ODA YONETiM KURULUMUZ CUMHURBA~KANI TARAFINDAN KABUL EDiL~i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODA YONETiM KURULUMUZ CUMHURBA~KANI TARAFINDAN KABUL EDiL~i"

Transkript

1 TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Hall>etr Biilteni $ubat 1999 iki ayda bir yaymlarur Sayt: 391 ODA YONETiM KURULUMUZ CUMHURBA~KANI TARAFINDAN KABUL EDiL~i Oda Ba karu Prof. Dr. Gtirol ERG!N ba kanhgmdaki Yonetim Kurulu Uyeleri GOJchan GUNAYDIN, Enver <;ETlN, Dr. Ali TAN, Dr. Cemil ERTUGRUL, Necdet ~EN, TMMOB Yonetim Kurulu Uyesi Dr. Niivit SOYLU, TMMOB-ZMO-lzmir ~ube Yonetim Kurulu Uyesi Orhan DUNDAR'dan olu an heyet taribinde Cumhurba karumtz Siileyman Demirel'i ziyaret etmi tir. Bu ziyarette Saym Cumhurba karu'na Yiiksek bgretim Kurulu tarafmdan yeniden diizenlenen Ziraat Fakiilteleri Egitim-bgretim Prograrnlan konusunda bilgi sunulmu ve yeni diizenlemede ''Tanm Ekonomisi ve l letmeciligi" Programmm bu-...lunmadtgt, oysa tanm ogretimi yapllan tiim ileri iilke Ziraat Fakiil Welerinde bu prograrrun bulundugu ifade edilerek, yaptlan bu yanh hgm giderilmesi geregi ayrmtili olarak a9t.klanmt trr. Saym Cumhurba karu da ekonomisi dii iiniilmeyen bir tanmm hi9bir anlam ifade etmeyecegini, bu nedenle kendisinin de Ziraat Fakiiltelerinde ''Tanm Ekonornisi ve l letmeciligi" programmtn bulunmasmt zorunlu gordiigiinii ifade etrni ve Yiiksek bgretim Kuruluna gerekli direktifi verecegini belirtrni tir. Devam1 2. Sayfada udunya'da VE TiRKiYE'DE TARIMSAL DESTEKLEMELERE YENi YAKLASIMLARu iki DEGERLi MESLEKTA~IMIZ 56. T.C. H0K0METi'NDE. BOient Ecevit'in Ba bakanllg1nda olu turulan 56. T.C. HOkOmetl'nde Mahmut ERDIR Tanm ve KOyl leri Bakan. Doc;.Dr. Metin ~ahin Sanayi ve Ticaret Bakan1 olarak atandllar. Y azlsl 2. Sayfada fviahmut Erctlr Tanm ve KOyl leri Bakam Do9.Dr. fvietln ~ahln Sanayi ve Tlcaret Bakam # SEMPOIYUMU GER~EKLE,TiRiLDi Ulkernizde tarim egitiminin ba lamasmm 153. ylli kutlamalan ~ryevesinde, ODA'miz tarafmdan diizenlenen ''Tanm Haf- tas1 '99: Diinya' da ve Ttirkiye' de Tanmsal Desteklemelere Yeni Yakla IIDlar'' konulu Sempozyum 7-8 Ocak 1999 tarihlerinde, Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birligi Salonunda geryekle tirildi. Y ogun bir katthmla geryekle tirilen Sempozyumun ayili konu mast ODA Ba karurmz Prof. Dr. Giirol ERG!N tarafmdan yaptld1. Prof. Dr. Giirol ERG!N a9th konu masmda, tarim sektoriiniin desteklenmesinin zorunlu oldugunu, ancak, halen tanm sektoriinii desteklemek i9in yaygm bir ekilde uygulanan tanm iiriinleri destekleme fiyat politikasmm verimsiz ve desteklemenin amaylarma ula mada yetersiz bir sistem oldugunu vurgularru ttr. Prof. Dr. Giirol ERG!N daha 90k biiyiik 9ift9i ve verimliligin yiiksek oldugu yore 9ift9isi i9in yararh olan ve tanm iiriinlerinin fiyat olu umunda sapmalara yol a9an destekleme fiyat politikasmdan uzakla llarak prim sistemine ge9ilmesinin gerekliligini vurgularru trr. Prof. Dr. Giirol ERG!N, tireticinin desteklenmesinde, ilave bir yontem olarak dogrudan yardtm sisterninin de uygulanmasmm gerekli oldugunu belirtrni tir. Prof. Dr. Giirol ERG!N, prim sistemi ve dogrudan yardiidlar yanmda, kiireselle me ko ullannda, tanm sektoriinde verimliligi ve rekabet giiciinii artrrabilmek amactyla, klrsal ve tarlmsal alt yaptyt ve tarim i letmelerinin yaptsini iyile tirecek desteklere de agrrhk verilmesini onerrni tir. Devam1 3. Sayfada

2 SAYFA: 2 TMMOB ZMO HABER BULTENl/ ~UBAT 1999 iki DEGERLi MESLEKTA~IMIZ 56. T.C. HUKUMETi'NDE TARIM VE KOYi~LERi BAKANI Mahmut ERDiR 19 Arable 1934'de Eski ehir'de dogan Saym Mahmut Erdir, ilk, orta, lise tahsillerini Eski ehir'de tamamladt ytlmda Ankara Universitesi Ziraat Faktiltesinden mezun oldu ythnda mi.ihendislik stajt i9in 6 ay Almanya'da kaldt ytllan arasmda Ti.irkiye Zirai Donattm Kurumunda 9ah tt. Strastyla, Tohum i lerinde Miihendislik, ~eflik, Miidiir Yardunethgt, Planlama Mi.idi.ir Yardrmethgt ve 8 ytl si.ireli Planlama Miidi.irliigi.i yaptt ytllannda Amerika Birle ik Devletleri Ohio State UniJ versitesinde Zirai Ekonomi ve Marketing ihtisast yaptt ythnda 5 ay sure ile ingiltere'de O.E.C.D. tarafmdan di.izenlenen Yattrun Projeleri Haztrlama Egitimine kattldt ytllannda Ti.irk Traktor Fabrikast Yonetim Kurulu Uyeliginde bulundu: CENTO'ea Pakistan'da hazulanan toplantilara iki defa delege olarak kattldt. Aynea 1977 ythnda Tanm Bakanligmi temsilen Birle mi Milletler toplanusma da de1ege olarak kattldt. ingilizee olarak Cento'ea yaymlanan Gi.ibre Pazarlamas1 konul~da 9e itli tebligleri bulunmaktadtr ytllannda Ba bakanlik Y i.iksek Denetleme Kurulu Teknik Ba Denet9isi olarak 9ali tt yth se9imlerinde 20 nei donem Eski ehir Milletvekili olarak se9ildi. Parlamento 9ali malannda DSP Grup Disiplin Kurulu Uyeligi, KiT Komisyonu Oyeligi ve Ba kanltgt gorevlerinde bulundu. Ba bakan Bi.ilent ECEViT'in Ba kanhgmda kurulan 56 net Hi.iki.imette Tanm ve Koyi leri Bakan1 olarak gorev aldt. ingilizee ve Almanea bilmektedir. Evli ve bir ~oeukludur. Degerli meslekta trmza bu onurlu gorevde ba anlar diliyor, en i9- ten saygtlarla kutluyoruz. ODA'MIZIN TARIMSAL OGRETIMIN 153. VILI ICIN DUZENLEDIGI BA~AK BALOSU, IKI MESLEKTA~ BAKANIMIZIN DA KATILIMIVLA B0V0K BIR CO~KUVLA GERCEKLE~TIRILDI. SANAYi VE TiCARET BAKANI Do~.Dr. Metin ~AlliN 1942 Kmkkale dogumlu olan Saym Metin ~AHiN ythnda Ankara Oniversitesi Ziraat Fakiiltesi'nden mezun oldu. Ziraat Yiiksek Mi.ihendisi olan ~AHiN. daha sonra Ankara Universitesi'nde ogretim i.iyesi olarak gorev yaptt y1lmda ayru iiniversiteden Do ~ent iinvarum aldt donelll.inde Tarun Bakanllgt'nda Mi.iste ar Yardrmetst olan Dr. Metin ~AHiN, bu tarihten sonra 1992 yllma kadar ozel sektorde ~e itli gorevlerde bulundu yillart arasmda ANT BiRLiK'te Genel Miidi.ir olarak gorev yapan Dr. ~AHiN, 1994 ytlmda Sanayi ve Tiearet Bakanh~ Miiste ar Yardrmethgt'na atandt ytlma kadar bu gorevi si.irdiiren Dr. ~AHiN bu tarihte Demokratik Sol Parti'den XX. Donem Antalya Milletvekili se9ildi a 1999 doneminde TBMM Biit9e ve Plan Komisyonu Ba kan Vekilli-W gi yapan Dr. Metin ~AHiN, 12 Oeak 1999 tarihinde kurulan 56. Hi.ikiimette Sanayi ve Tiearet Bakanhg1 gorevine atanmj tlr. Siit teknolojisi konusunda 9e itli ara tmna ve makaleleri bulunan Do9.Dr. Metin ~AHiN ingilizee bilmektedir, evli ve 2 ~oeuk sahibidir. Degerli meslekta JmJzt i~tenlikle kutluyor, iyi dileklerimizi ve en i9ten.. saygtlanmjzi sunuyoruz. ODA VONETiM KURULUMUZ CUMHURBA~KANI TARAFINDAN KABUL EDiLDi Ba$taraft Sayfa 1 'de Saym Cumhurba kam, gorti rnenin sonunda son ii~ yth ODA'rru-. zm istegi i.izerine, "Sulama Yth", "Toprak Ytlt" ve "HayvaneJhgt Geli tinne Yth" olarak ilan ettigini, bu ytl i9in ne di.i iiniildiigiinii sorrnu ve ODA Ba kant'mn bu y1h "Tanrnda Desteklemeler Yth" ilan edelim onerisini memnuniyetle kabul ettigini belirtip, oni.imiizdeki giinlerde 1999 ythm "Tanmda desteklemeler YI11" olarak ilan edeeegini ifade etmi tir. Saym Cumhurba kant'na ODA ~ali rnalanna steak ve yakm ilgi gostermesi nedeniyle tikranlannuzt sunuyoruz. I 20 Ocak'da "Tanmsal ogrenimin 153. yi11 nedeniyle Ankara i~kale Otelinde duzenlenen Balo Tanm ve Koyi~leri Bakant Saym Mahmut Erdir ve Sanayi ve Ticaret Bakanmuz D~. Dr. Saym Metin $ahin'in te rifleriyle buyuk co~ku ve mutlulukla ger~ekle~tirildi. Balo da, ulkemizin son yillarda yeti~tirdigi en iyi Turk Muzigi sanat~llarmdan olan Ay~e T~ iki saati ge~en konserinde Turk Sanat Muziginin en gozde eserlerinden olu~an gorkemli bir dinleti sundu.

3 TMMOB ZMO HABER BULTENl /~UBAT 1999 SAYFA3 TARIM HAFT ASI '99 ETKiNLiKLERi ~ER~EVESINDE "D0NYA'DA VE T0RKiYE'DE TARIMSAL DESTEKLEMELERE YENi YAKLA$1MLAR" SEMPOZYUMU GER~EKLE$TiRiLDi Ba taraft Sayfa 1 'de. ODA'm1z etkinliklerine yakm ilgi gosteren Tanm ve Koyi leri Bakam Saym Mustafa TA~AR Tanm Haftasi'99'a da katllarak bir konu ma yapmi tir. Konu masmda, Bakanhk yapt1g1 donemdeki etkinlikleri anlatan Saym Mustafa TA~AR, kendi doneminde 9iftyinin magdur edilmedigini, hatta, bu yd ilan edilen destekleme fiyatlarmm 9iftyinin durumunun iyile tirilmesine onemli bir etkisinin oldugunu belirtmi tir. <;ift9inin desteklenmesinde mevcut destekleme fiyat sisteminden prim sistemine geyilmesinin daha yararh o labilecegini. eri stinnti ttir. Saym Mustafa TA ~AR, prim sisteminin ilk bakl ta kamu harcamalan yoniinden daha pahah bir sistem olarak goriilmesine ragmen, kamu orgtitlerinin etkinliklerinde saglanacak tasarruf ve kay1th sisteme geyilmesiyle vergi gelirlerinde saglanacak arti sonucunda, sistemin kamu yoniinden daha avantajh olabilecegini belirtmi tir. Saym Mustafa TA~AR aynca, canh hayvan ve et ithalatma konulan yasaklamamn kaldmlmasmm soz konusu olmad1gmt ayiklami tlr. A9tlt konu malanndan sonra, meslegimize hizmeti ge9en saygm tanmctlara Bilim, Hizmet ve Te vik Odiilleri dagttildi. Tar1m meslegine verilen emeklere duyarlthgm ve degerbilirligin gilzel bir ornegi olarak geryekle tirilen Odiil Toreni, anlamh ve duygulu anlann ya anmasma sahne oldu. Adlanna ve yah malanna diger siltunlarda yer verdigimiz Bilim, Hizmet ve Te vik Odillii alan tanmcilanmizi bir kez daha kutlar, kendilerine saghk, mutluluk ve yeni ba anlar dileriz. Sempozyuma, Prof. Dr. Gtilcan ERAKTAN ba kanhgmda yapjlan "Tanm Politikalarma ve Desteklemelere Yeni Yakla Imlar" ve Prof. Dr. Oguz YURDAKUL ba kanhgmda yapilan "Tanmsal Destekleme Uygulamalanna Yeni Yakla tmlar" konulu oturumlarla devam edildi. Sempozyumun birinci gtintiniln etkinlikleri, Prof.Dr. Cemal TALUG ba kanhgmda geryekle tirilen "Dtinya'da ve Ttirkiye'de Tanmsal Desteklemelere Yeni Yakla Imlar" konulu Panel ile sona erdi. Sempozyumun ikinci gilniinde, Tartm ve Koyi leri Bakanhgt Miiste ar Yardtmctst ilhan BiLGiN ba kanhgmda "Tartmsal Desteklemeler ile Tanm Sektoriine Aktardan Kaynak.lar", Prof. Dr. Nurettin YILDIRAK ba kanhgmda ''Tanmsal Yap1 ve Tartmsal Desteklemelerde Dretici Orgiitleri" ve Dr. Avni BA~DOGAN ba kanhgmda "Sektorlere Gore Tanmsal Desteklemeler" konulu oturumlar geryekle tirildi. Sempozyumun sonu9lan onumiizdeki gtinlerde kitap haline getirilerek yaytmlanacaktu. Tanm Haftast '99 etldnlilderi ferfeveninde, tanmalann yofun ilgi ve katlhmlan ile gerfeklefdrllen Sempozyum' a katkt aallayan herke1e ve her kurulufa if/en aaygt ve tefekkurlerlmtzj 1unanz

4 SAYFA 4 TMMOB ZMO HABER BULTENt I ~UBAT 1999 TMMOB ZiRAAT MiiHENDiSLERi ODASI BiLiM, HiZMET, TE~ViK 0DliLLERi SAHiPLERiNi BOLDa Oy lerimizin bilimsel, sosyal ve kiiltiirel alandaki ba~anlan m r iiillendirmek amaciyla haz1rlanan "T.M.M.O.B. Ziraat Miihc 1disleri Odas1 Bilim, Hizmet ve Te~vik Odiilleri Yonetmeli ' 22 ~ubat 1998 tarihinde ODA Genel Kurulunda kabul edilr.~ tir. Bu ytlki odiillerin 1999 yth Tanm Ogretiminin Ytldoniimii torenlerinde sahiplerine dagihlmast kararla~tmlmi ~ tlr. Karar geregince Bilim Odiilii, Hizmet Odiilii ve Te~vik Odiilii olmak iizere 3 ayn odiil esas ahnm1~ olup, jiiriler tarafmdan odii 'e lay1k bulunan adaylara plaket ve berat verilmesi ile Te~v i k Odiili.ine lay1k goriilen ki~ilere yiizelli~er milyon TL. para odi.i l i.i verilmesi kararla~tinlmi~tlr. Bilim Odi.ilii Jiirisi, Ankara Oniversitesi Ziraat Fakiiltesi Ogretim iiyelerinden Prof. Dr. Ekrem KON, TKB Tartmsal Ara~t n ma lar Gene! Miidiirii Dr. Vedat UZUNLU. Tar1msa l Ama~ h Sivil Toplum Orglitleriyle i li ~- kiler Daire Ba~kam Mustafa YANAR, Sivil Toplum Orcriitl e rini 0 temsilen; Tiirkiye Kalkmma Vakfmdan Zekai BA KAR, Ktrsal, \2evre ve Ormancihk Sorunlan A ra~ttrma Dernegi t Ba~kanltg m dan Celal \20- BAN'dan, Hizmet ve Te~vik Odiilleri Jiirisi ise Ankara Oniversitesi Ziraat Pakiiltesi Ogretim Uyelerinden Prof. Dr. Tahsin KESiCi, Prof. Dr. Ahmet ERKU~, Prof. Dr. Ahmet SARAL, Prof. Dr. Hasan \2ELiK, Prof. Dr. Oktay GORKAN'dan olu ~tu. Her iki Jiiriye ODA Yonetim Kurulunu temsilen ODA Ba kant Prof. Dr. Gi.irol Ergin ve ODA II. Ba kan1 Ozkan GOK SEL kattld1. Jiiriler tarafmdan yapilan titiz 9ah malar sonucu oneriler tek tek incelenerek 1998 yth odiillerinin; Hizmet Odiilii dalmda Abdi OZKOK, Ugurlu TUNALI, Mustafa ~evket SiPAHi, Vahap ALPER, Cenani GURBOZ, Sedat Hilmi KARADAYI, Dr. Nazmi ULGEN, Do9.Dr. Orhan DOGAN ve Ahmet inci 'ye, Te vik Odiilii dalmda Dr. D. Murat OZDEN'e verilmesi oy birligi ile kararla~tmld1. Jiiri, ba~vuru olmadtgt i9in Bilim Odiilii vermedi. Aynca Tiirk Tarimimn ve Tiirk 9ift9isinin sorunlarmj yansttan ozgiin yaztlan ve ktrsal kesimin kalkmmas1 ve 9ift9inin re~ fah1 yoniindeki yapt1g1 9ah malar1 nedeniyle \2ift9i Dostu ve ODA'm1z etkinliklerine ozveri ile katilan, Gazeteci-Yazar Sadullah U~UMi'ye ODA Yonetim Kurulunca 1998 Basm Ozel Odiilii verildi. Tanm Ogretiminin Y Ildoniimii nedeniyle diizenlenen Tanm Hafta s t ' 99 "Diinya'da ve Tiirkiye ' de Tanmsal Desteklemeler. Yeni Yakla ~Imlar" Sempozyumu'nda odiiller sahiplerine Tanm ve Koyi~leri Bakan1 Saym Mustafa TA ~AR, onceki Tarim Bakanlanmtzdan Saym Mehmet YUCE LER, Koy Hizmetleri Genel Miidiirii Saym Giiner SAYGILI, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Miidiirii Saym Adnan MARA~ LI ve ODA'rruz Ba kani Prof. Dr. Giirol Ergin tarafmdan verildi. ODA' m1z olarak odiile laytk bulunan degerli mensuplanmi ZI kutluyoruz.

5 TMMOB ZMO HABER BULTENl/ SUBAT 1999 SAYFA5 TMMOB ZiRAAT MUHENDiSLERi ODASI BiLiM, HiZMET, TE~ViK ODULLERi VERiLi~ GEREK~ELERi Abdi Ozkok - Tarun Bakanhg1 te kilatmda en alt kademeden en list kademeye kadar ~ah tigi gorevlerde Tiirkiye Tanm1 ve Ziraat Miihendisligi meslegine yapt1g1 iistiin hizmetler, - Toprak Reformu Kanununun haz1rlanmasmda gosterdigi iistiin katkllar, - Ziraat Mtihendisligi orgtitiintin yapt1g1 ~e itli etkinliklere yapt1g1 katki ve hizmetleri nedeniyle. Mustafa ~evket Sipahi - Tarrm Bakanlig1 orgiittinde en alt kademeden en list kademeye kadar degi ik gorevlerinde verdigi tisttin hizmetler, - Meyve suyu, sal~a, makarna, degirmen ve un sanayii, ni asta sanayii ve zeytinyag1 sanayii gibi sanayi dallannm kurulmasmda verdigi ugra lar ve Band1rma Yem Fabrikas1mn kurulmasmdaki onctiltigti, - Bu ~ah malann yanmda Ziraat Mtihendisligi meslegine yapt1g1 iistiin katkllar nedeniyle Ugurlu Thnah - ~arapclllk dalmda yapt1g1 ~ah rnalarla ozellikle Orta Anadoluda ~araphk Oztim tiretimi te viki ile Ttirk tireticisine verdigi destekler,. - Dlkemizde ilk modern arap~ihk i letmesinin kurulmasimn saglanmas1, - Ulusal ve Uluslararas1 yari malarda kazand1g1 odtiller ile Ulkemizin bu dalda tamtilmasi ve ~e itli tilkelere Ttirk ~arap.armm ihracmm saglanmas1, - ~arap i elerinde kullamlan mantarm tilkemizde yeti tirilerek Dike ekonomisinin di a bagimhllktan kurtanlmast nedeniyle Vahap Alper - Diyarbaklr, Menemen, Yalova, Erdemli gibi Ara tlrma Enstittilerinin, Antalya Sebzecilik istasyonu ve benzerlerinin, Erzincan, Malatya ve Ankara Ev Ekonomisi Okulu gibi egitim kurum}armm kurulu Unda onemli hizmetleri, - Yedisi yaymlanan ve iki adedi yayma haz1r olan tanma dontik dokuz adet yap1t1yla egitime onemli katkllar1 nedeniyle Sedat Hilmi Karaday1 - Ziraat Mtihendisligi mesleginin ve ~ift~inin geli tirilmesi konusunda yapt1g1 tistiin hizmetler, - Ziraat Mtihendisligi formasyonunun ortaya konmas1 ile Ziraat Mtihendislerinin Gorev ve Yetkilerine ili kin Ttiztik ~ah malarmdaki katki ve koordinasyonu, - Tar1mla ilgili mevzuat ~ah malannda yap_t1g1 tisttin katkilari, - Ttim hizmetler yanmda Odam1z Mevzuat Komisyonu iiyesi olarak yapt1g1 ozverili ~ah malar nedeniyle Dos:.Dr. Orhan Dogan - Olkemiz Tanmmda bugiin biiyiik bir problem olarak kar Jrniza ~1kan Toprak Erozyonu'nun onlenmesi konusunda :uzun yjllar hizmet vermesi, - Gerek Ulusal, Gerekse Uluslararasi toplantilarda Erozyon, Dogal Kaynaklarm Korunmas1, <;olle rne, Mera islah1, Toprak Muhafazas1 konularmda ~ah ma ve ara tlrmalan ile iilkemizi en iistiin diizeyde temsil etmesi, - Ziraat Miihendisligi meslegine hizmet veren degerli elemanlarm yeti tirilmesine katk1da bulunmas1. - Tiim bu ~ah malarm yanmda Ziraat Mtihendisligi meslegine ve Odarmz faaliyetlerine tisttin hizmetleri nedeniyle Soldan Saga; Saym Mustafa T~ar, Abdi Ozkok, Ugurlu Thnah ve Mustafa Sevket Sipabi Soldan Saga; Saym Dof.Dr. Metin Sabin. Vahap Alper, Cenani Giirbiiz ve Sedat Hilmi KaradaJ'l

6 SAYFA6 TMMOB ZMO HABER BULTEN1 I ~UBAT 1999 Dr. Nazmi lilgen - Tiirk Tanmmda dogal kaynaklann korunmast, toprak verimliligi, giibre ve giibreleme konulannda uzun ytllar iistiin hizmetler vermesi.. - Bu konuda onemli hizmet veren Ankara Toprak ve Giibre Ara tlrma Enstitiisiinde Ziraat Miihendisligi meslegine hizmet veren bir 90k ara trrmact yeti tirmesi nedeniyle Cenani GUrbUz - Tanm Bakanhgt orgiitiinde en alt kademeden en list kademeye kadar degi ik gorevlerinde tartmla ugra an kesime verdigi tistiin hizmetler, -!;e itli illerde yapttgt gorevlerinde; sebze yeti tiriciligi, meyve fidanhgt kurulmast, haltcthgm geli tirilmesi, meyvecilik ve kavakcthk 9ah malart, mera tslaht, yonca iiretimi, tavukculuk ve hindiciligin yaygmla tmlmast, v.b. projelerde gosterdigi iistiin c;ah malar, - Tiim bu 9ah malar yamnda ODA'rmz Kir ehir ve Kayseri illeri Temsilciligi gorevlerinde yapt1g1 hizmetleri nedeniyle Ahmet lnci - Ancthk 9ah malan ile ilgili bulu lanm Tiirkiye Ekonomisine ve Tiirk <;it~tisine yaptlgt tiim sosyo-ekonomik ve teknik katktlan, - Suni dollenme ile iirettigi saf kafkas ana anlarm 9ift9i kovanlarma verilmesi ile kovan ba tna verimin artmlmas1, ~ T.K.V. 'nm Kazan Artcthk Tesislerinde hal paketleme tesislerinin kurulmasmt saghyarak ic; ve dt pazar sorununun 95- ziilmesine onci.iltigi.i. - Styropor kovanlannm ilk defa dizaymm yaparak yaygm olarak kullammmm saglanmast, - Ana art Uretim i letmelerinde c;iftc;i lehine % 100 ekonomi saglayan yeni bir ana art ~iftle tirrne kutusu dizaym geli tirerek ve patent i lernlerinin on a amast olan faydalt model belgesini alarak c;iftc;inin hizmetine sunmas1 nedeniyle Dr.D. Murat Ozden - Tanmsal Mekanizasyon alanmda yaptlgt iistiin ara tlrmalar ve bu 9ah malarm1 bilgisayar ortamma uygulamak, bugiin ba art ile kullamlan bilgisayar programlarmm yarattlmast, - Toprak-Su ve Mekanizasyon baglantlst konusunda yaptlgt iistiin ~talt malan nedeniyle. BASIN OZEL ODilLll Gazeteci-Yazar Saym Sadullah USUMi'nin, Tiirk tartrmnm ve Ti.irk c;iftc;isinin sorunlartm yansttan ozgiin yaztlan; ktrsal kesimin kalkmmas1 ve 9ift9inin refah1 yoniindeki ytlmaz 9abalar1 nedeniyle "1998 yth BASIN OZEL 6DOL0" ile onur Iandmlmast ODA Y onetim Kurulu tarafmdan oybirligi ile kararla tlfllmi tlr. Saym Sadullah tfsumi, 6dillt1nU B~ Prof.Dr. GfJrol Brgin 'den Abrken ODA'MIZ ANKARA isyeri TEMSilCilERi TOPlANTilARI HER A YIN ilk CUMARTESi GUNlERi YAPilMAYA DEVAM EDiYOR I tarihinde yaptlan ZMO Ankara i yeri Temsilci- 1eri toplanttsma ODA Yonetim Kuru1u Oyeleri ile kalabahk bir, i yeri temsilcileri grubu kattlrm lardtr. Top1ant1da; 1- ODA'mtz faaliyetlerinden, -II. Dam ma Kurulu, - i.akm OZDEM1R'i anma programlart, -7-8 Ocak'da Ankara'da ger~ekle tirilecek olan Tartm Haftast '99 etkinliklerinden "Diinya'da ve Tiirkiye'de Tartmsal Desteklemelere Yeni Yakla trnlar" Sempozyumuna yonelik olarak yaptlan haztrhklar, yth i9in saptanan odentiler, 3- Ankara iii Bilirki iligi i~in ba vurular, 4- Meslek ve Meslekta sorunlan, 5- ODA'm1zca c;e itli konularda ac;ilan davalarm seyri, konularmda bilgi verilmi ve i yeri Temsilcilerinin de 9e itli konulardaki gorii ve onerileri ahnmi tlr. ODA'MIZCA ORGANiZE EDilEN PROJE HAZIRlAMA VE DEGERlENDiRME KURSlARISURUYOR 8. Proje Hazrrlama ve Degerlendirme Kursu tarihinde Oda Genel Merkezimizde, ODA'm1z Gene1 Sekreteri llhan HAN'm a~iii konu masmdan sonra ba latnt tlf. T.C. Ziraat Bankast Genel Miidiirliigii Proje Degerlendirme Miidiirltigi.inde gorevli se9kin egiticilerin ogretim kadrosunu olu turdugu 5 hafta siireli kursa Ziraat Fakiiltesi Son Smtf Ogrencileri, Master ve Doktora Ogrencileri ile Miihendis1erden olu an 19 ki i katllrm ve tarihinde ba layan Kurs tarihinde sona ermi tir.

7 TMMOB ZMO HABER BULTEN1 I ~UBAT 1999 SAYFA DONEM II. DANI~MA KURULU TOPLANTISI ANKARA'DA YAPILDI L.. l 36. Donem II. Dam ma Kurulu Toplantlst 28 Kastm 1998 tarihinde Genel Merkez toplantt salonunda ODA Ba kam Prof. Dr. Gtirol ERGiN, II. Ba kan Ozkan GOKSEL ve Yonetim Kurulu Oyeleri Gokban GONAYDIN, Enver <;ETiN, Dr. Ali TAN, Dr. Cemil ERTUGRUL ve Necdet ~EN, TMMOB Yonetim Kurulu Oyesi Cuma Ali GAFFAROGLU, ~ubelerimizden, istanbul ~ubesi Ba kam Zebra EYiCiL, tzmir ~ube Ba kam Alaettin HACIMUEZZiN, izmir ~ubesi Yazmaru Orban DONDAR, Adana ~ube Ba kam Ozden GUNGOR, Adana ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi ~iikran KORKUT, Bursa ~ube Ba karu Ytlmaz OKTAY, Bursa ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi Erkan YASLIOGLU, Samsun ~ubesi II. Ba kam Murat AKAR, Samsun ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi Ercan YANOGLU, Aydm ~ube Ba kam Galip ORRAN, Bahkesir ~ubesi II. Ba kam.~ran ileriye, Bahkesir ~ube Yonetim Kurulu Oyesi Hilmi BAYRAKTAR, Gaziantep ~ube Ba kam Karaca Bozgeyik, Gaziantep ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi Edip OZASLAN, Kayseri ~ube Ba kam Zeki MUTLU, i~el ~ube Ba kam ibrahim YALIN, i~el ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi A. Cerna! AYDOGDU, Erzurum ~ube Ba kam Abdullah KELE~OGLU, Erzurum ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi Mebmet OLMEZ, ~anhurfa ~ubesi II. Ba kam Metin Kanath, Tekirdag $ube Ba kam Hact Asian, Rize ~ube Ba kam Muammer l$1kligil, Rize $ubesi Yonetim Kurulu Oyesi Gillen GONDOZ, Van $ube Ba karu $evket AKDEMiR, Van ~ubesiyonetim Kunllu Oyesi Samet TURAK, Manisa $ube Ba kam $ababettin ORGUN ve Manisa ~ubesi Yonetim Kurulu Oyesi Ziya ONCELER'in katthmlanyla yaptldt. Toplantmm giindeminde; ODA Ba kanmm a~tklamalan, -Gene! Politikamtz, - Ozliik baklan ~ah malan. - Dam tay'da a~tlan davalar, - Ankara' da ger~ekle tirilen ~ah malar, - Ankara dt mda ger~ekle tirilen ~ah malar, - Oniimiizdeki donem ~ah malan, - i.akm OZDEMiR'i anma toplanttst, Tartm HaftasJ ~alt malan, Ytlmda yapilacak olan V. Teknik Kongre ~ah malan, -TBMM'deki ~alt malar, - Mesleki denetim ~alt malart, - Valilik ve Kaymakamhklarla i birligi Sempozyumu, - Tlirkiye Sorunlanna <;oziim Konferamn, - Yaym ~alt malan, - TMMOB ile ili kiler, - Orgiit-Oye ili kileri, - Tanmda Yeniden Yaptlanma Komisyonu, - Tohum satanlarda aranacak ko ullar, - Proje Haztrlama ve begerlendirme Kursu, - Tiiziik degi ikligi komisyonu olu turulmast, - icra ~alt malan, - Bilirki ilik ~ah malart, - Giri odentisi ve ytlhk odentinin belirlenmesi, - Misafirbane ahm kampanyast, - ~ube ~ah malan, - Ziraat Fakiiltelerinde Egitim-Ogretim, - Se~irnlerde taktrulacak tavrr konulan gorii iilmii ve toplantt, i~ten ve ne eli bir bavada ge~en ak am yeme_b;i ile sona ermi tir. III. DANI~MA KURULU TOPLANTISININ V AN'DA YAPILMASI KARARLA~TIRILDI 36. Donem III. Dam ma Kurulu ToplantlSlmn Van'da yaptlmas1 konusunda II. Dam ma Kurulunun aldtgt tavsiye karart Yonetim Kurulumuzca ~ube Ba kanhklanna bir yazt ile duyurulmu ve gelen yamtlarm hemen hemen tiimiinde III. Daru ma Kurulu Toplanttsmm Van' da yapdmasmm uygun olacag1 bildirilmi tir. III. Dam ma Kurulu toplanttsi bliyiik olasthkla Mayts ayt i~erisinde Van'da ger~ekle ecektir. Bu toplantt, ODA'mlZln Gi.ineydogu Anadolu 'da yaptlan ilk Dam ma Kurulu Toplanttst ola~ cakttr.

8 1 SAYFA8 TMMOB ZMO HABER BULTEN1 I ~VBAT 1999 ODA BA~KANI KOZEY KIBRIS TURK COMHORiYETi'NDE ODA'mtz Yonetim Kurulu Ba~kam Prof.Dr. Giirol Ergin ve Yazman Dye Gokhan Giinaydm, KKTC Ziraat Miihendisleri Odast'mn dav.etlisi olarak ~ubat 1999 tarihleri arasmda Kuzey Ktbns Tiirk Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiler. ODA Ba~kanuruz Prof.Dr. Giirol Ergin ve Yazman Dye Gokhan Giinaydm 12 ~ubat tarihinde, KKTC Ziraat Miihendisleri Odast Ba~kam Ahmet Fikretler ve Ba~kan Yardtmctst Ahmet Polili ile birlikte Kuzey Ktbns Tiirk Cumhuriyeti Tanm Bakam Saym irsen Kii~iik tarafmdan kabul edildiler. Meslekta~tmtz ve KKTC Ziraat Miihendisleri Odast 'mn kurucusu oldugunu ogrenmekten biiyiik memnunluk duydugumuz Saym Bakan ile yapllan ~ok steak ve yararh gorii~mede, KKTC ve TC arasmda tanmsal i~birligini artirma olanaklan degerlendirildi. Aynca Kuzey K1bns Tiirk Cumhuriyetinde yiiriitiilmekte olan tanmsal projeler hakkmda bilgi ahndtktan sonra, yavru vatan tar1rrumn hukuki altyapisi konusunda gorii~ ve oneriler.ortaya konuldu. Prof.Dr. Ergin ve Giinaydm 13 ~ubat 1999 tarihinde bir ozel radyonun Ahmet Polili'nin haztrlaytp sundugu "Tartrru Tartt~Iyoruz" konulu canh programma stiidyo konugu oldu. Programda tartmm toplumlarm ekonomik-sosyal ya~ammda kapladigi onemli yer ve sektorel sorunlar genel anlamda tartt~ild1. Aym giiniin ak~arru, KKTC Tartm Bakam ve e~i ile tartmla ilgili tiim kesimler ve meslekta~lartmtzm ~ok yogun katihmtyla, "Tanmsal Ogretimin Ba~lamasmm 153. Y Ildoniimii" etkinlikleri ~er~evesinde diizenlenen yemek ger~ekle~tirildi. Aynca yemek oncesi, ODA'miza ait "Osmanh'dan Curnhuriyet'e Tiirk Tanmt" konulu dia gosterisi yaptld1. <;ok dostane bir ortamda ger~ekle~tirilen ziyaret sonrasmda, KKTC ve TC Ziraat Miihendisleri Odalart arasmdaki ~ok. yararh i~birligini arttrarak siirdiirme konusunda her iki tarafta bulunan fikirbirligi bir kez daha dile getirildi. I II I. Akm Ozdemir'in AramJZ(Ian Ayrili~mm 1~. Y1h Amsma Mersin ve Adana'da TOrenler ve Etkintikler Yapdd1 Gene! Merkez Yonetim Kurulu'nun Adana ve i~el ~ube Yonetimleri ile birlikte diizenledigi etkinliklere Oda Ba~kam Prof. Dr. Giirol Ergin, II. Ba~kan Ozkan Goksel, Yazman Gokhan Gtinaydm ve Sayman Enver <;etin katlldtlar. i. Akm Ozdemir'in anisim ya~atmak i~in 18 Arallk 1998'de Mersin'de mezar1 ba~mda diizenlenen ve ODA Ba~kamrruzm da i. Akm Ozdemir'in ki~iligi ve ~ah~malan konusunda bir konu~ma yapt1g1 anma toplantist'ndan sonra "Tartmda 6rgiitlenme" konulu Panel Prof. Dr. Yusuf Zeren ba~kanllgmda, Prof. Dr. Ziya Gokalp Miilayim, Gazeteci Yazar Sadullah Usumi, Giiven Mersin 'de Tanmda Orgiitlenme Paneli 'ne Kat:llanlar Burma ve Kadir <;etinkol'un katthrruyla Mersin ihracat~ilar Birligi Toplantt Salonunda yaptldt. 1. Akm Ozdemir Mersin 'de Mezan. B~mda Ambrken Torenlerin ikinci giiniinde (19 Arahk 1998) Adana'da "Soz <;ift~inin" konulu Forum, Giiven Burma'nm yonetimi altmda Yore <;ift~ileri ve Adana Milletvekillerinin kattltmtyla heyecanh tartt malara neden oldu. Aym giin Seyhan Belediyesi'nin tahsis ettigi ve Belediye ile TMMOB Ziraat Miihendisleri Odas1 Adana ~ubesi Ba~kanhg1 tarafmdan ortakla~a yaptmlan Koru ve Park ziyaret edilerek yaplian ~ab malar yerinde goriildii.

9 TMMOB ZMO HABER BULTENl/ ~UBAT 1999 SAYFA9 ~UBELERiiVIiZ"de:n._ --- I AYDIN ~UBEMiZ'den... ~ 153. YIL I(UTLAMALAIU Tanmsal Egitimin 153. yil1 kutlamalan Adnan Menderes Dniversitesi (ADD) Ziraat Fakiiltesi ve Subemizin i~birligi sonucu kutlannn~t1r. 10 OCAK 1999 giinii bir grup meslekta~uruz1a Atatiirk Amtma ~elenk konularak sayg1 duru~unda bulunulmu~tur. Kutlamalarm ana eksenini 11 Ocak 1999 giinii uygulanan program olu~turmu~tur. Torene Aydm Valisi, ADD RektOrii, Ziraat Fa-.lciiltesi Dekaru, Tar1m il Miidiiri.i, diger fakiilte dekanlar1 ile ~ok ~aytda meslekta~imiz katilmi~tlr. Aydm ~ube Ba kam Galip Orban Af~ Konll masmda Galip Orban Prof.Dr. Akgiin Aydeniz'e Plaket Verirken I SAMSUN ~UBEMiZ'den... ETKiNLiKLER tl' tarihinde diizenlenen "Cumhuriyetirnizin 75. Y tlmda Samsun Tar1nn ve Gelecegi" konulu Paneldeki tiim konu~malar kitap haline getirildi. tl' Yerel olarak yaym yapan Klas TV'nin diizenledigi "2000'e Dogru Samsun Tar1m1" prograrrunda Sube Ba~karum1z Dnal l~1ker tarafmdan, Samsun tanmmm sorunlan ve ~ozi.im onerileri ile ilgili gorii~ler dile getirildi. Yerel basmm da ba~tan sona izleyip, gori.intiiledigi kutlamaprogrann Oda Sube Ba~kanmm a~1~ konu~mas1yla ba~lami~tlr. Bu konu~mada tar1m1mizm ve meslegimizin sorunlan dile getirilmi~tir. Daha sonra Ziraat Faktiltesi Dekam Prof.Dr. Siireyya Ba~ tanmsal egitimin geli~me siirecini anlatnn~t1r. Progranun 2. Boliimtinde Prof.Dr. Akgiin Aydeniz'in jubile toreni yap1lml~tlr. Saym Prof.Dr. Aydeniz'e Subemiz, ADO Rektorliigu ve Sake Kaymakarnl1gmca meslegimize ve tarimimlza katkilarmdan dolay1 birer plaket verilmi~tir. Programm son boltimiinde Prof. Dr. Siireyya Ba~ yonetiminde; Ahmet Koyuncu, Kemal <;etin, R1za Posac1 ve Zekeriye Alsan ve Elvin iyibilir'in katiluruyla "Ziraat Fakiiltelerinde Egitirnin Yeniden Yapilanmas1" konulu Panel duzenlenmi~tir. Panelde aynca "Nas!l Bir Ziraat Miihendisi?" konusu tart1~11mi~ ve ilgiyle izlenmi~tir. Tar1msal Egitimin 153. YI11 kutlamalar1 30 Ocak 1999 giinii Bodrum Samara Otel'de diizenlenen geleneksel "Ba~ak Balosu" ile devam etmi~tir. tl' O.M.D. Ziraat Faktiltesinde 4-5 Ocak 1999 tarihinde diizenlenen Karadeniz Bolgesi Tarim Sempozyumu'nun ger~ekle~mesittde Subemiz aktif olarak gorev ald1. Oda Ba~kamm1z Prof.Dr. Giirol Ergin a~il1~ konu~malar1 boltimiinde bir konu~ma ve bir oturumda da ba~kanhk yaptl. tl' Tanmsal Ogretimin ba~lang1cmm 153. ylldoniimti dolaytsiyla iiyelerimizin katildigt bir torenle Atatiirk Onur Amtl'na ~elenk konuldu. Tartmsal ogretimin ve iilke tanm1nm mevcut durumu ile ilgili bir basm a~iklamasi yapild1.

10 SAYFA: 10 TMMOB ZMO HABER BULTENt I ~UBAT LOKAL A~ILI$1 Babkesir'de Curnhuriyetimizin 75. ytlmda, satm abnan ~ube binas1 hizrnete ayild1. 20 Nisan 1998 tarihinde alman 4 biirodan 1 tanesi yonetirn yeri, 3 tanesi ise birle~tirilip tefri~ edilerek lokal yapilrnt~tu. Lokal 25 Eyliil 1998 tarihinde kalabahk bir rneslekta~ grubunun kattlmu ile hizmete aytlrnt~ttr. Bahkesir ~ubesi Yonetirn Kurulu'nun Ba~kan ve Uyelerini kutluyor, rneslekta~larirntza hay1rh olrnastm diliyoruz YIL I(UTLAMALARI ~ukurova Universitesi Ziraat Fakiiltesi ve Ziraat Miihendisleri Odast Adana ~ubesi ortakla a olarak Tanrn Ogreniminin 153. Yilt nedeniyle 11 Ocak 1999 tarihinde yapt1g1 etkinliklerde: Ankara Universitesi Ziraat Fakiiltesi Ernekli ogretim ilyelerinden Prof. Dr. Suat Aksoy "Universitelerirnizde Tarim Hukuku Egitimi' konulu son derece ilgin9 bir konferans vermi~tir. Konferanstan sonra meslekte 30 ythm dolduranlara onur plaketi taktirn edilmi~tir. Etkinlikler geleneksel ogle yemeginin ardmdan alt~dan Kokteyl ile son bulmu tur. Kokteylde ~.D. Ziraat Fakiiltesinde 1998 ytlmda akademik a ama gosteren ogretim tiyeleri kutlanmi tlr. i:til $ube B~kam Ferhat Y llmaz, Ylinetim Kurulu tjyeleri ve Meslekta lammz Lokal Aflb mda BAYANLAR ~AYI 14 Kas1m 1998 tarihinde Bahkesir' deki hamm rneslekta~lanm1z ve e~lerinin kattltrn1yla "Bayanlar ~ay1" dilzenlendi. PANEL Tanmsal Ogretimin 153. YI11 nedeniyle 11 Ocak 1999 tarihinde Kayseri'de ger9ekle~tirilen "Endtistriyel Patates Dretimi" konulu Konferansm a9d1~ konu~masmt Kayseri Vali Yardimctst ~emsettin ULUSOY ile ZMO Kayseri ~ube Ba~kam Zeki Mutlu yapmt~lardtr. Konferansa konu mact olarak Prof.Dr. Hasan Bal kattlmt - tlr. I I ANTALYA ~UBEMiZ'den... KZ KONFERANS Antalya ~ubemizce, ihkemizde Tartmsal Ogretimin Ba~lamastmn 153. Y.Ildoniirnii nedeniyle Akdeniz Universitesi Ziraat Fakiiltesi'yle birlikte tarihinde Akdeniz Universitesi Atatilrk Konferans Salonunda yapllan torende Oda Ba kamffilz Prof.Dr. Giirol Ergin "Tiirkiye Tarlffil ve Ziraat Miihendisligi Egitimi" konulu konferans vermi~tir. Konferanstan once Genel Merkez Yonetirn Kurulu Sayman Uyemiz Gokhan Giinaydm "Cumhuriyetin 75. Ythnda Tiirkiye Tanm1" konulu dia gosterisini sunrnu~t:jjr. ~ube Ba~kanumz Nuri An yapttgt a9il1~ konu masmda Turk Tartmmm ve Tartmsal Yiiksek Ogretiminin sorunlanna aynntdt olarak deginmi tir. 75. YIL ETKINLIKLERI istanbul ~ubesi "75. YJlmda Cumhuriyet" konulu Konferans diizenlemi tir. 21 Arahk 1998 tarihinde Prof. Dr. Toktaffil~ Ate ' in verecegi konferans konu macmm gelmemesi nedeniyle geryekle tirilememi, ancak toplantida bulunan iiyelerimizden Saym As1m ALP ve Saym Ekrem Ozkul'un amlar1 izleyiciler tarafmdan biiyiik bir ilgi ile izlenmi tir. Anllarm sunu unun ba lamasmdan once istanbul ~ubesi Ba kamffilz Zehra Eyicil ve Oda Ba kamffilz Prof.Dr. Giirol Ergin a91h~ konu mast yapm1~lardtr. Programm onemli bir par9as1 olan Tarihci-Ara tirmaci Alptekin Miiderrisoglu 'nun olu turdugu "Osmanb' dan Cumhuriyet'e Tanm" konulu Dia Gosterisi Genel Merkez Yonetim Ku~ rulu iiyesi Gokhan Giinaydm tarafmdan sunulmu tur.

11 TMMOB ZMO HABER BULTENl/ SUBAT 1999 SAYFA: 11 I ~ANLIURFA ~UBEMiZ'den... kz: S I :s :" ETKiNLii(LER t/ Sanhurfa Subemiz, Harran Dniversitesi Ziraat Fakiiltesi son Sllllf ogrencileriyle Oda'rruz lokalinde toplantilar dtizenlemi tir. Bu toplantllarda; Ziraat Miihendisleri Odas1 9al1 ma alanlari, etkinlikleri ve gorevleri konusunda hilgi alt veri i yapilarak ogrencilerimize Oda'nuz tamtilrru tjr. BURSA ~UBEMiZ'den 'IlL I(UTLAMALARI Uludag Universitesi Ziraat Faktiltesi ve TMMOB Ziraat Mii~ hendisleri Odast Bursa Subesinin 12 ve 13 Ocak 1999 tarihlerinde birlikte dtizenledikleri "Tanmsal Egitim ve Ogretirnin 153. Yili Kutlama Etkinliklerinde" U.U. Ziraat Faktiltesi Dekam Prof. Dr. Abdurrahim Koruk9u, U.U. RektOrti Prof.Dr. Ayhan KIZil ve ODA'rmzm Bursa Sube Ba kam Y Ilmaz Oktay hirer a9il1 konu masi yapffil lar; 1998 ay1 i9erisinde akademik yiikseltilmesi yapilan ogretim tiyeleri ile meslekte 30 yilim tamamlami meslekta lanrruza onur toreni yapilrm tjr. Torenlerden sonra A.D. Ziraat Faktiltesi Emekli Ogretim Uyesi Prof.Dr. Akif Kansu "Tartm ve Doga" konulu konferans vermi tir. Ttirk Tanrru i9in hayati onem ta Iyan "Stirdtirtilehilir Tartm" konulu Panel'de Prof.Dr. Nevzat Yiirtir ba kanhginda; Fuat Sava Dover, Hasan Ara, Yar<LD09.Dr. Himmet Tezcan ve D09.Dr. Ertugrul Aksoy'un kauhrruyla onemli gorti ler ortaya konulmu tur. I I izmir ~UBEMiZ'dep.... $anhurfa ZMO Lokalinde Ziraat Fakiiltesi Ogrencileri ile Y apnan Egitim ve Sobbet Toplantdan t/ Ttirkiye' de Tartm Ogreniminin 153. Yildontimtintin kutlama programt 9e~9evesinde Sanliurfa'da 11 Ocak 1999 tarihinde Do9.Dr. Atilla Gtir tarafmdan verilen "Harran Ovasmda Endtistri Bitkileri Yeti tiriciliginin Yeri ve Onemi" konulu konferansta. AP Bolgesinin tarimsal potansiyeli gozler online serilmi tir. il TEMSiLCiLiKLERiMiZ'den... ~ YALOVA il TEMSiLCiLiGiMiZ'den... I BAGI$KAMPANYASI ilimizde bulunan ttim Ziraat Mtihendislerini 9at1s1 altinda toplayacak, her ttirlii egitim, dayam ma ve toplumsal etkinliklerin dtizenlenebilecegi hir htiroya ihtiya9 oldugu bilinmektedir. Bunun olu turulmast i9in hir hagt kampanyas1 ba latjlmi tjr. Soz konusu hagi i9in ilk atilum ge9en yil Oda bilirki isi olan Erdogan OsmanlJoglu, Sozer Ozelkok, Htiseyin <;etin ve Ahmet Baykent ger9ekle tirmi lerdir. Havuz Sisteminden alllll olduklan paranm tamm bu kampanya i9in hagi layan meslekta larirmza te ekktir eder, ilgilerinizi hekleriz 'IlL I(UTLAMALARI Ocak 1999 tarihlerinde E.D. Ziraat Faktiltesi Dekanhgi ve Ziraat Mtihendisleri Odas1 izmir Suhesi tarafmdan hirlikte ger9ekle tirilen "Tarrm Ogreniminin 153. YI11 Kutlama Etkinlikleri" 9er9evesinde yapilan 50. ytl plaket dagitim torenini takihen Prof.Dr. Ergun Bozkurt'un "Tartmda Diinden Bugiine veya Bo inan9lardan Bilime" konulu konferans1 biiyiik bir izleyici kitlesi trafmdan ilgiyle izlenmi tir. Aym gtin "Ttirkiye Tanmimn Bugtinkii Durumu ve Olas1 Geli meler" konulu Panel'i Ziraat Fakiiltesi Dekam Prof. Dr. Numan Sungur yonetmi tir. Dr. Canan Ankbay, Dr. Co kun Saydam, Re it Kur un, Prof.Dr. Dnal Evcim, Prof. Dr. Benian Eser ve Prof. Dr. Tayfun Ozkaya'mn katildigl Panel' de onemli konular giindeme getirilmi tir MUGLA IL TEMSILCILIGIMIZ'den... ~~~ 75. 'IlL ETKiNLii(LERi Mugla il Temsilciligi12 Arallk 1998 tarihinde, Cumhuriyetimizin 75. yd.1 kutlamalan 9er9evesinde; Ziraat Miihendisliginde 30 ythm dolduran iiyelerimize hirer plaket vermi tir. :,.

12 TMMOB ZMO HABER BULTENl/ ~UBAT 1999 SAYFA 12 ' atamalar... kutlamalar.. atamalar... kutlamalar... TARIM VE KOYi~LERi BAKANLIGI MUSTE~AR YARDIMCISI ilhan BiLGiN MUSTE~ARLIK GOREviNE ATANDI 194~ ytltnda Bayburt'ta dogan Ilhan IJilgin, 1965 yllmda Atatiirk Universitesi Ziraat Fakiiltesi Zootekni Boliimii'nden mezun oldu ytllah arasm<4 Tanm Bakanhgt Ziraat l leri Genel Miidiirliigii Genel Miidiir Yardimcthgt gorevinin ardmdan, ytllart arasmda Manisa il Tartm Miidiirliigii' nde Miidiirliik gorevinde bulundu ytllarmda <;evre Bakanhgt'nda 1 ytl Ara tlrma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Ba kanhgi, ~.5 ytl 4a ~iiste ar Yardtmcthgt gorevini yiiriiten Ilhan BILGIN 1997 ytltnda Tanm ve Koyi leri Bakanhgt, Bakan Daru manhgi gorevini yiiriittii. 7 Agustos 1997 tarihinde Tartm ve Koyi leri Bakanh_Kt Miis~ar Y ardtmctbgt 'DJl a tan an B ilgj.q,_ iilkemizde uygulanan 9e itli i9 ve dl kaynaklt projelerin hazrrlanmast ve uygulanmasmda gorev ald1. 21 ~ubat.199? tarihinde Miiste arltk gorevine atanan Saym BILGIN'e gorevinde ba~anlar diliyoruz. TARIM VE KOYiSLERI BAKANLIGI MUSJ'ESAR YARDIMCILIGINA NECDET TOPf;UOGLO AT AND I 1954 y1lmda Ordu 'da gogan Necdet Top9uoglu, 1978 yllmda Ankara Unive~sitesi, Ziraat FakUltesi, Zirai Ekonomi ve I~letmecilik Boliimii'nden mezun oldu. 23 Kas1m 1978'de Tarim Bakanhgt'nda goreve ba~layan ToJ>9uoglu; ytllan arasmda Tapm Bakanltgt, Parlamento ile Ili kiler Mii aviri, 1989 ytlmda Tarim Bakanltgt, Proje ve Uygulama Genel Miidiirliigu'nde ~ube Miidiirii ve "Daire Ba kan Vekili", 1991 ytltnda Ba~pakanhk (Devlet Bakanhgt)'da Daru manlik ve Ozel Kalem Miidiirii, 1992 ytltnda Ba bakanhk Yiiksek Denetleme Kurulu' nda Denet9i olarak gore,. yapti ve 1995 ythnda aym Kurul 'da Ba denet9i oldu ythnda JICA bursu ile "Tanm. istatistikleri" konusunda Japonya'ya giden Top9uoglu, 1~88 ytlmda "Izleme ve Degerlendirme" konusunda Ingiltere (Reading Universitesi) de diizenlenen egitim programma katilarak sertifika ald ythnda da COCHRAN Bursu ile ABD'de iist yoneticiler i9in diizenlenen bir egitim programma kattldt.. Mesleki konuda yaymlanmi "Bitkilerin Ekolojik ve Girdi Istekleri" adh bir kitab1 bulunmaktadtr ytltnda Devlet ~isan Okulu ingilizce boliimiinii bitiren ve 1987 ythnda FAO'nun a9t1g1 Ingilizce kursuna 1 yll sure ile kattltp ba an ile bitiren Top9uoglu evli ve bir 90cuk sahibidir. Saym Top9uoglu'nu kutluyor ve yeni gorevinde ba artlar istanbul Airlines UYELERiMiZE indirim UYGULUYOR ZlRAA 'i' MOHENDlSLERl ODASI BA~KANLI(JI -ANKARA Degerli ODA 9al1 malarma ve iiyelerinize destek olmak amactyla, Saym Uyelerinize, ODA'ruz iiyesi olduklarrm ibraz etmeleri halinde, lstanbul Havayollar1 ile yapacaklar1 i9 ve dl hat U~YU larmda %25 oranmda, ODA'ruz Merkez ve ~ube Ba kanhklarmda gorev yapan yoneticilerinize ise %50 oranmda indirim yaptlmasma 1998 yllmda da devam edilecektir. Sizleri U9U lanmtzda agrrlamaktan memnunluk duyacagimizi belirtir, ~Yah malarrmzda ba anlar dileriz. Say gllarimtzla, SafiERGtN GENELMUDUR Not: Aynnt11I Bilgi ODA Gene] Merkezi, $ube Ba kanliklan ve 11 Temsilcilikleri'nden Almabilir. TMMOB ZMO HABER BOL TENi TMMOB ZMO.Acbna. Sahibt: Prof. Dr. Gi.irol ERGiN Sorumlu YazJ. t~iert M'O.dOrO.: Dr. Ali TAN Ya)nn. Kurulu: Dr. Ali TAN, Dr. Cemil ERTUGRUL, Necdet $EN Adres: Karanftl Sokak No: 28/ KlzJ.lay I ANKARA Tel: (0312) Fax : Yaprm: Kozan Ofset Matbaac1hk Sanayi ve Ticaret Ltd. $ti. Tel: (0312) Fax:

ODA'MIZIN KURULU~UNUN 50. YILINI KUTLADIK

ODA'MIZIN KURULU~UNUN 50. YILINI KUTLADIK ODA'MIZIN KURULU~UNUN 50. YILINI KUTLADIK I "B0V0K TARIMCI" V0R0V0~0N0 KALABALIK VE.... CO~KULU BIR ~EKILDE GERCEKLE~TIRDIK 10 Ocak 2004 Cumartesi gtinti Atattirk Kiilttir Merkezi'nden Amtkabir'e "Btiytik

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

YKO~enel Ba karu Cevdet KOCAMAN, Ttirkiye Sulama

YKO~enel Ba karu Cevdet KOCAMAN, Ttirkiye Sulama ODA'rruz 38. Donem Olagan Genel Kurulu, 9-10 ~ubat 2002 tarihlerinde, dogal ve se~ilmi delegelerin kattlum ile ger~ekle tirildi. Genel Kurula, CHP Genel Ba kam Deniz BA YKAL, DSP Milletvekili ve TBMM Plan

Detaylı

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR bölüm 5 etkinlikler Etkinlikler BÖLÜM 5. ETKİNLİKLER 5.1 Kongre, Kurultay ve Sempozyumlar TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

.. LJ. Haber Biilteni ODA Y0NETIM KURULU 36. D0NEMDE. CUMHURBA~KANIMIZ TARAfiNDAN 3. KEZ KABUL EDILDI. TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI

.. LJ. Haber Biilteni ODA Y0NETIM KURULU 36. D0NEMDE. CUMHURBA~KANIMIZ TARAfiNDAN 3. KEZ KABUL EDILDI. TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Haber Biilteni Arahk 1999 1ki ayda bir yayunlarur ODA Y0NETIM KURULU 36. D0NEMDE CUMHURBA~KANIMIZ TARAfiNDAN 3. KEZ KABUL EDILDI QDA Ba kam Prof.Dr. Giirol ERGiN ba kanhgmda,

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI

Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Haber Biilteni Haziran 2000 iki ayda bir yayunlarur Sayt: 47 Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi Oda Yonetim Kurulu'muz, se~ilmesini kutlama, tam

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015) ÇALIŞA RAPRU TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ BÖLÜ 10 BÖLÜ 10 antalya@emo.org.tr 131 TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015)

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI

TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI [ Agtlstos - Ekim 1999 iki ayda bir yayunlarur Sayt: 42-43 J TU Ml lkemizin bugiine kadar ya amt oldugu en btiyiik doaal felaket olan ve ulusumuzu derin actlara boaan 17

Detaylı

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ... 05.01.2013 Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni 08.01.2013 SM ŞERİF ÖZTÜRK RUHSAT TÖRENİ 22.01.2013 Tarihinde Yalova SGK il Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Sayi : B. 12.0.GKG.0.08.02.00/320-04.06 31.07.2012* 2 6 5 1 1 Konu : Sinav Takvimi ve Sinav Uygulamasi Bilindigi iizere bitki koruma urunlerinin, toptan ve perakende

Detaylı

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ CANSEL ÇAĞLAR'DAN BORSAMIZA ZİYARET (05.01.2016) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Yeni Şube Müdürü

Detaylı

.2-2-.04. 2Df ~ : 5"f~ _;zz, 01-(-, 1'1

.2-2-.04. 2Df ~ : 5f~ _;zz, 01-(-, 1'1 T.C. A TA TURK KULTUR, DiL VE TARiH YUKSEK KURUMU AT A TURK ARA~TIRMA MERKEZi BA~KANLIGI Bilimsel (:ah~malar Mtidtirltigu Say I Konu 30200866-051.04-900 Sempozyum hk. 15/04/2013 KAFKAS ONiVERSiTESi REKTORLOGONE

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden T.C. YUKSEKOGRETiM KURULU BA~KANLIGI Say1 :73112577-4~5 Konu : Sigaramn Zararlan Universiteler Aras1 Miizikli (Komedi) Tarzmda Oyun Y azma Yan~mas1 ~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden 22.04.2013-20396 No)

Detaylı

Haber Biilteni. l.tarim ~URASI 25 27 KASIM 1997 TARiHLERiNDE ANKARA OA YAPILACAK

Haber Biilteni. l.tarim ~URASI 25 27 KASIM 1997 TARiHLERiNDE ANKARA OA YAPILACAK TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Haber Biilteni Agustos- Ekim 1997 1ki ayda bir yaymlam r Sayt: 30-31 55. T.C. ttljkijmeri'nin TARIM VE KO. i~leki Bl\KANI MUSTL\.FA TA~AR 55 T.C. HUkilineti 'nin Tanm ve

Detaylı

SEMPOZYUM - KONFERANS K

SEMPOZYUM - KONFERANS K GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi

Detaylı

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ NEDİR? Açılımı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Haber Biilteni. TMMOB ZiRAAT M0HENDiSLERi ODASI 36. DQNEM Ill. DANI~MA KURULU TOPLANTISI VAN'DA. TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI.

Haber Biilteni. TMMOB ZiRAAT M0HENDiSLERi ODASI 36. DQNEM Ill. DANI~MA KURULU TOPLANTISI VAN'DA. TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI. TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Haber Biilteni [ Haziran 1999 iki ayda bir yayunlarur Say1: 411 57. T.C. HOKOMETi'NiN TARIM VB KO i~ler.i BAKAm Prof.Dr. lliisnii Yusuf 00KALP '51.. Cumhuriyet Htikiimeti'

Detaylı

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU EDİRNE TABİP ODASI 2013 2014 ÇALIŞMA RAPORU Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı ve diğer organlarda görev alan meslektaşlarımızın isimleri aşağıda ki gibi sıralanmıştır. BAŞKAN GENEL SEKRETER

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TARİM MAKİNALARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TARİM MAKİNALARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası TARİM MAKİNALARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI Editör İsa İğde Teknik Görevli MMO Yayın No: E / 2001 / 290 23-24 KASIM 2001 MERSİN tmmob makina mühendisleri odası

Detaylı

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE Mezitli il9e Milli Egitim Miidiirliigii - Strateji Hizmetleri Subesi Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

grdlm: Tiirkiye Barolar Birligi Ba~kanllgl Ankara 11102/2010 BARO BASKANLIGI DUYURU NO:2010/11 Avukat Berra BESLER Tiirkiye Barolar Birligi Eki:l

grdlm: Tiirkiye Barolar Birligi Ba~kanllgl Ankara 11102/2010 BARO BASKANLIGI DUYURU NO:2010/11 Avukat Berra BESLER Tiirkiye Barolar Birligi Eki:l Tiirkiye Barolar Birligi Ba~kanllgl Ankara 11102/2010 BARO BASKANLG DUYURU NO:2010/11 Rekt6rliigii YaZl i~leri ve Evrak Sube MiidUrliigU 'nden alman 27.01.2010 giinlu 1318 say1\ yazmm bir 6rnegi ekte g6nderilmi~tir.

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir.

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir. 1 ŞUBAT 2014 Güney Bölgesi Eczacı Odaları Toplantısı Odamız ev sahipliğinde Adana da gerçekleşmiştir. Toplantıya Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Karaman, Nevşehir ve

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

24 MAYIS 2015 DEMOKRATİK SOL PARTİ Adana Milletvekili adayları yaklaşan genel seçimler öncesi Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

24 MAYIS 2015 DEMOKRATİK SOL PARTİ Adana Milletvekili adayları yaklaşan genel seçimler öncesi Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 1 MAYIS 2015 Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta Adana Eczacı Odası olarak Adana Eczane Teknisyenleri Derneği üyeleriyle birlikte alanlardaydık. 4 MAYIS 2015 Oda Başkanımız

Detaylı

TMMOB ZIRAAT MUHENDISLERI ODASI

TMMOB ZIRAAT MUHENDISLERI ODASI TMMOB ZIRAAT MUHENDISLERI ODASI... HAZIRAN 1994. AYDA BIR YAYINLANIR SJ\YI: 3 e CUMHURBA$KANI ISTEKL ERIMIZI..., BA$BAKANLIGA ILETTI Ge~en say1da belirttigimiz gibi 22 Mart 1994 tarihinde aym Cumhurba$kam'm

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2007 ETKİNLİKLERİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2007 ETKİNLİKLERİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2007 ETKİNLİKLERİ TARIMSAL ÖĞRETİMİN BAŞLANGICININ 161 nci YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI SOSYAL ETKİNLİKLER PROGRAMI 11 Ocak 2007,

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl.

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl. T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl SAYI : 10184858-051.99-1)..\\ -~rrb5 KONU : Elginkan Vaft TUrk KilltUn1 Ara~ttrma ve Teknoloji Odl:illeri Program! FEN BiLiMLERi

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007

YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007 YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007 SEMİNER * Fakültemiz Dekanlık Toplantı Salonunda 5 Eylül 2007 tarihinde Aberdeen Üniversitesi (İskoçya) öğretim elemanı Stan Matthews, Seed Vigoor and Crop Performance konulu

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi GÜNEY GÖNENÇ (18.10.1933-03.12.2011) 1963-1964 yıllarında EMO 9.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 1961 yılında EMO İstanbul Şubesi nin kurucu yönetim kurulu üyesi EMO Onur Kurulu nda 19, 20, 21, 22, 23, 24,30

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi FUAR ÖZET RAPORU Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 4 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 4 2. GENEL FUAR BİLGİLERİ 4 3.

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

~ ~~~ KÜLTÜR BAKANi Erkan MUMCU. 31 Mart-6 Nisan 2003 tarihleri arasinda kutlanacak 39. KÜTÜPHANE HAFTASI'mn açilis törenini onurlandirmamzi

~ ~~~ KÜLTÜR BAKANi Erkan MUMCU. 31 Mart-6 Nisan 2003 tarihleri arasinda kutlanacak 39. KÜTÜPHANE HAFTASI'mn açilis törenini onurlandirmamzi il I', KÜLTÜR BAKANi Erkan MUMCU 31 Mart-6 Nisan 2003 tarihleri arasinda kutlanacak 39. KÜTÜPHANE HAFTASI'mn açilis törenini onurlandirmamzi diler. + Tarih Saat Yer : 31 Mart 2003 : 10.00 : Milli Kütüphane

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Haber Biilteni. iki ayda bir yayrmlarur ! HER YONOYLE OAPII SEMPOZVUMU GERCEKL~TIRILDI. Yapdamad1- Ne Yaptlmall" konulu Sempozyum.

Haber Biilteni. iki ayda bir yayrmlarur ! HER YONOYLE OAPII SEMPOZVUMU GERCEKL~TIRILDI. Yapdamad1- Ne Yaptlmall konulu Sempozyum. I ~ubat 2001 I DEVLETiMiziN IAiKLIK ILKES/Nl 6o0Ns0z SAVUNAN SAYIN CUMHURBA$KANIMIZI KUTLADIK Bir tarikat liderine mezarwc yeri tahsisi iyin Bakanlar Kurulu tarafmdan abnan karan uygun gormeyerek onaylamayan

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

Baber BUlteni. e. "Bu Topra~m Sesi" Program Sorumlusu Turgay. I Nisan 2001 iki ayda bir yayunjanrr Say1: 52

Baber BUlteni. e. Bu Topra~m Sesi Program Sorumlusu Turgay. I Nisan 2001 iki ayda bir yayunjanrr Say1: 52 TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Baber BUlteni I Nisan 2001 iki ayda bir yayunjanrr Say1: 52 ODA'MIZ ile TIT GENEL MiiDiiRLiiGii ''TARIMSAL EGiTiMDE TELEViZYONUN ROLii VE ONEMi" I(ONULU PANEL DiiZENLEDi

Detaylı

YEREL ENERJİ FORUMLARI

YEREL ENERJİ FORUMLARI Mezopotamya Enerji Forumuna Giderken YEREL ENERJİ FORUMLARI Enerji hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli temel unsurlardan biridir. Endüstriyel ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve günlük

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ TESMER ÇORUM ŞUBESİ BÜNYESİNDE; ODAMIZ 3 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

DAVET. Değerli Akademisyenler ve Katılımcılar,

DAVET. Değerli Akademisyenler ve Katılımcılar, DAVET Değerli Akademisyenler ve Katılımcılar, Jeofizik ve Jeoteknik konularında çalışmaları olan değerli bilim insanlarını bir araya getiren Prof. Dr. D. Ali Keçeli Jeofizik- Jeoteknik Çalıştayı TMMOB

Detaylı

Haber Biilteni. Ozellikle i~siz Ziraat M Ohendislerinden gelen yogun istek ODA' GENEL MERKEZ'DE PROJE HAZIRLAMA ve DEGERLENDiRME KURSU DUZENLENDi

Haber Biilteni. Ozellikle i~siz Ziraat M Ohendislerinden gelen yogun istek ODA' GENEL MERKEZ'DE PROJE HAZIRLAMA ve DEGERLENDiRME KURSU DUZENLENDi TMMOB ZiRAAT MUHENDiSLERi ODASI Haber Biilteni zun ylllardan sonra Tarim ve Koyi~leri Bakanhgma ilk defa bir Ziraat Yiiksek Miihendisi atandi. Ytllardan beri arzu ettigimiz bu durum meslek toplulugumuzca

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 27.11.2012 25.12.2012 ATSO VERGİ ÖDÜL TÖRENİ-27.12.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU NUN DA

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

KARAR DEFTERi YONETIM KURULU KARARI

KARAR DEFTERi YONETIM KURULU KARARI KARAR TARiHi KARAR NO BA KAN YARDIMCISI tjye KARAR OZtJ 10.06.2014 2014/5 BiLAL KARA : NUSRET YILDIRIM'IN GENEL MUDUR OLARAK ATANMASI HAKK. Sel9uk iplik Sanayi ve Ticaret A.. Yonetim Kurulu 2.Organize

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM. Ziyaretler

ALTINCI BÖLÜM. Ziyaretler ALTINCI BÖLÜM Ziyaretler Ankara Barosu 61 inci Olağan Genel Kurulu nda seçilerek 13 Ekim 2010 tarihinde yeni görevine başlayan Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, Baronun Yönetim Organları ve TBB

Detaylı

İlk Müracaat Yeri : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İlk Müracaat Yeri : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İkinci Müracaat Yeri : Adana Valiliği Adana Bölge Müdürlüğü İsim : Rıfat KALKAN İsim : Burhan TERZİOĞLU Adres : İnönü Cd. No:65 Seyhan/ADANA Adres : Adana Valiliği Tel : 0 322 352 57 22-359 91 72 Tel :

Detaylı

GÜMÜŞHAN E GÜMÜŞHAN E

GÜMÜŞHAN E GÜMÜŞHAN E Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF-3 4 303.026 108000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS-2 62 62 317.815 179000 167000 107310252 MEHMET

Detaylı

ii Milli Egitim Miidiirliigii

ii Milli Egitim Miidiirliigii T.C......,. MUS V ALILIGI ii Milli Egitim Miidiirliigii Say1 : 73774402/160.02.09/ 1174493 Konu: Mangala Y an~mas1 19/03/2014... KA YMAKAMLIGINA Il

Detaylı

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ HABER BÜLTENİ 09-10 Aralık 2014 tarihlerinde Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen Gümrük Etkinlikleri Bilgi Şöleni tamamlanmıştır. Panellerden

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

2012 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI

2012 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI 1 ADANA Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Adana Gıda Kontrol Laboratuvar 1 Su Ürün.Müh. Su Ürünleri Müh. 2 AFYON KARAHİSAR Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar 3 AMASYA Amasya Gıda Kontrol

Detaylı

TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli Belediyesinin düzenlemiş olduğu iftar

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 06 Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC(Objective Research Center) tarafından ayda bir yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırmasının

Detaylı

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. HATAY VALİLİĞİ ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 3-5 Kasım 2009 Antakya - Hatay Açılış ve ilk gün oturumları 3 Kasım 2009, Salı Saat: 10.00 Hatay Kültür Merkezi Antakya - Hatay

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

31.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI

31.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI 31. TOPLANTISI 16-17 Ekim 2015 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, BİLECİK MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK DEKANLARI DEKANLARI KONSEYİ KONSEYİ (MDK) Mühendislik dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi

Detaylı

1974-1999 2001-2005 2006-2014

1974-1999 2001-2005 2006-2014 CV 02.06.2014 1. Adi Soyad1 2. Dogum Tarihi 3. Unvam 4. Ogrenim Durumu : Ay~e Can Baysal : 17.10.1945 : Profesor Doktor Derece Alan Universite Li sans i ~le tme Middlesex University Y.Lisans i ~letme Bogazic;:i

Detaylı

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP KÜRŞAT ATILGAN Kürşat Atılgan, 27 Ağustos 1956 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Hakkı, annesinin adı Medine'dir. Hava Pilot Tuğgeneral; 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

38. DONEM 3. DANI~MA I{URULU TOPLANTI~I BUR~~DA YAPILDI

38. DONEM 3. DANI~MA I{URULU TOPLANTI~I BUR~~DA YAPILDI 38. DONEM 3. DANI~MA I{URULU TOPLANTI~I BUR~~DA YAPILDI I Mtihendislik- Mimarhk Haftast ve Dtinya Gtda Gtinti Etkinlikleri kapsammda dtizenlenen "AB'ne Uyelik Stirecinde Su Urtinleri Sempozyumu" 16 Ekim

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 1345)

TBMM (S. Sayısı: 1345) Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1345) Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik

Detaylı

Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 29 Mart 2016 Tarihinde Yaptlan 2015 Yth Olagan Genel Kurul Toplantt Tutanagt

Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 29 Mart 2016 Tarihinde Yaptlan 2015 Yth Olagan Genel Kurul Toplantt Tutanagt Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 29 Mart 2016 Tarihinde Yaptlan 2015 Yth Olagan Genel Kurul Toplantt Tutanagt Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2015

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

TURKiYE GAZETECiLER CEMiYETi. SEDAT SiMA Vi ODULLERi

TURKiYE GAZETECiLER CEMiYETi. SEDAT SiMA Vi ODULLERi TURKiYE GAZETECiLER CEMiYETi. SEDAT SiMA Vi ODULLERi Kafkas Universitesi Rektorliigii 11.06.2013 SS6:013/56-1 Tlirkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Odiilleri, bu yil Gazetecilik, Radyo, Televizyon,

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı

YGS İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARA ADAYLAR GEÇEN YIL YERLEŞİRKEN ORTALAMA HANGİ DİPLOMA NOTUNA SAHİPLERDİ?

YGS İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARA ADAYLAR GEÇEN YIL YERLEŞİRKEN ORTALAMA HANGİ DİPLOMA NOTUNA SAHİPLERDİ? Prog. Adı : Acil Durum ve Afet Yönetimi Puan Türü : 200350941 Trabzon Vakıf Avrasya Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tam Burslu İ.Ö. 72,25 43,35 200350923 Trabzon Vakıf Avrasya Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Şube Yönetim Kurulu ile Şube Denetçileri Ortak Toplantısı Yapıldı

Şube Yönetim Kurulu ile Şube Denetçileri Ortak Toplantısı Yapıldı Şube Yönetim Kurulu ile Şube Denetçileri Ortak Toplantısı Yapıldı 29. Dönem Olağan Genel Kurulunda seçilen Şube Denetçileri ile Yönetim Kurulumuz arasında 13 Şubat 2012 tarihinde ortak toplantı düzenlendi.

Detaylı