Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Türkiye de yaþýyorum. Yerli Malý na güveniyorum. Yerli Malý kullanýyorum. ASE MAKÝNE A.Þ. Ýnþaat sektöründe teknolojik bir geliþme olan makineli sývacýlýk, ülkemizde çimento ve alçý esaslý hazýr sývayla birlikte baþlamýþ ve 18 yýllýk bir geçmiþe sahip olmasýna raðmen çok hýzlý bir geliþme saðlamýþtýr. ASE MAKÝNE A.Þ. sýva makinelerini yerli olarak üreten ilk firmadýr yýlýnda kurulan ASE, 1999 yýlýnda þirket yapýsýný anonim þirket yaparak ortak yapýsýný geniþletmiþ ve yeni profesyonel yönetim kadrosu ile bu alanda Türkiye'nin en büyük firma konumuna eriþmiþtir. Türkiye'deki en büyük üretim alt yapýsýna sahip olan ASE, bu alanda dünyadaki teknolojik geliþmeleri ve ihtiyaçlarý yakýndan takip etmiþ ve en geliþmiþ makinelerin yerli olarak üretimini gerçekleþtirmiþtir. Kendine öz güveni ve yeterli bilgi birikimine sahip olan ASE, sýva/harç/þap karýþtýrma, pompalama ve püskürtme makineleri konusunda dünyadaki tüm geliþmiþ makine çeþitlerinin üretimini yapmaktadýr. Üretiminde kaliteye büyük önem verdiðinden dolayý, makinelerini Türkiye þantiye þartlarýna ve uluslararasý standartlara uygun üretmektedir. ISO 9001:2000, CE, GOST-R gibi kalite belgelerine sahip olan ASE, yerli üretici olarak Türkiye pazarýnda lider ve öncü konumdadýr. Ýthal etmiyoruz, biz ihraç ediyoruz sloganýyla ASE, Avrupa ülkeleri baþta olmak üzere 35'den fazla ülkeye ihracat yapmakta, dünyanýn dört bir yanýnda Türk Malý imajýný layýkýyla temsil etmeye çalýþmakta ve uluslararasý bir marka olma hedefine doðru yürümektedir. ASE, esas iþimiz satýþlar baþlar ilkesini benimseyerek, satýþ sonrasý hizmete büyük önem vermektedir. Türkiye'nin birçok bölgesinde servis birimleri ve servis alt yapýsý ile müþterilerinin taleplerine kýsa sürede cevap vermekte ve hýzlý çözümler üretmektedir. Sýva ve þap pompasý yedek parçalarýnda Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlý stok çeþitlerine sahip olan ASE, sürekli ve ucuz yedek parça teminiyle de müþterilerinin memnuniyetini hep ön planda tutmaktadýr.

3 Makine Seçim Öneri Tablosu 4-5 Þap Pompalarý EVP 18 FC 6-7 HVP EVP EVP 15 FC 8-9 Pistonlu Þap ve Sýva Pompalarý HSP/E HSP/EM HSP/D HSP/DM Klasik Kara Sýva Makineleri VP 500 TMK VP 500 TMK/DHS VP 500 TMK/DHL Hazýr Sýva Makineleri SM SM 5 DG SIVAJET SIVAJET MN DUOJET DUOJET FC Harç Transfer Pompalarý VP VP 210 K VP 210 K/FC VP VP 500 K VP 500 K/FC Sürekli Karýþtýrýcýlar SHM SHM 25 MN Islak Shotcrete Pompalarý WSP 18 FC WSP 18 D GRC Spray Pompalarý GRC GRC 200 FC ASE Rotor-Stator Programý 30-31

4 Makine Seçim Öneri Tablosu Sýva, Harç ve Þap Pompalarý Makine teknolojisini verimli kullanabilmek için makinelere uygun harç kullanýnýz veya malzemenize göre makine seçimi yapýnýz. Hazýr Kuru Karýþým Harçlar : Ýdeal Makineli Alçý Sývalar Makineli Çimento Esaslý Sývalar Mineral Baðlayýcý Harç Özel Sývalar : Kýsmen (Þartlý) Makine Alçý Sývasý Makine Kireçli Alçý Sýva Çimentolu Harçlar Kireçli Harçlar Kireç Ve Çimentolu Harçlar Hafif Sývalar Ýzolasyon Sývalar Baðlayýcý/Güçlendirme Harçlar Püskürtme Sývalar Dekorasyon Sývalar Pütürlü Kaplama Hazýr Sýva Makineleri SM 5, SIVAJET, DUOJET (Sayfa 14-19) Vidalý Pompalar VP 500 TMK, VP 500 TMK/DHS, VP 500 TMK/DHL (Sayfa 12-13) Pistonlu Pompalar HSP/EM, HSP/DM (Sayfa 10-11) Vidalý Pompalar VP 210, VP 210 K, VP 210 K/FC (Sayfa 20-21) Vidalý Pompalar VP 500, VP 500 K, VP 500 K/FC (Sayfa 22-23) Sürekli Karýþtýrýcý SHM 25, SHM 25 MN (Sayfa 24-25) Vidalý Pompalar EVP 18 FC, HVP 18, EVP 15 FC (Sayfa 6-9)

5 Hazýr Yaþ Karýþýmlar Klasik Þantiye Karýþýmlarý Akýþkan Þaplar Hafif Beton Ýç Sývalar Dýþ Sývalar Güçlendirme Harçlar Kireçli Sývalar Kireçli Alçý Sývalar Kireçli Çimento Sývalar Çimentolu Sývalar Kuru Karýþým Harçlar (max. 4 mm) Hazýr Yaþ Harçlar (max. 8 mm) Þantiye Karýþým Harçlar (max. 8 mm) Hazýr Yaþ Harçlar (max. 16 mm) Hazýr Yaþ Beton (max. 16 mm) Ýnce Sývalar Duvar Harcý Refrakter Harcý SPCC Harcý Tüm Yaþ Harçlar max. 6 mm Ýç Sývalar Dýþ Sývalar Kendinden Seviyeleþen Þaplar Pompalanabilir Beton

6 HAZIR YAÞ ÞAP POMPALARI ASE EVP 18 FC ASE HVP 18 Teknik Bilgiler EVP 18 FC HVP 18 Pompalama kapasitesi:* l/dk l/dk 18 m3/saat 18 m3/saat Pompalama basýncý:* 30 bar 30 bar Maksimum granül: 16 mm 16 mm Pompalama mesafesi:* 100 m 100 m Pompalama yüksekliði:* 40 m 40 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz Dizel Pompa motoru: 15 kw 26 kw/32,5 HP Kazan kapasitesi: 240 l 240 l Vibratör: 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg Maksimum C.F.: 1,18 KN 1,18 KN Vibratörlü elek: 16 mm 16 mm Ana güç kablosu: 5x4 mm² - Malzeme çýkýþý: 2 ½" 2 ½" Pompalama hortumu Transfer için: Ø 65 mm Ø 65 mm Püskürtme için: Ø 50 mm Ø 50 mm Boyutlar (U/G/Y): 3700/1450/1370 mm 3700/1450/1370 mm Yükleme yüksekliði: 1150 mm 1150 mm Toplam yaklaþýk: 1344 kg 1390 kg * Harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, sürükleyici helezon modeli ve harç hortum çapýna göre deðiþebilir. * Kývam sýnýfý: S4 (akýþkanlýk). Slamp (çökme) aralýðý: mm.

7 Özellikle hazýr yaþ þap uygulamalarý için rotor-stator sistemi ile çalýþan, saatte 18 m3 pompalama kapasiteli en son geliþtirilmiþ üstün performanslý pompalardýr. Santralden gelen veya þantiyede hazýrlanan 16 mm granül büyüklüðüne kadar pompalanabilir dizaynlý S4 kývamýnda hazýr yaþ harçlarý veya hafif beton malzemelerini pompalamak için idealdir. EVP 18 FC modeli, frekans konvertörü ile pompalama kapasitesi uygulama ihtiyacýna göre istenilen oranda istenilen anda ayarlama özelliðine sahiptir. HVP 18 Dizel modeli ise elektriðin bulunmadýðý þantiyelerde oldukça avantaj saðlamaktadýr. Uygulama Alanlarý: 16 mm granül büyüklüðüne kadar pompalanabilir hazýr yaþ harçlar veya hafif beton karýþýmlarla, Þap harçlar Kendinden seviyeleþen þaplar Anhidrit esaslý þaplar Kendinden seviyeleþen beton Hafif beton pompalama Fiber elyaf takviyeli beton Polistiren hafif beton Islak Shotcrete Yer kaplama Ýzolasyon harçlarý Enjeksiyon harçlarý Püskürtme harçlarý Güçlendirme harçlarý Duvar harçlarý Dolgu ve baðlantý harçlarý Kaba sývalar Restorasyon sývalarý ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - 2 L 8 rotor - 2 L 8 stator - Redüktörlü motor 15 kw, 400 V (EVP 18 FC) - Lombardini LDW silindir 26 kw dizel motor (HVP 18) - Frekans konvertörlü kontrol ünitesi (EVP 18 FC) - Devrilebilir vibratörlü elek 16 mm - Ekstra uzun çýkýþ flanþý 2 ½" - Birleþik harç basýnç göstergesi 0-60 bar - 25 m 5x4 mm² elektrik kablosu (EVP 18 FC) - Rotor-Stator takým kutusu Gerekli Aksesuarlar: - Harç hortumu Ø 65 mm 10 m baðlantý kaplinli - Harç hortumu Ø 65 mm 20 m baðlantý kaplinli - Harç hortumu Ø 50 mm 10 m baðlantý kaplinli - 65/50 mm harç hortum redüksiyonu - Temizleme topu 80 mm - Temizleme topu 60 mm Önerilen Aksesuarlar: - Uzatma elektrik kablosu 5x4 mm² 25 m - Uzatma elektrik kablosu 5x4 mm² 50 m - Uzaktan kumanda kablosu 50 m - Uzaktan kumanda kablosu 100 m ASE EVP 18 HVP 18

8 HAZIR YAÞ ÞAP POMPALARI ASE EVP 15 ASE EVP 15 FC Teknik Bilgiler EVP 15 EVP 15 FC Pompalama kapasitesi:* 250 l/dk l/dk 15 m3/saat 15 m3/saat Pompalama basýncý:* 30 bar 30 bar Maksimum granül: 16 mm 16 mm Pompalama mesafesi:* 100 m 100 m Pompalama yüksekliði:* 40 m 40 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz Pompa motoru: 15 kw 15 kw Kazan kapasitesi: 210 l 210 l Vibratör: 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg Maksimum C.F.: 1,18 KN 1,18 KN Vibratörlü elek: 16 mm 16 mm Ana güç kablosu: 5x4 mm² 5x4 mm² Malzeme çýkýþý: 2 ½" 2 ½" Pompalama hortumu Transfer için: Ø 65 mm Ø 65 mm Püskürtme için: Ø 50 mm Ø 50 mm Boyutlar: (U/G/Y) 3150/1000/1040 mm 3150/1000/1040 mm Yükleme yüksekliði: 900 mm 900 mm Aðýrlýk: 600 kg 620 kg * Harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, sürükleyici helezon modeli ve harç hortum çapýna göre deðiþebilir. * Kývam sýnýfý: S4 (akýþkanlýk). Slamp (çökme) aralýðý: mm.

9 Bazý þantiye ortamlarý için küçük tekerlekli ve þaseli olarak özel tasarlanmýþ EVP 15 serisi de özellikle hazýr yaþ þap uygulamalarý için rotor-stator sistemi ile çalýþan, saatte 15 m3 pompalama kapasiteli en son geliþtirilmiþ üstün performanslý pompalardýr. Santralden gelen veya þantiyede hazýrlanan 16 mm granül büyüklüðüne kadar pompalanabilir dizaynlý S4 kývamýnda hazýr yaþ harçlarý veya hafif beton malzemelerini pompalamak için idealdir. EVP 15 FC modelinde frekans konvertörü sayesinde pompalama kapasitesi uygulama ihtiyacýna göre istenilen oranda istenilen anda ayarlama özelliðine sahiptir. Uygulama Alanlarý: 16 mm granül büyüklüðüne kadar pompalanabilir hazýr yaþ harçlar veya hafif beton karýþýmlarla, Þap harçlar Kendinden seviyeleþen þaplar Anhidrit esaslý þaplar Kendinden seviyeleþen beton Hafif beton pompalama Fiber elyaf takviyeli beton Polistiren hafif beton Islak Shotcrete Yer kaplama Ýzolasyon harçlarý Enjeksiyon harçlarý Püskürtme harçlarý Güçlendirme harçlarý Duvar harçlarý Dolgu ve baðlantý harçlarý Kaba sývalar Restorasyon sývalarý ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - 2 L 8 rotor - 2 L 8 stator - Redüktörlü motor 15 kw, 400 V - Frekans konvertörlü kontrol ünitesi (FC modeli) - Devrilebilir vibratörlü elek 16 mm - Ekstra uzun çýkýþ flanþý 2 ½" - Birleþik harç basýnç göstergesi 0-60 bar - 25 m 5x4 mm² elektrik kablosu - Rotor-Stator takým kutusu Gerekli Aksesuarlar: - Harç hortumu Ø 65 mm 10 m baðlantý kaplinli - Harç hortumu Ø 65 mm 20 m baðlantý kaplinli - Harç hortumu Ø 50 mm 10 m baðlantý kaplinli - 65/50 mm harç hortum redüksiyonu - Temizleme topu 80 mm - Temizleme topu 60 mm Önerilen Aksesuarlar: - Uzatma elektrik kablosu 5x4 mm² 25 m - Uzatma elektrik kablosu 5x4 mm² 50 m - Uzaktan kumanda kablosu 50 m - Uzaktan kumanda kablosu 100 m ASE EVP 15 EVP 15 FC

10 PÝSTONLU ÞAP VE SIVA POMPALARI ASE HSP/E, HSP/EM ASE HSP/D, HSP/DM Teknik Bilgiler HSP/E - HSP/EM HSP/D - HSP/DM Pompalama kapasitesi:* l/dk l/dk Pompalama basýncý:* 60 bar 60 bar Sürekli çalýþma basýncý:* 40 bar 40 bar Maksimum granül: 8-10 mm 8-10 mm Pompalama mesafesi:* 200 m 200 m Pompalama yüksekliði:* 60 m 60 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz Dizel, 2 silindir Ana tahrik motoru: 11,5 kw 18 kw 2800 rpm Harç piston çapý: 100 mm 100 mm Strok boyu: 300 mm 300 mm Karýþtýrýcý kapasitesi: -/200 l -/200 l Kompresör kapasitesi: 350 l/dk, 8 bar 350 l/dk, 8 bar Vibratör: 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg Vibratörlü elek: 8 mm 8 mm Uzaktan kumanda: Pnömatik+kablo Pnömatik+kablo Ana güç kablosu: 5x4 mm² - Malzeme çýkýþý: 2" 2" Emiþ baðlantýsý: 4" 4" Sürüþ donanýmý: Frenli torsion dingil Frenli torsion dingil Pompalama hortumu Þap uygulamalarý için: Ø 50 mm Ø 50 mm Püskürtme için: Ø 35 mm Ø 35 mm Boyutlar: (U/G/Y) 3650/1750/1360 mm 3650/1750/1360 mm Yükleme yüksekliði: 1050 mm 1050 mm Aðýrlýk: 1150/1620 kg 1230/1800 kg * Harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, sürükleyici helezon modeli ve harç hortum çapýna göre deðiþebilir.

11 Birçok þap, sýva ve yapý harçlarý, bileþimleri ve kimyasal katký maddeleri nedeniyle zor pompalanýr özelliktedir. Bunlara sürekli kullanýmda daha yüksek pompa basýnçlarý uygulamak gerekir. Sürekli olarak 40 bar ve üzerinde kullanýlan basýnçlar için mekanik olarak tahrik edilen silindir pompasý veya vidalý pompalar uygun deðildir. Bu hidrolik güç ünitesi ile tahrik edilen çift pistonlu pompanýn yani, ASE HSP'nin iþidir. ASE HSP modellerde hidrolik güç ünitesi avantajý ile pompalama kapasitesini ve basýnç ayarýný, uygulama ihtiyacýna göre deðiþtirmek mümkündür. HSP/E elektrikli; HSP/EM elektrikli ve kaldýrma mikserli; HSP/D Dizel motorlu; HSP/DM Dizel motorlu ve kaldýrma mikserli modellerdir. Uygulama Alanlarý: Hazýr harçlar veya inþaat ortamýnda hazýrlanacak olan 0-8 mm granül büyüklüðüne kadar iyi pompalanabilir karýþýmlar, zor pompalanan harçlar, çimento veya kireçli çimento harçlarý, yüksek hava gözenek sayýsýna sahip hafif harçlarla, Þap harçlarý Hafif beton Fiber elyaflý beton Özel sývalar Klasik (kara) iç sýva Dýþ cephe sývasý Birleþtirici sývalar Duvar örme harcý Yer kaplama Ýzolasyon sývalarý Enjeksiyon harçlarý Püskürtme harçlarý Dolgu ve baðlantý harçlarý Takviye ve yapýþtýrýcý harçlarý ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - Harç hortumu Ø 50 mm 40 bar 20 m kaplinli - Harç hortumu Ø 50 mm 40 bar 10 m kaplinli - Harç hortumu Ø 35 mm 40 bar 10 m döner baþlýklý kaplinli - 50/35 mm harç hortum redüksiyonu - 41 m 10 mm hava hortumu - Birleþik harç basýnç manometresi bar - 1 1/2" püskürtme tabancasý l/dk çift pistonlu kompresör - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu (E/EM) - 60 mm temizleme topu, 2 adet - 50 mm temizleme topu, 2 adet - Harbi - Avadanlýk seti - Araç çeki ünitesi ASE HSP/E, HSP/EM HSP/D, HSP/DM

12 KLASÝK KARA SIVA MAKÝNELERÝ ASE VP 500 TMK ASE VP 500 TMK/DHL Teknik Bilgiler VP 500 TMK VP 500 TMK/DHS VP 500 TMK/DHL Pompalama kapasitesi:* 35 l/dk 0-35 l/dk 0-35 l/dk Deðiþik pompa ile:* 70 l/dk 0-70 l/dk 0-70 l/dk Pompalama basýncý:* 40 bar 40 bar 40 bar Pompalama mesafesi:* m m m Pompalama yüksekliði:* 40 m 40 m 40 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz Dizel Dizel Pompa motoru: 7,50 kw 3 Silindir 3 silindir Mikser motoru: 3,0 kw Hidrolik Hidrolik Kompresör kapasitesi: 2,2 kw, 350 l/dk 350 l/dk 350 l/dk Vibratör: 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg Vibratörlü elek: 8 mm 8 mm 8 mm Uzaktan kumanda: Pnömatik Pnömatik Pnömatik Ana güç kablosu: 5x4 mm² - - Malzeme çýkýþý: 2" 2" 2" Pompalama hortumu: Ø mm Ø mm Ø mm Yükleme yüksekliði: 1250 mm 1250 mm 1050 mm Mikser kapasitesi: 180 l 180 l 200 l Uzunluk: 2600 mm 2600 mm 3650 mm Geniþlik: 1150 mm 1150 mm 1750 mm Yükseklik: 1430 mm 1430 mm 1360 mm Toplam yaklaþýk: 700 kg 870 kg 1250 kg * Harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, sürükleyici helezon modeli ve harç hortum çapýna göre deðiþebilir.

13 Çimento esaslý her türlü kuru ön karýþýmý yapýlmýþ malzemeleri veya hazýr yaþ harçlarý veya inþaat ortamýnda kum, çimento ve kireç (veya kimyasal katkýlar) ile hazýrlanacak pompalanabilir dizaynlý harçlarý karýþtýran, pompalayan ve püskürterek uygulama yapan üstün performanslý çok amaçlý vidalý pompalardýr. TMK elektrikli, devirme mikserli; TMK/DHS Dizel hidrolik tahrikli, devirme mikserli; TMK/DHL Dizel hidrolik tahrikli, kaldýrma mikserli modellerdir. Uygulama Alanlarý: Hazýr kuru veya yaþ harçlar veya inþaat ortamýnda hazýrlanacak harçlarla, Klasik (kara) sýva Dýþ cephe sývasý Kireçli sýva Birleþtirici sývalar Duvar örme harcý Yer kaplama Enjeksiyon harçlarý Püskürtme harçlarý Dolgu ve baðlantý harçlarý Takviye ve yapýþtýrýcý harçlar Fiber harçlar Cam elyaflý harçlar Süspansiyon harçlarý ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - 2 L6 pompa ünitesi - Harç hortumu Ø 50 mm 40 bar 20 m kaplinli - Harç hortumu Ø 50 mm 40 bar 10 m kaplinli - Harç hortumu Ø 35 mm 40 bar 10 m döner baþlýklý kaplinli - 50/35 mm harç hortum redüksiyonu - 41 m 10 mm hava hortumu - Birleþik harç basýnç manometresi 0-60 bar - 1 1/2" püskürtme tabancasý l/dk çift pistonlu kompresör - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu - 2 adet 60 mm temizleme topu - 2 adet 50 mm temizleme topu - Harbi - Avandanlýk seti - Araç çeki ünitesi ASE VP 500 TMK VP 500 TMK/DHL

14 HAZIR SIVA MAKÝNELERÝ ASE SM 5 ASE SM 5 DG Teknik Bilgiler ASE SM 5 ASE SM 5 DG Pompalama kapasitesi:* 22 l/dk 25 l/dk Deðiþik pompa ile: 6-55 l/dk 6-55 l/dk Pompalama basýncý:* 30 bar 30 bar Pompalama mesafesi:* max. 50 m max.50 m Çalýþtýrma: 380 V, 50 Hz 380 V, 50 Hz Pompa motoru: 5,50 kw 5,50 kw Yükleyici motoru: 0,55 kw 0,55 kw Ana güç kablosu: 5x4 mm² 5x4 mm² Koruma sigortasý: 3x25 A 3x25 A Toplam güç: min. 25 kva min. 25 kva Su baðlantýsý: 3/4" 3/4" Su basýncý: en az 2,5 bar en az 2,5 bar Kompresör kapasitesi: 250 l/dk max. 6 bar 250 l/dk max. 6 bar Uzaktan kumanda: Pnömatik Pnömatik Pompalama hortumu: Ø 25 mm Ø 25 mm Kazan kapasitesi: 150 l 150 l Boyutlar: (U/G/Y) 1300/740/1555 mm 1300/740/1555 mm Yükleme yüksekliði: 920 mm 920 mm Aðýrlýk: * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, pompa tipi, pompanýn durumu, harç hortum çapý, pompalama yüksekliðine göre deðiþebilir.

15 Alçý sýva makinesi olarak profesyonel ustalarýn en çok tercih ettiði model olan ASE SM 5, geliþtirilmiþ þasesi ve otomasyon sistemi ile þantiyelerde en az servis hizmeti ile çalýþan üstün performanslý bir makinedir. ASE SM 5, alçý veya çimento esaslý her türlü hazýr kuru karýþým malzemelerini, sürekli ve tam otomatik olarak homojen bir halde karýþtýrýp pompalayan ve püskürterek sýva uygulamasý yapan hazýr sýva makinesidir. ASE SM 5, en az servis hizmeti isteyen, en yaygýn, kullanýmý son derece basit ve kolay bir makinedir. ASE SM 5 DG, makinenin çalýþma durumunu takip ederek herhangi bir arýza durumunda bu arýzalarý LCD göstergeli ve mikro iþleyicili dijital bir ekranda gösteren modeldir. Bu özelliði kullanýcýya çok kolaylýklar saðlamaktadýr. Standart Ekipmanlar: - 15 m Ø 25 mm 40 bar harç hortumu - 16 m 10 mm hava hortumu - 1" püskürtme tabancasý - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu - 5 m 1" klapeli su hortumu - 5,50 kw redüktörlü motor - 0,55 kw redüktörlü motor l/dk 6 bar HANDY K2 kompresör - 1 HP su pompasý - Karýþtýrýcý þaftý - Temizleme aparatý - 2 adet 30 mm temizleme topu - Harbi - Avadanlýk seti Uygulama Alanlarý: Fabrikasyon kuru ön karýþýmý yapýlmýþ pompalanabilir harçlarla, Ýç sýva Dýþ cephe sývasý Çimento esaslý sýva Kireçli sýva Duvar harcý Ýzolasyon sývalarý Enjeksiyon harçlarý Takviye ve yapýþtýrýcý harçlarý Kendinden seviyeleþen þaplar ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. ASE SM 5 SM 5 DG

16 HAZIR SIVA MAKÝNELERÝ ASE SIVAJET ASE SIVAJET MN Teknik Bilgiler SIVAJET SIVAJET MN Pompalama kapasitesi:* 25 l/dk 13 l/dk Deðiþik pompa ile: 6-55 l/dk 6-30 l/dk Pompalama basýncý:* 30 bar 20 bar Pompalama mesafesi:* max. 50 m 30 m Çalýþtýrma: 380 V, 50 Hz 230 V, Hz Pompa motoru: 5,50 kw, 368 rpm 3,0 kw, 366 rpm Beslenme: 380 V 32 A Trifaze 230 V Monofaze Ana güç kablosu: 5x4 mm² 4x4 mm² Koruma sigortasý: 3x25 A 3x25 A Su baðlantýsý: 3/4" 3/4" Su basýncý: en az 2,5 bar en az 2,5 bar Kompresör kapasitesi: 250 l/dk max. 6 bar 250 l/dk max. 6 bar Uzaktan kumanda: Pnömatik Pnömatik Pompalama hortumu: Ø 25 mm Ø 25 mm Yükleme yüksekliði: Boyutlar: (U/G/Y) 950/730/1380 mm 950/730/1380 mm Aðýrlýk: 156 kg 165 kg * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, pompa tipi, pompanýn durumu, harç hortum çapý, pompalama yüksekliðine göre deðiþebilir.

