Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Türkiye de yaþýyorum. Yerli Malý na güveniyorum. Yerli Malý kullanýyorum. ASE MAKÝNE A.Þ. Ýnþaat sektöründe teknolojik bir geliþme olan makineli sývacýlýk, ülkemizde çimento ve alçý esaslý hazýr sývayla birlikte baþlamýþ ve 18 yýllýk bir geçmiþe sahip olmasýna raðmen çok hýzlý bir geliþme saðlamýþtýr. ASE MAKÝNE A.Þ. sýva makinelerini yerli olarak üreten ilk firmadýr yýlýnda kurulan ASE, 1999 yýlýnda þirket yapýsýný anonim þirket yaparak ortak yapýsýný geniþletmiþ ve yeni profesyonel yönetim kadrosu ile bu alanda Türkiye'nin en büyük firma konumuna eriþmiþtir. Türkiye'deki en büyük üretim alt yapýsýna sahip olan ASE, bu alanda dünyadaki teknolojik geliþmeleri ve ihtiyaçlarý yakýndan takip etmiþ ve en geliþmiþ makinelerin yerli olarak üretimini gerçekleþtirmiþtir. Kendine öz güveni ve yeterli bilgi birikimine sahip olan ASE, sýva/harç/þap karýþtýrma, pompalama ve püskürtme makineleri konusunda dünyadaki tüm geliþmiþ makine çeþitlerinin üretimini yapmaktadýr. Üretiminde kaliteye büyük önem verdiðinden dolayý, makinelerini Türkiye þantiye þartlarýna ve uluslararasý standartlara uygun üretmektedir. ISO 9001:2000, CE, GOST-R gibi kalite belgelerine sahip olan ASE, yerli üretici olarak Türkiye pazarýnda lider ve öncü konumdadýr. Ýthal etmiyoruz, biz ihraç ediyoruz sloganýyla ASE, Avrupa ülkeleri baþta olmak üzere 35'den fazla ülkeye ihracat yapmakta, dünyanýn dört bir yanýnda Türk Malý imajýný layýkýyla temsil etmeye çalýþmakta ve uluslararasý bir marka olma hedefine doðru yürümektedir. ASE, esas iþimiz satýþlar baþlar ilkesini benimseyerek, satýþ sonrasý hizmete büyük önem vermektedir. Türkiye'nin birçok bölgesinde servis birimleri ve servis alt yapýsý ile müþterilerinin taleplerine kýsa sürede cevap vermekte ve hýzlý çözümler üretmektedir. Sýva ve þap pompasý yedek parçalarýnda Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlý stok çeþitlerine sahip olan ASE, sürekli ve ucuz yedek parça teminiyle de müþterilerinin memnuniyetini hep ön planda tutmaktadýr.

3 Makine Seçim Öneri Tablosu 4-5 Þap Pompalarý EVP 18 FC 6-7 HVP EVP EVP 15 FC 8-9 Pistonlu Þap ve Sýva Pompalarý HSP/E HSP/EM HSP/D HSP/DM Klasik Kara Sýva Makineleri VP 500 TMK VP 500 TMK/DHS VP 500 TMK/DHL Hazýr Sýva Makineleri SM SM 5 DG SIVAJET SIVAJET MN DUOJET DUOJET FC Harç Transfer Pompalarý VP VP 210 K VP 210 K/FC VP VP 500 K VP 500 K/FC Sürekli Karýþtýrýcýlar SHM SHM 25 MN Islak Shotcrete Pompalarý WSP 18 FC WSP 18 D GRC Spray Pompalarý GRC GRC 200 FC ASE Rotor-Stator Programý 30-31

4 Makine Seçim Öneri Tablosu Sýva, Harç ve Þap Pompalarý Makine teknolojisini verimli kullanabilmek için makinelere uygun harç kullanýnýz veya malzemenize göre makine seçimi yapýnýz. Hazýr Kuru Karýþým Harçlar : Ýdeal Makineli Alçý Sývalar Makineli Çimento Esaslý Sývalar Mineral Baðlayýcý Harç Özel Sývalar : Kýsmen (Þartlý) Makine Alçý Sývasý Makine Kireçli Alçý Sýva Çimentolu Harçlar Kireçli Harçlar Kireç Ve Çimentolu Harçlar Hafif Sývalar Ýzolasyon Sývalar Baðlayýcý/Güçlendirme Harçlar Püskürtme Sývalar Dekorasyon Sývalar Pütürlü Kaplama Hazýr Sýva Makineleri SM 5, SIVAJET, DUOJET (Sayfa 14-19) Vidalý Pompalar VP 500 TMK, VP 500 TMK/DHS, VP 500 TMK/DHL (Sayfa 12-13) Pistonlu Pompalar HSP/EM, HSP/DM (Sayfa 10-11) Vidalý Pompalar VP 210, VP 210 K, VP 210 K/FC (Sayfa 20-21) Vidalý Pompalar VP 500, VP 500 K, VP 500 K/FC (Sayfa 22-23) Sürekli Karýþtýrýcý SHM 25, SHM 25 MN (Sayfa 24-25) Vidalý Pompalar EVP 18 FC, HVP 18, EVP 15 FC (Sayfa 6-9)

5 Hazýr Yaþ Karýþýmlar Klasik Þantiye Karýþýmlarý Akýþkan Þaplar Hafif Beton Ýç Sývalar Dýþ Sývalar Güçlendirme Harçlar Kireçli Sývalar Kireçli Alçý Sývalar Kireçli Çimento Sývalar Çimentolu Sývalar Kuru Karýþým Harçlar (max. 4 mm) Hazýr Yaþ Harçlar (max. 8 mm) Þantiye Karýþým Harçlar (max. 8 mm) Hazýr Yaþ Harçlar (max. 16 mm) Hazýr Yaþ Beton (max. 16 mm) Ýnce Sývalar Duvar Harcý Refrakter Harcý SPCC Harcý Tüm Yaþ Harçlar max. 6 mm Ýç Sývalar Dýþ Sývalar Kendinden Seviyeleþen Þaplar Pompalanabilir Beton

6 HAZIR YAÞ ÞAP POMPALARI ASE EVP 18 FC ASE HVP 18 Teknik Bilgiler EVP 18 FC HVP 18 Pompalama kapasitesi:* l/dk l/dk 18 m3/saat 18 m3/saat Pompalama basýncý:* 30 bar 30 bar Maksimum granül: 16 mm 16 mm Pompalama mesafesi:* 100 m 100 m Pompalama yüksekliði:* 40 m 40 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz Dizel Pompa motoru: 15 kw 26 kw/32,5 HP Kazan kapasitesi: 240 l 240 l Vibratör: 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg Maksimum C.F.: 1,18 KN 1,18 KN Vibratörlü elek: 16 mm 16 mm Ana güç kablosu: 5x4 mm² - Malzeme çýkýþý: 2 ½" 2 ½" Pompalama hortumu Transfer için: Ø 65 mm Ø 65 mm Püskürtme için: Ø 50 mm Ø 50 mm Boyutlar (U/G/Y): 3700/1450/1370 mm 3700/1450/1370 mm Yükleme yüksekliði: 1150 mm 1150 mm Toplam yaklaþýk: 1344 kg 1390 kg * Harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, sürükleyici helezon modeli ve harç hortum çapýna göre deðiþebilir. * Kývam sýnýfý: S4 (akýþkanlýk). Slamp (çökme) aralýðý: mm.

7 Özellikle hazýr yaþ þap uygulamalarý için rotor-stator sistemi ile çalýþan, saatte 18 m3 pompalama kapasiteli en son geliþtirilmiþ üstün performanslý pompalardýr. Santralden gelen veya þantiyede hazýrlanan 16 mm granül büyüklüðüne kadar pompalanabilir dizaynlý S4 kývamýnda hazýr yaþ harçlarý veya hafif beton malzemelerini pompalamak için idealdir. EVP 18 FC modeli, frekans konvertörü ile pompalama kapasitesi uygulama ihtiyacýna göre istenilen oranda istenilen anda ayarlama özelliðine sahiptir. HVP 18 Dizel modeli ise elektriðin bulunmadýðý þantiyelerde oldukça avantaj saðlamaktadýr. Uygulama Alanlarý: 16 mm granül büyüklüðüne kadar pompalanabilir hazýr yaþ harçlar veya hafif beton karýþýmlarla, Þap harçlar Kendinden seviyeleþen þaplar Anhidrit esaslý þaplar Kendinden seviyeleþen beton Hafif beton pompalama Fiber elyaf takviyeli beton Polistiren hafif beton Islak Shotcrete Yer kaplama Ýzolasyon harçlarý Enjeksiyon harçlarý Püskürtme harçlarý Güçlendirme harçlarý Duvar harçlarý Dolgu ve baðlantý harçlarý Kaba sývalar Restorasyon sývalarý ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - 2 L 8 rotor - 2 L 8 stator - Redüktörlü motor 15 kw, 400 V (EVP 18 FC) - Lombardini LDW silindir 26 kw dizel motor (HVP 18) - Frekans konvertörlü kontrol ünitesi (EVP 18 FC) - Devrilebilir vibratörlü elek 16 mm - Ekstra uzun çýkýþ flanþý 2 ½" - Birleþik harç basýnç göstergesi 0-60 bar - 25 m 5x4 mm² elektrik kablosu (EVP 18 FC) - Rotor-Stator takým kutusu Gerekli Aksesuarlar: - Harç hortumu Ø 65 mm 10 m baðlantý kaplinli - Harç hortumu Ø 65 mm 20 m baðlantý kaplinli - Harç hortumu Ø 50 mm 10 m baðlantý kaplinli - 65/50 mm harç hortum redüksiyonu - Temizleme topu 80 mm - Temizleme topu 60 mm Önerilen Aksesuarlar: - Uzatma elektrik kablosu 5x4 mm² 25 m - Uzatma elektrik kablosu 5x4 mm² 50 m - Uzaktan kumanda kablosu 50 m - Uzaktan kumanda kablosu 100 m ASE EVP 18 HVP 18

8 HAZIR YAÞ ÞAP POMPALARI ASE EVP 15 ASE EVP 15 FC Teknik Bilgiler EVP 15 EVP 15 FC Pompalama kapasitesi:* 250 l/dk l/dk 15 m3/saat 15 m3/saat Pompalama basýncý:* 30 bar 30 bar Maksimum granül: 16 mm 16 mm Pompalama mesafesi:* 100 m 100 m Pompalama yüksekliði:* 40 m 40 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz Pompa motoru: 15 kw 15 kw Kazan kapasitesi: 210 l 210 l Vibratör: 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg Maksimum C.F.: 1,18 KN 1,18 KN Vibratörlü elek: 16 mm 16 mm Ana güç kablosu: 5x4 mm² 5x4 mm² Malzeme çýkýþý: 2 ½" 2 ½" Pompalama hortumu Transfer için: Ø 65 mm Ø 65 mm Püskürtme için: Ø 50 mm Ø 50 mm Boyutlar: (U/G/Y) 3150/1000/1040 mm 3150/1000/1040 mm Yükleme yüksekliði: 900 mm 900 mm Aðýrlýk: 600 kg 620 kg * Harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, sürükleyici helezon modeli ve harç hortum çapýna göre deðiþebilir. * Kývam sýnýfý: S4 (akýþkanlýk). Slamp (çökme) aralýðý: mm.

9 Bazý þantiye ortamlarý için küçük tekerlekli ve þaseli olarak özel tasarlanmýþ EVP 15 serisi de özellikle hazýr yaþ þap uygulamalarý için rotor-stator sistemi ile çalýþan, saatte 15 m3 pompalama kapasiteli en son geliþtirilmiþ üstün performanslý pompalardýr. Santralden gelen veya þantiyede hazýrlanan 16 mm granül büyüklüðüne kadar pompalanabilir dizaynlý S4 kývamýnda hazýr yaþ harçlarý veya hafif beton malzemelerini pompalamak için idealdir. EVP 15 FC modelinde frekans konvertörü sayesinde pompalama kapasitesi uygulama ihtiyacýna göre istenilen oranda istenilen anda ayarlama özelliðine sahiptir. Uygulama Alanlarý: 16 mm granül büyüklüðüne kadar pompalanabilir hazýr yaþ harçlar veya hafif beton karýþýmlarla, Þap harçlar Kendinden seviyeleþen þaplar Anhidrit esaslý þaplar Kendinden seviyeleþen beton Hafif beton pompalama Fiber elyaf takviyeli beton Polistiren hafif beton Islak Shotcrete Yer kaplama Ýzolasyon harçlarý Enjeksiyon harçlarý Püskürtme harçlarý Güçlendirme harçlarý Duvar harçlarý Dolgu ve baðlantý harçlarý Kaba sývalar Restorasyon sývalarý ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - 2 L 8 rotor - 2 L 8 stator - Redüktörlü motor 15 kw, 400 V - Frekans konvertörlü kontrol ünitesi (FC modeli) - Devrilebilir vibratörlü elek 16 mm - Ekstra uzun çýkýþ flanþý 2 ½" - Birleþik harç basýnç göstergesi 0-60 bar - 25 m 5x4 mm² elektrik kablosu - Rotor-Stator takým kutusu Gerekli Aksesuarlar: - Harç hortumu Ø 65 mm 10 m baðlantý kaplinli - Harç hortumu Ø 65 mm 20 m baðlantý kaplinli - Harç hortumu Ø 50 mm 10 m baðlantý kaplinli - 65/50 mm harç hortum redüksiyonu - Temizleme topu 80 mm - Temizleme topu 60 mm Önerilen Aksesuarlar: - Uzatma elektrik kablosu 5x4 mm² 25 m - Uzatma elektrik kablosu 5x4 mm² 50 m - Uzaktan kumanda kablosu 50 m - Uzaktan kumanda kablosu 100 m ASE EVP 15 EVP 15 FC

10 PÝSTONLU ÞAP VE SIVA POMPALARI ASE HSP/E, HSP/EM ASE HSP/D, HSP/DM Teknik Bilgiler HSP/E - HSP/EM HSP/D - HSP/DM Pompalama kapasitesi:* l/dk l/dk Pompalama basýncý:* 60 bar 60 bar Sürekli çalýþma basýncý:* 40 bar 40 bar Maksimum granül: 8-10 mm 8-10 mm Pompalama mesafesi:* 200 m 200 m Pompalama yüksekliði:* 60 m 60 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz Dizel, 2 silindir Ana tahrik motoru: 11,5 kw 18 kw 2800 rpm Harç piston çapý: 100 mm 100 mm Strok boyu: 300 mm 300 mm Karýþtýrýcý kapasitesi: -/200 l -/200 l Kompresör kapasitesi: 350 l/dk, 8 bar 350 l/dk, 8 bar Vibratör: 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg Vibratörlü elek: 8 mm 8 mm Uzaktan kumanda: Pnömatik+kablo Pnömatik+kablo Ana güç kablosu: 5x4 mm² - Malzeme çýkýþý: 2" 2" Emiþ baðlantýsý: 4" 4" Sürüþ donanýmý: Frenli torsion dingil Frenli torsion dingil Pompalama hortumu Þap uygulamalarý için: Ø 50 mm Ø 50 mm Püskürtme için: Ø 35 mm Ø 35 mm Boyutlar: (U/G/Y) 3650/1750/1360 mm 3650/1750/1360 mm Yükleme yüksekliði: 1050 mm 1050 mm Aðýrlýk: 1150/1620 kg 1230/1800 kg * Harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, sürükleyici helezon modeli ve harç hortum çapýna göre deðiþebilir.

11 Birçok þap, sýva ve yapý harçlarý, bileþimleri ve kimyasal katký maddeleri nedeniyle zor pompalanýr özelliktedir. Bunlara sürekli kullanýmda daha yüksek pompa basýnçlarý uygulamak gerekir. Sürekli olarak 40 bar ve üzerinde kullanýlan basýnçlar için mekanik olarak tahrik edilen silindir pompasý veya vidalý pompalar uygun deðildir. Bu hidrolik güç ünitesi ile tahrik edilen çift pistonlu pompanýn yani, ASE HSP'nin iþidir. ASE HSP modellerde hidrolik güç ünitesi avantajý ile pompalama kapasitesini ve basýnç ayarýný, uygulama ihtiyacýna göre deðiþtirmek mümkündür. HSP/E elektrikli; HSP/EM elektrikli ve kaldýrma mikserli; HSP/D Dizel motorlu; HSP/DM Dizel motorlu ve kaldýrma mikserli modellerdir. Uygulama Alanlarý: Hazýr harçlar veya inþaat ortamýnda hazýrlanacak olan 0-8 mm granül büyüklüðüne kadar iyi pompalanabilir karýþýmlar, zor pompalanan harçlar, çimento veya kireçli çimento harçlarý, yüksek hava gözenek sayýsýna sahip hafif harçlarla, Þap harçlarý Hafif beton Fiber elyaflý beton Özel sývalar Klasik (kara) iç sýva Dýþ cephe sývasý Birleþtirici sývalar Duvar örme harcý Yer kaplama Ýzolasyon sývalarý Enjeksiyon harçlarý Püskürtme harçlarý Dolgu ve baðlantý harçlarý Takviye ve yapýþtýrýcý harçlarý ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - Harç hortumu Ø 50 mm 40 bar 20 m kaplinli - Harç hortumu Ø 50 mm 40 bar 10 m kaplinli - Harç hortumu Ø 35 mm 40 bar 10 m döner baþlýklý kaplinli - 50/35 mm harç hortum redüksiyonu - 41 m 10 mm hava hortumu - Birleþik harç basýnç manometresi bar - 1 1/2" püskürtme tabancasý l/dk çift pistonlu kompresör - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu (E/EM) - 60 mm temizleme topu, 2 adet - 50 mm temizleme topu, 2 adet - Harbi - Avadanlýk seti - Araç çeki ünitesi ASE HSP/E, HSP/EM HSP/D, HSP/DM

12 KLASÝK KARA SIVA MAKÝNELERÝ ASE VP 500 TMK ASE VP 500 TMK/DHL Teknik Bilgiler VP 500 TMK VP 500 TMK/DHS VP 500 TMK/DHL Pompalama kapasitesi:* 35 l/dk 0-35 l/dk 0-35 l/dk Deðiþik pompa ile:* 70 l/dk 0-70 l/dk 0-70 l/dk Pompalama basýncý:* 40 bar 40 bar 40 bar Pompalama mesafesi:* m m m Pompalama yüksekliði:* 40 m 40 m 40 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz Dizel Dizel Pompa motoru: 7,50 kw 3 Silindir 3 silindir Mikser motoru: 3,0 kw Hidrolik Hidrolik Kompresör kapasitesi: 2,2 kw, 350 l/dk 350 l/dk 350 l/dk Vibratör: 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg Vibratörlü elek: 8 mm 8 mm 8 mm Uzaktan kumanda: Pnömatik Pnömatik Pnömatik Ana güç kablosu: 5x4 mm² - - Malzeme çýkýþý: 2" 2" 2" Pompalama hortumu: Ø mm Ø mm Ø mm Yükleme yüksekliði: 1250 mm 1250 mm 1050 mm Mikser kapasitesi: 180 l 180 l 200 l Uzunluk: 2600 mm 2600 mm 3650 mm Geniþlik: 1150 mm 1150 mm 1750 mm Yükseklik: 1430 mm 1430 mm 1360 mm Toplam yaklaþýk: 700 kg 870 kg 1250 kg * Harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, sürükleyici helezon modeli ve harç hortum çapýna göre deðiþebilir.

13 Çimento esaslý her türlü kuru ön karýþýmý yapýlmýþ malzemeleri veya hazýr yaþ harçlarý veya inþaat ortamýnda kum, çimento ve kireç (veya kimyasal katkýlar) ile hazýrlanacak pompalanabilir dizaynlý harçlarý karýþtýran, pompalayan ve püskürterek uygulama yapan üstün performanslý çok amaçlý vidalý pompalardýr. TMK elektrikli, devirme mikserli; TMK/DHS Dizel hidrolik tahrikli, devirme mikserli; TMK/DHL Dizel hidrolik tahrikli, kaldýrma mikserli modellerdir. Uygulama Alanlarý: Hazýr kuru veya yaþ harçlar veya inþaat ortamýnda hazýrlanacak harçlarla, Klasik (kara) sýva Dýþ cephe sývasý Kireçli sýva Birleþtirici sývalar Duvar örme harcý Yer kaplama Enjeksiyon harçlarý Püskürtme harçlarý Dolgu ve baðlantý harçlarý Takviye ve yapýþtýrýcý harçlar Fiber harçlar Cam elyaflý harçlar Süspansiyon harçlarý ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - 2 L6 pompa ünitesi - Harç hortumu Ø 50 mm 40 bar 20 m kaplinli - Harç hortumu Ø 50 mm 40 bar 10 m kaplinli - Harç hortumu Ø 35 mm 40 bar 10 m döner baþlýklý kaplinli - 50/35 mm harç hortum redüksiyonu - 41 m 10 mm hava hortumu - Birleþik harç basýnç manometresi 0-60 bar - 1 1/2" püskürtme tabancasý l/dk çift pistonlu kompresör - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu - 2 adet 60 mm temizleme topu - 2 adet 50 mm temizleme topu - Harbi - Avandanlýk seti - Araç çeki ünitesi ASE VP 500 TMK VP 500 TMK/DHL

14 HAZIR SIVA MAKÝNELERÝ ASE SM 5 ASE SM 5 DG Teknik Bilgiler ASE SM 5 ASE SM 5 DG Pompalama kapasitesi:* 22 l/dk 25 l/dk Deðiþik pompa ile: 6-55 l/dk 6-55 l/dk Pompalama basýncý:* 30 bar 30 bar Pompalama mesafesi:* max. 50 m max.50 m Çalýþtýrma: 380 V, 50 Hz 380 V, 50 Hz Pompa motoru: 5,50 kw 5,50 kw Yükleyici motoru: 0,55 kw 0,55 kw Ana güç kablosu: 5x4 mm² 5x4 mm² Koruma sigortasý: 3x25 A 3x25 A Toplam güç: min. 25 kva min. 25 kva Su baðlantýsý: 3/4" 3/4" Su basýncý: en az 2,5 bar en az 2,5 bar Kompresör kapasitesi: 250 l/dk max. 6 bar 250 l/dk max. 6 bar Uzaktan kumanda: Pnömatik Pnömatik Pompalama hortumu: Ø 25 mm Ø 25 mm Kazan kapasitesi: 150 l 150 l Boyutlar: (U/G/Y) 1300/740/1555 mm 1300/740/1555 mm Yükleme yüksekliði: 920 mm 920 mm Aðýrlýk: * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, pompa tipi, pompanýn durumu, harç hortum çapý, pompalama yüksekliðine göre deðiþebilir.

15 Alçý sýva makinesi olarak profesyonel ustalarýn en çok tercih ettiði model olan ASE SM 5, geliþtirilmiþ þasesi ve otomasyon sistemi ile þantiyelerde en az servis hizmeti ile çalýþan üstün performanslý bir makinedir. ASE SM 5, alçý veya çimento esaslý her türlü hazýr kuru karýþým malzemelerini, sürekli ve tam otomatik olarak homojen bir halde karýþtýrýp pompalayan ve püskürterek sýva uygulamasý yapan hazýr sýva makinesidir. ASE SM 5, en az servis hizmeti isteyen, en yaygýn, kullanýmý son derece basit ve kolay bir makinedir. ASE SM 5 DG, makinenin çalýþma durumunu takip ederek herhangi bir arýza durumunda bu arýzalarý LCD göstergeli ve mikro iþleyicili dijital bir ekranda gösteren modeldir. Bu özelliði kullanýcýya çok kolaylýklar saðlamaktadýr. Standart Ekipmanlar: - 15 m Ø 25 mm 40 bar harç hortumu - 16 m 10 mm hava hortumu - 1" püskürtme tabancasý - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu - 5 m 1" klapeli su hortumu - 5,50 kw redüktörlü motor - 0,55 kw redüktörlü motor l/dk 6 bar HANDY K2 kompresör - 1 HP su pompasý - Karýþtýrýcý þaftý - Temizleme aparatý - 2 adet 30 mm temizleme topu - Harbi - Avadanlýk seti Uygulama Alanlarý: Fabrikasyon kuru ön karýþýmý yapýlmýþ pompalanabilir harçlarla, Ýç sýva Dýþ cephe sývasý Çimento esaslý sýva Kireçli sýva Duvar harcý Ýzolasyon sývalarý Enjeksiyon harçlarý Takviye ve yapýþtýrýcý harçlarý Kendinden seviyeleþen þaplar ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. ASE SM 5 SM 5 DG

16 HAZIR SIVA MAKÝNELERÝ ASE SIVAJET ASE SIVAJET MN Teknik Bilgiler SIVAJET SIVAJET MN Pompalama kapasitesi:* 25 l/dk 13 l/dk Deðiþik pompa ile: 6-55 l/dk 6-30 l/dk Pompalama basýncý:* 30 bar 20 bar Pompalama mesafesi:* max. 50 m 30 m Çalýþtýrma: 380 V, 50 Hz 230 V, Hz Pompa motoru: 5,50 kw, 368 rpm 3,0 kw, 366 rpm Beslenme: 380 V 32 A Trifaze 230 V Monofaze Ana güç kablosu: 5x4 mm² 4x4 mm² Koruma sigortasý: 3x25 A 3x25 A Su baðlantýsý: 3/4" 3/4" Su basýncý: en az 2,5 bar en az 2,5 bar Kompresör kapasitesi: 250 l/dk max. 6 bar 250 l/dk max. 6 bar Uzaktan kumanda: Pnömatik Pnömatik Pompalama hortumu: Ø 25 mm Ø 25 mm Yükleme yüksekliði: Boyutlar: (U/G/Y) 950/730/1380 mm 950/730/1380 mm Aðýrlýk: 156 kg 165 kg * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, pompa tipi, pompanýn durumu, harç hortum çapý, pompalama yüksekliðine göre deðiþebilir.

17 ASE SIVAJET, küçük bir hazýr sýva makinesidir. Büyük makinelere ihtiyaç duyulmayan küçük iþlerde, taþýma pratikliði açýsýndan hafif, az yer kaplayan, saðlam, ideal ve ekonomik bir makinedir. Sadece bir kiþi tarafýndan sökülüp takýlabilir ve bir araba bagajýnda rahatlýkla taþýnabilir. ASE SIVAJET ile, SM 5'in yaptýðý ayný uygulamalar yapýlabilir. SIVAJET MN modeli, trifaze elektriðin bulunmadýðý þantiyelerde 220 volt ile çalýþabilen alternatif bir modeldir. Uygulama Alanlarý: Fabrikasyon kuru ön karýþýmý yapýlmýþ pompalanabilir harçlarla, Ýç sýva Dýþ cephe sývasý Çimento esaslý sýva Kireçli sýva Duvar harcý Ýzolasyon sývalarý Enjeksiyon harçlarý Takviye ve yapýþtýrýcý harçlarý Kendinden seviyeleþen þaplar ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - 10 m Ø 25 mm 40 bar harç hortumu - 11 m 10 mm hava hortumu - 1" püskürtme tabancasý - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu - 5 m 1" klapeli su hortumu - 5,50 kw redüktörlü motor l/dk 6 bar HANDY K2 kompresör - 1 HP su pompasý - Karýþtýrýcý þaftý - Temizleme aparatý - 2 adet 30 mm temizleme topu - Harbi - Avadanlýk seti ASE SIVAJET SIVAJET MN

18 HAZIR SIVA MAKÝNELERÝ ASE DUOJET ASE DUOJET FC Teknik Bilgiler DUOJET DUOJET FC Pompalama kapasitesi:* 35 l/dk 0-35 l/dk Deðiþik pompa ile:* 70 l/dk 0-70 l/dk Pompalama basýncý:* 40 bar 40 bar Pompalama mesafesi:* 100 m 100 m Pompalama yüksekliði:* 40 m 40 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz Pompa motoru: 7,50 kw 7,50 kw Karýþtýrýcý motoru: 3,0 kw 3,0 kw Su basýncý: en az 2,5 bar en az 2,5 bar Su baðlantýsý: 3/4" 3/4" Kompresör kapasitesi: 250 l/dk, 6 bar 250 l/dk, 6 bar Uzaktan kumanda: Pnömatik Pnömatik Beslenme: 400 V 32 A Trifaze 400 V 32 A Trifaze Ana güç kablosu: 5x4 mm² 5x4 mm² Malzeme çýkýþý: 2" 2" Pompalama hortumu: Ø 35 mm Ø 35 mm Yükleme yüksekliði: 1200 mm 1200 mm Boyutlar: (U/G/Y) 2950/1360/1250 mm 2950/1360/1250 mm Toplam yaklaþýk: 580 kg 595 kg * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, pompa tipi, pompanýn durumu, harç hortum çapý, pompalama yüksekliðine göre deðiþebilir.

19 Bazý çok bileþimli özel harçlarýn makine ile püskürtme uygulamasýnda, karýþýmýnýn belirli bir süre devam etmesi ve hava ile reaksiyona girmesi kalite ve uygulama açýsýndan çok önemlidir. Ýþte böyle bir iþ için ideal olan makine ASE DUOJET modelidir. DUOJET, sürekli harç karýþtýrýcýsý ile harç pompasýnýn ayný þase üzerine kombine edildiði çok üstün performanslý ve kolay taþýnabilen mobil bir hazýr sýva makinesidir. Kompresör ünitesi de ayný þase üzerinde olduðu için kullanýmý son derece kolay ve pratiktir. DUOJET, daha yüksek katlara, örneðin zeminden 15. kata kadar malzeme pompalayarak, çimento esaslý sýva yapmak için ideal bir vidalý harç pompasýdýr. DUOJET ile ayrýca hazýr yaþ harçlarý pompalamak ve uygulama yapmak da mümkündür. FC modelinde, frekans konvertörü ile pompalama kapasitesi malzemenin gereksinimine ve uygulamanýn türüne göre istenilen oranda istenilen anda ayarlanabilir. Uygulama Alanlarý: Fabrikasyon kuru ön karýþýmý yapýlmýþ veya pompalanabilir hazýr yaþ harçlarla, Ýç sýva Dýþ cephe sývasý Çimento esaslý sýva Kireçli sýva Perlitli sýva Duvar harcý Ýzolasyon sývalarý Enjeksiyon harçlarý Takviye ve yapýþtýrýcý harçlarý Kendinden seviyeleþen þaplar ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - 10 m Ø 35 mm 40 bar harç hortumu - 11 m 10 mm hava hortumu - 5 m 1" klapeli su hortumu - 1 1/2" püskürtme tabancasý - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu - 5 m 1" klapeli su hortumu - 7,50 kw redüktörlü motor - 3,0 kw redüktörlü motor l/dk 6 bar HANDY K2 kompresör - 1 HP su pompasý - 2 adet 50 mm temizleme topu - Harbi - Avadanlýk seti - Araç çeki ünitesi ASE DUOJET DUOJET FC

20 HARÇ TRANSFER POMPALARI ASE VP 210, ASE VP 210 K ASE VP 210 K/FC Teknik Bilgiler VP 210 VP 210 K VP 210 K/FC Pompalama kapasitesi:* 25 l/dk 25 l/dk 0-25 l/dk Deðiþik pompa ile: 3-55 l/dk 3-55 l/dk 0-55 l/dk Pompalama basýncý:* 30 bar 30 bar 30 bar Pompalama mesafesi:* 50 m 50 m 50 m Pompalama yüksekliði:* 30 m 30 m 30 m Çalýþtýrma: 380 V, 50 Hz 380 V, 50 Hz 380 V, 50 Hz Pompa motoru: 5,50 kw 5,50 kw 5,50 kw Ana güç kablosu: 5x4 mm² 5x4 mm² 5x4 mm² Koruma sigortasý: 3x25 A 3x25 A 3x25 A Toplam güç: min. 25 kva min. 25 kva min. 25 kva Kompresör kapasitesi: l/dk max. 6 bar - Uzaktan kumanda: - Pnömatik - Pompalama hortumu: Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Kazan kapasitesi: 70 l 70 l 70 l Uzatma ile 120 l 120 l 120 l Yükleme yüksekliði: 550 mm 550 mm 550 mm Boyutlar: (U/G/Y) 1800/645/700 mm 1800/645/700 mm 1800/645/700 mm Aðýrlýk: 125 kg 150 kg 130 kg * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, pompa tipi, pompanýn durumu, harç hortum çapý, sürükleyici helezon tipi, pompalama yüksekliðine göre deðiþebilir.

21 ASE VP 210 elektrikle çalýþan vidalý mini bir pompadýr. Modüler bir yapýya ve az bir aðýrlýða sahip olduðundan her yere kolayca taþýnabilir. Özellikle çift karýþým gerektiren özel uygulama harçlarýn pompalanmasýnda ideal bir makinedir. Kova ile silo ile veya sürekli harç karýþtýrýcýlarý ile doldurularak pompalama uygulamasý yapýlýr. K modellerinde, kompresör ilave edilerek püskürtme uygulamasý yapmak da mümkündür. FC modelinde, frekans konvertörü ile pompalama kapasitesi malzemenin gereksinimine ve uygulamanýn türüne göre istenilen oranda istenilen anda ayarlanabilir. Uygulama Alanlarý: Fabrikasyon kuru ön karýþýmý yapýlmýþ pompalanabilir harçlarla, Ýzolasyon sývalar Takviye sývalar Son kat sývalar Sentetik sývalar Silis sývalar Yapýþtýrýcý harçlar Restorasyon harçlarý Çok bileþimli harçlar Fiber elyaf takviyeli harçlar Yapýþtýrýcý harçlar Takviye harçlarý Likit malzemelerle, Serpme boyalar Astar boyalar Çimento serpme ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - Redüktörlü motor 5,5 kw, 400 V - D 8-2 Rotor - D 8-2 Stator - Frekans konvertörlü kontrol ünitesi (FC) l/dk 6 bar HANDY K2 kompresör (K) - Koruma ýzgarasý mm harç hortum redüksiyonu - 10 m harç hortumu - 11 m 10 mm hava hortumu - 1" püskürtme tabancasý - 30 mm temizleme topu, 2 adet - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu - Harbi - Avadanlýk seti Hazýr yaþ harçlar ve macun harçlarla, 3 mm'e kadar son kat bitirme sývalar Doku katlarý Bentonit ASE VP 210 K VP 210 K/FC

22 HARÇ TRANSFER POMPALARI ASE VP 500, ASE VP 500 K ASE VP 500 K/FC Teknik Bilgiler VP 500 VP 500 K VP 500 K/FC Pompalama kapasitesi:* 35 l/dk 35 l/dk 0-35 l/dk Deðiþik pompa ile:* 70 l/dk 70 l/dk 0-70 l/dk Pompalama basýncý:* 40 bar 40 bar 40 bar Pompalama mesafesi:* m m m Pompalama yüksekliði:* 40 m 40 m 40 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz Pompa motoru: 7,50 kw 7,50 kw 7,50 kw Vibratör: 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg Vibratörlü elek: 8 mm 8 mm 8 mm Kompresör kapasitesi (K): l/dk, 8 bar - Uzaktan kumanda (K): Pnömatik Pnömatik Pnömatik Ana güç kablosu: 5x4 mm² 5x4 mm² 5x4 mm² Malzeme çýkýþý: 2" 2" 2" Pompalama hortumu: mm mm mm Yükleme yüksekliði: 800 mm 800 mm 800 mm Kazan kapasitesi: 110 l 110 l 110 l Boyutlar: (U/G/Y) 2150/1190/1070 mm 2150/1190/1070 mm 2150/1190/1070 mm Aðýrlýk: 440 kg 465 kg 450 kg * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, pompa tipi, pompanýn durumu, harç hortum çapý, sürükleyici helezon tipi, pompalama yüksekliðine göre deðiþebilir.

23 ASE VP 500 daha fazla pompalama kapasitesi ile malzemelerin daha yükseðe ve uzak mesafeye transferinde ideal olan, elektrikle çalýþan vidalý bir pompadýr. Santralden gelen veya þantiyede karýþýmý yapýlmýþ 0-8 mm granül daðýlýmýndaki çimento esaslý her türlü pompalanabilir dizaynlý hazýr yaþ harçlarýn transferinde yüksek performanslý bir makinedir. Araçla çekilebilir özelliðinden dolayý bir yerden baþka bir yere rahatlýkla taþýnabilir. Standart vibratörlü elek sayesinde pompanýn büyük agregalardan deforme olmasý önlenmiþtir. Kova ile silo ile veya harç karýþtýrýcýlarý ile malzeme beslenerek pompalama uygulamasý yapýlýr. K modellerinde, kompresör ilave edilerek püskürtme uygulamasý yapmak da mümkündür. FC modelinde, frekans konvertörü ile pompalama kapasitesi malzemenin gereksinimine ve uygulamanýn türüne göre istenilen oranda istenilen anda ayarlanabilir. Uygulama Alanlarý: Hazýr yaþ harçlar veya inþaat ortamýnda hazýrlanacak yaþ harçlarla, Güçlendirme harçlarý Enjeksiyon harçlarý Kaba sýva Dýþ cephe sývasý Kireçli sývalar Birleþtirici sývalar Restorasyon sývalar Yalýtým harçlarý Mantolama harçlarý Kendinden seviyeleþen bileþimler Duvar örme harçlarý Yer kaplama Þap harçlarý Püskürtme harçlarý Dolgu ve baðlantý harçlarý Takviye ve yapýþtýrýcý harçlar Fiber harçlar Cam elyaflý harçlar Süspansiyon harçlarý ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - 2 L6 pompa ünitesi - Harç hortumu Ø 50 mm 40 bar 20 m kaplinli - Harç hortumu Ø 50 mm 40 bar 10 m kaplinli - Harç hortumu Ø 35 mm 40 bar 10 m döner baþlýklý kaplinli - 50/35 mm harç hortum redüksiyonu - 41 m 10 mm hava hortumu - Birleþik harç basýnç manometresi 0-60 bar - 1 1/2" püskürtme tabancasý l/dk çift pistonlu kompresör - 25 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu - 2 adet 60 mm temizleme topu - 2 adet 50 mm temizleme topu - Harbi - Avadanlýk seti - Araç çeki ünitesi ASE VP 500 K VP 500 K/FC

24 SÜREKLÝ KARIÞTIRICILAR ASE SHM 25 ASE SHM 25 MN Teknik Bilgiler SHM 25 SHM 25 MN Karýþtýrma kapasitesi:* l/dk l/dk Çalýþtýrma: 380 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz Mikser motoru: 3,0 kw 3,0 kw Motor devri: 280 rpm 280 rpm Su baðlantýsý: 3/4" 3/4" Su basýncý: en az 2,5 bar en az 2,5 bar Koruma sigortasý: 16 A 16 A Ana güç kablosu: 5x2,5 mm² 3x2,5 mm² Geniþlik: 670 mm 670 mm Uzunluk: 1900 mm 1900 mm Yükseklik: 940 mm 940 Yükleme yüksekliði: 930 mm 930 mm Aðýrlýk: 120 kg 125 * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu ve karýþtýrma þaftýna göre deðiþebilir.

25 ASE SHM 25 çok amaçlý, küçük, modüler yapýlý, taþýmasý kolay, yatay bir sürekli harç karýþtýrýcýsýdýr. Kireç veya çimento esaslý her türlü kuru ön karýþýmý yapýlmýþ, 4 mm granül büyüklüðüne kadar torbalanmýþ harçlarý veya silo harçlarýný suyu istenilen oranda otomatik kendisi alarak homojen bir karýþýmý sürekli olarak yapar. Þap harçlarý Kendinden seviyeleþen þaplar Yapýþtýrýcý harçlar Kireçli sývalar Restorasyon sývalarý Silis sývalar ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. ASE SHM 25 harç transfer pompalarýna kolaylýkla kombine edilebilir. Malzeme beslemesi torbadan veya silodan yapýlabilir. ASE SHM 25, özellikle yalýtým sývalar ve çok bileþimli harçlarýn karýþtýrýlmasýnda ve küçük vidalý pompalarla püskürtme uygulanmasýnda ideal bir karýþtýrýcýdýr. Standart Ekipmanlar: - 3,0 kw 380 V redüktörlü motor - 1 Hp su pompasý - 5 m 1" klapeli su hortumu - 25 m 5x2,5 mm² elektrik kablosu Uygulama Alanlarý: Kuru ön karýþýmý yapýlmýþ kireç veya çimento esaslý malzemelerle; Duvar harçlarý Ýnce beton harçlarý Takviye harçlarý Dekoratif sývalar Klasik (kara) sýva Son kat sývalar Ýzolasyon sývalarý ASE SHM 25 SHM 25 MN

26 ISLAK SHOTCRETE POMPALARI ASE WSP 18 FC ASE WSP 18 D Teknik Bilgiler WSP 18 FC WSP 18 D Pompalama kapasitesi:* 0-18 m3/saat 0-18 m3/saat Pompalama basýncý:* 30 bar 30 bar Maksimum granül: 16 mm 16 mm Püskürtme max. granül: 12 mm 12 mm Pompalama mesafesi:* 100 m 100 m Pompalama yüksekliði:* 40 m 40 m Çalýþtýrma: 400 V, 50 Hz Dizel Pompa motoru: 15 kw 26 kw/32,5 HP Kazan kapasitesi: 240 l 240 l Uzaktan kumanda: Pnömatik Pnömatik Vibratör: 0,17 kw, 205 kg 0,17 kw, 205 kg Vibratörlü elek: 16 mm 16 mm Ana güç kablosu: 5x4 mm² - Malzeme çýkýþý: 2 ½" 2 ½" Pompalama hortumu Transfer için: Ø 65 mm Ø 65 mm Püskürtme için: Ø 50 mm Ø 50 mm Boyutlar Pompa: (U/G/Y) 3700/1450/1370 mm 3700/1450/1370 mm Aðýrlýk: 2200 kg 2670 kg * Harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, sürükleyici helezon modeli ve harç hortum çapýna göre deðiþebilir. * Kývam sýnýfý: S4 (akýþkanlýk). Slamp (çökme) aralýðý: mm.

27 ASE WSP 18 FC, özellikle ýslak Shotcrete ve gunite uygulamalarý için, yüksek kapasiteli vidalý pompanýn ve gerekli diðer tüm ekipmanlarýn özel bir treyler þase üzerine monte edildiði bir sistemdir. Santralden gelen veya þantiyede hazýrlanan 16 mm granül büyüklüðüne kadar (püskürtme sistemlerinde 12 mm) pompalanabilir dizaynlý S4 kývamýnda hazýr yaþ harçlarý saatte 18 m3'e kadar pompalayarak Shotcrete uygulamasý için idealdir. WSP 18 FC modelinde frekans konvertörü sayesinde pompalama kapasitesi uygulama ihtiyacýna göre istenilen oranda istenilen anda ayarlanabilir. HVP 18 Dizel modeli ise elektriðin bulunmadýðý þantiyelerde oldukça avantaj saðlamaktadýr. Uygulama Alanlarý: 16 mm granül büyüklüðüne kadar (püskürtmede 12 mm) pompalanabilir hazýr yaþ harçlarla, Tüneller Tepecikler Yamaç, bayýr sabitleþtirme Yüzme havuzlarý Su parklarý Süs havuzlarý Kaplýca havuzlarý Su dekorasyonlarý Kaya çatlaklarý Yapay kaya Yapay þelale Perde duvar Panel inþaat sistemleri Fiber elyaf takviyeli beton püskürtme ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - Araçla çekilebilen treyler platform litre kimyasal katký tanký - Kimyasal katký dozaj pompasý - Flowmetre/Akýþ ölçer, katkýlar için - Redüktörlü motor 15 kw, 400 V (FC) - Lombardini LDW silindir 26 kw/35,2 HP Dizel motor (D) - 2 L8 pompa ünitesi - Frekans konvertörlü kontrol ünitesi (FC) - Devrilebilir vibratörlü elek, 12 veya 16 mm - Ekstra uzun çýkýþ flanþý 2 ½" - Birleþik harç basýnç göstergesi 0-60 bar - 25 m 5x4 mm² elektrik kablosu - Temizleme baðlantýsý - Harç hortumu Ø 65 mm 10 m kaplinli, 3 adet - Harç hortumu Ø 50 mm 10 m kaplinli - 65/50 mm harç hortum redüksiyonu - Hava hortumu, 4 adet - Temizleme toplarý 60 mm ve 80 mm - Çelik Shotcrete püskürtme tabancasý ø 50 - Poliüretan Shotcrete püsk. tabancasý ø 50 - Yüksek basýnçlý temizleme makinesi - Avadanlýk kabý ASE WSP 18 FC WSP 18 D

28 FÝBER ELYAF TAKVÝYELÝ BETON PÜSKÜRTME POMPALARI ASE GRC 200, GRC 200 FC Teknik Bilgiler GRC 200 GRC 200 FC Pompalama kapasitesi:* 8 l/dk 0-16 l/dk Deðiþik pompa ile: 3-55 l/dk 0-55 l/dk Pompalama basýncý:* 30 bar 30 bar Hava ihtiyaci:** 30 l/sn, 8 Bar 30 l/sn, 8 Bar Çalýþtýrma: 380 V, 50 Hz 380 V, 50 Hz Pompa motoru: 3,0 kw 3,0 kw Ana güç kablosu: 5x4 mm² 5x4 mm² Koruma sigortasý: 3x25 A 3x25 A Toplam güç: min. 25 kva min. 25 kva Uzaktan kumanda: Pnömatik Pnömatik Pompalama hortumu: Ø 25 mm Ø 25 mm Bunker kapasitesi: 250 l 250 l Yükleme yüksekliði: 750 mm 750 mm Bom uzunluðu: 3700 mm 3700 mm Boyutlar (U/G/Y): 1800/645/700 mm 1800/645/700 mm Aðýrlýk: 125 kg 130 kg * Motor devri, harç kalitesi, harç bileþimi, karýþým yoðunluðu, pompa tipi, pompanýn durumu, harç hortum çapý, sürükleyici helezon tipi, pompalama yüksekliðine göre deðiþebilir.

29 ASE GRC 200 alkali dayanýmlý cam elyaf takviyeli beton harçlarýnýn pompalanmasý için tasarlanmýþ bir makinedir. Prekast püskürtme uygulamalarý için her türlü ihtiyaca cevap verebilecek teknik özelliðe sahiptir. Saðlam bir þase üzerine yerleþtirilmiþtir. Dayanýklý tekerlekleri sayesinde çalýþma ortamý içerisinde rahatlýkla hareket ettirilebilir. Bu þaseye baðlý bomu sayesinde de; harç hortumlarý ve cam elyafý püskürtme sýrasýnda rahatlýkla hareket ettirilebilir ve püskürtme tabancasýnýn kullanýmýný kolaylaþtýrýr. Makinelerde kullanýlan pompa sistemi progresif rotor/stator pompasý olmasý dolayýsýyla harcýn daha homojen; topaklanma olmaksýzýn iletilmesini saðlar. Bu özelliði ile peristaltik pompa sistemi ile çalýþan makinelere göre daha üstündür. FC modelinde, frekans konvertörü ile pompalama kapasitesi malzemenin gereksinimine ve uygulamanýn türüne göre istenilen oranda istenilen anda ayarlanabilir. L modelinde, makinede entegre pnömatik kaldýraç mekanizmasý ile karýþýmý yapýlmýþ malzemenin bunkere doldurulmasý kalaylaþtýrýlmýþtýr. Çalýþanlarýn iþ güvenliði saðlanýr. Vibratörlü eleði sayesinde uygulanan malzemenin istenen standartlarda uygulanmasýný garantiler. Kumanda panosunda kolay kullanýmý saðlamak üzere gerekli tüm iþlevler tasarlanmýþtýr. Pnömatik kontrol ile püskürme tabancasýndan pompanýn çalýþtýrýlýp durdurulmasýna olanak saðlanmýþtýr. Hassas hava ayarlarý her bir iþlev için ayrý ayrý ayarlanabilir. Her biri için ayrý manometre vardýr. Yüksek kapasiteli bunkeri, rahat malzeme akýþý için gerekli açý ile özel tasarlanmýþtýr. Besleme vidasý ile besleme haznesi verimli ve ekonomik çalýþma þartlarýný saðlar. Makinenin uygulama sonunda temizlenmesi kolaylaþtýrýlmýþtýr. Uygulama Alanlarý: Cam elyaf takviyeli beton harçlarla, Prekast beton Konsentrik elyaf tabancasý ile harç-betonun tabancada karýþýmý ile püskürtülmesi Elyafýn premix olarak beton ile karþtýrýlmýþ olarak pompalanmasý Twinhead tabancalarla yüksek debili püskürtme Düþük debi ile dekoratif kalýp dökümleri ve daha bir çok uygulama yapýlabilir. Standart Ekipmanlar: - Redüktörlü motor 3,0 kw, 400 V - D 4-2 Rotor - D 4-2 Stator - Frekans konvertörlü kontrol ünitesi (FC) - Vibratörlü elek - 5 m harç hortumu - 5 m 8 mm hava hortumlarý - Ýkili elyaf tepsisi - Ýki eklemli bom - 15 m 5x4 mm² TTR elektrik kablosu ASE GRC 200 GRC 200 FC

30 ASE Rotor-Stator Programý Hazýr Sýva Makineleri: SM 5, SM 5 DG, SIVAJET Model Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) D 4 1/4 Siyah / D 4 1/2 Gri / D 4-60 Beyaz / D 4-64 Mavi / D 4 Yeþil / D 5-2,5 Beyaz / D 6-3 Turuncu / D 6-3 Turbo Gümüþ / D 7-2,5 Beyaz / D 8-1,5 Yeþil / D 8-2 Siyah / Model Hazýr Sýva Makineleri: DUOJET, DUOJET FC Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) 2 L 6 Sarý / L 6 Plus Sarý / L 7 Siyah / Model Hazýr Sýva Makineleri: SIVAJET MN Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) D 6-2 Turuncu / Vidalý Pompalar: VP 500, VP 500 FC, VP 500 TMK Model Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) 2 L 6 Sarý / L 6 Plus Sarý / L 7 Siyah / L 88 Gri / L 74 Turuncu / Standart ekipman

31 Vidalý Pompalar: VP 210, VP 210 K, VP 210 K/FC Model Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) D 4 1/4 Siyah / D 4 1/2 Gri / D 4-60 Beyaz / D 4-64 Mavi / D 4 Yeþil / D 5-2,5 Beyaz / D 6-3 Turuncu / D 6-3 Turbo Gümüþ / D 7-2,5 Beyaz / D 8-1,5 Yeþil / D 8-2 Siyah / Model Vidalý Pompalar: EVP 18 FC, HVP 18 Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) 2 L 8 Turuncu / ,5 L 8 Sarý / Model Vidalý Pompalar: EVP 15, EVP 15 FC Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) 2 L 8 Turuncu / ,5 L 8 Sarý / Model Diðer Rotor-Stator Çeþitleri: Renk Kapasite (l/dk.) Max. Granül (mm) Pompa Basýncý (bar) Ölçüler u/ø (mm) Rotor Boyu (mm) R 7-3 Turuncu / R 7-1,5 Sarý / Ü 356 Sarý / Ü 356-0,75 Yeþil / /7 R Kýrmýzý / /7 R 2 Beyaz / Standart ekipman

32 ASE MAKÝNE SAN. VE TÝC. A.Þ. Ýstanbul: Ýmes Sanayi Sitesi A Blok 109 Sokak No.9/A Y.Dudullu Ýstanbul Tel. : Faks : Ankara: Gersan Sanayi Sitesi 658 Sokak No.54 Ergazi Ankara Tel. : Faks : Fabrika: Ývedik Organize San. Sit. Aðaç Ýþleri 599 Sk. No.11 Ostim Ankara Tel. : Faks : ASE makinelerin model ve teknik özelliklerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Katalogda yer alan yazý ve fotoðraflar ASE MAKÝNE A.Þ.'nin yazýlý izni olmadan kullanýlamaz. Copyright ASE-Ýstanbul Türkiye'de basýlmýþtýr. ASE TR/

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz...

Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz... Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz... Anahtar Teslim Projeler... Hangi sektörde, hangi üretimi yaparsanýz yapýn. Eðer mamülünüz bir

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 5 Beton iletiminde daima 1 numara Yeni teknolojiler ve yeni çözümler Ucuz parçalar makineleri tehdit ediyor Ýkinci elden birinci sýnýf hizmet Bauma fuarýnda,

Detaylı

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com.

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com. AVUPA. NIN. TEIHI...... caldera H EATING GOUP caldera H EATING GOUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.22 Sk. No: Bursa / TÜKÝYE Tel.:

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008 Tezgâh Matkaplar Sütunlu Matkaplar Þanzýmanlý Sütunlu Matkaplar Torna Makinalarý Freze Makinalarý Ölçüm Cihazlarý Metal Þerit Testereler Metal Daire Testereler Zýmpara Makinalarý Polisaj Makinalarý Saç

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

www.adtdental.com.tr

www.adtdental.com.tr www.adtdental.com.tr T : 0 (212) 523 20 60 (PBX) F : 0 (212) 523 20 70 adt@adtdental.com.tr www.adtdental.com.tr Oðuzhan Cad. Karakoyunlu Sok. No.29A 34093 Fýndýkzade, Ýstanbul www.adtdental.com.tr 1995

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 8 ERGONÝK SÝSTEM ÝLE TÜM BÝLGÝLER KUMANDADA Ýçindekiler 1 Baþyazý - Önceliklerimiz ve beklentilerimizle 2011 3 Þimdi ergonik zamaný 4 - Kusursuz çalýþmanýn

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI 2015 5 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI www.ssm.gov.tr TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2015 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE MSB

Detaylı

Usta Eller Kulübü Hediye Kataloðu 2015 Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr EPSA Yalýtým & Yapý Kimyasallarý baþta Marmara Bölgesi olmak üzere oluþturduðu bölge yöneticiliklerine gelen ihtiyaçlara

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı