nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek"

Transkript

1 nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek 2008'in ilk günlerini yaflarken nflaat Sektörü'nün geçti imiz y llarda yaratt de erleri sizlerle paylaflmak isterim. Öncelikle olumlu gözüken sektörel tabloyu ayr nt land r rsak, sektörümüzün Türkiye ekonomisi içerisindeki yeri ve di er sektörlerle karfl laflt r ld nda yapt katk daha da net gözükecektir. nflaat Sektörü ile nflaat Malzemeleri Sanayi, ekonomik büyümeye en yüksek katk sa layan sektörleden. Türkiye ekonomisi 2006 y l nda yüzde 6 büyüme göstermifl. Bu oran içinde yaklafl k yüzde 20'lik bölüm nflaat Sektörü ve nflaat Malzemeleri Sanayindeki büyümeden kaynaklanm fl. nflaat malzemeleri ihracat da h zl bir art fl göstermifl. nflaat Sektörü ve nflaat Malzemeleri Sanayinin ekonomiye döviz gelirleri ithalat ndan daha fazla olmufl. Sektörümüz 2006 y l nda 12,1 Milyar Dolar l k döviz geliriyle; Turizm, Tafl t Araçlar ve Yan Sanayi, Haz r Giyim ve Konfeksiyon sektörlerinin ard ndan Türkiye'nin ihracat gelirinin yüzde 14,4'nü tek bafl na sa lam fl. Sanayi sektöründe yüksek katma de er yarat lmas ve sektörlerin rekabet gücünün art r lmas bir sanayi stratejisi olarak benimsenirse bu istenilen hedefe ulaflmak hiç de zor de il. Sektörümüzün katma de er yaratabilece i baflka alanlar da var. Bunlardan birisi de yurt d fl müteahhitlik hizmetleri. Geçti imiz y llarda gösterilen srarl gayret yurt d fl nda sektörümüz için önemli bir rekabet gücü oluflturdu. Dünyan n en büyük 225 müteahhitlik firmas aras nda ABD ve Çin'in ard ndan Türkiye 22 firma ile 3. s rada yer almakta. Bütün bu verilerden de anlafl laca üzere nflaat Sektörü ve nflaat Malzemeleri Sanayi'nin gerek yurt içi gerekse yurtd fl ndaki pazarlarda gidebilecek epey yolu var. Bütün mesele sektörümüzün bu bilince sahip olmas ve birlikte çal flma bilincini benimsemesi. Sektörel geliflim için ülke ekonomisinin makro boyutu içinde gerekeni yapmak, ancak sektörümüzü geliflimi ad na da dikey alanlarda mikro stratejiler gelifltirmek gerekiyor. Bütün bunlar n yan s ra devletin sektörümüzde marka olabilecek ürün ve hizmetleri desteklemesi yurtd fl ndaki rekabet gücümüzü art r rken, Türkiye'den dünya markalar n n ç kmas na da vesile olacak. nflaat ve nflaat Malzemeleri sanayicilerinin ülkemiz insan kayna na yaratt 1,5-2 milyon kiflilik ifl olana ise ülkemiz toplam istihdam içinde yüzde 6.84'lük büyüklü e ulaflm fl. Bütün bunlar sektörümüzün ülke ekonomisinde önemini ortaya koyan çok önemli göstergeler. Ancak bugüne geldi imizde hedeflerimizi istikrardan yana koymal y z. Türkiye ekonomisine sa lanan katk n n giderek artan bir oranda devaml l n n korunmas sektörümüzün temel hedefi olmal. Sürdürülebilir sektörel büyüme için hem flirketlerin, hem devletin ve daha da çok sektörel derneklerin birlikte çal flmas bir zorunluluk. S kl kla tekrarlad m top yekun birliktelik inanc m burada bir kez daha tekrarl yor, hepimize baflar l bir y l diliyorum... ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan ODE PUSULA > OCAK

2 mtiyaz Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Müge Güney Yay n Kurulu Orhan Turan - Ifl l Ar da Faruk Öz Ali Türker Öykü Soysal Müge Güney Bar fl Demirdelen Nurten driso lu Emine Arlat Merhaba 2008 y l n n ilk Pusula s yla sizlerle yeniden birlikteyiz. Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan inflaat sektörü her geçen gün büyüyor ve gelifliyor. nflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayisi olarak ele ald m zda her iki alanda 1.7 milyon kifli istihdam ediliyor, aileleri ile birlikte düflünecek olursak yaklafl k 7 milyon kiflilik dev bir aile karfl m za ç k yor. Üstelik inflaat ve inflaat malzemeleri sektörünün ekonomiye katk s bununla da s n rl de il. nflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayisi 2006 y l nda toplam 12.1 milyar dolar döviz geliri ile Türkiye'nin döviz gelirinin yüzde 14.4'nü tek bafl na sa lam fl durumda. Bu veriler fl nda, nflaat sektörünün sürdürülebilir büyümesinin önemi daha net olarak ortaya ç k yor. Sürdürülebilir büyüme ise genel anlam yla, gelecek nesillerin ihtiyac n n karfl lanmas olanaklar n tehlikeye sokmadan günümüz ihtiyaçlar n karfl layan bir kalk nmay ifade ediyor. Sürdürülebilir büyüme için çevre, ekonomi ve sosyal unsurlar temel unsurlar olarak karfl m za ç k yor. Yal t m sektöründe öncü ve yenilikçi olma ilkelerimiz do rultusunda ODE Yal t m olarak, geçti imiz günlerde Dünya ve Türkiye Ekonomisi Penceresinden nflaat Sektörünün Sürdürülebilir Büyümesi konulu düzenledi imiz düflünce toplant m zda inflaat sektörünün Türk ekonomisindeki yeri ve gelece i ile ilgili bilgiler ve fikirler paylafl ld. Düflünce toplant m z n detaylar n, sektör ve ODE'deki geliflmeleri bulabilece iniz dergimizi zevkle okuyaca n z umuyor, sonraki say larda buluflmak üzere sayg lar m sunuyorum. Pazarlama Grup Tak m Lideri Öykü Soysal Yönetim Adresi Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Tel: Faks: Yay n Türü Yayg n Süreli Yay n Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Duygu Uz Koronel Zeynep Fetvac Müge fienel Foto raf Kemal Ertafl Görsel Uygulama Yasemin Can P nar Gazanfer Müjgan Ero lu Bask Tarihi Ocak 2008 Bask ve Cilt Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) 4 ODE PUSULA > OCAK 2008

3 içindekiler sektörden haberler > 6-13 > Klimalar s yal t m ile daha az elektrik harc yor > YAD 2008 y l planlar n aç klad > Dünyan n önde gelen mimarlar Zaha Hadid ve Ken Yeang stanbul için tasarlad > Nanoteknolojiler Yal t m Sektöründe gündem > > nflaat sektörü 2008 de %15 büyüyecek > Ekonomik büyümeye en yüksek katk inflaat ve inflaat malzemeleri sektöründen projelerimiz > > stanbul un en seçkin ve en e lenceli yaflam alan : stinye Park kent ve mimari > > Mimarl k bir kent ürünüdür ODE haberler > makale > 51 uygulamac lar m z > > flini iyi yap yor olmak her iflte oldu u gibi yal t mda da çok önemli bayilerimiz > > ODE gibi bir yal t m deviyle beraber çal flmak her anlamda bizi daha sa lamlaflt r yor uzman gözüyle > > Emlak Uzman ndan sektöre bak fl > Geliflimin ana eksenini inflaat sektörü oluflturuyor gezi > > Turizmin yeni gözdesi: H rvatistan ODE PUSULA > OCAK

4 sektörden haberler > CEPMC klim De iflikli i ve Enerji Verimlili i toplant s Klimalar s yal t m ile daha az elektrik harc yor Ülkemizde küçük konut ve iflyerlerinde de hava s cakl klar n n 40 dereceye kadar ulaflmas ve yüksek nem oran nedeniyle s cakl n daha da yüksek hissedilmesi klima kullan m n art r yor. Konfor flartlar n n oluflturulabilmesi için merkezi so utma sistemlerinden çok split klima kullan m tercih ediliyor. Ancak ülkemizde binalar n %90' na yak n n n hala yal t ms z olmas nedeniyle mekanlar n so utulmas ve so utulmufl mekan n korunmas oldukça zor; bunun için klimalar n uzun süre yüksek enerji tüketerek çal flmas gerekiyor. Oysaki yal t m iyi yap lm fl binalar n so utulmas ve bu s n n korunmas çok daha kolay oluyor ve so utma amaçl tüketimde daha az enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Özellikle gündüz saatlerinde so utma amaçl klima kullan m n n çok fazla olmas elektrik kullan m n n en üst seviyeye ç kmas na neden oluyor ve kimi zaman eski olan elektrik da t m flebekeleri bunlar karfl layamayarak ar zalan yor. Enerji ihtiyac n azaltmak için az enerji tüketen split klimalar n tercih edilmesi ve iç üniteyle d fl ünite aras ndaki borular n yal t lmas oldukça önemlidir. Bunlar n yal t lmas için genel olarak kullan lan malzemeler 6 mm kal nl ktad r. Ancak özellikle ba l nemin yüksek oldu u bölgelerde boru yüzeylerinde yo uflma olmamas için daha kal n yal t m malzemesi kullan lmas gerekir. Örne in 6 mm yerine 13 mm kullan larak önemli miktarda enerji tasarrufu sa lanabilir. 6 mm kullan lmas durumunda 8,8 W/m olan s kayb, 13 mm kullan larak 6,2 W/m'ye düflürülebilir. 30 gün 6 saat çal flmas durumunda yaklafl k 6 mm boru kullan lan split klimalarda ayl k enerji tasarrufu 2,808 W olur. D fl ortam flartlar na karfl koruma da sa layan s yal t m split klima borular n n ömrünü uzat rken ayn zamanda %30 enerji tasarrufu da sa lar. Ayl k kullan mda bir split klimadan yaklafl k 2,8 kw'l k enerji tasarrufu sa lanabilir. Türkiye'de her geçen gün artan klima cihaz sat fllar (2006 y l nda 1 milyon adet afl lm flt ) so utma sezonu boyunca ortaya ç kan tabloya bak ld nda bu cihazlar n önemi daha iyi anlafl l yor. Kaynak: ZODER Tesisat Yal t m Komisyonu CEPMC, Avrupa nflaat Malzemesi Üreticileri Konseyi 18 Eylül 2007 tarihinde, Brüksel'de ' klim De iflikli i ve Binalarda Enerji Verimlili i' konusunda beyin f rt nas yaratmak için toplant düzenledi. CEPMC üyesi ve ortak üye birçok kuruluflun kat ld toplant da CEPMC Baflkan Jim O Brien binalar n daha iyi yal t lmas n n CO2 emisyonunu azaltmak için en düflük maliyetli çözüm oldu unu söyleyerek binalarda CO2 emisyonunun azalt lmas n n üç yönden kazanç sa lad n belirtti. Bu kazançlar n, iklim de iflikli i etkilerinin azalt lmas ve enerji verimlili inin gelifltirilmesi, inflaat malzemeleri üretim ve montaj nda daha fazla istihdam yarat lmas ve insanlar n yaflam konforunun gelifltirilmesi oldu unu ifade etti. Toplant da çeflitli kurulufllar ve sektör temsilcileri ' klim De iflikli i ve Binalarda Enerji Verimlili i' konular nda yak n zamanl çal flma ve k sa-uzun vadeli projelerini anlatan sunumlar yapt. Toplant sonunda CEPMC, Avrupa nflaat Malzemesi Üreticileri Konseyi'nin ' klim De iflikli i ve Binalarda Enerji Verimlili i' konusu ile proaktif olarak ilgilenmesi ve tek tek sektörel dernekler yoluyla de il CEPMC önderli inde Avrupa Komisyonu ile bu konudaki iliflkilerin gelifltirilmesi karar al nd. 6 ODE PUSULA > OCAK 2008

5 Konut Finansman Konferans ilgili sektör temsilcilerini biraraya toplad 3-4 Aral k tarihlerinde Dünya Bankas üyesi IFC (International Finance Corporation) ve Dünya Gazetesi taraf ndan Konut Finansman Konferans düzenlendi. Temel hedefi Türkiye'de konuta eriflimi art r m için alternatif finansman yöntemlerini dünyadan ve Türkiye'den uzmanlar ve uygulama örnekleri ile ortaya koymak olan konferansta, Konut finansman nda küresel tecrübelerini paylaflmak için IFC Do u Avrupa ve Orta Asya Direktörü Shahbaz Mavaddat, Türkiye Bankalar Birli i Baflkan Ersin Özince, SPK Baflkan Turan Erol, IFC Global Konut Finansman Baflkan Kenroy Dowers, Güney Afrika Bankalar Birli i Baflkan Cas Cadovia, TOK Baflkan Erdo an Bayraktar' n da aralar nda bulundu u çok say da uzman bir araya geldi. Hedef kitlesi finans kurulufllar, gayrimenkul yat r m ortakl klar, inflaat flirketleri, sigorta flirketleri ve derecelendirme kurulufllar ndan oluflan konferansa ayr ca Konut finansman nda alternatif finansman imkanlar n konuflmak için Moody's, Fitch Ratings,Standard Bank, Barclays Capital gibi kurulufllardan önemli uzmanlar, kentsel dönüflümde ve inflaat finansman ndaki trendleri irdelemek için IFC'den K demli Konut Finansman Uzman Zeynep Nur Gürdal, Deutsche Bank Securitization Yöneticisi Brigitte Posch da kat ld. YAD 2008 y l planlar n aç klad Ulusal nflaat Sanayinin uluslararas pazarlarda rekabet edebilirli inin art r lmas, ulusal inflaat sektörünün gelifltirilmesi ve daha yüksek katma de er yaratan bir yap ya kavuflturulmas için A ustos 2007 tarihinde kurulan YAD (Yap Araflt rma Derne i), 2008 y l için hedeflerini belirledi. MSAD' n halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapt ve 2007 y l kurulufl aflamas ile geçiren derne in, 2008 y l nda çeflitli konularda aktivasyona bafllamas planlan yor. Dernek Faaliyet Raporu'na göre Genel Kurul'da al nacak karar sonras nda kurulmas planlanan yeni iflletmeler: Yap Araflt rma Merkezi ktisadi flletmesi, yenilikçi ürünlere onay vermek üzere nflaat Teknik Onay Kurulu ktisadi flletmesi ve sektördeki aktörleri belgelendirmek, standartlara uygun çal flmalar n denetlemek, yap endüstrisinde üretkenli in artt r lmas için uygulanabilir benchmarking hedefleri gelifltirmek, yap lara iliflkin veri toplamak, belgelendirmek, kalite tespiti, kredi derecelendirmesi ve hakemlik yapmak üzere Yap Güvence Kuruluflu ktisadi flletmesi. Derne in Bay nd rl k ve skan Bakanl d fl nda aralar nda TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i), ODTÜ (Ortado u Teknik Üniversitesi), TMMMB (Türk Müflavir Mühendis Mimarlar Birli i), MSAD ( nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i), Tahkim Kurumu Derne i ve Yap Denetim Kurulufllar Birli i'nin oldu u 6 kurucu üyesi bulunuyor. ODE PUSULA > OCAK

6 sektörden haberler > Dünyan n önde gelen mimarlar Zaha Hadid ve Ken Yeang stanbul için tasarlad 'Mimarl n Nobel'i olarak nitelendirilen Pritzker ödülünü alan ilk kad n mimar Zaha Hadid ve Malezyal kent tasar mc s ve ünlü mimar Ken Yeang stanbul için tasarlad klar çarp c projeleri anlatt lar... TOK ve Urban Land Institute'nin (ULI) katk lar yla 'Mimar Sinan'dan Olimpiyat Kentine...' temas yla, stanbul Swissotel'de Kas m 2007 tarihlerinde düzenlenen 'Kentsel Dönüflüm ve Gayrimenkul Yat r mlar ' konferans, Türkiye'nin ileriki dönemdeki kentsel dönüflüm projeleri ve gayrimenkul yat r m süreçlerine yön vermek amac ile gerçeklefltirildi. stanbul'un yaklafl k 13 milyon nüfusunun, h zla 25 milyona eriflece ini bildiren planlamac lar, stanbul'un kendi il s n rlar na s mayan bir metropol oldu unu vurgulad lar ve kentsel dönüflüm projelerinin h zl bir flekilde hayata geçmesi konusunda projeler sundular. Konferansa kat lan dünyan n önde gelen iki önemli mimar ve tasar mc s olan Zaha Hadid ve Ken Yeang ise stanbul için tasarlad klar çarp c projelerini paylaflt lar. Zaha Hadid'ten Kartal ve Pendik Projesi Konferans'ta projeleri ile ilgili bir sunum yapan Zaha Hadid, stanbul'un tarihi ve kentsel dokusunun çok önemli oldu unu ve bu konudaki bir projede çal flmaktan çok büyük mutluluk duydu unu belirtti. Sunumunda ödüllü birçok projesine yer veren Hadid, son olarak dinleyicilere Kartal-Pendik kentsel dönüflüm projesini ve master plan n aktard. Zaha Hadid'in stanbul Strateji Plan 'n n bir parças olarak tasarlad Kartal K y Kesimi Kentsel Dönüflüm Projesi'nde, 550 hektarl k alanda ifl, konut, e lence, gezi alanlar ve marina yer alacak. Konferansta stanbul için büyük bir önem tafl yan ve di er projeler için örnek oluflturacak olan Kartal-Pendik Projesi ile ilgili de erlendirmesini paylaflan Hadid konuflmas na Amac m Kartal ve Pendik hatt n dikifl izi b rakmadan ba lamak. Öyle bir yer tasarlamam gerekiyordu ki, semtin vurucu bir vizyonu bulunsun. Projeyi tasarlarken farkl ölçeklerin kabul edilebilir olmas ve bize ilham veren tarih ve flehrin topo rafyas çok önemliydi. Dinamik bir master plan oluflturduk, çok farkl yorumlar bir araya getiren ve çok ilginç bir semt meydana getirilecek olan bir master plan diyerek devam etti. Ken Yeang'tan Küçükçekmece- Avc lar Projesi Ken Yeang, stanbul kentsel dönüflüm projesi içerisinde yer alan Küçükçekmece ile Avc lar aras ndaki 181 hektarl k alanla ilgili tasar m yar flmas n kazand. Konferansta dünyada büyük ilgi gören projelerini paylaflan Yeang, Küçükçekmece projesi ile ilgili Küçükçekmece'de bozulan ekolojik sistemi tekrar bir bütün hale getirmeyi amaçlad klar n, parçalanm fl ekolojiyi rehabilite ederek eski haline getirmek için semti tekrar tasarlad klar n belirtti. Bu projede stanbul'un en büyük park n yaratmay ve do udan bat ya ilerleyen ekolojik köprü oluflturmay amaçlayan Yeang, ilgili master plan da kat l mc lar ile paylaflt. Konferansta, mimarlar, mühendisler ve tasar mc lara seslenen Yeang, önce dünyaya bir fleyi yerlefltirmek için özellikle ekolojiyi anlamak gerekti ini vurgulad. Ken Yeang konuflmas na Kentleflme ekolojiye büyük hasar vermifl durumda. Dünyan n tüm dengesinin bozulmaya baflad bu dönemde ekolojik tasar m göz ard edemeyiz. Ekolojik tasar m çevre üzerinde asgari olumsuz hasar b rakmak amac ile yap l r, hatta art k çevre üzerinde olumlu etki b rarak tasar m yapmak gerekiyor. Kentleflme ortam günden güne organikten inorgani e do ru yöneliyor. O yüzden yapmam z gereken durumu tersine çevirmek yani yeflillendirmek. Do ada süreklilik çok önemlidir ve ekolojinin temelidir. 1990'lar n sonlar nda dikey kentleflme tasar m modelleri önem kazanmaya bafllad. Yerde neyi seviyorsak bunu dikey ortama tafl yabiliriz. Bu da dans gibi yatay arzular n dikey hareketi gibidir. Binalar da yaflayan bir organizma fleklinde tasarlanabilir. Biz insanlar n mekanlar tahrip etmeden önceki bitki örtüsünü analiz ederek tasar m yap yoruz, onlar eskiye dönüfltürmeyi amaçl yoruz. Gelece in yeflil binalar ve flehirleri yarat labilir. dedi. 8 ODE PUSULA > OCAK 2008

7 Mimarl k, Gayrimenkul sektörü ve nflaat Endüstrisi'nin devleri Kalite için bulufluyor Türkiye'de ilk kez, kentleflmenin üç önemli aktörü olan mimarl k, gayrimenkul sektörü ve inflaat endüstrisi, ArkiPARC 2008 buluflmas ile bir araya geliyor. Arkitera Mimarl k Merkezi'nin daha kaliteli bir fiziksel çevre slogan yla gerçeklefltirece i ArkiPARC 2008 (Property-ARchitecture - Construction), bu sektörler aras nda bilgi paylafl m sa layan ilk kapsaml platform olacak. Nitelikli bir fiziksel çevre nas l oluflturulur? Kentlerin oluflturulmas nda kimler, nas l rol al yor? Yap sektörünü neler bekliyor? Ekim 2008 tarihleri aras nda Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde gerçekleflecek ArkiPARC 2008 buluflmas ile bu sorular ve daha fazlas, kentleflmenin üç önemli paydafl olan mimarl k, gayrimenkul sektörü ve inflaat endüstrisi taraf ndan masaya yat r lacak. Özgün bir iletiflim platformu olacak ArkiPARC 2008, ödüller, uluslararas seminerler, paneller ve atölye çal flmalar yla da desteklenerek sektörleraras yeni iliflkilerin kurulmas na ve profesyonel tecrübelerin aktar lmas na imkan tan yacak. nflaat, gayrimenkul ve mimarl k sektörlerinin önde gelen kurum ve kiflilerinden oluflan ArkiPARC Dan flma Kurullar taraf ndan flekillendirilen etkinlik program nda 45'in üzerinde konu tart fl lacak. Arkitera Mimarl k Merkezi taraf ndan düzenlenen ArkiPARC 2008, stanbul'un merkezinde yer alan Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde 3 gün boyunca 15'in üzerinde mekanda gerçekleflecek. Kat l mc lar, gayrimenkul - kamu ve inflaat sektörü içindeki yeni rollerini ve olas iflbirliklerini keflfetme flans n yakalayacaklar. nflaat sektöründeki yenilikleri görebilecek, dünyada ve Türkiye'de güncel kentsel ve yap ölçe indeki sorunlar tart flacaklar. Kamu sektöründeki yetkililerle bir araya gelerek projelerini etkili bir kitleyle paylaflma olana bulabilecekler. Manto giymeyen binalar n enerji kayb 5.5 milyar Is Yal t m Sanayicileri Derne i Baflkan Durmufl Topçu, binalarda do ru uygulanan XPS levhalar yla (mantolama) yüzde 50 daha az enerji tüketmenin mümkün oldu unu söyledi. Topçu, Türkiye'de 2004 y l rakamlar na göre, mevcut 8 milyon binan n çok büyük bir bölümünde s yal t m uygulanmam fl oldu unu belirtiyor ve ekliyor: Yal t ms zl k nedeniyle kaybedilen s tma ve so utma enerjisinin toplam maliyeti ortalama 5.5 milyar dolar üzeri. Bu rakamlar ülke ekonomisi için çok önemli bir tasarruf kayna. Topçu, her y l yeni yap lan 100 bin binan n tamam nda s yal t m uygulanmas halinde ise 300 milyon dolar enerji tasarrufundan söz etmenin mümkün oldu unu ifade ediyor. Standartlara ve flartnamelere uygun flekilde XPS levhalarla yap lan s yal t m uygulamalar yla, yap larda yüzde 60'a varan oranlarda s tasarrufu sa land n söyleyen Topçu, XPS Is Yal t m Levhalar, düflük s iletkenlik de eri sayesinde di er s yal t m malzemelerine oranla detaylarda daha ince uygulanarak ayn s yal t m de erini, ayn kal nl kta uyguland nda da daha üstün s yal t m performans sa lad n belirtiyor. ODE PUSULA > OCAK

8 sektörden haberler > Üç büyükler ve mimarl k Arkitera Mimarl k Merkezi'nin resmi yay n organ Arkitera.com, çoflkulu taraftarlar, derbi karfl laflmalar ve transferleri ile tan d m z üç büyük spor kulübünün farkl bir yönünü irdeleyerek, yaflad m z fiziksel çevreye yans yan yüzlerini inceleyen büyük bir dosya yay nlad. Fenerbahçe, Befliktafl ve Galatasaray, Türkiye'nin olgunluk ça n çoktan geçmifl, klasik ça lar n yaflayan efsane olmufl, kurumlaflm fl ve üç büyük diye nitelendirilen spor kulüpleri olarak genifl bir sosyal kapsama alan na sahip kulüplerimizin ard nda bir büyük ekonomik güç ve giderek artan politik bir bask gücü bulunuyor. Elbette bu güç yap s, yaflad m z mekana da do rudan ve büyük ölçüde yans yor. Arkitera Mimarlik Merkezi'nin resmi yay n organ Arkitera.com, iflte bu sözü geçen üç büyüklerin karfl laflmalar na sahne olan stadyumlar n fiziksel çevreye olan etkilerini anlatan genifl bir dosya haz rlad. Bu dosyada üç büyüklerin tarihçesi, nönü Stadyumu, Fulya projesi, Befliktafl Jimnastik Kulübü tarihçesi, Befliktafl fieref Stad, fiükrü Saraço lu Stad 'n n tarihçesi ile infla süreci, Fenerbahçe Burnu, Galatasaray' n stadyum projeleri, Ali Sami Yen Stad arazisi ile Riva arazileri ve Kuruçeflme Galatasaray Adas hakk nda bilgiler bulunuyor. Ayr ca, Türkiye'deki bu üç önemli spor kulübünün kentin mimarisine olumlu katk lar n n yan nda, yurtd fl nda bulundu u kentle bütünleflen ve farkl mimari anlay fllar sunabilen spor kulüpleri ile önemli stadyum projeleri de bu dosyan n içinde yer al yor. nflaat malzemeleri direktifi ile ilgili seminer TOBB da düzenlendi TOBB ve Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi De iflim Ofisi (TAIEX) iflbirli inde 89/106 CEE say l nflaat Malzemeleri Direktifi ile ilgili, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i'nde 11 Eylül 2007 tarihinde bir seminer düzenlendi. Avrupal ve Türk uzmanlar n konuflmac oldu u seminerin aç l fl konuflmas n Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan Yard mc s Halim Mete yapt. Toplant da AB ve Türkiye'nin yap malzemeleri alan ndaki mevzuat ile bilgi verildi ve Türkiye'nin bu alanda AB mevzuat na uyumu de erlendirildi. 10 ODE PUSULA > OCAK 2008

9 Binalarda enerji verimlili i S n rl reservlere sahip fosil yak tlar n verimsiz bir flekilde kullan lmas ile enerji kaynaklar tükenmekte, çevre kirlili i h zla artmakta ve sera gaz etkisi nedeniyle ekolojik denge bozulmaktad r. Son y llardaki h zl kentleflmeden dolay toplam sera gaz emisyonu sal m ndaki pay ortalama %35'lere ulaflan flehirlerde, emisyonlar n önemli miktar, verimsiz enerji kullan m ve yal t ms z binalardan kaynaklanmaktad r. Bu nedenle günümüzde, özellikle binalarda enerji tüketiminin azalt lmas hedefine yönelik yeni politikalar n ve bilgilerin gelifltirilmesine ihtiyaç duyulmaktad r. Bu olumsuz durumun iyilefltirilmesi amac yla Amerika Mimarlar Enstitüsü (American Institude of Architects) Aral k 2005 tarihinde, 2010 y l na kadar binan n enerji tüketiminde %50 azalt mla bafllayan aflamal hedefleri kapsayan Sürdürülebilir Mimari Uygulama Üzerine Görüfl Bildirgesi (Sustainable Architectural Practice Position Statement)ni yay nlam flt r. Avrupa Birli i'nde ise Kyoto Protokolü yükümlülüklerinin karfl lanmas ve enerji temin güvenli inin sa lanmas amac yla nihai enerji tüketiminde %40'tan fazla paya sahip bina sektörünü, iklim de iflikli i mücadelesinde öncelikli alan olarak belirlenmifltir. Bir di er önemli ad m ise 2002 y l sonunda yay nlanan, binalarda enerji tasarrufu ile ilgili yasal bir düzenleme olan Bina Enerji Performans Direktifi. Ülkemizde de enerji tasarrufu sa lamak amac yla TS 825 Binalarda Is Yal t m Kurallar Standard ile Bay nd rl k ve skan Bakanl 'n n Is Yal t m Yönetmeli i AB yasal düzenlemelerine uygun hale getirilerek 2000 de yürürlü e konulmufltur. Enerji Verimlili i Enerji verimlili i; enerji kaynaklar n n daha verimli kullan lmas ile enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki bask s n n ve enerji kullan m n n çevreye olan olumsuz etkilerinin azalt lmas nda en ekonomik önlemlerden birisidir. Petrol krizlerinden sonra tüm dünyada artan enerji fiyatlar n n kontrol alt na al nmas na, enerjide sürdürülebilirli in sa lanmas n n önemini art rm flt r. Enerji verimlili inin önemini ortaya koyan bir baflka geliflme 1990'l y llarda ortaya ç kan çevre bilincidir. Birleflmifl Milletler klim De iflikli i Çevre Sözleflmesinin kabul edilmesine iliflkin tarihli ve 4990 say l kanun tarih ve say l Resmi Gazetede yay nlanan Enerji Verimlili ine ve Çevresel Hususlara liflkin Enerji fiart Protokolü, Türkiye de enerji verimlili ini destekleyen uluslararas anlaflmalardand r. Enerji verimlili i stratejisi ve mevzuat Türkiye'nin Enerji Verimlili i Stratejisi haz rlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl taraf ndan 24 Haziran 2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere onaylanm flt r. Stratejinin genel amac ; sanayi, bina, ulafl m gibi nihai enerji tüketim sektörlerinde enerji verimlili ini art rmakt r. Bunun yan s ra enerjinin etkin kullan lmas, israf n n önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunmas için enerji kaynaklar n n ve enerjinin kullan m nda verimlili in art r lmas amac yla haz rlanan 5627 say l Enerji Verimlili i Kanunu, tarih ve say l resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e girmifltir. Kanun, enerji verimlili i çal flmalar n n etkin olarak yürütülmesi, izlenmesi ve koordinasyonu konusunda oluflturulan idari yap lanma; enerji verimlili i hizmetlerinin yayg nlaflt r lmas gibi temel stratejilerin gerçeklefltirilmesine yönelik çeflitli uygulamalar, destekleme mekanizmalar n ve yapt r mlar kapsamaktad r. ODE PUSULA > OCAK

10 sektörden haberler > Nanoteknolojiler yal t m sektöründe Nanoteknoloji'yle üretilen yenilikçi yal t m ürünleri sektörün gelecekte ne kadar geliflece ine dair iflaretler veriyor. Gerçek termal koruma lk kez 1931'de gelifltirilen Aerogel'in %90'dan fazlas havadan olufluyor. Böylece aerogel, düflük s iletkenli iyle herhangi bir kat maddeden daha yüksek etkili bir yal t m malzemesi haline geliyor. Aspen Aerogels'in gelifltirdi i ve geleneksel yal t m ürünlerine k yasla 2 ila 8 kat daha etkili olan aerogel, son derece güçlü, dayan kl, ince ve esnek bir yal t m materyaline dönüfltürülerek de iflik uygulamalarda kullan labilmek için en uygun seçenekleri sunuyor. Aerogel yal t m ürünlerinin getirileri Herhangi bir endüstriyel yal t m ürününe k yasla en düflük s geçirgenli i Geleneksel yöntemlere göre 2 ila 8 kat daha fazla yal t m performans Daha düflük a rl k ve az hacimle ayn ya da daha iyi yal t m performans Operasyonlarda ve maliyette belirgin miktarda tasarruf Aerogel Uygulamalar na Örnekler Denizden Petrol Ç karma Aspen Aerogels tüm dünyadaki kullan c lar n n denizalt uygulamalar nda milyonlarca dolar tasarruf etmesini sa l yor. Aerogel'in iç içe borularla sa lanan yal t m geleneksel yal t mla eflde er ya da daha iyi s performans sa l yor. nce profili belirgin olarak d fl boru çap n düflürüyor, böylece yerden tasarruf ediliyor ve toplam maliyetlerde büyük bir düflüfl sa lan yor. LNG Gemileri, Depolama ve Transfer sistemleri Büyüyen LNG (s v laflt r lm fl do algaz) pazar nda, aerogel'in sa lad üstün kaliteli yal t mla tankerlerde, konteyn r sistemlerinde ve borularda büyük miktarda maliyet tasarrufu sa layacak seçenekler ortaya konuyor. Ölçü birimi bafl na düflen s performans hat r say l r sistem ve operasyon tasarruflar yla sonuçlan yor. flleme Endüstrisi Aerogel, hidrokarbon, kimyasal ve g da iflleme operasyonlar nda üstün nitelikli yal t m çözümleri sunuyor. Enerji kay plar n azaltmaktan borular n verimlili ini art rmaya pek çok alanda kullan lan aerogel, boru tesisat nda enerji ve paradan tasarruf yap lmas na katk da bulunuyor. Yap ve nflaat Sektörü Aerogel'in yap ve inflaat çözümleri ultra ince profiliyle en yüksek R-de erini (R-Value) sa l yor ve s köprülerini önlüyor. Sundu u yap ve inflaat çözümleri, daha önce mümkün olmayan yerlerde de yal t m yap lmas n sa layarak yap enerji verimlili ini art r yor. Ürünler Aspen Aerogels yal t m ürünleri minimum a rl k ve kal nl kla maksimum s koruma sa l yor. Aerogel örtüler, düflük s cakl k uygulamalar için Cryogel, orta s cakl k uygulamalar Spaceloft ve yüksek s cakl k uygulamalar Pyrogel olmak üzere üç ürün grubunda sunuluyor. Her ürün grubunda yer alan çeflitli kal nl k seçenekleriyle uygulamalar n zda duydu unuz ihtiyaçlar karfl lan yor. 12 ODE PUSULA > OCAK 2008

11 Kentsel Dönüflüm 2008 de Zeytinburnu ndan bafll yor stanbul'un çehresini y l içerisinde de ifltirmeyi hedefleyen kentsel dönüflüm projesinde son aflamaya gelindi. Projenin pilot uygulamas 2008'in bafl nda stanbul Zeytinburnu'nda hayata geçirilecek. Öncelikli olarak Sümer Mahallesi'nde bulunan baz k s mlar y k l p yerlerine yenisi yap lacak. Evleri y k lan vatandafllara ise kitelli'de ev tahsis edilecek. Dönüflüm tamamland ktan sonra ev sahiplerine eski yerlerine dönme imkân sa lanacak. Bay nd rl k ve skan Bakan Faruk Özak, depremde y k labilecek binalar n slah edilece ini, bunun da stanbul'un yüzde 50'si anlam na geldi ini söyledi. Y k lacak binalar n belirlenmesinde belediye ve TÜ K verilerinden yararland klar n ifade eden Özak, proje sonuçland nda Zeytinburnu'nun, Avrupa flehrinden farks z olaca n belirtiyor. stanbul da kentsel dönüflüm bafll yor Projeyi Zaman'a anlatan Bay nd rl k ve skan Bakan Faruk Nafiz Özak, uygulanabilir oldu unu görmek için 400 kilometre yol kat edildi ini söyledi. Master plan yla ihale sürecinin bir an önce bafllayaca n aç klad. Yeni yollar yap laca n, eskilerin de iyilefltirilece ini kaydetti. Özellikle Arap ve srailli turistlerin bölgeye büyük ilgi gösterdi ini belirten Özak, birkaç y l içinde yeflile ve yaylalara olan talebin katlanaca n düflünüyor. Bunun dünyan n birçok ülkesinde yap ld na dikkat çekerek, " sviçre ve Hollanda gibi ülkeler bizim için iyi birer örnek. Hollanda'da yaylaya tatile gidildi inde hem yürüyüfl yap l yor hem bal k tutuluyor hem de o yöreye ait peynirin sat fl gerçeklefltiriliyor." dedi. Bay nd rl k Bakanl 'n n, stanbul'da çarp k kentleflmeyi önlemek amac yla haz rlad kentsel dönüflüm projesinde son aflamaya gelindi. Projeyle depremde zarar görme tehlikesi tafl yan binalar n y k larak yerine dayan kl ve planl flehirleflme ilkelerine uygun konutlar n yap lmas hedefleniyor. Bay nd rl k Bakan Özak, "Kentsel Dönüflüm Yasa Tasar s "n n y lbafl nda uygulamaya geçece i müjdesini verdi. Böylece stanbul'un yeniden yap land r laca n söyledi y lda flehrin çehresinin de iflece ini aktararak, çarp k kentleflmenin önüne geçilmesinin yan s ra tarihî ve kültürel miras n da korunaca n kaydetti. Y k lmas gereken binalarda yaflayanlar n ma dur olmayaca bilgisini verdi. Olas büyük bir depremde y k labilecek binalar n slah edilece ini, bunun da stanbul'un yüzde 50'si anlam na geldi ini dile getiren Özak, y k lacak binalar için belediyeden ve TÜ K'in verilerinden faydalan laca n bildirdi. stanbul'da kentsel dönüflüm öncelikle Zeytinburnu'ndan bafllayacak. Konuyla ilgili proje Kiptafl taraf ndan çizildi. Önce Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bulunan baz k s mlar y k l p yerlerine yenisi yap lacak. Evleri y k lan vatandafllara kitelli baflta olmak üzere stanbul'da flehir d fl nda bulunan baz yerleflim yerlerinde ev tahsis edilecek. Kentsel dönüflüm tamamland ktan sonra ev sahiplerine eski yerlerine dönme imkan sa lanacak. Ancak iki farkl teklif sunulacak. Örne in y k lmadan önce 100 metrekare evi olan birine yine 100 metrekarelik bir daire verilecek, buna karfl n yenilenmeden kaynaklanan bir miktar bedel talep edilecek. Bu bedel y l gibi sürelerle taksitlendirilecek. Ya da hiç taksit ödemek istemeyene örne in 80 metrekarelik bir dairesi varsa 60 metrekarelik daha küçük bir yer gösterilecek. Bakan Faruk Özak merakla beklenen Üçüncü Bo az Köprüsü'yle ilgili de aç klama yapt. Üçüncü köprü için yerin henüz belirlenmedi ini belirten Faruk Özak, projenin 5 ay içerisinde hayata geçirilece ini söyledi. stanbul- zmit geçifli dosyas n n haz r oldu u bilgisini veren Özak, "Üçüncü köprü önümüzdeki seneye kald. Çal flmalara bafllad ktan sonra 4 y l içerisinde tamamlan r." dedi. Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü'nün kadastro çal flmalar n tamamlamak için özel sektörden hizmet ald n kaydeden Özak, bu sayede 100 milyon YTL'lik tasarruf sa lad klar n belirtti. Do u'da yaflanan baz sorunlar sebebiyle bu y l sonunda bitmesi gereken kadastro çal flmas n n tamamlanamad n kaydetti. ODE PUSULA > OCAK

12 gündem > nflaat sektörü 2008 de %15 büyüyecek nflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayisinin mevcut durumunu gözler önüne sermek, sektörün sorunlar na yönelik çözüm önerileri üretmek amac yla haz rlanan nflaat Sektörü ve nflaat Malzemeleri Sanayisi Ekonomik De erlendirme ve Öneriler bafll kl rapor, 18 Aral k 2007 tarihinde The Marmara Oteli nde düzenlenen nflaat Malzemeleri Sanayicileri Derne i ( MSAD) Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan ve yönetim kurulu üyeleri, bas n mensuplar n n kat l m yla kamuoyu ile paylafl ld. 14 ODE PUSULA > OCAK 2008

13 MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan toplant n n aç l fl nda yapt konuflmada büyüyen inflaat sektörünün Türkiye ekonomisine katk s n n günden güne art n ve bu sektörün sanayicisi ve dernekleri ile MSAD çat s alt nda güç birli i yapt n aç klad. Raporu haz rlayan Dr. Can Fuat Gürlesel ise 9. Kalk nma Plan kapsam nda hükümet her sektör için ayr ayr kalk nma stratejisi haz rlamak durumunda. Ancak bu raporla hem sektörün genel durumu hem de kalk nma için çözüm önerileri detayl bir flekilde anlat l yor. Rapor en k sa zamanda ilgili Bakanl klarla da paylafl lacak dedi. Rapordaki önerilerin hayata geçmesi ile elde edilecek temel sonucun, daha rekabetçi firmalar yarat lmas n n yan nda inflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayisinde katma de erin mevcut üretim kapasitesinin yüzde 30-35'i oran nda artt r labilmesi oldu una dikkat çeken Gürlesel Önerilerin hayata geçmesi ile inflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayisinin birlikte büyümeye sa lad klar katk 1.5 puana ve üzerine ç kabilecektir. Ayr ca nitelikli inflaatlar yap lmas ve standart inflaat malzemelerinin kullan lmas sonucu baflta yap larda kullan lan enerji konusunda olmak üzere önemli derecede kaynak ve döviz tasarrufu sa lanacakt r dedi. Önerileri inflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayisi için ayr ayr s ralayan Gürlesel; inflaat sektöründe katma de er yarat lmas ve firmalar n orta ve uzun vadeli planlama yapabilmesi ile kamu ifllerinde etkinlik ve verimlilik sa lanmas gerekti ini belirtti. Gürlesel inflaat sektöründe yap lmas gerekenleri Kamuda sektör ile ilgili yetkili tek bir otorite kurulmas, kamu-özel kesim aras ndaki uzlaflmazl klar n çözümünde etkinli in artt r lmas, arsa üretiminde uzun vadeli planlama ve etkinlik sa lanmas olarak s ralad. Gürlesel nflaat faaliyetlerinde istikrarl ve sürdürülebilir piyasa koflullar n n yarat lmas için, altyap yat r mlar nda kamu ve özel sektör ortakl k modellerinin gelifltirilip yayg nlaflt r lmas gerekmektedir. Ayr ca arz ve talep yönlü finansman modellerinin gelifltirilmesi de piyasan n daha sa lam bir hale gelmesine yard mc olacakt r dedi. nflaat sektörüne girerken ve faaliyet gösterirken yerine getirilmesi gereken asgari koflullar n belirlenmesi ve zorunlu hale getirilmesinin; daha yüksek katma de er yaratma konusunda yard mc olaca n vurgulayan Gürlesel ayn zamanda mesleki yetkinlik ve yeterlilik ODE PUSULA > OCAK

14 gündem > sisteminin kurulmas, yap denetim sisteminin etkinlefltirilmesi ve tüketicileri bilinçlendirici kampanyalar n n önemine dikkat çekti. Sektörde rekabetçi firmalar n yarat lmas n n önemine de de inen Gürlesel, sektörü ileriye tafl yacak bir baflka önemli konunun maliyet yüklerinin azalt lmas oldu unu söyledi. Bunun yolu ise sosyal güvenlik yüklerinin azalt lmas ve zorunlu istihdam n esnetilmesi ile üretim aflamas nda ve sonras nda karfl lafl lan vergi yüklerinin azalt lmas ndan geçmektedir. Verimlili i yüksek, ölçek ekonomisi kullanan rekabetçi firmalar n yarat lmas ve d fl rekabette desteklenmesinin de sektöre ivme kataca n ifade eden Gürlesel, Bunun için ise iflgücü niteli i ve iflbafl e itiminin art r lmas n n yan s ra, sat n alma ve birleflmelerin desteklenmesi, AB Kat l m sürecinde ve yurtd fl müteahhitlik hizmetlerinde de baz de ifliklikler yap lmas gerekmektedir diye konufltu. nflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayisinin Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden oldu unun vurguland rapora göre; 2006 y l nda yakalanan yüzde 6'l k büyümenin yaklafl k yüzde 20'si inflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayisindeki büyümeden kaynakland aç kland. nflaat sektörü 2006 y l nda yaratt 21.2 milyar dolarl k katma de er ile 400 milyar dolarl k Gayri Safi Milli Has la (GSMH) içinde yüzde 5.3 oran nda pay al rken, inflaat malzemeleri sanayisi 6.36 milyar dolarl k katma de er ile sanayi içinde yüzde 5.44, GSMH içinde ise yüzde 1.37 oran nda pay ald. Raporda inflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayisinin istihdama önemli katk s oldu u vurguland. Her iki sektörde çal flan toplam 1.5 milyon kifli toplam istihdam n yüzde 6.84'ünü oluflturmaktad r. Döviz getirileri aç s ndan da inflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayisinin katk s toplam 12.1 milyar dolar olarak aç klanmakta ve bu rakam 2006 y l nda Türkiye'nin sa lad milyar dolarl k gelirin yüzde 10.4'ünü oluflturmaktad r. nflaat malzemeleri sanayisinin ihracatta da önemli bir yer tuttu una iflaret edilen raporda 2000 y l nda 2.5 milyar dolar olan toplam ihracat n, 2006 y l nda 4 kattan daha fazla artarak 11.2 milyar dolara ç kt ifade edilmektedir. 177 ülkeye yap lan 11.2 milyar dolarl k ihracat, toplam imalat sanayi ihracat n n yüzde 14.4'ü, toplam ihracat n ise yüzde 13.1'ini oluflturmaktad r. 16 ODE PUSULA > OCAK 2008

15

16 gündem > MSAD raporu bas nda da ilgiyle karfl land Dokuz Sütun nflaat sektörü sanayinin mevcut durumunun yans t ld MSAD nflaat Sektörü ve nflaat Malzemeleri Sanayisi Ekonomik De erlendirme ve Öneriler raporu bas nla paylafl ld. Birçok gazetede yer verilen toplant n n Türk inflaat sektörüne olan katk lar ele al narak raporun ehemmiyeti okuyucularla paylafl ld. Dünya Millliyet Ek Takvim MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan ve raporu haz rlayan Dr. Can Fuat Gürlesel'in sözlerine yer veren gazeteler, bu raporun inflaat sektörünün gelece i aç s ndan büyük bir önem tafl d n okucuyla paylaflt lar. Zaman Star 18 ODE PUSULA > OCAK 2008

17 Taraf Akflam Hürses Bugün Önce Vatan Radikal Günboyu ODE PUSULA > OCAK

18 gündem > Ekonomik büyümeye en yüksek katk inflaat ve inflaat malzemeleri sektöründen nflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayisinin mevcut durumunu gözden geçirmek ve sektörün sorunlar na yönelik çözüm önerileri üretmek amac yla haz rlanan nflaat Sektörü ve nflaat Malzemeleri Sanayisi Ekonomik De erlendirme ve Öneriler bafll kl raporla ilgili olarak raporu haz rlayan Dr. Can Fuat Gürlesel ile bir söylefli gerçeklefltirdik. Gürlesel, 2008 y l nda inflaat sektöründe yüzde 10'luk bir büyümenin öngörüldü ünü söylüyor. Avrupa Birli i kat l m sürecinin inflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayine etkileri nelerdir? Avrupa Birli i kat l m süreci ile inflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayinde uyumu süreci etkili olacakt r. Uyumu gereken ana konular müteahhitlik iflleri yapacaklar n standartlar, sektörde çal flanlar için getirilecek mesleki tarifler ve mesleki yeterlilik koflullar, inflaat malzemeleri sanayi sektöründe uyulmas gereken asgari ürün koflullar, inflaat ifllerinde uyulmas gereken asgari standartlar ile kamu ihale kanununda yap lacak de iflikliklerdir. Genel itibari ile, sa lanacak uyumun inflaat firmalar nda, inflaat ifllerinde, sektör çal flanlar nda ve sanayi üretiminde asgari standartlar art rmas, verimlili i yükseltmesi ve rekabeti de art rmas beklenmektedir. Rapor haz rlanmas ndaki amaç nedir? Raporun iki temel amac bulunmaktad r. lki inflaat sektörü ile inflaat malzemeleri sanayinin ekonomik büyüklüklerinin ortaya konulmas d r. kincisi ise kamu otoritesi ve sektöre yönelik olarak, sektörün katma de erinin artt r lmas ve daha rekabetçi k l nmas için gerekli strateji ve politika önerilerinin oluflturulmas ve sunulmas d r. Rapor hangi bakanl klara sunulacakt r? Bu rapor inflaat sektörü ve inflaat malzemeleri sanayinin özellikle rekabet gücü ile iliflkili olan bakanl klar ile paylafl lacakt r. Bu bakanl klar; Sanayi Bakanl, Bay nd rl k ve skan Bakanl, D fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanl, Maliye Bakanl ve Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 'd r. Rapor ayr ca Ekonominin koordinasyonu ve 20 ODE PUSULA > OCAK 2008

19 Hazine'den sorumlu devlet bakanl klar na da sunulacakt r. Raporu ulaflt rmay düflündü ünüz hedef kitle nedir? Rapor için hedef kitlemiz; Ankara'da ilgili kamu kurumlar, otoriteleri ve yetkilileri; sektör temsilcisi örgütler ile sektörde faaliyet gösteren flirketlerdir. Ayr ca bir di er hedef kitle de uluslararas alanda sektörel çat -ifl örgütleri ile yabanc inflaat flirketleri ve inflaat malzemeleri sanayi üreticileridir. Bulgular çerçevesinde 2007 y l n ekonomi ve inflaat sektörü aç s ndan nas l de erlendiriyorsunuz? nflaat sektörü ve inflaat malzemeleri toplam ekonomik büyümeye en yüksek katk sa layan sektörlerdir y l nda yüzde 6'l k ekonomik büyümenin 1.15 puan veya yaklafl k yüzde 20'si bu sektörlerden gelmifltir. Çal flman n temel bulgusu da sektörlerin büyümesi ile genel ekonomik büyüme aras ndaki bu kuvvetli iliflkidir y l nda da yüzde aral nda gerçekleflecek ekonomik büyümenin yaklafl k puan yine inflaat ve inflaat malzemeleri sanayinden kaynaklanacakt r y l nda inflaat sektörünün ne kadar büyümesini öngörüyorsunuz? 2008 y l nda inflaat sektöründe yüzde 10'luk bir büyüme öngörülmektedir. Muhtemelen y l n ilk yar s nda daha yavafl bir büyüme olacakt r. Ancak y l n ikinci yar s nda global ekonomik krizin etkisinin azalmas, içeride enflasyon ve buna ba l olarak faizlerin gerilemesi ve yap sal reformlarda at lacak ad mlar ile y l n ikinci yar s nda h zl bir büyüme beklenmektedir. Faizlerin makul seviyelere yaklaflmas ile y l n ikinci yar s nda konut finansman sisteminin de etkili flekilde çal flmaya bafllayaca öngörülmektedir. Kamu d fl müteahhitlerinin önünü açmak için ne gibi çal flmalar yapabilir? Raporumuzda da ayr nt l olarak yer ald üzere yurt d fl müteahhitlik hizmetleri için istenenler afla dad r; Yurtd fl nda ihalelere kat lacak ve faaliyet gösterecek firmalar için bir akreditasyon sistemi oluflturulmal ve sürekli denetim sa lanmal, yurtd fl nda çal flt r lacak Türk iflgücü için aranan iflgücü sertifikasyon sistemi kurulmal ve iflgücü mesleki belgelere sahip olmal, yurtd fl ihalelere kat l mda bankalar n ve di er mali kurumlar proje kredileri oluflturulmal d r. Eximbank bu konuda proje finansman paketi oluflturmal ; kredi veya kredili teminat vermeli, birleflme ve sat n almalar ile daha büyük ölçeklere ulafl lmal ve stratejik ortakl klar ve iflbirlikleri kurulmal, mali güç ve finansal olanaklar artt r lmal, yurtd fl ihale gelirleri üzerinden al nan stopaj oran yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilmeli, yurtd fl müteahhitlik hizmetleri için devlet destekleri geniflletilmeli yeni haz rlanan düzenlemeler etkinlefltirilmeli, yurtd fl müteahhitlik hizmetlerinin düzenlenmesi ve özel sektör ile iliflkilerin yürütülmesinde yetkili bir kamu otoritesi olmal,ihaleler için gerekli teminat mektuplar n n temininde kamu garanti/ Yurtd fl nda ihalelere kat lacak ve faaliyet gösterecek firmalar için bir akreditasyon sistemi oluflturulmal ve sürekli denetim sa lanmal, yurtd fl nda çal flt r lacak Türk iflgücü için aranan iflgücü sertifikasyon sistemi kurulmal ve iflgücü mesleki belgelere sahip olmal, yurtd fl ihalelere kat l mda bankalar n ve di er mali kurumlar proje kredileri oluflturulmal d r. teminat mekanizmas oluflturmal, yurtd fl ifllerde karfl lafl lacak politik riskler için politik risk sigortalar sistemi kurulmal ve uygulanmal, yurtd fl nda Türk iflçilerinin istihdam n zorlaflt ran çal flma ve sosyal güvenlik ifllerine iliflkin yasal zorunluluklar esnetilmeli, yurtd fl ifllerde yüksek teknolojili proje yönetim becerisi gerektiren ve katma de eri yüksek, daha büyük ölçekli projelere kat l m sa lanmal ve devlet destekleri bu alanlara yo unlaflmal, özellikle ekonomik konjonktürün uygun oldu u ve ekonomik geliflmenin h zland inflaat talebinin geniflledi i çevre ülkeler ile hedef pazarlara odaklanmal ve devlet destekleri bu pazarlarda yayg nlaflmal d r. Türk inflaat firmalar genellikle hangi ülkelere ifl yap yor? Türk inflaat firmalar nca son 34 y lda 65 ülkede toplam tutar 89 milyar dolar olan üzerinde proje üretilmifltir. Projeler daha çok yak n ve komflu ülkelerde yo unlaflmaktad r. Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Irak, K.Afrika ülkeleri, körfez ülkeleri, Pakistan, Afganistan en çok ifl yap lan ülkelerdir. ODE PUSULA > OCAK

20 projelerimiz > Röportaj: Zeynep Fetvac stanbul un en seçkin ve en e lenceli yaflam alan : stinyepark 22 ODE PUSULA > OCAK 2008

21 stanbul'un en seçkin ve en e lenceli yaflam alan stinyepark Genel Müdürü Hakan Kurt'la stinyepark projesi ile ilgili keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. stinyepark projesinde s, su, ses yal t m konular nda en iyi çözümleri ve en iyi malzemeleri kullanmaya özen gösterdiklerini söyleyen Kurt, yal t mla ilgili olarak ODE ürünlerini kulland klar n belirtiyor. Hakan Kurt, binalar n tasar m s ras nda yap fizi i ve yal t m konular na önem verilmesi gerekti ine dikkat çekerek, böylelikle üretilen yap n n kalitesi ve de erinin de artaca n söylüyor. Al flverifl merkezi kavram na yeni bir boyut getirdi i düflünülen stinye Park sadece AVM olarak de il 400 civar nda konutun da içinde bulundu u bir mix proje. stanbul'da giderek artan mix projeler (AVM+konut) konusunda ne düflünüyorsunuz? nsanlar neden bu projelere ilgi duyuyor? Bunu iki yönüyle de erlendirmek laz m, birincisi konut yat r mc s, ikincisi proje yat r mc s aç s ndan. Konut yat r mc s alaca konutun de erinin zaman içerisinde artmas n, yat r m n n yüksek kira getirisi sa lamas n bekler. Günümüzde al flverifl merkezleri ile birlikte oluflturulan konutlar, rezidanslar hem flehirde çok uygun bir lokasyonda yer almalar, hem yüksek inflaat kalitesi, hem de sunduklar yüksek kaliteli hizmet ve çok yönlü olanaklar aç s ndan bu konutlarda oturanlar taraf ndan çok be enildi ve tercih edildi. Bu sayede de ODE PUSULA > OCAK

22 projelerimiz > konular nda en iyi çözümleri ve en iyi malzemeleri kullanmaya özen gösterdik. Tabii ki Türkiye'de bu konuda öncü kurulufllardan olan ODE ile de bu ürünler konusunda çal flt k. son dönemde bu konutlara yat r m yapanlar yat r mlar n n de erini art rd lar. nflaat yat r mc lar aç s ndan ise bu tür mix projeler araziden maksimum getiriyi elde etme aç s ndan önemli avantajlar sa lad. AVM'lerin genelde azami üç ya da dört al flverifl kat ndan olufltu u düflünülürse, arsan n büyüklü ü, flekli, konumu itibar ile AVM için kullan labilecek inflaat alan bir yerde s n rl kal yor, imar durumunun elverdi i yükseklik ve inflaat alan n n geri kalan k sm n konut olarak de erlendirmek inflaat yat r mc s aç s ndan tabiî ki cazip ve gerekli oluyor. Böylesine büyük bir projede birçok ürün kullan ld n biliyoruz. Yal t mla ilgili olarak ODE ürünleri de bu projede kullan lm fl. Yal t m n önemini göz önünde bulundurursak stinye Park'ta nas l malzemeler kullanmaya özen gösterdiniz? Neden? Biz stinyepark'da inflaat kalitesinin yüksek olmas n, yap lar n uzun ömürlü olmas n, yap lar n yaflam süreci boyunca da iflletme maliyetleri, bak m onar m maliyetleri aç s ndan da en ekonomik flekilde yaflamalar n amaçlad k. Yap lar n inflaat yat r m ndan çok daha fazla bir tutar asl nda yap n n y ll k yaflam süreci boyunca iflletme, bak m onar m maliyetleri olarak harcan yor. Bu nedenle biz yap fizi i konusunda uzman arkadafllardan da destek alarak inflaat m zda s, su, ses yal t m Dünden bugüne bakt n zda yal t m alan nda ne gibi de ifliklikler gözünüze çarp yor? Yal t m neden bu kadar önemli hale geldi? Enerji maliyetlerinin bu kadar h zl bir flekilde artt günümüzde tabii ki enerji tasarrufu konusu en ön plana ç kan konu oldu, bugün art k herkes ayl k s nma masraflar n minimize etmenin yollar n ar yor. Bunun yan nda binalar n kalitesini ve konforunu, yani de erini, belirleyen unsurlar aras nda art k s, su, ses yal t m n kalitesi de ön plana ç kmaya bafllad. Art k konut ya da ofis sat n alan veya kiralayanlar sadece zeminde, duvarda, mutfakta, banyoda kullan lan malzemelere de il, yaflam kalitesini sürekli etkileyen s, su, ses yal t m n n da nas l yap ld n araflt r yorlar. Ancak, yine de Türkiye'de halk m z n bu konuda bilinçlenmesi aç s ndan daha almam z gereken çok yol oldu una inan yorum. Türkiye'de üretilen malzemelerle yurt d fl nda üretilen malzemeler aras nda çok büyük fark var m? Bu anlamda dünyayla kendimizi k yaslarsak bir ilerleme söz konusu mu? Bundan y l öncesinde yabanc firmalar n, özellikle Alman firmalar n n, kataloglar n inceler, yal t m konusundaki ürünleri ve getirdikleri detay çözümleri hayranl kla izlerdik. 1990'lardan sonra Türkiye'de yal t m alan nda çok önemli teknolojik geliflmeler kaydedildi ve Türk 24 ODE PUSULA > OCAK 2008

23 sanayicileri bu konuda çok önemli yat r mlar yapt lar. Art k Türk yal t m ürünleri sektörünün dünya ile kalite ve fiyat aç s ndan rekabet edebilir düzeye geldi ini görmek bizleri mutlu ediyor ve gururland r yor. stinye Park n hem orada oturanlar hem de AVM ye gelecek olanlar için ne gibi avantajlar olacak? stinyepark hem konutlarda oturanlar aç s ndan hem de ziyaretçiler aç s ndan bir yaflam merkezi. 290 ma azas ile Türkiye'nin ve dünyan n en tan nm fl markalar n bir arada görmek mümkün. 41 adet restoran / cafesi ile dünyan n de iflik mutfaklar ndan en güzel seçenekleri bulmak mümkün. Biri IMAX teknolojisine sahip üç boyutlu sinema özelli ine sahip olan 12 sahneli sinemas yla, içerisinde güzellik merkezi, SPA, hamam, kuaför bulunan HILLSIDE spor kulübüyle, terziden, kuru temizlemeden, araba y kamaya kadar her türlü ihtiyac n z karfl layacak hizmet birimleri ile tüm gününüzü keyifle geçirebilece iniz bir yaflam merkezi. stinyepark d fl nda ne gibi projeleriniz var? stinyepark d fl nda flu anda Beyo lu Meflrutiyet Caddesi'nde devam eden bir otel projemiz, Niflantafl Abdi pekçi Caddesi'nde devam eden bir bina inflaat m z var. Yak n zamanda Beyo lu stiklal Caddesi üzerinde tarihi bir han n restorasyonuna bafllayaca z. Yine önümüzdeki dönemde Levent bölgesinde konut projemiz olacak. stanbul'da gelecek befl y lda AVM ve konut yap s nda nas l bir yap lanma olacak? stanbul'da flehir içerisinde art k büyük konut projeleri gerçeklefltirecek araziler kalmad gibi. Büyük ölçekli konut projelerinin art k flehir d fl nda gerçekleflece ini düflünüyoruz. fiehir merkezindeki konut projeleri küçük ve orta boyutlu butik projeler flekline olacakt r. Al flverifl merkezlerinde ise yap lm fl, devam eden ve bafllayacak projeler dikkate al nd nda bir arz fazlal ndan söz edebiliriz. Bizce AVM projelerinde art k bir yavafllama olacak, hatta baz lar konsept veya flekil de ifltirecek. ODE Pusula dergisi okuyucular na yal t m veya inflaat sektörüyle ilgili nas l bir mesaj vermek istersiniz? Binalar n, y ll k toplam yaflam sürecinde inflaat maliyetinin toplam harcaman n %20 sini; iflletme, bak m onar m giderlerinin de %80'nini oluflturdu unu bilerek binalar n tasar m s ras nda yap fizi i ve yal t m konular na gereken önemin verilmesini öneririm. Bu sayede üretilen yap n n kalitesi ve de eri de artacakt r. ODE PUSULA > OCAK

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı