Elma Yetiştiriciliği Alanında Çalışanların Tarım İlaçları Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elma Yetiştiriciliği Alanında Çalışanların Tarım İlaçları Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları*"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(6): Elma Yetiştiriciliği Alanında Çalışanların Tarım İlaçları Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları* [The Knowledge, Attitude and Behaviour of Employees Agriculture Area about Pesticide] ÖZET AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, elma yetiştiriciliği alanında çalışan bireylerin yaşadığı hanelerde pestisit ile zehirlenme sıklığını belirlemek, ilaçlama yapan bireylerin tarım ilaçları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir. YÖNTEM: Araştırma Isparta da elmacılığın yoğun olarak yapıldığı Eğirdir ve Gelendost ilçelerine bağlı altı köyde gerçekleştirildi. Sosyodemografik özelliklerini ve tarım ilaçlarının doğru kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek üzere hazırlanmış anketler kullanılarak veriler toplandı. Son bir yıl içinde tarım ilacı ile zehirlenme pestisit zehirlenme sıklığı belirlendi. BULGULAR: Araştırma grubunda son bir yıl içinde tarım ilacı ile zehirlenme sıklığı %1,3 olarak belirlendi. Zehirlenme olgularının %75 i 15 yaş altındaydı. Araştırma grubunun %71 inde ilaçlama ve sonrasında sağlık şikâyetleri görülmekteydi. Çiftçilikle geçimini sağlayan bireylerde şikâyet görülme sıklığı diğerlerinden yüksekti. Bireylerin ilaçlama sırasında kişisel koruyucu önlemlere yeterince dikkat etmedikleri, eldiven, maske, özel giysi ve çizme giymeden ilaçlama yaptıkları, önerilen dozun üzerinde ilaç kullandıkları, ilaçlama sonrası hasat öncesi beklenmesi gereken süreye uymadıkları belirlendi. SONUÇ: İlaçlamada aktif çalışan bireylerin tarım ilaçlarının önerilen dozda kullanımı, tarım ilacı kalıntılarının çevreye, ürüne ve dolaylı olarak insana verebileceği zararlar, koruyucu önlemler konusunda düzenli eğitimlerinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. SUMMARY AIM: The aims of this study were; to determine incidence of pesticide intoxication among individual who live in homes with farmers and to evaluate the knowledge, attitude and behavior of employees agriculture area about pesticide. METHOD: The study was conducted in six villages in Egirdir and Gelendost districts where the most commonly apple produced and pesticide applied. In addition, the data were collected using the questionnaire prepared to evaluated sociodemographic status, individual pesticide application, information about pesticides. The incidence of pesticide intoxication was determined during the last year. RESULTS: The prevalence of pesticide poisoning was defined as 1.3% in the research group in the past year. Seventy five of poisoning cases were under 15 years. The various symptoms and complaints were seen in 71% of the research group during application or then. Those were determined that personal protective measures were not careful enough, and gloves, masks, special clothing and boots were not worn during spraying, and pesticide application was made more than the recommended dose, and the time required to wait were not followed after application and before harvest. CONCLUSION: Individuals who apply the pesticides should be educated systematically about the recommended dosages, some harmful effects substance to environment, products and to human health, together with protection methods. Günferah Şahin 1 Ersin Uskun 2 Recep Ay 3 Serdal Öğüt 4 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kan Merkezi, Isparta Anahtar Kelimeler: Tarım İlaçları, Pestisit, Bilgi, Tutum ve Davranış. Key Words: Pesticides, Knowledge, Attitudes and Behavior. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Ersin Uskun Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Morfoloji Binası, Doğu Kampus, Isparta, Türkiye. *Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından 1566 YL 07 proje numarası ile desteklenmiştir. GİRİŞ Dünya nüfusu artmaya devam ederken, diğer taraftan bu nüfusu beslemek için tarım yapılacak alanlar gittikçe azalmaktadır. Bu azalmanın başlıca sebepleri, çoğu verimli tarım alanının yerleşim ve sanayi bölgesi olarak kullanılması, tarım alanlarına yakın, yerleşim ve sanayi bölgelerinden bırakılan evsel ve endüstriyel atıkların, verimli sahaları tarım yapılamaz hale getirmeleri, küresel ısınma nedeniyle oluşan kuraklık ve çölleşmedir. Küresel ısınmanın önüne geçilmesi için gerekli çevreyi koruyucu tedbirler alınması dünyanın ve canlıların geleceği için önemlidir. Bu arada giderek artan dünya nüfusunu beslemek için sınırlı tarım yapılabilen alanlardan en yüksek verimi almak bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bitkisel üretimi sınırlayan hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından bitkileri korumak, bu yolla tarımsal üretimi artırmak ve kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan tüm işlemlere 633

2 bitki koruma ya da tarımsal mücadele denmektedir artırılması ile ilgili çabalarda insan ve çevre sağlığına zarar verilmemelidir. Tarımsal savaşım sırasında yapılan uygulamaların, bilimsel verilere dayalı olarak, mevcut sağlık risklerini ve korunma yöntemlerini bilerek, bireylerin kendilerini ve çevredeki diğer canlıları korumayı önceleyerek uygun yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerekliliği açıktır. Elma yetiştiriciliği alanında çalışan bireylerin tarımsal uygulamalar ve sağlık riskleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları bu bağlamda önem kazanmaktadır. Zira uygulamaları yapan bu grubun tarımsal üretimi artırmak amacıyla yaptığı başta tarım ilacı ile ilgili uygulamaların, doğru yöntem ve dozda kullanılmaması, korunma tedbirlerine uyulmaması durumunda, çevrenin pestisit ve kalıntıları ile kirlenmesi, bu kirliliğin canlılara besin zinciri ve benzeri yollarla ulaşması ve sağlık riskleri oluşturması kaçınılmazdır yılı verilerine göre Türkiye nin elma üretimi 2,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Isparta ili Türkiye elma üretiminin %19,4 ünü karşılayarak ilk sırada yer almaktadır. Isparta ilinin toplam meyvelik alanı hektar olup, elmanın meyvelik alan içindeki payı %56 dır (3,4). Bölgedeki yoğun tarımsal üretim, yoğun tarım ilaçları kullanımını da beraberinde getirmiştir. Türkiye de tarım ilaçları kullanımına, pestisit gruplarına göre bakıldıgında; en önelmis grubun %47 ile insektisit oldugu, bunu %24 ile herbisitlerin izledigi, fungusitlerin ise %16 payı oldugu gözlenir (1). Elma üretiminde önemli bir yere sahip Isparta da özellikle elma üretiminde en çok kullanılan pestisit grubu fungusitlerdir (3). İnsektisitler ikinci ve akarisitler ise üçüncü sırada gelmektedir. Yörede yaygın kullanılan fungisitler: diniconazole, bakır sülfat, penconazole, propineb, captan, trifloxystrobin, metalik bakır; yaygın kullanılan insektisitler: deltamethrin, thiacloprid, endosülfan, cypermethrin, methidathion, diazinon, methyl-parathion, chlorpyrifos, phosalone, carbosulfan ve yaygın kullanılan akarisitler: fenpyroximate, propargite dir (5). Kullanılan maddelerin sağlık üzerine değişik etkileri görülebilir. Bu etkiler etkileinimin türüne göre akut veya kronik olabilir. Pestisitlerin akut etkileri irritasyondan, dermatite, sistemik emilişe bağlı olarak ölüme kadar değişmektedir. Solunum ve kardiyovasküier sistem hastalığı olanlar pestisit etkilenimine daha duyarlıdırlar. Astımı veya şiddetli alerjisi olanlar da daha yüksek tepki düzeyine sahiptir. Pestisit etkileniminde kişilerde görülen kronik etkilenim sonuçları kanser, doğum defektleri, nörotoksisite, nörodavranışsal bozukluklar, nörofizyolojik değişiklikler, üreme ve fertilite üzerindeki istenilmeyen etkiler olarak sıralanmaktadır (6). Kullanılan her bir kimyasal madde için değişik belirtiler bildirilebilmektedir. Örneğin; metil (1,2). Ancak ürünün miktarının ve kalitesinin parathionun akut etkilenim belirtileri çarpıntı, baş dönmesi, baş ağrısı, kalp durması ve sonunda ölüm iken kronik etkilenimde DNA hasarı ve genotoksisite görülebilmektedir (7,8). Başka bir madde dichlorvos un lipit ve protein metabolizmasını etkilediği, akciğerlerde dispne, diyafram kasında elektromiyografik değişiklikler oluşturduğu, hücreler arası kalsiyum metabolizmasını değiştirerek sinir fonksiyon bozukluklarına neden olduğu bildirilmektedir (9). Bir diğer madde chlorpyrifos akut etkilenimde mide bulantısı, baş dönmesi, respirator sistemde paralizi ve ölümle seyredebilmekte, kronik etkilenimde ise nörotoksik, hepatotoksik ve nefrotoksik etkiler göstermektedir (10-12). Bu araştırma elma yetiştiriciliği alanında çalışan bireylerin yaşadığı hanelerde pestisit ile zehirlenme sıklığını belirlemek, ilaçlama yapan bireylerin tarım ilaçları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma evreni ve veri toplama araçları Kesitsel tipte yapılan çalışmanın evrenini; Isparta ilinde meyvecilikle uğraşan ve ilaçlamada aktif çalışan bireyler oluşturmaktadır. Isparta ilinde elmacılığın en fazla yapıldığı iki ilçe olan (3) Eğirdir ve Gelendost ta bulunan altı köyde (Serpil, Balkırı, Eyüpler, Yenice, Afşar ve Köke de) yaşayan, hanelerin (n: 916), yarısına ulaşılması hedeflenerek sistematik örnekleme ile birer hane atlanarak (n: 458, %50) ilaçlama ve elma yetiştiriciliği alanında çalışan birey olup olmadığı sorgulandı. Elma yetiştiriciliği alanında çalışan ve aktif ilaçlama yapan bireylerin bulunduğu hanelerden (n: 180, %39,3), araştırmaya katılmayı kabul eden 112 hanede yaşayan tüm bireylerin (n: 388) sosyodemografik özellikleri (yaş, cins, medeni durum, eğitim durumu vb.) ve tarım ilacı ile son bir yıl içinde zehirlenme görülme sıklığı belirlendi. Okul çağında olmayan altı yaş altı bireylerin eğitim durumu okuryazar değil (OYD) olarak, öğrenci olanlarınki ise okumakta oldukları aşama dikkate alınarak gruplandırıldı. Evlenme yaşında olmayan on beş yaş altı bireylerin medeni durumu bekâr olarak gruplandırıldı. Araştırmaya katılmayı kabul eden hanelerde elma yetiştiriciliği alanında çalışan ve aktif ilaçlama yapan 136 bireye yüz yüze görüşme yöntemi ile veriler toplandı. Bireylere sosyo-demografik özelliklerini değerlendirmek üzere yöneltilen soruların yanı sıra, Tarım İlacı Kullanımı Tutum ve Davranış Değerlendirme Formu ve Tarım İlacı Bilgi Düzeyi Değerlendirme Formu uygulandı. 634

3 Tarım ilacı kullanımı tutum ve davranışı araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 36 adet ifade içeren likert tipi Tarım İlacı Kullanımı Tutum ve Davranış Değerlendirme Formu ile değerlendirildi. İfadeler her zaman, sıklıkla, bazen, nadiren ve hiç biçiminde işaretlenebilmekte, doğru (olumlu) tutum ve davranış içeren ifadelere (Tablo 5 de görülen 2, 5, 6, 9, 11-16, 18-20, 22, 24-26, 29, 33, 34 ve 35 numaralı ifadeler); her zaman: 5, sıklıkla: 4, bazen: 3, nadiren: 2, hiç: 1 puan verilerek, yanlış (olumsuz) tutum ve davranış içeren ifadelere ise (Tablo 5 de görülen 1, 3, 4, 7, 8, 10, 17, 21, 23, 27, 28, 30, 31, 32 ve 36 numaralı ifadeler) her zaman: 1, sıklıkla: 2, bazen: 3, nadiren: 4, hiç: 5 puan verildi. Her ifadenin puanı toplanarak, her birey için tarım ilaçları tutum ve davranış puanı hesaplandı. Tutum ve davranış değerlendirmesinde alınabilecek en yüksek puan 180, en düşük puan 36 idi. Tarım ilacı kullanımı tutum ve davranış puanının yüksek olması olumlu tutum ve davranışın göstergesi olarak kabul edildi. İlaçlamada aktif çalışan bireylerin tarım ilaçları ile ilgili bilgi düzeyleri araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 15 sorudan oluşan Tarım İlacı Bilgi Düzeyi Değerlendirme Formu ile değerlendirildi. Bilgi düzeyi değerlendirme formunda her doğru cevap için bir puan verilerek bireylerin toplam bilgi puanı hesaplandı. Alınabilecek en yüksek puan 15, en düşük puan sıfırdı. Bilgi puanın yüksek olması ilaçlama bilgi düzeyinin yüksek olduğunun göstergesiydi. Verilerin Değerlendirilmesi Araştırma verileri bilgisayar ortamında ve SPSS 15.0 (Statistical Package for Social Science, Inc., Illinois, USA) paket programı kullanılarak değerlendirildi. İstatistik analizlerde tanımlayıcı istatistikler, kategorik verilerin analizinde ki-kare testi, iki bağımsız grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında parametrik koşullarda t testi, nonparametrik koşullarda Mann Whitney-U testi, üç ve daha fazla grupta ortalamaların karşılaştırılmasında nonparametrik koşullarda Kruskal- Wallis testi kullanıldı. Üç ve daha fazla grubun olduğu ortalamaların karşılaştırılmasında, farkın kaynaklandığı grubu belirlemek üzere yapılan ikili karşılaştırmalarda Tip 1 hatayı önlemek üzere Bonferroni düzeltmesi yapıldı ve p değeri (0.05) yapılan ikili karşılaştırma sayısına bölünerek anlamlılık düzeyi belirlendi. Ancak p değeri Bonferroni düzeltmesi yapılsa bile 0.01 in altında alınamayacağından en küçük anlamlılık değeri p<0.01 olarak alındı. Diğer analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Etik Bu araştırmada Helsinki Deklerasyonu Prensipleri ne uygun olarak çalışılmış, araştırmaya katılmayı kabul eden bireylere araştırmanın amacı, verilerin bilimsel amaçlı kullanacağı ile ilgili bilgiler verildikten sonra, yazılı onayları (bilgilendirilmiş olurları) alınmıştır. Çalışma için ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu ndan tarih ve 16 sayı ile onay alınmıştır. BULGULAR Araştırma bölgesinde ulaşılan 458 haneden 180 inde (%39,3) elma yetiştiriciliği alanında çalışan ve ilaçlama yapan bireyler bulunmaktaydı. Bu hanelerden araştırmaya katılmayı kabul eden 112 sinde toplam 338 birey yaşamaktaydı. Bu bireylerin yaş ortalaması 26,7±16,9 (min: 0, maks: 77), %50,3 ü kadın, %46,6 sı ilkokul mezunu, %60,8 i evliydi (Tablo-1). Araştırma grubunun yaş gruplarına göre dağılımı Tablo-1 de görülmektedir. Tablo 1. Aktif ilaçlama yapılan hanelerde yaşayan bireylerin tanımlayıcı özellikleri. Özellikler Sayı % Yaş grupları , , ,7 46 ve üstü 59 15,2 Cinsiyet Kadın ,3 Erkek ,7 Eğitim Durumu OYD 64 16,5 İlkokul-Ortaokul ,6 Lise 66 17,0 Üniversite 15 3,9 Medeni Durum Evli ,8 Bekar ,2 Dul 4 1,0 İlaçlamada aktif çalışma durumu Evet ,1 Hayır ,9 Toplam ,0 635

4 Tablo 2. İlaçlamada aktif çalışan bireylerin tanımlayıcı özellikleri. Özellikler Sayı % Tutum puanı (ort±ss) Bilgi Puanı (ort±ss) Cinsiyet Kadın 12 8,8 106,3±8,8 6,1±1,2 Erkek ,2 107,4±16,3 7,4±1,7** Eğitim Durumu İlkokul- Ortaokul ,5 106,5±15,5 7,1±1,5 Lise 29 21,3 106,5±16,2 7,4±1,5 Üniversite 7 5,1 122,1±9,9* 10,4±0,8*** Medeni Durum Evli ,4 107,2±16,0 7,3±1,7 Bekar ,6 108,2±14,0 6,9±2,0 Meslek Çiftçi 89 65,4 105,8±16,3 7,2±1,6 Diğer 47 34,6 110,2±14,4 7,6±1,8 Ekonomik durum Düşük 44 32,4 104,8±12,2 7,0±1,6 Orta 92 67,6 108,5±17,1 7,4±1,7 Kronik hastalık durumu Var 32 23,5 104,8±16,7 6,9±1,8 Yok ,5 107,9±15,5 7,3±1,6 Sürekli bir ilaç kullanma durumu Var 25 18,4 105,7±15,1 6,9±1,7 Yok ,6 108,8±15,5 7,3±1,6 Sağlık değerlendirmesi Çokiyi-İyi 94 69,1 107,7±14,2 7,3±1,6 Orta-kötü 42 30,9 106,5±18,9 7,2±1,9 Ailede kanser hastalığı varlığı Var 37 27,2 106,4±13,9 7,1±1,4 Yok 99 72,8 108,0±16,4 7,3±1,7 Toplam ,0 107,3±15,8 7,3±1,7 Ort±ss: ortalama±standart sapma 1 Okuryazar olmayan bir kişi bu gruba dâhil edilmiştir. 2 Dul olan bir kişi bu gruba dâhil edilmiştir. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 Son bir yıl içinde tarım ilacı ile zehirlenme olgusu beş kişide görülmüştü (%1,3). Zehirlenmelerin üçünün kaza ile ikisinin ise suisit amaçlı olduğu belirlendi. Son bir yıl içinde zehirlenme görülen beş olgudan biri hastanede yatarak, üçü acilde, tedavi görmüştü. Bir olgu tedavi için sağlık kurumuna başvurmamıştı. Zehirlenme görülen olgularının yaş ortalaması 11,8±8,4 (min: 3-maks: 22) idi ve bir kişi dışında tamamı 15 yaş altındaydı. Araştırmada elma yetiştiriciliği alanında çalışan ve ilaçlama yapan bireylerin yaş ortalaması 37,1±12,5 (min: 15, maks: 77), %91,2 si erkek, %55,9 u ilkokul mezunu, %90,4 ü evli, %63,9 u orta düzeyde ekonomik duruma sahipti. Yüzde 23,5 inde kronik bir hastalık bulunmakta ve %18,4 ü sürekli bir ilaç kullanmaktaydı (Tablo-2). Yüzde 3,5 inde akciğer hastalıkları, %8,5 inde kalp hastalıkları, %1,4 ünde psikiyatrik hastalıklar, %1,4 ünde mide hastalıkları, %8,7 sinde diğer hastalıklar (diyabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, migren, romatizma, guatr, talasemi, hepatit B taşıyıcı) bulunmaktaydı. 636

5 Tablo 3. İlaçlamada aktif çalışan bireylerin ilaçlama ile ilgili özellikleri. Özellikler Sayı % İlaçlamanın yapılış şekli Ort±ss: ortalama±standart sapma AD: İstatistik açıdan farklılık anlamlı değil TAF Preventive Medicine Bulletin, 2010: 9(6) Tutum puanı (ort±ss) Bilgi Puanı (ort±ss) Yalnız pompa/atomizer 58 42,6 110,6±17,3 7,6±1,6 Yalnız traktör 14 10,3 98,9±9,5 6,5±0,9 El ve pompa/atomizer 33 24,3 103,6±11,4 6,8±1,5 Traktör ve pompa 31 22,8 108,9±17,4(AD) 7,7±2,0(AD) İlaçlama esnası veya sonrası sağlıkla ilgili şikâyetinin olma durumu Var 98 72,1 107,2±16,1 7,3±1,6 Yok 38 27,9 107,5±14,9 7,3±1,8 Toplam ,0 107,3±15,8(AD) 7,3±1,7(AD) İlaçlama yapan bireylerin %27,2 sinin (n: 37) akrabaları arasında kanser tanısı alan sağ/ölmüş birey bulunmaktaydı. Birden fazla sayıda akrabasına kanser tanısı konmuş dört birey bulunmaktaydı. Kanser tanısı alanların %40,5 inde akciğer (n: 15), %10,8 inde (n: 4) gastrointestinal sistem, %13,5 i (n: 5) meme kanseri bulunduğu belirtildi. Diğer sistemlere ait kanser türleri, kolon (n: 3), beyin (n: 3), deri (n: 3), kemik (n: 2), kemik iliği (n: 2), karaciğer (n: 1), mide (n: 1), burun (n: 1), ve rahim (n: 1) kanseriydi. İlaçlama yapan bireyler yılda ortalama 19,4±10,0 (min: 4, maks: 50) dönüm araziyi ilaçlamaktaydı. Yüzde 42,6 sı yalnız pompa/atomizer kullanarak, %10,3 ü yalnız traktörle, %24,3 ü hem el hem pompa/atomizer kullanarak, %22,8 i traktör ve pompa ile ilaçlama yapmaktaydı. Bireylerin %72,1 i (n: 98) ilaçlama sırasında ya da hemen sonrasında sağlıkla ilgili bir şikâyeti olduğunu belirtti (Tablo-3). En sık görülen şikâyetler baş ağrısı (%39,7), halsizlik (%37,5) ve göz yanmasıydı (%36,8) (Tablo-4). Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma belirtileri akut intoksikasyon belirtileri olarak değerlendirilerek, bu belirtilerden herhangi birinin görüldüğü bireyler akut intoksikasyon vakası olarak değerlendirildi. Araştırma grubunda akut intoksikasyon sıklığı %44,0 olarak belirlendi. Tarım ilaçlarını kullanım tutum ve davranış puanı ortalama 107,3±15,8 (min: 73, maks: 143), tarım ilaçları bilgi puanı ortalama 7,3±1,7 (min: 4, maks: 12) idi. Bilgi puanı arttıkça tutum davranış puanının arttığı belirlendi (r: 0.468, p<0.001). Bireylerin ilaçlama ile ilgili tutum ve davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan ifadeler ve bu ifadelere verilen cevaplar Tablo-5 de görülmektedir. Tablo 4. İlaçlama yapan bireylerde ilaçlama sırasında veya sonrasında görüldüğü belirtilen sağlıkla ilgili şikâyetler İlaçlama sırasındaki şikâyetler (Birden fazla seçenek işaretlenmiştir) Sayı % Baş ağrısı 54 39,7 Halsizlik 51 37,5 Göz yanması 50 36,8 Yorgunluk 25 18,4 Öksürük 19 14,0 Nefes darlığı 17 12,5 Kas ve eklem ağrıları 16 11,8 Kaşıntı 11 8,1 İştahsızlık 10 7,4 Bulantı 9 6,6 Bulanık görme 3 2,2 Uyku hali 7 5,1 Deri ile ilgili diğer şikâyetler 3 2,2 Kusma 2 1,5 İlaçlama yapan bireylerin yarısı (n: 68) ilaç seçimini her zaman/sıklıkla kendi deneyimlerine göre yaptığını, %31,6 sı ilaç bayisinin önerisine uyduğunu, %13,2 si ilaç seçiminde ilacın ucuz olmasının önemli olduğunu belirtti. Grubun %44,9 u her zaman/sıklıkla ilaç dozunu kendi bilgilerine göre belirlediğini, %30,9 u ilaç bayisinin önerisine uyduğunu ifade etti. 637

6 Tablo 5. İlaçlamada aktif çalışan bireylerin ilaçlama ile ilgili tutum ve davranışları. İfadeler Her zaman- Sıklıkla Bazen Nadiren- Hiç Sayı % Sayı % Sayı % 1. İlaç seçimini kendi deneyimlerime göre yaparım , ,2 12 8,8 2. İlaç seçimini ilaç bayisinin önerisine göre yaparım , , ,9 3. İlaç seçimini komşu/akraba önerisine göre yaparım. 6 4, , ,2 4. İlaç seçerken ucuz olması önemlidir , , ,5 5. İlaç seçerken emniyetli olmasına dikkat ederim , , ,3 6. İlaç dozunu ambalajındaki etiket bilgisine göre belirlerim , , ,4 7. İlaç dozunu kendi bilgime göre belirlerim , , ,2 8. İlaç dozunu komşu/akraba önerisine göre belirlerim. 7 5, , ,4 9. İlaç dozunu ilaç bayisinin önerisine göre belirlerim , , ,2 10. İlacı hazırlarken ve ilaçlama yaparken yanımda birileri olur , , ,3 11. Meyve üzerindeki ilaç kalıntılarının yıkamakla kaybolacağını düşünürüm , , ,9 12. İlaçların meyvede kalıntı bırakacağını düşünürüm. 11 8, , ,5 13. İlaçlama esnasında ilaçların temasından kaçınmak için eldiven giyerim , , ,2 14. İlaçlama esnasında maske takarım. 12 8, , ,9 15. İlaçlama esnasında özel iş tulumu giyerim. 13 9, , ,1 16. Yalnız ilaçlama yaparken giydiğim ayrı bir giysim var , , ,1 17. Günlük elbiselerimle ilaçlama yaparım , , ,7 18. İlaçlama esnasında çizme giyerim. 6 4, , ,5 19. İlaçlama sonrası ellerimi yıkarım 83 61, ,1 12 8,9 20. İlaçlama esnasında bir şey yiyip içmemeye dikkat ederim , , ,5 21. İlaçlama sırasında sigara içerim , , ,2 22. Önerilen ilaç dozuna tamamen uyarım , , ,0 23. Tavsiye edilen ilaç dozunun üstüne çıktığım olur , , ,0 24. İlaçlama yaparken bal arıları ve balıkları dikkate alırım , , ,6 25. İlaçlama yaparken çevredeki evcil hayvanları gözlerim , , ,7 26. İlaçlama yapmadan önce hava durumunu değerlendiririm , ,6 12 8,9 27. Boş ilaç kaplarını toprağa gömerim , , ,8 28. Boş ilaç kaplarını çevreye bırakırım. 12 8, , ,0 29. Boş ilaç kaplarını poşetleyip çöp kutusuna atarım. 11 8, , ,3 30. Boş ilaç kutularını başka amaç için kullanırım. 10 7, , ,1 31.Boş ilaç kaplarını yakarım , ,0 11 8,1 32. Hasattan hemen önce ilaçlama yaparım , , ,8 33. Ürünü hasat ederken bekleme süresine uyarım , , ,2 34. Tüketeceğim ürünlerde bekleme süresine uyarım , , ,1 35. Sebze ve meyveleri bol suyla yıkarım , , ,4 36.Sebze ve meyveleri kabuğuyla yerim , ,6 3 2,3 638

7 Grubun %23,5 i her zaman/sıklıkla ilaçlama sırasında eldiven, %8,8 i maske taktığını, %9,6 sı özel iş tulumu, %4,4 ü çizme giydiğini, %26,0 sı günlük giysileri ile ilaçlama yaptığını belirtti. Yüzde 61,0 ı ilaçlama sonrası her zaman/sıklıkla ellerini yıkamakta, %41,9 u ilaçlama sırasında bir şeyler yiyip içmemeye dikkat etmekteydi. Akut intoksikasyon belirtileri görülen bireylerle görülmeyen bireyler arasında maske takma, eldiven giyme, özel iş tulumu kullanma, ilaçlama sonrası el yıkama ve ilaçlama sırasında bir şeyler yiyip içme bakımından istatistiksel açıdan anlamlı farklılık belirlenmedi (tüm karşılaştırmalar için p>0.05). Grubun %53,7 si her zaman/sıklıkla önerilen ilaç dozuna tamamen uymaktaydı. Yüzde 18,4 ü her zaman/sıklıkla tavsiye edilen ilaç dozunun üstüne çıktığını, %31,6 sı bal arıları ve balıkları hiç dikkate almadığını ya da nadiren dikkate aldığını, %39,7 si çevredeki evcil hayvanları dikkate almadığını ya da nadiren dikkate aldığını, %8,9 u ilaçlama yapmadan önce hava durumunu kontrol etmediğini ya da nadiren kontrol ettiğini belirtti. Grubun %8,8 i boş ilaç kaplarını her zaman/sıklıkla çevreye bıraktığını, %7,4 ü başka amaç için kullandığını, %18,4 ü toprağa gömdüğünü, %8,1 i poşet içine koyduktan sonra çöp kutusuna attığını ifade etti. Grubun %32,4 ü hasattan hemen önce her zaman/sıklıkla ilaçlama yaptığını, %27,2 si ilaçlama sonrası hasat için gerekli bekleme süresine uymadığını belirtti (Tablo-5). İlaçlama yapan bireylerin tanımlayıcı ve ilaçlama ile ilgili özelliklerine göre tarım ilacı bilgi, tutum ve davranış puanlarının dağılımı Tablo-2 ve 3 de görülmektedir. Bilgi puanı ortalamaları erkeklerde kadınlara göre daha yüksekti (p<0.01). Eğitim durumuna göre bilgi puanı ve tutum ve davranış puanı ortalamaları istatistik olarak anlamlı farklıydı (sırasıyla, p<0.05 ve p<0.001). Her iki puan ortalamasında da farkı oluşturan grup üniversite mezunlarıydı. Bonferroni düzeltmesi yapılarak yapılan ikili karşılaştırmalarda üniversite mezunu olanların bilgi puanı ortalamalarının hem ilkokulortaokul hem de lise mezunu olanlardan anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlendi (sırasıyla p<0.01 ve p<0.01). Tutum ve davranış puanları bakımından üniversite mezunu olanların ortalamalarının hem ilkokul-ortaokul hem de lise mezunu olanlardan anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlendi (sırasıyla p<0.001 ve p<0.001). İlaçlama sırasında ya da sonrasında sağlıkla ilgili şikâyeti olanların yaş ortalaması (38,7±12,5) (min: 16, maks: 77), şikâyeti olmayanlardan (33,3±11,9) (min: 15, maks: 62) yüksekti (p<0.05). İlaçlama sonrası şikâyet görülme sıklığı, ilkokul- ortaokul mezunu olanlarda (%78,0, p<0.05), çiftçilerde (%80,9, p<0.01), kronik hastalığı olanlarda (%90,6, p<0.01), sürekli ilaç kullananlarda (%92,0, p<0.01), ailede kanser öyküsü olanlarda (%83,8, p<0.05) daha yüksekti (Tablo-6). Tablo 6. İlaçlama sırasında ya da sonrasında sağlıkla ilgili şikâyeti olan bireylerin tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı. Özellikler Şikâyeti Şikâyeti var yok Sayı % Sayı % Cinsiyet Kadın 8 66,7 4 33,3 Erkek 90 72, ,4 Eğitim Durumu İlkokul- Ortaokul ,0* 22 22,0 Lise 16 55, ,8 Üniversite 4 57,1 3 42,9 Medeni Durum Evli 91 74, ,0 Bekar ,8 6 46,2 Meslek Çiftçi 72 80, ,1 Diğer 26 55,3** 21 44,7 Ekonomik durum Düşük 30 68, ,8 Orta 68 73, ,1 Kronik hastalık durumu Var 29 90,6 3 9,4 Yok 68 66,0** 35 34,0 Sürekli bir ilaç kullanma durumu Var 23 67,3 2 8,0 Yok 70 92,0** 34 32,7 Sağlık değerlendirmesi Çok iyi-iyi 60 63, ,2 Orta-Kötü 38 90,5** 4 9,5 Ailede kanser hastalığı varlığı Var 31 83,8 6 16,2 Yok 67 67,7* 32 32,3 İlaçlamanın yapılış şekli Yalnız pompa/atomizer 42 72, ,6 Yalnız traktör 11 78,6 3 21,4 El ve pompa/atomizer 22 66, ,3 Traktör ve pompa 23 74,2 8 25,8 Toplam 98 72, ,9 1 Okuryazar olmayan bir kişi bu gruba dâhil edilmiştir. 2 Dul olan bir kişi bu gruba dâhil edilmiştir. *p<0.05, **p<

8 İlaçlama sırasında ve sonrasında şikâyeti olanların yıl içinde ilaçladıkları ortalama arazi büyüklüğü (19,2±10,0) (min: 4, maks: 50), şikâyeti olmayanlarınkinden (19,9±10,1) (min: 6, maks: 50) farklı bulunmadı. İlaçlama sonrası şikâyeti olanların bilgi ve tutum puanı ortalamaları (sırasıyla, 107,2±16,1 [min: 74, maks: 138] ve 7,3±1,6 [min: 4, maks: 11]) şikâyeti olmayanlardan (sırasıyla, 107,5±14,9 [min: 73, maks: 143] ve 7,3±1,8 [min: 4, maks: 12]) farklı bulunmadı (sırasıyla, p>0.05 ve p>0.05). TARTIŞMA Bu çalışmada Isparta ili Eğirdir ve Gelendost ilçelerinin köylerinde elma yetiştiriciliği alanında çalışılan ve ilaçlama yapılan hanelerde tarım ilaçları ile son bir yıl içinde zehirlenme sıklığı, elma yetiştiriciliği alanında çalışılan ve ilaçlama yapan bireylerin tarım ilacı kullanımı tutum ve davranışları ve tarım ilacı bilgi düzeyleri belirlenmiştir. Pestisitlerin bilinçsiz ve denetimsiz kullanımının insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri (13) yanı sıra, intihar amaçlı tarım ilacı içilmesi olgularına da ülkemizde sıkça rastlanmaktadır (13-17). Dünya da her yıl yaklaşık kişi organofosfat bileşikleri ile zehirlenmektedir(18). Amerika Zehir Kontrol Merkezleri Birliği nin 2007 raporuna göre zehirlenmeye maruz kalan olguların %3,9 u pestisit zehirlenmesidir(19). Bu araştırmada tarım ilacı ile zehirlenme sıklığı %1,3 olarak belirlendi. Zehirlenmelerin %60'ı kaza ile gerçekleşmişti ve vakaların %75 i 15 yaşın altındaydı. Ülkemizde 0-14 yaş grubunda ölüme yol açan sebepler arasında binde 2 ile zehirlenmeler 20. sırada yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Zehir Araştırma Müdürlüğü verilerine göre tüm zehirlenme olgularında pestisitlerin üçüncü sırada yer aldığı bildirilmiştir (20). Isparta da yapılmış bir çalışmada acil servise başvuran zehirlenme olgularının % 9.4 ünün pestisit zehirlenmesi olduğu ve 1-67 yaş arasında olmak üzere hemen her yaş grubundan bireyde görüldüğü belirlenmiştir (21). Tarım ilacının bir evde kullanılıyor dolayısıyla o evde bulunuyor olması, kaza ile ya da suisit amaçlı alım riskini artırmaktadır. Tarım ilaçları ile zehirlenmelerden korunmak için bu maddeler yiyecek veya içecek kaplarının içinde bulundurulmamalı ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Türkiye de nüfusun %41 i kırsal kesimde yaşamakta ve iktisaden faal nüfusun yaklaşık yarısı tarımla uğraşmaktadır (22). Ülkemiz gibi pek çok gelişmekte olan ülkede tarım sektörü önemli sosyal sorunların doğduğu ve giderek büyüdüğü bir kesimdir (23). Tarım işçilerinin sosyal, ekonomik ve barınma sorunlarının analizinin yapıldığı bir çalışmada, tarım işçilerinin yaş arasında genç ebeveynlerden oluştuğu, erkeklerde daha iyi olmakla birlikte genel olarak eğitim durumlarının düşük olduğu belirlenmiştir (23). Bulguları sunulan bu araştırmada da elma yetiştiriciliği alanında çalışan ve ilaçlama yapan bireylerin yaş ortalaması orta yaş grubunda yer aldığı ve eğitim düzeyinin çoğunlukla ilkokul ve ortaokul seviyesinde olduğu belirlendi. Ülkemizde tarım alanında çalışan nüfusun genç yaşta, çoğunlukla eğitim düzeyi düşük bireylerden oluşması bilinçli tarım uygulamaları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları etkilemektedir. Araştırmada elma yetiştiriciliği alanında çalışan bireylerin çoğunluğu erkekti. Erkeklerde tarım ilacı bilgi düzeyi kadınlardan yüksekti. Erkekler daha aktif olarak çiftçiliği bir meslek olarak edinmekte ve konuyla ilgili çeşitli yollardan bilgilenme fırsatı yakalayabilmektedirler. Kadınlar ise genel olarak ev işleri ile uğraşırken ücretsiz aile işçisi olarak tarım alanında çalışmakta, eşlerine ya da aile bireylerine yardım ederek bu sektöre dahil olmaktadırlar. Yardımcı pozisyonunda olmaları konuyla ilgili bilgi düzeylerini etkiliyor olabilir. Eğitim düzeyi tarım ilaçları ile ilgili bilgi düzeyini etkileyen bir değişken olarak belirlendi. Özellikle üniversite mezunlarının bilgi puan ortalamaları diğerlerinden belirgin biçimde yüksekti. Bu durum, iyi eğitim alan bireylerin daha iyi gözlemci, sorgulayıcı ve araştırıcı olabilmeleri ve bilgiye ulaşma yollarını daha iyi bilmeleri ile ilişkili olabilir. Üniversite mezunu bireylerin bilgiye nerede ve nasıl ulaşılacağı ile ilgili becerileri daha çok gelişmiştir. Ülkemizde tarımla uğraşan bireyler çoğunlukla bu konuyla ilgili mesleki eğitim almamaktadırlar. İdeal olanı tarım alanında mesleki eğitim almış bireylerin veya en azından danışmanlık almış bireylerin tarım sektöründe yer almalarıdır. Dünyada ve ülkemizde tarım alanındaki zararlıları yok etmek ve daha kaliteli ürün elde etmek amacıyla pestisitler yoğun olarak kullanılmaktadır. Tarımsal savaşımda kullanılan bu maddeler hedef organizmaları yok ederek ürün artışına neden olabildikleri gibi, hedef olmayan canlılarda da hasarlara yol açabilmektedirler (24,25). Hedef olmayan organizmaya çeşitli yollarla girmekte ve bu organizmada sinir sistemi, endokrin sistem, immün sistem, karaciğer, kas, kalp, kan, boşaltım ve diğer sistemleri etkileyebilmektedirler (26-30). Tarım ilaçlarının sağlık üzerine etkileri olduğu bilinmekte ve toksik etkileri ile ilgili bilgiler bu alanda yapılan çalışmalarla her geçen gün artmaktadır (31-33). Son yıllarda pestisitlerin genotoksik etkileri de araştırılmaktadır (34). Maria Celina ve ark. nın yaptıkları çalışmada çiftçilerin %60 ında tipik intoksikasyon semptomlarının görüldüğü, görülen semptomların baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, ateş ve diare olduğu belirtilmiştir (35). Bu araştırmada 640

9 ilaçlama yapan her on bireyden yedisinde ilaçlama sırasında ve hemen sonrasında sağlıkla ilgili şikâyetler görüldüğü belirlendi. En sık görülen şikâyetler baş ağrısı, halsizlik ve göz yanmasıydı. Pestisitlere bağlı akut etkiler halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görme, miyozis, anksiyete, göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, siyanozdur. Bu araştırmada belirlenen ve ilaçlama ile ortaya çıkan şikâyetler pestisitlere bağlı akut zehirlenmenin bir belirtisi olarak kabul edilebilir. Ancak ilaçlama yapan bireylerde genel olarak bu belirtiler ilaçlamaya bağlı doğal etkiler olarak algılanmakta ve önlem alma gerekliliği oluşturmamaktadır. Oysa bu belirtilerin zehirlenme ile ilişkili olduğunun bilinmesi önlem alma çabalarını artırabilir. İlaçlama ile aktif olarak ilgilenen bireylerin akut ve kronik zehirlenme belirtilerini bilmesi, koruyucu önlemleri almada ve çok daha önemlisi tehlikeli durumlardan kaçınmada etkili olacaktır. Bu araştırmada çiftçilerde ilaçlama sırasında veya hemen sonra şikâyet olma sıklığı diğer mesleklere göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Çiftçiliği meslek edinmiş, çiftçilikle geçimini sağlayan bireyler diğer mesleklere sahip bireylere göre toplamda daha uzun süre tarımla uğraşmaları sebebiyle tarım ilaçlarına daha uzun süre maruz kalmaktadırlar. Kimyasal maddelere maruz kalınan sürenin artması uzun dönemde ortaya çıkabilecek sağlık risklerini de artırmaktadır. İlaçlama sırasında tarım ilaçlarından olabildiğince az etkilenmek için koruyucu önlemlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Pestisitlerden korunmada koruyucu giysi kullanımı ve kişisel hijyen alışkanlıkları önemlidir. Gelişmiş ülkelerde pestisit uygulayan tarım isçileri gerekli koruyucu önlemleri alırken, ülkemizde bu konuya gereken önemin verilmediği gözlenmiştir (36). Tarım alanlarına pestisit uygulayan işçiler, ilacı uygularken koruyucu önlem almadıklarında pestisitlerin akut ve kronik toksik etkisine maruz kalmaktadırlar. Pestisitlerin kronik etkisine maruz kalan tarım işçilerinin karaciğer fonksiyon testlerinin yüksek bulunduğu ve bu işçilerin pestisitlerden olumsuz yönde etkilendikleri, karaciğerinde çok büyük oranda olmasa da dejeneratif değişiklikler meydana geldiği bildirilmiştir (37). Senthilselvan ve arkadaşları çiftçilerde pestisitlere bağlı akciğer disfonksiyonu geliştiğini belirlemişler ve pestisitlerin mesleksel astım yanında karsinojenik etkiler oluşturabileceğini bildirmişlerdir (38). Organik fosforlu insektisitlerin total lipit ve total kolesterol seviyesinin artmasına neden olduğu da literatürde yer almaktadır (39). Ayrıca yapılan çalışmalarda pestisit uygulayıcılarında ağır psikolojik bozukluklar görüldüğü de bildirilmiştir (40). Bu çalışmada ilaçlama yapan bireylerin %24 ünün kronik hastalığa sahip olduğu belirlendi. Ancak kesitsel tipte bir çalışma olması sebebiyle nedenin sonuçtan önce geldiğini (temporal ilişki) kesin olarak söylemek mümkün olmamaktadır. Tarım ilacına maruz kalma ile kronik hastalığın ortaya çıktığını söyleyebilmek için ileriye dönük izleme çalışmaları yapılmalıdır. Bu araştırmada bireylerin ilaçlama sırasında kişisel koruyucu önlemlere yeterince dikkat etmedikleri, eldiven, maske, özel giysi ve çizme giymeden ilaçlama yaptıkları belirlendi. İlaçlama sonrası her on kişiden biri ellerini yıkamamaktaydı. Oysa el yıkamanın kimyasal maddelere maruz kalma ile ilişkili semptomları azalttığı bilinmektedir (35). Brezilya da yapılan bir çalışmada ise, çiftçilerin %90 ından çoğunun pestisitlerin sağlığa zararlı olduğunu bilmesine rağmen, %20 sinden azının koruyucu önlemler (eldiven, maske, iş tulumu, çizme) kullandığı belirlenmiştir (35). Ülkemizde üreticilerin %35 inin ilaçlamaya başlamadan önce ve ilaçlama boyunca maske, eldiven ve gözlük takma gibi önlemler aldığı, %65 inin ise bu tür önlemleri almadığı bildirilmiştir (36). Eğirdir de yapılan bir çalışmada, üreticilerin %38 inin ilaçlama yaparken bazen tedbir aldığı, %32 isinin hiçbir tedbir almadığı tespit edilmiştir (41). Bireylerin öncelikle kendi sağlıklarını korumaya yönelik farkındalık geliştirmesi gereklidir. Tarım ilaçlarının sağlık etkileri ve korunma yolları konusunda eğitim verilmesi ve farkındalık geliştirilmesine yardımcı olabilir. Araştırmada bilgi düzeyi ile tutum davranış arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlendi. Tarım alanında çalışan bireylerin bilgi düzeylerini artırmak olumlu tutum ve davranış geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Pestisit kullanmanın gerekliliğine rağmen, özellikle gıdalar vasıtasıyla insan vücudunda akümüle olması ve çevre kirliliği üzerine olumsuz etkisi bu bileşiklerin zararları konusunda insanoğlunu gün geçtikçe daha fazla endişeye sevk etmektedir. Pestisitler tavsiye edilen dozların üzerinde kullanıldıklarında, gereğinden fazla sayıda İlaçlama yapıldığında, gerekmediği halde birden fazla ilaç karıştırılarak kullanıldığında veya son ilaçlama ile hasat dönemi arasında bırakılması gereken süreye riayet edilmediği durumlarda gıda maddelerinde fazla miktarda kalıntı bırakabilmektedirler (42). Bu araştırmada elma yetiştiriciliği alanında çalışan bireyler arasında ilaçlama dozunu bilimsel danışmanlık yerine kendi deneyimlerine göre belirleyen, uzmanların önerdiği dozun üzerinde uygulama yapan, ilaçlama sonrası hasat öncesi beklenmesi gereken süreye uymayan bireylerin azımsanmayacak düzeyde olduğu belirlendi. Isparta da yapılmış bir çalışmada tarımsal ilaç seçiminde ağırlıklı olarak üreticilerin kendi deneyimleri ve ilaç bayilerinin önerilerinin etkili olduğu belirlenmiştir (3). Orta Sakarya Havzası'nda yapılan bir çalışmada ise üreticilerin %48'inin ilaç 641

10 bayilerinin, %15'inin kendi bilgi ve deneyimlerinin, %21'inin hem kendi deneyimleri hem de ilaç bayilerinin önerilerinin etkisiyle ilaç seçimi yaptıkları belirlenmiştir (43). İlaç seçiminin daha bilinçli yapılabilmesi için tarımsal ilaçların reçete ile satılmasının zorunlu hale getirilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada bireylerin yarıdan fazlası her zaman/sıklıkla önerilen ilaç dozunun üzerine çıktığını belirtti. Isparta-Eğirdir yöresinde yağışlı geçen yıllarda meyvelerin enfeksiyona yakalanmasına fırsat vermemek için çok sık ilaçlamaların yapıldığı, önceden tahmin ve uyarıya göre en fazla 7 veya 8 ilaçlama yapılmasının gerektiği durumlarda üreticilerin çoğunun buna uymayarak defa ilaçlama yaptıkları gözlenmiştir (41). Önerilen dozdan yüksek düzeyde ilaç kullanımı, ürünlerde ilaç kalıntısı, çevre kirliliğine neden olmakta ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Yurt dışına ihraç ettiğimiz ürünlerde zaman zaman tarım ilacı kalıntısı nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Bergmüller, yıllarında Türkiye den Almanya ya ihraç edilen biberlerden alınan 271 örneğin 78 inde tarım ilacı kalıntılarının tolerans değerlerini aştığını, bu numunelerden 70 tanesinin piyasaya sürülmeyecek durumda olduğunu, yine yıllarında Türkiye den Almanya ya ihraç edilen üzümlerden alınan 79 örnekten 44 ünde tarım ilacı kalıntısının tolerans değerlerini aştığını, bu örneklerden 30 tanesinin piyasaya sürülmeyecek durumda olduğunu bildirmiştir (44). Bu araştırmada elde edilen bulgular da ülkemizde üretilen ürünlerde tarım ilacı kalıntılarının fazlaca görülmesinin nedeninin üreticinin zamansız, aşırı dozda ilaç kullanımından çekinmemelerine bağlı olduğunu açıklar niteliktedir. Bu araştırmada ilaçlama yapan bireylerin boş ilaç kutularını çevreye bırakmakta ve uygun biçimde bertaraf etmemekte ve hatta başka amaçla kendisi kullanmaya devam etmekte olduğu belirlendi. Çevrenin tarım ilaçlarının kapları ile kirletilmemesi ve çevredeki canlıların etkilenimi ile ilgili ilaçlama yapan bireylerin bilinç düzeyinin artırılması gerekliliği açıktır. Elma yetiştiriciliği alanında çalışan bireyler, tarım ilaçlarının insan sağlığı üzerine direkt etkileri yanı sıra ekolojik denge üzerine etkileri konusunda da bilinçlendirilmeli ve çevredeki etkilenimlerin insan sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebileceği konusunda farkındalık geliştirilmelidir. SONUÇ Günümüzde hızla artan dünya nüfusunun en önemli problemlerinden biri beslenme problemidir. Hızlı nüfus artışına rağmen günümüzde tarım topraklarının kısıtlı olması nedeniyle, birim alandan en yüksek yerimin alınması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya nüfusunun %40'ı yeterli seviyede beslenememekte, bunun sonucunda da açlık ve sefaletten dolayı her yıl binlerce kişi ölmektedir. Bugün tarımsal ilaçların kullanılmaması durumunda, bazı ürünlerde ortalama % 65 civarında kayıpların meydana gelebileceği tahmin edilmektedir (43). Öyle görünüyor ki, pestisitler tarımsal savaşta ürünün kalite ve verimini artırmak, ürünün depolanması sırasında ürünü ve çeşitli zararlılara karşı insanları korumak için kullanılmaya devam edecektir. Ancak, pestisitlerin biliçsiz ve kontrolsüz kullanımı ile ortaya çıkabilecek çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak, tarım ilaçları ile ilişkili olarak ortaya çıkabilecek insan ve çevre sağlığı sorunlarını en aza indirmek için, tarım alanında çalışan bireylere sürekli danışmanlık ve eğitim verilmesi, bitkilerdeki hastalık ve zararlılara karşı yapacakları mücadelede kimyasal yöntemler dışında daha ucuz başka yöntemler olduğu konusunda bilgilendirilmesi, tarım ilaçlarının mutlaka reçete kontrolünde satılması, çevreye ve sağlığa en az zarar verecek biçimde önlem alınarak kullanımının sağlanması ve uygulamaların denetlenmesi gerektiği kanısındayız. KAYNAKLAR 1. Delen N, Durmuşoğlu E, Güncan A, Güngör N, Turgut C, Burçak A. Türkiye de pestisit kullanımı, kalıntı ve organizmalarda duyarlılık azalışı sorunları. Ankara. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongre, 2005, s Kutlu Ş. Pestisit güvenliği. Ankara, I.Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, Demircan V, Yılmaz H. Isparta ili elma üretiminde tarımsal ilaç kullanımının çevresel duyarlılık ve ekonomik açıdan analizi. Ekoloji Dergisi. 2005; 57: Ay R, Karaca İ, Seçilmiş H. Isparta ilindeki elma bahçelerinde yaygın kullanılan chlorpyrifos ve diazinonun kalıntı düzeylerinin HPLC ile belirlenmesi. Türk. Entomol. Derg. 2003; 27(4): Öğüt S, Küçüköner E. Isparta ve çevresinde tarımsal üretiminde kullanılan önemli tarım ilaçları (pestisitler). Erzurum. Türkiye 10. Gıda Kongresi Bildiri Kitabı, 2008, s Güler Ç, Çobanoğlu Z. Pestisitler. Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No: 52. Ankara. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, WHO. Environmental Health Criteria: Methyl parathion. IPCS. Geneva. 1993, p

11 8. Blasiak J, Kowalik J. Effect of paraoxon-methyl and parathion-methyl on DNA in human lymphocytes and protective action of vitamin C. Pes. Sci. 1999; 55: Çetin N, Bilgili A, Eşsiz D, Eraslan G. Tavşanlarda diklorvos un elektrokardiyogram üzerine etkisi. F. Ü. Sağlık Bil. Derg. 2006; 20(3): WHO. Public Health Impact of Pesticides Used in Agriculture, Report of WHO/UNEP Working Group. WHO. Geneva Öncü M, Gültekin F, Karaöz E, Altuntaş İ, Delibaş N. Chlorpyrifos-etil tarafından oluşturulan oksidatif hasarın sıçan karaciğerine etkileri. T Klin Tıp Bilimleri. 2002; 22: Öncü M, Gültekin F, Karaöz E, Altuntaş İ, Delibaş N. Nephrotoxicity in rats induced by chlorpryfosethyl and ameliorating effects of antioxidants. Human & Experimental Toxicology. 2002; 21: Sataloğlu N, Aydın B, Turla A. Pestisit zehirlenmeleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6(3): Kara İH, Güloğlu C, Karabulut A, Orak M. Sociodemographic, clinical, and laboratory features of cases of organic phosphorus intoxication who attended the Emergency Department in the Southeast Anatolian Region of Turkey. Environ Res. 2002; 88(2): Aygün D, Doğanay Z, Altıntop L, Güven H, Onar M, Deniz T, et al. Serum acetylcholinesterase and prognosis of acute organophosphate poisoning. J Toxicol Clin Toxicol. 2002; 40(7): Sahin HA, Sahin I, Arabaci F. Sociodemographic factors in organophosphate poisonings: a prospective study. Hum Exp Toxicol. 2003; 22(7): Yanık M, Cengiz M, Ganidağlı S, Katı M. Organofosfat içeren tarım ilacıyla intihar girişiminde bulunan hastada anestezili elektrokonvulsif tedavi sonrası uzamış apne: bir olgu sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2003; 13(4): Thiermann H, Szinicz L, Eyer F, Worek F, Eyer P, Felgenhauer N, et al. Modern strategies in threapy of organophosphate poisoning. Toxicol Lett. 1999; 107(1-3): Bronstein AC, Spyker DA, Cantilena LR, Green JL, Rumack BH, Heard SE Annual Report of the American Association of Poison Control Centers National PoisonData System (NPDS): 25th Annual Report. Clinical Toxicology. 2008; 46: Mollahaliloğlu S, Hülür Ü, Yardım N, Özbay H, Çaylan A, Ünüvar N, Aydın S. Türkiye de Sağlığa Bakış Ankara. Bölük Ofset Matbaacılık, Tomruk Ö, Öğüt S, Çetin NG. Acil servise başvuran pestisit zehirlenmelerinin değerlendirilmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi. 2009; 8(4): Anonim. Gezici tarım işçi ailelerinin mecburi öğrenim çağındaki çocuklarının eğitimi ile ilgili araştırma raporu. Ankara. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü, Özbekmezci Ş, Sahil S. Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal, ekonomik ve barınma sorunlarının analizi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. 2004; 19(3): McEven FL, Stephenson GL. The use and significiance of pesticides in the environment. New York. John Wiley & Sons Pub, Amdur MO, Doull J, Klassen CD. Casarett and Doull s Toxicology: The Basic Science of Poisons. New York. Pergamon Press, 1991, p Guest JA, Copley MP, Homernic KL. Carsinogenic effects of pesticides. Pathol. Pharmacol. 1991; 71(3): Ami BH, Haim SA. Direct effect of phosphamidon on isolated working rat heart electrical and mechanical function. Toxicol Apply Pharmacol. 1992; 110(3): Izushi F, Ogata M. Hepatic and muscle injuries in mice treated with heptachlor. Toxicol. Lett. 1990; 54(1): Weizman Z, Sofer S. Acute pancreatitis in children with anticholinesterase insecticide intoxication. Pediatrics. 1992; 90(2): Blasiak J, Walter Z, Bawronska M. The changes of osmotic fragility of pig erytrocytes induced by organophosphorus insecticides. Acta Biochim. Pol. 1991; 38(1): Blain PG. Aspect of pesticide toxicology. Adverse Drug React Acute Poisoning Rev. 1990; 9(1): Moses M. Pesticide-related health problems and farmworkers. AAOHN J. 1989; 37(3): Çömelekoglu Ü, Mazmancı B. Pestisidlerin Kronik Etkisine Maruz Kalan Tarım İsçilerinde Eritrosit Süperoksit Dismutaz ve Katalaz Aktiviteleri. Turk J Biol. 2000; 24: Özçelik N, Soyöz M. Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisitlerin Sitogenetik Etkileri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2000; 7(1): Recena MC, Caldas ED, Pires DX. Pesticides Exposure in Culturama, Brazil-Knowledge, Attitudes, and Practices. Environmental Research. 2006; 10:

12 36. Çömelekoglu Ü, Arpacı A, Mazmancı B. Pestisidlerle kronik olarak karsılasan tarım isçilerinin pestisidlerden korunma konusundaki tutumları. Ankara. 3. Isçi Saglıgı Kongresi, Çömelekoğlu Ü, Mazmancı B, Arpacı A. Pestisidlerin kronik etkisine maruz kalan tarım işçilerinde karaciğer fonksiyonlarının incelenmesi. Turk J Biol. 2000; 24: Senthilselvan A, Mcduffıe HH, Dosman JA. Association of asthma with use of pesticides. Am. Rev Respir Dis. 1992; 146: Hassan GA, Salem MH, Abd-Allah GA, Shakere N, Abo-Elezz Z. Effect of organophosphorus (dimethoate) and pyrethroid (decamethrin) pesticides on plasma levels of cortisol and thyroxine, and on some haematological characteristics in growing male rabbits. Indian J Anim Sci. 1988; 58: Sharp DS. Delayed health hazard of pesticide exposure. Am. Rev Publ Health. 1986; 7: Boyraz N, Kaymak S, Yiğit F. Eğirdir İlçesi Elma Üreticilerinin Kimyasal Savaşım Uygulamalarının Genel Değerlendirilmesi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2005; 19(36): Karakaya M, Boyraz N. Gıda kirlenmesinde pestisitler ve korunma yolları. Ekoloji Çevre Dergisi. 1992; 1(4): Tanrıvermiş H. Orta sakarya havzası'nda domates üretiminde tarımsal ilaç kullanımının ekonomik analizi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 42. Ankara. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çetin BH. Organik fosfatlı pestisitlerin postmortem materyalden identifikasyonu. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, 1998, s

İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi

İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi Determination

Detaylı

Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması-Aydın

Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması-Aydın Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(4): 451-462 Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması-Aydın [Awareness Research on Household Cleaning Substances-Aydin] ÖZET AMAÇ: 20 yaş ve

Detaylı

Cilt: 23 Sayı: 3 Mayıs Haziran 2014

Cilt: 23 Sayı: 3 Mayıs Haziran 2014 S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 3 Mayıs Haziran 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Altmış Yaş ve Üzeri Kadınlarda Jinekolojik Sorunlar Bir Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerin

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ TC DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ HANİFE SARIÇAM SAĞLIKTA KALİTE

Detaylı

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 4 Temmuz Ağustos 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK ALANDA ÇALIŞANLARIN CİLT KANSERİNE YÖNELİK BİLGİ VE UYGULAMALARININ SAPTANMASI

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK ALANDA ÇALIŞANLARIN CİLT KANSERİNE YÖNELİK BİLGİ VE UYGULAMALARININ SAPTANMASI K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK ALANDA ÇALIŞANLARIN CİLT KANSERİNE YÖNELİK BİLGİ VE UYGULAMALARININ SAPTANMASI Sinem DAĞ Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KRONİK BÖBREK HASTALARINDA TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ AYDAN A. ÖZDEMİR Tez Danışmanı:

Detaylı

Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi

Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 1 Ocak Şubat 2014 ISSN 1300-0853 Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi Bir Devlet Hastanesinde Tedavi Gören Koroner Kalp

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELMA ÜRETİMİ YAPAN TARIM İŞLETMELERİNDE TARIMSAL İLAÇ KULLANIMINDA YAYIM YAKLAŞIMLARI; KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ H. Feyza KARAÇAYIR YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2013;4(5):30-40

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2013;4(5):30-40 Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2013;4(5):30-40 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Hipertansiyon Tanısı Olan Bireylerin Evde Hastalık

Detaylı

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI Enver DURMUŞOĞLU 1 Osman TİRYAKİ 2 Ramazan CANHİLAL 2 ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de kullanılan pestisitlerin ruhsatlandırılmalarından tüketim

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 ISSN 1300-0853 Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerine Baþvuran 55 Yaþ ve Üstü Kadýnlarýn Saðlýklý Yaþam Biçimi Davranýþlarý

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 28 Sayı/Number: 1 Yıl/Year: 2012 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty Bozok Medical Journal Cilt: 1 Sayı: 1 Nisan 2011 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 1 Number: 1 April 2011 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University Medical Faculty www.

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları *

Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları * Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 205 227, Yaz 2013 BARTIN - TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 1, p. 205 227, Summer

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞANLARININ MESLEKSEL RİSK FAKTÖRLERİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Letter Özcan Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana. ÖZET Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Detaylı

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Emel TEKSÖZ Yüksek Lisans Tezi DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. ŞENAY ÇETİNKAYA

Detaylı