Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek"

Transkript

1

2

3 Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Van da meydana gelen deprem sonras nda Türkiye deki binalar n depreme dayan kl l yeniden tart ma konusu oldu. Olas bir depremde çok say da binan n y k labilece i ve büyük ehirlerde bu durumun daha da kötü oldu u yönünde raporlar sunuldu. Depremde daha büyük ac lar ya anmamas ve mal kay plar n n en aza indirilmesi amac yla yap lan çal malar meyvesini veriyor. Hükümet, Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi ile ilgili 25 maddelik kanunun ilk 12 maddesini Genel Kurul da kabul etti. Kanunda riskli alanlardaki yap lar n tespit edilmesi ile ilgili prosedür ve tespit sonras yap lacak çal malar belirlendi. Alandaki riskli konutlar n tahliye edilmesi, tahliye i lemi s ras nda vatanda lar n ma dur edilmemesi, konutlar n ta naca alandaki yap lar n in a sürecinde vatanda a kira yard m yap lmas gibi birçok yeni uygulamalar var. Kanundaki bir yenilik ise, riskli bölgelerdeki yap lar n y k m i lerini art k belediye yapmayacak. Belediyelerin oy kayg s yla s k nt ya ayabilece i dü ünülerek, bu binalar n y k m görevi mülki amirliklere yani valiliklere verildi. Riskli bölgedeki yap lar n dayan ks z oldu una dair tespit raporuna, buradaki konut sahipleri 15 gün içinde itiraz edebilecek. Konutlarla ilgili olarak mal sahiplerinden 3 de 2 ço unlu un karar dikkate al nacak. Kar ç kan 3 de 1 lik kesimde ma dur edilmeden bakanl kça çe itli alternati er sunulacak. Bu giri imin ise, devletin riskli binalar n y k m ve yeni dayan kl binalar n in a edilmesindeki kararl l n en iyi ekilde göstermesi ad na önemli oldu u i aret ediliyor. DEVAMI 16 da

4 2 28 MART 2012 ÇAR AMBA Enerjide s f r tüketimli binalara te vik geliyor Çevre ve ehircilik Bakanl 'n n, çevre ve do Ge yaparak, bu alandaki yeni konseptlerin portföye layaca n vurgulad. n aat devam eden Bursa aya zarar vermeyen ye il binalar n yap m ve eklenmesi gerekti ini ifade eden Uysal, Çevre ve Büyük ehir Belediyesi yeni binas nda trijenerasyon do a dostu malzemelerin kullan lmas konusunda vergi ve kredi te vikleri sa layaca belirtildi. ehircilik Bakanl 'n n yönetmeliklerinde bu standartlar görmek gerekti ini vurgulad. Çevre ve do sisteminin kullan lmas n n önemli bir uygu lama örne i olarak kar m za ç kt n kaydeden Enerji Verimli i Derne i (ENVERDER) Bursa aya zarar vermeyen ye il binalar n yap m ve do a Uysal, enerjinin al n p sat lan bir ürün olarak de ube Ba kan Dr. Müh. Mustafa Uysal, aç klamas nda, dünyada LEEDS ad ile bilinen serti kaland rmada, binalar n çevreye kar duyarl l na ba l olarak puanlar verildi ini söyledi. Buna uygun binalar ile karbon sal m azalt ld gibi daha az enerjiye ihtiyaç duyulmas n n hede endi ini belirten Uysal, "Her y l milyarlarca dolar de erindeki enerjiyi binalar m z s tmak ve ayd nlatmak için kullanmaktay z ve bu enerjinin büyük k sm n maalesef dostu malzemelerin kullan lmas konusunda vergi ve kredi te vikleri sa lanaca n dile getiren Uysal, Çevre ve ehircilik Bakanl 'n n bu çal malar yapt n kaydetti. Uysal, bakanl k taraf ndan bu çal man n h zl bir ekilde yerini almas n n, Türkiye'nin enerji pro li aç s ndan son derece önemli oldu unu dile getirdi. Yerel yönetimlerin de konuya hassasiyetle e ilmeleri gerekti ine i aret eden Uysal, büyük irket il, bir kaynak yönetimi olarak de erlendirilmesi gerekti ini ve enerji politikalar için ye il binalar n mutlaka hayat m zda yer etmesinin art oldu unu söyledi. Uysal, öyle devam etti: Amerika'da yeni yap lan binalar n yüzde 14'ü art k ye il bina, enerji verimlili inde sürdürülebilirli in sa lanmas için tüketimlerin izlenmesi gerekmekte, bu manada gelecekte dönü üm sa lanacak 14 milyon konutun ye il bina eklinde olmas n önemsiyoruz. Türkiye, ithal etmekteyiz." dedi. merkezlerinin ve kamu binalar n n buna uygun böylelikle yeni bir nükleer santral kurma gereksinimi n aat sektörünün TÜB TAK ile i birli inde Ar olarak projelendirmesinin önemli bir kazanç sa duymayacakt r." Kentsel dönü üm ve yabanc beklentisi konut sektörünü hareketlendirdi stanbul'un çehresini de i tirmeye yönelik projelere yönelik beklentiler ve ya banc lar n gayrimenkul yat r mlar n n önünün aç lmas n n konut sektörünü hareketlendirdi i kaydedildi. Bu çerçevede stanbul'da konut sat lar n n bir önceki çeyre e göre yüzde 31,12, bir önceki y l n ayn dönemine göre ise yüzde 15,9 art gösterdi i vurguland. n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i'nin ( MSAD) yay nlad Türkiye'nin ilk detayl ayl k in aat sektörü de erlendirme raporunda in aat sektörüne ili kin konut sat lar ve yap izinleri rakamlar ele al nd. Raporda, son aç klanan statistik Kurumu (TÜ K) verilerinde konut sat lar nda bir önceki döneme göre yüzde 16,82, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde de yüzde 21,89'lik art ya and na dikkat çekildi y l n n dördüncü çeyre inde 97 bin 500'ün üzerine ç kan konut sat lar n n, 2011'in dördüncü çeyre inde 119 bine yakla t kaydedildi. Böylece 2008'in birinci çeyre inde aç klanmaya ba lanan söz konusu verinin, tarihinin en yüksek ikinci seviyesini gördü üne dikkat çekilirken, u de erlendirmelerde bulunuldu: "Bu noktada bölgesel bazdaki de i imler de dikkat çekicidir. Son dönemde Türkiye ortalamas n n alt nda art gösteren stanbul'da konut sat lar n n 2011'in son çeyre inde farkl bir tablo ortaya koydu u görülmektedir. Özelikle stanbul'un çehresini de i tirmeye yönelik projelere yönelik beklentiler ve yabanc lar n gayrimenkul yat r mlar n n önünün aç lmas ile daha da gözde olaca na yönelik tahminler stanbul'da konut sektörünün hareketlenmesine neden olmu tur. Buna ba l olarak stanbul'da konut sat lar bir önceki çeyre e göre yüzde 31,12, bir önceki y l n ayn dönemine göre ise yüzde 15,9 art göstermi tir. Konut sat lar nda bat ve güney kesimlerinde ya anan art n do u ve güneydo u bölgelerinde kaydedildi i de belirgin bir ekilde gözlenebilmektedir. Nitekim, bir önceki çeyre e göre k yaslama yap ld nda Erzurum, Erzincan ve Bayburt'u kapsayan TRA1'deki konut sat lar ndaki art yüzde 30,79 olurken, A r, Kars, I d r ve Ardahan' kapsayan TRA2'de yüzde 24,06'l k art yakalanm t r. Rakamlar konut sat lar n n ülke genelinde artmaya ba lad n göstermekte, bununla birlikte baz bölgelerin gayrimenkul yat r m için daha fazla dikkat çekti ini ortaya koymaktad r."

5

6 4 28 MART 2012 ÇAR AMBA Belediye 2 ayda ruhsat veremezse bakanl k devreye girecek Çevre ve ehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, ''Ruhsat i ini belediyeler verecek, anayasa böyle diyor. Fakat bu i i pratikle tirece iz. Belediye 2 ay içinde ruhsat vermedi i zaman, Çevre ve ehircilik Bakanl verecek. Gayrime ru i lere girmeden, ruhsatlar alacaks n z'' dedi. Erdo an Bayraktar, in aat sektörü ve sorunlar n çok iyi bildi ini dile getirdi. Tapu harçlar n n dü ürülmesi için çaba göstereceklerini dile getiren Bayraktar, öyle devam etti: ''Ben TOK 'de çal rken, 30 bin ihale yapt k ama antiye baz nda 7 bin 500, 8 bin ihale yapt k. Müteahhitler de genelde benden ikayetçi. 200 bin müteahhit rakam, Türkiye için çok. Dünyan n her yerinde müteahhidimiz var. TOK 'de 150 çok iyi müteahhit yeti tirdik. Bunlar okyanusun ortas na at n, dünyan n her yerinde i yapar ama i i bozulan müteahhit oluyor. Anlayan, anlamayan herkes müteahhit oluyor, bir kriteri yok. 'Müteahhitler makine mühendisi, harita mühendisi, in aat mühendisi olsun' demiyoruz, ama mesle i bilsin istiyoruz.'' Müteahhitli in dünyan n en zor i i oldu unu dile getiren Bayraktar, müteahhitlerle u ra man n da zor oldu unu ifade ederek, Türkiye'de son 9 y lda devletin ve özel sektörün yapt in aatlar n da daha sa lam oldu unu vurgulad. Erdo an Bayraktar, ''Son y llarda yap lan binalar, yüzde 90 oran nda sa lam. Mühendislik hizmeti alm. Bundan sonra kalite daha da artacak. Demirle betonun birle mesinden olan betonarmede de kalite artt '' dedi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yeni sanayi ülkesi oldu unu belirterek, ehirlerin çok hesaps z, kitaps z olu tu unu söyledi. Müteahhitlere ruhsat almas konusunda yard mc olacaklar n ifade eden Bayraktar, öyle konu tu: ''Ruhsat i ini belediyeler verecek, anayasa böyle diyor. Fakat alabildi ince bu i i pratikle tirece iz. Belediye 2 ay içinde ruhsat vermedi i zaman, Çevre ve ehircilik Bakanl verecek. Gayrime ru i lere girmeden, ruhsatlar alacaks n z. Bunu sa layaca z. E er belediyeler bunu zaman nda yapmazsa art k belediyelere de yapt r m uygulama zaman geldi. Belge say s n azaltaca z. Statik projesi, tesisat projesi, asansör projesi, elektrik projesi istemeyece iz. Bizim çevre il müdürlükleri de 'antin kuntin' yapmaya ba lad m ne yapaca m z siz dü ünün. Gayrime ru i leri bu ülkeden kald r p ataca z.'' Arsa bulma, ruhsat verme gibi konularda pratikle mek için çal t klar na i aret eden Bayraktar, ''Yap denetim kurulu u kapand nda, in aatlar durmayacak. Yap denetim irketine bir ey olmuyor ki kapan rsa olan müteahhide oluyor. Olmazsa bakanl ktan iki görevli verece iz, kayyum gibi tayin edece iz. n aat durdurmak yok ama denetim i ini alabildi ine s k la t raca z'' dedi. Bayraktar, Türkiye'nin art k kentsel dönü ümlere h zl ekilde ba lamak zorunda oldu unu ifade ederek, kentsel dönü üm için yeterli yasalar n oldu unu, Mecliste görü ülecek yasan n i leri pratikle tirece ini vurgulad. Türkiye n aat Müteahhitleri Federasyonu Yönetim Kurulu Ba kan Necip Nas r da sektörün sorunlar na de inerek, tarihi sit ilan edilen alanlar n yeniden de erlendirilmesini ve bu alanlar n envanterinin ç kar lmas n istedi. Ya anan depremlerde herkesin müteahhitleri suçlad na dikkati çeken Nas r, ''Bizim müteahhitlerimiz, var olabilmelerinin kaliteli binadan geçti inin bilincinde. Denetim mekanizmas n n daha sorumlu hale getirilmesini istiyoruz'' diye konu tu. Kaba in aatta KDV'nin yüzde 8'e indirilmesini isteyen Nas r, ''Kay t d n n önlenmesi için sigorta biriminin dü ürülmesini de istiyoruz. n aatlardaki emekçiler, tu lac, kal pç senede 45 ay çal r. n aat i inde çal anlar n emeklilik ya n n dü ürülmesini talep ediyoruz'' dedi. Çevre ve ehircilik Bakan Erdo an Bayraktar

7 5 28 MART 2012 ÇAR AMBA Kentsel dönü üm mobilya sektörünün i yükünü art racak Van da meydana gelen deprem sonras nda ya anan tart malar n ba nda konut lar n depreme dayan kl l oldu. Ya anan ac lar n son bulmas ve olu acak depremi daha az hasar ve ölümlerle atlat lmas ad na yeni konutlar n in a edilmesi için ba lat lan çal malar olumlu sonuçland. Çevre ve ehircilik Bakanl taraf ndan haz rlanan kentsel dönü üm projesi ile ehirlerdeki depreme dayan ks z, afet riski bulunan konutlar n y k larak yenisini in a edilmesi kanunla t r ld. Proje kapsam nda yeni konut in as bütün sektörlere hareketlilik getirecek. nsanlar n yeni konutla birlikte yeni ev e yas n n al nacak olmas da mobilya sektörünün i yükünü art rmas bekleniyor. Lükssan Mobilya Sat Koordinatörü ahin Alparslan, mobilya sektörünün dünya genelinde ya anan ekonomik krize ra men gidi at n n iyi oldu una i aret etti. Sektörün iç piyasada da TOK konutlar n n in as yla hareketlili ini devam ettirdi ini ifade etti. ahin Alparslan, çarp k kentle meyi önlemek, depreme dayan kl konut in a edilmesi için uygulanacak olan kentsel dönü üm projesiyle bütün sektörde ya anmas beklenen hareketlili in mobilya sektörünün de i yükünü art raca n dile getirdi. Bu hareketlili in kendileri içinde olumlu olaca n anlatan ahin Alparslan, Dünya genelindeki ekonomik kriz bizler için bir f rsat oldu unu dü ündük ve att m z ad mlar n meyvelerini de ald k. Bugün 19 ülkeye ihracat yap yoruz. Avrupa ülkeleri ve Ortado u ülkeleri bizim için ciddi Pazar oldu. Hemen hemen bütün ülkelerde geçerli olan bir ey var. Yeni ev yeni ev e yas n n al nmas demektir. Birçok Ortado u ülkelerinde insanlar art k al kanl klar n de i tiriyor ve yer minderi, sedir, somya gibi oturma odas nda kulland e yalar terk ediyor. Yerini kanepe, koltuk tak mlar almaya ba lad. Bunun beraber ev e yas ndaki birçok ürünlerin sat oluyor. Türkiye de yeni ev ile birlikte insanlar m z evlerine yeni e yalar al yor. Bu bizim sektörü de sürekli canl tutuyor. n aat sektöründeki hareketlilik sadece bizi de il bütün sektörün i yükünü art rm t r. Hareketlilik getirmi tir dedi. ahin Alparslan, Lükssan Mobilya olarak geli tirdikleri yeni ürün çe itleriyle pazarda rekabet edebildiklerini anlatarak, Mobilya sektörü kaliteli üretim nedeniyle dünya pazar nda söz sahibi oldu unu söyleyebiliriz. Tercihler Türk ürünlerinden yana oluyor. Bu f rsat daha da iyi de erlendirebiliriz diye konu tu. Lükssan Mobilya Sat Koordinatörü ahin Alparslan Yap sektörü yüzde 12,7 büyüdü Yap Endüstri Merkezi Genel Müdürü Bar Onay, yap sektörünün 2011 y l n n 3. çeyre inde yüzde 12,7 büyüdü ünü aç klad. Onay, Yap Endüstri Merkezi'nde düzenlenen toplant da Türk Yap Sektörü 2011 Raporu hakk nda bilgi verirken sektörün çeyrek verilerine göre yüzde 12,7 büyüdü ünü, ancak Türkiye'nin en fazla ihracat yapt AB ülkelerinin ayn süre içinde yüzde 1,5'luk bir büyüme kaydetti ini belirtti. Bar Onay, ''Türk yap sektörü 2011 y l n 10'un biraz üzerinde çift haneli büyüme ile kapatacak. Fakat büyüme e risi yava l yor. 2012'de yüzde 47 aras nda bir büyüme öngörüyoruz'' dedi. Türkiye ekonomisinin 2000'den çeyre ine kadar gelen veri setine göre Türkiye'nin 2009 ve 2001 krizleri d nda ortalama yüzde 6'lar düzeyinde büyüdü ünü, ancak bu büyümenin 2011 y l nda dünyan n genel trendinden kopuk derecede yükseldi ine i aret eden Onay, Türkiye'nin 2012'de yüzde 2,2 ile yüzde 4 aras nda büyümesinin öngörüldü ünü kaydetti. Onay, ''Türkiye h zl bir yava lama göstermek zorunda. Çünkü bu tür büyüklüklerle büyümesi mümkün de il. Türkiye'nin büyümesinin normalize olmas gerekiyor. Önümüzdeki 6 ayda Türkiye'nin büyüme h z nda yava lama öngörebiliriz'' diye konu tu. Onay, Türkiye'nin büyümesinde en önemli iki etkenden birinin imalat sanayi kapasite kullan m oran oldu unu, bu oran artt kça i sizli in de hemen a a indi ini belirtti. Türkiye'nin cari aç n n kriz dönemlerinde kapand n, ülke ne zaman büyümeye ba larsa o zaman cari aç n da yükseldi ine i aret eden Onay, Türkiye'nin üretim modelinde bir yanl l k oldu unu, daha fazla üreterek cari aç n kapat lamayaca n, u anda al nmas dü ünülen önlemlerin de bunu ortadan kald racak kadar büyük etki yaratmayaca n savundu. Onay, özel sektörün kendi üretim modelini de i tirerek cari aç ortadan kald rabilece ini, özel sektördeki üretim döngülerinin modernize edilmesi ve de i tirilmesi, katma de eri yüksek üretim modeline yönelinmesi gerekti ini kaydetti. SEKTÖRDE YATIRIMLARIN YÜZDE 60'INI ÖZEL SEKTÖR YAPIYOR Türk yap sektörünün büyümesi ile Türkiye'nin büyümesi aras ndaki marj n kapand n ve bunun iyiye i aret oldu unu belirten Onay, ''Türkiye'nin 2012 y l için öngörülen büyüme band yüzde 24 aras nda. Yap sektöründeki büyüme de 47 band aras nda olacak'' diye konu tu. Türkiye in aat sektörünün GSY H'ya kat lma pay n n yüzde 5,7 oldu unu, in aat yat r mlar na bak ld nda Türkiye'de çeyrek sonu itibariyle kamunun 12 milyar 531 milyon, özel sektörün ise 17 milyar 913 milyon lira in aat yat r m yapt n belirten Önay, ''Yat r mlar n yüzde 60' n özel sektör yap yor'' dedi. '' N AATLARIN YÜZDE 80'E YAKINI KONUT'' Yap Endüstri Merkezi Genel Müdürü Bar Onay, yap ruhsatlar na göre bina say lar na bak ld nda da toplam al nan ruhsat say s n n 67 bin 75 oldu unu, 57 bin 173'ünün ise konut oldu unu belirterek, ''Yap lan in aat n yüzde 80'e yak n konut. Türkiye'deki çeyrek itibariyle sat lan konut say s 101 bin 754'' dedi. Konut kredileri hacmi 2009 y l nda 42,6 milyar lira iken 2011'de 69,3 milyar liraya ula t n, faiz oran n n ise ayn dönemde 0,9'dan 1,29'a yükseldi ini dile getiren Onay, konut kredi faizleri yüzde 1'in alt nda kald sürece vatanda n konut almaya meyilli oldu unu söyledi. Onay, Türkiye'de kimsenin cebindeki para ile ev araba almad n, banka kredisi ile ald klar n, o yüzden de konutlar n de erinin yukar do ru ç kt n kaydetti.

8 6 28 MART 2012 ÇAR AMBA Dekorasyon renkleri insan n ruh halini etkiliyor Renklerin ruh halimiz üzerindeki etkilerini biliriz. Baz ortamlara girdi bir ara t rma yapt. Bu ara t rmada, bilgisa rahatlat c bir renk olan pembeye boyand n daha fazla a lad klar tespit edilmi tir. Do ad r diyebiliriz. Dekorasyonda kullan lan aç k nas l farkl hisler uyand raca konusunda iddete meyilli hasta ve suçlular n odalar n n tonlar yla dö enmi odalarda bebeklerin renkli bir yiyece in olmamas n n etkisi var imizde içimiz aç l rken, kimi ortamlarda yar ortam nda ayn dekorasyon objelerine süslüyor. Sar n n, insanlarda mutluluk hissini da en fazla bulunan renk olan ye ilin teskin tonlardaki mavi, insan rahatlat r. Bu ekilde ise benzer dekorasyon objeleri olmas na sahip, sadece renkleri de i ken hayali oturma uyar rken, mavinin yaln zl k ve mutsuzlu u edici ve rahatlat c bir etkisi vard r. Dengeli boyanm bir yatak odas çok idealken koyu odalar tasarland ve foto ra ar ö ren ra men ruhumuz daral r. Renklerin etkini ça r t rd n belirten Ertem, hatta ngilizce bir ekilde kullan lan ye il göze hitap eder, iç tonlar ise iç karart c ve so uk gelebilir. bilen, özellikle fast food tarz g da satan ticari cilere gösterildi. S cak renkler olan k rm z, de kullan lan "feeling blue" (mavi hissetmek) mekânda hayal gücünü tetikledi inden do Sa n ve temizli in rengi olan beyaz, rmalar, tabela ve mü teriyi kar layan turuncu ve sar renkli odalar ö rencilerde tabirinin buradan geldi ini söylüyor. lay mutfaklarda kullan lmas tavsiye edilir. ev dekorasyonunda çok popülerdir. Dengeyi bankolar nda parlak k rm z ve sar gibi davet edici renkler kullan rlarken daha prestij sahibi restoranlar ise i tah art r c etkisini bildiklerinden heyecan hisleri olu turup onlar uyar rken, so uk renkler ye il, mavi ve mor renklerin daha az uyar lma ama daha çok ferahl k ve S cak bir renk olan k rm z heyecanland r r ve uyar r. Bebeklerin gördü ü ilk renk olan k rm z, çok renkli bir tabloda ilk fark Ye ilin sakinle tirici etkisinden faydalanmak için insanlar televizyona ç kmadan önce ye il renkli odalara al n rlar. Bu etkisinden dolay temsil eder. Temizli i ve steril olmay simgeledi i için hastanelerin vazgeçilmez rengidir. Topra n ve ah ab n do al rengi olan dolay dekorasyonlar nda ana renk sakinlik hisleri olu turdu u saptand. Nötr edilen renktir. Ev dekorasyonunda dengeli hastanelerin de favori rengidir, hastalar n ra kahverengi sa laml k ve güvenilirlik hissi ve olarak turuncuyu tercih ederler. Dekorasyon renkler beyaz, gri ve siyah ise di erlerine kullan lmas tavsiye edilen bu renk, yo un hatlamas na yard mc olur. rir. Yeryüzünde en fazla görülen bu rengin ev renklerinin insana etkileri son y llarda akademik nazaran daha olumsuz olarak alg lanmakla kullan lmas halinde gerginlik olu turur. Sar Mavi çok ilginç bir renktir. Do ada en çok dekorasyonunda kullan lan aç k ve dengeli ara t rmalar n da konusu oldu. Gazi beraber yine de sakinlik hisleri uyand rd. mutluluk veren, sakinle tiren, ruh halini ay görülen renklerden biri olmas n n yan nda tonlar insanlarda rahatl k, huzur gibi s cak Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon E itimi Renklerin psikolojisiyi do rudan etkiledi ini d nlatan bir renktir. Özellikle yumu ak tonla kullan ld alana göre farkl anlamlar ifa hisler uyar r. Baz tonlar n n ise insanlarda belirten uzman psikolog Ayben Ertem Bölümü, Dekorasyon E imi Anabilim Dal r ev dekorasyonu için çok uygundur. Yaln z de eder. K yafet seçimindeki mavi, kararl l üzüntüyü ça r t r rken ayn zamanda e yad nlatan Ba kan Doç. Dr. Kemal Y ld r m ve ekibi, de Amerika'da baz hapishane ve psikiyatrik yo un tonlarda ve fazla kullan lmas sinirlilik ça r t r rken, yiyeceklerde kullan m nda i tah larda y pranm l k ve eskimi lik havas olu mekânlarda kullan lan renklerin insanlarda hastanelerde renk terapisinin uyguland n, yapabilir, yap lan ara t rmalarda sar n n koyu kapatan bir renktir. Bu alg da do ada mavi turdu u söylenebilir. Belgeyi erken al maa n yükselsin Çünkü in aat i çisi olmak için yetki belgesi zorunlu hale geldi. Son tarih Bu tarihten önce belgesini alan daha yüksek maa la çal acak. 1 Ocak 2012'den itibaren yürürlü e giren yönetmelik gere i, müteahhitler 2015'ten sonra antiyelerinde yetki belgesi olmayan usta çal t ramayacak. Bunun için bir an önce ustalar n yetki belgesine kavu mas gerekiyor. Bu noktada en büyük görev ta eron rmalara dü üyor. Ta eron rmalar in aat rmalar na usta vermek için çal t rd klar ustalar n belgeli olmas gerekiyor. Bunun için belirlenen geçi süresi 2015 olarak veriliyor. Ancak in aat rmalar yetki belgesini önceden talep edeceklerini belirtiyor. Görü lerine ba vurdu umuz birçok in aat rman n üst düzey yetkilisi bundan sonraki projelerde önceliklerinin yetki belgesi oldu unu dile getiriyor. Teknik Yap Yönetim Kurulu Ba kan Nazmi Durbakay m'da yetki belgesini önce alanlar ödüllendirece ini dile getiren rma sahipleri aras nda yer al yor. Durbakay m, "Ben in aatlar mda çal acak ustalarda imdiden yetki belgesi olanlara öncelik verece im. Üstelik bunlara öncelik verirken maa skalas nda da bir düzenleme yapaca m. Yetki belgesi olmayan ile yetki belgesi olan ayn maa almayacak. Bunu di er in aat rmalar da yaparsa bu durumda 2015'e y lma olmaz. Aksi taktirde herkes 2015'i beklerse in aatlar durma noktas na gelir. Benim önerim yüzde 10 gibi bir fark" bilgisini verdi. Binalarda enerji tasarrufu yal t mdan ibaret de il TOBB klimlendirme Sektörü Meclis Ba kan Zeki Poyraz, enerji etkin yap tasar m n n sadece yal t mdan ibaret olmad n, do ru sistem tasar m, do ru ürün seçimi, do ru montaj ve i letmenin de gerekli oldu unu bildirdi. Poyraz, yapt aç klamada, Türk Tesisat Mühendisleri Derne i Ba kan Gürkan Ar ve beraberindeki heyet ile birlikte, Çevre ve ehircilik Bakan Yard mc s Muhammet Balta'y ziyaret ettiklerini belirtti. Ziyarette, binalarda enerji kimlik belgesinin haz rlanmas nda kullan lan ''BEPTR'' yaz l m n n in aat sektöründe meydana getirece i olumsuzluklar dile getirdiklerini aktaran Poyraz, BEPTR yaz l m n n binalar n tasar m a amas ndayken mutlaka tasar mc lar taraf ndan uygulanmas gerekti ini vurgulad. Poyraz, aç klamas nda unlar kaydetti: ''Bu program, yap sektöründe sa layaca disiplinle Türkiye'yi 2050'li y llarla ta yacak, uluslararas rekabete haz rlayacak olan bir programd r. O nedenle, program acele etmeden hayata geçirilmeli, do ru sonuç vermeli, yap tasar mlar n n enerji etkinli ine yön vermeli, CAD ortam nda çal abilir, kolay kullan labilir olmal d r. Bir binan n mimari ve mekanik dizayn yap l rken program arka planda çal yor olmal, aktif ve pasif mimari sistemlerin, yal t m malzemelerinin, do al s tma, do al havaland rma ve do al ayd nlatma tekniklerinin, yenilenebilir enerjilerin yap ya etkisi an nda tasar mc taraf ndan izlenebilmelidir.'' Poyraz, enerji etkin yap tasar m n n sadece yal t mdan ibaret olmad n belerterek, ''Do ru sistem tasar m, do ru ürün seçimi, do ru montaj ve i letme gereklidir. Bu dört unsur enerji etkinli inin olmazsa olmaz d r'' dedi.

9

10 8 28 MART 2012 ÇAR AMBA Ayl k 3 liraya ustalar n e itimleri veriliyor Depreme dayan kl konutlar için kaliteli malzemenin yan nda i çilere verilecek mesleki e itim de büyük önem ta yor. Türkiye, Sakarya ve Düzce depremlerinin ard ndan depreme dayan kl sa lam konut, okul ve kamu binas gibi her türlü in aatta kullan lacak malzemelerin standard n yükseltti. Binalar n in aat n yapacak usta ve in aat i çilerinin e itimini ayn titizlikle henüz sa lanamad. Bu y ldan itibaren in aat i çilerine serti ka zorunlulu u getirildi. n aatlarda çal an usta ve i çiler depreme dayan kl sa lam binan n nas l yap laca konusunda e itim al p birer sendika edinecekler. Ancak bu zorunlulu u getiren yasa mevcut i çilere 5 y l süreyle geçici belge edinme hakk da getirdi. Dolay s yla i çiler hiç e itim almadan geçici belge edinerek 2017 y l na kadar mevcut bilgi birikimleriyle in aatlar yapmaya devam edecekler. Türkiye n aat Sanayicileri Sendikas ( NTES) Ba kan ükrü Koço lu, yap lacak in aat n sa lam olabilmesi ve depremde ayakta kalabilmesi için do ru malzemenin yan s ra do ru e itim alm usta ve i çilere ihtiyaç oldu unu belirtti. Kocao lu " n aatlarda en iyi çimentoyu kullanabilirsiniz, gere inden bile fazla demirle binalar dikebilirsiniz. Ancak ustan z demiri do ru ba layamazsa ilk depremde o bina çöker" dedi. NTES bünyesinde KUR'un deste iyle kurduklar ve in aat i çilerini uluslararas düzeyde mesleki e itimden geçiren okullar n kritik öneme sahip oldu unu dile getiren Koço lu, e itimin zorunlu ücretinin 400 TL, belgenin 5 y l art 5 y l olmak üzere toplam 10 y ll k geçerlilik süresinin bulundu unu belirtti. Koço lu, "Ayda yakla k 3 TL'lik e itimle usta ve i çilerin mesleki e itimini tamaml yoruz. Ücret, uluslararas e itim kurallar nedeniyle zorunlu. Bu e itimden kaçan rmalar, e itim belgesiz ustalarla yapt klar binalar televizyon reklamlar yla vatanda a pazarl yorlar" diye konu tu. ükrü Koço lu, y llard r in aatlarda çal m ustalar n yapt klar i i do ru yapt klar n zannettiklerini, ancak e itim s ras nda yanl lar n bütün aç kl yla gördüklerini bildirdi. S navlarda ba ar oran n n yüzde 60'larda kald n belirten Koço lu, 2 s navda ba ar s z olanlara belge verilmedi ini, ancak s nav geçemeyen ustalara NTES üyesi i yerlerinin d ndaki rmalar taraf ndan kolayl kla i verildi ini bildirdi.

11 9 28 MART 2012 ÇAR AMBA n aatta kal p ustas yd imdi i çilerin can güvenli i için ürünler üretiyor Sami Köse Y llard r in aat sektöründe kal p ustas ve sonras nda ta eron olarak çal an Köseo lu Yap Teknik irketi Yönetim Kurulu Ba kan Sami Köse, imdilerde i çilerin ya ad sorunlar çözmek, can güvenliklerini en üst seviyede tutmak için yeni ürünler üretiyor. Sami Köse yi ta eronluktan i adaml na götüren ise bu yeni bulu lar. Köse, in aat sektöründe bulundu u dönemde ya ad ve duydu u i kazalar ndan etkilenerek, bu kazalar en aza indirmek, en üst seviyede i çi güvenli ini sa lamak amac yla rayl in aat vinci, amortisörlü güvenlik a, teleskopik payanda, teleskopik dikme üretmeye ba lad. Patenti kendilerine ait olan rayl in aat vinci ise i çilerin can güvenli ini en üst seviyede tutan yeni ürün olmas dikkat çekiyor. n aat sektöründe bir süre kal p ustas olarak çal t ktan sonra uzun y llard r ta eronluk yapt n anlatan Sami Köse, n aat alan nda bizzat sahada oldu umu için i çinin ne tür zorluklar ve hangi a r artlarda çal t n çok iyi bilirim. Özellikle yüksek katl binalarda yap lan çal malarda i çinin can güvenli i hep sorun olmu tur. çi arkada lar m z evlerine ekmek götürme ad na bu zorluklara gö üs geliyordu. Çal yordu. Ancak bu çal ma s ras nda kullan lan teknik malzemelerde bizler için ciddi sorun olu turuyordu. Çünkü bu teknik ekipmanlar n kurulumu, kullan m ekli i çinin can güvenli i tehlikesini daha çok art r yordu. Kullan lan vinçler, asansörlerle üst katlara çekilen malzemeler en büyük sorundu. çi arkada lar m z bu malzemeleri kata al rken can güvenliklerini tehlikeye atmak zorunda kal yordu. Vincin tak l bulundu u ya direkler k r l yor, yerinden ç k yor yada halat kopmas na ba l yükle birlikte arkada lar m z a a dü ünüyor. Bunlar bizzat ya ayan arkada lar m z anlat yordu. Ne kadar önlem al rsan z al n kulland n z ekipmanlar çal an n i ini rahatlatmazsa ayn sorun devam ediyordu dedi. Sami Köse, in aat sektörüne yapsat eklinde konutlar üretmeye ba layarak girdiklerini ifade ederek, Bu süreçte hep akl mda olan i çi arkada lar m z n i ini kolayla t rmak için neler yapaca m z tasarlam t m. Bunlar kendi in aatlar m zda kullanmak istedik. Benim tasarlad m ve uçak mühendisi olan kom ular m n da verdi i baz bilgilerle yola ç karak rayl in aat vinci ürettik. Bu ürünü en iyi kullanabilme ad na defalarca yenisini yapt k. uan en a r parças 75 kiloyu geçmeyen portatif vincimizi in aatta istedi iniz kata kurabiliyorsunuz. Ta mas ve kurulumu çok kolay. A a dan yük çekerken i çimiz hiçbir çaba sarf etmiyor. Kendisini tehlikeye atmas na bile gerek kalm yor. Yük kata geldi inde rayl sistem sayesinde kata çekiliyor. çimizin yükü çekebilme ad na kendisini riske atm yor. Pratik ve kullan ml bu ürünümüz çok ilgi gördü ve taleplerle kar la t k eklinde konu tu. Amortisörlü güvenlik a n n olas a a dü me tehlikesi geçiren i çinin bir alt katta kalmas n sa l yor. Köse, binan n d cephesine gerilen a a sayesinde i çinin dü mesi durumunda tel örgülerde kald n ve esneme sayesinde k r lma olmayaca gibi daha fazla yük çekme imkan sa lad n anlatt. Sami Köse, teleskopik dikme sayesinde in aatlarda kullan lan a aç oran n n dü ürece ini aktararak, i çinin de çal mas n kolayla t rd n anlatt. Teleskopik dikme için kullan lan makineyi de kendilerinin üretti ini anlatan Köse, amaçlar n n in aat i çilerinin can güvenli ini en üst seviyede tutabilecek, i imkan n rahatlatacak ürünleri hizmete sunmak oldu unu sözlerine ekledi. Kap n z Sanec ile aç ls n Kap sektöründe emin ad mlar zirveye t rmanan Sanec Otomatik Kap Sistemleri, bünyesine Alman markas olan Dorma y da katarak, sektöründe büyük ba ar lara imza atmay hede iyor. Sektöründe bölgenin önce belirleyici rmas olma yolunda emin ad mlarla ilerleyen Sanec, çevre illere de ürünlerini pazarl yor. Cem Cemal Ünlü ve Hasan Koparan Ortakl nda 2002 y l ndan bu yana faaliyet gösteren Sanec, bölgenin bir numaral otomatik kap sistemleri rmas için kollar s vad. Bünyesine katt Dorma rmas na aite cam kap aksesuarlar ve kap kapat c lar n katarak, sektörde biraz daha büyüyen Sanec Otomatik Kap Sistemleri nin ortaklar ndan Cem Cemal Ünlü, hede erinin aras nda birinci s rada mü terin memnuniyeti geldi ini söyledi. Ünlü, Amac m z, mü teri memnuniyetini ilke edinmi, uzman ve güler yüzlü ekibimizle irketimizi her ba ar m zla bir ad m daha ileriye götürmektedir. Mü terilerimizin, ihtiyaç duyduklar ürün ve hizmeti sa lamak ve do abilecek tüm olumsuzluklarda teknik servis deste i vermek irket politikam z haline gelmi tir diye konu tu. Bu y l içinde rmalar na katt Alman markas Dorma ile daha da büyüdüklerini kaydeden irketin bir di er orta Hasan Koparan, alman markas olan cam kap aksesuarlar ve kap kapat c ürünleriyle bölge illerde de sat ve pazarlama yapt klar n n alt n çizdi. Dorma markas ile çok daha ekonomik ve kaliteli ürünler sunmaktay z. Hede miz, sektöründe bölgenin öncü ve belirleyici rmas olmak, ihtiyaçlar do rultusunda yeni ürünler geli tirebilmek, stikrarl ve kal c bir rma olabilmek olarak s ralanabilir eklinde konu tu. Sat sonras hizmetlerde verdiklerini kaydeden Hasan Koparan, Tüm hareketli sistemlerin bak ma gereksinimi vard r. Bak m düzenli olarak yap lan sistemler, uzun y llar ilk günkü performanslar n koruyarak hizmet verirken emniyetli bir çal ma ortam yarat lmas na yard mc olur. Sanec, yüksek kaliteli ürünlerinin uzun y llar problem ç kartmadan, yüksek performansla çal mas için gerekli ko ullar sa lamaktad r aç klamas nda bulundu.

12 10 28 MART 2012 ÇAR AMBA Mü teri memnuniyeti, sektörde marka yapt Görkem Grup Yönetim Kurulu Ba kan Mustafa Yald rgan, binalarda mantolama ve parke dö emenin s tasarrufu konusunda çok önemli oldu unu söyledi. 10 a yak n markayla farkl sektörde hizmet verdiklerini belirten Yald rgan, mü teri memnuniyeti sayesinde her geçen gün büyüdüklerini kaydetti. Görkem Grup, hal c l kla ba lad i hayat n panel kap, mutfak dolab, pvc ve laminant yer dö emesi ile mantolama sektörleriyle geni letti y l ndan itibaren laminant i ine girdiklerini anlatan Yald rgan, 2008 y l na kadar ithalat yla ilgilendiklerini ve yerli markalar n bayiliklerini de alarak dö emeye geçi yapt klar n belirtti. Yald rgan, ev ve i yerlerinde laminat dö etmenin s tasarrufu ba ta olmak üzere birçok faydas bulundu unu söyledi. Beton ile laminanta basman n çok farkl oldu unu dile getiren Yald rgan, piyasada kalitesine göre 15 lira ile 45 lira aras nda de i en laminat bulundu unu aktard. Yald rgan, Laminanta göre do al bir yap s bulunan lamine ise metrekaresi 15 Euro dan sat l yor. Lamineyi al m gücü yüksek ki iler al yor. Bu nedenle fazla tüketilen bir ürün de il dedi. Laminant ile lamine aras ndaki fark anlat rken de Yald rgan, laminenin as l laminant n fotokopi oldu unu kaydetti. Yald rgan, do ada yeti en özel a açlardan üretilen laminenin do al olmas ndan dolay çizilme olas l n n yüksek oldu unu belirterek, çizilmeye kar laminant n daha dayan kl oldu unu kaydetti y l itibariyle de panel kap, iç oda kap lar, mutfak dolab, hal fleks, pvc yer dö emesi ve son olarak polisan bayili i alarak mantolama i ine girdiklerini belirten Yald rgan, 24 metrekarelik bir i yeriyle ba lad m z i hayat nda u anda bünyemizde 10 a yak n markan n bayili i bulunuyor. Sezonluk de i mekle birlikte i lerimizde 36 ila 100 ki i istihdam ediyoruz y l ndan bugüne kadar hep temkinli bir ekilde büyüdük. 6 y l öncesine kadar u anda patronu oldu um i lerin i çili ine dahi gidiyordum. Yapt m z bütün i lerin arkas nda durduk ve mü teri memnuniyeti bizi bugünlere getirdi eklinde konu tu. En karl yat r m n gayri menkule döndü ü günümüzde in aat sektörü yeni aktörleriyle tan t. Bu da küçük i yapan müteahhitlerin gelece ini gündeme ta d. Paradan para kazanma döneminin bitti ini belirten Nur Ya mur n aat Yönetim Kurulu Ba kan Hadi Ya mur, sektörde s k nt lar n ya anmamas için birle melerin olmas gerekti ini söyledi. Günümüzde en karl yat r m gayrimenkule döndü. Faiz ve döviz gibi yat r mlarla paradan para kazanma art k fazla tercih edilmiyor. Gelinen nokta yat r m bütçesi olan ki ileri in aat sektörü ba ta olmak üzere ticarete yöneltti. Ancak sektörü tehdit eden unsurlar n ba nda küçük kalan müteahhitlerin büyük i ler yapanlar kar s nda rekabet gücünün kalmamas. Bunun için sektörde birle menin zaman n geldi i belirtildi. Müteahhitli e baba mesle i olarak ba lad n ve yar m as rl k tecrübeleri oldu unu ifade eden Nur Ya mur n aat Yönetim Kurulu Ba kan Hadi Ya mur, ehir merkezlerinde bina yapacak arsan n kalmad n ve bunun yatlar yükseltti ini söyledi. Sermayesi olan büyüklerin sektöre kayd n belirten Ya mur, parayla bilginin birle tirilmesi gerekti ini kaydetti. Ya mur, Art k faiz,stokçuluk devri bitti. Rant arsaya döndü. n aat sektörünün büyümesinin bir sebebi de güçlü sermaye sahiplerinin bu tarafa dönmesidir dedi. ENERJ TASARRUFU NUN OLMAZSA OLMAZI MANTOLAMA Montolama yapt r l rken dikkat edilmesi gereken baz hususlar öne ç k yor. Standartlara uygun yap lan mantolaman n yap larda yüzde 80 e varan s tasarrufu sa lad n belirten Görkem Grup Yönetim Kurulu Ba kan Mustafa Yald rgan, binaya uygulanacak ürünlerin 5, 6 ve 7 santim eklinde de i iklik arz etti ini söyledi. Ürünün kal nl ve yo unluk derecesi ile cepheye kullan lacak le kalitesinin çok önemli oldu unu kaydeden Yald rgan, Piyasada 1 liraya da le var 2 liraya da Çin bu i e de el att. Benim mü terilere tavsiyem markal ve garantili ürünleri tercih etsinler. Biz Polisan olarak binalara 5 y l solmazl k ve dökülmezlik garantisi veriyoruz dedi. Yald rgan, Kayseri de 5 santimetrenin alt nda mantolama yap lamayaca n da kaydetti. Do algaz ve kömürün büyük ço unlu unu ba ka ülkelerden ithal edildi ine dikkat çeken Yald rgan, akaryak t ürünlerinin ise s nma aç s ndan çok pahal ürünler oldu unu dile getirdi. Yald rgan, Mantolama yap lmayan bir evde ayda 350 lira s nma paras ödenirken mantolamal evde ise fatura 200 liraya kadar dü üyor dedi. n aat sektörü birle erek büyümeli Hadi Ya mur Mustafa Yald rgan Yok olmamak için müteahhitlerin birle mesi gerekti ini kaydeden Ya mur, kurumsalla mayan ve büyümeyenlerin bakkallar n marketler kar s nda bugün dü tükleri duruma dü ece ini ifade etti. Ya mur, Bundan sonra sermayenin birle mesi art. D ar dan i ve i veren gücünü çekmeyi dü ündükten sonra buraya büyük yat r mc lar gelecek. Bu bizde daha büyük s k nt ya neden olacak. Art k in aat sektöründe de birle mek laz m. Öbür türlüsü mahalle bakkal gibi olacak eklinde konu tu. Nur Ya mur n aat Yönetim Kurulu Ba kan Ya mur, ortak çal ma kültürünün olmay n n ise birle menin önündeki en büyük engel oldu unu söyledi. Ya mur, ufak meseleler yüzünde kurulan ortakl klar n bozuldu unu ve bu manada kurumsal dü ünülemedi ini kaydetti. OTOPARK SORUNU A ILMALI Kayseri yi önümüzdeki y llarda çok ciddi otopark sorunu bekledi ini de belirten Nur Ya mur n aat Yönetim Kurulu Ba kan Hadi Ya mur, problemin a lmas için topra n alt na inilmesi gerekti ini söyledi. Kayseri nin her geçen gün yeni i merkezleri ve konutlarla doldu unu an msatan Ya mur, ehir planlan rken gelecekteki bu sorun göz önünde tutulmal ve müteahhitler ile belediyeler projelerini buna uygun yapmal lar dedi. Salih Ay Mantolamada kullan lan le, i çilik kadar önemli Gülenay Yap ve Dekorasyon Malzemeleri Yönetim Kurulu Ba kan Salih Ay, yap larda s kayb n önlemek için yap lan mantolama da, i çilik ve kaliteli malzemenin özellikle le ve yal t m levhas n n kalitelisinin kullan m n n çok önemli oldu unu söyledi. Enerji tasarrufunda mantolama ( s yal t m ) olmazsa olmazlardan. Bu nedenle devlet de yap larda mantolamay zorunlu hale getirdi. Her sektörde oldu u gibi bu i te de kaliteden kaç n lmas, daha büyük maliyetler do urabiliyor. Mantolamada i çilik kadar kullan lan malzemeler büyük önem ta yor. Ucuz ve duvar içinde çürüyen lenin kullan ld i lerde, sökülmeler görülüyor. Bu da ikinci bir mantolama yapt rmak suretiyle ilave masraf anlam na geliyor. Kurumsal markalar n malzemesini ve lesini tercih etmeyen ustalar n tüketiciye zarar verdi ini belirten Gülenay Yap ve Dekorasyon Malzemeleri Yönetim Kurulu Ba kan Salih Ay, Mantolamada le yal t m sisteminin adeta ta y c s gibidir. Aynen beton içinde kullan lan demir gibi. File kaliteli olmazsa s van n içinde oldu u halde güne nlar yla birlikte adeta güve yemi gibi toz haline geliyor eklinde konu tu. Çin in s yal t m elamanlar ndan olan le i ine de el att n ifade eden Ay, piyasada yüzde 60 oran nda Çin lesi kullan ld n söyledi. Filenin Avrupa ülkesi Almanya, Fransa ve uzak do u ülkelerinde üretildi ini belirten Ay, Türkiye de ise üretiminin olmad n ve bunun anormal bir durum oldu unu kaydetti. Ay, Çin Avrupa ürünlerini taklit ederek her alanda kopyac l k yap yor. Her Çin lesi kalitesizdir demek de yanl olur. Baz kaliteli hammadde kullan lan leler var dedi. yi ürünlerin kendisini gelece e ta yaca na inanan rmalarda oldu unu belirten Ay, Mü teriler her zaman kurumsalla mas n tamamlam, i inin arkas nda duran en önemlisi de yapt i e garanti veren rmalar tercih etsin dedi. Özellikle in aat sektöründe i yap l rken ve sonras nda verilecek hizmetlerin çok önemli oldu unu vurgulayan Ay, mantolamada tüketicilerin en az 5 y l garanti almas gerekti ini kaydetti. Gülenay Yap ve Dekorasyon Malzemeleri Yönetim Kurulu Ba kan Salih Ay, Mantolamada, le kadar kullan lan s va, dübel ve i çilik de çok önemli. Vatanda lar yata bakarak anla ma yapmas nlar. Bilinçli hareket edilsin ki arkadan gelen kötüleri iyiye do ru sürükleyelim dedi. 24 ulusal meslek standard yürürlü e konuldu n aat, mobilya, bili im sektörü ve ki isel bak m hizmetlerine ili kin 24 ulusal meslek standard yürürlü e konuldu. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) Ulusal Meslek Standartlar na Dair Tebli i, 21 Mart tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Buna göre; Betoncu, çimento üretim eleman, ah ap i leme makineleri operatörü, a aç kesme ve boyalama operatörü, ah ap tornac s, kereste imalatç s, mobil vinç operatörü, panel kal pç, seramik karo kaplamac s, masaj uygulay c s, makyaj uygulay c s, makyaj uzman, dövme ve tak (piercing) uygulay c s, kal c makyaj uygulay c s, tabaka ofset bask operatörü ve hidrolik pnömatikçi gibi çe itli seviyelerdeki meslek gruplar na ait 24 meslek standard yürürlü e konuldu.

13

14 12 28 MART 2012 ÇAR AMBA K rsal kesimden ehre artan göç konut ihtiyac n yükseltti Garanti Konut Yönetim Kurulu Ba kan Temur Selman, korumaya yönelik çal malar m za metlerimizle mü teri memnuniyetini Türkiye de k rsal kesimden ehirlere göçün artt na dikkat çekti. n aat mühendisi Temur Selman, ya anan göçle birlikte ehirlerde konut ihtiyac n n artt n ve bu talebin bir ekilde yeni konutlar üretilerek giderilmesi gerekti ini ifade etti. Uzun y llar önce Sel Yap olarak in aat sektöründe faaliyetlere ba lad klar n anlatan Temur Selman, Zamanla bu irketimizin bünyesinde yeni irketler katarak Sel Yap Grubu nu olu turduk. Konut markas olarak 2007 y l ndan itibaren Garanti Konut markas yla, turizm alan nda faaliyet gösteren Kozza Termal ile in aat faaliyetlerini yürütmek için Eralp Yap, gerekli mobilya aksam n sa lamak için Yakut Set ve güvenlik konusunda faaliyet gösteren Hami Güvenlik irketleriyle bugüne h zla büyüyerek sektörde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve 2010 y llar nda da kurumlar vergisinde vergi rekortmenleri aras na girmi hem katma de er üretmi hem de yüzlerce ki iye istihdam sa layarak ki ilere mutlulu un kap lar n aralam bir grubuz. Garanti Konut her y l yakla k ortalama 700 konut teslimini hede emi tir. Bu hede erini tabii ki her y l katlayarak yoluna Temur Selman in aat rmalar konut teslim etmenin ihtiyaçlar iyi de erlendirip, gözlemleyerek devam ettik. Yeni kurmu oldu umuz teknik takip birimimizle de sat sonras problemlere e ilerek mü terilerimizin memnuniyetini güven duygusuyla harmanlay p ba ar m z perçinlemi olduk. Turizm sektörüne ad m att m z 50 milyon dolar de erindeki dev yat r m ile Kozza Termal ile Garanti Konut ikinci dönüm noktas na ad m atm oldu. Garanti Konut un yapt her proje, teslim etti i her konut asl nda gelece e yat r md r diyen Temur Selman, Bizden daire alanlar için biz sadece konut de il, üretmi oldu umuz ya am alanlar na sahip olmu lard r. Biz mü terilerimizle olan ili kilerimiz maddiyata ba l ili kilerden ziyade uzun süreli dostane ili kiler eklinde geli tiririz. Garanti Konut tan ev alan herkes mutlaka karl bir yat r ma imza atar. Bugüne kadar da bu hep böyle olmu tur. Yüzde 100 prim yapan birçok projeye imza att k, bundan sonra da böyle devam edecek. Mü terilerimizle kurdu umuz duygusal ileti im uzun vadede bizim en büyük kazanc m zd r. Temur Selman, Türkiye nin h zla geli mekte olan bir ülke konumunda oldu unu anlatarak, Özellikle devam ediyor. Böyle bir de erlendirmeyle mü terilerin ihtiyaçlar n n göz de ekonomide istikrar n yakalan yeterli olmad n, bununla beraber 2023 y l na kadar Kozza Termal Tatil sitemizle birlikte yakla k 10 bine yak n konut teslim edece iz dedi. ya am alanlar kurman n fark na vard lar. Bu yüzden ki rmalar art k mimarisiyle, ya am alanlar yla çok farkl ard etmemi tir. Selman, Sel Yap olarak girdikleri in aat sektöründe dönüm noktalar mas yla geli en in aat sektörün son y llarda büyük hacimlere ula m t r. n aat sektörü dünyada oldu u gibi Kayseri nin son y llarda k rsal kesimlerden projelere imza atmaya ba lad lar. n n 2007 y l nda kurduklar Garanti Türkiye de de ekonominin can dama yo un göç almaya ba lad n Kayseri de halk m z n ya am oldu u Konut markas oldu unu anlatarak, u r n olu turmaktad r. Çok yak n geç anlatan Temur Selman, öyle güven bunal mdan etkilenerek ismini bilgileri verdi: Garanti Konut eskimi, mi e bakt m zda, devlet politikas konu tu: Göçler ve artan nüfus konutlara olan ihtiyac art rd. Bu nedenle in aat sektöründeki hareketlilik yakla k 10 y l kadar devam eder. Türkiye de in aat sektöründeki büyümesi iç talep ve rengini seçen Garanti Konut isminin hakk n veren bir rma olmu tur. Gerek teslim konusundaki hassasiyeti, gerek yatlar yla bu ismi hak etti ini ispatlam t r y l ndan bugüne insanlar n emeklerini su istimal eden kooperatifçilik sistemini de i tirdi. 36 ay da ev teslim garantisiyle, uygun ve sabit yatlarla Kayseri halk nda olu turdu u güven duygusu bizi ba ar ya olarak kalk nman n temelini olu turaca varsay lan sektörün in aat sektörünün olmas na ra men, büyük ilerlemeler kaydedilememi ve sektör hak etti i de eri görememi tir. Fakat ülke ile orant l olamaya devam edecektir. kadar Kayseri de her kesime hitap götüren en büyük etken olmu tur. mizdeki son 3 y ld r in aat sektöründe Bu büyüme Türkiye deki istihdam art rarak eden 5 farkl bölgede devam eden 15 Garanti Konut olarak sat n yapm büyük ilerlemeler kaydedilmi tir. En ekonomiye de büyük katk sa projesi vard r. Bu projeleri yaparken oldu umuz daireleri kendi kaderine çok ba ar sa lanan sektörler aras na l yor. Kayseri ve Türkiye deki bütün de satarken de Arge çal malar ile bu terk edip gitmedik, sat sonras hiz girmeyi ba arm t r diye konu tu. n aat sektöründe bulunanlar doktordan daha hassas olmal Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Mustafa Laman, in aat sektöründe faaliyet gösterenlerin, doktorlar n hastas na gösterdi i hassasiyetten daha fazla göstermesi gerekti ini söyledi. Mobilya kap üretiminde devrim niteli inde üretim teknolojisi Günümüzde yüksek rekabet artlar nda lüks konut, residence ve villa projeleri sahiplerinin prestijli projelerde farkl yap malzemeleri kullanmas kaç n lmaz oldu. Projelerde al c lar n ve özellikle bayanlar n dikkat etti i ev ya am alanlar nda fonksiyonel, nitelikli ve görsel ama özellikle do al malzemelerin kullan ld ya ayan ürünler tercih ediliyor. Bu ba lamda, mutfak,banyo dolaplar, kap pencere sistemleri ve yer dö emeleri projelerin tercih edilmesinde öncelik arz ediyor. Buradan hareketle ARTPAN, nitelikli projelerde do all, sadeli i ve yüksek kalitesi ile her geçen gün kullan m artmakta olan do al ah ap kaplamal mobilya kap lar nda en pratik, estetik ve ekonomik çözümleri sunmaya devam ediyor. Üretimde bulunan modern ve klasik tarzdaki farkl model ve kaplama seçenekleri ile mü terilerine ve proje sahiplerinin her türlü taleplerine kar l k verebilecek geni bir ürün yelpazesi sunuyor. Kenar bantlar, cam ç talar, süpürgelikleri ve mobilya üretiminde kullan lan kaplamalar gibi detay çözümleri de sunmakta olan ARTPAN, projede mükemmel bir konsept bütünlü ü sa layabiliyor. ARTPAN Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Cem Gürler, rmalar n n Türkiye genelindeki yüzlerce seçkin kap üreticisi mü terilerine mobilya kap üretiminde ihtiyaç duyduklar bütün ürünleri tek merkezden çok k sa sürede tedarik ettiklerini belirtti. Gürler, u bilgileri verdi: Örne in, 500 kap l k bir toplu projede mobilya kap üretiminde kaplama i çili i, kaplama resi olmaks z n haz r kalibreliz mparal kaplamal kap yüzeyleri,yine ayn kaplamalar n kullan ld kasa pervaz sistemleri, kenar bantlar, cam Cem Gürler ç talar ve süpürgelikleri 1 hafta gibi k sa bir sürede temin etmek suretiyle mü terilerimize sürdürülebilir yüksek kalite ve seri üretim gücü kazand r yoruz. ç kap lar ile banyo dolaplar, vestiyer, gard rop, yatak yemek odas gibi projenin di er unsurlar yla da konsept bütünlü ünü sa layabilmek ad na yine kendi ithalat n yapt m z telal, kalibreli z mparal yaprak kaplamalar ürün gam m zda bulundurmaktay z. Böylece mü terilerimize kasa ve pervaz sistemleri ve cam ç talar tedarik ederek, ARTPAN yüzeylerine ba l kalmaks z n ayn kaplamalar ile kendi kap modellerini olu turmalar n sa l yor ve mobilya üretimlerinde esneklik kazand r yoruz. Cem Gürler, imize verdi imiz önemle ve kazand m z i imizde yat r ma dönü türmek prensibimiz ile 2011 y l nda gerçekle tirdi imiz ilave üretim alan ve makine yat r mlar m zla MDF ve lamine a aç olarak ald m z hammaddeleri ve kendi ithalat n yapmakta oldu umuz kaplamalar A dan Z ye belirli proseslerden geçirerek yar mamul ekline getirdi imiz entegre yat r m m z gerçekle tirmi bulunuyoruz. Böylece Türkiye genelindeki yüzlerce i orta m za daha esnek, h zl ve yüksek kalitede ürün ve servis kalitesi sunabilmek üzere ilave yat r mlar m z devam ediyor. Bu ba lamda, lokomotif pozisyonunda olan ve sürekli büyümekte, geli mekte olan in aat sektörünün vermi oldu u dinamizm ile 2012 y l na iyimser bak yor ve büyüme trendimizi devam ettirece imize inan yoruz diye konu tu. Pazar paylar n sürekli geni letmek için çal t klar n anlatan Gürler, yapacaklar çal malarla ilgili u bilgileri aktard : Mü terilerimizi de dahil etti imiz ARGE çal malar kapsam nda yeni model ve kaplama seçenekleri geli tirmeye ve serimize eklemeye devam ediyoruz. Bu ba lamda, mü terilerimizden gelen talepler do rultusunda masif tablal göbekli kap pro linde yüzeylerimize uygun yeni pro ldeki dekoratif pervaz, cam ç tas ve süpürgelik seçeneklerimiz ile her geçen gün koleksiyonumuzu geli tirmeye devam ediyoruz. Ürünlerimizi Türkiye genelinde daha etkin tan tmak ve pazar pay m z sürekli olarak artt rmak anlam nda ilk y l ndan itibaren kat lmakta oldu umuz Ocak ay nda düzenlenen 6. Kap Fuar Türkiye 2012 fuar nda yer alarak yeni modellerimizi ve kaplama seçeneklerimizi mü terilerimizin be enisine sunmu bulunuyoruz. Bu fuarda özel olarak tasar m kendimize ait ve oldukça derin bir pro le sahip yeni bir modelimiz olan üç göbekli masif tablal yüzeylerimizde kaplama kartelam za yeni giren Golden Teak kaplamam z n yan s ra yine yeni modelimizde Amerikan Ceviz ve lake seçeneklerini de de erli i ortaklar m z n be enisine sunarak çok olumlu tepkiler alm bulunuyoruz. Bu tepkiler do rultusunda ürünler stoklar m za girmi ve bugünlerde sat na ba lam bulunuyoruz. Cem Günler, geçen y l kat ld klar Tüyap Diyarbak r Ortado u Mobilya Yan Sanayi Fuar na bu y lda kat larak, özellikle Irak,Iran ve Suriye pazar ndan gelecek mü terilere yeni ürünleri yak ndan tan tmay hede ediklerini ifade etti. Gürler, Yine üzerinde çal makta oldu umuz yeni model ve kaplama seçenekleri ile y l n ikinci yar s ndan itibaren devrim niteli inde yeni bir ürün serisini pazara sunmaya haz rlan yoruz. Bu yenilikleri de Haziran 2012 den itibaren kat laca m z fuarlarda ve sektöreel yay nlarda duyurmay hede iyoruz eklinde konu tu. Ceyhan Giri imci adamlar Derne i (CEYG D) ve n aat Mühendisleri Odas (TMMOB ) Ceyhan Temsilcili i taraf ndan 3. n aat Çal tay program nda Ceyhan' n zemin etüt de erlendirilmesi konusu i lendi. Programda çok say da in aat mühendisleri ve müteahhitler de kat ld. Ceyhan Ö retmenevi'nde gerçekle en in aat çal tay nda konu an Prof. Dr. Mustafa Laman, 1998 y l nda 6.3 büyüklü ündeki Ceyhan depreminde kendisinin de içerisinde bulundu u bir heyetle incelemelerde bulunduklar n belirtti. Laman, "Burada özellikle ölümlü olan binalarda yap lan incelemeler sonucunda kar m za çok vahim durumlar ç kt." dedi. Normalde 6.3 büyüklü ündeki bir depremin çok fazla y k c l n n olmad n anlatan Laman, "Y k c depremlerin büyüklü ü 7 iddet ve üzeridir. Ancak Ceyhan'daki depremde y k lan binalarda gördü ümüz durum heyeti çok a rtm t. Çünkü binalarda kullan lan demir çok az oldu u gibi beton kalitesi de dü üktü. Bundan dolay çok say da vatanda m z hayat n kaybetti. Sebeplere bakt m zda binalar eksik malzeme ile yap lm. Ve sonucunda ac durum ortaya ç km oldu."diye konu tu. n aat sektöründe faaliyet gösterenlerin, doktorlar n hastas na gösterdi i hassasiyetten daha fazla göstermesi gerekti ini kaydeden Prof. Dr. Mustafa Laman, "Çünkü bizim yapt m z binalarda çok say da vatanda ya acak. Bu i in önünde olan bizler bu sorumluluk bilinci içerisinde binalar yapmam z laz m. Türkiye'de 1975 ve 1997 y llar nda deprem yönetmenli i ç km t. Ülkede ya anan depremlerden dolay bu yönetmeliklerin yeterli olmad görüldü. Bundan dolay 2007 y l nda bir daha deprem yönetmenli i ç kt. Bu son ç kan yönetmenlik ise uluslar aras düzeyde. Son zamanlarda in aat sektöründe h zl büyüme gösteren Ceyhan' n bu konulara hassas davranmalar bizleri sevindiriyor. " eklinde konu tu. Ceyhan'da in aat sektöründe bulunanlar n en çok dikkat etmesi gereken konunun ba nda zemin etüt de erlendirmesi geldi ini kaydeden Laman konu mas na öyle devem etti: "Ceyhan' n Adanan nda bir k sm n n zemini s v la ma riski var. Bunun için ise zemin iyile tirmeleri yöntemi uygulanmas gerekiyor. Bu yöntemlerle zemindeki s v la malar en aza indirgemi olaca z. n aatta zemin ve temel çok önemlidir. Onun için bu bölgede jet groud yap lmas uygun. Yani zemine en az 10 ile 15 metre derinli ine çimento erbeti enjekte edilerek, zeminde kaz klar olu turulacak. Bu sayede zemin daha güçlü duruma gelecek. Standartlara uygun bina yap ld takdirde insanlar m z huzur içerisinde evlerinde oturmu olacak." ifadesini kulland. Ceyhan Giri imci adamlar Derne i Yönetim Kurulu Ba kan Yener Ural ise bugün üçüncüsünü yapt klar in aat çal tay n n devam n n gelece ini söyledi.

15 13 28 MART 2012 ÇAR AMBA Bayraktar: Enerjiyi savurmayan binalar yapabilirsek, yüzde 50 tasarruf sa lar z Çevre ve ehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, Türkiye'deki enerjinin yar s n n binalarda tüketildi ine dikkat çekerek, "E er enerjiyi savurmayan binalar yapabilirsek yüzde 50 tasarruf sa layabiliriz." dedi. Bakan Bayraktar, yapt aç klamada, Türkiye'nin yüzde 92'sinin birinci ve ikinci derece deprem ku a nda oldu unu dikkat çekti. Van depreminin Türkiye'ye binalar ve yap lan bak m ndan çok ciddi bak lmas gerekti i gerçe ini bir kez daha ortala koydu unu vurgulayan Bayraktar, öyle devam etti: "Sadece deprem de il, di er afetler de var. Bunun için bizim Türkiye'deki yakla k 20 milyon konut stokuna iyi bakmam z laz m. Son 9 senede Türkiye'de 5 milyon konut yap ld. Göreceli olarak bunlar sa lam konutlard r, içlerinde yanl yap lanlar da var. Çünkü 2011 y l ndan itibar n yap denetim tüm Türkiye'ye amil oldu. Fakat yine de bu deprem ve di er yap denetimleri, imar kanununda yap lan de i ikliklerle 1999 Marmara ve Düzce depremlerinden sonra bu konuda ülkeye kazan mlar sa land." Meseleye sadece deprem yönünden de bakmamak gerekti inin alt n çizen Bayraktar, "Bugün Türkiye'nin ithalat 250 milyar dolara dayand, bu zor bir rakam. hracat m z da 135 milyar dolara dayand ama beni uan ithalat ilgilendiriyor. Bu ithalat n içerisinde 55 milyar dolar enerji rakam var. Türkiye'deki enerjinin yar s binalarda tüketiliyor ve biz e er enerjiyi savurmayan binalar yapabilirsek yüzde 50 tasarruf sa layabiliriz. Yani çok kaba bir hesapla yakla k 12.5 milyar dolar param z havaya uçuruyoruz. Bu dönü ümlerle bunun da önene geçebiliriz." diye konu tu. Bakan Bayraktar, geçti imiz dönemde çok ciddi kentsel dönü ümler yapt klar n, imdi de gündemlerinde afet riski alt ndaki alanlar n dönü türülmesi esenli bir kentsel dönü üm oldu una dile getirdi. Bayraktar, "Öncelikli olarak afet riski ta yan sala, kaçak, depreme dayan ks z, enerjiyi savuran yap lar Türkiye'nin co rafyas ndan söküp atmak bizim görevimizdir, namus borcumuzdur." dedi. Geli mi ülke olman n en önemli unsurunun ehirleri düzgün hale getirmek oldu unu söyleyen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 248 noktas nda kentsel dönü üm ba latt klar n, bundan sonra da bunlara devam edeceklerini belirtti. Afet riski alt ndaki alanlar dönü türme yasas n n 12 maddesinin Meclisten geçti ini de hat rlatan Bayraktar, 2B kanunundan sonra gerisini de geçirmeye çal acaklar n ifade etti. Bu kanun tasla na ili kin ele tirilere de cevap veren Bayraktar, "Meclise getirdi imiz kanunu bir çoklar ele tiriyorlar. Hakl da olabilirler ama bir kanun e er radikal olmazsa, yani yapt r m gücünün üstünde olmazsa yol alamazs n z. Mal hakk esast r ama can hakk daha çok esast r. Can emniyeti olmadan ben mal ne edeyim. Bu bak mdan can emniyetini bu kanunun önüne koyduk. Bu yasayla dalga dalga Türkiye'yi dönü türmek zorunday z." ifadelerini kulland. Bu yasa ç kt taktirde etap etap yapacaklar konut say s n n 7 milyon oldu unu anlatan Bakan Bayraktar, "Bunun büyük ço unlu unu özel sektör yapacak. n aat sektörü istihdam katsay s en yüksek olan sektör. n aatta kullan lan malzemelerin yüzde 99'unu Türkiye'de üretiyoruz. n aat sektörü geli ecek, malzeme sektörü geli ecek, teknik mü avirlik sektörü geli ecek, mühendislik disiplinleri geli ecek ve Türkiye bu alanda dünyada yeni bir güç olacak. Bu Türkiye'de mühendislik, mü avirlik, müteahhitlik sisteminin geli mesiyle olacak. Bu bak mdan bu yasa çok önemli." dedi. Bir büyük depremde Türkiye ekonomisinin yüzde 10 ile yüzde 20 aras nda küçülece i uyar s nda bulunan Bayraktar, sözlerini öyle tamamlad : "Bunun için biz uanda afet riski alt ndaki alanlar n dönü türülmesi yasas n yapmak için elimizi, kolumuzu, ba m z ta n alt na koyduk. Bu tasar halindeyken tüm partilere taktim ettim, sonra tasar haline gelince bir daha taktim etik fakat 'rant yasas ' dediler. Bu kanunun kenar na, kö esine, cümlesi bittikten sonra yan na rant kelimesi getirmek en büyük haks zl kt r. Afet riski ta yan alanlardaki kentsel dönü ümü ba aramazsak katiyen geli mi, kalk nm bir ülke olamay z. Bu teknik alt yap, bu yap stoku ile kalk nm bir ülke olamay z." n aat sektörü geçen y l alt n ça n ya ad Suat Alt n n aat Genel Müdürü Sedat K l nç, in aat sektörünün dönem dönem en parlak y llar n ya ad n belirterek,!2011 y l nda in aat sektörünün alt n ça n ya ad n söyleyebiliriz. Çünkü, ülke ekonomisindeki büyüme trendi ve istikrar bütün sektörlere olan olumlu yans mas in aat sektörünü de olumlu etkiledi dedi. Suat Alt n n aat n 1970 y l nda Y lmaz Alt n taraf ndan kuruldu unu an msatan Sedak K l nç, rmalar ile ilgili u bilgileri verdi: Yap sat Konut in aat i imalat na ba lad 1990 y l ndan itibaren ise rmam z Yönetim Kurulu Ba kan Suat Alt n taraf ndan Alt n in aat olarak faaliyetlerine devem etti y l ndan günümüze kadar yakla k 2 bin 500 aileyi ev sahibi yapt y l nda Suat Alt n n. Ltd. ti. kurularak konut imalat nda Arge çal malar yaparak ve kurumsal alt yap y da haz rlayarak Yeni vizyonda Kayseri de mimari, peyzaj ve sosyal ya am alanlar farkl ve zengin olan projeler üretmeye ba lad. Proje üretirken dikkat etti imiz hususlar n ba nda statik aç dan sa lam Deprem yönetmeli ine uygun, Lokasyon aç s ndan özenle seçilmi bölgelerde, herkese ve her keseye Türkiye de her geçen gün kendisini yenileyen ve yeni ürünler sunan çelik kap sektörü hareketli bir dönem geçiriyor. Yurtd ndan gelen taleplere yeti mekte zorlanan çelik kap sektörü, yaz aylar n n daha hareketli geçmesini bekliyor. Portal Çelik Kap irketi Yönetim Kurulu Ba kan Hac Söyler, genelde i lerin az oldu u dönemin k aylar oldu unu hat rlatarak, Bu y l k aylar nda ciddi sipari ler ald k ve bu aylar mesai yaparak geçirdik. Yaz döneminde sektörün daha canl ve yo un bir i dönemi geçirmesini bekliyoruz dedi. Portal Çelik Kap olarak yurtd na önemli oranda çelik kap ihraç ettiklerini ifade eden Hac Söyler, in aat sektöründe ya anan canlanman n da kendilerini olumlu etkiledi ini anlatt. Söyler, u bilgileri verdi: Özellikle yurt d ndan gelen ciddi çelik kap talepleri var. Biz ürünlerimizi genelde Irak, ran, Cezayir, Umman, Libya gibi ülkelere gönderiyoruz. Yine iç piyasadan talepler geliyor. Genelde kaliteli ürünleri daha ucuza alma dü üncesi sektörümüzün en büyük sorunlar ndan birisi. Hemen hemen her bütçeyi hitap eden ürünler üretiyoruz. Ancak insanlar m z art k çelik kap n n da estetik olan n tercih ediyor. Bu konuda ciddi Arge çal malar m z oldu. Yine ürünlerimizin yenilikçi katk lar m z oluyor. Bu yenilikler ürün sat lar m z art r yor dedi. Hac Söyler, Türkiye deki ba ta TOK olmak üzere birçok kooperati n konut üretmesinin çelik kap sektörünün i lerini olumlu yönde etkiledi ini anlatt. Devletin, kentsel dönü üm projesi kapsam nda yapaca çal malar nda ülkede ekonomiyi canland raca gibi kendi sektörlerini de ciddi anlamda hareketlendirece ine i aret etti. Söyler, çelik kap yatlar n n ürünlerdeki özellikler, talep edilen farkl l klara ba l de i ti ini an msatarak, 280 ila 3 bin lira aras nda çelik kap sat lar n n oldu unu ifade etti. uygun metrajlarda olmas geliyor. Sedat K l nç, 2011 y l n n in aat sektörü aç s ndan nas l geçti i yönündeki de erlendirmede ise, u bilgileri aktard : n aat sektörü genel anlamda 2011 y l nda alt n ça n ya ad n dü ünüyorum. Bu yükseli i tetikleyen en önemli faktör ülke ekonomisindeki büyüme trendi ve istikrar olarak görüyorum. Ama ben biraz daha yapsat sektörü ile ilgili de erlendirme yapmak istiyorum. Konut kredisi oranlar ndaki dü ü 2011 in ilk 3 çeyre inde yapsat konut imalat yapan rmalar n sat nda ciddi bir art olmas na vesile oldu. Kooperati erin ise sat trendlerinde eksi bir ivme gösterdi. Yani 2011 y l kooperatif üyelerinden ayr larak yapsat sektörüne talep do uran bir y l oldu. Ayr ca Avrupa da ba gösteren ekonomik krizin de gurbetçi vatanda lar m z n Türkiye ye yönelik yat r m dü üncelerini artt rd ve bizim içinde büyük avantaj oldu. Ancak 2011 y l n n son çeyre inde konut kredilerindeki art sat lar n yava lamas na neden oldu. n aat sektörünün s k nt lar na da de inen K l nç, in aat sektöründe ve genel olarak tüm sektörlerde istikrarl bir hükümetin yat r m aç s ndan, giri imleri art raca n, tüm ticari sektörlerin ortak dü üncesi oldu unu vurgulad. K l nç, n aat sektöründe ya ad m z s k nt lar n ba nda arsa tedariki geliyor. Özellikle kentsel dönü üm alan nda küçük parsellerin toplanmas noktas nda herhangi bir yasal yükümlülük olmamas ndan dolay büyük s k nt lar ya lanmaktad r. Bu konuda özellikle belediyelerimizin kentsel dönü ümünü tamamlamas için özel imar uygulamalar ile ye il alan ve yol konusunda müteahhit rmalara destek vermesi gerekti ini dü ünüyorum. kinci büyük s k nt n n ise insan gücü konusunda ya ad m z özellikle kali ye personel ihtiyac n n hat safhada oldu u bir dönemdeyiz. güvenli i konusunda e itimli ve personel çal t rmak istiyorum ama henüz bu konuda in aat sektörü yeterli seviyeye ula mad diye konu tu. Konut insanlar n ailesi ile bar nd zaman n n büyük k sm n içinde geçirdi i bir ya am alan oldu unu anlatan K l nç, Biz konut imal ederken öncelikle bu konutlarda biz ikamet etsek nelere ihtiyaç duyaca m z dü ünerek, imalat yap yoruz. Öncelikle depreme dayan kl statik camdan güçlü, mimari aç s ndan özenli sosyal Sedat K l nç ya am alanlar zengin konutlar imal ediyoruz. Teslimat tarihlerine gösterdi imiz hassasiyet bize hep referans oluyor. Güven olgusu ise bu hassasiyetlere ba l olarak geli iyor. u anda Kayserinin en güvenilir in aat rmalar ndan biri olarak yapt m z i lere verdi imiz önem ve hassasiyet yapt m z teslimatlardaki memnuniyet ve sat sonras yapt m z hizmet ve 2 y ll k verdi imiz garanti biz olan güvenin sebepleri oldu unu dü ünüyorum eklinde konu tu. Sedat K l nç, rmalar n n uan Kayseri de bin 300 konutluk bir proje ile ilgili çal malar devam etti ini anlatarak, Öncelikle bu projede yenilenebilir enerji ekolojik dengeye yat r m ve sosyal ya am güvenli i aç s ndan Türkiye nin en iddal projelerinden biri oldu unu dü ünüyorum. Ayr ca Kayseri ile kalmayarak, yat r m plan m za stanbul uda ald m z da ilan etmek istiyorum. Hükümetimize uan ki istikrar ve ekonomideki büyüme ve ba ar l ekonomi politikalar, d siyasette gösterdikleri ba ar lar ndan dolay tebrik ve te ekkür ediyorum. Konut kredilerinin in aat sektörünü, in aat sektörünün de ara sektörleri tetikledi ini dü ünüyorum diye konu tu. K aylar n mesai yaparak geçirdik, yaz döneminden çok umutluyuz Hac Söyler

16 14 28 MART 2012 ÇAR AMBA Kentsel dönü üm, müteahhitleri hakem yapt Hayrullah Aytekin Kentsel dönü ümle birlikte müteahhitlerin konut yapman n yan nda yeni bir görevi daha oldu. Özellikle hisseli ya da da n k durumdaki arsalar n birle tirilmesinde müteahhitler, hissedarlar n aras n bulmada adeta hakemlik yap yor. Arazi sahiplerinden ilginç tekli er geldi ini belirten Tekin n aat Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Aytekin, zaman zaman miras payla m yüzünden küsen hissedarlar bar t rmak zorunda kald klar n anlatt. Birçok bölgesi deprem ku a nda bulunan Türkiye de in aat kalitesi her olumsuz durum sonras tart maya aç l yor. Özellikle depremler sonras tart malar h z kazan yor. Deprem ve do al afetler sonras ayakta kalan binalar n olu turulmas için devlet de radikal kararlar ald. Yap Denetim Firmalar n kurulmas, kentsel dönü üm bunlardan baz lar. Kentsel dönü üm yasas, müteahhit mesle inin önünü açt. Yasayla birlikte in aat sektörü hareketlendi. Yasa bir ba ka gerçe i daha ortaya ç kard. Müteahhitlerin ara bulucu ya da hakemlik özelliklerini gündeme getirdi. ehirlerde çarp k yap la man n ortadan kald r lmas ve hisseli arsalar n birle tirilmesi miras anla mazl klar n ortadan kald r lmas na ba l. Bu görevi de günümüzde büyük ölçüde müteahhitler yap yor y l ndan bu tarafa konut üreten Tekin n aat n Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Aytekin, arsa toplarken ilginç isteklerle kar la t klar n söyledi. Aytekin ba ndan geçen bir an s n da u ekilde anlatt : Konut yapmak için almaya çal t m z bir arsan n hisseli oldu unu ö rendik. Hissedarlardan talep ettik. Karde lerden birisi Bu arsay satmaya raz olurum ama beni karde imle bar t r rsan z art n getirdi. Yurtd nda ya ayan karde ini bulduk, ikisini bir araya getirdik ancak aralar nda öncesine dayanan miras tart mas tekrar ba lad. Bunun üzerine hakk n n yendi ini söyleyen hissedar n zarar n ben para vererek kar lad m ve anla t k. Senelerce küs olan iki karde de bu vesileyle bar m oldu n aat yap l rken zemin sa laml, beton kalitesi ve güvenilirli in çok önemli oldu unu kaydeden Aytekin, özellikle ev almak isteyenlerin binan n zemini hakk nda bilgi sahibi olmas gerekti ini ifade ederek, ne yaz k ki insanlar n buna dikkat etmedi ini kaydetti. Aytekin, ev alan insanlar n genelinin görüntüye önem verdi ini dile getirdi. Kentsel dönü üm yasas n n müteahhitlerin önünü açt n belirten Aytekin, ancak bunun piyasada i inin ehli olmayan ki i say s n n da artmas na neden oldu unu söyledi. Paras olan herkesin bu i e ba layabildi ine dikkat çeken Aytekin, vatanda lar n konut al rken güvenilirli e dikkat etmesi gerekti ini kaydetti Ocak ay ndan itibaren yeni yap lan binalarda yap denetimi zorunlulu u getirildi ini hat rlatan Aytekin, Yap Denetim rmalar n n in aatlara kalite getirdi ini vurgulad. Ülkemizin deprem gerçe i oldu unu an msatan Aytekin, Depremler sonras müteahhitlerin sorumlu tutulmas son derece normal. Ocak 2011 y l ndan itibaren de sorumluluk müteahhit ile Yap Denetim Firmalar aras nda da t ld dedi. Giydirme cephe sektöründe uzmanl k ve güven aray n Nuray Ulutürk Giydirme cephe sistemlerinin uzmanl k ve güven isteyen bir sektör oldu unu belirten Tahtasakal Yap Endüstrisi Planlama Müdürü Mimar Nuray Ulutürk, mimari kayg lar, yal t m ve fonksiyonellik gibi unsurlar bir araya getiren bu sektörün her geçen gün daha da önem kazand n söyledi. Metal yap sektörü bat dan do uya do ru h zla ilerliyor. Yap denetiminin getirdi i kat yapt r mlar mevcut binalardaki revizyonu, cephede yap labilecek makyaj yönünde zorlamaktad r. Tabi ki bu makyaj yaln zca eski binalar n de il yeni binalar n da olmazsa olmazlar aras na girdi. CamAlüminyum PanelDo al/yapay Ta Kaplamalar ve dekoratif maksatl aksesuarlar bu sistemin sonsuz çözüm alternati eri sunmas na neden olmakta. Bu noktada devreye yap endüstrisi sektörü giriyor. Tahtasakal Yap Endüstrisi Planlama Müdürü Mimar Nuray Ulutürk, sektörün uzmanl k gerektirdi ini vurgulad. Mimari kayg lar, yal t m ve fonksiyonellik gibi unsurlar bir araya getiren giydirme cephe sistemlerinin, her geçen gün daha da önem kazand n belirten Ulutürk, Belli bir sürece tabi olan bu çal ma rüzgar yükü, k s etkisi, ta ma kapasitesi gibi teknik donan mlarla ortaya ç kar lmaktad r. Ard ndan konusunda uzman bir kadro taraf ndan proje uygulamas yap larak günümüz teknolojik geli melerine uygun, modern yap lar ortaya ç kmaktad r. Firmam z da bu konuda gelen talepler do rultusunda proje/tasar m haz rlayarak mü terilerimizin be enilerine sunmaktad r diye konu tu. Pazar anlam nda ise, Kayseri ve kom u iller d nda, Türkiye nin dört bir yan hatta yurt d na da proje ve uygulama hizmeti sunduklar n kaydeden Ulutürk, Gerek mimari gerekse teknik detaylar n birlikte sunuldu u cephe giydirme sektörü, mesleki anlamda keyi e mesai harcanan bir sektördür. Bu konuda Tahtasakal Yap Endüstrisi ciddi bir bilgi birikimine ve uyum içinde güçlü bir kadroya sahiptir dedi. Suat E in Ekay Yap, sat sonras da mü teri memnuniyetini gözetiyor Enerji ve in aat sektöründe faaliyet gösteren Ekay Yap, sat sonras mü teri memnuniyetini de ön planda tutuyor. Ekay Yap Yönetim Kurulu Ba kan Suat E in, rman n enerji ve konut alan ndaki çal malar n anlatt y l ndan beri prensiplerinden ödün vermeden çal t klar n belirten E in, rma olarak 23 y ld r hizmet verdikleri enerji ve yap sektöründe her zaman daha fazlas n ilke edindiklerini söyledi. E in, Yenilenebilir enerji alan nda yapt m z çal malar ncesu rüzgar projemiz çevreye ve halk m za duydu umuz sorumlulu un birer göstergesidir. Bu alanda kolay konut edinme sistemi üzerinde çal an rmam z Kayserimizin önemli çekim merkezlerinden biri olan Talas ta ünivercity evleri ad alt nda 2+1 ve 3+1 olmak üzere 233 dairelik projemizi ba latt k. Kayseri de yeterli alt yap m z n olmas geni ube a ve uzman kadromuzla uygun yat garantisi ve ödeme seçenekleri ile Ev almak herkesin hakk slogan ile özde le tirerek halk m zdan yo un ilgi gördük. Bu sayede sat lar m z k sa sürede tamamlanm t r. Bu vesile ile rmam za ilgi gösteren ve bize destek olan herkese te ekkür ediyorum diye konu tu. Amaçlar n n üretimini yapt klar konutlar mü terileri en uygun ko ullarda sunmak oldu unu kaydeden E in, Sat sonras da mü terilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya çal makt r dedi. Nüfus art yor ama vergi mükelle say s yerinde say yor Türkiye'nin nüfusu 74 milyon 724 bin 269, Türkiye'deki mükellef say s da 6 milyon 417 bin 606 olarak gerçekle ti. 5 y ll k dönemde gelir vergisi mükelle eri 1 milyon 704 bine, basit usulde vergiye tabi mükellef say s da 714 bin 693'e geriledi. En fazla mükellef art gayri menkul sermaye irad için gelir vergisi ödeyenlerde ya an rken, 5 y l önce 696 bin 905 olan mükellef say s, 2011 sonunda 1 milyon 41 bine yükseldi. Son 5 y ll k süreçte kurumlar vergisi mükellef say s 663 bin 967'ye, KDV mükelle ise 2 milyon 294 bine ç kt. Söz konusu süreçte kurumlar vergisi mükelle erinin, gayrimenkul sermaye irad için gelir vergisi ödeyenlerin ve katma de er vergisi mükelle erinin say s nda art görüldü. Kurumlar vergisi mükelle eri, 634 bin 569'dan 663 bin 967'ye, kira geliri elde edip de, vergi verenlerin say s da 696 bin 905'den 1 milyon 41 bin 427'ye yükseldi. Kira gelirleri için vergi ödeyenlerin say s ndaki bu art ta, Gelir daresinin kira geliri elde edip de, vergisini vermeyenlere yönelik Türkiye çap nda ba latt takibat etkili oldu. Katma de er vergisi mükelle erinin say s ise 2007 y l nda 2 milyon 268 bin 925 iken, 2 milyon 293 bin 765'e ç kt. Ancak, son 5 y lda toplam mükellef say s ndaki art 330 bin 730'da kald. 5 y l önce 6 milyon 86 bin 876 olan gelir, KDV, kurumlar, gayri menkul sermaye irad ve basit usule tabi mükellef say s, 5 y l sonra 6 milyon 417 bin 606'ya yükseldi. Buna kar l k bu dönemde Türkiyenüfusu 70,6 milyondan, 74,7 milyona ç kt. 5 y ll k dönemde gelir vergisi mükelle eri 1 milyon 724 bin 366'dan 1 milyon 703 bin 754'e, basit usulde vergiye tabi mükellef say s da 762 bin 111'den 714 bin 693'e geriledi.

17 15 28 MART 2012 ÇAR AMBA çi güvenli ine k sa lmle dikkat çekilecek kazalar ve i güvenli ine dikkat çekmek töründe Kazalar ve çi Güvenli i'' konulu festivale destek verdi i belirtildi. Festival kapsam nda yor. n aat sektörü, tüm dünyada en riskli sektörler kat l m yla yap lan bu proje beni heyecanland r yor. belirterek, ''Her giden canla onulmaz yaralar aç l ço lu, ''Anadolu Üniversitesi ve di er payda lar n amac yla Anadolu Üniversitesi taraf ndan, May s tarihlerinde '' n aat Sektöründe Kazalar ve çi Güvenli i'' konulu k sa lm yar mas düzenlenecek. Yar man n proje orta olan Türkiye n aat Sanayicileri veren Sendikas 'ndan ( NTES) yap lan k sa lm yar mas da düzenlenece i ifade edilen aç klamada, birinci olan çal maya 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin lira, alt esere de 500'er lira mansiyon ödülü verilece i bildirildi. Yar maya son ba vuru tarihinin 30 Nisan 2012 oldu u duyuruldu. aras nda yer al yor. Ancak biz inan yoruz ki bu konuda verilecek e itimler ve kazan lacak toplumsal bilinçle i kazalar en aza indirgenebilir'' dedi. lgili yasalar n i kazalar n bir yere kadar önlese de as l önemli olan n yasalar uygulayacak i çinin ve Çünkü bu festival sonras nda haz rlanan k sa lmler, antiyelerde i çilerimizin e itiminde kullan lacak ve bu konudaki çal malara teknoloji ve sanat da içeren bamba ka bir yolla katk da bulunulacak'' de erlendirmesinde bulundu. yaz l aç klamada, bugüne kadar ''Güvenli n aat'', '' n aat Sektöründe E itim ve S f r Kazas '', '' yerlerinde kazalar nda ölümlerin önüne geçmek ad na i verenin bilinçlenmesi oldu unu kaydeden Koço lu, bu nedenle i güvenli i konusunda toplumsal bir toplumsal bilincin olu turulmas n n amaçland Bilinçli vatanda, i çi ve i verenin sorunlar n çözüm merkezini olu turabilece ini kaydeden Koço lu, Sa l ve Güvenli i'' gibi birçok pro jeye imza atan sendikan n, 2223 May s tarihlerinde Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen '' n aat Sek etkinli e ili kin de erlendirmelerde bulunan NTES Yönetim Kurulu Ba kan ve Yar man n Jüri Üyesi ükrü Koço lu, her i kazas nda canlar n yand n bilincin olu turulmas na dönük her türlü çal man n içinde yer ald klar n belirtti. nsan hayat ndan de erli hiçbir ey olamayaca na dikkati çeken Ko insan hedef alan, insana yat r m yapan bu tür projelerin artmas n n en büyük temennisi oldu unu ifade etti. n aat, 200 yan sektörü de besliyor Ankara Ticaret Odas Ba kan (ATO) Salih Bezci, içinde in aat malzemesi sat c lar n n da bulundu u in aat sektörünün, ekonomide 200'ü a k n alan etkiledi ini bildirdi. ATO'dan yap lan aç klamaya göre, Tesisat n aat Sanayi Malzemecileri Derne i (T MKODER) üyeleri, Salih Bezci'yi ziyaret etti. Ziyarette konu an Bezci, yap marketlerinin aç lmas nedeniyle sektörün s k nt l bir dönem geçirdi ini belirtti. n aat malzemecilerinin, T MKODER'in yürüttü ü çal malarla refaha kavu aca na inand n dile getiren Bezci, unlar söyledi: '' n aat sek0törü geçen y l n dokuz ayl k döneminde yüzde 12,7 oran nda büyürken, Türkiye'nin GSY H's yüzde 9,6 oran nda büyüdü. çinde in aat malzemesi sat c lar da bulunmak üzere in aat sektörü beraberinde 200'ü a k n alan etkiliyor. n aatlar kentlerin yüzüdür. Canl bir yüz, sa l kl bir vücudun ilk i aretidir. n aat sektörünün durumu da sa l kl i leyen ekonominin göstergesidir.'' T MKODER Ba kan Temel Akay da, üyelerinin büyük ço unlu unun Rüzgarl Sokakta bulundu unu hat rlatarak, yap marketlerinin say s n n artmas yla sokak esnaf n n s k nt ya ad n söyledi. n aat sektöründe istihdam artt Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), üç ayl k in aat sektörü istihdam endeksinin 2011 y l n n son döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 0,8 artt n aç klad. TÜ K, 2011 y l n n 4'üncü dönemine ili kin '' n aat gücü Girdi Endekslerini'' aç klad. Buna göre, üç ayl k in aat sektörü istihdam endeksi 2011'in son döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 0,8 artt. Bina in aat sektörü istihdam endeksi ise yüzde 3 artarak 79,9'dan 82,3'e yükseldi. Bina d in aat sektörü istihdam endeksi ise yüzde 1,9 azalarak 123,1'den 120,8'e geriledi. Üç ayl k in aat sektöründe çal lan saat endeksi 2011'in son döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 0,2 artt. Bina in aat sektörü çal lan saat endeksi yüzde 1,8 artarak 77,9'dan 79,3'e yükselirken, bina d in aat sektörü çal lan saat endeksi ise yüzde 1,7 azalarak 124,1'den 122'ye geriledi. Üç ayl k in aat sektöründe brüt ücretmaa endeksi 2011 y l n n son döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 12,8 artt. Bina in aat sektöründe brüt ücretmaa endeksi yüzde 14,1 artarak 150,8'den 172'ye, bina d in aat sektöründe brüt ücretmaa endeksi ise yüzde 11,4 artarak 222,1'den 247,5'e yükseldi. ZA MAN GA ZE TE SÝ NÝN ÜC RET SÝZ REKLAM VE TANITIM EKÝ DÝR 28 MART 2012 ÇAR AMBA Feza Gazetecilik AÞ adýna Sahibi ALÝ AK BU LUT Genel Yayýn Müdürü EKREM DUMANLI Genel Yayýn Müdür Yard. Reklam Grup Baþkaný MEHMET KAMIÞ MEL H KILIÇ Reklam Sat Koordinatörü Yayýn Editörü F KRET M EK HARUN ODABAÞI Bölge Reklam Yöneticisi Sayfa Tasar m Yöneticisi VEYSEL ÇAM SEL M M RO LU Reklam Sat þ Uzmanlar Tasarým YUSUF ER EN AHMET AYGÜN MUZAFFER D NÇER ABDULLAH O UZ Sorumlu Müdür ve Bölge Sektöreel Uzman Yayýn Sahibinin Temsilcisi MELEK TINMAZ HAYR BE ER Ya yýn Tü rü: Ye rel Sü re li Yö ne tim Ye ri: Za man Ga ze te si 34194, Ye ni bos na, Ýs tan bul, Tel: Faks: , man.com.tr, Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Te sis le ri

18 16 17 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bay nd rl k ve mar Komisyonu üyesi olan AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Günde Bak r, Genel Kurul a yeni gelen Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi kanununun çok önemli oldu unu aç klad. Kanunun birçok yenilikleri beraberinde getirdi ini ve vatanda ma dur edilmeden kentsel dönü ümün yap lmas noktas nda önemli katk lar sa lad n anlatt. Prof. Dr. Bak r, yapt klar çal ma ve kanunla an maddelerle ilgili u bilgileri verdi: TBMM Bay nd rl k ve mar Komisyonu nun üyesiyim. Komisyona Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi ile ilgili kanun tasar s üç hafta once geldi. Komisyon 26 üyeden müte ekkil. Görü meler iki gün sürdü. Oy ço unlu u ile Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi Kanunu kabul edildi. Komisyonda da bir tak m de i iklik önergeleri oldu. 12 tane önerge verdim. Son haline geldikten sonra genel kurulda görü üldü. lk 13 madde kabul edildi. Kanunun son 13 maddesi önümüzdeki haftalarda genel kurul da tekrar görü ülecek. Kanun maddelerinin içeri i ve yap lacak uygulamalarla ilgili de bilgiler veren Bak r, öyle konu tu: Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesinde öncelikli i riskli yap lar n tespitidir. Çevre ve ehircilik Bakanl nca haz rlanacak bir yönetmelik olacak. Oradaki usul ve esaslar çerçevesinde masraflar vatanda lar m za ait olmak üzere öncelikli yap malikleri yada kanuni temsilcileri taraf ndan bakanl kça lisansland r lan kurum ve kurulu lara riskli yap lar n tespiti yapt r lacak. Bakanl k baz kurum ve kurulu lar riskli yap lar n belirlenmesi için yetkilendirecek. Kendisi de yönetmelik haz rlayarak usul ve esaslar belirleyecek. Kurum ve kurulu lardan bu esaslara göre risk tespiti yapmas n isteyecek. Verilen süre B R N C SAY FA DAN DE VAM Prof. Dr. Bak r, kanunda yeni bir uygulaman n daha ortaya ç kt n an msatarak, art k y k m belediyelerin de il mülki amirlerin yapaca n aç klad. Bak r, Eskiden YIKIMI BELED YE DE L VAL L KLER YAPACAK Prof. Dr. Pelin Günde Bak r, riskli yap tespit edildikten sonraki a amalarda, vatanda n riskli rapora 15 gün içerisinde itiraz etme hakk bulundu unu anlatt. Riskli bina ile ilgili bakanl kça ya da idarece yapt r lan riskli yap tespitlerine kar yap n n sahibinin muhtemel itiraz dilekçesinin dikkate al narak hemen de erlendirilece ini söyledi. Bak r, bu süreci öyle anlatt : Konut sahipleri 15 gün içerisinde itiraz etme hakk na sahip. tiraz hakk n kullanabilecek. Bu de erlendirilecek. Bakanl kça üniversitelere yaz gönderilecek. Rektörlerce üniversitelerde görevli ilgili konuda bilgi sahibi 4 ö retim üyesi görevlendirilmesi talep edecek. Bu komisyona bakanl k 3 ki i koyacak. Komisyon toplam 7 ki iden müte ekkil olacak. Rektörce belirlenen 4 ö retim üyesi. 3 de bakanl kça belirlenen bürokrat. tiraz komisyonuna vatanda itiraz edecek. Yap n n sa lam oldu unu iddia edebilirler. Bilimsel metodlarla çal malar yap lacak. Karara ba lanacak. VATANDA IN R SKL RAPORUNA 15 GÜN Ç NDE T RAZ HAKKI OLACAK içerisinde bunlar yapt r lacak. Kanunda, bakanl kça istenen bu tespiti vatanda n yapt ramayabilece i de dikkate al nd. Vatanda yapt ramay nca (binan n depreme dayan kl olup olmad yönünde tespit çal mas n ) idare yani belediye kendisi yapacak yada yapt racak. Kanunda riskli alan kavram da netle tirildi. Riskli alan u. Zemin yap s ve üzerindeki yap la ma nedeniyle can ve mal kayb ya anmas n neden olabilecek bölgeler. Bakanl k, TOK yada idare taraf ndan Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n n görü ü al narak belirlenen, bakanl n tekli üzerince bakanlar kurulunca kararla t r lan alanlard r. Riskli alan tespit edilecek. Afet dönü ümü için alan belirlenecek. Bu alan n ya zemini yada üzerindeki yap lar n riskli oldu u dü ünülecek. Tespit edildikten sonra bakanl k ve idareye bildirilecek. Vatanda n bunu kendisi yapt ramad belirlenince bunu bakanl n yada idarenin yapt rmas sa lanacak. Pelin Günde Bak r, ç kar lan kanunda vatanda n hiçbir ekilde ma dur edilmemesine özen gösterildi ini anlatarak, u bilgileri verdi: Kanunda güzel uygulamalar var. Y k lan riskli binalardaki konut sahipleri için yeni depreme dayan kl konutlar YEN KONUTLAR N A ED LENE KADAR K RA YARDIMI YAPILACAK Eskiden kat mülkiyeti kanununa göre bina y k l p yeniden yap lamad n anlatan Bak r, imdi 3 de 2 ço unluk karar geldi. Kat mülkiyeti sahiplerinin 3 de 2 si, biz, depreme dayan ks z yap n n y k lmas n istiyoruz dedi i anda bina y k l yor. Y k m isteyen ço unlu a da, y k m istemeyen 3 de 1 in hisselerini sat n al p almak istemedikleri sorulacak. Onlar bu hisseyi alabilecek. Kabul etmezlerse de bakanl k, konutu rayiç bedeli üzerinden sat n alacak. dedi. B NADA 3 DE 2 ÇO UNLU UN KARARI YETECEK 3194 say l imar kanununda bu y k m görevi belediyelere veriliyordu. O yüzden imdiye kadar bu konuda, kentsel dönü ümde ba ar sa lanamad. Belediyeler oy bask s alt ndad r. Ama ortada y k m karar olan bir yap var. Bir belediyenin bir ada üzerinde y k m yapabilmesi, oy ald vatanda lar n evlerini y kabilmesi kolay de il. Bu kanunla y k m görevi valili e veriliyor. Y k m görevini art k valilik yapacak. Mülki amirler eliyle yap lacak. Elektrik, su, do algaz kesilecek eklinde konu tu. in a edilecek. Binalar yap lana kadar, yani 12 y l boyunca konut sahiplerine ma dur olmamalar için kira yard m yap lmas öngörülüyor. yeri ise i yeri temin edilecek. Bu aç dan ma dur edilmeyecekler. nsani unsurlarda kanun içerisinde yer var. Yeni konutlar için uygulanacak projelerle ilgili çal malar n oldu unu anlatan Prof. Günde Bak r, Bakanl k, uygulamay yürüten TOK yada belediye afet riski bulunmayan yeni alanlarda bütün projeleri yapmaya yetkili olacak. Projeleri uygulamada imar ve yap la may geçici olarak durdurmaya da Bakanl k yetkilidir. Yoksulluk s n r nda veya alt nda olan vatanda lar m z veya gecekonduda ya ayanlar için yard m yap lmas ve enkaz bedeli ödenmesi dü ünülüyor. Bu konuda usul ve esaslar bakanl n tekli üzerine bakanlar kurulu karar yla belirlenecek. Bakanl k gerekirse kamuya ait arazileri isteyebilecek kamu kurumlar ndan. Bu araziler, kentsel dönü üm için tahsis edilecek. Bakanl n takdiri veya talebi üzerine TOK ya da idareye bu araziler devredilecek diye konu tu. Prof. Dr. Günde Bak r, kentsel dönü üm giderleri için fon kuruldu unu belirterek, çevre katk pay ve idare para cezas olarak tahsil edilerek gelir kaydedecek tahsilin yüzde 50 sinin fona aktar laca n belirtti. 2B ile ilgili yasada da, hazine ad na orman d na ç kart lan alanlar n sat n n yüzde 90 n n buraya aktar laca bilgisini verdi. Riskli binalar y k larak yenisi yap lana kadar vatanda a kira yard m nda bulunulacak 28 MART 2012 ÇAR AMBA 28 MART 2012 ÇAR AMBA

19 18 28 MART 2012 ÇAR AMBA Kredi maliyetleri dü erse konut sat lar artar Türkiye'de vatanda birikimini gayrimenkulde de erlendiriyor veya taksitle ev ala oranlar n baz bankalar dü ürmeye ba lad. ay ndan itibaren bu alg ortadan kalkacak ve art ndan kazan yor. Yat r m için alanlar bi belirten Dumankaya, son olarak duyurduk Yüzde 1,25'e kadar ç kan konut kredi maliyet i endi esinden kaynaklan yor. Ancak mart larda ya am ba lad nda ortaya ç kan de er Adres isimli 9 konut projesi geli tirdiklerini rak tasarruf ediyor. Dumankaya n aat Yönetim Kurulu Üyesi U ur Dumankaya, "Beklentimiz stanbul'da dün bir toplant yla stanbul piyasa canlanacak. u anda iki bankan n konut kredi maliyetlerini a a çekti ini belirten Kurtköy'de Adres Kampüs isimli iki yeni rikimlerini konutta de erlendiriyor. Oturmak için taksitle veya krediyle alanlar da di er ihtiyaçlar ndan lar Adres Kampüs konutlar n n üniversite ö renci ve ö retim üyelerine yönelik oldu unu küresel ekonomi kaynakl kriz alg s n n mart ay ndan itibaren kaybolmas. Konut kredi maliyetleri proje aç klayan Dumankaya n aat Yönetim Kurulu üyeleri Ali ve U ur Dumankaya, Dumankaya, önümüzdeki aylarda bu oranlar n daha da dü ece i tahminini dile getirdi. k s nt ya gidiyor ve bu yolla para biriktirmi oluyor. Sonuçta her iki durumda da söyledi. Adres Kampüs'ün çevresinde biri Dumankaya ailesine ait Süleyman ah Üniolan de dü ecek. Ülkemizde birikim arac 2011 y l n n konut üreticisi irketler aç s ndan Mevsimsel olarak da mart ay ndan itibaren Türkiye'de halk gayrimenkulü tasarruf arac versitesi olmak üzere 8 üniversite bulundu gayrimenkul sat lar artar." dedi. zor geçti ini ancak irket olarak hede erine tüketici, al m için harekete geçecek. olarak görüyor. U ur Dumankaya, "Tasarruf unu hat rlatan U ur Dumankaya, "Stüdyo, Konut kredi maliyetlerinin dü mesi ve ula t klar n belirtti. U ur Dumankaya, 2011 Dumankaya'ya göre Türk halk oturmak arac olarak görülen konutta ekonominin so 1+1 ve 2+1 seçeneklerinden olu an projeden ekonomideki büyümeye ba l olarak bu sene y l nda civar nda konut satarak 225 için de alsa kiraya vermek üzere yat r m için utulmas na kar y m." dedi. yat r m için alanlar bunlar ö renciye kiraya konut sat lar n n geçen y ldan daha iyi olmas milyon lira gelir elde ettiklerini aç klad. Du de alsa gayrimenkulü yat r m arac olarak "Önümüzdeki dönemde markal konut verebilirler." diye konu tu. Adres Kampüs bekleniyor. Tüketiciler aç s ndan ise in aat mankaya, 2012 y l hede erini ise ko görüyor. Birikimini de erlendirmek isteyen, üreticileri aras nda ciddi bir rekabet olacak." Do u isimli projede 37 metrekare stüdyo da rmalar yeni projelerde birbiriyle rekabete nut sat ndan 450 milyon lira ciro elde etmek markal konutlardan ba lang ç yat yla daire diyen U ur Dumankaya, bu dönemde kendi ire yatlar 51 bin lira ile 56 bin lira aras nda, girmesinden dolay en asyonun üzerinde bir olarak ifade etti. U ur Dumankaya'n n aç klamalar na al p kiraya veriyor. Bundan iki türlü kazanc arsas na konut in a eden, kendi kazan rken 1+1 daire yatlar ise 69 bin lira ile 88 bin lira yat art tahmin edilmiyor. n aat irketleri, göre u anda konut piyasas n n oluyor. Öncelikle daireyi teslim ald nda kira mü terisine de kazand ran rmalar n daha aras nda de i iyor. Adres Kampüs Bat 'da ise önümüzdeki mart ay ndan itibaren banka konut durgun olmas n n sebebi Avrupa ve Ameri geliri elde ediyor. kinci olarak da in aat arsa ba ar l i ler yapaca n dile getirdi. stanbul 1+1 daireler 6983 bin lira, 2+1 daireler ise kredi maliyetlerinin dü ece ini öngörüyor. ka'daki küresel krizin Türkiye'yi etkileyece halindeyken, topraktan ald yatla konut Kurtköy'de kendi arsalar na bugüne kadar bin lira aras nda de i iyor. Kad nlar in aat ustal na ba l yor ince i çilik, estetikle bulu acak Ellerinin hamuruyla girdikleri birçok sektörde ilk ba ta yad rganmalar na ra men toplumda kabul görüp önemli ba ar lar elde eden kad nlar, imdi de in aat ustal yapacak. Kad nlar meslek sahibi yapmak, aile ekonomilerini rahatlatmak, toplumun genel ihtiyac n kar lamak ve i sizli in azalt lmas na katk sa lamak amac yla Samsun'da 'Kad n usta projesi' haz rland. Mart ay nda ba layacak projeyle kad n kursiyerlere boyac l k, fayans ve parke dö emecili i ile duvar ka d kaplamac l gibi ince i çilik gerektiren bran larda e itim verilecek. Uygulamada ba ar l olan kad n ustalara serti ka verilecek. Kad n ustalar, referans in aat rmalar bünyesinde çal t r lacak. Yak n zamana kadar doktor, ö retmen, avukat, çiftçi veya o s eleman gibi mesleklerde görülen kad nlar art k meslek ayr m yapm yor. Çiftçilik, postac l k, oförlük, makinistlik, imalatç l k bir çok sektörde görev alan kad nlar n say s ise giderek ço al yor. disiplini, performans ve sonuç bak m ndan erkeklere ta ç kartan kad nlar, imdi de in aatlarda ince i çiliklerin ustas olmaya haz rlan yor. Toplumda kad n ustalara olan ihtiyac tespit eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odas (STSO) l Kad n Giri imciler Kurulu, Kad n Usta Projesiyle bu ihtiyac gidermeyi hede iyor. Projeyle ilgili ba ta Samsun Valili i olmak üzere birçok kamu kurumu taraf ndan da desteklenme karar al n rken, haz rl klar ise h zland r ld. Büyük ehir Belediyesi Geli tirme Merkezi'nde yap lmas planlanan projenin sahibi STSO l Kad n Giri imciler Kurulu Ba kan Ye im K y c, haz rl klarla ilgili bilgi verdi. Projenin e iyle birlikte in aatlarda çal an 3 çocuk annesi bir bayan n ustal k belgesi için yard m istemesinden yola ç k larak haz rland n ifade eden Ba kan Ye im K y c, "Kad nlar, yarad l nispetinde birçok erkek i ini çok rahat yapabilir. Kad nlarda prensip, temizlik ve estetik oldu u için ince i çilik kad nlara çok uygun. Evde kad n usta olmas, ev han m rahat hareket edebilmesi ve kolayca anla abilmesi aç s nda da avantajl. O yüzden bu projenin örnek olaca n. kad nlar n da boya badana, fayans, duvar ka d dö eme gibi i leri yapabilece ine inan yoruz." dedi. Projenin kamuda ve sektörde heyecan uyand rd n ifade eden Ye im K y c, "Bu n aat sektöründe ilk olacak. Kursiyer olmak isteyenlerin say s da gittikçe art yor. Dekorasyon, boyama, ka t yap t rma, parke dö eme, fayans dö eme kurslar n e zamanl olarak ba lataca z. Ki isel geli im dersleri de verece imiz kursumuzda kurulacak stantlarda duvarlar boyanacak, duvar ka tlar yap t r lacak, parke dö enecek, kesilen fayanslar n aras na bordurlar konulacak. 2 ayl k kursun sonunda belgelerini alanlar soka a salmayacak, her birini bulaca m z i sahalar na yerle tirece iz. Talep oldu unda da yeni kurslar açaca z." eklinde konu tu. S MPA Ticaret Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Melike Ersay n Güven ise projeye her konuda destek vereceklerini kaydetti. Bat l ülkelerde kad nlar n seramik dö eme, boya veya duvar ka d kaplama ustal yapt n hat rlatan Güven, "Böyle bir projeden bahsedildi inde çok heyecanland k. Çünkü bu önemli bir toplumsal ihtiyaç. Dekorasyona yönelik ince i lerde bayan ustalar n daha verimli olaca n dü ünüyorum. Çünkü bayan ustalar, i disiplininde erkeklere göre titizdir. Sanata yatk n olduklar için estetik gözleri hassast r. Yapt klar i i be endikten sonra teslim ederler diye dü ünüyorum. Kald ki erkekler bu sayede eve hapsolmam olacak. Meslek edinmi bayanlar için önemli i f rsat. Bu yüzden hayata geçmesi çaba harcayaca z." ifadelerini kulland.

20 19 28 MART 2012 ÇAR AMBA Saatlik i gücü maliyeti geçen y l yüzde 9.5 oran nda artt Saatlik i gücü maliyeti endeksi, 2011 y l n n 4'üncü döneminde kapsanan tüm sektörlerde, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 10.2 artt. Sektörel ayr mda incelendi inde endeks de erlerindeki y ll k art oranlar n n; sanayi sektöründe yüzde 9.1, in aat sektöründe yüzde 14.1 ve hizmet sektöründe yüzde 11.3 oldu u görüldü. Saatlik i gücü maliyeti endeksi 2011 y l nda 2010 y l na göre yüzde 9.5 art la de erine ula t. Saatlik kazanç endeksinin bir önceki y l n ayn dönemine oranla yüzde 9.7 art la de erine yükseldi i 2011 y l nda, saatlik kazanç d i gücü maliyeti endeksi yüzde 8.4 art la 119 oldu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2011 y l 4'üncü dönem gücü Maliyeti Endeksi sonuçlar n aç klad. Türkiye statistik Kurumu'nun üçer ayl k dönemler itibariyle yay mlad 2008 temel y ll " gücü Maliyeti Endeksi" ile ücretli çal an istihdam etmenin i verene saat ba na maliyetindeki de i im nominal olarak ölçülüyor. gücü maliyetinin temel bile enleri, kazanç ve kazanç d (i verenin yapt sosyal güvenlik, ihbar ve k dem tazminat ödemeleri) i gücü maliyetini olu turuyor. TÜ K'in bültenine göre, kazanç ve kazanç d i gücü maliyeti kalemlerinin tümündeki saatlik de i imi gösteren 2008 temel y ll saatlik i gücü maliyeti endeksi, 2011 y l 4'üncü döneminde kapsanan tüm sektörlerde, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 10.2 artarak de erine yükseldi. Saatlik i gücü maliyeti endeksi 2011 y l n n tamam nda ise bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 9.5 artarak de erine ula t. Saatlik i gücü maliyeti 2010 y l nda de erindeydi. Sektörel ayr mda incelendi inde sanayi sektöründe 2011 y l n n 4'üncü döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 9.1 art ya and görüldü. Endeks böylece 2010 y l n n 4'üncü döneminde olan endeks 2011 y l n n an lan döneminde de erine yükseldi. n aat sektöründe an lan dönemde yüzde 14.1 ve hizmet sektöründe yüzde 11. Art ya and belirlendi y l n n 4'üncü döneminde in aat sektörü endeksi 147, hizmet sektörü endeksi ise de erini ald. Ücretli çal ana yap lan düzenli ve düzensiz ödemelerdeki saatlik de i imin göstergesi olan saatlik kazanç endeksi 2011 y l 4'üncü döneminde, kapsanan tüm sektörlerde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 10.4 artarak de erini ald. Saatlik kazanç endeksi 2011 y l n n genelinde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 9.7 artarak 132.2'ye yükseldi. Sektörel ayr ma bak ld nda, endeks de erlerindeki y ll k art oranlar n n; sanayi sektöründe yüzde 9.1, in aat sektöründe yüzde 14.2 ve hizmet sektöründe ise yüzde 11.8 olarak gerçekle ti i gözlendi. Saatlik kazanç endeksinde 2011 y l n n son döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre en yüksek art yüzde 16.3 ile dari ve destek hizmet faaliyetleri (N) sektöründe ya and. verenin yapt sosyal güvenlik, ihbar ve k dem tazminat ödemelerindeki saat ba de i imin göstergesi olan saatlik kazanç d i gücü maliyeti endeksi 2011 y l n n son döneminde tüm sektörlerde, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 9.1 artt. Endeks de erleri sektörel ayr mda incelendi inde; sanayi sektöründe yüzde 9.2, in aat sektöründe yüzde 13.9 ve hizmet sektöründe yüzde 7.8 oranlar nda y ll k art gözlendi. Saatlik kazanç d i gücü maliyeti endeksinde, 2011 y l n n an lan döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre en yüksek art yüzde 27.9 ile Su temini; kanalizasyon, at k yönetimi ve iyile tirme faaliyetleri (E) sektöründe ya and. Motek Yap Gesi Villages projesiyle ki iye özel ya am alan olu turuyor Mahmut ncetan Apartman ya ant s ndan uzakla arak stres atabilecekleri mekan aray nda olan insanlar için, Motek Yap A.., Gesi mahallesi yolu, rayl sistem güzergah üzerindeki 11 bin metrekarelik alana bahçeli 38 villa in a ediyor. Motek Yap A.. Yönetim Kurulu Ba kan Mahmut ncetan, rma olarak ehrin dört bir taraf ndan farkl projelerle yola ç kt klar n ve 7 projenin temelini att klar n söyledi. Hemen her bütçeye uygun konutlar ürettiklerini aktaran Mahmut ncetan, projelerin aras nda yer alan Gesi Villages ine prestijli bir proje oldu unu anlatt. ncetan, Gesi yolu üzerinde, rayl sistem güzergah na yak n bölgede 88 metrekare oturumlu villalar n ki katl olarak planlad klar n ve 176 metrekare kullan m alan na sahip olaca n bildirdi. Ayr ca villalar n kapal oto park oldu unu vurgulayan ncetan,villalar kombili olarak in a edeceklerini söyledi. Gesi yolu üzerinde yolun sa taraf nda toplamda 11 bin metrekarelik alanda kurulacak Gesi Villages in 2 bin metrekaresi villalar, 9 bin metrekaresi villa bahçesi, spor tesisleri, yaya yollar, çocuklar için oyun bahçesi olacak. Sitenin 7 gün 24 saat kameralarla izlenerek güvenli inin sa lanaca n anlatan Mahmut ncetan, Burada planlanan 110 villan n ilk etapta 38 inin 24 ayda teslim edilece ini söyledi. Motek Yap n n, Gültepe bölgesindeki GÜLTEPE ROSEH LL PARK projesinde ise 52 adet 185 metrekare 4 odal, 26 adet de 240 metrekare 5 odal olarak in a ediliyor. ki blok eklinde yer alan konutlar ehrin merkezinde olmas nedeniyle daha çok talep görüyor. U urevler bölgesinde devam PREST GE projesi kapsam nda 24 adet 165 metrekarelik dairelerin in aat na ba land. Motek Yap A.., ayn bölgede yeni binalar in a etmeye haz rlan yor. Talas ta Garden1 175 metrekare 4 odal. Garden metrekare ve 4 odal. olarak yap l yor.. Mimarsinan D VA projesi Beyaz ehir bölgesinde ve 36 adet daire bulunuyor. Be tepe CITY projesinde ise 24 daire ev sahibi olmak isteyenler için sat a sunulacak.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MAYIS 16 Güncel Ekonomik Yorum Nisan ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında Mart ayının da üstüne koyarak 2016 yılındaki olumlu seyrine devam etti. Şubat ayından itibaren başlayan yükseliş

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER Hizmette kalite ve güven... Morgül Pleksi Tasarım & Cnc. 2008 yılında Ankara da kurulmuş olup, reklam sektöründe faaliyet

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

SÖZLEŞME YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ (DERS-04)

SÖZLEŞME YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ (DERS-04) İNŞAAT PROJELERİNDE VE TALEP YÖNETİMİ INS5807 GÖREVLERİ (DERS-04) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 23 Ekim 2015 1 İÇİNDEKİLER 1. ANAHTAR KELİMELER 2. ÖNSÖZ 3. GİRİŞ 4. GÖREVLERİ 5. PROJE RAPORU

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

2016 YILI İTHALAT BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI VE İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (İHRAC) SIKÇA SORULAN SORULAR

2016 YILI İTHALAT BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI VE İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (İHRAC) SIKÇA SORULAN SORULAR 2016 YILI İTHALAT BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI VE İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (İHRAC) SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Farklı programlara farklı projelerle başvuru yapılabilir mi? Bir başvuru sahibi

Detaylı