Makro Tekn. Makro Teknik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makro Tekn. Makro Teknik. www.makroteknik.com.tr info@makroteknik.com.tr"

Transkript

1 MAKRO TEKN K

2 Makro Teknik Makro Tekn Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı gelene inin ve birikiminin, üzerine infla edilmifl, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde her zaman müflteri odaklı kurum anlayıfl ile donanmıfl ilkelerini bu yönde sıralamıfl bir firmadır. Firmamız, 1998 yılının ikinci yarısında, hava kanalı ba lantı elemanları olan, kanal flanfl ve aksamlarını imal ederek, üretime bafllamıfltır. Müteakip zamanlarda tafl yıcı profiller, kelepçeler ve muhtelif montaj malzemelerini de ürün gamına katarak, ürün yelpazesini geniflletme faaliyetlerini sürekli hale getirmifltir. fiimdi de siz de erli müflterilerimize daha fazla hizmet üretebilmek, zamanınızı ekonomik ve verimli kılmak, çeflitli ve çok merkezden alıflverifl yapmanın size verdi i ifl yükünü azaltmak, yaptı nız ve üstlendi iniz projelerde daralan katma de er aralı nda karlı kalabilmenizi sa lamak ve daha ekonomik flartlarda malzeme temini yapabilmeniz için, 2007 Yılından itibaren satıfl programına, tesisat yalıtım malzemelerini de ekleyerek, firmanın canlılı nı ve geliflmelere uyum sa lamadaki hızını ispatlamıfltır. Isı, su, ses ve yangın olmak üzere, dört ana yalıtım konusu ile sektöre satıfl hizmeti üreten firmamız, Kauçuk, cam yünü, tafl yünü, polietilen ve di er yalıtım sa layıcı ürünlerin, yurt içinde ve dıfl ndaki tedarik merkezlerinden, müflterilerine olan ürün akıfl kanallarını oluflturarak, gerekli stokları her daima depolarında tutabilen bir hale gelmifltir. Yatlım malzemelerinin yanında, her türlü, yalıtım bantları, yapıfltırıcılar, montalama dübelleri, izolasyon pimleri gibi yalıtım tespitleme ve uygulama malzemelerinin bir kısmını üreterek, bir kısmını da ekonomik kabiliyetine ve kalitesine güvendi i kaynaklardan temin ederek, bu konudaki hizmetini oluflturmaktadır. Tesisat sektörüne üretim ve malzeme temini yapan firmamız, havalandırma sistemlerinin hemen hemen her aflamasında gerekli olabilecek, fandan askı detaylarına kadar yüzlerce kalem malzemeyi stoklarında her daim bulundurmanın ötesinde, sürekli konuyla ilgili yeni ürünleri bulma, ve üretme gayreti içerisindedir. Flexible, yuvarlak ve dikdörtgen hava kanallarının bütün askı malzemelerini üreten firmamız, sınırlarını zorlayarak, bir çok üretim konusu malzemelerin üretim hatlarını yenilemifl ve modernizasyon çalıflmalarını sürekli hale getirmifltir. Firmamız, sürekli üretim biçimini ve tekni ini gelifltirmeyi, ürün çeflitlili ini artırmayı ve de bunu mümkün olan en tasarruflu maliyetlerle sunarak, müflteri memnuniyetini, sürekli kılmayı hedeflemektedir. Bütün departmanlarında istihdam edilen, her kademedeki çalıflanlarının, bölümleri ile ilgili gerekli e itimleri almasını sa layarak, verimlili i yükseltmek, kaynakları zamanda ve verimli kullanmak kalite politikası gereklerimizden bazılarıdır. Üretim faaliyetlerine 250 m 2 lik bir alanda bafllayan firmamız, 2003 yılının ikinci yarısından itibaren, üretimini daha büyük sahalarda organize etmeye bafllamıfltır. Gebze de 15,000 m 2 alan üzerine kurulmufl, 2500 m 2 kapalı alanda üretim faaliyetini yürütmektedir. stanbul Anadolu yakasında deposu olan firmamız, satıfl ve genel yönetim faaliyetlerini yine Anadolu yakasındaki merkez ofisinde yürütmektedir. Kuruldu umuzdan bu zamana kadar, üretime soktu umuz her üründe, giriflti imiz her yeni yatırımda, bafllattı mız her projede, gerekli olan enerjiyi müflterilerimizden ve onların memnuniyetinden almaktayız. Her zaman bunun bilincinde olan bütün kadrolarımız, fliarımızın müflteri memuniyeti oldu unu içsellefltirmifl ve bütün programlarını bu yönde oluflturmufltur.

3 Flanfllar Flanfllar Makro Teknik flanfl profilleri hava kanallar nda maximum sa laml k, s zd rmazl k ve montaj kolayl sa lamak için üretilmektedir. Flanfl n kanal yerleflim derzine flanfl boyunca s zd rmazl sa lay c, akmaz, donmaz butly macun uygulanm flt r. DW 142 ve SMACNA standartlarında, kanal sistemlerinde kullanılacak alternatif ba lantı profilleri verilmifltir. SMACNA, tanımları ve yaklafl mları ile özellikle yeni teknolojinin kullanılmasının tasarruflarını vurgulamıfltır. Tanımlanan, alternatifli ba lantı elemanlarından biri olan kanal flanfl, uygulamalarda zaman ve iflçilik tasarrufu, do ru kullanıldı nda maksimum sızdırmazlık ve rijitlik sa lamaktadır. Gerekli aksesuarlar kullanıldı nda, montaj kabiliyetini artırırken, sisteme de estetik bütünlük kazandırmaktadır. FLANfi KÖfiE PARÇALARI Makro köfle elemanları Makro flanfl profillerine uygun olarak sıvamalı ve düz formda üretilmektedir. Flanflların birbirine ba lantısında rijitlik sa layarak kanal titreflimlerinin etkilerini en aza indirir. V DALI T P KLEMENS C ve D (yüksek) basınç sınıflarında flanfl sabitlemesinde kullanılır.

4 Perfore Profill Perfore Profiller U PROF L Makro Teknik U profilleri farkl montaj kabiliyetleri ile genifl kullan m alan na sahiptir. D fl cephe kaplama ask lar nda, boru ask sistemlerinde destek ve ba lant eleman olarak kullan l r. Müflteri gereksinimlerini karfl layacak flekilde farkl boy ve kal nl klarda üretilir. Tek olarak kullan labilecekleri gibi di er profillerle birlikte de kullan labilirler. Delikleri montaj ve kurulum kolayl sa lar. SMACNA ve DW142 standartlar nda kanal sistemlerinde kullan labilecek alternatif ba lant profilleri verilmifltir. C PROF L Makro Teknik C profilleri farkl endüstriyel sistemlerde genifl kullan m alan na sahiptir. D fl cephe ask lar nda, elektrik tesisatlar nda, boru ask sistemlerinde destek ve ba lant eleman olarak kullan l r. Tek olarak kullan labilecekleri gibi di er profillerle birlikte de kullan labilirler. Genifl ba lant eleman seçenekleri ile desteklenmifltir. L PROF L Makro Teknik L profilleri farkl montaj kabiliyetleri ile genifl kullan m alan na sahiptir. D fl cephe kaplama ask lar nda, boru ask sistemlerinde destek ve ba lant eleman olarak kullan l r. Müflteri gereksinimlerini karfl layacak flekilde farkl boy ve kal nl klarda üretilir. Tek olarak kullan labilecekleri gibi di er profillerle birlikte de kullan labilirler. Delikleri montaj ve kurulum kolayl sa lar. SMACNA ve DW142 standartlar nda kanal sistemlerinde kullan labilecek alternatif ba lant profilleri verilmifltir.

5 L ASKI ELEMANI L ask eleman rot veya civata ile birlikte, tafl ma ve ask sistemlerinde ask eleman olarak kullan l r. Vibrasyon al c lasti i ile bas nç ve h z n hava kanal nda oluflturdu u titreflimi azalt r. Z ASKI ELEMANI Z ask eleman rot ile birlikte,tafl ma ve ask sistemlerinde ask eleman olarak kullan l r. Vibrasyon al c lasti i ile bas nç ve h z n hava kanal nda oluflturdu u titreflimi azalt r V ASKI ELEMANI V ask elemanlar rotlarla birlikte kullan l r. Tespitleme ve ask sistemlerinde, yuvarlak hava kanal montaj nda kullan labildi i gibi daha farkl detaylarda da çözüm üretebilmektedir. DÖKÜM MENGENE Borular, sprinkler sistemleri, profilleri bina konstrksiyonuna sabitlemek için kullanlr. M8 ve M10 civatalarla kullan labilir.

6 Kelepçeler Kelepçeler Yatay-düfley boruların ve yuvarlak hava kanallarının montajında kullanılan kelepçeler, paslanmaya karfl çinko ile kaplanmıfllardır. Lastikli modelleri, tesisatlarda oluflan titreflimi sönümledi i için ses seviyesinde yaklafl k 18 db lik ses düflümü sa lamaktadır. YUVARLAK KANAL KELEPÇELER SPR GLER KELEPÇELER SOMUNLU LAST KL KELEPÇELER KISA TR FONLU LAST KL KELEPÇELER UZUN TR FONLU LAST KL KELEPÇELER LAST KL PVC. BORU KELEPÇELER A IR YÜK KAFALI KELEPÇELER A IR YÜK SOMUNLU KELEPÇELER Menfezler Menfezler Aluminyumdan, boyal ve boyas z olarak imal edilirler. Hava kanallar n n üfleme ve emifl noktalar nda, fancoil cihazlar n n emifllerinde ve mekanlar aras hava transferi amaçl olarak kap larda kullan lmak üzere, çeflitli boyut ve özelliklerde üretilirler. Hava ve yang n damperleri, havaland rma kanallar n n gereken noktalar nda kullan lmak üzere üretilmektedirler. DA ITICI VE TOPLAYICI MENFEZLER L NEER MENFEZLER KARE PETEK MENFEZLER YUVARLAK KANAL MENFEZLER KAPI TRANSFER MENFEZLER PANJURLAR KARE VE YUVARLAK ANEMOSTADLAR HAVA DAMPERLER YANGIN DAMPERLER KONTROL KAPA I SLOT D FÜZÖR

7 elik Dübeller zolasyon Ask Pi Civata-Pul-SomunTij (Rot) Kolay Vida zolasyon Dübe Çelik Dübel Kolay Vida Civata-Pul-Somun Tij (Rot) zolasyon Ask Pimi zolasyon Dübeli zolasyon malzemelerinin metal yüzeylere tespiti için kullan l r. Kendinden yap flkanl zolasyon Ask Pimleri sadece düz, pürüzsüz, temiz ve kuru yüzeyler üzerinde kullan labilir. 5 C ile 25 C aras ndaki s cakl klarda ve nemsiz ortamlarda depolan p, muhafaza edilmelidir. Kullan m miktar, malzeme a rl (yo unlu u), s cakl k, ve yüzey durumuna ba l olarak 5-9 adet/m2 olarak de iflir. Sert plastikten üretilmifl, genifl bafll plastik izolasyon dübelleri, ekspande polistren, ekstrude polistren, taflyünü ve camyünü izolasyon malzemelerinin montaj nda, özellikle d fl cephe mantolama uygulamalar nda kullan l r. Dübeller, plakalar n yap flt r lmas ndan en az 24 saat sonra uygulanmal d r. 8, 10, 14 cm farkl boylarda temin edilebilir.

8 Kauçuk Kauçuk klimlendirme, s tma ve so utma sistemlerinde kullan lmaktad r. Elastometrik kauçuk esasl, kapal gözenekli düzgün hücre yap s na sahip, buru ve levha fleklinde yal t m malzemesidir. Aluminyum folyo kapl ve kendinden yap flkanl çeflitleri de vard r mm kal nl klarda üretilmektedir. BS 476 Part 6 ngiliz standard na göre Class 0 olarak tan mlanm flt r. Polietilen Polietilen klimlendirme, so utma, günefl enerjisi sistemlerinde, ambalaj ve inflaat sektöründe kullan lmak üzere üretilen kapal gözenekli hücre yap s na sahip boru, levha ve fitil fleklinde üretilmifl polietilen köpük malzemedir. Esnektir, s yal t m de eri yüksek olup, suya ve buhara karfl dirençlidir. Bu özellikleri sayesinde yal t m ve yo uflma kontrolu sa lar.

9 Camyünü Camyünü fiilte, levha, boru fleklinde üretilebilmektedir. Kullan m s cakl -50 / +250 C aral ndad r. Is yal t m, ses yal t m ve akustik düzenleme ile birlikte yang n güvenli ide sa lamaktad r. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve pas yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar taraf ndan tahrip edilmez. Alüminyum folyo, sar camtülü ve siyah camtülü kaplamal çeflitleri üretilebilmektedir. Taflyünü Taflyünü fiilte, levha, boru ve dökme fleklinde üretilebilmektedir. Is yal t m, ses yal t m, akustik düzenleme ve yang n yal t m maksad yla kullan lmaktad r. Kullan m s cakl -50 / +750 C aral ndad r. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve pas yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar taraf ndan tahrip edilmez. Yanmaz alüminyum folyo ve siyah camtülü kaplamal çeflitleri üretilebilmektedir.

10 XPS XPS Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullan m yeri ve amac na göre farkl boyut ve basma mukavemetinde, de iflik kenar ve yüzey flekillerinde levha olarak üretilebilmektedir. Kullan m s cakl -50/+75ºC aral ndad r. %100 kapal gözenekli homojen hücre yap s na sahip olup bünyesine su almamaktad r. Is yal t m maksad yla mantolamada, yerden s tma sisttemlerinde, çat larda ve temellerde kullan lmaktad r. EPS EPS Polistiren hammaddesinin, su buhar ile temas sonucu, hammadde granüllerinin içinde bulunan pentan gaz n n granülleri fliflirmesi ve birbirlerine yap flt rmas sonucu meydana gelmektedir. Kullan m yeri amac na göre farkl boyut ve teknik özelliklerde de iflik kenar ve yüzey flekillerinde levha ve kal p olarak üretilebilmektedir. Is yal t m ve ambalaj maksad yla kullan lmaktad r. Kullan m s cakl -50/+75 C aral ndad r. Kapiler emicili i yoktur. Is yal t m maksad yla mantolamada, yerden s tma sisttemlerinde, çat larda, temellerde ve ambalaj sanayiinde kullan lmaktad r.

11 Yap flt r c Yap flt r c YAPIfiTIRICI ÇER : Sentetik kauçuk,sentetik reçine,do al reçine ve çeflitli solventlerin kar fl -m ndan oluflmaktad r. KULLANIM ALANLARI: Kauçuk ve polietilen köpü ü yal t m malzemeleri. Kanal içi yanmaz akustik köpük. Ahflap, sunta, duralit, formika. Deri, kösele, kauçuk, karton, mantar. UYARILAR: YANICIDIR! Alev kaynaklar ndan uzak tutunuz. Alev almas durumunda köpüklü yang n söndürücüler kullan n z. Kesinlikle su ile söndürmeyi denemeyiniz. Çal fl lan ortam havaland r n z. Yutulmas durumunda bol su içilmeli ve derhal doktora müracaat edilmelidir. Göze temas halinde bol su ile y kanmal ve derhal doktora müracaat edilmelidir. -20 C ile +80 C s cakl klara dayan kl d r. -20 C de donar. 0 C de donmaz fakat viskozitesi yükselir. Gerekti inde selülozik tiner ile inceltilebilir. Benzol içermez. Kullan mdan sonra kutunun kapa s k ca kapat lmal d r. Koruyucu maske ve eldiven ile kullan lmas tavsiye edilir. Lekeler solvent ile silinebilir. Ürünün raf ömrü 9 ( dokuz ) ayd r. UYGULAMA : Kullanmadan önce iyice çalkalay n z. Yüzeyler nem, toz, kir ve ya lardan ar nd r lmal d r. F rça, rulo veya spatül ile yap flt r lacak her iki yüzeye de eflit miktarda sürülmelidir. Ortam s cakl na ba l olarak 5-15 dk. beklendikten sonra yap flt r lmal ve k sa süre preslenmelidir. MT-100 KONTAKT YAPIfiTIRICI stik Köpük Akustik Köpük Yanmazl k artt r c mineral bir madde ile güçlendirilmifl Alev Almaz Poliüretan köpüktür. Asla erimez, alev almaz ve ak c damlac klar oluflturmaz. Alevin süngerde yürüme h z 0 mt/sn dir. Üzerinde statik elektrik oluflmad ndan toz tutmaz. Kumafl, alüminyum folyo, suni deri vb. malzemeler lamine edildi inde ürünün kolayl kla temizlenmesi sa lanm fl olur. Dökülme ve tozuma yapmaz. Bu özelli inden dolay hava ak m n n bulundu u mekanlarda güvenle kullan labilir; (yemek salonlar, oditoryumlar, müzik ve kay t odalar, elektronik cihaz kutular ve odalar vb.). Kullan m yerleri: Is tma ve havaland rma tesisatlar, ses kay t stüdyolar, sinema salonlar, marine sektörü, Jeneratör-Kompresör sektörü, otomotiv sektörü,trenler, uçaklar k saca yanmazl k ve ses yal t m istenen tüm alanlarda direk veya kompozit özel laminasyonlu (PVC ya da Kurflun Bariyerli) olarak kullan labilir. Yo unl k: Kg/m3. Yanmazl k: BS 476 Part (Class 0), SANITIZED AG (Antibakteriyel), TGA ( Oksijen ndeksi) TUV Automotive, Rusya GOST, Rusya Hijyen

12 AFS Flexler AFS Flexler Alüminyum flexible hava kanallar, düflük ve orta bas nçta çal flan s tma, so utma, havaland rma, iklimlendirme ve at k gaz sistemleri için, özel olarak dizayn edilmifl, çok amaçl flexible hava kanallar d r. Çok katl laminasyonlu alüminyum malzeme yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmifltir. Alüminyum flexible hava kanallar s zd rmazd r. zolesiz alüminyum flexible hava kanallar, son derece yüksek esneme, bükülme ve s k flt r labilme özelli ine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köfle birleflme yerlerinde montaj kolayd r. zoleli, izolesiz ve s -ses izoleli çeflitleri mevcuttur. Ayr ca PVC, polyester, aluminyum yar esnek, combi,yar esnek paslanmaz çelik tipleride vard r. AFS Fanlar AFS Fanlar Havaland rma tesisatlar nda ve mekanlar n direkt havaland r lmas nda kullan lan fanlar, çeflitli tip ve büyüklüklede üretilmektedir. Kanal tipi radyal ve karma ak fll fanlar, cam-duvar-tavan tipi aksyal fanlar, çat -baca tipi fanlar bafll ca çeflitleridir

13 opren Conta Eva-Neopren Conta Havaland rma kanal flanfllar nda s zd rmazl k contas olarak kullan l r. Su, hava, toz, ya ve gürültü gibi etkilere karfl s zd rmazl sa lar. Ultraviyole fl nlar na karfl dirençlidir. Flanfl boyutuna göre çeflitli geniflliklerde üretilmektedir. olyo Bantlar Alüminyum Folyo Bantlar Yap flkanl alüminyum folyo bantlar, genellikle alüminyum folyo kapl izolasyon malzemelerinin birleflim yerlerinin s zd rmazl için kullan l r. Takviyeli ve takviyesiz tipleri mevcuttur. 5-7,5-10 cm geniflli inde 40m boyundad r. Bant n uygulanaca yüzey, temiz ve kuru olmal d r. E er yüzey üzerinde kir, toz ve nem varsa tatmin edici bir yap flma sa lanmaz.

14 PVC Bant PVC Bant Polietilen ve kauçuk köpü ü izolasyon malzemelerinin birleflim yerlerinde, hasarl izolasyon malzemelerinin onar m nda, kullan l r. Kauçuk Ban Kauçuk Bant Kauçuk köpü ü boru ve levha izolasyon malzemelerinin ek yerlerinde, vanalar ve zor kesitli tesisatlar n izole edilmesinde, k sa metrajl borular n izole edilmesinde ve hasar görmüfl izolasyonlar n tamirinde kullan l r.

15 llebüd kileç atnoc nerpoen-av raltnab oylof muynimüla tnab CV Membranlar Geotekstil Keçe SBS veya APP esasl polimerik bitümle kaplanm fl camtülü tafl y c l veya polyester keçe tafl y c l su yal t m örtüsüdür. Alt yüzü polietilen, üst yüzü polietilen veya beyaz, k rm z ve yeflil renklerde mineral ya da alüminyum folya kaplamal olarak üretilmektedir. Rulo halinde piyasaya sunulmaktad r. Bitümlü Su Yal t m Örtüleri flalümo alevi veya s cak asfalt uygulamas na yönelik membranlard r. Yüksek mekanik mukavemetleri, elastik ve adhesif özellikleri ve keskin s zd rmazl klar sayesinde, temelden çat ya yap larda su yal t m uygulamalar n n vazgeçilmez örtüleridir. Yap n n tipine ba l olarak örtüler, tamamen veya k smen (noktasal veya fleritsel) yap flt r l r ya da serbest olarak serilir. örtüler serilirken bindirme paylar en az 10 cm. olmal d r gr/m2 younlukta imal edilen keçelerdir. Genellikle teras çat, temel izolasyonlar nda, bahçe teras ve drenaj sistemlerinde ay r c katman olarak kullan l r. Ayr ca karayollar, köprüler ve tüneller gibi alanlarda da kullan l r. S va Fileleri Yap Kimyasallar Mantolama sistemlerinde s va kat n n içinde kullan lan s va filesi yüzey çatlaklar ve s yal t m plakalar n n ek yerlerinin çatlamas n önlemek için yayg n olarak kullan l r. Cam tülü filesi, gerilimi emme özelli ine sahiptir ve bu özelli i sayesinde s va çatlaklar n önler. Kal n s va ve ince s va uygulamalar için 52 gr/m2 den 250 gr/m2 ye kadar de iflen çeflitli yo unluklarda s va filesi tipleri mevcuttur. Bafll ca kullan m alanlar : Mantolama tipi izolasyon uygulamalar nda, S va ve alç ile birlikte, çatlakl ve delikli duvarlar n restorasyonu ve tamiri ifllerinde, Yüzeyi s vanm fl duvarlarda çatlaklar ve derzleri kapatmak için Sürme su izolasyon uygulamalar nda Beton katk malzemeleri Grout ve ankraj ürünleri Tamir ve koruyucu kaplama malzemeleri Yap sal güçlendirme ürünleri Derz dolgu ve yap flt rma ürünleri Su yal t m ürünleri Endüstriyel zemin kaplama malzemeleri

16 Yetkili Bayi

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 2016 LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 1201/4 SK. NO: 3 YENİŞEHİR KONAK / İZMİR TEL / FAX: 0 232 459 59 28 info@damlaizolasyon.com.tr www.damlaizolasyon.com.tr Elastomerik

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS)

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişikkenar ve yüzey şekillerinde

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

FİYAT LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ 2013 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda etkin bir ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlar. 2011 Yalıtım

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

STOKLAMA BİLGİLERİ 7

STOKLAMA BİLGİLERİ 7 STOKLAMA BİLGİLERİ 7 ODE ŞİLTE Kullanılmayan çatı arasında döşeme üzerine serilerek uygulanan, havalandırma ve klima kanalları yalıtımında dıştan ısı ve ses yalıtımını sağlamak amacıyla, güneş kollektörlerinin

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Mantolama Sistemleri 10/2015. Mantolama Sistem Ürünleri ve Isı Yalıtım Plakaları

Mantolama Sistemleri 10/2015. Mantolama Sistem Ürünleri ve Isı Yalıtım Plakaları Mantolama Sistemleri 10/2015 Mantolama Sistem Ürünleri ve Isı Yalıtım Plakaları Mineral Yün FKD FKD, mineral yün esaslı, sentetik bağlayıcılı, dış cephe mantolama levhasıdır. Su itici özelliğe sahiptir.

Detaylı

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar Loctite Industrial En Yüksek Performans Esneklik En Yüksek H z Yeni En Yüksek S cakl k Dayan m Üstün Mukavemet TR Girifl H zl yap flt r c teknolojisinde Loctite, saniyeler içinde yap flt rma sa layan ürünleri

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

ustan n sesine kulak ver

ustan n sesine kulak ver ustan n sesine kulak ver Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen Bitumex membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi Türkiye'ye getiren

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ YÜNÜ Taş yünü, volkanik bir kaya olan bazalt

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Ürün Bilgileri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. Haz r S va ED1 Haz r S va-ed1 Mineral esasl duvarlar için hafif d fl cephe s vas Kullan m Alanlar DIN 18550 MG Plc

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri HZ Z Ankraj espit Sistemleri an t m Direkt montaj ; beton duvarlara dübel ile noktasal tespit. ndirekt montaj: profil sistemine civatalar ile montaj. Üç boyutta ayarlanabilir. H zl ve kolay tespit. Yatay

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

Proco Plastik San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti.

Proco Plastik San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. POLİETİLEN BORU - FOLYOLU BORU & FİTİL FİYAT LİSTESİ PROFLEX İZOLE BORU BİRİM FİYATLARI ( ) BORU DIŞ ÇAPI/KALINLIK 10mm 15mm 20mm İZOLE ÇAPI ÇELİK PLASTİK BORU BORU 22mm 1 / 2 " 20 240 0,350 160 0,650

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ - ISIPAN ISIPAN PRM LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ 1 ODE ISIPAN ODE ISIPAN DT/ BD 0,03-0,03 W/mK lik ısı iletkenlik katsayısına, 0-0 kpa basma dayanımına, Bünyesine su almayan yapıda ve optimum

Detaylı

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 askı sisteminden bağımsız tavan sistemleri, tesisatın yoğun olarak uygulandığı tavanlarda, herhangi bir askı sistemi kullanmadan; konstrüksiyonun sadece yan duvarlara

Detaylı

Eğitim modülü 2. Isı yalıtımı - temel bilgiler

Eğitim modülü 2. Isı yalıtımı - temel bilgiler Eğitim modülü 2 Isı yalıtımı - temel bilgiler Dış cephe yalıtım sistemlerine dış etkiler Güneş Gerilmeler = (Çekme-/Basınç-) kuvvetleri Sıcaklık,,,,,,,, Yağmur Yalıtım Yalıtım sistemlerinin faydaları ve

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA

ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (μ) Yangın Sınıfı TS EN 11 Sıcaklık Dayanımı ( C) (Uzun Süreli) Sıcaklık Dayanımı (

Detaylı

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır.

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. Bu önemli bir detay olup, galvanizli çelik malzemede üzerine yapılacak olan laminasyon, poliüretan

Detaylı

DÜNYANIN HER YERİNDE FARK YARATIR

DÜNYANIN HER YERİNDE FARK YARATIR DÜNYANIN HER YERİNDE FARK YARATIR DAS YALITIM 20 yılında, mekanik tesisat sektöründe ısı yalıtımı amaçlı olarak kullanılan elastomerik kauçuk köpüğü üretiminde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

Sırt ve Oturak Süngerleri Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar

Sırt ve Oturak Süngerleri Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar Sırt ve Oturak Süngerleri Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856)

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan

D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan Knauf Artfix Ara Taşıyıcı TC Profil Askı Çubuğu Knauf Artfix Ana Taşıyıcı TC Profil Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Knauf Artfix Agraf Knauf

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2

Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2 Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2 2.1 Scotchcast 1471N Reçineli 91-A Serisi A.G. Düz Kablo Ekleri.................... 14 2.2 Scotchcast 1471N Reçineli 91-AB Serisi A.G. Branflman Kablo Ekleri..............

Detaylı

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips Ana taşıyıcı TC profil Askı çubuğu Alçıpan kaplama Ara taşıyıcı TC profil Agraf Knauf Fugagips veya Unifltt derz dolgu alçısı TU profil D112 Metal

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI ÇATI ŞİLTESİ - 300 Ürün En x Boy (m 2 ) C201-0040 1200 x 7500 80 9,00 4,80 43,20 C201-0041 1200 x 6000 100 7,20 6,00 43,20 C201-0043 1200 x 6000 120 7,20 7,30 52,56 C201-0352 1200

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

ISI SES SU YANGIN YALITIMI 2012 YILI FİYAT LİSTESİ

ISI SES SU YANGIN YALITIMI 2012 YILI FİYAT LİSTESİ 2012 YILI FİYAT LİSTESİ 01.01.2012 CEOPACK PE AMBALAJ PROFİLLERİ ÜRÜN ADI V-50/8/8 POLİETİLEN PROFİL V-55/12/12 POLİETİLEN PROFİL V-60/14/14 POLİETİLEN PROFİL V-70/16/16 POLİETİLEN PROFİL V-100/20/20 POLİETİLEN

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Flanş Profili 20 mm x 4 mt - 0,60 mm 2,500 /mt 25 mm x 4 mt - 0,60 mm 3,000 /mt 30 mm x 4 mt - 0,70 mm 3,700 /mt 20 mm x 4 mt - Paslanmaz 25 mm x 4 mt - Paslanmaz Köşe Elemanı 20 mm Köşe Elemanı 0,250

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

D fl Cephe Sistemleri. / Mekanik Uygulamalar / Gizli Klipsli Sistem. d c. a L 50 x 70 x 4 mm l = 80-150 mm. 6063 alafl m eloksall alüminyum ankraj

D fl Cephe Sistemleri. / Mekanik Uygulamalar / Gizli Klipsli Sistem. d c. a L 50 x 70 x 4 mm l = 80-150 mm. 6063 alafl m eloksall alüminyum ankraj Sistem Bileflenleri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Paneli Görünen yüzeyi 1000 x 3000 x 4 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex Fit kompozit porselen seramik, arka yüzeyi fiber elyaf file, özel epoksi reçine

Detaylı

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014 TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014 FİYAT LİSTESİ 2014 TEKNİK FİYAT LİSTESİ Yapı Yalıtım Ürünleri Ode Starflex 2 Ode Isıpan 4 Ode Sistem 5 Ode Membran 6 Ode Rockflex 7 Aksesuarlar 8 Tesisat Yalıtım Ürünleri Ode

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde kullanılan ve sistemi tamamlayan profil çeşitleri markasıdır.

Detaylı

Pa-Flex. Yalıtımda. Kalitesiyle Hemen Tanıșın!

Pa-Flex. Yalıtımda. Kalitesiyle Hemen Tanıșın! Ürün Kataloğu PaFlex Yalıtımda Kalitesiyle Hemen Tanıșın! INDEKS 3 6 10 Şirket Tanıtımı Boru İzolasyonları Fiyat Listesi 4 9 Levha İzolasyonları Yardımcı Ürünler 15 Sertifika & Belgeler 14 Nakliye 17 Ürün

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler

Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler MEMBRAN ÜRÜN KATALOĞU HAKKIMIZDA Yapı kimyasalları sektöründe 20 yılı aşkın süredir Türkiye pazarına hizmet veren firmamız, 2011 yılından itibaren hedefini

Detaylı

Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız.

Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız. Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız. Isi yalitimi, yatay olarak döfleme betonu altina serilir. Zemine oturan dösemelerde, isi yalitimi olarak bünyesine su emmeyen ve yüksek basma

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

Subasman ba lang ç profillerinin yerinde ve muntazam monte edilmesinde kullan lan takoz ve montaj vidas ndan olu an settir.

Subasman ba lang ç profillerinin yerinde ve muntazam monte edilmesinde kullan lan takoz ve montaj vidas ndan olu an settir. Subasman Ba lang ç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kal nl ) damlal kl subasman ba lang ç profilidir. Üzerine in a edilecek enerji tasarruf sisteminin stabilitesini art

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI KENDİNDEN YAPIŞKANLI ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ

ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI KENDİNDEN YAPIŞKANLI ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI KENDİNDEN YAPIŞKANLI ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ ALÜMiNYUM FOLYOLU VE KENDİNDEN YAPIŞKANLI ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ ALÜMiNYUM FOLYO PA-FLEX ELASTOMERİK BORU A-FLEX

Detaylı

Nova Plastik Kolçaklı

Nova Plastik Kolçaklı Nova Plastik Kolçaklı Nova Plastik Kolçaklı Sırt ve Oturak Süngerleri İçten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856) standartlarına

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

Mantolama Harçları ve Sistem Bileşenleri

Mantolama Harçları ve Sistem Bileşenleri Mantolama Harçları ve Sistem Bileşenleri Mantolama Harçları Yapýcement Ürün sý Ürün No. Yapýcement 25 kg/torba 140175 12,40 TL/torba Isı yalıtım plaka yapıştırıcısı ve tamir harcı olarak kullanılır. Satencement

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polietilen (PE) Polietilen beyazca, yarı geçirgen, yumuşatılabilen ve oldukça dayanıklı bir polimerdir. Piyasada satılan özellikle

Detaylı

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ VitrA Therm ile d fl cephelerde s tma ve so utma maliyetlerini %40-60 azaltan, uzun ömürlü, çevreci ve dekoratif çözümler sa lan yor. VitrA

Detaylı

UYGULAMA DETAYLARI. 7 Ahşap çatı detayı. 8 Soğuk hava deposu detayı.

UYGULAMA DETAYLARI. 7 Ahşap çatı detayı. 8 Soğuk hava deposu detayı. UYGULAMA DETAYLARI 1 Cephe mantolama, denizlik bölgesi detayı. 2 Cephe mantolama, doğrama üstü detayı. 3 Cephe yalıbaskı detayı. 4 Üzerinde gezilmeyen çatı detayı. 5 Üzerinde gezilen çatı detayı. 6 Bahçe

Detaylı

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha W118 Bölme Duvar W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5 sac levha W118 WK3 _ Her iki yüzünde üç kat Diamant ve çift kat 0,5 sac levha Tek dikmeli 5075/100 duvar Duvar C veya M Profili

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2014 ÜRÜN KATALOĞU Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda etkin bir ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlar. 2011 Yalıtım Sektörü

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı