YARGITAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI"

Transkript

1 YARGITAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 5- Yargıtayda onüç hukuk, yedi ceza dairesi ve en fazla yüzelli üye bulunur. Her daire, bir daire başkanı ile yeteri kadar üyeden oluşur. Dairelerin üye sayıları Birinci Başkanlık Kurulunca belirlenir. MADDE sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 6- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarından oluşur. MADDE sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 7- Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinden seçilmiş birinci başkanvekili ile hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden; Ceza Genel Kurulu, ceza dairelerinden seçilmiş birinci başkanvekili ile ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en az üçte ikisi kadar üyenin, diğer toplantılarında, işi görüşme konusu olan daireden beşten fazla üyenin katılmaması koşuluyla bu kurullara bağlı daire sayısının en az iki katı üyenin bulunması zorunludur. Toplantılara daire başkanlarının en az yarısından fazlasının ve başkanlarının katıldığı dairelerden bir, katılmadığı dairelerden iki üyenin katılması gerekir. Ceza Genel Kurulunun içtihadı birleştirme toplantılarına ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili veya bunlardan biri katılır. İtiraz ettiği konularda görüşünü açıklamak, müzakere ve oya katılmamak koşuluyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Ceza Genel Kuruluna bizzat katılabilir. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki başkanlar yeter sayısı, başkanların izinli veya özürlü olması halinde aynı dairenin kıdemli üyesi ile doldurulur. Birinci Başkanın başkanlık etmediği veya katılamadığı hâllerde Hukuk Genel Kuruluna hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise ceza dairelerinden seçilmiş olan birinci başkanvekili başkanlık eder. Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tutacak olan birinci başkanvekilinin katılamaması hâlinde, diğer birinci başkanvekili, onun da katılamaması halinde o toplantıya katılmış olan daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık görevini yapar sayılı İcra ve İflâs Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Genel Kurulunda incelenmesi sırasında ilgili dairenin başkan ve en az bir üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır. Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu aşağıdaki şekilde çalışır: 1. İlk derece mahkemesi olarak görev yapan Hukuk Genel Kurulu, Birinci Başkan vekilinin başkanlığında tek numaralı hukuk daireleri başkanları ile çift numaralı hukuk dairelerinin kıdemli üyelerinden oluşur. Üye sayısının çift olması halinde davaya bakmakla görevli dairenin kıdemli üyesi kurula katılır.

2 Hukuki veya fiili engel bulunmadıkça yargılama aynı kurul tarafından yapılıp sonuçlandırılır. Zorunlu hâllerde, katılamayan başkan yerine o dairenin kıdemli üyesi, katılamayan üye yerine ondan sonraki kıdemli üye katılır. Yargılama 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yürütülür. Karar taraflara tebliğ edilir. Kararlara karşı Hukuk Genel Kuruluna temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz incelemesi yapacak olan Hukuk Genel Kurulu Birinci Başkanın başkanlığında, ilk derece yargılamasına katılmayan hukuk daireleri başkan ve üyelerinin katılımıyla oluşur. Hukuki veya fiili engeli bulunmayan bütün daire başkan ve üyelerinin kurula katılması zorunludur. İnceleme evrak üzerinde yapılır. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk oyu, ikinci toplantıda salt çoğunlukla karar verilir. Kurul kararları kesindir. 2. İlk derece mahkemesi olarak görev yapan Ceza Genel Kurulu, Ceza Genel Kuruluna başkanlık eden Birinci Başkanvekilinin başkanlığında tek numaralı ceza dairelerinin başkanları ile çift numaralı ceza dairelerinin kıdemli üyelerinden oluşur. Üye sayısının çift olması halinde kurula, görülmekte olan davaya bakan özel daireden kıdem sırasına göre bir üye daha katılır. Hukukî veya fiilî engel olmadıkça yargılama aynı kurul tarafından yapılıp sonuçlandırılır. Zorunlu hâllerde katılamayan başkan yerine o dairenin kıdemli üyesi, katılamayan üye yerine o dairenin ondan sonraki kıdemli üyesi katılır. Hukuki veya fiili engel olmadıkça yargılama aynı kurul tarafından yapılıp sonuçlandırılır. Zorunlu hâllerde katılamayan başkan yerine o dairenin kıdemli üyesi, katılamayan üye yerine o dairenin ondan sonraki kıdemli üyesi katılır. Yargılama 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yapılır. İlk derece mahkemesi olarak görev yapan Ceza Genel Kurulu kararlarına karşı sanık, katılan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz incelemesi yapacak olan Ceza Genel Kurulu Birinci Başkanın başkanlığında ilk derece yargılamasına katılmayan ceza daireleri başkan ve üyelerinin katılımıyla oluşur. Hukukî veya fiilî engel bulunmayan bütün daire başkan ve üyelerinin kurula katılması zorunludur. İnceleme evrak üzerinden yapılır. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk, ikinci toplantıda ise salt çoğunlukla karar verilir. Kurul kararları kesindir. MADDE sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 10- Birinci Başkanlık Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında üçü daire başkanı, üçü Yargıtay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı, ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşur. MADDE sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 11- Yüksek Disiplin Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanı, kıdemli birinci başkanvekili ile dört hukuk ve iki ceza dairesi başkanları ve başkanları katılmayan dairelerden seçilen üç üyeden oluşur. Kurula ayrıca bir hukuk ve bir ceza dairesi başkanı ile bir hukuk ve bir ceza dairesi üyesi yedek üye olarak seçilir. MADDE sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 13- Yargıtayın görevleri şunlardır: 1. Adli yargı ilk derece ve bölge adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri son merci olarak inceleyip karara bağlamak,

3 2. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerinin, başsavcılarının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin, Sayıştay Başkan ve üyelerinin ve ayrıca özel kanunlarında belirtilen kimselerin aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak, 3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek. MADDE sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 14- Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, 1. Hukuk dairelerinden; Birinci Hukuk Dairesi: Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına, sınırlı ayni haklara, şahsi haklara dayanan taşınmaz ile ilgili davalara, mera, yaylak, kışlak davaları, İkinci Hukuk Dairesi: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun birinci, ikinci ve üçüncü kitapları ile özel kanunlarda düzenlenmiş olan kişi, aile ve miras hukukuna ilişkin davaları, Üçüncü Hukuk Dairesi: Kaynaklara, özel ve genel sulara işgal tazminatına, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın 818 sayılı Borçlar Kanununun ikinci kısmında düzenlenmiş sözleşmelerle, özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden doğan davaları, Dördüncü Hukuk Dairesi: Sebepsiz zenginleşme, haksız fiil, hizmet akdinden, genel ve özel kanunlardan doğan davaları, Beşinci Hukuk Dairesi: Her türlü kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve vakfa ilişkin davaları, Altıncı Hukuk Dairesi: Eser sözleşmesinden doğan davaları, Yedinci Hukuk Dairesi: 3402 sayılı Kadastro Kanunundan doğan ve anılan Kanunun uygulanmasını gerekli kılan kadastro mahkemelerince ve genel mahkemelerce bakılan davaları, Sekizinci Hukuk Dairesi: 6831 sayılı Orman Kanunundan ve 3402 sayılı Kanunun dördüncü maddesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin genel mahkemeler ve kadastro mahkemelerinden verilen kararlarla, zilyetlik hukukuna ilişkin davaları, Dokuzuncu Hukuk Dairesi: 818 sayılı Kanundaki hizmet akdinden kaynaklanan davalar hariç, iş hukuku ile ilgili kanunlardan doğan davaları, Onuncu Hukuk Dairesi: Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin kanunlardan doğan davaları, Onbirinci Hukuk Dairesi: Onikinci Hukuk Dairesinin görevine giren işler ile mahkemelerden verilmiş iflas ve konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar, İcra ve İflas Kanununun 142, 151 ve 235 inci maddelerine ilişkin davalar ve şikayetler sonunda verilen hüküm ve kararlar, icra tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 99 uncu maddesine göre verilen ihalenin feshine dair kararlar hariç, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun diğer kanunlarda yer almasına rağmen ticari hüküm saydığı kuralların uygulanmasından doğan ve ticari sayılan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, Onikinci Hukuk Dairesi: İcra ve İflas Kanununun uygulanmasından doğan davalar ile iflas ve iflasın ertelenmesine ait hüküm ve kararları, Onüçüncü Hukuk Dairesi: Ticari satış ile ilgili her türlü dava, konkordatonun tasdiki ile ilgili ticaret mahkemelerinden verilen kararlar, sıra cetveline itiraz ve şikayet ile ilgili ticaret mahkemelerinden ve icra mahkemelerinden verilen kararlar ile deniz, taşıma, sigorta hukuku hariç Onbirinci Hukuk Dairesinin görevine giren menfi tespit ve itirazın iptali davaları ile Yargıtayın diğer dairelerinin görevine girmeyen iş ve davaları, inceler ve karara bağlar. Hukuk dairelerinin görevlerini tayinde davadaki tavsif asıldır.

4 Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin aslına değil de bu ilişkiden doğan diğer isteklerle ilgili ise, temyiz incelemesi asıl hukukî ilişkiye ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır. Bir davada birkaç hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesi uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen dairece yapılır. Bir davada uyuşmazlık konusu hukuki ilişki birkaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa temyiz incelemesi bunlardan Borçlar Kanunundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır. Bir dava dosyası ile ilgili olarak duruşma için tebligat yapıldıktan sonra, o dosya iş bölümü nedeniyle başka daireye gönderilmez. 2. Ceza dairelerinden; Birinci Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Kısmının Birinci Bölümünde ve İkinci Kısmının Birinci ve İkinci Bölümlerinde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları, İkinci Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının İkinci Kısmının Dört, Beş, Yedi, Sekiz ve Dokuzuncu Bölümlerinde, Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları ile 6831 Sayılı Orman Kanununa giren suçlara ilişkin hüküm ve kararları, Üçüncü Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının İkinci Kısmının Onuncu Bölümünde, Üçüncü Kısmının İkinci, Üçüncü ve Onuncu Bölümlerinde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları, Dördüncü Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Kısmının Dört ve Dokuzuncu Bölümlerinde, Dördüncü Kısmının Birinci Bölümünde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları, Beşinci Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde ve Üçüncü Kısmının Yedi ve Sekizinci Bölümlerinde ve Dördüncü Kısmının İkinci Bölümünde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları, Altıncı Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Kısmının İkinci Bölümünde ve İkinci Kısmının Üçüncü Bölümünde, Üçüncü Kısmının Beşinci ve Altıncı Bölümlerinde, Dördüncü Kısmının Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerinde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararlarla, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna giren suçlara dair hüküm ve kararları, Yedinci Ceza Dairesi: Orman Kanunu ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hariç, özel ceza kanunlarında yer alan suçlarla ilgili, mahkemelerden verilen kararlar, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davaları ile diğer dairelerin görevine girmeyen hüküm ve kararları, inceler ve karara bağlar. Yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtaya verilen kişilerin davaları, fiilin niteliğine göre benzeri fiillere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden çıkacak kararların temyiz yolu incelemesi de Ceza Genel Kuruluna aittir. Hüküm veren dairenin, Ceza Genel Kurulu kararına uymayarak kendi kararında direnmesi halinde Ceza Genel Kurulunca verilecek ikinci karar kesin olup, ilgili dairece uyulması zorunludur. Ceza dairelerinin görevlerinin tayininde, davadaki tavsif esas alınır.

5 Muhtelif suçlara ait davalarda en ağırını incelemeye yetkili daire görevlidir. Temyizi hâlinde bunlardan sadece temyize konu olanlar nazara alınır. MADDE sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 15- Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görevleri şunlardır: 1. Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı adlî yargı ilk derece ve bölge adliye mahkemelerince verilen direnme kararlarını inceleyerek karar vermek, 2. a) Aynı veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar bakımından hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında uyuşmazlık bulunursa, b) Hukuk veya ceza daireleri arasında içtihat uyuşmazlıkları bulunursa, c) Yargıtay dairelerinden biri; yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunursa, Bunları içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlamak, 3. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri, başsavcıları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Sayıştay başkan ve üyeleri ile yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtay Genel Kurullarına verilen kişilere ait davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilgili daire tarafından ilk derece mahkemesi olarak verilen kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelemesini yapmak, 4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmak zorunda olan başkan ve üyelerin belirlenmesine ilişkin esaslar, görüşmelerin gündemi, yönetimi, çalışma gün ve saatleri, oylama ve karar, ön sorun ve öncelikle karara bağlanacak hususlar, kararın çıkmış sayılması, bu Kanun hükümleri çerçevesinde Yargıtay İç Yönetmeliği ile düzenlenir. MADDE sayılı Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (6) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 4. Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin Yargıtay üyeliği onur ve vakarına ve kişisel haysiyetlerine dokunan veya görev gereklerine uygun düşmeyen davranışlarından, kişisel ve görevle ilgili suçlarından dolayı inceleme veya soruşturma yapmak, 6. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek. MADDE sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 19- Yüksek Disiplin Kurulu, Yargıtay üyeliği onur ve vakarına dokunan, kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevin gerektirdiği tutum ve davranışlara uymayan Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili hakkında disiplin kovuşturması yapar. MADDE sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 23- Genel Sekreter, Yargıtayın yönetim işlerinde Birinci Başkanın yardımcısıdır. Genel Sekreterin görevleri şunlardır: 1. Birinci Başkanın vereceği yönetim görevlerini yerine getirir ve bu Kanunda katılacağı belirtilen kurullara katılır.

6 2. Birinci Başkanlıkta çalışan büro personeline gerektiğinde mazeret izni verebilir. 3. Birinci Başkanlıkta çalışan büro personeline uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları verebilir. Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile Yargıtay tetkik hâkimlerinden ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının muvafakati koşulu ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarından yeteri kadar yardımcı ile genel sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar memur verilir. Birinci Başkan, Genel Sekreterin izinli veya özürlü olması hâllerinde bir Yargıtay üyesini geçici olarak görevlendirebilir. MADDE sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (4) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 2. Kararların zamanında yazılıp dosyaların mahallerine iadesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, 3. Yargıtay tetkik hâkimleri ile kalem personeline mazeret izni vermek, kalem personelini denetlemek, 4. Kalem personeli hakkında ilgili kanunda belirtilen uyarma ve aylıktan kesme disiplin cezalarını vermek, MADDE sayılı Kanunun 26 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yargıtay tetkik hâkimlerinin görevleri MADDE 26 Yargıtay tetkik hâkimleri, kurul ve daire başkanlarının kendilerine verecekleri dosya ve evrakı, süresinde inceleyerek konuyla ilgili görüşlerini de içeren bir rapor düzenler, imzalar ve heyete sözlü olarak açıklarlar. Başkan tarafından görevlendirilmeleri hâlinde verilen kararın gerekçeli taslağını hazırlarlar. Birinci Başkan, kurul ve daire başkanlarının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler. MADDE sayılı Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 27- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevleri şunlardır: 1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek, 2. Yüce Divanda Cumhuriyet savcılığı görevini yapmak, 3. Ceza Genel Kurulunda görülen davaların duruşmalarına katılmak, 4. Bizzat veya Yargıtay Cumhuriyet savcıları marifetiyle siyasi partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle incelemek, faaliyetlerini takip etmek, gerektiğinde siyasi parti, siyasi parti üyesi veya kuruluşu hakkında mahallinde denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, yaptırmak, 5. Siyasi partilerin kapatılması ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesine dava açmak, 6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği her türlü tedbiri almak, 7. Yargıtay Cumhuriyet savcılarının bu göreve ve bu görevden başka görevlere atanmalarında yetkili mercie görüş bildirmek, 8. Yargıtay Cumhuriyet savcılarının yükselme ve ilerleme fişlerini düzenlemek, 9. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarını ve personelini denetim ve gözetim altında bulundurmak veya bu denetim ve gözetimi tensip edeceği Yargıtay Cumhuriyet savcılarından birine yaptırmak,

7 10. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarına naklen atanacak personelin inhalarını yapmak, 11. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görevli personel hakkında belirtilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını vermek, 12. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulundaki içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak, sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleri şunlardır: 1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanunî nedenlerle görevi başında bulunmaması hâlinde, kanunların bizzat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının tüm görevlerini yerine getirmek, 2. Ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevi başında bulunsa dahi kanunların bizzat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil olmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının vereceği işleri ifa etmek, 3. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulundaki içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp, oyunu kullanmak. MADDE sayılı Kanunun 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görevleri MADDE 28- Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görevleri şunlardır: 1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin vereceği görevleri yapmak, 2. Kendilerine verilen dosyaların tebliğnamelerini, itiraz ve kanun yararına başvurma işlemlerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adına düzenlemek ve imza etmek, 3. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının vereceği diğer işleri yapmak. MADDE sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ceza ve hukuk dairelerindeki ihtiyaç durumunu yetkili kurula bildirir. Kurul, seçimlerde belirtilen bu ihtiyaç durumunu öncelikle gözetir. MADDE sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin dördüncü fıkrası madde metninden çıkartılmıştır. Birinci Başkanlık Kuruluna seçilecek iki asıl daire başkanı ile bir yedek daire başkanı ve iki asıl üye ile bir yedek üye hukuk dairelerinden; bir asıl daire başkanı ile bir yedek daire başkanı ve bir asıl üye ile bir yedek üye ceza dairelerinden olmak üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilir. Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez. MADDE sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 34- Başkanlık Kurulu tarafından Yüksek Disiplin Kuruluna sevk işlemi yapıldığında, Başkanlar Kurulunca ad çekme suretiyle üyeler belirlenerek Kurul oluşturulur. Başkanlar Kurulunca dört hukuk dairesi ve iki ceza dairesi başkanı ile iki hukuk dairesi ve bir ceza dairesi üyesi asıl üye olarak seçilir.

8 Ayrıca aynı usulle bir hukuk dairesi ve bir ceza dairesi başkanı ile bir hukuk dairesi ve bir ceza dairesi üyesi yedek üye olarak belirlenir. Hakkında soruşturma yapılan ile Birinci Başkanlık Kurulunda asıl veya yedek daire başkanı veya üye olarak karara katılanlar ad çekmeye dahil edilmezler. Yüksek Disiplin Kurulunun görevi, oluşturulmasına neden olan işlem hakkında karar verilmesiyle sona erer. MADDE sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkartılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Yönetim Kuruluna aday çıkmadığı takdirde Birinci Başkanlık Kurulu boş olan üyelikler için üç katı aday gösterir. Yönetim Kurulunun süresi iki yıldır. Aynı daireden birden çok kişi Kurulda yer alamaz. MADDE sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin başlığı Yargıtay tetkik hâkimlerinin nitelikleri ve atanmaları olarak, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan tetkik ibarelerinden önce gelmek üzere Yargıtay ibaresi eklenmiştir. Yargıtayda yeteri kadar Yargıtay tetkik hâkimi bulunur. Yargıtay tetkik hakimleri mesleklerinde fiilen en az beş yıl başarı ile adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılığı yapanlar arasından Birinci Başkanlık Kurulunun görüşü alınarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. MADDE sayılı Kanunun 37 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet savcılarının nitelikleri ve atanmaları MADDE 37- Yargıtay Cumhuriyet savcıları meslekte fiilen en az beş yıl başarı ile adlî yargı hâkim veya Cumhuriyet savcılığı yapanlar arasından Birinci Başkanlık Kurulunun görüşü alınarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. Atamanın gecikeceği ve ihtiyacın zorunlu olduğu hâllerde, boş bulunan Yargıtay Cumhuriyet savcılığı kadrolarına, bu kadrolara atanma niteliğine sahip hâkimler ve Cumhuriyet savcıları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici yetki ile görevlendirilebilirler. Yukarıdaki fıkralar uyarınca görevlendirilen ve atanan Yargıtay Cumhuriyet savcıları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının gösterdiği lüzum ve Birinci Başkanlık Kurulunun kararı uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca başka bir göreve atanabilirler. MADDE sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 39- Kanunda belirtilen özel hükümler ayrık olmak üzere daireler ve kurullar üye tam sayısı ile toplanır. Daireler ve kurullarda görüşmeler gizli olur. Görüşmeler sırasında öneri ve konuşma yapanların kimlikleri ile öneri ve konuşmaların içerikleri açıklanamaz. Daireler ve kurullarda özel hükümler ayrık olmak üzere oylama açık olarak yapılır. Oylamanın gizli yapılması halinde oyların rengini belirtir işlem yapılamaz ve kararlara karşı oy yazılamaz. Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla daireler ve kurullarda kararlar salt çoğunlukla alınır. Alınan yargısal kararların sonuçları karşı oylarla birlikte açıklanır. Karara katılan başkan ve üyelerin adları, mahalline gönderilecek karar örneklerinde de gösterilir.

9 Dairelerin ve genel kurulların başkan ve üyeleri reddolunabilirler. Ret hususundaki istemler, reddolunan başkan ve üye katılmaksızın ilgili daire veya genel kurullarca incelenerek kesin olarak karara bağlanır. Daire ve kurulların toplantı sayılarının oluşmasını engelleyen toplu ret istemleri dinlenemez. MADDE sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkartılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar ikinci ve son fıkra olarak eklenmiştir. İçtihadı birleştirme toplantılarında da karar için aynı yeter sayı aranır. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılacak başkanlar, Birinci Başkan; üyeler ise, daire başkanı tarafından belirlenir ve ikişer aylık listeler hâlinde ilgili dairelere ve dairelerce de ilgili kurul başkanlıklarına sunulur. Daire başkanı, dairesine ait görüşülecek işin niteliğine göre belirlenenlerin dışında bir üyeyi kurula katılmak üzere görevlendirebilir. MADDE sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulu, birinci toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğuyla karar verir. Ancak, birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda bulunanların çoğunluk oyu ile yetinilir. MADDE sayılı Kanunun 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 42/A maddesi eklenmiştir. Birinci Başkanlık Kurulunca inceleme ve soruşturma yapılması MADDE 42/A- Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin, Yargıtay üyeliği onur ve vakarına ve kişisel haysiyetlerine dokunan veya görev gereklerine uygun düşmeyen davranışları ile kişisel ve görevden doğan suçlarını her ne surette olursa olsun öğrenen Birinci Başkan gerekli inceleme ve soruşturma işleminin yapılması için durumu Birinci Başkanlık Kuruluna bildirir. Şu kadar ki; 1. Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan, 2. Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ile iş veya yerleşim yeri adresi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan, 3. Daha önceden şikâyet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen, 4. Kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek veya yargı yetkisi kapsamında kalan hususlara ilişkin bulunan, 5. Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar ile henüz vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa düçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş olan, İhbar ve şikâyetler işleme konulmaz. Ancak ikinci bentte yazılı şartları taşımayan ihbar ve şikâyetlerin somut delillere dayanması durumunda, konu hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapılır. Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan gelen ihbar ve şikayetlerin sonucu Bakanlık ve Kurula bildirilir. Birinci Başkanlık Kurulu ihbar ve şikayetin niteliğine ve delil durumuna göre inceleme veya soruşturma yapılmasına karar verir. İnceleme veya soruşturma dosyası hakkında inceleme veya soruşturma yapılan kişiden kıdemli olan, bu mümkün olmadığı takdirde eşit kıdemli, o da

10 yoksa en yakın kıdemli başkan veya üye görevlendirilir. Birinci Başkanlık Kurulunda görev yapan daire başkanı ve üyelere de bu görev verilebilir. İnceleme veya soruşturma yapmakla görevlendirilen, olayla ilgili her türlü delili toplar, gerek görürse ilgilinin savunmasını alarak düşüncesiyle birlikte düzenleyeceği raporu Birinci Başkanlık Kuruluna sunar. Kurul, toplanan delilleri yeterli görmez ise inceleme veya soruşturmanın genişletilmesini isteyebilir. Birinci Başkanlık Kurulu, toplanan delilleri yeterli görürse işin esasını görüşür. Eylemin kişisel ve görevden kaynaklanan suç niteliğinde olduğunu saptarsa soruşturmanın 47 nci madde uyarınca derinleştirilmesine, eylemin disiplin suçunu oluşturması halinde dosyanın Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine ve aksi takdirde bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verir. Birinci Başkanlık Kurulunun Yüksek Disiplin Kuruluna sevk kararı ile bir işlem yapılmasına gerek olmadığına ilişkin kararına karşı Yargıtay Birinci Başkanı veya hakkında inceleme veya soruşturma yapılan kişi tarafından yapılan itiraz, Başkanlar Kurulunca incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. MADDE sayılı Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 43- Soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna intikali üzerine Birinci Başkan, kurulda görevli daire başkanı veya üyelerden bir kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. Görevlendirilen başkan veya üyenin, hakkında soruşturma yapılandan kıdemli veya kıdemce yakın olması gözetilir. Soruşturma ile görevlendirilen başkan veya üye konu ile ilgili toplanmayan delilleri toplar, lüzum gördüğü kişileri tanık olarak yeminle dinler. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile özel ve gerçek kişiler sorulan hususlara cevap vermek zorundadır. Görevlendirilen başkan veya üye tarafından ilgiliye savunmalarını bildirmesi için tebligat yapılır. İlgili, tebligat tarihinden itibaren on gün içinde savunma yapabilir. Bu süre içinde savunma yapılmadığı takdirde savunmadan vazgeçilmiş sayılır. Hakkında soruşturma yapılan bu dosyayı, soruşturma yapanın yanında inceleyebilir. Soruşturmanın bitiminde görevli başkan veya üye evrakı kanaati ile birlikte ve bir rapor halinde Yüksek Disiplin Kuruluna sunar. Yüksek Disiplin Kurulu res en veya yazılı istem üzerine hakkında soruşturma yapılanın kurulda dinlenmesine karar verebilir. İlgili, vekili aracılığı ile de yazılı veya sözlü savunma yapabilir. Yüksek Disiplin Kurulu delilleri serbestçe takdir eder. Yüksek Disiplin Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Soruşturma yapan kurula katılamaz, noksan üyelik yedeği ile tamamlanır ve ilk oylamada üçte iki çoğunluk oyu ile karar verilir. Oylamada bu sonuç sağlanamaz ise hemen ikinci oylamada salt çoğunlukla karar verilir. Yüksek Disiplin Kurulu eylemi sabit görmez ise disiplin cezası tayin ve takdirine yer olmadığına aksi takdirde eylemin ağırlığına göre uyarma veya görevden çekilmeye davet işlemlerinden birinin uygulanmasına karar verir. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen uyarma ve görevden çekilmeye daveti içeren kararlar ilgilinin siciline işlenir. Görevden çekilmeye davet kararının tebliğinden itibaren ilgili izinli sayılır. Görevden çekilmeye davet olunan kişi, kararın kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde görevden çekilmediği veya emekliliğini istemediği takdirde çekilmiş kabul edilir.

11 MADDE sayılı Kanunun 45 inci maddesinin beşinci fıkrasında geçen adliye ibaresi adli yargı ilk derece ve bölge adliye şeklinde, maddenin altıncı fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İçtihadı birleştirme kararları, kararın verilmesini izleyen en kısa zamanda elektronik ortamda yayımlanır ve Adalet Bakanlığına bildirilir. Adalet Bakanlığı bu kararları, bütün adlî yargı mahkemelerine ve Cumhuriyet başsavcılıklarına gecikmeksizin uygun vasıtalarla duyurur. MADDE sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 46- Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleriyle ilgili veya kişisel suçlarından dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesi Birinci Başkanlık Kurulunun kararına bağlıdır. Ancak ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinin soruşturması genel hükümlere tabidir. Soruşturma, suç yerinin bağlı olduğu il Cumhuriyet başsavcısı tarafından bizzat yapılır. Birinci Başkanlık Kurulu kendisine intikal eden veya ettirilen ihbar ve şikayetleri inceleyerek soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte gördüğü takdirde, soruşturma yapılması için ceza veya hukuk dairesi başkanlarından veya üyelerinden birini görevlendirir. Aksi takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. Bu karar Yargıtay Birinci Başkanının veya suçtan zarar görenin itirazı üzerine Başkanlar Kurulunca incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Soruşturma ile görevlendirilen başkan veya üye, soruşturmayı tamamladıktan sonra evrakı Birinci Başkanlık Kuruluna gönderir. Görevlendirilen başkan veya üye, soruşturmayı Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmaya ilişkin hükümlerine göre yapar. Soruşturma sırasında hakim kararı alınmasını gerektiren hususlarda istemi değerlendirmek üzere hakkında inceleme ve soruşturma yapılanın dairesi dışında kalan diğer dairelerden kura ile iki ceza bir hukuk dairesi üyesinden oluşmak üzere bir kurul oluşturulur. Bu kurulun vereceği kararlara vaki olabilecek itirazları incelemek üzere de, yine ilgilinin dairesi dışında kalan diğer dairelerin üyelerinden kur a ile üç ceza, iki hukuk dairesi üyesinden oluşmak üzere yeni bir kurul oluşturulur. Oluşturulacak bu kurullara en kıdemli üye başkanlık eder. İstemler bu kurullarca evrak üzerinde incelenip sonuçlandırılır. Birinci Başkanlık Kurulu, incelediği evrakta eksiklik bulursa soruşturmayı yapana tamamlattırır. Kovuşturma açılmasına gerek görmediği takdirde evrakın işlemden kaldırılmasına karar verir. Bu karar Yargıtay Birinci Başkanının veya suçtan zarar görenin itirazı üzerine Başkanlar Kurulunca incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Kovuşturma açılmasına gerek görüldüğü takdirde dosya, görevle ilgili suçlarda Yüce Divana, kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna tevdi olunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Sanık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve varsa katılan Ceza Genel Kurulunca verilen kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde kararın temyizen incelenmesini isteyebilir. Ceza yargılaması, bu Kanunun 7 nci maddesinin onuncu fıkrası uyarınca oluşturulan ve ilk derece mahkemesi olarak görev yapan Ceza Genel Kurulu tarafından yapılır. Haklarında inceleme ve soruşturma yapılacakların, inceleme ve soruşturma mercilerinin tayininde son görev ve sıfatları esas alınır. Sıkıyönetim Kanununda sözü edilen yetkili izin mercii, Yargıtay Büyük Genel Kuruludur. MADDE sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

12 MADDE 47- Yüksek Disiplin Kuruluna sevkedilen kişi hakkında aynı zamanda ceza yönünden soruşturma veya kovuşturma yapılması, disiplin işleminin uygulanmasına engel oluşturmaz. Yüksek Disiplin Kurulu, ilgili hakkındaki ceza soruşturması veya kovuşturmasının sonucunun beklenmesine karar verebilir. İlgili hakkındaki ceza soruşturması veya kovuşturmasının işlem yapılmasına yer olmadığı, düşme ve beraatle sonuçlanması gibi nedenlerle ortadan kalkması, disiplin işlemlerinin ayrıca uygulanmasına engel oluşturmaz. MADDE sayılı Kanunun 47 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 47/A maddesi eklenmiştir. Başkanlar Kuruluna itiraz ve inceleme usulü MADDE 47/A- Yönetim Kurulu, Birinci Başkanlık Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun bu Kanunda kesin olduğu belirtilen kararlar ve özel olarak düzenlenen hâller ayrık olmak üzere diğer kararlarına karşı ilgilisi tarafından kararların tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Başkanlar Kuruluna itiraz olunabilir. İtiraz, kararların yerine getirilmesini durdurur. İtiraza konu olan kararlara daire başkanı veya üye sıfatıyla katılmış olanlar, itirazı inceleyecek olan Başkanlar Kurulu toplantısına katılamazlar. İtiraz, Başkanlar Kurulu tarafından evrak üzerinden incelenir, dosyadaki bütün bilgi ve belgeler okunduktan sonra gizli oylama yapılır. Başkanlar Kurulu, itirazın reddine, itirazın kabulü ile kararın iptaline veya değiştirilmesine karar verebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlarla ilgili olarak başka makam ve mercie başvurulamaz. MADDE sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yayın Kurulu, Yargıtayın yayın işlerinde görev yapmak üzere, Birinci Başkanlık Kurulunca Yargıtay üyeleri arasından seçilen üç üyeden oluşur. Kurul, belirli aralıklarla toplu çalışma yapar. Kurul, kendi üyelerinden birini gizli oyla başkanlığa seçer. Üyelerin görev süresi dört yıldır. Aynı kişiler yeniden seçilebilirler. MADDE Sayılı Kanunun 49 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tasnif işleri MADDE 49- Birinci Başkanvekilleri Genel Kurullardan, daire başkanları da dairelerden verilen ve emsal teşkil eden kararların en az iki adedini yayımlanmak üzere, kararların verildiği tarihten başlayarak en geç bir ay içinde, gerekirse özetleriyle birlikte yayın işleri müdürlüğüne gönderirler. Birinci Başkan bu görevin gereği gibi yerine getirilmesini denetler. Gönderilen kararların özetleriyle birlikte aynen yayımlanması zorunludur. Kararlar elektronik ortamda da yayımlanır. Kararların yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar İç Yönetmelikte düzenlenir. MADDE sayılı Kanunun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

13 a) Tasnif edilen Yargıtay içtihadı birleştirme, genel kurul ve daire kararlarını, mevzuat hükümlerine göre elektronik ortama geçirmek ve arşivleyerek saklamak, b) Kararları ve özetlerini fihristleriyle, resmî külliyat olarak teselsül eden ciltler halinde yayımlamak ve yayınla ilgili tasnif giderlerini karşılamak, MADDE sayılı Kanunun 50 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 50/A maddesi eklenmiştir. Yargıtay Kütüphanesi MADDE 50/A- Yargıtay Birinci Başkanlığına bağlı Yargıtay Kütüphanesi kurulur. Bu kütüphanenin kaynakları, yönetimi, kitap ve dokümanların tasnifi, Yargıtay mensuplarına ve diğer kişilere hizmet şekil ve usulleri Birinci Başkanlıkça yapılacak yönetmelikte belirlenir. Kütüphane Müdürlüğü, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin kütüphanecilik bölümü mezunu bir müdür ile yeteri kadar personelden oluşur. MADDE sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 53- Yargıtay Birinci Başkanlığında bir Özel Kalem Müdürlüğü ile bir genel yazı işleri bürosu ve diğer idari bürolar; Yargıtay dairelerinde ve kurullarında birer, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında ise yeteri kadar yazı işleri bürosu yer alır. Bürolarda bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli bulunur. Yazı İşleri Müdürlüğüne, öncelikle hukuk fakültesi, sonra sırasıyla fakülte, adalet meslek yüksekokulu ve yüksekokul mezunu olup; Yargıtay İç Yönetmeliği ile Görevde Yükselme Yönetmeliğinde sayılan diğer nitelikleri taşıyan ve Yargıtayda en az beş yıl şef ya da adlî yargı mahkemelerinde aynı süreyle yazı işleri müdürlüğü yapmış olanlar, Yargıtay Yönetim Kurulunun takdiri ile atanır. Şefliğe atanabilmek için en az yüksekokul mezunu olmak ve Yönetmelikte belirtilen diğer nitelikleri taşımak gerekir. Müdürlüklere yapılacak atamalarda ve atanacakların bütün özlük haklarıyla sair işlemlerinde bu Kanun hükümleri dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve personel mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Açılan kadrolara ilk kez atanacaklar yürürlükteki mevzuata göre belirlenir. Kurum içinden atamalarda görevde yükselme usulleri uygulanır. Naklen atanacaklar için ilgisine göre daire başkanı ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının inhaları göz önünde tutulur. Yazı işleri müdürü, bürolarının birinci derecede sorumlu amiridir. Kalem işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar ve Yargıtay İç Yönetmeliğinde gösterilen görevleri yapar. MADDE sayılı Kanunun 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 53/A, 53/B, 53/C ve 53/D maddeleri eklenmiştir. Personel işleri MADDE 53/A- Yargıtayın personel işleri, Birinci Başkanlığa bağlı Sicil Bürosunu yöneten Yazı İşleri Müdürlüğü ile Personel Müdürlüğü eliyle yürütülür. Sicil Bürosu, Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin sicillerini tutmak ve özlük işleri ile ilgili yazışmaları yürütmekle görevlidir. Personel Müdürlüğü, yargı mensupları dışındaki personelin özlük işlerini yürütür.

14 Bu müdürlükler, fakülte mezunu ilgili müdürün yönetiminde yeteri sayıda şef, zabıt kâtibi ile hizmetlilerden oluşur. Bu müdürlüklerin görevleri ve çalışma şekli İç Yönetmelikte düzenlenir. İdarî ve malî işler MADDE 53/B- Yargıtayın idarî ve malî işleri Birinci Başkanlığa bağlı İdarî ve Malî İşler Müdürlüğü ile daire, lojman ve levazım işlerini yürüten yazı işleri müdürlükleri ve garaj amiri olarak görevlendirilen personel eliyle yürütülür. Bu müdürlüklerin görevleri ve çalışma usulleri İç Yönetmelikle belirlenir. Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü ve görevleri MADDE 53/C- Bilgi İşlem Merkezi Yargıtay Birinci Başkanlığına bağlı olarak görev yapar ve fakülte mezunu bir müdür yönetiminde yeteri kadar şef, mühendis, bilgisayar programcısı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile teknisyenden oluşur. Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 1.Yargıtay Başkanlığında bilgi işlem sistemini ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri bilişim sistemiyle koordineli olarak kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bilgi işlem sistemleri ile ilgili teknolojileri ve gelişmeleri takip ederek ihtiyaçlara göre gerekli güncellemeleri yapmak, Yargıtay Başkanlığının ihtiyaçlarına göre projeler üreterek yazılım geliştirmek ve güncellemek, 2. Gerektiğinde; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirmiş olduğu yazılımlarla uyumunu sağlamak, uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak, bilişim teknolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararası faaliyetlerde Yargıtay Birinci Başkanlığınca verilen görevleri yerine getirmek, 3. Yargıtayın faaliyet alanına ilişkin olarak hazırlanan karar, mevzuat, genelge, görüş, metin ve belgeleri, Türkiye nin üyesi olduğu ve yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkeme kararlarının kullanıcıların hizmetine sunulması için gerekli desteği sağlamak. 4. Yargıtay Başkanlığı bilgi sistemlerinde güvenlik politikalarının usul ve esaslarının belirlenmesi, uygulanması ve güncellenerek denetlenmesini sağlamak, 5. Bilgisayar ve bilgi sistemlerinin kullanılmasında Yargıtay Başkanlığınca çıkartılacak esasları hazırlamak, Yargıtayın tüm birimlerinde görev yapan bilgisayar kullanıcılarının taleplerini de dikkate alarak eğitimlerini sağlamak, 6. Yargıtay Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Basın Bürosu MADDE 53/D- Yargıtay ve yargıyı ilgilendiren her türlü basın ve yayını izlemek, gerektiğinde bu konularda açıklama, düzeltme ve tanıtım yapmak ve Birinci Başkan ya da görevlendireceği kişi tarafından yapılan açıklamaları iletmek üzere, Birinci Başkanlığa bağlı bir Basın Bürosu kurulur. Basın Bürosu hizmetleri, Birinci Başkan tarafından görevlendirilen bir genel sekreter yardımcısı tarafından yürütülür. Her türlü basın ve yayın kuruluşlarına, Yargıtay ve Yargıtay uygulamaları ile ilgili bilgi ve demeçler Yargıtay Birinci Başkanı ya da yetkili kılacağı yargı mensubu tarafından verilebilir. MADDE sayılı Kanunun 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

15 MADDE 54- Yargıtay, genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir. Yargıtay üst yöneticisi Yargıtay Birinci Başkanıdır. Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin belirlenmesine ilişkin hususlar İç Yönetmelikte düzenlenir. Yargıtay çalışanlarının bütçeye konulan yiyecek yardımı miktarının hesaplanmasında, Yargıtayda fiilen çalışanların sayısı dikkate alınır. MADDE sayılı Kanunun 57 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.+ Yargıtay İç Yönetmeliği ve yönergeler MADDE 57- Yargıtaydaki kurulların, dairelerin, büroların ve Yargıtay üyeleri ile Yargıtay tetkik hakimleri ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görev ve yetkileri ile çalışma usulleri; seçimlerin yürütülmesi, sayım kurullarının oluşturulması gibi seçimlerle ilgili konular; tutulacak defter ve kayıtlar ve kullanılacak basılı kağıtlar; bilgisayar ortamında tutulacak kayıtlar ve bunların muhafaza şekilleri; idari personelin atama, yükselme, ödüllendirme ve cezalandırılmasına dair hususlar ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer ayrıntılı düzenlemeler Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılacak iç yönetmelikte belirtilir. İç Yönetmelikle düzenlenmeyen idari konularda, Birinci Başkanlıkça yönergeler çıkarılır. MADDE sayılı Kanunun 61 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Birinci fıkrada sayılanların mazeret, hastalık ve aylıksız izinleri hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. MADDE sayılı Kanunun 62 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Birinci fıkrada sayılanlar, ilmi araştırma ve yayınlarda bulunabilirler. Esas görevleri yanında Birinci Başkanlık Kurulu kararıyla kanun komisyonlarına katılabilirler. Yükseköğretim kurumlarında Birinci Başkanlık Kurulu izni ile ders ve konferans verebilirler. MADDE sayılı Kanunun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 64- Yargıtay üyeliğine seçilenlerin sicil dosyaları Adalet Bakanlığınca Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilir. Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin özlük işleri Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından yerine getirilir. Yargıtay tetkik hâkimleri ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarının bu Kanunda belirtilenlerin dışındaki özlük işleri ve hakları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yerine getirilir. Bunların dışında kalan Yargıtay personelinin özlük işleri, İç Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu ve Yargıtay Birinci Başkanlığınca yerine getirilir. MADDE sayılı Kanunun 65 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Onur günü ve belgesi MADDE 65- Adlî yılın başladığı gün aynı zamanda Yargıtayın ve mensuplarının onur günüdür. O dönem içinde emekliye ayrılmış olan Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet

16 Başsavcıvekili onuruna, Birinci Başkanlıkça tensip edilecek tören ile onur belgesi ve geçmiş hizmetlerine şükran duygularını simgeleyen birer armağan verilir. Bu amaçla yapılacak tören ile armağanların giderlerini karşılamak üzere her yıl Yargıtay bütçesine yeterli ödenek konur. Yargıtay Başkan ve üyeliğinden emekli olanlara sıfatlarına göre, Onursal Yargıtay Birinci Başkanı, Onursal Yargıtay Birinci Başkanvekili, Onursal Yargıtay Daire Başkanı, Onursal Yargıtay Üyesi, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili unvanları verilir. Yargıtay ve mensuplarının onur gününü kutlamasına ilişkin usul ve esaslar Yargıtay İç Yönetmeliğinde düzenlenir. MADDE sayılı Kanunun 66 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Meslekî kıyafet MADDE 66- Yargıtay üyeliğine seçilenler için yapılacak meslekî kıyafet töreninin biçim ve yöntemi ile Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin duruşmalarda ve törenlerde giyecekleri meslekî kıyafetlerin özellikleri ve şekilleri, Yargıtay İç Yönetmeliğinde düzenlenir. MADDE sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet başsavcı yardımcılarından ibaresi Yargıtay Cumhuriyet savcılarından şeklinde, maddenin ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet savcılarından 2820 sayılı Kanun uyarınca başka bir yerde görevlendirilenlere, bu görevleri süresince birinci fıkra hükümlerine göre ödemede bulunulur. MADDE sayılı Kanunun 67 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 67/A maddesi eklenmiştir. Bilgisayar verilmesi MADDE 67/A- Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay birinci başkan vekilleri, Yargıtay daire başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Yargıtay üyeleri ile, Yargıtay tetkik hâkimlerine ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarına görevlerinde kullanılmak üzere Yargıtay Başkanlığı tarafından zati demirbaş olmak kaydıyla bir adet bilgisayar verilebilir. Bilgisayarların verilmesi ve devrine ilişkin usûl ve esaslar, Sayıştayın ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yargıtay Birinci Başkanlığınca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. MADDE sayılı Kanunun 2 nci maddesinde geçen Birinci Başkanlık ibaresinden sonra gelmek üzere kurullar, 12 nci maddesinde geçen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ibaresinden sonra gelmek üzere veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ibareleri eklenmiştir.

17 MADDE sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde geçen sekiz ve altı ibareleri, sırasıyla yedi ve beş olarak, 55 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen ellimilyar liraya ibareleri ise yüzbin Yeni Türk Lirasına olarak değiştirilmiştir. MADDE sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında geçen adliye ibareleri adlî yargı ilk derece ve bölge adliye şeklinde değiştirilmiş, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci cümlesi madde metninden çıkartılmıştır. MADDE sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanuna bu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 2 nci madde eklenmiştir. EK MADDE 1- Hizmetine gerek görülmeyen, çalışma ahengini bozan veya başarısız olan Devlet Memurları Kanununa tabi personel, Yönetim Kurulunun kararı ve Yargıtay Birinci Başkanının önerisi üzerine iktisap ettikleri kadro ve aylığa uygun olarak Adalet Bakanlığınca taşra kadrolarındaki görevlere atanabilirler. EK MADDE 2- Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde Yargıtay Başkanlığı olarak yer alan bölüme eklenmiştir. MADDE sayılı Kanuna geçici 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 11- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Birinci Başkanlık Kurulu, Yönetim ve Yayın kurullarının görevleri süre bitimine kadar devam eder. GEÇİCİ MADDE 12- Bu Kanunda yapılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konur. Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. GEÇİCİ MADDE 13- Bu Kanunla değişik Yargıtay Kanununun 5 ve 14 üncü maddesi yürürlüğe girinceye kadar Yargıtayda yirmibir hukuk ve onbir ceza dairesi görevine devam eder. Birinci Başkanlık Kurulu gerektiğinde her zaman toplanarak dairelerin görevlerini ve iş bölümünü düzenleyebilir. Bu Kanunla değişik Yargıtay Kanununun 14 üncü maddesi yürürlüğe girdiği tarihte daire başkanları ve üyelerin daireleri ile ilişkileri kesilir. Birinci Başkanlık Kurulu Yargıtay kıdemini esas alarak, kıdemin eşit olması halinde en yaşlı olan tercih edilerek, başkanların önceki görevleri ve uzmanlıkları da göz önünde tutularak hukuk dairesi başkanları hukuk, ceza dairesi başkanları ceza dairelerinde başkan olarak görevlendirilirler. Daire başkanlıklarına görevlendirme yapıldıktan sonra üyelerin dairelerde görevlendirilmesi yapılır.

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6110 Kabul Tarihi: 9/2/2011. 1. Danıştay; ondördü dava, biri idari daire olmak üzere onbeş daireden oluşur.

KANUN. Kanun No. 6110 Kabul Tarihi: 9/2/2011. 1. Danıştay; ondördü dava, biri idari daire olmak üzere onbeş daireden oluşur. 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK KANUN YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6110 Kabul Tarihi: 9/2/2011 MADDE 1 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

YARGITAY MEVZUATI 2014 1

YARGITAY MEVZUATI 2014 1 2014 1 2 YARGITAY MEVZUATI İ Ç İ N D E K İ L E R YARGITAY KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM: Kuruluş... 5 İKİNCİ BÖLÜM: Yargıtay Daire ve Kurullarının Görevleri... 10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görev ve Haklar... 17 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

Detaylı

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek 5579 YARGITAY KANUNU Kanun Numarası : 2797 Kabul Tarihi : 4/2/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/2/1983 Sayı : 17953 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 158 BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Yargıtay:

Detaylı

YARGITAY KANUNU Kanun Numarası : 2797 Kabul Tarihi : 4/2/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/2/1983 Sayı : 17953

YARGITAY KANUNU Kanun Numarası : 2797 Kabul Tarihi : 4/2/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/2/1983 Sayı : 17953 5579 YARGITAY KANUNU Kanun Numarası : 2797 Kabul Tarihi : 4/2/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/2/1983 Sayı : 17953 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 158 BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Yargıtay:

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

YARGITAY MEVZUATI 2015 1

YARGITAY MEVZUATI 2015 1 2015 1 2 YARGITAY MEVZUATI İ Ç İ N D E K İ L E R YARGITAY KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM: Kuruluş... 7 İKİNCİ BÖLÜM: Yargıtay Daire ve Kurullarının Görevleri... 11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görev ve Haklar... 18 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Şubat 1983 SALI KANUN

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Şubat 1983 SALI KANUN T.C. Resmî Gazete r Yönetim Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Şubat 1983 SALI Sayı: 17953 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun No.

Detaylı

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN 8953 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5235 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/10/2004

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

Sirküler Rapor /145-1 VERGİ YARGISI SİSTEMİNE İSTİNAF YOLU GETİRİLDİ

Sirküler Rapor /145-1 VERGİ YARGISI SİSTEMİNE İSTİNAF YOLU GETİRİLDİ Sirküler Rapor 30.06.2014/145-1 VERGİ YARGISI SİSTEMİNE İSTİNAF YOLU GETİRİLDİ 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile başta 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri,

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının

Detaylı

Kanun No. 6572 Kabul Tarihi: 2/12/2014

Kanun No. 6572 Kabul Tarihi: 2/12/2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6572 Kabul Tarihi: 2/12/2014 MADDE 1-18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 02/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 04/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23896

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE

ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK Karar Sayısı: KHK/650 KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Yazma

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-31.10.2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ 18 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29449 YÖNETMELİK Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5219 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5219 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE

Detaylı

ASKERĠ YARGITAY KANUNU

ASKERĠ YARGITAY KANUNU 4957 ASKERĠ YARGITAY KANUNU Kanun Numarası : 1600 Kabul Tarihi : 27/6/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/7/1972 Sayı : 14239 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 2697 I ĠNCĠ BÖLÜM Kuruluş

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270 Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270 TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMA USUL VE ESASLARI İLE KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU, KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU VE KURUM İDARİ KURULLARININ

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Yüksek SağlıkŞûrası ile buna bağlı Danışma

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 13/05/2005 R.G. Sayısı : 25814 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 Page 1 of 12 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir. ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2012) AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TANIM MADDE 1 - Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bu Kanunla verilen

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı