Başeğmeyen Kadınlar. Bafle meyen Kad nlar. Boran. Boran. F tipi hapishanelere, tecrit zulmüne karfl direnifl 20 Ekim 2000 de bafllad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başeğmeyen Kadınlar. Bafle meyen Kad nlar. Boran. Boran. F tipi hapishanelere, tecrit zulmüne karfl direnifl 20 Ekim 2000 de bafllad."

Transkript

1 Onlar kahramanlafl rken yüzy l m za devrimi ve sosyalizmi arma an eden 28 beden köprüsüydüler. And olsunki Bu ülke, bu vatan, bu halk Özgür olacak. Ve hayk racak her seher Kahramanlar Ölmez! Halk Yenilmez! Sevgi Erdo an 9 Ocak 2001 Namlular n ard nda silahl, coplu, kalkanl askerler h nca h nçt. Durmaks z n robocoplar giriyordu içeri... Silahlar yla tam teçhizat kap dayd katliamc lar. Tam teçhizat direniflteydi tutsaklar; inançlar n kuflanm fl olarak. Silahlara, bombalara karfl inanç konuflacakt. Bafle memenin diliydi onlar n dili y l n n 19 Aral k 20 hapishanede oldu u gibi Uflak hapishanesinde de böyle yaflanacakt. Yaln z Uflak hapishanesinin di er 20 hapishaneden fark burada sadece kad n tutsaklar n olufluydu. Kad n bafllar na bir büyük destan yazacaklard. Kuflatma alt nda halaya durduklar nda, dizlerini yere vurdukça, havaland rman n betonlar ses verecekti. Güçlüydüler, çaresiz de illerdi ve direnmek için kimseye muhtaç de illerdi. Onlar bafle meyen kad nlard. Ezilen kad nlar n onuru, gururu, ve temsilcisiydiler. Uflak taki özgür kad n tutsaklar, 19 Aral k ta gösterdikleri cüretle, verdikleri flehitlerle, 5. y la giren direniflte kesintisiz yeral fllar yla, bu s fat tafl maya lay k olduklar n çoktan gösterdiler. Uflak taki kad n tutsaklar n destan, bafle meyen kad nlar n tarihinde özel bir yere sahip olacakt r. Bafle meyen Kad nlar Başeğmeyen Kadınlar Büyük direniflin Uflak cephesi F tipi hapishanelere, tecrit zulmüne karfl direnifl 20 Ekim 2000 de bafllad. Direnifl Aral k 2000 de Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliam yla k r lmak istendi. Direnifl devam etti. Direnifli k rma çabalar, F Tiplerinin hücreleriyle, sansür ve zorla müdahale iflkencesiyle bugüne kadar durmaks z n devam etti. Direnifl 5. y l nda hala devam ediyor. Uflak direnifli, vatan n ba ms zl, halk n özgürlü ü için 117 flehit, 600 sakat verilen bu destan n bir parças d r. Boran Boran

2 Büyük Direniflin Uflak Cephesi Bafle meyen Kad nlar Derleyen: Yasemin Berrin Hapishaneler Dizisi Boran 1 Kad n Efeler

3 Aral k 19'da ondokuz yerden bir de Uflak ellerinden kanl do du gün Kanl gün kanl mevsimler ve y llar bo amad umudu yokedemedi düflüncelerimizi Açl n koynunda biten ölümlerle feda n n atefliyle yenildi zulüm Bu destan Büyük Direnifl destan na flanl sayfalar ekleyen kad n tutsaklar n Anadolu halklar na ithaf d r 3 Kad n Efeler

4 4 Uflak ta Direnifl

5 Önsöz Devletin kad n siyasi tutsaklar ay rma plan n n uyguland yerlerden biri de Uflak hapishanesiydi. Kad n tutsaklar, ilk kez erkek tutsaklar n olmad bir hapishanede kalacaklard. Buca dan bu plan çerçevesinde Uflak hapishanesine sevkedilen kad n tutsaklar, daha ringdeyken flöyle diyorlard kendi kendilerine. Efeler diyar ndan kad n efelerin sesi mutlaka duyulacak! Böyle de oldu. Kad n efeler, Uflak ta zulmün karfl - s na afl lmaz bir barikat kurdular. Büyük direniflin Uflak cephesinin destan böyle yaz ld. Bu kitap böyle ç kt ortaya. Uflak, afl klar diyar demektir. Uflak hapishanesindeki kad n tutsaklar, k rk y ll k Uflakl lardan daha Uflakl yd lar. Çünkü onlar da sevdal yd. Sevdal yd lar vatanlar na. Sevdal yd lar halklar na. Sosyalizme sevdal yd lar. Sevdalar n savunmak için savaflt lar Uflak cephesinde. Sevdalar n savunurken ölümsüzlefltiler. * 19 Aral k 2000 de sald r düzenlenen 20 hapishane 5 Kad n Efeler

6 içinde, Uflak hapishanesi, sadece kad n tutsaklar n kald - bir hapishane olarak di erlerinden ayr l yordu. Ama ne katliamda, ne direniflte bir fark yoktu öteki hapishanelerden. Kad nlar bu mücadelede ony llard r en öndeydiler. Özgür kad n tutsaklar, 12 Eylül cuntas ndan bu yana hapishanelerdeki her direniflin içindeydiler. Varolmak için, ayakta durmak için erke e muhtaç kad n tipini onlar çoktan aflm fllard. Uflak ta bunu tüm dünyaya bir kez daha kan tlad lar. Büyük direniflin 117 flehidinin dördü Uflak tan verildi: Yasemin Canc, Berrin B çk lar, Sevgi Erdo an ve Günay Ö rener. Uflak taki kad n tutsaklar, 5. y l na giren direniflin hiç bir aflamas n n d fl nda, gerisinde kalmad lar. Direniflin yöneticisi de, savaflç s da kendileriydiler. Bu kitap, bir hapishanede, yöneticilerinin, savaflç lar n n hepsinin kad n oldu u bir direnifli anlat yor. Bu nedenle kitaba bafle meyen kad nlar ad n verdik. Uflak taki özgür kad n tutsaklar, 19 Aral k ta gösterdikleri cüretle, 5. y la giren direniflte yeral fllar yla, bu s - fat tafl maya lay k olduklar n çoktan gösterdiler. * Bafle meyen Kad nlar kitab, büyük bölümüyle Uflak hapishanesindeki tutsaklar n kaleminden ç kt. Ancak tek bir tutsa n anlat m de il. Büyük direniflin Uflak cephesi, ve bu cephede verilen flehitler, birbirini izleyen bölümlerde farkl farkl tutsaklar n gözünden anlat l yor. Bafle meyen Kad nlar, Buca hapishanesinden kad n tutsaklar n Uflak hapishanesine sevkedilmeleriyle bafll - yor; sevkten önce de Uflak ta kalan kad n tutsaklar vard. Sevkten sonra Uflakl ve Bucal kad n tutsaklar n tarihi birlefliyor. Birleflen tarih, direnifl içinde ak p gidiyor. Kitab n bölümleri, direniflin çeflitli aflamalar na göre ayr ld. lerleyen sayfalarda ise Sevgi Erdo an n Günlü- 6 Uflak ta Direnifl

7 ü, Uflak Hapishanesi flehitlerinin özgeçmiflleri gibi bölümler yeral yor. Yasemin Canc ve Berrin B çk lar n flehit düflmesiyle bafllayan süreç, aln k z l bantl direniflçilerin flehitlik yolunda ilerlemesiyle devam ediyor. Bu anlamda Büyük Direniflin Uflak Cephesi nin tarihi de, henüz tamamlanm fl de il. Çünkü; 20 Ekim 2000 de bafllayan Büyük Direnifl, bu kitab n yay na haz rland tarih olan 2004 Kas m nda 117 flehitle sürüyor... 7 Kad n Efeler

8 8 Uflak ta Direnifl

9 çindekiler 1. Bölüm - Uflak ta kad n tutsaklar n toplanmas 2. Bölüm - Büyük Direnifle Haz rl k 3. Bölüm - Direnifl Bafll yor 4. Bölüm - Dü ün Coflkusu 5. Bölüm - 19 Aral k Operasyonu 6. Bölüm - Baflucumuzda 28 lerin Resimleri 7. Bölüm - Sevgi Erdo an n Günlü ü nden 8. Bölüm - Yaseminlerin Atefli, Sevgilerin Bayra Günay da 9. Bölüm - Bayrak Yere Düflmüyor 10. Bölüm - Uflak fiehitlerinin Özgeçmiflleri 9 Kad n Efeler

10 10 Uflak ta Direnifl

11 1. BÖLÜM Uşak ta kadın tutsakların toplanması TERÖRİSTİN KADINI ERKEĞİ FARKETMEZ Akflam üzeri saat 16:00'da havaland rmada topland k. Koro çal flmam z var. Bir yandan da akl m z yeni gelen mektuplarda. Kimlerden geldi ini merak ediyoruz. Marfllar çal flaca z bugün. Çal flmaya bafllayal dakika olmufltu ki, Sevgi ablan n yan m za do ru geldi- ini gördük. Sevgi abla her gün saat 16:00'dan sonra akflam yeme ine kadar havaland rmada düzenli bir flekilde volta at yor. O gün de, mavi ete i, bastonu, arkadan yar m toplad k rlaflm fl gür saçlar yla havaland rma kap s nda göründü. Ablay görür görmez toparlan yo- 11 Kad n Efeler

12 ruz. Olmad zamanlarda çal flmay esprilerle kaynatt - m z oluyordu. Sevgi ablan n her zaman yürüdü ü tarafa gidece ini san yoruz ama yan m za geliyor ve Buca'dakilerin sevki ç km fl, bayanlar buraya gelecekmifl diyor. O anki sevincimiz görülmeye de er. Birkaç yoldafl m z Buca'y biliyor, oradaki yoldafllar tan yor. Kimimiz görüfl kabinlerinde camlar ard nda gördü ü, derdini sevincini paylaflt yoldafllara sar lacak olman n, kimimiz yeni yoldafllarla tan flacak olman n sevincinde. Yeni yoldafllar, say m zla birlikte hareketlili in artmas, yeni fleyler ö renmemiz demek. Gelenlerin Buca'dan olmas n n da ayr bir yeri var. Buca demek, Ali R za Komutan' n okulu, 21 Eylül direnifli demek. Birçok fley geçiyor akl m zdan, bir yandan da ne zaman gelecekler acaba sorusuyla yerimizde duram yoruz. Sevgi abla uyar yor sonunda çal flman za devam edin, sonra konuflursunuz... Bu haberin üzerine çal flmay nas l yapal m ki? Çal flt m z marfl bitiriyoruz ve haberin sevinciyle bafll yoruz ÖZGÜR TUTSAK marfl - na... Öyle bir söylüyoruz ki srarla Buca'y herkese duyuruyoruz... Buca art k sohbetlerimizde. Düflünceler, an lar ve beklentiler yo unlafl yor. Yak nda gelecekler. Haz rl klar, düzenlemeler olmal. Sevgi abla ileriyi düflünme, ona göre haz rl klar tamamlay p eksiksiz haliyle bekleme konusunda usta. Bu tüm yaflam na yans yan, küçük büyük tüm iflleri için geçerli... fiimdi de ko ufl düzenlemeleri, ihtiyaçlar, temizlik, yataklar, Bucal lar gelmeden haz r olmal... Uflak Hapishanesi siyasi tutsaklar n kalmas yan yla fazla geçmifli olan bir hapishane de il. '96 Ölüm Orucu'ndan sonra kad n siyasi tutuklular n, sonra da hükümlülerin getirildi i bir yer. Hapishane idare ve personelinin siyasi tutsaklara yaklafl m nda kimi zaman kad n oldu una bakmadan karfl mda konufluyor, kimi zaman da teröriste ister erkek, ister kad n olsun, her fley müstehakt r düflüncesi öne ç k yor. Sald r lar da bu 12 Uflak ta Direnifl

13 çerçevede yaflan yor. Siyasi kimli in oturtulmas nda, idareyle ve solun birbirleriyle olan iliflkilerinin flekillenmesinde, Sevgi ablan n büyük pay var. Uflak Hapishanesi siyasi kad nlar bölümü, di er E tiplerinde oldu u gibi iki ko ufltan olufluyor. Birinde sadece PKK davas ndan tutuk ve hükümlüler kal rken, di erinde biz ve di er sol örgüt davalar ndan olanlar birlikte kal yoruz. Yaln z 17 A ustos depreminden sonra, idarenin deprem bölgesi hapishanelerinden tutuklu beklemesi nedeniyle, PKK ko uflunun yan nda, koridordan al - nan bölümle yeni bir ko ufl aç ld. Küçük ama d fl m zdaki solu alabilecek, hatta artacak kapasitesi var. Bulundu umuz ko ufl 20 kiflilik. Bizim için en uygun yer, ki Buca sevki ile buraya s amayaca z. Ama yüre imiz, özlemimiz, beklentilerimiz öyle genifl ki... Ko ufl düzenlemeleri solla bitmek tükenmek bilmez tart flmalar da beraberinde getiriyor. Sonunda yeni yap lan bölüme geçiyorlar. Biz de 20 kiflilik yerde, haz rl k için temizli e bafll yoruz. Art k haz r z... Tek eksik dört gözle bekledi imiz Bucal yoldafllar m z. Heyecan m z öyle büyük ki, bize seslenildi inde veya bir ring sesi duydu umuzda acaba diyoruz hemen. Heyecan m z dostlar da sar yor. Onlar n da sohbetlerinde, voltalar nda Buca var. Kas m' n 17'sinde hava güneflli, bir parça yazdan kalm fl gibi. D flar da güneflin nimetlerinden yararlan yoruz... Birden Bucal lar geldi sesiyle yerlerimizden f rl - yoruz. Kap ya, yukar ya kofluflturmaya bafll yoruz. Ancak idari kay tta iflleri bittikten sonra gelecekler. Heyecanla bekliyoruz... Yoldafllar m z da heyecanl d r mutlaka. Bucal lar n gözünden Uflak a sevk Bir dönem için Buca Hapishanesi sayfas kapand. Art k siyasi tutsaklar koyulmayacak Buca'ya. Uzun süren 13 Kad n Efeler

14 direnifl günlerinin ard ndan anlaflma sa land, bizim pay m za Uflak düfltü. Senelerdir Buca'dayd k. Buca'n n kapan yor olmas, son aylar nda yaflad klar m z yüre imizde bir burukluk yarat yor. Kas m' n 17'sinde, Uflak'a gelmeden 2-3 ay önce üzerimize tazyikli sularla sald rm fllar ve ko uflun iç kap s - n üzerimize kaynaklam fllard. O da yetmemifl olmal yd ki demir parmakl klardan zincirleri geçirip kilitlemifllerdi. Havaland rma kap lar da ayn flekildeydi. Ek olarak uzun genifl demir borularla kap lara destek at lm flt, havaland rmaya ç kmayal m diye. Böylece hapishane içinde hapishane yarat larak beklemeye al nm flt k. Beklenen neydi? Devlet neyi planl yordu? Hiç kimse için s r de ildi: Sald r planlar yap yordu has mlar m z. Bekleyifl uzun sürmemifl, hiç kimse için s r olmayan gerçekleflmiflti. Ama hedef ULUCANLAR'd. Kapal kap lar ard nda, Marmara Depremi'nin, Ulucanlar' n ve bir fleyler yapamaman n ac s n yaflad k. Y llar boyunca Buca'da çok fley yaflad k. Buca ki çat flmalar n, direnifllerin çok s k yafland, flehitler verdi- imiz yerdi. fiimdi ard m zda b rak yoruz. Buca bizim için bir okuldu, flimdi bu okulda ö rendiklerimizi baflka bir mevzide büyütme zaman... Yaflananlar, yarat lan de erler beynimizde, yüre imizde, düfltük yollara. Ringin pencerelerinden zmir'i seyrediyoruz. Mahkeme ve hastane gidifl-gelifllerinde, halk m zla hasret giderirdik. Belki de bu son görüflümüz olacak zmir'i. çimizde has zmirli olan bir tek Berrin B çk lar var. Berrin, zmir'de do up büyümüfl, burada örgütlü mücadeleye bafllam fl. Ama hepimizden bir parça tafl yor zmir. Sohbeti b rak p ayr l n hüznünü vuruyoruz türkülere. Ezgilerle birlikte herkes kendi içinden zmir'e veda ediyor. Sözlere gerek yok, bak fllar anlat yor bu veday. Hem seyrediyor hem de türkülerimizi söylüyoruz. Güzel zmir, zmir Kordon boyu efem de 14 Uflak ta Direnifl

15 flen olsun Beni senden, senden ay ranlar efem de kör olsun... Yol boyunca kâh Ege türkülerini söylüyor, kâh sohbet ediyoruz. Kas m ay na göre hava s cak oldu undan ve ne olur ne olmaz diyerek kat kat giyindi imiz için, s - caklar biraz bunalt yor. Uflak'a dair konufluyoruz. Sevk konusunda pek gönüllü de iliz. Baflka yerlere sevk olma iste imiz vard. Memnun olmayan yan m z sohbetlere de yans yor; flehrin ad na çat yoruz: Uflak! hiç güzel bir ad de il, niye böyle demifller ki?... Efendi-uflak ça r flt r yor ilk baflta. Uflakl günlerimizde ö reniyoruz ki; afl klar diyar demekmifl. lk kez erkek yoldafllar m z n olmad bir hapishanede olaca z. Devlet, devrimci kad n tutsaklarla erkek tutsaklar ayr ayr hapishanelere koyma plan n hayata geçirmeye çal fl yor. Uflak hapishanesi bu plan n bir parças. Madem öyle bu plan bofla ç karaca z diyoruz. Efeler diyar ndan kad n efelerin sesi mutlaka duyulacak! Konuflmalar n, düflüncelerin seyrinde, iddiam z, umutlar m z, beklentilerimiz var. Yola ç karken hedefler belirledik kendimize. Bunca zaman daha iyiye, daha güzele ulaflmak içindi tüm çabam z. Bu çaban n s n rlar n zorlayaca z yeni mücadele mevzimizde. Buca'da y llarca oligarfliyle olan yo un çat flma ortam ndan, yaflanan sorunlardan daha sakin bir yere gelip, biraz kendimize gelece iz... Yaflananlara yeni yerden, yeni ufuklardan bakmay düflünüyor herkes kendi pay na. Her fleyden önemlisi de, Sevgi ablam z n, gerillalar m z n, Uflakl yoldafllar m z n yan na geliyoruz. S rf Sevgi ablay görmek için bile Uflak'a gelinir diyoruz. Biz birkaç arkadafl d fl nda, Buca'dan son ç kanlardan say l r z. Önceden sevke giden arkadafllardan sald r ya u rayanlar olmufltu. Sevk olunurken, ya ç kt n hapishanede, ya da gitti in hapishaneye ad m n att nda, 15 Kad n Efeler

16 bir dayak fasl, adettendir. Faflizmin ony llard r uygulad bir politika bu. Ayr ld n yerdeki, direnifllerin, bafle meyiflimizin intikam n al yor kendince. Gidilen yerdeki ise, buras baflka yere benzemez kabal nda akl nca mesaj veriyor, ilk günden tutsaklar n gözünü korkutmaya çal fl yor. Bizim de böyle bir törenle karfl laflma ihtimalimiz var. - flte geldik Uflak'a. - Bakal m nas l karfl lanaca z?.. - Ne yap yorlar d flar da? - Komutanlar birileriyle konufluyor. - Ordan iyi görebiliyor musun?... Yeni bir yere gelmenin merak yla bir yandan ringin küçücük pencerelerinden çevreyi gözetlerken, bir yandan da konuflmalar devam ediyor. Asker, bulundu umuz bölmeye yaklafl p; - ki kifli insin afla, diyor. Yasemin'le konufluyoruz. Madem öyle inelim bakal m, diyoruz ve iki arkadafl iniyor afla. Ringte bekleyenlerde sessizlik hakim. Kulaklar d flar - dan her an gelebilecek slogan seslerini duyabilmek için tetikte... Slogan sesleri gelmiyor ama, d flar ç kanlar ringin görüfl alan na giriyor bir süre sonra. Bir arkadafl heyecanla; - Arkadafllar n elleri morarm fl, diyor. Gülüflmelere yol aç yor bu söylem. O morluklar parmak izi al n rken kullan lan mürekkebin morluklar. - Yok... Bir fley olsayd, böyle sakin mi gelirlerdi, diyor Berrin. - Buraya geliyorlar, ö reniriz flimdi... Normal girifl ifllemlerini yap yorlarm fl. Bir süre sonra ikiflerli götürmek fazla zaman ald ndan hepimiz birden iniyoruz ringden... Uflak Hapishanesi'ne ad m m z att m z ilk andan ifl- 16 Uflak ta Direnifl

17 lemlerin bitimine kadar her fley bize ilginç geliyor. Öncelikle herkes çok nazik. Sonra müdürü müdür gibi de- il de, bakkalc amca gibi, kurallara uymam z isterken, ahbaplar yla konufluyormufl gibi hareket ediyor. Hemen hepimiz ayn fleyi düflünüyoruz: Ne garip bir yer buras. Buca'ya hiç benzemiyor. Uzun bir bekleyiflten sonra, ifllemler bitmek üzereyken gardiyan, Sevgi han m da sizi bekliyordu diyor. - Nerede? diye soruyor bir arkadafl. - Bizim odada oturuyor. Sevgi ablan n ko uflun d fl nda bekledi ini duyar duymaz hareketlerimiz h zlan yor. Koflsak ay p olacak. Yar koflar vaziyette, sevinçle koridorda ilerlemeye bafll yoruz. Ve iflte Sevgi abla... Yanaklar pembeleflmifl, iri kara gözleriyle gülen, zay f, narin mi narin, elinde bastonu duruyor karfl m zda. Yoldafllar n s ms cak kucaklaflmalar na, gözlerden okunan bir mutlulu a sahne oluyor gardiyan odas. Kucaklaflmalar n ard ndan Sevgi abla bir koltu a oturuyor. Hemen etraf na toplan yoruz. Dizine, omuzuna dayananlar, hal hat r soranlar, içeridekileri merak edenler... Annesinin eteklerini çekifltiren çocuklar gibiyiz. Ve ayn zamanda di er yoldafllar m zla kucaklaflman n sab rs zl nday z. Gardiyan odas n n penceresinden bizimkilerin ko uflunun havaland rmas görülüyor. El sall yoruz arkadafllara, onlar da bizi beklemenin sab rs zl ndalar. Buca da b rakt m z yoldafllar m z n hüznünü, burada yeni yoldafllar m z n s cakl n ayn anda yafl yoruz. Ko uflun girifl kap s n n önü ve darac k koridor öyle kalabal k ki, di er örgütlerden birkaç dostumuzla birlikte kifli var z. flte kap dan giriyoruz. Kucaklaflma, sevinç, heyecan... Tan d klar m z da var, tan mad klar - m z da... Bir iki arkadafl, baz lar na sar ld ktan sonra flöyle bir bak p; sen DHKP-C'li misin? diye soruyor, cevap evetse bir daha sar l yorlar. O karmaflada kime nas l sa- 17 Kad n Efeler

18 r l yoruz, bir ring dolusu eflyalar nas l tafl yoruz, yukar ç k p yatakhaneye nas l oturuyoruz fark nda de iliz. Uzun bir yoldan beklenen yavuklunun sevincini yaflar gibi, bayraml k çocuklar gibiyiz. Art k yeni günleri, yeni yoldafllar m zla karfl layaca z. O gecenin de nas l geçti ini anlayam yoruz. Sohbetler, sohbetler, sohbetler... Bir Bucal lar Uflakl lara soruyor, bir Uflakl lar Bucal lara. Ve hepimiz art k Uflakl olarak sevkin ve sohbetlerin yorgunlu uyla sabah ediyoruz. Uflak ta yaflam Uflak'ta ilk sabah, havaland rmadan gelen türkü sesiyle uyan yoruz. Hava alacakaranl k. Temiz havayla birlikte yoldafllar m z n sesleri doluyor ko ufla. Spora ç - karken bizi uyand rmam fllar. Günlük yaflam n kurallar - na dahil olmadan önce dinlenmemizi, yol yorgunlu unu atmam z istiyorlar. Birkaç gün böyle devam ediyor. Ard ndan her gün, Sevgi ablan n önce fl açmas, sonra teybe koydu u güzel kasetlerle uyanmaya bafll yoruz. Ahmet Arif'in fliir kasetiyle, Latin müzikleriyle, Grup Yorum un marfllar yla, güzel Anadolu türkülerimizle güne merhaba demek, coflkun bir duygu yarat yor hepimizde. Uyand m zda Sevgi ablay iflleriyle u rafl rken görüyoruz. Her sabah, yaflam disiplinimizin bir parças olan içtima dan sonra tekrar dönüyor ifllerinin bafl na. çtima, örgütlü yaflam m z n, disiplinimizin bir parças, güne ilk ad m at fl m z. Askeri-siyasi bir örgütlenmenin kadrolar, do al olarak daha farkl bir disiplini yaflam tarz haline getirmelidir. Hapishanede olmam z bunu de ifltirmiyor. Spora bafllamadan önce havaland rmada diziliyor ve sorumlu arkadafl n günayd n yoldafllar sesleniflinin ard ndan her fley halk için ve her fley parti-cephe için sloganlar n hayk r yoruz. Sevgi abla, hafta içi her gün say ma kadar mektuplar- 18 Uflak ta Direnifl

19 la u rafl yor. Pazar sabahlar ise aya ndaki rahats zl a ald rmadan temizlik için ko uflu haz rl yor. Ranza altlar - na s k flt r lm fl kutular ç karmak bile bafll bafl na bir ifl. Biz Sevgi abla yorma kendini, çantalar çok a r, biz yapar z dedikçe Sevgi abla gülümseyerek, ben de sporumu böyle yap yorum diye cevapl yor, ifline devam ediyor Kas m Balk ca Direniflimizin y ldönümü yaklafl yor. Uflak'taki arkadafllar biz gelmeden anma haz rl klar na bafllam fllar. nce ifl gerektiren, güzel bir kart çal flmas var. Kumafllardan efe gerilla figürleri iflleniyor kartlara. Herkes bir ucundan tutuyor. lk ortak program - m z Balk ca oluyor. Balk ca tarihimizde önemli bir sayfa. Halk n kurtuluflu için tek çözüm olan silahl mücadeleden dönüfllerin yafland bir dünya konjonktüründe silahl mücadelede srar n, kararl l n ifadesi. Ege dekiler için yeri daha özel. 1992'de da lara ç kan Ege K r Birli i nin ard ndan, ikinci birli in silah seslerini duyduk da lardan... Ege da lar sessiz ve sakindi. Faflizm için hiç kimsenin silahlanarak yaflayamayaca bir yerdi. Sözde her fley onlar n kontrolü alt ndayd. Gerillalar sessiz ve mütevazi ad mlarla yeniden ç kt lar Ege da lar na. Devlet nas l da büyük bir flok yaflam flt. On gün boyunca büyük bir panik yaflad lar. Küçük bir gerilla birli i devletin en büyük korkusu olmufl, Denizli'nin çevre illerinden binlerce asker, özel timci, tanklar, panzerler ve tüm a r silahlar eflli inde Gölgeli da lar kuflat lm flt. Küçük gerilla birli inin, büyük devrim iddias oldu unu biliyorlard. Gölgeli da lar eteklerinde Balk ca Köyünde kuflat - lan Erhan Y lmaz ve Mehmet Y ld r m binlerce asker ve tonlarca a r silah ile kuflatt lar, ama teslim alamad lar. Tam 20 saat boyunca bir köy evinde her saat, her dakika devrime inanc n sesi duyuldu. Tam 20 saat, bir orduya karfl direndi iki gerilla. Ege da lar na hiç silinmeyecek biçimde kanlar yla bir tarih yazd lar. Yenmifllerdi. Onlar kuflatanlar ancak yanm fl cesetlerini teslim alabil- 19 Kad n Efeler

20 diler. fieyh Bedreddin'in yüzy llar öncesinde söylediklerini hat rlad k. O söz Kas m n 29 u akflam ndan ertesi güne kadar o küçük evde Erhan ve Mehmet in dilindeydi: nsanlar, tan k olunuz ki bugün olmazsa yar n, mutlaka sömürünün tüm çarklar k r lacak, nice direnirse dirensin, sömürgen yeryüzünden kalkacakt r... fiimdi Mehmet ve Erhan komutanlar dinlemek, daha çok tan mak istiyoruz. Birlikten dört savaflç var Uflak ta. Anlat yor arkadafllar... Biz de Ege da lar nda yank lanan silah seslerinin bizde yaratt coflkuyu, Erhan ve Mehmet'in bizim için ne ifade etti ini anlat yoruz. Onlar için Buca'da yak lan türküleri, marfllar söylüyoruz. Balk ca da sar daverdi düflmanlar bizi Tabur tabur dizilideverdi zal mlar n sürüsü Tam yirmi saat kurflun yakt k komad k öcümüzü Mehmet efem de s rt n vermifl Erham efeme Bomba da kurflun kar etmiyor iki flahine... Sevgi abla o gün için kendine yeflil haki renkten yelek ve etek dikmifl, giymifl üzerine. Anma program n n hemen tüm provalar na kat l p, pratikte eksiklikleri görerek kimi yerleri de ifltirmifl, rolü olanlar n sahnede durufllar na kadar her ayr nt yla ilgilenmiflti. Bizler de Sevgi ablan n, daha sonra hemen her anma program nda yapaca sürprizlerin ilkini görmüfl olduk. El eme i göz nuruyla ince ince ifllenmifl sürprizler. Balk ca için saten kumafllardan mor da lar, mavi bulutlar, çam a ac ifllemifl büyükce bir panoya. Uzaktan bak nca da havas veriyor. Bir di er panoda ise telis çuval üzerine kumafltan ifllenmifl kad n gerillalar da a do ru yönelmifl gidiyorlar... Yasemin (Canc ) 1992 Ege K r Birli i'nin tek kad n gerillas yd. kinci birli in kad n gerillalar yla sohbeti daha bir farkl. Özlem gideriyor, özlemini büyütüyor. Da lara olan sevdas büyüyor. Balk ca birli inin üzerinde gerilla 20 Uflak ta Direnifl

21 k yafetleri. Bir kaç arkadaflla birlikte bir gösteri sunuyorlar program n sonunda. Da lar soluyor, da lara selam sal yoruz Uflak'tan. Uflak ta bir y lbafl Geldi imiz y l çetin geçiyor. Kar çok ya d ndan yerler buz tutuyor. Sibirya gibi mübarek diyoruz. Spor yaparken, kaygan zeminde bolca düflüyoruz. Kaymamak için yöntemler gelifltiriliyor, ayakkab n n üzerine eski çorap giymek gibi... O k fl Berrin a r bir gribe yakaland. Koflullar m zdan dolay gribi ayakta geçirmek zorunda kal yor. Göz kapaklar n açam yor, oturdu u yerde uyumamak için zorluyor kendini. Kar görünce çocuklar gibi oluyor. zmir'de y llard r kar görmedi inden ya an kara seviniyor. Çal flmada dahi olsak, iflaretlerle kar n ya fl n gösterip mutlu mutlu gülümsüyor. Her f rsatta kendini havaland rmaya at p, kar n üzerinde kofluyor, kartopu oynuyor. Havaland rmay temizlemek gerekti inde Yasemin le birlikte hemen küreklere sar l yor. Kar ve Berrin ayr lmaz bir bütün olarak yer ediyor beynimize. K fl sürecinde Almanya da bir hapishanede tecrite karfl açl k grevi yapan lhan Yelkuvan ve Belçika hapishanesinde Fehriye Erdal için açl k grevi yap yoruz. Birlikte yapt m z ilk eylemlerimiz. Daha önce hiç açl k grevi yapmayan arkadafllar var aram zda. Bu açl k grevleri, daha sonra yaflayaca m z açl ktaki yüzlerce güne haz rl k gibi oluyor. K fl aylar boyunca yapt m z ifllerden biri de, elifllerimiz. Sevgi ablan n önerisi üzerine nikah flekerlerinin konulmas için dantelden flekerlikler yapmaya bafllad k, herkesin elinde var. Yeme in hemen ard ndan, ceplerden ç kar p örmeye bafllayanlar oluyor. Berrin yeni yeni ö reniyor elifllerini. Yasemin ise yatk n, anl yor örgü gibi ifllerden. Sat p para kazanamasak da, elimizde hiç kal- 21 Kad n Efeler

22 m yor. Sevgi abla özel günlere haz rl k konusunda çok hassas. Y lbafl günü için hepimize hediye alm fl. Bu hediyeler adli tutuklular n yap p satt nazar boncuklu, çiçekli süs eflyalar. Hepimiz için tam bir sürpriz oldu. Biz de abla için, Sabo'nun resmini çizip, oyalarla çerçeveledik. Mesaj m zda, birlikte mücadele ediyor olman n, dün brahim abiler varken, bugün onlar n içinde birlikte yürüyor olman n güzelli ini yazd k. Abla için bir de kiremit rengi bir kumafltan etek dikmifltik. Sevgi abla giysilerini genelde kendisi dikerdi. Y lbafl akflam e lence programlar m z, sohbetlerimiz bolca oluyor. Berrin her zaman oldu u gibi skeçlerin vazgeçilmez eleman. Bizim kahkaha, coflku kayna m z. flçi tulumuyla sahneye ç k yor. Bizim gençlerin sevdi i Yap c - lar flark s na klip haz rlam fllar. Çank r Valisi Ayhan Çevik'in taklidinden sa l k bakan Osman Durmuflla ilgili skece kadar Berrin hepsinde var. S n rtafl oyununda da a alardan biri... Yasemin sohbetlerde önümüzdeki y l hepimiz bir arada olmayabiliriz. Kim öle kim kala. yi de erlendirmek gerek bu günleri derken, gelecekte yaflanabileceklere dikkat çekiyor... Saat 12'de flehitlerimiz için sayg durufluyla karfl l yoruz yeni y l. Sevgi abla yeni y ldan beklentimizi, umudumuzu anlatan bir konuflma yap yor. Hücrelere karfl direnece iz diyor. Özgür Tutsak örgütlenmemizin mesaj okunuyor. Emperyalizme karfl Almanya'da hücrelerde direnen lhan Yelkuvan yoldafl m za, direnen tüm dünya halklar na sesimizi duyurmak istercesine enternasyonali söylüyoruz hep birlikte. Uflakl günlerimizde çal flmalar, programlar devam ederken, geçen 2-3 ay içinde sorunlar da yafl yoruz. Buraya geliflimiz bir kiflinin iki kiflinin sevk olmas gibi de- il. Biz ondört kifliyiz, Uflaktaki arkadafllar sekiz, yaflama 22 Uflak ta Direnifl

23 birlikte flekil verece iz. Yaflama bak fl m z düflüncede ayn olsa da, iki ayr yerde pratikte farkl flekillenifller olabiliyor. Bunlar do all nda yaflanabilecek sorunlar. Bunlara tek tek insanlar n yaflad sorunlar da ekleniyor. radi olarak bir de erlendirme sürecine giriyoruz. Yasemin, arkadafllarla uzun uzun konufluyor, de erlendiriyor, do rular koyuyor. Ac tatl birlikte yaflayaca- z, beraber atlataca z diyor. O zorlu süreçte tart flmalarla, elefltiri-özelefltiri süreciyle kendi gerçekli imiz üzerinden yeni bir sürece bafllang ç yapaca z. Sevgi abla, devrimcili in en vazgeçilmez yan olan elefltiri-özelefltiri konusunda olgun. Her elefltiri-özelefltiri sürecinde, her devrimci için öyle olmal de il mi zaten. Geliflim, dönüflüm böyle oluyor. Önderimize, flehitlerimize ba l l, partinin dediklerini hayata geçirmesiyle bir kez daha örnek oluyor Sevgi abla. Kesintisiz 25 y l n vermiflti mücadeleye. Hareketimizin en zor anlar nda, 12 Eylül döneminde omuzlar hep a r yük tafl m fl, zorluklar n üstesinden gelmiflti. Sevgi ablan n kendini aflmadaki kararl l ; Yasemin'in kal plara s mayan çabalar, sonuç almadaki yarat c l ; Berrin'in ideallerini, beklentilerini hayata geçirmedeki srar yla; emekle, çabayla toparlanmaya bafll yoruz. Birlikte aflaca z sorunlar, iyiyi güzeli yakalayaca z. O günlerin, her birimizin hayat nda önemli bir yeri var. Anneler günü ve hapishanede annelik Yasemin in geliflinin benim için de unutulmaz bir yeri var. Onunla s kça volta at yoruz. Saatlerce konufluyoruz gerekti inde. Yoldafllar n n kafas nda paylaflmad, çözümüne katk sunmad tek bir sorun kalmas n istiyor. Anlatamam kimseye dedi im fleyleri Yasemin'e anlat yorum. Kafama tak lan bir fley varsa, Yasemin ya- 23 Kad n Efeler

24 flad klar ndan, yaflananlardan örnek veriyor. Çok sevdi- im yoldafl m n flehit düfltü ünü ö rendim, gözlerim doldu diyor. B rak p gidenlere, kaçanlara öfkeyi anlat - yor. A l yoruz, gülüyoruz birlikte. Do all nda ak yor her fley. Sohbete dal p yemek vaktini kaç r yoruz kimi zaman. Yasemin in gece-gündüz elinde u raflt bir ifl olur mutlaka. Bofl durmaz. Onca iflin aras nda konuflmak için zaman ay r r. Sen vaktin az dersin, O konuflal m boflum der. Bu konuflmalar n kimi zaman ç kmaza girdi i yerde, düflün der. Bülent Pak' anlat r. Çok kavga ederdik. Birbirimizi çok da severdik. Birlikte a lad m z da oldu... Yasemin, Bülent Pak' her and nda gözleri dalar. Aile sorunlar üzerine konufluyoruz. O bana annelikle ilgili düflüncelerimi soruyor. Ben sorunlar bir yerde nakarat gibi tekrarlay p duruyorum. Cevaplar m hep mant k üzerinden. Yasemin devrimcili in yaln zca mant k ifli olmad n, tüm duygular m zla da hissetmemiz gerekti- ini söylüyor. Mant k duygularla beslenmezse olmaz diyor. Sonra yine geçiyoruz o luma. - Baki'ye yazd n m? Ayl k çocuk görüflünü bildirdin mi? diye soruyor. - Yazd klar ma bakm yormufl bile. Ziyarete gelmek istemiyormufl. Ne yapay m getirildikçe görüyorum... Yasemin kendinden anlat yor. dil ad nda bir ye eni var. Çok seviyor onu, Devrimci olacak benim ye enim diyor. dil henüz iki yafl nda ama Yasemin hep mektup yaz yor. Büyüyünce okuyacak, o zaman halas - n anlayacak diyor. Ve bana soruyor: - Onu özlüyor musun? Kucaklamak istemez misin? Kafamda bu konu üzerine daha önce baflka arkadafllarla yapt m z konuflmalar geçiyor. Özlem duymak... Ölümüne bir direniflin arifesinde, bir annenin çocu unu özlemesi... Yasemin sorusunu tekrarl yor. 24 Uflak ta Direnifl

25 - Özlüyorum. Ailem de biliyor bunu. Kaç y ld r buraday m. Çocu u getirmeyerek bana devrimcili i b rakmazsan böyle olur demeye getiriyorlar, kendilerine çekmeye çal fl yorlar... Ailenin beni düzene çekemeyece ini, devrimcilikten vazgeçiremeyeceklerini anlatmaya devam ediyorum. O daha somuta iniyor: - Özlemi, sevgiyi, öfkeyi hissetmemiz gerekiyor. Seni önceki aç k görüflte gördüm. Çocu una anne s cakl yla sar lm yordun. Tedirgindin. B rak baflkas ne düflünür ü. Ona hissetti in gibi sar l. Çocukla arandaki mesafeyi sen y kacaks n. Önümüzdeki günler ne olur bilmiyoruz. fiimdi rahatken Baki'yi k sa süreli ine de olsa içeri alal m, ne dersin? Çocuk aç k görüflünde, eflyalar yla getirsinler diye yaz... Birkaç gün sonra da almaya gelirler tamam m? - Tamam. Baki geldi. Hem tedirginim hem de heyecanl y m, rahat de ilim. Bir anne olarak ona nas l yaklaflaca m bilemiyorum. O 2,5 yafl ndayken ayr lm flt k, flimdi 6 yafl nda. Onu yaln zca, b rakt m günlerdeki gibi kuca - ma almak, sar lmak geliyor içimden. Bir de içeride yabanc l k çeker düflüncesi var. Ama tam tersi oluyor. Arkadafllar n yak n ilgisi, sevgisi ile hiç zorlanm yor. - Baki top oynayal m m?... Böyle mi atay m? - Baki bunlar senin için, hepsini yiyeceksin. Arada bir gürefliyorlar. - Pes mi Baki? - Hay r pes de il. Arkadafllar onunla rahatça özlem gidermemi istemelerine ra men, sanki Baki ile olunca yaflam n d fl nda kalm fl gibi hissediyorum. Kah arfliv kesmeye, kah ortada ne ifl varsa ona yönelmeye çal fl yorum. Baflta Yasemin olmak üzere çocu unla ilgilen, sanki yapacak insan yok diye k z yorlar. Arada böyle davran fllar m olsa 25 Kad n Efeler

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli Sihirli Kareler (II) Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli karelerin nas l yap laca n ö renmifltik. Bu yaz da n nin çift oldu u n n boyutlu sihirli kareleri ele alaca z. Her zaman yapt

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem Renkli Noktalar Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem önündeyiz. Baz noktalar maviye, baz noktalar k rm z - ya boyanm fl bir düzlem... Düzlemin sonsuz tane noktas n kim boyam flsa boyam

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu 30. Cennete Hoflgeldiniz! Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu herkes bilir. Örne in, {0, 2, 6, 7, 13} kümesinin 5 eleman vard r. Bu say m z n kapak konusunda, sonsuz bir kümenin eleman

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

YAZAR DEDE VE TORUNLARI

YAZAR DEDE VE TORUNLARI YAZAR DEDE VE TORUNLARI Muzaffer zgü BEN AfiI OLMAM Duyduk, duymad k demeyin!.. Oyunumuz var. Oyunumuzun ad Afl olmay sevmeyen çocuk. Bugün bizim evde oynayaca z. Elbette oyunu bizim evde oynayaca z. Ben

Detaylı

Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan

Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan Beyin Cimnastikleri (I) Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan hofllan r bunlardan. lk ikisi konumuz d fl nda. Üçüncüsünü konu edece iz. 1. lk oyunumuz flöyle: Afla daki dört kibrit

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Plastik çöpleri yiyecek zannederek yutan Albatroslar n dram Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Saatlerce insan ve do a aras ndaki tats z iliflkiden söz ederek, sebep

Detaylı