YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar"

Transkript

1 YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu kapsam ndaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacaklar ihalelerin k smen veya tamamen Elektronik Kamu Al mlar Platformu üzerinden gerçekle tirilmesine ili kin usul ve esaslar düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4734 say Kanunun 53 üncü maddesi ile Ek 1 inci maddesine dayan larak haz rlanm r. Tan mlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmeli in uygulanmas nda 4734 say Kanunun 4 üncü maddesi ile uygulama yönetmeliklerindeki tan mlar n yan nda; saati, a) Atom saati: TÜB TAK Ulusal Metroloji Enstitüsü taraf ndan zaman en az hatayla ölçmek üzere kullan lan b) e-anahtar: ifreleme ve/veya ifre açma verisini, c) e-teklif: Elektronik ortamda EKAP üzerinden haz rlanarak istekli veya istekli ad na yetkili ki i veya ki ilerce e-imza ile imzalanm teklifi, ç) EK B: 4734 say Kanunun 53 ve Ek 1 inci maddesi uyar nca ihalelere ili kin ilanlar n yay mland Kurum taraf ndan ç kar lan Elektronik Kamu hale Bültenini, d) ESHS: Elektronik sertifika, zaman damgas ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sa layan ve 5070 say Kanunda tan mlanan elektronik sertifika hizmet sa lay, e) KN: EKAP üzerinden kayd yap lan her bir ihaleye verilen ihale kay t numaras, f) Kullan : Platform sorumlusu ile ihale sürecindeki belirli i ve i lemleri yürütmek üzere platform sorumlusu taraf ndan yetkilendirilmi ki iyi, g) Platform Sorumlusu: dareler ve ihalelere kat lacak olan gerçek veya tüzel ki iler ad na kullan olu turma, silme, yetki verme i lemlerini ve EKAP la ilgili di er i lemleri gerçekle tirebilecek kullan, ) Uygulama Yönetmeli i: 4/3/2009 tarihli ve say mükerrer Resmî Gazete de yay mlanan Mal Al haleleri Uygulama Yönetmeli ini, Hizmet Al haleleri Uygulama Yönetmeli ini, Yap m leri haleleri Uygulama Yönetmeli ini, Dan manl k Hizmet Al haleleri Uygulama Yönetmeli ini ve Çerçeve Anla ma haleleri Uygulama Yönetmeli ini, h) Zaman damgas : Bir elektronik verinin, üretildi i, de tirildi i, gönderildi i, al nd ve/veya kaydedildi i

2 zaman n tespit edilmesi amac yla, ESHS taraf ndan e-imzayla do rulanan kayd, ifade eder. NC BÖLÜM halelerde Uyulmas Zorunlu Hususlar ile Bildirim ve Tebligatlar halelerde uyulmas zorunlu hususlar MADDE 4 (1) hale sürecine ili kin a daki i lemler EKAP üzerinden gerçekle tirilir: a) htiyaç raporunun haz rlanmas. b) hale kayd n yap lmas ve KN al nmas. c) htiyaç raporunun ihaleyle ili kilendirilmesi. ç) Teknik artnamenin yüklenmesi. d) Ön yeterlik ve/veya ihale doküman n haz rlanmas. e) Doküman sat n alanlar n ve indirenlerin kayd. f) lan i lemlerinin yap lmas. g) Dokümanda aç klama ve de iklik i lemlerinin yap lmas. ) hale komisyonu olu turma i lemleri. h) Ba vuru ve tekliflerin kayd. ) Ba vuru ve teklif de erlendirme i lemlerinin kayd. i) Teyit i lemleri. j) Sonuç bildirim i lemleri. k) hale iptal i leminin kayd. (2) Sadece aç k ihale usulü ile yap lan mal al ihalelerinde teklifler elektronik ortamda al nabilir. Bu durumda elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez. (3) dareler ile tekliflerin elektronik ortamda al naca ihalelere kat lmak veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirmek isteyen gerçek ve tüzel ki iler EKAP a kay t olmak zorundad r. EKAP a kay t sonras nda kendilerine verilen kullan ad ve kendi olu turduklar ifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz ki ilere kulland lmamas ve kullan lar n tan mlanmas i lemlerinden idareler ve EKAP a kay tl gerçek ve tüzel ki iler sorumludur. (4) EKAP üzerinden gerçekle tirilecek i lemlerde, idareler ve ihalelere kat lan gerçek ve tüzel ki iler ile bunlar ad na i lem yapanlar taraf ndan kullan ad ve ifresi ve/veya e-imza kullan r. EKAP üzerinden doküman indirmek ve e-teklif sunmak için e-imza kullan lmas zorunludur. e-imza sahibinin, Kurum ile imzalanan protokolde; gerçek veya tüzel ki i ad na münferiden e-imza kullanarak i lem yapmak üzere yetkilendirildi i bildirilen ki i

3 olmas gerekir. (5) EKAP üzerinden yap lan eri imler ve Kurum taraf ndan belirlenen i lemler EKAP ta kay t alt na al r. EKAP üzerinden yap lan ihale i lemlerinde, bu kay tlar esas al r. e-imza kullan larak EKAP üzerinden olu turulan belgeler ve kay tlar, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil say r. (6) dareler, EKAP a kay tl gerçek ve tüzel ki iler ile Kurum aras ndaki EKAP üzerinden yürütülen ihale sürecine ili kin her türlü bilgi ve belge al veri inin güvenli i, gizlili i ve ki isel verilerin korunmas Kurum taraf ndan sa lan r. hale sürecinde idareler taraf ndan aday ve isteklilerle ilgili olarak EKAP üzerinden elde edilen bilgiler, sadece sa lanma amac ile s rl olarak kullan r ve hiçbir ekilde üçüncü ki ilere aktar lamaz. dareler ve EKAP a kay tl gerçek ve tüzel ki iler, kendi bilgisayarlar nda EKAP ta kullan lmak üzere olu turacaklar bilgilerin güvenli inden ve gizlili inden sorumludur. (7) Aday ve isteklilere ait, kat m ve yeterli e ili kin bilgiler, ilgili kurum ve kurulu lar n sistemlerinin veri payla na imkân vermesi durumunda, idareler taraf ndan EKAP üzerinden sorgulan r. Yap lan sorgulama sonucunda gerekli bilgiler EKAP a aktar r. Hangi bilgilerin sorgulanabilece i Kurum taraf ndan belirlenerek EKAP üzerinden duyurulur. Bu durumda, aday ve istekliler taraf ndan bu bilgilere ili kin belge sunulmaz. Kat m ve yeterlik de erlendirmesi için istenen belgelerden hangilerinin sunulmas n zorunlu olmad ilan ve dokümanda belirtilir. Bildirim ve tebligat esaslar MADDE 5 (1) Tekliflerin elektronik ortamda al nd ihalelerde gerçek ve tüzel ki ilere yap lacak bildirim ve tebligatlar EKAP üzerinden yap r ve buna ili kin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yap lan bildirimlerde bildirim tarihi tebli tarihi say r. Bu yolla yap lan bildirimler, bildirim tarihi ve içeri ini de kapsayacak ekilde EKAP üzerinde kay t alt na al r. (2) stekli olabilecekler ile istekliler taraf ndan idareyle yap lacak yaz malarda elektronik posta, faks kullan lamaz ve EKAP üzerinden yaz ma yap lamaz. Ancak, idarece doküman n posta veya kargo yoluyla sat lmas n öngörülmesi halinde, doküman n sat n al nmas na ili kin talepler idareye faksla bildirilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM dareler ve halelere Kat lacak Gerçek ve Tüzel Ki ilerin EKAP a Kayd darelerin EKAP a kayd MADDE 6 (1) darelerin EKAP a kay t i lemi sonucunda Kurum ile idare aras nda bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde idare ad na EKAP ta yer alan i ve i lemleri yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu idare taraf ndan belirlenir. Platform sorumlusu, Kurum taraf ndan kendisine iletilmi olan etkinle tirme ba lant kullanarak ifresini olu turur. Platform sorumlusu, kullan ad ve ifresi ile giri yaparak EKAP üzerinden idarenin di er kullan lar belirler, kaydeder ve yetkilendirir. (2) darenin ad, kurumsal kodu ve bütçe yap na ili kin bilgiler d nda protokolde yer alan bilgilerde de iklik olmas halinde, bu de iklikler EKAP üzerinden idare kayd güncellenmek suretiyle Kuruma bildirilir. EKAP üzerinden güncellenemeyen bilgilere ili kin de iklik talepleri idare taraf ndan Kuruma yaz ile iletilir. halelere kat lacak gerçek ve tüzel ki ilerin EKAP a kayd MADDE 7 (1) halelere kat lacak gerçek ve tüzel ki ilerin EKAP a kay t i lemi sonucunda Kurum ile gerçek ve tüzel ki iler aras nda bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde, EKAP ta yer alan i ve i lemleri gerçek veya tüzel ki i ad na yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu belirtilir. Platform sorumlusu, Kurum taraf ndan kendisine iletilmi olan etkinle tirme ba lant kullanarak ifresini olu turur. Platform sorumlusu, kullan ad ve ifresi ile giri yaparak EKAP üzerinden gerçek veya tüzel ki i ad na i lem yapabilecek di er kullan lar belirler, kaydeder ve yetkilendirir.

4 (2) EKAP a kay t için a da yer alan bilgi ve belgelerin protokol ekinde Kuruma sunulmas zorunludur: a) Gerçek ki i olmas halinde; 1) Kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sanatkâr odas ndan veya ilgili meslek odas ndan protokol kayd n yap ld y lda al nm, odaya kay tl oldu unu gösterir belgenin asl veya noter onayl sureti, 2) Noter onayl imza beyannamesi, 3) Protokol vekil taraf ndan imzalanm ise, vekil ad na düzenlenmi noter onayl vekâletname ile vekilin noter onayl imza beyannamesi, 4) Gerçek ki i ad na münferiden e-imza kullanarak i lem yapmak üzere yetkilendirilen ki ilere ait noter onayl vekâletname ile noter onayl imza beyannamesi. b) Tüzel ki i olmas halinde; 1) lgili mevzuat gere i kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan protokol kayd n yap ld y lda al nm, tüzel ki ili in odaya kay tl oldu unu gösterir belgenin asl veya noter onayl sureti, 2) Tüzel ki ili in noter onayl imza sirküleri, 3) Protokol vekil taraf ndan imzalanm ise, vekil ad na düzenlenmi noter onayl vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 4) Tüzel ki i ad na münferiden e-imza kullanarak i lem yapmak üzere yetkilendirilen ki ilere ait noter onayl vekâletname ile noter onayl imza beyannamesi. (3) Vergi kimlik numaras d nda protokolde yer alan bilgilerdeki de iklikler EKAP üzerinden güncelleme yap lmak suretiyle Kuruma bildirilir. Ancak, protokol ekinde yer alan belgelerde de iklik olmas halinde, yeni belgeler meydana gelen de ikli i takip eden on be gün içerisinde Kuruma sunulur. (4) EKAP a kay t yapt rmak isteyen tüzel ki iler ile temsilci arac yla ba vuran gerçek ki ilerin, EKAPüzerinden her türlü i lemi münferiden gerçekle tirmeye yönelik yetkiyi ihtiva eden temsil belgeleri ile Kuruma ba vuruda bulunmalar zorunludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM hale Haz rl k lemleri Yakla k maliyet MADDE 8 (1) EKAP üzerinden yap lan ihalelerde idarece haz rlanan yakla k maliyet EKAP a kaydedilir ve yakla k maliyetin aç klanmas a amas na kadar ifreli olarak tutulur. htiyaç raporu MADDE 9 (1) dare taraf ndan, ihale sürecindeki di er i lemler gerçekle tirilmeden önce ihale konusu mal veya hizmet al ya da yap m i inin niteli inin, türünün ve miktar n, ihalede k smi teklife izin verilmesi halinde mlar n, gerekli hallerde i kalemlerinin tan mland ihtiyaç raporu EKAP üzerinden haz rlan r. hale kayd ve KN al nmas MADDE 10 (1) hale ve/veya ön yeterlik doküman n haz rlanmas ndan önce EKAP üzerinden idare

5 taraf ndan ihale kayd yap r. hale kayd yap lan her bir ihaleye KN verilir ve bu a amadan sonra EKAP üzerinden yap lacak ihale ile ilgili bütün i lemlerde bu numara kullan r. (2) Ön ilan yap lan ihalelerde ihale kayd ön ilan haz rlanmadan önce yap r. Doküman haz rlanmas MADDE 11 (1) dare taraf ndan, ihale ve/veya ön yeterlik doküman EKAP üzerinden haz rlan r ve kay t alt na al r. (2) Yabanc isteklilere aç k olan ihalelerde, Türkçe yan nda ba ka dillerde de doküman haz rlanabilir. Bu durumda, sadece Türkçe doküman EKAP üzerinden haz rlan r. Yabanc dilde haz rlanan doküman ise idare taraf ndan EKAP a yüklenir. dari artname, ön yeterlik artnamesi, sözle me tasar ve çerçeve anla ma tasar MADDE 12 (1) dare taraf ndan idari artname ve/veya ön yeterlik artnamesi, sözle me tasar, al n türüve uygulanacak ihale usulüne göre ilgili uygulama yönetmeli i ekinde yer alan tip idari artname, tip ön yeterlik artnamesi ve tip sözle me tasar esas al narak EKAP üzerinden haz rlan r. Tekliflerin elektronik ortamda al naca aç k ihale usulü ile ihale edilen mal al ihalelerinde Ek-2 de yer alan Aç k hale Usulü ile hale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Al naca Mal Al mlar nda Uygulanacak Tip dari artname esas al r. (2) Mal ve hizmet al ihalelerinde, Kurumun uygun görü ü al nmak kayd yla, istekliler taraf ndan haz rlanmas mutat olan sözle meler kullan labilir. Uygun görü al nan mutat sözle me örne i Kurum taraf ndan kabul edilen elektronik formata uygun olarak EKAP a yüklenir ve ihale doküman içerisinde yer al r. (3) dare taraf ndan çerçeve anla ma ihalesi yap lmas durumunda, çerçeve anla ma tasar, ilgili uygulama yönetmeli i ekinde yer alan tip çerçeve anla ma esas al narak, EKAP üzerinden haz rlan r. (4) Çerçeve anla ma ihalesi yap lmas durumunda, ilgili uygulama yönetmeli i ekinde yer alan ihale türüne uygun tip münferit sözle me, EKAP üzerinden haz rlan r. (5) Çerçeve anla man n yap lmas ndan sonra, ilgili çerçeve anla ma kapsam nda al m yapacak olan idare taraf ndan münferit sözle me tasar, ilgili uygulama yönetmeli i ekinde yer alan ihale türüne uygun tip münferit sözle me esas al narak, EKAP üzerinden haz rlan r ve teklif vermeye davet edilen çerçeve anla maya taraf isteklilere teklif vermeye davet yaz ekinde gönderilir veya bu istekliler taraf ndan e-imza kullan larak EKAP üzerinden indirilir. Teknik artnameler MADDE 13 (1) Teknik artnameler, Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen esaslara göre idareler taraf ndan haz rlanarak Kurumun belirledi i elektronik formatta EKAP a yüklenir. Ancak, yüklenecek teknik artname Kurum taraf ndan izin verilen büyüklükten fazla olamaz. EKAP a yüklenmek istenen teknik artnamenin izin verilenden büyük olmas halinde, yükleme yap lmadan bu durum belirtilerek EKAP taki teknik artname bölümüonaylan r. Teknik artnamenin EKAP a yüklenememesi durumunda Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen be günlük ilan süresi indiriminden yararlan lamaz. Ayr ca, doküman e-imza kullan larak indirilemez. Teknik artnamenin, önceden EKAP üzerinden yüklenmi olmas na ra men, zeyilname yap lmas nedeniyle izin verilen büyüklü ü a mas durumunda, ön yeterlik son ba vuru ve/veya ihale tarihi be günden az olmamak üzere Kanunun 29 uncu maddesine göre ertelenir. Bu durumda, düzenlenen zeyilname, doküman sat n alanlara ve e-imza ile indirenlere posta yoluyla gönderilir veya imza kar elden tebli edilir. (2) Teknik artnamenin izin verilen büyüklü ü a mas veya Kurumun belirledi i elektronik formata uygun olmamas nedeniyle EKAP üzerinden yüklenememesi durumunda; ihale ilan n EK B de yay mlanabilmesi için, ilgili uygulama yönetmelikleri uyar nca CD ortam na aktar lan doküman n (teknik artname dahil) Kuruma gönderilmesi veya teknik artnamenin Kurum taraf ndan duyurulan internet adresi üzerine yüklenmesi gereklidir.

6 hale komisyonunun kurulmas ve çal ma esaslar MADDE 14 (1) hale yetkilisi, ihaleyi gerçekle tirmek üzere Kanunun 6 nc maddesi gere ince, ihale ilan veya ön yeterlik ilan ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu olu turur. (2) hale yetkilisi taraf ndan yedekleriyle birlikte görevlendirilen ihale komisyonu ba kan ve üyeleri, görevlendirildikleri ihaleyle s rl olarak birinci f krada belirtilen süre içerisinde idare taraf ndan EKAP ta tan mlan r. Her bir ihale komisyonu üyesine EKAP üzerinden görevli olduklar ihaleyle ilgili bilgilere ve ihale ve/veya ön yeterlik doküman na eri im yetkisi verilir. BE NC BÖLÜM lanlar ile Dokümana li kin Hususlar lanlar MADDE 15 (1) hale ve ön yeterlik ilan, iptal ilan, düzeltme ilan, sonuç ilan Kanunun 13, 16, 26 ve 47 nci maddeleri ile ilgili uygulama yönetmeli inde yer alan hükümlere göre EKAP üzerinden haz rlan r. Doküman n görülmesi, sat n al nmas ve EKAP üzerinden indirilmesi MADDE 16 (1) dare taraf ndan EKAP üzerinden haz rlanan ve yay mlanan ön yeterlik doküman ve/veya ihale doküman, EKAP ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. haleye kat lmak için bu doküman n idarece her sayfas onaylanm örne inin idareden sat n al nmas veya EKAP üzerinden EKAP a kay t için yap lan protokolde belirtilen münferiden e-imza kullanmaya yetkili ki iler taraf ndan e-imza kullan larak indirilmesi zorunludur. hale doküman n EKAP üzerinden indirilmesi durumunda ilgili uygulama yönetmeli i ekinde yer alan EKAP Üzerinden e- mza Kullan larak Ön Yeterlik/ hale Doküman ndirilmesine li kin Form EKAP üzerinden düzenlenir. (2) Tekliflerin elektronik ortamda al naca ihalelerde, EKAP a kay tl gerçek veya tüzel ki ilerin, ihale doküman e-imza kullanarak EKAP üzerinden indirmeleri zorunludur. Bu durumda Ek-1 de yer alan Tekliflerin Elektronik Ortamda Al nd halelerde EKAP Üzerinden e- mza Kullan larak Doküman ndirilmesine li kin Form EKAP üzerinden düzenlenir. (3) Teknik artnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, doküman e-imza kullan larak indirilemez. Bu durumda ihaleye kat lmak için doküman n idarece her sayfas onaylanm örne inin idareden sat n al nmas zorunludur. Tekliflerin elektronik ortamda al naca ve teknik artnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, doküman n idarece her sayfas onaylanm örne inin Ek-1 de yer alan Doküman Sat n Al nd na li kin Form ile idareden sat n al nmas zorunludur. (4) Doküman n, EKAP üzerinden e-imza kullan larak indirilmesi durumunda doküman sat n al nm say r ve doküman bedeli ödenmez. (5) darece sat yap lan doküman n EKAP ta haz rlanan dokümana uygun olmas zorunludur. Dokümanlar aras nda farkl k bulunmas halinde EKAP ta haz rlanan doküman esas al r. (6) Birinci ve üçüncü f kra uyar nca doküman, uygulama yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine göre, iadeli taahhütlü posta, acele posta veya kargo yoluyla sat n al nabilir. Dokümanda de iklik veya aç klama yap lmas MADDE 17 (1) hale veya ön yeterlik doküman nda, ilgili uygulama yönetmeli inde belirlenen esaslara uygun olarak de iklik yap lmas gerekirse, bu de ikliklere ili kin zeyilname ayn gün EKAP a kaydedilir ve dahaönceden doküman sat n alanlara bildirilir. Tekliflerin elektronik ortamda al nd ihalelerde ise zeyilname, e-

7 imza kullanarak doküman indirmi olan gerçek ve tüzel ki ilere EKAP üzerinden gönderilir. (2) Tekliflerin elektronik ortamda al nd ihalelerde zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini geri almak isteyen istekliler, EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-teklifi silmek suretiyle bu i lemi gerçekle tirirler. (3) hale veya ön yeterlik doküman nda aç klanmas na ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, Kanunun 29 uncu maddesine göre aç klama yap lmas halinde; yap lan aç klamalar ayn gün EKAP a kaydedilir. Yap lan aç klama, dahaönceden doküman sat n alanlara bildirilir. Tekliflerin elektronik ortamda al nd ihalelerde ise yap lan aç klama, e-imza kullanarak doküman indirmi olan gerçek ve tüzel ki ilere EKAP üzerinden gönderilir. Ba vurular n ve tekliflerin al nmas, aç lmas ve de erlendirilmesi MADDE 18 (1) Uygulama yönetmelikleri ile bu Yönetmelikteki hükümlere göre ba vurular n ve tekliflerin al nmas, aç lmas ve de erlendirilmesine ili kin olarak gerçekle tirilen i lemler EKAP a kaydedilir. ALTINCI BÖLÜM Tekliflerin Elektronik Ortamda Al nd halelerde e-tekliflerin Haz rlanmas, Sunulmas, Aç lmas ve De erlendirilmesi e-tekliflerin haz rlanmas ve sunulmas MADDE 19 (1) e-teklifler, istekliler taraf ndan EKAP üzerinden haz rlan r. lan ve ihale doküman nda, EKAP üzerinden sorgulanmas mümkün olmayan kat m ve yeterlik belgelerinin Kurum taraf ndan belirlenen usul ve esaslara uygun ekilde bilgisayarda tarat larak e-teklif kapsam nda sunulaca yönünde düzenleme yap r. (2) e-teklifler, istekliler taraf ndan EKAP üzerinden haz rland ktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir. Ortak giri imlerde e-teklifin ortak giri im ortaklar n tamam taraf ndan e- imza ile imzalanmas zorunludur. EKAP, e-imza ile imzalanm e-teklifi Kuruma göndermeden önce ifreleme i lemi yapar. ifreleme sonucunda EKAP taraf ndan olu turulan e-anahtar, istekli taraf ndan kaydedilir. e-teklifin ihale doküman nda belirtilen tekliflerin aç lma zaman na kadar EKAP üzerinde Kurum taraf ndan belirlenecek ifreleme ve saklama yöntemleri ile saklanarak aç lmamas sa lan r. Teklife ili kin e-anahtar ihale tarih ve saatinden sonra, tekliflerin aç laca tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilir. Bu tarih ve saate kadar e- anahtarlar gönderilmeyen teklifler de erlendirme d b rak r. (3) e-teklifin ve buna ili kin e-anahtar n EKAP a al nma zaman 5070 say Elektronik mza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgas ile kay t alt na al r. Bu zaman n tespitinde atom saati kullan r. (4) EKAP tan kaynaklanan teknik problemlerden veya ola anüstü durumlar nedeniyle EKAP a eri imin uzun süreli sa lanamamas ndan dolay ihale tarih ve saatine kadar e-tekliflerin EKAP a iletilemedi inin ve/veya tekliflerin aç lma tarih ve saatinde e-tekliflerin aç lamad n idare taraf ndan Kuruma bildirilmesi veya Kurum taraf ndan tespit edilmesi durumunda, Kurum ihale tarih ve saatini ve/veya tekliflerin aç lma tarih ve saatini en fazla be i günüerteleyebilir. Erteleme yap lmas durumunda ihalenin ertelendi i EKAP üzerinden idare ile isteklilere ve/veya istekli olabileceklere bildirilir ve EKAP üzerinden görülebilir. Bu erteleme süresinde de teknik problemlerin çözülememesi veya EKAP a eri imin sa lanamamas durumunda idare taraf ndan ihale iptal edilir. (5) Mal al ihalelerinde, isteklilerden numune istenilmesi durumunda, numunelerin ihale tarih ve saatinden sonra sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin teslim al nmas ve de erlendirilmesine ili kin düzenleme idari artnamede yap r. Numunelerin ihale tarih ve saatinden önce sunulmas yönünde düzenleme yap lamaz. Teslim al nan numune için idarece iki nüsha tutanak düzenlenerek tutana n bir nüshas istekliye verilir. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler MADDE 20 (1) Banka referans mektubu Kurumla EKAP Üzerinden Online Bilgi Al veri ine

8 Yönelik birli i Yap lmas na Dair Protokol imzalam olan bankalardan elektronik ortamda al nabilir. Elektronik ortamda banka referans mektubu düzenlenmesi halinde Ek-1 de yer alan Banka Referans Mektubu Bilgileri Formu banka taraf ndan düzenlenerek talebi halinde ilgiliye verilir. Elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna ili kin bilgiler, banka taraf ndan e-imza kullan larak EKAP a aktar r. Elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna banka taraf ndan ay rt edici bir numara verilir ve bu numara istekli taraf ndan EKAP üzerinden e-teklif kapsam nda gönderilir. (2) Birinci f krada belirtilen ekilde elektronik ortamda al nmayan banka referans mektuplar bilgisayarda tarat larak, istekli taraf ndan EKAP üzerinden e-teklif kapsam nda gönderilir. Geçici teminatlar MADDE 21 (1) Kanunun 34 üncü maddesindeki de erler teminat olarak kabul edilir. (2) Geçici teminat mektuplar Kurumla EKAP Üzerinden Online Bilgi Al veri ine Yönelik birli i Yap lmas na Dair Protokol imzalam olan bankalardan elektronik ortamda al r. Elektronik ortamda geçici teminat mektubu düzenlenmesi halinde Ek-1 de yer alan Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu banka taraf ndan düzenlenerek talebi halinde ilgiliye verilir. Elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna ili kin bilgiler, banka taraf ndan e-imza kullan larak EKAP a aktar r. Elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna banka taraf ndan ay rt edici bir numara verilir ve bu numara istekli taraf ndan EKAP üzerinden e-teklif kapsam nda gönderilir. (3) Geçici teminat mektubu d ndaki teminatlar n saymanl k ya da muhasebe müdürlüklerine yat ld na ili kin belgeler bilgisayarda tarat larak, istekli taraf ndan EKAP üzerinden e-teklif kapsam nda gönderilir. hale saatinden veya tekliflerin aç lma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi MADDE 22 (1) Tekliflerin elektronik ortamda al naca ihalelerin, ihale saatinden veya tekliflerin aç lma saatinden önce iptal edilmesi durumunda e-teklifler ve bunlara ili kin e-anahtarlar iptali izleyen iki i günü içerisinde idare taraf ndan EKAP üzerinden silinir. e-tekliflerin aç lmas MADDE 23 (1) e-teklifler, ihale doküman nda belirtilen ihale tarihini izleyen ilk i günü ihale saatiyle ayn saatte istekliler ve haz r bulunanlar önünde ihale komisyonu taraf ndan EKAP üzerinde aç r. e-anahtar n bozuk olmas veya virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP taraf ndan aç lamayan e-teklifler tespit edilerek aç lamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden Ek-1 de yer alan Aç lamayan e-tekliflere li kin hale Komisyonu Tutana düzenlenir. hale komisyonunca ihale doküman nda belirtilen saatte kaç teklif verilmi oldu u haz r bulunanlara duyurulur. steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geçici teminatlar n usulüne uygun olup olmad kontrol edilir. 21 inci maddenin ikinci f kras uyar nca al nan geçici teminat mektuplar n de erlendirilmesi, geçici teminat tutar n teklif bedelinin yüzde üçünü kar lay p kar lamad n ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin EKAP taraf ndan kontrol edilmesi suretiyle yap r. EKAP üzerinden Ek-1 de yer alan eteklif Açma ve Belge Kontrol Tutana düzenlenir. stekliler ile teklif fiyatlar ve yakla k maliyet aç klan r ve EKAP üzerinden Ek-1 de yer alan steklilerce Teklif Edilen Fiyatlara li kin Tutanak haz rlan r. Haz rlanan bu tutanaklar durum izleme ekran nda ihaleye kat lan istekliler taraf ndan görülebilir ve EKAP üzerinde kayda al r. Bu tutanaklar n ç kt ihale komisyonu üyeleri taraf ndan imzalan r. Bu a amada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi olu turan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen de erlendirilmek üzere ilk oturum kapat r. e-tekliflerin de erlendirilmesi MADDE 24 (1) e-tekliflerin aç lmas ve ilk oturumun kapat lmas ndan sonra, ihale komisyonu belirleyece i bir tarih ve saatte toplan r ve EKAP üzerinde tekliflerin de erlendirmesine ba lan r. Teklif de erlendirme i lemleri birden fazla oturumda yap labilir. Ancak bu durumda her oturum kapat lmadan önce bilgiler EKAP a kaydedilir. (2) Teklif de erlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 23 üncü madde uyar nca e-teklifinin aç lamad veya

9 belgelerinin eksik oldu u ya da geçici teminat n uygun olmad tespit edilenlerin teklifleri de erlendirme b rak r ve buna ili kin kay t yap r. (3) hale doküman nda belirtilen kat m belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili de erlendirme, e-teklif kapsam nda yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kurulu lar n sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin de erlendirilmesi suretiyle yap r. (4) Yeterlik kriterlerinin istekliler taraf ndan kar lan p kar lanmad na ili kin de erlendirme ihale doküman nda yer alan hükümler çerçevesinde yap r. Yeterlik kriterlerini kar lamayan isteklilerin teklifleri de erlendirme d b rak r ve bu husus gerekçesi de aç kça belirtilmek suretiyle EKAP a kaydedilir. (5) EKAP üzerinden sorgulanmas n mümkün olmamas nedeniyle bilgisayarda tarat larak sunulmas gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsam nda sunulmam olmas halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlat lamaz ve bu isteklilerin teklifleri de erlendirme d b rak r. Ancak, bilgisayarda tarat larak e- teklif kapsam nda sunulan belgelerde, teklifin esas de tirecek nitelikte olmamas kayd yla, bilgi eksikli i bulunmas halinde idare taraf ndan bilgilerin tamamlanmas istenir. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanmas için iki i gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bu süre içerisinde istekli taraf ndan eksik bilgilere ili kin belgeler idareye sunulur. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanlar n teklifleri dördüncü f krada belirtildi i ekilde de erlendirme d b rak r. (6) Teklif de erlendirme i lemleri sonras nda, EKAP üzerinden Ek-1 de yer alan Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Say lmama Gerekçelerine li kin Tutanak haz rlan r ve bir ç kt al narak ihale komisyonu üyeleri taraf ndan imzalan r. YED NC BÖLÜM halenin Sonuçland lmas halenin karara ba lanmas, onaylanmas veya iptal edilmesi MADDE 25 (1) Yap lan de erlendirme sonucu ihale ekonomik aç dan en avantajl teklifi veren isteklininüzerinde b rak r ve EKAP üzerinden Ek-1 de yer alan hale komisyonu karar tutana düzenlenir. hale komisyonu karar n bir ç kt al narak ihale komisyonu üyeleri taraf ndan imzalan r ve ihale yetkilisinin onay na sunulur. (2) hale karar ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik aç dan en avantajl ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere kat lmaktan yasakl olup olmad EKAP üzerinden teyit edilir ve buna ili kin belge ihale komisyon karar na eklenir. Her iki isteklinin de yasakl oldu unun anla lmas durumunda ihale yetkilisince ihale karar onaylanmaz ve ihale iptal edilir. (3) hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç be i günü içinde ihale karar onaylar veya gerekçesini aç kça belirtmek suretiyle iptal eder. hale; karar n onaylanmas halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz say r. Onay ve iptal i lemleri, ayr ca EKAP üzerinde kay t alt na al r. Kesinle en ihale karar n bildirilmesi ve sözle menin imzalanmas MADDE 26 (1) hale sonucu, ihale karar n ihale yetkilisi taraf ndan onayland günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde b rak lan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. hale sonucunun bildiriminde, tekliflerin de erlendirmeye al nmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. hale karar n ihale yetkilisi taraf ndan iptal edilmesi durumunda da ayn ekilde bildirim yap r. (2) lgili uygulama yönetmeliklerinde öngörülen sürelerin bitiminden sonra ihale üzerinde kalan istekli sözle meye davet edilir. hale üzerinde kalan istekli taraf ndan ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncüf kras nda belirtilen ihale d b rak lma durumlar nda olmad gösteren belgelerden elektronik ortamda EKAPüzerinden sorgulanamayanlar ile tekliflerin elektronik ortamda al nd ihalelerde bunlara ek olarak; 19 uncu maddenin birinci f kras, 20 nci maddenin ikinci f kras ve 21 inci maddenin üçüncü f kras uyar nca bilgisayarda

10 tarat larak sunulan belgeler sözle me imzalanmadan önce idareye sunulur. (3) hale üzerinde kalan isteklinin sözle meye davet edildi i halde ikinci f krada belirtilen belgeleri sunmamas veya Kanunun 10 uncu maddesi kapsam nda taahhüt alt na al nan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma ayk hususlar içermesi halinde ihale d b rak larak geçici teminatlar gelir kaydedilir. kinci f krada belirtilen belgeleri sunmayan istekli hakk nda ayr ca Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulan r. (4) Sözle menin imzalanaca tarihte ihale üzerinde kalan isteklinin yasakl k teyidi yap r. (5) hale üzerinde kalan istekli ile sözle me imzalanamamas halinde idare, teklif fiyat n ihale yetkilisince uygun görülmesi kayd yla ekonomik aç dan en avantajl ikinci teklif sahibi istekli ile ikinci, üçüncü ve dördüncüf kradaki esas ve usullere göre sözle me imzalayabilir. (6) hale sonucu, sözle menin imzalanmas ndan sonra EKAP ta kay t alt na al r ve EK B de yay mlan r. SEK NC BÖLÜM Çerçeve Anla ma halelerine li kin Özel Hükümler Çerçeve anla ma i lemleri MADDE 27 (1) Çerçeve anla ma ihalelerinde; tekliflerin aç lmas ve de erlendirilmesi, geçici teminata ili kin hükümler d nda 23 üncü ve 24 üncü maddelere göre yap ld ktan sonra ekonomik aç dan en avantajl tekliften ba lanarak listeye al nacak istekliler üçten az olmamak üzere belirlenerek EKAP a kaydedilir. (2) Liste olu turulduktan sonra 25 inci maddeye uygun olarak ihale karara ba lan r, onaylan r veya gerekçesi aç kça belirtilmek suretiyle iptal edilir. (3) Kesinle en ihale karar isteklilere bildirilir ve listeye al nan istekliler anla maya davet edilir. (4) Çerçeve anla ma imzalanmas ndan önce ve çerçeve anla man n imzalanmas nda idare ve çerçeve anla maya taraf olan isteklilerce yap lacak i lemler ilgili uygulama yönetmeli i hükümlerine göre gerçekle tirilir. (5) hale sonuç ilan, anla ma imzalanmas ndan sonra EK B de yay mlan r. (6) Çerçeve anla maya taraf olan isteklilere ili kin bilgiler EKAP üzerinde kay t alt na al r. Münferit sözle me i lemleri MADDE 28 (1) Çerçeve anla ma kapsam nda al m yap lmas durumunda öncelikle anla maya taraf olan idare taraf ndan EKAP üzerinde münferit sözle me tasar haz rlan r. (2) EKAP üzerinde çerçeve anla maya taraf olan isteklilerin yasakl k durumlar sorgulan r. Yasakl olmad anla lan istekliler sürelere ili kin ilgili uygulama yönetmeli inde yer alan hükümlere uygun olarak teklif vermeye davet edilir. Davet yaz ekinde münferit sözle me tasar na yer verilir. (3) Münferit sözle meye ili kin al nan tekliflerin aç lmas, de erlendirilmesi ve ekonomik aç dan en avantajl teklifin belirlenmesinde, ilgili uygulama yönetmeli inin münferit sözle meye ili kin hükümleri uygulan r. (4) Ekonomik aç dan en avantajl teklif belirlendikten sonra 25 inci maddeye uygun olarak ihale karara ba lan r, onaylan r veya gerekçesi aç kça belirtilmek suretiyle iptal edilir. Kesinle en ihale karar isteklilere bildirilir. (5) Münferit sözle me sonuç ilan sözle me imzalanmas ndan sonra EKAP üzerinde kay t alt na al r ve

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, kamu kurum ve kurulufllar ile flah slar elinde bulunan arfliv malzemesi ve ileride

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı