PARA ARZININ ENDOJENLĐĞĐ ve TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARA ARZININ ENDOJENLĐĞĐ ve TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ"

Transkript

1 Yönetim, Yıl: 1, Sayı: 1, Haziran 00 PARA ARZININ ENDOJENLĐĞĐ ve TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Yrd. Dç. Dr. Gökhan Karabulut Đstanbul Üniversitesi Đktisat Fakültesi Bu çalışmanın amacı, para arzı ve para talebi arasındaki nedensellik ilişkilerini analiz ederek, Türkiye de, Pst Keynesyen Para Arzının Đçselliği terisinin, geçerlililiğini sınamaktır. Pst Keynesyen para arzı terisi, Neklasik terinin para arzının kntrlü ile ilgili görüşlerine, önemli bir alternatif luşturmaktadır. Đki farklı para arzının endjenliği terisinden bahsedilebilir. Bunlardan Đntibakçı görüş, piyasadaki para miktarının, kredi talebine uyum sağladığını iddia ederken, daha ılımlı lan Yapısalcı görüş ise, para arzının Merkez Bankası kararları ve kredi talebinin karşılıklı etkileşimleri ile belirlendiğinin kabul eder. 1:01-00:01 dönemi. Granger Nedensellik Testleri kullanılarak yapılan analizde, Türkiye de, yapısalcı endjenlik görüşünün geçerli lduğu görülmüştür. Anahtar Sözcükler:Para Arzı, Para Arzının Endjenliği, Pst Keynesyen Sistem MONEY SUPPLY ENDOGENEITY: TURKISH CASE This paper investigates the relatinship f mney supply and mney demand and tests the validity f Pst Keynesian endgenus mney supply apprach in Turkey. Pst Keynesian endgenus mney supply apprach ffers a clear alternative t the rthdx, Neclassical apprach. Accrding t Pst Keynesian schl, When the demand fr lans increases, banks nrmally make mre lans and create mre banking depsits, withut wrrying abut the quantity f reserves n hand, therefre supply f mney is credit-driven and demand-determined. There are tw different psitins in the endgeneity view the Accmmdatinist and the Structuralist views. In the paper, after cnstructing the mdel, it has been used granger causality tests t analyse the realtinship f mney supply and mney demand in Turkey fr the 1:01-00:01 perid.. The results are cnsistent with the Structuralist view. Keywrds: Mney Supply, Mney Supply Endgeneity, Pst Keynesian System

2 GĐRĐŞ Pst Keynesyen iktisatçıların, iktisat literatürüne kazandırdığı, para arzının endjenliği terisinin temelleri 1. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Buna rağmen 10 lerin başına kadar, merkez bankalarının para arzını kntrl yetenekleri, ana akım içinde sayılabilecek kulların hiçbiri tarafından tartışma knusu lmamıştır. Bazı Pst Keynesyen iktisatçılar, J.M. Keynes in de bazı çalışmalarında, para arzının endjen lma ihtimali üzerinde durduğunu öne sürmektedir. Fakat bu iddiayı destekleyecek çk fazla kanıt lduğu söylenemez. Para arzının tam endjen lduğunu kabul etmek, knjnktür dalgaları, finansal krizler, iktisatta bireysel tercihlerin ve kurumsal yapının önemi gibi, birçk knuda rtdks iktisatın ürettiği snuçlardan, bir miktar uzaklaşmak anlamına gelmektedir. Yine de para arzının endjenliği, Pst Keynesyen genel denge terisinde önemli bir yapı taşı işlevi görmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde para arzının endjenliği terisinin kökenleri incelendikten snra Pst Keynesyen kul içinde bu terinin farklı yönleri de ele alınacaktır. Üçüncü bölümde mdelin sunulmasının ardından, dördüncü bölümde terinin ve mdelin ürettiği snuçlar Türkiye örneğinde analiz edilecektir. Beşinci bölüm ise snuçların sunulduğu bölümdür. 1. PARA ARZININ ENDOJENLĐĞĐ TEORĐSĐ Bazı Pst Keynesyen iktisatçılar, para arzının endjenliği terisinin temellerinin, 1. yy başlarında gerçekleşen Bankacılık Okulu (Banking Schl) Nakit Okulu (Currency Schl) tartışmasına kadar uzandığını öne sürmektedir. Bankacılık kulunun önemli iktisatçılarından T.Tke ve J.S. Mill, bankaların asli işlevinin, piyasaların ihtiyaç duyduğu satın alma gücünü sağlamak lduğunu vurgulamışlardır. Bankacılık kuluna göre para arzı, kaydi paranın varlığı nedeniyle, piyasa ihtiyaçlarına göre değişebilir. Fakat bu kesin bir kural değildir. Merkez bankasının bu durumu engelleme imkanı vardır. Bu imkana rağmen, bankacılık kulu mensubu iktisatçılar, merkez bankalarının bu mekanizmayı uygulamamaları gerektiğini savunmaktadırlar. Đngiltere de, 1. yüzyılın başlarında, para basma ve piyasaları regüle etme yetkisinin, bir bankaya verilmesi, önerisinin tartışıldığı dönemde, Đngiltere Bankası (Bank f England) özel bir bankaydı. Tartışma bir Merkez Bankasının gerekliliği değil, bankanın hangi kurallarla işleyeceği üzerineydi. Bu knuda karşıt fikirlere sahip bankacılık kulu ve nakit kulunun görüşleri 1, külçe raprunun (Bullin Reprt) yayınlanması ile, daha da kesinlik kazanmıştır. Başta D. Ricard lmak üzere nakit kulu taraftarları, piyasaya arz edilecek paranın, %0 altın karşılığı lması gerektiğini savunuyrdu. Çünkü aksi bir plitikanın enflasyn prblemine neden lacağı iddia ediliyrdu. Bu görüşlerin terik arka planını ise miktar terisi luşturuyrdu. Bankacılık kulu, Bankaların görevinin, piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak lduğunu öne sürmekteydi. Dlayısıyla bu işlevin önüne geçecek her plitika eknmi için zararlı larak görülüyrdu. (Chwn, 1,s.10). Bazı Pst Keynesyen iktisatçılara göre, Keynes de genel teride lmasa da, çeşitli çalışmalarında para arzının endjen labilme ihtimali üzerinde durmuştur. Örneğin F.J.C. Carvalh ya göre, likidite tercihi terisini, bir para talebi terisi larak adlandırmak çk dar bir tanım lacaktır. Bunun yerine bu teriyi, bir faiz terisi larak kabul etmek gerekir. Bu görüşü savunan Pst Keynesyen iktisatçılara göre, Pst Keynesyen para terisi, likidite tercihi terisinde gerçekleşen bir gelişmedir. ( Carvalh, 1, s. ). Sheila Dw a göre, Keynesyen teride para talebi, hane halkının servet stkunu, daha likit frmda tutma arzusu larak ele alınmaktadır. Bu arzu, geleceğe yönelik beklentilere luşan güvensizlik veya likit lmayan varlıkların fiyatlarında bir düşüş lma beklentisinden kaynaklanmaktadır.(a.c. Dw ve S.C. Dw, 1,s.1). Pst Keynesyen teride ise değişen beklentiler, para arzının değişmesine kadar giden bir sürecin başlangıcını luşturmaktadır. Diğer bir önemli Pst Keynesyen iktisatçı, Paul Davidsn, Keynes in Genel Teri de lmasa da, The General Thery f Emplyment makalesinde (1) ve A Treatise n Mney (1) çalışmasında para arzının belli kşullarda içsel labileceğini savunduğunu öne sürmektedir. Ayrıca Davidsn a göre Keynes in, Real Bills Dktrinini savunması da bu argümana bir delil luşturmaktadır. Real Bills Dktrinine göre para arzı piyasanın ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Bu ihtiyaçların ne kadar lduğu ise Merkez Bankasına gelen ticari senetler yardımıyla belirlenir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, para arzının piyasanın ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğini savunmakla, belirlendiğini savunmak arasında önemli bir fark lduğudur. Keynes Real Bills dktrinini savunarak, para arzının piyasanın ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Para arzının Merkez Bankası tarafından kntrl edilebilirliğini srgulamamaktadır. Pst Keynesyen para terisi, iktisat literatüründe yerini almadan önce para arzının endjenliği ile ilgili bir diğer vurgu, Đngiliz Radcliffe Kmitesinden gelmiştir. Kmitenin 1 daki Parasal Sistemin Đşleyişi adlı raprunda, para arzının tam larak Merkez Bankasının kntrlünde lmadığı iddia edilmektedir. Raprda paranın dlanım hızının harcama miktarını etkilediğini ve paranın dlanım hızının, Keynes in iddia ettiği gibi, bir limiti lmadığı da öne sürülmektedir. Bu para arzının endjen bir yönünün lduğunu zımni bir kabulüdür. (Russeas, 1, s. 1). Pst Keynesyen teri ile birlikte para arzının endjenliği tanımı da netleşmiştir. Merkez Bankasının para arzı üzerinde hiçbir kntrlünün lmadığı ve para arzının tamamen efektif talep beklentilerine göre belirlendiği durum, para arzının tam endjen lduğu durumdur. Bu tanıma intibakçı endjenlik de

3 denmektedir. Bu görüşün önde gelen savunucuları Nichlas Kaldr, Sidney Weintraub ve Basil Mre dur. Bu görüşe göre para arzı, ticari ihtiyaçlara intibak etmektedir. Süreç, kredi hacminin kntrl edilebilir lmamasından kaynaklanmaktadır. Bu süreç knjnktür dalgalarının daha şiddetli lmasına neden lur. Merkez bankasının etkinlikleri, yunun genel kuralları larak ele alınabilir. Fakat yunun snucu farklı faktörlere bağlıdır. (A.C. Dw S.C. Dw,, s. 1). Kaldr, bazı makalelerinde, Keynes in, likidite tercihi fnksiynunu kullanmasının bir hata lduğunu vurgulamaktadır.. ( Kaldr, 1,1). Đntibakçı endjenlik terisine göre süreç şöyle gelişmektedir: Knjnktürün genişleme fazında artan tüketim ve lumlu beklentiler snucu, yatırımın marjinal etkinliği (MEI) artar. Eğer bu ptimizm bankalara da yansırsa, bankalar, risk primlerini azaltır ve ahlakı riskle daha az ilgilenirler. Đşlerin iyi gideceğini ve bu nedenle kredilerin geri ödenmeme riskinin daha az lduğunu düşünürler. Geleceğe yönelik lumlu beklentilere giren yatırımcılar, üretim ve üretilen malların satılmasının zaman alacağını bildiğinden, bu zaman açığını brçlanarak, kapatırlar. Bu lgunun gerçekleşmesi, Keynes in Hayvani güdü larak tanımladığı özelliğin girişimcilerde bulunmasına bağlıdır. Girişimciler, efektif talepteki değişimleri önceden tahmin edebilir lmalıdırlar. Đntibakçı endjenlik görüşünü savunanlara göre merkez bankalarının, bankalar ve yatırımcıların bu şekilde rtak bir yönde hareket etmeleri karşısında yapabileceği çk fazla şey yktur. Çünkü merkez bankasının, gerekli fnu piyasaya sunmaması durumunda bir likidite krizi kaçınılmaz lur. Merkez bankası böyle bir krize yl açmayı göze alamaz. P. Arestis bu duruma örnek larak 10 lar ve 10 lerde, ABD eknmisindeki kredi piyasası krizlerini ele almaktadır. Gerçektende bu krizlerin gerçekleştiği her dönemde, knjnktürün genişleme fazında luşu ve parasal tritelerin daraltıcı para plitikası uygulanan yönündeki çabalarıyla örtüşmesi dikkate değerdir. (Arestis, 1, s. 1). Pst Keynesyen iktisatçılar bir çk çalışmasında, New Yrk Federal Rezerv bankası başkan yardımcısının 1 da öne sürdüğü Gerçek dünyada bankalar önce kredi arzını artırır. Snra rezervlerin tamamlaması düşünülür. Görüşünü, para arzının endjenliğine örnek göstermektedir.( Pllin, 11, s.). Bu yapıya göre merkez bankaları, faiz ranlarını belirler ve belli bir faiz ranında para arzı snsuz elastiktir ve piyasadaki para miktarı para talebi tarafından belirlenir. Merkez Bankaları fiyat belirleyicidir. Fakat miktar piyasalar tarafından belirlenir. B. Mre, gelişmiş ülkelerde, kredi limit kullanımının, %0 civarında lduğunu, yatırımcı ve tüketicilerin, kredi limitlerinin tamamı kullanmadıklarını vurgulamaktadır. Sadece bu örnek bile tam anlamıyla bir egzjenliğin, söz knusu lmadığını göstermektedir (Mre, 1, s. 1). Para arzının endjenliğine katkıda bulunan bir diğer lgu da finansal innvasyndur. Fn maliyetleri yükseldikçe, finansal innvasyn süreci de hızlanmaktadır. Böylece bankalar merkez bankasının kyduğu kuralları farklı yllarla aşabilmektedir. Sheila Dw a göre para arzını içselleştiren bir başka mekanizma ise uluslararası sermaye akımları ile luşan para arzı değişimleridir. Dw, bir genellemeyle ödemeler bilançsu fazlası durumunda para arzının artacağını, açık durumunda ise azalacağını vurgulamıştır. (Arestis, 1, s. 10). Tabii bu sürecin ülkenin dışa açıklık düzeyi ve uygulanan döviz kuru rejimi ile dğrudan ilişkili lduğu göz ardı edilmemelidir. Örneğin para kurulu gibi çk katı bir sabit kur rejiminde, para arzı tamamen Merkez Bankasının kntrlünden çıkacaktır. Fakat burada bahsedilen, daha esnek bir kur rejiminde bile, dışa açık eknmilerde, tam egzjenlik durumundan bahsedilemeyeceğidir. Pst Keynesyen para terisinde standart bir yaklaşımdan söz edilemez. Fakat Pst Keynesyen iktisatçılar iki görüş etrafında yğunlaşmaktadır. Bu görüşlerden biri yukarıda bahsedilen Đntibakçı Endjenlik, diğeri ise Yapısal Endjenlik görüşüdür. Bu yaklaşımın öncüleri H. Minsky, S. Russeas ve P. Davidsn dur. Yapısalcı Endjenlik Yaklaşımına göre, Merkez Bankaları, piyasaya fn vermek istemediklerinde, bu hedefte kısmen başarılı lurlar. Bu durumun arka planında, isknt penceresinin ödünç alınmamış rezervlerle yakın ikame lmadığı yönünde bir zımni varsayım vardır. (Pllin, 11, s.). Yapısalcı yaklaşımda da, finansal innvasyn süreci çk önemlidir. Piyasaların fn yaratmasında bu süreç önemli rl ynamaktadır. Fakat bu tarz bir pasif yönetimiyle, bankaların ihtiyaç duyduğu tüm fnları luşturması mümkün değildir. Aynı zamanda merkez bankalarının kyduğu fiyatlar da piyasalar üzerinde kısmen etkili lmaktadır. Dlayısıyla yapısalcı yaklaşımda, para miktarı, piyasalar ve Merkez Bankası tarafından, karşılıklı etkileşimlerle belirlenmektedir. Knjnktürün genişleme fazında, bir taraftan finansal kırılganlık artarken, diğer taraftan kredi hacmi artmaktadır. Süreç, finansal piyasalarda paniğe yl açacak bir gelişmenin lması snucu faiz ranlarının çk yükselmesi ve kredi tayınlaması, lgusunun gerçekleşmesiyle sn bulur. Merkez Bankaları piyasalara fn vermeme eğilimindeyse faiz ranları daha hızlı, kredi arzı daha yavaş genişleyecektir. Bu lguya eknmi plitik çerçevesinden bakıldığından parasal kntrl, gerçekleştirilebilir bir kurumsal strateji ile mümkündür ve bu her zaman mümkün değildir.. MODEL Bu mdel, bankacılık sektörü, Merkez Bankası ve Hazine arasındaki fn akışlarını irdeleyen bir kısmi denge analizidir. Dışa kapalı bir eknmide, bankacılık sektörü denklem 1 deki bütçe kısıtına sahiptir.

4 D + F = K S + B (1) D = S = S 0 + sy (.a) Burada D tplam mevduatları gösterir ki, tplam tasarruflara eşittir (.a) F =λ (K D k S ) = λi O + λ V Y - λbi - λk S (.b) F, Merkez Bankasından, bankacılık sistemine sağlanan fn akışını göstermektedir. Denklem (.b) de görüleceği üzere kredi piyasasındaki talep fazlası, Merkez Bankası fnlarıyla kısmen (eğer λ<1) veya tamamen (eğer λ = 1) kapatılır. K D = I = I + vy bi (.c) F yi tanımlarken kullanılan kredi talebi K D, Denklem (.c) de belirtildiği üzere yatırım fnksiynuyla tanımlanmıştır. Yatırım fnksiynu, standart yatırım ilişkisine gelirin dğrusal bir fnksiynu lan uyarılmış yatırımların da dahil edilmesi ile elde edilmiştir. B = µ (G - ty) = µg - µ t Y (.d) AB, hazinenin, açıklarını finanse etmek üzere bankacılık sektöründen iç brç larak aldığı fn miktarını göstermektedir. Dlayısıyla denklem.b ve.d için 0 < λ, µ 1 kşulu geçerlidir. Đç brç ne kadar yüksek lursa bankacılık sektörünün krediye ayıracağı kaynaklar da kadar düşük lur (Dışlama etkisi). B denklem (.d) de kamu açığının dğrusal bir fnksiynu larak gösterilmiştir. S + sy + λi + λvy - λbi - λk s = K s + µg - µ ty () (1 + λ) K s = (S + λi - µg ) + (s + µt + λv) Y - λbi 0 < t, v, s < 1 Denklem (), Denklem (1) e; denklem (.a-d) deki tanımların yerleştirilmesi ile elde edilmiştir. Denklem () kredi arzına, K s göre çözülürse Denklem () elde edilecektir. k ( S + λ I µ G ) ( S + µ + tλv) = + Y (1 + λ) (1 + λ) () λb i (1 + λ) s t Denklem () e göre kredi arzı tnm değişkenlerin, (S, I ) gelirin (Y) ve faizin (Đ) artan fnksiynudur. Sadece, tnm değişkenlerden kamu harcaması, (G ), kredi arzını ters yönde etkilemektedir ki bu da dışlama etkisi larak bilinmektedir. Para Piyasası Para arzı iki bileşenden luşmaktadır. Birinci bileşen, Merkez Bankasının kntrlündeki para tabanı (H ), ikinci bileşen ise kredi piyasasının fnlanması amacı ile arz edilen miktardır, ( F). Denklem (.a) bu ilişkiyi sergilemektedir. M s = H + F (.a) = H + λ (K D + K S ) = H + λ (I + vy bi K S ) Denklem (.a) da, Denklem (.b) deki değerler yerlerine kyulursa Denklem (.b) elde edilir. Bu yarı endjen bir para arzı fnksiynudur. S M = H + λi (S λ b λb i (1 + λ) + λi µ G ) λ(s + µ t + λv) + λv (1 + λ) (1 + λ) (.b) Denklem (.a) standart para talebini vermektedir. M D = l Y ki (.a) Denklem (.b) Denklem () teki parametreler sadeleştirilerek luşturulmuştur. M S = M + M 1 Y + M i k > M l > M (.b) (k M ) i = l Y M 1 Y - M (.a) Denklem (.a) para piyasası dengesini denklem (.b) denge faiz haddini gösterir.

5 Đ ( M ) (k M ) 1 = l Y (.b). AMPĐRĐK ANALĐZ M k M Çalışmanın bu bölümünde para arzının endjenliği terisinin, Türk Finansal Sisteminde geçerliliği test edilecektir. Terinin geçerliliği, literatürde, ve bankacılık sisteminde yaratılan krediler arasındaki ilişki incelenerek test edilmektedir. Test yöntemi larak, OLS de dahil, bir çk yöntem kullanılmaktadır.bu çalışmada Granger Nedensellik testi tercih edilmiştir. Mdelde kullanılacak değişkenler; : Emisyn : : Mevduat ve Kalkınma Bankaları Tplulaştırılmış Krediler :Tplam Yurtiçi Krediler, lacaktır. Mdelde kullanılan tüm değişkenler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) veritabanından elde edilmiştir. Analizde 1:01-00:01 dönemi ele alınmıştır. Birim Kök Analizi Granger Nedensellik Testini uygulamadan önce serilerin birim kökten arındırılması gerekmektedir. Bu nedenle serilere Augmented Dickey-Fuller Testi uygulanmıştır. Testin kaç gecikmeli yapılacağına Akaike Enfrmasyn Kriterlerine ve Krelgramlara bakılarak karar verilmiştir.akaike Enfrmasyn Kriteri değerleri grafik larak aşağıda gösterilmektedir. Düzey değerleri, lev; bir fark değerleri, 1f; iki fark değerleri, f ile simgelenmiştir.yatay eksen gecikmeleri, dikey eksen Akaike Enfrmasyn Kriteri değerlerini göstermektedir. Grafikler dört veya sekiz gecikmenin uygun lacağını işaret etmektedir. Fakat krelgramlarda göz önünde bulundurularak, Dickey-Fuller Testlerinin dört gecikmeli yapılmasına karar verilmiştir. Birim Kök Testlerinin snuçları Tabl 1 de gösterilmektedir. Tabl 1 de değişkenlerin iki farkı alındığında durağan hale geldikleri görülmektedir. Dlayısıyla Granger Nedensellik Testinde bu değerler kullanılacaktır. Şekil 1: Akaike Enfrmasyn Kriteri Değerleri-Birim Kök a) b) AKAYIK1F AKAYIKF AKAYIKLEV AKAEMIS1F AKAEMISF AKAEMISLEV c) d) AKAIKE1F AKAIKEF AKAIKELEV AKA1F AKAF AKALEV

6 Tabl 1.Augmented Dickey-Fuller Testi snuçları DEĞĐŞKEN Düzey,1,,0, 1 Fark -1, 1,1-0, -0, Fark -,0* -,0* -,* -,0 Kritik Değerler %1 -, % -, % -, *: % 1 Anlamlılık düzeyi. Test, kesişmeli ve gecikmeli larak ele alınmıştır. Granger Nedensellik Testleri Bu aşamada -YĐS, -, - ve - arasındaki nedesellik ilişkileri incelenecektir. Snuçlar aşağıda gösterilmektedir. Tabl den görüleceği üzere ele alınan tüm gecikmeler için ve Yurt Đçi Krediler arasında karşılıklı Granger nedensellik söz knusudur. Emisyn ve Yurt Đçi Krediler arasında da karşılıklı Granger nedensellik söz knusudur.fakat Yurt Đçi Kredilerden, Emisyna giden nedensellik gecikmeden itibaren başlarken, tam tersi yönde bir nedensellik. ve. gecikmelerde görülmemektedir. Bu farka rağmen snuçlar, karşılıklı nedenselliğe işaret etmektedir. Tabl. - Granger Nedensellik Snuçları 1,E-0 (11,1) 0,00 (,) 1,0E-0 (,1) 1,E-0 (11,) 1,E-0 (,1),E-11 (,),E-11 (,),E-1 (,) 1,1E-1 (,0) 1,E-1 (1,1),E- (1,1),1E-1 (1,) 0,000 (,) 1,1E-1 (1,),E-1 (11,),E-1 (,) 1,E-0 (,),E- (,) Tabl. - Granger Nedensellik Snuçları,0E-0 (,) 0,000,,0E-0 (1,0),E-0 (,) (,0),E-0 (,0) 1,E-0 (,) 1,E-0 (,) 1,E-0 (,) 0,0 (,) 0, (0,) 0, (0,) (,) 0,000 (,1),E-0 (,),0E-0 (,) 1,E-1 (,0) 0,000 (,0) Tabl. - Granger Nedensellik Snuçları 0,000 (,1) 0,0 (,1) 0,000 (,1),E-0 (,1) 0,000 (,) (,0),E-0 (,) 0,000 (,) 0,000 (,),E-1 (,),E-11 (1,),1E-1 (.) 0,000 (,) 1,E-1 (1,) 1,1E-1 (1,01),E-1 (,),E-11 (,1) 1,E-11 (,) 0

7 Tabl : - Granger Nedensellik Snuçları,E-0 (11,) (,1),E- (1,),E-0,) (,),E-0 (,11),E-0 (,0),E-0 (,) 1,E-0 (,) 0,0 (,) 0,1 (1,) 0,0 (1,) 0,001 (,0) 0,00 (,) 0,000 (,1) (,1),1E-0 (,),E-11 (,) Tabl de ile Mevduat ve Kalkınma Bankaları Tplulaştırılmış Kredilerinin nedensellik ilişkileri görülmektedir. Bu snuçlara göre her iki değişken arasında kuvvetli bir karşılıklı nedensellik söz knusudur.tabl ise ile arasındaki nedensellik ilişkileri görülmektedir. Tabldan da görüleceği gibi ve da, karşılıklı larak birbirinin Granger nedenidir. ten ya yönelen nedensellik ve gecikmeli değerlerde görülmese de böyle bir karşılıklı nedensellik sözknusudur. Bu snuçlara dayanarak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasının para arzını tek başına kntrl etmediği ve piyasalarında bu büyüklük üzerinde etkili lduğu söylenebilir. Dlayısıyla bölüm de luşturulan mdele de uygun larak Türkiye de yapısal endjenlik durumundan söz edilebilir. Yani para arzı Merkez Bankası ve piyasaların karşılıklı etkileşimleri çerçevesinde belirlenmektedir. SONUÇ Ana akım iktisat kulları, para arzının tamamen Merkez Bankalarının kntrlünde lduğunu varsaysa da, Pst Keynesyen kul tam tersi bir iddia ile yla çıkmaktadır.. Pst Keynesyen iktisatçılara göre, piyasadaki para miktarı, Merkez Bankası triteteleri tarafından değil, piyasada luşan beklentiler tarafından belirlenmektedir. Fakat literatürde hmjen bir endjenlik görüşünden söz edilemez. Pst Keynesyen kulun iki tür endjenlik yaklaşımı vardır Bunlar intibakçı endjenlik ve yapısal endjenliktir. Đntibakçı endjenlik görüşünü savunanlara göre merkez bankalarının, bankalar ve yatırımcıların bu şekilde rtak bir yönde hareket etmeleri karşısında yapabileceği çk fazla şey yktur. Çünkü merkez bankasının, gerekli fnu piyasaya sunmaması durumunda bir likidite krizi kaçınılmaz lur Yapısal endjenlik yaklaşımına göre ise para arzı merkez bankası ve piyasaların karşılıklı etkileşimleri çerçevesinde belirlenmektedir parasal kntrl, gerçekleştirilebilir bir kurumsal strateji ile mümkündür ve bu her zaman mümkün değildir. Bu çalışmada luşturulan mdel de bu çerçevede ele alınabilir. Türkiye de ele alınan dönem için bu mdel test edildiğinde, snuçlar yapısal endjenlik lgusunun geçerli lduğunu göstermektedir. KAYNAKÇA Arestis, P., 1, The Keynesian Apprach t Ecnmics : An Alternative Analysis f Ecnmics Thery and Plicy, Edward Elgar. Carvalh, F.J.C., 1, Mr. Keynes and the Pst Keynesians, Edward Elgar. Chwn, J.F., 1, A Histry f Mney Frm AD 00, Rutledge, Lndn. Dw A.C.; S.C. Dw, 1, Endgenus Mney Creatin and Idle Balances, ed. J. Pheby, a New Directin in Pst Keynesian Ecnmics, Edward Elgar. Kaldr, N., 1, The Scurge f Mnetarism., Oxfrd University Press. Kaldr, N, 1, The Rle f Cmmdity Prices in Ecnmic Recvery, Llyds Bank Review, 1, (July), ss. 1-. Keynes, J. M., 10, A Treatise n Mney. Lndn: Macmillan and C. Limited. Keynes J.M., 1, "The General Thery f Emplyment", Quarterly Jurnal f Ecnmics, Vl. 1, ss.0-. Mre, B.J., 1. The Endgenus Mney Supply, Jurnal f Pst Keynesian Ecnmics, (Spring), ss.-. Pllin, R. 11, Tw Theries f Mney Supply Endgeneity: Sme Emprical Evidence, Jurnal f Pst Keynesian Ecnmics, (Spring), Vl.1, N:, ss.-. Russeas, S. W. 1, Pst Keynesian Mnetary Ecnmics, M.E. Sharp, New Yrk. 1

ÜNİTE 9: BANKACILIK SİSTEMİNİN FAALİYETLERİ VE KAYDİ PARA YATIRILMASI

ÜNİTE 9: BANKACILIK SİSTEMİNİN FAALİYETLERİ VE KAYDİ PARA YATIRILMASI ÜNİTE 9: BANKACILIK SİSTEMİNİN FAALİYETLERİ VE KAYDİ PARA YATIRILMASI Para arzında meydana gelen değişimler eknmik faaliyetler üzerinde geniş etkilere sahiptir. Para arzının eknminin genelini etkilemesi

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

MERKEZ BANKASI 1998 YILI İLK ALTI AYLIK PARA PROGRAMI GERÇEKLEŞMESİ VE İKİNCİ ALTI AYLIK PARA POLİTİKASI UYGULAMASI

MERKEZ BANKASI 1998 YILI İLK ALTI AYLIK PARA PROGRAMI GERÇEKLEŞMESİ VE İKİNCİ ALTI AYLIK PARA POLİTİKASI UYGULAMASI PARA PROGRAMI MERKEZ BANKASI 1998 YILI İLK ALTI AYLIK PARA PROGRAMI GERÇEKLEŞMESİ VE İKİNCİ ALTI AYLIK PARA POLİTİKASI UYGULAMASI 1998 yılı başında açıklanan para prgramında Merkez Bankası para tritesi

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları Varantın İpuçları VARANT AKADEMİ Eğitimin Knusu: Varantın İpuçları Eğitimin Amacı: Varant fiyatına etki eden parametreleri açıklamak ve en çk merak edilen srulara cevap vermek Kimler İçin Uygundur: Yeni

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

TÜRKiYE'DE DOLARiZASYON VE PARA ikamesi:

TÜRKiYE'DE DOLARiZASYON VE PARA ikamesi: EKONOMIK Y AKLAŞIM 99 ~w- O ll, TÜRKiYE'DE DOLARiZASYON VE PARA ikamesi: ı 990- ı 99 5 Nazende Özkaramete Herhangi bir malın para larak kabul edilnıesı ıçın üç tunksiynu yerine getirmesi gereklidir. Bu

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Finansal Snuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Net Kar Beklenti ve Gerçekleşmeler Mn TL 1Ç16 4Ç15 Çeyreksel % 1Ç15 Yıllık % Kaynak: VKY Araştırma ve Strateji, BDDK, Research Turkey, Banka Finansalları

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

İÇİNDEKİLER III. Önsöz

İÇİNDEKİLER III. Önsöz İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM PARA, EKONOMİ VE FİNANSAL SİSTEM 1.1.Paranın Doğuşu 1.2.Para ve Ekonomi 1.3. Finansal Sistem 1.3.1. Finansal Sistemin Tanımı Ve Yapısı 1.3.2. Finansal Sistemin Temel Fonksiyonları

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

Zorunlu Karşılık Oranları

Zorunlu Karşılık Oranları Zrunlu Karşılık Oranları Mevduat bankalarının elindeki mevduatlara karşılık Merkez Bankası nda bulundurmak zrunda ldukları mevduat ranıdır; Oranlar TCMB tarafından belirlenir; Amacı piyasa likiditesi kntrlüdür.

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları

MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları Merkezi Karşı Taraf (MKT) mevzuatının Takasbank iş birimleri tarafından tatbikine ilişkin genel uygulama esasları Takasbank Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu 2013 1/11 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

SABAH RAPORU - 09/05/2017

SABAH RAPORU - 09/05/2017 SABAH RAPORU - 09/05/2017 TÜRKİYE Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillersn ile telefnda görüştü. Diplmatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşğlu'nun ABD'li mevkidaşı

Detaylı

8. DERS: IS/LM MODELİ

8. DERS: IS/LM MODELİ 8. DERS: IS/LM MODELİ 1 Mal Piyasası ve Para Piyasası...2 2. Faiz Oranı, Yatırım ve IS Eğrisi...2 A.IS eğrisi nin özellikleri:...3 B.Maliye Politikası IS Eğrisini Nasıl Kaydırır?...5 3. Para Piyasası ve

Detaylı

2015 Makroekonomik Beklentiler

2015 Makroekonomik Beklentiler AKBANK 2015 Makreknmik Beklentiler Aralık 2014 Şahin Zuluğ Melek Sibel Yapıcı Dğukan Ulusy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014T 2015T BÜYÜME: 2015 BEKLENTİMİZ %3,5 1. Özel Tüketim Harcamaları:

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu Aralık 2012 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010

GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010 GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010...eknmikarastirma@halkbank.cm.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dlar kuru bugün açılışta, eur dlar paritesinin aşağı yönlü hareketine

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

Yatırım Fonu" tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan. 3. /. b/. l '... tarih ve. Ç.^3İ'... sayılı

Yatırım Fonu tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan. 3. /. b/. l '... tarih ve. Ç.^3İ'... sayılı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Brçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği "AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı

Detaylı

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI Problem 1 (KMS-2001) Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: Y net milli geliri, Ca tüketimi, In net yatırımı, Xn net ihracatı, G hükümet

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

N VE PARA ARZININ ÖZELL

N VE PARA ARZININ ÖZELL PARANIN MAKRO EKONOMİDEKİ ROLÜ 1-PARA TALEBİ, PARA ARZI VE FAİZ HADDİ (KEYNESYEN FAİZ TEORİSİ) Klasik ve neoklasik ekonomistlerce öne sürülen faiz teorisinde, faiz haddi, tasarruf arzı ve yatırım talebinin

Detaylı

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI A. Yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirleri 2012 takvim yılında elde edilen yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirlerinin 25.000,00

Detaylı

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır;

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır; B.E.A. Para Piyasaları (Finans Piyasaları): Ekonomide mal-hizmet piyasalarının yanında para piyasaları bulunmaktadır. Bu piyasanın amacı mal piyasasının (reel veya üretim piyasaları) ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi Mali Tabllar Analizi Eğitimi Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raprlama Sistemleri Maliyet Muhasebesi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 15 Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Para Nedir? Para arzının kontrolü Parasal varlık tutma

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ Sermaye Piyasası Lisans Grubu 1. Prtföy Aracılığı 2. İşlem Aracılığı 3. Emir İletimine Aracılık 4. Sınırlı Saklama İlgili Sermaye Piyasası İşlemleri

Detaylı

SABAH RAPORU - 02/05/2017

SABAH RAPORU - 02/05/2017 SABAH RAPORU - 02/05/2017 TÜRKİYE Gündem: Wikipedia ülkede yasaklandı Cuma günü açıklanan enflasyn raprunda, 2017 için enflasyn tahmini % 8'den % 8.5'e, 2018 için de % 6'dan % 6.4'e yükseltildi. Gıda enflasynu

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Para-Banka Teori ve Politikası. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Para-Banka Teori ve Politikası. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Para-Banka Teori ve Politikası Zorunlu DERS HEDEFİ Para-Banka Teori ve Politikası dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Paranın tanımı, fonksiyonları

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

TÜRKİYE DE PARA ARZI-BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: VAR ANALİZİ (1986-2010) Özge NESANIR

TÜRKİYE DE PARA ARZI-BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: VAR ANALİZİ (1986-2010) Özge NESANIR Özge NESANIR / 115 TÜRKİYE DE PARA ARZI-BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: VAR ANALİZİ (1986-2010) Özge NESANIR Özet Para arzının içselliği yaklaşımına göre, bir ekonomide para arzı; bireyler, işletmeler, bankalar

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BDS 260 Üst Yönetimden Srumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

Detaylı

Dış yardım sözleşmeleri

Dış yardım sözleşmeleri Bernard Brunhes Internatinal Mali Yön Dış yardım sözleşmeleri www.bb-internatinal.eu Eğitimin Amaçları Hizmet sözleşmeleri ve hibelere öncelik vererek, Sözleşme bütçesinin yapısını anlamak: şabln, bütçe

Detaylı

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları Para Teorisi ve Politikası Ders Notları A. YASEMIN YALTA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ SÜRÜM 1.0 (EKİM 2011) İçindekiler 1 Paranın Tanımı ve İşlevleri 1 1.1 Para Tanımı..............................

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

SABAH RAPORU - 05/04/2017

SABAH RAPORU - 05/04/2017 SABAH RAPORU - 05/04/2017 TÜRKİYE Gündem Zeybekci: Yüzde 6 ve üzerinde büyümek zrundayız http://spekulatr.cm/haberler/537/ Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Merkez Bankası'nın elindeki araçların yeterliliğini

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

Ö N S Ö Z...vü KISALTMALAR... xxv SİMGELER...xxvii GRAFİK LİSTESİ...xvü TABLO LİSTESİ... *xi KUTU LİSTESİ...xxiv

Ö N S Ö Z...vü KISALTMALAR... xxv SİMGELER...xxvii GRAFİK LİSTESİ...xvü TABLO LİSTESİ... *xi KUTU LİSTESİ...xxiv İÇİNDEKİLER Ö N S Ö Z...vü KISALTMALAR... xxv SİMGELER...xxvii GRAFİK LİSTESİ...xvü TABLO LİSTESİ... *xi KUTU LİSTESİ...xxiv ioöfüm i. s ir iş...3 1.1 Potansiyel Büyüme Hızı ve Para Politikası...4 1.2

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Detaylı

Fonu" tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan A./.fc./.'I.S'... tarih ve.. S:b3.S'.. sayılı izin

Fonu tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan A./.fc./.'I.S'... tarih ve.. S:b3.S'.. sayılı izin AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gelir Amaçlı ikinci Kamu Dış Brçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği ^AIIianz Hayat Ve Emeklilik A. Ş. Gelir Amaçlı ikinci Kamu Dış Brçlanma Araçları

Detaylı

formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan Q.. lh. l.^... tarih ve. S.H.?... sayılı izin dogrultusunda

formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan Q.. lh. l.^... tarih ve. S.H.?... sayılı izin dogrultusunda Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği 'Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 1. Maliye Politikası ve Dışlama Etkisi...2 A. Uyumlu Maliye ve Para Politikaları...4 2. Para Arzı ve Açık Piyasa İşlemleri...5 3. Klasik Para ve Faiz

Detaylı

SABAH RAPORU - 04/05/2017

SABAH RAPORU - 04/05/2017 SABAH RAPORU - 04/05/2017 TÜRKİYE Gündem Mdy s Türk bankacılık sekörü hakkında rapr yayınladı. http://spekulatr.cm/haberler/524/ Enflasyn düşmediği süre yatırımcılar TCMB'nin sıkı para plitikasını sürdürmeye

Detaylı

TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 03 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-22 TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 1 Amaç Bu Tebliğin amacı sermaye

Detaylı

PARA VE BANKA I.BÖLÜM. PARANIN TEMEL KAVRAMLARI ve TARİHSEL GELİŞİMİ

PARA VE BANKA I.BÖLÜM. PARANIN TEMEL KAVRAMLARI ve TARİHSEL GELİŞİMİ PARA VE BANKA I.BÖLÜM PARANIN TEMEL KAVRAMLARI ve TARİHSEL GELİŞİMİ Paranın Tanımı:Parayı en basit anlamıyla tanımlayacak olursak Bir toplumun ödeme aracı olarak kabul ettiği, herkes tarafından kullanılan

Detaylı

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Dışa açık bir ekonomide ekonomi politikalarını ve çeşitli şokların etkilerini inceleyebilmek için IS-LM modelinin kapalı ekonomi için geliştirilen versiyonu yeterli

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

SABAH RAPORU - 28/04/2017

SABAH RAPORU - 28/04/2017 SABAH RAPORU - 28/04/2017 TÜRKİYE TÜİK verilerine göre eknmik güven endeksi yıl başından bu yana izlediği yükseliş trendine devam ederek Nisan ayında da % 3.6 artış gösterdi ve 99.5 ldu. Nisan ayında Tüketici

Detaylı

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI Harcama yöntemine göre yapılan GSYİH hesaplaması GSYİH = C + I + G şeklinde idi. Biz burada GSYİH ile MG arasındaki farkı bir

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 23.06.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 15. Yatırımcıların internet ve mbil iletişim tabanlı interaktif bağlantılar

Detaylı

M3 = M2 + Repo + Para Piyasası Fonları (B Tipi Likit Fonlar) + İhraç Edilen Menkul Değerler

M3 = M2 + Repo + Para Piyasası Fonları (B Tipi Likit Fonlar) + İhraç Edilen Menkul Değerler ÜNİTE 10: PARA ARZININ BELİRLENME MEKANİZMASI PARA ARZI VE ÖNEMİ Bir ekonomide belirli bir anda dolaşımda bulunan her türlü paranın toplam miktarına para arzı denir. Stok değişken olan para arzı, ekonomide

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.

DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. Teminatlar, herhangi bir knuda iş yaptırmak isteyen kişi/kuruluş ile bu işi üstlenmek isteyen

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I-Giriş... 2 II- Mali Kuruluşlar... 3 III. Genel Yönetim... 6 1 I-Giriş Son yıllarda uluslararası kuruluşlar

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri DENEY-3 Devre Çözüm Teknikleri A) Hazırlık Sruları Deneye gelmeden önce aşağıda belirtilen aşamaları eksiksiz yapınız. İstenilen tüm verileri rapr halinde deneye gelirken ilgili araştırma görevlisine teslim

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE. Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir.

MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE. Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir. MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir. DENGE GELİR DÜZEYİ VE FAİZ ORANINDA DEĞİŞMELERE YOL AÇAN FAKTÖRLER Genişletici

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu. Tanıtım Formu Değişikliği

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu. Tanıtım Formu Değişikliği . Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği 'Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fnu" tanıtım

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu. Tanıtım Formu Değişikliği

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu. Tanıtım Formu Değişikliği Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Brçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği "AIlianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Brçlanma Araçları Emeklilik

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PARA-BANKA TEORİ VE POLİTİKASI DERS NOTU ISPARTA 2014 1 İKİNCİ BÖLÜM PARA MİKTARI TANIMLARI BÖLÜM HEDEFİ

Detaylı