NECP FAZIL KISAKÜREK N HAYATINDA VE ESERLERNDE TASAVVUF OLGUSU THE FACT OF MYSTICISM IN THE LIFE AND WORKS OF NECIP FAZIL KISAKÜREK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NECP FAZIL KISAKÜREK N HAYATINDA VE ESERLERNDE TASAVVUF OLGUSU THE FACT OF MYSTICISM IN THE LIFE AND WORKS OF NECIP FAZIL KISAKÜREK"

Transkript

1 NECP FAZIL KISAKÜREK N HAYATINDA VE ESERLERNDE TASAVVUF OLGUSU THE FACT OF MYSTICISM IN THE LIFE AND WORKS OF NECIP FAZIL KISAKÜREK Turan GÜLER Öz Necip Fazıl Kısakürek Cumhuriyet devri Türk edebiyatını, hem fikir ve aksiyon adamı hem de kalemi güçlü bir edebiyatçı olarak derinden etkileyen özgün bir kiiliktir. iir, tiyatro, roman, hikâye gibi birçok türde kaleme aldıı eserlerde din, tasavvuf, tarih, felsefe gibi konular geni bir yer tutar. Bu edebi eserlerinin yanı sıra fikirlerini yazdıı eserleri aracılıı ile de büyük bir mücadele içinde yaamıtır. Devrini ve devrinden sonra gelen birçok aydını etkisi altına almıtır. Otuzlu yalardan itibaren slam ı ve tasavvufî düünceyi fikirlerinin merkezine alan Necip Fazıl, eserlerinin neredeyse tamamına yakınını bu dorultuda yaayacak bir gençliin ortaya çıkmasını salamak için kaleme almıtır. Böyle bir dava uuru içinde yaayan Necip Fazıl ın hayatındaki ve eserlerindeki tasavvuf olgusu ise bu açıdan ele alındıında kaçınılmaz bir aratırma konusudur. Bu konuda kendisi hakkında yapılan çalımalara bir ek olmaktan öte bir iddiası olmayan bu çalımada yazarın tasavvuf ile ilk tanııklıına, ardından gelen yeni hayatına, eserlerindeki tasavvufî etkiye yer verilecektir. Ayrıca, Akî ile balayıp Arvasî ile devam eden tasavvufî etkinin kapsamına ve Necip Fazıl ın tasavvuf hakkındaki düüncelerine deinilecektir. Anahtar Kelimeler: Din, Tasavvuf, Batınî, Necip Fazıl Kısakürek. Abstract Necip Fazıl Kısakürek is a unique personality who has deeply affected the Republican era of Turkish literature both as a man of thought and action and a strong litterateur. In the works that he has written up in various kinds such as poetry, drama, novel, and story the subjects of religion, mysticism, history and philosophy take a wide place. He has also a struggle by means of his works reflecting and consisting of his thoughts as well as his literary works. He has affected his era and the intellectuals coming after his era. Necip Fazıl, who has put Islam and mystic thought to the center of his ideas since his thirties, has written almost all of his works with the aim of arising a youth living in the direction of Dr., Mu Alparslan Üniversitesi Aratırma Görevlisi, elmek:

2 this. The fact of mysticism in the works of Necip Fazıl living with such a sense of objective when handled in that respect is an indispensable subject of investigation. This study not having an aim except for being just an addition to the studies made on this subject and about him consists of the writer s first acquaintance with mysticism, his new life that begins with mysticism, and the effects of mysticism on his works. Furthermore, the scope of the impact of mysticism beginning with Aki and going on with Arvasi, and the thought of Necip Fazıl concerning mysticism will be mentioned. Keywords: Religion, Mysticism, Batınî, Necip Fazıl Kısakürek. Giri Türk kültür, düünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek hakkında bugüne kadar birçok çalıma yapılmı, bu çalımalarda onun farklı yönlerine ve özelliklerine temas edilmitir. Bütün bu farklı deerlendirmeler için uranılacak ilk kapı ise kanaatimizce tasavvuf kapısıdır. Tasavvuf, Necip Fazıl ın dünyasında bir koridordur. Bu koridordan geçen air; roman, iir, tiyatro, makale, eletiri, deneme, dergicilik gibi fikir ve aksiyon odalarına urar. Necip Fazıl ın dünyasına nüfuz edebilmek, mesajlarını anlayabilmek, hedefledii gençlik seviyesine ulaabilmek ve nihayetinde eserlerini anlayıp özümseyebilmek için bu tasavvuf koridorunun havasını teneffüs etmek zorunluluu vardır. Çok yönlü bir ahsiyete sahip olan Necip Fazıl ın sanatkârlıı, airlii ve tiyatro yazarlıı gibi sanatkâr ahsiyeti ile siyasî/ideolojik yönü aır basan ve aksiyon yönü hep üst seviyelerde olan -çevresinin deyimiyle- slam davacısı hüviyeti, aynı ruh içinde yorulmu gibidir. Birinci hâneye hikâyecilii, romancılıı, senaryo yazarlıı gibi, daha arka planda görünen sanatları da ekleyebiliriz. kinci haneye ise dinî ve tasavvufî görülerini ve bu çerçevedeki fikrî makalelerinden didaktik yazılarına kadar dourgan kalemini, aktüel ve siyasî fıkra yazarlıını, polemiklerini, sansasyonel ve spekülatif çıkılarını dahil edebiliriz. Bu ikisi arasında güzel sanatlar, felsefe, tarih konularında dikkate ayan ve çarpıcı yorumlarını da unutmamak gerekir. Nihayet bu gibi mistik ve sanatkâr ahsiyetlerde sık rastlanabilecek olan inziva ve mahviyet sahibi deil, atak hatta yerine göre agresif ve daima geni bir kitlenin lideri olma özellii onun karakterinin en belirgin halidir (Okay, 2005:8-16). Bütün bu mizaç içinde tasavvuf Necip

3 Fazıl da tembellik, kendi dünyasına sıınma, sosyal hayattan uzaklama gibi sonuçlara sebep olmamı, tam aksine hayatın merkezine doru açılan kapının zorlanması için itici güç olmutur. Her yönüyle cokun bir ruha sahip olan Necip Fazıl ı kabulde ve redde, sevgide ve dümanlıkta, övgüde ve yergide, yerin dibine kadar batırırken ve yüceltirken vb. deerlendirmelerinin hepsinde en uç noktalarda konuurken görürüz. Necip Fazıl bohem hayatıyla, kumara olan iptilasıyla, çelikileriyle, paradokslarıyla, kaprisleriyle, tasavvufa meylettikten sonraki yaamı ile bir bütündür. Ve bu bütün içinde itidal kelimesi onun literatüründe yok gibidir (s.8-16). Bu yüzden onun hakkında yapılan çalımalarda ifade edildii gibi, madde planında öncesi ve sonrası olmakla birlikte, ruh ve mana boyutuyla o, bütün bir mizaca sahiptir ten sonraki süreçte ise Necip Fazıl, cokun akan ruh ve mana ırmaını tüm buutlarıyla slam ve derinliine tasavvuf ile taçlandırmıtır. Bu çalımada, Necip Fazıl ın hayatı, düünceleri ve eserlerindeki tasavvufî boyuta temas edilecektir. Bunun için tasavvufla tanımadan önceki hayat hikâyesini bu çalımanın dıındaki baka aratırmalara bırakıp dorudan tasavvuf ile olan ilk münasebetlerine, ardından 1934 te tanıtıı Abdulhâkim Arvasî ile balayan ileri tasavvuf düüncesinin onda meydana getirdii deiime deinilecektir. Bu hususta onun müridi ile kurduu ilikiye vurgu yapılacaktır. Ardından onun eserlerinden yola çıkarak tasavvuf hakkındaki düüncelerini, tasavvufun tanımı ve menei konusundaki deerlendirmeleri ele alınacaktır. Bu deerlendirmeler esnasında tasavvuf hakkında yapılan eletirilere Üstad ın cevaplarına yer verilecektir. Son olarak edebi ve fikri eserleri ile iirlerindeki tasavvuf olgusuna kısa bir ekilde temas edilecektir. lk Yakınlama Necip Fazıl, kendi hayatını romanlatırarak anlattıı Kafa Kâıdı (Kısakürek, 2011a) adlı eserinin yanı sıra Abdulhâkim Arvasî ile olan münasebetini anlattıı O ve Ben (Kısakürek, 2011b) adlı eserinde tasavvufla olan ilk tanııklıını Bahriye Mektebinde edebiyat hocası olan brahim Akî Tanık ( ) a balar. Kendi ifadesiyle; Tasavvufla ilk temasım Edebiyat hocamız Akî Beyin yol göstermesiyle balar. der. Necip Fazıl O ve Ben adlı eserinde brahim Akî yi u sözlerle tanıtır: Hocalarımızın en yalısı, derin irfan sahibi, ancak birkaç tanıdıı arasında maruf ve herkesçe meçhul hususi kıymet Edebiyat ve felsefeden, riyaziye ve fizie kadar iç ve dı birçok ilimden derin ve mahrem mıntıkalara kadar nüfuz edebilmi, birkaç risalecikten baka hiçbir

4 ey neretmemi ve kabuunun içinde sönüp gitmi, bu kızıla çalan palabıyıklı ve Tatar suratlı insan Necip Fazıl, tasavvuf sahasındaki ilk derslerini brahim Akî den alır: Ve bana bilmeden, isteklisi olduum dünyadan, belki derme çatma, fakat ilk adresleri verdi. Edebiyat derslerindeki vazifelerimden bende bir eylere dikkat etmi olacak ki: Sen oku, dedi; her eyden evvel oku! Amma okumaya balamadan evvel bil, ne okuyacaını bil! Sonra sınıfa dönüp hitap etti: -Talebe ne demektir? Talep etmekten, istemekten gelir bu isim talep etmek de bir ilimdir, bir ilk ilim ilim isteyebilmek için de bir ilk ilim ister. Muallim de böyledir; bir taraftan öretirken, bir taraftan da talebesi ona öretir. (Kısakürek, 2011b:41) Kafa Kaıdı nda ise brahîm Akî Bundan birkaç yıl önce, belki 100 yalarında ve hiç ayrılmadıı Heybeliada da ölen Tatar asıllı bu adam, dar bir muhitin tanıdıı ve kıymetler borsasının ismini kaydetmedii, öhret âfettir sırrına ermi bir adam Eski bahriyeli ve sonra emekli; ve Bahriye Mektebinde muallim ngiltere de de tahsil görmü, yüksek riyaziye okumu derin irfan sahibi biri olarak tanıtır.(kısakürek, 2011a:155) Böylece karımıza tasavvufî birikimi de olan, hem müspet ilimler, hem de sosyal ilimler alanında çok iyi yetimi bir Akî portresi çıkar. Talebesi Necip Fazıl ın daha Bahriye Mektebinde iken yaadıı çırpını hallerini, ilk olu ve berzah acılarını derslerindeki tutumlarından sezinleyen brahim Akî, onunla ilgilenmitir. Bu hususta anılarını anlatan Necip Fazıl hocasını hep saygıyla anar. Kafa Kâıdı adlı eserinde; Hocam brahim Akî Bey, bana sınıfta öyle hitap etti: -Sana gel diyorum, dört ayaını diremi gelmem diyorsun!... Ve azını apırdatarak ilave etti: -Kendi otladıın yerden memnunsun, ama asıl cevherli otu bulmaktan acizsin! der. brahim Akî Bey, Necip Fazıl ın okuması için evinden kitaplar getirmeye balar. Bunların ilk ikisi; Semerat-ül Fuad ve Divan-ı Nakî dir. Gönül ürünleri manasına gelen Semerat-ül Fuad Sarı Abdullah Efendi namında birinin tasavvufun yanı sıra bazı velî menkıbelerini anlattıı ilk eseridir. El yazması olan Divan-ı Naki de ise Nakî zevk ve hikmetleri manzum ekilde anlatılmıtır.

5 Necip Fazıl bu kitapların kendisi üzerindeki tesirlerini u sözlerle anlatır: lk kitap bende, (kaleodoskop) içinde apayrı; ve kanunları bu dünyaya bir âlem seyretmenin vecdini yaatan bir tesir bıraktı. Henüz meselenin meselesi Tasavvuf hakkında bir mizân bilgisine sahip deilim ve gözleri kapalı hayranlık çıırındaydım. kinci kitaptan da bir ey anlamadım. Geceleri erken saatte uzandıımız yatakta, yatsı ezanı okunurken elimle baımı örtüyor ve dua ediyorum: -Allahım, bana yolumu göster! (Kısakürek, 2011a:157) Tasavvufa dair okuduu bu ilk eserlerin ardından Necip Fazıl da bir deiim yaanır. Koltuumun altında, yaprakları öd aacı ve gül yaı kokan Semerat-ül Fuad ve yumurta akiyle parlatılmı esmer kâıt üzerine yazma Divan-ı Nakî rıhtım boyunda dalgalara karı düünce Daraacına çekilen Mansur un menkıbesi, taç ve tahtını yele veren brahim Ethem in macerası ve dünyayı bütün nakılariyle perde üzerindeki gölgelere benzeten Nakî air, ruhumu, akam ıssızlıına çevirmiti. der.(kısakürek, 2011b:43) Akî, Necip Fazıl üzerinde sadece ruh dünyasında deil düünce dünyasında da çeitli tesirler meydana getirmitir. Öncelikle Necip Fazıl, Ehl-i Sünnet hassasiyetine Arvasî den önce Akî aracılııyla ulamıtır. Zira Akî, Ehl-i Sünnet dorultusundaki tasavvuf anlayıına sahiptir. Yusuf Turan Günaydın, Necip Fazıl ın Ehl-i Beyt sevgisini Akî aracılıı ile güçlendirdiini ve hatta lim Beldesinin Kapısı Hazret-i Ali adlı eserini ondan ilham almı olduunu söyler.(günaydın,2005: ) Necip Fazıl, bu tesirler altında ilk iirlerini daha on yedi yaındayken Yeni Mecmua dergisinde yayımlar. Yakup Kadri nin yönetiminde çıkan Yeni Mecmua da yayımlanan iirleri ile ilgili yapılan yorumlardan biri de onun iirlerindeki tasavvufî havadır. Necip Fazıl kendisi hakkında yapılan bu türden eletirilere katılmasa da tam anlamıyla da inkâr etmez: Güya tasavvufî bir hava tütüyor ilk iirlerimden. Çilesini çekmeye henüz (12-13) yıl uzak olduum davanın, bütün inceliklere uzak, (fantezi) planında bir heveskârıyım. (Kısakürek, 2011b:55) der. Necip Fazıl hakkındaki tasavvufî yorumlardan birini Ahmet Haim yapar. Ahmet Haim, Necip Fazıl ın Mezar Kitabesi 1 adlı iirini yorumlarken; önce Necip Fazıl a bu sesi nereden bulduunu sorar. Ardından; Kendini bir ey sanma! Yakup Kadri nin seni tuttuuna da bakma! Tesiri altındasın da 1 Kafa Kaıdı nda Ahmet Haim in yorum yaptıı iirin ismi Sevgilim olarak verilir.

6 ondan Sanatkâr, tesiri altında kalanı sever. (Kısakürek, 2011b:57) der. Oysa Necip Fazıl, Ahmet Haim in zannettiinin aksine tasavvuf tesirini Yakup Kadri den deil brahim Akî den almıtır. Hatta, brahim Akî nin Yakup Kadri nin Erenlerin Baından adlı eseri için yaptıı yorumu da eserinde aktarır. brahim Akî ye göre Yakup Kadri tasavvuf baına girmi ama üzümü yiyememi biridir. (Kısakürek, 2011a:155) Neticede Necip Fazıl da tasavvufa ilk yöneli, kendi deyimiyle deri üstü deri bir satıh planında da olsa ilk temas, Abdulhâkim Arvasî ile tanımasından çok önce brahim Akî vasıtasıyla gerçeklemitir. Hocasının okuması için verdii tasavvufî eserler onun ruh ve düünce dünyasında yeni ufuklar açmıtır. Kısaca, Necip Fazıl ın düünce dünyasının köklerine inebilmek ve tasavvufî yöneliminin sırlarına vakıf olabilmek için Abdülhakim Arvasî nin yanı sıra brahim Akî nin de gözden ırak tutulmaması gerektiini, bu ismin Necip Fazıl ın düüncelerinin inâsında önemli katkılarının olduu vurgulanmalıdır. Ancak bütün bu tesirlere ramen son olarak ifade edilmesi gereken bir husus vardır ki; o da Necip Fazıl ın, Yakup Kadri ve brahim Akî yi kendi davasının kamusunda virgül kadar küçük görecei gerçeidir.(s.189) Tanımadan sonra Necip Fazıl ın hayatında, düünce ve sanat anlayıının inâsında en önemli payın tasavvufa ait olduu göz önünde bulundurulduunda Necip Fazıl ın hayatının en önemli kiisinin Abdulhâkim Arvasî Hazretleri 2 olduu söylenebilir. brahim Aki den sonra Necip Fazıl üzerindeki tasavvufî etkinin asıl ve en büyük hissesi Seyyid Abdulhakim Arvasî ye aittir. Arvasî hakkında müstakil bir tez çalıması yapılmı olmakla birlikte, biz onun hakkındaki bilgilere daha çok Necip Fazıl ın eserleri ve hatıraları aracılıı ile ulaabilmekteyiz. Bu bilgilere göre Arvasî; yılında, Van ın Bakale kazası, Arvas köyü nde dünyaya gelmitir. Arvas Köyü, Van ın cenup arkında; ran sınırına yakın, 2400 metre yüksekliinde gayet sarp ve engelli bir köydür. Bu köy aynı zamanda Abdulhâkim Arvasî nin müridi olan Seyyid Fehim Hazretlerinin de köyüdür. Es Seyyid Abdülhâkim Arvasî nesep itibariyle Hz. Muhammed (SAV) e balıdır. 2 Abdulhakim Efendi Hazretleri, Naki ekolünden gelen bir mürittir da 56 yaında iken Rus un Van a yaklamasıyla ayaklanan Ermeniler yüzünden hicret eder. 61 yaında stanbul a gelir. Burada kendisine bir dergah verilir te tekke ve zaviyeler kapatılıncaya kadar da Eyüp teki Naki tarikatına ait Kagari Dergahı nın postniini olarak hizmet verir. Abdulhakim Efendi Hazretleri 83 yaında Ankara da 1943 te vefat eder. Kabri Ankara da Keçiören e balı Balum köyündedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: brahim Baz (1996), Abdulhakim Arvasi nin, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayıı, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

7 Somut hayat hikayesi bu ekilde verilen Arvasî nin manevi yönünü Necip Fazıl u sözlerle aktarmaya çalıır: Tecrübe edelim: Peygamberlerden sonra insanolunun en büyüü Hazret-i Ebu Bekir e sevr maarasında teslim edilen has oda sırrını otuz üçüncü el olarak devr ve teslim alıp, onu Yirminci Asırda; makine, türlü keif, ruhi buhran, içtimai muvazenesizlik, sar a ve cinnet, hasret ve gurbet asrında, bu asrın ortasına kadar, zerresine feda etmeksizin en kemalli veraset halinde temsil etmeye memur, esiz veli (Kısakürek, 2011b:112) Arvasî ile ilk tanıma ise yine Necip Fazıl ın O ve Ben kitabında anlattıı ekliyle sıra dıı bir ekilde zuhur eder. Necip Fazıl, bir vapur ile karıya geçerken vapurda tanıtıı birisinin kendisine olan bakılarından rahatsız olmutur. Bir konu açma gerei duyan Necip Fazıl önce tasavvuf bahsini açar. Tasavvufu, çocukluumun ve ilk gençliimin, yalnız bandrol bilgisi halinde birkaç kelimesini ezberledii ve nimetlerini hep kavanozun camı üzerinden yaladıı büyük dava olarak tanımlar. Ancak meçhul kii bu konu hakkında fazla konumaz. Necip Fazıl ikinci bir konu açmak için zamanımızda irada ehliyetli bir kimse var mı? Böyle birini tanıyor musunuz? sorusunu sorar. Meçhul adam, Beyolu nda Aa Camiinde, cumaları ders veren birinin olduunu söyler ve Abdulhâkim Efendi Hazretleri nin ismini verir. Son olarak da Orada dinleyecekleriniz halk için, nas için söylenen sözler Siz o sözlerin içine girmeye ve ötesindeki hikmete ulamaya bakın!.. (s.81) tavsiyesinde bulunur. Merak duygusu içine giren Necip Fazıl, bir cuma günü ressam arkadaı Abdin Dino ile birlikte Aa Camii nde Abdulhâkim Efendi yi ziyarete gider. Böylece çok uzun süreler tesiri devam edecek olan bir yol arkadalıının ilk buluması gerçeklemi olur. lk tanımada Necip Fazıl onun elini öpmek ister. Mürid ise ona Biz Eyüpsultan da oturuyoruz, Gümüsuyu nda, ne zaman isterseniz buyurun diyerek davette bulunur. Necip Fazıl kabul edilmilik duygusu yaar. Aradan haftalar geçtikten sonra Necip Fazıl, tekrar Abidin Dino (Mesnevî arihi mehur Abidin Paa nın torunu) ile birlikte Eyüp Sultan daki dergâhına gider. Abdulhâkim Efendi Hazretleri, Necip Fazıl ın tasavvuf hakkındaki bilgisini ve düüncelerini örenmek için ona; Siz tasavvuftan bir eyler biliyor musunuz? Okuduunuz kitap oldu mu? diye sorar. Necip Fazıl ise Semerat-ül Fuad ve Divan-ı Nakî kitaplarından söz eder. Son zamanlarda da Marifetname yi okumutur. lk ders: Bu i kitapla olmaz. Akılla da varılmaz.. Hiç yemein lezzeti çatal bıçakla aranıp bulunabilir mi? (s.93) sözleri ile yapılmı olur. Bu sözler aynı zamanda tasavvuf yolculuunun hangi mahiyette ilerleyecei bilgisini de verir.

8 Tasavvuf veya baka bir ifade ile Allah ı arama ii salt akılla gerçekletirilebilecek bir faaliyet deildir. Manevî boyutlarıyla insan aklının da ötesinde insan ruhunun arayııdır. Arvasî ye her geçen gün daha da balanan Necip Fazıl, yava yava ruh planında bir deiim yaar. Tefekkür boyutunda derin düüncelere dalan Necip Fazıl, kendisi ile mam Gazali arasında bir iliki kurar. Gazalî, El-munkizu Mine d-delal (Gazali, 1990) kitabında, yaadıı buhranı ve ardından ulatıı iman hususiyetini dile getirir. Necip Fazıl da bu minval üzere bir tefekkür ve iman süreci yaar. Kendisindeki deiimi ise Batı Tefekkürü ve slam Tasavvufu (Kısakürek, 2011c) adlı eserinde u sözlerle anlatır: Ben de bir manevi buhran geçirdim. Tefekkür ve büyük sanat, -ki böyle bir iddiam yok büyük nefs muhasebesine, entelektüel krize ve buhrana girmeden olmaz. Öyle bir yere geldim ki, -mam-ı Gazali de göreceksiniz arzın kırı, yani kabuu ayaımı bastıım yerde bir santimlik bir satıh gibi derhal delinecek gibi geliyordu bana Bütün itimat hislerimi kaybetmitim. Deliliin de ufkundaydım. lerisinde Çile iirim söylüyor bunu Nihayet Allah a hamd ederim imanım ucuz bir iman olmamıtır! Mümin dodum. Allahın bir lütfu ile de o imanı çile kapısına kadar götürebildiimi sanıyorum. Yani o nura intikal ettim ve bulur gibi oldum. (Kısakürek, 2011c:118) Necip Fazıl ın otuz yaında 1934 te balayan ve 1943 de Arvasî nin Ankara da vefat etmesine kadar sürecek olan derin muhabbeti ve yolculuu bu vesileyle balamı olur. Dokuz yıl boyunca yaadıı her eyini hatırlayan Necip Fazıl bu ilk bulumada belki üç belki be saat süren ilk sohbete dair sadece kendinden geçme hissini hatırlamaktadır. Bu ilk görümede Abdulhâkim Efendi Hazretleri nin bir bakıı onun ruhunda derin izler bırakır. Necip Fazıl, bunu müridinin bir kerameti olarak görür. Üstadı ile tanımandan önce her ey O nda gizli bir düüm dür, bir bilmece dir, yıkık ve akın dır, rüyalarında bir cinneti içmekte, ben kimim? sorusunun yanıtını aramaktadır. Abdülhâkim Arvasî Hazretleri ni, Paris dönüü, stanbul a dönünce tanır. Bu tanımayı ruhunun büyük zelzelesi olarak ifade eder. u kadar yıllık kainat O na, yeni batan ve teker teker gerçekletirilmeye muhtaç görünür. O nu tanıdıktan sonra bir hendee düercesine kucaına düer gerçein ve geçmiin de gelecein de bilmece sini çözer: Biricik meselesi sonsuza varmak tır, Allah a kulluk yapabilmek, zorlu nefsini diz çöktürebilmek tir. Bu tanımadan sonra artık evreni, insanı, insanın görevini belirlemitir. (Uçan, 2005: ) Necip Fazıl, Arvasî Hazretleri ni tanıdıktan sonra 1934 te Tam Otuz Yıl iirini kaleme alır: Tam otuz yıl saatim ilemi ben durmuum;

9 Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuum (Kısakürek, 2005:35) Arvasî Hazretleri bir Naki olmasına ramen Necip Fazıl a ilk günden son güne kadar, açık bir davet yapmamıtır. -Bizdensin!... Seni mensup ve mahsuplarımızın (balılar ve hesabı görülmüler) arasına alıyoruz! Yola kabul edildin! Tarzında, onun benzerinde, benzerinin benzerinde ne bir ey söylendi, ne en küçük bir îma veya îma gölgesi belirtildi; ne de tarikata, tarikat edeplerine ait tatbikî bir ekil, bir merasim gösterildi. (Kısakürek, 2011b:127). Necip Fazıl ın beni kurtarın çarısına Sık sık gelin, sohbet sizi açar, inallah feraha kavuursunuz! ifadeleri ile karılık verir. Bunun haricinde ne bir emir, ne bir öüt, ne bir tedbir, ne de bir tatbik yapılmaz. (s.105) Aslında sadece Necip Fazıl da deil, bu tarikatta da yolun nisbet iaretlerine ait dı görünü planında en küçük emare yoktur. Nitekim bir gün Abdulhâkim Efendi Hazretleri öyle buyurur: Hükümet tekkeleri kapatmadı; onlar zaten kendi kendilerini kapatmılardı. Hükümet bo mekânları kapattı. (s.128) Abdulhâkim Efendi Hazretleri, Necip Fazıl ın müridi olmasına ramen onun üzerinde bir tasarruf hakkına sahip deildir. Bununla birlikte Necip Fazıl ın ruh ve düünce dünyasının inâsında ve inkiâfında en büyük tesir ona aittir. O, Necip Fazıl ın sadece müridi deil, aynı zamanda kalemindeki fetih ve inkiâfının da sebebidir. Necip Fazıl, Fildii Kule yi yıkıp büyük içtimai plana, cemiyet meydanına çıkmak; orta yere bir tarih, nefs, ark ve Garp muhasebesi çıkarmak, asrın nabzını bulmak ve her eyi kendi vahidine ve oradan mutlak vâhide irca etmek ihtiyacı, bende onunla dodu. der. Kendisini ben kendilerini tanımadan dik bir kaya üzerinde gururla dünyaya karı dikilmi uyuz bir keçiyken, tanıdıktan sonra; yere inen ve geçtii yol boyunca süt koyuveren memeleri i, patlayasıya i bir koyun olmutum. (s.129) sözleri ile tanımlar. Otuz yaına kadar tıknefes yaayan ve bir iki iir kitabından baka bir ey veremeyen ben, ondan sonra, piyes, fikir, tetkik, dava, tez; kırk elli ciltlik bir çapa doru yükselecektim. (s.130) der. Necip Fazıl ın toplum sahasındaki aksiyonerliinin de merkezinde Arvasî vardır. Efendisinden aldıı nurla yepyeni bir gençlik yuurma merakı, onda 1942 de balar. ( s. 237) Necip Fazıl, bu tanımadan sonra hayatını ve sanatını slami bir çizgiye kaydırmı ve Allah için sanat ilkesi dorultusunda hareket ederek, eserlerinde ve aksiyonunda genel olarak slam ı, özel olarak ise, slam ın ruhu, Ufuk Peygamber in bâtını kabul ettii tasavvufu

10 dillendirmitir. Onun sanat anlayıını ortaya koyan u iiri ise onun bu deiiminin ifadesidir. Anladım ii, sanat Allah ı aramakmı Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmı (Kısakürek,2005: 39) Kendisini lâhik air olarak görür. Kendisini Sâbık air olarak niteleyenlere ise sitem eder.(kısakürek, 2011b:130) Necip Fazıl, her eyi ona balamak davasındadır. Abdulhâkim Arvasî nin vefatından sonra da Necip Fazıl ın ona olan balılıı devam etmitir. Hayatı boyunca yazdıı bütün eserlerin ve bütün faaliyetlerin kaynaında onu görmütür. Çeitli zamanlarda içine girdii bunalımlardan yine onun vesilesi ile kurtulduunu düünmütür. Sevgide veya nefrette, övgüde veya yergide orta yolu olmayan Necip Fazıl ın, eyhine karı olan balılıında da bir orta yol yoktur: Kaç milyon baba ve kaç milyon anne, senin milyarda birin eder? Sen benim böyle bir eyimsin! Babamla anneme Allah ın bana tattırdıı varlık evkine vesile oldukları için balıysam, sana da, bu ölçünün ebedi hayatı mikyasiyle perçinliyim düünsünler farkı. (s. 253) der. Necip Fazıl, müridi ile kurduu bu ba hususunu eserlerinde ele aldıı rabıta mevzuunda dile getirir. Gazali, hya u Ulumi d-din adlı eserinde müridin, yolunda gidecei bir eyhe ve üstada kesin ihtiyacı vardır. Çünkü dinin yolu kapalı, eytanın yolları çok ve açıktır. (Ate, Tarihsiz: s.119) der. Bunun gibi Necip Fazıl da ilahi olana ulama noktasında bir müridin rehberliine kaçınılmaz olarak ihtiyaç duyulduunu ifade eder. Necip Fazıl için Allah a ulama yolunda bir irad edici mutlak gereklidir. Bir irad ediciye varmadan olmaz! Yollara dü bucak bucak ara ve irat edicini bul! (Kısakürek, 2011b: 102) der. Necip Fazıl a göre rabıta, Allah ta fani olmanın balangıcı, müridde fani olma halidir. Necip Fazıl, tasavvuf yolunda Allah a ulama gayesinde olan bireyin mutlak surette bir müride, rehbere intisap etmenin zorunluluuna inananlardandır (s. 155). Rabıtayı müridin müridini mübalaalı bir ekilde övmesi, bunu gaye zannetmesi olarak görenleri eletirir. Ona göre rabıta, müridin müridinde erimesidir. Onun nazarında rabıta eyhin kılıında ilahi huzura doru çıkmak için bir bilet almaktan baka bir ey deildir (Kısakürek, 2011c:143). Bu yaklaımı ile slam tasavvuf gelenei içinde eyhe balılıı aırı hale getiren düüncelere karı bir tavırdır. Ancak rabıta hususunda aırı noktada eletiri yapanları da haksız bulur. Rabıtayı Allah la kul arasına girmek olarak deerlendirip eletirenlere de cevap verir. Ona göre rabıta Allah ile kul arasına girmek deildir. Bu, bir bütün

11 olarak Allah a ulamak için bir vasıtaya ihtiyaç duyulmasaydı Allah Resül ve nebilerini göndermezdi. (Kısakürek, 2011b:143) Necip Fazıl ın müridi Abdulhâkim Arvasî ile olan ilikisi bu manada ilerlemitir. Somut olarak 1934 ten 1943 e kadar dokuz yıl süren birliktelik esnasında müridi, Necip Fazıl ile olan ilikisinde geleneksel bir mürid-mürid ilikisi kurmaktan uzak durmutur. Yukarıda da ifade ettiimiz gibi Necip Fazıl herhangi bir ekilde tarikat ritüelleri içine dahil edilmemitir. Üstadının ondan istedii iki önemli husus dıında somut bir arzusu da yoktur. Bu arzuların birincisi namaz bir dieri ise evliliktir. Namaz mevzuundaki hassasiyeti ise 1960 lardan sonra kuvvetli hale gelecektir. Bununla birlikte Necip Fazıl, sürekli onun sohbetlerine itirak etmi ve ondan feyz almıtır. Vefatından sonra da devam eden bu soyut birliktelik neticesinde yüz cilde yakın bir külliyatın ortaya çıkmasında Arvasî nin manevî katkıları inkâr edilemez boyuttadır. Necip Fazıl, tarikat ritüelleri balamında müridi ile bir iliki kurmamakla birlikte sanat ve fikir dünyasında büyük bir etki altındadır. Hemen her hususta onun düüncelerine yer verir. Örnein; Edep mevzuunda Abdulhâkim Efendi Hazretleri nin tariflerini misal verir: Edep, hududa riayet etmek demektir. En büyük edep ilahi hududu muhafaza etmektir. (s.138) Yine zikir mevzuunda Abdulhâkim Arvasî Hazretleri nden ibareler kullanır: Zikir hudutsuz bir denizdir. Herkes o denizden bir hisse alır, onunla teselli bulur. (s. 142) Bunun gibi; namaz, akıl, felsefe, sır, ölüm, rabıta, usul, vahdet-i vücut gibi mevzularda hep müridinin fikirlerine ehemmiyet verir. Necip Fazıl, eyhi, müridi Abdulhâkim Arvasî hakkında birkaç iir yazmıtır ta yazdıı Allah Dostu iirinde Arvasî yi gördüü ilk anı tablolatırır: Allah dostunu gördüm, bundan altı yıl evvel Bir akamdı ki, zaman, donacak kadar güzel. (Kısakürek, 2005: 76) 1978 de yazdıı O na adlı iirinde ise 35 yıl önce kaybettii müridi Arvasî hakkındaki düüncelerini ve hissiyatını capcanlı haliyle ifade eder: Benim efendim! Ben sana bendim! Bir üfledin de Yıkıldı bend im. Ben ki, denizdim,

12 Dabaı bendim. imdi sen oldun, Âleme pendim. Benim efendim! Benim efendim, Feza levendim! Ölmemek neymi; Senden örendim. Kayboldum sende, Sende tükendim! Sordum aynaya: Hani ya kendim? Benim efendim! Benim efendim! Emri yüklendim! Dalandım kalbden Ve mühürlendim. Askerin oldum, Bata tülbendim; Okum sadakta, Elde kemendim. Benim efendim. (Kısakürek, 2005:380) Necip Fazıl ile müridi Arvasî arasındaki bir dier iliki biçimi ise Necip Fazıl ın ondaki olaanüstü halleri müahede etmesidir. Necip Fazıl a göre Abdulhâkim Efendi Hazretleri nin ilk ve devamlı kerameti kendisindeki deiimi gerçekletirecek bir bakıa sahip olmasıdır.(kısakürek, 2011b:104)

13 ta yazdıı Mürid iirinde; Bana, yakan gözlerle, bir kerecik baktınız; Ruhuma, büyük temel çivisini çaktınız! (Kısakürek, 2005:76) Cümleleri ile Necip Fazıl, eyhinin kendisi üzerindeki tesirinden söz eder. Necip Fazıl elini öpmeye nail olduu büyük zatın huzuruna, Avrupa kültürü namına ne varsa, hepsini ceplerine doldurmu olarak gider. Necip Fazıl ın tanıdıı bir doktor ona; Senin gibi bir adamı bu hale getirdikten sonra üphe kalmıyor kerametine der. Necip Fazıl; Düündüm: Ben neyim?.. Ama lafın neticesi doru üphe yok beni bu hale getirdiine Bu büyük zâta dikkat ettim; ve daimi kerâmetin ne demek olduunu onda gördüm. (Kısakürek, 2011c:151) der. Necip Fazıl kolay kolay tesir altında kalan bir insan olmadıı halde, râbıta mevzuunda eyhinin etkisi altında kalmıtır. Bu hususta kendisinin yaadıı kerâmet boyutundaki bir olayı anlatır. Bir namazda, Efendi Hazretleriyle beraber bulunduumuz bir akam, selam vereceim zaman dehetler içinde ellerimin onun eli olduunu gördüm. Sonra baktım ki, ellerim yine yerli yerinde Buradaki sırra dikkat edin! Bu benim için bir makam, bir fazilet deil Onun kuvveti, onun tesiri Necip Fazıl a Efendi Hazretleri ile devam ettirdii sohbetler neticesinde geldii nokta itibariyle Efendi Hazretleri nin ikinci kitabı Râbıta-i erife risalesi de hediye edilir. Bu ikinci eser herkese verilmez sadece manevî deftere kaydedilenlere (yani tarikat içinde ilerleyenlere) verilir. Bu da bizim için, onun müridi ile kurduu baı gösteren bir gösterge olur. Arvasî ile Necip Fazıl arasındaki iliki çok ileri bir boyuta taındıktan sonra Arvasî, kendi yanında Necip Fazıl ı eletirenler Ben Necib ime laf söyletmem (Kısakürek, 2011b:217) diyerek onu korur. Necip Fazıl ise onu yeryüzündeki günei olarak görür. Öyle ki 1943 te Arvasî, Ankara da vefat ettii sırada Necip Fazıl u sözlerle kendisini kınar. Ya sen Necip Fazıl; bütün bunlar olurken, yeryüzündeki günein batarken, neredesin? ( s.217) Halim adlı iirinde ise Efendisi nin mezarının bulunduu Ankara nın Balum köyünde defnedilmek istediini dile getirir. Hayat bir zar içinde, hayatı örten bir zar;

14 309) Bana da hayat yeri Balum köyünde mezar (Kısakürek, 2005: Tasavvuf Hakkındaki Düünceleri Necip Fazıl ın sahip olduu tasavvuf kültürünün kaynaını manevi bir ba kurduu Arvasî yle balamak tek baına deerlendirildiinde eksik bir yargı olur. Zira hem eserlerinden edinilen bilgiler hem de kendi ifadelerinden çıkacak neticeler itibariyle o birçok tasavvuf büyüünden istifade etmitir. O Altun silsile dedii 33 isim ve onun haricindeki dier tasavvuf büyükleri ile manevî bir irtibat içindedir. Düüncelerinin ekillenmesinde onlardan istifade eder. Mevlana, Yunus Emre, ah-ı Nakibend, Hallac-ı Mansur, Gazali, bn-i Arabi, mam-ı Rabbânî gibi isimleri bu büyükler arasında sayılabilir. Örnein vahdet-i vücud konusunda kendisini mam Rabbânî ye yakın görür. Genel anlamda tasavvuf konusundaki fikrini de mam-ı Rabbânî ye balar. Ona göre, eriat ve tasavvuf, zahir ve batın, mam-ı Rabbânî de birlemitir. Kendi mizacının, mam-ı Rabbânî üzerinde olduunu ileri sürer. Necip Fazıl a göre tasavvuf herkes için deildir. Onun iddia ve tezlerinin muhatabı tasavvuf münasebetiyle inanmı insandır. Düüncelerini bir bütün halinde verdii deolocya Örgüsü (Kısakürek, 2010) inandırmaya çalımaz: inananı yüreinden kavrayıp uyandırmaya, onu harekete geçirmeye çalıır. (Karadeniz,2005:16-23) Çeitli eserlerinde tasavvufun tanımı, mahiyeti, menei gibi hususlarda açıklayıcı bilgiler kaleme almıtır. Bu kitaplardan derlenen bilgiler neticesinde aaıda Necip Fazıl da tasavvufun tanımı ve menei konularına, ayrıca Necip Fazıl ın tasavvuf hakkında yapılan eletirilere verdii cevaplara deinilecektir. Ruh ve üslup yönüyle eserlerinin tamamına sirayet etmi olan tasavvuf konusunu Necip Fazıl, sistematik bir ekilde Batı Tefekkürü ve slam Tasavvufu adlı eserinde ele alıp deerlendirir. Tasavvufa azim bir dava olarak bakan Necip Fazıl, bu dipsiz denizde daha önce seyahat etmi büyüklere karı saygılıdır. Kitabının konu ile ilgili giri bölümünde ilk olarak onların tasavvuf tanımlarına göndermelerde bulunur. Cüneyt e göre Tasavvuf; Allah ın seni sende öldürmesi ve kendisiyle diriltmesi, Gayr ile alakasız olarak Allah ile olmak, Toplanarak zikr, duyarak vecd, ittiba ile amel eriatin yasak ettii eyler ve kötü ahlaka karı devamlı mücahade dir.

15 Muhammed Bin Aliyyül Kassab a göre ise; Keremli zamanda, keremli kavm içinde, keremli insanda, keremli ahlak tır. Bunların haricinde, Ebu Muhammed Ceriri, Maruf-u Kerhi, ibli, Ebu ali Ruzibâri, Ebu Türab, Salukî, Hallac-ı Mansur gibi tasavvuf büyüklerinin tasavvuf hakkındaki yorum ve tanımlarını aktardıktan sonra kendi eyhi Abdulhâkim Arvasî nin de bu konu hakkındaki yorumunu dile getirir: Bu arada bütün tarifleri aldıımız, yüksek ismi sık sık geçecek olan, bir de müridim ve kurtarıcım Abdülhâkim Arvasî Hazretleri var ki, bütün bu tarifleri naklettikten sonra; dünyanın en kuru ifadesiyle, en büyük hakikatı zaptetmi olarak öyle diyor: Tasavvuf, beeri sıfatlardan çıkıp melekî sıfatlar ve ilahi ahlak ile vasıflanmaya mahsus bir hal dir (Kısakürek, 2011c:97). Üstadlarının tanımlarından sonra Necip Fazıl, tasavvufun doru tanımının mümkün olamayacaını, kendisinden önceki büyüklerin içlerindeki hali tercüme ettiklerini ifade eder. Onlar, hali yaayanlar olduu için, onların tariflerinin en dorusu ya da en güzeli olmaz. Onlar, kendi mizaçlarına ve çizgilerine göre yine kendi aynalarına düen kırıntılardan bir kaçını vermilerdir. Necip Fazıl, kendisini ise o hali yaayanların dıında tutarak bir tarif yapmaya çalıır. Lügatla izah etmeye çalıır. Üstad, tasavvufu kelimeden bir mazruf deil, zarf ve ambalaj ifadesiyle ele alıp deerlendirir. Ona göre tasavvuf; nsanın iç mahrumiyeti, olu gayesidir. Ve nihaî oluu kulluu bitirip lâhî huzura ermek ve Allah ı bulmak davası Bulmak da oraya varmak deil Mutlak ta fâni olmak Ve onda bekâ bulmak gayesi ve rejimi dir (s. 99). Ona göre bu laflar hep akla göredir, ancak akıl tasavvufa göre deildir. Tasavvufu akıl dıı bir eylem olarak algılar. Buradaki akıl ifadesi yanlı anlaılmamalıdır. Tasavvufa aykırı olarak gördüü akıl, Batı kökenli ve madde planına hapsedilmi akıldır. Nihayetinde tasavvuf hakkında mutlak bir tanım yapar. Bu tanım aynı zamanda tasavvuf dine sonradan eklemedir! diyenlere cevap niteliindedir: Tasavvuf O nun ruh emanetidir! Tasavvuf, O nun bâtınıdır! Tasavvuf O nun özüdür!.. O, kainatın varlık sebebi, Allahın Sevgilisi ve insan ehramının son noktasıdır! (s. 99) Bu ekilde tasavvufu slam ın özü olarak kabul eden ve kaynak olarak tasavvufun meneini Hz. Muhammed (SAV) e balayan Necip Fazıl, slam ı dahilî ve haricî unsurları ile bir bütün olarak görür. Bu bütünlüün cisim bulduu yegane varlık olarak da Hz. Peygamber i örnek ahsiyet

16 olarak ele alır. Necip Fazıl a göre slam ın haricî yönünü eriat olutururken dahilî yönünü tasavvuf oluturur. Her ikisini kendisinde meczetmi Hz. Peygamber üzerinden gidildiinde ise yine Necip Fazıl a göre, eriat, Resulün zahiridir. Tasavvuf ise, bâtını dır(s. 100). Ona göre eriat umumi bir meseleyken tasavvuf daha hususi bir boyutta cereyan eder. Bu hususta, Hz. Resul e izafe ettii görev ile kendisine biçtii görev arasında bir paralellik kurar. O da Hz. Muhammed (SAV) gibi zahiri herkese bâtını ise ehline tebli eder.(s. 100) Bununla birlikte, Necip Fazıl, tasavvufun ve tarikat düüncelerinin yanlı insanların ellerinde yanlı sonuçlar douracaı düüncesine de sahiptir. Bu konuyla ilgili olarak aır eletirilerde bulunur. Doru Yolun Sapık Kolları (Kısakürek, 2011d) adlı eserinde, hicri ikinci asırdan itibaren zuhur eden tasavvuf anlayıı içinde birçok tasavvuf büyüünün var olduunu anlatan Necip Fazıl, bu anlayı içinde zuhur etmi sapık kollardan da bahseder. Yeri geldikçe gerçek ile sahteyi birbirinden ayrı tutarak kimi eyhlere karı iddetli eletirilerde bulunur. Tabii olarak kendi eyhini onlardan ayrı tutar. Menemen olayı münasebetiyle bütün eyh ve eyh bozuntuları toplanıp Menemen e gönderildii zaman Abdulhâkim Efendi Hazretleri de gönderilir. Mahkemede u ifadelerle kendisini savunur: Ben eyh deilim ve o yüce mertebeye layık olmaktan uzaım; yok, eer eyhlik, devrimizde gördüklerimin hali demekse ona da tenezzül etmekten münezzehim! (Kısakürek, 2011b:208) der. Necip Fazıl a göre, tasavvuf dine sonradan eklenmi bir müessese deildir. Bunu böyle düünmek cehalettir. Bu ekilde düünen insanları Arvasî den aldıı bir tabir olan ham yobaz kaba softa tabiri ile niteler. O bu tabiri, mukaddes eriatın kırında kalmı, vecdsiz, çilesiz, hikmetsiz, dinde ne tarh, ne zam, ne indirme, ne bindirme olmayacaından habersiz, gafil insan manasına kullanır. Ayrıca sahte ve yalancı sofiler i de ham ve kaba softaların, güya din ve dini hikmetler planında tam mukabil kutbu (Kısakürek, 2010: ) olarak görür. O ve Ben adlı eserinde Necip Fazıl, ham ve kaba softa yı u sözlerle ifadelendirir: Emirlere, ak eksikliiyle de olsa körü körüne balı olan deil, onları kendi havasız ruhuna indiren, içlerine giremeyince, hikmetlerine sızamıyan, sırlarını tadamıyan ve mukaddes ölçülerin aynasında kendi nefsini gösterendir. (Kısakürek, 2011b:140). Bu iki sınıf insanın yerine; eriat, tasavvuf ve bunların hikmetine nüfuz ehliyetinde ahsi ruh ve akıl cephelerini birletirmi gerçek ve derin Müslüman portresi çizer. Derin ve gerçek müminde tasavvuf, dinin ve kendisinin bütün ruhudur. O, olanca davaları ve gayeleriyle girift ve ebedi

17 insanı, girift ve ebedi olu muammasını yalnız tasavvufta bulur; ve onu kainatın topyekun hesabını veren biricik dünya görüü kaynaı telakki eder. (Kısakürek, 2010: ) Tasavvuf, dier slam ilimleri gibi, Hz. Peygamber in peygamberlik devrinde balar. Tasavvuf ismiyle zuhur ise hicri II. asrın ortalarına rastlar. Bu makalede konu ile ilgili tartımalara girmekten uzaız. Bununla birlikte tasavvufun menei hususunda çeitli eletirilere müdahil olduu görülmektedir. Necip Fazıl ın, tasavvufu, eriata aykırı bir yapı olarak gören veya slam dıı etkilerle slam a girmi bir düünce olarak kabul eden ham yobaz kaba softa lara karı iddetli eletirilerde bulunduunu ifade etmitik. Bunun haricinde yine tasavvufu, Batı kaynaklı Nev- Platonizm gibi düünce akımlarına balayan ekolleri de eletirir. Yine aynı ekilde tasavvufu, Dou mistik gelenei içinde ele alanlara karı da tavır koyar. Necip Fazıl, tasavvufu dorudan slam ın bâtınî yüzü olarak görür ve kaynaını ise Kur an ve Sünnet te bulur. Bu hususta Hz. Peygamber ile Hz. Ebubekir arasındaki iliki, onun için büyük bir örneklik tekil eder. Rabıta içerisinde, bir eyhe balanmak suretiyle Allah a ulaılabileceini düünen Necip Fazıl, hicret esnasında Hz. Ebubekir ile Hz. Peygamber in balılıını bu münasebetle açıklar. Bu konuda htilal (Kısakürek, 1998) adlı kitabında Necip Fazıl u anekdotu aktarır: Hazret-i Ebu Bekr'i ziyaret... Beraberce hicrete karar... Yolda kâfirler tarafından takip... «Sevr» maarasına sıını... Maara kapısında, onlar içeriye girdikten sonra örümcek aı... Ve... Ve o maarada, mutlak inkılâbın, fert çapında, kâinata denk insan ruhu plânında, derinliine gerçeklemesi... Hazret-i Ebu Bekr'e emir: Dizüstü otur, gözlerini yum, dilini damaına yapıtır ve içinden, Allah, Allah, Allah diye zikret! Bazı akılcı ahmakların dine sonradan ekleme sandıkları tasavvuf ite oradan ve böyle balar. Hazret-i Ebu Bekr'e, Kâinatın Efendisince aılanan ve gösterilen has oda sırrı... (Kısakürek, 1998:30) Necip Fazıl a göre bu tasavvufi zikir geleneinin ilkidir. Sevr maarasında Hazret-i Ebubekir e zikr-i hafi yani gizli zikir talim etmilerdir. Dilini damaına yapıtırarak Allah ismini kalbinden alarak söylemek Kalbine götürüp kalbinden alarak Bu zikr-i hafi dir. Yani gizli zikir Zikr-i Celi ise herkesin duyacaı kadar sesli zikirdir ve Hazreti Ali yoluyla gelmitir.(kısakürek, 2011c:141). Necip Fazıl, tasavvufu slam dıı faktörlere balamak suretiyle ortaya çıktıını iddia edip onun manasını bozmaya çalıanlara karı da

18 iddetli eletirilerde bulunur. Ona göre; slam tasavvufu karısında apıan ve gözleri kamaan Batılı, daima olduu gibi, onu, dı ve aldatıcı çizgileri içinde heceleyip (Neo-Platonizm-Nev Eflatuniye Yeni Eflatunculuk) mektebine balamı, sonradan kurulma ve bu mektepten aparılma bir müessese diye göstermeye yeltenmi ve slam ı yalnız zahir planındaki dı mimarisinden ibaret bırakmak istemi; tasavvufun mutlak olarak Allah Resulünden gelici O nun kainat özü mukaddes bâtınından fıkırıcı ebedi hayat madeni olduunu anlayamamıtır. (Kısakürek,2010:139). Necip Fazıl, tasavvufu yok sayanlara karı da iddetli eletirilerde bulunur. Ona göre tasavvufun yok sayılması slam ın özünün de inkâr edilmesi anlamını taımaktadır; slam dan sekiz asır sonra türeyen bazı maddeci mankafalar da, tasavvufu topyekun inkâra varmılar, böylece üç buudlu din hacmini derinlik buudundan ayırıp satıh haline getirmiler ve yine böylece, ister istemez Batılı görüler birletiklerinin ve ona destek olduklarının farkına varamamılardır. (s. 139). Necip Fazıl, sahte sofilerin tasavvufu anlayamayıını, onların dünya hayatına karı gösterdii ilgisizlii de eletirir. Gaye-insan, Ufukpeygamber in Hiç ölmeyecekmi gibi dünyaya, hemen ölecekmi gibi ahirete çalı! emrinin sahte sofi tarafından anlaılmadıını iddia eder: Ne çare ki, tasavvufun yalnız posasını yiyen sahte sofi, bu emirdeki dünya borcunu anlamaz ve marifeti dünyaya topyekun arkasını dönmek diye görür; eriatın kırında kalan ham ve kaba softa da, her eyin ahiret gayesini ezbere tekrarlarken, dünyayı, eriatta mevcut olmayan bir darlık ve havasızlık içine almaya çalıır (s.188). Necip Fazıl, eriat-tasavvuf çizgisinde kurguladıı slam anlayıına karı çıkan slam âlimleri ile dinî anlayıı canlandırmak isteyen bazı çada slam düünürlerini de slam içindeki öteki olarak görmütür. Üstad ın slam içindeki ilk öteki si, tasavvufa eletiriler yönelten ve hatta ibnü l- Arabî nin küfre dütüünü iddia eden düünürlerdir ki bni Teymiyye bunların baında gelir.(tokta, 2005: 29-37) Eserlerinde Tasavvuf Olgusu Necip Fazı Kısakürek, Abdulhakim Arvasî ile tanıtıı 1934 yılına kadar kaleme aldıı Örümcek Aı ve Kaldırımlar adlı iir kitaplarının haricindeki hemen bütün eserlerinde tasavvufu bir kaynak, çıkı noktası, hareket sahası olarak görmü ve ondan istifade etmitir. Topyekün, tasavvuf meselesini ele aldıı Batı Tefekkürü ve slam Tasavvufu adlı eserinin yanı sıra roman, iir, tiyatro gibi edebi eserlerinde ve dier fikir kitaplarında tasavvuf unsurları dikkat çekici boyuttadır. Bu bölümde

19 yukarıda sıklıkla göndermelerde bulunduumuz, O ve Ben, Kafa Kaıdı, Batı Tefekkürü ve slam Tasavvufu, deolocya Örgüsü adlı eserlerinin haricindeki dier eserleri ile tasavvuf arasındaki ilikiye temas etmeye çalıacaız. Otobiyografik bir roman olarak kabul edebileceimiz Kafa Kaıdı adlı romanın haricinde bir dier romanı olan Aynadaki Yalan (Kısakürek, 2010b) romanında Necip Fazıl, roman kahramanı Felsefe örencisi Naci aracılıı ile düüncelerini aktarır. Romanın baında Ruhçu ve Maddeci Açıdan Batı Felsefesi adlı doçentlik tezini hazırlamak için uraan Naci, yaadıı deiimin ardından slam Tasavvufu ve nsanlıın Bekledii Nizam balıklı yeni bir tez hazırlar. Tezdeki bu deiim süreci bile balı baına bize romanın mahiyetini ve Necip Fazıl ın düünceleri hakkında açıklayıcı bilgileri verir. On ayrı bölümden oluan bu tezde Necip Fazıl, tasavvuf ve yeni dünya düzeni hakkındaki düüncelerini roman kurgusu içinde okuyucuya ulatırır. O bu eserinde insanlıın bekledii yeni nizamının slam Tasavvufu içinde ekilleneceine inanır. Bu romanın haricinde Necip Fazıl ın tasavvufi düünceyi en fazla ele aldıı bir dier edebi tür tiyatrodur. Necip Fazıl ın tiyatrolarında günah duygusu, vicdan azabı, kader ve irade, akıl-duygu-sezgi ilikileri, madde ve ruh mücadelesi, bilinmeyenin aratırılması, aklın sınırlarının zorlanması, her eyin ötesinde bir sır bulunduu inancı gibi iirlerinde de deindii metafizik ve psikolojik problemlere temas eder (Okay, 1987:79). Tohum (1935), Bir Adam Yaratmak (1938), Künye (1940), Sabırtaı (1940), Para (1942), Namı Dier Parmaksız Salih (1949), Reis Bey (1964), Ahap Konak (1964), Siyah Pelerinli Adam, (1964), Ulu Hakan Abdülhamit Han (1965), Yunus Emre (1969), Kanlı Sarık (1970), Mukaddes Emanet (1971), Senaryo Romanları (1972), brahim Ethem (1978) adlı tiyatrolarının yanı sıra, yayımlanmamı iki tiyatrosu bulunan Necip Fazıl, tiyatro eserlerinde aırlıklı olarak metafizik, spritüalizm, tasavvuf gibi konular üzerinde durmutur. Tohum da, Mara ta, maddeci Batı ya karı mistik bir ruhla mücadelenin hikayesi anlatılır. Avrupa da eitim görmü soylu bir Maralı olan Ferhat Bey (Necip Fazıl), bu oyunda aklın karısına ruh gücünü koymaya çalıır. Orhan Okay, Tohum u rasyonalizme ve onun dourduu materyalizme karı spritüalizmin zafer arkısı olarak niteler (Okay, 1987:75). Üstadın yazdıı ikinci tiyatro olan Bir Adam Yaratmak, bir bakıma Tohum un devamı gibidir. Bu oyunda Hüsrev, Ferhat ın fikirlerini, daha müsait bir dekor ve vaka içinde devam ettirir.

20 Üçüncü eseri olan Künye adlı oyununda ise oyun kahramanı Gazanfer aracılıı ile tasavvufun en önemli amaçlarından biri olan nefis terbiyesini sembolize eden Büyük Cihad ın mahiyetini seyirciye ulatırır. Ona göre Büyük Cihad, milyonlarca insanın bir o kadar insanla kavgası deil, tek kiinin öz nefsiyle cengidir. Sabırtaı oyununda oyun kahramanı Genç Kız, bir ölü gencin baında kırk gün kırk gece sabırla beklemi, genç ölünün yüzüne baka baka sonunda ona aık olmu, bu vesileyle sevginin ne demek olduunu anlamıtır. Necip Fazıl, bu oyununda sevgiyi kiinin nefsini unutması, dileklerini kaybetmesi, benliini aradan çekerek yok olması eklinde tanımlayarak ona ilahi bir boyut kazandırır. Bir Adam Yaratmak oyunundan sonra en çok beenilen ikinci oyunu Reis Bey de de yazar maddecilik yerine maneviyatı, baka bir ifadeyle materyalizmle spritüalizmi karılatırmak istemitir. Çile de dile getirdii büyük buhranın tiyatro dilindeki karılııdır bu. Ahap Konak oyunun kiilerinden bir olan Yüksel, Necip Fazıl ın yetimesini arzuladıı Gençlik in ilk örneklerinden biridir. Bu mukaddesatçı, maneviyatçı deer yargılarına ve geleneklere saygılı bir gençlik modelidir. Yunus Emre ve brahim Ethem oyunlarında ise Necip Fazıl, tasavvufî kimlikleri ile slam tasavvufu içinde ehemmiyetli bir yere sahip olan iki önemli mutasavvıfın hayat hikayesini oyunlatırmıtır. Özellikle brahim Ethem oyununda, tasavvuf ve dervilik gibi konulardaki düüncelerini daha açık bir ekilde ifade etmitir. Yunus Emre tiyatrosunda ise Yunus Emre nin menkıbelere dayalı bilinen hayat hikayesinin yanı sıra Onun iirleri aracılıı ile seyr ü sülûkunu ve Allah, iman, akıl gibi konulardaki kanaatlerini ifade eder. (Güler, 2012: ) Nefis terbiyesi meselesini ele aldıı önemli tiyatrolarından biri de Siyah Pelerinli Adam dır. Bu oyun mistik, soyut, fikirlerin çatımasından ibaret, neredeyse aksiyonun olmadıı kısacık bir metindir. Eser, mistik bir mücadele, bir nefis murakebesidir. airin ahsında Necip Fazıl ın eytana kafa tutuu, ona karı koyuu anlatılmaktadır. Necip Fazıl ın vefatından sonra ortaya çıkan ve yayımlanan Püf Noktası oyununda da oyun kahramanı Recep Kafdalı nın brahim Ethem tarzı deiimi anlatılır. Bütün oyunlarını tezli tiyatro türünde yazan Necip Fazıl ın farklı tezler dorultusunda kaleme aldıı oyunlarının hemen tamamında bir

21 ekilde ruhçu, tasavvufî bir yan ya da karakter bulunmaktadır. Tasavvufî unsurların baında ise seyr ü süluk neticesinde nefs terbiyesini tamamlamaya çalıan gençlik gelir. Bu kahramanların çou, bir müridin ya da mürid rolünde meçhul kiilerin rehberliinde bu yolculua çıkmıtır. Çeitli türlerde yetmi sekiz (Okay,1987:10) eser yazan Necip Fazıl ın eserleri arasında yer alın Dini Tasavvufi eserlerinden bazıları ise unlardır: Çöle nen Nur (1960), Hazret-i Ali (1964), O ki O Yüzden Varız (1961), Büyük Kapı (1966), Peygamber Halkası (1968), Son Devrin Din Mazlumları ( 1969), Nur Harmanı (1970), Doru Yolun Sapık Kolları (1978), Mümin-Kafir (1986), man ve slam Atlası (1981) Bu eserlerinde de Necip Fazıl, dini bir bütün olarak görür ve tasavvufî meseleleri slam ın içinde ve eriata uyumlu bir olgu olarak görüp deerlendirir. Bu eserlerin haricinde Necip Fazıl, bazı tasavvuf büyüklerinin eserlerini özletirip yayımlamıtır. Bunların baında müridi Abdulhâkim Arvasî Hazretleri nin Riyazü t-tasavvufiye adlı eserini Tasavvuf Bahçeleri ismiyle, eyh Safiyüddin Hazretleri nin Reahat adlı eserini ise yine aynı isimle yayımlamıtır. Mevlana Cami Hazretleri nin Nefahat adlı eseri ise onun Halkadan Parıltılar adlı eserine kaynaklık eder. iirlerinde Tasavvuf Olgusu Necip Fazıl, Arvasî ile tanımasından önceki iirlerinde daha çok ölüm, yalnızlık, korku, arayı, cinler periler gibi bolukta olmanın ifadesi olan kavramları ilerken; Onu tanıdıktan sonra iir ve sanata bir misyon yükleyerek onları, Mutlak Hakikat olan Allah ı sır ve güzellik yolunda arama iidir olarak görür. (Kısakürek, Çile, s. 473) Üslubunu muhafaza etmekle beraber temalarında büyük bir deiime gider. Çile iirinden itibaren Allah ile olan münasebete hep vurgu yapar. Birçok iirinde tasavvufî temalar kullanılırken, kimi iirlerinde ise tasavvufî unsurlara göndermeler yapar. Ayrıca birçok tasavvuf büyüüne iirlerinde yer verir. iirlerinde tasavvufî unsurlar bata olmak üzere dini kavramları daha fazla özümsemi ve içselletirmi bir ekilde detaylarıyla ele alır. iir artık onun için bir amaç deildir. Onu, gayesi kendini ve yaratıcısını aramak olan insana bu hakikati hatırlatacak bir vasıta, tebli aracı olarak görür. air, iirlerini topladıı ve Çile adını verdii iir kitabının arka sayfalarına ekledii poetikasının iir ve Din balıklı bölümünde, sanat ve iir hakkındaki düüncelerini aktarır; Dinin olmadıı yerde hiçbir ey yoktur; yokluk bile yok iir ve sanatsa hiç yok, Allah ı bulamamacasına aramak, ebediyen aramak olan iirin gayesi, ilk dayanak

22 ve çıkı noktası olarak din temeline muhtaçtır., air, madde deil de mana halinde cami kapılarının önünü dolduran Allah dilencilerinin en güzelidir. (Kısakürek, 2005:490). Yine poetikasının bir baka yerinde en büyük gizli, Allah tır. Ve iir üstün manasıyla sadece Allah ı arayan bir alet tir (s.477) da yazdıı Sanat adlı iirinde; Anladım ii, sanat Allahı aramakmı; Marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmı (s.39)der. Necip Fazıl ın Bütün iirlerimi Çile ye irca edebilirsiniz dedii Çile iiri 1939 da yazılır. Bu iir gerçekten Necip Fazıl için maddi ve manevi çapıyla kendi ben i, kendi nefsi ile, daha sonra da eya ve kainat ile tam bir hesaplamadan sonra; yine kendi ben inde beeriyeti kucaklayan çileler sonunda, mutlak hakikate ulama cehdini ifade ediyor. Çünkü artık air Mutlak Hakikat ın peindedir, yani Allah ın, Allah ı aramada vasıta olarak da iiri kabul etmitir. (Çebi,1987:285). Çile iiri, airin bütün iirlerini derledii Çile iir kitabının ilk iiri olur. Çile adlı iir kitabında müstakil bir bölüm olarak yer alan Allah bölümü altındaki iirlerinin haricinde airin iirlerinin tamamına Allah sevgisi ve düüncesi nüfuz etmitir. Allah tan sonra en büyük sevgi duyduu Hz. Peygamber de onun iirlerinde yer bulmutur. Hz. Peygamber hakkında gerek nesir gerekse iir nevinde birçok eser kaleme almıtır. Çile iir kitabında da nsan bölümünde Hz. Peygamber i anlatan iirler kaleme almıtır. Bölümün ilk iiri olan Peygamber i 1958 de yazmıtır. Sen fikir kadar güzel; Ve tek, birden daha tek! Itrını süzmü ezel; Bal sensin varlık petek Sensin ölüme hisar; Bâkisi hep inkisar Sar bizi, çepçevre sar, Rahmet rüzgarı etek! (Kısakürek, 2005: 64).

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PLATON UN METAFZK TERMNOLOJS VE MAARA

Detaylı

FUZÛLÎ VE BÂKÎ DVÂNI NDA BELÂ KAVRAMININ KARILATIRILMASI COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZUL S AND BAK S DIVAN

FUZÛLÎ VE BÂKÎ DVÂNI NDA BELÂ KAVRAMININ KARILATIRILMASI COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZUL S AND BAK S DIVAN FUZÛLÎ VE BÂKÎ DVÂNI NDA BELÂ KAVRAMININ KARILATIRILMASI COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZUL S AND BAK S DIVAN Erol ÇAMYAR* Öz Kur ân ve hadislerde sıklıkla geçen ve Divan iirinde de hayli fazla

Detaylı

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ Hazırlayan Yücel HACALOLU Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 ubat 2005 Basıldıı Yer : Boyut Tan.Matbaacılık - ANKARA 1 (0312) 384

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

I. BÖLÜM : TELF YAZILAR

I. BÖLÜM : TELF YAZILAR I. BÖLÜM : TELF YAZILAR D.E.Ü.lahiyat Fakültesi Dergisi Sayı XXIII, zmir 2003, ss.3-20 RUSSELL IN DN FELSEFESNDE NANÇ SORUNUNA EPSTEMOLOJK BR YAKLAIM Dr. Aydın Iık * AN EPISTEMOLOGICAL APPROACH TOWARDS

Detaylı

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- KLÂSK TÜRK EDEBYATINDA

Detaylı

,FKCJB:C+U+6CB?HDEB@C+MK+/H>K?:+WB?D+5CC?+)DEKECXC D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N! !!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2

,FKCJB:C+U+6CB?HDEB@C+MK+/H>K?:+WB?D+5CC?+)DEKECXC D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N! !!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2 D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N!!!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2 Abbas Kiarostami nin film yönetimi, modern Fars!iiri esteti"ine, özellikle de Fürû" Ferruhzad ve Söhrab Sepehri nin!iirlerine

Detaylı

sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi

sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi A ladım her yerde hep ah eyledim. Gördü üm her kul için dostum dedim. Herkesin zannında dost oldum ama, Kimse talip olmadı esrarıma. sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi SAYI13 2007 Ç NDEK LER

Detaylı

- 134 - 1 Kaynaklar II. Merutiyet dönemini 1908-1918, 1908-1922, 1908-1923 gibi farklı tarihler arasında göstermektedir. Biz

- 134 - 1 Kaynaklar II. Merutiyet dönemini 1908-1918, 1908-1922, 1908-1923 gibi farklı tarihler arasında göstermektedir. Biz Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MERUTYET DÖNEM

Detaylı

lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler

lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler LK DÖNEM TÜRK ROMANLARINDA YANLI BATILILAMA SONUCU YABANCILAAN KARAKTERLER THE ALIENATED CHARACTERS IN THE EARLY TURKISH NOVELS DUE TO THE MISCONCEPTION OF WESTERNIATION Ahmet ALVER Öz Osmanlı Devleti,

Detaylı

!$%&'()*+,-.)/0+1*20/3.40+ 506-*+,3*/0(3'.3.+,78()/-.-.+)26-,-

!$%&'()*+,-.)/0+1*20/3.40+ 506-*+,3*/0(3'.3.+,78()/-.-.+)26-,- !$%&'()*+,-.)/0+1*20/3.40+ 506-*+,3*/0(3'.3.+,78()/-.-.+)26-,-!!! 29:;+8

Detaylı

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 EKL, MUHTEVA

Detaylı

Ben Tanpınar'ın iirlerini Tanpınar'ın iir Dünyası adlı kitabımda tahlile çalıtım.

Ben Tanpınar'ın iirlerini Tanpınar'ın iir Dünyası adlı kitabımda tahlile çalıtım. Sayfa 1 / 279 Ahmet Hamdi Tanpınar HUZUR ::::::::::::::::: TANPINAR HAKKINDA BRKAÇ SÖZ Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) Türk edebiyatının en büyük yazarlarından biridir. Bu hükmü verirken kat'iyen mübalaa

Detaylı

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K KADR HAS ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK YÜKSEK LSANS TEZ "EBNEM HASSANSOUGH stanbul, 2012 ÖZET FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK

Detaylı

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 1. Baskı: Aralık 2013 2. Baskı: Nisan 2014 Sertifika No: 13858 Mizanpaj: Tavoos Sayfa

Detaylı

NAMIK KEMAL N HÜRRYET KASÎDES VE TAHLL NAMIK KEMAL S ODE TO FREEDOM AND ITS ANALYSIS Adem ÇALIKAN*

NAMIK KEMAL N HÜRRYET KASÎDES VE TAHLL NAMIK KEMAL S ODE TO FREEDOM AND ITS ANALYSIS Adem ÇALIKAN* NAMIK KEMAL N HÜRRYET KASÎDES VE TAHLL NAMIK KEMAL S ODE TO FREEDOM AND ITS ANALYSIS Adem ÇALIKAN* Öz Namık Kemal, Tanzimat devri Türk edebiyatının birinci kuak air ve yazarlarından biridir. Nazım ve nesir

Detaylı

NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR SIDE Savakan Cem BAHADIR

NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR SIDE Savakan Cem BAHADIR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE Başyazı Sebahaddin ATE MUÂMELE VE GÜVEN nsan; bu fânî âleme, bâkî ticaretler yapmak için kıymetli sermayelerle gönderilmi yüksek bir varlıktır. Lâkin kendisine verilen sermaye hep emanettir. Bu fırsatı

Detaylı

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 HER EY GEÇP GDER

Detaylı

ANTROPOLOJK KARAR KAVAI NDA HAYSYET, HAKLAR VE HUKUK FELSEFES DIGNITY, RIGHTS AND LEGAL PHILOSOPHY WITHIN THE ANTHROPOLOGICAL CROSS OF DECISION-MAKING

ANTROPOLOJK KARAR KAVAI NDA HAYSYET, HAKLAR VE HUKUK FELSEFES DIGNITY, RIGHTS AND LEGAL PHILOSOPHY WITHIN THE ANTHROPOLOGICAL CROSS OF DECISION-MAKING ANTROPOLOJK KARAR KAVAI NDA HAYSYET, HAKLAR VE HUKUK FELSEFES DIGNITY, RIGHTS AND LEGAL PHILOSOPHY WITHIN THE ANTHROPOLOGICAL CROSS OF DECISION-MAKING Winfried BRUGGER * (Çev. : Muhammed kbal MAMOLU) **

Detaylı

N+U$LS9*?NULUQI=Q*D$=9M*KQL+NUN

N+U$LS9*?NULUQI=Q*D$=9M*KQL+NUN N+U$LS9*?NULUQI=Q*D$=9M*KQL+NUN UUU =401/*N6&%H1) QY1*O%4W1)84(184* N01(4X46*?&/.0(184+ "# Bu çalı"manın amacı Türk sinemasında $slami muhafazakâr anlayı"a uygun üretilen filmlerde kadın temsillerini incelemektir.

Detaylı

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TRILOGY- ANCIENT AGE, MIDDLE AGE AND NEW AGE- IN THE DIVIDING HISTORY INTO AGES AND THE EUROCENTRIC HISTORY CONSTRUCTION Özet Necmettin

Detaylı

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN ÖNSÖZ GİRİŞ HABER VER ADEM İLE HAVVA VE ADEM BİSMİLLAHİ ŞERİF İN ESRARI ASLINI BİR CAN EDEN RUH NEDİR HABİBİ KİBRİYA MUHAMMED KELİMESİNDEKİ FERDİ HİKMET EVRAD-I ŞERİFE VE AÇIKLAMASI ALLAH İNSANI NİÇİN

Detaylı

BNÜ L-HÜMÂM ES-SVÂSÎ YE (Ö. 861/1456) GÖRE ALLAH IN YARATIKLARA ACI ÇEKTRMES SORUNU

BNÜ L-HÜMÂM ES-SVÂSÎ YE (Ö. 861/1456) GÖRE ALLAH IN YARATIKLARA ACI ÇEKTRMES SORUNU Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi Cilt IX/2 s. 45-60 ARALIK 2005. SVAS BNÜ L-HÜMÂM ES-SVÂSÎ YE (Ö. 861/1456) GÖRE ALLAH IN YARATIKLARA ACI ÇEKTRMES SORUNU Prof.Dr. Ramazan ALTINTA Anahtar

Detaylı

Balangıçtan Bugüne MEZHEPSZLER Hazırlayan: Mehmet Ali DEMRBA

Balangıçtan Bugüne MEZHEPSZLER Hazırlayan: Mehmet Ali DEMRBA Milli Fikir Yayınları : No : 3 Balangıçtan Bugüne MEZHEPSZLER Hazırlayan: Mehmet Ali DEMRBA 2. Cilt, 1. Baskı Aydınlar Fikir Klübü P. K. 8 ÇORUM Dizgi, Baskı, Cilt; Ota Yayınevi ve Matbaacılık Koli. ti.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 KIBRIS TARHNN BLNMEYEN BR SAYFASINDA KIBRIS IN UNUTULAN ASKERLER

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

DVAN R SEVGL TPNDEK ABARTILARIN SMGESEL BOYUTUNA BRKAÇ ÖRNEK

DVAN R SEVGL TPNDEK ABARTILARIN SMGESEL BOYUTUNA BRKAÇ ÖRNEK Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- DVAN R SEVGL

Detaylı