MEVCUT BİNALARDA ZEMİN VE DEPREM ETÜDÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVCUT BİNALARDA ZEMİN VE DEPREM ETÜDÜ"

Transkript

1 MEVCUT BİNALARDA ZEMİN VE DEPREM ETÜDÜ Semih S. Tezcan Boğaziçi üniversitesi Öğretim Üyesi Tel Fax: e- mail: Mevcut bir binanın, gelecekteki şiddetli bir depremde yıkılmadan, ayakta kalıp kalamayacağını anlayabilmek için, aşağıda sıralanan dört ayrı etüdün ve değerlendirmenin yapılması gerekir: 1. Zemin etüdleri ve/veya değerlendirilmesi 2. Malzeme etüdü ve değerlendirilmesi 3. Deprem Güvence Saptaması etüdü 4. Güçlendirme etüdü ve projesi 1. ZEMİN ETÜDLERİ Zemin etüdü başlıca dört ana sınıfa ayrılır. Aşağıda bu dört ayrı cins zemin etüdünün kapsamları, yetkili ve sorumlu mühendislik dalı ve hangi hallerde kimin tarafından hazırlatılması gerektiği ayrıntıları ile ele alınmıştır Geoteknik Rapor Amacı : Temel tabanı altındaki zemin katmanlarının nicelik ve nitelikleri, yeraltı su seviyesinin durumu, efektif içsel sürtünme açısı, drenajsız kayma direnci, granüler katmanların relatif sıkılık dereceleri, yataklanma katsayıları, su muhtevaları, kohezyonlu 1

2 zeminlerde Attaberg limitleri, kohezyon katsayısı ve şişme parametreleri, düşey ve yatay itki ve oturma parametreleri, taşıma güçleri, emniyet gerilmeleri, temel tipleri v.b. Yetkilisi : Bu raporu yazmaya tek yetkili geoteknik dalında ihtisaslaşmış İnşaat Mühendisleridir. Rapor yazılırken inşaat mühendisi tarafından yorumlanmak üzere şüphesiz jeolojik ve jeofizik verilerden ve bilgilerden yararlanılabilir. Deneyleri : Arazide muayene çukurları açılır ve/veya gerekirse sondajlar ve arazi deneyleri yapılır. Standart penetrasyon darbe testleri, vane kesme testleri, koni penetrometre testleri, yükleme deneyleri v.b. arazi testleri yapılır. Araziden alınan örselenmiş ve/veya örselenmemiş nümunelerin laboratuar deneyleri yapılır. Mali Sorumlu : Bu arazi ve labaratuar deneylerinin yaptırılmasından ve raporun yazdırılmasından inşaatın sahibi sorumludur. Ancak, aşağıda açıklandığı üzere, zemin şartları iyi olan mevcut binalarda böyle bir rapor gerekmez. Gerekli haller : Şüphesiz, yeni bir binanın projeleri yapılmadan evvel, geoteknik zemin raporunun hazırlatılması gerekir. Bina güçlendirme etüdlerinde ise, 1998 Türkiye Deprem Yönetmeliği Tablo 12.1 de tarif edilen A tipi ve B tipi Zemin gruplarından birine ve özellikle kaya, killi, şist, grovak veya çatlaklı kaya gibi sağlam zeminlere oturan binalarda bu cins bir zemin etüdüne hiç gerek yoktur. Ancak, temellerin altında kısmen veya tamamen dolgu zemin varsa ve temellerde belirli bir tasman gözlenmiş veya binada farklı oturmalardan dolayı, depremden evvel veya depremden sonra çatlaklar meydana gelmiş ise, temellerin ve temel tabanında zemin taşıma gücünün iyileştirilmesi ile ilgili önlemleri içeren bir geoteknik rapor düzenlenmelidir (Tablo 1) Heyelan Raporu Amacı : Meyilli bir arazide veya yer altı zemin katmanları eğimli olan yerlerde bulunan binaların getireceği ilâve yüklerden dolayı, yamaçların, eğimli arazinin ve şevlerin stabilitesinin depremli ve depremsiz haller için ayrı ayrı incelenmesi gerekir. 2

3 Yetkilisi : Şev, yamaç veya meyilli arazilerin kaymaya karşı stabilitelerini saptayıp rapor yazmaya tek yetkili, geoteknik dalında ihtisaslaşmış İnşaat Mühendisleridir. Zemin tabakalarının geometrik, litolojik ve dinamik özellikleri için gerektiğinde inşaat mühendisi jeolojik ve jeofizik ölçüm ve bulgulardan yararlanmak isteyebilir. Deneyleri : Heyelen ve kayma potansiyeli bulunan zeminlerin geoteknik özellikleri ve zemin parametreleri yerinde ve laboratuar deneyleri ile saptanır. Arazi ve laboratuar deneylerinin programını ve eğer gerekirse jeolojik ve jeofizik ölçümlerin kapsamını raporu yazacak olan inşaat mühendisi tayin eder. Mali sorumlu : Heyelan söz konusu olan yer, parsel bazında küçük bir yöre ise, raporun hazırlanmasından inşaat sahibi sorumludur. Jeolojik ve jeofizik çalışmalar münferit şehir içi binaları için uygun değildir. Eğer inşaat yaygın bir heyelan bölgesinde yapılacaksa, bu bölgenin heyelan haritasının çıkarılmasından, heyelan raporunun yazılmasından ve önlemlerin alınmasından ilgili Yerel Yönetim sorumludur. Gerekli haller : Deprem sırasında bir şev kayması başlangıcı ve ihtimali söz konusu olmamışsa veya binanın temel stabilitesini tehdit eden bir şev kayması ihtimali yok ise, heyelan ve/veya şev kayması raporuna gerek yoktur. Ancak, kademeli temel kazıları bulunan ve oldukça meyilli bir araziye oturan binalarda, kayma riski etüdü yapılması isabetli olur. Böyle bir etüdün yapılıp yapılmaması hususundaki kararı, gene geoteknik dalında ihtisaslaşmış inşaat mühendisi verir ( Tablo 1 ) Sıvılaşma / Tasman Etüdü Amacı : Yer altı su seviyesi zemin sathına yakın ( 0 ilâ 15 metre ) ise, aynı zamanda son 15 metrelik zemin içinde ince daneli gevşek kum veya kumla karışık silt tabakaları var ise, ayrıca bu tabakalarda Standart Penetrasyon Testi darbe sayıları 20 den küçük ise, şiddetli bir deprem esnasında bu cins tabakalar sıvılaşabilir ve üzerindeki yapılarda çok önemli göçmeler ve devrilmeler olur. Titreşim ivmelerinin o cins zeminler için tayin edilecek belirli bir eşik ( 0.20 g ilâ 0.40 g ) değerini aşması halinde böyle bir sıvılaşma olabilir. Raporun amacı böyle bir sıvılaşmanın olup olmayacağını saptamaktır. Sıvılaşma olmasa bile önemli tasmanların olup olmayacağı da böyle bir rapor kapsamında belirlenir. Yetkilisi : 3

4 Sıvılaşma raporu yazmaya tek yetkili geoteknik ve geodinamik dalında ihtisaslaşmış İnşaat Mühendisidir. Deneyleri : Arazide ve laboratuarda yapılacak geoteknik ölçüm ve deneylerle, zemin tabakalarının komple geometrik, geoteknik ve geodinamik parametreleri tayin edilir. Standart Penetrasyon deneyleri, granülometre deneyleri, yer altı su seviyesi ölçümleri v.b. tüm etüdler ve bazı hallerde üç eksenli dinamik kayma ve sarsma deneyleri yapılır. Mali sorumlu : Herhangi bir il veya ilçe merkezinde sıvılaşma ve/veya önemli tasmanların olabileceği yörelerin haritalarının çıkartılarak, bina sahiplerinin uyarılması görevi ilgili Yerel Yönetim in sorumluluğundadır. Vakit geçirilmeden her Belediye, kendisine ait imar hudutları içinde sıvılaşma ve/veya tasman bölgelerinin risk haritalarını geoteknik dalında ihtisaslaşmış uzman İnşaat Mühendislerine tercihen Üniversitelerin İnşaat Fakültelerine hazırlatmalıdır. Gerekli haller : Yukarıda tarif edilen zemin cinslerinin bulunmadığı yörelerde, böyle bir etüdün yapılması gerekmez ( Tablo 1 ) Sismik Büyültme Etüdü Amacı : Taban kayanın üzerinde, temel tabanına kadar yaklaşık 10 metre ilâ 100 metre kalınlığında nisbeten yumuşak bir tabaka veya tabakalar mevcutsa, deprem dalgaları bu nisbeten daha yumuşak tabakalardan geçerken kırılma ve yansımalarla genliklerini büyütürler. Dolayısı ile, sismik dalgaların ivmeleri zemin yüzeyine ulaştıkları zaman beklenenden büyük olur. 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde, kayadan kayaya seyahat sırasında sismik dalgaların ivmelerinde bir büyültme olmamıştır. Depremin Sapanca Gölü batısındaki odak noktasından uzaklaştıkça, ivmeler beklendiği gibi sür atle düşme eğilimi göstermiştir. Bu nedenle, ölçülen ivmeler Heybeliada da 0.11 g, Beşiktaş Barbaros Bulvarında 0.06 g, Levent Yapı Kredi Plaza da 0.04 g dir. Halbu ki; tabankayanın derinliği zemin yüzeyinden bir hayli aşağıda olan yörelerde sismik ivmelerde büyültmeler görülmüştür. Meselâ, Küçük Çekmece Nükleer Araştırma Merkezinde 0.18 g, Bakırköy Galeria da 0.18 g, Avcılar daki Ataş Rafinerisinde 0.25 g ve Fatih de 0.19 g ölçülmüştür. Sismik büyültme, zemin-bina frekans ilişkisinden de kaynaklanabilir. Zeminin hakim titreşim peryodu ile, binanın birinci doğal titreşim peryodu birbirine yakın olduğu zaman, yarı rezonans hadisesi oluşur ve bina beklenmedik zorlanmalara maruz kalır. Yetkilisi : 4

5 Sismik büyültme riskinin bulunup bulunmadığına, yarı rezonans hadisesinin olup olmayacağına dair analitik raporu yazma yetkisi bu konuda ihtisaslaşmış İnşaat Mühendisine aittir. Sismik dalgaların yatay veya eğik tabakalı zeminlerde yayılırken kırılma ve yansımalarla ivme ve spektral değerlerindeki değişimleri İnşaat Mühendisi hesaplar. Şüphesiz, zemin tabakalarının litolojik, elastik ve geodinamik parametrelerinin tayini için sorumlu İnşaat Mühendisi jeoloji ve jeofizik mühendislerinin yapacağı ölçümlerden yararlanır. Deneyleri : Zemin tabakalarının özelliklerini belirlemek üzere, sondaj, geoteknik, arazi ve laboratuar deneylerine ek olarak, inşaat mühendisinin talebi üzerine, jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından arazide patlamalı veya darbeli sismik refleksiyon veya refraksiyon ölçümleri, gravitasyon anomali deneyleri, elektrik rezistivite ölçümleri, karşıt kuyu deneyleri v.b. arazi etüdleri yapılmalıdır. Ancak, şehir içinde jeofizik ölçüm yapılmasının, elektriksel ve manyetik girişimler ve hatta trafik sarsıntılarından dolayı, hatalı ve sakıncalı sonuçlar verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Mali sorumlu : Belirli bir yerleşim bölgesi veya yöresi için sismik büyültme etüdlerinin yapılması, ilgili Yerel Yönetimin sorumluluğundadır. Kocaeli depreminde sismik büyültme bulunduğu anlaşılan, Gebze, Avcılar, Bakırköy ve Bağcılar gibi yörelerde sismik büyültme etüdlerini parsel bazında inşaat sahiplerinden talep etmek anlamsız, haksız ve gereksiz bir davranış olur. Jeolojik ve jeofizik etüdler parsel bazında çalışmalara uygun gelmez. Sismik büyültme beklenilen yörelerin sismik mikrobölgeleme haritalarının çıkartılması Yerel Yönetimlerin görevidir. Gerekli haller : Sismik büyültme analizinin gerekli olup olmadığına, jeolojik, jeofizik ve sismolojik verilerin ışığında, sorumlu inşaat mühendisi karar verir. Bu maksatla, Yerel Yönetimlerin hazırlatacağı sismik mikrobölgeleme haritalarından yararlanılır. Böyle bir mikrobölgeleme haritası henüz hazırlanmamış ise, zeminin geoteknik parametrelerini ve 1998 Türkiye Deprem Yönetmeliğinin Tablo 12.1 ini kullanarak, Zemin Grubu seçilir ve buradan Tablo 12.2 yardımı ile zemin sınıfına karar verilir. Güvence tarafında kalabilmek için zemin sınıfını mümkün olduğunca zayıf seçmekde büyük yarar vardır. Böylece, spektral değerler daha güvenli deprem yükleri verir. Bir kere zemin sınıfı güvence tarafında seçildikten sonra, sismik büyültme etüdüne gerek kalmaz. Çünkü, spektral eğrinin en üst platosundaki S = 2.5 değeri ile yatay yükler hesaplanırsa, yarı rezonans ve sismik büyültme riskleri yeterince güvence ile göz önüne alınmış demektir. Mevcut binaların, deprem güvence saptaması için, zemin etüdüne karar verirken kullanılmak üzere başvurulacak, a) Etüdün yetkili meslek erbabı, b) Deneylerin içeriği, c) Mali sorumlusu, ve d) Ne zaman gerekli olduğuna dair bilgiler, kısaca ve toplu halde Tablo 1 de özetlenmiştir. 5

6 2. MALZEME ETÜDÜ Binanın betonarme, çelik, prefabrike veya yığma olmasına bağlı olarak, taşıyıcı sistemi oluşturan malzemelerin karakteristik dayanımlarını, tahripkâr ve tahripkâr olmayan metodlarla yerinde ve laboratuarda deney yolu ile tayin etmelidir. Betonarme binalarda, temelden ve/veya bodrum katlardan ve müsait ise üst katlardan, çelik donatının kesilmemesine dikkat ederek, en az dört adet 100 milimetre çapında silindirik karot nümune almalıdır. Ayrıca, hem karot alınan, hem de karot alınmayan yerlerde sıvalar kaldırılarak, Schmidt çekici veya ultrason aletleri ile ölçüm yapılmalı, karot deney sonuçları ile korelasyon sağlanarak, karot alınmayan yerlerde de malzemenin kalitesi tayin edilmelidir. Malzeme karot deneyi sonuçları TS 465 şartnamesine göre değerlendirilmelidir. Yığma binalarda harcın kayma dayanımını belirleyebilmek için, tuğla, briket veya taş bloklardan biri civardaki derzlere hasar vermeden çıkartılmalı, ondan boşalan yere yatay bir kriko yerleştirip, yatay yönde kuvvet uygulayarak derzlerdeki harcın kayma dayanımı yerinde ölçümlerle belirlenmelidir. 3. DEPREM GÜVENCE SAPTAMASI 3. 1 İmalâtın Projelere Uygunluğu Yapılmış olan imalâtın eldeki projelere uygunluğu yer yer kontrol edilip, varsa farklar ayrıntılı bir şekilde belgelendirilmelidir. Bu kontrol hem mimari açıdan ve özel scanner lar yardımı ile statik ve demir donatı açılarından yapılmalıdır Deprem Simülasyon Analizleri Bilgisayar ortamında statik eşdeğer ve dinamik analiz yöntemleri ile mevcut bina üç boyutlu matematik modelleme yapılarak deprem titreşimlerine tabi tutulur ve taşıyıcı sistemin her elemanının uç noktalardaki iç kuvvetlerin maksimum değerleri düşey ve yatay yüklerin en elverişsiz durumu için hesaplanır. Statik eşdeğer yatay yükler alınırken veya dinamik analiz yapılırken üç parametrenin çok büyük önemi vardır. a) Zemin sınıfı Zeminler kayadan itibaren daha az yumuşak zemine doğru gitmek üzere Z1, Z2, Z3 ve Z4 diye dört sınıfa ayrılmıştır. Hesaplarda zemin sınıfını olabildiğince zayıf tarafta seçmek Spektral eğrinin sağ köşe periyodunu daha büyük seçmek anlamına geldiği için deprem yatay yüklerinin hesaplanmasında büyük güvence sağlar. b) R-katsayısı 6

7 Bina davranış katsayı R nin seçimi çok önemlidir. Takviyesiz halde, binanın yüksek düktilite kriterlerini sağlamadığı varsayıldığı için R = 4 alınmalıdır. Takviye perdelerinin, yüksek düktilite kriterlerine göre inşa edileceği varsayılarak, takviyeli halde minimum R = 5.2 alınabilir. Eğer, takviye perdelerinin tabandaki eğilme momentlerinin toplamının binanın devrilme momentine oranı olan ( alfa ) a sayısı minimum 0.40 ın üzerinde ise, R = 4 + 3a ifadesinin verdiği değer kullanılmalıdır. Şüphesiz, depremin etkidiği birbirine dik iki farklı yönde küçük olan a - değerini seçmelidir. Meselâ, X - yönünde a = 0.58 ve Y yönünde a = 0.65 ise, R = ( 0.58 ) = 5.74 alınmalıdır. c) Doğal peryot Üçüncü önemli parametre, binanın birinci yatay doğal titreşim periyodudur. Şüphesiz bir binanın birbirine dik iki yatay doğrultuda, iki ayrı doğal titreşim peryodu vardır. Birinci doğal titreşim peryotlarından küçük olanını hesaba katmalıdır. Türkiye Deprem Yönetmeliğinde (1998) önerilen ampirik formül, USA dan aynen alındığı için ve USA da bölme duvarları Türkiyedeki gibi rijit yığma duvarlar olmadığı için gereğinden çok büyük ve çok yanlış değerler vermektedir. Bölme duvarsız işhanı ve banka gibi binalar haricinde, özellikle konut ve apartmanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Dinamik analiz veya Rayleigh (Yönetmelik Denklem 6.13) formülü ile bulunan doğal peryotlar da, dolgu duvarları gözardı edildiği için, kesinlikle kullanılmamalıdır. Eğer, yanlış ve gerçeğinden büyük doğal peryot veren yöntemler kullanılırsa, S spektrum eğrisinden bulunacak deprem kuvvetleri yanlış ve güvencesiz hesaplanır. Meselâ, görülmüştür ki, doğal peryodun gerçek değerinin 0.60 saniye olduğu bir apartman binasında, dinamik analiz, Rayleigh formülü ( Denklem 6.13 ) veya Yönetmelikdeki ampirik formül ( Denklem 6.11 ) kullanılarak T 1 = 1.40 bulunmuştur. Bu halde, Z1 sınıfı bir zemin için yatay deprem katsayısı yüzde yüz yanlış hesaplanmış olur. Yani, deprem yükleri güvenceli değerlerin yarısı kadar alınmış olur. Böyle bir tuzağa düşmemek için orta ve yoğun dolgulu binaların birinci doğal titreşim periyotları için aşağıdaki ampirik formüller önerilir: T 1 = d 0.5 / 5 ( Eurocode 8) T 1 = N Perdeli çerçeveli sistem, Romanya örneği T 1 = N Perdeli sistem, Şili örneği N = Temel üstündeki kat sayısı d = Çatıdaki deplasman, cm 3. 3 Elemanların Taşıma Gücü 7

8 Taşıyıcı sistemin kritik kolon ve kirişlerinin, eğilme momenti ve kesme kuvveti dayanımları taşıma gücü metodu ile hesaplanır. Kolon momenti eğilme momenti dayanımlarının hesabında en küçük normal kuvvet kullanılır Deplasman ve Dayanım Kriterleri Bina önce, her iki deprem doğrultusu için, A1 burulma düzensizliği katsayısı h b ; A2 Boşluk düzensizliği ; B1 dolguduvarı düzensizliği katsayısı h c ; B2 tehlike katı düzensizliği katsayısı h k ; ve B3 kolon perde süreksizliği bakımından incelenir. Varsa, bu düzensizliklerin gerektirdiği yük artışı ve dinamik analiz hesap yöntemi uygulanır. Daha sonra, katarası deplasman kriteri ( story drift ) tahkik edilir ve bu değerin den küçük olup olmadığına bakılır. Bu arada, ikinci mertebe etkilerin mevcudiyeti araştırılır ve müsaade edilen q = 0.12 sınırını aşıp aşmadığı kontrol edilir. ( Madde ) Her kolon ve kirişin uçlarında düşey yük, deprem yükleri ve burulma etkilerinden oluşan en büyük eğilme momenti ve kesme kuvvetinin, o kesitin taşıma gücünü aşıp aşmadığı kontrol edilir. Kesit dayanımlarının, depremin doğurduğu etkilerin altında kaldığı yerler özel işaretle belirlenir ve binanın taşıyıcı sisteminin güvenceli durumdan nerelerde ve ne miktarlarda uzaklaştığı rapor edilir Onarım Yöntemleri Amaç 4. GÜÇLENDİRME PROJESİ Depremden önce veya depremden sonra paspayı betonları dökülmüş boyuna ve enine donatıları kısmen açığa çıkmış, hatta uzun süre açıkta kalarak korozyona maruz kalmış bir şekilde duran ve bu şekilde hasarlı durumda olan betonarme elemanların eskiden mevcut olan gabarileri ( boyutları) içinde usulüne uygun bir şekilde onarımlarına ait teknik bilgiler bu paragrafın amacını teşkil etmektedir. Gevşek Betonların Atılması Görünen donatıların bulunduğu bölgede ve özellikle hasarlı bölgenin uçlarında gevşek durumda olan betonlar murçlanarak atılacak, serbestçe duran çatlak ve kırılmış haldeki beton malzeme yüzeyden uzaklaştırılacaktır. Fırçanın rahatça girebilmesi için boyuna donatıların arkasında en az 2.5 cm. kadar bir derinlik oluşturulmalıdır. Kumlama 8

9 Açılmış olan beton yüzüne basınçlı hava ve sulu kum ( sand blasting ) püskürtülerek bütün yağ ve kirler temizlenecektir. Bu kumlama operasyonu SA 2.5 temizlik skalasında yapılacaktır. Burkulmuş Donatılar Hasarlı beton bölgesinde boyuna veya enine donatılardan burkulmuş olanlar ( doğrusallığını kaybetmiş ) varsa, burkulan kısım her iki ucundan kesilir ve buraya aynı çapta yeni yeni bir düz çubuk kaynatılarak onarım yapılır. Kaynak kalınlığı ve boyu onarılan donatının çekme dayanımından fazla olacak şekilde seçilmemelidir. Zımparalama Görünen tüm boyuna ve enine donatı yüzeyleri kumlama ve tel fırçayla pastan arındırılacaktır. Tozdan çekiniliyorsa zımpara kullanılmalıdır. Yapıştırıcı Sürülmesi Tamir görecek beton yüzüne ve açıkta bulunan tüm donatılara fırça ile bir kat yapıştırıcı primer malzeme sürülecektir. Bu yapıştırıcı malzeme ya epoxy bazlı veya çimento ( slurry ) bazlı bir astardır ( bonding agent ). Tamir Harcı Beton ve donatı yüzlerine yapıştırıcı astar sürüldükten sonra, özel torbalarında satılan çimento esaslı hazır tamir harcı tekniğine uygun bir şekilde karıştırılarak mala ile onarılacak yere konacak ve mala ile gabari içinde son şekil verilecektir. Eğer onarılacak alan 1 metrekareden ufak ve hasarlı betonun derinliği 5 cm den az ise yukarıda adı geçen çimento esaslı hazır tamir harcı yerine epoxy bazlı özel kimyasal tamir harcı kullanılabilir Güçlendirme Önerileri 1998 Deprem Yönetmeliğine uygun olarak eksiklerin giderilmesi ve binanın yapısının Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi yönünde bina üzerinde yapılması gereken değişiklik ve eklemelerin belirtilmesi gerekir. Binanın güçlendirilmesi için, çelik veya betonarme kılıf geçirilerek mantolama, karbon elyaflı tekstiller ile sarma, kompozit malzemelerle kirişlerin takviyesi veya yer yer betonarme perdelerin eklenmesi düşünülebilir Güçlendirilmiş Binanın Analizi Yapılan değişikliklerin ışığında binanın güçlendirilmiş hali ile üç boyutlu statik modeli yeniden her yönden sanal depremlere maruz bırakılır. Bu durumda binada oluşacak deplasmanların, yüklenmelerin ve bina periyodunun saptanması ve 1998 Deprem Yönetmeliğine uygunluğunun teyidinin yapılması gerekir. 9

10 4. 4 Tip Onarım ve Güçlendirme Projeleri Yapılmış olan güçlendirmeye yönelik onarımların, güçlendirme elemanlarının, ankrajların ve her türlü yeni beton ve donatının milimetrik olarak tip uygulama projeleri hazırlanmalıdır. 5. KUZEY ANADOLU FAYININ DEPREMSELLİĞİ Erzincan dan Saroz Körfezi ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Arabistan Levhası tarafından devamlı itilmekte ve yer yer yırtılmaya zorlanmaktadır. Son yüzyıl içinde, Kuzey Anadolu Fay Hattında meydana gelen 23 depremde açığa çıkan enerji, Tablo 2 de grafik olarak gösterilmektedir. Görülüyor ki, yüzyıllık ortalama enerji deşarj eğrisini yakalayabilmek için iki ilâ on yıl içinde üç adet 7 ilâ 7.5 büyüklüğünde veya dört adet 6 ilâ 6.5 büyüklüğünde depreme ihtiyaç vardır. Bu depremlerin Tablo 3 deki haritadan görüleceği üzere, öncelikle sismik yönden nisbeten suskun olan yörelerde, meselâ Erzincan, Refahiye, Reşadiye, Niksar, Çorum, Amasya, Merzifon, Havza, Kastamonu ve Marmara Denizi gibi yerlerde oluşması beklenir. Marmara Denizi altında oluşabilecek bir depremin odak noktasının yeri için, çeşitli spekülasyonlar yapılmakta, Adaların hemen yakınında mı? Yoksa 60 kilometre daha güneyde mi? Olacağı tartışılmaktadır. Bu tartışmada jeofizik uzmanlarınca üç ana husus gözardı edilmektedir Depremler Eski Fay Çizgisi Üzerinde Oluşmayabilir Yeni bir depremin, eskiden yırtılmış bir fay düzleminin aynen üzerinde oluşacağı, dolayısı ile yeryüzündeki fay kırığının da, aynen eski çigiyi takip edeceği diye bir kaide yoktur. Depremler bir fay zonu üzerinde ve fay zonu boyunca oluşur. Her yeni deprem yüzeyde yepyeni bir fay kırığı oluşturabilir. Dolayısı ile, eski fay çizgilerine bakarak odak noktası yerini kişisel beklenti ve toplumun psikolojisi ile ilişkili olarak tahmin ve tayin etmek ve bu tahmine ve tayine dayanarak, meselâ fay kırığı İsatanbul un 60 kilometre güneyinden geçiyor diyerek İstanbul a Müjde vermek bilimsel gerçeklerle bağdaşmaz En Yakın Fay Hattı Esas Alınır Depremin odağı, fay zonu içinde herhangi bir noktada oluşabileceği için deprem risk bölgesi haritalarında ve binaların deprem hesaplarında müstakbel depremin odak noktası daima bir yerleşim bölgesine en yakın yer olarak seçilir. Marmara Denizi nde iki ana fay hattı saptanmış ve bunlardan biri Adaların yakınında, diğeri uzağında ise risk hesaplarında, deprem bölgesi haritalarında ve deprem hesaplarında daima en yakın muhtemel fay göz önüne alınır. Yoksa, nisbeten uzaktan geçen bir fay gösterilerek İstanbul depremlerden çok az etkilenir demek ve medyada Müjde çığlıklarına yol açmak yanlıştır. 10

11 5. 3 Odak Uzak olsa da Hasar Ağır Olabilir Şüphesiz bir yerleşim bölgesi, depremin odak noktasına ne kadar yakınsa, yapısal hasarlar da o kadar çok olur. Ancak, odak mesafesi parametrelerden sadece biridir. Zemin bina etkileşim ilişkileri, zeminin jeolojik formasyonları, yapıların dayanım güçleri ve titreşim özellikleri odak noktasının uzaklığından daha çok etkili olan parametrelerdir. 28 Mart 1970 Gediz depreminin 140 kilometre kuzeyinde Bursa ovasında Tofaş otomobil fabrikasında ağır hasar oluşmuştur. Ayrıca, 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi İstanbul a 140 kilometre uzaklıkta olduğu halde, çoğu Avcılarda olmak üzere, otuzu aşkın bina tamamen göçmüş, 17 bin bina orta ve ağır hasara uğramış ve 1200 kişi ölmüştür. Önemli olan, muhtemel bir depremin odak noktası epey uzağımızda diyerek rehavet ve umursamazlık içine düşmek yerine, gelecekteki depremin odak noktası bize en yakın bir noktada olabilir diyerek binalarımızın, şiddetli bir depreme dayanacak şekilde hazır olup olmadığını belirlemek ve eğer hazır değilse, gereken güçlendirmeyi yapmaktır. 6. SORU CEVAPLAR Güvence saptaması yaparken ve/veya güçlendirme projeleri hazırlarken sık sık karşılaştığımız bazı soruları ve bunlara verilen cevapları burada tekrarlamakda yarar görüyorum : Soru : Binanın deprem güvencesini tayin ederken, zemin etüdü şart diyorlar. Zemin etüdünü ne zaman, ne kapsamda ve kime yaptıralım? Dolgu zemine oturan, dolayısı ile depremden önce de temelleri sorunlu ve/veya duvarlarında çatlaklar bulunan binaların geoteknik etüde ihtiyaçları vardır. Bu gibi haller dışında ve yukarıda açıklanan potansiyel risk bölgeleri dışında, mevcut binalar için zemin raporu gerekmez (Tablo 1 ). Soru : Marmara Denizinde, Adaların güneyinde oluşacak M = 6.5 veya M = 7.5 büyüklüğündeki depremlerin, İstanbul daki hasarı ne olur? Hasarın büyüklüğü, depremin büyüklüğü ile değil, zeminde oluşan maksimum ivmenin büyüklüğü, depremin süresi ve bina ile zeminin hakim titreşim peryotlarının birbirlerine yakınlığı ile doğru orantılıdır. Kocaeli depremi M = 7.4 olmasına rağmen, kırılmanın topluca bir kere yerine birkaç kerede olmasından ötürü, çok büyük ivmeler yaratmamıştır. Odak noktasının yanı başındaki İzmit de maksimum yer ivmesi sadece 0.22 g dir. Geçmişte bazı M = 6.5 büyüklükteki depremlerin maksimum yer ivmeleri 0.50 g yi bulmuştur. Dolayısı ile, tek başına depremin M - büyüklüğü bir hasar ölçüsü değildir. Odak noktası Kadıköy sahillerine meselâ 40 kilometre uzaklıkta oluşacak 11

12 M = 6.5 veya M = 7.5 büyüklüğündeki Marmara denizi depreminin İstanbul da birinci derece deprem bölgelerinde, sağlam zeminlerde ölçülecek maksimum ivmesi yaklaşık 0.25 g ilâ 0.35 g arasında olabilir. Bu ise, Levent de 0.04 g, Beşiktaş ta 0.06 g, Heybeliada da 0.11 g olarak hissedilen Kocaeli depremine göre, en az Levent de 6 kat, Beşiktaş ta 4 kat, Heybeliada da 2.5 kat daha fazla hissedilecek demektir. Soru : Deprem güvence saptaması için kime müracaat edilir? Türkiyede bu konuda yetki belgesi bulunan 700 ü aşkın müşavirlik bürosu vardır. Teorik olarak bu bürolara müracaat etmek yeterlidir denilebilir. Ancak, bazı gerçekleri gözardı edemeyiz. Erzincan ve Dinar depremlerinden sonra, bina onarım ve güçlendirmesinde en büyük tecrübe ve bilgi birikimi, İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitelerindeki belirli bazı hocalarda ve bu hocaların danışmanlığında çalışan birkaç müşavirlik bürosunda oluşmuştur. Şüphesiz, aradan geçen zaman içinde, bu konuda tecrübe ve bilgi birikimini zenginleştirmiş, diğer Üniversite hocaları ve müşavirlik büroları da devreye girmiştir. Bu tecrübe ve bilgi birikiminden yararlanmak isteyenler, en azından o hocaları ve onların danışmanlığında iş yapmış müşavirlik bürolarını bulmalıdırlar. Hangi kişi veya kuruma baş vurulacak ise, o kişi veye kurumun daha önce bu konuda yaptığı işleri ve referansları incelemekte yarar vardır. Soru : Bir binanın deprem güvencesi gözlemlere dayanılarak yapılabilir mi? Her kim, gözlemlere dayanarak bir rapor hazırlamaya kalkar veya sismik bazı aletlerle ya da çekiç vesaire ile ölçüm yaparak binanın dayanımını ve depreme güvencesini belirlemek iddiasında bulunursa bunlar tamamen bilimsellikten uzaktır. Boşuna zaman ve para kaybıdır. Gerçek ve tam anlamı ile bir binanın depreme dayanımı ancak, yukarıda sıralanan her adımı eksiksiz uygulayarak tayin edilir. Soru : Bir bina, ne yapılırsa yapılsın güçlendirilemez, emek ve paralar boşunadır, yıkılıp yeniden yapılmalı diyorlar. Siz ne dersiniz? Her kim, bina güçlendirmesine inanmıyor ve bundan bir yarar görmüyor ise, onlara da inanmayınız. Türkiye de, Romanya da, İtalya da, Japonya ve Amerika da yüzbinleri aşkın bina, güçlendirme yolu ile, gelecekteki şiddetli depremlere hazır hale getirilmiş ve güçlerine güç katılmıştır. Güçlendirme maliyeti ince işler hariç metrekare başına yaklaşık 30 USD ilâ 60 USD arasında değişebilir. Bu maliyet ise yıkıp yeniden yapma maliyetinin sadece yüzde 10 u ilâ 20 sidir. Soru : Bir güçlendirme projesi olmadan, bazı kalfalar kolonları çelik veya betona takviye ediyorlar. Bu doğru mu? Her kim, usulüne uygun bir güçlendirme projesi yapılmadan hababam usulü 12

13 ile, aklına esen kolonları betonla veya çelik ile mantolama yolunu seçiyor ise, çok isabetsiz ve yanlış bir iş yapıyor demektir. Güçlendirme perdeleri ile belki de, o mantolamalara gerek kalmayacaktır. 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminden sonra, giriş katlarındaki zayıf ve hasarlı kolonları alelacele, betonarme bir kılıf geçirilerek mantolanan ve artık binamız sağlamlaştı denilen bir çok bina, 12 Kasım 1999 Düzce depreminde bu sefer birinci katları hizasından parçalanmıştır. Binaları mantolamak değil, perdelemek hem de temelden tepeye perdelemek kurtarır. Usulünce ve hesapla tayin edilen perdelerle... Soru : Onarım ve güçlendirmeyi, normal inşaat kalfaları ve müteahhitleri yapabilir mi? Tüm onarım, güvence saptaması ve güçlendirme projeleri ile bunların imalâtı, bu konularda daha önceki depremlerden deneyim sahibi olan ve tercihen Üniversite öğretim üyelerinin rehberliğinde çalışan, yeterlik belgeli uzman kişi ve kuruluşlarca yapılmalıdır. 13

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dr.Fevziye AKÖZ

YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dr.Fevziye AKÖZ YDGA2005 YIĞMA YAPILARDA DEPREM GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI ÇALIŞTAYI YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Dr.Fevziye AKÖZ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi TÜRKİYE DE BETONARME BİNALARDA SİSMİK GÜVENİLİRLİĞİ NASIL ARTTIRABİLİRİZ? How to Increase Seismic Reliability of RC Buildings in Turkey? Prof. Dr. Mehmet INEL Pamukkale University, Denizli, TURKEY İçerik

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

Detaylı

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126 İÇİNDEKİLER l.giriş...13 1.1. Jeofizik Mühendisliği...13 1.1.1. Jeofizik Mühendisliğinin Bilim Alanları...13 1.1.2. Jeofizik Mühendisliği Yöntemleri...13 1.2. Jeofizik Mühendisliğinin Uygulama Alanları...14

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM412: BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ 2016 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU Koordinatör:

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Department of Civil Engineering. Betonarme Binaların Göçme! Riskini tayine yarayan. P25 Metodu. ve Âfet Riski Yasası

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Department of Civil Engineering. Betonarme Binaların Göçme! Riskini tayine yarayan. P25 Metodu. ve Âfet Riski Yasası T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Department of Civil Engineering Betonarme Binaların Göçme! Riskini tayine yarayan P25 Metodu ve Âfet Riski Yasası Semih Tezcan HASAR DAĞILIMI Göçük % 6 Ağır % 7 Orta % 12 Az,

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Depremle İlgili Temel Kavramlar 2 2. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ İÇİNDEKİLER Lisanslı

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 142 YAPI BİLGİSİ I Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Rehabilitasyon Özel Teknik Şartname2012 1 MADDE 1. KONU Bu özel teknik şartname, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Deprem Düzeyleri ve Tasarım Depremi Bina Taşıyıcı Sistemine İlişkin Genel İlkeler 3. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

.: ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ :. Yapıların Güçlendirme Prensipleri

.: ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ :. Yapıların Güçlendirme Prensipleri .: ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ :. Prof. Dr. Tuncer ÇELİK, Doç. Dr. Namık Kemal ÖZTORUN, Araş. Gör. Barış YILDIZLAR danışmanlığında Yapıların Güçlendirme Prensipleri Gebrail BEKDAŞ, Elif ŞENER, Haldun ÖZCAN,

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI 4 TASARIM KRİTERLERİ Doç. Dr. Deniz GÜNEY www.yildiz.edu.tr/~deguney deguney@yildiz.edu.tr TASARIM Deprem bölgeleri haritasına göre, Türkiye nin %92sinin, büyük sanayi merkezlerinin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

PROMER Müşavirlik Müh. email: syildirim@promerengineering.com.tr. Suat Yıldırım İnşaat Yük. Müh. ODTÜ 1989

PROMER Müşavirlik Müh. email: syildirim@promerengineering.com.tr. Suat Yıldırım İnşaat Yük. Müh. ODTÜ 1989 PROMER Müşavirlik Müh. email: syildirim@promerengineering.com.tr Suat Yıldırım İnşaat Yük. Müh. ODTÜ 1989 Mevcut Yapı Elemanlarının Kapasitesinin artırılması (Mantolama) Takviye Perdesi Eklenmesi, Radye

Detaylı

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI I ALİ BAYRAKTAR NŞAAT YÜKSEK MÜHEND S YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI 2011 Beta

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-3 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli.

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli. YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME YAPININ MEVCUT DURUM ANALİZİ VE GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Ş Dr. Kerem PEKER erdemli Proje Müşavirlik San. Ve Tic. Ltd. Şti peker@erdemli.com

Detaylı

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ SUNUMU RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI Ramazan YILDIZ İnş.Müh./Şirket Ortağı. FORE KAZIK YAPIM METODU Fore kazık, Sondaj yolu ile delme yolu ile yerinde dökme

Detaylı

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU KONU: Yeni deprem yönetmeliği taslağında ve TDY2007 de verilen kriterler doğrultusunda, birkaç lokasyonda, deprem tasarım ivme spektrumlarının oluşturulması ve tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde

Detaylı

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 3. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Betonun Nitelik Denetimi ile İlgili Soru Bir şantiyede imal edilen betonlardan alınan numunelerin

Detaylı

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Danyal KUBİN İnşaat Y. Mühendisi, Prota Mühendislik Ltd. Şti., Ankara Haluk SUCUOĞLU Prof. Dr., ODTÜ, Ankara Aydan SESKİR

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK BU KAPSAMDA 31 MAYIS 2012 TARİH VE 28309 SAYILI * AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Detaylı

YAPILARIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

YAPILARIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELİ YAPILARIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM DENEYLERİNE GÖRE G MEVCUT DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI Hazırlayan: Yüksek Lisans Öğrencisi Ela Doğanay Giriş SUNUM KAPSAMI Zorlanmış Titreşim Testleri Test

Detaylı

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir.

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir. Temel Demiri Nasıl Kontrol Edilir Radye Jeneral Temel, Tekil Temel, Sürekli Temel demir-kalıp kontrolü ve aplikasyon kontrolü nasıl yapılır? Aplikasyon Kontrolü Mimari projeden, vaziyet planına bakılarak,

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı / Sosyal Tesis Projesi

AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı / Sosyal Tesis Projesi AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı / Sosyal Tesis Projesi Dr. Gökhan Tunç Macit Yurtsever Dr. Ali R. Özuygur Adnan Tanfener İnşaat Mühendisi Özet Bu makale Şişli de inşaatı devam etmekte olan AntHill Bomonti

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

JEOFİZİK AÇIDAN DEPREM GÜVENLİ YAPI

JEOFİZİK AÇIDAN DEPREM GÜVENLİ YAPI Teknik Notlar JEOFİZİK AÇIDAN DEPREM GÜVENLİ YAPI Uğur Kaynak Deprem ülkesindeki yapılar, statik yüklerin yanında dinamik yüklerle de baş etmek durumundadır. Deprem güvenli yapı, dinamik bir zemin üzerindeki

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

Beton Dayanımının Ultrasonik Yöntemle Tayini BETON DAYANIMININ

Beton Dayanımının Ultrasonik Yöntemle Tayini BETON DAYANIMININ BETON DAYANIMININ ULTRASONİK YÖNTEMLE TAYİNİ Osman Uyanık 1 ve Semih Tezcan 2 * 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği, Isparta 2 * Bogaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Özet Betonarme

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

BAĞIMSIZ PROJE DENETİMİNİN ESASLARI ve HESAP RAPORU HAZIRLANMASI

BAĞIMSIZ PROJE DENETİMİNİN ESASLARI ve HESAP RAPORU HAZIRLANMASI BAĞIMSIZ PROJE DENETİMİNİN ESASLARI ve HESAP RAPORU HAZIRLANMASI Bülent Akbas 1, Bilge Doran 2, Bilge Siyahi 1 1 Prof., Deprem ve Yapı Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Kocaeli

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1 Burcu AYAR Çalışmamızın Amacı Nedir? Çok katlı yapıların burulma düzensizliği, taşıyıcı sistemin rijitlik ve kütle dağılımının simetrik

Detaylı