KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama :... :..... :... :... SIRA:.. 1. Bu kitapçıkta 100 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 120 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 ALAN BİLGİSİ SİYASET BİLİMİ 1. Marksizme göre sınıfları yaratan temel etken aşağıdakilerden hangisidir? A) İşbölümü B) Sınıf çatışması C) Üretim düzeyi D) Toplumsal ilişkiler E) Gelir düzeyindeki farklılaşma 2. Demokrasinin evrensel nitelikli üç temel öğesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Devlet - Hukuk - Yürütme B) Seçim - Özgürlük - Bağımsız yargı C) Eşitlik - Özgürlük - İnsanlar D) İnsanlar - Kurumlar - Örgütler E) Kurallar - Konumlar - Görevler 3. Barışçı yolları baştan reddeden, devleti ele geçirirken de, onu korurken de şiddete dayanmayı öngören ideoloji aşağıdakilerden hangisidir? A) Faşist B) Komünist C) Liberal D) Sosyalist E) Dinci 4. Gaetano Mosca'nın seçkin yerine kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaratıcı sınıf B) Yineleyici sınıf C) Yönetici sınıf D) Egemen sınıf E) Aydın sınıf 5. Aşağıdakilerden hangisi, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte doğan bir sınıftır? A) İşçi sınıfı B) Köylü sınıfı C) İktidar sınıfı D) Burjuvazi sınıfı E) Aristokrat sınıfı 6. Çağdaş demokrasilerde, aşağıdaki seçim sistemlerinden hangisi geçerlidir? A) Açık oy, açık sayım B) Açık oy, toplu sayım C) Gizli oy, açık sayım D) Açık oy, gizli sayım E) Gizli oy, gizli sayım 7. Amaca ulaşan her aracın meşru olduğunu savunan "Prens" isimli eserin yazarı kimdir? A) İbn-i Haldun B) Aristo C) İbn-i Rüşd D) Farabi E) Machiavelli 8. Ulusal diller, ulusal kültürler ve toprak bütünlüğü aşağıdakilerden hangisini oluşturan unsurdur? A) Demokrasi B) Milliyetçilik C) Hukuk yönetimi D) Evrensel yönetim E) Ulus devlet SİYASİ TARİH 9. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı nın sonuçları arasında gösterilemez? A) Dünyada işsizliğin artması B) Üretimin azalması C) Sosyal sorunların artması D) Tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesi E) II. Dünya Savaşı nın başlaması 1

3 10. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya dengelerinin değişmesi ve devletlerarası bloklaşmaların oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A) Fransa nın Alsas Loren i kaybetmesi B) Sanayi İnkılabı nın getirdiği sömürgecilik yarışının hız kazanması C) Almanya ve İtalya nın siyasi birliğini tamamlaması D) Çekoslavakya ve Yugoslavya nın kurulması E) Rusya nın uyguladığı Panslavizm politikasının Balkanları tehdit etmesi 13. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin II. Dünya Savaşı nın oluşumuna katkı sağladığı söylenemez? A) 1929 Dünya Ekonomik Krizi nin yaşanması B) Totaliter ve baskıcı rejimlerin yaygınlaşması C) I. Dünya Savaşı sonrası antlaşmalarının kalıcı barışı sağlayamaması D) Afrika ve Asya uluslarının bağımsızlık istekleri E) Nazi Almanyası nın yayılmacı politikaları 11. I. Dünya Savaşı ndan siyasal ve ekonomik bakımından güçlenerek çıkan İngiltere ve Fransa nın, I. Yeni kurulan devletleri kontrol etme II. Almanya ve İtalya nın güçlenmesini önleme III. SSCB nin sosyalist rejim anlayışının yayılmasını engelleme politikalarından hangisi ya da hangilerini amaçladığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III yılında 12 ülke tarafından kurulan NATO nun etkinliğinin artmasında, I. Sovyet tehdidinin bulunması II. Uluslararası terörizmle mücadele edilmesi III. Üye sayısının artması durumlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 12. Büyük ve küçük ulusların siyasi bağımsızlıklarının ve toprak bütünlüklerinin karşılıklı güvenliğinin garanti altına alınabilmesi için Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)'nin kurulması gereği aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? A) Monroe Doktrini B) Amiral Bristol Raporu C) Wilson İlkeleri D) Locarno Antlaşması E) Kellog Paktı 15. Aşağıdakilerden hangisi, Marshall Planı nın hazırlanmasının öncelikli amacıdır? A) II. Dünya Savaşı sonrası dünya düzenini oluşturma B) Soğuk Savaş dönemini bitirme C) Batı Avrupa ülkelerinin savunmasını güçlendirme D) Batı Avrupa ülkelerinin ekonomilerini güçlendirme E) NATO nun genişlemesini sağlama 2

4 16. Aşağıdakilerden hangisi 8 yıl süren İran Irak Savaşı nın nedenlerinden biri değildir? A) Şattül Arap su yolu sorunu B) Irak ın Kuveyt i topraklarına katması C) İran da şii rejimin iş başına geçmesi D) Irak yönetiminin, İran daki şii rejimin kendi ülkesindeki Şii toplumu etkilemesinden çekinmesi E) Sınır anlaşmazlıklarının ortaya çıkması 19. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kurtuluş Savaşını kazanınca 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak tam bağımsız bir devlet olmuş ve birçok sorun bu antlaşma ile çözüme kavuşmuştur. Bu antlaşmaya göre Türkiye nin çözüme kavuşturamadığı sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Boğazlar B) Savaş tazminatı C) Kapitülasyonlar D) Musul E) Devlet borçları TÜRK DIŞ POLİTİKASI 17. Türkiye'de Atatürk döneminde dış politikada yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır: I. 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. II. 1934'te Balkan Antantı'nın, 1937'de Sadabad Paktı'nın kurulmasına öncülük yapmıştır. III. 1936'da Montrö Sözleşmesi ile Boğazların yönetimini üstlenmiştir. Bunlardan hangisi ya da hangileri, "Misak-ı Milli" ilkelerinin gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 20. II. Dünya Savaşı'nın çıkması olasılığının artması üzerine Türk Hükümeti'nin sınırlarını korumak ve bölgesindeki devletlerle güç birliği yapmak için; I. Nato'ya girme II. Balkan Antantı'na katılma III. Sadabat Paktı'na katılma IV. Cemiyet-i Akvam'a üye olma politikalarından hangisini ya da hangilerini uyguladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) I, II ve IV 18. Türkiye Cumhuriyeti dış siyasette günümüze kadar aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koymamıştır? A) Yayılmacı politika B) Yurtta barış dünyada barış C) Ulusal egemenlik D) Tam bağımsızlık E) Komşularla sıfır sorun 21. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemindeki dış siyasetle ilgili değildir? A) Musul Sorunu B) Nüfus Mübadelesi C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi D) Hatay ın Anavatana katılması E) Boğazlar meselesi 3

5 yılında Türkiye ye Milletler Cemiyeti ne katılması için çağrı yapılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Hatay sorununun çözüldüğünün B) Yeni Türk devletinin barışçı politikasının benimsendiğinin C) Sovyet Rusya ile yakınlaşma olduğunun D) Siyasi bağımsızlığın tamamlanmak istendiğinin E) Komşu devletlerle yeni dostluk ilişkileri kurulduğunun 23. Yeni Türk devletinin Milletler Cemiyeti ne üye olması Balkan Antantı na katılması Montrö Sözleşmesi ni imzalaması gibi girişimleri değerlendirildiğinde yılları arasında izlediği dış politika için; I. Dünya barışına katkıda bulunmayı amaçlamıştır. II. Bölgesel ittifaklar kurmuştur. III. Totaliter yönetimleri desteklemiştir. IV. Bağımsızlık anlayışına önem vermiştir. yargılarından hangisi ya da hangileri savunulamaz? A) Yalnız III B) I ve II C) III ve IV D) II ve III E) I ve IV 24. Atatürk Dönemi'nde izlenen; I. Ulusal gücümüze dayanarak sorunları çözmek II. Ulusal sınırlarımız içinde kalmak III. Türk toplumu içerisinde dinsel birliği sağlamak IV. Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını önlemek ilkelerinden hangileri dış politika esaslarındandır? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E) I, II ve IV 4 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 25. Uluslararası sistem içindeki aktörlerin, özellikle de devletlerin, diğer devletlerle uluslararası/bölgesel/hükümetler arası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir? A) Felsefe B) Siyaset Bilimi C) Uluslararası İlişkiler D) Tarih E) Sosyoloji 26. Bir hükümetin belli konulardaki kanı ve görüşlerini doğrudan doğruya öteki devletlerin karar vericilerine iletmesi ve devletler arasındaki müzakerelerin, temsilciler vasıtasıyla yürütülmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir? A) Politika B) Siyaset C) Uluslararası İlişkiler D) Diplomasi E) Halkla İlişkiler 27. Uluslararası ilişkilerde, temelde devletlerin birbiriyle işbirliği yapmaya yanaşmayacağını, işbirliği halinde dahi öncelikli olarak kendi çıkarlarını gözeteceğini belirten yaklaşım hangisidir? A) İdealizm B) Realizm C) Uluslararası İlişkiler D) Diplomasi E) Çoğulculuk (Pluralizm) 28. Aşağıdakilerden hangisi bir devletin başka bir devlete verdiği notadır? A) Uyarı B) Kredi notu C) Ültimatom D) Kısıtlama E) Ambargo

6 29. Uygarlık Çatışması tezi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Francis Fukuyama B) Boris Yeltsin C) Samuel P.Huntington D) Vladimir Putin E) Rauf Denktaş 30. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası küresel nitelikli sorunlardan biri değildir? A) Silahlanma B) Göçmenlik C) Etnik ve dinsel terör D) Mültecilik E) Filistin Sorunu 31. Aşağıdakilerden hangisinde G8 ülkelerine verilen isim doğru olarak ifade edilmiştir? A) Yoksullar B) Fakirler C) Azgelişmişler D) Zenginler kulübü E) Gelişmekte olanlar 32. Gelişmekte olan ülkelerde ağırlıklı olarak istihdam hangi sektörde yoğunlaşmaktadır? A) Tarım B) Hizmet C) Sanayi D) İnşaat E) Madencilik ULUSLARARASI KURULUŞLAR 33. Türkiye hangi tarihte NATO'ya üye olmuştur? A) 1948 B) 1952 C) 1965 D) 1970 E) Aşağıdakilerden hangisi AB'ye katılma koşullarından biri değildir? A) Demokrasi ile yönetiliyor olmak B) AB üyelerinin onayını almak C) Avrupa ülkesi olmak D) Ekonomik kalkınmışlığı belirli bir limitin altında olmamak E) Askeri yönden güçlü olmak 35. Aşağıdakilerden hangisi ulusal ve uluslararası çalışma koşullarını düzenlemeye yönelik sözleşmeler çıkaran bir kuruluştur? A) WHO B) UNESCO C) IMO D) ILO E) NAFTA 36. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşının ardından XX. yüzyılın ilk yarısında yaşanan ve insanlığa büyük acılar getiren savaşların ve barışa karşı tehditlerin tekrarını önlemek ve uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla kurulmuştur? A) Birleşmiş Milletler B) Dünya Bankası C) Para Fonu D) Dünya Ticaret Örgütü E) Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 37. Aşağıdaki örgütlerden hangisi gelişmiş ülkelerin, mali olanaklarını gelişme yolundaki ülkelere yönlendirerek dünya genelinde yaşam kalitesini artırmak ve fakirliği azaltmak amacıyla gelişme yolundaki ülkelere proje ve program kredileri verir? A) Birleşmiş Milletler B) Dünya Bankası C) Uluslararası Para Fonu D) Dünya Ticaret Örgütü E) Avrupa Birliği 5

7 38. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütünün İngilizce kısaltmasıdır? A) ILO B) IMO C) WHO D) UNESCO E) OPEC 39. Başlıca amacı uluslararası para sisteminin düzenli bir biçimde işlemesini sağlamak ve üye ülkelerin dış ödeme güçlüklerinin çözümüne katkıda bulunmak olan kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir? A) Uluslararası Para Fonu B) Birleşmiş Milletler C) Dünya Ticaret Örgütü D) Avrupa Komisyonu E) Dünya Bankası 40. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün İngilizce kısaltmasıdır? A) ILO B) UNESCO C) WHO D) IMO E) AMF YÖNETİM BİLİMİ 42. Örgütsel amaçlara en az maliyet ve çaba ile ulaşılmasıdır. ve Örgütte yapılan faaliyetlerin sonucunda, daha önceden belirlenen amaçlara ulaşma derecesini ifade eder. tanımları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Etkinlik - verimlilik B) Koordinasyon - planlama C) Yönetim - kalite D) Strateji - verimlilik E) Verimlilik - etkinlik 43. Belirli bir süre içinde emrine verilmiş olan maddi ve insani kaynakları, belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için çevredeki gelişmeleri dikkate alarak yönlendiren ve sahip olduğu kaynakların verimliliğinden sorumlu tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Yönetim B) Yönetici C) Verimlilik D) Etkinlik E) Koordinatör 44. Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından değildir? A) Planlama B) Örgütleme C) Strateji D) Koordinasyon E) Denetim 41. Aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisinde insan fikirlerine önem verilmez? A) Liberal yönetim biçimi B) Orta yol yönetim biçimi C) Demokratik yönetim biçimi D) İnsancıl yönetim biçimi E) Otokratik yönetim biçimi 45. Yönetim bilimine doğrudan katkısı olmayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) Frederick Winslow Taylor B) Henri Fayol C) Karl Marx D) Peter Drucker E) Abraham Maslow 6

8 46. Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim teorilerinin özelliklerinden değildir? A) Rasyonelliğe önem vermiştir. B) Kapalı sistem organizasyonlarını ele almıştır. C) Değişen çevre şartlarına uyum sağlayıcı önlemler almıştır. D) Çalışanlar arasında iş bölümüne önem vermiştir. E) Çalışanların kontrolüne önem vermiştir. 49. Örgütün düzenli ve sürekli çalışabilmesi için amaçlar faaliyetler, organlar ve bireyler arasında uyum ve işbirliğinin sağlanması aşağıdakilerden hangisidir? A) Organizasyon B) Örgütleme C) Planlama D) Koordinasyon E) Yürütme 47. Yönetimin bilim olarak ortaya çıkması ve gelişmesi kaçıncı yüzyıldadır ve gelişmesinde en itici güç nedir? 48. A) 15.yy - Ekonomi B) 17.yy - Endüstri C) 18.yy - Sanayi D) 19.yy - Endüstri E) 20.yy - Sosyoloji I. Bürokrasi, çalışanların işlerinde uzmanlaşmalarını ve verimliliğin artmasını sağlar. Örgüt yapısında yer alan pozisyonlarda çalışan kişilerin yerine getirmek durumunda oldukları görevler daha önce ayrıntılı olarak tanımlandığı için örgüt yapısına sağlamlık kazandırır. II. Bürokraside hiyerarşi mevcut olup her alt ünitenin faaliyetlerinden sorumlu bir yönetici vardır. III. Bürokrasi nedeniyle yetki ve sorumlulukların, cezaların, ilişkilerin açık ve seçik olması belirsizlikleri azaltır. IV. Bürokraside rasyonellik çerçevesi içinde her şey objektiflik kriterlerine göre düzenlenir. Politikaların objektif olması ve herkese eşit şekilde uygulanması bürokrasinin demokratik bir özellik taşıdığını göstermektedir. Bürokrasi ile ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve IV D) I, II, IV E) I, II, III, IV Amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi yani neyin, ne zaman, nerede, kim tarafından, nasıl, hangi maliyetle ve hangi sürede yapılacağına karar verilmesi yönetim sürecinin hangi aşamasında gerçekleşir? A) Planlama B) Yürütme C) Koordinasyon D) Örgütleme E) Kontrol ORTAK ALAN TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulmasına neden olabilecek durumlardan biri değildir? A) Olağanüstü hâl ilanı B) Savaş çıkması C) Mali istikrarsızlık D) Sıkıyönetim ilanı E) Seferberlik hâli

9 52. Cumhurbaşkanının katılmadığı durumlarda, Milli Güvenlik Kurulu na kim başkanlık yapar? 56. A) Genelkurmay Başkanı B) Milli Savunma Bakanı C) Başbakan D) Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri E) MGK Genel Sekreteri COĞRAFYA 53. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de görülen yerel rüzgârlardan biri değildir? A) Mistral B) Samyeli C) Föhn D) Karayel E) Meltem Yukarıda verilen tablo ve grafiğe göre aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? A) İhracat sürekli olarak ithalattan fazla olmuştur. B) En fazla ihracat ve ithalat 2006 da gerçekleşmiştir. C) İthalatın en fazla arttığı dönem arasıdır. D) 1980 e kadar ithalat ve ihracat değerleri birbirine eşittir. E) İhracatta bazı yıllarda bir önceki döneme göre azalmalar olmuştur. 54. Aşağıdakilerden hangisinde doğal/tarihi turistik değer ile bulunduğu il doğru olarak eşleştirilmemiştir? A) İshakpaşa Sarayı - Ağrı B) Ayder Yaylası - Rize C) Efes Antik Kenti - Muğla D) Sümela Manastırı - Trabzon E) Cennet Cehennem Obrukları Mersin 55. Aşağıdakilerden hangisi karstik oluşuma sahip ovalardan biridir? A) Muş Ovası B) Silifke Ovası C) Bafra Ovası D) Tefenni Ovası E) Çarşamba Ovası MATEMATİK 2 2 x 4x 3 x x 1 x x 2 ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) x 2 x 1 2x 1 x 1 x 3 x 2 D) 2x 1 x 1 3x E) x 1

10 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) a x b y 9 a x b y 7 denklem sistemini sağlayan (x,y) ikilisi (1,2) olduğuna göre a b çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) a,b ve c tam sayılar olmak üzere, a b 24 b c 15 sayısı vardır? A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 2 koşullarını sağlayan kaç tane b 62. Düzlemde bir ABCD dörtgeninin kenar uzunlukları AB =5 cm, BC =6 cm, CD =9 cm ve AD =7 cm olduğuna göre [BD] köşegeninin uzunluğu tam sayı olarak en fazla kaç cm olur? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 TÜRKÇE işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 0 1 C) 3 D) 1 2 E) (I) Kan alırken yaşanan en büyük sıkıntı, damarı bulamamaktır. (II) Bu sorunu gidermek için tehlikesiz bir yöntem geliştiriliyor. (III) Damar bulmak amacıyla geliştirilen özel bir ışık mevcut. (IV) Bu ışık sayesinde damarların nerede olduğunu görmek mümkün. (V) Bu da hastanın kollarını delmeden kan alınabileceğini gösteriyor. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V

11 64. (I) Müzelerimizi birkaç günlüğüne kapatsak maalesef bundan hiç kimsenin haberi bile olmayacak. (II) Müzelerimizi gezenlerin çoğu, gerçeği söylemek gerekirse, yabancı çünkü. (III) Okullar da olmasa, müzelere yerli ziyaretçi bulmak sorun olacak. (IV) Okullarında müze gezilerini bilinçli gerçekleştirdiklerini sanmıyorum. (V) Piknikten farkı olmayan bu geziler, aslında insanlarımızın müze gezme isteğinin hiç olmadığını gösteriyor. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışlığı yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 66. Ne kadar az okuyan bir ulus olduğumuzu her yurt dışına çıkışımda bir kez daha fark ediyorum. Bunun için kamu taşıtlarındaki insanlara şöyle bir bakmak yetiyor. Ellerinde gazeteler, dergiler, kitaplar... Dönüşte bir de bizimkilere bakıyorum: Boş gözlerle çevreyi seyredenler, uyuyakalanlar, sohbet edenler... Sabahleyin koskoca otobüste okuyan bir kişi bile bulamıyorum. Bu parçanın anlatımında; I. Benzetmelerden yararlanılmıştır. II. Kişileştirme yapılmıştır. III. Karşılaştırmalardan yararlanılmıştır. yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine başvurulmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 65. (I) Bir yılbaşı gecesi halk evinde toplantı var. (II) Davetlilerin bazıları birer ikişer, bazıları da grup grup geliyorlar. (III) Birini beklediği her hareketinden belli olan Nihal, kapının her açılışında heyecanlanıyor. (IV) Kapı açılıyor, Nihal dönüp bakıyor, jandarma komutanıyla annesi geliyor. (V) Nihal üzülüyor ve beklemeye devam ediyor. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümle, yapısına göre basit bir isim cümlesidir. B) II. cümle, olumlu bir fiil cümlesidir. C) III. cümle, kurallı ve olumlu bir cümledir. D) IV. cümle, yapısına göre sıralı bir cümledir. E) V. cümle, birleşik ve devrik bir cümledir. 67. Ne yazılmışsa onun doğru olduğunu düşünmek, okurken kendimizi hiç yormamak isteriz. Örneğin romanlarda okuduğumuz o kaval seslerini, o kayalara tırmanan yaramaz keçileri, o boğuk sesli güvercinleri, o ağaç tepelerinde dem çeken kumruları büyük şehirlerden uzaklaşınca bulacağımızı sanırız. Oysa buralarda, akşamları gökyüzünü kaplayan karga sürülerinden başka kuş bile yok. Gerçekle karşılaşınca da hemen yazarları suçlamaya başlarız. Bu parçada aşağıdaki durumlardan hangisinden yakınılmaktadır? A) Sanat adamlarının okuyucuyu kandırmasından B) Eserlerin kurmaca olaylara yer vermesinden C) Okuyucuların yazılanları sorgulamadan okumasından D) Toplumda okuyucu ile yazarların kopuk olmasından E) Sanat eserlerinin anlaşılmaz dil ve üslubundan 10

12 68. Belli bir aşamaya gelen toplum, o aşamaya uygun bir edebiyata gereksinim duyar. İhtiyaç duyduğu yazar tipini de kendi içinden çıkarır. Toplum ilerledikçe edebiyatı da ilerler, yazarları da. Toplumsal değerlere en aykırı duran yazarlar bile, o aykırılığa gereksinim duyan toplum tarafından yaratılır. Bu parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplum, içinde zıt fikirler barındıran sanatçılarla ilerler. B) Toplumdaki değişmeler edebiyatı ve yazarları etkiler. C) Toplumun değerlerini özümseyen yazarlar başarılı olur. D) Yazar, toplumun değişmesini ve gelişmesini sağlar. E) Edebiyat eserlerinin toplumsal olayları yansıtması gerekir. TARİH 69. Aşağıdakilerden hangisi Türk hükümdarlarının sadece İslamiyet sonrasında kullandıkları unvanlar arasındadır? A) Hakan B) Han C) Kağan D) Sultan E) Şanyü 70. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi azınlıkların kurdukları zararlı cemiyetler arasında gösterilemez? A) Kilikyalılar B) Hınçak - Taşnak C) Etnik-i Eterya D) Mavri Mira E) Pontus-Rum 71. Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM döneminde gerçekleşen faaliyetlerden birisi değildir? A) Kars ve Gümrü Antlaşmaları nın imzalanması B) Lozan Antlaşması nın onaylanması C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu D) Firariler Kanunu E) Saltanatın kaldırılması 72. Moskova Dostluk Antlaşması nın imzalanması İstiklal Marşı nın kabulü Londra Konferansı nın toplanması Türk-Afgan Antlaşması nın imzalanması Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki savaşların hangisinden sonra meydana gelmiştir? 73. A) I. İnönü B) II. İnönü C) Sakarya D) Büyük Taarruz E) Eskişehir - Kütahya Şeyh Sait İsyanı Menemen Olayı Yukarıdaki olaylar, Türkiye de aşağıdakilerden hangisinin bir süre ertelenme nedenleri arasında sayılabilir? A) Demiryollarının yapılması B) Halkçılığın uygulanması C) Eğitimde birliğin sağlanması D) Çok partili yaşama geçilmesi E) Denk bütçenin hazırlanması 11

13 74. I. Milletler Cemiyeti ne üyelik II. Balkan Antantı na üyelik III. Sadabat Paktı na üyelik IV. Hatay ın Türkiye ye katılması Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk döneminde gerçekleşmiştir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 75. Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen bütün vatandaşların kanun önünde eşitliği esasına dayanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) Halkçılık D) İnkılâpçılık E) Devletçilik AB HUKUKU ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ 76. Aşağıdakilerden hangisi AB nin yardımcı kurumları arasında yer almaz? A) Avrupa Yatırım Bankası B) Konsey C) AB Ombudsmanı D) Ekonomik ve Sosyal Komite E) Bölgeler Komitesi 78. Aşağıdakilerin hangisi Avrupa Birliği Antlaşmasından sonra Avrupa Topluluğu'nun yeni görev ve hedefleri arasında yer almaz? A) Adalet ve iç işleri alanında etkili bir iş birliği geliştirmek B) Avrupa Anayasası için gerekli hazırlıkları yapmak C) AB yurttaşlığını ihdas ederek vatandaşların hak ve çıkarlarını güçlendirmek D) Dengeli ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlamak E) Ortak bir dış politika ve güvenlik politikası uygulamak 79. Avrupa Birliği Adalet Divanı nın işlevi nedir? A) Gelen dava dosyalarına yasal hükümler vermek B) Avrupa Birliği fonlarının kullanımını denetlemek C) Avrupa Birliği projelerini finanse etmek D) Avrupa Birliği nin güvenliğini sağlamak E) Üye ülkeler arasında koordinasyonu sağlamak 80. Acquis Communautaire olarak adlandırılan Avrupa Birliği'nin tüm yasalarını, kurallarını ifade eden kavramın dilimizdeki kullanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa Birliği Tüzükleri B) Avrupa Birliği Direktifleri C) Avrupa Birliği Yönergeleri D) Avrupa Birliği Müktesebatı E) Avrupa Birliği Genelgeleri 77. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ne en son katılan ülkelerden biridir? A) Portekiz B) Yunanistan C) Almanya D) Romanya E) İtalya 81. Kopenhag Kriterleri hangi yılda kabul edilmiştir? A) 1991 B) 1992 C) 1993 D) 1994 E)

14 82. Ortak para birimi Euro ne zaman yürürlüğe girmiştir? A) 1999 B) 2000 C) 2001 D) 2002 E) Avrupa Birliği'nin doğrudan seçilmiş yasama organı aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa Parlamentosu B) Avrupa Konseyi C) Avrupa Komisyonu D) Avrupa Birliği Konseyi E) Adalet Divanı 83. Avrupa Birliği nin ortak para birimi olan Euro yu aşağıdaki ülkelerden hangisi kabul etmemiştir? A) İtalya B) Yunanistan C) Almanya D) İngiltere E) Fransa 84. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Parlamentosunun çalışma yerlerinden biridir? A) Bern B) Lüksemburg C) Almanya (Berlin) D) Paris (Fransa) E) Londra 85. Türkiye AB üyelik başvurusunu ne zaman yapmıştır? A) 1980 B) 1987 C) 1990 D) 1993 E) Avrupa Birliği sistemi içinde yeni yasaları hangi kurum önerir? A) Avrupa Parlamentosu B) Avrupa Birliği Konseyi C) Avrupa Komisyonu D) Üye devletler E) Adalet Divanı 88. Avrupa Birliği (AB)'ni 1 Kasım 1993 te oluşturan antlaşma, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Maastricht Antlaşması B) Roma Antlaşması C) Londra Antlaşması D) Malta Sözleşmesi E) Paris Antlaşması 89. Avrupa Birliği'nin ana karar alma organı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi B) Avrupa Birliği Konseyi C) Avrupa Parlamentosu D) Avrupa Komisyonu E) Adalet Divanı 90. Euro nun ve Avrupa para politikasının yönetiminden aşağıdaki kurumlardan hangisi sorumludur? A) Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi B) Bölgeler Komitesi C) Avrupa Yatırım bankası D) Avrupa Merkez Bankası E) Avrupa Parlamentosu 13

15 BAŞKANLIĞIN GÖREV ALANINA GİREN TEMEL BİLGİLER 91. Aşağıdakilerden hangisi Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) nın alt programlarından değildir? A) Erasmus Programı B) Grundtvig Programı C) Comenius Programı D) Leonardo da Vinci Programı E) Socrates Programı 92. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi Leonardo da Vinci Programı kapsamında bulunmamaktadır? A) Hareketlilik Faaliyeti B) Ortaklık Faaliyeti C) Hizmet içi Eğitim Faaliyeti D) Yenilik Transferi Faaliyeti E) Hazırlık Ziyaretleri 93. ECVET ve EQAVET hangi sektörel programın iki önemli tematik konusudur? A) Erasmus Programı B) Leonardo da Vinci Programı C) Comenius Programı D) Grundtvig Programı E) Ortak Konulu (Transversal) Program 94. Bir üniversite öğrencisi Erasmus Programı kapsamında aşağıdaki ülkelerden hangisinde staj yapabilir? A) ABD B) Kanada C) Rusya D) Japonya E) Malta 95. Gönüllü projeleri hangi sektörel program altındadır? A) Erasmus Programı B) Leonardo da Vinci Programı C) Comenius Programı D) Grundtvig Programı E) Ortak Konulu (Transversal) Program Comenius Okul Ortaklıkları, Leonardo da Vinci Ortaklıkları ve Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları yılda kaç başvuru almaktadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Çalışma Ziyaretleri hangi program altında bulunmaktadır? A) Ortak Konulu ( Transversal) Program B) Comenius Programı C) Erasmus Programı D) Leonardo da Vinci Programı E) Grundtvig Programı 98. Avrupa düzeyinde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programı nın genel uygulanması ve takibinden kim sorumludur? A) Avrupa Komisyonu B) Avrupa Konseyi C) Avrupa Parlamentosu D) Avrupa Gençlik İnisiyatifi E) Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 99. Eurodesk, aşağıdaki programlardan hangisi kapsamındadır? A) Gençlik Programı B) Comenius Programı C) Leonardo Da Vinci Programı D) Erasmus Programı E) Sokrates Programı 100. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) kapsamında aşağıdaki ülkelerden hangisinde gönüllülük hizmeti yapılamaz? A) Rusya B) Ermenistan C) İran D) Tunus E) Malta TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

16 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CE- VAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 15

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C.

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C. T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK B ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI 4 Nisan 010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI

Detaylı

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1107 013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 C ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SINAV SALON NO :.. :.. :. :... SIRA NO: *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu Soru No

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2013PÖ22-1 2013PÖ22-1 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

ÖSYM TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GİRİŞ SINAVI

ÖSYM TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GİRİŞ SINAVI TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GİRİŞ SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 25 Nisan 2010

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 25 Nisan 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 5 Nisan 010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI :... :...

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 ADAYIN ADI SOYADI :... :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 20 HAZİRAN 2010

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 20 HAZİRAN 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 20 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 20 HAZİRAN 2010 LYS

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 1. Göktürk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 3

Detaylı