Re T.C. smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim KANUN CUMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Re T.C. smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 KANUN CUMA"

Transkript

1 Re T.C smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim İdare veyaziişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 27 MAYIS 1949 CUMA KANUN Korunmiya muhtaç çocuklar hakkında Kanun Kanun No: 5387 Kabul tarihi: 23/5/1949 Madde 1 Beden, ruh, ahlâk gelişmeleri tehlikede olup ana ve babasız, ana ve "babası 'belli olmıyan ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre haklarında korunma tedbirleri alınmasında zaruret görülen çocukların mahkeme karariyle ve reşit oluncaya kadar ıbu kanunla belli edilen şartlar içinde bakılma ve yetiştirilerek meslek sahibi edilmeleri köy ihtiyar heyetleri, mahallî belediyeler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır. Madde 2 Her hangi bir yerde, evvelki maddede yazılı vasıflarda bir Çocuğun bulunduğu, zaıbıta, Devlet veya belediye memurları ve muhtarlar tarafından öğrenilince, mahallin en büyük millî eğitim memuruna haber verilir. Millî eğitim memuru çocuğun durumuna göre gerekli tet- Ibirleri aldırmakla beraber keyfiyeti derhal mahkemeye bildirir. Mahkemece; çocuğun durumu, hangi şahıs, aile veya müesseseye tevdi edileceği, mevcut emvali varsa kimin tarafından idare edileceği tâyin edilir. Madde 3 ikinci madde hükmüne göre mahkemece, bir çocuk köyde bir şahıs, bir aile veya bir müesseseye verilirse, o çocuğun bakımına, korunmasına, iş ve güç sahilbı edilmesine, köy muhtar ve ihtiyar heyeti nezaret eder. Bu çocukların bakımına yardım olmak üzere verilecek ücretler köyün bütçesi dairesinde aynî veya nakdî gelirlerinden ve bu kanunim maksadına uygun olarak vâki olacak ıbağış ve tesislerden verilir. Bu suretle bir yere verilen çocukların malları varsa veya ana ve babaları olupta yardim edecek kudrette iseler, çocukların bakımlarına iştirak ve katılma miktarları, Türk Medeni Kanunu hükümleri dairesinde mahkemece tâyin edilir. Madde 4 Belediyesi bulunan yerlerde bu gilbı çocukların üçüncü maddedeki şekilde bakım ve korunması ve iş güç sahibi edinmeleri belediyeler tarafından yapılır Aynı il içersinde bulunan belediyeler re'sen veya birleşerek çocuk bakım ve yetiştirmesini sağlıyacak müesseseler kurabilirler. Belediye bütçelerinin bu maksat için açılacak bölümüne bütçe genel yekûnunun yüzde biri nispetinde bir ödenek konur. Bu kanunun gayesine uygun bağışlar buna eklenir. Bütçede bu maksat için ayrılan ödenek yılı içinde başka bölüme aktarılamaz. Madde 5 Mahallen bakım ve korunmasını köylü takatinin karşılıyamadığı çocuklara yardım olmak üzere her yıl özel idare bütçelerinin yüzde yarımı nispetinde bir ödenek ayrılır. Madde 6 Köy, belediye ve özel idarece ayrılan ödeneğin çocukların masraflarını karşılıyamadığı hallerde öğretim çağma kadar olan çocuklar için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, daha yukarı yaşlar için de Millî Eğitim Bakanlığı bu kanunun tatbiki için konulan ödenekten imkân nispetande köylere ve belediyelere para yardımında bulunurlar. imadde 7 Köylerde, kasaba ve şehirlerde mahallen bakılması mümkün olamıyan çocuklardan öğretim çağına kadar olanlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kuracağı çocuk bakım yurtlarına, daha yukarı yaştakiler de Millî Eğitim Bakanlığının kuracağı müesseselere alınırlar. Madde 8 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı birinci maddede yazılı olan çocuklardan öğretim çağına kadar olanların bakım ve korunmasını sağlamak üzere (Çocuk bakım yurtları) kurar. Burada öğretim çağma gelen çocuklar Millî Eğitim Bakanlığı müesseselerine devrbrunurlar. Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim çağma girenlerin bakım, korunma ve eğitimi ile uğraşmak üzere (Yetiştirme yurtları) kurar. Bu çocukların ilköğretimi yurdun içindeki veya civandaki ilkokullarda yapılır. Madde 9 Yetiştirme yurtları ilköğretimi bitiren çocukların değişik mesleklere girmesini sağlıyacak tedbirleri alırlar. İlköğretim çağını aştığı halde bunu görmemiş olarak teslim edilen gocukların eğitimi, öğretimi ve meslek sahilbi olmaları için gerekli tedbirler, Millî Eğitim Bakanlığınca alınır. Bunun için Millî Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç görülen yerlerde döner sermayeli işyerleri ve atelyeler kurabilir. Gerekli döner sermayeler her yıl Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konur. Madde 10 Yetiştirme yurtları, mümkün olduğu kadar, çocukların ilerde iş bulabilecekleri bölgelerde kurulur. Madde 11 Yetiştirme yurtlarında İlköğretimini bitiren çocuklardan kabiliyet gösterenler, daha ileri tahsil yapmak üzere imtihan ile parasız yatılı okullara alınabilirler. Diğerleri bilhassa ilerde bağımsız olarak çalışmalarını sağlıyacak meslekleri öğrenebilecekleri özel iş ve meslek sahipleri yanma, Devlet fabrika ve tarım kurumlarına, özel fabrika ve işyerlerine çırak olarak verilirler. Madde 12 Devlet kurumları, hizmetlerine aldıkları çocukları beslemek, giydirmek ve barındırmakla mükelleftirler, özel iş sahiplerinden bu hususları temin edenler tercih olunur. Madde 13 Çırak olarak alman çocukların işverenler tarafından barındırılması, beslenmesi, giydirilmesi mümkün olmadığı hallerde bu hususlar çocukların kendi yetiştirme yurtlarmca sağlanır.

2 Sahife Madde 14 - Çıtak olarak işyerlerine verilen ve yetiştirme yurdunda bakılan çocuklardan ücret mukabili çalıştırılaniaıın yurt masrafları Millî Eğitim Bakanlığınca tensip edilecek nispetlerde kazançlarından çıkaıılır. Çocuğun harçlığı da ayrıldıktan sonra artarsa geri kalan kısım Milli bankalardan birisine bir ay zarfında yatırılır Çocuğun ucrenın haşlama zamanı ve miktarı yurt idaresiyle işveren arasında mahallî örf ve rayice göre tesbit olunur Çocuğun harçlığı d.ı yurt idaresi tarafından belirtilir. Madde 15 Köylerde veya çiftçiler yanında aynı ücretler mukabili çalıştırılan çocuklara verilen mallardan paraya tahvil edilebilenler bankaya yatırılır. Satılamıyanlar köy ihtiyar heyetleri tarafından kıymetlendirerek çocuk adma saklanır. Madde 16 Çocuklar adma biriken para ve mallar reşit olduğu zaman çocuğa aynen verilir. Türk Medeni Kanununun 398 inci maddesi hükmü bu çocuklar hakkında uygulanmaz. Madde 17 Kendılenne güvenılebilen aile veya özelkışıler Bakanlıklarca açılan müesseselerdeki çocukları Türk Medeni Kanunu hükümlerine gore evlât edmme veya bakmak üzere isterlerse verilebilirler, icabında bu çocuklar ucıet mukabili bakılmak üzere kendilerine güvenılebilen kimseler yanma da verilebilirler. Madde 18 Bakılmak üzere aile ve özelkişilere verilen, çalıştırılan çocukların reşit oluncaya kadar durumları, bu kanunun kendilerine yüklettiği görev hudutları içinde ısağlık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca takıp ve murakabe edilir. Madde Bu çocuklardan durumları özel bir eğitim usulünü icap ettirenler için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli müesseseler kurulur. Buraya gönderılen çocuklar müessesece kabul edilmeden evvel bir müşahede devresi geçirirler Madde sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 158, 159 ve 160 ıncı maddeleri cevresyıe giren bütün müesseseler Millî Eğitim B a kanlığı tarafından da denetlenir. Eğitim bakımından görülecek kusurlar eğitim memurlarının yazılı ihtariyle bir ay zarfında düzeltilir. Bu düzeltmeyi yapmıyanların yanlarında çocukların bulundurulmasına müsaade edilmez ve müesseseleri kapatılır Madde 21 Yetiştirme yurdunda bulunan çocuklar yurttan kaçacak olurlarsa, zabıta vasıtasıyle bulunarak geri getirilirler. işyerleriyle özelkışıler yanında barındırılan, çalıştırılan çocuklar da bağlı oldukları yetiştirme yurdunun müsaadesi olmadıkça yerlerini terk edemezler. /Yurtlar veya iş sahipleri yanında korunmakta ve yetiştirilmekte olan çocuklara karşı, Turk Ceza Kanununun 182 nci maddesinde yazılı fiilleri işlıyenler hakkında bu maddede yazılı cezalar verilir. Madde 22 Her iki Bakanlıkça çocukların korunma ve yetiştirilmesi için gerekli ödeneklerin kaynaklan şunlardır : A) Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları bütçesinden her yıl ayrılacak ödenek; B) Özel ve tüzelkişiler tarafından müesseselere yapılacak aynî veya nakdî bağışlar ve tesisler; C) Yurtlar tarafından veya bunlar yararına verilecek müsamere gelirleri. Bu müsamere gelirleri ve her türlü bağışlar vergi ve resimlerden muaftır. Madde 23 İşyerlerinde çalıştırılan çocuğun ücretinden, bankaya yatırılması gereken miktarı zamanında Millî bankalardan birine yatırmıyanlardan bu paralar tahsil edilir ve ayrıca elli liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına çarptırılırlar. Ucıet olarak aynen verilen malları korumıyanlar veya bunların intifa hakkından çocuğu mahrum edenlerle birikmiş para veya malını reşit olduğu zaman çocuğa teslim etnıiyenlere aynı ceza tatbik olunur. Madde 24 Ücretle çalıştırılan çocukların ölümü halinde kanuni mirasçıları yoksa birikmiş olan paraları bağlı oldukları yetiştirme yurduna intikal eder. Madde 25 Bu kanunun yürütülmesi hususunda Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları işbirliği yaparlar. Belediyelerce kurulacak müesseselerde bu kanun hükümlerine ve Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tanzim edilen yönetmelik hükümlerine göre çalışırlar. Madde 26 Hayır dernekleri; köy ihtiyar heyetleri ve belediyeler, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim Bakanlıkları ile işbirliği ederler. 27 MAYIS 1949 Kâfi miktarda parası bulunmıyan hayır dernekleri müesseselerine yerleştirilen çocukların bakım ücretlerı, köy ihtiyar heyetleri, belediyeler veya Bakanlıklarca ihtiyaç görüldüğü nisbette ödenir. Madde 27 Bakanlıklar, bu kanunla kendilerine verilen görevlere ihtiyacın en cok duyulduğu yerlerden bağlıyacaklardır. Madde 28 Bakanlıklar ve belediyeler tarfından kuıulacak ana okullarına, istekli ana ve babalı çocuklar da ücret karşılığında alınabilirler. Madde 29 - Bu kanun ve yönetmeliğinin tatbikatını incelemek ve dalıa iyi olmasını sağlıyacak tedbirleri tesbit etmek üzere Millî Eğitim Bakanlığında yılda bir defa toplanmak ve en çok bir hafta sürmek üzere bir (Çocuk Koruma Genel Danışma Kurulu) teşkil olunur. üye. Bu kurul üyeleri şunlardır 1 - Millî Talim ve Terbiye Dairesinden bir üye; 2 - ilköğretim Genel Müdürü; 3 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Danışma Kurulundan bir 4 - Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet, İçişleri ve Çalışma Bakanlıkları temsilcileri; 5 - Millî Eğitim Bakanlığının tesblt edeceği dört vali; 6 - Millî Eğitim Bakanlığının tesblt edeceği dört belediye başkanı; 7 - Millî Eğitim Bakanlığının tesbit edeceği dört köy muhtarı; 8 - Esas amacı çocuğa yardım olan hayır derneklerinin ve Kızılaym temsilcileri; 9 - Açılmış yurtlardan bir müdür, bir öğretmen ve bir hekim; 10 - iki il millî eğitim müdürü; 11 - Üniversite veya yüksek tahsil müesseselerinden bir pedagog, bir çocuk hastalıkları mütehassısı ve bir ruh hastalıkları 'mütehassısı; 12 - Buyuk iş müesseseleri sahiplerinden iki kişi; 13 - Bir hayır kurumuna bağlı olmadan önemli bir bağışta bulunan veya tesis kuran ıkı vatandaş. Bu kurul Millî Eğitim Bakanının başkanlığında toplanır. Madde uncu maddedeki kurula Ankara dışından gelen üyelerin kanuni harcırahları Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden ödenir. Uhdelerinde resmî bir vazife bulunmıyanlann harcırahlarının hesabında beşinci derece aylık aslı esastır Madde uncu maddedeki amaçları sağlamak üzeıe il merkezlerinde ve ilçelerde yılda üç defa toplanacak bir (İl veya ilce çocuk koruma kurulu) teşkil olunur Bu kurulun üyeleri şunlardır: 1 - Vali veya kaymakam; 2 - Belediye başkanı; 3 - Bir belediye meclisi üyesi; 4 - Bir umumi meclis üyesi; 5 - Millî eğitim ve sağlık ve sosyal yardım müdürleri veya memurları ve hükümet tabipleri; 6 - İki öğretmen; 7 - İki iş sahibi, 8 - İki muhtar; 9 - Esas amacı çocuk koruması olan hayır dernekleri temsilcileri; 10 - Bir hayır kurumuna bağlı olmadan önemli bağışta bulunan veya tesis kuran iki vatandaş. Bu kurul vali veya kaymakamın başkanlığında toplanır. Geçici Madde 1949 yılı bütçesinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının 701 inci (Kimsesiz ve metruk çocuklar genel giderleri) bölümündeki Ödenekten Sağlık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim Bakanlıklarının teklifi üzerine gereken miktarını Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde (Korunmaya muhtaç çocuklar genel giderleri) adiyle yeniden açılacak bir bölüme aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Madde 32 Bu kanım yayımı tarihinde yürürlüğe girer Madde 33 Bu kanunu Sağlık ve Sosyal İçişleri ve Maliye Bakanları No. SOBII geçen Kanunlar 743 Turk Kanunu Medenisi 765 Turk Ceza Kanunu Umumi HllziBiıhha Kanunu 1949 rılı BStte Kanasa Baılıiı yürütür 25/5/1949 4/4/ /3/1926 6/5/1930 l/s/1949 Yardım, Millî Eğitim, Dfutnr Tertip Cilt Sahile 7 7 İkil fuem! Gaıett Sarı 3';') 32Û

3 27 MAYIS 1949 *ssmmtmmmmmmwbmm (Resmî Gazete) Sahife YORUM Millî Korunma Kanununun 30 uncu maddesinin V - b bendinin 2 nci fıkrasındaki (gayrimenkulu kendisi veya çocukları için konut olarak kullanma ihtiyacında kalırsa) cümlesinin yorumu Yorum No: 247 Kira ile bir yerde oturmak, kendi mülkünde oturmak ihtiyacından mal sahibini vareste kılmaz, BASLıGı 23/5/1949 Millî Korunın.ı Kanunu ile bunun ek»e deliklikleri >e T, B. M. M. Karan : 1 Kanunlar : T.-ıup e»ü*. HU Sıf Ut Ser 37U0 Milli Korunma Kamımı 26/1/] No Bağlığı Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 'Kanun - 28/12/1940 Milli Korunma Kanununun bazı maddoleımin değişlirilme&ı hakkında Kanun 23/12/1941 Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 3/2/1942 Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmeline ve ek maddelerin çıkarılmasına dair Kanun 11/8/1941 Millî Korunma Kanununun 51 inci maddesiyle bu kanunun 4648 sayılı 'kanunla deeistiıılen 10, 31, 32, 57, 66, 67 ve 68 inci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 20/6/1946 Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 27/2/1947 Millî Korunma Kanununa ek Kanun 8/7/ T. B. M. M. Kararı : Millî Korunma Kanununun 4618 sayılı kanunla dcğ'stiıilcn 32 nci maddesinin (A) ve (Bj bentlerinin yorum'anmasına mahal olmadığına dair 1/12/1947 Duştur Gazete Tertip Cilt Sahile Sayı «7w, - Bakanlar Kurulu Kararı Kuruı Sayısı: 9119 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10/12/1918 tarihli ve 217 (111) sayılı karariyle kabul edilen ilişik «İnsan Hakları Evrensel Beyanname* sinin Resmî Gazete ile yayınlanması ve yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu beyanname hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta buiımnîmesı, Dışişleri Bakanlığının 28/3/1949 tarihli ve 36084/122 sayılı yazısı üzerine Bakanlar "Kurulunun 6/4/1949 tarihli toplantısında kararlaştınlmıştır 6/4/1949 CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ Barbakan Devin Bakanı De\'ıet Bakanı Adalet Bakanı S: GÜNALTAY Başbakan Yarcımcısı Millî Savunma Bakam İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı II. ÇAKİR E.ERİŞİRGİL N. SÜMER 1. R. AKSAL Millî F.i'tiın Bukdiu Bavnuhrl'k Bakanı Eko ve Ticaret Bakaif ^'a. \e S. Y. Bskan T.B4Xr.l'OCL(, Ş.ADALAİS C.S.PARLAS Dr. K. BAY HU G ve Tekel Bakanı Tanın Bakam Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakaa, Dr.F.S.BÜRGE C.ORAL Dr. K, SATIR R.S.SİRER İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ÖNSÖZ İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez 'haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının teme'i olmasına, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanım isyana sevkeden vahşiliklere seibetoolmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların içinde söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması en 3^üksek amaçları olarak ilân edilmiş bulunmasına, İnsanın istibdat ve baskıya karş, son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunması esaslı bir zaruret olmasına, Birleşmiş Milletler halklarının, Andlaşmada, insanın ana haklarına, insan şahsının haysiyet ve değerine, erkek ve kadınların eşitliğine olan imanlarını bir kere daha ilân etmiş olmalaıma ve sosyal ilerlemeği kolaylaştırmağa, daha geniş bir hürriyet içerisinde daha iyi hayat şartları kurmağa karar verdiklerini beyan etmış bulunmalarına, Üye Devletlerin. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile işbirliği ederek insan haklarına ait ana hürriyetlerine bütün dünyaca gerçekten saygı gösterilmesinin teminini taahhüt etmiş olmalarına, Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasının yukaraki taahhüdün yerine getirilmesi için son derecede önemli bulunmasına göre; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsanlık topluluğunun bütün fertleriyle uzuvlarının bu beyannameyi daima gözönünde tutarak öğretim ve eğitim yolıyle bu haklar ve. hürriyetlere saygıyı geliştirmeye, gittikçe artan millî ve milletleıarası tedbirlerle gerek bizzat Üye Devletler ahalisi gerekse bu Devletlerin idaresi altındaki ülkeler ahalisi arasında bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamağa gayret etmeleri için işbu İnsan Haklan Evrensel Beyannamesini ilân eder. Madde ' 1 Bütün insanlar hür, haysiyet ve hakini bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. 'Madde : Herkes. ırk, renk, cins, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, millî veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu beyannamede ilân olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. 2 - Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayrimuhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir. Madde : 3 Yaşamak, hüıriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdıı. Madde : 4 Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır. Madde : 5 Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kıııcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz. haizdir. Madcle : 6 Herkes heı neıede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını Madde : 7 Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korunmasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu beyannameye aykırı her türlü ayırdedici muameleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır-

4 Safoife: (Resmî Gazete) 27 MAYIS 1949 Madde : 8 Her şahsın ıkendislne Anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilî netice verecek şekilde millî mahkemelere müracaat hakkı vardır. Madde : 9 Hiç kimse keyfî olarak tutulamaz, alıkonulamaz veya sürülemez. Madde : 10 Herkes, haklarının, vecihelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette her hangi bir isnadın tesbitinde, tam bir eşitlikte, dâvasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından nasafetle ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir. Madde : Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılanma ile kanunen suçlu olduğu tesbit edilmedikçe masum sayılır Hiç kimse, işlendikleri sırada millî veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkûm edilemez. Bunun gibi, suçun işlendiği sırada uygulanan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez. Madde : 12 Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfî karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere mâruz kalamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmağa hakkı vardır. Madde : Herkes her hangi bir Devletin arazisi dâhilinde serbestçe seyrüsefer ve ikamet eylemek hakkını haizdir. 2 - Herkes, kendi memleketi de dâhil olduğu halde, her hangi bir memleketi terketmek ve memleketine tekrar dönmek hakkını haizdir. Madde : Herkes zulüm karşısında başka memleketlere iltica etmek ve bu memleketler tarafından mülteci muamelesi 'görmek hakkını haizdir. 2 - Bu hak, âdi bir cürme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere gerçekten müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez. Madde : 15 İl - Her ferdin bir vatandaşlığa hakkı vardır. 2 - Hiç kimse keyfî olarak vatandaşlığından veya vatandaşlığını değiştirmek hakkından mahrum edilemez. Madde : Evlilik çağma varan her erkek ve kadın, ırk, vatandaşlık veya din bakımlarından hiç bir takyidata tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkını haizdir. yapılır Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasiyle 3 - Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur; cemiyet ve Devlet tarafından korunmak hakkını haizdir. Madde : Her şahıs tek basma veya başkalariyle birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkım haizdir. 2 - Hiç kimse keyfî olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. Madde : 18 Her şahsın fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyetini, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve âyinlerle izhar etmek hürriyetini gerektirir. Madde : 19 ıher ferdin fikir ve ifade hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzuubahis olmaksızın malûmat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek ve yaymak hakkını gerektirir. Madde : Her şahıs muslihane toplanma ve dernek kurma ve derneğe ka- _ tılma serbestisine maliktir. 2 - Hiç kimse bir derneğe mensup olmağa zorlanamaz. Madde : Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasiyle, memleketinin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. 2 - Her şahıs memleketinin kamu hizmetlerinden eşitlikte faydalanmak hakkını haizdir. 3 - Halkın iradesi hükümet otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek genel ve eşit oy verme yoliyle yapılacak olan devrî ve dürüst seçimlerle ifade edilir. Madde : 22 Her şalısın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların millî gayret ve Milletlerarası işbirliği yoliyle ve her Devletin teşkilâtı ve kaynaklariyle mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır. Madde : Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, âdil ve elverişli çalışma şartlarına ve issizlikten korunmaya hakkı vardır. 2 - Herkesin, hiç bir fark gözetilmeksizin, eşit çalışma karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. 3 - Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalariyle de tamamlanan âdil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. 4 - Herkesin, menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. Madde : 24 Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin mâkul surette tahdidine ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. Madde : Her şahsın gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakını, gerekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, 'dulluk, ihtiyarlık veya 'geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır. 2 - Analık ve çocukluk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. Madde : Her şahsın eğitime hakkı vardır. Eğitim parasızdır, hiç olmazsa ilk ve temel eğitim safhalarında böyle olmalıdır, ilk eğitim mecburidir. Teknik ve meslekî öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim liyakatlerine göre herkese tam eşitlikte açık olmalıdır. 2 - Eğitim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ye insan haklariyle ana hürriyetlere saygının kuvvetlenmesini istihdaf etmelidir. Bütün milletler, ırk ve din gurupları arasında anlayış, hoşgörürlük ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim nev'ini tercihan seçmek hakkını haizdirler. Madde : Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilira sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir. 2 - Herkes, sahibi bulunduğu her türlü ilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit mânevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır. j Madde : 28 Herkesin, işbu beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam! tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.

5 27 MAYIS 1949 (Resmî G ew) Sahile: Madde : Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak içinde yaşamasiyle mümkün olan topluluğa karşı vecibeleri vardır. 2 - Herkes, haklarını kullanmak ve hürriyetlerinden istifade etmek hususunda, ancak kanun ile sırf başkalarının hak ve hürriyetlerinin tanınmasını ve bunlara saygı gösterilmesini sağlamak maksadiyle ve demokratik bir cemiyette ahlâk, nizam ve genel refahın muhik icaplarını karşılamak için, tesbit edilmiş kayıtlamalara tabidir. 3 - Bu hak ve hürriyetler hiç bir veçhile Birleşmiş Milletlerin amaç ve prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz. Madde : 30 İşbu Beyannamenin hiç 'bir hükmü içinde ilân olunan hak ve hürriyetlerin bir Devlet, zümre veya fert tarafından yok edilmesini güden bir faaliyete girişmeye veya bilfiil bunu işlemeye her hangi bir hak gerektirir mahiyette yorumlanamaz. TEBLİĞ Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından: 15/4/1949 tarihinde yürürlüğe giren antepfıstığı ihracatının denetlenmesine ait Tüzük hükümleri gereğince, ihraç edilecek antepfıstıklarmın çuvalları üzerine vurulacak resmî marka ve işaretlerin yeri, şekli, rengi, ebadı ve ne suretle-vurulacağı; çuvalların ne tarzda dikilerek mühürleneceği ve ihracatçıların denetleme için kontrolörlüklere verecekleri beyannamelerle denetleme sonucunda kontrolörlüklerden alacakları kontrol belgelerinin şekli, 1/7/1949 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere, Bakanlığımızca tesbit olunmuştur. Resmî marka ve işaretlerle beyanname örneklerini görmek ve bu hususta izahat almak isteyenlerin İstanbul ve İzmir İhracat Başkontrolörlüklerine, Mersin ve Hatay Bölge Ticaret Müdürlüklerine, Gaziantep Ticaret ve Sanayi OdaJsına ve Bakanlığa müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur.,1 ı,.,««>», İLÂNLAR M. S. B. Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Kapalı zarf usuliyle aded kilim satın alınacaktır. 2 İhalesi 16/6/1949 Perşembe günü saat 11,30 da Komisyonda yapılacaktır. 3 Hepsinin muhammen bedeli ( ) lira olup geçici teminatı (13.050) liradır. 4 Hepsi bir kişiye ihale edileceği giibi beher parti adedden aşağı olmamak üzere partiler halinde ayrı ayrı taliplere de verilir. 5 - Numune, evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Lv. Âmirliğiyle İzmir'de Askerî Satınalma Komisyonunda görülür. 6 İsteklilerin 16/6/1949 Perşembe günü saat 10,30 a kadar teklif mektuplarını Komisyona vermeleri. 7 Evsaf ve şartnamesi isteyenlere (1İ80) kuruşa makbuz mukabilinde Komisyondan verilir / Erzurum'da Mareşal Çakmak Hastanesinin Kalorifer tesisatı ve bir kazan dairesi inşası işi kapalı zarf usuliyle yaptırılacaktır. Hepsinin muhammen keşif bedeli ( ,38) lira olup muvakkat teminatı (23.700) liradır. 2 Eksiltmesi: 15 Haziran 1949 Çarşamba günü saat 15,30 da Ankara'da Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif, proje ve şartnamesi her gün öğleden evvel İstanbul Harlhiye'deki Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve isteyenlere şartnameler (25) lira bedelle Ankara'daki Komisyondan verilir. 3 Teklif mektuplarının noksansız olarak 15 Haziran 1949 Çarşamba günü Saat (14,30) a kadar Komisyona verilmesi, 4 Bu işe gireceklerin resmî veya iktisadi devlet teşekküllerinden birine buna benzer ( ) liralık kalorifer sıhhi tesisat işini iyi bir şekilde bitirmiş bir makine mühendisi olması veya aynı miktar işi yapmış mütaahhidin işin sonuna kadar daimî şantiye şefliğini yapacak bir makine mühendisini inşaatın başında bulunduracağını bir noter senediyle tevsik ederek bu belgeyi teklif mektubuna koyacaktır / kalemde 3532 aded Betford marka yedek malzeme kapalı zarfla satın alınacaktır. 2, Muhammen bedeli (34,800) lira olup geçici teminatı 2610 liradır. 3 - İhalesi 14 Haziran 1949 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 4 Liste ve idari şartname her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve 174 kuruş 'mukabilinde satılır. 5 Teklif mektuplarının 14 Haziran 1949 Salı günü saat 10 a kadar Komisyona verilmesi / Askerî Fabrikalar için kilosu (625) kuruştan (5000) kilo fosforlu bakır kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Hepsinin muhammen bedeli (31.250) lira olup muvakkat teminatı ) liradır. (2500) kilodan aşağı olmamak şartiyle iki ayrı istekliye ihale edilebilir. 2 Eksiltmesi 16 Haziran 1949 Perşembe günü saat (15,30) da Ankara'da Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün öğleden evvel İstanbul Harbiye'deki Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve isteyenlere şartnameler (315) kuruş 'bedelle Ankara'daki Komisyondan verilir. 3 Teklif mektuplarının noksansız olarak 16/6/1949 Perşembe günü saat 14,30 a kadar Komisyona verilmesi. 1911/4-1 1 Askerî Fabrikalar için kilosu (230) kuruştan kilo galvanizli oluklu saç kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli (46.000) lira olup muvakkat teminatı (3.450) liradır. (10) tondan aşağı olmamak şartiyle iki ayrı istekliye ihale edilebilir. 2 Eksiltmesi 17 Haziran 1949 Cuma günü saat (15,30) da Ankara'da Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün öğleden evvel İstanbul'da Harbiye'deki Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve isteyenlere şartnameler (230) kuruş bedelle Ankara'daki Komisyondan verilir. 3 Teklif mektuplarının noksansız olarak 17 Haziran 1949 Cuma günü saat 14/30 a kadar Komisyona verilmesi. 1912/4-1 1 Askerî Fabrikalar için kilosu (450) kuruştan (5000) kilo manganezli bakır kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Hepsinin muhammen bedeli (22.500) lira olup muvakkat teminatı (11.688) liradır, (2500) kilodan aşağı olmamak şartiyle iki ayrı istekliye ihale edilebilir Eksiltmesi 15 Haziran 1949 Çarşamba ıgünü saat (16) da Ankara'da Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 'Şartlaşmalar her gün öğleden evvel İstanbul Harbiyedeki Lv. Amirliğinde ve Komisyonda görülebiiir.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Ö N S Ö Z

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Ö N S Ö Z İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Ö N S Ö Z İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının

Detaylı

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun,

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, İnsan hakları evrensel beyannamesi Önsöz İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının

Detaylı

CUMHURİYETÇİ. "} ve ^^ P R Ö G R A M ANA NİZAMNAME. j e«. No. : -..l.â.jsjl-../ rx. B. M. M. Kitaplığı

CUMHURİYETÇİ. } ve ^^ P R Ö G R A M ANA NİZAMNAME. j e«. No. : -..l.â.jsjl-../ rx. B. M. M. Kitaplığı CUMHURİYETÇİ İİLLET PARTİSİ r B. M. M. Kitaplığı j e«. No. : -..l.â.jsjl-../ rx ANA NİZAMNAME "} ve ^^ P R Ö G R A M 7. 15. M. M. KİTAPLIĞI Ver No. :

Detaylı

NSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMES

NSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMES NSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMES Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fi M NSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMES Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 Madde 1 2 4 Madde 3 10 5 Madde 11 14 6 Madde 15

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

Madde 1- Hükümetimizce 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanmış olan "İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi" tasdik edilmiştir.

Madde 1- Hükümetimizce 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanmış olan İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi tasdik edilmiştir. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMA SÖZLEŞMESİ) Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1954 Resmi Gazete Sayısı: 8662 Kabul Tarihi ve Yeri: 04.11.1950, Roma Geçerli Dili:

Detaylı

HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME

HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME insan HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME Avrupa Konseyi üyesi olan Âkıd Hükümetler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini;

Detaylı

KIBRIS CUMHURİYETİ ANAYASASI KISIM I -. UMUMİ HÜKÜMLER

KIBRIS CUMHURİYETİ ANAYASASI KISIM I -. UMUMİ HÜKÜMLER KIBRIS CUMHURİYETİ ANAYASASI KISIM I -. UMUMİ HÜKÜMLER MADDE 1 Kıbrıs Devleti, bu Anayasa gereğince, Cumhur Başkanı Kıbrıs Elen Cemaatı tarafından seçilen bir Elen ve Cumhur Başkan Muavini Kıbrıs Türk

Detaylı

MEVZUAT Ağustos 2015

MEVZUAT Ağustos 2015 MEVZUAT Ağustos 2015 TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ MEVZUAT KİTAPÇIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (Bazı Maddeler). 5-16 KANUNLAR 1. Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun.. 18-41 2. Türk

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ MEVZUAT KİTAPÇIĞI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ MEVZUAT KİTAPÇIĞI MEVZUAT Kasım 2014 TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ MEVZUAT KİTAPÇIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (Bazı Maddeler). 5-16 KANUNLAR 1. Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun.. 18-41 2. Türk

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU (1)(2)

SOSYAL HİZMETLER KANUNU (1)(2) 5799 SOSYAL HİZMETLER KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2828 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 355 BİRİNCİ

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3 Bu

Detaylı

GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ (1)

GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ (1) 1525 GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30.3.1961,No: 5/984 Dayandığı Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 Kanun No. : 2709 Kabul Tarihi : 18.10.1982 Yayımlandığı R.G.Tarih : 9.11.1982 Sayı : 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 3 B A Ş L A N

Detaylı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( * ) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.) * Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü

Detaylı

BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR KANUN

BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR KANUN 3415 BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 195 Kabul Tarihi : 2/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 921 BİRİNCİ

Detaylı

www.tugramalimusavirlik.com VERGİ USUL KANUNU

www.tugramalimusavirlik.com VERGİ USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU Kanunun Şümulü : M.1 Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve

Detaylı

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI 195 SAYILI KANUN BAKANLAR KURULU KARARLARI YÖNETMELĠKLER GENEL KURUL KARARLARI PRENSĠP KARARLARI 2011 ĠSTANBUL Ġ S T A N B U L, 2011 BASIN ĠLÂN KURUMU TEġKĠLĠNE DAĠR KANUN BASIN

Detaylı

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır.

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESİAD Genel Merkezi. İnönü Cad. No: 115 / 20-29 Osmangazi / BURSA

Detaylı

(12 Eylül 2007 Tarihinde http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=232703 de yayımlanmıştır.)

(12 Eylül 2007 Tarihinde http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=232703 de yayımlanmıştır.) (12 Eylül 2007 Tarihinde http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=232703 de yayımlanmıştır.) Ergun Özbudun ve ekibinin AKP için hazırladığı yeni anayasa taslağı NOT: Aynı numarayı taşıyan maddeler veya

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 3597 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 224 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt

Detaylı

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesinin, Milli Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak;

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesinin, Milli Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak; Page 1 of 54 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1961) Kurucu Mecliste Kabul Tarihi : 27/5/1961 Halkoyuna Sunulmak Üzere Tasarının Resmi Gazete ile İlanı : 31/5/1961 Kanunun Resmi Gazete ile İlanı : 20/7/1961

Detaylı

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU 3431 ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 982 Kuruluş: Madde

Detaylı

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK)

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) 09-20 ŞUBAT 2009 TARİHLERİ ARASINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA PLANLANAN MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) DERS NOTLARI ANKARA 2009 Sevgili Şef Adayları, Yönetim, toplum

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

Dernekler Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Kapsam Madde 2 - Tanımlar Madde 3 -

Dernekler Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Kapsam Madde 2 - Tanımlar Madde 3 - Dernekler Kanunu Kanun Numarası : 2908 Resmi Gazete Tarih: 7.10.1983; Sayı: 18184 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kazanç paylaşma dışında,

Detaylı