ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3056 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AREN ASKERLÝK YAPACAK MI?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3056 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AREN ASKERLÝK YAPACAK MI?"

Transkript

1 Mehmet Ali Talat sarayda personeliyle vedalaþýrken, "5 yýl sonra yine buradayým" demiþ. Ona ne þüphe... 5 yýl sonra o yine sarayda, biz de Adana'da olacaðýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3056 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÝR KÖY TAVERNASINDA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar SURÝYE FUARI Turgut Afþaroðlu ÝÞTE BÖYLE TÜKETÝLÝYORUZ Mehmet Levent AREN ASKERLÝK YAPACAK MI? ANLAMAK KOLAY DEÐÝL... KALÝMERHABA VASO... Erdoðan Baybars Ali Osman Zübeyir Aðaoðlu Yeni dönem müzakereler için BM ataða kalkýyor... Downer Eroðlu'nu yoklamaya geliyor... Er oðlu er mi? n New York'taki temaslarýný tamamlayan ve dün akþam adaya dönen Aleksander Downer bugün önce Derviþ Eroðlu'yla, daha sonra da Hristofyas'la görüþecek. Downer, Talat ile Hristofyas'ýn anlaþtýklarý tüm konularý Eroðlu'nun onaylayýp onaylamadýðýný öðrenecek. Yeni görüþme tarihi bu temaslardan sonra saptanacak... n Hristofyas Eroðlu'nu, Talat'la anlaþtýklarýný 'onurlandýrmaya' çaðýrdý... Hristofyas da önce Eroðlu'ndan bunlarý onaylamasýný talep ediyor... n Türkiye'nin 2010'dan önce çözüm istediðine iliþkin açýklamasýna da yanýt veren Hristofyas, "Türkiye'yi izlenim yaratma politikasý ve numara yapmakla" suçladý... n Hristofyas: Yýl sonundan önce çözüm istiyoruz. Yorgo Vasiliu'nun da dediði gibi, Kýbrýs Rum tarafý olarak çözümü dünden istiyoruz... n 1 Mayýs etkinliðine katýlan Hristofyas, "Mesele Türkiye'nin müzakereleri nasýl yönlendirdiði ve hangi çözüm için direktifler verdiðidir" dedi... l 3. sayfada Suriye temaslarýný yerinde izleyen Turgut Afþaroðlu izlenimlerini yazdý... Güçbirliði olumlu sonuç verdi n Afþaroðlu: Ýþte yapýlmasý gereken bu... Gücünüzü birleþtireceksiniz. Kaliteli üretim yapacaksýnýz... Ve ürettiklerinizi dýþa satacaksýnýz... Kuzey Kýbrýs'ta birbiri ile rakip görünen 6 mobilya firmasý iþte bunu yaptý... Eroðlu nun da mý danýþmaný? Mehmet Ali Talat'ýn 5 yýllýk döneminde saraydaki danýþmanlarýndan biri olan Þehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneði Baþkaný Ertan Ersan'ýn Derviþ Eroðlu'na da danýþmanlýk yapýp yapmayacaðý merak ediliyor. Geçtiðimiz hafta Eroðlu'nu ziyaret eden Ertan Ersan'ýn Talat'a hangi konularda danýþmanlýk yaptýðý bilinmiyor. Eroðlu'nun danýþmanlar listesini halka açýklamasý bekleniyor. n Sanayi Odasý ve Sanayi Dairesi'nin de büyük katkýlarýyla gerçekleþtirilen bu temaslarýn dýþ pazarlara açýlýmý kolaylaþtýrdýðý kanýtlandý... l 3. sayfada "Dobra Dobra" sütununda... SÖZLER MÖZLER UÇAR-YAZILAR MAZILAR KALIR Özlem Güneyli l 2. sayfada DÜÞ KIRIKLIÐI VE ÖFKE Selma Bolayýr l 6. sayfada DPÖ Hanehalký Ýþgücü Anketi Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada TOPLUMA DOÐRU SÖYLENSÝN Kubilay Özkýraç l 8. sayfada ANAM BENÝM... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada ESKÝCÝ DÜKKANI (215) Hüseyin Hallaçoðlu l 13. sayfada SOKAKLARDA YENÝ DÖNEM Sezan Artun l 6. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Kýbrýslýnýn o meþhur kýrbacý n 2. sayfada

2 kimse Özlem GÜNEYLÝ SÖZLER MÖZLER UÇAR-YAZILAR MAZILAR KALIR Talat'a oy verenler çözüme/ Eroðlu'na oy verenlerse çözümsüzlüðe oy verdi. Ya da Talat'a oy verenler vizyonu/eroðlu'na oy verenler vizyonsuzluðu seçti. Yaseminciler zaten marjinaldi/ marjýn dýþýndaydýlar YANÝ/ marjýn içinden yazdýðýma göre hiç söz etmiyeyim AYIP kaçar Talat ile Eroðlu'nun geçtiði cümlelere Yasemin serpiþtirmek. OK mi Yenidüzenci köþeciler? Hele 1 tane var aranýzda/ nasýl söylesem nasýl anlatsam bilmem ki/yazdýklarýna ne zaman göz ucuyla baksam/ ne zaman kendi kendime telkin yaparak MEVLANA moduna girecek GÝBÝ olsam/gerisin geri dönüyorum. Çok parlaksýn caným benim/ hakkaten Yenidüzencilerin topunu biraraya getirsem/ senin kadar parlayamazlar/ parýldayamazlar. Bak kardeþ/sen biraz ara ver þu yazý-mazý iþlerine/ki daha mazý'dan yazý'ya geçtiðini DE göremedim ama gençsin /yolun uzun daha/ 1 gün mutlaka olur/ sakýn moralini bozma/ sakýn umudu kesme yurdundan. Mesela 1 deniz kenarýna git baþýný avuçlarýnýn arasýna al ve düþün. Nereye kadar düþünmek gerektiðini biliyosun??? Düþün düþün bilmem nedir iþin olmasýn/ kýyamam senin GÝBÝ çözüm yollarýnda gayet ateþli yürüyen Mert Köþecilere. Slowly Slowly. Bak 2 gözüm/demek istediðim þudur: Tamam anladým CTP'li aðbilerin ve ablalarýndan alýyorsun AFRÝKA DERSÝ'ni/ onlar okunduruyor onlar yazýndýrýyor seni. Normaldir. Parti gazetelerinde bundan fazlasý can saðlýðýdýr. DA. Ayýptýr söylemesi senin vaziyetin BALE GUDALYA BALE GUDALYA. Tutturdun 1 AFRÝKA-EROÐLU/ AFRÝKA-UBP muhabbeti gidiyosun be ablacýðým/ AFRÝKA'ya 1 þey olmaz DA senin gibi Mert delikanlýlara yakýþýr mý þimdi sýnýfta kalmak. Sen sen ol/ SABÝT FERDÝ aðbinin derinlemesine ele aldýðý mevzulara girme/ olmuyo/ oldurtamýyosun... Hem yazýlacak þey var/ konuþulacak þey var. Bu ikisi arasýndaki farký kavradýn mý/ sadece hayatý deðil/ Kýbrýs Meselini bile kavrýyosun/ bunu kavrayýnca kýskývrak yakalýyosun ve 1 daha asla býrakmýyosun. Hakkaten. Diyeceðim/ bu mevzu konuþulacaklar arasýndadýr/ ANCAK bunu konuþabilmek DE her babayiðidin harcý DEÐÝLDÝR. Çünkü bunu konuþurkenki yüz ifadesi burada çok mühimdir/ zengin mimikler gerektiren 1 mevzudur anlayacaðýn. 1 kere aðzýnýn üstünde býyýðýn olacak/ aðzýnýn üstündeki o býyýk her sözcükte ileri-geri-yukarýaþaðý gidip gelecek gidip gelecek/ býyýðýn 1 tarafa giderken/ dudaklarýn öbür tarafa gidecek KÝ seyredenler aðzýndan çýkan þeylerin kulaklarýna ulaþamadýðýný görsün DE 1 mana versin kurduðun cümlelere. Sözler-mözler uçar/ yazýlarmazýlar kalýr/sonra Özlem ablam demedi demeyesin OK? That's all.. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bu memleketi Türkiye'nin idare ettiðinden hala daha, bu memlekette kuþkusu olan mý var? Tersini söyleyen, bilmediðinden deðil, kendine göre bir hesabý olandýr. Türkiye, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin "sen iþgalcisin, Kuzey Kýbrýs'ý fiilen idare eden sensin, o nedenle oralarda olup bitenlerin sorumluluðu sana aittir, ordaki hukuk senin iç hukukundur" diyen son kararýna karþý çýktý mý? "Bu karar yanlýþtýr, ben orayý idare etmem, toplum demokratik kurallar içerisinde kendi kendini idare eder" dedi mi? Demedi. Peki bu kararý nasýl karþýladý? Kazandýðý bir zafer olarak... Ya bizde Recep Tayyip Erdoðan'ýn osuruðunu kapma yarýþýnda olan emir erleri nasýl karþýladýlar? Kazanýlmýþ bir meydan savaþý gibi... Mesela Malazgirt Meydan Savaþý zaferi gibi... Ya da 30 Aðustos Meydan Savaþý zaferi... Peki, gerçekler bu kadar açýkken, toplumun karþýsýna çýkýp da "beni seçerseniz Kýbrýs meselesini ben þöyle böyle çözerim" demenin alemi ne? Yoksa bu toplum gonnara mý yer? Bu toplumun, bu tür iddialarda bulunanlarýn Yalova Kaymakamý'nýn hükmü kadar bile hükümlerinin olmadýðýný bilmediðini mi sanýrlar yoksa? Yalova Kaymakamý meselesini bilirsiniz. O nedenle uzatmaya gerek yoktur. Ýstanbul'a giden Yalova Kaymakamý trenden inerken bir karþýlama töreni görür. Bu törenin kendisi için olduðunu sanýr. Tabii ki yanýlýr. Bekler ama herkes daðýlýr. Merakýný gidermek için ayakkabý boyacýsýnýn sandýðýna ayaðýný basar. Ayakkabýcý iþine koyulunca kaymakam boyacýya: -Bir de Yalova Kaymakamý gelecekti. Boyacý baþýný iþinden kaldýrmadan: -Buralarda Yalova Kaymakamý'ný kim düzer abi? "Ha cemis dora..." Geçende de bu deyimi kullandýðýmý ve tercümesini yapamadýðýmý yazdýðýmý hatýrlayacaksýnýz. Sevgili Bekir Azgýn saðolsun. Aradý ve bana yardýmcý oldu. Türkçe'ye "bizde de KIBRISLININ O MEÞHUR KIRBACI þimdi öyle" olarak tercüme edilebileceðini söyledi. Çok teþekkür ederim sevgili Bekir. Sayýn Talat'a da, Sayýn Eroðlu'na da sorarým. Be efendiler, bu hak ve yetkiyi ve gücü kimden aldýnýz da Kýbrýs sorununu þöyle ya da böyle çözeceksiniz? Türkiye'nin iþgali, boyunduruðu, esareti altýndaki bir toplumun böyle bir iþi yapmak hakký, yetkisi mi vardýr? Bazýlarýmýz der ki Kýbrýs meselesi çözülmeden toplum sorunlarý çözülemez. Doðrudur. Ama bu meseleyi kim çözecek? Bakýn size söyleyeyim. Kýbrýs sorununu Türkiye bile çözemez. Ýstese bile... Neden? Çünkü Türkiye NATO'nun bir ülkesidir. Ve Kýbrýs'ta "Kýbrýslý Türk" denen toplumu kurtarma, ya da korumak için bulunmamaktadýr. Ya niçin bulunmaktadýr? NATO'nun bir baþka deyiþle Ýngiliz Üsleri'nin garantörü olarak Ýngiliz Askeri Üsleri ile Amerika'nýn dinleme istasyonlarýný korumak için vardýr. Bu nedenle bu düzen böyle devam ettiði sürece bir anlaþma deðil, olsa olsa yeni bir ayar olur en çok... Yani Amerikalýlar ile Ýngilizler ve NATO üyesi devletler Türkiye'nin Kýbrýs'taki iþgaline ve iþgal ettiði topraklarý talan etmesine, durmadan nüfus taþýmasýna, hulasa uluslararasý hukuku, Kýbrýs anlaþmalarýný, göz göre göre insan haklarýný çiðnemesine, kara gözü, ya da çakýr gözünün hatýrýna göz yummazlar. Peki çözüm, barýþ nasýl olacak? Toplum en azýndan, karþý tarafýn Yunanistan'ýn karþýsýnda özgür olduðu kadar Türkiye'nin karþýsýnda özgür olmadan olmaz. Peki bu toplum bu hakkýný Türkiye'den nasýl geri alacak? Öylesine bitap, öylesine harap, neredeyse meftaya dönmüþ, esareti özgürlük demokrasi sanan siyasal kadrolarla olmaz. Bunlarýn okullarýndan mezun olanlarla da... Sil baþtan, ve ayaklarý yere basan genç kadrolarla olur bu iþ. Ola ki Kýbrýslýnýn o meþhur kýrbacýna, ya da Mustafa Kemal'in yöntemine de ihtiyaç duyulacak... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÝR KÖY TAVERNASINDA Gittiðimiz tavernada Yangos ve Kostas da gitar ve buzukiyle þarkýlar söylüyorlardý. Perahoryo'daydýk... Peraköy'de... Dali'ye üç kilometre uzaklýkta... Lefkoþa'dan onbeþ dakikalýk mesafede... Kilisenin tam karþýsýna park etti Andreas arabayý... Serin, ama üþütmeyen bir gece... Nisan'ýn son demleri... Kiliseye baktým... Yeni gibiydi... -Her köyde bir kilise var, deðil mi, diye sordum Andreas'a... -Her köyde, dedi... -Bizde de cami ve minare var, dedim. Tahta direkler üzerine kurulmuþ geniþ verandasý tam bir Kýbrýs tütüyordu tavernanýn. Bütün masalar doluydu... Ben hep kentlerde yaþadýðým için daha baþka bir tutkum var köylere... Bir köyde bir gece kalmak bile çok büyük bir deðiþiklik olurdu hep benim için... Ýlkokul sýralarýndayken, annem yanýna beni alýr ve köy otobüsleriyle Kaleburnu'na giderdik. Annemin küçük kýzkardeþi bir Kaleburnulu ile evlenmiþ ve oraya yerleþmiþti. Sabah yola çýkar ve o 'fortigo' ile neredeyse akþama varýrdýk köye. Þoför Ferdi amca çok tatlý bir adamdý... Bir de Abdulli vardý... Rumca þarkýlar söylerlerdi yolda... O mazot kokusu ve yollarýn tozu burnumda hala... Köyün tepeler üzerindeki kerpiç evlerine baktýkça bir sýcaklýk sarardý içimi... Adile teyzemin kalýn bir romana konu olabilecek olan büyük serüveni burada baþlamýþtý iþte. Baf'ýn Girit Tera köyünde baþlayan, Kaleburnu'nda devam eden, sonra da yarý ömrünü geçirdiði Londra'da noktalanan bir hayat hikayesi... Nasip olmadý bir demet çiçek koymak Londra mezarlýðýndaki mezarýna... Þarkýlarýn her türlüsü var Yangos ve Kostas'ta... Kederlisi de... Neþelisi de... Sesini de müziðini de özlemiþim Yangos'un... Mosfilya'da, Yangos'un bahçesinde kutlamýþtýk kapýlarýn açýlmasýný... Çok karanlýk, ama bol yýldýzlý bir geceydi. Tekerlekli sandalyesinde unutulmaz þarkýlar söylemiþti bize yine... Yangos þeker hastasý... Kesmiþler bir ayaðýný... Bir Kostas söylüyor, bir o... Kostas nostaljik günlerimize uzanarak Rusça þarkýlar da söylüyor benim için... "Moskova Geceleri"ni... Hýþýrtýlar bile yok bahçede Sabaha dek herþey dondu Ah, bilseydiniz keþke... Benim için ne deðerli Moskova geceleri... Sirtaki oynuyorlar pistte... Biri çömelip el çýrpýyor kýzlarýn... Diðeri oynuyor... Felekten bir gece çalmaya gelmiþ masa... Erkekleri fýrlýyor piste sonra... Sirtaki oynamak adamlara da yakýþýyor, kýzlara da... Kýzlar Yangos'un mikrofonuna da geçiyorlar coþtukça... Þarký söylüyorlar... Taþralý, ama ayak uydurmuþlar zamana... Bir köyden kýz alan bir dostum bir gün þöyle demiþti bana: -Köyden kýz alacaksan sesin de güzel olmalý... -Nedenmiþ o? Ýzah etti: -Düðün gecesi toplandýk... Yeyip içme alemi... Herkes baþladý þarký söylemeye... Beni de dürttüler... Hade eniþte hade... Bir tane de sen söyle... Kurtulamadým ellerinden... Patlattým o berbat sesimle ben de... Perahoryo'da geç saatlere dek sürdü þarkýlar... -Ýkiyüz þarký söylediniz belki de, dedim Yangos ve Kostas'a... Çok mütevazi ikisi de... -O kadar da deðil, belki yüz tane, dediler... En son kalkan masalardan biri bir aile masasý oldu. Londra'dan geldiklerini düþündüðümüz akrabalarla mal-mülk ve tereke meselesi üzerinde yapýlan bir aile toplantýsýna benziyordu... Ve masadakiler Theo Angelopulos'un kahramanlarýný andýrýyordu. Angelopulos'un kahramanlarý yersiz yurtsuzdu ve denizin ortasýnda kalmýþlardý... Umarým bulurlar onlar yerini yurdunu...

3 AFRÝKA dan mektup... MERAK EDÝLENLER VE ARTIK MERAK EDÝLMEYENLER... Merak edilen bazý sorularýn yanýtý açýk duruyor hala... Derviþ Eroðlu'nun görüþmeci heyeti mesela... Bu heyetteki isimler... Bir devlet sýrrý gibi gizli tutuluyor bu da... Kimlerle temas edilmiþ... Kimlere teklif yapýlmýþ... Pek sýzmamýþ dýþarýya... Tahminler yürütülüyor yalnýz... Ergün Olgun'dan söz ediliyor... Mehmet Hasgüler'in adý geçiyor... Ama kesin birþey yok... Kesin olarak adý geçen bir tek Ata Atun... Ancak doðrulanmamakla birlikte, bu isim büyük hayret uyandýrýyor... Nerden nereye... Þövenist tutumu ile bilinen Atun bu masada bir barýþ görüþmecisi olabilir mi? Ýsimler üzerinde Ankara'nýn da titizlikle durduðu, bu konuyu mercek altýna aldýðý ve son tahlilde listeyi onun onaylayacaðý söyleniyor... Mehmet Ali Talat'a bir ofis, personel ve araba tahsisi meselesi de askýda kaldý. Veriliyor mu, verilmiyor mu? Etrafýnda büyük fýrtýnalar koparýlan bu konuda ne gibi geliþmeler olduðu henüz açýklýk kazanmadý... Bu arada Talat'ýn CTP yuvasýna dönüp dönmeyeceði de merak konusu... "Dönerse arkasýndayým" diyor Ferdi Sabit Soyer... Ve onun dönmesi yönünde dilekte bulunuyor. Partiye çok yararlý olacaðýný söylüyor. Ancak hem Denktaþ gibi partilerüstü bir konuma sahip olmak, hem de CTP'li kalmak isteyen Talat karar veremiyor bir türlü... Belki kendisine devlet tarafýndan yapýlacak tahsisten sonra belli olacak bu da... Tabii o tahsis yapýlýrsa... UBP içinde itiraz edenler var buna... Denktaþ'la bir tutulamazmýþ Talat'ýn konumu... Denktaþ parti iþi yapmýyor, milli davayý sahipleniyormuþ... Ama Talat'ýn niyeti particilik ve siyaset yapmakmýþ... Öyle diyorlar... * Sevgili okurlar, Merak edilen konular olduðu gibi, artýk merak konusu olmaktan çýkmýþ þeyler de var... Tahsin Ertuðruloðlu'nun durumu mesela... Seçimlerden önce estirilen hava söndü... Eroðlu'nu ve UBP'yi parçalayacak diye çok umut baðlanmýþtý ona... Boþ çýktý... Denilebilir ki, bu seçimlerde en büyük kayýplara uðrayanlardan biri de o oldu. Gaza gelmese... Aday olmasa... UBP baþkanlýðýnda o da çok iddialý olacaktý. Ve de baþbakanlýkta... Bu þansýný artýk yitirmiþ ancak... Ankara bir oyununu da ona oynamýþ galiba... Kimbilir... Ankara'da numara çok... Eroðlu'nun kazanacaðýný bile bile, önünü kesmiþler Ertuðruloðlu'nun... Askerle yakýn iliþkilerinden mi acaba? * Yaz mesaisi bugün baþlýyor... Kýþ uykusu bitti... Sýra siestada þimdi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE DOWNER EROÐLU VE HRÝSTOFYAS'LA GÖRÜÞECEK Kýbrýs müzakerelerinin devamýyla ilgili New York'ta Birleþmiþ Milletler merkezinde temaslar yapan BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer, dün Ada'ya geldi. Bu ay sonunda baþlamasý beklenen yeni tur Kýbrýs doðrudan müzakereleri ýþýðý altýnda bir dizi temasta bulunacak Downer, bugün Derviþ Eroðlu'yla, ardýndan da Dimitris Hristofyas'la bir araya gelecek. Eroðlu'nun Downer'i kabulü, saat 10.30'da gerçekleþecek. Bu arada, Rum radyosu, Aleksander Downer'in ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, yeni tur müzakereler baþlamadan önce Ankara'da da temaslarda bulunacaðýný haber verdi. Hristofyas Eroðlu'nu, Talat'la anlaþtýklarýný "onurlandýrmaya" çaðýrdý... Hristofyas önce onay istiyor Dimitris Hristofyas, Derviþ Eroðlu'nu; Mehmet Ali Talat'la "anlaþtýklarý müzakere zeminini ve vardýklarý görüþ birliklerini onurlandýrarak, müzakerelere ortak mantýk zemininde gelmeye" çaðýrdý. Rum Solcu Ýþçi Sendikalarý Federasyonu'nun (PEO) 1 Mayýs Ýþçi ve Bahar Bayramý nedeniyle önceki gün düzenlediði etkinliðe katýlan Hristofyas; Eroðlu'nun çaðrýsýna uymasý halinde, yýl sonuna kadar Türkiye'yi de tatmin edebileceklerini iddia etti. Rum radyosuna göre, Hristofyas, Türkiye'nin AB ile Baþmüzakerecisi Ali Babacan'ýn; Türkiye'nin Kýbrýs sorununun 2010 sonundan önce çözülmesini arzuladýðý açýklamasýna da yanýt verdi. Rum Yönetimi Baþkaný, "Türkiye'yi izlenim yaratma politikasý ve numara yapmakla" suçladý ve "buna son vermesini" istedi. "Yýlsonundan çok önce çözüm olmasýný istiyoruz, Yorgos Vasiliu'nun da dediði gibi Kýbrýs Rum tarafý olarak çözümü dünden istiyoruz" iddiasýnda bulunan ve "çözümü, geçen yýl sonundan önce de istediklerini" savunan Hristofyas, "Mesele, Türkiye'nin müzakereleri nasýl yönlendirdiði ve hangi çözüm için ne direktifler verdiðidir" dedi. YAZ MESAÝSÝ BUGÜN BAÞLIYOR KKTC'de kamu çalýþanlarýnýn haftada 35 saat çalýþacaðý yaz mesaisi uygulamasýna bugün geçiliyor. Günün 24 saati süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dýþýnda kalan kamu sektöründe çalýþma saatleri, pazartesi günleri , ; hafta içi diðer günlerde ise þeklinde olacak. Haftalýk çalýþma süresinin 35 saat olmasý kaydýyla düzensiz mesai usulünde çalýþma gerektiren Devlet Üretme Çiftliklerinde, Þehit Doðuþ Oran, Çömlekçi, Paþaköy ve Ercan çiftliklerinde , haftanýn herhangi bir günü de ; TÜK Akdoðan Tohum Hazýrlama ile Daðýtým Merkezi'nde ise dört gün , , beþinci gün çalýþma saatleri uygulanacak. Yataklý Tedavi Kurumlarý Dairesi'ne baðlý saðlýk servisleri ile Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi'ne baðlý saðlýk servislerinde çalýþan Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasý kapsamý dýþýnda kalan kamu görevlileri de; Pazartesi- Cuma saatleri arasýnda çalýþacak. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra SURÝYE FUARI Ýþte bu... Ýþte yapýlmasý gereken bu... Gücünüzü birleþtireceksiniz... Kaliteli üretim yapacaksýnýz... Ve ürettiklerinizi dýþa satacaksýnýz. Kuzey Kýbrýs'ta birbiri ile rakip görünen 6 mobilya firmasý iþte bunu yaptý. Güçlerini birleþtirdi ve dýþ pazarlara açýlmaya karar verdi. Bu 6 þirketin '6 A Furniture'adý altýnda, sanki tek bir firmaymýþ gibi 'Suriye Mobilya Fuarýna' katýlmasý bir ilktir. Bu firmalarýn hiçbiri tek tek bunu gerçekleþtiremezdi. Ne maddi güçleri buna yeterdi, ne de kadrolarý... Ancak bir araya gelince... O gücü ve o sinerjiyi yaratýnca... Sanayi Odasý ve Sanayi Dairesi de buna yardýmcý olunca... Dýþ pazarlara açýlmanýn o kadar da zor olmadýðý kanýtlandý. Suriye 24 milyon nüfuslu bir Ortadoðu ülkesi... Ve bize Türkiye kadar yakýn. Doðrudan uçuþ olsa, 45 dakikada Þam'dasýnýz. Yani Suriye ayaðýmýzýn içinde. Peki biz Suriye'ye mal satabilir miyiz? Dünyanýn dört bir yanýndan ithal edilen mobilya ve mutfaklarla gerek kalite gerekse fiyat yönünden rekabet edebilir miyiz? Evet, edebiliriz. Bu fuar iþte bunu gösterdi. Fuara katýlan yüzlerce firma içinde en çok ilgiyi ve en fazla ziyaretçiyi Kuzey Kýbrýs standý çekti. Onlarca bayilik müracaatý oldu. Yüzlerce Suriyeli bu mutfaklarý nasýl temin edebileceklerini sordu. Fiyatlarý, sunulan kaliteye göre gayet makul buldu. Suriye'ye mal satýlabilir veya satýlamaz, baþka bir konudur. Suriye'nin baþlangýç yapmak için iyi bir Pazar olup olmadýðý da tartýþýlabilir. Ama bunlarýn hiçbiri önemli deðildir. Suriye olmaz, Lübnan olur, Katar veya Ürdün olur. Ya da bunlarýn hiçbiri deðil de Ýngiltere veya Azerbaycan olur. Önemli olan bizim insanýmýzýn da dünya standartlarýnda kaliteli üretim yapabildiði ve diðer ülkelerle rekabette bir sýkýntý yaþamayacaðýdýr. Ve daha da önemli olan tek tek yapamayacaðýmýzý, iþbirliði ve dayanýþma ile yapabileceðimizdir. Dileriz bu ilk deneme, diðer sektörlere de örnek olur. Daha da önemlisi þu batak ekonomimizi düze çýkarmanýn yolunun ihracattan geçtiðini, hükümet görevini yüklenecek siyasi partilerimiz de görmüþ olur. Ve en azýndan bundan böyle, üretimin ve ihracatýn önünü açacak tedbirler daha süratli alýnmýþ olur. Çok söyledik... Çok yazdýk... Kuzey Kýbrýs'ta 100 bin kiþilik bir ekonomi ile, bin kiþilik bir nüfusu beslemek mümkün deðildir. Ýç Pazar giderek daralmaktadýr. Bir milyar beþyüz milyon dolarlýk ithalata karþýlýk, milyon dolarlýk ihracat gülünç kalmaktadýr. Ýhracatý artýrmanýn yolu üretimden geçer. Üretim ise, teknoloji demektir, sistem demektir. Ne üretecekseniz üretin... Çaðdaþ teknolojiyi yani bilgisayarlý makineleri ve çaðdaþ üretim sistemlerini kullanacaksýnýz. Bunu yaptýðýnýz an, kalite ve üretimde verimlilik kendiliðinden gelir. Geriye kalan dýþ pazarlara açýlmaktýr. Bunu da gücünüzü birleþtirerek yapabilirsiniz. Þu anda mutfak sektörümüz bu teknolojiyi, kaliteyi ve verimliliði yakalamýþtýr. Suriye Fuarý da bunu kanýtlamýþtýr.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yürüdüler 1 Mayýs'ta Colony aslanlarý Emeðin bayramýný kutlamak için güya Colony'de unutuldu ihanet dosyalarý Kan damladý bir daha yürekteki yaraya Kalay STALÝNÝSTLER ÖNDEN BUYURSUN "Milliyet" yazarý Kadri Gürsel, Taksim Meydaný'ndaki 1 Mayýs mitinginde coþku olmadýðýný yazýyor ve meydaný aðýrbaþlý bir insan denizine benzetiyordu. Gürsel'e göre "meydanda toplananlar durulmasý gerektiði gibi durmuþlar ve tarihsel bir eþiði geçmiþlerdi"... Lefkoþa'daki 1 Mayýs yürüyüþünde ise önde yürüyen Talat'ýn yüzünden düþen bin parçaydý. Ama bu aðýrbaþlýlýkla deðil, seçim sonucuyla alakalýydý. Talat'ýn seçimleri kaybettikten sonra yüzüne taktýðý kederli maske ile emek mücadelesi arasýnda bað kuracak olanlar, buyursun. Önden Stalinistler yürüsün. Stalin'in emriyle 22 bin Polonyalý esirin katledildiði Katin Ormanlarýna kadar yollarý var... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ANLAMAK KOLAY DEÐÝL... Bu ülkedeki siyasi partilerin ve onlara baðlý örgütlerin yaþantýmýzýn büyük bir bölümünü kontrol altýnda tuttuklarýný inkar edemeyiz... Ve bunlarýn durumunu son "cumhurbaþkanlýðý" seçiminde gördük CTP, TDP, ÖRP ve BKP'nin desteklediði Talat ile UBP, MAP, HÝS partilerinin desteklediði Eroðlu, ayrýca Abdullah Gül'e aday olup olmamasý gerektiðini soran Tahsin Ertuðruloðlu da Ankara'dan icazet alýp aday oldular Desteði de ordan beklediler. Zaten deðiþen nüfus yapýsýyla Kýbrýslýtürklerin kendi kendilerini yönetme þansý ellerinden alýndý artýk. Politikacý dendiðinde aklýma genelde hep Hacý Pavlo gelir Çocukluðumda duymuþtum onunla ilgili anlatýlanlarý Kim olduðunu birisine sormadým ama "Hacýpavlo konyaklarý"nýn sahibidir sanýyorum. Zamanýnda milletvekili olmaya karar vermiþ veya parlamenter diyelim Baf-Dillirga köylerinden birinde etrafýna topladýðý ahaliye nutuk atýyormuþ -Okulunuzu güzelleþtirecem Kalabalýktan birisi, köyde okul olmadýðýný söylemiþ -Öyleyse size okul yapacam -Çocuk yok, demiþler yine -Size çocuk da yapacam, demiþ ve ilave etmiþ, "Yenegassu yenegamu, yenegamu bale yenegamu" Yani sizin karýlarýnýz benim karým, benim karým ise gene benim karým, demiþ Köylülerden birisi iþin farkýna varana kadar alkýþa boðulmuþ Hacý Pavlo Açýkgöz köylü söylenenlerin anlamýný köylülere açýklayýnca da köylülerin elinden zor kurtulmuþ Biraz farklý duymuþ da olabilirsiniz bu yazdýðýmý, ama politikacýlarýn yalana ve laf kalabalýðýna getirerek milleti duygu sömürüsüyle soymalarýna bir örnektir diyebiliriz. Dün 1 Mayýs'tý... Ýþçinin emekçinin dayanýþma günüydü... Ve en önde yürüyenleri ertesi günkü gazetelerden izledim... Ýyi ki gelip de arkalarýndan yürümemiþim... Kimler yoktu ki? Ankara'dan icazetli partilerin bir kýsmýnýn yöneticileri... Yani Ankara'dan icazetliler ikiye bölünmüþler... Yarýsý Ankara adýna meydanlara sahip çýkmaya çalýþýrken, diðerleri de ovalara, kýrlara yayýlanlara hakim olmaya çalýþtý! "Ýþgallere karþý omuz omuza" diye haykýranlarýn sesini bastýrmak için, Ankara'nýn iþbirlikçilerinin ardýsýra yürüyen tembihli kalabalýktan "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" sloganlarý yükseldi... Ankara'nýn emireri olanlar dümeni baþkasýna devretseler bile kurtulamazlar emir almaktan? Çünkü Türkiye ordu devlettir. Hizmet ölene kadardýr... Emek en yüce deðerdir sözünü, koltuða oturur oturmaz lugatýndan silip, hizaya gelen CTP ve Talat þimdilik bir süreliðine, Ankara'nýn "göt cebi"ne konuldular. Colony Otel'de sermayeden katký almalarý... Golf sahasý açýlýþýnda da Truva Atý olmayacaklarýnýn sözünü vermeleri unutulmadý... Yýllar önce köylüler kendilerine hakaret eden Hacý Pavlo'yu köylerinden kovdular... Emekçiye ihanet edenler ise 1 Mayýs günü emekçinin önündeydiler... Selçuk Sömek son yolculuðuna uðurlandý Türk Mukavemet Teþkilatý kurucularýndan ve 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ilk Türk milletvekillerinden Doktor Selçuk Sömek, son yolculuðuna uðurlandý. Perþembe günü hayatýný kaybeden Selçuk Sömek'in cenazesi, Lefke Orta Camisi'nde kýlýnan öðle namazý sonrasýnda Lefke Mezarlýðý'na defnedildi. Bu arada, Sömek için dün sabah Cumhuriyet Meclisi'nde devlet töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Meclis Baþkaný Hasan Bozer, 1'nci Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, TC Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý, siyasi parti temsilcileri ile Sömek'in ailesi katýldý. Selçuk Sömek adýna 1 dakikalýk saygý duruþu ile baþlayan tören, Sömek'in öz geçmiþinin okunmasý ile devam etti. Meclis Baþkaný Hasan Bozer, törende yaptýðý konuþmada, Selçuk Sömek'i "Kýbrýs Türkünün yetiþtirdiði çok deðerli bir doktor, siyasetçi, ülkesine aþýk bir vatan sever" olarak tanýmladý. Sömek'i kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarýný belirten Bozer, "Sömek, yakýndan tanýma fýrsatý bulduðum büyüðüm, meslektaþým yüreði vatan sevgisi ile çarpan, sevilen ve sayýlan bir devlet adamý idi" dedi. Sömek'le 1975 ile 1981 yýllarý arasýnda çok zor þartlarda 6 yýl bir mesai arkadaþlýðý döneminde, kendisini ve ailesini çok yakýndan tanýma fýrsatý bulduðunu belirten Bozer, bunun kendisi için ayrý bir mutluluk kaynaðý olduðunu söyledi. Birlikte çalýþtýklarý dönemde ayda bir kez kaçak yollardan sandalla mücahitleri muayene etmek için Erenköy'e gittiklerini ve her yolculuklarýnda mücahitlerin et ihtiyacýný karþýlamak için sandalla koyun ve keçi de götürdüklerini anlatan Bozer, bunun Sömek'in ne kadar büyük insan ve hekim olduðunu gösteren küçük bir örnek olduðunu söyledi. Týp eðitimini tamamlamasýnýn ardýndan Ýstanbul'da yaþayan Sömek'in 1950'lerdeki Kýbrýs Türk insanýnýn yaþadýðý sýkýntýlar karþýsýnda 1953 yýlýnda adaya geldiðini belirten Bozer, Sömek'in Kýbrýs Türk halkýnýn Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazýl Küçük ve 1. Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'la birlikte Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn kuruluþunda etkin bir rol aldýðýný kaydetti. Milletvekilliði de yapan Sömek'e Kýbrýs Türk halký adýna teþekkür eden Bozer, Selçuk Sömek'e tanrýdan rahmet ve ailesine baþsaðlýðý diledi. Tören, merhum Selçuk Sömek'in naþý önünde protokol sýrasýna göre saygý duruþunda bulunulmasýyla sona erdi. SÖMEK'ÝN ÖZGEÇMÝÞÝ 20 Aralýk 1918 Lefke'de doðan Selçuk Sömek, ilk ve orta öðrenimini Lefke Ýdadi'sinde tamamladý. Lefkoþa Türk Lisesi'nden mezun oldu yýlýnda Ýstanbul Týp Fakültesi'nden mezun olarak ihtisasýný Ýstanbul Üniversitesi Haseki Hastane'sinde Kadýn Hastalýklarý ve Doðum uzmaný olarak tamamladý. Akabinde askerlik hizmetini 4 yýl Doðu Anadolu'da askeri doktor olarak yaptý. Daha sonra Ýstanbul'a dönerek Ýstanbul Üniversitesi Hastanesi'nde mesleðini icra ederken 2 sene boyunca Kurtuluþ Savaþýnýn önde gelen isimlerinden Halide Edip Adývar ve Dr. Adnan Adývar'ýn özel hekimliðini yaptý yýlýnda Kýbrýs Türk toplumunun varoluþ mücadelesine destek vermek için adaya döndü. Baþta Dr. Fazýl Küçük ve Rauf Denktaþ ile Türk Mukavemet Teþkilatý kurucularý arasýnda yer aldý. Özellikle Lefke Güzelyurt bölgesi Teþkilat Baþtemsilcisi olarak uzun yýllar görev yaptý. Daha sonra 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti ilk Türk milletvekilleri arasýnda yer aldý. Temsilciler Meclisi üyesi görevini 1970 yýlýna kadar sürdürdü. Cengiz Topel Hastanesinde ve Lefke hastanesinde doktorluk görevini icra etti. 29 Nisan'da vefat eden Dr. Selçuk Sömek, evli, üç çocuk ve altý torun sahibiydi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÝÞTE BÖYLE TÜKETÝLÝYORUZ KKTC, ithalatýnýn yüzde 70'ten fazlasýný Türkiye'den yapar. A'dan Z'ye kadar her türlü tüketim maddesini oradan alýrýz. Burada üretilsin üretilmesin, hiçbir maddede hiçbir kýsýtlama yok. Buna her türlü gýda maddesi de dahildir. Örneðin 2008 yýlý dýþ ticaret raporuna göre, sözkonusu yýl içinde yapýlan 1 milyar 465 milyon dolarlýk ithalatýn 992 milyon 596 bin dolarlýk bölümü Türkiye'den yapýlmýþtýr. Bir zamanlar Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Devlet Bakanlýðý görevinde bulunan Þükrü Sina Gürel, KKTC'ye yapýlan sözde yardýmlardan yakýnan iþ çevrelerine, "Bu iþin altýný fazla kazýmayýn. Unutmayýn ki oraya verdiðimiz parayý ticaret yoluyla kat kat geri alýyoruz" demiþti! KKTC'nin milyonlarca dolarlýk ithalâtýna karþýlýk Türkiye'ye yaptýðý ihracat, denizde kum tanesi bile deðildir. Raký ve hellimimizin Türkiye piyasasýna girmek için nasýl akla karayý seçtikleri ancak maksatlý olarak çýkarýlan engeller yüzünden bunu baþaramadýklarý çok acý bir hatýra olarak halâ belleklerdedir. Ülkemizdeki sanayi kuruluþlarýndan biri olan Cypri Cola'nýn direktörü Ahmet Gürtuna'nýn bir gazeteye verdiði mülakatý okuyunca bunlar aklýma geldi. Türkiye piyasasýnda benzeri olmayan meyveli soda üretimiyle Anadolu pazarýna girdiklerini anlatan Ahmet Gürtuna, meyveli soda üretiminin, Türkiye'deki çeþitli firmalar tarafýndan da baþlatýlmasýyla Türkiye gümrüklerinde çeþitli sorunlar yaþamaya baþladýklarýný belirtti. Bu sorunlarla iki yýl mücadele edebilmiþler ancak. Bu arada Türkiye'deki büyük marketler, reyonlarýný Cypri Cola ürünlerine kapatmýþlar! Cypri Cola bu reyonlarý geri almak için yüklü miktarda paralar bile ödemiþ ancak baþarýlamamýþ bu. Sonunda havlu atarak Türkiye piyasasýndan çekilmek zorunda kalmýþlar. Benzer bir sorunu viski ihracatýnda da yaþamýþ Cypri Cola. Burada ürettiði viskiyi ancak iki yýl ihraç edebilmiþ Türkiye'ye. Sonralarý Türkiye'deki ÖTV ve benzeri vergilerle baþa çýkamayarak üretimi durdurmuþ. Türkiye'ye ihracat yapamamak, KKTC'de üretim yapan firmalarýn ortak derdidir. Ne kadar mücadele edelerse etsinler, "Anavatanýn" önlerine çýkardýðý bunlatýcý engelleri aþamayýp pes etmekte ve iç piyasayla yetinmek zorunda kalmaktadýrlar. Bu da zaten yerlerde sürünen KKTC ekonomisine aðýr bir darbe olarak inmektedir. KKTC'ye yýllardýr uygulanan ambargolarý dillerine dolayýp, her fýrsatta "Ambargolar kaldýrýlmalýdýr" nakaratýný tekrarlayanlar, aslýnda KKTC'ye ambargonun daniskasýný uygulamaktadýrlar. Bu ambargo yalnýz ticarette deðil, sporda ve çeþitli siyasi platformlarda da uygulanmaktadýr. KKTC'de üretilen bir meyveli sodaya bile tahammül edemeyip Türkiye piyasasýnýn kapýlarýný ona kapatanlarýn, dünyanýn uyguladýðý ambargolardan þikâyet etmeye haklarý yoktur. Anavatan dediklerinde aðýzlarýndan yüz tane anavatan püskürten hamaset tellâllarýna duyurulur... "Anavatanýnýz" bu toplumu böyle çökertti iþte! Siz daðý taþý bayraklarla donatýp, bu bayraklarýn etrafýnda Zulu kabileleri gibi hamaset tamtamlarý çalarken... Onlar bizi böyle tüketti!

5 3 Mayýs 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Her yiðidin bir yoðurt yeyiþi olduðuna göre, peþin hüküm vermeden Eroðlu'nun masaya oturmasýný beklemeliyiz. * AB "Üretken Toplum Yaratma Porojesi" çerçevesinde para daðýtacakmýþ. - Ah ulan AB ah Hepiniz aynýsýnýz Türkiye gibi yapma Balýk verme, balýk tutmayý öðret. * Cumhurbaþkaný Eroðlu, dengeli bir siyaset gütmeliymiþ. - Terazisi yok ki El yordamý ile ne kadar becerebilirse o kadar. * Vatandaþlýklar golifa gibi daðýtýlýyormuþ - Helva gibi daðýtsalar daya mý iyi yani? * Rumlarýn yüzde 70'i müzakerelerden sonuç beklemiyormuþ. - Eeee. Masadan sonuç beklemiyorlarsa, nasýl barýþacaðýmýzý umuyorlar? * Hristofyas Ulusal Konsey kararýndan memnun olmuþ. - Hiç merak etmesin. Yakýn bir zamanda bir Ulusal Konsey de bu tarafta kurulacak. Birbirlerini yerler artýk. Akþam yaðmur yaðdý. Sabah güneþ açtý.. Þimdi bütün yapraklar pýrýl pýrýl parlýyor. Ne güzel Yaþama sevinci doluyor insan. Bu güneþ gerçekten enerji kaynaðý. Kýþýn boþalmaya yüz tutumuþ bütün pillerimizi dolduruyor. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI AREN ASKERLÝK YAPACAK MI? Yanýmýzdan askerler geçiyordu. 18 aylýk Aren "bay bay" yaptý. Askerler gülümsedi. "Ýnþallah senin zamanýna bu askerlik iþi biter be dedem" dedim. Söyledikten sonra fark ettim ki, amin diyecek kadar bile inancým kalmamýþ! 1963'te orta 1'de idim. Liseli birçok abim mücahit olmuþtu. Bu Kýbrýs meselesi 40 yýl sürecek deðildi ya Ḃen "mücahit yaþýna" gelinceye kadar elbet bitecekti. Bitmedi. Ben de mücahit oldum. Aradan yýllar geçti. Evlendim, bir oðlum oldu. E herhalde oðlumun askerlik çaðýna kadar bu iþ biterdi artýk Öyle umuyordum Öyle diliyordum Iýýggý.. Bitmedi. Oðlum da asker oldu. Aren dediðim oðlumun oðlu. Kim ne derse desin, torunum da sýyýramýyacak. Yazýk bize Bir ömrü boþa harcadýk da, þu çoluk çocuða gün yüzü gösteremedik. NÝYE GÜVENMÝYORSUNUZ MECLÝSE... SÝZ SEÇMEDÝNÝZ MÝ? Araþtýrma yapýlmýþ, çok ilginç bir sonuç çýkmýþ ortaya.. Halk meclise güvenmiyormuþ. Biraz tuhaf geldi bana. Halk kendi seçtiði meclise neden güvenmez acaba? Güvenmez çünkü Çilek seçerken gösterdiði dikkat ve titizliði, sandýk baþýnda göstermiyor da ondan. Yüreðinde insan sevgisi var mý Vicdanýnýn sesini dinler mi Doðruya doðru, eðriye eðri der mi Paylaþabilir mi Güvenilir mi Þaþar mý.. Hiç araþtýrmýyor, soruþturmuyor bunlarý "Benden yana mý çýkar, ayýdan yana mý taraf tutar" diye hiç kafa yormuyor.. Tek kriter "iþim düþerse yapar mý.." olunca sonucun böyle çýkmasý çok doðal. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Koltuk ayný koltuk Oturan kafa ayný kafa Sadece popo deðiþti... Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ANAM BENÝM... Kýbrýs Cumhuriyeti'nden ekonomik çýkmazda olan Yunanistan'a 60 milyon Euro borç gönderilme kararý alýndý Haber buydu. Ve Türkiye basýný bu habere ilgi gösterdi. Dediler ki, "Boynuz kulaðý geçti,yunanistan uluslararasý arenada yýllardýr kolladýðý Kýbrýs'a muhtaç hale geldi." Þaþýrdýlar yani. Türkiye ile KKTC arasýnda 12 Mart 2010 tarihinde imzalanan 500 milyon dolarlýk kredi anlaþmasý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Bu da baþka bir haberdi Diyeceðim o ki küçük bir ada ve ikiye bölünmüþ insanlar. Bir tarafta yasallýðý tartýþýlamayan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin devamýný sürdüren Rumlar, diðer tarafta, komþunun oyuncaðýný eline almýþ çocuk gibi sahibine vermek istemeyen kuzeydeki yasallýðý tartýþýlan KKTC'deki Kýbrýslýtürkler.. Daha önce de bu konuyu yazmýþ ve bu durumu sorgulamýþtým Nasýl oluyor da, kurtardýk, daha iyi þartlarda barýþ içinde ve mutlu yaþýyorlar dedikleri bizler hep borç alýr duruma geldik veya getirildik. Daha önce de sormuþtum. Dolayýsý ile benzer haberler çýktýðýnda hep ayný yazýyý yazacak deðilim. Bugünkü konum 1 Mayýs Diyeceksiniz ki bugün üç Mayýs Elbette ki doðru Ancak ben bugün yazabiliyorum duygularýmý Ýstanbul'daydým 1 Mayýs günü. Muhteþem mitinge katýlamadým.,. Arkadaþlar, "Oradayýz ha mutlaka geliyorsun" dediler. Gidemedim. Ayaðým varmadý deðil. O gün hesapta olmayan bir aksilik çýktýðý için katýlamadým. Televizyon, masamda açýk dakika dakika kortejdekileri gösteriyor. Hoparlörlerden iþçi marþý ve devrimci þarkýlarý duyuluyor. 1977'e gittim haliyle ve o katliamý yaþadým bir daha. Yýllar geçtiði halde dün gibiydi usumda. Geçen yýla kadar Ýstanbul Valiliði'nin "Çok tehlikeli izin veremeyiz" dediði kutlamaya bu sene nasýl olduysa "En doðal haklarý, kutlamalýlar" diyerek izin verdiler. Ne oldu ne deðiþti de bu sene izin verdiler anlayamadým. Dün akþam kutlamalarýn geçeceði güzergahtaki caddelere gidip orada neler oluyor diye incelemiþtim. Meraktan. Yollarýn -ki bu yollar Taksim'e çýkan tüm caddelerdi- her iki yanýna bariyerler konulmuþ polisler nöbete baþlamýþlardý. Ýþçiler olmazsa olmazlardýr. Ve her ailede mutlaka onlardan birileri vardýr. Düþman olamazlar ait olduklarý topluma. Ve o bariyerlere baktýðýmda -Ýþçiler olay çýkartabilirler önlem alýyoruz- anlamýný çýkarttým. Çoðu kiþi de o anlama çekebilirdi.. Oysa ki 1977 katliamýný iþçiler yapmamýþtý. Ve kimin yaptýrdýðý, kimlerin maþa olduklarý, katilerin yakalanmamalarýndan belliydi.. Tüylerim diken diken oluyordu ekrana bakarken ve arkadaþlara telefon açtým, "Nasýl gidiyor?". Muhteþemdi.. Orada bulunamadýðým için üzgündüm. Yukarýdaki konu mu? Kýbrýs konusunu merak etmeyin... Babacan açýkladý, "Kýbrýs konusunu bu yýlýn sonunda çözmeyi hedefliyoruz.'' Anamýz diyor... Anam benim!

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun SOKAKLARDA YENÝ DÖNEM GÜNLÜK Bir ülke içinde en büyük güç, halktýr. Sorunlarýný çözmek için sandýk vasýtasý ile vekiller tayin eder. Bir süre o vekiller eliyle sorunlarýnýnýn çözümünü bekler. Vekiller, halk iradesine saygý gösterip sorun veya sorunlarý çözerse mesele yok. Vekillerden umudunu kesen halk, gücünü iþleme koyar. Sokaða dökülür. B ö y l e s i geliþmelerde siyasiler, sivil toplum örgütlerinden daha zayýf ve etkisiz kalýrlar. Halk inisiyatifi eline alýp sesini yükseltmeye baþladýðý zaman, sivil toplum örgütleri gündemi belirleyen ve yönlendirenler olur. Eylemler, yataðýndan çýkmýþ bir nehir gibi dalga dalga büyür. Karþýsýnda durmak ne mümkün. Ok yaydan çýktýðý zaman, halkýn önünde durmaya çalýþanlarýn gayretleri nafile yýlýnda sokaklara dökülen halk, hem Ankara hem de Güney i böyle ediþelendirmiþti. Halk, ancak kendi gücü ile maðlup Doðrudan Selma Bolayýr Ýmparator Neron'a boþuna mý deli Neron demiþler? Roma yanýp kül olurken þarkýlar söylemiþ.. Ýhanet ettikleri gerekçesi ile, üvey kardeþini, annesini ve karýsýný öldürtmüþ... Hiç kanýtý olmadýðý halde... Kendine karþý komploya karýþtý diyerek öðretmeni ve yaveri olan filozof Seneca'nýn öldürülmesini buyurmuþ.. Seneca düþ kýrýklýðýna uðramýþ.. Uðramýþ uðramasýna ama.. Tepkilerin, öfke krizlerinin, kendine acýma veya acýndýrma duygusunun Neron gerçeðini deðiþtirmeyeceðini bilmenin verdiði bilgelikle... Ne öfkelenip baðýrýp çaðýrmýþ ne de aðlayýp sýzlamýþ... Aðlayan yakýnlarýný teselli etmiþ yalnýzca.. Neron'un ne kadar zalim olduðunu bildiði için kararýný normal karþýlamýþ.. Sükunetle, onurlu ve saðlam durarak hayatýný kendi sonlandýrmak istemiþ... Ayak damarlarýný kesmiþ, olmamýþ... Baldýran içmiþ, ölememiþ. Sonra da zehrin etkisini çabuklaþtýrmak için buhar banyosuna girmiþ... Filozof, deli Neron'dan farký olmalýydý... Deðil mi? Çünkü ona göre öfke, mantýðý iþlevsiz kýlan bir tutku patlamasý deðildi... Ýnsanýn aklý baþýna gelip piþman olduðunda... Bir özürle de geçiþtirilemezdi öfkenin yarattýðý zarar.. Romayý yaktýktan veya Seneca'yý öldürdükten sonra özrün ne faydasý olurdu ki? Öfke, akýl yürütürken yaptýðýmýz ve düzeltilebilir temel hatalardan kaynaklanýrdý Seneca'ya göre... Bir þeyi elde etmenin doðal hakkýmýz olduðunu düþünür ve onu elde edemezsek öfkeleniriz... Eðer düþüncelerimizi deðiþtirirsek, öfke eðilimimiz de ortadan kalkar. Bakýn çevrenize; Araba kullanýrken yolun yalnýz kendine ait olduðunu düþünenler, yanlýþýn kendilerinde de olabileceðini kabul etmezler. Arabada yüksek sesle müzik dinleyen birini, kendini rahatsýz ettiðini düþünerek öldürmeyi hak olarak görürler.. Giyiniþinin tahrik edici edilebilir. Baþý çekenlerin dönekliði, ihaneti onu yataðýndan baþka mecralara sürükleyebilir. * * * 2005 Cumhurreisliði seçimlerini Talat ýn kazanmasýna en çok sevinenlerden birisi de Hristofyas olmuþtu. Talat ile barýþ görüþmelerini daha rahat yapabileceði ve þimdiye kadar çözümsüzlük peþinde koþan Denktaþ tan kurtulduðu için... Kýbrýs ý yeniden birleþtirebileceði için deðildi sevinci. Kýbrýslýtürkler in, Talat ýn iktidarý hatýrýna Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki haklarýný seslendirmekten vaz geçecekleri içindi. Hristofyas veya diðer Kýbrýs Cumhuriyeti cumhurbaþkanlarýnýn þimdiye kadar, 46 yýllýk görüþmelerde Kýbrýslýtürkler ile gerçek bir ortaklýðý arzuladýklanýný sanýyor musunuz? Kýbrýslýtürkler in haklarýný bir tamam tanýmaya hazýr oldular mý? Böyle olsa, 1974 e gelinmeden ellerinde bunu saðlayacak zaman ve olanak vardý ten beri Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki haklarýmýzý DÜÞ KIRIKLIÐI VE ÖFKE olduðunu düþünerek, yoldan geçene tecavüz edebilirler. O, en milliyetçiler, en Müslümanlar, en vatansever olduklarýný sananlar da... Düþüncelerinden dolayý öfkelenip kendi gibi düþünmeyenlere hakaret edebilir... Onlarý öldürebilirler.. Kendilerinden olmadýðý için "insan onuruna" yaraþmayacak þekilde iþlerinden atýlýrlar.. Birine öfkelendi diye görüþlerine taban tabana zýt birine oy verirler... Bu düþünceleri deðiþtirmedikçe "diðerlerine" duyulan öfke deðiþmez. "Dünyanýn neye benzediðine.. Baþka insanlarýn nasýl insanlar olduklarý konusunda çok iyimser fikirlere sahip olduðumuz için de öfkeleniriz." Düþündüðümüz kadar iyi olmadýklarý ve bizi düþ kýrýklýðýna uðrattýklarý için öfkeleniriz.. Sizin de yaþadýðýnýz düþ kýrýklýklarýnýz ve öfkeleriniz yok mu? Kiþisel olanlar bir yana býrakýlýrsa, toplum olarak yaþadýklarýmýz... Hele de elli sene sonra çoðu gizli belgelere ulaþýldýktan sonra.. Politikacýlarýn sizi nasýl kandýrdýklarýný öðrenmek, Sizi öfkelendirmiyor mu? Bir NATO askerinin Yunanistan'da yaptýðý darbe... Ayný NATO askerinin adanýn kuzeyini iþgal senaryolarý.. Garantör Türkiye'nin adadaki anayasal durumu yeniden tesis edip neden çekilmediði... Sýrf görev süreleri uzatýlsýn diye devlet kuranlar... Akþama "nai" ile yatýp sabaha "oxi" ile uyananlar.. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin iki eþit kurucu devletinden biri olmak varken... Tükenerek fakirleþmek.. TC, Gümrük Birliði'ne aday olabilmek için Rumlarýn tek baþýna AB girmesine onay verirken.. Hala size, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin tek taraflý AB'ye alýnamayacaðý yalanýný söylemeleri... Seçim sürecinde baþka, seçildikten sonra baþka konuþanlar sizi öfkelendirmiyor mu? Vatan millet vaveylasý arasýnda. Kýbrýs konusunda gerçekçi ve çaðdaþ bir uzlaþma olmadýðý sürece düþ kýrýklýklarý ve öfke artarak devam edecek... Meclisin çoðunluðunun, kýrk senedir savunduklarý düþünceleri çaðdaþlaþtýrma yetileri var mýdýr dersiniz? istemedik. Onlarýn da hazýr tarafý bize teklif dahi yapmadýlar. Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki haklarýmýzý talep etmek geliþmesi, ortaklarýmýzýn en korkulu rüyasý. En çok ürktükleri þey, Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki ortaklýk haklarýmýzý talep etme geliþmesidir. Talat a kadar saltanat sürenler, Kýbrýslýrumlarýn bu zayýf noktalarýndan hareketle hiçbir talepte bulunmadýlar. Statükonun Rum tarafý da gayet rahat gün geçiriyordu. Ta ki Kýbrýslýtürkler, siyasilerden umut kesip 2000 li yýllarda sokaklara dökülünceye kadar. Kýbrýslýrumlar ne Denktaþ tan ne Eroðlu ndan çekiniyordu. Bunlarýn politikalarýnýn Türkiye politikasý olduðunu ve Kýbrýs Cumhuriyeti merkezli bir talepleri olamayacaðýndan emin idiler. Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki Kýbrýslýtürk toplum haklarý, gündeme getirilmediði sürece, endiþe edecekleri bir durum yok. Uluslararasý hukukta sýkýntýya düþmeleri söz konusu deðil... Bu halk, Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki haklarýný talep etmeye baþladýðý an, hem Kuzey deki hem Güney deki statüko rahatsýz oldu. Halk sesini kendi duyurmaya, isteklerini sýralamaya baþladý. Bu istekler, Kýbrýs Cumhuriyeti aðýrlýklý toplum haklarý idi. Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarý mitinglerde tek tük de olsa görünmeye baþlanmýþtý. Ýþte ortaklarýmýzý endiþelendiren durum bu olmuþtur te Talat ýn kazanmasýna Hristofyas ýn sevinmesi bundandý. Politikayý Ankara tesbit ettiði sürece, iktidardaki Talat tan korku yoktu. Ona baðlý örgütlerden de korku yoktu Cumhurresi seçimlerinde Hristofyas ve AKEL, Talat tan taraf destek beyan ettiler... Ýzcan a Talat ý desteklettiler... Talat kazanýrsa, Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki haklarýmýz diyen, Talat ve CTP güdümündeki sivil toplum örgüt liderleri, Talat ýn yüzü-suyu hürmetine sessizliðini devam ettirecekti. Sivil toplum örgütlerinin güçlü bir þekilde sokaða dökülmemesi bir 5 yýl daha güvenceye alýnacaktý. Bundan dolayý Talat kazanmalý idi. Ancak kazanamadý. Þimdi CTP nin iktidar, Talat ýn Cumhurreisi olmasý dolayýsý ile pasif bekleyiþte olan büyük, Kýbrýslýtürk kitlesi, kendi geleceði, iradesi ve Kýbrýslýtürk toplumsal çýkarlarý için, sesini daha etkili bir þekilde duyurabilecek konumdadýr. CTP ve Talat bu sandýk yarýþýnda kaybetmiþ olabilir, ancak Kýbrýslýtürk toplumu, varolma mücadelesi ve sesini yükseltme ortamýný yeniden kazanmýþtýr. Þimdi sokaklar (Kýbrýs aðzý ile söyleyecek olsak) daha da þenlenecek. Etkisini göstermeye baþladý bile. Geçen yýl 1 Mayýs Ýþçi Bayramý ný ayrý kutlayan BG lenmiþ CTP, bu yýl tam kadro, eski yerini aldý. Bu dönüþü, amblemine de rengine de yansýmalý. Eðrelti duran BG sine de... Ankara ile Hristofyas ý sýkýntýya sokacak geliþme bu olsa gerek. Hristofyas beklentisini Talat tan yana koyarken, onun çözümcülük özelliðini düþünmüyordu. Kýbrýs Cumhuriyeti diyenler, onun sayesinde yine susacaktý. Yoksa Kýbrýs sorunu, antlaþma yaptýrýlacak bir kývama geldiði zaman, o imza Talat a da attýrýlýrdý, Eroðlu na da attýrýlýr.. BÝTMEK BÝLMEYEN STALÝN TARTIÞMALARI Rusya'da epeydir, Nazi Almanyasý'na karþý kazanýlan Ýkinci Dünya Savaþý zaferinin yýldönümü olan ve en büyük bayram sayýlan 9 Mayýs'ta Moskova sokaklarýna Stalin'in posterleri asýlsýn mý, asýlmasýn mý tartýþmalarý yapýlmaktaydý. Medvedev de, Putin de Stalin'i açýkça mahkum etmiþti ama yine de zorlayanlar vardý. Sonuçta sokaklara Stalin resimleri asýlmadý. Medvedev'in emriyle Rus gizli arþivleri açýldý. 1940'ta, Katin ormanlarýnda kamplarda tutulan 22 bin Polonyalý esirin katledildiðini gösteren belgelerdi bunlar. Stalin, sað kolu Beria'ya sormuþ, Beria "Hepsinin yok edilmesi yerinde olur" demiþ ve 22 bin kiþi katledilmiþti. Yýllarca dünyaya "Naziler yaptý" denmiþti. Açýklanan belgeler Stalin'in kanlý ellerini bir kere daha hatýrlattý. 1 Mayýs'ta Stalin'i Marks ve Lenin'le birlikte gösteren posterlerle yürüyenler duymamýþ olabilirler miydi acaba? Hadi bunu duymadýlar, Gulag takýmadalarýnda 1 buçuk milyon kiþinin katledildiðini de mi bilmiyorlar? HESAP VERECEK MÝ? Geçtiðimiz günkü yaðmurlardan sonra Maðusa Hastanesi'ni de sular basmýþ... Bu hastaneyi üç yýl önce inþa edenler þimdi hesap verecek mi acaba? ÝSYANIMIZ ÝÞGALE YKP'liler 1 Mayýs mitinginde "Ýsyanýmýz iþgale" diye pankart açmýþlar. Önde yürüyen Talat, Soyer ve Çakýcý bunu farketmemiþler galiba... Farketseler hiç bu sýraya girerler miydi? GÝRNE, ÝÇÝNE GÝRME Girne artýk Girne olmaktan çýkmýþ... Adanýn en çirkin kenti olmuþ... Bir zamanlar "Girne, içine girme" diyenlere þimdi siz de hak vermez misiniz? 5 YIL SONRA Rauf Denktaþ'ýn yazdýðýna göre, Talat sarayda personeliyle vedalaþýrken, "5 yýl sonra yine burdayým" demiþ... 5 yýl sonra biz de Adana'dayýz! TURGAY AVCI 18 Nisan'dan sonra çok þey deðiþecek diyen Avcý'dan haber yok! 1 Mayýs'ý nasýl geçirdiðini bile kimse sormamýþ! Týrnak... "Müzakere heyettinde Nuh Peygamber döneminden kalma görüþ sahipleri; dünyayla kavga etmeyi iyi müzakerecilik sayanlar; televizyon programlarýnda bilgiçlik taslayan ve karþýsýndaki insanlarý aþaðýlarmýþ gibi konuþanlar deðil; gerçekten iþi bilen ve çözümün çok acil olduðunu görenler bulunmalýdýr..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Yazýn ortalarýnda bir ikindi, neredeyseler, birinci karýn yavrularý çýkagelecek ve evin önündeki elektrik tellerinde oturup þarký söyleyecekler. Kardeþler böylece tanýþmýþ olacaklar. Ýki tane gelen komþularýmýz, kýrlangýçlýk bir grup oluþturmuþ olacaklar. Ve bir sabah ma'aile hepsi de Mýsýr'a gitmek üzere yola çýkacaklar. Büyük bir ihtimalle oradan da Viktorya Gölü'ne geçecekler. Þubat'a kadar onlarý göremeyeceðiz." Bekir AZGIN (Havadis) "Ve unutma ki, sevdalarýn depreþtikçe daha bir baðlanacaksýn doðduðun yere, insanlarýný severek, kaçmak yerine daha bir týrnaklarýný geçireceksin, ata yerine... Bir 'inga' ile geldin kucaðýmýza, yolun açýk olsun oðlum ADA..." Eralp ADANIR (Yenidüzen) "Kýbrýs adasý üzerinde, Kýbrýs Rum ve Kýbrýs Türk halklarý artýk birlikte, iç içe yaþayamaz. Ve bunu iki halk da kabul etmiþ durumdadýrlar. Onlar bu gerçeði kabul ettiklerine göre, yabancýlarýn da kabullenmesi neden olmasýn." Özcan ÖZCANHAN (StarKýbrýs) Günün Kahramaný ALEKSANDER DOWNER Hamaset cephemiz BM Genel Sekreteri Kýbrýs Özel Temsilcisi Aleksander Downer'a ateþ püskürüyor. Neden? Derviþ Eroðlu gibi yalnýz 23 Mayýs mutabakatýna deðil, 1 Temmuz anlaþmasýna da atýfta bulunduðu için. Hamasetçilerimize göre, 23 Mayýs mutabakatýnda tek egemenlik yokmuþ, 1 Temmuz anlaþmasýnda varmýþ. Downer'in de iþte buna vurgu yapmasý onlarý pirelendiriyor. Downer New York'ta yaptýðý temaslardan sonra adaya döndü. Bugün Hristofyas ve Eroðlu ile ayrý ayrý görüþecek. Görüþme tarihi bu temaslardan sonra belli olacak.

7 3 Mayýs 2010 Pazartesi Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: KALÝMERHABA VASO... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Sevgili dostum Vaso.. Görüþmeyeli bayaðý oldu deðil mi?.. Hatýrlarsýn herhalde yýlýndan beri tanýþýrýz.. Kapýlar açýldý açýlalý.. Sen o zaman Mecliste Müdür'dün... Hristofias ise Meclis Baþkaný.. Ayný köydendiniz ikiniz de.. Dikomolu yani.. Hristofias'a beni sen tanýþtýrmýþtýn.. xxx Seni sýk sýk ziyaret ederdim o zamanlar.. Hep çözümden konuþurduk.. Sen Türkçe öðrenmeye meraklýydýn.. Hükümetiniz liselerde gece kurslarý düzenlerdi.. Sen de o kurslara katýlýrdýn... Her geldiðimde sana bir iki kelime de ben öðretirdim.. O zamanlar siz de biz de sanki çözüm geldi, geliyor gibi inançlýydýk... Ben Casa Koleji'nde hocalýk yapardým hatýrlarsýn.. Kolej talebelerine matematik, ticaret ve ekonomi dýþýnda.. Rumlar'a da Türkçe ders verirdim.. Kuzeyden 135 kiþiye Casa Koleji'nde Rumca kurs düzenlemiþtik.. Ýki toplum arasýnda sempati doruktaydý o günlerde Vaso deðil mi?.. xxx Yalnýz benim deðil, birçok Kýbrýslý Türk arkadaþýmýn da dertlerini çözmüþtün.. Zamanla bu iþlerin uzayacaðýný anlamaya baþladýk.. Seninle barýþ planýný yazmaya da baþlamýþtýk... Hatýrlarým barýþ için müþterek bir lisan gerekir demiþtik.. Ýlk kelime olarak da "Kalimerhaba"yý icat etmiþtim.. Temel olarak çözüm için 1960 Anayasasý'ný alýyorduk... Kýbrýslý Türkler hükümette yer almalýdýr derdik hep.. Çözümün iki bölgeli olacaðý konusunda hemfikirdik 'ten sonra Türkiye'den gelenlerle ilgili olarak da aramýzda fazla bir fark yoktu.. Kýbrýs'ta doðanlarýn vatandaþ olmalarý gerekir derdik.. Bugün Dünya Basýn Özgürlüðü Günü Dünya Basýn Özgürlüðü Günü, bugün tüm dünyada olduðu gibi KKTC'de de kutlanacak. BM'nin UNESCO tarafýndan 3 Mayýs 1991'de Namibia'nýn Windhoek kentinde düzenlenen "'Baðýmsýz ve Çoðulcu Afrika Basýnýnýn Geliþtirilmesi" baþlýklý konferansta yayýmlanan deklarasyon anýsýna Birleþmiþ Milletler'in "Dünya Basýn Özgürlüðü Günü" olarak ilan ettiði 3 Mayýs 1994'ten beri kutlanan Dünya Basýn Özgürlüðü Günü, KKTC'de ilk kez Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði önderliðinde 2000'de kutlanmaya baþlandý. Windhoek Deklarasyonu'nda, bir ülkede demokrasinin yerleþmesi ve ekonomik geliþmenin saðlanmasý için basýnýn baðýmsýz, çoðulcu ve özgür olmasý gereði vurgulanýyor. Deklarasyona göre, basýnýn baðýmsýzlýðý, üretimi ve daðýtýmý için gerekli malzemelerin ve altyapýnýn siyasal ve ekonomik denetimden baðýmsýz olmasýyla saðlanacak. Basýnýn çoðulculuðu ise toplumdaki görüþ ve düþüncelerin olabildiðince geniþ bir yelpazede yansýtýlabilmesi için her çeþit tekelciliðin sona ermesiyle gerçekleþecek. GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ Gazeteciler Birliði, gün dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, basýnýn ve basýn emekçilerinin temel ihtiyacý olan özgürlüðün öneminin vurgulandýðý bir 3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'nde daha tüm gazetecilerin gününü kutladý ve mesleklerini çok daha özgür, güvenceli ve donanýmlý ortamlarda yapabilmelerini diledi. Birleþmiþ Milletler'in bu yýlki Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'nün temasýnýn "Bilgi Özgürlüðü: Bilme Hakký" olarak belirlediðini belirten Gazeteciler Birliði, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, dünyanýn dört bir yanýnda "bilgiye ulaþma evrensel hakkýný" tanýyan yasalarýn yaygýnlaþýyor olmasýndan memnuniyet duyduðunu açýkladýðýný; ancak ülkede henüz memnuniyet belirtilecek bir ortamýn maalesef olmadýðýný savundu. Gazeteciler Birliði Yönetim Kurulu'nun mesajýnda þunlar dile getirildi: "Yakýn bir geçmiþte Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini yaþayan ve haziran sonlarýnda yeni bir seçime ve referanduma hazýrlanan KKTC'de, basýnýn omuzlarýndaki sorumluluk daha da artmaktadýr. Özellikle siyasi tansiyonun yüksek olduðu dönemlerde politikalarýn ve propagandanýn medya üzerinden yapýlmasý zaman zaman meslek ilkelerinin çiðnendiði manzaralara da zemin hazýrlamaktadýr. Ekonomik krize raðmen imkanlarýný geliþen teknolojiye uyumlu hale getirerek Kýbrýs Türk halkýna hizmet uðraþýný sürdüren tüm medya kuruluþlarýndaki arkadaþlarýmýzýn, bu özel günde meslek ilkeleri üzerinde bir kez daha düþünerek yollarýna devam etmelerini arzuluyoruz. Özgür basýnýn olmadýðý bir ülkede demokrasiden söz edilemeyeceði gerçeðini bir kez daha hatýrlatýrken, Kýbrýs Türk basýnýnýn, basýn ombudsmanlýðý ve benzeri kurumlarla hedef kitlesine karþý gereðinde özeleþtirisini ve özdenetimini yapmakta henüz arzulanan adýmý atamadýðý gerçeði de karþýmýzda durmaktadýr. Ülke sorunlarýndan ayrý düþünülemeyecek birçok sorunla da boðuþan Kýbrýs Türk basýn emekçilerinin bu konuda daha örgütlü ve bilinçli hareket etmesiyle yol alabileceði düþüncesindeyiz. 3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'nde, dünyada geçtiðimiz yýl çoðu yolsuzluklarý araþtýrýrken öldürülen 77 gazetecinin ve merhum Kýbrýslý Türk gazetecilerin anýsý önünde saygýyla eðiliyoruz." SAÐLIK-SEN Saðlýk-Sen de, mesaj yayýmladý. Saðlýk-Sen mesajýnda þöyle denildi: "Yaþanýlan tüm zorluklara raðmen, cefakâr ve fedakar gayretleri ile dünyadaki emsallerine örnek olan, meslek ilkelerine sadýk kalarak, sürekli güçlenerek büyüyen ve üstlenmiþ olduðu tarafsýz ve doðru habercilik görevini en baþarýlý þekilde gerçekleþtiren, KKTC halkýmýzýn haber alma hakkýna aracýlýk eden, isteklerini yansýtan, ülkemizin sorunlarýný çarptýrmadan ve siyasi düþüncesine yenik düþmeden, dile getirerek geliþme ve kalkýnma çabalarýna katkýda bulunan tüm basýnýmýzý ve basýn görevlilerimizin Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'nü kutluyoruz." Kýbrýslý bir Türkle evlenenlerin de vatandaþ olmalarý uygundu.. Diðerlerine de iki alternatif sunalým demiþtim sana.. Ya belli bir para alýp ayrýlabilsinler.. Kalmak isteyenlere de 10 yýllýk yerleþme izni verilsin.. 10 yýl sonunda vatandaþlýða müracaat etsinler.. Eðer ki vukuatsýz bir süre geçirmiþlerse.. Eðer ki Kýbrýs vatandaþý olmalarýnýn bir sorun olmayacaðý anlaþýlmýþsa.. Onlar da vatandaþ olup ekonomiye katký saðlayabilirler, derdim.. Bu fikrime de sýcak bakardýn, hatýrlarým.. xxx Derken Annan Planý çýktý önümüze... Hiç unutmam sen Annan Planý'na benden daha sýcak bakardýn.. Ben Annan Planý'nda insan haklarýna aykýrýlýk görürdüm.. Okulda ders verdiðim insanlar sorardý bana.. "Hocam, eðer evet denir ve plan kabul edilirse AB'ye üye olacaðýz.. O takdirde, bir Ýngiliz, bir Ýspanyol ve bir Alman.. Tüm AB üyesi ülke vatandaþlarý isterlerse Girne'de yaþayabilecek.. Ama biz Kýbrýslýlar, yani Kýbrýslý Rumlar Girne'de yaþayamayacaðýz.. Ancak þanslý olan bir kýsmýmýz sertbest olacak, öyle mi".. Bu hakikaten böyleydi Vaso... Ve ben bunu doðru bulmazdým.. Anna Planý'nýn bir kötü tarafý da özellikle Kýbrýslý Türk göçmenler içindi.. Felsefe olarak sizin evinizden zorla gönderildiðiniz.. Bizim ise kendimizin evlerimizi terkettiðimiz farzediliyordu planda.. Dolayýsýyle deðerlendirmede sizin mallarýnýzýn güncel deðeri.. Bizim mallarýmýzýn ise 1974 deðeri esas alýnacaktý.. Neyse bu plana siz hayýr dediniz ve plan ortadan kalktý.. Plan ortadan kalktý, ama siz AB üyesi oldunuz, biz ise ortada kaldýk.. Fert olarak biz de AB vatandaþý sayýlýyoruz o günden beri.. Ama takdir edersin ki toplumsal haklarýmýz yok.. xxx Vaso zaman içinde iki toplum birbirimizden soðumaya baþladýk.. Baþýnda olan sempati yerini düþmanlýða kadar getirdi.. Yapýlan muhtelif kamuoyu yoklamalarýndan da görüyoruz.. Sizin tarafta Ada'nýn taksimini düþünenlerin sayýsý gün be gün artýyor.. Bizim tarafta ise 1960 andlaþmalarýný söyleyenler yok denecek kadar az.. Annan Planý devresinde evlerini bile kaybetmeyi göze almýþtý Güzelyurtlular.. Þimdi yok öyle bir hava.. Sorun Rauf Denktaþ'týr diyenler Talat'ý ve CTP'yi iktidara taþýmýþtý.. Þimdi görüyorsun, herþey geri döndü.. Denktaþ hayatýnýn en zevkli devresini yaþýyor.. xxx Vaso, Hristofiasla beraber sen de Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'ndasýn kaç yýldýr.. Sana neler önerdim hatýrlatacaðým sana.. Ümitlerimizi yitirmemek lazým belki.. Ama gerçekçi de olmalýyýz.. Yapýlmasý gerekenler var.. Yapmýyorsunuz ve bizi soðutuyorsunuz.. Yarýn devam edeceðim... ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KÝMÝSÝ EMEÐÝN TARÝHÝNÝ YAZAR, KÝMÝSÝ YEMEÐÝN Bizim Mandra ÝLKAY KAMÝL VE CEMAL BULUTOÐLULARI'NA ÇAÐRI... Gazetemizi telefonla arayan bir vatandaþýmýz bundan yaklaþýk iki buçuk yýl önce Ziya Emir isimli emlakçýdan aldýðý apartman dairesinin bitirilememesinden ve sonrasýnda yaþanan olaylardan þikayetçi oldu. Ýçiþleri Bakaný Ýlkay Kamil ile Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'na acil yardým çaðrýsýnda bulunan vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Biz 2007 yýlýnda Ziya Emir isimli emlak þirketi sahibinden 1 yýl içinde bitirileceðini taahhüt ettiði apartman dairelerinden satýn aldýk. Bir miktar peþinat verdik ve sözleþme yaptýk. Bu sýrada apartman karkas aþamasýnda idi. Tuðlalarý örülüyordu. Heyecanla dairelerin bitmesini bekledik durduk. Aylar geçti biz sözleþmemiz gereði taksitlerimizi ödüyorduk fakat Ziya Emir apartmaný ilerletmiyordu. Bu durumu sýk sýk kendisiyle görüþüyorduk ve her seferinde "bize birkaç aya kadar hýzlandýracaðým ve 2008 yýlý içinde bitireceðim" diyordu. Fakat bugün itibarýyla apartman hala bitirilemedi.. Sonradan öðrendik ki meðer arsa sahibi baþka birisiymiþ ve araziyle birlikte bu apartmaný Ziya Emir'e satmýþ. Aralarýnda bir sözleþme yapmýþlar, 2008 yýlý bitmeden apartmaný bitirip arsa sahiplerine anlaþtýklarý parayý ödeyecek ve koçanlarý çýkarýp bizlere dairelerimizi teslim edecekti Ziya Bey. Durumlar karýþýnca sonradan tanýdýðýmýz arsa sahibi Sami Ýlhan Bey'in evinde bir ay kadar önce bir toplantý yaptýk. Bu toplantýya tanýnmýþ ve daha önce birçok emlak sorununa çözüm bulan avukatlardan Boysan Boyra Beyefendi de katýldý. Boysan Bey bize bu sözleþmeler gereði haksýz tarafýn Ziya Emir olduðunu vurgulayarak, Mehmet Ýlhan ve Sami Ýlhan kardeþlerin, yani arsa sabiplerinin paralarýný 2008 yýlý içinde alamadýðýndan dolayý haklý durumda olduðunu belirtti. Bu toplantýyý yaptýðýmýzý öðrenen Ziya Emir Bey daha sonra bizlerin kendisine dava açabileceðimizi düþünerek, her bir sözleþmeli daire sahibine "sözleþme fesh" belgesi gönderdi. Ýmzalamamýzý istediði bu belgede sözleþmelerimizi taksitlerimizi ödemediðinizden dolayý tek taraflý fesh edeceðini yazýyordu. Ama bizler taksitlerimizi durdurana kadar Ziya Emir bu apartmaný çoktan bitirmesi gerekiyordu. Ben gönderilen bu belgeyi imzalamadan geri çevirdim.. Ziya Beyi aradým ama telefona çýkmadý. Büyük bir çýkmazýn içerisindeyiz. Buradan Belediye Baþkaný Sayýn Cemal Bulutoðlularý'na ve Ýçiþleri Bakanýmýz Sayýn Ýlkay Kamil Bey'e çaðrýda bulunuyoruz. Umarýz bu durum mahkemelik olmadan, bizler daha fazla maðdur duruma düþürülmeden, dairelerimiz böylesi bir þekilde elimizden alýnmasýna imkan verilmeden bu durum süratle çözülerek sona erdirilir. Þimdiden Sayýn Ýçiþleri Bakanýmýza ve Sayýn Belediye Baþkanýmýza teþekkür ederiz. Heyecanla aldýðýmýz bu dairelerin bir an evvel bitirilip sözleþmelerimiz gereði bizlere teslim edilmesini saðlamalarýnýzý dileriz. Bizler haklý olarak dairelerimizin elimizden alýnmasýný deðil, ödediðimiz binlerce sterlin karþýlýðýnda bizlere verilmesini bekliyoruz. Afrika gazetesine de bizlerin sesi olduðu için ayrýca teþekkür ederiz... 1 Mayýs günü yaðan þiddetli saðanak yaðmurlardan sonra, Kýzýlbaþ Kilisesi çevresinde yapýmý süren yollar, açýlan derin çukurlar nedeniyle iyice kullanýlamaz hale gelir. Vatandaþlar, iki aydýr süren çalýþmalarýn hâlâ sonuçlandýrýlmamasýna þiddetli tepkilerini dile getirirken, hiç olmazsa arabalarýn rahat geçebileceði bir þeridin mutlaka asfaltlanmasý gerektiðini berlirtmektedirler. Sokaktaki adam, "Anladýk, proje büyük, ama halký rahatlatacak bir çare mutlaka olmalýdýr" diye kendi kendine söylenir.

8 8 3 Mayýs 2010 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ DPÖ Hanehalký Ýþgücü Anketi DPÖ tarafýndan "2009 Hanehalký Ýþgücü Anket Sonuçlarý" geçtiðimiz hafta açýklandý. Bu anket sonuçlarýna göre 2008'de %9.8 olan iþsizlik oranýnýn artarak %12.4'e, yaþ arasý genç nüfustaki %24.7 olan iþsizliðin ise %31.4'e yükseldiði görüldü. DPÖ Ýstatistik ve Araþtýrma Daire Baþkanýna göre Ekim 2009 yýlýnda kurumsal olmayan sivil nüfus 258 bin 441 kiþi olarak tahmin edilmiþ. Benim bildiðim kurumsal olmayan sivil nüfus "okul, yurt, otel, çocuk yuvasý, huzurevi, hastahane, hapishane, kýþla ya da orduevinde kalanlar ile yabancý uyruklular" dýþýnda kalan nüfustur. Bu tanýma göre üçüncü ülke vatandaþlarý yanýnda, vatandaþ olmayan TC uyruklular da kurumsal olmayan sivil nüfusa dahil deðillerdir. KKTC vatandaþý olmayan ancak KKTC'de ikâmet eden ve çalýþan yüzbinlerce TC uyruklu insaný da kurumsal olmayan sivil nüfusa dahil ettiðimiz zaman DPÖ tarafýndan açýklanan hanehalký iþgücü anketi sonuçlarýnýn saðlýklý olmadýðýný görürüz. Çünkü KKTC'nde ikâmet eden ve çalýþan TC uyruklularý da kurumsal olmayan nufüsa ilâve ettiðimiz zaman DPÖ'nün açýkladýðý anketteki birçok verinin gerçeði yansýtmadýðýný göreceðiz. Örneðin iþsizlik oranlarýnýn daha yüksek olduðunu görebiliriz. Ayni þekilde çalýþma çaðýnda olan nüfusun 209 bin yerine 400 bin olduðu görebiliriz. Yine çalýþan kadýn sayýsýný ve istihdam edilenlerin de sayýsýnýn ankette olduðundan daha yüksek olduðunu da görebiliriz. Ayrýca kamu istihdamýnýn toplam istihdam içindeki payýnýn %30.2 gibi yüksek olmadýðýný, bilâkis çok daha düþük olduðunu da görürüz. Hasýlý kelâm gerçek nüfus bilinmeden ve gerçek nüfusa göre yapýlmayan hanehalký iþgücü anketinin bize saðladýðý bilgiler bana göre aldatýcýdýr. Eðer bu anket sonuçlarýna göre de iþgücü plânlamasýna gidilirse yine saðlýklý bir plânlama yapýlamaz. Ancak bu anketin ortaya çýkardýðý bazý çarpýcý gerçekler de vardýr. Örneðin herhangibir sosyal güvenlik kurumuna kaydý olmadan çalýþanlarýn oraný %10.4'tür. Bu %10.4'ün %67.8'i de erkeklerden oluþurmuþ. Bu oran tabiiki kurumsal sivil nüfus baz alýnarak hesaplanmýþtýr. Ülkede kaçak olarak bulunan ve kaçak çalýþanlarý da bu orana dahil ettiðimizde çok daha yüksek oranlara çýkarýz. Sosyal sigorta emeklilerini geçen ay ödeyebilmek için bir özel bankadan borçlanan hükümete ve sigorta yetkililerine duyurulur. Bu anketin bir diðer çarpýcý verisi de genç nüfustaki iþsizlik oranýnýn bir yýlda %24.7'den %31.4 yükselmesidir. Daha önceki bir yazýmda da deðindiðim gibi þimdiki eðitim sistemimizde reform yapýlmaz ve okula her baþlayan enaz bir lise diplomasýna sahip olacak þekilde fabrikasyon usulü mezun edilir ve maddi gücü yeterli olanlar yine bir yerli üniversiteye girerek aynen lisede olduðu þekilde fabrikasyon usulü ile mezun edilirse genç nüfustaki iþsizlik oraný her yýl %10'lar seviyesinde artacaktýr. Ondan sonra gençlerimiz göç ediyor diye oturup aðlayacaðýz. KTÖS genel sekreteri Sayýn Elcil'in açýkladýðý gibi 700 iþsiz beden eðitimi, 800 iþsiz Ýngilizce öðretmeni, 500 iþsiz edebiyat ve tarih öðretmeni varken ve halen bu bölümlerde yüzlerce öðrenci okuyorsa ve her yýl yüzlerce öðrenci bu bölümlere kayýt yaptýrýrsa genç nüfustaki iþsizlik oranlarýnýn artmasý devam edecektir. Yerli üniversitelerimizin diðer bölümlerinde okuyan ve onlar da fabrikasyon usulü mezun olan veya olacak olan gençlerimizi de hesaba katarsak, önümüzdeki yýllarda genç nüfus içerisindeki iþsizlik oranlarýnýn tavan yaptýðýný göreceðiz. Teknik veya diðer açýlardan mümkün mü bilemiyorum. Ama benim DPÖ yetkililerinden naçizane ricam, hanehalký iþgücü anketini lütfen gerçek nüfusumuza göre yapsýnlar. Gerçek nüfusumuza göre yapýlacak olan anket sonuçlarý, ancak ileriye dönük yapýlacak olan plânlamalara ýþýk tutabilir. Meclis bugün toplanacak... 4 yasa gücünde kararname görüþülecek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak. Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, saat 10.00'da baþlamasý beklenen Genel Kurul toplantýsýnda, yaþanan sel felaketinden dolayý vatandaþlara saðlanan, prim borcu erteleme gibi olanaklarla ilgili dört yasa gücünde kararname görüþülecek. Genel Kurul'un gündeminde ayrýca, Genel Kurul'dan tümden bir daha görüþülmek üzere komiteye iletilen Belediye Personel (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ile Yükseköðretim Kurumlarý Mali Düzenleme (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý var. Belediye Personel (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, belediyelerle ilgili gerek 65/2007 sayýlý ve gerekse 27/2009 sayýlý yasalarýn hazýrlanmasý safhasýnda ve gerekse 27/ 2009 sayýlý yasanýn yayýnlanmasýndan sonra Belediyeler Birliði'nin ve bazý belediyelerin yapmýþ olduðu çalýþmalar ve görüþleri ýþýðýnda yerel yönetimlerin, bölge, belediye halkýnýn yerel olarak Karoyan: Konfederasyon daha da yozlaþma demek Rum Meclisi'nin ve DÝKO'nun Baþkaný Marios Karoyan, Kýbrýs sorununun çözümü yönünde 18 aydan fazla bir süredir sürdürülen müzakerelerin hiçbir noktaya varmadýðýný savunarak, Türk tarafýnýn konfederal çözüm talep etmesi halinde doðrudan müzakerelerin "daha da yozlaþacaðýný" iddia etti. Rum radyosuna göre, Deðirmenlik kökenli Rumlarýn Strovolo'daki örgüt binasýnda Deðirmenlik kökenli kayýp ve ölüler için diktiði anýtý açan Karoyan, ölülere gereksinimlerini karþýlamak ve yerel yönetimlerin görev yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak düzenlenmesi, belediyelerin yetki alanlarýnýn coðrafik olarak geniþletilmesi de dikkate alýnarak belediyelerin düzenli bir þekilde çalýþmalarýný sürdürebilmelerine olanak tanýmak ve intibaklarla ilgili çalýþanlar arasýnda adil bir uygulamayý saðlamak amacýyla hazýrlandý. Yükseköðretim Kurumlarý Mali Düzenleme (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ise, yükseköðretim kurumlarýna destek saðlanmasý amacýyla yükseköðretim kurumlarýna kiralanan vakýf arazilerinin KKTC'de faaliyet gösteren bankalara temin edilecek kredi karþýlýðýnda ipotek verilmesine imkan saðlamak ve ipotek iþlemlerinin, kira süresi ve kira sözleþmesinin kiracýya saðladýðý haklar ile sýnýrlý olacaðýný ve Vakýflar Örgütü ve Din Ýþleri Dairesi'nin onayý ve belirleyeceði þartlar ile geçerli olacaðýný düzenlemek amacýný içeriyor. borçlu olduklarýný belirterek, "mücadelelerini devam ettirme borcumuz var. Fedakarlýklarýný adalete erdirme borcumuz var. Bu borç, onur ve görev yolundan çýkmaya hakkýmýz yoktur" dedi. Marios Karoyan "Kýbrýs sorununa; vatanýn kurtuluþunu, yeniden birleþmesini ata topraklarýna ve baba ocaklarýna geri dönüþü gündeme getirecek adil, iþleyebilir ve yaþayabilir bir çözüm isteðimizi bu anýtýn önünde yeniden teyit ve ilan ediyoruz" ifadesini de kullandý. Nurhak Kubilay Özkýraç TOPLUMA DOÐRU SÖYLENSÝN Günlerce seçimle yatýp seçimle kalktýk... Bitti sonunda da, rahatladýk. Sonuçta Eroðlu saraya yerleþtirildi. Tartýþmalar devam ediyor ama... Çakýcý, Ýzcan Kýbrýslýtürklerin iradesinin gaspedildiðini söylüyor. Ýki parti lideri, ülke gerçeklerini henüz kavrayamamýþlar anlaþýlan ki Eroðlu'nun saraya oturtulmak istendiðinin farkýnda deðillerdi. Kýbrýslýtürklerin iradelerinin gaspedilmesiymiþ bu... Azýnlýk durumuna düþen bir halkýn, kendi ülkesinde söz sahibi olabileceðine inanýyorlardý... Oysa omuz verdikleri Talat ne demiþti Türkiyeli seçmenler için, "Onlar Yeni Kýbrýslýlardýr"... Yeni Kýbrýslýlarýn seçimlerde oy sayýlarý da Kýbrýslýtürklerin seçmen sayýsýnýn bir buçuk katý olduðuna göre, gaspedilen iradeyi kim gaspetmiþtir? Sonuçta Talat'ýn "Yeni Kýbrýslýlar" dediði TC kökenli seçmenler ne demiþlerse veya nasýl yönlendirilmiþlerse öyle olmuþtur. Kendi eliyle ipi boyunlarýna geçirenlerin aðlayýp sýzlanmalarýna anlam vermek gerçekten güç. Ülkenin gerçeði olan TC kökenlilerin sayýsal çoðunluðu ve yerli iþbirlikçilerin varlýðý buradaki seçimlerin temelini oluþturmaktadýr. Statükonun bir parçasýdýr bu da. Yarýþanlara bakýn... Bir yanda CTP, BKP, TDP, ÖRP... Diðer yanda UBP, MAP ve HÝS partisi... Tümü de anavatancý... Þimdi BKP ve TDP bu yazdýklarýma gocunabilirler... "Biz anavatancý deðiliz" diyebilirler... Bu ülkede koltuða oýturtulanlardan kimse "anavatancý deðilim" diyecek güce sahip deðildir... CTP ve Talat da o çemberden geçmiþtir... TDP ve BKP Talat'ýn yanýnda yer alýp ona destek vermekle anavatancýlýklarýný dolaylý da olsa ispatlamýþlardýr... UBP'nin yanýnda yer alsalardý daha farklý mý olacaktý? Hayýr... Seçimler bitti ama bu kez gündem anayasaya çevrildi... Çakýcý "demokratik anayasaya evet" dediklerini... Halkýn referandum hakkýnýn elinden alýnmasýna karþý olduklarý için de "hayýr" kampanyasýný baþlattýklarýný söylüyor. Ýyi, güzel ama Çakýcý bu ülkede yaþamýyor galiba. Onu anlamakta hakikaten zorlanýyorum. Bir ülke düþünün ki kendi kendini yönetmiyor... O ülkenin gerçek sahipleri azýnlýk durumuna düþürülmüþ... Bir ülke düþünün ki seçmen sayýsýnýn üçte ikisi taþýma nüfustan oluþuyor... Neyi tartýþýyoruz o halde... Hangi demokrasiden, hangi demokratik anayasadan bahsediyoruz... Çakýcý demokratik bir anayasa için mücadele verecekmiþ... Mücadelesi ne? Referandum hakký... Tamam anayasadaki diðer maddeler için ne diyor acaba? O meþhur "Geçici 10. madde" için nasýl bir mücadele þekli öneriyor? Yoksa o askeri mesele olduðu için onu aðzýna almaya çekiniyor mu? Hayýr kampanyasý baþlatýrken, bir hafta önce elele, omuz omuza olduðu ve ittifak yaptýðý CTP'yi de komploculukla suçluyor. Ne kadar destek alýrsa alsýn... Madem ki bu ülkenin gerçeðinin farkýnda deðildir boþ dava! Düzenle içiçe olacaksýn, düzenin tam kendisini deðil de bazý maddeleri ele alýp demokratik mücadele ediyorum diyeceksin... Popülizm yapmak da kurtarmaz... Kurtarsaydý miting meydanlarýnda oyun oynayarak Talat kurtarýlýrdý... Açsýnlar gözlerini uyandýrsýnlar canlarýný... Seçim adý altýnda yapýlanlar Ankara'dan atamalardýr... Anayasa dedikleri de bir maddeyle zaten raftadýr. Ankara "olacak" dediyse olacak... Topluma bunu anlatsýnlar... Tabii sýkarsa...

9 3 Mayýs 2010 Pazartesi Tünel ALINTI TAKSÝM- 1 MAYIS KORKUSU SANALDI 'Korkmamýz gereken tek þey korkunun kendisidir' diyen Amerikan Baþkaný John Kennedy miydi? Bu sözleri soðuk savaþýn göbeðinde, Berlin'de mi söylemiþti? Ne kadar doðru bir þey söylediðini biz bile dün anlamadýk mý? Bunca yýl bizi 1 Mayýs ve Taksim sözcükleriyle korkuttular. Bunca yýl karar verme makamýnda olup korktuðu için sýradan bir özgürlük olan gösteri özgürlüðünü engelleyenler dün utandýlar mý acaba? Ýddia ediyorum, bize dayatýlan korkularýn tamamý Taksim-1 Mayýs korkusu gibi sanaldýr. Ne irtica gerçek bir korkudur bu ülkede, ne de askeri darbe. Bizi korkutmak istediklerini cesurca sorgulamalýyýz: Bu korku gerçek mi, gerçekse ne kadar gerçek? Korkmayýn. Korkmayalým. Ýsmet BERKAN (Radikal) DÝPNOT Derviþ Eroðlu nun görüþmeci heyetinde kimlerin yer alacaðý henüz belli olmadý... KAN DÖKMEKTEN BAÞKA ÇARE GÖREMÝYORUM ARÞÝV TARÝH 23 MART Yasemin Hareketi nin kurulmasýndan öðretmen sendikalarýnýn da ona destek verdiðini açýklamasýndan sonra yeni kamuoyu yoklamalarý alt üst oldu. Seçmenler yaseminlere yöneldi.. Gözden kaçmayanlar... KURBAN ÇOK, ÝLERLEME AZ Dünyada 1 Mayýs'ý yaratan genel grevin ardýndan, 4 Mayýs 1886'da 8 saatlik iþgünü isteyen ABD'li iþçilere, Chicago polisinin ateþ açmasýydý. Orada çok sayýda iþçi ölmüþ, 4 idam infaz edilmiþti. Ancak,, tam 91 yýl sonra 1 Mayýs 1977'de Taksim Meydaný'nda ölenlerin sayýsý bugün 1 Mayýs'ýn iþçi bayramý olarak kutlamamýza vesile olan Amerika'daki eylemde ölenlerden çok daha fazlaydý. Türkiye sadece emek mücadelesinde çok kurban vermiþ ülkelerden biri deðil, ayný zamanda fazla yol katedememiþ ülkelerden biri... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "UBP'nin 9 Mayýs tarihinden sonra un ufak olmasýný isteyenler 6 ay kadarcýk daha bekleyecek." Levent ÖZADAM Aklýnýzda bulunsun Talk pudrasý kanser sebebi ABD'nin Harvard Üniversitesi'nden uzmanlar, talk pudrasýnýn kansere neden olabileceðini ortaya çýkardý. Kadýnlarýn sýk kullandýðý talk pudrasýný haftada bir kez vücuda sürmek, rahim kanseri riskini yüzde 24 oranýnda artýrýyor. Genital bölgeye uygulanmasý durumunda, pudra vücuda giriyor ve iltihabý tetikleyerek yumurtalýk tümörlerinin geliþmesine zemin hazýrlýyor. Risk, menopoza girmiþ kadýnlarda daha da yükseliyor. Talk pudrasýndaki 'sulu magnezyum silikat' maddesinin etkilerinin, akciðer kanserine neden olan asbest ile çok benzer olduðu belirtiliyor. Elbette þehitler yüreðimizi yakýyor. Ama bu mücadeleyi kararlýlýkla sürdürmekten baþka da hiç bir alternatifimiz yok... Ýlker BAÞBUÐ TC Genelkurmay Baþkaný Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... TEK MÝ, ÇÝFT MÝ? Kýbrýs sorunu artýk "tek mi, çift mi?" oyununa döndü: Ýki halk mý, tek halk mý... Ýki toplum mu, tek toplum mu... Ýki Kýbrýs mý, tek Kýbrýs mý... Ýki egemenlik mi, tek egemenlik mi... Ýki devlet mi, tek devlet mi... Ýki parça mý, tek parça mý... Ýki cumhurbaþkaný mý, tek cumhurbaþkaný mý... Ýki bayrak mý, tek bayrak mý... Ýki "ana" mý, tek "ana" mý? Ýki vatan mý, tek vatan mý? Yok deve, nedir bu garagözlükler be... Umur Talu: '77'de orada, ölülerin yanýbaþýndaydým' Kimilerine göre saplantýydý. Bazen "Ýstediðimiz büyük bir ayin mi" diye düþünmedim deðil. "Taksim'de 1 Mayýs" belki öyle bir ayin ve belki tam da bu nedenle olmalý ve orada olmalý.... Yaþý genç veya ilgisizlerin medya editörlerine de hatýrlatma: "Taksim'de 1 Mayýs", kanlý 77'den beri "33 yýl sonra ilk kez" deðildi. 77'de ölmeyenler 78'de meydana döndüler çünkü! Bugünün nice "demokrat"ý için 1 Mayýs ve kitlesi canavardý. Birbirine ölümüne diþ bilemiþ birçok "sol" grubun onlara ihtiyacý yoktu ama... O sýrada, bugünün demokrat milliyetçilerinin bir kýsmý "Gladio kardeþliði" yaþýyor; günün muhafazakâr demokratlarýnýn birçoðu "Komünizme karþý ABD cemaati"nde, ufuktaki darbenin "Türk-Ýslam sentezi"nin kitle desteði olarak yerini alýyor; Ýkisinin sentezi, Maraþ ve Çorum katliamlarýna personel veriyor. Günümüzün nice liberal piyasa elemanýnýn sülalesi, kontrgerilla ocaklarýný parayla, askeri darbeyi dört koldan destekliyor; günün nice ulusalcý paþasý "Kontrgerilladan iþkence timlerine kadar", o meydanlara ve o çocuklara karþý görev yapýyordu! Meydanýn meselesi sadece "dýþýndakiler" deðildi. 300 bin kiþi toplayan meydanýn asýl sýkýntýsý, toplananlarýn aslýnda toplanmamýþ olmasýydý. Yan yana iken bile biraraya gelmemiþ olmasýydý. Toplananlarýn çoðu, "insanlýk için büyük bir ideal"i; örgüt ve fraksiyon ezberlerinin, "Stalinci despotluðun", Sovyet ve Çin hayalkýrýklýklarýnýn; yanýbaþýndaki sýnýftan fiilen kopuþun, baþka insanlarýn inanç ve düþüncelerine saygýsýzlýðýn; bazen "faþizmin öteki yüzü" ve cinayetlerin öteki faili haline geliþin; emir komuta dahilinde bir garip özgürlük idrakinin; yüreði, zihni ve eylemi þablonla sýnýrlamanýn kurbaný etmiþti. O yüzden, "ayin", hem, "ABD-CIA maþasý kontrgerilla paþalarý ve polisleri"nin çizdiði kanlý kadere verilmiþ onca kurbaný ýsrarla anmak içindir; hem o günün, milliyetçi, cumhuriyetçi, liberaline kendilerini hatýrlatmak içindir. Hem de kana, küfre, nefrete, sýnýftan ve idealden kopuþa kurban edilmiþ, darbeye çanak tutmuþ, onca kaybýndan kardeþlik, akýl, vicdan, eylem, dayanýþma harmanýnda bir güç çýkaramamýþ ölü 30 yýlý anmak içindir!.. 77'de orada, ölülerin yaný baþýndaydým. Akþam vakti, cesetleri toplanmýþ ama tarihi enkaza, hüzünlü anýta dönmüþ meydana, kiþisel ayinim için dönmüþtüm. 78'de "DÝSK görevlisi" pazubandýyla meydandaydým. "Yaþayan bedenimizin ölü tarihi"ne dair bir þey bu. Özellikle 77'den bugüne katýlanlar için; ayinse ayin! Yeter ki, meydanýn yeniden kazanýldýðýnýn farkýnda olurken; neler kaybedildiði ve provokasyona açýk parça parça bedenlerle daha neler kaybedilebileceði arada sýrada düþünülsün! (haberturk.com/1 Mayýs 2010/ Yazarýn "Yaþayan bedenimizin ölü tarihi" baþlýklý yazýsýndan adlý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr... )

10 10 3 Mayýs 2010 Pazartesi NEW YORK'TA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PANÝÐÝ New York, ABD'nin New York kentinin ünlü Times Meydaný'nda bulunan bomba yüklü araç paniðe yol açtý. New York polisinden yapýlan açýklamada, bir atlý polisin yerel saatle 18.30'da (TSÝ 01.30) SUV tipi park halindeki araçtan duman çýktýðýný fark ederek bomba uzmanlarýný uyarmasý üzerine araçta yapýlan aramada propan tanklarý, barut ve zaman ayarý bulunduðu belirtildi. Yetkililer, aracýn bomba yüklü olduðunun anlaþýlmasý üzerine polisin çevredeki binalarý tahliye ettiðini, binlerce turistin bulunduðu Times Meydaný'ndaki çok sayýdaki caddeyi boþalttýðýný bildirdi. BLOOMBERG: NEW YORK BELKÝ DE ÇOK KANLI BÝR OLAYI ATLATTI New York Belediye Baþkaný Michael Bloomberg, "belki de çok kanlý bir olayý" atlattýklarýný söyledi. Bloomberg, düzenlediði basýn toplantýsýnda, kentin ünlü Times Meydaný'nda bulunan araçtaki malzamenin bomba olduðunu belirtti. Bombanýn amatörce yapýlmýþ olduðunu kaydeden Bloomberg, "New York belki de çok kanlý bir olayý atlattý" dedi. Basýn toplantýsýna Bloomberg ile birlikte katýlan polis komiseri Raymond Kelly de araçta propan gazý doldurulmuþ 3 adet tüp, havai fiþekler, 2 adet 19'ar litrelik dolu benzin bidonu, pilleri olan 2 saat, elektrik devresi ve baþka parçalar bulunduðunu söyledi. Kelly, SUV tipi Nissan Pathfinder modeli araçta, silah kutusunu andýran siyah bir metal kutu bulunduðunu belirtti. ARAP BÝRLÝÐÝ, ÝSRAÝL'E YEÞÝL IÞIK YAKTI Arap Birliði ülkeleri, Filistin-Ýsrail görüþmelerinin yeniden baþlamasý konusunda Filistinlilere yeþil ýþýk yaktý. Arap Birliði Genel Sekreteri Amr Musa, Arap dýþiþleri bakanlarýyla görüþmesinden sonra Kahire'de gazetecilere yaptýðý açýklamada, birliðin Filistin ve Ýsrail yetkilileri arasýndaki dolaylý müzakereleri destekleyeceðini söyledi. Arap dýþiþleri bakanlarýnýn bu kararýnýn, uzun zamandýr kesilmiþ olan ABD öncülüðündeki müzakerelerin baþlamasýnýn yolunu açabileceði belirtiliyor. Dolaylý görüþmelerin yeniden baþlamasý konusunda ilk giriþim, geçen ay Ýsrail'in doðu Kudüs'te yeni Yahudi yerleþimleri açma projesi yüzünden boþa gitmiþti. Ýsrail'in bu kararý, ABD'nin þiddetli tepkisini çekmiþti. Davutoðlu Oxford Üniversitesinde konuþtu... Ermenistan-Azerbaycan sýnýrýný da açmak istiyoruz TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, "Türkiye'nin tabii ki Ermenistan'la sýnýrýný açmak istediðini, çünkü komþularýyla tam entegrasyon istediðini" söyleyerek, "Ama Türkiye- Ermenistan sýnýrýný açmak yeterli olmayacaktýr, biz Ermenistan-Azerbaycan sýnýrýný da açmak istiyoruz" dedi. Davutoðlu, Oxford Üniversitesi St. Antony's Kolejinde düzenlenen "Deðiþen Dünyada Türk Dýþ Politikasý" konulu uluslararasý konferansta konuþtu. Oxford Üniversitesi, üniversite bünyesinde bulunan Güney Doðu Avrupa Çalýþmalarý Enstitüsü (SEESOX) ile Sabancý Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði konferansa, çok sayýda akademisyen, basýn mensubu ve yetkili katýldý. Bakan Davutoðlu, bir buçuk saat süren konferanstaki konuþmasýnda, dünya düzeninin tarihi geliþimi, bölgesel ile küresel düzen arasýndaki iliþki ve Türkiye'nin bu çerçevedeki yerinden bahsetti. "Bugün Dýþiþleri Bakanlýðý görevimde birinci yýlýmý doldurdum. Geçen yýl 1 Mayýs'ta göreve baþlamýþtým" diyen Davutoðlu, dolayýsýyla konuþmasýnýn bir anlamda Türk dýþ politikasýnýn ve bu bir yýllýk süredeki çalýþmalarýnýn deðerlendirmesi olacaðýný kaydetti. Küresel düzen arayýþý için uzun süreli tarihi deðiþimine bakýldýðýnda dört farklý aþama olduðunu söyleyen Davutoðlu, þu anda dördüncü aþamada olunduðunu ve düzen anlayýþýndaki deðiþimi farketmenin önemli olduðunu ifade etti. Davutoðlu tarihe bakýldýðýnda önce, geleneksel ve jeopolitik devamlýlýðý olan bir dünya düzeninin geldiðini, daha sonra sömürgeci düzenin geldiðini, üçüncü aþamanýn Soðuk Savaþ döneminin jeopolitiði olduðunu ve dördüncü aþama olarak da günümüzde yeni bir dünya düzeninin arayýþý içinde olunduðunu kaydetti. "Günümüzde yeni bir jeopolitik durum mevcut. Coðrafya büyük ölçüde önemini yitirdi, çünkü internet ve teknolojinin sunduðu imkanlar var" diyen Davutoðlu, Soðuk Savaþ jeopolitiðinin çökmesinin ardýndan, bütün yabancýlaþtýrýlmýþ bölgelerin yeniden ekonomik, kültürel ve siyasi anlamda birbirini etkilemeye baþladýðý yeni bir döneme girildiðini ifade etti. Davutoðlu, bu yeni dönemin de "Küresel yönetimin geleceði nasýl olacak" sorusunu ve bunun sadece bazý ülkeler ya da kýtalar için deðil tüm insanlýk için yeni bir güvenlik ve özgürlük kavramýný beraberinde getirdiðini söyledi. DAVUTOÐLU'NUN "ONE MINUTE" SÖZÜ GÜLDÜRDÜ Türkiye'nin jeopolitik yerinden ve duruþundan da bahseden Davutoðlu, Soðuk Savaþýn sona ermesinin ardýndan Türkiye'nin Türkiye Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð, terörle mücadeleye yönelikte her türlü eleþtiriyi saygýyla karþýladýklarýný belirterek, "Ancak bugün maalesef Türkiye'de basýnýn bir bölümü, çok açýk söylüyorum, Ýstiklal Savaþýndaki mütareke basýnýný dahi aratacak seviyede" dedi. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð, Kara Harp Okulundaki 1962 yýlý mezunlarýyla birlikte Anýtkabir'e yaptýðý ziyaretin ardýndan yaptýðý açýklamada, terörle mücadelenin kapsamlý bir harekat olduðunu kaydetti. Orgeneral Baþbuð, "Bu kadar kapsamlý harekatta bazý eksiklikler olabilir. Biz her zaman söylüyoruz elbette olabilir objektif verilere dayanan gerçekçi, bilgiye dayanan, terörle mücadeleye yönelikte her türlü eleþtiriyi saygýyla karþýlýyoruz. Ancak bugün maalesef Türkiye'de basýnýn bir bölümü, çok açýk söylüyorum, Ýstiklal Savaþýndaki mütareke basýnýný dahi aratacak seviyede. Ben inanýyorum ki mütareke basýný dahi bu kadar hain bu kadar önyargýlý deðildi" diye konuþtu. TUNCELÝ'DEKÝ SALDIRI Orgeneral Baþbuð, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Sarýyayla Jandarma Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldýrýya iliþkin, "Tüm karakol ve üs bölgelerinde görev yapan birliklerimiz kendi kendine yeterli, herhangi bir saldýrý anýnda bu saldýrý ile mücadele edebilecek güçte ve yetenektedir" dedi. Orgeneral Baþbuð, düzenlenen saldýrýda komþularýnýn özellikle kriz dönemlerinde Türkiye'den beklentilerinin olmaya baþladýðýný kaydetti. Bu arada Davutoðlu'nun Türkiye'nin bölgesinde oynadýðý rolü anlatýrken verdiði bir örnekteki sözü, konferansta gülüþmelere yol açtý. Davutoðlu, Afganistan'a yaptýðý bir ziyarette Kuzey Afganistan'da bir þehrin valisiyle görüþtüðünü ve bu görüþmede valinin hastane, cami gibi þehrin ihtiyaçlarý olduðunu, þehrin valisiymiþ gibi kendisinden bunlarý istediðini söyledi. Davutoðlu, kendisinin de valiye "one minute" (bir dakika) dediðini söyledi, "ancak bunun o bir dakika olmadýðýný" Davutoðlu'nun gülerek belirtmesi, konferansta gülüþmelere neden oldu. Türkiye'nin bölgesinde krizler olmadan önce önlemler aldýðýný ve almak istediðini anlatan Davutoðlu, "Savaþlarý ve gerginlikleri önlemeliyiz" dedi. Tarihin ve coðrafyanýn deðiþtirilemeyeceðini ancak tarih ve coðrafyanýn mevcut uluslararasý durum deðiþirken yeniden yorumlanabileceðini söyleyen Davutoðlu, Türkiye'nin komþularýyla iyi iliþkileri olmasý, ayný zamanda da AB ile tam üyelik için entegrasyonunu sürdürmesi gerektiðini ifade etti. Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi ve G20 üyesi olduðunu, ayrýca Medeniyetler Ýttifaký insiyatifini baþlattýðýný vurgulayan Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, bu üç oluþumda da Türkiye'nin küresel düzene katký saðlamaya çalýþtýðýný kaydetti. TC Genelkurmay Baþkaný Baþbuð yine basýný suçladý... Mütareke basýnýný dahi aratmýþ erbaþ ve erlerin kahramanca mücadele ettiðini, görevlerini yerine getirdiðini belirterek, "Terörle bir yere varamazsýnýz. Bu ülkede neyi paylaþamýyoruz? Bu ülkenin huzurunu, güvenliðini bozarak nereye ulaþacaðýnýzý zannediyorsunuz? Bu olaylarýn Silahlý Kuvvetler'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadeledeki azim ve kararlýlýðýna darbe vuracaðýný mý zannediyorsunuz? Büyük bir yanýlgý içindesiniz" dedi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... "Obama ölsün" diyen 1 milyon kiþi ABD Baþkaný Barack Obama'nýn ölmesi için dua edenler Facebook'ta grup kurdu. Kýsa sürede 1 milyon 200 bin kiþinin üye olduðu gruba karþý da bir grup kuruldu. Obama yanlýlarý da 1 milyondan fazla yandaþ topladý. Ohio merkezli grubun sayfasýnda kullanýlan ana resimde, ABD Baþkaný'nýn komünist bayraðýnýn önüne yerleþtirilmiþ fotoðrafý ve 'Obama'ya oy verin çünkü sosyalizm Sovyetler Birliði'nde çok iyi iþledi' yazýsý bulunuyor. Grubun sayfasýnda Obama'ya hakaret içeren binlerce resim ve ýrkçý ifade yer alýyor. Grubun tam ismi, 'Yüce Tanrým, bu yýl benden favori aktörüm Patrick Swayze'yi aldýn. Favori aktrisim Farah Fawcett'i aldýn. Favori þarkýcým Michael Jackson'ý aldýn. Þunu bilmeni istiyorum: Favori baþkaným Barack Obama. Amin.' Obama, 40 yýl boyunca cinsiyet eþitliði ve ýrk ayrýmýna karþý mücadele eden Dorothy Height'ýn cenaze töreninde gözyaþlarýna boðuldu. Irkçýlýk karþýtý hareketin anasý sayýlan Height'a aðlayan Baþkan'ý Michelle Obama teselli etti. 'Dedikodu yayýlmasýna' bilimsel yanýt... Ünlülerin dedikodusu internette son hýzla nasýl yayýlýr sorusunun yanýtý, matematiksel olarak formüle edildi. Roma'daki La Sapienza Üniversitesi uzmanlarý dedikodunun yayýlmasý konusunda internetin gücünü ölçmek için bir denklem yarattý. Ekibin lideri Alessandro Panconesi denklemin, haberler ve dedikodunun bugünlerde nasýl olup da bu kadar hýzlý, virüs gibi yayýlabildiðini açýkladýðýný söylüyor. Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy ve eski model ve þarkýcý eþi Carla Bruni'nin birbirlerini aldattýklarý yönündeki söylentiler, ondan önce de golf yýldýzý Tiger Woods'un sevgilileriyle mesajlaþmalarý gibi dedikodular, bloglar, Facebook ve Twitter gibi aðlar aracýlýðýyla dakikalar içinde dünyaya yayýlmýþtý. Ekip formüllerini bir söylenti yayýp test de etmiþ. Prof. Panconesi, bir araþtýrma grubunun hükümetin söz verdiði araþtýrma fonunu alamadýðýný 'tweet'ledikten 17 saat sonra Corriere della Sera gazetesinde araþtýrmayla ilgili bir sayfalýk haber yayýmlanmýþ. Ekibin bulduðu formülse þöyle: Dedikodunun yayýlmasý için gereken zaman = (log v / iletkenlik) x (log 2 / iletkenlik)... Formüldeki 'log' logaritmayý,'v' ise iletiþim sürecine katýlan taraflarýn sayýsýný ifade ediyor. Michael Jackson gibi gömüldü Avustralya'da çok sayýda suça karýþtýktan sonra polis tarafýndan yakalanarak cezaevine gönderilen ve burada bir mahkum tarafýndan öldürülen yeraltý dünyasýnýn önemli isimlerinden Carl Williams'ýn cenazesi pop yýldýzý Michael Jackson'ýnkinin benzeri altýn kaplamalý bir tabutla taþýnýp gömüldü. Melbourne'nin Essondan bölgesindeki St Therese Katolik Kilisesi'nde düzenlenen tören ile Keilor Mezarlýðý'na gömülen Williams'ýn cenazesinde polisin yoðun güvenlik önlemi aldýðý dikkatlerden kaçmadý. Kilise çevresindeki yollar trafiðe kapatýlýrken polis, bölgeyi ablukaya aldý. Çok sayýda polisin görev yaptýðý cenazede kuþ bile uçurtulmadý. Kameralý özel polis araçlarý cenazenin tamamýný yakýndan takip etti. Altýn kaplama tabutla tanýnan Carl Willams'ýn naaþý, 2 sene önce vefat eden annesi Barbara Williams'ýn yanýna gömüldü. Carl Williams'ýn cenazesi ünlü pop yýldýzý Michael Jackson'ýnkinin benzeri altýn kaplamalý bir tabutla taþýnýrken, Hindistan yapýmý olan tabutun deðerinin 30 bin Amerikan Dolarý olduðu öðrenildi.

11 3 Mayýs 2010 Pazartesi SOMALÝ'DE MÝLÝTANLAR KORSANLARIN ANA ÜSSÜNÜ ELE GEÇÝRDÝ Somali'de aþýrý dinci militanlar, baþkent Mogadiþu'nun kuzeyindeki Harardere Limaný'nda bulunan korsanlarýn ana üssünü ele geçirdi. Bölge sakinleri, haftalardýr ilerleyen Hizb-ül Ýslam militanlarýnýn baþkentin 500 kilometre kuzeyine düþen kentin kontrolünü korsanlarla çatýþmadan aldýklarýný belirttiler. Aðýr silahlý militanlarýn zýrhlý araçlarla kente giriþinden önce bilgi alan korsanlarýn sabahtan kentten kaçtýklarý bildirildi. BANGLADEÞ'TE FIRTINA: 15 ÖLÜ Bangladeþ'te etkili olan tropikal fýrtýnada 15 kiþinin öldüðü, 50 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Polis ve afet yönetimi yetkilileri, kuzeydeki Mymensingh bölgesinde etkili olan fýrtýnada yüzlerce evin zarar gördüðünü ve binlerce kiþinin evsiz kaldýðýný belirttiler. Ülkede Nisan ayýnda baþlayan ve muson yaðmurlarýnýn baþladýðý Haziran ortalarýna kadar süren tropikal fýrtýnalar nedeniyle her yýl onlarca, hatta yüzlerce kiþi yaþamýný yitiriyor. DOÐADA 5 DAKÝKA EGZERSÝZ ZÝHNE ÝYÝ GELÝYOR Ýngiliz araþtýrmacýlar, park gibi yeþil alanlarda sadece beþ dakika yapýlan hafif egzersizin bile zihne ve akýl saðlýðýna iyi geldiðini belirledi. Ýngiliz bilim adamlarýnýn 1250 kiþi üzerinde yaptýðý 10 ayrý araþtýrmadan, doðada yürüyüþ veya bisiklete binme gibi faaliyetlerin vücut ve zihin saðlýðýna iyi geldiði sonucu alýndý. Park, bahçe veya doða ortamýnda yürüyüþ, bahçe iþleri, bisiklet, balýk avý, tekne, at binme ve çiftçilik gibi deðiþik faaliyetlerin etkilerinin incelendiði araþtýrmada, "yeþil egzersiz"in en çok gençlerde etkili olduðunu ortaya koydu. Environmental Science and Technology dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre, en büyük etki sadece ilk beþ dakikada görülüyor. Araþtýrmada, yeþil alanda uzun süreli egzersizin olumlu etkileri açýkça ortaya çýkarken, ilk beþ dakikadan sonra etkinin daha az olduðu görüldü. Essex Üniversitesinden bilim adamlarýnýn bu araþtýrmasýnda, en büyük fayda göl ya da nehir gibi su bulunan yerlerde yapýlan egzersizlerde ortaya çýktý. Genelde aktif olmayan veya stresli kiþilerin ya da akýl hastalýðý olanlarýn büyük olasýlýkla bu "yeþil egzersiz"den en çok yarar saðlayanlar olacaðýnýn altýný çizen araþtýrmacýlar, makalelerinde, "Örneðin müdürler, stresli iþ yerlerindeki çalýþanlarýný zihinlerinin açýlmasý için öðle tatilinde yakýndaki parkta kýsa bir yürüyüþ yapmalarýna özendirebilirler" ifadesini kullandýlar. Araþtýrmacýlar, dýþarýda egzersiz programlarýnýn genç suçlular için de yararlý olabileceðinin altýný çizdiler. Ünlü ekonomistler küresel ekonomik krizi Girne'de tartýþacak Türkiye Ekonomi Kurumu, küresel krizin etkilerinin ele alýnacaðý 2. Uluslararasý Ekonomi Konferansýný 1-3 Eylül 2010 tarihleri arasýnda Girne'de yapacak. AA muhabirinin, Kurum Baþkaný Prof. Dr. Ercan Uygur'dan aldýðý bilgiye göre, "Bunalým sonrasýnda küresel ekonomi: zorluklar ve fýrsatlar" baþlýklý konferansa, Uluslararasý Ekonomi Kurumu Baþkaný Stanford Üniversitesinden Masahiko Aoki, Kurumun eski baþkaný Columbia Üniversitesinden Guillermo Calvo, krizler konusunda önemli çalýþmalarý bulunan George Washington Üniversitesinden Graciela Kaminsky, Roma Üniversitesinden Fiorella Kostoris, Washington Üniversitesinden Stephen Turnovsky, Çin Dünya Ekonomisi ve Politikalarý Enstitüsü Baþkaný Yu Yongding gibi önemli iktisatçýlar katýlacak. Devlet Bakaný Mehmet Þimþek ile Merkez Bankasý Baþkaný Durmuþ Yýlmaz'ýn da birer sunum yapmasý beklenen konferansta, Türkiye'de 2010 yýlýnýn Japon yýlý olarak kutlamasý dolayýsýyla 5 Japon bilimadamýnýn katýlýmýyla Japon ekonomisinin ele alýndýðý 2 özel oturum yapýlacak. Bu oturumlar, Japonya ekonomisinin 1990'larýn ortalarýnda yaþadýðý resesyona dayalý ekonomik krizin, bugünkü küresel krizin etkilerine paralellik göstermesi yönünden de önem taþýyor. Uygur konuya iliþkin, "Japonya'da yaklaþýk 15 yýl önce yaþanan durgunlukla, krizle dünyanýn son yaþadýðý küresel kriz paralellik gösteriyor. Bilimadamlarý Japonya'nýn kriz deneyimini, yaþadýklarý süreçten alýnmasý gereken dersleri anlatacak" diye konuþtu. Asya ülkelerinden oldukça fazla katýlým bulunduðuna dikkati çeken Uygur, Asya'daki yükseliþin ele alýndýðý bir oturumun da gerçekleþtirileceðini bildirdi. Uygur, kriz sürecinde önemli rol üstlenen Merkez Bankalarýnýn arasýndaki koordinasyonun da 4. oturumda masaya yatýrýlacaðýný kaydetti. Ercan Uygur, katýlýmcý listesinin ve oturum sayýsýnýn henüz netleþmediðini ancak teyit edilen verilere göre 28 ekonomistin katýlým saðlayacaðýný bildirdi. "KKTC'YE KATKISI OLACAÐINA ÝNANIYORUZ" Uygur, birincisi Ankara'da yapýlan uluslararasý ekonomi kongresi için neden bu sefer Girne'nin seçildiðinin sorulmasý üzerine, olayýn kendileri için ekonomik boyutu bulunduðunu, ayrýca KKTC'nin bilinirliðine katký saðlamasýný da umduklarýný söyledi. Ercan Uygur, böyle geniþ çaplý uluslararasý organizasyonlarýn KKTC'de pek gerçekleþtirilmediðini ifade ederek, konferans için bölgedeki üniversitelerle iþbirliði içinde çalýþtýklarýný, sürecin onlarýn geliþimine, ufkuna da etki yapacaðýný söyledi. Uygur, konferansa katýlacak bilimadamlarýnýn çok büyük bölümünün KKTC'yi ilk kez göreceðini de belirterek, "Turizm bakýmýndan da katkýsý olur diye düþünüyoruz. KKTC'ye Japonya'dan, Çin'den, Malezya'dan, Singapur'dan, Avrupa ve Amerika'dan meslektaþlar gelecekler, þu ana kadar pek rastlanmýþ bir þey deðil" þeklinde konuþtu. Konferansýn baþlangýç tarihinin de 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'ne denk geldiðine iþaret eden Uygur, bunun "hoþ bir tesadüf olduðunu", bölgede barýþ saðlanmasýný temenni ettiklerini dile getirdi. YUNANÝSTAN'DA EK EKONOMÝK ÖNLEMLER AÇIKLANDI Atina, Yunanistan Maliye Bakaný Yorgo Papakostandinu, bütçe açýðýnýn daraltýlmasý için alýnacak borç konusunda, Uluslararasý Para Fonu (IMF), AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankasý (AMB) ile anlaþmaya varýlmasý çerçevesinde yeni ekonomik önlemler alýndýðýný açýkladý. Yunanistan Baþbakaný Yorgo Papandreu'nun baþkanlýðýnda bugün yapýlan bakanlar kurulu toplantýsý sonrasýnda söz konusu önlemlerin ana hatlarýna iliþkin bilgi veren Papakostandinu, "AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankasý ve IMF yetkilileri ile yapýlan zor müzakereler sonrasýnda" alýnmasý kararlaþtýrýlan ek önlemlerin kurumsal ve mali sistemin yaný sýra bütçeye yönelik tedbirleri de kapsadýðýný söyledi. Kamuda, maaþlarý aylýk 3 bin avroya kadar olan çalýþanlarýn, Yunanistan'da 13. maaþ olarak adlandýrýlan Noel maaþý, Paskalya ile yaz tatili dönemleri için verilen ve 14. maaþ olarak nitelendirilen yarýmþar maaþ ikramiyelerinin bundan böyle toplam bin avroya tekabül edeceðini belirten Papakostandinu, aylýk 2 bin 500 avroyu geçmeyen emekli maaþlarýnda da Paskalya ile tatil ödeneklerinin 200'er, Noel maaþýnýn ise 400 avro olarak belirlendiðini, daha yüksek emekli maaþlarýnýn ise düþürüleceðini kaydetti. Kamu çalýþanlarýnýn ödeneklerinde yüzde 8 oranýnda kesintiye gidileceðini ifade eden Bakan, kamuda gerek maaþlarýn gerekse emekli maaþlarýnýn dondurulduðunu da vurguladý. KDV'nin yüzde 21'den yüzde 23'e çýkartýlacaðýný, sigara ve alkollü içki fiyatlarýnda yüzde 10 oranýnda ek vergi uygulanacaðýný, lüks harcamalarda ise vergilerin artacaðýný belirten Papakostandinu, ayrýca, finans kuruluþlarýnda istikrar için bir fon kurulacaðýný da bildirdi. Maliye Bakaný, alýnan bu zor önlemler ile Yunan ekonomisinin "ayakta kalmasýnýn saðlanacaðýný" ifade etti. Papakostandinu, Yunanistan'da Gayri Safi Yurt içi Hasýlanýn (GSYÝH) yüzde 12,7'sine ulaþan bütçe açýðýnýn 2014'de yüzde 3'ün altýna düþürülmesinin hedeflendiðini belirtti. Yunanistan'da, geçtiðimiz Mart ayýnda da ekonomik önlemler alýnmýþtý. Söz konusu önlemler, kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýnda kesinti, KDV'nin yüzde 19'dan yüzde 21'e yükseltilmesi, ödeneklerde yüzde 12 oranýnda kesinti, emekli maaþlarýnýn 2010 yýlý süresince dondurulmasý, akaryakýt fiyatlarýnda 3 ile 8 cent arasý zam, alkollü içeceklerde yüzde 20, sigara fiyatlarýnda ise yüzde 65 oranýnda ek vergi uygulanmasý ve tutarý 35 bin avroyu aþan, araba ve yat alýmlarýný da içeren lüks harcamalara özel ek vergi konulmasýný öngörüyordu. Ayrýca, Yunanistan'da 13. maaþ olarak adlandýrýlan Noel maaþýnda yüzde 30, Paskalya ile yaz tatili dönemleri için verilen ve 14. maaþ olarak nitelendirilen yarýmþar maaþ ikramiyelerde ise yüzde 30 oranýnda kesinti yapýlmýþtý. Öte yandan, Maliye Bakaný'nýn Eurogroup toplantýsýna katýlmak üzere bugün akþam saatlerinde Brüksel'e hareket edeceði kaydedildi. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Torunundan çocuk yapacak 72 yaþýndaki bir kadýn, 26 yaþýndaki torunuyla iliþkisi yaþýyor... Yeni Zelanda'da yayýmlanan "New Idea" isimli derginin haberine göre, ABD'nin Ýndiana eyaletinde yaþayan Pearl Carter adlý büyükanne, iki haftadýr torunu Phil Bailey ile birlikte. Hayatýnýn en mutlu günlerini yaþadýðýný söyleyen Carter, emeklilik ikramiyesini kullanarak 54 bin dolar karþýlýðýnda bir taþýyýcý anne bulduklarýný ve bu sayede bebek sahibi olacaklarýný ifade etti. "Kimsenin ne düþündüðünün umurunda olmadýðýný" belirten Carter, "Phil'e aþýðým ve o da bana aþýk" diye konuþtu. Phil Bailey de Carter ile ayný duygularý paylaþtýðýný söyledi. Phil Bailey, Carter'ýn 18 yaþýndayken evlatlýk verdiði Lynette Bailey'nin oðlu. Habere göre, Phil Bailey, 2006 yýlýnda annesi kanserden öldükten sonra hiç görmediði anneannesini bulmak için yola koyuldu ve sonunda Carter'ý bulmayý baþardý. Bailey ve Carter daha sonra ise birbirlerine aþýk oldular. Büyükanne ve torununun iliþkisi ikilinin yakýnlarý arasýnda büyük þaþkýnlýk ve tepkiye neden olurken, olay medyada da geniþ yanký buldu. Ýnternetten dokunabilirsiniz Hong Kong'lu bilim insanlarý internetten görüþme yapanlarýn birbirine dokunup tokalaþtýðý hissi yaþamalarýna aracý olacak robotik el yaptý. Siber el, 'okey' ve 'zafer' iþareti de yapabiliyor. Ýþlemlerde gecikmeler ve bazý mekanik sorunlar olsa da ekip, robotik elin gelecekte çok daha sofistike bir hareket kabiliyetine sahip olacaðý kanýsýnda. Elin iþleyiþinde kullanýcý elektrikli bir bilek bandý takýyor, bant kas hareketlerinden aldýðý bilgiyi elektrikli vuruþlara çeviriyor. Ekip þu an en büyük engellerinin maliyet olduðunu söylüyor. Daha fazla el becerisi için daha fazla motora ihtiyaç var, bu da maliyeti yükseltiyor. Amaç insan eline daha çok benzeyen robotik eller üretmek. Modelin þimdiki haliyse yýl sonunda teki 20 sterlinden (45 TL) satýþa çýkacak. Midesinden 1 kilo saç çýktý Mide bulantýsý þikayetiyle bir hafta önce ailesi tarafýndan Manisa Devlet Hastanesi'ne götürülen G.D.'nin mide röntgeni çekildi. Röntgende birþey göremeyen doktorlar, kýza tedavi uyguladý. Ancak mide bulantýsý ve kusmanýn devam etmesi üzerine endoskopi önerildi. Bunun üzerine Manisa Özel 8 Eylül Hastanesi'ne getirilen G.D.'ye burada endoskopi yapýldý. Gastroloji Bölümü doktoru, tetkik sonucunda kýzýn midesinde siyah bir cisme rastladý ve hemen ameliyata alýnmasýný istedi. 45 dakika süren ameliyatta, kýzýn midesinden, organýn þeklini alan ve 12 parmak baðýrsaðýný da týkamaya baþlayan yaklaþýk 1 kilogram aðýrlýðýnda saç yumaðý çýkarýldý. Op. Dr. Ýbrahim Karataþ, kýzýn hastalýðýnýn týbbi adýnýn 'Trichotillomania' olduðunu belirtti. Hastanýn 18 yaþýna yeni bastýðýný ve sekiz yaþýndan beri saç yeme rahatsýzlýðý bulunduðunu kaydeden Karataþ, "Sekiz yaþýnda, üst üste 3 kez ayaðýnýn kýrýlmasý sonucu psikolojisi bozulmuþ ve elinde olmayarak saçýndan kopardýðý telleri yutarak bugüne gelmiþ. 10 yýl devam eden bu durum bir türlü önlenememiþ. Manisa merkez ilçeye baðlý bir köyden olan hastamýz, akraba evliliði yapan bir ailenin üç çocuðundan biri ve ilköðretim mezunu. 10 gün önce yemez içmez olunca ve sürekli kusmaya baþlayýnca, ailesi tarafýndan hastaneye kaldýrýlmýþ. Yapýlan operasyon sonucu genç kýzýmýzýn midesinden 1 kilogram aðýrlýðýndaki bu saçlarý çýkardýk" dedi.

12 12 3 Mayýs 2010 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Ag yarim çaðla yarim Hem gül hem aðla yarim Sonunda gavuþmag var Bana bel baðla yarim Kitap Dünyasý LANARK Dört Kitaplýk Bir Hayat Alasdair Gray Çeviren: Emine Ayhan Metis Yayýnevi sayfa ÖZDEYÝÞLER "Emniyette olduðun zaman birçok dostun olacaktýr. Yaþantýn bulanýk olur olmaz, dünyada yalnýz kalýrsýn." Ovio TADIMLIK gâvur taþýnýn yanýnda korkuttular seni bana beni sana korkular mý büyüttü bizi yoksa? özledim be unuttuðum o köpüklü kahkahayý özledim afrodit kadar ak Fatma Akilhoca "Köpüklü kahkaham" adlý þiirinden PAZARTESÝ ÖYKÜLERÝ / Dt. Atilla Bilgen "Gülizar'ý gördün mü?" "Ne oldu ki?" "Ortalýkta yok, kaçmýþ diyorlar." "Gülizar mý? Hayatta inanmam." "Bakmadýklarý yer kalmamýþ, yer yarýlmýþ da içine girmiþ sanki." "Neden kaçsýn ki?" "Bilmiyorum." Gülizar'ýn kaybolduðu gece, gökyüzü sýkýntýdan kudurmuþtu. Ýçindeki kasveti atabilmek için tüm yollarý denedi. Önce dizginlerini sýkýca kavradýðý rüzgârý saldý, sonra da uzun zamandýr biriktirdiði yaðmuru boþaltýverdi yeryüzüne! Topraða düþen sular sel olup akmaya baþlayýnca da, ardý ardýna kahkahalar attý. Sesi duyanlar, "Gök fena gürlüyor" diye mýrýldanýp yorganlarýna daha sýký sarýlýrlarken, Gülizar'ýn iri gözleri korkuyla açýldý. Birbiri ardýna patlayan þimþeklerin aydýnlattýðý odada yalnýzdý ve olabildiðince korkuyordu. Gözlerini sýký sýkýya kapatýp, "Sadece yaðmur yaðýyor o kadar, sabah olduðunda her þey bitmiþ olacak" dedi kendi kendine ve uyumak için; çiftlikteki atlarý, horozlarý aklýna gelen her hayvaný tek tek saydý; ama yine de baþaramadý. Dama aralýksýz vuran yaðmur seslerini, bir zorbanýn kapýyý zorlamasýna benzetip her seferinde çýðlýk atarak yerinden sýçrýyordu. Korkuyla açýlan iri gözleri, karanlýkta zihninde yarattýðý hayalleri görüyordu. Etrafýndaki eþyalarýn gölgeleri bile bir garipti. Boylarý uzamýþ þekilleri deðiþmiþti. Annesinin masallarda anlattýðý canavarlara benziyorlardý ve sürekli olarak oradan oraya hareket ediyorlardý. Ýþte o anlarda küçücük yüreði gördüðünü sandýðý bu sanrýlar karþýsýnda deli gibi atmaya baþlýyordu. Nefes bile almaktan korkup hemen kapatýyordu gözlerini. Sakinleþene kadar da, "Bir þey yok, bir þey yok. Sadece hayal bunlar" diye mýrýldanýp duruyordu. Aradan bir süre geçince, dayanamayýp hafifçe aralýyordu gözlerini. Karanlýktan baþka bir þey göremeyince, rahat bir nefes alýp kendi kendine konuþuyordu. "Gördün mü bak; ne hýrsýz var ne de canavar. Rahatla artýk." Her seferinde sözünü bitirmeden bir þimþek çakýyordu ve daha gözlerini kapatmaya fýrsat bulamadan gölgeler çeþitli kýlýklara girerek, etrafýnda hareket ediyorlardý. "Korkuyorum anneciðim." Korkudan incelmiþ sesi gök gürültüsünün içinde yitip gitti. Seslenmesine ne bir yanýt geldi, ne de yüreðindeki korku bir nebze olsun azaldý. Büzüþtüðü yataðýnda, "Neden bu akþam, neden?" diye isyan etti. "Hiç korkma kýzým" demiþti, annesiyle babasý bir iþ için çiftlik sahibinin oðluyla beraber giderken, "En geç yarýn öðleye kadar döneriz. Hem sen de kocaman kýz oldun, tek baþýna kalabilirsin." Kendisini büyümüþ görmelerinden duyduðu gururla, "Tabii ki kalýrým" demiþti; fýrtýna kopabileceðini hiç hesaplamadan. Küçüklüðünden beri hep korkardý þimþeklerin çakmasýndan. Ne zaman gök gürlese soluðu annesiyle babasýnýn yanýnda alýrdý. "Saçmalýyorsun artýk, alt tarafý yaðmur yaðýyor. Toparlan biraz. Gördün mü bak: ne eþyalar hareket ediyor, ne de kapýyý kimse zorluyor. Hem koskoca çiftlik burasý, ne olabilir ki?" diye kendi kendini avutmaya çalýþtýðý an, iç sesi devreye giriyordu. "Biliyorum bir þey yok; ama yine de korkuyorum." "Saçmalama kocaman kýzý oldun, evlenir misin diye sorsalar göbek ata ata gidersin. Hem söylesene yarýn kendi evine gittiðinde ne olacak? Yine gelip annenin koynuna mý gireceksin." Yavuklusunun aklýna gelmesiyle gözleri parladý ve bir anda tüm korkusu geçiverdi. "O beni her þeyden korur. Yalnýz olduðumu bilseydi bu akþam bile ne yapar ne eder gelirdi yanýma. Ne de güzel olurdu, sabaha kadar oturup konuþurduk. Keþke söyleseydim; ama bir gören olsa hemen anneme yetiþtirirdi. Düþündüðüne bak, söylerlerse söylesinler: alt tarafý fýrça yerdim. Hem eninde sonunda onunla evlenmeyecek miyim? Belki böylesi daha iyi olurdu, bizi biran önce everirlerdi." Yeniden patlayan gök gürültüsüyle tüm düþüncelerinden sýyrýldý. Kulaklarýný dikip dýþarýyý dikkatlice dinledi. "Bak görüyorsun sadece yaðmur, hepsi o kadar. Haydi artýk uyumaya çalýþ." "Ya uyurken birileri kapýyý kýrýp içeri girerse " "Salak! Ýçeri birileri girdikten sonra þansýn mý var? O esnada uykuda olsan ne olur olmasan ne olur? Ýstersen son bir defa ayaða kalk ve etrafý kontrol et, belki o zaman rahatlarsýn." Korkudan sindiði yerden baþýný kaldýrýp çevresine bakýndý, kimse gözükmüyordu. Eþyalar bile hareket etmekten sýkýlmýþ, derin bir uykuya GÜLÝZAR dalmýþ gibiydiler. Tüm cesaretini toplayarak ayaða kalktý ve ürkek adýmlarla kapýya kadar gitti. Kapalýydý ve zorlanmamýþtý. Göz ucuyla dýþarýdaki ürkütücü karanlýða söyle bir baktýktan sonra rahatlamýþ bir halde köþesine gidip uzandý. "Zaten hiç korkmamýþtým ki, sadece biraz sinirlerim bozulmuþtu o kadar" diye içinden geçirerek aðýrlaþmaya baþlayan gözlerini kapattý. Sevdiði genç tam karþýsýnda durmuþ gülüyordu. Sevinçle yanýna gidip baþýný boynuna dayadý, sýcacýktý. "Sakin ol caným, korkacak bir þey yok" dedi. "Ne olur beni býrakma." "Meraklanma, artýk hiç yalnýz býrakmayacaðým." "Nasýl yani?" "Babanlar gelir gelmez isteyeceðim seni." "Caným benim seni çok seviyo " Sözünü daha tamamlayamamýþtý ki, bir gürültü koptu. Baþýný o yöne doðru çevirdiði sýrada oda birden karanlýða büründü. Korkuyla sevgilisine döndü; yoktu. "Korkuyorum, neredesin?" diye haykýrdýysa da, bir yanýt alamadý. "Hani beni hiç yalnýz býrakmayacaktýn?" dediðinde gözyaþlarýný tutamýyordu. Uyandýðýnda hala aðlýyordu. Nerede olduðunu anlamak istercesine etrafýna bakýndý, evde olduðunu görünce rahat bir nefes aldý. "Kötü bir rüyaymýþ" diye mýrýldandýðý sýrada gürültüyü yeniden duydu. Kulaklarýný dikip sesi dinledi: dýþarýdan geliyor gibiydi. Gözlerini kapayýp tüm dikkatini o yöne verdi. Birileri kapýyý zorluyordu. Yüreði deli gibi atmaya baþladý. "Kim var orada" diye seslenmek istemesine karþýn, sesi çýkmadý. O sýrada kapý büyük bir gürültüyle parçalandý. Ayaða kalkýp kaçmasý gerektiðini bilmesine raðmen hiçbir uzvunu hareket ettiremedi, adeta donmuþtu. Dýþarýdan yansýyan ay ýþýðý, dev gibi bir gölgenin adým adým yanýna yaklaþtýðýný net biçimde gösteriyordu. "Vay vay kim varmýþ burada? Yaðmurdan kurtulmaya razýyken ýsýtacak birini de bulduk, þans diye buna derim iþte." Korkuyla baþýný kaldýrýp baktý. Hayatýnda gördüðü en siyah, en çirkin erkek baþucunda duruyordu. Bembeyaz diþleri karanlýkta bir fener TÜRKÝYE ÜNÝVERSÝTELER ARASI TÜRK HALK MÜZÝÐÝ FÝNALÝ YAPILDI Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýk, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðüne baðlý Gençlik Hizmetleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arasý Türk Halk Müziði Yarýþmasý'nýn finali dün Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) yapýldý. GAÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden verilen bilgiye göre, yarýþma GAÜ Kýbrýs Yerleþkesi Karmi Kampus Uluslararasý Kongre Merkezi Spectrum Hall'de yer aldý. Geleneksel koro ve çok sesli koro dallarýnda 15 üniversitenin katýldýðý yarýþmayý, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ile Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu da izledi. Yarýþma BRT 2, GAÜ TV ve Genç TV'den de canlý yayýnlandý. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu'nun açýlýþ konuþmasý ile baþlayan büyük finalde Bakan Kemal Dürüst de bir konuþma yaptý. Konuþmasýna "KKTC'nin ayakta kalabilmesi ve bugünlere gelmesinde en büyük destekçimiz anavatanýmýz Türkiye'dir" sözleri ile baþlayan Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, böylesi önemli bir organizasyonun KKTC'de Gençlik Dairesi Müdürlüðü'nün ve Müdürünün çabalarý ile gerçekleþtiðini ifade etti. Atýlým Üniversitesi, Aðrý Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Dumlupýnar Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fýrat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Samsun 19 Mayýs Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi ile Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi yarýþmaya katýlarak halk müziði çalýþmalarýný sundu. Ýlk gün geleneksel koro kategorisinde yarýþan üniversiteler, ikinci gün ise solo ses, solo çalgý ve çalgýlarla toplu kategorilerinde eserlerini seslendirdi. Sonuçlar, TRT sanatçýlarý ve akademisyenlerden oluþan jüri tarafýndan deðerlendirildi. Üniversiteler Arasý Türk Halk Müziði Yarýþmasý'nýn geleneksel koro dalýnda 1. Ege Üniversitesi olurken, ekibe ödülünü Gencay Eroðlu verdi. 2. olan Fýrat Üniversitesi'ne ödülünü Ertuðrul Karabulut, 3'lüðü paylaþan Zonguldak Karaelmas ve Atýlým Üniversitelerine ise ödüllerini Tanju Haskoç takdim etti. Çok sesli koroda ise 1.'lik ödülünü Çukurova ve 19 Mayýs Üniversiteleri paylaþýrken; ekiplere ödüllerini GAÜ Rektörü Prof. Dr. Yýldýrým Öner verdi. 2.'lik ödülünü Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi aldý. gibi parlýyordu. Alnýndan baþlayýp üst dudaðýnda sonlanan beyaz bir lekesi vardý. Yaðmurdan ýslanmýþ çýplak vücudundan akan sular her adým attýðýnda Gülizar'ý biraz daha ýslatýyordu. "Kimsin? Ne istiyorsun?" diye sordu. "Yaðmurdan ýslanmýþ ve üþümüþ bir misafir. Haydi gel yanýma ve titreyen bedenimi ýsýt." "Babam duyarsa canýna okur." dedi zor duyulan bir sesle. "Ne duruyorsun git çaðýr. Bunca gürültüye raðmen hala ortalýkta gözükmediyse ya evde yok ya da ödleðin biri. Ýkisi de bana uyar." "Ne olursun bana bir kötülük yapma." "Senin gibi güzel bir kýza ancak bir aptal zarar verir. Meraklanma küçüðüm tüm amacým bu geceyi üþümeden geçirmek, bunun içinde tenlerimizin birbirine temas etmesi lazým. O anda canýn baþka bir þey isterse hiç çekinme söyle." dedikten sonra bir kahkaha patlatarak Gülizar'ýn üzerine saldýrdý. Ne baðýrmasýný kimse duydu ne de yalvarýp yakarmasýný dikkate alan oldu. Önce ýslak vücudu üzerinde hissetti, sonra da nefessiz kaldý. Boðulacaðýný hissettiði sýrada bacak arasýnda bugüne kadar hiç hissetmediði keskin bir acý duyarak haykýrdý ve kendinden geçti. Uyandýðýnda baþý dönüyordu. Yaþadýklarýnýn kötü bir rüya olmasýný dilediði anda yanýnda yatan siyah bedeni gördü. Zorlukla ayaða kalkýp kapýya doðru yürüdü. Dýþarý çýkýnca nereye gittiðini hiç düþünmeden koþmaya baþladý. Yorgunluktan bir çalý dibine yýðýlana kadar da hiç durmadý. Ne yaðan yaðmurdan korktu, ne de arka arkaya çakan þimþeklerden. Gözlerini açtýðýnda gün doðmuþtu. Yaðmur durmuþ, güneþ tüm ihtiþamýyla ortalýðý ýsýtmaya baþlamýþtý. "Burada ne arýyorum?" diye düþünerek etrafýna þaþkýnlýkla bakýndý. Tüm bedeni çamura bulanmýþtý. Ayaða kalktýðý sýrada aðaçlarýn arasýndan siyah bir tavþan fýrladý. "Rengi ne kadar karaymýþ." diye mýrýldanýrken birden geceyi anýmsadý ve bir çýðlýk atarak yere yýðýldý. Kendine geldiðinde aradan ne kadar zaman geçtiðinin farkýnda deðildi. Baþýný kaldýrýp yukarýya baktý. Masmavi gökyüzünde bir o yana bir bu yana hareket eden bulutlar, bir anne ile kýzýn oynamasýna benziyordu. "Anneciðim seni çok özledim" diye haykýrdý. Tam bu sýrada dört bir taraftan ismi yankýlanmaya baþladý. "Gülizar! Gülizar!" Þaþkýnlýkla etrafýna bakýndý. Tüm çiftlik ayaklanmýþ onu arýyorlardý. En önde annesiyle babasý, onlarýn biraz gerisinde sevgilisi ve komþularý vardý. Aceleyle kendisini bir kayanýn arkasýna attý. Ýsmini her telaffuz ettiklerinde saklandýðý yerden çýkýp, "Buradayým" diye haykýrýp yanlarýna koþmak istediyse de, gözlerinin önünden bir an bile kaybolmayan o çirkin siyah vücut adým atmasýný hep engelledi. Çaresizce gerisin geriye döndü. Ýçinde ne yaþam sevinci kalmýþtý ne de sevgi. Bir gecede çocukluktan kadýnlýða, kadýnlýktan hiçliðe geçmiþti. Güneþ batarken kendini bir uçurumun kenarýnda buldu. Dalgýn gözlerle aþaðýya bakarken kendi kendine söyleniyordu. "Tamam istenmeyen þeyler oldu; ama tüm bunlar benim iradem dýþý gerçekleþti. Gidip durumu anlatsam, kesinlikle anlayýþla karþýlarlar. Kim yavrusunu affetmez ki? Hem onlar da suçlu. Beni yalnýz býrakmasaydýlar tüm bunlar hiç yaþanmayacaktý. Sevdiðim de, gerçekten seviyorsa beni olduðum gibi kabullenir. Boþuna hayal kuruyorum. Bu halimle beni kim kabul eder ki " Geri geri iki adým attýktan sonra birden hýzlanarak ileriye doðru koþmaya baþladý ve hiç düþünmeden kendini boþluða býraktý. "Gülizar'dan bir haber var mý?" "Duymadýn mý tecavüze uðramýþ." "Deme! Yazýk oldu desene." "Yazýk ki ne yazýk." "Söylesene nereden duydun?" "Herkesin dilinde. Gazetelerde bile bu haber var. Ýstersen al oku." "Gece vakti çitleri kýrarak çiftliðe giren siyah bir aygýr; üç kýsraða bir de eþeðe tecavüz etti. Aygýrý yakaladýklarý halde sahibin belli olmamasýndan dolayý ne yapacaðýný bilemediðini söyleyen çiftlik sahibi aygýra "Coþkun" adýný verdiklerini söyledi. Gülizar adlý eþeðin tecavüzden sonra kaçtýðýný ve hala bulunmadýðýný belirttikten sonra, "Depresyona girmiþ olmalý, bizden saklanýyor." diyerek sözlerini tamamladý...

13 3 Mayýs 2010 Pazartesi ESKÝCÝ DÜKKANI (215) 13 Eskici Dükkaný Hüseyin Hallaçoðlu Baþaran Düzgün UBP nin hatasýný þýp diye buluverdi. Neymiþ biliyor musunuz? Ýrsen Küçük kabine üyesi deðilmiþ. Bu yüzden Baþbakan olarak atanmasý temayüllere aykýrý imiþ. Þimdi gel da içme. Kendileri Kýbrýs Türk Halkýnýn 2003te baþlattýðý Çözüm ve AB sürecini boðarak hem halkýn umutlarýný tükettiler hem de kendi kendilerini. Þimdi çýkmýþ, baþkalarýnýn temayül hatalarýný bulmaya çalýþýyor. Oysa hatanýn daniskasý CTP nin ta kendisi. 1. Hata....Sezen Aksu Sen de benim hatalarýmdan birisin Sen en büyük günahlarýn bedelisin Senin için harcanan zamana yazýk Sen en güzel duygularýn katilisin Ýstemem senin ne kendiini ne sevgini Ýstemem ben bu hayatýn Sözüm ona pembe rengini CTP nin kendisi baþlý baþýna bir hata da Eskici Dükkaný çok mu hatasýz. Geçen hafta size ulaþtýrdýðýmýz haber de hatalý imiþ. YDÜ, Hükümete sigortalýlarýn maaþlarýný ödeyebilmesi için 15 Milyon TL deðerinde bir adet çek vermemiþ. Burada yanlýþ istihbaratýn kurbaný olmuþuz. Meðer iki adet çek kesilmiþ ve ikisinin toplamý 15 Milyon TL tutuyormuþ. Hay aksi, gördünüz mü hatayý. Bari kendime de bir þarký çalayým. 2. Hatasýz Kul Olmaz... Orhan Gencebay Hatasýz kul olmaz Hatamla sev beni Evet, nerde kalmýþtýk, iki adet çek yapraðýnda. Atatürk Öðretmen Akademisi satýlmýþ. Bu ay emeklilerin maaþlarý ödenebilmiþ. Acaba gelecek ay neremizi satacaðýz. Ben Mücahitler Parký ile birlikte Kuðulu Parký, ta oraya þehitler abidesinin sýnýrýna kadar olan hisar altlarýnýn satýþýný öneriyorum. Vallahi, billahi acayip para eder. Oralara çok güzel apartmanlar yapýlýr. Sonra iki adet çek alýnýr. Emekliler ödenir. Ýþin sýrrý iki çekte. Yani çek ve sonra yine çek, 3. Çek Çek Çetin Alp Ayrýlýk hasreti çek çek Yalnýzlýk acýsý çek çek Herkesin keyfini çek çek Eðri büðrü doðru çek çek Dünyanýn derdini çek çek Böyle gelmiþ gider çek çek Hükümetin boyu kýsa ama yarattýðý tahribat çok çok büyük olan bakaný Kemal Dürüst, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle verdiði demeçte Çocuklara güveniyorum dedi. Acaba AÖA da aylardýr eðitimine ara vermiþ, sokakta yatýp kalkan çocuklara da güveniyor mu? Baþka þekilde soracak olursak AÖA öðrencileri bu bakana ne kadar güveniyorlar? 4.Handan Kara Bu Dünyada Kimseye Güven Olmaz 2. Cumhurbaþkaný Talat ayrýlýrken, toplam 24 personel ve 4 otomobil istemiþ. Yani 75 milyonluk Türkiyenin emekli Cumhurbaþkanlarýnýn araç ve personel sayýsýnýn 4 katý. Ancak bu mütevazi istek hükümet tarafýndan kabul edilmemiþ. Bildiðiniz gibi Talat saraya adým atar atmaz iþsiz CTP lileri de oraya doldurmuþ, Hasan Erçakýca, Hasan Sarýca ve daha birçok CTP li ile beraber Kýbrýs sorununu çözmek için hissa edmiþlerdi. Daha sonra baktýlar bu sorun çok aðýr, yerinden kýpýrdatamýyorlar, çocuklarýný, gelinlerini de iþe aldýlar. Örneðin Sarýca nýn gelini da sarayda iþe alýnmýþtý. Gelin kýzýmýz da Kýbrýs sorununun çözümüne çok önemli katgýlar saðlamýþtý. Talat bey tepetaklak gidince bari bu CTPliler iþsiz kalmasýn, tümüne iþ olanaðý saðlayacak þekilde bir maiyet oluþdurayým. Derviþ da ödesin genneri diye düþündü. Bizde çok anormal isteklerde bulunanlara Hamama git derler. Bizim de Talat beye naçizane bir tavsiyemiz olacak. 24 personel ile 4 otomobil isdeyeceðine hamama gitse daha eyi olur.. 5.Bir Adam Vardý Hamama Daldý.Ateþ Böcekleri Yok eðer hamama gitmeyip illa da 24 personel diye tutturacaksa bu sefer da baþka bir önerim olacak. Nasýl olsa çoktandýr hak yiyiciler de avara kaldý.ne Bulgaristan üzerinden kaçak hellim ihrac edip, daha kaçakçýlýðý yapmadan devletin kasasýndan para götürme var, ne Kýb- Tek e yüz trilyonluk ihalesiz havai hat çekip, skada sistemi kurma var, ne eðri minareli cami iþleri, ne bir gece durup dururken halka ampül daðýtmaya kalkýþýp yarým milyon dolarý iç etme var. 20 milyara Hastane kurup devlete 40 milyar fatura kesme iþi bile yok. Bunlarýn içinden en azýlý haramilerden 16 tane daha adam ekleyip o 24 sayýsýný 40a çýkarsýn. Oldu olacak bari Mehmet Ali Baba ve 40 haramileri oluþtursun. 6. Ali Baba Ve Kýrk Haramiler....Erol Büyükburç Bizim Diyar Osmanlý diyarýnda yine sancý vardýr. Padiþah Tayyip Sultan Erdoðan gene ortalýðý germeye çalýþmaktadýr. Vezirleri toplamýþ nutuk çekmektedir. Beyler bilesiz ki ben bahtsýzým, marazlýyým. Benim marazým sizlersiniz. Ne demek efendim, Veziriazam, vezirler, kadýlar o, bu, þu. Baþkanlýk sistemi denen bir þey var yahu. Bu ne be. Biz bu topraklarda istediðimizi asamayacak mýyýk, kesemeyecek miyik? Birinin kellesini vurdurmaya kalksam bir hayle senet, sepet, mühür ora koþdur, bura koþdur. Yeter artýk, burama geldi bilesiz. Padiþahlýk isderim ama tam padiþahlýk. Yani asdýðým asdýk, kesdiðim kesdik. Tek el iþaretimle canlar alabilmeliyim. Bürokrasiden illallah çekerim bilesiz. 7. Padiþah Sibel Can Bu devirde kimse sultan deðil Hükümdar deðil Bezirgan deðil Güvenme hiç kendine Kimse þah deðil, padiþah deðil. Çiçeði burnunda Cumhurbaþkanýmýz Derviþ bey de hiçbir zaman demokrat olamayacaðýný, kendi partisi içinde bile hep taraf olacaðýný, daha koltuða oturmadan gösterdi. Derviþ beyin derdi de bildiðiniz gibi Ýrsen Küçük e endekslenmiþ bir çekememezlik. Adama Ýrsen deyince tüyleri diken diken oluyor. Onun derdi aslýnda Kýbrýs ýn Yýldýrým Akbulut unu bulma. Birini ister ki sadece baþýný sallasýn, Derviþ beyden alacaðý buyruklarý uygulamaya koysun. Emirleri alýrken de sadece Emrin olur desin, baþka bir þey demesin. 8. Emrin Olur...Orhan Gencebay Emrin olur güzelim, Boynum sana kýldan ince, Ben köpeðin.. sýðarým, Emret sen gir deyince, Sýrada sosyal bir haber var. Bu haberimiz iki çapkýn delikanlý ile ilgili. Bildiðiniz gibi ülkemizde fuhuþ "DANTEL KADINLAR- DOÐURDU" Sanatçý Sezin Boðaç, el emeði ve göz nuru danteli taþla buluþturdu. Annelik ve kadýnlýk duygularýyla tel tel ördüðü dantelleri taþla birleþtirerek heykeller yaratan Sezin Boðaç'ýn özgün yapýlarý, 5 Mayýs Çarþamba günü Ýsmet Vahit Güney Salonu'nda sergilenmeye baþlanacak. Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Dantel Kadýnlar- Doðurdu" isimli serginin açýlýþýný, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu yapacak. Açýlýþý saat 19.00'da gerçekleþecek sergideki eserler, 18 Mayýs'a kadar izlenebilecek. yasak. Yani yurt dýþýndan getirilen ve gece kulüplerinde çalýþan konsomatrislerin para karþýlýðý fuhuþ yapmasý yasak. Ancak bu sözde bir yasak. Týpký daha birçok konuda olduðu gibi sözde yasak. Maðusa da iki çapkýn delikanlý da bu yasaðý delmek için yola koyulmuþlar. Yani para karþýlýðý fuhuþ yapmayý akýllarýna koymuþlar. Ama gelin görün ki delikanlýlarýn cep delik cepken delik. Onnuk yok ceplerinde. Onlar da düþünmüþler taþýnmýþlar son zamanýn ticaret modasýna uydurmuþlar iþi. Yani mangalý verip düdüðü almak þeklinde bir ticaret. Gitmiþler aðýldan kuzularý çalýp gece kulübüne teslim etmiþler, sonra da kýzlarý çýkarýp keyiflerine bakmýþlar. Enselenince de polis memuruna dönüp Hovardayým diye kýzma bana demiþler. Ýki delikanlýnýn hangi suçtan yargýlanacaðý gerçekten merak konusu. Emel Müftüoðlu iki çapkýn için söyleyecek 9. Hovarda.....Emel Sen arada sýrada uðra bana Hovardayým diye kýzma bana Ve yine Eðitim Baronu. Bu Baroncuk bir ayý geçkin bir süreden beri sokakta yatýp kalkan gençlere de mi acýmýyor. Bu ne inat. Bu ne para hýrsý. Hey eðitim baronu, senin hiç mi vicdanýn yok. Sibel Egemen, Eðitim Baronu için söyleyecek. 10. Senin Vicdanýn Yok mu?...sibel Egemen MAÐUSA BELEDÝYESÝ ÇÝÇEK DAÐITIMINA BAÞLIYOR Gazimaðusa Belediyesi, bir çok farklý türdeki mevsimlik çiçek fidesini bugünden itibaren halka ücretsiz olarak daðýtmaya baþlýyor. Belediye'den verilen bilgiye göre, her yýl geleneksel olarak birkaç kez düzenlenen çiçek daðýtýmýnda, faturalarýný ibraz eden Gazimaðusalýlar çiçek fidelerini Gazimaðusa Belediye binasýndan alabiliyor. Gazimaðusa Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi'ne ait seralarda yetiþtirilen çiçek fidelerinin daðýtýmý, stoklar el verdiðince mesai saatleri içerisinde yapýlacak. TÜKETÝCÝ VE ÝNSAN HAKLARI DERNEÐÝ BAÞKANI YENÝDEN IÞIK Tüketici ve Ýnsan Haklarý Derneði Baþkanlýðý'na yeniden Hasan Yýlmaz Iþýk getirildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, dün yapýlan Genel Kurul'da belirlenen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantýsýný yapýp görev daðýlýmýný gerçekleþtirdi. Tüketici ve Ýnsan Haklarý Derneði Yönetim Kurulu'nun görev daðýlýmý þöyle oldu: "Baþkan Hasan Yýlmaz Iþýk, Baþkan Yardýmcýsý Öztekin Öztekiner, Genel Sekreter, Erkan Eðmez, Genel Sekreter Yardýmcýsý Ahmet Yýldýrým, Muhasip Erdil Serdaroðlu, Üyeler Bekir Volkan, Mehmet Akarçay, Ahmet Alasya, Þakir Alemdar, Erol Racahan, ve Efem Günsay." Bu arada, Tüketici ve Ýnsan Haklarý Derneði açýklamasýnda, dünkü Genel Kurul'da, "Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkanlýðýna seçilmiþ olmasýnýn, Kýbrýs Türk halkýnýn siyasi iradesini doðru yönde, yerinde ve tam zamanýnda verilmiþ, devleti ve baðýmsýzlýðýna sahip çýkan kaderini belirleme kararý olarak kutlandýðý" belirtili.

14 14 3 Mayýs 2010 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Eskiden saray, köþk veya konaklarda erkeklerin bulunduðu ve erkek konuklarýn alýndýðý bölüm. Bir þeyin birdenbire hatýrlandýðýný anlatýr. 2-Ýþçi. Ürün kaldýrma, ekin biçme. 3-Eski dilde "Küçük kitap, broþür". Hindistan'da prenslere verilen unvan. 4-Bir yargýya varmak veya deðer vermek için baþvurulan ilke, kýstas. Amerikyum'un kýsaltmasý. 5-Teyze, dayý, hala veya amcanýn erkek DÜN çocuðu, erkek yeðen. Erkek adlarýnýn önünde kullanýlan bir saygý sözü. 6-Fizikte elektriðe karþý hiçbir tepkisi olmayan, yansýz. Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduðu kimselere mahkeme kararýyla baðlanan aylýk. 7-Örülerek dokunan bir cins yün kumaþ. Kuzu sesi. Ýridyum'un kýsaltmasý. 8-Büyük sandal. Beraber. 9-Harf okunuþu. Eski dilde "Yüksek saygý". 10-Sýcaklýðý çok yüksek veya çok düþük olmayan yer için kullanýlýr. Hastalýðýn ne olduðunu araþtýrýp ortaya koyma, teþhis. 11-Güvenliði saðlamakla görevli kimselerin bulunduðu konut. Tersi "Baþýnda saç olmayan". Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Caneþ Devrim Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. D. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý (Life Hospital Yaný) Tel: Saðlýk Eczanesi: Ýstanbul Sok. No:51/ B Mücahitler Sitesi Karþýsý Tel: Maðusa Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 Ocak Kulübü Karþýsý Tel: Güzelyurt Güzelyurt Eczanesi: K 166 Alemdar Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Sataþma ve daha çok kadýnlara sataþma. 2-Buyruk. Bir emir. Gözde sarýya çalan kestane rengi. 3-Tersi "Nebati, bitki ile ilgili". Ünsüzle biten birçok fiile eklenen geniþ zaman eki. 4-Eski Türk gelenek, görenek, adet ve hayatýna uygun, alafranga karþýtý. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 5-Deðiþik ýrktan ana babadan doðmuþ olan kimse. Birlikte iþ yapan kimselerden her biri, hissedar. 6-Olaðanüstü sezgileriyle birtakým gerçekleri gördüðüne inanýlan kimse. Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne. 7-Deveyi çöktürmek için çýkarýlan ses. Müslümanlarýn günde beþ vakit yaptýklarý ibadet. 8-Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü. Demir'in kýsaltmasý. Köpek. 9-Bir çeþit Brezilya dansý ve bu dansýn müziði. Hammaddeyi iþleyip mal üretme. 10-Ýslamýn beþ þartýndan biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayýnda Mekke'de yapýlan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf töreni. Akýllýca. 11-Baba. Canlý, mahlûk. TV'DE BU AKÞAM Ezel Türü: Yerli Dizi ATV / 20:00 Ezel'in bu kez yaþadýklarý, ne geri alýnabilir, ne de bir oyunla telafi edilebilir. Bahar, Ezel'i Eyþan'la gördü bir kez. Ezel, Bahar'ý üzdüðü için piþmanlýk içinde kývranmaktadýr. Üstelik Bahar'a yaklaþmak hiç kolay deðildir. Çünkü önünde bu kez çok kararlý bir engel vardýr: Ali. Ve Ezel bilir ki, bu engeli aþmanýn tek bir yolu vardýr. Ezel'in bilmediði þey ise, Cengiz'in içeride çevirdiði dolaplardýr. Öðrendikleri üzerine hemen harekete geçen Cengiz'in de bir planý vardýr artýk. Ancak hapishane hayatý sandýðý kadar tekdüze deðildir. Aradýðý cevaplarý hiç beklemediði bir yerden alan Cengiz, baþýna gelecek sürprizlerden de habersizdir Deniz Yýldýzý Türü: Yerli Dizi FOX / 19:00 Hastalýðýný ve tedavi için Almanya'ya gitme planlarýný Deniz'den saklayan Meryem'in saðlýk durumu giderek kötüleþmektedir. Sýrrýný canýndan çok sevdiði kýzýndan saklayan Meryem'in, tek ümidi Bahri'dir. Ancak Bahri hiç bilmediði bir kýzý olduðu gerçeðiyle yüzleþmekte zorlanýr. Banu yalanlarla dolu hayatýnda türlü cambazlýklarla ayakta kalmaktadýr ve þimdilik her þey kusursuz görünmektedir. Okuldaki kayýt iþlemlerini bitiren Deniz, doktorluk hayaliyle süslediði yeni hayatýna ilk adýmý atmýþtýr. Arka Sokaklar Türü: Yerli Dizi KANAL D / 20:15 Ali'nin askere gidiþi Pýnar'ý epeyce sarsar. Mektup haberiyle sevinen Pýnar postacýya da huzur vermez. Aziz iþlettiði pavyonda ölü bulunur. Barda çalýþan Suna'ya olan düþkünlüðü þüpheleri genç kadýn ve etrafýndakilere çevirse de, Aziz'in karýsýnýn ifadesi sonrasýnda gerçek katil ortaya çýkar. Nazike ve Suat, yeni baþladýklarý çömlek kursunda tanýþtýklarý Bedri ve Enver'e satýþ yapmaya baþlarlar. Paralarýný peþin aldýklarý iþte, yine baþlarýný belaya sokarlar. Uyuþturucu bataðýna bulaþan gençlerden Ece ve Kerem kurtulma yollarýný bulmaya çalýþmaktadýrlar. Uyuþturucu temin edebilmeleri için Ece'yi fuhuþa zorlayan Sencer, Feridun'u da kendi tarafýna çeker. Ece'nin gözaltýna alýnmasýyla iþler iyice karýþýr. Ekip'in son anda müdahale ettiði olaylarda çýkan tablo içler acýsýdýr. Devrim Þarkýlarý Türü: Yabancý Sinema 24 / 20:00 Montgomery de siyahî bir kýzýn otobüste beyazlarýn oturduðu yere oturmasý ile baþlayan ve Martin Luther King'in Yurttaþlýk Haklarý Hareketi'ne öncülük ettiði haklarýný almak için verdikleri pasif, sivil mücadele yöntemi içerisinde bir devrime eþlik eden özgürlük þarkýlarýný Amerika'nýn en gözde müzisyenleri arþiv görüntüleri ve röportajlar eþliðinde yeniden yorumluyor. W Türü: Yabancý Sinema FOX / 20: yýllarý arasýndaki sallantýlý baþkanlýk yýllarýyla yoðunlaþan hikaye, 1967'de George Bush'un üniversite yýllarýndaki çýlgýn hayatýndan baþlayýp, askerlik yýllarý, Texas valiliði ve ailesinin petrol iþleri ile devam eder. Ayný zamanda babasýnýn gölgesinde kalmamaya çalýsan Bush, geçirdiði inanýlmaz deðiþim ile babasý gibi Beyaz Saray'a adým atar. Buna raðmen babasý tarafýndan kabul göremeyen G. W. Bush'un asýl macerasý Beyaz Saray'a girmekle baþlar. Oliver Stone bu filmde, Irak savaþýný acýmasýzca eleþtirirken bir yandan da yaþadýðý ilginç hayat hikayesiyle Amerika'yý ve bütün dünyayý kasýp kavuran ve George W. Bush'un biyografisini aktarýyor. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank PAKÝSTAN'DA POLÝSE BOMBALI SALDIRI: 4 ÖLÜ Pakistan'ýn güney batýsýndaki Beluçistan eyaletinde bir polis aracýna yönelik bombalý saldýrýda 4 polis öldü. Beluçistan'ýn baþkenti Ketta'nýn Kambrani bölgesinde meydana gelen patlamada yoldan geçen çok sayýda sivilin de yaralandýðý bildirildi. TALÝBAN YÝNE KIZ OKULUNU VURDU Pakistan'ýn kuzey batýsýndaki aþiretler bölgesinde, 4 kýz okulu havaya uçuruldu. Bölgesel yönetimden yapýlan açýklamada, Orakzai'nin Adokhel, Malakhel ve Momzai yerleþkelerinde bulunan 4 kýz okulunun teröristlerce düzenlenen bombalý saldýrý sonucu kullanýlamaz duruma geldiði bildirildi. Saldýrýlarýn okullarýn kapalý olduðu saatlerde düzenlenmesi nedeniyle herhangi bir can kaybýnýn olmadýðý ifade edildi. Pakistan'ýn Afganistan sýnýrýnda bulunan Orakzai'de, son bir ayda 12 okul, 2 saðlýk kuruluþu teröristler tarafýndan saldýrýya uðradý. Hafta baþýnda ise bir kýz okuluna gazlý saldýrý düzenlenmiþ, yaklaþýk 50 öðrenci fenalaþarak hastaneye kaldýrýlmýþtý ÇÝN'DE BÝR BÝNA ÇÖKTÜ: 10 ÖLÜ Çin'de inþaat halindeki 3 katlý bir binanýn çökmesi sonucu 10 iþçinin öldüðü bildirildi. Resmi Þinhua ajansýnýn haberine göre, olay ülkenin Anhui eyaletinde meydana geldi. Olayýn detaylarý ile ilgili ise henüz bir açýklama yapýlmadý. ÇÝN'DE ÜÇ GÜNDE ÜÇ SALDIRI Çin'de, anaokulu ve ilkokullara yönelik saldýrýlara bir yenisi eklendi. Son üç günde çocuklarý hedef alan üçüncü saldýrý ile sarsýlan Çin'de dün yaþanan olay ülkenin doðusundaki Jinang kentinde meydana geldi. Çekiçli bir adamýn anaokuluna düzenlediði saldýrýda, 5 öðrencinin yaralandýðý belirtilirken, saldýrganýn daha sonra kendisini yakarak intihar ettiði kaydedildi. Ülkenin güneyinde Çarþamba günü yaþanan olayda, bir ilkokula giren saldýrgan 15 öðrenci ve 1 öðretmeni býçaklamýþtý. NATO YÝNE AFGAN SÝVÝLLERÝ ÖLDÜRDÜ Afganistan'da Nato askerleri 3 sivilin ölümüne neden oldu. Afganistan Ýçiþleri Bakanlýðý sözcüsü Zemeray Beþeri, ülkenin güneyindeki Zebul bölgesinde NATO askerlerinin açtýðý ateþ sonucu 2 kadýn ile bir kýz çocuðunun öldüðünü, bir kadýnýn yaralandýðýný belirtti. Sözcü NATO konvoyunun, içinde 5 sivilin bulunduðu ve ters yönden gelen araca, aracýn Taliban'a ait olduðunu sanarak ateþ açtýðýný söyledi.. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 3 Mayýs 2010 Pazartesi Trafik haftasý baþlýyor Trafik Haftasý bugün baþlýyor. 3-9 Mayýs tarihlerini kapsayan Hafta boyunca yurt genelinde konuya dikkat çekmek amacýyla çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Polis Genel Müdürlüðü, trafik haftasý etkinlikleri çerçevesinde bugün tüm ilçelerde "Alkollü Ýçki Tesiri Altýnda Araç Kullanmanýn Etkileri ve Yasal Mevzuat" ile ilgili broþürler daðýtýlacak. Hafta nedeniyle, ülke genelinde, halkýn yoðun olduðu yerlerde, halký bilinçlendirici sloganlar içeren yaftalar asýlýrken; bugünden itibaren toplam 29 okulda olmak üzere konferanslar düzenlenecek. "Alkollü Ýçki Tesiri Altýnda Araç Kullanmanýn Etkileri ve Yasal Mevzuat" ile ilgili broþürlerde, alkolün tüm sürücüleri olumsuz olarak etkilediði, alkol alýndýðýnda reflekslerin yavaþladýðý ve zihinsel faaliyetlerin bozulduðu, KKTC' de alkollü araç kullanmanýn yasak olduðu, yasal sýnýrýn özel araç sürücülerinde 100 mililitre kanda " 50 " miligram, kamu taþýmacýlýðý yapan araç sürücülerinde ise 100 mililitre kanda " 0" miligram etil alkol olduðuna dikkat çekilirken; broþürlerde, alkolün kiþiden kiþiye ve içilme süresine baðlý olarak çok az miktarda deðiþmekle beraber bir duble viski, bir duble raký, bir duble votka, bir küçük þiþe bira veya iki kadeh þarap ile yasal sýnýra ulaþýlabildiði anlatýlýyor. Broþürlerde, kanýnda yasal sýnýrýn üstünde alkol bulunduðu halde araç kullanan sürücülere 100 ceza puaný uygulanarak sürüþ ehliyetlerinin geçici bir süre iptal edilmekte olduðu ve bir aylýk asgari ücret kadar para cezasý ile cezalandýklarýna da dikkat çekiliyor. TRAFÝK HAFTASINDA KULLANILACAK YAFTALARIN SLOGANLARI Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanýp, asýlan yaftalarda ise, þu sloganlara yer alýyor: "Hastanelerde vitrin olsaydý, insanlar daha dikkatli olurdu. Kalbini evden, gözünü yoldan ayýrma. Yol al, can alma. Bir kural bin kaza önler. Sabýrla seyretmek selamettir. Emniyet kemeri hayata baðlar. Trafik polisinin deðil, kazanýn vereceði cezayý düþün. Çiðnediðin kuraldan merhamet bekleme. Kaza kaderin deðil, ihmalin eseridir. Bir sürat bin feryat. Trafik kurallarýna uyalým." KAMÝL Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, 3-9 Mayýs Trafik Haftasý nedeniyle bugün bir basýn toplantýsý düzenledi. Trafik Haftasý'nýn dünyanýn diðer ülkelerinde olduðu gibi, Mayýs'ýn ilk haftasýnda KKTC'de de kutlandýðýna dikkat çeken Bakan Kamil, trafik konusunun 1974 yýlýndan bu yana, ülkenin en acýlý ve en büyük sorunlarýndan biri olduðunu vurguladý. Hafta nedeniyle gerek bakanlýklarýnýn, gerek Polis Genel Müdürlüðü'nün, gerekse Trafik Kazalarýný Önleme Derneði'nin ülke genelinde trafik konusunda bir çok etkinlik gerçekleþtireceðini ifade eden Bakan Kamil, trafik kazalarýnýn önlenmesi için hükümetin üzerine düþen görevleri yerine getirmeye çalýþtýðýný, kazalarýn önlenmesi için sadece bunun yeterli olmadýðýný, halkýn da üzerine düþen görevleri yerine getirmesi gerektiðini kaydetti. Bakan Kamil, herkesin üzerine düþen görevleri yerine getirmesi halinde sorunun üstesinden gelinebileceðine vurgu yaptý yýlýndan bu yana trafiðe 240 bin araç kaydý yapýldýðýný, bu araçlarýn bazýlarýnýn kayýttan düþmüþ olmasýna raðmen, ülke nüfusuna göre araç sayýsýnýn çok fazla olduðunu anlatan Bakan Ýlkay Kamil, bugüne kadar gelmiþ geçmiþ hükümetlerin altyapýnýn iyileþtirilmesi için projeler ürettiðini, ancak kazalarýn hala önlenemediðini söyledi. "TRAFÝK KAZALARININ ÖNLENMESÝNDE EÐÝTÝM ÞART" Trafik kazalarýnýn önlenmesi konusunda etkin tedbirler alýnmaya çalýþýldýðýný, ancak sadece denetimin bunun için yeterli olmadýðýný vurgulayan Bakan Kamil, trafik kazalarýnýn önlenmesinde eðitimin çok önemli olduðunu kaydetti. Okullarda anaokulundan baþlayarak liseye kadar müfredata trafik derslerinin konulmasý hatta gerekirse üniversite sýnavýna da trafik konusunun konulmasý gerektiðine iþaret eden Bakan Kamil, gençlere emniyet kemerinin hayat kurtardýðý, süratin felaket olduðu, alkollü araba kullanýlmamasý gerektiði, dikkatsizliðin ve trafikte insanlarýn birbirine saygý göstermemesinin kazalara yol açtýðý bilincinin kazandýrýlmasý gerektiðini vurguladý. "GENÇLERÝN EHLÝYETSÝZ ARABA KULLANMASINA ÝZÝN VERÝLMEMELÝ" Trafik kazalarýnýn önlenmesi konusunda ailelere de çok iþ düþtüðünü ifade eden Bakan Ýlkay Kamil, gençlerin ehliyetsiz araba kullanmasýna izin verilmemesi gerektiðini belirtti. Hafta nedeniyle Polis Genel Müdürlüðü'nün, bakanlýðýn ilgili birim, kurum ve kuruluþlarýn trafik konusunda çeþitli etkinlikler düzenleyeceðine dikkat çeken Kamil, trafik kazalarýnýn önlenmesi amacýyla hükümetin baþlattýðý çalýþmalarýn da devam edeceðini, þoför okullarýnda verilen bilgi ve eðitimlerin, sürüþ ehliyeti sýnavlarýnýn, araç muayenelerinin AB standartlarýna getirilmesi için çalýþmalarýn sürdüðünü kaydetti. Trafik ýþýklarýnýn günümüz koþullarýna getirilmesi için de çeþitli çalýþmalar bulunduðunu söyleyen Bakan Kamil, Hamitköy-Lefkoþa trafik ýþýklarý için "Yeþilýþýk Dalgasý" projesi baþlatýldýðýna, bakanlýk bünyesinde bulunan Trafik Komisyon'unun alýnmasý gereken tedbirler konusunda çalýþmalarýnýn devam edeceðine iþaret etti. Emniyet kemerinin herhangi bir kaza durumunda hayat kurtardýðýna dikkat çeken Kamil, ön koltukta olduðu gibi arka koltukta da emniyet kemeri takýlmasýný zorunlu hale getirecek yasa çalýþmalarýnýn da son aþamada olduðunu belirtti. Yollarýnýn denetim ve kontrolü, kavþaklarda alýnacak tedbirler, hýz kameralarý için çalýþmalarýn komisyon tarafýndan yürütülmeye devam edeceðini ifade eden Kamil, trafik kazalarýnýn önlenmesi konusunda sonuç alýnabilmesi için tüm tedbirlerin ayrý ayrý deðil, bir bütün olarak bir araya getirilmesi gerektiðini söyledi. Sürücülerin tüm uyarýlara dikkat etmeleri, kendi canlarý dýþýnda, diðer sürücülerin ve yayalarýn can, mal güvenliðini düþünerek hareket etmeleri çaðrýsýnda bulunan Bakan Ýlkay Kamil, trafikte yaþanan tüm acýlarýn geride kalmasý temennisinde bulunarak tüm halka kazasýz günler diledi. AVCI Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný Mehmet Zeki Avcý, trafik kazalarýnýn azaltýlmasý için "Trafikte Hedef Sýfýr Ölüm" formülüne hemen geçilmesi gerektiðini vurguladý. Avcý, hafta nedeniyle yayýmladýðý mesajda, dünya ile bütünleþmeye her geçen gün yaklaþan KKTC'nin trafikte de çaðdaþlýðý ve yol güvenliðini yakalamak zorunda olduðuna dikkat çekti. Avcý, nüfus, karayollarý aðý ve araç sayýsýna göre trafikteki ölü sayýsýnýn Avrupa ülkelerinden 4-5 kat fazla olmasýnýn ülkenin bir ayýbý olduðunu kaydetti. "Trafik eðitiminin yaygýnlaþtýrýlmasý, ehliyet verme sisteminin deðiþtirilmesi, profesyonel sürücü eðitimi, araç muayenelerinin teknik olmasý, araç sigorta yasalarýnýn kazalarý önlemede etken olacak þekle uyarlanmasý, yol proje ve yapýmlarýnda yol güvenliðinin uluslararasý standart ve kurallarýn uygulanmasý, kavþaklarýn yol güvenliðinde olumsuzluklarýnýn gözden geçirilmesi, 24 saate yayýlan etkin denetim ve acil kurtarma aðý olmazsa olmazlarýmýzdýr" diyen Avcý, trafik sisteminde eksik yapýlan her iþlemin, bir baþkasýnýn hayatý ve malý ile ödendiði gerçeðinden bakarak her ilgili ve yetkinin üzerine düþeni en doðru ve eksiksiz yapmak zorunda olduðunu söyledi. ETKÝNLÝKLER Avcý, hafta boyunca Eðitim Bakanlýðý iþbirliði ile ilkokullarda Trafik Güvenliði ve KKTcell Trafik Eðitim Parký'nýn taným konferanslarý verileceðini belirten Avcý, derneklerinin 2010 yýlý Trafik Haftasý konusu olarak "Arka Koltukta Emniyet Kemeri Takýlmasý"ný tema olarak aldýðýný kaydetti. Arka koltukta da emniyet kemerinin hayat kurtarýcý olduðu temalý 5 bin afiþ ve 10 bin el ilanýnýn hafta boyunca Creditwestbank desteðiyle daðýtýlacaðýna iþaret eden Avcý, derneklerinin hazýrladýðý afiþ ve pankartlarýn ise tüm merkezlerde okul öðrencileri tarafýndan kullanýlacaðýný dile getirdi. 15 OBAMA, ÝSRAÝL ÝNÞAATLARININ DURDURULACAÐI SÖZÜ VERMÝÞ ABD Baþkaný Barack Obama'nýn Filistin Ulusal Yönetimi Baþkaný Mahmud Abbas'a, Doðu Kudüs ve Batý Þeria'daki Yahudi yerleþimlerinde inþaatlarýn uzun süre durdurulacaðý taahhüdünde bulunduðu iddia edildi. Ýsrail ordu radyosunun Londra'da Arapça yayýmlanan El Hayat gazetesine dayanarak verdiði habere göre, Filistinli baþmüzakereci Saib Erekat, dün Arap Birliði dýþiþleri bakanlarýna, Ýsrail'de sað görüþlü gruplarla bir çatýþmaya gidilmesini önlemek amacýyla Obama'nýn gayri resmi olarak böyle bir taahhüde girdiðini söyledi. Filistinli kaynaklar, Ýsrail hükümetinin geçen yýl sonunda Batý Þeria'daki Yahudi yerleþimleriyle ilgili aldýðý 10 aylýk inþaat durdurma kararýnýn da aynen devam edeceði görüþünü dile getirdiler. Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu, Aralýk ayýnda, Filistinlilerle barýþ görüþmelerinin yeniden baþlatýlmasýný saðlamak amacýyla, Yahudi yerleþimlerinde inþaatlarýn 10 ay süreli durdurulmasý yönünde karar almýþ, ancak bu karar kapsamýna Kudüs'ün dahil olmadýðýný belirtmiþti. AFGANÝSTAN'DA SÝVÝL ÖLÜMLERÝ Afganistan'da sivil ölümlerinin geçen ay, önceki yýlýn ayný dönemine göre üçte bir oranýnda arttýðý bildirildi. Ýçiþleri Bakanlýðýnýn verdiði bilgiye göre, 21 Mart-21 Nisan arasýnda çatýþmalar yüzünden 173 sivil öldü. Bu rakamýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 33'lük artýþ anlamýna geldiði belirtildi. Ölümlerin çoðuna isyancýlar yol açsa da, Amerikalý ve diðer yabancý askerlerin öldürdüðü sivillerin sayýsý da kayda deðer bulunuyor. AHMEDÝNEJAD NEW YORK'A GÝTTÝ Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad, dünya güvenliði için en büyük tehdidin nükleer silahlar olduðunu söyledi. Ahmedinejad, New York'ta yapýlacak Nükleer Silahlarýn Yayýlmasýnýn Önlenmesi Anlaþmasý'nýn (NPT) gözden geçirilmesi konferansýna katýlmak üzere ABD'ye hareketinden önce yaptýðý açýklamada, nükleer silahlarýn 60 yýldir tüm insanlýðý tehdit ettiðini bildirdi. "Dünya güvenliði için en büyük tehdit nükleer silahlardýr" diyen Ahmedinejad, uluslararasý ilgili kuruluþlarýn nükleer silahlarýn üretimini, yayýlmasýný ve geliþtirilmesini önleyemediðini ifade etti. Ahmedinejad, "Atom bombasý sahibi ülkeler bu silahlarý imha etmeliydi ki, tehdit ortadan kalksýn, ancak bu henüz gerçekleþmiþ deðil" diye konuþtu. YUNANÝSTAN AB VE IMF ÝLE ANLAÞMAYA VARDI Yunanistan'ýn, AB Komisyonu ve Uluslararasý Para Fonu (IMF) ile sürdürdüðü kurtarma paketi müzakerelerinde anlaþma saðlandý. AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso, Yunan hükümetinin "zorlu fakat zorunlu reform süreciyle Yunan ekonomisini sürdürülebilir hale getirme ve güveni yeniden tesis etme" sözü verdiðini belirtti. Kurtarma paketinin aktif hale getirilmesi için Yunanistan'ýn taahhüt ettiði kemer sýkma önlemlerinin "saðlam ve güvenilir olduðunu" deðerlendiren AB Komisyonu, Yunan ekonomisinin tekrar rayýna girmesinde ve Avro Bölgesi'nin istikrarýnda yardým paketinin belirleyici rol oynayacaðýný bildirdi. Brüksel'de bugün toplanacak olan Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanlarý, en az 3 yýllýk bir süreyi kapsayan ve 100 milyar Euro aþmasý beklenen Yunanistan'ý kurtarma paketini onaylayacak.

16 16 3 Mayýs 2010 Pazartesi

17 3 Mayýs 2010 Pazartesi 17

18 18 3 Mayýs 2010 Pazartesi

19 3 Mayýs 2010 Pazartesi 19 "KKTC 2010 Hyundai ASOK Easykart Karting Cup" 2'nci yarýþý tamamlandý... Kupalar Özteknik'lerin n Özel izin ile ilk kez senior kategorisinde mücadele eden Soyhan Çuvalcýoðlu ile Yýltan Muslu'nun çarpýþmalarýndan yararlanan Zeka Özteknik, hem ayaðýn, hem de yarýþýn birincisi olurken; ikinci yarýþýn start veriliþine itiraz eden Yýltan Muslu üçüncülük ödülünü almadý n Cadetlerde Melik Kaan Kotil, juniorlarda Erol Özteknik, seniorlarda Erol Özteknik ve senior heavylerde Deniz Denner'in birinci olduklarý yarýþmanýn sonunda, iki oðlu birinci olan Erdinç Can Özteknik de "Yarýþýn Yýldýzý" ödülünün sahibi oldu Zet Karting Kulübü'nün, Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu ile birlikte düzenlediði "KKTC 2010 Hyundai ASOK Easykart Karting Cup"ýn 2'nci yarýþýnda birincilik kadar, ikincilik mücadelesi de dikkatleri çekti. Cadetlerde Melik Kaan Kotil, juniorlarda Erol Özteknik, seniorlarda Erol Özteknik ve senior heavylerde Deniz Denner'in birinci oldular. Yaþý tutmadýðý nedeniyle, özel izin ile ilk kez senior kategorisinde mücadele eden Soyhan Çuvalcýoðlu, ikinci yarýþý lider durumda sürdürürken; Yýltan Muslu ile çarpýþtý. Bu çarpýþmadan yararlanan Zeka Özteknik, iki yarýþçýyý da geçerek 35 puanla hem ikinci ayaðýn, hem de yarýþýn birincisi oldu. Her iki ayaðý da ikinci sýrada tamamlayan Soyhan Çuvalcýoðlu, 34 puanla yarýþýn ikinci oldu. Ýkinci ayaðý dördüncü sýrada tamamlayan birinci ayaðýn birincisi Yýltan Muslu, 33 puanla yarýþýn üçüncüsü oldu. Ancak ikinci ayaðýn start veriliþine itirazý nedeniyle Yýltan Muslu, üçüncülük ödülünü almadý. Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, yarýþ sonrasý düzenlenen törenle verildi. Cadetlere ödüllerini Teknik Kontrol Sorumlusu Kenan Çanakçay, juniorlara ödüllerini KKTOK Baþkaný Zeki Topçu, senior heavylere ödüllerini Yarýþ Direktörü Haldun Karakoç, seniorlara ödüllerini ASOK Hyundai Genel Müdür Yardýmcýsý Ramadan Uzun ve Yarýþýn Yýldýzý Erdinç Can Özteknik'e ödülünü Murat Muslu verdi. Satýlýk ev Gönyeli Güzelyurt yolu yakýnýnda 3+1 þömineli, geniþ balkonlu, barbekülü, özel garajlý ev sahibinden satýlýktýr. Tel: SATILIK DÜKKAN Adana Sokak No:19 Lefkoþa Tel: "KKTC 2010 Hyundai ASOK Easykart Karting Cup"ýn 2'nci yarýþýnda kategorilerinde ilk üçe girip ödül alan yarýþmacýlar þöyle: Cadetler Kategorisi'nde 1.Melih Kaan Kotil 2.Buran Öztaþ 3.Ali Murat Ertizan Juniorlar Kategorisi'nde 1.Erol Özteknik 2.Erol Ege Sezer TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg M. Ziya Aydýn Senior Heavy Kategorisi'nde 1.Deniz Denner 2.Akay Necioðlu 3.Andrew Wheeler Seniorlar Kategorisi'nde 1.Zeka Özteknik 2.Soyhan Çuvalcýoðlu 3.Yýltan Muslu Yarýþýn Yýldýzý Erdinç Can Özteknik SATILIK ARSA Balabayýs Çiçekli Bayýr'ýn yanýnda 1 dönüm 3 evlek 800 ayakkare Türk malý arsa sahibinden satýlýktýr. Tel: ÝÞ ARIYORUM DAÜ Ýletiþim Fakültesi mezunuyum. 7 sene profesyonel gazetecilik yaptým. Siyasi sebepten 2 kez iþten durduruldum. Gazetecilik dýþýnda iþ arýyorum.çalýþanýn emeðini sömürmeyen, hakkýný yemeyen, düzenli maaþ ödeyen, dürüstlüðe önem veren bir kurumda her türlü iþi yapabilecek kapasitedeyim. Tel: Toplu sonuçlar FLYOIL 1. LÝG Gönyeli - Türk Ocaðý: M.Türk Gücü - Türkmenköy: 3-2 Lapta - Cihangir: Doðan Türk Birliði - Esentepe: 2-1 Tatlýsu - B.Baðcýl: Çetinkaya - Ozanköy: K.Kaymaklý - Gençlik Gücü: Lig Deðirmenlik - Baf Ülkü Yurdu: 0-8 Mehmetçik - G.Birliði: Binatlý - Görneç: Hamitköy - Y.Boðaziçi: Mormenekþe - A.Yeþilova: Yükselme Ligi Doðu Bölgesi Aydoðan - Kumyalý: Akýncýlar - Paþaköy: Yeniceköy - Beyarmudu: Ergazi - Pile: Dilekkaya - Turunçlu Ulukýþla: Yükselme Ligi Batý Bölgesi Ortaköy - Dikmen Gücü: Alayköy - Yýlmazköy: Yayla - Doðancý: Pýnarbaþý - Zümrütköy: Daðyolu Çýnar - Çamlýbel: (Çamlýbel sahaya çýkmadý) 2.Yükselme Ligi A Grubu Tatlýsu Sercaýlar - Karadeniz 61:2-2 Y.Erenköy - Yarköy: Geçitkale - Civisil: Büyükkaya - Ýskele Trabzon: Yükselme Ligi B Grubu Güvercinlik - Dörtyol: Maðusa Ý. Yurdu - Yeniþehir: Çayönü - Ötüken: Alaniçi - Yiðitler: Yükselme Ligi C Grubu Gayretköy - Taþkent: Metehan - Minareliköy: Serhatköy - Þirinevler: Haspolat - Kozan: Yükselme Ligi D Grubu Aydýnköy - Karaoðlanoðlu: Tepebaþý - Karþýyaka: Kalkanlý - Akdeniz: Bayanlar Ligi A Grubu: Gönyeli - Y.Erenköy: MAGEM - Düzova: SATILIK ARSA NÝTELÝKLÝ ARAZÝ Pýnarbaþý - Þirinevler yolu üzerinde, anayola 400 m cephesi olan, süper konumda, %220 imarlý, kat sýnýrlamasý olmayan, okazyon 53 dönüm arazi satýlýktýr. Fiyat: 10,000 Stg dönümü Tel:

20 Bolt yine uçtu! metrede ile Dünya Rekoru'nu elinde bulunduran Bolt, Jamaika'da sezonun ilk yarýþýnda vatandaþlarýnýn önüne çýktý. Yarýþý 19.56'lýk derecesiyle kazanan Bolt, yaptýðý açýklamada, ''Ýyi bir yarýþ oldu, iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyorum'' dedi. Daha önce sadece 2 kez Usain Bolt ve Michael Johnson 200 metrede 19.56'dan daha iyi zaman elde etmiþti.. Boðaziçi avantaj yakaladý n Futbol 2.Liginin önemli karþýlaþmasýnda Hamitköy de karþý karþýya gelen Hamitköy ve Yeni Boðaziçi maçýnda kazanan konuk takým oldu. Yeni Boðaziçi elde ettiði bu galibiyetle playout a kalabilme yolunda bir avantaj yakaladý... YER: Hamitköy Stadý HAKEMLER: Süleyman Çorba, Irmak Emin, Alpaslan Özsoy HAMÝTKÖY: Kemal, Hamza, Orçun, Cengiz, Tuðra, Ender (Aziz), Hasret (Ahmet), Hüseyin (Halil), Onur, Hasan, Kenan YENÝ BOÐAZÝÇÝ: Þemsi, Uður, Ýbrahim, Yýldýray, Muhammet Ali, Abdullah (Mustafa), Mehmet Fuat, Ýbrahim Gökova (Mehmet Çaðakan), Ýshak (Taner), Türker, Ahmet GOLLER: Dk:20, dk:46 ve dk:69 Ahmet (Yeni Boðaziçi) Karþýlaþmaya rüzgara karþý oynamasýna raðmen Hamitköy iyi baþladý. Hamitköy mutlak gol pozisyonlarýndan yararlanamayýnca golü bulan taraf da Yeni Boðaziçi oldu. 7. dakikada geliþen Hamitköy ataðýnda sol çaprazdan kaleciyle karþý karþýya kalan Kenan ýn þutunu kaleci Þemsi önledi. 15. dakikada Hamitköy ani kontrataðýnda ceza alanýna giren Tuðra nýn sert þutunu kaleci Þemsi ayaklarýyla güçlükle önledi. 20. dakikada soldan geliþen Yeni Boðaziçi ataðýnda Yýldýray ýn pasýnda topla buluþan Ahmet yerden sert bir vuruþla topu aðlara göndererek takýmýný öne geçirdi (0-1). 42. dakikada Hüseyin in saðdan ceza alanýna ortasýnda Tuðra müsait durumda topa kafayý vuramayýnca Hamitköy mutlak bir pozisyonu daha harcamýþ oldu. Ýlk yarý konuk Yeni Boðaziçi nin 1-0 üstünlüðünde tamamlandý. Ýkinci devreye Yeni Boðaziçi takýmý golle baþladý. 46. dakikada oyuna yeni giren Mehmet Çaðakan ýn uzun pasýnda Türker topu Ahmet le buluþturdu. Ahmet ara pasýný iyi deðerlendirerek topu köþeden filelere göndererek hem kendisinin hem de takýmýnýn ikinci golünü kaydetti (0-2). 61. dakikada Hasret in orta-þut karýþýmý vuruþunda top üst kale direðinden geri döndü. 69. dakikada kaleci Kemal Mehmet Fuat ýn ataðýný önlemek için ceza alaný dýþýna kadar çýktý. Kemal ýn topa müdahalesinde topu kapan Ahmet Erzen oldu ve bu futbolcunun boþ kaleye gönderdiði top kendisinin ve takýmýnýn üçüncü golü olarak skora yansýdý (0-3). 80. dakikada sað çaprazdan ceza sahasýna giren günün baþarýlý ismi Ahmet in sert þutunda top kaleci Kemal ýn müdahalesine raðmen yan direðe çarpýp kornere gitti. 89. dakikada Kenan ýn sol çaprazdan kaleye gönderdiði sert þutunda top bir kez daha üst direkten geri döndü. Karþýlaþmanýn geriye kalan bölümünde takýmlarýn çabasý sonucu deðiþtirmeyince Yeni Boðaziçi, Hamitköy ü deplasmanda 3-0 maðlup ederek üç puanýn sahibi oldu. Görneç play-off þansýný sürdürdü YER: Güzelyurt Zafer Stadý HAKEMLER: Serkan Þimþek, Serkan Kuþabbi, Bilgin Çelik BÝNATLI: Çaðatay, Ýrfan, Erhan (Sertaç), Arif, Çaðdaþ (Mehmet), Reþat Eðitmen (Erhan), Reþat, Buðra, Hüseyin, Burç, Yasin GÖRNEÇ: Hasan, Erdal, Zeki, Mustafa Köleli, Mehmet, Haþim, Çetin, Orhan, Derviþ (Seyit), Fýrat, Ýrfan KIRMIZI KART: Dk:46 Mustafa Köleli (Görneç) GOLLER: Dk:11 (pen.) Buðra (Binatlý), Dk:36 Ýrfan, dk:45 (pen.) Fýrat (Görneç) Fly Oil 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1.Doðan T.B Gönyeli K.Kaymaklý M.T.G Çetinkaya Tatlýsu Lapta T.Ocaðý B.Baðcýl Cihangir Ozanköy T.köy Esentepe G.Gücü Play-off a kalabilme mücadelesi veren Görneç konuk olduðu Güzelyurt ta Binatlý yý ilk yarýda atýlan gollerle 2-1 maðlup etti. 11. dakikada Binatlý ataðýnda Ýsmet ceza alaný içerisinde Görneç defansý tarafýndan düþürülünce karþýlaþmanýn hakemi Serkan Þimþek penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Buðra topu aðlara göndererek takýmýný öne geçirdi (1-0). 20. dakikada geliþen Görneç ataðýnda Orhan ýn kaleye gönderdiði güzel þut kaleci Çaðatay da kaldý. 28. dakikada Binatlý ataðýnda Yasin in gollük þutunu kaleci Hasan son anda önlemeyi baþardý. 36. dakikada geliþen Görneç ataðýnda saðdan yapýlan ortayý iyi takip eden Ýrfan kafayla topu aðlara göndererek skoru eþitledi (1-1). 45. dakikada golden sonra baskýsýný artýran Görneç gol için yüklenmeye baþladý. Bu dakikada karþýlaþmanýn hakemi Serkan Þimþek Binatlý futbolcusu Burç un ceza sahasý içerisinde topu elle oynadýðýný tesbit ederek bir kez daha penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Fýrat topu aðlara göndererek Görneç i öne geçirdi (1-2). Ýlk yarý konuk Görneç in 2-1 üstünlüðünde tamamlandý. 46. dakikada Görneç futbolcusu Mustafa Köleli hakeme itirazlarý sonucu ikinci sarý karttan kýrmýzý kartla oyun dýþýna gönderildi ve Görneç ikinci yarýyý 10 kiþiyle oynamak zorunda kaldý. Maçýn geriye kalan bölümü Binatlý nýn þuursuz ataklarý ile ceza alanýna doldur boþalt þeklinde geçti. Bu arada Görneç geliþtirdiði kontrataklarla etkili oldu. Binatlý kaecisi Çaðatay yaptýðý kurtarýþlarla farkýn artmasýný önleyen isim oldu. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda takýmlarýn çabasý sonucu deðiþtirmeyince Görneç sahadan 2-1 galip ayrýlarak plaf-off a kalabilme þansýný devam ettirdi. 2. Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1.Düzkaya Lefke A.Yeþilova G.Birliði Yalova Yenicami Görneç Baf Ü.Y Hamitköy M.çik Binatlý Y.Boðaziçi Mormen Deðir ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Ekim 23, 2016-8:39:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ'tan temizlemek için

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı