Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: TOPLUMSAL CNSYET FARKLILAMASI ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA: ERKEKLERN KÜPE TAKMASI ÖRNE A SOCIOLOGICAL RESEARCH ON THE SOCIAL GENDER DIFFERENTIATION: THE SAMPLE OF MEN'S WEARNG EARRINGS Harun TUNÇ Öz Sosyolojik olarak bilinmektedir ki toplum içinde ina edilen toplumsal cinsiyet, kadın ve erkein toplum içindeki statüsü ve bunlara uygun rollerini belirler. Toplumsal cinsiyet rollerinin algılanıı ekonomik, eitim ve ehirleme düzeyine göre deiebilmektedir. Bilindii üzere modernlemenin daha hızlı olduu yerlerde geleneksel deerlerin deimesiyle birlikte toplumsal cinsiyet yargılarının dıına çıkmak çok daha kolay olmaktadır. Nitekim son zamanlarda ülkemiz açısından da bakıldıında toplumsal cinsiyet yargılarının kırılıp karmaık bir hal aldıı ve buna balı olarak üniseks/ortak yaam tarzlarının giderek arttıı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Rolleri, Cinsiyet Kimliklerinde Farklılama, Küpe. Abstract It is known sociologically that gender which is constructed in the society, determines the statutes of men and women and their suitable roles. The detection of gender roles may change according to economical, educational and urbanization level. As known it is easier to escape from gender rulings in some places where modernization is faster. In fact, in recent years when we take our country into consideration too, it can be said that gender rulings have been demolished and it has turned in a complex situation and unisex/collective life styles have increased. Keywords: Gender, Gender Roles, Differences in Social Identity, Earring. Giri Son dönemlerde teknolojinin de gelimesiyle birlikte deiim ve dönüüm çok hızlı gelimektedir. Bunun sonucunda eskiden beri süre gelen geleneksel yaam tarzları da hızla deiime uramaktadır. Yaanan bu deimelerden cinsiyet rolleri ve kimliklerinin de nasibini aldıı gözden kaçmamaktadır. Bu aratırmada toplumsal cinsiyet rollerinde görülen farklılamalarla ilgili belirlemeler yapılmaya çalıılacaktır. Sosyolojik olarak bilinmektedir ki, toplum içerisinde ina edilen toplumsal cinsiyet, kadın ve erkein toplum içindeki statüsü ve bunlara uygun rollerini de belirler. Bir toplum içinde kadın ve erkein, özel veya kamusal alanda konumunun ne olacaı, toplumsal hayatta KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Mezunu. Bu aratırma boyunca desteklerini esirgemeyen ve çok önemli katkılar yapan danıman hocam Prof. Dr. M. Ali KRMAN a müteekkirim.

2 nasıl temsil edileceini ve toplumsal hayata ne oranda katılacaı vb. hususları toplumsal cinsiyet rejimi tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla bir toplumda kadın ve erkeklerin toplumsal hayata katılım biçimi, oranı, görünürlüü ve temsil biçimi önemli oranda o toplumda geçerli olan toplumsal cinsiyet algısından etkilenir. Ancak bu ifade, cinsiyetlere atfedilen kalıp cinsiyet yargılarının her toplumda ve her dönemde aynı olacaı ve/veya bu yargıların dıına çıkılamayacaı anlamına gelmemektedir. Nitekim son zamanlarda ülkemiz açısından bakıldıından toplumsal cinsiyet yargılarının kırılıp karmaık bir hale geldii gözden kaçmamaktadır. Bir dier ifadeyle, modernizmle birlikte sapkın davranıların artması ve toplumsal cinsiyet yargılarının karmaık bir hal almasıyla üniseks/ortak yaam tarzlarının giderek arttıı söylenebilir. Söz gelimi son dönemlerde erkeklerin küpe vb. takılar kullanması, geleneksel olarak kızlara atfedilen pembe, mor gibi renklerde giysiler giymeleri, saç uzatmaları, tırnak uzatmaları gibi bir eilim göze çarpmaktadır. Bir dier ifadeyle, toplumsal hayat içerisinde bütün cinsiyet rollerini ve kimlikleri düzletirme noktasında oldukça güçlü bir eilim sergileyen postmodern dönemde erkeklerin efemine/kadınsı, kızların maskülen/erkeksi davranılar içinde oldukları gözden kaçmamaktadır. Bunun bir örnei olarak erkeklerin küpe takması verilebilir. Toplumsal cinsiyet farklılamasının erkeklerin küpeye karı tutum ve davranıları üzerinden belirlenmeye çalııldıı bu çalımada ilk olarak cinsiyet, toplumsal cinsiyet, tutum ve davranı kavramlarının tanımları yapılmı akabinde üniseks yaam tarzı hakkında bilgi verilmi ve teorik boyutta son olarak küpenin tarihçesinden bahsedilmitir. Ampirik verilerin deerlendirildii bölümde ise, küpe takan erkeklerle yapılan mülakatların, küpe takmayıp küpe takan erkeklere yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla yapılan mülakatlar ve son olarak da kendisi küpe taksın veya takmasın kadınların küpeli erkeklere yönelik tutumlarını ölçen mülakatların analizleri yapılmıtır. Metodoloji Toplumsal cinsiyet farklılamasının erkeklerin küpeye karı tutum ve davranıları üzerinden belirlenmeye çalııldıı bu aratırmada kullanılan veriler daha ziyade mülakatlar yoluyla elde edilmitir. Elde edilen veriler tablolar halinde sunulmu ve istatistiksel olarak deerlendirmeleri ve analizleri yapılmıtır. Dolayısıyla çalıma, daha ziyade nitel aratırma metodolojisinin ilkelerine uygun olarak gerçekletirilmi olmakla birlikte nicel metodolojiye de bavurulmutur. Zira verilerin önemli bir kısmı özellikle kendileriyle görüme (mülakat) yapılan kiilerden elde edilmi olmakla birlikte önemli bir kısmı da görüülen kiilerin dıında yüz erkek ve yüz kadın olmak üzere toplam iki yüz denein erkeklerin küpe takmasına karı tutumlarını tespit amacıyla hazırlanan mini bir anket formuyla tespit edilmitir. Bu çalıma, özgürlükçü ve modern toplumlarda önceden sapkın olarak kabul edilen davranıların zamanla daha çok görünür olacaı ve daha fazla hogörüyle karılanacaı, geleneksellikten modernlemeye doru hızla evirilen Türk toplumu için de geçerli olduu kabulünden (assumption) hareketle gerçekletirilmitir. Eitim düzeyinin ve ehirleme düzeyinin yüksek olduu aile veya toplumlarda toplumsal deiimin ve sosyalleme sürecine balı olarak Türk toplumunda da, özellikle gençler arasında cinsiyet farklılamasına rastlanacaı, bu balamda önceden sapkın bir davranı olarak görülen erkeklerin küpe takmasının daha yaygın bir kabul görmeye baladıı, bu kabulle birlikte söz konusu davranıın giderek daha çok kamusal görünürlük kazandıı varsayılmaktadır. Aratırmada tesadüfî örneklem türüne bavurulmu ve küpe takan 25 erkek, takmayan 100 erkek, taksın veya takmasın 100 kadınla yarı yapılandırılmı mülakatlar yapılmıtır. Mülakatlar ya aralıında olan kiilerle yapılmıtır. Örneklem grubunu orta öretimden mezun veya devam etmekte, dört yıllık fakülte eitimi almı veya devam etmekte olan kiiler oluturmutur. Mülakatlar yüz yüze olmakla birlikte çok azı da telefonla yapılmıtır. Çalımada örneklemin zayıf kaldıı ileri sürülebilirse de, küpe takan erkeklerin toplum genelinde oranı göz önüne alındıında söz konusu iddianın yetersizlii çok çabuk anlaılacaktır. Bu

3 aratırmanın, erkeklerin küpe takmasına yönelik yapılan ilk spesifik çalıma olması nedeniyle daha sonra suç ve sapkın davranılarla ilgili olarak yapılacak sosyolojik çalımalara da ıık tutacaı düünülmektedir. Aratırmada toplumsal cinsiyet farklılamasının erkeklerin küpeye karı tutum ve davranıları üzerinden belirlenmeye çalııldıı belirtilmiti. Bilindii gibi davranı, bir kimsenin içinde bulunduu toplumsal, ekonomik ve kültürel koullar dolayısıyla gelitirdii ve onu aynı durumdaki kimselere yaklatıran davranımların tümüne verilen ad olup dıtan gözlemlenebilme özelliine sahiptir (Eren ve ark, 1988). Buna karın tutum ise, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düünce, duygu ve davranılarını düzenli bir biçimde oluturan bir eilimdir. Tutumlar, holanma ve holanmamalardır. Durumlar ise nesneler, kiiler, gruplar ve soyut fikirlerle sosyal politikacılar da dâhil olmak üzere çevrenin tanımlanabilir herhangi bir dier özelliine karı duyulan yakınlık ve iticiliktir (Atkinson, 1995: 721). Tutumlar doutan sahip olunamayan öeler olup, zaman içinde deime ve gelime gösterirler. (Kaıtçıbaı, 1979: 84). Bu yüzden bu aratırmada sosyolojik analize tabi tutulan verilerin 2011 yılı Ekim ve Kasım aylarında elde edildii hatırda tutulmalıdır. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları Bu aratırmada sıklıkla ifade edilen cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının öncelikle açıklanması yararlı olacaktır. Cinsiyet (sex) kavramı, insanların doutan getirmi oldukları fiziksel ve biyolojik bir özellik olarak tanımlanır ve insanları erkek ve kadın eklinde iki cinse ayırır. Bu durum bir ayrım olmanın ötesinde canlıların üremesini mümkün kılan bir farklılama olarak deerlendirilir (bkz. Kirman, 2011: 68). Cinsiyet ikili bir sınıflandırmaya karılık gelmektedir, kadın ve erkek. Bebekler doduunda sahip oldukları cinsel organa bakılarak ya kadın ya da erkek cinsiyet grubuna kimliklendirilmektedirler. Ancak buna karı duranlar be ayrı cinsiyetten söz edilebileceini vurgulamaktadırlar. Kadın ve erkein yanı sıra biyolojik olarak hem kadın hem erkek olanlar, baskın olarak kadın olan ama erkek özellikleri de taıyanlar, baskın olarak erkek olan ama kadın özellikleri de taıyanlar (Dökmen, 2006: 6). Öte yandan biyolojik cinsiyet kavramının yanı sıra bir de toplumsal cinsiyet kavramı vardır ve bu kavram, son yıllarda sosyal bilimsel çalımalarda çok önemli bir yer tutmaya balamıtır (bkz. Acker, 1992: 565). Toplumsal cinsiyet, (gender) kadının ve erkein sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını ifade eder. Toplumsal cinsiyet biyolojik farklılıklardan dolayı deil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüü, nasıl algıladıı, nasıl düündüü ve nasıl davranmamızı bekledii ile ilgili tanımlanır. Toplumsal cinsiyet, kadının ve erkein toplumsal ve kültürel olarak belirlenen toplumsal rol ve sorumluluklarını ifade etmektedir (Dökmen, 2006: 5). Dier bir ifade ile toplumsal cinsiyet, kadınlar ve erkeklere ilikin uygun rollerin tamamen toplumsal olarak üretildiini ifade eden kültürel inalar a iaret etmenin bir yoludur (Scott, 2007: 11). ki kavram arasındaki ayrım u ekilde belirtilebilir: Cinsiyet kavramı, kadın ve erkek olmanın biyolojik ve fizyolojik yönünü; toplumsal cinsiyet terimi ise kadın ve erkein biyolojik yapısından ziyade toplumun onlardan beklentilerini ifade etmektedir (Toker, 2010: 9). Toplumsal cinsiyet (gender) kavramını sosyolojiye sokan Ann Oakley e göre cinsiyet (sex) biyolojik erkek-kadın ayırımını anlatırken, toplumsal cinsiyet erkeklik ve kadınlık arasındaki buna paralel ve toplumsal bakımdan sınıfsal bölünmeye ve farklılıa gönderme yapmaktadır. lk defa 1972 yılında kullanılan kavram, kadın ve erkek arasındaki farklılıın biyolojik unsurlar yanında toplumsal ve kültürel olarak oluturulduunun, ina edildiini ifade eder (bkz. Kirman, 2011: 328-9)

4 Cinsiyet doaldır ve biyolojiktir. Cinsiyet deimez, her yerde aynıdır. Oysa toplumsal cinsiyet beerîdir, yani insan icadıdır. Bir dier ifadeyle cinsiyet ve cinsellik için fizyolojik ve biyolojik bir temel olmakla birlikte bunları isimlendirme, tanımlama, tevik etme, bastırma ve biçimleme süreci bütünüyle kültüreldir. (Brym, 1998: 75 den akt. Atay, 2012: 17). Sosyolojik Açıdan Cinsiyet Rolleri ve Kimlikleri Toplumlar insanlardan meydana gelir. nsanlar da kadın ve erkek olmak üzere iki cinsten oluur. Doan her birey cinsiyetinin dıında toplumsal bir cinsiyete sahip olur. Kültürle birlikte toplumsal cinsiyet rollerini örenir. Bir dier ifadeyle her toplumda kadın ve erkee farklı roller yüklenmektedir (Demirbilek, 2007: 16). Buna göre cinsel kimlikler, cinsiyet rolleri toplumsal ve kültürel olarak yüklenir. Sözgelimi Türk toplumunda bir erkek çocuk aladıında Sus, erkekler alamaz, ayıp denirken, kız çocuu aladıı zaman Ala ala açılırsın denilir. (Kirman, 2011: 328-9). Brannon (1976), erkelii dört temel öbekte toplar. Buna göre bir erkekte bulunması gereken özellikler unlardır: a) Tüm kadınsı davranı ve özelliklerden kaçınma b) Baarı, statü kazanımı ve ekmeini kazanma yetkinlii c) Güç, güven ve baımsızlık d) Saldırganlık, iddet ve cesaret (akt. Atay, 2012: 16). Sosyolojik teori açısından, özellikle de fonksiyonalist açıdan ele alındıında cinsiyet rollerinin toplumsal düzeni salamak amacıyla gerçekletirilmi bir i bölümü neticesi ortaya çıktıı söylenebilir. Bir dier ifadeyle, toplumsal cinsiyet ilikilerini herhangi bir toplumda toplumsal cinsiyet farklılamasını, toplumsal cinsiyet eitsizliklerini ve toplumsal cinsiyet hiyerarisini ortaya çıkaran tüm kurucu yapılar ve uygulamalar dizisi olarak tanımlamak mümkündür. (Misra ve King, 2010: 572). Bununla birlikte çatımacı perspektif içerisinde gelimi olan feminist bakı açısıyla meseleye yaklaıldıında ise durum oldukça farklı bir boyut kazanır. öyle ki, sosyolojide cinsiyet ile ilgili çalımaların balangıçta kadın ve cinsiyet rolleri ya da her ikisini içeren incelemelerden meydana geldii ve bu aamada cinsiyetin, sosyoloji disiplinini ilgilendii balıca konular açısından ikincil bir öneme sahip olduu bilinmektedir. Günümüzde ise cinsiyet, kültürel yorumların ve sosyal yapının temel bir öesi olarak teorik bir çerçeveye oturtulmutur. Bir dier ifadeyle bu kavram, son yıllarda özellikle feminist hareketlerin bir sonucu olarak sosyal bilimsel çalımalarda çok önemli bir yer tutmaya balamıtır (Acker, 1992: 565). Toplumsal cinsiyet ilikileri ekonomik, sosyal ve politik pratiin cinsiyet çevresinde yapılandırılmasıdır (Alkan, 2005: 23). Toplumsal cinsiyet ilikilerinin temeline bakıldıında, erkeklerin ve kadınların pratikleri arasında saptanan farklılıkların toplumsal olarak kurulduunu ve biyolojik bir nedensellie dayanmadıını görmek mümkündür. Toplumsal cinsiyet ilikileri öncelikle cinsiyetler arasındaki hiyerarik bir ilikiye dayanmaktadır; aslında burada söz konusu olan bir iktidar, egemenlik ilikisidir. Bütün toplumlarda mevcuttur ve bütün toplumsal alanı yapılandırmaktadır (Hirata vd., 2009: ). Toplumsallama sürecinde baat rol oynayan aile, okul, medya gibi kurumların hepsi farklı oranlarda ve biçimlerde toplumsal cinsiyet ilikilerinin düzenlenmesinde etkin bir rol oynamaktadır (Atauz vd., 1999: 2). Bununla birlikte toplumsal cinsiyet rolleri güçlü toplumsal yapılar halinde var olurlar ve politikaları çeitli ekillerde biçimlendirirler. Bir dier ifadeyle devlet politikalarının toplumsal cinsiyete özel sonuçları vardır. (Misra ve King, 2010: 572-3). Toplumsal cinsiyet ilikilerinin kendini gösterdii en temel durumlardan biri olan toplumsal cinsiyete dayalı ibölümü ya da cinsiyete dayalı ibölümü kavramı ise balangıçta etnologlar tarafından, inceledikleri toplumlarda ilerin erkeklerle kadınlar arasında tamamlayıcı biçimde paylaılmasını dile getirmek için kullanılmıtır; örnein Claude Levi Strauss bu görev paylaımını, toplumun aileler biçiminde yapılanmasını açıklayan bir

5 mekanizma olarak kabul etmitir. Bu kavram ilk kez kadın antropologlar tarafından birbirini tamamlayan ilerin paylaımını deil; tersine erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidarını ifade eden yeni bir içerikle kullanılmıtır (Hirata vd. 2009:94). Günümüzde ise cinsiyete dayalı ibölümü, toplumsal cinsiyet eitsizliklerinin nasıl korunduunu ve yeniden kurulduunu kavramak için kilit kavram olarak kabul edilmektedir (Bhasin, 2003: 28). Cinsiyete dayalı ibölümü, kadınların ve erkeklerin ne yapması gerektii ya da neleri yapabilecei hakkında toplumda yaratılmı olan fikirlere dayanarak kadınlara ve erkeklere farklı roller, sorumluluklar ve görevler yüklenmesini ifade etmektedir. Toplum, kız ve erkek çocuklara, kadınlara ve erkeklere onların kiisel tercihleri ya da yeteneklerine göre deil; toplumsal cinsiyet rollerine göre farklı görev ve sorumluluklar atfedebilmektedir (Bhasin, 2003: 27). Cinsiyete dayalı ibölümü, ibölümünün toplumsal cinsiyet ilikilerinden kaynaklanan bir biçimidir. Bu biçim tarihsel ve toplumsal olarak deimektedir. Ayırıcı özellikleri, erkeklerin siyasal, dinsel, askeri ilevler gibi ilave bir yüksek toplumsal deeri olan ilevlere el koyması; kadınların ise yeniden üretim ilerini üstlenmeleri ve üstlendikleri üretim faaliyetlerinin evde yaptıkları ilerin bir uzantısı olmasıdır (Hirata vd., 2009: 95). Ayrıca söz konusu iler ekonomik deer taımamaktadır. Örnein, insan yaamının sürdürülmesi için gerekli olsa da tarım sektöründe kadınların çalıması ekonomik hesaplara yansıtılmamakta; bu nedenle görünmemekte ve ücreti ödenmemektedir (Bhasin, 2003: 27). Dolayısıyla ekonomik açıdan bakıldıında bu ibölümünün bir cinsin yararına veya dier cinsin sömürüsüne açık olarak yapıldıını söylemek mümkündür (Abadan Unat, 1992: 17). Cinsiyete dayalı ibölümünün iki düzenleyici ilkesi vardır: Ayrılma ve Hiyerari lkeleri. Ayrılma lkesi ne göre bir erkek ileri, bir de kadın ileri vardır. Hiyerari lkesi ne göre ise erkek ileri kadın ilerinden daha deerli dir. Bu ilkeler, bilinen bütün toplumlarda geçerlidir; ancak söz konusu ilkeler aynı kalmak artıyla cinsiyete dayalı ibölümünün biçimleri zaman, mekân ve kültüre göre deiiklik göstermektedir. Tarih ve antropoloji alanında yapılan katkılar bu deiiklii desteklemektedir. Örnein, bir toplumda ya da bir sanayi dalında kadın ii olarak görülen bir i; baka toplumlarda ya da sanayi dalında erkek ii olarak görülebilmektedir (Hirata vd., 2009: 95). Hartman a (1992) göre cinsiyete dayalı ibölümü basitçe belirli i tiplerinin farklı toplumsal cinsiyet kategorilerine bölütürülmesinden ibaret deildir; bu ibölümü erkekleri üst, kadınları tabi konuma yerletiren bir bölünmedir (Alkan, 2005: 41). Cinsiyete dayalı ibölümü hiyerarilere ve eitsizliklere yol açmaktadır; çünkü erkeklerin ve kadınların emekleri eit ücretlendirilmemekte ve ödüllendirilmemektedir (Bhasin, 2003: 28). Sonuç olarak cinsiyete dayalı ibölümü, basitçe kadınlar ve erkeklerin farklı ilevlerinin bir bütünü deildir; tersine toplumsal cinsiyet ilikilerinin nasıl belirlendiinin gözlenebilecei, bu iliki içindeki iktidar ve otorite alanlarının kurgulanma ve ileyi biçimlerinin ortaya çıktıı toplumsal bir pratie iaret etmektedir (Atauz vd., 1999: 4). Dolayısıyla cinsiyete dayalı ibölümü ile mücadele etmek, o toplumda kadın ve erkek olmanın gerekleriyle mücadele etmek demektir (Bhasin, 2003: 29). Toplumsal cinsiyet kavramının tanımında biyolojik farklılıklar deil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüü ile ilgili deerler, beklentiler, yargılar ve roller bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet, yaanılan zamana, mekâna ve kültüre göre deiiklikler gösteren, farklı cinsiyetlerdeki insanlardan beklenilen norm ve deer yargılarıyla balantılı olarak sosyal rol ve davranıların yanında fiziksel görünüle bütünleen bir kavramdır. Bunlara, içinde bulunduumuz kültürde aileyle birlikte balayan uzun bir sürecin sonunda modeller gözleyerek ve örenerek sahip oluruz. Yani kadın ya da erkek olmamız doutan ve doaldır. Kadınlık ve erkeklii nasıl yaacaımız ise kültür tarafından belirlenir anlayıı hâkimiyet kazanmıtır. Yalnızca kadın ya da erkek bedenine sahip olmakla, özelliklerimizin rollerimizin ya da kaderimizin ister istemez belirlenmesi söz konusu deildir. Fakat gerçekte neyin doal ve neyin

6 sosyal olarak yapılandırılmı olduunu saptamak oldukça güçtür; Çünkü çocuk doar domaz, toplum ve aileler toplumsal cinsiyetine göre çocuu yetitirmeye balarlar. ki kavram arasındaki temel farklılıkları görelim: Cinsiyet: Cinsiyet doaldır. Cinsiyet biyolojiktir. Cinsiyet deimez, her yerde aynıdır. Cinsiyet deitirilemez. (bkz. Bhasin, 2003: 2-3). Toplumsal Cinsiyet: Toplumsal cinsiyet sosyo kültüreldir, insan icadıdır. Toplumsal cinsiyet sosyokültüreldir, eril ve diil niteliklere, davranı modellerine, rollere, sorumluluklara vs. iaret eder. Toplumsal cinsiyet deikendir, zamana, kültüre, hatta aileye göre deiir. Toplumsal cinsiyet deitirilebilir. Cinsiyet Rolleri ve Kimliklerinde Farklılama: Üniseks Yaamlar nsanlık uzun bir dönemden beri modernleme adı verilen bir süreci tecrübe etmektedir. Modernleme sürecinde bireysel özgürlükler alanında önemli mesafeler alınmı olmakla birlikte deerler alanında belirgin bir aınma görülür olmutur. Büyük bir deiim ve dönüüm süreci olduu kadar aynı zamanda deitirici ve dönütürücü bir karaktere de sahip olan modernlemenin, sosyo-kültürel alanda aidiyet bilincini, ahsiyeti, kültürel deerleri ve mahremiyet sınırlarını etkiledii, hatta dönütürdüü bilinmektedir. Bu balamda din ve aile kurumlarında gözlenen deiim ve dönüümler en çarpıcı olanıdır (bkz. Kirman, 2005). Sosyologlar, modern dünyada özel alanın, yani mahremiyetin de büyük bir dönüüm yaadıı üzerinde durmaktadırlar (bkz. Giddens, 1996; Kirman, 2005b). Bir dier ifadeyle, kaçınılmaz olarak farklı ülkelere ve kültürlere mensup bireylerle dorudan iletiim kurmaya imkân salayan medya, internet, popüler kültür gibi bireysel olmayan kaynaklar aracılıı ile küreselletirici güçlerin neredeyse bütün evlere ve yerelliklere girmesi sonucunda cinsiyet kimlikleri de önemli ölçüde deiime uramıtır (bkz. Giddens, 2000). Her geçen gün bilimsel aratırmalar kadın erkek farklılıkları ile yeni bir ey ortaya çıkarırken bir yandan da kadın erkek arasındaki cinsiyet kimlikleri düzlemekte, farklılıklar adeta yok olmaya doru evrilmektedir. Bir dier ifadeyle Kadınlaan erkekler ve erkekleen kadınlar hızla artıyor. Dik balı, inat, ukala, hep kazanmaya odaklı, dediim dedik, saldırgan, sert erkeksi kadınlar ve alıngan, kırılgan, korkak, küskün, sorumluluk almaktan korkan, kadınsı erkekler her geçen gün hızla artıyor. (bkz. Maralı, 2012). Anlaılan toplumsal hayat içerisinde bütün cinsiyet rollerini ve kimlikleri düzletirme noktasında oldukça güçlü bir eilim sergileyen postmodern dönemde erkeklerin efemine/kadınsı, kızların maskülen/erkeksi davranılar içinde oldukları gözden kaçmamaktadır. Son zamanlarda üniseks (unisex) yaamlar gittikçe yaygınlamaktadır. Bir dier ifadeyle her iki cinse uygun, cins farkı gözetmeyen tutum ve davranılarda giderek güçlenme eilimi gözlenmektedir. Son dönemlerde erkeklerin küpe vb. takılar kullanması, geleneksel olarak kızlara atfedilen pembe, mor gibi renklerde giysiler giymeleri, saç modellerinin kadınsılaması gibi bir eilim var. Yine aynı ekilde kızlar arasında da kısa saç modelleri, kravat kullanımı, asker postalı vb. erkeksi kıyafetlerin kullanımı yaygınlamı durumdadır (bkz. Beçene, 2007). Üniseks yaamların nedenleri sorgulandıında unlar söylenebilir: Bir karı kültür hareketi olarak 1960 lı ve 70 li yıllarda etkili olan hippi hareketi ve gençlere sunduu yaam biçimi toplumlarda mevcut cinsel normların etkisizlemesinde önemli bir rol oynamıtır (bkz. Kirman, 2005). Bu gelimeler toplumsal cinsiyet sisteminin önemli ölçüde deimesine yol açmı; ecinselliin gelimesi ve yaygınlamasında da etkili olmutur. Toplumda mevcut düzene bir meydan okuyu olarak ortaya çıkan bu hareketlerin cinsel özgürlüü kutsamaları cinsel zevk ve üreme arasında bir ayrım yapılmasına yol açmıtır (Giddens, 2000: 110). Bu

7 ayrım, özellikle kadın grupları için erkek egemenliinden kurtulmanın bir aracı olarak görülmütür. Üniseks yaamların temel nedenini iç ve dı etkenler olmak üzere iki balık altında toplayan bir yazıya göre iç etkenler yalnızlık, aidiyet, ilgi görme, çevreye mesaj verme, kabul görme ihtiyacıdır. Dı etkenlerde ise model yaantılar, karıt cinsliin özendirilmesi, kitle iletiim araçlarının yaygınlaması, eitim sisteminin gerçek yaamdan kopuk olması, Ailelerdeki boanma oranlarının yüksek olması ve buna balı olarak çocuun baba ya da anne rolünü görememesi ve bu rollere ilikin davranıların neler olduunu örenememesi vb. (bkz. Beçene, 2007). Son yıllarda gittikçe yaygınlama eilimi gösteren üniseks yaam alanına ait konulardan biri de erkeklerin küpe takmasıdır. Daha önceleri sadece kadınlara özgü olduu düünülen küpenin erkekler tarafından takılması sapkın bir davranı olarak deerlendirilirdi. Ancak günümüzde artık yaygınlamaya ve kanıksanmaya balamıtır. Bilindii gibi bir grup ya da toplumun üyelerinin çounluu tarafından benimsenen normlara veya deerlere uymayan davranı biçimleri olarak tanımlanan (bkz. Kirman, 2011: 273) sapkın davranılarla ilgili deer yargıları zamanla deiebilme özellii taırlar. Toplumsal Cinsiyet ve Din Fonksiyonalist perspektiften bakıldıında dinlerin düzen, birlik, bütünlük, uyum vurguları yapmak suretiyle toplumda bir istikrar unsuru olduu bilinmektedir. Nitekim toplumsal düzenin salanmasında dine toplumsal bir kurum olarak büyük önem veren bir kuram olan fonksiyonel din kuramının temel tezi, din ve toplum olaylarının din ve deer sistemi aracılııyla anlamlandırılmasıdır (bkz. Kirman, 2011: 118). Bu kuram, toplumsal düzenin deer yönünü önemle vurgular. Bu balamda doal olarak deerlerin kuramsal taıyıcılarına yönelen bu kuramın temsilcileri, dinî kurumların etki ve uyum imkânlarından çok dinin toplumsal sistem, deime, bütünleme ve çatıma gibi toplumsal farklılamaya katkısı üzerinde dururlar. Bu kuramın teorisyenlerine göre, bir toplumsal sistemin dengesinin korunması ve sürdürülmesinde dinin merkezî ve çok hayatî bir fonksiyonu vardır. Kuramın en önemli isimlerinden Parsons a göre kültürel sistemin bir parçası olan dinî gelenekler, deer ve tutumlar bir toplumsal grup veya organizasyonun asıl formunu belirlemede büyük önem taırlar. Durkheim dan esinlenerek toplumun fonksiyonel bütünlüünün salanmasında en yararlı duyguların anlatı ve güçlendirme mekanizması olarak dinsel davranıın çok büyük anlamı olduunu düünen Parsons ın, dini ele alı tarzı, toplum ve dinde meydana gelen deime ve sapmaları açıklamada yetersiz olmakla eletirilmitir. Zira dinin, sistemi bütünletirici bir fonksiyonu olduu görüünü reddeden olgular vardır. (bkz. Kirman, 2011: 118-9). Bu balamda slam dinine bakıldıında kılık kıyafet konusunda cinsiyet kimlikleri tanınmakla birlikte çok fazla düzenlemeye gidilmedii görülmektedir ki bu da konunun kültürel olarak deerlendirildii sonucuna götürmektedir. Sözgelimi slam dininde örnek bir ahsiyet olarak tanımlanan ve Müslümanların da bir rol model olarak algıladıı Hz. Muhammed in gündelik hayattaki kılık kıyafeti ve tutum ve davranılarıyla ilgili bilgilerin yer aldıı kitapları bu konuda çok önemli ve deerli veriler sunmaktadır. Bu kitaplardan mam Ebu sa Muhammed et-tirmizi nin emâil-i erif adlı iki ciltlik eseri (et-tirmizi t.y.) üzerinde yapmı olduumuz incelemeler neticesinde Hz. Peygamber ile ilgili u bilgilere ulaılmıtır: Bera b. A zib ve Enes b. Malik ten rivayet olunduuna göre peygamberimizin saçlarının kulak yumuaına indii belirtilir (s.50-52). Ümmühani binti Ebi Talip ten Hz. Muhammed in saçları için dört zülüflü ve örülü olduu rivayet edilmitir. (s.51, 54). Yine peygamberimizin saçlarına kına kullandıı rivayetler arasındadır (s.78). Abdullah b. Abbas tan rivayet olunduuna göre gözlerine sürme çektii (s.81) ayrıca aynı eserin 109. sayfasında peygamberimiz için ucu açık deriden yapılmı günümüzdeki sandalet tarzı terlik giydii

8 ifade edilir. Abdullah b. Ömer ve Enes b. Malik ten rivayet olunduuna göre de peygamberimizin gümü yüzük taktıı; yüzüü sadece süs için takmadıı; bütün yüzüklerinin mühür ilevi gördüü ifade edilir (s.114-9). Hz. Peygamber in gönderildii dönemde Hicaz bölgesinde yüzük kullanılmakta, ancak yüzüün kaına mühür nakedilmesi gibi bir uygulama bilinmemekteydi. Böyle bir uygulama Hz. Peygamber tarafından hicretin 7. yılında balatılmıtır (Paksoy, 2005: 105). Yine kaynaklarda Hz. Peygamber in bir süre altın yüzük taktıı, ancak daha sonra gümü yüzük takmaya devam ettii (Paksoy 2005:106). yüzüü sol elinin serçe parmaına taktıı (Paksoy, 2005: 112) bilinmektedir. Öte yandan yine hadis kitaplarında toplumsal cinsiyetle ilgili genel uyarılar da yer almaktadır. Bu hususta en çok bilinen hadis Abdullah b. Abbas tan gelen rivayettir. Bu rivayette Hz. Peygamber in kadınlara benzeyen erkeklere, erkeklere benzeyen kadınlara, bir baka rivayette de kadınlaan erkeklere, erkekleen kadınlara uyarıda bulunduu belirtilir (bkz. Buhari, libas 61, 62; Ebu Davud, libas 28). Anlaılan slam dininde cinsiyet rolleri ve kimlikleri tanınmı, ancak konu kültürel olarak deerlendirildii için çok fazla ayrıntıya girilerek herhangi bir düzenleme yapılmamıtır. slam dininde insanların süslenmesi ve güzel görünmesi yasaklanmı deildir. Yasaklanan husus, süs ve güzellik için insan bedenine zarar verilmesi, insan vücudunun doal yapısının bozulması, insan salıına aykırı uygulamalar içerisine girilmesidir. slam, fıtrata önem veren bir din olarak insanın doal halini ve doal yapısını korumaya dönük genel tavsiyelerde ve uyarılarda bulunmutur. Kılık kıyafet noktasında toplumsal cinsiyet rolleri konusunda Kur ân ayetlerinin ve Hz. Peygamber in sıklıkla üzerinde durduu konulardan birisi de, Müslümanların fert ve toplum olarak belli bir kimlik kazanmaları, olmutur. Kılık kıyafet konusundaki uyarılar, çevredeki kültür ve medeniyetlerle, din ve kavimlerle iç içe yaayan o dönem Müslümanlarına ayrı bir kimlik ve özellik kazandırıp, onların kendi içerisinde bütünlemelerini salamaya yönelik önlemler olmutur. Nitekim Hz. Peygamberin, Ehl-i kitabın yalılarının saçlarını boyamadıından bahisle Müslümanların onlara muhalefet edip saçlarını boyamalarını tavsiye etmesi, yine mürik ve Mecûsîler e muhalefet için bıyıklarını kısaltıp sakallarını uzatmalarını emir ve tavsiye etmesi bu amaca yöneliktir. Mesela Bıyıınızı kısaltınız, sakalınızı uzatınız (Buharî, Libas, 64), Bıyıklarınızı kırpınız, sakalları uzatınız. Mecûsîler e muhalefet ediniz (Müslim, Taharet, 16), Müriklere muhalefet ediniz, sakalları çoaltınız, bıyıkları kesiniz (Müslim, Tahâret, 16), Bıyıından almayan bizden deildir gibi hadisler hemen hemen bütün sahih hadis kitaplarında yer almakta olup temelde bu gayeye matuf olduu düünülmektedir. Kılık Kıyafet konusunda sahih hadis kitaplarında yer alan rivayetleri sosyal ortamdan, kültürel arka plandan ve gelenekten ayırarak anlamak mümkün gözükmemektedir. Anlaılan slam dininde de cinsiyet rolleri ve kimlikleri tanınmı, ancak konu kültürel olarak deerlendirildii için çok fazla ayrıntıya girilerek herhangi bir düzenleme yapılmamıtır. slam dininde insanların süslenmesi ve güzel görünmesi yasaklanmı deildir. Yasaklanan husus, süs ve güzellik için insan bedenine zarar verilmesi, insan vücudunun doal yapısının bozulması, insan salıına aykırı uygulamalar içerisine girilmesidir. slam, fıtrata önem veren bir din olarak insanın doal halini ve doal yapısını korumaya dönük genel tavsiyelerde ve uyarılarda bulunmutur. Saç-sakal ve bıyıktan, giyim ve kuamdan, elence ve sanata kadar Müslümanların ayrı bir üslûp ve geleneinin olması, onlara bu sosyal ahsiyeti kazandırabilecek olumlu unsurlardır. Bu yüzden kılık kıyafetle ilgili bu düzenlemeleri yukarıda söz konusu edilen amacı gerçekletirmede olumlu katkısı olabilecek kültürel bir unsur olarak deerlendirmek mümkündür. slâm ın ekil ve suretten ziyade mâna ve muhtevaya önem verdii de bilinen bir gerçektir. Nitekim Peygamberin Allah sizin dı görünüünüze ve malınıza mülkünüze deil,

9 kalplerinize ve davranılarınıza bakar. (Müslim, Birr, 34) sözünde de bu durum gayet açık ifade edilmitir. Küpe ve Tarihçesi Yaygın bir kanaate göre, süs eyaları veya aksesuar kullanmanın yalnızca kadınlara özgü olduu inanılır. Oysa erkeklerin de aksesuarı sevdii, söz gelimi kol dümesi, saat, yüzük gibi süs eyalarını kullandıkları bilinmektedir. Nitekim bir incelemeye göre, kadınlar daha ziyade yatırım ya da süs amaçlı aksesuar ve ziynet eyaları satın alırken, erkekler kendini ifade etmek, dıarıya yansıtmak ve tarzını ortaya koymak için aksesuar kullandıına iaret edilir (bkz. Köekolu, 2012: 4). Erkeklerin kullandıı süs eyalarından biri de küpedir. Bilindii gibi, küpe, kulak memelerine takılan süs eyası demektir. ngilizcede ise earring kulaa takılan halkadır. Küpe, kulak memesine açılan bir delikten geçirilen bir halka ya da kancaya balı olarak aaı sarkar. Günümüzde daha çok bir klipsle ya da görünümünü deitirme güdüsünün evrensel bir özellik gösterdii anlaılmaktadır. Alıılagelmi uygulamanın birbirinin ei bir çift küpe kullanma yönünde olmasına karın, bazen tek küpe takıldıı da görülür ki bu tip tek küpe Avrupa da, özellikle Rönesans ve Barok dönemlerde daha yaygındı (Ana Britannica, 1994: 127). Küpenin tarihi çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Mevcut bilgilere göre küpeler eskiden beri Mısır da, Etruria da, Yunanistan da süs eyası olarak kullanılmıtır. Romalı kadınların taktıı küpeler, öylesine pahalı mücevherlerdi ki Seneca, bazı kadınların kulaklarında iki üç miraslık servet taıdıını ileri sürdü. Cumhuriyet döneminde erkekler küpe takmayı küçümsediler, imparatorluk zamanında ise Alexander Severus erkeklerin küpe takmasını yasakladı. Ortaçada küpelere biçimlerinden ötürü daha çok kulak halkası adı verilirdi. Erkekler de küpe takardı. Daha sonraları kadınlar iki erkekler ise bir kulaklarında, genellikle sol kulakta küpe taımaya baladılar. Napolyon un askerlerinin de çou küpe takardı (Meydan Larousse, t.y.: 138). lkel topluluklarda kulak memelerine takılan süsler, bugünkü küpelerin ilk örneklerini oluturur. Japonya daki Aynular paçavradan yapılma küpeler kullanırdı. Yeni Dünya da Mayalar ince yeim taı, ta, kemik, istiridye, aaç ve metalden deiik büyüklükte küpeler yapıyorlardı. Öteki ilginç küpe örnekleri arasında Borneo daki Beravaların kullandıı 9.5 cm çaplı küpeler ve Masailerin aırlıı 1.3 kg. yi bulan 11.4 cm çaplı ta küpeleri sayılabilir (Ana Britannica, 1994: 127). Geçmite Douda her iki cins tarafından kullanılan küpe, Batıda, ayrıca Filistin ve Mısır da kural olarak kadınlara özgü bir takı sayılırdı. Klasik edebiyatta erkein küpe takmasından çounlukla Douya, daha dorusu Ortadou ya özgü bir alıkanlık olarak söz edilir. Avrupa da peruk, saç biçimi ya da balıın kulaı örttüü 17. yüzyıl sonraları ve 18. yüzyılda küpe yaygınlıını yitirmiti. Avrupa ve Amerika kıtasında 19. yüzyıl boyunca pek moda olmayan küpe, 20. yüzyılda, özellikle klips ayrıntısının gelitirilmesiyle birlikte yeniden gözde bir süs eyası durumuna geldi (Ana Britannica, 1994: 127). Öte yandan özellikle son yıllarda basitletirilmi, arısız kulak delme yöntemlerinin delik kulaklara takılan küpelerin yeniden yaygınlamasını saladıı belirtilmektedir. Küpe takma konusunda Türk tarihine bakıldıında Yavuz Sultan Selim in adının öne çıktıı görülmektedir. Yavuz un küpe takıp takmadıı da tarihçiler arasında tartıılmıtır. Tarihçi Erhan Afyoncu konu ile ilgili Sasani hükümdarı ah smail in tarih vesikalarında Yavuz Sultan Selim olarak gösterilmek istendiini ifade ediyor. Afyoncu, bu yanlılıın sebebinin uzun yıllar Yavuz a ait olduu ileri sürülen küpeli resimden kaynaklandıını söyler ve konuyla ilgili u deerlendirmelerde bulunur: Yavuz Sultan Selim denince aklımıza hep kulaı küpeli, palabıyıklı bir resim gelir. Bu resim tarih ders kitaplarında kullanıldıı için herkes Yavuz u böyle tanır. Hatta kulaındaki küpenin sebebini üzerine birçok hikâye uydurulmutur. Yavuz Sultan Selim kılık deitirerek

10 Tebriz e gidip, ah smail i satranç da yenince ah ehzade Selim e yenilginin hırsıyla bir tokat atmı, Yavuz da bu tokat kulaıma küpe olsun diye bu küpeyi takmı. Bir dier rivayete göre de Yavuz Sultan Selim slamiyet in kutsal topraklarına hâkim olunca Hâdimü l-haremeyn, yani Haremeyn in hizmetkârı olduunu göstermek için küpe takmıtır. Yavuz Sultan Selim e ait olduu iddia edilen küpeli resim 18. yüzyıla ait bir Avrupalı ressam tarafından yapılmıtır ve Sultan Selim le uzaktan yakından ilgisi yoktur. Yavuz u gösteren 16. yüzyıla ait ve daha sonraki dönemlerde çizilmi minyatürlerde sultanın kulaında küpe olmadıı gibi, portresi de çok farklıdır. (Afyoncu, 2008). Bu deerlendirmeye gazeteci yazarlardan skender Pala (2007), Batuhan Özkardeler (2008), Murat Bardakçı (2010) ve A. Turan Alkan (2012) da katılır. Pala ya göre, küpe takmak gibi bir hafiflii, azametiyle öne çıkan Osmanlı sultanına, hele de Yavuz gibi celalli bir adama yakıtırmak yanlıtır. O zaman da akıllara bir soru takılır: Kimdir bu küpeli, taçlı adam? Söyleyelim Yavuz un Paymal eyleyelim kiverini sürhserin diye üzerine yürüdüü Sürhser (Kızılba) ah smail indir ve baındaki kızıl börk ile taç da Kızılbalıın simgesidir (Pala, 2007). Murat Bardakçı da Yavuz Sultan Selim in sandıımız bu resim kimin? balıklı köe yazısında unları ifade etmitir: Yavuz Selim bahsinin geçtii hemen her kitapta, hükümdarın mutlaka kulaı küpeli bir tablosunun fotorafı da yer alır. Ama bu tablo aslında Yavuz a deil, ran ahı smail e aittir. Küpe, ah smail in iiliinin yanı sıra Hayderî-Kalenderî dervii olmasının sembolüdür ve Hayderîler bu küpeye mengû derler. (Bardakçı, 2010). Yine Feridun M. Emecan Yitik Hazine yayınları tarafından yayınlanan 448 sayfalık kapsamlı bir biyografi çalımasında bu meseleyle ilgili küpe efsanesinin asılsızlıı bir kere daha ortaya koyduktan sonra kitabının son kısmında Selim-i Evvel e isnat edilen bütün resim ve minyatürleri, üstelik renkli olarak neretti. lk 22 si ükri Bitlisî nin 1530 yılında Kanuni ye takdim ettii Selimnâme den, sonraki altı adedi Seyyid Lokman dan ve son dördü muhtelif tarihlerde yapılmı portrelerinden oluan bu 32 resmin hiçbirinde Selim Han ın küpe taktıına dair en küçük bir iz olmadıına dair ifadeler yer almıtır (Alkan, 2012). Hiç kukusuz Yavuz Sultan Selim küpe takıp takmaması tarih boyunca pek çok toplumda farklı amaçlar dorultusunda erkeklerin küpe taktıı gerçeini deitirmeyecektir. Küpenin tarihi ile ilgili yapılan bu kısa açıklamalardan hareketle u sonuca varılabilir: lk çalardan beri süs veya baka amaçlarla küpenin hem erkekler hem kadınlar tarafından takıldıı görülmektedir. Küpe farklı dönemlerde farklı fonksiyonlar göstermi ve deiik madde ve madenlerden deiik tarzlarda küpeler yapılmıtır. Günümüzde de yine süs vb. amaçlarla hem kız hem erkekler küpe takmaktadır. Çounlukla kızlarda her iki kulaa erkeklerde tek kulaa takılmaktadır. Erkeklerde sa veya sol kulaa küpe takmaya farklı anlamlar da yüklenmitir. Bulgular ve Yorumlar Aratırma esnasında yapılan görümeler ve anket uygulaması neticesi elde edilen veriler tablolar halinde verilmi ve sosyolojik bir bakı açısıyla deerlendirilmeye çalıılmıtır. Bunu yaparken de zaman zaman bu konuyla ilgili olarak yapılmı bilimsel çalımalarını verileriyle de karılatırmalar yapılmıtır. Deneklerin Kiisel Özellikleri Bu balık altında küpe takan/küpeli erkeklerin eitim, yerleim yeri ve ekonomik durumları ile küpe takma süreleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Eitim Durumu Tablo 1 de küpe takan/küpeli erkeklerin eitim durumlarına yer verilmitir. Buna göre küpe takan erkelerin büyük bir çounluu (% 72) üniversite eitimi görmü veya lisans üstü çalıması yapmı kiilerden olumaktadır. Lise mezunları ise % 28 oranındadır

11 Tablo 1: Küpeli Erkekler Eitim Durumuna Göre Daılım n % lköretim - - Lise 7 28 Yüksek örenim Lisansüstü 3 12 Toplam Eitim düzeyine göre daılıma bakıldıında yüksekörenim aırlıkta olması eitimin önemli bir deiim ve sosyalleme aracı olduunu göstermektedir. Bilindii gibi eitim, güçlü bir sosyalletirici ajandır. Nitekim yapılan sosyolojik aratırmalar insanların kimliklerini eitim yoluyla edindikleri gibi aynı yolla koruduklarına dair bulgular ortaya koymaktadır. Yine seküler tutum ve davranıların üniversite mezunu olan kesimde daha fazla görüldüü tespit edilmitir (bkz. Kirman, 2005: 96). Yerleim Yeri Durumu Tablo 2 de küpe takan/küpeli erkeklerin yerleim yerine göre durumlarına yer verilmitir. Buna göre küpe takan erkelerin büyük bir çounluu (% 84) büyükehirlerde ve illerde yaamaktadır. lçede yaayanlar ise % 16 düzeyindedir. Tablo 2: Küpeli Erkekler Yerleim Yerine Göre Daılım n % Köy-Kasaba - - lçe 4 16 l 9 36 Büyükehir Toplam Sosyolojik olan bilinen en temel bilgiler arasında yer alan, kentte kırsal kesime oranla insan davranılarında toplumsal deimenin daha kolay ve sosyalleme sürecinin daha hızlı olduu gerçeini (bkz. Çelik, 2002) burada bir kez daha görmekteyiz. Bilindii gibi ehirleme ehrin deerlerinin benimsenmesi sürecini de ifade ettii için, çou zaman bir modernlik göstergesi eklinde deerlendirilir. Türkiye de de ehirleme 80 li yıllardan itibaren büyük bir ivme kazanmı ve kır-kent nüfusunun birbirine oranı sürekli kent lehine deimitir (Kirman, 2011: 308). Ekonomik Durum Tablo 3 te küpe takan/küpeli erkeklerin ekonomik durumlarına yer verilmitir. Buna göre küpe takan erkeklerin yarıdan fazlası (% 52) sosyo-ekonomik açıdan üst gruba dâhildir. Orta kesim % 16, üst-orta % 32 oranındadır. Tablo 3: Ekonomik Duruma Göre Daılımı n % Alt - - Orta 4 16 Üst-Orta 8 32 Üst Toplam Zenginlikle birlikte geleneksel deer yargılarının daha hızlı deiebildii bilinmektedir. Yine modernlemeyle birlikte deiimin daha kolay kabul gördüü bir kez daha görülmütür. Küpe Takma Süresi Deneklere Ne zamandan beri küpe takıyorsun? sorusu sorulmu, alınan cevaplar Tablo 4 te gösterilmitir. Buna göre küpe takan erkelerin büyük çounluu on yıldan daha kısa süreden beri küpe taktıklarını belirtmilerdir

12 Tablo 4: Küpe Takma Süresi n % 10 yıl ve üstü yıl yıl yıl yıl 7 28 Toplam Bu verilerden anlaıldıı kadarıyla günümüze yaklatıkça küpe takan erkeklerin sayısında artıın olması hızlı bir deiimin olduu ülkemizde de toplumsal cinsiyet rollerinin aynı yerinde kalmayıp deitii üniseks yaam durumlarının arttıı örneklerinden biri daha görülmütür. Küpe Takmaya Karı Tutumlar Erkeklerin Tutumlar Erkeklerin küpe takmaya karı tutumlarını ölçmek amacıyla iki ayrı soru sorulmutur. lki, Erkeklere küpe yakıır mı? sorusu olup, bu soruya alınan cevaplar Tablo 5 te gösterilmitir. Tablo 5: Erkeklere Küpenin Yakımasıyla ilgili Tutum ve Davranıları n % Evet, yakıır Hayır, yakımaz Bir fikrim yok Toplam Erkekler küpe takabilir mi? sorusuna verilen cevaplar ise Tablo 6 da gösterilmitir. Tablo 6: Erkeklerin Küpe Takmasına Karı Tutum ve Davranıları n % steyen takabilir Takmamalı Toplam Tablo 6 ya göre, erkeklerin Erkekler küpe takabilir mi sorusuna %58 isteyen takabilir cevap vermesi ancak Erkeklere küpe yakıır mı sorusuna %61 hayır yakımaz (Tablo 5) cevap vermeleri erkeklerin küpe takan erkeklere karı olumsuz tutum içinde oldukları ancak olumlu yönde tutum sergilediklerini göstermitir. nsanların tutumlarını tam olarak aynen ifade etmedikleri gerçeini göstermitir. Kadınların Tutumları Kadınlara genel olarak erkelerin küpe takıp takmayacakları sorusu sorulmu ve alınan cevaplar Tablo 7 de gösterilmitir. Tablo 7: Kadınların, Erkeklerin Küpe Takmasına Karı Tutumları N % Evet, takabilir Hayır, takmamalı Erkek için gereksiz bir ey Toplam Kadınlara kendi partnerlerinin küpe takıp takmayacakları sorusu sorulmu ve alınan cevaplar Tablo 8 de gösterilmitir. Tablo 8: Kadınların, Partnerlerinin Küpe Takmasına Karı Tutumları N % Partnerim takabilir Partnerim takamaz

13 Toplam Tablo 7 de de görüldüü gibi, kadınların Erkekler küpe takabilir mi sorusuna %58 evet takabilir cevabı verilmitir. Ancak Partnerinizde bu durumu nasıl karılarsınız sorusuna %52 (Tablo 8) Partnerim takamaz cevabını vermeleri tutumlarının davranıa dönümesi konusunda zayıf kaldıını göstermitir. Verilere bakıldıında her ne kadar erkeklerin küpe takmasına karı olanların oranı daha yüksek çıksa da takmasına olumlu bakanlarla arasındaki oranın çok yüksek olmaması modernlemeye doru hızla ilerleyen Türk toplumunda önceden sapkın olarak görülen davranıların imdilerde daha kabul gördüü varsayımımızı dorulamıtır. Yine Boaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası likiler Bölümü öretim üyesi Doç.Dr. Hakan Yılmaz bakanlıında yapılan bir aratırmada küpe takan erkek sorusu da sorulmu. Aratırmaya katılanların yüzde 56 sı, yani yarısından çou, Küpe takan erkek beni rahatsız eder demitir. (bkz. Özkök, 2006). Aratırmanın 2006 yılında olması adı geçen Üniversitenin genel ve özel artlarının düünülmesiyle birlikte cevabın çok fazla yüksek bir rakamda olmaması dikkat çekmitir. Partnerin Tutumları Partneriniz küpe takmanıza nasıl bakıyor? sorusuna verilen cevaplar Tablo 9 da gösterilmitir. Tablo 9: Partnerin Küpe Takmaya Bakıı N % Küpeyi bana yakıtırıyor Küpeyi bana hiç yakıtırmıyor, problem yaıyoruz 4 16 Küpesine göre deiir Partnerim yok Toplam Buna göre, küpe takan erkeklerde partnerlerinin bu durumu hogörüyle karıladıkları ancak küpesine göre deitii tespit edilmitir. Deneklerin pek çounun partnerlerinin küçük küpelerin kendisine yakıtırdıklarını ancak halkalı büyük küpelerin yakıtırmadıklarını ifade etmilerdir. Anne-Babaların Tutumları Gençlerin küpe takmasına karı anne-babaların ilk tepkisinin ne olduu ile ilgili veriler Tablo 10 da yer almaktadır. Buna göre, en sert tepkiyi babaların gösterdii; annelerin babalara göre daha hogörüyle baktıı; bunun da anne efkati gibi duygusal bir durumdan kaynaklandıını; babanın sert tepkisine karılık annenin koruma kollama tavrı gösterdii anlaılmaktadır. Tablo 10: Küpe Takmaya Anne-Babaların Tepkileri n % Anne baba ikisi de iddetli olumsuz tepki gösterdi 3 12 Anne nötr davranmı baba iddetli tepki gösterdi Baba nötr davranmı anne iddetli tepki gösterdi 5 20 Anne de baba da nötr davrandı 5 20 Toplam Yapılan mülakatlarda anne babanın ekonomik durum ve eitim düzeyi yüksek olan ailelerde anne babaların daha nötr davrandıı ancak tersi durumdaki ailelerde bata baba olmak üzere daha sert tepkilerin gösterildii söylenen ifadelerden anlaılmıtır. Nitekim anne babasının eitim düzeyi ortaokul ve lise düzeyinde ekonomik durumu orta seviyede bir ailenin çocuu olan deneklerimizden bir tanesi bu soruya babam beni küpeli gördüü ilk gece pijamalarımla evden kovdu, o geceyi dıarıda geçirdim. Daha sonra giderek sindirmeye baladı. cevabını vermitir

14 lk etapta bazı olumsuzlukların yaanmasıyla birlikte giderek ailelerin de bu durumu hogörüyle karılayıp kabul ettii verilen ifadeler arasından tespit edilmitir. Toplumsal Tepki Küpenizle herhangi bir toplu ibadete (Cuma namazı gibi) katıldınız mı katıldıysanız herhangi bir problem yaadınız mı? sorusuna verilen cevaplar Tablo 11 de yer almaktadır. Tablo 11: Toplumsal Tepki le Karılama Durumu N % Katıldım ve problem yaamadım 8 32 Küpemi çıkarıp katıldım/katılıyorum Katıldım problem yaadım 6 24 Katılmadım 1 4 Toplam Tablo 11 de yer alan verilere göre deneklerin yarısından fazlasının küpesini çıkararak toplu bir ibadete katıldıkları, dörtte birinin de küpeyle katıldıklarında problem yaadıkları tespit edilmitir. Denekler, küpeleriyle toplu bir ibadete yaftalanma korkusuyla katılmaya çekindiklerini ifade etmilerdir. Bu durum da toplum geneli olarak inançla ekil-emali karı karıya getirip ekle göre kiinin inancını ve amelini deerlendirdiimiz gerçeini bir kez daha ortaya koymutur. Problem yaayanların ise herhangi bir fiziksel iddete maruz kalmadıklarını ancak antipatik bir tavırla ve dalga geçer bir görüntüyle baktıklarını ifade etmilerdir. Sebepler ve Gerekçeler Küpe Takma Sebepleri Niçin Küpe Takıyorsun sorusuna deneklerin verdii cevaplar Tablo 12 de gösterilmitir. Buna göre deneklerin neredeyse yarısı farklı olmak için küpe taktıklarını bunun yanı sıra daha genç erkekler karı cinse ilgi uyandırmak amacıyla taktıklarını ifade etmilerdir. Tablo 12: Küpe Takma Sebepleri N % Özenti sonucu 2 8 Karı cinse daha çekici görünmek için 7 28 Farklı olmak için Herhangi bir sebebi yok 4 16 Toplam Son dönemlerde gençlerde geleneksel çizginin dıında davranı göstermenin sapkın olarak ifade edilebilecek davranıların daha çok ilgi ve dikkat çektii düünülebilir. Küpe Takmaya Karı Çıkma Gerekçeleri Tablo 13 te küpenize karı çıkanların gerekçeleri yer almaktadır. Tablo 13: Küpeye Karı Çıkı Gerekçeleri n % Kültürel açıdan Dinî açıdan 5 20 Hem kültürel hem dinî açıdan 8 32 Toplam Küpenize karı çıkanlar genellikle kültürel açıdan mı dinî açıdan mı karı çıkıyorlar? Sorusunun cevabı sosyolojik açıdan, özellikle din sosyolojisi açısından oldukça önemlidir. Aratırma neticesinde elde edilen bulgulara göre, erkeklerin küpe takmasına büyük oranda kültürel açıdan karı çıkılmı dinî açıdan karı çıkanların da bu fikrini herhangi dinî bir delile dayandırmadan geliigüzel dine aykırı olduunu söyledikleri verilen ifadeler arasında tespit edilmitir. Bunun da kültüre ters olan bir durumun dine de ters olabileceinin düünülmesinden kaynaklandıı kanısındayız

15 Bu balamda her ne kadar son dönemlerde bazı slam hukukçuları, fıkıhçılar erkeklerin küpe takmasını Kadınlardan erkeklere benzeyenlerle; erkeklerden kadınlara benzeyenler bizden deildir. (Buhârî, libas, 61) hadisinden hareketle dine uygun bir davranı bulmamılarsa da net bir delilin olmayıı onları da kültürel pencereden yorumlamaya ve bireylerin toplumun genel çerçevesinde kalmasını öütlemeye yönlendirmitir. Nitekim Süleyman Ate bu konuda unları ifade etmitir: Erkein küpe takıp takmaması tamamen örfe, gelenee balı eylerdir. Bunlar zamanla deiebilir ve dinin temel yükümlülüklerine aykırı olanlar dıında örf ve gelenekler de geçerlidir. Peygamberimizin saçları uzundu, hatta onları örerdi. Oysa imdi saç uzatan erkeklere kadın gözüyle bakanlar var. Erkein saç uzatması dine aykırı deil ama insanlar alımadıkları eyleri dılıyor. te küpe sorunu da böyle. Kur ân cennette erkeklerin ipek giysiler giyeceklerini, altın bilezikler, küpeler takacaklarını özendirir biçimde anlatır. Demek ki bu süs eyasını kullanmakta dini bir sakınca yok. Siz çocuu kırmadan toplumun genel kabulü içinde kalmasını öütlersiniz. Ancak zorlamanıza da gerek yok. Onu dinimizin güzel emirlerini uygulamaya yöneltin. (Ate, 2008). Kültürel olarak karı çıkanların ise daha alt seviyede eitim ve ekonomik duruma sahip oldukları ve daha küçük yerde yaadıkları tespit edilmitir. Nitekim yapılan görümelerde denekler, çevrelerindekilerin kendilerine Erkek deil misin niye küpe takıyorsun?, Kız mısın sen? gibi ifadeler kullandıklarını ifade etmilerdir. Öte yandan nternet ortamında konuyla ilgili yapılan aratırmalar sonucu, sosyal paylaım sayfalarında veya bloglarda Küpeli erkekler bacımızdır/ablamızdır. Küpe takıp anana benzeyeceine, bıyık bırak babana benze. gibi söylemlerin olduu bunun da meseleye genellikle kültürel toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakıldıı tespit edilmitir. Sonuç ve Öneriler Doan her birey cinsiyetinin dıında toplumsal bir cinsiyete sahip olur. Kültürle birlikte toplumsal cinsiyet rollerini örenir. Toplumsal cinsiyet rollerinin algılanıı ekonomik, eitim ve ehirleme düzeyine göre deiebilmektedir. Nitekim bu saydıklarımızdan hareketle modernlemenin daha hızlı olduu yerlerde geleneksel deerlerin deimesiyle birlikte toplumsal cinsiyet yargılarının dıına çıkmak çok daha kolay olmaktadır. Bir zamanlar toplumda kabul edilmesi mümkün olmayan davranılar modernleen ülkemizde imdilerde daha fazla kabul görmekte ve bu süreçte kültürel deiim hızla gerçeklemektedir. Bu çalımada da hızla modernleen Türk toplumunda erkeklerin küpe takma gibi daha önceden sapkın olarak nitelenen bir davranıa karın bireylerin tutum ve davranıları ölçülmeye çalıılmıtır. Küpe takan erkeklerin oluturduu deneklerimizin % 72 si ortaöretim ve üstü, % 28 nin ortaöretim eitim seviyesine sahip oldukları tespit edilmitir. Bu verilerle birlikte daha alt kademe eitim seviyesinde olup da küpe takan denek bulunmayıı da Kirman ın deyimiyle insanların birtakım deerlerini ve kimliklerini eitim yoluyla edindiklerini ve bu yolla koruduklarını, yine eitimin önemli bir deiim aracı olduu gerçeini göstermektedir. Küpeli erkek deneklerimizin çounluunun (% 85) ehir ve büyükehirde yaayıp ortaüst ve üst ekonomik duruma sahip olmaları da ehirleme ve zenginliin bir modernlik göstergesi olduunu ve bu modernlikle birlikte deiimin daha kolay kabul gördüü düüncesini dorulamıtır. Söz konusu deneklerin küpe takma sürelerine bakıldıında günümüze yaklatıkça küpeli erkeklerin sayısının arttıı nitekim son altı yılda bu oranın % 56 ya vardıı görülmütür. Bunun da hızla modernleen ülkemizde toplumsal cinsiyet rollerinin deiime uradıı ve üniseks yaam tarzlarının arttıı ipucunu verdiini söyleyebiliriz. Giyim- kuam ve takılar, bütün olarak bir kültür ürünü olduu gerçei noktasında Türk kültürü deiimi de çok hızlı olmaktadır

16 Bu çalımada anket yoluyla görülerine bavurulan erkek deneklerin yarısından fazlası, erkeklere küpenin yakımayacaını düünmekle birlikte son derece hogörülü bir tavır takınarak isteyen erkein küpe takabileceini bunda bir problem görmediini ifade etmitir. Anket yoluyla görülerine bavurulan kadın deneklerin de yarıdan fazlası (% 58) genel olarak erkeklerin de küpe takabileceini ifade etmitir. Kadınlar genel olarak erkeklerin küpe takmasına karı hogörülü bir tutum takınmakla birlikte partnerlerinin küpe takmasını onaylama oranları (% 48) daha düüktür. Bu durum kadınların toplumsal deer yargıları konusunda daha muhafazakar bir tutum içerisinde oldukları anlamına gelebilir. Ebeveynlerin küpe takan çocuklarına verdikleri tepkilerin ilk etapta sert oluu ancak daha sonra bunu sindirmeye balamaları; ayrıca ebeyenlerden bir tanesinin veya ikisin bu durumu nötr karılama oranlarının çok düük çıkmaması da sapkın olarak nitelendirilen bu tür davranıların imdilerde ebeveynler arasında da kolay kabul gördüü sonucunu örneklendirmitir. Kentli ve eitimli ailelerde bu durum daha belirgin olarak göze çarpmaktadır. Deneklerimizin partnerlerinin bu duruma bakılarını ele aldıımızda ise %24 ünün partnerlerinin küpeyi kendilerine yakıtırdıını, % 44 ünün de küpesine göre deitiini ifade ettiklerini görmekteyiz. Küpesine göre tepkileri deise bile oranları topladıımızda partnerlerinin yüksek oranda bu durumu olumlu karıladıkları söylenebilir. Bundan hareketle de ikisi arasında cinsiyet rolleri açısından herhangi bir polemik yaanmadıı tespitine varabiliriz. Toplumsal cinsiyet rollerinin deiken olduu ve deien kültürle birlikte cinsiyet rollerinin deiimi de kolay kabul gördüü kanısını verdiimiz oranlar da teyit etmektedir. Ayrıca mülakat yapılan erkekler arasında neredeyse tamamının küpeyi sol kulaa taktıı herhangi bir bilimsel dayanaı olmamakla birlikte toplum içinde erkeklerde sa kulaa takıldıı zaman gay olarak algılandıı ifade edilmitir. Bu tutumla ilgili olarak öyle bir deerlendirme yapılabilir: Tarihte çok çeitli toplumlarda küpenin özellikle erkeklerde sol kulaa takılmasıyla ilgili bilgiler ile günümüzdeki uygulama arasında bir paralelliin söz konusu olduu, bu balamda Hz. Muhammed'in de yüzük kullandıı ve yüzüünü sol elinin serçe parmaına taktıı anlaılmaktadır. Küpe takma sebebine gelince Niçin küpe takıyorsun? sorusuna % 48 gibi bir oranla deneklerin yaklaık yarısı farklı olmak için küpe taktıklarını ifade etmilerdir. % 28 oranında da karı cinse ilgi uyandırmak gibi bir nedenle küpe taktıklarını söylemilerdir. Bu cevaplar dorultusunda modernleen toplumda insanların görünürlükleriyle de kendilerini ifade edebilmek, karı cinsle iliki kurabilmek ve kimlik oluturabilmek çabası içinde oldukları sonucuna varabiliriz. Son olarak küpe takan erkeklerin bu durumuna karılık toplumda nasıl bir tepkiyle karılatıklarını Küpenizle herhangi toplu bir ibadete katıldınız mı ve herhangi bir problem yaadınız mı? ; ayrıca küpe takmalarına karı çıkanların genellikle kültürel açıdan mı yoksa dini açıdan mı karı çıktıkları verileri verilmitir. Deneklerin %32 si küpesiyle toplu bir ibadete katıldıını (Cuma namazı gibi) ancak herhangi bir problem yaamadıklarını, % 40 gibi bir oranla deneklerin küpelerini çıkarıp katıldıklarını ve % 28 nin de katılıp problem yaadıklarını ifade ettii görülmütür. Küpesini çıkarıp katılanların yaftalanma korkusuyla böyle davrandıkları, küpemle katıldım ve problem yaadım diyenlerin de herhangi fiziksel bir iddetle karılamadıklarını ancak kendilerine dalga geçer bir görüntüyle tepki gösterdikleri verilen ifadeler arasında tespit edilmitir. Karı çıkıların ise tablo 10 da gösterildii üzere % 48 gibi bir oranla kültürel, % 24 oranla dini ve % 28 oranla hem dini hem kültürel açıdan olduu görülmütür. Dini açıdan karı çıkanların bu fikrini herhangi dini bir delile dayandırmadan kültüre aykırı olan bir durumun dine de ters olabileceinin düünülmesinden hareketle böyle bir tepki verildii düünülürse büyük oranda bu duruma kültürdeki cinsiyet rolleri açısından karı çıkıldıı söylenebilir

17 Sonuç olarak bu aratırmada hızla modernleen ve önemli bir deiim süreci içinde olan Türk toplumunda insanların modern artlar içinde geleneksel deerleri, tutum ve davranıları terk edip deien artlara uyum salamaya çalıtıı görülmektedir. Bunun sonucunda eskiden beri süre gelen geleneksel yaam tarzları ve toplumsal cinsiyet rolleri de hızla deiime uramaktadır. Çalımada elde edilen veriler dorultusunda bu konuda aratırma yapacaklar için aaıdaki önerilerde bulunulabilir: Farklı eitim düzeyindeki örencilerin toplumsal cinsiyet görüleri saptanarak, örencilerin aldıkları eitimin örenciler üzerindeki etkisi incelenebilir. Kırsal ve kentsel bölgelerdeki kiiler karılatırılarak, toplumsal cinsiyet görüleri arasındaki farklılıklar incelenebilir. Dou ve batı illerindeki kiiler arasındaki toplumsal cinsiyet görüleri farklılıkları incelenebilir. Modernlikle birlikte sapkın davranıların artıı incelenebilir. Üniseks yaam tarzlarının sebep ve sonuçları incelenebilir. KAYNAKÇA ACKER, Joan (1992); From Sex Roles to Gendered Institutions, Contemporary Sociology, Vol. 21, No 5, pp AFYONCU, Erhan (2008). ah smail i bize Yavuz diye gösterdiler, Bugün Gazetesi, 13 Mayıs 2008 ALKAN, A. Turan (2012). Son ikaz: Yavuz küpe takmazdı arkadalar!, Zaman Gazetesi, 19 ubat 2012 Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi (1994). Küpe maddesi, Cilt 20, stanbul: Ana Yayıncılık ATAY, Tayfun (2012). Çin i Japon i: Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Antropolojik Deiniler, stanbul: letiim Yay. ATE, Süleyman (2008). Erkein küpe takması dinen sakıncalı mı?, Vatan Gazetesi, 17 Ocak 2008 ATKINSON C, Ernest R. (1995). Psikolojiye Giri, çev. K.Atalay ve ark., stanbul: Sosyal Yayınlar. BARDAKÇI, Murat (2010). Yavuz Sultan Selim in sandıımız bu resim aslında kimin?, Habertürk Gazetesi, 27 Austos 2007 BEÇENE, Maruf (2007). Unisex (Kokteyl) Hayatlar, Genç Dergisi, Austos 2007 BHASN, Kamla (2003). Toplumsal Cinsiyet Bize Yüklenen Roller, çev. K. Ay, stanbul: Kadın Dayanıma Vakfı Yayınları. ÇELK, Celalettin (2002). ehirleme ve Din, Konya: Çizgi Yay. DEMRBLEK, Sevda (2007). Cinsiyet Ayırımcılıının Sosyolojik Açıdan ncelenmesi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 44, Sayı 511, s DÖKMEN, Zehra Y. (2006). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar, stanbul: Sistem Yay. EREN, Hasan ve ark. (1988). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. et-tirmizi, Ebu sa Muhammed (t.y.). emâil-i erif, Cilt 1-2, sad. M.Sadık Aydın, 2. baskı, Ankara: Hilal Yay. GIDDENS, Anthony (1996). Mahremiyetin Dönüümü: Modern Toplumlarda Cinsellik, Ak ve Erotizm, çev..ahin, stanbul: Ayrıntı Yay. GIDDENS, Anthony (2000). Sosyoloji, çev. H.Özel, C.Güzel, Ankara: Ayraç Yay. HIRATA, Helena, F. Laborie, H. Le Doare ve D. Senotier (2009). Eletirel Feminizm Sözlüü, çev. G. Acar-Savran, stanbul: Kanat Kitap. KAITÇIBAI, Çidem (1979). nsan ve nsanlar: Sosyal Psikolojiye Giri, stanbul: Cem Ofset Matbaacılık KRMAN, M. Ali (2005a). Din ve Sekülerleme, Adana: Karahan Yayınları KRMAN, M. Ali (2005b). Din ve Elence Kültürü, KSÜ lahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 3, Sayı 6, Temmuz-Aralık 2005, s KRMAN, M. Ali (2011). Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüü, 2. baskı, stanbul: Rabet Yay. KÖEKOLU, Aslıhan (2012). Erkekler, hangi aksesuarı neden takar?, Zaman Cumartesi, 21 Nisan 2012, s.4 MARALI, Sema (2012). Erkekler kadınlaıyor mu?, Kaynak: (http://www.haber7.com/haber/ /erkeklerkadinlasiyor-mu.php) [ ] Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi (t.y.), Küpe maddesi, Cilt 12, stanbul: Sabah Yay. MISRA, Joya ve Leslie King (2010). Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Devlet Politikaları, Siyaset Sosyolojisi, Ankara: Phoenix Yay. s ÖZKARDELER, Batuhan (2008). Tarihin büyük küpe yalanı, Bugün Gazetesi, 13 Mayıs 2008 ÖZKÖK, Erturul (2006). Küpeli erkek rahatsız eder mi, Hürriyet Gazetesi, 15 Mart 2006 PAKSOY, Kadir (2005). Hz. Peygamber in Yüzüü ve Mührü, Bilimname, Yıl 3, Sayı VII-1, s PALA, skender (2007). Kılıcımızın Yaltırıı, Zaman Gazetesi, 11 Aralık

18 SCOTT, Joan W. (2007). Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, (Çev. Aykut Tunç Kılıç), stanbul: Agora Kitaplıı. TOKER, Müge Erdoan (2010). Toplumsal Cinsiyet Eitliinin Salanmasında Medya Okuryazarlıının Rolü, Yayımlanmamı Uzmanlık Tezi, Ankara: TC Babakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüü

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA*

Detaylı

Cinsel Yaşam ve Sorunları

Cinsel Yaşam ve Sorunları Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Cinsel Yaşam ve Sorunları CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Bu kitap Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk

Detaylı

1. Multimedya Sistemleri

1. Multimedya Sistemleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BREYN POPÜLER MULTMEDYA BALANTILARINDA,

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIK

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE MODA MARKALARININ GÖSTERGELERLE

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 BARI GAZETECL: TÜRK YAZILI BASININDA 2003 IRAK SAVAI HABERLERNN DEERLENDRLMES PEACE JOURNALISM:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ANKARA ÖRNENDE

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

MEDYA VE S!YASET!L!"K!S!!ÇER!S!NDE TÜRK!YE DE GAZETEC!L!K VE SANSÜR

MEDYA VE S!YASET!L!K!S!!ÇER!S!NDE TÜRK!YE DE GAZETEC!L!K VE SANSÜR T. C. KAD!R HAS ÜN!VERS!TES! SOSYAL B!L!MLER ENST!TÜSÜ!LET!"!M B!L!MLER! YÜKSEK L!SANS PROGRAMI MEDYA VE S!YASET!L!"K!S!!ÇER!S!NDE TÜRK!YE DE GAZETEC!L!K VE SANSÜR Yüksek Lisans Tezi PINAR SEVG!NER!stanbul,

Detaylı

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL *

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * Öz Her yönüyle dil, gösteren ve gösterilenden meydana gelen göstergelerden olumu bir sistemdir. Göstergeyi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH KANE VE KANAT GÜNER BEYOND POST-DRAMATICAL LIFES: SARAH KANE AND KANAT GUNER rfan POLAT

POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH KANE VE KANAT GÜNER BEYOND POST-DRAMATICAL LIFES: SARAH KANE AND KANAT GUNER rfan POLAT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY Alper UZUN * Alpaslan ALAAOLU** Özet Mala karı ilenen suçlar mekânsal olarak farklı daılı kalıbına sahiptir. Bu çalımanın amacı; 2006 yılında

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı