YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar"

Transkript

1 YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu kapsam ndaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacaklar ihalelerin k smen veya tamamen Elektronik Kamu Al mlar Platformu üzerinden gerçekle tirilmesine ili kin usul ve esaslar düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4734 say Kanunun 53 üncü maddesi ile Ek 1 inci maddesine dayan larak haz rlanm r. Tan mlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmeli in uygulanmas nda 4734 say Kanunun 4 üncü maddesi ile uygulama yönetmeliklerindeki tan mlar n yan nda; saati, a) Atom saati: TÜB TAK Ulusal Metroloji Enstitüsü taraf ndan zaman en az hatayla ölçmek üzere kullan lan b) e-anahtar: ifreleme ve/veya ifre açma verisini, c) e-teklif: Elektronik ortamda EKAP üzerinden haz rlanarak istekli veya istekli ad na yetkili ki i veya ki ilerce e-imza ile imzalanm teklifi, ç) EK B: 4734 say Kanunun 53 ve Ek 1 inci maddesi uyar nca ihalelere ili kin ilanlar n yay mland Kurum taraf ndan ç kar lan Elektronik Kamu hale Bültenini, d) ESHS: Elektronik sertifika, zaman damgas ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sa layan ve 5070 say Kanunda tan mlanan elektronik sertifika hizmet sa lay, e) KN: EKAP üzerinden kayd yap lan her bir ihaleye verilen ihale kay t numaras, f) Kullan : Platform sorumlusu ile ihale sürecindeki belirli i ve i lemleri yürütmek üzere platform sorumlusu taraf ndan yetkilendirilmi ki iyi, g) Platform Sorumlusu: dareler ve ihalelere kat lacak olan gerçek veya tüzel ki iler ad na kullan olu turma, silme, yetki verme i lemlerini ve EKAP la ilgili di er i lemleri gerçekle tirebilecek kullan, ) Uygulama Yönetmeli i: 4/3/2009 tarihli ve say mükerrer Resmî Gazete de yay mlanan Mal Al haleleri Uygulama Yönetmeli ini, Hizmet Al haleleri Uygulama Yönetmeli ini, Yap m leri haleleri Uygulama Yönetmeli ini, Dan manl k Hizmet Al haleleri Uygulama Yönetmeli ini ve Çerçeve Anla ma haleleri Uygulama Yönetmeli ini, h) Zaman damgas : Bir elektronik verinin, üretildi i, de tirildi i, gönderildi i, al nd ve/veya kaydedildi i

2 zaman n tespit edilmesi amac yla, ESHS taraf ndan e-imzayla do rulanan kayd, ifade eder. NC BÖLÜM halelerde Uyulmas Zorunlu Hususlar ile Bildirim ve Tebligatlar halelerde uyulmas zorunlu hususlar MADDE 4 (1) hale sürecine ili kin a daki i lemler EKAP üzerinden gerçekle tirilir: a) htiyaç raporunun haz rlanmas. b) hale kayd n yap lmas ve KN al nmas. c) htiyaç raporunun ihaleyle ili kilendirilmesi. ç) Teknik artnamenin yüklenmesi. d) Ön yeterlik ve/veya ihale doküman n haz rlanmas. e) Doküman sat n alanlar n ve indirenlerin kayd. f) lan i lemlerinin yap lmas. g) Dokümanda aç klama ve de iklik i lemlerinin yap lmas. ) hale komisyonu olu turma i lemleri. h) Ba vuru ve tekliflerin kayd. ) Ba vuru ve teklif de erlendirme i lemlerinin kayd. i) Teyit i lemleri. j) Sonuç bildirim i lemleri. k) hale iptal i leminin kayd. (2) Sadece aç k ihale usulü ile yap lan mal al ihalelerinde teklifler elektronik ortamda al nabilir. Bu durumda elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez. (3) dareler ile tekliflerin elektronik ortamda al naca ihalelere kat lmak veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirmek isteyen gerçek ve tüzel ki iler EKAP a kay t olmak zorundad r. EKAP a kay t sonras nda kendilerine verilen kullan ad ve kendi olu turduklar ifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz ki ilere kulland lmamas ve kullan lar n tan mlanmas i lemlerinden idareler ve EKAP a kay tl gerçek ve tüzel ki iler sorumludur. (4) EKAP üzerinden gerçekle tirilecek i lemlerde, idareler ve ihalelere kat lan gerçek ve tüzel ki iler ile bunlar ad na i lem yapanlar taraf ndan kullan ad ve ifresi ve/veya e-imza kullan r. EKAP üzerinden doküman indirmek ve e-teklif sunmak için e-imza kullan lmas zorunludur. e-imza sahibinin, Kurum ile imzalanan protokolde; gerçek veya tüzel ki i ad na münferiden e-imza kullanarak i lem yapmak üzere yetkilendirildi i bildirilen ki i

3 olmas gerekir. (5) EKAP üzerinden yap lan eri imler ve Kurum taraf ndan belirlenen i lemler EKAP ta kay t alt na al r. EKAP üzerinden yap lan ihale i lemlerinde, bu kay tlar esas al r. e-imza kullan larak EKAP üzerinden olu turulan belgeler ve kay tlar, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil say r. (6) dareler, EKAP a kay tl gerçek ve tüzel ki iler ile Kurum aras ndaki EKAP üzerinden yürütülen ihale sürecine ili kin her türlü bilgi ve belge al veri inin güvenli i, gizlili i ve ki isel verilerin korunmas Kurum taraf ndan sa lan r. hale sürecinde idareler taraf ndan aday ve isteklilerle ilgili olarak EKAP üzerinden elde edilen bilgiler, sadece sa lanma amac ile s rl olarak kullan r ve hiçbir ekilde üçüncü ki ilere aktar lamaz. dareler ve EKAP a kay tl gerçek ve tüzel ki iler, kendi bilgisayarlar nda EKAP ta kullan lmak üzere olu turacaklar bilgilerin güvenli inden ve gizlili inden sorumludur. (7) Aday ve isteklilere ait, kat m ve yeterli e ili kin bilgiler, ilgili kurum ve kurulu lar n sistemlerinin veri payla na imkân vermesi durumunda, idareler taraf ndan EKAP üzerinden sorgulan r. Yap lan sorgulama sonucunda gerekli bilgiler EKAP a aktar r. Hangi bilgilerin sorgulanabilece i Kurum taraf ndan belirlenerek EKAP üzerinden duyurulur. Bu durumda, aday ve istekliler taraf ndan bu bilgilere ili kin belge sunulmaz. Kat m ve yeterlik de erlendirmesi için istenen belgelerden hangilerinin sunulmas n zorunlu olmad ilan ve dokümanda belirtilir. Bildirim ve tebligat esaslar MADDE 5 (1) Tekliflerin elektronik ortamda al nd ihalelerde gerçek ve tüzel ki ilere yap lacak bildirim ve tebligatlar EKAP üzerinden yap r ve buna ili kin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yap lan bildirimlerde bildirim tarihi tebli tarihi say r. Bu yolla yap lan bildirimler, bildirim tarihi ve içeri ini de kapsayacak ekilde EKAP üzerinde kay t alt na al r. (2) stekli olabilecekler ile istekliler taraf ndan idareyle yap lacak yaz malarda elektronik posta, faks kullan lamaz ve EKAP üzerinden yaz ma yap lamaz. Ancak, idarece doküman n posta veya kargo yoluyla sat lmas n öngörülmesi halinde, doküman n sat n al nmas na ili kin talepler idareye faksla bildirilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM dareler ve halelere Kat lacak Gerçek ve Tüzel Ki ilerin EKAP a Kayd darelerin EKAP a kayd MADDE 6 (1) darelerin EKAP a kay t i lemi sonucunda Kurum ile idare aras nda bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde idare ad na EKAP ta yer alan i ve i lemleri yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu idare taraf ndan belirlenir. Platform sorumlusu, Kurum taraf ndan kendisine iletilmi olan etkinle tirme ba lant kullanarak ifresini olu turur. Platform sorumlusu, kullan ad ve ifresi ile giri yaparak EKAP üzerinden idarenin di er kullan lar belirler, kaydeder ve yetkilendirir. (2) darenin ad, kurumsal kodu ve bütçe yap na ili kin bilgiler d nda protokolde yer alan bilgilerde de iklik olmas halinde, bu de iklikler EKAP üzerinden idare kayd güncellenmek suretiyle Kuruma bildirilir. EKAP üzerinden güncellenemeyen bilgilere ili kin de iklik talepleri idare taraf ndan Kuruma yaz ile iletilir. halelere kat lacak gerçek ve tüzel ki ilerin EKAP a kayd MADDE 7 (1) halelere kat lacak gerçek ve tüzel ki ilerin EKAP a kay t i lemi sonucunda Kurum ile gerçek ve tüzel ki iler aras nda bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde, EKAP ta yer alan i ve i lemleri gerçek veya tüzel ki i ad na yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu belirtilir. Platform sorumlusu, Kurum taraf ndan kendisine iletilmi olan etkinle tirme ba lant kullanarak ifresini olu turur. Platform sorumlusu, kullan ad ve ifresi ile giri yaparak EKAP üzerinden gerçek veya tüzel ki i ad na i lem yapabilecek di er kullan lar belirler, kaydeder ve yetkilendirir.

4 (2) EKAP a kay t için a da yer alan bilgi ve belgelerin protokol ekinde Kuruma sunulmas zorunludur: a) Gerçek ki i olmas halinde; 1) Kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sanatkâr odas ndan veya ilgili meslek odas ndan protokol kayd n yap ld y lda al nm, odaya kay tl oldu unu gösterir belgenin asl veya noter onayl sureti, 2) Noter onayl imza beyannamesi, 3) Protokol vekil taraf ndan imzalanm ise, vekil ad na düzenlenmi noter onayl vekâletname ile vekilin noter onayl imza beyannamesi, 4) Gerçek ki i ad na münferiden e-imza kullanarak i lem yapmak üzere yetkilendirilen ki ilere ait noter onayl vekâletname ile noter onayl imza beyannamesi. b) Tüzel ki i olmas halinde; 1) lgili mevzuat gere i kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan protokol kayd n yap ld y lda al nm, tüzel ki ili in odaya kay tl oldu unu gösterir belgenin asl veya noter onayl sureti, 2) Tüzel ki ili in noter onayl imza sirküleri, 3) Protokol vekil taraf ndan imzalanm ise, vekil ad na düzenlenmi noter onayl vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 4) Tüzel ki i ad na münferiden e-imza kullanarak i lem yapmak üzere yetkilendirilen ki ilere ait noter onayl vekâletname ile noter onayl imza beyannamesi. (3) Vergi kimlik numaras d nda protokolde yer alan bilgilerdeki de iklikler EKAP üzerinden güncelleme yap lmak suretiyle Kuruma bildirilir. Ancak, protokol ekinde yer alan belgelerde de iklik olmas halinde, yeni belgeler meydana gelen de ikli i takip eden on be gün içerisinde Kuruma sunulur. (4) EKAP a kay t yapt rmak isteyen tüzel ki iler ile temsilci arac yla ba vuran gerçek ki ilerin, EKAPüzerinden her türlü i lemi münferiden gerçekle tirmeye yönelik yetkiyi ihtiva eden temsil belgeleri ile Kuruma ba vuruda bulunmalar zorunludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM hale Haz rl k lemleri Yakla k maliyet MADDE 8 (1) EKAP üzerinden yap lan ihalelerde idarece haz rlanan yakla k maliyet EKAP a kaydedilir ve yakla k maliyetin aç klanmas a amas na kadar ifreli olarak tutulur. htiyaç raporu MADDE 9 (1) dare taraf ndan, ihale sürecindeki di er i lemler gerçekle tirilmeden önce ihale konusu mal veya hizmet al ya da yap m i inin niteli inin, türünün ve miktar n, ihalede k smi teklife izin verilmesi halinde mlar n, gerekli hallerde i kalemlerinin tan mland ihtiyaç raporu EKAP üzerinden haz rlan r. hale kayd ve KN al nmas MADDE 10 (1) hale ve/veya ön yeterlik doküman n haz rlanmas ndan önce EKAP üzerinden idare

5 taraf ndan ihale kayd yap r. hale kayd yap lan her bir ihaleye KN verilir ve bu a amadan sonra EKAP üzerinden yap lacak ihale ile ilgili bütün i lemlerde bu numara kullan r. (2) Ön ilan yap lan ihalelerde ihale kayd ön ilan haz rlanmadan önce yap r. Doküman haz rlanmas MADDE 11 (1) dare taraf ndan, ihale ve/veya ön yeterlik doküman EKAP üzerinden haz rlan r ve kay t alt na al r. (2) Yabanc isteklilere aç k olan ihalelerde, Türkçe yan nda ba ka dillerde de doküman haz rlanabilir. Bu durumda, sadece Türkçe doküman EKAP üzerinden haz rlan r. Yabanc dilde haz rlanan doküman ise idare taraf ndan EKAP a yüklenir. dari artname, ön yeterlik artnamesi, sözle me tasar ve çerçeve anla ma tasar MADDE 12 (1) dare taraf ndan idari artname ve/veya ön yeterlik artnamesi, sözle me tasar, al n türüve uygulanacak ihale usulüne göre ilgili uygulama yönetmeli i ekinde yer alan tip idari artname, tip ön yeterlik artnamesi ve tip sözle me tasar esas al narak EKAP üzerinden haz rlan r. Tekliflerin elektronik ortamda al naca aç k ihale usulü ile ihale edilen mal al ihalelerinde Ek-2 de yer alan Aç k hale Usulü ile hale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Al naca Mal Al mlar nda Uygulanacak Tip dari artname esas al r. (2) Mal ve hizmet al ihalelerinde, Kurumun uygun görü ü al nmak kayd yla, istekliler taraf ndan haz rlanmas mutat olan sözle meler kullan labilir. Uygun görü al nan mutat sözle me örne i Kurum taraf ndan kabul edilen elektronik formata uygun olarak EKAP a yüklenir ve ihale doküman içerisinde yer al r. (3) dare taraf ndan çerçeve anla ma ihalesi yap lmas durumunda, çerçeve anla ma tasar, ilgili uygulama yönetmeli i ekinde yer alan tip çerçeve anla ma esas al narak, EKAP üzerinden haz rlan r. (4) Çerçeve anla ma ihalesi yap lmas durumunda, ilgili uygulama yönetmeli i ekinde yer alan ihale türüne uygun tip münferit sözle me, EKAP üzerinden haz rlan r. (5) Çerçeve anla man n yap lmas ndan sonra, ilgili çerçeve anla ma kapsam nda al m yapacak olan idare taraf ndan münferit sözle me tasar, ilgili uygulama yönetmeli i ekinde yer alan ihale türüne uygun tip münferit sözle me esas al narak, EKAP üzerinden haz rlan r ve teklif vermeye davet edilen çerçeve anla maya taraf isteklilere teklif vermeye davet yaz ekinde gönderilir veya bu istekliler taraf ndan e-imza kullan larak EKAP üzerinden indirilir. Teknik artnameler MADDE 13 (1) Teknik artnameler, Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen esaslara göre idareler taraf ndan haz rlanarak Kurumun belirledi i elektronik formatta EKAP a yüklenir. Ancak, yüklenecek teknik artname Kurum taraf ndan izin verilen büyüklükten fazla olamaz. EKAP a yüklenmek istenen teknik artnamenin izin verilenden büyük olmas halinde, yükleme yap lmadan bu durum belirtilerek EKAP taki teknik artname bölümüonaylan r. Teknik artnamenin EKAP a yüklenememesi durumunda Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen be günlük ilan süresi indiriminden yararlan lamaz. Ayr ca, doküman e-imza kullan larak indirilemez. Teknik artnamenin, önceden EKAP üzerinden yüklenmi olmas na ra men, zeyilname yap lmas nedeniyle izin verilen büyüklü ü a mas durumunda, ön yeterlik son ba vuru ve/veya ihale tarihi be günden az olmamak üzere Kanunun 29 uncu maddesine göre ertelenir. Bu durumda, düzenlenen zeyilname, doküman sat n alanlara ve e-imza ile indirenlere posta yoluyla gönderilir veya imza kar elden tebli edilir. (2) Teknik artnamenin izin verilen büyüklü ü a mas veya Kurumun belirledi i elektronik formata uygun olmamas nedeniyle EKAP üzerinden yüklenememesi durumunda; ihale ilan n EK B de yay mlanabilmesi için, ilgili uygulama yönetmelikleri uyar nca CD ortam na aktar lan doküman n (teknik artname dahil) Kuruma gönderilmesi veya teknik artnamenin Kurum taraf ndan duyurulan internet adresi üzerine yüklenmesi gereklidir.

6 hale komisyonunun kurulmas ve çal ma esaslar MADDE 14 (1) hale yetkilisi, ihaleyi gerçekle tirmek üzere Kanunun 6 nc maddesi gere ince, ihale ilan veya ön yeterlik ilan ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu olu turur. (2) hale yetkilisi taraf ndan yedekleriyle birlikte görevlendirilen ihale komisyonu ba kan ve üyeleri, görevlendirildikleri ihaleyle s rl olarak birinci f krada belirtilen süre içerisinde idare taraf ndan EKAP ta tan mlan r. Her bir ihale komisyonu üyesine EKAP üzerinden görevli olduklar ihaleyle ilgili bilgilere ve ihale ve/veya ön yeterlik doküman na eri im yetkisi verilir. BE NC BÖLÜM lanlar ile Dokümana li kin Hususlar lanlar MADDE 15 (1) hale ve ön yeterlik ilan, iptal ilan, düzeltme ilan, sonuç ilan Kanunun 13, 16, 26 ve 47 nci maddeleri ile ilgili uygulama yönetmeli inde yer alan hükümlere göre EKAP üzerinden haz rlan r. Doküman n görülmesi, sat n al nmas ve EKAP üzerinden indirilmesi MADDE 16 (1) dare taraf ndan EKAP üzerinden haz rlanan ve yay mlanan ön yeterlik doküman ve/veya ihale doküman, EKAP ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. haleye kat lmak için bu doküman n idarece her sayfas onaylanm örne inin idareden sat n al nmas veya EKAP üzerinden EKAP a kay t için yap lan protokolde belirtilen münferiden e-imza kullanmaya yetkili ki iler taraf ndan e-imza kullan larak indirilmesi zorunludur. hale doküman n EKAP üzerinden indirilmesi durumunda ilgili uygulama yönetmeli i ekinde yer alan EKAP Üzerinden e- mza Kullan larak Ön Yeterlik/ hale Doküman ndirilmesine li kin Form EKAP üzerinden düzenlenir. (2) Tekliflerin elektronik ortamda al naca ihalelerde, EKAP a kay tl gerçek veya tüzel ki ilerin, ihale doküman e-imza kullanarak EKAP üzerinden indirmeleri zorunludur. Bu durumda Ek-1 de yer alan Tekliflerin Elektronik Ortamda Al nd halelerde EKAP Üzerinden e- mza Kullan larak Doküman ndirilmesine li kin Form EKAP üzerinden düzenlenir. (3) Teknik artnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, doküman e-imza kullan larak indirilemez. Bu durumda ihaleye kat lmak için doküman n idarece her sayfas onaylanm örne inin idareden sat n al nmas zorunludur. Tekliflerin elektronik ortamda al naca ve teknik artnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, doküman n idarece her sayfas onaylanm örne inin Ek-1 de yer alan Doküman Sat n Al nd na li kin Form ile idareden sat n al nmas zorunludur. (4) Doküman n, EKAP üzerinden e-imza kullan larak indirilmesi durumunda doküman sat n al nm say r ve doküman bedeli ödenmez. (5) darece sat yap lan doküman n EKAP ta haz rlanan dokümana uygun olmas zorunludur. Dokümanlar aras nda farkl k bulunmas halinde EKAP ta haz rlanan doküman esas al r. (6) Birinci ve üçüncü f kra uyar nca doküman, uygulama yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine göre, iadeli taahhütlü posta, acele posta veya kargo yoluyla sat n al nabilir. Dokümanda de iklik veya aç klama yap lmas MADDE 17 (1) hale veya ön yeterlik doküman nda, ilgili uygulama yönetmeli inde belirlenen esaslara uygun olarak de iklik yap lmas gerekirse, bu de ikliklere ili kin zeyilname ayn gün EKAP a kaydedilir ve dahaönceden doküman sat n alanlara bildirilir. Tekliflerin elektronik ortamda al nd ihalelerde ise zeyilname, e-

7 imza kullanarak doküman indirmi olan gerçek ve tüzel ki ilere EKAP üzerinden gönderilir. (2) Tekliflerin elektronik ortamda al nd ihalelerde zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini geri almak isteyen istekliler, EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-teklifi silmek suretiyle bu i lemi gerçekle tirirler. (3) hale veya ön yeterlik doküman nda aç klanmas na ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, Kanunun 29 uncu maddesine göre aç klama yap lmas halinde; yap lan aç klamalar ayn gün EKAP a kaydedilir. Yap lan aç klama, dahaönceden doküman sat n alanlara bildirilir. Tekliflerin elektronik ortamda al nd ihalelerde ise yap lan aç klama, e-imza kullanarak doküman indirmi olan gerçek ve tüzel ki ilere EKAP üzerinden gönderilir. Ba vurular n ve tekliflerin al nmas, aç lmas ve de erlendirilmesi MADDE 18 (1) Uygulama yönetmelikleri ile bu Yönetmelikteki hükümlere göre ba vurular n ve tekliflerin al nmas, aç lmas ve de erlendirilmesine ili kin olarak gerçekle tirilen i lemler EKAP a kaydedilir. ALTINCI BÖLÜM Tekliflerin Elektronik Ortamda Al nd halelerde e-tekliflerin Haz rlanmas, Sunulmas, Aç lmas ve De erlendirilmesi e-tekliflerin haz rlanmas ve sunulmas MADDE 19 (1) e-teklifler, istekliler taraf ndan EKAP üzerinden haz rlan r. lan ve ihale doküman nda, EKAP üzerinden sorgulanmas mümkün olmayan kat m ve yeterlik belgelerinin Kurum taraf ndan belirlenen usul ve esaslara uygun ekilde bilgisayarda tarat larak e-teklif kapsam nda sunulaca yönünde düzenleme yap r. (2) e-teklifler, istekliler taraf ndan EKAP üzerinden haz rland ktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir. Ortak giri imlerde e-teklifin ortak giri im ortaklar n tamam taraf ndan e- imza ile imzalanmas zorunludur. EKAP, e-imza ile imzalanm e-teklifi Kuruma göndermeden önce ifreleme i lemi yapar. ifreleme sonucunda EKAP taraf ndan olu turulan e-anahtar, istekli taraf ndan kaydedilir. e-teklifin ihale doküman nda belirtilen tekliflerin aç lma zaman na kadar EKAP üzerinde Kurum taraf ndan belirlenecek ifreleme ve saklama yöntemleri ile saklanarak aç lmamas sa lan r. Teklife ili kin e-anahtar ihale tarih ve saatinden sonra, tekliflerin aç laca tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilir. Bu tarih ve saate kadar e- anahtarlar gönderilmeyen teklifler de erlendirme d b rak r. (3) e-teklifin ve buna ili kin e-anahtar n EKAP a al nma zaman 5070 say Elektronik mza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgas ile kay t alt na al r. Bu zaman n tespitinde atom saati kullan r. (4) EKAP tan kaynaklanan teknik problemlerden veya ola anüstü durumlar nedeniyle EKAP a eri imin uzun süreli sa lanamamas ndan dolay ihale tarih ve saatine kadar e-tekliflerin EKAP a iletilemedi inin ve/veya tekliflerin aç lma tarih ve saatinde e-tekliflerin aç lamad n idare taraf ndan Kuruma bildirilmesi veya Kurum taraf ndan tespit edilmesi durumunda, Kurum ihale tarih ve saatini ve/veya tekliflerin aç lma tarih ve saatini en fazla be i günüerteleyebilir. Erteleme yap lmas durumunda ihalenin ertelendi i EKAP üzerinden idare ile isteklilere ve/veya istekli olabileceklere bildirilir ve EKAP üzerinden görülebilir. Bu erteleme süresinde de teknik problemlerin çözülememesi veya EKAP a eri imin sa lanamamas durumunda idare taraf ndan ihale iptal edilir. (5) Mal al ihalelerinde, isteklilerden numune istenilmesi durumunda, numunelerin ihale tarih ve saatinden sonra sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin teslim al nmas ve de erlendirilmesine ili kin düzenleme idari artnamede yap r. Numunelerin ihale tarih ve saatinden önce sunulmas yönünde düzenleme yap lamaz. Teslim al nan numune için idarece iki nüsha tutanak düzenlenerek tutana n bir nüshas istekliye verilir. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler MADDE 20 (1) Banka referans mektubu Kurumla EKAP Üzerinden Online Bilgi Al veri ine

8 Yönelik birli i Yap lmas na Dair Protokol imzalam olan bankalardan elektronik ortamda al nabilir. Elektronik ortamda banka referans mektubu düzenlenmesi halinde Ek-1 de yer alan Banka Referans Mektubu Bilgileri Formu banka taraf ndan düzenlenerek talebi halinde ilgiliye verilir. Elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna ili kin bilgiler, banka taraf ndan e-imza kullan larak EKAP a aktar r. Elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna banka taraf ndan ay rt edici bir numara verilir ve bu numara istekli taraf ndan EKAP üzerinden e-teklif kapsam nda gönderilir. (2) Birinci f krada belirtilen ekilde elektronik ortamda al nmayan banka referans mektuplar bilgisayarda tarat larak, istekli taraf ndan EKAP üzerinden e-teklif kapsam nda gönderilir. Geçici teminatlar MADDE 21 (1) Kanunun 34 üncü maddesindeki de erler teminat olarak kabul edilir. (2) Geçici teminat mektuplar Kurumla EKAP Üzerinden Online Bilgi Al veri ine Yönelik birli i Yap lmas na Dair Protokol imzalam olan bankalardan elektronik ortamda al r. Elektronik ortamda geçici teminat mektubu düzenlenmesi halinde Ek-1 de yer alan Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu banka taraf ndan düzenlenerek talebi halinde ilgiliye verilir. Elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna ili kin bilgiler, banka taraf ndan e-imza kullan larak EKAP a aktar r. Elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna banka taraf ndan ay rt edici bir numara verilir ve bu numara istekli taraf ndan EKAP üzerinden e-teklif kapsam nda gönderilir. (3) Geçici teminat mektubu d ndaki teminatlar n saymanl k ya da muhasebe müdürlüklerine yat ld na ili kin belgeler bilgisayarda tarat larak, istekli taraf ndan EKAP üzerinden e-teklif kapsam nda gönderilir. hale saatinden veya tekliflerin aç lma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi MADDE 22 (1) Tekliflerin elektronik ortamda al naca ihalelerin, ihale saatinden veya tekliflerin aç lma saatinden önce iptal edilmesi durumunda e-teklifler ve bunlara ili kin e-anahtarlar iptali izleyen iki i günü içerisinde idare taraf ndan EKAP üzerinden silinir. e-tekliflerin aç lmas MADDE 23 (1) e-teklifler, ihale doküman nda belirtilen ihale tarihini izleyen ilk i günü ihale saatiyle ayn saatte istekliler ve haz r bulunanlar önünde ihale komisyonu taraf ndan EKAP üzerinde aç r. e-anahtar n bozuk olmas veya virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP taraf ndan aç lamayan e-teklifler tespit edilerek aç lamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden Ek-1 de yer alan Aç lamayan e-tekliflere li kin hale Komisyonu Tutana düzenlenir. hale komisyonunca ihale doküman nda belirtilen saatte kaç teklif verilmi oldu u haz r bulunanlara duyurulur. steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geçici teminatlar n usulüne uygun olup olmad kontrol edilir. 21 inci maddenin ikinci f kras uyar nca al nan geçici teminat mektuplar n de erlendirilmesi, geçici teminat tutar n teklif bedelinin yüzde üçünü kar lay p kar lamad n ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin EKAP taraf ndan kontrol edilmesi suretiyle yap r. EKAP üzerinden Ek-1 de yer alan eteklif Açma ve Belge Kontrol Tutana düzenlenir. stekliler ile teklif fiyatlar ve yakla k maliyet aç klan r ve EKAP üzerinden Ek-1 de yer alan steklilerce Teklif Edilen Fiyatlara li kin Tutanak haz rlan r. Haz rlanan bu tutanaklar durum izleme ekran nda ihaleye kat lan istekliler taraf ndan görülebilir ve EKAP üzerinde kayda al r. Bu tutanaklar n ç kt ihale komisyonu üyeleri taraf ndan imzalan r. Bu a amada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi olu turan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen de erlendirilmek üzere ilk oturum kapat r. e-tekliflerin de erlendirilmesi MADDE 24 (1) e-tekliflerin aç lmas ve ilk oturumun kapat lmas ndan sonra, ihale komisyonu belirleyece i bir tarih ve saatte toplan r ve EKAP üzerinde tekliflerin de erlendirmesine ba lan r. Teklif de erlendirme i lemleri birden fazla oturumda yap labilir. Ancak bu durumda her oturum kapat lmadan önce bilgiler EKAP a kaydedilir. (2) Teklif de erlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 23 üncü madde uyar nca e-teklifinin aç lamad veya

9 belgelerinin eksik oldu u ya da geçici teminat n uygun olmad tespit edilenlerin teklifleri de erlendirme b rak r ve buna ili kin kay t yap r. (3) hale doküman nda belirtilen kat m belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili de erlendirme, e-teklif kapsam nda yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kurulu lar n sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin de erlendirilmesi suretiyle yap r. (4) Yeterlik kriterlerinin istekliler taraf ndan kar lan p kar lanmad na ili kin de erlendirme ihale doküman nda yer alan hükümler çerçevesinde yap r. Yeterlik kriterlerini kar lamayan isteklilerin teklifleri de erlendirme d b rak r ve bu husus gerekçesi de aç kça belirtilmek suretiyle EKAP a kaydedilir. (5) EKAP üzerinden sorgulanmas n mümkün olmamas nedeniyle bilgisayarda tarat larak sunulmas gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsam nda sunulmam olmas halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlat lamaz ve bu isteklilerin teklifleri de erlendirme d b rak r. Ancak, bilgisayarda tarat larak e- teklif kapsam nda sunulan belgelerde, teklifin esas de tirecek nitelikte olmamas kayd yla, bilgi eksikli i bulunmas halinde idare taraf ndan bilgilerin tamamlanmas istenir. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanmas için iki i gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bu süre içerisinde istekli taraf ndan eksik bilgilere ili kin belgeler idareye sunulur. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanlar n teklifleri dördüncü f krada belirtildi i ekilde de erlendirme d b rak r. (6) Teklif de erlendirme i lemleri sonras nda, EKAP üzerinden Ek-1 de yer alan Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Say lmama Gerekçelerine li kin Tutanak haz rlan r ve bir ç kt al narak ihale komisyonu üyeleri taraf ndan imzalan r. YED NC BÖLÜM halenin Sonuçland lmas halenin karara ba lanmas, onaylanmas veya iptal edilmesi MADDE 25 (1) Yap lan de erlendirme sonucu ihale ekonomik aç dan en avantajl teklifi veren isteklininüzerinde b rak r ve EKAP üzerinden Ek-1 de yer alan hale komisyonu karar tutana düzenlenir. hale komisyonu karar n bir ç kt al narak ihale komisyonu üyeleri taraf ndan imzalan r ve ihale yetkilisinin onay na sunulur. (2) hale karar ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik aç dan en avantajl ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere kat lmaktan yasakl olup olmad EKAP üzerinden teyit edilir ve buna ili kin belge ihale komisyon karar na eklenir. Her iki isteklinin de yasakl oldu unun anla lmas durumunda ihale yetkilisince ihale karar onaylanmaz ve ihale iptal edilir. (3) hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç be i günü içinde ihale karar onaylar veya gerekçesini aç kça belirtmek suretiyle iptal eder. hale; karar n onaylanmas halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz say r. Onay ve iptal i lemleri, ayr ca EKAP üzerinde kay t alt na al r. Kesinle en ihale karar n bildirilmesi ve sözle menin imzalanmas MADDE 26 (1) hale sonucu, ihale karar n ihale yetkilisi taraf ndan onayland günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde b rak lan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. hale sonucunun bildiriminde, tekliflerin de erlendirmeye al nmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. hale karar n ihale yetkilisi taraf ndan iptal edilmesi durumunda da ayn ekilde bildirim yap r. (2) lgili uygulama yönetmeliklerinde öngörülen sürelerin bitiminden sonra ihale üzerinde kalan istekli sözle meye davet edilir. hale üzerinde kalan istekli taraf ndan ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncüf kras nda belirtilen ihale d b rak lma durumlar nda olmad gösteren belgelerden elektronik ortamda EKAPüzerinden sorgulanamayanlar ile tekliflerin elektronik ortamda al nd ihalelerde bunlara ek olarak; 19 uncu maddenin birinci f kras, 20 nci maddenin ikinci f kras ve 21 inci maddenin üçüncü f kras uyar nca bilgisayarda

10 tarat larak sunulan belgeler sözle me imzalanmadan önce idareye sunulur. (3) hale üzerinde kalan isteklinin sözle meye davet edildi i halde ikinci f krada belirtilen belgeleri sunmamas veya Kanunun 10 uncu maddesi kapsam nda taahhüt alt na al nan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma ayk hususlar içermesi halinde ihale d b rak larak geçici teminatlar gelir kaydedilir. kinci f krada belirtilen belgeleri sunmayan istekli hakk nda ayr ca Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulan r. (4) Sözle menin imzalanaca tarihte ihale üzerinde kalan isteklinin yasakl k teyidi yap r. (5) hale üzerinde kalan istekli ile sözle me imzalanamamas halinde idare, teklif fiyat n ihale yetkilisince uygun görülmesi kayd yla ekonomik aç dan en avantajl ikinci teklif sahibi istekli ile ikinci, üçüncü ve dördüncüf kradaki esas ve usullere göre sözle me imzalayabilir. (6) hale sonucu, sözle menin imzalanmas ndan sonra EKAP ta kay t alt na al r ve EK B de yay mlan r. SEK NC BÖLÜM Çerçeve Anla ma halelerine li kin Özel Hükümler Çerçeve anla ma i lemleri MADDE 27 (1) Çerçeve anla ma ihalelerinde; tekliflerin aç lmas ve de erlendirilmesi, geçici teminata ili kin hükümler d nda 23 üncü ve 24 üncü maddelere göre yap ld ktan sonra ekonomik aç dan en avantajl tekliften ba lanarak listeye al nacak istekliler üçten az olmamak üzere belirlenerek EKAP a kaydedilir. (2) Liste olu turulduktan sonra 25 inci maddeye uygun olarak ihale karara ba lan r, onaylan r veya gerekçesi aç kça belirtilmek suretiyle iptal edilir. (3) Kesinle en ihale karar isteklilere bildirilir ve listeye al nan istekliler anla maya davet edilir. (4) Çerçeve anla ma imzalanmas ndan önce ve çerçeve anla man n imzalanmas nda idare ve çerçeve anla maya taraf olan isteklilerce yap lacak i lemler ilgili uygulama yönetmeli i hükümlerine göre gerçekle tirilir. (5) hale sonuç ilan, anla ma imzalanmas ndan sonra EK B de yay mlan r. (6) Çerçeve anla maya taraf olan isteklilere ili kin bilgiler EKAP üzerinde kay t alt na al r. Münferit sözle me i lemleri MADDE 28 (1) Çerçeve anla ma kapsam nda al m yap lmas durumunda öncelikle anla maya taraf olan idare taraf ndan EKAP üzerinde münferit sözle me tasar haz rlan r. (2) EKAP üzerinde çerçeve anla maya taraf olan isteklilerin yasakl k durumlar sorgulan r. Yasakl olmad anla lan istekliler sürelere ili kin ilgili uygulama yönetmeli inde yer alan hükümlere uygun olarak teklif vermeye davet edilir. Davet yaz ekinde münferit sözle me tasar na yer verilir. (3) Münferit sözle meye ili kin al nan tekliflerin aç lmas, de erlendirilmesi ve ekonomik aç dan en avantajl teklifin belirlenmesinde, ilgili uygulama yönetmeli inin münferit sözle meye ili kin hükümleri uygulan r. (4) Ekonomik aç dan en avantajl teklif belirlendikten sonra 25 inci maddeye uygun olarak ihale karara ba lan r, onaylan r veya gerekçesi aç kça belirtilmek suretiyle iptal edilir. Kesinle en ihale karar isteklilere bildirilir. (5) Münferit sözle me sonuç ilan sözle me imzalanmas ndan sonra EKAP üzerinde kay t alt na al r ve

11 EK B de yay mlan r. DOKUZUNCU BÖLÜM Çe itli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 29 (1) EKAP üzerinden gerçekle tirilen ihale sürecine ili kin i lemlerle ilgili olarak bu Yönetmelikte düzenleme yap lmayan hususlarda ilgili uygulama yönetmelikleri esas al r. Uygulanmayacak hükümler MADDE 30 (1) EKAP üzerinden gerçekle tirilen ihale sürecine ili kin i lemlerde uygulama yönetmeliklerinin bu Yönetmeli e ayk hükümleri uygulanmaz. Yürürlük MADDE 31 (1) Bu Yönetmelik yay tarihinde yürürlü e girer. Yürütme MADDE 32 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu hale Kurumu Ba kan yürütür. E K L E R EK-2 HALE DAR ARTNAME EK-101 HALE LANI EK-102 HALE EKAP DOKÜMAN ND RME FORMU EK-103 DOKÜMAN SATIN ALMA FORMU EK-104 AÇILAMAYAN TEKL F TUTANA I EK-105 TEKL F AÇMA VE BELGE KONTROL TUTANA I EK-106 UYGUN OLMAYAN BELGE TUTANA I EK-107 GÖTÜRÜ BEDEL TEKL F MEKTUBU EK-108 B M F YAT TEKL F MEKTUBU EK-109 STEKL LERCE TEKL F ED LEN F YATLAR TUTANA I EK-110 HALE KOM SYONU KARARI EK-111 KES NLE EN HALE KARAR B LD EK-112 HALE PTAL B LD -1 EK-113 HALE PTAL B LD -2 EK-114 SÖZLE MEYE DAVET EK-115 BANKA REFERANS MEKTUBU EK-116 GEÇ TEM NAT B LG LER

ELEKTRONİK İHALE TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ

ELEKTRONİK İHALE TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ ELEKTRONİK İHALE TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ KAPSAM 4734 Sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde uygulanacaktır. Kapsam dışı olanlarda veya istisna ile yapılanlarda EKAP sadece ilanların yüklenilmesinde ve

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE SAYISI:27857 RESMİ GAZETE TARİHİ:25.02.2011 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI:27880 RESMİ GAZETE SAYISI:28467 (Yürürlük: 01.12.2012) RESMİ GAZETE TARİHİ:20.03.2011 RESMİ GAZETE TARİHİ:14.11.2012

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE SAYISI:27857 RESMİ GAZETE TARİHİ: 25.02.2011 RESMİ GAZETE SAYISI:27880 RESMİ GAZETE TARİHİ: 20.03.2011 RESMİ GAZETE SAYISI:28467 RESMİ GAZETE TARİHİ:14.11.2012 RESMİ GAZETE SAYISI:29023 RESMİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 YÖNETMELİK Kamu Đhale Kurumundan: ELEKTRONĐK ĐHALE UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK Kamu Đhale Kurumundan: HĐZMET ALIMI ĐHALELERĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Malatya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Pazarlık Usulüyle Mal ve Hizmet Alımı İşlem Süreci

Malatya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Pazarlık Usulüyle Mal ve Hizmet Alımı İşlem Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin İncelenmesi Ödenek Kontrolünün Yapılması Yaklaşık Maliyet Bilgi ve Belgeleri Yaklaşık Maliyet Değerlendirme nun Düzenlenmesi Yaklaşık Maliyetin Yaklaşık

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3 Ocak 2009 tarih ve 27099 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Kamu İhale Kurumundan: İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2011 Sayı: 2011/58 Ref: 4/58

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2011 Sayı: 2011/58 Ref: 4/58 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2011 Sayı: 2011/58 Ref: 4/58 Konu: ELEKTRONĐK ĐHALE UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR Kamu Đhale Kurumu tarafından, 25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete de Elektronik

Detaylı

ZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YÖNETMEL

ZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YÖNETMEL ZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu kapsam

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ÖN MAL KONTROL LEMLER NE L K N USUL VE ESASLAR YÖNERGES B R NC BÖLÜM

T.C. ORDU ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ÖN MAL KONTROL LEMLER NE L K N USUL VE ESASLAR YÖNERGES B R NC BÖLÜM T.C. ORDU ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ÖN MAL KONTROL LEMLER NE L K N USUL VE ESASLAR YÖNERGES B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde l- Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın

Detaylı

Page 1 of 30. İhale Şehri. Bilecik İş Şehri. Bilecik Kurum. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi -bozüyük İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 30. İhale Şehri. Bilecik İş Şehri. Bilecik Kurum. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi -bozüyük İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 30 İhale Şehri Bilecik İş Şehri Bilecik Kurum Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi -bozüyük İşin Adı/Konusu/Cinsi Muhtelif Gıda Mamulleri Satın Alınacaktır İhale Tarihi 07.02.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

60,- TL. umutdoner@tulomsas.com.tr

60,- TL. umutdoner@tulomsas.com.tr BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN PARASAL YETKİLERİ İLE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kit KarĢılığı Otoanalizör Cihazı mal alımı idari Ģartnamesi I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kit KarĢılığı Otoanalizör Cihazı mal alımı idari Ģartnamesi I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Açık ihale usulü ile ihale edilen Kit KarĢılığı Otoanalizör Cihazı mal alımı idari Ģartnamesi I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINDA

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINDA 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 3 Kalem Dezenfektan Malzeme Alınacaktır İhale Tarihi 20.01.2011 10:00 İhale Metni

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMİ GAZETE SAYISI: 27159/mükerrer RESMİ GAZETE TARİHİ: 04.03.2009 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27277 RESMİ GAZETE TARİHİ: 03.07.2009 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27511 RESMİ GAZETE TARİHİ: 04.03.2010

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Genel Hükümler. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar. Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Tan mlar

Genel Hükümler. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar. Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Tan mlar MAL ALIMI HALELER UYGULAMA YÖNETMEL Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Tan mlar kinci Bölüm Uygulama lkeleri ve Yakla k Maliyet NDEK LER NC

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE SAYISI: 27159/m. RESMİ GAZETE TARİHİ: 04.03.2009 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27277 RESMİ GAZETE TARİHİ: 03.07.2009 RESMİ GAZETE

Detaylı

YAPIM LER HALELER UYGULAMA YÖNETMEL

YAPIM LER HALELER UYGULAMA YÖNETMEL YAPIM LER HALELER UYGULAMA YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu kapsam ndaki

Detaylı

BA BAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖN MAL KONTROL LEMLER YÖNERGES. B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

BA BAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖN MAL KONTROL LEMLER YÖNERGES. B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar BA BAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖN MAL KONTROL LEMLER YÖNERGES B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amac, Genel Müdürlükte ön mali

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 -

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

TÜLOMSAŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ 110,- TL. umutdoner@tulomsas.com.tr

TÜLOMSAŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ 110,- TL. umutdoner@tulomsas.com.tr BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

3-g ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN 34 KALEM VOLVO OTOBÜS YEDEK PARÇALARI MAL ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ

3-g ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN 34 KALEM VOLVO OTOBÜS YEDEK PARÇALARI MAL ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ 3-g ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN 34 KALEM VOLVO OTOBÜS YEDEK PARÇALARI MAL ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. Ġdarenin;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27857 ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Genel Hükümler. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar. Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Tan mlar

Genel Hükümler. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar. Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Tan mlar DANI MANLIK H ZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YÖNETMEL Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Tan mlar kinci Bölüm Uygulama lkeleri ve Yakla k Maliyet

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

1 CEP TELEFONU BANDROLU ADET 10.000.000,00 3 %8'E TABİ OLAN ÜRÜNLER İÇİN BANDROL ADET 700.000,00 5%16'YA TABİ ÜRÜNLER ÇİN BANDROL ADET 500.

1 CEP TELEFONU BANDROLU ADET 10.000.000,00 3 %8'E TABİ OLAN ÜRÜNLER İÇİN BANDROL ADET 700.000,00 5%16'YA TABİ ÜRÜNLER ÇİN BANDROL ADET 500. Açık ihale usulü ile ihale edilen Hologram Tipi Bandrol Basımı mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı:

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MALİYE BAKANLIĞI

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı:

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Hologram Tipi Bandrol mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 -

Açık ihale usulü ile ihale edilen Hologram Tipi Bandrol mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - Açık ihale usulü ile ihale edilen Hologram Tipi Bandrol mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

İhale Bilgileri MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02.152209 İHALE TARİHİ VE SAATİ 28/12/2015 10:30 İLAN TARİHİ 24/11/2015

İhale Bilgileri MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02.152209 İHALE TARİHİ VE SAATİ 28/12/2015 10:30 İLAN TARİHİ 24/11/2015 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

YÖNETMEL K GÜNE ENERJ NE DAYALI ÜRET M TES KURMAK ÜZERE YAPILAN. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K GÜNE ENERJ NE DAYALI ÜRET M TES KURMAK ÜZERE YAPILAN. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar 29 May s 2012 SALI Resmî Gazete Say : 28307 YÖNETMEL K Türkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Müdürlü ünden: GÜNE ENERJ NE DAYALI ÜRET M TES KURMAK ÜZERE YAPILAN SANS BA VURULARINA N YARI MA YÖNETMEL

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ASFALT ŞANTİYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 73(YETMİŞ ÜÇ) KALEM DEMİR MALZEMESİ SATINALINMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ASFALT ŞANTİYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 73(YETMİŞ ÜÇ) KALEM DEMİR MALZEMESİ SATINALINMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ASFALT ŞANTİYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 73(YETMİŞ ÜÇ) KALEM DEMİR MALZEMESİ SATINALINMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 EURO DİZEL LİTRE 7.000

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 EURO DİZEL LİTRE 7.000 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D MADDESİNE GÖRE ALIMI YAPILACAK OLAN TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE GÖRE AKARYAKIT MAL ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT SİTESİ ISLAK HACİMLER TADİLATI İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

(5 Mayıs 2004 târihli ve 25453 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır)

(5 Mayıs 2004 târihli ve 25453 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) R.G. Tarihi:05.05.2004 R.G. Sayısı:25453 Sağlık Bakanlığından: Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usûller

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

İhale İlan. c ) İşin Süresi

İhale İlan. c ) İşin Süresi İhale İlan Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır SÜMER HOLDİNG A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA BARİT ÖĞÜTME TESİSİNİN KORUMA VE GÜVENLİK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Çorlu Belediye ve Mücavir Alan Sınırlarında Yaklaşık 10.000 Hektar Alanda Revizyon

Çorlu Belediye ve Mücavir Alan Sınırlarında Yaklaşık 10.000 Hektar Alanda Revizyon Belediye ve Mücavir Alan Sınırlarında Yaklaşık 10.000 Hektar Alanda Revizyon 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70 Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete de (İhracat: 2006/12) Sayılı Dahilde

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

2-2.1. 2011 YILI TEMİZLİK VE VERİ KAYIT

2-2.1. 2011 YILI TEMİZLİK VE VERİ KAYIT AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 2011 YILI TEMİZLİK VE VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I-İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- Federasyona İlişkin Bilgiler Madde 2- İhale Konusu

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜT VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜT VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1. 2. ADI Bilgi edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların cevaplandırılması Daire Başkanlığımız ve diğer Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden gelen

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2012 Dönem 01.01.2012-31.12.2012 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2013 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı