Makro Tekn. Makro Teknik.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makro Tekn. Makro Teknik. www.makroteknik.com.tr info@makroteknik.com.tr"

Transkript

1 MAKRO TEKN K

2 Makro Teknik Makro Tekn Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı gelene inin ve birikiminin, üzerine infla edilmifl, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde her zaman müflteri odaklı kurum anlayıfl ile donanmıfl ilkelerini bu yönde sıralamıfl bir firmadır. Firmamız, 1998 yılının ikinci yarısında, hava kanalı ba lantı elemanları olan, kanal flanfl ve aksamlarını imal ederek, üretime bafllamıfltır. Müteakip zamanlarda tafl yıcı profiller, kelepçeler ve muhtelif montaj malzemelerini de ürün gamına katarak, ürün yelpazesini geniflletme faaliyetlerini sürekli hale getirmifltir. fiimdi de siz de erli müflterilerimize daha fazla hizmet üretebilmek, zamanınızı ekonomik ve verimli kılmak, çeflitli ve çok merkezden alıflverifl yapmanın size verdi i ifl yükünü azaltmak, yaptı nız ve üstlendi iniz projelerde daralan katma de er aralı nda karlı kalabilmenizi sa lamak ve daha ekonomik flartlarda malzeme temini yapabilmeniz için, 2007 Yılından itibaren satıfl programına, tesisat yalıtım malzemelerini de ekleyerek, firmanın canlılı nı ve geliflmelere uyum sa lamadaki hızını ispatlamıfltır. Isı, su, ses ve yangın olmak üzere, dört ana yalıtım konusu ile sektöre satıfl hizmeti üreten firmamız, Kauçuk, cam yünü, tafl yünü, polietilen ve di er yalıtım sa layıcı ürünlerin, yurt içinde ve dıfl ndaki tedarik merkezlerinden, müflterilerine olan ürün akıfl kanallarını oluflturarak, gerekli stokları her daima depolarında tutabilen bir hale gelmifltir. Yatlım malzemelerinin yanında, her türlü, yalıtım bantları, yapıfltırıcılar, montalama dübelleri, izolasyon pimleri gibi yalıtım tespitleme ve uygulama malzemelerinin bir kısmını üreterek, bir kısmını da ekonomik kabiliyetine ve kalitesine güvendi i kaynaklardan temin ederek, bu konudaki hizmetini oluflturmaktadır. Tesisat sektörüne üretim ve malzeme temini yapan firmamız, havalandırma sistemlerinin hemen hemen her aflamasında gerekli olabilecek, fandan askı detaylarına kadar yüzlerce kalem malzemeyi stoklarında her daim bulundurmanın ötesinde, sürekli konuyla ilgili yeni ürünleri bulma, ve üretme gayreti içerisindedir. Flexible, yuvarlak ve dikdörtgen hava kanallarının bütün askı malzemelerini üreten firmamız, sınırlarını zorlayarak, bir çok üretim konusu malzemelerin üretim hatlarını yenilemifl ve modernizasyon çalıflmalarını sürekli hale getirmifltir. Firmamız, sürekli üretim biçimini ve tekni ini gelifltirmeyi, ürün çeflitlili ini artırmayı ve de bunu mümkün olan en tasarruflu maliyetlerle sunarak, müflteri memnuniyetini, sürekli kılmayı hedeflemektedir. Bütün departmanlarında istihdam edilen, her kademedeki çalıflanlarının, bölümleri ile ilgili gerekli e itimleri almasını sa layarak, verimlili i yükseltmek, kaynakları zamanda ve verimli kullanmak kalite politikası gereklerimizden bazılarıdır. Üretim faaliyetlerine 250 m 2 lik bir alanda bafllayan firmamız, 2003 yılının ikinci yarısından itibaren, üretimini daha büyük sahalarda organize etmeye bafllamıfltır. Gebze de 15,000 m 2 alan üzerine kurulmufl, 2500 m 2 kapalı alanda üretim faaliyetini yürütmektedir. stanbul Anadolu yakasında deposu olan firmamız, satıfl ve genel yönetim faaliyetlerini yine Anadolu yakasındaki merkez ofisinde yürütmektedir. Kuruldu umuzdan bu zamana kadar, üretime soktu umuz her üründe, giriflti imiz her yeni yatırımda, bafllattı mız her projede, gerekli olan enerjiyi müflterilerimizden ve onların memnuniyetinden almaktayız. Her zaman bunun bilincinde olan bütün kadrolarımız, fliarımızın müflteri memuniyeti oldu unu içsellefltirmifl ve bütün programlarını bu yönde oluflturmufltur.

3 Flanfllar Flanfllar Makro Teknik flanfl profilleri hava kanallar nda maximum sa laml k, s zd rmazl k ve montaj kolayl sa lamak için üretilmektedir. Flanfl n kanal yerleflim derzine flanfl boyunca s zd rmazl sa lay c, akmaz, donmaz butly macun uygulanm flt r. DW 142 ve SMACNA standartlarında, kanal sistemlerinde kullanılacak alternatif ba lantı profilleri verilmifltir. SMACNA, tanımları ve yaklafl mları ile özellikle yeni teknolojinin kullanılmasının tasarruflarını vurgulamıfltır. Tanımlanan, alternatifli ba lantı elemanlarından biri olan kanal flanfl, uygulamalarda zaman ve iflçilik tasarrufu, do ru kullanıldı nda maksimum sızdırmazlık ve rijitlik sa lamaktadır. Gerekli aksesuarlar kullanıldı nda, montaj kabiliyetini artırırken, sisteme de estetik bütünlük kazandırmaktadır. FLANfi KÖfiE PARÇALARI Makro köfle elemanları Makro flanfl profillerine uygun olarak sıvamalı ve düz formda üretilmektedir. Flanflların birbirine ba lantısında rijitlik sa layarak kanal titreflimlerinin etkilerini en aza indirir. V DALI T P KLEMENS C ve D (yüksek) basınç sınıflarında flanfl sabitlemesinde kullanılır.

4 Perfore Profill Perfore Profiller U PROF L Makro Teknik U profilleri farkl montaj kabiliyetleri ile genifl kullan m alan na sahiptir. D fl cephe kaplama ask lar nda, boru ask sistemlerinde destek ve ba lant eleman olarak kullan l r. Müflteri gereksinimlerini karfl layacak flekilde farkl boy ve kal nl klarda üretilir. Tek olarak kullan labilecekleri gibi di er profillerle birlikte de kullan labilirler. Delikleri montaj ve kurulum kolayl sa lar. SMACNA ve DW142 standartlar nda kanal sistemlerinde kullan labilecek alternatif ba lant profilleri verilmifltir. C PROF L Makro Teknik C profilleri farkl endüstriyel sistemlerde genifl kullan m alan na sahiptir. D fl cephe ask lar nda, elektrik tesisatlar nda, boru ask sistemlerinde destek ve ba lant eleman olarak kullan l r. Tek olarak kullan labilecekleri gibi di er profillerle birlikte de kullan labilirler. Genifl ba lant eleman seçenekleri ile desteklenmifltir. L PROF L Makro Teknik L profilleri farkl montaj kabiliyetleri ile genifl kullan m alan na sahiptir. D fl cephe kaplama ask lar nda, boru ask sistemlerinde destek ve ba lant eleman olarak kullan l r. Müflteri gereksinimlerini karfl layacak flekilde farkl boy ve kal nl klarda üretilir. Tek olarak kullan labilecekleri gibi di er profillerle birlikte de kullan labilirler. Delikleri montaj ve kurulum kolayl sa lar. SMACNA ve DW142 standartlar nda kanal sistemlerinde kullan labilecek alternatif ba lant profilleri verilmifltir.

5 L ASKI ELEMANI L ask eleman rot veya civata ile birlikte, tafl ma ve ask sistemlerinde ask eleman olarak kullan l r. Vibrasyon al c lasti i ile bas nç ve h z n hava kanal nda oluflturdu u titreflimi azalt r. Z ASKI ELEMANI Z ask eleman rot ile birlikte,tafl ma ve ask sistemlerinde ask eleman olarak kullan l r. Vibrasyon al c lasti i ile bas nç ve h z n hava kanal nda oluflturdu u titreflimi azalt r V ASKI ELEMANI V ask elemanlar rotlarla birlikte kullan l r. Tespitleme ve ask sistemlerinde, yuvarlak hava kanal montaj nda kullan labildi i gibi daha farkl detaylarda da çözüm üretebilmektedir. DÖKÜM MENGENE Borular, sprinkler sistemleri, profilleri bina konstrksiyonuna sabitlemek için kullanlr. M8 ve M10 civatalarla kullan labilir.

6 Kelepçeler Kelepçeler Yatay-düfley boruların ve yuvarlak hava kanallarının montajında kullanılan kelepçeler, paslanmaya karfl çinko ile kaplanmıfllardır. Lastikli modelleri, tesisatlarda oluflan titreflimi sönümledi i için ses seviyesinde yaklafl k 18 db lik ses düflümü sa lamaktadır. YUVARLAK KANAL KELEPÇELER SPR GLER KELEPÇELER SOMUNLU LAST KL KELEPÇELER KISA TR FONLU LAST KL KELEPÇELER UZUN TR FONLU LAST KL KELEPÇELER LAST KL PVC. BORU KELEPÇELER A IR YÜK KAFALI KELEPÇELER A IR YÜK SOMUNLU KELEPÇELER Menfezler Menfezler Aluminyumdan, boyal ve boyas z olarak imal edilirler. Hava kanallar n n üfleme ve emifl noktalar nda, fancoil cihazlar n n emifllerinde ve mekanlar aras hava transferi amaçl olarak kap larda kullan lmak üzere, çeflitli boyut ve özelliklerde üretilirler. Hava ve yang n damperleri, havaland rma kanallar n n gereken noktalar nda kullan lmak üzere üretilmektedirler. DA ITICI VE TOPLAYICI MENFEZLER L NEER MENFEZLER KARE PETEK MENFEZLER YUVARLAK KANAL MENFEZLER KAPI TRANSFER MENFEZLER PANJURLAR KARE VE YUVARLAK ANEMOSTADLAR HAVA DAMPERLER YANGIN DAMPERLER KONTROL KAPA I SLOT D FÜZÖR

7 elik Dübeller zolasyon Ask Pi Civata-Pul-SomunTij (Rot) Kolay Vida zolasyon Dübe Çelik Dübel Kolay Vida Civata-Pul-Somun Tij (Rot) zolasyon Ask Pimi zolasyon Dübeli zolasyon malzemelerinin metal yüzeylere tespiti için kullan l r. Kendinden yap flkanl zolasyon Ask Pimleri sadece düz, pürüzsüz, temiz ve kuru yüzeyler üzerinde kullan labilir. 5 C ile 25 C aras ndaki s cakl klarda ve nemsiz ortamlarda depolan p, muhafaza edilmelidir. Kullan m miktar, malzeme a rl (yo unlu u), s cakl k, ve yüzey durumuna ba l olarak 5-9 adet/m2 olarak de iflir. Sert plastikten üretilmifl, genifl bafll plastik izolasyon dübelleri, ekspande polistren, ekstrude polistren, taflyünü ve camyünü izolasyon malzemelerinin montaj nda, özellikle d fl cephe mantolama uygulamalar nda kullan l r. Dübeller, plakalar n yap flt r lmas ndan en az 24 saat sonra uygulanmal d r. 8, 10, 14 cm farkl boylarda temin edilebilir.

8 Kauçuk Kauçuk klimlendirme, s tma ve so utma sistemlerinde kullan lmaktad r. Elastometrik kauçuk esasl, kapal gözenekli düzgün hücre yap s na sahip, buru ve levha fleklinde yal t m malzemesidir. Aluminyum folyo kapl ve kendinden yap flkanl çeflitleri de vard r mm kal nl klarda üretilmektedir. BS 476 Part 6 ngiliz standard na göre Class 0 olarak tan mlanm flt r. Polietilen Polietilen klimlendirme, so utma, günefl enerjisi sistemlerinde, ambalaj ve inflaat sektöründe kullan lmak üzere üretilen kapal gözenekli hücre yap s na sahip boru, levha ve fitil fleklinde üretilmifl polietilen köpük malzemedir. Esnektir, s yal t m de eri yüksek olup, suya ve buhara karfl dirençlidir. Bu özellikleri sayesinde yal t m ve yo uflma kontrolu sa lar.

9 Camyünü Camyünü fiilte, levha, boru fleklinde üretilebilmektedir. Kullan m s cakl -50 / +250 C aral ndad r. Is yal t m, ses yal t m ve akustik düzenleme ile birlikte yang n güvenli ide sa lamaktad r. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve pas yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar taraf ndan tahrip edilmez. Alüminyum folyo, sar camtülü ve siyah camtülü kaplamal çeflitleri üretilebilmektedir. Taflyünü Taflyünü fiilte, levha, boru ve dökme fleklinde üretilebilmektedir. Is yal t m, ses yal t m, akustik düzenleme ve yang n yal t m maksad yla kullan lmaktad r. Kullan m s cakl -50 / +750 C aral ndad r. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve pas yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar taraf ndan tahrip edilmez. Yanmaz alüminyum folyo ve siyah camtülü kaplamal çeflitleri üretilebilmektedir.

10 XPS XPS Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullan m yeri ve amac na göre farkl boyut ve basma mukavemetinde, de iflik kenar ve yüzey flekillerinde levha olarak üretilebilmektedir. Kullan m s cakl -50/+75ºC aral ndad r. %100 kapal gözenekli homojen hücre yap s na sahip olup bünyesine su almamaktad r. Is yal t m maksad yla mantolamada, yerden s tma sisttemlerinde, çat larda ve temellerde kullan lmaktad r. EPS EPS Polistiren hammaddesinin, su buhar ile temas sonucu, hammadde granüllerinin içinde bulunan pentan gaz n n granülleri fliflirmesi ve birbirlerine yap flt rmas sonucu meydana gelmektedir. Kullan m yeri amac na göre farkl boyut ve teknik özelliklerde de iflik kenar ve yüzey flekillerinde levha ve kal p olarak üretilebilmektedir. Is yal t m ve ambalaj maksad yla kullan lmaktad r. Kullan m s cakl -50/+75 C aral ndad r. Kapiler emicili i yoktur. Is yal t m maksad yla mantolamada, yerden s tma sisttemlerinde, çat larda, temellerde ve ambalaj sanayiinde kullan lmaktad r.

11 Yap flt r c Yap flt r c YAPIfiTIRICI ÇER : Sentetik kauçuk,sentetik reçine,do al reçine ve çeflitli solventlerin kar fl -m ndan oluflmaktad r. KULLANIM ALANLARI: Kauçuk ve polietilen köpü ü yal t m malzemeleri. Kanal içi yanmaz akustik köpük. Ahflap, sunta, duralit, formika. Deri, kösele, kauçuk, karton, mantar. UYARILAR: YANICIDIR! Alev kaynaklar ndan uzak tutunuz. Alev almas durumunda köpüklü yang n söndürücüler kullan n z. Kesinlikle su ile söndürmeyi denemeyiniz. Çal fl lan ortam havaland r n z. Yutulmas durumunda bol su içilmeli ve derhal doktora müracaat edilmelidir. Göze temas halinde bol su ile y kanmal ve derhal doktora müracaat edilmelidir. -20 C ile +80 C s cakl klara dayan kl d r. -20 C de donar. 0 C de donmaz fakat viskozitesi yükselir. Gerekti inde selülozik tiner ile inceltilebilir. Benzol içermez. Kullan mdan sonra kutunun kapa s k ca kapat lmal d r. Koruyucu maske ve eldiven ile kullan lmas tavsiye edilir. Lekeler solvent ile silinebilir. Ürünün raf ömrü 9 ( dokuz ) ayd r. UYGULAMA : Kullanmadan önce iyice çalkalay n z. Yüzeyler nem, toz, kir ve ya lardan ar nd r lmal d r. F rça, rulo veya spatül ile yap flt r lacak her iki yüzeye de eflit miktarda sürülmelidir. Ortam s cakl na ba l olarak 5-15 dk. beklendikten sonra yap flt r lmal ve k sa süre preslenmelidir. MT-100 KONTAKT YAPIfiTIRICI stik Köpük Akustik Köpük Yanmazl k artt r c mineral bir madde ile güçlendirilmifl Alev Almaz Poliüretan köpüktür. Asla erimez, alev almaz ve ak c damlac klar oluflturmaz. Alevin süngerde yürüme h z 0 mt/sn dir. Üzerinde statik elektrik oluflmad ndan toz tutmaz. Kumafl, alüminyum folyo, suni deri vb. malzemeler lamine edildi inde ürünün kolayl kla temizlenmesi sa lanm fl olur. Dökülme ve tozuma yapmaz. Bu özelli inden dolay hava ak m n n bulundu u mekanlarda güvenle kullan labilir; (yemek salonlar, oditoryumlar, müzik ve kay t odalar, elektronik cihaz kutular ve odalar vb.). Kullan m yerleri: Is tma ve havaland rma tesisatlar, ses kay t stüdyolar, sinema salonlar, marine sektörü, Jeneratör-Kompresör sektörü, otomotiv sektörü,trenler, uçaklar k saca yanmazl k ve ses yal t m istenen tüm alanlarda direk veya kompozit özel laminasyonlu (PVC ya da Kurflun Bariyerli) olarak kullan labilir. Yo unl k: Kg/m3. Yanmazl k: BS 476 Part (Class 0), SANITIZED AG (Antibakteriyel), TGA ( Oksijen ndeksi) TUV Automotive, Rusya GOST, Rusya Hijyen

12 AFS Flexler AFS Flexler Alüminyum flexible hava kanallar, düflük ve orta bas nçta çal flan s tma, so utma, havaland rma, iklimlendirme ve at k gaz sistemleri için, özel olarak dizayn edilmifl, çok amaçl flexible hava kanallar d r. Çok katl laminasyonlu alüminyum malzeme yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmifltir. Alüminyum flexible hava kanallar s zd rmazd r. zolesiz alüminyum flexible hava kanallar, son derece yüksek esneme, bükülme ve s k flt r labilme özelli ine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köfle birleflme yerlerinde montaj kolayd r. zoleli, izolesiz ve s -ses izoleli çeflitleri mevcuttur. Ayr ca PVC, polyester, aluminyum yar esnek, combi,yar esnek paslanmaz çelik tipleride vard r. AFS Fanlar AFS Fanlar Havaland rma tesisatlar nda ve mekanlar n direkt havaland r lmas nda kullan lan fanlar, çeflitli tip ve büyüklüklede üretilmektedir. Kanal tipi radyal ve karma ak fll fanlar, cam-duvar-tavan tipi aksyal fanlar, çat -baca tipi fanlar bafll ca çeflitleridir

13 opren Conta Eva-Neopren Conta Havaland rma kanal flanfllar nda s zd rmazl k contas olarak kullan l r. Su, hava, toz, ya ve gürültü gibi etkilere karfl s zd rmazl sa lar. Ultraviyole fl nlar na karfl dirençlidir. Flanfl boyutuna göre çeflitli geniflliklerde üretilmektedir. olyo Bantlar Alüminyum Folyo Bantlar Yap flkanl alüminyum folyo bantlar, genellikle alüminyum folyo kapl izolasyon malzemelerinin birleflim yerlerinin s zd rmazl için kullan l r. Takviyeli ve takviyesiz tipleri mevcuttur. 5-7,5-10 cm geniflli inde 40m boyundad r. Bant n uygulanaca yüzey, temiz ve kuru olmal d r. E er yüzey üzerinde kir, toz ve nem varsa tatmin edici bir yap flma sa lanmaz.

14 PVC Bant PVC Bant Polietilen ve kauçuk köpü ü izolasyon malzemelerinin birleflim yerlerinde, hasarl izolasyon malzemelerinin onar m nda, kullan l r. Kauçuk Ban Kauçuk Bant Kauçuk köpü ü boru ve levha izolasyon malzemelerinin ek yerlerinde, vanalar ve zor kesitli tesisatlar n izole edilmesinde, k sa metrajl borular n izole edilmesinde ve hasar görmüfl izolasyonlar n tamirinde kullan l r.

15 llebüd kileç atnoc nerpoen-av raltnab oylof muynimüla tnab CV Membranlar Geotekstil Keçe SBS veya APP esasl polimerik bitümle kaplanm fl camtülü tafl y c l veya polyester keçe tafl y c l su yal t m örtüsüdür. Alt yüzü polietilen, üst yüzü polietilen veya beyaz, k rm z ve yeflil renklerde mineral ya da alüminyum folya kaplamal olarak üretilmektedir. Rulo halinde piyasaya sunulmaktad r. Bitümlü Su Yal t m Örtüleri flalümo alevi veya s cak asfalt uygulamas na yönelik membranlard r. Yüksek mekanik mukavemetleri, elastik ve adhesif özellikleri ve keskin s zd rmazl klar sayesinde, temelden çat ya yap larda su yal t m uygulamalar n n vazgeçilmez örtüleridir. Yap n n tipine ba l olarak örtüler, tamamen veya k smen (noktasal veya fleritsel) yap flt r l r ya da serbest olarak serilir. örtüler serilirken bindirme paylar en az 10 cm. olmal d r gr/m2 younlukta imal edilen keçelerdir. Genellikle teras çat, temel izolasyonlar nda, bahçe teras ve drenaj sistemlerinde ay r c katman olarak kullan l r. Ayr ca karayollar, köprüler ve tüneller gibi alanlarda da kullan l r. S va Fileleri Yap Kimyasallar Mantolama sistemlerinde s va kat n n içinde kullan lan s va filesi yüzey çatlaklar ve s yal t m plakalar n n ek yerlerinin çatlamas n önlemek için yayg n olarak kullan l r. Cam tülü filesi, gerilimi emme özelli ine sahiptir ve bu özelli i sayesinde s va çatlaklar n önler. Kal n s va ve ince s va uygulamalar için 52 gr/m2 den 250 gr/m2 ye kadar de iflen çeflitli yo unluklarda s va filesi tipleri mevcuttur. Bafll ca kullan m alanlar : Mantolama tipi izolasyon uygulamalar nda, S va ve alç ile birlikte, çatlakl ve delikli duvarlar n restorasyonu ve tamiri ifllerinde, Yüzeyi s vanm fl duvarlarda çatlaklar ve derzleri kapatmak için Sürme su izolasyon uygulamalar nda Beton katk malzemeleri Grout ve ankraj ürünleri Tamir ve koruyucu kaplama malzemeleri Yap sal güçlendirme ürünleri Derz dolgu ve yap flt rma ürünleri Su yal t m ürünleri Endüstriyel zemin kaplama malzemeleri

16 Yetkili Bayi

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI 1.1 Geleneksel Teras Çat larda Is Yal t m Bu detayda su yal t m katman s yal t m n n üzerinde yer almaktad r. Çat sistemi, alttan buhar kesici ile su buhar na karfl korunurken,

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Profesyoneller için Kalite Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Mart - 2007 Flextec Ürünleri Yap flt r & Yal t (Fix & Seal) * Flextec teknolojisi ile üretilmifltir * Yap flt r c ve mastik özelliklerini

Detaylı

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki

Detaylı

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR Ürün Katalo u çindekiler DELME GRUBU Stein Matkap Uçlar...5-6 Ç FT TARAFLI BANTLAR Stein Acrylic Foam Double Side Tape...8 Stein PE Foam Side Tape...9 Stein Film Double Side Tape...9 Stein Non Women Double

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

Green - Pro YAR-K M ENDÜSTR YEL TEM ZL K ÜRÜNLER SAN. ve T C. LTD. fit. GENEL PAZARLAMA - SATIfi - ÜRET M VE SEVK YAT MÜDÜRLÜ Ü Tel: (0216) 593 13 58-59 - 88-89 Faks: (0216) 593 13 85 www.yarkim.com.tr

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN Firmam z bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinde süreklili i sa lamak, müflterilerimizin beklentilerini eksiksiz ve tam zaman nda karfl lamak, iliflkide

Detaylı

PANELTON EL K TABI AÇIKLAMA Bu kitap, Panelton Boflluklu Döfleme ve Duvar Elemanlar n n: Tasar mc ya, Uygulamac ya ve Kullan c ya sa layaca kolayl klar ve olanaklar tan tmak amac yla haz rlanm flt r. Birleflimlerle

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09 Merbolin Boya Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük: Poyraz Sok. Sö ütlüçeflme fl Merkezi No.:2 K:4 34722 Kad köy / STANBUL Tel. : +90 (216) 418 45 92 (3 Hat) Faks : +90 (216) 336 25 10 www.merbolin.com.tr

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2011-1

FİYAT LİSTESİ 2011-1 FİYAT LİSTESİ 111 IsıYalıtımında Yeni Markanız! DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.................................................................................................................................................................................

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak

Detaylı

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M. YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.K (TSEN ISO 8990) SU VE NEMDEN ETK LENMEZ (TSEN 520) ÇEVRE DOSTUDUR %100 do al, Ekolojiktir

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TTMD Onursal Baflkan Celal Okutan Türk tesisat sektörünün gelifliminden

Detaylı

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com aksayapisistemleri.com Aksa Yapı kurucuları sektöre 1989 da girmiş, 12 yıllık bilgi, birikim ve deneyimlerini değerlendirerek 2001 yılında Aksa Yapı sistemlerini kurmuşlardır. Aksa Yapı, kuruluşundan günümüze

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı