7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1"

Transkript

1 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1

2 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page ye haz r z Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Zaman büyük bir h zla ak p gidiyor y l n n son ay nday z. Zor ancak bir o kadar da keyifli ve heyecan verici bir y l geride b rak yoruz. Bu y l içinde, Ferroli Türkiye olarak bir rüyam z gerçeklefltirmek için ilk ad mlar att k. Yat r m m z n inflaat k sm bitmek üzere. Makine park ile ilgili çal flmalar devam ederken fabrika organizasyonumuz da flekillenmeye bafllad y l n n ilk yar s, fabrikan n Eylül 2007 itibariyle üretime geçebilmesini sa lamak amac yla zorlu ve yo un bir süreç olarak geçecek. Tabii bu arada yeni bölge müdürlü ü aç l fllar m z da devam ediyor. Son olarak Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü müzü Gaziantep de açt k. S rada zmir de aç lmas planlanan Ege Bölge Müdürlü ü müz var. Ferroli Life n bu yeni say s nda Kas m ve Aral k aylar nda kat ld m z Sodex Antalya ve Plast Eurasia fuarlar na iliflkin bilgiler ve Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü müzün aç l fl haberine ek olarak, dahi talyan Leonardo da Vinci nin Rahmi M. Koç Müzesi nde sergilenen icatlar, talyan flaraplar ve dünyada yeni y l gelenekleri ile ilgili ilgi çekici yaz lar bulacaks n z. Bu say daki konu umuz ise tiyatrosunun kuruluflunda konumuzla ilgili destek verdi imiz Say n Müjdat Gezen. Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k FY letiflim Dan flmanl Bask Boyut Matbaas Ferroli Genel Müdürlük: Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: FY letiflim Dan flmanl : Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks: Tüm Ferroli ailesi olarak 2007 y l na haz r oldu umuzu düflünüyorum. Bu flevk ve heyecanla hepinizin yeni y l n ve Kurban Bayram n en içten dileklerimle kutluyorum.

3 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 3 Teflhis de ondan, tedavi de: Divatop kombi Ak ll ar za teflhis ve giderme sistemine sahip Ferroli Divatop dijital kombi; yüksek verimi, üç y ld zl kullan m suyu konforu, tek tufl ile günefl enerjisi sistemine geçebilmesiyle kombide fl kl k ve teknolojiyi arayanlar için ideal. Küçük boyutu, modern ve estetik tasar m yla göze çarpan Divatop kombi, hem yüksek verim ve hem de yak t tasarrufu sa l yor. Divatop kombinin mavi renkli, fl k LCD kumanda paneli ayn zamanda ekonomi paneli olarak da çal flarak, yaklafl k %15 ila %25 oranlar nda yak t tasarrufu sa l yor. Divatop kombi, hermetik ve bacal tiplerde ve kcal/h (24 KW) ila kcal/h (32 KW) kapasite aral klar nda dört model olarak üretiliyor. Teknik özellikler: Günefl kollektörü ile entegre çal flma Do algaz veya LPG li çal flma Elektronik ateflleme Ak ll ar za teflhis sistemi 24 veya 32 kw l k cihaz seçene i Bacal ve hermetik modeller Çift eflanjör Konfor modu ile h zl s cak su sa lama Paslanmaz çelik brülör Full modülasyonlu kombine gaz valfi Sessiz çal flma Düflük NOx ve CO emisyonu Üç devirli sirkülasyon pompas Full alev modülasyonu fi k ve ergonomik kumanda paneli Emniyet ekipmanlar : Bacal modellerde baca emniyet sensörü Hermetik modellerde hava presostad Emniyet termostad Gelifltirilmifl ikiz N.T.C. kontrol ve güvenlik sensörü 3 bar emniyet ventili Elektronik su bas nç sensörü yonizasyon elektrodu ile yanma kontrolü Donma korumas Hermetik kabin bas nç korumas Deblokaj korumas (pompa ve vana için) Ferroli, Antalya Sodex Fuar na kat ld Antalya Sodex Fuar, Kas m 2006 tarihleri aras nda Antalya Expo Center'da gerçeklefltirildi. Ferroli nin de s tma ve so utma ürün gruplar n sergiledi i fuara Ferroli Sat fl Müdürü Sebahattin Sayg n, Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu, Ferroli talya So utma Grubu Sorumlusu Edoardo De Pantz, Ferroli Türkiye So utma Grubu Sorumlusu lyas Can Atacan, Pazarlama Departman ndan Baha Sönmez, Yetkili Servis Departman ndan Cahit Ayaz ve Koray Gürkan, So utma Grubu ndan Cem Emrullah, Sat fl Departman ndan Özden Sefer, Antalya Bölge Yetkili Servisi Can Is tma'dan Metin Coflkun ve brahim Kula kat ld. Ensar Koleji Ferroli ürünleriyle donat ld Art k Ensar Koleji de Ferroli ürünleriyle s t l yor ve so utuluyor metrekare kapal alana sahip olan ve bin ö rencinin e itim gördü ü kolejin s tma sisteminde 5 adet Econcept 100, 2 adet AX5200SQ kaskat kontrol paneli, Econcept 50A, 2 adet 500 litrelik genleflme tank ve Ferroli radyatör kullan ld. So utma sisteminde ise RGA130 chiller cihaz tercih edildi. Okulun kapal olimpik havuzunun s tmas nda da GN4 N13 kazan, JOANNES G70/2 brülör ve Smile kontrol panelinden yararlan ld. Uygulama ise Onay Mühendislik taraf ndan yap ld.

4 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 4 Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü aç ld Ferroli Türkiye nin Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü, 17 Ekim 2006 tarihinde Gaziantep te aç ld. Bu bölge müdürlü ü arac l yla Ferroli, Kahramanmarafl, Malatya, fianl urfa, Diyarbak r ve Ad yaman illerine hizmet verecek. Fevzi Çakmak Bulvar ndaki bölge müdürlü ünün aç l fl na Ferroli Türkiye nin üst düzey yöneticileri, Ferroli Türkiye çal - flanlar, Gaziantep deki yetkili sat c ve yetkili servisler ile bölge halk kat ld. Ferroli Güneydo- u Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Dinç, aç l fl s ras nda, bölge müdürlü ü bünyesinde bir uygulama merkezi oluflturduklar n ve buradan sektörde faaliyet gösteren tüm mühendislerin ve ustalar n da faydalanabilece- ini söyledi. Plast Eurasia Fuar, stanbul da gerçeklefltirildi Plastik sektörünün kalbi 29 Kas m 04 Aral k 2006 tarihlerinde stanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde att. Türkiye ve Avrasya bölgesinin en büyük ve kapsaml etkinli i haline gelen 16. Plast Eurasia, Uluslararas stanbul Plastik Endüstrisi Fuar nda plastik sektörünün ulusal ve uluslararas temsilcileriyle sektör firmalar bulufltu. PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araflt rma, Gelifltirme ve E itim Vakf ) öncülü ünde 60 bin metrekare kapal alanda düzenlenen fuara Ferroli Türkiye de, Endüstriyel So utma Gruplar ile kat ld. Fuarda Ferroli yi So utma Grubu talya Sorumlusu Edoardo De Pantz, So utma Grubu Türkiye Sorumlusu lyas Can Atacan, So utma Grubu ndan Cem Emrullah, Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu ve Pazarlama Departman ndan Baha Sönmez ve Hande Sönmezerler temsil etti. Enerji tasarrufu için Econcept yo uflmal kombi Enerji tasarrufu sa lamas ve yüksek verimiyle ön plana ç kan Ferroli Econcept serisi yo uflmal kombiler, duman gaz içindeki su buhar n yo uflturup baca gaz s cakl n düflürerek hem az enerji tüketiyor hem de yüzde 109 verim sa l yor. Ar za oran en düflük kombi markalar ndan biri olan Econcept serisi yo uflmal kombiler 3 y l garanti ile sat fla sunuluyor. Teknik özellikler: Yo uflma teknolojisi ile %109 verim KW kapasite aral nda 4 ayr seri; (Kapasite de erleri O C için verilmifltir.) Econcept 25 C Econcept 35 C Econcept 50 A Econcept 100 Do algaz veya LPG li çal flma Elektronik ateflleme Özel alafl ml döküm alüminyum yo uflma eflanjörü Premix (ön kar fl ml ) paslanmaz çelik brülör sayesinde yanma havas n n ayarlanmas ile ortalama %15 ilave tasarruf imkan. Mikroprosesör kontrollü, dijital ve gerekti inde d fl hava kompanzasyon paneli görevi yapabilen kumanda paneli Hermetik tip baca ba lant s (25/35C - 50 A) Düflük NOx ve CO emisyonu sayesinde çevre dostu De iflken devirli sirkülasyon pompas Mikrotank uygulamas ile maksimum s cak kullan m suyu konforu (25/35 C) Kaskad çal flma sistemlerine uygunluk 3 y l garanti

5 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 5 Ferroli, Müjdat Gezen in yan nda Müjdat Gezen bir büyük düflünü daha gerçeklefltirdi ve at l durumdaki bir pasaj son teknoloji ile donat lm fl bir tiyatroya dönüfltürdü. Bunu yaparken yan nda Ferroli de vard. Müjdat Gezen Tiyatrosu nun s tma, so utma ve havaland rma sistemleri Ferroli taraf ndan yap ld. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Müjdat Gezen kendi ifadesiyle en büyük hayalini gerçeklefltirdi. Ekim ay nda Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer in efli Semra Sezer in, stanbul Valisi Muammer Güler in, Kad köy Belediye Baflkan Selami Öztürk ün ve çok say da sanatç dostunun kat l m yla Müjdat Gezen Tiyatrosu nun aç l fl n yapt. Neredeyse tüm maddi birikimini kullanarak, üstüne de borçlanarak Kad köy Alt yol daki at l durumdaki bir pasaj, son teknolojiyle donat lm fl 168 kiflilik bir tiyatro salonuna dönüfltüren Müjdat Gezen, Ferroli firmas yla da bir iflbirli- ine girdi. Tiyatronun s tma, so utma ve havaland rma sistemlerini Ferroli üstlendi. Ferroli, Müjdat Gezen Tiyatrosu na Pegasus F3 289 kazan, 300 lt genleflme tank, Honeywell otomasyon grubu ve 5 adet Smile split klima yerlefltirdi. Müjdat Gezen, Ferroli Life a konuk oldu ve sorular m z cevapland rd. Ferroli ile nas l bir araya geldiniz? Tiyatromuzun s tma ve havaland rma sistemlerini profesyonel bir tarzda ve bir tiyatro salonuna yak flacak flekilde yapt rmak istedik. Bununla ilgili birkaç firmayla görüfltük. Ferroli nin teknik servisinin ve konuyla ilgili elemanlar n n yapm fl oldu u tavsiye ve görüflleri dikkate ald k. Ard ndan da Ferroli nin Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu ile biraraya geldik. Kendisi bize tiyatromuzun aç l fl na Ferroli olarak destek olmak istediklerini söyledi; yap lan iflin maliyetini reklam gideri olarak karfl lamay teklif etti. Böylelikle biz Ferroli yi reklam olarak buraya ald k, onlar da tiyatromuzun s tma, so utma ve havaland rma sistemleri için gerekli ürünleri temin ettiler. fiirketlerin sanata deste ini nas l de erlendiriyorsunuz? fiirketlerin, bir sanat kurumuna veya bir sanatç ya sponsor olmas günümüz koflullar nda zorunlu bir fley. Sponsorluk yap lan iflin kalitesini art r yor, ayn zamanda do al bir reklam arac ; iki taraf için de iyi bir yöntem. Bir sanat kurumuna destek olunmas, ülkenin sanata verdi i önemi, sanata yap lacak yat r mlar art racakt r. Sponsorluk sayesinde ne kadar çok tiyatro sahnesi aç l rsa, toplumun sanatla ilgili

6 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 6 beklentilerine cevap verecek o kadar çok alan kazan lm fl olur; çok daha fazla insan tiyatro izler. Bu tiyatronun en büyük hayaliniz oldu unu söylüyorsunuz. Bu süreçte neler hissettiniz? Daha ilkokulun üçüncü s n f nda tiyatroyla tan flt m. Beni yakan ilk ö retmenim oldu. Sonras bir girdap. S n fta kalmalardan tutun da babadan a r azarlar iflitmeye kadar her fley tiyatro yüzünden bafl ma geldi. Hangi bofl dükkan n önünden geçsem Acaba bana buray verirler mi, tiyatro yapabilir miyim? derdim. Öyle ki yazl kta edindi im bir evin alt kat n k rm z koltuklu bir tiyatro salonu yapt m. ki okuluma küçük de olsa iki salon yap - verdim. Aradan 46 koca y l geçti. K smet bugüneymifl. Müjdat Gezen kimdir? 29 Ekim 1943 y l nda stanbul, Fatih te do du. Sahneye ilk kez 1953 de bir ilkokul piyesinde ç kt. Vefa Lisesi nde okudu da stanbul Belediyesi fiehir Tiyatrolar nda profesyonel oldu de stanbul Belediyesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü ne girdi de ilk filmini çevirdi de ilk özel tiyatro çal flmalar n yapt y l nda k z Elif dünyaya geldi. lk kitab 1975 te yay nland. Yay nlanm fl 38 kitab var ve bunlardan 9 tanesi okullarda yard mc ders kitab olarak okutuluyor de Müjdat Gezen Sanat Merkezi ni, 1998 de ilk kez ad n tafl yan tiyatrosunu, 2001 de MSM Huzurevi ni kurdu. Yüz civar nda filmde, elli civar nda oyunda, binden fazla radyo ve TV skecinde rol ald, bunlar n bir bölümünü yazd ve yönetti. 25 ten fazla oyun, 8 sinema filmi ve 5 TV dizisi yönetmenli i yapt. 63 yafl ndan sonra, borcunu üç y l daha ödemeye devam edece im bir tiyatro salonum oldu. 10 yafl nda bir çocu u sahneye atarsan z olaca budur. Bitmek tükenmek bilmeyen bir tiyatro aflk Ne ifl yaparsam yapay m baflka hiçbir ifli bu denli sevemedim. Tiyatronuzun ilk oyunu olarak, yaz p yönetti iniz Tuhaf Bir Aile yi seçtiniz. Bunun özel bir nedeni var m yd? Tuhaf Bir Aile geleneksel Türk tiyatrosu tarz nda bir oyun. Ben bir slogan getirmek istiyorum: Türk tiyatrosu yeniden do uyor. Tamamen Türk tiyatrosuna de in bir ifl yapmaya çal fl yorum. Oyunda flöyle bir söz var: Bir ülkede insanlar n ifli ne kadar kötü giderse, e lenceye ilgileri de o kadar artar. Bunu vurguluyoruz. Bir t - marhanede geçiyor ama o t marhane çok uzak bir yer de il. Tepkisiz toplum hicvi var biraz

7 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 7 talyan flaraplar talyan flaraplar kalitesi ve ayr cal kl tad yla dünyan n en iyi flaraplar aras nda yer al yor. fiarap, talyan kültürünün ve tarihinin de önemli bir parças. n vino veritas. fiarapta gerçek vard r, diyor eski talyan deyifli. talya için flarap hayatt r, gelenektir, tarihtir. Böyle ifade etmek de kuflkusuz yanl fl de ildir. talya da flarap normal bir içece in çok daha ötesinde. talyan kültürünün, tarihinin ve gelene inin önemli bir parças konumunda. talyanlar n yemekleri flaraps z olmaz. Etlere, makarnalara, pizzalara hep flarap efllik eder. Hatta talyanlar n fast food lar nda bile flarap var. Elbette markal flaraplar da sunuluyor; ama bir talyan lokantas nda mutlaka taze ev flarab na yer veriliyor. talya bir ba c l k ve flarapç l k cenneti. Zaten talya denince akla gelen ilk fleylerden biri de flarap. talyan flaraplar kalitesi ve ayr cal kl tad yla dünyan n en iyi flaraplar aras nda. fiarab n baflkahraman her ülkede oldu u gibi talya da da toprak. Akdeniz havzas n n kalbi olarak kabul edilen bu uzun yar mada tepelik ve da l k alanlardan olufltu u için ba c l kta her zaman flansl bir ülke oldu ve bu flans n kaliteyle birlefltirmeyi baflard için de ürünleri dünyaca aran r hale geldi. Güney ve Kuzey talya aras ndaki iklim farkl l klar, hiçbir ba c ülkede olmayan ürün çeflitlili ini getirdi. talya da y lda 70 milyon hektolitreden fazla flarap üretiliyor. Ünlü flaraplar aras nda da Chianti, Frascati Valpolicella, Bardolino, Barolo, Val d Arbia, Bianco, Rosato, Vinsanto, Barbera,

8 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 8 Grignolino, Merlot, Fantanafredda, Poggia Bonelli, Chigi Saracini, baz Sicilya ve Sardunya flaraplar yer al - yor. talya n n tüm bölgelerinde flarap üretiliyor. Ancak en önemli flarap üretim merkezi Toskana. Floransa (Firenze) bölgesinin merkezi olan Toskana, iklim özellikleri ve ba lar - n n mikro klima flartlar n n uygunlu- u nedeniyle dünyan n en güzel flaraplar n n ç kt yerlerden biri. Toskana, flarap turizmiyle de ilgi görüyor. Bölge, ayn zamanda tarihi ve kültürel de erleriyle de çok çekici. Toscana verimli topraklar, kilometrelerce uzunluktaki üzüm ba lar, zeytin a açlar, otantik evleri, çiftlikleri, Ortaça flatolar ile bir film platosu görünümünde. Dünyan n say - l zenginleri de bu bölgedeki ihtiflaml flatolarda yafl yor. Bölgede çeflit flarap markas var ve halk küçük çiftliklerde, evlerde flarap yap yor. fiarab n tarihi Dünyada flu anda var olan 3000 çeflit üzüm türünün atas olan yabani asma bitkisi vitis vinifera, ilk olarak Güney Kafkaysa da M.Ö y llar aras nda ortaya ç kt. M.Ö y l na ait olan ve üzerinde üzüm salk m olan büyük bir anfora Gürcistan da bir müzede sergileniyor. fiarab n bir tesadüf sonucu bir kaba b rak lan üzümlerin fermante olmas yla keflfedildi ine inan l yor. fiarap kültürünün bafllang c ise M.Ö lerde Hititler döneminde oldu. Hititler flaraba "wiyana" diyorlard. Hint-Avrupa dillerinde flarab n karfl l olan wine, wein, vin, vinum gibi kelimelerin bu kökten geldi i san l - yor. Sonralar, M s rl lar Hititlerden flarapç l ö rendiler. Sümerler, M.Ö e ait ilk epik destan olan G lgam fl ta flaraptan söz ettiler. Trakyal lar görenekleri aras nda flaraba çok önemli yer ay ran bir baflka antik halk. fiarab günlük beslenmenin temel ögesi haline getiren ve gerçekten sembolik bir anlam yükleyen ise Yunan Uygarl oldu. fiarap üretiminin bütün aflamalar önemli bayramlarla kutland ve bunlar flarap tanr s Dionysos a adand. Roma mparatorlu u da ba c l a ve flaraba özel bir yer ay rd. talya flarap üretiminin ve ticaretinin merkezi oldu. fiarap art k sadece törenlerde sunulmuyordu. Evlerde ve kamuya aç k lokallerde de flarap içiliyordu. Medeniyetin ilerlemesi, flarap yap - m n gelifltirdi. Daha iyi cam (flifle), daha iyi t kaç (mantar) ve Louis Pasteur'ün 19.yy da fermantasyon alan ndaki çal flmalar, flarapç l n bügünkü dev ticaretini sa lad.

9 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 9 Yeni y l nas l kutlan yor? 31 Aral k gecesi tüm dünyada coflkuyla kutlan yor; yeni ve umut dolu y l, iyi flans dilekleriyle karfl lan yor. Kutlamalar n nedeni ayn olsa da içerik geçmiflte oldu u gibi günümüzde de epeyce farkl l k gösterebiliyor. Kimi 108 günah ndan ar nmak için 108 çan çal yor, kimi saatler ü gösterdi inde y l n her bir ay n n flans dolu geçmesi için 12 adet üzüm yiyor. Tanr lara adak aday p, evdeki kötü ruhlar uzaklaflt rmak için tütsüler yakan da var, gece yar - s evinin arka kap s n aç p eski y l n gitmesine izin veren de Yeni y l dünyan n her yerinde büyük coflkuyla ve flans dilekleriyle karfl lan yor ama her toplum kendi ritüelini de uyguluyor. Üstelik say lar azalsa da farkl zamanlarda yeni y l karfl layanlar da var. Baz toplumlar yeni y - l karfl lamak için bahar aylar n n daha uygun oldu unu düflünüyor. Eskiden beri hem de Yeni y l baharda kutlan rd Yeni y l ilk kez 4 bin y l önce eski Babil'de ilkbaharda kutland. Babilliler e göre yeni y l lk Ay ile bafll - yordu. Bahar n bafllang c, insanlara yeni bir y la girildi ini düflündürüyordu. Babillilerin yeni y l kutlamalar 11 gün sürüyordu. Her gün kutlamas n n bir anlam vard. M s rl lar için ise yeni y l Nil'in taflt eylül ay nda bafllard. Tarih boyunca Türkler de, yeni y l baharda karfl lad lar. Gerçek ilkbahar, Orta Asya ya Nevruz ile geliyordu. Bu slam öncesi bayram ilkbaharda gece ile gündü-

10 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 10 zün eflitlendi i gün olan Mart tarihlerinde kutlan yordu; y lbafl da ayn tarihte bafll yordu. Romal lar da yeni y l n mart ay n n sonunda bafllad n düflünüyorlard. Ancak takvimleri pek çok imparator taraf ndan de ifltiriliyordu.sonunda takvimleri günefl ile eflzamanl ifllememeye bafllad. Bu gidiflat bir düzene sokmak isteyen Roma Senatosu, M.Ö. 153 y l nda kollar s vad ve yeni y l n 1 Ocak ta bafllad n ilan etti. Ancak takvimdeki de ifliklikler Jül Sezar n dönemine, M.S. 46 y l na kadar sürdü. Sonunda Jülyen Takvimi ortaya ç kt. Bu takvimde de 1 Ocak yeni y l n bafllang c oldu. Milattan sonraki ilk y llarda Romal lar yeni y l kutlamalar n sürdürdüler. Pagan (çok tanr l ) inançlar yla tek tanr l dinin etkileri kutlamalar n çeflitlili ini art rd. Ancak eski coflku kayboldu. 17. yüzy lda ise yeni y l kutlamalar bat toplumlar için yeniden do mufl gibi oldu. O günden bugüne yeni y l kutlamalar giderek daha coflkulu bir flekilde gerçeklefltiriliyor. Tabii her toplumda farkl gelenek-göreneklerle. Toplumlar yeni y l nas l karfl l yor? Amerika: Gece yar s kap n n üzerine as lm fl ökse otunun alt nda öpüflmek, eski y l n kötü ruhlar n kovarak yeni y la ar nm fl olarak girmeyi sa l yor. Avusturya: Domuz yavrusu yeni y l flans n n sembolü. Sofrada hindi yerine süslenmifl domuzcuk yer al yor. Tatl ise dört yaprakl yonca flekli verilmifl naneli dondurma. Çin: Yeni y l olarak da bilinen bahar bayram nda tanr lara adaklar adan yor, evdeki kötü ruhlar uzaklaflt rmak için tütsüler yak l yor ve temizlik yap l yor. Nianyefan ad verilen ve tüm ailenin kat lmak durumunda oldu u yemek de aile bütünlü ü aç s ndan önemli. Japonya: Eski y l n son büyük gününün kutland Oshogatsu Festivali dinsel bir bayram havas nda geçiyor. Geceye haz rlan rken yemekler düzenleniyor, evler temizlenerek kutsal say lan nesnelerle donat l yor. 31 Aral k n 1 Ocak a döndü ü geceyar s ya Budist mabetlere gidiliyor ya da fiinto seramonilerine kat l n yor; insan 108 günah ndan ar nd rmak için 108 çan çal - n yor. Ard ndan ise kötü ruhlar ar nd rmak için kahkahalarla gülünüyor. ngiltere: ngilizlerin flans yeni y lda eve ilk gelen misafirin ellerinde. lk misafirin erkek olmas ve elleri dolu gelmesi tercih ediliyor. Geleneksel hediyeler flömine için kömür, sofra için ekmek ve evin erke i için içki. Eli bofl gelen misafirlerin eve ilk girmesine izin verilmiyor. Gece yar s gongu çald nda arka kap aç l yor, eski y l n ç - k p gitmesine izin verilerek kap yeniden kapan - yor ve kilitleniyor. Tüm kötülükler de kilitli kap - n n ard nda kal yor. Saatin on ikinci gongunda ön kap aç l yor ve yeni y l n getirdi i tüm flansla içeri girmesine izin veriliyor. skoçya: Geleneksel yeni y l festivali Hagmonay de atefller yak l yor ve kötü ruhlar uzak tutmak için meflalelerle dolafl l yor. Yeni y l akflam evin tüm kap ve pencereleri, yeralt ndan geldi- ine inan lan siyah köpekler geçip gitsin ve önceki y la ait her fleyi götürsün diye aç k b rak l - yor. skoçlar, yeni y lda evlerine giren ilk kiflinin kendilerine iyi ya da kötü flans getirece ine de inan yor. spanya: 31 Aral k gecesi saat 24.00'ü gösterdi- inde 12 adet üzüm yeniliyor ve her bir üzüm tanesinin y l n her bir ay na flans getirece ine inan l yor.

11 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 11 Dahi talyan STANBUL DA fiifreleri hãlã çözülemeyen talyan sanatç Leonardo Da Vinci nin, izleyeni flaflk nl ktan flaflk nl a sürükleyen icatlar, Rahmi M. Koç Müzesi nde sergileniyor. Leonardo: Evrensel Deha bafll kl sergide, sanatç n n orijinal çizimlerinden hayata geçirilen 40 makine yer al yor. Dünyan n en ola anüstü sanatç lar ndan biri olan Leonardo Da Vinci nin mühendislik harikas orijinal çizimlerinden gerçeklefltirilen 40 adet replikas ndan (bir nesnenin birebir kopyas ) oluflan Leonardo: Evrensel Deha sergisi, y l sonuna kadar stanbul da, Rahmi M. Koç Müzesi nde. lk önce talya'da, ard ndan da Yunanistan'da aç lan sergide yer alan makineleri, Da Vinci, y llar aras nda tasarlad. 10 teknisyenin iki y l boyunca infla etmek için çal flt makineler, görenleri Da Vinci nin büyüleyici dünyas na götürüyor. Tank, makineli tüfek ve uçak gibi günümüzde yüksek teknoloji ile üretilen modern makinelerin ilk örneklerini yüzy llar önce ortaya ç karan usta mühendisin sergilenen icatlar tahta, ip ve tutkal gibi malzemeler kullan larak ve Da Vinci'nin yönlendirmelerine sad k kal narak el yap m olarak imal edilmifl. Toprak, atefl, hava ve su Befl bölüm olarak düzenlenen serginin ilk dört bölümü, Leonardo Da Vinci ye eserlerinde ilham veren dört element olan toprak, atefl, hava ve su ya göre tasarlanm fl. Atefl Grubu nda Da Vinci'nin icat etti i top, makineli tüfek, z rhl araç gibi tasar mlar, Su Grubu nda ise su ile ilgili olarak tasarlad makineler yer al yor. Vinç, matbaa makinesi, ya presi gibi makinelerin bulundu- u Toprak Grubu ndaki en etkileyici makine Da Vinci'nin teknoloji devriminden çok önce icat etti i robot. Da Vinci'nin uçak keflfedilmeden çok önce tasarlad uçan makinelerin modellerini kap-

12 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 12 sayan Hava Grubu'nda ise Paraflüt ve Uçan Ornitofer Bisiklet in yan s - ra insanlar n uçmalar n sa layan mekanik kanatlar ve bugünkü planörün öncülü ünü yapan icatlar bulunuyor. Beflinci bölüm olan Mekanizmalar Bölümü nde ise Da Vinci'nin günlük hayata dair sorunlarla ilgili tasarlad basit ve yeni icatlara yol açan makineler sergileniyor. Sergi alan nda ayr ca, imal edilen makinelerin temel al nd Leonardo Da Vinci'ye ait çizimler ve notlar n gösterildi i büyük bir ekran yer al yor. E itsel program dahilinde özel olarak haz rlanm fl bir alanda da sanatç - n n hayat, çok yönlü çal flmalar üzerine k sa bir belgesel gösteriliyor. Serginin en önemli özelliklerinden biri ise interaktif olmas. Ziyaretçiler, baz makinelere dokunabilecek ve hatta harekete geçirebilecek. OSMANLI SARAYI NDAN fi STEM fit Son Akflam Yeme i ve Mona Lisa gibi baflyap tlara imza atan sanatç, 1452 y l nda, Caterina adl bir köylü k z ve noter Ser Pietro Da Vinci nin çocu u olarak dünyaya geldi. Floransa ya 15 yafl nda tafl nan Da Vinci, burada bir sanat atölyesine ç rak olarak verildi y l nda Milano nun güçlü adamlar ndan Ludovico Sforza n n babas - n n an t heykelini yapma görevine kabul edildi. Bu s rada Fatih Sultan Mehmet ten Osmanl n n baflkenti stanbul u ziyaret etmesi ve saray ressam olarak çal flmas teklifini ald, ancak reddetmek zorunda kald. Fransa n n Milano yu fethetmesi üzerine kenti terk eden Da Vinci, Osmanl Saray na, Fatih in o lu II. Bayezid e mektup yazd ; Sultan dan onu mühendis olarak ifle almas n ve 240 metre geniflli indeki Alt n Boynuz üzerine tek arkl bir köprü yapma iste ini belirtti. Ancak evrensel dehas ne olursa olsun küçük bir talyan cumhuriyetinden gelen bu mühendisten Osmanl Saray fazla etkilenmedi. Da Vinci nin söz konusu mektubu 1952 y l nda Topkap Saray arflivlerinde bulundu. Da Vinci, sanat eserlerinin yan s ra, fizik ve matematik, özellikle mekanik dal nda ça dafl bilimde temel felsefi fikirler öne sürdü ve çizdi. Projelerinin aras nda o dönemlerde hayali dahi mümkün olmayan uçak, helikopter, paraflüt türünden araçlar, yayl - kurmal araba modelleri, köprü tasar mlar ve çeflitli silah modelleri vard.

13 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 13 Mustafa Dinç Azimli bir savaflç Mustafa Dinç ile Ferroli beraberli i, 1 Haziran 1991 y l nda bafllad. Ön muhasebe eleman olarak Ferroli firmas na ad m atan Dinç, bugün Ferroli nin en eski eleman olarak çal flmalar - n sürdürüyor Ordu do umlu Dinç, y llar aras nda sat fl departman nda sat fl destek personeli olarak çal flt den 2004 y l na kadar da stanbul, Ankara, Bursa, Eflkiflehir, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Çorum, Amasya, Karaman, Ni de, Gümüflhane ve Bayburt iller nde sat fl temsilcili i görevini yürüttü y l nda ise yeni aç lan Konya Bölge Müdürlü ü ne geçti. ki buçuk y l bölge müdürlü ü yapt. 10 Kas m 2006 tarihi itibariyle ise Gaziantep de aç l fl yap lan Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü nde bölge müdürü olarak görevlendirildi. Okyanusta seyreden geminin tayfas Dinç, Ferroli; yöneticileri, çal flanlar ve yetkili sat c lar ile s tma - so utma piyasas n n güvenilir, en dinamik ve en h zl büyüyen markas d r, diye düflünüyor. fiair ruhuyla, Ferroli deki çal flma hayat içinde kendisini de okyanusta seyreden geminin tayfas na benzetiyor. Engin bir deniz, büyük f rt nalar ve sakinlik. Sonunda gemi sapa sa lam ve tecrübeler kazanarak k y ya yanaflm flt r 16 y ld r Ferroli de. Gerçek bir Ferroli ba ml s olarak da üstünde Ferroli etiketi olan her fleyi, gözünü k rpmadan sataca n söylüyor. Çünkü markam n kalitesi, servislerimizin gücü her zaman yetkili sat c lar m z, Ferroli müflterilerini ve tabii beni mutlu etmifltir, diyor. Mustafa Dinç, Türkiye ve dünya gündemini takip ediyor, ailesiyle ve özellikle o lu ve k zlar yla vakit geçirmekten hofllan yor, okumaya vakit bulamasa bile kitap sat n al yor, fliir yaz yor, yafll larla sohbet etmekle keyifleniyor. Ömrü, sa l ve performans yeterli oldu u sürece Ferroli ye, flu anda görev yapt Güneydo u Anadolu Bölgesi ndeki yetkili sat c lara ve Ferroli müflterilerine hizmet etmenin kendisi için onur kayna oldu unu söylüyor. Ferroli ailesi iftar yemeklerinde bulufltu Ferroli Türkiye, geleneksel olarak düzenledi i iftar yemeklerini geçti imiz Ramazan ay nda da gerçeklefltirdi. ftar yemekleri kapsam nda Ferroli Türkiye yöneticileriyle yetkili sat c ve yetkili servisleri biraraya geldi. stanbul Avrupa yakas nda, 16 Ekim 2006 tarihinde Eresin Otel de gerçeklefltirilen yeme e 220 kifli; Anadolu yakas nda, 17 Ekim 2006 tarihinde Koza Restaurant ta gerçeklefltirilen yeme e ise 170 kifli kat ld. Ayr ca bölge müdürlü ü bulunan flehirlerde de iftar yemekleri düzenlendi.

14 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 14 ARAMIZA KATILANLAR Eylül ay ndan bugüne dokuz arkadafl m z aram za kat ld, bir arkadafl m z n görevi de iflti. Kendilerine yeni görevlerinde baflar lar diliyoruz. BURAK ÇA LAYAN (Görev de iflikli i) 1989, stanbul do umlu da D.S. Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü nden mezun oldu Temmuz unda Depo Eleman olarak bafllad Ferroli de Kas m da Sat fl Destek Memuru oldu. S BEL ÇULCUO LU 1980, Gaziantep do umlu. Halen A.Ü.Bankac l k ve Muhasebe Bölümü ne devam ediyor. Kas m ay nda Gaziantep Bölge Müdürlü ü nde Sat fl Destek Sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. LEVENT SU 1958, Gelibolu do umlu de E.Ü. Maden Prospektörlü ü Bölümü nden, 1984 de ise D.E.Ü. Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Kas m ay nda Ferroli de Fabrika Müdürü oldu. ERDEM GÖKTEPE 1979, Zonguldak do umlu olan Erdem Göktepe, 2002 de Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nü bitirdi. Ekim ay ndan bu yana Sat fl Sorumlusu olarak Ferroli de. MEHMET AKGÜL 1976, Malatya do umlu da Y.T.Ü. Makine Mühendisli i Bölümü nden, 2006 da ise stanbul Üniversitesi MBA Program ndan mezun oldu. Eylül de Ferroli de Kurumsal Müflteri Sat fl Yöneticisi oldu. HANDE SÖNMEZERLER 1976, stanbul do umlu de Bo aziçi Üniversitesi ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü nü bitirdi. Hande Sönmezerler, Eylül ay itibariyle Genel Müdürlük te Pazarlama Uzman olarak çal flmaya bafllad. ONUR GÜNDO DU 1978, stanbul do umlu da T.Ü. Makine Mühendisli i, 2005 de M.Ü. Uluslararas Kalite Yönetimi MBA Bölümü nden mezun oldu. Ekim ay ndan bu yana zmir Bölge Müdürü olarak Ferroli de. ONUR GÜRBÜZ 1978, Gaziantep do umlu y - l nda Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nü bitirdi. Onur Gürbüz, Ekim ay ndan bu yana Ferroli de Sat fl Sorumlusu olarak çal fl yor. BRAH M ERSÖZ 1974, Batman do umlu. 1996, U.Ü. Makine Mühendisli i Bölümü mezunu de de E.Ü. Makine Mühendisli i Bölümü nde yüksek lisans bitirdi. Kas m da Ferroli de Proje Sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. SAF YE AKfi T 1989, Pazarc k do umlu de smet Pafla Lisesi nden mezun oldu. Aral k ay nda, Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü nde Ofis Eleman olarak çal flmaya bafllad.

15 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 15 Ferroli yetkili ser YAS N Y T Yi it Teknik 14 y ll k teknik servis Ferroli ailemiz gibi Ben temelinden bafllad m bu ifle. Kendimi gelifltirerek stanbul Beykent Üniversitesi Do algaz Makine Bölümü nü bitirdim do umluyum, evliyim. Babam kurdu bu ifli, biz ise gelifltirdik den bu yana Ferroli yetkili servisi olarak faaliyetteyiz. Babam n emekli oldu u 1997 y l ndan bu yana ofisi ben yönetiyorum. Bak rköy ofisimiz Ferroli nin katk lar yla yenilendi. D fl cephe, tabela, iç dizayn, mobilyalar; son derece profesyonel bir görünüm kazand. Çok k sa bir süre önce Esenler de de bir ofis açt k. Teknik personel olarak befl eleman m z, bir de sekreterimiz var. Ferroli nin hem ürünlerinden hem çal flma prensiplerinden gayet memnunuz. fiimdiye kadar ne maddi ne manevi s k nt m z oldu. Bir iflyerinde önce maneviyat önemlidir. Bu flekilde ifl sevilerek yap l r. Gerek yetkili sat c lar ve yetkili servislere yaklafl m aç s ndan, gerekse düzenlenen ve çok büyük etkileri olan aktiviteler aç - s ndan Ferroli ailemiz gibi. Ferroli ürünlerinin ar za düzeyi s f r denecek durumda. Güzel ve sa l kl çal flan cihazlar. Ferroli de yavafl da olsa daima geliflmeler oldu. fiimdi de fabrika kuruluyor. Ürün yelpazesi de ço alaca için ifllerimizde art fl olacakt r. Personel e itimi ve personel art r m ile büyümeye haz rlan yoruz. Bu geliflmeler müflterilerimizin de dikkatini çekiyor. Genelde bilgi almak için yetkili sat c lara gidilir ama kazan lan bu ivmeyle bizden de bilgi almaya gelenler oluyor. Art k müflteriler, Ferroli logosunu gördükleri her yere ilgi gösteriyor; bu da bize avantaj sa l yor. Merkez: Reyhan Sok. 45/1 Yenimahalle Bak rköy / stanbul Tel: / Faks: fiube: Kaz m Karabekir Mah. Beflinci Cad. No: 7 Esenler / stanbul Tel: CENG Z SATILMIfi Özen Is fiube 13 y ll k teknik servis Servis bak m ndan çok öndeyiz, ilk ikiye gireriz 1971, stanbul do umluyum, lise mezunuyum, evliyim ve iki o lum var. Askerden geldikten sonra dükkan açt k. Bu ifli 1989 y l ndan beri yap yorum. Önceleri baflka firmalarla çal flt k ten beri ise Ferroli ile çal fl - yorum; Ferroli nin ilk servisiyim. Bölge baz nda da, eleman baz nda da stanbul daki en büyük Ferroli servisiyim. Zeytinburnu ve Alibeyköy de ofisimiz var. On iki eleman, alt tane de araçla çal fl yoruz. Yap olarak ben biraz tutucu bir insan m. Sahip olduklar ma ba l y md r. Ferroli bize destek verdi. Biz de o destekle bugüne kadar geldik. Bu nedenle Ferroli ye ba l y m. Ferroli hizmeti istiyor ama hizmetin karfl l n da veriyor. fiimdi fabrika da aç lacak. Bu bizim aç m zdan daha iyi olacak. Fabrikan n kurulmas, kurumsallaflma baz nda bizi belli bir seviyeye getirecektir. Ferroli kurumsallafl yor; servislerin de ayn flekilde kurumsallaflmas n istiyorum. fiirketin kãr marj n n artmas bizim de kãr marj m z n

16 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 16 r vislerini tan yoruz artmas demek. Fabrikan n faaliyete geçmesiyle daha iyi hizmet vermeye bafllayaca z. Müflteri memnuniyeti için elimizden geleni yap yoruz ama hizmette s n r yok. Yeni gelen cihazlar daha iyi ö renip e itimlerimizi al - yoruz. Ferroli ürünleri genellikle standartt r. Kalite bak m ndan ilk üçe girer. Servis bak m ndan da çok öndeyiz, ilk ikiye gireriz. Parça ve stok bak m ndan ise Türkiye flartlar ndaki di er firmalara göre öndeyiz. flin en keyifli yan, sezon bafllang c ndaki yo unluk. O yo unluktaki mücadele hofluma gidiyor. Ferroli ile paslaflarak çok iyi fleyler yap yoruz. Merkez: Yefliltepe Mah. 57/ 4 Sok. NoB: 22/B Zeytinburnu / stanbul Tel: / Faks: fiube: Ç rç r Mah. Zuhal Sok. 24/A Alibeyköy / stanbul Tel: / Faks: CEMAL TURAN Is n Mühendislik ve Taahhüt LTD. fit. 11 y ll k yetkili servis Ferroli dünyada tek firma olma yolunda 1960 do umluyum. lk ve orta ö renimimi Ankara da tamamlad ktan sonra Y ld z Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ni bitirdim. Çal flma hayat ma ö rencilik y llar mda bafllad m. Evliyim ve üç yafl nda bir k z m var. Do algaz n stanbul a gelmesiyle birlikte taahhüt ifllerine girmeye karar verdik. Üç ortak olarak Ferroli bayili ine Üsküdar, Ba larbafl nda bafllad k. Sonralar cihazlar n ar zalar yla da ilgilendik de ortakl ktan ayr larak Is n Mühendislik i kurdum. K sa bir süre sonra da dönemin merkez servis müdürünün önerisi ile Vektör Teknik ad yla Ferroli yetkili servisi olarak Ferroli ile olan iflbirli imi sürdürdüm. Ard ndan taahhüt ifllerini b rakarak Is n Teknik ismiyle sadece yetkili servis olarak Ferroli ile olan birlikteli imizi bugüne kadar getirdim. Türkiye de do algaz sektöründe bir k yaslama yapt - m zaman Ferroli cihazlar n n mühendislik, kalite, ekonomi ve dizayn aç s ndan üstün özelliklere sahip oldu- unu görüyorum. Ferroli sürekli yenilikler yaratarak teknolojisini en üst seviyelerde tutmaya çal fl yor. Bu anlamda bence bugün ve gelecekte yapaca yat r mlar ile dünyada tek firma olma yolunda ilerliyor. Hizmet anlam nda di er firmalara bakt m zaman biz Ferroli servisleri kadar özverili çal flan firma servisi göremiyorum. Bir mal n pazarlama stratejisi önemli, ancak pazarlaman n art k olmazsa olmazlar n n en bafl nda sat fl sonras hizmetler geliyor. Bizim yapt m z da iflte tam bu: Bu iki unsuru; pazarlama ve sat fl sonras hizmetleri, ürün kalitesi ile ayn düzeye getiren firmalar bence pazarda sa lam bir isim olarak yer al yorlar. Gerek merkez servis, gerekse bizler bir sinerji oluflturmal y z. Etik, ilkeli ve güven üzerine bir anlay fl infla etmeliyiz. Servisler birer tüccar olarak de il de, bir aile üyesi olarak de erlendirilmeli. En önemli sorunumuz yaz aylar ndaki at ll k. Ferroli nin Düzce de fabrika kurmas elbette iyi; rekabet flans n ve sat fllar art raca kesin. Bafl büyükyolu, Ergin Sok: No: 12 çerenköy-kad köy / stanbul Tel / Faks: Yetkili sat c lara ve yetkili servislere ça r Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi iseniz ve Ferroli Life da yer almak isterseniz mektuplar n z, maillerinizi, foto raflar n z bekliyoruz. Sa lam Fikir Sok. Esen Palas Apt. No: 2 B Daire: 5 Esentepe/ stanbul Tel: Faks:

17 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 17 Posta Ekonomik Çözüm Vatan Milliyet Do algaz Mimarl k Dekorasyon Arromento Mimarl k Para Dünya nflaat Gaziantep Zafer Hi-Tech Yap Malzeme

18 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 18 BULMACA Soldan Sa a: 1 Bir televizyon dizisi. 2 Baflka. Tiyatroda akflam gösterimi. De nek. Arap abecesinde bir harf. 3 Bir pirinç yeme i. Üst ün karfl t. Sallanma arac. 4 Birden, ans z n. Bir haber ajans n n k saltmas. Be enme, takdir etme anlam nda bir söz. Eski dilde su. 5 Britanya y Fransa dan ay ran su geçidi. Ayl k. 6 Eski dilde yemek. Bir kümes hayvan. Bir nota. Çizgi. Hollanda Kraliyet Hava Yollar. 7 Yafl t. Genelde uçak ve gemilerde bulunan ve dalga yayarak nesne yeri saptayan alet. Anlaflma, sözleflme. 8 K rm z. Çare. çinde yaflan lan konut. En k sa zaman birimi. Ar n n balmumundan yapt alt gen. 9 Cennet bahçesi. Notada durak. Gücü yeten, iktidar sahibi. 10 Büyük su kitlesi. Güvenilir. Anlay fl, kavray fl üstünlü ü, dirayet. 11 Bir besin maddesi. fl dal ; bölüm. Köle. Bilim. Yukar dan Afla ya: 1 Gülleriyle ünlü ilimiz. Fikir. 2 hanet eden. Kiraya verilen mülk. 3 Ahmet Kaya n n, Marlene Dietrich sesiyle ünlenen Alman flark s na at fta bulunan flark s :... Türküsü. 4 Mesafe. Lakin, fakat. Tertemiz. 5 Kedisiyle ünlü bir ilimiz. Hangi fley? anlam nda soru. Bir harfin okunuflu. 6 Ak l. Tutkulu sevgi. Kuzu sesi. 7 Kâ t oyunlar nda papaz. Genifl olmayan. Duvar, engel. 8 Dili tutulmufl, dilsiz. Üzme, s k nt verme. nek sesi. 9 Geriye kalan, fazlal k olan. Sembolü Fe olan maden. 10 Bir nota. Eski M s r da hükümdar unvan. 11 Cumhurbaflkan m z n soyad. 12 Bir rk. Düflünmeden at lan. 13 kinci derecede olan. Ev. 14 Mecazi olarak: Al flmak. A aç kolu. 15 Eski dilde ekmek. Yo un kar ya fl. 16 Kumla kirecin kar flt r lmas yla elde edilen saydam, kolay k r lan madde. Mesle i dikifl dikmek olan. 17 Kör. Beyaz. Bir organ m z. 18 Bütünleme. Yeni olmayan. 19 flaret, alamet. Üstesinden gelmek, geride b rakmak. Amerikyum un simgesi. ÖDÜL: SMILE KLIMA 9000 Bulmacay çözüp afla daki faks numaras na gönderen ilk Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi bir adet Smile Klima 9000 kazanacak. Faks: Geçen say n n çözümü Geçen say n n kazanan Ankara yetkili sat c s Y lmaz Mühendislik Do algaz dan Resul Y lmaz oldu.

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı