E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ"

Transkript

1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ KADER ÖZGE AKTÜRK TEZ DANIŞMANI PROF. DR. AYŞE AKYOL EDİRNE 2013

2

3

4 i Tezin BaĢlığı: E-Hizmet Kalitesi ve E-Mağaza Ġmajının E-Tatmin Düzeyi ve E- Sadakat Düzeyine Etkilerinin Ampirik Olarak Analizi Tezin Yazarı: Kader Özge Aktürk ÖZET Son yıllarda biliģim teknolojisinin geliģmesiyle internet ülkemizde ve dünyada hızla yayılmıģ, tüm alanlarda kullanılmaya baģlanmıģtır. Elektronik ticaret (e-ticaret) internetin kullanıldığı en önemli alanlardan biridir. Ġnternet teknolojisinin getirmiģ olduğu kolaylıkları ve avantajları fark eden tüketici, yaģam standardını artırmak, kendisine sosyal alanda, daha fazla zaman ayırmak için internet ortamında alıģveriģ yapmaya yönelmiģtir. Bu çalıģmada, e-mağazalardan alıģveriģ yapan tüketicilerin bu mağazalara yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla e-hizmet kalitesini, e-mağaza imajını, e- tatmin düzeyini ve e-sadakat düzeylerini içeren üç farklı ölçek bir araya getirilmiģtir. E-hizmet kalitesi, e-mağaza imajı, e-tatmin düzeyi ve e-sadakat düzeyi arasındaki iliģkiyi incelemek için iki aģamalı bir araģtırma tasarlanmıģtır. Birinci aģamada, kavramların ve kavramlara yönelik temel unsurların daha iyi anlaģılabilmesi için keģfedici bir araģtırma yürütülmüģtür. Ġkinci aģamada ise, Parasuraman, Zeithaml ve Malhotra (2005) tarafından geliģtirilmiģ olan e-hizmet kalitesini ölçmek için kullanılan ölçek, e-mağaza imajını ölçmek amacıyla Oh, Fioritob, Choc, Hofackerve (2008) hazırlamıģ olduğu ölçek ve e-tatmin ile e-sadakat düzeylerini ölçmek amacıyla Anderson ve Srinivasan ın (2003) geliģtirdiği ölçekler birleģtirilerek hipotezler frekans analizi ve basit (tek değiģkenli) regresyon analizi yöntemleri ile test edilmiģtir. Veriler, anket formu kullanılarak yüz yüze görüģme yöntemi ile toplanmıģtır. Ampirik araģtırma sonuçları göstermektedir ki, e-hizmet kalitesi ve e-mağaza imajı, e-tatmin ile e-sadakat düzeyleri üzerinde ve internet üzerinden alıģveriģ gerçekleģtiren tüketicilerin tercihlerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, E-Hizmet Kalitesi, E-Mağaza Ġmajı, E- Tatmin, E-Sadakat.

5 ii The Name of the Thesis: Empirical Analysis of the Effects of E-Service Quality and E-Store Image on E-Satisfaction Level and E-Loyalty Level Writer: Kader Özge Aktürk ABSTRACT In the recent years, internet has been spread rapidly both in Turkey and world wide and internet has started to be used all the areas supported by development information technologies. Electronic commerce (e-commece) is one of the fundamental area which the internet is used. Thanks to the conveniences and advantages which the Internet technology has brought, consumers taking recognizance of such conveniences have trended to the shopping being made in the internet medium in order to rise their living standards and to spare much more time for themselves in social places. In this study, e-stores, consumers who purchase the e-service quality in order to determine their attitudes towards these stores, e-store image, the level of e- satisfaction and e-loyalty levels are combined with three different scales. A two stage research is designed to observe the relationship between e-service quality, e-store image, e-satisfaction level and e-loyalty level. In the first phase, an exploring research has been made to understand the concept and its related basic elements better. In the second stage, the scale, which was developed by Parasuraman, Zeithaml, and Malhotra (2005), used to measure the e-service quality, the scale, which was prepared by Oh, Fioritob, Choc, Hofackerve (2008), in order to measure the e-store image, and the scale, which was developed by Anderson and Srinivasan (2003), in order to measure e-satisfacton and e-loyalty levels are combined and hypotheses are tested with frequency analysis and simple (unvariate) regression analysis methods. Data generation was achived through face to face interviews with a structured questionnaire. The results of empirical research show that e-service quality and e-store image have a significant effect on e-satisfaction with e-loyalty level and preferences of customers perform shopping on the internet. Key words: E-Commerce, E-Service Quality, E-Store Image, E-Satisfaction, E-Loyalty.

6 iii TEġEKKÜR Tez çalıģmam boyunca bana danıģmanlık yapan, önerilerini ve ilgisini benden eksik etmeyen tez danıģmanım ve değerli hocam Sayın Prof. Dr. AyĢe AKYOL a sonsuz teģekkür ederim. Ayrıca yardımlarını esirgemeyen ve bana yol gösteren Yrd. Doç. Dr. Selin KÜÇÜKKANCABAġ a teģekkürlerimi sunarım. Hayatımın her döneminde maddi ve manevi desteğini benden esirgemeyerek ihtiyaç duyduğum her an yanımda olan, yetiģmemde sonsuz emeği geçen aileme de teģekkürler. Son olarak öğrenim hayatım boyunca beni yönlendiren ve bilgilerini benden esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Fehmi YILDIZ a ve onun değerli eģi Dr. Nebahat YILDIZ a teģekkürü bir borç bilirim.

7 iv ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... i ABSTRACT... ii TEġEKKÜR... iii ĠÇĠNDEKĠLER... iv ġekġller LĠSTESĠ... ix TABLOLAR LĠSTESĠ... x GĠRĠġ... 1 PROBLEM... 3 AMAÇ... 3 ÖNEM... 3 SAYILTILAR... 4 SINIRLILIKLAR... 4 TANIMLAR BÖLÜM: E-TĠCARET VE E-ĠġLETME ANLAYIġINA GEÇĠġ SÜRECĠ E-Ticaret Kavramı, Kapsamı ve Önemi E-Ticaret in Tanımı E-Ticaret in Kapsamı E-Ticaret in Önemi E-Ticaret in GeliĢimi E-Ticaret in Özellikleri ve Farkları E-Ticaret in Özellikleri E-Ticaret ile Klasik Ticaret Arasındaki Farklar E-Ticaret Araçları E-Ticaret Türleri... 28

8 v ĠĢletme-ĠĢletme (B2B) ĠĢletme-Tüketici (B2C) ĠĢletme-Devlet (B2G) Tüketici-Devlet (C2G) E-Ticaret te Ödeme Yöntemleri E-Ticaret in Avantajları ve Dezavantajları Satıcılar Açısından E-Ticaretin Avantajları Alıcılar Açısından E-Ticaretin Avantajları E-Ticaretin Dezavantajları E-AlıĢveriĢ Stratejileri Plansız Yapılan AlıĢveriĢ Planlı AlıĢveriĢ Hedonik AlıĢveriĢ Bilgi Birikimi OluĢturma Amaçlı AlıĢveriĢ Geleneksel ĠĢletme AnlayıĢından E-ĠĢletme AnlayıĢına GeçiĢ E-ĠĢ ve E-ĠĢletme Kavramları E-ĠĢ ve E-Ticaret Arasındaki Farklar Geleneksel ĠĢletme AnlayıĢından E-ĠĢletme AnlayıĢına GeçiĢte YaĢanan Sorunlar ĠĢ Süreçlerindeki Sorunlar Güvenlik Sorunları Teknoloji Sorunu ĠletiĢim Sorunu ĠĢletme ÇalıĢanlarının DüĢünceleri Yasal sorunlar Finansal Sorunlar... 56

9 vi 2. BÖLÜM: E-HĠZMET KALĠTESĠ VE E-MAĞAZA ĠMAJI E-Hizmet Hizmet Kavramı Hizmet Kalitesinin Tanımı ve Kapsamı E-Hizmet Kalitesi E-Hizmet Kalitesinin Özellikleri E-Hizmet ile Geleneksel Hizmet Arasındaki Farklar E-Hizmet Kalitesinin Boyutları Etkinlik Sistem Uygunluğu ĠĢlemleri GerçekleĢtirme Gizlilik E-Mağaza Ġmajı Mağaza Ġmajının Tanımı ve Kapsamı Ġmaj ÇeĢitleri E-Mağaza E-Mağaza Ġmajının Boyutları Ürün Kalitesi Eğlence Kullanım Kolaylığı Güvenlik BÖLÜM: E-TATMĠN DÜZEYĠ VE E-SADAKAT DÜZEYĠ MüĢteri Tatmini E-Tatmin MüĢteri Sadakat Türleri MüĢteri Sadakati Modeli

10 vii Sadakatsizlik (No Loyalty) Sahte Sadakat (Spurious Loyalty) Gizli Sadakat (Latent Loyalty) Mutlak Sadakat (Loyalty) E-Sadakat MüĢteri Sadakati ile MüĢteri Tatmini ĠliĢkisi MüĢteri Sadakati ile MüĢteri Tatmini Arasındaki ĠliĢki Modelleri BÖLÜM: ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ VE ANALĠZ SONUÇLARI ARAġTIRMA MODELĠ Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumlanması Güvenilirlik Ġçerik Geçerliliği E-Mağaza Kullanıcılarının Demografik Kriterleri Faktör Analizi Çok DeğiĢkenli Regresyon Analizi E-Mağaza Ġmajı - E-Hizmet Kalitesi Boyutları Arasındaki ĠliĢkinin Regresyon Sonuçları E-Tatmin Düzeyi - E-Mağaza Ġmajı Arasındaki ĠliĢkinin Regresyon Sonuçları E-Sadakat Düzeyi - E-Mağaza Ġmajı Boyutu Arasındaki ĠliĢkinin Regresyon Sonuçları E-Sadakat Düzeyi - E-Tatmin Düzeyi Arasındaki ĠliĢkinin Regresyon Sonuçları

11 viii SONUÇ ÖNERĠLER KAYNAKÇA EKLER EK

12 ix ġekġller LĠSTESĠ ġekil 1: E-Ticaret AkıĢ ġeması ġekil 2: E-Ticaret ĠĢlemleri (milyon TL) ġekil 3: Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörler ġekil 4: Ġmajın Ögeleri ġekil 5: MüĢteri Tatmini Genel Modeli ġekil 6: Tatmin ve Sadakat Arasındaki ĠliĢki Modelleri ġekil 7: AraĢtırma Modeli

13 x TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo 1: Geleneksel Ticaret ile E-Ticaretin KarĢılaĢtırılması Tablo 2: E-Ticaretin Araçları Tablo 3: Türkiye deki Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Oranları Tablo 4: Ġnternet ve Geleneksel ĠletiĢim Kanalları Arasındaki Farklılıklar Tablo 5: Fiziksel Mağaza Ġmajı ve Elektronik Mağaza Ġmajı Arasındaki ĠliĢki Tablo 6: E-Mağaza Güven Diyagramı Tablo 7: MüĢteri Sadakatinin AĢamaları ve Hassas Noktaları Tablo 8: MüĢteri Sadakati Modeli Tablo 9: MüĢteri Tatmini-Sadakat ve DavranıĢ ĠliĢkileri Tablo 10: Demografik Özellikler Tablo 11: DeğiĢkenlere Ait Faktör Analizi Tablosu Tablo 12: E-Mağaza Ġmajı - E-Hizmet Kalitesi Boyutları Arasındaki ĠliĢki Tablo 13: E-Tatmin Düzeyi - E-Mağaza Ġmajı Arasındaki ĠliĢki Tablo 14: E-Sadakat Düzeyi - E-Mağaza Ġmajı Boyutu Arasındaki ĠliĢki Tablo 15: E-Sadakat Düzeyi - E-Tatmin Düzeyi Arasındaki ĠliĢki Tablo 16: AraĢtırma Sonuçları

14 1 GĠRĠġ Dünya ile birlikte ülkemizde de teknolojinin geliģmesi herkesin hayatında bazı yenilikler yaģanmasına neden olmuģtur. Ġnsanların birçok ihtiyacını yoğun iģ temposu nedeniyle karģılayamayacak duruma gelmesi onları yeni çözümler üretmeye itmiģtir. Yoğun iģ temposunun ardından geriye kalan zamanlarını iyi bir Ģekilde değerlendirmek isteyen insanlar alıģveriģ için fazla zaman ayıramamaktadırlar. Bu durum nedeniyle tüketiciler daha az emek ve zaman harcayarak gerçekleģtirilen internet üzerinden alıģveriģ yöntemini kullanmaya baģlamıģlardır. Ġnternet üzerinden gerçekleģtirilen elektronik alıģveriģ (e-alıģveriģ) sayesinde tüketiciler fiziksel mağazalara gitmek zorunda kalmadan, bilgisayar baģında istedikleri ürünü elektronik mağaza (e-mağaza) sitelerinde dolaģarak satın alma fırsatı bulmaktadırlar. Hızla büyüyen ve sınırları olmayan bu yeni pazar iģletmelere çok fazla fırsat sunmaktadır. ĠĢletmeler bu pazarda baģarı sağlayabilmek için pazarlama stratejilerini doğru bir Ģekilde değiģtirmelidirler. Zira önümüzde ki dönemlerde e-alıģveriģe yönelik ilginin büyüyeceği düģünülmektedir. Çünkü teknolojik yenilikleri çok iyi takip eden ve eğitim düzeyi yükselen bir tüketici nesli yetiģmektedir. Ġnternetin iģletmelere birçok alanda büyük imkânlar sunması sayesinde sunulan hizmet yelpazesi atmıģtır. Tüketiciler internet ortamında kendi kiģisel pazarlarını oluģturabilme imkânı edinmiģlerdir. Geleneksel hizmet pazarlaması literatüründe kabul edilmiģ olan hizmet kalitesi kavramının önemi elektronik ortamda da keģfedilmiģtir ve iģletmeler kalite konusuyla ilgili gerçekleģtirilen çalıģmalara daha fazla önem vermeye baģlamıģlardır. Tüketiciler alıģveriģ gerçekleģtirmeden önce genel olarak güvensizliğin hâkim olduğu elektronik ortamda, geleneksel olarak alıģveriģ gerçekleģtirdikleri mağazalarda olduğu gibi e-mağazalar hakkında bilgi edinmek istemektedirler. Bu aģamada e-mağazanın imajı tüketicilere yol gösterici bir unsur oluģturmaktadır. Bu amaçla birçok tüketici alıģveriģ gerçekleģtirmeden önce mağazanın sahip olduğu

15 2 müģteri gözündeki değerine öğrenmek ve fikir edinmek amacıyla bu mağazaları kullanan kiģilere danıģmaktadırlar. GerçekleĢtirmiĢ olduğu alıģveriģten tatmin olmuģ bir Ģekilde ayrılan müģteri, daha sonra gerçekleģtireceği alıģveriģlerde de bu mağazayı kullanmayı istemektedir ve böylece mağazaya yönelik sadakat oluģmaktadır. Sadık müģteri sayısı fazla olan iģletmeler hem gelirlerini hem de rekabet etme güçlerini asla kaybetmemektedir. Bu nedenle iģletmeler müģterilerini sürekli kılmak için onların tatmin olmalarını sağlamaya yönelik davranıģlar sergilemelidir. Ġlk bölümde elektronik ortamda gerçekleģtirilen iģlemlerin daha iyi anlaģılabilmesi amacıyla e-ticaret konusu açıklanmıģ ve geleneksel iģletme anlayıģından e-iģletme anlayıģına geçiģ sürecine değinilmiģtir. Bunun amacı devam eden bölümlerde akla gelebilecek soruların ortadan kaldırılması düģüncesidir. Ġkinci bölümde, e-hizmet kalitesi ve e-mağaza imajı baģlığı altında; hizmet ve hizmet kalitesi kavramları tanımlanmıģ, e-hizmet ile geleneksel hizmet arasındaki farklar açıklanarak e-hizmet kalitesi ve boyutları incelenmiģtir. E-mağaza ile ilgili bölümde ise, mağaza imajının tanımı yapılarak, imaj çeģitleri açıklanmıģ ve e- mağaza imajı boyutları incelenmiģtir. Üçüncü bölümde, e-tatmin düzeyi ve e-sadakat düzeyi baģlığı altında; müģteri tatmini ve e-tatmin tanımları yapılmıģ, müģteri sadakat türleri ve müģteri sadakati modeline yer verilerek e-sadakat incelenerek, müģteri sadakati ve tatmini arasındaki iliģkiye yer verilmiģtir. Dördüncü bölümde, e-hizmet kalitesi ve e-mağaza imajının e-tatmin düzeyi ve e-sadakat düzeyine etkileri SPSS Ġstatistiksel Bilgisayar Programı kullanılarak ölçülmüģtür. Son bölümde ise araģtırma ile ilgili sonuçlar ve öneriler yer almaktadır.

16 3 PROBLEM Ġnternetin hızla yayılması ve internet mağazalarının artmasıyla birlikte tüketicilerin alıģveriģ tutumlarında değiģiklikler yaģanmıģtır. Bu yeni alıģveriģ kanalı ortaya çıktığı ilk günlerde fazla benimsenmemiģ fakat ilerleyen dönemlerde giderek önemini arttırmaya baģlamıģtır. ĠĢletmelerin bu yeni kanala olan ilginin arttığının farkına varmasıyla internette bulunan mağaza sayısı ve çeģitliliği artmıģtır. Sayıları hızla artan bu mağazaların arasında rekabette kaçınılmaz hale gelmiģtir. ĠĢletmeler için internet ortamında gerçekleģtirilen iģlemlerin belirsizliğinden Ģüphe duyan tüketicileri elektronik mağazalara çekmek büyük bir sorundur. Bunun yanında elektronik ortamda karģılaģılan birçok sorunun çözümü ise geleneksel yöntemlerden farklıdır. Tüketiciler elektronik ortamda birçok problemle karģılaģtığında ve sunulan hizmetlerin kalitesinden memnun kalmadığında e-mağaza imajı olumsuz yönde etkilenmekte, müģteri tatmini ve sadakati sağlanamamaktadır. AMAÇ Bu çalıģmada, e-mağazalarda sunulan hizmetin kalitesi ve e-mağaza imajının müģterilerin tatmin ve sadakat düzeylerine etkileri ampirik olarak analiz edilecektir. Bu amaçla: 1. E-ticaret tanımlanacaktır. 2. E-hizmet kalitesi, e-mağaza imajı, e-tatmin ve e-sadakat düzeyleri açıklanacaktır. 3. E-hizmet kalitesi ve e-mağaza imajının, e-tatmin ve e-sadakat düzeyleri üzerindeki etkileri açılanacaktır. ÖNEM Ġnternet sayesinde birçok alanda olduğu gibi alıģveriģ alanında da sınırlar ortadan kalkmaya baģlamıģ. Tüketiciler alıģveriģe ayırdığı zamanı azaltma olanağı elde etmekte, hiç görme fırsatı bulamayacağı ürünleri satın alma imkânına

17 4 kavuģmaktadır. ĠĢletmeler ile tüketiciler açısından elektronik ortamda gerçekleģtirilen alıģveriģin önemi ve sağladığı katkılar her geçen gün artmaktadır. SAYILTILAR Ġnternet kullanılarak gerçekleģtirilen alıģveriģ ve niteliği halen dünyada ve Türkiye de yeterince geliģmemiģ olmakla beraber, hızla geliģmektedir. Henüz fazlaca incelenmeyen bu konu ile ilgili derinliğine bilgi elde etmek için keģfedici tarzda veri toplanmıģtır. AraĢtırma tasarımı olarak bu tür bir çalıģma için internet aracılığı ile e- alıģveriģ gerçekleģtiren tüketiciler arasında anket formu uygulaması uygun bir yöntemdir. Anket görüģmeleri yüz yüze görüģme yöntemi ile toplanmıģtır. SINIRLILIKLAR Ġnternet üzerinden alıģveriģ yapan tüketiciler ile gerçekleģtirilen bu araģtırma belirli bir zaman kesitinde incelenecektir. Zaman içerisinde değiģimin de belirlenebilmesi için farklı zaman aralıklarında araģtırmanın incelenememesi bir sınır olarak görülmektedir. Teknolojinin hızla geliģmesi ve internet kullanım hızla artmasına rağmen, internet üzerinden gerçekleģtirilen iģlemlere yönelik belirsizliğin bulunması nedeniyle hala tam bir güven ortamı sağlanamamıģtır. Bu nedenle internet üzerinden alıģveriģ gerçekleģtiren tüketicilerin sayısı hala azdır. Anket görüģmeleri gerçekleģtirilirken neredeyse herkesin interneti kullandığı ancak çeģitli nedenlerden dolayı internet üzerinden alıģveriģ yapmadığı ortaya çıkmıģtır. AraĢtırmanın sınırlamalarından biri de internet üzerinden verilen hizmetlerin diğer hizmet sektörlerine göre yeni bir sektör olması nedeniyle, uygulamaya yönelik çalıģmaların sınırlı olmasıdır. TANIMLAR E-ticaret geliģmiģ bilgisayar donanım ve yazılımları ile mevcut iletiģim ağları kullanılarak yapılan ticari değiģim sistemidir. ĠĢletmelerin ve devletin iģlerinde kâğıt yerine elektronik belgelerin kullanılmasıdır (Kaetzel, 1996:186).

18 5 E-hizmet kalitesi, web sitesinden etkin ve verimli alıģveriģ yapabilme, ürün ya da hizmetlerin sevkiyatında sunulan kolaylıklar olarak tanımlanmaktadır. Tanımda da görüldüğü gibi sunulan hizmetler hem alıģveriģ esnasında hem de sonrasında devam etmektedir (Zeithaml, Parasuraman ve Malhotra, 2002: 363). E-mağaza imajı, müģterilerin e-mağazayı zihinlerinde nitelendirmiģ oldukları özelliklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır (Katerattanakul ve Siau, 2003: 226). E-tatmin, müģterilerin e-iģletmelerden gerçekleģtirmiģ oldukları satın alımların beklentilerini karģılamıģ Ģekilde e-mağazadan olumlu deneyimlerle ayrılmasıdır (Anderson ve Srinavasan, 2003: 125). E-sadakat, tüketicilerin e-perakendeciye yönelik, tekrarlanan satın alma davranıģına dönüģen olumlu tutumlardır (Srinivasan, Anderson ve Ponnavolu, 2002: 42).

19 6 1. BÖLÜM: E-TĠCARET VE E-ĠġLETME ANLAYIġINA GEÇĠġ SÜRECĠ Ġnternetin günümüzde milyonlarca bilgisayarın dev bir ağ sayesinde fiziksel olarak bağlı fakat bağımsız bir Ģekilde birbiriyle iletiģim kurmasını sağlayan bir sistemdir. Ġnternet diye tanımladığımız bu küresel iletiģim ağı ticaretin iletiģime ihtiyaç duyulan her sürecinde kullanılmaya baģlamıģ ve nihayet ticaretin önüne elektronik kelimesini ekleyerek yeni bir ekonomik düzenin baģ aktörü olmuģtur yılında ilk ticari elektronik mektup taģıyıcıları ile internet ve ticaret arasında ilk geçiģ sağlanmıģ, 1991 yılında internetin ticari kullanımı önündeki engeller kaldırılmıģ, 1994 yılında ise internet üzerinde ilk alıģveriģ örnekleri görülmeye baģlanmıģtır (Çakmak ve GüneĢer, 2011: 4). Bilgi ve iletiģim teknolojilerinde yaģanan geliģmeler, gerek iģletmeler ve bireyler düzeyinde, gerekse kurumlar düzeyinde iktisadi hayatta kalıcı değiģmelere yol açmakta, yeni ürünler ve hizmetler ortaya çıkararak ülke ve dünya ekonomilerini etkilemektedir. BiliĢim teknolojilerinin yarattığı yeni ekonomik ortamda, ülke ekonomileri ve sermaye piyasaları hızla entegre olmakta, yeni üretim ve istihdam biçimleri yaygınlaģmaktadır. Bunların yanında elektronik ticaret (e-ticaret) olarak adlandırılan ve her geçen gün dünya ekonomisindeki hacmi hızla yükselen yeni ticaret biçimlerinin ortaya çıkmıģ olması, devletleri bu olguya kayıtsız bırakmamıģtır (Akbulut, 2007: 6). En basit Ģekliyle e-ticaret, ticari faaliyetlerin geleneksel dağıtım kanallarından bilgisayar ve iletiģim teknolojilerindeki geliģmelerin bir ürünü olan yeni (elektronik) dağıtım kanallarına kaydırılmasıdır. Böylece e-ticaret uygulamasında ürün ve hizmet alımında sipariģ verme iģlemi, müģterilerin bizzat mağazaya gitmeleri veya telefon ve faks kullanmaları yerine, kiralık hatlar veya internet aracılığı ile gerçekleģtirilmektedir (Soydal, 2006: 548) E-Ticaret Kavramı, Kapsamı ve Önemi Ġnternetin yaygınlaģan kullanımı ve teknik altyapıdaki hızlı geliģmeler; hem firmalara sağlanan avantajlar hem de tüketicilerin aldığı faydanın yüksekliği sayesinde, ticaretin günden güne internete kaymasına zemin hazırladı. Ortaya çıkan

20 7 bu yeni alıģveriģ kanalı, eski yapıları da kendisine göre yeniden Ģekillendirip bambaģka bir ekosistem oluģmasını sağladı. Kargodan depo sistemlerine kadar birçok sektör, firmalar arası ticaretin mekanik bir parçası olmaktan çıkıp çoklu noktalarda bağlantılarının sağlandığı dinamik mekanizmalara dönüģmüģtür (Erkan, 2012: 11). MüĢteriler yüksek kalitede hizmet aldıklarında ya da kolaylığa alıģtıklarında bunun devamını beklerler. Bu durum ise müģterilerin sadık hale gelmesi için bir fırsattır. Gerek lerle gerek interaktif etkileģimlerle e-ticaret müģterilerle iliģkileri uzun vadede sürdürme kolaylığı sunar. Bununla birlikte e-ticaret müģterilere ek değerler sunar. Örneğin isteğe göre uyarlama ve özelleģtirme e-ticaretin itici güçleridir. Bu durum müģteri bağlılığı yaratmada önemli bir unsurdur. Ayrıca e- ticaret yapmak firmaların imajını da olumlu etkileyecektir. MüĢterilerin farklılık yaratan iģletmeleri seçeceği düģünülürse olumlu firma imajı ile müģteri bağlılığını güçlendirmek mümkündür (Akar ve Kayahan, 2010: 26) E-Ticaret in Tanımı E-ticaret kavramı, iletiģim ve bilgisayar teknolojilerinin geliģimine paralel olarak ortaya çıkan ve ticareti kolaylaģtıran bir yeniliktir. E-ticaret, yeni bir kavram olmasına karģın, geçerli olan esas ve ilkeler bakımından geleneksel ticari yöntemlerle benzerlikler içermekte ve geleneksel ticarete bir alternatif oluģturmaktan çok onu bütünleyen ve kolaylaģtıran bir yöntemdir. E-ticaretin standart bir tanımı yapılamamaktadır. Bunun nedeni, kapsamının çok geniģ olması ve bu kapsamın farklı kiģi veya kuruluģlarca farklı değerlendirilmesidir. Dolayısıyla, bir elektronik iletiģimde, e-ticaretin nerede baģlayıp nerede bittiğini belirlemek oldukça güçtür. En geniģ anlamıyla, herhangi bir ticari sonuç doğuran bir elektronik iletiģim, e-ticaret olarak kabul edilmektedir (Anbar, 2001: 19). Ürün ve hizmetlerin internet sistemleri üzerinden satıģlarının gerçekleģtirilmesidir. E-ticaret, ticari iģlemleri internet veya web kullanılarak basitleģtirir ve hızlandırır (Chailom, 2012: 75). Diğer bir tanımda ise e-ticaret, çeģitli mal ve hizmetlerin aynı tür elektronik ortamlar (akıllı kartlar, elektronik para

21 8 aktarımı, web, e-posta vb.) aracılığı ile satıldığı ve satın alındığı bir ticaret türüdür, Ģeklinde yer almaktadır (Baykal ve Tekin, 2003: 253). E-ticaret, bilgi, ürün veya hizmet satın alma ve satma faaliyetinin bilgisayar ağları kanalıyla gerçekleģtirilmesinin yanı sıra; sunulan bilgi, ürün veya hizmet için talep yaratmak (pazarlama), müģteri desteği vermek (satıģın bütün evrelerinde) ve de ticari kurumlar ve müģterileri arasındaki ticari ve lojistik iletiģimi yine küresel bilgisayar ağları kanalıyla sağlamaktır (Elibol ve Kesici, 2004: 306). Web sayfaları için temek programlama dili olan HTML (Hypertext Markup Language) ve Sun Microsystems tarafından geliģtirilen bir program olan JAVA kullanımı ile sitelerdeki e-ticaret iģlemleri rahat tasarlanır hale gelmiģtir (Ekici, 2010: 63). Uluslararası organizasyonlarla bu alanda faaliyet gösteren bazı uluslararası kuruluģların e-ticarete iliģkin tanımları aģağıdaki gibi sıralanabilir (Budak, 2010: 17): WTO nun (Dünya Ticaret Örgütü) tanımına göre: E-ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satıģ ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD nin (Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı) tanımına göre: E- ticaret, kurumların ve bireylerin katıldığı ve metin, ses ve görsel imaj gibi sayısallaģtırılmıģ verilerin iģlenerek, açık veya kapalı ağlar üzerinden iletilmesine dayanan ticaretle ilgili iģlemlerdir. UN - CEFACT (BirleĢmiĢ Milletler Ġdari, Ticari ve UlaĢımla Ġlgili Uygulama ve Usulleri KolaylaĢtırma Merkezi): ĠĢ, yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için (structured) ve yapılanmamıģ (unstructured) iģ bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ve diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlar (e-posta ve mesajlar, elektronik bülten panoları), www (Word wide web) teknolojisi, akıllı kartlar, elektronik fon transferi, elektronik veri değiģimi üzerinden paylaģılmasıdır Ģeklinde tanımlar. UNCITRAL (BM-Uluslararası Ticaret hukuku Komisyonu): Ticari aktiviteler kapsamında her türlü veri mesajının, EDI (Electronic Data Interchnge),

22 9 internet, gibi yöntemlerin yanında, telekopi ve faks gibi daha az karmaģık veri iletimi yöntemleri kullanılarak elektronik ortamda değiģimi olarak tanımlar. Tüm bu tanımların genelde ortaya koyduğu temel noktalar birbirine benzemektedir. Tanımların ortaya koyduğu ortak noktalar ise Ģunlardır (ErbaĢlar ve Dokur, 2012: 5); 1. E-ticaret açık (Ġnternet) ya da kapalı ağlar (Ġntranet) üzerinden yapılabilmektedir. 2. E-ticaretin tarafları, üreticiler, tüketiciler, kamu ve özel sektör kuruluģları ve diğer organizasyonlardır. 3. E-ticaretin araçları, TV, Radyo, Fax, EFT, EDI, ATM, Telefon, Ġnternet tir. Yukarıda yapılan tarifler dikkate alındığında, e-ticareti; bireyler, özel ve kamu kurumlarının birbirleriyle kendi bünyesindeki iģ, yönetim, üretim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için açık ve kapalı ağlar üzerinden elektronik araçlar kullanılarak, metin, ses ve görüntü verilerinin elektronik olarak iģlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ticari iģlemler olarak tanımlamak mümkündür (Ekici, 2010: 66). E-ticaret, aģağıdaki eylemleri kapsayan bir süreç Ģeklinde de tanımlanmaktadır (Ġstanbul Ticaret Odası, 2002: 51): Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araģtırma yürütmesi, Firmaların elektronik ortamda buluģması, Ödeme sürecinin yerine getirilmesi, Taahhüdün terine getirilmesi, mal veya hizmetin müģteriye teslimi, SatıĢ sonrası bakım, destek vb. hizmetlerin temin edilmesi. E-ticaretin belirli gerçekleģme koģulları bulunmaktadır. Bunlar (Akbulut, 2007: 8):

23 10 Birinci aşama; bilgisayar ağları üzerinden bilgi ve belgelerin değiģiminin sağlanması, İkinci aşama; sipariģ verme, faturalama, sözleģme yapma, sigortalama, nakliye ve ödeme gibi iģlemlerin elektronik ortama aktarılabilmesi, Üçüncü aşama; sayısal imzaya yazılı imza statüsü kazandırılması, elektronik kayıtların belge olarak kabul edilmesi, iç ve dıģ ticaret mevzuatı, gümrük mevzuatı ve elektronik ortamda vergilendirme gibi devletin yetkili olduğu konularda, uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak yasal düzenlemelerin yapılması, Dördüncü aşama; Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde bilgi ve belge değiģiminin sağlanmasıdır. Vergi oranları ve kuralları Güncellenen içerik ĠĢlem kayıtları Bilgisayardan indirilen ürünler Firewall (koruma / güvenlik) programı Servis sağlayıcı Kredi kartı Ģirketi Ġnternet Ağı Kullanıcı MüĢteri ġekil 1: E-Ticaret AkıĢ ġeması Kaynak: Akbulut, A. (2007), Bilişim Ekonomisi ve E-Ticaret, Yapım Tanıtım Yayıncılık, Ankara.

24 11 E-ticaret yeni fırsatlar, ihtiyaçlar ve kurallar bütünüdür. Temelde e-ticaret faaliyetlerine göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar dolaylı e-ticaret ve doğrudan e- ticarettir (Marangoz, 2011: 184): Dolaylı E-Ticaret: Dolaylı e-ticaret, malların elektronik ortamda sipariģ edilmesi ile posta hizmeti ve ticari kuryeler gibi geleneksel yollarla fiziki tesliminin gerçekleģmesi Ģeklinde olmaktadır. Dolaylı e-ticaret; ulaģım sistemi, para sistemi, gümrük sistemi gibi bazı dıģsal faktörlere bağlıdır. Doğrudan E-Ticaret: Doğrudan e-ticaret, bilgisayar programları, müzik ve eğlence, görsel ve iģitsel eserler, çeģitli konularda bilgi sunan hizmetler, danıģmanlık hizmetleri gibi fiziksel olmayan mal ve hizmetlerin sipariģinin, ödenmesinin ve tesliminin online olarak gerçekleģtirilmesidir. Doğrudan e-ticaret, coğrafi sınırlar ötesinde tamamlanabilen elektronik bir iģlemdir. Doğrudan e-ticaret dıģsal faktörlerden bağımsız iken, dolaylı e-ticaret gümrük ve posta sistemi gibi dıģ etkenlere bağlı bulunmaktadır. E-ticaretin sektörler arası dağılımına bakıldığında, ülkemizde e-ticaret kullanıcılarının sırasıyla hizmet sektörü ve havayolu harcamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre de farklılık gösteren e-ticaret harcamaları rakamları, kadın kullanıcıların kozmetik ve tekstil ürünlerini tercih ederken, erkek kullanıcıların ise tercihlerini özellikle oto aksesuarı ve teknolojik cihazlardan yana kullandığı görülmektedir. E-ticaret verileri üzerine yapılan çalıģmalarda, tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de e-ticaretin beklentileri karģılamanın da üzerine çıkan, artan bir ivme ile geliģtiği görülmektedir. AĢağıdaki Ģekilde yılları arasında gerçekleģen e-ticaret iģlem rakamları grafik üzerinde görülmektedir (Marangoz, YeĢildağ ve Arıkan Saltık, 2012: 57).

25 12 ġekil 2: E-Ticaret ĠĢlemleri (milyon TL) Kaynak: Sanal Mimarlar, E-ticaret 2011 de %50 artıģla 22,9 milyar TL, 2012 hedefi 34 milyar TL., sonu-2012-hedef/, EriĢim Tarihi: E-ticaret, sadece alıcı ile satıcı arasındaki iliģkileri düzenlememektedir, bundan çok daha geniģ ve çok yönlü iliģkileri içeren tüm ticari iģlemlerin ya da ticari iģlemleri etkileyen ve destekleyen tüm faaliyetleri (eğitim, tanıtım, reklam, bilgi alıģveriģi, vb.) içermektedir. Bu açıdan bakıldığında çok geniģ bir kitle e-ticarete taraf olabilmektedir (CoĢkun, 2004: 245). E-ticaretin taraflarından bazılarını Ģu gerçek ve tüzel kiģiler oluģturmaktadır (Sugözü ve Demir, 2011: 96): Hane halkı, Firmalar / tedarikçiler, Pazarlamacı / reklamcılar, Reklam amaçlı arama ve paylaģım siteleri, Tasarımcı / yazılımcılar, Üretici / imalatçılar, Aracılar / komisyoncular, Bankalar / diğer finans kurumları, Borsa,

26 13 Sigorta Ģirketleri, Nakliye Ģirketleri, Sivil toplum kuruluģları, Üniversiteler, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Diğer kamu kurum ve kuruluģları E-Ticaret in Kapsamı E-ticaret, ticari faaliyetlerin yapılmasında elektronik ortamdan yararlanılmasını ifade etmektedir. Bu anlamda, elektronik ortam haricinde ürün tasarımından her türlü ticari iģlemlere kadar tüm faaliyetler nasıl gerçekleģtiriliyor ise e-ticarette de aynı Ģekilde gerçekleģtirilmektedir. Ancak tek fark, bu iģlemlerin yürütüldüğü ortamdır. Dolayısıyla elektronik ortamda yapılması muhtemel sınırsız ve geniģletilebilir türden her türlü ticari faaliyeti kapsamaktadır (Kartal, 2002: 88). Aynı Ģekilde ticari ya da ekonomik sonuç doğuran sağlık, eğitim, kamu yönetiminde kolaylıklar gibi iletiģim teknolojileri kullanımının e-ticaret sayılıp sayılamayacağı tartıģmalıdır. Dolayısıyla sonsuz gibi görünen bilgi bulutu içerisinde, e-ticaretin sınırlarını belirlemek oldukça zordur (Budak, 2010: 19). Bu nedenle e-ticaretin kapsamını oluģturan iģ ve ticari aktiviteleri belirtmekte fayda vardır. E-ticaretin kapsamı maddeler halinde aģağıdaki Ģekilde sıralanabilir (Organ ve Çavdar, 2012: 66): Ürün tasarımı, üretimi ve ticareti, SipariĢ verme, sözleģme yapma, Tanıtım, reklam ve bilgilendirme, Bilgi servisleri, DanıĢmanlık hizmetleri, Hukuk, sağlık, eğitim, ulaģtırma gibi hizmetlerin ticareti,

27 14 Bankacılık iģlemleri ve fon transferi, Kamu iģlemleri, hisse alıģveriģi ve borsa, Açık arttırma ve noter iģlemleri. Yukarıda da anlatıldığı gibi elektronik ortamda mal ve hizmetlerin üretimi ve tasarımı, tanıtımı, sipariģ alınması, sözleģmelerin düzenlenmesi, bankacılık iģlemleri, danıģmanlık hizmetleri, açık artırma ve noter iģlemlerinin yapılması mümkündür. Bu açıdan bakıldığında geleneksel ticaret iģlemleri elektronik ortamda da gerçekleģtirilebilmektedir. Ancak e-ticarette geleneksel ticaretten farklı olarak müzik, video, metin gibi dijital ürünlerin alıģveriģi de gerçekleģmektedir (Organ ve Çavdar, 2012: 66). Elektronik ortamda kurulan ve faaliyet gösteren her iģletme e-ticaret yapma niteliğine sahip değildir. Bir iģlemin e-ticaret kapsamına girebilmesi için aģağıdaki özellikleri taģıması gerekmektedir (Akbulut, 2007: 7): a. E-ticaret, elektronik ortamda gerçekleģmelidir, b. Ġki veya daha fazla taraf arasında mal / hizmet alım satımı olmalıdır, c. Metin, ses ve görüntü Ģeklindeki sayısal bilgilerin iģlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanmalıdır, d. Bir değer yaratmayı amaçlamalıdır, e. Ticari nitelikte bir iģlem olmalı veya ticari iģlemi desteklemelidir E-Ticaret in Önemi E-ticaret sadece 13 yıllık bir geçmiģe sahiptir. 13 yıl içinde, çevrimiçi perakendecilik ve e-iģ alanlarında büyük geliģme görülmüģtür. Amerika daki çevrimiçi perakende satıģlarının 2013 yılında 229,1 milyar dolara çıkacağı ve Amerika daki toplam perakende satıģlarının %8 ini oluģturacağı tahmin edilmektedir. Avrupa da genel perakende satıģları çok kötü bir dönemden geçmektedir; birçok perakendeci mağaza satıģlarında iki basamaklı düģüģler yaģamaktadır. Ancak, ticaret satıģları artmaya devam etmektedir. Buna bağlı olarak perakendeciler, bu sonuçları görerek çevrimiçi iģlerinin geleneksel kanallara oranla

28 15 büyüme gösterme ve kazanç elde etme açısından daha iyi bir konumda olduğunu düģünmektedir. Ġnternet artık tüketicilerin yaģamlarında önemli ve yaygın bir unsurdur ve alıģveriģ alıģkanlıklarının içine girmiģtir. Forrester, 2012 yılına kadar tüm perakende satıģlarının yaklaģık üçte birinin internetten gerçekleģeceğini öngörmektedir. GeliĢen dünyada ürünü satabilmek için mutlaka internet sistemini kullanmak gerekmektedir. Aksi halde teknolojiye ayak uyduramayan firmaların geliģmesi oldukça güçtür (Sugözü ve Demir, 2011: 91). E-ticaret, yeni ekonominin ticari boyutu olarak değerlendirilmektedir. Bilgi ve iletiģim teknolojilerinin ürünü olan internetin ticari amaçlarla kullanılmaya baģlanması, yeni bir ticaret platformunun oluģmasını sağlamıģtır. Bu platforma uygun ticaret tarzı ise e-ticaret olmuģtur. E-ticaret gerek üretim kesimi, gerekse tüketim kesimi tarafından çabuk benimsenmiģ ve hızla geliģmiģtir. Bu geliģmelerle e-ticaret yeni ekonominin dayandığı temel yapılardan biri durumuna gelmiģtir (CoĢkun, 2004: 244). E-ticaretin amaçları aģağıda sıralanmıģtır (Elibol ve Kesici, 2004: 307): ĠĢletme faaliyetlerini yerel ve uluslararası alanda daha kolay hale getirmek, Firmanın etkinliğini ve duyarlılığını arttırmak, Uyumlu ve yüksek kaliteli elektronik etkileģim sağlamak, Donanım nakliyatı hariç, uygun olan bütün alanlarda iģletme faaliyetlerini elektronik hale getirmek gibi amaçları vardır E-Ticaret in GeliĢimi E-ticaret, her anlamda yeni ve geleneksel ticarete alternatif bir ticari usuller seti değil, iletiģim ve bilgi iģleme teknolojilerinin geliģimine paralel olarak ortaya çıkan ve ticareti kolaylaģtıran bir yeniliktir. Aslında e-ticaretin geçmiģi 1980 li yıllardan daha eskiye dayanmaktadır. Eskiden televizyon ve telefon aracılığıyla yapılan katolog satıģı da bir tür e-ticarettir. Ancak bu tarz e-ticaret, günümüzde yapılan e-ticaret kadar etkili olamamıģtır. Teknolojik geliģmelerin ürünü olan internetin önlenemez geliģimi ve sunduğu sınırsız pazar, Ģüphesiz e-ticaretin bu denli

29 16 hızlı ve yaygın olarak geliģmesinin ardında yatan nedendir (Elibol ve Kesici, 2004: 308). Bilgisayar fiyatlarındaki hızlı düģüģ ve iģlem kapasitelerindeki artıģ, bilgisayarların her alanda kullanımına olanak tanımaktadır. Ġnternetin 1990 lı yılların ortalarında gösterdiği hızlı geliģime paralel olarak 1990 ların ortalarında bilgisayar fiyatlarında da büyük düģüģler yaģanmıģtır (Aslan ve Öner, 2006: 10) lı yıllardan itibaren internette ticari faaliyetler daha da yoğunlaģarak; siber uzayda e-ticaret hareketleri, birinci dereceden kullanım amacı haline gelmiģtir. Kısa bir not ile bu açıklama daha da anlamlı hale getirilebilir. Telefon 38 yılda, televizyon 13 yılda, internet ise 4 yılda 50 milyon kullanıcıya ulaģmıģtır (Sugözü ve Demir, 2011: 99). Türkiye de e-ticaret henüz geliģme aģamasındadır; ancak büyük bir potansiyel olduğu konusunda firmalar arasında bir görüģ birliği vardır. Bu potansiyele ulaģmak için hızlı ve yaygın internet alt yapısı gereksiniminden baģlayan, bilgisayar sayısının azlığını ve güveliğini kapsayan ve standartların oturmasına kadar giden birçok engelin aģılması gerekmektedir. Bunun dıģında, yasalar ve bu konudaki mevzuatın belirlenmesi gerekmektedir. Bu engellerin aģılması halinde, e-ticaretin hızla geliģmesi beklenmektedir (Budak, 2010: 13). Ülkemizde, 1998 den sonra bazı büyük alıģveriģ merkezleri internet üzerinden satıģ mağazaları açmıģ, ayrıca kurumlara bireysel giriģimcilere elektronik dükkân (e-dükkân) kiralayan servis sağlayıcılar ortaya çıkmaya baģlamıģtır. Basın ve bankacılık alanlarında, ticaret alanında da yatırımlarını (2000 lerin baģlarında) hızlandırmıģlardır. Ġnternet üzerinde elektronik bankacılık ve sanal marketler üzerinden on-line alıģveriģ merkezi uygulamaları baģta olmak üzere, seyahat rezervasyonları, elektronik eģya satıģı vb. gibi konularda ciddi bir e-ticaret pazarının oluģmaya baģladığının sinyallerini vermektedir (Budak, 2010: 14). E-ticaret sektörü, ekonomide tarım ve sanayiden daha hızlı geliģen en güçlü kesim haline gelmiģ olup bütün bu süreç sonunda e-ticaret bilgi toplumunun uygulanmasında en önemli alanlardan biri olarak ön plana çıkmıģtır (Ġstanbul Ticaret

30 17 Odası, 2002: 53). E-ticaretin geliģmesi o kadar hızlı olmaktadır ki, son birkaç yıl içinde, her yıl görülen değer cinsinden gerçekleģme, bir önceki yılda yapılan en iyimser tahminin üzerinde olmuģtur. ÇeĢitli kuruluģların tahminleri birbirini hiç tutmadığı gibi, aynı araģtırma Ģirketinin tahminleri de sürekli yukarıya doğru düzeltmelere rağmen, yine aģılmaktadır (Mucuk, 2009: 248). Son 50 yıl içinde bilgisayar teknolojisi üç büyük sıçrama yapmıģtır. Her bir sıçrama yeni firmaların doğuģuna, hızlı değiģim dönemlerine girilmesine ve daha sonra az sayıda teknolojinin piyasaya tedricen hakim olmalarına yol açtı de IBM ile birlikte veri iģleme deyimi dilimize kazandırıldı ların ortasında küçük bilgisayarlar piyasayı yeni firmalara açtılar. Daha sonra, 1981 de IBM kiģisel bilgisayarı takdim etti ve bugünün en güçlü Ģirketleri olan Intel, Dell, HP, Microsoft, Compaq ın doğuģunu hazırladı. E-ticaretin geliģim sürecinin, doğal olarak, internetin geliģimine paralel olduğu gözlenmektedir. E-ticaretin ayrılmaz unsuru kuģkusuz internettir (Elibol ve Kesici, 2004: 308) E-Ticaret in Özellikleri ve Farkları Ġnternet çağının baģlamasıyla beraber birçok iģ modeli de değiģime uğramıģtır. Net le birlikte ortaya çıkan yeni Ģirket yapısı ve pazarlama anlayıģı, tüketiciye yönelik satıģlarla, Ģirketler arası ticarete farklı bir boyut getirmiģtir. Çarpıcı geliģmelerin gözlemlendiği e-ticaret, ürün, bilgi veya hizmet satıģlarının internetin de dâhil olduğu birçok kanal aracılığı ile gerçekleģtirilmesidir (Sugözü ve Demir, 2011: 88) E-Ticaret in Özellikleri E-ticaretin özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir (Elibol ve Kesici, 2004: 308): 1. Ġnternet üzerinden gerçekleģtirilen ticaretin en önemli noktası, taraflar arasında interaktif olarak gerçekleģtirilmesidir. 2. E-ticaret bir iģletme için dünyaya açılan en büyük kapıdır. 3. E-ticaret, kendisi üzerinde yapılacak tüm çalıģma yöntemlerinde radikal kararlar alınmasını gerektirebilir.

31 18 4. E-ticaret, yeni bir çalıģma kültürü oluģturduğu gibi, kendisine ait farklı bir kültüre sahip tüketicilere hitap etmektedir. Ancak bu kültür, internetin hızla yaygınlaģması ile kapsamını geniģletmektedir. 5. E-ticaret sistemi ile ulaģılabilecek pazar payının da, tüketici kitlesinin de önceden saptanması neredeyse olanaksızdır. 6. E-ticaret ile sunulması düģünülen hizmetler, iģletmelerin gelecekteki konumunu belirleyecektir. 7. E-ticaret, bölgesellikten sıyrılmayı gerektirir. E-ticaret, internet üzerinde sunulan bilgi, ürün ve hizmetlere hemen hemen dünyanın her yerinden anında ve rahatlıkla eriģim imkânı sağlamaktadır. 8. E-ticaretin 24 saat 7 gün çalıģabilen altyapısı, iletiģimi ve alıģveriģi kısıtlayıcı zaman problemini ortadan kaldırır. 9. E-ticaretin güvenilirliği istatistiklerle ispatlanmıģtır. GeliĢmekte olan yeni teknolojilerin güvenilirliği daha da kuvvetlendirmesi beklenmektedir. 10. E-ticaretin altyapısı ile tüketicilerin tercihleri, alıģkanlıkları ve demografik özellikleri takip edilebilir ve bu bilgiler kullanılarak ürün veya hizmet satın alanla, satan arasında kiģiye özel ticari iliģki kurulabilir E-Ticaret ile Klasik Ticaret Arasındaki Farklar E-ticaretin klasik ticarete göre belirgin farkları, daha çok iletiģim ve onay iģlemlerinde ortaya çıkmaktadır. Veri aktarımının sağlanması için klasik yöntemde birçok yol vardır. Ancak bunların hepsi e-posta ve diğer data aktarım alanlarından daha hızlı olamaz (ErbaĢlar ve Dokur, 2012: 25).

32 19 Tablo 1: Geleneksel Ticaret ile E-Ticaretin KarĢılaĢtırılması Geleneksel Ticaret E-Ticaret Satın Almayı Yapan Firma Bilgi Edinme Yöntemleri GörüĢmeler, dergiler, Web sayfaları kataloglar, reklamlar Talep Belirtme Yöntemi Yazılı form Elektronik posta Talep Onayı Yazılı form Elektronik posta Fiyat AraĢtırması Kataloglar, görüģmeler Web sayfaları SipariĢ Verme Yazılı form, fax Elektronik posta, EDI Tedarikçi Firma Stok Kontrolü Yazılı form, fax, telefon Online veri tabanı, EDI Sevkiyat Hazırlığı Yazılı form, fax, telefon Elektronik veri tabanı, EDI Ġrsaliye Kesimi Yazılı form Online veri tabanı, EDI Fatura Kesimi Yazılı form Elektronik posta, EDI Sipariş Yapan Firma Teslimat Onayı Yazılı form Elektronik posta, EDI Ödeme Programı Yazılı form Online veri tabanı, EDI Ödeme Banka havalesi, posta, tahsild. Ġnternet bankacılığı, EDI, EFT Kaynak: Elibol H. ve B. Kesici. (2004), ÇağdaĢ ĠĢletmecilik Açısından Elektronik Ticaret Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11, Satın alınacak ürün hakkında bilgi toplanması, geleneksel ticaret yöntemlerinde firmalar ile görüģülerek, dergiler veya kataloglar incelenerek gerçekleģtirilir. Oysa e-ticarette bilgi, web sayfaları üzerinde ürün veya hizmet pazarlayan kurumların web sitelerinden rahatlıkla elde edilebilmektedir. Geleneksel ticaret yöntemlerinde ürün veya hizmet ihtiyacı olan bir kimse satın alımı gerçekleģtirmek için talep bildirmek ve form doldurarak onay mekanizmasına

33 20 göndermek durumundadır. Oysa e-ticaret uygulamasında e-posta kanalıyla bu iģlem kolay ve hızlı bir Ģekilde gerçekleģtirilmektedir. Satın alma departmanı, onaylanan yazılı formun kendilerine iletilmesi ile birlikte fiyat araģtırmasına baģlar. Kataloglar ve fiyat listeleri incelenir görüģmeler yapılır. Oysa e-ticarette web sayfalarında bu bilgiler zaten verilmektedir. Geleneksel ticaret yöntemlerinde, sipariģ verme aģamasında yine formlar doldurulur ve tedarikçi firmaya fakslanır veya postalanır. Oysa e-ticarette e-posta veya EDI (Elektronik Veri DeğiĢimi) yöntemi ile bu iģlemde kolayca gerçekleģtirilmektedir (Elibol ve Kesici, 2004: 309). E-ticaretin, iģletme faaliyetlerini yerel ve uluslararası alanda daha kolay hale getirmek, firmanın etkinliğini ve duyarlılığını artırmak, uyumlu ve yüksek kaliteli elektronik etkileģim sağlamak, donanım nakliyatı hariç, uygun olan bütün alanlarda iģletme faaliyetlerini elektronik hale getirmek gibi amaçları vardır (Sugözü ve Demir, 2011: 90). 1.3.E-Ticaret Araçları E-ticareti geniģ yelpazeye yayılmıģ araçları vardır. Bu araçların büyük bir bölümünün günlük yaģantımızda uzun süredir yer bulduğu ve kullanıldığı söylenebilir (ErbaĢlar ve Dokur, 2012: 26). E-ticaret iģlemlerinin gerçekleģebilmesi için geleneksel e-ticaret araçlarının birlikte kullanılması gerekmektedir (Parlakkaya, 2005: 169). Tablo 2: E-Ticaretin Araçları GELENEKSEL ARAÇLAR Televizyon Radyo Telefon Faks Elektronik Ödeme ve Para Sistemleri YENĠ ARAÇLAR WWW (World Wide Web) FTP Elektronik Posta Sözlü Mesaj (Voice Mail) Konferans Sistemleri

34 21 Bankamatik Makinaları (ATM) Kredi Kartları POS Makinaları Ġntranet: Kapalı Bilgisayar Ağları Elektronik Fon Transferleri(EFT) Elektronik Veri Transferi(EDI) Telekonferans Data Konferans Video Konferans Mobil iletiģim için Küresel Sistem Teknolojisi (GSM) Kısa Mesaj Servisi (SMS) WAP: Telsiz Uygulama Programı Protokolü (Wireless Application Protocol) Kaynak: ErbaĢlar G. ve ġ. Dokur. (2012), Elektronik Ticaret E-Ticaret, Nobel Yayıncılık, Ankara. Telefon: E-ticaretin bilinen en eski ve önemli aracı olan, ağ iletiģimiyle çalıģan telefon, interaktif ve esnektir. Telefonun çok sayıda özelliği, ticari iģlemlerde telefonu en yaygın kullanımı olan bir araç haline getirmiģtir. Hizmetlerin önemli bir kısmı telefonla dağıtılmakta ve bedeli telefon faturası aracılığı ile ödenmektedir. Telefon teyit aracı olarak kullanılmasının yanı sıra, ürün sipariģ vermekte kullanılır. Telefon ücretlerinin pahalı olması internet kullanımını buna olarak e-ticaretin yaygınlaģmasını ve küresel pazardaki paya daha az sahip olmaya yol açmaktadır (Ekici, 2010: 72). Yeni nesil telefon kullanıcıları önemli bir oranda internete eriģmekte ve yarısından fazlası her gün internete girmektedir. Yeni nesil telefonlar tüketicilerin mobil araçlar yoluyla e-ticaret yapmalarını sağlamakta olup, e-ticaret platformlarına önemli rol düģecektir (Sugözü ve Demir, 2011: 91). Faks: Görsel ya da sözel reklamlara resmi bir kimlik kazandırmakta ve belge niteliğinde bilgiler sunmaktadır. Ancak gün geçtikçe önemini yitiren bir araç durumundadır (Kartal, 2002: 89). Bununla birlikte faks sistemi, sistem itibariyle en basit e-ticaret aracıdır. Faks ile iletilen dokümanın görüntü kalitesinin düģük olması ise bir baģka önemli problemdir. Ayrıca faks ile çok sayfalı dokümanı göndermenin maliyeti, gönderilecek sayfa sayısı ile doğru orantılı olarak artmakta ve bu sebeple çok sayıda sayfanın gönderimi ekonomik olmamaktadır. Bu nedenle faks ile

35 22 yapılabilecek e-ticaret etkinlikleri oldukça sınırlıdır ve çoğunlukla doküman transferi için kullanılmaktadır (Erdağ ve Batuman, 2006: 12). Televizyon: Televizyonun görsel ve iģitsel sunum imkânına sahip olması insanlar üzerinde kalıcı etkiler oluģturmaktadır. Tüm dünyaya yayılması elektronik ticaret uygulamalarında önemli bir etken olmuģtur. Televizyonun yaygın olması avantaj olmakla birlikte tek yönlü olması çok büyük dezavantajdır (Elibol ve Kesici, 2004: 314). Buna rağmen televizyonlarda reklam ve icaba davet (sözleģme yapmayasatın almaya) yoluyla tek yönlü iletiģim kurularak evde alıģ veriģ giderek artmaktadır. Kablolu TV ler aracılığıyla e-ticaret potansiyelinin ciddi bir Ģekilde artacağı düģünülmektedir (Ekici, 2010: 73). İnternet: Ağlar arası ağ ve ağların ağı olarak isimlendirilen, kendi kendisini kopyalayabilen, geometrik olarak çoğalabilen internet, birden fazla haberleģme ağının (network) birlikte meydana getirdikleri bir iletiģim ortamıdır / platformudur. Bu iletiģim ağları, bilgisayarlarla oluģturulmaktadır. Diğer bir deyiģle, internet bilgisayarlar arasında kurulmuģ bulunan bir haberleģme ağıdır (Budak, 2010: 23). Ġnternet, ürün ve hizmetler hakkında en son bilgilerin taranmasını, ürünlerin satın alınmasını ya da ticaretinin yapılmasını sağlayan bir araçtır (Kılıç, 2011: 2) yılı sonunda dünya çapında 673 milyon internet kullanıcısı olması beklenirken, 2005 bu rakamın bir milyardan fazla olacağı düģünülüyordu yılında ABD 414 milyon internet kullanıcısıyla bu rakamın %32 sine sahiptir. ġu anda ise internet kullanımındaki büyümenin çoğu Asya, Latin Amerika ve Batı Avrupa dan gelmektedir. Büyümenin birçoğu da cep telefonu kullanımıyla kablosuz internet kaynaklanmaktadır (Budak, 2010: 24). Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgisayar kullanım oranının artması ile birlikte internet kullanıcılarının sayısı da her yıl bir öncekine göre artıģ göstermektedir. ArtıĢ miktarları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir.

36 23 Tablo 3: Türkiye deki Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Oranları Kaynak: Ġnterneti satıģ amaçlı kullanmak iģletmeler için büyük fırsatlar sunmaktadır. E-iĢletmeler ürün ve hizmetlerini internet üzerinde pazarlayıp satarak büyük bir rekabet avantajı elde etmektedirler (Chailom, 2012: 75). Ġnternet, iģletmeler açısından e-iģ iliģkilerinin yürütülebilmesi için de gerekli iletiģim olanaklarına sahiptir. Ġnternet te elektronik posta yoluyla çok hızlı haberleģme yapılabilmekte, aranılan bir konuda iģ yapan firmalara web arama araçları kullanarak eriģilebilmektedir. Ayrıca, internet üzerinde sunulan tartıģma ortamları yoluyla bağımsız çalıģma grupları oluģturulabilmektedir. ĠletiĢimde bilgilerin güvenliği de, çeģitli güvenli haberleģme protokolleri ve güvenlik sistemleri kullanarak sağlanabilmektedir (Soydal, 2006: 547). Ġnternetin perakende ürün satılan bir kanal olarak kullanılması birçok avantaj ve fırsatı da beraberinde getirmektedir. ĠletiĢim kurma ihtiyacının bir sonucu olarak kiģisel bilgisayar satıģlarının artması internete eriģilebilirliği artırmıģtır. Ayrıca internet, etkileģimi sağlayan bir kanal olarak ürün satıģı gerçekleģtiren sitelerin tüketici davranıģlarını yakından izlemelerine olanak vermektedir. Hedeflenen müģterilere ulaģılması, tespit edilmesi ve sıralanmasında alıģveriģ sitelerine önemli fırsatlar sunmaktadır. Ġnternet, sitelerin müģteriye ulaģmak için gerçekleģtireceği

37 24 maliyetlerin azaltılmasını sağlayarak mecranın sunduğu yeni iletiģim fırsatları sayesinde satıģa sunulan markaların konumlandırılmasına ve yeni ürün alanlarının çeģitlendirilmesine katkıda bulunmaktadır (Pelenk, Velioğlu, ve Değirmencioğlu, 2011: 6). İntranet: Ġntranet belli bir organizasyona internet teknolojilerini kullanarak kurulan bilgisayar ağıdır. Bunu bir tür lokal internet olarak da ifade edebilmektedir. Ofis otomasyonlarının hızla yaygınlaģtığı Ģu günlerde intranet sayesinde bir organizasyonda iletiģim daha hızlı ve kolay, koordinasyon imkânı daha da artmaktadır (Pırnar, 2005: 34). ĠĢletmelerde zaten kullanılmakta olan networklerin internet teknolojileri aracılığı ile iletiģime geçirilmesi, internetin yararlarının iģletme çalıģmalarına eklenmesi olarak değerlendirilebilir. Ancak bir intranet sitesinin mutlaka internete bağlı olması gerekli değildir. Ġntranet sisteminin yapılandırılmasında, yapılması gerekli iģlemlerin baģında, network sistemlerine doğru protokollerin kullanımının sağlanması ile gerekli yazılım ve donanımların uygun Ģekilde belirlenmesi gelmektedir. Ġntranet sistemlerinin çoğuna web üzerinden eriģilemez, ya da eriģimde çeģitli güvenlik engelleri ile karģılaģılır, Ġntranet siteleri olan iģletmelerin ayrıca web sayfaları vardır. Ancak genellikle internet ve intranet sistemleri birbirinden ayrı olarak tanımlanır ve böylece Ģirket içi çalıģmaların güvenliği daha yüksek olur. ĠĢletmelerin, intranet yatırımlarını internet yatırımlarından bağımsızlaģtırmalarının bir diğer nedeni de, internet teknolojisinin sağladığı tüm kolaylığı iģletme bünyesine adapte ederken, personelin internete olan bağlantısını engelleyerek iģ zamanı kayıplarını engellemektir (Ġstanbul Ticaret Odası, 2002: 15). Ġntranetler genellikle üç kategoriye ayrılırlar (Budak, 2010: 24): - ĠĢletme içi iletiģim araçları, - ĠletiĢimin yanında, karģılıklı etkiletiģim çalıģmalarının da kullanılabildiği yapılar, - Tüketicilerin ve / veya birlikte çalıģılan Ģirketlerin de eriģebildikleri yapılar.

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Hazırlayan Meral

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. tanımını yapmak oldukça güç olmuştur. E-Ticaretin tanımı konusunda farklı ülkelerin

GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. tanımını yapmak oldukça güç olmuştur. E-Ticaretin tanımı konusunda farklı ülkelerin GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR E-TİCARET NEDİR: Elektronik ticaretin kapsamının sınırları kesin olmadığından ve sürekli geliştiğinden tanımını yapmak

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK

PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK i T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK GÜVENÇ KURUL 1108223111 PROJE DANIġMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI Doktora Tezi SavaĢ BAYOĞLU

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA GÖKHAN ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LĠNSANS

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARET TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ VE İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE

Detaylı

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 Atilla YÜCEL * Yavuz ATLI ** ÖZ ÇalıĢmanın amacı, katılım bankalarında elektronik pazarlama uygulamalarının tespit edilmesine

Detaylı

LOJĠSTĠKTE DEPO YER SEÇĠMĠNE ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN MODELLENMESĠ: ĠSTANBUL ÖRNEĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ali DURMUġ (516071003)

LOJĠSTĠKTE DEPO YER SEÇĠMĠNE ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN MODELLENMESĠ: ĠSTANBUL ÖRNEĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ali DURMUġ (516071003) ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LOJĠSTĠKTE DEPO YER SEÇĠMĠNE ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN MODELLENMESĠ: ĠSTANBUL ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ali DURMUġ (516071003) Tezin Enstitüye Verildiği

Detaylı

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.65-76. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr 1- E-TİCARET NEDİR? E-ticareti açıklamaya baģlamadan önce kabaca bir ticaret tanımı yapmayı yararlı görüyorum. Günümüz ekonomisinde para karģılığı mal veya hizmet satma olayını ticaret olarak tanımlıyabiliriz.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Müh. Fulya ERDİNÇ

ELEKTRONİK TİCARETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Müh. Fulya ERDİNÇ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Fulya ERDİNÇ Anabilim Dalı: İşletme Mühendisliği Programı: İşletme Mühendisliği

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠ YATIRIMI ĠÇĠN BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÖNERĠSĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Özcan ÇAVUġOĞLU

ÇAĞRI MERKEZĠ YATIRIMI ĠÇĠN BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÖNERĠSĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Özcan ÇAVUġOĞLU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇAĞRI MERKEZĠ YATIRIMI ĠÇĠN BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÖNERĠSĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Özcan ÇAVUġOĞLU Anabilim Dalı : ĠĢletme Mühendisliği Programı : ĠĢletme

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

HALKLA ĠLĠġKĠLER VE SPOR OTELLERĠN BĠR PAZARLAMA STRATEJĠSĠ OLARAK KULLANDIĞI GOLF SPORUNUN HALKLA ĠLĠġKĠLER AÇISINDAN YERĠ VE ÖNEMĠ

HALKLA ĠLĠġKĠLER VE SPOR OTELLERĠN BĠR PAZARLAMA STRATEJĠSĠ OLARAK KULLANDIĞI GOLF SPORUNUN HALKLA ĠLĠġKĠLER AÇISINDAN YERĠ VE ÖNEMĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER VE SPOR OTELLERĠN BĠR PAZARLAMA STRATEJĠSĠ OLARAK KULLANDIĞI GOLF

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLEYİŞİ, DENETİMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. Zeynep HATUNOĞLU YÜKSEK

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Anabilim Dalı: İletişim Sanatları Programı: İletişim Sanatları

Detaylı

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI GÖZETLEME VE ĠZLEME SĠSTEM TEKNOLOJĠLERĠNĠN ÇALIġANLARIN STRES VE VERĠMLĠLĠK ALGILARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME

Detaylı

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008 T.C. KAHRAMANMARAġ

Detaylı