17 ASE SIVAJET, küçük bir hazýr sýva makinesidir. Büyük makinelere ihtiyaç duyulmayan küçük iþlerde, taþýma pratikliði açýsýndan hafif, az yer kaplayan, saðlam, ideal ve ekonomik bir makinedir. Sadece bir kiþi tarafýndan sökülüp takýlabilir ve bir araba bagajýnda rahatlýkla taþýnabilir. ASE SIVAJET ile, SM 5'in yaptýðý ayný uygulamalar yapýlabilir. SIVAJET MN modeli, trifaze elektriðin bulunmadýðý þantiyelerde 220 volt ile çalýþabilen alternatif bir modeldir. Uygulama Alanlarý: Fabrikasyon kuru ön karýþýmý yapýlmýþ pompalanabilir harçlarla, Ýç sýva Dýþ cephe sývasý Çimento esaslý sýva Kireçli sýva Duvar harcý Ýzolasyon sývalarý Enjeksiyon harçlarý Takviye ve yapýþtýrýcý harçlarý Kendinden seviyeleþen þaplar ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - 10 m Ø 25 mm 40 bar harç hortumu - 11 m 10 mm hava hortumu - 1" püskürtme tabancasý - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu - 5 m 1" klapeli su hortumu - 5,50 kw redüktörlü motor l/dk 6 bar HANDY K2 kompresör - 1 HP su pompasý - Karýþtýrýcý þaftý - Temizleme aparatý - 2 adet 30 mm temizleme topu - Harbi - Avadanlýk seti ASE SIVAJET SIVAJET MN

18 HAZIR SIVA MAKÝNELERÝ ASE DUOJET ASE DUOJET FC Teknik Bilgiler DUOJET DUOJET FC Pompalama kapasitesi:* 35 l/dk 0-35 l/dk Deðiþik pompa ile:* 70 l/dk 0-70 l/dk Pompalama basýncý:* 40 bar 40 bar Pompalama mesafesi:* 100 m 100 m Pompalama yüksekliði:* 40 m 40 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz Pompa motoru: 7,50 kw 7,50 kw Karýþtýrýcý motoru: 3,0 kw 3,0 kw Su basýncý: en az 2,5 bar en az 2,5 bar Su baðlantýsý: 3/4" 3/4" Kompresör kapasitesi: 250 l/dk, 6 bar 250 l/dk, 6 bar Uzaktan kumanda: Pnömatik Pnömatik Beslenme: 400 V 32 A Trifaze 400 V 32 A Trifaze Ana güç kablosu: 5x4 mm² 5x4 mm² Malzeme çýkýþý: 2" 2" Pompalama hortumu: Ø 35 mm Ø 35 mm Yükleme yüksekliði: 1200 mm 1200 mm Boyutlar: (U/G/Y) 2950/1360/1250 mm 2950/1360/1250 mm Toplam yaklaþýk: 580 kg 595 kg * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, pompa tipi, pompanýn durumu, harç hortum çapý, pompalama yüksekliðine göre deðiþebilir.

19 Bazý çok bileþimli özel harçlarýn makine ile püskürtme uygulamasýnda, karýþýmýnýn belirli bir süre devam etmesi ve hava ile reaksiyona girmesi kalite ve uygulama açýsýndan çok önemlidir. Ýþte böyle bir iþ için ideal olan makine ASE DUOJET modelidir. DUOJET, sürekli harç karýþtýrýcýsý ile harç pompasýnýn ayný þase üzerine kombine edildiði çok üstün performanslý ve kolay taþýnabilen mobil bir hazýr sýva makinesidir. Kompresör ünitesi de ayný þase üzerinde olduðu için kullanýmý son derece kolay ve pratiktir. DUOJET, daha yüksek katlara, örneðin zeminden 15. kata kadar malzeme pompalayarak, çimento esaslý sýva yapmak için ideal bir vidalý harç pompasýdýr. DUOJET ile ayrýca hazýr yaþ harçlarý pompalamak ve uygulama yapmak da mümkündür. FC modelinde, frekans konvertörü ile pompalama kapasitesi malzemenin gereksinimine ve uygulamanýn türüne göre istenilen oranda istenilen anda ayarlanabilir. Uygulama Alanlarý: Fabrikasyon kuru ön karýþýmý yapýlmýþ veya pompalanabilir hazýr yaþ harçlarla, Ýç sýva Dýþ cephe sývasý Çimento esaslý sýva Kireçli sýva Perlitli sýva Duvar harcý Ýzolasyon sývalarý Enjeksiyon harçlarý Takviye ve yapýþtýrýcý harçlarý Kendinden seviyeleþen þaplar ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - 10 m Ø 35 mm 40 bar harç hortumu - 11 m 10 mm hava hortumu - 5 m 1" klapeli su hortumu - 1 1/2" püskürtme tabancasý - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu - 5 m 1" klapeli su hortumu - 7,50 kw redüktörlü motor - 3,0 kw redüktörlü motor l/dk 6 bar HANDY K2 kompresör - 1 HP su pompasý - 2 adet 50 mm temizleme topu - Harbi - Avadanlýk seti - Araç çeki ünitesi ASE DUOJET DUOJET FC

20 HARÇ TRANSFER POMPALARI ASE VP 210, ASE VP 210 K ASE VP 210 K/FC Teknik Bilgiler VP 210 VP 210 K VP 210 K/FC Pompalama kapasitesi:* 25 l/dk 25 l/dk 0-25 l/dk Deðiþik pompa ile: 3-55 l/dk 3-55 l/dk 0-55 l/dk Pompalama basýncý:* 30 bar 30 bar 30 bar Pompalama mesafesi:* 50 m 50 m 50 m Pompalama yüksekliði:* 30 m 30 m 30 m Çalýþtýrma: 380 V, 50 Hz 380 V, 50 Hz 380 V, 50 Hz Pompa motoru: 5,50 kw 5,50 kw 5,50 kw Ana güç kablosu: 5x4 mm² 5x4 mm² 5x4 mm² Koruma sigortasý: 3x25 A 3x25 A 3x25 A Toplam güç: min. 25 kva min. 25 kva min. 25 kva Kompresör kapasitesi: l/dk max. 6 bar - Uzaktan kumanda: - Pnömatik - Pompalama hortumu: Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Kazan kapasitesi: 70 l 70 l 70 l Uzatma ile 120 l 120 l 120 l Yükleme yüksekliði: 550 mm 550 mm 550 mm Boyutlar: (U/G/Y) 1800/645/700 mm 1800/645/700 mm 1800/645/700 mm Aðýrlýk: 125 kg 150 kg 130 kg * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, pompa tipi, pompanýn durumu, harç hortum çapý, sürükleyici helezon tipi, pompalama yüksekliðine göre deðiþebilir.

21 ASE VP 210 elektrikle çalýþan vidalý mini bir pompadýr. Modüler bir yapýya ve az bir aðýrlýða sahip olduðundan her yere kolayca taþýnabilir. Özellikle çift karýþým gerektiren özel uygulama harçlarýn pompalanmasýnda ideal bir makinedir. Kova ile silo ile veya sürekli harç karýþtýrýcýlarý ile doldurularak pompalama uygulamasý yapýlýr. K modellerinde, kompresör ilave edilerek püskürtme uygulamasý yapmak da mümkündür. FC modelinde, frekans konvertörü ile pompalama kapasitesi malzemenin gereksinimine ve uygulamanýn türüne göre istenilen oranda istenilen anda ayarlanabilir. Uygulama Alanlarý: Fabrikasyon kuru ön karýþýmý yapýlmýþ pompalanabilir harçlarla, Ýzolasyon sývalar Takviye sývalar Son kat sývalar Sentetik sývalar Silis sývalar Yapýþtýrýcý harçlar Restorasyon harçlarý Çok bileþimli harçlar Fiber elyaf takviyeli harçlar Yapýþtýrýcý harçlar Takviye harçlarý Likit malzemelerle, Serpme boyalar Astar boyalar Çimento serpme ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - Redüktörlü motor 5,5 kw, 400 V - D 8-2 Rotor - D 8-2 Stator - Frekans konvertörlü kontrol ünitesi (FC) l/dk 6 bar HANDY K2 kompresör (K) - Koruma ýzgarasý mm harç hortum redüksiyonu - 10 m harç hortumu - 11 m 10 mm hava hortumu - 1" püskürtme tabancasý - 30 mm temizleme topu, 2 adet - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu - Harbi - Avadanlýk seti Hazýr yaþ harçlar ve macun harçlarla, 3 mm'e kadar son kat bitirme sývalar Doku katlarý Bentonit ASE VP 210 K VP 210 K/FC

22 HARÇ TRANSFER POMPALARI ASE VP 500, ASE VP 500 K ASE VP 500 K/FC Teknik Bilgiler VP 500 VP 500 K VP 500 K/FC Pompalama kapasitesi:* 35 l/dk 35 l/dk 0-35 l/dk Deðiþik pompa ile:* 70 l/dk 70 l/dk 0-70 l/dk Pompalama basýncý:* 40 bar 40 bar 40 bar Pompalama mesafesi:* m m m Pompalama yüksekliði:* 40 m 40 m 40 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz Pompa motoru: 7,50 kw 7,50 kw 7,50 kw Vibratör: 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg Vibratörlü elek: 8 mm 8 mm 8 mm Kompresör kapasitesi (K): l/dk, 8 bar - Uzaktan kumanda (K): Pnömatik Pnömatik Pnömatik Ana güç kablosu: 5x4 mm² 5x4 mm² 5x4 mm² Malzeme çýkýþý: 2" 2" 2" Pompalama hortumu: mm mm mm Yükleme yüksekliði: 800 mm 800 mm 800 mm Kazan kapasitesi: 110 l 110 l 110 l Boyutlar: (U/G/Y) 2150/1190/1070 mm 2150/1190/1070 mm 2150/1190/1070 mm Aðýrlýk: 440 kg 465 kg 450 kg * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, pompa tipi, pompanýn durumu, harç hortum çapý, sürükleyici helezon tipi, pompalama yüksekliðine göre deðiþebilir.

23 ASE VP 500 daha fazla pompalama kapasitesi ile malzemelerin daha yükseðe ve uzak mesafeye transferinde ideal olan, elektrikle çalýþan vidalý bir pompadýr. Santralden gelen veya þantiyede karýþýmý yapýlmýþ 0-8 mm granül daðýlýmýndaki çimento esaslý her türlü pompalanabilir dizaynlý hazýr yaþ harçlarýn transferinde yüksek performanslý bir makinedir. Araçla çekilebilir özelliðinden dolayý bir yerden baþka bir yere rahatlýkla taþýnabilir. Standart vibratörlü elek sayesinde pompanýn büyük agregalardan deforme olmasý önlenmiþtir. Kova ile silo ile veya harç karýþtýrýcýlarý ile malzeme beslenerek pompalama uygulamasý yapýlýr. K modellerinde, kompresör ilave edilerek püskürtme uygulamasý yapmak da mümkündür. FC modelinde, frekans konvertörü ile pompalama kapasitesi malzemenin gereksinimine ve uygulamanýn türüne göre istenilen oranda istenilen anda ayarlanabilir. Uygulama Alanlarý: Hazýr yaþ harçlar veya inþaat ortamýnda hazýrlanacak yaþ harçlarla, Güçlendirme harçlarý Enjeksiyon harçlarý Kaba sýva Dýþ cephe sývasý Kireçli sývalar Birleþtirici sývalar Restorasyon sývalar Yalýtým harçlarý Mantolama harçlarý Kendinden seviyeleþen bileþimler Duvar örme harçlarý Yer kaplama Þap harçlarý Püskürtme harçlarý Dolgu ve baðlantý harçlarý Takviye ve yapýþtýrýcý harçlar Fiber harçlar Cam elyaflý harçlar Süspansiyon harçlarý ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - 2 L6 pompa ünitesi - Harç hortumu Ø 50 mm 40 bar 20 m kaplinli - Harç hortumu Ø 50 mm 40 bar 10 m kaplinli - Harç hortumu Ø 35 mm 40 bar 10 m döner baþlýklý kaplinli - 50/35 mm harç hortum redüksiyonu - 41 m 10 mm hava hortumu - Birleþik harç basýnç manometresi 0-60 bar - 1 1/2" püskürtme tabancasý l/dk çift pistonlu kompresör - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu - 2 adet 60 mm temizleme topu - 2 adet 50 mm temizleme topu - Harbi - Avadanlýk seti - Araç çeki ünitesi ASE VP 500 K VP 500 K/FC

24 SÜREKLÝ KARIÞTIRICILAR ASE SHM 25 ASE SHM 25 MN Teknik Bilgiler SHM 25 SHM 25 MN Karýþtýrma kapasitesi:* l/dk l/dk Çalýþtýrma: 380 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz Mikser motoru: 3,0 kw 3,0 kw Motor devri: 280 rpm 280 rpm Su baðlantýsý: 3/4" 3/4" Su basýncý: en az 2,5 bar en az 2,5 bar Koruma sigortasý: 16 A 16 A Ana güç kablosu: 5x2,5 mm² 3x2,5 mm² Geniþlik: 670 mm 670 mm Uzunluk: 1900 mm 1900 mm Yükseklik: 940 mm 940 Yükleme yüksekliði: 930 mm 930 mm Aðýrlýk: 120 kg 125 * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu ve karýþtýrma þaftýna göre deðiþebilir.

25 ASE SHM 25 çok amaçlý, küçük, modüler yapýlý, taþýmasý kolay, yatay bir sürekli harç karýþtýrýcýsýdýr. Kireç veya çimento esaslý her türlü kuru ön karýþýmý yapýlmýþ, 4 mm granül büyüklüðüne kadar torbalanmýþ harçlarý veya silo harçlarýný suyu istenilen oranda otomatik kendisi alarak homojen bir karýþýmý sürekli olarak yapar. Þap harçlarý Kendinden seviyeleþen þaplar Yapýþtýrýcý harçlar Kireçli sývalar Restorasyon sývalarý Silis sývalar ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. ASE SHM 25 harç transfer pompalarýna kolaylýkla kombine edilebilir. Malzeme beslemesi torbadan veya silodan yapýlabilir. ASE SHM 25, özellikle yalýtým sývalar ve çok bileþimli harçlarýn karýþtýrýlmasýnda ve küçük vidalý pompalarla püskürtme uygulanmasýnda ideal bir karýþtýrýcýdýr. Standart Ekipmanlar: - 3,0 kw 380 V redüktörlü motor - 1 Hp su pompasý - 5 m 1" klapeli su hortumu - 25 m 5x2,5 mm² elektrik kablosu Uygulama Alanlarý: Kuru ön karýþýmý yapýlmýþ kireç veya çimento esaslý malzemelerle; Duvar harçlarý Ýnce beton harçlarý Takviye harçlarý Dekoratif sývalar Klasik (kara) sýva Son kat sývalar Ýzolasyon sývalarý ASE SHM 25 SHM 25 MN

26 ISLAK SHOTCRETE POMPALARI ASE WSP 18 FC ASE WSP 18 D Teknik Bilgiler WSP 18 FC WSP 18 D Pompalama kapasitesi:* 0-18 m3/saat 0-18 m3/saat Pompalama basýncý:* 30 bar 30 bar Maksimum granül: 16 mm 16 mm Püskürtme max. granül: 12 mm 12 mm Pompalama mesafesi:* 100 m 100 m Pompalama yüksekliði:* 40 m 40 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz Dizel Pompa motoru: 15 kw 26 kw/32,5 HP Kazan kapasitesi: 240 l 240 l Uzaktan kumanda: Pnömatik Pnömatik Vibratör: 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg Vibratörlü elek: 16 mm 16 mm Ana güç kablosu: 5x4 mm² - Malzeme çýkýþý: 2 ½" 2 ½" Pompalama hortumu Transfer için: Ø 65 mm Ø 65 mm Püskürtme için: Ø 50 mm Ø 50 mm Boyutlar Pompa: (U/G/Y) 3700/1450/1370 mm 3700/1450/1370 mm Aðýrlýk: 2200 kg 2670 kg * Harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, sürükleyici helezon modeli ve harç hortum çapýna göre deðiþebilir. * Kývam sýnýfý: S4 (akýþkanlýk). Slamp (çökme) aralýðý: mm.

27 ASE WSP 18 FC, özellikle ýslak Shotcrete ve gunite uygulamalarý için, yüksek kapasiteli vidalý pompanýn ve gerekli diðer tüm ekipmanlarýn özel bir treyler þase üzerine monte edildiði bir sistemdir. Santralden gelen veya þantiyede hazýrlanan 16 mm granül büyüklüðüne kadar (püskürtme sistemlerinde 12 mm) pompalanabilir dizaynlý S4 kývamýnda hazýr yaþ harçlarý saatte 18 m3'e kadar pompalayarak Shotcrete uygulamasý için idealdir. WSP 18 FC modelinde frekans konvertörü sayesinde pompalama kapasitesi uygulama ihtiyacýna göre istenilen oranda istenilen anda ayarlanabilir. HVP 18 Dizel modeli ise elektriðin bulunmadýðý þantiyelerde oldukça avantaj saðlamaktadýr. Uygulama Alanlarý: 16 mm granül büyüklüðüne kadar (püskürtmede 12 mm) pompalanabilir hazýr yaþ harçlarla, Tüneller Tepecikler Yamaç, bayýr sabitleþtirme Yüzme havuzlarý Su parklarý Süs havuzlarý Kaplýca havuzlarý Su dekorasyonlarý Kaya çatlaklarý Yapay kaya Yapay þelale Perde duvar Panel inþaat sistemleri Fiber elyaf takviyeli beton püskürtme ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - Araçla çekilebilen treyler platform litre kimyasal katký tanký - Kimyasal katký dozaj pompasý - Flowmetre/Akýþ ölçer, katkýlar için - Redüktörlü motor 15 kw, 400 V (FC) - Lombardini LDW silindir 26 kw/35,2 HP Dizel motor (D) - 2 L8 pompa ünitesi - Frekans konvertörlü kontrol ünitesi (FC) - Devrilebilir vibratörlü elek, 12 veya 16 mm - Ekstra uzun çýkýþ flanþý 2 ½" - Birleþik harç basýnç göstergesi 0-60 bar - 25 m 5x4 mm² elektrik kablosu - Temizleme baðlantýsý - Harç hortumu Ø 65 mm 10 m kaplinli, 3 adet - Harç hortumu Ø 50 mm 10 m kaplinli - 65/50 mm harç hortum redüksiyonu - Hava hortumu, 4 adet - Temizleme toplarý 60 mm ve 80 mm - Çelik Shotcrete püskürtme tabancasý ø 50 - Poliüretan Shotcrete püsk. tabancasý ø 50 - Yüksek basýnçlý temizleme makinesi - Avadanlýk kabý ASE WSP 18 FC WSP 18 D

28 FÝBER ELYAF TAKVÝYELÝ BETON PÜSKÜRTME POMPALARI ASE GRC 200, GRC 200 FC Teknik Bilgiler GRC 200 GRC 200 FC Pompalama kapasitesi:* 8 l/dk 0-16 l/dk Deðiþik pompa ile: 3-55 l/dk 0-55 l/dk Pompalama basýncý:* 30 bar 30 bar Hava ihtiyaci:** 30 l/sn, 8 Bar 30 l/sn, 8 Bar Çalýþtýrma: 380 V, 50 Hz 380 V, 50 Hz Pompa motoru: 3,0 kw 3,0 kw Ana güç kablosu: 5x4 mm² 5x4 mm² Koruma sigortasý: 3x25 A 3x25 A Toplam güç: min. 25 kva min. 25 kva Uzaktan kumanda: Pnömatik Pnömatik Pompalama hortumu: Ø 25 mm Ø 25 mm Bunker kapasitesi: 250 l 250 l Yükleme yüksekliði: 750 mm 750 mm Bom uzunluðu: 3700 mm 3700 mm Boyutlar (U/G/Y): 1800/645/700 mm 1800/645/700 mm Aðýrlýk: 125 kg 130 kg * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, pompa tipi, pompanýn durumu, harç hortum çapý, sürükleyici helezon tipi, pompalama yüksekliðine göre deðiþebilir.

29 ASE GRC 200 alkali dayanýmlý cam elyaf takviyeli beton harçlarýnýn pompalanmasý için tasarlanmýþ bir makinedir. Prekast püskürtme uygulamalarý için her türlü ihtiyaca cevap verebilecek teknik özelliðe sahiptir. Saðlam bir þase üzerine yerleþtirilmiþtir. Dayanýklý tekerlekleri sayesinde çalýþma ortamý içerisinde rahatlýkla hareket ettirilebilir. Bu þaseye baðlý bomu sayesinde de; harç hortumlarý ve cam elyafý püskürtme sýrasýnda rahatlýkla hareket ettirilebilir ve püskürtme tabancasýnýn kullanýmýný kolaylaþtýrýr. Makinelerde kullanýlan pompa sistemi progresif rotor/stator pompasý olmasý dolayýsýyla harcýn daha homojen; topaklanma olmaksýzýn iletilmesini saðlar. Bu özelliði ile peristaltik pompa sistemi ile çalýþan makinelere göre daha üstündür. FC modelinde, frekans konvertörü ile pompalama kapasitesi malzemenin gereksinimine ve uygulamanýn türüne göre istenilen oranda istenilen anda ayarlanabilir. L modelinde, makinede entegre pnömatik kaldýraç mekanizmasý ile karýþýmý yapýlmýþ malzemenin bunkere doldurulmasý kalaylaþtýrýlmýþtýr. Çalýþanlarýn iþ güvenliði saðlanýr. Vibratörlü eleði sayesinde uygulanan malzemenin istenen standartlarda uygulanmasýný garantiler. Kumanda panosunda kolay kullanýmý saðlamak üzere gerekli tüm iþlevler tasarlanmýþtýr. Pnömatik kontrol ile püskürme tabancasýndan pompanýn çalýþtýrýlýp durdurulmasýna olanak saðlanmýþtýr. Hassas hava ayarlarý her bir iþlev için ayrý ayrý ayarlanabilir. Her biri için ayrý manometre vardýr. Yüksek kapasiteli bunkeri, rahat malzeme akýþý için gerekli açý ile özel tasarlanmýþtýr. Besleme vidasý ile besleme haznesi verimli ve ekonomik çalýþma þartlarýný saðlar. Makinenin uygulama sonunda temizlenmesi kolaylaþtýrýlmýþtýr. Uygulama Alanlarý: Cam elyaf takviyeli beton harçlarla, Prekast beton Konsentrik elyaf tabancasý ile harç-betonun tabancada karýþýmý ile püskürtülmesi Elyafýn premix olarak beton ile karþtýrýlmýþ olarak pompalanmasý Twinhead tabancalarla yüksek debili püskürtme Düþük debi ile dekoratif kalýp dökümleri ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - Redüktörlü motor 3,0 kw, 400 V - D 4-2 Rotor - D 4-2 Stator - Frekans konvertörlü kontrol ünitesi (FC) - Vibratörlü elek - 5 m harç hortumu - 5 m 8 mm hava hortumlarý - Ýkili elyaf tepsisi - Ýki eklemli bom - 15 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu ASE GRC 200 GRC 200 FC

30 ASE Rotor-Stator Programý Hazýr Sýva Makineleri: SM 5, SM 5 DG, SIVAJET Model Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) D 4 1/4 Siyah / D 4 1/2 Gri / D 4-60 Beyaz / D 4-64 Mavi / D 4 Yeþil / D 5-2,5 Beyaz / D 6-3 Turuncu / D 6-3 Turbo Gümüþ / D 7-2,5 Beyaz / D 8-1,5 Yeþil / D 8-2 Siyah / Model Hazýr Sýva Makineleri: DUOJET, DUOJET FC Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) 2 L 6 Sarý / L 6 Plus Sarý / L 7 Siyah / Model Hazýr Sýva Makineleri: SIVAJET MN Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) D 6-2 Turuncu / Vidalý Pompalar: VP 500, VP 500 FC, VP 500 TMK Model Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) 2 L 6 Sarý / L 6 Plus Sarý / L 7 Siyah / L 88 Gri / L 74 Turuncu / Standart ekipman

31 Vidalý Pompalar: VP 210, VP 210 K, VP 210 K/FC Model Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) D 4 1/4 Siyah / D 4 1/2 Gri / D 4-60 Beyaz / D 4-64 Mavi / D 4 Yeþil / D 5-2,5 Beyaz / D 6-3 Turuncu / D 6-3 Turbo Gümüþ / D 7-2,5 Beyaz / D 8-1,5 Yeþil / D 8-2 Siyah / Model Vidalý Pompalar: EVP 18 FC, HVP 18 Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) 2 L 8 Turuncu / ,5 L 8 Sarý / Model Vidalý Pompalar: EVP 15, EVP 15 FC Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) 2 L 8 Turuncu / ,5 L 8 Sarý / Model Diðer Rotor-Stator Çeþitleri: Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) R 7-3 Turuncu / R 7-1,5 Sarý / Ü 356 Sarý / Ü 356-0,75 Yeþil / /7 R Kýrmýzý / /7 R 2 Beyaz / Standart ekipman

32 ASE MAKÝNE SAN. VE TÝC. A.Þ. Ýstanbul: Ýmes Sanayi Sitesi A Blok 109 Sokak No.9/A Y.Dudullu Ýstanbul Tel. : Faks : Ankara: Gersan Sanayi Sitesi 658 Sokak No.54 Ergazi Ankara Tel. : Faks : Fabrika: Ývedik Organize San. Sit. Aðaç Ýþleri 599 Sk. No.11 Ostim Ankara Tel. : Faks : ASE makinelerin model ve teknik özelliklerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Katalogda yer alan yazý ve fotoðraflar ASE MAKÝNE A.Þ.'nin yazýlý izni olmadan kullanýlamaz. Copyright ASE-Ýstanbul Türkiye'de basýlmýþtýr. ASE TR/

Çin dâhil 50 ülkeye ihracat. % 100 türk firması. Esas işimiz satışla başlar. İthal etmiyoruz, biz ihraç ediyoruz. ASE

Çin dâhil 50 ülkeye ihracat. % 100 türk firması. Esas işimiz satışla başlar. İthal etmiyoruz, biz ihraç ediyoruz. ASE Hızlı ve güvenilir servis Sıva makineleri sektöründe iftiharla MADE IN TÜRKİYE Sıva ve Şap makineleri sektöründe, en büyük üretim alt yapısı Esas işimiz satışla başlar. en büyük yerli firma 1996 % 100

Detaylı

KARA SIVA MAKİNASI MİLMAC SIWAX 40

KARA SIVA MAKİNASI MİLMAC SIWAX 40 KARA SIVA MAKİNASI MİLMAC SIWAX 40 MİLMAC SIWAX 40 kara sıva makinası, çift kazan devirme mikserli olup, üst kazan malzeme karışımı değiştirilebilir karıştırıcısı ile kısa sürede homojen bir karışım elde

Detaylı

Alçıpan ve Sıva Makineleri

Alçıpan ve Sıva Makineleri Alçıpan ve Sıva Makineleri PFT BOARDMASTER Ürün sý Ürün No. PFT Boardmaster 00133613 33.500,00 /ad Alçý, çimento, fiber, ahþap, plastik vb. panellerin kesilmesi ve þekillendirilmesini saðlayan, kolay taþýnabilir

Detaylı

Alçıpan ve Sıva Makineleri

Alçıpan ve Sıva Makineleri Alçıpan ve Sıva Makineleri PFT BOARDMASTER Ürün sý Ürün No. PFT Boardmaster 00133613 36.000,00 /ad Alçý, çimento, fiber, ahþap, plastik vb. panellerin kesilmesi ve þekillendirilmesini saðlayan, kolay taþýnabilir

Detaylı

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir.

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. M5 EVOLUTION - GÜÇLÜ SUPERMIX - İDEAL İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. Turbomix özellikli sıva makinesi Kolay müdahale edilebilen su armatürü D ve R tipi

Detaylı

00021119 280,00 /ad. Ürün Açýklamasý Ürün No. Birim Fiyat Açýklama. 74,00 /ad. 32,00 /ad. 20103510 60,00 /ad. 89326 50,00 /ad PFT G4 VE G4X

00021119 280,00 /ad. Ürün Açýklamasý Ürün No. Birim Fiyat Açýklama. 74,00 /ad. 32,00 /ad. 20103510 60,00 /ad. 89326 50,00 /ad PFT G4 VE G4X PFT Püskürtme Tabancalarý PFT Püskürtme Tabancasý 206440 110,00 /ad 25 mm, 30 o açılı uzun, döner kuplajlı PFT Püskürtme Tabancasý 20190011 110,00 /ad o 25 mm, 30 açılı uzun PFT Harç Hortumlarý (Rondo)

Detaylı

AKSESUARLAR & ALETLER Tabancalar Collomix Karıştırıcı ve Aksesuarları Beton Perdah Makinesi ve Aksesuarları Seramik Kesme Makinesi EPS Kesme Aleti PFT G4 Sıva Makinesi ve Aksesuarları SAYFA NO 302 303

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

MOBIL BETON SANTRALLERI

MOBIL BETON SANTRALLERI Tel :00903782272230 Fax :00903782278143 web :www.ustaoglugrup.net e-mail :ustaoglugrup@hotmail.com msn :ustaoglugrup@hotmail.com MOBIL BETON SANTRALLERI 1985 yilinda BARTIN' da faaliyetlerine baslamis

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Alçıpan ve Sıva Makineleri PFT Püskürtme Tabancaları PFT Harç Hortumları (Rondo) PFT Su Hava Hortumları PFT Karıştırma Şaftı PFT Temizleme Aletleri PFT Karıştırıcı Pompa Motoru PFT Kelepçeler PFT Debimetreler

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

SIRA NO FİYATI - TL (KDV HARİÇ) HOLSAN SÜPER MOT 1-MO-RE 100 LT. BENZİNLİ ARABALI MOTORLU BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ PM33 2,638

SIRA NO FİYATI - TL (KDV HARİÇ) HOLSAN SÜPER MOT 1-MO-RE 100 LT. BENZİNLİ ARABALI MOTORLU BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ PM33 2,638 2012 YILI KIRSAL KALKINMA DESTEKLEMELERİ KAPSAMINDA HOLSAN İLAÇLAMA MAKİNALARI KDV HARİÇ FİYAT LİSTESİDİR. %8 KDV TUTARI FATURAYA AYRICA İLAVE EDİLECEKTİR. SIRA NO MAMÜL İSMİ POMPA - FAN FİYATI - TL (KDV

Detaylı

POWERMIX HAZIR SIVA MAKİNELERİ 2015 KATALOĞU. POWERMACHINES İnşaat Makineleri & Yedek Parçalar

POWERMIX HAZIR SIVA MAKİNELERİ 2015 KATALOĞU. POWERMACHINES İnşaat Makineleri & Yedek Parçalar 2015 KATALOĞU POWERMACHINES İnşaat Makineleri & Yedek Parçalar ÜRÜN KODU : PMP0001 POWERMIX PLUS ÜRÜN TANIMI Alçı veya çimento esaslı her türlü kuru karışımları pompalayarak püskürten, iç ve dış sıva uygulamalarında

Detaylı

MINI KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI MAKİNELERİ-

MINI KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI MAKİNELERİ- Özellikler Malaksör kapasitesi kg 2x20 Güç kw 2,5 MF Saatlik kapasite kg 25-30 Ağırlık kg 238 Spremioliva C.30 zeytinlerini toplar toplamaz işleyerek en kaliteli zeytinyağını üretmek isteyen üreticiler

Detaylı

Basınçlı Havanın Yeni Yüzü...

Basınçlı Havanın Yeni Yüzü... Basınçlı Havanın Yeni Yüzü... 2 Neden Ekosan Kompresör 3 Pazarda tecrübe edinmiş müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan dinamik ve tecrübeli kadrosu ile imalatını sürdüren EKOSAN KOMPRESÖR, Türkiye

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74.5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-10 900 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4353-5330 mm 434F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

HAVASIZ SİSTEM BOYA EKİPMANLARI GENEL ÜRÜN KATALOĞU 2009

HAVASIZ SİSTEM BOYA EKİPMANLARI GENEL ÜRÜN KATALOĞU 2009 HAVASIZ SİSTEM BOYA EKİPMANLARI GENEL ÜRÜN KATALOĞU 2009 SINAER HAVASIZ SİSTEM BOYA EKİPMANLARI 1. BASIM, ŞUBAT 2009 SINAER s.r.l. TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YOL MAKİNA LTD. AKDENİZ SANAYİ SİTESİ 5024 SOK. NO:10

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

SIVA VE HARÇ MAKİNE SİSTEMLERİ

SIVA VE HARÇ MAKİNE SİSTEMLERİ SIVA VE HARÇ MAKİNE SİSTEMLERİ Alçıpan ve Sıva Makineleri Ürün Açıklaması Ürün No. Birim Fiyat Boardmaster 133613 36.000,00 /adet G4X (5,5 KW) 414170 7.500,00 /adet G4X Yeni Nesil FU (5,5 KW) 260621 11.000,00

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

ÇİFTLİK MAKİNE VE EKİPMANLARI

ÇİFTLİK MAKİNE VE EKİPMANLARI YEM HAZIRLAMA MAKİNELERİ 5Y 5 FONKSİYONLU FULL MODEL Patates, pancar, şalgam, turp, elma benzeri ürünleri doğrama ünitesi 500 kg/saat Somaklı mısır öğütme Yonca, yulaf, mısır talaşı ve çeşitli otları parçalama

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde T Ü R K Ý Y E G E N E L D A Ð I T I C I S I Salamon Habib ÝTHALAT - DAHÝLÝ TÝCARET - MÜMESSÝLLÝK TÜNEL CAD. NO.26 KARAKÖY 34420 ÝSTANBUL TEL: (0212) 245 03 80-81 FAX: (0212) 249 07 95 e-mail: s.habib@superonline.com

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

HAKKIMIZDA ÜRETİM ALANLARI

HAKKIMIZDA ÜRETİM ALANLARI HAKKIMIZDA Cephe Ulaşım Sistemleri ve Hafif inşaat makineleri üretiminin lider isimlerinden olan şirketimiz, Ankara da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ademsan Makine; bina

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte 203 ÇAPA MAKİNALARI 1125.$ Motor: 6,5 Hp Benzinli / Honda GX200 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri Şaft Sayısı: 1 Çalışma Genişliği: 80-100 cm Çalışma Derinliği:

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Marka, Model PERKINS Tip 1104D - 44TA dizel motor Emisyon Sınıfı Faz III - A (Tier 3) Silindir Adedi 4 adet sıra Çap x Strok 105 x 127 mm Hacim 4.400 cc Max. Güç 74,5 kw, 100 hp (2200 d/dk) Max. Tork 410

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35 Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları RIDGID yiv açma ekipmanları, en karmaşık boru tesisatları için tasarlanmıştır. Bu ekipmanların sağlamlığı, uzun ömürlülüğü ve kullanım kolaylığı

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 1 2 LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 3 ÖZELLİKLER A Max. çalışma yüksekliği (paletin alt kısmından pime kadar) 18.480 mm B Max. öne uzama mesafesi 14.940 mm C Max. yükseklikte max. açıklık 12.250 mm

Detaylı

People. Passion. Performance. Seyyar Dizel Kompresörler Güvenilir Performans için Üretildi

People. Passion. Performance. Seyyar Dizel Kompresörler Güvenilir Performans için Üretildi People. Passion. Performance. Seyyar Dizel Kompresörler Güvenilir Performans için Üretildi Güç İhtiyacınız Olan Her Zaman Her Yerde Seyyar kompresörlerin tek görevi vardır: ihtiyaç olan yerde ve zamanda

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 150

Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 150 Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 150 İlk yatırım maliyeti Yeni nesil mobil beton santralleri klasik santrallere göre ilk yatırım maliyeti %50 daha uygundur. Nakliye Yeni

Detaylı

QS 2 Kuvars Kumu Bostik Kuvars Kumu QS 2, yýkanmýþ, elenmiþ ve kurutulmuþ doðal kuvars kumudur. 0,2-0,8 mm boyutlarýndadýr. Yýkanmýþtýr. Elenmiþtir. Kurutulmuþtur. Granülometri (mm) Kuru 0,2-0,8 ~ 1,5

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

TANIMLAMA / AKSESUARLAR

TANIMLAMA / AKSESUARLAR >> TANIMLAMA / AKSESUARLAR 1 - KAUÇUK YASTIK H = 40mm COD. PAD4 2- KAUÇUK YASTIK H = 80mmCOO.PAD8 5- ZEMİNE BAĞLAMA ÇERÇEVESİ (Opsiyonel) zeminde daha iyi bir yüzey temini için ve çimento dökmek için kalıp

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

ÜRÜNLER AquaRoll PU Mono AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy Taným Poliüretan Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyon Kullanýldýðý Yerler Sadece pozitif tarafta,

Detaylı

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim TEKNOPAC 300 Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim Kapasitesi için, düzgün ürünleri sarmak üzere tasarlanmıştır. Konsol tasarımı, modüler yapısı, yüksek

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik IV 100/40 M B1, farklı hedef grupların ihtiyaçlarını karşılayan çok dayanıklı bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Bu elektrikli süpürge, özellikle Bölge 2 ST 1, ST 2 ve ST 3 toz patlama sınıflarında

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 110

Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 110 Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 110 İlk yatırım maliyeti Yeni nesil mobil beton santralleri klasik santrallere göre ilk yatırım maliyeti %50 daha uygundur. Nakliye Yeni

Detaylı

Tüm doğal taşlar için. Yüzey Eskitme Makina ve Sistemleri

Tüm doğal taşlar için. Yüzey Eskitme Makina ve Sistemleri Tüm doğal taşlar için Yüzey Eskitme Rösler Kromaş Hakkında: Rösler Kromaş ın yüzey işlem makinaları konusunda başlattığı öncülük, yeni sistem ve teknolojilerin geliştirilerek, sanayinin hizmetine sunulması

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

HAMUR HAZIRLAMA GRUBU (SYM) Spiral Yoğurma Makinesi (KDM) Kaldırma Devirme Makinesi (AHM) Ara Aktarma Hunisi / (SKC) Su Karıştırma Cihazı

HAMUR HAZIRLAMA GRUBU (SYM) Spiral Yoğurma Makinesi (KDM) Kaldırma Devirme Makinesi (AHM) Ara Aktarma Hunisi / (SKC) Su Karıştırma Cihazı Undan... Pişkin Lezzete. Sağlıkla! HAMUR HAZIRLAMA GRUBU () Spiral Yoğurma Makinesi (KDM) Kaldırma Devirme Makinesi (AHM) Ara Aktarma Hunisi / (SKC) Su Karıştırma Cihazı KDM / AHM / SKC AHM KDM SKC SPİRAL

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

KARTAL MAKINA AYHAN KARTAL İNŞAAT MAKİNELERİ & YEDEK PARÇALAR Tepeüstü Mah. Örnek Sk. No:32/A Ihlamurkuyu 34771 Ümraniye/İstanbul /TÜRKİYE TEKLİFFORMU

KARTAL MAKINA AYHAN KARTAL İNŞAAT MAKİNELERİ & YEDEK PARÇALAR Tepeüstü Mah. Örnek Sk. No:32/A Ihlamurkuyu 34771 Ümraniye/İstanbul /TÜRKİYE TEKLİFFORMU KARTAL MAKINA AYHAN KARTAL İNŞAAT MAKİNELERİ & YEDEK PARÇALAR Tepeüstü Mah. Örnek Sk. No:32/A Ihlamurkuyu 34771 Ümraniye/İstanbul /TÜRKİYE Şirket Adı : Sorumlu Kişi : Adres : Telefon : Faks : EPosta :

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

YAMAHA G 29 BUGGY AC ELEKTRİKLİ - 2 KİŞİLİK HİZMET ARACI

YAMAHA G 29 BUGGY AC ELEKTRİKLİ - 2 KİŞİLİK HİZMET ARACI Sayın Yetkili, YAMAHA G 29 BUGGY AC ELEKTRİKLİ - 2 KİŞİLİK HİZMET ARACI TEKNİK ÖZELLİKLER UZUNLUK: 2395 mm GENİŞLİK: 1200 mm DİNGİL MESAFESİ: 1640 mm YERDEN YÜKSEKLİK (MİN): 110 mm AĞIRLIK: 243 Kg OTURMA

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

KD 13/ KD 16/ KD 23 DİZEL JENERATÖR

KD 13/ KD 16/ KD 23 DİZEL JENERATÖR ÜRÜN KATALOĞU KD 13/ KD 16/ KD 23 DİZEL JENERATÖR Alternatör KD 13 EA3 KD 16 EA3 KD 23 EA3 Tip KA 13 KA 16 KA 23 En fazla güç KVA 13 16 22,5 Daimi güç KVA 11 14 19 Volt 400 400 400 Faz 3 3 3 Frekans 50

Detaylı

Neden kheell Kompresör

Neden kheell Kompresör Neden kheell Kompresör Pazarda tecrübe edinmiş müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan dinamik ve tecrübeli kadrosu ile imalatını sürdüren EKOSAN KOMPRESÖR, yeni markanız Kheell ile Türkiye pazarında

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

SIVA VE HARÇ MAKİNE SİSTEMLERİ

SIVA VE HARÇ MAKİNE SİSTEMLERİ SIVA VE HARÇ MAKİNE SİSTEMLERİ Alçıpan ve Sıva Makineleri Ürün Açıklaması Ürün No. Birim Fiyat Boardmaster 2750 Boardmaster 4000 Boardmaster 6000 529424 526807 526809 44.000,00 /Adet 48.000,00 /Adet 52.000,00

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 0 CeraBest Fuga 20 CeraBest

Detaylı

Teknik Özellikleri : MODEL

Teknik Özellikleri : MODEL EB seviye þalterleri tank seviye ölçüm ve kontrolü için kullanýlýr. üksek sýcaklýða ayaným, er yöne çalýþabilen uzun ömürlü kontak yapýsý, ýslak kýsýmlarýnýn paslanmaz çelik olmasý, ikey veya yatay baðlantý

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı