Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k"

Transkript

1 Tarihi köprüler restore ediliyor 02 Türkiye genelindeki her biri ayrı tarihi önem taşıyan 34 köprünün restorasyon çalışmaları devam ediyor.restorasyona 4.5 milyon YTL ayrıldı. Türk şirketlerine küresel olma fırsatı İSPARK, Avrasya ya da otopark yapacak Birleşmiş Milletler İş Geliştirme Merkezi)nin projesiyle, Türk şirketleri internet üzerinden dünyanın her yerindeki ihalerden anında haberdar oluyor. İstanbul daki kayıtdışı otopark sistemi 2007 de bitecek, Müşteri, cep telefonuyla park ücretini ödeyecek. Sistem Avrasya ya da ihraç edilecek. Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN Ekim 2006 YIL: 51 SAYI: 2427 Türk mutfa n n uluslararas tan t m na TO dan destek T ürk mutfa n n usta isimleri, önümüzdeki günlerde, Rusya ve Lüksemburg ta yap lacak Dün- yaca önem verilen 3 gastronomi festivalinde yap lacak yar flmalara kat lacak. Türk mut- stanbul tcaret odas yay n TO Baflkan Yalç ntafl tan cari aç k de erlendirmesi: Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k T ürkiye'nin eylül sonu itibar yla son bir y ll k ihracat, yüzde 13,31'lik art flla 81 milyar 445 milyon 334 bin dolar olarak gerçekleflti. Türkiye hracatç lar Meclisinin (TM) yaz l ola- fa n, lezzeti ve gelenekleriyle yaflatma, rak aç klad verilere göre, Eylül ay ihracat yüz- yurt içi ve özellikle yurt d fl nda tan tma yö- de 10,48 oran nda artarak 7 milyar 682 milyon 735 nünde bir dizi çal flma bafllatan stanbul Ti- bin dolar oldu. Türkiye hracatç lar Meclisi (TM) caret Odas (TO), Türk mutfa n n tan nm fl taraf ndan yaz l olarak aç klanan rakamlara göre, fleflerinin, Rusya n n Moskova ve Ekaterin- Ocak-Eylül dönemi (9 ayl k) ihracat ise geçen y l n burg flehirlerinde ve Lüksemburg ta yap la- ayn dönemine göre yüzde 14,97 artarak 61 milyar cak olan uluslararas gastronomi festivalle- 449 milyon 19 bin dolar buldu. hracat, Eylül ay rindeki yar flmalara kat l m na sponsor olmaya karar verdi. Y ll k ihracat 81 milyar dolar geçti itibar yla son bir y lda ise yüzde 13,31 artarak sayfada milyar 445 milyon 334 bin dolara ulaflt. Sanayi ürünleri ihracat Eylül ay nda yüzde Zagrep teki Türk Tekstil Günleri büyük ilgi gördü H 15,91 artarak 6 milyar 596 milyon 539 bin dolara stanbul da 9 ayl k enflasyon yüzde 3.99 rvatistan pazar nda Türk ürünlerinin pay n n artt r lmas amac yla stanbul Ticaret Odas (TO) taraf ndan, 82. Zagreb Uluslararas Sonbahar Fuar bünyesinde gerçeklefltirilen Türk Tekstil Günleri büyük ilgi gördü. 19 ile 24 Eylül 2006 tarihleri aras nda 600 metrekarelik alanda gerçeklefltirilen Türk Tekstil Günleri organizasyonuna 31 Türk firmas kat ld. H rvat ifl dünyas tem- Oda aidatlar 2. taksidinin bu ay ödenmesi gerek TO üyelerinin y ll k aidat ve munzam aidatlar n, ilgili yasa gere ince her y l n haziran ve ekim aylar nda iki taksit halinde ödemeleri gerekiyor.üyeler, ikinci taksit ödemelerini ekim ay sonuna kadar Eminönü ndeki TO merkez binas ile, Perpa, Kad köy ve Giyimkent bölge temsilcilikleri veznelerinden meler menüsündeki TO ekran kanal yla da kende fiyatlar yüzde 11,13, toptan fiyatlar yüzde 6,39 art fl gösterdi. Söz konusu endekslerin bir önce- hracat h zla büyüyen Türkiye nin, ithalat n n da h zla artt n ve ülkenin giderek büyüyen bir cari aç k problemi ile karfl karfl ya bulundu unu belirten TO Baflkan Murat Yalç ntafl, thalat içindeki en büyük pay, içinde enerji girdilerinin de bulundu u aramallara aittir. Türkiye e er cari aç kapatmak istiyorsa, enerjide d fla ba ml l ktan kurtulmal d r dedi. Türkiye ihracat n n son verilere göre ilk 9 ayda yüzde art flla 61 milyar 449 milyon dolara, ulaflt n hat rlatan Baflkan Yalç ntafl, sadece ilk 8 aydaki ithalat n ise 88.8 milyar oldu unu belirterek, Henüz ki y l n ayn dönemi ile karfl laflt r lmas nda da, pe- aç klanmayan eylül ay ile birlikte makas daha da aç lacak gibi görünüyor. Bu nas l önlenir? Ya ihracat n z ithalat n zdan daha büyük hale getireceksiniz ya da ithalat n z k sacaks n z. Peki Türkiye ne ithal ediyor? thalat n yüzde 71.6 s n aramallar oluflturmaktad r. Yani, Türk sanayicisinin üretim için olmazsa olmaz biçimde kullanmak zorunda oldu u girdiler ki; sözkonusu girdiler içindeki en önemli paylardan biri, enerji girdilerine aittir. Bu noktada, art k Türkiye enerji politikalar n yeniden düzenleme karar ile karfl karfl yad r diye konufltu. Baflkan Yalç ntafl sözlerini flöyle tamamla- d : Gerekli yat r mlar n yap lmamas, enerji üretiminde kaynak çeflitlili inin artt r lmamas halinde Türkiye enerji alan nda 2020 y l nda yüzde 80 ithal kaynaklara ba ml hale gelecektir. Çözümler aras nda nükleer enerji yat r mlar da de erlendirilmelidir. Öte yandan, varili 60 dolarlar n alt na gerileyen petrol fiyatlar ndaki düflüfl sürürken, fiyatlardaki azalma, Türkiye'nin enerji ithalat faturas n indirecek. Petrol fiyatlar ndaki ortalama 10 dolarl k bir düflüfl, Türkiye'nin toplam enerji ithalat n 4,2 milyar dolar, cari aç da 3,5 milyar dolar azaltacak. Haberi 8. sayfada TCÜ, 6 nc akademik y la törenle bafllad. Doluluk oran yüzde 95. masrafs z olarak ödeyebilecekler. Kad köy deki iflyerleri Ramazan da 24 saat aç k kalabilecek stanbul Ticaret Odas, firmalar n Ramazan ay boyunca ruhsatlar nda belirtilen saatlerin d fl nda da aç k kalabilmesi için ilçe belediyeleri nezdinde giriflimde bulundu. Vatandafllar n Ramazan al flverifllerini daha kolayl kla yapabilmeleri amac yla yap lan giriflimler sonunda ilk olarak Kad köy Belediyesi, TO nun talebine olumlu cevap verdi. Kad köy Belediye Baflkanl, firmalar n istekte bulunmalar halinde, ruhsatlar nda belirtilen çal flma saatlerinin d fl nda da aç k kalabilece ini aç klad. artt. stanbul Ticaret Odas (TO) taraf n- TO Baflkan, enerjide d fla ba ml l n, milyarlarca dolar n yurtd fl na gitmesi, cari aç n artmas anlam na geldi ini belirtti. ödeyebilecekleri gibi, Garanti Bankas flubeleri veya internet flubesinde bulunan öde- lar yüzde 0,89, toptan fiyatlar yüzde 1,24 Eylül ay itibar yla son bir y lda stanbul'da pera- lan Türk firmalar n, baflar l çal flmalar n- 10. sayfada stanbul'da Eylül ay nda perakende fiyat- dan haz rlanan 1995 bazl geçinme endeksine göre, silcileri ile TO heyeti,organizasyona kat dan dolay kutlad lar. 8. sayfada yükseldi. Yüksek ö retimde TCÜ fark stanbul Ticaret Baflkan Murat Yalç ntafl, Üniversitesi (T- Üniversitenin Mütevelli CÜ) Heyet Baflkan Sönmez Akademik Y l düzenlenen Köksal, TO Yönetim Kuru- bir törenle bafllad. Üniver- lu ve Meclis üyeleri ile aka- sitedeki doluluk oran yüz- demisyenler ve davetliler de 95 e ulaflt. kat ld. Törende konuflan Akademik y l n baflla- stanbul Valisi Muammer mas nedeniyle düzenlenen Güler üniversitelerin gele- ve Rektör Prof.Dr.Atefl Vu- ce in kuflaklar n yetifltirdi- ran n aç fl konuflmas ile ine dikkat çekerek Türki- bafllayan törene, stanbul ye nin kalk nmas elinde Valisi Muammer Güler, imkan ve kayna olan Büyükflehir Belediye Baflka- her kurumun birlikte hare- n Kadir Topbafl, TO Mec- ket etmesi ile mümkün lis Baflkan Muharrem Ke- olacakt r dedi. çeli ile Yönetim Kurulu Haberi 10. sayfada rakende fiyatlarda yüzde 9,72, toptan fiyatlarda ise yüzde 9,26'l k art fl kaydedildi. Bir önceki y l sonuna göre art fl oranlar incelendi inde 2005 Eylül ay nda yüzde 5,49 olarak gerçekleflen 9 ayl k art fl oran, bu y l n ayn döneminde yüzde 3,99 oldu. 8. sayfada Türkiye 2007 de 20 nci büyük ekonomi olacak ürkiye, 2003 y l nda 240,6 milyar dolar T olan Gayri Safi Yurt çi Has la (GSYH) ile dünya s ralamas nda 22'nci iken, 2007 y - l nda beklenen 400,4 milyar dolarl k yurt içi milli gelirle, iki basamak atlayarak 20'nci s raya yükselecek. Uluslararas Para Fonunun (IMF) son raporunda yer alan tahmini verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin 2003 y l na göre GSYH's 4 y lda yüzde 66,4 artm fl olacak. 2007'de 400,4 milyar dolarl k GSYH'ya ulaflmas beklenen Türkiye, Polonya, Avusturya, Danimarka, Yunanistan, rlanda, Portekiz gibi AB'ye üye baz ülkeleri geride b rakacak. 12. sayfada Seri ilanlar n z ücretsiz yay nl yoruz 5. sayfada stanbul Ticaret Üniversitesi nin yeni akademik y l n n bafllamas nedeniyle düzenlenen törene,vali ve BB Baflkan da kat ld TO BLG HATTI

2 SAYFA 2 GÜNCEL ad m ad m anadolu Anadolu dan baflar öyküleri Afyon, devlet arazisine en fazla yat r m yap lan il M aliye Bakanl Milli r mc n n 59 tafl nmazla ilgili ta- 253 kifliye ifl olana sa lanaca- Emlak Genel Mü- lebi ise geri çekildi. 7 baflvuru bildirildi. dürlü ü, ''5084 say - sahibine 23 tafl nmaz devrine l Kanun Uyar nca de olumsuz yan t verildi. Hazineye Ait Tafl nmazlar n 7 baflvuruda ise sat fl tale- Rapora göre, Hazineden be- delsiz arazi alarak gerçeklefltirilen yat r mlar n yüzde 66's n Kilis, K rflehir ve Zonguldak ihracat rekortmeni O cak-a ustos döneminde, 56 maktad r. Bu illerimizin ihracatlar he- ilin ihracat art rd, ihracat nüz çok küçük oldu u için ihracat ar- art fl yüzdesi en yüksek ille- t fllar yüksek olmas na ra men genel rinkilis, K rflehir ve Zonguldak oldu u ihracat içindeki paylar düflüktür. Teflvik Kapsam nda De erlen- binde bulunuldu, bunlar n 6's - imalat sanayi yat r mlar olufl- dirilmesi'' konulu bir Ar-Ge Ra- n n sat fllar yap ld. turuyor. Bunu yüzde 23'lük Devlet Bakan Kürflad Tüzmen, ih- 56 il ihracat nda art fl gerçekleflti ini de Afyon, Çank r, Erzurum, oran ile hizmetler sektörü, yüz- racat n yüzde 75'inin 5 ilden yap ld n kaydeden Tüzmen, 81 ilin de ihracatç il Rapora göre, 5084 say l Ka- Zonguldak ve Sivas, hem yat - de 11 ile de tar m izliyor. Hiz- kaydederek, 81 ilin de ihracatç il yap l- yap lmas için çal flmalar n devam etti- nun çerçevesinde bugüne kadar r mc n n en fazla Hazine arazisi metler sektörüne yönelik yat - mas çal flmalar na devam ettiklerini ini söyledi. 213 yat r mc, 355 tafl nmaz n talep etti i hem de en fazla ara- r mlarda ilk 2 s rada e itim ve söyledi. bedelsiz devrini talep etti. Bu zi tahsisi yap lan iller oldu. sa l k yer al yor. Tar m yat - Bakan Tüzmen, iller baz nda ihra- ihracattaki pay en yüksek ilin 29 milyar poru haz rlad. bildirildi y l Ocak-A ustos döneminde Tüzmen, ocak-a ustos döneminde tafl nmazlar n toplam büyüklü- Yat r mc ya devredilen 272 r mlar nda hayvanc l k ön pla- catla ilgili olarak yapt de erlendir- 432 milyon dolar ile stanbul oldu unu ü 34 milyon 31 bin metrekare, tafl nmaz n tahmini sat fl bedeli na ç k yor. Bu arada, Valilikler- mede, Türkiye'den yap lan ihracat n bü- bildirdi. Bursa'n n ihracat n n 4 milyar tahmini de eri de 130 milyon 100 milyon YTL olarak hesapla- den gelen raporlar n de erlen- yük bölümünün hala büyük illerden ya- 615 milyon dolar, zmir'in ihracat n n 3 YTL olarak saptand. n rken, tahsis edilen tafl nmaz- dirilmesi sonucunda, Hazine p ld n ifade etti ve flöyle devam etti: milyar 461 milyon dolar, Kocaeli'nin ih- Milli Emlak Genel Müdür- lar n toplam büyüklü ü de 9 tafl nmazlar üzerinde infla edi- ''hracat m z n yüzde 75'i stanbul, racat n n 3 milyar 135 milyon dolar ol- lü ü, bugüne kadar 132 yat - milyon 556 bin metrekareyi bul- len 25 fabrikan n bugüne kadar Bursa, zmir, Kocaeli ve Ankara'dan du unu kaydeden Tüzmen, Ankara'n n r mc ya, 272 adet tafl nmaz n du. Baflvurular s ras nda Hazi- faaliyete geçirildi i anlafl ld. 48 yap lmaktad r ama Anadolu'daki ille- ihracat n n da 2 milyar 112 milyon dolar devrine onay verdi. 27 baflvuru ne tafl nmazlar üzerine 1.9 mil- fabrikan n yap m na da, devir rimizin ihracat art fllar da h zla art- oldu unu söyledi. sahibinin 33 tafl nmaz na yöne- yar yat r m yap lmas taahhüt koflullar na uygun flekilde de- lik inceleme sürerken, 40 yat - edildi. Bu yat r mlarla 14 bin vam edildi i tespit edildi. Tarihi köprüler restore ediliyor Harita: brahim KARAKAfi Yozgat, Anadolu Kaplan olma yolunda Yozgat Ticaret ve Sanayi Odas (YTSO)Yönetim Kurulu Baflkan fienol Dafltan, hedefleri büyük tutarak, hayal gücünün ve yarat c l n s n rlar n zorlayarak ortaya ç kan güçlü bir gelecek idealinin uluslar, illeri ve hatta kasabalar dahi hayal etti i biçimde yaflatabilece ini kaydediyor. Dafltan, bu vizyon ve gelecek senaryolar ndan yola ç karak ortaya ç kar lan Güçlü Yozgat ideallerinin gerçekleflebilmesi ad na bir biri ard na hayata geçen projelerin, Yozgatl lar bugün Türkiye nin geri kalm fl 19 ili aras ndan Anadolu Kaplan bir il olmaya do ru götüren yolda at lm fl büyük ve önemli ad mlar olaca n n alt n çiziyor. YTSO Yönetim Kurulu Baflkan fienol Dafltan, böylesine kararl bir süreçte daha düne dek aktif ifl gücünün yüzde 77 sinin tar m sektöründe çal flt bir Yozgat n yerine, etkin sa- Çanakkale 10 projeye AB deste i ald Ç nayileflmenin ve bilgi odakl bir toplumun tohumlar n n birer birer at ld bir il olman n çabas içerisinde olduklar - anakkale'de Köy Bazl Kat - Yetkililer, Köy Bazl Kat l mc Yat - l mc Yat r m Programlar r m Program k rsal alanda ekonomik kapsam nda 10 proje, Tar m ve altyap tesislerinin rehabilitasyonu- Bugün bir yandan ve Köyiflleri Bakanl nda yap lan de- na yönelik harcamalar n n belirli oran- sahip oldu umuz zen- erlendirmeler sonucu, hibe deste i al- larda hibe olarak finansman yoluyla, gin jeotermal kaynakla- maya hak kazand. gelir ve sosyal standartlar n gelifltiril- r n n turizme, s nmaya ve tar ma sa lad Tar m l Müdürlü ünden yap lan mesi için oldu u kadar, Türkiye'nin aç klamaya göre, Köy Bazl Kat l mc Avrupa Birli i ne kat l m politikas n n Yat r m Program n n Dünya Bankas ile bir parças olarak, Avrupa Birli i fonla- yap lan kraz Antlaflmas do rultusun- r n n kullan m potansiyelini gelifltir- da, Tar m ve Köyiflleri Bakanl bün- mek amac yla uygulamaya konuldu- yesinde oluflturulan K rsal Kalk nma unu belirttiler. Yetkililer, yat r mc lar- Merkezi Yürütme Birimi vas tas yla la bakanl k aras nda hibe sözleflmesi 2005 y l nda uygulanmaya bafllad imzaland ktan sonra, projelerin uygu- hat rlat ld. lamaya konulaca n bildirdiler. n belirtiyor ve Yozgat ile ilgili bilgileri aktar yor. fienol Dafltan katk lar, di er yandan sanayi bölgelerinde ard ard na kurulan firmalar ve en önemlisi ildeki tüm yetkin kurulufllar n kent planlamas ndan sürdürülebilir kalk nmaya kadar birçok alanda gelece e dönük üretti imiz projeler ve yarat lan iflbirlikleri Yozgat n gelecek y llar n n inflas n n sa lam temellerini oluflturuyor. Yozgat n Cumhuriyet in kuruluflunun 100. y ldönümü olan 2023 y l için daha bugünden birçok büyük hedefi var. Bu hedefler arayollar Genel Müdürlü ü'nce, Tür- K lerini ifade etti. kiye genelinde 34 tarihi köprünün res- Karayollar Genel Müdürlü ü Köprüler Da- torasyon çal flmas n n yürütüldü ü iresi Baflkanl Tarihi Köprüler fiube Müdürü bildirildi. Halide Sert, restore ettikleri köprüler aras nda Çorumlu vatandafllardan e itime 3.6 milyon YTL destek Ç orum'da, ''E itime Yüzde 100 raf ndan 18 derslikli okul yap m için Destek Kampanyas '' kapsa metre karelik bir arsa ba flland n m nda yap lan yard mlar n 3 söyledi. Köksal ayr ca, merkez ve ilçeler- elbette ki birkaç kuruluflun ya da araflt rmac ekibinin tasarrufunda de il. Böylesi bir flekillendirmenin toplumun tüm kesimleri ile topyekün biçimde gerçeklefltirilmesi gere inden hareketle yerel dinamikler harekete geçirildi ve tüm süreçler bu do rultuda oluflturuldu. Amac m z Yozgat n sadece ekonomik anlam- Karayollar Genel Müdürlü ü Köprüler Da- Erzurum'da Selçuklulara ait Çoban Dede, K r- iresi Baflkanl Tarihi Köprüler fiube Müdürü flehir'de yine Selçuklular döneminden kalma milyon 600 bin YTL'ye ulaflt bildirildi. de bulunan birçok okula çok say da bilgi- Halide Sert, Türkiye'deki tarihi köprülerin ba- Kesik Köprü, Elaz 'da pek yolu güzergah n- Çorum l Milli E itim Müdürü Abdurra- sayar, televizyon, DVD, ansiklopedi ve k m ve onar mlar n n Karayollar na ait oldu- da yer alan Palu Köprüsü ile Adana'daki Tafl- him Köksal, l Genel Meclis toplant s n- kitap ba flland n bildirdi. Yap lan yar- unu söyledi. köprü'nün bulundu unu kaydetti. da yapt konuflmada, nakdi yard m, ya- d mlar n küçümsenemeyece ini, ancak bir baflar öyküsünü yarat p Malezya dan Hin- da de il, ayn zamanda da sosyal anlamda bu meflakkatli kalk nma sürecini ziyadesiyle gerçeklefltirerek, ulusal ve uluslararas anlamda Bu köprülerin restore çal flmalar için yakla- p m ve onar m, ders araç gereçleri ve arsa Çorum'un potansiyelinin daha fazla ol- distan a, rlanda dan Çin e kadar birçok ülke- n ndaki tarihi köprüleri restore etmek için ça- fl k 4,5 milyon YTL ödenek ayr ld n anlatan ba fl olmak üzere hay rseverlerin il ge- du unu ifade eden Köksal, hay rseverler- ye ders olacak bir gelecek kurgusudur. Bizler, l flmalar aral ks z sürdürdüklerini söyledi. Halide Sert, ''Restorasyon çal flmalar için ay- nelinde 3 milyon 600 YTL yard m yapt - den daha çok katk beklediklerini kaydet- ildeki tüm yerel dinamikler olarak Yozgat n Restorasyon için yo un bir tempoda çal fl- r lan ödenekler yetersiz kal yor. Her fleye kar- n ifade etti. Kampanya kapsam nda 70 ti. l genelinde 6 bin ö retmenin görev bu kurguyu baflar yla eyleme dönüfltürece ini t klar n belirten Sert, Türkiye genelinde 34 ta- fl n imkânlar m z ölçüsünde en iyisini yapma- derslikli okul infla edildi ini ve baz okul- yapt n belirten Köksal, flehir merkezi biliyor ve buna yürekten inanarak, insanlar - rihi köprünün restorasyonunu gerçeklefltirdik- ya çal fl yoruz'' dedi. lar n inflaatlar n n devam etti ini belirten d fl ndaki bölgelerde derslik ihtiyac bu- m z ilimize bu baflar öyküsünü paylaflmaya Köksal, ayr ca hay rsever bir ifladam ta- lunmad n sözlerine ekledi. davet ediyoruz. PLATFOR M Sert, bu kapsamda Türkiye'nin dört bir ya- yimser ve dura an senaryolar n etkisi ve faizlerin seyri Prof. Dr. KEREM ALKN IMF heyeti makro incelemeye geliyor Türkiye ile IMF aras nda yürütülmekte olan standby anlaflmas çerçevesinde, IMF heyeti 9-20 Ekim tarihleri aras makro ekonomik durum ve beklentiler ile yap sal reformlar konusundaki geliflmeleri incelemek üzere, Türkiye de bulunacak. Stand-by düzenlemesine iliflkin de erlendirme çal flmalar kapsam nda ziyarette bulunacak olan heyet, gelenekselleflmifl bir uygulama olarak, önce stanbul da özel sektör ile görüflmelere gerçeklefltirecek; ard ndan temaslar na Ankara da resmi kurum ve kurulufl yetkilileri ile devam edecek. Heyetin ziyareti kapsam nda son makro ekonomik durum ve beklentiler ile yap sal reformlar konusundaki geliflmeler ele al nacak. Ekim ay ndan aral k ay na kadarki ABD nin tar m d fl istihdam verisi, art fl oran na yönelik beklenti de bu geliyor. Bu nedenle, önümüzdeki ay- periyot aç s ndan, yurtiçinde ve yurt- haftan n önemli makro veri ve gelifl- yöndeydi. Ancak, TÜK in eylül ay larda bu yüksek maliyet enflasyonu d fl nda yay nlanacak makro ekono- meleri olarak vurgulanabilir. 19 TÜFE art fl oran, yüzde 1 ve alt nda etkisinin talep enflasyonuna yans ma- mik veriler ile iç ve d fl politik gelifl- Ekim deki TCMB Para Politikas Ku- umut edilir iken, yüzde 1,29 ç kt. Bu s n yak ndan takip etmek gerekebilir. meler yak ndan izlenecek. Söz konu- rulu ve Ekim tarihlerindeki nedenle, TCMB nin ekim ay n n enf- Avrupa Merkez Bankas su bafll klar n geliflimine ba l olarak, ABD Merkez Bankas FED faiz top- lasyon oran n n daha da yüksek ç ka- faiz artt rabilir flu an için iyimser ve dura an se- lant s da bu nedenle yak ndan takip bilece i, Ramazan dönemindeki zam- Avrupa Merkez Bankas n n (ECB) naryo aras nda tereddüt yaflayan reel edilecek. lar n bir k sm n n ekim ay enflasyo- 5 Ekim perflembe günkü toplant s n- sektör ve finans kesimi, yani iki senar- TO enflasyonu sevindirdi, nuna yans yabilece i yönündeki gö- dan ise, k sa vadeli gösterge faizin yo aras nda gözlenen s k flmay, bir TÜK enflasyonu üzdü rüflü, y l sonunda yüzde 9 civar nda 0,25 puan daha artaca bir karar ç k- senaryoya yönelerek aflmaya çal fla- TO'nun stanbul Ücretliler Geçin- tek haneli enflasyon ihtimalinin ekim mas bekleniyor. Bu noktada, söz ko- cak. Piyasalar n gündeminde olan ve me Endeksi, yani bir bak ma stan- ay enflasyonuna ba l oldu unu ha- nusu kararla birlikte, d fl piyasalarda senaryo tercihlerini de belirleyen ön- bul'un TÜFE'si eylül ay nda yüzde t rlat yor. Dolay s ile, TCMB nin bu gözler ABD nin eylül ay tar m d fl is- celikli konu bafll klar, büyüme, enf- 0,89 art fl gösterdi. Bu oran, son 10 y l y l bir faiz indirimi gerçeklefltirmesi tihdam verisine dönecek. Beklenti 120 lasyon gibi makro ekonomik veriler içerisinde TO'nun aç klad en dü- hayli zor. Piyasa aktörleri, flimdi, en binlik art fl yönünde. Dolay s ile, ve bu verilere ba l olarak gerek dün- flük eylül ay enflasyon oran olmas - az ndan TCMB nin y l yeni bir faiz ECB nin olas bir faiz art fl karar yan n önde gelen merkez bankalar - n n yan s ra, finans kurumlar n n ve art fl yapmadan tamamlamas na dua ABD nin tar m d fl istihdam art fl ve- n n ve TCMB nin para politikas ka- reel sektör kurumlar n n ekonomistle- etmeye bafllad lar. risinin beklenenden kötü gelmesi ile rarlar oldu u vurgulanabilir. Nite- rinin ortalama olarak yüzde 1,1 ora- TO'nun TEFE endeksinde ise ar- birleflir ise, 1,24-1,28 dolar aral nda- kim, gerek 5 Ekim Perflembe günü Av- n nda bekledikleri TÜFE art fl oran - t fl yüzde 1,24 olarak gerçekleflti. ki euro-dolar paritesi, bu defa 1,27- rupa Merkez Bankas n n toplant s, n n da alt nda kalm flt. Bu nedenle, TO'nun TEFE'si beklentilerin hayli 1,29 dolar band na do ru bir hareket yine 6 Ekim Cuma günü aç klanacak TÜK in aç klayaca eylül ay TÜFE üstünde bir enflasyon oran na karfl l k ortaya koyabilir. Petrol fiyat için OPEC devrede Petrol fiyatlar nda son bir ayd r görülen yumuflama, bu defa petrol ithal eden ve tüketen ekonomileri sevindirirken, üretici ve ihracatç ekonomileri de telaflland rd. Fiyatlarda son 2.5 ayda yaflanan düflüfl yüzde 25 e ulafl nca, OPEC, yeni de erlendirmelere yönlendirdi. Yaklafl k bir ay önce yap lan OPEC Bakanlar Kurulu toplant s nda üretimin azalt lmayaca yönünde bir karar ç ksa da, fiyatlar n 60 dolar n alt na gerilemesi OPEC'i bu karar ndan döndürecek gibi gözüküyor.financial Times, OPEC in, günlük 28 milyon varil olan üretimini 1 milyon varil azaltaca n onaylad dedikodusuna yer veriyor. OPEC'in üretim kesintisine gidebilece i yönündeki haberler ve Nijerya'daki fliddet olaylar, 57 dolar s n r na inerek son 7.5 ay n dibini gören ham petrol varil fiyatlar n tekrar yukar ç kard. Fiyatlar yak n dönem için 60 dolar n alt na oturacakm fl gibi gözükmüyor.

3 SAYFA 3 GUNDEM Çelikte üretim art fl dünya ortalamas n n üstünde Türkiye'nin ham çelik üretimi bu y l n 8 ay nda, yüzde 9,4'lük dünya ortalamas n n üzerinde yüzde 11,1 oran nda artarak 15,3 milyon tona ulaflt. Böylelikle dünyan n en büyük 11. çelik üreticisi konumunu sürdüren Türkiye, ilk 15 ülke içerisinde, Çin ve Hindistan'dan sonra üretimini en fazla artt ran ülke oldu. Demir Çelik Üreticileri Derne i nin 2006 y l - n n 8 ayl k döneminde iliflkin çelik raporundan derlenen bilgilere göre, Ocak-A ustos döneminde, Türkiye'nin ham çelik üretimindeki art fl, yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleflen dünya ortalamas - n n üzerinde bir performans gösterdi. Rapora göre, bu y l n Ocak-A ustos döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 12,2 oran nda art flla 12 milyon 928 ton uzun, yüzde 2,6 oran nda art flla 2 milyon 90 bin ton yass, yüzde 21,7 oran nda art flla da 305 bin ton vas fl olmak üzere toplam 15 milyon 323 bin ton çelik üretildi. Geçen y l n ayn döneminde, söz konusu üretim 13 milyon 798 bin ton düzeyindeydi. YTL, dalga sonras yüzde 8.7 de erlendi May s ve haziran aylar nda yüzde 17'den fazla reel de er kaybeden Türk paras, eylülde de yüzde 0.5 oran nda de er kazand. YTL'de dalgalanma sonras ndaki toplam reel de er art fl yüzde 8.7'ye ulaflt. Merkez Bankas n n, Türk paras n n 1995 y l ndaki ortalama de erini 100 kabul ederek oluflturdu u TÜFE bazl reel kur endeksi eylülde yüzde 0.5 oran nda artarak 154.5'e kadar yükseldi. Ancak ÜFE bazl reel kur endeksi ise yüzde 1.2 oran nda azalarak 137.4'e geriledi. Türkiye'deki enflasyonun yan s ra Türkiye'nin en fazla d fl ticaret yapt ülkelerin de enflasyon oranlar ve paralar dikkate al narak oluflturulan endekste bu y l haziran ay ndan sonra ise TÜFE'ye göre yüzde 8.7, ÜFE'ye göre ise yüzde 5.9 oran nda at fl yafland. Türk paras may s ve haziran aylar nda TÜFE'ye göre toplam yüzde 17.3, ÜFE'ye göre ise yüzde 13.8 oran nda de er kaybetmiflti. Temmuz, a ustos ve eylül aylar nda TÜFE bazl endekse göre yeniden de erlenen YTL'nin eylül ay itibariyle reel de eri bu y l nisan ay ndaki düzeyinin yüzde 10.7 alt nda kald. Temmuz ve a ustosta art p eylülde gerileyen ÜFE bazl reel kur endeksi de nisan ay ndaki düzeyinin yüzde 8.7 alt nda seyrediyor. TÜFE bazl reel kur endeksi bu y l nisan ay nda düzeyinde bulunuyordu. May sta 158.4'e haziranda ise 142.1'e gerileyen reel kur endeksi, temmuzda 147'ye, a ustosta ise e yükselmiflti. Bütçeyi sa l k ve tar m zorluyor Sa l k harcamalar ve tar msal destekleme ödemeleri, Merkezi Yönetim Bütçesini zorluyor bütçesinde baz harcama kalemlerinde y ll k ödenekler, daha y l n son 4 ay na girilmeden afl ld. Bu kalemlerin bafl nda da tar msal destekleme geldi. Bütçede tar msal destekleme ödemeleri için 3 milyar 999 milyon 832 YTL ayr ld. Ancak daha y l n 8 ay nda, tar m kesimine yönelik destekleme ödemelerinde 4 milyar 375 milyon 226 milyon YTL rakam afl ld. Tar msal desteklemede en fazla ödenek sapmas,do rudan gelir deste i ödemeleri ile ürün destekleme ödemelerinde görüldü. Do rudan gelir deste i için bütçeye 2 milyar 240 milyon YTL ödenek konulurken, 8 ayl k ödeme 2 milyar 656 milyon 629 bin YTL oldu. Ürün destekleme ödemelerinde de 785 milyon YTL'lik ödene e karfl l k, 8 ayl k harcama 1 milyar 85 milyon YTL'ye ulaflt. Bu dönemde hayvanc l n desteklenmesi için 540 milyon 571 bin YTL, çay desteklemesine yönelik hizmetler için 90 milyon YTL, tar m ürünleri sigortas için 775 bin YTL, Tar m Reformu Uygulama Projesi için de 2 milyon 251 bin YTL kaynak aktar ld. Halen baflta bu day ve çeltik olmak üzere, çeflitli ürünlerdeki destekleme primleri ödeme talimat n bekliyor. erkez Bankas Eski M Baflkan Süreyya Serdengeçti stanbul Ticaret Odas (TO) Meclis Salonu nda bir seminer verdi. stanbul Ticaret Odas (TO) ile Genç Yönetici ve fladamlar Derne i (GYAD) n ortaklafla düzenledi i seminerde ilk aç fl konuflmas n TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl yapt. Ekonomide son 5 y lda yeniden yap lanma gerçeklefltirildi- ini söyleyen Yalç ntafl, Türkiye ekonomisi, küreselleflen dünyaya ciddi anlamda entegre oldu. Türkiye nin küresel ekonomiye entegre olmas n n en önemli göstergesi de, ülkemize gelen yabanc sermayedeki art fl dedi. Merkez Bankas n n ba ms z hale gelmesinin çok önemli bir karar oldu unu alt n çizen Yalç ntafl, ekonominin flu BMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 1-20 Temmuz tarihleri aras n n ''Mali Tatil'' olmas n öngören kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen teklife göre, mali tatil süresince kanuni sürelerinde verilmesi gereken beyanname, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi ceza ve gecikme zamlar, vergi ve cezalara karfl uzlaflma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanma amac yla yap lacak baflvuru ve bilgi verilmesine iliflkin süreler, tatilin bitti i günden itibaren 7 gün uzat lacak. Ayr ca, belirli sürelerde yap lmas gereken muhasebe kay t ve bildirim süreleri ile vergi ifllemlerine iliflkin dava açma süreleri, mali tatil süresince ifllemeyecek. Teklif, mali tatil süresince inceleme amac yla defter ve belgelerin ibraz n n talep edilmemesini ve mükellefler hakk nda inceleme yap lmamas n, mali tatil süresi içinde gerçekleflen tebligat ifllemlerinde sürenin, mali tatilin son gününden itibaren ifllemeye MB eski Baflkan Süreyya Serdengeçti, TO da seminer verdi flsizli i yap sal reformlarla önleriz TO daki konuflmas nda, ekonominin istikrara oturmas nda al nan yolun çok önemli oldu unu söyleyen Süreyya Serdengeçti, 2004 y l sonu itibariyle enflasyon 30 y l aradan sonra tek haneye düfltü. Düflen enflasyon ve faizlerle birlikte istikrar olufltu. Türkiye 4,5 y lda ard arda büyüme rakamlar n hanesine yazmaya bafllad. Bu kadar h zl büyüyen bir ekonomi 54 ten beri yok. Enflasyon düflmeye bafllay nca gerçek büyümeyi gördük. Ancak önemli olan büyümenin istikrarl olmas dedi. Türkiye de 2005 te gerçekleflen istihdam art fl n n bütün Do u Avrupa ülkelerinden fazla oldu una de inen Serdengeçti, Yap sal reformlar gerçeklefltirirsek, iflsizli- i önleriz. E itim sorunu çözülmeli yani insanlara nas l e itim verece imizi çözmeliyiz fleklinde konufltu. an geldi i noktada bunun pay - n n büyük oldu unu ifade etti. Baflkan Yalç ntafl n ard ndan kürsüye gelen GYAD Yönetim Kurulu Baflkan P nar Ecza- Süreyya Serdengeçti neler dedi? Türkiye ye do rudan gelen yabanc sermayenin ekonomi aç s ndan çok önemli oldu unu da kaydeden Süreyya Serdengeçti, sermayenin yerlisi yabanc s olmad n, önemli olan n sermaye oran n art rmak oldu unu söyledi. Ekonomi d fla aç ld ndan beri dünyada olan olaylar n da Türkiye yi ilgilendirdi ini ifade eden Serdengeçti, Türk ekonomisinde son dönemde yaflanan geliflmelerle ilgili olarak da flu bilgileri verdi: 2006 bahar nda Türk ekonomisinde yaflananlar baz medya gruplar kriz, baz kesimler de dalgalanma, mini kriz ya da çalkant olarak adland rd. Türkiye ekonomik krizi 2001 y l nda yaflad. O zamandan beri 7 çalkant yafland. Bunlar kriz ya da mini kriz de il, sadece çalkant yd. Türkiye ekonomisinde bu çalkant lar n ço u içerden de il, d flardan kaynaklan yor. Çalkant lar n ortak özelli ini her çalkant yafland nda bir kez daha görüyoruz. Her çalkant da bu gerçe e al flamad m z görüyoruz. Kur rejimimiz dalgal ve bunu dünyada uygulayan sadece biz de iliz. Tabii ki kur istikrar çok önemli. Dalgal kur rejiminin amac, kurun politika arac olarak kullan lmamas n sa lamakt r. Her çalkant da enflasyon ve büyüme bekleyifllerinin bozuldu unu görüyoruz. Çalkant lar kur ve faizde yükselmelere neden olabilir. Türkiye de toplum Merkez Bankas n n ba ms zl n n ne kadar önemli oldu unu anlam fl ve kabul etti. Büyüme göstergelerini orta ve uzun vadede düflünmeliyiz. Büyüme rakamlar n yükseltebilmek, birkaç rakam yukar ya ç karmak Türkiye nin AB ye giriflinde çok önemli olacakt r. Önemli olan büyümenin sürdürülebilir olmas. bafllamas n içeriyor. Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmamas n öngören teklifle, beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzam fl olan vergilerde ödeme süresi, uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3. günün mesai saatine kadar uzam fl say lacak. Mali tatil ilan edilen döneme rastlayan beyan, bildirim ve ödemelerin süresi, c bafl da, siyasi istikrar n olmad bir yerde ekonomik istikrardan bahsedilemeyece ini vurgulayarak, Süreyya Serdengeçti nin Merkez Bankas Baflkan oldu u dönemde kötü sürprizlerin olmad n söyledi. Eski Merkez Bankas Baflkan Süreyya Serdengeçti daha sonra kat l mc lar Yeni Dönemde Para Piyasalar Nereye Gidiyor, Dünya Ekonomisinin Türk Ekonomisi ne Etkileri gibi konularda bilgilendirdi. Serdengeçti, Yap sal reformlar gerçeklefltirirsek, iflsizli i önleriz. E itim sorunu çözülmeli yani insanlara nas l e itim verece imizi çözmeliyiz fleklinde konufltu Turizmde sezon kötü, vergi tahsilat iyi G elir daresi Baflkanl n n talimat yla zmir, Ayd n, Antalya, Mu la Vergi Dairesi baflkanlar - n n ortaklafla olarak turizm yörelerinde 15 Haziran-15 Eylül tarihlerinde gerçeklefltirdi i yo un denetimler meyvelerini verdi. Kötü giden turizm sezonuna ra men vergide büyük art fl sa land. Turizm bölgelerinde 364 vergi memuru, 3 ay boyunca 164 bin 129 iflyerini denetleyerek 11 milyon 377 bin 921 YTL para cezas kesti. Has lat tespiti yap lan iflyeri say s 9 bin 957 olurken, buna karfl - l k 127 milyon 161 bin YTL kazanç tespiti yap ld. Denetimler sonucunda bin 437 yeni mükellef tesis edildi. zmir Vergi Dairesi Baflkan Mustafa Bulut, turizm sezonu aç s ndan kötü bir y l olsa da vergisel anlamda iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, sa lanan baflar ya dikkat çekti Temmuz tarihleri aras ndaki mali yükümlülükler erteleniyor Gelir daresi Baflkanl n n program yla bafllat lan vergi denetimleri konusundaki uygulamay 4 vergi dairesi baflkan olarak baflar l flekilde gerçeklefltirdiklerini anlatan Bulut, Bu uygulamayla baflar l vergi denetimi sezonu geçirdik. Vergi dairesi baflkanl klar olarak eleman konusunda birbirimize takviyelerde bulunduk. Etkin ve yayg n denetimlerimizi tamamlad k. Turizm sezonunda bu ilçelerimizde inan lmaz bir hareketlilik ve s cak para ak fl var. Bizler de bu para hareketlili ini kay t alt na almak için çal flt k dedi. Ev sahipli i yapt klar haziran ay ndaki toplant da Antalya, Mu la, Ayd n vergi dairesi baflkanlar ile turizm ilçelerinde etkin ve yayg n vergi denetimi konusunda ortak strateji belirlediklerini hat rlatan Bulut, flöyle konufltu: Gelir daresi Baflkanl n n talimat yla 4 vergi dairesi baflkan olarak bir araya gelerek turizm yörelerinde vergi denetimi konusunda ilkeleri, yöntemleri ve hedef kitleleri belirledik. Ortak hareket ederek turistik ilçelerimizde yayg n vergi dönemi bafllatt k. Turizmin hareketli oldu u ilçelerdeki otel, motel, tatil köyleri, apartlar, pansiyonlar ve bunlar n bünyelerinde bulunan veya iflletme hakk n devrettikleri iflletmeler (hal c, kuyumcu, deri konfeksiyon, market, su sporlar merkezleri, masaj salonlar, hediyelik eflya vs.), restoran, bar, disko, özel plajlar, oto-motor kiralama, yat-tekne turlar, otoparklar, seyahat acenteleri, kira tespit çal flmalar, gayrimenkul al m sat mlar ile ilgili baflar l bir denetim sezonu geçirdik. Komisyon kabul etti, mali tatil geliyor T Süreyya Serdengeçti, Baflkan Yalç ntafl ve GYAD yöneticileriyle mali tatilin bitiminden 7 gün sonraya uzat labilecek. Teklif, Maliye bakan na, 20 günü geçmemek üzere mali tatille ilgili de ifliklik yapma yetkisi de tan yor. Teklifin gerekçesinde, meslek mensuplar n n yo un ve yorucu ifl temposuyla çal flt na iflaret edilerek, düzenlemeyle, baflta Maliye Bakanl olmak üzere çeflitli kamu kurum ve kurulufllar ile meslek mensuplar n n tatil yapabilece i, böylece çal flmalar n daha düzenli ve verimli olmas n n sa lanaca- kaydedildi. GÜNDEM ERTU YAfiAR Yabanc sermaye, yabanc m z m? Ne kadar tersini söylesek de, asl nda biz yabanc lar pek sevmiyoruz. Belki Frans zlar kadar kendini be enmifl ve floven de iliz, ama ciddi anlamda milliyetçiyiz. Politik alandaki milliyetçili imiz iyi kötü anlafl labilir. Çünkü köklü ve övünç dolu bir tarihten geliyoruz; ama son as rda sürekli ezilmifl ve horlanm fl z. Üstelik küreselleflme ile tam bir emperyalizm sömürgesi yap lmaya çal fl l yoruz. Peki ya ekonomide? Ekonomik milliyetçili i (ya da yeni moda tan m ile ulusalc l ) anlamak olas m? Bu sat rlar n yazar bir liberal oldu unu için, ekonomik ulusalc l anlamamaktad r. Sadece Türk oldu u için bir fley iyi olmaz; sadece yabanc oldu u için de kötü... Hem Türk ün kötüsü; hem de yabanc n n iyisi vard r ve hep de olacakt r. Son iki y l içinde h zla artan Türkiye ye yabanc sermaye girifli, yabanc larla ilgili endiflelerimizi acaba daha da m art racak? Baksan za büyük özellefltirmelerden alt n paylar yabanc lar al yor (Türk Telekom örne i gibi). Üstelik son iki y l n en kazançl sektörü olan bankac l kta da, ulusal bankalar birer birer ya yabanc lara sat l yor, ya da yabanc ortak al yor. Ama kim ne derse desin, Türkiye 2005 y l nda 10 milyar dolara yaklaflan yabanc sermaye çekti. Zaten biraz da bu sayede geçen y l 22 milyar dolar aflan cari aç k finanse edilebildi. Bu y l da bu e ilim sürüyor. Yasal zemin haz rland için, yabanc lara gayrimenkul sat fllar da h zland. Bu durumda Türk ulusalc lar n n sesi daha yüksek ç kmayacak m : Ülke elden gidiyor! Parça parça ülkeyi sat yorsunuz!. Hatta çok beklememiz gerekmedi; Rahflan Ecevit, Ben altm fl y ll k evlilik alyans m bile ba fllar m. Yeter ki insanlar yabanc lara arazi satmas nlar bile dedi! Tam bunlar düflünürken ANKA Haber Bülteni nde yay mlanan bir veri dikkatimi çekti. Veri serisi, son y llarda Türkiye den gerçeklefltirilen yabanc sermaye kar aktar mlar n bize veriyor. Bakal m: Kâr aktar m Y l (milyon dolar) Çok ilginç de il mi? 1993 ile 2002 aras nda Türkiye deki yabanc sermaye, her y l hemen hemen 300 milyon dolar dolay nda bir kazanc ülkesine götürmüfl. Ama 2003 y l ile birlikte kar aktar mlar nda patlama yaflanm fl. Önce 600 milyon dolar; sonra da son iki y lda 1 milyar dolar... Mutlaka ki bu geliflmede baz de iflik etmenler rol oynamaktad r: a) Türkiye de bulunan yabanc sermaye stokunun (toplam n n) artmas ; eflgüdümlü olarak kazanç aktar - m da matematiksel olarak artar; b) TL nin de er kazanmas ile ayn TL miktar n n daha çok dolar etmesi (iki y l önce 100 TL ile 62 dolar sat n al rken flimdi 74 dolar sat n alabiliyorsunuz; bu nedenle de TL kazanç ayn kalsa da dolar kazanç (ve aktar m) art yor); c) Son üç y lda Türkiye de özellikle iç piyasaya çal flan sektörlerde bir kazanç patlamas olmas (bizde yabanc sermaye ne yaz k ki sadece iç pazara yönelik alanlarda yat r m yapmaya geliyor. D flsat ma yönelik bir sektöre yat r m yapan yabanc sermaye o kadar az ki!) Asl nda ben bugünlerde yabanc sermaye denilince biraz alayc biçimde gülümsüyorum. Çünkü küreselleflen dünyada yabanc n n anlam nedir ki? Bir çok Türk giriflimcisinin, bir çok farkl nedenle, Türkiye de yat r m yaparken yabanc olmak istedi ini çok iyi biliyoruz ( b y kl yabanc deyimi!). Yani büyük bir olas l k ile, yurtd fl na aktar lan yabanc sermaye kazançlar n n bir k sm da asl nda Türklerin yabanc bankalardaki hesaplar na gidiyor olamaz m? Ne olursa olsun, son üç y lda patlayan yabanc sermaye kazanç aktar mlar, bizim ulusalc lara liberalizm ve küreselleflme ile savaflmak için, yeni mühimmat verecektir de il mi?

4 fi FIRSATLARI SAYFA 4 TCARET REHBER HALELER RESM GAZETE 29 Eylül 2006 GYM Kumafl sat n al nacakt r - stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) K fll k ifl elbisesi sat n al nacakt r - TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlü ü. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) Spor ayakkab s sat n al nacakt r - stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) NfiAAT Bina bak m ve onar m yapt r - lacak - TCDD flletmesi Genel Müdürlü- ü nflaat Dairesi Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile bina bak m ve onar m ifli ihale edilecek. hale, 27 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak Kat l mc lar flartnameyi ücreti karfl l ayn yerden sat n alabilecekler. Bina ve tesis yapt r lacak - Bart n Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile bina ve tesis yap m ifli ihaleye ç kar lacak. hale, 18 Ekim 2006 tarihinde saat 10.30'da müdürlükte yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedel ödeyerek müdürlükten temin edebilecekler. Okul yapt r lacak - Mu la Valili i Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile okul ve ek derslik yap m ifli ihale edilecek. hale, 20 Ekim 2006 tarihinde saat 11.00'de müdürlükte yap lacak. Kat l mc lar iflin teknik flartnamesini ücreti karfl l ayn yerden sat n alabilecekler. GIDA Muhtelif g da maddesi al nacak - Isparta Belediyesi Özel Kalem Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda g da maddesi sat n al nacak. hale, 16 Ekim 2006 tarihinde saat 11.00'de belediyede yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi ücreti karfl l belediyeden sat n alabilecekler. Muhtelif meyve al nacak - Hatay Deniz kmal Destek Komutanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda meyve sat n al nacak. hale, 19 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da komutanl kta yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedel ödeyerek ayn yerden temin edebilecekler. ÇEfiTL Araç kiralanmas ifli ihale edilecektir - 1 inci Z rhl Tugay Komutanl / Had mköy. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) Fener sat n al nacakt r - stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) T bbi sarf malzemesi sat n al nacakt r - T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) Rotogravür bask makinesi ve ofset prova makinesi sat n al nacakt r - Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol flletmeleri A.fi. Genel Müdürlü ü. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) 2007 y l ihtiyac 300 ton gliserin sat n al nacakt r - Tekel Sigara Sanayi flletmeleri ve Ticareti A.fi. Genel Müdürlü ü. hale ile ilgili bilgi ve flartnameler an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) Temizlik hizmeti yapt r lacak - Gaziosmanpafla Üniversitesi Sa l k Kültür ve Spor Dairesi Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile temizlik hizmeti ifli ihale edilecek. hale, 30 Ekim 2006 tarihinde saat 09.30'da Gaziosmanpafla Üniversitesi'nde yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedel ödeyerek Gaziosmanpafla Üniversitesi'nden temin edebilecekler. Temizlik ifli yapt r lacak - çiflleri Bakanl Nüfus ve Vatandafll k flleri Genel Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile temizlik ve ilaçlama hizmeti ifli ihaleye ç kar lacak. hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da Nüfus ve Vatandafll k iflleri Genel Müdürlü ü'nde yap lacak. Kat l mc lar flartnameyi ücreti karfl l ayn yerden sat n alabilecekler. Veri haz rlama ve veri girifl hizmeti al nacak - Haseki E itim ve Araflt rma Hastanesi Baflhekimli i taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile veri haz rlama ve veri girifli hizmeti ifli ihale edilecek.hale, 30 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedeli mukabili hastaneden temin edebilecekler. Kömür sat n al nacak - Sar yer Belediye Baflkanl Sat nalma Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile toplam 50 ton kömür sat n al nacak.hale, 30 Ekim 2006 tarihinde saat 10.30'da belediyede yap lacak. Firmalar flartnameyi ücreti karfl l belediyeden sat n alabilecekler. Motorin al nacak - Mu la l Özel daresi taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda k rsal motorin sat n al nacak. TO, personel için k fll k giyim eflyas alacak stanbul Ticaret Odas, personel için k fll k giyim eflyas al m yapacak. Fiyat teklifi vermek isteyen firmalar n, 10 Ekim 2006 Sal gününe kadar stanbul Ticaret Odas dari Hizmetler fiubesi ne müracaat ederek, tekliflerini verebilecekleri duyurulur. hale, 16 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da Mu la l Özel daresi'nde yap lacak.kat l mc lar teknik flartnameyi bedeli mukabili ayn yerden temin edebilecekler. Bilgisayar malzemesi al nacak - Hava Lojistik Destek Grup kmal Komutanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 18 kalem muhtelif cins bilgisayar malzemesi sat n al nacak. hale, 17 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de komutanl kta yap lacak. Firmalar iflin flartnamesini ücreti karfl l komutanl ktan sat n alabilecekler. Bas l ve süreli yay n al nacak - Samsun Ondokuz May s Üniversitesi Rektörlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 353 kalem bas l ve süreli yay n sat n al nacak.hale, 31 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de rektörlükte yap lacak.kat l mc lar flartnameyi bedel ödeyerek ayn yerden temin edebilecekler. Haz r beton al nacak - Mu la Marmaris Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 948 metreküp pompal C20 betonu sat n al nacak. hale, 20 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da belediyede yap lacak.firmalar teknik flartnameyi ücreti karfl - l belediyeden sat n alabilecekler. Türkiye ile Avrupa Toplulu u Aras nda Serbest Dolafl mda Bulunan Eflyan n Tercihli Menfle Statüsünün Kan tlanmas na Dair Yönetmeli in Yürürlükten Kald r lmas na Dair Yönetmelik. Hazine Arazilerinin Tersane Yat r mlar na Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere liflkin Tebli de De ifliklik Yap lmas Hakk nda Tebli. 30 Eylül 2006 Mesire Yerleri Yönetmeli i. Gelir Vergisi Genel Tebli i (Seri No: 258) Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu Genel Tebli i (S ra No: 39) 2 Ekim 2006 Temmuz ve A ustos Aylar na Ait Dahilde flleme zin Belgelerinin Listesi 3 Ekim 2006 Proje ve Kontrollük fllerinde Uygulanacak Fiyat Art fl Oranlar Hakk nda Tebli 4 Ekim 2006 Hububat Ürünü Al m ve Sat m Hakk nda Kararda De ifliklik Yap lmas na Dair Karar Telekomünikasyon Ruhsat ve Genel zinlerin Asgari De- erlerinin Belirlenmesine liflkin Karar Kay t D fl stihdamla Mücadele (KADM) Projesi ile lgili Baflbakanl k Genelgesi Tar msal Üretime Yönelik Düflük Faizli Yat r m ve flletme Kredisi Kulland r lmas na liflkin Uygulama Esaslar Tebli- inde De ifliklik Yap lmas Hakk nda Tebli (No: 2006/46) Türk G da Kodeksi Enerji çecekleri Tebli i (No: 2006/47) BULMACA Haz rlayan: Nalan M. ALAKENT HRACATÇILARA TALEPLER TALEP: Seramik ve PVC imalatç lar ve ihracatç lar ile temas. Adres: CITIZEN Importex Ltd. P. O. Box: 2565 Faks: (00 902) TALEP: Okul mobilyalar. Adres: Stefan Creations., 99,Rue El Arar 20 inflaat konstrüksiyon ürünleri. Adres: Djikaridja Colibaly., S/C De Irenee Diarra Au C.C. De Parana, BP 48 San Mali Dar-Es-Salaam, Tanzania- 000, Casablanca Marocco Tel: ( ) 22 Tel: (223) Dos. No: Fax: , mobile: TALEP: Spor ayakkab. Adres: Basalamah Yahya Trading Corp., P.O. Box Jeddah Saudi Arabia Tel: ( ) Faks: ( ) TALEP: Zeytinya. Adres: Ets Norma., 4812 Uspenskaya Str- Odessa Ukrania Tel: ( ) Faks: ( ) TALEP: Cam ve cam eflyalar. Adres: VCR., 11, Route Des Zenatas / Ain Sebaa Casablanca Marocco Tel: ( ) Faks: ( ) TALEP: Zeytinya. Adres: 285 Longbrea Drive Halifax., Nova Scotia B35 1KA Canada Tel: (00 902) Faks: ( ) TALEP: fl k yafetleri. Adres: CTU Supplies Pty., 1685 Halfway House South Africa Tel: ( ) Faks: ( ) TALEP: Banyo ve mutfak fayanslar. Adres: Mousily For Ceramics., - Jordan Tel: ( ) Faks: ( ) TALEP: Türk firmalar n m s r pazar nda ürünlerinin sat fl n, tan t m n,temsilcili- ini yapmak istiyor. Adres: Mr. Adel Heikal., 31 Road No.6 Maadi/Kahire Egypt Tel/Faks: Dos. No: TALEP: Elektrik ve tesisat ürünleri genel TALEP: Mobilya. Adres: Lysis S.A. Greece Tel: Faks: Dos. No: TALEP: Mobilya. Adres: Aristidis G. Fatouros., - Greece Tel: Faks: E- mail: lgili: Georgios Fatouros - Dos. No: TALEP: Bahçe mobilyas Adres: Home Collection., - Greece Tel: lgili: Mbatzanopulu Stella - Dos. No: TALEP: fiarap bardaklar. Adres: Xtra Prasent Saverio Lucas Riiedl., - Greece Tel: Faks: lgi- THALATÇILARA TEKLFLER TEKLF: fiiflirilebilir bot üreticisi, distribütör ar yor. Adres: Tiger Marine Ind. M s r- Tel: E- Posta: TEKLF: Makarna. Adres: Csreaming Seeds Spice Co. Australia Tel: ( ) Faks: ( ) TEKLF: Badem. Adres:J.B Trading., Via C.Marx Piana Delgi Albanesi Palerme Italy Tel/Fax: ( ) TEKLF: fiarap. Adres: Invejo D.O.O. Czechia Tel: ( Monjas c/invierno 54, Torrejan De Ardoz / Madrid Spain Tel: Faks: TEKLF: Bask makineleri. Adres: Tefer Graf, S.L., c/ecuador, 10, Local Majahonda / Madrid Spain Tel: Faks: TEKLF: Elektrik iletimi ile ilgili cihazlar n üretimi. Adres: Nucon Switchgears PVT. Ltd., Unit 11 Mallpur 17 km Khanna Stone GT Road, Doraha, Ludhiana India Tel: Faks: TEKLF: Gemi inflas nda uzman ifl orta- TEKLF: Tar msal ürünler, makarna, dizel motor, motor pompalar. Adres: Minsum Agroindustrial, S.L., C/ferraz 33-2c 28008, Madrid Spain Tel/Faks: TEKLF: Süt, çikolata. Adres: Tchin-Latif Sarl., Route Nationale No12 Birslam Bejaia Alger Tel: / Faks: E- Mail: TEKLF: Sabun, deterjan. Adres: Speed Oughlissi., Domanie Mahieddine Ratil- Zeralda Alger Tel: Faks: TEKLF: Ka t çanta, çanta, karton kutu. Adres: Embag Spa., Zone Industrialle, Route 11) Faks: ( ) ar yor. e M sila BP60 Bordj Bouarredj - Alger TEKLF: Merkezi havaland rma sistemleri yedek parçalar. Adres: Technifan, S.A., Pol Industrial Las Adres: Stocznia Gdanska Grupa., Ul. Na Ostrowia 15/ Gdausk Poland Tel: (+48 58) / Faks: (+48 58) Tel: / Faks: TEKLF: Film, plastik tüpler. Adres: ENCP Sofiplast., Zone Industrialle li: Xtra Prasent - Dos. No: TALEP: Yer karolar. Adres: Givanni Isolabella., - Greece Tel: Faks: lgili: G. Isolabella - Dos. No: TALEP: Bardak. Adres: Tsimpros Aleksandros., - Greece Tel/Faks: lgili: Giannis Tsimpros - Dos. No: TALEP: S hhi tesisat. Adres: Hydro Gas Tech., - Greece Tel/Faks: lgili: Ioannis Kuzelis - Dos. No: TALEP: Seramik lavabo. Adres: Minos S.A., - Greece Tel: Faks: lgili: Barbara Avramidou - Dos. No: BP 107 Setif Alger Tel: / Faks: TEKLF: Demir çelik. Adres: NN International., - Sweden Tel: Faks: TEKLF: Kimya endüstrisi. Adres: Mlakar Plus D.O.O., Çardak 4, 8340 Crnomeli Slovenia Tel: Faks: TEKLF: Büro mobilyalar. Adres: Hispapel, S.A., c/ Alberto Alcocer, 46-B-9 c Madrid/ Spain Tel: Faks: TEKLF: Bijuteri. Adres: Benzekri Ets., BP. 41 GT Zone Industrielle Ghardaia Alger Tel/Faks: SOLDAN SA A: 1- stanbul da faaliyet gösteren Alameti Farika reklam ajans n n kurucu orta olan reklamc 2- Mutfak gereçleri sektöründe öncü bir kurulufl Devletin kasas olarak adland - r lan kurum 3- Lityumun simgesi So uk et üretiminde önde gelen bir marka Peygamberlikle görevlendirilen ikinci kifli 4- Amaç, gaye Bir nota Güneydeki turistik ilçelerimizden biri 5- Saçta, sakalda beliren beyazl k Peru nun para birimi 6- Cengiz Tuncer in bir roman Romanya n n para birimi 7- Bir emir Bitki özlü flampuan markas 8- Kobalt n simgesi Eflek sesi Baryumun simgesi (Tersi) Tüh 9- Oracle Türkiye Genel Müdürü 10- Bir çocuk bezi markas Çok kurnaz 11- Reçine, çam sak z Dünyan n uydusu olan gök cismi laç, merhem 12- fiose nin sessiz harfleri Giysilerin buruflukluklar n gidermek için bunlar n üzerinden geçirilen k zg n demir araç CNN Türk te ekonomi program sunan Dinçkök soyadl gazeteci. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Turkcell fl Destek Genel Müdür Yard mc s 2- Raymond James Yat r m Menkul De erler Genel Müdürü Sarpyener in önad Seramik k lavuzlar ve jakar aksesuarlar üreten bir firma 3- Rus taki sessiz harfler Eski Türk el sanatlar ndan biri Biliflim teknolojisi alan nda önde gelen ABD flirketi 4- Ülker in kek ürünlerinden biri Boflnak siyasetçi zzetbegoviç in önad 5- Maksim Gorki nin Rus devrimine adad roman Hangi fley Son karfl t 6- Amerikal sar fl n bir aktrisi simgeleyen harfler Norveç in internet kod harfleri Kalbin sol kar nc - ndan ç kan ve vücuda k rm z kan da tan büyük atardamar 7- Sürücü belgesi 8- talya n n TV kanallar ndan biri Belediye hizmetlerinin güvenli ini sa lamakla görevli yönetim 9- Bir emir Bir ba laç Halay k 10- Evlenmek için söz verip yüzük takm fl olan kimse K rm z 11- Bir kimsenin k z kardeflinin kocas Kremini ve rondo bisküvi markalar na sahip üretici firma 12- Kabul etmeme Deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlan - lan element Dolayl olarak anlatma. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

25 bin firmaya stok denetimi

25 bin firmaya stok denetimi 2007 de 26.7 milyar dolara evlendiler Komflu 49 y l sonra 66 flirketle geliyor TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti

Detaylı

stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor

stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor Şanlıurfa nın eğitimsever köyü 02 Aşağı aşlı köyü sakinleri, eğitime düşkün olmakla övünüyorlar. Bugüne kadar köyden 30 kişi üniversiteden mezun olurken, 28 genç de halen üniversitelerde okuyor. Kırsal

Detaylı

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak orna tezgahından dünya markasına 02 ıbbi malzeme üretimine, torna tezgahındaki girişimiyle başlayan doktor Cevdet Alptekin, dünya çapında iddialı hale gelen bir firmanın da temellerini attı. Yenilenin,

Detaylı

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor 1. sayfa.qxd 01/05/2008 23:15 Page 1 CMYK Avrasya ülkeleri her alanda birlik istiyor MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt rmalar Vakf taraf ndan düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi dünyan n dört

Detaylı

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın 02 05 Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz

Detaylı

e-beyanname 2008 e kald

e-beyanname 2008 e kald flte Türkiye nin 5 y ll k hedefleri Dolar açan tomurcuklar 2007 alt n y l TÜRK YE de üçüncü çeyrekte yine rekor bir talep olufltu ve toplam 86.3 tonluk bir alt n talebi gözlendi. Yaz mevsiminde seçim yüzünden

Detaylı

Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi

Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi Sanata katkıya teşekkür 03 Eminönü Açıkhava Sanat Merkezi nin sanatçıları, İO Başkanı Murat Yalçıntaş a teşekkür ziyaretinde bulundu. Sanatçılar bu tür etkinliklerin devamını istediler. Kelkit, organik

Detaylı

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli Güçler birleflti, Bijoux stihdamda vergi yükü azalt lmal Turkey dünyaya aç l yor enerjide fiyatlar düflürülmeli 12 bijuteri ürecisi birleflti, Bijoux Turkey markas n oluflturdu. Birlikten kuvvet do du ve Bijoux

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER LER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Savunma sanayisinde zmir ata Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n (EBSO) Deniz Kuvvetleri Komutanl - 'na ba l Envanter Kontrol Merkezi Komutanl yetkililerinden oluflan bir

Detaylı

KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S

KRiZDEN KORKUYOR Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L. KOB LERE DESTE M Z KR ZE RA MEN SÜRECEK BÜYÜK fi RKETLER N FASON CHEESE CAKE C S 4. YILIMIZDAYIZ MART 2009 Ç FTÇ BU YIL KURAKLIKTAN DE L KRiZDEN KORKUYOR Küresel s nma ve y l n ikinci yar s nda sinyallerini veren küresel ekonomik kriz, tar m sektörünün geçti imiz y l çifte krizle kapatmas

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Kendi ya m zla kavrulduk

Kendi ya m zla kavrulduk ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 5 de efik ÇALI KAN 10 da Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 16 da Veli SARITOPRAK 15 de Gülin ARKUN 20 de Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız.

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız. KOB LER N SES EYLÜL 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES TOOB, TOSYÖV ve KOSGEB taraf ndan düzenlenen KOB Z RVELER N N üçüncüsü 16-17 Eylülde stanbul da yap lacak. lk zirveden bu yana 6 y l geçmesine karfl n KOB

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ Gençlerimiz iflsiz kalmas n 6 da fiefik ÇALIfiKAN Para politikas na odaklan lmal 13 de Arzu AKAY Aidatlar 15 te Atila ÇINAR Devrim arabalar 2 de Subegüm

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı