MEVCUT BİNALARDA ZEMİN VE DEPREM ETÜDÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVCUT BİNALARDA ZEMİN VE DEPREM ETÜDÜ"

Transkript

1 MEVCUT BİNALARDA ZEMİN VE DEPREM ETÜDÜ Semih S. Tezcan Boğaziçi üniversitesi Öğretim Üyesi Tel Fax: e- mail: Mevcut bir binanın, gelecekteki şiddetli bir depremde yıkılmadan, ayakta kalıp kalamayacağını anlayabilmek için, aşağıda sıralanan dört ayrı etüdün ve değerlendirmenin yapılması gerekir: 1. Zemin etüdleri ve/veya değerlendirilmesi 2. Malzeme etüdü ve değerlendirilmesi 3. Deprem Güvence Saptaması etüdü 4. Güçlendirme etüdü ve projesi 1. ZEMİN ETÜDLERİ Zemin etüdü başlıca dört ana sınıfa ayrılır. Aşağıda bu dört ayrı cins zemin etüdünün kapsamları, yetkili ve sorumlu mühendislik dalı ve hangi hallerde kimin tarafından hazırlatılması gerektiği ayrıntıları ile ele alınmıştır Geoteknik Rapor Amacı : Temel tabanı altındaki zemin katmanlarının nicelik ve nitelikleri, yeraltı su seviyesinin durumu, efektif içsel sürtünme açısı, drenajsız kayma direnci, granüler katmanların relatif sıkılık dereceleri, yataklanma katsayıları, su muhtevaları, kohezyonlu 1

2 zeminlerde Attaberg limitleri, kohezyon katsayısı ve şişme parametreleri, düşey ve yatay itki ve oturma parametreleri, taşıma güçleri, emniyet gerilmeleri, temel tipleri v.b. Yetkilisi : Bu raporu yazmaya tek yetkili geoteknik dalında ihtisaslaşmış İnşaat Mühendisleridir. Rapor yazılırken inşaat mühendisi tarafından yorumlanmak üzere şüphesiz jeolojik ve jeofizik verilerden ve bilgilerden yararlanılabilir. Deneyleri : Arazide muayene çukurları açılır ve/veya gerekirse sondajlar ve arazi deneyleri yapılır. Standart penetrasyon darbe testleri, vane kesme testleri, koni penetrometre testleri, yükleme deneyleri v.b. arazi testleri yapılır. Araziden alınan örselenmiş ve/veya örselenmemiş nümunelerin laboratuar deneyleri yapılır. Mali Sorumlu : Bu arazi ve labaratuar deneylerinin yaptırılmasından ve raporun yazdırılmasından inşaatın sahibi sorumludur. Ancak, aşağıda açıklandığı üzere, zemin şartları iyi olan mevcut binalarda böyle bir rapor gerekmez. Gerekli haller : Şüphesiz, yeni bir binanın projeleri yapılmadan evvel, geoteknik zemin raporunun hazırlatılması gerekir. Bina güçlendirme etüdlerinde ise, 1998 Türkiye Deprem Yönetmeliği Tablo 12.1 de tarif edilen A tipi ve B tipi Zemin gruplarından birine ve özellikle kaya, killi, şist, grovak veya çatlaklı kaya gibi sağlam zeminlere oturan binalarda bu cins bir zemin etüdüne hiç gerek yoktur. Ancak, temellerin altında kısmen veya tamamen dolgu zemin varsa ve temellerde belirli bir tasman gözlenmiş veya binada farklı oturmalardan dolayı, depremden evvel veya depremden sonra çatlaklar meydana gelmiş ise, temellerin ve temel tabanında zemin taşıma gücünün iyileştirilmesi ile ilgili önlemleri içeren bir geoteknik rapor düzenlenmelidir (Tablo 1) Heyelan Raporu Amacı : Meyilli bir arazide veya yer altı zemin katmanları eğimli olan yerlerde bulunan binaların getireceği ilâve yüklerden dolayı, yamaçların, eğimli arazinin ve şevlerin stabilitesinin depremli ve depremsiz haller için ayrı ayrı incelenmesi gerekir. 2

3 Yetkilisi : Şev, yamaç veya meyilli arazilerin kaymaya karşı stabilitelerini saptayıp rapor yazmaya tek yetkili, geoteknik dalında ihtisaslaşmış İnşaat Mühendisleridir. Zemin tabakalarının geometrik, litolojik ve dinamik özellikleri için gerektiğinde inşaat mühendisi jeolojik ve jeofizik ölçüm ve bulgulardan yararlanmak isteyebilir. Deneyleri : Heyelen ve kayma potansiyeli bulunan zeminlerin geoteknik özellikleri ve zemin parametreleri yerinde ve laboratuar deneyleri ile saptanır. Arazi ve laboratuar deneylerinin programını ve eğer gerekirse jeolojik ve jeofizik ölçümlerin kapsamını raporu yazacak olan inşaat mühendisi tayin eder. Mali sorumlu : Heyelan söz konusu olan yer, parsel bazında küçük bir yöre ise, raporun hazırlanmasından inşaat sahibi sorumludur. Jeolojik ve jeofizik çalışmalar münferit şehir içi binaları için uygun değildir. Eğer inşaat yaygın bir heyelan bölgesinde yapılacaksa, bu bölgenin heyelan haritasının çıkarılmasından, heyelan raporunun yazılmasından ve önlemlerin alınmasından ilgili Yerel Yönetim sorumludur. Gerekli haller : Deprem sırasında bir şev kayması başlangıcı ve ihtimali söz konusu olmamışsa veya binanın temel stabilitesini tehdit eden bir şev kayması ihtimali yok ise, heyelan ve/veya şev kayması raporuna gerek yoktur. Ancak, kademeli temel kazıları bulunan ve oldukça meyilli bir araziye oturan binalarda, kayma riski etüdü yapılması isabetli olur. Böyle bir etüdün yapılıp yapılmaması hususundaki kararı, gene geoteknik dalında ihtisaslaşmış inşaat mühendisi verir ( Tablo 1 ) Sıvılaşma / Tasman Etüdü Amacı : Yer altı su seviyesi zemin sathına yakın ( 0 ilâ 15 metre ) ise, aynı zamanda son 15 metrelik zemin içinde ince daneli gevşek kum veya kumla karışık silt tabakaları var ise, ayrıca bu tabakalarda Standart Penetrasyon Testi darbe sayıları 20 den küçük ise, şiddetli bir deprem esnasında bu cins tabakalar sıvılaşabilir ve üzerindeki yapılarda çok önemli göçmeler ve devrilmeler olur. Titreşim ivmelerinin o cins zeminler için tayin edilecek belirli bir eşik ( 0.20 g ilâ 0.40 g ) değerini aşması halinde böyle bir sıvılaşma olabilir. Raporun amacı böyle bir sıvılaşmanın olup olmayacağını saptamaktır. Sıvılaşma olmasa bile önemli tasmanların olup olmayacağı da böyle bir rapor kapsamında belirlenir. Yetkilisi : 3

4 Sıvılaşma raporu yazmaya tek yetkili geoteknik ve geodinamik dalında ihtisaslaşmış İnşaat Mühendisidir. Deneyleri : Arazide ve laboratuarda yapılacak geoteknik ölçüm ve deneylerle, zemin tabakalarının komple geometrik, geoteknik ve geodinamik parametreleri tayin edilir. Standart Penetrasyon deneyleri, granülometre deneyleri, yer altı su seviyesi ölçümleri v.b. tüm etüdler ve bazı hallerde üç eksenli dinamik kayma ve sarsma deneyleri yapılır. Mali sorumlu : Herhangi bir il veya ilçe merkezinde sıvılaşma ve/veya önemli tasmanların olabileceği yörelerin haritalarının çıkartılarak, bina sahiplerinin uyarılması görevi ilgili Yerel Yönetim in sorumluluğundadır. Vakit geçirilmeden her Belediye, kendisine ait imar hudutları içinde sıvılaşma ve/veya tasman bölgelerinin risk haritalarını geoteknik dalında ihtisaslaşmış uzman İnşaat Mühendislerine tercihen Üniversitelerin İnşaat Fakültelerine hazırlatmalıdır. Gerekli haller : Yukarıda tarif edilen zemin cinslerinin bulunmadığı yörelerde, böyle bir etüdün yapılması gerekmez ( Tablo 1 ) Sismik Büyültme Etüdü Amacı : Taban kayanın üzerinde, temel tabanına kadar yaklaşık 10 metre ilâ 100 metre kalınlığında nisbeten yumuşak bir tabaka veya tabakalar mevcutsa, deprem dalgaları bu nisbeten daha yumuşak tabakalardan geçerken kırılma ve yansımalarla genliklerini büyütürler. Dolayısı ile, sismik dalgaların ivmeleri zemin yüzeyine ulaştıkları zaman beklenenden büyük olur. 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde, kayadan kayaya seyahat sırasında sismik dalgaların ivmelerinde bir büyültme olmamıştır. Depremin Sapanca Gölü batısındaki odak noktasından uzaklaştıkça, ivmeler beklendiği gibi sür atle düşme eğilimi göstermiştir. Bu nedenle, ölçülen ivmeler Heybeliada da 0.11 g, Beşiktaş Barbaros Bulvarında 0.06 g, Levent Yapı Kredi Plaza da 0.04 g dir. Halbu ki; tabankayanın derinliği zemin yüzeyinden bir hayli aşağıda olan yörelerde sismik ivmelerde büyültmeler görülmüştür. Meselâ, Küçük Çekmece Nükleer Araştırma Merkezinde 0.18 g, Bakırköy Galeria da 0.18 g, Avcılar daki Ataş Rafinerisinde 0.25 g ve Fatih de 0.19 g ölçülmüştür. Sismik büyültme, zemin-bina frekans ilişkisinden de kaynaklanabilir. Zeminin hakim titreşim peryodu ile, binanın birinci doğal titreşim peryodu birbirine yakın olduğu zaman, yarı rezonans hadisesi oluşur ve bina beklenmedik zorlanmalara maruz kalır. Yetkilisi : 4

5 Sismik büyültme riskinin bulunup bulunmadığına, yarı rezonans hadisesinin olup olmayacağına dair analitik raporu yazma yetkisi bu konuda ihtisaslaşmış İnşaat Mühendisine aittir. Sismik dalgaların yatay veya eğik tabakalı zeminlerde yayılırken kırılma ve yansımalarla ivme ve spektral değerlerindeki değişimleri İnşaat Mühendisi hesaplar. Şüphesiz, zemin tabakalarının litolojik, elastik ve geodinamik parametrelerinin tayini için sorumlu İnşaat Mühendisi jeoloji ve jeofizik mühendislerinin yapacağı ölçümlerden yararlanır. Deneyleri : Zemin tabakalarının özelliklerini belirlemek üzere, sondaj, geoteknik, arazi ve laboratuar deneylerine ek olarak, inşaat mühendisinin talebi üzerine, jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından arazide patlamalı veya darbeli sismik refleksiyon veya refraksiyon ölçümleri, gravitasyon anomali deneyleri, elektrik rezistivite ölçümleri, karşıt kuyu deneyleri v.b. arazi etüdleri yapılmalıdır. Ancak, şehir içinde jeofizik ölçüm yapılmasının, elektriksel ve manyetik girişimler ve hatta trafik sarsıntılarından dolayı, hatalı ve sakıncalı sonuçlar verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Mali sorumlu : Belirli bir yerleşim bölgesi veya yöresi için sismik büyültme etüdlerinin yapılması, ilgili Yerel Yönetimin sorumluluğundadır. Kocaeli depreminde sismik büyültme bulunduğu anlaşılan, Gebze, Avcılar, Bakırköy ve Bağcılar gibi yörelerde sismik büyültme etüdlerini parsel bazında inşaat sahiplerinden talep etmek anlamsız, haksız ve gereksiz bir davranış olur. Jeolojik ve jeofizik etüdler parsel bazında çalışmalara uygun gelmez. Sismik büyültme beklenilen yörelerin sismik mikrobölgeleme haritalarının çıkartılması Yerel Yönetimlerin görevidir. Gerekli haller : Sismik büyültme analizinin gerekli olup olmadığına, jeolojik, jeofizik ve sismolojik verilerin ışığında, sorumlu inşaat mühendisi karar verir. Bu maksatla, Yerel Yönetimlerin hazırlatacağı sismik mikrobölgeleme haritalarından yararlanılır. Böyle bir mikrobölgeleme haritası henüz hazırlanmamış ise, zeminin geoteknik parametrelerini ve 1998 Türkiye Deprem Yönetmeliğinin Tablo 12.1 ini kullanarak, Zemin Grubu seçilir ve buradan Tablo 12.2 yardımı ile zemin sınıfına karar verilir. Güvence tarafında kalabilmek için zemin sınıfını mümkün olduğunca zayıf seçmekde büyük yarar vardır. Böylece, spektral değerler daha güvenli deprem yükleri verir. Bir kere zemin sınıfı güvence tarafında seçildikten sonra, sismik büyültme etüdüne gerek kalmaz. Çünkü, spektral eğrinin en üst platosundaki S = 2.5 değeri ile yatay yükler hesaplanırsa, yarı rezonans ve sismik büyültme riskleri yeterince güvence ile göz önüne alınmış demektir. Mevcut binaların, deprem güvence saptaması için, zemin etüdüne karar verirken kullanılmak üzere başvurulacak, a) Etüdün yetkili meslek erbabı, b) Deneylerin içeriği, c) Mali sorumlusu, ve d) Ne zaman gerekli olduğuna dair bilgiler, kısaca ve toplu halde Tablo 1 de özetlenmiştir. 5

6 2. MALZEME ETÜDÜ Binanın betonarme, çelik, prefabrike veya yığma olmasına bağlı olarak, taşıyıcı sistemi oluşturan malzemelerin karakteristik dayanımlarını, tahripkâr ve tahripkâr olmayan metodlarla yerinde ve laboratuarda deney yolu ile tayin etmelidir. Betonarme binalarda, temelden ve/veya bodrum katlardan ve müsait ise üst katlardan, çelik donatının kesilmemesine dikkat ederek, en az dört adet 100 milimetre çapında silindirik karot nümune almalıdır. Ayrıca, hem karot alınan, hem de karot alınmayan yerlerde sıvalar kaldırılarak, Schmidt çekici veya ultrason aletleri ile ölçüm yapılmalı, karot deney sonuçları ile korelasyon sağlanarak, karot alınmayan yerlerde de malzemenin kalitesi tayin edilmelidir. Malzeme karot deneyi sonuçları TS 465 şartnamesine göre değerlendirilmelidir. Yığma binalarda harcın kayma dayanımını belirleyebilmek için, tuğla, briket veya taş bloklardan biri civardaki derzlere hasar vermeden çıkartılmalı, ondan boşalan yere yatay bir kriko yerleştirip, yatay yönde kuvvet uygulayarak derzlerdeki harcın kayma dayanımı yerinde ölçümlerle belirlenmelidir. 3. DEPREM GÜVENCE SAPTAMASI 3. 1 İmalâtın Projelere Uygunluğu Yapılmış olan imalâtın eldeki projelere uygunluğu yer yer kontrol edilip, varsa farklar ayrıntılı bir şekilde belgelendirilmelidir. Bu kontrol hem mimari açıdan ve özel scanner lar yardımı ile statik ve demir donatı açılarından yapılmalıdır Deprem Simülasyon Analizleri Bilgisayar ortamında statik eşdeğer ve dinamik analiz yöntemleri ile mevcut bina üç boyutlu matematik modelleme yapılarak deprem titreşimlerine tabi tutulur ve taşıyıcı sistemin her elemanının uç noktalardaki iç kuvvetlerin maksimum değerleri düşey ve yatay yüklerin en elverişsiz durumu için hesaplanır. Statik eşdeğer yatay yükler alınırken veya dinamik analiz yapılırken üç parametrenin çok büyük önemi vardır. a) Zemin sınıfı Zeminler kayadan itibaren daha az yumuşak zemine doğru gitmek üzere Z1, Z2, Z3 ve Z4 diye dört sınıfa ayrılmıştır. Hesaplarda zemin sınıfını olabildiğince zayıf tarafta seçmek Spektral eğrinin sağ köşe periyodunu daha büyük seçmek anlamına geldiği için deprem yatay yüklerinin hesaplanmasında büyük güvence sağlar. b) R-katsayısı 6

7 Bina davranış katsayı R nin seçimi çok önemlidir. Takviyesiz halde, binanın yüksek düktilite kriterlerini sağlamadığı varsayıldığı için R = 4 alınmalıdır. Takviye perdelerinin, yüksek düktilite kriterlerine göre inşa edileceği varsayılarak, takviyeli halde minimum R = 5.2 alınabilir. Eğer, takviye perdelerinin tabandaki eğilme momentlerinin toplamının binanın devrilme momentine oranı olan ( alfa ) a sayısı minimum 0.40 ın üzerinde ise, R = 4 + 3a ifadesinin verdiği değer kullanılmalıdır. Şüphesiz, depremin etkidiği birbirine dik iki farklı yönde küçük olan a - değerini seçmelidir. Meselâ, X - yönünde a = 0.58 ve Y yönünde a = 0.65 ise, R = ( 0.58 ) = 5.74 alınmalıdır. c) Doğal peryot Üçüncü önemli parametre, binanın birinci yatay doğal titreşim periyodudur. Şüphesiz bir binanın birbirine dik iki yatay doğrultuda, iki ayrı doğal titreşim peryodu vardır. Birinci doğal titreşim peryotlarından küçük olanını hesaba katmalıdır. Türkiye Deprem Yönetmeliğinde (1998) önerilen ampirik formül, USA dan aynen alındığı için ve USA da bölme duvarları Türkiyedeki gibi rijit yığma duvarlar olmadığı için gereğinden çok büyük ve çok yanlış değerler vermektedir. Bölme duvarsız işhanı ve banka gibi binalar haricinde, özellikle konut ve apartmanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Dinamik analiz veya Rayleigh (Yönetmelik Denklem 6.13) formülü ile bulunan doğal peryotlar da, dolgu duvarları gözardı edildiği için, kesinlikle kullanılmamalıdır. Eğer, yanlış ve gerçeğinden büyük doğal peryot veren yöntemler kullanılırsa, S spektrum eğrisinden bulunacak deprem kuvvetleri yanlış ve güvencesiz hesaplanır. Meselâ, görülmüştür ki, doğal peryodun gerçek değerinin 0.60 saniye olduğu bir apartman binasında, dinamik analiz, Rayleigh formülü ( Denklem 6.13 ) veya Yönetmelikdeki ampirik formül ( Denklem 6.11 ) kullanılarak T 1 = 1.40 bulunmuştur. Bu halde, Z1 sınıfı bir zemin için yatay deprem katsayısı yüzde yüz yanlış hesaplanmış olur. Yani, deprem yükleri güvenceli değerlerin yarısı kadar alınmış olur. Böyle bir tuzağa düşmemek için orta ve yoğun dolgulu binaların birinci doğal titreşim periyotları için aşağıdaki ampirik formüller önerilir: T 1 = d 0.5 / 5 ( Eurocode 8) T 1 = N Perdeli çerçeveli sistem, Romanya örneği T 1 = N Perdeli sistem, Şili örneği N = Temel üstündeki kat sayısı d = Çatıdaki deplasman, cm 3. 3 Elemanların Taşıma Gücü 7

8 Taşıyıcı sistemin kritik kolon ve kirişlerinin, eğilme momenti ve kesme kuvveti dayanımları taşıma gücü metodu ile hesaplanır. Kolon momenti eğilme momenti dayanımlarının hesabında en küçük normal kuvvet kullanılır Deplasman ve Dayanım Kriterleri Bina önce, her iki deprem doğrultusu için, A1 burulma düzensizliği katsayısı h b ; A2 Boşluk düzensizliği ; B1 dolguduvarı düzensizliği katsayısı h c ; B2 tehlike katı düzensizliği katsayısı h k ; ve B3 kolon perde süreksizliği bakımından incelenir. Varsa, bu düzensizliklerin gerektirdiği yük artışı ve dinamik analiz hesap yöntemi uygulanır. Daha sonra, katarası deplasman kriteri ( story drift ) tahkik edilir ve bu değerin den küçük olup olmadığına bakılır. Bu arada, ikinci mertebe etkilerin mevcudiyeti araştırılır ve müsaade edilen q = 0.12 sınırını aşıp aşmadığı kontrol edilir. ( Madde ) Her kolon ve kirişin uçlarında düşey yük, deprem yükleri ve burulma etkilerinden oluşan en büyük eğilme momenti ve kesme kuvvetinin, o kesitin taşıma gücünü aşıp aşmadığı kontrol edilir. Kesit dayanımlarının, depremin doğurduğu etkilerin altında kaldığı yerler özel işaretle belirlenir ve binanın taşıyıcı sisteminin güvenceli durumdan nerelerde ve ne miktarlarda uzaklaştığı rapor edilir Onarım Yöntemleri Amaç 4. GÜÇLENDİRME PROJESİ Depremden önce veya depremden sonra paspayı betonları dökülmüş boyuna ve enine donatıları kısmen açığa çıkmış, hatta uzun süre açıkta kalarak korozyona maruz kalmış bir şekilde duran ve bu şekilde hasarlı durumda olan betonarme elemanların eskiden mevcut olan gabarileri ( boyutları) içinde usulüne uygun bir şekilde onarımlarına ait teknik bilgiler bu paragrafın amacını teşkil etmektedir. Gevşek Betonların Atılması Görünen donatıların bulunduğu bölgede ve özellikle hasarlı bölgenin uçlarında gevşek durumda olan betonlar murçlanarak atılacak, serbestçe duran çatlak ve kırılmış haldeki beton malzeme yüzeyden uzaklaştırılacaktır. Fırçanın rahatça girebilmesi için boyuna donatıların arkasında en az 2.5 cm. kadar bir derinlik oluşturulmalıdır. Kumlama 8

9 Açılmış olan beton yüzüne basınçlı hava ve sulu kum ( sand blasting ) püskürtülerek bütün yağ ve kirler temizlenecektir. Bu kumlama operasyonu SA 2.5 temizlik skalasında yapılacaktır. Burkulmuş Donatılar Hasarlı beton bölgesinde boyuna veya enine donatılardan burkulmuş olanlar ( doğrusallığını kaybetmiş ) varsa, burkulan kısım her iki ucundan kesilir ve buraya aynı çapta yeni yeni bir düz çubuk kaynatılarak onarım yapılır. Kaynak kalınlığı ve boyu onarılan donatının çekme dayanımından fazla olacak şekilde seçilmemelidir. Zımparalama Görünen tüm boyuna ve enine donatı yüzeyleri kumlama ve tel fırçayla pastan arındırılacaktır. Tozdan çekiniliyorsa zımpara kullanılmalıdır. Yapıştırıcı Sürülmesi Tamir görecek beton yüzüne ve açıkta bulunan tüm donatılara fırça ile bir kat yapıştırıcı primer malzeme sürülecektir. Bu yapıştırıcı malzeme ya epoxy bazlı veya çimento ( slurry ) bazlı bir astardır ( bonding agent ). Tamir Harcı Beton ve donatı yüzlerine yapıştırıcı astar sürüldükten sonra, özel torbalarında satılan çimento esaslı hazır tamir harcı tekniğine uygun bir şekilde karıştırılarak mala ile onarılacak yere konacak ve mala ile gabari içinde son şekil verilecektir. Eğer onarılacak alan 1 metrekareden ufak ve hasarlı betonun derinliği 5 cm den az ise yukarıda adı geçen çimento esaslı hazır tamir harcı yerine epoxy bazlı özel kimyasal tamir harcı kullanılabilir Güçlendirme Önerileri 1998 Deprem Yönetmeliğine uygun olarak eksiklerin giderilmesi ve binanın yapısının Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi yönünde bina üzerinde yapılması gereken değişiklik ve eklemelerin belirtilmesi gerekir. Binanın güçlendirilmesi için, çelik veya betonarme kılıf geçirilerek mantolama, karbon elyaflı tekstiller ile sarma, kompozit malzemelerle kirişlerin takviyesi veya yer yer betonarme perdelerin eklenmesi düşünülebilir Güçlendirilmiş Binanın Analizi Yapılan değişikliklerin ışığında binanın güçlendirilmiş hali ile üç boyutlu statik modeli yeniden her yönden sanal depremlere maruz bırakılır. Bu durumda binada oluşacak deplasmanların, yüklenmelerin ve bina periyodunun saptanması ve 1998 Deprem Yönetmeliğine uygunluğunun teyidinin yapılması gerekir. 9

10 4. 4 Tip Onarım ve Güçlendirme Projeleri Yapılmış olan güçlendirmeye yönelik onarımların, güçlendirme elemanlarının, ankrajların ve her türlü yeni beton ve donatının milimetrik olarak tip uygulama projeleri hazırlanmalıdır. 5. KUZEY ANADOLU FAYININ DEPREMSELLİĞİ Erzincan dan Saroz Körfezi ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Arabistan Levhası tarafından devamlı itilmekte ve yer yer yırtılmaya zorlanmaktadır. Son yüzyıl içinde, Kuzey Anadolu Fay Hattında meydana gelen 23 depremde açığa çıkan enerji, Tablo 2 de grafik olarak gösterilmektedir. Görülüyor ki, yüzyıllık ortalama enerji deşarj eğrisini yakalayabilmek için iki ilâ on yıl içinde üç adet 7 ilâ 7.5 büyüklüğünde veya dört adet 6 ilâ 6.5 büyüklüğünde depreme ihtiyaç vardır. Bu depremlerin Tablo 3 deki haritadan görüleceği üzere, öncelikle sismik yönden nisbeten suskun olan yörelerde, meselâ Erzincan, Refahiye, Reşadiye, Niksar, Çorum, Amasya, Merzifon, Havza, Kastamonu ve Marmara Denizi gibi yerlerde oluşması beklenir. Marmara Denizi altında oluşabilecek bir depremin odak noktasının yeri için, çeşitli spekülasyonlar yapılmakta, Adaların hemen yakınında mı? Yoksa 60 kilometre daha güneyde mi? Olacağı tartışılmaktadır. Bu tartışmada jeofizik uzmanlarınca üç ana husus gözardı edilmektedir Depremler Eski Fay Çizgisi Üzerinde Oluşmayabilir Yeni bir depremin, eskiden yırtılmış bir fay düzleminin aynen üzerinde oluşacağı, dolayısı ile yeryüzündeki fay kırığının da, aynen eski çigiyi takip edeceği diye bir kaide yoktur. Depremler bir fay zonu üzerinde ve fay zonu boyunca oluşur. Her yeni deprem yüzeyde yepyeni bir fay kırığı oluşturabilir. Dolayısı ile, eski fay çizgilerine bakarak odak noktası yerini kişisel beklenti ve toplumun psikolojisi ile ilişkili olarak tahmin ve tayin etmek ve bu tahmine ve tayine dayanarak, meselâ fay kırığı İsatanbul un 60 kilometre güneyinden geçiyor diyerek İstanbul a Müjde vermek bilimsel gerçeklerle bağdaşmaz En Yakın Fay Hattı Esas Alınır Depremin odağı, fay zonu içinde herhangi bir noktada oluşabileceği için deprem risk bölgesi haritalarında ve binaların deprem hesaplarında müstakbel depremin odak noktası daima bir yerleşim bölgesine en yakın yer olarak seçilir. Marmara Denizi nde iki ana fay hattı saptanmış ve bunlardan biri Adaların yakınında, diğeri uzağında ise risk hesaplarında, deprem bölgesi haritalarında ve deprem hesaplarında daima en yakın muhtemel fay göz önüne alınır. Yoksa, nisbeten uzaktan geçen bir fay gösterilerek İstanbul depremlerden çok az etkilenir demek ve medyada Müjde çığlıklarına yol açmak yanlıştır. 10

11 5. 3 Odak Uzak olsa da Hasar Ağır Olabilir Şüphesiz bir yerleşim bölgesi, depremin odak noktasına ne kadar yakınsa, yapısal hasarlar da o kadar çok olur. Ancak, odak mesafesi parametrelerden sadece biridir. Zemin bina etkileşim ilişkileri, zeminin jeolojik formasyonları, yapıların dayanım güçleri ve titreşim özellikleri odak noktasının uzaklığından daha çok etkili olan parametrelerdir. 28 Mart 1970 Gediz depreminin 140 kilometre kuzeyinde Bursa ovasında Tofaş otomobil fabrikasında ağır hasar oluşmuştur. Ayrıca, 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi İstanbul a 140 kilometre uzaklıkta olduğu halde, çoğu Avcılarda olmak üzere, otuzu aşkın bina tamamen göçmüş, 17 bin bina orta ve ağır hasara uğramış ve 1200 kişi ölmüştür. Önemli olan, muhtemel bir depremin odak noktası epey uzağımızda diyerek rehavet ve umursamazlık içine düşmek yerine, gelecekteki depremin odak noktası bize en yakın bir noktada olabilir diyerek binalarımızın, şiddetli bir depreme dayanacak şekilde hazır olup olmadığını belirlemek ve eğer hazır değilse, gereken güçlendirmeyi yapmaktır. 6. SORU CEVAPLAR Güvence saptaması yaparken ve/veya güçlendirme projeleri hazırlarken sık sık karşılaştığımız bazı soruları ve bunlara verilen cevapları burada tekrarlamakda yarar görüyorum : Soru : Binanın deprem güvencesini tayin ederken, zemin etüdü şart diyorlar. Zemin etüdünü ne zaman, ne kapsamda ve kime yaptıralım? Dolgu zemine oturan, dolayısı ile depremden önce de temelleri sorunlu ve/veya duvarlarında çatlaklar bulunan binaların geoteknik etüde ihtiyaçları vardır. Bu gibi haller dışında ve yukarıda açıklanan potansiyel risk bölgeleri dışında, mevcut binalar için zemin raporu gerekmez (Tablo 1 ). Soru : Marmara Denizinde, Adaların güneyinde oluşacak M = 6.5 veya M = 7.5 büyüklüğündeki depremlerin, İstanbul daki hasarı ne olur? Hasarın büyüklüğü, depremin büyüklüğü ile değil, zeminde oluşan maksimum ivmenin büyüklüğü, depremin süresi ve bina ile zeminin hakim titreşim peryotlarının birbirlerine yakınlığı ile doğru orantılıdır. Kocaeli depremi M = 7.4 olmasına rağmen, kırılmanın topluca bir kere yerine birkaç kerede olmasından ötürü, çok büyük ivmeler yaratmamıştır. Odak noktasının yanı başındaki İzmit de maksimum yer ivmesi sadece 0.22 g dir. Geçmişte bazı M = 6.5 büyüklükteki depremlerin maksimum yer ivmeleri 0.50 g yi bulmuştur. Dolayısı ile, tek başına depremin M - büyüklüğü bir hasar ölçüsü değildir. Odak noktası Kadıköy sahillerine meselâ 40 kilometre uzaklıkta oluşacak 11

12 M = 6.5 veya M = 7.5 büyüklüğündeki Marmara denizi depreminin İstanbul da birinci derece deprem bölgelerinde, sağlam zeminlerde ölçülecek maksimum ivmesi yaklaşık 0.25 g ilâ 0.35 g arasında olabilir. Bu ise, Levent de 0.04 g, Beşiktaş ta 0.06 g, Heybeliada da 0.11 g olarak hissedilen Kocaeli depremine göre, en az Levent de 6 kat, Beşiktaş ta 4 kat, Heybeliada da 2.5 kat daha fazla hissedilecek demektir. Soru : Deprem güvence saptaması için kime müracaat edilir? Türkiyede bu konuda yetki belgesi bulunan 700 ü aşkın müşavirlik bürosu vardır. Teorik olarak bu bürolara müracaat etmek yeterlidir denilebilir. Ancak, bazı gerçekleri gözardı edemeyiz. Erzincan ve Dinar depremlerinden sonra, bina onarım ve güçlendirmesinde en büyük tecrübe ve bilgi birikimi, İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitelerindeki belirli bazı hocalarda ve bu hocaların danışmanlığında çalışan birkaç müşavirlik bürosunda oluşmuştur. Şüphesiz, aradan geçen zaman içinde, bu konuda tecrübe ve bilgi birikimini zenginleştirmiş, diğer Üniversite hocaları ve müşavirlik büroları da devreye girmiştir. Bu tecrübe ve bilgi birikiminden yararlanmak isteyenler, en azından o hocaları ve onların danışmanlığında iş yapmış müşavirlik bürolarını bulmalıdırlar. Hangi kişi veya kuruma baş vurulacak ise, o kişi veye kurumun daha önce bu konuda yaptığı işleri ve referansları incelemekte yarar vardır. Soru : Bir binanın deprem güvencesi gözlemlere dayanılarak yapılabilir mi? Her kim, gözlemlere dayanarak bir rapor hazırlamaya kalkar veya sismik bazı aletlerle ya da çekiç vesaire ile ölçüm yaparak binanın dayanımını ve depreme güvencesini belirlemek iddiasında bulunursa bunlar tamamen bilimsellikten uzaktır. Boşuna zaman ve para kaybıdır. Gerçek ve tam anlamı ile bir binanın depreme dayanımı ancak, yukarıda sıralanan her adımı eksiksiz uygulayarak tayin edilir. Soru : Bir bina, ne yapılırsa yapılsın güçlendirilemez, emek ve paralar boşunadır, yıkılıp yeniden yapılmalı diyorlar. Siz ne dersiniz? Her kim, bina güçlendirmesine inanmıyor ve bundan bir yarar görmüyor ise, onlara da inanmayınız. Türkiye de, Romanya da, İtalya da, Japonya ve Amerika da yüzbinleri aşkın bina, güçlendirme yolu ile, gelecekteki şiddetli depremlere hazır hale getirilmiş ve güçlerine güç katılmıştır. Güçlendirme maliyeti ince işler hariç metrekare başına yaklaşık 30 USD ilâ 60 USD arasında değişebilir. Bu maliyet ise yıkıp yeniden yapma maliyetinin sadece yüzde 10 u ilâ 20 sidir. Soru : Bir güçlendirme projesi olmadan, bazı kalfalar kolonları çelik veya betona takviye ediyorlar. Bu doğru mu? Her kim, usulüne uygun bir güçlendirme projesi yapılmadan hababam usulü 12

13 ile, aklına esen kolonları betonla veya çelik ile mantolama yolunu seçiyor ise, çok isabetsiz ve yanlış bir iş yapıyor demektir. Güçlendirme perdeleri ile belki de, o mantolamalara gerek kalmayacaktır. 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminden sonra, giriş katlarındaki zayıf ve hasarlı kolonları alelacele, betonarme bir kılıf geçirilerek mantolanan ve artık binamız sağlamlaştı denilen bir çok bina, 12 Kasım 1999 Düzce depreminde bu sefer birinci katları hizasından parçalanmıştır. Binaları mantolamak değil, perdelemek hem de temelden tepeye perdelemek kurtarır. Usulünce ve hesapla tayin edilen perdelerle... Soru : Onarım ve güçlendirmeyi, normal inşaat kalfaları ve müteahhitleri yapabilir mi? Tüm onarım, güvence saptaması ve güçlendirme projeleri ile bunların imalâtı, bu konularda daha önceki depremlerden deneyim sahibi olan ve tercihen Üniversite öğretim üyelerinin rehberliğinde çalışan, yeterlik belgeli uzman kişi ve kuruluşlarca yapılmalıdır. 13

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ FATİH İLÇESİNİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ KILINMASI KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA, REHABİLİTASYON VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİ YÖNLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA VE YEREL EYLEM PLAN VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ)

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ) DWOREZ BİNASI MEVCUT DURUM RAPORU VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ 1. GİRİŞ 2. MEVCUT DURUMUN TESPİTİ 2.1. Binanın Yerinde İncelenmesi ve Hasar Raporu 2.2. Mevcut Malzeme Dayanımları 2.3. Zemin Parametreleri 3.

Detaylı

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 003 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÖZET. 12 1. MEVCUT YAPILARIN ENVANTERİ VE İNCELENMESİ... 1.1 GİRİŞ... 14 1.2 MEVCUT DURUM. 15 1.2.1 İncelenecek Bina Sayısının

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ İnş. Müh. Lale SOYAL Enstitü No:0409020002 Anabilim Dalı: İnşaat

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI Makina Mühendisi

Detaylı

İSMİK BÜLTEN OCAK SAYISI. http://deprem.sdu.edu.tr/ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Tarafından Yayınlanan Aylık Bülten. sismikbulten@gmail.

İSMİK BÜLTEN OCAK SAYISI. http://deprem.sdu.edu.tr/ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Tarafından Yayınlanan Aylık Bülten. sismikbulten@gmail. OCAK SAYISI İSMİK BÜLTEN Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Tarafından Yayınlanan Aylık Bülten sismikbulten@gmail.com OCAK SAYISI Deprem Bölgelerinde Zemin Etüdleri Nasıl Yapılmalı? Prof. Dr. Ali KEÇELİ

Detaylı

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu Yüksek Lisans Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR.

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. 1 ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. ONARIM: BİR YAPININ YADA BİR ELEMANIN OLUŞAN BİR HASAR NEDENİYLE ESKİ HALİNE YANİ ESKİ DAYANIMINA

Detaylı

NOKTA YUKU DAYANIM INDEKSI DENEYİ

NOKTA YUKU DAYANIM INDEKSI DENEYİ ) OPAL MÜHENDİSLİK Serçeönü Mah. Çankaya Cad. Hasbülbiil Sok. Özgür Apt.No:34/G Tel:0352 222 38 63 Fax:0352 22128 66 KAYSERİ Yüklenici Firma Proje Br No T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ULUTURK MÜHENDİSLİK

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme. El Kitabı

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme. El Kitabı Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme El Kitabı Hazırlayan Kurum: Mali Destek Veren Kurum : Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK- 2007/1) Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26538 Mükerrer Madde 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI (TUDAP) 2005 2014 Eylül 2005 ÖNSÖZ Ülkemiz topraklarının 2/3 si hasar yapıcı şiddette deprem tehtidi altındadır. Yapılan istatiksel analizler her 8 ayda bir

Detaylı

MEVCUT YIĞMA YAPILARIN DEPREM BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

MEVCUT YIĞMA YAPILARIN DEPREM BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEVCUT YIĞMA YAPILARIN DEPREM BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ Nevzat SALLIO İnşaat Mühendisi Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 2005 MEVCUT YIĞMA YAPILARIN

Detaylı

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır.

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası, deprem bölgelerinde yapılan incelemeler, yapılarda meydana gelen hasarların, zemin sorunları yanında çeşitli işçilik, malzeme, statik sistem ve teknik kusurlardan

Detaylı

TEZ ONAYI. Testi Sonucu Hesaplanan Geoteknik Parametreler Arasındaki İlişkiler adlı tez

TEZ ONAYI. Testi Sonucu Hesaplanan Geoteknik Parametreler Arasındaki İlişkiler adlı tez ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKASLAMA DALGA HIZI İLE KONİK PENETRASYON TESTİ SONUCU HESAPLANAN GEOTEKNİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER Zafer SAL JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

Tesisatlarda Sismik Koruma

Tesisatlarda Sismik Koruma Tesisatlarda Sismik Koruma Eren KALAFAT, Makine Mühendisi, MBA 1. Deprem Nedir? Depremin sözlük anlamı Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ZEMİN ETÜT TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ZEMİN ETÜT TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ZEMİN ETÜT TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL

Detaylı

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni)

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Bir yapının doğuşu Yapı sahibi Mimar Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Şantiyeciler (Yapımcı, Yapı denetimi veya TUS-Teknik Uygulama Sorumlusu,

Detaylı

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi 6 (1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 81-96 JOURNAL OF SCIENCE AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI ÖZET Kamuran ARI, Hamdi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü BETONARME II. Ders Notları

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü BETONARME II. Ders Notları HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü BETONARME II Ders Notları Dersten Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kâzım TÜRK ŞANLIURFA, Eylül 2011 1 TEŞEKKÜR Bu ders notlarının

Detaylı