KONU: İhale usulünün yanlış belirlenmesi ve yanlış uygulanması hakkındaki karar özeti. Karar Tarihi: Karar No. 2010/UY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONU: İhale usulünün yanlış belirlenmesi ve yanlış uygulanması hakkındaki karar özeti. Karar Tarihi: 26.07.2010. Karar No. 2010/UY."

Transkript

1 UYGULANACAK İHALE USULLERİ (Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü, Pazarlık Usulü) HAKKINDAKİ EMSAL KARARLAR (Kamu İhale Kanunu 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci Maddeleri) KONU: İhale usulünün yanlış belirlenmesi ve yanlış uygulanması hakkındaki karar özeti Karar Tarihi: Karar No. 2010/UY.I 2225 P İdaresi tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Bina İnşaatı ihalesine ilişkin olarak H A.Ş. nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; P İdaresince tarih ve 498 sayılı yazıları ile kendilerinin, söz konusu ihaleye davet edildiği, teklif vermeye davet yazısında; ihaleye katılmak için tekliflerin en geç tarihinde, saat 13:00 e kadar verilmesinin istenildiği, ancak yapılan zeyilname ile ihalenin tarihine ertelendiği, A Prefabrik A.Ş ile kendilerinin tekliflerinin belirtilen tarihte, saat 13:00 te davet mektubunda/zeyilnamede yazılan adrese teslim edildiği, ihale üzerinde bırakılan B... A.Ş. firması ise teklif dosyasını, dokümanda belirtilen saate kadar idareye vermediği, bu nedenle dokümanda belirtilen ihale saatine kadar idareye teklifini sunmayan ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin, kendi firmaları üzerinde bırakılması gerektiği, iddiasına yer verilmiştir. Kamu İhale Kurulu nca yapılan incelemede özetle; İhalenin 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince ihaleye çıkarıldığı, ihaleye tekliflerin sunulabilmesi bakımından idarece tarihinde 8 firmaya ihaleye davet mektubu gönderildiği, davet mektubunda ihaleye katılabilmek için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız teklif dokümanınızı ihalenin yapılacağı tarihi saat e kadar belediyemiz fen İşleri servisine ulaştırmanız gerekmektedir. açıklamasına yer verildiği, tarihinde yapılması öngörülen ihalenin birinci oturumunda, prefabrik imalat miktarında yapılan teknik hatanın düzeltilebilmesi için tarihinde anılan hataya ilişkin tutanak düzenlendiği ve zeyilname yapılarak ihalenin tarihine ertelendiği, Anılan tarihte yapılan ihaleye 3 isteklinin teklif sunduğu, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda; ihalenin, B... A.Ş. firması üzerinde bırakıldığı, Anılan ihalede; tekliflerin davet usulü ile alındığı ve ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince, açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı dikkate alındığında, idarece yapılan ihale konseptinin Kanunun 18 inci maddesinde tanımlanan ihale usulleri arasında yer almadığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. KONU: İdareler Kanunun belirlemediği bir usulle ihale yapılabilir mi? Karar Tarihi: Karar No. 2003/UK.Z 873 İ A.Ş. tarafından tarihinde trampa usulüyle yapılan Doğalgaz Karşılığı Sayaç Okuma El Terminali Malzemeleri Alımı İhalesine katılan E Ltd. Şti. tarafından; tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; İdare tarafından tarihinde yapılan doğalgaz karşılığı trampa usulü ile sayaç okuma el terminali malzemeleri alımı ihalesinde, 4734 sayılı Kanunda öngörülmeyen bir yöntemle, trampa usulü ile rekabet ortamı yaratılmadan ihale yapıldığı iddialarına yer verilmiştir. İ A.Ş. nın 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendinde sayılan kuruluşlardan olduğundan, adı geçen Kuruluşun 3 üncü maddenin (g) bendi kapsamında alım yapabileceği mal ve hizmetler belirlenmiştir. Buna göre, idarelerce, ancak 4734 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Kamu İhale Kurulu tarafından, Kanundan istisna edilen mal ve hizmetler belirlendikten sonra istisna hükmünün uygulanması mümkündür. Şikâyete konu edilen sayaç okuma el terminali malzemelerinin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerinden olması nedeniyle istisna kapsamında olmakla birlikte, Kamu İhale Kurulu tarafından istisna kapsamına giren mal ve hizmetler belirlendikten sonra adı geçen idarece hazırlanacak esas ve usuller çerçevesinde istisna kapsamında bir alım gerçekleştirilebilecektir. Doğalgaz karşılığı trampa usulü ile sayaç okuma el terminali malzemeleri alımı ihalesinin 4734 sayılı Kanunun istisnaya ilişkin hükümlerine göre değil, Borçlar Kanunu hükümlerine göre trampa usulüyle yapıldığı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır sayılı Kanunun 18 inci maddesinde ihale usulleri sayılmıştır. İdarenin tarih ve 5007 sayılı yazıda, sayaç okuma el terminali malzemeleri alımı ihalesinin doğalgaz karşılığı trampa usulü ile gerçekleştirildiği belirtildiğinden, anılan Kanun maddesinde belirtilen ihale usullerinden biri olmayan ve ihale mevzuatında öngörülmeyen trampa usulü ile ihale yapılması 4734 sayılı Kanuna ve ihale mevzuatına aykırıdır. KONU: İhtiyaçların mal, hizmet veya yapım işlerinin en az ikisini kapsadığı durumda, ihalede esas alınacak alım yöntemi nasıl belirlenmelidir? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UY.II 5133

2 Hastanesi Baştabipliği nin yaptığı Anahtar Teslimi Götürü Bedel 10 Yataklı Yanık Merkezi Kurulması İhalesinde, ilişkin olarak San.Tic.A.Ş. nin tarihli dilekçe ile başvuruda özetle; ihale işlemlerinin mevzuata uygun olmadığı iddia etmiştir. İddialar ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda; Alıma konu işin mal alımı, hizmet alımı veya yapım ihaleleri mevzuatından hangisine göre yapılması gerektiğini belirlemek için işin 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde bulunan mal, hizmet ve yapım tanımlarından hangisinin kapsamına girdiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ihale konusu işin, sadece mal alımı veya sadece hizmet alımı veya sadece yapım işinden ibaret olmadığı, ihale konusu işin çeşitli kısımları için tek başına ihale yapılması halinde bu kısımların ayrı ayrı mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri kapsamında olduğu durumların ortaya çıkması da söz konusudur sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında; Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. hükmü ile, ihale konusu işin kapsamının sadece mal alımı, sadece hizmet alımı veya sadece yapım işlerinden ibaret olmadığı istisnai haller öngörülmüş ve ihale konusu kapsamında yer alan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin aralarında doğal bir bağlantı olması şartıyla bir arada ihale edilebilmesine imkân tanınmıştır. Diğer taraftan ihalenin konusunun, aralarında doğal bağlantı olan mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerinin en az ikisinden oluştuğu durumlarda, ihalede esas alınacak alım yönteminin belirlenmesinde genel olarak yaklaşım ihale konusu işin yaklaşık maliyeti içerisinde bedel yönünden büyük paya sahip olup işin esasını teşkil eden kısmı hangi yönteme göre ihale edilecekse aralarında doğal bağlantı olan işin diğer kısımlarının bir arada bu yöntemle ihale edilmesidir. İşin niteliği itibariyle onarım ihalesi ile birlikte gerekli ekipmanın sağlanması olduğu, yüklenici tarafından gerekli ekipmanın sağlanarak merkezin oluşturulmasının öngörüldüğü ancak idare tarafından yaklaşık maliyet ve ihale dokümanları hazırlanırken işin projesinin oluşturularak, mal alımı ile yapım işi arasındaki doğal bağlantının gerekçeli olarak açıklanmadığı ve teknik şartnamede öngörülen ekipmanın teknik özelliklerinin yanı sıra yapım işinin teknik ayrıntılarını ve şartlarının öngörülmediği anlaşılmıştır. İdare tarafından anılan işin mal ve yapım kısımlarının ayrıntılı olarak maliyet analizi yapıldıktan sonra ayrı ayrı ihale edilmesi veyahut aralarındaki doğal bağlantının gerekçeli olarak açıklanmasının müteakiben yaklaşık maliyet içerisindeki payları dikkate alınarak ve işin uzmanlık gerektiren kısımları için konsorsiyumlara açık şekilde ihale edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle idarenin ihtiyacının gerekli tadilatın yapılarak tefrişatı tamamlanmış bir yanık merkezi olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmekle birlikte başvuruya konu ihalenin yaklaşık maliyetinin ve ihale dokümanlarının yalnızca gerekli ekipman göz önünde bulundurularak mal alımı ihalesi olarak hazırlandığı ve ihaleye konsorsiyumların katılamayacağına ilişkin düzenleme bulunduğu dikkate alındığında, ihalenin yapım işi olarak sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılamayacağı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir. KONU: İhalenin açık ihale usulü ile yapılması gerekirken pazarlık usulü ile yapılması mümkün müdür? Temel ihale usullerinden ne anlamak gerekir? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UM Müdürlüğü tarafından tarihinde 21/b pazarlık usulü ile yapılan Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Ana Bilim Dalına Ait 45 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (33, 34, 38, 39, 40, 41, 42 Nolu Kalemler) ihalesine ilişkin olarak VM S A nin tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur. İtirazen şikâyet başvurusunda özetle; ihalenin mevzuata aykırı yapıldığı iddialarına yer verilmiştir sayılı Kanun kapsamına giren ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale husulü temel ihale usullerdir. Diğer ihale usulleri ise Kanunda belirtilen özel hal ve şartlarda kullanılabilir. Kanunun 21 inci maddesinde pazarlık usulünün hangi hallerde uygulanacağı 6 bent halinde sayılmıştır. Bu haller dışında pazarlık usulünü uygulama imkânı bulunmamaktadır. İdare incelemeye konu ihaleyi 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi gereğince yapmıştır. İhalenin Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi gereğince yapılabilmesi için doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması gerekmektedir. İdarenin gerekçelerine baktığımızda, 2008 yılı Temmuz ve Ağustos ayları için ihtiyaç olan girişimsel malzemelerin teminin acil ve randevulu hastalar için gerektiği ifade edilmiş fakat ihalenin tarihi tarihidir. İdarenin gerekçeleri Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde yer alan durumların hiçbirisine uymadığı gibi, idarenin bu ihtiyaçlarını karşılamak için daha önceki bir tarihte ihaleye çıkması imkânı da bulunmaktadır. Bu nedenle ihalenin açık ihale usulü ile yapılması gerekirken pazarlık usulü ile yapılmasının 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. KONU: Açık ihale usulü ihale ile yapılmış olsa dahi, geçerli tek istekli kaldığında ihale iptal edilmeli midir? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UY.Z 334 D Müdürlüğü nce tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak G T Ltd.Şti. G.. Ltd.Şti. Ortak Girişimi nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda dilekçesinde özetle; ihalenin mevzuata aykırı yapıldığı iddialarına yer verilmiştir. İhale komisyonu tarafından yapılan tekliflerin değerlendirmesinden sonra Ş.T. nin anahtar teknik personele ilişkin sunduğu SSK bildirgelerinin fotokopi olması ve belgelerde SSK onayının bulunmaması nedeniyle, M San. Tic. Ltd. Şti. nin teklif mektubunun başka bir işe ait olması nedeniyle, M.Ş. nin geçici teminat mektubunun miktarının yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, daha sonra tarihli komisyon kararı ile ihalenin tek geçerli teklif olan G T Ltd. Şti. G Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, ancak ihale yetkilisince ihale kararının onaylamayarak tarihinde ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

3 Başvuruya konu ihalede, ihale sürecine 4 istekli dâhil olup daha sonraki teklif değerlendirmesi aşamasında bir adet geçerli teklif kalması ve bu teklifin de idarenin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyete yakın tutarda olması nedeniyle ihale yetkilisince 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinden rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin göz önüne alınarak yeterli rekabet ortamının oluşmaması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamıştır. Sonuç olarak başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkisince ihale kararının onaylanmayarak tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. KONU: Açık ihale usulü ile yapılan ihalede, ihale tarihinden önce belirlenen bir tarihte numune değerlendirme işleminin yapılması, mevzuata uygun mudur? Karar Tarihi: Karar No. 2006/UM.Z 1760 B Merkezi tarafından tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 171 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi İlaç Alım ihalesinin 60 ncı, 61 inci ve 62 nci kalemlerine ilişkin olarak D Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalenin mevzuata aykırı yapıldığı iddialarına yer verilmiştir. Şikâyete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda, tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda; İdare tarafından tarihinde açık ihale usulü ile ihale edileceği duyurulan söz konusu mal alımı ihalesi için isteklilerin yeterliliğinin, ihale komisyonunca idareye verilmesi istenilen numuneler üzerinden ihale tarihinden 3 gün önce yapılacağının belirtilmesi işleminin, açık ihale usulünün esas ve ilkelerine uymadığı, açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği bir usul olduğu, ihale tarihinden 3 gün önce numuneler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygunluk belgesi verilmesi ve/veya verilmemesi işleminin, 4734 sayılı Kanunun 5 inci, 19 uncu, 36 ncı ve 37 nci maddelerine aykırılık oluşturduğu tespit edilmiştir. KONU: Açık ihale usulü ihalede, teklifler sunulduktan sonra, teklif fiyatlarında tenzilat yapılması idarece istenebilir mi? Karar Tarihi: Karar No. 2005/UH.Z 1130 Ş Müdürlüğü nce tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak P H A.Ş. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; İhale komisyonunun ihale sonucunu açıklamadan, daha sonra ihale üzerinde kaldığını bildirdiği 3 firmanın temsilcileri ile diğer isteklilerin olmadığı bir ortamda görüşmesinin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin açık ihlali olduğu, Anılan Kanunun 19 uncu maddesi gereğince açık ihale usulü ile yapılan söz konusu ihalede fiyat düzeltilmesi yapılması ile aynı Kanunun 36 ve 37 nci maddelerinin ihlal edildiği, İhale komisyonu başta olmak üzere, ULV cihazlarının Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı na iadesi yapılmadan ve idari şartnamenin 56.6 maddesine rağmen diğer firmalara anılan cihazları temin edemeyen, buna rağmen teknik şartnamenin 11 ve 12 nci maddeleri nedeniyle ihaleyi iptal etmeyenler ile kalibrasyon belgelerini vermeyen T.Müdürlüğü nün ihaleye fesat karıştırdığı iddialarına yer verilmiştir. İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 6 adet zirai mücadele uçağının kiralanması olduğu, 3 üncü maddesinde ihale usulünün açık ihale olarak belirlendiği, 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini, teklif birim fiyat şeklinde verecekleri ve anılan şartnamenin 22 nci maddesinde ise ihalenin kısmi teklife açık olduğu, İhaleden sonra ihale üzerinde kalan 3 firmanın tarihinde idareye verdikleri yazılarla vermiş oldukları teklif birim fiyatları aşağıya çektiklerini bildirdikleri görülmüştür tarihli ihale komisyonu kararı ile B Ltd. Şti., ÖT Tic. ve Ö Ltd. Şti. tarafından verilen dilekçelerle 1 lt. ULV ilaç atma fiyatının anılan firmalarca aşağıya çekildiği ve ihalenin bu 3 istekli üzerinde bırakıldığı, 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüne göre yapılan ihalelerde tekliflerin isteklilerce sunulan teklif mektubu ve eki fiyat cetvelinde yer alan bedeller üzerinden sonuçlandırılması gerekmektedir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra, idarenin daveti veya isteklilerin başvurusu üzerine teklif mektubunda belirtilen fiyatlarda indirime gidilmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Anılan Kanunda açık ihale usulü, isteklilerin nihai tekliflerini vermeleri ve verilen tekliflerde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi halinde ihalenin sonuçlandırılması üzerine kurgulanmıştır sayılı Kanunda ve ikincil mevzuatta teklif edilen fiyatın değiştirilerek indirilebilmesinin sadece anılan Kanunun 21 inci maddesinde açıklanan pazarlık usulünde mümkün olduğu, aynı Kanunun 19 uncu maddesindeki açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde, isteklinin teklif fiyatlarını değiştirme veya indirme imkânı olmadığı açıktır. Söz konusu ihalede; bütün isteklilerin teklif ettikleri fiyatların açıklanmasını ve bir kısım isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmasını müteakip, teklifleri geçerli kabul edilen isteklilerin teklif fiyatlarını kendi rızaları ile indirdikleri, bu davranışları ile değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklif fiyatlarının aşağısında fiyat teklif etmeye yönelik tutum içerisinde bulundukları, idarenin bu tutuma göz yummak suretiyle açık ihale usulünde mevzuata aykırı işlem tesis ettiği, bu nedenle ihalenin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır. KONU: Açık ihale usulü ile personel istihdamı alımı ihale edilmesi mümkün müdür? Karar Tarihi: Karar No. 2007/UH.Z 1074 S Başkanlığı nca tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Sağlık Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak P M Ltd. Şti. nin tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; yapılan ihalenin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir.

4 Kamu İhale Kurulu tarafından yapılan inceleme neticesinde; İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı Sağlık Hizmet Alımı olarak belirtilmiş olup, ihale konusu hizmetin türü ve miktarı maddesinde ise; ekli listedeki sağlık elemanları 11 ay çalıştırılacaktır düzenlemesi yapılmıştır. İhale ilânının 2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı 8 hekim, 1 diş hekimi, 2 tekniker teknisyen, 4 laborant, 6 hemşire sağlık memuru, 1 yüksekokul mezunu hemşire alımı olarak belirtilmiştir. İdarece ihale ilânı ve dokümanında yapılan düzenlemelerden; ihale konusu işin 11 ay süresince 8 hekim, 1 diş hekimi, 2 tekniker teknisyen, 4 laborant, 6 hemşire sağlık memuru, 1 yüksekokul mezunu hemşireden oluşan toplam 22 sağlık personeli teminine yönelik olduğu, sağlık personeli ve yardımcı sağlık personelinin hizmet satın alınması yoluyla çalıştırılması işi olduğu görülmektedir. Şikâyete ilişkin açıklamanın değerlendirilmesi neticesinde başvuruya konu ihaleyi yapan Belediyenin kanunla kendisine tanınan sağlık tesisi açma ve işletme yetkisini, Sağlık Hizmeti Satın Alma adı altında ihale yöntemiyle kullanmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. İhale konusu iş ihale dokümanında tanımlandığı haliyle, hekim, hemşire, sağlık memuru ve laborant gibi sağlık personeli istihdamı niteliğinde olup, 4734 sayılı Kanunda yapılan hizmet tanımına uygun olmadığından ihale edilmek suretiyle temini mümkün değildir. Diğer taraftan, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun Belediyelerin Görev ve Sorumluluklarını düzenleyen 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; hükmüne yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belediyelerin her türlü sağlık tesisini açabileceği ve işletebileceği gibi sağlıkla ilgili destek hizmetlerini üçüncü şahıslara gördürebileceği açıktır. Ancak, başvuruya konu ihale ile, sağlıkla ilgili destek hizmetleri satın almanın ötesinde, Sağlık Hizmeti Satın Alma adı altında personel istihdamı alımı ihale edilmektedir ki, bu haliyle Belediye Kanunu ile belirlenen mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır. KONU: İdareler hangi durumlarda belli istekliler arasında ihale usulüne başvurmalıdır? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UY.Z 2282 G Başkanlığı nca tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İkmal İnşaatı ihalesine ilişkin olarak H A... nın tarihli dilekçe ile yazılı başvurusunda özetle; ihalenin Kanuna aykırı biçimde yapıldığı, söz konusu ihalenin düzmece ihalelerle davet edilen firmalara verileceği iddia edilmiştir. Yapılacak işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı yapım işlerinin belli istekliler arasında ihale usulü kullanılarak gerçekleştirilebileceği hususu göz önünde bulundurularak, başvuru konusu ihale kapsamında yer alan işlerin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmediği anlaşıldığından, söz konusu işin belli istekliler arasında ihale edilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır. KONU: İhale konusu işler uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmemesi durumunda, belli istekliler arasında ihale usulü uygulanması mümkün müdür? Karar Tarihi: Karar No. 2007/UY.Z 1400 H Başkanlığı tarafından tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 2007/17161 İhale Kayıt Numaralı Üniversitesi Çocuk Hastanesine Hizmet Veren B1 Blok un Tamamı ile B3 Blok un Z, A, 5 ve Teras Katlarının Tadilat ve Büyük Onarımı yapım işi ihalesine ilişkin olarak T A.Ş. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; yapılan ihalenin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamayacağı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde, belli istekliler arasında ihale usulünün seçilebileceği, şikâyete konu ihalenin ise, hastanenin tadilat ve onarımına ilişkin olduğu, ileri teknoloji veya uzmanlık gerektiren bir iş niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, söz konusu ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilmemiş olmasının, anılan Kanunu ilgili hükmüne aykırı olduğu değerlendirilmiştir. KONU: İhale konusu işin uzmanlık gerektiren bir iş olması halinde belli istekliler arasında ihale usulüne başvurulmak zorunluluğu var mıdır? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UY.Z 2969 O Başkanlığı nca tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan O. Kanalizasyon İnşaatı Yapımı ihalesine ilişkin olarak E.. Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Başvuruya konu işin açık ihale usulü ile ihaleye çıkılması gerekirken 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihaleye çıkıldığı iddia edilmektedir.

5 Belli istekliler arasında ihale usulü, işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı hallerde uygulanan, bu nedenle işin özelliği gereği öncelikle yeterli olan isteklilerin tespit edildiği, ancak yeterli olduğunu kanıtlayan bütün isteklilerin teklif verebildiği, temel bir ihale usulüdür. İdarece işin tamamına yakın bir bölümünün Kızılırmak nehri havzası ve havuz niteliğindeki çeltik tarlalarında gerçekleştirileceği, buralardan geçen boruların uzun süreler bozulmadan, su dolmadan ve eğimi değişmeden çalışması gerektiği, ayrıca nehir havzasında milimetrik sayılacak kritik boru kotları olduğu, dolayısıyla nehir havzasına pissuların karışmaması için işin kusursuz olarak gerçekleştirilmesi gerektiği, bu nedenle işin uzmanlık gerektiren bir iş olduğu gerekçesiyle belli istekliler arasında ihale usulüyle ihaleye çıkılmasına karar verildiği tespit edilmiştir. Uygulanan ihale usulünün temel ihale usulleri arasında yer aldığı, yeterli olan herkesin teklif verebildiği ve idare gerekçesinde de belirtildiği gibi işin uzmanlık gerektiren bir iş olması nedeniyle, idarece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihaleye çıkılmasında mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı sonucuna varılmıştır. KONU: Belli istekliler arasında ihale usulünde teklif mektubunda bulunması gereken belge ve bilgiler hakkındaki karar özeti Karar Tarihi: Karar No. 2011/UH.II 1636 Y Bürosu tarafından tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan Projelerinin Yaptırılması Danışmanlık Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak A. Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; Tekliflerinin idarece teknik teklif değerlendirmesi sonucunda, genel hizmet deneyimi formu (KİK033./D) ve eklerinin, anahtar personel bilgileri özet tablosu (KİK035.0/D) ve eklerinin sunulmadığı, özel sektöre taahhüt kapsamında gerçekleştirilen iş bitirmeye ilişkin sunulan sözleşme ve fatura suretlerinin fotokopi olarak sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu gerekçelerin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeler ve açıklamalar doğrultusunda, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik aşamasında, KİK035.0/D standart form numaralı anahtar personel bilgileri özet tablosu ve eki belgelere; teknik teklif aşamasında da teknik puanlama için, KİK035.1/D standart form numaralı teknik personel bilgileri özet tablosu ve eki belgelere yer verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, başvuru sahibince ön yeterlik aşamasında, KİK035.0/D standart form numaralı anahtar personel bilgileri özet tablosu ve ekleri diplomalar, meslek odası kayıt belgeleri ve hizmet çizelgeleri, deneyim süresi referans belgeleri, ticaret odası belgesi, SGK sigortalı hizmet listesine; teknik teklif aşamasında da, KİK035.1/D standart form numaralı teknik personel bilgileri özet tablosu ve ekleri özgeçmişler diplomalar, meslek odası kayıt belgesi ve hizmet çizelgesi, ticaret odası belgesi ve SGK sigortalı hizmet listesine yer verildiği anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teknik teklifinde anahtar personel bilgileri özet tablosunun sunulmamasının eksiklik olarak değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, başvuru sahibinin benzer işe ilişkin olarak sunduğu K Lojistik Merkez Fizibilite Etüdü ve Uygulama Projesi Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri işine ait iş bitirme belgesinin benzer iş tanımına uygun iş kalemlerinin ayrıştırılarak puanlamaya esas belge tutarının belirlenmesi yönünde düzeltici işlem kararı verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu iş bitirme belgesinden aldığı teknik puanla birlikte, diğer teknik yeterlik kriterlerinin de dikkate alınmasıyla hesaplanan teknik puanının ihale dokümanında belirlenen asgari teknik puanı sağlaması durumunda, başvuru sahibinin teklifi geçerli hale geleceği ve mali teklifinin de açılmadan iade edilmek zorunda olduğu, bu itibarla ihale işlemlerinin tekrar ihya edilmesi olanağı kalmadığından ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği tabidir. Öte yandan, iş bitirme belgesinden aldığı teknik puanla birlikte, diğer teknik yeterlik kriterlerinin de dikkate alınmasıyla hesaplanan teknik puanının ihale dokümanında belirlenen asgari teknik puanı sağlamaması durumunda ise başvuru sahibinin teklifinin yeterli puanı alamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği açıktır. KONU: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik değerlendirilmesi nasıl yapılır? Puanlama kriterleri nasıl oluşturulur? Karar Tarihi: Karar No. 2011/UY.I 1517 K Müdürlüğü tarafından tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan İ A Otoyolu, A D M Bağlantı Yolu (Km: Arası) Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak F A.Ş. G. Ltd. Şti. İş Ortaklığı nın tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Ön yeterlik başvurularına ilişkin olarak idarece yapılan değerlendirme sonucunda, ekonomik ve mali kapasiteye ilişkin bileşenlerden, toplam ciro puanının hesaplanmasına yönelik olarak idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir. Başvuru sahibi İş Ortaklığı nın, ekonomik ve mali kapasitesini belirleyen bileşenlerden, toplam ciro puanına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede 8 puan alması nedeniyle, ön yeterlik şartnamesinde belirlenen kriterler esas alınarak yapılan puanlamaya göre oluşturulan sıralamada ilk 10 aday arasına giremediği ve teklif vermeye davet edilmediği görülmüştür. İhaleye ait ön yeterlik şartnamesinin üncü maddesinde yer alan düzenlemede, iş ortaklıklarında her bir ortağın toplam ciro puanının, her bir ortağın toplam ciro tutarının ortaklık oranına bölünmesiyle bulunan tutar üzerinden hesaplanacağı açıkça ifade edilmiştir. Ancak idarenin, her iki ortağın cirolarının toplanmasıyla elde edilen rakamın ortaklık oranlarıyla çarpımı sonucu bulunan tutarlar üzerinden başvuru sahibi İş Ortaklığı nın ciro puanını hesapladığı görülmektedir. Bu şekilde yapılan bir hesaplamanın ifade ettiği anlam, iş ortaklığında her bir ortağın, ihaleye tek başına teklif veren bir istekli gibi, ihale dokümanında belirlenen yeterlik kriterlerini tek başına karşılamasının talep edilmesidir. Oysa, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin 11 inci fıkrasında yer alan hükümden anlaşılacağı üzere, Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin üncü maddesinde yer alan düzenlemenin amacı, iş ortaklığı olarak ihaleye teklif veren isteklilerin yeterlik kriterlerini iş ortaklığındaki hisseleri oranında karşılamalarıdır. Bunun için yapılması gereken işlem de, anılan maddede açıkça ifade edildiği gibi, her bir ortağın ciro puanının, toplam ciro tutarlarının ortaklık oranlarına bölünmesiyle bulunan tutarlar üzerinden hesaplanmasıdır. Başvuru sahibi İş Ortaklığı nın ciro puanının 10 puan olduğu tespit edildiğinden, ön yeterlik toplam puanının da 100 puan olarak dikkate alınması ve ön yeterlik şartnamesinin inci maddesi uyarınca teklif vermeye davet edilmesi gerekmektedir.

6 KONU: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik şartnamesindeki hususlar nasıl değerlendirilmelidir? Karar Tarihi: Karar No. 2011/UY.II 29 M. Başkanlığı tarafından belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan M Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Alanı 3. Lot Yapımı İşi ihalesine ilişkin olarak G. Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihaleye çıkılan başvuruya konu yapım işinin ön yeterlik şartnamesinin inci maddesinde, adaylardan asgari yeterlik kriteri olarak ,00 TL lik iş deneyimi istenildiği, ihale konusu yapım işi dikkate alındığında, bu tutarın çok yüksek olduğu, diğer taraftan aynı şartnamenin inci maddesinde tam puan alabilmek için adaylardan ,00 TL lik bir adet iş deneyim belgesi, inci maddesinde ise toplamda ,00 TL tutarında 3 adet iş deneyim belgesi istenildiği, ülkede bugüne kadar yapılan ihale konusu işe benzer işler dikkate alındığında, bu konuda deneyim sahibi önde gelen firmaların dahi bu yeterlik kriterlerini haiz olamayacağı ve ihaleye teklif veremeyeceği, bu itibarla bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir. Kamu İhale Kurulu nca yapılan inceleme neticesinde Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihaleye çıkılan başvuruya konu ihalede, ön yeterlik şartnamesinde, söz konusu şartnameni 7.9 uncu maddesinde yer alan kriterlere göre yapılan puanlama sonucunda en yüksek puanı alan 6 adayın ihaleye davet edileceğinin düzenlendiği, Söz konusu ihalede 11 adet ihale dokümanı satın alındığı ve ön yeterliğe 10 adayın başvuruda bulunduğu ve bu adaylardan tam puan alan 6 adayın tarihinde yapılacak ihaleye davet edildiği anlaşılmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında, belli istekliler arasında ihale usulüne göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde, yeterlik kriteri olarak istenilen iş deneyim belge tutarlarının yaklaşık maliyetin % 50 sinden az ve % 100 ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek tutardan az olmamasının yeterlik kriteri olarak aranacağı hüküm altına alınmıştır. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9 uncu maddesinin atıfta bulunduğu 17 numaralı dipnotunda, idarelerce ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin puanlamanın nasıl yapılacağı hususunda esaslara yer verildiği görülmektedir. İdarelerce, yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde, asgari yeterlik için idarece yaklaşık maliyetin % 50 si ile % 100 ü arasında kalacak şekilde belirlenecek ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin iş deneyim belgesi istenilmesi gerekmektedir. Başvuruya konu ihalede, idarece hesaplanan yaklaşık maliyet tutarı dikkate alındığında, asgari yeterlik kriteri olarak ,00 TL tutarında istenilen ihale konusu işe veya benzer işe ilişkin iş deneyimi tutarının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin 5 inci fırkasında belirtilen sınırlar arasında kaldığı görüldüğünden, bu düzenlemenin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. Yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi kriteri ile son 15 yıldaki 3 iş deneyim belgesi kriterinin puanlanmasında, asgari yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim belgesi tutarı baz alınarak kademelerinde yapıldığı görülmektedir. Buna göre, Yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi kriteri ne ilişkin tam puan için gereken iş deneyimi tutarının, yeterlik olarak belirlenen iş deneyimi tutarın 2 katı olarak belirlenmesi; Son 15 yıldaki 3 iş deneyim belgesi kriterine ilişkin tam puan için gereken iş deneyimi tutarının, yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim tutarının 6 katı; asgari puanın, yeterlik kriteri olarak belirlenen tutarın 3 katı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Başvuru sahibince, yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi tutarı ile son 15 yıldaki 3 iş deneyim belgesi tutarının çok yüksek tutulduğundan bahisle şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır. Başvuruya konu ihalede, iş deneyimine ilişkin asgari yeterlik kriteri olarak ,00 TL lik tutar belirlendiği ve belirlenen bu tutarın mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde kaldığı anlaşılmıştır. İş deneyim belgesinin puanlanmasında, diğer bütün tutarların yeterlik kriteri olarak belirlenen tutar esas alınarak belirlenmesi gerektiğinden, bu tutarın mevzuata uygun bir tutar olduğunun anlaşılması durumunda, buna bağlı olarak diğer tutarların da mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılacaktır. Bu çerçevede; idarece, yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi kriterine ilişkin tam puan için gereken iş deneyim tutarı olarak belirlenen ,00 TL lik tutar ile, Son 15 yıldaki 3 iş deneyim belgesi kriterine ilişkin tam puan için gereken tutar olarak belirlenen ,00 TL ve asgari puan için gereken ,00 TL lik tutarın, tip ön yeterlik şartnamesinin 7.9 uncu maddesinin atıfta bulunduğu 17 nolu dipnotunda yer alan hükümlere uygun olarak belirlendiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının bu kısmı yerinde bulunmamıştır. Diğer taraftan, başvuru sahibi iddiasında son kısmında; ön yeterlik şartnamesinin inci maddesinde toplamda ,00 TL tutarında 3 adet iş deneyim belgesi istenildiği, Ülkemizde bugüne kadar yapılan ihale konusu işe benzer işler dikkate alındığında, bu konuda deneyim sahibi önde gelen firmaların dahi bu yeterlik kriterlerine haiz olamayacağı denildiği görülmektedir. İddianın bu kısmına ilişkin olarak yapılan değerlendirme; Kamu İhale Genel Tebliği açıklaması uyarınca, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde, ön yeterlik şartnamesinin ( ) maddesi uyarınca sunulacak en fazla üç işe ilişkin iş deneyim belgesinin benzer işe ait olma zorunluluğu bulunmayıp, ön yeterlik şartnamesinin ( ) maddesi uyarınca yapılacak puanlamada benzer işe ait olmayan iş deneyim belgelerinin de puanlamada değerlendirmeye alınacağı açıktır. Bu itibarla, söz konusu Tebliğ açıklaması dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasına konu ettiği ön yeterlik şartnamesinin inci maddesinde toplamda ,00 TL tutarında 3 adet iş deneyim belgesi istenildiği, Ülkemizde bugüne kadar yapılan ihale konusu işe benzer işler dikkate alındığında, bu konuda deneyim sahibi önde gelen firmaların dahi bu yeterlik kriterlerine haiz olamayacağı hususunun yerinde olmadığı anlaşılmıştır. KONU: Belli istekliler arasında yapılan ihalede puanlama sistemiyle kısa liste nasıl oluşturulur? Özel ortağının benzer işe ait olmayan iş deneyiminin, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınıp alınmayacağına dair karar özeti. Karar Tarihi: Karar No. 2012/UY.III 3180

7 İ Belediyesi tarafından tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan S Kültür Merkezi İnşaatı ihalesine ilişkin olarak F Tic. A.Ş. M Ticaret A.Ş.nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; Ön yeterlik değerlendirmesi neticesinde yeterli bulunmasına rağmen puanlama sonucunda kısa listeye giremediği, ancak sunduğu 3 adet ilave iş deneyim belgesinin kısa listeye girmek için gerekli olan tam puanı almaya yeterli olduğu, Ön Yeterlik Şartnamesinin nci maddesinde yeterlik için sunulan iş deneyim belgesinin, tam puan için gereken miktardan fazla olan tutarının puanlamaya esas toplama ilave edileceğinin belirtildiği, söz konusu maddede benzer olmayan işlerin aktarılmayacağına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, bu nedenle sunulan 3 adet ilave iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde, anılan Ön Yeterlik Şartnamesinin nci maddesinde yer alan İş ortaklıklarında, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri puanlamada dikkate alınmaz. düzenlemesinin dikkate alınmaması gerektiği iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibi İş Ortaklığı nın pilot ortağının yeterlik kriteri olarak sunduğu iş deneyim belgesinin tutarının ,51 TL olduğu, Ön Yeterlik Şartnamesinin inci maddesinde yeterlik için sunulan iş deneyim belgesinden tam puan almak için gereken tutarın ,00 TL olarak belirtildiği, tam puan için gereken miktardan fazla olan tutarın ,51 TL olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu tutarın ilave 3 iş deneyim belgesinin toplam tutarına dâhil edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi, özel ortak tarafından sunulan benzer işe ait olmayan ,85 TL tutarındaki iş deneyim belgesinin, sağlanması gereken ,00 TL den fazla olan ,85 TL ( , ,00= ,85) tutarının da ilave 3 iş deneyim belgesinin toplam tutarına dâhil edilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin İş deneyimini gösteren belgeler başlıklı 39 uncu maddesinin 7 nci fıkrasında: iş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortakların, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40 ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunması halinde; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimlerinin, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmayacağı açıkça düzenlenmektedir. Bu nedenle, başvuru sahibi İş Ortaklığı nın özel ortağının benzer işe ait olmayan iş deneyiminin, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaması gerekmektedir. Mevzuat gereğince, başvuru sahibi İş Ortaklığı nın özel ortağının sunduğu benzer işe ait olmayan iş deneyim belgesinin, yeterlik için sunulan iş deneyim belgesinin puanlanmasında dikkate alınmaması gerektiği; bu puanlamada dikkate alınmayan belge tutarının ilave 3 iş deneyim belgesinin puanlamasında da dikkate alınmayacağı, ihale komisyonu tarafından da özel ortak tarafından sunulan benzer işe ait olmayan ,85 TL tutarındaki iş deneyim belgesinin, sağlanması gereken ,00 TL den fazla olan ,85 TL tutarının, ilave 3 iş deneyim belgesinin toplam tutarına dâhil edilmediği, söz konusu 3 iş deneyim belgesinin toplam tutarı olan ,58 TL ile bu tutara eklenen ,51 TL nin toplamının ,09 TL olduğu, asgari puan için gereken tutarın ,00 TL ve tam puan için gereken tutarın da ,00 TL olduğu dikkate alındığında; başvuru sahibinin ilave 3 iş deneyim belgesine ilişkin puanlamada gereken tutarı sağlayamadığı, dolayısıyla bu alanda puan alamaması işleminde mevzuata aykırılık olmadığı ve idarenin işleminin yerinde olduğu anlaşıldığından, söz konusu iddia yerinde görülmemiştir. KONU: Pazarlık usulü ihalede teklifler nasıl değerlendirilmelidir? Karar Tarihi: Karar No. 2011/UM.III 368 E U... İdaresi tarafından tarihinde pazarlık usulü (21/f) ile yapılan Kurban Bayramı Münasebetiyle Gıda Alımı ihalesine ilişkin olarak Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. nin tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle; Şikâyet konusu ihalede ikinci tekliflerin alındığı aşamada, A Gıda Ltd. Şti nin birim fiyat teklif mektubunun birim, açıklama ve fiyat kısımlarının doldurulmadığı ve teklif mektubunda ihale kayıt numarası, idarenin adı ve adresi, ihale tarihinin belirtilmediği, bu durumun ihale komisyonu tarafından tutanak altına alındığı iddialarına yer verilmiştir. Kamu İhale Kurulu nca yapılan incelemede özetle; Şikâyete konu ihaleye 2 isteklinin katıldığı, tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin A Gıda Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği, Şikâyete ilişkin idarece alınan kararda 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk tekliften sonra alınacak tekliflerin ne şekilde düzenleneceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi belirli bir ihale usulüne ya da bir ihale usulünün belirli bir aşaması ile ilgili olmadığından idarece yapılan bu değerlendirmenin yerinde olmadığı, İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu ilk ve son teklif mektupları ile ilgili yukarıda yer verilen tespitler incelendiğinde, isteklinin sunduğu her iki teklif mektubu ve eki teklif cetvellerinin ihale dokümanı kapsamında yer verilen standart forma uygun olmadığı ve bunların mevzuatta öngörülen bütün şartları taşımadığı, Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin son tekliflerin alınması aşamasından önce, tekliflerin değerlendirildiği ilk aşamada değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığı, İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir. KONU: Önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıktığından bahisle pazarlık usulü ihale uygulanmasının koşulları nelerdir? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UY.Z 93 İ İdaresi nce tarihinde pazarlık usulü ile yapılan H... Gümrük Yolu Kavşak Düzenleme Bağlantı Yolları ve Ortak Altyapı İnşaatı ihalesine

8 ilişkin olarak Prof. Dr. R S... nin tarihli İtirazen şikâyet başvurusunda özetle; İ İdaresi nce yapılan köprü, kavşak, yol inşaatı ihalelerinin pazarlık usulü ile ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir. İdarenin pazarlık usulünü seçmesine ilişkin gerekçe raporunda; H... Gümrük Yolu Kavşak Düzenleme, Bağlantı Yolları ve Ortak Altyapı İnşaatı işinin ivedilik gerektirdiği için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca Pazarlık Usulüne göre ihale edilmesinin uygun görüldüğü, Ayrıca idarenin gerekçesinde bir taraftan doğal afetlerden bahsedilirken diğer taraftan İstanbul un hızlı nüfus artışı ile birlikte, ticari, kültürel ve turistik değerleriyle önemli bir merkez olmasından kaynaklanan trafik yoğunluğundan bahsedilmektedir. İstanbul un sürekli göç alan bir cazibe merkezi olması yanında, hızlı nüfus artışı ile ticari, kültürel ve turistik değerleriyle önemli bir merkez olmasının getirdiği yoğun altyapı ihtiyacı, yeni karşılaşılan bir sorun olmadığı gibi aniden ortaya çıkan ve öngörülemeyen bir durumda da değildir. Söz konusu probleme ihale konusu iş özelinde bakıldığında zaman içerisinde mevcut sorunlar ağırlaşmadan yeterli bir süre önce idarece gerekli hazırlıkların yapılmasını engelleyen bir durum bulunmadığı gibi, İstanbul ilinin ihtiyaç duyduğu alt yapı hizmetlerinin zamanında gerçekleştirilmesinin idarenin olağan işi olduğu, işin niteliği ve sözleşmesinde 200 gün olarak belirlenen yapım süresi de göz önüne alındığında, idarenin sözleşme süresi ve işin miktarıyla sınırlı tutulan acil olarak karşılanması gereken bir ihtiyacından söz edilemeyeceği, bu itibarla idarenin gerekçelerinin yasanın aradığı koşulları sağlamadığı, Dolayısıyla, söz konusu ihalede 4734 sayılı Kanunda öngörülen doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıktığından bahsedilemeyeceği için söz konusu ihalenin ivedi olarak yapılması zorunluluğu ile karşılaşılmadığı, dolayısıyla idare tarafından pazarlık usulü ile ihale yapılmasının koşullarının oluşmadığı ve anılan Kanunun temel ilkelerinin ihlal edildiği, Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerektiğine karar verilmiştir. KONU: 4734 sayılı Kanunun 21 (b) maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmediği halde doküman almak isteyen, fakat idarece talebi geri çevrilen firma ne tür işlem yapmalıdır? 1 (İdare aleyhine olan karar) Karar Tarihi: Karar No. 2009/UY.I 2821 İ İdaresi tarafından tarihinde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan İ Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Tünel İşleri ile İ. ve H. İstasyonları İkmal İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak M Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; İdareye tarihinde müracaat ederek şartname istedikleri, Noter huzurunda yaptıkları müracaata karşın yazılı dilekçelerini idareye verdikleri ve idarenin tarihli cevap yazısında dosya satın alma isteklerinin uygun görülmediğinin bildirildiği, Bu yazı üzerine idareye başvurarak ilgili ihalenin Kamu İhale Mevzuatına göre iptalini talep ettikleri, ancak idarenin yazılarına ve taleplerine henüz cevap vermediği iddialarına yer verilmiştir sayılı Kanunun 21 inci maddesi (b) bendine göre yapılan ihaleye idarece 7 istekli davet edilmiş olup başvuru sahibi M. Ltd. Şti. davet edilen bu istekliler arasında yer almadığı, Başvuru sahibi M Ltd. Şti sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihale için tarih ve sayı ile idare evrak kaydına giren yazı ile ihale dokümanı verilmesi talebinde bulunmuştur. Buna ilişkin olarak K. 6. Noterliğince de tutanak tutulduğu, Başvuru sahibi tarihinde doküman satın alma talebinde bulunmuştur. İhale tarihinde yapılmış, tarihinde idarece doküman verilemeyeceğinin bildirildiği, başvuru sahibinin tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu ve idarece bu başvuruya ilişkin karar alınmadan tarihinde sözleşmenin imzalandığı, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikâyet başvuruları üzerine on gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, on günlük sürenin bitimini veya kararın bildirim tarihini izleyen on gün içinde, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği ve idarelerce bu süre içerisinde sözleşme imzalanamayacağının hüküm altına alındığı, Bu itibarla başvuruya konu ihalede, idarece Kuruma yapılacak itirazen şikâyet başvurusu için öngörülen on günlük itirazen şikâyet süresi beklenilmeden tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığının tespit edildiğinden ihalenin iptaline karar verilmiştir. KONU: 4734 sayılı Kanunun 21 (b) maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmediği halde doküman almak isteyen, fakat idarece talebi geri çevrilen firma ne tür işlem yapmalıdır? 2 (İdare aleyhine olan karar) Karar Tarihi: Karar No. 2009/UH.I 2306

9 . Belediye Başkanlığı tarafından tarihinde pazarlık usulü ile yapılan Hizmeti Alım İşi ihalesine ilişkin olarak G. A.Ş. nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir. Başvuruya konu ihale, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ilan edilmeden yapılmış, ihaleye 5 istekli davet edilmiş, davet edilen isteklilerden K Ltd. Şti. ihale dokümanı almayarak ihaleye katılmamış, davet edilenler dışında başvuru sahibi olan G A.Ş. de ihalenin yapılacağını öğrenip ihale dokümanı satın alarak ihaleye teklif sunmuş ancak bu isteklinin teklif zarfı, ihaleye davet edilmediği gerekçesiyle açılmadan iade edilmiştir. Anılan Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak alımların ilanının yapılması, acil ihtiyaçların olabilecek en kısa sürede giderilmesini temin etmek amacıyla zorunlu tutulmamıştır. Başka bir deyişle, anılan hükmün amacı idarelerin bu alımları kendi istediği kişileri davet ederek yapabilmesini sağlamak değil, önceden öngörülemeyen, ani ve beklenmeyen ihtiyaçların ivedilikle karşılanabilmesini sağlamaktır. Ayrıca, maddede, ihaleye davet edilmemiş olan bir kişinin doküman satın alıp teklif vermesini engelleyen bir hüküm de bulunmamaktadır. Bu bağlamda, ilan yapılmadığı halde ihalenin yapılacağını öğrenip doküman satın alan, teklifini hazırlayıp ihaleye katılan isteklinin teklifinin, ihaleye davet edilmediği gerekçesiyle açılmadan iade edilmesinin, Kanunun 21 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan ihalelerde davet edilmemiş kişinin doküman satın alıp teklif vermesinin yasaklanmadığı ve bu hükmün amacının öngörülemeyen, ani ve beklenmeyen ihtiyaçların ivedilikle karşılanması olduğu açık olduğundan, başvuru sahibinin ihaleye davet edilmediği gerekçesiyle teklifinin açılmadan iade edilmesinin (değerlendirilme dışı bırakılmasının) mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. KONU: 4734 sayılı Kanunun 21 (b) maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmediği halde doküman almak isteyen, fakat idarece talebi geri çevrilen firma ne tür işlem yapmalıdır? 3 (İdare lehine olan karar) Karar Tarihi: Karar No. 2012/UH.III 2012 Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tarihinde pazarlık usulü ile yapılan Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak G Ltd. Şti. nin tarihinde yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunda özetle; İhale konusu işi tarihinde EKAP üzerinden öğrendikleri, tarihinde doküman satılan yere gelinerek başvuruda bulundukları, idarece ihalenin tarihinde saat kaçta olduğu gizlenerek firmalarına ihale dokümanı satılmadığı, ihale doküman satın alma taleplerinin mevzuattan yoksun sübjektif ve mesnetsiz bir karara dayanılarak idarece reddedildiği, ihalede 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin b,c,f bentlerinde belirtilen şartları oluşmadığının alenen ortada olduğu, ivedilik gerektiren bir hususun olmadığı, doğal afet şartının oluşmadığı, teknik bilgi gerektiren hususların bulunmadığının aşikar olduğu, idarenin tarihli ret yazısının tamamen mevzuata ve hukuka aykırı olduğu, en az 3 isteklinin davet edilmesi gerektiği yönündeki hükmün daha fazla isteklinin davet edilmeyeceği veya davet edilmeyen firmaların ihaleye katılamayacağı anlamına gelmediği iddialarına yer verilmiştir sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmış, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür sayılı Kanununun 3 ün maddesinde istekli olabilecek "ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlilik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi yada bunların oluşturdukları ortak girişimi" şeklinde tanımlanmıştır. Başvuru sahibinin başvuruda bulunabilmek içinde istekli olabilecek sıfatını kazanması zorunlu olduğundan, bu kapsamda dokümanın satın alınması gerektiği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin Şikâyet başvurusunda bulunabilecekler başlıklı 3 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Anılan Kanunda idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu haliyle idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle; 1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması, 2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir. Sonuç itibariyle, idareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için aday, istekli ve istekli olabileceklerin, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, başvuru sahibinin ihale dokümanı satın almadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır. KONU: 4734 sayılı Kanunun 21 (b) maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmediği halde doküman almak isteyen, fakat idarece talebi geri çevrilen firma ne tür işlem yapmalıdır? 4 (İdare lehine olan karar)

10 Karar Tarihi: Karar No. 2012/UH.III 223 Başkanlığı tarafından tarihinde pazarlık usulü (21 b) ile yapılan Hizmet Binaları Malzemeli Genel Temizlik İşi ihalesine ilişkin olarak B Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; İhale tarihinde idareye gidip doküman bedelini yatırdıkları, ancak idarece ihaleye davet edilmedikleri gerekçe gösterilerek dokümanın satılmadığı, mevcut ihalede Bakanlığa bağlanan tüm birimlerin temizlik işinin bir arada ihale edildiği ve kendileri de hâlihazırda bu birimlerden birinin temizlik işlerini yürüttükleri halde ihaleye davet edilmemelerinin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenlerden dolayı ihalenin iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir. Başvuruya konu ihalede 3 isteklinin doküman almaya ve teklif vermeye davet edildiği ve bahse konu 3 istekli tarafından doküman satın alındığı, ayrıca idarece gönderilen ihale işlem dosyasında, idarece teklif vermeye davet edilmeyen başvuru sahibi B Ltd. Şti. tarafından ihale dokümanı bedelinin tarihi saat 13:31 de yatırıldığına dair Alındı Belgesi nin bulunduğu ancak başvuru sahibince ihale dokümanının alındığına veya indirildiğine ilişkin bir belge bulunmadığı görülmüştür tarihinde 14:00 da yapılan ihaleye davet edilen 3 istekli ve başvuru sahibinin ilk fiyat tekliflerini sunduğu ve başvuru sahibinin idarece onaylı ihale dokümanı almadığından ve e imzalı veya e imzasız doküman indirmediğinden değerlendirme dışı bırakıldığı, sonrasında ise başvuru sahibi ve 3 istekli tarafından son fiyat tekliflerinin sunulduğu, değerlendirme dışı bırakılmış olan başvuru sahibinin son fiyat teklifine ilişkin zarfının açılmayarak kendisine geri gönderilmesine karar verildiği ve kesinleşen ihale kararıyla tekliflerinin reddedildiğinin başvuru sahibine bildirildiği tespit edilmiştir sayılı Kanunun 21/b maddesine göre gerçekleştirilen ihalelerde ilan yapılması zorunlu olmayıp, ilan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek ihale gerçekleştirilecektir. Söz konusu maddede, davet edilmemiş olmakla birlikte ihaleye katılmak isteyenlere talepleri halinde doküman satılıp satılmayacağı konusunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu ihalelere davet edilmemiş olmakla birlikte doküman alma talebi reddedilenlerin kural olarak hak arama mekanizmalarını kullanabilmesi için ihale doküman bedelini yatırmak suretiyle doküman talebini içeren yazıyla ihale saatinden önce idareye başvurmuş olması gerekmektedir. İhale işlem dosyası incelendiğinde ise; başvuru sahibinin, ihale dokümanı talebine ilişkin idareye yazılı bir başvurusunun bulunmadığı, idarece gönderilen belgeler üzerinden, talep edildiği halde doküman satılmadığının tespit edilemediği ve idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevaptan da doküman almak için başvuruda bulunduğuna dair bir sonuca varılamadığı, ayrıca Kurumumuza yapılan itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen hususlara ilişkin bir belge (noter tespiti vs.) de sunulmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, idarece 4734 sayılı Kanuna uygun şekilde 3 isteklinin davet edildiği, idarece gönderilen belgeler üzerinden, başvuru sahibi tarafından talep edildiği halde doküman satılmadığının tespit edilemediği göz önünde bulundurularak, başvuru sahibinin 1 inci iddiası yerinde bulunmamıştır. KONU: 4734 sayılı Kanunun 21 (f) maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmediği halde doküman almak isteyen, fakat idarece talebi geri çevrilen firma ne tür işlem yapmalıdır? Karar Tarihi: Karar No. 2012/UH.III 2456 Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından tarihinde pazarlık usulü ile yapılan Sınav Evrakının Taşınması ihalesine ilişkin olarak M Ltd. Şti. nin tarihli başvurusunda özetle; Söz konusu ihaleye katılabilmek için idareden ihale dokümanı satın alınması taleplerinin idarece reddedilmesi üzerine tarihli dilekçe ile idareye başvuruda bulundukları, ancak idarenin cevabında firmalarının davet edilmediği gerekçesi ile ihale dokümanı satışının yapılamadığının belirtildiği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi kapsamında pazarlık usulü ile yapıldığı, ihale konusu işe yönelik olarak tarihinde yapılmış olan ihalenin tarihli ihale komisyon kararı ile iptal edilmesi ve öğretim yılı yıl sonu sınavının tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle hizmetin ivedi olarak yerine getirilebilmesi için 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi kapsamında pazarlık usulü ile yapılması konusunda ihale yetkilisince tarih ve 0430/1 sayılı yazı ile onay verildiği, İdarece tarihli yazı ile bazı firmalara doküman almaya ve teklif vermeye davet yazısının gönderildiği, Doküman almaya ve teklif vermeye davet yazısı gönderilen firmalardan Ü Ltd. Şti. ve P G Ltd. Şti. nin doküman satın aldığı görülmüştür. Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu dilekçesinde; Söz konusu ihalenize firma olarak katılmak için şartnameyi bedeli karşılığında almak istediğimde tarafıma şartname verilmeyeceği bildirilmiştir. İhale Kanununa göre tarafıma şartname verilmemesinin gerekçesini yazılı olarak elden vermenizi ifadesinin yer aldığı, idarenin söz konusu dilekçeye yönelik verilen tarihli cevap yazısında; hizmet alımı ihalesinde davet mektubu gönderilmeyen M Ltd. Şti. ne doküman satışı yapılamamıştır. ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi hükmü uyarınca çıkılan ihalede idare tarafından en az 3 isteklinin davet edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Kamu İhale mevzuatında davet edilmediği halde ihale dokümanı satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye davet edilip edilemeyeceği veya bu isteklilere ihale dokümanı satılıp satılamayacağı konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Ankara 12 nci İdare Mahkemesinin tarih ve E:2008/928 sayılı kararı ve bu karar doğrultusunda alınan bir kısım Kurul kararlarında, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde rekabet ve eşit muamelenin temel ilkelerden sayıldığı, ihalelerde sağlanması gereken eşit muamele ve rekabet ilkesi uyarınca ihaleye davet edilmeyen ancak ihale dokümanı satın almak için idareye müracaat eden ve doküman isteyen gerçek veya tüzel kişilere ihale dokümanı satılması ve ihaleye katılımının sağlanmasının temel ilkelerin gereği olduğu, aksi halde rekabet ve eşit muamele ilkesinin ihlal edilmiş olacağı, doküman talep edilmesine rağmen davet edilmeyen veya doküman verilmeyen ihalelerde ihale sürecinin tamamlanmış olması nedeniyle düzeltici işlem verilememesi halinde ihalenin iptalinin gerektiği belirtilmektedir. Bu itibarla, başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanının, talebine rağmen başvuru sahibine satılmadığı, dolayısıyla ihaleye katılımının engellendiği, bu aşamadan sonra ihale işlemlerinin tekrar ihya edilmesi suretiyle başvuru sahibinin söz konusu ihaleye katılımının sağlanması imkânı

11 kalmadığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir. KONU: Pazarlık usulü alıma, davet edilmeyen kişiler doküman almak suretiyle katılabilirler mi? Karar Tarihi: Karar No. 2012/UH.I 2342 E Başhekimliği tarafından tarihinde pazarlık usulü ile yapılan 4 Ay Süre (120 Gün) ve 400 Kişi İle Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak T Ltd. Şti. nin tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle; Kendilerinin pazarlık usulü ile çıkılan mevcut ihaleye davet edilmedikleri, ihaleden kendilerinin haberdar olduğu ve davet olmadan doküman alarak ihaleye başvurdukları, idarenin kendilerini davet etmemesinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir sayılı Kamu İhale Kanununun 21 maddesinin (b) bendine göre yapılacak ihalelerde en az 3 isteklinin davet edilmesi şartının koşulduğu anlaşılmış olup, bu isteklilerin kimler olması gerektiği veya açık ihale usulü ile yapılan önceki ihalelere katılanların tümünün davet edilmesi gerektiğine yönelik herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, idarenin pazarlık usulü ile yapılan şikâyete konu ihaleye idare tarafından 4 kişinin davet edildiği, davet edilen 4 kişiden, 2 si ihaleye teklif sunmuş olup, başvuru sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin davet edilmeden ihale dokümanı alarak ihaleye teklif verdiği anlaşılmıştır. Anılan Kanun maddesinde belirtilen en az 3 isteklinin ihaleye davet edilmesi koşulunun sağlandığı, idarenin başvuru sahibini ihaleye davet zorunluluğunun bulunmadığı ve başvuru sahibinin de kendi isteğiyle davet edilmeden ihale dokümanı satın alıp teklif verdiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, idarenin işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir. KONU: Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, 4 istekli davet edilmesi, 2 isteklinin ihaleye katılıp 1 isteklinin eksik belgeden dolayı elenmesi halinde ihale iptal edilmeli midir? Karar Tarihi: Karar No. 2012/UH.I 3635 G Müdürlüğü tarafından tarihinde pazarlık usulü ile yapılan (21/b) Yemek Hazırlama, Dağıtma ve Sonrası Hizmetler ihalesine ilişkin olarak V Ltd. Şti.nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; Firmalarının asılsız nedenlerle elenip ihalede tek firmanın kalması sağlanarak rekabet ortamının engellendiği, tek kişi ile pazarlık ihalesi yapılarak kamunun zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir. Bahse konu ihale yemek hazırlama, dağıtma ve sonrası hizmetleri alımı ihalesi olup 4734 sayılı Kanun un 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılan ihaleye 4 firma davet edilmiş, bu firmalardan 2 si ihale dokümanını satın almış ve tarihinde yapılan ihaleye teklif vermiştir tarihinde yapılan ihalede başvuru sahibinin teklifi geçici teminat mektubunun süresinin yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmış, ihale son tekliflerin alınmasından sonra tarihli ihale komisyonu kararı ile M Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, komisyon kararı tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanmıştır. Anılan mevzuat hükümleri uyarınca 4734 sayılı Kanun un 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen ve ilan yapılmayan pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde idarenin en az üç istekliyi ihaleye davet etmesi yeterli görülmüştür. Söz konusu Kanun maddesinde ihaleye davet edilen isteklilerin en az kaç tanesinin ihaleye katılması ve/veya ihalede yeterli görülmesi halinde rekabetin oluşacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu bağlamda Kanun koyucunun 4734 sayılı Kanun un 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan ihalelerde idare tarafından 3 isteklinin ihaleye davet edilmesinin rekabet ortamının oluşması için yeterli görüldüğü sonucuna varılmıştır. Bahse konu ihalede idarenin 4 firmayı ihaleye davet ettiği ve bu davet edilen firmalardan 2 sinin ihale dokümanını satın alarak ihaleye teklif verdiği, idarenin 4734 sayılı Kanun un 36 ncı maddesi uyarınca ihaleye teklif veren isteklilerin geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığını kontrol ederek bu hususu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Düzenlenen Tutanaklara derç ettiği, akabinde anılan Kanun un 37 nci maddesi uyarınca geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen başvuru sahibi isteklinin teklifini değerlendirme dışı bıraktığı ve yeterli bulunan teklif sahibinden son teklifinin alındığı ve başvuru sahibinin yeterli bulunmama gerekçesinin anılan istekliye bildirildiği görülmüştür. Bu bağlamda bahse konu ihalede idarenin 4 firmayı ihaleye davet ettiği ve bu davet edilen firmalardan 2 sinin ihale dokümanını satın alarak ihaleye teklif verdiği, başvuru sahibinin geçici teminat mektubu süresinin yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılarak yeterli bulunan diğer istekliden son teklifi alınarak ihalenin sonuçlandırılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin ihalede tek firmanın kalması sağlanarak rekabet ortamının engellendiği, tek kişi ile pazarlık ihalesi yapılarak kamunun zarara uğratıldığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. KONU: İdarenin açık ihale usulü ile yaptığı ihaleyi iptal edilerek, pazarlık usulü ile ihale yapması ve bu ihaleye ilk ihalede ekonomik olarak en avantajlı teklifi veren istekliyi davet etmemesi durumunda ne tür işlem yapılmalıdır? Karar Tarihi: Karar No. 2010/UH.I 686

12 B İdaresi tarafından tarihinde pazarlık usulü ile yapılan Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Teknik Destek ve Büro Hizmeti Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak M Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; tarihinde B... Belediyesince açık ihale usulü ile yapılmış olan 2009/ İKN li Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Teknik Destek ve Büro Hizmeti Alımı İşi ihalesine katıldıkları ve en düşük teklifi verdikleri halde ihalenin iptal edildiği, tarihinde 2009/ İKN li ihalenin Pazarlık usulü ile yeniden yapıldığı, İdareden davet mektubu gelmemesi üzerine B.3. Noterliğinden idareye ihtar çektikleri ve yapılacak ihaleye katılmak istediklerini bildirdikleri, Açık ihale usulüyle yapılan ihaleye en düşük teklifi vermelerine rağmen, pazarlık usulüyle yapılan ihaleye firmalarının davet edilmemesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkesinin zedelendiği, mevzuata aykırı olarak pazarlık usulüyle yapılmış olan ihalenin iptal edilmesi ve yeni yapılacak ihaleye davet edilmeleri gerektiği iddia edilmektedir sayılı Kanunun 21 inci maddesinde pazarlık usulü düzenlenmiş olup, (b) bendinde belirtilen hallerde ilân yapılmasının zorunlu olmadığı, ilân yapılmayan hallerde idareye en az 3 istekliyi davet etme zorunluluğu getirilmiştir. 21/b ye göre yapılan ihalelerde idareye en az 3 istekliyi davet etme yükümlülüğü yüklenmiş, 3 ten fazla istekliyi davet etmek idarenin takdirine bırakılmıştır. Davet edilmediği halde, ihale dokümanı satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişilere doküman satılıp satılmayacağına ilişkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmadığı gibi anılan maddede davet edilmeyen isteklilerin ihaleye katılamayacaklarına ilişkin olarak da engelleyici bir düzenlemenin bulunmadığı, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen rekabet ve eşit muamele ilkeleri temel ilkelerden olup, rekabet ve eşit muamele ilkeleri gereğince davet edilmeyen ancak, ihaleye katılmak isteyenlerin davet edilerek ihaleye katılımlarının sağlanması gerekmekte olup, aksi durumda rekabet ve eşit muamele ilkesi ihlal edilmiş olacaktır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin davet edilmemesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu, belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptaline karar verilmiştir. KONU: Pazarlık usulü yapılan ihalede rekabetin sağlanamaması ihalenin iptalini gerektirir mi? Karar Tarihi: Karar No. 2006/UM.Z 1526 M İdaresi nce tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan 75 Kalem İlaç ve Serum Alımı ihalesine ilişkin olarak G Ecza Deposu G.Z.Y. nin vekili Av. R.C.V. tarafından tarihli dilekçe ile şikâyet başvurusunda özetle; İdarenin ihaleyi Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi kapsamında yaptığı ve bu maddenin şartlarının oluşmadığı, 21/b maddesinin son derece olağanüstü durumlarla ilgili düzenleme getirdiği, tarihinde davet usulü ile ihale yapılacağını haricen öğrendikleri, ancak ihale komisyonu tarafından ihale şartnamesi almalarına izin verilmediği ve ihaleye katılmalarına engel olunduğu, İhale katılmayı engellemenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne ve aynı kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı olduğu, tarihli 161 kalem ilaç ve serum alımı ihalesinde, açık ihale usulü ile alınacak ilaç ve serumlar listesinin 28 inci sırasında yer alan ilaca ilk ihalede 0,162YTL fiyat teklifi vermelerine rağmen, edindikleri bilgiye göre, firmaları ihaleye sokulmayarak başka bir firmadan aynı ilacın 0,58YTL teklifle alındığı, adet alınacak bu ilaçtan dolayı sırf bir kalemde devletin zararının 4.180YTL olduğu, iddialarına yer verilmiştir. M Hastanesince 2006 yılının ilaç ve serum ihtiyacının karşılanabilmesi için tarihinde açık ihale usulü ile 2006/2161 İKN li 161 Kalem İlaç ve Serum Alımı İhalesi yapıldığı, Yapılan bu ihalede, fiyat teklif eden 15 firmadan 8 inin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle bazı kalemler için geçerli teklif kalmaması nedeniyle ancak 89 kalem ilaç ve serum alınabildiği, alımı gerçekleştirilemeyen ilaç ve serumlar ile ihtiyacı sonradan ortaya çıkan ilaç ve serumlardan oluşan 75 kalem ilaç ve serumun acilen alınabilmesi için Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi gereğince yeniden ihaleye çıkıldığı, İdare, başvuru sahibinin şikâyet başvurusu üzerine aldığı tarihli kararında; İhale sürecinin uzaması ve hastanemiz depolarının stok seviyelerinin risk oluşturacak seviyelere inmesi sonucu idarenin, Kamu İhale Kanununun vermiş olduğu yetkiye dayanarak 21/b usulü ile ihale planlaması yaptığı, ihale mevzuatına uygun olarak yapılan bu ihalenin, her an idari ve adli denetime açık olduğu şeklinde karar alındığının bildirildi, tarihinde açık ihale usulü ile 2006/2161 İKN li 161 Kalem İlaç ve Serum Alımı İhalesinde bazı tekliflerin değerlendirme dışı kalması, bazı kalemlerde geçerli teklif kalmamasına, bu kalemlerin ihale edilememesine ve bununda hastane depolarının stok seviyelerinin risk oluşturacak seviyelere inmesine sebep olması Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi gereğince idare tarafından önceden öngörülemeyen bir olay olduğu, bu nedenle idarenin ilaç alım ihalesini açık ihale usulü ile yapmak istediğini ve yukarıda belirtilen zorunlu durum nedeniyle 2006/42783 İKN li 75 Kalem İlaç ve Serum Alımı İhalesinin Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi gereğince yapılmasının mevzuata uygun bir uygulama olduğu değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmediği, Kamu İhale Kanununun Pazarlık Usulü başlıklı 21 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde belirtilen hallerde ilân yapılmasının zorunlu olmadığı, bu bentlere göre yapılacak ihalelerde en az üç isteklinin davet edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. İlan yapılması zorunlu olmadığı için ilân yapılmaması durumunda en az üç isteklinin yapılacak bu ihaleden haberdar edilmesi ve ihaleye katılmalarının sağlanması gerekmektedir Sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesi gereğince en az üç isteklinin davet edilmesi asgari şart olup, davet edilmeyen isteklilere ihale dokümanı satılmayacağına ve davet edilmeyen isteklilerin ihaleye katılamayacaklarına ilişkin engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. İhalenin 21/b ye göre yapılmasında amaç ihale sürecini kısaltarak ihtiyaç olan malzemelerin kısa sürede alınmasıdır. Burada en az 3 isteklinin davet edilmesi daha fazla isteklinin davet edilmeyeceği veya davet edilmeyen firmaların ihaleye katılamayacakları anlamına gelmemektedir. Burada amaç ihaleye az sayıda katılımın sağlanması değil ihale sürecinin kısaltılmasıdır. Davet edilmeyen başvuru sahibine ihale dokümanı satılmaması ve ihaleye katılmasına engel olunması 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı bir uygulamadır. Yapılan böyle bir uygulama saydamlık, rekabet, eşit muamele, gizlilik, kamuoyu denetimi ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin ihlali sonucunu doğurur. Başvuru sahibinin ihaleye katılmasına engel olunması 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5 ve 21 inci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

13 KONU: 21/b İhale Usulü ile ne kadar süreli ihtiyaçlar temin edilebilir? Açık ihale usulü ihalenin iptali halinde 21/b ihale usulü kullanılabilinir mi? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UH.Z 1773 A...Baştabipliğince tarihinde Pazarlık (21/b maddesi uyarınca) usulü ile yapılan Genel Temizlik (İlaçlama Dâhil) Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak E..G.. Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale işlemlerinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan ihaleler ile ilgili olarak; açık ihale usulü ile yapılan 13 ay süreli temizlik ihalesinin iptal edilmesi nedeniyle, ilgili yıla ait olan ihtiyacın tamamının temin edilebilmesi için yeniden açık ihale usulü ile temizlik ihalesine çıkılması gerekmektedir. Ancak, açık ihale usulü ile yeniden yapılacak temizlik ihalesinin sonuçlandırılmasına kadar, arada geçecek süredeki ihtiyacın temini için belirtilen usulde ihale yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede, idare tarafından açık ihale usulü ile yeniden ihaleye çıkılmayarak, bir yıllık ihtiyacın tamamının Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile teminine yönelik yapılan ihalenin, usul seçimi yönünden uygun olmadığı anlaşılmıştır. KONU: İhtiyacın ivedi olarak giderilmesi gerektiği ileri sürülerek savunma ve güvenlikle ilgili hizmet alımının 21/c pazarlık ihale usulü ile yapılması mümkün müdür? Karar Tarihi: Karar No. 2006/UH.Z 1500 T...Müdürlüğü nce tarihinde 4734 sayılı Kanun un 21/c maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alınması ihalesine ilişkin olarak O Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; yapılan ihale işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir sayılı Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı 21 inci maddesinde; Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:.c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.(c) bentlerinde belirtilen hallerde ilân yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. hükmü yer almaktadır sayılı Kanunun 21 (c) maddesinde ise; savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda pazarlık usulü ile ihale yapılabileceği belirtilmektedir. Savunma ve güvenlikle ilgili beklenen, planlı, mutat olayların bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, 4734 sayılı Kanunun 21 (c) maddesi kapsamında ihaleye çıkan idarelerin ihaleye çıkarken savunma ve güvenlikle ilgili ortaya çıkan beklenmeyen özel durumlara ilişkin somut gerekçelerini ortaya koymaları gerektiği açıktır. Söz konusu işin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (c) bendi kapsamında ihale edilmesinin mevzuata aykırı olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi?

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/007 Gündem No : 89

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Efa Turizm ve Seyahat Acentası Limited Şirketi,

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2017/850 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/850 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Nil Yapı

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Emiroğlu İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Denizay Yemek Hizmetleri İnş. Turizm Taş. Araç Kiralama San. Tic. Ltd. Şti., 325 Sok. No: 11/1 Bahçelievler / Konak/İZMİR

BAŞVURU SAHİBİ: Denizay Yemek Hizmetleri İnş. Turizm Taş. Araç Kiralama San. Tic. Ltd. Şti., 325 Sok. No: 11/1 Bahçelievler / Konak/İZMİR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir?

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 29.04.2015 Karar No : 2015/UM.I-1207 Şikayetçi:

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Düzce 55 Şube Tesis Rehabilitasyonu İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Düzce 55 Şube Tesis Rehabilitasyonu İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Koç İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi?

Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi? Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 25947 RESMİ GAZETE TARİHİ: 25.09.2005 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2005/64 Gündem No

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: ARC Sosyal Hiz. Elek. Bilgisayar Özel Güv.

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2008/158517 İhale Kayıt Numaralı Kadın Doğum Bölümü 1. Kat Tadilatı İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2008/158517 İhale Kayıt Numaralı Kadın Doğum Bölümü 1. Kat Tadilatı İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Bahattin IŞIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Çağatay ÖZCAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Samsun Makina Sanayi A.Ş., Yüzüncüyıl Mah.

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu?

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 57 Karar

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI İstekli Tarafından İhalede Sunulan Geçmiş Yıllara Yönelik Gelir Tablosunun Sıfır Olması Halinde İlgili Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Sonradan Tamamlatılabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Nurol İnş. ve Tic. A.Ş. - YDA İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Maslak Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 Sarıyer/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Nurol İnş. ve Tic. A.Ş. - YDA İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Maslak Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 Sarıyer/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması)

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) Ecz.Hüseyin Başyiğit 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi Dalaman, 2016 1 Hastaneler için ilaç tedarik zinciri Planlama

Detaylı

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi?

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/023 Gündem No : 55 Karar Tarihi : 08.04.2015 Karar No :

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/032 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 21.05.2015 Karar No : 2015/UY.IV 1438 Şikayetçi: Pilot Ortak Kut Kon İnşaat Taahhüt

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2017/121 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/121 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Örs-El Deri Ayakkabı

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Kumsan Asfalt Beton Mıcır ve İnş. San. ve

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2016/054 Gündem No : 36 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 8 Gündem Konusu : Kamu İhale Kurulunun 02.06.2016 tarihli ve 2016/UY.I-1447 sayılı kararı hakkında açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Yeni

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ BAŞVURU SAHİBİ: YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Büyükesat

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Kars İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Yenişehir Mah. A.G.O. Bulvarı Eğitim Tipi Sağlık Ocağı 36100 KARS

İHALEYİ YAPAN İDARE: Kars İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Yenişehir Mah. A.G.O. Bulvarı Eğitim Tipi Sağlık Ocağı 36100 KARS TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Kafkas A.Ş., Ortakapı Mah. Ordu

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik, Yenikent Mah. Öykü Sokak No:9 Derince/KOCAELİ

BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik, Yenikent Mah. Öykü Sokak No:9 Derince/KOCAELİ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik,

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI Hakkında ihalelere girmekten yasaklılık kararı olan ve şirketi temsile yetkili olan kişi, şirket hisselerinin yarısından azına ortak olması halinde ihaleye teklif verilebilir mi? KAMU İHALE KURUL KARARI

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Ventura Yazılım Ltd. Şti., Cyber Plaza A Blok Zemin Kat No:4 Bilkent-Çankaya/ANKARA

BAŞVURU SAHİBİ: Ventura Yazılım Ltd. Şti., Cyber Plaza A Blok Zemin Kat No:4 Bilkent-Çankaya/ANKARA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Günal İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. & Mapa

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/2745 İhale Kayıt Numaralı Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/2745 İhale Kayıt Numaralı Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Tek-Art Viltur Tur. Hiz. Org.

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2044 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2044 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Heltaş İnş.

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü (Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı)

Karayolları Genel Müdürlüğü (Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı) Toplantı No: 2016/031 Gündem No: 5 Karar Tarihi: 25.05.2016 Karar No: 2016/UH.III-1366 Şikayetçi: Apron Proje Mühendislik Müşavirlik İnş. Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Vurallar Temizlik Teks. Gıda Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti., Sipahioğlu Cad. Havsa Apt. No:13/4 Yeşilyurt/ Bakırköy/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Vurallar Temizlik Teks. Gıda Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti., Sipahioğlu Cad. Havsa Apt. No:13/4 Yeşilyurt/ Bakırköy/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Varyap Mad. Nak. İnş.

Detaylı

Değişiklik Eski Yeni

Değişiklik Eski Yeni HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri

Detaylı

Fotokopi Olarak Sunulan Bir Belge, Bilgi Eksikliği Olarak Değerlendirilip Sonradan Tamamlatılabilir mi?

Fotokopi Olarak Sunulan Bir Belge, Bilgi Eksikliği Olarak Değerlendirilip Sonradan Tamamlatılabilir mi? Fotokopi Olarak Sunulan Bir Belge, Bilgi Eksikliği Olarak Değerlendirilip Sonradan Tamamlatılabilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/015 Gündem No : 9 Karar Tarihi : 18.02.2010 Karar No

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Ömer KÖSE MB Muhasebat Kontrolörü I. Giriş Đhale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işle işlem

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: Kağıthane/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: Kağıthane/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Referans Zemin

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No: Eyüp/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No: Eyüp/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Tarsan Tarım İnş.San.ve

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Tunc Turizm ve Sey. Sos. Hizm. Gıda

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU. 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı

KAMU İHALE KURUMU. 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı KAMU İHALE KURUMU 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı 1 İlgili düzenlemeler 4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. madde hükümleri İhalelere Yönelik

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU 18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU ġġkayet SÜRESĠ İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin istekli olabilecekler tarafından (Ġstekli olabilecek;

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Kamu İhale Kanununun Temel İlkeler Başlıklı 5. Maddesinin Kapsamı

Kamu İhale Kanununun Temel İlkeler Başlıklı 5. Maddesinin Kapsamı Kamu İhale Kanununun Temel İlkeler Başlıklı 5. Maddesinin Kapsamı KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No: 2015/025 Gündem No: 48 Karar Tarihi: 15.04.2015 Karar No: 2015/UM.III-1096 Şikayetçi: Toshıba Turkey

Detaylı

YÖNETMELİK. (11) Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:

YÖNETMELİK. (11) Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur: 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZM ET ALIM I İHALELERİ UYGULAM A YÖNETM ELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR YÖNETM ELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü, 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No: Yıldırım/BURSA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü, 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No: Yıldırım/BURSA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Deha

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Ge Medical Systems Türkiye Ltd. Şti.,

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Ziver İnşaat Taah. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş - Yazıcıoğlu

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Hasan Vardar İnş. San. Ve Tic. A.Ş. - Pam İnş. ve Turz. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Yeniköy Mah. Sarı Asman Sok. No:14/2 Sarıyer/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Hasan Vardar İnş. San. Ve Tic. A.Ş. - Pam İnş. ve Turz. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Yeniköy Mah. Sarı Asman Sok. No:14/2 Sarıyer/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Hasan Vardar İnş. San. Ve

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Üstyapı İnşaat ve Madencilik A.Ş. - Şimşekler

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: BURBAK-Bursa Bakım Onarım-Ulaşım-Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Buski Tesisleri Acemler Nilüfer/BURSA

İHALEYİ YAPAN İDARE: BURBAK-Bursa Bakım Onarım-Ulaşım-Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Buski Tesisleri Acemler Nilüfer/BURSA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Bahattin IŞIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ: Piramit

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2145 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2145 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. BAŞVURU SAHİBİ: Seril İnşaat

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/9767 İhale Kayıt Numaralı 12 Kişi İle Malzemesiz Temizlik Hizmet Alım İşi İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/9767 İhale Kayıt Numaralı 12 Kişi İle Malzemesiz Temizlik Hizmet Alım İşi İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Söğütözü Mahallesi Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Söğütözü Mahallesi Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Çınar Turizm Taşımacılık

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI

İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI Ömer KÖSE * I-GİRİŞ İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe sahip olması ve sahip olunan mali yeterliğin

Detaylı