Dr;; TOPL Dr;; ;; AM TOPLAM. 2006E Havaalanlan i«;in AWOS ahmlan Muhtelif Mak-Tech

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr;; TOPL Dr;; ;; AM TOPLAM. 2006E030230 Havaalanlan i«;in AWOS ahmlan Muhtelif Mak-Tech. 2006-2015 4.000 4.000"

Transkript

1 PROJE SAHiBi : METEOROLOJi GENEL MUDURLUGU ( Bin TL. ) LUlL PROJE SONUNA 2013 TUTARI KADAR YATIRIMI BA$LAMA PROJE NO PROJE AD! Adet YER( il ve iu;;:esi ) KARAKTERisTiK BiTi$ YIU Dr Dr;; TOPL Dr;; ;; AM KRE KR ZKA 2006E Havaalanlan i«;in AWOS ahmlan Muhtelif Mak-Tech Zafer/Kutahya, Igdlr, Mardin, Kahramanmara~ Kahta/ Adlyaman, Anadolu/Eski~ehir, Havaalanlan ic;in Otomatik Sivri h isa r/eski ~eh ir, 1 Meteorolojik Bilgi Olc;um ve 13 Gazipa~a/ Antalya Mak-Tec;h Raporlama Sistemleri Allml C;;:anakkale, Bingol, $Irnak, C;;:ukurova/Adana ve Or-Gi/Ordu-Giresun Havalimanlan 2 3 Meteorolojik Gozlem ve Raporlama Esenboga/ Ankara, Sistemlerinin Modernizasyonu ve Dalaman/Mugla, Erzurum ve 4 CATII Seviyesine Yukseltilmesi C;;:ar~amba/Samsun AmaClyla Sensor ilavesi Allml Havalimanlan Sabiha Gokcen/istanbul, Meteorolojik Gozlem ve Raporlama Yeni~ehir/Bursa, Adnan 5 Sistemlerinin Modernizasyonu Menderes/izmir, Antalya ve Diyarbaklr Havalimanl Mak-Tec;h Mak-Tec;h

2 SEKTORO : Ula!jtlrma PROJE SAHiBi : METEOROLOJi GENEL MUDURLUGU PROJE NO PROJEADI Adet YER (il BA$LAMA KARAKTERisTiK ve il<;esi ) BiTi$ YIU PROJETUTARI DI~ LUlL SONUNA KADAR DI~ D[~ OPLA RED 'ZKA I "'..-"to pzkay 2006E Meteorlojik Sistem. Alet. Ekipman Yedekleri Muhtelif Mak-Tech Yuksek Atmosfer Gozlemleri Sistem, Cihaz ve Yedek Allml (ravinsonde) Muhtelif Ankara Mak-Tec;h Mobil X Band Radar Muhtelif Ankara Mak-Tec;h HF Deniz Radan Muhtelif Ankara Mak-Tec;h Radar sistemlerini guncelleme ve yenileme Muhtelif Muhtellf Mak.-Tec;h MESTAP Sistemi Kapasite Artlrlml Muhtelif Ankara Mak.-Tec;h Havalimanl Otomatik Meteoroloji Gozlem ve Raporlama Sistemleri ic:;in Yedek Malzeme Allml Muhtelif Muhtelif Mak.-Tec;h

3 SEKTORU PROJE SAHiBi : Ula~tlrma : METEOROLOJi GENEL MUOURLU(iU PROJENO PROJEADI Adet "'v,'" SONUNA YER PROJETUTARI KADAR BA;iLAMA ( il ve KARAKTERisTiK TAHMiNi iu;;:esi) BiTi;i YILI DJ~ RE[ ZKA' l'<kev bzkay. 2007E Meteorolojik Sistemler ic;inegitim ve Oam~manhk Hizmetleri Muhtelif Egit-Oam~ Atmosfer, deniz dalgasl, hava kirliligi dagilml ve toz ta~lnlml tahminleri model uyguiamasl ve geli~tirilmesi, Dogal Afetler (C;:lg, Kurakilk, Ani ta~kln, ~ehir selleri vb.) Tahmin ve Erken Uyan Sisteminin Geli~tirilmesi, B61gesel iklim modeli uygulamalan, iklim <.;ail~malan web uygulamasl ve iklim projeksiyonlan geli~tirilmesi, Radyo TV teknik Muhtelif Egit-DanlS egitim programl, Haber, Program kurgu ve hazlrlama,spikerlik ve diksiyon kuslan, Genel MLidLirlUk tanltlm filmi hazlrlanmasl danl~manllk hizmeti allml, G6zlem Sistemleri baklm onanm, test ve 61<.;Limcihazlan kullanici egitimi

4 PROJE NO Meteoroloji Genel Mudurlugu Adet YER (il ve BA~LAMA KARAKTERisTiK iu:;:esi) BiTi~ YILI 2012 SONUNA PROJE TUTARl KADAR TAHMiNi HARCAMA Dl$ Dl$ ZKA~ OPLA KRED RED ZKA i 2013E Makine, Tec;h.Ahm Baklm ve Onanml Muhtelif Mak-Tec;h, Bak-Onr Sicakilk ve Nem Kalibrasyon Laboratuvan i<;in iklimlendirme Mak-Te<;h, 1 Ankara kabini allml Bak-Onr Brewer Spektrofotometre cihazi kurulmasl 1 Ankara 3 is Makinesi (Lastik Tekerlekli Forklift) 1 Ankara 4 VOLMET sistemleri par<;aslz baklml ve guncelleme muhtelif 5 VOLMET Verici Sistemleri yedek par<;a ve malzeme allml muhtelif Mak-Te<;h, Bak-Onr Mak-Te<;h, Bak-Onr Mak-Te<;h, Bak-Onr Mak-Te<;h, Bak-Onr Kalibrasyon Laboratuvannda Kullanllan Referans Mak-Te<;h, Ankara Cihazlannln Kalibresi, hizmet allml Bak-Onr Otomatik Meteoroloji G6zlem istasyonlan (OMGi) Baklm, Mak-Te<;h, Ankara Onanm ve Yedek Malzeme Allml Bak-Onr

5 SEKTORU : Ula~tlrma (Doner Sermaye) PROJE SAHiBi : METEOROLOJi GENEL MOoORLOciO PROJE NO Meteoroloji Genel MOdOrlOgO Adet LU.LL :>UI'UI'I-\ YER PROlETUTARI KADAR KARAKTERis BA$LAMA Tdl-lM' ( il ve TiK BiTi$ YIU DJ~ DI~ iu;:esi ) DI~ OPLA RED OZKAY. ";,t OZKAY. 2013E Bilgsayar, Yaz. Don. Ahm, Bak. Onr. Muhtelif Bilgs- Yaz.Oon TUMAS Sistemi baklm hizmeti Ankara Bilg.Yaz.Don TUMAS GOvenlik Yazlllmi GOncelieme Ankara Bilg.Yaz.Don TUMAS Sistem GOncellemesi, Donanlm, Yazilim ve Hizmet Aliml Ankara Bilg.Yaz.Don Veri Amban Yazlliml Allml Ankara Bilg.Yaz.Don Sanalla:?tlrma Donanlm ve Yazilim Allml Muhtelif Bilg.Yaz.Don i:? SOrekliligi Merkezi Sistemleri Baklm Hizmeti Allml Ankara Bilg.Yaz.Don Bilgisayar ve <;;:evre Donanlmlan Allml Ankara Bilg.Yaz.Don Bilgisayar ve <;;:evre Donanlmlan Yedekleri Allml Ankara Bilg.Yaz.Don Muhtelif Yazilim Allml Ankara Bilg.Yaz.Don TOmas Portal Yazillimi Geli:?tirme ve Danl:?manllk Hizmeti Ankara Bilg.Yaz.Don Log Ybnetim Sistemi Ankara Bilg.Yaz.Don Kurumsal Bilgi GOvenligi Hizmet Allml Ankara Bilg.Yaz.Don Uzaktan Algllama $ube MOdOrlOgO sistemlerinin sanalla:?tlnlmasl ve depolama ihtiya(;lan i(;in yazillm, donanlm ve hizmet allml. Ankara Bilg.Yaz.Don SaYlsal Yagl:? Tahmin Sisteminin TOrkiye'ye Uyarlanmasl Ankara Bilg.Yaz.Don Meteorolojik ileti:?im ve Dagltlm Sistemi (MSS) Baklm, GOncelieme ve Teknik Destegi Metcap ve muhtelif Sistemler i(;in bilgisayar, donanlm allml, modernizasyonu, goncelienmesi Ankara Bilg.Yaz.Don Ankara Bilg.Yaz.Don Nitelikli Elektronik Sertifika Aliml Ankara Bilg.Yaz.Don

6 PROJE NO Meteoroloji Genel MUdUrlUgU Adet YER (il BAS LAMA KARAKTERisTiK ve il<;;esi ) BiTiS YILI PROJE TUTARI 2012 SONUNA KADAR TAHMiNi HARCAMA KREDi bzkay. KREDi bzkay. 2013E Ta$lt Ahml Muhtelif TaSlt Binek (T2) 2 Muhtelif TaSlt (T2) (2 adet) C--isma-""IN: _ Genel MU~C~ '

7 "VI< PROJE NO Meteoroloji Genel Mudurlugu Adet YER ( il ve il<;esi ) PROJE TUTARI SONUNA KARAKTERisTi BA;;LAMA ~~~~~, K BiTi;; YIU OIS TO KRIOzK PLA KRE OZK Fnt lay M ni AY 2010E Meteoroloji Radar Aglnln Bak. Onr. i$l. Muhtelif Mak.-Te~h Radar Sistemlerinin Baklml, Onanml ve Guneellenme Hizmetleri ile Malzeme istanbul, Zonguldak, ve Yedek Allml Ballkesir Mak.-Te~h Otomatik Meteoroloji Gozlem istasyonlannln baklml, onanml, guneellenmesi (sensor ilavesi) ve yedek malzeme allml Muhtelif Mak.-Te~h Ylldlnm Tespit ve Takip Sistemleri Allml Muhtelif Mak.-Te~h Meveut Radarlann (istanbul, Zonguldak, Baltkesir, Ankara) Yedek Malzeme istanbul, Zonguldak, Ballkesir, Altml ve Guneelleme Ankara Mak.-Te~h MESTAP Sistemi Baklm-Onanm isi Ankara Mak.-Te~h Radar ve OMGi Sahalannln Baklm Onanm ve Anzalannda Kullanllmak Uzere Malzeme, Cihaz ve Hizmet Altml Muhtelif Mak.-Te~h Seyyar OMGi Allml 15 Ankara Mak.-Te~h Havalimanl Otomatik Meteoroloji Gozlem ve Raporlama Sistemi i~in Anza ve Baklm Hizmet Altml Atatlirk/istanbul, Sabiha Gok~en/tstanbul, Adnan 6 Menderesjizmir, Dalaman/Mugta Mak.-Te~h Bodrum Milas/Mugla Antalya Havalimanl 9 Gozlem Sistemleri i~in Baklm, Onanm ve Malzeme Takip Program Altml Ankara Mak.-Te~h Radar sahalanndaki ~evre donanlmlannln baklml, onanml ve yedek malzeme altml Muhtelif Mak.-Te~h Seyyar Ravinsonde Sistemi Allml 2 Ankara Mak.-Te~h VCS Uydu Yer Allel Sistemlerinin yazillm donanlm, baklm, guncelleme Ankara Mak.-Te~h ikili (dual) LjX Bant Meteorolojik Uydu Yer AIICI Sistemleri donantm, baklm, iinrpllpmp Ankara Mak.-Te~h Radar aglnln kurulmasl projesine aktanlmak uzere Muhtelif Mak.-Te~h , ~:"'~~~ Genel Mucur

8 PROJENO PROJEAD! Ade t 2012S0NUNA PROJE KADAR YER TUTARI TAHMiNi BA$LAMA ( il ve KARAKTERisTiK HARCAMA BiTi$ YIU il<;esi ) OI~ OI~ OI~ PLA KRE KREOi DZKA' ZKA oi 2009E Ulusal-Uluslar arasl Meteorolojik Egitim ve Etkinlikleri Muhtelif Egitim-Dam~ EWGLAMjSRNWP, RTC BEM Toplantl ve Faaliyetleri, Uluslar arasl Meteor. i~birligi Kapsamtnda Yapllacak Toplantl, Kurs, Seminer ve <;all~taylarla ilgili Etkinlik, Bili~im, Smultane <;eviri, Konaklama ve Altyapl hiz. CAS (Atmosfer Bilimleri Komisyon Toplantlsl) Atmosfer, deniz dalgasl, hava kirliligi dagllml ve toz ta~tnlml tahminleri model uygulamasl ve geli~tirilmesi,dogal Afetler (<;Ig, Kurakllk, Ani ta~ktn, $ehir selleri vb.) Tahmin ve Erken Uyan Sisteminin Geli~tirilmesi, Bblgesel iklim modeli uygulamalan, iklim c;all~malan web Muhtelif EQit-Danl~ uygulamasl ve iklim projeksiyonlan geli~tirilmesi, BUtc;eve Mali i~lemler egitimi, Radyo TV teknik egitim programl, Haber, Program kurgu ve hazlrlama,spikerlik ve diksiyon kurslan, Genel MUdUrlUktanltlm filmi hazlrlanmasl danl~manllk hizmeti allml, Meteorolojik UrUnlerin, hizmetlerin yaylmlanmasl giderleri, Gbzlem sistemleri baklm-onanm, test ve blc;umcihazlan kullanici egitimi ~":X\. elmu.~

9 SEKTORU PROJE SAHiBi : Tarim : METEOROLOJi GENEL MUOURLUGiU PROJE NO PROJE ADI SONUNA PROJE TUTARI KADARTAHMINI YER KARAKTE BASLAMA HARCAMA ( il ve ilcesi ) RiSTiK BiTiS YIU TOP KRED bzkay KRE bzka LAM i Di Y. 2013A Meteoroloji Mudurlugu Mevcut Bina Onr. ~evre Ad Muhtelif in~aat Ouzoile Ek Ofis/Buro Yaplml et 1 Ka~ Meteoroloji MOdOrlOgO Hiz.Bin. ve Loj. Catl Onr. ANTALYA/KAS in~aat Meteoroloji 15. B61ge MOdOrlOgO Dogalgaz D6nO~OmO, Kalo. Tes. ve Hiz.Bin.Loj.Onr. Meteoroloji 6. B61ge MOdOrlOgO Radyosonde Binasl Yenilemesi ve Tadilatl DiYARBAKIR in~aat ADANA in~aat Gemerek Meteoroloji MOdOrlOgO Catl,DI~ Cephe Hiz.Bin.Onr. SiVAS/GEMEREK in~aat Eregli Meteoraloji MOdOrlOgO Hiz.Bin. Mantolama Yapllamasl, Bahce DOzenleme KONYA/EREGLi in~aat Meteoroloji 9. B61ge MOdOrlOgO Hiz. Bin ve Loj. Mantolama lie Hiz.Bin.Onr. ANKARA in~aat inebolu Meteoroloji MOdOrlOgO ihata Duv. ve DI~ Cephe Mantolama ve Muh.Onr. inebolu in~aat Merzifon Meteoroloji MOdOrlOgO GOelendirme Tad. ve Onr. AMASYA/MERZiFON in~aat Merkez Binalan Baklm Onanml ANKARA in~aat Uluslar arasl Egtim Mrk. Asans6r Yaplml ANKARA in~aat Destek Hlzmetleri Sube MOdOrlOgO BOra, At61yeler elektriktesisat-in~aat Muh. Tadilat/Onr. ANKARA in~aat Tefti~ Kurulu B~k. WC ve DI~ Cephe Onr. ANKARA in~aat Teras Pencere Yaplml ANKARA in~aat TelekomOnikasyon Sube MOdOrlOgO Teras Onr. ANKARA in~aat Dogalgaz Hat Tesisi Yaplml, Dogalgaz Ie Tesisat Proje ANKARA in~aat Ku~caglz Mah. Lojmanlan Balkon Cam Yapllmasl ANKARA in~aat Klrtasiye Amban BOro/Ofis Yapllmasl ANKARA in~aat Mutfak alt yaplsl hazlrlanmasl ANKARA in~aat ~

10 2012 SON UNA YER PROJE TUTARI KADAR TAHMiNi BA;iLAMA PROJE NO PROJE AD! Adet ( il ve KARAKTERisTiK HARCAMA BiTi;i YILI iu;;:esi ) OPLA KREDi bzka\ KREDi OZKAY. 2013A Mak-Tec;:h. Muhtelif Mak-Te<;h Meteoroloji Birimleri i<;in muhtelif iweri-buro, 1 alet,ekipman,donanlm, yedek par<;a,makine te<;hizat Muhtelif Mak-Te<;h allmlan, par<;all/par<;aslz baklml 2 Ankara B61gesel Egitim Merkezi i<;in muhtelif makinete<;hizat,alet ve ekipman allml Ankara Mak-Te<;h B61gesel Egitim Merkezi'nin modernizasyonu Ankara Mak-Te<;h

11 PROJE NO PROJE ADI Adet ( il ve YER il~esi ) KARAKTERis BA$LAMA PROJE TUTARI 2012S0NUNA KADAR TAHMiNi HARCAMA TiK BiTi$ YILI OIS OIS 01$ OPLA KRED KREOi ZKA~ pzkay i 2008FOOO170 Turistik Yore ve Ta!jra Te!jkilatl Meteor.Bolge Muhtelif in!jaat ve Mudurluk Binasl Yaplml ve Onarlml 1 Mu;; Meteoroloji Mudurlugu Guc;lendirme Onanml Mu;; in;;aat ,4 389,4 2 Merkez Binalarl Baklm Onarlml Ankara in!jaat Strateji Onr. Dairesi B;;k. ve Spor Salonu Onr. ile C;;:atl Ankara in;;aat ,0 52,0 2-2 Genel Mudurluk Ar;;ivi Bura Onr. Ankara in;;aat ,6 6,6

12 SEKTORO PROJE SAHiBi PROJENO PROJEAD! 2012 PROJETUTARI SONUNA KADAR Ade YER KARAKTE BA~LAMA TAHMiNi t ( il ve il<;esi ) RisTiK BiTi~ YILI DI$ DI$ DI~ PU KREDi 'ZKA KRE DZKAY Di 2009FOOO110 Meteoroloji istasyon Binasl in~aatl ve Mevcut Bina Onanml ile C;ev.Duz. Muhtelif in~aat Karabuk Meteoroloji Mudurlugu Binasl Karabuk in~aat Meteoroloji 14.B61.Mud/Van Hizmet Binasl Van in~aat Meteoroloji 14.B61.Mud/Van il;in lojman satin allnmasl, kamula~tlnimasl Van Kamula~tlr ma Adlyaman Meteoroloji Mudurlugu Hizmet binasl Adlyaman in~aat Meteoroloji 4.B61.Mud/Antalya Hizmet Binasl Antalya in~aat Meteoroloji 5.B6I.Mud/Afyonkarahisar Hizmet Binasl Afyonkarahisar in~aat

13 SEKTORU PROJESAHiBi : Turizm : METEOROLOJi GENEL MUOURLUGU YER ( il PROJENO PROJEADI Adet ve il<::esi ) 2012S0NUNA PROJE KADAR TAHMiNi TUTARI HARCAMA KARAKTERisTi BA$LAMA K BiTi$ YIU DlS OPLA KREDi ZKA KREDi bzkay. Muhtelif alet, cihaz, makine-tec;h. Ve yedek malzeme ahml Mak-tec;h, 2011FOOO070 Muhtelif alet, yedek Meteoroloji Birimleri ir;in muhtelif i$yeri Mak-ter;h, 1 alet,ekipman,cihaz, donanlm, yedek parr;a,makine Muhtelif alet, yedek ter;hizat allmilan, parr;all/parr;aslz baklml, allml par<;a parc;a Meteoroloji Birimleri i<;inmuhtelif fotokopi makinalan allml, parr;all/parr;aslz baklml, yedek malzeme allmlan Mak-te<;h, Muhtelif alet, yedek parr;a 2 Muhtelif gu<;lerde UPS,regUlator yedek malzeme aku allml. ve Muhtelif Mak-Ter;h Bak-Onr FM verici,anten sistemleri ir;in yedek malzeme ve parr;a allml. Muhtelif Alet-Ekipman yedek parr;a Muhtelif elektrik/elektronik ve malzeme allml. cihazlar i<;inyedek parr;a Muhtelif Alet-Ekipman yedek parr;a Hassas klima baklml ve klimalar ir;in yedek malzeme allml. Muhtelif Alet-Ekipman yedek parr;a Genel MUdUrlUkSantralinin parr;all/parr;aslz baklml, telefon ve santral yedek malzeme allml Muhtelif Alet-Ekipman yedek parr;a ~"h' Ismal E Gene~ur

2006E030230 Meteorolojik ve Hidrolojik Karekterli Afet. Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi Muhtelif Mak-Tech. 2010-2015 4.300 1.000

2006E030230 Meteorolojik ve Hidrolojik Karekterli Afet. Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi Muhtelif Mak-Tech. 2010-2015 4.300 1.000 : ULAŞTIRMA PROJE NO PROJE ADI Adet KARAKTERİSTİK ( İL ve İLÇESİ ) KREDİÖZKAY. 2006E030230 Meteorolojik ve Hidrolojik Karekterli Afet. Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi Muhtelif Mak-Tech. 2010-2015 4.300

Detaylı

SEKTÖRÜ : ULAŞTIRMA. PROJE SAHİBİ : DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Bin TL. ) 2010 YATIRIMI

SEKTÖRÜ : ULAŞTIRMA. PROJE SAHİBİ : DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Bin TL. ) 2010 YATIRIMI : ULAŞTIRMA PROJE NO PROJE ADI Adet KARAKTERİSTİK ( İL ve İLÇESİ ) 2009 SONUNA KADAR 2006E030230 Meteorolojik ve Hidrolojik Karekterli Afetlerin Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi Muhtelif Mak-Tech.

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim

Detaylı

Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Kütükcü Alibey Cad. No:4 Kalaba/Ankara 0312 302 2415 Faks 0312 302 2422

Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Kütükcü Alibey Cad. No:4 Kalaba/Ankara 0312 302 2415 Faks 0312 302 2422 2008 T..C.. Çevre ve Orman Bakanllıığıı Devllett Metteorollojjii Đşllerii Genell Müdürllüğü Hizmetiçi Eğitim Planı D E V L E T M E T E O R O L O J Đ Đ Ş L E R Đ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2008 Yılı Hizmetiçi

Detaylı

2012 PERFORMANS PROGRAMI

2012 PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI Meteoroloji Genel Müdürlüðü 2012 PERFORMANS PROGRAMI M E ZL Ö G ÝN M H TA M U N SU L SA M ÝM RU LÝÞ U K GE SGDB T.C ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

(03.05.1935, Havacılık Hakkında Konuşma.)

(03.05.1935, Havacılık Hakkında Konuşma.) Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan, sudan ve havadan oluşmuştur. Hayatın da, esas unsurları, bunlar değil midir? Bu unsurlardan birinin eksikliği, yalnız eksikliği değil, sadece bozukluğu, hayatı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2014 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 Ankara - 2015 Bizim dünyamız - bilirsiniz

Detaylı

T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan, sudan ve havadan oluşmuştur. Hayatın da, esas unsurları, bunlar değil

Detaylı

2015 Yatırım İş Programı

2015 Yatırım İş Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2015 Yatırım İş Programı www.ormansu.gov.tr Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2015 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 71286623-602.07-425

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

2014 Yatırım İş Programı

2014 Yatırım İş Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2014 Yatırım İş Programı www.ormansu.gov.tr Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2014 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlığı

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010

FAALİYET RAPORU 2010 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2010 Hayatı, hele milli hayatı seven, onu korumak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 10-13 Şubat 2009 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZET SEKTÖRÜ : ENERJİ PROJE ADI TEDAŞ YATIRIMLARI GENEL TOPLAMI A - Devam Eden İşler (İL VE BİTİŞ PROJE

Detaylı

DOĞAN MÜHENDİSLİK. ELEKTRİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

DOĞAN MÜHENDİSLİK. ELEKTRİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DOĞAN MÜHENDİSLİK ELEKTRİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Firmamız 1991 yılından kurulmuş olup; özellikle Havaalanları Sistemleri konusunda uzman olup, ayrıca İnşaat, Elektrik, Elektronik Mühendisliği alanlarında

Detaylı

DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ

DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ Ankara - T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ ANKARA- STRATEJİ

Detaylı

2015 YILI GLOBAL PROJELER DETAYI

2015 YILI GLOBAL PROJELER DETAYI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI GLOBAL PROJELER DETAYI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE PROGRAMI VE PERFORMANS ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ MART

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 UYGULAMA PROGRAMI ÖRNEĞİ (EK-1)... 10 EĞİTİM GÖREVLİLERİ LİSTESİ

Detaylı

2014 TARIM SEKTÖRÜ MUHTELİF İNŞAAT YAPIM VE BÜYÜK ONARIMLARI. İşin Başlama-Bitiş Tarihi. Aşı Muhafaza Deposu İnşaatı 2014-2014 75.

2014 TARIM SEKTÖRÜ MUHTELİF İNŞAAT YAPIM VE BÜYÜK ONARIMLARI. İşin Başlama-Bitiş Tarihi. Aşı Muhafaza Deposu İnşaatı 2014-2014 75. Karakteristik İşin Başlama-Bitiş Tarihi Proje Tutarı (TL) 1 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Bakım ve Onarımı -.0.500,00 İl /Kuruluş Afyonkarahisar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ankara

Detaylı

SEKTÖR / KURULUŞ (Sermaye Gideri) TBMM'DE EKLENEN DÜŞÜLEN. TARIM Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Gn. Md. 11.600 11.600 ULAŞTIRMA 3.

SEKTÖR / KURULUŞ (Sermaye Gideri) TBMM'DE EKLENEN DÜŞÜLEN. TARIM Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Gn. Md. 11.600 11.600 ULAŞTIRMA 3. TBMM TARAFINDAN 27 MALİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ SERMAYE GİDERİ ÖDENEKLERİNDE YAPILAN VE 27 YATİRİM PROGRAMI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI (Bin YTL) SEKTÖR / KURULUŞ (Sermaye Gideri)

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU 2009 YILI FAALİYET RAPORU

ET VE BALIK KURUMU 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Et ve Balık Kurumu 1952 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak kurulmuş, ülke besi hayvancılığının ve bu sahada faaliyet gösteren özel sektörün gelişmesine çok büyük katkı sağlamıştır. Kurumun kurulduğu

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler

İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler 2013 FAALİYET İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5-Yönetim ve

Detaylı

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler modern afet yönetim sisteminde de kendini göstermektedir. Yaygın anlayış olarak afetin hemen sonrasında yapılan gıda, battaniye ve çadır gibi temel yardımların afet

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 1.Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 SUNUŞ Çevre sorunları ulusların milli sınırları ile sınırlanmaktan çıkmış, evrensel bir nitelik/sorun haline gelmeye başlamıştır. Özellikle güncel olan iklim değişikliği

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı