2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 Mali Hizmetler Müdürlüğü SİNOP

2 Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır. M. KEMAL ATATÜRK 2

3 SUNUŞ Sayın Başkan, İl Genel Meclisimizin değerli üyeleri ve kıymetli mesai arkadaşlarım;çağdaş yönetim anlayışında devam eden dönüşüm sürecinde Kamu Yönetiminde mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu prensibi çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve il Özel idaresi Kanununun 39. maddesi gereğince Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda İdaremiz 2013 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.yerel yönetimlerin etkinliğinin artırıldığı bu dönemde idaremiz; halkın mahalli müşterek niteliğe haiz yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin görevlerine katkı bağlamında merkezi idarenin ulaşamadığı en ücra köylere dahi hizmetlerin en rasyonel şekilde ulaşmasına gayret göstermektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, kanunların çerçevelediği şekilde mali durumumuz, hizmetin aciliyeti, mevcut altyapı potansiyeli gibi kriterlere dikkat ederek çalışmalarımıza yön vermekteyiz İlimiz Özel İdaresinin 2013 Mali Yılında bütçesinden karşıladığı mali kaynaklardan ayrıntıları faaliyet raporumuzun içeriğinde bulunan köylerimizin yol, içme suyu, kanalizasyon gibi temel ihtiyaçları giderilmeye çalışılmış, köylerimizin modern bir görüntüye kavuşturulması için köy alt yapı yatırımlarına hız verilmiştir. Başarı ile yürütülen bu çalışmalarla birlikte İlin Eğitim, Tarım, Sağlık, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmetler,Emniyet Hizmetleri ile Kültür ve turizm gibi hizmet alanlarında da büyük mali destekler sağlanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 2013 yılında yapılan faaliyetlerimizin ve bu yıl uygulamaya konulan programlarımızın ilimize, Devletimize ve Milletimize hayırlı olmasını diler hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.../02/ Yavuz Selim KÖŞGER Sinop Valisi

4 GENEL SEKRETER SUNUMU Sayın Başkan, İl Genel Meclisimizin değerli üyeleri, kıymetli mesai arkadaşlarım Mahalli Hizmet ve Yatırımları üstlenmiş bulunan İl Özel İdareleri, son yıllarda gündeme gelen Mahalli İdareler Reformu ile ön plana çıkmış ve takip eden yıllarda da yoğun olarak ilin mahalli müşterek ihtiyaçları için çalışmalarımız sürdürülmektedir. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalar şehrimizi çağdaş, modern ve yaşanabilir bir kent seviyesine getirme amaçlıdır. Merkezimiz, İlçelerimiz, Kasaba ve köylerimizde başta eğitim ve sağlık olmak üzere ulaşım, tarım, içme suyu, hayvancılık, turizm hizmetlerinin alt yapılarının hazırlanmasında Özel İdarenin büyük katkıları olmuştur. Sinop umuzu doğa güzellikleriyle, tarihi zenginlikleriyle, ileriye dönük yatırımlarıyla, yeni yetişen nesillere iş imkanlarıyla, üniversitesiyle, sosyal yardım hizmetleriyle, Türkiye nin en iyi yaşanabilir ve tercih edilebilir şehirleri arasında görmek birinci temel hedefimizdir. Tüm çabalarımız ve çalışmalarımız bu istikamette olmuştur ve olmaya devam edecektir. Sinop umuza İl Özel İdaresinin maddi imkanları ile kazandırılmış ve kazandırılacak olan yatırımlarda İl Genel Meclisimizin iradesinin olması bizler için gurur kaynağıdır. Yapılan hizmetlerde İl Genel Meclisimizin ve İl Encümenimizin katkıları büyüktür. Bu vesile ile yapılan hizmetlerde emeği geçen tüm birimlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 4 Orhan ALPAY Genel Sekreter

5 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİGİLER A-Misyon ve Vizyon B-Yetki Görev ve sorumluluklar C-İdareye İlişkin Bilgiler, 1-Fiziksel Yapı 2-Örgüt Yapısı 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4-İnsan Kaynakları 5-Sunulan Hizmetler 6-Yönetim ve İç Kontrol sistemi 2-AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri B-Temel Politikalar ve Öncelikler 3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3-Mali Denetim Sonuçları 4-Diğer Hususlar B-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 2-Performans Sonuçları Tablosu 3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4-Performans Bilgi ve Sisteminin Değerlendirilmesi 5-Diğer Hususlar 4-KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler B-Zayıflıklar C-Değerlendirme 5-ÖNERİ VE TEDBİRLER 5

6 1 GENEL BİLGİLER A-MİSYON VE VİZYON; M İ S Y O N U M U Z: Hesap verebilir, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla; vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle, insan ve çevre odaklı, gerektiğinde sivil toplum örgüleri ve diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek, mahalli, müşterek nitelikte olmak üzere, bütçe imkanları ve hizmet önceliklerini de dikkate alarak, kanunlarla verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektir. V İ Z Y O N U M U Z: İnsanlarımızın yaşam kalitesi ve refah düzeyini yükseltmek, köyler ve kent arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek, toplumun yaşadıkları yerden dolayı mutluluk duyduğu, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bölgenin en gelişmiş ili olmak için; İhtiyaçlara duyarlı, kısır çekişmelerden ve politik kaygılardan uzak bir karar alma ve uygulama sistemine sahip, güler yüzlü personel ve yönetici kadrolar ile takım ruhunun oluşturulduğu bir hizmet kuruluşu olmaktır. İ L K E L E R İ M İ Z: 1.Hizmetlerimizde verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla performansın artırılması, 2.Yapılacak hizmet ve yatırımlarda vatandaş katkısı ve memnuniyetinin esas alınması, 3.Yapılacak yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulması, 4.Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yatırımlara daha fazla ağırlık verilmesi, 5.Diğer kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle gerekli ve yeterli koordinasyonun sağlanması, 6.Hizmetlerimizin sunumunda kalite anlayışından taviz verilmemesi, 7.Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranılması, 8.Hizmet standartlarının yükseltilmesi, 9.Çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak hizmetlerdeki kalitenin artırılması, 10.Tüm çalışmalarımızda şeffaflık, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğu vazgeçilmez ilkelerimizdir. 6

7 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6.maddesi, il özel idaresinin görev ve sorumluluklarını belirlerken, bu görev ve sorumlulukları iki bölümde ele almıştır. Birinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar il sınırları içinde, ikinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar belediye sınırları dışında il özel idarelerine görev olarak verilmiştir Sayılı Kanunun dışında, diğer bazı Kanunlarla da İl Özel İdaresine verilmiş görevler mevcuttur. 1)İL SINIRLARI İÇİNDEKİ GÖREVLERİ Gençlik ve Spor Sağlık Tarım Sanayi ve Ticaret İlin Çevre Düzeni Planı Bayındırlık ve İskan Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi Kültür, Sanat, Turizm Sosyal Hizmet ve Yardımlar Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binalarının Yapım, Bakım ve Onarımları ile Diğer İhtiyaçlarının Giderilmesi 2)BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDAKİ GÖREVLERİ: İmar,Yol, Su, Kanalizasyon Katı Atık, Çevre Acil Yardım ve Kurtarma Orman Köylerinin Desteklenmesi Ağaçlandırma Park ve Bahçe Tesisi 3)DİĞER KANUNLARLA VERİLEN GÖREVLER: 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hak. Kanun 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 5543 Sayılı İskan Kanunu 5355 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 442 Sayılı Köy Kanunu 7478 Sayılı Köy İçme Suları Kanunu 3998 Sayılı Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkında Kanun 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 4019 Sayılı Muhtaç Asker Aileleri Hakkındaki Kanun Özürlüler ve Bazı Kan.Hük.Kararnamelerde değişiklik Yap.Hak.kanun 5393 Sayılı Belediye Kanunu,2918 Sayılı karayolları Trafik Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 3213 Sayılı Maden Kanunu 5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Var.Koruma Kanunu 7

8 C-İDAREYE İLŞKİN BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı :Sinop İl Özel İdaresi İl merkezinde 3 katlı İdari binada, İşletme Müdürlüğü İdaremize ait Korucuk mevkiinde bulunan binamızda, İl Genel Meclisimiz idaremize ait Atatürk caddesinde bulunan İş Hanı Binamızın ikinci katında faaliyetlerini sürdürmektedir. İl Özel İdaremizin sosyal tesisi, ayrıca tesis İçerisinde 12 Yataklı misafirhanemiz bulunmaktadır.kefevi Mahallesinde 16 adet, idare binasının yanında 22 adet lojmanımız mevcuttur. 8 İlçe Müdürlüğünden Dikmen İlçesi Kamu kurumuna ait bir binada olup diğer İlçelerimizde hizmet binalarımız mevcuttur. Ayrıca 7 İlçemizde Bakım Evi binaları bulunmaktadır.merkez Kabalı köyümüzde,erfelek ve Durağan ilçelerimizde sabit konkasör şantiyemiz ve gene merkez Kabalı köyünde asfalt plentimiz vardır.2013 yılında Bürnük konkasörümüzde hizmete başlamıştır. İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI 8

9 İL ÖZEL İDARESİ ANA HİZMET BİNASI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ SOSYAL TESİSLERİ 9

10 DESTEK HİZMETLERİ MÜDRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜR. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PLAN-PROJE-YATIRIM İNŞAAT İŞLERİ MD. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2-Örgüt Yapısı : ORGANİZASYON ŞEMASI VALİ İL GENEL MECLİSİ GENEL SEKRETER İL ENCÜMENİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLÇE ÖZEL İDARELERİ AVUKAT 10

11 İl Özel İdaresi Karar Organları: İl Genel Meclisi: İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre İldeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi kanunla verilen görev ve yetkilerle çalışır. İl Genel Meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen İl Genel Meclis Başkanı tarafından yönetilir. İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.(2) d) Borçlanmaya karar vermek. e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı Kararı ile.) i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yapişlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 11

12 Meclis Başkanlık Divanı: İl Genel Meclisi, seçim sonuçlarının ilanını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda üyeleri arasından gizli oyla meclis başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere dört katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Meclis başkanlığı ve başkanlık divanında boşalma olması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. İl Genel Meclisine Meclis Başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Meclis Başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. İL GENEL MECLİSİ TOPLANTI SALONU 12

13 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI Uğur GİRESUN Meclis Başkanı Erkan ÖRNEK 1.Başkan Vekili Şükrü IŞIK 2.Başkan Vekili Cumhur KURT Asil Katip Üye Hadi ÇAKIR Asil Katip Üye Murat AKÇA Yedek Katip Üye 13 Cemil ÖZEN Yedek Katip Üye

14 İL GENEL MECLİS ÜYELERİ Abdullah BATUR Merkez CHP Durmuş BAYRAK Merkez CHP Mustafa DEMİREL Merkez AK PARTİ Uğur GİRESUN Merkez AK PARTİ Bayram YILDIZ Ayancık AK PARTİ Erkan ÖRNEK Ayancık AK PARTİ Hadi ÇAKIR Boyabat AK PARTİ Teyfik MAVİŞ Boyabat AK PARTİ Veli KİRİŞ Boyabat AK PARTİ Mahmut YURTSEVEN Durağan AK PARTİ Mesut ÇINLAR Durağan AK PARTİ 14 Ahmet YILDIZ Dikmen AK PARTİ

15 Murat AKÇA Dikmen AK PARTİ Cemil ÖZEN Erfelek AK PARTİ Güryay GÜZEL Erfelek AK PARTİ Cumhur KURT Gerze AK PARTİ Necmettin ÇAKIR Gerze CHP Şükrü ERDEM Saraydüzü AK PARTİ Hasan KABAKÇI Saraydüzü AK PARTİ Şükrü IŞIK Türkeli AK PARTİ Veysel ŞAHİN Türkeli AK PARTİ 15

16 İL GENEL MECLİS ÜYELERİMİZİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI Merkez İlçe 4 Ayancık 2 Boyabat 3 Dikmen 2 Durağan 2 Erfelek 2 Gerze 2 Saraydüzü 2 Türkeli 2 İl Encümeni: Kanuna göre İl Encümeni Valinin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece encümenin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılamadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. İl Encümeni, Yönetim Komitesi veya İcra Komitesi gibi vazife görür. Encümenin görev ve yetkileri: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek, b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı ( tarih 5083 Sayılı Para Birimi Hakkındaki Kanun gereğince beşmilyar türk lirası yerine) beşbin Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 16

17 Vali: Kanuna göre Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda İl Encümenin Başkanıdır. Vali, İl Özel İdaresinin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun Valiye İl Özel İdaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlatmak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, uygulatmak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevini vermiştir. Valinin görev ve yetkileri Valinin görev ve yetkileri şunlardır: a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) İl encümenine başkanlık etmek. e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. j) İl özel idaresi personelini atamak. k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 17

18 İLÇE VE KÖY SAYILARI İLÇELER KÖY SAYISI MAHALLE SAYISI MERKEZ 42 8 AYANCIK 71 5 BOYABAT DİKMEN 28 3 DURAĞAN 70 5 ERFELEK 46 3 GERZE SARAYDÜZÜ 32 1 TÜRKELİ 31 5 TOPLAM Özel İdaresi Genel Sekreterliği içinde yer alan mevcut birimler: 1:Mali Hizmetler Müdürlüğü 2:Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 3:İşletme Müdürlüğü 4:Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 5:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 6:İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 7:Destek Hizmetleri Müdürlüğü 8:Yazı İşleri Müdürlüğü 9:Bilgi İşlem Müdürlüğü 10:Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 11: Hukuk Müşavirliği Bağlı Birimler : İlçe Özel İdare Müdürlükleri 18

19 3:Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: İlimiz Özel İdaresi Hizmet binalarında faaliyet gösteren tüm şubelerimiz Bilgisayar ve İnternet ağı ile örülmüş olup Bilgi çağının gerektirdiği tüm olanaklardan faydalanmaktadır. İlçelerimizde Faaliyet gösteren İlçe Özel İdare Müdürlüklerimizde bu olanaklardan faydalanmakta ayrıca İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem daire başkanlığı tarafından kurulan Bir İnternet Sitesi ile İl Özel İdareleri Bütçe ve Muhasebe usulü Yönetmeliği iş ve işlemlerinin tamamı bu Site üzerinden Merkeze aktarılmakta ve Tüm Mali İşlemler Elektronik ortamda tutulup İl bünyesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından takip edilebilmektedir. İdaremiz 2010 Mali Yılı içerisinde e-devlet Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından pilot İl olarak seçilmiş ve tüm yazışmalar elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır.gelir,maaş,taşınır programları da 2014 yılında kullanılmaya başlanacak olup çalışmalar devam etmektedir. 4:İnsan Kaynakları: İl Özel İdaresi görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek için 657 sayılı Devlet Memuru,Sözleşmeli İşçi ve Kadrolu İşçi Personel İl Merkezinde ve İlçelerimizde İstihdam edilmektedir.personel durumunu ve ilgili personellerin Şubelerine dağılımını gösteren cetvel ile idaremiz Norm Kadro durumunu belirten cetvel İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Performans bilgileri bölümünde listelenmiştir. 5:Sunulan Hizmetler: Sinop Belediye Mücavir alanı içerisinde ve 468 Köy,1917 üniteden oluşan sorumluluk alanımızda aşağıda maddeler halinde belirtilen hizmetler Görülmektedir. 1-GENEL KAMU HİZMETLERİ 2-SİVİL SAVUNMA VE AFET HİZMETLERİ 3-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 4-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 5-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 6-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 7-SAĞLIK HİZMETLERİ 8-DİNLENME, VE DİN HİZMETLERİ9-EĞİTİM HİZMETLERİ 10-SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 19

20 6:Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Sinop İl Özel İdaresi Yönetim yapısı İdari yönden Tüzel Kişiliğin başı ve Temsilcisi Validir. İl Genel Sekreteri İdarenin iş ve İşlemlerinin yürütülmesinden Valiye karşı sorumludur. İç Kontrol sistemi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaktadir. Sinop İl Özel İdaresinde üst yönetici İl Valisidir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İc Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolleri içeren ön mali kontrol hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.adına ödenek tahsis edilen her bir birim amiri harcama yetkilisi olup,bu birim amirlerinin belirlediği personellerde gerçekleştirme görevlisi görevlerini yerine getirmektedir.muhasebe Yetkilisi görevide Mali Hizmetler Müdürü tarafından yürütülmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55. maddesinin 2. fıkrası ile İç kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve esaslar Yönetmeliğin 5. ve 9. Maddesi gereğince Maliye Bakanlığınca belirlenen ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde Kamu İdarelerinin İç Kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanması amacıyla, Sinop İl Özel İdaresinde Kamu İç Kontrol Standartları Çalışması, 2009 yılında başlatılmış ve İdarede oluşturulan Çalışma Grubu ile İzleme ve Yönlendirme Kurulunun yürüttüğü çalışmalar sonucunda, İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Raporu ve Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır İl Özel İdaresinin yapım, mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış işlemlerinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre işlem yapılmaktadır. 20

21 2 AMAÇ VE HEDEFLER A:İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Hizmet kalitesini artırmak için teşkilatlanma sürecinin ve sosyal altyapının tamamlanarak aşağıda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşılmaya çalışılmaktadır. 1.Hizmetlerde verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla performansın artırılması, 2.Yapılacak hizmet ve yatırımlarda vatandaş katkısı ve memnuniyetinin esas alınması, 3.Yapılacak yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulması, 4.Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yatırımlara daha fazla ağırlık verilmesi, 5.Diğer kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle gerekli ve yeterli koordinasyonun sağlanması, 6.Hizmetlerin sunumunda kalite anlayışından taviz verilmemesi, 7.Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranılması, 8.Hizmet standartlarının yükseltilmesi, 9.Çalışanların Bilgi ve becerilerini artırarak hizmetlerdeki kalitenin artırılması, 10.Tüm çalışmalarda şeffaflık, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğu vazgeçilmez ilkelerdir. B:TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER; Ulusal ve bölgesel plan hedefleri ve politikalarıyla uyumlu biçimde, ilin yerel potansiyelini harekete geçirmek ve kaynakların rasyonel kullanımını sağlayarak sürekli ve sürdürülebilir bir gelişmeyi planlamak, İl Özel İdaresi Kanunu ile mevzuattaki diğer Kanunların İl özel İdarelerine verdikleri yetki çerçevesinde, İlde yaşayanlara ve gelecekte yaşayacaklara, yaşanabilir bir ortam bırakmak için izlenecek stratejileri ortaya koymaktır. Temel Politikalarımızın başında değişen çevrede nelerle karşılaşılabileceğini, fırsat ve tehditlerin neler olabileceğini analitik olarak, bilimsel metot kullanarak görmeye çalışmak, karşılaşılan olumsuzluklara karşı kurumun kendi yeteneklerini geliştirmek ve Hizmet sürecinde Devlet Halk İşbirliği ve uyumunu sağlamaktır. 21

22 3 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A:MALİ BİLGİLER; 1:BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI: İl Özel İdaresi nin 2013 Mali yılı gelir-gider Bütçesi ile gerçekleştirilen hizmetler ve faaliyetler, proje bazında yapılan harcamalar, elde edilen gelirler ilişikte sunulan ayrıntı cetvellerinde de görüleceği üzere aşağıda bölümler halinde izah edilmiştir. Bütçenin uygulanması sırasında İl Özel İdaresinin görevlerinden özellikle ve öncelikle halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla,kırsal kesime dönük hizmetlere ağırlık verilerek azami seviyede savurganlıktan kaçınılmış, Özel İdare Gelirlerini artırmak temel prensibinden hareket edilerek hizmet sunulmuştur. Yukarıdaki açıklama neticesinde;2013 Mali yılı sonu itibarı ile 2012 Mali yılından devredilen ,54 TL, 2013 Mali yılı Bütçesi ile verilen ,00 TL,Yılı içinde ek ve olağanüstü ödenek olarak verilen ,13 TL olmak üzere toplam ,67 TL ödenek elde edilmiş olup bu ödenekten yıl sonu itibarı ile toplam ,30 TL gider tahakkuku gerçekleştirilmiş ve tamamı ödenmiştir. Harcanmayan ve arta kalan toplam ,37 TL ödenekten harcama kalemi, faaliyet ve projelere tahsisli olan ,43 TL ödenek 2014 Mali yılı Bütçesine devredilmiş olup ,94 TL ödenek ise iptal edilmiştir. YILI ÖZ BÜTÇE YILSONU GERÇEKLEŞME İl ÖZEL İDARESİ BÜTÇE BİLGİLERİ TOPLAM BÜTÇE YILSONU GERÇEKLEŞME 22 AÇIKLAMA ,21.- Kesin hesap , ,58.- Kesin hesap , ,71.- Kesin hesap , ,58.- Kesin hesap , ,81.- Kesin Hesap , ,08.- Kesin Hesap , ,67.- Kesin Hesap a) GELİR KESİN HESABI: Bütçe uygulama dönemi içinde tahsili gerçekleştirilen İlimiz Özel İdaresi öz gelirleri ve sağlanan şartlı bağış, Bakanlık Ödenekleri ve yardımlarla 2013 Mali yılı sonu itibarı ile ,06 TL gelir elde edilmiştir.

23 2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ GELİRLERİ Diğer Harçlar , Şartname Basılı evrak Form sat Ge , Mal Satış Gelirleri , Kültürel Hizmetlere ilişkin Gelirler 800, Tarımsal Hiz.İlişkin Gelirler Ecrimisil Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri , Lojman Kira Gelirleri , Taşınmaz Kira Gelirleri , Taşınır Kira Gelirleri , Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Muhtar Ödenekleri için Genel Büt. alınan , Cari Nitelikli işler için Genel Büt. alınan , Eğitim Hizmetleri için Genel Bütçeden al , Sermaye Nitelikli işler için genel Büt. al , Mahalli İdarelerden alınan Bağış ve Yard , Diğerlerinden alınan Bağış ve Yardımlar , Kişilerden alınan yardım ve bağışlar 1.728, Mevduat Faizleri , Diğer Faizler 1.393, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Al.Pay , Maden İşletmelerinden Alınan Pay , Diğer İdari Para Cezaları , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , Kişilerden Alacaklar , Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli ,13 GENEL TOPLAM ,06 Yukarıdaki açıklamalara göre ; A)VERGİ GELİRLERİMİZ ,16 B)TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,42 C)ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,91 D)DİĞER GELİRLER ,57 TOPLAM ,06 Bakanlıklardan tahsis edilen Ödenekler hariç öz Bütçemiz 2013 Mali yılı sonu itibarı ile ,00.TL olarak gerçekleşmiş olup.öz Gelir olarak ,15 TL net Tahsilat yapılmıştır. Bütçemizin gelir yönünden gerçekleşme oranı %103,43 olmuştur. 23

24 KİRA GELİR ANALİZİ YILI LOLMAN TAHAKKUK LOJMAN TAHSİLAT % ORANI GAYRİMANKUL TAHAKKUK GAYRİMENKUL TAHSİLAT % ORANI , ,02 % , ,92 % , ,12 % , ,10 % , ,86 % , ,50 % , ,61 % ,18 % MALİ YILI GELİR ANALİZ TABLOSU , , ,57 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GEİRLER ,91 24

25 ÖZ GELİR ANALİZİ , , , , , , , , ,00 0, YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI YILLARA GÖRE YATIRIMLARIN BÜTÇEYE % ORANLARI YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 25

26 b) GİDER KESİN HESABI :2013 yılı İlimiz Özel İdaresi harcamalarının toplamı ,30 TL olarak gerçekleşmiş olup bu harcamalar finansal kodlamada 2 grup altında toplanmıştır ; a)mahalli İDARELER ,19 TL b)bağiş VE YARDIMLAR: ,11 TL TOPLAM ,30 TL dir. Giderlerimizin fonksiyonel sınıflandırmaya göre Bütçe uygulama sonuçlarının giderleri aşağıdaki cetvelde çıkartılmış olup kurumsal ve ekonomik düzeylerdeki harcamalar temel mali tablolara ilişkin açıklamaların içinde ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir. YILLAR İTİBARİYLE ÖZEL İDARE BAŞLANGIÇ BÜTÇELERİ

27 SİNOP İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI KURUMSAL SINIFLANDIRMA HARCAMA CETVELİ KURUMSAL KD. KURUM ADI 2011 YILI HARCAMASI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,61 TL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ ,41 TL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,32 TL İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 2.192,50 TL PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜD ,75 TL YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD ,20 TL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ,59 TL BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ,89 TL İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ,95 TL YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 9.885,77 TL KÜLTÜR VE SOSYAL İŞ. MÜD ,94 TL HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ,22 TL AYANCIK İLÇE ÖZEL İDARESİ ,49 TL BOYABAT İLÇE ÖZEL İDARESİ ,82 TL DİKMEN İLÇE ÖZEL İDARESİ ,70 TL DURAĞAN İLÇE ÖZEL İDARESİ ,27 TL ERFELEK İLÇE ÖZEL İDARESİ ,86 TL GERZE İLÇE ÖZEL İDARESİ ,24 TL SARAYDÜZÜ İLÇE ÖZEL İDARESİ ,69 TL TÜRKELİ İLÇE ÖZEL İDARESİ ,08 TL TOPLAM ,30 TL Kurumsal sınıflandırma tablosundaki açıklamalara göre İlimiz Özel İdaresi 2013 yılı içerisinde yapılan harcamalar neticesinde toplam ödenekten harcamalar ve iptal edilen ,94 TL ödenekler düşüldükten sonra 2014 Mali yılına toplam ,43 TL ödenek devretmiştir. Bütçe uygulamaları sonuçlarına göre 2013 Mali yılında İlimiz Özel İdaresi gelirlerine uygun olarak, giderleri 5018 sayılı kamu Mali yönetimi kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği ile Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak harcamaları gerçekleşmiştir. 27

28 2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:İlimiz Özel İdaresince 2013 Mali yılı içinde yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir GİDER KESİN HESABI: Gider Bütçesinin harcama çıkartılmıştır. dağılımı aşağıda 1-CARİ HARCAMALAR 2-YATIRIM HARCAMALARI 3-TRANSFER HARCAMALARI T OPLAM ,73 TL ,78 TL ,79 TL ,30 TL olarak gerçekleşmiş olup. Cari Harcamaların Genel Harcamaya oranı %60,56.Yatırım Harcamaların Genel Harcamalara oranı %26.12 ve Transfer Harcamalarının Genel Harcamaya oranı %13,32 dir. HARCAMA ANALİZ TABLOSU , , ,79 CARİ YATIRIM TRANSFER 28

29 İL ÖZEL İDARESİ HARCAMA ANALİZİ , , , , , , , , YILI ÖZE İDARE KAYNAKLI 2010 YILI BAKANLIK TAHSİSLİ 2011 YILI ÖZEL İDARE KAYNAKLI 2011 YILI BAKANLIK TAHSİSLİ 2012 YILI ÖZEL İDARE KAYNAKLI 2012 YILI BAKANLIK TAHSİSLİ 2013 YILI ÖZEL İDARE KAYNAKLI 2013 YILI BAKANLIK TAHSİSLİ , , , , YILI TOPLAM HARMASI 2011 YILI TOPLAM HARCAMASI 2012 YILI TOPLAM HARCAMASI 2013 YILI TOPLAM HARCAMASI 29

30 3:MALİ DENETİM SONUÇLARI : Sinop İl Özel İdaresi 2013 Mali Yılı Denetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği Sayıştay Başkanlığı tarafından mali denetim yapılmıştır.il Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereği Meclis denetim komisyonu 2013 Mali Yılı Denetimine 2014 yılı başında başlamış olup bu denetim de sonuçlanmıştır. 4:DİĞER HUSUSLAR: a) VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ PAYI ÖDENMESİ: 2007 Mali yılında olduğu gibi tüm İl Özel İdarelerinin iştiraki ile kurulan Vilayetler Hizmet Birliğine 2013 Mali Yılı payı olarak İl Özel İdare Bütçesinin % 1 oranındaki ,00.-TL payının tamamı ödenmiş ve İl Özel İdaresinin üyelik vasfı devam ettirilmiştir. b) ORTA KARADENİZ KALKINMA BİRLİĞİ PAYI ÖDEMESİ: Kastamonu_Çankırı ve Sinop İllerinin katılımı ile kurulan Orta Karadeniz Kalkınma Birliğine 2013 yılında ödemede bulunulmamıştır. b) ULUSLAR ARASI KURULUŞLARA ÜYELİK CPMR : 2013 Mali yılında Uluslar arası Kuruluşlara CPMR üyeliğimiz devam etmekte olup Yılı içinde ,48 TL ödemede bulunulmuştur. c) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI: İlimiz Özel İdaresince müteşebbis teşekkül payları mali kaynak temin edildikçe muntazaman ödenmiş,bu amaçla 2013 Mali yılı Bütçesi ile toplam ,00 TL ödenek kaydedilmiş bu ödeneğin ,00 TL si İlimiz merkezinde ve Boyabat İlçelerimizde bulunan Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla hesaplarına aktarılmıştır. d) KÖY YARDIMLARI : 2013 Mali Yılı İl Özel İdaresi Bütçesine Köy yatırımlarının desteklenmesi ve kırsal alan faaliyetlerinin önceliği dikkate alınarak 8.500,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. 30

31 2013 YILI KÖYLERE YAPILAN YARDIMLAR İLÇESİ: YAPILAN YARDIM MİKTARI: MERKEZ -- AYANCIK -- BOYABAT -- DİKMEN -- DURAĞAN -- ERFELEK 7.000,00 TL GERZE 1.500,00 TL SARAYDÜZÜ -- TÜRKELİ -- TOPLAM 8.500,00 TL f) 5449 SAYILI KANUN GEREĞİ KALKINMA AJANSLARINA YARDIM : 2013 Mali Yılında Kalkınma ajanslarına yardım amacıyla toplam ,00 TL ödenek harcanmıştır. g) KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE YAPILAN YARDIMLAR 2013 Mali Yılında Köylere Hizmet Götürme Birliklerine protokol karşılığında toplam ,05 TL Ödenek aktarılmıştır. KÖYLERE HİZ.GÖTÜRME BİRLİKLERE YAPILAN YARDIMLAR MERKEZ AYANCIK BOYABAT DİKMEN DURAĞAN ERFELEK GERZE SARAYDÜZÜ TÜRKELİ TOPLAM ,61 TL ,88 TL ,14 TL ,56 TL ,20 TL ,94 TL ,94 TL ,42 TL ,36 TL ,05 TL 31

32 YILLAR İTİBARİYLE BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAKAMLARI YILI YILSONU GERÇEKLEŞEN ÖZ BÜTÇE YILSONU GERÇEKLEŞEN BÜTÇE TOPLAMI YILSONU TOPLAM HARCAMASI AÇIKLAMA , , ,66 KESİN HESAP , , ,76 KESİN HESAP , , ,91 KESİN HESAP , , ,13 KESİN HESAP , , ,84 KESİN HESAP , , ,53 KESİN HESAP , , ,14 KESİN HESAP , , ,66 KESİN HESAP , , ,21 KESİN HESAP , , ,30 KESİN HESAP 32

33 B:PERFORMANS BİLGİLERİ: 1:FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP İL ÖZEL İDARESİ PERS. BİRİM MÜDÜRLÜKLERİNE DAĞILIM CETVELİ BİRİM MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR TOPLA M KÖY HİZMETL ERİ KÖKENLİ İŞÇİ ÖZEL İDARE KÖKEN Lİ İŞÇİ GEÇİ Cİ İŞÇİ TOP. TOPLAM PERSON EL SAYISI G.İ. A. T. Y. S. MEMUR İŞÇİ H. H. H. H. M. GENEL SEKRETERLİK İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD. PLAN PROJE YAT. VE İNŞAAT MÜD. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞ MÜD. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOS.İŞL.MÜD HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AYANCIK BOYABAT DİKMEN DURAĞAN ERFELEK GERZE SARAYDÜZÜ TÜRKELİ TOPLAM

34 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU HİZMETİN CİNSİ 1- Personel Giderleri 2- SGK Prim Giderleri 3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Stratejik Plan 2013 Yılı Hedef Performans 2013 Yılı Performans hedef 2013 Yılı Gerçekleşme Yüzde Hedef ve Gerçekleşme durumuna göre sapma nedeni , ,44 % 91, , ,97 % 96, , ,23 % 30, YILINDA YAPILMASI PLANLANAN TEMİZLİK HİZMET ALIMI İHALESİ İŞ-KUR DAN 4- Cari Transferler , ,07 % 104,37 PERSONEL TEMİNİ NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. - 34

35 PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 1:FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ a) Sulama Suyu :Sulama Suyu tesisi yapımı için 2012 yılından devir 740,62 TL yılı için ise ödenek ayrılmamıştır. b) İçme Suyu Tesisi Yapımı :Köy içme suları tesisi yapımı için 2012 yılından devir 2.194,20 TL. ile 2013 yılı için ,00 TL. olmak üzere toplam ,20 TL. ödenek ayrılmış olup harcama yapılmamıştır. c) Kanalizasyon Yapımı :Kanalizasyon yapımı için 2012 yılından devir 2.217,92 TL. ile 2013 yılı için ,00 TL. olmak üzere toplam ,92 TL. ödenek ayrılmış olup, Durağan ilçesi Çerçiler Köyü Kanalizasyon onarımı için 1.121,00 TL. harcanmıştır. d) İçme ve Sulama Borusu Alımı : İçme ve sulama borusu alımı için 2012 yılından devir 5.570,46 TL. ile 2013 yılı için ,00 TL. olmak üzere toplam ,46 TL. ödenek ayrılmış olup bu ayrılan ödenek ile ,20 TL. tutarında HDPE kanalizasyon borusu ve muayene bacası ödemesi yapılmıştır. Toplam harcama tutarı ,20 TL. dir. e) Mal ve Hizmet alımları :Hizmet alımları faslına 2013 yılı için ,00 TL. ödenek ayrılmıştır. Bu ayrılan ödenek ile 330,00 TL.lik Jeneratör tamiratı,ayrıca ,76 TL ihale ilan gideri ödemesi yapılmıştır. Toplam harcama tutarı ,76 TL. dir. f) Vilayetler Hizmet Birliği 200 Kişilik Öğrenci Yurdu (Durağan) :Vilayetler Hizmet Birliği Öğrenci Yurdu Yapımı için 2012 yılından devir ,49 TL. ödenek ayrılmış olup harcama yapılmamıştır. g) Menkül Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri:Menkül Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri için 2013 yılında ,00 TL. ödenek ayrılmıştır.bu ödenek ile Müdürlüğümüzce köylerin altyapı tamirat işlerinde kullanılmak üzere digital kaynak makinesi ve fitings malzeme alımı için ,07 TL.harcama yapılmıştır.ayrıca Devlet Malzeme Ofisinden ,00 TL. harcama yapılarak Topoğrafik ölçüm işlerinde kullanılmak üzere 2 adet GNSS aleti alınmış olup Toplam ,07 TL. harcama yapılmıştır. h) İller Bankası Köy Kalkınma Yatırımları : İller Bankası Köy Kalkınma Yatırımları için 2012 yılından devir ,34 TL. ile 2013 yılı için ,13 TL TL olmak üzere toplam ,47 TL. ödenek ayrılmış olup bu ayrılan ödenek ile alt yapı inşaatlarının yapımı için ,40 TL. harcama yapılmıştır. Bu harcama ile Gerze Yuvalı Köyü Sulama Suyu Tesisi, Dikmen Yaykın ve Boyabat Çatpınar Sulama Suyu Tamamlama inşaatları ve Gerze Başsökü Köyü Merkez ve Espiyeli Mahalleleri kanalizasyon tesisi yapılmıştır. i) Hizmet binası ve Devlet Konuk Evi Dış Cephe Mantolama İşi yapımı : Hizmet binası ve Devlet Konuk Evi Dış Cephe Mantolama İşi yapımı faslına 2013 yılı için ,00 TL. ödenek ayrılmıştır.bu ödenek ile Sinop İl Özel İdare binaları Dış cephe mantolama ve çevre düzenleme işi için ,32 TL.harcama yapılmıştır. 35

36 j) Kuzey Yıldızı Projesi : Kuzey Yıldızı Projesi faslınada 2012 yılından devir ,65 TL. Olup bu ödenekten harcama yapılmamıştır yılından devreden ve 2013 yılında ayrılan toplam ,11 TL lik malzeme alımı ve yatırım ödeneğinin, ,75 TL. si harcanmış ve % 68 oranında parasal gerçekleşme sağlanmıştır. Performans Bilgileri :İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ve İl Genel Meclisince kabul edilen Sinop İl Özel İdaresi yıllarını kapsayan stratejik planının Müdürlüğümüzün sorumluluk alanına giren "İskan ve Toplum Refah Hizmetlerinde" 2013 yılı için. 4 köyümüze şebekeli içme suyu tesisi yapılması, 50 üniteye tesislerin ikmal onarım işleri için malzeme yardımı yapılması. Basınçlı sulama tesislerinde kullanılmak üzere 2500 mt. sulama borusu satın alınması, 2 ad. tesisin terfi hattının tamamlanması, bakım-onarım çalışmaları kapsamında 4 köyümüze malzeme yardımı yapılması.5 köyümüze kanalizasyon şebekesi ve fosseptik inşaatı yapılması öngörülmüştür. 2- Performans Sonuçları Tablosu : Stratejik Planda 2013 yılı için öngörülen 2013 yılında uygulanan IÇMESUYU 4 köyde şebekeli sistemde içme suyu tesisi yapımı 2 Köy 11 ünitede yeni şebeke yapımı 1 ve 71 köy, 183 ünitede bakım-onarım çalışması yapılmıştır. Stratejik Planda öngörülmeyen 63 adet içmesuyu projesi hazırlanmış, ayrıca 23 Ad. Motopompun montajı personelimiz tarafından gerçekleştirilmiştir üniteye malzeme yardımı yapılması KANALİZASYON 1 5 köyümüze kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması 48 Üniteye malzeme yardımı yapılmıştır. 22 Köy 1 köyümüzde yeni kanalizasyon inşaatı tamamlanmıştır. 1 Köyümüzde kanalizasyon tesisi tamiratı yapılmıştır. 8 köyümüzde Köylü Devlet işbirliği içerisinde yapım için malzeme yardımı yapılmıştır. Stratejik Planda öngörülmeyen 35 Adet kanalizasyon projesi hazırlanmıştır. SULAMA 1 Basınçlı sulama tesislerinin ihtiyacı olan 2500 mt. Ödenek yetersizliğinden boru alımı Sulama borusu satın alınması yapılamamıştır.1 Köyümüze stoklarımızdan boru yardımı yapılmıştır. 2 2 Tesisimizin terfi hatlarının tamamlanması Ödenek yetersizliğinden tamamlanamadı. 3 4 adet mevcut tesisimizin bakım onarımlarının Köylü Devlet işbirliği içerisinde tamamlanması 3 Ad. Tesisimizin Bakım ve Onarımları tamamlandı. 36

37 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi: İCMESULARI - Şebekeli içme suyu yapımında planlanana göre % 325 gerçekleşme sağlanmıştır. - KÖYDES ve bütçe imkanları ile satın alınan 23 adet motopompun montajı kendi personelimiz ile yapılmıştır. - Köylü- Devlet işbirliği içerisinde yürütülmekte olan içmesuyu işleri için 48 üniteye muhtelif çaplarda mt. HDPE. boru ve kg çimento yardımı yapılmıştır. SULAMA - Köylü-Devlet İşbirliği içerisinde yapılmak üzere 1 Köyümüze malzeme yardımı yapılmıştır. - Sulama tesislerine bakım onarım ve tamirat inşaatı kapsamında planlana göre % 75 gerçekleşme sağlanmıştır. KANALİZASYON - Kanalizasyon tesisi yapımılması kapsamında ödenek yetersizliğinden planlana göre % 20 gerçekleşme sağlanmıştır. - Köylü- Devlet işbirliği içerisinde yürütülmekte olan kanalizasyon işleri için 8 köyümüze 1869 mt. Korige kanalizasyon borusu yardımı yapılmıştır. Dönem genelinde içme suları yatırımlarında istenen sonuç elde edilmiştir. Stratejik Planın strateji bölümünde gerekli ödenekler bütçe ve Köydes programlarından karşılanacağından bahsedilmiş ancak kanalizasyon ve sulama yatırımına Köydes projeleri kapsamında ödenek ayrılmaması nedeni ile planlanan sonuca ulaşılamamıştır. Sorunlar malzeme yardımlarıyla giderilmeye çalışılmıştır. İÇME SUYU İSALE HATTI 37

38 FAAİLYET VE ÇALIŞMALARIMIZ BAŞSÖKÜ KÖYÜ FOSEPTİK İNŞAATI BAŞSÖKÜ KÖYÜ KANALİZASYON BACASI 38

39 2013 YILINDA İÇMESUYU TESİSLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILAN KÖYLER SI R KÖYÜN ADI Üni te Encümen Tarihi Enc üme n Kar Veriliş Tarihi Atü PE b Atü PE boru Atü Atü PE boru Çime nto (To 1 Ayancık Erdemli Köyü içmesuyu Ayancık Tarakcı Köyü Ayancık Tarakcı Gebelit Mah. iç Ayancık Topağaç Köyü motop Boyabat Çaltu Köyü Boyabat Doğuca Köyü İçmesu Boyabat Ilıca Köyü Boyabat Sarağaççayırı Köyü Durağan Çerçiler Köyü içmesu Erfelek Aydınlar Köyü Çatak Ma Erfelek Başaran Köyü Erfelek Grup onarım Erfelek Grup onarım Hasandere Erfelek Hacılar köyü Erfelek Sorgun Köyü Gebegün Erfelek Tekke Köyü Ömür Mah Erfelek Tombul Köyü içmesuyu Gerze Hacıselli köyü Denizçuku Gerze Hıdırlı Köyü Gerze Kabanlar Köyü Gerze Karlı Köyü içmesuyu Gerze Karlı Köyü içmesuyu Gerze Karlı Köyü içmesuyu pom Gerze Kızılcalı Köyü Gerze Sazak Köyü Gerze Tatlıcak Köyü Kışla Mah Gerze Yaykıl Köyü içmesuyu Gerze Yaykıl Köyü içmesuyu Merkez Bektaşağa Köyü Merkez Abalı Köyü Merkez Akbaş Yürekli Mah Merkez Aloğlu Köyü İmam Mah Merkez Demirci Köyü jçb Merkez Göller Köyü onarım Merkez Karapınar Grup içmes Merkez Karapınar Grup içmes Merkez Lala grup Merkez Lala Grup ( Yalı köyü) Merkez Lala köyü Mehmetbeyo Merkez Mertoğlu Köyü Merkez Ordu Köyü terfi hattı Merkez Sazlı Kayadibi Mah. içm Merkez Tangal Merkez Mah.içm Türkeli Yazıcı Köyü TOPLAM

40 2013 YILINDA SULAMA TESİSLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILAN KÖYLER SIRA NO KÖYÜN ADI Encümen Karar Tarihi Encümen Karar No Malzemenin Veriliş Tarihi Verilen 63lük P.E Boru (Mt.) 1 Dikmen Yaykın Köyü TOPLAM YILINDA KANALİZASYON TESİSLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILAN KÖYLER SIRA NO KÖYÜN ADI Encümen Karar Tarihi Encümen Karar No Malzemenin Veriliş Tarihi Verilen 200 lük 1 Boyabat Engilekin Köyü Durağan Çandağı Köyü Durağan Çorakyüzü Köy Merkez Korucuk Köyü Erfelek Başaran Köyü Gerze Karlı Köyü Gerze Yakadibi Köyü Gerze Karlı Köyü TOPLAM

41 FAAİLYET VE ÇALIŞMALARIMIZ İNCEMEYDAN SUYU DEPOSU KANALİZASYON HATTI ÇALIŞMASI 41

42 FAAİLYET VE ÇALIŞMALARIMIZ YAYKIN KÖYÜ SULAMA BENDİ YAYKIN KÖYÜ SULAMA HAVUZU YUVALI KÖYÜ SULAMA HAVUZU 42

43 Q m3 Hm Mss n d CİNSİ /d Q m3 Hm Mss n d/ d KW MAR KA SIRA NO ÜNİTE ADETİ SERİ NO MO DEL 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İŞİN ADI 2013 YILINDA MOTOPOMP MONTAJI YAPILAN KÖYLER KUYU NİTEL İKLER İ PROJE NİTELİKLERİ MONTAJI YAPILAN MOTOPOMP MONTAJ TARİHİ İLÇESİ ÜNİTESİ NEVİ MOTOPOMP POMPA MOTOR 1 Merkez Abalı Saraycık Mah. 1 Birikti rm 2 Merkez Abalı Sarsı.Dikenlik -Mrk. 3 Sonda j 3 Merkez Kirençukuru 1 Sonda Köyü j 4 Merkez Dibekli Köyü 1 Birikti rme 5 Merkez Erikli Fındıkpınarı Mah. 1 Birikti rme 6 Merkez Ordu Köyü 1 Sonda j 7 Merkez Lala Grubu Gr. Sonda j 8 Ayancık Tarakçı Gebelit Mah. 9 Ayancık Yenigüler Köyü Akpınar Mah. 3 Sonda j 1 Birikti rme 10 Ayancık Gürsökü 1 Birikti rme 11 Boyabat Kuzveren Köyü 12 Boyabat Koçak Köyü Mrk. 1 Birikti rme 1 Sonda j 13 Boyabat Kurtlu Mrk. 1 Birikti rme 14 Boyabat Taşanlı Mrk.Bekirli 15 Durağan Hacıoğlan Köyü 16 Durağan Kavaklı Köyü Mrk. 17 Durağan Gökçebelen Mrk. 18 Gerze Hıdırlı Köyü Feratlı Mah. 19 Gerze Karlı Köyü Kadıoğlu Mah. 20 Saraydüzü Asarcıkcamili Köyü 21 Saraydüzü Çalpınar Mrk. 22 Saraydüzü Çorman Merkez U.E 12 m ,5 Stan dart Dalgıç 5.4 m ,4 Şahi nler Dalgıç 3.6 m Alark o U.E 12 m ,5 Stan dart U.E 12 m ,5 Stan dart Dalgıç 5 lt/sn Alark o Dalgıç 5 lt/sn Alark o Dalgıç 3 lt/sn Alark o U.E 17 m Dom ak U.E 12 m ,5 Stan dart U.E 12 m Stan dart SKM 32/ / DMD SKM / SKM 32/ / / / SYT- 32/ SKM 32/ SKM 40/ Dalgıç 4.8 m İmpo / U.E 1,5 lt/sn Stan dart 2 Dalgıç Dalgıç 3 lt/sn ,5 Şahi nler 1 Keson Dalgıç 1.5 lt/sn 1 Birikti rme 1 Sonda j 1 Birikti rme 1 Birikti rme 1 Sonda j 1 Birikti rme Şahi nler U.E 3lt/sn ,5 Stan dart Dalgıç 2 lt/sn Şahi nler GRV ,1 6202/ , / SKM 32/ , / U.E 5 m ,5 Akın 0 KDM2/ U.E 3 lt/sn ,5 Stan dart Dalgıç 1,5 lt/sn U.E 1,5 lt/sn ,5 Alpo m Stan dart 1 Keson U.E 2 lt/sn ,5 Vara n SKM 32/ / GRV K 50/ Saraydüzü Bahşaşlı Kö 1 Keson U.E 1,5 lt/ Stan 0 GRV

44 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU HİZMETİN CİNSİ Stratejik Plan 2013 Yılı Hedef Performans 2013 Yılı Performans hedef 2013 Yılı Gerçekleşme Yüzde Hedef ve Gerçekleşme durumuna göre sapma nedeni İçmesuyu Tesis Yapımı 4 Köy 4 Köy 13 Ünite % 325 İçmesuyu Malzeme Yardımı 50 Ünite 50 Ünite 48 Ünite % 96 Sulama Suyu Borusu Alımı 2500 mt mt. - - Ödenek Yetersizliği Sulama Suyu Terfi Hattı Tamamlama 2 Ad. 2 Ad. - - Ödenek Yetersizliği Sulama Suyu Tesisi Bakım onarım 4 Ad. 4 Ad. 3 Ad. % 75 Ödenek Yetersizliği Kanalizasyon Tesisi Yapımı 5 Köy 5 Köy 1 Köy % 20 Ödenek Yetersizliği 44

45 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL ÇALIŞMALARIMIZ 45

46 1:FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Yapım programlarımızın uygulama sonuçları aylık faaliyetler adı altında tablolarda iş miktarları ve maliyetleri ile birlikte tutulmaktadır Yılında tesviye yeni yol 21 km, onarım 25,3 km, stabilize kaplama 504,6 km, 1. kat asfalt 104,72 km, 2. kat asfalt 81,48 km, malzemeli bakım 833,6 km, greyderli bakım 2.799,2 km uygulama çalışmaları yapılmıştır. Mevcut asfalt yolların bakım, onarım çalışmalarında kullanılmak üzere Merkez Kabalı köyü asfalt plentinde müdürlüğümüz elemanlarınca m3 plentmiks yama malzemesi m3 BSK malzemesi olmak üzere toplam m3 üretilerek 264,45 km. yolun bakım, onarım yama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanlar nedeniyle 83 köy yolunda muhtelif heyelan temizliği çalışmaları yapılmıştır. Dolgu çalışmalarında Yol, köprü,menfez,istinat duvarı olmak üzere m3 stabilize dolgu, reglaj ve silindirajları yapılarak ulaşıma hazır hale getirilmiştir. 1- Temel ve Mali Tablolar için Açıklamalar ; HARCAMA (TL.) ASFALT YAPIM BAKIM VE ONARIM Tüpraş Genel Müdürlüğü Asfalt alımı : ,45 ASFALT YAPIM BAKIM VE ONARIM Yol Mobil İletişim Sinop Beton Elekaltı:13.924,00 Kayıkçıoğlu Tic.Sinop Fuel-Oil alımı :12.824,24 Yıldız Asf.Ankara Asf.Katkı mal.(dop):13.221,00 STABİLİZE YAPIM BAKIM VE ONARIM Şenbay /Ankara patlayıcı madde alımı :2.505,14 Şahin Tic.Paz./Samsun HDPE kanl.boru alımı :12.125,68 Muzo Patl.Madde /Tokat patl.made alımı:11.429,48 Kayıkçıoğlu Tic./Sinop Fuel-Oil alımı :15.353,22 Nitro Kimya/Ankara Ocak Taşı haz.işi :11.005,25 STABİLİZE YAPIM BAKIM VE ONARIM Solora İnş.maden/Ankara Agrega Mıcır alımı: Yön Çevre Müh./Çorum Çevre Danışmanlık işi:3.171,84 TNT.Delme Patlatma/Kayseri Ocak taşı haz.işi:61.950,00 SANAT YAPILARI YAPIMI Yılmazer Tiç/Sinop Çimento satın alınması:1.486,80 SANAT YAPILARI YAPIMI Şahin Tic./Samsun HDPE Esaslı Boru alımı:13.942,05 DİĞER MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖD Sinop Orman İşletme Müd.Arazi izin bedeli:469,93 SinopÇevre Şeh.İl Müd.Proje başvuru bedeli:5.500,00 Boyabat gazetesi Ocak taşı haz.ihale ilan bed.:1.546,28 46

47 3.540,00 Ziraat Madencilik/Ankara Proj.Tan.Dos.revize edil.: DİĞER MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖD Boyabat Orman İşletme müd.. Arazi İzin bedeli:13.924,30 DİĞER YASAL GİDERLER Sinop İcra İflas Müd.Dosya mas.ve avukatlık vekalet üc ,54 İLAN GİDERLERİ Kamu İhale kurumu Köprü yapım işi :944,00 Bizim Karadeniz :1.829,42 Ayancı Belediyesi Köprü işi İhale ilanı öd.:212,40 Kamu İhale kurumu Ocak taşı haz. İlan öd.:944,00 TAŞIT KİRALAMA Öz Yazgan Tic./Kırıkkale Asf.malzeme nakli :13.605,05 SEL FELAK.YIKILAN KÖPRÜ YAPIM Satılmış Sarıkaya Hasekioğlu Ortak girişim : ,29 DİKMEN BELED.ÖZEL İDARE ORT.YOL.YAP Dikmen Beld.Özl.İd.Protokol Stabilize yapım işi: ,00 Mali denetim sonuçları :2013 Yılında bütçe imkanları dahilinde Toplam : ,30 TL. harcama yapılmıştır. 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri: İl Özel idaresi tarafından hazırlanan ve İl Genel Meclisince kabül edilen Sinop İl Özel İdaresi Yıllarını kapsayan Stratejik Planının müdürlüğümüz sorumluluk alanına giren Ekonomik işler ve hizmetler başlığı altında 2013 Yılı için:birinci derece yol ağında bulunan ham yolların 4 km.sinin tesviyeli yol durumuna getirileceği, 1. Derece yol ağımızdaki 20 km.li k tesviyeli yolun stabilize kaplaması yapılacağı, 1. Derece öncelikli Stabilize kaplı yollarımızda 500 km. malzemeli bakım yapılacağı, 1. Derece Stabilize kaplı yollarımızda 80 km. 1. kat asfalt kaplama yapılacağı, 1. Kat Asfalt yollarımızın 2013 yılında 100 km.sinin 2. kat asfalt yapılacağı 5000 m3 asfalt (yama) malzemesi üretilerek bozulan asfalt yolların onarılacağı, Köy yolu ağımızda 20 adet menfez. 1 adet köprü ayrıca 800 mt. Büz ve boru ihtiyacının karşılanacağı, Yol ağında bulunan yollarda 50 km. onarım yapılacağı, Bir ve 2. Derece yol ağında 3220 km. Greyderli bakımının yapılacağı, 47

48 AFET NEDENİYLE YIKILAN KÖPRÜLERİN YENİDEN YAPIM ÇALIŞMALARI Kemerbahçe Köprüsü (Durağan) 48

49 Babaçay Köprüsü (Ayancık) 49

50 Başağaç Köprüsü (Durağan) 50

51 Çevikli Köprüsü (Dikmen) 51

52 Cemiyetyeri Köprüsü (Dikmen) 52

53 Yeşiloba Köprüsü (Türkeli) 53

54 Özakman Köprüsü (Dikmen) 54

55 Kırındı Köprüsü (Ayancık) Yaykın Köprüsü (Dikmen) 55

56 2-Performans sonuçlarının değerlendirilmesi; Stratejik planda 2013 yılı için öngörülen 2013 Yılında uygulanan Tesviye 4 km. 3,4 km. Stabilize Kaplama 20 km. 504,6 km. Malzemel Bakım 500 km. 833,6 km. 1.Kat Asfalt Kaplama 80 km. 104,72 km. 2. Kat asfalt Kaplama 100 km. 81,48 km. Asfalt Yama malzemesi üretimi 5000 m m3 Köprü 1 adet 8 ad. Onarım 50 km. 25,3 km. Greyderli Bakım 3220 km ,2 km. Kar Mücadelesi 8000 km km. Büz borusu 800 mt. 357 mt. Menfez 20 Ad. 0 Stratratejik planda ön görülmemekle birlikte: yılında 264,45 km. asfalt tamiri yapılmıştır yılında 93,952 m3 Yol, Menfez, Köprü, İstinat duvarı dolgusu yapılmıştır yılında 83 Köy yolunda muhtelif heyelan temizliği çalışması yapılmıştır yılında m3 Temel ve alt temel (Balans) malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir yılında 17.6 km 2. Derece tesviye yeni yol açılmıştır. 3-Performans bilgi sisteminin değerlendirilmesi; Hazırlanan faaliyet raporunda performans bilgi sistemi olarak 2013 yılı uygulamaları aylık izlenimlerinden faydalanılmıştır. Müdürlüğümüzce uygulanmakta olan köy yollarının standartlarının yükseltilmesi amacıyla yapılan yol altyapı ve üst yapı yatırımlarında yol güzergahı etüdü, proje, ihale ve kontrollük işleri, işlerin kabul ve kesin hesaplarının, kendi personelimiz tarafından yapılması, bütün bu işlerin dışında pür emanet olarak kendi tesislerimizde yol alt ve üst yapısında kullanılan gerekli mıcır,elek altı,kırıklı balans alt temel malzemesi, asfalt yama malzemesi gibi malzemelerin kendi makine ve personelimiz ile üretilmesi ve bu malzemelerin yol sathına kendi makine parkımızla uygulanabilmesi 56

57 SİNOP İL ÖZEL İDARESİ YOL ÇALIŞMALARI Durağan Kaplangı Köyü 1.Kat Asfalt Çalışması Durağan Çamlıca Köyü 1.Kat Asfalt Çalışması 57

58 SİNOP İL ÖZEL İDARESİ YOL ÇALIŞMALARI Merkez Abalı Köyü Asfalt Çalışması Erfelek Kirazlık Köyü 1 ve 2. Kat Asfalt Çalışması 58

59 Erfelek Gümüşsuyu Köyü 1.Kat Asfalt Çalışması Erfelek Tekke Köyü Asfalt Çalışması 59

60 KONKASÖR ŞANTİYELERİMİZDEN RESİMLERİ VE ÇALIŞMALAR 60

61 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU HİZMETİN CİNSİ Stratejik Plan 2013 Yılı Hedef Performans 2013 Yılı Performans hedef 2013 Yılı Gerçekleşme Yüzde % Hedef ve Gerçekleşme durumuna göre sapma nedeni Tesviye yeni yol (1.Derece) 4 km. 4 km. 3,4 Km. 85 makine ve pers sayısında azal Stabilize kaplama 20 km. 20 km. 504,6 km Malzemeli bakım 500 km. 500 km. 833,6 km Kat asfalt kaplama 80 km. 80 Km. 104,72 km Kat Asfalt kaplama 100 km. 100 km. 81,48 km Katlara öncelik veril Asfalt Yama malzemesi üretimi 5000 m m m ad. 1 Ad. 8 Ad. 80 Köprü Yapım İşi Onarım 50 km. 50 km. 25,3 km. 50 Stratejik ve performans hedefi yüksek,makine personel sayısında azalma Greyderli bakım 3220 km ,2 km. 87 Diğer çalışmalara yoğunlaşılmış Kar mücadelesi 8000 km km. 95 Kar yağışı çok olmadı Büz borusu 800 mt. 357 mt. 44 Kalanı birliklerce temin edildi Menfez Menfezler birlikler yaptırıldı Asfalt tamiri bakım onarım 264,45 km. Yol-Köprü-Menfez İstinat duvarı dolgu çalışmaları m3 83 köy Heyelan temizliği çalışmaları Temel ve alt temel (balans) malzeme üretimi m3 Tesviye Yeni Yol (2.Derece) 17.6 km 61

62 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: 1:FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün kar mücadelesi çalışmalarında kullanılmak üzere antifar gece görüş gözlüğü alınmıştır İdaremiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere telefon saha set ve kablo alınmıştır. Mülkiyeti idaremize ait olan kalorifer kazanlarında kullanılmak üzere kalorifer kömürü alınmıştır. Mülkiyeti idaremize ait Gazi Caddesi üzerinde bulunan Vali Konağına kalorifer yakıtı alınmıştır. İlimiz Hükümet Konağının kalorifer kazanlarındaki; ekonomik kullanma ömrünü tamamlayan kullanılamaz durumda bulunan bazı elektrikli kazan malzemeleri ve kazan ızgaraları alınmıştır. İdaremize ait Sinop Özel İdare Spor kulübünün sezonu spor faaliyetlerini verimli şekilde yürütebilmesi için muhtelif spor malzemeleri alınmıştır. Mülkiyeti idaremize ait idare ve hizmet binası, Korucuk İşletme Müdürlüğü ile ilçelerdeki bakım evi binalarına temizlik malzemesi alınmıştır. Mülkiyeti idaremize ait idare ve hizmet binasının Genel Sekreterlik katındaki ön cepheye bakan odalara soğutma ısıtma tipi klimalar ve bazı ilçelerdeki şantiye bakım evlerine katı yakıtlı soba ve boruları, elektrikli ufo tipi ısıtıcı, buzdolabı, çamaşır makinesi ve ocaklı fırın alınmıştır. Mülkiyeti idaremize ait C-D Blok Lojman binasındaki kalorifer baca filtresi ekonomik kullanma ömrünü tamamlamış olup, bacalardan çıkan duman çevreye zarar verdiğinden sulu baca filtresi taktırılmıştır. Mülkiyeti idaremize ait binalarımızın çevresindeki duvarların üstlerine, metal ve akrilik boyalı çit korkuluğu yaptırılmıştır. Mülkiyeti idaremize ait hizmet binalarımız ve lojman binalarında ekonomik kullanma ömrünü tamamlayan ve kullanılmaz durumda bulunan temiz ve pis su tesisatları ile bazı bölümlere seramik kaplama yapılabilmesi için muhtelif inşaat malzemeleri alınmıştır. İdaremiz 2013 yılı içerisinde İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü ile Plan Proje ve İnşaat Müdürlüğünün harita ve proje çalışmalarında, proje çıktısı ve renkli fotokopisi ile harita taramaları yaptırılmıştır. Mülkiyeti idaremize ait Fatih Caddesi üzerindeki D Blok lojman binası çatısı ekonomik kullanma ömrünü tamamlamış çökme durumu olduğundan, yeni bir çatı yapılabilmesi için muhtelif çatı ve inşaat malzemeleri alınmıştır. Mülkiyeti idaremize ait hizmet sahamız içindeki yedek parça ambarının boşaltılan bölümüne, çalışma odaları ile bay bayan wc lerin yapılabilmesi için muhtelif inşaat malzemeleri alınmıştır. İdaremiz birim müdürlüklerinin ihale ilgili işlemlerinde kullanılan altı kullanıcılı hak ediş ve yaklaşık maliyet programının yeni sürümlerinin güncellenmesi ve teknik hizmet alınmıştır. Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon giderleri ile ilgili olarak Müdürlüğümüze intikal eden Valilik Makamınca yapılan harcamalara ilişkin tahakkuk iş ve işlemleri yapılmıştır. 62

63 Telefon, Elektrik, Su, Adsl, Digiturk, Turkcell mobil iletişim faturalarının tahakkukları yapılmaktadır. Mülkiyeti idaremize ait İdare ve hizmet sahası içindeki yedek parça ambarının bulunduğu ek hizmet binasındaki çürüyüp kullanılamaz durumda bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan bazı kapı ve çerçevelerin, pvc doğrama ve pvc kapı ile metal giriş kapısı yaptırılmıştır. Mülkiyeti idaremize ait Fatih caddesi üzerindeki D blok lojman binası çatısı ile ek hizmet binalarının çatılarının yenilenmesinde kullanılması için Yedaş Müdürlüğünden satın alınan ağaç direklerin kalas ve tahta olarak biçtirilmiştir. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü uhdesinde bulunan ve idaremizce ihalesi yapılan köprü ve yol projeleri çalışmalarında kullanılmak üzere muhtelif özelliklere sahip tablet ve diz üstü bilgisayar, fotoğraf makinası, dijital kumpas ve lazermetre, beton test cihazı, çeşitli ölçülerde şerit metreler ile muhtelif cihaz ve techizat malzemeleri alınmıştır. Mülkiyeti idaremize ait Atatürk Caddesi üzerindeki İş hanı binasının ikinci katında bulunan meclis toplantı salonuna ilave olarak konulan masalara kablosuz mikrofon ve ses sistemi malzemeleri alınmıştır. İdaremiz Birim müdürlüklerinin 2013 yılı ihtiyacı olan muhtelif kırtasiye malzemeleri alınmıştır. Mülkiyeti idaremize ait idare ve hizmet sahası içindeki yedek parça ambarının bulunduğu ek hizmet binasındaki odaların tavan bölümüne köşe bent, profil ve muhtelif metal malzemelerden çekme kat yaptırılmıştır. Mülkiyeti idaremize ait karakum mevkiindeki devlet konuk evinin ahşap pencere doğramaları çürümüş olup ekonomik ömrünü tamamladığından yerine ahşap görünümlü pvc pencere doğraması yaptırılmıştır. Mülkiyeti idaremize ait bazı hizmet binalarımızın çalışma odalarında ekonomik kullanma ömrü tamamlanan ve kullanılamaz hale gelen perde ve yer döşemeleri yerine pvce dikey perde ve ahşap yer döşemesi alınmıştır. Valilik hizmetlerinde kullanılmak üzere renkli dijital yazıcı ve cihaza uyumlu iki rulo baskı kağıdı alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait idare ve hizmet sahası içindeki Yedek Parça ambarının bulunduğu ek hizmet binasının iç cephe sıvaları ekonomik kullanma ömrünü tamamlayıp tamamen yıprandığından; sıva malzemeleri, iç cephe ve astar boyaları, alçı sıva ve tavan kaplama ile muhtelif inşaat malzemeleri alınmıştır. Valilik hizmetleri, İl Genel Meclisi, İdaremiz Hizmet Binası, İl Acil ve Afet Durum Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü hizmetlerinde kiralama sureti ile fotokopi makinaları alınmıştır. Yol ve Ulaşım hizmetleri müdürlüğü uhdesinde bulunan ve idaremizce ihalesi yapılan Köprü ve Yol projeleri çalışmalarında kullanılmak üzere muhtelif özelliklere sahip tablet ve diz üstü bilgisayar, fotoğraf makinası, dijital kumpas ve lazer metre, beton test cihazı, çeşitli ölçülerde şerit metreler ile muhtelif cihaz ve teçhizat malzemeleri alınmıştır. 63

64 Mülkiyeti İdaremize ait hizmet binalarımızda ekonomik kullanma ömrünü tamamlayan ve kullanılamaz hale gelen bazı oda kapılarının yenilenerek boyalı ahşap oda kapısı alınmıştır. Mülkiyeti idaremize ait Karakum mevkiindeki Devlet Konuk evi binasının iç ve dış çephe sıvaları ve alçıları ekonomik kullanma ömrünü tamamlayıp tamamen yıprandığından sıva için gerekli kum, çimonto ve kireç, alçı malzemeleri, iç ve dış cephe astar ve boyaları, tavan, taban ve duvar izalasyon boyaları, çatı izalasyon malzemeleri taban ve duvar seramikleri ile muhtelif inşaat malzemeleri alınmıştır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Boyabat Bürnük mevkiinde kurulan Konkasör Tesisinin işletilmesi esnasında yıldırım düşme tehlikesinden korunmak için Paratonel yaptırılmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Bürnük Mevkiindeki Konkasör Tesisleri, Gerze, Dikmen, Ayancık, Türkeli Bakım Evleri çevresine güvenlik kamera sistemi kurulmuştur. Mülkiyeti idaremize ait Hizmet Binasındaki bazı odaların kalorifer radyotörlerine ahşap kaplama yapılabilmesi için ve Ek Hizmet Binası asma katının tavan döşemesinde kullanılmak üzere suya dayanıklı muhtelif ağaç kaplama malzemeleri ile Birim Müdürlüklerinin çalışma odalarında kullanılmak üzere evrak dolabı, masa, etajer ve sehpa yapılabilmesi muhtelif mobilya malzemeleri alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait binaların çevre aydınlatılmasında kullanılmak üzere, cadde tipi elektrostatik toz boyalı, galvenizli çelik direkli aydınlatma armatürü ile hizmet sahası içindeki Yedek Parça ambarının bulunduğu Ek Hizmet binasındaki çalışma odalarına muhtelif elektrik ve elektrik tesisat malzemeleri alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait İdare ve Hizmet Sahası arka cephesi sınırında yol çalışmaları olduğundan Hizmet sahası arka cephesinin kontrol altında tutulması ve çevre güvenliğinin sağlanabilmesi için, çevrenin kafes teli ile çevrilmesi ve iki yana açılır kafes telli demir kapılar yaptırılmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait İdare ve hizmet sahası içindeki Yedek Parça ambarının bulunduğu Ek hizmet binasındaki çalışma odalarının yapımı, İşletme Müdürlüğü Korucuk Atölye Tesislerinde araç lastik deposu ve kaynakhanenin yanına malzeme deposu yapımı ile C-D Blok lojmanlara ait kalorifer kazan dairesi ve duman bacası yapılabilmesi için ince ve kalın kum, çimonto, tuğla, kireç ve muhtelif inşaat malzemeleri alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait hizmet sahamız içindeki yedek parça ambarının boşaltılan bölümüne, çalışma odaları ile bay-bayan wc lerin yapılabilmesi için muhtelif inşaat malzemeleri alınmıştır. Mülkiyeti idaremize ait Korucuk İşletme Müdürlüğü ve Atölye tesisleri, Karakum mevkiindeki Devlet konukevi, Karakum Sosyal tesisleri bünyesinde bulunan plaj girişi ve Bungalov evleri ile anayolun üst tarafında bulunan apart evlerinin bulunduğu turistik bölgenin çevresine güvenlik kamera sistemi kurulmuştur. Mülkiyeti İdaremize ait Gazi Caddesi üzerindeki Vali Konağı Binasına yatak odası mobilya takımı alınmıştır. İdaremiz İhale Ofisine Lazer metre ile İdaremiz Birim Müdürlüklerinde kullanılmak üzere muhtelif büro mobilyaları ve koltukları alınmıştır. 64

65 Mülkiyeti İdaremize ait İdare ve Hizmet Sahası içindeki Yedek Parça Ambarının bulunduğu Ek Hizmet binasına giriş merdivenleri ve üst kata çıkış merdivenleri ile dış sahasına metal alüminyum korkuluk ve Karakum mevkiindeki Devlet Konukevinin dış çevresindeki duvarların üstlerine çit korkuluğu ile bahçe girişine raylı kapı yaptırılmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait İdare ve Hizmet Sahası içindeki yedek parça ambarının bulunduğu Ek Hizmet Binasındaki çalışma odalarına Perde ve Yer Döşemesi yaptırılmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Fatih Caddesi üzerindeki B Blok lojman binasındaki dairelerine mutfak dolapları, mermer tezgahları ve kapı eşikleri yaptırılmıştır. İdaremiz İnsan Kaynakları Müdürünün odasında kullanılmak üzere klima ile Gerze Şantiyesinde kullanılmak üzere termosifon alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Boyabat, Durağan, Erfelek ilçe bakımevleri ile Atatürk caddesindeki İl Genel Meclisi çalışma odalarının bulunduğu koridorlara ve Hizmet Sahamızın arka bölüm çevresine güvenlik kamera sistemi kurulmuştur. Mülkiyeti İdaremize ait Karakum mevkiindeki Devlet Konukevi ve Ek Hizmet Binasındaki Yedek Parça ambarına PVC Pencere Doğramaları ile Alüminyum kapı ve Özakman İşhanının 1. Katındaki WC lere PVC doğrama kapı ile İdare ve Hizmet Binasındaki Wc lere asma tavan yaptırılmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Fatih Caddesi üzerindeki B Blok lojman binasındaki dairelerin temiz ve pissu tesisatları ile banyo ve Wc lerde kullanılmak üzere muhtelif inşaat malzemeleri alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Karakum mevkiindeki Devlet Konukevi binasının çatısı yenilenmiştir. Mülkiyeti İdaremize ait İdare ve Hizmet Binasındaki Sayıştay Denetçilerinin çalışma odalarına klimalar ve İmar ve Kentsel Müdürlüğünün mutfak bölümüne çay makinası seti ile Vali Konağı binasına su arıtma cihazı alınmıştır. Valilik hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Tablet Bilgisayar ve Misafir Koltuğu alınmıştır. Vali Makamı ve Vali Konağı binasında kullanılmak üzere mini buzdolabı, bulaşık makinası ve termosifon ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne su sebili alınmıştır. Valilik Makamında kullanılmak üzere dolma kalem ile dolma kalem altlığı alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait İdare ve Hizmet Sahası İçindeki Yedek Parça Ambarının bulunduğu Ek Hizmet Binasındaki çalışma odaları ile Birim Müdürlüklerindeki bazı çalışma odalarına muhtelif büro malzemeleri, büro mobilyaları ve koltukları, bilgisayar, yazıcı, güç kaynağı ve monitör alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Gazi Caddesi üzerindeki Vali Konağı binasındaki mutfak mobilya takımları yenilenmiştir. Mülkiyeti İdaremize ait İdare ve Hizmet binasındaki bazı çalışma odalarına ve İşletme müdürlüğünün çalışma odalarına kapı isimlikleri, Bilgi İşlem Müdürlüğüne bağlı AB Proje Koordinasyon Merkezi binasına tanıtım tabelaları ile Birim Müdürlüklerinde kullanılmak üzere muhtelif isim kaşeleri alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait İdare ve Hizmet Binası Çalışma odaları ile Lojman Dairelerinin tabanlarına ahşap döşemesi yapılmıştır. 65

66 İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bürnük ve Kabalı Konkasör Şantiyelerinde kullanılmak üzere muhtelif iş güvenliği malzemeleri ile asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere kazma, kürek, yağmurluk, tulum gibi malzemeler ve bazı ilçe bakım evi binalarına tuğlalı soba, soba borusu ve soba kovası alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Gazi Caddesi Üzerindeki Vali Konağı binasında kullanılmak üzere Muhtelif Perde ve Mefruşat malzemeleri alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Hizmet Binasındaki bazı odaların kalorifer radyatörlerine ahşap kaplama yapılabilmesi için ve ek hizmet binası asma katının taban döşemesinde kullanılmak üzere ağaç kaplama malzemeleri ile Birim Müdürlüklerinin çalışma odalarında kullanılmak üzere evrak dolabı, masa, etajer ve sehpa yapılabilmesi için muhtelif mobilya malzemeleri alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Kefevi Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki A Blok lojman binasındaki bazı dairelerin tuvalet ve banyolarının bulunduğu sulu zemindeki temiz ve pissu tesisatlarının, klozet ve lavaboların, batarya ve muslukların, seramiklerin, yer döşemelerinin, elektrik tesisat ve malzemelerinin, daire giriş kapısı ile duvar ve iç kapı boyaları yenilenmiştir. Mülkiyeti İdaremize ait Fatih Caddesi üzerindeki B Blok lojman binasındaki dairelerin taban döşemelerinin yenilenmesi için ahşap yer döşemesi alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Hizmet Binası, Devlet Konukevi, Korucuk İşletme Müdürlüğü Binası, Atölye Tesisleri, Akaryakıt Ambarı ile iş makinelerinde bulunan yangın söndürme cihazlarının kullanım süresi dolduğundan, cihazların kuru kimyevi toz söndürücü ile dolumları yapılmıştır ve yeni yangın söndürme cihazları alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Gazi Caddesi üzerinde bulunan Vali Konağına Kalorifer Yakıtı alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Fatih Caddesi üzerindeki B Blok lojman binasındaki dairelere elektrik tesisat malzemeleri ile muhtelif elektrik malzemeleri alınmıştır. İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bürnük ve Kabalı Konkasör Şantiyeleri, İlçe şantiye binaları ile İdaremiz bağlı hizmet binalarımızda kullanılmak üzere muhtelif elektrik malzemeleri alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Atatürk Caddesi üzerindeki İl Genel Meclisinin bulunduğu işhanı binasının çatısının bakım ve onarımı ile idare binası ve bazı ilçe şantiyelerimizdeki hizmet binalarımız ve lojman binalarına bakım ve onarım yapılabilmesi için muhtelif inşaat malzemeleri alınmıştır. Valilik Hizmetleri, İl Genel Meclisi, İdaremiz Hizmet Binası, İl Acil ve Afet Durum Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmak üzere fotokopi makinası kiralanmıştır. Valilik Makamınca hazırlanan Yaşlılarımıza Evde Bakım Hizmetleri projesi kapsamında; yaşlıların evlerindeki küçük tadilatların yapılabilmesi için, kesici spiral cihazı, darbeli matkap, şarzlı bireyiz ile muhtelif alet ve edavatların bulunduğu takım çantası alınmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Hizmet Sahası girişinde bulunan Danışma Kulübesi çatısına renkli metal yağmur oluğu ve malzemeleri alınmıştır. Valilik Makamı, Vali Konağı, Devlet Konukevi, Encümen Meclis Hizmetlerinde kullanılmak üzere tüp gaz alınmıştır. 66

67 2013 yılı itibari ile toplamda 36 ihale gerçekleştirilmiştir. ADA MAH.ANAOKULU YAPIM İŞİ YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ: TEK KATLI M2=(23X23)=529M2,20 ARAÇLIK OTOPARK, 355 M2 TÖREN ALANI AYANCIK CUMHURİYET İ.Ö.O YAPIM İŞİ YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ: 2.KAT- 328X2=656M2 SİNOP MERKEZ SEVGİ EVLERİ YAPIM İŞİ 67

68 YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ: 0-6 YAŞ GRUBU (TEK KATLI 2 BLOK)M2=17.10X20.20=345M2 KAPASİTE 10 KİŞİ (TEK KAT BLOK İÇİN) 7-12 YAŞ GRUBU (2 KATLI 2 BLOK)M2=2X(13.10X12.60)=330M2 KAPASİTE 10 KİŞİ (TEK BLOK İÇİN) YAŞ GRUBU (2 KATLI 2 BLOK)M2=2X(13.10X12.60)=330M2 KAPASİTE 10 KİŞİ (TEK BLOK İÇİN) İDARİ BİNA (BODRUM+TEK KAT)M2=1093M2 SİNOP MERKEZ HUZUR EVİ VE YAŞLIBAKIM REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPIM İŞİ YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ: OTURUM ALANI 1590 M2 PARSEL ALANI 7850M2 69 ODA SAYISI 96 KİŞİLİK 2 BODRUM+ZEMİN VE 2 NORMAL KAT SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ YAPIM İŞİ YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ: 13 YETİŞKİN 1 ÇOCUK HASTA OLMAK ÜZERE 14 KİŞİ KAPASİTELİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 68

69 ERFELEK LOJMANLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ: 568,80M2 OTURUM ALANI BODRUM+4KAT ÜST 2 KAT 8 ADET LOJMAN ZEMİN VE 1.KAT İDARİ BİNA PROJE İŞLERİ: DURAĞAN 12 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIM İŞİNE AİT ZEMİN ETÜDÜ VE PROJE HİZMET ALIMI YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ: 12 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIM İŞİ 69

70 AYANCIK 12 DERSLİKLİ ORTAOKULU YAPIM İŞİNE AİT PROJE HİZMET ALIM İŞİ YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ: 12 DERSLİKLİ ORTAOKULU YAPIM İŞİ GERZE 18 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIM İŞİNE AİT PROJE HİZMET ALIM İŞİ YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ: 18 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIM İŞİ 70

71 TÜRKELİ 12 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİNE AİT PROJE HİZMET ALIM İŞİ YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ: 12 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ SİNOP MERKEZ KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİNE AİT PROJE HİZMET ALIM İŞİ YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ: 4575 M2 KULLANIM ALANLI BODRUM+ZEMİN+1KAT. BODRUM KAT 1760M2 TOPLANTI SALONU,SERGİ SALONU,SANAT ATÖLYESİ,MÜZİK ÇALIŞMA SALONU,VESTİYER,OFİS,ARŞİV,ISLAK HACİMLER,DEKOR DEPOSU,TEKNİK HACİMLER,SİRKÜLASYON ZEMİN KAT 1925M2 SALON,ANA GIRIŞ,FUAYE+KAFETERYA,ISLAK HACIMLER,OFIS,MUTFAK,VESTİYER,SAHNE AMİRİ,ACİL SOYUNMA ODASI,SİRKÜLASYON,BİRİNCİ KAT 890M2 OKUMA ODASI,OFİS,BAY HAZIRLIK ODASI,BAYAN HAZIRLIK ODASI,DEPO,ARŞİV,PROJEKSİYON SES IŞIK KONTROL,ISLAK HACİMLER,SİRKÜLASYON. 71

72 SON 3 YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER YIL YAPIM İŞİ PROJE HİZMET ALIM İŞİ MAL ALIM İŞİ TOPLAM YIL TOPLAM TOPLAM İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ OFİS ÇALIŞMASI 72

73 BEKÇİ KULÜBESİ BAKIM VE ONARIMI İDAREMİZ HİZMET BİNASI ÖNÜNE ATATÜRK BÜSTÜ İDAREMİZ HİZMET BİNASINA ENGELLİ ASANSÖR YAPIMI 73

74 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU VALİLİK HİZMETLERİ HİZMETİN CİNSİ Stratejik Plan 2013 Yılı Hedef Performans 2013 Yılı Performans hedef 2013 Yılı Gerçekleşme Yüzde Hedef ve Gerçekleşme durumuna göre sapma nedeni Cari Harcamalar , ,03 65,03 Temsil Ağırlama Giderleri , ,92 71,87 Lojman Bakım ve Onarım Giderleri 5.000,00 Hizmet Alımları , , TOPLAM DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU GENEL İDARE HİZMETLERİ HİZMETİN CİNSİ Stratejik Plan 2013 Yılı Hedef Performans 2013Yılı Performans hedef 2013 Yılı Gerçekleşme Yüzde Hedef ve Gerçekleşme durumuna göre sapma nedeni Cari Harcamalar , ,01 95,34 Hizmet Binaları ve Loj. Bak.ve Onar , ,25 92,26 74

75 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1:FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU HİZMETİN CİNSİ YAPI RUHSATLARI YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ MUHTARLIK İZNİNE TABİ PROJE ONAYLARI HALİ-HAZIR HARİTALAR İMAR PLANLARI İFRAZ-TEVHİD-İHDAS- TERK-İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİ KÖY YERLEŞİK ALANLARI KAÇAK YAPI MÜHÜRLEME İŞLEMLERİ KAÇAK YAPI YIKIM ADEDİ İMAR DURUMLARI Stratejik Plan 2013 Yılı Hedef Performans 2013 Yılı Performans hedef 2013 Yılı Gerçekleşme Yüzde Hedef ve Gerçekleşme durumuna göre sapma nedeni

76 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1:FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:MAKİNA PARKI Tek şoför mahalli damperli kamyon 36 adet Çift şoför mahalli damperli kamyon 1 adet Çekici treyler 2 adet Distribütör 4 adet Greyder 21 adet Dozer 6 adet Yükleyici 9 adet Ekskavatör 6 adet Kazıcı-yükleyici 9 adet Silindir 9 adet Sabit konkasör 4 adet Mobil konkasör 2 adet Akaryakıt Tankeri 1 adet Su tankeri 2 adet Yardımcı iş makine ve ekipmanları 35 adet Binek araç 15 adet Tek şoför mahalli pikap 1 adet Çift şoför mahalli pikap 7 adet Minibüs 2 adet Midibüs 1 adet Otobüs 1 adet Sivil savunma aracı(pikap) 3 adet Cenaze nakil aracı 1 adet TOPLAM 178 adet 76

77 2013 FAALİYETLER: 2013 yılı içerisinde atölye personeli ile öncelikle arazide çalışırken arızalanan makine parkımıza ait taşıt ve iş makinelerinin toplam 1512 ( Kamyon 249, Greyder 591, Kepçe 143, Dozer 102, Bekoloder 135, Ekskavatör 46, Silindir 90, Sabit Konkasör 80, Mobil Konkasör 32, Diğer 44) arızasına müdahale edilerek faal hale getirilmiştir Özel idare bütçesinden akaryakıt ve madeni yağ alımı için konulan ödeneklerle: lt motorin, lt benzin, kgmadeni yağ, 2000 lt gazyağı temin edilmiş; bunlar için harcanmıştır.iş makinası ve taşıt bakım onarımı için konulan ve aktarılan ödeneklerle: -539 adet muhtelif taşıt ve iş makinesi dış lastiği, 100 adet iç lastik, 30 adet kolon temin edilmiş; bunlar için harcanmıştır. 77

78 Sabit asfalt plenti ile Kabalı ve Erfelek ilçesinde kurulu sabit konkasör tesislerininsarf malzemeleri tedarik edilerek ihtiyaçları karşılanmış, bakım-onarımları yaptırılmıştır. 1 adet Çeneli Mobil Taş Kırma Makinası, ,00 bedelle DMO dan satın alınmıştır. 1 adet Asfalt Distrübütörü, ,65 bedelle DMO dan satın alınmıştır. 78

79 bedelle ihale ile satın alınmıştır 2 adet Ekskavatörler için Hidrolik Kırıcı ,62 Sigorta giderleri için konulan ödeneklerle: YAPILAN İŞ MİKTARI TUTARI Hızlı Geçiş Sistemi 10 Adet 1.005,00 Ruhsat Değişimi 10 Adet 991,05 Fenni Muayene 70 Adet ,47 Egzoz Emisyon Ölçümü 77 Adet 2.483,00 TZMM Sigorta 133 Adet ,64 TOPLAM , yılında Köydes ödeneklerinden litre benzin, litre motorin, kg madeni yağ temin edilerek harcanmıştır. 79

80 YILLARA GÖRE AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ TÜKETİMİ YILLAR BENZİN (LT) MOTORİN (LT) MADENİ YAĞ (KG) ANTİFİRİZ (KG) MOTORİN TÜKETİMİ 80

81 YILLARA GÖRE AKARYAKIT HARCAMA GİDERLERİ YIL HARCAMA TOPLAMI YILLARA GÖRE YEDEK PARÇA HARCAMA GİDERLERİ YIL HARCAMA TOPLAMI YILLARA GÖRE YEDEK PARÇA HARCAMA GİDERLERİ

82 2013 YILI ATÖLYE PERSONELİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLER Atölye tarafından müdahale edilen arıza sayısı 914 Seyyar tamir tarafından müdahale edilen arıza sayısı YILI BÜTÇE BİLGİLERİ 82

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SİNOP 2015 1 ADRES Gelincik Mahallesi Fatih cadesi SİNOP iletişim TEL : 0368 261 18 50-51 261 59 02 DAHİLİ : 137-154 -155 FAKS : 0368 261 29 08 E-POSTA: ozelidare@sinop.gov.tr

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Erol KAYA YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Osmanlı İmparatorluğu nda 1826 lara kadar belediye hizmetleri kadılar tarafından yürütülmekte idi. Bu hizmetler; Şehrin temizliği, Ticaretin sağlıklı yürütülmesi,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı