Meral Sağır * Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışlar: Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meral Sağır * Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışlar: Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi"

Transkript

1 Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışlar: Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi Meral Sağır * Giriş Karakteristik vasfı küreselleşme olarak ifade edilen 21. yüzyılda, toplumsal, ekonomik ve siyasal değişmenin hız kazandığı görünmektedir. Bu değişmenin siyasal açıdan en önemli yanları, ideolojilerin ve ulus-devletlerin tartışılan durumu ve demokrasinin bir siyasal ve toplumsal değer olarak yükselmesidir diyebiliriz. Demokrasi evrensel bir değer olarak kabul edilmekle birlikte, temsili demokrasinin küresel ölçeğe uyumu katılımcılığın önünü açan yeni arayışları ve uygulamaları beraberinde getirmektedir. Burada, siyasal ve toplumsal katılım konusunda sivil arayışların eriştiği Gündem 21 Projesi üzerinde durulacaktır. Küreselleşme olgusu ekonomik, siyasal/ideolojik, toplumsal sonuçlarıyla seçimleri, temsili demokraside siyasal katılımın tek yolu olmaktan çıkarmıştır. Günümüzde, yurttaşların siyasal partilerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ve diğer toplumsal kuruluşlarda, toplumsal ve siyasal yaşama doğrudan ve aktif o larak katılabildikleri bir demokrasi anlayışı öne çıkmaktadır. Böylece, geniş katılımcı bir demokrasiyle; yurttaşların kendileri ve yaşadıkları yakın çevreleri, yöreleri ile ilgili sorunlara sahip çıkmaları ve bu sorunların çö zümüne katkıda bulunabilmeleri her aşamada daha fazla mümkün olabilecektir. 2000'li yıllar, iletişim teknolojisinin geliştiği, insanların dünyanın hemen her tarafındaki gelişmeleri yakından izleyebildiği ve dolayısıyla yerel sorunların daha geniş ve bilinçle kavranabildiği yıllar olacaktır. Yerel ve küresel sorunlar arasında köprüler kurulması yine bu bilgilenme ve katılım kanallarıyla gerçekleşecektir. Nitekim, çevre, yoksulluk, kadınların siyasal ve toplumsal katılımı vb. konular yerelin ve küreselin paydası ortak olan konularıdır. Kadın-erkek eşitsizliğinin toplumsal ve siyasal boyutları, -daha açık söylenirse kadınların siyasal katılımlarının yetersizliği- siyasal katılımın genişlemesi Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. Çakdaş Yerel Yönetimler, eüt 12 Sayı -i Ekim 2003, so

2 Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışlar 29 konusunu kadınlar açısından daha da önemli kılmaktadır. Yerel Gündem 21 yapılanması bu konudaki eksikliği veri olarak almış ve kadın meclisi bu yapının temel birimlerinden biri olarak tasarlanmıştır. Dahası, kadın ve siyaset çalışma grubu spesifik olarak kadınların bakış açısını siyasete yansıtmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, önce Gündem 21 'in anlamı üzerinde durulacak, Türkiye Açısından Gündem 21, Yerel Gündem 21, Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi, Antalya Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi-Kadın ve Siyaset Çalışma Grubunun ne olduğu ve nasıl çalıştığı belirtilecektir. Gündem 21 'in Türkiye-Antalya örneğinden yola çıkılarak amaç ve işleyişin tanıtılmasından başka, kadın ve siyaset grubunda gönüllü olarak çalışan kadınları bu konuya yönelten etkenler ve üye profili bir görüşme cetveli çerçevesinde karşılıklı görüşmeden elde edilen verilere dayalı olarak değerlendirilecektir. Burada amaç, katılımın düzeyi ve niteliğini, kısıtlarını ve etkinliğini ortaya koymak, Gündem 21 'in işleyişi ve özellikle kadınların demokratik katılımının gelişmesinde sağlayabileceği açılırnın boyutlarının anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Gündem 21 'in Anlamı Gündem 21, "sürdürülebilir gelişme" kavramının yaşama geçirilmesine yönelik, küresel uzlaşmanın ve politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olan bir eylem planıdır (Çevre Bakanlığı Raporu, 2000: 1). Bu eylem planının temel hedefi, kalkınma ve çevre arasında bir denge kurulmasıdır. Birleşmiş Milletlerin önemli bir gündemi haline gelen "Gündem 21", Çevre Bakanlığı 'nın "Sürdürülebilir Kalkınma ve Ulusal Gündem 21 Raporu"nda da belirtildiği gibi böylece, 1- Kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen "sürdürülebilir gelişme" kavramının yaşama geçirilmesine yönelik bir eylem planı niteliğindedir. yileştirilmesini, 2- İnsanlığın temel gereksinimlerinin karşılanmasını, yaşam standartlarının i eko-sistemlerin daha iyi korunmasını ve yönetilmesini amaçlamaktadır. 3- Bir yandan günümüzün ağırlıklı sorunlarının üstesinden gelmeyi, öte yandan da dünyamızı gelecek yüzyılın tehditlerine karşı hazırlamayı başka bir deyişle, 21. yüzyılın gündemini oluşturmayı hedeflemektedir. Kalkınma ve çevre arasındaki dengede anahtar kavramın, "sürdürülebilir gelişme" olduğu görülmektedir. Sürdürülebilir gelişme, "bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların gereksinim ve beklentilerini karşılama olanak

3 30 Çağdaş Yerel Yönetimler. 12 (4) Ekim 2003 lanndan ödün vermeksizin karşılamaktır" (Bruntland Raporu, 1987). Sürdürülebilir gelişme, insanı merkez alan bir anlayışı ifade eder. İnsanlann, doğa ile u yum içerisinde, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürdürmelerinin bir "hak" olduğu anlayışına dayanır (Rio Bildirgesi, ı 992). Ancak, kavramın, ideolojik olarak tartışılan bir yanı olduğuna da burada işaret etmek gerekir. Daha sonra Türkiye çevre Vakfının yayınladığı, "Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanmasına Yönelik Tartışma Toplantısı"nda sürdürülebilir gelişmenin amacı, "insanlığın temel gereksinmelerinin karşılanması, herkes için yaşam standartlannın iyileştirilmesi ve güvenli bir geleceğin sağlanması" (1992) olarak belirtilmekle birlikte, Rio Konferansı 'ndan bu yana Gündem 21 'in dayanağı olan "sürdürülebilir gelişme" kavramının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından farklı anlamlan üzerinde yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bugünkü gelişmişlik düzeylerine erişebilmek için, doğal kaynaklannı hesapsızca kullanmış olan ve günümüzdeki çevre sorunlannın çok büyük bir bölümüne yol açan ülkeler ile "gelişmekte olan", hızlı bir kentleşme sürecinin ağırlığı altında ezilen ve gelişmek için doğal kaynaklannı hızla tüketen ülkeler arasında -koşullannın farklılığından dolayı- keskin görüş ayrılıklan olabilmektedir. Bugün gelinen noktada, çevrenin korunması, ekonomik gelişme ve toplumsal adaletin, sürdürülebilir gelişmenin saç ayağını oluşturduğu yönünde bir görüş birliği doğduğundan söz edilebilir. "Sürdürülebilir gelişme" kavramının temelleri Haziran 1972' de Stockholm' de yapılan "İnsan Çevresi Konferansı"nda atılmıştır yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan "Ortak Geleceğimiz" başlıklı ve komisyon başkanının adıyla anılan "Brundtland Raporu"unda giderek ağırlaşan çevre sorunlan karşısında, insanlığın çıkış yolu olarak, çevresel gelişme ile e konomik kalkınma arasındaki yaşamsal köprünün kurulması ve gelişmenin sürdürülebilir olması gösterilmektedir. ı 992 Rio Yeryüzü Zirvesi 'nden başlayarak, ı 994 Kahire Nüfus ve Kalkınma Konferansı, ı 995 Kopenhag Sosyal Gelişme Konferansı, 1995 Pekin Dördüncü Dünya Kadın Konferansı ve son olarak ı 996 İstanbul HABITATIl Kent Zirvesi 'ne uzanan küresel Birleşmiş Milletler Konferanslan ve diğer zirveler "küresel ortaklık" ilkelerinin tüm dünyada kabul görmesini büyük ölçüde sağlamıştır. "Sürdürülebilir gelişme" ilkesine önem ve ağırlık veren ülkelerde, kendilerine özgü ve toplumsal yapılannın gereklerine uygun bir toplumsal uzlaşma modeli tartışılmaya, biçimlenmeye başlamıştır. Toplumsal uzlaşma için çözümler, "katılımcı" ve "çok aktörlü" bir anlayışla ele alınmaya başlamış, kısacası, yönetsel ve toplumsal katılım büyük önem k~anmıştır (IDLA-EMME, 1998). Küresel Birleşmiş Milletler Konferanslan ve diğer zirveler "küreselortaklık" kavramından hareketle, hükümetler arası kararlann demokratikleşmesinin ulus

4 Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katlfımda Yeni Arayışlar 3 ı lararası dayanaklannı oluşturmuştur. Bu kavram ile birlikte, tüm dünyada geleneksel "yönetim" (government) anlayışı, yerini "yönetişim" (governance) olarak ifade edilen; katılımcılığa ve ortaklıklara dayalı yeni bir yaklaşıma bırakmaya başlamıştır. Bu yeni yaklaşım kapsamında uluslararası topluluklar ve merkezi yönetimler; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlan ve diğer yerel aktödere, "ortaklar" gözüyle bakmaya başlamışlardır. Buradan da anlaşıldığı üzere, Gündem 2 ı içerisinde sürdürülebilir gelişme kavramının uygulanabilmesinin koşulu, yerelde insanlann bu anlayışı benimsemesinden geçmektedir. HABITATIl Konferansı'nda da dile getirildiği gibi, demokratik, insan haklarına saygılı, saydam, katılımcı ve halka hesap verme anlayışına dayalı yönetim ile sivil toplumun etkin katılımı sürdürülebilir gelişmenin gerçekleşebilmesinin vazgeçilmez temelleridir (1996). Pekin Eylem Planı ise, katılımcıhğı demokrasinin temeli olarak gören bu gelişmeler içinde, insan merkezli sürdürülebilir gelişmenin ön koşulu olarak kadın ve erkek arasında eşitliğe dayalı yeni bir ortaklığın oluşturulmasının önemine dikkat çekmiştir (1995). Türkiye Açısından Gündem 21 80'lerden sonra, ekonomideki neo-liberal uygulamalann, doğalolarak yalnızca ekonomi ile sınırlı kalmayarak, toplumun tüm kurumlarına etki etmesi söz konusudur. Yine doğaldır ki, neo-liberal anlayışın uygulanması -kendi yolunu açmak için- ideolojik bir boyutla da uygulamaya ve gündeme gelmiştir. Bu çerçevede ekonomi ve siyasetin ayrıştınlması söylemi, devamında siyasetin işlevsizleşmesi/ işlevsizleştirilmesini getirmiştir. Ancak diyalektik bir zıtlık, demokratik siyasal katılımı olanaklı kılan yeni anlayışların doğmasına ve gelişmesine olanak tanımış görünmektedir. Sivil toplum kuruluşlannın sayıca artması, siyasallaşma potansiyelli toplumsal katılım kanallannın demokratik yaşamda gelişmeleri, yerel yönetimlerin ve yerel katılım mekanizma ve süreçlerinin öneminin artması yine Türkiye'nin son yıllarda tanık olduğu gelişmeler olmuştur. Böylece, Türkiye'de de demokratik işbirliği ve sorunlann çözümünde merkezi yönetim, yerel yönetimler, meslek örgütleri, akademisyenler, parlamenterler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlannı, yani toplumun hemen her kesimini "ortaklık" kavramı içinde gören Gündem 2 ı olanaklı görünmektedir (Agenda 2 ı, ı 992: 35). anlayışının yansıması içinde algılamak Bu bağlamda, sivil hareketin önemi kendini göstermektedir. Bu yeni "ortaklık" kavramının, açıklık ve şeffaflığı, dayanışma kültürünü ve etiğini geliştireceği gibi, toplumun ve yönetimlerin toplam kalite ve meşruiyet açısından etkinliğini de yükseltmesi beklenir. Ayrıca sivil hareketin gelişmesi; halkın etkin katılımıyla, ülke sorunlannın saptanmasını, sorunlara sahiplenme ve yetkili "or

5 32 Çağdaş Yerel Yönetimler, ıı (4) Ekim ı003 taklarla" çözüm projeleri oluşturmayı ve projeler doğrultusunda eylem birliği yapmayı sağlayabilecek bir oluşumdur (Sandal, 1993: 5). Sivil ve katılımcı hareket, dikey ilişkiler yerine yatay bir yapı ortaya koymaktadır. Bireyin zihninde başlayan, beklentilerine, davranışlanna ve yönelimlerine yansıyan sivil anlayış, geniş kitlelere ulaşabilmenin bir yöntemi olarak, insanlann kendi evlerindeki, kendi sokaklanndaki, yakın çevrelerindeki sorunlanna yönelmesini sağlar. Sivil hareketin duyarlı olacağı olası, öncelikli konulan saptamak güç değildir. Yaşanabilir konut sorunu, gecekondu sorunu, iç göçler, doğal afetler, çarpık kentleşme, doğal ve kültürel varlıklann korunması, yeşil alanlann korunması ve geliştirilmesi, özürlülerin, yaşlılann, kadınlann ve gençlerin sorunlan, enerji, hava, gürültü kirliliği bunlann başlıcalandır. Yerel Gündem 21 Yerel Gündem 21, öncelikli yerel, sürdürülebilir gelişme sorunlannın çözümüne yönelik uzun dönemli, stratejik bir planın hazırlanması ve uygulanması yoluyla yerel düzeyde Gündem 21 'in hedeflerine ulaşılmasını amaçlayan katılımcı, çok sektörlü bir süreç olarak tanımlanabilir (www.yerelgundem21.org.tr). Gündem 21 içerisinde "Yerel Gündem 21" kavramının getirildiği 28. bölümde, yerel yönetimlerin halka en yakın kademesi olarak, sürdürülebilir gelişme konusundaki yaşamsal önemleri vurgulanmaktadır. Yani, yerel gündem 21 'in uygulanması kentteki yerel mekanizmanın girişimini gerekli kılmaktadır. Türkiye'deki uygulamaya bakarsak, kentin en büyük mülki idare amirinin ve belediye başkanının bir dilekçe ile içişleri Bakanlığı'na başvurmalan gerekmektedir (RG, 1998). Yerel Gündem 21 'in dört temel hedefi vardır: 1- ilk hedef, yerel yönetimlerin o yöre halkının katılımıyla kentin ortak görüşünü elde etmeleridir. 2- Uluslararası topluluklar ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin artınıması ve uluslararası ölçekte yerel yönetimler arası işbirliğini güçlendirici girişimlerin desteklenmesi. 3- Deneyim ve bilgi alışverişini zenginleştirmek amacıyla yerel yönetim birlikleri ve diğer yerel yönetimlerin temsilcileri arasındaki koordinasyon ve işbirliği düzeyinin geliştirilmesi. 4- Son olarak, her ülkedeki yerel yönetimlerin, karar alma, planlama ve uygulama süreçlerine, kadınlann ve gençlerin etkin olarak katılımını sağlayacak programlann geliştirmesi ve uygulanmasıdır (antalyakentkonseyi.org.tr).

6 Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışlar 33 Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Rio ve Johannesburg, Birleşmiş Milletler Dünya Zirve Konferanslan ile, günümüze damgasını vuran az gelişmişlik, çevre tahribatı, yoksulluk: gibi dünyamızı tehdit eden sorunlara küresel düzeyde politika ve çözüm önerileri üretilirken, yerelde çözüm üretme ve eyleme geçme projesi olarak Antalya'da Yerel Gündem 21 çalışmalan 1997'de başlamıştır. Dünyadaki Yerel Gündem uygulamalan arasında en iyi uygulama seçilen Antalya Yerel Gündem 21 'in başlıca çalışma konulan; alt yapı, eğitim, kültür ve sanat, afetler ve kriz çalışmalan, sağlık, turizm, sürdürülebilir tüketim ve tüketici haklan, gençlik ve spor çalışmalan, tanm topraklannın korunması ve kullanılması, imar ve planlama çalışmalan, çevre, ekonomi ve toplumsal nitelikli diğer konulardır (2L.Yüzyıl Gelişim Projeksiyonu Yerel Yönetim Demokratikleşme Projesi, 1997). Yerel Gündem 21 'in toplumun örgütlü ve örgütsüz tüm kesimlerinin katılımına açık olması, katılımı teşvik edici politikalann ve mekanizmalann geliştirilmesi önem ve öncelik taşımaktadır. Dünyadaki ve Türkiye'deki Yerel Gündem 21 uygulamalan, önceden belirlenmiş bir şablona göre oluşturulmak yerine, her kentin kendine özgü koşullannın, değerlerinin ve önceliklerinin sergilendiği bir anlayışa dayanıyor. Ancak, örnek uygulamalann bazı ortak ya da benzer noktalan da göze çarpmaktadır. Katılımcı süreçlerin geliştirilmesi bakıldığında şu ortak noktalar göze çarpmaktadır: açısından bu benzerliklerin neler olduğuna -Kent Konseyleri ve benzeri yapılar oluşturulması ve bu yapı içinde tüm ortaklann yeterli biçimde temsiline özen gösterilerek bu konseylere bireysel olarak katılanlar ile değişik gruplar adına katılanlar arasındaki temsil dengesizliğini giderecek yöntemler geliştirilmesi ve örgütsüz kesimlerin ve çalışma gruplannın bu platformlarda temsil edilmesi. -Çalışma gruplan (ya da "kozalar") oluşturularak kadınlann ve gençlerin katılımının sağlanması, elverişsiz gruptaki hemşehri gruplannın temsili, gruplar i çinde belirlenen çalışma alanlannın kentin özelliklerini ve önceliklerini yansıtması, farklı çalışma gruplannın kendi aralanndaki eşgüdümün sağlanması. -Destekleyici mekanizmalar oluşturularak kent ölçeğinde Yerel Gündem 21 sürecini eşgüdümleyecek ve destekleyecek bir birim ya da genel sekreterlik kurulması. -Kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik kapsamlı bir vizyon geliştirilmesi. Bununla ilgili olarak mevcut durumun saptanması ve kentin öncelikli sorun a

7 34 Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (4) Ekim 2003 lanlan konusunda bir görüş birliğine vanlması, sorunlann nedenlerinin, kaynaklannın ve boyutlannın belirlenerek raporlaştınlması. -Kent için gerçekçi, kısa, orta ve uzun dönemli ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi, eylem planlan hazırlanması ve bütçelendirilmesi. -Mevcut planlann sürdürülebilir gelişme hedefleri ve Yerel Gündem 21 ilkelerinin ışığında gözden geçirilmesi. -Sorumluluklann yerelortaklar arasında dengeli bir biçimde paylaşımı. -Yerel Gündem 21 sürecinin çeşitli aşamalan içeren bir takvime bağlanması ve nihayet, -Uygulamalann değerlendirilmesini sağlayacak "sürdürülebilirlik göstergeleri" geliştirilmesi olarak sıralanabilir. ANTALYA KENT KONSEYİ ÖRGÜTLENME ŞEMASI* BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ KOORDİNASYON KURULU (13 Çalışma grubunun başkanlık divanı üyeleri ve sekreteryadan oluşan 43 üye) GENELSEKRETERLİK GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YRD. GENEL SEKRETER YRD. GENEL SEKRETER YRD. Çevre Ekonomi İmar ve Planlama Toplum Egitim Turizm Kültür-Sanat Saglık ÇALIŞMA GRUPLARı Kadın ve İstihdam Çalışma Grubu Kadın Yönelik Şiddet Ç.G. Kadın ve Egitim Ç.G. Kadın ve Siyaset Ç.G. Kadın ve Saghk Ç.G. Kadın ve Kentsel Çevre Ç.G. MECLİsLER Kadın Meclisi Gençlik Meclisi Emekliler Meclisi Çocuk Meclisi Mahalle Meclisleri 2L.Yüzyıl Gelişim Projeksiyonu Yerel Yönetim Demokratikleşme Projesi, UNDP IULA-EMME ICLEI Antalya Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Belediyeler Birligi, Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi, Antalya

8 Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışlar 35 Antalya Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi Kadın Meclisi, Gündem 21 'in çağrısı üzerine derneklerden, siyasal partilerden, vakıflardan, kamu kurum ve kuruluşlarından, odalardan, belediye meclislerinden ve mahallelerden kadınların bireysel katılımıyla ilk toplantısını Temmuz 1998'de yaptı. Bir aylık tüzük çalışmalarının ardından ilk Genel Kurul yapıldı, bir koordinatör, iki sekreter seçilerek alt çalışma grupları oluşturuldu. Çalışma Grupları, a- Kadın ve İstihdam b- Kadın ve Siyaset c- Kadın ve Kentsel Çevre d- Kadın ve Eğitim e- Kadına Yönelik Şiddet olarak belirlenmiştir. Çalışma gruplarının ilk toplantılarında, her grup kendi içinde grup sözcüsünü ve bir sözcü yardımcısını seçerek iki haftada bir toplanarak çalışmalarını sürdürmektedir. Tüzük gereği toplantılar, kadınların yönetime alışması ve eşitliği vurgulamak amacıyla her toplantıda yeni bir Hkolaylaştırırcı" ve "yazman" seçilerek yürütülmektedir ve her grup kendi konusuyla ilgili proje üretmekle yükümlüdür. Kadın Meclisinin amacı, kadınların toplumsal yaşamın, üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb., alanlarda söz sahibi olması, kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınların gereksinim ve sorunlarından yola çıkarak istemlerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamaktır (Antalya Kadın Meclisi Tüzüğü, 1998). Antalya Kadın Meclisi'nin uzun erimli eylem planları içerisinde; kadın sığınağı, kadın sitesi, kadın enstitüsü, gezici kadın sağlığı danışma merkezi ve kadın hastanesi açma, kenti kadınlar açısından daha yaşanılır kılmaya yönelik projeler üretmek amaçlanmaktadır. Kadınların kamusal alandaki yerlerinin güçlenebilmesinde kadın meclisi önemli işlevler üstlenmiş durumdadır. Antalya'da yaşayan tüm kadınlara açık olmak, eğitim, hukuk, sağlık, ekonomi, kültür, siyaset gibi alanlardaki cinsiyet aynmcı uygulamalara karşı durmak ve tüm siyasal kurum ve kuruluşlardan bağımsız çalışmak, kadın bakış açısıyla, kadın temelli politikalar üretmek, çalışmalarda gönüllülük ve devam, şiddetin

9 36 Çağdaş Yerel YlJnetimler. 12 (4) Ekim 2003 her türüne ve hiyerarşiye karşı olmak kadın meclisinin temel ilkeleri arasındadır. Kadın Meclisi'ne üye olabilmek için; kadın olmak, Antalya'da sürekli yaşıyor olduğunu kanıtlamak için bir ikametgah belgesiyle en yakın genel kuruldan en az bir ay önce başvurmak yeterlidir. Ancak üyeliğin devamı için çalışma gruplanndan herhangi birinde düzenli olarak çalışmalara katılmak ön koşuldur. Antalya Yerel Gündem ıı Kadın Meclisi-Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu, milletvekilleri ve yerel yöneticileri kadınlann istemleri konusunda bilgilendirip, iı Genel Meclisi toplantılarını izleyerek kadınları kent yönetimine ve politikaya katılmaya özendirmek ve kadınların toplumsal konumunu güçlendirmek için çalışmaktadır. İki haftada bir kez cuma günleri Yerel Gündem 2 ı binasında toplanan siyaset grubunun çalışmalan herkesin katılımına açık olmakla birlikte, toplantıya katılan erkekler düşüncelerini açıklayabilmekte fakat, kararlara katılma hakları bulunmamaktadır. Antalya Yerel Gündem ıı Kadın Meclisi-Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu Çalışan Profili Yerel Gündem 2 ı Kadın ve Siyaset Grubu çalışanlan genelde farklı siyasal partilerde, siyasal partilerin kadın kollannda çalışanlar ve bunun dışında siyasete ilgi duyan kadınlann katılım gösterdiği bir çalışma grubudur. Üye sayısı elli kişi civarında olmasına karşın, aktif olarak katılan üye sayısı on beş ile yirmi arasında değişmektedir. Düzenli olarak toplantılara ve çalışmalara katılan on yedi üye ile görüşülmüştür. Üye sayısının düşük olması bizi, anket yerine bir görüşme cetveli çerçevesinde görüşme tekniği uygulamaya yöneltmiştir. Böylece elde edilen bilgiler aşağıda sıralandıktan sonra sonuç ve değerlendirmeye gidilecektir. Çalışanların çoğunluğu orta yaş ve üzeri kadınlardan oluşmaktadır. Katllımın en fazla olduğu yaş aralığı ise kırk ile elli arasındadır. Eğitim durumları ile ilgili olarak yöneltilen soruya verilen yanıtlara göre, grupta çalışanların büyük ölçüde lise ve üniversite eğitimi alanlardan oluştuğu görülmektedir. Grup üyelerinin çoğunluğu (on dört kişi) evlidir. Aralannda üç dul, bir de bekar bulunmaktadır. Çoğunluğu çocuk sahibidir ve ortalama sahip olunan çocuk sayısı ikidir. Grubun üyelerinin mesleklerine bakıldığında, bir çeşitlilik söz konusudur. Verilen yanıtlardan anlaşılmaktadır ki, grupta çalışanlar arasında ev kadınlarının sayısı çok düşüktür. Ev kadınlannın büyük kısmı ise meslek sahibi olan ve e

10 Küresellqme Süreci ve Siyasal Katılımda Yeni Arayışlar 37 mekliye ayrılmış kişilerdir. Meslek olarak öğretmenler çoğunluktadır. Bunun yanında, mimar, muhasebeci, memur, serbest meslek sahibi, ziraat mühendisi, doktor ve işsiz üyeler bulunmaktadır. Çalışanlardan evli olanlann eşlerinin meslekleri de, doktor, yüksek ziraat mühendisi, mimar, elektrik mühendisi gibi eğitime dayalı meslekler olması, eğitim ve gelir düzeyinin düşük olmadığını ifade edebilir. Doğum yerleri açısından değerlendirildiğinde, üyelerin tamamının kent kökenli olduklan görülmektedir. Doğduklan il bakımından Antalya doğumluiann sayısı fazla olmakla birlikte, Erzincan, Konya, İstanbul, Kayseri, Ankara, Urfa, Burdur, Muş ve Eskişehir gibi farklı illerde doğanlann grupta çalışması heterojen bir yapı ortaya koymaktadır ve Antalyalı olmayanlar arasında da Antalya' da yaşam süreleri en az on yıldır. Bu yapı, modernleşme kuramlannın, (heterojen yapısıyla) kentleşmenin artışına bağlı olarak siyasal davranışlann artacağı yönündeki öngörüsüyle uyumludur. Örneğin Lerner'a göre, kentleşme, artan okuryazarlığa, kitle iletişim araçlannın daha etkili olmasına, bu ise geniş ekonomik, toplumsal ve siyasal katılıma yol açar (Kongar, 1981: 217). Grubun amacının da gereği olarak, üyelerin tamamı siyasete ilgi duymaktadır. Siyasete ilgilerinin başlamasının toplumsal nedenleri arasında, 1960 ihtilali, 1977 yılında yaşanan ekonomik ve siyasalolaylar, 1980'de kesintiye uğrayan siyasal yaşamın yeniden canlanması yer almaktadır. Kişisel neden olarak ifade edilenler ise, iş yaşamı, evlilikte uygun dönem, emeklilik, çocuklann büyümüş olması gibi konulardır. Üyelerin siyasete ilgisinin başlangıcı, en az on yıl ile on beş yıl arasında değişmektedir. Üyeler, grubun çalışmalanndan arkadaşlan aracılığıyla veya mesleklerinden dolayı ya da yerel gazetelerden haberdar olduklannı ifade etmişlerdir. Kadın ve siyaset grubu çalışmalannda aktif katılım gösteren on yedi kadından, beşi son bir yıldır, dört kişi iki-üç yıldır, dört kişi dört-altı yıldır ve geriye kalan dört kişi de kuruluştan itibaren oluşum içinde yer almaktadırlar. Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi çatısında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin kişiselolarak nasıl etkilediği sorusuna yanıt olarak; bakış açılannın değiştiğini, cins ayrımcılığına, demokrasiye ve hukuka duyarlılıklannın yükseldiğini, çevre edindiklerini, işlevselliklerinin özgüvenierini artırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca, toplumsalolarak işlevselliklerinin artmasının aile içi ilişkilere de yansıdığını dile getirmektedirler. Üyeler arasında, ailesine zaman ayıramadığı için aile içi ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini söyleyen yalnızca bir kişi dışında, grup çalışmalannın aile ilişkilerini genellikle olumlu etkilediği düşüncesindedirler. Antalya Yerel Gündem 21 Kadın ve Siyaset Grubu çalışanlan bu yapı dışında, siyasal partilere ve diğer sivil toplum kuruluşlanna üye kişilerden oluşmaktadır.

11 38 Çağdaş Yerel Yönetimler, J2 (4) Ekim 2003 Bu kuruluşlar, CHP, ANAP, YTP, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim Gönüllüleri Vakfı, AYDER, Hasta Hakları Koruma Derneği vb.dir. Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu'nda yapılan çalışmaların kent planlamasında kadın bakış açısının yer almasının sağlanmasını, yerel yönetimlerin kente bakış açılarının değişmesini ve halkın bilinçlenmesine dönük olduğu belirtilmektedir. Yerel yönetimlerin çalışmalarını etkilemek ve karar alma süreçlerinde yer alabilmek için kamu oyu çalışmaları yaptıklarını; basın açıklamalarında bulunduklarını, geliştirilen projeler ile sivil toplum kuruluşlarının önemi konusundaki bilinci artırmak ve sorunlara dikkat çekmek için eylemler yaptıklarını, bilgi aktarma yolu ile kamuoyunu bilinçlendirmeye çalıştıklarını, gerektiğinde imza kampanyaları düzenlediklerini belirtmişlerdir. Sonuç Doğrudan demokrasi Eski Yunan kent devletleriyle, temsili demokrasi ulusdevletle örtüşürken, küreselleşme süreci demokrasi konusunda yeni açılımlara duyulan gereksinimle bir arada işlemektedir. Küreselleşmenin ideolojik yanı bir yana bırakılırsa, günümüzde küresel ölçekte gerçekleşen toplumsal değişme olgusu, sivil arayışları da geliştirmekte ve güçlendirmektedir. Küreselleşme hem karşıt bir kavram olarak, hem de diyalektik olarak onu bütünleyen bir kavram olarak yerelleşmeyi de gündeme taşımıştır. Yerelleşme, yerel topluluklara ait işlerin o topluluk tarafından biçimlendirilmesi ve denedenmesiyle yerel ekonomilerin, toplumsal güçlerin ve kültürlerin gelişmesini hedefleyen plan ve programlarla sürdürülen bir yerinden yönetim ve katılım sürecidir (Örs, 2003: 261). Yerelleşme, merkezi yönetimin yerel yönetimlere daha fazla yetki tanıması, sivil toplum örgütlenmelerinin güçlendirilmesi, yerinden yönetim ilkesinin benimsenmesi ve halkın demokrasiyi yaşayarak öğrenmesi, tüm yerel halkın -bu arada kadınların- kendileri ve çevreleri ile ilgili kararlara katılımının ve denetiminin sağlanması gibi demokrasiyi güçlendirici işlevleri yanında bazı sakıncalar da taşımaktadır. Yerel güç dağılımı eşit değil de, bazı cemaaderin, hemşehri gruplarının, ailelerin vb. ağırlığı söz konusu ise bunun bireyin özgürlüğünü esas alan demokratikleşme açısından bir çelişki olmakla kalmayıp, ulusal bütünlüğü zayıflatabiiecek bir risk taşıyabileceğini gözardı etmemek gerekir. Bu nedenle yerelleşme konusu ideolojik tercihlerle de potansiyel ilişkileri göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir (Geray, 2001: 8; Güler, 2001: 83; Falay, 1996: 67). Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu'na yönelik yapılan gözlem ve derinlikli görüşmelerde siyasal katılım -özellikle kadınların siyasal katılımı açısından- henüz, Gündem 21 'in kuramsal olarak vaad ettiği düzeyin oldukça gerisinde olduğu söylenebilir. Grupta çalışan kadınların sayısı baştan beri sayıca ve hemen hemen aynı isimlerle sınırlı

12 Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılırnda Yeni Arayışldr 39 kalmıştır. Bunun yanında, katılanlar zaten belli bir siyasal partinin ya da başka bir toplum kuruluşunun katılımcı üyeleridir. Belki biraz da grubun niteliğinin bir özelliği olarak, bireysel katılım yok denecek kadar azdır. Ancak, görünen bu kısıtlar yanında, grubun ya da daha geniş bakılarak yerel gündemin işlevini yalnızca katılımcı üye sayısı etrafında düşünmemek gerekir. Sonuçta geliştirilen projeler, fiili yapıdan çok daha geniş bir ard alana yayılabilmekte, çok sayıda insana ulaşılabilmektedir. Kadın ve Siyaset Grubu'nun temel hedef kitlesi kadınlar olduğu için yalnızca sayısal değil, kadın bakış açısının siyasal süreçlere yansıtılması da kadınlann siyasal konumlan bakımından katılımın oransal düzeyinden daha önemli bir işlevolarak görülebilir. 1 Ek: Yerel Gündem 21 Faaliyetlerine İlişkin Kronoloji (Haziran cak 2000)* Haziran 1972 BM İnsan Çevresi Konferansı, Stockholm "Stockholm Bildirgesi", ilk çevre eylem planı, 6 Haziran Dünya çevre Günü 1983 Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu BM Genel Kurulu'nca Komisyonun kurulması 1985 Avrupa Konseyi, Strasbourg "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 1987 "Ortak Geleceğimiz" (Brundtland Raporu) Haziran 1992 Aralık 1992 BM Çevre ve Kalkınma Konferansı "Yeryüzü Zirvesi", Rio de Janeiro BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Şartı" Raporun yayınlanması, "sürdürülebilir gelişme" kavramı, "katılım"a verilen önem "Gündem 21 ", "Rio Bildirgesi","Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi", "İklimsel Değişiklikler Çerçeve Sözleşmesi", Ormanlar Konusunda "İlkeler Bildirimi" BM Genel Kurulu'nca Gündem 21 'in izlenmesi amacıyla Komisyon'un kurulması Mart 1993 Yeryüzü Konseyi (Earth Council) Küresel BM zirvelerinin kararlarını izlemek üzere Konsey'in kurulması Mayıs Sürdürülebilir Kent ve Kasabalar Aalborg Şartı (Sürdürülebilirliğe 1994 Konferansı, Aalborg Doğru Avrupa Kentler ve Kasabalar Eylül 1994 Mart 1995 Eylül 1995 Mayıs 1996 BM Nüfus ve Kalkınma Konferansı, Kahire BM Sosyal Gelişme Konferansı, Kopenhag BM Dördüncü Dünya Kadın Konferansı, Pekin Dünya Kentler ve Yerel Yönetimler Kurultayı (Wacla), İstanbul Şartı) "Kahire Bildirgesi" ve "Eylem Planı" "Kopenhag Bildirgesi" ve "Eylem Planı" "Pekin Bildirgesi" ve "Stratejik Hedefler ve Eylemler" Kurultay'ın ilk toplantısı "WACLA Bildirgesi"

13 40 Çatdaş Yerel Y6netimler, 12 (4) Ekim 2003 Haziran 1996 Mart 1997 Haziran 1997 BM İnsan Y.erleşimleri Konferansı-HABİTAT II (Kent Zirvesi) Yeryüzü Konseyi "Rio+5" Forumu, Rio de Janeiro BM Genel Kurulu 'nun Gündem 21 konulu toplantısı '''HABİTAT Gündemi" ve "İstanbul Bildirgesi" Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı Gündem 21 uygulamalarının degerlendirilmesi, Yeryüzü Şartı Taslagının görüşülmesi 1992 Rio Konferansı sonrasındaki beş yıllık dönemin degerlendirilmesi Eylül 1997 Türkiye' de Yerel Gündem 2 ı IULA-EMME 'nin koordinatörlü ~de, UNDP-BM Kalkınma Programının destegiyle yürütülen projenin imzalanarak yürürlüge girmesi Mart 1998 Mart 1998 Şubat 1999 Aralık 1999 Ocak 2000 Proje Dokümanı 'nın T. C. Resmi Gazete' de yayınlanması T. C. İçişleri Bakanlıgı 'nın Yerel Gündem 21 konulu Genelgesi Proje Revizyonu'nun T. C. Resmi Gazete' de yayınlanması "Türkiye'de Yerel Gündem 21 'lerin Teşviki ve Geliştirilmesi" Projesi'nin sonuçlanması "Türkiye'de Yerel Gündem 21 'lerin Uygulanması" Projesi'nin başlaması *http://www.yerelgundem2ı.org.tr/tur/yg211takvım.htm Eylül 1997' de imzalanan Proje Dokümanı 'nın, 6 Mart 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanması T. C. İçişleri Bakanlıgı'nın 19 Mart 1998 tarihli Yerel Gündem 21 konulu Genelgesi'nin tüm valiliklere gönderilmesi Projenin kapsamını genişletmek ve proje ortagı kentlerin sayısını artırmak amacıyla, Ekim 1998' de imzalanan Proje Revizyonu'nun, 8 Şubat 1999 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması Projenin sonuçlandırılması, devamlılık gösteren çalışmalann desteklenmesi için devam projesi hazırlanması. Proje'nin, UNDP tarafından, BM'in yaklaşık 50 ülkede destekledigi benzer programlar arasında en kapsamiısı ve en başanlısı olarak nitelendirilmesi Devam Projesi (İkinci Aşama) niteligindeki Projenin, IULA-EMME BM Kalkınma Programı 'nın deste ~iyle yürürlüge girmesi

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK Halil İbrahim AYDINLI Levent MEMİŞ ÖZ Çalışmada, sürdürülebilir kentsel kalkınmaya katkı sağlayan

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR VE EĞİTİM KOMİSYONU

KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR VE EĞİTİM KOMİSYONU KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR VE EĞİTİM KOMİSYONU 1 2 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR VE EĞİTİM KOMİSYONU 9 ANKARA - Nisan 2009 KENTLİLİK BİLİNCİ, KÜLTÜR

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER VE YEREL KALKINMA

YEREL YÖNETİMLER VE YEREL KALKINMA Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 2014 Manas Journal of Social Studies Vol.: 3 No: 2 2014 YEREL YÖNETİMLER VE YEREL KALKINMA Yrd. Doç. Dr. Eyüp ZENGİN İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YAZARLAR FİKRET TOKSÖZ ALİ ERCAN ÖZGÜR ÖYKÜ ULUÇAY LEVENT KOÇ GÜLAY ATAR NİLÜFER AKALIN YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE

Detaylı

Üniversite-Belediye işbirliğine Doğru: Kent Belediyelerinin Üniversite Gençliği ve

Üniversite-Belediye işbirliğine Doğru: Kent Belediyelerinin Üniversite Gençliği ve Üniversite-Belediye işbirliğine Doğru: Kent Belediyelerinin Üniversite Gençliği ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Hizmetleri Leyla Kahraman - M. Kemal Öktem Bu çalışmada yerel yönetim birimleri içerisinde

Detaylı

Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü

Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü Özhan ÇETİNKAYA * Rükan Kutlu KORLU ** Özet İnsanların yerel ihtiyaçlarının belirlenmesinde yerel demokrasiyi ve katılımcılığın

Detaylı

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar Yöne t i ş i mv eka t ı l ı m Et k i l ika t ı l ı mi ç i nar a ç l a r, Yö nt e ml e r, Me k a ni z ma l a r Ka t ı l ı mc ı l ı kre hbe r l e r i1/ 4 Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar,

Detaylı

KONUT HAKKI VE İHLALLERİ: KENTLİ HAKLARININ DOĞUŞU

KONUT HAKKI VE İHLALLERİ: KENTLİ HAKLARININ DOĞUŞU KONUT HAKKI VE İHLALLERİ: KENTLİ HAKLARININ DOĞUŞU Z. Gönül Balkır Kocaeli Üniversitesi ÖZET Yerleşme özgürlüğünden başlamak üzere konut hakkıyla birlikte barınma ve ikamet yeri seçimi de özel olarak anayasal

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

AYDIN İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2006-2010)

AYDIN İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2006-2010) AYDIN İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2006-2010) 24.ŞUBAT.2006 İÇİNDEKİLER 1 I- GİRİŞ II- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM II-1 Yasal Çerçeve II-2 Stratejik Plan Modeli II-3 Stratejik Plan

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY)

KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY) KATILIMCI DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN İZMİR KENT KONSEYİ DENEYİMİ (IZMIR CITY COUNCIL EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF PARTICIPATORY DEMOCRACY) Gülgün Erdoğan Tosun 1 Güman Kızıltan 2 ÖZET Kent yönetiminde

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Avrupa Birliğinin Eğitimde Kaliteyi Belirleyici Alan ve Göstergeleri Açısından Türk Eğitim Sisteminin Durumu

Avrupa Birliğinin Eğitimde Kaliteyi Belirleyici Alan ve Göstergeleri Açısından Türk Eğitim Sisteminin Durumu Avrupa Birliğinin Eğitimde Kaliteyi Belirleyici Alan ve Göstergeleri Açısından Türk Eğitim Sisteminin Durumu The Condition of Turkish Education System from the Aspect of European Union s Area and Indicators

Detaylı