Yal t m zirvesinde güç birli i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yal t m zirvesinde güç birli i"

Transkript

1 YIL: 1 TEMMUZ / AÚUSTOS / EYLÜL SAYI: 2 ÇATI VE SU YALITIMI ISI YALITIMI DEKORASYON ASMA TAVAN S STEMLER LAM NE PANELLER GAZETE Yap sektörünün alanlar nda lider üç firmas Dow Chemical, Mardav ve Kalekim Kaleterasit d ß cephe mantolama sistemleri alan nda güçlerini birleßtirerek, yal t mda yepyeni bir marka olan BLUE SAFE MaviKale yi yaratt lar. Yal t m zirvesinde güç birli i BLUE SAFE MaviKale ile, birbiriyle uyumlu malzemelerden ve en do ru bileßenlerden olußan mantolama sistemlerinin, en ekonomik ßartlarda tüketiciye ulaßt r lmas hedefleniyor. BU SAYIDA nsana yak ß r mekanlar yaratmak amac yla sürdürülen çal ßmalar sonucunda, Türkiye de yal t m sektörü h zla gelißiyor. Hem yeni binalarda hem de mevcut binalarda s yal t m uygulamalar nda ciddi bir art ß gözleniyor. Artan yal t m bilincinin yan s ra, yal t m uygulamalar ve ürünleri de çeßitleniyor. Özellikle mantolama uygulamalar nda, pazarda h zl bir büyüme yaßan yor. Pazar n büyümesinde ve yal t mda kalite bilincinin olußmas nda, öncülü ü, sektöre yön veren yal t m firmalar üstleniyor. Firmalar, çal ßmalar n, yap sektörünün ihtiyaçlar do rultusunda, do ru malzeme, do ru detay ve uygulamalar gelißtirmeye odakl yor. Bu bak ß n sonucunda baßar l ißbirlikleri ve yüksek performansl ürünler ortaya ç k yor. Tek güç tek marka May s ay nda, inßaat ve yal t m sektörünün gelißimine ciddi katk lar sa layacak önemli bir ißbirli i daha gerçekleßti. Yap sektörünün devleri Kalekim Kaleterasit, Dow Chemical ve Mardav, mantolama sistemleri konusunda birleßerek yal t m ve inßaat sektörüne BLUE SAFE MaviKale markas n arma an ettiler. Üçlü ißbirli iyle yarat lan yeni marka arac l yla, s yal t m nda, birbiriyle uyumlu ve en do ru malzemelerden olußan ürünlerin, en ekonomik ßartlarda tüketiciye sunulmas hedefleniyor. ETAG 004 e uygun ilk sistem Yeni ißbirli i ve d ß cephe s yal t m nda binalara tam koruma sa layacak BLUE SAFE MaviKale markas, kamuoyuna ilk defa, 5 May s ta Yap 2004 stanbul Fuar nda düzenlenen ortak bas n toplant s nda duyuruldu. Bas n toplant s na, Kale Grubu Þirketleri Teknik ve Kimya Grubu Baßkan Osman Okyay, Kalekim Genel Müdürü Ferdi Erdo an, Dow Chemical Türkiye Ticaret Müdürü Durmuß Topçu ve Mardav Genel Müdürü Levent Pelesen kat ld. Toplant da, yap lar n dayan kl l n art rmak ve yal t m bilincini gelißtirerek enerji tasarrufu sa lamak amac yla bu ißbirli ini gerçekleßtirdiklerini aç klayan taraflar; BLUE SAFE MaviKale D ß Cephe Mantolama Sistemleri nin detaylar çözülmüß, zaman içinde performans azalmayan, güvenilir bir sistem oldu unu vurgulayarak, d ß cephe s yal t m sistemleri için Avrupa Teknik Onaylama Organizasyonu (EOTA) taraf ndan haz rlanan, yaßland rma ve performans standard ETAG 004 e uygunlu u test edilmiß Türkiye deki ilk sistem oldu unu belirttiler. Büyümeye haz r z Dow, Mardav ve Kalekim Kaleterasit birlikteliklerinin çerçevesini, ürün, tan t m, birebir hizmet ve bayi teßkilat alanlar nda belirlediler. D ßtan s yal t m sistemlerinin pazarlamas nda ve sat ß nda öncülü ü üstlenen Mardav, çimento temelli yap kimyasallar ve koruyucu cephe kaplamalar nda uzman Kalekim Kaleterasit ve s yal t m levhalar üretiminde kan tlanm ß kalitesiyle Dow, ißbirlikleri sayesinde, mantolama pazar nda önümüzdeki y llarda gerçekleßecek büyümeye de haz r hale geldiler. Devam 4. sayfada DOW Bilim ve teknolojideki liderli i, 107 y ll k birikimi ve 3 bine yak n ürünüyle dünyan n en büyük kimya ßirketlerinden biri olan DOW Chemical, ekonomik, çevre ve sosyal sorumluluklar aras nda kurdu u denge ile örnek oluyor. Sayfa 11 Yelken Konutlar Do ayla bütünleßmeyi olanakl k lan bir yerleßim alan yaratmak için zmit Yelken Kulübü üyeleri taraf ndan kurulan Yelken Konut Yap Kooperatifi, do aya sayg l ve kaliteli malzemelerden yap lm ß olmas n n yan s ra, s yal t m yla da dikkat çekiyor. Sayfa 6 Oktay Ekinci Mimarlar Odas Baßkanl n n yan s ra, gazeteci ve yazar olarak da mimarinin gelißimine önemli katk lar sa layan Oktay Ekinci, mimarl n ancak Mimarl k Kültürü olan müßterilerle mesleki hedeflerini yakalayabilece ini söylüyor. Sayfa 8

2 B R ADIM ÖTES... De erli Müßterilerimiz; 2004 y l n n ilk yar s n tamamlad k, s cak yaz günleriyle beraber ikinci yar y la baßlam ß bulunuyoruz. Olumlu iklim koßullar yla ülkemizde inßaat sektörü en h zl dönemini y l n üçüncü çeyre inde yaßar. Temmuz, A ustos ve Eylül aylar sektörümüzün en canl dönemidir. Tüm bu istatistiksel verilerin yan s ra, yal t m sektöründe yaßad m z gelißmeler, son kullan c n n bilinçlenmesiyle özellikle yaßan lan binalardaki yal t m eksikliklerinin giderilmesi amac yla yap lan uygulamalar, son y llarda çok artm ßt r. Mardav Yal t m ve nßaat Malzemeleri A.Þ. olarak, uluslararas bilgi ve birikimlerimizi ülkemizin ihtiyaçlar do rultusunda gelißtirdi imiz çözümlerle sunarak, sektörümüzün büyümesi yönünde çal ß yoruz. Bu çal ßmalar m z, hem sanayimizin gelißmesine katk da bulunmuß, hem de insan m z n sa l kl ve konforlu ortamlarda daha ucuza s tma ve so utma yapabilmesine olanak sa lam ßt r. Gazetemizin bu say s nda, son y llarda çok süratle büyüyen D ßtan Duvar Çözümleri ile ilgili konulara a rl kl olarak yer verece iz. Yaßama De er Katma odakl aktivitelerimizde, siz müßterilerimizin memnuniyeti, birinci önceli imiz olmußtur. Büyük projelere teknik dan ßmanl k vererek baßlad m z faaliyetlerimizle k sa zamanda sektörümüzün en sayg n kurumu haline geldik. Küçük ölçekli yat r mc yla, son kullan c y analiz ederek, onlar n beklentilerine cevap verebilmeyi, ihtiyaçlar na çözüm üretmeyi hedefledik. Bu do rultuda, 1997 y l nda, tüketicinin güvenerek kullanabilece i paket halinde çözülmüß sistemler sunma amac yla, BLUE SAFE markam z olußturduk. Birbiriyle tam uyumlu çal ßabilecek ürünleri bir araya getirerek, tüketiciye tamamen güvenli sistemler sunmaya baßlad k den bu yana D ß Duvar Mantolama Sistemleri ne yönelik sundu umuz çözümleri ise, 2004 y l nda Kalekim ile baßlatt m z ißbirli iyle daha uzman hale getirdik. Konusunda uzman ve pazar n lideri olan orta m zdan ald m z gücü, kendi bilgi birikimimiz ve uzmanl m z ile birleßtirerek ortak markam z BLUE SAFE MaviKale yi yaratt k. Olußturdu umuz bu ortak markay, sigortal olarak tam bir güvence ile kullan c lar n hizmetine sunmaktay z. Ürün yelpazemize katm ß oldu umuz Armstrong taß yünü asma tavan ürünleri ve Decosa dekoratif iç ve d ß cephe elemanlar yla, dizayn ve dekorasyon konular nda; DuPont Tyvek nefes alan su yal t m örtüleri ve çat aksesuarlar yla da k rma çat larda, paket olarak çözülmüß sistemler gelißtirmeye devam ediyoruz. Kardeß kurulußumuz olan Torouss ßirketimizin ißleme ve laminasyon konusundaki kabiliyetlerini, ortaklar m z n tecrübeleriyle birleßtirerek, büyümemizi h zla sürdürüyoruz. Bize göstermiß oldu unuz güven ve destek, ßirketimizin inßaat sektörünün bir numaral çözüm orta olma yolundaki çal ßmalar nda bize güç vermektedir. Sizlerin ihtiyaçlar na çözüm sunacak yeni ürünler, sürekli olarak portföyümüze kat lacakt r. Hepinize bol kazanç ve baßar lar dilerim. Levent Pelesen MARDAV Genel Müdürü lk ihtisas fuar na, sektörden büyük ilgi Çat der ve CNR Fuarc l k öncülü ünde bu y l ilk kez düzenlenen Çat & Cephe Uluslararas Çat, Cephe Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar, ilgili alanda faaliyet gösteren pek çok firman n ve geniß bir ziyaretçi toplulu unun kat l m yla gerçekleßti. Baßta mimar ve mühendisler olmak üzere profesyonellere, çat cephe alan ndaki yenilikleri yak ndan tan ma f rsat sunan fuar, 1-4 Nisan tarihleri aras nda CNR Expo Center da düzenlendi. Çat ve cephe konusunda faaliyet gösteren tüm profesyonelleri bir araya getirerek, yap lar n kabu u olarak nitelendirilen malzemelerin, mimar ve mühendislere, en do ru kanaldan aktar lmas n amaçlayan fuar, alan n n ilk ihtisas fuar olmas sebebiyle büyük önem taß yor. Fuarda, Mardav n stand da, inßaat sektöründen yo un ilgi gördü. Mardav, fuardaki stand nda, Mardav, Dow ve Kalekim Kaleterasit ißbirli i sonucunda yarat lan BLUE SAFE MaviKale D ß Cephe Mantolama Sistemleri ni uygulamal olarak tan tt. Profesyonellerin büyük be enisini toplayan yeni sistem, sektörün ortak hedeflerine ulaßmas n kolaylaßt racak nitelikleriyle de dikkat çekti. BLUE SAFE MaviKale ye tam puan Yap sektörüne en do ru çözümü sunabilmek için ürün yelpazesini sürekli genißleten Mardav, sektörün önemli bulußma noktalar ndan Yap 2004 stanbul Fuar na kat larak, d ß cephe mantolama sistemlerinde yal t m sektörünün yeni markas BLUE SAFE MaviKale yi ziyaretçilere stanbul Defterdarl ndan Mardav a teßekkür belgesi Yal t m sektörüne kazand rd kaliteli ürünler ve müßteri ihtiyaçlar na yönelik çözümler ile ad ndan söz ettiren Mardav, ülke kalk nmas n n temelini olußturan vergi mükellefiyeti görevinin yerine getirilmesinde de duyarl davran yor. Vergi ödevini tam ve zaman nda yerine getiren Mardav, 2003 y l gelirleri üzerinden ödedi i Kurumlar Vergisi s ralamas nda Erenköy Vergi Daire sinde alt nc s rada yer alarak, stanbul Defterdarl taraf ndan teßekkür belgesiyle ödüllendirilmiß bulunuyor. Mardav n, yal t m sektörüne oldu u gibi, vergi rekortmenleri listesine de ad n yazd rd n vurgulayan Mardav Genel Müdürü Levent Pelesen, bütçe dengesine ve ülke ekonomisine olumlu katk larda bulunmuß olmaktan dolay gurur duyduklar n belirterek, Mardav her anlamda liste baß yapma hedefiyle çal ßmalar n yürüttüklerini ve çal ßmalar n n karß l n almaktan mutluluk duyduklar n ifade etti. tan tt. BLUE SAFE MaviKale, özellikle, zaman içinde performans n kaybetmemesi ve d ßtan s yal t m sistemleri için haz rlanan ETAG 004 standartlar nda test edilmiß Türkiye deki ilk sistem olmas yla, sektörün ve profesyonellerin büyük be enisini toplad. Mardav, BLUE SAFE MaviKale nin yan s ra fuardaki stand nda, inßaat sektörünün de ißik hedef kitlelerine hitap eden Dow Styrofoam, Armstrong, Tyvek ürünlerine de yer verdi. Yap sektörünün öncü firmalar Kalekim Kaleterasit, Dow ve Mardav n güçlerini birleßtirmesi sonucu yarat lan BLUE SAFE MaviKale ile bu üç firman n gerçekleßtirdi i dev ißbirli i, ilk defa Yap 2004 Fuar nda düzenlenen bas n toplant s yla kamuoyuna duyuruldu. Toplant ya, Kale Teknik ve Kimya Grubu Baßkan Osman Okyay, Kalekim Genel Müdürü Ferdi Erdo an, Dow Chemical Türkiye Ticaret Müdürü Durmuß Topçu ve Mardav Genel Müdürü Levent Pelesen kat ld. Kalekim stand nda yap lan bas n toplant s nda, firma yetkilileri, bu üçlü ißbirli ini, yal t m bilincini gelißtirmek, enerji tasarrufu sa lamak ve yap lar n korunarak uzun y llar ayn dayan kl l kla hizmet vermesini olanakl k lmak amac yla gerçekleßtirdiklerine dikkat çektiler.

3 Bayi bulußmas nda baßar lar ödüllendirdik Mardav, Türkiye genelindeki tüm bayileriyle, Mart tarihleri aras nda, Antalya Cornelia De Luxe Resort Otel de bulußtu. Pek çok etkinli in gerçekleßti i bulußmada, bayileriyle birlikte yaza merhaba diyen Mardav, hem baßar l bayilerini ödüllendirdi, hem de Dow ve Kalekim Kaleterasit ile gerçekleßtirdi i üçlü ißbirli ini ve yeni güç birli inin yaratt ürünler ile çözümleri tan tt. Toplant da, Mardav, Dow ve Kalekim Kaleterasit in, mantolama sistemleri konusunda yapt klar ißbirli i ile pazara güçlü, güvenilir ve ekonomik çözümler sunulaca bilgisi verildi. BLUE SAFE MaviKale Mantolama Sistemleri ile s yal t m nda kalitesiyle pazar lideri konumunda olan Dow Chemical n d ßtan duvar uygulamalar na özel üretti i Shapemate IB s yal t m levhalar n n anlat ld toplant da; ayr ca, sisteme uyumu ve performanslar test edilmiß BLUE SAFE MaviKale Yap ßt rma ve S va Harc, d ß cephe kaplamalar nda uzman Kaleterasit in kaplama seçenekleri ve farkl çözümler hakk nda da ayr nt l tan t mlar yap ld. Toplant y takiben Mardav çal ßanlar ve tüm bayiler, keyifli bir motivasyon oyununda bir araya geldi. ki tak ma ayr lan kat l mc lar, becerilerini, üretim, pazarlama ve sat ß alanlar nda simule edilmiß bu oyunda ortaya koyarak, gazete ka tlar ve styrofoamlardan otomobil yapt lar. Birlikte Hayallerimize Ulaßabiliriz sloganl oyunun ard ndan, tüm kat l mc lar, gala yeme inde bulußtu. Gala yeme inin ilerleyen saatlerinde, ödül törenlerinin heyecan yaßand. lk tören Mardav çal ßanlar içindi. Mardav da, 5., 10. ve 15. y llar n dolduran çal ßanlar plaketle ödüllendirilerek, katk lar ndan dolay teßekkür edildi. kinci törende ise Mardav n baßar l bayilerine ödülleri verildi. Baßar l bayiler, Türkiye çap nda, toplam ciro, styrofoam hacim, blue safe, blue s alç, dizayn ve dekorasyon, çat ve su yal t m olmak üzere toplam alt kategoride yürütülen çal ßmalar ve edinilen sonuçlar de erlendirilerek belirlendi. Dereceye giren bayiler: Toplam Ciro Styrofoam Hacim Türkiye 1. Canpa zolasyon Türkiye 1. Canpa zolasyon Türkiye 2. zomir zolasyon Türkiye 2. Aktoprak nßaat Türkiye 3. Umut zolasyon Türkiye 3. Umut zolasyon Mimarlar BLUE SAFE MaviKale sponsorlu unda bulußuyor Mimarlar n en büyük uluslararas bulußmas olan Uluslararas Mimarlar Birli i (UIA)XXII. Dünya Mimarl k Kongresi, 120 ülkeden yaklaß k 10 bin mimar ve kent yöneticisinin kat l m yla Temmuz 2005 de stanbul da gerçekleßiyor. Dünya mimarlar n n ev sahibi olmaya haz rlanan Türkiye Mimarlar Odas, kentlerimizi ve mimarl m z önce ulusal ölçekte tart ßmak ve bu tarihsel bulußman n coßkusuna yurdun her yöresindeki 30 bin mimar da ortak k lmak için Türkiye Kongreleri düzenliyor. Birincisi Haziran tarihleri aras nda Konya da yap lan ve yaklaß k her iki ayda bir olmak üzere alt farkl bölge kentinde yinelenecek olan UIA 2005 stanbul a Do ru Türkiye Kongreleri nin ana sponsorlu unu BLUE SAFE MaviKale üstleniyor. Eurovision 2004 ü birlikte izledik Çat der in düzenledi i ve Mardav n da sponsor oldu u II. Geleneksel Bahar Futbol Turnuvas, Ataßehir Bilal Spor Tesisleri nde yap ld. 22 May s 20 Haziran tarihleri aras nda gerçekleßtirilen turnuvaya, Mardav Futbol Tak m ile beraber, çat sektöründen 15 tak m kat ld. Bu y l Çat der in kardeß derne i zoder üyelerinin de kat l m yla, geçen y la k yasla çok daha geniß bir kitleye hitap eden turnuvada, oldukça heyecanl ve çekißmeli maçlar gerçekleßti. Turnuvan n, üyeler ve di er sivil toplum örgütleri aras nda, dostlu un ve dayan ßman n güçlendirilmesi amac yla gerçekleßtirildi ini belirten Çat der Yönetim Kurulu Üyesi ve Mardav Genel Müdürü Levent Pelesen, Tak mlar n centilmence mücadele etti i turnuva, hem izleyenler, hem de tak m oyuncular için oldukça keyifli geçti. Üyelerimizin ailelerinin de bu sosyal aktiviteye kat lmas, sektördeki beraberli i ve dostlu u daha da güçlendirdi. Önemli olan böylesi etkinliklerle güçlenen dostluklar n süreklili ini sa lamak. Bu amaca ulaßmak için bu organizasyon benzeri sosyal aktiviteleri gerçekleßtirmeye devam edece iz dedi. Turnuvan n birincisi Atermit i, ikincisi Ezgi zolasyon u ve üçüncülü ü alan Sika y tebrik ederiz. Bu ulusal kongrelere, o bölgedeki tüm kentlerde faaliyet gösteren mimarlar, yerel yöneticiler, inßaat ve imar alan ndaki tüm ilgililer kat labiliyor. Türkiye Kongreleri nin temalar ise, 2005 stanbul Dünya Mimarl k Kongresi nin genel temas olan Kentler ve Mimarl k konusuyla ilintili ßekilde, o bölgelerin ve kentlerin özgün kimlik ve gelißme önceliklerine göre belirleniyor. Türkiye Kongreleri program : A ustos 2004 K y Kentlerinde yaßam ve Mimarl k temal Trabzon Kongresi; Ekim 2004 Tarihi Kentlerde Büyüme ve Mimarl k temal zmir Kongresi; Aral k 2004 Göçü A rlayan Kentte mar ve Mimarl k temal Diyarbak r Kongresi; Þubat 2005 Kültürlerin Ortak Kenti ve Ortak Mimarl k lar temal Antakya Kongresi; Nisan 2005 Sanayi Kentinde Çevre ve Mimarl k temal zmit Kongresi ve May s 2005 Modern Kentin Kißili inde Dünün ve Bugünün Mimarl temal Ankara Kongresi. Mardav ailesi, Eurovision heyecan na Birlikte hayallerimize ulaßabiliriz! Eurovision 2004 kampanyas yla destek verdi. lk kez Türkiye de gerçekleßen yar ßmay, kampanya sonucunda bayileri ve çal ßanlar yla birlikte izleme f rsat n bulan Mardav; 12 May s ta yar final ve prova, 15 May s ta ise final ve provalar n tümüne kat larak, coßku ve heyecan beraberce yaßad. Muhteßem bir organizasyon ve show izleyen Mardav ailesi, Abdi pekçi nin çoßkulu ortam nda, ülkemizi taraftar ve ev sahibi havas ile temsil etmenin mutlulu unu da paylaßt. Türkiye nin, geçen seneki baßar s n n ard ndan bu sene de, birbirinden iyi ülkeler aras ndan sivrilerek, çok güzel bir derece almas ise hakl bir gurur kayna yd. Çat der Futbol Turnuvas sponsorlar aras nda Mardav da vard Fuarlarda da bayilerimizin yan nday z Fuarlarda bayilerinin yan nda yer alarak onlara destek veren Mardav, 16. Bursa Yap Yaßam Fuar na kat lan bayisi zomet i de yaln z b rakmad. Tüyap Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi nde, May s tarihleri aras nda yap lan fuara; yap sektöründen pek çok profesyonel ve ziyaretçi kat ld. Fuardaki zomet stand nda, ziyaretçilere ve profesyonellere, yal t m için önerilen ürünlerin teknik ve fonksiyonel özellikleriyle, yal t mdaki en son yenilikler hakk nda bilgiler verildi. Yap sektörünün farkl bileßenlerinde çal ßan profesyonellere, bilgilerini paylaßmak ve yenilemek için oldukça zengin olanaklar sunan fuar, Mardav ve zomet aras ndaki ißbirli ini güçlendirirken, yap sektörünün, yal t m sektörüne yönelik de erlendirme ve önerilerini ö renme f rsat n da sundu. Fuara inßaat malzemeleri, s tma, so utma ve havaland rma sistemleri, yal t m, kap, pencere, mutfak, banyo, seramik, havuz teknolojileri, iß ve inßaat makineleri, bahçe düzenleme ekipmanlar, yap kimyasallar gibi, yap sektörünün tüm alanlar nda faaliyet gösteren pek çok firma kat ld. Ayr ca 9-13 Haziran tarihleri aras nda Antep Yap Fuar na kat larak bayisi Murat nßaat a destek veren Mardav, Mart tarihlerinde de Denizli Do algaz Kongresi nde haz r bulundu. MARDAV 3

4 PROJE nßaat ve yal t m sektörüne güçlü, güvenilir, ekonomik çözümler sunmak amac yla mantolama sistemleri konusunda ißbirli ine giden Dow, Mardav ve Kalekim Kaleterasit; yeni markalar BLUE SAFE MaviKale ile, binalarda % 50 ye varan enerji tasarrufu sa layarak, sa l kl ve konforlu mekanlar yarat yor. BLUE SAFE MaviKale, Türkiye de, yaßland rma ve performans standard ETAG 004 e uygunlu u test edilmiß ilk sistem. Yüzde 50 ye varan enerji tasarrufu Çimento temelli yap kimyasallar ve koruyucu cephe kaplamalar nda uzman Kalekim Kaleterasit, s yal t m levhalar üretiminde kan tlanm ß kalitesiyle Dow, d ßtan s yal t m sistemlerinin pazarlamas nda ve sat ß nda öncülü ü üstlenen Mardav; inßaat ve yal t m sektörünün gelißimine ciddi katk lar sa layacak önemli bir ißbirli ine imza att lar. Bu üçlü ißbirli i, yap lar n dayan kl l n art rmay ve yal t m bilincini gelißtirerek enerji tasarrufu sa lamay hedefliyor. Bu ißbirli inin olußum sürecini, sektöre ve tüketicilere sa layaca avantajlar Mardav Genel Müdürü Levent Pelesen, Kalekim Kaleterasit Pazarlama Müdürü Can Töre, Mardav Pazarlama Müdürü Gülay Dindoruk ve Dow Türkiye Ticaret Müdürü Durmuß Topçu ile konußtuk. Yal t m pazar n n ve mantolama uygulamalar n n bugünkü durumunu nas l de erlendiriyorsunuz? Sizce yal t m bilinci ve uygulamalar art yor mu? Durmuß Topçu: Özellikle son beß y lda hem yeni binalarda hem de mevcut binalarda s yal t m uygulamalar nda ciddi bir art ß gözlüyoruz. Bu art ß n dört temel nedeni bulunuyor. lk olarak, TS 825 yal t m standard ve onu takip eden Is Yal t m Yönetmeli i ciddi bir bilinçlenme sa lad. Çünkü yönetmelik, 2000 y l ndan itibaren yeni inßa edilecek binalarda s yal t m yap lmas n zorunlu hale getirdi. Eski binalar n da bu yönetmeli e uygun duruma getirilmesi teßvik edildi. kinci olarak, test edilmiß yal t m çözümleri, son beß y ld r güvenilir paket sistemler olarak sunulmaya baßland. BLUE SAFE MaviKale D ß Cephe Mantolama Sistemleri de, dünya markas Dow Chemical, sektör liderleri Mardav ve Kalekim ortakl yla üretilen; bina yal t m konusunda tam fonksiyonlu bir paket çözümdür. Bir di er faktör, do algaz n s tmada yayg nlaßmas yla tüketiciler, ciddi enerji maliyetleriyle karß laßmaya ve önlem almaya baßlad. Son olarak da, bina cephelerinde bak m gündeme geldi inde, sadece boya ve dekoratif kaplaman n yenilenmesi de il; rutubet, Dow Türkiye Ticaret Müdürü Durmuß Topçu küf, s va çatla gibi sorunlara mantolama ile bir defada çözüm getirilmesi gerekti i anlaß ld. Levent Pelesen: Pazar büyütmek, tüketicilerin yaßamlar n kolaylaßt racak sa l kl ve konforlu yaßam birimleri sunmak ad na yapt m z çal ßmalar sonucunda, Türkiye de yal t m sektörü çok önemli gelißmeler kaydetti ve h zla gelißen bir yap ya büründü. Artan yal t m bilinciyle özellikle mantolama uygulamalar nda pazar süratli bir büyüme gösterdi. Bu gelißmeler, inßaat sektörünün yal t m sektöründen beklentilerini de art rd. Beklentilere ve ihtiyaçlara kulak kabartan Mardav gibi yal t m firmalar, do al olarak, ürün yelpazesini sürekli gelißtiriyor. Bu nedenle piyasada, do ru çözüm için ßimdi daha fazla seçenek bulunuyor. BLUE SAFE MaviKale de bunlardan biri. BLUE SAFE MaviKale SEM NER PROGRAMI Tarih Hedef kitle Yer 26/08/2004 -Perßembe Usta+Teknik TRABZON 01/09/ Çarßamba Usta+Teknik ERZURUM 16/09/ Perßembe Usta+Teknik STANBUL 23/09/ Perßembe Usta+Teknik ANKARA 28/09/ Sal Usta+Teknik ESK ÞEH R 30/09/ Perßembe Usta+Teknik KAYSER 05/10/ Sal Usta+Teknik KONYA 07/10/ Perßembe Usta+Teknik ANTALYA 19/10/ Sal Usta+Teknik DEN ZL 21/10/ Perßembe Usta+Teknik ZM R 15/10/ Cuma Cephe Ustalar D LOVASI 8/12/ Çarßamba Çat Ustalar D LOVASI 17/12/ Cuma Cephe Ustalar D LOVASI stanbul d ß nda gerçekleßecek seminerler hakk nda bilgi Kalekim almak Kaleterasit, için lütfen Bölge Dow Müdürlü ü nü ve Mardav ißbirli i aray n z. nas l do du? Neden böyle bir ißbirli ine ihtiyaç duyuldu? Can Töre: 2003 y l baß nda gerçekleßen Kalekim ve Kaleterasit birleßmesiyle, tüketicilere temelden çat ya en iyi çözümleri sunmaya baßlad k. Daima en iyisi slogan n da Kalekim Kaleterasit in vizyonu olarak belirledik. Bu vizyondan hareketle ve mantolama pazar n n ülkemizde h zla büyüyece ine yönelik yapt m z tespitler sonucunda, yap Mardav Genel Müdürü Levent Pelesen sektöründe lider oldu umuz alanlarda yat r mlar m z art rmaya ve yeni ißbirliklerine girmeye karar verdik. Mardav ve Dow la yapt m z ißbirli i bu sürecin bir sonucudur. Levent Pelesen: BLUE SAFE olarak kendi markam zla, 1997 y l ndan bu yana, d ßtan duvar çözümlerini paket olarak sektörün hizmetine sunuyoruz. D ß Duvarlarda Çözüm Sistemi mizi, orta m z Dow Chemical n uluslararas tecrübelerinden ve bilgi birikiminden ald m z güçlü destekle bugünlere getirmiß bulunuyoruz. Bu çözümü, çimento esasl ürünlerde ve d ß cephe kaplamalar nda ülkemizin öncü ve lider kurulußu Kalekim Kaleterasit ile yapt m z ißbirli iyle ßimdi daha da güçlendirdik. Bu üç firman n her biri, hem konusunun uzman, hem de sektöründe lider konumda bulunuyor. Dow Mardav olarak, ekstrüde polistren köpük s yal t m levhalar konusunda Türkiye de yüzde 40 n üzerinde bir pazar pay m z var y l itibariyle Türkiye deki mantolama pazar n n yaklaß k 2.5 milyon metrekare oldu u tahmin ediliyor. Mardav olarak bu pazar n yüzde 50 sine sahibiz. Pazar pay m z n yar s n n uygulamalar n da BLUE SAFE markas ile sundu umuz paket sistemlerle gerçekleßtirdik. Kalekim Kaleterasit grubu da toz ürünlerde yaklaß k yüzde 50 pazar pay na sahip. Gülay Dindoruk: Mantolama pazar son iki y lda son kullan c lar düzeyinde oldukça gelißti. Son kullan c lara hizmet verirken de çok dikkatli ve titiz davran lmas gerekiyor. Bunun bilinciyle, son kullan c lara en do ru hizmeti verebilmek için, ürün, tan t m, birebir hizmet ve bayi teßkilat anlam nda güçlerimizi birleßtirdik. Böylece Dow, Mardav ve Kalekim Kaleterasit birlikteli i ile tek bir güç olarak önümüzdeki beß y ll k pazara 4 MARDAV

5 BLUE SAFE MaviKale nin Avantajlar Uzun ömürlü, EOTA testinden geçen Türkiye nin ilk ve tek d ß cephe mantolama sistemidir. Güvenilir, komple bir paket sistem olarak, eski ve yeni tüm binalara uygulanabilir. Is yal t m yla binalardaki s kay plar n engelleyerek, enerji tüketiminde %50 ye varan tasarruf sa lar. Bina taß y c sistemindeki donat larda olabilecek korozyonu önler, bina onar m masraf n azalt r, binan n ömrünü uzat r. Suya dayan kl ve uzun ömürlü olan sistem, binalarda nem, bakteri ve küf olußumunu önler; Konut içinde dengeli s da l m sa layarak sa l kl ve konforlu mekanlar olußturur. Farkl ürünlerle d ß cephede estetik görünüm sa lar. Yak t tüketimini azaltt için, çevre korumas na katk sa lar. Yaz n serinletme, k ß n s tma maliyetlerini azalt r. BLUE'SAFE MaviKale KÖÞE ELEMANI BLUE'SAFE MaviKale YAPIÞTIRMA HARCI-KALEF KS BLUE'SAFE MaviKale DÜBEL SHAPEMATE IB ISI YALITIM LEVHASI BLUE'SAFE MaviKale SIVA-KALEPLAST BLUE'SAFE MaviKale DONATI F LES BLUE'SAFE MaviKale SIVA-KALEPLAST KALETERAS T DEKORAT F KAPLAMA ETAG 004 D ß Cephe S val Is Yal t m Sistemleri Esaslar na Göre Test Edilmißtir. Yap larda s kay p alanlar 2000 y l ndan itibaren yeni inßa edilecek binalarda s yal t m yap lmas TS 825 Is Yal t m Yönetmeli i Standard ile zorunlu hale getirilmißtir. Eski binalar n da bu yönetmeli e uygun duruma getirilmesi teßvik edilmektedir. Mardav Pazarlama Müdürü Gülay Dindoruk her anlamda haz r hale geldik. Durmuß Topçu: BLUE SAFE, Dow ve Shapemate markalar m zla, yüzde 50 pazar pay na ulaßt m z bir alanda ißbirli i yapmam z n birkaç nedeni var. Is yal t m alan nda tüm dünyada kendini kan tlam ß; yeni gelißtirmeler için Ar-Ge çal ßmalar n sürekli k lm ß Dow un; pazarlama ve pazar gelißtirme becerileriyle, bayi a ndaki etkinli iyle ve teknik servisteki üstünlü üyle sektöre damgas n vuran Mardav ile birlikte olußturdu u mevcut bir gücü zaten bulunuyordu. Kale Grubu yla kurdu umuz bu yeni ißbirli inin, mevcut gücümüzü daha da art raca n düßünüyoruz. Dekoratif cephe kaplamalar nda 30 y ll k tecrübeye sahip Kaleterasit ve su bazl boyalarda sektöre yeni bir heyecan getiren Kale Color markalar yla ve ç tay yüksek tuttu u hedefleriyle Kale Grubu nun, cephe çözümlerimize ciddi de er kataca na inan yoruz. Bir di er nedenimiz, üç firman n da ortak nitelikleri ve hedefleri bulunuyor. Bu ortakl k, ißbirli imizin yarataca katma de ere sa lam bir zemin haz rl yor. Kendi alanlar nda sektöre damgalar n vurmuß olmalar ve kal c liderli i hedeflemeleri, bu üç firman n ortak özelliklerini olußturuyor. Mantolama sistemleri pazar nda iki ayr kanalda sahip oldu umuz 300 den fazla bayimiz ve sertifikal binlerce ustam z, bize, liderlik stratejimizin de üst üste oturdu unu gösteriyor. ßbirli imizin bir di er nedeni de, ürünlerimizin birbiriyle uyumunun çok yüksek düzeyde oldu unun yap lan testlerle kan tlanm ß olmas. Mantolama sistemlerinde ürünlerin birbiriyle uyumlu olmas çok önemlidir. 11 ay bulan çal ßmalar sonucunda Almanya da, ürünlerimizin Avrupa Standart Haz rlama Komitesi (EOTA) taraf ndan, yaßland rma ve performans testlerini kapsayan standart (ETAG 004) e göre testleri yap ld. Bu testlerin sonucunda ürünlerimizin performanslar n n ve birbirleri ile uyumunun oldukça iyi oldu unu gördük ve ißbirli ine karar verdik. Kalekim Kaleterasit ile ißbirli i yaparken, bayiler, uygulamac lar ve ustalar n da nabz n tuttuk. Ba ms z bir araßt rma firmas ; pazardaki rakip ürünleri ve kendi ürünlerimizi ça r ßt racak isim, renk benzeri bilgileri vermeden ustalar üzerinde bir araßt rma yapt. Uygulamal olarak yap lan bu çal ßma sonucunda, Shapemate levhalar n n, pazar n en güvenilen ve en be enilen ürünleri oldu u ortaya ç kt. Peki BLUE SAFE MaviKale markas nas l do du? Yeni markayla ilgili hedeflerinizi ö renebilir miyiz? Gülay Dindoruk: Büyüyen pazarda liderliklerimizi sürdürmek istiyoruz ve bu do rultuda çal ßmalar m za devam ediyoruz. Liderli in hedeflendi i yerde de do al olarak marka olgusu ön plana ç k yor. BLUE SAFE MaviKale yi, Kalekim Kaleterasit ile ißbirli imizin tüketiciler ve uygulamac lar taraf ndan marka olarak daha bilinir ve talep edilir hale gelmesi için yaratt k. Bu amaçla, seçkin referanslar yla pazarda yedi y l aßk n süredir varolan BLUE SAFE ana markam z n yan s ra, daha ak lda kal c, hem sistemi renk olarak tan mlayan Mavi yi, hem de sa laml k ve güveni ifade eden Kale yi içeren MaviKale alt markas n olußturduk. Levent Pelesen: BLUE SAFE MaviKale markas alt nda, mantolama sistemlerinde, birbiriyle uyumlu malzemelerden ve en do ru bileßenlerden olußan ürünleri, en ekonomik ßartlarda tüketiciye ulaßt rmay hedefliyoruz. Üçlü ißbirli imiz, tüketiciye en do ru ürünleri en ekonomik fiyatlarla sunman n yan s ra, pazar n gelißimine de katk sa layacak. Durmuß Topçu: Hedefimiz; bayilerimize, alt bayilerimize ve markalar m za güvenen ustalara, detaylar çözülmüß, zaman içinde performans azalmayan, güvenilir sistemler sunmak. BLUE SAFE MaviKale Mantolama Sistemleri, d ß cephe s yal t m sistemleri için haz rlanan yaßland rma ve performans standard ETAG 004 e uygunlu u test edilmiß Türkiye deki ilk sistemdir. Firma olarak sistem çözümlerimizin sa l kl oldu undan emin olmak için bu testleri, y lda 2-3 defa biz de yap yoruz. Testler, ürünlerimizin, 20 y lda gösterece i performans görmemizi sa l yor. Böylece, pazara sa l kl bir sistem sunman n bilinciyle daha rahat hareket ediyoruz. Kale Grubu olarak bu ißbirli ine yönelik yeni ürünler gelißtirdiniz mi? BLUE SAFE MaviKale, yo un tan t m kampanyas yla sunuldu Binalarda, yüzde 50 ye varan enerji tasarrufu sa layan ve liderleri bulußturan BLUE SAFE MaviKale markas n n tan t m, televizyon, gazete ve dergi ilanlar yla yap ld. Yo un tan t m kampanyas outdoor çal ßmalar yla da desteklendi. Can Töre: Mantolamada en son kaplaman n dekoratif kaplama olmas gereklili inden yola ç karak, Kaleterasit in yeni nesil s valar n bu sisteme dahil etmek istedik. konuda çok büyük Ar-Ge yat r mlar m z var. Kalekim sadece yap ßt rma harçlar nda de il, ürünlerinde de liderli ini kan tlamak amac nda. Son y llarda yal t m ürünleriyle ilgili ciddi yat r mlar yap yoruz. Yal t m ürünlerindeki liderlik misyonumuzu, ancak Kalekim Kaleterasit Pazarlama Müdürü Can Töre liderlerle devam ettirebilece imizi düßündü ümüz için zaten böyle bir ißbirli i yapt k. Yeni sistem için 5 yeni ürün gelißtirdik. Bu ürünlerimiz; MaviKale Yap ßt rma Harc Kalefiks, MaviKale S va Harc Kaleplast, son kat kaplamalarda akrilik bazl silikon elastik s va Grenart ve Grenart Micro ile çimento bazl mineral s va kaplamas Minart. Yeni sistem uygulay c lar aç s ndan bir e itim gerektirecek mi? Can Töre: Yeni sistemin do ru ve yayg n kullan lmas için e itim aya n da çok önemsiyoruz. Bu alanda Milli E itim Bakanl ndan onayl kurslar m zda ustalara e itim vererek uygulamalar n do ru ve sa l kl yap lmas n sa layaca z. Sistem detaylarda da rahatl kla kullan labiliyor mu? Gülay Dindoruk: Tabi elbette. Detaylara yönelik çözümler üretirken bunlar n en kullan ßl ve en ekonomik olanlar n sistemimizde toplamaya çal ßt k. Detay çözümlerimiz uygulamalar h zland r yor ve sa l kl olmas n sa l yor. BLUE SAFE MaviKale ile önümüzdeki y llarda pazarda gerçekleßecek mantolama uygulamalar nda bir art ß bekleniyor mu? Levent Pelesen: BLUE SAFE MaviKale markas alt nda gerçekleßtirdi imiz bu ißbirli iyle, önümüzdeki beß y l içinde, mantolama uygulamalar n n 8,5 milyon metrekareye ulaßmas n öngörüyoruz y l itibariyle Türkiye deki mantolama pazar n n tahmini de erinin 2.5 milyon metrekare oldu u düßünülürse, oldukça önemli bir gelißme kaydetmiß olaca z. Kurumsal hedeflere yönelik neler söylenebilir? Levent Pelesen: Mardav olarak, yal t m sektörüne getirdi imiz yeniliklerle hep izlenen konumda olduk. Mantolama sistemlerinde de takip ediliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Hedefimiz, bugüne kadar yapt m z gibi pazar büyütmek ve büyüyen pazarda liderli imizi korumak. MARDAV 5

6 PROJE Yelkenciler karaya yerleßiyor Kooperatiften k saca bahseder misiniz? Yelken Konutlar projesi nedir ve nas l do du? zmit e uzakl 25 kilometre olan Yelken Konut Yap Kooperatifi, zmit in tan nm ß esnaflar ndan rahmetli Sabri Yal m n ald 140 dönüm arazi üzerinde, zmit Yelken Kulübü üyeleri taraf ndan 1997 y l nda kuruldu. Kendisi de zmit Yelken Kulübü nün sevilen bir üyesi olan Yal m n yan s ra, kooperatif üyeleri, daha çok zmit in seçkin çevresini olußturan doktor, mühendis, avukat benzeri meslek gruplar ndan olußuyordu. Zaman içinde baz mülk devirleri olmas na ra men, bu konutlarda oturacak kißilerin profili pek de de ißmedi. Do a içinde, çevreci ve kaliteli bir yaßam alan yaratmak amac yla baßlat lan projede, önce 130 konut hedefiyle yola ç k ld, sonra 90 kißiye inildi i için 90 konutla s n rland r ld. Gördü ünüz gibi burada do a muhteßem. Proje hayata geçirilirken do an n korunmas na da azami özen gösterildi. Tüm konutlar n manzaras çok güzel, etkileyici ve dinlendirici. Yelken Konut Yap Kooperatifi evlerine ne zaman baßland ve ßimdi hangi aßamada? Evler ne zaman sahiplerine teslim edilecek? Projeye 1998 y l nda baßlanm ß ancak araya depremin girmesi ve 2000 krizinde yaßanan ekonomik s k nt lar nedeniyle proje kesintiye u ram ß. ki yönetim de ißikli i sonras nda kooperatifin baßkanl n Yaßar Bal k üstlenmiß ve sonras nda çok h zl bir ßekilde projenin yürümesi sa lanm ß. Bu aßamada baz süreçleri gerçekleßtirmek için devreye ben girdim. Ben ßu anda burada, pergola ve yal t ma yönelik mantolama ißlerini yap yorum. Bina içi ßaplar yeni bitirdik. Tahminen yeni y lda, Ocak veya Þubat ay nda konutlar kura çekimine haz r hale getirece iz. Yol ihalesi geçen hafta sonuçland. K sa süre sonra site içi parke yollar n yap m na baßlanacak. Evlerin iç donan mlar n herkes zevkine uygun bir biçimde kendisi yapacak. Þu anda do rama ißleri Do ayla bütünleßmeyi olanakl k lan bir yerleßim alan yaratmak için zmit Yelken Kulübü üyeleri taraf ndan kurulan Yelken Konut Yap Kooperatifi, do aya sayg l ve kaliteli malzemelerden yap lm ß olmas n n yan s ra, s yal t m yla da örnek oluyor. zmit e sadece 25 kilometre uzakl ktaki Yelken Konutlar n ve gerçekleßtirilen yal t m uygulamas n, kooperatifteki konutlar n mantolamas n gerçekleßtiren inßaat mühendisleri Hasan Onay ve Þantiye Þefi Deniz Çetin ile konußtuk. de devam ediyor ve iki firma taraf ndan yap l yor. Proje ne kadarl k bir alanda, kaç evi kapsayacak ßekilde uyguland? Evlerin büyüklükleri ne kadar? Konutlar, toplam 140 dönümlük alan üzerinde inßa edildi. Sosyal tesisler için de 16 dönümlük bir alan daha al nd. Sonuç olarak, ßantiye alan için 140 bin metrekare, sosyal tesis ve yeßil alan içinse 25 bin metrekarelik bir alan ayr ld. 90 konutun da büyüklü ü, garaj dahil kullan m alan olarak yaklaß k 240 metrekare. Yaklaß k bir buçuk ay sonra da sosyal tesislerin inßaat na baßlanacak. Kongre tipi toplant lar n da gerçekleßtirilebilece i bir sosyal tesis yap lacak. Tesiste, aç k ve kapal yüzme havuzu ile tenis kortlar bulunacak. Sosyal tesislere yönelik proje de oldukça güzel ve yeßili bol bir proje olarak tasarland. Kaliteli ve do al malzemeler kulland k Biraz da projenin mimari özelliklerinden bahseder misiniz? Bu yerleßim alan n n mimari projesini yüksek mimar Seyhan Serimer, kaba inßaatlar n Koçak nßaat gerçekleßtirdi. Mantolama malzemesi ve uygulamalar nda BLUE SAFE MaviKale kullan ld. Binalar iki katl ve çapraz kat ßeklinde; dört oda, salon, mutfak, iki banyo ve tuvalet ile içeride ßöminesi olan; alt nda garaj, su deposu ve kalorifer dairesi bulunan bir yap olarak tasarlanm ß. Bunun d ß nda evlerin ahßaptan yap lan dört pergolas ; üst katta biri pergoladan olußan iki tane balkonu var. Binan n tamam ve çat s betonarme, içerisi ise tu lalarla örülmüß durumda. Oldukça çevreci bir kooperatif oldu u için do ramalar ahßap pen olarak düßünüldü. Her aßamada son derece kaliteli ürünlerle çal ß ld. Evlerde, do al bir taß olan Ünye taß n çok fazla kulland k. Dört rengi bulunan Ünye taß, mermer gibi cilalanmas gerekmeden kullan labilen ve yal t m özelli i olan çok ißlevsel bir taß. Alt na taß yünü veya köpük konularak bina d ß kaplamalar nda ve mantolamada da kullan labiliyor; cephe kaplamas veya yer dößemesi yap labiliyor. Biz bu taß özellikle barbekülerde, d ß cephede ve ev içlerinde kulland k. Çok da zarif oldu. Su basman kaplamalar nda ise yurtd ß ndan ithal kütük taßlar kulland k. Yani do aya ve çevreye sayg l, bu bütünle uyumlu bir ßeyler yapmaya çal ß ld. Çetin geçen k ß koßullar nedeniyle, yollar m z da, asfalttan ziyade kilitli Yap lan Yal t m Uygulamas D ß duvarlar nda mantolamaya yönelik s yal t m uygulamalar n n gerçekleßtirildi i Yelken Konut projesinde, BLUE SAFE MaviKale D ß Cephe Mantolama Sistemi paket çözüm olarak uyguland. Projede toplam 20 bin metrekarelik yal t m malzemesi kullan ld. Kullan lan malzeme Toplam miktar Shapemate IB/3cm 600,075 m 3 MaviKale file 22,050 m 2 MaviKale dübel 120,000 adet MaviKale köße profili 5,000 m 2 MaviKale s va harc MaviKale yap ßt rma harc 100,000 kg 100,000 kg 6 MARDAV

7 Tüm süreçler teknik ekip kontrolünde Bir proje çizildikten sonra, müteahhitler ve mimarlar bu konuda nas l bir çal ßma yolu izlemeliler? Mimar ve müteahhit kesinlikle birlikte çal ßmal diye düßünüyorum. Her ne kadar Türkiye de, özellikle de konut projelerinde bu ißbirli i pek gerçekleßtirilemese de, do rusu ve olmas gereken bu. Biraz da teknik kadroyla ilgili bilgi verir misiniz? Burada sadece mantolamay takip etmek için bir inßaat mühendisi arkadaß m z var. Bu arkadaß m z her aßamada birebir uygulamalar takip ediyor. Herhangi bir sorunla karß laß ld anda müdahale edilip sökülüyor ve tekrar tak l yor. Çözüm bulamad m z noktalarda da Mardav dan destek al n yor. Her ßeyden sorumlu bir ßantiye ßefimiz var. Ahßap ißlerini takip etmek için de üniversitede ö retim görevlisi olan bir hocam z var. Yeni gelecek yol inßaat nda da o konuda uzman bir inßaat mühendisi arkadaßla çal ßaca z. Konutlar n pencereleri için de ayr bir mimar arkadaß m z var. Kontroller imalathanelerde kesitlerden baßl yor ve montaj n bitmesine kadar devam ediyor. Yeni gelecek arkadaß saymazsak, toplam beß kißilik, mühendis ve mimardan olußan uzman bir teknik ekiple çal ß yoruz. Tüm süreçler kontrollü oldu u için de, çok kaliteli bir kooperatif projesi gerçekleßtirildi ini düßünüyorum. parke olarak düßünüldü. Ayr ca, 18 metrede bir, suyun akmas n sa layacak zgaralar n yap lmas da planlan yor. Yal t m uygulamalar na gelecek olursak, yal t mla ilgili nelere dikkat edildi ve projede ne tür yal t m uygulamalar gerçekleßtirildi? Buras rak m yüksek olan bir yer, k ß n kar yüksekli i ortalama 60 cm i buluyor. Da l k bir bölge oldu u için s yal t m n n yan s ra su yal t m da gerekiyor. Dolay s yla yal t m, özellikle de s ve su yal t m bu konutlar için büyük önem taß yor. Önce örnek bir binada tüm yal t m uygulamalar n gerçekleßtirdik. Orada, hata ve eksiklerimizi görerek, optimum yal t m uygulamas n n nas l olmas gerekti ine karar verdik. Örnek uygulamay Mardav ile birlikte yapt k. Bu do rultuda, isteklerimizi ve ihtiyaçlar m z da belirttik. Evler tam do an n içinde oldu u için ses yal t m na ihtiyaç duymad k. Çat izolasyonlar n D1 s n f 5 cm lik malzeme kullanarak gerçekleßtirdik. Þap alt na da s ve su izolasyonunu yapt k. Yani binalar m z, tabandan, tavandan ve d ß cepheden olmak üzere tam olarak mantoland diyebiliriz. Farkl mekanlar n ihtiyaçlar na göre, yal t m uygulamalar da farkl l k gösterdi mi? Proje aßamas nda olmakla birlikte, aç k havuz için hem içine hem de d ß na su yal t m, kapal havuz için de ayn ßekilde su ve s yal t m gerçekleßtirilecek. Projede hangi Mardav ürünleri kullan ld? ßlevsel ve ekonomik bir yal t m çözümü bulma hedefiyle, XPS ve EPS malzemesi olmak üzere iki alternatif üzerinde durduk. lk binada BLUE SAFE MaviKale ürünleriyle deneme amaçl yapt m z yal t m uygulamas n da üyelerimizle paylaßt k. De erlendirmeler sonucu, üyeler taraf ndan, en etkili ve ißlevsel yal t m çözümü olarak BLUE SAFE MaviKale ye karar verildi. nßaat Mühendisi Hasan Onay: Projenin her aßamas nda; zeminden, duvarlara ve çat ya kadar, kullan lmas gereken tüm yal t m malzemelerini kulland k. Verilen bu karar do rultusunda da uygulamaya geçildi. Son kat kaplama malzemesinde de BLUE SAFE MaviKale kullan lacak. Yal t mda Türkiye nin ilk sigorta uygulamas Neden Mardav tercih edildi? Çözümün paket olarak sunulmas bir avantajd. Paket çözüm kullanman n bir art s da, ürünler denenmiß ve onaylanm ß oldu u için, uygulamada büyük kolayl k sa lamas yd. Ayr ca Mardav, bize, kendi ürünlerinden ve ißçilik hatalar ndan kaynaklanan zararlar karß lamak üzere bir y ll k bir sigorta uygulamas gerçekleßtirdi. San r m Türkiye de ilk defa yap lan bir uygulama. Finans Sigorta güvencesiyle sunulan bu sigorta uygulamas da tercihimizde belirleyici oldu. Yal t m uygulamalar n baßar l ve en do ru biçimiyle gerçekleßtirebilmek için, çal ßanlar m za yönelik Mardav dan e itim de ald k. Bu da uygulamalar baßar l k ld. Þu an, çal ßanlar m z n yaklaß k yüzde 70 i sertifikal. Projede ne kadarl k mantolama malzemesi kullan ld? D ß cephe kaplamalar nda 20 bin metrekare civar nda mantolama malzemesi kulland k. Uygulanan yal t m modelleri, uyguland konutun mevcut giderlerine ne kadarl k bir ek maliyet getirdi? Projenin toplam maliyeti nedir? Yal t m çözümü bir evin toplam giderlerinde ne kadarl k bir tasarruf sa layacak? 2004 fiyatlar yla konutlar n birim maliyeti mantolama hariç yaklaß k 85 milyar civar nda. Her ßey tamamland ktan sonra bir konutun de eri, 150 milyar civar nda olacak diyebiliriz. Bu yal t m uygulamas yla konut sahiplerinin ciddi tasarruf sa layaca n söyleyebiliriz. Uygulama sayesinde s kay plar n yaklaß k yüzde 60 oran nda engelleyece imizi düßünüyorum. Þantiye Þefi Deniz Çetin: Çevreci bir kooperatif oldu u için, evlerde kullan lan malzemeler do aya sayg l, çevreyle uyumlu ürünler aras ndan seçildi ve her aßamada en kaliteli ürünlerle çal ß ld. MARDAV 7

8 RÖPORTAJ Mimar affedersiniz diyemez Mimarlar Odas Baßkanl n n yan s ra, gazeteci ve yazar olarak da Türkiye de mimarinin gelißimine önemli katk lar sa layan Oktay Ekinci, tasarlanan bir bina yap ld ktan sonra geri dönüßün neredeyse olanaks z oldu unu, bu nedenle tüm sanat dallar aras nda mimarl n topluma karß affedersiniz denilemeyecek tek dal oldu unu belirterek, Mimarlar kendi projelerinin uygulamas n kendileri denetlemeli ve eserlerine sahip ç kmal d r diyor. Benim do du um y l, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k Bölümü ne baßlam ßs n z. O y llarda mimarl a ilgi duyman z nas l oldu? Do rusunu söylemek gerekirse, ilgim öncelikle Akademiye idi Pertevniyal Lisesinde okurken, resim ve müzikle birlikte büyüdüm diyebilirim. Sanata ilgim, Akademiye karß da yak nl k duymama neden oldu. Nitekim, sadece mimarl k de il, resim bölümünün de s navlar na girmißtim. O y llarda Akademi merkezi sistemden de il, yani ßimdiki ÖSS sistemiyle de il, do rudan kendi düzenledi i yetenek ve bilgi s navlar yla ö renci al rd. 15 gün boyunca s navlara girdi imi hat rl yorum. Serbest resim, objeden resim, resimle kompozisyon Bir de mimarl k bölümü için bunlara ek olarak fizik ve matematik s navlar vard. Tüm bölümlerde de ayr ca genel kültür s nav Sonunda, resim notlar 2 ile çarp ld için, 10 üzerinden ortalama 9 olan bu notlar m puan m yükseltti ve mimarl a girebildim. Çünkü fizikten notum 1,5 falan, matematikten de galiba 2 ydi; ama resim sayesinde mimarl k için yeterli puan alm ßt m. Mimarlar Odas nda çeßitli kademelerde görev alman n d ß nda, üç dönemdir de baßkanl k yap yorsunuz, MSÜ de ders veriyorsunuz ve gazetelerde yaz yorsunuz. Bugün yürüttü ünüz bu gazetecilik, yazarl k ve yöneticilik görevlerini, daha ö rencilik y llar nda yapt n z gözleniyor. Dolay s yla, mimarl k ve öteki ilgileriniz aras nda bir iç içe geçiß var. Acaba, mimarl n sorunlar m sizi gazeteci ve yazar olmaya zorlad ; yoksa yöneticili e ve gazetecili e olan ilginizi mimarl k yönünde mi kulland n z? Hangisi daha a r bas yor? Her ikisi de hem birbiriyle, hem de yaßant mla bütünleßmiß diyebilirim. Beni yazarl a iten ve bunu sürdürmeme neden olan neyse, mimarl k alan ndaki tutumlar m belirleyen de odur ya da ona çok yak nd r lerin sonlar nda Politika gazetesinde kent sorunlar üzerine yazarken, ayn konulara önem veren bir mimarl k ö rencisiydim. Kent konulu karikatürlerimle de ödül bile alm ßt m. Sonra bu meslek yaßant mda da devam etti. Tabi Mimarlar Odas nda aktif görevler üstlenmemde de 1980 lerin sonlar ndan bu yana da Cumhuriyet gazetesinde yaz yorum. Yaz lar m n çok büyük bir ço unlu u da zaten yine mimarl k, kent, çevre ve kültür konular nda. O nedenle asl nda kendimi bir gazeteci gibi de görmüyorum. Çünkü gazetecilik çok daha zor ve her konuyla ilgilenmek, bilgi sahibi olmak ve toplumu ayd nlatmak gibi sorumluluk alan çok geniß bir meslek. Ben ise sadece mimarl k ve bu sanatla ba lant l konular n ve sorunlar n takipçisiyim. Mimarlar Odas Baßkanl n z süresince Türkiye deki mimarl k ortam na ve mimarlara yönelik gerçekleßtirmeyi baßard n z ve en çok önem verdi iniz projeler neler? Ve daha neler yapmay planl yorsunuz? Mimarlar Odas ndaki çal ßmalar m za projeler de il de hedefler demek daha do ru. Tabi ne yapt ysak ve ne yap yorsak, birlikte çal ßt m z arkadaßlar ve kendilerini mesle in toplumsal sorumluluklar na adam ß özverili kadrolar m zla yap yoruz. Meslek aç s ndan önem verdi im aßamalardan biri, mimarlar n kendi projelerinin uygulamas n da kendilerinin denetlemesi gerekti ini, Kültür Bakanl ile anlaßmaya vararak, hiç de ilse restorasyonlarda yasal kural haline getirebilmemiz. Bunu sa lam ß olmay çok de erli buluyorum çünkü ülkemizde mimar n kendi tasar m n denetlemesi özendirilmiyor, tam tersine ve hatta istenmiyor bile Nedeni ise baksan za herkes mimar Ve bir meslektaß m z n dedi i gibi, her ßeyin mimar var; ama mimarl n mimar

9 Kazand ödüller 1995 stanbul'u Sarsan On Y l araßt rma dizisiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baßar Ödülü Mimarlar Odas Kayaköyü Bar ß ve Dostluk Köyü kampanyas ndaki çal ßmalar yla Abdi pekçi Bar ß ve Dostluk Ödülü Mimarl k miras n n önemi için kamuoyu bilincine katk s yla, ICCROM (Uluslararas Kültürel Varl klar n Restorasyonu ve Korunmas Çal ßmalar Merkezi) Onur Ödülü Avrupa- stanbul yay n grubu stanbul-kent Ödülü Mimarl k sanat n n tarihsel kaynaklar n n korunmas ndaki çabalar yla Türk Sanat Kurumu Sanat Onur Ödülü. Kitaplar ndan seçmeler 1978 Çizgilerle stanbul Tarihi 1985 Yaßayan Mu la 1991 Çevremiz de Demokrasi Bekliyor 1991 Memleketim den Çevre Manzaralar 1992 nsan Haklar ve Çevre 1994 stanbul'u Sarsan 10 Y l 1996 stanbul Raporlar 1998 Þeriat n Kravatl Baßkan 1997 Çevrecili in ABC'si 1999 Rant Demokrasisi Çöktü/Deprem Yaz lar giderek yok oluyor... Çünkü, projeyi sadece ruhsat için bir formalite olarak gören, bunun için de mimar sadece proje çizen formalite uzman gibi kullanmak isteyen inßaatç lar n say s hala çok fazla. Ne yaz k ki bu konuma düßmekten s k nt duymayan mimarlar da var Bu gibi inßaatç lar, proje ve ruhsat dertlerini çözdükten sonra, yap y diledikleri gibi yapmay hem çok seviyorlar, hem de bu denetimsizlikten yüksek rantlar elde etmenin ortam n buluyorlar. Bu nedenle Kütür Bakanl na kabul ettirdi imiz kural, eski eserlerin restorasyonunda mimar n denetimini sa laman n ötesinde, uygarl k bilinci aç s ndan da çok önemli. Bir di er örnek de mimarlar n kendi tasarlad klar yap lara, onun mimar olduklar na dair plaket asmalar n baßlatmam z. Yani, eserlerinin uygulanm ß halini de imzalamalar. Mimarlar, tasarlad klar yap lar denetlemeye daha bir teßvik eden ve henüz birkaç y ll k olan bu kural yavaß yayg nlaß yor ama zamanla çok de erli sonuçlara yol açacak. Sadece mimarlar n daha özenli davranmalar n sa lamas aç s ndan de il. Toplumda mimara ve mimarl a karß bir sayg n n yeniden olußmas na da katk da bulunaca na inan yorum. Bunlar gibi mesleki kurallar n yan s ra, kentsel, kültürel ve do al de erlerimize ayk r yap laßmalara neden olan imar kararlar na karß da y llard r sürdürdü ümüz hukuk mücadelesi, yine çok de erli bir kazan m yaratt. Art k bu gibi kararlar alanlar, mahkemelerden dönece ini bildikleri için daha bir dikkatli davran yorlar. Bunun sonucunda da sadece mimarl k de il, toplum ve gelecek kußaklar kazançl ç kacaklar olanaks z bir sanatsal sorumlulukla karß karß ya mimarl k ve mimar. O halde, mimar n yanl ß yapmamas için tek baß na kendisinin kararl olmas da yetmez. Toplumun ve genel mimarl k ortam n n da mimar, sanat na ayk r de il, sorumluluklar na uygun tasar m yapabilece i bir anlay ß ve kurallar sistemiyle desteklemesi gerekir. E er bu anlay ß, hem toplumsal kültürde, hem de yasalarda ve uygulamay yönlendiren tüm kurumlarda yayg nlaßabilirse, kentlerin ve yaßama mekanlar n n olußumunda mimarl n bunlara karß yükümlülükleri de yaßama geçer; böylece mimarl k denince ne anlaß lmas gerekiyorsa, ißte o de erlere yeniden kavußabiliriz Mimarl k tarihine bakt m z zaman, bugün yal t m dedi imiz önlemlerin, ayn tarih içinde yap kültürünün zaten bir parças oldu unu görürüz. Özellikle sivil mimarl k örneklerini s yal t m aç s ndan incelersek, bulunduklar yörenin iklimine en uygun malzeme ve detaylar konusunda bugüne bile ders verecek nitelikler taß yorlar. Mimarl n temel ißlevi sizce nedir? Baßka bir deyißle, kentsel yaßam n biçimlenmesinde mimarlar nas l bir rol almal? Mimarl k kente ve tüm yerleßimlere karß, ve tabii ki do aya ve çevreye karß da sorumluluklarla yüklü. Ama kent, kentliler ve herkes de, mimarl n bu sorumluluk içinde görev yapmas n korumal, kollamal, sa lamal ve buna özendirmeli. Çünkü mimarl k, sanat dallar aras nda mutlaka bir müßteriye ba ml olarak yap labilen tek dal. Ressam, müzisyen, ßair ve di erleri, müßterileri olmasa da sanatlar n üretirler. Ama birisi ya da bir kurum, bir bina veya yeni bir mekansal yap lanma isteyecek ki mimar da bu iste i tasarlas n, sanat n göstersin. ßte bu gerçek, mimarl n ancak mimarl k kültürü olan müßterilerle mesleki hedeflerini daha rahat yakalayabilece i gerçe ini de içeriyor. Yani, son zamanlarda s kça an msatmak zorunda kald m z gibi, asl nda önemli olan, mimar n de il toplumun mimarl k kültürüne sahip olmas gereklili idir. Ve mimar da o kültürün sanatç s olarak eserini yarat r. Tarih boyunca bu böyle olmußtur. Bunu son zamanlarda s kça söylüyor olmam z n nedeni ise ne yaz k ki toplumumuzun bin y llar n mimarl k kültüründen giderek uzaklaßmas Yap laßmayla ilgili taleplerin, ayn zamanda mimarl k ürünü elde etme beklentileri yerine, bu ürünleri mimari özen ve duyarl l ktan h zla uzaklaßt ran rant ve ç kar beklentileriyle bütünleßmesi Kald ki yine mimarl k, diyebilirim ki tüm sanat dallar aras nda; topluma karß affedersiniz diyemeyecek de tek dal. Þair ßiirini ister yay mlar, ister y rtar atar; ressam resmini ister sergiler ister sergilemez; romanc da öyle, heykelt raß da öyle Toplum bir besteyi sevmezse, dinlemez olur biter Film baßar s z ise kimse gitmez Ama, ya mimarl k? Tasarlanan bina yap ld ktan sonra art k geri dönüß olanaks z gibi bir ßey. Üstelik o bina kente ve çevreye kat l yor; yani yaßama ortamlar n de ißtiriyor ve gelece e de ayn yeni ortam aktar yor. Kußaktan kußa a çok büyük ve geri dönülmesi Be endi iniz mimari uygulamalardan örnek verebilir misiniz? Türkiye de be endi iniz mimarlar ve mimari projeler hangileri? Bu soruyu yan tlamay çok isterdim. Ama Mimarlar Odas Genel Baßkan olarak, her biri üyemiz olan ve aralar nda ayr m yapmam mümkün olmayan meslektaßlar mdan kimileri için olumlu ya da olumsuz bahsetmem pek do ru olmaz. Ama, bu görevim bitti inde, sizinle yeniden konußal m ve sorunuzu örneklerle de yan tlayay m Kültürel dokunun korunmas na özel bir önem verdi iniz ve bu konuda çok çaba harcad n z biliyoruz. Ancak, içinde olußtu u kültürel de erlerin yaßamad bir tarihi eserin, her ßeye ra men yaßat lmas, ne kadar anlaml? Örne in, eskiden köye gelen tanr misafirlerinin a rland ortak bir köy misafirhanesi varm ß. Art k köylere tanr misafirinin gitmedi i, hatta, kimsenin kimseye güvenmedi i bir dönemde, böyle bir misafirhanenin korunmas nas l bir anlam taß yabilir? Bu konuda görüßlerine ve çabalar na de er verdi im bir meslektaß m n, eski yap lar için koruyarak yaßatma de il, yaßatarak koruma anlay ß n n esas al nmas gerekti ini her f rsatta vurgulamas n burada anmak isterim. Gerçekten ikisi aras nda çok fark var. Çünkü, bir binay sadece fiziksel anlamda yok olmaktan kurtarmak, ayn zamanda yaßatmak anlam na gelmiyor; ortaya, insan na kavußamayan müze binalar ç k yor. Oysa, öncelikle yaßatmay hedefleyen bir koruma, eski yap n n özgünlü ünü de yitirmeden yeni ißlevlerle kullan larak gelecek kußaklara aktar lmas n sa l yor. Yani, tarihsel mekanlarla ça daß yaßam kimlikli ve uygarca bütünleßtirmeyi sa layan bir koruma, kültürel miras n kurtar lmas n n yan s ra, kültürel süreklili in de güvencesi oluyor. Örne inizle devam edersem, eskiden köye gelen tanr misafirlerinin Mimarl n mimarisi için u raß yor Mimarl kla ilgili konular n ve sorunlar n takipçisi olmay, yapt tüm ißlerin temeline oturtan Oktay Ekinci, 1952 y l nda Bal kesir'de do du y l nda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarl k Bölümü'nde yüksek ö renimine baßlad. Ö rencilik y llar nda Politika gazetesinde ve de ißik dergilerde gazetecilik ve çizerlik yapt. Karikatür çal ßmalar yla sergilere kat ld, ödüller ald. Mezuniyetten sonra 1978 'de Mu la Belediyesi'nde mar Müdürü olarak kamu görevine baßlad y l na kadar yürüttü ü bu görevinde, Mu la Kentsel S T alan ve do al / tarihsel çevrenin korunmas na yönelik planlama çal ßmalar na kat ld, uygulamalar yönetti. Mimarlar Odas 'n n çeßitli kademelerinde yöneticilik görevleri üstlenen ve 1998 den beri Mimarlar Odas Genel Baßkanl görevini yürüten Ekinci, 1993'den bu yana M.S.Ü Mimarl k Fakültesi-Þehir ve Bölge Planlamac l Bölümünde ö retim görevlisi olarak, yüksek lisans ö rencilerine "Kentsel Planlamada Yerel Kimlik" ve "Koruma Politikalar " derslerini veriyor. 1980'lerden bu yana Cumhuriyet gazetesinde köße yazarl yapan ve çeßitli dergilerde yaz lar yay mlanan Ekinci, ayr ca 1993'den bu yana çeßitli illerdeki Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurullar 'nda da görev yap yor. a rland bir yap y ßimdi tabi ki ayn ißlevle koruman n anlam yok. Ama ayn yap, geçmißin an lar n ve köyün yaßanm ßl klar n ßimdiki sakinlere ve gelece e taß d için mutlaka yine yaßat larak korunmal. Ve bunun için de misafirhane yerine, örne in kültür evi, el sanatlar evi vb. kullan mlarla köy halk n n bulußma mekan haline getirilebilir Türkiye mimarl k tarihinde, yal t m uygulamalar nas l bir gelißim seyri izlemiß. Bu seyir içinde, yal t m amac yla kullan lan enteresan malzemelerden ve uygulamalardan örnekler vererek bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Bu soruyla ilgili ßu an msatmay yapmak isterim. Mimarl k tarihine bakt m z zaman, bugün yal t m dedi imiz önlemlerin, ayn tarih içinde yap kültürünün zaten bir parças oldu unu görürüz. Özellikle sivil mimarl k örneklerini inceleyin. Örne in, s yal t m aç s ndan bakarsak, bulunduklar yörenin iklimine en uygun malzeme ve detaylar konusunda bugüne bile ders verecek nitelikler taß yorlar. ster Ege de, ister Do u Anadolu da olsun, ister ahßap, ister kerpiç ya da taß bir geleneksel ev, ayn zamanda k ß n iç s cakl n koruyabilen ve so u u içeri almayan, yaz n da d ßardan daha serin olan mekanlar yla insan sarmalar. Atalar m z bu baßar y, tabi ki kendilerinden önce kußaktan kußa a aktar lan yap gelenekleri ve birikimlerini sürdürmeye borçlular. Özellikle 20.yüzy l n ilk yar s ndan sonra h zlanan yeni yap kültüründe ise ayn birikimleri ça daß malzeme ve teknik destekle de gelißtirerek sürdürmek yerine, eklektik çözümler egemen oldu. Yani yap tasarlan rken ve malzemesi ile detaylar belirlenirken, ayn zamanda yal t m da sa layacak çözümlerle gerçekleßtirmek yerine, yap türü ve teknolojisi ne olursa olsun, inßaat n belli aßamalar nda kurgu içine sonradan eklenen yal t m malzemeleriyle sorunu çözme anlay ß art k adeta genel kural Yukar daki u raß ve sorumluluklar n z n yan s ra, bilmedi imiz baßka u raßlar n z da var m? Bilmedi iniz de il de belirtmedi imiz diyelim lar n ilk y llar ndan bu yana Koruma Kurullar nda da görev yap yorum. stanbul da, Antalya da, Erzurum da ve son olarak da 2000 y l ndan bu yana Mu la Koruma Kurulu nday m. Tarihi Kentler Birli i nin 2000 y l ndaki kurulußunda etkin görev ald m ve dört y ld r da birli in faaliyetlerine dan ßman olarak yard mc ve destek oluyorum. Daha önceki y llarda da örne in DPT nin beß y ll k kalk nma planlar haz rl klar ndaki kültürel ve do al çevreyle ilgili komisyonlar nda, yine bugün de sürmekte olan ÇEKÜL Vakf n n ayn alandaki çal ßmalar nda, yaßant m boyunca da çok say da dernekte ve sivil toplum örgütünde sorumluluk üstlendim. Mu la Belediyesi nde, mimarl m n ilk dönemini ve gençli imle mesle imi bütünleßtirdi im en heyecanl y llar m, tüm çabalar n kentin tarihsel dokusunu korumaya adam ß bir imar müdürü olarak yaßam ßt m. Þimdi de ayn heyecan, yaklaß k 25 y ll k birikimle, 50 li yaßlara merhaba derken, ülkemin tüm kentleriyle mimarl n duygular n yeniden bulußturmak ve miras m z korumak için yaß yorum MARDAV 9

10 KAL TE DOW un as rl k birikimi Mardav n, yal t m sektörünün öncü ßirketlerden biri olmas n sa layan, alan nda dünyan n en iyi, en büyük ßirketleriyle çal ßmas d r. Her say m zda bir orta m z tan tt m z sayfam zda, bu ay, yal t m alan nda gelißtirdi i ürünlerle öncülü ü üstlenen Dow Chemical ßirketini, Mardav-Dow ilißkisini, Türkiye de üretilen ve alan nda devrim yaratan yal t m malzemesi Styrofoam tan tmak istiyoruz. Dünya çap nda bir kimya devi olan Dow Chemical, 1897 y l nda Herbert H. Dow taraf ndan Midland Michigan da kurulmußtur. Bilim ve teknolojide lider bir kuruluß olan Dow, yenilikçi kimyasallar, inßaat ürünleri, sa l k ve ilaç, plastikler, kißisel ve ev bak m ürünleri, tar m ürünleri gibi alanlarda gelißtirdi i ürün ve hizmetleri, dünyan n önemli pazarlar nda kullan c lar n hizmetine sunmaktad r. Geniß ürün yelpazesinin yan s ra, kulland bilimsel metotlar ve Ar-Ge ye ay rd kaynaklar yla ihtiyaçlar do rultusunda sürekli yeni ürünler gelißtirip üreten Dow, 33 milyar dolar cirosuyla dünyadaki en yayg n kimya ßirketidir ve 180 ülkede müßterilerine hizmet vermektedir. Misyonunu, sürdürülebilirlik ve buna ba l olarak Bilim ve Teknolojiyi etkin kullanarak insan ve yaßam kalitesinin sürekli olarak art r lmas ßeklinde özetleyen Dow Chemical, 46 bin çal ßan ve 3 bine yak n ürünüyle, ekonomik, çevre ve sosyal sorumluluklar aras nda bir denge kurmußtur. Çevre gönüllüsü 1996 y l nda, Dow, çevre, sa l k ve güvenlik performans n gelißtirmek amac yla bir dizi hedef belirlemißtir. Dow, bu hedeflere ulaß rken, tüm tesislerinde global standartlar n sa lanmas ; aç k ve izlenebilir sorumluluklar verilmesi olmak üzere iki temel prensiple hareket etmektedir. Dolay s yla tüm Dow çal ßanlar, çevre, sa l k ve güvenlik konular nda belirlenen hedeflere ulaßma konusunda sorumludurlar. Üretim faaliyetinde dünyadaki ekolojik dengenin korunmas n 10 MARDAV temel alan, bu konudaki sosyal sorumlulu unu, çevre yönetim sistemiyle yerine getiren Dow Chemical, ilgili politikalarla belirlenen ekolojiyi korumak için, tüm tesislerinde uyumlu teknolojilerin kullan m n esas alm ßt r. Bunun amac, ekolojik dengeyle uyumlu teknolojilerle yeni iß f rsatlar yaratarak, çevreye sayg l ürünler üretmek ve sürdürülebilir uygarl a katk da bulunmakt r. Dow taraf ndan, bir y l öncesinde hedef olarak aç klanan ve çevre yönetim politikalar çerçevesinde yap lan çal ßmalar n ve iyileßtirmelerin sonuçlar, her y l n sonunda, nternet ve di er iletißim araçlar sayesinde, kamuoyuna rapor olarak sunulmaktad r. Böylece bu konuda üstlenilen sosyal ve yasal sorumluluklar, her y l gözden geçirilip daha iyileßtirilerek, bir sonraki y l n hedefleri olarak beyan edilmektedir. Habitat ve Dow Dow, çal ßanlar n n da gönüllü kat l mlar yla, 1980 li y llardan bu yana tüm dünyada evsizlere bir yuva sa lamak için çal ßan Habitat for Humanity International kurumunun, ev sponsoru olarak, fonlar na katk da bulunarak, Styrofoam ba ßlar yaparak aktif bir destekçisi olmußtur y l nda Kuzey Amerika da inßa edilen tüm Habitat evlerinin tek s yal t m sa lay c s olan Dow; bu taahhüdü y llar nda yenileyip genißleterek, y llar aras nda Kuzey Amerika da yap lacak olan 25 bin Habitat evi için 5 milyon dolar de erindeki Styrofoam XPS ürününün bedelsiz sa lay c s olmußtur. Dow Kuzey Amerika d ß nda da proje baz nda Habitat evlerini desteklemeye devam etmektedir. Türkiye de de, depremzedelerin ev sahibi olmalar n sa layan Beriköy Habitat konutlar projesine bedelsiz Styrofoam yard m yapan Dow, evlerin s yal t m n üstlenmißtir. 33 y ld r Türkiye de Dow Türkiye Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.,1971 y l ndan beri Türkiye kimya endüstrisinde aktif bir kat l mc olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Dow n Türkiye deki üretim yolculu u, küçük bir ofis ölçe inde baßlam ß; 1995 de Dilovas nda en üstün teknolojiyle kurulan üretim tesislerinde Türk pazar için, mavi renkli Styrofoam (ekstrüde) polistiren s yal t m levha imalat na baßlanmas yla devam etmißtir. Bu gelißmelere paralel Styrofoam grubu ürünlerin pazarlanmas için, Mardav Yal t m A.Þ. hizmete baßlam ßt r. Mardav Yal t m A.Þ., gelißen s yal t m pazar nda Styrofoam grubu ürünlerle birlikte, kullan m detaylar n n ihtiyaçlar na en uygun, uzun ömürlü ve üstün teknik özellikli tamamlay c ürünleri kapsayan BLUE SAFE sistem çözümlerini pazara sunmußtur. Bugün Dow Türkiye, laboratuarlar, üretim tesisleri, geniß altyap s, sat ß ofisleri ve destek servisleri ile Dilovas ve stanbul da faaliyet gösteren, Poliüretan Sistemleri ile Styrofoam markal XPS s yal t m ürünleri üreten bir ßirket haline gelmißtir. Halihaz rda Dow Türkiye Dilovas tesislerinde, çat lar n yal t m nda kullan lmak üzere Roofmate, zeminlerin yal t m için Floormate, s köprülerinin yal t m nda Wallmate, duvarlar n d ßtan yal t m nda Shapemate ve duvarlar n içten yal t m nda Styrofoam IB olmak üzere, binan n her kesimi için teknik ihtiyaçlar dikkate al narak gelißtirilmiß bir dizi s yal t m malzemesi üretilmektedir. Bugün Dilovas tesislerindeki mevcut üretim kapasitesi, 240 bin m 3 /y l seviyesine ulaßm ßt r. Dow Dilovas tesislerinin bir y ll k üretiminin binalar n s yal t m nda kullan lmas, sadece konutlarda Türkiye ekonomisine y lda 350 milyon kwh l k bir enerji tasarrufu sa layacak niteliktedir. Dow Türkiye, üretim, tan t m ve sat ß gibi ticari faaliyetlerinin yan s ra Türkiye de yal t m bilincinin gelißmesine katk da bulunmak amac yla çal ßmalar da yürütmektedir. Böylece, enerjinin etkin Kostas Katsoglou Türkiye yi ziyaret etti Dow Chemical Bina ve nßaat Ürünleri Baßkan Kostas Katsoglou Dow Türkiye nin Dilovas tesislerine yat r m karar n n al nmas ile ilgili olarak 1-5 Temmuz tarihleri aras nda Türkiye yi ziyaret etti. Ziyareti s ras nda, Dilovas Styrofoam üretim tesisinin mevcut y ll k üretim kapasitesini 240 bin m 3 ten 320 bin m 3 e ç karacak yat r m karar ile ilgili bilgiler veren Kostas Katsoglou, Üretim tesislerimizi ve kapasitemizi art rmam z, bu do rultuda sürekli ve güvenli bir ßekilde artan üretimimiz, inßaat sektöründeki uzun süreli hedeflerimizin ve taahhütlerimizin sürece ini, iß ortaklar m za, sektöre ve müßterilerimize göstermektedir dedi. Dilovas tesislerinin, inßaat ve enerji sektörü profesyonellerine, enerjinin etkin kullan m ve çevre konular nda yard mc olaca n belirten Katsoglou, fabrika ziyaretinin ard ndan Dow n orta ve inßaat ürünleri distribütörü Mardav ziyaret etti. Mardav aktiviteleri ve gelecek planlar ile ilgili bilgiler alan Kostas Katsoglou, Mardav n, mantolama konusunda BLUE SAFE MaviKale markas alt nda ißbirli i yapt Kale Grubu tesislerini ziyaret etti. Bu ziyaret s ras nda yapt k sa konußmada, inßaat sektörüne uzun soluklu, kal c ve güvenilir çözümler üretmek üzere iß birliklerinin artarak sürece ini belirten Katsoglou, iß ortaklar yla güvene dayal ve uzun süreli bir ilißki içinde olacaklar n vurgulad. Kostas Katsoglou ve eßi, 4 Temmuz Pazar akßam ise Mardav ailesiyle Burgaz Ada Theo Restoran da bulußarak keyifli ve e lenceli bir gece geçirdi.

11 Durmuß Topçu nun sorumluluk alan genißledi Dow Türkiye Ticaret Müdürü ve Mardav Yönetim Kurulu üyesi Durmuß Topçu, Dow Türkiye ve Mardav daki mevcut görevlerine ek olarak iki yeni göreve daha atand. Yeni görevlerle sorumluluk alan daha da genißleyen Durmuß Topçu, hem Dow Chemical Bina ve nßaat Ürünleri Ortado u ve Afrika Sat ß ve Pazar Gelißtirme Müdürlü ü görevini üstlendi hem de Dow Chemical Avrupa Stratejik Pazarlama tak m n n beß daimi üyesinden biri oldu. Mardav ailesi olarak kendisine yeni görevlerinde baßar lar dileriz. kullan lmas n, daha sa l kl ortamlarda insanlar n yaßam kalitelerinin ve verimlerinin art r lmas n, bina ömrü ve güvenli i konular nda kißi ve ülke ekonomisine fayda sa lanmas n hedeflemektedir. Styrofoam: Mükemmel ve sürekli yal t mda devrim lk ekstrüde polistiren köpük, Dow Chemical taraf ndan 1940 lar n baß nda yüzer sallar için üretilmißtir. Yo un kullan m sonucunda, su ve neme karß oldukça dirençli oldu u fark edilen bu ürünlerin, ayn zamanda s yal t m nda teknik özelliklerinin de fark na var lm ßt r. Böylece, 50 y l aßk n bir süredir Dow taraf ndan üretilen mavi ve kapal hücreli Styrofoam yal t m levhalar n n inßaat sektöründe kullan m na baßlanm ßt r. Styrofoam levhalar n n ayn büyüklükte, homojen ve kapal hücreli yap s, rakipsiz teknik üstünlük sa lamakta, müteahhit ve mimarlara farkl kullan m detaylar nda çok amaçl s yal t m olana sunmaktad r. Dünyada en çok tan nan markalardan biri olan Styrofoam markas, XPS (extrude polistiren) s yal t m ürünleri ve Styrofoam yal t m çözümleri, son 50 y lda milyonlarca konut ve binalar n yal t m nda kullan lm ßt r. Pratikli i ve ekonomikli inin yan s ra çok kolay uygulanan Styrofoam levhalar; mükemmel ve sürekli s yal t m, suya karß mükemmel direnç ve s f r kapilerite, dona karß yüksek dayan kl l k, yüksek ve uzun süreli basma mukavemeti, yüksek elastikiyet, kullan m yerine uygun optimum su buhar difüzyon direnci gibi eßsiz özellikler taß maktad r. Günümüz binalar nda ve mühendislik projelerinde Styrofoam mavi ekstrüde polistiren levhalar istenilen performans ve dayan kl l yap n n ömrü boyunca sa lamaktad r. Teras çat larda, k rma çat larda, toprak temasl temel duvarlar nda, dößemelerde, duvarlar ve s köprülerinde s yal t m amac yla kullan lan ürünler; Roofmate, Floormate, Wallmate, Shapemate, Styrofoam olarak adland r l r. Ürün isimlendirmesi, her ürünün öncelikli kullan m alan n ve detay n ihtiyaçlar na uygun teknik özellikleri taß maktad r. Bununla birlikte ürünler uygulama gereksinimlerini karß lamas koßuluyla, s yal t m amaçl di er uygulamalarda da kullan labilir. K TAPLIK Klasik pazarlamadan sinerjik pazarlamaya Bugüne kadar marketing için her ßeyi denedik, her ßeyi de ißtirmeyi göze ald k. Ama kendi anlay ß m zdan hiç kußkulanmad k. Carl D. Zaiss ve Dr. Thomas Gordon n birlikte haz rlad Etkili Sat ß E itimi-sat ßta Yeni Bir Yöntem kitab, okuyucuya, geleneksel sat ß n s n rlar n aßmak ve sat ß performans nda inan lmaz sonuçlar elde etmek için güç verecek düßünceler ve bir dizi yeni beceri sunuyor. Rekabetin her alanda artmas, yeni müßteri edinmeye oranla eski müßteriyi elde tutma maliyetinin düßük olmas, kalite standartlar n n gelißmesi ve bilinçli tüketici say s n n artmas gibi ekonomik gelißmeler, marketing etkinliklerini her zamankinden daha önemli duruma getirdi. Bu yüzden ßirketlerin en önemli etkinli i marketing çal ßmalar art k. Marketing uygulamalar do ru mu? Öneminin bunca artmas na karß n, uygulanan sat ß yöntemleri beklenen olumlu etkiyi veremiyor. Tüketicilerin marketing etkinliklerine gösterdikleri olumsuz tepkilere karß, ßirketler, ilgili birimleri suçlayarak ya da yeni teknikler deneyerek yan t veriyorlar. Ancak her seferinde ayn baßar s zl klar tekrarlan yor ve b kt r c bir süreç yaßan yor. Yanl ß nerede? Temel yanl ß, klasik marketing anlay ß n n kazanan- kaybeden ikilemine dayanmas ndan kaynaklan yor. Dolay s yla pazarlama etkinli i, ya kand r lm ß müßteri ya da baßar s z sat c ortaya ç kar yor. Kaybeden taraf, kaybeden olman n etkisiyle öfkeli, direnen, k rg n ya da isteksiz oluyor. Art k al c lar da sat c lar da bu anlay ß n de ißmesini istiyor. "Bu günün al c s geleneksel sat ß tekniklerine karß çok hassas. Tipik sat ß eleman rolünden s yr lm ß, kendisiyle farkl ilißki kuracak birini ar yor. Al c kendisine karar alma sürecinde yard mc olmayan, salt ürününü satmay amaçlayan sat c görmek istemiyor art k. Aksine karar Etkili sat ß için Kazan-Kazan Etkili Sat ß E itimi-sat ßta Yeni Bir Yöntem kitab n n yazarlar ndan Carl D. Zaiss, eski bir pazarlama eleman. Uzunca bir süredir pazarlama e itimi veriyor. Dr. Thomas Gordon ise, sat ß alan nda çal ßan iletißim psikolo u. Her ikisi de kendi deneyimlerine ve an lar na dayanarak, klasik pazarlama anlay ß yerine, sinerjik pazarlama paradigmas olarak adland rd klar, kazan-kazan temeline dayal özgün anlay ßlar n, etkileyici örneklerle anlat yorlar kitaplar nda. Okuman z öneririz. Kitab n kimli i: Etkili Sat ß E itimi, Carl D. Zaiss, Dr. Thomas Gordon, Eylül 2002, stanbul, Sistem Yay nc l k, ng. Çev: Emel Aksay almas nda kendisine yard mc olacak bir sat ß eleman yla çal ßmak istiyor. Al c n n seçenekleri o kadar çok ki, art k gereksinimlerini karß lamayan kurum ve sat ß eleman na katlanmak zorunda de il. Sat ß eleman da art k de ißiklik istiyor. Sürekli yeni müßteri aramak stresi onu mutsuz ediyor. Müßterileriyle, onlara söz verdi i kaliteli hizmetin verilip verilmedi ini denetleyebilece i bir ortamda, sürekli çal ßma ßans na sahip olmay ye liyor. Sat ß eleman n n imaj can çekißiyor. Sat ß eleman istenmeyen ya da gerekli olmayan bir ßeyi satmak için y lan gibi bükülüyor, k vr l yor, h rç nlaß yor, eziyor, üste ç k yor. Yoluna ç kan her engel ve duyulan her kußku için da arc nda haz r bir yan t var. Görevi, siparißi al ncaya kadar, al c y bir labirentin koridorlar na çekip, onu oradan ç kart rken her kößede a z ndan olumlu bir yan t almakt r. Müßteri yenilmesi gereken bir rakiptir." Çözüm için ne yap l yor? Bu anlay ß n yaratt sorundan kurtulmak için, ßirketin birimleri birbirlerini suçluyorlar. Sat ß müdürleri, elemanlar n tehdit ederek ya da kotalar koyarak sat ß eleman n s k ßt r yor. Elemanlar n ürünler hakk ndaki bilgilerini art rmak için seminerler veriliyor ve müßterinin her sorusuna haz r bir yan t bulunuyor. Elemanlara yeni yeni manipülasyon teknikleri ö retiliyor. Ancak bunlar n hiç biri sat ßlar art rm yor. Sat ßlar art rmad gibi sat ß eleman n n ve sat ß müdürünün b kk nl na da çare olam yor. As l yap lmas gereken! As l yap lmas gereken kazanan- kaybeden ikilemine dayanan klasik paradigmay, kazanankazanan biçimindeki sinerjik paradigmayla de ißtirmektir. Her iki taraf n da birlikte kazanmas için ißbirli ini öneren sinerjik paradigmayla klasik paradigmay yukar daki gibi karß laßt rabiliriz. Geleneksel Paradigma 1 Al c lar uysal ve yönlendirilebilir kißilerdir; sat c hünerini gösterir ya da ezberledi i do ru sözcükleri kullanabilirse onlar yönlendirebilir. 2 Sat c kendi kararlar n al c ya kabul ettirmek için, teknikleri ya da al c larla ilgili bilgileri kullanmak ister. Sat c, sat ß olabildi ince çabuklaßt rmak için, strateji ve taktikler gelißtirir. 3 Sat c al c n n kißilik özelliklerini, stilini, tipini saptar. 4 Sat c al c ya yukar daki tan y koyarak, onu denetimi alt na almas na yard mc olacak do ru yöntemleri ak ll ca seçer. Baßka bir anlat mla, basaca dü meyi iyi bilir. 5 Sat c, sorgulayan, sat ß stratejileri kullanan ve al c ya olumlu yan tlar verdirecek sorular soran denetim dilini kullan r. Sinerjik Paradigma 1 Al c lar kendi kendilerini yönetebilen, kendi kararlar n n sorumlulu unu alabilen kißiler olarak kabul edilirler. 2 Sat c, al c n n istek ve gereksinimlerine uygun olarak kendi karar n vermesine yard mc olmak ister. Sat c, al c bir karara ulaß ncaya kadar, ad m ad m ilerlemesinde ona yard m eder. Böyle yaparak kendi karar n al c ya dayatmam ß olur. 3 Sat c al c n n tipini tan mlamaktan kaç n r. Onun yerine tüm dikkatini al c n n söyledi i ve yapt ßeye verir. 4 Sat c al c y denetim alt na almaya ve yönlendirmeye de il, gereksinimlerini kabul etmeye çal ß r. 5 Sat c, al c n n gereksinimlerini karß layacak bir çözüme ulaßmas na yard m ederek ve ona dan ßmanl k yaparak ißbirli i dilini kullan r. Sinerjik paradigma için etkili dinleme Etkili bir dinleme için gerekenleri k saca özetlersek, 1- Beden dilimizi kullanarak duygular m z belirtmeliyiz. 2- Kendimizi göstermek yerine sessiz kalarak, karß m zdakinin kendisini anlatmas na olanak tan mal y z. 3- Karß m zdakinin kußkular n, korkular n, çekincelerini kabul etti imizi göstermeliyiz. Etkin bir dinleme içinde olmadan; eßit, paylaßan, birlikte çaba harcayan bir ilißki kurulamaz. De ißimin zorlu u ve gereklili i De ißmek, al ß lm ß, güvenli bildi imiz kal ptan kopmak anlam na geldi i için zor gelir insana. Yine de daha iyiyi, daha güzeli baßarmak için de ißmeyi denemeliyiz. Özellikle de marketing de bu de ißim sa lanamazsa, hiç baßar l olma olas l m z yok. MARDAV 11

12 KÜLTÜR / SANAT / AJANDA Kißiye Özel Yap Bilgi Bankas Yap rehber 2.0 versiyonu CD ler, herkesin ihtiyac na göre, kißiye özel Yap Bilgi Bankas olußturulmas n sa l yor. Türkiye de faaliyet gösteren binlerce yap firmas ile birlikte, on binlerce mimar-mühendis-müteahhit gibi sektör profesyonellerinin adres/koordinatlar n ; turizm tesisleri, kamu kurumlar ve meslek odalar gibi çeßitli kurumlara ait koordinatlar kapsayan Yap rehber CD leri, spesifik arama özellikleri ile donat lm ß binlerce yap malzemesi/ürün seçene ini de dijital bir yap katalo u olarak içeriyor. Yap rehber 2.0 ile; içerdi i veriler aras nda detayl aramalar yaparak istenen koordinatlara ulaßmak, bulunan kay tlar n varsa ve web adreslerine interaktif ba lant sa lamak, bulunan kay tlar n liste veya etiketlerini basmak, kategoriler aras nda özel veya karma listeler olußturmak mümkün. Meslek gruplar na, ßehirlere, ßah s veya firma ismine ya da ürün veya markaya göre farkl arama-bulma fonksiyonlar bulunan yaz l m, kullan c n n sipariß verdi i tarihteki güncel bilgileri içererek herkes için özel yaz l yor. Adres ve katalog verileri, sat n al nd tarihten itibaren 2 y l süreyle kullan c s n n iste i üzerine o günkü güncellenmiß veriler ile de ißtirilebiliyor. - ZM10 Ulusal Kongresi Zemin Mekani i ve Temel Mühendisli i Onuncu Ulusal Kongresi Eylül tarihleri aras nda stanbul Teknik Üniversitesi Ayaza a Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde yap l yor. Zemin Mekani i ve Temel Mühendisli i Türk Milli Komitesi taraf ndan düzenlenen kongre, ülkemizde bu alanda çal ßan araßt rmac lar ve uygulay c lar bir araya getirerek, bilgi ve deneyim paylaß m sa lamay, karß laß lan sorunlar ile bunlar n çözüm yöntemlerini tart ßarak bilime katk da bulunmay amaçl yor. Araßt rmaya ve uygulamaya yönelik bildirilerin sunulaca ve tart ß laca kongrede, sektörle ilgili bir de sergi düzenlenecektir. - Türkiye Çimento Tarihi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf 'n n 1,5 y l süren çal ßmalar sonucunda haz rlanan Türkiye Çimento Tarihi kitab, Osmanl döneminden günümüze, ülkemizde yaßanan ekonomik gelißmelere ve çimento tarihine ß k tutuyor. Geçmißimize farkl bir aç dan bakmay sa layan kitapta, Türkiye'nin zeytin karß l nda çimento ald günlerden, dünyan n en önemli çimento ihracatç lar ndan biri olmaya uzanan hikayesi anlat l yor. Prof. Dr. Y ld z Sey taraf ndan yay na haz rlanan 271 sayfal k kitap, çimento sektörüne emek verenlerin gelecek nesillere b rakt klar bir arma an olarak kabul ediliyor. Uzun, titiz bir çal ßman n ve çok yönlü ißbirli inin ürünü olarak ortaya ç kan kitap, e itim arac olman n yan s ra, di er çal ßmalara kaynak olacak, yeni araßt rmalara yol gösterecek nice bilgi, belge ve an y bar nd r yor. SEKTÖRÜN AJANDASI Konya Yap Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar Bu y l ilk defa düzenlenen uluslararas Konya Yap Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar, Eylül tarihleri aras nda Tüyap Konya Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenleniyor. nßaat malzemeleri, s tma, so utma ve havaland rma çözümleri, izolasyon, kap, pencere, mutfak, banyo, seramik, havuz teknolojileri, iß ve inßaat makineleri olmak üzere, oldukça geniß bir yelpazeyi kucaklayacak fuara, yerli ve yabanc yaklaß k 100 firman n kat lmas bekleniyor. Bursa Kap ve Pencere Teknolojileri Fuar Fuar, Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi nde, Eylül tarihleri aras nda gerçekleßtiriliyor. Fuarda; cam, pencere ve profil firmalar, profil ißleme firmalar ; pencere cam üretimi ve sat ß ile ilgili bilgisayar programlar ; pencere mekanizmalar ; kap sistemleri; pencere tamamlay c ürünler ve yan sanayi; profil ißleme ve pencere imalat makineleri ile yard mc ekipmanlar yer al yor. S.O.S Fuar 4. Uluslararas Güvenli Yap ve Afet Öncesi Haz rl k Fuar -S.O.S. 2004, 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri aras nda stanbul da, CNR Fuar Merkezi nde düzenleniyor. Kamu, özel sektör, akademisyen ve nihai tüketicinin bulußtu u S.O.S Fuar nda, afetlere ve güvenli yap olgusuna yönelik gelißtirilen mal ve hizmetler sergileniyor. Fuarda, bina güçlendirme, yenileme, inßaat ve yap malzemeleri; sigorta, finans; sismik araßt rma ve zemin etüdü, sismik izolasyon, sismik kapama vanalar ; prefabrik evler; duman detektörleri, acil ß kland rma ve yang n söndürme sistemleri; yap sal olmayan hasarlar önlemeye yönelik malzemeler; koruyucu malzemeler; jenaratör, güç kaynaklar ; arama ve kurtarma malzemeleri, ilk yard m malzemeleri; iß makineleri, çad r malzemeleri olmak üzere oldukça geniß yelpazeden ürün ve hizmet yer al yor. - Dünyan n en büyük cam binas ABD Kaliforniya Garden Grove da bulunan Crystal Cathedral, dünyan n ßimdiye kadar inßa edilmiß en büyük cam binas olarak tan n yor. Uzunlu u 121 metre 92 cm, genißli i 60 metre 96 cm olan katedral, 12 katl bir bina yüksekli inde y l nda kullan ma aç lan ve 3 bin kißilik oturma kapasitesine sahip olan katedral, 12 binden fazla cam levha kullan larak inßa edilmiß. Y ld z biçimindeki katedral, zaman içinde pek çok Hollywood y ld z n n da u rak yeri haline gelmiß y l nda katedrale camdan bir kule eklenerek bina, çok daha gösterißli bir görünüme kavußmuß. Crystal Cathedral, s k s k özel etkinlikler, konserler ve resitaller için de kullan l yor. Natural Stone 2004 Fuar Uluslararas Mermer, Do altaß Ürünleri ve Teknolojileri Fuar - Natural Stone 2004, stanbul Mermerciler Derne i ve MM B deste iyle 2-5 Eylül tarihleri aras nda stanbul CNR Expo Fuar Merkezi nde düzenleniyor. Bu y l, 300 den fazla kat l mc y ve 25 bin uzman ziyaretçiyi hedefleyen fuar, Türk mermer sektörünün bir milyar dolar ihracat hedefine ulaßmas için gereken ticari platformu sunuyor. BEH Ç AK TAN M MAR Ç ZG LER 2004 Yap Ankara Fuar 1988 den bu yana her y l düzenlenen fuar, bu y l kap lar n, 22 Eylül de Alt n Park Expo Center da aç yor Yap Ankara Fuar ile, yap profesyonelleri ve yap sektörü, büyük küçük her türlü projenin karar oda olan Ankara da bu y l 17. kez bulußuyor. Türk yap malzemesi pazar n elinde bulunduran yaklaß k 200 kat l mc firma, 26 Eylül e kadar aç k olacak fuarda, en iyi malzemelerini, modellerini ve teknolojilerini tan tmaya haz rlan yor. Catania da bir sergi ve bir konferans talya n n ßirin kasabas Catania, iki önemli uluslararas etkinli e ev sahipli i yap yor. 3. Uluslararas At k Su Deniz Deßarjlar ve Deniz Çevresi Konferans MWWD 2004 ile 1. Uluslararas Deniz Deßarjlar ve Boru Hatlar Ekipmanlar Hizmetleri ve Malzeme Sergisi IEMES 2004, 27 Eylül 2 Ekim tarihleri aras nda, uluslararas pek çok uzman ve profesyoneli bulußturuyor. - / Mardav Yal t m ve nflaat Malz. San. ve Tic. A.fi. Ad na Sahibi : Levent Pelesen Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Özden Timur Yay n Kurulu : Gülay Dindoruk, Eda Noyan Sanat Yönetmeni : Aynur Kök Renk Ayr m ve Bask : Panel Matbaas MARDAV Gazete, ücretsiz da t l r. Al nt yap lmas izne ba l d r. Mardav Merkez Ofis Toprakç o lu Plaza Kaya Sultan Sokak No: 99 A Blok Kozyata, stanbul Tel: Faks: Web: Bölge Temsilcilikleri Ankara Tel: zmir Tel: Yap m: Lida letiflim Hizmetleri Dikilitafl, Karanfil Sk. No:1 Kat: 4 D:10 Befliktafl stanbul Tel: Faks: Web:

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Eğitim modülü 2. Isı yalıtımı - temel bilgiler

Eğitim modülü 2. Isı yalıtımı - temel bilgiler Eğitim modülü 2 Isı yalıtımı - temel bilgiler Dış cephe yalıtım sistemlerine dış etkiler Güneş Gerilmeler = (Çekme-/Basınç-) kuvvetleri Sıcaklık,,,,,,,, Yağmur Yalıtım Yalıtım sistemlerinin faydaları ve

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu..

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014, 22 nci Uluslararası Yapı ve Restorasyon Fuarı, 13-16 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya Expo Center Salonlarında büyük bir ticari başarıyla

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı