7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1"

Transkript

1 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1

2 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page ye haz r z Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Zaman büyük bir h zla ak p gidiyor y l n n son ay nday z. Zor ancak bir o kadar da keyifli ve heyecan verici bir y l geride b rak yoruz. Bu y l içinde, Ferroli Türkiye olarak bir rüyam z gerçeklefltirmek için ilk ad mlar att k. Yat r m m z n inflaat k sm bitmek üzere. Makine park ile ilgili çal flmalar devam ederken fabrika organizasyonumuz da flekillenmeye bafllad y l n n ilk yar s, fabrikan n Eylül 2007 itibariyle üretime geçebilmesini sa lamak amac yla zorlu ve yo un bir süreç olarak geçecek. Tabii bu arada yeni bölge müdürlü ü aç l fllar m z da devam ediyor. Son olarak Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü müzü Gaziantep de açt k. S rada zmir de aç lmas planlanan Ege Bölge Müdürlü ü müz var. Ferroli Life n bu yeni say s nda Kas m ve Aral k aylar nda kat ld m z Sodex Antalya ve Plast Eurasia fuarlar na iliflkin bilgiler ve Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü müzün aç l fl haberine ek olarak, dahi talyan Leonardo da Vinci nin Rahmi M. Koç Müzesi nde sergilenen icatlar, talyan flaraplar ve dünyada yeni y l gelenekleri ile ilgili ilgi çekici yaz lar bulacaks n z. Bu say daki konu umuz ise tiyatrosunun kuruluflunda konumuzla ilgili destek verdi imiz Say n Müjdat Gezen. Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k FY letiflim Dan flmanl Bask Boyut Matbaas Ferroli Genel Müdürlük: Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: FY letiflim Dan flmanl : Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks: Tüm Ferroli ailesi olarak 2007 y l na haz r oldu umuzu düflünüyorum. Bu flevk ve heyecanla hepinizin yeni y l n ve Kurban Bayram n en içten dileklerimle kutluyorum.

3 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 3 Teflhis de ondan, tedavi de: Divatop kombi Ak ll ar za teflhis ve giderme sistemine sahip Ferroli Divatop dijital kombi; yüksek verimi, üç y ld zl kullan m suyu konforu, tek tufl ile günefl enerjisi sistemine geçebilmesiyle kombide fl kl k ve teknolojiyi arayanlar için ideal. Küçük boyutu, modern ve estetik tasar m yla göze çarpan Divatop kombi, hem yüksek verim ve hem de yak t tasarrufu sa l yor. Divatop kombinin mavi renkli, fl k LCD kumanda paneli ayn zamanda ekonomi paneli olarak da çal flarak, yaklafl k %15 ila %25 oranlar nda yak t tasarrufu sa l yor. Divatop kombi, hermetik ve bacal tiplerde ve kcal/h (24 KW) ila kcal/h (32 KW) kapasite aral klar nda dört model olarak üretiliyor. Teknik özellikler: Günefl kollektörü ile entegre çal flma Do algaz veya LPG li çal flma Elektronik ateflleme Ak ll ar za teflhis sistemi 24 veya 32 kw l k cihaz seçene i Bacal ve hermetik modeller Çift eflanjör Konfor modu ile h zl s cak su sa lama Paslanmaz çelik brülör Full modülasyonlu kombine gaz valfi Sessiz çal flma Düflük NOx ve CO emisyonu Üç devirli sirkülasyon pompas Full alev modülasyonu fi k ve ergonomik kumanda paneli Emniyet ekipmanlar : Bacal modellerde baca emniyet sensörü Hermetik modellerde hava presostad Emniyet termostad Gelifltirilmifl ikiz N.T.C. kontrol ve güvenlik sensörü 3 bar emniyet ventili Elektronik su bas nç sensörü yonizasyon elektrodu ile yanma kontrolü Donma korumas Hermetik kabin bas nç korumas Deblokaj korumas (pompa ve vana için) Ferroli, Antalya Sodex Fuar na kat ld Antalya Sodex Fuar, Kas m 2006 tarihleri aras nda Antalya Expo Center'da gerçeklefltirildi. Ferroli nin de s tma ve so utma ürün gruplar n sergiledi i fuara Ferroli Sat fl Müdürü Sebahattin Sayg n, Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu, Ferroli talya So utma Grubu Sorumlusu Edoardo De Pantz, Ferroli Türkiye So utma Grubu Sorumlusu lyas Can Atacan, Pazarlama Departman ndan Baha Sönmez, Yetkili Servis Departman ndan Cahit Ayaz ve Koray Gürkan, So utma Grubu ndan Cem Emrullah, Sat fl Departman ndan Özden Sefer, Antalya Bölge Yetkili Servisi Can Is tma'dan Metin Coflkun ve brahim Kula kat ld. Ensar Koleji Ferroli ürünleriyle donat ld Art k Ensar Koleji de Ferroli ürünleriyle s t l yor ve so utuluyor metrekare kapal alana sahip olan ve bin ö rencinin e itim gördü ü kolejin s tma sisteminde 5 adet Econcept 100, 2 adet AX5200SQ kaskat kontrol paneli, Econcept 50A, 2 adet 500 litrelik genleflme tank ve Ferroli radyatör kullan ld. So utma sisteminde ise RGA130 chiller cihaz tercih edildi. Okulun kapal olimpik havuzunun s tmas nda da GN4 N13 kazan, JOANNES G70/2 brülör ve Smile kontrol panelinden yararlan ld. Uygulama ise Onay Mühendislik taraf ndan yap ld.

4 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 4 Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü aç ld Ferroli Türkiye nin Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü, 17 Ekim 2006 tarihinde Gaziantep te aç ld. Bu bölge müdürlü ü arac l yla Ferroli, Kahramanmarafl, Malatya, fianl urfa, Diyarbak r ve Ad yaman illerine hizmet verecek. Fevzi Çakmak Bulvar ndaki bölge müdürlü ünün aç l fl na Ferroli Türkiye nin üst düzey yöneticileri, Ferroli Türkiye çal - flanlar, Gaziantep deki yetkili sat c ve yetkili servisler ile bölge halk kat ld. Ferroli Güneydo- u Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Dinç, aç l fl s ras nda, bölge müdürlü ü bünyesinde bir uygulama merkezi oluflturduklar n ve buradan sektörde faaliyet gösteren tüm mühendislerin ve ustalar n da faydalanabilece- ini söyledi. Plast Eurasia Fuar, stanbul da gerçeklefltirildi Plastik sektörünün kalbi 29 Kas m 04 Aral k 2006 tarihlerinde stanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde att. Türkiye ve Avrasya bölgesinin en büyük ve kapsaml etkinli i haline gelen 16. Plast Eurasia, Uluslararas stanbul Plastik Endüstrisi Fuar nda plastik sektörünün ulusal ve uluslararas temsilcileriyle sektör firmalar bulufltu. PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araflt rma, Gelifltirme ve E itim Vakf ) öncülü ünde 60 bin metrekare kapal alanda düzenlenen fuara Ferroli Türkiye de, Endüstriyel So utma Gruplar ile kat ld. Fuarda Ferroli yi So utma Grubu talya Sorumlusu Edoardo De Pantz, So utma Grubu Türkiye Sorumlusu lyas Can Atacan, So utma Grubu ndan Cem Emrullah, Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu ve Pazarlama Departman ndan Baha Sönmez ve Hande Sönmezerler temsil etti. Enerji tasarrufu için Econcept yo uflmal kombi Enerji tasarrufu sa lamas ve yüksek verimiyle ön plana ç kan Ferroli Econcept serisi yo uflmal kombiler, duman gaz içindeki su buhar n yo uflturup baca gaz s cakl n düflürerek hem az enerji tüketiyor hem de yüzde 109 verim sa l yor. Ar za oran en düflük kombi markalar ndan biri olan Econcept serisi yo uflmal kombiler 3 y l garanti ile sat fla sunuluyor. Teknik özellikler: Yo uflma teknolojisi ile %109 verim KW kapasite aral nda 4 ayr seri; (Kapasite de erleri O C için verilmifltir.) Econcept 25 C Econcept 35 C Econcept 50 A Econcept 100 Do algaz veya LPG li çal flma Elektronik ateflleme Özel alafl ml döküm alüminyum yo uflma eflanjörü Premix (ön kar fl ml ) paslanmaz çelik brülör sayesinde yanma havas n n ayarlanmas ile ortalama %15 ilave tasarruf imkan. Mikroprosesör kontrollü, dijital ve gerekti inde d fl hava kompanzasyon paneli görevi yapabilen kumanda paneli Hermetik tip baca ba lant s (25/35C - 50 A) Düflük NOx ve CO emisyonu sayesinde çevre dostu De iflken devirli sirkülasyon pompas Mikrotank uygulamas ile maksimum s cak kullan m suyu konforu (25/35 C) Kaskad çal flma sistemlerine uygunluk 3 y l garanti

5 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 5 Ferroli, Müjdat Gezen in yan nda Müjdat Gezen bir büyük düflünü daha gerçeklefltirdi ve at l durumdaki bir pasaj son teknoloji ile donat lm fl bir tiyatroya dönüfltürdü. Bunu yaparken yan nda Ferroli de vard. Müjdat Gezen Tiyatrosu nun s tma, so utma ve havaland rma sistemleri Ferroli taraf ndan yap ld. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Müjdat Gezen kendi ifadesiyle en büyük hayalini gerçeklefltirdi. Ekim ay nda Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer in efli Semra Sezer in, stanbul Valisi Muammer Güler in, Kad köy Belediye Baflkan Selami Öztürk ün ve çok say da sanatç dostunun kat l m yla Müjdat Gezen Tiyatrosu nun aç l fl n yapt. Neredeyse tüm maddi birikimini kullanarak, üstüne de borçlanarak Kad köy Alt yol daki at l durumdaki bir pasaj, son teknolojiyle donat lm fl 168 kiflilik bir tiyatro salonuna dönüfltüren Müjdat Gezen, Ferroli firmas yla da bir iflbirli- ine girdi. Tiyatronun s tma, so utma ve havaland rma sistemlerini Ferroli üstlendi. Ferroli, Müjdat Gezen Tiyatrosu na Pegasus F3 289 kazan, 300 lt genleflme tank, Honeywell otomasyon grubu ve 5 adet Smile split klima yerlefltirdi. Müjdat Gezen, Ferroli Life a konuk oldu ve sorular m z cevapland rd. Ferroli ile nas l bir araya geldiniz? Tiyatromuzun s tma ve havaland rma sistemlerini profesyonel bir tarzda ve bir tiyatro salonuna yak flacak flekilde yapt rmak istedik. Bununla ilgili birkaç firmayla görüfltük. Ferroli nin teknik servisinin ve konuyla ilgili elemanlar n n yapm fl oldu u tavsiye ve görüflleri dikkate ald k. Ard ndan da Ferroli nin Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu ile biraraya geldik. Kendisi bize tiyatromuzun aç l fl na Ferroli olarak destek olmak istediklerini söyledi; yap lan iflin maliyetini reklam gideri olarak karfl lamay teklif etti. Böylelikle biz Ferroli yi reklam olarak buraya ald k, onlar da tiyatromuzun s tma, so utma ve havaland rma sistemleri için gerekli ürünleri temin ettiler. fiirketlerin sanata deste ini nas l de erlendiriyorsunuz? fiirketlerin, bir sanat kurumuna veya bir sanatç ya sponsor olmas günümüz koflullar nda zorunlu bir fley. Sponsorluk yap lan iflin kalitesini art r yor, ayn zamanda do al bir reklam arac ; iki taraf için de iyi bir yöntem. Bir sanat kurumuna destek olunmas, ülkenin sanata verdi i önemi, sanata yap lacak yat r mlar art racakt r. Sponsorluk sayesinde ne kadar çok tiyatro sahnesi aç l rsa, toplumun sanatla ilgili

6 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 6 beklentilerine cevap verecek o kadar çok alan kazan lm fl olur; çok daha fazla insan tiyatro izler. Bu tiyatronun en büyük hayaliniz oldu unu söylüyorsunuz. Bu süreçte neler hissettiniz? Daha ilkokulun üçüncü s n f nda tiyatroyla tan flt m. Beni yakan ilk ö retmenim oldu. Sonras bir girdap. S n fta kalmalardan tutun da babadan a r azarlar iflitmeye kadar her fley tiyatro yüzünden bafl ma geldi. Hangi bofl dükkan n önünden geçsem Acaba bana buray verirler mi, tiyatro yapabilir miyim? derdim. Öyle ki yazl kta edindi im bir evin alt kat n k rm z koltuklu bir tiyatro salonu yapt m. ki okuluma küçük de olsa iki salon yap - verdim. Aradan 46 koca y l geçti. K smet bugüneymifl. Müjdat Gezen kimdir? 29 Ekim 1943 y l nda stanbul, Fatih te do du. Sahneye ilk kez 1953 de bir ilkokul piyesinde ç kt. Vefa Lisesi nde okudu da stanbul Belediyesi fiehir Tiyatrolar nda profesyonel oldu de stanbul Belediyesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü ne girdi de ilk filmini çevirdi de ilk özel tiyatro çal flmalar n yapt y l nda k z Elif dünyaya geldi. lk kitab 1975 te yay nland. Yay nlanm fl 38 kitab var ve bunlardan 9 tanesi okullarda yard mc ders kitab olarak okutuluyor de Müjdat Gezen Sanat Merkezi ni, 1998 de ilk kez ad n tafl yan tiyatrosunu, 2001 de MSM Huzurevi ni kurdu. Yüz civar nda filmde, elli civar nda oyunda, binden fazla radyo ve TV skecinde rol ald, bunlar n bir bölümünü yazd ve yönetti. 25 ten fazla oyun, 8 sinema filmi ve 5 TV dizisi yönetmenli i yapt. 63 yafl ndan sonra, borcunu üç y l daha ödemeye devam edece im bir tiyatro salonum oldu. 10 yafl nda bir çocu u sahneye atarsan z olaca budur. Bitmek tükenmek bilmeyen bir tiyatro aflk Ne ifl yaparsam yapay m baflka hiçbir ifli bu denli sevemedim. Tiyatronuzun ilk oyunu olarak, yaz p yönetti iniz Tuhaf Bir Aile yi seçtiniz. Bunun özel bir nedeni var m yd? Tuhaf Bir Aile geleneksel Türk tiyatrosu tarz nda bir oyun. Ben bir slogan getirmek istiyorum: Türk tiyatrosu yeniden do uyor. Tamamen Türk tiyatrosuna de in bir ifl yapmaya çal fl yorum. Oyunda flöyle bir söz var: Bir ülkede insanlar n ifli ne kadar kötü giderse, e lenceye ilgileri de o kadar artar. Bunu vurguluyoruz. Bir t - marhanede geçiyor ama o t marhane çok uzak bir yer de il. Tepkisiz toplum hicvi var biraz

7 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 7 talyan flaraplar talyan flaraplar kalitesi ve ayr cal kl tad yla dünyan n en iyi flaraplar aras nda yer al yor. fiarap, talyan kültürünün ve tarihinin de önemli bir parças. n vino veritas. fiarapta gerçek vard r, diyor eski talyan deyifli. talya için flarap hayatt r, gelenektir, tarihtir. Böyle ifade etmek de kuflkusuz yanl fl de ildir. talya da flarap normal bir içece in çok daha ötesinde. talyan kültürünün, tarihinin ve gelene inin önemli bir parças konumunda. talyanlar n yemekleri flaraps z olmaz. Etlere, makarnalara, pizzalara hep flarap efllik eder. Hatta talyanlar n fast food lar nda bile flarap var. Elbette markal flaraplar da sunuluyor; ama bir talyan lokantas nda mutlaka taze ev flarab na yer veriliyor. talya bir ba c l k ve flarapç l k cenneti. Zaten talya denince akla gelen ilk fleylerden biri de flarap. talyan flaraplar kalitesi ve ayr cal kl tad yla dünyan n en iyi flaraplar aras nda. fiarab n baflkahraman her ülkede oldu u gibi talya da da toprak. Akdeniz havzas n n kalbi olarak kabul edilen bu uzun yar mada tepelik ve da l k alanlardan olufltu u için ba c l kta her zaman flansl bir ülke oldu ve bu flans n kaliteyle birlefltirmeyi baflard için de ürünleri dünyaca aran r hale geldi. Güney ve Kuzey talya aras ndaki iklim farkl l klar, hiçbir ba c ülkede olmayan ürün çeflitlili ini getirdi. talya da y lda 70 milyon hektolitreden fazla flarap üretiliyor. Ünlü flaraplar aras nda da Chianti, Frascati Valpolicella, Bardolino, Barolo, Val d Arbia, Bianco, Rosato, Vinsanto, Barbera,

8 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 8 Grignolino, Merlot, Fantanafredda, Poggia Bonelli, Chigi Saracini, baz Sicilya ve Sardunya flaraplar yer al - yor. talya n n tüm bölgelerinde flarap üretiliyor. Ancak en önemli flarap üretim merkezi Toskana. Floransa (Firenze) bölgesinin merkezi olan Toskana, iklim özellikleri ve ba lar - n n mikro klima flartlar n n uygunlu- u nedeniyle dünyan n en güzel flaraplar n n ç kt yerlerden biri. Toskana, flarap turizmiyle de ilgi görüyor. Bölge, ayn zamanda tarihi ve kültürel de erleriyle de çok çekici. Toscana verimli topraklar, kilometrelerce uzunluktaki üzüm ba lar, zeytin a açlar, otantik evleri, çiftlikleri, Ortaça flatolar ile bir film platosu görünümünde. Dünyan n say - l zenginleri de bu bölgedeki ihtiflaml flatolarda yafl yor. Bölgede çeflit flarap markas var ve halk küçük çiftliklerde, evlerde flarap yap yor. fiarab n tarihi Dünyada flu anda var olan 3000 çeflit üzüm türünün atas olan yabani asma bitkisi vitis vinifera, ilk olarak Güney Kafkaysa da M.Ö y llar aras nda ortaya ç kt. M.Ö y l na ait olan ve üzerinde üzüm salk m olan büyük bir anfora Gürcistan da bir müzede sergileniyor. fiarab n bir tesadüf sonucu bir kaba b rak lan üzümlerin fermante olmas yla keflfedildi ine inan l yor. fiarap kültürünün bafllang c ise M.Ö lerde Hititler döneminde oldu. Hititler flaraba "wiyana" diyorlard. Hint-Avrupa dillerinde flarab n karfl l olan wine, wein, vin, vinum gibi kelimelerin bu kökten geldi i san l - yor. Sonralar, M s rl lar Hititlerden flarapç l ö rendiler. Sümerler, M.Ö e ait ilk epik destan olan G lgam fl ta flaraptan söz ettiler. Trakyal lar görenekleri aras nda flaraba çok önemli yer ay ran bir baflka antik halk. fiarab günlük beslenmenin temel ögesi haline getiren ve gerçekten sembolik bir anlam yükleyen ise Yunan Uygarl oldu. fiarap üretiminin bütün aflamalar önemli bayramlarla kutland ve bunlar flarap tanr s Dionysos a adand. Roma mparatorlu u da ba c l a ve flaraba özel bir yer ay rd. talya flarap üretiminin ve ticaretinin merkezi oldu. fiarap art k sadece törenlerde sunulmuyordu. Evlerde ve kamuya aç k lokallerde de flarap içiliyordu. Medeniyetin ilerlemesi, flarap yap - m n gelifltirdi. Daha iyi cam (flifle), daha iyi t kaç (mantar) ve Louis Pasteur'ün 19.yy da fermantasyon alan ndaki çal flmalar, flarapç l n bügünkü dev ticaretini sa lad.

9 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 9 Yeni y l nas l kutlan yor? 31 Aral k gecesi tüm dünyada coflkuyla kutlan yor; yeni ve umut dolu y l, iyi flans dilekleriyle karfl lan yor. Kutlamalar n nedeni ayn olsa da içerik geçmiflte oldu u gibi günümüzde de epeyce farkl l k gösterebiliyor. Kimi 108 günah ndan ar nmak için 108 çan çal yor, kimi saatler ü gösterdi inde y l n her bir ay n n flans dolu geçmesi için 12 adet üzüm yiyor. Tanr lara adak aday p, evdeki kötü ruhlar uzaklaflt rmak için tütsüler yakan da var, gece yar - s evinin arka kap s n aç p eski y l n gitmesine izin veren de Yeni y l dünyan n her yerinde büyük coflkuyla ve flans dilekleriyle karfl lan yor ama her toplum kendi ritüelini de uyguluyor. Üstelik say lar azalsa da farkl zamanlarda yeni y l karfl layanlar da var. Baz toplumlar yeni y - l karfl lamak için bahar aylar n n daha uygun oldu unu düflünüyor. Eskiden beri hem de Yeni y l baharda kutlan rd Yeni y l ilk kez 4 bin y l önce eski Babil'de ilkbaharda kutland. Babilliler e göre yeni y l lk Ay ile bafll - yordu. Bahar n bafllang c, insanlara yeni bir y la girildi ini düflündürüyordu. Babillilerin yeni y l kutlamalar 11 gün sürüyordu. Her gün kutlamas n n bir anlam vard. M s rl lar için ise yeni y l Nil'in taflt eylül ay nda bafllard. Tarih boyunca Türkler de, yeni y l baharda karfl lad lar. Gerçek ilkbahar, Orta Asya ya Nevruz ile geliyordu. Bu slam öncesi bayram ilkbaharda gece ile gündü-

10 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 10 zün eflitlendi i gün olan Mart tarihlerinde kutlan yordu; y lbafl da ayn tarihte bafll yordu. Romal lar da yeni y l n mart ay n n sonunda bafllad n düflünüyorlard. Ancak takvimleri pek çok imparator taraf ndan de ifltiriliyordu.sonunda takvimleri günefl ile eflzamanl ifllememeye bafllad. Bu gidiflat bir düzene sokmak isteyen Roma Senatosu, M.Ö. 153 y l nda kollar s vad ve yeni y l n 1 Ocak ta bafllad n ilan etti. Ancak takvimdeki de ifliklikler Jül Sezar n dönemine, M.S. 46 y l na kadar sürdü. Sonunda Jülyen Takvimi ortaya ç kt. Bu takvimde de 1 Ocak yeni y l n bafllang c oldu. Milattan sonraki ilk y llarda Romal lar yeni y l kutlamalar n sürdürdüler. Pagan (çok tanr l ) inançlar yla tek tanr l dinin etkileri kutlamalar n çeflitlili ini art rd. Ancak eski coflku kayboldu. 17. yüzy lda ise yeni y l kutlamalar bat toplumlar için yeniden do mufl gibi oldu. O günden bugüne yeni y l kutlamalar giderek daha coflkulu bir flekilde gerçeklefltiriliyor. Tabii her toplumda farkl gelenek-göreneklerle. Toplumlar yeni y l nas l karfl l yor? Amerika: Gece yar s kap n n üzerine as lm fl ökse otunun alt nda öpüflmek, eski y l n kötü ruhlar n kovarak yeni y la ar nm fl olarak girmeyi sa l yor. Avusturya: Domuz yavrusu yeni y l flans n n sembolü. Sofrada hindi yerine süslenmifl domuzcuk yer al yor. Tatl ise dört yaprakl yonca flekli verilmifl naneli dondurma. Çin: Yeni y l olarak da bilinen bahar bayram nda tanr lara adaklar adan yor, evdeki kötü ruhlar uzaklaflt rmak için tütsüler yak l yor ve temizlik yap l yor. Nianyefan ad verilen ve tüm ailenin kat lmak durumunda oldu u yemek de aile bütünlü ü aç s ndan önemli. Japonya: Eski y l n son büyük gününün kutland Oshogatsu Festivali dinsel bir bayram havas nda geçiyor. Geceye haz rlan rken yemekler düzenleniyor, evler temizlenerek kutsal say lan nesnelerle donat l yor. 31 Aral k n 1 Ocak a döndü ü geceyar s ya Budist mabetlere gidiliyor ya da fiinto seramonilerine kat l n yor; insan 108 günah ndan ar nd rmak için 108 çan çal - n yor. Ard ndan ise kötü ruhlar ar nd rmak için kahkahalarla gülünüyor. ngiltere: ngilizlerin flans yeni y lda eve ilk gelen misafirin ellerinde. lk misafirin erkek olmas ve elleri dolu gelmesi tercih ediliyor. Geleneksel hediyeler flömine için kömür, sofra için ekmek ve evin erke i için içki. Eli bofl gelen misafirlerin eve ilk girmesine izin verilmiyor. Gece yar s gongu çald nda arka kap aç l yor, eski y l n ç - k p gitmesine izin verilerek kap yeniden kapan - yor ve kilitleniyor. Tüm kötülükler de kilitli kap - n n ard nda kal yor. Saatin on ikinci gongunda ön kap aç l yor ve yeni y l n getirdi i tüm flansla içeri girmesine izin veriliyor. skoçya: Geleneksel yeni y l festivali Hagmonay de atefller yak l yor ve kötü ruhlar uzak tutmak için meflalelerle dolafl l yor. Yeni y l akflam evin tüm kap ve pencereleri, yeralt ndan geldi- ine inan lan siyah köpekler geçip gitsin ve önceki y la ait her fleyi götürsün diye aç k b rak l - yor. skoçlar, yeni y lda evlerine giren ilk kiflinin kendilerine iyi ya da kötü flans getirece ine de inan yor. spanya: 31 Aral k gecesi saat 24.00'ü gösterdi- inde 12 adet üzüm yeniliyor ve her bir üzüm tanesinin y l n her bir ay na flans getirece ine inan l yor.

11 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 11 Dahi talyan STANBUL DA fiifreleri hãlã çözülemeyen talyan sanatç Leonardo Da Vinci nin, izleyeni flaflk nl ktan flaflk nl a sürükleyen icatlar, Rahmi M. Koç Müzesi nde sergileniyor. Leonardo: Evrensel Deha bafll kl sergide, sanatç n n orijinal çizimlerinden hayata geçirilen 40 makine yer al yor. Dünyan n en ola anüstü sanatç lar ndan biri olan Leonardo Da Vinci nin mühendislik harikas orijinal çizimlerinden gerçeklefltirilen 40 adet replikas ndan (bir nesnenin birebir kopyas ) oluflan Leonardo: Evrensel Deha sergisi, y l sonuna kadar stanbul da, Rahmi M. Koç Müzesi nde. lk önce talya'da, ard ndan da Yunanistan'da aç lan sergide yer alan makineleri, Da Vinci, y llar aras nda tasarlad. 10 teknisyenin iki y l boyunca infla etmek için çal flt makineler, görenleri Da Vinci nin büyüleyici dünyas na götürüyor. Tank, makineli tüfek ve uçak gibi günümüzde yüksek teknoloji ile üretilen modern makinelerin ilk örneklerini yüzy llar önce ortaya ç karan usta mühendisin sergilenen icatlar tahta, ip ve tutkal gibi malzemeler kullan larak ve Da Vinci'nin yönlendirmelerine sad k kal narak el yap m olarak imal edilmifl. Toprak, atefl, hava ve su Befl bölüm olarak düzenlenen serginin ilk dört bölümü, Leonardo Da Vinci ye eserlerinde ilham veren dört element olan toprak, atefl, hava ve su ya göre tasarlanm fl. Atefl Grubu nda Da Vinci'nin icat etti i top, makineli tüfek, z rhl araç gibi tasar mlar, Su Grubu nda ise su ile ilgili olarak tasarlad makineler yer al yor. Vinç, matbaa makinesi, ya presi gibi makinelerin bulundu- u Toprak Grubu ndaki en etkileyici makine Da Vinci'nin teknoloji devriminden çok önce icat etti i robot. Da Vinci'nin uçak keflfedilmeden çok önce tasarlad uçan makinelerin modellerini kap-

12 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 12 sayan Hava Grubu'nda ise Paraflüt ve Uçan Ornitofer Bisiklet in yan s - ra insanlar n uçmalar n sa layan mekanik kanatlar ve bugünkü planörün öncülü ünü yapan icatlar bulunuyor. Beflinci bölüm olan Mekanizmalar Bölümü nde ise Da Vinci'nin günlük hayata dair sorunlarla ilgili tasarlad basit ve yeni icatlara yol açan makineler sergileniyor. Sergi alan nda ayr ca, imal edilen makinelerin temel al nd Leonardo Da Vinci'ye ait çizimler ve notlar n gösterildi i büyük bir ekran yer al yor. E itsel program dahilinde özel olarak haz rlanm fl bir alanda da sanatç - n n hayat, çok yönlü çal flmalar üzerine k sa bir belgesel gösteriliyor. Serginin en önemli özelliklerinden biri ise interaktif olmas. Ziyaretçiler, baz makinelere dokunabilecek ve hatta harekete geçirebilecek. OSMANLI SARAYI NDAN fi STEM fit Son Akflam Yeme i ve Mona Lisa gibi baflyap tlara imza atan sanatç, 1452 y l nda, Caterina adl bir köylü k z ve noter Ser Pietro Da Vinci nin çocu u olarak dünyaya geldi. Floransa ya 15 yafl nda tafl nan Da Vinci, burada bir sanat atölyesine ç rak olarak verildi y l nda Milano nun güçlü adamlar ndan Ludovico Sforza n n babas - n n an t heykelini yapma görevine kabul edildi. Bu s rada Fatih Sultan Mehmet ten Osmanl n n baflkenti stanbul u ziyaret etmesi ve saray ressam olarak çal flmas teklifini ald, ancak reddetmek zorunda kald. Fransa n n Milano yu fethetmesi üzerine kenti terk eden Da Vinci, Osmanl Saray na, Fatih in o lu II. Bayezid e mektup yazd ; Sultan dan onu mühendis olarak ifle almas n ve 240 metre geniflli indeki Alt n Boynuz üzerine tek arkl bir köprü yapma iste ini belirtti. Ancak evrensel dehas ne olursa olsun küçük bir talyan cumhuriyetinden gelen bu mühendisten Osmanl Saray fazla etkilenmedi. Da Vinci nin söz konusu mektubu 1952 y l nda Topkap Saray arflivlerinde bulundu. Da Vinci, sanat eserlerinin yan s ra, fizik ve matematik, özellikle mekanik dal nda ça dafl bilimde temel felsefi fikirler öne sürdü ve çizdi. Projelerinin aras nda o dönemlerde hayali dahi mümkün olmayan uçak, helikopter, paraflüt türünden araçlar, yayl - kurmal araba modelleri, köprü tasar mlar ve çeflitli silah modelleri vard.

13 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 13 Mustafa Dinç Azimli bir savaflç Mustafa Dinç ile Ferroli beraberli i, 1 Haziran 1991 y l nda bafllad. Ön muhasebe eleman olarak Ferroli firmas na ad m atan Dinç, bugün Ferroli nin en eski eleman olarak çal flmalar - n sürdürüyor Ordu do umlu Dinç, y llar aras nda sat fl departman nda sat fl destek personeli olarak çal flt den 2004 y l na kadar da stanbul, Ankara, Bursa, Eflkiflehir, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Çorum, Amasya, Karaman, Ni de, Gümüflhane ve Bayburt iller nde sat fl temsilcili i görevini yürüttü y l nda ise yeni aç lan Konya Bölge Müdürlü ü ne geçti. ki buçuk y l bölge müdürlü ü yapt. 10 Kas m 2006 tarihi itibariyle ise Gaziantep de aç l fl yap lan Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü nde bölge müdürü olarak görevlendirildi. Okyanusta seyreden geminin tayfas Dinç, Ferroli; yöneticileri, çal flanlar ve yetkili sat c lar ile s tma - so utma piyasas n n güvenilir, en dinamik ve en h zl büyüyen markas d r, diye düflünüyor. fiair ruhuyla, Ferroli deki çal flma hayat içinde kendisini de okyanusta seyreden geminin tayfas na benzetiyor. Engin bir deniz, büyük f rt nalar ve sakinlik. Sonunda gemi sapa sa lam ve tecrübeler kazanarak k y ya yanaflm flt r 16 y ld r Ferroli de. Gerçek bir Ferroli ba ml s olarak da üstünde Ferroli etiketi olan her fleyi, gözünü k rpmadan sataca n söylüyor. Çünkü markam n kalitesi, servislerimizin gücü her zaman yetkili sat c lar m z, Ferroli müflterilerini ve tabii beni mutlu etmifltir, diyor. Mustafa Dinç, Türkiye ve dünya gündemini takip ediyor, ailesiyle ve özellikle o lu ve k zlar yla vakit geçirmekten hofllan yor, okumaya vakit bulamasa bile kitap sat n al yor, fliir yaz yor, yafll larla sohbet etmekle keyifleniyor. Ömrü, sa l ve performans yeterli oldu u sürece Ferroli ye, flu anda görev yapt Güneydo u Anadolu Bölgesi ndeki yetkili sat c lara ve Ferroli müflterilerine hizmet etmenin kendisi için onur kayna oldu unu söylüyor. Ferroli ailesi iftar yemeklerinde bulufltu Ferroli Türkiye, geleneksel olarak düzenledi i iftar yemeklerini geçti imiz Ramazan ay nda da gerçeklefltirdi. ftar yemekleri kapsam nda Ferroli Türkiye yöneticileriyle yetkili sat c ve yetkili servisleri biraraya geldi. stanbul Avrupa yakas nda, 16 Ekim 2006 tarihinde Eresin Otel de gerçeklefltirilen yeme e 220 kifli; Anadolu yakas nda, 17 Ekim 2006 tarihinde Koza Restaurant ta gerçeklefltirilen yeme e ise 170 kifli kat ld. Ayr ca bölge müdürlü ü bulunan flehirlerde de iftar yemekleri düzenlendi.

14 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 14 ARAMIZA KATILANLAR Eylül ay ndan bugüne dokuz arkadafl m z aram za kat ld, bir arkadafl m z n görevi de iflti. Kendilerine yeni görevlerinde baflar lar diliyoruz. BURAK ÇA LAYAN (Görev de iflikli i) 1989, stanbul do umlu da D.S. Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü nden mezun oldu Temmuz unda Depo Eleman olarak bafllad Ferroli de Kas m da Sat fl Destek Memuru oldu. S BEL ÇULCUO LU 1980, Gaziantep do umlu. Halen A.Ü.Bankac l k ve Muhasebe Bölümü ne devam ediyor. Kas m ay nda Gaziantep Bölge Müdürlü ü nde Sat fl Destek Sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. LEVENT SU 1958, Gelibolu do umlu de E.Ü. Maden Prospektörlü ü Bölümü nden, 1984 de ise D.E.Ü. Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Kas m ay nda Ferroli de Fabrika Müdürü oldu. ERDEM GÖKTEPE 1979, Zonguldak do umlu olan Erdem Göktepe, 2002 de Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nü bitirdi. Ekim ay ndan bu yana Sat fl Sorumlusu olarak Ferroli de. MEHMET AKGÜL 1976, Malatya do umlu da Y.T.Ü. Makine Mühendisli i Bölümü nden, 2006 da ise stanbul Üniversitesi MBA Program ndan mezun oldu. Eylül de Ferroli de Kurumsal Müflteri Sat fl Yöneticisi oldu. HANDE SÖNMEZERLER 1976, stanbul do umlu de Bo aziçi Üniversitesi ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü nü bitirdi. Hande Sönmezerler, Eylül ay itibariyle Genel Müdürlük te Pazarlama Uzman olarak çal flmaya bafllad. ONUR GÜNDO DU 1978, stanbul do umlu da T.Ü. Makine Mühendisli i, 2005 de M.Ü. Uluslararas Kalite Yönetimi MBA Bölümü nden mezun oldu. Ekim ay ndan bu yana zmir Bölge Müdürü olarak Ferroli de. ONUR GÜRBÜZ 1978, Gaziantep do umlu y - l nda Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nü bitirdi. Onur Gürbüz, Ekim ay ndan bu yana Ferroli de Sat fl Sorumlusu olarak çal fl yor. BRAH M ERSÖZ 1974, Batman do umlu. 1996, U.Ü. Makine Mühendisli i Bölümü mezunu de de E.Ü. Makine Mühendisli i Bölümü nde yüksek lisans bitirdi. Kas m da Ferroli de Proje Sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. SAF YE AKfi T 1989, Pazarc k do umlu de smet Pafla Lisesi nden mezun oldu. Aral k ay nda, Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü nde Ofis Eleman olarak çal flmaya bafllad.

15 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 15 Ferroli yetkili ser YAS N Y T Yi it Teknik 14 y ll k teknik servis Ferroli ailemiz gibi Ben temelinden bafllad m bu ifle. Kendimi gelifltirerek stanbul Beykent Üniversitesi Do algaz Makine Bölümü nü bitirdim do umluyum, evliyim. Babam kurdu bu ifli, biz ise gelifltirdik den bu yana Ferroli yetkili servisi olarak faaliyetteyiz. Babam n emekli oldu u 1997 y l ndan bu yana ofisi ben yönetiyorum. Bak rköy ofisimiz Ferroli nin katk lar yla yenilendi. D fl cephe, tabela, iç dizayn, mobilyalar; son derece profesyonel bir görünüm kazand. Çok k sa bir süre önce Esenler de de bir ofis açt k. Teknik personel olarak befl eleman m z, bir de sekreterimiz var. Ferroli nin hem ürünlerinden hem çal flma prensiplerinden gayet memnunuz. fiimdiye kadar ne maddi ne manevi s k nt m z oldu. Bir iflyerinde önce maneviyat önemlidir. Bu flekilde ifl sevilerek yap l r. Gerek yetkili sat c lar ve yetkili servislere yaklafl m aç s ndan, gerekse düzenlenen ve çok büyük etkileri olan aktiviteler aç - s ndan Ferroli ailemiz gibi. Ferroli ürünlerinin ar za düzeyi s f r denecek durumda. Güzel ve sa l kl çal flan cihazlar. Ferroli de yavafl da olsa daima geliflmeler oldu. fiimdi de fabrika kuruluyor. Ürün yelpazesi de ço alaca için ifllerimizde art fl olacakt r. Personel e itimi ve personel art r m ile büyümeye haz rlan yoruz. Bu geliflmeler müflterilerimizin de dikkatini çekiyor. Genelde bilgi almak için yetkili sat c lara gidilir ama kazan lan bu ivmeyle bizden de bilgi almaya gelenler oluyor. Art k müflteriler, Ferroli logosunu gördükleri her yere ilgi gösteriyor; bu da bize avantaj sa l yor. Merkez: Reyhan Sok. 45/1 Yenimahalle Bak rköy / stanbul Tel: / Faks: fiube: Kaz m Karabekir Mah. Beflinci Cad. No: 7 Esenler / stanbul Tel: CENG Z SATILMIfi Özen Is fiube 13 y ll k teknik servis Servis bak m ndan çok öndeyiz, ilk ikiye gireriz 1971, stanbul do umluyum, lise mezunuyum, evliyim ve iki o lum var. Askerden geldikten sonra dükkan açt k. Bu ifli 1989 y l ndan beri yap yorum. Önceleri baflka firmalarla çal flt k ten beri ise Ferroli ile çal fl - yorum; Ferroli nin ilk servisiyim. Bölge baz nda da, eleman baz nda da stanbul daki en büyük Ferroli servisiyim. Zeytinburnu ve Alibeyköy de ofisimiz var. On iki eleman, alt tane de araçla çal fl yoruz. Yap olarak ben biraz tutucu bir insan m. Sahip olduklar ma ba l y md r. Ferroli bize destek verdi. Biz de o destekle bugüne kadar geldik. Bu nedenle Ferroli ye ba l y m. Ferroli hizmeti istiyor ama hizmetin karfl l n da veriyor. fiimdi fabrika da aç lacak. Bu bizim aç m zdan daha iyi olacak. Fabrikan n kurulmas, kurumsallaflma baz nda bizi belli bir seviyeye getirecektir. Ferroli kurumsallafl yor; servislerin de ayn flekilde kurumsallaflmas n istiyorum. fiirketin kãr marj n n artmas bizim de kãr marj m z n

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

>>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI

>>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI 002Ferroli_01_NKapak 11/8/12 10:26 PM Page 1 YIL 7 / KASIM 2012 LIFE S22 ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI K TABI YAYINLANDI KONYA VE GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES NDE BÜYÜME DEVAM EDECEK >H ÇB R YARIfiMA BU KADAR E LENCEL

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir Des gn Schneider Ücretsizdir May s - Haziran Y l: 1 Say : 3 SEVAN BIÇAKÇI NIN KONUfiAN YÜZÜKLER /B R SANAT ESER ; GÜNSEL KATO/POPÜLER MEKANLARIN ALTINDAK MZA; MAHMUT ANLAR/HAKAN YILDIRIM LA B R SEFER SONU/

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

> Kore deyince Hyundai. > Marble 2008 de Hyundai fark. > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker. Say : 9 2008/2

> Kore deyince Hyundai. > Marble 2008 de Hyundai fark. > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker. Say : 9 2008/2 C M Y CM MY CY CMY K Say : 9 2008/2 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Kore deyince Hyundai > Marble 2008 de Hyundai fark > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker Ç NDEK LER HABERLER

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı