İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU. 3. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5. C- Fiziksel Kaynaklar. 11. A- Temel Politika ve Öncelikler. 26

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU. 3. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5. C- Fiziksel Kaynaklar. 11. A- Temel Politika ve Öncelikler. 26"

Transkript

1

2

3 İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5 B- Teşkilat Yapısı. 9 C- Fiziksel lar. 11 D- İnsan ları 22 E- Diğer Hususlar. 26 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler. 26 B- Amaç ve Hedefler (Misyon-Vizyon). 27 C- Performans Hedef ve Göstergeler. 46 D- İdarenin Toplam 410 III- EKLER A-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Tablosu.. 426

4 2

5 BAŞKAN SUNUŞU Büyükşehir Belediye Meclis imizin Değerli Üyeleri; Binlerce yıllık geleneksel değerleriyle geleceğe yürüyen Bursa, Büyükşehir Belediyesinin yeniden inşa projesi kapsamında değişerek gelişimini sürdürmektedir. Bursa ya hizmette sürekli yükselttiğimiz kalite anlayışımız şehrimizin yaşanılabilirliğini artırmakta, öncülük ve örneklik konumumuzu güçlendirmektedir. Geniş bir yelpazeye yayılan yatırım ağımızla dünya şehri Bursa hedefine doğru ilerliyoruz. Bursa mızın tüm özellikleriyle birlikte markalaşabilmesi için yatırımlarımızı Büyükşehir sınırlarındaki bütün ilçelerimize yayarak, şehrimizi her köşesiyle birlikte kalkındırma çabası içindeyiz. Amacımız her vatandaşımızın hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanabilmesini sağlamaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak, kenti ilgilendiren tüm sorunların çözümü noktasında rol alıyoruz. Bugüne kadar ikinci planda kalan kentin tüm dinamizmi Büyükşehir Belediyesi nin projeleriyle harekete geçti. Artık Bursa, Büyükşehir projeleriyle yön bulan bir kent oldu. Beklentileri boşa çıkarmayacak bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaşım yatırımları başta olmak üzere, Tarihi Mirası koruma ve geleceğe taşıma projelerinden spor yatırımlarına, çevre yatırımlarından altyapı çalışmalarına kadar birçok alanda başlattığımız projeleri bir bir tamamlayıp halkımızın hizmetine açıyoruz. Bu anlamda 2012 yılını da dolu dolu geçirdik yılı Performans Esaslı Bütçemiz; TL si personel giderlerine, TL si sosyal güvenlik ve devlet pirimi giderlerine, TL si mal ve hizmet alım giderlerine, TL si faiz giderlerine, TL si cari transferlere, TL si sermaye giderlerine, TL si sermaye transferlerine, TL si yedek ödenekle toplamda TL ye tekabül etmektedir. Ürettiğimiz projeler, yaptığımız yatırımlar Bursa yı bütün değerleriyle birlikte canlı, dinamik ve yaşayan bir kent konumuna taşıyacaktır. Bursa nın her köşesinde hemşehrilerimiz, insan merkezli, kucaklayan ve kuşatan belediyecilik anlayışımızın hayat bulmasına ortak olmaktadır. Destekleriyle bizlere güç veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Recep ALTEPE Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 3

6 4

7 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanununun 14 maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel görev ve sorumlulukları şunlardır: 1. sınırlarında yer alan ilçe belediyelerinin görüşlerini alarak nin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. 2. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Bursa Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. 3. içindeki belediyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek. 4. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. 5. Kanunlarla ne verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 6. tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine nin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek. 7. Belediye Kanununun 68 ve 722. maddelerindeki yetkileri kullanmak. 8. Bursa Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak, koordine etmek ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kanunlar tarafından belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak. 9. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek. 5

8 10. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak. 11. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak. 12. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. 13. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak. 14. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak ya da yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurulmasını teşvik etmek ve işletmek. 15. Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak. 16. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. 17. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek. 18. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. 19. Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak. 20. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, bunlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Bursa Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül vermek. 21. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. 22. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. 6

9 23. Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek. 24. Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. 25. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak. 26. Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. 27. Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 28. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. 29. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek. 30. İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. 31. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. 32. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. 33. Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü 7

10 bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığının görüşünü alır. 34. Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. 35. Büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. 36. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 37. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. 8

11 38. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. B- Teşkilat Yapısı Genel Yönetim Yapısı Belediye Başkanı 1 Belediye Meclisi 45 üye Belediye Encümeni 10 üye Belediye Başkan Vekili 1 Genel Sekreter 1 Başkan Danışmanı 5 Genel Sekreter Yardımcısı 3 Teftiş Kurulu Başkanı 1 Hukuk Müşaviri 1 İç Denetçi 2 Daire Başkanlıkları 19 Şube Müdürlükleri 64 Sivil Savunma Uzmanı 1 Genel Müdürlük 1 Belediye Şirketleri 7 9

12 Organizasyon Şeması BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI Danışmanlar Teftiş Kurulu Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliği İç Denetim Arge Şb.Md.lüğü Özel Kalem Md.lüğü YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETER Kararlar Şb. Md.lüğü Yazı İşleri Şb. Md.lüğü Yerel Gündem Şb. Md.lüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.lüğü Protokol ve Dış İlişkiler Şb. Md.lüğü GENEL SEKRETER YARDIMCISI (1) GENEL SEKRETER YARDIMCISI (2) GENEL SEKRETER YARDIMCISI (3) SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Veteriner Hizmetleri Şb. Md.lüğü Hayvanat Bahçesi Şb. Md.lüğü Sağlık İşleri Şb. Md.lüğü İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yangın Önelem Şb. Md.lüğü Müdahale Şb. Md.lüğü AKOM Şb. Md.lüğü ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Zabıta Şb. Md.lüğü (İdari) Zabıta Şb. Md.lüğü (Denetim) KAYNAK GELİŞTİRME ve İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hal Şb. Md.lüğü Kiralar ve İştirakler Şb. Md.lüğü İlan ve Reklam Şb. Md.lüğü KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kültür Şb. Md.lüğü Kütüphane Müzeler Şb. Md.lüğü Orkestra Şb. Md.lüğü Sosyal İşler Şb. Md.lüğü SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mezarlıklar Şb. Md.lüğü Huzurevi Şb. Md.lüğü Sosyal Hizmetler Şb. Md.lüğü Engelliler Şb. Md.lüğü Sivil Savunma Uzmanlığı FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Şb. Md.lüğü Yol Bakım Onarım Şb. Md.lüğü Altyapı Koordinasyon Şb. Md.lüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İmar Uygulama Şb. Md.lüğü Şehir Planlama Şb. Md.lüğü Yapı Kontrol Şb. Md.lüğü ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Etüd Proje Şb. Md.lüğü AB İlişkileri Şb. Md.lüğü Tarihi Kültürel Miras Şb. Md.lüğü DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Makine İşletme Şb. Md.lüğü Satınalma Şb. Md.lüğü Ayniyat Şb. Md.lüğü İhale Şartname Hazırlama Şb. Md.lüğü Güvenlik Şb. Md.lüğü DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kent Estetiği Şb. Md.lüğü Kentsel Dönüşüm Şb. Md.lüğü İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnsan ları Şb. Md.lüğü Eğitim Şb. Md.lüğü Maaş Şb. Md.lüğü İdari İşler Şb. Md.lüğü ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çevre Koruma Şb. Md.lüğü Çevre Kontrol Şb. Md.lüğü Park ve Bahçeler Şb. Md.lüğü ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım ve Koordinasyon Şb. Md.lüğü Toplu Taşıma Şb. Md.lüğü Teleferik Şb. Md.lüğü Trafik Şb. Md.lüğü RAYLI İSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Raylı Sistemler Planlama Şb.Md.lüğü Raylı Sistemler Yapım Şb.Md.lüğü MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Giderler Şb. Md.lüğü Gelirler Şb. Md.lüğü Bütçe ve Finansman Şb. Md.lüğü Mali Kontrol Şb. Md.lüğü Strateji Geliştirme Şb. Md.lüğü EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Şb. Md.lüğü Harita Şb. Md.lüğü BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Şb. Md.lüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb. Md.lüğü 10

13 C- Fiziksel lar Büyükşehir Belediyesine Ait Hizmet Binaları S.NO BİNA ADI 1 Eski Zabıta Hizmet Binası 2 Tayyare Kültür Merkezi 3 Şehir Kütüphanesi-Kütüphane Şube Müdürlüğü Hizmet Binası 4 Büyükşehir Belediyesi Tarihi Hizmet Binası 5 Sosyal Hizmetler Hizmet Binası (Heykel Buski Tahsilat Üstü) 6 Kent Müzesi Hizmet Binası 7 Şehbenderler Kütüphanesi Hizmet Binası 8 Makine İşletme Şube Müdürlüğü Demirtaş Atölyeleri Hizmet Binası 9 Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şb. Md. Atölyeleri Hizmet Binası 10 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası 11 Acemler A Blok Hizmet Binası 12 Acemler B Blok Hizmet Binası 13 Yeni Zabıta Hizmet Binası 14 Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Hizmet Binası 15 Hünkar Köşkü Hizmet Binası 16 Belediye Spor Hizmet Binası 17 Çekirge Başkanlık Konutu Binası 18 Hamitler Çocuk Eğitim Merkezi Binası 19 Busmek Alacahırka Kadın Eğitim Merkezi Hizmet Binası 20 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Hizmet Binası 21 Hamitler Kent Çöplüğü Katı Atık Hizmet Binası 22 Hukuk Müşavirliği Hizmet Binası 23 Karagöz Evi Hizmet Binası 24 Gençosman İtfaiye Hizmet Binası 25 Zafer İtfaiye Hizmet Binası 26 Işıklar İtfaiye Hizmet Binası 27 İhsaniye İtfaiye Hizmet Binası 28 Mimarsinan İtfaiye Hizmet Binası 29 Küçükbalıklı İtfaiye Hizmet Binası 30 Kestel İtfaiye Hizmet Binası 31 Gürsu İtfaiye Hizmet Binası 32 Gemlik İtfaiye Hizmet Binası 33 Küçükkumla İtfaiye Hizmet Binası 34 Mudanya İtfaiye Hizmet Binası 35 Yeni Hal İtfaiye Hizmet Binası 36 Yıldırım İtfaiye Hizmet Binası 37 Demirtaş İtfaiye Hizmet Binası 38 Küçüksanayi İtfaiye Hizmet Binası 39 Veteriner Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çevre Yerleşkesi 11

14 40 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binaları ve Atölyeler 41 Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Atölyeler 42 Hal Şube Müdürlüğü Hikmet Şahin Kent Hali Hizmet Binaları 43 Hal Şube Müdürlüğü Gürsu Hal Hizmet Binası 44 Huzurevi Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları 45 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları 46 Teleferik İşletmesi Şube Mdürlüğü Hizmet Binaları 47 Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası 48 Kadın Sığınma Evi Hizmet Binası 49 Merinos Kongre Kültür Merkezi 50 Gemlik Terminali 51 Busmek Başaran Kurs Merkezi 52 Busmek Hocataşkın Kurs Merkezi 53 Çiftehavuzlar Spor Kompleksi 54 Atıcılar Mahallesi Hizmet Binası 55 Belediye Vatan SporTesisleri Hizmet Binası 56 Emirsultan Eski Gasilhane Bölgesi Belediye Hizmet Binası Büyükşehir Belediyesine Ait Lojman Dağılımı S.No LOJMAN TİPİ Sayısı 1 Özel Tahsisli Lojman 1 2 Göreve Tahsisli Lojmanlar 36 3 Sıra Tahsisli Lojmanlar Hizmete Tahsisli Lojmanlar 5 5 Buski Genel Müdürlüğüne Tahsisli Lojmanlar 18 6 Yıldırım Belediyesine Tahsisli Lojmanlar 8 7 Osmangazi Belediyesine Tahsisli Lojmanlar 4 8 Misafirhane Olarak Kullanılan Lojmanlar 3 9 Gençlik Ve Spor İl Md.'ne Tahsisli Lojman 1 TOPLAM

15 Bilişim Envanter Listesi S.No CİHAZ TİPİ Cihaz Sayısı 1 Fotokopi Makinesi 78 2 Faks Makinesi Video Kamera 71 4 Fotoğraf Makinesi Projeksiyon Cihazı Ses kayıt cihazı 25 7 GPS cihazı 50 8 Mesafe ölçme cihazı 14 9 Topeks cihazı 1 10 TV Yazıcı Tarayıcı Navigasyon Baskı makinesi 2 15 Telsiz telefon DVD Player DVD Kaydedici 1 18 Telefon santrali 89 13

16 Network Alt Yapısı Büyükşehir nin Bilgi İşlem Merkezine bağlantısı için Türk Telekomun G.SHDSL ve Metroethernet ve Belediyemizin F/O altyapısı kullanılmaktadır. Bu kapsamda 20 nokta G.SHDSL, 3 nokta Metroethernet 39 nokta kendi Fiber Optik kablolarımız ile Bilgi İşlem Merkezi ne bağlanmıştır. Acemler ve Heykel kampüsleri başta olmak üzere birçok noktada ise LAN yapılanması mevcuttur. Acemler kampusü, Heykel kampusü, Fen İşleri Dairesi Kampüsü, Demirtaş Atölyeleri, Çukurca Park Bahçeler tesislerindeki binalar arasında Fiber optik bağlantı bulunmaktadır. Bursa genelindeki belediye birimlerin tamamına yakınına çekilmiş fiber optik kablo altyapısı mevcuttur. Bu birimlerden Botanik Park, Teleferik İşletmesi, Pınarbaşı Mezarlığı, Alacahırka Mezarlığı, Işıklar İtfaiyesi, Yıldırım İtfaiyesi, Hamitler Mezarlığı, Gönül Dostları, Ahmet Paşa Mezarlığı, Kültürpark Zabıta Karakolu, Baruthane Mezarlığı, Yıldırım Mezarlık Birimi, Demirtaş İtfaiyesi, Siteler Hareket Amirliği, Hayvanat Bahçesi, Park Bahçeler, AKOM, Makine İkmal Dem. Atölyeleri, Sosyal Hizmetler, Kent Müzesi, Şehbenderler Konağı, Huzur Evi, Zafer İtfaiyesi, İhsaniye İtfaiyesi, Kadın Sığınma Evi, Küçük Sanayi İtfaiyesi, Fen İşleri, Çocuk Merkezi, Hamitler Çöplüğü, Kütüphane, Sağlık İşleri, Burulaş, Karagöz Müzesi, Genç Osman İtfaiyesi, Tarihi Bina, TKM, Paso Servisi, Merinos, Otobüs Terminali toplam 39 adet nokta bu fiber optik altyapıyı aktif olarak kullanır haldedirler. Muhtelif yerlere (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu İnşaatı iç/dış, Heykel) canlı yayın kameraları kurulmuş ve internet üzerinden yayın yapılmaktadır. Tüm binalarımızın Network aktif cihazları yenilenmiş olup her katta ayrı bir aktif cihaz ve her binada ise ayrı bir toplama cihazı yapılandırılmıştır. Sistem odasında Network ana omurga kabini ve switcleri yedekli olarak bulunmaktadır. Network yedekliliği ve yedek sistem odası mevcuttur. İnternet, Web, Sistem ve Sistem Güvenliği Mbps hızlı Metroethernet üzerinden internet erişimi mevcuttur. Web Sitesi ve e-posta hizmetleri kendi sunucularımızdan sunulmakta, Tüm kullanıcıların internet erişim imkanı bulunmaktadır adet kullanıcı ve e postası mevcuttur 3 adet Sunucu kabini bulunmaktadır. Bu kabinlerde Blade sunucular kullanılmaktadır. Ayrıca bir başka kabinde de rack tipi sunucular bulunmaktadır. Kritik görevlerdeki sunucular yedekli olarak tasarlanmıştır. Veriler için SAN kullanılmaktadır. Otomatik yedekleme sistemi bulunmaktadır. Sistem odasında, Otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi, iris tanıma giriş sistemi, kamera izleme sistemi, yedekli kesintisiz güç kaynağı sistemi, yedekli ve paralel çalışan klima sistemi, iç ortamın sıcaklık ve neminin takip edildiği sistemler bulunmaktadır. Kurumsal Antivirüs ile ağ yapısında bulunan bilgisayar ve sunucular kontrol edilmektedir. Microsoft ürünlerinden lisanslı olarak ; Forefront Threat Management Gateway (TMG) Forefront End Point Protection SharePoint Server 2010 System Center Family

17 Team Foundation Server 2010 Exchange Server 2010 MS Office 2003/2007/2010 kullanılmaktadır. Kurum içi elektronik haberleşme(e posta, anlık mesajlaşma, ) altyapısı mevcuttur. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Tayyare Kültür Merkezi ve Balibey Hanı nda vatandaşın kullanımına açık Kablosuz ve güvenli İnternet erişim imkanı bulunmaktadır. 6 adet Mezarlık bölgesi girişinde Kiosklar üzerinden çalışan Vatandaşa açık Mezarlık Bilgi Sistemi bulunmaktadır. Vatandaşa internet üzerinden aşağıdaki elektronik hizmetler sunulmaktadır.; o Borç Sorgulama o Evrak Takibi o Kütüphane Kitap Sorgulama o Seyahat Kartı Sorgulama o Nöbetçi Eczaneler o Kent İçi Ulaşım Ağı o Bursa Kent Haritası o Bursa Zemin Haritası o Buski E-Ödeme o Mezarlık Bilgi Sistemi o Hal Fiyatları (Günlük) o Hava Kalitesi o BUSMEK Online Kayıt o Özel Okullar ve Dershaneler için veri Girişi o Personel Bordro Takibi o Mühendis, Mimar, Müteahhit ve Sürveyan Kayıtları o Mühendis, Mimar, Müteahhit ve Sürveyan Kayıtları (İlçe Belediyeleri) o İmar Planı Değişiklikleri İnternet üzerinden yoluyla şikayet öneri ve katkıda alınmaktadır. Bu şikayateler e- belediye yazılımına otomatik olarak işlenmekte ve yine şikayet sahibine yoluyla bilgi gönderilmektedir. İnternet üzerinden yapılan e Belediyecilik işlemleri için Güvenlik Sertifikası kullanılmaktadır. Uludağ Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında aktif Öğretim görevlisi ve öğrenci kayıtlarının sorgulanması web servisi vasıtası ile yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında aktif Öğretmen ve öğrenci kayıtlarının sorgulanması web servisi vasıtası ile yapılmaktadır. e-belediye Uygulaması Ulaşım bilgi Sistemi Seyahat Kartları bölümünde indirimli kart alan milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda olmayan özel okul ve dershanelerin ancak indirimli kart alma hakkı olan öğretmen ve öğrencilerden belge istemeden işlem yapılabilmesi için ilgili kurumlardan bilgisayar ortamında alınan aktif öğretmen ve öğrenci listeleri e belediye Seyahat kart sorgulama sistemine dahil edildi. https://ebelediye.bursa.bel.tr/kurumlistesi.asp adresinden sorgulanabilmektedir. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları nda (BUSMEK) eğitim dönemi için e belediye içerisinden kayıt alınması ve yönetilebilmesi için program 15

18 hazırlanmış ve kullanılmaktadır. https://e-belediye.bursa.bel.tr/busmek/ web adresinden kullanıma devam edildi. E-Belediye kapsamında üst düzey yöneticilerine yönelik ayrı bir modül hazırlanmıştır. BURULAŞ BUSKİ ve Özel Okul Dershaneler ile entegrasyon sağlanarak veri paylaşımı yapılmaktadır. e-belediye Uygulaması Ulaşım bilgi Sistemi Seyahat Kartları bölümünde indirimli kart alan Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullarda olmayan ancak indirimli kart alma hakkı olan öğretmen ve öğrencilerden belge istemeden işlem yapılabilmesi için kurumların kullanacağı bir ara yüz (https://e-belediye.bursa.bel.tr/okulbilgileri/)hazırlandı. Protokol imzalayan kurumlara sistem kullanıma açılmıştır. 16

19 Mobil Belediyecilik Uygulamayası bulunmaktadır. Bu amaçla mobil.bursa.bel.tr adresimiz aktif edilmiştir. GÜNCEL HABERLER GÜNCEL DUYURULAR KENT İÇİ ULAŞIM EVRAK TAKİBİ İSTEK-ŞİKAYET GÜNCEL İHALELER ACİL TELEFONLAR HAL FİYATLARI NÖBETÇİ ECZANELER GÜNCEL ETKİNLİKLER İnteraktif SMS altyapısı bulunmakta, bu altyapı ile Vatandaşla a kısa mesaj atarak; Borç Sorgulayabilir, evrağını sorgulayabilir, kurum kaydını sorgulayabilir, kütüphane üyeliğini sorgulayabilir, cenaze defin yerini sorgulayabilir, şikayet gönderebilir, şikayetin durumunu sorgulayabilir, su borcunu sorgulayabilir, seyahat kartının durumunu sorgulayabilir, huzurevi sakinini sorgulayabilir. Bu sorgulamalara yine kısa mesaj yoluyla otomatik cevap gönderilmektedir. Yine kısa mesaj yoluyla Mükelleflerimizin borçları son ödeme gününden önce kendilerine hatırlatılmaktadır. Seyahat kartının varsa cezasının durumu, kütüphane üyeliğinin bitiş tarihi otomatik olarak ilgililere hatırlatılmaktadır. Kısa mesaj yoluyla Cenaze defini sonrası yakınlarına taziye mesajı otomatik olarak gönderilmektedir. Kurum içinde Bilgi Portalı kullanılmaktadır. Bursa Şehir İçi Otobüs hatları, durak ve güzergah bilgileri içeren bulunduğunuz konuma en yakın durak, BUKART bayii haritada gösterilebilen, duraktan geçecek hatlar zamanlarıyla gösterilmektedir. Durak, hat, mahalle veya cadde sorgulaması da yapılabiliyor. 17

20 Veritabanı Ve Yazılım Alt Yapısı Yazılım platformu olarak yerel uygulamalarda MS Visual Basic, ASP,.NET kullanılmaktadır Veritabanı olarak ise yerel uygulamalarda Access, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Oracle kullanılmaktadır. E Belediye Yazılımında MS SQL 2008 veritabanı üzerinde Microsoft Visual Studio yazılım platformu kullanılmaktadır. Microsoft Forefront End Point Protection Kurumsal Antivirüs programı olarak kullanılmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı na bağlı birimlerin günlük iş ve işlemlerinin yürütülmesi sırasında birbirleri ile entegre olan 31 modülden oluşan. E-Belediye yazılımı kullanılmaktadır. Otomatik Yedek alma yazılımı bulunmaktadır. E-Belediye Uygulamaları Devlet Planlama Teşkilatı (Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı) tarafından yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında sürdürülen ve kurum ölçeğinde kurum iç süreç ve yapılanmasının yenilenmesi, gözden geçirilmesi imkânı da sağlayacak olan e belediye olarak nitelendirilen e-belediye Yazılım Projesi başlatılmıştır. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu"nda belirtilen esaslara göre hazırlanmış ve yürütülmüştür. Belediye Projesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi nin günlük iş ve işlemlerini yürütmesi yanında Vatandaş, (G2C- Government To Citizen/Kamu Vatandaş İlişkisi) etkileşimi yanı sıra diğer Kamu Kurum ve kuruluşları (G2G- Government To Government/Kamu Kamu İlişkisi), özel sektör (G2B- Government To Bussiness/Kamu Özel Sektör İlişkisi) ile etkileşimin de sağlanacağı 31 adet modülden oluşmuştur. Süreç içerisinde yeni modül ve mevcut modüller üzerinde geliştirmeler yapılmaktadır. 18

21 No Modül Adı No Modül Adı 1 Personel ve Maaş Bilgi Sistemi 16 Mezarlık Bilgi Sistemi 2 Malzeme ve Demirbaş Yönetimi Bilgi Sistemi 17 Basın ve Halkla İlişkiler Bilgi Sistemi 3 Bakım Yönetim Bilgi Sistemi 18 Kültürel Faaliyetler Bilgi Sistemi 4 Proje Yönetimi Bilgi Sistemi 19 Protokol ve Dış İlişkiler Bilgi Sistemi 5 Hukuk İşleri Bilgi Sistemi 20 Ulaşım Bilgi Sistemi 6 Satınalma ve İhale Yönetim Bilgi Sistemi 21 İtfaiye ve Acil Durum Bilgi Sistemi 7 Sağlık Bilgi Sistemi 22 Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi 8 Çevre Yönetimi Bilgi Sistemi 23 İşletmeler ve İştirakler Bilgi Sistemi 9 Denetim Bilgi Sistemi 24 Planlama ve İmar Bilgi Sistemi 10 Encümen ve Meclis Yönetimi 25 Hizmet Masası 11 Evrak Bilgi Sistemi 26 Yerel Gündem21 12 Fen İşleri Bilgi Sistemi 27 Ajanda ve Randevu Takip Sistemi 13 Emlak İstimlak İşleri Bilgi Sistemi 28 Arşiv Bilgi Sistemi 14 Kütüphane Bilgi Sistemi 29 Bilgi İşlem Yönetimi 15 Hal Yönetimi Bilgi Sistemi 30 Süreç Yönetimi ve Kalite Sistemi 31 Engelli Hizmetleri Bilgi Sistemi Donanım Alt Yapısı Muhtelif birimlerde 1476 adet bilgisayar, 200 adet notebook, 13 netbook bulunmaktadır. 13 Bilgisayar bulunan bir bilgisayarlı eğitim salonu bulunmaktadır. Seminer ve toplantı salonlarında projeksiyon ve perde altyapısına mevcuttur. 641 adet yazıcı ve 124 adet tarayıcı bulunmaktadır. 14 adet plotter cihazı bulunmaktadır. AKOM toplantı salonunda seslendirme sistemi ve uydu tv dağıtım sistemi mevcuttur. Başkanlık binalarımızda, bazı hizmet binalarımız ve belediye lojmanların bir kısmında Uydu TV/kablolu TV dağıtım sistemleri bulunmaktadır. Balıbey Hanında Kablosuz müşteri sipariş sistemi bulunmaktadır. Heykel meydan, Tophane meydan, TKM, AKOM ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı Ulaşım Hareket memurluklarında Dijital saat ve sıcaklık sistemi bulunmaktadır. Heykel Başkanlık binası girişi ve Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü seralar girişlinde uzaktan kumandalı bariyer sistemleri bulunmaktadır. Haberleşme Telsiz Haberleşme Sistemleri VHF-FM Kara Telsiz Haberleşme sistemi kullanılmaktadır. Bu kapsamda Ruhsatı Belediye Başkanlığımıza ait olan 3 Adet Röle kanalı ve 3 Adet de Simpleks kanal frekansımız vardır. 589 Telsiz Cihazı, 4 adet röle bulunmaktadır. 19

Bursa Büyükşehir Belediyesi RAPORU 2013 YILI FAALİYET. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

Bursa Büyükşehir Belediyesi RAPORU 2013 YILI FAALİYET. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İmar Uygulama Şube Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İmar Uygulama 2013 YILI Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu 1 2013 2013 YILI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri;

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Öncelikle Yerel Kalkınma Hamlesi ni başlattığımız 2004 yılından bu yana geçen süre zarfında, Bursa nın geleceğinin inşası için eleştiri ve önerileriyle

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 Yılı Performans Programı Yayına Hazırlık ve Baskı: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M.

Detaylı

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BüyükşehirBelediyesiAntalyaBüyükş ehirbelediyesiantalyabüyükşehirbel ediyesiantalyabüyükşehirbelediyesi AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı 2014 Performans Programı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I BAŞKANDAN... II I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C.

Detaylı

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 6 BAŞKANIN SUNUŞU... 7 1- GENEL BİLGİLER... 7 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 9 B- TEŞKİLAT YAPISI... 17 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR... 19 D- İNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. B. Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. B. Teşkilat Yapısı... I İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C. Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Adres Telefon Faks E-posta Web Ordu Büyükşehir Belediyesi Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı

Detaylı

"Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa

Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa "Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler 13 1.2.1. Fiziksel Yapı 13 1.2.2. Teşkilat Yapısı 16 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 08 Fiziksel Kaynaklar 13 Örgüt Yapısı 14 Organizasyon Şeması 15 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler 16 Mali Hizmetler

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2007 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER Misyon, Vizyon, İlkeler.. 1 Genel Bilgiler...... 2 Kurumsal Yapı.. 3 Mali Durum.. 9 Hizmet Binaları. 11 Personel. 12 Araç Envanteri.

Detaylı

Faaliyet Raporu 2012

Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Güngören Belediyesi 2012 Faaliyet Raporu 2012 3 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 4 Güngören Belediyesi ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2012 5 RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN 6 Güngören

Detaylı

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Diyarbakır binlerce yıl boyunca yaşamın kesintisiz devam ettiği, bu süreç boyunca farklı dinleri, kültürleri ve uygarlıkları bağrında

Detaylı

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI @2014 ii iii İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUŞU...1 2. GENEL SEKRETERİN SUNUŞU...2 3. STRATEJİKPLAN NEDİR ve UYGULANAN YÖNTEM.....3 3.1 Yasal Dayanak...4

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYESİ

T.C. MANİSA BELEDİYESİ T.C. MANİSA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz Manisa Belediyesi-2014 Yılı Performans

Detaylı

Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri 12 Mamak Belediyesi Abdullah ARSLAN (Ak Parti) Adem AVAN (Ak Parti) Ahmet GÜZEL (Ak Parti) Ali FERHAN (Ak Parti) Aydın DEMİR (Ak Parti) Baki YALÇINKAYA (Ak Parti) Davut ERDEM

Detaylı

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUNUŞ Binlerce yıllık tarihsel bir birikime ve sürekliliğe sahip olan Diyarbakır, geçmişin kültür, sanat, ticaret ve turizm merkezi olma iddiasını bugün de sürdürmektedir. Gücünü

Detaylı

İdare Faaliyet Raporu

İdare Faaliyet Raporu 201 İdare Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler Müdürlüğü Mart 2012 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler... 7 A- Misyon ve Vizyon... 8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr Hazırlayan Grafik Tasarım Baskı Arşiv : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü : İlke Ajans www.ilkeajans.com : Şan Ofset : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Misyon ve Vizyon...3 Üst Yönetici Sunuşu...4

İÇİNDEKİLER. Misyon ve Vizyon...3 Üst Yönetici Sunuşu...4 1 İÇİNDEKİLER Misyon ve Vizyon...3 Üst Yönetici Sunuşu...4 BÖLÜM I-Genel Bilgiler...5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 B- İdareye İlişkin Bilgiler...8 1- Fiziksel Yapı...8 2- Örgüt Yapısı...8 3- Bilgi

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ SUNUŞ Eskişehir 2010 Stratejik Planı doğrultusunda, hayallerimizdeki Eskişehir i yaratabilmek için, hiç bitmeyen heyecanımızla son derece verimli çalıştığımız bir yılı daha geride bıraktık. Eskişehir Büyükşehir

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu 1. Sunuş

2014 Faaliyet Raporu 1. Sunuş Sunuş 2014 yılı; bir yandan 2010-2014 Stratejik Planın son yılı bir yandan da 2015-2019 Stratejik Planlama döneminin başlangıcını oluşturuyor. Elinizdeki bu kitapçık 2010 larda yapılan planlamanın son

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı