T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5586 Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslarda değişiklik yapılmasına dair ekli Esasların yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 5/11/2013 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 12/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. BOZDAĞ B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı M. GÜLER F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet Bakanı V. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU H. YAZICI Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V. Kuruluşu : 7 Ekim Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 112. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2013 Sayı : /11/2013 TARİHLİ VE 2013/5586 SAYILI KARARNAMENİN EKİ ESASLAR MADDE 1 30/5/2009 tarihli ve 2009/15108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esasların 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (7) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçlarından 3238 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında karşılanması kararlaştırılan ancak Müsteşarlık tarafından doğrudan tedarik edilmesi yerine Müsteşarlık adına Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bu işlemlerin yerine getirilmesi uygun görülenler için, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan bu amaçla Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı adına açılmış olan banka hesabına aktarılan tutarlarla yapılacak tedarik işlemleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. MADDE 2 Sayıştayın görüşü alınan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür. Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 8/7/ Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1/10/ /10/ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Kasım CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Kasım 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 19 Kasım BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 19/11/2013 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Kasım 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 20 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 YÖNETMELİKLER Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 24/9/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-2 nin 46 sıra numaralı Mali Denetçi bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c. Tecrübe: Mali Denetçi Yardımcılığında en az üç yıl çalışmış olmak. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 24/9/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-30/12/ /4/ /10/ /3/ /9/ /12/ Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 17/2/1991 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür. TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görevli personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlükte çalışan memur ve sözleşmeli personeli kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2013 Sayı : konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Hizmet alanı: Aynı bölge içerisinde yer alan il ve ilçeleri, b) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri cetvelinde gösterilen illerden oluşan bölgeleri, c) Hizmet süresi: Kamu kurum ve kuruluşlarında, Devlet Memurluğu statüsünde fiilen çalışılan süre ile askerlik süresini, ç) Kuruluş: TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü, d) TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi: TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü, e) Yer değiştirme suretiyle atama: Boş pozisyon, unvan ve kadrolara hizmet gereği veya personelin isteği üzerine yapılan; yer değiştirme, görev değiştirme, yer ve görev değiştirmeyi, f) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirmeye Tabi Personel ve İlkeler Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel MADDE 5 (1) Yer değiştirmek suretiyle yapılacak atamalar, hizmet gerekleri ve görevde verimliliği sağlamak maksadıyla İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, Muhasebeci, Başmühendis (Tütün Teknolojisi Başmühendisi dâhil), Mühendis, Şef, Şef Yardımcısı, Memur ve veznedar unvanlarını kapsamak üzere yapılır. Temel ilkeler MADDE 6 (1) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Kadro, unvan ve pozisyonlardaki imkânlar göz önünde bulundurulur. b) Personelin bölgeler, sektörler ve birimler arasında adil ve dengeli dağılımının sağlanması esasına göre yapılır. c) Benzer unvan, pozisyon ve kadrolarda idari gerekler de dikkate alınarak, personelin hizmet ihtiyacı olan değişik yerlerde görev yapmasını sağlayacak şekilde işlem yapılır. ç) Personelin atanacağı yerdeki hizmeti yapabilecek kıdem ve yetenekte olup olmadığı ayrıca aşağıdaki hususlara bakılarak belirlenir: 1) Öğrenim durumu. 2) TTA Gayrimenkul Anonim Şirketindeki hizmet süresi ve görev yerleri. 3) Varsa geçmiş sicil raporları. 4) Katıldığı kurslar ve hizmet içi eğitim durumu. 5) Görevde gösterilen başarı düzeyi. 6) Yabancı dil bilgisi ve derecesi. 7) Hakkındaki disiplin kurulu kararları. 8) Hizmetin gerektirdiği diğer hususlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hizmet Bölgeleri, Süreler ve Yer Değiştirmeye İlişkin Esaslar Hizmet gereği yer değiştirmeler MADDE 7 (1) Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir. a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması, b) Varsa sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması. (2) Birinci fıkra uyarınca yeri değiştirilen personelin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Hizmet bölgeleri MADDE 8 (1) TTA Gayrimenkul Anonim Şirketinin organizasyon yapısı ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren mülki idare birimleri gruplandırılmak suretiyle bu Yönetmeliğin EK-1 inde yer alan 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 20 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin usul ve esaslar MADDE 9 (1) Yer değiştirmeye tabi personel her görev unvanında kaideten 6 ncı hizmet bölgesinden göreve başlatılır. (2) Yapılacak atamalarda zorunlu çalışma süresinin doldurulması esas olmakla birlikte kadro ve pozisyon bulunmaması gibi zorunlu hallerde ilgili personel, bölge hizmeti bilahare tamamlattırılmak üzere daha alt hizmet bölgelerinde de görevlendirilebilir. Zorunlu çalışma süreleri MADDE 10 (1) Zorunlu çalışma süresi aşağıda gösterilmiştir: a) 6. Hizmet Bölgesinde 3 Yıl. b) 5. Hizmet Bölgesinde 3 Yıl. c) 4. Hizmet Bölgesinde 4 Yıl. ç) 3. Hizmet Bölgesinde 5 Yıl. d) 2. Hizmet Bölgesinde 6 Yıl. e) 1. Hizmet Bölgesinde 7 Yıl. (2) Her hizmet bölgesinde bu sürelerin doldurulması esas olmakla birlikte, bu süreler aynı hizmet bölgesinde yer alan çeşitli hizmet alanları arasında bölünebilir. Ancak bu bölünme sonucu, aynı hizmet alanındaki çalışma süresi üç yıldan az olamaz. Bölge hizmetinden sayılacak süreler MADDE 11 (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir; a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı, b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri, c) Bir görevin vekâleten veya geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı, ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleriyle ilgisi olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumlarının gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı, d) Hizmet içi eğitimde ve hizmetin gereği olarak gönderilmeleri uygun bulunanların TODAİE de başarılı geçen sürelerinin tamamı. (2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreler, personelin görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır. Yer değiştirme suretiyle atama dönemleri MADDE 12 (1) Atamalar her yılın Haziran-Eylül aylarında yapılır. Eş durumu MADDE 13 (1) Eş durumu nedeniyle yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Zorunlu hizmet süresi tamamlanmadan yapılabilecek yer değiştirmeler MADDE 14 (1) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması, varsa sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması ya da personelin eş veya sağlık durumu dikkate alınarak zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir. (2) İlgilinin talebi ve Kuruluşun uygun görmesi şartıyla personel bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilir. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçecek hizmetleri personelin ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır. Bölge hizmetlerinin tamamlanması MADDE 15 (1) Bütün hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan personelin hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı, kadro imkânları ve personelin isteği de değerlendirilerek Yönetim Kurulunca belirlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Atamalarda tebligat MADDE 16 (1) Atamaya ilişkin tebligat 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. (2) Atama emirleri, muhatabı personele ilgili birim ve İşletme Müdürlüklerince gecikmeksizin tebliğ edilir. (3) Tebliğ tutanaklarının aslı, aynı gün Genel Müdürlük personel birimine gönderilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2013 Sayı : Hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak mevzuat MADDE 17 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 18 (1) 8/2/1994 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan TEKEL Personelinin Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. İntibak GEÇİCİ MADDE 1 (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulan personelin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce bu Yönetmelik ile tespit edilen hizmet bölgelerinde aynı unvanda görev yaptığı süreler, bu Yönetmelik ile belirlenen zorunlu çalışma sürelerinin hesabında dikkate alınır. Yürürlük MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür. TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde çalışan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 20 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Disiplin amirleri MADDE 4 (1) TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat MADDE 5 (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 6 (1) 28/8/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TTA) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür. TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalışan personelin disiplin amirlerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personeli kapsar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2013 Sayı : Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Disiplin amirleri MADDE 4 (1) TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat MADDE 5 (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 6 (1) 28/8/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TTA) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 20 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personelin sicil ve başarı değerlemesini yapacak yetkili sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan sözleşmeli personeli kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Sicil amirleri MADDE 4 (1) Bu Yönetmelik kapsamında, sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmaya yetkili birinci ve ikinci sicil amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat MADDE 5 (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından; 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 6 (1) 26/12/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TTA) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 20 Kasım 2013 ÇARŞAMBA İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNI Sayı : üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: Hasdal/İSTANBUL Firar suçundan sanık Halil ve Şerife Oğ D.lu, Konya, Ahırlı, Akkise Ky. Nfs. Kyt.lı Nurettin ALTUNAY hakkında 3.Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin gün ve 2013/ Esas ve Karar sayılı kararıyla; Sanık Nurettin ALTUNAY ın tarihleri arasında firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K. nun 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak 5237 sayılı T.C.K.nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın tarihleri arasında yol ve nezarette geçirdiği sürenin T.C.K.nın 63 ncü maddesi uyarınca hükümlülük süresinden İNDİRİLMESİNE, 5271 Sayılı C.M.K. nun 231 nci maddesi uyarınca daha önce kasıtlı bir suç işlememiş olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olan sanık hakkında yukarıda kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5271 Sayılı C.M.K. nun 231/7 nci fıkrası nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 5271 Sayılı C.M.K. nun 231/8 inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE, 5271 sayılı C.M.K. nun 231/10 ncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin sanığa BİLDİRİLMESİNE, 5271 Sayılı C.M.K. nun 231/11 inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa BİLDİRİLMESİNE, Kararı verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur. 8991

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2013 Sayı : ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI EKMEĞİN TOPTAN SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 1) Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü İle İhaleye Konulmuştur. 2) Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. 3) İşin tahmin edilen bedeli ,00 TL, geçici teminatı ise ,75 TL dir. 4) İhale Çarşamba günü saat de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. 5) İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir (İhale Dosya Bedeli 250,00 TL dir). 6) İsteklilerin teklif mektuplarını Çarşamba günü saat 12:00 ye kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığına sıra numarası alındı karşılığında vermeleri gerekmektedir. 7) İhaleye katılabilmek için; a. Kanuni ikametgahı olması b. Tebligat İçin Adres Beyanı, c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2013 yılı) 1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge, 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge d. İmza sirküleri vermesi, 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, f. Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir) g. Örneğine Uygun Başvuru Dilekçesi ğ. Benzer İş Yaptığına Dair Belge. Keşif bedelinin en az %45 e kadar benzer iş yaptığına dair belge (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli sureti). Benzer iş: Her türlü ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili dağıtım ve satış işleri. h. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri

13 20 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 ı. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10 u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya yine asgari %10 u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması (Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır) i sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı j. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi) k. İsteklinin gerçek veya tüzel kişilik durumuna göre gelir/kurumlar vergileri borcu olmadığına dair bağlı bulundukları vergi dairesinden ihale ilan yayım tarihinden sonra alınan belge (belgenin aslı verilecektir). l. İş Araçları Taahhütnamesi m. Personel Taahhütnamesi n. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri o. Son 15 yılda müteahhit veya taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri ö. Dosya alındı makbuzu, p. Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış ,75 TL tutarındaki geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu. r. İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu 8) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 9) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 9354/ SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 100,00 TL ile en çok ,00 TL arasında değişen; 02/12/2013 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL ile en çok 8.181,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Otomobil, Kapalı Kasa Kamyonet, Minibüs, Kamyonet, Motorsiklet, İş Makinası (Lastikli Loder) ve çekici cinsi 22 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 03/12/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye internet adresimiz ile (0) (326) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. İlan olunur. 9374/1-1

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2013 Sayı : SAYILI KANUN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 9.122,34 TL. ile en çok ,28- TL. arasında değişen; 02/12/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 913,00.- TL., en çok ,00- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B. Oto, Demonte Vaziyette Traktör, Tır çekicisi, Dorse ve Minübüs cinsi 21 adet araç; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki Konferans salonunda 03/12/2013 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye ve internet adreslerimiz ile (0) (262) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 9436/1-1 KÜL SEVK HAVA KOMPRESÖRÜ SATIN ALINACAKTIR YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 adet kül sevk hava kompresörünün temini ve montajının yapılarak çalışır vaziyette İşletmeye teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası : 2013/ İdarenin : a) Adresi : Milas Ören Karayolu 22 Km. PK Milas/ MUĞLA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik posta adresi : 2 - İhale konusu malın : a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet kül sevk hava kompresörünün temini ve montajının yapılarak çalışır vaziyette İşletmeye teslimi işi b) Teslim yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 230 takvim günüdür. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonu. b) Tarihi ve saati : : İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5 - Teklifler, tarihinde saat 14:00 e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santralı Müdürlüğü (Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: Milas/MUĞLA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9369/1-1

15 20 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 İŞ ZEKASI VE VERİ AMBARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Veri Ambarı Uygulaması-ETL/ELT Data Aktarım Aracı-Anlık Data Replikasyon Aracı (CDC)- İş Zekası Raporlama Aracı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. 2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 3 - Teklifler 27/11/2013 günü, saat ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. 7 - Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 9460/1-1

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2013 Sayı : ADET LED EKRAN, 5 ADET TOTEM, 1 ADET YAZILIM VE 10 ADET KLİMA SATIN ALINACAKTIR Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: Ofisimizce, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı olan 5 adet led ekran, 5 adet totem, 1 adet yazılım ve 10 adet klima, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. 2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 3 - Teklifler, günü, saat ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. 7 - Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 9461/1-1

17 20 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 2000 adet dizüstü bilgisayar alımı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. 2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 3 - Teklifler, 26/11/2013 günü, saat ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. 7 - Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 9462/1-1

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2013 Sayı : ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı olan 250 adet dizüstü bilgisayar, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. 2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 3 - Teklifler, günü, saat ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. 7 - Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 9463/1-1

19 20 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır. Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı İhtiyacı Malzeme Listesi İhale Miktar Neye Göre Malzemenin Cinsi Evrak (Adet) Alınacağı Bedeli X-RAY DIFRACTION (XRD) CİHAZI 1 Teknik Şartname 130.-TL TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) 1 Teknik Şartname 130.-TL EDS/EDX (ENERJİ Dağılımlı X-Işını Spektrometresi) ve EBDS/OIM (elektron geri Saçılımlı Diffraksiyon/Oriented Imaging 1 Teknik Şartname 100.-TL Microscopy) modüllerinden oluşan X Ray Mikro Analiz ve OIM sistemi 1 - a. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ YUKARIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. b. İstekliler, ihale evrakını Ankara da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü II No lu Satın Alma Daire Başkanlığından incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler. c. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. d. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı, İç Piyasadan Yapılacak Olan Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 2. ve 5. Maddesi ve Dış Piyasadan Yapılacak Olan Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 5. maddesinde yazılı belgeler, şartname bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı ve bir örneği ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 3 - Teklifler en geç saat ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2013 Sayı : sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır. 5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır. 6 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarında belirtilecektir. 7 - Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para cinsinden verilecektir. 8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir 9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Duyurulur. 9464/1/1-1 LABORATORY EQUIPMENT WILL BE PURCHASED BY THE STATE SUPPLY OFFICE GENERAL DIRECTORATE The commodities mentioned below shall be purchased from domestic and foreign market by taking open bids, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and with additional conditions concerning the tender. EQUIPMENT LIST FOR THE NEED OF BARTIN UNIVERSITY CENTRAL RESEARCH LABORATORY COMMODITY QUANTIT Y (PCS) X-Ray Diffraction (XRD) Equipment 1 Scanning Electron Microscopy (SEM) 1 X Ray Micro Analysis System which have EDS/EDX (Energy Dispersive X Ray Spectrometry) and EBSD /OIM (Electron Back Scattered Diffraction Oriented Imaging BASIS OF PURCHASING Technical Specification Technical Specification PRICE OF TENDER DOCUMENT 130.-TL 130.-TL Microscopy 1 - a) THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS MENTIONED IN ABOVE LIST b) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents from from the 2nd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara without any charge. 1 Technical Specification 100.-TL

21 20 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 c) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of the tender document price mentioned above to any of our Office s Cashiers or our Office s bank accounts. d) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope by adding to the tender document. The original of the receipt will be returned to the bidder after opening all the bids. In case of canceling the bid completely or giving up the order, the price of tender document will be refunded to the bidders. 2. The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and the commercial specification and their annexes are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial specifications on the purchases to be made from domestic market and 5th article of the commercial specifications on the purchases to be made from abroad and the original and a copy of the bank or cashier receipt, also the inner envelope should all be put in the outer envelope. 3. The bids should reach or be submitted to the 2nd Purchasing Department of our Headquarters Office until at 12:00 A.M. on the Bids submitted after this time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to postal processes. 4. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the , and since the samples provided by the bidders shall be inspected to find out whether the samples of the companies with no deficiency as regards to their outer envelope contents comply with the required conditions, the inner envelopes containing the bid price information shall not be opened till the end of this inspection. With the results of inspection, the inner envelopes of the bidders, whose samples have been found appropriate with the required conditions, shall be opened. Inner envelopes of the ones that are not appropriate shall not be opened and shall be returned to the bidders with all the other documents and samples. The opening date and time of the inner envelopes shall be declared to the bidders. If required, bidders shall be cautioned and urged for inspection in terms of financial and technical sufficiency. 5. The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender 6. Bidders may bid for the entire material and also may bid partially for the whole of each stock. The bidders shall provide the brand name and model of the equipment proposed in their bids. 7. Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months from the date of final submission in the same currency of their offers at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. 8. This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right to tender, not to tender, partially tender or award the tender to whichever bidder it may please regarding the abovementioned material to be purchased. 9. The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. To be announced to all candidates. 9464/2/1-1

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Kasım 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29175 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29168 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6897 Gelir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29317 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7374 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : 29245 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Aralık 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29193 ATAMA KARARI Kalkınma Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/1160

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29093 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı