ULUSAL PANDEMĠ PLANI ve H1N1 PANDEMĠSĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL PANDEMĠ PLANI ve H1N1 PANDEMĠSĠ"

Transkript

1 ULUSAL PANDEMĠ PLANI ve H1N1 PANDEMĠSĠ Dr. Ġ. Ercan BAL TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BULAġICI VE SALGIN HASTALIKLAR KONTROLÜ DAĠRE BAġKANI

2 ULUSAL ĠNFLUENZA PANDEMĠ PLANI GENELGE 2006/67 AMAÇ Ġnfluenza pandemisi hakkında ülke genelinde kiģi, kurum ve kuruluģ olarak bilgilendirilmesi Plandaki rol ve sorumluluklarına göre hazırlık yapmalarına yardımcı olacak bilgi ve çerçeveyi sağlamaktır. adresinde yayınlandı.

3 ULUSAL ĠNFLUENZA PANDEMĠ PLANI ĠÇERĠK ULUSAL GRĠP PANDEMĠ PLANININ ANAHATLARI PANDEMĠ ALARM DÜZEYLERĠ ĠNFLUENZA VE KAMU SAĞLIĞI MEVZUATI SÜRVEYANS ĠNFLUENZA PANDEMĠSĠNĠN MUHTEMEL ETKĠLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ SENARYO HĠZMETLERĠN KOORDĠNASYONU 1. Genel Hazırlık 2. Sağlık Kurumları Pandemik Ġnfluenza Acil Durum Planı 3. Lojistik Hizmetler 4. Hasta Nakil 5. Morg ve Defin Hizmetleri 6. Pandemi Durumunda Kurum ve KuruluĢların Görev ve Sorumlulukları 7. Ulusal Alarm Düzeylerine Göre Kurumların Sorumlulukları 8. Ulusal Alarm Düzeylerine Göre Birinci, Ġkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık KuruluĢlarında Yapılması Gerekenler 9. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce Sınır Kapılarında Alınacak Önlemler, Karantina ve Ġzolasyon Hizmetleri

4 BĠR PANDEMĠDE ÜLKEMĠZ ĠÇĠN MUHTEMEL SENARYOLAR Hastalanacak kiģi sayısı (Atak Hızı) Hastaneye BaĢvuru Hastaneye YatıĢ En iyimser senaryoya göre toplumun %5 i, en kötümser senaryoya göre toplumun %25-45 i hastalığa yakalanacaktır. Tüm hastalananların %50 si Hastaneye baģvuranların %5,5 i Ölüm Hastalananların %0,2 - % 2,5 i 4

5 TÜRKĠYE ĠÇĠN PANDEMĠ SENARYOLARI VAKA SAYISI ÖLÜM SAYISI HASTANEYE Ġyi Senaryo Kötü Senaryo YATAN SAYISI %5 ATAK HIZI %15 ATAK HIZI %25 ATAK HIZI %45 ATAK HIZI

6 ĠNFLUENZA PANDEMĠSĠNDE YÖNETĠM SĠSTEMĠ KRĠZ YÖNETĠMĠ GENEL ĠDARE BĠLĠMSEL DESTEK BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ BAġBAKANLIK SAĞLIK BAKANLIĞI OPERASYON MERKEZİ SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL PANDEMĠ ĠZLEME KURULU İL KRİZ MERKEZİ VALĠLĠK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYON MERKEZİ ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ĠL PANDEMĠ ĠZLEME KURULU

7 ÜLKEMĠZDE YAPILAN FAALĠYETLER-1 1- Ulusal Faaliyet Planı gözden geçirildi ve DSÖ tarafından yeni yayınlanan rehber doğrultusunda revizyonu tamamlandı. 2- Ġlaç ve malzeme ihtiyaç planları gözden geçirildi. Tedavi ve korunmada kullanmak için; kutu Oseltamivir stoku a kutu Zanamivir stoku e çıkarılmıģtır. Ġllere ilk müdahale için gerekli sevkıyat yapılmıģtır. Sağlık personeli için set koruyucu kit temin edilmiģtir. (Bir koruyucu kitte; 5 adet maske, 5 çift eldiven, 500 cc el dezenfektanı, bir adet gözlük ve 5 çift galoģ bulunmaktadır) basit cerrahi maske satın alınmıģtır. 7

8 ÜLKEMĠZDE YAPILAN FAALĠYETLER-2 3- Ülkemizde 2005 yılından bu yana yürütülmekte olan mevsimsel influenza sürveyansı 14 ilde yapılıp yaz döneminde sürveyansa ara verilmesi gerekirken, Bilim Kurulu kararı ile uygulama 81 ile tüm yıl olacak Ģekilde yaygınlaģtırılmıģtır. 4- Uluslararası havaalanlarında, limanlarda ve kara hudut kapılarında gerekli önlemler alınmıģtır; Sağlık beyanı mecburiyeti, Sağlık kontrolü, Termal kamera ve ateģ ölçerlerle ısı ölçümü, Yolcuların ve uçuģ personelinin bilgilendirilmesi, ġüpheli durumlarda izolasyon tedbirleri ve numunelerin alınması. 8

9 ÜLKEMĠZDE YAPILAN FAALĠYETLER-3 5- Ġl Pandemi Ġzleme Kurulları nın toplanması talimatı verilmiģtir. 6- Konuyla ilgili web sayfası güncellenmiģtir ( ). 7- Alo 184 SABĠM (Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi) hattı vatandaģlarımızın bu konudaki sorularına cevap verecek Ģekilde çalıģmaktadır. 184 SABĠM 1 Ocak 2004 tarihinde vatandaģın Sağlık Bakanlığı ile ilgili her türlü sorun, Ģikayet, öneri ve taleplerini dinleyip anında ve yerinde müdahaleler ile çözüm üretmek amacıyla kurulmuģtur. 20 sağlık personeli ile 7 gün 24 saat esası ile çalıģmaktadır. Yılda yaklaģık 700 bin baģvuru karģılanmaktadır. 9

10 ÜLKEMĠZDE YAPILAN FAALĠYETLER-4 8. Medya yöneticileri ile bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır Ġl Valisi ve Sağlık Müdürleri ile Pandemi Hazırlıkları konusunda toplantı yapılmıģtır. 10. Günlük basın bildirileri ile kamuoyu bilgilendirilmektedir. 11. Sağlık Bakanımız, ilgili bürokratlar ve Bilim Kurulu Üyeleri ile iletiģim mecralarında yoğun kamuoyu bilgilendirmesine devam edilmektedir.

11 ÜLKEMĠZDE YAPILAN FAALĠYETLER AfiĢ, broģür, TV spotu hazırlanmıģ olup tüm iletiģim mecralarında kampanya Ģeklinde bilgilendirme yapılacaktır. Bu amaçla; 500 bin adet afiģ 15 bin (yurtdıģı giriģ çıkıģ noktalarında kullanılmak üzere) Ġngilizce-Türkçe afiģ, 2 milyon adet el broģürü, 3 adet TV, 3 adet radyo spotu hazırlanmıģtır. Kampanyanın ana teması, el yıkama ile öksürük ve hapģırık sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık mendil ile kapatılmasıdır.

12 BAKANLIKLAR/KURUMLAR BaĢbakanlık Sağlık Bakanlığı ĠçiĢleri Bakanlığı DıĢiĢleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı UlaĢtırma Bakanlığı YÖK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı RTÜK TRT KIZILAY Sağlıkla Ġlgili Meslek Birlikleri ve Uzmanlık Dernekleri Sivil Toplum Örgütleri

13 SAĞLIK BAKANLIĞI OPERASYON MERKEZĠ MÜSTEġAR (BAġKAN) TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRÜ (BAġKAN YARDIMCISI) TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRÜ (BAġKAN YARDIMCISI) KURUMLARARASI KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ SÜRVEYANS BĠRĠMĠ LOJĠSTĠK HĠZMETLER BĠRĠMĠ HASTANE HĠZMETLERĠ BĠRĠMĠ ULUSLAR ARASI ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ GENEL ĠDARĠ HĠZMETLER BĠRĠMĠ TERCÜME BÜROSU

14

15

16

17

18

19

20

21

22 PANDEMĠK H1N1 MEVCUT DURUM

23 191 ülke veya bölge üzerinde konfirme vaka ölüm 20 Eylül 2009

24 PANDEMĠK H1N1 VAKALARININ DAĞILIMI 1 Ekim 2009 Ġmporte Vakalar Yerli Vakalar 154; 33% 306; 67%

25 Pandemik H1N1 Vakalarının Uyruklarına Göre Dağılımı 1 Ekim 2009 Yabancı Uyruklu ,30% 73,70% Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı 339

26 ABD İNGİLTERE AVUSTRALYA ÇİN İRAN KANADA NEPAL KKTC PORTO RİKO POLONYA PORTEKİZ ROMANYA RUSYA BREZİLYA ALMANYA YUNANİSTAN SUUDİ ARABİSTAN HOLLANDA KAZAKİSTAN İZLANDA İTALYA CEZAYİR İSPANYA İSVİÇRE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ FRANSA İSVEÇ İSRAİL AZERBAYCAN Yabancı Uyruklu Pandemik H1N1 Vakalarının Ülkelere Göre Dağılımı

27 Pandemik H1N1 Vakalarının Seyahat Durumlarına Göre Dağılımı Mayıs-Temmuz 2009 Seyahat Öyküsü Olan Vakalar Seyahat Öyküsü Bulunmayan Vakalar Haftalar

28 Pandemik H1N1 Vakalarının YaĢ ve Cinsiyete Göre Dağılımı Mayıs-Temmuz 2009 Kadın Erkek

29 Konfirme Edilen Pandemik H1N1 Vakalarının Klinik Özellikleri Mayıs-Temmuz 2009 Belirtiler Bu Belirtilere Sahip Vaka Sayısı (%) Öksürük 88 (68,7) AteĢ (38 derece ve üzeri) 80 (62,5) Boğaz Ağrısı 62 (48,4) BaĢ Ağrısı 60 (46,8) Burun Akıntısı 59 (46,1) Kas Ağrısı 56 (43,7) Halsizlik 7 (5,5) Pnömoni 3 (2,3)

30 PANDEMĠK H1N1 MEVCUT VERĠLER IġIĞINDA YENĠ SENARYOLAR

31 Beklenen hasta sayısı (Toplam atak hızı) AĞIR ORTA HAFĠF 0,30 0,30 0,15 Orta ve ağır vaka sayısı (Klinik atak hızı) 0,70 0,50 0,50 Hastalananlar arasında polikliniğe başvuran sayısı Polikliniğe başvuranlardan komplikasyonlu vakaların oranı 0,60 0,15 0,50 0,50 0,15 0,15 Başvuranlar arasında yatan sayısı 0,01 0,005 0,005 Yoğun bakım alacak kişi sayısı 0,11 0,11 0,11

32 HĠÇ AġILAMA YAPILMAZSA UYGULAMA TÜRÜ HAFĠF ORTA AĞIR BEKLENEN HASTA SAYISI POLĠKLĠNĠĞE BAġVURU SAYISI HASTANEYE YATAN SAYISI YOĞUN BAKIMDA YATAN SAYISI BEKLENEN SAĞLIK HARCAMASI (Milyon TL) 416,3 808, ,1

33 SADECE RĠSK GRUPLARI AġILANIRSA UYGULAMA TÜRÜ HAFĠF ORTA AĞIR BEKLENEN HASTA SAYISI POLĠKLĠNĠĞE BAġVURU SAYISI HASTANEYE YATAN SAYISI YOĞUN BAKIMDA YATAN SAYISI BEKLENEN SAĞLIK HARCAMASI (Milyon TL) 283,4 440, ,3

34 RĠSK GRUPLARI + ÖĞRENCĠLER AġILANIRSA UYGULAMA TÜRÜ HAFĠF ORTA AĞIR BEKLENEN HASTA SAYISI POLĠKLĠNĠĞE BAġVURU SAYISI HASTANEYE YATAN SAYISI YOĞUN BAKIMDA YATAN SAYISI BEKLENEN SAĞLIK HARCAMASI (Milyon TL) 214,4 314, ,6

35 Pandemik Ġnfluenza Beklenen Vaka Sayıları Ağır Senaryoya Göre Aşı yapılmazsa Aşı yapıldığı durumda Beklenen hasta sayısı Orta ve ağır vaka sayısı Polikliniğe başvuran sayısı

36 KiĢi sayısı PANDEMĠ SÜRESĠNCE HAFTALARA GÖRE YOĞUN BAKIM ĠHTĠYACI DUYACAK HASTA SAYISI (TÜRKĠYE) 2,500 2,000 1,500 1, hafta 2. hafta 3.hafta 4. hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta AĢı yapıldığı durumda ,370 1, AĢı yapılmazsa ,131 2,305 2,262 1,526 1, Hafta 11. Hafta 12. Hafta 13. Hafta 14. Hafta 15. Hafta

37 Pandemik Aşı doz aģı alımı planlanmıģtır. AĢının yüksek koruyuculuk sağlayabilmesi için bir kiģinin en az 3 hafta ara ile 2 kez aģılanması gerekmektedir. Devam eden klinik çalıģmalar yetiģkinler için tek dozun yeterli olacağını desteklemektedir Üreticilerle yapılan görüģmelerde 1 doz aģının yaklaģık 6 Avro olması beklenmektedir. AĢı için toplam ek bütçe ihtiyacı 550 milyon TL dir.

38 Pandemik H1N1 aģısının öncelikli olarak uygulanacağı gruplar: 1. Gebeler 2. Sağlık personeli ay çocuklar ay çocuklar 5. Ġtfaiye, ulaģım, elektrik, doğalgaz hizmetlerinde çalıģanlar 6. Diyabet, kronik akciğer hastalığı, bağıģıklık sisteminin baskılandığı durumlar gibi kronik hastalık nedeniyle risk taģıyan 3 18 yaģ grubu 7. Diyabet, kronik akciğer hastalığı, bağıģıklık sisteminin baskılandığı durumlar gibi kronik hastalık nedeniyle risk taģıyan yaģ grubu 8. Silahlı Kuvvetler mensupları 9. Kolluk kuvvetleri (Emniyet, Jandarma) yaģ üstü kronik hastalığı olanlar 11. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencileri 12. Hacı adayları

39 TEġEKKÜRLER

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ON YEDİNCİ ÜÇ

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

ġubat 2008 ĠÇĠNDEKĠLER

ġubat 2008 ĠÇĠNDEKĠLER ġubat 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BaĢbakanlık Genelgesi (2005/7) 2. Bakanlığımız Genelgesi 3. S.D.Planı ile ilgili Açıklamalar 4. Dosya Planı (Yeni Düzenleme) 5. Ġndeks (Ortak Alanlar Ġçin) 6. Örnek Klasör Sırtlığı

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.19/108-01- Konu: Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele 01.02.2010 03379 GENELGE 2010/02 Artık Dünya da hayvan sağlığı ve halk sağlığının birlikte ele alınması, oluģturulacak yeni

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI 2013 AFETLER: 1. Ġç Afetler / Olağan Üstü Durumlar a. Patlama (Bomba,

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 19 Aralık 2009 Ġçindekiler Önsöz 3 A. Dünden Bugüne Sağlık Politikalarımız 5 B. Türkiye Sağlıkta

Detaylı

BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2014-2018 Mayıs-2014 İçindekiler GĠRĠġ... 3 KISALTMALAR... 4 STRATEJĠK ANALĠZ... 6 ĠLGĠLĠ MEVZUATLAR... 8 BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI...

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/6

... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/6 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0110001 20.01.2004 / 01091 Konu : SARS Hastalığı... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/6 İlgi : 08.05.2003 tarih ve

Detaylı

2015 YILI ŞUBAT DÖNEMİ AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

2015 YILI ŞUBAT DÖNEMİ AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 2015 YILI ŞUBAT DÖNEMİ AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 ġubat DÖNEMĠ AÇIK Ġġ ĠSTATĠSTĠKLERĠ ARAġTIRMASI ġubat, 2015 SUNUŞ ĠĢsizlik ve istihdam sorunu

Detaylı

Temel Sağlık Bülteni

Temel Sağlık Bülteni K-Q TSE-ISO-EN 9000 Temel Sağlık Bülteni K A Z A N A C A K L A R I N A Ġ N A N A N L A R K A Z A N I R L A R K K A A Z Z A A N N A A C C A A K K L L A A R R I I N N A A Ġ Ġ N N A A N N A A N N L L A A

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI HUKUK VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Görevlerimiz: Genel Müdürlüğümüzün görevleri 2992 sayılı Adalet Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek

Detaylı

SAĞLIK ĠÇĠN DOĞRU BESLEN VE HAREKET ET: POLĠTĠKADAN EYLEME

SAĞLIK ĠÇĠN DOĞRU BESLEN VE HAREKET ET: POLĠTĠKADAN EYLEME T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ĠÇĠN DOĞRU BESLEN VE HAREKET ET: POLĠTĠKADAN EYLEME Uzm.Gıda Müh. Cengiz KESİCİ Daire Başkanı 14.11.2008, ANKARA KRONĠK HASTALIK RĠSK

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠNGĠLTERE PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012 Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 2 DERNEK YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 3 2012 YILI FAALĠYET RAPORU

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER AĞUSTOS 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel BakıĢ 5 2.1 Küresel Sektör 5 2.1.1

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013

BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013 BAHUM Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2013 BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet

Detaylı

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ COSPAR 2016 İSTANBUL İSTANBUL KONGRE MERKEZİ 30 Temmuz-7 Ağustos 2016 http://cospar2016.tubitak.gov.tr TÜBİTAK, uzay araştırmaları alanında çok önemli, uluslararası bir platform olan COSPAR Bilimsel Kongrelerinin

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI RAPORU 2009

ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI RAPORU 2009 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle değiģtirilmiģ ve Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıģtır. Kamu mali yönetim

Detaylı