E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ"

Transkript

1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ KADER ÖZGE AKTÜRK TEZ DANIŞMANI PROF. DR. AYŞE AKYOL EDİRNE 2013

2

3

4 i Tezin BaĢlığı: E-Hizmet Kalitesi ve E-Mağaza Ġmajının E-Tatmin Düzeyi ve E- Sadakat Düzeyine Etkilerinin Ampirik Olarak Analizi Tezin Yazarı: Kader Özge Aktürk ÖZET Son yıllarda biliģim teknolojisinin geliģmesiyle internet ülkemizde ve dünyada hızla yayılmıģ, tüm alanlarda kullanılmaya baģlanmıģtır. Elektronik ticaret (e-ticaret) internetin kullanıldığı en önemli alanlardan biridir. Ġnternet teknolojisinin getirmiģ olduğu kolaylıkları ve avantajları fark eden tüketici, yaģam standardını artırmak, kendisine sosyal alanda, daha fazla zaman ayırmak için internet ortamında alıģveriģ yapmaya yönelmiģtir. Bu çalıģmada, e-mağazalardan alıģveriģ yapan tüketicilerin bu mağazalara yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla e-hizmet kalitesini, e-mağaza imajını, e- tatmin düzeyini ve e-sadakat düzeylerini içeren üç farklı ölçek bir araya getirilmiģtir. E-hizmet kalitesi, e-mağaza imajı, e-tatmin düzeyi ve e-sadakat düzeyi arasındaki iliģkiyi incelemek için iki aģamalı bir araģtırma tasarlanmıģtır. Birinci aģamada, kavramların ve kavramlara yönelik temel unsurların daha iyi anlaģılabilmesi için keģfedici bir araģtırma yürütülmüģtür. Ġkinci aģamada ise, Parasuraman, Zeithaml ve Malhotra (2005) tarafından geliģtirilmiģ olan e-hizmet kalitesini ölçmek için kullanılan ölçek, e-mağaza imajını ölçmek amacıyla Oh, Fioritob, Choc, Hofackerve (2008) hazırlamıģ olduğu ölçek ve e-tatmin ile e-sadakat düzeylerini ölçmek amacıyla Anderson ve Srinivasan ın (2003) geliģtirdiği ölçekler birleģtirilerek hipotezler frekans analizi ve basit (tek değiģkenli) regresyon analizi yöntemleri ile test edilmiģtir. Veriler, anket formu kullanılarak yüz yüze görüģme yöntemi ile toplanmıģtır. Ampirik araģtırma sonuçları göstermektedir ki, e-hizmet kalitesi ve e-mağaza imajı, e-tatmin ile e-sadakat düzeyleri üzerinde ve internet üzerinden alıģveriģ gerçekleģtiren tüketicilerin tercihlerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, E-Hizmet Kalitesi, E-Mağaza Ġmajı, E- Tatmin, E-Sadakat.

5 ii The Name of the Thesis: Empirical Analysis of the Effects of E-Service Quality and E-Store Image on E-Satisfaction Level and E-Loyalty Level Writer: Kader Özge Aktürk ABSTRACT In the recent years, internet has been spread rapidly both in Turkey and world wide and internet has started to be used all the areas supported by development information technologies. Electronic commerce (e-commece) is one of the fundamental area which the internet is used. Thanks to the conveniences and advantages which the Internet technology has brought, consumers taking recognizance of such conveniences have trended to the shopping being made in the internet medium in order to rise their living standards and to spare much more time for themselves in social places. In this study, e-stores, consumers who purchase the e-service quality in order to determine their attitudes towards these stores, e-store image, the level of e- satisfaction and e-loyalty levels are combined with three different scales. A two stage research is designed to observe the relationship between e-service quality, e-store image, e-satisfaction level and e-loyalty level. In the first phase, an exploring research has been made to understand the concept and its related basic elements better. In the second stage, the scale, which was developed by Parasuraman, Zeithaml, and Malhotra (2005), used to measure the e-service quality, the scale, which was prepared by Oh, Fioritob, Choc, Hofackerve (2008), in order to measure the e-store image, and the scale, which was developed by Anderson and Srinivasan (2003), in order to measure e-satisfacton and e-loyalty levels are combined and hypotheses are tested with frequency analysis and simple (unvariate) regression analysis methods. Data generation was achived through face to face interviews with a structured questionnaire. The results of empirical research show that e-service quality and e-store image have a significant effect on e-satisfaction with e-loyalty level and preferences of customers perform shopping on the internet. Key words: E-Commerce, E-Service Quality, E-Store Image, E-Satisfaction, E-Loyalty.

6 iii TEġEKKÜR Tez çalıģmam boyunca bana danıģmanlık yapan, önerilerini ve ilgisini benden eksik etmeyen tez danıģmanım ve değerli hocam Sayın Prof. Dr. AyĢe AKYOL a sonsuz teģekkür ederim. Ayrıca yardımlarını esirgemeyen ve bana yol gösteren Yrd. Doç. Dr. Selin KÜÇÜKKANCABAġ a teģekkürlerimi sunarım. Hayatımın her döneminde maddi ve manevi desteğini benden esirgemeyerek ihtiyaç duyduğum her an yanımda olan, yetiģmemde sonsuz emeği geçen aileme de teģekkürler. Son olarak öğrenim hayatım boyunca beni yönlendiren ve bilgilerini benden esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Fehmi YILDIZ a ve onun değerli eģi Dr. Nebahat YILDIZ a teģekkürü bir borç bilirim.

7 iv ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... i ABSTRACT... ii TEġEKKÜR... iii ĠÇĠNDEKĠLER... iv ġekġller LĠSTESĠ... ix TABLOLAR LĠSTESĠ... x GĠRĠġ... 1 PROBLEM... 3 AMAÇ... 3 ÖNEM... 3 SAYILTILAR... 4 SINIRLILIKLAR... 4 TANIMLAR BÖLÜM: E-TĠCARET VE E-ĠġLETME ANLAYIġINA GEÇĠġ SÜRECĠ E-Ticaret Kavramı, Kapsamı ve Önemi E-Ticaret in Tanımı E-Ticaret in Kapsamı E-Ticaret in Önemi E-Ticaret in GeliĢimi E-Ticaret in Özellikleri ve Farkları E-Ticaret in Özellikleri E-Ticaret ile Klasik Ticaret Arasındaki Farklar E-Ticaret Araçları E-Ticaret Türleri... 28

8 v ĠĢletme-ĠĢletme (B2B) ĠĢletme-Tüketici (B2C) ĠĢletme-Devlet (B2G) Tüketici-Devlet (C2G) E-Ticaret te Ödeme Yöntemleri E-Ticaret in Avantajları ve Dezavantajları Satıcılar Açısından E-Ticaretin Avantajları Alıcılar Açısından E-Ticaretin Avantajları E-Ticaretin Dezavantajları E-AlıĢveriĢ Stratejileri Plansız Yapılan AlıĢveriĢ Planlı AlıĢveriĢ Hedonik AlıĢveriĢ Bilgi Birikimi OluĢturma Amaçlı AlıĢveriĢ Geleneksel ĠĢletme AnlayıĢından E-ĠĢletme AnlayıĢına GeçiĢ E-ĠĢ ve E-ĠĢletme Kavramları E-ĠĢ ve E-Ticaret Arasındaki Farklar Geleneksel ĠĢletme AnlayıĢından E-ĠĢletme AnlayıĢına GeçiĢte YaĢanan Sorunlar ĠĢ Süreçlerindeki Sorunlar Güvenlik Sorunları Teknoloji Sorunu ĠletiĢim Sorunu ĠĢletme ÇalıĢanlarının DüĢünceleri Yasal sorunlar Finansal Sorunlar... 56

9 vi 2. BÖLÜM: E-HĠZMET KALĠTESĠ VE E-MAĞAZA ĠMAJI E-Hizmet Hizmet Kavramı Hizmet Kalitesinin Tanımı ve Kapsamı E-Hizmet Kalitesi E-Hizmet Kalitesinin Özellikleri E-Hizmet ile Geleneksel Hizmet Arasındaki Farklar E-Hizmet Kalitesinin Boyutları Etkinlik Sistem Uygunluğu ĠĢlemleri GerçekleĢtirme Gizlilik E-Mağaza Ġmajı Mağaza Ġmajının Tanımı ve Kapsamı Ġmaj ÇeĢitleri E-Mağaza E-Mağaza Ġmajının Boyutları Ürün Kalitesi Eğlence Kullanım Kolaylığı Güvenlik BÖLÜM: E-TATMĠN DÜZEYĠ VE E-SADAKAT DÜZEYĠ MüĢteri Tatmini E-Tatmin MüĢteri Sadakat Türleri MüĢteri Sadakati Modeli

10 vii Sadakatsizlik (No Loyalty) Sahte Sadakat (Spurious Loyalty) Gizli Sadakat (Latent Loyalty) Mutlak Sadakat (Loyalty) E-Sadakat MüĢteri Sadakati ile MüĢteri Tatmini ĠliĢkisi MüĢteri Sadakati ile MüĢteri Tatmini Arasındaki ĠliĢki Modelleri BÖLÜM: ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ VE ANALĠZ SONUÇLARI ARAġTIRMA MODELĠ Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumlanması Güvenilirlik Ġçerik Geçerliliği E-Mağaza Kullanıcılarının Demografik Kriterleri Faktör Analizi Çok DeğiĢkenli Regresyon Analizi E-Mağaza Ġmajı - E-Hizmet Kalitesi Boyutları Arasındaki ĠliĢkinin Regresyon Sonuçları E-Tatmin Düzeyi - E-Mağaza Ġmajı Arasındaki ĠliĢkinin Regresyon Sonuçları E-Sadakat Düzeyi - E-Mağaza Ġmajı Boyutu Arasındaki ĠliĢkinin Regresyon Sonuçları E-Sadakat Düzeyi - E-Tatmin Düzeyi Arasındaki ĠliĢkinin Regresyon Sonuçları

11 viii SONUÇ ÖNERĠLER KAYNAKÇA EKLER EK

12 ix ġekġller LĠSTESĠ ġekil 1: E-Ticaret AkıĢ ġeması ġekil 2: E-Ticaret ĠĢlemleri (milyon TL) ġekil 3: Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörler ġekil 4: Ġmajın Ögeleri ġekil 5: MüĢteri Tatmini Genel Modeli ġekil 6: Tatmin ve Sadakat Arasındaki ĠliĢki Modelleri ġekil 7: AraĢtırma Modeli

13 x TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo 1: Geleneksel Ticaret ile E-Ticaretin KarĢılaĢtırılması Tablo 2: E-Ticaretin Araçları Tablo 3: Türkiye deki Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Oranları Tablo 4: Ġnternet ve Geleneksel ĠletiĢim Kanalları Arasındaki Farklılıklar Tablo 5: Fiziksel Mağaza Ġmajı ve Elektronik Mağaza Ġmajı Arasındaki ĠliĢki Tablo 6: E-Mağaza Güven Diyagramı Tablo 7: MüĢteri Sadakatinin AĢamaları ve Hassas Noktaları Tablo 8: MüĢteri Sadakati Modeli Tablo 9: MüĢteri Tatmini-Sadakat ve DavranıĢ ĠliĢkileri Tablo 10: Demografik Özellikler Tablo 11: DeğiĢkenlere Ait Faktör Analizi Tablosu Tablo 12: E-Mağaza Ġmajı - E-Hizmet Kalitesi Boyutları Arasındaki ĠliĢki Tablo 13: E-Tatmin Düzeyi - E-Mağaza Ġmajı Arasındaki ĠliĢki Tablo 14: E-Sadakat Düzeyi - E-Mağaza Ġmajı Boyutu Arasındaki ĠliĢki Tablo 15: E-Sadakat Düzeyi - E-Tatmin Düzeyi Arasındaki ĠliĢki Tablo 16: AraĢtırma Sonuçları

14 1 GĠRĠġ Dünya ile birlikte ülkemizde de teknolojinin geliģmesi herkesin hayatında bazı yenilikler yaģanmasına neden olmuģtur. Ġnsanların birçok ihtiyacını yoğun iģ temposu nedeniyle karģılayamayacak duruma gelmesi onları yeni çözümler üretmeye itmiģtir. Yoğun iģ temposunun ardından geriye kalan zamanlarını iyi bir Ģekilde değerlendirmek isteyen insanlar alıģveriģ için fazla zaman ayıramamaktadırlar. Bu durum nedeniyle tüketiciler daha az emek ve zaman harcayarak gerçekleģtirilen internet üzerinden alıģveriģ yöntemini kullanmaya baģlamıģlardır. Ġnternet üzerinden gerçekleģtirilen elektronik alıģveriģ (e-alıģveriģ) sayesinde tüketiciler fiziksel mağazalara gitmek zorunda kalmadan, bilgisayar baģında istedikleri ürünü elektronik mağaza (e-mağaza) sitelerinde dolaģarak satın alma fırsatı bulmaktadırlar. Hızla büyüyen ve sınırları olmayan bu yeni pazar iģletmelere çok fazla fırsat sunmaktadır. ĠĢletmeler bu pazarda baģarı sağlayabilmek için pazarlama stratejilerini doğru bir Ģekilde değiģtirmelidirler. Zira önümüzde ki dönemlerde e-alıģveriģe yönelik ilginin büyüyeceği düģünülmektedir. Çünkü teknolojik yenilikleri çok iyi takip eden ve eğitim düzeyi yükselen bir tüketici nesli yetiģmektedir. Ġnternetin iģletmelere birçok alanda büyük imkânlar sunması sayesinde sunulan hizmet yelpazesi atmıģtır. Tüketiciler internet ortamında kendi kiģisel pazarlarını oluģturabilme imkânı edinmiģlerdir. Geleneksel hizmet pazarlaması literatüründe kabul edilmiģ olan hizmet kalitesi kavramının önemi elektronik ortamda da keģfedilmiģtir ve iģletmeler kalite konusuyla ilgili gerçekleģtirilen çalıģmalara daha fazla önem vermeye baģlamıģlardır. Tüketiciler alıģveriģ gerçekleģtirmeden önce genel olarak güvensizliğin hâkim olduğu elektronik ortamda, geleneksel olarak alıģveriģ gerçekleģtirdikleri mağazalarda olduğu gibi e-mağazalar hakkında bilgi edinmek istemektedirler. Bu aģamada e-mağazanın imajı tüketicilere yol gösterici bir unsur oluģturmaktadır. Bu amaçla birçok tüketici alıģveriģ gerçekleģtirmeden önce mağazanın sahip olduğu

15 2 müģteri gözündeki değerine öğrenmek ve fikir edinmek amacıyla bu mağazaları kullanan kiģilere danıģmaktadırlar. GerçekleĢtirmiĢ olduğu alıģveriģten tatmin olmuģ bir Ģekilde ayrılan müģteri, daha sonra gerçekleģtireceği alıģveriģlerde de bu mağazayı kullanmayı istemektedir ve böylece mağazaya yönelik sadakat oluģmaktadır. Sadık müģteri sayısı fazla olan iģletmeler hem gelirlerini hem de rekabet etme güçlerini asla kaybetmemektedir. Bu nedenle iģletmeler müģterilerini sürekli kılmak için onların tatmin olmalarını sağlamaya yönelik davranıģlar sergilemelidir. Ġlk bölümde elektronik ortamda gerçekleģtirilen iģlemlerin daha iyi anlaģılabilmesi amacıyla e-ticaret konusu açıklanmıģ ve geleneksel iģletme anlayıģından e-iģletme anlayıģına geçiģ sürecine değinilmiģtir. Bunun amacı devam eden bölümlerde akla gelebilecek soruların ortadan kaldırılması düģüncesidir. Ġkinci bölümde, e-hizmet kalitesi ve e-mağaza imajı baģlığı altında; hizmet ve hizmet kalitesi kavramları tanımlanmıģ, e-hizmet ile geleneksel hizmet arasındaki farklar açıklanarak e-hizmet kalitesi ve boyutları incelenmiģtir. E-mağaza ile ilgili bölümde ise, mağaza imajının tanımı yapılarak, imaj çeģitleri açıklanmıģ ve e- mağaza imajı boyutları incelenmiģtir. Üçüncü bölümde, e-tatmin düzeyi ve e-sadakat düzeyi baģlığı altında; müģteri tatmini ve e-tatmin tanımları yapılmıģ, müģteri sadakat türleri ve müģteri sadakati modeline yer verilerek e-sadakat incelenerek, müģteri sadakati ve tatmini arasındaki iliģkiye yer verilmiģtir. Dördüncü bölümde, e-hizmet kalitesi ve e-mağaza imajının e-tatmin düzeyi ve e-sadakat düzeyine etkileri SPSS Ġstatistiksel Bilgisayar Programı kullanılarak ölçülmüģtür. Son bölümde ise araģtırma ile ilgili sonuçlar ve öneriler yer almaktadır.

16 3 PROBLEM Ġnternetin hızla yayılması ve internet mağazalarının artmasıyla birlikte tüketicilerin alıģveriģ tutumlarında değiģiklikler yaģanmıģtır. Bu yeni alıģveriģ kanalı ortaya çıktığı ilk günlerde fazla benimsenmemiģ fakat ilerleyen dönemlerde giderek önemini arttırmaya baģlamıģtır. ĠĢletmelerin bu yeni kanala olan ilginin arttığının farkına varmasıyla internette bulunan mağaza sayısı ve çeģitliliği artmıģtır. Sayıları hızla artan bu mağazaların arasında rekabette kaçınılmaz hale gelmiģtir. ĠĢletmeler için internet ortamında gerçekleģtirilen iģlemlerin belirsizliğinden Ģüphe duyan tüketicileri elektronik mağazalara çekmek büyük bir sorundur. Bunun yanında elektronik ortamda karģılaģılan birçok sorunun çözümü ise geleneksel yöntemlerden farklıdır. Tüketiciler elektronik ortamda birçok problemle karģılaģtığında ve sunulan hizmetlerin kalitesinden memnun kalmadığında e-mağaza imajı olumsuz yönde etkilenmekte, müģteri tatmini ve sadakati sağlanamamaktadır. AMAÇ Bu çalıģmada, e-mağazalarda sunulan hizmetin kalitesi ve e-mağaza imajının müģterilerin tatmin ve sadakat düzeylerine etkileri ampirik olarak analiz edilecektir. Bu amaçla: 1. E-ticaret tanımlanacaktır. 2. E-hizmet kalitesi, e-mağaza imajı, e-tatmin ve e-sadakat düzeyleri açıklanacaktır. 3. E-hizmet kalitesi ve e-mağaza imajının, e-tatmin ve e-sadakat düzeyleri üzerindeki etkileri açılanacaktır. ÖNEM Ġnternet sayesinde birçok alanda olduğu gibi alıģveriģ alanında da sınırlar ortadan kalkmaya baģlamıģ. Tüketiciler alıģveriģe ayırdığı zamanı azaltma olanağı elde etmekte, hiç görme fırsatı bulamayacağı ürünleri satın alma imkânına

17 4 kavuģmaktadır. ĠĢletmeler ile tüketiciler açısından elektronik ortamda gerçekleģtirilen alıģveriģin önemi ve sağladığı katkılar her geçen gün artmaktadır. SAYILTILAR Ġnternet kullanılarak gerçekleģtirilen alıģveriģ ve niteliği halen dünyada ve Türkiye de yeterince geliģmemiģ olmakla beraber, hızla geliģmektedir. Henüz fazlaca incelenmeyen bu konu ile ilgili derinliğine bilgi elde etmek için keģfedici tarzda veri toplanmıģtır. AraĢtırma tasarımı olarak bu tür bir çalıģma için internet aracılığı ile e- alıģveriģ gerçekleģtiren tüketiciler arasında anket formu uygulaması uygun bir yöntemdir. Anket görüģmeleri yüz yüze görüģme yöntemi ile toplanmıģtır. SINIRLILIKLAR Ġnternet üzerinden alıģveriģ yapan tüketiciler ile gerçekleģtirilen bu araģtırma belirli bir zaman kesitinde incelenecektir. Zaman içerisinde değiģimin de belirlenebilmesi için farklı zaman aralıklarında araģtırmanın incelenememesi bir sınır olarak görülmektedir. Teknolojinin hızla geliģmesi ve internet kullanım hızla artmasına rağmen, internet üzerinden gerçekleģtirilen iģlemlere yönelik belirsizliğin bulunması nedeniyle hala tam bir güven ortamı sağlanamamıģtır. Bu nedenle internet üzerinden alıģveriģ gerçekleģtiren tüketicilerin sayısı hala azdır. Anket görüģmeleri gerçekleģtirilirken neredeyse herkesin interneti kullandığı ancak çeģitli nedenlerden dolayı internet üzerinden alıģveriģ yapmadığı ortaya çıkmıģtır. AraĢtırmanın sınırlamalarından biri de internet üzerinden verilen hizmetlerin diğer hizmet sektörlerine göre yeni bir sektör olması nedeniyle, uygulamaya yönelik çalıģmaların sınırlı olmasıdır. TANIMLAR E-ticaret geliģmiģ bilgisayar donanım ve yazılımları ile mevcut iletiģim ağları kullanılarak yapılan ticari değiģim sistemidir. ĠĢletmelerin ve devletin iģlerinde kâğıt yerine elektronik belgelerin kullanılmasıdır (Kaetzel, 1996:186).

18 5 E-hizmet kalitesi, web sitesinden etkin ve verimli alıģveriģ yapabilme, ürün ya da hizmetlerin sevkiyatında sunulan kolaylıklar olarak tanımlanmaktadır. Tanımda da görüldüğü gibi sunulan hizmetler hem alıģveriģ esnasında hem de sonrasında devam etmektedir (Zeithaml, Parasuraman ve Malhotra, 2002: 363). E-mağaza imajı, müģterilerin e-mağazayı zihinlerinde nitelendirmiģ oldukları özelliklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır (Katerattanakul ve Siau, 2003: 226). E-tatmin, müģterilerin e-iģletmelerden gerçekleģtirmiģ oldukları satın alımların beklentilerini karģılamıģ Ģekilde e-mağazadan olumlu deneyimlerle ayrılmasıdır (Anderson ve Srinavasan, 2003: 125). E-sadakat, tüketicilerin e-perakendeciye yönelik, tekrarlanan satın alma davranıģına dönüģen olumlu tutumlardır (Srinivasan, Anderson ve Ponnavolu, 2002: 42).

19 6 1. BÖLÜM: E-TĠCARET VE E-ĠġLETME ANLAYIġINA GEÇĠġ SÜRECĠ Ġnternetin günümüzde milyonlarca bilgisayarın dev bir ağ sayesinde fiziksel olarak bağlı fakat bağımsız bir Ģekilde birbiriyle iletiģim kurmasını sağlayan bir sistemdir. Ġnternet diye tanımladığımız bu küresel iletiģim ağı ticaretin iletiģime ihtiyaç duyulan her sürecinde kullanılmaya baģlamıģ ve nihayet ticaretin önüne elektronik kelimesini ekleyerek yeni bir ekonomik düzenin baģ aktörü olmuģtur yılında ilk ticari elektronik mektup taģıyıcıları ile internet ve ticaret arasında ilk geçiģ sağlanmıģ, 1991 yılında internetin ticari kullanımı önündeki engeller kaldırılmıģ, 1994 yılında ise internet üzerinde ilk alıģveriģ örnekleri görülmeye baģlanmıģtır (Çakmak ve GüneĢer, 2011: 4). Bilgi ve iletiģim teknolojilerinde yaģanan geliģmeler, gerek iģletmeler ve bireyler düzeyinde, gerekse kurumlar düzeyinde iktisadi hayatta kalıcı değiģmelere yol açmakta, yeni ürünler ve hizmetler ortaya çıkararak ülke ve dünya ekonomilerini etkilemektedir. BiliĢim teknolojilerinin yarattığı yeni ekonomik ortamda, ülke ekonomileri ve sermaye piyasaları hızla entegre olmakta, yeni üretim ve istihdam biçimleri yaygınlaģmaktadır. Bunların yanında elektronik ticaret (e-ticaret) olarak adlandırılan ve her geçen gün dünya ekonomisindeki hacmi hızla yükselen yeni ticaret biçimlerinin ortaya çıkmıģ olması, devletleri bu olguya kayıtsız bırakmamıģtır (Akbulut, 2007: 6). En basit Ģekliyle e-ticaret, ticari faaliyetlerin geleneksel dağıtım kanallarından bilgisayar ve iletiģim teknolojilerindeki geliģmelerin bir ürünü olan yeni (elektronik) dağıtım kanallarına kaydırılmasıdır. Böylece e-ticaret uygulamasında ürün ve hizmet alımında sipariģ verme iģlemi, müģterilerin bizzat mağazaya gitmeleri veya telefon ve faks kullanmaları yerine, kiralık hatlar veya internet aracılığı ile gerçekleģtirilmektedir (Soydal, 2006: 548) E-Ticaret Kavramı, Kapsamı ve Önemi Ġnternetin yaygınlaģan kullanımı ve teknik altyapıdaki hızlı geliģmeler; hem firmalara sağlanan avantajlar hem de tüketicilerin aldığı faydanın yüksekliği sayesinde, ticaretin günden güne internete kaymasına zemin hazırladı. Ortaya çıkan

20 7 bu yeni alıģveriģ kanalı, eski yapıları da kendisine göre yeniden Ģekillendirip bambaģka bir ekosistem oluģmasını sağladı. Kargodan depo sistemlerine kadar birçok sektör, firmalar arası ticaretin mekanik bir parçası olmaktan çıkıp çoklu noktalarda bağlantılarının sağlandığı dinamik mekanizmalara dönüģmüģtür (Erkan, 2012: 11). MüĢteriler yüksek kalitede hizmet aldıklarında ya da kolaylığa alıģtıklarında bunun devamını beklerler. Bu durum ise müģterilerin sadık hale gelmesi için bir fırsattır. Gerek lerle gerek interaktif etkileģimlerle e-ticaret müģterilerle iliģkileri uzun vadede sürdürme kolaylığı sunar. Bununla birlikte e-ticaret müģterilere ek değerler sunar. Örneğin isteğe göre uyarlama ve özelleģtirme e-ticaretin itici güçleridir. Bu durum müģteri bağlılığı yaratmada önemli bir unsurdur. Ayrıca e- ticaret yapmak firmaların imajını da olumlu etkileyecektir. MüĢterilerin farklılık yaratan iģletmeleri seçeceği düģünülürse olumlu firma imajı ile müģteri bağlılığını güçlendirmek mümkündür (Akar ve Kayahan, 2010: 26) E-Ticaret in Tanımı E-ticaret kavramı, iletiģim ve bilgisayar teknolojilerinin geliģimine paralel olarak ortaya çıkan ve ticareti kolaylaģtıran bir yeniliktir. E-ticaret, yeni bir kavram olmasına karģın, geçerli olan esas ve ilkeler bakımından geleneksel ticari yöntemlerle benzerlikler içermekte ve geleneksel ticarete bir alternatif oluģturmaktan çok onu bütünleyen ve kolaylaģtıran bir yöntemdir. E-ticaretin standart bir tanımı yapılamamaktadır. Bunun nedeni, kapsamının çok geniģ olması ve bu kapsamın farklı kiģi veya kuruluģlarca farklı değerlendirilmesidir. Dolayısıyla, bir elektronik iletiģimde, e-ticaretin nerede baģlayıp nerede bittiğini belirlemek oldukça güçtür. En geniģ anlamıyla, herhangi bir ticari sonuç doğuran bir elektronik iletiģim, e-ticaret olarak kabul edilmektedir (Anbar, 2001: 19). Ürün ve hizmetlerin internet sistemleri üzerinden satıģlarının gerçekleģtirilmesidir. E-ticaret, ticari iģlemleri internet veya web kullanılarak basitleģtirir ve hızlandırır (Chailom, 2012: 75). Diğer bir tanımda ise e-ticaret, çeģitli mal ve hizmetlerin aynı tür elektronik ortamlar (akıllı kartlar, elektronik para

21 8 aktarımı, web, e-posta vb.) aracılığı ile satıldığı ve satın alındığı bir ticaret türüdür, Ģeklinde yer almaktadır (Baykal ve Tekin, 2003: 253). E-ticaret, bilgi, ürün veya hizmet satın alma ve satma faaliyetinin bilgisayar ağları kanalıyla gerçekleģtirilmesinin yanı sıra; sunulan bilgi, ürün veya hizmet için talep yaratmak (pazarlama), müģteri desteği vermek (satıģın bütün evrelerinde) ve de ticari kurumlar ve müģterileri arasındaki ticari ve lojistik iletiģimi yine küresel bilgisayar ağları kanalıyla sağlamaktır (Elibol ve Kesici, 2004: 306). Web sayfaları için temek programlama dili olan HTML (Hypertext Markup Language) ve Sun Microsystems tarafından geliģtirilen bir program olan JAVA kullanımı ile sitelerdeki e-ticaret iģlemleri rahat tasarlanır hale gelmiģtir (Ekici, 2010: 63). Uluslararası organizasyonlarla bu alanda faaliyet gösteren bazı uluslararası kuruluģların e-ticarete iliģkin tanımları aģağıdaki gibi sıralanabilir (Budak, 2010: 17): WTO nun (Dünya Ticaret Örgütü) tanımına göre: E-ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satıģ ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD nin (Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı) tanımına göre: E- ticaret, kurumların ve bireylerin katıldığı ve metin, ses ve görsel imaj gibi sayısallaģtırılmıģ verilerin iģlenerek, açık veya kapalı ağlar üzerinden iletilmesine dayanan ticaretle ilgili iģlemlerdir. UN - CEFACT (BirleĢmiĢ Milletler Ġdari, Ticari ve UlaĢımla Ġlgili Uygulama ve Usulleri KolaylaĢtırma Merkezi): ĠĢ, yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için (structured) ve yapılanmamıģ (unstructured) iģ bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ve diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlar (e-posta ve mesajlar, elektronik bülten panoları), www (Word wide web) teknolojisi, akıllı kartlar, elektronik fon transferi, elektronik veri değiģimi üzerinden paylaģılmasıdır Ģeklinde tanımlar. UNCITRAL (BM-Uluslararası Ticaret hukuku Komisyonu): Ticari aktiviteler kapsamında her türlü veri mesajının, EDI (Electronic Data Interchnge),

22 9 internet, gibi yöntemlerin yanında, telekopi ve faks gibi daha az karmaģık veri iletimi yöntemleri kullanılarak elektronik ortamda değiģimi olarak tanımlar. Tüm bu tanımların genelde ortaya koyduğu temel noktalar birbirine benzemektedir. Tanımların ortaya koyduğu ortak noktalar ise Ģunlardır (ErbaĢlar ve Dokur, 2012: 5); 1. E-ticaret açık (Ġnternet) ya da kapalı ağlar (Ġntranet) üzerinden yapılabilmektedir. 2. E-ticaretin tarafları, üreticiler, tüketiciler, kamu ve özel sektör kuruluģları ve diğer organizasyonlardır. 3. E-ticaretin araçları, TV, Radyo, Fax, EFT, EDI, ATM, Telefon, Ġnternet tir. Yukarıda yapılan tarifler dikkate alındığında, e-ticareti; bireyler, özel ve kamu kurumlarının birbirleriyle kendi bünyesindeki iģ, yönetim, üretim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için açık ve kapalı ağlar üzerinden elektronik araçlar kullanılarak, metin, ses ve görüntü verilerinin elektronik olarak iģlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ticari iģlemler olarak tanımlamak mümkündür (Ekici, 2010: 66). E-ticaret, aģağıdaki eylemleri kapsayan bir süreç Ģeklinde de tanımlanmaktadır (Ġstanbul Ticaret Odası, 2002: 51): Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araģtırma yürütmesi, Firmaların elektronik ortamda buluģması, Ödeme sürecinin yerine getirilmesi, Taahhüdün terine getirilmesi, mal veya hizmetin müģteriye teslimi, SatıĢ sonrası bakım, destek vb. hizmetlerin temin edilmesi. E-ticaretin belirli gerçekleģme koģulları bulunmaktadır. Bunlar (Akbulut, 2007: 8):

23 10 Birinci aşama; bilgisayar ağları üzerinden bilgi ve belgelerin değiģiminin sağlanması, İkinci aşama; sipariģ verme, faturalama, sözleģme yapma, sigortalama, nakliye ve ödeme gibi iģlemlerin elektronik ortama aktarılabilmesi, Üçüncü aşama; sayısal imzaya yazılı imza statüsü kazandırılması, elektronik kayıtların belge olarak kabul edilmesi, iç ve dıģ ticaret mevzuatı, gümrük mevzuatı ve elektronik ortamda vergilendirme gibi devletin yetkili olduğu konularda, uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak yasal düzenlemelerin yapılması, Dördüncü aşama; Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde bilgi ve belge değiģiminin sağlanmasıdır. Vergi oranları ve kuralları Güncellenen içerik ĠĢlem kayıtları Bilgisayardan indirilen ürünler Firewall (koruma / güvenlik) programı Servis sağlayıcı Kredi kartı Ģirketi Ġnternet Ağı Kullanıcı MüĢteri ġekil 1: E-Ticaret AkıĢ ġeması Kaynak: Akbulut, A. (2007), Bilişim Ekonomisi ve E-Ticaret, Yapım Tanıtım Yayıncılık, Ankara.

24 11 E-ticaret yeni fırsatlar, ihtiyaçlar ve kurallar bütünüdür. Temelde e-ticaret faaliyetlerine göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar dolaylı e-ticaret ve doğrudan e- ticarettir (Marangoz, 2011: 184): Dolaylı E-Ticaret: Dolaylı e-ticaret, malların elektronik ortamda sipariģ edilmesi ile posta hizmeti ve ticari kuryeler gibi geleneksel yollarla fiziki tesliminin gerçekleģmesi Ģeklinde olmaktadır. Dolaylı e-ticaret; ulaģım sistemi, para sistemi, gümrük sistemi gibi bazı dıģsal faktörlere bağlıdır. Doğrudan E-Ticaret: Doğrudan e-ticaret, bilgisayar programları, müzik ve eğlence, görsel ve iģitsel eserler, çeģitli konularda bilgi sunan hizmetler, danıģmanlık hizmetleri gibi fiziksel olmayan mal ve hizmetlerin sipariģinin, ödenmesinin ve tesliminin online olarak gerçekleģtirilmesidir. Doğrudan e-ticaret, coğrafi sınırlar ötesinde tamamlanabilen elektronik bir iģlemdir. Doğrudan e-ticaret dıģsal faktörlerden bağımsız iken, dolaylı e-ticaret gümrük ve posta sistemi gibi dıģ etkenlere bağlı bulunmaktadır. E-ticaretin sektörler arası dağılımına bakıldığında, ülkemizde e-ticaret kullanıcılarının sırasıyla hizmet sektörü ve havayolu harcamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre de farklılık gösteren e-ticaret harcamaları rakamları, kadın kullanıcıların kozmetik ve tekstil ürünlerini tercih ederken, erkek kullanıcıların ise tercihlerini özellikle oto aksesuarı ve teknolojik cihazlardan yana kullandığı görülmektedir. E-ticaret verileri üzerine yapılan çalıģmalarda, tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de e-ticaretin beklentileri karģılamanın da üzerine çıkan, artan bir ivme ile geliģtiği görülmektedir. AĢağıdaki Ģekilde yılları arasında gerçekleģen e-ticaret iģlem rakamları grafik üzerinde görülmektedir (Marangoz, YeĢildağ ve Arıkan Saltık, 2012: 57).

25 12 ġekil 2: E-Ticaret ĠĢlemleri (milyon TL) Kaynak: Sanal Mimarlar, E-ticaret 2011 de %50 artıģla 22,9 milyar TL, 2012 hedefi 34 milyar TL., sonu-2012-hedef/, EriĢim Tarihi: E-ticaret, sadece alıcı ile satıcı arasındaki iliģkileri düzenlememektedir, bundan çok daha geniģ ve çok yönlü iliģkileri içeren tüm ticari iģlemlerin ya da ticari iģlemleri etkileyen ve destekleyen tüm faaliyetleri (eğitim, tanıtım, reklam, bilgi alıģveriģi, vb.) içermektedir. Bu açıdan bakıldığında çok geniģ bir kitle e-ticarete taraf olabilmektedir (CoĢkun, 2004: 245). E-ticaretin taraflarından bazılarını Ģu gerçek ve tüzel kiģiler oluģturmaktadır (Sugözü ve Demir, 2011: 96): Hane halkı, Firmalar / tedarikçiler, Pazarlamacı / reklamcılar, Reklam amaçlı arama ve paylaģım siteleri, Tasarımcı / yazılımcılar, Üretici / imalatçılar, Aracılar / komisyoncular, Bankalar / diğer finans kurumları, Borsa,

26 13 Sigorta Ģirketleri, Nakliye Ģirketleri, Sivil toplum kuruluģları, Üniversiteler, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Diğer kamu kurum ve kuruluģları E-Ticaret in Kapsamı E-ticaret, ticari faaliyetlerin yapılmasında elektronik ortamdan yararlanılmasını ifade etmektedir. Bu anlamda, elektronik ortam haricinde ürün tasarımından her türlü ticari iģlemlere kadar tüm faaliyetler nasıl gerçekleģtiriliyor ise e-ticarette de aynı Ģekilde gerçekleģtirilmektedir. Ancak tek fark, bu iģlemlerin yürütüldüğü ortamdır. Dolayısıyla elektronik ortamda yapılması muhtemel sınırsız ve geniģletilebilir türden her türlü ticari faaliyeti kapsamaktadır (Kartal, 2002: 88). Aynı Ģekilde ticari ya da ekonomik sonuç doğuran sağlık, eğitim, kamu yönetiminde kolaylıklar gibi iletiģim teknolojileri kullanımının e-ticaret sayılıp sayılamayacağı tartıģmalıdır. Dolayısıyla sonsuz gibi görünen bilgi bulutu içerisinde, e-ticaretin sınırlarını belirlemek oldukça zordur (Budak, 2010: 19). Bu nedenle e-ticaretin kapsamını oluģturan iģ ve ticari aktiviteleri belirtmekte fayda vardır. E-ticaretin kapsamı maddeler halinde aģağıdaki Ģekilde sıralanabilir (Organ ve Çavdar, 2012: 66): Ürün tasarımı, üretimi ve ticareti, SipariĢ verme, sözleģme yapma, Tanıtım, reklam ve bilgilendirme, Bilgi servisleri, DanıĢmanlık hizmetleri, Hukuk, sağlık, eğitim, ulaģtırma gibi hizmetlerin ticareti,

27 14 Bankacılık iģlemleri ve fon transferi, Kamu iģlemleri, hisse alıģveriģi ve borsa, Açık arttırma ve noter iģlemleri. Yukarıda da anlatıldığı gibi elektronik ortamda mal ve hizmetlerin üretimi ve tasarımı, tanıtımı, sipariģ alınması, sözleģmelerin düzenlenmesi, bankacılık iģlemleri, danıģmanlık hizmetleri, açık artırma ve noter iģlemlerinin yapılması mümkündür. Bu açıdan bakıldığında geleneksel ticaret iģlemleri elektronik ortamda da gerçekleģtirilebilmektedir. Ancak e-ticarette geleneksel ticaretten farklı olarak müzik, video, metin gibi dijital ürünlerin alıģveriģi de gerçekleģmektedir (Organ ve Çavdar, 2012: 66). Elektronik ortamda kurulan ve faaliyet gösteren her iģletme e-ticaret yapma niteliğine sahip değildir. Bir iģlemin e-ticaret kapsamına girebilmesi için aģağıdaki özellikleri taģıması gerekmektedir (Akbulut, 2007: 7): a. E-ticaret, elektronik ortamda gerçekleģmelidir, b. Ġki veya daha fazla taraf arasında mal / hizmet alım satımı olmalıdır, c. Metin, ses ve görüntü Ģeklindeki sayısal bilgilerin iģlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanmalıdır, d. Bir değer yaratmayı amaçlamalıdır, e. Ticari nitelikte bir iģlem olmalı veya ticari iģlemi desteklemelidir E-Ticaret in Önemi E-ticaret sadece 13 yıllık bir geçmiģe sahiptir. 13 yıl içinde, çevrimiçi perakendecilik ve e-iģ alanlarında büyük geliģme görülmüģtür. Amerika daki çevrimiçi perakende satıģlarının 2013 yılında 229,1 milyar dolara çıkacağı ve Amerika daki toplam perakende satıģlarının %8 ini oluģturacağı tahmin edilmektedir. Avrupa da genel perakende satıģları çok kötü bir dönemden geçmektedir; birçok perakendeci mağaza satıģlarında iki basamaklı düģüģler yaģamaktadır. Ancak, ticaret satıģları artmaya devam etmektedir. Buna bağlı olarak perakendeciler, bu sonuçları görerek çevrimiçi iģlerinin geleneksel kanallara oranla

28 15 büyüme gösterme ve kazanç elde etme açısından daha iyi bir konumda olduğunu düģünmektedir. Ġnternet artık tüketicilerin yaģamlarında önemli ve yaygın bir unsurdur ve alıģveriģ alıģkanlıklarının içine girmiģtir. Forrester, 2012 yılına kadar tüm perakende satıģlarının yaklaģık üçte birinin internetten gerçekleģeceğini öngörmektedir. GeliĢen dünyada ürünü satabilmek için mutlaka internet sistemini kullanmak gerekmektedir. Aksi halde teknolojiye ayak uyduramayan firmaların geliģmesi oldukça güçtür (Sugözü ve Demir, 2011: 91). E-ticaret, yeni ekonominin ticari boyutu olarak değerlendirilmektedir. Bilgi ve iletiģim teknolojilerinin ürünü olan internetin ticari amaçlarla kullanılmaya baģlanması, yeni bir ticaret platformunun oluģmasını sağlamıģtır. Bu platforma uygun ticaret tarzı ise e-ticaret olmuģtur. E-ticaret gerek üretim kesimi, gerekse tüketim kesimi tarafından çabuk benimsenmiģ ve hızla geliģmiģtir. Bu geliģmelerle e-ticaret yeni ekonominin dayandığı temel yapılardan biri durumuna gelmiģtir (CoĢkun, 2004: 244). E-ticaretin amaçları aģağıda sıralanmıģtır (Elibol ve Kesici, 2004: 307): ĠĢletme faaliyetlerini yerel ve uluslararası alanda daha kolay hale getirmek, Firmanın etkinliğini ve duyarlılığını arttırmak, Uyumlu ve yüksek kaliteli elektronik etkileģim sağlamak, Donanım nakliyatı hariç, uygun olan bütün alanlarda iģletme faaliyetlerini elektronik hale getirmek gibi amaçları vardır E-Ticaret in GeliĢimi E-ticaret, her anlamda yeni ve geleneksel ticarete alternatif bir ticari usuller seti değil, iletiģim ve bilgi iģleme teknolojilerinin geliģimine paralel olarak ortaya çıkan ve ticareti kolaylaģtıran bir yeniliktir. Aslında e-ticaretin geçmiģi 1980 li yıllardan daha eskiye dayanmaktadır. Eskiden televizyon ve telefon aracılığıyla yapılan katolog satıģı da bir tür e-ticarettir. Ancak bu tarz e-ticaret, günümüzde yapılan e-ticaret kadar etkili olamamıģtır. Teknolojik geliģmelerin ürünü olan internetin önlenemez geliģimi ve sunduğu sınırsız pazar, Ģüphesiz e-ticaretin bu denli

29 16 hızlı ve yaygın olarak geliģmesinin ardında yatan nedendir (Elibol ve Kesici, 2004: 308). Bilgisayar fiyatlarındaki hızlı düģüģ ve iģlem kapasitelerindeki artıģ, bilgisayarların her alanda kullanımına olanak tanımaktadır. Ġnternetin 1990 lı yılların ortalarında gösterdiği hızlı geliģime paralel olarak 1990 ların ortalarında bilgisayar fiyatlarında da büyük düģüģler yaģanmıģtır (Aslan ve Öner, 2006: 10) lı yıllardan itibaren internette ticari faaliyetler daha da yoğunlaģarak; siber uzayda e-ticaret hareketleri, birinci dereceden kullanım amacı haline gelmiģtir. Kısa bir not ile bu açıklama daha da anlamlı hale getirilebilir. Telefon 38 yılda, televizyon 13 yılda, internet ise 4 yılda 50 milyon kullanıcıya ulaģmıģtır (Sugözü ve Demir, 2011: 99). Türkiye de e-ticaret henüz geliģme aģamasındadır; ancak büyük bir potansiyel olduğu konusunda firmalar arasında bir görüģ birliği vardır. Bu potansiyele ulaģmak için hızlı ve yaygın internet alt yapısı gereksiniminden baģlayan, bilgisayar sayısının azlığını ve güveliğini kapsayan ve standartların oturmasına kadar giden birçok engelin aģılması gerekmektedir. Bunun dıģında, yasalar ve bu konudaki mevzuatın belirlenmesi gerekmektedir. Bu engellerin aģılması halinde, e-ticaretin hızla geliģmesi beklenmektedir (Budak, 2010: 13). Ülkemizde, 1998 den sonra bazı büyük alıģveriģ merkezleri internet üzerinden satıģ mağazaları açmıģ, ayrıca kurumlara bireysel giriģimcilere elektronik dükkân (e-dükkân) kiralayan servis sağlayıcılar ortaya çıkmaya baģlamıģtır. Basın ve bankacılık alanlarında, ticaret alanında da yatırımlarını (2000 lerin baģlarında) hızlandırmıģlardır. Ġnternet üzerinde elektronik bankacılık ve sanal marketler üzerinden on-line alıģveriģ merkezi uygulamaları baģta olmak üzere, seyahat rezervasyonları, elektronik eģya satıģı vb. gibi konularda ciddi bir e-ticaret pazarının oluģmaya baģladığının sinyallerini vermektedir (Budak, 2010: 14). E-ticaret sektörü, ekonomide tarım ve sanayiden daha hızlı geliģen en güçlü kesim haline gelmiģ olup bütün bu süreç sonunda e-ticaret bilgi toplumunun uygulanmasında en önemli alanlardan biri olarak ön plana çıkmıģtır (Ġstanbul Ticaret

30 17 Odası, 2002: 53). E-ticaretin geliģmesi o kadar hızlı olmaktadır ki, son birkaç yıl içinde, her yıl görülen değer cinsinden gerçekleģme, bir önceki yılda yapılan en iyimser tahminin üzerinde olmuģtur. ÇeĢitli kuruluģların tahminleri birbirini hiç tutmadığı gibi, aynı araģtırma Ģirketinin tahminleri de sürekli yukarıya doğru düzeltmelere rağmen, yine aģılmaktadır (Mucuk, 2009: 248). Son 50 yıl içinde bilgisayar teknolojisi üç büyük sıçrama yapmıģtır. Her bir sıçrama yeni firmaların doğuģuna, hızlı değiģim dönemlerine girilmesine ve daha sonra az sayıda teknolojinin piyasaya tedricen hakim olmalarına yol açtı de IBM ile birlikte veri iģleme deyimi dilimize kazandırıldı ların ortasında küçük bilgisayarlar piyasayı yeni firmalara açtılar. Daha sonra, 1981 de IBM kiģisel bilgisayarı takdim etti ve bugünün en güçlü Ģirketleri olan Intel, Dell, HP, Microsoft, Compaq ın doğuģunu hazırladı. E-ticaretin geliģim sürecinin, doğal olarak, internetin geliģimine paralel olduğu gözlenmektedir. E-ticaretin ayrılmaz unsuru kuģkusuz internettir (Elibol ve Kesici, 2004: 308) E-Ticaret in Özellikleri ve Farkları Ġnternet çağının baģlamasıyla beraber birçok iģ modeli de değiģime uğramıģtır. Net le birlikte ortaya çıkan yeni Ģirket yapısı ve pazarlama anlayıģı, tüketiciye yönelik satıģlarla, Ģirketler arası ticarete farklı bir boyut getirmiģtir. Çarpıcı geliģmelerin gözlemlendiği e-ticaret, ürün, bilgi veya hizmet satıģlarının internetin de dâhil olduğu birçok kanal aracılığı ile gerçekleģtirilmesidir (Sugözü ve Demir, 2011: 88) E-Ticaret in Özellikleri E-ticaretin özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir (Elibol ve Kesici, 2004: 308): 1. Ġnternet üzerinden gerçekleģtirilen ticaretin en önemli noktası, taraflar arasında interaktif olarak gerçekleģtirilmesidir. 2. E-ticaret bir iģletme için dünyaya açılan en büyük kapıdır. 3. E-ticaret, kendisi üzerinde yapılacak tüm çalıģma yöntemlerinde radikal kararlar alınmasını gerektirebilir.

31 18 4. E-ticaret, yeni bir çalıģma kültürü oluģturduğu gibi, kendisine ait farklı bir kültüre sahip tüketicilere hitap etmektedir. Ancak bu kültür, internetin hızla yaygınlaģması ile kapsamını geniģletmektedir. 5. E-ticaret sistemi ile ulaģılabilecek pazar payının da, tüketici kitlesinin de önceden saptanması neredeyse olanaksızdır. 6. E-ticaret ile sunulması düģünülen hizmetler, iģletmelerin gelecekteki konumunu belirleyecektir. 7. E-ticaret, bölgesellikten sıyrılmayı gerektirir. E-ticaret, internet üzerinde sunulan bilgi, ürün ve hizmetlere hemen hemen dünyanın her yerinden anında ve rahatlıkla eriģim imkânı sağlamaktadır. 8. E-ticaretin 24 saat 7 gün çalıģabilen altyapısı, iletiģimi ve alıģveriģi kısıtlayıcı zaman problemini ortadan kaldırır. 9. E-ticaretin güvenilirliği istatistiklerle ispatlanmıģtır. GeliĢmekte olan yeni teknolojilerin güvenilirliği daha da kuvvetlendirmesi beklenmektedir. 10. E-ticaretin altyapısı ile tüketicilerin tercihleri, alıģkanlıkları ve demografik özellikleri takip edilebilir ve bu bilgiler kullanılarak ürün veya hizmet satın alanla, satan arasında kiģiye özel ticari iliģki kurulabilir E-Ticaret ile Klasik Ticaret Arasındaki Farklar E-ticaretin klasik ticarete göre belirgin farkları, daha çok iletiģim ve onay iģlemlerinde ortaya çıkmaktadır. Veri aktarımının sağlanması için klasik yöntemde birçok yol vardır. Ancak bunların hepsi e-posta ve diğer data aktarım alanlarından daha hızlı olamaz (ErbaĢlar ve Dokur, 2012: 25).

32 19 Tablo 1: Geleneksel Ticaret ile E-Ticaretin KarĢılaĢtırılması Geleneksel Ticaret E-Ticaret Satın Almayı Yapan Firma Bilgi Edinme Yöntemleri GörüĢmeler, dergiler, Web sayfaları kataloglar, reklamlar Talep Belirtme Yöntemi Yazılı form Elektronik posta Talep Onayı Yazılı form Elektronik posta Fiyat AraĢtırması Kataloglar, görüģmeler Web sayfaları SipariĢ Verme Yazılı form, fax Elektronik posta, EDI Tedarikçi Firma Stok Kontrolü Yazılı form, fax, telefon Online veri tabanı, EDI Sevkiyat Hazırlığı Yazılı form, fax, telefon Elektronik veri tabanı, EDI Ġrsaliye Kesimi Yazılı form Online veri tabanı, EDI Fatura Kesimi Yazılı form Elektronik posta, EDI Sipariş Yapan Firma Teslimat Onayı Yazılı form Elektronik posta, EDI Ödeme Programı Yazılı form Online veri tabanı, EDI Ödeme Banka havalesi, posta, tahsild. Ġnternet bankacılığı, EDI, EFT Kaynak: Elibol H. ve B. Kesici. (2004), ÇağdaĢ ĠĢletmecilik Açısından Elektronik Ticaret Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11, Satın alınacak ürün hakkında bilgi toplanması, geleneksel ticaret yöntemlerinde firmalar ile görüģülerek, dergiler veya kataloglar incelenerek gerçekleģtirilir. Oysa e-ticarette bilgi, web sayfaları üzerinde ürün veya hizmet pazarlayan kurumların web sitelerinden rahatlıkla elde edilebilmektedir. Geleneksel ticaret yöntemlerinde ürün veya hizmet ihtiyacı olan bir kimse satın alımı gerçekleģtirmek için talep bildirmek ve form doldurarak onay mekanizmasına

33 20 göndermek durumundadır. Oysa e-ticaret uygulamasında e-posta kanalıyla bu iģlem kolay ve hızlı bir Ģekilde gerçekleģtirilmektedir. Satın alma departmanı, onaylanan yazılı formun kendilerine iletilmesi ile birlikte fiyat araģtırmasına baģlar. Kataloglar ve fiyat listeleri incelenir görüģmeler yapılır. Oysa e-ticarette web sayfalarında bu bilgiler zaten verilmektedir. Geleneksel ticaret yöntemlerinde, sipariģ verme aģamasında yine formlar doldurulur ve tedarikçi firmaya fakslanır veya postalanır. Oysa e-ticarette e-posta veya EDI (Elektronik Veri DeğiĢimi) yöntemi ile bu iģlemde kolayca gerçekleģtirilmektedir (Elibol ve Kesici, 2004: 309). E-ticaretin, iģletme faaliyetlerini yerel ve uluslararası alanda daha kolay hale getirmek, firmanın etkinliğini ve duyarlılığını artırmak, uyumlu ve yüksek kaliteli elektronik etkileģim sağlamak, donanım nakliyatı hariç, uygun olan bütün alanlarda iģletme faaliyetlerini elektronik hale getirmek gibi amaçları vardır (Sugözü ve Demir, 2011: 90). 1.3.E-Ticaret Araçları E-ticareti geniģ yelpazeye yayılmıģ araçları vardır. Bu araçların büyük bir bölümünün günlük yaģantımızda uzun süredir yer bulduğu ve kullanıldığı söylenebilir (ErbaĢlar ve Dokur, 2012: 26). E-ticaret iģlemlerinin gerçekleģebilmesi için geleneksel e-ticaret araçlarının birlikte kullanılması gerekmektedir (Parlakkaya, 2005: 169). Tablo 2: E-Ticaretin Araçları GELENEKSEL ARAÇLAR Televizyon Radyo Telefon Faks Elektronik Ödeme ve Para Sistemleri YENĠ ARAÇLAR WWW (World Wide Web) FTP Elektronik Posta Sözlü Mesaj (Voice Mail) Konferans Sistemleri

34 21 Bankamatik Makinaları (ATM) Kredi Kartları POS Makinaları Ġntranet: Kapalı Bilgisayar Ağları Elektronik Fon Transferleri(EFT) Elektronik Veri Transferi(EDI) Telekonferans Data Konferans Video Konferans Mobil iletiģim için Küresel Sistem Teknolojisi (GSM) Kısa Mesaj Servisi (SMS) WAP: Telsiz Uygulama Programı Protokolü (Wireless Application Protocol) Kaynak: ErbaĢlar G. ve ġ. Dokur. (2012), Elektronik Ticaret E-Ticaret, Nobel Yayıncılık, Ankara. Telefon: E-ticaretin bilinen en eski ve önemli aracı olan, ağ iletiģimiyle çalıģan telefon, interaktif ve esnektir. Telefonun çok sayıda özelliği, ticari iģlemlerde telefonu en yaygın kullanımı olan bir araç haline getirmiģtir. Hizmetlerin önemli bir kısmı telefonla dağıtılmakta ve bedeli telefon faturası aracılığı ile ödenmektedir. Telefon teyit aracı olarak kullanılmasının yanı sıra, ürün sipariģ vermekte kullanılır. Telefon ücretlerinin pahalı olması internet kullanımını buna olarak e-ticaretin yaygınlaģmasını ve küresel pazardaki paya daha az sahip olmaya yol açmaktadır (Ekici, 2010: 72). Yeni nesil telefon kullanıcıları önemli bir oranda internete eriģmekte ve yarısından fazlası her gün internete girmektedir. Yeni nesil telefonlar tüketicilerin mobil araçlar yoluyla e-ticaret yapmalarını sağlamakta olup, e-ticaret platformlarına önemli rol düģecektir (Sugözü ve Demir, 2011: 91). Faks: Görsel ya da sözel reklamlara resmi bir kimlik kazandırmakta ve belge niteliğinde bilgiler sunmaktadır. Ancak gün geçtikçe önemini yitiren bir araç durumundadır (Kartal, 2002: 89). Bununla birlikte faks sistemi, sistem itibariyle en basit e-ticaret aracıdır. Faks ile iletilen dokümanın görüntü kalitesinin düģük olması ise bir baģka önemli problemdir. Ayrıca faks ile çok sayfalı dokümanı göndermenin maliyeti, gönderilecek sayfa sayısı ile doğru orantılı olarak artmakta ve bu sebeple çok sayıda sayfanın gönderimi ekonomik olmamaktadır. Bu nedenle faks ile

35 22 yapılabilecek e-ticaret etkinlikleri oldukça sınırlıdır ve çoğunlukla doküman transferi için kullanılmaktadır (Erdağ ve Batuman, 2006: 12). Televizyon: Televizyonun görsel ve iģitsel sunum imkânına sahip olması insanlar üzerinde kalıcı etkiler oluģturmaktadır. Tüm dünyaya yayılması elektronik ticaret uygulamalarında önemli bir etken olmuģtur. Televizyonun yaygın olması avantaj olmakla birlikte tek yönlü olması çok büyük dezavantajdır (Elibol ve Kesici, 2004: 314). Buna rağmen televizyonlarda reklam ve icaba davet (sözleģme yapmayasatın almaya) yoluyla tek yönlü iletiģim kurularak evde alıģ veriģ giderek artmaktadır. Kablolu TV ler aracılığıyla e-ticaret potansiyelinin ciddi bir Ģekilde artacağı düģünülmektedir (Ekici, 2010: 73). İnternet: Ağlar arası ağ ve ağların ağı olarak isimlendirilen, kendi kendisini kopyalayabilen, geometrik olarak çoğalabilen internet, birden fazla haberleģme ağının (network) birlikte meydana getirdikleri bir iletiģim ortamıdır / platformudur. Bu iletiģim ağları, bilgisayarlarla oluģturulmaktadır. Diğer bir deyiģle, internet bilgisayarlar arasında kurulmuģ bulunan bir haberleģme ağıdır (Budak, 2010: 23). Ġnternet, ürün ve hizmetler hakkında en son bilgilerin taranmasını, ürünlerin satın alınmasını ya da ticaretinin yapılmasını sağlayan bir araçtır (Kılıç, 2011: 2) yılı sonunda dünya çapında 673 milyon internet kullanıcısı olması beklenirken, 2005 bu rakamın bir milyardan fazla olacağı düģünülüyordu yılında ABD 414 milyon internet kullanıcısıyla bu rakamın %32 sine sahiptir. ġu anda ise internet kullanımındaki büyümenin çoğu Asya, Latin Amerika ve Batı Avrupa dan gelmektedir. Büyümenin birçoğu da cep telefonu kullanımıyla kablosuz internet kaynaklanmaktadır (Budak, 2010: 24). Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgisayar kullanım oranının artması ile birlikte internet kullanıcılarının sayısı da her yıl bir öncekine göre artıģ göstermektedir. ArtıĢ miktarları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir.

36 23 Tablo 3: Türkiye deki Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Oranları Kaynak: Ġnterneti satıģ amaçlı kullanmak iģletmeler için büyük fırsatlar sunmaktadır. E-iĢletmeler ürün ve hizmetlerini internet üzerinde pazarlayıp satarak büyük bir rekabet avantajı elde etmektedirler (Chailom, 2012: 75). Ġnternet, iģletmeler açısından e-iģ iliģkilerinin yürütülebilmesi için de gerekli iletiģim olanaklarına sahiptir. Ġnternet te elektronik posta yoluyla çok hızlı haberleģme yapılabilmekte, aranılan bir konuda iģ yapan firmalara web arama araçları kullanarak eriģilebilmektedir. Ayrıca, internet üzerinde sunulan tartıģma ortamları yoluyla bağımsız çalıģma grupları oluģturulabilmektedir. ĠletiĢimde bilgilerin güvenliği de, çeģitli güvenli haberleģme protokolleri ve güvenlik sistemleri kullanarak sağlanabilmektedir (Soydal, 2006: 547). Ġnternetin perakende ürün satılan bir kanal olarak kullanılması birçok avantaj ve fırsatı da beraberinde getirmektedir. ĠletiĢim kurma ihtiyacının bir sonucu olarak kiģisel bilgisayar satıģlarının artması internete eriģilebilirliği artırmıģtır. Ayrıca internet, etkileģimi sağlayan bir kanal olarak ürün satıģı gerçekleģtiren sitelerin tüketici davranıģlarını yakından izlemelerine olanak vermektedir. Hedeflenen müģterilere ulaģılması, tespit edilmesi ve sıralanmasında alıģveriģ sitelerine önemli fırsatlar sunmaktadır. Ġnternet, sitelerin müģteriye ulaģmak için gerçekleģtireceği

37 24 maliyetlerin azaltılmasını sağlayarak mecranın sunduğu yeni iletiģim fırsatları sayesinde satıģa sunulan markaların konumlandırılmasına ve yeni ürün alanlarının çeģitlendirilmesine katkıda bulunmaktadır (Pelenk, Velioğlu, ve Değirmencioğlu, 2011: 6). İntranet: Ġntranet belli bir organizasyona internet teknolojilerini kullanarak kurulan bilgisayar ağıdır. Bunu bir tür lokal internet olarak da ifade edebilmektedir. Ofis otomasyonlarının hızla yaygınlaģtığı Ģu günlerde intranet sayesinde bir organizasyonda iletiģim daha hızlı ve kolay, koordinasyon imkânı daha da artmaktadır (Pırnar, 2005: 34). ĠĢletmelerde zaten kullanılmakta olan networklerin internet teknolojileri aracılığı ile iletiģime geçirilmesi, internetin yararlarının iģletme çalıģmalarına eklenmesi olarak değerlendirilebilir. Ancak bir intranet sitesinin mutlaka internete bağlı olması gerekli değildir. Ġntranet sisteminin yapılandırılmasında, yapılması gerekli iģlemlerin baģında, network sistemlerine doğru protokollerin kullanımının sağlanması ile gerekli yazılım ve donanımların uygun Ģekilde belirlenmesi gelmektedir. Ġntranet sistemlerinin çoğuna web üzerinden eriģilemez, ya da eriģimde çeģitli güvenlik engelleri ile karģılaģılır, Ġntranet siteleri olan iģletmelerin ayrıca web sayfaları vardır. Ancak genellikle internet ve intranet sistemleri birbirinden ayrı olarak tanımlanır ve böylece Ģirket içi çalıģmaların güvenliği daha yüksek olur. ĠĢletmelerin, intranet yatırımlarını internet yatırımlarından bağımsızlaģtırmalarının bir diğer nedeni de, internet teknolojisinin sağladığı tüm kolaylığı iģletme bünyesine adapte ederken, personelin internete olan bağlantısını engelleyerek iģ zamanı kayıplarını engellemektir (Ġstanbul Ticaret Odası, 2002: 15). Ġntranetler genellikle üç kategoriye ayrılırlar (Budak, 2010: 24): - ĠĢletme içi iletiģim araçları, - ĠletiĢimin yanında, karģılıklı etkiletiģim çalıģmalarının da kullanılabildiği yapılar, - Tüketicilerin ve / veya birlikte çalıģılan Ģirketlerin de eriģebildikleri yapılar.

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. tanımını yapmak oldukça güç olmuştur. E-Ticaretin tanımı konusunda farklı ülkelerin

GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. tanımını yapmak oldukça güç olmuştur. E-Ticaretin tanımı konusunda farklı ülkelerin GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR E-TİCARET NEDİR: Elektronik ticaretin kapsamının sınırları kesin olmadığından ve sürekli geliştiğinden tanımını yapmak

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 GİRİŞ Yeni iş ortamında işletmeler hızlı olmak zorundadır. Bunun için daha hızlı tedarik etmek, daha hızlı üretmek ve daha hızlı satmak durumundadır. Bu bölümde yeni bir

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor.

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor. ESTONYA DA E-BANKACILIK GELİŞİMİ GENEL ÖZELLĠKLER: Mayıs den beri Avrupa Birliği üyesi Nüfusu,3 milyon. Alan 5,7 km. Her km baģına 3 kiģi düģüyor. Kentsel nüfus oranı %67.5. Kırsal nüfus oranı %3.5. Ülkede

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Takdim Sırası * Sanal Organizasyon ve Özellikleri * Elektronik Ticaret * Elektronik Ticaret Türleri * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Sanal Organizasyonlar * Sanal (Virtual) : Fiilen mevcut olmayan

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı. Gülgün ÇELİK Adnan Selçuk ERGİNÖZ YÖNETMELİK

TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı. Gülgün ÇELİK Adnan Selçuk ERGİNÖZ YÖNETMELİK TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı Gülgün ÇELİK Adnan Selçuk ERGİNÖZ Şube Müdürü Şube Müdürü 1 TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı; 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye 39 ülkede dijitalin geliģimi için çalıģır HAYAT DEĞĠġĠYOR, ARTIK HĠÇ BĠR ġey ESKĠSĠ GĠBĠ DEĞĠL. Son yılların popüler iģ adamları MARK ZUCKERBERG 29 MIKE

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMIMIZI DEVAM ETTĠREBĠLMEMĠZ ĠÇĠN OLMAZSA OLMAZ ĠHTĠYAÇLARIMIZ NELERDĠR? HAVA SU UYKU BESĠN Neden Olmazsa Olmaz? Bunlar Olmadan ne kadar yaģayabiliriz? HAVA SU UYKU BESĠN

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIM ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIM ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi Y.2010, C.2, S.1. s.121-130 Suleyman Demirel University The Journal of Visionary Y.2010, Vol.2, No.1. pp.121-130 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Kariyer & Kazanç Planı

Kariyer & Kazanç Planı Kariyer & Kazanç Planı Fırsatın Doğduğu Yer Klasik SatıĢ Ġlkesi Hunca 30,- Satış İlkesi Huncalife 30,- SatıĢ Masraflarında tasarruf= Temsilcilere komisyon Üretici karı Reklam Toptancı Perakendeci Devamlı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme

Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme Erdem ALPTEKĠN Finansal geliģme ile ekonomik geliģme arasında güçlü bir bağ olduğu, ülke ekonomilerinin geliģim süreci izlendiğinde açık bir

Detaylı

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik.

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital Pazarlamada 2016 Trendleri 2017 ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital pazarlamanın 2016 daki trendlerini sizler için bir araya getirdik. Böylece

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. ĠletiĢim bilgileri 3 II. Banka nın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Ana ortaklık Banka nın Ortaklık yapısına iliģkin

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4.

1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4. 1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4. Bankalar 1.1.5. Sigorta 1.1.6. Nakliye Elektronik posta, bir bilgisayardan

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

MüĢteri olarak alıģveriģ sitesine giriģ yapan kiģi. AlıĢveriĢ esnasında giriģi yapılan adres ve iletiģim bilgileri esas alınır.

MüĢteri olarak  alıģveriģ sitesine giriģ yapan kiģi. AlıĢveriĢ esnasında giriģi yapılan adres ve iletiģim bilgileri esas alınır. Mesafeli Satış Sözleşmesi PACHAMAMA GIDA TARIM TEKSTĠL DAN.SAN.ve TĠC.LTD.ġTĠ. MESAFELĠ SATIġ SÖZLEġMESĠ ĠĢ bu sözleģme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli SözleĢmeler Uygulama

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? Pınar ELMAS Küreselleşmeyle beraber, dev işletmeler için uluslararası pazarlarda geleneksel yöntemlerle (büro açmak, dağıtıcı bulmak, bağlantı

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

Daima Çözüm Ortağınız!!!

Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC Neden Ses3000 CNC? Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC, isminin getirdiği sorumluluk ile SatıĢ, Eğitim ve Servis hizmetlerini kurulduğu 1994 yılından beri siz değerli sanayicilerimize sağlamayı

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM

İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM TeĢkilatımızdaki makine ve ekipman ile atelye tezgahlarının faal halde bulundurulması için ihtiyaç duyulan yedek parçalar Ġkmal ġubesi Müdürlüğünce yurt içinden ve

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com En iyi Ödeme Sistemi www.turkpayonline.com ÖNSÖZ DITRIX Ltd. ve telekomünikasyon alanındaki markası Turk- PAY, ödeme sistemlerinin reel sektöre entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Şirketimiz için

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU Gizem ARABACI Hande UZUNOĞLU Türkiye de medya ulusal ve yerel medya tabanlı olmak üzere temel iki Ģekilde iģlemektedir. Bu iģleyiģ bazen daha kapsamlı

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri 1 MEHMET AKTAġ 2 NAĠLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM

Detaylı

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz!

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS PLANI

PAZARLAMA PROGRAMI DERS PLANI PAZARLAMA PROGRAMI DERS PLANI 3.Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS 904341 Satış Yönetimi 6+0 Zorunlu 12 904342 Marka Yönetimi 2+0 Zorunlu 2 904343 İhracat Teknikleri 2+0 Zorunlu

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor

n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET n11.com Müşteri n11.com, Mart 2013'te Türk Doğuş Grubu ile Güney Kore'li SK Grubu

Detaylı