ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3056 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AREN ASKERLÝK YAPACAK MI?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3056 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AREN ASKERLÝK YAPACAK MI?"

Transkript

1 Mehmet Ali Talat sarayda personeliyle vedalaþýrken, "5 yýl sonra yine buradayým" demiþ. Ona ne þüphe... 5 yýl sonra o yine sarayda, biz de Adana'da olacaðýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3056 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÝR KÖY TAVERNASINDA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar SURÝYE FUARI Turgut Afþaroðlu ÝÞTE BÖYLE TÜKETÝLÝYORUZ Mehmet Levent AREN ASKERLÝK YAPACAK MI? ANLAMAK KOLAY DEÐÝL... KALÝMERHABA VASO... Erdoðan Baybars Ali Osman Zübeyir Aðaoðlu Yeni dönem müzakereler için BM ataða kalkýyor... Downer Eroðlu'nu yoklamaya geliyor... Er oðlu er mi? n New York'taki temaslarýný tamamlayan ve dün akþam adaya dönen Aleksander Downer bugün önce Derviþ Eroðlu'yla, daha sonra da Hristofyas'la görüþecek. Downer, Talat ile Hristofyas'ýn anlaþtýklarý tüm konularý Eroðlu'nun onaylayýp onaylamadýðýný öðrenecek. Yeni görüþme tarihi bu temaslardan sonra saptanacak... n Hristofyas Eroðlu'nu, Talat'la anlaþtýklarýný 'onurlandýrmaya' çaðýrdý... Hristofyas da önce Eroðlu'ndan bunlarý onaylamasýný talep ediyor... n Türkiye'nin 2010'dan önce çözüm istediðine iliþkin açýklamasýna da yanýt veren Hristofyas, "Türkiye'yi izlenim yaratma politikasý ve numara yapmakla" suçladý... n Hristofyas: Yýl sonundan önce çözüm istiyoruz. Yorgo Vasiliu'nun da dediði gibi, Kýbrýs Rum tarafý olarak çözümü dünden istiyoruz... n 1 Mayýs etkinliðine katýlan Hristofyas, "Mesele Türkiye'nin müzakereleri nasýl yönlendirdiði ve hangi çözüm için direktifler verdiðidir" dedi... l 3. sayfada Suriye temaslarýný yerinde izleyen Turgut Afþaroðlu izlenimlerini yazdý... Güçbirliði olumlu sonuç verdi n Afþaroðlu: Ýþte yapýlmasý gereken bu... Gücünüzü birleþtireceksiniz. Kaliteli üretim yapacaksýnýz... Ve ürettiklerinizi dýþa satacaksýnýz... Kuzey Kýbrýs'ta birbiri ile rakip görünen 6 mobilya firmasý iþte bunu yaptý... Eroðlu nun da mý danýþmaný? Mehmet Ali Talat'ýn 5 yýllýk döneminde saraydaki danýþmanlarýndan biri olan Þehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneði Baþkaný Ertan Ersan'ýn Derviþ Eroðlu'na da danýþmanlýk yapýp yapmayacaðý merak ediliyor. Geçtiðimiz hafta Eroðlu'nu ziyaret eden Ertan Ersan'ýn Talat'a hangi konularda danýþmanlýk yaptýðý bilinmiyor. Eroðlu'nun danýþmanlar listesini halka açýklamasý bekleniyor. n Sanayi Odasý ve Sanayi Dairesi'nin de büyük katkýlarýyla gerçekleþtirilen bu temaslarýn dýþ pazarlara açýlýmý kolaylaþtýrdýðý kanýtlandý... l 3. sayfada "Dobra Dobra" sütununda... SÖZLER MÖZLER UÇAR-YAZILAR MAZILAR KALIR Özlem Güneyli l 2. sayfada DÜÞ KIRIKLIÐI VE ÖFKE Selma Bolayýr l 6. sayfada DPÖ Hanehalký Ýþgücü Anketi Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada TOPLUMA DOÐRU SÖYLENSÝN Kubilay Özkýraç l 8. sayfada ANAM BENÝM... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada ESKÝCÝ DÜKKANI (215) Hüseyin Hallaçoðlu l 13. sayfada SOKAKLARDA YENÝ DÖNEM Sezan Artun l 6. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Kýbrýslýnýn o meþhur kýrbacý n 2. sayfada

2 kimse Özlem GÜNEYLÝ SÖZLER MÖZLER UÇAR-YAZILAR MAZILAR KALIR Talat'a oy verenler çözüme/ Eroðlu'na oy verenlerse çözümsüzlüðe oy verdi. Ya da Talat'a oy verenler vizyonu/eroðlu'na oy verenler vizyonsuzluðu seçti. Yaseminciler zaten marjinaldi/ marjýn dýþýndaydýlar YANÝ/ marjýn içinden yazdýðýma göre hiç söz etmiyeyim AYIP kaçar Talat ile Eroðlu'nun geçtiði cümlelere Yasemin serpiþtirmek. OK mi Yenidüzenci köþeciler? Hele 1 tane var aranýzda/ nasýl söylesem nasýl anlatsam bilmem ki/yazdýklarýna ne zaman göz ucuyla baksam/ ne zaman kendi kendime telkin yaparak MEVLANA moduna girecek GÝBÝ olsam/gerisin geri dönüyorum. Çok parlaksýn caným benim/ hakkaten Yenidüzencilerin topunu biraraya getirsem/ senin kadar parlayamazlar/ parýldayamazlar. Bak kardeþ/sen biraz ara ver þu yazý-mazý iþlerine/ki daha mazý'dan yazý'ya geçtiðini DE göremedim ama gençsin /yolun uzun daha/ 1 gün mutlaka olur/ sakýn moralini bozma/ sakýn umudu kesme yurdundan. Mesela 1 deniz kenarýna git baþýný avuçlarýnýn arasýna al ve düþün. Nereye kadar düþünmek gerektiðini biliyosun??? Düþün düþün bilmem nedir iþin olmasýn/ kýyamam senin GÝBÝ çözüm yollarýnda gayet ateþli yürüyen Mert Köþecilere. Slowly Slowly. Bak 2 gözüm/demek istediðim þudur: Tamam anladým CTP'li aðbilerin ve ablalarýndan alýyorsun AFRÝKA DERSÝ'ni/ onlar okunduruyor onlar yazýndýrýyor seni. Normaldir. Parti gazetelerinde bundan fazlasý can saðlýðýdýr. DA. Ayýptýr söylemesi senin vaziyetin BALE GUDALYA BALE GUDALYA. Tutturdun 1 AFRÝKA-EROÐLU/ AFRÝKA-UBP muhabbeti gidiyosun be ablacýðým/ AFRÝKA'ya 1 þey olmaz DA senin gibi Mert delikanlýlara yakýþýr mý þimdi sýnýfta kalmak. Sen sen ol/ SABÝT FERDÝ aðbinin derinlemesine ele aldýðý mevzulara girme/ olmuyo/ oldurtamýyosun... Hem yazýlacak þey var/ konuþulacak þey var. Bu ikisi arasýndaki farký kavradýn mý/ sadece hayatý deðil/ Kýbrýs Meselini bile kavrýyosun/ bunu kavrayýnca kýskývrak yakalýyosun ve 1 daha asla býrakmýyosun. Hakkaten. Diyeceðim/ bu mevzu konuþulacaklar arasýndadýr/ ANCAK bunu konuþabilmek DE her babayiðidin harcý DEÐÝLDÝR. Çünkü bunu konuþurkenki yüz ifadesi burada çok mühimdir/ zengin mimikler gerektiren 1 mevzudur anlayacaðýn. 1 kere aðzýnýn üstünde býyýðýn olacak/ aðzýnýn üstündeki o býyýk her sözcükte ileri-geri-yukarýaþaðý gidip gelecek gidip gelecek/ býyýðýn 1 tarafa giderken/ dudaklarýn öbür tarafa gidecek KÝ seyredenler aðzýndan çýkan þeylerin kulaklarýna ulaþamadýðýný görsün DE 1 mana versin kurduðun cümlelere. Sözler-mözler uçar/ yazýlarmazýlar kalýr/sonra Özlem ablam demedi demeyesin OK? That's all.. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bu memleketi Türkiye'nin idare ettiðinden hala daha, bu memlekette kuþkusu olan mý var? Tersini söyleyen, bilmediðinden deðil, kendine göre bir hesabý olandýr. Türkiye, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin "sen iþgalcisin, Kuzey Kýbrýs'ý fiilen idare eden sensin, o nedenle oralarda olup bitenlerin sorumluluðu sana aittir, ordaki hukuk senin iç hukukundur" diyen son kararýna karþý çýktý mý? "Bu karar yanlýþtýr, ben orayý idare etmem, toplum demokratik kurallar içerisinde kendi kendini idare eder" dedi mi? Demedi. Peki bu kararý nasýl karþýladý? Kazandýðý bir zafer olarak... Ya bizde Recep Tayyip Erdoðan'ýn osuruðunu kapma yarýþýnda olan emir erleri nasýl karþýladýlar? Kazanýlmýþ bir meydan savaþý gibi... Mesela Malazgirt Meydan Savaþý zaferi gibi... Ya da 30 Aðustos Meydan Savaþý zaferi... Peki, gerçekler bu kadar açýkken, toplumun karþýsýna çýkýp da "beni seçerseniz Kýbrýs meselesini ben þöyle böyle çözerim" demenin alemi ne? Yoksa bu toplum gonnara mý yer? Bu toplumun, bu tür iddialarda bulunanlarýn Yalova Kaymakamý'nýn hükmü kadar bile hükümlerinin olmadýðýný bilmediðini mi sanýrlar yoksa? Yalova Kaymakamý meselesini bilirsiniz. O nedenle uzatmaya gerek yoktur. Ýstanbul'a giden Yalova Kaymakamý trenden inerken bir karþýlama töreni görür. Bu törenin kendisi için olduðunu sanýr. Tabii ki yanýlýr. Bekler ama herkes daðýlýr. Merakýný gidermek için ayakkabý boyacýsýnýn sandýðýna ayaðýný basar. Ayakkabýcý iþine koyulunca kaymakam boyacýya: -Bir de Yalova Kaymakamý gelecekti. Boyacý baþýný iþinden kaldýrmadan: -Buralarda Yalova Kaymakamý'ný kim düzer abi? "Ha cemis dora..." Geçende de bu deyimi kullandýðýmý ve tercümesini yapamadýðýmý yazdýðýmý hatýrlayacaksýnýz. Sevgili Bekir Azgýn saðolsun. Aradý ve bana yardýmcý oldu. Türkçe'ye "bizde de KIBRISLININ O MEÞHUR KIRBACI þimdi öyle" olarak tercüme edilebileceðini söyledi. Çok teþekkür ederim sevgili Bekir. Sayýn Talat'a da, Sayýn Eroðlu'na da sorarým. Be efendiler, bu hak ve yetkiyi ve gücü kimden aldýnýz da Kýbrýs sorununu þöyle ya da böyle çözeceksiniz? Türkiye'nin iþgali, boyunduruðu, esareti altýndaki bir toplumun böyle bir iþi yapmak hakký, yetkisi mi vardýr? Bazýlarýmýz der ki Kýbrýs meselesi çözülmeden toplum sorunlarý çözülemez. Doðrudur. Ama bu meseleyi kim çözecek? Bakýn size söyleyeyim. Kýbrýs sorununu Türkiye bile çözemez. Ýstese bile... Neden? Çünkü Türkiye NATO'nun bir ülkesidir. Ve Kýbrýs'ta "Kýbrýslý Türk" denen toplumu kurtarma, ya da korumak için bulunmamaktadýr. Ya niçin bulunmaktadýr? NATO'nun bir baþka deyiþle Ýngiliz Üsleri'nin garantörü olarak Ýngiliz Askeri Üsleri ile Amerika'nýn dinleme istasyonlarýný korumak için vardýr. Bu nedenle bu düzen böyle devam ettiði sürece bir anlaþma deðil, olsa olsa yeni bir ayar olur en çok... Yani Amerikalýlar ile Ýngilizler ve NATO üyesi devletler Türkiye'nin Kýbrýs'taki iþgaline ve iþgal ettiði topraklarý talan etmesine, durmadan nüfus taþýmasýna, hulasa uluslararasý hukuku, Kýbrýs anlaþmalarýný, göz göre göre insan haklarýný çiðnemesine, kara gözü, ya da çakýr gözünün hatýrýna göz yummazlar. Peki çözüm, barýþ nasýl olacak? Toplum en azýndan, karþý tarafýn Yunanistan'ýn karþýsýnda özgür olduðu kadar Türkiye'nin karþýsýnda özgür olmadan olmaz. Peki bu toplum bu hakkýný Türkiye'den nasýl geri alacak? Öylesine bitap, öylesine harap, neredeyse meftaya dönmüþ, esareti özgürlük demokrasi sanan siyasal kadrolarla olmaz. Bunlarýn okullarýndan mezun olanlarla da... Sil baþtan, ve ayaklarý yere basan genç kadrolarla olur bu iþ. Ola ki Kýbrýslýnýn o meþhur kýrbacýna, ya da Mustafa Kemal'in yöntemine de ihtiyaç duyulacak... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÝR KÖY TAVERNASINDA Gittiðimiz tavernada Yangos ve Kostas da gitar ve buzukiyle þarkýlar söylüyorlardý. Perahoryo'daydýk... Peraköy'de... Dali'ye üç kilometre uzaklýkta... Lefkoþa'dan onbeþ dakikalýk mesafede... Kilisenin tam karþýsýna park etti Andreas arabayý... Serin, ama üþütmeyen bir gece... Nisan'ýn son demleri... Kiliseye baktým... Yeni gibiydi... -Her köyde bir kilise var, deðil mi, diye sordum Andreas'a... -Her köyde, dedi... -Bizde de cami ve minare var, dedim. Tahta direkler üzerine kurulmuþ geniþ verandasý tam bir Kýbrýs tütüyordu tavernanýn. Bütün masalar doluydu... Ben hep kentlerde yaþadýðým için daha baþka bir tutkum var köylere... Bir köyde bir gece kalmak bile çok büyük bir deðiþiklik olurdu hep benim için... Ýlkokul sýralarýndayken, annem yanýna beni alýr ve köy otobüsleriyle Kaleburnu'na giderdik. Annemin küçük kýzkardeþi bir Kaleburnulu ile evlenmiþ ve oraya yerleþmiþti. Sabah yola çýkar ve o 'fortigo' ile neredeyse akþama varýrdýk köye. Þoför Ferdi amca çok tatlý bir adamdý... Bir de Abdulli vardý... Rumca þarkýlar söylerlerdi yolda... O mazot kokusu ve yollarýn tozu burnumda hala... Köyün tepeler üzerindeki kerpiç evlerine baktýkça bir sýcaklýk sarardý içimi... Adile teyzemin kalýn bir romana konu olabilecek olan büyük serüveni burada baþlamýþtý iþte. Baf'ýn Girit Tera köyünde baþlayan, Kaleburnu'nda devam eden, sonra da yarý ömrünü geçirdiði Londra'da noktalanan bir hayat hikayesi... Nasip olmadý bir demet çiçek koymak Londra mezarlýðýndaki mezarýna... Þarkýlarýn her türlüsü var Yangos ve Kostas'ta... Kederlisi de... Neþelisi de... Sesini de müziðini de özlemiþim Yangos'un... Mosfilya'da, Yangos'un bahçesinde kutlamýþtýk kapýlarýn açýlmasýný... Çok karanlýk, ama bol yýldýzlý bir geceydi. Tekerlekli sandalyesinde unutulmaz þarkýlar söylemiþti bize yine... Yangos þeker hastasý... Kesmiþler bir ayaðýný... Bir Kostas söylüyor, bir o... Kostas nostaljik günlerimize uzanarak Rusça þarkýlar da söylüyor benim için... "Moskova Geceleri"ni... Hýþýrtýlar bile yok bahçede Sabaha dek herþey dondu Ah, bilseydiniz keþke... Benim için ne deðerli Moskova geceleri... Sirtaki oynuyorlar pistte... Biri çömelip el çýrpýyor kýzlarýn... Diðeri oynuyor... Felekten bir gece çalmaya gelmiþ masa... Erkekleri fýrlýyor piste sonra... Sirtaki oynamak adamlara da yakýþýyor, kýzlara da... Kýzlar Yangos'un mikrofonuna da geçiyorlar coþtukça... Þarký söylüyorlar... Taþralý, ama ayak uydurmuþlar zamana... Bir köyden kýz alan bir dostum bir gün þöyle demiþti bana: -Köyden kýz alacaksan sesin de güzel olmalý... -Nedenmiþ o? Ýzah etti: -Düðün gecesi toplandýk... Yeyip içme alemi... Herkes baþladý þarký söylemeye... Beni de dürttüler... Hade eniþte hade... Bir tane de sen söyle... Kurtulamadým ellerinden... Patlattým o berbat sesimle ben de... Perahoryo'da geç saatlere dek sürdü þarkýlar... -Ýkiyüz þarký söylediniz belki de, dedim Yangos ve Kostas'a... Çok mütevazi ikisi de... -O kadar da deðil, belki yüz tane, dediler... En son kalkan masalardan biri bir aile masasý oldu. Londra'dan geldiklerini düþündüðümüz akrabalarla mal-mülk ve tereke meselesi üzerinde yapýlan bir aile toplantýsýna benziyordu... Ve masadakiler Theo Angelopulos'un kahramanlarýný andýrýyordu. Angelopulos'un kahramanlarý yersiz yurtsuzdu ve denizin ortasýnda kalmýþlardý... Umarým bulurlar onlar yerini yurdunu...

3 AFRÝKA dan mektup... MERAK EDÝLENLER VE ARTIK MERAK EDÝLMEYENLER... Merak edilen bazý sorularýn yanýtý açýk duruyor hala... Derviþ Eroðlu'nun görüþmeci heyeti mesela... Bu heyetteki isimler... Bir devlet sýrrý gibi gizli tutuluyor bu da... Kimlerle temas edilmiþ... Kimlere teklif yapýlmýþ... Pek sýzmamýþ dýþarýya... Tahminler yürütülüyor yalnýz... Ergün Olgun'dan söz ediliyor... Mehmet Hasgüler'in adý geçiyor... Ama kesin birþey yok... Kesin olarak adý geçen bir tek Ata Atun... Ancak doðrulanmamakla birlikte, bu isim büyük hayret uyandýrýyor... Nerden nereye... Þövenist tutumu ile bilinen Atun bu masada bir barýþ görüþmecisi olabilir mi? Ýsimler üzerinde Ankara'nýn da titizlikle durduðu, bu konuyu mercek altýna aldýðý ve son tahlilde listeyi onun onaylayacaðý söyleniyor... Mehmet Ali Talat'a bir ofis, personel ve araba tahsisi meselesi de askýda kaldý. Veriliyor mu, verilmiyor mu? Etrafýnda büyük fýrtýnalar koparýlan bu konuda ne gibi geliþmeler olduðu henüz açýklýk kazanmadý... Bu arada Talat'ýn CTP yuvasýna dönüp dönmeyeceði de merak konusu... "Dönerse arkasýndayým" diyor Ferdi Sabit Soyer... Ve onun dönmesi yönünde dilekte bulunuyor. Partiye çok yararlý olacaðýný söylüyor. Ancak hem Denktaþ gibi partilerüstü bir konuma sahip olmak, hem de CTP'li kalmak isteyen Talat karar veremiyor bir türlü... Belki kendisine devlet tarafýndan yapýlacak tahsisten sonra belli olacak bu da... Tabii o tahsis yapýlýrsa... UBP içinde itiraz edenler var buna... Denktaþ'la bir tutulamazmýþ Talat'ýn konumu... Denktaþ parti iþi yapmýyor, milli davayý sahipleniyormuþ... Ama Talat'ýn niyeti particilik ve siyaset yapmakmýþ... Öyle diyorlar... * Sevgili okurlar, Merak edilen konular olduðu gibi, artýk merak konusu olmaktan çýkmýþ þeyler de var... Tahsin Ertuðruloðlu'nun durumu mesela... Seçimlerden önce estirilen hava söndü... Eroðlu'nu ve UBP'yi parçalayacak diye çok umut baðlanmýþtý ona... Boþ çýktý... Denilebilir ki, bu seçimlerde en büyük kayýplara uðrayanlardan biri de o oldu. Gaza gelmese... Aday olmasa... UBP baþkanlýðýnda o da çok iddialý olacaktý. Ve de baþbakanlýkta... Bu þansýný artýk yitirmiþ ancak... Ankara bir oyununu da ona oynamýþ galiba... Kimbilir... Ankara'da numara çok... Eroðlu'nun kazanacaðýný bile bile, önünü kesmiþler Ertuðruloðlu'nun... Askerle yakýn iliþkilerinden mi acaba? * Yaz mesaisi bugün baþlýyor... Kýþ uykusu bitti... Sýra siestada þimdi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE DOWNER EROÐLU VE HRÝSTOFYAS'LA GÖRÜÞECEK Kýbrýs müzakerelerinin devamýyla ilgili New York'ta Birleþmiþ Milletler merkezinde temaslar yapan BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer, dün Ada'ya geldi. Bu ay sonunda baþlamasý beklenen yeni tur Kýbrýs doðrudan müzakereleri ýþýðý altýnda bir dizi temasta bulunacak Downer, bugün Derviþ Eroðlu'yla, ardýndan da Dimitris Hristofyas'la bir araya gelecek. Eroðlu'nun Downer'i kabulü, saat 10.30'da gerçekleþecek. Bu arada, Rum radyosu, Aleksander Downer'in ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, yeni tur müzakereler baþlamadan önce Ankara'da da temaslarda bulunacaðýný haber verdi. Hristofyas Eroðlu'nu, Talat'la anlaþtýklarýný "onurlandýrmaya" çaðýrdý... Hristofyas önce onay istiyor Dimitris Hristofyas, Derviþ Eroðlu'nu; Mehmet Ali Talat'la "anlaþtýklarý müzakere zeminini ve vardýklarý görüþ birliklerini onurlandýrarak, müzakerelere ortak mantýk zemininde gelmeye" çaðýrdý. Rum Solcu Ýþçi Sendikalarý Federasyonu'nun (PEO) 1 Mayýs Ýþçi ve Bahar Bayramý nedeniyle önceki gün düzenlediði etkinliðe katýlan Hristofyas; Eroðlu'nun çaðrýsýna uymasý halinde, yýl sonuna kadar Türkiye'yi de tatmin edebileceklerini iddia etti. Rum radyosuna göre, Hristofyas, Türkiye'nin AB ile Baþmüzakerecisi Ali Babacan'ýn; Türkiye'nin Kýbrýs sorununun 2010 sonundan önce çözülmesini arzuladýðý açýklamasýna da yanýt verdi. Rum Yönetimi Baþkaný, "Türkiye'yi izlenim yaratma politikasý ve numara yapmakla" suçladý ve "buna son vermesini" istedi. "Yýlsonundan çok önce çözüm olmasýný istiyoruz, Yorgos Vasiliu'nun da dediði gibi Kýbrýs Rum tarafý olarak çözümü dünden istiyoruz" iddiasýnda bulunan ve "çözümü, geçen yýl sonundan önce de istediklerini" savunan Hristofyas, "Mesele, Türkiye'nin müzakereleri nasýl yönlendirdiði ve hangi çözüm için ne direktifler verdiðidir" dedi. YAZ MESAÝSÝ BUGÜN BAÞLIYOR KKTC'de kamu çalýþanlarýnýn haftada 35 saat çalýþacaðý yaz mesaisi uygulamasýna bugün geçiliyor. Günün 24 saati süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dýþýnda kalan kamu sektöründe çalýþma saatleri, pazartesi günleri , ; hafta içi diðer günlerde ise þeklinde olacak. Haftalýk çalýþma süresinin 35 saat olmasý kaydýyla düzensiz mesai usulünde çalýþma gerektiren Devlet Üretme Çiftliklerinde, Þehit Doðuþ Oran, Çömlekçi, Paþaköy ve Ercan çiftliklerinde , haftanýn herhangi bir günü de ; TÜK Akdoðan Tohum Hazýrlama ile Daðýtým Merkezi'nde ise dört gün , , beþinci gün çalýþma saatleri uygulanacak. Yataklý Tedavi Kurumlarý Dairesi'ne baðlý saðlýk servisleri ile Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi'ne baðlý saðlýk servislerinde çalýþan Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasý kapsamý dýþýnda kalan kamu görevlileri de; Pazartesi- Cuma saatleri arasýnda çalýþacak. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra SURÝYE FUARI Ýþte bu... Ýþte yapýlmasý gereken bu... Gücünüzü birleþtireceksiniz... Kaliteli üretim yapacaksýnýz... Ve ürettiklerinizi dýþa satacaksýnýz. Kuzey Kýbrýs'ta birbiri ile rakip görünen 6 mobilya firmasý iþte bunu yaptý. Güçlerini birleþtirdi ve dýþ pazarlara açýlmaya karar verdi. Bu 6 þirketin '6 A Furniture'adý altýnda, sanki tek bir firmaymýþ gibi 'Suriye Mobilya Fuarýna' katýlmasý bir ilktir. Bu firmalarýn hiçbiri tek tek bunu gerçekleþtiremezdi. Ne maddi güçleri buna yeterdi, ne de kadrolarý... Ancak bir araya gelince... O gücü ve o sinerjiyi yaratýnca... Sanayi Odasý ve Sanayi Dairesi de buna yardýmcý olunca... Dýþ pazarlara açýlmanýn o kadar da zor olmadýðý kanýtlandý. Suriye 24 milyon nüfuslu bir Ortadoðu ülkesi... Ve bize Türkiye kadar yakýn. Doðrudan uçuþ olsa, 45 dakikada Þam'dasýnýz. Yani Suriye ayaðýmýzýn içinde. Peki biz Suriye'ye mal satabilir miyiz? Dünyanýn dört bir yanýndan ithal edilen mobilya ve mutfaklarla gerek kalite gerekse fiyat yönünden rekabet edebilir miyiz? Evet, edebiliriz. Bu fuar iþte bunu gösterdi. Fuara katýlan yüzlerce firma içinde en çok ilgiyi ve en fazla ziyaretçiyi Kuzey Kýbrýs standý çekti. Onlarca bayilik müracaatý oldu. Yüzlerce Suriyeli bu mutfaklarý nasýl temin edebileceklerini sordu. Fiyatlarý, sunulan kaliteye göre gayet makul buldu. Suriye'ye mal satýlabilir veya satýlamaz, baþka bir konudur. Suriye'nin baþlangýç yapmak için iyi bir Pazar olup olmadýðý da tartýþýlabilir. Ama bunlarýn hiçbiri önemli deðildir. Suriye olmaz, Lübnan olur, Katar veya Ürdün olur. Ya da bunlarýn hiçbiri deðil de Ýngiltere veya Azerbaycan olur. Önemli olan bizim insanýmýzýn da dünya standartlarýnda kaliteli üretim yapabildiði ve diðer ülkelerle rekabette bir sýkýntý yaþamayacaðýdýr. Ve daha da önemli olan tek tek yapamayacaðýmýzý, iþbirliði ve dayanýþma ile yapabileceðimizdir. Dileriz bu ilk deneme, diðer sektörlere de örnek olur. Daha da önemlisi þu batak ekonomimizi düze çýkarmanýn yolunun ihracattan geçtiðini, hükümet görevini yüklenecek siyasi partilerimiz de görmüþ olur. Ve en azýndan bundan böyle, üretimin ve ihracatýn önünü açacak tedbirler daha süratli alýnmýþ olur. Çok söyledik... Çok yazdýk... Kuzey Kýbrýs'ta 100 bin kiþilik bir ekonomi ile, bin kiþilik bir nüfusu beslemek mümkün deðildir. Ýç Pazar giderek daralmaktadýr. Bir milyar beþyüz milyon dolarlýk ithalata karþýlýk, milyon dolarlýk ihracat gülünç kalmaktadýr. Ýhracatý artýrmanýn yolu üretimden geçer. Üretim ise, teknoloji demektir, sistem demektir. Ne üretecekseniz üretin... Çaðdaþ teknolojiyi yani bilgisayarlý makineleri ve çaðdaþ üretim sistemlerini kullanacaksýnýz. Bunu yaptýðýnýz an, kalite ve üretimde verimlilik kendiliðinden gelir. Geriye kalan dýþ pazarlara açýlmaktýr. Bunu da gücünüzü birleþtirerek yapabilirsiniz. Þu anda mutfak sektörümüz bu teknolojiyi, kaliteyi ve verimliliði yakalamýþtýr. Suriye Fuarý da bunu kanýtlamýþtýr.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yürüdüler 1 Mayýs'ta Colony aslanlarý Emeðin bayramýný kutlamak için güya Colony'de unutuldu ihanet dosyalarý Kan damladý bir daha yürekteki yaraya Kalay STALÝNÝSTLER ÖNDEN BUYURSUN "Milliyet" yazarý Kadri Gürsel, Taksim Meydaný'ndaki 1 Mayýs mitinginde coþku olmadýðýný yazýyor ve meydaný aðýrbaþlý bir insan denizine benzetiyordu. Gürsel'e göre "meydanda toplananlar durulmasý gerektiði gibi durmuþlar ve tarihsel bir eþiði geçmiþlerdi"... Lefkoþa'daki 1 Mayýs yürüyüþünde ise önde yürüyen Talat'ýn yüzünden düþen bin parçaydý. Ama bu aðýrbaþlýlýkla deðil, seçim sonucuyla alakalýydý. Talat'ýn seçimleri kaybettikten sonra yüzüne taktýðý kederli maske ile emek mücadelesi arasýnda bað kuracak olanlar, buyursun. Önden Stalinistler yürüsün. Stalin'in emriyle 22 bin Polonyalý esirin katledildiði Katin Ormanlarýna kadar yollarý var... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ANLAMAK KOLAY DEÐÝL... Bu ülkedeki siyasi partilerin ve onlara baðlý örgütlerin yaþantýmýzýn büyük bir bölümünü kontrol altýnda tuttuklarýný inkar edemeyiz... Ve bunlarýn durumunu son "cumhurbaþkanlýðý" seçiminde gördük CTP, TDP, ÖRP ve BKP'nin desteklediði Talat ile UBP, MAP, HÝS partilerinin desteklediði Eroðlu, ayrýca Abdullah Gül'e aday olup olmamasý gerektiðini soran Tahsin Ertuðruloðlu da Ankara'dan icazet alýp aday oldular Desteði de ordan beklediler. Zaten deðiþen nüfus yapýsýyla Kýbrýslýtürklerin kendi kendilerini yönetme þansý ellerinden alýndý artýk. Politikacý dendiðinde aklýma genelde hep Hacý Pavlo gelir Çocukluðumda duymuþtum onunla ilgili anlatýlanlarý Kim olduðunu birisine sormadým ama "Hacýpavlo konyaklarý"nýn sahibidir sanýyorum. Zamanýnda milletvekili olmaya karar vermiþ veya parlamenter diyelim Baf-Dillirga köylerinden birinde etrafýna topladýðý ahaliye nutuk atýyormuþ -Okulunuzu güzelleþtirecem Kalabalýktan birisi, köyde okul olmadýðýný söylemiþ -Öyleyse size okul yapacam -Çocuk yok, demiþler yine -Size çocuk da yapacam, demiþ ve ilave etmiþ, "Yenegassu yenegamu, yenegamu bale yenegamu" Yani sizin karýlarýnýz benim karým, benim karým ise gene benim karým, demiþ Köylülerden birisi iþin farkýna varana kadar alkýþa boðulmuþ Hacý Pavlo Açýkgöz köylü söylenenlerin anlamýný köylülere açýklayýnca da köylülerin elinden zor kurtulmuþ Biraz farklý duymuþ da olabilirsiniz bu yazdýðýmý, ama politikacýlarýn yalana ve laf kalabalýðýna getirerek milleti duygu sömürüsüyle soymalarýna bir örnektir diyebiliriz. Dün 1 Mayýs'tý... Ýþçinin emekçinin dayanýþma günüydü... Ve en önde yürüyenleri ertesi günkü gazetelerden izledim... Ýyi ki gelip de arkalarýndan yürümemiþim... Kimler yoktu ki? Ankara'dan icazetli partilerin bir kýsmýnýn yöneticileri... Yani Ankara'dan icazetliler ikiye bölünmüþler... Yarýsý Ankara adýna meydanlara sahip çýkmaya çalýþýrken, diðerleri de ovalara, kýrlara yayýlanlara hakim olmaya çalýþtý! "Ýþgallere karþý omuz omuza" diye haykýranlarýn sesini bastýrmak için, Ankara'nýn iþbirlikçilerinin ardýsýra yürüyen tembihli kalabalýktan "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" sloganlarý yükseldi... Ankara'nýn emireri olanlar dümeni baþkasýna devretseler bile kurtulamazlar emir almaktan? Çünkü Türkiye ordu devlettir. Hizmet ölene kadardýr... Emek en yüce deðerdir sözünü, koltuða oturur oturmaz lugatýndan silip, hizaya gelen CTP ve Talat þimdilik bir süreliðine, Ankara'nýn "göt cebi"ne konuldular. Colony Otel'de sermayeden katký almalarý... Golf sahasý açýlýþýnda da Truva Atý olmayacaklarýnýn sözünü vermeleri unutulmadý... Yýllar önce köylüler kendilerine hakaret eden Hacý Pavlo'yu köylerinden kovdular... Emekçiye ihanet edenler ise 1 Mayýs günü emekçinin önündeydiler... Selçuk Sömek son yolculuðuna uðurlandý Türk Mukavemet Teþkilatý kurucularýndan ve 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ilk Türk milletvekillerinden Doktor Selçuk Sömek, son yolculuðuna uðurlandý. Perþembe günü hayatýný kaybeden Selçuk Sömek'in cenazesi, Lefke Orta Camisi'nde kýlýnan öðle namazý sonrasýnda Lefke Mezarlýðý'na defnedildi. Bu arada, Sömek için dün sabah Cumhuriyet Meclisi'nde devlet töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Meclis Baþkaný Hasan Bozer, 1'nci Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, TC Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý, siyasi parti temsilcileri ile Sömek'in ailesi katýldý. Selçuk Sömek adýna 1 dakikalýk saygý duruþu ile baþlayan tören, Sömek'in öz geçmiþinin okunmasý ile devam etti. Meclis Baþkaný Hasan Bozer, törende yaptýðý konuþmada, Selçuk Sömek'i "Kýbrýs Türkünün yetiþtirdiði çok deðerli bir doktor, siyasetçi, ülkesine aþýk bir vatan sever" olarak tanýmladý. Sömek'i kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarýný belirten Bozer, "Sömek, yakýndan tanýma fýrsatý bulduðum büyüðüm, meslektaþým yüreði vatan sevgisi ile çarpan, sevilen ve sayýlan bir devlet adamý idi" dedi. Sömek'le 1975 ile 1981 yýllarý arasýnda çok zor þartlarda 6 yýl bir mesai arkadaþlýðý döneminde, kendisini ve ailesini çok yakýndan tanýma fýrsatý bulduðunu belirten Bozer, bunun kendisi için ayrý bir mutluluk kaynaðý olduðunu söyledi. Birlikte çalýþtýklarý dönemde ayda bir kez kaçak yollardan sandalla mücahitleri muayene etmek için Erenköy'e gittiklerini ve her yolculuklarýnda mücahitlerin et ihtiyacýný karþýlamak için sandalla koyun ve keçi de götürdüklerini anlatan Bozer, bunun Sömek'in ne kadar büyük insan ve hekim olduðunu gösteren küçük bir örnek olduðunu söyledi. Týp eðitimini tamamlamasýnýn ardýndan Ýstanbul'da yaþayan Sömek'in 1950'lerdeki Kýbrýs Türk insanýnýn yaþadýðý sýkýntýlar karþýsýnda 1953 yýlýnda adaya geldiðini belirten Bozer, Sömek'in Kýbrýs Türk halkýnýn Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazýl Küçük ve 1. Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'la birlikte Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn kuruluþunda etkin bir rol aldýðýný kaydetti. Milletvekilliði de yapan Sömek'e Kýbrýs Türk halký adýna teþekkür eden Bozer, Selçuk Sömek'e tanrýdan rahmet ve ailesine baþsaðlýðý diledi. Tören, merhum Selçuk Sömek'in naþý önünde protokol sýrasýna göre saygý duruþunda bulunulmasýyla sona erdi. SÖMEK'ÝN ÖZGEÇMÝÞÝ 20 Aralýk 1918 Lefke'de doðan Selçuk Sömek, ilk ve orta öðrenimini Lefke Ýdadi'sinde tamamladý. Lefkoþa Türk Lisesi'nden mezun oldu yýlýnda Ýstanbul Týp Fakültesi'nden mezun olarak ihtisasýný Ýstanbul Üniversitesi Haseki Hastane'sinde Kadýn Hastalýklarý ve Doðum uzmaný olarak tamamladý. Akabinde askerlik hizmetini 4 yýl Doðu Anadolu'da askeri doktor olarak yaptý. Daha sonra Ýstanbul'a dönerek Ýstanbul Üniversitesi Hastanesi'nde mesleðini icra ederken 2 sene boyunca Kurtuluþ Savaþýnýn önde gelen isimlerinden Halide Edip Adývar ve Dr. Adnan Adývar'ýn özel hekimliðini yaptý yýlýnda Kýbrýs Türk toplumunun varoluþ mücadelesine destek vermek için adaya döndü. Baþta Dr. Fazýl Küçük ve Rauf Denktaþ ile Türk Mukavemet Teþkilatý kurucularý arasýnda yer aldý. Özellikle Lefke Güzelyurt bölgesi Teþkilat Baþtemsilcisi olarak uzun yýllar görev yaptý. Daha sonra 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti ilk Türk milletvekilleri arasýnda yer aldý. Temsilciler Meclisi üyesi görevini 1970 yýlýna kadar sürdürdü. Cengiz Topel Hastanesinde ve Lefke hastanesinde doktorluk görevini icra etti. 29 Nisan'da vefat eden Dr. Selçuk Sömek, evli, üç çocuk ve altý torun sahibiydi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÝÞTE BÖYLE TÜKETÝLÝYORUZ KKTC, ithalatýnýn yüzde 70'ten fazlasýný Türkiye'den yapar. A'dan Z'ye kadar her türlü tüketim maddesini oradan alýrýz. Burada üretilsin üretilmesin, hiçbir maddede hiçbir kýsýtlama yok. Buna her türlü gýda maddesi de dahildir. Örneðin 2008 yýlý dýþ ticaret raporuna göre, sözkonusu yýl içinde yapýlan 1 milyar 465 milyon dolarlýk ithalatýn 992 milyon 596 bin dolarlýk bölümü Türkiye'den yapýlmýþtýr. Bir zamanlar Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Devlet Bakanlýðý görevinde bulunan Þükrü Sina Gürel, KKTC'ye yapýlan sözde yardýmlardan yakýnan iþ çevrelerine, "Bu iþin altýný fazla kazýmayýn. Unutmayýn ki oraya verdiðimiz parayý ticaret yoluyla kat kat geri alýyoruz" demiþti! KKTC'nin milyonlarca dolarlýk ithalâtýna karþýlýk Türkiye'ye yaptýðý ihracat, denizde kum tanesi bile deðildir. Raký ve hellimimizin Türkiye piyasasýna girmek için nasýl akla karayý seçtikleri ancak maksatlý olarak çýkarýlan engeller yüzünden bunu baþaramadýklarý çok acý bir hatýra olarak halâ belleklerdedir. Ülkemizdeki sanayi kuruluþlarýndan biri olan Cypri Cola'nýn direktörü Ahmet Gürtuna'nýn bir gazeteye verdiði mülakatý okuyunca bunlar aklýma geldi. Türkiye piyasasýnda benzeri olmayan meyveli soda üretimiyle Anadolu pazarýna girdiklerini anlatan Ahmet Gürtuna, meyveli soda üretiminin, Türkiye'deki çeþitli firmalar tarafýndan da baþlatýlmasýyla Türkiye gümrüklerinde çeþitli sorunlar yaþamaya baþladýklarýný belirtti. Bu sorunlarla iki yýl mücadele edebilmiþler ancak. Bu arada Türkiye'deki büyük marketler, reyonlarýný Cypri Cola ürünlerine kapatmýþlar! Cypri Cola bu reyonlarý geri almak için yüklü miktarda paralar bile ödemiþ ancak baþarýlamamýþ bu. Sonunda havlu atarak Türkiye piyasasýndan çekilmek zorunda kalmýþlar. Benzer bir sorunu viski ihracatýnda da yaþamýþ Cypri Cola. Burada ürettiði viskiyi ancak iki yýl ihraç edebilmiþ Türkiye'ye. Sonralarý Türkiye'deki ÖTV ve benzeri vergilerle baþa çýkamayarak üretimi durdurmuþ. Türkiye'ye ihracat yapamamak, KKTC'de üretim yapan firmalarýn ortak derdidir. Ne kadar mücadele edelerse etsinler, "Anavatanýn" önlerine çýkardýðý bunlatýcý engelleri aþamayýp pes etmekte ve iç piyasayla yetinmek zorunda kalmaktadýrlar. Bu da zaten yerlerde sürünen KKTC ekonomisine aðýr bir darbe olarak inmektedir. KKTC'ye yýllardýr uygulanan ambargolarý dillerine dolayýp, her fýrsatta "Ambargolar kaldýrýlmalýdýr" nakaratýný tekrarlayanlar, aslýnda KKTC'ye ambargonun daniskasýný uygulamaktadýrlar. Bu ambargo yalnýz ticarette deðil, sporda ve çeþitli siyasi platformlarda da uygulanmaktadýr. KKTC'de üretilen bir meyveli sodaya bile tahammül edemeyip Türkiye piyasasýnýn kapýlarýný ona kapatanlarýn, dünyanýn uyguladýðý ambargolardan þikâyet etmeye haklarý yoktur. Anavatan dediklerinde aðýzlarýndan yüz tane anavatan püskürten hamaset tellâllarýna duyurulur... "Anavatanýnýz" bu toplumu böyle çökertti iþte! Siz daðý taþý bayraklarla donatýp, bu bayraklarýn etrafýnda Zulu kabileleri gibi hamaset tamtamlarý çalarken... Onlar bizi böyle tüketti!

5 3 Mayýs 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Her yiðidin bir yoðurt yeyiþi olduðuna göre, peþin hüküm vermeden Eroðlu'nun masaya oturmasýný beklemeliyiz. * AB "Üretken Toplum Yaratma Porojesi" çerçevesinde para daðýtacakmýþ. - Ah ulan AB ah Hepiniz aynýsýnýz Türkiye gibi yapma Balýk verme, balýk tutmayý öðret. * Cumhurbaþkaný Eroðlu, dengeli bir siyaset gütmeliymiþ. - Terazisi yok ki El yordamý ile ne kadar becerebilirse o kadar. * Vatandaþlýklar golifa gibi daðýtýlýyormuþ - Helva gibi daðýtsalar daya mý iyi yani? * Rumlarýn yüzde 70'i müzakerelerden sonuç beklemiyormuþ. - Eeee. Masadan sonuç beklemiyorlarsa, nasýl barýþacaðýmýzý umuyorlar? * Hristofyas Ulusal Konsey kararýndan memnun olmuþ. - Hiç merak etmesin. Yakýn bir zamanda bir Ulusal Konsey de bu tarafta kurulacak. Birbirlerini yerler artýk. Akþam yaðmur yaðdý. Sabah güneþ açtý.. Þimdi bütün yapraklar pýrýl pýrýl parlýyor. Ne güzel Yaþama sevinci doluyor insan. Bu güneþ gerçekten enerji kaynaðý. Kýþýn boþalmaya yüz tutumuþ bütün pillerimizi dolduruyor. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI AREN ASKERLÝK YAPACAK MI? Yanýmýzdan askerler geçiyordu. 18 aylýk Aren "bay bay" yaptý. Askerler gülümsedi. "Ýnþallah senin zamanýna bu askerlik iþi biter be dedem" dedim. Söyledikten sonra fark ettim ki, amin diyecek kadar bile inancým kalmamýþ! 1963'te orta 1'de idim. Liseli birçok abim mücahit olmuþtu. Bu Kýbrýs meselesi 40 yýl sürecek deðildi ya Ḃen "mücahit yaþýna" gelinceye kadar elbet bitecekti. Bitmedi. Ben de mücahit oldum. Aradan yýllar geçti. Evlendim, bir oðlum oldu. E herhalde oðlumun askerlik çaðýna kadar bu iþ biterdi artýk Öyle umuyordum Öyle diliyordum Iýýggý.. Bitmedi. Oðlum da asker oldu. Aren dediðim oðlumun oðlu. Kim ne derse desin, torunum da sýyýramýyacak. Yazýk bize Bir ömrü boþa harcadýk da, þu çoluk çocuða gün yüzü gösteremedik. NÝYE GÜVENMÝYORSUNUZ MECLÝSE... SÝZ SEÇMEDÝNÝZ MÝ? Araþtýrma yapýlmýþ, çok ilginç bir sonuç çýkmýþ ortaya.. Halk meclise güvenmiyormuþ. Biraz tuhaf geldi bana. Halk kendi seçtiði meclise neden güvenmez acaba? Güvenmez çünkü Çilek seçerken gösterdiði dikkat ve titizliði, sandýk baþýnda göstermiyor da ondan. Yüreðinde insan sevgisi var mý Vicdanýnýn sesini dinler mi Doðruya doðru, eðriye eðri der mi Paylaþabilir mi Güvenilir mi Þaþar mý.. Hiç araþtýrmýyor, soruþturmuyor bunlarý "Benden yana mý çýkar, ayýdan yana mý taraf tutar" diye hiç kafa yormuyor.. Tek kriter "iþim düþerse yapar mý.." olunca sonucun böyle çýkmasý çok doðal. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Koltuk ayný koltuk Oturan kafa ayný kafa Sadece popo deðiþti... Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ANAM BENÝM... Kýbrýs Cumhuriyeti'nden ekonomik çýkmazda olan Yunanistan'a 60 milyon Euro borç gönderilme kararý alýndý Haber buydu. Ve Türkiye basýný bu habere ilgi gösterdi. Dediler ki, "Boynuz kulaðý geçti,yunanistan uluslararasý arenada yýllardýr kolladýðý Kýbrýs'a muhtaç hale geldi." Þaþýrdýlar yani. Türkiye ile KKTC arasýnda 12 Mart 2010 tarihinde imzalanan 500 milyon dolarlýk kredi anlaþmasý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Bu da baþka bir haberdi Diyeceðim o ki küçük bir ada ve ikiye bölünmüþ insanlar. Bir tarafta yasallýðý tartýþýlamayan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin devamýný sürdüren Rumlar, diðer tarafta, komþunun oyuncaðýný eline almýþ çocuk gibi sahibine vermek istemeyen kuzeydeki yasallýðý tartýþýlan KKTC'deki Kýbrýslýtürkler.. Daha önce de bu konuyu yazmýþ ve bu durumu sorgulamýþtým Nasýl oluyor da, kurtardýk, daha iyi þartlarda barýþ içinde ve mutlu yaþýyorlar dedikleri bizler hep borç alýr duruma geldik veya getirildik. Daha önce de sormuþtum. Dolayýsý ile benzer haberler çýktýðýnda hep ayný yazýyý yazacak deðilim. Bugünkü konum 1 Mayýs Diyeceksiniz ki bugün üç Mayýs Elbette ki doðru Ancak ben bugün yazabiliyorum duygularýmý Ýstanbul'daydým 1 Mayýs günü. Muhteþem mitinge katýlamadým.,. Arkadaþlar, "Oradayýz ha mutlaka geliyorsun" dediler. Gidemedim. Ayaðým varmadý deðil. O gün hesapta olmayan bir aksilik çýktýðý için katýlamadým. Televizyon, masamda açýk dakika dakika kortejdekileri gösteriyor. Hoparlörlerden iþçi marþý ve devrimci þarkýlarý duyuluyor. 1977'e gittim haliyle ve o katliamý yaþadým bir daha. Yýllar geçtiði halde dün gibiydi usumda. Geçen yýla kadar Ýstanbul Valiliði'nin "Çok tehlikeli izin veremeyiz" dediði kutlamaya bu sene nasýl olduysa "En doðal haklarý, kutlamalýlar" diyerek izin verdiler. Ne oldu ne deðiþti de bu sene izin verdiler anlayamadým. Dün akþam kutlamalarýn geçeceði güzergahtaki caddelere gidip orada neler oluyor diye incelemiþtim. Meraktan. Yollarýn -ki bu yollar Taksim'e çýkan tüm caddelerdi- her iki yanýna bariyerler konulmuþ polisler nöbete baþlamýþlardý. Ýþçiler olmazsa olmazlardýr. Ve her ailede mutlaka onlardan birileri vardýr. Düþman olamazlar ait olduklarý topluma. Ve o bariyerlere baktýðýmda -Ýþçiler olay çýkartabilirler önlem alýyoruz- anlamýný çýkarttým. Çoðu kiþi de o anlama çekebilirdi.. Oysa ki 1977 katliamýný iþçiler yapmamýþtý. Ve kimin yaptýrdýðý, kimlerin maþa olduklarý, katilerin yakalanmamalarýndan belliydi.. Tüylerim diken diken oluyordu ekrana bakarken ve arkadaþlara telefon açtým, "Nasýl gidiyor?". Muhteþemdi.. Orada bulunamadýðým için üzgündüm. Yukarýdaki konu mu? Kýbrýs konusunu merak etmeyin... Babacan açýkladý, "Kýbrýs konusunu bu yýlýn sonunda çözmeyi hedefliyoruz.'' Anamýz diyor... Anam benim!

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun SOKAKLARDA YENÝ DÖNEM GÜNLÜK Bir ülke içinde en büyük güç, halktýr. Sorunlarýný çözmek için sandýk vasýtasý ile vekiller tayin eder. Bir süre o vekiller eliyle sorunlarýnýnýn çözümünü bekler. Vekiller, halk iradesine saygý gösterip sorun veya sorunlarý çözerse mesele yok. Vekillerden umudunu kesen halk, gücünü iþleme koyar. Sokaða dökülür. B ö y l e s i geliþmelerde siyasiler, sivil toplum örgütlerinden daha zayýf ve etkisiz kalýrlar. Halk inisiyatifi eline alýp sesini yükseltmeye baþladýðý zaman, sivil toplum örgütleri gündemi belirleyen ve yönlendirenler olur. Eylemler, yataðýndan çýkmýþ bir nehir gibi dalga dalga büyür. Karþýsýnda durmak ne mümkün. Ok yaydan çýktýðý zaman, halkýn önünde durmaya çalýþanlarýn gayretleri nafile yýlýnda sokaklara dökülen halk, hem Ankara hem de Güney i böyle ediþelendirmiþti. Halk, ancak kendi gücü ile maðlup Doðrudan Selma Bolayýr Ýmparator Neron'a boþuna mý deli Neron demiþler? Roma yanýp kül olurken þarkýlar söylemiþ.. Ýhanet ettikleri gerekçesi ile, üvey kardeþini, annesini ve karýsýný öldürtmüþ... Hiç kanýtý olmadýðý halde... Kendine karþý komploya karýþtý diyerek öðretmeni ve yaveri olan filozof Seneca'nýn öldürülmesini buyurmuþ.. Seneca düþ kýrýklýðýna uðramýþ.. Uðramýþ uðramasýna ama.. Tepkilerin, öfke krizlerinin, kendine acýma veya acýndýrma duygusunun Neron gerçeðini deðiþtirmeyeceðini bilmenin verdiði bilgelikle... Ne öfkelenip baðýrýp çaðýrmýþ ne de aðlayýp sýzlamýþ... Aðlayan yakýnlarýný teselli etmiþ yalnýzca.. Neron'un ne kadar zalim olduðunu bildiði için kararýný normal karþýlamýþ.. Sükunetle, onurlu ve saðlam durarak hayatýný kendi sonlandýrmak istemiþ... Ayak damarlarýný kesmiþ, olmamýþ... Baldýran içmiþ, ölememiþ. Sonra da zehrin etkisini çabuklaþtýrmak için buhar banyosuna girmiþ... Filozof, deli Neron'dan farký olmalýydý... Deðil mi? Çünkü ona göre öfke, mantýðý iþlevsiz kýlan bir tutku patlamasý deðildi... Ýnsanýn aklý baþýna gelip piþman olduðunda... Bir özürle de geçiþtirilemezdi öfkenin yarattýðý zarar.. Romayý yaktýktan veya Seneca'yý öldürdükten sonra özrün ne faydasý olurdu ki? Öfke, akýl yürütürken yaptýðýmýz ve düzeltilebilir temel hatalardan kaynaklanýrdý Seneca'ya göre... Bir þeyi elde etmenin doðal hakkýmýz olduðunu düþünür ve onu elde edemezsek öfkeleniriz... Eðer düþüncelerimizi deðiþtirirsek, öfke eðilimimiz de ortadan kalkar. Bakýn çevrenize; Araba kullanýrken yolun yalnýz kendine ait olduðunu düþünenler, yanlýþýn kendilerinde de olabileceðini kabul etmezler. Arabada yüksek sesle müzik dinleyen birini, kendini rahatsýz ettiðini düþünerek öldürmeyi hak olarak görürler.. Giyiniþinin tahrik edici edilebilir. Baþý çekenlerin dönekliði, ihaneti onu yataðýndan baþka mecralara sürükleyebilir. * * * 2005 Cumhurreisliði seçimlerini Talat ýn kazanmasýna en çok sevinenlerden birisi de Hristofyas olmuþtu. Talat ile barýþ görüþmelerini daha rahat yapabileceði ve þimdiye kadar çözümsüzlük peþinde koþan Denktaþ tan kurtulduðu için... Kýbrýs ý yeniden birleþtirebileceði için deðildi sevinci. Kýbrýslýtürkler in, Talat ýn iktidarý hatýrýna Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki haklarýný seslendirmekten vaz geçecekleri içindi. Hristofyas veya diðer Kýbrýs Cumhuriyeti cumhurbaþkanlarýnýn þimdiye kadar, 46 yýllýk görüþmelerde Kýbrýslýtürkler ile gerçek bir ortaklýðý arzuladýklanýný sanýyor musunuz? Kýbrýslýtürkler in haklarýný bir tamam tanýmaya hazýr oldular mý? Böyle olsa, 1974 e gelinmeden ellerinde bunu saðlayacak zaman ve olanak vardý ten beri Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki haklarýmýzý DÜÞ KIRIKLIÐI VE ÖFKE olduðunu düþünerek, yoldan geçene tecavüz edebilirler. O, en milliyetçiler, en Müslümanlar, en vatansever olduklarýný sananlar da... Düþüncelerinden dolayý öfkelenip kendi gibi düþünmeyenlere hakaret edebilir... Onlarý öldürebilirler.. Kendilerinden olmadýðý için "insan onuruna" yaraþmayacak þekilde iþlerinden atýlýrlar.. Birine öfkelendi diye görüþlerine taban tabana zýt birine oy verirler... Bu düþünceleri deðiþtirmedikçe "diðerlerine" duyulan öfke deðiþmez. "Dünyanýn neye benzediðine.. Baþka insanlarýn nasýl insanlar olduklarý konusunda çok iyimser fikirlere sahip olduðumuz için de öfkeleniriz." Düþündüðümüz kadar iyi olmadýklarý ve bizi düþ kýrýklýðýna uðrattýklarý için öfkeleniriz.. Sizin de yaþadýðýnýz düþ kýrýklýklarýnýz ve öfkeleriniz yok mu? Kiþisel olanlar bir yana býrakýlýrsa, toplum olarak yaþadýklarýmýz... Hele de elli sene sonra çoðu gizli belgelere ulaþýldýktan sonra.. Politikacýlarýn sizi nasýl kandýrdýklarýný öðrenmek, Sizi öfkelendirmiyor mu? Bir NATO askerinin Yunanistan'da yaptýðý darbe... Ayný NATO askerinin adanýn kuzeyini iþgal senaryolarý.. Garantör Türkiye'nin adadaki anayasal durumu yeniden tesis edip neden çekilmediði... Sýrf görev süreleri uzatýlsýn diye devlet kuranlar... Akþama "nai" ile yatýp sabaha "oxi" ile uyananlar.. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin iki eþit kurucu devletinden biri olmak varken... Tükenerek fakirleþmek.. TC, Gümrük Birliði'ne aday olabilmek için Rumlarýn tek baþýna AB girmesine onay verirken.. Hala size, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin tek taraflý AB'ye alýnamayacaðý yalanýný söylemeleri... Seçim sürecinde baþka, seçildikten sonra baþka konuþanlar sizi öfkelendirmiyor mu? Vatan millet vaveylasý arasýnda. Kýbrýs konusunda gerçekçi ve çaðdaþ bir uzlaþma olmadýðý sürece düþ kýrýklýklarý ve öfke artarak devam edecek... Meclisin çoðunluðunun, kýrk senedir savunduklarý düþünceleri çaðdaþlaþtýrma yetileri var mýdýr dersiniz? istemedik. Onlarýn da hazýr tarafý bize teklif dahi yapmadýlar. Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki haklarýmýzý talep etmek geliþmesi, ortaklarýmýzýn en korkulu rüyasý. En çok ürktükleri þey, Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki ortaklýk haklarýmýzý talep etme geliþmesidir. Talat a kadar saltanat sürenler, Kýbrýslýrumlarýn bu zayýf noktalarýndan hareketle hiçbir talepte bulunmadýlar. Statükonun Rum tarafý da gayet rahat gün geçiriyordu. Ta ki Kýbrýslýtürkler, siyasilerden umut kesip 2000 li yýllarda sokaklara dökülünceye kadar. Kýbrýslýrumlar ne Denktaþ tan ne Eroðlu ndan çekiniyordu. Bunlarýn politikalarýnýn Türkiye politikasý olduðunu ve Kýbrýs Cumhuriyeti merkezli bir talepleri olamayacaðýndan emin idiler. Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki Kýbrýslýtürk toplum haklarý, gündeme getirilmediði sürece, endiþe edecekleri bir durum yok. Uluslararasý hukukta sýkýntýya düþmeleri söz konusu deðil... Bu halk, Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki haklarýný talep etmeye baþladýðý an, hem Kuzey deki hem Güney deki statüko rahatsýz oldu. Halk sesini kendi duyurmaya, isteklerini sýralamaya baþladý. Bu istekler, Kýbrýs Cumhuriyeti aðýrlýklý toplum haklarý idi. Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarý mitinglerde tek tük de olsa görünmeye baþlanmýþtý. Ýþte ortaklarýmýzý endiþelendiren durum bu olmuþtur te Talat ýn kazanmasýna Hristofyas ýn sevinmesi bundandý. Politikayý Ankara tesbit ettiði sürece, iktidardaki Talat tan korku yoktu. Ona baðlý örgütlerden de korku yoktu Cumhurresi seçimlerinde Hristofyas ve AKEL, Talat tan taraf destek beyan ettiler... Ýzcan a Talat ý desteklettiler... Talat kazanýrsa, Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki haklarýmýz diyen, Talat ve CTP güdümündeki sivil toplum örgüt liderleri, Talat ýn yüzü-suyu hürmetine sessizliðini devam ettirecekti. Sivil toplum örgütlerinin güçlü bir þekilde sokaða dökülmemesi bir 5 yýl daha güvenceye alýnacaktý. Bundan dolayý Talat kazanmalý idi. Ancak kazanamadý. Þimdi CTP nin iktidar, Talat ýn Cumhurreisi olmasý dolayýsý ile pasif bekleyiþte olan büyük, Kýbrýslýtürk kitlesi, kendi geleceði, iradesi ve Kýbrýslýtürk toplumsal çýkarlarý için, sesini daha etkili bir þekilde duyurabilecek konumdadýr. CTP ve Talat bu sandýk yarýþýnda kaybetmiþ olabilir, ancak Kýbrýslýtürk toplumu, varolma mücadelesi ve sesini yükseltme ortamýný yeniden kazanmýþtýr. Þimdi sokaklar (Kýbrýs aðzý ile söyleyecek olsak) daha da þenlenecek. Etkisini göstermeye baþladý bile. Geçen yýl 1 Mayýs Ýþçi Bayramý ný ayrý kutlayan BG lenmiþ CTP, bu yýl tam kadro, eski yerini aldý. Bu dönüþü, amblemine de rengine de yansýmalý. Eðrelti duran BG sine de... Ankara ile Hristofyas ý sýkýntýya sokacak geliþme bu olsa gerek. Hristofyas beklentisini Talat tan yana koyarken, onun çözümcülük özelliðini düþünmüyordu. Kýbrýs Cumhuriyeti diyenler, onun sayesinde yine susacaktý. Yoksa Kýbrýs sorunu, antlaþma yaptýrýlacak bir kývama geldiði zaman, o imza Talat a da attýrýlýrdý, Eroðlu na da attýrýlýr.. BÝTMEK BÝLMEYEN STALÝN TARTIÞMALARI Rusya'da epeydir, Nazi Almanyasý'na karþý kazanýlan Ýkinci Dünya Savaþý zaferinin yýldönümü olan ve en büyük bayram sayýlan 9 Mayýs'ta Moskova sokaklarýna Stalin'in posterleri asýlsýn mý, asýlmasýn mý tartýþmalarý yapýlmaktaydý. Medvedev de, Putin de Stalin'i açýkça mahkum etmiþti ama yine de zorlayanlar vardý. Sonuçta sokaklara Stalin resimleri asýlmadý. Medvedev'in emriyle Rus gizli arþivleri açýldý. 1940'ta, Katin ormanlarýnda kamplarda tutulan 22 bin Polonyalý esirin katledildiðini gösteren belgelerdi bunlar. Stalin, sað kolu Beria'ya sormuþ, Beria "Hepsinin yok edilmesi yerinde olur" demiþ ve 22 bin kiþi katledilmiþti. Yýllarca dünyaya "Naziler yaptý" denmiþti. Açýklanan belgeler Stalin'in kanlý ellerini bir kere daha hatýrlattý. 1 Mayýs'ta Stalin'i Marks ve Lenin'le birlikte gösteren posterlerle yürüyenler duymamýþ olabilirler miydi acaba? Hadi bunu duymadýlar, Gulag takýmadalarýnda 1 buçuk milyon kiþinin katledildiðini de mi bilmiyorlar? HESAP VERECEK MÝ? Geçtiðimiz günkü yaðmurlardan sonra Maðusa Hastanesi'ni de sular basmýþ... Bu hastaneyi üç yýl önce inþa edenler þimdi hesap verecek mi acaba? ÝSYANIMIZ ÝÞGALE YKP'liler 1 Mayýs mitinginde "Ýsyanýmýz iþgale" diye pankart açmýþlar. Önde yürüyen Talat, Soyer ve Çakýcý bunu farketmemiþler galiba... Farketseler hiç bu sýraya girerler miydi? GÝRNE, ÝÇÝNE GÝRME Girne artýk Girne olmaktan çýkmýþ... Adanýn en çirkin kenti olmuþ... Bir zamanlar "Girne, içine girme" diyenlere þimdi siz de hak vermez misiniz? 5 YIL SONRA Rauf Denktaþ'ýn yazdýðýna göre, Talat sarayda personeliyle vedalaþýrken, "5 yýl sonra yine burdayým" demiþ... 5 yýl sonra biz de Adana'dayýz! TURGAY AVCI 18 Nisan'dan sonra çok þey deðiþecek diyen Avcý'dan haber yok! 1 Mayýs'ý nasýl geçirdiðini bile kimse sormamýþ! Týrnak... "Müzakere heyettinde Nuh Peygamber döneminden kalma görüþ sahipleri; dünyayla kavga etmeyi iyi müzakerecilik sayanlar; televizyon programlarýnda bilgiçlik taslayan ve karþýsýndaki insanlarý aþaðýlarmýþ gibi konuþanlar deðil; gerçekten iþi bilen ve çözümün çok acil olduðunu görenler bulunmalýdýr..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Yazýn ortalarýnda bir ikindi, neredeyseler, birinci karýn yavrularý çýkagelecek ve evin önündeki elektrik tellerinde oturup þarký söyleyecekler. Kardeþler böylece tanýþmýþ olacaklar. Ýki tane gelen komþularýmýz, kýrlangýçlýk bir grup oluþturmuþ olacaklar. Ve bir sabah ma'aile hepsi de Mýsýr'a gitmek üzere yola çýkacaklar. Büyük bir ihtimalle oradan da Viktorya Gölü'ne geçecekler. Þubat'a kadar onlarý göremeyeceðiz." Bekir AZGIN (Havadis) "Ve unutma ki, sevdalarýn depreþtikçe daha bir baðlanacaksýn doðduðun yere, insanlarýný severek, kaçmak yerine daha bir týrnaklarýný geçireceksin, ata yerine... Bir 'inga' ile geldin kucaðýmýza, yolun açýk olsun oðlum ADA..." Eralp ADANIR (Yenidüzen) "Kýbrýs adasý üzerinde, Kýbrýs Rum ve Kýbrýs Türk halklarý artýk birlikte, iç içe yaþayamaz. Ve bunu iki halk da kabul etmiþ durumdadýrlar. Onlar bu gerçeði kabul ettiklerine göre, yabancýlarýn da kabullenmesi neden olmasýn." Özcan ÖZCANHAN (StarKýbrýs) Günün Kahramaný ALEKSANDER DOWNER Hamaset cephemiz BM Genel Sekreteri Kýbrýs Özel Temsilcisi Aleksander Downer'a ateþ püskürüyor. Neden? Derviþ Eroðlu gibi yalnýz 23 Mayýs mutabakatýna deðil, 1 Temmuz anlaþmasýna da atýfta bulunduðu için. Hamasetçilerimize göre, 23 Mayýs mutabakatýnda tek egemenlik yokmuþ, 1 Temmuz anlaþmasýnda varmýþ. Downer'in de iþte buna vurgu yapmasý onlarý pirelendiriyor. Downer New York'ta yaptýðý temaslardan sonra adaya döndü. Bugün Hristofyas ve Eroðlu ile ayrý ayrý görüþecek. Görüþme tarihi bu temaslardan sonra belli olacak.

7 3 Mayýs 2010 Pazartesi Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: KALÝMERHABA VASO... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Sevgili dostum Vaso.. Görüþmeyeli bayaðý oldu deðil mi?.. Hatýrlarsýn herhalde yýlýndan beri tanýþýrýz.. Kapýlar açýldý açýlalý.. Sen o zaman Mecliste Müdür'dün... Hristofias ise Meclis Baþkaný.. Ayný köydendiniz ikiniz de.. Dikomolu yani.. Hristofias'a beni sen tanýþtýrmýþtýn.. xxx Seni sýk sýk ziyaret ederdim o zamanlar.. Hep çözümden konuþurduk.. Sen Türkçe öðrenmeye meraklýydýn.. Hükümetiniz liselerde gece kurslarý düzenlerdi.. Sen de o kurslara katýlýrdýn... Her geldiðimde sana bir iki kelime de ben öðretirdim.. O zamanlar siz de biz de sanki çözüm geldi, geliyor gibi inançlýydýk... Ben Casa Koleji'nde hocalýk yapardým hatýrlarsýn.. Kolej talebelerine matematik, ticaret ve ekonomi dýþýnda.. Rumlar'a da Türkçe ders verirdim.. Kuzeyden 135 kiþiye Casa Koleji'nde Rumca kurs düzenlemiþtik.. Ýki toplum arasýnda sempati doruktaydý o günlerde Vaso deðil mi?.. xxx Yalnýz benim deðil, birçok Kýbrýslý Türk arkadaþýmýn da dertlerini çözmüþtün.. Zamanla bu iþlerin uzayacaðýný anlamaya baþladýk.. Seninle barýþ planýný yazmaya da baþlamýþtýk... Hatýrlarým barýþ için müþterek bir lisan gerekir demiþtik.. Ýlk kelime olarak da "Kalimerhaba"yý icat etmiþtim.. Temel olarak çözüm için 1960 Anayasasý'ný alýyorduk... Kýbrýslý Türkler hükümette yer almalýdýr derdik hep.. Çözümün iki bölgeli olacaðý konusunda hemfikirdik 'ten sonra Türkiye'den gelenlerle ilgili olarak da aramýzda fazla bir fark yoktu.. Kýbrýs'ta doðanlarýn vatandaþ olmalarý gerekir derdik.. Bugün Dünya Basýn Özgürlüðü Günü Dünya Basýn Özgürlüðü Günü, bugün tüm dünyada olduðu gibi KKTC'de de kutlanacak. BM'nin UNESCO tarafýndan 3 Mayýs 1991'de Namibia'nýn Windhoek kentinde düzenlenen "'Baðýmsýz ve Çoðulcu Afrika Basýnýnýn Geliþtirilmesi" baþlýklý konferansta yayýmlanan deklarasyon anýsýna Birleþmiþ Milletler'in "Dünya Basýn Özgürlüðü Günü" olarak ilan ettiði 3 Mayýs 1994'ten beri kutlanan Dünya Basýn Özgürlüðü Günü, KKTC'de ilk kez Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði önderliðinde 2000'de kutlanmaya baþlandý. Windhoek Deklarasyonu'nda, bir ülkede demokrasinin yerleþmesi ve ekonomik geliþmenin saðlanmasý için basýnýn baðýmsýz, çoðulcu ve özgür olmasý gereði vurgulanýyor. Deklarasyona göre, basýnýn baðýmsýzlýðý, üretimi ve daðýtýmý için gerekli malzemelerin ve altyapýnýn siyasal ve ekonomik denetimden baðýmsýz olmasýyla saðlanacak. Basýnýn çoðulculuðu ise toplumdaki görüþ ve düþüncelerin olabildiðince geniþ bir yelpazede yansýtýlabilmesi için her çeþit tekelciliðin sona ermesiyle gerçekleþecek. GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ Gazeteciler Birliði, gün dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, basýnýn ve basýn emekçilerinin temel ihtiyacý olan özgürlüðün öneminin vurgulandýðý bir 3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'nde daha tüm gazetecilerin gününü kutladý ve mesleklerini çok daha özgür, güvenceli ve donanýmlý ortamlarda yapabilmelerini diledi. Birleþmiþ Milletler'in bu yýlki Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'nün temasýnýn "Bilgi Özgürlüðü: Bilme Hakký" olarak belirlediðini belirten Gazeteciler Birliði, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, dünyanýn dört bir yanýnda "bilgiye ulaþma evrensel hakkýný" tanýyan yasalarýn yaygýnlaþýyor olmasýndan memnuniyet duyduðunu açýkladýðýný; ancak ülkede henüz memnuniyet belirtilecek bir ortamýn maalesef olmadýðýný savundu. Gazeteciler Birliði Yönetim Kurulu'nun mesajýnda þunlar dile getirildi: "Yakýn bir geçmiþte Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini yaþayan ve haziran sonlarýnda yeni bir seçime ve referanduma hazýrlanan KKTC'de, basýnýn omuzlarýndaki sorumluluk daha da artmaktadýr. Özellikle siyasi tansiyonun yüksek olduðu dönemlerde politikalarýn ve propagandanýn medya üzerinden yapýlmasý zaman zaman meslek ilkelerinin çiðnendiði manzaralara da zemin hazýrlamaktadýr. Ekonomik krize raðmen imkanlarýný geliþen teknolojiye uyumlu hale getirerek Kýbrýs Türk halkýna hizmet uðraþýný sürdüren tüm medya kuruluþlarýndaki arkadaþlarýmýzýn, bu özel günde meslek ilkeleri üzerinde bir kez daha düþünerek yollarýna devam etmelerini arzuluyoruz. Özgür basýnýn olmadýðý bir ülkede demokrasiden söz edilemeyeceði gerçeðini bir kez daha hatýrlatýrken, Kýbrýs Türk basýnýnýn, basýn ombudsmanlýðý ve benzeri kurumlarla hedef kitlesine karþý gereðinde özeleþtirisini ve özdenetimini yapmakta henüz arzulanan adýmý atamadýðý gerçeði de karþýmýzda durmaktadýr. Ülke sorunlarýndan ayrý düþünülemeyecek birçok sorunla da boðuþan Kýbrýs Türk basýn emekçilerinin bu konuda daha örgütlü ve bilinçli hareket etmesiyle yol alabileceði düþüncesindeyiz. 3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'nde, dünyada geçtiðimiz yýl çoðu yolsuzluklarý araþtýrýrken öldürülen 77 gazetecinin ve merhum Kýbrýslý Türk gazetecilerin anýsý önünde saygýyla eðiliyoruz." SAÐLIK-SEN Saðlýk-Sen de, mesaj yayýmladý. Saðlýk-Sen mesajýnda þöyle denildi: "Yaþanýlan tüm zorluklara raðmen, cefakâr ve fedakar gayretleri ile dünyadaki emsallerine örnek olan, meslek ilkelerine sadýk kalarak, sürekli güçlenerek büyüyen ve üstlenmiþ olduðu tarafsýz ve doðru habercilik görevini en baþarýlý þekilde gerçekleþtiren, KKTC halkýmýzýn haber alma hakkýna aracýlýk eden, isteklerini yansýtan, ülkemizin sorunlarýný çarptýrmadan ve siyasi düþüncesine yenik düþmeden, dile getirerek geliþme ve kalkýnma çabalarýna katkýda bulunan tüm basýnýmýzý ve basýn görevlilerimizin Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'nü kutluyoruz." Kýbrýslý bir Türkle evlenenlerin de vatandaþ olmalarý uygundu.. Diðerlerine de iki alternatif sunalým demiþtim sana.. Ya belli bir para alýp ayrýlabilsinler.. Kalmak isteyenlere de 10 yýllýk yerleþme izni verilsin.. 10 yýl sonunda vatandaþlýða müracaat etsinler.. Eðer ki vukuatsýz bir süre geçirmiþlerse.. Eðer ki Kýbrýs vatandaþý olmalarýnýn bir sorun olmayacaðý anlaþýlmýþsa.. Onlar da vatandaþ olup ekonomiye katký saðlayabilirler, derdim.. Bu fikrime de sýcak bakardýn, hatýrlarým.. xxx Derken Annan Planý çýktý önümüze... Hiç unutmam sen Annan Planý'na benden daha sýcak bakardýn.. Ben Annan Planý'nda insan haklarýna aykýrýlýk görürdüm.. Okulda ders verdiðim insanlar sorardý bana.. "Hocam, eðer evet denir ve plan kabul edilirse AB'ye üye olacaðýz.. O takdirde, bir Ýngiliz, bir Ýspanyol ve bir Alman.. Tüm AB üyesi ülke vatandaþlarý isterlerse Girne'de yaþayabilecek.. Ama biz Kýbrýslýlar, yani Kýbrýslý Rumlar Girne'de yaþayamayacaðýz.. Ancak þanslý olan bir kýsmýmýz sertbest olacak, öyle mi".. Bu hakikaten böyleydi Vaso... Ve ben bunu doðru bulmazdým.. Anna Planý'nýn bir kötü tarafý da özellikle Kýbrýslý Türk göçmenler içindi.. Felsefe olarak sizin evinizden zorla gönderildiðiniz.. Bizim ise kendimizin evlerimizi terkettiðimiz farzediliyordu planda.. Dolayýsýyle deðerlendirmede sizin mallarýnýzýn güncel deðeri.. Bizim mallarýmýzýn ise 1974 deðeri esas alýnacaktý.. Neyse bu plana siz hayýr dediniz ve plan ortadan kalktý.. Plan ortadan kalktý, ama siz AB üyesi oldunuz, biz ise ortada kaldýk.. Fert olarak biz de AB vatandaþý sayýlýyoruz o günden beri.. Ama takdir edersin ki toplumsal haklarýmýz yok.. xxx Vaso zaman içinde iki toplum birbirimizden soðumaya baþladýk.. Baþýnda olan sempati yerini düþmanlýða kadar getirdi.. Yapýlan muhtelif kamuoyu yoklamalarýndan da görüyoruz.. Sizin tarafta Ada'nýn taksimini düþünenlerin sayýsý gün be gün artýyor.. Bizim tarafta ise 1960 andlaþmalarýný söyleyenler yok denecek kadar az.. Annan Planý devresinde evlerini bile kaybetmeyi göze almýþtý Güzelyurtlular.. Þimdi yok öyle bir hava.. Sorun Rauf Denktaþ'týr diyenler Talat'ý ve CTP'yi iktidara taþýmýþtý.. Þimdi görüyorsun, herþey geri döndü.. Denktaþ hayatýnýn en zevkli devresini yaþýyor.. xxx Vaso, Hristofiasla beraber sen de Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'ndasýn kaç yýldýr.. Sana neler önerdim hatýrlatacaðým sana.. Ümitlerimizi yitirmemek lazým belki.. Ama gerçekçi de olmalýyýz.. Yapýlmasý gerekenler var.. Yapmýyorsunuz ve bizi soðutuyorsunuz.. Yarýn devam edeceðim... ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KÝMÝSÝ EMEÐÝN TARÝHÝNÝ YAZAR, KÝMÝSÝ YEMEÐÝN Bizim Mandra ÝLKAY KAMÝL VE CEMAL BULUTOÐLULARI'NA ÇAÐRI... Gazetemizi telefonla arayan bir vatandaþýmýz bundan yaklaþýk iki buçuk yýl önce Ziya Emir isimli emlakçýdan aldýðý apartman dairesinin bitirilememesinden ve sonrasýnda yaþanan olaylardan þikayetçi oldu. Ýçiþleri Bakaný Ýlkay Kamil ile Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'na acil yardým çaðrýsýnda bulunan vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Biz 2007 yýlýnda Ziya Emir isimli emlak þirketi sahibinden 1 yýl içinde bitirileceðini taahhüt ettiði apartman dairelerinden satýn aldýk. Bir miktar peþinat verdik ve sözleþme yaptýk. Bu sýrada apartman karkas aþamasýnda idi. Tuðlalarý örülüyordu. Heyecanla dairelerin bitmesini bekledik durduk. Aylar geçti biz sözleþmemiz gereði taksitlerimizi ödüyorduk fakat Ziya Emir apartmaný ilerletmiyordu. Bu durumu sýk sýk kendisiyle görüþüyorduk ve her seferinde "bize birkaç aya kadar hýzlandýracaðým ve 2008 yýlý içinde bitireceðim" diyordu. Fakat bugün itibarýyla apartman hala bitirilemedi.. Sonradan öðrendik ki meðer arsa sahibi baþka birisiymiþ ve araziyle birlikte bu apartmaný Ziya Emir'e satmýþ. Aralarýnda bir sözleþme yapmýþlar, 2008 yýlý bitmeden apartmaný bitirip arsa sahiplerine anlaþtýklarý parayý ödeyecek ve koçanlarý çýkarýp bizlere dairelerimizi teslim edecekti Ziya Bey. Durumlar karýþýnca sonradan tanýdýðýmýz arsa sahibi Sami Ýlhan Bey'in evinde bir ay kadar önce bir toplantý yaptýk. Bu toplantýya tanýnmýþ ve daha önce birçok emlak sorununa çözüm bulan avukatlardan Boysan Boyra Beyefendi de katýldý. Boysan Bey bize bu sözleþmeler gereði haksýz tarafýn Ziya Emir olduðunu vurgulayarak, Mehmet Ýlhan ve Sami Ýlhan kardeþlerin, yani arsa sabiplerinin paralarýný 2008 yýlý içinde alamadýðýndan dolayý haklý durumda olduðunu belirtti. Bu toplantýyý yaptýðýmýzý öðrenen Ziya Emir Bey daha sonra bizlerin kendisine dava açabileceðimizi düþünerek, her bir sözleþmeli daire sahibine "sözleþme fesh" belgesi gönderdi. Ýmzalamamýzý istediði bu belgede sözleþmelerimizi taksitlerimizi ödemediðinizden dolayý tek taraflý fesh edeceðini yazýyordu. Ama bizler taksitlerimizi durdurana kadar Ziya Emir bu apartmaný çoktan bitirmesi gerekiyordu. Ben gönderilen bu belgeyi imzalamadan geri çevirdim.. Ziya Beyi aradým ama telefona çýkmadý. Büyük bir çýkmazýn içerisindeyiz. Buradan Belediye Baþkaný Sayýn Cemal Bulutoðlularý'na ve Ýçiþleri Bakanýmýz Sayýn Ýlkay Kamil Bey'e çaðrýda bulunuyoruz. Umarýz bu durum mahkemelik olmadan, bizler daha fazla maðdur duruma düþürülmeden, dairelerimiz böylesi bir þekilde elimizden alýnmasýna imkan verilmeden bu durum süratle çözülerek sona erdirilir. Þimdiden Sayýn Ýçiþleri Bakanýmýza ve Sayýn Belediye Baþkanýmýza teþekkür ederiz. Heyecanla aldýðýmýz bu dairelerin bir an evvel bitirilip sözleþmelerimiz gereði bizlere teslim edilmesini saðlamalarýnýzý dileriz. Bizler haklý olarak dairelerimizin elimizden alýnmasýný deðil, ödediðimiz binlerce sterlin karþýlýðýnda bizlere verilmesini bekliyoruz. Afrika gazetesine de bizlerin sesi olduðu için ayrýca teþekkür ederiz... 1 Mayýs günü yaðan þiddetli saðanak yaðmurlardan sonra, Kýzýlbaþ Kilisesi çevresinde yapýmý süren yollar, açýlan derin çukurlar nedeniyle iyice kullanýlamaz hale gelir. Vatandaþlar, iki aydýr süren çalýþmalarýn hâlâ sonuçlandýrýlmamasýna þiddetli tepkilerini dile getirirken, hiç olmazsa arabalarýn rahat geçebileceði bir þeridin mutlaka asfaltlanmasý gerektiðini berlirtmektedirler. Sokaktaki adam, "Anladýk, proje büyük, ama halký rahatlatacak bir çare mutlaka olmalýdýr" diye kendi kendine söylenir.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER. Bir kez daha sandýða gideceksiniz bugün. Gönlünüzde yatan aslanlarý seçmek için... Þimdi yaz mevsimi... Dikkatli olun, o sandýktan zehirli bir yýlan çýkmasýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE. TC Büyükelçiliði okullarda anket yaptýrmaya baþlamýþ... "Cumhurbaþkanýnýz kim?" diye sordular mý acaba? Sorsalar "Abdullah Gül" yanýtýný alýrlardý mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK... Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver Altmýþ yýldan beri liderimizi belirleyen Türkiye bugüne dek kimi istemediyse bir kenara itti. Þimdi bir tek Eroðlu sýyýrýrsa bundan, sanmayýn ki yenik çýkmýþ Ankara bu sandýktan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı