticari iģletmelerin sahibi/ortağı gerçek kiģilerin aylık serbest geliri nasıl hesaplanır? 10. En son döneme ait Gelir Vergisi Beyannamesinde beyan edilen yıllık gelir veya ortağı olduğu tüzel kiģilikten almakta olduğu/elde ettiği gelir ile, 11. Olması halinde kira, faiz ve diğer düzenli gelirlerinin, (yıllık) toplamının 12 ye bölünmesi suretiyle bulunacak aylık Brüt gelir toplamından; 12. Vergi dahil diğer yasal kesintiler ile, 13. Kira, yakıt, gıda, giyim, eğitim, kurs, mevcut kredilerinin taksiti v.b diğer, aylık giderler toplamının düģülmesi suretiyle, Aylık Serbest Geliri bulunacaktır.? Düzenli ve sürekli gelir elde eden gerçek kiģilerin aylık serbest geliri nasıl hesaplanır? 14. Faiz geliri için vergi vb. yasal kesintiler düģüldükten sonra bir aya tekabül eden net tutar, kira geliri için ise bir aylık kira tutarının %80 i olan, 5 Eğitim Daire BaĢkanlığı

11 BĠREYSEL KREDĠLER aylık Net gelir toplamından; 15. Vergi dahil diğer yasal kesintiler ile, 16. Kira, yakıt, gıda, giyim, eğitim, kurs, mevcut kredilerinin taksiti v.b diğer, aylık giderler toplamının düģülmesi suretiyle, Aylık Serbest Geliri bulunacaktır. 4. Bireysel Kredilerde Esnek Ödeme Tipleri? Bireysel kredilerde esnek ödeme tipleri nelerdir? On iki ay ve üzeri vadeli, ayda bir geri ödemeli olarak kullandırılacak; tüm taksitli bireysel kredi ürünlerinde; 1) Azalan Taksitli, 2) Artan Taksitli, 3) Ara Ödemeli-Azalan Taksitli, 4) Belirli Periyot Ödemesiz, 5) Belirli Periyot Faiz Ödemeli, 6) Periyodik Ara Ödemeli, 7) DeğiĢken Ara Ödemeli, esnek geri ödeme tipleri uygulanabilmektedir. 5. Bireysel Kredilerde Teminat? Bireysel kredi kullandırılmayacak ve kefaleti kabul edilmeyecek kiģiler ve istisnaları nelerdir? a) Yabancı uyruklular ile Türkiye de ikamet etmeyen T.C. vatandaģları, Yabancı uyruklu kiģilere, kredi vadesinin oturma ve/veya çalıģma izin sürelerinin içerisinde kalması ve 1.maddede belirtilen kefil olarak alınabilecek kiģilerden olmak üzere en az bir kefil ve/veya maddi teminat alınması suretiyle bireysel kredi kullandırılabilecektir. Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu kiģilere, asıl kredi kartı ve KMH sadece Nakit veya Nakit Benzeri Değerler karģılığında açılabilecektir. Ancak, Nakit veya Nakit Benzeri Değerler karģılığında kullandırılacak bireysel krediler için oturma ve/veya çalıģma izin süresinin aranmasına gerek bulunmamaktadır. K.K.T.C. uyruklu kiģilere kullandırılacak bireysel krediler için kredi vadesinin çalıģma/oturma izin sürelerinin içerisinde kalması koģulu aranmayacak, bu kiģiler Türkiye de ikamet etmeleri halinde uygulama esas ve usulleri çerçevesinde bireysel kredi ürünlerinden faydalanabilecektir. Elçilik ve konsolosluklarda görevli kiģilere ise yalnızca, Nakit veya Nakit Benzeri Değerlerin rehni karģılığında bireysel kredi kullandırılabilecektir. b) Taksitlendirilmek suretiyle ödeme planına bağlanmıģ ve düzenli ödenmekte olanlar dâhil, Bankamıza takip hesaplarında kayıtlı borcu olanlar, c) 18 yaģından küçük ve/veya medeni hakları kullanma ehliyetini haiz olmayanlar, 6 Eğitim Daire BaĢkanlığı

12 BĠREYSEL KREDĠLER (veli ve vasilerle yapılacabilecek iģlemler ayrıca düzenlenmiģ olup, bu düzenlemede belirtilen durumlar hariç.) d) Sabit bir iģi/iģyeri olmayanlar, MaaĢ/ücret dıģında kira, faiz gibi düzenli gelir elde eden diğer gerçek kiģiler hariç. e) Kayıt tarihinden itibaren beģ yıl geçmiģ olanlar hariç; protestolu senetleri bulunanlar, icra kaydına rastlanılanlar, çek kullanım yasağı kapsamında olanlar, Kredi baģvuru tarihinde kaldırısı yapılmıģ protestolu senedi, ödenmiģ icra kaydı ile düzeltme hakkı kullanılmıģ çekleri bulunan kiģilere kredi kullandırılması, baģkaca bir olumsuzlukları bulunmamak kaydıyla kredi komitelerinin takdirindedir. f) Kredi Kayıt Bürosu (KKB) sorgusunda, T.C.Merkez Bankası (TCMB) Risk Merkezi kayıtlarında veya ileride uygulamaya konulabilecek benzeri sorgu sistemlerinde takipte açık kaydı bulunanlar, Ancak takip hesabının kapatıldığı tespit edilen kiģilere kredi kullandırımı kredi komitelerinin takdirindedir. g) Bankamız personeline, Bankacılık Kanunu nun ilgili maddesinde belirtilen limitler/sınırlamalar kapsamında kullandırılacak krediler ile kredi kartı iģlemleri hariç, Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri, çalıģanları ile bunların eģleri ve velayeti altındaki çocukları, Bankacılık Kanunu gereği karģılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan iģlemler ve Hazine MüsteĢarlığı tarafından çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karģılığı yapılan iģlemler bu sınırlamadan istisna olup, personele belirtilen sınırlamaların üzerinde hangi kıymetler teminata alınmak suretiyle hangi kredi ürünlerinin kullandırılabileceği uygulama esaslarında (Personele Kullandırılacak Krediler kısmında) belirtilmiģtir. h) Konut Finansmanı kapsamındaki kredi ürünlerinin kullandırımında, münhasıran emlak alım satımı ile uğraģan ve/veya gayrimenkul üreten ve satan kiģiler, i) TaĢıt kredisi türüne bağlı ürünlerin kullandırımında, taģıt alım satımı ile uğraģanlar, Bankamız bireysel kredi ürünlerinden yararlandırılmaz ve kefaletleri kabul edilmez. d, e, f ve i bentlerinde belirtilen müģterilere, uygulama esaslarında belirlenen marj oranları doğrultusunda Nakit veya Nakit Benzeri Değerlerin rehni karģılığında bireysel kredi kullandırılabilir.? Bireysel kredi iģlemlerinde, baģvuru sahipleri ve kefillerinden mutlaka alınması gerekli olan belgeler hangileridir? Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi. MaaĢları Bankamız aracılığıyla ödenmeyen ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alanlardan ayrıca kurum kimlik belgesi fotokopisi. KiĢinin yerleģim yerinin tespitini teminen Adres PaylaĢım Sistemi nden alınacak/yazdırılacak belge, söz konusu sistemden adres bilgisine ulaģılamayan kiģilerden ise düzenlenme tarihi baģvuru tarihinden önceki iki aylık süre içerisinde kalan ikametgah adresine düzenlenmiģ müģteri adına kayıtlı telefon (sabit telefon), elektrik, su veya doğalgaz faturalarından herhangi birisinin fotokopisi. KiĢinin çalıģma durumuna göre gelir belgesi: 7 Eğitim Daire BaĢkanlığı

13 BĠREYSEL KREDĠLER MaaĢ/ücret alanların, maaģlarında herhangi bir kesinti/haciz bulunup bulunmadığının tespit edilebildiği son aya ait, iģyerince onaylı maaģ bordrosu veya antetli kağıda yazılmıģ kaģeli ve imzalı gelir yazısı (ġirket yetkililerine ait imza sirküleri mutlaka alınacaktır). MaaĢları Bankamız aracılığı ile ödenen/ödenmeyen ve T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu ndan aylık almakta olan müģterilerden, bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluģundan alınmıģ en son maaģ/ücret tutarını ve kesinti/haciz durumunu gösteren belge (Bu belge yerine emeklilerinin bağlı bulundukları kurumların internet sitelerinden kiģilere ait aylık maaģ/ücret bordrolarının alınması veya maaģı Bankamızca ödenen kiģilerin geçmiģ dönemdeki -en az altı aylık- maaģ hareketlerinden maaģında herhangi bir kesintinin bulunmadığının tespit edilebilmesi halinde söz konusu belge yerine Bankamızdaki maaģ hesabına ait hesap özetinin kullanılması Ģube inisiyatifine bırakılmıģtır.). Özel emeklilik sandığından, Bireysel Emeklilik Sistemi nden veya yurtdıģından emekli aylığı alanlardan, bu gelirlerini tevsik edecek belge. Serbest Meslek Mensupları ile gerçek kiģi ticari iģletme sahiplerinden vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir-Yeminli Mali MüĢavir onaylı son döneme ait Vergi Levhası fotokopisi. Tüzel kiģiliğin ortağı olan gerçek kiģilerden, vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir-Yeminli Mali MüĢavir onaylı son döneme ait Gelir Vergisi Beyannamesi fotokopisi veya ortağı olduğu tüzel kiģilikten almakta olduğu/elde ettiği geliri gösterir belge. Düzenli gelir elde eden gerçek kiģilerden aylık olarak elde ettiği geliri tevsik eden her türlü belge (Örn: kira geliri elde ediliyor ise taģınmaza ait tapu ve kira kontratı fotokopileri gibi.). Serbest Meslek Mensupları için bağlı oldukları meslek kuruluģundan alınan üyelik belgesi fotokopisi. Tüzel kiģiliklerin ortağı gerçek kiģilerden ortağı olduğu Ģirkete ait ana sözleģmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi.? Bireysel kredi iģlemlerinde alınabilecek teminat türleri nelerdir? Bankamız uygulamasında bireysel krediler; açık krediler hariç, kefalet, ipotek, araç rehni, nakit veya nakit benzeri değerlerin rehni karģılığı Ģeklindeki asli teminat unsurları ile sigorta (kasko, konut, hayat v.b.) gibi diğer teminat unsurları karģılığında kullandırılmakta olup, kullandırılacak kredinin tahsili ile tasfiyesinde herhangi bir sorunla karģılaģılmaması ve teminat açığına yer verilmemesini teminen birden fazla teminat alınarak kredi kullandırılabilir.? Bireysel kredi iģlemlerinde kefaletleri kabul edilecek kiģiler kimlerdir? Düzenli maaģ/ücret alan gerçek kiģiler; Kamu kurumu çalıģanları, En az üç yıldır faaliyette bulunan özel sektör firmalarında, altı aydan daha uzun bir süredir çalıģanlar, 8 Eğitim Daire BaĢkanlığı

14 BĠREYSEL KREDĠLER T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) ve diğer özel emeklilik sandıklarından aylık alanlar, Belirli bir iģverene bağlı olmaksızın kendi adlarına faaliyette bulunan; ifası, yüksek öğrenim Ģartı gerektiren, ilmi veya mesleki bilgiye ya da ihtisasa dayanan doktor, avukat, noter, yeminli mali müģavir, mimar, eczacı vb. serbest meslek mensubu olan gerçek kiģiler, En az üç yıldır faaliyette bulunan ticari iģletmelerin sahibi/ortağı olan gerçek kiģiler ile MaaĢ/ücret dıģında kira, faiz gibi düzenli gelir elde eden diğer gerçek kiģilerin, bireysel kredilere kefaleti alınabilecektir. Kefilin en az borçlu kadar kredi değerliliğine sahip olması gerekmekte olup, kefilin kredi değerliliği kredi müģterisi gibi tespit edilecektir.? Bireysel kredi iģlemlerinde çapraz kefalet iliģkisi nasıl düzenlenmiģtir? Riskin aynı kiģilerde toplanmasını önlemek amacıyla birbirine (çapraz) kefil olunarak kredi kullandırılmayacak, Bireysel kredi iģlemleri nedeniyle bir kiģi en fazla iki kiģiye kefil olabilecektir. Ġki kiģiye kefil olan bir kiģinin, kredi talep etmesi halinde kendisine de kredi kullandırılabilecektir.? Bankamızca kullandırılan bireysel kredilerde alınan maddi teminatlar nelerdir? Nakit veya nakit benzeri değerler (TL/YP Mevduat hesapları rehni, hazine bonosu/devlet tahvili rehni, yatırım fonu rehni vb.), gayrimenkul ipoteği, araç rehni (sadece taģıt kredilerinde).? Nakit veya nakit benzeri değerler rehni karģılığında kullandırılacak Bireysel Kredilerle ilgili olarak baģka hangi teminatlar alınabilir? Nakit veya nakit benzeri değerler rehni karģılığında kullandırılacak kredilerde baģkaca bir teminat alınmasına gerek bulunmamaktadır.? Bireysel kredi iģlemlerinin teminatına alınabilecek nakit veya nakit benzeri değerler nelerdir? Bireysel kredi iģlemlerinde müģteriye veya üçüncü Ģahsa ait, teminat olarak alınabilecek Nakit veya Nakit Benzeri Değerler aģağıda sıralanmıģtır: Nakit TP/YP Mevduat Hesapları Hazine Bonosu/Devlet Tahvili Hazine Kefaletine Haiz Bonolar ve Gelir Ortaklığı Senedi Bankamız B Tipi Yatırım Fonları Eurobond Repo 9 Eğitim Daire BaĢkanlığı

15 BĠREYSEL KREDĠLER? Nakit veya Nakit Benzeri Değerlerin rehin iģlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Nakit veya Nakit Benzeri Değerler karģılığında kullandırılacak taksitli kredilerde kredi tutarı, Kredili Mevduat Hesaplarında ise kredi limiti üzerinden asgari uygulama esaslarında belirtilen marj fazlasıyla Nakit veya Nakit Benzeri Değerlerin rehni sağlanacaktır. Kredi iliģkisi süresince rehin tutarı; hiçbir Ģekilde taksitli kredilerde kalan kredi borcu, Kredili Mevduat Hesaplarında ise kredi limiti üzerinden uygulama esaslarında belirtilen marjlar tablosundaki oranların altına düģmeyecektir. Rehin tutarının tespitinde; Döviz Tevdiat Hesaplarının rehni karģılığında kullandırılacak kredilerde kullandırım tarihindeki Bankamız Döviz AlıĢ Kuru; Hazine Bonosu/Devlet Tahvili rehni karģılığında kullandırılacak kredilerde ise kredinin kullandırıldığı tarihteki geri alım (reel) fiyatı dikkate alınacaktır. Eurobond rehni karģılığında kullandırılacak kredilerde; kredinin kullandırıldığı tarihteki cari satıģ tutarı üzerinden, Bankamız Döviz AlıĢ Kuru da dikkate alınmak suretiyle rehin tutarı tespit edilecektir. Hazine Bonosu, Devlet Tahvili vb. kıymetlerin fiziki teslimi karģılığında kredi kullandırılmayacak olup, Yatırım Hesabı ve Yatırım Hesabının bağlı olduğu Vadesiz Hesap üzerine bloke/rehin konulmak suretiyle kredi açılabilir. Nakit veya Nakit Benzeri Değerler karģılığında kullandırılacak kredilerde baģkaca bir teminat alınmasına gerek bulunmamaktadır. Rehin alınacak değerlerin üçüncü Ģahıs/Ģahıslara ait olması durumunda, üçüncü Ģahısların sözleģmeye mutlaka rehin veren ve kefil sıfatıyla ayrı ayrı imzası alınacaktır. Personele ait Nakit veya Nakit Benzeri Değerler rehin alınmak suretiyle müģterilere kredi kullandırılabilecek olup, bu durumda personelin yalnızca rehin veren sıfatıyla imzası alınacak olup, kefalet imzası alınmayacaktır.? Kullandırılacak bireysel kredilerin teminatını oluģturmak üzere hangi tür taģınmazlar genel esaslar dahilinde ipotek alınabilmektedir? Ġpotek alınacak taģınmazlar belediye sınırları içerisinde bulunan; Kat irtifaklı veya müstakil tapulu (tek bağımsız bölümden oluģan dubleks, tripleks gibi konutlar) veya kat mülkiyetli, hazır bitmiģ konut/iģyerleri (büro, ofis, dükkan vb. nitelikteki) veya imarlı arsa olacaktır.? Kredi kullandırıldıktan sonra teminat değiģikliği iģlemleri nasıl yapılır? Bireysel kredi kullandırıldıktan/limit tahsis edildikten sonra söz konusu krediye alınmıģ olan teminatlarda değiģiklik yapılması, teminatta değer düģüklüğüne ve/veya grup indirimine (örn: ipoteğin fek edilerek kefil alınması gibi) yer verilmemesi ve kredinin kullandırım amacına/niteliğine aykırı olmaması kaydıyla, yetki ve limiti açısından krediyi onaylamıģ olan ilgili kredi komitesinin takdirindedir (örn: Bölge BaĢkanlığı nca onaylanmıģ olan bir kredinin teminatında değiģiklik yapılması yine ilgili Bölge BaĢkanlığı nın yetkisindedir). 10 Eğitim Daire BaĢkanlığı

16 BĠREYSEL KREDĠLER? Bireysel kredi kullandırımı sırasında alınan kefil daha sonra kefaletten cayma talebinde bulunduğunda, nasıl bir iģlem yapılmalıdır? Kefaletten Cayma; Kredi sözleģmesinde kefil sıfatıyla imzası bulunan gerçek kiģilerin, kefalet imzalarının bundan böyle veya belirli bir tarihten sonra hükümsüz olduğuna dair düzenledikleri yazıları ġubelerimize göndererek kefaletten caymak istemeleri halinde, söz konusu yazının alındığı tarihten itibaren kullandırılacak krediler için kefalet geçerli olmayacaktır. Taksitli bireysel kredi iģlemlerinde; kefaletten cayma talebinin alındığı tarihte kredinin açılmıģ ve kefil tarafından sözleģmenin imzalanmıģ olduğu gözetilerek, ġubelerimizce bu tür talepler değerlendirilmez, kredi tamamen tahsil ve tasfiye edilinceye kadar kefalet iliģkisinin devam edeceği yönünde talep sahibine, derhal talepte bulunulan yöntemle (noter, adi yazılı Ģekilde vb.) yazılı cevap verilir. Kredili Mevduat Hesaplarında/Kredi Kartlarında; Kefaletten caymaya iliģkin ihbarnamenin ġubemize tebliğini müteakip kefilin kefaletten caymak istediği kiģiye ait Kredili Mevduat Hesabı ve/veya Kredi kartı borcunun olup olmadığı incelenecektir. Kefilin kefaletten kurtulmak istemesine iliģkin ihbarın bir sureti borçluya gönderilerek bilgi verilecektir. MüĢterinin borcunun bulunmaması halinde, kefil kefaletten kurtulacaktır. MüĢterinin borcunun bulunması durumunda ise; kefilin mevcut borçtan kefalet limiti ile sınırlı olmak üzere sorumluluğu devam edecektir. Bu durumda kefile kefil olunan kredi borcunun faiz ve masraflar dâhil toplam rakamı üzerinden 10 gün içerisinde nakden ödenmesi iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir. 6. Bireysel Kredilerde Geri Ödeme? Erken ödeme, ara ödeme ve kısmi taksit tahsilatı, taksit erteleme nedir? Erken ödeme; bir veya birden fazla taksitin, müģteriye verilen geri ödeme planında herhangi bir değiģikliğe gidilmeksizin, vade tarihinden önce ödenmesini ifade etmektedir. Erken ödeme ile geri ödeme planı değiģmez ve kredinin vadesi kısalmaz. MüĢteriye sadece erken ödediği taksitler için erken yatırılan gün kadar taksitin içerisinde yer alan anapara tutarı üzerinden faiz indirimi yapılır. Ara ödeme; yapılacak ara ödeme miktarının ödeme tarihindeki borç bakiyesinden düģülmesidir. Taksitli Bireysel Kredilerde, her takvim yılında 1 defa olmak üzere sadece taksit vade tarihlerinde, Ara ödeme yapılmak istenen herhangi bir taksit vadesinde, taksit tutarı tahsil edilmek kaydıyla kalan borç bakiyesinin en az %25 ine isabet eden miktar ödenerek, kredinin vadesi değiģmeksizin taksit tutarlarının azaltılması, veya Taksit vadesinde ilgili taksit tahsil edilerek, takip eden en az 3 ya da daha fazla taksit içerisindeki anapara tutarının ödenmesi kaydıyla, kredi taksit tutarı değiģmeksizin kalan vadenin; anapara ödemesi yapılmıģ taksit sayısı kadar azaltılması, Ģeklinde yapılmaktardır. Kısmi taksit tahsilatı; taksit vadesinde ve/veya vade tarihinden sonra, geri ödeme planında belirtilen taksit tutarından daha az tutarda tahsilât yapılmasına yönelik bir uygulama olup; öncelikle taksitin içerisindeki faiz ve ferilerinin tahsili, söz konusu taksit tutarı için faiz alacağımızın kalmaması halinde taksitin içerisindeki anapara için tahsilât yapılması esasına dayanmaktadır. 11 Eğitim Daire BaĢkanlığı

17 BĠREYSEL KREDĠLER Taksit Erteleme; sadece ayda bir eģit taksit ödemeli kredilere münhasır ve aģağıda belirtilen düzenlemelere uygun olmak kaydıyla, 12 ay ve daha uzun vadeli kredilerde; Her takvim yılında sadece 1 defa ve en fazla 2 taksit ertelemesi Ģeklinde yapılması, Kredi kullandırım tarihinden itibaren en az 6 taksit ödendikten sonra veya kredi vadesine 3 veya daha fazla taksit kalması halinde mümkün olması, Sadece, son 3 aydır taksitlerini düzenli ödeyen müģterilerin faydalandırılması, ĠĢlem tarihinde (Taksit vade tarihinde) vadesi geçmiģ (ödenmemiģ) taksitinin bulunmaması, kısmi taksit tahsilâtı yapılmıģ ise taksit tutarının tamamının tahsil edilmesi, Erteleme iģlemiyle ödemesiz döneme iliģkin faiz ve ferilerinin anaparaya ilave edilmesi sonrasında oluģacak bakiyenin hiçbir Ģekilde ilk kredi kullandırım tutarından fazla olmaması, Cari faiz oranının akdi faiz oranının % 25 ve üzerine çıkması halinde iģleme izin verilmemesi, Ģeklinde uygulanmaktadır.? Aylık geri ödeme esasına göre kullandırılan tüketici kredilerinde ilk taksit vadesi en fazla kaç gün olabilmektedir? Aylık ödemeli kredi iģlemlerinde, taksit vadesinin 30 gün olarak belirlenmesi esas olmakla birlikte, taksit vade tarihinin istenilen gün olarak belirlenebilmesi amacıyla ilk taksit vadesinin; 45 güne kadar belirlenmesi olanağı bulunmaktadır.? Üçer ayda bir geri ödemeli tüketici kredilerinde, ilk taksit vadesi en fazla ne kadar olabilmektedir? 3 ayda bir ödemeli kredilerde, taksit vadelerinin 90 gün olarak belirlenmesi esas olmakla birlikte, taksit vade tarihinin istenilen gün olarak belirlenebilmesi amacıyla ilk taksit vadesinin 105 güne kadar belirlenmesi olanağı bulunmaktadır. 7. Bireysel Kredilerde Hayat Sigortası? Bireysel kredilerde kredi lehdarı en fazla kaç yaģına kadar hayat sigortası kapsamına alınabilmektedir? Bireysel kredilerde kredi lehtarı en fazla 85 yaģına kadar (85 yaģ dahil) hayat sigortası kapsamına alınabilmektedir.? 85 yaģ üzerindeki bir müģteri bireysel kredi talep ettiğinde kredi kullandırılabilme Ģartı nedir? 85 yaģ üzerindeki müģteriler hayat sigortası kapsamına alınamadığından söz konusu müģterilerin kredi taleplerinin, uygulama esaslarının teminat bölümünde belirtilen koģulları taģıyan kefil/kefillerin kefaletinin sağlanması veya maddi teminat alınması suretiyle karģılanması gerekmektedir. 12 Eğitim Daire BaĢkanlığı

18 BĠREYSEL KREDĠLER? Kredinin vadesinden önce kapatılması halinde kredinin hayat sigortasına iliģkin prim iadesi nasıl yapılmaktadır? Kredinin vadesinden önce kapatılması halinde, hayat sigortasına iliģkin prim iadesi iģlemleri sistem tarafından müģterinin hesabına otomatik olarak yapılmaktadır.? Hayat sigortasına tabi tutulan bireysel kredi müģterilerinin sigorta prim tutarları kimden tahsil edilir? Personele kullandırılan KMH hariç olmak üzere hayat sigortasına tabi tutulan Bireysel kredi müģterilerinin sigorta prim tutarları müģteriden tahsil edilir. 8. Tasfiye Olunacak Alacaklar? Taksitli kredilerin, Tasfiye Olunacak Alacaklar hesabına aktarılmasından önce müģterilere gönderilmesi gereken ihtar mektubu/ihtarnameler nelerdir ve hangi sürelerde gönderilir? MüĢterilerin tek taksiti geciktirmeleri durumunda, taksit tarihini izleyen en geç 5 iģ günü içerisinde müģteriye taksitini yatırmadığı ve 1 hafta içerisinde yatırması gerektiği hususunda bir ihtar mektubu düzenlenir ve iadeli taahhütlü olarak gönderilir. (bu husus yalnızca konut finansmanı kapsamındaki kredi ürünlerimiz için uygulanacaktır. Üst üste iki taksit gecikmesi olduğunda muacceliyet ihtarnamesi çekilir) Üst üste iki taksitin ödenmemesi durumunda; ikinci taksiti izleyen en geç 5 iģ günü içerisinde müģteriye noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak muacceliyet ihtarnamesi gönderilerek, 1 ay içerisinde borcunu yatırması istenir. Muacceliyet ihtarnamesinde verilen süre sonuna kadar borç yatırılmazsa bu defa, bu sürenin bitiminden en geç 5 iģ günü içerisinde müģteriye hesap kat ihtarnamesi gönderilerek, 1 hafta içerisinde borcun yatırılması istenir.? Tasfiye Olunacak Alacaklar hesabına aktarım süreleri nasıldır? Taksitli kredilerde; Birbirini izleyen ve tahsil olunamayan taksitlerin, ikinci taksitin vadesini takip eden 60 günlük süre sonuna kadar veya, Kredinin son ve tek taksitinin tahsil olunamaması halinde son taksitin, vadesini takip eden 90 günlük süre sonuna kadar, Kredili Mevduat Hesapları nda; Aylık/Üç aylık dönem sonlarında tahakkuk eden faiz ve ferilerinin, 220-Kredi Faizleri ve Gelirleri Tahakkuk ve Reeskontları hesabına aktarılmasından sonra azami 90 günlük süre sonuna kadar, KMH ların borç bakiyesinin, hesabın ilk eksiye geçtiği tarihten itibaren bir yılı (365 gün) takip eden 30 günlük süre sonuna kadar, MaaĢ Avans Hesabında; 13 Eğitim Daire BaĢkanlığı

19 BĠREYSEL KREDĠLER Azami vade sonunda (kullandırım tarihinden itibaren 31 gün), tahakkuk eden faiz, komisyon ve ferilerinin, 220-Kredi Faizleri ve Gelirleri Tahakkuk ve Reeskontları hesabına aktarılmasından sonra, kullandırılan maaģ avans tutarı ile birlikte azami 90 günlük süre sonuna kadar, tahsil edilememesi halinde krediler TOA hesabına aktarılır. TOA hesaplarına aktarım süresine kadar, diğer bir ifade ile söz konusu alacaklarımızın bekleme süresi içerisinde tahsil olunması halinde kredi normal iģleyiģine devam edecektir. 9. Kredi Türleri? Tüketici avans kredisinin tanımı nedir? Bireysel kredi kullandırılabilecek gerçek kiģilere, kendilerine ve/veya gerçek kiģi üçüncü Ģahıslara ait Bankamız nezdindeki vadesiz/vadeli TP/YP mevduat hesabı, repo, hazine bonosu, devlet tahvili, Eurobond ve Bankamız B Tipi Yatırım Fonu rehni karģılığında, tek bir vade sonu belirlenmek ve vade sonunda tahsil ve tasfiyesi sağlanmak üzere herhangi bir mal ve hizmet alımının finansmanı amacıyla kullandırılan kredidir.? Tüketici avans kredisinde limit nasıl belirlenmektedir? Tüketici Avans kredisinde kullandırılabilecek azami kredi limiti; TP/YP Mevduat rehni alınması halinde; mevduatın mevcut bakiyesinin, kredinin vade sonundaki toplam geri dönüģ tutarını karģılayabileceği miktara kadar, Bankamız B Tipi Yatırım Fonu rehni alınması halinde vergi sonrası net değerin, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili veya Eurobond rehni alınması halinde vergi sonrası net değerin, Repo rehni alınması durumunda ise repoya bağlanan tutarın, %75 i nispetine kadar, belirlenebilmektedir.? Borç ödeme kredisinin tanımı nedir? Kamu kurumu çalıģanları ile T.C. Emekli Sandığı ndan aylık almakta olanların, diğer banka/bankalara olan normal hesaplarda kayıtlı kredi kartı ve/veya taksitli bireysel kredi (konut finansmanı kapsamındaki kredileri hariç) borçlarını ödemek için talep ettikleri ve diğer banka/bankalara ait kredi kartı/bireysel kredi hesaplarına aktarılarak kullandırılan taksitli bireysel kredidir.? Borç ödeme kredisinde hangi teminatlar alınmaktadır? Gayrimenkul ipoteği alınmakta olup, maaģları/ücretleri Bankamız aracılığıyla ödenmekte olan kamu kurumu çalıģanlarına kullandırılacak kredilerde ipotek alınmasına gerek bulunmamaktadır. Kredinin teminatına gayrimenkul ipoteğinin yanı sıra uygulama esaslarında belirtilen nitelikleri haiz en az bir kefil alınmaktadır. 14 Eğitim Daire BaĢkanlığı

20 BĠREYSEL KREDĠLER MüĢteri tarafından baģka bir gayrimenkul ipoteği verilmek suretiyle kefil alınmamasının talep edilmesi halinde, kefil yerine baģka bir gayrimenkul üzerine ipotek tesisi sağlanmak suretiyle iģlem yapılabilmektedir.? Ġpotekli bireysel finansman kredisinin tanımı nedir? Bireysel kredi kullandırılabilecek gerçek kiģilere, hazır/bitmiģ durumda olan; Tapuya üçüncü Ģahıs/Ģahıslar adına, kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu olarak tescilli konut, Tapuya kendisi ve/veya üçüncü Ģahıs/Ģahıslar adına, kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapu esasına göre tescilli iģyeri (büro, ofis, dükkan gibi iģyerleri) ile, Tapuya kendisi ve/veya üçüncü Ģahıs/Ģahıslar adına kayıtlı imarlı arsanın, teminat olarak alınması kaydıyla herhangi bir mal veya hizmet alımının finansmanı amacıyla kullandırılan taksitli kredidir.? Arsa kredisinin tanımı nedir? Bireysel kredi kullandırılabilecek gerçek kiģilere, belediye sınırları içerisinde yer alan imarlı arsa alımının finansmanına yönelik olarak kullandırılan taksitli kredidir.? Arsa kredisinde hangi teminatlar alınmaktadır? Krediye konu arsa yerine, hazır/bitmiģ durumda olan baģka bir konut üzerine mevzuatta belirtilen marj oranları dikkate alınarak, Bankamız lehine birinci derece ve sırada ipotek tesis edilmektedir. Kredinin teminatına ipoteğin yanı sıra uygulama esaslarında belirtilen nitelikleri haiz en az bir kefil alınmaktadır. MüĢteri tarafından baģka bir gayrimenkul ipoteği verilmek suretiyle kefil alınmamasının talep edilmesi halinde, kefil yerine baģka bir gayrimenkul üzerine ipotek tesisi sağlanmak suretiyle iģlem yapılabilmektedir.? Bireysel iģyeri kredisinin tanımı nedir? Yalnızca, ticari faaliyeti olmayan gerçek kiģilere (kamu ve özel sektör çalıģanları, emekliler vb.), hazır/bitmiģ iģyeri (ofis, büro, dükkan, muayenehane vb. nitelikteki iģyerleri) alımının finansmanına yönelik olarak kullandırılan taksitli kredidir.? Bireysel iģyeri kredisinde hangi teminatlar alınmaktadır? Krediye konu iģyeri üzerine mevzuatta belirtilen marj oranları dikkate alınarak, Bankamız lehine birinci derece ve sırada ipotek tesis edilmektedir. Kredinin teminatına ipoteğin yanı sıra uygulama esaslarında belirtilen nitelikleri haiz en az bir kefil alınmaktadır. 15 Eğitim Daire BaĢkanlığı

21 BĠREYSEL KREDĠLER Kullandırılacak kredi tutarının, iģyerinin ekspertiz değerinin % 50 si veya daha altında ve azami ,- TL ye kadar olması halinde, kefil alınmaksızın yalnızca krediye konu iģyeri üzerine birinci derece ve sırada ipotek tesis edilmesi suretiyle kredi kullandırılması, kredi komitelerinin inisiyatifindedir. MüĢteri tarafından baģka bir gayrimenkul ipoteği verilmek suretiyle kefil alınmamasının talep edilmesi halinde, kefil yerine baģka bir gayrimenkul üzerine ipotek tesisi sağlanmak suretiyle iģlem yapılabilmektedir.? Ortak iģyeri kredisinin tanımı nedir? Ticari faaliyeti olmayan gerçek kiģilerin (kamu ve özel sektör çalıģanları, emekliler vb.), yatırım amaçlı (kira geliri elde etmek vb.) hazır/bitmiģ iģyeri (ofis, büro, dükkân, muayenehane vb. nitelikteki iģyerleri) alımlarının finansmanına yönelik olarak kullandırılan taksitli kredidir. Bu kapsamda düzenli geliri bulunan en az iki, en fazla beģ kiģinin bir araya gelerek belirtilen amaç ve nitelikteki iģyeri alımları kredilendirilebilmektedir.? Ortak iģyeri kredisinde hangi teminatlar alınmaktadır? Krediye konu iģyeri üzerine mevzuatta belirtilen marj oranları dikkate alınarak, Bankamız lehine birinci derece ve sırada ipotek tesis edilmektedir. Krediye konu iģyerine ait tapu tüm ortaklar adına müģtereken tescil edilecektir. Kredinin teminatına ipoteğin yanı sıra iģyerini ortaklaģa alan ve iģyerine müģtereken malik olan, borçlu olarak adına kredi açılacak kiģi dıģındaki tüm ortakların kefaleti alınmakta olup, ayrıca kefil alınmamaktadır.? Konut Finansmanı tanımı nedir? Konut Finansmanı; ilgili kanunda Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılmasıdır. Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı kapsamındadır. Ģeklinde tanımlanmıģtır.? Bankamızca kullandırılan hangi ürünler Konut Finansmanı kapsamında bulunmaktadır? Konut Finansmanı kapsamındaki ürünlerimiz Ģunlardır: Konut Kredisi, Natamam Konut Kredisi, Refinansman Kredisi, ĠnĢaat Tamamlama Kredisi, Yasa Kapsamındaki Ġpotekli Bireysel Finansman Kredisi. 16 Eğitim Daire BaĢkanlığı

22 BĠREYSEL KREDĠLER? Bireysel kredi türlerinden hangisi üzerinden KKDF kesintisi yapılmamaktadır? Ġlgili yasal düzenleme doğrultusunda konut kredileri ile gerçek kiģilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inģaat kredileri KKDF den istisnadır. Bu kapsamda Bankamızca kullandırılan Konut Kredisi, Natamam Konut Kredisi, ĠnĢaat Tamamlama Kredisi ve Refinansman Kredisinde KKDF istisnası söz konusudur.? Natamam konut kredisinin tanımı nedir? Kat irtifak tapusu bulunan inģaat halindeki konutu (natamam konutu) satın alacak gerçek kiģilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak taksitli bireysel kredidir.? Natamam konut kredisinde hangi teminatlar alınmaktadır? Krediye konu natamam konutun % 50-% 70 (70 hariç) inģaat seviyesi arasında olması durumunda; Krediye konu natamam konut yerine, hazır/bitmiģ durumda olan krediyi kullanan kiģiye ait baģka bir konut üzerine mevzuatta belirtilen marj oranları dikkate alınarak, Bankamız lehine birinci derece ve sırada ipotek tesis edilmektedir. Krediye konu natamam konutun % 70 ve üzeri inģaat seviyesinde olması durumunda; Ayrıca; Krediye konu natamam konut üzerine mevzuatta belirtilen marj oranları dikkate alınarak, Bankamız lehine birinci derece ve sırada ipotek tesis edilmektedir. Kredinin teminatına ipoteğin yanı sıra uygulama esaslarında belirtilen nitelikleri haiz en az bir kefil alınmaktadır. MüĢteri tarafından baģka bir gayrimenkul ipoteği verilmek suretiyle kefil alınmamasının talep edilmesi halinde, kefil yerine baģka bir gayrimenkul üzerine ipotek tesisi sağlanmak suretiyle iģlem yapılabilmektedir.? Refinansman kredisinin tanımı nedir? Bireysel Kredi kullandırılabilecek gerçek kiģilerin, diğer bankalardan kullandıkları kendisine/eģine ait konut kredilerini (natamam konut kredileri de dâhil) kapatabilmeleri için açılan ve söz konusu kiģilerin diğer bankaya ait konut kredisi hesaplarına aktarılarak kullandırılan taksitli kredidir.? Refinansman kredisinde hangi teminatlar alınmaktadır? Krediye konu konut veya natamam konut (inģaat seviyesi % 70 ve üzerinde olan) üzerine, Bankamız lehine serbest dereceden istifade kaydı ile ikinci derece birinci sırada olmak üzere mevzuatta belirtilen marj oranları dikkate alınarak ipotek tesis edilmekte, diğer banka kredisinin kapatılmasını takip eden en geç 15 gün içerisinde ipoteğin fekki sağlanarak, Bankamız lehine alınmıģ olan ipoteğin derece ve sırası bire yükseltilmektedir. %50-%70 (70 hariç) inģaat seviyesindeki bir natamam konutun refinansmanında ise teminata alınacak hazır/bitmiģ durumda olan baģka bir konut üzerine uygulama esasları dahilinde ipotek tesis edilmektedir. 17 Eğitim Daire BaĢkanlığı

23 BĠREYSEL KREDĠLER Kredinin teminatına ipoteğin yanı sıra uygulama esaslarında belirtilen nitelikleri haiz en az bir kefil alınmaktadır. Yalnızca hazır/bitmiģ durumdaki bir konutun refinansmanında geçerli olmak üzere; kullandırılacak kredi tutarının, konutun ekspertiz değerinin % 50 si veya daha altında ve azami ,- TL ye kadar olması halinde, kefil alınmaksızın yalnızca krediye konu konut üzerine ipotek tesis edilmesi suretiyle kredi kullandırılması, kredi komitelerinin inisiyatifindedir. MüĢteri tarafından baģka bir gayrimenkul ipoteği verilmek suretiyle kefil alınmamasının talep edilmesi halinde, kefil yerine baģka bir gayrimenkul üzerine ipotek tesisi sağlanmak suretiyle iģlem yapılabilmektedir.? ĠnĢaat tamamlama kredisinin tanımı nedir? KiĢinin kendisine ait ya da tapuda eģi ile müģterek olarak tescili yapılmıģ arsa üzerine Ģahsi ihtiyaçları için mesken olarak kullanılmak üzere müstakil konut (dubleks, tripleks gibi tek bağımsız bölümden oluģan konut) yapan gerçek kiģilere arsa tapusu üzerinden veya kiģinin kendisine ait kat irtifak tapusu ibraz edilmek kaydıyla, konutun kalan inģaatlarının tamamlanmasını finanse etmek üzere kullandırılan taksitli bireysel kredidir.? ĠnĢaat tamamlama kredisinde hangi teminatlar alınmaktadır? Tapuya kendisi adına veya eģi ile müģterek olarak tescili yapılmıģ arsa üzerine, tek bağımsız bölümden oluģan müstakil konutlar (dubleks, tripleks konut gibi) için, arsa tapusu üzerinden kredi kullandırılması halinde; Arsa tapusu bulunan inģa halindeki konut üzerine, mevzuatta belirtilen marj oranları dikkate alınarak, Bankamız lehine ipotek tesis edilmektedir. Kredinin teminatına ipoteğin yanı sıra uygulama esaslarında belirtilen nitelikleri haiz en az bir kefil alınmaktadır. MüĢterek mülkiyete konu (kredi borçlusu ile birlikte tapuya eģ ile birlikte müģtereken tescil edilmiģ) arsa üzerine yapılan bir konuta inģaat tamamlama kredisi kullandırılması durumunda uygulama esaslarında belirtilen nitelikleri haiz bir kefilin yanı sıra arsa sahibi diğer eģin de sözleģmeye kefalet/rehin veren imzası alınmaktadır. Birden fazla bağımsız bölümden oluģan konutlar (apartman dairesi gibi) için kiģinin kendisine ait kat irtifak tapusu üzerinden kredi kullandırılması durumunda ise; Kat irtifak tapusu bulunan inģa halindeki konut üzerine, mevzuatta belirtilen marj oranları dikkate alınarak, ipotek tesis edilmekte olup, ayrıca uygulama esaslarında belirtilen nitelikleri haiz en az bir kefil alınmaktadır. MüĢteri tarafından baģka bir gayrimenkul ipoteği verilmek suretiyle kefil alınmamasının talep edilmesi halinde, kefil yerine baģka bir gayrimenkul üzerine ipotek tesisi sağlanmak suretiyle iģlem yapılabilmektedir.? Yasa kapsamındaki ipotekli bireysel finansman kredisinin tanımı nedir? Bireysel kredi kullandırılabilecek gerçek kiģilere, hazır/bitmiģ durumda olan, tapuya tamamı kendisi adına kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapu esasına göre kayıtlı konutun teminatı altında herhangi bir mal veya hizmet alımının finansmanı amacıyla kullandırılan taksitli bireysel kredidir. 18 Eğitim Daire BaĢkanlığı

24 BĠREYSEL KREDĠLER? Yasa kapsamındaki ipotekli bireysel finansman kredisinde hangi teminatlar alınmaktadır? Krediye konu konut üzerine ipotek tesis edilmektedir. Kredinin teminatına konut ipoteğinin yanı sıra uygulama esaslarında belirtilen nitelikleri haiz en az bir kefil alınmaktadır. Kullandırılacak kredi tutarının, konutun ekspertiz değerinin % 50 si veya daha altında ve azami ,- TL ye kadar olması halinde, kefil alınmaksızın yalnızca krediye konu konut üzerine uygulama esasları doğrultusunda ipotek tesis edilmesi suretiyle kredi kullandırılması, kredi komitelerinin inisiyatifindedir. MüĢteri tarafından baģka bir gayrimenkul ipoteği verilmek suretiyle kefil alınmamasının talep edilmesi halinde, kefil yerine baģka bir gayrimenkul üzerine ipotek tesisi sağlanmak suretiyle iģlem yapılabilecektir.? Kiraya vermek için satın al konut kredisinin tanımı nedir? Bireysel kredi kullandırılabilecek gerçek kiģilere, hâlihazırda kendisine ve/veya eģine ait bir konutu olduğunu veya lojmanda oturduğunu belgelemesi kaydıyla, yatırım (kiraya vermek) amaçlı hazır/bitmiģ konut alımının finansmanına yönelik olarak kullandırılan taksitli kredidir.? Kiraya vermek için satın al konut kredisinde hangi teminatlar alınmaktadır? Krediye konu konut üzerine mevzuatta belirtilen marj oranları dikkate alınarak, Bankamız lehine birinci derece ve sırada ipotek tesis edilmektedir. Kredinin teminatına ipoteğin yanı sıra uygulama esaslarında belirtilen nitelikleri haiz en az bir kefil alınmaktadır. Kullandırılacak kredi tutarının, konutun ekspertiz değerinin % 50 si veya daha altında ve azami ,- TL ye kadar olması halinde, kefil alınmaksızın yalnızca krediye konu konut üzerine birinci derece ve sırada ipotek tesis edilmesi suretiyle kredi kullandırılması, kredi komitelerinin inisiyatifindedir. MüĢteri tarafından baģka bir gayrimenkul ipoteği verilmek suretiyle kefil alınmamasının talep edilmesi halinde, kefil yerine baģka bir gayrimenkul üzerine ipotek tesisi sağlanmak suretiyle iģlem yapılabilmektedir.? TaĢıt kredisinin tanımı nedir? Bireysel Kredi kullandırılabilecek gerçek kiģilere, sıfır kilometre veya ikinci el herhangi bir marka binek taģıt (otomobil, jeep vb.) veya ruhsatında hususi olarak kullanılacağının belirtilmesi/belirtilecek olması kaydıyla hafif ticari taģıtların (minibüs, kamyonet, pick-up vb.) alımını finanse etmek üzere kullandırılan taksitli kredidir. Sıfır kilometre motosiklet alımları da taģıt kredisi kapsamında değerlendirilebilmektedir. 19 Eğitim Daire BaĢkanlığı

25 BĠREYSEL KREDĠLER? TaĢıt kredilerinin kapsamına hangi araçlar girmektedir? Sıfır kilometre veya ikinci el herhangi bir marka binek taģıt (otomobil, jeep vb.) veya ruhsatında hususi olarak kullanılacağının belirtilmesi/belirtilecek olması kaydıyla hafif ticari taģıtlar (minibüs, kamyonet, pick-up vb.) ile sıfır kilometre motosiklet alımları taģıt kredisi kapsamında değerlendirilebilecektir.? Kredili mevduat hesabının tanımı nedir? Bireysel Kredi kullandırılabilecek gerçek kiģilerin, kısa süreli nakit ihtiyaçlarının karģılanması amacıyla mevduat hesabında bulunan paradan daha fazlasını belirli bir limit içerisinde kullanmasına olanak veren bireysel kredi türüdür.? MaaĢ avans hesabının tanımı nedir? MaaĢları/Ücretleri Bankamız aracılığıyla ödenmekte olan iģtirak personeli, kamu çalıģanları ile T.C.Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan kiģilerin, kısa süreli nakit ihtiyaçlarının karģılanması amacıyla belirli bir limit içerisinde kredi kullanabilmelerine olanak veren ve kredinin yatan maaģ tutarından tahsil ve tasfiye edilmesi esas olan bir bireysel kredi türüdür.? Bankamız Personeline kullandırılacak Personel Kredisinin azami limiti nedir? Kredinin azami limiti Bankacılık Kanununa göre personelin krediye esas net ücret tutarının 5 katına kadardır. 10. Kredi Kartı Tanımı Ve ĠĢlemleri? Kredi kartı tanımı nedir? Kredi Kartı; Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı ya da nakit çekme olanağı sağlamak üzere verilen basılı kart veya bu karta bağlı, Fiziki varlığı bulunmayan, asıl kartın limit ve statülerine aynen bağlı olarak iģlem gören, telefon/mail order ve internet üzerinden yapılan alıģveriģlerde güvenli olarak kullanılan sanal karttır.? Kredi kartı kullanımı ile ilgili uluslararası kuralları belirleyen uluslararası kart kuruluģlarından bazıları hangileridir? Visa, Mastercard, American Express, JCB, Diners Club, v.b. 20 Eğitim Daire BaĢkanlığı

26 BĠREYSEL KREDĠLER? Bir kredi kartının varlığından bahsedebilmek için gerekli üç unsur hangileridir? 17. Kredi kartını veren banka veya mali kuruluģ 18. Kredi kartı sahibi olan kiģi 19. Kredi kartı ile yapılan ödemeleri kabul eden üye iģyeri? Asgari Ödeme Tutarı neyi ifade etmektedir? Hesap özetinde yer alan toplam borcun Bankaca belirlenen yüzde oranı (Ģu an %20) ile çarpımı sonucu bulunan rakamdır. Limit aģımı söz konusu ise, aģılan tutarın tamamı ilave edilmek ve ihtilaflı iģlemler (müģteri itirazları) düģülmek suretiyle hesaplanacaktır. Kart hamilinin gecikmeye düģmemesi için ödemesi gereken an az tutarı ifade etmektedir.? Ekstredeki borç tutarının tamamının veya bir kısmının ödenmesi ne tür sonuçlar doğurmaktadır? Kart hamili Bankaca kendisine gönderilen ekstrede/ekstrelerde belirtilen borç miktarını (önceki dönemden krediye bırakılan tutar ve nakit avans çekimi veya casino harcamaları gibi nakit benzeri iģlemlerin söz konusu olmadığı durumlarda) son ödeme tarihine kadar ödediği takdirde söz konusu borç kapanır ve kendisinden herhangi bir faiz ve ücret talep edilmez. Kart hamilleri, Bankaca gönderilen ekstrelerde kayıtlı borçların bir kısmını gelecek aylara yayarak ödemek isteyebilirler. Bu durumda; en az ekstrede belirtilen asgari ödeme miktarını son ödeme tarihine kadar yatırmak suretiyle kalan borcunu gelecek dönemlerde (faiziyle birlikte) defaten veya kredilendirmek suretiyle ödeyebilecektir.? Limit Kontrol Sistemi (LKS) nedir? Limit Kontrol Sistemi (LKS); 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında yasanın yürürülük tarihinden itibaren kendisine ilk defa kredi kartı verilecek müģteriler için yasa ile düzenlenen limit sınrlamasının izlenmesi amacıyla Bankalar arasında oluģturulan kontrol sistemidir. Limit belirleme aģamasında ilgili müģterilere baģka bankalarca tahsis edilmiģ limitlerin sorgulanarak tespit edilmesini ve değerlendirmeye alınmasını sağlayan sistemdir.? Ek Kart nedir? Asıl kart hamilinin talebiyle ve limiti asıl kart hamiline tanınan limittin belirli oran veya tutarına karģılık gelen, 15 yaģ ve üzerindeki kimselere nakit çekimi ve mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere tahsis edilen kredi kartıdır.? Imprinter nedir? Kredi kartı üzerinde kabartma olarak bulunan bilgilerin satıģ veya alacak belgesi üzerine geçirilmesini sağlayan mekanik baskı aracıdır. 21 Eğitim Daire BaĢkanlığı

27 BĠREYSEL KREDĠLER? Güvenlik Numarası (CVV2 ve CVC2) nedir? Kredi kartının arka yüzündeki imza bandının üzerinde yer alan sayı grubunun son üç hanesinin temsil ettiği; internet, Mail Order/Telephone Order (MO/TO) iģlemlerinde güvenliği sağlayan numaradır. CVV2 Visa nın, CVC2 MasterCard ın bu numaraya verdiği addır.? Akıllı Kart (Smart Card) nedir? Kredi kartı boyutlarında olan ve içine mikrodenetleyici yerleģtirilmiģ olan plastik bir karttır. KarıĢık güvenlik mekanizmalarının kullanılması ile bilginin elektronik ortamda saklanmasını sağlamaktadır. Üzerindeki mikro iģlemci sayesinde manyetik bantı plastik kartlara göre çok daha fazla bilgi depolanabilmesine imkan verir. Üç çeģit akıllı kart vardır bunlar; kontaklı akıllı kart, kontaksız akıllı kart ve kombi karttır.? Chargeback nedir? Kart hamili bankanın, Visa ya da Mastercard kuruluģlarının hazırladığı el kitaplarında yer alan herhangi bir neden koduna dayanarak kart hamilinin ihtilaflı iģlem hakkında yaptığı itiraz üzerine, üye iģyeri bankasının iģlem tutarını kart çıkaran bankaya iade etmesidir.? POS Cihazı nedir? SatıĢ noktasında (üye iģyerinde, bankada), kartın manyetik Ģeridindeki bilgilerin yanısıra iģyeri ve iģlem ile ilgili bilgileri banka sistemine aktararak provizyon alan, satıģ veya alacak belgesi üreten elektronik cihazların genel adıdır.? Provizyon (Otorizasyon) nedir? Kredi kartı limitinin, miktar ve nicelik bakımından kullanımına engel bir durumunun olup olmadığının tespiti amacıyla yetkili kuruluģlardan veya kartı veren bankadan alınan iģlem iznidir.? Sanal Kart nedir? Kredi kartı ihraç eden kuruluģların müģterilerinin internet üzerinden güvenli olarak mal ve hizmet satın alabilmelerini sağlamak ve dolandırıcılık iģlemlerini ortadan kaldırmak amacıyla ortaya çıkarmıģ oldukları bir kart türüdür. Sanal karta kredi kartından ya da vadesiz hesaptan aktarılan tutarlar riskin minimize edilmesi amacıyla alıģveriģ yapılmasını müteakip tekrar ilgili hesaplara otomatik ya da manuel olarak aktarılabilmektedir.? Mail Order-Telephone Order (MO/TO) nedir? Üye iģyerinin müģterilerinden mektup, faks internet veya telefon aracılığı ile aldığı talimat ve taahhütleri doğrultusunda kredi kartı ile, kart görülmeksizin, kart hamilinin imzası olmaksızın ve kart 22 Eğitim Daire BaĢkanlığı

28 BĠREYSEL KREDĠLER POS cihazından geçirilmeksizin kredi kartı numarası, güvenlik numarası, son kullanma tarihi ve ilgili meblağ bilgileri ile yapılan satıģ iģlemidir.? Kart hamilinin gelirine ve kartlara verilen hizmetlere göre dünyada yaygın kullanıma ve geçerliliğe sahip kaç tip kredi kartı bulunmaktadır ve bu kartların baģlıca özellikleri nelerdir? Klasik/Standart, Gold/Premier ve Platinum olmak üzere 3 tip kredi kartı bulunmaktadır. Klasik kartlar gelir seviyesi çok yüksek olmayan kiģilere verilmektedir. Gold veya Premier kartlar klasik kartlara göre daha yüksek gelir seviyesine sahip gruplara yüksek limitlerle verilen, özel görünüme sahip kartlardır. Bu kartlar ortalamanın üzerindeki tüketiciler için hazırlanmıģ olup, sigorta hizmetlerinin yanısıra acil nakit ve acil kart yenileme gibi hizmetler sunmaktadır. Platinum kart, ihtiyaç ve beklentileri her geçen gün artan, sıkça yurtdıģı seyahatlere giden, oldukça yüksek gelir seviyesine sahip kiģilere verilen, platin renkte ve Gold karttan daha üstün özelliklere sahip kredi kartıdır. Bu özellikler arasında geniģ kapsamlı hayat sigortası, havaalanlarında özel bekleme salonlarına giriģ imkanı, araba kiralama vb. hizmetler sayılabilir.? Kredi kartı kullanımının kart hamili yönünden baģlıca yararları nelerdir? Kart hamillerinin yanlarında para bulundurma veya fazla miktarda para taģıma külfetinden kurtarılması ve kartın kaybı halinde para kaybının aksine kolayca zarar tehlikesinin ortadan kaldırılarak yenisinin çıkartılabilmesi, Bir baģka ödeme aracı olan çeke göre daha basit kullanım olanağı vermesi, Kart hamilinin harcama yaptığı tarih ile kredi kartı borcunu ödediği son ödeme tarihine kadar geçen süre içinde faizsiz kredi kullanma imkanına sahip olması, Kart hamiline ihtiyacı olduğu an belli limitler dahilinde nakit çekme imkanı tanıması, Kart hamiline alıģveriģ ve nakit avans toplam bedelinin belli bir miktarının ödenmesi koģuluyla geri kalan kısmını kredilendirebilme imkanı tanıması.? Kredi kartı kullanımının muhtemel dezavantajları nelerdir? Kredi kartının kiģilerin harcama eğilimlerini artırarak ödeyebileceklerinden fazla borç yükü altına girebilme ihtimalini doğurması, Kredi kartını çıkaran kuruma komisyon ödemek durumunda kalan üye iģyerinin bu komisyonu fiyatlara yansıtma ihtimali, Kredi kartlarının kaybolması, çalınması veya taklit edilmesi ile ortaya çıkabilecek kötüye kullanım hallerinde kart hamilinin kısa sürede önlem alamaması halinde zarara uğrayabileceği ihtimali. 23 Eğitim Daire BaĢkanlığı

29 BĠREYSEL KREDĠLER? Bankamızda kredi kartı tahsis kararı hangi yöntemle verilmektedir? Kredi kartı tahsisine dönük karar sistem üzerinde skorlama modeli aracılığıyla verilmekte olup, Bireysel Krediler Daire BaĢkanlığı na bağlı olarak çalıģan Kredi Kartları Merkezi (KKM), Ģubelerce girilen baģvuruları (ilk kart/limit artıģı) skorlama modeline (SCORING) göre sonuçlandırmaktadır. Tüm baģvurular skorlama modeli ile değerlendirilerek sonuçlandırıldığından, müģterilerden gelen tüm talepler, kredi kartı onayına iliģkin herhangi bir ön inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın, baģvuru olarak sisteme girilmektedir. Skorlama modeli, müģteri için girilen bilgiler üzerinden değerlendirme yaptığından, giriģ yetkilisi tarafından kredi kartı baģvuru giriģ ekranlarına mevzuat gereği alınan belgeler üzerinden tüm bilgilerin doğru, noksansız ve gerçeği yansıtır Ģekilde girilmesi önem arz etmektedir. Onay yetkilileri tarafından da söz konusu bilgilerin doğru olduğu ve ayrıca sisteme de doğru girilmiģ olduğu kontrol edilerek baģvuruya onay verilmesi gerekmektedir. Bu onay kredi komitesi anlamında bir onay olmayıp, yalnızca müģteriye ait bilgilerin doğru olduğu ve sisteme doğru girilmiģ olduğuna iliģkin bir onaydır.? Kart limitleri nasıl tespit edilmektedir/limit artıģları nasıl gerçekleģtirilmektedir? ġubelerce müģterinin talebi doğrultusunda ve/veya müģterinin ödeme gücüne uygun bir teklif limiti baģvuru esnasında sisteme girilecek olmakla birlikte, skorlama sonucuna göre müģteriye sistem ve/veya KKM tarafından limit belirlenmektedir. MüĢterilerden ödeme gücü dâhilinde yazılı olarak alınan limit artıģ talepleri, ġubece ilgili ekranlara girilecek olup, skorlama modeli sonucuna göre müģteriye sistem ve/veya KKM tarafından limit belirlenmektedir. Limit artıģlarında, varsa kefilin yazılı muvafakatının alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Ġlk kart tahsis ve limit artıģ iģlemlerinde 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu nda belirtilen limit tespit esasları da dikkate alınarak limit tespiti yapılmaktadır.? Bankamız personeline Bankamızca verilebilecek kredi kartları azami limiti hangi kritere göre belirlenmektedir? 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince mensuplarımıza aylık net ücreti baz alınarak, aylık net ücretin 3 katına kadar limitli kredi kartı verilebilecek olup, ayrıca 5464 sayılı Yasa (Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası) kapsamında getirilen sınırlamalar da dikkate alınacaktır.? Kredi kartı değerlendirme sonuçları ne ifade etmektedir? Kredi kartı baģvurusunda bulunan müģteriler için skorlama modeli tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, sistem tarafından Kabul Edilen-Beyaz, Reddedilen-Siyah ve KKM Tarafından Değerlendirilecek-Gri Ģeklinde segment atamaları yapılmakta; skorlama sonucunda kabul edilen ilk limit tahsis veya limit artıģ talepleri, kart basım veya limit değiģiklik iģlemlerinin tamamlanması amacıyla sistem üzerinden doğrudan BileĢim Aġ de oluģmakta, skorlama sonucunda müģterinin ilk kredi kartı 24 Eğitim Daire BaĢkanlığı

30 BĠREYSEL KREDĠLER veya limit artıģ talebi için kabul veya red kararı verilemediği durumlarda ise KKM tarafından izlenecek süreçler doğrultusunda iģlem sonuçlandırılmaktadır. Skorlama sonucunun Reddedilen olması halinde baģvuru sistem tarafından otomatik olarak reddedilmekle birlikte; talep edilen limitin %20 fazlası kadar nakit teminat alınacak olması ya da müģterinin sorgulama sonuçlarının güncel olmadığının anlaģılması durumunda, baģvurunun reddedilmesi 5 iģgünü içerisinde Finart içerisinden Yeniden Değerlendirme ekranları aracılığıyla ilgili baģvurular KKM de değerlendirilmek üzere gönderilebilmektedir. Belirtilen yeniden değerlendirme seçeneklerinden her biri bir baģvuru için birer kez kullanılabilmektedir. ġubelerimiz yapılan baģvurulara iliģkin son durumu Finart içerisinde yer alan BaĢvuru Sorgu ekranı aracılığıyla anlık olarak takip edebilmektedir.? Kredi kartı iģlemlerinde Ģahsi/maddi teminat alınmakta mıdır? Kredi kartı iģlemlerinde Ģahsi/maddi teminat alınması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, Ģahsi teminat veya Nakit veya Nakit Benzeri Değerler karģılığı kredi kartı talep edilmesi halinde mevzuatın ilgili maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iģlemde bulunulmaktadır.? Kredi kartı tahsis edilecek müģterilerden alınabilecek nakit veya nakit benzeri teminatlar hangileridir? Nakit veya TP/YP Mevduat Hesapları, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletini Haiz Bonolar, Gelir Ortaklığı Senedi Rehni, Bankamız Yatırım Fonları (B Tipi), Repo ve Eurobond dur. Kredi kartı iptal edilmediği ya da gelire uygun limit istenilmediği müddetçe rehnin devamı sağlanılacaktır.? Kredi kartı limit artıģlarında müģterinin talebinin/onayının alınması gerekli midir? 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereğince kredi kartı limit artıģlarında müģterinin talebinin/onayının alınması zorunludur. Kredi kartının kefalet alınmak suretiyle tahsis edilmiģ olması durumunda limit artıģlarında kefilin de ayrıca onayı alınmalıdır. Kredi kartına kefaleti alınan kiģiler kefil oldukları andaki kredi kartı limiti ölçüsünde sorumludurlar.? Ek kart limitlerimiz asıl kart limitlerine bağlı olarak hangi Ģekillerde belirlenmektedir? Ek kart limitlerimiz asıl kart limitini geçemeyecek Ģekilde asıl kart limitinin belirli bir yüzdesi veya miktarında tespit edilebilmektedir. Örneğin 1.000,-TL limitli asıl karta bağlı ek kart limiti, asıl kart hamilinin talebi doğrultusunda asıl kart limitinin %75 i (750,-TL) ya da miktar belirtilerek (örn: 500,-TL) belirlenebilmektedir. 25 Eğitim Daire BaĢkanlığı

31 BĠREYSEL KREDĠLER? Bankamız kredi kartı limit tahsisleri hangi para birimi üzerinden yapılmaktadır, yurt dıģında gerçekleģtirilecek bir iģlem müģterinin kredi limitini ne Ģekilde etkiler? Bankamız kredi kartı limitleri, yurt içi ve yurt dıģı iģlemler (TL ve USD) ayırt edilmeksizin, tektir. Bankamız uygulamasında limitler TL olarak tahsis edilmektedir. Kart hamilleri yurt dıģında bir iģlem gerçekleģtirdiklerinde iģlem tarihindeki Bankamız Döviz SatıĢ Kurundan bulunacak TL karģılığı kredi kartı limitinden düģülecek ancak, iģlem tutarı müģteriye ilk ekstrede USD olarak gönderilecektir. Son ödeme tarihinde ödenmeyen USD borç tutarları, bir önceki hesap kesim tarihindeki Bankamız Döviz SatıĢ kurundan Türk Parası cinsine çevrilmek suretiyle bir sonraki dönemde ekstrelendirilmektedir.? Bankamız kredi kartları için toplu baģvuru yapılabilmekte midir? Kamu kuruluģları veya firmalarla yapılan toplu maaģ ya da diğer toplu iģlem anlaģmaları vb. nedenlerle, incelemesi ve değerlendirmesi olumlu olan her bir müģteri için kredi komitesi kararı alınması kaydıyla ilgili Ģubece, sistem üzerinde münferiden kredi kartı baģvuru giriģi ve sorgulama iģlemleri yapılmaksızın (bu yapıda KKB, TCMB vb. tüm sorgulama iģlemleri sistem tarafından otomatik olarak gerçekleģtirilecek, olumsuzluğu bulunanlara kredi kartı tahsisi yapılmayacaktır) anlaģma yapılan kiģilere Kredi Kartı Üyelik ve Kredi SözleĢmesi Ģubeden kredi kartı teslimi esnasında imzalatılmak suretiyle toplu asıl kredi kartı tahsisi yapılabilmektedir. Diğer bir deyiģle, bu yapıda baģvuru giriģlerinin tek tek yapılması yerine, diğer tüm hususlarda uygulama esas ve usulleri doğrultusunda iģlemde bulunulmak kaydıyla toplu giriģ yapılması imkânı getirilmiģtir. Toplu giriģ yapılması iģlemi, Kredi Kartları Merkezi tarafından ilgili Ģubeye özgü olarak tanımlanan baģvuru Ģablonu yardımıyla kredi kartı tahsis edilecek kurum personelini içerir Excel tablosunun Finart üzerinden sisteme aktarılması Ģeklinde gerçekleģmekte olup, sistem üzerinden gerekli sorgulama iģlemleri yapılmakta ve kredi kartı almasına engel bir durum bulunmayan kiģilere kredi kartı üretilmektedir.? Kredi kartlarının üretimi nasıl olmaktadır? ġubelerimizce sisteme giriģi yapılmıģ kredi kartı bilgileri, BileĢim A.ġ. sistemi tarafından her akģam otomatik olarak Ģubelerimizden toplanmakta ve kartlar bu bilgilere istinaden üretilmektedir. Özellikleri ve limitleri Bankamızca belirlenen kredi kartlarının üretilerek Ģubelerimize ya da müģterilerimize gönderilmesi, doğrudan BileĢim A.ġ. tarafından gerçekleģtirilmektedir.? Kredi kartlarının müģterilere dağıtımı nasıl yapılmaktadır? Ġlk defa üretilen asıl kartlar ile ek kartlar müģterilere teslim edilmek üzere kart talebinde bulunan Ģubelerimize ulaģtırılacaktır. Yenilenen veya yeniden basılan asıl kartlar/ek kartlar ise doğrudan asıl kart müģterisinin adresine gönderilmektedir. 26 Eğitim Daire BaĢkanlığı

32 BĠREYSEL KREDĠLER? Kredi kartlarının müģterilere teslimi nasıl olmaktadır? Ġlk defa üretilen asıl kartlar Kredi Kartı Üyelik ve Kredi SözleĢmesi ne müģteri imzasının baģvuru esnasında alınması ve baģvuru giriģ ekranında sözleģme bilgisinin Alındı olarak kayıt altına alınması halinde kurye aracılığıyla asıl kart hamilinin adresine teslim edilmekte, Kredi Kartı Üyelik ve Kredi SözleĢmesine müģteri imzasının baģvuru esnasında alınmadığı/kart teslimi aģamasında alınacağı durumda ise asıl kart hamiline teslim edilmek üzere ilgili Ģubeye ulaģtırılmaktadır. MüĢteri Ģubeye davet edilerek veya Ģube yetkilisi tarafından bizzat ziyaret edilerek Kredi Kartı Teslim Makbuzu imzalattırılmak suretiyle kartlar teslim edilmektedir. Ek kredi kartları, asıl kart hamilinin yanı sıra reģit olan ek kart hamiline de teslim edilebilmekte olup, reģit olmayan ek kart hamilleri adına düzenlenen kredi kartları asıl kart hamillerine teslim edilmektedir. Asıl kart hamiline sözleģme imzalatılmıģ olması Ģartıyla; yenilenen veya yeniden basılan asıl/ek kredi kartları asıl kredi kartı hamilinin adresine gönderilmekte, sözleģme imzalatılmamıģ olması halinde ise yenilenen veya yeniden basılan kredi kartları sözleģme imzalatılarak teslim edilmek üzere ilgili Ģubesine gönderilmektedir.? MüĢterilere teslim edilemeyen kartlara hangi iģlemler uygulanır? Ġki ay içerisinde teslim edilemeyen kartlar Ģubede fiziken imha edilmekte ve imha edildiğine dair tutanak düzenlenmektedir.? Kredi kartı borçlarının tahsil yöntemleri nelerdir? Kredi kartı tahsilat iģlemleri Bankamız ATM leri, Ģubelerimiz veya internet Ģubemizden yapılabileceği gibi, müģteriye ait TL veya USD vadesiz mevduat hesabının bulunduğu Ģubeden otomatik ödeme talimatı vererek ya da EFT yolu ile de gerçekleģtirilebilmektedir.? Kart hamillerinin yurt dıģında yapmıģ olduğu iģlemler müģteri ekstresine hangi para birimiyle yansıtılır, bu iģlem hangi birim tarafından takip edilmektedir? Kredi kartı kullanan müģterilerin yurt içi veya yurt dıģı harcama, nakit avans bedelleri, faiz ve ücret tahakkukları ve borç tutarlarına mahsuben yaptıkları ödemeler BileĢim A.ġ. tarafından takip edilmektedir. Mevcut durumda 8 hesap kesim dönemimiz bulunmakta olup, BileĢim A.ġ. tarafından kart hamillerine gönderilen hesap ekstreleri, yurt içi ve yurt dıģı harcama ve nakit avans çekimleri ile yapılan harcamalar, yansıyan faiz/ücret ve buna iliģkin vergileri de (BSMV, KKDF) içermektedir. Kart hamilinin yurt dıģında yapmıģ olduğu iģlemler hangi para birimiyle yapılmıģ olursa olsun ekstresinde USD üzerinden gösterilecektir.? Kredi kartı ile nakit avans iģlemleri ne Ģekilde gerçekleģtirilmektedir? Kredi kartı hamilleri, Ģube içinden ve/veya ATM-otomatik vezne makineleri, POS vb. aracılığıyla Ģube dıģından nakit avans çekebilmektedirler. 27 Eğitim Daire BaĢkanlığı

33 BĠREYSEL KREDĠLER ġubelerimizdeki imprinter cihazları ile manyetik Ģerit uyumlu POS terminalleri EMV uyumlu terminaller ile değiģtirilene kadar, Bankamız kredi kartı hamilleri ile yurt dıģı bankaların kredi kartı hamillerinin Ģube içinden nakit avans çekme talepleri, kredi kartı ile sahte iģlem yapılmasının önüne geçilmesini teminen yerine getirilmemekte, söz konusu müģteriler nakit avans çekilmesi için ATM ye yönlendirilmektedir. Cihaz değiģtirme iģlemlerinin tamamlanmasını müteakiben ise nakit avans çekme iģlemleri, Ģube içinden EMV uyumlu POS cihazlarıyla veya müģteri ATM ye yönlendirilmek suretiyle gerçekleģtirilebilecektir.? Kredi kartlarımız ile internet üzerinden veya telefon talimatı ile alıģveriģ yapılabilmekte midir? Kredi kartlarımızın internet ve telefon aracılığıyla kullanılması (elektronik ticaret), fiziksel olarak kart kullanılan iģlemlere göre daha risklidir. Bu sebeple, kredi kartları, yurt dıģı elektronik ticaret (e-ticaret) iģlemlerine kapalı olarak üretilmekte ve müģteri kullanımına sunulmaktadır. Ancak, müģterilerimiz kredi kartlarını yurt dıģı elektronik ticaret iģlemlerinde kullanmak istiyorlar ise BileĢim A.ġ. ye yazılı talimat vererek veya BileĢim A.ġ. Çağrı Merkezini arayarak iģlem kısıtlarını kaldırabilmektedirler. Bunun dıģında, kredi kartlarımız yurtiçi e-ticaret, yurtiçi/yurt dıģı mail order, tele order gibi iģlemlere açık basılmakta, kart basıldıktan sonra müģterinin Bankamız çağrı merkezini arayarak veya yazılı olarak yaptıkları taleplerine göre değiģiklikler yapılabilmektedir.? Kredi kartının kaybolması veya çalınması halinde yapılması gerekli iģlemler nelerdir? Kredi kartının kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir Ģekilde kredi kartı hamilinin zilyetliğinden çıkması halinde, müģteri derhal bu durumu en yakın Ģubemize veya Bankamızın çağrı merkezine bildirmekle ve akabinde Bankamıza yazılı olarak teyit etmekle yükümlüdür. ġubeye bildirilmesi halinde ġubece öncelikle BileĢim A.ġ. Çağrı Merkezi aranarak kartın iptal edilmesi sağlanmalıdır. Kartını kaybettiği veya çaldırdığı iddiasıyla Ģubemize baģvuran kart hamillerinin kartın kötü niyetli kiģilerce kullanıldığı iddiasıyla sigortadan zararın tazminini talep edebilmesi için Kayıp/Çalıntı Kart Bildirim Formu düzenlemesi gerekmektedir. ġubelerimiz bu bildirimi derhal BileĢim A.ġ. ye faks ile gönderecektir. yurt dıģı banka kredi kartı hamili, Visa veya Master Card kredi kartını kaybettiği iddiasıyla Ģubemize müracaat ettiğinde Ġngilizce olarak bastırılan Kayıp/Çalıntı Kart Bildirim Formu (Yabancılar Ġçin)/Lost Stolen Card Report müģteri tarafından düzenlenecek ve ġubece BileĢim A.ġ. ye faks ile bildirilecektir. Kayıp/çalıntı ihbarı yapılan kart asıl kart ise ve tekrar kart üretilmesi talep ediliyorsa, bu karta bağlı diğer kartların (ek kart/kartlar ile aynı limit içerisinde kullanılan diğer kart) iptal edilmesine gerek kalmaksızın asıl kart iptali yapılacaktır. Kayıp/çalıntı nedeniyle bildirim yapılmak suretiyle iptal edilmiģ olan kredi kartının daha sonra bulunması halinde, bu kart yeniden kullanıma açılmayacak olup, müģteriye kart numarası farklı yeni kredi kartı üretilmesi sağlanacaktır. Kayıp/çalıntı kart iģlemlerinde müģteri tarafından ihbar doğrudan BileĢim A.ġ. ye yapıldığında, yeni kart talebi sistemde otomatik olarak yaratılacaktır. Ġhbarın ilgili müģteri dıģında üçüncü Ģahıstan veya Ģubeden gelmesi durumunda (Ģubenin yeni kart talebi yoksa) müģteri BileĢim A.ġ. tarafından telefon ile aranacaktır. MüĢteriye ulaģılamadığında kartın bağlı olduğu Ģubeye bilgi verilecek, Ģubeden gelecek yazılı talebe göre iģlem yapılacaktır. 28 Eğitim Daire BaĢkanlığı

34 BĠREYSEL KREDĠLER Kayıp/çalıntı ihbarı yapılması esnasında kartın yenilenmesi istenmeyebilir. Eğer müģteri ihbar yapıldıktan sonraki 30 gün zarfında kartın yenilenmesini talep eder ise yazılı veya IVR aracılığıyla yapılacak talep sonrasında yeni bir kart (numarası farklı) müģteriye gönderilecektir. Ġptal edilen kredi kartı numarası ile iliģkilendirilmiģ otomatik ödeme talimatı varsa Ģubece müģteriye bilgi verilecektir. Otomatik 30 günlük süre geçirilmiģ ise kartın yenilenmesi ancak müģterinin kartı aldığı Ģubeye yazı ile müracaatta bulunması ile gerçekleģecektir. Herhangi bir Ģekilde Ģubelerimize teslim edilen veya ATM lerin alıkoyduğu tüm kredi kartları kayıtlara intikali açısından iz bedelle muhtelif kıymetler deposuna kaydedilecektir. ATM tarafından alıkonulan Bankamız ve/veya diğer banka kredi kartları, lehtarları tarafından ertesi gün mesai bitimine kadar talep edilmediği takdirde Uluslararası Kredi Kartları Operasyon Kuralları gereği fiziksel olarak kullanılmayacak hale getirilerek bir yazı ekinde BileĢim A.ġ. ye incelenmek üzere gönderilecektir. Bu süre zarfında kartını almak üzere baģvuran kiģinin kimlik tespiti yapılacak ve imzasının kartın arkasındaki imzaya uygunluğu kontrol edildikten sonra Ģubemize baģvuran kart hamiline teslim edilecektir. Muhtelif kıymetler deposundan çıkıģ mahsubunun arkasına müģterinin kimlik dökümü ve imzası alınacaktır.? Bankamız ATM sinde alıkonulan ve herhangi bir Ģekilde Ģubelerimize teslim edilen kartlar ile ilgili olarak yapılacak iģlemler nelerdir? Herhangi bir Ģekilde Ģubelerimize teslim edilen kayıp/çalıntı, sahte kartlar ile ATM lerin alıkoyduğu tüm plastik kartlar kayıtlara intikali açısından iz bedelle muhtelif kıymetler deposuna kaydedilmelidir. ATM tarafından alıkonulan Bankamız kredi kartları, lehdarları tarafından ertesi gün mesai bitimine kadar talep edilmediği takdirde Uluslararası Kredi Kartları Operasyon Kuralları gereği fiziksel olarak kullanılmayacak hale getirilerek bir yazı ekinde BileĢim A.ġ. ye incelenmek üzere gönderilecektir.? Kart hamilinin ölümü halinde Ģubelerimizce yapılması gerekli iģlemler nelerdir? Kart hamilinin vefatının kartın verildiği ġube tarafından öğrenilmesi ya da varislerince bildirilmesi durumunda ilk önce vefatın Ferdi Kaza Sigortası kapsamına girecek vefat hallerinden biri Ģeklinde gerçekleģip gerçekleģmediği öğrenilecektir. Kredi kartı hamilinin Ferdi Kaza Sigortası ndan yararlanan kredi kartının bulunması ve Ferdi Kaza Sigortası kapsamında yer alan vefat hallerinden birisinin gerçekleģmesi halinde; Vefat kiģinin varisleri Ferdi Kaza Sigortası tazminatından yararlanabiliyor ise BileĢim A.ġ. ye kart hamilinin vefatı ve kart borcunun mal edilmesi ile ilgili gönderilen yazıda vefatın kaza sonucu gerçekleģtiği bilgisine mutlaka yer verilecek ve Ferdi Kaza Sigortası bölümünde belirtilen gerekli belgeler tamamlanmıģ ise bu belgeler de yazıya eklenecektir. ġayet belgeler bu yazı ile birlikte gönderilmemiģ ise tamamlanır tamamlanmaz eksiksiz bir Ģekilde BileĢim A.ġ. ye gönderilecektir. Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki borç ġubeye mal edildiğinde ilgili geçici hesapta takip edilecektir. Tazminat tahsil edilene kadar geçici hesapta takip edilen bu borca faiz iģletilmeyecektir. Sigorta tazminat tutarı ġubeye mal edildiğinde, daha önce geçici hesaba kaydedilen borç rakamı mahsup edilecek, kalan tutar var ise veraset ve intikal vergisi yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair Vergi Dairesinden temin edilecek belge ibraz edildikten sonra kanuni varislerine ödeme yapılacaktır. Ancak, tazminat talebinin acentesi olduğumuz emeklilik sigorta Ģirketi tarafından uygun bulunmaması veya tazminat tutarının borcu karģılamaması halinde ise ġubeye mal edilen tutar/bakiye borç tutarı, 31.5.Kredi Kartı Alacaklarının Tahsil Edilememesi Halinde Yapılacak ĠĢlemler maddesinde belirtilen Ģekilde varsa kefil/varislerden tahsil ve tasfiye edilecektir. 29 Eğitim Daire BaĢkanlığı

35 BĠREYSEL KREDĠLER Kredi kartı hamilinin Ferdi Kaza Sigortası ndan yararlanan kredi kartının bulunmaması veya bulunmakla birlikte Ferdi Kaza Sigortası kapsamında yer almayan vefat hallerinden birisinin gerçekleģmesi halinde; Vefat eden Ģahsın dosyasının bulunduğu ġubemiz tarafından; 20. Müteveffanın yasal mirasçılarının kimler olduğu ve ikametgâh adresleri tespit edilmeye çalıģılacaktır. 21. Vefat eden kiģinin Bankamız nezdinde hak etmiģ olduğu maaģ, mevduat vb. hak ve alacağının bulunup bulunmadığı araģtırılarak, var ise bloke konulması sağlanacak, hesapların veraset ve intikal vergisi ile iliģiğinin bulunmadığının belgelenmesi kaydıyla, mirasçıların talebi halinde bloke konulan hak ve alacaklar vefat edenin kredi kartı borçlarına mahsup edilecek, varsa diğer borçlarının tahsil ve tasfiyesini müteakip artan kısım mirasçılara cari uygulama esasları doğrultusunda ödenecektir. 22. Vefat eden kiģinin Ģube nezdinde hak ettiği mevduat ve diğer alacakları bulunmamakta ise mirası reddetmeyen varislerden borç talep edilerek, tahsil ve tasfiye edilecektir. 23. Mirasçılar tarafından üç aylık süre içerisinde mirasın reddedilmesi ihtimaline karģı bakiye borcun kapatılmasını teminen varislerden Vefat Edenin Mirasçılarından ġubece Alınacak Taahhütname alınmaya çalıģılacaktır. Taahhütnamede varislerin mirası kabul ettiklerine ve borca katıldıklarına dair açık ibareye yer verilecek olması nedeniyle miras bilahare reddedilse bile söz konusu taahhütname geçerliliğini koruyacaktır. 24. Mirası reddettiğini belirterek borcu üstlenmek istemeyen varislerden, mirasın süresinde reddedildiğini gösterir Sulh Hukuk Hakimliği nden alınmıģ karar talep edilecektir. 25. Hamilin vefat ettiği bilgisi, murisin asıl kredi kartı/kartları ile varsa buna bağlı ek kartların derhal kullanıma kapatılarak iptal edilmesi için BileĢim A.ġ. ye ilk etapta telefonla veya aracılığıyla iletilecek, bilahare, gecikmeye yer verilmeksizin mirasçıların isim-soyadı ve adres bilgilerinin yanı sıra, borcu kabul edip etmedikleri ve kendilerine taahhütname imzalatılıp imzalatılmadığı hususlarındaki bilgileri de ihtiva eden yazı ve -alınmıģ olması halindetaahhütname BileĢim A. ġ. ye fakslanacaktır. 26. Mirasçıların tamamının mirası reddettiğinin anlaģılması durumunda, kartın mevcut statüsüne bakılmaksızın borç tutarı, BileĢim A.ġ. tarafından Tasfiye Olunacak Alacaklar hesabına aktarılmak üzere ilgili Ģubesine mal edileceğinden, ġubece alacağımızın tahsilini teminen cari uygulama esasları doğrultusunda kefile de müracaat edilecek, ayrıca evvelce mahsup edilmemiģ olması halinde murisin üzerine bloke konulan hak ve alacak tutarları veraset vergisi ile iliģiğinin olmadığının tespitini müteakiben kredi kartı alacağımıza mahsup edilecektir. 27. BaĢka bir Ģubemizce veya BileĢim A.ġ. tarafından kredi kartı hamilinin vefatının öğrenilmesi durumunda ise ilgili Ģubemize vefat bilgisi derhal iletilecektir.? Bankamız kredi kartı müģterileri kartlarını aldıkları andan itibaren ne Ģekilde sigortalanmaktadırlar? Belirli limite sahip veya belirli protokollerle tahsis edilen kredi kartlarının hamilleri kredi kartını aldıkları andan itibaren Ferdi Kaza Sigortası, Bankamız kredi kartlarını kullanan müģteriler baģkaca bir iģlem yapılmasına gerek bulunmadan Dâhili Sigorta Fonu ile sigorta kapsamına alınmaktadır. 30 Eğitim Daire BaĢkanlığı

36 BĠREYSEL KREDĠLER? Kredi kartlarında idari takip aģamasında ödemeleri düzensiz müģterilerin kartları ne zaman nakit ve alıģveriģ iģlemlerine kapatılır? Kredi kartı tahsilat oranlarının arttırılması ve risklerin asgariye indirilebilmesi amacıyla BileĢim A.ġ. tarafından müģteriye ait her kart bazında risk takibi yapılmaktadır. Bu kapsamda; 1. Borcunu 1 ay süre ile ödemeyen müģterilerin hesap özetlerine kısa uyarı mesajı yazılmakta; kredi kartı ise, son ödeme tarihinden 1 iģ günü sonra hala bir ödeme yapılmamıģsa nakit kullanıma kapatılmakta, 2. Borcunu 2 ay süre ile ödemeyen müģterilere ayrı bir uyarı mektubu gönderilmekte ve bu durumdaki müģteriler son ödeme tarihini takip eden 5. iģ günü Ģubelere rapor edilmekte; kredi kartı ise nakit kullanıma ilaveten alıģveriģ iģlemlerine de kapatılmaktadır.? Kredi kartlarında idari takip aģamasında ödemeleri düzensiz müģterilerin kartları ne zaman tahsil ve tasfiye edilmek üzere ilgili Ģubelere mal edilmektedir? Kredi kartı borç ödemesi gecikmiģ müģterilerimize borçlarının hatırlatılması, ödemeye yönlendirilmesi ya da ödeme sözü alınması amacıyla BileĢim A.ġ. bünyesinde Tahsilat Servisi (Collection) hizmet vermektedir. Adı geçen servis çalıģanları, kredi kartı alacağımızın yasal takibe aktarılmasından önceki dönemde tahsilatın gerçekleģmesi için faaliyette bulunmaktadır. Borcunu üç ekstre dönemi boyunca ödemeyen müģterilerin kredi kartları BileĢim A.ġ. tarafından kat edilerek iptal edilmekte, kat edilen kredi kartı borç bakiyeleri Tasfiye Olunacak Alacaklar hesabına aktarılmak üzere, ilgili Ģube nezdindeki geçici hesaplara otomatik olarak aktarılmaktadır. ġubelerimizce Tasfiye Olunacak Alacaklar hesabına aktarılmak üzere geçici hesaba kaydedilmiģ olan tutarlar günlük olarak kontrol edilmekte, aynı gün geçici hesaptan çıkıģı yapılmak suretiyle BileĢim A.ġ. tarafından mal etme dekontunda belirtilen valör tarihi esas alınarak Tasfiye Olunacak Alacaklar hesabına aktarımı sağlanmaktadır. Taksitli kredisi kanuni takip hesaplarına aktarılan müģterilerin kredi kartı borçları düzenli ödeniyor ise söz konusu kredi kartları kanuni takibe atılmamakta, birbirini izleyen iki hesap ekstresindeki borcun asgari tutarının ödenmemesi halinde muacceliyet Ģartı oluģmakta ve kanuni takip iģlemi yapılabilmektedir.? Kredi kartı borcu kanuni takibe intikal eden müģterilere ait bildirimlerin yapıldığı yerler nedir ve bu bildirimler ne kadar süre için ilgili kayıtlarda muhafaza edilmektedir? Yasal takibe aktarılmıģ borcu bulunan kredi kartı hamilleri aylık dönemler halinde T.C. Merkez Bankası ve Kredi Kayıt Bürosu A.ġ. ye (KKB) bildirilmekte ve bu bilgiler KKB ye üye diğer bankalarla da paylaģılmaktadır. Bu listelere giren bir müģterinin kaydı silinmemekte, yalnızca alacağın tahsilini müteakip tahsilat bilgisi gönderilmektedir. Ayrıca, TC Merkez Bankası na ilaveten, yasal takibe aktarılan müģteri listeleri herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın KKB ye de bildirilmektedir. 31 Eğitim Daire BaĢkanlığı

37 BĠREYSEL KREDĠLER? Kefillerin kefaletten cayma/çekilme talebi halinde yapılması gerekli iģlemler nelerdir? Kefaletten caymaya iliģkin ihbarnamenin ġubemize tebliğini müteakip kefilin kefaletten caymak istediği kiģiye ait Kredi kartı borcunun olup olmadığı incelenmektedir. Kefilin kefaletten kurtulmak istemesine iliģkin ihbarın bir sureti borçluya gönderilerek bilgi verilmektedir. MüĢterinin borcunun bulunmaması halinde, kefil kefaletten kurtulmaktadır. MüĢterinin borcunun bulunması durumunda ise; kefilin mevcut borçtan kefalet limiti ile sınırlı olmak üzere sorumluluğu devam etmektedir. Bu durumda kefile kefil olunan kredi borcunun faiz ve masraflar dâhil toplam rakamı üzerinden 10 gün içerisinde nakden ödenmesi iadeli taahhütlü mektupla bildirilmektedir. Risk merkezde olduğundan kefaletten caymaya iliģkin talepler yazılı olarak KKM ye iletilmektedir. Kefaletten çekilmeye iliģkin talep yazısı içerik ve Ģekil yönünden incelenmektedir. Borçlar Kanunu nun ilgili maddesinde yer aldığı üzere; kefaletin doğduğu tarihten itibaren bir yıl geçmiģ bulunması kaydıyla kefilin gönderdiği ihbarnamede borca muacceliyet verilerek takibe geçilmesine ve ara verilmeden takibe devam edilmesine dair istemin açıkça belirtilmiģ veya talep yazısında kanuni süre içerisinde borcun takip edilmesi, B.K. nun maddesi gereğince iģlem yapılması gibi cümlelerin yer alması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen Ģartları sağlayan çekilme talepleri aynı gün KKM ye intikal ettirilmekte, alınacak talimata göre iģlem yapılmaktadır. Söz konusu Ģekil Ģartlarını taģımayan çekilme talepleri kefaletten cayma olarak nitelendirilmekte ve Kefaletten Cayma kabul edilerek iģlem yapılmaktadır. 32 Eğitim Daire BaĢkanlığı

38 BĠREYSEL PAZARLAMA BÖLÜM 2 : BĠREYSEL PAZARLAMA 1. Pazarlama? Pazarlama nedir? Pazarlama, hedef tüketici, müģteri ve toplumun istek ve gereksinimlerini tatmin ederek kar sağlayacak pazarlama bileģenlerinin (ürün/hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma) planlanması, yönetimi ve denetimi çabalarıdır.? Pazarlama personelinin görevleri ve temel sorumlulukları nelerdir? Pazarlama personelinin görevi; Bankacılık ürün ve hizmetlerini Bankanın stratejileri ve bağlı olduğu pozisyonun yönlendirmesi doğrultusunda müģterilere pazarlamak, müģteri verimliliğini ve karlılığını takip etmek ve yönlendirmek, iģlemleri eksiksiz ve zamanında, mevzuata, Bankamız politika, prensip ve iģ akıģlarına uygun olarak yerine getirmektir. Temel Sorumlulukları ise; Bağlı olduğu pozisyon tarafından belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda müģteri portföyünü geliģtirmek ve yeni müģteriler kazandırmak için bağlı bulunduğu pozisyona destek vermek, Banka ürün ve hizmetlerini pazarlamak, Banka tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini geliģtirmeye yönelik olarak giriģimlerde bulunmak, bu konuda bağlı bulunduğu pozisyona önerilerde bulunmak, Piyasa koģullarını, rakip bankaların ürün ve hizmetlerini takip etmek, Hedeflerini gerçekleģtirmek için gerekli çalıģmaları yapmak, MüĢteri odaklı hizmet anlayıģı çerçevesinde müģteri sorunlarına en hızlı ve etkin Ģekilde çözüm üretmek, MüĢteri görüģmeleri sonucunda müģteri ihtiyaçlarını belirlemek, müģteriyi incelemek ve müģteri için kredi teklifleri hazırlamak, bağlı bulunduğu pozisyona sunmak, Kredi BaĢvurusu, Ön Ġnceleme ve Ġstihbarat, Belgelerin Temini, Kredi Ġhtiyacı ve KoĢullarının Belirlenmesi iģlemlerinin Bireysel Krediler Uygulama Esas ve Usullerinde belirlenen prensiplere göre bağlı olduğu pozisyona sunmak, Kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, müģterilerin ekonomik ve sektörel geliģmelerden etkileģimini izlemek, Kredi komitesi onayı alınan kredilerin kullandırımına iliģkin ilgili mevzuatta belirtilen form ve belgeleri (kredi sözleģmesi, taahhütname v.b.) doldurarak bağlı olduğu pozisyona iletmek, Portföy müģterilerine döviz alıģ/satıģ fiyatlaması yapmak, ġube operasyon ve/veya Ģube kredi birimlerince bildirilen güvence açığının giderilmesini sağlamak, Portföyündeki müģterilerin verimliliğini takip ederek verimliliği yükseltmek için bağlı bulunduğu pozisyon ile birlikte yeni stratejiler belirlemek, MüĢterilerin vadeli/ vadesiz TL/ DTH ve yatırım hesaplarını izlemek, 33 Eğitim Daire BaĢkanlığı

39 BĠREYSEL PAZARLAMA Bağlı bulunduğu pozisyonun bilgisi ve yönlendirmesi doğrultusunda, müģterilerin Banka ürünleri konusunda bilgilendirilmesini sağlamak ve değiģik yatırım araçları konusunda müģterilere alternatifler sunmak, MüĢterilerin banka ile çalıģma biçimlerini ve ihtiyaçlarını inceleyerek, kullanmadıkları ürünlerin pazarlanabilmesi için çalıģmalar yapmak, Portföyünde bulunan müģteriler ile düzenli aralıklarla bağlantı kurarak herhangi bir iģlem taleplerinin olup olmadığını öğrenmek; her türlü iģlem taleplerini almak ve kendisine tanınan yetki dahilinde bu talepleri sonuçlandırmak, yetkisini aģan talepleri bağlı bulunduğu pozisyonun bilgi ve onayına sunmak, Dönem sonu faiz ve komisyonların tahsili için müģterilerle temasa geçerek bakiyelerin uygun hale getirilmesini sağlamak, GerçekleĢtirilecek iģlemler için mevzuat çerçevesinde müģterilerden alınması gereken tüm belgeleri almak, ġube imajlarının yenilenmesi ve iyileģtirilmesine yönelik önerilerde bulunmak, Açılacak, kapatılacak, birleģtirilecek ġubeler, Özel ĠĢlem Merkezleri, Bürolar, ġanj Büroları konusunda önerilerde bulunmak, ġubelerin ve diğer hizmet birimlerinin isimlerinin değiģtirilmesi, baģka yere nakledilmeleri gibi konularda önerilerde bulunmak, Bankamız mevzuatlarını ve Bankamız uygulama esas ve usulleri, genelge, genel mektup, genel duyuru ve iģ akıģlarını takip etmek, Bilgi, deneyim ve davranıģları ile Banka yı içeride ve dıģarıda en iyi Ģekilde temsil etmek, Otorize kredili müģterilerin kredi, SSK ve vergi gibi bilgilerinin yer aldığı raporların analizini yapmak, talep edilmesi halinde Genel Müdürlük birimlerine gönderilmesini sağlamak, Gerek kendi servisindeki personel ve gerekse diğer servisler ve Genel Müdürlük Birimleri ile koordineli ve uyumlu çalıģmak ve düzenli bilgi akıģını sağlamak, Gerektiğinde bir üstünü yedeklemek olarak sıralanabilir. 2. Bireysel Pazarlama? Bankanın Bireysel Pazarlama misyonu nedir? Bireysel müģterinin ihtiyaçlarına odaklanmıģ, Teknoloji desteğiyle müģterisine artı değer yaratmada lider, Yenilikçi, yaratıcı, Kalıcı rekabet üstünlüklerine sahip, En karlı ve, MüĢterisinin en çok güvendiği, çalıģmaktan keyif aldığı ve gurur duyduğu banka olmak. 34 Eğitim Daire BaĢkanlığı

40 BĠREYSEL PAZARLAMA? Bankanın Bireysel Pazarlama politikaları nelerdir? MüĢteri segmentasyon politikası MüĢterimizi tanımak, ihtiyaçlarını anlamak, müģterileri anlamlı segmentlere ayırmaktır. Ürün yönetim politikası Ürün portföyünü müģteri ihtiyaçlarına uygun hale getirmektir. SatıĢ Politikası MüĢteri ve ürünlerin aktif bir satıģ anlayıģı seviyesinde buluģmasını sağlamaktır. 3. Bireysel Bankacılık? Bankanın bireysel bankacılık konusunda hedefleri nelerdir? Yaygın ġube ağı-atm sayısı GeniĢ müģteri kitlesi Her geçen gün artan ürün sayısı ve kurumsal iliģkiler Piyasadaki rekabetçi fiyatlarımız ve uygun kullandırım koģullarımız ile, GeniĢ Ürün Yelpazesi Güçlü ürünlerimiz ve dağıtım kanallarımızda sürdürülebilir sektör liderliği En GeniĢ Bireysel MüĢteri Veri Tabanına Sahip Banka olmak temel hedeflerimizdir.? Bankanın bireysel bankacılık stratejileri nelerdir? MüĢteri Odaklı Bankacılık anlayıģını çalıģma ve pazarlama felsefesi haline getirmek Birebir Pazarlama ve Etkin MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi (CRM) MüĢteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini algılamada Proaktif (Önceden) YaklaĢım Ürün, Süreç, Dağıtım Kanallarında MüĢteri Ġhtiyaçlarına Göre Tasarım MüĢteri Tabanını YaygınlaĢtırıp Bu Tabanı Korurken (Yayılma), MüĢteri BaĢına Satılan Ürün Sayısını ve Hacmini Artırmak (DerinleĢme) Pazarlama Faaliyetlerimizde ĠĢtiraklerimizle Sinerji Yaratmak (Ziraat Yatırım, BileĢim A.ġ.,Ziraat Sigorta A.ġ., Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ. ) Bireysel Bankacılıkta Ziraat Bankası na Olumlu Ġmaj Yaratmak ve Tutundurmak Mevcut MüĢterilerimizin Tüm Finansal Ġhtiyaçlarını KarĢılamak gibi etkenlerle pazar payımızın artması, tabana yayılmıģ bireysel bankacılık ve kredi çalıģmalarımızın her geçen gün üst rakamlara ulaģması ana hedefimizdir. 35 Eğitim Daire BaĢkanlığı

41 BĠREYSEL PAZARLAMA? Ürünlerin geliģtirilmesi ve pazarlanması konusunda bireysel pazarlamanın rolü nedir? Bireysel Pazarlama Daire BaĢkanlığı bireysel pazarlama ve satıģ için hedef ve stratejileri oluģturur, plan ve programlarını yapar, verilen hedefleri günün koģullarına ve Bankamız politikalarına paralel olarak revize eder. Yapılan plan ve programlar çerçevesinde bireysel pazarlamaya yönelik Bölge BaĢkanlığı hedeflerini belirleyen BaĢkanlığımız, yıllık programlar ve satıģ planları yapar, gerektiğinde bunları revize eder, belirlenen hedef ve planlara yönelik olarak Ģubelerin performanslarını ölçer, değerlendirir ve raporlar. Bireysel pazarlama performansının iyileģtirilmesi amacıyla gerektiğinde Ģubeleri ziyaret ederek Ģube yöneticileri ile Ģube ve pazarlama çalıģanlarının performansı üzerinde görüģüp ortak bir hareket planı hazırlar. Hedef sektörleri ve hedef müģteri profillerini belirler, piyasa koģulları ve kredi politikalarımız kapsamında Banka müģteri hedef grubunu oluģturur, piyasadaki geliģmeleri izleyerek müģteri beklentilerini tespit eder. MüĢteri ihtiyaçlarının doğru olarak belirlenmesinde etkin rol oynar. MüĢteri memnuniyeti odaklı yeni ürünler geliģtirerek yeni ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili altyapı çalıģmalarına katılır ve mevcut ürünleri revize eder, çapraz satıģı destekleyerek mevcut ya da potansiyel müģterilerin ürün kullanımının artması yönünde Ģubelere destek sağlar. MüĢterilerin Bankanın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma alıģkanlıklarını izler, müģteri bazında bağlılıklarını belirleyerek müģterilerin Bankaya maliyet ve getirisini ölçer. MüĢteri karlılığını izleyerek karlılığın artırılması yönünde çalıģmalar yapar, maksimum verimin alınabilmesi amacıyla ilgili Genel Müdürlük Birimleriyle koordineli çalıģır. Bireysel Bankacılık pazarlama faaliyetleri doğrultusunda yeni müģteri kazandırımını sağlar, mevcut müģterilerin ürün kullanımını artırır ve verimli olmayan müģterilerin Bankayla iliģkilerinin aktif hale getirilmesi için gerekli giriģimlerde bulunur. Ürün maliyetlerini güncel olarak izler ve Banka maliyetleri ve piyasa koģulları doğrultusunda bireysel kredi ürünlerinin fiyatlamasını yaparak Banka teģkilatına duyurur. GeliĢtirilmesine karar verilen bireysel kredi ürünlerini projelendirir ve maliyet-fayda analizleri yaparak Bankada yaratacağı etkiyi değerlendirir. Pilot uygulamaların ve satıģ öncesi çalıģmaların sonuçlarını ilgili birimlerin ve Ģubelerin görüģlerini de alarak değerlendirir, gerektiğinde projeyi revize eder ve ürünün hangi müģteri segmentasyonuna yönlendirileceğini belirler. Sunulan bireysel bankacılık ürünleri ile ilgili olarak Ģubeler ve müģterilerden gelen öneri ve Ģikayetleri değerlendirerek çözüm üretir. Ürünlere iliģkin dokümanları (talep formu, sözleģme vb.) ilgili birimlerden görüģ alarak hazırlar ve ilgili birimler tarafından hazırlanan bireysel ürünlere iliģkin dokümanlara görüģ ve onay verir. Görev alanı ile ilgili konularda firmalarla anlaģarak protokoller yapar. 4. Bireysel Ürünlerde Fiyatlama Politikaları? Bireysel ürünlerde fiyatlama politikaları belirlenirken göz önünde bulundurulan temel hususlar nelerdir? Banka Politikası: Bankamız kaynaklarının risk getiri iliģkisi çerçevesinde likiditesi yüksek ürünlere 36 Eğitim Daire BaĢkanlığı

42 BĠREYSEL PAZARLAMA plase edilmesi. Fiyatlamayı Etkileyen Diğer Unsurlar: Fiyatlamada dikkate alınması gereken unsurları Ģöyle sıralayabiliriz: Mevduat faiz oranları Vadesiz mevduatın toplam Bankamız mevduatı içerisindeki payı Bankalararası Para Piyasası Rakip Banka uygulamaları ĠĢlem Maliyetleri Bankamız bireysel kredi faiz oranlarının belirlenmesine baz teģkil eden baģabaģ faiz oranları; Kaynak Yönetimi Daire BaĢkanlığı tarafından açıklanan Bankamız TL kaynak maliyetleri doğrultusunda hesaplanmaktadır. Söz konusu kaynak maliyetine müģteriden kredi açılırken peģin tahsil edilen istihbarat ve haberleģme ücreti (komisyon) dahil edilmekte ve piyasa faiz oranları ve Bankamız karlılık politikaları doğrultusunda cari faiz oranları belirlenmektedir. Diğer ürünlerde ürüne iliģkin maliyet unsurları, iģlem maliyetleri de dikkate alınmaktadır. 5. MüĢteri Verimliliği/ Verim Takibi/ MüĢteri Memnuniyeti? MüĢteri Verimliliği ne demektir? Verimli müģteri Bankamızın hizmetlerinden mümkün olduğunca çok yararlanan, özellikle Bankamızın maliyeti düģük ürünlerini kullanarak Bankamıza gelir sağlayan müģterilerimizdir. MüĢterilerimizin bireysel kredi taleplerinde ġubelerimizden ilk talepleri faiz ya da komisyon indirimi olmaktadır. ġubelerimizin indirim taleplerini BaĢkanlığımıza iletme kararında en önemli kıstasları müģteri verimliliği olmalıdır. MüĢterileri, sadece fiyat odaklı kampanyalar ile yakalamanın kısa vadeli bir strateji olacağı hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir. Bu durumda müģteriler rakip firmaların kazandıracağı birkaç fazla puan için kolaylıkla yön değiģtirebilmektedirler. ĠĢte bu aģamada müģteri kitlesini iyi anlayıp, gereksinimlerini tespit eden ve hedefleriyle örtüģtürecek kapsamda müģteri ihtiyaçlarını karģılayan Banka olmak verimli ve sadık müģteri kitlesini elde tutmanın en önemli adımı olacaktır. MüĢterimizin kim olduğu, alıģkanlıkları, gelir düzeyi, karlılığı, nerelerden alıģveriģ ettiği gibi pek çok veriyi bir araya getirerek müģterilerimize özel hizmetler sunmak temel pazarlama stratejimiz olacaktır. Amacımız değerli müģterileri sadık kılmak, potansiyel müģterileri değerli müģteriye dönüģtürmek, zarar ettiren müģterileri ise karlı hale getirmek olacaktır.? Verim Takibi nasıl yapılmaktadır? MüĢterilerimizin verimini takip etmek BaĢkanlığımız sorumluluklarından biridir. Genel Müdürlük Pazarlama birimlerinin buna ilave bir baģka yükümlülüğü ise, Banka genelinde uygulanacak MüĢteri Karlılık Raporlamasının esaslarının belirlenmesi amacıyla ilgili birimler ile eģgüdüm içinde olmaktır. MüĢteri portföyünün verim analizi, yoğun teknoloji desteği gerektiren bir süreçtir. Ancak bu altyapı sağlanana kadar, Pazarlama Daire BaĢkanlıklarınca belirlenecek bir formatta, müģterilerimizin manuel olarak verimleri takip edilecektir. Verim takibinin amacı müģterilerimize verilen hizmetlerden Bankamıza maksimum faydayı sağlamak, müģterilerimizin sınıflandırmasını yaparak öncelikli müģterileri belirlemek ve müģterilere yapılacak özel 37 Eğitim Daire BaĢkanlığı

43 BĠREYSEL PAZARLAMA ürün fiyatlaması için temel oluģturmaktır. Verimliliğin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak hususlar neler olmalıdır? MüĢterilerimize sunulan tüm hizmetlerden sağlanan getiri ve bu hizmetlerin maliyeti hesaplamaya dahil edilmelidir. Ayrıca müģterilerimizin rakip bankalarla çalıģma koģulları değerlendirilerek Bankamızın benzer hizmetlerde çok daha düģük verimlilik sağlamasının önüne geçilmelidir. Verimliliğin saptanmasında önemli olan müģteriden elde edilen gelirlerin giderleri karģılamasıdır. MüĢteriye kullandırılan kredili ve kredisiz ürünlerden elde edilen faiz ve komisyon gelirlerinin Bankanın ödediği faiz ve operasyonel giderleri karģılaması beklenir. ġube tarafından verimlilik hesaplanırken kredi kullandırımlarından elde edilen faiz ve komisyon gelirleri, müģterimizin mevduatlarından Ģubeler cari faizi yoluyla hesaplanarak bulunan gelirler ve diğer bireysel ürünlerden elde edilen gelirlerin hepsi ile müģteriden elde edilen gelir hesaplanır.? MüĢteri Memnuniyeti nedir? MüĢterilerimizin memnuniyetini sağlamak için öncelikle müģterilerimizi tanımak esastır. MüĢterilerimizi tanımak bize neler sağlar? Sürekli ve değerli müģterileri belirlemek, Her bir müģterinin istek ve beklentilerini takip etmek, Değerli müģterilerinizin isteklerinde ġubelerimize giriģ önceliği sağlamak, MüĢterilerinizin geçmiģteki taleplerini ve yaģadıkları sorunları takip etmek, MüĢteri memnuniyetinin sağlanması ve müģterilerimizi tanıyabilmek için müģterilerimizle iletiģim kurulan her anın önemi vardır. Bu, özellikle pazarlama elemanının Bankamızı ve Banka çalıģanlarını olumlu bir Ģekilde temsil etme ve müģteriyi memnun etme baģarısı için son derece önemlidir. KarĢılıklı iliģkilerdeki baģarı ve baģarısızlık, karģılıklı uyumun ne ölçüde iyi olduğuna ve müģteriyle etkili iletiģim kurulup kurulmamasına bağlı olacaktır. Uyum sağlamak ve iletiģimi güçlendirmek için gerekli beceriler kolayca öğrenilebilir. Bu nedenle de eğitimin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Pazarlama elemanı ve müģteri, belli bir durumu kendi davranıģ biçimi ve duygusal algılamasına bağlı olarak ayrı ayrı yorumlayabilir. Bu durumda etkili bir pazarlama elemanı, müģterinin davranıģ biçimine uygun olarak tepki vermelidir. Örneğin; bazı müģteriler sabırsızdır ve istediği sonucu almak için durumu kendi kontrolleri altında tutmak isterler. Bazıları olaylara çözümleyici yaklaģırlar, müģteri hizmetleri ile ilgili kurallara uyarlar. Her davranıģ biçimine uygun tepki vererek müģteri ile uyum sağlamak mümkündür. Bu uyumu, pazarlama elemanı müģteriyi örnek alarak artırabilir. Örnek almak burada, müģterinin beden dilini, konuģma hızını, ses tonunu ve hatta göz hareketlerini tıpkı bir ayna gibi yansıtmak anlamında kullanılmıģtır. MüĢterinin kullandığı bazı kelimeler, sloganlar, pazarlama elemanları tarafından kullanılacak olursa, onların duyumsal algılama biçimleri ile pazarlama elemanlarınınki uyumlaģtırılmıģ olur. Uyumlu ve etkili iletiģim, satıģ elemanın müģteri ile aynı dili konuģmasıyla sağlanabilir. MüĢteriyi tatmin etmenin sayısız yolları bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı, aģağıda belirtilmiģtir; Bankamızın tüm çalıģanları müģteri için çalıģtıklarının ve müģteri mutluluğunu sağlamanın önemli olduğunun bilincinde olmalıdır. Herkes, Bankamızın mükemmel müģteri hizmeti vermesi ve müģterilerimizi elde tutmak için Bankamızın hizmet vizyonuna inanmalıdır. MüĢterinin neye ihtiyacı olduğu, ne istediği ve ne beklediği bilinmelidir. Bu nedenle sezgiler önemlidir. MüĢterilere ne kadar önemli oldukları hissettirilmeli, onlara zaman zaman teģekkür kartları, 38 Eğitim Daire BaĢkanlığı

44 BĠREYSEL PAZARLAMA kartpostallar göndererek ilgilenildiği gösterilmelidir. MüĢteri, münakaģa edilecek ya da hakkından gelinmesi gereken biri değildir. Onun da hisleri ve duyguları vardır. MüĢteriye kendimize davranılmasını istediğimizden daha iyi davranmak gereklidir. MüĢteriyi anlamak için önce dinlemeli sonra konuģulmalıdır. MüĢteriye saygıyla, güvenle, adaletle, doğrulukla ve dürüstlükle yaklaģılmalıdır. Her müģteriye yeterince zaman ayırılmalı, bireysel taleplerine duyarlı olunmalı, karģılıklı güven ortamı oluģturulmalı ve en önemlisi müģteriye hizmet ederken gülümsenmelidir. Gülümseme, kaliteli müģteri hizmeti verildiğini garanti etmez, ancak bu tutum hem çalıģanların hem de müģterilerin kendini iyi hissetmesini sağlar. 6. Bireysel Pazarlama Daire BaĢkanlığınca Yürütülen ÇalıĢmalar? Bireysel Pazarlama Daire BaĢkanlığınca yürütülen çalıģmalar nelerdir? Fiyatlama Bankamız kaynak maliyetleri sürekli olarak takip edilmekte ayrıca diğer banka uygulamalarına yönelik olarak piyasa araģtırmaları yapılmakta, kaynak maliyetinin yanı sıra (varsa) müģteriye yansıtılamayan diğer masraflar ve sektördeki rekabet durumu ve gelecekle ile ilgili tahminler değerlendirilerek bireysel ürünlere iliģkin faiz, komisyon ve ücretlere iliģkin miktar ve oranlar tespit edilmektedir. Yapılan değiģiklikler ilgili birim ve Ģubelere duyurulmaktadır. Bankamız mevcut müģterileri ile bireysel ya da Bankamız için önemli kurum ve kuruluģların üst düzey yöneticileri veya çalıģanlarına toplam müģteri verimliliği çerçevesinde değerlendirilerek cari fiyatlar üzerinden faiz, komisyon ve ücret indirimleri yapılabilmektedir. Söz konusu indirimler bireysel yapılabileceği gibi kurumlar bazında da onaylanabilmektedir. Kampanyalar Acentelik hizmeti yürüttüğümüz tüm Ģirketlere ait ürünler de dahil olmak üzere, bireysel ürünlerde dönemsel olarak gerek ilgili kurumlar ile ortaklaģa, gerekse de Bankamız tarafından kampanyalar düzenlenmektedir. Kampanyalar ile ilgili olarak öncelikle iģ akıģı oluģturulur, üst makamlara bilgi verilir, onay alınması durumunda ilgili Birimlerle temasa geçilerek sistemsel ve mevzuatsal değiģiklikler/düzenlemeler yapılarak teģkilata duyuru yapılır, kampanya dönemi sonunda veriler raporlanır. Eğer varsa ödüllendirme ve hediye dağıtımı amacıyla Bölge BaĢkanlığı, ġube ve personel ile irtibata geçilerek bilgilendirme yapılır. Ürün GeliĢtirme Sektör uygulamaları araģtırılır. MüĢterilerimize daha iyi hizmet vermek ve karlılığımızı artırmak amacıyla tespit edilen eksiklik, aksaklık ve iyileģtirmeler değerlendirilir. Üst makamlara bilgi verilir, onay alınması durumunda ilgili Birimlerle temasa geçilerek sistemsel ve mevzuatsal değiģiklikler/düzenlemeler yapılarak uygulamaya geçmesi sağlanır. Formlar ve SözleĢmeler Bireysel ürünlere iliģkin yeni ihtiyaçlar ve/veya mevcut eksiklikler ile yasal düzenlemeler sonucu ortaya çıkan değiģikliklere göre hazırlanan-yenilenen sözleģmelere görüģ bildirilir ve/veya gerekli görülen durumlarda sözleģmeler ilgili birimlerden görüģ alınmak suretiyle oluģturulur. Basılacak form ya da sözleģme adedi BaĢkanlığımızca belirlenir. Bireysel Ürünlere ĠliĢkin Gelir PaylaĢımı 39 Eğitim Daire BaĢkanlığı

45 BĠREYSEL PAZARLAMA Bireysel ürünlere iliģkin olarak üründen elde edilen gelirin paylaģımı hakkında gerekli görülen durumlarda esasları belirler veya ilgili birimlere görüģ bildirir. Hedefler Gerekli görülen bireysel ürünlerde Bölge BaĢkanlıklarına 3'er aylık dönemler halinde bakiye, ortalama, miktar, adet vb. gibi kirterler doğrultusunda hedefler verilmektedir. Hedef tespitinde öncelikle Bölge BaĢkanlıklarının ürün bazında son dönem gerçekleģmeleri belirlenir. Bölge BaĢkanlığının mevcut durumu, dönemsel ve bölge potansiyeli, ölçülebilir hedef müģteri sayıları, emekli sayıları, ölçeklerine göre Bölge BaĢkanlığı, ġube ve personel sayısı, ilgili dönemde yapılacak kampanyalar ve sistemimizdeki teknolojik iyileģmeler, geçmiģ performans gerçekleģmesi dikkate alınarak Bölge BaĢkanlıkları hedefleri tespit edilir. Belirlenen hedefler Bölge BaĢkanlıklarına gönderilir. Belirlenen bölge hedefleri dahilinde ilgili Bölge hedeflerinin bağlı Ģubelerine dağıtılması sağlanır. Üç aylık dönem sonlarında hedef gerçekleģmeleri takip edilir. Bütçe Tahminleri Stratejik Planlama Daire BaĢkanlığı tarafından oluģturulan Bankamız bütçesi bireysel kredi bölümüne esas teģkil etmek üzere, Bireysel Krediler Daire BaĢkanlığı ile koordineli olarak bireysel kredi bakiye ve faiz oranı tahminleri yapılmaktadır. Söz konusu tahminler yapılırken makro ekonomideki beklentiler, Bankamız genel bireysel bankacılık strateji ve politikaları, kredilerde ilgili dönemde yapılacak tahsilat tutarı, geçmiģ yıllarda ilgili döneme ait geliģim seyri dikkate alınarak yapılmaktadır. Yapılan tahminler Stratejik Planlama Daire BaĢkanlığına gönderilir. Raporlar BileĢim ve Fintek A.ġ.'den alınan, sistemden çekilen veriler düzenlenir, yorumlanır. Ġhtiyaçlara göre hazırlanan bu raporlar ġubelerle paylaģılır. Banka üst yönetimine ve ilgili talep eden birimlere sunulur. Bireysel Ürünlerimizin Tanıtımına Yönelik Olarak Görsel Materyallerin Hazırlanması Bireysel ürünlerimizin tanıtımlarına veya dönemsel olarak düzenlenen kampanyalara yönelik olarak ürünlere/kampanyalara iliģkin kısa bilgilerin yer aldığı broģür, afiģ gibi görsel materyaller hazırlanmakta, bastırılması ve ilgili noktalara ulaģtırılması sağlanmaktadır. SatıĢ ve Pazarlama Organizasyonları Bankamız bireysel ürünleri ile ilgili potansiyel içeren kurum ve kuruluģlarda stand açılması suretiyle satıģ ve pazarlama yapılmasına iliģkin organizasyonlar yapılmakta ve Bölge BaĢkanlıkları ile ġubelerimize gerekli malzeme desteği sağlanmaktadır. Ayrıca, bireylerin finansmanı gerekebilecek ilgili iģ kollarındaki düzenlenen tüketici ve ihtisas fuarlarına katılım sağlanması yönünde organizasyonlar yapılmaktadır. Bu yolla hem Bankamız marka değerinin artırılması, hem de tüketiciler ile kurumsal iģbirliği yapılabilecek firmalar ile temas sağlanması planlanmaktadır. 7. Hedef MüĢteri Portföyü? Hedef MüĢteri Portföyü nedir? Hedef MüĢteri Portföyü çalıģması Ģubelerin mevcut bireysel müģteri portföyünün yanı sıra, potansiyel diğer bireysel müģterilerin tespit edilmesi çalıģmasıdır. Bu çalıģma sonucunda; MüĢterilerimizin ihtiyaçlarının belirlenerek bu doğrultuda daha iyi hizmet verilmesi, Belirlenen potansiyel bireysel müģteri gruplarının bankamızla çalıģmaları konusunda gerekli alt yapı çalıģmalarının yapılması, Belirlenen potansiyel müģteri portföyünün Bankamıza kazandırılması ve aktif hale getirilmesi, 40 Eğitim Daire BaĢkanlığı

46 BĠREYSEL PAZARLAMA ġubelerimizin portföy yapılarının belirlenmesi, Pazarlama stratejilerinin oluģturulması, Bankamızca sektörden alınan payın arttırılması amaçlanmaktadır. Piyasadaki geliģmeler kapsamında hedef müģteri portföyünde yer alan müģteri grupları değiģiklik gösterebilmektedir. Hedef müģteri portföyünün belirlenmesindeki en önemli karar müģteri gruplarının verimlilikleridir. Bankamızdan maaģ alan emekli ve çalıģanlar Bankamızın önemli müģteri gruplarındandır. 8. Çapraz SatıĢ? Çapraz satıģ (cross-selling), üst satıģ (up-selling) nedir, bireysel pazarlamada çapraz satıģın önemi nedir? Çapraz satıģ; Bankamızın bir ürününü kullanan müģterilerimizin aynı ürün üzerinden bir baģka ürünü daha kullanabilmesi imkanını sağlayan bir satıģ tekniğidir. Bireysel ürünler içinde en önemli çapraz satıģ imkanı Kredili Mevduat Hesabı, MaaĢ Avansı ve kredi kartı üzerinden söz konusu olmaktadır. Üst satıģ ise tüketicinin bir ihtiyacı için belli bir ürünümüzü kullanmak amacıyla ġubelerimize baģvurması halinde ihtiyacını karģılayacak daha iyi bir ürün varsa bu ürünü müģterimizin ihtiyacı doğrultusunda müģterimize sunmaktır. Örneğin kısa süreli nakit ihtiyacı olduğu için tüketici kredisi talebinde bulunan hatta bu ihtiyacı nedeniyle tüketici kredisi vadesinin üç aydan daha az olmasını talep eden bir emekli müģterimize MaaĢ Avansı ve/veya Kredili Mevduat Hesabının önerilerek pazarlanması bir üst satıģ uygulamasıdır.? Özellikle çapraz satıģ imkanının kullanılması Bankamız için neden önemlidir? MüĢterilerin birden fazla finansal hizmete gereksinimleri vardır. Ġlk ürünün satıģ sonrasında müģterinin size karģı olan güveni, ikinci bir satıģ için ideal bir fırsattır. Çapraz satıģ; satıģ hedeflerine ulaģmak ve müģteri bağlılığını artırmak için fırsatlar sağlar. Mevduat müģterimize tüketici kredisi pazarlamak, maaģ hesabı bulunan bir müģterimize MaaĢ Avansı ve/veya Kredili Mevduat Hesabı açarak otomatik ödeme talimatı kullanılmasına yönlendirmek vb. gibi. Yapılabilecek en ucuz reklam, kulaktan kulağa reklamdır. Memnun bir müģterinizin sizi tavsiye etmesi daha çok müģteri demektir. 9. OGS? OGS nedir, SatıĢ/geçiĢ bedeli yükleme yöntemleri ve kanalları nelerdir? Otomatik GeçiĢ Sistemi (OGS), Karayolları Genel Müdürlüğü nün sorumluluğunda iģletilmekte olan Boğaz Köprüleri ile otoyollarda kullanılan bir tür geçiģ ücreti ödeme yöntemidir. Otomatik GeçiĢ ġeridini kullanarak giriģ yapıldığında; araca takılı durumdaki OGS elektronik etiketine geçiģ esnasında hangi otoyola/köprüye nereden, ne zaman girildiği otomatik olarak kaydedilir. Aynı otoyolda/köprüde Otomatik GeçiĢ ġeridinden çıkıģ yaparken OGS elektronik etiketi üzerindeki giriģ 41 Eğitim Daire BaĢkanlığı

47 BĠREYSEL PAZARLAMA bilgileri yine otomatik olarak okunur ve giģe bilgisayarları tarafından ücret tahakkuk ettirilerek, banka hesabından tahsil edilir. T.C. UlaĢtırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bankamız arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü nce otoyol ve Boğaz Köprülerine tesis edilen otomatik geçiģ sistemine iliģkin elektronik etiketlerin satılmasına, ilgili hesaplara geçiģ bedeli yüklenmesine ve bu kapsamda toplanacak hasılata iliģkin iģlemlere aracılık edilmektedir. OGS geçiģ ücretleri Karayolları Genel Müdürlüğü nün Bankamız nezdinde bulunan hesabından nakit tahsilatlarda, geçiģ tarihini takip eden 7.gün, kredi kartı ile tahsilatlarda geçiģ tarihini takiben 20. gün Merkez Bankası nezdindeki hesabına aktarılmaktadır. Otomatik GeçiĢ Sistemine dahil olan müģterilerimiz normal geçiģ ücret tarifesinden %20 indirimli yararlanmaktadırlar. ġubelerimizce, OGS etiket satıģlarından BSMV ve fonlama maliyeti düģüldükten sonraki net faiz dıģı gelir ve yapılan geçiģ bedeli tahsilatlarından satıģları ile orantılı olarak Ģubeler cari geliri elde edilmektedir. Etiket satıģ Yöntemleri PeĢin SatıĢ Uygulaması : PeĢin satıģı yapılmakta olan OGS etiketlerinin satıģ bedeli 40 TL olup garanti süresi, satıģ tarihinden itibaren 36 aydır. Aylık Ödemeli OGS Tahsisi : Söz konusu yöntem ayda 1 TL ödenmesi karģılığında OGS etiketi tahsis edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu yöntemde; Gerek aylık etiket bedellerinin, gerekse geçiģ ücretlerinin tahsil edilmesinde, Bankamız veya diğer banka kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı verilmesi zorunludur. Etiket kullanıldığı ve aylık bedeller düzenli olarak ödendiği müddetçe etiketin arızalanması durumunda bedelsiz olarak değiģtirme imkanı mevcuttur. Etiketin kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle iptal edilmesi halinde, etiket bedeli (iģlem günündeki etiket satıģ fiyatından ödenen aylık bedellerin düģülmesi sonucunda ulaģılan tutar) kullanıcıdan tahsil edilecektir. Etiket SatıĢ ve GeçiĢ Bedeli Yükleme Kanalları *Ödeme seçenekleri ile satıģ ve tahsilat kanalları listesi tabloda belirtilmektedir. OGS SatıĢ ve GeçiĢ Bedeli Yükleme Kanalları Nakit Kredi Kartı Hesaptan Kredi Kartı ile Otomatik Ödeme Talimatı T.C.Ziraat Bankası A.ġ. ġubeleri * * * * Çağrı Merkezi * * Internet ġubesi * * * * * 42 Eğitim Daire BaĢkanlığı

48 BĠREYSEL PAZARLAMA ġubeler OGS etiketleri, Yetkili ġubeler den nakit, hesaptan, Bankamız veya diğer banka kredi kartları ile, peģin satıģ yöntemi ile satın alınabilir, aylık ödemeli olarak tahsis edilebilir ve geçiģ bedeli yüklemesi yapılabilir. Etiketler anında teslim edilir. Çağrı Merkezi ( ) OGS etiketleri için, Çağrı Merkezinden ( ) 7 gün 24 saat baģvuru yapılabilir, Bankamız veya diğer banka kredi kartları ile, peģin satıģ yöntemiyle satın alınabilir, aylık ödemeli olarak tahsis edilebilir ve geçiģ bedeli yüklemesi yapılabilir. Etiketler en kısa sürede müģterinin baģvuru sırasında belirttiği adresine teslim edilir. Ziraat Bankası web sitesi üzerinden yapılan ilk baģvuruda müģterinin cep telefonuna gönderilecek olan Ģifre kullanılarak güvenli bir alandan baģvuru giriģi yapılır. BaĢvuru bilgileri doldurulduktan sonra, OGS etiketleri Bankamız veya diğer banka kredi kartları ile, peģin satıģ yöntemi ile satın alınabilir, aylık ödemeli olarak tahsis edilebilir ve geçiģ bedeli yüklemesi yapılabilir. Etiketler en kısa sürede müģterinin baģvuru sırasında belirttiği adresine teslim edilir. Internet ġubesi Bankamız internet Ģubesi kullanıcılarınca; internet Ģubesi üzerinden 7 gün 24 saat OGS etiket baģvurusu yapılabilir, hesaptan ya da Bankamız veya diğer banka kredi kartları ile, peģin satıģ yöntemi ile satın alınabilir, aylık ödemeli olarak tahsis edilebilir ve geçiģ bedeli yüklemesi yapılabilir. Etiketler en kısa sürede müģterinin kayıtlı iletiģim adresine teslim edilir Cep Telefonundan Kısa Mesaj-SMS Cep telefonundan kısa mesaj göndererek, OGS hesap bakiyesi öğrenilebilir, OGS ye hesaptan ya da Bankamız kredi kartları veya diğer banka kredi kartları ile geçiģ bedeli yüklenebilir. Bakiye sorgulamak için; Avea ve Turkcell operatörü kullanıcıları; 8292 (TCZB)'ye OGSBAK bir boģluk PLAKA NUMARASINI (arada boģluk bırakmayacak Ģekilde) yazarak gönderdiğinde güncel OGS bakiye bilgilerini öğrenebilir. Avea ve Turkcell dıģındaki operatör kullanıcıları; numarasına OGSBAK bir boģluk PLAKA NUMARASINI (arada boģluk bırakmayacak Ģekilde) yazarak gönderdiğinde güncel OGS bakiye bilgilerini öğrenebilir. Örnek : OGSBAK 06ABC12 yazılarak 8292 ( ) ye mesaj gönderilecektir. GeçiĢ bedeli yüklemek için, Avea ve Turkcell operatörü kullanıcıları; 8292 (TCZB)'ye OGSYUK bir boģluk PLAKA NUMARASI bir boģluk YÜKLEMEK ĠSTENEN YTL MĠKTARI yazarak gönderdiğinde, OGS etiketine belirtilen tutarda geçiģ bedeli yüklemesi gerçekleģtirebilir. Avea ve Turkcell dıģındaki operatör kullanıcıları; numarasına OGSYUK bir boģluk PLAKA NUMARASI bir boģluk YÜKLEMEK ĠSTENEN YTL MĠKTARI yazarak gönderdiğinde, OGS etiketine belirtilen tutarda geçiģ bedeli yüklemesi gerçekleģtirebilir. Örnek : OGSYUK 06ABC12 50 yazılarak 8292 ( ) ye mesaj gönderilecektir. 43 Eğitim Daire BaĢkanlığı

49 BĠREYSEL PAZARLAMA Bakiye yüklemek için ġubelerimiz aracılığıyla talimat verilmesi gerekmektedir. Talimatı bulunmayan müģterilerimizce bu iģlem gerçekleģtirilemeyecektir. Yukarıda belirtilen kanallar kullanılarak geçiģ bedeli yüklenebileceği gibi, aģağıda belirtilen yöntemlerle de geçiģ bedeli yüklenebilmektedir. Nakit OGS hesabına herhangi bir T.C. Ziraat Bankası A.ġ. ġubesinden nakit olarak yatırılabilir. EFT Herhangi bir bankadan EFT yolu ile OGS hesabının bulunduğu T.C. Ziraat Bankası A.ġ. ġubesine aktarılabilir. ATM'den virman Bankamız ATM'lerinde ATM kartlarıı kullanılarak mevduat hesabından OGS hesabına para aktarılabilir. Bunun için ana menüdeki "Diğer ĠĢlemler" altındaki "Kurumsal Tahsilat" seçilerek, "OGS" adımına ulaģılır. OGS hesap numarası, ardından tutar girilerek para transferi gerçekleģtirilir. Kredi Kartından SatıĢ kanallarımızdan herhangi birine baģvurularak dilenen zamanda istenilen tutarda geçiģ ücreti yatırılabileceği gibi, bu kanallarımızdan herhangi birine verilecek olan Bankamız veya diğer banka kredi kartından otomatik ödeme talimatı ile OGS hesap bakiyesinin takip edilmesine gerek kalmadan, bakiyenin belirli bir tutarın altına düģmesi durumunda otomatik olarak geçiģ ücreti yatırılabilir. OGS geçiģ ücreti tahsilatı için kredi kartından otomatik ödeme talimatı verilmesi halinde, geçiģ ücreti tahsilatlarında sorun yaģanmaması amacıyla, talimata konu olan kredi kartının yenilenmesi, çalınması ve diğer nedenlerden dolayı değiģmesi halinde; bu değiģikliğin en kısa sürede Bankamıza bildirilmesi gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan OGS satıģ ve kontör yüklemelerinde, söz konusu bedeller kredi kartı hesap özeti ile müģterilere bildirilir. Vadesiz Mevduat Hesabından Vadesiz mevduat hesabından dilenen zamanda istenilen tutarda geçiģ ücreti yatırılabileceği gibi, mevduat hesabının bulunduğu T.C. Ziraat Bankası A.ġ. ġubesine verilecek olan otomatik ödeme talimatı ile OGS hesap bakiyesinin takip edilmesine gerek kalmadan, bakiyenin belirli bir tutarın altına düģmesi durumunda otomatik olarak geçiģ ücreti yatırılabilir. Vadesiz hesapta bakiye bulunmaması ve geçiģ ücretlerinin tahsil edilememesi ihtimalinin ortadan kaldırılması için müģterilerce Kredili Mevduat Hesabı (KMH) açtırılması önerilmektedir. 10. Otomatik/Düzenli Ödeme Talimatı? Otomatik/Düzenli ödeme talimatı nedir, ilgili iģlemler nasıl yürütülür? Bankamız, müģterilerinden otomatik ödeme talimatı alarak, anlaģmalı özel ve kamu kurum/ kuruluģlarına ait abone ücreti, fatura bedeli, hizmet bedeli, vb. ödemelerini gerçekleģtirmektedir. Ayrıca müģterilerimiz düzenli olarak yaptığı ödemelerle ilgili olarak da (kira, aidat, vb.) talimat verebilmektedir. Vadesiz mevduat hesabından yapılan bu ödemeler müģterinin hesabında para bulundurmasını veya Kredili Mevduat Hesabı açılmasını gerektirmektedir. MüĢteri memnuniyeti sağlanmakta, vadesiz mevduat ve KMH bakiyesinde artıģ gerçekleģmekte ve yapılan tahsilatlar ile maliyetsiz kaynak yaratılmaktadır. 44 Eğitim Daire BaĢkanlığı

50 BĠREYSEL PAZARLAMA 11. Sigorta ĠĢlemleri/ Sigorta Ürünleri Ve Sigorta Prim Komisyonları? Sigorta iģlemleri nelerdir? Bankamız, hayat dıģı ve hayat/emeklilik branģlarında acentelik hizmetleri yürütmektedir. Bu iģlemler aģağıda sıralanmaktadır: Acenteliği alınan ġirketler ile Bankamız ve Birimleri arasındaki iletiģimi koordine etme, Acentelik faaliyeti çerçevesinde gerekli iģlemleri yürütmek, mevzuatı ve sistemsel altyapıyı oluģturmak, Personelin grup hayat sigortası ve ġubece elde edilecek acente komisyonlarının personele dağıtılması iģlemlerini yürütme, Sigortanın pazarlanmasına yönelik çalıģmaları yürütme. Bankamızda sigorta ürünleri, serbest ve hizmet sigortası olarak iki ana baģlıkta toplanmaktadır: Hizmet Sigortası: MüĢterilerin Bankamızla, kredi ve diğer her türlü bankacılık hizmetleri iliģkisi sırasında yaptırdıkları sigorta iģlemlerini ifade etmektedir. Örnek: MüĢterilerimize bireysel kredi açılması sırasında yapılan hayat sigortaları, Kasko, DASK vb. Bankamız personelinin Grup Hayat Sigortası ile menkul ve gayrimenkullerin sigorta iģlemleri de bu kapsam dahilinde değerlendirilmektedir. Serbest Sigorta: MüĢterilerin Bankamızla kredi ve diğer her türlü bankacılık hizmetleri iliģkisi dıģında ġubelerimizin acentelik sıfatıyla yaptığı sigorta iģlemlerini ifade etmektedir. Örnek: Kasko, Trafik Sigortası, DASK, Bireysel Emeklilik Planı vb. Sigorta ürünümüz prim üretimi ve poliçe bazında takip edilmekte olup, prim üretimi ve prim tahsilatı birbirinden bağımsız iki kavramdır. Prim Üretimi: Poliçe üzerindeki yazılı bedeldir. Prim Tahsilatı: ġubelerin aracılık iģlemleri yürütülen Ģirketler adına tahsil ettikleri prim tutarıdır. Acentelik Komisyonu: Prim üretimi üzerinden belirli bir orana göre alınan komisyondur. ġubelerimiz acentelik sıfatlarıyla yukarıda yapılan serbest ve hizmet sigortalarından acentelik komisyon geliri elde etmektedirler.? Sigorta ürünlerimiz nelerdir? Hayat DıĢı BranĢlarda Sunulan Ürünler: YANGIN NAKLĠYAT Yangın Yangına ek teminat DASK Kar kaybı Konut Paket (Deprem hariç) ĠĢyeri Paket (Deprem hariç) Emtea ve kıymet nakli 45 Eğitim Daire BaĢkanlığı

51 BĠREYSEL PAZARLAMA KAZA MÜHENDĠSLĠK Tekne ve navlun C.M.R. Kasko Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Ġhtiyari Mali Sorumluluk (YHĠMM) YeĢilkart Cam kırılması Hırsızlık Kasa hırsızlık Para nakli Okul servis araçları Otobüs zorunlu koltuk Emniyeti suistimal Koltuk Ferdi Kaza Ferdi kaza Uçak tekne ve mali sorumluluk Umumi ve iģveren mali sorumluluk Mamul mal ve mesleki sorumluluk Tüpgaz ve tehlikeli maddeler sorumluluk Makine kırılması ve kazan infilakı ZĠRAĠ HASTALIK Bilumum inģaat ve montaj sigortaları (CAR-EAR) Elektronik cihaz sigortaları Hayvan Hayat Kümes Hayvanı Dolu Sera Su Ürünleri Don Özel Sağlık Grup Sağlık Ani Rahatsızlık Hayat/Emeklilik BranĢlarında Sunulan ürünler ürünleri Ferdi-Birikimli Sigortalar Ferdi-Birikimsiz Sigortalar Grup-Birikimli Sigortalar Grup-Birikimsiz Sigortalar Ferdi Kaza Sigortası Kredi Hayat Sigortaları Bireysel Emeklilik Planları Personel Grup Hayat Sigortası Personel Grup Hayat Sigortası Bankamızın tüm personelini 24 saati kapsayacak Ģekilde ecelen ölüm, kaza sonucu ölüm veya kaza sonucu daimi sakatlık risklerine karģı teminat altına alan bir sigorta 46 Eğitim Daire BaĢkanlığı

52 BĠREYSEL PAZARLAMA türüdür. Riskin gerçekleģmesi durumunda personelin ecelen ve kaza sonucu ölümünde kanuni varislerine; kaza sonucu daimi sakatlık halinde ise kendisine sigorta tazminat tutarı ödenmektedir. DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluģturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar Ģunlardır: Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taģınmazlar üzerinde mesken olarak inģa edilmiģ binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler. Can Sigortası Can sigortası, primleri personelin kendisi tarafından ödenen ölüm ve daimi sakatlık risklerini teminat altına alan, isteğe bağlı ve yıllık (yılda bir kez yenilenen) bir grup hayat sigortasıdır. Bu sigortada Bankamız personeli ve emekli personeli ayrık olmak üzere 5 farklı sigorta bedeli kategorisi bulunmaktadır. Kategorilere göre sigorta bedeli her yıl Nisan ayında Bireysel Pazarlama Daire BaĢkanlığınca belirlenerek teģkilata duyurulmaktadır. Birikim sigortaları Birikim sigortalarında birikim ve vefat teminatları bulunmakta olup, ek teminat olarak kaza sonucu sakatlık ve tedavi giderleri verilmektedir. Primler, müģteri tercihine göre aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık TL, ABD DOLARI ya da EURO'ya endeksli olarak ödenebilmektedir. Bu sigorta ile, belirli bir süre boyunca prim ödenmesi durumunda süre sonunda, birikimler toplu para olarak ödenebildiği gibi belirlenen süre boyunca yıllık gelir ödemesi olarak da yapılabilmektedir. Ayrıca, primini en az üç yıl süreyle ödeyen müģterilerimiz dilediği anda sigortadan ayrılma yani poliçesini iģtira etme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, sigortalının vefat etmesi durmunda ise süre dikkate alınmaksızın tazminat ödenmesi öngörülmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik, Bireylerin yaģlılıklarında veya aktif çalıģma yaģamlarının sonunda bir ek gelir sağlamaya yönelik, Herkesin kendi birikimleri oranında gelir alacağı, Kamunun gözetim ve denetiminde özel Ģirketler tarafından yapılan, Gönüllü katılıma dayalı, Kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı, bir emeklilik sistemidir. Bu sistemde emeklilik hakkını elde edebilmek için en az 10 yıl sistemde kalmak ve bu süreye ait katkı paylarını ödemek ve 56 yaģını doldurmak gerekmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katkı paylarının ödenmesi, birikimlerin yatırıma yönlendirilmesi ve emeklilikte yapılacak ödemeler sırasında ayrı ayrı vergi avantajı bulunmaktadır: 47 Eğitim Daire BaĢkanlığı

53 BĠREYSEL PAZARLAMA Katkı Paylarınızı Öderken :Ödenen katkı payları, aylık brüt ücretin % 10'unu ve aylık asgari ücret tutarını aģmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilir. Birikimler Yatırıma Yönlendirilirken : Her türlü fon geliri, hiçbir vergi ve stopaja tabi değildir. Emekliliğe Hak Kazanıldığında: Toplu ödemenin % 25'i vergiden muaftır, kalan % 75'i üzerinden sadece % 5 oranında stopaj kesilmektedir. Emekliliğe hak Kazanılmadan Sistemden Çıkılması Halinde: Sistemde 10 yıl ya da daha fazla kalınmıģ ise yapılacak toplam ödeme üzerinden % 10 oranında stopaj kesilmektedir. Sistemde 10 yıldan daha kısa bir süre kalınmıģ ise yapılacak toplam ödeme üzerinden % 15 oranında stopaj kesilecektir. Bankamızın acentesi olduğu ġirketin bireysel emeklilik planlarının satıģından ġubelerimiz, Yarınlara Özel Emeklilik Planı için yatırılan katkı paylarından %4 oranında, Size Özel Emeklilik Planı için yatırılan katkı paylarından ise %3 oranında acentelik, ayrıca %1 oranında tahsilat komisyonu almaktadır. Bununla birlikte, ilgili Ģirket tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında Ziraat Grup Emeklilik Planı adı altında Bankamız personeline özel ve avantajlı grup bireysel emeklilik planı düzenlenmiģtir. Bu plan dahilinde; 3 yıl sistemde kalan ve bu süreye ait katkı paylarının tamamını ödeyen katılımcıdan giriģ aidatı alınmaz, Yasal mevzuatta ödenen katkı payları üzerinden azami %8 kesilmesine izin verilen Yönetim Gider Kesintisi %0 olarak belirlenmiģtir, Yasal mevzuatta katılımcıların birikimlerinden yıllık azami aylık brüt asgari ücretin %25 i kadar kesilmesine izin verilen Özel Hizmet Gider Kesintisi alınmamaktadır.? Sigorta Prim Komisyonları ne Ģekilde değerlendirilir? Pazarlama çalıģmalarında eksikliği hissedilen personel motivasyonunun sağlanması ve Sigorta ġirketleri ile sinerji oluģturulması maksadıyla; acentelik faaliyetlerinden elde edilen ve Ģube gelirlerine alınan sigorta prim komisyonlarının %60 ına kadarlık kısmı; ücret dengesizliğine yol açmayacak biçimde, hakkaniyet ilkelerine uygun olarak ve prim üretim performansı da göz önünde bulundurularak Genel Müdürlük Makamı ndan alınan onay çerçevesinde belirlenen kriterler doğrultusunda çalıģanlarımıza dağıtılmaktadır. 12. Kartlı GeçiĢ Sistemi? Kartlı GeçiĢ Sistemi (KGS) nedir, KGS Ürünlerimiz nelerdir? KGS, T.C.Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında köprü ve otoyollarda kullanılmak üzere kurulan bir sistemdir. KGS nin avantajı KGS de ücret sınıflandırması T.C.Karayolları Genel Müdürlüğü nce aracın uzunluğu ve ağırlığına göre araç sınıfı bazında yapılmıģ olup KGS kartlarıyla yapılan geçiģlerde geçiģ bedeli motosikletler için % 20 indirimli olarak uygulanmaktadır. 48 Eğitim Daire BaĢkanlığı

54 BĠREYSEL PAZARLAMA KGS nin kulanımı Otoyol ve köprüden geçmek isteyen motosiklet, otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, TIR ve diğer tüm motorlu araç sahipleri Bankamız ġubelerinden ister Nakit KGS Kartı isterlerse Kredili KGS Kartı (Visa Kredi Kartı) alarak KGS giģelerinden geçiģ yapabilmektedir. Söz konusu sistem köprü ve otoyollarda KGS ne ayrılmıģ giģelerden nakit para ödemeden geçiģ imkânı sağlamaktadır. Bu sistemde OGS nin aksine araç ile geçiģ sırasında KGS kartını ilgili giģelerde bulunan kart okuyucularına okutmak gerekmektedir. Bankamızın KGS için sunduğu ürünler KGS ile ilgili olarak Nakit (Ön Dolumlu) ve Kredili KGS Kartı olmak üzere iki ürünümüz mevcuttur: 1-Nakit KGS Kartı (NKGS) Nakit KGS kartları üzerine para yüklenen (ön dolumlu) kartlar olup satıģa ve doluma yetkili ġubelerimiz aracılığıyla kart satıģı yapılarak tercih edilen tutarda para karta yüklenmektedir. NKGS Kartı ile motosikletler için % 20 indirimli olarak geçiģ yapıldıkça geçiģ bedelleri kartta yüklü paradan düģülmekte, kalan bakiye kart okuyucu ekranlarından görülebilmektedir. NKGS kartı alabilmek için satıģa yetkili Ģubemize baģvurulması gerekmektedir. Kartlarımız Ģuan için 3YTL ücret karģılığında kullanıma sunulabildiği gibi dileyen müģterilerimiz kart ücreti ödemeden minimum 50.-TL yükleme yapmak koģuluyla söz konusu kartları edinebilmektedir tarihi itibariyle Almanya da bulunan iģtirakimiz Ziraat International A.G. Ģubeleri aracılığıyla nakit KGS kartı satıģına baģlanmıģtır. 2- Kredili KGS Kartı (KKGS) Kredili KGS kartı kredi kartı iģlevini taģımakta, ayrıca alıģveriģ ve nakit avans iģlemlerinin yanı sıra müģterilerimizin otoyol ve köprülerde motosikletler için % 20 indirimli geçiģ yapmasını sağlamaktadır. KKGS Kartı ile geçiģ yapıldıkça geçiģ bedelleri müģterinin kredi kartı hesabına yansımakta ve düzenli olarak gönderilen aylık hesap özetleri ile ödeme imkanı sunulmaktadır. Tüm ġubelerimiz KKGS kartı satıģı yapmaya yetkili olup, müģterilerimiz araç ruhsatı aslı veya fotokopisi ile baģvurarak KKGS kartı için baģvuruda bulunabilmektedir. 13. Özel ĠĢlem Merkezleri? Özel ĠĢlem Merkezlerinde yapılan iģlemler nelerdir? Özel ĠĢlem Merkezleri, bireysel müģterilere bireysel bankacılık ürün ve hizmetlerinin aktif olarak pazarlandığı Ģubeler olup ayrıca emekli ödemeleri ve benzeri toplu ödemelerin yapıldığı kanallardır. Gerek toplu ödeme yapılan tarihlerde gerekse söz konusu tarihler dıģında, Özel ĠĢlem Merkezleri satıģ odaklı olarak çalıģmalı, mevcut müģterilerinden kar etme ve yeni müģteri kazanma hedefinde olmalıdır. Özel ĠĢlem Merkezlerinde banko vezne uygulaması esastır. 49 Eğitim Daire BaĢkanlığı

55 BĠREYSEL PAZARLAMA? Özel ĠĢlem Merkezlerinde satıģı yapılan ürünler nelerdir? Tüm bireysel bankacılık ürün ve hizmetleri. 14. Emekli Ödemelerinin Açma/Kapama Ve Aktarma Talepleri? Emekli ödemelerinin açma/kapama ve aktarma talepleri hangi birime gönderilmelidir? Ġlgili talepler, Bölge BaĢkanlıklarının uygunluk görüģü de eklenerek Bireysel Pazarlama Daire BaĢkanlığına iletilir. Ġlgili kurumlara konuyla ilgili herhangi bir talepte bulunulmamalıdır. 15. Hesap ĠĢletim Ücreti? Hesap ĠĢletim Ücreti nedir? Hesap ĠĢletim Ücreti (H.Ġ.Ü.), TL/YP vadesiz tasarruf mevduatı hesapları aracılığı ile sunulan fiyatlandırılmamıģ hizmetlerin bedeli ve operasyonel iģlem maliyetlerinin karģılığı olarak tahsil edilen masraf tutarıdır. 16. Ziraat Yatırım? ġubelerimizce Ziraat Yatırım ürün/hizmetlerine iliģkin gerçekleģtirilen iģlemler nelerdir? Ziraat Yatırım A.ġ. ile imzalanan acentelik protokolü gereğince, Sermaye Piyasası Temel / Ġleri / Türev Araçlar Lisanslama Belgesine sahip personelimiz bulunan ve ġirketin uygun gördüğü ġubelerimizce acentelik faaliyetleri yürütülmektedir. Acentelik faaliyetini yürüten Ģubelerimizce ġirket adına gerçekleģtirilen iģlemler Ģunlardır: Repo, Hisse senedi alım-satım, Hazine bonosu/devlet tahvili alım-satım, Yatırım fonu alım-satım, ġirketin portföy yöneticiliği faaliyetlerinin tanıtımı ve tahsil-tediye iģlemleri, ġirketin yatırım danıģmanlığı faaliyetlerinin tanıtımı. Ayrıca tüm Ģubelerimizce dönemsel halka arz iģlemlerine aracılık faaliyetleri yürütülmektedir. Bu iģlemlerin dıģında, internet Ģubemizden Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsası iģlemleri gerçekleģtirilebilmektedir. Bankamız ve Ziraat Yatırım A.ġ. tarafından uygun görülen Ģubelerimizde Yatırım Merkezi ve Self Borsa birimleri kurulabilmektedir. Söz konusu birimlerin kuruluģu ve iģletmesi Ziraat Yatırım A.ġ. tarafından yürütülmekte ve masraflar ilgili ġirket tarafından karģılanmakta, Yatırım Merkezi karından, Yatırım Merkezinin bulunduğu Ģubelerimiz %50 pay almaktadır. Yatırım Merkezlerinde, Ziraat Yatırım A.ġ. personeli tarafından müģterilere hisse senedi alım satım ve diğer yatırım hizmetleri verilmekte, bu merkezler seans salonu iģlevi görmektedir. Türkiye de ilk kez 50 Eğitim Daire BaĢkanlığı

56 BĠREYSEL PAZARLAMA Bankamız ve Ziraat Yatırım A.ġ. tarafından baģlatılan Self Borsa uygulaması ile ise müģteriler Self Borsa uygulaması için Ģubelerimizde tahsis edilen özel alanlarda bulunan Ziraat Ekspres Real Trade ve Videofon uygulamaları ile piyasa takibi yapabilmekte, Ziraat Yatırım çağrı merkezi elemanlarından yardım alabilmekte ve Ziraat Yatırım iģlemlerini kendileri gerçekleģtirebilmektedir.? Bireysel Pazarlama Daire BaĢkanlığınca Ziraat Yatırım A.ġ. ye iliģkin olarak gerçekleģtirilen iģlemler nelerdir? Yatırım Merkezi ve Self-Borsa kurulması konusunda koordinasyon sağlanması, Personele teģvik primi dağıtılması konusunda koordinasyon sağlanması, ġubelerimiz tarafından aracılık edilecek halka arzlara iliģkin bilgilendirme yapılması, Zimmet suçuna karıģan Bankamız personelinden Ziraat Yatırım acente temsilciliği yapanlar hakkında ġirkete bilgi verilmesi, ġirket tarafından planlanan kampanya ve yeni uygulamaların teģkilata duyurulması, 17. Western Union? Western Union nedir? 200 ü aģkın ülkede bulunan den fazla acente ile dünyanın her yerine banka hesabına gerek olmadan bir kaç dakika içinde para transferi sağlayan hızlı, pratik, yaygın ve güvenli bir sistemdir. Western Union sistemi içerisinde; Will Call: ġahıstan Ģahısa Quick Pay: ġahıstan ġirkete Quick Cash: ġirketten ġahısa para gönderme iģlemleri yapılabilmekte ġirketten ġirkete para transferi yapılmamaktadır. Bankamızda ise sadece Ģahıstan Ģahısa para transferi iģlemleri yapılabilmekte, para göndermede USD ve EURO kullanılmaktadır. Ġsme gelen havale ister USD, ister EURO, istenirse TL olarak alınabilmektedir. Alıcı havaleyi teslim alırken herhangi bir ücret ödemeyecektir. Western Union para gönderme ve para ödeme iģlemlerinde komisyon, kambiyo karı ve mesaj vs. gibi ek hizmetlerden alınacak ücretten kazanç elde edilmektedir. Western Union iģlemlerinde Türkiye de çalıģan yabancılar (yabancı iģçiler, konsolosluklarda çalıģanlar, uluslararası Ģirketlerde çalıģanlar), turistler ve yabancı öğrenciler hedef müģteriler arasında yer almaktadır. Western Union hizmetleri ile müģteriler çok hızlı bir Ģekilde para transferi gerçekleģtirerek ihtiyaçlarını çözebilmekte veya karģı tarafın ihtiyaçlarına anında cevap verebilmektedir. Öte yandan, bu hizmet müģteriler için daha yüksek maliyetli bir çözüm olup, burada müģterinin fiyattan çok hızı tercih etmesi unsuru ön plana çıkmaktadır. Bankamız ise bu acentelik hizmetinden komisyon geliri elde etmekte, özellikle Bankamız para transfer sistemi ile (Swift) ulaģılamayan müģteri gruplarındaki kiģilere hizmet sunabilme ve ürün yelpazesini geniģletebilme fırsatı elde etmektedir. 51 Eğitim Daire BaĢkanlığı

57 BĠREYSEL PAZARLAMA 18. Özel Oran Tanımlama ĠĢlemleri? Özel Oran Tanımlama ĠĢlemlerinde hangi durumlarda ilgili Genel Müdürlük Pazarlama Biriminden onay alınır? MüĢterilerin mevduat durumları, Bankamıza bağlılığı ve verimliliği dikkate alınarak sadece tanımlamayı yapan Ģubenin gelirlerini etkileyen özel oran tanımlama iģlemleri (Hesap ĠĢletim Ücreti hariç) Bölge BaĢkanlığı yetkisinde, Hesap ĠĢletim Ücretine iliģkin Özel Oran tanımlama iģlemleri ġube yetkisinde değerlendirilecektir. Ancak, diğer Ģubelerimizin komisyon gelirlerini etkilemesinden dolayı tüm Ģubelerimizi ilgilendiren iģlemler için ilgili Genel Müdürlük biriminden onay alınmalıdır. Özel Oran tanımlama iģlemleri (Hesap ĠĢletim Ücreti hariç) için 1 (bir) yıldan uzun geçerlilik süresi tanımlanamamaktadır. 19. Eft ĠĢlemlerinde Alınan Ücretler? EFT iģlemlerinde alınan ücretler nelerdir? EFT iģlemlerinde Bireysel Pazarlama Daire BaĢkanlığı nca belirlenen oran/tutarlarda alınan ücretlere ek olarak T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve miktara göre değiģkenlik gösteren tutarda EFT Mesaj ücreti tahsil edilmektedir. Gerek EFT komisyon/ücretlerinin gerekse EFT mesaj ücretinin tüm müģterilerimizden alınması esas olmakla birlikte, T.C. Merkez Bankası EFT mesaj ücreti gerçek kiģilerden istisnasız olarak tahsil edilecek, tüzel kiģiler için ise verimlilik ve müģteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak Banka bünyesinden karģılanabilecektir. 20. MaaĢ Avansı? MaaĢ Avansı nedir? Bankamız aracılığı ile maaģ/ücret ödemesi yapılan emekli, kamu çalıģanı ile iģtirak ve Bankamız personelinin maaģ/ücret ödeme hesaplarına, kısa süreli nakit ihtiyaçlarının karģılanabilmesi amacıyla tanımlanan bir bireysel kredi ürünüdür. Bu kredi türünün özellikleri; MaaĢları Bankamız aracılığı ile ödenmek kaydıyla kamu çalıģanları, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, iģtirak personeli ile Bankamız mensupları bu üründen faydalanabilmektedir. MaaĢ Avansı limiti bütün müģteri gruplarında, müģterinin aylık net maaģ tutarına göre farklı tutarlarda belirlenmekte olup; Aylık net TL arasında maaģ alanlar için sabit 250 TL, Aylık net TL arasında maaģ alanlar için sabit 500 TL, Aylık net TL arasında maaģ alanlar için sabit 750 TL, Aylık net TL ve üzerinde maaģ alanlar için sabit TL dir. MüĢterinin aylık net maaģ tutarına göre belirlenen MaaĢ Avans limitinin dıģında, ġube Kredi Komitesince yapılacak değerlendirmeler sonucunda (müģterinin bireysel kredi taksit ödemesi bulunması, KMH limitinin bulunması v.b nedenlerle) alt limitler de tanımlanabilmektedir. Örnek : TL aylık net maaģ alan müģteriye TL MaaĢ Avansı tanımlanabilmektedir. Ancak yeni uygulama ile ġube TL ya da alt limitlerden 750, 500, 250 TL yi tanımlanabilmektedir.. 52 Eğitim Daire BaĢkanlığı

58 BĠREYSEL PAZARLAMA MüĢteri, ġube tarafından tanımlanan limiti ya da alt limitlerden birini seçebilmektedir. Örnek: TL aylık net maaģ alan müģteriye TL MaaĢ Avansı tanımlanabilmektedir. MüĢterinin bireysel kredi taksit ödemesi bulunması nedeniyle ġubece müģteriye 750 TL MaaĢ Avans limiti tanımlandığını varsayalım. Kullandırım sırasında müģteri tanımlanan 750 TL ya da alt limitlerden 500 ya da 250 TL yi seçebilmektedir. Dönem içinde alt limitlerden MaaĢ Avansı kullanan müģteri, kalan limit boģluğunu daha sonra kullanamamaktadır. Örnek : Ayın 1 inde maaģ alan bir müģteriye ġubece 750 TL MaaĢ Avans limiti tanımlandığını ve müģterinin tarihinde 500 TL MaaĢ Avansı kullandığını varsayalım. MüĢterinin daha sonra tarihinde 250 TL MaaĢ Avansı kullanmak istemesi durumunda kullanıma izin verilmemektedir. Ancak mevcut limit tahsil edildikten sonra müģteri bir sonraki kullandırımda baģka bir limiti seçebilmektedir. Söz konusu hedef kitleye tahsis edilen MaaĢ Avansı limiti ile talebi halinde açılacak/mevcut Kredili Mevduat Hesabı limiti toplamı müģterinin aylık net gelirini aģmamalıdır. MaaĢ Avansı için sabit bir ĠĢlem Bedeli tahsil edilmekte olup, 250 TL MaaĢ Avansı için sabit 5 TL (KKDF ve BSMV dahil) 500 TL MaaĢ Avansı için sabit 10 TL (KKDF ve BSMV dahil) 750 TL MaaĢ Avansı için sabit 15 TL (KKDF ve BSMV dahil) TL MaaĢ Avansı için sabit 20 TL (KKDF ve BSMV dahil) olarak belirlenmiģtir. MaaĢ Avansı ile ĠĢlem Bedelinin toplamı, maaģın/ücretin/maaģ benzeri (kurumlarınca adlarına yatırılan her türlü ikramiye, ek ders ücreti, fazla mesai ücreti, harcırah, prim v.s.) ödemelerin hesaba geçtiği gün yatan tutarın maaģ avansı ve iģlem bedeli toplamını karģılaması halinde, sistem tarafından otomatik olarak maaģ hesabından tahsil edilmektedir. ĠĢlem Bedeli 1 31 gün için sabit olarak alınmakta olup, maaģ avansı kullanıldıktan sonra müģterinin maaģ ödeme gününden önce avans miktarını ödemek istemesi veya üçüncü kiģilerce müģteri bilgisi dahilinde söz konusu borcun kapatılmak istenmesi ve bu paradan borcun mahsup edilmesi halinde iģlem bedeli tamamen tahsil edilmekte ve bu tutardan indirim yapılmamaktadır. MaaĢ Avansının vadesi, maaģın/ücretin/maaģ benzeri ödemelerin yapıldığı tarihtir. MaaĢ Avansı her bir iģlem için azami 31 günlük vade ile kullanılabilmektedir. MaaĢın herhangi bir nedenle erken yatması ya da bir sonraki maaģa 31 günden fazla olması (valör esasına göre) durumunda sistemsel olarak maaģ avansı kullanılmasına izin verilmemektedir. Çekilen tutara iliģkin valörün avansın çekildiği tarih ile aynı gün, borcu ile ilgili olarak yatırılan/tahsil edilen tutarlara iliģkin valörün ise paranın yatırıldığı tarihi/tahsil tarihini takip eden ilk iģ günü olması nedeniyle, gün sayısı 31 olan aylarda, maaģ günü MaaĢ Avansı kullanılamamakta ancak ertesi gün kullanılabilmektedir. MaaĢ Avansına iliģkin baģvurular sadece maaģ alınan Ģube ile sınırlı olmayıp, tüm Ģubelerimizden yapılabilmekte olup kullandırım ise hem Ģubelerimizden hem ATM lerden yapılabilmektedir.? Bankamız kredi kartlarına ait genel özellikler nedir? Kredi kartları 3 yılda bir yenilenir. Ġlk yıl için bütün asıl ve ek kartlar ücretsizdir. 15 yaģından büyük olmak koģuluyla istenilen kiģi için ek kart talep edilebilir. Ek kart asıl kartın limiti dahilinde mütalaa edilir. 53 Eğitim Daire BaĢkanlığı

59 BĠREYSEL PAZARLAMA Sekiz farklı hesap kesim tarihi ve son ödeme tarihi bulunmaktadır. Dönem borcunun % 20 si ödenip, geri kalan tutar kredilendirilebilir. Tüm ġubelerimizden mesai saatleri içerisinde ve ATM'lerimizden günün her saatinde limitin %75' i oranında (ATM lerde günlük TL ile sınırlı olmak üzere) nakit avans çekilebilir. Hesap Özetleri düzenli olarak her ay posta adresine, SMS ile cep telefonuna ya da e-posta adresine gönderilebilir veya faks ile ulaģtırılabilir. MüĢterilerin mümkün olduğunca e-posta ile hesap özeti almaya yönlendirilmesi Bankamız maliyetlerini olumlu etkileyecektir. Kredi kartı borçları tüm Ģubelerimizden ödenebilmekte; ayrıca, vadesiz hesaplardan otomatik ödeme talimatı vererek, Internet Bankacılığı yada ATM kullanarak ödeme yapma imkanı bulunmaktadır. Bankamız kredi kartları, Visa ve Mastercard firmaları tarafından ortaklaģa belirlenmiģ olan güvenli çip standardındadır (EMV / Chip&PIN). EMV, getirdiği PIN standardı ile kayıp/çalıntı durumunda kullanımı, çip standardı ile de kopyalama riskini engelleyen önemli bir özelliktir nolu MüĢteri Hizmetleri telefonu, 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Kredi kartı Ģifre iģlemleri MüĢteri Hizmetleri tarafından yapılmaktadır. Kredi kartlarımız kayıp çalıntı bildiriminden önceki 24 saat ile sınırlı olmak üzere kopyalama, kaybolma ve çalınmaya karģı güvence altındadır. Doğru kart Ģifresi girilerek yapılan iģlemler ise güvence kapsamı dıģında tutulmaktadır. Gold/Platin Kart ve Memur-Sen logolu kart hamilleri "Ferdi Kaza Sigortası" ile güvence altına alınmaktadır. Yurt dıģı kullanımdan doğan harcamaların tamamı hesap özetine USD olarak yansıtılır. Bu harcamalar ilk hesap kesim tarihinde düzenlenecek hesap ekstresinde USD olarak görünecek, ödenmediği takdirde ise, bir sonraki hesap kesim tarihindeki Bankamız satıģ kurundan TL ye dönüģtürülecektir. Bankamız tarafından müģterilerimize, iki temel kart ailesi içerisinde toplam 11 farklı kredi kartı ürünü sunulmaktadır: Ziraat Klasik Ziraat Klasik KGS Ziraat Gold Ziraat Gold KGS Ziraat Platin Ziraat KOBĠ Ziraat KOBĠ Temassız KGS Ziraat ġirket Kredi Kartı Ziraat Maximum Klasik Ziraat Maximum Klasik KGS Ziraat Maximum Klasik Temassız Ziraat Maximum Klasik Temassız KGS Ziraat Maximum Gold Ziraat Maximum Gold KGS 54 Eğitim Daire BaĢkanlığı

60 BĠREYSEL PAZARLAMA Ziraat Maximum Gold Temassız Ziraat Maximum Gold Temassız KGS Ziraat Maximum Platin Bankamız tarafından müģterilerimize, iki temel kart ailesi içerisinde ürünleri sunulmaktadır: aģağıda belirtilen kredi kartı Maximum kart ailesi altında bulunan tüm ürünler, e yaklaģan Maximum üye iģyerlerinde taksit, puan ve kampanya avantajlarından yararlanabilmektedir. Bu kart ailesinin ücret ve faiz oranları, sektörde taksit ve puan avantajı sağlayan diğer kredi kartı ürünlerine göre daha avantajlıdır. Ziraat kart ailesi altında bulunan ürünler ise, ücret ve oranlar konusunda daha hassas olan müģteri segmentine dönük olarak, düģük ücret ve faiz oranlarına sahiptir. Bu kartlarımızın taksit, puan ve benzeri avantajları bulunmamaktadır. Bankamız kredi kartları, hem Ziraat ailesinde hem de Maximum kart ailesinde KGS özelliğine sahip olabilmektedir. KGS özelliğine sahip kredi kartları, alıģveriģ ve nakit avans hizmetleri yanında otoyollardan ve boğaz köprülerinden indirimli geçiģ imkânı sağlamaktadır. Bu kartlarımızdan ayrı bir ücret alınmamaktadır. Ġnternet Bankacılığı kullanan kredi kartı müģterilerimizin Sanal kredi kartı hizmetimizden de faydalanması mümkündür. Ġnternet Ģubesine tanımlanmıģ kredi kartına ek olarak yine internet Ģubesi üzerinden oluģturulabilen sanal kart ile internet, posta, telefon gibi kanallar üzerinden yapılan daha az güvenli alıģveriģlerde güvenlik sağlanabilmektedir. Sanal kartın, limitini müģteri doğrudan kendisi yönetebilmekte, alıģveriģini yaptıktan sonra limiti sıfırlayabilmektedir.? Otomatik Kart BaĢvurusu Uygulaması nedir? Bireysel kredi baģvurusu yapan müģteriler için aynı anda kredi kartı baģvuru giriģinin de yapılmasını ifade etmektedir. Krediye bağlı otomatik kart baģvurusu uygulaması ile çapraz satıģ kültürünün yaygınlaģtırılması, kredi kartı sayılarımız paralelinde sektör payımızın artırılması ve Ģube kullanıcılarımızın kredi kartı baģvurusunu daha az zaman harcayarak gerçekleģtirmesi suretiyle operasyon yükünün azaltılması hedeflenmektedir. Bu uygulamada kredi kartı baģvurusu için müģteri özlük bilgileri kredi baģvurusundan alınmakta ve sadece talep edilen kart özelliklerine göre müģteri ve Ģube tercihleri sisteme girilmektedir. Mevcut uygulamada Bireysel Pazarlama Daire BaĢkanlığı tarafından belirlenen limitin altında kalan tüketici kredileri ile Borç Ödeme ve Tüketici Avans Kredisi dıģında kalan tüm bireysel kredi baģvuruları için kredi kartı baģvurusu da alınmaktadır. Uygulamanın istisnası sadece müģterinin kart talep etmediğini beyan etmesi ya da hali hazırda Bankamız kredi kartına sahip olmasıdır. Uygulamaya iliģkin rakamsal veriler ve Ģubelerimizin gösterdikleri performansa göre oluģan sıralama tabloları düzenli olarak raporlanmaktadır. 55 Eğitim Daire BaĢkanlığı

61 BĠREYSEL PAZARLAMA 21. Ayrıcalıklı Kira Hizmet Paketi? Ayrıcalıklı Kira Hizmet Paketi nedir? Kiracı ve kiraya veren müģterilerimiz lehine bir takım avantajlar içeren bir hizmet paketidir. Kiracılar için, Kira ödemeleri için düzenli ödeme talimatı tanımlanan hesaplardan Hesap ĠĢletim Ücreti alınmamakta, Düzenli ödeme talimatı yoluyla ödenen kira ve konut aidatları için masraf alınmamakta, Ġnternet ve telefon bankacılığı kullanılarak yapılan para transfer iģlemlerinden ADK Daire BaĢkanlığı cari uygulamaları çerçevesinde masraf alınmamakta, Süper Konut Sigortası (eģya koruma, elektronik cihaz vb.) primlerinde %10 oranında indirim yapılmakta, Düzenli ödeme talimatının gerçekleģmesinin ardından mülk sahibine SMS, kiracıya e-posta gönderilmekte, Düzenli ödeme talimatının bakiye yetersizliği nedeniyle gerçekleģmemesi durumunda ise kiracıya konu hakkında SMS ile bilgi verilmekte, Mülk sahipleri için, Kira tahsilatına iliģkin kullanılan hesaplardan Hesap ĠĢletim Ücreti alınmamakta, Kira ödemelerine iliģkin gelen Havale/EFT iģlemlerinden Nakit Ödeme Komisyonu talep edilmemekte, Tüketici Kredisi ve KMH ta Bankamızdan maaģ alan emekli/çalıģanlar için geçerli olan indirimli faiz oranları uygulanmakta, Tüketici ve KMH için teminat avantajı sağlanmakta, Süper Konut Sigortası primlerinde %10 oranında indirim yapılmakta, Kira bedelinin hesaba geçmesi sonrasında SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Kiracı ve mülk sahiplerinin, yukarıda bahsedilen avantajlardan yararlanabilmeleri için aylık kira tutarının asgari 500 TL olması gerekmektedir. 22. Kredi Türleri? Masrafsız Tüketici Kredisi nedir? MüĢteriden istihbarat ve haberleģme ücreti (komisyon) almadan kullandırılabilecek tüketici kredisi türüdür. Bu üründe hayat sigortası yapılıp yapılmaması hususu müģteri tercihine bırakılmıģtır.? Yeni Ev Tüketici Kredisi nedir? Bankamız konut kredisi müģterilerinin, yapacakları bakım onarım, yeni eģya alımı vb. masrafların finansmanının sağlanması ve müģteri ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi amacı ile kullandırılan taksitli bireysel kredidir. Yeni Ev Tüketici Kredisinden Bankamızdan son 6 ay içinde konut / refinansman / natamam konut / bireysel iģyeri / inģaat tamamlama kredisi kullanmıģ bulunan müģteriler yararlanabilmektedir. 56 Eğitim Daire BaĢkanlığı

62 BĠREYSEL PAZARLAMA Maksimum limit Bireysel Krediler Uygulama Esas ve Usulleri dahilinde olmak kaydıyla kullandırılan ve/veya kullandırılmıģ konut kredisi tutarının en fazla %10'u kadardır. Faiz oranı, tüketici kredisinin kullandırım tarihindeki ilgili vadedeki cari konut kredisi faiz oranıdır. ġahsi ve/veya maddi teminat alınıp alınmaması hususu ilgili kredi komitesi yetkisindedir.? Komisyonsuz TaĢıt Kredisi nedir? MüĢteriden istihbarat ve haberleģme ücreti (komisyon) almadan kullandırılabilecek taģıt kredisi türüdür. Komisyonsuz TaĢıt Kredileri için hayat sigortası iģlemlerinde cari uygulamalar geçerlidir.? Komisyonsuz Konut Kredisi nedir? MüĢteriden istihbarat ve haberleģme ücreti (komisyon) ile ekspertiz komisyonu almadan kullandırılabilecek konut kredisi türüdür. Komisyonsuz konut kredisi uygulaması kapsamına; Konut Kredisi, Refinansman Kredisi, Natamam Konut Kredisi, Bireysel ĠĢyeri Kredisi, Ortak ĠĢyeri Kredisi, ĠBFK ve Yasa Kapsamındaki ĠBFK ile ĠnĢaat Tamamlama Kredisi ürünleri de girmektedir. Komisyonsuz Konut Kredileri için hayat sigortası iģlemlerinde cari uygulamalar geçerlidir.? Ġlk Yıl Sadece Faiz Ödemeli Konut Kredisi nedir? Konut satın alan müģterilerin, ilk yıl içerisinde yapmıģ olduğu ilave tadilat vb. gibi masraflar da dikkate alınarak taksit tutarlarını azaltmak suretiyle ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla 24 ay ve üzeri vadeli olarak kullandırılacak konut kredileri için azami ilk 12 ay boyunca sadece faiz ödemesi yapılmasına olanak sağlayan konut kredisi türüdür. Uygulama konut kredisi türü (Konut Kredisi, Refinansman Kredisi, Natamam Konut Kredisi, Bireysel ĠĢyeri Kredisi, ĠnĢaat Tamamlama Kredisi ürünleri) ile sınırlıdır.? Ev DeğiĢtirme Konut Kredisi nedir? Halihazırda bir konuta sahip olup değiģtirmek isteyen ve yeni bir konut satın almak isteyen müģterilere, mevcut konutun satılması ile yeni konut satın alınması süreci arasında doğan finansman ihtiyaçlarının karģılanması ve müģterilerin mevcut konutunu daha iyi Ģartlarda satmalarına fırsat sağlanması amacıyla kullandırılan konut kredisidir. Ev DeğiĢtirme Konut Kredisi kapsamında tanımlı ve kullandırılacak ürün sadece Konut Kredisi olup, kullandırılacak krediye iliģkin esaslar aģağıda sıralanmıģtır; Hem mevcut konutun, hem de krediye konu olan yeni satın alınacak konutun cari mevzuatımız dahilinde ipotekleri alınmak kaydıyla, kullandırılabilecek azami kredi limiti krediye konu olan yeni satın alınacak konutun ekspertiz değerinin %100 üne kadar belirlenebilmektedir. Bahsi geçen krediden faydalanabilmek için mevcut konutun ekspertiz değerinin yeni satın alınacak konutun ekspertiz değerinin 1/3 ünden az olmaması gerekmektedir. Taksit vadesindeki taksit tutarı tahsil edilmek kaydıyla; yapılacak ara ödeme tutarının, Yeni satın alınacak konutun ekspertiz değerinin %25 inden az olmaması, Mevcut konutun ekspertiz değerinden fazla olmaması, 57 Eğitim Daire BaĢkanlığı

63 BĠREYSEL PAZARLAMA Kredi kullandırım tarihinden itibaren ilk altı aylık taksit vade tarihlerinde (6. ay dahil) yapılması, ġartlarının tümünün sağlanması durumunda erken ödeme ücreti alınmamaktadır. Hem mevcut konutun, hem de krediye konu olan yeni satın alınan konutun cari mevzuatımız dahilinde ipoteği alınır. Sadece yeni satın alınacak konut için kullandırılan krediye karģılık ekspertiz komisyonu alınacak olup, mevcut konut için ayrıca ekspertiz komisyonu alınmamaktadır. Sadece kullandırılacak kredi tutarı üzerinden cari mevzuat esasları dahilinde istihbarat ve haberleģme komisyonu alınır. Yeni satın alınacak konut için kullandırılacak krediye konu gayrimenkulün ekspertiz değerinin en az %25 i kadar herhangi bir vadede ara ödeme yapılması durumunda, mevcut konutun ipoteği fek edilecek olup, ipotek fekki ücreti alınmamaktadır. Kredi vadesi boyunca yeni satın alınacak konut için kullandırılacak krediye konu gayrimenkulün ekspertiz değerinin en az %25 i kadar ara ödeme yapılmaması durumunda ise yeni satın alınacak konut için kullandırılacak kredi tamamen tahsil ve tasfiye olmadan mevcut konutun ipoteği fek edilmemelidir. Esnek ödeme tipleri bu uygulama dahilinde kullandırılacak krediler için geçerli olmayacaktır.? Ġndirimli Bireysel (Tüketici, TaĢıt, Konut) Kredi Nedir? Bilindiği üzere, özel komisyon (istihbarat ve haberleģme ücretine ilave olarak uygulanacak komisyon) tahsili yolu ile bireysel kredi faiz oranlarında indirime gidilmesi mümkün olup, Finart bireysel kredi baģvuru ekranlarında, özel komisyon tahsili suretiyle uygulanabilecek indirimli faiz oranı ya da belirli bir faiz oranının uygulanabilmesi için tahsil edilmesi gereken özel komisyon hesaplanabilmektedir. Söz konusu uygulamanın kamuoyuna duyurulması ile, faiz oranına duyarlı müģteri kitlesine hitap edilebilmesi, komisyon gelirlerimizin ve rakip bankalardaki uygulamalara paralel olarak rekabet gücümüzün artırılması amaçlanmaktadır. Özel komisyon tahsili suretiyle cari faiz oranında indirime gidilmesi uygulaması için ayrıca onay alınması ya da manuel muhasebe kaydı oluģturulmasına gerek bulunmamaktadır. 23. TOKĠ? TOKĠ ĠĢlemleri nedir? T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı ile Bankamız arasında tarihinde imzalanan protokol gereği T.Emlak Bankası A.ġ. den TOKĠ ye devredilen konutlar ile TOKĠ mülkiyetindeki gayrimenkullerin satıģ ve satıģ sonrası iģlemleri Bankamız tarafından yerine getirilmektedir. SatıĢ iģlemleri tüm Ģubelerimizce Kurumun belirlediği satıģ yöntemleri (ihale yöntemi,açık satıģ,kuralı satıģ, ön talep toplama,kurum satıģları )doğrultusunda Bireysel Pazarlama Daire BaĢkanlığınızca hazırlanan yönergeler kapsamında gerçekleģtirilmektedir. Yapılan satıģ iģlemlerinden,peģin satıģlarda satıģ bedeli üzerinden,vadeli satıģlarda peģinat üzerinden % 07 komisyon alınmaktadır. Ayrıca, vadeli satıģlarda vade boyunca taksit tahsilatlarından da % 07 komisyon tahsil edilmektedir. Tahsil edilen satıģ bedelleri aynı günün akģamı ana temerküz Ģubemiz Bilkent Plaza-Ankara daki bloke hesaplara otomatik olarak çekilerek 6 iģ günü bloke konmakta böylece vadesiz kaynak 58 Eğitim Daire BaĢkanlığı

64 BĠREYSEL PAZARLAMA sağlanmaktadır. Tahsil edilen satıģ bedellerinin aynı gün ana temerküz Bilkent ġubemize mal edilmesi sonucu oluģan istismar faizi hesaplanarak, takip eden ayda satıģ yapan Ģubelerimizin 592 hesaplarına otomatik yansıtılmaktadır. TOKĠ konut satıģlarıyla Bankamıza sağlanan komisyon ve maliyetsiz kaynak getirisinin yanı sıra, Bankamıza uzun süre bağlı kalacak, çapraz satıģ yapılabilecek müģteri veri tabanı oluģturulmaktadır. Satılan konutların sigorta iģlemleri de Bankamızca yürütülmekte, yapılan DASK ve Konut sigortalarından sigorta komisyonu tahsil edilmektedir.? Bireysel Pazarlama Daire BaĢkanlığı tarafından gerçekleģtirilen TOKĠ iģlemleri SatıĢa sunulacak gayrimenkullerin TOKĠ tarafından belirlenen satıģ koģullarını, satıģ takvimi, gayrimenkul alıcılarına imzalatılması gereken sözleģme, yüklenim belgesi türündeki tüm belge ve bilgileri içeren duyuruları hazırlayarak ilgili satıģ Ģubelerini bilgilendirmek, açık ve kuralı satıģ projelerine ait bilgileri portalda yayımlamak. SatıĢ dönemi boyunca Ģubelerden konu ile ilgili gelen tüm sorunları çözümlemek, günlük satıģ raporlarını ( adet ve tutar olarak ) TOKĠ ye raporlamak,satıģ raporlarını izleyerek; Toplu Konut Ġdaresi hesaplarına aktarılması gereken tahsilâtların zamanında ve doğru olarak aktarılmasını sağlamak. Sistemsel yenilikler için projeler geliģtirmek ve Fintek le bilgi alıģveriģinde bulunmak, gerekli değiģiklikleri yaptırmak, TOKĠ nin belirlediği satıģ koģullarını ve fiyatları otomasyon sisteminde oluģturmak ve tüm Ģubelerimiz tarafından kullanılmasını sağlamak, otomasyon sisteminde oluģabilecek sorunları Fintek kanalı ile çözmek. Konut bazında sigorta primlerinin ġubeler tarafından tahsilâtını sağlamak, satılmayıp stokta kalan gayrimenkullerin sigortalarını TOKĠ adına yaptırmak. MüĢterilerden gelen soruları cevaplandırmak ve Ģikâyetlerinin çözülmesini sağlamak.. Haciz ve BDDK sorgularının araģtırılması, sorgulama sonucu gerekli olduğu hallerde haciz Ģerhinin Ģubelere koydurulması ve TOKĠ ye bildirilmesi. Tüm satıģ ve tapu iģlemlerinde kullanılmak üzere Toplu Konut Ġdaresi yetkililerinden vekâletname almak, bu vekâletnameye istinaden Bankamız yönetiminin Ģubelerimize vereceği vekâletle yetki devrini sağlamak. Ayrıca, TOKĠ ile yapılan diğer bir protokol ile satıģlarına aracılık ettiğimiz projelere TOKĠ garantörlüğünde Bankamız kaynaklı konut ve devir kredisi kullandırılabilmesi için ürünler hazırlamak.? TOKĠ Temerküz Ģube nedir, görevleri nelerdir? ANA TEMERKÜZ ġube : Bilkent Plaza ġubesi, TOKĠ ile ilgili parasal iģlemlerin gerçekleģtirildiği Ana Temerküz ġube dir. Ana ve ara temerküz Ģubelerimiz dıģındaki diğer tüm Ģubelerimiz de satıģa yetkilidir. ARA TEMERKÜZ ġube : Projenin bulunduğu veya projeye en yakın yerde, satıģtan sonra geri ödemelerin,dönemsel artıģların,sigorta tahsilatının,emlak vergilerinin, konut teslimlerinde KDV tahsilat iģlemlerinin ve borç bittiğinde tapu teslim iģlemlerinin yapıldığı Ģubelerimizdir. 59 Eğitim Daire BaĢkanlığı

65 BĠREYSEL PAZARLAMA? Temerküz ġubeler tarafından gerçekleģtirilen iģlemler nelerdir? SatıĢa sunulan taģınmazların sistemden satıģının yanı sıra; taksit, sigorta primi, emlak vergisi, damga vergisi ve erken kapama gibi tüm tahsilâtları gerçekleģtirmek, Gayrimenkul satıģ sözleģmesini, Toplu Konut Ġdaresi nin vekili sıfatıyla alıcılara imzalatmak, Taksit ödemelerinin sözleģmede belirtilen zamanda ödenmesini izlemek, zamanında ödenmemesi halinde, gerekli ihtar ve bildirimleri yapmak, gecikme faizlerini tahsil etmek, Mülkiyeti alıcıya devredilinceye kadar yapılan konut ve dask sigortası tutarını alıcıdan tahsil etmek, sigorta bedelini ödemeyenleri BaĢkanlığımıza bildirmek, Konutunu devretmek isteyen hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda konutun devrini sistem üzerinden yapmak ve gerekli belgeleri imzalatmak. Hak sahibinin borcu bittiğinde Genel Müdürlüğümüzün verdiği vekaletle Tapu idaresinden konutların tapularını, konut sahiplerine devretmek.? TOKĠ TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Restorasyonu Kredisi nedir? Bireysel Pazarlama Daire BaĢkanlığının yaptığı TOKĠ konut ve iģyeri satıģlarının yanı sıra yaptığı bir diğer iģlem de restorasyon kredi iģlemidir. Bankamız ile TOKĠ arasında yapılan protokol kapsamında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda, TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Bakım, Onarım ve Restorasyonu için, Toplu Konut Ġdaresi tarafından yıllık %4 faiz oranı ve 10 yıl vade ile kredi kullandırılmakta ve bu iģlemlere bankamız aracılık etmektedir. TOKĠ, Restorasyon kredisi kullandırılacak taģınmazları belirleyip bankamıza bildirmekte ve taģınmazın bulunduğu yere en yakın Ģubemizin Restorasyon kredisi temerküz Ģubesi olarak tespit edilmesi sağlanmaktadır. 60 Eğitim Daire BaĢkanlığı

66 ALTERNATĠF DAĞITIM KANALLARI BÖLÜM 3 : ALTERNATĠF DAĞITIM KANALLARI 1. Banka Kartı? Banka Kartı Nedir? Vadesiz hesaba bağlı olarak çalıģan, günün 24 saati, para çekme ve diğer bankacılık iģlemlerini yapma, nakit kullanmaksızın hesap bakiyesi kadar mal ve hizmet satın alma imkanlarını sağlayan plastik kart ürünümüzdür.? Kimler Bankkart alabilir? Bankamızda vadesiz tasarruf mevduatı hesabı olan gerçek kiģilere ve mevzuatımızda belirtilen tüzel kiģi vadesiz hesap sahiplerine Bankkart verilmektedir. 18 yaģından küçük gerçek kiģilere veli veya vasilerinin izniyle, Bankkart verilebilmektedir.? Bankamızda Bankkart Uygulaması Nasıldır? Bir Bankkart a ana hesap dahil 9 hesap bağlanabilir. Emekli hesapları hariç Bankkartlar süresiz basılmaktadır. Emekli hesaplarının bağlı olduğu Bankkart ların kullanım süreleri 2 yıl ile sınırlı olduğundan, süre uzatımı mudinin Ģahsi baģvurusu ile tüm ġubelerimizden yapılmaktadır. Vekil/vasi kararı ile yapılacak süre uzatımında, vekil/vasi den hak sahibine ait vukuatlı nüfus kayıt örneği talep edilir. Bankkart kayıp çalıntı bildirimleri en seri Ģekilde BileĢim A.ġ ye iletilmeli, bildirimler müģteriler tarafından numaralı Çağrı Merkezine, ġubeler tarafından numaralı ġube Destek Servisine yapılmalıdır.? Bankamız bankkart ürünleri nelerdir? Çiftçi kayıt sistemine dahil DGD bireysel üretici hesaplarına düzenlenen DGD Bankkart; Bireysel vadesiz tasarruf hesaplarına düzenlenen Bankkartlar; Tüzel kiģi vadesiz tasarruf hesaplarına düzenlenen Tüzel Bankkart; Toprak Mahsulleri Ofisi Üretici hesaplarına düzenlenen TMO Bankkart; Tarımsal Kredi müģterilerine verilen BaĢakkart, Ticari Satın alma Banka kartı? Bankamızda Bankkart düzenlemek için ücret var mıdır? Bankkartlar ücretsiz düzenlenmektedir. 61 Eğitim Daire BaĢkanlığı

67 ALTERNATĠF DAĞITIM KANALLARI? Bankkart iģlem limitleri ne kadardır? ATM günlük nakit iģlem limiti TL ATM günlük havale iģlem limiti TL POS günlük alıģveriģ iģlem limiti TL Emekli hesaplarına ait Bankkartların limiti hesaba aktarılan maaģ tutarı TL Özel protokolle onay verilen maaģ hesaplarına ATM günlük nakit çekme limitinin katları Ģeklinde tanımlama yapılmaktadır.? Bankkart ĠĢlemlerinde Sigorta Var mıdır? Bankkartların sigortası yoktur; ancak 5464 sayılı yasa gereği isteyen müģterilerin Çağrı Merkezinden kartın kayıp/çalıntı durumu için 150 TL ile sınırlı harcamalar için sigorta yaptırma hakkı bulunmaktadır. 2. Telefon Bankacılığı? Telefon Bankacılığı nedir? MüĢterilerin MüĢteri ĠletiĢim Merkezi ni arayarak Sesli Yanıt Sistemi veya MüĢteri Temsilcisi aracılığıyla bankacılık iģlemlerini Ģube dıģında alternatif bir kanaldan yapmasıdır.? Telefon Bankacılığı nın bankalara ve müģterilere faydaları nelerdir? Bankalara DüĢük iģlem maliyeti MüĢterilere 7 gün 24 saat hizmet sunabilme imkanı Personel yükünü azaltma Dünya nın her yerinden telefon aracılığıyla müģterilere bankacılık hizmeti sunabilme imkanı Zaman ve mekan sınırlamasının olmaması MüĢterilere Ġstenilen yer ve zamanda iģlem yapabilme imkanı Zaman tasarrufu Yapılan iģlem için çok düģük miktarda komisyon ödenmesi veya hiç ödenmemesi? Telefon Bankacılığı ndan hangi müģteriler yararlanabilir? Bankamızda vadesiz tasarruf ve ticari mevduatı bulunan gerçek kiģilere, Bankaca belirlenen usul, esas, limitler dahilinde, Bankkart sahibi olmaları ve baģvuruda bulunmaları koģuluyla Telefon Bankacılığı hizmetlerinden yararlanma imkanı verilebilecektir. ġimdilik MüĢterek Hesaplar Telefon Bankacılığı ndan yapılan iģlemlere kapalı tutulmaktadır. 62 Eğitim Daire BaĢkanlığı

68 ALTERNATĠF DAĞITIM KANALLARI? Telefon Bankacılığı ndan sehven yapılmıģ havale veya EFT iģlemi nasıl iptal edilir? Telefon Bankacılığı nda iptal iģlemi olmadığından, müģterilerimizin ilgili hesaplarının bulunduğu Ģubeye giderek iptal iģlemini aynı gün içerisinde yaptırmaları gerekmektedir.? Telefon Bankacılığı nda valör uygulaması nasıldır? Hafta içi ve mesai saatleri dahilinde yapılan para çekme (mahsup) iģlemlerinde paranın çekildiği tarih, para yatırma (mahsup) iģlemlerinde ise paranın yatırıldığı tarihi takip eden ilk iģ günü valör tarihidir. Tatil günlerinde ise (Cumartesi, Pazar ve tatil günleri) çekilen paralarda tatilden önceki iģ günü, yatırılan paralarda iģlem tarihini takip eden ilk iģ günü valör tarihi olacaktır.? Telefon Bankacılığı baģvurusu nasıl yapılır? MüĢteri eğer daha önceden Ġnternet Bankacılığı müģterimiz olmuģ ise, internet Ģubemiz aracılığı ile müģteri olması ve MüĢteri ĠletiĢim Merkezi ni arayarak Telefon Bankacılığı Ģifresini alması gerekmektedir. MüĢteri Ġnternet Bankacılığı müģterimiz değil ise, baģvurduğu Ģubeden bir hesabı bulunması gerekmektedir. Elektronik Bankacılık BaĢvuru Formu nu doldurduktan sonra, MüĢteri ĠletiĢim Merkezi ni arayarak Telefon Bankacılığı Ģifresini alması gerekmektedir.? Telefon Bankacılığı ndan yararlanmak için neler gerekir? MüĢteriler, müģteri numarası ve Telefon Bankacılığı Ģifresi ile sisteme giriģ yapmaktadırlar. Finansal iģlem gerçekleģtirirken ise Bankkart Ģifresi gerekecektir. 3. Ġnternet Bankacılığı? T.C. Ziraat Bankası Bireysel Ġnternet Bankacılığı nedir? T.C. Ziraat Bankası Bireysel Ġnternet Bankacılığı, müģterinin internet aracılığı ile bankamızda bulunan hesaplarına güvenli bir ortamda ulaģarak bulunduğu yerden bankacılık iģlemlerini yapabilmesini sağlar. Bireysel Ġnternet Bankacılığını günün 24 saati ve 7 gün kullanmak mümkündür. Zaman ve mekana bağlı kalmadan iģlemlerinizi internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan yapılabilir. ġubelerden yapabilecek birçok iģlem, üstelik daha da avantajlı bir Ģekilde, Ġnternet ġubemizden gerçekleģtirilebilir.? T.C. Ziraat Bankası Bireysel Ġnternet Bankacılığının avantajları nelerdir? Bankacılık iģlemleriniz için Ģubelerimize gitmenize gerek yoktur. 365 gün, 24 saat açıktır. Sabit bir mekana bağlı kalmaksızın faydalanabilirsiniz. Ġnternet Bankacılığı sayesinde iģlemlerinizi kolayca gerçek zamanlı (çevrimiçi) olarak gerçekleģtirebilirsiniz. 63 Eğitim Daire BaĢkanlığı

69 ALTERNATĠF DAĞITIM KANALLARI ĠĢlemleriniz karģılığında herhangi bir ücret ödemezsiniz. (EFT iģlemlerinizde; TL'nin altındaki her iģlem için 0,20 TL+BSMV TL arasındaki her iģlem için 0, TL+BSMV masraf, komisyon alınmaktadır.)? T.C. Ziraat Bankası Bireysel Ġnternet Bankacılığından kimler yararlanabilir? Bireysel Ġnternet ġubemizden, bankamızda hesabı bulunan ve Maestro/Electron Bankkart sahibi tüm bireysel müģterilerimiz faydalanabilir.? T.C. Ziraat Bankası Bireysel Ġnternet Bankacılığını yurt dıģından da kullanabilir mi? MüĢteri Hizmetlerimizi arayarak, Ġnternet ġubenizi yurt dıģı eriģime açtırabilirsiniz.? T.C. Ziraat Bankası Bireysel Ġnternet Bankacılığını kullanarak yapılan iģlemler ne zaman gerçekleģir? Ġnternet ġubemizden yaptığınız tüm iģlemler gerçek zamanlı (online) olarak anında gerçekleģir.? T.C. Ziraat Bankası Ġnternet ġubesine hangi adreslerden ulaģabilir? adreslerinden Ġnternet ġubesi giriģini tıklayarak ulaģabilirsiniz.? T.C. Ziraat Bankası Ġnternet ġubesini ne zaman kullanabilir? 365 gün 24 saat kullanabilirsiniz. 4. BaĢvuru ĠĢlemleri-Bireysel Ġnternet Bankacılığı? T.C. Ziraat Bankası Bireysel Ġnternet Bankacılığı baģvurusu için neler gerekli? BaĢvuru yaptığınız Ģubede en az bir hesabınız ve herhangi bir Ģubemizden alınmıģ olan Maestro/Electron logolu bankkartınızın olması gereklidir. Ġnternet Bankacılığı BaĢvuru Formu, bankkartınız ve kimliğiniz (nüfus cüzdanı,pasaport, ehliyet) ile Ģubenize baģvurmanız yeterlidir.? T.C. Ziraat Bankası Bireysel Ġnternet Bankacılığı baģvuru iģlemlerinde istenen belgeler nelerdir? Kimlik (Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya pasaport) belgesinin bir örneği istenecektir. 64 Eğitim Daire BaĢkanlığı

70 ALTERNATĠF DAĞITIM KANALLARI? T.C. Ziraat Bankası Bireysel Ġnternet Bankacılığına hangi ürünleri ekletilebilir? Bankamızda size ait olan hesaplarınızın yanısıra Bankamıza ait Kredi Kartlarınızı ve OGS numaralarınızı ekletebilirsiniz. Ġstediğiniz POS bilgilerini internet üzerinden takip edebilmek için bağlı bulundukları hesapları tanımlatmanız yeterlidir.? T.C. Ziraat Bankası Bireysel Ġnternet Bankacılığı kullanıcısı nasıl iptal edecek? ġubenize baģvurarak veya MüĢteri Hizmetlerimizi arayarak iptal ettirebilirsiniz.? T.C. Ziraat Bankası Bireysel Ġnternet ġubesine giriģ için neler gerekli? BaĢvuru yaptığınız Ģubemizden alacağınız parola zarfı üzerine yazılan MüĢteri Numaranız, parola zarfı içindeki Parolanız ve numaralı MüĢteri Hizmetlerimizden alacağınız ġifreniz ile giriģiniz mümkün olacaktır.? BaĢvuru iģlemleri tamamlandıktan sonra hesap/ürün eklemesi veya çıkarması yapabilir mi? Ġnternet Bankacılığı Hesap Ekleme Çıkarma Formunu doldurup imzaladıktan sonra baģvuru yaptığınız Ģubeye iletmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca, MüĢteri Hizmetlerimiz ile görüģerek hesap/ürün eklemesi veya çıkarması yapabilirsiniz. 5. Parola Ve ġifre-bireysel Ġnternet Bankacılığı? T.C. Ziraat Bankası Bireysel Ġnternet ġubesi için gerekli olan ilk Ģifre nereden alınabilir / değiģtirilebilir? MüĢteri Hizmetlerimizi arayarak bankamız Maestro/Electron Bankkart numaranızı ve ATM Ģifrenizi tuģlayarak 5 haneli Ģifrenizi oluģturabilirsiniz. ġifrenizin, Tekrarlayan (11111, 22222, vb) ArdıĢık (12345, 98765, vb) Sıfır ile baģlayan (01548, 09456, vb) Doğum tarihi olabilecek (19651, 20011, 81967, vb) sayıları içermesine izin verilmeyecektir.? ġifre unutulduğunda ne yapılmalı? MüĢteri Hizmetlerimizi arayıp, Maestro/Electron Bankkart numaranızı ve ATM Ģifrenizi girerek yeni Ģifrenizi oluģturabilirsiniz. 65 Eğitim Daire BaĢkanlığı

71 ALTERNATĠF DAĞITIM KANALLARI? Parola unutulduğunda ne yapılmalı? Herhangi bir Ģubemize dilekçe vererek yeni parola zarfınızı alabilirsiniz.? MüĢteri numarası unutulduğunda ne yapılmalı? MüĢteri Hizmetlerimizden veya Ģubenizden müģteri numaranızı öğrenebilirsiniz.,? ġifre ve/veya parola, kaçıncı denemede kilitlenir? Parola giriģinde 10, Ģifre giriģinde ise 5 deneme hakkınız vardır. 10 kez yanlıģ parola giriģi yapılması parolanın bloke olmasına, 5 kez yanlıģ Ģifre giriģi yapılması Ģifrenin bloke olmasına neden olur.? ġifre veya parola kilitlenmesinde neler yapılmalıdır? Bloke durumlarında MüĢteri Hizmetlerimizi arayabilirsiniz.? Parola zarfı herhangi bir Ģubeden alınabilir mi? Evet. Herhangi bir Ģubemize dilekçe vererek yeni parola zarfınızı alabilirsiniz. 6. Güvenlik-Bireysel Ġnternet Bankacılığı? Sanal klavye nedir? Key-logger gibi programlara karģı güvenliğinizi artırmak için kullanılan, ekrandaki klavye tuģlarıdır. ĠĢaretlediğinizde; sanal klavyede yer alan sayılar her tıklamanızda değiģecektir. ĠĢaretlediğinizde; sanal klavyede yer alan sayıların üzerine fare imlecinizle gittiğinizde sayılar kaybolup * iģaretine dönüģecektir. 66 Eğitim Daire BaĢkanlığı

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ İŞLETME KREDİLERİ Bankamız reel sektöre kalkınmadaki önemi ve ülke ekonomisindeki yerine uygun olarak gerekli özeni daima göstermiştir. Bu amaçla sektörün ihtiyaç duyabileceği tüm kredi türlerini uzun

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

SABĠT FAĠZLĠ KONUT DESTEK KREDĠSĠ (KONUT FĠNANSMANI) SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU

SABĠT FAĠZLĠ KONUT DESTEK KREDĠSĠ (KONUT FĠNANSMANI) SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU SABĠT FAĠZLĠ KONUT DESTEK KREDĠSĠ (KONUT FĠNANSMANI) SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU Bu SözleĢme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı KuruluĢlarınca

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - -

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - - KREDĠ VERECEK KURULUġ : TEKSTĠL BANKASI A.ġ. TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU KREDĠ TALEBĠNDE BULUNAN HESAP NO / KREDĠ TÜRÜ IBAN N TALEP OLUNAN KREDĠ TUTARI TALEP TARĠHĠ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ İSTEDİĞİ BELGELER

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ İSTEDİĞİ BELGELER T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 GÜZ MÜLAKAT-DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ASİL LİSTE ADI SOYADI SONUÇ SERKAN BAYRAM BAŞARILI-ÖZEL ÖĞRENCİ İLAN TARİHİ

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

ġekerbank T.A.ġ. KONUT FĠNANSMANI KREDĠ SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU (SABĠT FAĠZLĠ)

ġekerbank T.A.ġ. KONUT FĠNANSMANI KREDĠ SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU (SABĠT FAĠZLĠ) KONUT FĠNANSMANI Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması veya sahip oldukları konutların teminatı altında kredi kullandırılmasıdır. Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla

Detaylı

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR 1.Alacak kaydı taleplerimi nereye ve nasıl yapabilirim? İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına doğrudan

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER İSPANYA Çilek Travel, vize takibinizi yapar Vize alımı için hiçbir Ģekilde garanti vermez. Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir baģvuru için ödenecek olup iade edilmezler. BaĢvurularınızın değerlendirilmesi

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Ek: 1. 1) KONUT FĠNANSMAN KURULUġU: T.Vakıflar Bankası T.A.O. ġubesi Adres :. Tel :. Fax :. E Mail :.

Ek: 1. 1) KONUT FĠNANSMAN KURULUġU: T.Vakıflar Bankası T.A.O. ġubesi Adres :. Tel :. Fax :. E Mail :. Ek: 1 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABĠT FAĠZLĠ ESNEK VE ALTERNATĠF ÖDEME SEÇENEKLĠ KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU ĠĢbu SözleĢme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklerde

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞILIKLAR TEBLİĞİ 20 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26588 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 *Metni yazın+ 1. Amaç; Bu

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 1-Giriş SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1 Finansman Kaynaklarının Önemi Tüm yatırımlarda olduğu gibi IPARD kapsamında yapılacak yatırımlar için de, yatırımın hayata geçirilebilmesi için yeterli

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI 1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI Sosyal Konut Projesi başvuruları, 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar MuĢ, Bitlis, Bingöl, Tatvan ve Güroymak Doğalgaz Dağıtım Bölgesi sınırları içerisinde

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % :

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

TL bilgisi,puan bilgisi)

TL bilgisi,puan bilgisi) ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit planı, hesap ekstresi,

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KÖPRÜ KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (12.05.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KÖPRÜ KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (12.05. TARİH : 19/01/2009 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KÖPRÜ KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (12.05.2010 REVİZYONU) AMAÇ VE KONU : Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI 20/08/2013 REVİZYONU

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI 20/08/2013 REVİZYONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI 20/08/2013 REVİZYONU TARİH : 06/09/1996 AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı