MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI"

Transkript

1 MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI BENNAR BALKAYA Uzman bilgisi, destek ve katkısı için Sayın Doç. Dr. Günseli Öztekin Gelgel, Sayın Doç. Dr. Yücel Sayman, Sayın Doç. Dr. Şükran Şıpka ve Sayın Dr. Figun Dinçer'e teşekkür ederim.

2 ÖZ Bu çalışmamızda 2001 yılında yürürlüğe giren Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK) ve bu Kanun un uygulama alanı incelenmiştir. Gelişen ticari ve hukuki ilişkilerin bir sonucu olarak Türkiye nin de tahkim alanında milletlerarası nitelikte yeni bir kanun düzenleme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda çıkarılan Milletlerarası Tahkim Kanunu nun uygulama alanı, 2001 yılından önce yapılmış anlaşmalara bu yeni Kanun un uygulanıp uygulanamayacağı, uygulanması için ne gibi şartların gerekli olduğu araştırılmıştır. Tahkim yeri ve yabancılık unsurunun önemli konular olarak ele alındığı ve bu konular hakkında da Kanun taslağı hazırlanırken tartışmalar olduğu gözlenmiştir. Doktrindeki çeşitli görüşler de göz önünde bulundurularak, bu çalışmanın birinci bölümünde genel olarak Türk Hukuku nda tahkim tanımlanmış ve ilgili kaynaklar ele alınmıştır. İkinci bölümde Milletlerarası Tahkim Kanunu ve uygulama alanı incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, Milletlerarası Tahkim Kanunu nun uygulama alanı dışında kalan konular tartışılmıştır. ii

3 İÇİNDEKİLER iii

4 KISALTMALAR Bkz. : Bakınız C. : Cilt E. : Esas HUMK ICSID md. MÖHUK MTK RG : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu : Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Konvansiyon : madde : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun : Milletlerarası Tahkim Kanunu : Resmi Gazete s. : Sayfa T UNCITRAL vd. y.y. : Tarih : United Nations Commission on International Trade Law : ve devamı : Yayınevi yok iv

5 GİRİŞ Bu çalışma, 2001 yılında yürürlüğe giren Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK) nu ve bu Kanun un uygulama alanını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu Kanun un çıkarılmasından önce Türkiye de tahkim, sadece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) ile düzenlenmişti. Fakat HUMK, iç tahkim yani milli tahkime ilişkin hükümleri ihtiva ediyordu. Türkiye nin milletlerarası ticaret alanında rekabet edebilmesi için, milletlerarası düzeyde kabul edilir bir tahkim düzenlemesine sahip olması gerekiyordu. Bu açıdan Milletlerarası Tahkim Kanunu nun hazırlanması, olumlu bir gelişme ve yabancı sermayenin Türkiye ye getirilmesinin sağlanması yönüyle de Türkiye için önemli bir adımdır. Çünkü yabancı sermayedar; yatırım yapacağı ülkede ekonomik istikrar kadar hukuki yönden de istikrar olmasını arar. Bunun yanı sıra çıkacak uyuşmazlıkların yerel mahkemelerde çözümlenmesi, iki ayrı devletten olan tacirlerin tercih ettiği bir yöntem değildir. Çünkü farklı ülkede yerleşik tarafların diğer ülkelerin hukuk mevzuatını bilmesi mümkün değildir. Aynı zamanda yerel mahkemelerde davalar uzun sürdüğü gibi, yargılamanın yapılacağı ülkeden yerel avukatlarla çalışılması zorunluluğu da vardır ki bu da fazladan bir maliyet gerektirmektedir. Bu nedenle de milletlerarası normların olması ve milletlerarası ticaretin gerekleri doğrultusunda tahkim düzenlemelerinin hazırlanması Türkiye açısından çok önemli bir adımdır. Bu çalışmamızda Milletlerarası Tahkim Kanunu nun uygulama alanı incelenmiştir. Bu kapsamda; tahkim yeri ve yabancılık unsurunun, Kanun un uygulama alanının tespit edilmesinde belirleyici kriterler olduğu görülmüştür. Ayrıca Kanun un yürürlüğe girdiği 2001 yılından önce yapılmış anlaşmalara bu yeni Kanun un uygulanıp uygulanamayacağı, uygulanması için ne gibi şartların gerekli olduğu da araştırılmıştır. Doktrindeki çeşitli görüşler de göz önünde bulundurularak, bu çalışmanın birinci bölümünde genel olarak Türk Hukuku nda tahkim tanımlanmış ve ilgili 1

6 kaynaklar ele alınmıştır. İkinci bölümde Milletlerarası Tahkim Kanunu ve uygulama alanı incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, Milletlerarası Tahkim Kanunu nun uygulama alanı dışında kalan konular tartışılmıştır. 2

7 I. GENEL OLARAK TÜRK HUKUKU NDA TAHKİM A. Genel Olarak Tahkim Kavramı Genel anlamda tahkim, bir sözleşmenin taraflarının, uyuşmazlığın çözülmesi veya doğacak muhtemel bir uyuşmazlığın çözümünde, devlet yargısı yerine hakem denilen şahıslara başvurması ve sorunun çözümlenmesinin hakem tarafından sağlanmasıdır. Doktrinde tahkim kavramı birçok yazar tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır. Kuru ya göre; Bir hak üzerinde uyuşmazlığa düşmüş iki tarafın, anlaşarak, bu uyuşmazlığın çözümlenmesini özel kişilere bırakmalarına ve uyuşmazlığın bu özel kişiler tarafından incelenip karara bağlanmasına tahkim denir. 1 Akıncı, Tahkim, kanunun tahkim yolu ile çözümlenmesine izin verdiği konular kapsamında olmak koşuluyla, taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların devlet yargısında çözümlenmesi yerine, hakem adı verilen kimseler aracılığı ile çözümlenmesi konusunda tarafların anlaşmaları şeklinde tanımlanabilir tanımını yapmaktadır. 2 Şanlı ise; Prensip olarak tahkim, tekmil milli ve milletlerarası düzenlemelere göre tarafların serbest iradesine istinat eden bir yargılama usulüdür. demektedir. 3 Birsel e göre ise; Ticari tahkim, kanunun men etmediği konularda taraflar arasında doğmuş veya doğacak anlaşmazlıkların Tahkim sözleşmesi veya Tahkim şartı denilen bir akit hükmü uyarınca devlet yargısına başvurmadan taraflarca ve/veya yetkili kılınan şahıs ve mercilerce tayin edilmiş 1 Baki KURU-Ramazan ARSLAN-Ejder YILMAZ: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 8. Baskı, Yetkin Basımevi, Ankara, Eylül 1996, s.724; 2 Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2003, s.23 3 Cemal ŞANLI: Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Uluslararası Ticari Akitler), 2. Bası, Beta Basım A.Ş., İstanbul, Nisan 2002, s.211 3

8 bulunan gerçek kişiler (hakemler) tarafından, hakem davası sonucunda verilen, bir hakem kararı ile çözümlenmesidir 4 Maddi hukukta tanınan irade serbestisi prensibinin usul hukukunda uygulanmasının bir sonucu olarak, uyuşmazlığa düşen taraflar, yapacakları bir anlaşma ile bu uyuşmazlık hakkında karar verme yetkisini devletin mahkemelerinden alarak özel kişilere devredebilirler. 5 Bu nedenle de, aralarındaki uyuşmazlığın çözümünde kullanılacak yöntemi, uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuku, uyuşmazlığı çözecek özel kişileri, bunların yetkilerini, hakemlerin toplanma yerlerini, yargılama dilini taraflar belirlemektedir. Devlet yargısında olmayan bir serbesti tahkim yargılaması taraflarında fazlasıyla bulunmaktadır. 6 Ayrıca devlet yargılamasından farklı olarak tahkim, uyuşmazlıkların çözümü için özel bir mekanizmadır. 7 Milletlerarası ticari ilişkilerin her geçen gün gelişerek artması sonucunda, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet yargısı yerine, tarafların seçtikleri hakem veya hakemlerce çözümlenmesi yöntemi gittikçe yaygınlaşmıştır. 8 Tahkim yoluna başvurulması için uyuşmazlığın tahkime uygun olması ve tarafların aralarındaki ilişkiden doğmuş ya da doğacak uyuşmazlıkların tahkim ile çözülmesi konusunda yaptıkları bir anlaşma olması gerekmektedir. Bu, taraflar arasındaki esas sözleşmenin bir maddesi olabileceği gibi, esas sözleşmeden bağımsız 4 Mahmut T. BİRSEL, Ali Cem BUDAK: Milletlerarası Tahkim Konusunda Türk Hukuku Açısından Sorunlar ve Öneriler Türk Tahkim Hukuku ve UNCITRAL Kanun Örneği, Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir mi?, Sempozyum-Bildiriler-Tartışmalar, s , Haz.:Selçuk Veziroğlu/Mertol Can, Ankara, 11 Nisan 1997, s Ergin NOMER, Nuray EKŞİ, Günseli ÖZTEKİN: Milletlerarası Tahkim, 2. Baskı, Beta Basım A.Ş., İstanbul, Haziran 2003, sf.13 6 Zehreddin ASLAN, Nilay ARAT: Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tahkim Usulü (Kamu Hizmeti İmtiyaz), İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:4, Sayı:8, Güz 2005/2, s.3 7 Jonathan HILL: The Law Relating To International Commercial Disputes, Lloyd s Of London Press Ltd., Glasgow/Great Britain, 1994, s Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2003, s.23 4

9 bir tahkim sözleşmesi şeklinde de yapılabilir. Bu nedenle tahkim, taraf iradelerine bağlı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tahkim kendi içinde bazı ayrımlara tabi tutulmuştur. Tahkime başvuran tarafların iradelerine bırakılmış olup olmamasına göre ihtiyari tahkim, mecburi tahkim; belli bir kurum tarafından belirlenmiş kurallara uygun cereyan edip etmemesine göre kurumsal (institutional) tahkim, arızi (ad hoc) tahkim; tahkime konu olan uyuşmazlığın türüne göre alelade tahkim, ticari tahkim; tahkimin yabancılık unsuru içerip içermemesine göre milli tahkim, milletlerarası tahkim; tahkim anlaşmasının iki veya daha fazla tarafın arasında olmasına göre iki taraflı tahkim, çok taraflı tahkim şeklinde ayrımlara tabi tutulduğu görülmektedir. 9 Genel olarak üzerinde durulan ayrımlar ise milli tahkim (iç tahkim)-milletlerarası tahkim ayrımı 10 ile kurumsal (institutional)- arızi (ad hoc) tahkim ayrımıdır. Yerel hukuka göre ihtilafların tahkim yoluyla çözümlenmesi milli tahkim, konusunu milletlerarası ticari ihtilafların oluşturduğu tahkim ise milletlerarası tahkimdir. İç tahkim, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) ile düzenlenmiştir. Yerli tahkim olması durumunda, HUMK nun tahkime ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Milletlerarası tahkim kavramı yerine milletlerarası ticari tahkim kavramı da kullanılmaktadır. Bu kavram, devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan ve aslında devletler genel hukukunun konusunu teşkil eden tahkimleri de kapsayan bir üst kavram izlenimi vermektedir. Bu nedenle, yanlış anlaşılmaya uygun olan bu kavram yerine, özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerle 9 Zehreddin ASLAN, Nilay ARAT: Kamu Hizmeti İmtiyaz, s.3 10 İç tahkim-milletlerarası tahkim ayrımının doğru ama yetersiz olduğunu savunan görüşe göre, burada üçlü bir ayrıma gidilerek, iç tahkim, yabancı tahkim ve milletlerarası tahkim ayrımı yapılmalıdır. Bkz. Yücel SAYMAN: Avrupa Anlaşması ve Türk Tahkim Hukuku, Tartışmalar, Avrupa (Cenevre)-New York Sözleşmeleri ve Türk Tahkim Hukuku Sempozyumu, Ankara, 10 Mayıs 1990, s. 33 5

10 ilgili tahkimleri ifade etmek için milletlerarası ticari tahkim kavramı tercih edilmektedir. 11 Kurumsal tahkim, daimi bir hakem kuruluşunun idaresinde, onun önceden tanzim ettiği kurallara göre cereyan eden tahkimdir. 12 Tarafların iradelerince düzenlenmemiş hususlar, bu kurumun kurallarına göre yönetilecektir. Bu tahkim kurumları arasında en çok bilinenleri, Milletlerarası Ticaret Odası (MTO veya ICC Tahkimi), Amerikan Tahkim Kurumu (AAA), Londra Tahkim Kurumu (LCA), Stockholm Ticaret Odası Tahkim Kurumu dur. Yine, milletlerarası ticari uygulamada bitkisel yağ sektörünün (FOSFA), pamuk sektörünün (Liverpool Cotton Rules), hububat sektörünün (GAFTA) kendine özgü tahkim kurumları mevcuttur. Ülkemizde de İstanbul Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odası nın tahkim faaliyeti vardır. 13 Tahkim prosedürlerinin bir kısmı, tamamen tarafların bizatihi kendilerinin kaleme aldığı veya atıfta bulunduğu muayyen kural ya da yasalara istinaden, onların veya tarafların verdiği yetkiye istinaden hakemlerin kontrolünde cereyan etmektedir. Bu tür tahkimlere, Ad Hoc Tahkim (Arızi Tahkim) denmektedir. 14 Ad hoc tahkim, tamamen tarafların iradi düzenlemelerine bağlı olarak, herhangi bir kurumun idaresinde cereyan etmeyen ve sadece belirli bir olay için geçici olarak oluşturulan tahkim türü ve yapısını ifade etmektedir Ergin NOMER, Nuray EKŞİ, Günseli ÖZTEKİN: Milletlerarası Tahkim, s Cemal ŞANLI: Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk (Esasa Uygulanacak Hukuk), Sevinç Matbaası, Ankara, 1986, s Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s Cemal ŞANLI: Uluslararası Ticari Akitler, s Cemal ŞANLI: Esasa Uygulanacak Hukuk, s.96 6

11 B. Milletlerarası Tahkim Kavramı Uyuşmazlıkların kural olarak devlet mahkemelerince karara bağlanması esastır. Fakat günümüzde milletlerarası ticari ve ekonomik ilişkilerin giderek yoğunlaşması ve buna bağlı olarak hukuki ilişkilerin de artmasıyla birlikte bu ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların milletlerarası ticaretin gerekleri doğrultusunda çözüme kavuşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bugün için yeryüzünde milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesi için kurulmuş ve milletler üstü (supra national) seviyede görev yapan bir mahkeme bulunmamaktadır. Bu nedenle, milletlerarası ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklar için devlet mahkemelerine başvurulduğu zaman, yine milli mahkemeler yetkili ve görevli olacaktır. Fakat farklı ülkelerde yerleşik taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların belirli bir devletin milli mahkemeleri tarafından çözülmesi gerek milletlerarası ticaretin uzmanlık gerektiren konularında bilgi sahibi olma, gerekse tarafsızlık açısından sorun yaratabilir. 16 Ayrıca devlet mahkemelerindeki davaların sonuçlanmasının çok uzun zaman alması ve tarafların birbirinin hukuk ve yargılama sistemine kendi kaderini teslim etmek istememesi gibi unsurları da bu arayışı hızlandıran etkenler olarak sıralamak mümkündür. 17 İşte milletlerarası tahkim, ticari faaliyet yürüten tarafların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların devlet yargısından bağımsız bir şekilde çözümlenip karara bağlanması açısından ticaret hayatında tercih edilen bir yargılama yöntemi olmuştur. Bu özelliği itibariyle tahkim, günümüzde bir uluslararası ticaret mahkemesi işlevi görmekte ve bu tür bir mahkemeye duyulan ihtiyaca cevap vermektedir. Tarafların, objektif davranılmayacağı endişesi ile birbirlerinin milli mahkemelerine 16 Ziya AKINCI, Milletlerarası Tahkim, s Yavuz KAPLAN: Uluslararası Tahkim, Türkiye Açısından Yeni Gelişmeler ve Önemi, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:77, Sayı:3, 2003, s.576 7

12 gitmek istememeleri ve diğer sebeplerle milli mahkemelerin tercih edilmemesi, tahkim usulünü popüler hale getirmektedir. 18 Tahkim, esas itibariyle tarafların iradesine dayanan özel bir yargılama yöntemi olmakla, milli mahkemelere nispetle kararların daha çabuk verilebileceği bir usuldür. Uyuşmazlıkların, kısa bir sürede çözümlenmesi ve karara bağlanması, ticaret dünyasının amaç ve ihtiyaçlarına uygundur. 19 C. Tahkimin Hukuki Niteliği Genel olarak tahkimin hukuki niteliği konusunda dört teori ileri sürülmüştür. Bunlardan üçü klasik hale gelmiş ve uzun zamandır bilinmekte olan kazai akdi ve karma teorilerdir. Dördüncüsü ise, nispeten yeni olan bağımsız teori dir. 20 Kazai teoriye göre, tarafların, bir tahkim sözleşmesi yaparak devlet yargısı dışında bir yargı yöntemi seçmeleri, tamamen tahkim yeri devlet hukukunun açık veya zımni izni ile mümkündür. Çünkü ülkede adaleti yönetmek hakkı münhasıran devlete aittir. 21 Uyuşmazlığı, hakem yoluyla çözmek isteyen tarafların, yaptıkları hakem sözleşmesi sonucu, atanan hakemlerin, devlet mahkemesindekine benzer usul kurallarını uygulayarak, yargılama yaptıklarına ve hakemlerin de devlet mahkemelerinde olduğu gibi, usule ilişkin yetkiler kullandıklarına ve taraf iradelerinin bu çerçevede uygulanma yeri bulunmadığına göre, burada kamu 18 Cemal ŞANLI: Uluslararası Ticari Akitler, s Cemal ŞANLI: Uluslararası Ticari Akitler, s Cemal ŞANLI: Esasa Uygulanacak Hukuk, s F. A. MANN: Lex Facit Arbitrum, International Arbitration, Liber Amicorum for M. Domke, Ed. By P. Sanders, The Hague-1967, s.161, naklen: Cemal ŞANLI: Esasa Uygulanacak Hukuk, s.42 8

13 hukukunun belirlediği ilkelerin hakim olduğu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, verilen hakem kararları bir sözleşme niteliğinde değildir. 22 Akdi teoriye göre ise, tahkimin temelini bir sözleşme oluşturur ve tahkim sözleşmesi de Borçlar Hukuku sözleşmelerindendir. Bu teoriyi savunanlara göre, devletin tahkime etkisi sınırlandırılmıştır ve irade serbestîsi ilkesi esastır. Tahkim, uyuşmazlığı tahkim yoluyla çözmek isteyen tarafları serbest iradeleri çerçevesinde yürütülür. Çünkü, tahkime ilişkin anlaşma da dahil, seçilen hakemlerin yaptığı yargılama ve verilen hükümde, özel hukuk kuralları uygulanır. Zaten, hakemlerce yargılaması yapılan uyuşmazlık, özel hukuktan kaynaklanan sözleşmesel bir uyuşmazlıktır. Böyle olunca, hakemler tarafından verilen karar, devlet mahkemesinin bir kararı olmadığı için kesin hüküm niteliğinde de değildir. 23 Karma teoriye göre, tahkim esasen taraflar arasındaki bir sözleşmeye dayanmaktadır. Ancak bu sözleşme, kazai sonuçlar doğuran bir sözleşme olduğundan, bağlayıcılık gücünü tahkim prosedürünün cereyan ettiği yerin yargı düzeninden almaktadır. 24 Başlangıçta, tarafların tahkime gidip gitmemek, hakemlerin seçimi ve buna ilişkin anlaşmalarında, serbest iradeleri hakim olmakla birlikte, bu noktadan sonra yargılama, devlet mahkemesinde olduğu gibi, böyle bir uyuşmazlıkta uygulanacak kamu hukuku kuralları çerçevesinde yürütülür. 25 Bağımsız teoriye göre ise, milletlerarası özel ticari tahkim kurumu tamamen milletlerarası karakterli ticari uyuşmazlıkları konu edindiğine göre; kuruma, tahkim 22 Halil YILMAZ: Uluslararası Tahkim Örgütlenmeleri: International Arbitration Organizations, Ankara Barosu Dergisi, 2004/2, s , Ankara, 2004, s Halil YILMAZ: Uluslararası Tahkim Örgütlenmeleri, s Cemal ŞANLI: Esasa Uygulanacak Hukuk, s Halil YILMAZ: Uluslararası Tahkim Örgütlenmeleri, s. 80 9

14 sözleşmesinden veya taraf iradelerinden bağımsız, milletlerarası bir hukuki nitelik izafe edilmek gerekir. 26 D. Türk Hukukunda Tahkime Dayanak Teşkil Eden Kaynaklar 1. Milli Tahkime İlişkin Kaynaklar tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) milli tahkime ilişkin başlıca kaynaklardandır. HUMK md tahkime dair hükümleri ihtiva etmektedir Milletlerarası Tahkime İlişkin Kaynaklar Milletlerarası tahkimle ilgili olarak ülkemizde belli başlı bazı kanunlar ile yabancı devletlerle imzalanmış ikili yatırım antlaşmaları ve milletlerarası tahkime ilişkin milletlerarası sözleşmeler mevcuttur: sayılı ve tarihli Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun Cemal ŞANLI: Esasa Uygulanacak Hukuk, s RG. 2, 3, 4 Temmuz 1927, S. 622, 623 ve 624. HUMK nun tahkime ilişkin maddeleri için bkz. Turgut TURHAN v.d.: Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler, İç Tahkim ve Milletlerarası Tahkim (Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler), Turhan Kitabevi Basım Yayın Ltd. Şti., Ankara, Mart 2002, s R.G., , sy sayılı Kanun, imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda tahkim müessesesinin taraflarca kararlaştırıldığı durumlar için genel çerçeveyi belirleyen ana ilkeleri 10

15 sayılı ve tarihli T.C. Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun sayılı ve tarihli Danıştay Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sayılı ve tarihli Bazı Yatırım Hizmetlerinin Yap-İşlet- Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 31 - Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin diğer ülkelerle imzalamış olduğu ikili yatırım antlaşmaları 32 belirlemektedir. Bu ilkelere göre, taraflar, sözleşmeye koydukları bir tahkim şartı veya ayrı bir tahkim sözleşmesi ile tahkim yoluna gitmeyi kabul edebilirler (md. 4/1). Zehreddin ASLAN, Nilay ARAT, Kamu Hizmeti İmtiyaz, s.16. İlgili Kanun un 3. maddesinde Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların milletlerarası tahkim yokuyla çözümü düzenlenmiştir. Buna göre yabancılık unsuru taşıyan sözleşmelerde bunlardan doğan uyuşmazlıkların; -Türkiye de toplanarak Türk Hukuku na ya da yabancı hukuka göre karar verecek hakem veya, -Yabancı bir ülkede toplanarak Türk Hukuku na ya da yabancı hukuka göre karar verecek hakem veya hakem kurulunda, -Kendi tahkim usulü bulunan milletlerarası tahkim kuruluşunda, çözülmesi kabul edilebilir. Şaban ERDİKLER: Yapılan Değişikliklerden Sonra Uluslararası Tahkimin Hukuki Çerçevesi, Yaklaşım Aylık Dergi, Yıl:8, Sayı:87, s , Mart 2000, s R.G., , sy Kanunun 2. maddesi ile Anayasa nın 125. maddesine eklenen hükümle kamu hizmetleri ile imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan ihtilafların tahkim yoluyla çözümü kabul edilmiştir. Görüldüğü gibi Kanun, sırf kamu hizmeti imtiyaz, şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda da tahkime gidebilme imkanını sağlamak üzere çıkarılmıştır. Bkz. Cemal ŞANLI, Uluslararası Ticari Akitler, s Anayasa nın 125. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Milletlerarası Tahkim Kararlarının (yabancı bir ülkede toplanarak o ülkenin milletlerarası tahkime uyguladığı usul kurallarının otoritesi altında bir hakem veya hakem kurulu tarafından verilen hakem kararı) geçerlilik ve bağlayıcılığı, -yabancı unsur taşıyan kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarla ilgili olarak Türk Anayasal Düzeni tarafından kabul edilmiştir. Bkz. Mahmut Tevfik BİRSEL: Türkiye de Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinin Anayasal ve Küresel Boyutları, Prof. Dr. İrfan Baştuğ a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Özel Sayı 2005, İzmir, 2005, s R.G., , sy R.G., , sy İkili antlaşmalar için bkz. Ergin NOMER, Nuray EKŞİ, Günseli ÖZTEKİN: Milletlerarası Tahkim, s.255 vd. 11

16 tarih ve 3453 sayılı Kanunla onaylanan Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Konvansiyon (ICSID) tarih ve 3730 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin Avrupa (Cenevre) Konvansiyonu tarihli ve 3731 sayılı Kanunla onaylanan Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında 10 Haziran 1958 tarihli New York Konvansiyonu sayılı ve 20 Mayıs 1982 tarihli Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) 36 (md.43-45) 33 R.G., , sy Washington Sözleşmesi olarak da anılmaktadır. Bir uyuşmazlığın ICSID tahkimine sunulabilmesi için gerek kişiler gerek konu bakımından belli şartların gerçekleşmesi zorunludur. Öncelikle, bu tahkime Konvansiyon tarafı ev sahibi devlet ile yine Konvansiyon tarafı diğer bir devlet vatandaşı olan yatırımcı arasındaki uyuşmazlıklarda başvurulabilir. İlaveten, bu uyuşmazlık, bir yatırım la doğrudan ilişkili bir hukuki uyuşmazlık olmalıdır. Devletin, Konvansiyona taraf olması, tahkimde davalı ya da davacı olabilmesi için yeterli olmamaktadır. İlgili devletin söz konusu uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümüne onay vermiş olması da gereklidir. Bkz. İlhan YILMAZ: Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü ve ICSID, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2004, s R.G., , sy Avrupa Anlaşması, sadece taraflar arasındaki sözleşmenin yapıldığı sırada mutat meskenleri ve muamele merkezleri değişik akit ülkelerde bulunan gerçek veya tüzel kişi tacirler arasındaki mukaveleler ile milletlerarası karakterli ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların halline ilişkin tahkimlere uygulanır. (m. I/a, b). Böylece, konu itibariyla Anlaşma nın uygulama alanı milletlerarası ticari akitlerden doğan ihtilaflarla sınırlandırılmış. (m. I/1-a) Bkz. Cemal ŞANLI: 21 Nisan 1961 Tarihli Avrupa Anlaşması ve Türk Tahkim Hukuku, Avrupa (Cenevre)-New York Sözleşmeleri ve Türk Tahkim Hukuku Sempozyumu, s. 1-12, Ankara, 10 Mayıs 1990, s.4 35 R.G., , sy New York Anlaşmasının konu itibariyle uygulama alanını açıklayan I. madde hükmüne göre, Anlaşma tanıma ve tenfiz ülkesinden başka bir ülkede verilmiş hakem kararları nı kapsamaktadır. Buna göre, Anlaşmaya taraf olsun veya olmasın, herhangi bir yabancı ülkede verilmiş hakem kararları Anlaşmanın uygulama alanına dahildir. Ancak Anlaşmanın 1/3.maddesinde, devletlerin onay sırasında Anlaşmanın kapsamını sadece taraf devletlerde verilen hakem kararları ile sınırlayabilmeleri kabul edilmiştir. Türkiye de bu çekince ile Anlaşmayı onaylamıştır. Bu sebeple, New York Anlaşması Türkiye de sadece Anlaşmaya taraf olan devletlerde verilen hakem kararlarının tanınması ve tenfizine uygulanacaktır. Bkz. Cemal ŞANLI: Uluslararası Ticari Akitler, s R.G., , sy New York Sözleşmesi nin kapsamında kalan yabancı hakem kararları MÖHUK hükümleri uyarınca tenfiz edilecektir. MÖHUK un 43. maddesinin başlığı yabancı hakem kararlarının tenfizi olmasına 12

17 sayılı ve 21 Haziran 2001 tarihli Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK) 37 II. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU VE UYGULAMA ALANI A. Milletlerarası Tahkim Kanunu Tahkim kavramına, Türk Hukuku nda çeşitli düzenlemelerde yer verilmiştir tarihli Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (HUMK) tahkimi düzenlemektedir. Ayrıca, milletlerarası ticari ilişkiler bakımından Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun (MÖHUK) da da tahkime ilişkin düzenlemeler vardır. Bundan başka Türkiye, tahkim alanında önem taşıyan hemen hemen tüm milletlerarası sözleşmelere taraf olmuştur. 38 Kanunun taslağını hazırlayan Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü ilk çalışmalarına 1997 yılında başlamıştır. Bu çalışmalara ilişkin olarak Enstitünün çıkarmış olduğu yayınların ilk cildinde yer alan tasarı metninin UNCITRAL (United karşın, MÖHUK da yabancı hakem kararından ne anlaşılması gerektiği konusunda bir açıklık yoktur. Yabancı hakem kararı, öğretide ve yargı kararlarında farklı esaslardan hareketle tanımlanmıştır. Bkz. Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s R.G., , sy MTK, esas itibariyle, milletlerarası tahkimin usul ve esaslarını düzenlemek üzere çıkarılmış olup (m.1/i) yedi bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde Kanunun amacı ve kapsamı ile tahkimde görevli ve yetkili mahkemeler, ikinci bölümde tahkim anlaşması, üçüncü bölümde hakemler, dördüncü bölümde yargılama usulü, beşinci bölümde hakem kararlarına karşı kanun yolu ve kararların icrası, altıncı bölümde tahkim giderleri ve son bölümde de kanunun yürürlüğü ve bu kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler düzenlenmiştir. Bkz. TANRIBİLİR, Feriha Bilge/ ŞİT, Banu: Milletlerarası Tahkim Müessesesi ve Yeni Milletlerarası Tahkim Kanunu (Milletlerarası Tahkim Müessesesi), Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Ergin Nomer e Armağan, Yıl:22, Sayı:2, 2002,, s Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s.47 13

18 Nations Commission on International Trade Law) Model Kanununun aynısı olduğu söylenebilir. Fakat daha sonra yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bugünkü metin UNCITRAL Model Kanununda yer alan kurallarla İsviçre Devletler Özel Hukuku Hakkındaki Kanunun milletlerarası tahkime ilişkin hükümlerinden esinlenerek hazırlanmıştır. 39 Bunun sonucunda 4686 sayılı, tarihli Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK) kabul edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Türk Hukuku nda, milletlerarası tahkimle ilgili düzenlemeler, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun da ve New York Sözleşmesi nde bulunmakla birlikte, bu düzenlemeler yabancı hakem kararlarının Türkiye de tanınması ve tenfizi ile ilgilidir. Bu nedenle, yeni Milletlerarası Tahkim Kanunu ndan önce, yabancı unsurlu olsun veya olmasın, Türkiye deki bir tahkim, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na tabi olmaktaydı. 40 Türk Hukukunda, yerli tahkim HUMK nda (md ) düzenlenmiş olmasına karşın, milletlerarası tahkime ilişkin olarak MÖHUK hükümleri (md ) ve 1991 yılında taraf olduğumuz New York Sözleşmesi ile Cenevre (Avrupa) Sözleşmesi dışında bir düzenleme getirme ihtiyacı uzun süre hissedilmemiştir. Bu nedenle 2001 yılında Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu nun yürürlüğe girmesine kadar, Türk Hukukunun milletlerarası tahkim kavramının anlamına, milletlerarası tahkimin işleyiş usul ve esaslarına yaklaşımı konusunda kanuni dayanağı olan tespitler yapmak mümkün olmamıştır Nuray EKŞİ: Milletlerarası Tahkim Kanunu Hakkında Genel Bir Değerlendirme, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Gülören Tekinalp e Armağan, Yıl:23, Sayı:1-2, 2003, s Ayrıca UNCITRAL Kanun Örneği hakkında geniş bilgi için bkz. Mahmut T. BİRSEL, Ali Cem BUDAK: Milletlerarası Tahkim Konusunda Türk Hukuku Açısından Sorunlar ve Öneriler Türk Tahkim Hukuku ve UNCITRAL Kanun Örneği, s ve Ejder YILMAZ: Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir mi? II Taslaklar-Tartışmalar- Öneriler, Ankara 1999, s. 7 vd. İsviçre de milletlerarası tahkimi düzenleyen hükümler hakkında geniş bilgi için bkz. Turgut KALPSÜZ: İsviçre Hukukunda Milletlerarası Tahkim, Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir mi?, Sempozyum-Bildiriler-Tartışmalar, s. 1-58, Haz.:Selçuk Veziroğlu/Mertol Can, Ankara, 11 Nisan Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim., s Feriha Bilge TANRIBİLİR, Banu ŞİT: Milletlerarası Tahkim Müessesesi, s

19 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu nda yabancılık unsuru taşıyan tahkim anlaşmalarında bu Kanun un uygulanacağını belirtilmiştir. Fakat burada kast edilen Yabancılık Unsuru hakem kararlarının milliyetinin belirlenmesinde Yargıtay ın belirlediği kriterlerde ele alınan yabancılık unsurundan ayrılmaktadır. Kanun, belirli yabancılık unsuruna sahip olan tahkimi, milletlerarası tahkim tanımı altında düzenlemiştir. HUMK. nun tahkime ilişkin hükümleri (md ) ise, bu Kanun da belirtilen yabancılık unsurunu taşımayan, bu nedenle de milletlerarası olmayan tahkimi düzenleyen hükümlerdir. Fakat her iki tip hakem kararı da milli (Türk) hakem kararıdır. 42 Milletlerarası Tahkim Kanunu nun amaç ve kapsamı Kanun un 1. maddesinde ifade edilmiştir. UNCITRAL Model Kanunun temel olarak hedeflediği iki amaç 4686 sayılı Kanun da da gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçlardan 43 ilki, milletlerarası alanda tahkim kuralları arasında birliği ve uyumu sağlamaktır. Böylece tahkime giden tarafların benzer kuralları bilerek hukuki güven içinde hareket etmeleri sağlanmış olacaktır. Gerek 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu nda gerekse diğer pek çok devletin tahkim düzenlemelerinde UNCITRAL Model Kanunu kısmen veya tamamen etkili olduğu için genel olarak tahkim kuralları arasında bir birlik sağlanmıştır. İkinci amaç, mahkemelerin milletlerarası tahkim üzerindeki yetkilerini ve denetimlerini azaltarak tahkimi taraf iradesine dayalı liberal bir kurum haline getirmektir. 44 Milletlerarası Tahkim Kanunu nun amaç ve kapsamı Kanunun 1. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: Bu Kanunun amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 42 Günseli ÖZTEKİN GELGEL: Milletlerarası Tahkim Kanununun Uygulama Alanı ve Getirmiş Olduğu Önemli Yenilikler, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp e Armağan, C.II, İstanbul, 2003, s Milletlerarası Tahkim Kanununun amaç ve hedefleri ile ilgili ayrıca bkz.: Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s Ergin NOMER, Nuray EKŞİ, Günseli ÖZTEKİN: Milletlerarası Tahkim, s.24 15

20 Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır. Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. Bu Kanun, Türkiye de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin uyuşmazlıklar ile iki tarafın iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklarda uygulanmaz tarihli ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun uyarınca yabancılık unsurunun bulunduğu kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi de bu Kanuna tâbidir. Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır. Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 1. maddesi uyarınca bu Kanun un amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir (md.1/i). Böylelikle Türkiye de milletlerarası tahkim 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu na, iç tahkim ise 1086 sayılı HUMK na göre yürütülecektir. Kanun, milletlerarası tahkim i düzenlemekle beraber bu kavramın neyi ifade ettiği tanımlanmamıştır. Buna karşılık, hangi hallerde uyuşmazlığın yabancı unsurlu sayılacağı tek tek belirtilmiştir (md. 2). Taraflar arasındaki uyuşmazlığa yabancılık unsuru kazandıran hallerin varlığı halinde tahkimin, milletlerarası nitelik kazanacağı 2. maddede ifade edilmiştir. O halde Kanun, milletlerarası niteliğin tayininde taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi esas almıştır. Bu hukuki ilişkide Kanun da sayılan yabancılık unsurlarından birinin varlığı halinde tahkim de milletlerarası sayılacaktır Nuray EKŞİ: Milletlerarası Tahkim Kanunu Hakkında Genel Bir Değerlendirme, s

21 B. Kanun un Uygulama Alanı Milletlerarası Tahkim Kanunu nun uygulama alanı, Kanun un 1. ve 2. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Milletlerarası Tahkim Kanunu, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerinin taraflar ya da hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır. Milletlerarası Tahkim Kanunu nun uygulanabilmesi için uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıması, tahkim yerinin Türkiye olması gerekmektedir. 46 Ayrıca, herhangi bir tereddüt olmaması için Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yolun Başvurulması Halinde Uygulanması Gereken İlkelere Dair 4501 sayılı Kanunun 47 kapsamına giren sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümünün bu Kanun a tabi olacağı açıkça ifade edilmiştir Tarafların Milletlerarası Tahkim Kanunu nu Seçmeleri Kanun un 1. maddesinde Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır denmektedir. Buna göre, taraflar veya hakemler tahkim usulüne Milletlerarası Tahkim Kanunu nun uygulanmasını kararlaştırabilirler. Bu açıdan taraflara ve hakemlere irade serbestisi tanınmaktadır. 49 Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca tarafların Türkiye de gerçekleşmeyen bir tahkime Kanun un uygulanmasını kararlaştırma yetkisi de tanınmıştır. Fakat 46 Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s R.G., , sy Ergin NOMER, Nuray EKŞİ, Günseli ÖZTEKİN: Milletlerarası Tahkim, s Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s.50 17

22 sorun, yabancılık unsuru taşımayan ve tahkim yerinin Türkiye olduğu bir uyuşmazlıkta bu Kanun un uygulanmasının seçilip seçilemeyeceğidir. Bu konuyla ilgili olarak farklı yaklaşımlar vardır. Fakat Kanun da tahkimin hangi hallerde milletlerarası nitelik kazanacağı çok geniş olarak belirtildiği için, artık yabancılık unsuru içermeyen bir tahkimde, sadece tarafların veya hakemlerin Milletlerarası Tahkim Kanunu nun uygulanmasını kararlaştırmaları doğru olmayacaktır. Bir diğer sorun ise, Kanun un yürürlüğe girmesinden önce yapılan bir tahkim anlaşmasında tarafların uyuşmazlığın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre çözümlenmesini kararlaştırmış olmaları durumunda uyuşmazlığa hangi hükümlerin uygulanacağıdır. Bu sorun, Kanun un zaman bakımından uygulama alanı kapsamında aşağıda detaylı olarak incelenmiştir. Buna göre, Milletlerarası Tahkim Kanunu usuli bir kanun olduğu için yürürlük tarihinden önceki tahkim anlaşmalarına da uygulanmalıdır. 50 Fakat Kanun un 8/A maddesi kapsamında durumu ele alırsak, taraflar Kanun un yürürlüğe girmesinden önce yaptıkları anlaşmalarında HUMK. na veya yabancı tahkim kanununa atıf yapmışlarsa, bu atıflar md. 8/A kapsamında Kanun un yürürlüğe girmesinden sonraki davalarda da, Kanun un emredici kuralları ile sınırlı olmak kaydıyla, uygulama alanı bulacaktır. Burada taraf iradelerine bakmak gerekmektedir. Çünkü yapılan atıflar sadece Türk hukuki mevzuatı na gibi genel bir atıfsa, o halde Milletlerarası Tahkim Kanunu nun yürürlüğe girmesinden sonraki davalarda HUMK hükümleri taraf iradelerine dayanarak uygulama alanı bulamayacaktır Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s Konuyla ilgili olarak Şanlı ise, MTK nun tahkim yeri olarak Türkiye nin belirlendiği, fakat yabancılık unsuru içermeyen tahkimlere uygulanması için, tarafların veya hakemlerin tahkim prosedürüne uygulanmak üzere Kanun u seçmiş olmaları gerekmektedir demektedir. Cemal ŞANLI: Uluslararası Ticari Akitler, s Cemal ŞANLI: 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun Yürürlük Tarihinden Evvel Yapılmış Sözleşmelerden Doğan Tahkimlere Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu (Milletlerarası Tahkim Kanununun Yürürlük Tarihi), Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Gülören Tekinalp e Armağan, Yıl:23, Sayı:1-2, 2003, s MTK. md. 8/A: Taraflar, hakem veya hakem kurulunun uygulayacağı yargılama kurallarını, bu Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbestçe kararlaştırabilir ya da bir kanuna, milletlerarası veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yaparak belirleyebilirler. 18

23 2. Tahkim Yeri Tahkim yeri ile ne ifade edilmek istendiği Kanun da açıkça düzenlenmemiştir. Fakat tahkim yerinin de facto değil, şeklen ifade edilmiş bir yer olduğu söylenebilir. Türkiye de bulunan tahkim yeri, tahkim davasında Milletlerarası Tahkim Kanunu nun uygulanmasını sağlayan bir bağlama noktasıdır. 52 Tahkim yerinin Türkiye olduğu uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık yabancı unsurlu ise, Milletlerarası Tahkim Kanunu nun uygulama alanına girecektir. Tahkim yerinin yabancı bir ülke olarak belirlenmesi halinde de, taraflar ya da hakem veya hakem kurulu Milletlerarası Tahkim Kanunu nun uygulanmasını kararlaştırabilirler. 53 Bu nedenle tarafların bu Kanun un uygulanmasını seçmelerine, tahkimin Türkiye dışında olması; tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklarda uygulanmasına da, tahkimin Türkiye de olması denilebilir. Tahkim yerinin Türkiye de olması, duruşmaların ve görüşmelerin Türkiye de yapılması konusunda bir zorunluluk getirmediği gibi, hakemlerin toplandığı, tanık ve bilirkişilerin dinlendiği ya da tahkim kararının verildiği yer olarak da anlaşılmamalıdır. Yukarıda ifade edildiği üzere, Türkiye de bulunan tahkim yeri, Milletlerarası Tahkim Kanunu nun uygulanma şartlarından biridir ve tahkim davasının Milletlerarası Tahkim Kanunu na tabi olmasını sağlayan bir bağlama noktası olarak kullanılmıştır. 54 Tahkim yerinin yabancı bir ülke olarak belirlendiği durumda, taraflar veya hakem kurulunca Milletlerarası Tahkim Kanunu nun uygulanacağı kararlaştırılmamışsa, kural olarak Milletlerarası Tahkim Kanunu uygulanmaz. Fakat Kanun un 1. maddesinde bu kuralın istisnaları belirtilmiştir ve Kanunun 5. ve 52 Ergin NOMER, Nuray EKŞİ, Günseli ÖZTEKİN: Milletlerarası Tahkim, s Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s Ergin NOMER, Nuray EKŞİ, Günseli ÖZTEKİN, Milletlerarası Tahkim, s.26 19

24 6.madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır denmektedir. Kanunun 5. madde hükmü uyarınca, tahkim şartına rağmen Türk mahkemelerinde dava açılması durumunda tahkim itirazında bulunmak mümkün kılınmıştır. Ayrıca 6. maddeye göre Türk mahkemesinden ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı istenebilecektir Yabancılık Unsuru 4686 sayılı Kanun un uygulanabilmesi için uyuşmazlığın (1) yabancılık unsuru taşıması, (2) tahkim yerinin Türkiye olarak belirlenmesi veya kanunun taraflar veya hakemlerce seçilmiş olması gerekmektedir. (MTK. md.1) Görüldüğü gibi 4686 Sayılı Kanun un uygulanması, konu itibariyle iki şarta bağlanmıştır: Birincisi, uyuşmazlığın nitelik itibariyle yabancılık unsuru taşıması; İkincisi de tahkim yerinin Türkiye olarak belirlenmesi veya taraflarca Türkiye nin tahkim yeri olarak seçilmesidir. 5. ve 6. madde kapsamına giren hususlar dışında, Kanun, tahkim yeri olarak Türkiye nin öngörülmediği milletlerarası tahkimlerde uygulanmaz. 56 Dikkat edilirse ilk şart alternatifi olmayan, mutlaka bulunması zorunlu olan bir unsurdan söz etmektedir. Buna karşılık ikinci şart kendi içinde alternatifli bir düzenlemeye sahiptir. Tahkim yeri Türkiye de olmamakla beraber, Kanun un uygulanacağı taraflarca veya ad hoc tahkim veya kurumsal tahkimde hakemler tarafından kararlaştırmışsa, tahkim, bu Kanun hükümlerine tabi olacaktır Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s Cemal ŞANLI: Uluslararası Ticari Akitler, s Nuray EKŞİ: Milletlerarası Tahkim Kanunu Hakkında Genel Bir Değerlendirme, s

25 Milletlerarası Tahkim Kanunu, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır. (MTK, md.1) Anayasa'nın 125 inci maddesinde yer alan milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan sözleşmeler dolayısıyla gidilebileceği yönündeki amir hükmü doğrultusunda 4686 sayılı Kanun un 2. maddesi ile yabancılık unsurunun kapsamı belirlenmiştir. 58 Bir uyuşmazlığın hangi hallerin varlığı halinde yabancılık unsuru taşıyacağı ve buna göre tahkimin ne zaman Milletlerarası Tahkim niteliği kazanacağı hususu Kanun un 2. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: Aşağıdaki hâllerden herhangi birinin varlığı, uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıdığını gösterir ve bu durumda tahkim, milletlerarası nitelik kazanır. 1. Tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması. 2. Tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin; a) Tahkim anlaşmasında belirtilen veya bu anlaşmaya dayanarak tespit edilen hâllerde tahkim yerinden, b) Asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa edileceği yerden veya uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı olduğu yerden, Başka bir devlette bulunması. 3. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşmeye taraf olan şirket ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatına göre yabancı sermaye getirmiş olması veya bu sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışından sermaye sağlanması amacıyla kredi ve/veya güvence sözleşmeleri yapılmasının gerekli olması. 4. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşme veya hukukî ilişkinin, bir ülkeden diğerine sermaye veya mal geçişini gerçekleştirmesi. 58 Burhan ORMANOĞLU: Yabancı Sermaye Yatırımlarına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümünde Uluslararası Tahkim, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, 2004, (Çevrimiçi), Erişim: 4 Kasım 2006, s

26 tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 59 Milletlerarası Tahkim Kanunu, milletlerarası tahkimden ne anlaşılması gerektiğini açık bir şekilde tanımlayan ilk düzenlememiz olmuştur. Burada dikkati çeken, bir hakem kararının milletlerarası olup olmadığı belirlenirken, ilk defa, tahkim yerinden, tahkim usulüne uygulanan kurallardan değil, fakat ağırlıklı olarak, uyuşmazlığın esası ile ilgili unsurlardan hareket edilmesidir. Buna göre, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ilk defa yabancılık unsurundan ne anlaşılması gerektiği Türk Hukuku nda bir kanun hükmü ile tarif edilmiştir sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun un 1. maddesinde yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi bu Kanunla düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri saklıdır. denmektedir. Fakat bu Kanun da yabancılık unsuru tanımı yapılmamıştır. Doktrinde ise yabancılık unsurunun tanımını yapan hukukçular bulunmaktadır Milletlerarası Tahkim Kanununun 2. maddesinin son fıkrası uyarınca yabancılık unsurunun belirlenmesinde 4501 sayılı Kanun hükümleri saklı tutulmuştur. Çünkü Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yolun Başvurulması Halinde Uygulanması Gereken İlkelere Dair 4501 sayılı Kanunun 2. maddesinde Yabancılık unsuru, sözleşmeye taraf kurulu veya kurulacak şirket ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı hükümlerine göre yabancı menşeli olması ve sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışı kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli olması hallerinden birini ifade eder demek suretiyle yabancılık unsuru tanımlanmıştır. (4501 sayılı Kanun, md.2-c) 60 Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s.52. Ayrıca Avrupa Sözleşmesi nin uygulama alanı için bkz. Ejder YILMAZ: Milletlerarası Ticari Tahkime Dair Avrupa (Cenevre) Sözleşmesi ve Türk Tahkim Hukuku Hakkında Bazı Düşünceler (Bir Yorum), Avrupa (Cenevre)-New York Sözleşmeleri ve Türk Tahkim Hukuku Sempozyumu, Ankara, 10 Mayıs 1990, s New York Sözleşmesi hükümlerine göre yabancılık unsuru için bkz. Şeref ÜNAL: Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası, 10 Haziran 1958 tarihli New York Sözleşmesi ve Türk Tahkim Hukuku, Avrupa (Cenevre)-New York Sözleşmeleri ve Türk Tahkim Hukuku Sempozyumu, Ankara, 10 Mayıs 1990 s Ergin NOMER: Devletler Hususi Hukuku, 9. Bası, Beta Basım A.Ş., İstanbul, Şubat 1998, s.5, belirli olay veya ilişki yabancı bir veya birden çok hukuk nizamı ile de temas halinde bulunuyorsa yabancılık unsuru (milletlerarası unsur) taşır. ; Aysel ÇELİKEL, Günseli ÖZTEKİN GELGEL: Yabancılar Hukuku, 12. Bası, Beta Basım A.Ş., İstanbul, Şubat 2005, s.11, yabancılık unsuru olaya yabancı bir kişinin karışması şeklinde ortaya çıktığı gibi, olayın yabancı bir ülkede doğması veya sonuçlarının orada gerçekleşmesi ile de olabilir. 22

27 Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 2. maddesi uyarınca bir tahkime milletlerarası nitelik kazandıracak yabancılık unsuruna ilişkin haller şunlardır: a. Tarafların Yerleşim Yeri veya Olağan Oturma Yeri ya da İşyerlerinin Bulunduğu Yer Kriteri b. Tahkim Yeri Kriteri c. İfa Yeri veya Uyuşmazlık Konusunun En Çok Bağlantılı Olduğu Yer Kriteri d. Yabancı Sermaye veya Yabancı Kredi/Güvence Kriteri e. Bir Ülkeden Diğerine Sermaye veya Mal Geçişi Kriteri f. Kamu İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmeleri a. Tarafların Yerleşim Yeri veya Olağan Oturma Yeri ya da İşyerlerinin Bulunduğu Yer Kriteri Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 2/1. maddesine göre tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması halinde tahkim milletlerarası sayılacaktır. Bu hal daha çok gerçek durumun belirlenmesi ile ilgilidir. Uyuşmazlığın taraflarının gerçek yerleşim yeri, oturma yeri, işyeri tespit edilmelidir. Eğer bu yerler, farklı devletlerde ise, tahkim Milletlerarası Tahkim Kanunu nun kapsamına girmektedir. 62 Burada dikkat edilmesi gereken, tarafların milliyetinin değil, yerleşim ve olağan oturma yerinin esas alındığıdır. Bu nedenle Türkiye de yerleşik bir yabancının tahkim anlaşmasına taraf olduğu uyuşmazlıklar, aşağıda incelenecek diğer koşulların bulunmaması halinde yabancı unsurlu sayılmayacaktır. Ayrıca, tahkim anlaşmasının tarafı yurt dışında yerleşik olan bir kişi ve fakat Türk vatandaşı 62 Feriha Bilge TANRIBİLİR, Banu ŞİT: Milletlerarası Tahkim Müessesesi, s

28 olsa, uyuşmazlık yabancı unsur taşıdığı için, tahkim milletlerarası nitelikli sayılacaktır. 63 Tarafların yerleşim yerinin veya olağan oturma yerinin belirlenmesinde farklı hukuk sistemleri farklı vasıflandırmalar öngörebilir. Nomer e göre bir kanunlar ihtilafı kuralının uygulanmasında bir hukuki kurum veya hukuki ilişki ile ilgili hukuk düzenlerinde farklı vasıflandırmalara tabi tutulmakta ise, bu vasıflandırmalardan hangisinin dikkate alınacağı bilinmelidir. Vasıflandırmada en fazla taraftar kazanmış olan doktrin lex fori (özel hukuka ait davalarda takip edilecek usul, prensip olarak kendisine başvurulan mahkemenin tabi bulunduğu hukuka, yani lex fori ye göre yürür.) dir. Yani hakim bağlanma konusu olan hayat ilişkisini kendi hukuk düzeninin yaptığı şekilde hukuki kalıp içerisine sokacak, yani onu vasıflandıracaktır. Buna göre Türk hakimi Türk maddi hukukuna göre vasıflandırma yapacaktır. 64 Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 2. maddesinin uygulanmasında da, aynı şekilde tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ile ilgili bir problem çıktığında, hakimin hukuku olarak Türk Hukuku na göre vasıflandırma yapılması uygun olacaktır. 65 Tahkim anlaşmasının tarafı, genellikle şirketler olduğu için, Milletlerarası Tahkim Kanunu ndaki ifadesiyle işyerinin bulunduğu yerin esas alınması gerekecektir. Tüzel kişinin statüsü veya ana sözleşmesi bulunmuyorsa, fiili idare merkezinin dikkate alınması uygun olacaktır. 66 Kanun da yabancılık unsuru kapsamına giren hallerin belirtilmiş olmasına karşın, söz konusu koşulların hangi anda (tahkim sözleşmesinin yapıldığı an veya tahkim başvurusunun yapıldığı an ya da herhangi bir başka zaman) aranacağına dair 63 Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s Ergin NOMER: Devletler Hususi Hukuku, s.89, 91. Ayrıca Bağlanma konusu ve vasıflandırması için bkz. s. 88 vd., lex fori prensibi için bkz. s.301 vd. 65 Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s

29 bir düzenleme yoktur. 67 Devletler özel hukukunda statü değişikliği 68 olarak adlandırılan bu problem, MÖHUK un 3. maddesinde değişken ihtilaflar başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre yetkili hukukun vatandaşlık, ikametgâh veya mutad mesken esaslarına göre tayin edildiği hallerde, aksine hüküm olmadıkça, dava tarihindeki vatandaşlık, ikametgâh veya mutad mesken esas alınır. Görüldüğü gibi, MÖHUK statü değişikliği durumunda kural olarak dava anındaki durumu esas almaktadır. Buna karşılık MÖHUK taki bağlama kuralları için getirilen bu kuralın, Milletlerarası Tahkim Kanunu açısından uygulanması hakkaniyetli olmayabilir. Akıncı ya göre, yerleşim yeri, olağan oturma yeri ve işyerinde değişiklik olması durumunda, tahkim şartı düzenlendiği andaki durumun dikkate alınarak tahkimin Milletlerarası Tahkim Kanunu nun kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi daha hakkaniyetli olacaktır. 69 b. Tahkim Yeri Kriteri Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 2. maddesine göre tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin; tahkim anlaşmasında belirtilen veya bu anlaşmaya dayanarak tespit edilen hâllerde tahkim yerinden başka bir devlette bulunması tahkime milletlerarası nitelik kazandıracaktır. Tahkim yerinin Türkiye olarak belirlenmesi, tahkimin Milletlerarası Tahkim Kanunu na tabi kılınması anlamını taşımaktadır. Bu anlamda tahkim yeri olarak Türkiye nin belirlenmesi bir bağlanma noktasıdır ve Türkiye bu tahkimler bakımından tahkim mahkemesinin yerini (Seat of Arbitration) teşkil eder. Buna göre, yabancılık unsuru içeren ve tahkim yeri olarak Türkiye nin seçildiği tahkimler 67 Mehtap YILDIRIM-ÖZTÜRK: 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, (Çevrimiçi), Erişim: 29 Kasım Statü değişikliği ( conflit mobile ) tatbiki gerekli maddi hukuk nizamının değişmesini ifade eder. Kavram ile ilgili olarak bkz. Ergin NOMER: Devletler Hususi Hukuku, s Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, s.54 25

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2 ULUSLARARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARINDA ICSID TAHKİMİ Yusuf ARTAR (*) 1- GİRİŞ Kural olarak, kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıklar mahkemeler tarafından karara bağlanmaktadır. Ancak irade serbestisi

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onikinci Hafta Ünite 3 devam 2 Ünite III HARÇLAR KANUNU NDA BELİRTİLMİŞ ÖZEL DURUMLAR

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ Dersin Adı: Milletlerarası Özel Hukuk I Dersin Kodu HUK 401 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 Teorik: 3 saat / hafta Pratik Çalışma:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Teşekkür 7 Kısaltmalar 15 Konferans Programı 17 Açış Konuşmaları 21 Şaban DİŞLİ 21 İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali ŞAHİN 24 Adalet Bakanı I. OTURUM MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dr. SÜHEYLÂ BALKAR BOZKURT Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM ADALET!!! ??? ADALET!!! Tahkim Nedir? Tahkim, adli yargıya alternatif bir uyuşmazlık çözümü mekanizması. Hakem; uyuşmazlığı çözen kişi. Tarafların bu konuda anlaşmalarına

Detaylı

Türk Hukuk Sisteminde Tahkim Mevzuatı Arbitration Rules in Turkish Legal System

Türk Hukuk Sisteminde Tahkim Mevzuatı Arbitration Rules in Turkish Legal System SESSION 2D: Uluslararası Hukuk 879 Türk Hukuk Sisteminde Tahkim Mevzuatı Arbitration Rules in Turkish Legal System Ahmet Tuncay (Turkish Supreme Court, Turkey) Abstract International companies, with the

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU 04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI HUKUKUNDA BOŞANMA

TÜRK MİLLETLERARASI HUKUKUNDA BOŞANMA TÜRK MİLLETLERARASI HUKUKUNDA BOŞANMA A) GİRİŞ Boşanma eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesidir.

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLERDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ULUSLARARASI İŞLERDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ULUSLARARASI İŞLERDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Feyiz Erdoğan Nurol Holding A.Ş. Uluslararası Hukuk Baş Müşaviri sunum planı I. MUTLAKA BAKILMASI GEREKEN KONULAR A. VERGİ B. PARA

Detaylı

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU Dr. Ergini NOMER istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Husust Hukuku Profesörü DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU GENEL PRENSİPLER - UYGULAMA - USUL HUKUKU MİLLETLERARASI FAKÜLTELER MATBAASI İSTANBUL 1984

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan 2. Doğum Tarihi: 2.04.1949. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971 Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM

ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Hakim AZİZOV ANKARA 2004 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Ar. Gör. Dr. Gizem ERSEN PERÇİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Uygulanacak Hukuk Milletlerarası Yetki Tanıma ve Tenfiz İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ...XIII

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Vahit DOĞAN Doğum Tarihi : 06.03.1964 Unvanı : Profesör Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988

Detaylı

YATIRIMCI-DEVLET UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKĐMĐN ROLÜ

YATIRIMCI-DEVLET UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKĐMĐN ROLÜ YATIRIMCI-DEVLET UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKĐMĐN ROLÜ Ahmet BERKER Özet Yatırımcıların yatırım yapacakları ülkeyi seçmelerinde ekonomik etkenler kadar hukuki altyapı da önemli rol oynamaktadır. Yatırımcı, yatırımını

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

MİLLETLERARASI TAHKİM

MİLLETLERARASI TAHKİM www.cagrigundogdu.com MİLLETLERARASI TAHKİM HAKEMLERİN YETKİLERİ 12.01.2015 İstanbul Barosu Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 1 İÇİNDEKİLER A- TAHKİM KAVRAMI VE UNSURLARI

Detaylı

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR Celâl ERKUT Selçuk SOYBAY ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR * T.C. Anayasası * Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun * Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve

Detaylı

Çin ve Türk Ticari İlişkilerinde Tahkim

Çin ve Türk Ticari İlişkilerinde Tahkim Çin ve Türk Ticari İlişkilerinde Tahkim Prof. Dr. Ziya AKINCI Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 1) İkili Ticari İlişkilerde Uyuşmazlıkların Çözüm Yolu Olarak Tahkim Türkiye ile Çin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı TAHKİM ANLAŞMASI I. Tahkim Anlaşması Kavramı Günümüzde taraflar, uyuşmazlıkların çözümünde daha profesyonel bir yapılanma olan Tahkim Yolu nu tercih etmektedirler. Tahkim sayesinde uyuşmazlıkların hakem

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MEDENİ USUL HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı TAHKİM ANLAŞMASI Tahkim anlaşmasına konu olabilecek uyuşmazlık sözleşmeden kaynaklanabileceği gibi sözleşme dışı bir uyuşmazlık da olabilir. Bu sebeple taraflar arasındaki uyuşmazlık, haksız fiil veya

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI KONU HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI Bilindiği üzere VUK nun 323 üncü maddesinde; Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

AVRUPA TİCARET MAHKEMESİ

AVRUPA TİCARET MAHKEMESİ Necat AZARKAN AVRUPA TİCARET MAHKEMESİ Necat AZARKAN ÖZET Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin küreselleşen dünya ekonomisinde artı bir güç olarak varlıklarını devam ettirebilmelerinin en önemli şartlarından

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yavuz Kaplan Doğum Yeri ve Tarihi: Almanya-1968 Öğrenim Durumu ve Alanı: Prof. Dr. (Milletlerarası Özel Hukuk/Devletler Özel Hukuku) Kurumu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

KANUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5718 Kabul Tarihi: 27/11/2007

KANUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5718 Kabul Tarihi: 27/11/2007 12 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26728 KANUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Kanun No. 5718 Kabul Tarihi: 27/11/2007 BİRİNCİ KISIM Milletlerarası Özel Hukuk BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI TAHKİM

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI TAHKİM TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI TAHKİM HAZIRLAYAN: DEĞERLENDİRME: YELİZ ÜNAL İGEME STAJYER ÖĞRENCİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ARİF ŞAHİN İGEME - ŞUBE MÜDÜRÜ MART 2005 İGEME İhracatı

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MASRAFLAR ve ÜCRETLER TARİFESİ HAKKINDA KURALLAR (EK-3)

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MASRAFLAR ve ÜCRETLER TARİFESİ HAKKINDA KURALLAR (EK-3) İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MASRAFLAR ve ÜCRETLER TARİFESİ HAKKINDA KURALLAR (EK-3) MADDE 1 Amaç 1. Bu Ek teki Kurallar ın amacı, İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları uyarınca gerçekleştirilen tahkimlerde hakem

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASINA İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 18.7.2007 TARİHLİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASINA İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 18.7.2007 TARİHLİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASINA İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 18.7.2007 TARİHLİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Decision of the Assembly of Civil

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler Arş. Gör. Ahmet Kürşat ERSÖZ* * S. Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku ABD. Mevcut anayasamızda idare hukukuna ilişkin olan hükümler

Detaylı

5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu

5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu 1 5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu I. GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun 503. maddesinde limited şirket;

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İÇİNDEKİLER İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI Bölüm I BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ... 3 MADDE 1... 3 Amaç... 3 MADDE 2... 3 Tanımlar... 3 MADDE 3... 3

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

Millitlerarası Tahkim ve Uluslararası Yatırımlar

Millitlerarası Tahkim ve Uluslararası Yatırımlar Millitlerarası Tahkim ve Uluslararası Yatırımlar Osman SARAÇ (*) Giriş Uluslararası yatırımlar, sermayenin hareketliliğinin son yüzyıldaki biçimdir. Esasen, Küreselleşme olarak dile getirilen edilen olgu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı