Meral Sağır * Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışlar: Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meral Sağır * Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışlar: Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi"

Transkript

1 Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışlar: Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi Meral Sağır * Giriş Karakteristik vasfı küreselleşme olarak ifade edilen 21. yüzyılda, toplumsal, ekonomik ve siyasal değişmenin hız kazandığı görünmektedir. Bu değişmenin siyasal açıdan en önemli yanları, ideolojilerin ve ulus-devletlerin tartışılan durumu ve demokrasinin bir siyasal ve toplumsal değer olarak yükselmesidir diyebiliriz. Demokrasi evrensel bir değer olarak kabul edilmekle birlikte, temsili demokrasinin küresel ölçeğe uyumu katılımcılığın önünü açan yeni arayışları ve uygulamaları beraberinde getirmektedir. Burada, siyasal ve toplumsal katılım konusunda sivil arayışların eriştiği Gündem 21 Projesi üzerinde durulacaktır. Küreselleşme olgusu ekonomik, siyasal/ideolojik, toplumsal sonuçlarıyla seçimleri, temsili demokraside siyasal katılımın tek yolu olmaktan çıkarmıştır. Günümüzde, yurttaşların siyasal partilerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ve diğer toplumsal kuruluşlarda, toplumsal ve siyasal yaşama doğrudan ve aktif o larak katılabildikleri bir demokrasi anlayışı öne çıkmaktadır. Böylece, geniş katılımcı bir demokrasiyle; yurttaşların kendileri ve yaşadıkları yakın çevreleri, yöreleri ile ilgili sorunlara sahip çıkmaları ve bu sorunların çö zümüne katkıda bulunabilmeleri her aşamada daha fazla mümkün olabilecektir. 2000'li yıllar, iletişim teknolojisinin geliştiği, insanların dünyanın hemen her tarafındaki gelişmeleri yakından izleyebildiği ve dolayısıyla yerel sorunların daha geniş ve bilinçle kavranabildiği yıllar olacaktır. Yerel ve küresel sorunlar arasında köprüler kurulması yine bu bilgilenme ve katılım kanallarıyla gerçekleşecektir. Nitekim, çevre, yoksulluk, kadınların siyasal ve toplumsal katılımı vb. konular yerelin ve küreselin paydası ortak olan konularıdır. Kadın-erkek eşitsizliğinin toplumsal ve siyasal boyutları, -daha açık söylenirse kadınların siyasal katılımlarının yetersizliği- siyasal katılımın genişlemesi Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. Çakdaş Yerel Yönetimler, eüt 12 Sayı -i Ekim 2003, so

2 Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışlar 29 konusunu kadınlar açısından daha da önemli kılmaktadır. Yerel Gündem 21 yapılanması bu konudaki eksikliği veri olarak almış ve kadın meclisi bu yapının temel birimlerinden biri olarak tasarlanmıştır. Dahası, kadın ve siyaset çalışma grubu spesifik olarak kadınların bakış açısını siyasete yansıtmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, önce Gündem 21 'in anlamı üzerinde durulacak, Türkiye Açısından Gündem 21, Yerel Gündem 21, Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi, Antalya Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi-Kadın ve Siyaset Çalışma Grubunun ne olduğu ve nasıl çalıştığı belirtilecektir. Gündem 21 'in Türkiye-Antalya örneğinden yola çıkılarak amaç ve işleyişin tanıtılmasından başka, kadın ve siyaset grubunda gönüllü olarak çalışan kadınları bu konuya yönelten etkenler ve üye profili bir görüşme cetveli çerçevesinde karşılıklı görüşmeden elde edilen verilere dayalı olarak değerlendirilecektir. Burada amaç, katılımın düzeyi ve niteliğini, kısıtlarını ve etkinliğini ortaya koymak, Gündem 21 'in işleyişi ve özellikle kadınların demokratik katılımının gelişmesinde sağlayabileceği açılırnın boyutlarının anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Gündem 21 'in Anlamı Gündem 21, "sürdürülebilir gelişme" kavramının yaşama geçirilmesine yönelik, küresel uzlaşmanın ve politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olan bir eylem planıdır (Çevre Bakanlığı Raporu, 2000: 1). Bu eylem planının temel hedefi, kalkınma ve çevre arasında bir denge kurulmasıdır. Birleşmiş Milletlerin önemli bir gündemi haline gelen "Gündem 21", Çevre Bakanlığı 'nın "Sürdürülebilir Kalkınma ve Ulusal Gündem 21 Raporu"nda da belirtildiği gibi böylece, 1- Kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen "sürdürülebilir gelişme" kavramının yaşama geçirilmesine yönelik bir eylem planı niteliğindedir. yileştirilmesini, 2- İnsanlığın temel gereksinimlerinin karşılanmasını, yaşam standartlarının i eko-sistemlerin daha iyi korunmasını ve yönetilmesini amaçlamaktadır. 3- Bir yandan günümüzün ağırlıklı sorunlarının üstesinden gelmeyi, öte yandan da dünyamızı gelecek yüzyılın tehditlerine karşı hazırlamayı başka bir deyişle, 21. yüzyılın gündemini oluşturmayı hedeflemektedir. Kalkınma ve çevre arasındaki dengede anahtar kavramın, "sürdürülebilir gelişme" olduğu görülmektedir. Sürdürülebilir gelişme, "bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların gereksinim ve beklentilerini karşılama olanak

3 30 Çağdaş Yerel Yönetimler. 12 (4) Ekim 2003 lanndan ödün vermeksizin karşılamaktır" (Bruntland Raporu, 1987). Sürdürülebilir gelişme, insanı merkez alan bir anlayışı ifade eder. İnsanlann, doğa ile u yum içerisinde, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürdürmelerinin bir "hak" olduğu anlayışına dayanır (Rio Bildirgesi, ı 992). Ancak, kavramın, ideolojik olarak tartışılan bir yanı olduğuna da burada işaret etmek gerekir. Daha sonra Türkiye çevre Vakfının yayınladığı, "Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanmasına Yönelik Tartışma Toplantısı"nda sürdürülebilir gelişmenin amacı, "insanlığın temel gereksinmelerinin karşılanması, herkes için yaşam standartlannın iyileştirilmesi ve güvenli bir geleceğin sağlanması" (1992) olarak belirtilmekle birlikte, Rio Konferansı 'ndan bu yana Gündem 21 'in dayanağı olan "sürdürülebilir gelişme" kavramının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından farklı anlamlan üzerinde yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bugünkü gelişmişlik düzeylerine erişebilmek için, doğal kaynaklannı hesapsızca kullanmış olan ve günümüzdeki çevre sorunlannın çok büyük bir bölümüne yol açan ülkeler ile "gelişmekte olan", hızlı bir kentleşme sürecinin ağırlığı altında ezilen ve gelişmek için doğal kaynaklannı hızla tüketen ülkeler arasında -koşullannın farklılığından dolayı- keskin görüş ayrılıklan olabilmektedir. Bugün gelinen noktada, çevrenin korunması, ekonomik gelişme ve toplumsal adaletin, sürdürülebilir gelişmenin saç ayağını oluşturduğu yönünde bir görüş birliği doğduğundan söz edilebilir. "Sürdürülebilir gelişme" kavramının temelleri Haziran 1972' de Stockholm' de yapılan "İnsan Çevresi Konferansı"nda atılmıştır yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan "Ortak Geleceğimiz" başlıklı ve komisyon başkanının adıyla anılan "Brundtland Raporu"unda giderek ağırlaşan çevre sorunlan karşısında, insanlığın çıkış yolu olarak, çevresel gelişme ile e konomik kalkınma arasındaki yaşamsal köprünün kurulması ve gelişmenin sürdürülebilir olması gösterilmektedir. ı 992 Rio Yeryüzü Zirvesi 'nden başlayarak, ı 994 Kahire Nüfus ve Kalkınma Konferansı, ı 995 Kopenhag Sosyal Gelişme Konferansı, 1995 Pekin Dördüncü Dünya Kadın Konferansı ve son olarak ı 996 İstanbul HABITATIl Kent Zirvesi 'ne uzanan küresel Birleşmiş Milletler Konferanslan ve diğer zirveler "küresel ortaklık" ilkelerinin tüm dünyada kabul görmesini büyük ölçüde sağlamıştır. "Sürdürülebilir gelişme" ilkesine önem ve ağırlık veren ülkelerde, kendilerine özgü ve toplumsal yapılannın gereklerine uygun bir toplumsal uzlaşma modeli tartışılmaya, biçimlenmeye başlamıştır. Toplumsal uzlaşma için çözümler, "katılımcı" ve "çok aktörlü" bir anlayışla ele alınmaya başlamış, kısacası, yönetsel ve toplumsal katılım büyük önem k~anmıştır (IDLA-EMME, 1998). Küresel Birleşmiş Milletler Konferanslan ve diğer zirveler "küreselortaklık" kavramından hareketle, hükümetler arası kararlann demokratikleşmesinin ulus

4 Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katlfımda Yeni Arayışlar 3 ı lararası dayanaklannı oluşturmuştur. Bu kavram ile birlikte, tüm dünyada geleneksel "yönetim" (government) anlayışı, yerini "yönetişim" (governance) olarak ifade edilen; katılımcılığa ve ortaklıklara dayalı yeni bir yaklaşıma bırakmaya başlamıştır. Bu yeni yaklaşım kapsamında uluslararası topluluklar ve merkezi yönetimler; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlan ve diğer yerel aktödere, "ortaklar" gözüyle bakmaya başlamışlardır. Buradan da anlaşıldığı üzere, Gündem 2 ı içerisinde sürdürülebilir gelişme kavramının uygulanabilmesinin koşulu, yerelde insanlann bu anlayışı benimsemesinden geçmektedir. HABITATIl Konferansı'nda da dile getirildiği gibi, demokratik, insan haklarına saygılı, saydam, katılımcı ve halka hesap verme anlayışına dayalı yönetim ile sivil toplumun etkin katılımı sürdürülebilir gelişmenin gerçekleşebilmesinin vazgeçilmez temelleridir (1996). Pekin Eylem Planı ise, katılımcıhğı demokrasinin temeli olarak gören bu gelişmeler içinde, insan merkezli sürdürülebilir gelişmenin ön koşulu olarak kadın ve erkek arasında eşitliğe dayalı yeni bir ortaklığın oluşturulmasının önemine dikkat çekmiştir (1995). Türkiye Açısından Gündem 21 80'lerden sonra, ekonomideki neo-liberal uygulamalann, doğalolarak yalnızca ekonomi ile sınırlı kalmayarak, toplumun tüm kurumlarına etki etmesi söz konusudur. Yine doğaldır ki, neo-liberal anlayışın uygulanması -kendi yolunu açmak için- ideolojik bir boyutla da uygulamaya ve gündeme gelmiştir. Bu çerçevede ekonomi ve siyasetin ayrıştınlması söylemi, devamında siyasetin işlevsizleşmesi/ işlevsizleştirilmesini getirmiştir. Ancak diyalektik bir zıtlık, demokratik siyasal katılımı olanaklı kılan yeni anlayışların doğmasına ve gelişmesine olanak tanımış görünmektedir. Sivil toplum kuruluşlannın sayıca artması, siyasallaşma potansiyelli toplumsal katılım kanallannın demokratik yaşamda gelişmeleri, yerel yönetimlerin ve yerel katılım mekanizma ve süreçlerinin öneminin artması yine Türkiye'nin son yıllarda tanık olduğu gelişmeler olmuştur. Böylece, Türkiye'de de demokratik işbirliği ve sorunlann çözümünde merkezi yönetim, yerel yönetimler, meslek örgütleri, akademisyenler, parlamenterler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlannı, yani toplumun hemen her kesimini "ortaklık" kavramı içinde gören Gündem 2 ı olanaklı görünmektedir (Agenda 2 ı, ı 992: 35). anlayışının yansıması içinde algılamak Bu bağlamda, sivil hareketin önemi kendini göstermektedir. Bu yeni "ortaklık" kavramının, açıklık ve şeffaflığı, dayanışma kültürünü ve etiğini geliştireceği gibi, toplumun ve yönetimlerin toplam kalite ve meşruiyet açısından etkinliğini de yükseltmesi beklenir. Ayrıca sivil hareketin gelişmesi; halkın etkin katılımıyla, ülke sorunlannın saptanmasını, sorunlara sahiplenme ve yetkili "or

5 32 Çağdaş Yerel Yönetimler, ıı (4) Ekim ı003 taklarla" çözüm projeleri oluşturmayı ve projeler doğrultusunda eylem birliği yapmayı sağlayabilecek bir oluşumdur (Sandal, 1993: 5). Sivil ve katılımcı hareket, dikey ilişkiler yerine yatay bir yapı ortaya koymaktadır. Bireyin zihninde başlayan, beklentilerine, davranışlanna ve yönelimlerine yansıyan sivil anlayış, geniş kitlelere ulaşabilmenin bir yöntemi olarak, insanlann kendi evlerindeki, kendi sokaklanndaki, yakın çevrelerindeki sorunlanna yönelmesini sağlar. Sivil hareketin duyarlı olacağı olası, öncelikli konulan saptamak güç değildir. Yaşanabilir konut sorunu, gecekondu sorunu, iç göçler, doğal afetler, çarpık kentleşme, doğal ve kültürel varlıklann korunması, yeşil alanlann korunması ve geliştirilmesi, özürlülerin, yaşlılann, kadınlann ve gençlerin sorunlan, enerji, hava, gürültü kirliliği bunlann başlıcalandır. Yerel Gündem 21 Yerel Gündem 21, öncelikli yerel, sürdürülebilir gelişme sorunlannın çözümüne yönelik uzun dönemli, stratejik bir planın hazırlanması ve uygulanması yoluyla yerel düzeyde Gündem 21 'in hedeflerine ulaşılmasını amaçlayan katılımcı, çok sektörlü bir süreç olarak tanımlanabilir (www.yerelgundem21.org.tr). Gündem 21 içerisinde "Yerel Gündem 21" kavramının getirildiği 28. bölümde, yerel yönetimlerin halka en yakın kademesi olarak, sürdürülebilir gelişme konusundaki yaşamsal önemleri vurgulanmaktadır. Yani, yerel gündem 21 'in uygulanması kentteki yerel mekanizmanın girişimini gerekli kılmaktadır. Türkiye'deki uygulamaya bakarsak, kentin en büyük mülki idare amirinin ve belediye başkanının bir dilekçe ile içişleri Bakanlığı'na başvurmalan gerekmektedir (RG, 1998). Yerel Gündem 21 'in dört temel hedefi vardır: 1- ilk hedef, yerel yönetimlerin o yöre halkının katılımıyla kentin ortak görüşünü elde etmeleridir. 2- Uluslararası topluluklar ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin artınıması ve uluslararası ölçekte yerel yönetimler arası işbirliğini güçlendirici girişimlerin desteklenmesi. 3- Deneyim ve bilgi alışverişini zenginleştirmek amacıyla yerel yönetim birlikleri ve diğer yerel yönetimlerin temsilcileri arasındaki koordinasyon ve işbirliği düzeyinin geliştirilmesi. 4- Son olarak, her ülkedeki yerel yönetimlerin, karar alma, planlama ve uygulama süreçlerine, kadınlann ve gençlerin etkin olarak katılımını sağlayacak programlann geliştirmesi ve uygulanmasıdır (antalyakentkonseyi.org.tr).

6 Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışlar 33 Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Rio ve Johannesburg, Birleşmiş Milletler Dünya Zirve Konferanslan ile, günümüze damgasını vuran az gelişmişlik, çevre tahribatı, yoksulluk: gibi dünyamızı tehdit eden sorunlara küresel düzeyde politika ve çözüm önerileri üretilirken, yerelde çözüm üretme ve eyleme geçme projesi olarak Antalya'da Yerel Gündem 21 çalışmalan 1997'de başlamıştır. Dünyadaki Yerel Gündem uygulamalan arasında en iyi uygulama seçilen Antalya Yerel Gündem 21 'in başlıca çalışma konulan; alt yapı, eğitim, kültür ve sanat, afetler ve kriz çalışmalan, sağlık, turizm, sürdürülebilir tüketim ve tüketici haklan, gençlik ve spor çalışmalan, tanm topraklannın korunması ve kullanılması, imar ve planlama çalışmalan, çevre, ekonomi ve toplumsal nitelikli diğer konulardır (2L.Yüzyıl Gelişim Projeksiyonu Yerel Yönetim Demokratikleşme Projesi, 1997). Yerel Gündem 21 'in toplumun örgütlü ve örgütsüz tüm kesimlerinin katılımına açık olması, katılımı teşvik edici politikalann ve mekanizmalann geliştirilmesi önem ve öncelik taşımaktadır. Dünyadaki ve Türkiye'deki Yerel Gündem 21 uygulamalan, önceden belirlenmiş bir şablona göre oluşturulmak yerine, her kentin kendine özgü koşullannın, değerlerinin ve önceliklerinin sergilendiği bir anlayışa dayanıyor. Ancak, örnek uygulamalann bazı ortak ya da benzer noktalan da göze çarpmaktadır. Katılımcı süreçlerin geliştirilmesi bakıldığında şu ortak noktalar göze çarpmaktadır: açısından bu benzerliklerin neler olduğuna -Kent Konseyleri ve benzeri yapılar oluşturulması ve bu yapı içinde tüm ortaklann yeterli biçimde temsiline özen gösterilerek bu konseylere bireysel olarak katılanlar ile değişik gruplar adına katılanlar arasındaki temsil dengesizliğini giderecek yöntemler geliştirilmesi ve örgütsüz kesimlerin ve çalışma gruplannın bu platformlarda temsil edilmesi. -Çalışma gruplan (ya da "kozalar") oluşturularak kadınlann ve gençlerin katılımının sağlanması, elverişsiz gruptaki hemşehri gruplannın temsili, gruplar i çinde belirlenen çalışma alanlannın kentin özelliklerini ve önceliklerini yansıtması, farklı çalışma gruplannın kendi aralanndaki eşgüdümün sağlanması. -Destekleyici mekanizmalar oluşturularak kent ölçeğinde Yerel Gündem 21 sürecini eşgüdümleyecek ve destekleyecek bir birim ya da genel sekreterlik kurulması. -Kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik kapsamlı bir vizyon geliştirilmesi. Bununla ilgili olarak mevcut durumun saptanması ve kentin öncelikli sorun a

7 34 Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (4) Ekim 2003 lanlan konusunda bir görüş birliğine vanlması, sorunlann nedenlerinin, kaynaklannın ve boyutlannın belirlenerek raporlaştınlması. -Kent için gerçekçi, kısa, orta ve uzun dönemli ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi, eylem planlan hazırlanması ve bütçelendirilmesi. -Mevcut planlann sürdürülebilir gelişme hedefleri ve Yerel Gündem 21 ilkelerinin ışığında gözden geçirilmesi. -Sorumluluklann yerelortaklar arasında dengeli bir biçimde paylaşımı. -Yerel Gündem 21 sürecinin çeşitli aşamalan içeren bir takvime bağlanması ve nihayet, -Uygulamalann değerlendirilmesini sağlayacak "sürdürülebilirlik göstergeleri" geliştirilmesi olarak sıralanabilir. ANTALYA KENT KONSEYİ ÖRGÜTLENME ŞEMASI* BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ KOORDİNASYON KURULU (13 Çalışma grubunun başkanlık divanı üyeleri ve sekreteryadan oluşan 43 üye) GENELSEKRETERLİK GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YRD. GENEL SEKRETER YRD. GENEL SEKRETER YRD. Çevre Ekonomi İmar ve Planlama Toplum Egitim Turizm Kültür-Sanat Saglık ÇALIŞMA GRUPLARı Kadın ve İstihdam Çalışma Grubu Kadın Yönelik Şiddet Ç.G. Kadın ve Egitim Ç.G. Kadın ve Siyaset Ç.G. Kadın ve Saghk Ç.G. Kadın ve Kentsel Çevre Ç.G. MECLİsLER Kadın Meclisi Gençlik Meclisi Emekliler Meclisi Çocuk Meclisi Mahalle Meclisleri 2L.Yüzyıl Gelişim Projeksiyonu Yerel Yönetim Demokratikleşme Projesi, UNDP IULA-EMME ICLEI Antalya Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Belediyeler Birligi, Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi, Antalya

8 Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışlar 35 Antalya Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi Kadın Meclisi, Gündem 21 'in çağrısı üzerine derneklerden, siyasal partilerden, vakıflardan, kamu kurum ve kuruluşlarından, odalardan, belediye meclislerinden ve mahallelerden kadınların bireysel katılımıyla ilk toplantısını Temmuz 1998'de yaptı. Bir aylık tüzük çalışmalarının ardından ilk Genel Kurul yapıldı, bir koordinatör, iki sekreter seçilerek alt çalışma grupları oluşturuldu. Çalışma Grupları, a- Kadın ve İstihdam b- Kadın ve Siyaset c- Kadın ve Kentsel Çevre d- Kadın ve Eğitim e- Kadına Yönelik Şiddet olarak belirlenmiştir. Çalışma gruplarının ilk toplantılarında, her grup kendi içinde grup sözcüsünü ve bir sözcü yardımcısını seçerek iki haftada bir toplanarak çalışmalarını sürdürmektedir. Tüzük gereği toplantılar, kadınların yönetime alışması ve eşitliği vurgulamak amacıyla her toplantıda yeni bir Hkolaylaştırırcı" ve "yazman" seçilerek yürütülmektedir ve her grup kendi konusuyla ilgili proje üretmekle yükümlüdür. Kadın Meclisinin amacı, kadınların toplumsal yaşamın, üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb., alanlarda söz sahibi olması, kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınların gereksinim ve sorunlarından yola çıkarak istemlerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamaktır (Antalya Kadın Meclisi Tüzüğü, 1998). Antalya Kadın Meclisi'nin uzun erimli eylem planları içerisinde; kadın sığınağı, kadın sitesi, kadın enstitüsü, gezici kadın sağlığı danışma merkezi ve kadın hastanesi açma, kenti kadınlar açısından daha yaşanılır kılmaya yönelik projeler üretmek amaçlanmaktadır. Kadınların kamusal alandaki yerlerinin güçlenebilmesinde kadın meclisi önemli işlevler üstlenmiş durumdadır. Antalya'da yaşayan tüm kadınlara açık olmak, eğitim, hukuk, sağlık, ekonomi, kültür, siyaset gibi alanlardaki cinsiyet aynmcı uygulamalara karşı durmak ve tüm siyasal kurum ve kuruluşlardan bağımsız çalışmak, kadın bakış açısıyla, kadın temelli politikalar üretmek, çalışmalarda gönüllülük ve devam, şiddetin

9 36 Çağdaş Yerel YlJnetimler. 12 (4) Ekim 2003 her türüne ve hiyerarşiye karşı olmak kadın meclisinin temel ilkeleri arasındadır. Kadın Meclisi'ne üye olabilmek için; kadın olmak, Antalya'da sürekli yaşıyor olduğunu kanıtlamak için bir ikametgah belgesiyle en yakın genel kuruldan en az bir ay önce başvurmak yeterlidir. Ancak üyeliğin devamı için çalışma gruplanndan herhangi birinde düzenli olarak çalışmalara katılmak ön koşuldur. Antalya Yerel Gündem ıı Kadın Meclisi-Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu, milletvekilleri ve yerel yöneticileri kadınlann istemleri konusunda bilgilendirip, iı Genel Meclisi toplantılarını izleyerek kadınları kent yönetimine ve politikaya katılmaya özendirmek ve kadınların toplumsal konumunu güçlendirmek için çalışmaktadır. İki haftada bir kez cuma günleri Yerel Gündem 2 ı binasında toplanan siyaset grubunun çalışmalan herkesin katılımına açık olmakla birlikte, toplantıya katılan erkekler düşüncelerini açıklayabilmekte fakat, kararlara katılma hakları bulunmamaktadır. Antalya Yerel Gündem ıı Kadın Meclisi-Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu Çalışan Profili Yerel Gündem 2 ı Kadın ve Siyaset Grubu çalışanlan genelde farklı siyasal partilerde, siyasal partilerin kadın kollannda çalışanlar ve bunun dışında siyasete ilgi duyan kadınlann katılım gösterdiği bir çalışma grubudur. Üye sayısı elli kişi civarında olmasına karşın, aktif olarak katılan üye sayısı on beş ile yirmi arasında değişmektedir. Düzenli olarak toplantılara ve çalışmalara katılan on yedi üye ile görüşülmüştür. Üye sayısının düşük olması bizi, anket yerine bir görüşme cetveli çerçevesinde görüşme tekniği uygulamaya yöneltmiştir. Böylece elde edilen bilgiler aşağıda sıralandıktan sonra sonuç ve değerlendirmeye gidilecektir. Çalışanların çoğunluğu orta yaş ve üzeri kadınlardan oluşmaktadır. Katllımın en fazla olduğu yaş aralığı ise kırk ile elli arasındadır. Eğitim durumları ile ilgili olarak yöneltilen soruya verilen yanıtlara göre, grupta çalışanların büyük ölçüde lise ve üniversite eğitimi alanlardan oluştuğu görülmektedir. Grup üyelerinin çoğunluğu (on dört kişi) evlidir. Aralannda üç dul, bir de bekar bulunmaktadır. Çoğunluğu çocuk sahibidir ve ortalama sahip olunan çocuk sayısı ikidir. Grubun üyelerinin mesleklerine bakıldığında, bir çeşitlilik söz konusudur. Verilen yanıtlardan anlaşılmaktadır ki, grupta çalışanlar arasında ev kadınlarının sayısı çok düşüktür. Ev kadınlannın büyük kısmı ise meslek sahibi olan ve e

10 Küresellqme Süreci ve Siyasal Katılımda Yeni Arayışlar 37 mekliye ayrılmış kişilerdir. Meslek olarak öğretmenler çoğunluktadır. Bunun yanında, mimar, muhasebeci, memur, serbest meslek sahibi, ziraat mühendisi, doktor ve işsiz üyeler bulunmaktadır. Çalışanlardan evli olanlann eşlerinin meslekleri de, doktor, yüksek ziraat mühendisi, mimar, elektrik mühendisi gibi eğitime dayalı meslekler olması, eğitim ve gelir düzeyinin düşük olmadığını ifade edebilir. Doğum yerleri açısından değerlendirildiğinde, üyelerin tamamının kent kökenli olduklan görülmektedir. Doğduklan il bakımından Antalya doğumluiann sayısı fazla olmakla birlikte, Erzincan, Konya, İstanbul, Kayseri, Ankara, Urfa, Burdur, Muş ve Eskişehir gibi farklı illerde doğanlann grupta çalışması heterojen bir yapı ortaya koymaktadır ve Antalyalı olmayanlar arasında da Antalya' da yaşam süreleri en az on yıldır. Bu yapı, modernleşme kuramlannın, (heterojen yapısıyla) kentleşmenin artışına bağlı olarak siyasal davranışlann artacağı yönündeki öngörüsüyle uyumludur. Örneğin Lerner'a göre, kentleşme, artan okuryazarlığa, kitle iletişim araçlannın daha etkili olmasına, bu ise geniş ekonomik, toplumsal ve siyasal katılıma yol açar (Kongar, 1981: 217). Grubun amacının da gereği olarak, üyelerin tamamı siyasete ilgi duymaktadır. Siyasete ilgilerinin başlamasının toplumsal nedenleri arasında, 1960 ihtilali, 1977 yılında yaşanan ekonomik ve siyasalolaylar, 1980'de kesintiye uğrayan siyasal yaşamın yeniden canlanması yer almaktadır. Kişisel neden olarak ifade edilenler ise, iş yaşamı, evlilikte uygun dönem, emeklilik, çocuklann büyümüş olması gibi konulardır. Üyelerin siyasete ilgisinin başlangıcı, en az on yıl ile on beş yıl arasında değişmektedir. Üyeler, grubun çalışmalanndan arkadaşlan aracılığıyla veya mesleklerinden dolayı ya da yerel gazetelerden haberdar olduklannı ifade etmişlerdir. Kadın ve siyaset grubu çalışmalannda aktif katılım gösteren on yedi kadından, beşi son bir yıldır, dört kişi iki-üç yıldır, dört kişi dört-altı yıldır ve geriye kalan dört kişi de kuruluştan itibaren oluşum içinde yer almaktadırlar. Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi çatısında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin kişiselolarak nasıl etkilediği sorusuna yanıt olarak; bakış açılannın değiştiğini, cins ayrımcılığına, demokrasiye ve hukuka duyarlılıklannın yükseldiğini, çevre edindiklerini, işlevselliklerinin özgüvenierini artırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca, toplumsalolarak işlevselliklerinin artmasının aile içi ilişkilere de yansıdığını dile getirmektedirler. Üyeler arasında, ailesine zaman ayıramadığı için aile içi ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini söyleyen yalnızca bir kişi dışında, grup çalışmalannın aile ilişkilerini genellikle olumlu etkilediği düşüncesindedirler. Antalya Yerel Gündem 21 Kadın ve Siyaset Grubu çalışanlan bu yapı dışında, siyasal partilere ve diğer sivil toplum kuruluşlanna üye kişilerden oluşmaktadır.

11 38 Çağdaş Yerel Yönetimler, J2 (4) Ekim 2003 Bu kuruluşlar, CHP, ANAP, YTP, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim Gönüllüleri Vakfı, AYDER, Hasta Hakları Koruma Derneği vb.dir. Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu'nda yapılan çalışmaların kent planlamasında kadın bakış açısının yer almasının sağlanmasını, yerel yönetimlerin kente bakış açılarının değişmesini ve halkın bilinçlenmesine dönük olduğu belirtilmektedir. Yerel yönetimlerin çalışmalarını etkilemek ve karar alma süreçlerinde yer alabilmek için kamu oyu çalışmaları yaptıklarını; basın açıklamalarında bulunduklarını, geliştirilen projeler ile sivil toplum kuruluşlarının önemi konusundaki bilinci artırmak ve sorunlara dikkat çekmek için eylemler yaptıklarını, bilgi aktarma yolu ile kamuoyunu bilinçlendirmeye çalıştıklarını, gerektiğinde imza kampanyaları düzenlediklerini belirtmişlerdir. Sonuç Doğrudan demokrasi Eski Yunan kent devletleriyle, temsili demokrasi ulusdevletle örtüşürken, küreselleşme süreci demokrasi konusunda yeni açılımlara duyulan gereksinimle bir arada işlemektedir. Küreselleşmenin ideolojik yanı bir yana bırakılırsa, günümüzde küresel ölçekte gerçekleşen toplumsal değişme olgusu, sivil arayışları da geliştirmekte ve güçlendirmektedir. Küreselleşme hem karşıt bir kavram olarak, hem de diyalektik olarak onu bütünleyen bir kavram olarak yerelleşmeyi de gündeme taşımıştır. Yerelleşme, yerel topluluklara ait işlerin o topluluk tarafından biçimlendirilmesi ve denedenmesiyle yerel ekonomilerin, toplumsal güçlerin ve kültürlerin gelişmesini hedefleyen plan ve programlarla sürdürülen bir yerinden yönetim ve katılım sürecidir (Örs, 2003: 261). Yerelleşme, merkezi yönetimin yerel yönetimlere daha fazla yetki tanıması, sivil toplum örgütlenmelerinin güçlendirilmesi, yerinden yönetim ilkesinin benimsenmesi ve halkın demokrasiyi yaşayarak öğrenmesi, tüm yerel halkın -bu arada kadınların- kendileri ve çevreleri ile ilgili kararlara katılımının ve denetiminin sağlanması gibi demokrasiyi güçlendirici işlevleri yanında bazı sakıncalar da taşımaktadır. Yerel güç dağılımı eşit değil de, bazı cemaaderin, hemşehri gruplarının, ailelerin vb. ağırlığı söz konusu ise bunun bireyin özgürlüğünü esas alan demokratikleşme açısından bir çelişki olmakla kalmayıp, ulusal bütünlüğü zayıflatabiiecek bir risk taşıyabileceğini gözardı etmemek gerekir. Bu nedenle yerelleşme konusu ideolojik tercihlerle de potansiyel ilişkileri göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir (Geray, 2001: 8; Güler, 2001: 83; Falay, 1996: 67). Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu'na yönelik yapılan gözlem ve derinlikli görüşmelerde siyasal katılım -özellikle kadınların siyasal katılımı açısından- henüz, Gündem 21 'in kuramsal olarak vaad ettiği düzeyin oldukça gerisinde olduğu söylenebilir. Grupta çalışan kadınların sayısı baştan beri sayıca ve hemen hemen aynı isimlerle sınırlı

12 Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışldr 39 kalmıştır. Bunun yanında, katılanlar zaten belli bir siyasal partinin ya da başka bir toplum kuruluşunun katılımcı üyeleridir. Belki biraz da grubun niteliğinin bir özelliği olarak, bireysel katılım yok denecek kadar azdır. Ancak, görünen bu kısıtlar yanında, grubun ya da daha geniş bakılarak yerel gündemin işlevini yalnızca katılımcı üye sayısı etrafında düşünmemek gerekir. Sonuçta geliştirilen projeler, fiili yapıdan çok daha geniş bir ard alana yayılabilmekte, çok sayıda insana ulaşılabilmektedir. Kadın ve Siyaset Grubu'nun temel hedef kitlesi kadınlar olduğu için yalnızca sayısal değil, kadın bakış açısının siyasal süreçlere yansıtılması da kadınlann siyasal konumlan bakımından katılımın oransal düzeyinden daha önemli bir işlevolarak görülebilir. 1 Ek: Yerel Gündem 21 Faaliyetlerine İlişkin Kronoloji (Haziran cak 2000)* Haziran 1972 BM İnsan Çevresi Konferansı, Stockholm "Stockholm Bildirgesi", ilk çevre eylem planı, 6 Haziran Dünya çevre Günü 1983 Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu BM Genel Kurulu'nca Komisyonun kurulması 1985 Avrupa Konseyi, Strasbourg "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 1987 "Ortak Geleceğimiz" (Brundtland Raporu) Haziran 1992 Aralık 1992 BM Çevre ve Kalkınma Konferansı "Yeryüzü Zirvesi", Rio de Janeiro BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Şartı" Raporun yayınlanması, "sürdürülebilir gelişme" kavramı, "katılım"a verilen önem "Gündem 21 ", "Rio Bildirgesi","Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi", "İklimsel Değişiklikler Çerçeve Sözleşmesi", Ormanlar Konusunda "İlkeler Bildirimi" BM Genel Kurulu'nca Gündem 21 'in izlenmesi amacıyla Komisyon'un kurulması Mart 1993 Yeryüzü Konseyi (Earth Council) Küresel BM zirvelerinin kararlarını izlemek üzere Konsey'in kurulması Mayıs Sürdürülebilir Kent ve Kasabalar Aalborg Şartı (Sürdürülebilirliğe 1994 Konferansı, Aalborg Doğru Avrupa Kentler ve Kasabalar Eylül 1994 Mart 1995 Eylül 1995 Mayıs 1996 BM Nüfus ve Kalkınma Konferansı, Kahire BM Sosyal Gelişme Konferansı, Kopenhag BM Dördüncü Dünya Kadın Konferansı, Pekin Dünya Kentler ve Yerel Yönetimler Kurultayı (Wacla), İstanbul Şartı) "Kahire Bildirgesi" ve "Eylem Planı" "Kopenhag Bildirgesi" ve "Eylem Planı" "Pekin Bildirgesi" ve "Stratejik Hedefler ve Eylemler" Kurultay'ın ilk toplantısı "WACLA Bildirgesi"

13 40 Çatdaş Yerel Y6netimler, 12 (4) Ekim 2003 Haziran 1996 Mart 1997 Haziran 1997 BM İnsan Y.erleşimleri Konferansı-HABİTAT II (Kent Zirvesi) Yeryüzü Konseyi "Rio+5" Forumu, Rio de Janeiro BM Genel Kurulu 'nun Gündem 21 konulu toplantısı '''HABİTAT Gündemi" ve "İstanbul Bildirgesi" Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı Gündem 21 uygulamalarının degerlendirilmesi, Yeryüzü Şartı Taslagının görüşülmesi 1992 Rio Konferansı sonrasındaki beş yıllık dönemin degerlendirilmesi Eylül 1997 Türkiye' de Yerel Gündem 2 ı IULA-EMME 'nin koordinatörlü ~de, UNDP-BM Kalkınma Programının destegiyle yürütülen projenin imzalanarak yürürlüge girmesi Mart 1998 Mart 1998 Şubat 1999 Aralık 1999 Ocak 2000 Proje Dokümanı 'nın T. C. Resmi Gazete' de yayınlanması T. C. İçişleri Bakanlıgı 'nın Yerel Gündem 21 konulu Genelgesi Proje Revizyonu'nun T. C. Resmi Gazete' de yayınlanması "Türkiye'de Yerel Gündem 21 'lerin Teşviki ve Geliştirilmesi" Projesi'nin sonuçlanması "Türkiye'de Yerel Gündem 21 'lerin Uygulanması" Projesi'nin başlaması *http://www.yerelgundem2ı.org.tr/tur/yg211takvım.htm Eylül 1997' de imzalanan Proje Dokümanı 'nın, 6 Mart 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanması T. C. İçişleri Bakanlıgı'nın 19 Mart 1998 tarihli Yerel Gündem 21 konulu Genelgesi'nin tüm valiliklere gönderilmesi Projenin kapsamını genişletmek ve proje ortagı kentlerin sayısını artırmak amacıyla, Ekim 1998' de imzalanan Proje Revizyonu'nun, 8 Şubat 1999 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması Projenin sonuçlandırılması, devamlılık gösteren çalışmalann desteklenmesi için devam projesi hazırlanması. Proje'nin, UNDP tarafından, BM'in yaklaşık 50 ülkede destekledigi benzer programlar arasında en kapsamiısı ve en başanlısı olarak nitelendirilmesi Devam Projesi (İkinci Aşama) niteligindeki Projenin, IULA-EMME BM Kalkınma Programı 'nın deste ~iyle yürürlüge girmesi

14 Falay Nihat - Kalaycıoğlu Ersin - Özkınmlı Ersin (1996), Belediyelerin Mali Yönetimi:İktisadi ve Siyasal Çözümleme, TESEV Yayınları 2, İstanbul. Küresellefme Süreci ve Siyasal Kallllmda Yeni Arayışlar 41 Kaynakça Geray Cevat (2001), "Kentleşme Sorunlannın çözümü Açısından Küreselleşme, Özelleştirme, Yerelleşme ve Yerel Yönetimler", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 4, Ekim, s Güler, Birgül Ayman (2001), "Küreselleşme ve Yerelleşme", Bilim ve Siyaset, Üç Aylık İnceleme-Araştırma ve Kültür Dergisi, Yıl: 1 Sayı: 2, Nisan, s Kongar, Emre (1981), Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbuL Sandal, Ahmet (1993), "çevre ve Katılınalı Yönetim: Yerel Yönetimlerde Gönüllü Çevre Kuruluşlannm Yönetime Kayılması", Yerel Yönetim ve Denetim, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara. 21. Yüzyıl Gelişim Projeksiyonu Yerel Yönetim Demokratikleşme Projesi, UNDP IULA EMME ICLEI Antalya Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Belediyeler Birliği, Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi, Antalya, Yerel Gündem 21. Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisine İlişkin Tüzük, Ağustos, T. C. Çevre Bakanlığı (2000), Sürdürülebilir Kalkınma ve Ulusal Gündem 21 Raporu, Ankara, Mart. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (1987), Bruntland Raporu. Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı (1992), Rio Deklerasyonu, Haziran. UN, 1genda 21 (1992), The United Nations Programıne ofavtion from Rio, NewYork. IULA-EMME (1998), Yerel Gündem 21 'ler Sürecinde Türkiye, IULA-EMME Yayını, İstanbul. T. C. Resmi Gazete, , No:

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı Kamu Yönetiminde Y Reform: Mevcut Durum ve Beklentiler bağlam lamında Türkiye Yerel Gündem G 21 Programı Anayasa daki yerinden y önetim netim ilkesi, yerel öz- y önetim netim ilkesini ya şama geçirmek

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ 1970 yılında Roma Kulübü, insanlığın ikilemi adlı projesinde dünya bağlamında Nüfus artışı, Gıda üretimi, Endüstrileşme Doğal kaynakların tüketilmesi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Emekli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve

Detaylı

Belediyeler ve Yerel Gündem 21

Belediyeler ve Yerel Gündem 21 Belediyeler ve Yerel Gündem 21 Nizam Üzan * Bilim, teknoloji ve iletişimdeki başdöndürücü gelişmelere paralelolarak, son yıllarda yönetim anlayışı ve yönetsel süreçlerde de önemli değişiklikler gözlemlenmektedir.

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ

ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ 213 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Onur Kurulu ve Danışma kurultayları (Küçük Kurultay ile Gençlik ve Kadın Danışma Kurultayları) partinin siyasal,

Detaylı

Yerelleşme ve İyi Yönetişim

Yerelleşme ve İyi Yönetişim economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Yerelleşme ve İyi Yönetişim Emre Koyuncu 7.Yönetim ve Mühendislik Günleri 10 Mart 2007, Ankara Yurttaş ve Yönetim Hizmet İlişkisi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

KAPSAM Madde 2: Bu çalışma yönergesi, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi nin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

KAPSAM Madde 2: Bu çalışma yönergesi, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi nin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar. İZMİR KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi nin oluşumunu, organlarını, yönetimini,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 İçerik Kadın sorunu Soruna müdahale-çözüm arayışları: kim? Müdahale biçimleri

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA)

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) UCLG Nedir? Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kentlerin ve yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA)

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) UCLG Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler; Yerel ve bölgesel yönetimlerin birleşik sesi olmak Yerel ve bölgesel yönetimler

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 5. Faz Ana Konuları 5. FAZ Dünya Sağlık

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha Yerel Kalkınma ve Yerel Aktörler Doç.Dr. Orhan AYDIN KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü TTSO Danışmanı Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar 01 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet, kadın veya erkek olmaya ve kadın ile erkek arasındaki ilişkiye dair toplumsal olarak

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü Esra HATİPOĞLU İletişim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Bilgi toplumları inşa etmek UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü, şimdiki hâliyle 1990 yılında UNESCO

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR PROJESİ NEDİR?

SAĞLIKLI ŞEHİR PROJESİ NEDİR? SAĞLIKLI ŞEHİR PROJESİ NEDİR? HERKES İÇİN SAĞLIK, İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ, YEREL GÜNDEM 21 PRENSİPLERİ IŞIĞINDA ŞEHİRDE YAŞAYAN İNSANLARIN FİZİKİ, PSİKOLOJİK ÇEVRESEL SOSYAL REFAHLARINI GELİŞTİRMEYİ

Detaylı

KENTTE YAŞAMAK HAKLAR VE SORUMLULUKLAR. PROF. DR. HASAN ERTÜRK herturkulu@hotmail.com

KENTTE YAŞAMAK HAKLAR VE SORUMLULUKLAR. PROF. DR. HASAN ERTÜRK herturkulu@hotmail.com KENTTE YAŞAMAK HAKLAR VE SORUMLULUKLAR PROF. DR. HASAN ERTÜRK herturkulu@hotmail.com KENT NEDİR? KENTLER TARİHİN DEĞİŞİK DÖNEMLERİNDE FARKLI SOSYO-EKONOMİK İŞLEVLER ÜSTLENMİŞLERDİR. MEDİNE KARYE CİTE POLİS

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO Yüksek büyüme hızı, ancak yüksek işsizlik oranları Genç işsizlik oranı ulusal işsizlik oranının iki katı (% 27.5) Genç kadın

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ZEYTİNBURNU GENÇLİK MECLİSİ

ZEYTİNBURNU GENÇLİK MECLİSİ ZEYTİNBURNU GENÇLİK MECLİSİ Zeytinburnu Gençlik Meclisi BİRİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 13 Mayıs 2006 Program Akışı 1. M. Çağlar KARAGÖZ tarafından Gençlik Meclisinin açılışının yapılması 2. Belediye

Detaylı

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI Programın Amacı Yerel Yönetimler Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine

Detaylı

5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİ

5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİ 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİ Erdal KULUÇLU Sayıştay Başdenetçsi 1.GİRİŞ Evrensel anlamıyla yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan, yerel topluluğun bireylerine, bir arada

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı