Vali Hacýmustafaoðlu, öðretmenlerin sorunlarýný dinledi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali Hacýmustafaoðlu, öðretmenlerin sorunlarýný dinledi"

Transkript

1 Vali Hacýmustafaoðlu, öðretmenlerin sorunlarýný dinledi Hacýbektaþlýlar projesi Radyo Þakir Þenol Pideler inceleniyor mu? Ramazanda günün her saatinde pide fýrýnlarýndan yumurtalý çiftli pide almak mümkün. Ancak tek pide almak istediðinizde bulamazsýnýz. Sebebi de iþçilikten kazanýyorlarmýþ. Zamandan tasarruf ediyorlarmýþ. Peki elinize susam, çörek otu ve yumurta alsanýz fýrýna gitseniz.. >6 DA Kýzýlýrmak Havzasýn da Simullýum sinekleriyle mücadele Kýzýlýrmak Nehrinde simullium spp. mücadelesi kapsamýnda nehrin Sarýhýdýr Kasabasý ve Avanos Ýlçesinden geçen kýsmýnda 3 er Km ara ile 13 noktada 3.dönem ilaçlama yapýldý. Simullium sinekleriyle mücadele için yapýlan ilaçlama Kayseri Ýli ile eþ zamanlý olarak gerçekleþtirildi. Bilindiði üzere, ve tarihlerinde olmak üzere simullium spp. sinekleriyle özel sektörden hizmet alýmý þeklinde daha önce 2 defa ilaçlama yapýlmýþtý. 4 DE 600 bin fidan toprakla buluþtu Nevþehir'de bu yýl 600 bin fidan toprakla buluþturulurken yýl sonuna kadar bu rakamýn 1 milyona çýkartýlmasý hedefleniyor. Nevþehir Çevre ve Orman Ýl Müdürü Eren Bircan yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 10 bin hektarlýk bir ormanlýk alana sahip olan Nevþehir'de bu sayýyý arttýrabilmek için yoðun bir çaba gösterdiklerini söyledi. >7 DE Nevþehir Valisi M.Asým Hacýmustafaoðlu, eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlamasý nedeniyle bazý okullarý ziyaret edip, öðretmenlerin sorunlarýný dinledi. Vali Hacýmustafaoðlu, ilköðretim Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Anýtý önünde düzenlenen çelenk sunma törenine katýldý. Fuzûlî Mehmed oðlu Süleyman, Fuzûlî (d., - 90? - ö.,, ) asýllý þairidir. Asýl adý Mehmet oðlu Süleyman'dýr. Öðrenimi hakkýnda kesin bir bilgi olmayýp, eserlerinden islami bilimler ve dil alanýnda çok iyi bir eðitim aldýðý anlaþýlmaktadýr. Türkçe divanýnýn önsözünde: Bilimsiz þiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da deðersizdir demektedir. >5 DE Nevþehir'de patates rekoltesinde geçtiðimiz yýla oranla önemli miktarda düþüþ yaþandý. Ziraat Odasý yetkilileri düþüþün kuraklýk ve don gibi doðal afetlerden kaynaklandýðýný açýkladý. Bedeni Serez topraðýnda, düþünceleri ve öðretisi ise hakikatý anlayanlarýn yüreðinde gömülü olan Bedreddin in kemikleri, Atatürk ün isteði üzerine, 1924 de Serez deki >3 DE Þeyh Bedreddin mezarýndan çýkartýlýp Ýstanbul a getirildi de Ýstanbul Caðaloðlundaki Sultan Mahmut türbesi haziresine gömüldü. >3 DE Patates rekoltesinde düþüþ yaþandý Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de 22 bin 400 hektar'lýk bir alanda patates ekiminin gerçekleþtiðini söyledi. Geçtiðimiz yýl hasat döneminde 1 milyon 70 bin ton rekolteye ulaþýldýðýný, bu yýl ise rekoltenin 920 bin tona düþtüðünü vurgulayan Recep Tunç, 150 bin ton dolayýnda bir kayýplarýnýn bulunduðunu ifade etti. >7 DE internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Varto ve Omcalý Cemveleri açýldý Türkiye de Cemevi olarak imarizni olan iki cemevinden biri olan Varto Cemevi ve Varto köylerinden Omcalý Cemevi, Alevi kuruluþlarýnýn ve ilçe mülki erkanýnýn katýldýðý törenlerle açýldý. Açýlýþta yapýlan bazý konuþmalar þöyle: Meral Salman Nurdan Gürbilek Yer Deðiþtiren Gölge kitabýndaki, Taþra Sýkýntýsý baþlýklý denemesinde, Yusuf Atýlgan ýn roman ve öykülerinin konusu olan sýkýntýdan bahseder, dar hayatlardan. Gürbilek in taþra sýkýntýsý adýný verdiði, mekâna iliþkin bir deneyim deðildir, sadece köy ya da kasabada deðil, þehirde de yaþanýr: BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: >8 DE Taþra Sýkýntýsý >8 DE

2 2 Meral Salman Taþra Sýkýntýsý Nurdan Gürbilek Yer Deðiþtiren Gölge kitabýndaki, Taþra Sýkýntýsý baþlýklý denemesinde, Yusuf Atýlgan ýn roman ve öykülerinin konusu olan sýkýntýdan bahseder, dar hayatlardan. Gürbilek in taþra sýkýntýsý adýný verdiði, mekâna iliþkin bir deneyim deðildir, sadece köy ya da kasabada deðil, þehirde de yaþanýr: Evde kalmanýn, yaþlý bir anneyle paylaþýlmak zorunda olunan bir Taþra sýkýntýsý, þu sýralar, darbeciler ve muhafazakâr Ýslamcýlar arasýnda salýnmaktýr, iktidarý, gücü kutsamaktan utanmamaktýr, yýlýþýk bir boyun eðiþtir. Taþra sýkýntýsý, hayatýnda tek bir kitap, gazete bile okumamýþ, düþünebildiði þüpheli birinin yazýlarýndan ve düþüncelerinden dolayý bir insaný öldürebilmesidir; katillerin arsýzca kahramana dönüþtürülmesidir. Taþra sýkýntýsý, umutsuzluk, yoksulluk, iþsizlik, yoksunluk, þiddettir ve bunlarý kiþisel sebeplerle açýklamaya çalýþmanýn samimiyetsiz körlüðüdür. hayatýn, hep ayný yatakta istenmeyen bir kocayla yatmanýn, yük olduðunu bile bile bir aðabeyin evinde yenen yemeklerin Ancak taþrada bulunmuþlarýn, hayatýnýn þu veya bu aþamasýnda taþranýn darlýðýný hissetmiþlerin, hayatý bir taþra olarak yaþamýþlarýn, kendi içlerinde bir þeylerin daraldýðýný, benliklerinin bir parçasýnýn sapa ve güdük kaldýðýný, giderek bir taþradan ibaret kaldýðýný hissedenlerin anlayabileceði bir sýkýntý Yusuf Atýlgan ýn yapýtlarýnýn çoðuna konu olan 1950 li yýllarýn taþrasýdýr ve kahramanlarýnýn yaþadýðý dar hayatlar acýdýr, insanidir ve naiftir. Gürbilek, Atýlgan ýn yapýtlarý üzerinden tarif ettiði taþra sýkýntýsýný mekânla sýnýrlamaz, yaþanan bezdirici rutinin, umarsýz edilgenliðin, sýkýþmýþlýðýn sýkýntýsýdýr. Bu sýkýntý pekâlâ þehirde de yaþanabilir ve günümüzde yaþanýyor da, taþra artýk mekân tanýmýyor, her yer taþraya, her hayat taþra sýkýntýsýna dönüþüyor. Bugün yaþadýklarýmýz dar hayatlarýn deðil, hayatýn daraltýlmasýnýn sýkýntýsýdýr. Yaþanan sýkýntý kolektiftir ve hiç insani deðildir. Taþra artýk ülkenin tamamýdýr, yaþanan sýkýntý, azalma ve güdük kalma bizatihi hayatýn kendisidir: Taþra sýkýntýsý, þu sýralar, darbeciler ve muhafazakâr Ýslamcýlar arasýnda salýnmaktýr, iktidarý, gücü kutsamaktan utanmamaktýr, yýlýþýk bir boyun eðiþtir. Taþra sýkýntýsý, hayatýnda tek bir kitap, gazete bile okumamýþ, düþünebildiði þüpheli birinin yazýlarýndan ve düþüncelerinden dolayý bir insaný öldürebilmesidir; katillerin arsýzca kahramana dönüþtürülmesidir. Taþra sýkýntýsý, umutsuzluk, yoksulluk, iþsizlik, yoksunluk, þiddettir ve bunlarý kiþisel sebeplerle açýklamaya çalýþmanýn samimiyetsiz körlüðüdür. Taþra sýkýntýsý, birileri oruç tutuyor diye dýþarýda tedirgin olmadan bir þeyler yiyip içememektir; geceleri korkmadan sokaklarda yürüyememek, gördüðün býkkýn, sinirli yüzlerin, düþüncelerin ve inandýklarýn yüzünden, belki de sebepsiz sana saldýrmayacaðýndan, seni linç etmeyeceðinden emin olamamaktýr. Taþra sýkýntýsý sokakta, yerde yatan adamý görünce karþý kaldýrýma geçmektir. Taþra sýkýntýsý hayatý anlamanýn, anlamlandýrmanýn yolu hiçbiri de doðru olmayan seçeneklerden birini seçmekmiþ gibi davranmaktýr. Taþra sýkýntýsý küçücük dünyalar kurup, kendini bu dünyalarýn efendisi ilan etmektir Gürbilek in de bahsettiði gibi, Yusuf Atýlgan ýn taþra sýkýntýsý, taþra olmayaný, gidilemeyecek olsa bile gidilme ihtimali olan yerleri iþaret eder. Bugün, taþra artýk bu ülkedir. Yaþadýðýmýz hayat ise daraltýlmýþtýr, yoksuldur, sýkýntýdýr, taþra sýkýntýsýdýr. Gidilecek yerse, yoktur. Öyleyse Nurdan Gürbilek Nurdan Gürbilek 1956 yýlýnda Kütahya'da doðdu. Boðaziçi Üniversitesi, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü'nü bitirdi ve ayný bölümde master yaptý. Akýntýya Karþý, Zemin, Defter ve Virgül dergilerinde yazdý. Ýlk kitabý Vitrinde Yaþamak'ta (Metis, 1992) 80'li yýllarýn Türkiyesi'ndeki kültürel deðiþimi konu aldý. Yer Deðiþtiren Gölge (Metis, 1995) ve Ev Ödevi (Metis, 1999) adlý kitaplarý edebiyatla ilgili denemelerine yer verir. Kötü Çocuk Türk ise (Metis, 2001) Türkiye'nin yakýn tarihinde öne çýkmýþ kültürel imgeler üzerine denemelerden oluþur. Gürbilek'in Walter Benjamin'in yazýlarýndan derleyip sunduðu Son Bakýþta Aþk Metis Seçkileri'nde yayýmlanmýþtýr (1993 Her çeþit baský iþlerinizde MATBAA Bilgisayar ortamýnda ve ofset ARTIK HACIBEKTAÞ TA ANTETLÝ / ZARF / KARTVÝZÝT / TAHSÝLAT MAKBUZU / SÝPARÝÞ FÝÞÝ / BROÞÜR / EL ÝLANI / AFÝÞ KATALOG / KÝTAP / DERGÝ / GAZETE / TAKVÝM / TOPLANTI DAVETÝYESÝ / DÜÐÜN DAVETÝYESÝ SÜNNET DAVETÝYESÝ / VE BASKIYA DAÝR HER ÞEY... Tel: GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 Acýgöl Organize Sanayi çalýþmalarý baþladý.. Hacýmustafaoðlu, alt yapý çalýþmalarýna iliþkin ilgililerden bilgi aldý. Vali Hacýmustafaoðlu, öðretmenlerin sorunlarýný dinledi Vali Hacýmustafaoðlu, yapýmýna 2002 yýlýnda baþlanan ve 2009 yýlýnda tam olarak faaliyete geçmesi planlanan, Sanayi Bölgesi nin, alt yapý çalýþmalarý tamamlanmasýndan sonra buradaki arsalarýn firmalara bedelsiz olarak tahsis edileceðini söyledi. Alt yapý çalýþmalarý için 8 trilyonluk ödenek ayrýlan Organize Sanayi ye þimdiye kadar 15 firmanýn ön müracaatta bulunduðunu ifade eden Vali Hacýmustafaoðlu, bölgenin su ihtiyacýný Nevþehir Valisi Hacýmustafaoðlu, karþýlamak üzere bin 500 ton kapasiteli su Çalýþmalarý Yerinde Ýnceledi deposunun yapýmýnýn tamamlandýðýný bildirdi. Nevþehir in Acýgöl ilçesi sýnýrlarýndaki Acýgöl Organize Sanayi bölgesinde bir süre Yol, kanalizasyon, su alt yapýsý önce baþlayan alt yapý çalýþmalarý hýzla tamamlandýktan sonra 99 parselin yer aldýðý devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi ne ilginin artacaðý tahmin ediliyor. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu, organize sanayi bölgesini ziyaret ederek, alt yapý çalýþmalarýný yerinde inceledi. Beraberinde Acýgöl Kaymakamý Ferit Görükmez ve Acýgöl Belediye Baþkaný Ýsmail Çavuþoðlu ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan Vali KAYIP ÝLANI Nufus Cüzdanýmý, Ehliyetimi, Garanti Bankasý, Ýþ Bankasý, Þeker Bank ve Ziraat bankasý Kredi kartlarýmý kayýp ettim. Hükümsüzdür. Bayram Çalýþkan Sulucakarahöyük /HACIBEKTAÞ Nevþehir Valisi M.Asým Hacýmustafaoðlu, eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlamasý nedeniyle bazý okullarý ziyaret edip, öðretmenlerin sorunlarýný dinledi. Vali Hacýmustafaoðlu, ilköðretim Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Anýtý önünde düzenlenen çelenk sunma törenine katýldý. Vali Hacýmustafaoðlu, daha sonra beraberindeki Garnizon Komutaný Jandarma Albay Esat Mahmut Apaydýn, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ergi, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ahmet Belada, Ýl GenelMeclisi Baþkaný Meti Kayaalp ve Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa ile birlikte 75. Yýl Ýlköðretim Okulu'nu ziyaret etti. Okulda öðretmenlerle bir süre sohbet eden Hacýmustafaoðlu, onlarýn sorunlarýný dinledi. 50. Yýl Anaokulu'nu da ziyaret eden Hacýmustafaoðlu, öðretmenlerden öðrenci sayýlarýna ve karþýlaþtýklara sorunlara iliþkin bilgiler aldý. Daha sonra Kardelen Lisesi öðrencileri Mustafa Belginboy ve Beyza Baharözkan, beraberlerinde Edebiyat öðretmenleri Rasim Kayaç ile birlikte Vali Hacýmustafaoðlu'nu makamýnda ziyaret etti. Vali Hacýmustafaoðlu, öðrencilere yeni eðitim ve öðretim yýlýnda baþarýlar dilerken, onlara çeþitli hediyeler verdi. SATILIK DAÝRE Zir Mahallesi Bengiler mevkiinde 120 m2 üzerine 3 katlý daire satýlýtýr. Müracaat: Mustafa Tiflis Karaburna Kasabasý Tel: ederi 55 bin euro

4 Ali Duran Gülçiçek SÝMAVNE KADISIOÐLU ÞEYH BEDREDDÝN VE EYLEMÝ (4) Bedeni Serez topraðýnda, düþünceleri ve öðretisi ise hakikatý anlayanlarýn yüreðinde gömülü olan Bedreddin in kemikleri, Atatürk ün isteði üzerine, 1924 de Serez deki mezarýndan çýkartýlýp Ýstanbul a getirildi de Ýstanbul Caðaloðlundaki Sultan Mahmut türbesi haziresine gömüldü. Ne yazýk ki bu ünlü düþünürün bir anýt mezarý bile halen yapýlmýþ deðildir. ÞEYH BEDREDDÝN Bedeni Serez topraðýnda, düþünceleri ve öðretisi ise hakikatý anlayanlarýn yüreðinde gömülü olan Bedreddin in kemikleri, Atatürk ün isteði üzerine, 1924 de Serez deki mezarýndan çýkartýlýp Ýstanbul a getirildi de Ýstanbul Caðaloðlundaki Sultan Mahmut türbesi haziresine gömüldü. Ne yazýk ki bu ünlü düþünürün bir anýt mezarý bile halen yapýlmýþ deðildir. Þeyh Bedreddin le ilgili geniþ çaplý araþtýrmalarý olan ve ilk çalýþmasý (Scheich Bedreddin, der sohn des Richters von Simaw: Simavna Kadýsýoðlu Þeyh Bedreddin) 1921 de yayýmlanan20 Alman þarkiyatçý Franz Babinger, 1928 de yayýmlanan Das Grabmal des Schejehs Bedr ed-din zu Serres (Þeyh Bedreddin in Serrez deki türbesi) adlý makalesinde, Þeyh Bedreddin in Serrez deki türbesini ziyaret ettiðinde, oradaki yerli Yunan halkýnýn Þeyh Bedreddin hakkýnda fazla bilgisi olmadýðýný, buradaki Türklerin 1923/24 yýllarý arasýnda Yunanistan la yapýlan antlaþma sonucu Türkiye ye göç ettiðinde, Þeyh Bedreddin in eski Türk pazarýnýn arka kýsmýndaki geniþ bir sahayý kapsayan Türk mezarlýðýnýn (Orta Mezalýðýn) kuzey yakasýnda bulunan ve bakýmsýzlýða terkedilmiþ türbesindeki kemikleri ve Þeyh Bedreddin le ilgili kitaplarý, el yazmalarý, birlikte Türkiye ye götürdüklerini yazmaktadýr. Türbenin, Þeyh Bedreddin in asýldýðý dâr meydanýna (siyasetgâha) yakýn bir yerde olduðunu, dört köþeli, tahminen dört metre karelik bir yapýdan oluþtuðunu ve üstünün eski selçuklu günbet(kümbet)lerini andýran pramid þeklinde yapýldýðýn belirtmektedir.21 Konuyu, Þeyh Bedreddin in Varidat adlý yapýtýndan ve diðer bazý kaynaklardan seçtiðimiz þu anlamlý sözleriyle baðlayalým: Tanrý, dünyayý yarattý, insanlara baðýþladý. Erzak, giyim, kuþam, sürüler, arazi ve bütün toprak, ürünleriyle insanlarýn ortak malýdýr. Ýnsanlar yaratýlýþ ve yaþayýþta eþittirler. Birinin servet toplayýp biriktirmesiyle ötekilerin ekmeðe muhtaç kalmasý ilahi amaca aykýrýdýr. Ýnsanlar birbirlerine tapýyorlar; ya da paralara, altýnlara, yiyeceklere, üne, þan a, bilmedikleri için de Yüce Tanrý ya taptýklarýný sanýyorlar.22 Kiþilerin elde ettikleri olgunluklarýn tatlarý, huriler, köþkler ve cennetlere benzetilmiþtir. Bunlara verilen adlar takma adlardýr. Çünkü eksik, cahil ve kýt akýllarý bulunan kiþilere gerçek bu vesile ile anlatýlabilir Ölmeden önce öl, ta ki ölümsüz kalasýn... Geçici ve mecazý varlýktan vazgeçen, kendi varlýðýnýn Allah ýn varlýk kaynaklarýndan bir kaynak olduðunu bilen ve ikilikten kurtulan kiþi sonsuza kadar diridir. Sema da böyledir. Samimi fakriler vakitleri elverdikçe sema yapabilirler. Zira onlar güzel bir ses duyunca, gönüllerini Allah a yönlendirir ve dünyayý tamamiyle bir tarafý býrakarak Allah sevgisiyle doldururlar. Allah a ulaþmayý gerçekleþtiren iþi bir Müslümanýn yasaklamasý helâl midir? Cemâl ve celâl sahibi Hak (Allah), her zerrede tecelli eder ve hepsinde vardýr. Bu zerreciklerde bütün sýfatlarýnýn izler, suç ve aþaðýlayýcý durumlar da vardýr. Kötü yön suçlarý gizler ve iyi yön gibi görünür, ta ki oraya yönelsin. Suçlu, suç iþleyene denir, yoksa bir suç için bu suçtur diyene deðil. Gerçek iktidar, insanlar üzerinde deðil, yürekler üzerinde kurulur. Öðrenciler deðiþir, ama öðreti kalýr. Vefa ve sadakat, cömertçe yapýlan ihsan ve iyliklerle elde edilir. Baþka halklar üzerinde baský uygulamak, özünde kendi halký üzerindeki baskýyý gizlemeye ve unutturmaya yöneliktir. Gerçeðe engel olabilecek bir ceza daha icad olunmamýþtýr. Bizim görevimiz yol göstermektir; dostlarýn görevi ise, çalýþýp çabalamaktýr. Sonsuz olan gönül evreni, zamanla deðiþir. Acele etmeye gerek yoktur. Her yemiþin bir mevsimi vardýr. Fakat boþ oturmamak, çalýþmak gerekir...23 Dünya kerametle dopdoludur. Bu yolda toprak olursan bütün yemiþler senden biter. Ýçin, dýþýn kerametle dolar!... Hakikat bize insanlarý varlýklarýna, dinlerine, dillerine göre ayýrmamýzý deðil, birleþtirmemizi buyurur. Beni kara toprakta deðil, hakikatý anlamýþ insanlarýn yüreklerinde arayýn!.. Ben de halimce Bedreddinem... Ali Duran Gülçiçek: Her Yönüyle Alevilik (Bektaþilik, Kýzýlbaþlýk) ve Onlara Yakýn Ýnançlar, Ýstanbul-Köln 2004, Cilt I, s DÝPNOT [1] (YALTKAYA), M. þ. 1935: [2] BABINGER, F.1921:1 vd. [3] FÝÞ, R. 1992: 168 vd. [4] FÝÞ, R. 1992: 173. [5] FÝÞ, R. 1992: 147, 157. [6] FÝÞ, R. 1992: 158. [7] (YALTKAYA), M. þ. 1935: 246. [8] (YALTKAYA), M. þ. 1935: 246 vd. [9] (YALTKAYA), M. þ. 1935: 247. [10] DUKAS. 1965: 69. [11] Nâzým Hikmet Ran ýn Simavna Kadýsý Oðlu Þeyh Bedreddin Destaný ndan,1936. [12] kadd (Ar.): Boy pos. Bir gün sana zeval ere /Yüce kaddin ine yere (Yunus Emre) Kaddi bükülmek: Beli bükülmek. Surrum iþlenmedi kaddim büküldü Beyaz vücudumun beni söküldü (Pir Sultan Abdal). Serv-i kadd: Servi, uzun, ince boylu. Bâr-ý mihnetten nihâl-i kaametin ham olmasýn / Baþýmýzda sâye-i serv-i kaddin kem olmasýn (Fuzuli). [13] Torlak Kemal üzerine yakýlan bir aðýt. [14] AþIkpaþaoðlu, 1970: 98 [15] KISSLING, H. J.1959: 18 [16] FÝÞ, R.1992: [17] NâzIm HikmeT (RAN). 1997: Halep, Diyarbakýr, Konya, Sivas ve Selanik valiliklerinde bulunan, ayný zamanda iyi bir yazar olan Nazým Hikmet in dedesi Nazým (Mehmed) Paþa (Ýstanbul ), Kaygusuz Abdal Dergahý Postniþini Mehmet Lüfti Baba dan nasib alarak Bektaþiliðe girmiþti. Nazým Hikmet in annesi ressam Celile Hanýmýn da Kýsýklý Bektaþi Dergâhýyla yakýn iliþkileri vardý. Yahya Kemal Bayatlý da, Kýsýklý Dergâhý Postniþini Ali Nutki Baba dan Bektaþi icazeti almýþ ve mürþidi tarafýndan Derviþ Üskübi mahlasý verilmiþti. (KOCA, Þ. 2000:13-14). [18] EYÜBOÐLU, Ý. Z. 1980: 75; ÖZ, B. 1992: 157. [19] Vehbi Baba Divaný, H (M ) tarihlerinden Þeyhülislâm Muhtar Mollazâde Ali Haydar tarafýndan kaleme alýndýðý belirtilmektedir. Bir süre Serez deki Þeyh Bedreddin tekkesinde hizmet veren Vehbi Babanýn mürþidi Þeyh Bedreddin bendelerinden Moralý Derviþ Süleyman dýr (öl. 1248/1831). (HALÝL BÝN ÝSMAÝIL BÝN ÞEYH BEDRÜDDÜN MAHMUD. 1967: ). [20] BABINGER, F. 1921: I ff. [21] BABINGER, F. 1928: [22] YETKIN, Ç. 1974: 135. [23] Þeyh BedreddÝn. 1990: 12 vd. Yaðmur çiseliyor. Serez'in esnaf çarþýsýnda, bir bakýrcý dükkanýnýn karþýsýnda Bedreddinim bir aðaca asýlý. Yaðmur çiseliyor. Gecenin geç ve yýldýzsýz bir saatidir. Ve yaðmurda ýslanan yapraksýz bir dalda sallanan Þeyhimin çýrýlçýplak etidir. Yaðmur çiseliyor. Serez Çarþýsý dilsiz, Serez Çarþýsý kor. Havada konuþmamanýn, görmemenin kahrolasý hüznü Ve Serez Çarþýsý kapatmýþ elleriyle yüzünü. Yaðmur çiseliyor

5 Fuzûlî Mehmed oðlu Süleyman, Fuzûlî (d., - 90? - ö.,, ) asýllý þairidir. Asýl adý Mehmet oðlu Süleyman'dýr. Öðrenimi hakkýnda kesin bir bilgi olmayýp, eserlerinden islami bilimler ve dil alanýnda çok iyi bir eðitim aldýðý anlaþýlmaktadýr. Türkçe divanýnýn önsözünde Bilimsiz þiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da deðersizdir demektedir. Türkçe divanýndaki þiirlerini Azeri lehçesinde yazmýþtýr. Ayný zamanda ve divanlarýndan bu dilleri de çok iyi bildiði anlaþýlmaktadýr. Eserlerinde kullandýðý dil dönemindeki divan þairlerine göre daha sade, anlaþýlýr bir Türkçedir. Halk deyiþlerinden bolca yararlanmýþtýr. Bedensel zevklerden ziyade tasavvufi bir aþk, ehlibeyte duyulan özlem, ayrýlýk acýsý þiirlerinin konusunu teþkil etmiþtir. Duygu ve düþüncelerini çok içten ve lirik bir þekilde ifade etmeyi kolayca baþarmýþtýr. Bu açýdan bakýldýðýnda Türk þiirinde karþýlaþtýrýlabileceði tek þair Yunus Emre'dir. Leyla ve Mecnun mesnevisi ayný konuda yazýlmýþ (Arapça ve Farsça dahil) en iyi mesnevilerden biridir. Ýran þiirinden Hafýz, Türk þiirinden ise Nesimi ve Nevai çizgisini en baþarýlý þekilde kemale erdirmiþtir. Kendisinden sonra gelen bütün divan þairlerini etkilemiþtir. 'nin 'ý fethinden sonra () padiþaha kasideler sunmuþtur. Padiþah tarafýndan beðenilen kasideler karþýlýðýnda 9 akçelik maaþla ödüllendirilmiþtir. Maaþýný alamayýnca Þikayetnãme'yi yazmýþtýr. Þikayetnãme Fuzuli'nin en önemli eserlerinden biridir. Þikayetnamesinde Fuzuli þöyle der: Selam verdim rüþvet deðildir diye almadýlar. Hüküm gösterdim faydasýzdýr diye mültefit olmadýlar Çokça zikredilen beyitlerinden bazýlarý þunlardýr: Aþk imiþ her ne var alemde / Ýlim bir kil ü kal imiþ Mende Mecnundan füzun aþýklýk isti'dadý var / Aþýk-ý sadýk menem Mecnunun ancak adý var Hasýlým yoh ser-i küyunda beladan gayrý / Garazým yoh reh-i aþkýnda fenadan gayrý Eyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir / Men kimem saki olan kimdir mey ü sahba nedir Dest busi arzusýyle ger ölsem dustlar / Kuze eylen topraðým sunun anýnla yare su Ya rab bela-yý aþk ile kýl müptela meni / Bir dem bela-yý aþktan etme cüda meni Yýlda bir kurban keser halk-ý âlem ýyd içün,dem be dem saat be saat men senün kurbanýnam. Modern bir canlandýrma Baþlýca eserleri (1837, Kerbela olayýný anlatan düzyazý) (1838, 1958) (1940, týp bilgileri) (1944) (1948) (1951) (3 bin 96 beyitlik mesnevi) (1956) (1956, 444 beyitlik Türkçe mesnevi) (1958) (1962) (tasavvuf içerikli, 327 beyitlik Farsça mesnevi) (tasavvuf içerikli mesnevisidir) (nesir türündedir) Reþat Nuri Güntekin ( )- ( ) 25 Kasým 1889 tarihinde Ýstanbul da doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ni bitirdi (1912). Bursa da baþladýðý (1913) öðretmenlik hayatýna çeþitli okullarda devam etti. Milli Eðitim müfettiþi (1931), Çanakkale milletvekili ( ), Paris Kültür Ateþesi ve emekli (1954) oldu, kanser tedavisi için gittiði Londra da öldü. Ýstanbul da Karacaahmet Mezarlýðý nda gömülü. Yazý hayatýna Birinci Dünya Savaþý sonlarýnda (1917) baþlayan, ilk eseri de Eski Ahbap (uzun hikaye) 1917 de basýlan Reþat Nuri, 1918 de tiyatro eleþtiri ve araþtýrmalarý yayýmlarken bir yandan da hikayeler (Þair Dergisi, 1918/19; Nedim Dergisi, 1919; Büyük Mecmua, 1919) yazýyordu. Çalýkuþu nun Vakit gazetesinde tefrikasýyla (1922) geniþ bir ün kazandý. Çok hareketli bir eser olan Çalýþkuþu nda Anadolu, ilk idealist ve aydýn kýzý Feride ye kavuþtu, geniþ ölçüde romana girdi. Bu roman az okumuþ ve aydýn, iki sýnýfý da, doðal ve canlý diliyle kendine baðladý. Reþat Nuri nin hemen bütün romanlarýnda dekor olarak taþra kasaba ve þehirleri çevre, tip, çeþitli problem ve görüþleriyle Anadolu atmosferi görülür. Romanlarýnda sosyal ve hissi konularý iþleyen yazar, küçük hikayelerinde bunlarýn yanýna mizahý da ekledi Yazdýðý, çevirdiði, kitap biçimine girmiþ veya dergi, gazete sayfalarýnda, tiyatro repertuarlarýnda kalmýþ tüm eserlerinin toplamý yüzü bulur; bunlardan 19 tanesi telif romandýr, 7 tanesi hikaye kitabý. Yazdýðý, çevirdiði, uyarladýðý, oynanmýþ, basýlmadan kalmýþ oyunlarýnýn sayýsý roman ve hikaye kitaplarýnýn sayýsýný da aþar. 7 Aralýk 1956 da Londra da öldü. ESERLERÝ Hikaye kitaplarý: Tanrý Misafiri (1927), Sönmüþ Yýldýzlar (1927), Leyla ile Mecnun (1928), Olaðan Ýþler (1930), vb. Gezi yazýlarý: Anadolu Notlarý (ilk cildi 1936; ikinci cildi 1966). Oyunlarý içinde en ünlüleri Balýkesir Muhasebecisi (1953) ve Tanrýdaðý Ziyafeti (1955) dir. Bütün eserleri ölümünden sonra, eþi tarafýndan, bir külliyat halinde yeniden bastýrýldý. Romanlarý: Gizli El (1922), Çalýkuþu (1922), Damga (1924), Dudaktan Kalbe (1925), Akþam Güneþi (1926), Bir Kadýn Düþmaný (1927), Yeþil Gece (1928),Acýmak (1928), Yaprak Dökümü (1930), Kýzýlcýk Dallarý (1932), Gökyüzü (1935), Eski Hastalýk (1938), Ateþ Gecesi (1942), Deðirmen (1944), Miskinler Tekkesi (1946), Harabelerin Çiçeði (1953), Kavak Yelleri (1950), Son Sýðýnak (1961),Kan Davasý (1955), Hikaye Kitaplarý: Tanrý Misafiri (1927), Sönmüþ Yýldýzlar (1927), Leyla ile Mecnun (1928), Olaðan Ýþler (1930) Gezi Yazýlarý: Anadolu Notlarý (ilk cildi 1936; ikinci cildi 1966) Oyunlarý:Balýkesir Muhasebecisi (1953), Tanrýdaðý Ziyafeti (1955) Aleviyol

6 Kýzýlýrmak Havzasýn da Simullýum sinekleriyle mücadele 3.dönem ilaçlama yapýldý. Simullium sinekleriyle mücadele için yapýlan ilaçlama Kayseri Ýli ile eþ zamanlý olarak gerçekleþtirildi. Bilindiði üzere, ve tarihlerinde olmak üzere simullium spp. sinekleriyle özel sektörden hizmet alýmý þeklinde daha önce 2 defa ilaçlama yapýlmýþtý. Ýlaçlamanýn etkinliðini artýrmak için tarihi saat dan tarihi saat a kadar Yemliha Barajýnýn tribünleri kapatýldý.ýlacýn Kýzýlýrmak ta kalýþ süresi en üst düzeye çýkartýldý. Kýzýlýrmak Nehrinde simullium spp. mücadelesi kapsamýnda nehrin Sarýhýdýr Kasabasý ve Avanos Ýlçesinden geçen kýsmýnda 3 er Km ara ile 13 noktada Ýlaçlamanýn Nevþehir den geçen Kýzýlýrmak bölümündeki organizasyonu; Ankara Zirai Mücadele Merkez Araþtýrma Enstitüsü Konu Uzmaný Entomolog Abdullah Yýlmaz' ýn koordinatörlüðünde Tarým Ýl Müdürlüðü, Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði, Saðlýk Ýl Müdürlüðü, Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü ve Avanos Belediye Baþkanlýðý tarafýndan organize edildi Ýlaçlamanýn simullium spp.larvalarý üzerindeki etkileri önümüzdeki günlerde nehirde yapýlacak inceleme çalýþmalarýyla daha da netlik kazanacak ve gelecek dönemlerdeki ilaçlama periyotlarý bu deðerlendirmelere göre belirlenecek. Ramazanda günün her saatinde pide fýrýnlarýndan yumurtalý çiftli pide almak mümkün. Ancak tek pide almak istediðinizde bulamazsýnýz. Sebebi de iþçilikten kazanýyorlarmýþ. Zamandan tasarruf ediyorlarmýþ. Peki elinize susam, çörek otu ve yumurta alsanýz fýrýna gitseniz bir tek pide yaptýrmanýz olasý mý? Çok zor. Günde bir ekmek yiyebilen ailede var. Her gün çiftli pide almak zorundalar mý? Ülkemizde en fazla israf edilen gýdanýn ekmek olduðu düþünülürse. Fýrýnlarýn uygulamasý israfa neden olmuyor mu? Ayrýca senin yaptýðýn yumurtalý pideyi herkes almak zorunda mý? Üretilen pideler nerelerde soðutuluyor? Þakir Þenol Pideler inceleniyor mu? Hamurhaneler de hijyen koþullara uyuluyor mu? Ekmekler gazeteye mi, beyaz kaðýda mý sarýlýyor? Yetkili kurumlar denetimlerini yapýyor mu? Gönül rahatlýðýyla tüketebilir miyiz ramazan pidelerini? Basýnda sýkça yer alan ramazan vurgunlarý pidede de var mý? Ýlk günlerde birazda müþteri kaygýsýyla özen gösterilebilir. Ancak gýda ile ilgili tüm yetkili kuruluþlarýmýzýn denetimlerini bir müþteri gibi yapmalarý gerekenleri yapmalarýnda yarar vardýr. Fýrýncý esnafýmýzda kendisinin denetlendiðini bilirse daha titiz davranacaktýr. Halkýmýzýn sýhhi yiyecekleri tüketme hakký varsa bize de bu uyarýyý yapmak kalýr. Afiyet olsun. KURBANLIK KURBANLIK SATIÞLARIMIZDA KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR WORLD CARD INIZA ÖZEL PEÞÝN FÝYATINA + 5 WORLD TAKSÝT VE KUZU KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU : 9 YTL KUZU CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 4 YTL KOYUN KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU : 7 YTL KOYUN CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 3,5 YTL Kamil ÖNTAÞ CEP: Adres: ÝLÝCEK KÖYÜ HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR

7 7 Patates rekoltesinde düþüþ yaþandý kaybýn, 34 milyon 500 bin YTL olduðunu açýkladý. Sulucakarahöyük /HACIBEKTAÞ Nevþehir'de patates rekoltesinde geçtiðimiz yýla oranla önemli miktarda düþüþ yaþandý. Ziraat Odasý yetkilileri düþüþün kuraklýk ve don gibi doðal afetlerden kaynaklandýðýný açýkladý. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de 22 bin 400 hektar'lýk bir alanda patates ekiminin gerçekleþtiðini söyledi. Geçtiðimiz yýl hasat döneminde 1 milyon 70 bin ton rekolteye ulaþýldýðýný, bu yýl ise rekoltenin 920 bin tona düþtüðünü vurgulayan Recep Tunç, 150 bin ton dolayýnda bir kayýplarýnýn bulunduðunu ifade etti. Patates'te bu yýl yaþanan rekolte düþüþünün baþlýca nedenlerinin kuraklýk ve don gibi doðal afetler olduðunu söyleyen Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, bu durumun Nevþehir ekonomisinde yol açtýðý Tunç, "Geçtiðimiz yýl, bu yýl ki alanlardan daha az bir alanda ekim yapmamýza karþýn daha fazla rekolteye ulaþmýþtýk. Bu yýl içerisinde kýþ ve ilkbahar aylarýnda üst üste yaþadýðýmýz don olaylarý ve ardýndan küresel ýsýnma ile birlikte gelen kuraklýk tarým alanlarýmýzý olumsuz etkiledi. Bu durum patates rekoltemizde de önemli bir düþüþ yaþanmasýna neden oldu. Umarýz önümüzdeki yýllarda bu gibi doðal afetlerle karþýlaþmayýz. Çünkü herkesin bildiði gibi Türk çiftçisi zor günler geçiriyor. Ýlimizde de enerji ve kredi borçlarýndan kurtulma çabasý veren üreticilerimizi bu rekolte düþüklüðü olumsuz etkileyecektir" dedi. kthbr 600 bin fidan toprakla buluþtu bin fidaný toprakla buluþturmayý baþardýklarýný açýkladý. Dikilen fidanlarýn büyük bir bölümünü diþ budak, çam ve akasya aðaçlarýnýn oluþturduðunu belirten Çevre ve Orman Ýl Müdürü Bircan, sonbahar döneminde de yine yaklaþýk 400 bin fidan dikileceðini kaydetti. Eren Sulucakarahöyük /HACIBEKTAÞ Bircan, "Fidan ekimleri özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarýnda gerçekleþiyor. Nevþehir'de bu yýl 600 bin fidan Müdürlük olarak yerel yönetimler ve toprakla buluþturulurken yýl sonuna kadar çeþitli kuruluþlarla da iþbirliði yaparak bu rakamýn 1 milyona çýkartýlmasý her geçen yýl diktiðimiz fidan sayýsýný hedefleniyor. arttýrmaya çalýþýyoruz. Bu konuda vatandaþlarýmýza da önemli görevler Nevþehir Çevre ve Orman Ýl Müdürü düþüyor. Her vatandaþýmýz her yýl en az Eren Bircan yaptýðý açýklamada, yaklaþýk bir fidan dikmeyi kendisine görev 10 bin hektarlýk bir ormanlýk alana sahip edinmeli" dedi. olan Nevþehir'de bu sayýyý arttýrabilmek için yoðun bir çaba gösterdiklerini söyledi. Nevþehir'de ormanlýk alan miktarýnýn Bu yýl baþýnda 1 milyon fidan dikmeyi az olduðunu da sözlerine ekleyen Eren amaçladýklarýný belirten Eren Bircan, bu Bircan, bunun baþlýca nedeninin ise hedef doðrultusunda bu güne kadar arazinin ormanlýk alan yapýsýna uygun Nevþehir'in il ve ilçe merkezlerinde 600 olmamasýnýn olduðunu söyledi. Zaten az miktarda olan ormanlýk alanlarda zaman zaman çýkan yangýnlarýn kendilerini üzdüðünü belirten Bircan, bu konuda vatandaþlarýn daha duyarlý olmalarýný istedi. Bircan, "Özellikle anýz yakýlmamasý konusunda geçtiðimiz yýllardan beri sürekli olarak çiftçilerimizi uyarýyoruz. Anýz yangýnlarý arazi yangýnlarýna veya orman yangýnlarýna dönüþebiliyor. Bunun yanýnda ormanlýk alanlarda ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle yangýnlar çýkabiliyor. Bu yýl 30 hektarlýk ormanlýk alanýmýz bu yangýnlarda zarar gördü. Bu konuda vatandaþlarýmýzýn daha dikkatli olmalarýný istiyoruz" diye konuþtu. khbr SATILIK DAÝRE Zir Mahallesi Bengiler mevkiinde 120 m2 üzerine 3 katlý daire satýlýktýr. Müracaat: Mustafa Tiflis Karaburna Kasabasý Tel: ederi 55 bin euro MUSTAFA SÜMEN SATILIK MANDIRA Kangallý Mevkii nde m2 üzerinde biriket yapýlý 150m2 kapalý alan 250m2 yarý açýk mandýra 2 dekar bað ve 150 adet meyve aðacý bulunan mandýra satýlýktýr. Müracat: Emin Türkmen Tel:

8 Parçalý Bulutlu En Yüksek 0 C En Düþük 0 C 11 5 Varto ve Omcalý Cemveleri açýldý Türkiye de Cemevi olarak imarizni olan iki cemevinden biri olan Varto Cemevi ve Varto köylerinden Omcalý Cemevi, Alevi kuruluþlarýnýn ve ilçe mülki erkanýnýn katýldýðý törenlerle açýldý. Açýlýþta yapýlan bazý konuþmalar þöyle: AABK Genel Baþkanýn Turgut Öker: Cemevleri aleviliði yaþatan kurumlar yaþamýn gerektirdiði fedakarlýðý bu güne kadar yapmýþ olan bir çalýþma gurubunun bu iþin baþýnda olmasý dolayýsýyla, bu kampanyanýn çok baþarýlý olacaðýna inanýyorum. Sevgili canlar, Varto Cemevimizin hepimize hayýrlý uðurlu olmasýný diliyor, yapýmýnda ve açýlýþýnda emeði geçen tüm canlara saygý ve sevgilerimi sunuyorum. Türkiye de Alevilik artýk bugün cemevleriyle özdezleþti. Cemevleri aleviliði yaþatan kurumlar olarak, bir gereksinim olarak ortaya çýktý. O anlamda Türkiye de nerede yaþýyorsak, nerede Aleviler cemevine sahip olmak istiyorlarsa, bu doðrultuda attýklarý adýmlarý destekliyoruz, yanlarýnda oluyoruz. Daha önce Dersim, Erzincan, Kütahya, Erzurum ve Sivas Cemevi kapmanyasýnda olduðu gibi Varto da bizim açýmýzdan sembolik bir önemi olan bir yerleþim birimi. Berlin de ciddi bir Varto potensiyeli var ancak Varto çevresi illerde Alevi yoðunluðu yok. Varto da son yýllarda insanlar yürüttükleri mücadelenin sonucunda ciddi baskýlara maruz kaldýlar. O çerçevedede insanlarýn güncel yaþamýnda karþýlaþtýðý sorunlar Türkiye kamuoyuna yansýdý. Varto da yaþayan Alevilerin bir Cemevine kavuþmasý, diðer Cemevlerinden farklý olarak bizzat tapusunda Cemevi olarak geçmesi, Aleviler açýsýndan son derece önemli bir kazanýmdýr. Berlin Cemevi bu güne kadar özellikle Varto dan gelen arkadaþlarýmýzýn, doðum yeri Varto olan Alevi canlarýmýzýn büyük fedakarlýðý ile ortaya geldi. Örgütlü yaþamdan yana, örgütlü PSAKD Genel Baþkaný KAZIM GENÇ: Köklerimize sahip çýkýyoruz Varto tarihi, insanlýk tarihi kadar eskiydi. Fakat biz onu daha çok yaþadýðý acýlarla, Varto depremi ve sahipsiz býrakýlmasýyla tanýmýþtýk. Kim bilir kaç medeniyet yaþamýþtý. En son misafirleri bizlerdik. Bizlerde bu topraklarda kendimize biz yaþam oluþturmuþtuk. Sadece topraðý ekip biçmedik, onu kutsadýk, inancýmýza baþ eyledik. Sülbüs ve Goçkar Baba; bizleri koruyan tanrýlarýmýzdý. Düzgün Baba ya ikrar, Munzur Baba ya yoldaþ, bir pir e talip olmuþtuk. Hâk- Muhammet- Ali ye yakýn olmuþtuk. Bu nedenledir ki, Güneþ Koð Daðý ndan bizim için her gün daha bir umutla doðmaktaydý. Haksýzlýk karþýsýnda boyun eðmemede Þah Ýmam Hüseyin e uymuþtuk. Bunu için kestiði yenmez, camiye, mescide konmaz dediler. Haksýzlýða uðramýþtýk, fakat hiç kimseye haksýzlýk etmemiþtik. Geldik bugüne. Bereketli topraklar yetmez, yaþadýðý acýlara dayanamaz olmuþtu. Parçalandýk, daðýldýk, bir yerlere göç etmek zorunda kalmýþtýk. Kimimiz yakýna, kimimiz çok uzaklara. Hasankeyf Ýnisiyatifi Giriþimi adlý bir grup, llýsu Barajý projesini protesto etti Almanya'nýn Ýstanbul Baþkonsolosluðu önünde toplanan grup adýna yapýlan açýklamada, Almanya, Avusturya ve Ýsviçre'nin ihracat kredi kuruluþlarý ile DSÝ arasýnda nihai anlaþmanýn resmen saðlandýðý hatýrlatýldý. Açýklamada, "Bu karar, Hasankeyf arkeolojik SÝT alanýnýn sulara gömülmesi anlamýna geliyor" denildi. Yinede, her otun kökleri üzerinden yeþermesi gibi köklerimize sahip çýkmaya çalýþtýk. Örgütlendik, inancýmýzý yaþatacak, halkýmýza hizmet verecek mekânlar yarattýk. Devlet, eþit ve adil deðildi. Ayrýmcýydý, inkârcýydý. Bizden de aldýðý vergileri tek taraflý kullanýyordu. Yüz yýllardýr birlikte yaþadýðýmýz dostlarýmýz, ne yazýk ki bu adaletsizliðe sessizdiler. Onlar fýrsattan yararlanmanýn keyfini çýkarýyorlardý. Köylerimizden Varto ya taþýnmýþtýk. Yazgýmýzda ki gibi, Varto nun yukarý mahallesi bize kalmýþtý. Yinede inancýmýz tamamdý, umudumuz Demir Çelik ti. Þimdi halkýmýza daha iyi bir hizmet sunacak, inancýmýzý ve kültürümüzü çocuklarýmýza aktaracak, bir mekanýn hizmete sunulmasýnýn sevincini yaþýyoruz. Bu nedenle baþta, örgütlenmenin gerekliliðine inanarak Pir Sultan Abdal örgütlülüðünü oluþturan arkadaþlarýmýz olmak üzere, inancýna ve deðerlerine sahip çýkan deðerli Varto Halkýna, demokratik ve çaðdaþ yerel yöneticilik anlayýþýyla, hizmeti eþit daðýtan deðerli belediye baþkanýmýza, bir tuðlada bizden diyen yurt içinden ve yurt dýþýndan tüm canlarýmýza, Almanya da yardým etkinlikleri düzenleyen Almanya Alevi Birliklerinin deðerli yöneticilerine, örgütümüz adýna sonsuz teþekkür ediyor, hepsini Pir Sultan Abdal ýn bilinci, direnci ve inancýyla selamlýyorum. Dr. Yüksel Özdemir, AABF Berlin Temsilcisi: Halka hizmet, Hâk ka hizmettir Deðerli Varto lu Hemþehrilerim, Varto nun Köprücük Köyü nde doðup, Varto depreminden sonra Anadolunun deðiþik yerlerinde büyüyüp Týp eðitimi gördükten sonra, Almanya da ihtisasýmý tamalayarak Berlin de saðlýk alanýnda hizmet vermekteyim. 3-4 yýlda birde olsa doðduðumuz topraklara gelerek sizleri ziyaret edebiliyorum. Simdi Varto da açýlýþýný yapacaðýmýz Cemevi çalýþmalarýna Avrupadan bizlerde sizler gibi, maddi ve manevi katkýlarýmýzý sunduk. Varto Cemevi projesinin hayata geçmesinde emeði geçen tüm idareci ve yöneticilere sonsuz teþekkürlerimi bir borç biliyorum. Özellikle bu çalýþmalarda hepimizden çok yorulan deðerli Varto Belediye Baþkanýmýz sayýn Demir Çelik ve Bilefeld den sayýn Veysel Önder dedeye özel teþekkürlerimi sunuyorum. Varto lulara hep beraber böylesine hayati bir hizmet abidesi sunabilmenin coþkusu içerisindeyim. Halka hizmet, Hâk ka hizmettir þiarýyla, hizmete açýlacak olan Varto Cemevi; Alevi canlarýmýzýn inançsal, sosyal ve toplumsal alandaki ihtiyaçlarýna cevap verecektir. Türkiyemizin geçmiþinde olduðu gibi bugününde de her türlü vatandaþlýk yükümlülüklerini eksiksiz bir þekilde yerine getiren Aleviler, ne yazýk ki yüzyýllardýr yok sayýldýlar, inançlarý hor görüldü, iftiralara uðradýlar, Dersim de, Çorum da, Maraþ ta ve Sivas ta katlediler. Artýk þu çok iyi anlaþilmalýdýr ki, Anadoluda yaþayan Aleviler bu ülkenin asli, onurlu ve eþit yurttaþlarýdýr. Bugüne kadar yapýlan birçok haksýzlýk, iftira ve katliamlara raðmen artýk bizde varýz, artýk inacýmýzý özgürce yaþayýp, Cemevlerimizde ibadetlerimizi yapmak istiyoruz. Örgütlü ve demokratik mücadelemizle, zor da olsa haklý taleplerimizi ve haklarýmýzý birer birer almaya baþladýk. Alevisiyle-Sunnisiyle, Türküyle- Kürdüyle, saðcýsýyla-solcusuyla hepimiz bu ülkenin birer olmazsa olmaz parçasýyýz. Demokratik, laik ve çaðdaþ hukuk devletinde artýk eskisinden daha güzel, daha güçlü olarak bir arada yaþayacaðýz. Ulu ozan Yunus Emre nin söylediði gibi; Gelin tanýþ olalým, iþi kolay kýlalým, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Bu mutlu ve güzel günde, barýþ ve kardeþliðin daha da pekiþmesi dileðiyle, hepinize sonsuz saygý ve sevgilerimi sunuyorum. Alevi.com

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Çilehane, kayalar ve insan sureti. Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu

Çilehane, kayalar ve insan sureti. Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu Halil Bozdað SAYIN HÜSAMETTÝN EKÝM E Hoþ gelmiþsin Her ne için uðramýþsýn bu yere Sevgi gösterin yatan yaþlýlara Kýymetini bilip sözünü anlayana 8> DE Sevim Çelik : Baþýmdan kaynar sular döküldü Çilehane,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Noter yok, Hacýbektaþlý vatandaþ periþan. Ýbrahim Aydoðmuþ

Noter yok, Hacýbektaþlý vatandaþ periþan. Ýbrahim Aydoðmuþ Prof. Ýlhan Baþgöz Ona 'Hacý Bektaþ Dede' diye sesleniyorlar * Hacý bektaþ veli, Anadolu coðrafyasýnda yaþamýþ, sonra çeþitli nedenlerle dünyanýn dört bir yanýna daðýlmýþ Aleviler de dahil olmak üzere

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Emekli öðretmenler ziyaret edildi

Emekli öðretmenler ziyaret edildi YIL:2 SAYI:528 35 YKR 28 KASIM 2007 ÇARÞAMBA Emekli öðretmenler ziyaret edildi Ziyaretciler Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ (sol baþta) ve eþi ile birlikte 24 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Hacýbektaþ

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Gök gürültülü Saðanak yaðýþlý YIL:3 SAYI:612 35 YKR 27 MART 2008 PERÞEMBE Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı