Vali Hacýmustafaoðlu, öðretmenlerin sorunlarýný dinledi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali Hacýmustafaoðlu, öðretmenlerin sorunlarýný dinledi"

Transkript

1 Vali Hacýmustafaoðlu, öðretmenlerin sorunlarýný dinledi Hacýbektaþlýlar projesi Radyo Þakir Þenol Pideler inceleniyor mu? Ramazanda günün her saatinde pide fýrýnlarýndan yumurtalý çiftli pide almak mümkün. Ancak tek pide almak istediðinizde bulamazsýnýz. Sebebi de iþçilikten kazanýyorlarmýþ. Zamandan tasarruf ediyorlarmýþ. Peki elinize susam, çörek otu ve yumurta alsanýz fýrýna gitseniz.. >6 DA Kýzýlýrmak Havzasýn da Simullýum sinekleriyle mücadele Kýzýlýrmak Nehrinde simullium spp. mücadelesi kapsamýnda nehrin Sarýhýdýr Kasabasý ve Avanos Ýlçesinden geçen kýsmýnda 3 er Km ara ile 13 noktada 3.dönem ilaçlama yapýldý. Simullium sinekleriyle mücadele için yapýlan ilaçlama Kayseri Ýli ile eþ zamanlý olarak gerçekleþtirildi. Bilindiði üzere, ve tarihlerinde olmak üzere simullium spp. sinekleriyle özel sektörden hizmet alýmý þeklinde daha önce 2 defa ilaçlama yapýlmýþtý. 4 DE 600 bin fidan toprakla buluþtu Nevþehir'de bu yýl 600 bin fidan toprakla buluþturulurken yýl sonuna kadar bu rakamýn 1 milyona çýkartýlmasý hedefleniyor. Nevþehir Çevre ve Orman Ýl Müdürü Eren Bircan yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 10 bin hektarlýk bir ormanlýk alana sahip olan Nevþehir'de bu sayýyý arttýrabilmek için yoðun bir çaba gösterdiklerini söyledi. >7 DE Nevþehir Valisi M.Asým Hacýmustafaoðlu, eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlamasý nedeniyle bazý okullarý ziyaret edip, öðretmenlerin sorunlarýný dinledi. Vali Hacýmustafaoðlu, ilköðretim Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Anýtý önünde düzenlenen çelenk sunma törenine katýldý. Fuzûlî Mehmed oðlu Süleyman, Fuzûlî (d., - 90? - ö.,, ) asýllý þairidir. Asýl adý Mehmet oðlu Süleyman'dýr. Öðrenimi hakkýnda kesin bir bilgi olmayýp, eserlerinden islami bilimler ve dil alanýnda çok iyi bir eðitim aldýðý anlaþýlmaktadýr. Türkçe divanýnýn önsözünde: Bilimsiz þiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da deðersizdir demektedir. >5 DE Nevþehir'de patates rekoltesinde geçtiðimiz yýla oranla önemli miktarda düþüþ yaþandý. Ziraat Odasý yetkilileri düþüþün kuraklýk ve don gibi doðal afetlerden kaynaklandýðýný açýkladý. Bedeni Serez topraðýnda, düþünceleri ve öðretisi ise hakikatý anlayanlarýn yüreðinde gömülü olan Bedreddin in kemikleri, Atatürk ün isteði üzerine, 1924 de Serez deki >3 DE Þeyh Bedreddin mezarýndan çýkartýlýp Ýstanbul a getirildi de Ýstanbul Caðaloðlundaki Sultan Mahmut türbesi haziresine gömüldü. >3 DE Patates rekoltesinde düþüþ yaþandý Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de 22 bin 400 hektar'lýk bir alanda patates ekiminin gerçekleþtiðini söyledi. Geçtiðimiz yýl hasat döneminde 1 milyon 70 bin ton rekolteye ulaþýldýðýný, bu yýl ise rekoltenin 920 bin tona düþtüðünü vurgulayan Recep Tunç, 150 bin ton dolayýnda bir kayýplarýnýn bulunduðunu ifade etti. >7 DE internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Varto ve Omcalý Cemveleri açýldý Türkiye de Cemevi olarak imarizni olan iki cemevinden biri olan Varto Cemevi ve Varto köylerinden Omcalý Cemevi, Alevi kuruluþlarýnýn ve ilçe mülki erkanýnýn katýldýðý törenlerle açýldý. Açýlýþta yapýlan bazý konuþmalar þöyle: Meral Salman Nurdan Gürbilek Yer Deðiþtiren Gölge kitabýndaki, Taþra Sýkýntýsý baþlýklý denemesinde, Yusuf Atýlgan ýn roman ve öykülerinin konusu olan sýkýntýdan bahseder, dar hayatlardan. Gürbilek in taþra sýkýntýsý adýný verdiði, mekâna iliþkin bir deneyim deðildir, sadece köy ya da kasabada deðil, þehirde de yaþanýr: BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: >8 DE Taþra Sýkýntýsý >8 DE

2 2 Meral Salman Taþra Sýkýntýsý Nurdan Gürbilek Yer Deðiþtiren Gölge kitabýndaki, Taþra Sýkýntýsý baþlýklý denemesinde, Yusuf Atýlgan ýn roman ve öykülerinin konusu olan sýkýntýdan bahseder, dar hayatlardan. Gürbilek in taþra sýkýntýsý adýný verdiði, mekâna iliþkin bir deneyim deðildir, sadece köy ya da kasabada deðil, þehirde de yaþanýr: Evde kalmanýn, yaþlý bir anneyle paylaþýlmak zorunda olunan bir Taþra sýkýntýsý, þu sýralar, darbeciler ve muhafazakâr Ýslamcýlar arasýnda salýnmaktýr, iktidarý, gücü kutsamaktan utanmamaktýr, yýlýþýk bir boyun eðiþtir. Taþra sýkýntýsý, hayatýnda tek bir kitap, gazete bile okumamýþ, düþünebildiði þüpheli birinin yazýlarýndan ve düþüncelerinden dolayý bir insaný öldürebilmesidir; katillerin arsýzca kahramana dönüþtürülmesidir. Taþra sýkýntýsý, umutsuzluk, yoksulluk, iþsizlik, yoksunluk, þiddettir ve bunlarý kiþisel sebeplerle açýklamaya çalýþmanýn samimiyetsiz körlüðüdür. hayatýn, hep ayný yatakta istenmeyen bir kocayla yatmanýn, yük olduðunu bile bile bir aðabeyin evinde yenen yemeklerin Ancak taþrada bulunmuþlarýn, hayatýnýn þu veya bu aþamasýnda taþranýn darlýðýný hissetmiþlerin, hayatý bir taþra olarak yaþamýþlarýn, kendi içlerinde bir þeylerin daraldýðýný, benliklerinin bir parçasýnýn sapa ve güdük kaldýðýný, giderek bir taþradan ibaret kaldýðýný hissedenlerin anlayabileceði bir sýkýntý Yusuf Atýlgan ýn yapýtlarýnýn çoðuna konu olan 1950 li yýllarýn taþrasýdýr ve kahramanlarýnýn yaþadýðý dar hayatlar acýdýr, insanidir ve naiftir. Gürbilek, Atýlgan ýn yapýtlarý üzerinden tarif ettiði taþra sýkýntýsýný mekânla sýnýrlamaz, yaþanan bezdirici rutinin, umarsýz edilgenliðin, sýkýþmýþlýðýn sýkýntýsýdýr. Bu sýkýntý pekâlâ þehirde de yaþanabilir ve günümüzde yaþanýyor da, taþra artýk mekân tanýmýyor, her yer taþraya, her hayat taþra sýkýntýsýna dönüþüyor. Bugün yaþadýklarýmýz dar hayatlarýn deðil, hayatýn daraltýlmasýnýn sýkýntýsýdýr. Yaþanan sýkýntý kolektiftir ve hiç insani deðildir. Taþra artýk ülkenin tamamýdýr, yaþanan sýkýntý, azalma ve güdük kalma bizatihi hayatýn kendisidir: Taþra sýkýntýsý, þu sýralar, darbeciler ve muhafazakâr Ýslamcýlar arasýnda salýnmaktýr, iktidarý, gücü kutsamaktan utanmamaktýr, yýlýþýk bir boyun eðiþtir. Taþra sýkýntýsý, hayatýnda tek bir kitap, gazete bile okumamýþ, düþünebildiði þüpheli birinin yazýlarýndan ve düþüncelerinden dolayý bir insaný öldürebilmesidir; katillerin arsýzca kahramana dönüþtürülmesidir. Taþra sýkýntýsý, umutsuzluk, yoksulluk, iþsizlik, yoksunluk, þiddettir ve bunlarý kiþisel sebeplerle açýklamaya çalýþmanýn samimiyetsiz körlüðüdür. Taþra sýkýntýsý, birileri oruç tutuyor diye dýþarýda tedirgin olmadan bir þeyler yiyip içememektir; geceleri korkmadan sokaklarda yürüyememek, gördüðün býkkýn, sinirli yüzlerin, düþüncelerin ve inandýklarýn yüzünden, belki de sebepsiz sana saldýrmayacaðýndan, seni linç etmeyeceðinden emin olamamaktýr. Taþra sýkýntýsý sokakta, yerde yatan adamý görünce karþý kaldýrýma geçmektir. Taþra sýkýntýsý hayatý anlamanýn, anlamlandýrmanýn yolu hiçbiri de doðru olmayan seçeneklerden birini seçmekmiþ gibi davranmaktýr. Taþra sýkýntýsý küçücük dünyalar kurup, kendini bu dünyalarýn efendisi ilan etmektir Gürbilek in de bahsettiði gibi, Yusuf Atýlgan ýn taþra sýkýntýsý, taþra olmayaný, gidilemeyecek olsa bile gidilme ihtimali olan yerleri iþaret eder. Bugün, taþra artýk bu ülkedir. Yaþadýðýmýz hayat ise daraltýlmýþtýr, yoksuldur, sýkýntýdýr, taþra sýkýntýsýdýr. Gidilecek yerse, yoktur. Öyleyse Nurdan Gürbilek Nurdan Gürbilek 1956 yýlýnda Kütahya'da doðdu. Boðaziçi Üniversitesi, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü'nü bitirdi ve ayný bölümde master yaptý. Akýntýya Karþý, Zemin, Defter ve Virgül dergilerinde yazdý. Ýlk kitabý Vitrinde Yaþamak'ta (Metis, 1992) 80'li yýllarýn Türkiyesi'ndeki kültürel deðiþimi konu aldý. Yer Deðiþtiren Gölge (Metis, 1995) ve Ev Ödevi (Metis, 1999) adlý kitaplarý edebiyatla ilgili denemelerine yer verir. Kötü Çocuk Türk ise (Metis, 2001) Türkiye'nin yakýn tarihinde öne çýkmýþ kültürel imgeler üzerine denemelerden oluþur. Gürbilek'in Walter Benjamin'in yazýlarýndan derleyip sunduðu Son Bakýþta Aþk Metis Seçkileri'nde yayýmlanmýþtýr (1993 Her çeþit baský iþlerinizde MATBAA Bilgisayar ortamýnda ve ofset ARTIK HACIBEKTAÞ TA ANTETLÝ / ZARF / KARTVÝZÝT / TAHSÝLAT MAKBUZU / SÝPARÝÞ FÝÞÝ / BROÞÜR / EL ÝLANI / AFÝÞ KATALOG / KÝTAP / DERGÝ / GAZETE / TAKVÝM / TOPLANTI DAVETÝYESÝ / DÜÐÜN DAVETÝYESÝ SÜNNET DAVETÝYESÝ / VE BASKIYA DAÝR HER ÞEY... Tel: GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 Acýgöl Organize Sanayi çalýþmalarý baþladý.. Hacýmustafaoðlu, alt yapý çalýþmalarýna iliþkin ilgililerden bilgi aldý. Vali Hacýmustafaoðlu, öðretmenlerin sorunlarýný dinledi Vali Hacýmustafaoðlu, yapýmýna 2002 yýlýnda baþlanan ve 2009 yýlýnda tam olarak faaliyete geçmesi planlanan, Sanayi Bölgesi nin, alt yapý çalýþmalarý tamamlanmasýndan sonra buradaki arsalarýn firmalara bedelsiz olarak tahsis edileceðini söyledi. Alt yapý çalýþmalarý için 8 trilyonluk ödenek ayrýlan Organize Sanayi ye þimdiye kadar 15 firmanýn ön müracaatta bulunduðunu ifade eden Vali Hacýmustafaoðlu, bölgenin su ihtiyacýný Nevþehir Valisi Hacýmustafaoðlu, karþýlamak üzere bin 500 ton kapasiteli su Çalýþmalarý Yerinde Ýnceledi deposunun yapýmýnýn tamamlandýðýný bildirdi. Nevþehir in Acýgöl ilçesi sýnýrlarýndaki Acýgöl Organize Sanayi bölgesinde bir süre Yol, kanalizasyon, su alt yapýsý önce baþlayan alt yapý çalýþmalarý hýzla tamamlandýktan sonra 99 parselin yer aldýðý devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi ne ilginin artacaðý tahmin ediliyor. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu, organize sanayi bölgesini ziyaret ederek, alt yapý çalýþmalarýný yerinde inceledi. Beraberinde Acýgöl Kaymakamý Ferit Görükmez ve Acýgöl Belediye Baþkaný Ýsmail Çavuþoðlu ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan Vali KAYIP ÝLANI Nufus Cüzdanýmý, Ehliyetimi, Garanti Bankasý, Ýþ Bankasý, Þeker Bank ve Ziraat bankasý Kredi kartlarýmý kayýp ettim. Hükümsüzdür. Bayram Çalýþkan Sulucakarahöyük /HACIBEKTAÞ Nevþehir Valisi M.Asým Hacýmustafaoðlu, eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlamasý nedeniyle bazý okullarý ziyaret edip, öðretmenlerin sorunlarýný dinledi. Vali Hacýmustafaoðlu, ilköðretim Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Anýtý önünde düzenlenen çelenk sunma törenine katýldý. Vali Hacýmustafaoðlu, daha sonra beraberindeki Garnizon Komutaný Jandarma Albay Esat Mahmut Apaydýn, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ergi, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ahmet Belada, Ýl GenelMeclisi Baþkaný Meti Kayaalp ve Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa ile birlikte 75. Yýl Ýlköðretim Okulu'nu ziyaret etti. Okulda öðretmenlerle bir süre sohbet eden Hacýmustafaoðlu, onlarýn sorunlarýný dinledi. 50. Yýl Anaokulu'nu da ziyaret eden Hacýmustafaoðlu, öðretmenlerden öðrenci sayýlarýna ve karþýlaþtýklara sorunlara iliþkin bilgiler aldý. Daha sonra Kardelen Lisesi öðrencileri Mustafa Belginboy ve Beyza Baharözkan, beraberlerinde Edebiyat öðretmenleri Rasim Kayaç ile birlikte Vali Hacýmustafaoðlu'nu makamýnda ziyaret etti. Vali Hacýmustafaoðlu, öðrencilere yeni eðitim ve öðretim yýlýnda baþarýlar dilerken, onlara çeþitli hediyeler verdi. SATILIK DAÝRE Zir Mahallesi Bengiler mevkiinde 120 m2 üzerine 3 katlý daire satýlýtýr. Müracaat: Mustafa Tiflis Karaburna Kasabasý Tel: ederi 55 bin euro

4 Ali Duran Gülçiçek SÝMAVNE KADISIOÐLU ÞEYH BEDREDDÝN VE EYLEMÝ (4) Bedeni Serez topraðýnda, düþünceleri ve öðretisi ise hakikatý anlayanlarýn yüreðinde gömülü olan Bedreddin in kemikleri, Atatürk ün isteði üzerine, 1924 de Serez deki mezarýndan çýkartýlýp Ýstanbul a getirildi de Ýstanbul Caðaloðlundaki Sultan Mahmut türbesi haziresine gömüldü. Ne yazýk ki bu ünlü düþünürün bir anýt mezarý bile halen yapýlmýþ deðildir. ÞEYH BEDREDDÝN Bedeni Serez topraðýnda, düþünceleri ve öðretisi ise hakikatý anlayanlarýn yüreðinde gömülü olan Bedreddin in kemikleri, Atatürk ün isteði üzerine, 1924 de Serez deki mezarýndan çýkartýlýp Ýstanbul a getirildi de Ýstanbul Caðaloðlundaki Sultan Mahmut türbesi haziresine gömüldü. Ne yazýk ki bu ünlü düþünürün bir anýt mezarý bile halen yapýlmýþ deðildir. Þeyh Bedreddin le ilgili geniþ çaplý araþtýrmalarý olan ve ilk çalýþmasý (Scheich Bedreddin, der sohn des Richters von Simaw: Simavna Kadýsýoðlu Þeyh Bedreddin) 1921 de yayýmlanan20 Alman þarkiyatçý Franz Babinger, 1928 de yayýmlanan Das Grabmal des Schejehs Bedr ed-din zu Serres (Þeyh Bedreddin in Serrez deki türbesi) adlý makalesinde, Þeyh Bedreddin in Serrez deki türbesini ziyaret ettiðinde, oradaki yerli Yunan halkýnýn Þeyh Bedreddin hakkýnda fazla bilgisi olmadýðýný, buradaki Türklerin 1923/24 yýllarý arasýnda Yunanistan la yapýlan antlaþma sonucu Türkiye ye göç ettiðinde, Þeyh Bedreddin in eski Türk pazarýnýn arka kýsmýndaki geniþ bir sahayý kapsayan Türk mezarlýðýnýn (Orta Mezalýðýn) kuzey yakasýnda bulunan ve bakýmsýzlýða terkedilmiþ türbesindeki kemikleri ve Þeyh Bedreddin le ilgili kitaplarý, el yazmalarý, birlikte Türkiye ye götürdüklerini yazmaktadýr. Türbenin, Þeyh Bedreddin in asýldýðý dâr meydanýna (siyasetgâha) yakýn bir yerde olduðunu, dört köþeli, tahminen dört metre karelik bir yapýdan oluþtuðunu ve üstünün eski selçuklu günbet(kümbet)lerini andýran pramid þeklinde yapýldýðýn belirtmektedir.21 Konuyu, Þeyh Bedreddin in Varidat adlý yapýtýndan ve diðer bazý kaynaklardan seçtiðimiz þu anlamlý sözleriyle baðlayalým: Tanrý, dünyayý yarattý, insanlara baðýþladý. Erzak, giyim, kuþam, sürüler, arazi ve bütün toprak, ürünleriyle insanlarýn ortak malýdýr. Ýnsanlar yaratýlýþ ve yaþayýþta eþittirler. Birinin servet toplayýp biriktirmesiyle ötekilerin ekmeðe muhtaç kalmasý ilahi amaca aykýrýdýr. Ýnsanlar birbirlerine tapýyorlar; ya da paralara, altýnlara, yiyeceklere, üne, þan a, bilmedikleri için de Yüce Tanrý ya taptýklarýný sanýyorlar.22 Kiþilerin elde ettikleri olgunluklarýn tatlarý, huriler, köþkler ve cennetlere benzetilmiþtir. Bunlara verilen adlar takma adlardýr. Çünkü eksik, cahil ve kýt akýllarý bulunan kiþilere gerçek bu vesile ile anlatýlabilir Ölmeden önce öl, ta ki ölümsüz kalasýn... Geçici ve mecazý varlýktan vazgeçen, kendi varlýðýnýn Allah ýn varlýk kaynaklarýndan bir kaynak olduðunu bilen ve ikilikten kurtulan kiþi sonsuza kadar diridir. Sema da böyledir. Samimi fakriler vakitleri elverdikçe sema yapabilirler. Zira onlar güzel bir ses duyunca, gönüllerini Allah a yönlendirir ve dünyayý tamamiyle bir tarafý býrakarak Allah sevgisiyle doldururlar. Allah a ulaþmayý gerçekleþtiren iþi bir Müslümanýn yasaklamasý helâl midir? Cemâl ve celâl sahibi Hak (Allah), her zerrede tecelli eder ve hepsinde vardýr. Bu zerreciklerde bütün sýfatlarýnýn izler, suç ve aþaðýlayýcý durumlar da vardýr. Kötü yön suçlarý gizler ve iyi yön gibi görünür, ta ki oraya yönelsin. Suçlu, suç iþleyene denir, yoksa bir suç için bu suçtur diyene deðil. Gerçek iktidar, insanlar üzerinde deðil, yürekler üzerinde kurulur. Öðrenciler deðiþir, ama öðreti kalýr. Vefa ve sadakat, cömertçe yapýlan ihsan ve iyliklerle elde edilir. Baþka halklar üzerinde baský uygulamak, özünde kendi halký üzerindeki baskýyý gizlemeye ve unutturmaya yöneliktir. Gerçeðe engel olabilecek bir ceza daha icad olunmamýþtýr. Bizim görevimiz yol göstermektir; dostlarýn görevi ise, çalýþýp çabalamaktýr. Sonsuz olan gönül evreni, zamanla deðiþir. Acele etmeye gerek yoktur. Her yemiþin bir mevsimi vardýr. Fakat boþ oturmamak, çalýþmak gerekir...23 Dünya kerametle dopdoludur. Bu yolda toprak olursan bütün yemiþler senden biter. Ýçin, dýþýn kerametle dolar!... Hakikat bize insanlarý varlýklarýna, dinlerine, dillerine göre ayýrmamýzý deðil, birleþtirmemizi buyurur. Beni kara toprakta deðil, hakikatý anlamýþ insanlarýn yüreklerinde arayýn!.. Ben de halimce Bedreddinem... Ali Duran Gülçiçek: Her Yönüyle Alevilik (Bektaþilik, Kýzýlbaþlýk) ve Onlara Yakýn Ýnançlar, Ýstanbul-Köln 2004, Cilt I, s DÝPNOT [1] (YALTKAYA), M. þ. 1935: [2] BABINGER, F.1921:1 vd. [3] FÝÞ, R. 1992: 168 vd. [4] FÝÞ, R. 1992: 173. [5] FÝÞ, R. 1992: 147, 157. [6] FÝÞ, R. 1992: 158. [7] (YALTKAYA), M. þ. 1935: 246. [8] (YALTKAYA), M. þ. 1935: 246 vd. [9] (YALTKAYA), M. þ. 1935: 247. [10] DUKAS. 1965: 69. [11] Nâzým Hikmet Ran ýn Simavna Kadýsý Oðlu Þeyh Bedreddin Destaný ndan,1936. [12] kadd (Ar.): Boy pos. Bir gün sana zeval ere /Yüce kaddin ine yere (Yunus Emre) Kaddi bükülmek: Beli bükülmek. Surrum iþlenmedi kaddim büküldü Beyaz vücudumun beni söküldü (Pir Sultan Abdal). Serv-i kadd: Servi, uzun, ince boylu. Bâr-ý mihnetten nihâl-i kaametin ham olmasýn / Baþýmýzda sâye-i serv-i kaddin kem olmasýn (Fuzuli). [13] Torlak Kemal üzerine yakýlan bir aðýt. [14] AþIkpaþaoðlu, 1970: 98 [15] KISSLING, H. J.1959: 18 [16] FÝÞ, R.1992: [17] NâzIm HikmeT (RAN). 1997: Halep, Diyarbakýr, Konya, Sivas ve Selanik valiliklerinde bulunan, ayný zamanda iyi bir yazar olan Nazým Hikmet in dedesi Nazým (Mehmed) Paþa (Ýstanbul ), Kaygusuz Abdal Dergahý Postniþini Mehmet Lüfti Baba dan nasib alarak Bektaþiliðe girmiþti. Nazým Hikmet in annesi ressam Celile Hanýmýn da Kýsýklý Bektaþi Dergâhýyla yakýn iliþkileri vardý. Yahya Kemal Bayatlý da, Kýsýklý Dergâhý Postniþini Ali Nutki Baba dan Bektaþi icazeti almýþ ve mürþidi tarafýndan Derviþ Üskübi mahlasý verilmiþti. (KOCA, Þ. 2000:13-14). [18] EYÜBOÐLU, Ý. Z. 1980: 75; ÖZ, B. 1992: 157. [19] Vehbi Baba Divaný, H (M ) tarihlerinden Þeyhülislâm Muhtar Mollazâde Ali Haydar tarafýndan kaleme alýndýðý belirtilmektedir. Bir süre Serez deki Þeyh Bedreddin tekkesinde hizmet veren Vehbi Babanýn mürþidi Þeyh Bedreddin bendelerinden Moralý Derviþ Süleyman dýr (öl. 1248/1831). (HALÝL BÝN ÝSMAÝIL BÝN ÞEYH BEDRÜDDÜN MAHMUD. 1967: ). [20] BABINGER, F. 1921: I ff. [21] BABINGER, F. 1928: [22] YETKIN, Ç. 1974: 135. [23] Þeyh BedreddÝn. 1990: 12 vd. Yaðmur çiseliyor. Serez'in esnaf çarþýsýnda, bir bakýrcý dükkanýnýn karþýsýnda Bedreddinim bir aðaca asýlý. Yaðmur çiseliyor. Gecenin geç ve yýldýzsýz bir saatidir. Ve yaðmurda ýslanan yapraksýz bir dalda sallanan Þeyhimin çýrýlçýplak etidir. Yaðmur çiseliyor. Serez Çarþýsý dilsiz, Serez Çarþýsý kor. Havada konuþmamanýn, görmemenin kahrolasý hüznü Ve Serez Çarþýsý kapatmýþ elleriyle yüzünü. Yaðmur çiseliyor

5 Fuzûlî Mehmed oðlu Süleyman, Fuzûlî (d., - 90? - ö.,, ) asýllý þairidir. Asýl adý Mehmet oðlu Süleyman'dýr. Öðrenimi hakkýnda kesin bir bilgi olmayýp, eserlerinden islami bilimler ve dil alanýnda çok iyi bir eðitim aldýðý anlaþýlmaktadýr. Türkçe divanýnýn önsözünde Bilimsiz þiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da deðersizdir demektedir. Türkçe divanýndaki þiirlerini Azeri lehçesinde yazmýþtýr. Ayný zamanda ve divanlarýndan bu dilleri de çok iyi bildiði anlaþýlmaktadýr. Eserlerinde kullandýðý dil dönemindeki divan þairlerine göre daha sade, anlaþýlýr bir Türkçedir. Halk deyiþlerinden bolca yararlanmýþtýr. Bedensel zevklerden ziyade tasavvufi bir aþk, ehlibeyte duyulan özlem, ayrýlýk acýsý þiirlerinin konusunu teþkil etmiþtir. Duygu ve düþüncelerini çok içten ve lirik bir þekilde ifade etmeyi kolayca baþarmýþtýr. Bu açýdan bakýldýðýnda Türk þiirinde karþýlaþtýrýlabileceði tek þair Yunus Emre'dir. Leyla ve Mecnun mesnevisi ayný konuda yazýlmýþ (Arapça ve Farsça dahil) en iyi mesnevilerden biridir. Ýran þiirinden Hafýz, Türk þiirinden ise Nesimi ve Nevai çizgisini en baþarýlý þekilde kemale erdirmiþtir. Kendisinden sonra gelen bütün divan þairlerini etkilemiþtir. 'nin 'ý fethinden sonra () padiþaha kasideler sunmuþtur. Padiþah tarafýndan beðenilen kasideler karþýlýðýnda 9 akçelik maaþla ödüllendirilmiþtir. Maaþýný alamayýnca Þikayetnãme'yi yazmýþtýr. Þikayetnãme Fuzuli'nin en önemli eserlerinden biridir. Þikayetnamesinde Fuzuli þöyle der: Selam verdim rüþvet deðildir diye almadýlar. Hüküm gösterdim faydasýzdýr diye mültefit olmadýlar Çokça zikredilen beyitlerinden bazýlarý þunlardýr: Aþk imiþ her ne var alemde / Ýlim bir kil ü kal imiþ Mende Mecnundan füzun aþýklýk isti'dadý var / Aþýk-ý sadýk menem Mecnunun ancak adý var Hasýlým yoh ser-i küyunda beladan gayrý / Garazým yoh reh-i aþkýnda fenadan gayrý Eyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir / Men kimem saki olan kimdir mey ü sahba nedir Dest busi arzusýyle ger ölsem dustlar / Kuze eylen topraðým sunun anýnla yare su Ya rab bela-yý aþk ile kýl müptela meni / Bir dem bela-yý aþktan etme cüda meni Yýlda bir kurban keser halk-ý âlem ýyd içün,dem be dem saat be saat men senün kurbanýnam. Modern bir canlandýrma Baþlýca eserleri (1837, Kerbela olayýný anlatan düzyazý) (1838, 1958) (1940, týp bilgileri) (1944) (1948) (1951) (3 bin 96 beyitlik mesnevi) (1956) (1956, 444 beyitlik Türkçe mesnevi) (1958) (1962) (tasavvuf içerikli, 327 beyitlik Farsça mesnevi) (tasavvuf içerikli mesnevisidir) (nesir türündedir) Reþat Nuri Güntekin ( )- ( ) 25 Kasým 1889 tarihinde Ýstanbul da doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ni bitirdi (1912). Bursa da baþladýðý (1913) öðretmenlik hayatýna çeþitli okullarda devam etti. Milli Eðitim müfettiþi (1931), Çanakkale milletvekili ( ), Paris Kültür Ateþesi ve emekli (1954) oldu, kanser tedavisi için gittiði Londra da öldü. Ýstanbul da Karacaahmet Mezarlýðý nda gömülü. Yazý hayatýna Birinci Dünya Savaþý sonlarýnda (1917) baþlayan, ilk eseri de Eski Ahbap (uzun hikaye) 1917 de basýlan Reþat Nuri, 1918 de tiyatro eleþtiri ve araþtýrmalarý yayýmlarken bir yandan da hikayeler (Þair Dergisi, 1918/19; Nedim Dergisi, 1919; Büyük Mecmua, 1919) yazýyordu. Çalýkuþu nun Vakit gazetesinde tefrikasýyla (1922) geniþ bir ün kazandý. Çok hareketli bir eser olan Çalýþkuþu nda Anadolu, ilk idealist ve aydýn kýzý Feride ye kavuþtu, geniþ ölçüde romana girdi. Bu roman az okumuþ ve aydýn, iki sýnýfý da, doðal ve canlý diliyle kendine baðladý. Reþat Nuri nin hemen bütün romanlarýnda dekor olarak taþra kasaba ve þehirleri çevre, tip, çeþitli problem ve görüþleriyle Anadolu atmosferi görülür. Romanlarýnda sosyal ve hissi konularý iþleyen yazar, küçük hikayelerinde bunlarýn yanýna mizahý da ekledi Yazdýðý, çevirdiði, kitap biçimine girmiþ veya dergi, gazete sayfalarýnda, tiyatro repertuarlarýnda kalmýþ tüm eserlerinin toplamý yüzü bulur; bunlardan 19 tanesi telif romandýr, 7 tanesi hikaye kitabý. Yazdýðý, çevirdiði, uyarladýðý, oynanmýþ, basýlmadan kalmýþ oyunlarýnýn sayýsý roman ve hikaye kitaplarýnýn sayýsýný da aþar. 7 Aralýk 1956 da Londra da öldü. ESERLERÝ Hikaye kitaplarý: Tanrý Misafiri (1927), Sönmüþ Yýldýzlar (1927), Leyla ile Mecnun (1928), Olaðan Ýþler (1930), vb. Gezi yazýlarý: Anadolu Notlarý (ilk cildi 1936; ikinci cildi 1966). Oyunlarý içinde en ünlüleri Balýkesir Muhasebecisi (1953) ve Tanrýdaðý Ziyafeti (1955) dir. Bütün eserleri ölümünden sonra, eþi tarafýndan, bir külliyat halinde yeniden bastýrýldý. Romanlarý: Gizli El (1922), Çalýkuþu (1922), Damga (1924), Dudaktan Kalbe (1925), Akþam Güneþi (1926), Bir Kadýn Düþmaný (1927), Yeþil Gece (1928),Acýmak (1928), Yaprak Dökümü (1930), Kýzýlcýk Dallarý (1932), Gökyüzü (1935), Eski Hastalýk (1938), Ateþ Gecesi (1942), Deðirmen (1944), Miskinler Tekkesi (1946), Harabelerin Çiçeði (1953), Kavak Yelleri (1950), Son Sýðýnak (1961),Kan Davasý (1955), Hikaye Kitaplarý: Tanrý Misafiri (1927), Sönmüþ Yýldýzlar (1927), Leyla ile Mecnun (1928), Olaðan Ýþler (1930) Gezi Yazýlarý: Anadolu Notlarý (ilk cildi 1936; ikinci cildi 1966) Oyunlarý:Balýkesir Muhasebecisi (1953), Tanrýdaðý Ziyafeti (1955) Aleviyol

6 Kýzýlýrmak Havzasýn da Simullýum sinekleriyle mücadele 3.dönem ilaçlama yapýldý. Simullium sinekleriyle mücadele için yapýlan ilaçlama Kayseri Ýli ile eþ zamanlý olarak gerçekleþtirildi. Bilindiði üzere, ve tarihlerinde olmak üzere simullium spp. sinekleriyle özel sektörden hizmet alýmý þeklinde daha önce 2 defa ilaçlama yapýlmýþtý. Ýlaçlamanýn etkinliðini artýrmak için tarihi saat dan tarihi saat a kadar Yemliha Barajýnýn tribünleri kapatýldý.ýlacýn Kýzýlýrmak ta kalýþ süresi en üst düzeye çýkartýldý. Kýzýlýrmak Nehrinde simullium spp. mücadelesi kapsamýnda nehrin Sarýhýdýr Kasabasý ve Avanos Ýlçesinden geçen kýsmýnda 3 er Km ara ile 13 noktada Ýlaçlamanýn Nevþehir den geçen Kýzýlýrmak bölümündeki organizasyonu; Ankara Zirai Mücadele Merkez Araþtýrma Enstitüsü Konu Uzmaný Entomolog Abdullah Yýlmaz' ýn koordinatörlüðünde Tarým Ýl Müdürlüðü, Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði, Saðlýk Ýl Müdürlüðü, Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü ve Avanos Belediye Baþkanlýðý tarafýndan organize edildi Ýlaçlamanýn simullium spp.larvalarý üzerindeki etkileri önümüzdeki günlerde nehirde yapýlacak inceleme çalýþmalarýyla daha da netlik kazanacak ve gelecek dönemlerdeki ilaçlama periyotlarý bu deðerlendirmelere göre belirlenecek. Ramazanda günün her saatinde pide fýrýnlarýndan yumurtalý çiftli pide almak mümkün. Ancak tek pide almak istediðinizde bulamazsýnýz. Sebebi de iþçilikten kazanýyorlarmýþ. Zamandan tasarruf ediyorlarmýþ. Peki elinize susam, çörek otu ve yumurta alsanýz fýrýna gitseniz bir tek pide yaptýrmanýz olasý mý? Çok zor. Günde bir ekmek yiyebilen ailede var. Her gün çiftli pide almak zorundalar mý? Ülkemizde en fazla israf edilen gýdanýn ekmek olduðu düþünülürse. Fýrýnlarýn uygulamasý israfa neden olmuyor mu? Ayrýca senin yaptýðýn yumurtalý pideyi herkes almak zorunda mý? Üretilen pideler nerelerde soðutuluyor? Þakir Þenol Pideler inceleniyor mu? Hamurhaneler de hijyen koþullara uyuluyor mu? Ekmekler gazeteye mi, beyaz kaðýda mý sarýlýyor? Yetkili kurumlar denetimlerini yapýyor mu? Gönül rahatlýðýyla tüketebilir miyiz ramazan pidelerini? Basýnda sýkça yer alan ramazan vurgunlarý pidede de var mý? Ýlk günlerde birazda müþteri kaygýsýyla özen gösterilebilir. Ancak gýda ile ilgili tüm yetkili kuruluþlarýmýzýn denetimlerini bir müþteri gibi yapmalarý gerekenleri yapmalarýnda yarar vardýr. Fýrýncý esnafýmýzda kendisinin denetlendiðini bilirse daha titiz davranacaktýr. Halkýmýzýn sýhhi yiyecekleri tüketme hakký varsa bize de bu uyarýyý yapmak kalýr. Afiyet olsun. KURBANLIK KURBANLIK SATIÞLARIMIZDA KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR WORLD CARD INIZA ÖZEL PEÞÝN FÝYATINA + 5 WORLD TAKSÝT VE KUZU KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU : 9 YTL KUZU CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 4 YTL KOYUN KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU : 7 YTL KOYUN CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 3,5 YTL Kamil ÖNTAÞ CEP: Adres: ÝLÝCEK KÖYÜ HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR

7 7 Patates rekoltesinde düþüþ yaþandý kaybýn, 34 milyon 500 bin YTL olduðunu açýkladý. Sulucakarahöyük /HACIBEKTAÞ Nevþehir'de patates rekoltesinde geçtiðimiz yýla oranla önemli miktarda düþüþ yaþandý. Ziraat Odasý yetkilileri düþüþün kuraklýk ve don gibi doðal afetlerden kaynaklandýðýný açýkladý. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de 22 bin 400 hektar'lýk bir alanda patates ekiminin gerçekleþtiðini söyledi. Geçtiðimiz yýl hasat döneminde 1 milyon 70 bin ton rekolteye ulaþýldýðýný, bu yýl ise rekoltenin 920 bin tona düþtüðünü vurgulayan Recep Tunç, 150 bin ton dolayýnda bir kayýplarýnýn bulunduðunu ifade etti. Patates'te bu yýl yaþanan rekolte düþüþünün baþlýca nedenlerinin kuraklýk ve don gibi doðal afetler olduðunu söyleyen Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, bu durumun Nevþehir ekonomisinde yol açtýðý Tunç, "Geçtiðimiz yýl, bu yýl ki alanlardan daha az bir alanda ekim yapmamýza karþýn daha fazla rekolteye ulaþmýþtýk. Bu yýl içerisinde kýþ ve ilkbahar aylarýnda üst üste yaþadýðýmýz don olaylarý ve ardýndan küresel ýsýnma ile birlikte gelen kuraklýk tarým alanlarýmýzý olumsuz etkiledi. Bu durum patates rekoltemizde de önemli bir düþüþ yaþanmasýna neden oldu. Umarýz önümüzdeki yýllarda bu gibi doðal afetlerle karþýlaþmayýz. Çünkü herkesin bildiði gibi Türk çiftçisi zor günler geçiriyor. Ýlimizde de enerji ve kredi borçlarýndan kurtulma çabasý veren üreticilerimizi bu rekolte düþüklüðü olumsuz etkileyecektir" dedi. kthbr 600 bin fidan toprakla buluþtu bin fidaný toprakla buluþturmayý baþardýklarýný açýkladý. Dikilen fidanlarýn büyük bir bölümünü diþ budak, çam ve akasya aðaçlarýnýn oluþturduðunu belirten Çevre ve Orman Ýl Müdürü Bircan, sonbahar döneminde de yine yaklaþýk 400 bin fidan dikileceðini kaydetti. Eren Sulucakarahöyük /HACIBEKTAÞ Bircan, "Fidan ekimleri özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarýnda gerçekleþiyor. Nevþehir'de bu yýl 600 bin fidan Müdürlük olarak yerel yönetimler ve toprakla buluþturulurken yýl sonuna kadar çeþitli kuruluþlarla da iþbirliði yaparak bu rakamýn 1 milyona çýkartýlmasý her geçen yýl diktiðimiz fidan sayýsýný hedefleniyor. arttýrmaya çalýþýyoruz. Bu konuda vatandaþlarýmýza da önemli görevler Nevþehir Çevre ve Orman Ýl Müdürü düþüyor. Her vatandaþýmýz her yýl en az Eren Bircan yaptýðý açýklamada, yaklaþýk bir fidan dikmeyi kendisine görev 10 bin hektarlýk bir ormanlýk alana sahip edinmeli" dedi. olan Nevþehir'de bu sayýyý arttýrabilmek için yoðun bir çaba gösterdiklerini söyledi. Nevþehir'de ormanlýk alan miktarýnýn Bu yýl baþýnda 1 milyon fidan dikmeyi az olduðunu da sözlerine ekleyen Eren amaçladýklarýný belirten Eren Bircan, bu Bircan, bunun baþlýca nedeninin ise hedef doðrultusunda bu güne kadar arazinin ormanlýk alan yapýsýna uygun Nevþehir'in il ve ilçe merkezlerinde 600 olmamasýnýn olduðunu söyledi. Zaten az miktarda olan ormanlýk alanlarda zaman zaman çýkan yangýnlarýn kendilerini üzdüðünü belirten Bircan, bu konuda vatandaþlarýn daha duyarlý olmalarýný istedi. Bircan, "Özellikle anýz yakýlmamasý konusunda geçtiðimiz yýllardan beri sürekli olarak çiftçilerimizi uyarýyoruz. Anýz yangýnlarý arazi yangýnlarýna veya orman yangýnlarýna dönüþebiliyor. Bunun yanýnda ormanlýk alanlarda ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle yangýnlar çýkabiliyor. Bu yýl 30 hektarlýk ormanlýk alanýmýz bu yangýnlarda zarar gördü. Bu konuda vatandaþlarýmýzýn daha dikkatli olmalarýný istiyoruz" diye konuþtu. khbr SATILIK DAÝRE Zir Mahallesi Bengiler mevkiinde 120 m2 üzerine 3 katlý daire satýlýktýr. Müracaat: Mustafa Tiflis Karaburna Kasabasý Tel: ederi 55 bin euro MUSTAFA SÜMEN SATILIK MANDIRA Kangallý Mevkii nde m2 üzerinde biriket yapýlý 150m2 kapalý alan 250m2 yarý açýk mandýra 2 dekar bað ve 150 adet meyve aðacý bulunan mandýra satýlýktýr. Müracat: Emin Türkmen Tel:

8 Parçalý Bulutlu En Yüksek 0 C En Düþük 0 C 11 5 Varto ve Omcalý Cemveleri açýldý Türkiye de Cemevi olarak imarizni olan iki cemevinden biri olan Varto Cemevi ve Varto köylerinden Omcalý Cemevi, Alevi kuruluþlarýnýn ve ilçe mülki erkanýnýn katýldýðý törenlerle açýldý. Açýlýþta yapýlan bazý konuþmalar þöyle: AABK Genel Baþkanýn Turgut Öker: Cemevleri aleviliði yaþatan kurumlar yaþamýn gerektirdiði fedakarlýðý bu güne kadar yapmýþ olan bir çalýþma gurubunun bu iþin baþýnda olmasý dolayýsýyla, bu kampanyanýn çok baþarýlý olacaðýna inanýyorum. Sevgili canlar, Varto Cemevimizin hepimize hayýrlý uðurlu olmasýný diliyor, yapýmýnda ve açýlýþýnda emeði geçen tüm canlara saygý ve sevgilerimi sunuyorum. Türkiye de Alevilik artýk bugün cemevleriyle özdezleþti. Cemevleri aleviliði yaþatan kurumlar olarak, bir gereksinim olarak ortaya çýktý. O anlamda Türkiye de nerede yaþýyorsak, nerede Aleviler cemevine sahip olmak istiyorlarsa, bu doðrultuda attýklarý adýmlarý destekliyoruz, yanlarýnda oluyoruz. Daha önce Dersim, Erzincan, Kütahya, Erzurum ve Sivas Cemevi kapmanyasýnda olduðu gibi Varto da bizim açýmýzdan sembolik bir önemi olan bir yerleþim birimi. Berlin de ciddi bir Varto potensiyeli var ancak Varto çevresi illerde Alevi yoðunluðu yok. Varto da son yýllarda insanlar yürüttükleri mücadelenin sonucunda ciddi baskýlara maruz kaldýlar. O çerçevedede insanlarýn güncel yaþamýnda karþýlaþtýðý sorunlar Türkiye kamuoyuna yansýdý. Varto da yaþayan Alevilerin bir Cemevine kavuþmasý, diðer Cemevlerinden farklý olarak bizzat tapusunda Cemevi olarak geçmesi, Aleviler açýsýndan son derece önemli bir kazanýmdýr. Berlin Cemevi bu güne kadar özellikle Varto dan gelen arkadaþlarýmýzýn, doðum yeri Varto olan Alevi canlarýmýzýn büyük fedakarlýðý ile ortaya geldi. Örgütlü yaþamdan yana, örgütlü PSAKD Genel Baþkaný KAZIM GENÇ: Köklerimize sahip çýkýyoruz Varto tarihi, insanlýk tarihi kadar eskiydi. Fakat biz onu daha çok yaþadýðý acýlarla, Varto depremi ve sahipsiz býrakýlmasýyla tanýmýþtýk. Kim bilir kaç medeniyet yaþamýþtý. En son misafirleri bizlerdik. Bizlerde bu topraklarda kendimize biz yaþam oluþturmuþtuk. Sadece topraðý ekip biçmedik, onu kutsadýk, inancýmýza baþ eyledik. Sülbüs ve Goçkar Baba; bizleri koruyan tanrýlarýmýzdý. Düzgün Baba ya ikrar, Munzur Baba ya yoldaþ, bir pir e talip olmuþtuk. Hâk- Muhammet- Ali ye yakýn olmuþtuk. Bu nedenledir ki, Güneþ Koð Daðý ndan bizim için her gün daha bir umutla doðmaktaydý. Haksýzlýk karþýsýnda boyun eðmemede Þah Ýmam Hüseyin e uymuþtuk. Bunu için kestiði yenmez, camiye, mescide konmaz dediler. Haksýzlýða uðramýþtýk, fakat hiç kimseye haksýzlýk etmemiþtik. Geldik bugüne. Bereketli topraklar yetmez, yaþadýðý acýlara dayanamaz olmuþtu. Parçalandýk, daðýldýk, bir yerlere göç etmek zorunda kalmýþtýk. Kimimiz yakýna, kimimiz çok uzaklara. Hasankeyf Ýnisiyatifi Giriþimi adlý bir grup, llýsu Barajý projesini protesto etti Almanya'nýn Ýstanbul Baþkonsolosluðu önünde toplanan grup adýna yapýlan açýklamada, Almanya, Avusturya ve Ýsviçre'nin ihracat kredi kuruluþlarý ile DSÝ arasýnda nihai anlaþmanýn resmen saðlandýðý hatýrlatýldý. Açýklamada, "Bu karar, Hasankeyf arkeolojik SÝT alanýnýn sulara gömülmesi anlamýna geliyor" denildi. Yinede, her otun kökleri üzerinden yeþermesi gibi köklerimize sahip çýkmaya çalýþtýk. Örgütlendik, inancýmýzý yaþatacak, halkýmýza hizmet verecek mekânlar yarattýk. Devlet, eþit ve adil deðildi. Ayrýmcýydý, inkârcýydý. Bizden de aldýðý vergileri tek taraflý kullanýyordu. Yüz yýllardýr birlikte yaþadýðýmýz dostlarýmýz, ne yazýk ki bu adaletsizliðe sessizdiler. Onlar fýrsattan yararlanmanýn keyfini çýkarýyorlardý. Köylerimizden Varto ya taþýnmýþtýk. Yazgýmýzda ki gibi, Varto nun yukarý mahallesi bize kalmýþtý. Yinede inancýmýz tamamdý, umudumuz Demir Çelik ti. Þimdi halkýmýza daha iyi bir hizmet sunacak, inancýmýzý ve kültürümüzü çocuklarýmýza aktaracak, bir mekanýn hizmete sunulmasýnýn sevincini yaþýyoruz. Bu nedenle baþta, örgütlenmenin gerekliliðine inanarak Pir Sultan Abdal örgütlülüðünü oluþturan arkadaþlarýmýz olmak üzere, inancýna ve deðerlerine sahip çýkan deðerli Varto Halkýna, demokratik ve çaðdaþ yerel yöneticilik anlayýþýyla, hizmeti eþit daðýtan deðerli belediye baþkanýmýza, bir tuðlada bizden diyen yurt içinden ve yurt dýþýndan tüm canlarýmýza, Almanya da yardým etkinlikleri düzenleyen Almanya Alevi Birliklerinin deðerli yöneticilerine, örgütümüz adýna sonsuz teþekkür ediyor, hepsini Pir Sultan Abdal ýn bilinci, direnci ve inancýyla selamlýyorum. Dr. Yüksel Özdemir, AABF Berlin Temsilcisi: Halka hizmet, Hâk ka hizmettir Deðerli Varto lu Hemþehrilerim, Varto nun Köprücük Köyü nde doðup, Varto depreminden sonra Anadolunun deðiþik yerlerinde büyüyüp Týp eðitimi gördükten sonra, Almanya da ihtisasýmý tamalayarak Berlin de saðlýk alanýnda hizmet vermekteyim. 3-4 yýlda birde olsa doðduðumuz topraklara gelerek sizleri ziyaret edebiliyorum. Simdi Varto da açýlýþýný yapacaðýmýz Cemevi çalýþmalarýna Avrupadan bizlerde sizler gibi, maddi ve manevi katkýlarýmýzý sunduk. Varto Cemevi projesinin hayata geçmesinde emeði geçen tüm idareci ve yöneticilere sonsuz teþekkürlerimi bir borç biliyorum. Özellikle bu çalýþmalarda hepimizden çok yorulan deðerli Varto Belediye Baþkanýmýz sayýn Demir Çelik ve Bilefeld den sayýn Veysel Önder dedeye özel teþekkürlerimi sunuyorum. Varto lulara hep beraber böylesine hayati bir hizmet abidesi sunabilmenin coþkusu içerisindeyim. Halka hizmet, Hâk ka hizmettir þiarýyla, hizmete açýlacak olan Varto Cemevi; Alevi canlarýmýzýn inançsal, sosyal ve toplumsal alandaki ihtiyaçlarýna cevap verecektir. Türkiyemizin geçmiþinde olduðu gibi bugününde de her türlü vatandaþlýk yükümlülüklerini eksiksiz bir þekilde yerine getiren Aleviler, ne yazýk ki yüzyýllardýr yok sayýldýlar, inançlarý hor görüldü, iftiralara uðradýlar, Dersim de, Çorum da, Maraþ ta ve Sivas ta katlediler. Artýk þu çok iyi anlaþilmalýdýr ki, Anadoluda yaþayan Aleviler bu ülkenin asli, onurlu ve eþit yurttaþlarýdýr. Bugüne kadar yapýlan birçok haksýzlýk, iftira ve katliamlara raðmen artýk bizde varýz, artýk inacýmýzý özgürce yaþayýp, Cemevlerimizde ibadetlerimizi yapmak istiyoruz. Örgütlü ve demokratik mücadelemizle, zor da olsa haklý taleplerimizi ve haklarýmýzý birer birer almaya baþladýk. Alevisiyle-Sunnisiyle, Türküyle- Kürdüyle, saðcýsýyla-solcusuyla hepimiz bu ülkenin birer olmazsa olmaz parçasýyýz. Demokratik, laik ve çaðdaþ hukuk devletinde artýk eskisinden daha güzel, daha güçlü olarak bir arada yaþayacaðýz. Ulu ozan Yunus Emre nin söylediði gibi; Gelin tanýþ olalým, iþi kolay kýlalým, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Bu mutlu ve güzel günde, barýþ ve kardeþliðin daha da pekiþmesi dileðiyle, hepinize sonsuz saygý ve sevgilerimi sunuyorum. Alevi.com

Rifat Kartal Anaokulu

Rifat Kartal Anaokulu Rifat Kartal Anaokulu Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Kamil Öntaþ Ayýlar Sabah kalktýðýmda akþamdan televizyon açýk kalmýþtý, çizgi filimde ayýlar vardý. insan elinin

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Emekli öðretmenler ziyaret edildi

Emekli öðretmenler ziyaret edildi YIL:2 SAYI:528 35 YKR 28 KASIM 2007 ÇARÞAMBA Emekli öðretmenler ziyaret edildi Ziyaretciler Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ (sol baþta) ve eþi ile birlikte 24 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Hacýbektaþ

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

Anneler Günü Kutlu Olsun

Anneler Günü Kutlu Olsun YIL:3 SAYI:644 35 YKR 12 MAYIS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev. Tel: 441 30 39 Selma Makal Anneler Günü Kutlu Olsun Tsunami felaketinden daha beter Kendi kendime düþünüyorum. Bu ülkede

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Baþkaný Ali Balkýz, basýnda büyük yer bulan Þarkýþla'da yaptýrýlan 'Takkeli Aþýk Veysel' heykeline büyük tepki gösterdi.

Detaylı

PSAKD Hacýbektaþ ta toplandý

PSAKD Hacýbektaþ ta toplandý YIL:2 SAYI:455 35 YKR 16 AÐUSTOS 2007 PERÞEMBE PSAKD Hacýbektaþ ta toplandý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo Nafiz Ünlüyurt nafizunluyurt@hotmail.com 16. Aðustoslar böylemi olmalýydý 7 DE Kaygusuz Abdal Pir

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

4 DE 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA Yaþam 8 DE 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

4 DE 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA Yaþam 8 DE 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 87. yýldönümü Nevþehir'de coþku ile kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda Nevþehir'de düzenlenen etkinlikte, Jandarma Komutanlýðý Jandarma At-Köpek Eðitimi Meslek Edindirme Kurs

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA. YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

* HABERÝ 11 DE. Rantla iþim olmaz * HABERÝ 11 DE. Sedat Canbolat

* HABERÝ 11 DE. Rantla iþim olmaz * HABERÝ 11 DE. Sedat Canbolat Tavukluk sakinlerini rahatlatan açýklama Baðlara dokunulmayacak, dere boyundaki kirlilik kalkacak * HABERÝ 11 DE CHP li aðlar ýn imar deðiþiklikleri ile ilgili eleþtirilerine cevap veren Külcü: Rantla

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı