Kayýp Bahçenin Çocuklarý Jan Devrim öykü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kayýp Bahçenin Çocuklarý Jan Devrim öykü"

Transkript

1 Kayýp Bahçenin Çocuklarý Jan Devrim öykü

2 öykü Kayýp Bahçenin Çocuklarý Jan Devrim

3 altkitap - öykü 4 Kayýp Bahçenin Çocuklarý Jan Devrim 1. Baský Mayýs Baský Ocak Baský Ekim 2003 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým: Faruk Ulay Tasarým Uygulama: Murat Gülsoy 2003 altkitap ve Jan Devrim Yapýtýn tüm yayýn haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz.

4 Yazar Hakkýnda Jan Devrim 1974 Düzce doðumlu. Ýlk yazýlarýný yerel dergi ve gazetelerde yayýnladý. Ardýndan, Endülüs, Düþçýnarý ve Ayvakti dergilerinde öyküleri yayýnlandý. Bilgisayar Programcýsý ve Bilgi Teknolojileri Uzmaný olarak çalýþýyor. Evli ve iki çocuk babasý.

5 Önsöz - Jan Devrim i 3. Baský için Önsöz Ýlk kitap bitmek bilmeyen bir heyecanmýþ. Yazma maceramdan aldýðým önemli derslerden biri bu. Üzerinden üç yýl ve 2 yayýncý geçen bu kitabýn benim için eskimesi mümkün deðil. 3. Baskýnýn, hayatýmdaki önemli bir baþka unsur olan bilgi teknolojileri kullanýlarak hazýrlanmýþ olmasý bu yüzden beni çok mutlu etti. Hem 2. baskýsý sýr olan ve daðýtýlmayan kitap yenilenebilecek, hem de öyküler çok daha fazla insana ulaþabilecek. Bunu saðlayan yayýnevi AltKitap'a müteþekkirim. Sýrlayýp sakladýðým çocukluðumun, kayýp bir bahçeden tekrar sesini duyurabileceðini ummak, benim için bitmez bir tebessüm, dinmez bir heyecan.

6 1 Ýçindekiler ÞEHÝR HATIRASI KAYIP BAHÇENÝN ÇOCUKLARI 3 ÝSKELEDE SIKIÞAN KALP 6 REÞÝT SABAHLARI 8 LOKANTA 13 SAVAÞÇI 17 YOLCULUK 18 ÞEHRE VEDA 21 DÜÞ GÖRME YETENEÐÝ GALÝBA BEN ÖLÜYORUM 24 BEKLEYÝÞ 25 BERBER ÝHSAN AMCANIN BERBERLÝÐÝ 28 BÝRDAL AMCA'NIN MUTLULUÐU 34 DAÐIN TEPESÝ 38 DELÝ SAÇMASI 42 FAL 46 GÝDERKEN 51 HASRET VE ÇOCUKLUK 54 MÜZÝK 55 JAN SENÝ ÖLDÜRECEKLER 56 KARANLIK 57 KISA, ÝNCE VE AÇIK RENK TELLER 60 SOYUNMAK 63 MEKTUP ARKADAÞI 64 SENÝ SEVMEKTEN VAZGEÇÝYORUM 70 RUH KAPANI 71 ÇANTADA PAPATYA 74 ÖLMEK ÝÇÝN GÜZEL BÝR GÜN. 77

7 Þehir Hatýrasý 2

8 3 Kayýp Bahçenin Çocuklarý - Anneme ve Babama- I Eskiden yaþadýðým þehrin sokaklarýnda dolaþýrken, yýllar önce kaybettiðim bir bahçeyi buluverdim. Bu, artýk yýkýlmýþ bir evi ve çalý çýrpýya dönüþmüþ, güzel çiçeklerin solgun hatýralarýný barýndýran eski bahçe; derin bir hasretin baþladýðý yerdi. Ve ben onu ne kadar çok sevmiþtim II Yýllar önce, annemin beni çekiþtirerek ilkokula götürdüðü günlerdi. Aniden yalnýz býrakýlmýþ olmanýn acýsý yüreðimdeydi ve annemi her gördüðümde, dudaklarýmý çizgi öykülerdeki zenci devler gibi sarkýtýp aðlamaklý oluyordum! Babamýn eski ve loþ pasajdaki dükkaný, bu þehrin iki karanlýk pasajýndan birini aydýnlatýyordu. O zamanýn dekorasyon mucizesi tüm mekanýn tek bir renk olmasýydý ve parýl parýl parlayan, bu kýpkýrmýzý ufak dükkanýn spot ýþýklarýnýn altýndaki görüntüsüne hayranlýkla bakardým. Diðer dükkanlar da tek renkti ama onlarýn hiç biri bu kadar parlak deðildi ve ben bu pasajýn her iki ucundan da görülen dükkaný çok severdim. Pasajda baþka dükkanlar ve onlarýn içinde de afacan çocuklar vardý, elbette! Ama ben hep "bir kýz çocuðu kadar " sakin ve uslu olduðumdan sessiz sessiz vitrinlere bakar, annemin beni eve götüreceði aný beklerdim Pasajda neler yoktu ki? Bir kere tam çýkýþýnda köhne bir bakkal vardý Ýçinde güzel mi güzel oyuncaklarla dolu bir oyuncakçý. Bir beyaz eþya maðazasý ve þeker kadar renkli kalemleri ile bir kýrtasiye. Ama bunlardan sadece biri çok önemliydi: Sýk sýk deðiþen vitrininin her detayýný ezberlediðim oyuncakçý; pasaj seyrinin en zevkli yeriydi. Okuldan gelip çantamý býraktým mý, hemen o vitrini seyretmeye koþardým. Tüm düþündüðüm, fýrsatýný bulduðumda hangisini aldýracaðýmdý.

9 4 Tam giriþte, yemyeþil bir dükkan daha vardý. Ýçinde de yaþlý bir amca. Yüzünü gözümün önüne getiremiyorum þimdi, ama çok iyi hatýrladýðým, onun pek de sevimli olmadýðýydý. Bu dükkan -sanýrýmþehrin o zamanlar az olan beyaz eþya maðazasýndan biriydi. Daha doðrusu, mobilyacýlarýn marifetiydi o zamanlar "beyaz eþya" satmak. Yemyeþil dükkanýn içinde koltuk takýmlarý, buzdolaplarý, sehpalar ve bir kaleyi bekleyen devler gibi dikilmiþ vitrinler hatýrlýyorum. Tam giriþte olmasýna raðmen karanlýk, tozlu bir dükkandý. Yardýmcýsý da yoktu galiba. Dükkan bu yüzden her zaman aðýr bir toz tabakasýnýn altýndaydý Zaten çok kalmadan kapandý. Bu yeþil dükkanýn pasaja bakan kýsmý aðaç ve cam ile bölünmüþ, bir ofis haline getirilmiþti. Ýçinde eski bir masa, duvarda karýnca dualarý. Bir sehpa ve üzerinde hayatýmda ilk defa gördüðüm bir cihaz: Simsiyah ve dev gibi bir telefon. Üzerinde kocaman delikleri olan bu alet ahþap ve eski maðazaya büyük bir ayrýcalýk veriyordu. Pasajda baþka kimsenin telefonu yoktu. Ne babamýn kýrmýzý ve pýrýl pýrýl dükkanýnýn ne de o zengin ve güzel oyuncakçýnýn. Sadece bu köhne dükkanýn ayrýcalýðýydý. Ben de oraya ilk defa bu bahane ile girmiþtim, babama gelen bir telefona -ne iþe yarayacaksam - onunla beraber yanýtlamak için koþmuþ ve yanýndan korkarak geçtiðim yeþil kalenin içini de görmüþtüm. Bu ilk ziyaret sadece telefonu deðil, karýnca duasýný da sokmuþtu hayatýma. Sapsarý bir kaðýt üzerinde minicik elifba harfleriyle yazýlmýþ duanýn karýncalarla iliþkisini çok ama çok uzun zaman düþündüm. Ufacýk aklým orada karýncalar ile ilgili bir duanýn ne iþe yaradýðýný almýyordu. Neden sonra, bir yerlerde üzerlerinde karýnca duasý yerine bereket duasý yazarken buldum o birbirine geçmiþ lekeleri de sonradan aslýný öðrendim. Pasajda rengarenk spotlarýn ýþýðýnda eðlenip vakit geçirirken, o yaþlý adam elinde minik bir kýz ile geldi yanýma bir gün. Yemyeþil gözleri ile tam benim yaþýmdaki bu çocuðu bana býraktý ve "Haydi, uslu uslu oynayýn bakalým" dedi. Utangaçlýðýmýn her yanýmý sardýðý anda, tam ben "bu mekânýn ustasý" olduðumu gösterecektim ki o kolumdan tutup beni pasajýn baþýndaki bakkala götürdü ve cebinden çýkardýðý -Allah bilir kaç liraydýparalarla bize kuþ lokumu aldý. Ne kadar güzel bir isim deðil mi "Kuþ Lokumu"? Belki bu mukaddes hatýranýn hasretine ben seviyorum, çünkü o gün minicik lokumlarý yine minik ellerimizle bir taþa oturup yemiþtik ve yine Allah bilir nelerden bahsetmiþtik. Hatýrlýyorum, bol bol oyuncakçýnýn önünde dikilip seyretmiþtik sevimli plastik adamcýklarý ve en çok hangisinin güzel olduðunu konuþmuþtuk.

10 5 O gün ne kadar sohbet ettiysek de doyamadýk. Ama onunla el ele pasajýn çevresinde gezerken -itiraf etmeliyim, ben pasajýn dýþýna adýmýmý bile atamamýþken, o her yeri biliyordu- beni evlerinin olduðu bahçeye götürmüþtü. Acaba böyle bir manzarayý tarif edebilir miyim? Beyaz, iki katlý bir evdi. Pencerelerini hatýrlýyorum hayal meyal. Sol tarafta artýk minik birer aðaç olmuþ çiçekler. Genelde bahçenin tamamýna hakim renk vardý: Pembe! Küçük beyazlý pembeli çiçeklerden þimdi bile burnumu hasretle sýzlatan kokular geliyordu. Diðer taraflarda ressamlarý kýskandýracak yeþiliyle capcanlý çimen ve tam ortasýnda evin kapýsýna kadar giden taþ yol Aslýnda pek büyük sayýlmayacak bu bahçe, yüksek duvarlar ve bir de demir kapý ile saklanmýþtý ana caddenin gürültüsünden. Zaten kimse orada bir ev olduðu tahmin edemezdi. O karýþýklýðýn, o tozun dumanýn içinde sýkýþý vermiþ bir cennet gibiydi. Ama biz çok durmadýk koþa koþa bahçeden çýktýk. Pasaj ve oyuncaklar bizim seyretmemizi bekliyordu, çiçekler bekleyebilirdi. Artýk ayrýlma vakti geldiðinde, tam gitmek üzereydim ki, arkadaþým yanaðýma bir öpücük kondurdu. Kýpkýrmýzý yüzümle hayret içinde bakakalmýþtým. Koþa koþa dükkana vardým ve tezgâhtarýmýza anlattým bunlarý, o da gülümsedi. Annem geldi, beni alýp eve götürdü. Ertesi gün henüz baþladýðým okulda en uzun günlerimden birini geçirdim. Tekrar pasaja dönmeli ve minik elli arkadaþýmla kuþ lokumlarýnýn tadýna bakmalýydým. Zil çaldý ve ben arkadaþlarýmýn arasýndan koþa koþa vardým pasaja. Ama o yoktu. Yeþil dükkanýn çevresinde ne kadar dolaþtýmsa da gelmedi. Korkumdan o yaþlý amcaya da soramamýþtým. Bahçeye, lokum satan dükkana, kýrtasiyeye baktým. Oyuncakçýnýn önünde uzun uzun bekledim. Ama ne o gün bir daha geldi ne de baþka bir gün. Çocukluðumun içine bir günlüðüne býrakýlmýþ minik bir periydi sanki ve o cennet gibi bahçeden kaçýp benim yanýma gelmiþti oynamaya. Ve minik elli arkadaþým bana kuþ lokumlarýna sevgiyi miras býrakýp gitti. III Bilmezsiniz ya, ben kuþ lokumlarýný halen çok ama çok severim. Her elime aldýðýmda minik elli, yeþil gözlü küçük kýzýn hayali gelir gözümün önüne. Onunla bir taþa oturup yine minicik bir kesekaðýdýndan alýp alýp yeriz lokumlarý sessizce Lokumlar bitince o yine usulca yanaðýma bir öpücük kondurur mu? Tekrar elimden tutup beni leylaklarýn ve adýný bilemediðim güzel çiçeklerin kokularý ile yeþeren bahçeye götürür mü? Oyuncakçýlarý gezip minik adamlarýn ne kadar güzel olduðunu anlatýr mýyýz birbirimize?

11 6 Ýskelede Sýkýþan Kalp Adem Özbay'a Çok yoðun yaþanmýþ bir kaç yýlýn arkasýndan birden düþüverdiðim sýkýntýlý ve boþ bir dönem yaþýyorum. Günler birbirini kovalamýyor artýk ve sýnýrlarýmý zorlayan memleketime olan inancým her geçen gün azalýyor Henüz daha sakallarýmýn keyfine varamamýþým ve her gün bunun kavgasý ile geçiyor. Birden yalnýzlýða itiveriyor beni bu mücadele. Çevremde kim varsa terk ediyor ve çalmýyor artýk telefonlar bir mutlu ses duymak için. Her þeyin direnmek ve "kaybetmeyeceðim" diye baðýrmak üzerine kurulduðu böyle bir dönemde, Ýstanbul'dan bir telefon geliyor : Zengin çocuklarýnýn okutulduðu bir lisede günde bir kaç saat öðretmenlik yapacaðým. Direniyorum ama fayda etmiyor. Sakallarým, yüzümden sararýp solmuþ yapraklar dökülüyor sanki. Ýstanbul yýllardýr kozunu paylaþamadýðý birisini nihayet savaþ alanýna çekmiþ muzaffer bir komutan gibi karþýlýyor beni. Ve tabii bilinen tüm sivri oklarýný fýrlatýyor hiç beklemeden Çok cahilim bu þehirde. Nereye nasýl gidilecek? Bu numaralar ne demek? Hangi semt hangi semte yakýn? Hýzlý Tramvay nedir ve bu otobüslerin hangisinde hangi bilet geçiyor? Çýlgýn bir koþu baþlýyor Rahmanlardan Etilere. Her gün 5 saat yollarda geçiyor. Ama bu hayatýn tek iyi yaný deniz. Denize bakmak öylesine büyük bir zevk ki, bu ýzdýraba sýrf bu yüzden katlanýyorum sanki. Ýlk kez Beþiktaþ'tan Kadýköy'e geçeceðim. Vapura biniyorum, Dehþet ürkek bir halde denize, insanlara bakýyorum. Týraþlý ve bence çirkin yüzüm rahatsýz ediyor beni Sanki tüm gözler üzerimde. Bir an kafamý kaldýrýyorum. Bir kýz karþýmda oturuyor. "Soluk uzun saçlar. Kahküller beni bile rahatsýz edecek kadar düþüyor önüne. Zayýf deðil ama, ince. Biraz solgun bir ten. Elinde dar ama kalýn bir kitap. Müthiþ bir derinlikle onu okuyor. Üzerinde bir þal.

12 7 Kemik beyazý ve çok güzel iþçiliði ile þal bu sadeliðe çok yakýþýyor. Ayaðýnda oldukça büyük görünen ayakkabýlar. 17. Yüzyýlý anlatan filmlerdeki Avrupa köylülerinin giydiði potinlere benziyor." Birden -kafasýný kitaptan kaldýrmadan- çantasýndan büyükçe bir erik çýkartýyor. Ve tüm bu sadelik ve umursamazlýðýn en doðal parçasý haline geliyor kocaman ýsýrýklarla yediði erik Onu uzun uzun seyrediyorum. Ýlk bakýþta her tarafýndan bir fakirlik akýyor. Ama detaylarda dehþet bir ruh zenginliði ve beni kendine aþýk eden bir sadelik var. Çevredekiler ona hayran hayran baktýðýmý fark etmesin diye göz ucu ile süzüyorum artýk. Cesaret diyorum kendi kendime. Kalk ve onunla konuþ. Bu fýrsatý bir daha bulamazsýn. Yarabbi! Sanki yýllarca bu dinlenmiþ hali, bu sessizliði aradým ben Ama konuþamýyorum. Ve vapur kýyýya yaklaþtýðýnda bu büyük iþkenceden kurtulmak için fýrlýyorum. En önde acý ile bakýyorum eski lastiklerle kaplý iskeleye. Vapur yanaþmak için iskeleye vuruyor. Biraz geriliyor, sonra tekrar. Ve tekrar. Lastikler her seferinde geriliyor, daralýyor ve inliyorlar. Ýnliyorlar Dalgalar inleyen lastiklere acýrcasýna su serpiyor. Benim yüreðime kim su serpecek? Denizin fýsýltýlarý bana "Geri dön ve onunla konuþ" mu diyor? Bu sesi bir türlü duyamýyorum. Kadýköy'den Beþiktaþ'a giden vapur ile iskeleye vardýðýnýzda dikkatle bakýn Vapurun durmak ve içinde ne varsa atmak için vurup durduðu lastiklerde, erik yiyen bir kýza aþýk olmuþ yüreðimin inlemesini duyabilirsiniz. Belki hala dalgalar, vapurun acý hatýrlatmasýndan sonra "üzülme " diye serinletmektedir o hatýrayý Zaten durmak için, Bir hatýra yüklü geminin, Kendini duvarlara çarpmasýnýn, Ne anlamý olabilir baþka?.

13 8 Reþit Sabahlarý Bütün sabahlar aynýdýr Ama bambaþka bir sabahla uyanmak mümkündür aslýnda. Hayýr, hayýr. Bütün sabahlar ayný deðildir. Örneðin, sabahýn alaca aydýnlýðýnda, Dostoyevski'yi arayan sislerin arasýnda yürüyüp gidebilirsiniz St.Petersburg'da. Gökyüzü zaten çok az kararmýþtýr, ne kadar aydýnlanacaktýr? Yada çiçekler salýnýp gider yüreðinizi saran dar bir sokakta. Mekân içinde kaybolmak için bir Bolu yeþilidir. Dört bir yanda bambaþka bir alemi ateþlemek için bekleyen füzelerdir, çam aðaçlarý. Soðuk büyük bir mutluluktur, dalar ciðerinden içeri Acýtýr ve sevindirir ayný anda Belki de dar, dev bir daðdýr, bu sabah Alplerde. Kýrýtkan birer aþüfte midir uçurumlar, gözlerini yüreðine dikmiþ? Bütün sabahlar ayný olabilir mi? Olamaz. Bu sabah, Ýstanbul'da uyanmaktýr çünkü. Kargaþadýr. Derin bir nefesle uyanýlmaz. Usulca kalkýlmaz, hafif hafif gün batmaz gözüne. Ne o lahuti ezan sesleri, ne tüp gazcýlar ne de otobüs kornalarý, hiçbiri deðil. Sadece çýðlýk atan bir saatle uyanýlýr. Günler karþý karþýya konmuþ birer aynadýr. Bütün yalnýz sabahlarý aynýdýr. Reþit'in bütün sabahlarý aynýdýr. O her sabah, isyan eden saatin sesi ile yarý panik içinde kalkar. Hiç sevmez uyanmayý. Tatil günü geldi mi, akþama kadar yatmak ister. Cumartesi akþamlarý saati mutlaka kontrol eder, alarmýný kapatmýþ mý kapatmamýþ mý? Televizyon programlarýna bakar, 37 ekran Tvsi ile akþama kadar nasýl vakit geçirecektir? Ufak tefek çerezi, kolasý hazýrlanmýþ olur.. Sibel Can'lý, Hülya Avþar'lý programlar denk gelirse tatil gününe, o zaman daha da keyiflenir. Ekmeðini, peynirini gazetesinin üzerine, gazetesini ufak sehpasýnýn üzerine serip kurulur yataðýna Bir elinde bantlanmýþ uzaktan

14 9 kumanda, diðerinde çekirdek, üþüse de üþümese de, çýtýrtýlar içinde zaman geçer gider. Tatil günlerinde evden çýkmaz Reþit Reþit mutlaka takým tutar Takým tutmayanýn da adamdan sayýlmayacaðýna inanýr. Aslýnda, bu garip bir oyundur Reþit için. Çünkü, takým tutmayanýn adamdan sayýlmayacaðýna inandýðýndan tutar takýmýný. Ve bu oyunu baþkalarýna oynamaya devam eder Maçlarý heyecanla dinler radyodan. Eðer þifresiz kanaldaysa daha da keyiflenir. Akþamlarý evden çýkmaz, Fenerbahçeyi tutar Reþit Ýstanbul'a annesi gönderdi Reþit'i. Birkaç ay akrabalarýn yanýnda kaldý ama fakirlik bir ortak payda, kimsenin yanýnda rahat edemedi. Þimdi iþte kendi kendini kovalayan bir ufak pansiyon odasýnda kalýyor. Yataðýný en son annesi giderken düzeltmiþti. O gün bu gündür ayný çarþaf, ayný yastýk, ayný yorgan, ayný Reþit'le yatýp kalkýyor. Tüm dökülmüþ içecekler ve tüm çekirdekler ve tüm baþka pislikler onun üzerinde. Ama aldýrmamak da ayrý bir adamlýk düsturu onun için. Büyük bir alýþveriþ merkezinde çalýþýyor, yaþý on dokuz.. Yalnýz kalýyor. Pansiyona kadýnlarýn girmesi yasak, annesi geldiðinde amcasýnda kalýyor zaten. Bazen aðlýyor. Babasý küçükken ölmüþ Reþit'in. Evet, büyük bir alýþveriþ merkezinde çalýþýyor. Her sabah ayný oflamalarla biniliyor servise, elinde plastik saplý karton çantasý. Herkesin, elindekine benziyor çanta, herkesin üzerinde ayný renkte kot pantolon var. Herkesin gözleri þiþ servis sabahlarýnda. Bütün kýzlarýn makyajlarý silik. Bütün kýzlarýn gözleri Reþit'ten baþka her yere bakýyor. Birisi kaza ile bir þey soracak diye çok korkuyor. Cevabýný hazýrlýyor, usanmadan. Yer verirken nasýl konuþmalý, nasýl teþekkür etmeli. Nasýl yol vermeli? Mesela, Fýstýkaðacý'ndan binen uzun saçlý, ince yüzlü kýzla ayný anda yaklaþacak olsa minibüsün kapýsýna.. Hemen elini uzatýp, "Buyurun" diyecek. Kýz onun yüzüne bakacak Tebessüm edecek hafifçe, ama diþlerini göstermeden Kýz yavaþça aþaðý inecek. Ardýndan o. Sonra, baþka bir kapýdan girecek alýþveriþ merkezine Böylece kýz aslýnda onunla ilgilenmediðini sanacak. Son kez bunu denediðinde, nasýl oldu bilmiyor, "Buyurun Abla!!!" diyor. Kendinden çok utanýyor."adam olan kýzlara düþkün olmamalýdýr" diyor kendi kendine! Reþit çok çalýþýyor ama iþi kolay. Öyle diyorlar, memleketindekiler. "Uzaktan konuþmak kolay" diyor Reþit, "Davulun sesi uzaktan hoþ gelir, ne anlar onlar!" Kýzýyor açýkça: "Gelsinler onlar da zenginlerin

15 10 yediklerini toplasýnlar o kadar kolaysa!!!" Ya Ýstanbul'da yaþamak? "Bura köy merasý mý, su bedava, yer bedava? Burada gölge bile parayla?" Reþit, iþinin hafife alýnmasýný sevmiyor. Yaptýðý þey kolay yine de! Alýþveriþ merkezinin en alt katýnda restoranlar, hamburgeciler ve çeþit çeþit yemek satan dükkanlar vardýr. Ve masalar, herkes yiyeceðini alýr, bu masalara çöker. Yiyeceðini yer. Ve býrakýr plastik tabaðýný, yediðini, yemediðini Tepsisinin, peçetesini. Kaþýklarý. Artýklarý. Yaptýðý iþ kolay. Bunlarý toplamak ve çöpe atmak. Tabii atýlacak olanlarý. Üzerinde iþaret olan tepsileri dükkanlara iade etmeli. Yaptýðý iþ kolay, ufak bir servis arabasý ile dolaþýr masalar arasýnda ve iþi bitmiþ olanlarý toplar. Ýþ kolay aslýnda. Tepsileri çöpe boþalt, arabanýn altýna koy. Peçeteleri, artýk yemekleri de sýyýr tabaklardan. Kül tablalarýný boþalt. Sonra, baþka bir masaya git. Tepsiyi al, içindekileri çöpe at. Kül tablasýný boþalt. Tepsiyi yerine koy Kül tablasýnýn içini peçete ile sil. Ýþi kolay. Eline yemek artýðý bulaþýr Reþit'in Masalarda yemek yiyenler hiç bakmazlar yüzüne Ne güzel yüzlü neþeli kýzlar, ne minik çocuklar Ne de yaþlý baþlý kadýnlarla adamlar. Hiç bakmazlar. Reþit'in iþi çok kolay. Masalardakiler o yokmuþ gibi davranýrlar. Gelenlerin yüzlerinde bambaþka bir ifade vardýr, Reþit'in tanýmadýðý Bir çoðu masalarýn arasýnda durup, hangi restoranda yiyeceklerine karar vermek için bakýnýr bir süre. Acaba þu hamburgercide, özel patatesli, kolalý mönüden mi yeseler? Yoksa, ünlülerin çok sevdiði Ýtalyan pizzasýný mý? Belki de, özel katkýlý kumpir ve hafif bir salata ile geçiþtirecekler bugün "Neyse", diyor bazýlarý "Þimdi özel hamburger mönüsü ve yanýnda dondurmalý tatlý yiyeyim, akþam gelince pizza yerim!" Hiç mutsuz olmazlar mý? Hiç aðlamaz mý bu mönülere bakan gözler? Bu durmadan açýlýp kapanan çeneler þiir okuyor mu? Birbirlerinin omuzlarýna kondurduklarý öpücükler, masum mu bir çocuðun kardeþini öpmesi gibi? Paralarý biter mi hiç? Hiç kuru fasulye yediler mi ekmek arasýnda? Hiç aðlamazlar. Hep gülümser gözleri. Ya da, ayný zenginlikten býkmýþ bir ifade ile bakarlar. Kýzlar hep çok güzeldir ve hepsi farkýndadýr bunun. Annesinin gözleri gibi, Fýstýkaðacý'ndan binen kýzýn gözleri gibi çizgi çizgi deðildir onlarýn ki. "Aðlamýyorlar, üzülmüyorlar ki? Niye çizgi çizgi olsun yüzleri, gözleri?"

16 11 Reþit böyle sanýyor iþte. Bazen kendini görüyor rüyalarýnda:çekingen yürüyüþü uçup gitmiþ üzerinden Masalarýn arasýna kadar yürüyor usulca, yanýnda mini etekli bir kýz yüzüne bakýp þakalar yapýyor. Kýz kahkaha atarken, Reþit'in omzuna tutunuyor. Bazen hafif sallanýyor ama yine de elini cebinden çýkarmýyor Reþit. Pantolonu ütülü, gömleði bembeyaz. Kýz, "Bugün ne yiyelim, caným?" diyor gülümseyerek. Sonra önünde çocuk gibi zýplýyor "Pizza pizza. Noolur bugün de pizza yiyelim". Reþit, þakacýktan yüzünü asýyor. "Býktým pizzadan, dün de yemiþtik." Kýz, Reþit'in yanaðýndan makas alýyor. "Beni kýrmazsýn deðil mi?" O da þakacýktan, yüzünü asýyor, dudaklarýný sarkýtýp, aðlamaklý bakýyor tam gözlerine. Reþit gülümseyince, kýz elinden tutup pizzacýya çekiyor onu Bas bas baðýran saatin zili ile uyandýðýnda rüya bitiyor. Ama. Ama Maaþ günü çatýp geldiðinde. Baþka bir sesle uyanýyor, tatlý bir müzik çalýyor o sabahlarda. Reþit akþamdan hazýrladýðý krem rengi gömleðini, kurusun diye sobanýn yanýndaki iskemleye astýðý, pantolonunu giyip, erkenden dikiliyor servis duraðýna. O gün, Fýstýkaðacý'ndan binen kýz isterse önce binmek istesin, yol veremez ona Reþit. Zaten zaman geçmiyor, onu bile bekleyemez maaþ gününde. Saniyeler birbiri ardýna yavaþ yavaþ geçer gider Reþit için. Her þeye bambaþka bir telaþ karýþýr. Tüm masalara koþar, tüm iþlere yetiþir o gün. Reþit maaþ saatine ve parasýna kavuþunca, koþarak deðiþtirir üstünü, çýkarýr kýrmýzý çizgili siyah üniformasýný ve giyer pantolonunu ve krem rengi gömleðini, derin bir telaþla. Yavaþça ve aslýnda ürkek yürüyüp geçer masalarýn arasýndan, kekeme adýmlarla Hamburger dükkanýndaki kýzlara sessizce, her zaman umduðundan usulca seslenir: "Bakar mýsýn?" Olabildiðince normal, her zaman buradaymýþ gibi, istediklerini söyler Reþit. Her zaman buradaymýþ gibi, bekler istediklerinin hazýrlanmasýný. Ve her zaman buradaymýþ gibi, kuruþu kuruþuna hazýrlanmýþ parayý uzatýr, tepsisini alýr Reþit. Bir masaya çöküp, yavaþ yavaþ yer patatesini. Tadýný çýkartýr kolasýnýn. Hamburgerin iki yumuþak ekmeðinin arasýnda neler var? Turþusuyla oynayýp yerine koyar, mayonezle ufak bir yüz çizer yuvarlak köftenin üzerine. Sonra iki lokmada yutar onu. Tepsinin

17 12 içindeki kaðýtla oynar biraz. Hamburgerin konduðu plastik kutuyu evirip çevirir. Sigarasýný yakýp yakýp söndürür. Çöpleri toplayan görevli gelir arabasý ile, elini uzatýp usulca alýr tepsiyi. Özenle temizler kül tablasýný ve yürür gider. Reþit hiç bakmaz onun yüzüne. Sonra Reþit'in yüzünden silinir sessizlik. Baþý önüne eðilir. Yavaþça yürür soyunma odasýna Yaptýðý iþin aslýnda ne kadar zor olduðunu düþünür "Köyün ortasýndan ne bilecekler?" der. Fenerbahçe'nin maçý var mýdýr? Sibel Can'ýn programý? Annesi ne zaman gelecektir? Yavaþça yürür soyunma odasýna doðru Reþit

18 13 Lokanta Babam da burada ölmüþtü. Her sabah, þehrin bir ucundaki gecekondu mahallesinden, pislik dolu sokaklardan sisin içinde yola koyulurum. Sýkýþ pýkýþ otobüsler, trenler ve hayatýmý rezil etmek için hazýrlanmýþ bin bir tuzak var sokaklarda. Biliyorum,bunlarýn hepsi tuzak. Karanlýk içinde bir yerlere gitmekten artýk korkmuyorum Zayýf olduðum için beni kolay yenilecek birisi sanýyorlar. Ama hayýr! Ben kolay yutulur lokma deðilim. Babam gibi deðilim Lokanta þehrin pýrýl pýrýl caddelerinden birinde. O pis yol boyunca korkmuyorum, Ama buraya gelince Ýþte buraya gelince ayaklarým titremeye baþlýyor. Yüreðimde büyüyen o kocaman öfke olmasa çýldýrabilirim Þu geçenleri görüyor musunuz? Ne kadar çirkinler. Ýncecik diþleri aralýklý ve bembeyaz. Saçlarý sarý sarý parlýyor. Tilki kürkü, ufak köpekler ve kahkahalar "ah ah ah ah, þekerim sen de bir alemsin" Nefret ediyorum. Üzerlerine atlayýp boyunlarýný ýsýrmak ve diþlerimin arasýnda etlerinin parçalarý ile kalkmak istiyorum. Yüzlerindeki o makyajlý gülümseme kaybolup yerini devasa açýlmýþ hayret içinde gözler alýnca mutlu olacaðým sanki Ama yapamýyorum. Çünkü onlar bir sürü. Bana mutlaka saldýrýrlar. Bunun yerine gözlerini kolluyorum ve dehþet bir karaltý ile bakýyorum yakaladýklarýma. Buz gibi oluyorlar bir an. Minicik taytlarýn, pýrýl pýrýl mini eteklerin, güzel saatlerin arkasýnda oluþuvermiþ korkuyu görüyorum. Ve lokantaya varmamak için tüm cadde boyunca çabalýyorum. Lokanta. Güzel el yazýsý ile yazýlmýþ bu tabelada Babamýn mezar taþý Beyaz bir önlük var, her garson gibi ben de onu giyiyorum. Çevremde yýllanmýþ bir sürü garson bu canavara yem olmak için bekliyor. Ve komiler de üzerlerinde mavi bir gömlekle bizim ve müþterilerin gözlerine bakýyorlar Dýþarýnýn soðuðuna raðmen, içerisi bu saatte bile sýcak. Çünkü canavar birazdan gelecek ve akþam olup biz kapatana kadar yiyecek. O üþümemeli. Þu adama bir bakýn. Yýllardýr burada. Babam kadar eski deðil tabii. Babam garson olmuþken, o henüz bir komiydi. Belki de bulaþýkçý.

19 14 Yüzünde nasýl ahmak bir gülümseme var, görüyor musunuz? Diþleri. Diþleri sapsarý ve bitiþik. Bir tanesi altýn kaplama. Biri de simsiyah. Çürük Kahkaha atarken gözlerini kýsýyor ve yüzünün her tarafýnda çizgiler oluþuyor. Her gün bütün çalýþanlarla eðleniyor ve onlara þakalar yapýyor. Nasýl da belli kimin tarafýnda olduðu Biliyorum o farkýnda her þeyin. Yoksa nasýl bu kadar mutlu olur?. O da bu canavarýn bir ajaný iþte. Bu yüzden kimseye bahsetmiyorum gerçeklerden. Herkes onun ajaný olabilir, bir duyarsa canavar beni mutlaka parçalar. Herkes nazik olmaya çalýþýyor, belleri nasýl da kýrýlýyor bir görseniz. Her yerleri parçalanýyor, dökülüyor. Gözleri pýtýr pýtýr yuvarlanýyor mermer zeminde ve kayýp gidiyor. Burunlarý iðrenç bir ses ile yere yýkýlýyor ve bir muhallebi gibi daðýlýyor, sonra iðrenç bir mora bürünüyor o et parçasý. Kurtlanýyor ve zeminde eriyip gidiyor. Yüz, yanaklar, kulaklar hepsi parçalanýyor. Geriye bir tek çene kalýyor Çene. Diþler Diþler her an takýrdýyor, açýlýp kapanýyor, çeþit çeþit ses çýkartýyorlar Aralarýna et parçalarý giriyor, kýzarýyorlar, mavileþiyorlar. Renkten renge giriyorlar. Ama hep takýrdýyorlar O takýrtýlar büyüyor, içimi sarýyor. Çýðlýk atmak, ellerimi kulaklarýma dayayýp baðýrmak istiyorum. Gözlerim fýrlayacak olduðu yerden sanýyorum. Ama olmuyor, yapamýyorum Bir þey beni tutuyor. Ben lokantada hiç bir þey yemiyorum. Yolda gelirken bisküvi alýyorum. Çünkü burada yediklerim mutlaka zehirlidir. Babam burada öldü, onu canavar öldürdü Ben gömdüm. Onun için burada bir þey yemiyorum. Mutlaka zehirlidir Biliyorum. Tatlýlar, yemekler Masalar Hepsi birer dekor. Sadece bir süs. Birisi gelip gerçeði anlamasýn diye. Komiler büyüyecek, garsonlar yetiþecek ve canavar onlarý yiyecek. Param parça edecek. Bunun için hazýrlandý. Ýþte buranýn sahibi de geldi. Görüyor musunuz? Nasýl da belli canavarýn hizmetçisi olduðu. Onun da dev gibi diþleri var. Ve bir göbeði. Göbeðini görebiliyorum, yaðlý büyük bir cisim. Vücudu bu yaðdan dolayý oluþmuþ çeþit çeþit sivilce ile dolu. Hemen yazar kasanýn baþýna oturuyor o da. Birazdan canavar gelecek çünkü, o da hizmetini iyi yapmazsa canavar onu da yer belki. Ýþte, hemen çayýný istedi. Diþlerinin arasýnda akýp gidecek çay Koltuðuna nasýl da kuruluyor. Ýþte, pis canavarýn hizmetçisi olduðundan bu rahatlýk. Baþka kimde var böylesine kurum, caka? Kimsede yok. Ben biliyorum. Bu ses ne? Ýþte kapý çýngýraðý çalýndý. Geliyor. Korkmuyorum. Bugünü de atlatacaðým. Bugün de ölmeyeceðim. Babam gibi Deðil, ben dayanacaðým, yenilmeyeceðim. Geliyor

20 15 Bu sefer bir kadýn kýlýðýnda tek baþýna. Topuklu ayakkabýlarý ile týkýrdaya týkýrdaya gidiyor. Evet, oraya oturacaðýný tahmin etmiþtim. Tüm lokantayý izleyebileceði bir köþe. Hemen gitti birisi, sipariþini sordu. Ben kurtuldum. Zil bir daha çaldý. Yine geldi. Bu sefer kalabalýk. Bir kaç öðrenci kýlýðýnda Tatlý istediler. Büyük bir masaya oturdular. Gürültü yapýyorlar. Bunlar zayýf olur. Ben servis yapayým. Yenilmeyeceðim. Üç çay, iki poðaça istiyorlar. Diðerleri bir þey yemeyecekmiþ Biliyorum, onlarda birazdan dayanamaz, çenelerini takýrdatmaya baþlarlar. Ýþte, üç çay, iki poðaça Gülümsüyorlar. Ben gülümsemiyorum, biliyorum bu imayý ben: Bu "Bu sefer olmadý ama bir dahaki sefere mutlaka" demek. Ben uðraþýrken bir kaç kiþi daha gelmiþ. Lokanta kalabalýklaþýyor. Hayýr, benim babamý öldürdü. Korkmayacaðým Þimdi siz bunlarý ayrý ayrý insanlar olarak görüyorsunuz. Ýþte burada yanýlýyorsunuz. Dikkatle bakýn. Dikkatle ama. Onlarýn oturduklarý masalar arasýndaki baðý görüyor musunuz. Yerden geçen þu baðýrsak gibi canlý borularý. Onlarý birbirine baðlýyor. Onlar tek bir beden aslýnda. Beni kandýrmak için farklý kýlýklarda geliyorlar. Nasýlda çenelerini birbirine vuruyorlar. Nasýl sesler çýkartýyorlar. Görüyor musunuz? Dikkatle bakýn, elbiseleri de yok. Dev bir beden. Gözü, kulaðý olmayan sadece minik elleri ve devasa aðzý olan bir beden bu. Ve bu beden hiç durmadan yiyor. Her yaný çene, her yaný el, kol ve yaðlý et. Nasýl pis kokuyor, farkýndasýnýz deðil mi? Ben biliyorum. Ýþte babamý bu canavar öldürdü. Öðle saati geldi. En zoru bu. Çok kalabalýk olacak. Yani canavarýn çok çenesi, çok baþý olacak. Çok bedeni. Ve isteyecekler. Durmadan. Biliyorum. Babamý bu canavar öldürdü. Hep yiyecekler. Çeneler, diþler Bir sürü ses çýkartacaklar. Biliyorum, yaðlý tek bir bedenin baþlarý. Yine istiyorlar. Kim? Þu þiþman kadýn. Oflayýp pufluyor. Yakýndan bakýn. Esmer bir beden. Diðerlerine baðlanan beþ karýþ kalýnlýðýnda bir et hortum çýkýyor tam karnýnýn hizasýndan. Minik ellerinde büyük büyük yüzükler var. Karný yaðlý ve parlak. Görüyorum Yüzünde sadece diþler var. Biri altýn kaplý, düzgün diþler. Çenesi hizasýnda bir çukur. Gözleri yerine de dümdüz, ifadesiz bir et parçasý. Ne kulak ne de baþka bir þey. Ne istiyor? Tatlý. Su muhallebisi. Ýþte. Su muhallebisi. Al Hemen uzaklaþmalýyým. Bu sefer saldýracaklar. Hissediyorum. Ne oldu? Beni çaðýrýyor. Biraz daha þeker istiyor. Hemen getireyim. Kýzacak ve saldýracak biliyorum. Þeker Çabuk. Biliyorum, babamý öldürdü. Ýþte. Öfkeme hakim olmalýyým. Korkuma da. Ýþte.

21 16 Yine çaðýrýyor. Baðýrma. Çok mu?çok istemiþtin. Yenisini getirsem patron bana kýzacak. Çok istemiþtin diyorum Baðýrma. "Sus!" Kýzýyor, daha da kýzýyor. Kýzdýkça o etten boru titreþiyor, kýpýrdanýyor bir solucan gibi. Baðýrma. Biliyorum, beni öldürecek ve yiyecek. Babamda böyle ölmüþtü. Birisi çayýný beðenmemiþti. Baðýrýyor. Çayý babamýn üzerine atmýþtý. Ayaða kalkýyor. Babamýn yüzü yanmýþtý. Çýðlýk atýyor Çok kýzmýþtý babam. Biliyorum, beni öldürecek. Kalbi durdu Babamý bu canavar öldürdü. Ben biliyorum, mutlaka. Tatlý tabaðýný yüzüme attý. Baðýrýyor. Tabak kýrýldý. Herkes bana bakýyor. Eyvah, Birazdan saldýracaklar. Korkuyorum. Ne yapacaðým þimdi ben? Patron ayaða kalktý. Hýzla buraya geliyor. Ýþte sahibini koruyacak. Sus canavar. Ne yapmalýyým? Herkes bana bakýyor. Herkes üzerime geliyor. Canavar. Yapma. Baðýrma. Ne yapacaðým. Tam aðzýnýn altýna þunu saplarsam belki ölür. Çenesinin altýna, diþlerinin. Orasý kalbi onun. Canavar. Beni öldürecek. Al bakalým!! Elleri ile orayý tutuyor þimdi. Ortalýða mor bir sývý bulaþýyor. Benim üzerime. Ýþte, herkes üstüme atlýyor. Çakal sürüsü gibiler. Beni öldürmek istiyorlar. Canavar. Hepsi canavarýn aðzý bunlarýn. Olsun, bende onlardan birini öldürdüm. Direndim. Ölmedim, babam gibi Beni ýsýrýyorlar. Her yanýmý ýsýrýyorlar. Her yaným acýyor. Diþlerinin sesini duyuyorum. Beni yiyorlar. Biliyorum. Canavar.

22 17 Savaþçý Savaþçý, kaybolur musun sýrlar içinde? Karanlýk sokaklarýn serin ve mutlu sabahlarýnda, çið damlalarýnýn arasýnda ne aradýðýný bilen bir tek sen misin? Simsiyah bir pardösü ile ceylan kadar ürkek gezersin. Gözlerinde kimse bir þey göremez, kapkara bir sabýrdan baþka Sen kendini sever misin? Sokaklarýn yalnýzlýðýnda, arkandakilerle nasýl da cesur savaþtýn. Yýkýldý mý düþmanýn ocaðý? Damlar üzerinde kovalarken bir kavgayý, sen dünyayý býrakmadýn mý? Simsiyah gökyüzü boþalttý içindeki tüm yaðmuru ve dehþeti senin üzerine ve sen dinmedin, yorulmadýn, býkmadýn. Direndin, direnmenin sonuna varamadýn. Yapayalnýz evlerde korkuyu bekler zalimlerin yüzleri. Senin gölgen midir, kapýlarý ve pervazlarý sallayan? Arka odadan mý gireceksin þimdi bu hesaplaþmaya yoksa, kapýyý birden açýp mý yýkacaksýn dehþet duvarlarýný onlarýn yüzlerine? Bin yýllýk bir duayý mý taþýyorsun iç cebinde, neden sana bir þey olmuyor? Zulmün can evinde bir toplantý var da sen yok musun? Onlarýn ziftli mutluluðunu daðýtmaya geldin, onlarý kaçýþýrken görmedin mi? Seni artýk herkes tanýyor, sen savaþçýsýn. Peki yüzün nerede? Nerede düþürdün yüzünü sen? Gecelerin tadýný en çok sen bildin. Bu gece bir evde misin? Yoksa sokaklarda bir zavallý gibi kývrýlýp yatar mýsýn? Güçlü müsün, dayanýklý mý? Savaþçý, sen kimsin? Bir bekleyenin var mý, sevenin? Seni terk etmemeye direnen bir sevgilin? Minik elli çocuklar koþar mý bir yerde beklerken babasýný? Savaþçý, senin gölgen var mý? Göz yaþlarýn bu yaðmurlar mý?

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ Merhaba arkadaşlar, adım Öykü ilköğretim 2. sınıf öğrecisiyim. Gün içinde düşüncelerimi, duygularımı, hissettiklerimi yazdığım bir günlük defterim var. Günlük defterime bugün not aldığım,

Detaylı

Son Tren Dershaneden çýkmýþlardý. Akþam oluyordu. Önce her gün geçtikleri sokaklardan geçtiler. Sonra üç ana caddenin birleþtiði o kocaman kavþaktan En zoru bu kavþaktan geçmekti. Her yanda trafik lambalarý

Detaylı

TEŞEKKÜR. Kısa Film Senaryosu. Yazan. Bülent GÖZYUMAN

TEŞEKKÜR. Kısa Film Senaryosu. Yazan. Bülent GÖZYUMAN TEŞEKKÜR Kısa Film Senaryosu Yazan Bülent GÖZYUMAN Sahne:1 Akşam üstü/dış Issız bir sokak (4 sokak çocuğu olan Ali, Bülent, Ömer ve Muhammed kaldıkları boş inşaata doğru şakalaşarak gitmektedirler.. Aniden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Babama Kamera Vermeyin

Babama Kamera Vermeyin Babama Kamera Vermeyin Amcamýn yeni aldýðý kamera bizimkilerin ilgi odaðý olmuþtu. Babamýn ve amcamýn elektronik eþyalara olan meraklarý yüzünden babaannemin eviyle bizimki, yumurta kaynatma makinesinden

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu!

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu! Kaybolmasınlar Diye Mesleğini sorduklarında ne diyeceğini bilemezdi, gülümserdi mahçup; utanırdı ben şairim, yazarım, demeye. Bir şeyler mırıldanırdı, yalan söylememeye çalışarak, bu kez de yüzü kızarırdı,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÖZEL GÜNLER Aşağıdaki önemli günlerden

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr?

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr? ünite 1 SÖZCÜK ANLAM TEST 1 1. Bir sözcüðü yalýn olarak düþündüðümüzde aklýmýza ilk gelen anlama temel anlam denir. Aþaðýdakilerden hangisinde altý çizili sözcük temel anlamýyla kullanýlmamýþtýr? Herkes

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu İgi ve ben Benim adım Flo ve benim küçük bir kız kardeşim var. Küçük kız kardeşim daha da küçükken ismini değiştirdi. Bir sabah kalktı ve artık kendi ismini kullanmıyordu. Bu çok kafa karıştırıcıydı. Yatağımda

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

Ýlksiz zaman içinde, kalbur saman içinde... Yazarlar çizer, çizerler yazar iken; ben annemin beþiðini, týngýr mýngýr sallar iken, ayný zamanda daðda

Ýlksiz zaman içinde, kalbur saman içinde... Yazarlar çizer, çizerler yazar iken; ben annemin beþiðini, týngýr mýngýr sallar iken, ayný zamanda daðda Ýlksiz zaman içinde, kalbur saman içinde... Yazarlar çizer, çizerler yazar iken; ben annemin beþiðini, týngýr mýngýr sallar iken, ayný zamanda daðda kuzu çobanlýðý yapýyordum. Koþmaktan düþmekten yoruldum,

Detaylı

kural tanımayan cafer Adı-Soyadı:...

kural tanımayan cafer Adı-Soyadı:... ilkok Adı-Soyadı:... kural tanımayan cafer Cafer evden çıkmayı pek sevmeyen, gürültücü ve hareketli bir çocuktu. Annesini ve babasını sürekli üzüyordu. Kardeşi Elif ile durmadan kavga ediyorlardı. Elif'in

Detaylı

4. ve 5. Değerlendirme Sınavları. Puanlama Aşağıda...

4. ve 5. Değerlendirme Sınavları. Puanlama Aşağıda... 4. ve 5. Değerlendirme Sınavları Puanlama Aşağıda... 4. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Çetele tablosu 5 puan 10x5=50 Doğru-Yanlış 2 puan 5x2=10 Sayı örüntüsü 2 puan 5x2=10 5. Sınav Test Soruları 5 puan

Detaylı

EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri)

EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri) EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri) KONULAR 1-Okula Uyum Haftası 2-Okulumuzu Tanıyoruz 3-Okul Kuralları BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 1-1-4 Eylül kurban bayramı 2-25 Eylül- 1 Ekim itfaiye haftası 3-Eylülün 3. haftası

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

C A NAVA R I N Ç AGR ISI

C A NAVA R I N Ç AGR ISI C A NAVA R I N Ç AGR ISI Canavar, canavarların hep yaptığı gibi, gece yarısından hemen sonra çıktı ortaya. Geldiğinde Conor uyanıktı. Kısa süre önce bir kâbus görmüştü. Herhangi bir kâbus değil- di bu;

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kýrmýzý çatýlarýn, kararmýþ yüksek bacalarýn üstünden geçiyordu. Nereye gittiðini bilmiyordu. Kafesinden çýkýp gökyüzünün maviliðine dalalý çok zaman

Kýrmýzý çatýlarýn, kararmýþ yüksek bacalarýn üstünden geçiyordu. Nereye gittiðini bilmiyordu. Kafesinden çýkýp gökyüzünün maviliðine dalalý çok zaman Sokak Kuşu Hanidir sokaklardaydý. Saçak altlarýnda, pencere pervazlarýnda, aðaçlarýn, yapraklarý dökülmeye baþlamýþ dallarýnda... Yaz nasýl da çabuk geçmiþti. Gökyüzü alabildiðine maviydi. Beyaz, pamuk

Detaylı

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir.

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Gemiyle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? O zaman geminin üzerindeki çiçeklerden 2 tanesini yeşile, bir tanesini pembe renge boyamalısın. Geminin pencereleri açık mavi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ . CİN. ALİ'NİN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 1. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Küçük Ressam * Matematik: Sayılar da Kurala Uyar * Alıștırma-Bulmaca: Nereye Gitsek? * Gezelim-Görelim: Disneyland * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Doğa: Ayaklar * Akıl Oyunları:

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer,

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, DEŞŞET ORMANI, YARATIKKÖY Anneciğim ve Babacığım, Mektubunuzda sevgili bebeğinizin nasıl olduğunu sormuşsunuz, hımm? Ben gayet iyiyim, sormadığınız için

Detaylı

Küçüklerin Büyük Soruları-2

Küçüklerin Büyük Soruları-2 Küçüklerin Büyük Soruları-2 Yayın no: 184 CENNET NASIL BİR YER? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 11 4 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak)

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

ŞUBAT AYI EĞİTİM PLANI

ŞUBAT AYI EĞİTİM PLANI 2016-2017 ŞUBAT AYI EĞİTİM PLANI 1.HAFTA: TAŞITLAR VE YARDIMLAŞMA ŞUBAT AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? Taşıtları tanıyalım. Karayolu taşıtları Motorsuz karayolu taşıtları İnsan gücü ile hareket eden taşıtlar

Detaylı

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu DESTANLAR VE MASALLAR Masal-Şiir Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu Yayın Koordinatörü: İpek Gür Editör: Ebru Akkaş Kuseyri

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı