ODA YONETiM KURULUMUZ CUMHURBA~KANI TARAFINDAN KABUL EDiL~i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODA YONETiM KURULUMUZ CUMHURBA~KANI TARAFINDAN KABUL EDiL~i"

Transkript

1 TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Hall>etr Biilteni $ubat 1999 iki ayda bir yaymlarur Sayt: 391 ODA YONETiM KURULUMUZ CUMHURBA~KANI TARAFINDAN KABUL EDiL~i Oda Ba karu Prof. Dr. Gtirol ERG!N ba kanhgmdaki Yonetim Kurulu Uyeleri GOJchan GUNAYDIN, Enver <;ETlN, Dr. Ali TAN, Dr. Cemil ERTUGRUL, Necdet ~EN, TMMOB Yonetim Kurulu Uyesi Dr. Niivit SOYLU, TMMOB-ZMO-lzmir ~ube Yonetim Kurulu Uyesi Orhan DUNDAR'dan olu an heyet taribinde Cumhurba karumtz Siileyman Demirel'i ziyaret etmi tir. Bu ziyarette Saym Cumhurba karu'na Yiiksek bgretim Kurulu tarafmdan yeniden diizenlenen Ziraat Fakiilteleri Egitim-bgretim Prograrnlan konusunda bilgi sunulmu ve yeni diizenlemede ''Tanm Ekonomisi ve l letmeciligi" Programmm bu-...lunmadtgt, oysa tanm ogretimi yapllan tiim ileri iilke Ziraat Fakiil Welerinde bu prograrrun bulundugu ifade edilerek, yaptlan bu yanh hgm giderilmesi geregi ayrmtili olarak a9t.klanmt trr. Saym Cumhurba karu da ekonomisi dii iiniilmeyen bir tanmm hi9bir anlam ifade etmeyecegini, bu nedenle kendisinin de Ziraat Fakiiltelerinde ''Tanm Ekonornisi ve l letmeciligi" programmtn bulunmasmt zorunlu gordiigiinii ifade etrni ve Yiiksek bgretim Kuruluna gerekli direktifi verecegini belirtrni tir. Devam1 2. Sayfada udunya'da VE TiRKiYE'DE TARIMSAL DESTEKLEMELERE YENi YAKLASIMLARu iki DEGERLi MESLEKTA~IMIZ 56. T.C. H0K0METi'NDE. BOient Ecevit'in Ba bakanllg1nda olu turulan 56. T.C. HOkOmetl'nde Mahmut ERDIR Tanm ve KOyl leri Bakan. Doc;.Dr. Metin ~ahin Sanayi ve Ticaret Bakan1 olarak atandllar. Y azlsl 2. Sayfada fviahmut Erctlr Tanm ve KOyl leri Bakam Do9.Dr. fvietln ~ahln Sanayi ve Tlcaret Bakam # SEMPOIYUMU GER~EKLE,TiRiLDi Ulkernizde tarim egitiminin ba lamasmm 153. ylli kutlamalan ~ryevesinde, ODA'miz tarafmdan diizenlenen ''Tanm Haf- tas1 '99: Diinya' da ve Ttirkiye' de Tanmsal Desteklemelere Yeni Yakla IIDlar'' konulu Sempozyum 7-8 Ocak 1999 tarihlerinde, Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birligi Salonunda geryekle tirildi. Y ogun bir katthmla geryekle tirilen Sempozyumun ayili konu mast ODA Ba karurmz Prof. Dr. Giirol ERG!N tarafmdan yaptld1. Prof. Dr. Giirol ERG!N a9th konu masmda, tarim sektoriiniin desteklenmesinin zorunlu oldugunu, ancak, halen tanm sektoriinii desteklemek i9in yaygm bir ekilde uygulanan tanm iiriinleri destekleme fiyat politikasmm verimsiz ve desteklemenin amaylarma ula mada yetersiz bir sistem oldugunu vurgularru ttr. Prof. Dr. Giirol ERG!N daha 90k biiyiik 9ift9i ve verimliligin yiiksek oldugu yore 9ift9isi i9in yararh olan ve tanm iiriinlerinin fiyat olu umunda sapmalara yol a9an destekleme fiyat politikasmdan uzakla llarak prim sistemine ge9ilmesinin gerekliligini vurgularru trr. Prof. Dr. Giirol ERG!N, tireticinin desteklenmesinde, ilave bir yontem olarak dogrudan yardtm sisterninin de uygulanmasmm gerekli oldugunu belirtrni tir. Prof. Dr. Giirol ERG!N, prim sistemi ve dogrudan yardiidlar yanmda, kiireselle me ko ullannda, tanm sektoriinde verimliligi ve rekabet giiciinii artrrabilmek amactyla, klrsal ve tarlmsal alt yaptyt ve tarim i letmelerinin yaptsini iyile tirecek desteklere de agrrhk verilmesini onerrni tir. Devam1 3. Sayfada

2 SAYFA: 2 TMMOB ZMO HABER BULTENl/ ~UBAT 1999 iki DEGERLi MESLEKTA~IMIZ 56. T.C. HUKUMETi'NDE TARIM VE KOYi~LERi BAKANI Mahmut ERDiR 19 Arable 1934'de Eski ehir'de dogan Saym Mahmut Erdir, ilk, orta, lise tahsillerini Eski ehir'de tamamladt ytlmda Ankara Universitesi Ziraat Faktiltesinden mezun oldu ythnda mi.ihendislik stajt i9in 6 ay Almanya'da kaldt ytllan arasmda Ti.irkiye Zirai Donattm Kurumunda 9ah tt. Strastyla, Tohum i lerinde Miihendislik, ~eflik, Miidiir Yardunethgt, Planlama Mi.idi.ir Yardrmethgt ve 8 ytl si.ireli Planlama Miidi.irliigi.i yaptt ytllannda Amerika Birle ik Devletleri Ohio State UniJ versitesinde Zirai Ekonomi ve Marketing ihtisast yaptt ythnda 5 ay sure ile ingiltere'de O.E.C.D. tarafmdan di.izenlenen Yattrun Projeleri Haztrlama Egitimine kattldt ytllannda Ti.irk Traktor Fabrikast Yonetim Kurulu Uyeliginde bulundu: CENTO'ea Pakistan'da hazulanan toplantilara iki defa delege olarak kattldt. Aynea 1977 ythnda Tanm Bakanligmi temsilen Birle mi Milletler toplanusma da de1ege olarak kattldt. ingilizee olarak Cento'ea yaymlanan Gi.ibre Pazarlamas1 konul~da 9e itli tebligleri bulunmaktadtr ytllannda Ba bakanlik Y i.iksek Denetleme Kurulu Teknik Ba Denet9isi olarak 9ali tt yth se9imlerinde 20 nei donem Eski ehir Milletvekili olarak se9ildi. Parlamento 9ali malannda DSP Grup Disiplin Kurulu Uyeligi, KiT Komisyonu Oyeligi ve Ba kanltgt gorevlerinde bulundu. Ba bakan Bi.ilent ECEViT'in Ba kanhgmda kurulan 56 net Hi.iki.imette Tanm ve Koyi leri Bakan1 olarak gorev aldt. ingilizee ve Almanea bilmektedir. Evli ve bir ~oeukludur. Degerli meslekta trmza bu onurlu gorevde ba anlar diliyor, en i9- ten saygtlarla kutluyoruz. ODA'MIZIN TARIMSAL OGRETIMIN 153. VILI ICIN DUZENLEDIGI BA~AK BALOSU, IKI MESLEKTA~ BAKANIMIZIN DA KATILIMIVLA B0V0K BIR CO~KUVLA GERCEKLE~TIRILDI. SANAYi VE TiCARET BAKANI Do~.Dr. Metin ~AlliN 1942 Kmkkale dogumlu olan Saym Metin ~AHiN ythnda Ankara Oniversitesi Ziraat Fakiiltesi'nden mezun oldu. Ziraat Yiiksek Mi.ihendisi olan ~AHiN. daha sonra Ankara Universitesi'nde ogretim i.iyesi olarak gorev yaptt y1lmda ayru iiniversiteden Do ~ent iinvarum aldt donelll.inde Tarun Bakanllgt'nda Mi.iste ar Yardrmetst olan Dr. Metin ~AHiN, bu tarihten sonra 1992 yllma kadar ozel sektorde ~e itli gorevlerde bulundu yillart arasmda ANT BiRLiK'te Genel Miidi.ir olarak gorev yapan Dr. ~AHiN, 1994 ytlmda Sanayi ve Tiearet Bakanh~ Miiste ar Yardrmethgt'na atandt ytlma kadar bu gorevi si.irdiiren Dr. ~AHiN bu tarihte Demokratik Sol Parti'den XX. Donem Antalya Milletvekili se9ildi a 1999 doneminde TBMM Biit9e ve Plan Komisyonu Ba kan Vekilli-W gi yapan Dr. Metin ~AHiN, 12 Oeak 1999 tarihinde kurulan 56. Hi.ikiimette Sanayi ve Tiearet Bakanhg1 gorevine atanmj tlr. Siit teknolojisi konusunda 9e itli ara tmna ve makaleleri bulunan Do9.Dr. Metin ~AHiN ingilizee bilmektedir, evli ve 2 ~oeuk sahibidir. Degerli meslekta JmJzt i~tenlikle kutluyor, iyi dileklerimizi ve en i9ten.. saygtlanmjzi sunuyoruz. ODA VONETiM KURULUMUZ CUMHURBA~KANI TARAFINDAN KABUL EDiLDi Ba$taraft Sayfa 1 'de Saym Cumhurba kam, gorti rnenin sonunda son ii~ yth ODA'rru-. zm istegi i.izerine, "Sulama Yth", "Toprak Ytlt" ve "HayvaneJhgt Geli tinne Yth" olarak ilan ettigini, bu ytl i9in ne di.i iiniildiigiinii sorrnu ve ODA Ba kant'mn bu y1h "Tanrnda Desteklemeler Yth" ilan edelim onerisini memnuniyetle kabul ettigini belirtip, oni.imiizdeki giinlerde 1999 ythm "Tanmda desteklemeler YI11" olarak ilan edeeegini ifade etmi tir. Saym Cumhurba kant'na ODA ~ali rnalanna steak ve yakm ilgi gostermesi nedeniyle tikranlannuzt sunuyoruz. I 20 Ocak'da "Tanmsal ogrenimin 153. yi11 nedeniyle Ankara i~kale Otelinde duzenlenen Balo Tanm ve Koyi~leri Bakant Saym Mahmut Erdir ve Sanayi ve Ticaret Bakanmuz D~. Dr. Saym Metin $ahin'in te rifleriyle buyuk co~ku ve mutlulukla ger~ekle~tirildi. Balo da, ulkemizin son yillarda yeti~tirdigi en iyi Turk Muzigi sanat~llarmdan olan Ay~e T~ iki saati ge~en konserinde Turk Sanat Muziginin en gozde eserlerinden olu~an gorkemli bir dinleti sundu.

3 TMMOB ZMO HABER BULTENl /~UBAT 1999 SAYFA3 TARIM HAFT ASI '99 ETKiNLiKLERi ~ER~EVESINDE "D0NYA'DA VE T0RKiYE'DE TARIMSAL DESTEKLEMELERE YENi YAKLA$1MLAR" SEMPOZYUMU GER~EKLE$TiRiLDi Ba taraft Sayfa 1 'de. ODA'm1z etkinliklerine yakm ilgi gosteren Tanm ve Koyi leri Bakam Saym Mustafa TA~AR Tanm Haftasi'99'a da katllarak bir konu ma yapmi tir. Konu masmda, Bakanhk yapt1g1 donemdeki etkinlikleri anlatan Saym Mustafa TA~AR, kendi doneminde 9iftyinin magdur edilmedigini, hatta, bu yd ilan edilen destekleme fiyatlarmm 9iftyinin durumunun iyile tirilmesine onemli bir etkisinin oldugunu belirtmi tir. <;ift9inin desteklenmesinde mevcut destekleme fiyat sisteminden prim sistemine geyilmesinin daha yararh o labilecegini. eri stinnti ttir. Saym Mustafa TA ~AR, prim sisteminin ilk bakl ta kamu harcamalan yoniinden daha pahah bir sistem olarak goriilmesine ragmen, kamu orgtitlerinin etkinliklerinde saglanacak tasarruf ve kay1th sisteme geyilmesiyle vergi gelirlerinde saglanacak arti sonucunda, sistemin kamu yoniinden daha avantajh olabilecegini belirtmi tir. Saym Mustafa TA~AR aynca, canh hayvan ve et ithalatma konulan yasaklamamn kaldmlmasmm soz konusu olmad1gmt ayiklami tlr. A9tlt konu malanndan sonra, meslegimize hizmeti ge9en saygm tanmctlara Bilim, Hizmet ve Te vik Odiilleri dagttildi. Tar1m meslegine verilen emeklere duyarlthgm ve degerbilirligin gilzel bir ornegi olarak geryekle tirilen Odiil Toreni, anlamh ve duygulu anlann ya anmasma sahne oldu. Adlanna ve yah malanna diger siltunlarda yer verdigimiz Bilim, Hizmet ve Te vik Odillii alan tanmcilanmizi bir kez daha kutlar, kendilerine saghk, mutluluk ve yeni ba anlar dileriz. Sempozyuma, Prof. Dr. Gtilcan ERAKTAN ba kanhgmda yapjlan "Tanm Politikalarma ve Desteklemelere Yeni Yakla Imlar" ve Prof. Dr. Oguz YURDAKUL ba kanhgmda yapilan "Tanmsal Destekleme Uygulamalanna Yeni Yakla tmlar" konulu oturumlarla devam edildi. Sempozyumun birinci gtintiniln etkinlikleri, Prof.Dr. Cemal TALUG ba kanhgmda geryekle tirilen "Dtinya'da ve Ttirkiye'de Tanmsal Desteklemelere Yeni Yakla Imlar" konulu Panel ile sona erdi. Sempozyumun ikinci gilniinde, Tartm ve Koyi leri Bakanhgt Miiste ar Yardtmctst ilhan BiLGiN ba kanhgmda "Tartmsal Desteklemeler ile Tanm Sektoriine Aktardan Kaynak.lar", Prof. Dr. Nurettin YILDIRAK ba kanhgmda ''Tanmsal Yap1 ve Tartmsal Desteklemelerde Dretici Orgiitleri" ve Dr. Avni BA~DOGAN ba kanhgmda "Sektorlere Gore Tanmsal Desteklemeler" konulu oturumlar geryekle tirildi. Sempozyumun sonu9lan onumiizdeki gtinlerde kitap haline getirilerek yaytmlanacaktu. Tanm Haftast '99 etldnlilderi ferfeveninde, tanmalann yofun ilgi ve katlhmlan ile gerfeklefdrllen Sempozyum' a katkt aallayan herke1e ve her kurulufa if/en aaygt ve tefekkurlerlmtzj 1unanz

4 SAYFA 4 TMMOB ZMO HABER BULTENt I ~UBAT 1999 TMMOB ZiRAAT MiiHENDiSLERi ODASI BiLiM, HiZMET, TE~ViK 0DliLLERi SAHiPLERiNi BOLDa Oy lerimizin bilimsel, sosyal ve kiiltiirel alandaki ba~anlan m r iiillendirmek amaciyla haz1rlanan "T.M.M.O.B. Ziraat Miihc 1disleri Odas1 Bilim, Hizmet ve Te~vik Odiilleri Yonetmeli ' 22 ~ubat 1998 tarihinde ODA Genel Kurulunda kabul edilr.~ tir. Bu ytlki odiillerin 1999 yth Tanm Ogretiminin Ytldoniimii torenlerinde sahiplerine dagihlmast kararla~tmlmi ~ tlr. Karar geregince Bilim Odiilii, Hizmet Odiilii ve Te~vik Odiilii olmak iizere 3 ayn odiil esas ahnm1~ olup, jiiriler tarafmdan odii 'e lay1k bulunan adaylara plaket ve berat verilmesi ile Te~v i k Odiili.ine lay1k goriilen ki~ilere yiizelli~er milyon TL. para odi.i l i.i verilmesi kararla~tinlmi~tlr. Bilim Odi.ilii Jiirisi, Ankara Oniversitesi Ziraat Fakiiltesi Ogretim iiyelerinden Prof. Dr. Ekrem KON, TKB Tartmsal Ara~t n ma lar Gene! Miidiirii Dr. Vedat UZUNLU. Tar1msa l Ama~ h Sivil Toplum Orglitleriyle i li ~- kiler Daire Ba~kam Mustafa YANAR, Sivil Toplum Orcriitl e rini 0 temsilen; Tiirkiye Kalkmma Vakfmdan Zekai BA KAR, Ktrsal, \2evre ve Ormancihk Sorunlan A ra~ttrma Dernegi t Ba~kanltg m dan Celal \20- BAN'dan, Hizmet ve Te~vik Odiilleri Jiirisi ise Ankara Oniversitesi Ziraat Pakiiltesi Ogretim Uyelerinden Prof. Dr. Tahsin KESiCi, Prof. Dr. Ahmet ERKU~, Prof. Dr. Ahmet SARAL, Prof. Dr. Hasan \2ELiK, Prof. Dr. Oktay GORKAN'dan olu ~tu. Her iki Jiiriye ODA Yonetim Kurulunu temsilen ODA Ba kant Prof. Dr. Gi.irol Ergin ve ODA II. Ba kan1 Ozkan GOK SEL kattld1. Jiiriler tarafmdan yapilan titiz 9ah malar sonucu oneriler tek tek incelenerek 1998 yth odiillerinin; Hizmet Odiilii dalmda Abdi OZKOK, Ugurlu TUNALI, Mustafa ~evket SiPAHi, Vahap ALPER, Cenani GURBOZ, Sedat Hilmi KARADAYI, Dr. Nazmi ULGEN, Do9.Dr. Orhan DOGAN ve Ahmet inci 'ye, Te vik Odiilii dalmda Dr. D. Murat OZDEN'e verilmesi oy birligi ile kararla~tmld1. Jiiri, ba~vuru olmadtgt i9in Bilim Odiilii vermedi. Aynca Tiirk Tarimimn ve Tiirk 9ift9isinin sorunlarmj yansttan ozgiin yaztlan ve ktrsal kesimin kalkmmas1 ve 9ift9inin re~ fah1 yoniindeki yapt1g1 9ah malar1 nedeniyle \2ift9i Dostu ve ODA'm1z etkinliklerine ozveri ile katilan, Gazeteci-Yazar Sadullah U~UMi'ye ODA Yonetim Kurulunca 1998 Basm Ozel Odiilii verildi. Tanm Ogretiminin Y Ildoniimii nedeniyle diizenlenen Tanm Hafta s t ' 99 "Diinya'da ve Tiirkiye ' de Tanmsal Desteklemeler. Yeni Yakla ~Imlar" Sempozyumu'nda odiiller sahiplerine Tanm ve Koyi~leri Bakan1 Saym Mustafa TA ~AR, onceki Tarim Bakanlanmtzdan Saym Mehmet YUCE LER, Koy Hizmetleri Genel Miidiirii Saym Giiner SAYGILI, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Miidiirii Saym Adnan MARA~ LI ve ODA'rruz Ba kani Prof. Dr. Giirol Ergin tarafmdan verildi. ODA' m1z olarak odiile laytk bulunan degerli mensuplanmi ZI kutluyoruz.

5 TMMOB ZMO HABER BULTENl/ SUBAT 1999 SAYFA5 TMMOB ZiRAAT MUHENDiSLERi ODASI BiLiM, HiZMET, TE~ViK ODULLERi VERiLi~ GEREK~ELERi Abdi Ozkok - Tarun Bakanhg1 te kilatmda en alt kademeden en list kademeye kadar ~ah tigi gorevlerde Tiirkiye Tanm1 ve Ziraat Miihendisligi meslegine yapt1g1 iistiin hizmetler, - Toprak Reformu Kanununun haz1rlanmasmda gosterdigi iistiin katkllar, - Ziraat Mtihendisligi orgtitiintin yapt1g1 ~e itli etkinliklere yapt1g1 katki ve hizmetleri nedeniyle. Mustafa ~evket Sipahi - Tarrm Bakanlig1 orgiittinde en alt kademeden en list kademeye kadar degi ik gorevlerinde verdigi tisttin hizmetler, - Meyve suyu, sal~a, makarna, degirmen ve un sanayii, ni asta sanayii ve zeytinyag1 sanayii gibi sanayi dallannm kurulmasmda verdigi ugra lar ve Band1rma Yem Fabrikas1mn kurulmasmdaki onctiltigti, - Bu ~ah malann yanmda Ziraat Mtihendisligi meslegine yapt1g1 iistiin katkllar nedeniyle Ugurlu Thnah - ~arapclllk dalmda yapt1g1 ~ah rnalarla ozellikle Orta Anadoluda ~araphk Oztim tiretimi te viki ile Ttirk tireticisine verdigi destekler,. - Dlkemizde ilk modern arap~ihk i letmesinin kurulmasimn saglanmas1, - Ulusal ve Uluslararas1 yari malarda kazand1g1 odtiller ile Ulkemizin bu dalda tamtilmasi ve ~e itli tilkelere Ttirk ~arap.armm ihracmm saglanmas1, - ~arap i elerinde kullamlan mantarm tilkemizde yeti tirilerek Dike ekonomisinin di a bagimhllktan kurtanlmast nedeniyle Vahap Alper - Diyarbaklr, Menemen, Yalova, Erdemli gibi Ara tlrma Enstittilerinin, Antalya Sebzecilik istasyonu ve benzerlerinin, Erzincan, Malatya ve Ankara Ev Ekonomisi Okulu gibi egitim kurum}armm kurulu Unda onemli hizmetleri, - Yedisi yaymlanan ve iki adedi yayma haz1r olan tanma dontik dokuz adet yap1t1yla egitime onemli katkllar1 nedeniyle Sedat Hilmi Karaday1 - Ziraat Mtihendisligi mesleginin ve ~ift~inin geli tirilmesi konusunda yapt1g1 tistiin hizmetler, - Ziraat Mtihendisligi formasyonunun ortaya konmas1 ile Ziraat Mtihendislerinin Gorev ve Yetkilerine ili kin Ttiztik ~ah malarmdaki katki ve koordinasyonu, - Tar1mla ilgili mevzuat ~ah malannda yap_t1g1 tisttin katkilari, - Ttim hizmetler yanmda Odam1z Mevzuat Komisyonu iiyesi olarak yapt1g1 ozverili ~ah malar nedeniyle Dos:.Dr. Orhan Dogan - Olkemiz Tanmmda bugiin biiyiik bir problem olarak kar Jrniza ~1kan Toprak Erozyonu'nun onlenmesi konusunda :uzun yjllar hizmet vermesi, - Gerek Ulusal, Gerekse Uluslararasi toplantilarda Erozyon, Dogal Kaynaklarm Korunmas1, <;olle rne, Mera islah1, Toprak Muhafazas1 konularmda ~ah ma ve ara tlrmalan ile iilkemizi en iistiin diizeyde temsil etmesi, - Ziraat Miihendisligi meslegine hizmet veren degerli elemanlarm yeti tirilmesine katk1da bulunmas1. - Tiim bu ~ah malarm yanmda Ziraat Mtihendisligi meslegine ve Odarmz faaliyetlerine tisttin hizmetleri nedeniyle Soldan Saga; Saym Mustafa T~ar, Abdi Ozkok, Ugurlu Thnah ve Mustafa Sevket Sipabi Soldan Saga; Saym Dof.Dr. Metin Sabin. Vahap Alper, Cenani Giirbiiz ve Sedat Hilmi KaradaJ'l

6 SAYFA6 TMMOB ZMO HABER BULTEN1 I ~UBAT 1999 Dr. Nazmi lilgen - Tiirk Tanmmda dogal kaynaklann korunmast, toprak verimliligi, giibre ve giibreleme konulannda uzun ytllar iistiin hizmetler vermesi.. - Bu konuda onemli hizmet veren Ankara Toprak ve Giibre Ara tlrma Enstitiisiinde Ziraat Miihendisligi meslegine hizmet veren bir 90k ara trrmact yeti tirmesi nedeniyle Cenani GUrbUz - Tanm Bakanhgt orgiitiinde en alt kademeden en list kademeye kadar degi ik gorevlerinde tartmla ugra an kesime verdigi tistiin hizmetler, -!;e itli illerde yapttgt gorevlerinde; sebze yeti tiriciligi, meyve fidanhgt kurulmast, haltcthgm geli tirilmesi, meyvecilik ve kavakcthk 9ah malart, mera tslaht, yonca iiretimi, tavukculuk ve hindiciligin yaygmla tmlmast, v.b. projelerde gosterdigi iistiin c;ah malar, - Tiim bu 9ah malar yamnda ODA'rmz Kir ehir ve Kayseri illeri Temsilciligi gorevlerinde yapt1g1 hizmetleri nedeniyle Ahmet lnci - Ancthk 9ah malan ile ilgili bulu lanm Tiirkiye Ekonomisine ve Tiirk <;it~tisine yaptlgt tiim sosyo-ekonomik ve teknik katktlan, - Suni dollenme ile iirettigi saf kafkas ana anlarm 9ift9i kovanlarma verilmesi ile kovan ba tna verimin artmlmas1, ~ T.K.V. 'nm Kazan Artcthk Tesislerinde hal paketleme tesislerinin kurulmasmt saghyarak ic; ve dt pazar sorununun 95- ziilmesine onci.iltigi.i. - Styropor kovanlannm ilk defa dizaymm yaparak yaygm olarak kullammmm saglanmast, - Ana art Uretim i letmelerinde c;iftc;i lehine % 100 ekonomi saglayan yeni bir ana art ~iftle tirrne kutusu dizaym geli tirerek ve patent i lernlerinin on a amast olan faydalt model belgesini alarak c;iftc;inin hizmetine sunmas1 nedeniyle Dr.D. Murat Ozden - Tanmsal Mekanizasyon alanmda yaptlgt iistiin ara tlrmalar ve bu 9ah malarm1 bilgisayar ortamma uygulamak, bugiin ba art ile kullamlan bilgisayar programlarmm yarattlmast, - Toprak-Su ve Mekanizasyon baglantlst konusunda yaptlgt iistiin ~talt malan nedeniyle. BASIN OZEL ODilLll Gazeteci-Yazar Saym Sadullah USUMi'nin, Tiirk tartrmnm ve Ti.irk c;iftc;isinin sorunlartm yansttan ozgiin yaztlan; ktrsal kesimin kalkmmas1 ve 9ift9inin refah1 yoniindeki ytlmaz 9abalar1 nedeniyle "1998 yth BASIN OZEL 6DOL0" ile onur Iandmlmast ODA Y onetim Kurulu tarafmdan oybirligi ile kararla tlfllmi tlr. Saym Sadullah tfsumi, 6dillt1nU B~ Prof.Dr. GfJrol Brgin 'den Abrken ODA'MIZ ANKARA isyeri TEMSilCilERi TOPlANTilARI HER A YIN ilk CUMARTESi GUNlERi YAPilMAYA DEVAM EDiYOR I tarihinde yaptlan ZMO Ankara i yeri Temsilci- 1eri toplanttsma ODA Yonetim Kuru1u Oyeleri ile kalabahk bir, i yeri temsilcileri grubu kattlrm lardtr. Top1ant1da; 1- ODA'mtz faaliyetlerinden, -II. Dam ma Kurulu, - i.akm OZDEM1R'i anma programlart, -7-8 Ocak'da Ankara'da ger~ekle tirilecek olan Tartm Haftast '99 etkinliklerinden "Diinya'da ve Tiirkiye'de Tartmsal Desteklemelere Yeni Yakla trnlar" Sempozyumuna yonelik olarak yaptlan haztrhklar, yth i9in saptanan odentiler, 3- Ankara iii Bilirki iligi i~in ba vurular, 4- Meslek ve Meslekta sorunlan, 5- ODA'm1zca c;e itli konularda ac;ilan davalarm seyri, konularmda bilgi verilmi ve i yeri Temsilcilerinin de 9e itli konulardaki gorii ve onerileri ahnmi tlr. ODA'MIZCA ORGANiZE EDilEN PROJE HAZIRlAMA VE DEGERlENDiRME KURSlARISURUYOR 8. Proje Hazrrlama ve Degerlendirme Kursu tarihinde Oda Genel Merkezimizde, ODA'm1z Gene1 Sekreteri llhan HAN'm a~iii konu masmdan sonra ba latnt tlf. T.C. Ziraat Bankast Genel Miidiirliigii Proje Degerlendirme Miidiirltigi.inde gorevli se9kin egiticilerin ogretim kadrosunu olu turdugu 5 hafta siireli kursa Ziraat Fakiiltesi Son Smtf Ogrencileri, Master ve Doktora Ogrencileri ile Miihendis1erden olu an 19 ki i katllrm ve tarihinde ba layan Kurs tarihinde sona ermi tir.

7 TMMOB ZMO HABER BULTEN1 I ~UBAT 1999 SAYFA DONEM II. DANI~MA KURULU TOPLANTISI ANKARA'DA YAPILDI L.. l 36. Donem II. Dam ma Kurulu Toplantlst 28 Kastm 1998 tarihinde Genel Merkez toplantt salonunda ODA Ba kam Prof. Dr. Gtirol ERGiN, II. Ba kan Ozkan GOKSEL ve Yonetim Kurulu Oyeleri Gokban GONAYDIN, Enver <;ETiN, Dr. Ali TAN, Dr. Cemil ERTUGRUL ve Necdet ~EN, TMMOB Yonetim Kurulu Oyesi Cuma Ali GAFFAROGLU, ~ubelerimizden, istanbul ~ubesi Ba kam Zebra EYiCiL, tzmir ~ube Ba kam Alaettin HACIMUEZZiN, izmir ~ubesi Yazmaru Orban DONDAR, Adana ~ube Ba kam Ozden GUNGOR, Adana ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi ~iikran KORKUT, Bursa ~ube Ba karu Ytlmaz OKTAY, Bursa ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi Erkan YASLIOGLU, Samsun ~ubesi II. Ba kam Murat AKAR, Samsun ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi Ercan YANOGLU, Aydm ~ube Ba kam Galip ORRAN, Bahkesir ~ubesi II. Ba kam.~ran ileriye, Bahkesir ~ube Yonetim Kurulu Oyesi Hilmi BAYRAKTAR, Gaziantep ~ube Ba kam Karaca Bozgeyik, Gaziantep ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi Edip OZASLAN, Kayseri ~ube Ba kam Zeki MUTLU, i~el ~ube Ba kam ibrahim YALIN, i~el ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi A. Cerna! AYDOGDU, Erzurum ~ube Ba kam Abdullah KELE~OGLU, Erzurum ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi Mebmet OLMEZ, ~anhurfa ~ubesi II. Ba kam Metin Kanath, Tekirdag $ube Ba kam Hact Asian, Rize ~ube Ba kam Muammer l$1kligil, Rize $ubesi Yonetim Kurulu Oyesi Gillen GONDOZ, Van $ube Ba karu $evket AKDEMiR, Van ~ubesiyonetim Kunllu Oyesi Samet TURAK, Manisa $ube Ba kam $ababettin ORGUN ve Manisa ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi Ziya ONCELER'in katthmlanyla yaptldt. Toplantmm giindeminde; ODA Ba kanmm a~tklamalan, -Gene! Politikamtz, - Ozliik baklan ~ah malan. - Dam tay'da a~tlan davalar, - Ankara' da ger~ekle tirilen ~ah malar, - Ankara dt mda ger~ekle tirilen ~ah malar, - Oniimiizdeki donem ~ah malan, - i.akm OZDEMiR'i anma toplanttst, Tartm HaftasJ ~alt malan, Ytlmda yapilacak olan V. Teknik Kongre ~ah malan, -TBMM'deki ~alt malar, - Mesleki denetim ~alt malart, - Valilik ve Kaymakamhklarla i birligi Sempozyumu, - Tlirkiye Sorunlanna <;oziim Konferamn, - Yaym ~alt malan, - TMMOB ile ili kiler, - Orgiit-Oye ili kileri, - Tanmda Yeniden Yaptlanma Komisyonu, - Tohum satanlarda aranacak ko ullar, - Proje Haztrlama ve begerlendirme Kursu, - Tiiziik degi ikligi komisyonu olu turulmast, - icra ~alt malan, - Bilirki ilik ~ah malart, - Giri odentisi ve ytlhk odentinin belirlenmesi, - Misafirbane ahm kampanyast, - ~ube ~ah malan, - Ziraat Fakiiltelerinde Egitim-Ogretim, - Se~irnlerde taktrulacak tavrr konulan gorii iilmii ve toplantt, i~ten ve ne eli bir bavada ge~en ak am yeme_b;i ile sona ermi tir. III. DANI~MA KURULU TOPLANTISININ V AN'DA YAPILMASI KARARLA~TIRILDI 36. Donem III. Dam ma Kurulu ToplantlSlmn Van'da yaptlmas1 konusunda II. Dam ma Kurulunun aldtgt tavsiye karart Yonetim Kurulumuzca ~ube Ba kanhklanna bir yazt ile duyurulmu ve gelen yamtlarm hemen hemen tiimiinde III. Daru ma Kurulu Toplanttsmm Van' da yapdmasmm uygun olacag1 bildirilmi tir. III. Dam ma Kurulu toplanttsi bliyiik olasthkla Mayts ayt i~erisinde Van'da ger~ekle ecektir. Bu toplantt, ODA'mlZln Gi.ineydogu Anadolu 'da yaptlan ilk Dam ma Kurulu Toplanttst ola~ cakttr.

8 1 SAYFA8 TMMOB ZMO HABER BULTEN1 I ~VBAT 1999 ODA BA~KANI KOZEY KIBRIS TURK COMHORiYETi'NDE ODA'mtz Yonetim Kurulu Ba~kam Prof.Dr. Giirol Ergin ve Yazman Dye Gokhan Giinaydm, KKTC Ziraat Miihendisleri Odast'mn dav.etlisi olarak ~ubat 1999 tarihleri arasmda Kuzey Ktbns Tiirk Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiler. ODA Ba~kanuruz Prof.Dr. Giirol Ergin ve Yazman Dye Gokhan Giinaydm 12 ~ubat tarihinde, KKTC Ziraat Miihendisleri Odast Ba~kam Ahmet Fikretler ve Ba~kan Yardtmctst Ahmet Polili ile birlikte Kuzey Ktbns Tiirk Cumhuriyeti Tanm Bakam Saym irsen Kii~iik tarafmdan kabul edildiler. Meslekta~tmtz ve KKTC Ziraat Miihendisleri Odast 'mn kurucusu oldugunu ogrenmekten biiyiik memnunluk duydugumuz Saym Bakan ile yapllan ~ok steak ve yararh gorii~mede, KKTC ve TC arasmda tanmsal i~birligini artirma olanaklan degerlendirildi. Aynca Kuzey K1bns Tiirk Cumhuriyetinde yiiriitiilmekte olan tanmsal projeler hakkmda bilgi ahndtktan sonra, yavru vatan tar1rrumn hukuki altyapisi konusunda gorii~ ve oneriler.ortaya konuldu. Prof.Dr. Ergin ve Giinaydm 13 ~ubat 1999 tarihinde bir ozel radyonun Ahmet Polili'nin haztrlaytp sundugu "Tartrru Tartt~Iyoruz" konulu canh programma stiidyo konugu oldu. Programda tartmm toplumlarm ekonomik-sosyal ya~ammda kapladigi onemli yer ve sektorel sorunlar genel anlamda tartt~ild1. Aym giiniin ak~arru, KKTC Tartm Bakam ve e~i ile tartmla ilgili tiim kesimler ve meslekta~lartmtzm ~ok yogun katihmtyla, "Tanmsal Ogretimin Ba~lamasmm 153. Y Ildoniimii" etkinlikleri ~er~evesinde diizenlenen yemek ger~ekle~tirildi. Aynca yemek oncesi, ODA'miza ait "Osmanh'dan Curnhuriyet'e Tiirk Tanmt" konulu dia gosterisi yaptld1. <;ok dostane bir ortamda ger~ekle~tirilen ziyaret sonrasmda, KKTC ve TC Ziraat Miihendisleri Odalart arasmdaki ~ok. yararh i~birligini arttrarak siirdiirme konusunda her iki tarafta bulunan fikirbirligi bir kez daha dile getirildi. I II I. Akm Ozdemir'in AramJZ(Ian Ayrili~mm 1~. Y1h Amsma Mersin ve Adana'da TOrenler ve Etkintikler Yapdd1 Gene! Merkez Yonetim Kurulu'nun Adana ve i~el ~ube Yonetimleri ile birlikte diizenledigi etkinliklere Oda Ba~kam Prof. Dr. Giirol Ergin, II. Ba~kan Ozkan Goksel, Yazman Gokhan Gtinaydm ve Sayman Enver <;etin katlldtlar. i. Akm Ozdemir'in anisim ya~atmak i~in 18 Arallk 1998'de Mersin'de mezar1 ba~mda diizenlenen ve ODA Ba~kamrruzm da i. Akm Ozdemir'in ki~iligi ve ~ah~malan konusunda bir konu~ma yapt1g1 anma toplantist'ndan sonra "Tartmda 6rgiitlenme" konulu Panel Prof. Dr. Yusuf Zeren ba~kanllgmda, Prof. Dr. Ziya Gokalp Miilayim, Gazeteci Yazar Sadullah Usumi, Giiven Mersin 'de Tanmda Orgiitlenme Paneli 'ne Kat:llanlar Burma ve Kadir <;etinkol'un katthrruyla Mersin ihracat~ilar Birligi Toplantt Salonunda yaptldt. 1. Akm Ozdemir Mersin 'de Mezan. B~mda Ambrken Torenlerin ikinci giiniinde (19 Arahk 1998) Adana'da "Soz <;ift~inin" konulu Forum, Giiven Burma'nm yonetimi altmda Yore <;ift~ileri ve Adana Milletvekillerinin kattltmtyla heyecanh tartt malara neden oldu. Aym giin Seyhan Belediyesi'nin tahsis ettigi ve Belediye ile TMMOB Ziraat Miihendisleri Odas1 Adana ~ubesi Ba~kanhg1 tarafmdan ortakla~a yaptmlan Koru ve Park ziyaret edilerek yaplian ~ab malar yerinde goriildii.

9 TMMOB ZMO HABER BULTENl/ ~UBAT 1999 SAYFA9 ~UBELERiiVIiZ"de:n._ --- I AYDIN ~UBEMiZ'den... ~ 153. YIL I(UTLAMALAIU Tanmsal Egitimin 153. yil1 kutlamalan Adnan Menderes Dniversitesi (ADD) Ziraat Fakiiltesi ve Subemizin i~birligi sonucu kutlannn~t1r. 10 OCAK 1999 giinii bir grup meslekta~uruz1a Atatiirk Amtma ~elenk konularak sayg1 duru~unda bulunulmu~tur. Kutlamalarm ana eksenini 11 Ocak 1999 giinii uygulanan program olu~turmu~tur. Torene Aydm Valisi, ADD RektOrii, Ziraat Fa-.lciiltesi Dekaru, Tar1m il Miidiiri.i, diger fakiilte dekanlar1 ile ~ok ~aytda meslekta~imiz katilmi~tlr. Aydm ~ube Ba kam Galip Orban Af~ Konll masmda Galip Orban Prof.Dr. Akgiin Aydeniz'e Plaket Verirken I SAMSUN ~UBEMiZ'den... ETKiNLiKLER tl' tarihinde diizenlenen "Cumhuriyetirnizin 75. Y tlmda Samsun Tar1nn ve Gelecegi" konulu Paneldeki tiim konu~malar kitap haline getirildi. tl' Yerel olarak yaym yapan Klas TV'nin diizenledigi "2000'e Dogru Samsun Tar1m1" prograrrunda Sube Ba~karum1z Dnal l~1ker tarafmdan, Samsun tanmmm sorunlan ve ~ozi.im onerileri ile ilgili gorii~ler dile getirildi. Yerel basmm da ba~tan sona izleyip, gori.intiiledigi kutlamaprogrann Oda Sube Ba~kanmm a~1~ konu~mas1yla ba~lami~tlr. Bu konu~mada tar1m1mizm ve meslegimizin sorunlan dile getirilmi~tir. Daha sonra Ziraat Faktiltesi Dekam Prof.Dr. Siireyya Ba~ tanmsal egitimin geli~me siirecini anlatnn~t1r. Progranun 2. Boliimtinde Prof.Dr. Akgiin Aydeniz'in jubile toreni yap1lml~tlr. Saym Prof.Dr. Aydeniz'e Subemiz, ADO Rektorliigu ve Sake Kaymakarnl1gmca meslegimize ve tarimimlza katkilarmdan dolay1 birer plaket verilmi~tir. Programm son boltimiinde Prof. Dr. Siireyya Ba~ yonetiminde; Ahmet Koyuncu, Kemal <;etin, R1za Posac1 ve Zekeriye Alsan ve Elvin iyibilir'in katiluruyla "Ziraat Fakiiltelerinde Egitirnin Yeniden Yapilanmas1" konulu Panel duzenlenmi~tir. Panelde aynca "Nas!l Bir Ziraat Miihendisi?" konusu tart1~11mi~ ve ilgiyle izlenmi~tir. Tar1msal Egitimin 153. YI11 kutlamalar1 30 Ocak 1999 giinii Bodrum Samara Otel'de diizenlenen geleneksel "Ba~ak Balosu" ile devam etmi~tir. tl' O.M.D. Ziraat Faktiltesinde 4-5 Ocak 1999 tarihinde diizenlenen Karadeniz Bolgesi Tarim Sempozyumu'nun ger~ekle~mesittde Subemiz aktif olarak gorev ald1. Oda Ba~kamm1z Prof.Dr. Giirol Ergin a~il1~ konu~malar1 boltimiinde bir konu~ma ve bir oturumda da ba~kanhk yaptl. tl' Tanmsal Ogretimin ba~lang1cmm 153. ylldoniimti dolaytsiyla iiyelerimizin katildigt bir torenle Atatiirk Onur Amtl'na ~elenk konuldu. Tartmsal ogretimin ve iilke tanm1nm mevcut durumu ile ilgili bir basm a~iklamasi yapild1.

10 SAYFA: 10 TMMOB ZMO HABER BULTENt I ~UBAT LOKAL A~ILI$1 Babkesir'de Curnhuriyetimizin 75. ytlmda, satm abnan ~ube binas1 hizrnete ayild1. 20 Nisan 1998 tarihinde alman 4 biirodan 1 tanesi yonetirn yeri, 3 tanesi ise birle~tirilip tefri~ edilerek lokal yapilrnt~tu. Lokal 25 Eyliil 1998 tarihinde kalabahk bir rneslekta~ grubunun kattlmu ile hizmete aytlrnt~ttr. Bahkesir ~ubesi Yonetirn Kurulu'nun Ba~kan ve Uyelerini kutluyor, rneslekta~larirntza hay1rh olrnastm diliyoruz YIL I(UTLAMALARI ~ukurova Universitesi Ziraat Fakiiltesi ve Ziraat Miihendisleri Odast Adana ~ubesi ortakla a olarak Tanrn Ogreniminin 153. Yilt nedeniyle 11 Ocak 1999 tarihinde yapt1g1 etkinliklerde: Ankara Universitesi Ziraat Fakiiltesi Ernekli ogretim ilyelerinden Prof. Dr. Suat Aksoy "Universitelerirnizde Tarim Hukuku Egitimi' konulu son derece ilgin9 bir konferans vermi~tir. Konferanstan sonra meslekte 30 ythm dolduranlara onur plaketi taktirn edilmi~tir. Etkinlikler geleneksel ogle yemeginin ardmdan alt~dan Kokteyl ile son bulmu tur. Kokteylde ~.D. Ziraat Fakiiltesinde 1998 ytlmda akademik a ama gosteren ogretim tiyeleri kutlanmi tlr. i:til $ube B~kam Ferhat Y llmaz, Ylinetim Kurulu tjyeleri ve Meslekta lammz Lokal Aflb mda BAYANLAR ~AYI 14 Kas1m 1998 tarihinde Bahkesir' deki hamm rneslekta~lanm1z ve e~lerinin kattltrn1yla "Bayanlar ~ay1" dilzenlendi. PANEL Tanmsal Ogretimin 153. YI11 nedeniyle 11 Ocak 1999 tarihinde Kayseri'de ger9ekle~tirilen "Endtistriyel Patates Dretimi" konulu Konferansm a9d1~ konu~masmt Kayseri Vali Yardimctst ~emsettin ULUSOY ile ZMO Kayseri ~ube Ba~kam Zeki Mutlu yapmt~lardtr. Konferansa konu mact olarak Prof.Dr. Hasan Bal kattlmt - tlr. I I ANTALYA ~UBEMiZ'den... KZ KONFERANS Antalya ~ubemizce, ihkemizde Tartmsal Ogretimin Ba~lamastmn 153. Y.Ildoniirnii nedeniyle Akdeniz Universitesi Ziraat Fakiiltesi'yle birlikte tarihinde Akdeniz Universitesi Atatilrk Konferans Salonunda yapllan torende Oda Ba kamffilz Prof.Dr. Giirol Ergin "Tiirkiye Tarlffil ve Ziraat Miihendisligi Egitimi" konulu konferans vermi~tir. Konferanstan once Genel Merkez Yonetirn Kurulu Sayman Uyemiz Gokhan Giinaydm "Cumhuriyetin 75. Ythnda Tiirkiye Tanm1" konulu dia gosterisini sunrnu~t:jjr. ~ube Ba~kanumz Nuri An yapttgt a9il1~ konu masmda Turk Tartmmm ve Tartmsal Yiiksek Ogretiminin sorunlanna aynntdt olarak deginmi tir. 75. YIL ETKINLIKLERI istanbul ~ubesi "75. YJlmda Cumhuriyet" konulu Konferans diizenlemi tir. 21 Arahk 1998 tarihinde Prof. Dr. Toktaffil~ Ate ' in verecegi konferans konu macmm gelmemesi nedeniyle geryekle tirilememi, ancak toplantida bulunan iiyelerimizden Saym As1m ALP ve Saym Ekrem Ozkul'un amlar1 izleyiciler tarafmdan biiyiik bir ilgi ile izlenmi tir. Anllarm sunu unun ba lamasmdan once istanbul ~ubesi Ba kamffilz Zehra Eyicil ve Oda Ba kamffilz Prof.Dr. Giirol Ergin a91h~ konu mast yapm1~lardtr. Programm onemli bir par9as1 olan Tarihci-Ara tirmaci Alptekin Miiderrisoglu 'nun olu turdugu "Osmanb' dan Cumhuriyet'e Tanm" konulu Dia Gosterisi Genel Merkez Yonetim Ku~ rulu iiyesi Gokhan Giinaydm tarafmdan sunulmu tur.

Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI

Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Haber Biilteni Haziran 2000 iki ayda bir yayunlarur Sayt: 47 Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi Oda Yonetim Kurulu'muz, se~ilmesini kutlama, tam

Detaylı

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız 32 ADANA Demokratik kitle örgütlerince 2 Şubat 2008 de Atatürk Parkı önünde gerçekleştiri- len türban karşıtı eyleme ZMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Selma KI- RANÇEŞME ve üyelerimiz katılarak destek

Detaylı

6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba

6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba DONEM: 23 CILT: 29 YASAMA YILI: 3 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba icindekiler Savfa I. - GECEN TUTANAK OZETI 336 II. - YOKLAMA 338 III. - GUNDEM DI I

Detaylı

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına ADANA Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıp 11.10.2007 gün ve 26670 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ MAYIS-AĞUSTOS 2008 SAYI: 87 MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ MISIR BALONU BURSA da Prof. Dr.

Detaylı

Haber Bülteni. Tarımsal Öğretimin 168. Yılı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Haber Bülteni. Tarımsal Öğretimin 168. Yılı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Özel Sayı Ocak 2014 Haber Bülteni TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarımsal Öğretimin 168. Yılı TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası nca (ZMO), Tarımsal Öğretimin Başlangıcının 168 inci Yıldönümü nedeniyle düzenlenen

Detaylı

"KNOW-HOW" VE TiCARi SIRLAR (TEKNOLOJi TRANSFERi VE FiKRi HAKLARLA ilgili LiSANS ANLA~MALARI)*

KNOW-HOW VE TiCARi SIRLAR (TEKNOLOJi TRANSFERi VE FiKRi HAKLARLA ilgili LiSANS ANLA~MALARI)* AVRUPAARA$TIRMALARI DERGiSi CiLT: 8 SAYI : 1-2 2000 155 "KNOW-HOW" VE TiCARi SIRLAR (TEKNOLOJi TRANSFERi VE FiKRi HAKLARLA ilgili LiSANS ANLA~MALARI)* Ozet*** Deniz Ilgaz** Know-How, smai alanda ozellikle

Detaylı

DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll

DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll DAiB DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll BA~KANIN MESAJI thracatet Birlikleri kayttlanna gore; 2012 ythnda Tiirkiye'nin demir ve demir ch~1 metaller ihracatj. bir onceki yda gore degerde %1,4, miktar bazmda

Detaylı

RiHi. TORK TURizM Yapisal ve Sektorel Geli~im. Yrd. Do~. Dr. ~enol ~AVU~ Yrd. Do~. Dr. Zehra EGE Yrd. Do~. Dr. Osman Eralp ~OLAKOGlU.

RiHi. TORK TURizM Yapisal ve Sektorel Geli~im. Yrd. Do~. Dr. ~enol ~AVU~ Yrd. Do~. Dr. Zehra EGE Yrd. Do~. Dr. Osman Eralp ~OLAKOGlU. G EolTORLER Yrd. Do~. Dr. ~enol ~AVU~ Yrd. Do~. Dr. Zehra EGE Yrd. Do~. Dr. Osman Eralp ~OLAKOGlU TORK TURizM Yapisal ve Sektorel Geli~im RiHi Allkara, 2009 istani:!ul BiLO! UNnlERSITY LIBrum.Y DETAY YAYINLARI

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 01 OCAK- 20 MART 2009 SAYI: 89 TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR!.. İSTANBUL 1 TARIM HAFTASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7. ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ

İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7. ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7 ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ CUMHURİYET VE TARIM... 17 2012 YILI TARIM DEĞERLENDİRMESİ...

Detaylı

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, bir siyasi partinin yönetim organlarında aktif görev üstlenmiş olması

Detaylı

AVRUPA DiL PORTFOLYOSU VE TURKiYE'DE YABANCI DiL EGiTiMi

AVRUPA DiL PORTFOLYOSU VE TURKiYE'DE YABANCI DiL EGiTiMi AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi Cilt 18 Sayt:1-2 2010 63 AVRUPA DiL PORTFOLYOSU VE TURKiYE'DE YABANCI DiL EGiTiMi Sefer ADA* Senem Seda AHENK** Ozet 21. yiizyzlda kiireselle!jme kapsammda, her bireyin bir

Detaylı

T. C. DEVLET TE KILATI REHBERt

T. C. DEVLET TE KILATI REHBERt TORKlYE VE ORTA DOfiU AMME idaresl ENSTtTOSU YAYINI NO: 228 T. C. DEVLET TE KILATI REHBERt 1988 IKINCI KITAP Kamu Iktisadi Tejebbiisleri ve Fonlar Ankara, E ki m I988 Devlet Te$kllati Rehberl 1988, TODAIe

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ!

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! 20 TÜRKİYE DE HAYVANCILIK İFLAS ETTİ 23 ZEYTİNLİKLER TALANA AÇILDI 25

Detaylı

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 'Turkiye'nin Bili~im indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU Kaynag1' ~ BAKER T I LLY GURELi GURELi YEMiNLi

Detaylı

2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2005-2007 DÖNEMÝ ÇALIÞMA RAPORU Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 2005-2007 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 20/27

Detaylı

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 09-10 HAZ RAN 2012 / 07-08 HAZ RAN 2014 13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 1 Ç NDEK LER GENEL BA KAN TANSEL ÇÖLA AN IN SESLEN YAZISI.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE KURUCU ÜYELER.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Kozan Ofset Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kozan Ofset Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Kozan Ofset Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Tel: (0.312) 341 14 27 Fax: 341 28 60 ANKARA 36. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi I. GÜN 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Seçimi, 2- Saygı Duruşu, 3- Açılış

Detaylı

l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi

l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi l.gün ı. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi 2. Saygı Duruşu ve İstiklaı Marşı 3. Açılış Konuşmaları 4. Konukların Konuşmaları 5. Komisyonların Seçimi 6. Çalışma Raporu ve Denetleme

Detaylı

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi*

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi* AVRU PA ARA$TIRMALARI DERGISi Gilt 9 Say1: 2 2001 231 TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ Ozet OZELLESTiRiLMESi SURECi* i dil uz** Turkiye 'de demiryollarz senelerdir kendi kaderine terk edilmi.$lir.

Detaylı

Ti.ir:Kfye. DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA TiCARET ANONiM $irketi. 01.01.2013-31.12.2013 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU

Ti.ir:Kfye. DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA TiCARET ANONiM $irketi. 01.01.2013-31.12.2013 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU Ti.ir:Kfye DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA TiCARET ANONiM $irketi 01.01.2013-31.12.2013 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU ~ AKER TILLY GURELi GUREbi YEMiNLi IVIALi. MU~AVi. RLiK ve BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI

Detaylı

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES MARMARA AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES MARMARA UNiVERSiTESi AVRUPA BiRLiGi ENSTiTUSU YA YINI A PUBLICATION OF MARMARA UNIVERSITY EUROPEAN UNION INSTITUTE Yaymlayan I Publisher

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008 TMMOB DS KONFERANS SALONU Ankara 1 leti im Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 K z lay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

TURK- ALMAN KULTUREL ili~kilerinin TARiHSEL GELi~iMi

TURK- ALMAN KULTUREL ili~kilerinin TARiHSEL GELi~iMi AVRUPA ARA~TIRMALARI DERGISi Gilt 11 Sayt: 1-2 2003 169 TURK- ALMAN KULTUREL ili~kilerinin TARiHSEL GELi~iMi Nedret Kuran-BUR(:OGLU* Bu makalede 18. yuzyzlda Berlin 'e gonderilen ilk Osmanb el9isi Azmi

Detaylı

EGE BÖLGE ŞUBE DE GÜNDEM

EGE BÖLGE ŞUBE DE GÜNDEM Bu dönemde Bölge Şube, Şube ve Temsilciliklerimizin gerçekleştirdiği etkinlikler alfabetik sıraya göre sıralanmaktadır; EGE BÖLGE ŞUBE DE GÜNDEM 224-25 Mart 2012 tarihlerinde Ankara da yapılacak Oda 9.

Detaylı

EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85

EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85 EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85 440. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU 4MİEM MEHMET YÜCELER EĞİTİM SALONU 4AKIN ÖZDEMİR KÜLTÜR ORTAMI 484. YILINDA CUMHURİYET AYDINLIĞI 4KONGRE ve SEMPOZYUMLARIMIZ 1 ODA MIZIN 40. DÖNEM

Detaylı