YDS puanınıza kısa sürede +20 puan kazandırır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YDS puanınıza kısa sürede +20 puan kazandırır"

Transkript

1 YDS puanınıza kısa sürede +20 puan kazandırır Conjunctions BAĞLAÇLAR Prepositions EDATLAR Conjunctive Adverbs CÜMLE ZARFLARI Time Expressions ZAMAN İFADELERİ Adverbs ZARFLAR Ebubekir Yıldızgörer Cambridge CELTA, British Council Examiner

2 2014 Abubekir Yıldızgörer ISBN: Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın tamamı yada bir kısmı 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince, yazarın önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz, depolanamaz. Bu dokümanın sınıf ortamında uygulanarak gerekli değişikliklerin yapılmasında emeği geçen öğrencilerim Akif Delibaş ve Mustafa Arslan a; ayrıca tashihlerin yapılmasında yardımcı olan Uzm. Ecz. Elif Emmioğlu ve bu dokümanın grafik tasarımcısı Selman Ali Metin e teşekkür ederim. İngilizceyi küçük yaşlarda öğrenmeye başlamamda büyük katkılara sahip, hayatım boyunca da eşsiz motivasyon kaynağım, ağabeyim Murat Yıldızgörer e, şefkat kahramanları ablalarım ve ebeveynlerime minnettarım. Editing & Proofreading Ebubekir Yıldızgörer (English) Tuba Öngel (Türkçe) Graphic Design Selman Ali Metin Press Semih Ofset Matbaacılık Büyük Sanayi 1. Cadde No: 74/ , İskitler - Ankara Tel: (4 hat) Sertifika No: İletişim Ebubekir Yıldızgörer Karanfil Sokak Zafir İşhanı No: 4 Kat: 4 Kızılay / Ankara Tel:

3 Bu kaynakta yer alan yapılar örneklerle aşağıda verilmiştir. Çalışmaya başlamadan önce bu yapıları dikkatlice incelemeniz gerekmektedir. Bunu yapmamanız durumunda dokümandan rantabl şekilde istifade etmeniz mümkün olmayacaktır. Bu kaynakta yer alan yapılar: 1. Conjunctions-BAĞLAÇLAR 2. Prepositions-EDATLAR 3. Conjunctive Adverbs-CÜMLE ZARFLARI 4. Time Expressions- ZAMAN İFADELERİ 5. Adverbs - ZARFLAR 1. Conjunctions-BAĞLAÇLAR Sözcük, sözcük öbekleri, ya da cümleleri birbirine bağlayan yapılardır. Bu yapılar üçe ayrılır. 1.1 Coordinating Conjunctions-BİRLEŞTİRME BAĞLAÇLARI Örnek: During the beginning of the 20th century, cities grew fast, for new industries were created there. 20. yüzyılın başlarında şehirler hızla büyüme yaşadı, çünkü yeni endüstriler buralarda gelişti. Örnek: Coffee and petroleum are the two most valuable commodities in trade among countries. Kahve ve petrol, ülkeler arasında yapılan ticarette en değerli iki üründür. 1.2 Correlative Conjunctions-DENKLİK BAĞLAÇLARI Örnek: The French sociologist Emile Durkheim argued that human beings are both individuals and social beings that exist in society. Fransız sosyolog Emike Durkheim insanların toplumda var olan hem fertler hem de sosyal varlıklar olduğunu iddia etti. 1.3 Conjunctions-YAN TÜMCE (Cümlecik) BAĞLAÇLARI Bu yapılardan sonra cümlecik (clause) gelebildiği gibi cümleciğin indirgenmesi sonucu ortaya çıkan bir isim öbeği (phrase) de gelebilir. Fakat bu yapılardan sonra isim öbeğinin de gelebilmesi bu yapıların edat (preposition) olduğunu göstermez. Edatların (prepositions) bu yapılardan ayrılan yanı devamında cümlecik (clause) gelmemesi, sadece isim öbeği (phrase) gelmesidir. Örnek: Ecuador is a small country in which a third of the population lives below the poverty line. Ekvator nüfusun üçte birinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı küçük bir ülkedir. Örnek: Even if the sun dies today, it can send light to Earth for years to come. Güneş bugün sönse bile dünyaya yıllarca ışık gönderebilir. Örnek: Nutrition is the science that deals with food and how the body uses it. Beslenme yiyecekle ve vücudun bu yiyeceği nasıl tükettiği ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Örnek: When heated up, matter expands. Isıtıldığında madde genişler. Yukarıdaki örnekte başlangıçta when matter is heated up şeklinde when bağlacıyla (conjunction) bir cümlecik iken daha sonra indirgenerek yine when bağlacıyla (conjunction) başlayan, fakat bu kez isim öbeğine dönüşmüş when heated up yapısını görüyoruz.

4 Yani sonuç olarak bir conjunction (bağlaç) yapısından sonra hem cümlecik (clause) hem de bu cümleciğin isme indirgenmiş hali olan phrase (isim öbeği) gelebilir. Bunu başka örneklerle pekiştirelim: Örnek: After he had typed all the letters, he was rewarded. Tüm mektupları yazdıktan sonra ödüllendirildi. Örnek: Having typed all the letters, he was rewarded. Tüm mektupları yazdıktan sonra ödüllendirildi. Örnek: After he has typed all the letters, he will be rewarded. Tüm mektupları yazdıktan sonra ödüllendirilecek. Örnek: After typing all the letters, he will be rewarded. Tüm mektupları yazdıktan sonra ödüllendirilecek. Örnek: The man who was in the car looked at me carefully. Arabadaki adam bana dikkatlice baktı. Örnek: The man in the car looked at me carefully. Arabadaki adam bana dikkatlice baktı. Örnek: The students who failed the math. 101 course will have to take it again next year. 101 nolu matematik dersinden kalanlar gelecek yıl tekrar almak zorunda kalacaklar. Örnek: The students having failed the math. 101 course will have to take it again next year. 101 nolu matematik dersinden kalanlar gelecek yıl tekrar almak zorunda kalacaklar. Örnek: The wall looked better as it had been painted in a different colour. Farklı bir renge boyandığından duvar daha güzel göründü. Örnek: The wall looked better as having been painted in a different colour. Farklı bir renge boyandığından duvar daha güzel göründü. Örnek: After he was arrested, he decided not to steal again. Tutuklandıktan sonra tekrar hırsızlık yapmamaya karar verdi. Örnek: After being arrested, he decided not to steal again. Tutuklandıktan sonra tekrar hırsızlık yapmamaya karar verdi. Örnek: I, as soon as I heard the breaking news, got shocked. Son dakika haberleri duyar duymaz şok oldum. Örnek: I, (upon,on) hearing the breaking news, got shocked. Son dakika haberleri duyar duymaz şok oldum. Örnek: Although it was begun many years ago, the road is still not completed. Yıllar öncesinden başlanmış olsa da yol halen tamamlanmadı. Örnek: Although begun many years ago, the road is still not completed. Yıllar öncesinden başlanmış olsa da yol halen tamamlanmadı. Örnek: While I was at school, I was very hard-working. Okuldayken çok çalışkandım. Örnek: While at school, I was very hard-working. Okuldayken çok çalışkandım.

5 2. Prepositions-EDATLAR Bu yapılardan sonra her zaman isim öbeği (phrase) gelir, cümlecik (clause) gelmez. Örnek: A symbol is a term or a picture that may be familiar in daily life, yet possesses specific connotations in addition to its obvious meaning. Bir sembol günlük hayatta tanıdık olabilecek ya bir resim ya da bir terimdir. Ancak aşikâr anlamının yanı sıra belirli yan anlamlar da içerir. Örnek: Contrary to popular belief, using birth-control pills for many years does not impair a woman s ability to conceive; in fact, it may enhance it. Yaygın inanışın aksine doğum kontrol haplarını yıllarca kullanmak bir kadının gebe kalma kabiliyetini azaltmaz, hatta belki de artırır. 3. Conjunctive Adverbs-CÜMLE ZARFLARI Bu yapılar zarf görevinde olduğundan cümlenin başında, ortasında (özne ile fiil arasında) ya da sonunda gelebilir. Bu yapıların hangi noktalama işaretleriyle kullanıldığı önemlidir. Bağlaçlardan (conjunctions) ayrılan yanı ise, tek başlarına tam bir anlama sahip olmaları ve iki bağımsız cümleyi (independent clause) birleştirebilmeleridir. Mesela: since bağlacı (conjunction) den dolayı anlamlarına gelirken therefore cümle zarfı (Conjunctive Adverb) bu yüzden, bundan dolayı anlamlarına gelir. Örnek: Since the country has been hit by a terrible disaster, it desperately needs international aid. Ülkeyi ciddi bir felaket vurduğundan dolayı ülke uluslararası yardıma son derece ihtiyaç duyuyor. Örnek: The country has been hit by a terrible disaster; therefore, it desperately needs international aid. Ülkeyi ciddi bir felaket vurdu. Bundan dolayı uluslararası yardıma son derece ihtiyaç duyuyor. Örnek: Turkish people are very fond of football. Similarly, Indian people are very fond of cricket. Türkler futbola çok düşkün. Keza Hindistanlılar da krikete. Örnek: Water helps us cool down in the heat; otherwise, we would suffer from a heat stroke. Su sıcakta serinlememize yardımcı olur, aksi takdirde sıcaktan kriz geçirirdik. Örnek: Shakespeare focused all his creative energy primarily on the stage. He was regarded as the foremost lyric poet of his age, notwithstanding. Shakespeare, tüm yaratıcılık enerjisini öncelikle sahneye odaklamış idi, bununla beraber kendisi çağının en önde gelen lirik şairi olarak düşünülürdü. 4. Time Expressions- ZAMAN İFADELERİ Bu yapılar bilmek sınavda çıkan zaman sorularını çözmek açısından son derece önemlidir. Örnek: The Alicia Keys account shows posts that were published from an iphone as recently as Alicia Keys hesabı daha 2009 yılı kadar öncesinde dahi bir iphone dan yayımlanan mesajları göstermektedir. Örnek: Apparently, one of the fastest growing industries at the moment is Events Organizing. Görünüşe bakılırsa şu anda en hızlı büyüyen endüstrilerden biri program organizasyonudur.

6 Örnek: For the past three years the government has been unstable. Son üç yıldan beridir hükümet kararsız durumda. 5. Adverbs - ZARFLAR Sınavda zarflardan soru çıktığı göz önünde tutulursa bu yapıları öğrenmek son derece önemlidir. Zarflar cümlenin her yerinde gelir diyebiliriz. Sınavda özellikle cümle ortasında geldiği durumlarla karşılaşabileceğimizi unutmayalım. Örnek: Robots entered everyday lives a long time ago. They are already used in many industries like car production, packaging and especially in jobs, in which humans would be in danger. Robotlar günlük hayata uzun zaman önce girdi. Bu robotlar araba üretimi, paketleme ve özellikle içerisinde insan hayatının tehlikede olduğu birçok endüstride çoktandır kullanılıyor. Örnek: Scientists are particularly interested in the brains of people who speak more than one language fluently because that is hard to do after about age 7. Bilim adamları bir dilden fazla dili akıcı bir şekilde konuşabilen insanların beyinleriyle 7 yaşından sonra bunu yapmanın zorluğundan dolayı özellikle ilgileniyorlar.

7 +20 PUAN 7 1 and ve Coordinating Conjunction -BİRLEŞTİRME BAĞLACI 2 and ve Coordinating Conjunction -BİRLEŞTİRME BAĞLACI 3 or aksi takdirde, başka türlü, aksi durumda, yoksa, ya da Coordinating Conjunction -BİRLEŞTİRME BAĞLACI 4 moreover dahası 5 both and hem hem Correlative DENKLİK BAĞLAÇLARI 6 neither nor ne ne Correlative DENKLİK BAĞLAÇLARI 7 not only(just, merely,solely, simply) but also sadece değil aynı zamanda da Correlative DENKLİK BAĞLAÇLARI Evidently, regulations in the Hittite civil code protected farmers, and some prices were fixed. Coffee and petroleum are the two most valuable commodities in trade among countries. It seems that the PMs had nothing to show as an evidence for his claims, or they would have surely put forward right away. The Romantics began to question human reason and the uniformity of human nature. Moreover, they emphasized the diversity of humanity, and the importance of spontaneity, creativity, emotion and passion. The French sociologist Emile Durkheim argued that human beings are both individuals and social beings that exist in society. Energy is neither created nor destroyed in any processes, whether it is the falling of a brick or the melting of an ice cube. Learning from competition results in learning not only to act like your competitor, but also not to model after him if he makes a mistake. Aşikar olarak anlaşılmaktadır ki Hitit anayasasındaki düzenlenmeler çiftçileri korudu ve bazı ürün fiyatları da sabitlenmişti. Kahve ve petrol, ülkeler arasında yapılan ticarette en değerli iki üründür. Öyle görünüyor ki milletvekillerinin iddialarına delil olarak gösterecekleri hiçbir şey yoktu. Yoksa hemen ileri sürerlerdi. Romantikler insan aklının ve doğasının değişmezliğini sorgulamaya başladı. Dahası insanoğlunun çeşitliliğini ve doğaçlamanın, yaratıcılığın, duygunun ve hırsın önemini vurguladı. Fransız sosyolog Emike Durkheim, insanların toplumda var olan hem birey hem de sosyal varlık olduğunu iddia etti. Enerji, bir kiremitin düşmesi veya bir buz kütlesinin erimesi olsun, herhangi bir işlemle ne oluşturulur ne de yok edilir Yarışma yoluyla gerçekleşen bir öğrenme, sadece rakibin gibi hareket etmeyi öğrenmeyi değil aynı zamanda yanlış yapması durumunda onu model olarak almamayı doğurur.

8 8 ebubekirhoca.com 8 furthermore dahası 9 in adition dahası, üstelik, ek olarak 10 in adition to nın yanı sıra, e ek olarak 11 additionally ayrıca, buna ilaveten Robots perform applications with greater precision and consistency. Furthermore, workers no longer have to endure hazardous tasks, since robots handle toxic substances and lift heavy loads without injury. Americans viewed immigrants as a cheap source of labor; however, they became fearful that their culture was threatened as more and more immigrants arrived; in addition, the Founding Fathers, especially Thomas Jefferson, were ambivalent whether or not the US ought to welcome arrivals from every corner of the world. A symbol is a term or a picture that may be familiar in daily life, yet possesses specific connotations in addition to its obvious meaning. Some firms have taken on innovative ideas. They collect money from people who are interested in buying American goods in order to keep firms in the country. Additionally, large corporations are rethinking foreign investment. To illustrate, Apple Computers, which has invested heavily in Communist China, has now decided to manufacture some Mac computers at home. Robotlar yazılımları daha yüksek duyarlılık ve tutarlılıkla işletir. Dahası robotlar hasar görmeden zehirli maddelere el attıkları ve ağır yükleri kaldırdıkları için çalışanlar, artık tehlikeli işlere tahammül etmek zorunda değildir. Amerikalılar, göçmenleri ucuz işçi kaynağı olarak gördüler, fakat sayıları gitgide artan göçmenlerin gelmesinden dolayı kültürlerinin tehlike içerisinde olmasından korktular. Dahası, özellikle Toms Jefersan gibi kurucu babalar Amerika nın dünyanın her köşesinden gelenlere kucak açıp açmaması gerektiği noktasında kararsızdılar. Bir sembol günlük hayatta tanıdık olabilecek ya bir resim ya da bir terimdir. Ancak aşikar anlamının yanı sıra belirli yan anlamlar da içerir. Bazı şirketler yenilikçi düşünceler edindiler. Şirketleri ülkede tutmak adına Amerikan ürünleri satın almaya ilgi gösteren insanlardan para topluyorlar. Ayrıca dev şirketler, yabancı sermayeyi tekrar gözden geçiriyorlar. Örnek verecek olursak Kominist Çinde dev yatırımlarda bulunan Apple Bilgisayar Şirketi, şimdi ise bazı Mac Bilgisayarları yurt içinde üretmeye karar verdi.

9 +20 PUAN 9 12 besides dahası, üstelik, buna ek olarak, bunun yanında 13 besides nın yanı sıra, e ek olarak 14 likewise keza, aynı şekilde 15 in the same way keza, aynı şekilde Recently, researchers have carried out experiments on new born babies related to polio in India. According to the results, the new drug is about 30% more effective than the older one. Besides, immunization programs in Third World countries have contributed to the significant decrease in this fatal disease. During The English Revolution of 1688 many landowners made more use of fertilizers besides introducing new equipment such as horse-shoes and drill seeders. Bears are cautious animals that don t like to move fast. Bulls are animals that like to charge ahead. At the stock exchange bears are investors who believe that the price of stock will go down. A bull believes that the prices will go up. Likewise, a bear market is a period in which stocks usually fall in value, a bull market a time when they rise. The work registration requirement for welfare recipients compels people who otherwise would not be considered part of the labour force to register as if they were a part of it. This requirement effectively increases the measure of unemployment in the labour force. In the same way, unemployment insurance induces people to say they are job hunting in order to collect benefit. Son zamanlarda araştırmacılar, Hindistanda çocuk felci geçiren yeni doğan bebeklerin üzerinde deneyler yaptılar.bu sonuçlara göre yeni ilaç eskisinden yaklaşık %30 daha etkili. Buna ek olarak, üçüncü dünya ülkelerindeki aşı programları bu ölümcül hastalıktaki önemli düşüşe katkı sağladı lerin İngiliz Devrimi sırasında birçok toprak sahibi, at nalları ve delici ekim makineleri gibi yeni ekipmanların tanıtılmasının yanı sıra gübrelerden daha çok istifade ettiler. Ayılar hızlı hareket etmeyi sevmeyen dikkatli hayvanlardır. Boğalar ise hızlı ilerlemeyi sevenlerdir. Borsada ayılar borsanın düşeceğine inanan yatırımcılardır. Bir boğa ise fiyatların artacağına inanır. Aynı şekilde, bir ayı piyasası borsanın genelde değerinin düştüğü bir zaman dilimidir; bir boğa zamanı da borsanın yükseldiği bir zaman dilimidir. Sosyal güvenlik alıcıları için iş bulma kayıt gereksinimi, aksi durumda iş gücünün bir parçası olarak düşünülmeyecek olan insanların sanki işin bir parçası imiş gibi kayıt yaptırmalarına zorluyor. Bu gereksinim iş gücündeki işsizliğin boyutunu ciddi manada artırıyor. Keza, işsizlik sigortası insanların kar gütme amacıyla iş arıyoruz demelerine neden oluyor.

10 10 ebubekirhoca.com 16 by the same token aynı sebeple, aynı şekilde 17 similarly keza, aynı şekilde, benzer şekilde 18 as opposed to nın aksine, den farklı olarak 19 also ayrıca, üstelik, dahası 20 what is more dahası 21 too de, da (olumlu cümlelerde) 22 that dığı, diği, diğini, ğunu YAN TÜMCE (isim I don t think that prices will go up but, by the same token, I don t see them going down either. Turkish people are very fond of football. Similarly, Indian people are very fond of cricket. As opposed to the claims, he has proved not to be the right candidate for the upcoming elections. The Vikings were warriors who terrorized Europe between 700 and They also explored the coast of Europe and the North Atlantic and even reached America. Today, South Africa is coping with an unemployment rate of over 35%, a high crime rate, as well as widespread corruption and AIDS. What is more, there are battles between conservative and liberal members of the once unified party. There are two types of ozone that we know of; natural ozone is in the upper part of our atmosphere, but on the ground, people produce ozone, too. Experts estimate that at least 10% of Americans find flying extremely distressing. Fiyatların yükseleceğini zannetmiyorum. Aynı şekilde düşeceğini de sanmıyorum. Türkler futbola çok düşkün. Aynı şekilde Hindistanlılar da krikete. İddiaların aksine gelecek seçimler için doğru aday olmadığını gösterdi. Vikingler 700 ile 1000 yılları arasında Avrupa da terör estiren savaşçılardı. Ayrıca Avrupa sahilini ve Kuzey Atlantik i keşfettiler, hatta Amerika ya ulaştılar. Güney Afrika bugünlerde, AIDS ve yaygın rüşvet olaylarının yanında yüksek suçluluk oranı ve % 35 in üzerindeki işsizlik oranıyla mücadele ediyor. Dahası, bir zamanlar birlik olan liberal ve muhafazakar partilerin üyeleri arasında savaşlar mevcuttur. Bizim bildiğimiz iki tür ozon vardır. Doğal ozon atmosferin üst kısmında yer alır, fakat insanlar yerde de ozon üretir. Uzmanlar Amerikalıların en az %10 unun uçmayı son derece stres verici bulduğunu tahmin ediyor.

11 +20 PUAN the fact that gerçeği, gerçeği şu ki, gerçeğini YAN TÜMCE (isim The results of the study point to the fact that human cells can experience changes as a result of environmental factors such as food consumption. Çalışmanın sonuçları, insan hücrelerinin yiyecek tüketimi gibi çevresel faktörlerin bir sonucu olarak değişimler geçirebileceği gerçeğine işaret etmektedir. 24 so de, da (olumlu cümlelerde) 25 apart from that bunun dışında 26 apart from nın yanısıra, e ek olarak 27 apart from nın yanısıra, e ek olarak The company, to avoid going into bankruptacy, is planning to take austerity measures like cutting expenditures and shutting some of the branch offices overseas. So are its rival ones. In California marijuana supporters don t understand why it should be treated differently than alcohol and cigarettes. Apart from that, they claim police would have been able to focus on other, more serious crimes. South Africa has three minorities. The Whites make up about 10% of the population. Apart from the English speaking population, there are also the descendants of Dutch, German and French settlers, who are called Afrikaners. The British slave trade had provided an inexhaustible fund of wealth to this nation. But, even apart from the slave trade, the value of colonial commerce was increasing dramatically during the eighteenth century. Şirket iflastan kurtulmak için harcamaları düşürmek ve yurt dışındaki şubelerin bazılarını kapatmak gibi tasarruf tedbirleri almayı planlıyor. Rakipleri de aynısını yapıyor. Kaliforniya da esrar kullanımını destekleyenler, bunun niçin alkol ve sigaradan farklı olarak ele alınması gerektiğini anlamıyorlar. Bunun dışında polisin diğer daha ciddi suçlara yoğunlaşabileceğini iddia ediyorlar. Güney Afrika üç azınlığa sahiptir. Beyazlar nüfusun yaklaşık % 10 unu oluşturuyor. Burada ayrıca İngilizce konuşan nüfustan başka Afrikan diye adlandırılan Felemenk, Alman ve Fransız göçmenlerin torunları da vardır. Britanya köle ticareti bu ulusa sonsuz bir zenginlik kaynağı sağlamıştır. Ancak bu köle ticaretinden de başka sömürge ticaretinin değeri on sekizinci yüzyıl boyunca önemli ölçüde artmıştır.

12 12 ebubekirhoca.com 28 as well as nın yanısıra, e ek olarak The age at which puberty begins seems to be influenced by a child s general health and nutrition as well as by socioeconomic and hereditary factors. 29 including içeren, kapsayan Although South Africa does not have so much good farming land, the country can export many products, including corn, wheat, sugar cane, and citrus fruits. 30 as well de, da (olumlu cümlelerde) 31 not only(just, merely, solely, simply) but 32 not only(just, solely, merely, simply) but as well(too) 33 not only(just, solely, merely, simply) but too( as well) sadece değil aynı zamanda da sadece değil aynı zamanda da sadece değil aynı zamanda da 34 not but değil bunun yerine Correlative DENKLİK BAĞLAÇLARI Correlative DENKLİK BAĞLAÇLARI Correlative DENKLİK BAĞLAÇLARI Correlative DENKLİK BAĞLAÇLARI One of the new President s most urgent problems is the budget and economic recovery of the nation and the soaring federal debt, as well. Scientists discovered that, not just Saturn, but Jupiter has a system of rings. Cities have become very attractive places because they offer people not only jobs and work but many things they can do in their free time, as well. The first real cities emerged in Mesopotamia about 5,000 years ago. In ancient cities people were not only farmers, but they were craftsmen, too. More and more states are abandoning the death penalty, not because of moral reasons but because it costs too much. Ergenliğin başladığı yaş sosyoekonomik ve kalıtsal faktörlerin yanı sıra çocuğun genel sağlık ve beslenme durumundan etkilenir gibi görünüyor. Güney Afrika o kadar da iyi tarım alanına sahip olmasa da ülke halen mısır, buğday, şeker kamışı ve turunçgilleri de içeren birçok ürünü ihraç edebilmekte. Yeni başkanın en aciliyet gerektiren problemlerinden birisi artan federal borcun yanında ulusal bütçenin ve ekonominin düzeltilmesidir. Bilim adamları sadece Satürn ün değil aynı zamanda Jüpiter in de daireler sistemine sahip olduğunu keşfettiler. Şehirler çok ilgi çeken yerler oldu; çünkü bu şehirler insanlara sadece iş imkanı sağlamaz aynı zamanda boş zamanlarında yapabilecekleri birçok şey de sunar. İlk gerçek şehirler yaklaşık yıl önce Mezopotamyada ortaya çıkmaya başladı. İlkel şehirlerdeki insanlar sadece çiftçi değildi aynı zamanda zanaatçı da idiler. Gitgide daha fazla ülke ölüm cezasını sadece ahlaki sebeplerden dolayı değil bunun yerine çok fazla masraflı olduğu için terk ediyor.

13 +20 PUAN rather than den ziyade, mektense 36 rather than den ziyade, mektense Coordinating Conjunction -BİRLEŞTİRME BAĞLACI 37 rather bilakis 38 or rather daha doğrusu Coordinating Conjunction -BİRLEŞTİRME BAĞLACI 39 instead bunun yerine A study on the use of the internet claims that people rely more and more on word of mouth and the opinion of others rather than ads on traditional media. It would be better to make a decision now, rather than leave it until later. The purpose of Paxton s book was not to make accusations. Rather, it was to provide information on which accusations might be based. He couldn t help us, or rather he didn t want to. The committee has rejected our proposal. Instead, they have brought forward an alternative plan. 40 instead of nın yerine Good politicians must analyze their political actions rigorously, instead of blinding the public with rhetoric. İnternet kullanımı üzerine yapılan bir araştırma insanların geleneksel medyadan daha ziyade başkalarının fikrine gitgide daha çok güvendiklerini iddia etmektedir. Sonrasına ertelemektense şimdi bir karar vermek daha iyi olurdu. Paxton un kitabının amacı, suçlamalar yapmak değildi. Bilakis, suçlamaların temel teşkil edebileceği bilgiler vermekti. Bize yardımcı olamadı. Daha doğrusu bunu yapmak istemedi. Komite teklifimizi reddetti. Bunu yerine alternatif bir plan ileri sürdüler. İyi politikacılar, belagatla güzel konuşarak halkın gözünü boyamanın yerine, politik eylemlerini yoğun bir şekilde gözden geçirmek zorundadırlar.

14 14 ebubekirhoca.com 41 in place of nın yerine It is strongly recommended by exam preparation experts that a student studies a word in a discourse, namely in a sentence, in place of adding it to the unknown vocabulary list as this activity will be just a waste of time and not help the student keep this word in his or her mind for long. 42 other than den başka C-reactive protein elevation can be caused by conditions other than inflammation and may reflect biologic aging. 43 even so öyle de olsa, öyle olmasına karşın, buna rağmen, yine de 44 but ama, ancak, fakat, gel gör ki A report from Britain s House of Commons showed concerns about the royal family s reserve fund, which dropped from 35 million to 1 million in just over a decade. Even so, today the Queen herself is actually worth around $500 million. We only hear about earthquakes once in a while, but they really happen every day. There are more than 3 million earthquakes every year about 8,000 every day or one every 11 seconds. But, most of them are very weak or they happen in places where nobody lives. Sınav Hazırlık Uzmanları tarafından; bir öğrencinin bir kelimeyi bilinmeyen kelimeler listesine eklemesi yerine bu şekildeki bir aktivitenin bu kelimeyi kendi zihninde uzun süreli tutmasına yardımcı olamayacağından ve de bir zaman israfı olacağından, bir konu çerçevesi içerisinde yani bir cümle içerisinde kullanarak öğrenmesi gerektiği kuvvetle tavsiye ediliyor. C reaktif protein yükselişi, iltihaplanmadan başka diğer durumlarda ortaya çıkar (sebep olunur) ve biyolojik yaşlanmayı gösterir. Britanya Millet Meclisinden açıklanan bir rapor, sadece 10 yıldan fazla bir sürede 35 milyon Sterlinden 1 milyon Sterline düşen asil aile rezerv serveti ile ilgili olarak kaygıları gündeme taşıdı. Yine de bugün Kraliçenin sadece kendisi 500 Milyon dolarlık bir servete sahip. Bizler sadece arada bir depremler hakkında duyarız, ancak onlar aslında her gün aktifdir. Her yıl 3 milyondan fazla deprem olur; her gün, yaklaşık veya her 11 saniyede bir deprem! Fakat bu depremlerin çoğu çok zayıftır veya hiç kimsenin yaşamadığı yerlerde olur.

15 +20 PUAN but not yoksa Coordinating Conjunction -BİRLEŞTİRME BAĞLACI 46 even if ise bile, olsa bile, sa bile Do not eat too much sugar. High-sugar foods and drinks have a lot of calories but not many nutrients. Even if the sun dies today, it can send light to Earth for years to come. Çok fazla şeker tüketme! Yüksek şeker içerikli yiyecekler ve içecekler yüksek derecede kalori içerir yoksa fazla miktarda besin içermez. Güneş bugün sönse bile dünyaya yıllarca ışık gönderebilir. 47 otherwise aksi takdirde, başka türlü, aksi durumda, yoksa 48 otherwise aksi takdirde, başka türlü, aksi durumda 49 in spite of e rağmen, sa bile, sa da, e karşın 50 although e rağmen, sa bile, sa da, e karşın Water helps us cool down in the heat; otherwise, we would suffer from a heat stroke. One can protect his house or other buildings surrounding his home by installing a lightning rod on the roof attracting the lighting which would otherwise hit the building and leads it to the surface. The Arabs that remained in Israel have, in spite of the racism and obstacles that stood in their way, been able to become high-court judges and military commanders. Although commonly associated with hot and dry environments, reptiles are found in a wide range of habitats and climates around the world. Su sıcakta serinlememize yardımcı olur, aksi takdirde sıcaktan kriz geçirirdik. İnsan, aksi durumda binayı vurup yere serebilecek şimşeği kendine çeken bir paratoneri çatıya koyarak evini veya çevredeki binaları koruyabilir. İsrail de geriye kalan Araplar önlerinde duran ırkçılığa ve engellere rağmen yüksek mahkeme hakimi ve askeri komutan olabilmektedirler. Sürüngenler yaygın olarak sıcak ve kuru çevrelerle ilişkilendirilse de dünyada çok farklı bölgelerde ve iklimlerde bulunurlar. 51 whereas e karşın Whereas the Germans refused to practise colonialism, other European powers developed imperial policies that caught the German attention. Almanların koloni olmayı reddetmesine karşın diğer Avrupa ülkeleri onların dikkatini çeken emperyalist politikalar geliştirdiler.

16 16 ebubekirhoca.com 52 yet ama, yine de 53 despite e rağmen, sa bile, sa da, e karşın 54 on the other hand öte yandan, diğer yandan 55 still hala, yine de 56 however ancak, ama yine de In his most recent collection Hourani has showed several transformated articles for example from a corset and backpack to a skirt and jacket. Yet, although this is his first monochromatic collection, Hourani insists that it is not something new or groundbreaking, but rather a continuation of his original aesthetic. The United States is a nation of immigrants. But despite this common belief, no issue like immigration seems to divide Americans, specifically illegal immigration. In the investigation of the truth no one is able to obtain the truth adequately; on the other hand, no one fails entirely. Sometimes a goal has stemmed from an external motivation; still, it is possible to make it your own and increase your chance of achieving it. To tackle domestic terrorism in early September Pakistan s senior political and military leaders once again endorsed the idea of opening a dialogue with domestic militant groups. However, plans for the proposed talks remain vague. Hourani en son koleksiyonunda bir korse ve sırt çantasından eteğe ve cekete dönüştürülmüş bazı parçalar gösterdi. Ama bu onun ilk monokromatik (belirli ya da tek renk kullanmak) kolleksiyonu olsa da Hourani bu çalışmanın yeni veya çığır açan bir şey olmadığı, bundan ziyade başlangıçtaki estetiğin bir devamı olduğunda ısrar ediyor. Amerika bir göçmenler ülkesidir. Fakat bu yaygın inanca rağmen göç gibi hiçbir mesele Amerika yı bölmez gibi görünüyor özellikle de illegal göç. Doğrunun peşinden koşarken hiç kimse doğruyu tam olarak elde edemez. Diğer yandan tamamen başarısız da olmaz. Bazen bir amaç bir dış dürtü tarafından ortaya çıkmaktadır. Yine de bu amacı kendine ait yaparak onu elde etme şansını artırman mümkündür. İç terörle mücadele etmek için Pakistan ın üst düzey politik ve askeri liderleri Eylül başlarında içerde bulunan militan gruplarla müzakerelere başlama fikrini bir kez daha desteklediler. Ancak teklif edilen konuşmalar için yapılan planlar belirsizliğini korumakta.

17 +20 PUAN however (no matter how) ne kadar sa 58 while iken, oysa Humanity s search for safety has been a consuming interest. These days we have hard hats, warning signs, public announcements and someone to hold our ladder. But, however hard we try, it s impossible to eliminate risk from our lives. While China does not follow the rules, India has too many rules to follow. İnsanlığın güvenlik arayışı şiddetli bir ilgi kaynağı olmuştur. Bugünlerde ise sert şapkalarımız, uyarıcı işaretlerimiz, halk ilanlarımız ve merdivenimizi tutan birisi vardır. Ancak ne kadar uğraşırsak uğraşalım riski hayatımızdan yok etmemiz imkansızdır. Çin kurallara uymaz iken Hindistan da uyulamayacak kadar çok fazla kural vardır. 59 while e rağmen, dığı halde, se de, sa da 60 while e rağmen, dığı halde, se de, sa da 61 while iken (zaman anlamında) While Shakespeare focused all his creative energy primarily on the stage, he was as well the foremost lyric poet of his age. In the Middle Ages, there were two very different ideas about women. So, on the one hand, women were regarded as pure and holy, while, on the other, they could not be trusted and were regarded as a moral danger to men. Larger groups are more effective than families while transmitting culture to a new generation Shakespeare, her ne kadar tüm yaratıcılık enerjisini öncelikle sahneye odaklamış olsa da, kendisi aynı zamanda çağının en önde gelen lirik şairi idi. Ortaçağ döneminde kadınlarla ilgili çok farklı iki düşünce mevcuttu. Bundan dolayı kadınlar bir yandan temiz ve kutsal varlıklar olarak kabul edilirken diğer yandan da onlara güvenilemiyor ve erkekler için ahlaki bir tehlike olarak görülüyordu. Kültürü sonraki nesillere aktarırken büyük guruplar ailelerden daha etkilidir.

18 18 ebubekirhoca.com 62 while iken (zaman anlamında) 63 nevertheless ama yine de 64 all the same buna rağmen, yine de, böyle olsa bile 65 in contrast to/ with nın aksine, e rağmen 66 in contrast tersine, oysaki, diğer yandan 67 by contrast buna karşın, aksine While he was studying the composition of air, John Dalton concluded in 1801 that each gas in a mixture of unreactive gases acts as though it were the only gas in the mixture. It has been suggested that some photographs have been taken by witnesses claiming encounters with aliens. Nevertheless, none of these has been authenticated up till now. When smokers quit smoking, they develop temporary symptoms such as restlessness, anxiety and headache, which can persist for about ten days. They, all the same, sleep better. In the geography of Britain s tourism economy, in contrast to the widening gap between the prospering south and the depressed north, the tourism industry appears to be booming. The overuse of antibiotics may be claimed to lead to the spread of drugresistant bacteria. The practice of using sufficient doses, in contrast, is still the most effective method in the treatment of bacterial infections. Somalia is a poor country. By contrast, Egypt is rich. Hava birleşimini incelerken John Dalton 1801 yılında pasif gaz karışımında bulunan her bir gazın karışımdaki tek gazmış gibi hareket ettiği sonucuna vardı. İnsan uzaylı karşılaşmasını iddia eden görgü tanıkları tarafından çeşitli fotoğraflar çekildiği ileri sürüldü. Ama yine de şu ana kadar bunların hiçbirisinin doğruluğu kanıtlanmamıştır. Sigara içenler, sigara içmeyi bıraktıklarında yaklaşık olarak on gün sürebilecek huzursuzluk, endişe ve baş ağrısı gibi geçici belirtiler gösterirler. Buna rağmen daha iyi uyurlar. Britanya nın turizm ekonomi coğrafyasında refah düzeyi artan güney ile sıkıntı içerisindeki kuzey arasında artan boşluğun aksine turizm endüstrisi hızla büyüyor. Antibiyotiklerin aşırı kullanımı ilaca dirençli bakterilerin yayılmasına yol açtığı iddia edilebilir. Oysaki yeterli dozda kullanım bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde hala en etkili yöntemdir. Somali fakir bir ülkedir. Buna karşın Mısır zengindir.

19 +20 PUAN in the event that ması/mesi durumunda By the time the construction of a dam begins, engineers need to know what precautions to take surveying the geological features of the proposed area in the event that its foundations are not strong enough to support the weight of the dam. 69 contrary to nın aksine Contrary to popular belief, using birthcontrol pills for many years does not impair a woman s ability to conceive; in fact, it may enhance it 70 on the contrary bilakis, tam tersine, aksine 71 to the contrary aksini, aksine 72 conversely bunun aksine, zıddına, bunun tam tersi olarak In implementing Ruling TC/0168/13 expeditiously, not one person needing regularization of his or her status will be deported. On the contrary, those who lack documentation will be provided with temporary immigration cards, thus initiating their path towards obtaining a legal presence. She claimed she hadn t been involved in the incidence, despite evidence to the contrary. Dark lipsticks make your mouth look smaller. Conversely, light shades make it larger. Bir barajın yapımına başlamadan önce mühendisler, bu barajın temellerinin barajın ağırlığını kaldırmaya yetecek kadar güçlü olmaması durumunda önerilen bölgenin jeolojik yapısını inceleyerek ne şekilde önlemler alınması gerektiğini bilmelidirler. Yaygın inanışın aksine doğum kontrol haplarını yıllarca kullanmak bir kadının gebe kalma kabiliyetini azaltmaz, hatta belki de artırır. TC/0168/13 No lu yargı kanununu süratle uygularken, durumunun düzenlenmesine ihtiyaç duyan hiç kimse sınır dışı edilmeyecek. Bilakis doküman eksikliği yaşayanlara legal oturum hakkını elde etmenin yolunu açabilecek geçici göçmenlik kartları verilecek. Aksine var olan delillere rağmen olaya karışmadığını iddia etti. Koyu dudak boyaları ağzınızın daha da küçük görünmesini sağlar. Bunun aksine ışık gölgeleri ağzı daha büyük gösterir.

20 20 ebubekirhoca.com 73 whatever (no matter what) her ne sa 74 much as e rağmen, sa bile, sa da, e karşın 75 for all e rağmen, e karşın 76 for all one cares o kadar da takmıyor 77 for all one knows 78 even though e rağmen, sa bile, sa da, e karşın In France whatever the outcomes of the presidential elections become, the course of future economic policy will not become totally clear until the first week of July, when the incoming National Assembly will be addressed by the prime minister. The Monetary Union Protocol signed by the five leaders of the East African Community (EAC) countries has the potential to lower transaction costs and boost economic activity, much as the process will be gradual, stretching over ten years. He s too old for the part but he did a good job for all that. Fransa da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları her ne olursa olsun geleceğin ekonomi politikasındaki izlenecek yol, Başbakanın yakında parlamentoya hitaben konuşma yapacağı temmuzun ilk haftasına kadar tam olarak netleşmeyecek. Süreç her ne kadar on yıla yayılmış bir şekilde aşamalı olarak devam edecek olsa da, Beş Batı Afrika Topluluğu Ülkeleri tarafından imzalanan Parasal Birlik Politikası işlem maliyetlerini düşürme ve ekonomik hareketliliği de canlandırma potansiyeline sahiptir. Bölümdeki rolü için oldukça yaşlı. Ama her şeye rağmen iyi iş çıkardı. Adverb - ZARF He can buy ten houses for all I care. O kadar da takmıyorum ama on ev satın alabilir. bildiği kadarıyla Adverb - ZARF For all I know she s gone to China. She, for all I know, has gone to China. She has gone to China for all I know. Ghana Food & Drugs Board did not even bother to answer why they are not involved in the new anti-counterfeit campaign, even though this network has committed itself to tackling the issue of fake medicines by empowering consumers to get involved in authenticating pharmaceutical products before use. Bildiğim kadarıyla Çine gitti. Sahteciliğe karşı kampanyanın, tüketicileri eczacılığa ait ürünleri kullanmadan önce bu ürünlerin doğruluğuna emin olma sürecine girmeye teşvik ederek kendisini sahte ilaç kullanımıyla mücadeleye adamış olmasına rağmen Gana Gıda ve İlaç Kurumu böyle bir kampanyada niçin yer almadıklarının cevabını verme zahmetine dahi girmediler.

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010 BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 444 0 428 info@bilgi.edu.tr www.bilgi.edu.tr Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER

Detaylı

2013-YDS İlkbahar İNGİLİZCE Sınavı*

2013-YDS İlkbahar İNGİLİZCE Sınavı* 2013-YDS İlkbahar İNGİLİZCE Sınavı* *Çözümler Bekir Sami Dilman tarafından yapılmıştır. 1. - 6. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. UNICEF is deeply committed

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 3 Mayıs 2009

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 3 Mayıs 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 3 Mayıs 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

ekonomik krizin ilk Mali Krizin Kaybolan Nesli The first victim of economic crisis Is MOLLA NIN İDAMI EXECUTION OF THE MOLLA

ekonomik krizin ilk Mali Krizin Kaybolan Nesli The first victim of economic crisis Is MOLLA NIN İDAMI EXECUTION OF THE MOLLA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL 1 Kasım-1 Aralık 2013 / 1 st November 1 st December 2013 İstanbul Aydın Üniversitesi Birinci Lisansüstü Mezuniyet

Detaylı

Road Map to Responsible Tourism in Şirince Results of the TURKEY CAMPUS 2009 about the Potentials for Eco Tourism in the Village of Şirince

Road Map to Responsible Tourism in Şirince Results of the TURKEY CAMPUS 2009 about the Potentials for Eco Tourism in the Village of Şirince Road Map to Responsible Tourism in Şirince Results of the TURKEY CAMPUS 2009 about the Potentials for Eco Tourism in the Village of Şirince -1- -1-1 Road Map to Responsible Tourism in Şirince The Students

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 13 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 13 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE

BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32 BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE 1. AVRUPA OYUNLARI FİYAT- PRICE 5 TL КРАТКОЕ

Detaylı

WWW.KPDS.ORG. 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz.

WWW.KPDS.ORG. 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Fish farming in the world seems to be destined to expand, but it is early to predict the likely extent of growth

Detaylı

www.justenglishcenter.com

www.justenglishcenter.com 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun 7. Today the United States, still by far prosperous düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. country in the world, is increasing its working hours creating

Detaylı

1999 KASIM KPDS SORULARI

1999 KASIM KPDS SORULARI 1999 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Fish farming in the world seems to be destined to expand, but it is early to predict the

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

1(: )5217,(56 2) 3+,/$17+523< 3URI 'U /HVWHU

1(: )5217,(56 2) 3+,/$17+523< 3URI 'U /HVWHU My dear friends; Dr. Ertem and Mr. Deputy Prime Minister it is a great honor for me to be back in Istanbul, one of my cities. And I have found myself spending a lot of time trying to understand the one

Detaylı

YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI İNGİLİZCE

YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI İNGİLİZCE YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI İNGİLİZCE YDS Derleme 1 1. Bu testte 80 soru vardır. 2. Her soru 1,25 puan değer taşımaktadır. 3. Yanlış cevap doğru seçeneği götürmeyecektir. 4. Sınavın toplam süresini

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ Eylül - Ekim 2008 TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ HEALTH TOURISM IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE FOR THE MIDDLE EAST TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ BİLİNCİ ARTIYOR HEALTH TOURISM CONSCIOUSNESS

Detaylı

ICON YABANCI DİL AKADEMİSİ

ICON YABANCI DİL AKADEMİSİ 1. One must also consider how taxation affects the income from the investments. A) Ayrıca, vergilendirmenin yatırımlardan elde edilen geliri nasıl etkilediği dikkate alınmalıdır. B) Yine de vergilerin,

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 22 Kasım 2009

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 22 Kasım 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 22 Kasım 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

1997 KASIM KPDS SORULARI

1997 KASIM KPDS SORULARI 1997 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. The was not a happy one at the time, but looking back on it I suppose I m glad it occurred.

Detaylı

KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI

KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI KPDS.ORG KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI 1997-2007 EĞİTİM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ AKIN YAYINCILIK VE İNTERNET HİZMETLERİ Selanik 1. Caddesi 3/ 9 KIZILAY ANKARA (312) 435 64 60 - (312) 435 64 61 WWW.KPDS.ORG

Detaylı

Bülten TÜRKİYE DE MODADA PARLAMA SIRASI TURKEY IS READY TO SHINE SAYFA PAG E. Bartoli SPA Giorgio Bartoli SAYFA PAGE. Ege Taban Vedat Barlık

Bülten TÜRKİYE DE MODADA PARLAMA SIRASI TURKEY IS READY TO SHINE SAYFA PAG E. Bartoli SPA Giorgio Bartoli SAYFA PAGE. Ege Taban Vedat Barlık Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 3 Eylül September 2014 MODADA PARLAMA SIRASI TÜRKİYE DE moda globalleşiyor. Türk tasarımcı ve üreticisi yeterli eğitim ve destekle

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 12 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 12 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

www.justenglishcenter.com

www.justenglishcenter.com 1994 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. They have had to agree to provide free lunches, but obviously they have had done so. A)

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (İNGİLİZCE) 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (İNGİLİZCE) 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (İNGİLİZC 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

SAĞLIĞINIZA YAPIŞAN TEHLİKE THE DANGER STUCK ON YOUR HEALTH SAYFA PAG E. Molyer Ayakkabı. Kenda Farben Marco Barbic. Milano.

SAĞLIĞINIZA YAPIŞAN TEHLİKE THE DANGER STUCK ON YOUR HEALTH SAYFA PAG E. Molyer Ayakkabı. Kenda Farben Marco Barbic. Milano. Bült Bülten BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 1 Mart March 2014 SAĞLIĞINIZA YAPIŞAN TEHLİKE PAG E THE DANGER STUCK ON YOUR HEALTH RÖPORTAJ INTERVIEW RÖPORTAJ INTERVIEW Molyer Ayakkabı

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı