V. N. Voloflinov. Marksizm ve Dil Felsefesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V. N. Voloflinov. Marksizm ve Dil Felsefesi"

Transkript

1 V. N. VOLOfi NOV (D.1895-Ö.1936) Dilbilimci ve amatör müzisyen lerde SSCB de Mikhail Bakhtin in ( ) çal flmalar n merkez alarak geliflen ve Bakhtin Çevresi olarak an lan düflünce okulunun önemli üyelerinden biridir. Bu ayd n toplulu unun di er üyeleri aras nda Almanya da Kant üzerine çal flmalar yapm fl olan Matvei Istoviç Kagan ( ) ile gazeteci Pavel Nikolayeviç Medvedev ( ) de vard. Bakhtin Çevresi nin toplant lar 1918 de Nevei ve Vitebsk te bafllar te Leningrad a tafl n r. Toplant larda Sovyet devriminin Stalin diktatörlü üne do ru yozlaflmas n n gündeme getirdi i toplumsal ve kültürel konular felsefi ba lamda ele al n yordu. Üyelerin çal flmalar toplumsal yaflam anlamland - ran gösterge sistemleri, özellikle de sanatsal yarat ve dil konular üzerinde yo unlafl yordu. Bu çal flmalar akademik felsefeyle s n rl kalmad ; topluluk üyeleri özellikle Vitebsk te, Maleviç ve Chagall gibi avangart sanatç lar n da kat l m yla birçok radikal kültür etkinli i içinde yer ald lar. Petrograd Üniversitesi nde hukuk okumufl olan Medvedev, Vitebsk Proteler Üniversitesi nin rektörü olduktan sonra Iskusstve (Sanat) adl bir dergi ç karmaya bafllad ve Voloflinov bu dergi için birçok makale yazd. Toplulu un di er üyeleri gibi Voloflinov da önemli yap tlar n n ço unu 1924 te Leningrad a tafl nd ktan sonra yazd. Bu s rada Saussure cü dilbilimin önemi, Rus biçimcileri üzerindeki etkisi ve kendi görüflleri aç s ndan ortaya ç kard sonuçlar Bakhtin Çevresi nin temel ilgi alanlar yd. Voloflinov aras nda toplulu un dil felsefesi konusundaki en önemli ürünleri olan bir dizi makale ve Marksizm ve Dil Felsefesi bafll kl bir kitap yay mlad. Bu konudaki makalelerinin en önemlilerinden ikisi Critique of Saussurian Lingustics (Saussure cü Dilbilimin Elefltirisi) ve Language as Dialogic Interaction (Diyalojik Etkileflim Olarak Dil)dir. Yine ayn dönemde ateflli tart flma konular ndan olan Freud üzerine bir makalesi bir de kitab ç kt sonras nda Sovyetler Birli i nde Ortodoks olmayan görüflleri savunan ayd nlar n durumunun iyice zorlaflmas ve 1929 da üyelerinin birço unun tutuklanmas Bakhtin Çevresi nin da lmas na yol açt. Voloflinov 1928 sonundan 1934 e kadar Leningrad da Herzen Pedagoji Enstitüsü nde çal flt te tüberküloza yakaland ktan iki y l sonra, Ernst Cassirer in The Philosophy of Symbolic Forms (Sembolik Formlar Felsefesi) adl kitab n n çevirisini bitiremeden, bir sanatoryumda öldü te dilbilimci Vyacheslav vanov, Voloflinov ve Medvedev imzal baz yap tlar n gerçek yazar n n Bakhtin oldu u konusunda bir sav ortaya att. Bu görüfl hiçbir zaman tart flma götürmez bir biçimde kan tlanmad. Gerek Bakhtin gerek efli ve baflka yak nlar bunu bazen do rulad, bazen yads d te Bakhtin tart flmal üç kitab n ve makalelerden birinin kendisine ait oldu u konusunda bir belge imzalamay kabul etti, ama Sovyet Telif Ajans taraf ndan haz rlanan bu belge kendisine sunuldu unda imzalamad. Voloflinov un imzas n tafl d halde Bakhtin e atfedilen yap tlar: Marksizm ve Dil Felsefesi; Freudianism: A Critical Outline (Freudculuk: Elefltirel Bir Taslak); Beyond the Social (Toplumsal Olan n Ötesinde); Discourse in Life and Discourse in Art (Yaflamda ve Sanatta Söylem) ve The Latest Trends in Linguistic Thought in the West (Bat daki Dilbilim Düflüncesinde En Yeni E ilimler)dir. Günümüzde uzmanlar n ço u bu yap tlar n Bakhtin le tart flma ve iflbirli i içinde, a rl kl olarak Bakhtin in görüflleri do rultusunda biçimlendi i; ama Voloflinov ve Medvedev taraf ndan kaleme al nm fl oldu u görüflündedir.

2 Ayr nt : 323 nceleme dizisi: 166 Marksizm ve Dil Felsefesi Valentin Nikolayeviç Voloflinov ngilizceden çeviren Mehmet Küçük ngilizceden yay ma haz rlayan Tuncay Birkan Frans zcadan yay ma haz rlayan Nami Bafler Son okuma Tamer Tosun Kitab n özgün ad Marksizm i Filosofija Jazyka Çeviride kullan lan metinler Marxism and the Philosophy of Language, Harvard University Press, 1996 Çevirenler: Ladislav Matejka & I.R. Titunik Le marxisme et la philosophie du langage, Les Editions de Minuit, 1977 Çev.: Marina Yaguello Academic Press Bu kitab n Türkçe yay m haklar Ayr nt Yay nlar na aittir. Kapak illüstrasyonu Sevinç Altan Kapak düzeni Arslan Kahraman Düzelti Mehmet Celep Bask ve cilt Mart Matbaac l k Sanatlar Ltd. fiti. (0 212) (pbx) Birinci bas m 2001 Bask adedi 2000 ISBN AYRINTI YAYINLARI Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No: 3 Ca alo lu - stanbul Tel.: (0 212) Faks: (0 212) &

3 V. N. Voloflinov Marksizm ve Dil Felsefesi

4 N C E L E M E D Z S fienl KL TOPLUM/I. Illich Ë YEfi L POL T KA/J. Porritt Ë MARKS, FREUD VE GÜNLÜK HAYATIN ELEfiT R S /B. Brown Ë KA- DINLIK ARZULARI/R. Coward Ë FREUD DAN LACAN A PS KANAL Z/S. M. Tura Ë NASIL SOSYAL ZM? HANG YEfi L? N Ç N T NSELL K?/R. Bahro Ë ANTROPOLOJ K AÇIDAN fi DDET/Der: D. Riches Ë ELEfiT REL A LE KURAMI/M. Poster Ë K B N E DO RU/R. Williams Ë DEMOKRAS ARAYIfiINDA KENT/K. Bumin Ë YARIN/R. Havemann Ë DEVLETE KARfiI TOPLUM/P. Clastres Ë RUSYA DA SOVYETLER ( )/O. Anweiler Ë BOLfiEV KLER VE fiç DENET M /M. Brinton Ë EDEB YAT KU- RAMI/T. Eagleton Ë K FARKLI S YASET/L. Köker Ë ÖZGÜR E T M/J. Spring Ë EZ LENLER N PEDAGOJ S /P. Freire Ë SANAY SONRASI ÜTOPYALAR/B. Frankel Ë fikencey DURDURUN!/T. Akçam Ë ZORUNLU E T ME HAYIR!/C. Baker Ë SESS Z YI INLARIN GÖLGES NDE YA DA TOPLUMSALIN SONU/J. Baudrillard Ë ÖZGÜR B R TOPLUMDA B L M/P. Feyerabend Ë VAHfi SAVAfiÇININ MUTSUZLU U/P. Clastres Ë CEHENNEME ÖVGÜ/G. Vassaf Ë GÖSTER TOPLUMU VE YORUM- LAR/G. Debord Ë A IR ÇEK M/L. Segal Ë C NSEL fi DDET/A. Godenzi Ë ALTERNAT F TEKNOLOJ /D. Dickson Ë ATEfi VE GÜNEfi/I. Murdoch Ë OTOR TE/R. Sennett Ë TOTAL TAR ZM/S. Tormey Ë SLAM IN B L NÇALTINDA KADIN/F. Ayt Sabbah Ë MEDYA VE DEMOKRAS /J. Keane Ë ÇOCUK HAKLARI/Der: B. Franklin Ë ÇÖKÜfiTEN SONRA/Der: R. Blackburn Ë DÜN- YANIN BATILILAfiMASI/S. Latouche Ë TÜRK YE N N BATILILAfiTIRILMASI/C. Aktar Ë SINIRLARI YIKMAK/M. Mellor Ë KAP - TAL ZM, SOSYAL ZM, EKOLOJ /A. Gorz Ë AVRUPAMERKEZC L K/S. Amin Ë AHLÂK VE MODERNL K/R. Poole Ë GÜNDEL K HAYAT KILAVUZU/S. Willis Ë S V L TOPLUM VE DEVLET/Der: J. Keane Ë TELEV ZYON: ÖLDÜREN E LENCE/N. Postman Ë MODERNL N SONUÇLARI/A. Giddens Ë DAHA AZ DEVLET DAHA ÇOK TOPLUM/R. Cantzen Ë GELECE E BAKMAK/M. Albert - R. Hahnel Ë MEDYA, DEVLET VE ULUS/P. Schlesinger Ë MAHREM YET N DÖNÜfiÜMÜ/A. Giddens Ë TAR H VE T N/J. Kovel Ë ÖZGÜRLÜ ÜN EKOLOJ S /M. Bookchin Ë DEMOKRAS VE S V L TOPLUM/J. Keane Ë fiu HA N KALPLER M Z/R. Coward Ë AKLA VEDA/P. Feyerabend Ë BEY N FAL fiebekes /A. Mattelart Ë KT SAD AKLIN ELEfiT R S /A. Gorz Ë MO- DERNL N SIKINTILARI/C. Taylor Ë GÜÇLÜ DEMOKRAS /B. Barber Ë ÇEK RGE/B. Suits Ë KÖTÜLÜ ÜN fieffafli I/J. Baudrillard Ë ENTELEKTÜEL/E. Said Ë TUHAF HAVA/A.Ross Ë YEN ZAMANLAR/S. Hall-M. Jacques Ë TAHAKKÜM VE D RE- N fi SANATLARI/J.C. Scott Ë SA LI IN GASPI/I. Illich Ë SEVG N N B LGEL /A. Finkielkraut Ë K ML K VE FARKLILIK/W. Connolly Ë ANT POL T K ÇA DA POL T KA/G. Mulgan Ë YEN B R SOL ÜZER NE TARTIfiMALAR/H. Wainwright Ë DEMOK- RAS VE KAP TAL ZM/S. Bowles-H. Gintis Ë OLUMSALLIK, RON VE DAYANIfiMA/R. Rorty Ë OTOMOB L N EKOLOJ S /P. Freund-G. Martin Ë ÖPÜfiME, GIDIKLANMA VE SIKILMA ÜZER NE/A. Phillips Ë MKÂNSIZIN POL T KASI/J.M. Besnier Ë GENÇ- LER Ç N HAYAT B LG S EL K TABI/R. Vaneigem Ë CENNET N D B /G. Vassaf Ë EKOLOJ K B R TOPLUMA DO RU/M. Bookchin Ë DEOLOJ /T. Eagleton Ë DÜZEN VE KALKINMA KISKACINDA TÜRK YE/A. nsel Ë AMER KA/J. Baudrillard Ë POSTMO- DERN ZM VE TÜKET M KÜLTÜRÜ/M. Featherstone Ë ERKEK AKIL/G. Lloyd Ë BARBARLIK/M. Henry Ë KAMUSAL NSANIN ÇÖKÜfiÜ/R. Sennett Ë POPÜLER KÜLTÜRLER/D. Rowe Ë BELLE N Y T REN TOPLUM/R.Jacoby Ë GÜLME/H. Bergson Ë ÖLÜME KARfiI HAYAT/N. O. Brown Ë S V L TAATS ZL K/Der.: Y. Coflar Ë AHLÂK ÜZER NE TARTIfiMALAR/J. Nuttall Ë TÜ- KET M TOPLUMU/J. Baudrillard Ë EDEB YAT VE KÖTÜLÜK/G. Bataille Ë ÖLÜMCÜL HASTALIK UMUTSUZLUK/S. Kierkegaard Ë ORTAK B R fieyler OLMAYANLARIN ORTAKLI I/A. Lingis Ë VAK T ÖLDÜRMEK/P. Feyerabend Ë VATAN AfiKI/M. Viroli Ë K ML K MEKÂNLARI/D. Morley-K. Robins Ë DOSTLUK ÜZER NE/S. Lynch Ë K fi SEL L fik LER/H. LaFollette Ë KADINLAR NEDEN YAZDIKLARI HER MEKTUBU GÖNDERMEZLER?/D. Leader Ë DOKUNMA/G. Josipovici Ë T RAF ED LEMEYEN CEMA- AT/M. Blanchot Ë FLÖRT ÜZER NE/A. Phillips Ë FELSEFEY YAfiAMAK/R. Billington Ë POL T K KAMERA/M. Ryan-D. Kellner Ë CUMHUR YETÇ L K/P. Pettit Ë POSTMODERN TEOR /S. Best-D. Kellner Ë MARKS ZM VE AHLÂK/S. Lukes Ë VAHfiET KAVRAMAK/J.P. Reemtsma Ë SOSYOLOJ K DÜfiÜNMEK/Z. Bauman Ë POSTMODERN ET K/Z. Bauman Ë TOPLUMSAL C N- S YET VE KT DAR/R.W. Connell Ë ÇOKKÜLTÜRLÜ YURTTAfiLIK/W. Kymlicka Ë KARfiIDEVR M VE SYAN/H. Marcuse Ë KU- SURSUZ C NAYET/J. Baudrillard Ë TOPLUMUN McDONALDLAfiTIRILMASI/G. Ritzer Ë KUSURSUZ N H L ST/K.A. Pearson Ë HOfiGÖRÜ ÜZER NE/M. Walzer Ë 21. YÜZYIL ANARfi ZM /Der.: J. Purkis & J. Bowen Ë MARX IN ÖZGÜRLÜK ET /G. G. Brenkert Ë MEDYA VE GAZETEC L KTE ET K SORUNLAR/Der.: A. Belsey & R. Chadwick Ë HAYATIN DE ER /J. Harris Ë POST- MODERN ZM N YANILSAMALARI/T. Eagleton Ë DÜNYAYI DE fit RMEK ÜZER NE/M. Löwy Ë ÖKÜZÜN A SI/B. Sanders Ë TAHAYYÜL GÜCÜNÜ YEN DEN DÜfiÜNMEK/Der.: G. Robinson & J. Rundell Ë TUTKULU SOSYOLOJ /A. Game & A. Netcalfe Ë EDEPS ZL K, ANARfi VE GERÇEKL K/G. Sartwell Ë KENTS Z KENTLEfiME/M. Bookchin Ë YÖNTEME KARfiI/P. Feyerabend Ë HAK KAT OYUNLARI/J. Forrester Ë TOPLUMLAR NASIL ANIMSAR?/P. Connerton Ë ÖLME HAKKI/S. nceo lu Ë ANARfi ZM N BUGÜNÜ/Der.: Hans-Jürgen Degen Ë MELANKOL KADINDIR/D. Binkert Ë S YAH AN LAR I-II/J. Baudrillard Ë MO- DERN ZM, EVRENSELL K VE B REY/fi. Benhabib Ë KÜLTÜREL EMPERYAL ZM/J. Tomlinson Ë GÖZÜN V CDANI/R. Sennett Ë KÜRESELLEfiME/Z. Bauman Ë ET E G R fi/a. Pieper Ë MEKÂNLARI TÜKETMEK/J. Urry Ë YAfiAMA SANATI/G. Sartwell Ë ARZU ÇA I/J. Kovel Ë KOLONYAL ZM POSTKOLONYAL ZM/A. Loomba Ë KREfiTEK YABAN /A. Phillips Ë ZAMAN ÜZER NE/N. Elias Ë TAR H N YAPISÖKÜMÜ/A. Munslow Ë FREUD SAVAfiLARI/J. Forrester Ë ÖTEYE ADIM/M. Blanchot Ë POSTYAPISALCI ANARfi ZM N S YASET FELSEFES /T. May Ë ATE ZM/R. Le Poidevin ËAfiK L fik LER /O.F. Kernberg Ë POSTMODERNL K VE HOfiNUTSUZLUKLARI/Z. Bauman Ë ÖLÜMLÜLÜK, ÖLÜMSÜZLÜK VE D ER HAYAT STRATEJ LER /Z. Bauman Ë TOPLUM VE B L NÇDIfiI/K. Leledakis Ë BÜYÜSÜ BOZULMUfi DÜNYAYI BÜYÜLEMEK/G. Ritzer Ë KAHKAHANIN ZAFER /B. Sanders ËEDEB YATIN YARATILIfiI/F. Dupont Ë PARÇALANMIfi HAYAT/Z. Bauman Ë KÜLTÜREL BELLEK/J. Assmann Ë MARKS ZM VE D L FELSEFES /V. N. Voloflinov Ë MARX IN HAYALETLER /J. Derrida H A Z I R L A N A N K T A P L A R DEVLET N YEN DEN ÜRET M /J. Stevens Ë ÇA DAfi SOSYAL B L MLER FELSEFES /B. Fay Ë GENEL ET K/A. Heller Ë ERDEM PEfi NDE/A.MacIntyre

5 çindekiler ngilizceye çevirenlerin 1986 tarihli önsözü Yazar n sunuflu, ngilizceye çevirenlerin sunuflu Frans zca bas ma önsöz Roman Jakobson Frans zca bas ma sunufl Marina Yaguello Birinci Bölüm Dil felsefesi ve Marksizm için tafl d önem I. DEOLOJ LER N NCELENMES VE D L FELSEFES II. ALTYAPIYLA ÜSTYAPILAR ARASI L fik ÜZER NE III. D L FELSEFES VE NESNEL PS KOLOJ

6 kinci Bölüm Marksist bir dil felsefesine do ru IV. D L FELSEFES NDE K YÖNEL M V. D L, SÖZ VE SÖZCELEM VI. D LSEL ETK LEfi M VII. D LDE KONU VE ANLAM Üçüncü Bölüm Sözdizim yap lar ndaki sözcelem biçimlerinin tarihine do ru VIII. SÖZCELEM TEOR S VE SÖZD Z M SORUNLARI IX. DOLAYLI ANLATIM SORUNUNUN SERG LENMES X. DOLAYLI SÖYLEM, DOLAYSIZ SÖYLEM VE BUNLARIN DE fi LER XI. FRANSIZCA, ALMANCA VE RUSÇADA YARI-DOLAYLI SÖYLEM Ek II: Göstergebilime Rusya dan yap lan ilk katk Ladislav Matejka Ek II: Rus edebiyat teorisi ve incelemesinde biçimsel yöntem ve sosyolojik yöntem M.M. Bakhtin, P.N. Medvedev, V.N. Voloflinov I.R. Titunik Dizin

7 ngilizceye çevirenlerin 1986 tarihli önsözü Valentin Nikolayeviç Voloflinov un 1929 y l nda yay mlanm fl olan Marksizm i filosofija jazyka bafll kl kitab n n ngilizceye çevrilerek Marxism and the Philosaphy of Language bafll yla yay mland 1970 li y llar n bafl nda, hem bu kitap hem de yazar hemen hiç tan nm yordu. Voloflinov un eseri hakk nda pek az araflt rmac n n bir bilgisi vard, eserden flu ya da bu flekilde yararlananlarsa daha da azd. Bereket versin, insan bilimleri alan nda modern düflüncenin piri olan Profesör Roman Jakobson bu ender istisnalardan birisiydi. Jakobson a göre, Voloflinov her fleyden önce sözcelemlerin (utterance) incelenmesi ve dilsel (verbal) iletiflim esnas nda sözcelemlerin diyalojik de ifl tokuflunun araflt r lmas nda göstergebilimsel (semiotic) bir çerçeveyi beceriyle kullanan verimli bir dilciydi. Jakobson, 1931 y l nda Nikolay Trubetskoy a yazd bir mektupta, Voloflinov un dilbilimsel sorunlara iliflkin görkemli yorumu nu övüyor ve Voloflinov un kitab n n ruhuna uygun olarak, tarihsel filoloji ko- 7

8 nusunda upuygun (adequate) bir kavray fla varmak için diyalektik yöntemin bir öngereklilik oldu unu vurguluyordu. 1 Voloflinov un eseri, Sovyetler Birli i nde büyük ölçüde bilmezden gelinse de, Jakobson sayesinde, Prag Dilbilim Çevresi nin teorilerinin biçimlenmesinde önemli bir rol oynad. Bunun yan s ra, Jakobson un öncü çal flmas Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb de gelifltirdi i, sözcelemlerin de iflebilirli i ile dilin sistematik malzemeleri (provisions) aras ndaki biteviye etkileflim konusundaki modeli de etkiledi. Jakobson bu çal flmas nda, Marksizm ve Dil Felsefesi nin üçüncü k sm n n tamam n kaplayan, dolayl anlat m n (reported speech) do as konusunda Voloflinov un gelifltirdi i anlay fltan bolca yararlanm flt. Dahas, bu kitab n 1972 y l nda Seminar Press in Dil ncelemeleri dizisinde çevrilerek yay mlanacak ilk kitap olarak seçilmesi de Jakobson un arac l yla gerçekleflti. Çevirmenler olarak, Marksizm ve Dil Felsefesi nin elinizdeki Harvard University Press bas m n, bu eserin tan t lmas na verdi i emeklerden ötürü, Roman Osipoviç Jakobson un an s na adamak istiyoruz. Marksizm ve Dil Felsefesi, 1973 y l nda ngilizcede yay mlanmas yla birlikte kayda de er ölçüde dikkati çekmeye bafllad. Asl nda, yeni okurlar n birço unda büyük bir keflif duygusu uyand r yordu. Bu eser, kendi terimleriyle ifade edilecek olursa, dil teorisi ve incelemeleri alan nda, Humboldtçu/Vosslerci tez ile bunun karfl s na dikilen Saussurecü antitezin yerini almaya aday sevindirici bir sentez sa l yordu. Voloflinov her fleyden önce dilsel sözcelemlerin toplumsal rolüyle ilgilenir. Voloflinov dilsel sözcelemleri, en tipik haliyle diyalojik de ifl tokufllarda ve içsellefltirme arac l yla iç konuflmalarda ve düflüncelerde sergilenen toplumsal etkileflim olarak görür. Varoluflun insan bilincinin merce inden geçerek k r lmas n n (refraction) yaln zca, do as gere i toplumsal etkileflime demir atm fl olan dilsel iletiflimden kaynakland n düflünmektedir. Dolay s yla, 1. Roman Jakobson dan Nikolay Trubetskoy a, Trubetzkoy s Letters and Notes (Lahey-Paris, 1975), s

9 Voloflinov a göre, insan dili konusundaki incelemeler zaman ve mekân içindeki toplumsal varolufltan ve toplumsal-ekonomik koflullar n etkisinden ayr tutulamaz. Voloflinov a göre, diyalektik yöntem çerçevesinde diyalo u kavramlaflt rmak, insan medeniyetinin tüm boyutlar aç s ndan dilin tafl d temel önemi anlaman n biricik yoludur. Yeniden hayata dönen Marksizm ve Dil Felsefesi ni yaln zca dilbilimdeki de il; ayn zamanda antropoloji, psikoloji, edebiyat ve kültür incelemelerindeki modern e ilimler aç s ndan önemli bir eser haline getiren husus, tam da diyalekti in insan bilimlerinin içerdi i tüm bilimler aç s ndan tafl d verimli potansiyeldi. Fredric Jameson, Voloflinov un kitab ( ngilizce çevirisi) üzerine kaleme ald kapsaml tan t m yaz s nda, Marksizm ve Dil Felsefesi ni bir bütün olarak dilbilim incelemeleri konusundaki en iyi girifl kitab olarak nitelemiflti. 2 Aram Yemgoyan a göre, Voloflinov un kitab dilbilimindeki geleneksel u rafl lar n tamam n n ötesine geçti i ve göstergebilgisinden söz edimi (speech act) teorisine kadar uzanan ça dafl u rafl lar n tümünü fiilen önceledi i için, antropolojik dilbilimle u raflan herkesin okumas zorunlu olan bir kitapt r. 3 Ve ngiliz yenibiçimçi Ann Shukman n görüflünce, Voloflinov un uçlara varan ba lamsalc l, öncelikle sosyolojik nitelikte bir göstergebilimsel teoriye ve sistemden ziyade süreci, özden ziyade ifllevi vurgulayan bir dil teorisine varmas na yol açmaktad r. 4 Marksizm ve Dil Felsefesi nin uluslararas planda kabul görmesini sa layan önemli bir etkenin, bu kitab n tüm dünyada insan bilimleriyle u raflan camiada müthifl bir üne kavuflan M. M. Bakhtin in ad yla ilintilendirilmesi oldu una kuflku duyulamaz. Bu geliflmede rol oynayan baflka bir etken de, kalburüstü Sovyet göstergebilimci ve dilbilimci V. V. vanov un, Bakhtin in do umunun 75. y l vesilesiyle 1973 y l nda düzenlenen kutlama esnas nda, P. 2. Fredric Jameson, Marxism and the Philosophy of Language üzerine bir de erlendirme, Style, 1 (Güz 1974), s Aram Yemgoyan, Marxism and the Philosophy of Language üzerine bir de erlendirme, American Anthropologist, 79, no. 3 (1977), s Ann Shukman, Marxism and the Philosophy of Language üzerine bir de erlendirme, Language and Style, no. 1 (1979), s

10 N. Medvedev ve V. N. Voloflinov un imzalar n tafl yan birtak m kitaplar n, Marksizm ve Dil Felsefesi dahil olmak üzere, gerçekte M. M. Bakhtin in kaleminden ç kt n herkesin önünde ilan etmesidir. Bu do rultuda hiçbir kan t sunulmam fl olmas na ra men, birçok araflt rmac vanov un iddias n n do ru oldu una inand. O tarihte henüz hayatta olan Bakhtin, bu iddiay do rulayabilir ya da kabul etmeyebilirdi elbet; ama sessiz kald ve kamuoyuna bu konuda hiçbir aç klama yapmad. Gelgelelim, ölümünden k sa bir süre önce, resmi Sovyet yay n kurumu (VAAP), telif haklar yasas uyar nca, bu iddialar n do rulu unu belirten bir yeminli beyan imzalamas n istedi inde Bakhtin in bunu yapmay reddetti i biliniyor. vanov un yapt bu aç klama ve aç klaman n yayg n kabulü, daha önce farkl yazarlara ve düflünürlere ait oldu u düflünülen çal flmalar n bütünsel ve kendi alan nda çok etkili bir külliyat halinde bir araya getirilmesiyle sonuçland. Böylelikle Marksizm ve Dil Felsefesi gibi eserler (asl nda bunlar n aras nda en fazla öne ç kan d r), Bakhtin in imzas n tafl yan Dostoyevski ve Rabelais üstüne yap lm fl olan öbür çal flmalarla birlikte uluslararas ilgiyi üstünde toplamaya bafllad. Asl na bak l rsa, Marksizm ve Dil Felsefesi Bakhtinci gösterge ve dil anlay fl n n temel ve en sistematik aç klan fl olarak odak noktas haline geldi. Gelgelelim, çeflitli eserlerin tamam n n tek bir Bakhtinci eser olarak toparlanmas epeyce sorunludur. Örne in, Bakhtin in Dostoyevski hakk nda yapt çal flma 1929 y l nda kendi ad yla yay mlan r ve aralar nda kültür komiseri Lunaçarski nin de bulundu u Sovyet elefltirmenlerce alk fllan rken, ayn y l içerisinde yay mlanan Marksizm ve Dil Felsefesi nde arkadafl Voloflinov un ad n kullanmaya niçin ihtiyaç duydu u sorusuna bugüne kadar hiç kimse ikna edici bir yan t veremedi. Yap lan birçok araflt rma ve soruflturmaya ra men, konuya aflina olan ve tan kl k eden birçok kiflinin bunlar aras nda Bakhtin de yer almaktad r oldukça yak n bir geçmifle kadar hayatta olmalar na ra men, gerçekte nelerin olup bitti i hakk ndaki bu basitmifl gibi görünen soru yan ts z kald. Asl nda, bu kiflilerin ço u hâlâ hayatta. Kitab n yazar hususundaki belirsizlik, somut kan tlarla aç kl a kavuflturulmak flöyle dursun, Sovyetler Bir- 10

11 li i yönetiminin gizlili e düflkün oluflunun daha da keskinlefltirdi i bir gizeme dönüfltü. Buna ilaveten, Bakhtin, Voloflinov ve Medvedev imzalar n tafl - yan eserler aras nda kavramsal ve ideolojik ayr l klar, hatta çeliflkiler var. Voloflinov ve Medvedev in imzalar n tafl yan kitaplar ve yaz lar aç kça Marksist bir yönelim bar nd r yor ve uyguluyor. Bakhtin bu kitap ve yaz lar n yazar olarak görülecekse, Marksizmle iliflkisinin de tan mlanmas gerekir ki bu, kendi içinde yeterince tart flmal bir sorundur. Baz elefltirmenler Bakhtin in Marksist sempatilerini aç kça yads m fl ya da en az ndan Voloflinov ve Medvedev imzalar n tafl yan eserlerin Marksist karakterini, Sovyetler Birli- i nde yay mlanmalar n sa lama almak amac yla ilave edilmifl birer editoryal rötufl, tedbir, vitrin süsü olduklar gerekçesiyle en aza indirmeye çal flm fllard r. Bugüne kadar Bakhtin üzerine kaleme al nm fl en haris ve birçok aç dan en hayranl k uyand ran eserin (Mikhail Bakhtin) yazarlar olan Katerina Clark ve Michael Holquist de bu görüflü savunanlar aras nda yer almaktad r. Bununla birlikte, baflka yazarlar ise Bakhtin i tam da kalburüstü bir Marksist yazar ve düflünür olarak selamlam flt r; baflkalar n n yan s ra Fredric Jameson, Marina Yaguello ve Radovan Matijaseviç gibi yazarlar n görüflü budur. Bir Alman Marksist araflt rmac olan Helmut Glück tamamen farkl bir yol izler. Glück e göre, Marksist ö eler yaln zca Voloflinov ve Medvedev de var, Bakhtin deyse yoktur. Bu saptamadan hareket ederek, vanov un, bu iki yazar n imzalar n tafl yan eserlerin Bakhtin e ait oldu unu bildiren iddias n reddeder. Buna ra men, baflta Tzvetan Todorov olmak üzere baflka yazarlar, söz konusu eserlerin, yazar Bakhtin olan tek bir birleflik sisteme ait oldu unu düflünme e ilimindedir; ama her fleye ra men, ifl Marksizm sorununa gelince, bunun tart flmaya aç k bir sorun oldu unu teslim etmektedirler. Donan ml uzman kan lar n n bu kadar çeflitli ve çeliflkili olmas karfl s nda bir an durup soluklanmam z gerekiyor. Çünkü bilhassa bütün kavramsal ve ideolojik çerçevenin tan mlan p saptanmas hiç de yabana at labilecek bir sorun de ildir: Farkl düflünce sistemleri içerisindeki benzer fikirler, pekâlâ farkl de erler tafl yabilir ve farkl amaçlar n peflinde koflabilir. 11

12 Henüz yeterince üstünde durulmam fl olmakla birlikte dikkat kesilmeyi hak eden baflka bir husus, yaklafl m n n teknik boyutu nun Bakhtin aç s ndan her zaman tali bir mesele oldu unu iddia eden V. V. vanov un bu sözlerle tam olarak neyi kastetti idir. 5 Asl nda, Bakhtin in gevflek, mu lak ve çeliflkili teknik boyutu nun, fikirlerinin derinli i yle temize ç kt n ileri süren birçok elefltirmen var. Gelgelelim, baflvurulan bu strateji, Bakhtin e atfedilen eserler aras ndan en az iki tanesinde teknik boyutun epeyce geliflkin oldu- u ve ustal kl biçimde kullan ld gerçe ini bile isteye ihmal eder. Bunlar n biri Edebiyat Araflt rmalar nda Biçimçi Yöntem (Medvedev), öbürüyse Marksizm ve Dil Felsefesi dir. Birinci eser biçimcilik konusundaki ayr nt l, dikkatli ve derinlikli analiziyle ve bir sosyolojik poetika do rultusunda gelifltirdi i programla, profesyonel bir edebiyat elefltirmeni, polemikçi ve teorisyeni ifl bafl ndayken gösterir. kinci eser ise bilhassa üçüncü k sm nda, profesyonel dilbilimci sözcelem teorisi ne ve sözdizimi sorunlar na, özellikle de dolayl anlat m sorununa duydu u teknik ilgiyi ön plana ç - kar r. Bakhtin imzal yaz lardan teknik ve biçem (style) bak m ndan bu denli farkl iki çal flman n yine Bakhtin e ait oldu unun varsay lmas, kaç n lmaz olarak flafl rt c bir sorun yarat r: Bu eserler hem teknik boyutlar hem de kavramsal ve ideolojik kodlar aç s ndan Bakhtin e aitse e er, ortaya ç kan sonucu, biçemlemenin (stylisation) * uç bir örne i ya da hatta bir tür düflünsel sahtekârl k olarak görebiliriz. Dolay s yla, Voloflinov ve Medvedev imzalar n tafl yan eserlerin Bakhtin e atfedilmesine çekinceli yaklaflmak için ciddi nedenler var. Yeri geldi inde söz konusu çal flmalar n yazar belirtilirken Voloflinov/Bakhtin, Medvedev/Bakhtin fleklinde iki ismin bir arada yaz lmas ve bunun da, Tzvetan Todorov un sözleriyle, bir iflbirli i 5. V. V. vanov, The Significance of M. M. Bakhtin s ideas on Sign, Utterance and Dialogue for Modern Semiotics, H. Baran, der., Semiotics and Structuralism: Readings from the Soviet Union (White Plains, N. Y., 1976), s * 1) Anlat ma, konusu ve yazar n n kiflili i yönünden uygun bir biçem verme. 2) Öykü, oyun gibi anlat türlerinde kiflileri özelliklerine uygun biçimde konuflturma, davrand rma. 3) Duyguyu, düflünceyi bir ça n, bir ak m n egemen biçimine göre anlatma, Beflir Gö üfl, Anlat m Terimleri Sözlü ü. Ankara: 1998, s. 25. (ç.n.) 12

13 ve/veya yer de ifltirme ve/veya tart flma ihtimallerinin düflünülmesine izin vermesi, bu ciddi nedenlerin kabul edildi ini gösterir. Marksizm ve Dil Felsefesi nin ngilizce de iflkesinin çevirmenleri olarak, kitab n ilk yay mlan fl ndan bu yana gün fl na ç kan yeni malzemelerin ve enformasyonun, kitab n aidiyeti konusundaki tart flmalar n fark nday z ve 1973 y l nda yazd m z önsözde ortaya koydu umuz birtak m savunular n ve ulaflt m z sonuçlar n bugün tart flmaya aç k oldu unu kabul ediyoruz. Okurun daha yak n tarihli varsay mlar ve ulafl lan sonuçlar konusunda bilgilenmesine yard mc olmak için, daha önce zikredilenlere ilaveten, Bakhtin sorunu konusunda halihaz rda bulunan literatürden yapt m z bir seçmeyi afla da sunuyoruz. Ama ayn zamanda, daha önceki analizlerimizin ve savunular m z n temel içeri inin arkas nda durmaya devam etti imizi de belirtelim. Dahas, makul bir tutum ve akademik dürüstlük, tersi kesin olarak kan tlanmad için Marksizm ve Dil Felsefesi nin yazar n n Valentin Nikolayeviç Voloflinov ad yla bilinmeye devam edilmesini buyurmaktad r. Sovyetler Birli i gibi ülkelerde, yukar dan gelen emir ve talimatlarla geçmiflin yeniden yarat lmas beylik bir uygulamad r; böyle bir uygulamaya onay vermek için herhangi bir gerekçe göremiyoruz. YAKIN GEÇM fitek BAKHT N L TERATÜRÜ Bakhtin, Mihail, Marksizam i filozofija jezika, çeviren ve sunan Radovan Matijaseviç (Belgrad, 1980). Bakhtin, M. M./P. N. Medvedev, Formal Method in Literary Scholarship; A Critical Introduction to Sociological Poetics, çev: Albert J. Wehrle; yeni önsöz Wlad Godzich (Cambridge, Mass., 1985). Bakhtin, Mikhail (V. N. Voloflinov), Le marxisme et la philosophie du language, çeviren ve sunan M. Yaguello; önsöz Roman Jakobson (Paris, 1977). Bakhtin, M. M., Éstetika slovesnogo tvorçestva, yorumlarla birlikte derlemeyi yapanlar S. G. Bocarov ve S. S. Averincev (Moskova, 1979). Bakhtin, M. M., V. N. Voloflinov, Frejdizm: kritiçeskij oçerk, 1927 tarihli orijinalin yeniden bas m ; yeni sonsöz Anna Tamarchenko (New York, 1983). Clark, Katerina ve Michael Holquist, Mikhail Bakhtin (Cambridge, Mass., 1984). Holquist, Michael, The Politics of Representation, S. J. Greenblatt, der., Allegory and Representation, Selected Papers from the English Enstitute, Cilt 5 (Baltimore, ), s Kozinov, V. ve S. Konkin, Mixail Baxtin, kratkij oçerk zizni i dejatel nosti, Problemy poetiki istorii literatury (Saransk, 1973), s

14 Matejka, Ladislav, The Roots of Russian Semiotics of Art, R. Bailey, vd., der., The Sign: Semiotics Around the World (Ann Arbor, Mich, 1978), s Medvedev, Pavel, Die formale Methode in der Literaturwissenschaft, çeviren ve sunan Helmut Glück (Stuttgart, 1976). Perlina, Nina, Bakhtin-Medvedev-Voloflinov: An Apple of Discourse, Revue de l Université d Ottawa/Ottowa University: Quarterly, 53, no.1 (1983), s Segal, D., Aspects of Structuralism in Soviet Philology, Papers on Poetics and Semiotics, Cilt 2 (Tel-Aviv, 1974), s Titunik, I. R., Bachtin and Soviet Semiotics (A Case Study: Boris Uspenskij s Poètika kompozicii), Russian Literature, 10 (1981), s Bakhtin &/or Voloflinov &/or Medvedev: Dialogue &/or Doubletalk?, B. A. Stolz, vd., der., Language and Literature (Ann Arbor, Mich., 1984), s Todorov, Tzvetan, Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle (Minneapolis, 1984). Voloflinov, V. N., Freudianism: A Marxist Critique, çeviren ve Neal H. Bruss ile birlikte derleyen I. R. Titunik (New York, 1976).... Marxismus und Sprachphilosophie, çeviren ve sunan Samuel M. Weber (Frankfurt, 1975). 14

15 Yazar n sunuflu, 1929 Bugüne kadar dil felsefesi üstüne tek bir Marksist çal flma bile yap lmam flt r. Dahas, dil felsefesiyle ilgili öbür alanlara hasredilmifl Marksist çal flmalarda dil hakk nda kesin ya da geliflkin nitelikte hiçbir fley söylenmemifltir. 1 Bu durumda, esasen türünün ilk örne i 1. Dile de inen tek Marksist çal flma I. Present in k sa bir süre önce yay mlanan Konuflma ve Düflüncenin Kökeni bafll kl çal flmas dil felsefesiyle hemen hiç ilgili de ildir. Kitap konuflman n (speech) ve düflüncenin oluflmas na iliflkin sorunlar inceliyor; burada konuflma belli bir özgül ideolojik sistem olarak dil çerçevesinde de il, tepkebilimdeki (reflexology) anlam yla belirtke (signal) çerçevesinde kavran r. Özgül tipte bir fenomen olarak dil hiçbir koflulla belirtke ye indirgenemeyece inden, I. Present in araflt rmalar n n dille u raflmad söylenebilir. Present in yapt araflt rmalardan dilbilimin ve dil felsefesinin somut sorunlar na aç lan hiçbir dolays z yol yok. 15

16 olan bizim yapt m z inceleme, tamamen mazur görülebilir nedenlerle, ancak en mütevaz amaçlar hedef alabilir. Burada s rf dil felsefesindeki temel sorunlar hakk nda bile sistematik ve kesin bir Marksist analiz tarz bir fleyler uygulamak mümkün de il. Böyle bir analiz ancak uzun süreli ve iflbirli ine dayal bir çaban n ürünü olarak ortaya ç kabilirdi. Bu çal flmada kendimizi, dil hakk nda sahici bir Marksist düflünmenin girmesi gereken temel do rultular n ve düflünme tarz n n dilbilimin somut sorunlar na e ilirken yaslanmas gereken yöntembilimsel talimatlar n tarif edilmesi yönünde mütevaz bir görevle s n rland rd k. Görevimizi özellikle zorlaflt ran bir olgu, Marksist literatürün henüz ideolojik fenomenlerin gerçekli inin do as na iliflkin kesin ve genel olarak kabul edilen tan mlar içermemesiydi. 2 Örneklerin ço unda ideolojik fenomenler bilinç fenomenleri olarak, yani psikolojik aç dan anlafl l yor. Böyle bir anlay fl, öznel bilincin ve psiflenin karakteristik özelliklerine hiçbir koflulla indirgenebilir olmayan ideolojik fenomenlerin özgül karakteristiklerini incelemeye elveriflli do ru bir yaklafl m yolu bulmak aç s ndan son derece zararl d r. Bu anlay fl ideolojik yarat c l n özgül maddi gerçe i olarak dilin oynad rolün niçin yeterince kavranamad n da aç klamaktad r. Dahas, Marksizmin kurucular n n, yani Marx ve Engels in elinin de medi i ya da üstünkörü de di i tüm bilgi alanlar nda mekanik kategorilerin yerlefliklik kazand da bu söylediklerimize eklenmeli. Bu bilgi alanlar n n hepsi hâlâ, kökten bir anlamda, diyalektik öncesi mekanik maddecilik aflamas nda saplan p kalm flt r. deoloji incelemesinin tüm alanlar nda mekanik nedensellik kategorisinin egemenli ini günümüze kadar sürdürmüfl olmas bu durumun bir d flavurumudur. Ampirik veri konusunda hâlâ alt edilmemifl olan pozitivist anlay fl diyalektik olarak anlafl lmayan, sabit ve 2. Toplumsal hayat n birli i içerisinde ideolojinin iflgal etti i yerin tan m Marksizmin kurucular taraf ndan yap lm flt r: Üstyap olarak ideoloji, üstyap n n altyap ile olan ba nt s, vb. Ama ideolojik yarat c l n malzemesiyle ve ideolojik iletiflimin koflullar yla ba lant l sorunlar söz konusu oldu u kadar yla bütün tarihsel maddecilik aç s ndan tali sorunlar olarak de erlendirilen bu sorunlar somut ya da kesin bir çözüme kavuflturulamam flt r. 16

KAY REDFIELD JAMISON Kay Redfield Jamison, Johns Hopkins Üniversitesi T p Fakültesi nde psikiyatri profesörü ve skoçya daki St. Andrews Üniversitesi

KAY REDFIELD JAMISON Kay Redfield Jamison, Johns Hopkins Üniversitesi T p Fakültesi nde psikiyatri profesörü ve skoçya daki St. Andrews Üniversitesi KAY REDFIELD JAMISON Kay Redfield Jamison, Johns Hopkins Üniversitesi T p Fakültesi nde psikiyatri profesörü ve skoçya daki St. Andrews Üniversitesi nde fahri ngilizce profesörüdür. Ülkesinde sat fl rekorlar

Detaylı

PETER SINGER Peter Singer 1946 da Avustralya da do du. Felsefe e itimini Melbourne ve Oxford Üniversitelerinde tamamlad. Oxford da ve ABD deki

PETER SINGER Peter Singer 1946 da Avustralya da do du. Felsefe e itimini Melbourne ve Oxford Üniversitelerinde tamamlad. Oxford da ve ABD deki PETER SINGER Peter Singer 1946 da Avustralya da do du. Felsefe e itimini Melbourne ve Oxford Üniversitelerinde tamamlad. Oxford da ve ABD deki çeflitli üniversitelerde görev yapt ktan sonra Melbourne deki

Detaylı

DAVID B. RESNIK David B. Resnik, 1990 da Kuzey Carolina Üniversitesi nde felsefe doktoras n, 2003 y l nda Concord Üniversitesi nde hukuk doktoras n

DAVID B. RESNIK David B. Resnik, 1990 da Kuzey Carolina Üniversitesi nde felsefe doktoras n, 2003 y l nda Concord Üniversitesi nde hukuk doktoras n DAVID B. RESNIK David B. Resnik, 1990 da Kuzey Carolina Üniversitesi nde felsefe doktoras n, 2003 y l nda Concord Üniversitesi nde hukuk doktoras n tamamlam flt r. Çeflitli dergilerde altm fl n üzerinde

Detaylı

ROBIN HAHNEL Robin Hahnel, yirmi y l aflk n bir süredir Washington daki Amerikan Üniversitesi nde siyasal iktisat dersleri veriyor.

ROBIN HAHNEL Robin Hahnel, yirmi y l aflk n bir süredir Washington daki Amerikan Üniversitesi nde siyasal iktisat dersleri veriyor. ROBIN HAHNEL Robin Hahnel, yirmi y l aflk n bir süredir Washington daki Amerikan Üniversitesi nde siyasal iktisat dersleri veriyor. Michael Albert ile birlikte Unorthodox Marxism: An Essay on Capitalism,

Detaylı

ZYGMUNT BAUMAN 1920 de Polonya da do an Bauman s ras yla faflizmi, sosyalizmi ve kapitalizmi elefltirel bir mesafeyi koruyarak yaflam fl ve hiçbir

ZYGMUNT BAUMAN 1920 de Polonya da do an Bauman s ras yla faflizmi, sosyalizmi ve kapitalizmi elefltirel bir mesafeyi koruyarak yaflam fl ve hiçbir ZYGMUNT BAUMAN 1920 de Polonya da do an Bauman s ras yla faflizmi, sosyalizmi ve kapitalizmi elefltirel bir mesafeyi koruyarak yaflam fl ve hiçbir zaman ba ms z entelektüel kiflili inden taviz vermemifltir.

Detaylı

JOHAN HUIZINGA ( ) Johan Huizinga Hollanda n n en büyük tarihçilerinden biridir. Groningen ve Leipzig Üniversitelerindeki güçlü bir ö renimin

JOHAN HUIZINGA ( ) Johan Huizinga Hollanda n n en büyük tarihçilerinden biridir. Groningen ve Leipzig Üniversitelerindeki güçlü bir ö renimin JOHAN HUIZINGA (1872-1945) Johan Huizinga Hollanda n n en büyük tarihçilerinden biridir. Groningen ve Leipzig Üniversitelerindeki güçlü bir ö renimin ard ndan Do u üzerine yazd bir uzmanl k teziyle bilim

Detaylı

Ian Craib, 1994 ISBN 975-539-505-9

Ian Craib, 1994 ISBN 975-539-505-9 IAN CRAIB Sosyolog, psikoterapist ve e itimci Ian Craib 1945 y l nda do du, 2002 y l nda 57 yafl ndayken kansere yenik düflerek öldü. South Bank Polytechnic te sosyoloji e itimi ald, doktoras n Manchester

Detaylı

SUSAN NEIMAN Atlanta, Georgia da do du y l nda doktora derecesini ald Harvard Üniversitesi nde felsefe okudu ler süresince Berlin deki

SUSAN NEIMAN Atlanta, Georgia da do du y l nda doktora derecesini ald Harvard Üniversitesi nde felsefe okudu ler süresince Berlin deki SUSAN NEIMAN Atlanta, Georgia da do du. 1986 y l nda doktora derecesini ald Harvard Üniversitesi nde felsefe okudu. 1980 ler süresince Berlin deki Freie Universität te lisans ö rencisi olarak bulundu.

Detaylı

ALASDAIR MACINTYRE 1929 y l nda skoçya da (Glasgow) do du. E itimini büyük ölçüde ngiltere de yapan MacIntyre yüksek lisans ve doktoras na Manchester

ALASDAIR MACINTYRE 1929 y l nda skoçya da (Glasgow) do du. E itimini büyük ölçüde ngiltere de yapan MacIntyre yüksek lisans ve doktoras na Manchester ALASDAIR MACINTYRE 1929 y l nda skoçya da (Glasgow) do du. E itimini büyük ölçüde ngiltere de yapan MacIntyre yüksek lisans ve doktoras na Manchester Üniversitesi nde tamamlayarak ayn üniversitede 1951

Detaylı

PHILIP GOODCHILD Philip Goodchild, Lancaster University de Chaos and Eternity: Gilles Deleuze and the Question of Philosophy [ Kaos ve Sonsuzluk:

PHILIP GOODCHILD Philip Goodchild, Lancaster University de Chaos and Eternity: Gilles Deleuze and the Question of Philosophy [ Kaos ve Sonsuzluk: PHILIP GOODCHILD Philip Goodchild, Lancaster University de Chaos and Eternity: Gilles Deleuze and the Question of Philosophy [ Kaos ve Sonsuzluk: Gilles Deleuze ve Felsefe Sorunu ] bafll kl doktora tezini

Detaylı

FRANK FUREDI ngiltere nin Kent flehrindeki Canterbury Üniversitesi nin sosyoloji bölümünde ö retim üyesidir. Frank Furedi, özellikle risk, toplumsal

FRANK FUREDI ngiltere nin Kent flehrindeki Canterbury Üniversitesi nin sosyoloji bölümünde ö retim üyesidir. Frank Furedi, özellikle risk, toplumsal FRANK FUREDI ngiltere nin Kent flehrindeki Canterbury Üniversitesi nin sosyoloji bölümünde ö retim üyesidir. Frank Furedi, özellikle risk, toplumsal panikler, rk ve nüfus gibi güncel toplumsal sorunlar

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ESTELA V. WELLDON Londra da Portman Clinic te 30 y ld r uzman psikiyatrist olarak çal flmaktad r. University Collage London daki Forensic

ESTELA V. WELLDON Londra da Portman Clinic te 30 y ld r uzman psikiyatrist olarak çal flmaktad r. University Collage London daki Forensic ESTELA V. WELLDON Londra da Portman Clinic te 30 y ld r uzman psikiyatrist olarak çal flmaktad r. University Collage London daki Forensic Psychotherapeutic Studies te çeflitli görevler yürütmekte ve dersler

Detaylı

PETER WAGNER Akademik kariyerini bir süre Berlin de Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung da yürüten Wagner, 1996 senesinden beri ngiltere

PETER WAGNER Akademik kariyerini bir süre Berlin de Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung da yürüten Wagner, 1996 senesinden beri ngiltere PETER WAGNER Akademik kariyerini bir süre Berlin de Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung da yürüten Wagner, 1996 senesinden beri ngiltere de University of Warwick te sosyoloji dersleri veriyor

Detaylı

JEAN BAUDRILLARD Ça m z n önde gelen entelektüel figürlerinden, Frans z felsefeci ve toplumbilimci, postmodern yönelimleriyle dikkat çeken toplum ve

JEAN BAUDRILLARD Ça m z n önde gelen entelektüel figürlerinden, Frans z felsefeci ve toplumbilimci, postmodern yönelimleriyle dikkat çeken toplum ve JEAN BAUDRILLARD Ça m z n önde gelen entelektüel figürlerinden, Frans z felsefeci ve toplumbilimci, postmodern yönelimleriyle dikkat çeken toplum ve kültür elefltiricisi Jean Baudrillard, 1929 y l nda

Detaylı

JOEL BAKAN 1959 da Michigan, Lansing de do an Joel Bakan, dünya çap nda hakl bir üne sahip bir hukukçudur. Simon Fraser Üniversitesi, Oxford

JOEL BAKAN 1959 da Michigan, Lansing de do an Joel Bakan, dünya çap nda hakl bir üne sahip bir hukukçudur. Simon Fraser Üniversitesi, Oxford JOEL BAKAN 1959 da Michigan, Lansing de do an Joel Bakan, dünya çap nda hakl bir üne sahip bir hukukçudur. Simon Fraser Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Dalhouse Üniversitesi nden hukuk dereceleri

Detaylı

AMARTYA SEN 1933 do umlu Hintli bilim adam, 1953 y l nda Kalküta daki Presidency College da bafllad lisans e itimine Cambridge de Trinity College da

AMARTYA SEN 1933 do umlu Hintli bilim adam, 1953 y l nda Kalküta daki Presidency College da bafllad lisans e itimine Cambridge de Trinity College da AMARTYA SEN 1933 do umlu Hintli bilim adam, 1953 y l nda Kalküta daki Presidency College da bafllad lisans e itimine Cambridge de Trinity College da devam etmifl, 1954 y l nda Cambridge Üniversitesi nde

Detaylı

Judith Butler ISBN 975-539-442-7

Judith Butler ISBN 975-539-442-7 JUDITH BUTLER 90 l y llar n bafl ndan itibaren özellikle toplumsal cinsiyet üzerine yazd kitaplarla büyük yank uyand ran feminist kuramc Judith Butler, 1956 y l nda ABD nin Cleveland eyaletinde Yahudi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ALICE K. TURNER Y llard r editörlük yap yor. New York da yafl yor. Yazar, History of Hell (1995) [Cehennemin Tarihi] adl inceleme eserinin yan s ra,

ALICE K. TURNER Y llard r editörlük yap yor. New York da yafl yor. Yazar, History of Hell (1995) [Cehennemin Tarihi] adl inceleme eserinin yan s ra, ALICE K. TURNER Y llard r editörlük yap yor. New York da yafl yor. Yazar, History of Hell (1995) [Cehennemin Tarihi] adl inceleme eserinin yan s ra, kimi k sa hikâye ve bilim kurgu hikayeleri antolojileri

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ISBN SERT F KA NO.: 10704

ISBN SERT F KA NO.: 10704 RICHARD RORTY & GIANNI VATTIMO Richard Rorty (1943-2007) ABD nin en önemli ça dafl düflünürüdür. Rorty, analitik ve pragmatik felsefenin olanaklar ndan yararlanarak Amerikan entelektüel iklimini postyap

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

JULIA KRISTEVA 1941 y l nda Bulgaristan da do du. Sofya Üniversitesi nde dilbilim ö renimi gördü. Gazeteci olarak çal flt ve 1966 y l nda doktoras n

JULIA KRISTEVA 1941 y l nda Bulgaristan da do du. Sofya Üniversitesi nde dilbilim ö renimi gördü. Gazeteci olarak çal flt ve 1966 y l nda doktoras n JULIA KRISTEVA 1941 y l nda Bulgaristan da do du. Sofya Üniversitesi nde dilbilim ö renimi gördü. Gazeteci olarak çal flt ve 1966 y l nda doktoras n tamamlad. O y l, Sosyal Antropoloji Enstitüsü nde Claude

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU

K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU 1844 Elyazmalar bir geçifl dönemi yap t d r. Marksizm öncesinden marksizme do ru geçifl dönemine iliflkin ve bu geçiflin Marx taraf ndan hiçbir zaman aç a vurma gere i duyulmayan

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

RICHARD SENNETT 1943 te Chicago da doğdu. 1964 te Chicago Üniversitesi nden mezun oldu. 1969 da Harvard Üniversitesi nde doktorasını verdi.

RICHARD SENNETT 1943 te Chicago da doğdu. 1964 te Chicago Üniversitesi nden mezun oldu. 1969 da Harvard Üniversitesi nde doktorasını verdi. RICHARD SENNETT 1943 te Chicago da doğdu. 1964 te Chicago Üniversitesi nden mezun oldu. 1969 da Harvard Üniversitesi nde doktorasını verdi. New York Üniversitesi nde sosyoloji profesörü, İnsan Araştırmaları

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

"HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET*

HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER  K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi.. "HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* P nar DÖNMEZ FEDAKAR** P nar Dönmez Fedakar:

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

PIERRE CLASTRES Frans z antropolog (Paris 1934-Gabriac, Lozère 1977) XVI. ve XVII. yüzy llarda Amerika k - tas n keflfe ç km fl büyük kronikçilerin

PIERRE CLASTRES Frans z antropolog (Paris 1934-Gabriac, Lozère 1977) XVI. ve XVII. yüzy llarda Amerika k - tas n keflfe ç km fl büyük kronikçilerin PIERRE CLASTRES Frans z antropolog (Paris 1934-Gabriac, Lozère 1977) XVI. ve XVII. yüzy llarda Amerika k - tas n keflfe ç km fl büyük kronikçilerin (Léry, Thévet, Staden, d Evreux, d Abbevilles) yap tlar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı