KONU: İhale usulünün yanlış belirlenmesi ve yanlış uygulanması hakkındaki karar özeti. Karar Tarihi: Karar No. 2010/UY.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONU: İhale usulünün yanlış belirlenmesi ve yanlış uygulanması hakkındaki karar özeti. Karar Tarihi: 26.07.2010. Karar No. 2010/UY."

Transkript

1 UYGULANACAK İHALE USULLERİ (Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü, Pazarlık Usulü) HAKKINDAKİ EMSAL KARARLAR (Kamu İhale Kanunu 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci Maddeleri) KONU: İhale usulünün yanlış belirlenmesi ve yanlış uygulanması hakkındaki karar özeti Karar Tarihi: Karar No. 2010/UY.I 2225 P İdaresi tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Bina İnşaatı ihalesine ilişkin olarak H A.Ş. nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; P İdaresince tarih ve 498 sayılı yazıları ile kendilerinin, söz konusu ihaleye davet edildiği, teklif vermeye davet yazısında; ihaleye katılmak için tekliflerin en geç tarihinde, saat 13:00 e kadar verilmesinin istenildiği, ancak yapılan zeyilname ile ihalenin tarihine ertelendiği, A Prefabrik A.Ş ile kendilerinin tekliflerinin belirtilen tarihte, saat 13:00 te davet mektubunda/zeyilnamede yazılan adrese teslim edildiği, ihale üzerinde bırakılan B... A.Ş. firması ise teklif dosyasını, dokümanda belirtilen saate kadar idareye vermediği, bu nedenle dokümanda belirtilen ihale saatine kadar idareye teklifini sunmayan ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin, kendi firmaları üzerinde bırakılması gerektiği, iddiasına yer verilmiştir. Kamu İhale Kurulu nca yapılan incelemede özetle; İhalenin 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince ihaleye çıkarıldığı, ihaleye tekliflerin sunulabilmesi bakımından idarece tarihinde 8 firmaya ihaleye davet mektubu gönderildiği, davet mektubunda ihaleye katılabilmek için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız teklif dokümanınızı ihalenin yapılacağı tarihi saat e kadar belediyemiz fen İşleri servisine ulaştırmanız gerekmektedir. açıklamasına yer verildiği, tarihinde yapılması öngörülen ihalenin birinci oturumunda, prefabrik imalat miktarında yapılan teknik hatanın düzeltilebilmesi için tarihinde anılan hataya ilişkin tutanak düzenlendiği ve zeyilname yapılarak ihalenin tarihine ertelendiği, Anılan tarihte yapılan ihaleye 3 isteklinin teklif sunduğu, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda; ihalenin, B... A.Ş. firması üzerinde bırakıldığı, Anılan ihalede; tekliflerin davet usulü ile alındığı ve ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince, açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı dikkate alındığında, idarece yapılan ihale konseptinin Kanunun 18 inci maddesinde tanımlanan ihale usulleri arasında yer almadığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. KONU: İdareler Kanunun belirlemediği bir usulle ihale yapılabilir mi? Karar Tarihi: Karar No. 2003/UK.Z 873 İ A.Ş. tarafından tarihinde trampa usulüyle yapılan Doğalgaz Karşılığı Sayaç Okuma El Terminali Malzemeleri Alımı İhalesine katılan E Ltd. Şti. tarafından; tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; İdare tarafından tarihinde yapılan doğalgaz karşılığı trampa usulü ile sayaç okuma el terminali malzemeleri alımı ihalesinde, 4734 sayılı Kanunda öngörülmeyen bir yöntemle, trampa usulü ile rekabet ortamı yaratılmadan ihale yapıldığı iddialarına yer verilmiştir. İ A.Ş. nın 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendinde sayılan kuruluşlardan olduğundan, adı geçen Kuruluşun 3 üncü maddenin (g) bendi kapsamında alım yapabileceği mal ve hizmetler belirlenmiştir. Buna göre, idarelerce, ancak 4734 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Kamu İhale Kurulu tarafından, Kanundan istisna edilen mal ve hizmetler belirlendikten sonra istisna hükmünün uygulanması mümkündür. Şikâyete konu edilen sayaç okuma el terminali malzemelerinin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerinden olması nedeniyle istisna kapsamında olmakla birlikte, Kamu İhale Kurulu tarafından istisna kapsamına giren mal ve hizmetler belirlendikten sonra adı geçen idarece hazırlanacak esas ve usuller çerçevesinde istisna kapsamında bir alım gerçekleştirilebilecektir. Doğalgaz karşılığı trampa usulü ile sayaç okuma el terminali malzemeleri alımı ihalesinin 4734 sayılı Kanunun istisnaya ilişkin hükümlerine göre değil, Borçlar Kanunu hükümlerine göre trampa usulüyle yapıldığı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır sayılı Kanunun 18 inci maddesinde ihale usulleri sayılmıştır. İdarenin tarih ve 5007 sayılı yazıda, sayaç okuma el terminali malzemeleri alımı ihalesinin doğalgaz karşılığı trampa usulü ile gerçekleştirildiği belirtildiğinden, anılan Kanun maddesinde belirtilen ihale usullerinden biri olmayan ve ihale mevzuatında öngörülmeyen trampa usulü ile ihale yapılması 4734 sayılı Kanuna ve ihale mevzuatına aykırıdır. KONU: İhtiyaçların mal, hizmet veya yapım işlerinin en az ikisini kapsadığı durumda, ihalede esas alınacak alım yöntemi nasıl belirlenmelidir? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UY.II 5133

2 Hastanesi Baştabipliği nin yaptığı Anahtar Teslimi Götürü Bedel 10 Yataklı Yanık Merkezi Kurulması İhalesinde, ilişkin olarak San.Tic.A.Ş. nin tarihli dilekçe ile başvuruda özetle; ihale işlemlerinin mevzuata uygun olmadığı iddia etmiştir. İddialar ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda; Alıma konu işin mal alımı, hizmet alımı veya yapım ihaleleri mevzuatından hangisine göre yapılması gerektiğini belirlemek için işin 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde bulunan mal, hizmet ve yapım tanımlarından hangisinin kapsamına girdiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ihale konusu işin, sadece mal alımı veya sadece hizmet alımı veya sadece yapım işinden ibaret olmadığı, ihale konusu işin çeşitli kısımları için tek başına ihale yapılması halinde bu kısımların ayrı ayrı mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri kapsamında olduğu durumların ortaya çıkması da söz konusudur sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında; Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. hükmü ile, ihale konusu işin kapsamının sadece mal alımı, sadece hizmet alımı veya sadece yapım işlerinden ibaret olmadığı istisnai haller öngörülmüş ve ihale konusu kapsamında yer alan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin aralarında doğal bir bağlantı olması şartıyla bir arada ihale edilebilmesine imkân tanınmıştır. Diğer taraftan ihalenin konusunun, aralarında doğal bağlantı olan mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerinin en az ikisinden oluştuğu durumlarda, ihalede esas alınacak alım yönteminin belirlenmesinde genel olarak yaklaşım ihale konusu işin yaklaşık maliyeti içerisinde bedel yönünden büyük paya sahip olup işin esasını teşkil eden kısmı hangi yönteme göre ihale edilecekse aralarında doğal bağlantı olan işin diğer kısımlarının bir arada bu yöntemle ihale edilmesidir. İşin niteliği itibariyle onarım ihalesi ile birlikte gerekli ekipmanın sağlanması olduğu, yüklenici tarafından gerekli ekipmanın sağlanarak merkezin oluşturulmasının öngörüldüğü ancak idare tarafından yaklaşık maliyet ve ihale dokümanları hazırlanırken işin projesinin oluşturularak, mal alımı ile yapım işi arasındaki doğal bağlantının gerekçeli olarak açıklanmadığı ve teknik şartnamede öngörülen ekipmanın teknik özelliklerinin yanı sıra yapım işinin teknik ayrıntılarını ve şartlarının öngörülmediği anlaşılmıştır. İdare tarafından anılan işin mal ve yapım kısımlarının ayrıntılı olarak maliyet analizi yapıldıktan sonra ayrı ayrı ihale edilmesi veyahut aralarındaki doğal bağlantının gerekçeli olarak açıklanmasının müteakiben yaklaşık maliyet içerisindeki payları dikkate alınarak ve işin uzmanlık gerektiren kısımları için konsorsiyumlara açık şekilde ihale edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle idarenin ihtiyacının gerekli tadilatın yapılarak tefrişatı tamamlanmış bir yanık merkezi olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmekle birlikte başvuruya konu ihalenin yaklaşık maliyetinin ve ihale dokümanlarının yalnızca gerekli ekipman göz önünde bulundurularak mal alımı ihalesi olarak hazırlandığı ve ihaleye konsorsiyumların katılamayacağına ilişkin düzenleme bulunduğu dikkate alındığında, ihalenin yapım işi olarak sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılamayacağı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir. KONU: İhalenin açık ihale usulü ile yapılması gerekirken pazarlık usulü ile yapılması mümkün müdür? Temel ihale usullerinden ne anlamak gerekir? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UM Müdürlüğü tarafından tarihinde 21/b pazarlık usulü ile yapılan Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Ana Bilim Dalına Ait 45 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (33, 34, 38, 39, 40, 41, 42 Nolu Kalemler) ihalesine ilişkin olarak VM S A nin tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur. İtirazen şikâyet başvurusunda özetle; ihalenin mevzuata aykırı yapıldığı iddialarına yer verilmiştir sayılı Kanun kapsamına giren ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale husulü temel ihale usullerdir. Diğer ihale usulleri ise Kanunda belirtilen özel hal ve şartlarda kullanılabilir. Kanunun 21 inci maddesinde pazarlık usulünün hangi hallerde uygulanacağı 6 bent halinde sayılmıştır. Bu haller dışında pazarlık usulünü uygulama imkânı bulunmamaktadır. İdare incelemeye konu ihaleyi 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi gereğince yapmıştır. İhalenin Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi gereğince yapılabilmesi için doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması gerekmektedir. İdarenin gerekçelerine baktığımızda, 2008 yılı Temmuz ve Ağustos ayları için ihtiyaç olan girişimsel malzemelerin teminin acil ve randevulu hastalar için gerektiği ifade edilmiş fakat ihalenin tarihi tarihidir. İdarenin gerekçeleri Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde yer alan durumların hiçbirisine uymadığı gibi, idarenin bu ihtiyaçlarını karşılamak için daha önceki bir tarihte ihaleye çıkması imkânı da bulunmaktadır. Bu nedenle ihalenin açık ihale usulü ile yapılması gerekirken pazarlık usulü ile yapılmasının 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. KONU: Açık ihale usulü ihale ile yapılmış olsa dahi, geçerli tek istekli kaldığında ihale iptal edilmeli midir? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UY.Z 334 D Müdürlüğü nce tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak G T Ltd.Şti. G.. Ltd.Şti. Ortak Girişimi nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda dilekçesinde özetle; ihalenin mevzuata aykırı yapıldığı iddialarına yer verilmiştir. İhale komisyonu tarafından yapılan tekliflerin değerlendirmesinden sonra Ş.T. nin anahtar teknik personele ilişkin sunduğu SSK bildirgelerinin fotokopi olması ve belgelerde SSK onayının bulunmaması nedeniyle, M San. Tic. Ltd. Şti. nin teklif mektubunun başka bir işe ait olması nedeniyle, M.Ş. nin geçici teminat mektubunun miktarının yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, daha sonra tarihli komisyon kararı ile ihalenin tek geçerli teklif olan G T Ltd. Şti. G Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, ancak ihale yetkilisince ihale kararının onaylamayarak tarihinde ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

3 Başvuruya konu ihalede, ihale sürecine 4 istekli dâhil olup daha sonraki teklif değerlendirmesi aşamasında bir adet geçerli teklif kalması ve bu teklifin de idarenin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyete yakın tutarda olması nedeniyle ihale yetkilisince 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinden rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin göz önüne alınarak yeterli rekabet ortamının oluşmaması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamıştır. Sonuç olarak başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkisince ihale kararının onaylanmayarak tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. KONU: Açık ihale usulü ile yapılan ihalede, ihale tarihinden önce belirlenen bir tarihte numune değerlendirme işleminin yapılması, mevzuata uygun mudur? Karar Tarihi: Karar No. 2006/UM.Z 1760 B Merkezi tarafından tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 171 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi İlaç Alım ihalesinin 60 ncı, 61 inci ve 62 nci kalemlerine ilişkin olarak D Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalenin mevzuata aykırı yapıldığı iddialarına yer verilmiştir. Şikâyete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda, tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda; İdare tarafından tarihinde açık ihale usulü ile ihale edileceği duyurulan söz konusu mal alımı ihalesi için isteklilerin yeterliliğinin, ihale komisyonunca idareye verilmesi istenilen numuneler üzerinden ihale tarihinden 3 gün önce yapılacağının belirtilmesi işleminin, açık ihale usulünün esas ve ilkelerine uymadığı, açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği bir usul olduğu, ihale tarihinden 3 gün önce numuneler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygunluk belgesi verilmesi ve/veya verilmemesi işleminin, 4734 sayılı Kanunun 5 inci, 19 uncu, 36 ncı ve 37 nci maddelerine aykırılık oluşturduğu tespit edilmiştir. KONU: Açık ihale usulü ihalede, teklifler sunulduktan sonra, teklif fiyatlarında tenzilat yapılması idarece istenebilir mi? Karar Tarihi: Karar No. 2005/UH.Z 1130 Ş Müdürlüğü nce tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak P H A.Ş. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; İhale komisyonunun ihale sonucunu açıklamadan, daha sonra ihale üzerinde kaldığını bildirdiği 3 firmanın temsilcileri ile diğer isteklilerin olmadığı bir ortamda görüşmesinin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin açık ihlali olduğu, Anılan Kanunun 19 uncu maddesi gereğince açık ihale usulü ile yapılan söz konusu ihalede fiyat düzeltilmesi yapılması ile aynı Kanunun 36 ve 37 nci maddelerinin ihlal edildiği, İhale komisyonu başta olmak üzere, ULV cihazlarının Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı na iadesi yapılmadan ve idari şartnamenin 56.6 maddesine rağmen diğer firmalara anılan cihazları temin edemeyen, buna rağmen teknik şartnamenin 11 ve 12 nci maddeleri nedeniyle ihaleyi iptal etmeyenler ile kalibrasyon belgelerini vermeyen T.Müdürlüğü nün ihaleye fesat karıştırdığı iddialarına yer verilmiştir. İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 6 adet zirai mücadele uçağının kiralanması olduğu, 3 üncü maddesinde ihale usulünün açık ihale olarak belirlendiği, 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini, teklif birim fiyat şeklinde verecekleri ve anılan şartnamenin 22 nci maddesinde ise ihalenin kısmi teklife açık olduğu, İhaleden sonra ihale üzerinde kalan 3 firmanın tarihinde idareye verdikleri yazılarla vermiş oldukları teklif birim fiyatları aşağıya çektiklerini bildirdikleri görülmüştür tarihli ihale komisyonu kararı ile B Ltd. Şti., ÖT Tic. ve Ö Ltd. Şti. tarafından verilen dilekçelerle 1 lt. ULV ilaç atma fiyatının anılan firmalarca aşağıya çekildiği ve ihalenin bu 3 istekli üzerinde bırakıldığı, 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüne göre yapılan ihalelerde tekliflerin isteklilerce sunulan teklif mektubu ve eki fiyat cetvelinde yer alan bedeller üzerinden sonuçlandırılması gerekmektedir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra, idarenin daveti veya isteklilerin başvurusu üzerine teklif mektubunda belirtilen fiyatlarda indirime gidilmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Anılan Kanunda açık ihale usulü, isteklilerin nihai tekliflerini vermeleri ve verilen tekliflerde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi halinde ihalenin sonuçlandırılması üzerine kurgulanmıştır sayılı Kanunda ve ikincil mevzuatta teklif edilen fiyatın değiştirilerek indirilebilmesinin sadece anılan Kanunun 21 inci maddesinde açıklanan pazarlık usulünde mümkün olduğu, aynı Kanunun 19 uncu maddesindeki açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde, isteklinin teklif fiyatlarını değiştirme veya indirme imkânı olmadığı açıktır. Söz konusu ihalede; bütün isteklilerin teklif ettikleri fiyatların açıklanmasını ve bir kısım isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmasını müteakip, teklifleri geçerli kabul edilen isteklilerin teklif fiyatlarını kendi rızaları ile indirdikleri, bu davranışları ile değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklif fiyatlarının aşağısında fiyat teklif etmeye yönelik tutum içerisinde bulundukları, idarenin bu tutuma göz yummak suretiyle açık ihale usulünde mevzuata aykırı işlem tesis ettiği, bu nedenle ihalenin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır. KONU: Açık ihale usulü ile personel istihdamı alımı ihale edilmesi mümkün müdür? Karar Tarihi: Karar No. 2007/UH.Z 1074 S Başkanlığı nca tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Sağlık Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak P M Ltd. Şti. nin tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; yapılan ihalenin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir.

4 Kamu İhale Kurulu tarafından yapılan inceleme neticesinde; İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı Sağlık Hizmet Alımı olarak belirtilmiş olup, ihale konusu hizmetin türü ve miktarı maddesinde ise; ekli listedeki sağlık elemanları 11 ay çalıştırılacaktır düzenlemesi yapılmıştır. İhale ilânının 2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı 8 hekim, 1 diş hekimi, 2 tekniker teknisyen, 4 laborant, 6 hemşire sağlık memuru, 1 yüksekokul mezunu hemşire alımı olarak belirtilmiştir. İdarece ihale ilânı ve dokümanında yapılan düzenlemelerden; ihale konusu işin 11 ay süresince 8 hekim, 1 diş hekimi, 2 tekniker teknisyen, 4 laborant, 6 hemşire sağlık memuru, 1 yüksekokul mezunu hemşireden oluşan toplam 22 sağlık personeli teminine yönelik olduğu, sağlık personeli ve yardımcı sağlık personelinin hizmet satın alınması yoluyla çalıştırılması işi olduğu görülmektedir. Şikâyete ilişkin açıklamanın değerlendirilmesi neticesinde başvuruya konu ihaleyi yapan Belediyenin kanunla kendisine tanınan sağlık tesisi açma ve işletme yetkisini, Sağlık Hizmeti Satın Alma adı altında ihale yöntemiyle kullanmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. İhale konusu iş ihale dokümanında tanımlandığı haliyle, hekim, hemşire, sağlık memuru ve laborant gibi sağlık personeli istihdamı niteliğinde olup, 4734 sayılı Kanunda yapılan hizmet tanımına uygun olmadığından ihale edilmek suretiyle temini mümkün değildir. Diğer taraftan, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun Belediyelerin Görev ve Sorumluluklarını düzenleyen 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; hükmüne yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belediyelerin her türlü sağlık tesisini açabileceği ve işletebileceği gibi sağlıkla ilgili destek hizmetlerini üçüncü şahıslara gördürebileceği açıktır. Ancak, başvuruya konu ihale ile, sağlıkla ilgili destek hizmetleri satın almanın ötesinde, Sağlık Hizmeti Satın Alma adı altında personel istihdamı alımı ihale edilmektedir ki, bu haliyle Belediye Kanunu ile belirlenen mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır. KONU: İdareler hangi durumlarda belli istekliler arasında ihale usulüne başvurmalıdır? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UY.Z 2282 G Başkanlığı nca tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İkmal İnşaatı ihalesine ilişkin olarak H A... nın tarihli dilekçe ile yazılı başvurusunda özetle; ihalenin Kanuna aykırı biçimde yapıldığı, söz konusu ihalenin düzmece ihalelerle davet edilen firmalara verileceği iddia edilmiştir. Yapılacak işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı yapım işlerinin belli istekliler arasında ihale usulü kullanılarak gerçekleştirilebileceği hususu göz önünde bulundurularak, başvuru konusu ihale kapsamında yer alan işlerin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmediği anlaşıldığından, söz konusu işin belli istekliler arasında ihale edilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır. KONU: İhale konusu işler uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmemesi durumunda, belli istekliler arasında ihale usulü uygulanması mümkün müdür? Karar Tarihi: Karar No. 2007/UY.Z 1400 H Başkanlığı tarafından tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 2007/17161 İhale Kayıt Numaralı Üniversitesi Çocuk Hastanesine Hizmet Veren B1 Blok un Tamamı ile B3 Blok un Z, A, 5 ve Teras Katlarının Tadilat ve Büyük Onarımı yapım işi ihalesine ilişkin olarak T A.Ş. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; yapılan ihalenin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamayacağı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde, belli istekliler arasında ihale usulünün seçilebileceği, şikâyete konu ihalenin ise, hastanenin tadilat ve onarımına ilişkin olduğu, ileri teknoloji veya uzmanlık gerektiren bir iş niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, söz konusu ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilmemiş olmasının, anılan Kanunu ilgili hükmüne aykırı olduğu değerlendirilmiştir. KONU: İhale konusu işin uzmanlık gerektiren bir iş olması halinde belli istekliler arasında ihale usulüne başvurulmak zorunluluğu var mıdır? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UY.Z 2969 O Başkanlığı nca tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan O. Kanalizasyon İnşaatı Yapımı ihalesine ilişkin olarak E.. Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Başvuruya konu işin açık ihale usulü ile ihaleye çıkılması gerekirken 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihaleye çıkıldığı iddia edilmektedir.

5 Belli istekliler arasında ihale usulü, işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı hallerde uygulanan, bu nedenle işin özelliği gereği öncelikle yeterli olan isteklilerin tespit edildiği, ancak yeterli olduğunu kanıtlayan bütün isteklilerin teklif verebildiği, temel bir ihale usulüdür. İdarece işin tamamına yakın bir bölümünün Kızılırmak nehri havzası ve havuz niteliğindeki çeltik tarlalarında gerçekleştirileceği, buralardan geçen boruların uzun süreler bozulmadan, su dolmadan ve eğimi değişmeden çalışması gerektiği, ayrıca nehir havzasında milimetrik sayılacak kritik boru kotları olduğu, dolayısıyla nehir havzasına pissuların karışmaması için işin kusursuz olarak gerçekleştirilmesi gerektiği, bu nedenle işin uzmanlık gerektiren bir iş olduğu gerekçesiyle belli istekliler arasında ihale usulüyle ihaleye çıkılmasına karar verildiği tespit edilmiştir. Uygulanan ihale usulünün temel ihale usulleri arasında yer aldığı, yeterli olan herkesin teklif verebildiği ve idare gerekçesinde de belirtildiği gibi işin uzmanlık gerektiren bir iş olması nedeniyle, idarece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihaleye çıkılmasında mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı sonucuna varılmıştır. KONU: Belli istekliler arasında ihale usulünde teklif mektubunda bulunması gereken belge ve bilgiler hakkındaki karar özeti Karar Tarihi: Karar No. 2011/UH.II 1636 Y Bürosu tarafından tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan Projelerinin Yaptırılması Danışmanlık Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak A. Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; Tekliflerinin idarece teknik teklif değerlendirmesi sonucunda, genel hizmet deneyimi formu (KİK033./D) ve eklerinin, anahtar personel bilgileri özet tablosu (KİK035.0/D) ve eklerinin sunulmadığı, özel sektöre taahhüt kapsamında gerçekleştirilen iş bitirmeye ilişkin sunulan sözleşme ve fatura suretlerinin fotokopi olarak sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu gerekçelerin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeler ve açıklamalar doğrultusunda, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik aşamasında, KİK035.0/D standart form numaralı anahtar personel bilgileri özet tablosu ve eki belgelere; teknik teklif aşamasında da teknik puanlama için, KİK035.1/D standart form numaralı teknik personel bilgileri özet tablosu ve eki belgelere yer verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, başvuru sahibince ön yeterlik aşamasında, KİK035.0/D standart form numaralı anahtar personel bilgileri özet tablosu ve ekleri diplomalar, meslek odası kayıt belgeleri ve hizmet çizelgeleri, deneyim süresi referans belgeleri, ticaret odası belgesi, SGK sigortalı hizmet listesine; teknik teklif aşamasında da, KİK035.1/D standart form numaralı teknik personel bilgileri özet tablosu ve ekleri özgeçmişler diplomalar, meslek odası kayıt belgesi ve hizmet çizelgesi, ticaret odası belgesi ve SGK sigortalı hizmet listesine yer verildiği anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teknik teklifinde anahtar personel bilgileri özet tablosunun sunulmamasının eksiklik olarak değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, başvuru sahibinin benzer işe ilişkin olarak sunduğu K Lojistik Merkez Fizibilite Etüdü ve Uygulama Projesi Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri işine ait iş bitirme belgesinin benzer iş tanımına uygun iş kalemlerinin ayrıştırılarak puanlamaya esas belge tutarının belirlenmesi yönünde düzeltici işlem kararı verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu iş bitirme belgesinden aldığı teknik puanla birlikte, diğer teknik yeterlik kriterlerinin de dikkate alınmasıyla hesaplanan teknik puanının ihale dokümanında belirlenen asgari teknik puanı sağlaması durumunda, başvuru sahibinin teklifi geçerli hale geleceği ve mali teklifinin de açılmadan iade edilmek zorunda olduğu, bu itibarla ihale işlemlerinin tekrar ihya edilmesi olanağı kalmadığından ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği tabidir. Öte yandan, iş bitirme belgesinden aldığı teknik puanla birlikte, diğer teknik yeterlik kriterlerinin de dikkate alınmasıyla hesaplanan teknik puanının ihale dokümanında belirlenen asgari teknik puanı sağlamaması durumunda ise başvuru sahibinin teklifinin yeterli puanı alamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği açıktır. KONU: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik değerlendirilmesi nasıl yapılır? Puanlama kriterleri nasıl oluşturulur? Karar Tarihi: Karar No. 2011/UY.I 1517 K Müdürlüğü tarafından tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan İ A Otoyolu, A D M Bağlantı Yolu (Km: Arası) Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak F A.Ş. G. Ltd. Şti. İş Ortaklığı nın tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Ön yeterlik başvurularına ilişkin olarak idarece yapılan değerlendirme sonucunda, ekonomik ve mali kapasiteye ilişkin bileşenlerden, toplam ciro puanının hesaplanmasına yönelik olarak idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir. Başvuru sahibi İş Ortaklığı nın, ekonomik ve mali kapasitesini belirleyen bileşenlerden, toplam ciro puanına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede 8 puan alması nedeniyle, ön yeterlik şartnamesinde belirlenen kriterler esas alınarak yapılan puanlamaya göre oluşturulan sıralamada ilk 10 aday arasına giremediği ve teklif vermeye davet edilmediği görülmüştür. İhaleye ait ön yeterlik şartnamesinin üncü maddesinde yer alan düzenlemede, iş ortaklıklarında her bir ortağın toplam ciro puanının, her bir ortağın toplam ciro tutarının ortaklık oranına bölünmesiyle bulunan tutar üzerinden hesaplanacağı açıkça ifade edilmiştir. Ancak idarenin, her iki ortağın cirolarının toplanmasıyla elde edilen rakamın ortaklık oranlarıyla çarpımı sonucu bulunan tutarlar üzerinden başvuru sahibi İş Ortaklığı nın ciro puanını hesapladığı görülmektedir. Bu şekilde yapılan bir hesaplamanın ifade ettiği anlam, iş ortaklığında her bir ortağın, ihaleye tek başına teklif veren bir istekli gibi, ihale dokümanında belirlenen yeterlik kriterlerini tek başına karşılamasının talep edilmesidir. Oysa, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin 11 inci fıkrasında yer alan hükümden anlaşılacağı üzere, Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin üncü maddesinde yer alan düzenlemenin amacı, iş ortaklığı olarak ihaleye teklif veren isteklilerin yeterlik kriterlerini iş ortaklığındaki hisseleri oranında karşılamalarıdır. Bunun için yapılması gereken işlem de, anılan maddede açıkça ifade edildiği gibi, her bir ortağın ciro puanının, toplam ciro tutarlarının ortaklık oranlarına bölünmesiyle bulunan tutarlar üzerinden hesaplanmasıdır. Başvuru sahibi İş Ortaklığı nın ciro puanının 10 puan olduğu tespit edildiğinden, ön yeterlik toplam puanının da 100 puan olarak dikkate alınması ve ön yeterlik şartnamesinin inci maddesi uyarınca teklif vermeye davet edilmesi gerekmektedir.

6 KONU: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik şartnamesindeki hususlar nasıl değerlendirilmelidir? Karar Tarihi: Karar No. 2011/UY.II 29 M. Başkanlığı tarafından belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan M Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Alanı 3. Lot Yapımı İşi ihalesine ilişkin olarak G. Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihaleye çıkılan başvuruya konu yapım işinin ön yeterlik şartnamesinin inci maddesinde, adaylardan asgari yeterlik kriteri olarak ,00 TL lik iş deneyimi istenildiği, ihale konusu yapım işi dikkate alındığında, bu tutarın çok yüksek olduğu, diğer taraftan aynı şartnamenin inci maddesinde tam puan alabilmek için adaylardan ,00 TL lik bir adet iş deneyim belgesi, inci maddesinde ise toplamda ,00 TL tutarında 3 adet iş deneyim belgesi istenildiği, ülkede bugüne kadar yapılan ihale konusu işe benzer işler dikkate alındığında, bu konuda deneyim sahibi önde gelen firmaların dahi bu yeterlik kriterlerini haiz olamayacağı ve ihaleye teklif veremeyeceği, bu itibarla bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir. Kamu İhale Kurulu nca yapılan inceleme neticesinde Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihaleye çıkılan başvuruya konu ihalede, ön yeterlik şartnamesinde, söz konusu şartnameni 7.9 uncu maddesinde yer alan kriterlere göre yapılan puanlama sonucunda en yüksek puanı alan 6 adayın ihaleye davet edileceğinin düzenlendiği, Söz konusu ihalede 11 adet ihale dokümanı satın alındığı ve ön yeterliğe 10 adayın başvuruda bulunduğu ve bu adaylardan tam puan alan 6 adayın tarihinde yapılacak ihaleye davet edildiği anlaşılmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında, belli istekliler arasında ihale usulüne göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde, yeterlik kriteri olarak istenilen iş deneyim belge tutarlarının yaklaşık maliyetin % 50 sinden az ve % 100 ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek tutardan az olmamasının yeterlik kriteri olarak aranacağı hüküm altına alınmıştır. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9 uncu maddesinin atıfta bulunduğu 17 numaralı dipnotunda, idarelerce ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin puanlamanın nasıl yapılacağı hususunda esaslara yer verildiği görülmektedir. İdarelerce, yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde, asgari yeterlik için idarece yaklaşık maliyetin % 50 si ile % 100 ü arasında kalacak şekilde belirlenecek ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin iş deneyim belgesi istenilmesi gerekmektedir. Başvuruya konu ihalede, idarece hesaplanan yaklaşık maliyet tutarı dikkate alındığında, asgari yeterlik kriteri olarak ,00 TL tutarında istenilen ihale konusu işe veya benzer işe ilişkin iş deneyimi tutarının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin 5 inci fırkasında belirtilen sınırlar arasında kaldığı görüldüğünden, bu düzenlemenin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. Yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi kriteri ile son 15 yıldaki 3 iş deneyim belgesi kriterinin puanlanmasında, asgari yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim belgesi tutarı baz alınarak kademelerinde yapıldığı görülmektedir. Buna göre, Yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi kriteri ne ilişkin tam puan için gereken iş deneyimi tutarının, yeterlik olarak belirlenen iş deneyimi tutarın 2 katı olarak belirlenmesi; Son 15 yıldaki 3 iş deneyim belgesi kriterine ilişkin tam puan için gereken iş deneyimi tutarının, yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim tutarının 6 katı; asgari puanın, yeterlik kriteri olarak belirlenen tutarın 3 katı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Başvuru sahibince, yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi tutarı ile son 15 yıldaki 3 iş deneyim belgesi tutarının çok yüksek tutulduğundan bahisle şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır. Başvuruya konu ihalede, iş deneyimine ilişkin asgari yeterlik kriteri olarak ,00 TL lik tutar belirlendiği ve belirlenen bu tutarın mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde kaldığı anlaşılmıştır. İş deneyim belgesinin puanlanmasında, diğer bütün tutarların yeterlik kriteri olarak belirlenen tutar esas alınarak belirlenmesi gerektiğinden, bu tutarın mevzuata uygun bir tutar olduğunun anlaşılması durumunda, buna bağlı olarak diğer tutarların da mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılacaktır. Bu çerçevede; idarece, yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi kriterine ilişkin tam puan için gereken iş deneyim tutarı olarak belirlenen ,00 TL lik tutar ile, Son 15 yıldaki 3 iş deneyim belgesi kriterine ilişkin tam puan için gereken tutar olarak belirlenen ,00 TL ve asgari puan için gereken ,00 TL lik tutarın, tip ön yeterlik şartnamesinin 7.9 uncu maddesinin atıfta bulunduğu 17 nolu dipnotunda yer alan hükümlere uygun olarak belirlendiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının bu kısmı yerinde bulunmamıştır. Diğer taraftan, başvuru sahibi iddiasında son kısmında; ön yeterlik şartnamesinin inci maddesinde toplamda ,00 TL tutarında 3 adet iş deneyim belgesi istenildiği, Ülkemizde bugüne kadar yapılan ihale konusu işe benzer işler dikkate alındığında, bu konuda deneyim sahibi önde gelen firmaların dahi bu yeterlik kriterlerine haiz olamayacağı denildiği görülmektedir. İddianın bu kısmına ilişkin olarak yapılan değerlendirme; Kamu İhale Genel Tebliği açıklaması uyarınca, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde, ön yeterlik şartnamesinin ( ) maddesi uyarınca sunulacak en fazla üç işe ilişkin iş deneyim belgesinin benzer işe ait olma zorunluluğu bulunmayıp, ön yeterlik şartnamesinin ( ) maddesi uyarınca yapılacak puanlamada benzer işe ait olmayan iş deneyim belgelerinin de puanlamada değerlendirmeye alınacağı açıktır. Bu itibarla, söz konusu Tebliğ açıklaması dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasına konu ettiği ön yeterlik şartnamesinin inci maddesinde toplamda ,00 TL tutarında 3 adet iş deneyim belgesi istenildiği, Ülkemizde bugüne kadar yapılan ihale konusu işe benzer işler dikkate alındığında, bu konuda deneyim sahibi önde gelen firmaların dahi bu yeterlik kriterlerine haiz olamayacağı hususunun yerinde olmadığı anlaşılmıştır. KONU: Belli istekliler arasında yapılan ihalede puanlama sistemiyle kısa liste nasıl oluşturulur? Özel ortağının benzer işe ait olmayan iş deneyiminin, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınıp alınmayacağına dair karar özeti. Karar Tarihi: Karar No. 2012/UY.III 3180

7 İ Belediyesi tarafından tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan S Kültür Merkezi İnşaatı ihalesine ilişkin olarak F Tic. A.Ş. M Ticaret A.Ş.nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; Ön yeterlik değerlendirmesi neticesinde yeterli bulunmasına rağmen puanlama sonucunda kısa listeye giremediği, ancak sunduğu 3 adet ilave iş deneyim belgesinin kısa listeye girmek için gerekli olan tam puanı almaya yeterli olduğu, Ön Yeterlik Şartnamesinin nci maddesinde yeterlik için sunulan iş deneyim belgesinin, tam puan için gereken miktardan fazla olan tutarının puanlamaya esas toplama ilave edileceğinin belirtildiği, söz konusu maddede benzer olmayan işlerin aktarılmayacağına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, bu nedenle sunulan 3 adet ilave iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde, anılan Ön Yeterlik Şartnamesinin nci maddesinde yer alan İş ortaklıklarında, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri puanlamada dikkate alınmaz. düzenlemesinin dikkate alınmaması gerektiği iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibi İş Ortaklığı nın pilot ortağının yeterlik kriteri olarak sunduğu iş deneyim belgesinin tutarının ,51 TL olduğu, Ön Yeterlik Şartnamesinin inci maddesinde yeterlik için sunulan iş deneyim belgesinden tam puan almak için gereken tutarın ,00 TL olarak belirtildiği, tam puan için gereken miktardan fazla olan tutarın ,51 TL olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu tutarın ilave 3 iş deneyim belgesinin toplam tutarına dâhil edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi, özel ortak tarafından sunulan benzer işe ait olmayan ,85 TL tutarındaki iş deneyim belgesinin, sağlanması gereken ,00 TL den fazla olan ,85 TL ( , ,00= ,85) tutarının da ilave 3 iş deneyim belgesinin toplam tutarına dâhil edilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin İş deneyimini gösteren belgeler başlıklı 39 uncu maddesinin 7 nci fıkrasında: iş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortakların, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40 ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunması halinde; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimlerinin, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmayacağı açıkça düzenlenmektedir. Bu nedenle, başvuru sahibi İş Ortaklığı nın özel ortağının benzer işe ait olmayan iş deneyiminin, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaması gerekmektedir. Mevzuat gereğince, başvuru sahibi İş Ortaklığı nın özel ortağının sunduğu benzer işe ait olmayan iş deneyim belgesinin, yeterlik için sunulan iş deneyim belgesinin puanlanmasında dikkate alınmaması gerektiği; bu puanlamada dikkate alınmayan belge tutarının ilave 3 iş deneyim belgesinin puanlamasında da dikkate alınmayacağı, ihale komisyonu tarafından da özel ortak tarafından sunulan benzer işe ait olmayan ,85 TL tutarındaki iş deneyim belgesinin, sağlanması gereken ,00 TL den fazla olan ,85 TL tutarının, ilave 3 iş deneyim belgesinin toplam tutarına dâhil edilmediği, söz konusu 3 iş deneyim belgesinin toplam tutarı olan ,58 TL ile bu tutara eklenen ,51 TL nin toplamının ,09 TL olduğu, asgari puan için gereken tutarın ,00 TL ve tam puan için gereken tutarın da ,00 TL olduğu dikkate alındığında; başvuru sahibinin ilave 3 iş deneyim belgesine ilişkin puanlamada gereken tutarı sağlayamadığı, dolayısıyla bu alanda puan alamaması işleminde mevzuata aykırılık olmadığı ve idarenin işleminin yerinde olduğu anlaşıldığından, söz konusu iddia yerinde görülmemiştir. KONU: Pazarlık usulü ihalede teklifler nasıl değerlendirilmelidir? Karar Tarihi: Karar No. 2011/UM.III 368 E U... İdaresi tarafından tarihinde pazarlık usulü (21/f) ile yapılan Kurban Bayramı Münasebetiyle Gıda Alımı ihalesine ilişkin olarak Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. nin tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle; Şikâyet konusu ihalede ikinci tekliflerin alındığı aşamada, A Gıda Ltd. Şti nin birim fiyat teklif mektubunun birim, açıklama ve fiyat kısımlarının doldurulmadığı ve teklif mektubunda ihale kayıt numarası, idarenin adı ve adresi, ihale tarihinin belirtilmediği, bu durumun ihale komisyonu tarafından tutanak altına alındığı iddialarına yer verilmiştir. Kamu İhale Kurulu nca yapılan incelemede özetle; Şikâyete konu ihaleye 2 isteklinin katıldığı, tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin A Gıda Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği, Şikâyete ilişkin idarece alınan kararda 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk tekliften sonra alınacak tekliflerin ne şekilde düzenleneceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi belirli bir ihale usulüne ya da bir ihale usulünün belirli bir aşaması ile ilgili olmadığından idarece yapılan bu değerlendirmenin yerinde olmadığı, İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu ilk ve son teklif mektupları ile ilgili yukarıda yer verilen tespitler incelendiğinde, isteklinin sunduğu her iki teklif mektubu ve eki teklif cetvellerinin ihale dokümanı kapsamında yer verilen standart forma uygun olmadığı ve bunların mevzuatta öngörülen bütün şartları taşımadığı, Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin son tekliflerin alınması aşamasından önce, tekliflerin değerlendirildiği ilk aşamada değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığı, İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir. KONU: Önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıktığından bahisle pazarlık usulü ihale uygulanmasının koşulları nelerdir? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UY.Z 93 İ İdaresi nce tarihinde pazarlık usulü ile yapılan H... Gümrük Yolu Kavşak Düzenleme Bağlantı Yolları ve Ortak Altyapı İnşaatı ihalesine

8 ilişkin olarak Prof. Dr. R S... nin tarihli İtirazen şikâyet başvurusunda özetle; İ İdaresi nce yapılan köprü, kavşak, yol inşaatı ihalelerinin pazarlık usulü ile ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir. İdarenin pazarlık usulünü seçmesine ilişkin gerekçe raporunda; H... Gümrük Yolu Kavşak Düzenleme, Bağlantı Yolları ve Ortak Altyapı İnşaatı işinin ivedilik gerektirdiği için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca Pazarlık Usulüne göre ihale edilmesinin uygun görüldüğü, Ayrıca idarenin gerekçesinde bir taraftan doğal afetlerden bahsedilirken diğer taraftan İstanbul un hızlı nüfus artışı ile birlikte, ticari, kültürel ve turistik değerleriyle önemli bir merkez olmasından kaynaklanan trafik yoğunluğundan bahsedilmektedir. İstanbul un sürekli göç alan bir cazibe merkezi olması yanında, hızlı nüfus artışı ile ticari, kültürel ve turistik değerleriyle önemli bir merkez olmasının getirdiği yoğun altyapı ihtiyacı, yeni karşılaşılan bir sorun olmadığı gibi aniden ortaya çıkan ve öngörülemeyen bir durumda da değildir. Söz konusu probleme ihale konusu iş özelinde bakıldığında zaman içerisinde mevcut sorunlar ağırlaşmadan yeterli bir süre önce idarece gerekli hazırlıkların yapılmasını engelleyen bir durum bulunmadığı gibi, İstanbul ilinin ihtiyaç duyduğu alt yapı hizmetlerinin zamanında gerçekleştirilmesinin idarenin olağan işi olduğu, işin niteliği ve sözleşmesinde 200 gün olarak belirlenen yapım süresi de göz önüne alındığında, idarenin sözleşme süresi ve işin miktarıyla sınırlı tutulan acil olarak karşılanması gereken bir ihtiyacından söz edilemeyeceği, bu itibarla idarenin gerekçelerinin yasanın aradığı koşulları sağlamadığı, Dolayısıyla, söz konusu ihalede 4734 sayılı Kanunda öngörülen doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıktığından bahsedilemeyeceği için söz konusu ihalenin ivedi olarak yapılması zorunluluğu ile karşılaşılmadığı, dolayısıyla idare tarafından pazarlık usulü ile ihale yapılmasının koşullarının oluşmadığı ve anılan Kanunun temel ilkelerinin ihlal edildiği, Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerektiğine karar verilmiştir. KONU: 4734 sayılı Kanunun 21 (b) maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmediği halde doküman almak isteyen, fakat idarece talebi geri çevrilen firma ne tür işlem yapmalıdır? 1 (İdare aleyhine olan karar) Karar Tarihi: Karar No. 2009/UY.I 2821 İ İdaresi tarafından tarihinde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan İ Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Tünel İşleri ile İ. ve H. İstasyonları İkmal İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak M Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; İdareye tarihinde müracaat ederek şartname istedikleri, Noter huzurunda yaptıkları müracaata karşın yazılı dilekçelerini idareye verdikleri ve idarenin tarihli cevap yazısında dosya satın alma isteklerinin uygun görülmediğinin bildirildiği, Bu yazı üzerine idareye başvurarak ilgili ihalenin Kamu İhale Mevzuatına göre iptalini talep ettikleri, ancak idarenin yazılarına ve taleplerine henüz cevap vermediği iddialarına yer verilmiştir sayılı Kanunun 21 inci maddesi (b) bendine göre yapılan ihaleye idarece 7 istekli davet edilmiş olup başvuru sahibi M. Ltd. Şti. davet edilen bu istekliler arasında yer almadığı, Başvuru sahibi M Ltd. Şti sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihale için tarih ve sayı ile idare evrak kaydına giren yazı ile ihale dokümanı verilmesi talebinde bulunmuştur. Buna ilişkin olarak K. 6. Noterliğince de tutanak tutulduğu, Başvuru sahibi tarihinde doküman satın alma talebinde bulunmuştur. İhale tarihinde yapılmış, tarihinde idarece doküman verilemeyeceğinin bildirildiği, başvuru sahibinin tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu ve idarece bu başvuruya ilişkin karar alınmadan tarihinde sözleşmenin imzalandığı, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikâyet başvuruları üzerine on gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, on günlük sürenin bitimini veya kararın bildirim tarihini izleyen on gün içinde, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği ve idarelerce bu süre içerisinde sözleşme imzalanamayacağının hüküm altına alındığı, Bu itibarla başvuruya konu ihalede, idarece Kuruma yapılacak itirazen şikâyet başvurusu için öngörülen on günlük itirazen şikâyet süresi beklenilmeden tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığının tespit edildiğinden ihalenin iptaline karar verilmiştir. KONU: 4734 sayılı Kanunun 21 (b) maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmediği halde doküman almak isteyen, fakat idarece talebi geri çevrilen firma ne tür işlem yapmalıdır? 2 (İdare aleyhine olan karar) Karar Tarihi: Karar No. 2009/UH.I 2306

9 . Belediye Başkanlığı tarafından tarihinde pazarlık usulü ile yapılan Hizmeti Alım İşi ihalesine ilişkin olarak G. A.Ş. nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir. Başvuruya konu ihale, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ilan edilmeden yapılmış, ihaleye 5 istekli davet edilmiş, davet edilen isteklilerden K Ltd. Şti. ihale dokümanı almayarak ihaleye katılmamış, davet edilenler dışında başvuru sahibi olan G A.Ş. de ihalenin yapılacağını öğrenip ihale dokümanı satın alarak ihaleye teklif sunmuş ancak bu isteklinin teklif zarfı, ihaleye davet edilmediği gerekçesiyle açılmadan iade edilmiştir. Anılan Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak alımların ilanının yapılması, acil ihtiyaçların olabilecek en kısa sürede giderilmesini temin etmek amacıyla zorunlu tutulmamıştır. Başka bir deyişle, anılan hükmün amacı idarelerin bu alımları kendi istediği kişileri davet ederek yapabilmesini sağlamak değil, önceden öngörülemeyen, ani ve beklenmeyen ihtiyaçların ivedilikle karşılanabilmesini sağlamaktır. Ayrıca, maddede, ihaleye davet edilmemiş olan bir kişinin doküman satın alıp teklif vermesini engelleyen bir hüküm de bulunmamaktadır. Bu bağlamda, ilan yapılmadığı halde ihalenin yapılacağını öğrenip doküman satın alan, teklifini hazırlayıp ihaleye katılan isteklinin teklifinin, ihaleye davet edilmediği gerekçesiyle açılmadan iade edilmesinin, Kanunun 21 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan ihalelerde davet edilmemiş kişinin doküman satın alıp teklif vermesinin yasaklanmadığı ve bu hükmün amacının öngörülemeyen, ani ve beklenmeyen ihtiyaçların ivedilikle karşılanması olduğu açık olduğundan, başvuru sahibinin ihaleye davet edilmediği gerekçesiyle teklifinin açılmadan iade edilmesinin (değerlendirilme dışı bırakılmasının) mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. KONU: 4734 sayılı Kanunun 21 (b) maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmediği halde doküman almak isteyen, fakat idarece talebi geri çevrilen firma ne tür işlem yapmalıdır? 3 (İdare lehine olan karar) Karar Tarihi: Karar No. 2012/UH.III 2012 Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tarihinde pazarlık usulü ile yapılan Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak G Ltd. Şti. nin tarihinde yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunda özetle; İhale konusu işi tarihinde EKAP üzerinden öğrendikleri, tarihinde doküman satılan yere gelinerek başvuruda bulundukları, idarece ihalenin tarihinde saat kaçta olduğu gizlenerek firmalarına ihale dokümanı satılmadığı, ihale doküman satın alma taleplerinin mevzuattan yoksun sübjektif ve mesnetsiz bir karara dayanılarak idarece reddedildiği, ihalede 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin b,c,f bentlerinde belirtilen şartları oluşmadığının alenen ortada olduğu, ivedilik gerektiren bir hususun olmadığı, doğal afet şartının oluşmadığı, teknik bilgi gerektiren hususların bulunmadığının aşikar olduğu, idarenin tarihli ret yazısının tamamen mevzuata ve hukuka aykırı olduğu, en az 3 isteklinin davet edilmesi gerektiği yönündeki hükmün daha fazla isteklinin davet edilmeyeceği veya davet edilmeyen firmaların ihaleye katılamayacağı anlamına gelmediği iddialarına yer verilmiştir sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmış, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür sayılı Kanununun 3 ün maddesinde istekli olabilecek "ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlilik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi yada bunların oluşturdukları ortak girişimi" şeklinde tanımlanmıştır. Başvuru sahibinin başvuruda bulunabilmek içinde istekli olabilecek sıfatını kazanması zorunlu olduğundan, bu kapsamda dokümanın satın alınması gerektiği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin Şikâyet başvurusunda bulunabilecekler başlıklı 3 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Anılan Kanunda idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu haliyle idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle; 1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması, 2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir. Sonuç itibariyle, idareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için aday, istekli ve istekli olabileceklerin, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, başvuru sahibinin ihale dokümanı satın almadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır. KONU: 4734 sayılı Kanunun 21 (b) maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmediği halde doküman almak isteyen, fakat idarece talebi geri çevrilen firma ne tür işlem yapmalıdır? 4 (İdare lehine olan karar)

10 Karar Tarihi: Karar No. 2012/UH.III 223 Başkanlığı tarafından tarihinde pazarlık usulü (21 b) ile yapılan Hizmet Binaları Malzemeli Genel Temizlik İşi ihalesine ilişkin olarak B Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; İhale tarihinde idareye gidip doküman bedelini yatırdıkları, ancak idarece ihaleye davet edilmedikleri gerekçe gösterilerek dokümanın satılmadığı, mevcut ihalede Bakanlığa bağlanan tüm birimlerin temizlik işinin bir arada ihale edildiği ve kendileri de hâlihazırda bu birimlerden birinin temizlik işlerini yürüttükleri halde ihaleye davet edilmemelerinin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenlerden dolayı ihalenin iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir. Başvuruya konu ihalede 3 isteklinin doküman almaya ve teklif vermeye davet edildiği ve bahse konu 3 istekli tarafından doküman satın alındığı, ayrıca idarece gönderilen ihale işlem dosyasında, idarece teklif vermeye davet edilmeyen başvuru sahibi B Ltd. Şti. tarafından ihale dokümanı bedelinin tarihi saat 13:31 de yatırıldığına dair Alındı Belgesi nin bulunduğu ancak başvuru sahibince ihale dokümanının alındığına veya indirildiğine ilişkin bir belge bulunmadığı görülmüştür tarihinde 14:00 da yapılan ihaleye davet edilen 3 istekli ve başvuru sahibinin ilk fiyat tekliflerini sunduğu ve başvuru sahibinin idarece onaylı ihale dokümanı almadığından ve e imzalı veya e imzasız doküman indirmediğinden değerlendirme dışı bırakıldığı, sonrasında ise başvuru sahibi ve 3 istekli tarafından son fiyat tekliflerinin sunulduğu, değerlendirme dışı bırakılmış olan başvuru sahibinin son fiyat teklifine ilişkin zarfının açılmayarak kendisine geri gönderilmesine karar verildiği ve kesinleşen ihale kararıyla tekliflerinin reddedildiğinin başvuru sahibine bildirildiği tespit edilmiştir sayılı Kanunun 21/b maddesine göre gerçekleştirilen ihalelerde ilan yapılması zorunlu olmayıp, ilan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek ihale gerçekleştirilecektir. Söz konusu maddede, davet edilmemiş olmakla birlikte ihaleye katılmak isteyenlere talepleri halinde doküman satılıp satılmayacağı konusunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu ihalelere davet edilmemiş olmakla birlikte doküman alma talebi reddedilenlerin kural olarak hak arama mekanizmalarını kullanabilmesi için ihale doküman bedelini yatırmak suretiyle doküman talebini içeren yazıyla ihale saatinden önce idareye başvurmuş olması gerekmektedir. İhale işlem dosyası incelendiğinde ise; başvuru sahibinin, ihale dokümanı talebine ilişkin idareye yazılı bir başvurusunun bulunmadığı, idarece gönderilen belgeler üzerinden, talep edildiği halde doküman satılmadığının tespit edilemediği ve idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevaptan da doküman almak için başvuruda bulunduğuna dair bir sonuca varılamadığı, ayrıca Kurumumuza yapılan itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen hususlara ilişkin bir belge (noter tespiti vs.) de sunulmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, idarece 4734 sayılı Kanuna uygun şekilde 3 isteklinin davet edildiği, idarece gönderilen belgeler üzerinden, başvuru sahibi tarafından talep edildiği halde doküman satılmadığının tespit edilemediği göz önünde bulundurularak, başvuru sahibinin 1 inci iddiası yerinde bulunmamıştır. KONU: 4734 sayılı Kanunun 21 (f) maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmediği halde doküman almak isteyen, fakat idarece talebi geri çevrilen firma ne tür işlem yapmalıdır? Karar Tarihi: Karar No. 2012/UH.III 2456 Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından tarihinde pazarlık usulü ile yapılan Sınav Evrakının Taşınması ihalesine ilişkin olarak M Ltd. Şti. nin tarihli başvurusunda özetle; Söz konusu ihaleye katılabilmek için idareden ihale dokümanı satın alınması taleplerinin idarece reddedilmesi üzerine tarihli dilekçe ile idareye başvuruda bulundukları, ancak idarenin cevabında firmalarının davet edilmediği gerekçesi ile ihale dokümanı satışının yapılamadığının belirtildiği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi kapsamında pazarlık usulü ile yapıldığı, ihale konusu işe yönelik olarak tarihinde yapılmış olan ihalenin tarihli ihale komisyon kararı ile iptal edilmesi ve öğretim yılı yıl sonu sınavının tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle hizmetin ivedi olarak yerine getirilebilmesi için 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi kapsamında pazarlık usulü ile yapılması konusunda ihale yetkilisince tarih ve 0430/1 sayılı yazı ile onay verildiği, İdarece tarihli yazı ile bazı firmalara doküman almaya ve teklif vermeye davet yazısının gönderildiği, Doküman almaya ve teklif vermeye davet yazısı gönderilen firmalardan Ü Ltd. Şti. ve P G Ltd. Şti. nin doküman satın aldığı görülmüştür. Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu dilekçesinde; Söz konusu ihalenize firma olarak katılmak için şartnameyi bedeli karşılığında almak istediğimde tarafıma şartname verilmeyeceği bildirilmiştir. İhale Kanununa göre tarafıma şartname verilmemesinin gerekçesini yazılı olarak elden vermenizi ifadesinin yer aldığı, idarenin söz konusu dilekçeye yönelik verilen tarihli cevap yazısında; hizmet alımı ihalesinde davet mektubu gönderilmeyen M Ltd. Şti. ne doküman satışı yapılamamıştır. ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi hükmü uyarınca çıkılan ihalede idare tarafından en az 3 isteklinin davet edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Kamu İhale mevzuatında davet edilmediği halde ihale dokümanı satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye davet edilip edilemeyeceği veya bu isteklilere ihale dokümanı satılıp satılamayacağı konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Ankara 12 nci İdare Mahkemesinin tarih ve E:2008/928 sayılı kararı ve bu karar doğrultusunda alınan bir kısım Kurul kararlarında, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde rekabet ve eşit muamelenin temel ilkelerden sayıldığı, ihalelerde sağlanması gereken eşit muamele ve rekabet ilkesi uyarınca ihaleye davet edilmeyen ancak ihale dokümanı satın almak için idareye müracaat eden ve doküman isteyen gerçek veya tüzel kişilere ihale dokümanı satılması ve ihaleye katılımının sağlanmasının temel ilkelerin gereği olduğu, aksi halde rekabet ve eşit muamele ilkesinin ihlal edilmiş olacağı, doküman talep edilmesine rağmen davet edilmeyen veya doküman verilmeyen ihalelerde ihale sürecinin tamamlanmış olması nedeniyle düzeltici işlem verilememesi halinde ihalenin iptalinin gerektiği belirtilmektedir. Bu itibarla, başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanının, talebine rağmen başvuru sahibine satılmadığı, dolayısıyla ihaleye katılımının engellendiği, bu aşamadan sonra ihale işlemlerinin tekrar ihya edilmesi suretiyle başvuru sahibinin söz konusu ihaleye katılımının sağlanması imkânı

11 kalmadığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir. KONU: Pazarlık usulü alıma, davet edilmeyen kişiler doküman almak suretiyle katılabilirler mi? Karar Tarihi: Karar No. 2012/UH.I 2342 E Başhekimliği tarafından tarihinde pazarlık usulü ile yapılan 4 Ay Süre (120 Gün) ve 400 Kişi İle Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak T Ltd. Şti. nin tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle; Kendilerinin pazarlık usulü ile çıkılan mevcut ihaleye davet edilmedikleri, ihaleden kendilerinin haberdar olduğu ve davet olmadan doküman alarak ihaleye başvurdukları, idarenin kendilerini davet etmemesinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir sayılı Kamu İhale Kanununun 21 maddesinin (b) bendine göre yapılacak ihalelerde en az 3 isteklinin davet edilmesi şartının koşulduğu anlaşılmış olup, bu isteklilerin kimler olması gerektiği veya açık ihale usulü ile yapılan önceki ihalelere katılanların tümünün davet edilmesi gerektiğine yönelik herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, idarenin pazarlık usulü ile yapılan şikâyete konu ihaleye idare tarafından 4 kişinin davet edildiği, davet edilen 4 kişiden, 2 si ihaleye teklif sunmuş olup, başvuru sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin davet edilmeden ihale dokümanı alarak ihaleye teklif verdiği anlaşılmıştır. Anılan Kanun maddesinde belirtilen en az 3 isteklinin ihaleye davet edilmesi koşulunun sağlandığı, idarenin başvuru sahibini ihaleye davet zorunluluğunun bulunmadığı ve başvuru sahibinin de kendi isteğiyle davet edilmeden ihale dokümanı satın alıp teklif verdiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, idarenin işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir. KONU: Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, 4 istekli davet edilmesi, 2 isteklinin ihaleye katılıp 1 isteklinin eksik belgeden dolayı elenmesi halinde ihale iptal edilmeli midir? Karar Tarihi: Karar No. 2012/UH.I 3635 G Müdürlüğü tarafından tarihinde pazarlık usulü ile yapılan (21/b) Yemek Hazırlama, Dağıtma ve Sonrası Hizmetler ihalesine ilişkin olarak V Ltd. Şti.nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; Firmalarının asılsız nedenlerle elenip ihalede tek firmanın kalması sağlanarak rekabet ortamının engellendiği, tek kişi ile pazarlık ihalesi yapılarak kamunun zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir. Bahse konu ihale yemek hazırlama, dağıtma ve sonrası hizmetleri alımı ihalesi olup 4734 sayılı Kanun un 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılan ihaleye 4 firma davet edilmiş, bu firmalardan 2 si ihale dokümanını satın almış ve tarihinde yapılan ihaleye teklif vermiştir tarihinde yapılan ihalede başvuru sahibinin teklifi geçici teminat mektubunun süresinin yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmış, ihale son tekliflerin alınmasından sonra tarihli ihale komisyonu kararı ile M Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, komisyon kararı tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanmıştır. Anılan mevzuat hükümleri uyarınca 4734 sayılı Kanun un 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen ve ilan yapılmayan pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde idarenin en az üç istekliyi ihaleye davet etmesi yeterli görülmüştür. Söz konusu Kanun maddesinde ihaleye davet edilen isteklilerin en az kaç tanesinin ihaleye katılması ve/veya ihalede yeterli görülmesi halinde rekabetin oluşacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu bağlamda Kanun koyucunun 4734 sayılı Kanun un 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan ihalelerde idare tarafından 3 isteklinin ihaleye davet edilmesinin rekabet ortamının oluşması için yeterli görüldüğü sonucuna varılmıştır. Bahse konu ihalede idarenin 4 firmayı ihaleye davet ettiği ve bu davet edilen firmalardan 2 sinin ihale dokümanını satın alarak ihaleye teklif verdiği, idarenin 4734 sayılı Kanun un 36 ncı maddesi uyarınca ihaleye teklif veren isteklilerin geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığını kontrol ederek bu hususu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Düzenlenen Tutanaklara derç ettiği, akabinde anılan Kanun un 37 nci maddesi uyarınca geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen başvuru sahibi isteklinin teklifini değerlendirme dışı bıraktığı ve yeterli bulunan teklif sahibinden son teklifinin alındığı ve başvuru sahibinin yeterli bulunmama gerekçesinin anılan istekliye bildirildiği görülmüştür. Bu bağlamda bahse konu ihalede idarenin 4 firmayı ihaleye davet ettiği ve bu davet edilen firmalardan 2 sinin ihale dokümanını satın alarak ihaleye teklif verdiği, başvuru sahibinin geçici teminat mektubu süresinin yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılarak yeterli bulunan diğer istekliden son teklifi alınarak ihalenin sonuçlandırılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin ihalede tek firmanın kalması sağlanarak rekabet ortamının engellendiği, tek kişi ile pazarlık ihalesi yapılarak kamunun zarara uğratıldığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. KONU: İdarenin açık ihale usulü ile yaptığı ihaleyi iptal edilerek, pazarlık usulü ile ihale yapması ve bu ihaleye ilk ihalede ekonomik olarak en avantajlı teklifi veren istekliyi davet etmemesi durumunda ne tür işlem yapılmalıdır? Karar Tarihi: Karar No. 2010/UH.I 686

12 B İdaresi tarafından tarihinde pazarlık usulü ile yapılan Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Teknik Destek ve Büro Hizmeti Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak M Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; tarihinde B... Belediyesince açık ihale usulü ile yapılmış olan 2009/ İKN li Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Teknik Destek ve Büro Hizmeti Alımı İşi ihalesine katıldıkları ve en düşük teklifi verdikleri halde ihalenin iptal edildiği, tarihinde 2009/ İKN li ihalenin Pazarlık usulü ile yeniden yapıldığı, İdareden davet mektubu gelmemesi üzerine B.3. Noterliğinden idareye ihtar çektikleri ve yapılacak ihaleye katılmak istediklerini bildirdikleri, Açık ihale usulüyle yapılan ihaleye en düşük teklifi vermelerine rağmen, pazarlık usulüyle yapılan ihaleye firmalarının davet edilmemesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkesinin zedelendiği, mevzuata aykırı olarak pazarlık usulüyle yapılmış olan ihalenin iptal edilmesi ve yeni yapılacak ihaleye davet edilmeleri gerektiği iddia edilmektedir sayılı Kanunun 21 inci maddesinde pazarlık usulü düzenlenmiş olup, (b) bendinde belirtilen hallerde ilân yapılmasının zorunlu olmadığı, ilân yapılmayan hallerde idareye en az 3 istekliyi davet etme zorunluluğu getirilmiştir. 21/b ye göre yapılan ihalelerde idareye en az 3 istekliyi davet etme yükümlülüğü yüklenmiş, 3 ten fazla istekliyi davet etmek idarenin takdirine bırakılmıştır. Davet edilmediği halde, ihale dokümanı satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişilere doküman satılıp satılmayacağına ilişkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmadığı gibi anılan maddede davet edilmeyen isteklilerin ihaleye katılamayacaklarına ilişkin olarak da engelleyici bir düzenlemenin bulunmadığı, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen rekabet ve eşit muamele ilkeleri temel ilkelerden olup, rekabet ve eşit muamele ilkeleri gereğince davet edilmeyen ancak, ihaleye katılmak isteyenlerin davet edilerek ihaleye katılımlarının sağlanması gerekmekte olup, aksi durumda rekabet ve eşit muamele ilkesi ihlal edilmiş olacaktır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin davet edilmemesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu, belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptaline karar verilmiştir. KONU: Pazarlık usulü yapılan ihalede rekabetin sağlanamaması ihalenin iptalini gerektirir mi? Karar Tarihi: Karar No. 2006/UM.Z 1526 M İdaresi nce tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan 75 Kalem İlaç ve Serum Alımı ihalesine ilişkin olarak G Ecza Deposu G.Z.Y. nin vekili Av. R.C.V. tarafından tarihli dilekçe ile şikâyet başvurusunda özetle; İdarenin ihaleyi Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi kapsamında yaptığı ve bu maddenin şartlarının oluşmadığı, 21/b maddesinin son derece olağanüstü durumlarla ilgili düzenleme getirdiği, tarihinde davet usulü ile ihale yapılacağını haricen öğrendikleri, ancak ihale komisyonu tarafından ihale şartnamesi almalarına izin verilmediği ve ihaleye katılmalarına engel olunduğu, İhale katılmayı engellemenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne ve aynı kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı olduğu, tarihli 161 kalem ilaç ve serum alımı ihalesinde, açık ihale usulü ile alınacak ilaç ve serumlar listesinin 28 inci sırasında yer alan ilaca ilk ihalede 0,162YTL fiyat teklifi vermelerine rağmen, edindikleri bilgiye göre, firmaları ihaleye sokulmayarak başka bir firmadan aynı ilacın 0,58YTL teklifle alındığı, adet alınacak bu ilaçtan dolayı sırf bir kalemde devletin zararının 4.180YTL olduğu, iddialarına yer verilmiştir. M Hastanesince 2006 yılının ilaç ve serum ihtiyacının karşılanabilmesi için tarihinde açık ihale usulü ile 2006/2161 İKN li 161 Kalem İlaç ve Serum Alımı İhalesi yapıldığı, Yapılan bu ihalede, fiyat teklif eden 15 firmadan 8 inin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle bazı kalemler için geçerli teklif kalmaması nedeniyle ancak 89 kalem ilaç ve serum alınabildiği, alımı gerçekleştirilemeyen ilaç ve serumlar ile ihtiyacı sonradan ortaya çıkan ilaç ve serumlardan oluşan 75 kalem ilaç ve serumun acilen alınabilmesi için Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi gereğince yeniden ihaleye çıkıldığı, İdare, başvuru sahibinin şikâyet başvurusu üzerine aldığı tarihli kararında; İhale sürecinin uzaması ve hastanemiz depolarının stok seviyelerinin risk oluşturacak seviyelere inmesi sonucu idarenin, Kamu İhale Kanununun vermiş olduğu yetkiye dayanarak 21/b usulü ile ihale planlaması yaptığı, ihale mevzuatına uygun olarak yapılan bu ihalenin, her an idari ve adli denetime açık olduğu şeklinde karar alındığının bildirildi, tarihinde açık ihale usulü ile 2006/2161 İKN li 161 Kalem İlaç ve Serum Alımı İhalesinde bazı tekliflerin değerlendirme dışı kalması, bazı kalemlerde geçerli teklif kalmamasına, bu kalemlerin ihale edilememesine ve bununda hastane depolarının stok seviyelerinin risk oluşturacak seviyelere inmesine sebep olması Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi gereğince idare tarafından önceden öngörülemeyen bir olay olduğu, bu nedenle idarenin ilaç alım ihalesini açık ihale usulü ile yapmak istediğini ve yukarıda belirtilen zorunlu durum nedeniyle 2006/42783 İKN li 75 Kalem İlaç ve Serum Alımı İhalesinin Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi gereğince yapılmasının mevzuata uygun bir uygulama olduğu değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmediği, Kamu İhale Kanununun Pazarlık Usulü başlıklı 21 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde belirtilen hallerde ilân yapılmasının zorunlu olmadığı, bu bentlere göre yapılacak ihalelerde en az üç isteklinin davet edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. İlan yapılması zorunlu olmadığı için ilân yapılmaması durumunda en az üç isteklinin yapılacak bu ihaleden haberdar edilmesi ve ihaleye katılmalarının sağlanması gerekmektedir Sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesi gereğince en az üç isteklinin davet edilmesi asgari şart olup, davet edilmeyen isteklilere ihale dokümanı satılmayacağına ve davet edilmeyen isteklilerin ihaleye katılamayacaklarına ilişkin engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. İhalenin 21/b ye göre yapılmasında amaç ihale sürecini kısaltarak ihtiyaç olan malzemelerin kısa sürede alınmasıdır. Burada en az 3 isteklinin davet edilmesi daha fazla isteklinin davet edilmeyeceği veya davet edilmeyen firmaların ihaleye katılamayacakları anlamına gelmemektedir. Burada amaç ihaleye az sayıda katılımın sağlanması değil ihale sürecinin kısaltılmasıdır. Davet edilmeyen başvuru sahibine ihale dokümanı satılmaması ve ihaleye katılmasına engel olunması 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı bir uygulamadır. Yapılan böyle bir uygulama saydamlık, rekabet, eşit muamele, gizlilik, kamuoyu denetimi ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin ihlali sonucunu doğurur. Başvuru sahibinin ihaleye katılmasına engel olunması 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5 ve 21 inci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

13 KONU: 21/b İhale Usulü ile ne kadar süreli ihtiyaçlar temin edilebilir? Açık ihale usulü ihalenin iptali halinde 21/b ihale usulü kullanılabilinir mi? Karar Tarihi: Karar No. 2008/UH.Z 1773 A...Baştabipliğince tarihinde Pazarlık (21/b maddesi uyarınca) usulü ile yapılan Genel Temizlik (İlaçlama Dâhil) Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak E..G.. Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale işlemlerinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan ihaleler ile ilgili olarak; açık ihale usulü ile yapılan 13 ay süreli temizlik ihalesinin iptal edilmesi nedeniyle, ilgili yıla ait olan ihtiyacın tamamının temin edilebilmesi için yeniden açık ihale usulü ile temizlik ihalesine çıkılması gerekmektedir. Ancak, açık ihale usulü ile yeniden yapılacak temizlik ihalesinin sonuçlandırılmasına kadar, arada geçecek süredeki ihtiyacın temini için belirtilen usulde ihale yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede, idare tarafından açık ihale usulü ile yeniden ihaleye çıkılmayarak, bir yıllık ihtiyacın tamamının Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile teminine yönelik yapılan ihalenin, usul seçimi yönünden uygun olmadığı anlaşılmıştır. KONU: İhtiyacın ivedi olarak giderilmesi gerektiği ileri sürülerek savunma ve güvenlikle ilgili hizmet alımının 21/c pazarlık ihale usulü ile yapılması mümkün müdür? Karar Tarihi: Karar No. 2006/UH.Z 1500 T...Müdürlüğü nce tarihinde 4734 sayılı Kanun un 21/c maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alınması ihalesine ilişkin olarak O Ltd. Şti. nin tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; yapılan ihale işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir sayılı Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı 21 inci maddesinde; Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:.c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.(c) bentlerinde belirtilen hallerde ilân yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. hükmü yer almaktadır sayılı Kanunun 21 (c) maddesinde ise; savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda pazarlık usulü ile ihale yapılabileceği belirtilmektedir. Savunma ve güvenlikle ilgili beklenen, planlı, mutat olayların bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, 4734 sayılı Kanunun 21 (c) maddesi kapsamında ihaleye çıkan idarelerin ihaleye çıkarken savunma ve güvenlikle ilgili ortaya çıkan beklenmeyen özel durumlara ilişkin somut gerekçelerini ortaya koymaları gerektiği açıktır. Söz konusu işin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (c) bendi kapsamında ihale edilmesinin mevzuata aykırı olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 1 adet SMMM onaylı satış faturasının yer aldığı, maliyet analiz raporu nda SMMM veya YMM onayının bulunmadığı Toplantı No : 2010/066 Gündem No : 86 Karar Tarihi : 18.10.2010

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 24 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmış olup, işin süresinin 731 yerine hatalı olarak 730 gün olarak belirtilmesi sonuca etkili bulunmamıştır.

Detaylı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu RESMİ GAZETE SAYISI: 27327 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.08.2009 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve kapsam 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Hüseyin BİLGİN 5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hüseyin BİLGİN Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TBMM tarafından 04.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar)

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 1 GĠRĠġ Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Ramazan ŞENER / rsener@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Mali Hizmetler Uzmanı

Ramazan ŞENER / rsener@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Mali Hizmetler Uzmanı KAMU İDARELERİNDE DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ Ramazan ŞENER / rsener@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Mali Hizmetler Uzmanı 1.Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Kamu

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SATINALMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SATINALMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- Tanımlar Madde 5- Temel İlkeler AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SATINALMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BÖLÜM Satın

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE SAYISI: 27327 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.08.2009 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27511 RESMİ GAZETE TARİHİ: 04.03.2010 RESMİ GAZETE SAYISI: 27657 RESMİ GAZETE TARİHİ:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Formatted: Different first page header YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TASLAK METİN YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER 1 PROGRAMIN KAPSAMI Bu Eğitimin sonunda katılımcıların;

Detaylı

34- ĠSTEKLĠ FĠRMALARIN BELGELERĠNĠN UYGUN OLUP OLMADIĞI DEĞERLENDĠRĠLĠR. KAMU ĠHALE MEVZUATI

34- ĠSTEKLĠ FĠRMALARIN BELGELERĠNĠN UYGUN OLUP OLMADIĞI DEĞERLENDĠRĠLĠR. KAMU ĠHALE MEVZUATI 34- ĠSTEKLĠ FĠRMALARIN BELGELERĠNĠN UYGUN OLUP OLMADIĞI DEĞERLENDĠRĠLĠR. KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılımda yeterlik kuralları Madde 10 - İhaleye katılacak isteklilerden,

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 Kamu İhale Genel Tebliği R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar II- Kanun Kapsamında Yer Almayan

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: KAM U İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

K amu İhale Hukukunda Benzer İş K avramı ve İş Deneyim Belgeleri*

K amu İhale Hukukunda Benzer İş K avramı ve İş Deneyim Belgeleri* HAKEMLİ K amu İhale Hukukunda Benzer İş K avramı ve İş Deneyim Belgeleri* Dr. Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir.

Detaylı