Re T.C. smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim KANUN CUMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Re T.C. smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 KANUN CUMA"

Transkript

1 Re T.C smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim İdare veyaziişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 27 MAYIS 1949 CUMA KANUN Korunmiya muhtaç çocuklar hakkında Kanun Kanun No: 5387 Kabul tarihi: 23/5/1949 Madde 1 Beden, ruh, ahlâk gelişmeleri tehlikede olup ana ve babasız, ana ve "babası 'belli olmıyan ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre haklarında korunma tedbirleri alınmasında zaruret görülen çocukların mahkeme karariyle ve reşit oluncaya kadar ıbu kanunla belli edilen şartlar içinde bakılma ve yetiştirilerek meslek sahibi edilmeleri köy ihtiyar heyetleri, mahallî belediyeler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır. Madde 2 Her hangi bir yerde, evvelki maddede yazılı vasıflarda bir Çocuğun bulunduğu, zaıbıta, Devlet veya belediye memurları ve muhtarlar tarafından öğrenilince, mahallin en büyük millî eğitim memuruna haber verilir. Millî eğitim memuru çocuğun durumuna göre gerekli tet- Ibirleri aldırmakla beraber keyfiyeti derhal mahkemeye bildirir. Mahkemece; çocuğun durumu, hangi şahıs, aile veya müesseseye tevdi edileceği, mevcut emvali varsa kimin tarafından idare edileceği tâyin edilir. Madde 3 ikinci madde hükmüne göre mahkemece, bir çocuk köyde bir şahıs, bir aile veya bir müesseseye verilirse, o çocuğun bakımına, korunmasına, iş ve güç sahilbı edilmesine, köy muhtar ve ihtiyar heyeti nezaret eder. Bu çocukların bakımına yardım olmak üzere verilecek ücretler köyün bütçesi dairesinde aynî veya nakdî gelirlerinden ve bu kanunim maksadına uygun olarak vâki olacak ıbağış ve tesislerden verilir. Bu suretle bir yere verilen çocukların malları varsa veya ana ve babaları olupta yardim edecek kudrette iseler, çocukların bakımlarına iştirak ve katılma miktarları, Türk Medeni Kanunu hükümleri dairesinde mahkemece tâyin edilir. Madde 4 Belediyesi bulunan yerlerde bu gilbı çocukların üçüncü maddedeki şekilde bakım ve korunması ve iş güç sahibi edinmeleri belediyeler tarafından yapılır Aynı il içersinde bulunan belediyeler re'sen veya birleşerek çocuk bakım ve yetiştirmesini sağlıyacak müesseseler kurabilirler. Belediye bütçelerinin bu maksat için açılacak bölümüne bütçe genel yekûnunun yüzde biri nispetinde bir ödenek konur. Bu kanunun gayesine uygun bağışlar buna eklenir. Bütçede bu maksat için ayrılan ödenek yılı içinde başka bölüme aktarılamaz. Madde 5 Mahallen bakım ve korunmasını köylü takatinin karşılıyamadığı çocuklara yardım olmak üzere her yıl özel idare bütçelerinin yüzde yarımı nispetinde bir ödenek ayrılır. Madde 6 Köy, belediye ve özel idarece ayrılan ödeneğin çocukların masraflarını karşılıyamadığı hallerde öğretim çağma kadar olan çocuklar için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, daha yukarı yaşlar için de Millî Eğitim Bakanlığı bu kanunun tatbiki için konulan ödenekten imkân nispetande köylere ve belediyelere para yardımında bulunurlar. imadde 7 Köylerde, kasaba ve şehirlerde mahallen bakılması mümkün olamıyan çocuklardan öğretim çağına kadar olanlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kuracağı çocuk bakım yurtlarına, daha yukarı yaştakiler de Millî Eğitim Bakanlığının kuracağı müesseselere alınırlar. Madde 8 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı birinci maddede yazılı olan çocuklardan öğretim çağına kadar olanların bakım ve korunmasını sağlamak üzere (Çocuk bakım yurtları) kurar. Burada öğretim çağma gelen çocuklar Millî Eğitim Bakanlığı müesseselerine devrbrunurlar. Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim çağma girenlerin bakım, korunma ve eğitimi ile uğraşmak üzere (Yetiştirme yurtları) kurar. Bu çocukların ilköğretimi yurdun içindeki veya civandaki ilkokullarda yapılır. Madde 9 Yetiştirme yurtları ilköğretimi bitiren çocukların değişik mesleklere girmesini sağlıyacak tedbirleri alırlar. İlköğretim çağını aştığı halde bunu görmemiş olarak teslim edilen gocukların eğitimi, öğretimi ve meslek sahilbi olmaları için gerekli tedbirler, Millî Eğitim Bakanlığınca alınır. Bunun için Millî Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç görülen yerlerde döner sermayeli işyerleri ve atelyeler kurabilir. Gerekli döner sermayeler her yıl Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konur. Madde 10 Yetiştirme yurtları, mümkün olduğu kadar, çocukların ilerde iş bulabilecekleri bölgelerde kurulur. Madde 11 Yetiştirme yurtlarında İlköğretimini bitiren çocuklardan kabiliyet gösterenler, daha ileri tahsil yapmak üzere imtihan ile parasız yatılı okullara alınabilirler. Diğerleri bilhassa ilerde bağımsız olarak çalışmalarını sağlıyacak meslekleri öğrenebilecekleri özel iş ve meslek sahipleri yanma, Devlet fabrika ve tarım kurumlarına, özel fabrika ve işyerlerine çırak olarak verilirler. Madde 12 Devlet kurumları, hizmetlerine aldıkları çocukları beslemek, giydirmek ve barındırmakla mükelleftirler, özel iş sahiplerinden bu hususları temin edenler tercih olunur. Madde 13 Çırak olarak alman çocukların işverenler tarafından barındırılması, beslenmesi, giydirilmesi mümkün olmadığı hallerde bu hususlar çocukların kendi yetiştirme yurtlarmca sağlanır.

2 Sahife Madde 14 - Çıtak olarak işyerlerine verilen ve yetiştirme yurdunda bakılan çocuklardan ücret mukabili çalıştırılaniaıın yurt masrafları Millî Eğitim Bakanlığınca tensip edilecek nispetlerde kazançlarından çıkaıılır. Çocuğun harçlığı da ayrıldıktan sonra artarsa geri kalan kısım Milli bankalardan birisine bir ay zarfında yatırılır Çocuğun ucrenın haşlama zamanı ve miktarı yurt idaresiyle işveren arasında mahallî örf ve rayice göre tesbit olunur Çocuğun harçlığı d.ı yurt idaresi tarafından belirtilir. Madde 15 Köylerde veya çiftçiler yanında aynı ücretler mukabili çalıştırılan çocuklara verilen mallardan paraya tahvil edilebilenler bankaya yatırılır. Satılamıyanlar köy ihtiyar heyetleri tarafından kıymetlendirerek çocuk adma saklanır. Madde 16 Çocuklar adma biriken para ve mallar reşit olduğu zaman çocuğa aynen verilir. Türk Medeni Kanununun 398 inci maddesi hükmü bu çocuklar hakkında uygulanmaz. Madde 17 Kendılenne güvenılebilen aile veya özelkışıler Bakanlıklarca açılan müesseselerdeki çocukları Türk Medeni Kanunu hükümlerine gore evlât edmme veya bakmak üzere isterlerse verilebilirler, icabında bu çocuklar ucıet mukabili bakılmak üzere kendilerine güvenılebilen kimseler yanma da verilebilirler. Madde 18 Bakılmak üzere aile ve özelkişilere verilen, çalıştırılan çocukların reşit oluncaya kadar durumları, bu kanunun kendilerine yüklettiği görev hudutları içinde ısağlık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca takıp ve murakabe edilir. Madde Bu çocuklardan durumları özel bir eğitim usulünü icap ettirenler için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli müesseseler kurulur. Buraya gönderılen çocuklar müessesece kabul edilmeden evvel bir müşahede devresi geçirirler Madde sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 158, 159 ve 160 ıncı maddeleri cevresyıe giren bütün müesseseler Millî Eğitim B a kanlığı tarafından da denetlenir. Eğitim bakımından görülecek kusurlar eğitim memurlarının yazılı ihtariyle bir ay zarfında düzeltilir. Bu düzeltmeyi yapmıyanların yanlarında çocukların bulundurulmasına müsaade edilmez ve müesseseleri kapatılır Madde 21 Yetiştirme yurdunda bulunan çocuklar yurttan kaçacak olurlarsa, zabıta vasıtasıyle bulunarak geri getirilirler. işyerleriyle özelkışıler yanında barındırılan, çalıştırılan çocuklar da bağlı oldukları yetiştirme yurdunun müsaadesi olmadıkça yerlerini terk edemezler. /Yurtlar veya iş sahipleri yanında korunmakta ve yetiştirilmekte olan çocuklara karşı, Turk Ceza Kanununun 182 nci maddesinde yazılı fiilleri işlıyenler hakkında bu maddede yazılı cezalar verilir. Madde 22 Her iki Bakanlıkça çocukların korunma ve yetiştirilmesi için gerekli ödeneklerin kaynaklan şunlardır : A) Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları bütçesinden her yıl ayrılacak ödenek; B) Özel ve tüzelkişiler tarafından müesseselere yapılacak aynî veya nakdî bağışlar ve tesisler; C) Yurtlar tarafından veya bunlar yararına verilecek müsamere gelirleri. Bu müsamere gelirleri ve her türlü bağışlar vergi ve resimlerden muaftır. Madde 23 İşyerlerinde çalıştırılan çocuğun ücretinden, bankaya yatırılması gereken miktarı zamanında Millî bankalardan birine yatırmıyanlardan bu paralar tahsil edilir ve ayrıca elli liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına çarptırılırlar. Ucıet olarak aynen verilen malları korumıyanlar veya bunların intifa hakkından çocuğu mahrum edenlerle birikmiş para veya malını reşit olduğu zaman çocuğa teslim etnıiyenlere aynı ceza tatbik olunur. Madde 24 Ücretle çalıştırılan çocukların ölümü halinde kanuni mirasçıları yoksa birikmiş olan paraları bağlı oldukları yetiştirme yurduna intikal eder. Madde 25 Bu kanunun yürütülmesi hususunda Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları işbirliği yaparlar. Belediyelerce kurulacak müesseselerde bu kanun hükümlerine ve Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tanzim edilen yönetmelik hükümlerine göre çalışırlar. Madde 26 Hayır dernekleri; köy ihtiyar heyetleri ve belediyeler, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim Bakanlıkları ile işbirliği ederler. 27 MAYIS 1949 Kâfi miktarda parası bulunmıyan hayır dernekleri müesseselerine yerleştirilen çocukların bakım ücretlerı, köy ihtiyar heyetleri, belediyeler veya Bakanlıklarca ihtiyaç görüldüğü nisbette ödenir. Madde 27 Bakanlıklar, bu kanunla kendilerine verilen görevlere ihtiyacın en cok duyulduğu yerlerden bağlıyacaklardır. Madde 28 Bakanlıklar ve belediyeler tarfından kuıulacak ana okullarına, istekli ana ve babalı çocuklar da ücret karşılığında alınabilirler. Madde 29 - Bu kanun ve yönetmeliğinin tatbikatını incelemek ve dalıa iyi olmasını sağlıyacak tedbirleri tesbit etmek üzere Millî Eğitim Bakanlığında yılda bir defa toplanmak ve en çok bir hafta sürmek üzere bir (Çocuk Koruma Genel Danışma Kurulu) teşkil olunur. üye. Bu kurul üyeleri şunlardır 1 - Millî Talim ve Terbiye Dairesinden bir üye; 2 - ilköğretim Genel Müdürü; 3 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Danışma Kurulundan bir 4 - Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet, İçişleri ve Çalışma Bakanlıkları temsilcileri; 5 - Millî Eğitim Bakanlığının tesblt edeceği dört vali; 6 - Millî Eğitim Bakanlığının tesblt edeceği dört belediye başkanı; 7 - Millî Eğitim Bakanlığının tesbit edeceği dört köy muhtarı; 8 - Esas amacı çocuğa yardım olan hayır derneklerinin ve Kızılaym temsilcileri; 9 - Açılmış yurtlardan bir müdür, bir öğretmen ve bir hekim; 10 - iki il millî eğitim müdürü; 11 - Üniversite veya yüksek tahsil müesseselerinden bir pedagog, bir çocuk hastalıkları mütehassısı ve bir ruh hastalıkları 'mütehassısı; 12 - Buyuk iş müesseseleri sahiplerinden iki kişi; 13 - Bir hayır kurumuna bağlı olmadan önemli bir bağışta bulunan veya tesis kuran ıkı vatandaş. Bu kurul Millî Eğitim Bakanının başkanlığında toplanır. Madde uncu maddedeki kurula Ankara dışından gelen üyelerin kanuni harcırahları Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden ödenir. Uhdelerinde resmî bir vazife bulunmıyanlann harcırahlarının hesabında beşinci derece aylık aslı esastır Madde uncu maddedeki amaçları sağlamak üzeıe il merkezlerinde ve ilçelerde yılda üç defa toplanacak bir (İl veya ilce çocuk koruma kurulu) teşkil olunur Bu kurulun üyeleri şunlardır: 1 - Vali veya kaymakam; 2 - Belediye başkanı; 3 - Bir belediye meclisi üyesi; 4 - Bir umumi meclis üyesi; 5 - Millî eğitim ve sağlık ve sosyal yardım müdürleri veya memurları ve hükümet tabipleri; 6 - İki öğretmen; 7 - İki iş sahibi, 8 - İki muhtar; 9 - Esas amacı çocuk koruması olan hayır dernekleri temsilcileri; 10 - Bir hayır kurumuna bağlı olmadan önemli bağışta bulunan veya tesis kuran iki vatandaş. Bu kurul vali veya kaymakamın başkanlığında toplanır. Geçici Madde 1949 yılı bütçesinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının 701 inci (Kimsesiz ve metruk çocuklar genel giderleri) bölümündeki Ödenekten Sağlık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim Bakanlıklarının teklifi üzerine gereken miktarını Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde (Korunmaya muhtaç çocuklar genel giderleri) adiyle yeniden açılacak bir bölüme aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Madde 32 Bu kanım yayımı tarihinde yürürlüğe girer Madde 33 Bu kanunu Sağlık ve Sosyal İçişleri ve Maliye Bakanları No. SOBII geçen Kanunlar 743 Turk Kanunu Medenisi 765 Turk Ceza Kanunu Umumi HllziBiıhha Kanunu 1949 rılı BStte Kanasa Baılıiı yürütür 25/5/1949 4/4/ /3/1926 6/5/1930 l/s/1949 Yardım, Millî Eğitim, Dfutnr Tertip Cilt Sahile 7 7 İkil fuem! Gaıett Sarı 3';') 32Û

3 27 MAYIS 1949 *ssmmtmmmmmmwbmm (Resmî Gazete) Sahife YORUM Millî Korunma Kanununun 30 uncu maddesinin V - b bendinin 2 nci fıkrasındaki (gayrimenkulu kendisi veya çocukları için konut olarak kullanma ihtiyacında kalırsa) cümlesinin yorumu Yorum No: 247 Kira ile bir yerde oturmak, kendi mülkünde oturmak ihtiyacından mal sahibini vareste kılmaz, BASLıGı 23/5/1949 Millî Korunın.ı Kanunu ile bunun ek»e deliklikleri >e T, B. M. M. Karan : 1 Kanunlar : T.-ıup e»ü*. HU Sıf Ut Ser 37U0 Milli Korunma Kamımı 26/1/] No Bağlığı Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 'Kanun - 28/12/1940 Milli Korunma Kanununun bazı maddoleımin değişlirilme&ı hakkında Kanun 23/12/1941 Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 3/2/1942 Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmeline ve ek maddelerin çıkarılmasına dair Kanun 11/8/1941 Millî Korunma Kanununun 51 inci maddesiyle bu kanunun 4648 sayılı 'kanunla deeistiıılen 10, 31, 32, 57, 66, 67 ve 68 inci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 20/6/1946 Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 27/2/1947 Millî Korunma Kanununa ek Kanun 8/7/ T. B. M. M. Kararı : Millî Korunma Kanununun 4618 sayılı kanunla dcğ'stiıilcn 32 nci maddesinin (A) ve (Bj bentlerinin yorum'anmasına mahal olmadığına dair 1/12/1947 Duştur Gazete Tertip Cilt Sahile Sayı «7w, - Bakanlar Kurulu Kararı Kuruı Sayısı: 9119 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10/12/1918 tarihli ve 217 (111) sayılı karariyle kabul edilen ilişik «İnsan Hakları Evrensel Beyanname* sinin Resmî Gazete ile yayınlanması ve yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu beyanname hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta buiımnîmesı, Dışişleri Bakanlığının 28/3/1949 tarihli ve 36084/122 sayılı yazısı üzerine Bakanlar "Kurulunun 6/4/1949 tarihli toplantısında kararlaştınlmıştır 6/4/1949 CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ Barbakan Devin Bakanı De\'ıet Bakanı Adalet Bakanı S: GÜNALTAY Başbakan Yarcımcısı Millî Savunma Bakam İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı II. ÇAKİR E.ERİŞİRGİL N. SÜMER 1. R. AKSAL Millî F.i'tiın Bukdiu Bavnuhrl'k Bakanı Eko ve Ticaret Bakaif ^'a. \e S. Y. Bskan T.B4Xr.l'OCL(, Ş.ADALAİS C.S.PARLAS Dr. K. BAY HU G ve Tekel Bakanı Tanın Bakam Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakaa, Dr.F.S.BÜRGE C.ORAL Dr. K, SATIR R.S.SİRER İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ÖNSÖZ İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez 'haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının teme'i olmasına, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanım isyana sevkeden vahşiliklere seibetoolmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların içinde söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması en 3^üksek amaçları olarak ilân edilmiş bulunmasına, İnsanın istibdat ve baskıya karş, son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunması esaslı bir zaruret olmasına, Birleşmiş Milletler halklarının, Andlaşmada, insanın ana haklarına, insan şahsının haysiyet ve değerine, erkek ve kadınların eşitliğine olan imanlarını bir kere daha ilân etmiş olmalaıma ve sosyal ilerlemeği kolaylaştırmağa, daha geniş bir hürriyet içerisinde daha iyi hayat şartları kurmağa karar verdiklerini beyan etmış bulunmalarına, Üye Devletlerin. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile işbirliği ederek insan haklarına ait ana hürriyetlerine bütün dünyaca gerçekten saygı gösterilmesinin teminini taahhüt etmiş olmalarına, Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasının yukaraki taahhüdün yerine getirilmesi için son derecede önemli bulunmasına göre; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsanlık topluluğunun bütün fertleriyle uzuvlarının bu beyannameyi daima gözönünde tutarak öğretim ve eğitim yolıyle bu haklar ve. hürriyetlere saygıyı geliştirmeye, gittikçe artan millî ve milletleıarası tedbirlerle gerek bizzat Üye Devletler ahalisi gerekse bu Devletlerin idaresi altındaki ülkeler ahalisi arasında bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamağa gayret etmeleri için işbu İnsan Haklan Evrensel Beyannamesini ilân eder. Madde ' 1 Bütün insanlar hür, haysiyet ve hakini bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. 'Madde : Herkes. ırk, renk, cins, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, millî veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu beyannamede ilân olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. 2 - Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayrimuhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir. Madde : 3 Yaşamak, hüıriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdıı. Madde : 4 Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır. Madde : 5 Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kıııcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz. haizdir. Madcle : 6 Herkes heı neıede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını Madde : 7 Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korunmasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu beyannameye aykırı her türlü ayırdedici muameleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır-

4 Safoife: (Resmî Gazete) 27 MAYIS 1949 Madde : 8 Her şahsın ıkendislne Anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilî netice verecek şekilde millî mahkemelere müracaat hakkı vardır. Madde : 9 Hiç kimse keyfî olarak tutulamaz, alıkonulamaz veya sürülemez. Madde : 10 Herkes, haklarının, vecihelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette her hangi bir isnadın tesbitinde, tam bir eşitlikte, dâvasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından nasafetle ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir. Madde : Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılanma ile kanunen suçlu olduğu tesbit edilmedikçe masum sayılır Hiç kimse, işlendikleri sırada millî veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkûm edilemez. Bunun gibi, suçun işlendiği sırada uygulanan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez. Madde : 12 Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfî karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere mâruz kalamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmağa hakkı vardır. Madde : Herkes her hangi bir Devletin arazisi dâhilinde serbestçe seyrüsefer ve ikamet eylemek hakkını haizdir. 2 - Herkes, kendi memleketi de dâhil olduğu halde, her hangi bir memleketi terketmek ve memleketine tekrar dönmek hakkını haizdir. Madde : Herkes zulüm karşısında başka memleketlere iltica etmek ve bu memleketler tarafından mülteci muamelesi 'görmek hakkını haizdir. 2 - Bu hak, âdi bir cürme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere gerçekten müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez. Madde : 15 İl - Her ferdin bir vatandaşlığa hakkı vardır. 2 - Hiç kimse keyfî olarak vatandaşlığından veya vatandaşlığını değiştirmek hakkından mahrum edilemez. Madde : Evlilik çağma varan her erkek ve kadın, ırk, vatandaşlık veya din bakımlarından hiç bir takyidata tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkını haizdir. yapılır Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasiyle 3 - Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur; cemiyet ve Devlet tarafından korunmak hakkını haizdir. Madde : Her şahıs tek basma veya başkalariyle birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkım haizdir. 2 - Hiç kimse keyfî olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. Madde : 18 Her şahsın fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyetini, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve âyinlerle izhar etmek hürriyetini gerektirir. Madde : 19 ıher ferdin fikir ve ifade hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzuubahis olmaksızın malûmat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek ve yaymak hakkını gerektirir. Madde : Her şahıs muslihane toplanma ve dernek kurma ve derneğe ka- _ tılma serbestisine maliktir. 2 - Hiç kimse bir derneğe mensup olmağa zorlanamaz. Madde : Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasiyle, memleketinin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. 2 - Her şahıs memleketinin kamu hizmetlerinden eşitlikte faydalanmak hakkını haizdir. 3 - Halkın iradesi hükümet otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek genel ve eşit oy verme yoliyle yapılacak olan devrî ve dürüst seçimlerle ifade edilir. Madde : 22 Her şalısın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların millî gayret ve Milletlerarası işbirliği yoliyle ve her Devletin teşkilâtı ve kaynaklariyle mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır. Madde : Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, âdil ve elverişli çalışma şartlarına ve issizlikten korunmaya hakkı vardır. 2 - Herkesin, hiç bir fark gözetilmeksizin, eşit çalışma karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. 3 - Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalariyle de tamamlanan âdil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. 4 - Herkesin, menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. Madde : 24 Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin mâkul surette tahdidine ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. Madde : Her şahsın gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakını, gerekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, 'dulluk, ihtiyarlık veya 'geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır. 2 - Analık ve çocukluk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. Madde : Her şahsın eğitime hakkı vardır. Eğitim parasızdır, hiç olmazsa ilk ve temel eğitim safhalarında böyle olmalıdır, ilk eğitim mecburidir. Teknik ve meslekî öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim liyakatlerine göre herkese tam eşitlikte açık olmalıdır. 2 - Eğitim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ye insan haklariyle ana hürriyetlere saygının kuvvetlenmesini istihdaf etmelidir. Bütün milletler, ırk ve din gurupları arasında anlayış, hoşgörürlük ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim nev'ini tercihan seçmek hakkını haizdirler. Madde : Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilira sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir. 2 - Herkes, sahibi bulunduğu her türlü ilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit mânevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır. j Madde : 28 Herkesin, işbu beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam! tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.

5 27 MAYIS 1949 (Resmî G ew) Sahile: Madde : Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak içinde yaşamasiyle mümkün olan topluluğa karşı vecibeleri vardır. 2 - Herkes, haklarını kullanmak ve hürriyetlerinden istifade etmek hususunda, ancak kanun ile sırf başkalarının hak ve hürriyetlerinin tanınmasını ve bunlara saygı gösterilmesini sağlamak maksadiyle ve demokratik bir cemiyette ahlâk, nizam ve genel refahın muhik icaplarını karşılamak için, tesbit edilmiş kayıtlamalara tabidir. 3 - Bu hak ve hürriyetler hiç bir veçhile Birleşmiş Milletlerin amaç ve prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz. Madde : 30 İşbu Beyannamenin hiç 'bir hükmü içinde ilân olunan hak ve hürriyetlerin bir Devlet, zümre veya fert tarafından yok edilmesini güden bir faaliyete girişmeye veya bilfiil bunu işlemeye her hangi bir hak gerektirir mahiyette yorumlanamaz. TEBLİĞ Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından: 15/4/1949 tarihinde yürürlüğe giren antepfıstığı ihracatının denetlenmesine ait Tüzük hükümleri gereğince, ihraç edilecek antepfıstıklarmın çuvalları üzerine vurulacak resmî marka ve işaretlerin yeri, şekli, rengi, ebadı ve ne suretle-vurulacağı; çuvalların ne tarzda dikilerek mühürleneceği ve ihracatçıların denetleme için kontrolörlüklere verecekleri beyannamelerle denetleme sonucunda kontrolörlüklerden alacakları kontrol belgelerinin şekli, 1/7/1949 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere, Bakanlığımızca tesbit olunmuştur. Resmî marka ve işaretlerle beyanname örneklerini görmek ve bu hususta izahat almak isteyenlerin İstanbul ve İzmir İhracat Başkontrolörlüklerine, Mersin ve Hatay Bölge Ticaret Müdürlüklerine, Gaziantep Ticaret ve Sanayi OdaJsına ve Bakanlığa müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur.,1 ı,.,««>», İLÂNLAR M. S. B. Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Kapalı zarf usuliyle aded kilim satın alınacaktır. 2 İhalesi 16/6/1949 Perşembe günü saat 11,30 da Komisyonda yapılacaktır. 3 Hepsinin muhammen bedeli ( ) lira olup geçici teminatı (13.050) liradır. 4 Hepsi bir kişiye ihale edileceği giibi beher parti adedden aşağı olmamak üzere partiler halinde ayrı ayrı taliplere de verilir. 5 - Numune, evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Lv. Âmirliğiyle İzmir'de Askerî Satınalma Komisyonunda görülür. 6 İsteklilerin 16/6/1949 Perşembe günü saat 10,30 a kadar teklif mektuplarını Komisyona vermeleri. 7 Evsaf ve şartnamesi isteyenlere (1İ80) kuruşa makbuz mukabilinde Komisyondan verilir / Erzurum'da Mareşal Çakmak Hastanesinin Kalorifer tesisatı ve bir kazan dairesi inşası işi kapalı zarf usuliyle yaptırılacaktır. Hepsinin muhammen keşif bedeli ( ,38) lira olup muvakkat teminatı (23.700) liradır. 2 Eksiltmesi: 15 Haziran 1949 Çarşamba günü saat 15,30 da Ankara'da Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif, proje ve şartnamesi her gün öğleden evvel İstanbul Harlhiye'deki Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve isteyenlere şartnameler (25) lira bedelle Ankara'daki Komisyondan verilir. 3 Teklif mektuplarının noksansız olarak 15 Haziran 1949 Çarşamba günü Saat (14,30) a kadar Komisyona verilmesi, 4 Bu işe gireceklerin resmî veya iktisadi devlet teşekküllerinden birine buna benzer ( ) liralık kalorifer sıhhi tesisat işini iyi bir şekilde bitirmiş bir makine mühendisi olması veya aynı miktar işi yapmış mütaahhidin işin sonuna kadar daimî şantiye şefliğini yapacak bir makine mühendisini inşaatın başında bulunduracağını bir noter senediyle tevsik ederek bu belgeyi teklif mektubuna koyacaktır / kalemde 3532 aded Betford marka yedek malzeme kapalı zarfla satın alınacaktır. 2, Muhammen bedeli (34,800) lira olup geçici teminatı 2610 liradır. 3 - İhalesi 14 Haziran 1949 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 4 Liste ve idari şartname her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve 174 kuruş 'mukabilinde satılır. 5 Teklif mektuplarının 14 Haziran 1949 Salı günü saat 10 a kadar Komisyona verilmesi / Askerî Fabrikalar için kilosu (625) kuruştan (5000) kilo fosforlu bakır kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Hepsinin muhammen bedeli (31.250) lira olup muvakkat teminatı ) liradır. (2500) kilodan aşağı olmamak şartiyle iki ayrı istekliye ihale edilebilir. 2 Eksiltmesi 16 Haziran 1949 Perşembe günü saat (15,30) da Ankara'da Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün öğleden evvel İstanbul Harbiye'deki Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve isteyenlere şartnameler (315) kuruş 'bedelle Ankara'daki Komisyondan verilir. 3 Teklif mektuplarının noksansız olarak 16/6/1949 Perşembe günü saat 14,30 a kadar Komisyona verilmesi. 1911/4-1 1 Askerî Fabrikalar için kilosu (230) kuruştan kilo galvanizli oluklu saç kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli (46.000) lira olup muvakkat teminatı (3.450) liradır. (10) tondan aşağı olmamak şartiyle iki ayrı istekliye ihale edilebilir. 2 Eksiltmesi 17 Haziran 1949 Cuma günü saat (15,30) da Ankara'da Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün öğleden evvel İstanbul'da Harbiye'deki Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve isteyenlere şartnameler (230) kuruş bedelle Ankara'daki Komisyondan verilir. 3 Teklif mektuplarının noksansız olarak 17 Haziran 1949 Cuma günü saat 14/30 a kadar Komisyona verilmesi. 1912/4-1 1 Askerî Fabrikalar için kilosu (450) kuruştan (5000) kilo manganezli bakır kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Hepsinin muhammen bedeli (22.500) lira olup muvakkat teminatı (11.688) liradır, (2500) kilodan aşağı olmamak şartiyle iki ayrı istekliye ihale edilebilir Eksiltmesi 15 Haziran 1949 Çarşamba ıgünü saat (16) da Ankara'da Bakanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 'Şartlaşmalar her gün öğleden evvel İstanbul Harbiyedeki Lv. Amirliğinde ve Komisyonda görülebiiir.

6 Safâfe: (Remi G ete) 37 MAYIS ^- Teklif mektuplarının noksansız olarak 15 Haziran 1949 Çarşamba günü saat (15) e kadar Komisyona verilmesi. 1914/4-1 X 'Bir aded maden mikroskobu, bir aded mıknatıs akısı" (malzeme muayene cihazı ve demagnetıizörü ile bir aded iklim dolabı) kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. 2 Muhammen bedeli: (59.000) lira olup geçici teminatı (4.200) liradır. 3 İhalesi: 15 Temmuz 1949 Cuma günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 4 Fennî ve idari şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. "Ve 295 kuruş mukabilinde satılır. 5 Tamamen bir kişiye veya her kalemi ayrı ayrı şahıslara ihale edilebilir. 6 Teklif mektuplarının 15 Temmuz 1949 Cuma günü saat 10 a kadar Komisyona verilmesi. 1915/4-1 Ankara Lv. A. Sa. Al. Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usuliyle kilo odun satın alınacaktır. Muhammen bedeli lira olup ilk teminatı liradır. 2 ihalesi 9/6/1949 Perşembe günü saat 11 de Lv. Â. nin Akköprüdeki Sa. Al. Ko.nunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonumuzda görülebilir. 3 İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri / Kapalı zarf usuliyle aşağıda cins ve miktarları yazılı sebzeler ihaleye konmuştur. 2 İhalesi 14/6/1949 Salı günü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri her gün Akköprü'deki Satınalma Komisyonunda görülebilir. 3 İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. Miktarı M. Bedeli İlk teminat İhale Cinsi Kilo Lira K. Lira K. saati 1, Ayşe kadın T. fasuliye İl 2 Domates li,15 3 Patlıcan ,30 4 Sivri biber Ü,40 5 Taze bamya ,45 Bayındırlık Bakanlığından : Bölge ve şube atelye tesisleri yapımı 1917 / Eksiltmeye konan iş: ( ,21) lira keşif bedelli Kayseri Bölge atelye ve tesisleri ile ( ,02) lira keşif bedelli.sivas Şube atelye ve tesisleri olup yekûn keşif bedeli ( ,23) dört yüz altmış dört bin yüz altmış altı lira yirmi üç kuruştur. 2 Eksiltme 15/6/1949 tarihine raslayan Çarşamba günü saat 16 da Ankara Bayındırlık Bakanlığı binasında Şose ve Köprüler Reisliği odasında toplanacak olan Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı Bakanlık Şose ve Köprüler Reisliği Muhasebe Servisinden (23,21) liralık alındı karşılığında temin edilecektir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1949 yılma ait ticaret odası belgesi ile usuli dairesinde (22.316,65) yirmi iki bin üç yüz on altı lira altmış beş kuruşluk geçici güven akçesi vermeleri ve bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başarmış veya idare ve denetlemiş olduklarını ispat için Bakanlıktan veya Kayseri 6 nci Bölge Müdürlüğünden alınacak tanınma beyannamelerini doldurup eksiltme gününden en az (tatil günleri hariç) dört gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu iş için yeterlik belgeleri almaları: 15 İnşaat giderleri 5128 sayılı kanun gereğince 1950 Şubat sonu vâ,deli bono olarak ödenecektir. 6 İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 3 üncü maddesinde verilen izahat çerçevesinde hazırlıyacakları yüklenme mektuplarının saat (16) e kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1923/4-1 Bayındırlık Bakanlığı Yollar 4. Bölge Müdürlüğünden : 1 Ankara - İstanbul yolu ve Ankara - Kırşehir yolu kilometreleri arasında yapılacak beton asfalt kaplama işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli lira olup geçici güven akçası liradır. 3 Eksiltme 6/6/1949 Pazartesi günü saat 16 da Etlik yolu üzerinde Bayındırlık Garajında Bölge Müdürlüğü binasında Müdiriyet odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 Bu işe ait keşif ve şartnameler tatil günleri hariç her gün Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 5 İsteklilerin ihaleden ve tatil günlerinden hariç 4 gün evvel Bölge Müdürlüğüne müracaatla yeterlik belgeleri almaları lâzımdır. 6 Teklif zarfları ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. 7 İsteklilerin usulüne göre müracaatları ve postada vuku bulacak gecikmelerin nazara almamıyacağı ilân olunur / Bölgemizin muhtelif inşaatlarında kullanılmak üzere muhtelif kuturlarda kilo betonarme çubuk demiri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli lira 74 kuruş olup geçici güven akçesi liradır. 3 Eksiltme 6/6/1949 Pazartesi günü saat 15 te Etlik yolu üzerinde Bayındırlık Garajındaki Müdürlük odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 Bu işe ait keşif ve şartnameler tatil günleri hariç her gün Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 5 Teklif zarfları ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. 6 İsteklilerin usulüne göre müracaatları ve postada vuku bulacak gecikmelerin kabul edilemiyeceği ilân olunur / 4-2 Geyve Asliye Hukuk Yargıçlığından : Esas: 949/125 Geyve'nin Pamukova Bucağının Turgutlu Köyünden İsmail kızı Saniye Kanat tarafından İstanbul Mahmütpaşa Galat Furununda Hamurkar Akif Kanat aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının icra kılman duruşmasında: Yukarda adı yazılı dâvâlının belli adresinde bulunamadığı semti meçhule gitmiş olduğundan adresinin bilinmediğinden ilânen davetiye üzerine duruşmaya icabet etmediğinden bu kere gıyap kararına karar verilmiş olduğundan 14/6/1949 tarihli oturuma muteber olmak üzere işbu ilân gıyap kararma kaim olmak üzere ilân olunur Esas: 949/44 Geyve'nin Orhaniye Mahallesinden Ahmet Ateş ve oğlu Fuat Ateş tarafından aynı mahalleden olup Geyve Çarşısında Terzi Ahmet oğlu Muradullah Ateş aleyhine açtıkları gayrimenkulun tescili dâvasının icra kılman duruşmasında: Yukarda adı yazılı davacılar ve dâvâlı uhdesinde bulunduğu bildirilen Geyve'nin Orhaniye Mahallesi mahalle derunu içinde tarafları Ali Ertük, Ömer Çakın, Ahmet Ateş ve yol ile mahdut bir bap hane ve aynı mevkide tarafları Hüseyin Usta veresesi, Kalaycı Yusuf, yol ve Ömer Çak'ın hane ve avlu ile mahdut binanın tescili dâvasında 16/4/1949 günlü oturumda bulunmamış olduğundan belli adresine gıyap kararı çıkarılmış olup adresinden semti meçhule gitmiş olduğu iade edilen tebliğ ilmühaberinden anlaşılmış olduğundan 10/6/1949 tarihli oturuma muteber olmak üzere işbu ilân gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 1877

7 27 Safaife, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından İçel İlinin Ulaş Bucağına bağlı Musalı Köyünde kâin olup mekşufen Devlete ait bulunan, Kuzeyi: Güvercinlik kayasından başlayıp Sarım kayasından geçerek Bubarin kayasına kırık hat, Batısı: Buharın kayasından Deve tepesine doğru hat, Güneyi: Deve tepesinden Kömürdağı tepesine doğru hat, Doğusu: Kömürdağı tepesinden başlayıp Ortayurdu 'tepesinden geçerek Güvercinlik kayasına kırık hat, sınırlariyle çevrili 328 hektardan ibaret sahadaki krom madeninin işletilmesi için, imtiyaz ihalelerindeki mûtat şartlara ilâveten. özel Madde 1 -- İmtiyaz sahibi tarafından, a) Madenin teslimi tarihinden itibaren başlayarak bir buçuk yıl içinde sahanın ihtiva eylediği cevherin kemiyet ve keyfiyetini meydana koyacak şümul ve mahiyette esaslı aramalar yapılması bu arama neticelerinin Maadin Nizamnamesinin değişik 59 uncu maddesinin a, b bentleri gereğince tevdii gereken 'tesisat ve işletme fen raporunda (plân proje) gösterilmesi, b) Tesisat ve işletme fen raporunun tasdikini mütaakıp her yıl bu sahadan Bakanlıkça tesbit edilecek miktarda cevher istihsal ve imrar olunması, bu miktar cevher imrar edilmese bile buna tekabül eden nispî resmin her yıl sonunda Hazineye ödenmesi, c) Madenin teslimi tarihinden itibaren bir buçuk yıl içinde imtiyaz sahasının 1/5000 mikyasında topoğrafik haritasının tersim edilmesi, bu haritaların 4 nüsha olarak hesabatiyle birlikte Bakanlığa sunulması, d) Bu şartların yerine getirilmesini teminen (5000) beş bin liralık teminat (nakdî veya banka mektubu) verilmesi, şartlara riayet edilmediği takdirde teminatın irad kaydolunması, Aynı şekilde yeniden teminat istenmesi ve yeniden teminat verilmediği takdirde imtiyazın feshi yoluna gidilmesi. özel Madde 2 Madenin işletilmesi sırasında Genelkurmay Başkanlığınca ileri sürülecek hususların yerine getirilmesi 1, özel şartlariyle 4628 sayılı kanunun 6 nci maddesi uyarınca çıkacak isteklisine 45 yıl süre ile imtiyaz verilecektir. Bu şartlar ile madeni işletmek isteyenlerin 25/5/1949 tarihinden itibaren iki ay içinde bir dilekçe ile doğrudan doğruya Bakanlığımıza başvurmaları ve bu dilekçelerinde ayrıca, 1 Şimdiye kadar her hangi bir maden işiyle meşgul olmuşlarsa bu husustaki 1 başarıları, 2 Madencilikten gayrı yapmış oldukları işler (taahhüt, ticaret, sanat ve saire), 3 Tahsil vaziyetleri, 4 İmtiyazını istedikleri bu krom madeni hakkında yapmış veya yaptırmış oldukları tetkikler ve elde ettikleri neticeler, 5 Malî kudretleri, bu madende kullanacakları teknik elemanları veya maden mühendislerinin bulunup bulunmadığı, hususlarını da bildirmeleri (icabında bu noktaları tevsika elverişli belgeler de bağlanabilir) lüzumu ilân olunur. 1762/4-d Çanakkale İlinin Lapseki İlcesine bağlı Subaşı Köyünde kâin olup mekşufen Devlete ait bulunan, Kuzeyi: Hızır çeşmesinden Rakımlı tepesine doğru hat, Doğusu: Rakımlı tepesinden başlayıp Çiftlik deresiyle Ulu deresinin telâki noktasından geçerek Bahçebayırı ve Ulu derelerinin telâki noktasına kırık hat, Güneyi: Ulu ve Bahçebayırı derelerinin telâki noktasmdan Karakilise tepesine doğru hat, Batısı: Karakilise tepesinden Hızır çeşmesine doğru hat, sınırlariyle çevrili 382 hektardan ibaret sahadaki simlikurşun madeninin işletilmesi için. Madde 1 İşletme ruhsatnamesi sahibi tarafından, a) Madenin teslimi tarihinden itibaren bir buçuk yıl zarfında bu sahada tatbik olunacak işletmeler sırasında bütün sahanın ihtiva eylediği cevherin kemiyet ve keyfiyetini meydana koyacak şümul ve mahiyette esaslı aramalar yapılması, bu aramaların neticelerini izah-eden fen raporunun bu müddet içinde Bakanlığımıza sunulması, b) Fen raporunun tevdiini mütaakıp her yıltousahadan Bakanlığımızca tesbit edilecek miktarda cevher istihsal ve imrar olunması, bu miktar cevher imrar edilmese bile buna tekabül eden nispî resmîn her yıl sonunda Hazineye ödenmesi, c) Bakanlığımızca yapılacak teftişlerde 'görülecek noksanların ikmal edilmesi, d) Bu şartların yerine getirilmesini teminen (2500) iki bin beş yüz liralık teminat (nakdî veya banka mektubu) verilmesi, Madde 2 İşletme ruhsatnamesinin müddetinin hitamında, madenin müstakbel işletilmesi şekü hakkında Bakanlığımızca alınacak karara işletme ruhsatnamesi sahibinin itiraza hakkı olmaması, şartlariyle 4268 sayılı kanunun 13 üncü maddesi uyarınca çıkacak isteklisine beş yıl süreli işletme ruhsatnamesi verilecektir. Bu şartlarla madeni işletmek isteyenlerin 25/5/1949 tarihinden itibaren iki ay içinde bir dilekçe ile doğrudan doğruya Bakanlığımıza başvurmaları ve bu dilekçelerinde ayrıca, 1 Şimdiye kadar her hangi bir maden işiyle meşgul olup olmadıkları, meşgul olmuşlar ise bu husustaki başarıları, 2 Madencilikten gayrı yapmış oldukları işler (taahhüt, ticaret, sanat ve saire), 3 Tahsil vaziyetleri, İşletme ruhsatnamesini istedikleri bu simlikurşun madeni hakkında yapmış veya. yaptırmış oldukları tetkikler ve elde ettikleri neticeler, 5 Malî kudretleri, sermaye vaziyetleri ve münasebette bulundukları bankalar, 6 '- Teknik kudretleri, bu madende kullanacakları teknik elamanları veya maden mühendisleri bulunup bulunmadığı hususlarını da bildirmeleri (icabında bu noktalan tevsika elverişli belgeler de dilekçeye bağlanabilir) lüzumu ilân olunur. 1763/4-1 Devlet Demiryolları Ankara 2 nci İşletme Komisyonundan : Balast alınacak 1 Aşağıda mevki ve kilometreleri yazılı ocaklardan balast ihzarı işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 Miktar, muhammen bedel ve geçici inancaları hizalarında gösterilmiştir. Bunlardan Kim. 52 deki balastın 1000 metremikâbı 5175 Ura olup ceviz büyüklüğünde mıcır balast cinsindendir. 3 Şartnamesi parasız olarak İkinci İşletme Komisyon Kaleminden verilir. 4 Eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Ankara'da İkinci İşletme Komisyonunda yapılacağından İsteklilerin teklif mektuplarını kanunun tarifatma uygun olarak bildirilen saatlerden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri veya muayyen saatten evvel Komisyonun eline geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri. M ahi m men Balast bedel Geçici miktarı Tutarı inancası Ocajflo yeri ve kilometresi M3 Lira Lira Kr. İh al o 0ün ve»aat.eri Ankara - Haydarpaşa hattı Kim /6/1949 saat 10 Ankara - Kayseri hattı Kim /6/1949 saat 11 Ankara - Kayseri hattı Kim /6/1949 saat 10 Ankara - Kayseri hattı Kim /6/1949 saat 11 Irmak - Zonguldak hattı Kim. 60 Tüney ' 13/6/1949 saat 10 Irmak - Zonguldak hattı Kim. 228 Tüney /6/1949 saat 11 Irmak - Zonguldak hattı Kim. 406 Tüney /6/1949 saat 10 Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından: 1883 / 4-4 Ticaret sicillinin 1148 numarasında müseccel T. C. Ziraat Bankasının Ankara Merkez Müdürlüğü tarafından 2279 sayılı kanunun ikinci maddesi gereğince tanzim edilen ve Resmî Gazete'nin 7209 sayılı nüshasında neşredilmiş bulunan ödünç para verme beyannamesinin, vâki istek üzerine 20/5/1949 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 1887

8 SpUfet MAYİS Karadeniz Ereğlisi Sulh Hukuk Yargıçlığından : Aşkale Sulh Hukuk Yargıçlığından: Dosya numarası: 1949/22 Karadeniz Ereğlisi Malmüdürlüğü tarafından aslen Rize'nin lyidere Bucağına bağlı Taşhane Köyünden 16 numaralı hanede kayıtlı Ereğli eski Sıtma Savaş Sağlık Korucusu Mehmet oğlu Mustafa Er aleyhine fazla verilen 2135 lira hayvan yem bedelinin tahsili için açılan dâvanm yapılmakta olan yargılamasında dâvâlının tebliğe yetecek adresi bulunamadığından davetiye Resmî Gazete'de ilân edilmek süneliyle tebliğ edilmişse de 5/5/1949 günündeki yargılamaya da gelmediğinden yine ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan yargılamanın bırakıldığı 2 Haziran 1949 Perşembe "günü saat 9 da bizzat veya bir vekule kendisini temsil ettirmediği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 402 ve 405 inci maddeleri mucibince yargılamaya gıyabında devam olunacağı gıyaıp kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Davacı Aşkale'nin Pırnakaban Köyünden Mehmet Yalvaç vekili Razi Bayraktar tarafından aynı köyden Süleyman oğlu Taştan ve sair mirasçılar aleyhine Aşkale Sulh Hukuk Mahkemesine ikame eylediği taksim ve izalei şüyu dâvasının icra kılman yargılaması sırasında: Davalı olup adresleri meçhul bulunan ve mirasçılardan Erzurum Karaz Köyünde oturan ve aslen Erzurum'un Salasor Köyünden Hasan oğlu Tevfik, Hasan kızı Memnune ve Hasan kızı Sıdıka'ya davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar vertlmiş olduğundan işbu karar veçhile ilgililerin 13/6/1949 Pazartesi günü saat 9 da.aşkale Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları İlân olunur T. C. Merkez Bankasından : 21 Mayıs 1949 Vaziyeti AKTİF Lira Ura P A 9 t F Lira Lira Kasa t Altın: Safi Klg. Banknot Ufaklık Dâhildeki muhabirler Altın: Safi Klg. Türk Lirası Hariçteki muhabirler : Altın: Safi Klg ,016 (7ı2.W8,8«7 Döviz borçluları : a sayılı kanuna göre alman: Hariçteki muhabirler Muhtelif b sayılı kanuna göre alınan: Hariçteki muhabirler Muhtelif c - Kliring borçluları ,5(2 2.9i94.5t03j , ,82 M ,fi *9^74 81.«(9,9ıll7; , ı, ,18 3( ,9a HSJOOA.204,78 Sermaye : thüyat akçesi: Âdi ve fevkalâde Hususi Hususi (Bankamız kanunu madde 19) Tedavüldeki banknotlar t Deruhte edilen evrakı nakdiye Kanunun 6-8 İnci maddelerine tevfikan Hazine tarafından vâki ödemeler Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi Karşılığı tamamen altın olarak emisyona konulan: Karşılığı döviz olarak emisyona konulan: a sayılı kanuna göre b > >» Reeskont mukabili emisyona konulan 23a39.ı4 86y50 I6.O0O.OUO* , <8.963 (,- 95.4Sa.6O0- I103B'15.%3,- 2SS.232.9eDy- 1 ı,- ( , Q9.9ĞI6.6l9l8,72 ' ı ,- 91/ ,- Hazine tahvilleri : Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan Hazine tarafından vâki Ödemeler Senetler cüzdanı: Ticari senetler Tahviller cüzdanı: a - Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı esham ve tahvilat (İtibari kıymetle) b - Banka malı tahviller Avanslar ; Altın ve döviz üzerine avans Tahviller üzerine avans Hazineye kısa vadeli avans Hissedarlar : Muhtelif : , )67,63 İS , , , , 103.3I1ÖJ9I %.&79,51 83U805.82fl, li77,59 4.5OOJ0OQ, /36.1lia2B9j34 Mevduat: Altın : Hazine Safi Klg. 4)6;4f60,198 Amortisman Sandığı > 2,1(10,7917 Türk Lirası Döviz taahhütleri : a sayılı kanuna göre alınandan: b - Hariçteki muhabirler Mevduat Muhtelif : ı7j23 7^a 2.149^33,83 Muhtelif 5286 sayılı kanuna göre almandan : Hariçteki muhabirler m ,31 Mevduat jaa Muhtelif Kliring alacaklıları 146.3*5.397, oj )6,77 2.1)56.371,73',12.2.1/1.3112,03 W ,U , *769, , , ,64 TOPLAM il7j67 TOPLAM 1.54ı j67 1 Temmuz 1938 tarihinden İtibaren: Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % RftsjbsJkjMbk Devfaf Hmhsiii

9 27 Mayıs 1949 RESMİ GAZETE Sayı:7217 İÇİNDEKİLER Kanun Sayfa 5387 Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun 1 Yorum 247 Millî Korunma Kanununun 30 Uncu Maddesinin V - B Bendinin 2 nci Fıkrasındaki (Gayrimenkulu Kendisi Veya Çocukları İçin Konut Olarak Kullanma İhtiyacında Kalırsa) Cümlesi Hakkında Yorum 3 Bakanlar Kurulu Kararı 119 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10/12/1918 Tarihli ve 217 (111) Sayılı Karariyle Kabul Edilen İlişik «İnsan Hakları Evrensel Beyanname Sinin Resmî Gazete İle Yayınlanması Hakkında Karar 3 Tebliğ Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 15/4/1949 Tarihinde Yürürlüğe Giren Antepfıstığı İhracatının Denetlenmesine Ait Tüzük Hükümleri Gereğince, İhraç Edilecek Antep Fıstıklarının Çuvalları Üzerine Vurulacak Resmî Marka ve İşaretlerin Yeri, Şekli, Rengi, Ebadı ve Ne Suretle-Vurulacağı Hakkında Tebliğ 5 İlanlar 5

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Ö N S Ö Z

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Ö N S Ö Z İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Ö N S Ö Z İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının

Detaylı

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun,

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, İnsan hakları evrensel beyannamesi Önsöz İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının

Detaylı

10.HAFTA/KONU: İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ VE ÖNEMİ

10.HAFTA/KONU: İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ VE ÖNEMİ 10.HAFTA/KONU: İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ VE ÖNEMİ Temel Kavramlar: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler, dünya, evrensel, uzlaşı. Kazanımlar: 1- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsan haklarının

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 61-65 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI KİTAPLIĞI Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

PARTİSİ CUMHURİYETÇİ. . Jkmtifcj* Gazetecilik A. ö."-"yeiıi Matbaa, Ankara! Ks.: GENEL MERKEZ. Bayındır Sokak No: 16 Yenişehir. jl. T^lefoaj.

PARTİSİ CUMHURİYETÇİ. . Jkmtifcj* Gazetecilik A. ö.-yeiıi Matbaa, Ankara! Ks.: GENEL MERKEZ. Bayındır Sokak No: 16 Yenişehir. jl. T^lefoaj. CUMHURİYETÇİ ET PARTİSİ! -. ı. Ks.: GENEL MERKEZ Bayındır Sokak No: 16 Yenişehir jl. T^lefoaj. 27439 Ankara. Jkmtifcj* Gazetecilik A. ö."-"yeiıi Matbaa, Ankara! Adı ve soyadı PARTİNİN MÜESSİSLERİ Meslekleri

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 12113 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6487 Kabul Tarihi : 24/5/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2013 Sayı : 28674 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU (1)

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU (1) 2333 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5659 Kabul Tarihi : 24/3/1950 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/4/1950 Sayı : 7472 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Tarihi:10.08.1990 Sayısı:90/748 R.G. Tarihi:15.11.1990 R.G. Sayısı:20696 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

NSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMES

NSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMES NSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMES Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fi M NSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMES Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 Madde 1 2 4 Madde 3 10 5 Madde 11 14 6 Madde 15

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA 2711 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1990, No : 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.4.1990, No : 3628 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1990, No : 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.4.1990, No : 3628 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi : 28 Haziran 1962 Kanun Tarih ve Sayısı : 19.07.1971 / 1453 Resmi

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 08/03/2007 tarihli ve 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına

Detaylı

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm 429 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ARALIK 2015 ÇOCUK HAKLARI 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin kabulüyle birlikte 10

Detaylı

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 24.04.2006 / 92 2006 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 4751 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, genel beyan esasına göre dört

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA Sayı: 18051 Mükerrer j J YÜRÜTME

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

REKLAM KURULU NEDİR?

REKLAM KURULU NEDİR? REKLAM KURULU NEDİR? Reklam Kurulu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 17. maddesine göre oluşturulmuştur. Kurulun amaç ve faaliyetleri hakkında en iyi bilgiyi yönetmelikte bulabileceğimiz

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız.

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız. 6771 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLAR İLE ASKER HASTANELERİNDE DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN (1) Kanun Numarası : 3225 Kabul

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sirküler Rapor 26.08.2010 / 103-1 SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : 275 seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle, sözleşme yapılan aile hekimlerine,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 30.4.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18740) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2922

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2015/66 İstanbul, 28/08/2015 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMAYI TEġVĠK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMAYI TEġVĠK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMAYI TEġVĠK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI 1035 Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik kaynaklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 11.5 1964 - Sayı

Detaylı

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME Künye----------------------------------------------- Adı: SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA Kurum Adı Amasya İl Özel Kısa Bilgi Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi. İl Özel Ruhsat ve Denetim

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 864 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 7.6.2007 tarihli 437 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu

Detaylı

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 28.08.2015 Sirküler, 2015 / 23 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 27.08.2015 tarihli

Detaylı