Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k"

Transkript

1 Tarihi köprüler restore ediliyor 02 Türkiye genelindeki her biri ayrı tarihi önem taşıyan 34 köprünün restorasyon çalışmaları devam ediyor.restorasyona 4.5 milyon YTL ayrıldı. Türk şirketlerine küresel olma fırsatı İSPARK, Avrasya ya da otopark yapacak Birleşmiş Milletler İş Geliştirme Merkezi)nin projesiyle, Türk şirketleri internet üzerinden dünyanın her yerindeki ihalerden anında haberdar oluyor. İstanbul daki kayıtdışı otopark sistemi 2007 de bitecek, Müşteri, cep telefonuyla park ücretini ödeyecek. Sistem Avrasya ya da ihraç edilecek. Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN Ekim 2006 YIL: 51 SAYI: 2427 Türk mutfa n n uluslararas tan t m na TO dan destek T ürk mutfa n n usta isimleri, önümüzdeki günlerde, Rusya ve Lüksemburg ta yap lacak Dün- yaca önem verilen 3 gastronomi festivalinde yap lacak yar flmalara kat lacak. Türk mut- stanbul tcaret odas yay n TO Baflkan Yalç ntafl tan cari aç k de erlendirmesi: Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k T ürkiye'nin eylül sonu itibar yla son bir y ll k ihracat, yüzde 13,31'lik art flla 81 milyar 445 milyon 334 bin dolar olarak gerçekleflti. Türkiye hracatç lar Meclisinin (TM) yaz l ola- fa n, lezzeti ve gelenekleriyle yaflatma, rak aç klad verilere göre, Eylül ay ihracat yüz- yurt içi ve özellikle yurt d fl nda tan tma yö- de 10,48 oran nda artarak 7 milyar 682 milyon 735 nünde bir dizi çal flma bafllatan stanbul Ti- bin dolar oldu. Türkiye hracatç lar Meclisi (TM) caret Odas (TO), Türk mutfa n n tan nm fl taraf ndan yaz l olarak aç klanan rakamlara göre, fleflerinin, Rusya n n Moskova ve Ekaterin- Ocak-Eylül dönemi (9 ayl k) ihracat ise geçen y l n burg flehirlerinde ve Lüksemburg ta yap la- ayn dönemine göre yüzde 14,97 artarak 61 milyar cak olan uluslararas gastronomi festivalle- 449 milyon 19 bin dolar buldu. hracat, Eylül ay rindeki yar flmalara kat l m na sponsor olmaya karar verdi. Y ll k ihracat 81 milyar dolar geçti itibar yla son bir y lda ise yüzde 13,31 artarak sayfada milyar 445 milyon 334 bin dolara ulaflt. Sanayi ürünleri ihracat Eylül ay nda yüzde Zagrep teki Türk Tekstil Günleri büyük ilgi gördü H 15,91 artarak 6 milyar 596 milyon 539 bin dolara stanbul da 9 ayl k enflasyon yüzde 3.99 rvatistan pazar nda Türk ürünlerinin pay n n artt r lmas amac yla stanbul Ticaret Odas (TO) taraf ndan, 82. Zagreb Uluslararas Sonbahar Fuar bünyesinde gerçeklefltirilen Türk Tekstil Günleri büyük ilgi gördü. 19 ile 24 Eylül 2006 tarihleri aras nda 600 metrekarelik alanda gerçeklefltirilen Türk Tekstil Günleri organizasyonuna 31 Türk firmas kat ld. H rvat ifl dünyas tem- Oda aidatlar 2. taksidinin bu ay ödenmesi gerek TO üyelerinin y ll k aidat ve munzam aidatlar n, ilgili yasa gere ince her y l n haziran ve ekim aylar nda iki taksit halinde ödemeleri gerekiyor.üyeler, ikinci taksit ödemelerini ekim ay sonuna kadar Eminönü ndeki TO merkez binas ile, Perpa, Kad köy ve Giyimkent bölge temsilcilikleri veznelerinden meler menüsündeki TO ekran kanal yla da kende fiyatlar yüzde 11,13, toptan fiyatlar yüzde 6,39 art fl gösterdi. Söz konusu endekslerin bir önce- hracat h zla büyüyen Türkiye nin, ithalat n n da h zla artt n ve ülkenin giderek büyüyen bir cari aç k problemi ile karfl karfl ya bulundu unu belirten TO Baflkan Murat Yalç ntafl, thalat içindeki en büyük pay, içinde enerji girdilerinin de bulundu u aramallara aittir. Türkiye e er cari aç kapatmak istiyorsa, enerjide d fla ba ml l ktan kurtulmal d r dedi. Türkiye ihracat n n son verilere göre ilk 9 ayda yüzde art flla 61 milyar 449 milyon dolara, ulaflt n hat rlatan Baflkan Yalç ntafl, sadece ilk 8 aydaki ithalat n ise 88.8 milyar oldu unu belirterek, Henüz ki y l n ayn dönemi ile karfl laflt r lmas nda da, pe- aç klanmayan eylül ay ile birlikte makas daha da aç lacak gibi görünüyor. Bu nas l önlenir? Ya ihracat n z ithalat n zdan daha büyük hale getireceksiniz ya da ithalat n z k sacaks n z. Peki Türkiye ne ithal ediyor? thalat n yüzde 71.6 s n aramallar oluflturmaktad r. Yani, Türk sanayicisinin üretim için olmazsa olmaz biçimde kullanmak zorunda oldu u girdiler ki; sözkonusu girdiler içindeki en önemli paylardan biri, enerji girdilerine aittir. Bu noktada, art k Türkiye enerji politikalar n yeniden düzenleme karar ile karfl karfl yad r diye konufltu. Baflkan Yalç ntafl sözlerini flöyle tamamla- d : Gerekli yat r mlar n yap lmamas, enerji üretiminde kaynak çeflitlili inin artt r lmamas halinde Türkiye enerji alan nda 2020 y l nda yüzde 80 ithal kaynaklara ba ml hale gelecektir. Çözümler aras nda nükleer enerji yat r mlar da de erlendirilmelidir. Öte yandan, varili 60 dolarlar n alt na gerileyen petrol fiyatlar ndaki düflüfl sürürken, fiyatlardaki azalma, Türkiye'nin enerji ithalat faturas n indirecek. Petrol fiyatlar ndaki ortalama 10 dolarl k bir düflüfl, Türkiye'nin toplam enerji ithalat n 4,2 milyar dolar, cari aç da 3,5 milyar dolar azaltacak. Haberi 8. sayfada TCÜ, 6 nc akademik y la törenle bafllad. Doluluk oran yüzde 95. masrafs z olarak ödeyebilecekler. Kad köy deki iflyerleri Ramazan da 24 saat aç k kalabilecek stanbul Ticaret Odas, firmalar n Ramazan ay boyunca ruhsatlar nda belirtilen saatlerin d fl nda da aç k kalabilmesi için ilçe belediyeleri nezdinde giriflimde bulundu. Vatandafllar n Ramazan al flverifllerini daha kolayl kla yapabilmeleri amac yla yap lan giriflimler sonunda ilk olarak Kad köy Belediyesi, TO nun talebine olumlu cevap verdi. Kad köy Belediye Baflkanl, firmalar n istekte bulunmalar halinde, ruhsatlar nda belirtilen çal flma saatlerinin d fl nda da aç k kalabilece ini aç klad. artt. stanbul Ticaret Odas (TO) taraf n- TO Baflkan, enerjide d fla ba ml l n, milyarlarca dolar n yurtd fl na gitmesi, cari aç n artmas anlam na geldi ini belirtti. ödeyebilecekleri gibi, Garanti Bankas flubeleri veya internet flubesinde bulunan öde- lar yüzde 0,89, toptan fiyatlar yüzde 1,24 Eylül ay itibar yla son bir y lda stanbul'da pera- lan Türk firmalar n, baflar l çal flmalar n- 10. sayfada stanbul'da Eylül ay nda perakende fiyat- dan haz rlanan 1995 bazl geçinme endeksine göre, silcileri ile TO heyeti,organizasyona kat dan dolay kutlad lar. 8. sayfada yükseldi. Yüksek ö retimde TCÜ fark stanbul Ticaret Baflkan Murat Yalç ntafl, Üniversitesi (T- Üniversitenin Mütevelli CÜ) Heyet Baflkan Sönmez Akademik Y l düzenlenen Köksal, TO Yönetim Kuru- bir törenle bafllad. Üniver- lu ve Meclis üyeleri ile aka- sitedeki doluluk oran yüz- demisyenler ve davetliler de 95 e ulaflt. kat ld. Törende konuflan Akademik y l n baflla- stanbul Valisi Muammer mas nedeniyle düzenlenen Güler üniversitelerin gele- ve Rektör Prof.Dr.Atefl Vu- ce in kuflaklar n yetifltirdi- ran n aç fl konuflmas ile ine dikkat çekerek Türki- bafllayan törene, stanbul ye nin kalk nmas elinde Valisi Muammer Güler, imkan ve kayna olan Büyükflehir Belediye Baflka- her kurumun birlikte hare- n Kadir Topbafl, TO Mec- ket etmesi ile mümkün lis Baflkan Muharrem Ke- olacakt r dedi. çeli ile Yönetim Kurulu Haberi 10. sayfada rakende fiyatlarda yüzde 9,72, toptan fiyatlarda ise yüzde 9,26'l k art fl kaydedildi. Bir önceki y l sonuna göre art fl oranlar incelendi inde 2005 Eylül ay nda yüzde 5,49 olarak gerçekleflen 9 ayl k art fl oran, bu y l n ayn döneminde yüzde 3,99 oldu. 8. sayfada Türkiye 2007 de 20 nci büyük ekonomi olacak ürkiye, 2003 y l nda 240,6 milyar dolar T olan Gayri Safi Yurt çi Has la (GSYH) ile dünya s ralamas nda 22'nci iken, 2007 y - l nda beklenen 400,4 milyar dolarl k yurt içi milli gelirle, iki basamak atlayarak 20'nci s raya yükselecek. Uluslararas Para Fonunun (IMF) son raporunda yer alan tahmini verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin 2003 y l na göre GSYH's 4 y lda yüzde 66,4 artm fl olacak. 2007'de 400,4 milyar dolarl k GSYH'ya ulaflmas beklenen Türkiye, Polonya, Avusturya, Danimarka, Yunanistan, rlanda, Portekiz gibi AB'ye üye baz ülkeleri geride b rakacak. 12. sayfada Seri ilanlar n z ücretsiz yay nl yoruz 5. sayfada stanbul Ticaret Üniversitesi nin yeni akademik y l n n bafllamas nedeniyle düzenlenen törene,vali ve BB Baflkan da kat ld TO BLG HATTI

2 SAYFA 2 GÜNCEL ad m ad m anadolu Anadolu dan baflar öyküleri Afyon, devlet arazisine en fazla yat r m yap lan il M aliye Bakanl Milli r mc n n 59 tafl nmazla ilgili ta- 253 kifliye ifl olana sa lanaca- Emlak Genel Mü- lebi ise geri çekildi. 7 baflvuru bildirildi. dürlü ü, ''5084 say - sahibine 23 tafl nmaz devrine l Kanun Uyar nca de olumsuz yan t verildi. Hazineye Ait Tafl nmazlar n 7 baflvuruda ise sat fl tale- Rapora göre, Hazineden be- delsiz arazi alarak gerçeklefltirilen yat r mlar n yüzde 66's n Kilis, K rflehir ve Zonguldak ihracat rekortmeni O cak-a ustos döneminde, 56 maktad r. Bu illerimizin ihracatlar he- ilin ihracat art rd, ihracat nüz çok küçük oldu u için ihracat ar- art fl yüzdesi en yüksek ille- t fllar yüksek olmas na ra men genel rinkilis, K rflehir ve Zonguldak oldu u ihracat içindeki paylar düflüktür. Teflvik Kapsam nda De erlen- binde bulunuldu, bunlar n 6's - imalat sanayi yat r mlar olufl- dirilmesi'' konulu bir Ar-Ge Ra- n n sat fllar yap ld. turuyor. Bunu yüzde 23'lük Devlet Bakan Kürflad Tüzmen, ih- 56 il ihracat nda art fl gerçekleflti ini de Afyon, Çank r, Erzurum, oran ile hizmetler sektörü, yüz- racat n yüzde 75'inin 5 ilden yap ld n kaydeden Tüzmen, 81 ilin de ihracatç il Rapora göre, 5084 say l Ka- Zonguldak ve Sivas, hem yat - de 11 ile de tar m izliyor. Hiz- kaydederek, 81 ilin de ihracatç il yap l- yap lmas için çal flmalar n devam etti- nun çerçevesinde bugüne kadar r mc n n en fazla Hazine arazisi metler sektörüne yönelik yat - mas çal flmalar na devam ettiklerini ini söyledi. 213 yat r mc, 355 tafl nmaz n talep etti i hem de en fazla ara- r mlarda ilk 2 s rada e itim ve söyledi. bedelsiz devrini talep etti. Bu zi tahsisi yap lan iller oldu. sa l k yer al yor. Tar m yat - Bakan Tüzmen, iller baz nda ihra- ihracattaki pay en yüksek ilin 29 milyar poru haz rlad. bildirildi y l Ocak-A ustos döneminde Tüzmen, ocak-a ustos döneminde tafl nmazlar n toplam büyüklü- Yat r mc ya devredilen 272 r mlar nda hayvanc l k ön pla- catla ilgili olarak yapt de erlendir- 432 milyon dolar ile stanbul oldu unu ü 34 milyon 31 bin metrekare, tafl nmaz n tahmini sat fl bedeli na ç k yor. Bu arada, Valilikler- mede, Türkiye'den yap lan ihracat n bü- bildirdi. Bursa'n n ihracat n n 4 milyar tahmini de eri de 130 milyon 100 milyon YTL olarak hesapla- den gelen raporlar n de erlen- yük bölümünün hala büyük illerden ya- 615 milyon dolar, zmir'in ihracat n n 3 YTL olarak saptand. n rken, tahsis edilen tafl nmaz- dirilmesi sonucunda, Hazine p ld n ifade etti ve flöyle devam etti: milyar 461 milyon dolar, Kocaeli'nin ih- Milli Emlak Genel Müdür- lar n toplam büyüklü ü de 9 tafl nmazlar üzerinde infla edi- ''hracat m z n yüzde 75'i stanbul, racat n n 3 milyar 135 milyon dolar ol- lü ü, bugüne kadar 132 yat - milyon 556 bin metrekareyi bul- len 25 fabrikan n bugüne kadar Bursa, zmir, Kocaeli ve Ankara'dan du unu kaydeden Tüzmen, Ankara'n n r mc ya, 272 adet tafl nmaz n du. Baflvurular s ras nda Hazi- faaliyete geçirildi i anlafl ld. 48 yap lmaktad r ama Anadolu'daki ille- ihracat n n da 2 milyar 112 milyon dolar devrine onay verdi. 27 baflvuru ne tafl nmazlar üzerine 1.9 mil- fabrikan n yap m na da, devir rimizin ihracat art fllar da h zla art- oldu unu söyledi. sahibinin 33 tafl nmaz na yöne- yar yat r m yap lmas taahhüt koflullar na uygun flekilde de- lik inceleme sürerken, 40 yat - edildi. Bu yat r mlarla 14 bin vam edildi i tespit edildi. Tarihi köprüler restore ediliyor Harita: brahim KARAKAfi Yozgat, Anadolu Kaplan olma yolunda Yozgat Ticaret ve Sanayi Odas (YTSO)Yönetim Kurulu Baflkan fienol Dafltan, hedefleri büyük tutarak, hayal gücünün ve yarat c l n s n rlar n zorlayarak ortaya ç kan güçlü bir gelecek idealinin uluslar, illeri ve hatta kasabalar dahi hayal etti i biçimde yaflatabilece ini kaydediyor. Dafltan, bu vizyon ve gelecek senaryolar ndan yola ç karak ortaya ç kar lan Güçlü Yozgat ideallerinin gerçekleflebilmesi ad na bir biri ard na hayata geçen projelerin, Yozgatl lar bugün Türkiye nin geri kalm fl 19 ili aras ndan Anadolu Kaplan bir il olmaya do ru götüren yolda at lm fl büyük ve önemli ad mlar olaca n n alt n çiziyor. YTSO Yönetim Kurulu Baflkan fienol Dafltan, böylesine kararl bir süreçte daha düne dek aktif ifl gücünün yüzde 77 sinin tar m sektöründe çal flt bir Yozgat n yerine, etkin sa- Çanakkale 10 projeye AB deste i ald Ç nayileflmenin ve bilgi odakl bir toplumun tohumlar n n birer birer at ld bir il olman n çabas içerisinde olduklar - anakkale'de Köy Bazl Kat - Yetkililer, Köy Bazl Kat l mc Yat - l mc Yat r m Programlar r m Program k rsal alanda ekonomik kapsam nda 10 proje, Tar m ve altyap tesislerinin rehabilitasyonu- Bugün bir yandan ve Köyiflleri Bakanl nda yap lan de- na yönelik harcamalar n n belirli oran- sahip oldu umuz zen- erlendirmeler sonucu, hibe deste i al- larda hibe olarak finansman yoluyla, gin jeotermal kaynakla- maya hak kazand. gelir ve sosyal standartlar n gelifltiril- r n n turizme, s nmaya ve tar ma sa lad Tar m l Müdürlü ünden yap lan mesi için oldu u kadar, Türkiye'nin aç klamaya göre, Köy Bazl Kat l mc Avrupa Birli i ne kat l m politikas n n Yat r m Program n n Dünya Bankas ile bir parças olarak, Avrupa Birli i fonla- yap lan kraz Antlaflmas do rultusun- r n n kullan m potansiyelini gelifltir- da, Tar m ve Köyiflleri Bakanl bün- mek amac yla uygulamaya konuldu- yesinde oluflturulan K rsal Kalk nma unu belirttiler. Yetkililer, yat r mc lar- Merkezi Yürütme Birimi vas tas yla la bakanl k aras nda hibe sözleflmesi 2005 y l nda uygulanmaya bafllad imzaland ktan sonra, projelerin uygu- hat rlat ld. lamaya konulaca n bildirdiler. n belirtiyor ve Yozgat ile ilgili bilgileri aktar yor. fienol Dafltan katk lar, di er yandan sanayi bölgelerinde ard ard na kurulan firmalar ve en önemlisi ildeki tüm yetkin kurulufllar n kent planlamas ndan sürdürülebilir kalk nmaya kadar birçok alanda gelece e dönük üretti imiz projeler ve yarat lan iflbirlikleri Yozgat n gelecek y llar n n inflas n n sa lam temellerini oluflturuyor. Yozgat n Cumhuriyet in kuruluflunun 100. y ldönümü olan 2023 y l için daha bugünden birçok büyük hedefi var. Bu hedefler arayollar Genel Müdürlü ü'nce, Tür- K lerini ifade etti. kiye genelinde 34 tarihi köprünün res- Karayollar Genel Müdürlü ü Köprüler Da- torasyon çal flmas n n yürütüldü ü iresi Baflkanl Tarihi Köprüler fiube Müdürü bildirildi. Halide Sert, restore ettikleri köprüler aras nda Çorumlu vatandafllardan e itime 3.6 milyon YTL destek Ç orum'da, ''E itime Yüzde 100 raf ndan 18 derslikli okul yap m için Destek Kampanyas '' kapsa metre karelik bir arsa ba flland n m nda yap lan yard mlar n 3 söyledi. Köksal ayr ca, merkez ve ilçeler- elbette ki birkaç kuruluflun ya da araflt rmac ekibinin tasarrufunda de il. Böylesi bir flekillendirmenin toplumun tüm kesimleri ile topyekün biçimde gerçeklefltirilmesi gere inden hareketle yerel dinamikler harekete geçirildi ve tüm süreçler bu do rultuda oluflturuldu. Amac m z Yozgat n sadece ekonomik anlam- Karayollar Genel Müdürlü ü Köprüler Da- Erzurum'da Selçuklulara ait Çoban Dede, K r- iresi Baflkanl Tarihi Köprüler fiube Müdürü flehir'de yine Selçuklular döneminden kalma milyon 600 bin YTL'ye ulaflt bildirildi. de bulunan birçok okula çok say da bilgi- Halide Sert, Türkiye'deki tarihi köprülerin ba- Kesik Köprü, Elaz 'da pek yolu güzergah n- Çorum l Milli E itim Müdürü Abdurra- sayar, televizyon, DVD, ansiklopedi ve k m ve onar mlar n n Karayollar na ait oldu- da yer alan Palu Köprüsü ile Adana'daki Tafl- him Köksal, l Genel Meclis toplant s n- kitap ba flland n bildirdi. Yap lan yar- unu söyledi. köprü'nün bulundu unu kaydetti. da yapt konuflmada, nakdi yard m, ya- d mlar n küçümsenemeyece ini, ancak bir baflar öyküsünü yarat p Malezya dan Hin- da de il, ayn zamanda da sosyal anlamda bu meflakkatli kalk nma sürecini ziyadesiyle gerçeklefltirerek, ulusal ve uluslararas anlamda Bu köprülerin restore çal flmalar için yakla- p m ve onar m, ders araç gereçleri ve arsa Çorum'un potansiyelinin daha fazla ol- distan a, rlanda dan Çin e kadar birçok ülke- n ndaki tarihi köprüleri restore etmek için ça- fl k 4,5 milyon YTL ödenek ayr ld n anlatan ba fl olmak üzere hay rseverlerin il ge- du unu ifade eden Köksal, hay rseverler- ye ders olacak bir gelecek kurgusudur. Bizler, l flmalar aral ks z sürdürdüklerini söyledi. Halide Sert, ''Restorasyon çal flmalar için ay- nelinde 3 milyon 600 YTL yard m yapt - den daha çok katk beklediklerini kaydet- ildeki tüm yerel dinamikler olarak Yozgat n Restorasyon için yo un bir tempoda çal fl- r lan ödenekler yetersiz kal yor. Her fleye kar- n ifade etti. Kampanya kapsam nda 70 ti. l genelinde 6 bin ö retmenin görev bu kurguyu baflar yla eyleme dönüfltürece ini t klar n belirten Sert, Türkiye genelinde 34 ta- fl n imkânlar m z ölçüsünde en iyisini yapma- derslikli okul infla edildi ini ve baz okul- yapt n belirten Köksal, flehir merkezi biliyor ve buna yürekten inanarak, insanlar - rihi köprünün restorasyonunu gerçeklefltirdik- ya çal fl yoruz'' dedi. lar n inflaatlar n n devam etti ini belirten d fl ndaki bölgelerde derslik ihtiyac bu- m z ilimize bu baflar öyküsünü paylaflmaya Köksal, ayr ca hay rsever bir ifladam ta- lunmad n sözlerine ekledi. davet ediyoruz. PLATFOR M Sert, bu kapsamda Türkiye'nin dört bir ya- yimser ve dura an senaryolar n etkisi ve faizlerin seyri Prof. Dr. KEREM ALKN IMF heyeti makro incelemeye geliyor Türkiye ile IMF aras nda yürütülmekte olan standby anlaflmas çerçevesinde, IMF heyeti 9-20 Ekim tarihleri aras makro ekonomik durum ve beklentiler ile yap sal reformlar konusundaki geliflmeleri incelemek üzere, Türkiye de bulunacak. Stand-by düzenlemesine iliflkin de erlendirme çal flmalar kapsam nda ziyarette bulunacak olan heyet, gelenekselleflmifl bir uygulama olarak, önce stanbul da özel sektör ile görüflmelere gerçeklefltirecek; ard ndan temaslar na Ankara da resmi kurum ve kurulufl yetkilileri ile devam edecek. Heyetin ziyareti kapsam nda son makro ekonomik durum ve beklentiler ile yap sal reformlar konusundaki geliflmeler ele al nacak. Ekim ay ndan aral k ay na kadarki ABD nin tar m d fl istihdam verisi, art fl oran na yönelik beklenti de bu geliyor. Bu nedenle, önümüzdeki ay- periyot aç s ndan, yurtiçinde ve yurt- haftan n önemli makro veri ve gelifl- yöndeydi. Ancak, TÜK in eylül ay larda bu yüksek maliyet enflasyonu d fl nda yay nlanacak makro ekono- meleri olarak vurgulanabilir. 19 TÜFE art fl oran, yüzde 1 ve alt nda etkisinin talep enflasyonuna yans ma- mik veriler ile iç ve d fl politik gelifl- Ekim deki TCMB Para Politikas Ku- umut edilir iken, yüzde 1,29 ç kt. Bu s n yak ndan takip etmek gerekebilir. meler yak ndan izlenecek. Söz konu- rulu ve Ekim tarihlerindeki nedenle, TCMB nin ekim ay n n enf- Avrupa Merkez Bankas su bafll klar n geliflimine ba l olarak, ABD Merkez Bankas FED faiz top- lasyon oran n n daha da yüksek ç ka- faiz artt rabilir flu an için iyimser ve dura an se- lant s da bu nedenle yak ndan takip bilece i, Ramazan dönemindeki zam- Avrupa Merkez Bankas n n (ECB) naryo aras nda tereddüt yaflayan reel edilecek. lar n bir k sm n n ekim ay enflasyo- 5 Ekim perflembe günkü toplant s n- sektör ve finans kesimi, yani iki senar- TO enflasyonu sevindirdi, nuna yans yabilece i yönündeki gö- dan ise, k sa vadeli gösterge faizin yo aras nda gözlenen s k flmay, bir TÜK enflasyonu üzdü rüflü, y l sonunda yüzde 9 civar nda 0,25 puan daha artaca bir karar ç k- senaryoya yönelerek aflmaya çal fla- TO'nun stanbul Ücretliler Geçin- tek haneli enflasyon ihtimalinin ekim mas bekleniyor. Bu noktada, söz ko- cak. Piyasalar n gündeminde olan ve me Endeksi, yani bir bak ma stan- ay enflasyonuna ba l oldu unu ha- nusu kararla birlikte, d fl piyasalarda senaryo tercihlerini de belirleyen ön- bul'un TÜFE'si eylül ay nda yüzde t rlat yor. Dolay s ile, TCMB nin bu gözler ABD nin eylül ay tar m d fl is- celikli konu bafll klar, büyüme, enf- 0,89 art fl gösterdi. Bu oran, son 10 y l y l bir faiz indirimi gerçeklefltirmesi tihdam verisine dönecek. Beklenti 120 lasyon gibi makro ekonomik veriler içerisinde TO'nun aç klad en dü- hayli zor. Piyasa aktörleri, flimdi, en binlik art fl yönünde. Dolay s ile, ve bu verilere ba l olarak gerek dün- flük eylül ay enflasyon oran olmas - az ndan TCMB nin y l yeni bir faiz ECB nin olas bir faiz art fl karar yan n önde gelen merkez bankalar - n n yan s ra, finans kurumlar n n ve art fl yapmadan tamamlamas na dua ABD nin tar m d fl istihdam art fl ve- n n ve TCMB nin para politikas ka- reel sektör kurumlar n n ekonomistle- etmeye bafllad lar. risinin beklenenden kötü gelmesi ile rarlar oldu u vurgulanabilir. Nite- rinin ortalama olarak yüzde 1,1 ora- TO'nun TEFE endeksinde ise ar- birleflir ise, 1,24-1,28 dolar aral nda- kim, gerek 5 Ekim Perflembe günü Av- n nda bekledikleri TÜFE art fl oran - t fl yüzde 1,24 olarak gerçekleflti. ki euro-dolar paritesi, bu defa 1,27- rupa Merkez Bankas n n toplant s, n n da alt nda kalm flt. Bu nedenle, TO'nun TEFE'si beklentilerin hayli 1,29 dolar band na do ru bir hareket yine 6 Ekim Cuma günü aç klanacak TÜK in aç klayaca eylül ay TÜFE üstünde bir enflasyon oran na karfl l k ortaya koyabilir. Petrol fiyat için OPEC devrede Petrol fiyatlar nda son bir ayd r görülen yumuflama, bu defa petrol ithal eden ve tüketen ekonomileri sevindirirken, üretici ve ihracatç ekonomileri de telaflland rd. Fiyatlarda son 2.5 ayda yaflanan düflüfl yüzde 25 e ulafl nca, OPEC, yeni de erlendirmelere yönlendirdi. Yaklafl k bir ay önce yap lan OPEC Bakanlar Kurulu toplant s nda üretimin azalt lmayaca yönünde bir karar ç ksa da, fiyatlar n 60 dolar n alt na gerilemesi OPEC'i bu karar ndan döndürecek gibi gözüküyor.financial Times, OPEC in, günlük 28 milyon varil olan üretimini 1 milyon varil azaltaca n onaylad dedikodusuna yer veriyor. OPEC'in üretim kesintisine gidebilece i yönündeki haberler ve Nijerya'daki fliddet olaylar, 57 dolar s n r na inerek son 7.5 ay n dibini gören ham petrol varil fiyatlar n tekrar yukar ç kard. Fiyatlar yak n dönem için 60 dolar n alt na oturacakm fl gibi gözükmüyor.

3 SAYFA 3 GUNDEM Çelikte üretim art fl dünya ortalamas n n üstünde Türkiye'nin ham çelik üretimi bu y l n 8 ay nda, yüzde 9,4'lük dünya ortalamas n n üzerinde yüzde 11,1 oran nda artarak 15,3 milyon tona ulaflt. Böylelikle dünyan n en büyük 11. çelik üreticisi konumunu sürdüren Türkiye, ilk 15 ülke içerisinde, Çin ve Hindistan'dan sonra üretimini en fazla artt ran ülke oldu. Demir Çelik Üreticileri Derne i nin 2006 y l - n n 8 ayl k döneminde iliflkin çelik raporundan derlenen bilgilere göre, Ocak-A ustos döneminde, Türkiye'nin ham çelik üretimindeki art fl, yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleflen dünya ortalamas - n n üzerinde bir performans gösterdi. Rapora göre, bu y l n Ocak-A ustos döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 12,2 oran nda art flla 12 milyon 928 ton uzun, yüzde 2,6 oran nda art flla 2 milyon 90 bin ton yass, yüzde 21,7 oran nda art flla da 305 bin ton vas fl olmak üzere toplam 15 milyon 323 bin ton çelik üretildi. Geçen y l n ayn döneminde, söz konusu üretim 13 milyon 798 bin ton düzeyindeydi. YTL, dalga sonras yüzde 8.7 de erlendi May s ve haziran aylar nda yüzde 17'den fazla reel de er kaybeden Türk paras, eylülde de yüzde 0.5 oran nda de er kazand. YTL'de dalgalanma sonras ndaki toplam reel de er art fl yüzde 8.7'ye ulaflt. Merkez Bankas n n, Türk paras n n 1995 y l ndaki ortalama de erini 100 kabul ederek oluflturdu u TÜFE bazl reel kur endeksi eylülde yüzde 0.5 oran nda artarak 154.5'e kadar yükseldi. Ancak ÜFE bazl reel kur endeksi ise yüzde 1.2 oran nda azalarak 137.4'e geriledi. Türkiye'deki enflasyonun yan s ra Türkiye'nin en fazla d fl ticaret yapt ülkelerin de enflasyon oranlar ve paralar dikkate al narak oluflturulan endekste bu y l haziran ay ndan sonra ise TÜFE'ye göre yüzde 8.7, ÜFE'ye göre ise yüzde 5.9 oran nda at fl yafland. Türk paras may s ve haziran aylar nda TÜFE'ye göre toplam yüzde 17.3, ÜFE'ye göre ise yüzde 13.8 oran nda de er kaybetmiflti. Temmuz, a ustos ve eylül aylar nda TÜFE bazl endekse göre yeniden de erlenen YTL'nin eylül ay itibariyle reel de eri bu y l nisan ay ndaki düzeyinin yüzde 10.7 alt nda kald. Temmuz ve a ustosta art p eylülde gerileyen ÜFE bazl reel kur endeksi de nisan ay ndaki düzeyinin yüzde 8.7 alt nda seyrediyor. TÜFE bazl reel kur endeksi bu y l nisan ay nda düzeyinde bulunuyordu. May sta 158.4'e haziranda ise 142.1'e gerileyen reel kur endeksi, temmuzda 147'ye, a ustosta ise e yükselmiflti. Bütçeyi sa l k ve tar m zorluyor Sa l k harcamalar ve tar msal destekleme ödemeleri, Merkezi Yönetim Bütçesini zorluyor bütçesinde baz harcama kalemlerinde y ll k ödenekler, daha y l n son 4 ay na girilmeden afl ld. Bu kalemlerin bafl nda da tar msal destekleme geldi. Bütçede tar msal destekleme ödemeleri için 3 milyar 999 milyon 832 YTL ayr ld. Ancak daha y l n 8 ay nda, tar m kesimine yönelik destekleme ödemelerinde 4 milyar 375 milyon 226 milyon YTL rakam afl ld. Tar msal desteklemede en fazla ödenek sapmas,do rudan gelir deste i ödemeleri ile ürün destekleme ödemelerinde görüldü. Do rudan gelir deste i için bütçeye 2 milyar 240 milyon YTL ödenek konulurken, 8 ayl k ödeme 2 milyar 656 milyon 629 bin YTL oldu. Ürün destekleme ödemelerinde de 785 milyon YTL'lik ödene e karfl l k, 8 ayl k harcama 1 milyar 85 milyon YTL'ye ulaflt. Bu dönemde hayvanc l n desteklenmesi için 540 milyon 571 bin YTL, çay desteklemesine yönelik hizmetler için 90 milyon YTL, tar m ürünleri sigortas için 775 bin YTL, Tar m Reformu Uygulama Projesi için de 2 milyon 251 bin YTL kaynak aktar ld. Halen baflta bu day ve çeltik olmak üzere, çeflitli ürünlerdeki destekleme primleri ödeme talimat n bekliyor. erkez Bankas Eski M Baflkan Süreyya Serdengeçti stanbul Ticaret Odas (TO) Meclis Salonu nda bir seminer verdi. stanbul Ticaret Odas (TO) ile Genç Yönetici ve fladamlar Derne i (GYAD) n ortaklafla düzenledi i seminerde ilk aç fl konuflmas n TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl yapt. Ekonomide son 5 y lda yeniden yap lanma gerçeklefltirildi- ini söyleyen Yalç ntafl, Türkiye ekonomisi, küreselleflen dünyaya ciddi anlamda entegre oldu. Türkiye nin küresel ekonomiye entegre olmas n n en önemli göstergesi de, ülkemize gelen yabanc sermayedeki art fl dedi. Merkez Bankas n n ba ms z hale gelmesinin çok önemli bir karar oldu unu alt n çizen Yalç ntafl, ekonominin flu BMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 1-20 Temmuz tarihleri aras n n ''Mali Tatil'' olmas n öngören kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen teklife göre, mali tatil süresince kanuni sürelerinde verilmesi gereken beyanname, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi ceza ve gecikme zamlar, vergi ve cezalara karfl uzlaflma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanma amac yla yap lacak baflvuru ve bilgi verilmesine iliflkin süreler, tatilin bitti i günden itibaren 7 gün uzat lacak. Ayr ca, belirli sürelerde yap lmas gereken muhasebe kay t ve bildirim süreleri ile vergi ifllemlerine iliflkin dava açma süreleri, mali tatil süresince ifllemeyecek. Teklif, mali tatil süresince inceleme amac yla defter ve belgelerin ibraz n n talep edilmemesini ve mükellefler hakk nda inceleme yap lmamas n, mali tatil süresi içinde gerçekleflen tebligat ifllemlerinde sürenin, mali tatilin son gününden itibaren ifllemeye MB eski Baflkan Süreyya Serdengeçti, TO da seminer verdi flsizli i yap sal reformlarla önleriz TO daki konuflmas nda, ekonominin istikrara oturmas nda al nan yolun çok önemli oldu unu söyleyen Süreyya Serdengeçti, 2004 y l sonu itibariyle enflasyon 30 y l aradan sonra tek haneye düfltü. Düflen enflasyon ve faizlerle birlikte istikrar olufltu. Türkiye 4,5 y lda ard arda büyüme rakamlar n hanesine yazmaya bafllad. Bu kadar h zl büyüyen bir ekonomi 54 ten beri yok. Enflasyon düflmeye bafllay nca gerçek büyümeyi gördük. Ancak önemli olan büyümenin istikrarl olmas dedi. Türkiye de 2005 te gerçekleflen istihdam art fl n n bütün Do u Avrupa ülkelerinden fazla oldu una de inen Serdengeçti, Yap sal reformlar gerçeklefltirirsek, iflsizli- i önleriz. E itim sorunu çözülmeli yani insanlara nas l e itim verece imizi çözmeliyiz fleklinde konufltu. an geldi i noktada bunun pay - n n büyük oldu unu ifade etti. Baflkan Yalç ntafl n ard ndan kürsüye gelen GYAD Yönetim Kurulu Baflkan P nar Ecza- Süreyya Serdengeçti neler dedi? Türkiye ye do rudan gelen yabanc sermayenin ekonomi aç s ndan çok önemli oldu unu da kaydeden Süreyya Serdengeçti, sermayenin yerlisi yabanc s olmad n, önemli olan n sermaye oran n art rmak oldu unu söyledi. Ekonomi d fla aç ld ndan beri dünyada olan olaylar n da Türkiye yi ilgilendirdi ini ifade eden Serdengeçti, Türk ekonomisinde son dönemde yaflanan geliflmelerle ilgili olarak da flu bilgileri verdi: 2006 bahar nda Türk ekonomisinde yaflananlar baz medya gruplar kriz, baz kesimler de dalgalanma, mini kriz ya da çalkant olarak adland rd. Türkiye ekonomik krizi 2001 y l nda yaflad. O zamandan beri 7 çalkant yafland. Bunlar kriz ya da mini kriz de il, sadece çalkant yd. Türkiye ekonomisinde bu çalkant lar n ço u içerden de il, d flardan kaynaklan yor. Çalkant lar n ortak özelli ini her çalkant yafland nda bir kez daha görüyoruz. Her çalkant da bu gerçe e al flamad m z görüyoruz. Kur rejimimiz dalgal ve bunu dünyada uygulayan sadece biz de iliz. Tabii ki kur istikrar çok önemli. Dalgal kur rejiminin amac, kurun politika arac olarak kullan lmamas n sa lamakt r. Her çalkant da enflasyon ve büyüme bekleyifllerinin bozuldu unu görüyoruz. Çalkant lar kur ve faizde yükselmelere neden olabilir. Türkiye de toplum Merkez Bankas n n ba ms zl n n ne kadar önemli oldu unu anlam fl ve kabul etti. Büyüme göstergelerini orta ve uzun vadede düflünmeliyiz. Büyüme rakamlar n yükseltebilmek, birkaç rakam yukar ya ç karmak Türkiye nin AB ye giriflinde çok önemli olacakt r. Önemli olan büyümenin sürdürülebilir olmas. bafllamas n içeriyor. Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmamas n öngören teklifle, beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzam fl olan vergilerde ödeme süresi, uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3. günün mesai saatine kadar uzam fl say lacak. Mali tatil ilan edilen döneme rastlayan beyan, bildirim ve ödemelerin süresi, c bafl da, siyasi istikrar n olmad bir yerde ekonomik istikrardan bahsedilemeyece ini vurgulayarak, Süreyya Serdengeçti nin Merkez Bankas Baflkan oldu u dönemde kötü sürprizlerin olmad n söyledi. Eski Merkez Bankas Baflkan Süreyya Serdengeçti daha sonra kat l mc lar Yeni Dönemde Para Piyasalar Nereye Gidiyor, Dünya Ekonomisinin Türk Ekonomisi ne Etkileri gibi konularda bilgilendirdi. Serdengeçti, Yap sal reformlar gerçeklefltirirsek, iflsizli i önleriz. E itim sorunu çözülmeli yani insanlara nas l e itim verece imizi çözmeliyiz fleklinde konufltu Turizmde sezon kötü, vergi tahsilat iyi G elir daresi Baflkanl n n talimat yla zmir, Ayd n, Antalya, Mu la Vergi Dairesi baflkanlar - n n ortaklafla olarak turizm yörelerinde 15 Haziran-15 Eylül tarihlerinde gerçeklefltirdi i yo un denetimler meyvelerini verdi. Kötü giden turizm sezonuna ra men vergide büyük art fl sa land. Turizm bölgelerinde 364 vergi memuru, 3 ay boyunca 164 bin 129 iflyerini denetleyerek 11 milyon 377 bin 921 YTL para cezas kesti. Has lat tespiti yap lan iflyeri say s 9 bin 957 olurken, buna karfl - l k 127 milyon 161 bin YTL kazanç tespiti yap ld. Denetimler sonucunda bin 437 yeni mükellef tesis edildi. zmir Vergi Dairesi Baflkan Mustafa Bulut, turizm sezonu aç s ndan kötü bir y l olsa da vergisel anlamda iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, sa lanan baflar ya dikkat çekti Temmuz tarihleri aras ndaki mali yükümlülükler erteleniyor Gelir daresi Baflkanl n n program yla bafllat lan vergi denetimleri konusundaki uygulamay 4 vergi dairesi baflkan olarak baflar l flekilde gerçeklefltirdiklerini anlatan Bulut, Bu uygulamayla baflar l vergi denetimi sezonu geçirdik. Vergi dairesi baflkanl klar olarak eleman konusunda birbirimize takviyelerde bulunduk. Etkin ve yayg n denetimlerimizi tamamlad k. Turizm sezonunda bu ilçelerimizde inan lmaz bir hareketlilik ve s cak para ak fl var. Bizler de bu para hareketlili ini kay t alt na almak için çal flt k dedi. Ev sahipli i yapt klar haziran ay ndaki toplant da Antalya, Mu la, Ayd n vergi dairesi baflkanlar ile turizm ilçelerinde etkin ve yayg n vergi denetimi konusunda ortak strateji belirlediklerini hat rlatan Bulut, flöyle konufltu: Gelir daresi Baflkanl n n talimat yla 4 vergi dairesi baflkan olarak bir araya gelerek turizm yörelerinde vergi denetimi konusunda ilkeleri, yöntemleri ve hedef kitleleri belirledik. Ortak hareket ederek turistik ilçelerimizde yayg n vergi dönemi bafllatt k. Turizmin hareketli oldu u ilçelerdeki otel, motel, tatil köyleri, apartlar, pansiyonlar ve bunlar n bünyelerinde bulunan veya iflletme hakk n devrettikleri iflletmeler (hal c, kuyumcu, deri konfeksiyon, market, su sporlar merkezleri, masaj salonlar, hediyelik eflya vs.), restoran, bar, disko, özel plajlar, oto-motor kiralama, yat-tekne turlar, otoparklar, seyahat acenteleri, kira tespit çal flmalar, gayrimenkul al m sat mlar ile ilgili baflar l bir denetim sezonu geçirdik. Komisyon kabul etti, mali tatil geliyor T Süreyya Serdengeçti, Baflkan Yalç ntafl ve GYAD yöneticileriyle mali tatilin bitiminden 7 gün sonraya uzat labilecek. Teklif, Maliye bakan na, 20 günü geçmemek üzere mali tatille ilgili de ifliklik yapma yetkisi de tan yor. Teklifin gerekçesinde, meslek mensuplar n n yo un ve yorucu ifl temposuyla çal flt na iflaret edilerek, düzenlemeyle, baflta Maliye Bakanl olmak üzere çeflitli kamu kurum ve kurulufllar ile meslek mensuplar n n tatil yapabilece i, böylece çal flmalar n daha düzenli ve verimli olmas n n sa lanaca- kaydedildi. GÜNDEM ERTU YAfiAR Yabanc sermaye, yabanc m z m? Ne kadar tersini söylesek de, asl nda biz yabanc lar pek sevmiyoruz. Belki Frans zlar kadar kendini be enmifl ve floven de iliz, ama ciddi anlamda milliyetçiyiz. Politik alandaki milliyetçili imiz iyi kötü anlafl labilir. Çünkü köklü ve övünç dolu bir tarihten geliyoruz; ama son as rda sürekli ezilmifl ve horlanm fl z. Üstelik küreselleflme ile tam bir emperyalizm sömürgesi yap lmaya çal fl l yoruz. Peki ya ekonomide? Ekonomik milliyetçili i (ya da yeni moda tan m ile ulusalc l ) anlamak olas m? Bu sat rlar n yazar bir liberal oldu unu için, ekonomik ulusalc l anlamamaktad r. Sadece Türk oldu u için bir fley iyi olmaz; sadece yabanc oldu u için de kötü... Hem Türk ün kötüsü; hem de yabanc n n iyisi vard r ve hep de olacakt r. Son iki y l içinde h zla artan Türkiye ye yabanc sermaye girifli, yabanc larla ilgili endiflelerimizi acaba daha da m art racak? Baksan za büyük özellefltirmelerden alt n paylar yabanc lar al yor (Türk Telekom örne i gibi). Üstelik son iki y l n en kazançl sektörü olan bankac l kta da, ulusal bankalar birer birer ya yabanc lara sat l yor, ya da yabanc ortak al yor. Ama kim ne derse desin, Türkiye 2005 y l nda 10 milyar dolara yaklaflan yabanc sermaye çekti. Zaten biraz da bu sayede geçen y l 22 milyar dolar aflan cari aç k finanse edilebildi. Bu y l da bu e ilim sürüyor. Yasal zemin haz rland için, yabanc lara gayrimenkul sat fllar da h zland. Bu durumda Türk ulusalc lar n n sesi daha yüksek ç kmayacak m : Ülke elden gidiyor! Parça parça ülkeyi sat yorsunuz!. Hatta çok beklememiz gerekmedi; Rahflan Ecevit, Ben altm fl y ll k evlilik alyans m bile ba fllar m. Yeter ki insanlar yabanc lara arazi satmas nlar bile dedi! Tam bunlar düflünürken ANKA Haber Bülteni nde yay mlanan bir veri dikkatimi çekti. Veri serisi, son y llarda Türkiye den gerçeklefltirilen yabanc sermaye kar aktar mlar n bize veriyor. Bakal m: Kâr aktar m Y l (milyon dolar) Çok ilginç de il mi? 1993 ile 2002 aras nda Türkiye deki yabanc sermaye, her y l hemen hemen 300 milyon dolar dolay nda bir kazanc ülkesine götürmüfl. Ama 2003 y l ile birlikte kar aktar mlar nda patlama yaflanm fl. Önce 600 milyon dolar; sonra da son iki y lda 1 milyar dolar... Mutlaka ki bu geliflmede baz de iflik etmenler rol oynamaktad r: a) Türkiye de bulunan yabanc sermaye stokunun (toplam n n) artmas ; eflgüdümlü olarak kazanç aktar - m da matematiksel olarak artar; b) TL nin de er kazanmas ile ayn TL miktar n n daha çok dolar etmesi (iki y l önce 100 TL ile 62 dolar sat n al rken flimdi 74 dolar sat n alabiliyorsunuz; bu nedenle de TL kazanç ayn kalsa da dolar kazanç (ve aktar m) art yor); c) Son üç y lda Türkiye de özellikle iç piyasaya çal flan sektörlerde bir kazanç patlamas olmas (bizde yabanc sermaye ne yaz k ki sadece iç pazara yönelik alanlarda yat r m yapmaya geliyor. D flsat ma yönelik bir sektöre yat r m yapan yabanc sermaye o kadar az ki!) Asl nda ben bugünlerde yabanc sermaye denilince biraz alayc biçimde gülümsüyorum. Çünkü küreselleflen dünyada yabanc n n anlam nedir ki? Bir çok Türk giriflimcisinin, bir çok farkl nedenle, Türkiye de yat r m yaparken yabanc olmak istedi ini çok iyi biliyoruz ( b y kl yabanc deyimi!). Yani büyük bir olas l k ile, yurtd fl na aktar lan yabanc sermaye kazançlar n n bir k sm da asl nda Türklerin yabanc bankalardaki hesaplar na gidiyor olamaz m? Ne olursa olsun, son üç y lda patlayan yabanc sermaye kazanç aktar mlar, bizim ulusalc lara liberalizm ve küreselleflme ile savaflmak için, yeni mühimmat verecektir de il mi?

4 fi FIRSATLARI SAYFA 4 TCARET REHBER HALELER RESM GAZETE 29 Eylül 2006 GYM Kumafl sat n al nacakt r - stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) K fll k ifl elbisesi sat n al nacakt r - TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlü ü. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) Spor ayakkab s sat n al nacakt r - stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) NfiAAT Bina bak m ve onar m yapt r - lacak - TCDD flletmesi Genel Müdürlü- ü nflaat Dairesi Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile bina bak m ve onar m ifli ihale edilecek. hale, 27 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da müdürlükte yap lacak Kat l mc lar flartnameyi ücreti karfl l ayn yerden sat n alabilecekler. Bina ve tesis yapt r lacak - Bart n Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile bina ve tesis yap m ifli ihaleye ç kar lacak. hale, 18 Ekim 2006 tarihinde saat 10.30'da müdürlükte yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedel ödeyerek müdürlükten temin edebilecekler. Okul yapt r lacak - Mu la Valili i Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile okul ve ek derslik yap m ifli ihale edilecek. hale, 20 Ekim 2006 tarihinde saat 11.00'de müdürlükte yap lacak. Kat l mc lar iflin teknik flartnamesini ücreti karfl l ayn yerden sat n alabilecekler. GIDA Muhtelif g da maddesi al nacak - Isparta Belediyesi Özel Kalem Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda g da maddesi sat n al nacak. hale, 16 Ekim 2006 tarihinde saat 11.00'de belediyede yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi ücreti karfl l belediyeden sat n alabilecekler. Muhtelif meyve al nacak - Hatay Deniz kmal Destek Komutanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda meyve sat n al nacak. hale, 19 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da komutanl kta yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedel ödeyerek ayn yerden temin edebilecekler. ÇEfiTL Araç kiralanmas ifli ihale edilecektir - 1 inci Z rhl Tugay Komutanl / Had mköy. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) Fener sat n al nacakt r - stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) T bbi sarf malzemesi sat n al nacakt r - T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) Rotogravür bask makinesi ve ofset prova makinesi sat n al nacakt r - Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol flletmeleri A.fi. Genel Müdürlü ü. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) 2007 y l ihtiyac 300 ton gliserin sat n al nacakt r - Tekel Sigara Sanayi flletmeleri ve Ticareti A.fi. Genel Müdürlü ü. hale ile ilgili bilgi ve flartnameler an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) Temizlik hizmeti yapt r lacak - Gaziosmanpafla Üniversitesi Sa l k Kültür ve Spor Dairesi Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile temizlik hizmeti ifli ihale edilecek. hale, 30 Ekim 2006 tarihinde saat 09.30'da Gaziosmanpafla Üniversitesi'nde yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedel ödeyerek Gaziosmanpafla Üniversitesi'nden temin edebilecekler. Temizlik ifli yapt r lacak - çiflleri Bakanl Nüfus ve Vatandafll k flleri Genel Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile temizlik ve ilaçlama hizmeti ifli ihaleye ç kar lacak. hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da Nüfus ve Vatandafll k iflleri Genel Müdürlü ü'nde yap lacak. Kat l mc lar flartnameyi ücreti karfl l ayn yerden sat n alabilecekler. Veri haz rlama ve veri girifl hizmeti al nacak - Haseki E itim ve Araflt rma Hastanesi Baflhekimli i taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile veri haz rlama ve veri girifli hizmeti ifli ihale edilecek.hale, 30 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedeli mukabili hastaneden temin edebilecekler. Kömür sat n al nacak - Sar yer Belediye Baflkanl Sat nalma Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile toplam 50 ton kömür sat n al nacak.hale, 30 Ekim 2006 tarihinde saat 10.30'da belediyede yap lacak. Firmalar flartnameyi ücreti karfl l belediyeden sat n alabilecekler. Motorin al nacak - Mu la l Özel daresi taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda k rsal motorin sat n al nacak. TO, personel için k fll k giyim eflyas alacak stanbul Ticaret Odas, personel için k fll k giyim eflyas al m yapacak. Fiyat teklifi vermek isteyen firmalar n, 10 Ekim 2006 Sal gününe kadar stanbul Ticaret Odas dari Hizmetler fiubesi ne müracaat ederek, tekliflerini verebilecekleri duyurulur. hale, 16 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da Mu la l Özel daresi'nde yap lacak.kat l mc lar teknik flartnameyi bedeli mukabili ayn yerden temin edebilecekler. Bilgisayar malzemesi al nacak - Hava Lojistik Destek Grup kmal Komutanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 18 kalem muhtelif cins bilgisayar malzemesi sat n al nacak. hale, 17 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de komutanl kta yap lacak. Firmalar iflin flartnamesini ücreti karfl l komutanl ktan sat n alabilecekler. Bas l ve süreli yay n al nacak - Samsun Ondokuz May s Üniversitesi Rektörlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 353 kalem bas l ve süreli yay n sat n al nacak.hale, 31 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de rektörlükte yap lacak.kat l mc lar flartnameyi bedel ödeyerek ayn yerden temin edebilecekler. Haz r beton al nacak - Mu la Marmaris Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 948 metreküp pompal C20 betonu sat n al nacak. hale, 20 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da belediyede yap lacak.firmalar teknik flartnameyi ücreti karfl - l belediyeden sat n alabilecekler. Türkiye ile Avrupa Toplulu u Aras nda Serbest Dolafl mda Bulunan Eflyan n Tercihli Menfle Statüsünün Kan tlanmas na Dair Yönetmeli in Yürürlükten Kald r lmas na Dair Yönetmelik. Hazine Arazilerinin Tersane Yat r mlar na Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere liflkin Tebli de De ifliklik Yap lmas Hakk nda Tebli. 30 Eylül 2006 Mesire Yerleri Yönetmeli i. Gelir Vergisi Genel Tebli i (Seri No: 258) Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu Genel Tebli i (S ra No: 39) 2 Ekim 2006 Temmuz ve A ustos Aylar na Ait Dahilde flleme zin Belgelerinin Listesi 3 Ekim 2006 Proje ve Kontrollük fllerinde Uygulanacak Fiyat Art fl Oranlar Hakk nda Tebli 4 Ekim 2006 Hububat Ürünü Al m ve Sat m Hakk nda Kararda De ifliklik Yap lmas na Dair Karar Telekomünikasyon Ruhsat ve Genel zinlerin Asgari De- erlerinin Belirlenmesine liflkin Karar Kay t D fl stihdamla Mücadele (KADM) Projesi ile lgili Baflbakanl k Genelgesi Tar msal Üretime Yönelik Düflük Faizli Yat r m ve flletme Kredisi Kulland r lmas na liflkin Uygulama Esaslar Tebli- inde De ifliklik Yap lmas Hakk nda Tebli (No: 2006/46) Türk G da Kodeksi Enerji çecekleri Tebli i (No: 2006/47) BULMACA Haz rlayan: Nalan M. ALAKENT HRACATÇILARA TALEPLER TALEP: Seramik ve PVC imalatç lar ve ihracatç lar ile temas. Adres: CITIZEN Importex Ltd. P. O. Box: 2565 Faks: (00 902) TALEP: Okul mobilyalar. Adres: Stefan Creations., 99,Rue El Arar 20 inflaat konstrüksiyon ürünleri. Adres: Djikaridja Colibaly., S/C De Irenee Diarra Au C.C. De Parana, BP 48 San Mali Dar-Es-Salaam, Tanzania- 000, Casablanca Marocco Tel: ( ) 22 Tel: (223) Dos. No: Fax: , mobile: TALEP: Spor ayakkab. Adres: Basalamah Yahya Trading Corp., P.O. Box Jeddah Saudi Arabia Tel: ( ) Faks: ( ) TALEP: Zeytinya. Adres: Ets Norma., 4812 Uspenskaya Str- Odessa Ukrania Tel: ( ) Faks: ( ) TALEP: Cam ve cam eflyalar. Adres: VCR., 11, Route Des Zenatas / Ain Sebaa Casablanca Marocco Tel: ( ) Faks: ( ) TALEP: Zeytinya. Adres: 285 Longbrea Drive Halifax., Nova Scotia B35 1KA Canada Tel: (00 902) Faks: ( ) TALEP: fl k yafetleri. Adres: CTU Supplies Pty., 1685 Halfway House South Africa Tel: ( ) Faks: ( ) TALEP: Banyo ve mutfak fayanslar. Adres: Mousily For Ceramics., - Jordan Tel: ( ) Faks: ( ) TALEP: Türk firmalar n m s r pazar nda ürünlerinin sat fl n, tan t m n,temsilcili- ini yapmak istiyor. Adres: Mr. Adel Heikal., 31 Road No.6 Maadi/Kahire Egypt Tel/Faks: Dos. No: TALEP: Elektrik ve tesisat ürünleri genel TALEP: Mobilya. Adres: Lysis S.A. Greece Tel: Faks: Dos. No: TALEP: Mobilya. Adres: Aristidis G. Fatouros., - Greece Tel: Faks: E- mail: lgili: Georgios Fatouros - Dos. No: TALEP: Bahçe mobilyas Adres: Home Collection., - Greece Tel: lgili: Mbatzanopulu Stella - Dos. No: TALEP: fiarap bardaklar. Adres: Xtra Prasent Saverio Lucas Riiedl., - Greece Tel: Faks: lgi- THALATÇILARA TEKLFLER TEKLF: fiiflirilebilir bot üreticisi, distribütör ar yor. Adres: Tiger Marine Ind. M s r- Tel: E- Posta: TEKLF: Makarna. Adres: Csreaming Seeds Spice Co. Australia Tel: ( ) Faks: ( ) TEKLF: Badem. Adres:J.B Trading., Via C.Marx Piana Delgi Albanesi Palerme Italy Tel/Fax: ( ) TEKLF: fiarap. Adres: Invejo D.O.O. Czechia Tel: ( Monjas c/invierno 54, Torrejan De Ardoz / Madrid Spain Tel: Faks: TEKLF: Bask makineleri. Adres: Tefer Graf, S.L., c/ecuador, 10, Local Majahonda / Madrid Spain Tel: Faks: TEKLF: Elektrik iletimi ile ilgili cihazlar n üretimi. Adres: Nucon Switchgears PVT. Ltd., Unit 11 Mallpur 17 km Khanna Stone GT Road, Doraha, Ludhiana India Tel: Faks: TEKLF: Gemi inflas nda uzman ifl orta- TEKLF: Tar msal ürünler, makarna, dizel motor, motor pompalar. Adres: Minsum Agroindustrial, S.L., C/ferraz 33-2c 28008, Madrid Spain Tel/Faks: TEKLF: Süt, çikolata. Adres: Tchin-Latif Sarl., Route Nationale No12 Birslam Bejaia Alger Tel: / Faks: E- Mail: TEKLF: Sabun, deterjan. Adres: Speed Oughlissi., Domanie Mahieddine Ratil- Zeralda Alger Tel: Faks: TEKLF: Ka t çanta, çanta, karton kutu. Adres: Embag Spa., Zone Industrialle, Route 11) Faks: ( ) ar yor. e M sila BP60 Bordj Bouarredj - Alger TEKLF: Merkezi havaland rma sistemleri yedek parçalar. Adres: Technifan, S.A., Pol Industrial Las Adres: Stocznia Gdanska Grupa., Ul. Na Ostrowia 15/ Gdausk Poland Tel: (+48 58) / Faks: (+48 58) Tel: / Faks: TEKLF: Film, plastik tüpler. Adres: ENCP Sofiplast., Zone Industrialle li: Xtra Prasent - Dos. No: TALEP: Yer karolar. Adres: Givanni Isolabella., - Greece Tel: Faks: lgili: G. Isolabella - Dos. No: TALEP: Bardak. Adres: Tsimpros Aleksandros., - Greece Tel/Faks: lgili: Giannis Tsimpros - Dos. No: TALEP: S hhi tesisat. Adres: Hydro Gas Tech., - Greece Tel/Faks: lgili: Ioannis Kuzelis - Dos. No: TALEP: Seramik lavabo. Adres: Minos S.A., - Greece Tel: Faks: lgili: Barbara Avramidou - Dos. No: BP 107 Setif Alger Tel: / Faks: TEKLF: Demir çelik. Adres: NN International., - Sweden Tel: Faks: TEKLF: Kimya endüstrisi. Adres: Mlakar Plus D.O.O., Çardak 4, 8340 Crnomeli Slovenia Tel: Faks: TEKLF: Büro mobilyalar. Adres: Hispapel, S.A., c/ Alberto Alcocer, 46-B-9 c Madrid/ Spain Tel: Faks: TEKLF: Bijuteri. Adres: Benzekri Ets., BP. 41 GT Zone Industrielle Ghardaia Alger Tel/Faks: SOLDAN SA A: 1- stanbul da faaliyet gösteren Alameti Farika reklam ajans n n kurucu orta olan reklamc 2- Mutfak gereçleri sektöründe öncü bir kurulufl Devletin kasas olarak adland - r lan kurum 3- Lityumun simgesi So uk et üretiminde önde gelen bir marka Peygamberlikle görevlendirilen ikinci kifli 4- Amaç, gaye Bir nota Güneydeki turistik ilçelerimizden biri 5- Saçta, sakalda beliren beyazl k Peru nun para birimi 6- Cengiz Tuncer in bir roman Romanya n n para birimi 7- Bir emir Bitki özlü flampuan markas 8- Kobalt n simgesi Eflek sesi Baryumun simgesi (Tersi) Tüh 9- Oracle Türkiye Genel Müdürü 10- Bir çocuk bezi markas Çok kurnaz 11- Reçine, çam sak z Dünyan n uydusu olan gök cismi laç, merhem 12- fiose nin sessiz harfleri Giysilerin buruflukluklar n gidermek için bunlar n üzerinden geçirilen k zg n demir araç CNN Türk te ekonomi program sunan Dinçkök soyadl gazeteci. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Turkcell fl Destek Genel Müdür Yard mc s 2- Raymond James Yat r m Menkul De erler Genel Müdürü Sarpyener in önad Seramik k lavuzlar ve jakar aksesuarlar üreten bir firma 3- Rus taki sessiz harfler Eski Türk el sanatlar ndan biri Biliflim teknolojisi alan nda önde gelen ABD flirketi 4- Ülker in kek ürünlerinden biri Boflnak siyasetçi zzetbegoviç in önad 5- Maksim Gorki nin Rus devrimine adad roman Hangi fley Son karfl t 6- Amerikal sar fl n bir aktrisi simgeleyen harfler Norveç in internet kod harfleri Kalbin sol kar nc - ndan ç kan ve vücuda k rm z kan da tan büyük atardamar 7- Sürücü belgesi 8- talya n n TV kanallar ndan biri Belediye hizmetlerinin güvenli ini sa lamakla görevli yönetim 9- Bir emir Bir ba laç Halay k 10- Evlenmek için söz verip yüzük takm fl olan kimse K rm z 11- Bir kimsenin k z kardeflinin kocas Kremini ve rondo bisküvi markalar na sahip üretici firma 12- Kabul etmeme Deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlan - lan element Dolayl olarak anlatma. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 Bayilik Franchising KOÇAK GAYRMENKUL Ülke Orijini: Türkiye Kurulufl Y l : 1980 Faaliyet Alan : Gayrimenkul yat r m dan flmanl Bafllang ç Sabit Yat r m Tutar : YTL aras Sürekli Franchise Ödemesi: 100 $ + KDV Franchise Girifl Bedeli: ller baz nda uygulanan Promosyon süresince bedel al nmamaktad r. Promosyon bitiminden sonra kat lan adaylar için $ $ aras Bayilik fiartlar : Dürüst, ilkeli paylafl mc ruha sahip adaylar. Ofis olarak ana cadde üzeri, girifl kat daire, dükkan veya maksimum 1.kat, minimum 80 metrekare daire. Adres: Y ld z Posta Cad. 52/1 Befliktafl/stanbul. Tel: , Faks : , GSM : Yetkili kifli: Y lmaz Koçak (kurucu yönetim kurulu baflkan. Mail: NETSS Ülke orijini: Türkiye Kurulufl y l : 1991 Faaliyet alan : fl Yaz l mlar fl ortakl koflullar : fl ortaklar na, ifl ortakl - sözleflmesi imzaland ktan sonra sertifikasyon program nda öncelikle ürünler ile ilgili e itim verilir. E itimlerin sonunda girifl seviyesinden bafllayarak en üst seviyeye kadar s - ralanan üç aflamada NOD Sertifikas ile Netsis Onayl Destek Uzmanlar yetifltirilir. Adres: Netsis Yaz l m A.fi. fiehit Nevres Bulvar K z lay fl Merkezi 6/ Alsancak /zmir. Telefon: Yetkili kifli: Tamer Efeç nar, Ülke orijini: ABD Kurulufl y l : ABD 1973 / Türkiye 1 May s 2005 Faaliyet alan : Emlak Bafllang ç sabit yat r m tutar : $ Sürekli franchise ödemesi: %6 Franchise girifl bedeli: USD. Reklam katk pay : %2 Firman n verdi i destekler: E itim, el kitab, yer seçimi, bölge korumas, proje, ortak reklam, pazarlama, personel temini, internet hizmeti Bayilik flartlar : Her ofis, Realty World kurumsal kimli ine uygun, kolay ulafl labilen, minimum 90 m2, düz ayak girifl veya birinci kat seviyesinde,profesyonel bir görünüme sahip olmal. Adres: fiair Nigar Sk. Halit Kehale fl Merkezi No:4 Kat:2 Niflantafl / stanbul. Tel: Pbx. Fax: GSM: Yetkili kifli: Realty World Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Hilmi Ifl kören MERKEZ BANKASI Sat fl ABD USD Euro ng. Sterlin SERBEST PYASA Sat fl ABD USD Euro ng. Sterlin ALTIN FYATLARI Kapal Çarfl REALTYWORD Sat fl ayar ayar Cumhuriyet Reflat YATIRIM FONLARI NDEKS Fon Türü Bileflik Fon A Tipi B Tipi E stanbul Deri Organize Sanayii Bölgesi, son teknolojiye uygun flekilde yap lan ar tma tesisi ile gurur duyuyor. stanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan Abdülkad r Evin, bölge arazisinin 1982 y l nda Arsa Ofisi Genel Müdürlü ü nce kamulaflt r lmaya baflland n belirterek yüzde 90 l k bölümün kamulaflt - r lmas n n bitti ini fakat halen baz bölümlerin sonuçlanmad - n bildirdi. Blgedeki göletler ve kullanma suyu ar tma tesisi konusunda da bilgi veren Evin flu aç klamalar yapt : Bölgemizin deri sanayi a rl kl olmas nedeniyle su ihtiyac yüksek. Bu nedenle bölgenin en önemli projelerinden biri de gölet projesi y l nda bitirilen 1 ve 2 nolu göletlerden y lda 1 milyon metreküp su temin edilerek sanayiye pompalanabili- yordu. Ancak, y l n eylül ve ekim aylar ndan itibaren göletlerdeki su bitiyor ve bölge SK nin pahal suyuna veya tankerle tafl nan suya gereksinim duyuyordu. Su ihtiyac n n mevcut göletlerden karfl lanamamas nedeniyle 2002 y l nda 3 nolu gölet inflaat ve su tutulmas tamamland. 3 nolu göletin hacmi 2,5 milyon metreküp. 3 nolu SAYFA 5 GRfiM Ar tmada, stanbul Deri OSB modeli CAZBE ULUTAfi n son teknolojiye sahip At ksu Ar tma Tesisi kuran stanbul Deri OSB de 372 firma faaliyet gösteriyor. Ar tma tesisi, 1.2 milyon nüfusa sahip bir flehrin evsel at k sular n ar tabilecek kapasiteye sahip. Bölgede çeleflan firmalar,deri ve deri mamulleri a rl kl. stanbul Deri OSB nin profili *stihdam kapasitesi 8-10 bin kifli *Sanayi için ayr lm fl olan parsel say s 314 ( ) Adet (2. geliflme alan n n plan ve revizyonuna göre) *Yan Sanayiine ayr lm fl olan parsel say s 125 ( KSS Blo u) *Sanayi için ayr lm fl olan alan milyon m2 *Yan Sanayiine ayr lm fl olan alan 550 bin m2 *Ar tma ve Geri Kazanma Tesisine ayr lm fl olan alan 105 bin m2 *dari, Sosyal ve Sportif Tesislere ayr lm fl olan alan 170 bin m2 *Göletler ve çevresindeki alanlar 725 bin m2 *Yeflil alanlar milyon m2 *Genel at k su hatt 18,0 km *Sülfürlü at k su hatt 15,0 km *Kromlu at k su hatt 13,1 km Kuyumcular ve döviz bürolar k fl n da kapanacak B elediye Encümeni nin, Büyükflehir bütünlü ü içinde faaliyette bulunan kuyumcu dükkanlar ile döviz bürolar n n açma ve kapama saatleri ile ilgili olarak öngördü ü düzenlemeler aç mland. Buna göre, yaz saati uygulamas nda; aç l fl saati 08:30, kapan fl saati 19:30. K fl saati uygulamas nda ise, aç - l fl saati 08.30, kapan fl saati 18.30, Anneler Günü, Sevgililer Günü, Y lbafl ve dini bayram arifeleri gibi özel günler arifesine rastlayan pazar günlerinde, kuyumcu ve döviz bürolar aç k kalacak. Öte yandan il s n rlar içerisinde kendi güvenliklerini sa lam fl, kendi içinde belli çal flma sistem ve kurallar olan, Akmerkez, Capitol, Carousel, Olivium, Profilo fl Merkezi, Galeria, Cevahir Al flverifl Merkezi, Kapal çarfl gibi al flverifl merkezlerindeki kuyumcu ve döviz bürolar n n bu ifl merkezi ve ifl hanlar n n aç l fl kapan fl saatlerine göre çal flmalar uygun görüldü. göletin de devreye girmesiyle 3,5 milyon metreküpe ulaflan bu su kapasitesi bölgenin ihtiyac n fazlas yla karfl layacak durumda. Ancak, göletlerin besleme havzas ndan gelen çevredeki di er sanayi tesislerinden kaynaklanan at k sular nedeniyle, özellikle ya fls z dönemlerde suyun kirlili i art yor, sanayicilerimiz kötü kaliteli su ile üretim yapmak zorunda kal - yor ve ürünlerinde kalite düflüklü ü ile karfl laflabiliyor. Söz konusu bu olumsuz koflullar giderme için bölgede çal - flan sanayicilere standart ve iyi kalitede su temin etmek amac yla Kullanma Suyu Ar tma Tesisi inflas için TÜBTAK- MAM a avan proje haz rlat ld ve yap m ifli için ihalesi gerçeklefltirildi. ATS Ar t m firmas nca 2006 y l ocak ay nda deneme iflletmesine geçildi. TAM ARITMA stanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, dünyada, deri sanayi at k sular n ar tan tesisler aras nda, en büyük ve en etkili Ar tma Tesisi unvan n kazanm fl. At ksu Ar tma Tesisi ünlü E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, yenilenebilir enerji konusunda Almanya ile Türkiye aras nda stratejik ortakl k konusunda prensip anlaflmas na var ld n Ücretsiz seri ilanlar TO üyeleri, sat l k kiral k veya devren gayrimenkul, fabrika, iflletme, araçgereçlerle ilgili duyurular n, eleman veya ifl arama ve benzeri isteklerini, ticaret sicil (Oda kay t) numaras, ilan konusu ve haberleflme bilgileri ile birlikte bize iletmeleri ha- DEVR veya ORTAK MOTORSKLET sat fl servis ve yedek parça sektöründe faaliyet gösteren firmama yaln zl ktan dolay ortak ar yorum.stenirse devir de olur. R dvan Gazi AKIN- METMOTOR - Fetihtepe Mh. Hal c o lu Cadd. 9/2 - Beyo lu-stanbul. Tel: Fax: Cep: / DEVREN KRALIK ESENYURT TA devren kiral k bilgisayar sat fl, kontürlü telefon ve fatura tahsilat merkezi. Tel: ÇEfiTL TEKNK kitap ba fllar n z bekliyoruz. Oltu Endüstri Meslek Lisesi Kütüphanesi. Erzurum Frans z firmas Degremont un, en son gelifltirdi i teknolojiye sahip. Tesis, teknik ifadesi ile Tam Ar tma niteli i tafl yor. Deri sanayi at k sular fiziksel, kimyasal ve biyolojik metotlarla tam olarak ar t l yor. Tesisin kapasitesi m3/gün. Bir baflka ifade tarz ile, tesis 1,2 milyon nüfusa sahip bir flehrin evsel at k sular n ar tabilecek kapasiteye sahip. Bölgede toplam 339 parsel mevcut.bu parsellerde 278 adet bina yap ld. Bu binalardan 156 tanesi inflaat ruhsat, 50 tanesi de yap kullanma izni ald. Bölgede 372 adet firma faaliyet gösteriyor, bunlar n 153 adedi deri ve deri mamulleri sanayine ait. Bunlar n; 70 adedi küçükbafl ham deri iflleme, 50 adedi büyükbafl ham deri iflleme, 33 adedi ise ham deri alan nda faaliyet gösteriyor. Ayr ca 1996 dan itibaren bölgede sabun, gliserin, ilaç, tekstil, kimyasal, metal ve ahflap, ka t ve ambalaj sanayi v.b. gibi di er sektörler de yer alarak üretime geçmifl bulunuyor. Yenilenebilir enerjide Türk Alman iflbirli i bildirdi. ''Yenilenebilir Enerji'' konusunda Türk-Alman konferans - na kat lan Bakan Güler, iflbirli inin özellikle hidrolik, biyomas, enerji, dalga gibi konular kapsad n kaydetti. linde ücretsiz olarak yay nlatma imkan bulacaklar. Üyelerin duyurular n iletebilecekleri kanallar flöyle: Faks: / E- Posta: veya / Telefon: / / SATILIK fl kl totem tabela. 12 Mt. direk boyu, tabela ebad 6 Mt x 4 Mt x 90cm Yap Servis Ltd.fiti (Pbx) (Faks) REFLEKTF bez ve plastik bantlar, camplastik-karbon, teknik kumafllar. Standart üretim, özel fiyatlar. Tel: / Faks: LKÖ RETM ö rencilerine makul ücret karfl l nda ders verilir, ö rencinin s navlara haz rlanmas sa lan r. Kad köy yakas nda oturanlar tercih edilir. Tel: EMLAK FATH te muhtelif sat l k ve kiral k daireler Bay r Emlak VERG REHBER Dr.VEYS SEV Belediye gelirleri Yürürlükte bulunan Belediye Gelirleri Yasas uyar nca, belediyeler taraf ndan al - nan vergi ve benzeri gelirler, belediye giderlerini karfl lama konusunda yeterli de ildir. Bu nedenle belediyelere genel bütçeden pay verilmek suretiyle k smen giderilmesine yönelik ayr bir yasal düzenleme yürürlü e konulmufltur. Ancak buna ra men belediyelerin yükümlülüklerini daha sa l kl bir flekilde yerine getirebilmeleri için, Belediye Gelirleri Yasas n n yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmifl bulunmaktad r. Yürürlükte bulunan Belediye Gelirleri Yasas uyar nca belediyelerin tahsil etmekle yükümlü olduklar vergi ve benzeri gelirler afla da say lmak suretiyle gösterilmifl bulunmaktad r. fiöyle ki; lan ve Reklam Harc, flgal harc, Tatil günlerinde çal flma ruhsat harc, Kaynak Sular harc Tellall k harc, Hayvan kesimi muayene ve denetleme harc, Ölçü ve tart aletleri muayene harc, Bina inflaat harc, Kay t ve suret harc, flyeri açma izni harc, Muayene ve ruhsat ve rapor harc, Sa l k belgesi harc, E lence vergisi, Haberleflme vergisi, Elektrik ve havagaz tüketim vergisi, Yang n sigortas vergisi, Çevre temizlik vergisi Yukar da say lmak suretiyle belirtilmifl bulunan harç ve vergiler hali haz rda belediyeler taraf ndan yükümlülerinden tahsil edilmektedir. Bunun d fl nda ayr ca Emlak vergisi ni de toplama görevi belediyelere aittir. Di er yandan belediyeler belli koflularda infla, tamir ve geniflletmeye tabu tutulan yollar n iki taraf nda veya yola ç k fl olmamas dolay s yla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden yol harcamalar na kat lma pay, kanalizasyon yap mlar nda kanalizasyon harcamalar na kat lma pay, su tesislerinin yap m nda da su tesisleri harcamalar na kat lma pay ad alt nda pay alma yetkisine sahiptir. Belediye gelirleri yasas hükümleri çerçevesinde tahsil edilen harç ve vergiler yasada da belirtilmifl olan miktarlar esas al narak tahsil edilmekle olup baz hallerde söz konusu miktarlar, ekonomik aç dan analam n yitirmifl bulunmaktad r. Örne in iflyeri açma harc iflyerinin yüzölçümü esas al nmak suretiyle metrekare bafl na en az 10 Yeni Kurufl ile bir YTL aras nda de iflmektedir. Belediye gelirlerinin günümüz ekonomik koflullar na uygun bir hale getirilebilmesi için yap lan çal flmalar kamu oyunda yo un elefltiri bombard m na u ram flt r. Ancak yukar da da ifade etmifl oldu umuz gibi söz konusu vergi ve harç miktarlar n günümüz koflullar na uygun hale getirilerek uygulanmas da bir anlamda zorunludur. Söz konusu harç ve vergi yelpazesinde yer alan gelir unsurlar n n çoklu u bir yandan belediyeleri takip aç s ndan zorlarken, baz hallerde de bu harç ve vergileri ödemek zorunda olanlar duraksamaya düflürmektedir. Emlak Vergisi Yasas n n mevcut yap s itibariyle emlak vergisi de erlerinin adil ve do ru olarak tespitine olanak verme özelli i bulunmad ndan devaml yak nma konusu olmas nedeniyle bu vergi yasas nda da baz de iflikliklerin yap lmas gündeme gelmektedir. Söz konusu yasalar üzerinde yap lan çal flmalar hemen hemen sona ermifl bulunmaktad r. Yap lan yeni düzenlemeler ile öncelikle uygulamaya ça dafl nitelikte bir görüntü kazand r lmas beklenmektedir.

6 HUKUK KÖfiES Afi genel kurul kararlar n n iptali Türk Ticaret Kanunu nun 381. maddesi genel kurul kararlar n n iptali prosedürünü tarif etmifl olup;..toplant da haz r bulunup da karara muhalif kalarak keyfiyeti zapta geçirten veya reyini kullanmas na haks z olarak müsaade edilmeyen yahut toplant ya davetin usulü dairesinde yap lmad n veyahut gündemin gere i gibi ilân veya tebli edilmedi ini yahut umumi heyet toplant s - na ifltirake salâhiyetli olmayan kimselerin karara ifltirak etmifl bulunduklar n iddia eden Pay sahipleri; dare meclisi(yönetim Kurulu); Kararlar n infaz idare meclisi âzalar yla(yönetim kurulu üyeleri) murak plar n(denetçiler) flahsi mesuliyetlerini mucip oldu u takdirde bunlar n her biri. nin..kanun veya esas mukavele hükümlerine ve bilhassa âfaki iyi niyet esaslar na ayk r olan umumi heyet kararlar aleyhine, toplant tarihinden itibaren üç ay içinde flirket merkezinin bulundu- u yerdeki mahkemeye müracaatla iptal dâvas.. açabileceklerini belirtmektedir. Ancak, tabi ki maddede dava açabilece i belirtilen kimselerin dava haklar da s n rl olmay p, T.T.K. ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun belirledi i kurallar çerçevesinde bu hak kullan labilecektir. Bu kurallara uygun olarak aç lmayan davalar dinlenemez. T.T.K. nun 385. maddesinde iptal davas açma hakk bir müktesep hak olarak tan mlanm flt r. Buna göre müktesep haklar;..kanun veya esas mukavele hükümlerine göre umumi heyet ve idare meclisi kararlar na tabi olamayan yahut umumi heyetin toplant lar na ifltirak hakk ndan do an, hususiyetle âzal k, rey kullanmak, iptal dâvas açmak, kâr pay almak ve tasfiye neticesine ifltirak etmek gibi haklard r. Bu anlamda müktesep haklar; münferit pay sahiplerine bu s fatlar dolay s ile tan nm fl bulunan ve kendilerinin muvafakatleri olmad kça genel kurul veya yönetim kurulu karar ile hiçbir flekilde de ifltirilemeyen haklard r. Yeter ki, bu hak pay sahibi aç s ndan somut olarak do mufl bulunsun. Aksi durumda oyçoklu unu elinde bulunduranlara karfl az nl k pay sahiplerinin haklar n n korunmas mümkün olmayacak, bu ise iptal davas n n amac na ayk r olacakt r. (Bkz.Moro lu, Anonim Ortakl kta Gen.Kur.Kararlar n n Hükümsüzlü ü, Ankara 1993) Av. MEHMET SÜREYYA SA LAM TO Hukuk Birimi stanbul Ticaret Odas ad na sahibi Yönetim Kurulu Baflkan : MURAT YALÇINTAfi Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Dr. Cengiz ERSUN Genel Yay n Yönetmeni smail fien Haber-Araflt rma Tamer ÇERÇ Yay n Dan flman fiefik MEMfi Bafl Editör Sermet FER Editörler: Soyhan ALPASLAN, Emine NCE MENDEKL Cazibe ULUTAfi, Dilek ÜLKER, Dilflah KEFLO LU Foto raf-abone: Arhan ANGIN Yaz flma: Nuran ÇAPKIN STANBUL TCARET TE YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELERN SORUMLULU U YAZARLARINAATTR. TO NUN GÖRÜfiLERN ÇERMEZ. YAZI VE HABERLER, KAYNAK BELRTLEREK KISMEN YA DA TAMAMEN KULLANILABLR. ABONE VE REKLAM TARFES Y ll k abone bedeli yurtiçi ve KKTC için YTL, di er ülkeler için ise posta ücreti dahil YTL dir. Abone bedeli, ticaret sicil numaras (tacirler için), ad ve adres belirtilerek T. fl Bankas stanbul Yenicamii fiubesi No lu hesaba yat r labilir. Bütün sayfalarda yay nlanacak siyah beyaz reklam tarifesi 7.50 YTL. sütun/santimdir. Sekizinci sayfada yay nlanacak Renkli reklamlar n sütun/santimi 15.00YTL. dir. Yay n türü: Yerel süreli yay n. STANBUL TCARET ODASI Refladiye Cad Eminönü stanbul P.K st. Oda Tel: (pbx) Fax: (Bas n-yay n fib.) Internet: TO Bilgi Sistemi: GRAFK-DZG-BASKI: DÜNYA YAYINCILIK A.fi. Globus Dünya Bas nevi Yüzüncü Y l Mahallesi Ba c lar-stanbultel: (0212) stanbul Ticaret Odas taraf ndan "Türki- ye'de kal pç l k sektörünün bugünü ve yar n " konulu bir seminer gerçeklefltirildi. Toplant da sektör temsilcileri ile akademisyenler taraf ndan kal pç l k sektörünün sorunlar masaya yat r ld. Söz konusu seminerin aç fl konuflmas n gerçeklefltiren stanbul Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Tahsin Öztiryaki kal p sektörünün ekonomi için büyük önem tafl d na de inerek flöyle konufltu. "Kal p yat r m makine kadar önemli bir yat r m. Kal p sektöründe tasarlanm fl ürünler ve markalaflmayla sat labilir do ru ürünler yapamazsak satamay z. E er kal p sektöründe iyi tasarlanm fl ürünler üretirsek kal p sektörü katma de er yaratmada etkili olacakt r. Bu gün talya'dan Çin'den ithal edilen ürünlerin önüne iyi tasarlanm fl kaliteli ürünler üreterek geçebiliriz." SAYFA 6 TO DAN stanbul Ticaret Odas Meclis Baflkan Yard mc s Hasan Büyükdede de kal pç l k sektörünün gelifltirilmesi gereken bir sektör oldu- unu ve bu nedenle sektörün öneminin her türlü platformda dile getirilmesinin önemi üzerinde durdu. Büyükdede, konuflmas na flöyle devam etti. "Biz TO olarak kal pç l k sektörünün bir araya gelerek ortak çal flmalarda, ortak projelerde, ortak organize sanayileri- Kal pç l k sektörünün bugünü ve gelece i masaya yat r ld Kal pç l k sektörü rekabet de il birleflmeden yana nin oluflturulmas nda ve d flardan dünyadan büyük projelere ortak imza atabileceklerine inan yoruz. Kal p sadece bir metal y n de il. Kal pla birlikte hem kal p tasarlan yor ve hem de teknolojik sistemi belirleniyor. Kal p üretmek demek ayn zamanda projesini, h z - n da tayin etmek demek. " Büyükdede, bu y l makine sektörünün stratejik sektör olarak ilan edildi ini ifade ederek, "Bu ba lamda sektörel toplant lar ilan ediliyor. Kal pç l kta stratejik sektörün bir parças durumunda. Biz de bu stratejik sektörün nimetlerini bekliyoruz ve bunun gere inin yap lmas diliyoruz. Kal pç l k ve makine firmalar m z kombine olmak zorunda. Biz kendi içimizde ana bir firman n etraf nda toplanarak teknolojiyi kullanarak kal - b yla beraber ürün üretecek noktaya geldik. Bu gün bu durum yayg nlaflt r l rsa hem ihracat m z iyi olacak hem de ithal etme gereksinimi ortadan kalkm fl olacak." Uluslararas Kal p Üreticileri Birli i (UKUB) Yönetim Kurulu Baflkan Harun Masato lu, Türkiye'nin flu anki ekonomik gücü, yetiflmifl kaliteli insan gücü, tasar m gücü sürekli geliflerek artaca- n n alt n çizerek, "Kal p sektörü makineden, tekstile kadar bir çok sektör ile do rudan ilgili. O nedenle kal p sektörünün bu kadar geri planda kal yor olmas flafl rt c " dedi. Çin den gelen heyet say s 84 e ulaflt stanbul Ticaret Odas (TO), Çin den gelen ticaret heyeti say s 84 e ulaflt. Hang Hau D fl Ticaret Ekonomi Birli i Dairesi Müdür Wang Zhongde baflkanl ndaki Çin heyeti, TO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç nar ile görüfltü. Türkiye nin Çin ile olan ticarete önem verdi- inin alt n çizen Abdullah Ç nar, ticaret hacminin yüksek olmas na ra men rakamlar n Türkiye aleyhine oldu unu hat rlatt. Ticari iliflkilerin sürekli ve dengeli olmas için herkesin üstüne düflen görevi yapmas gerekti ini söyleyen Ç nar, Turizm bu dengeyi sa lamada önemli bir sektör. Çinli turistler daha fazla Türkiye ye gelebilir. Bu kültürel iflbirli inin sa lanmas ve dostluk ba lar n n güçlendirilmesi aç s ndan da önemli diye konufltu. Abdullah Ç nar, Marka ürünlere de talep yo un. Türk tekstil ürünleri de Çin pazar nda büyük ilgi görür. Ayr ca yemeklik ya, inflaat ve dekorasyon malzemeleri de Çin de baflar l olur. Ayr ca Çinli yat r mc lar Türkiye de yat r m yapmaya davet ediyorum. Önümüzdeki dönemde iki ülke aras ndaki iliflkilerin daha iyiye gidece ini düflünüyorum. Ancak bunun için Çin e ULUSLARARASI MAL YARDIM PROGRAMLARI AB Projelerinde Baflvuru Formlar : Faaliyet Program 3 Geçti imiz hafta üç madde ile faaliyetlerimizi planlarken dikkat etmemiz gereken kriterleri ifade etmifltik. Bu hafta bu maddelere devam ediyoruz. Farkl paydafllar n bak fl aç - lar, maliyetler ve mevcut kaynaklar n öneminden bahsetmifltik. Bu hafta ise faaliyetlerin verimlilik ve etkinli i, sosyal kabul edilebilirlik ve proje faaliyetlerinin eflitsizliklerin giderilmesine sa layaca katk ya vurgu yapaca z. a. Etkinlik ve Verimlilik: Projelerimizi haz rlarken unutmamam z gereken temel nokta, projenin kabul edilmesi durumunda, haz rlad m z flekilde onlar uygulayaca m zd r. Bu noktada faaliyetlerimizi seçerken, talep etti imiz bütçe, yapaca m z etkinlikler ve bu etkinliklerden bekledi imiz sonuçlar n birbirleriyle tutarl olmas gerekmektedir. Bu aç dan bak ld nda özellikle faaliyet alan - m zdaki sorunlar n çözümüne yönelik ataca- m z ad mlarda verimlili i sa layaca m z ve bekledi imiz sonuçlara ulaflabilece imizi faaliyet plan m zda net bir flekilde anlatabilmemiz gerekmektedir. b. Sosyal Kabul Edilebilirlik: Projelerin fa- Kal pç l k sektörünün bugünü ve gelece i konusunun ele al nd semineri TO Baflkan Yard mc s Tahsin Öztiryaki açt. Hang Hau D fl Ticaret Ekonomi Birli i Dairesi Müdür Wang Zhongde, TO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç nar ile aliyetlerinin, uygulanaca bölgenin toplumsal koflullar n da dikkate al nmas gerekir. Türkiye de s k s k kulland m z bir atasözü asl nda bu noktadaki gereklili i net bir flekilde aç klamaktad r: Müslüman mahallesinde salyangoz sat lmaz. Yani projeyi uygulayaca n z alan iyi düflünüp o bölgedeki toplumsal yap n n hofl görmeyece i faaliyetleri gerçeklefltirmemiz, projenin baflar s n olumsuz etkileyecektir. Örne in okuma yazma oran n n oldukça düflük oldu u bir köyde gidip bilgisayarl muhasebe kursu projesi yapman n ne kadar büyük bir israf olaca ortadad r. Böyle bir bölgede öncelikli yap lmas gereken çal flma okuma yazma kursu e itimi yap lmas d r. c. Eflitsizliklerin Giderilmesine Katk Sa lamak: Özellikle engelliler, kad nlar, gençler gibi baz toplumsal dezavantajlar bulunan gruplar n, topluma daha fazla entegre olmas n sa layacak projeler büyük avantaja sahiptir. Bir istihdam projesi örne inde kad nlara ya da engellilere öncelik verilece ini ifade etmek projenin finansman hakk elde etmesi aç s ndan büyük bir avantaj sa layacakt r. büyük görevler düflüyor dedi. TO yu ziyaret eden bir di er Çin heyeti ise, Guangzhou Uluslararas Tan t m Ticareti Çin Konseyi Alt Komisyonu üyelerinden olufluyordu. Heyet Baflkan Zeng Kaizhang temsil ettikleri kurum hakk nda bilgi vererek Türkiye ile Çin aras ndaki ticari iliflkilerin gelifltirilmesini arzu ettiklerini bu çerçevede de tekrar Türkiye ye gelmeyi arzu ettiklerini ve Türkiye yi de özellikle ülkelerinde düzenlenen fuarlarda görmek istediklerini ifade etti. Ma Sanbao baflkanl nda Çin Ulusal fller Komitesi, bakanl k personeli ve ifladamlar ndan oluflan 12 kiflilik bir heyet de, ertesi gün stanbul Ticaret Odas n n ziyaret ederek Türkiye deki g - da sektörü hakk nda bilgi ald. O UZ DEMR Küçük iflletmelere kredi programlar 20 milyon Euro toplam bütçeye sahip olan bu kredi program, Gaziantep, Kocaeli ve zmir de yürütülmektedir y l sonuna kadar devam edecek olan bu program, Alman Kredi Kuruluflu KwF (Kreditanstalt für Wiederbau) ile imzalanan bir fon anlaflmas çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda seçilmifl olan Türk ticari bankalar na Kobi lere yönelik krediler konusunda teknik yard m da sa lanmaktad r. Bu program n amac, yukar da bahsedilen pilot llerde küçük iflletmelere (50 kifliden az çal flana ve 1 milyon ABD Dolar ndan daha az aktif de ere sahip olan iflletmelere) kredi sa lamakt r. En fazla üç y l vade ile verilen bu krediler için vade süresi 3 y ld r. Kredi miktar ise 30 bin Euro ile s n rl d r. Program n uygulanmas nda rol alan ticari bankalar ise, Finansbank, D flbank ve Türk Ekonomi Bankas d r y l nda Hazine Müsteflarl m z n yararlan c oldu u benzer bir program haz rlanarak Avrupa Komisyonuna sunulmufl bulunmaktad r Milyon Euro bütçeye sahip olan bu ikinci proje de yine KwF teknik deste i ve ticari bankalar arac l ile küçük iflletmelere kredi imkan sa layacakt r. Uygulamalar n 2007 y l sonlar na do ru bafllayaca düflünülmektedir. Program n yürütülebilmesi için seçilecek olan ller, Kalk nmada Öncelikli l olarak tan mlanan 49 l aras ndan tespit edilecektir. TO dan, Bal kç l k Sektörünü Gelifltirme Projesi stanbul Ticaret Odas, bir Avrupa Birli i (AB) projesi olan Avrupa - Akdeniz Bal kç l Gelifltirme Projesi ile bal kç l k ve su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren KOB lere yeni bir hizmet vermeye bafllad. Projenin amac teknolojik avantajlardan mahrum kalarak, ço unlukla geleneksel flekilde faaliyet gösteren küçük ve bazen de mikro flirketlerin yer ald Akdeniz de zarar gören bal kç l k sektörünün gelifltirilmesi ve söz konusu eksikli in giderilmesi. Yap lacak de erlendirmeler sonucunda belirlenecek olan Avrupa-Akdeniz Bal kç l Gelifltirme Projesi nden faydalanacak firmalar, projenin bilimsel ve teknik kadrosundan istekleri ve ihtiyaçlar do rultusunda AR-GE ve teknolojik yenilikler konular nda ücretsiz dan flmanl k hizmeti alacak, bilgilendirme seminerleri ve düzenlenecek atölye çal flmalar na kat lacak, sektördeki di er Avrupa ülkelerindeki firmalarla temasa geçerek iflbirli i yapma olana bulacak. Detayl bilgi ve baflvuru için: TO- AB ve Uluslararas flbirli i fiubesi Aysun Küçüky lmazlar Tel:(212) Emre Köseo lu (212) , Faks: (212) Son baflvuru tarihi :20 Ekim 2006 Türk mutfa n n uluslararas tan t m na destek Türk mutfa n, lezzeti ve gelenekleriyle yaflatma, yurt içi ve özellikle yurt d fl nda tan tma yönünde bir dizi çal flma bafllatan stanbul Ticaret Odas (TO), Türk mutfa n n tan nm fl fleflerinin, Rusya n n Moskova flehrinde 4 ile 7 Ekim, Ekaterinburg flehrinde 17 ile 21 Ekim ve Lüksemburg ta 18 ile 22 Kas m tarihlerinde yap lacak olan uluslararas gastronomi festivallerindeki yar flmalara kat l m na sponsor olmaya karar verdi. Mutfak Profesyonelleri Derne i nin organize etti i kat l m n, Türk mutfa n n uluslararas arenada hak etti i yeri almas nda çok önemli rolü olaca düflüncesiyle bu deste e karar verdiklerini ifade eden stanbul Ticaret Odas (TO) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, Dünyan n en köklü, en zengin ve en bilinen mutfaklar ndan biri olan Türk mutfa n n bu tür festival ve yar flmalar ile hak etti i yeri alaca na inan yoruz diye konufltu. 30 kiflilik profesyonel bir kadro ile uluslararas yemek yar flmalar na kat ld klar n bildiren Mutfak Profesyonelleri Derne i Baflkan Yalç n Manav da, TO sponsorlu unda 2 ülkedeki 3 kente gidece iz. Düzenlenecek uluslararas düzeyde tan nm fl gastronomi festivallerindeki yar flmalardan alt n madalya ile dönece imize inan - yorum fleklinde konufltu. ngiliz araflt rmac TO tahkim sistemini inceledi ngiltere de faaliyet gösteren Conflict Management nternational Yöneticisi William Marsh, ngiltere Adalet Bakanl Avrupa Birli i Koordinasyon Genel Müdürlü ü iflbirli iyle, Türkiye nin Yarg sisteminde uzlaflma kavram n n gelifltirilmesi ve bir strateji oluflturulmas konusunda fizibilite çal flmas yürütüyor. Bu çerçevede stanbul Ticaret Odas n ziyaret eden Marsh, TO Yönetim Kurulu Üyesi fiaban Diflli ile görüfltü. Marsh n Türkiye deki tahkim ve uzlaflma konular ndaki sorular n da yan tlayan Diflli, TO olarak uzlaflman n önemine inand klar n ve bu ba lamda Oda bünyesindeki Tahkim Kurulu ile ulusal anlamda çok ciddi anlaflmazl klara çözüm bulundu unu ve bulunmaya da devam edilece inin alt n çizdi. Görüflmenin sonunda TO nun avukatlar konuk Marsh n sorular n yan tlad.

7 SAYFA 7 TEKNOLOJ Ç l k atan cep h rs zl n önüne geçecek ngiltere'de bir firman n gelifltirdi i "ç l k atan" telefonun, cep telefonu h rs zl n n önüne geçmesi bekleniyor. Telefonlar, çalan kiflilerce kullan lamaz k lan yeni "Remote XT" teknolojisinde, telefona bir yaz l m program yükleniyor. Bu program sayesinde, bir kifli telefonunun kayboldu unu ya da çal nd n anlar anlamaz ça r merkezini ar yor ve telefondaki program uzaktan devreye sokuluyor. Program n devreye girmesiyle, telefonda yüklü bilgiler siliniyor ve telefondan, bir lokantadakileri aya a kald rabilecek yükseklikte "ciyak ciyak" bir ses geliyor, nihayetinde de telefon bloke oluyor. Telefonun bataryas n ç karmak suretiyle ç l k sesinden kurtulunabiliniyor. Ancak bataryay takar takmaz ç l k sesi yeniden bafll yor. Telefonun SIM kart n de ifltirmek de bir ifle yaram yor. Google spanyolca kitaplar dijital ortama tafl d Madrid Complutense Üniversitesi ve Google iflbirli iyle binlerce spanyolca kitap dijital ortama tafl nd. Google'den yap lan yaz l aç klamada, Madrid Complutense Üniversitesi Kütüphanesinin, Google Kütüphane Projesine dahil olmas yla, spanyol edebiyat nda yer alan kitaplar n dünya genelinde milyonlarca insana ulaflaca bildirildi. Ayn zamanda Frans zca, Almanca, Latince, talyanca ve ngilizce'den spanyolca'ya çevrilmifl kitaplar n da dijital ortama tafl naca aktar ld. Kullan c lar, Google Book Search üzerinden arama yaparak spanyolca kitaplar okuyabilecek. Kandilli deki iftar keyfi devam ediyor Ramazan da, iftar coflkusunu eflsiz bir manzara eflli inde, kaliteli bir tesiste ve geleneksel Türk yemekleri ile yaflamak isteyenlere Kandilli deki TO Cemile Sultan Korusu hizmet vermeye devam ediyor. Tesislerde, kifli bafl na iftar yeme i menüsü KDV dahil 40 YTL. 20 kifliyi aflan gruplar için ise, menü bedeli 35 YTL. ÜÇÜNCÜ HAFTANIN MENÜSÜ Cemile Sultan da zengin iftar menüsü her hafta de ifliyor. Üçüncü haftan n menüsü flöyle: 14 çeflit içeren iftar taba, çiftlik usulü tavuk çorba, ara s cak olarak patatesli sebzeli gül böre i, m s rl göbek salata, ana yemek olarak, kuflbafl l Abant kebap veya zgara piliç pirzola, tatl olarak cevizli kaday f veya kaymakl ayva tatl s veya f st kl güllaç, çay, kahve ve meflrubat. Kimyevi Madde ve Mali Müflavirler zümre toplant s yapacak stanbul Ticaret Odas n n 72 No.lu Mali Müflavirler Meslek Komitesi ile 59 No.lu Kimyevi Madde ve Kimyevi Boya Meslek Komitesi TO da zümre toplant s yapacak. 72.No.lu Mali Müflavirler Meslek Komitesi 2 Kas m 2006 Perflembe günü, 59 No.lu Kimyevi Madde ve Kimyevi Boya Meslek Komitesi de 8 Kas m 2006 Çarflamba günü saat de yapacaklar zümre toplant s nda sektörün sorunlar n masaya yat racak, fikir ve görüfller aç klanacak. EMNCE NCE MENDEKL irleflmifl Milletler fl B Gelifltirme Merkezi, orijinal ad yla United Nations Development Business, Türk flirketlere dünyan n kap lar n aral yor. Internet üzerinden sa lad klar olanaklarla Türk flirketleri dünyan n her yerindeki ihaleden an nda haberdar oluyor ve bu ihalelere kat larak global flirketler listesine girebiliyor. BM ve dünyan n öncü bankalar ndan World Bank (Dünya Bankas ), IMF (Uluslar aras Para Fonu), Inter-American Development Bank (Amerikan Kalk nma Bankas ), African Development Bank (Afrika Kalk nma Bankas ) Bank ile ilgili bilgileri an nda alabiliyor. Bu bankalar dünyan n pek çok ülkesinde ve pek çok sektörde yat - r mlara kredi sa l yor. Daha sonra kredi sa lanan bu projeler ihaleye ç k yor. Bu ihalelerle ilgili bütün bilgiler derli toplu bir araya getiriliyor ve abone olan bütün flirketlere internetteki web sitesi arac l yla ulaflt r l yor. Birleflmifl Milletler fl Gelifltirme Merkezi nin Baflkan Vladislav Vitkovski, resmi ve güvenilir bir kurulufl olduklar n ve bu nedenle dünyadaki yüzlerce tan nm fl büyük flirketin bilgi bankalar ndan yararlanarak ihaleye kat ld klar n ifade etti. Vitkovski bu ihalelerin bir ço- ürk yaz l m flirketinin haz rlad konuflmay an nda yaz ya çeviren sistem, mahkeme salonlar nda duruflma notlar n yaz ya geçiren katiplerin iflini yapacak. Orta Do u Teknik Üniversitesi teknopark nda faaliyet gösteren Yöndata Bilgisayar flirketinin AR-GE Müdürü Çetin Çetintürk, yaz l mla ilgili bilgi verdi y l nda Ankara'da kurulan flirketin, ODTÜ teknokentte özellikle yapay zeka ve uygulamalar yla ilgilendi ini anlatan Çetintürk, yüksek kapasiteli sürekli konuflma tan ma sistemlerine öncelik veren flirketin, alt y ld r süren çal flmalar sonucu ilk ürün olarak ''T bbi Dikte''yi ortaya ç kard - n dile getirdi. Sisteme t p alan nda kullan lan kelimelerin ö retildi ini, doktorlar n özellikle raporlar n haz rlarken baflka bir kiflinin yard m na ihtiyaç duymadan sistem sayesinde bilgisayara okuyarak çok k sa sürede ifllerini tamamlayabildikleriniifade eden Çetintürk, sistemin, 9 Eylül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesindeki t p fakültelerinin yan s ra Ankara Atatürk hastanesinde yaklafl k 200 doktor taraf ndan kullan ld n belirten Çetintürk, flunlar söyledi: ''T pta kelimeler daha zor ama çeflitlilik daha az... Raporlarda ifadeler genellikle ayn. Bu nedenle ilk olarak bu versiyonu gelifltirdik. Bugün bu sistemi kullanan doktorlar, hasta raporlar n kolayca oluflturabiliyor. Rapor doktorun gözünün önünde olufltu u için hata oran azal yor, verimlilik, kalite ve müflteri memnuniyeti art yor. Bu B irleflmifl Milletler fl Gelifltirme Merkezi, Türk flirketlere dünyan n kap lar n aral yor. Internet üzerinden sa lad klar olanaklarla Türk flirketleri dünyan n her yerindeki ihaleden an nda haberdar oluyor ve bu ihalelere kat larak global flirketler listesine girebiliyor. BM den Türk firmalar na dünya flirketi olma f rsat una küçük flirketlerin de kat labilece i bu konuda gözlerinin korkmamas gerekti inin alt n çizerek konuflmas n flöyle sürdürüyor. Bizim bilgi bankam zdan yararlanan abonelerimizin ço u küçük ve orta ölçekli firmalar ve bunlar bir çok ihaleye kat larak baflar l projelere imza at yor. Merkezin adli sitesini günde 30 bin kez ziyaret ediyor. Çünkü site hemen her gün yenileniyor ve yeni ihale duyurular an nda ekleniyor. Bu sitede Y lda 30 milyar dolardan fazla bir is hacmi sirkülasyonu gerçeklefltiriliyor. Vitkovski, Türkiye nin abonelik s ralamas nda 11 nci s rada yer ald - n söylüyor. Pek çok Türk flirketi Rusya daki ya da Pakistan daki ya da dünyan n öteki ucu olan Peru ve Çin deki pek çok ihaleden bu merkezin internet sitesi arac l yla haberdar oluyor, bu ihalelere kat l yor ve bir k sm bu ihaleleri alarak dünya çap nda büyük baflar lara imza at yor. E er sadece belli ülkelerdeki örne in Çin ve Malezya daki ihalelerle ilgileniliyorsa di er ülkelerle vakit kaybetmeden sadece tercih edilen ülkenin ekran içinde iflaretlenmesiyle söz konusu ülkedeki ihalelere iliflkin bütün bilgilere ulaflmak mümkün. Bu bilgiler ihalenin kapsam, neleri gerekli k ld tarihi ve daha pek çok teferruat kaps yor. Ayr ca kim taraf ndan ne zaman ve nerede yap laca, proje ile ilgili olarak ne kadar kredi al nd, iletiflim kurulacak kurum ve kiflilerin adres ve telefonlar gibi her fley listede yer al yor. E er belli sektörlerle örne in sadece inflaat sistem kullan lmadan önce raporlar kasetlere okunuyor, bu kasetler de sekreterler taraf ndan deflifre ediliyor ve raporun haz rlanmas nda süreç uzuyordu.'' Yaz l m n t pta kullan lan versiyonunun ard ndan hukuk sisteminde de kullan lmas için çal flmalar n n devam etti ini dile getiren Çetintürk, Adalet Bakanl ve TÜBTAK ile üçlü bir çal flma içinde olduklar n anlatt. Bu versiyonunun haz r hale gelmesiyle, özellikle duruflma notlar n n an nda tutanaklara çevrilebilece ini belirten Çetintürk, zamandan ve ifl gücünden önemli ölçüde tasarruf sa lanabilece ini söyledi. GAZETECLER DE FAYDALANACAK Çetin Çetintürk, yak nda milyonlarca kelime tan yabilen, konu s n rlamas olmayan versiyonun da kullan lmaya bafllayaca- n, böylelikle yazarlar n, gazetecilerin ve pek çok meslek dal nda kiflinin yaz l m sayesinde ifllerinde kolayl k sa layaca n anlatt. Bilim ve teknolojinin ilerlemesinin en önemli ihaleleriyle ilgileniliyorsa sadece o sektör seçene inin iflaretlenmesiyle daha sonra o sektörle ilgili ihale bilgilerinin bilgisayar ekran nda görmek mümkün oluyor. Bu merkeze dünya çap nda yaklafl k 3 binin üzerinde flirket abone. 550 dolara bir y l boyunca bilgi bankas ndan abonelik hizmeti veriliyor. Birleflmifl Milletler fl Gelifltirme Departman n n Baflkanl n yürüten Vladislav Vitkovski, bir çok Türk flirketinin dünyadaki pek çok ihaleye kat labilme kapasitesine sahip oldu unu ancak bu konuda çekingen davrand klar n belirterek flöyle devam ediyor. Onlar n bu çekingenli ini yenmesinde Birleflmifl Milletler Development Business in çok önemli bir pay olaca na inan yoruz. Biz onlar n önünde bir yol aç yoruz, bu yol onlar dünya flirketi olmaya götürecektir. Vitkovski, Türk flirketlerinin ucuz ifl gücüne sahip olan ve daha küçük ve belli alanlarda uzmanlaflm fl flirketler olarak manevra kabiliyetlerinin yüksek oldu unu ve bu özelliklerini bir avantaj olarak kullanabileceklerini söylüyor ve ekliyor: Pek çok sektörde pek çok Türk flirketinin rekabet gücünün çok yüksek oldu unu düflünüyorum, Türk flirketleri koflullara uyum kabiliyetleri yüksek flirketler bu nedenle Peru daki bir ihaleye de baflvurabilirler, Tunus taki bir ihaleye de kat labilirler. Türk flirketinden konuflmay metne çeviren yaz l m T Birleflmifl Milletler fl Gelifltirme Merkezi Baflkan Vladislav Vitkovski araçlar ndan birinin yaz oldu unun alt n çizen Çetintürk, flöyle devam etti: ''Bilgiyi ne kadar çok paylaflabilirseniz, teknoloji, bilim o kadar h zl ilerleyebiliyor. Ülkemizde çok k ymetli insanlar var ama vakit k s tl - ndan bilgilerini baflkalar na aktaram yor. Kitap yazmaktan, tez yazmaktan bahsediyorum. Bunun çok kolaylaflmas ülkemizde bilim ve teknolojinin çok ilerlemesine yard mc olacakt r. Bütün ifl kollar nda bir flekilde metin üretiliyor, yaz yaz l yor. fl kollar nda bizim verimlili i ve performans art rma flans m z var. Tutulan kay tlar n miktar n ve kalitesini art rabiliriz.'' Gelifltirdikleri konuflma tan yan sistemin ihracat n da yapmay hedeflediklerini belirten Çetintürk, ''Uluslararas ölçekte bir firma olma gibi bir hedefimiz var. Türkiye'de bir miktar büyüdükten sonra bunun ngilizce, Almanca ve Frans zca versiyonunu yap p yurt d fl nda satmak istiyoruz'' diye konufltu. PERSPEKTF Dr. CAN GÜRLESEL Ekim ay ile yeni bir döneme giriyoruz 1. Ekonomide may s ve haziran aylar nda yaflanan dalgalanma (nedeni d flsal, fliddeti ve süresi içsel) sonras nda temmuz ve a ustos aylar al nan önlemlerin etkileri, dalgalanman n sona ermesi ve beklentilerde s n rl iyileflme ile geçmifltir. Eylül ay ise daha çok d flsal ekonomik geliflmelerin belirleyicili inde ve ay n ikinci yar s nda gerçekleflen oynakl k ile yaflanm flt r. 2. Ekonomide, ekim ay bafl ndan itibaren d flsal ekonomik geliflmeler ve riskler ile siyasi ve d fl politik risklerin daha etkili ve belirleyici olaca bir döneme girilmektedir. 3. D flsal kaynakl oynakl klar n sürmesi beklenmektedir. a. oynakl n nedeni ABD ekonomisinin, enflasyon ile mücadele ederken yavafllaman n da ötesinde bir resesyona girmesi riski ve endiflesidir. b. bu risk ve endifle üç grup ülkeyi olumsuz etkilemektedir. Bunlar emtia ihraç eden ülkeler, ABD ile ticareti yüksek ülkeler ve Türkiye gibi cari ifllemler aç yüksek ülkeler. c. piyasalar ABD verilerine afl r ba ml hale gelmifltir ve her bir verinin aç klanmas ile oynakl klar yaflanabilmektedir. En az ndan bu y l sonuna kadar bu oynakl klar n yaflanma riski bulunmaktad r. d. yaflanan oynakl klar may s ay ndaki gibi dalgalanma de ildir, daha k sa sürelidir ve etkileri s n rl d r. ABD nin yeniden faiz artt rmas veya resesyon riskinin artmas halinde oynakl k yerine yeni dalgalamalar yaflanacakt r ki, flu anda bunun olas l s n rl d r 4. Eylül ay n n ikinci yar s nda yaflanan oynakl k Türkiye yi de etkilemifltir. Mali göstergelerde dolar 1.55, euro 1.96 ve faizler yüzde 22.5 seviyesini gördükten sonra yeniden 1.50, 1.90 ve yüzde 22 seviyesine gerilemifltir. 5. Türkiye nin d flsal kaynakl bu oynakl klara karfl yumuflak karn cari ifllemler aç ile kendisine özgü siyasi ve d fl politik risklerdir. a. cari ifllemler aç için k sa vadeli çözüm olas l s n rl d r ve ekonominin yavafllat lmas en sa l kl yöntemdir. b. siyasi ve d fl politik risklerin ise önümüzdeki dönemde etkisi artarak sürecektir. AB, K br s, PKK ile mücadele, Cumhurbaflkanl seçimleri,irak ve seçimler ana risklerdir. 6. Bu yeni dönem içinde fiyat istikrar ekonominin ana önceli i olmay sürdürecektir. a. Merkez Bankas, ekonomideki ve iç talepteki yavafllamay fiyat istikrar için halen yeterli görmemektedir. b. Orta vadeli enflasyon beklentileri ile Merkez Bankas n n orta vadeli enflasyon hedefleri halen uyumsuzdur. c. Sonbaharda enflasyon ve özellikle eylül ay enflasyonu önem kazanm flt r. Eylül ay nda TÜ- FE nin yüzde aral nda olmas olumlu olacakt r. Yüzde 1 in üzeri olumsuz olacakt r. d. Merkez Bankas temkinli duruflunu sürdürmektedir. Y l sonuna kadar faizleri artt rmayacakt r. Ancak sonbaharda enflasyon dalgas ve orta vadeli bekleyifllerin daha da bozulmas halinde faiz artt racakt r. 7. ABD ekonomisi ve FED in faiz politikas y l sonuna kadar ana belirleyici olmay sürdürecektir. a. FED in bekle-gör politikas sürecektir. FED ekim ay nda da faiz oranlar n de ifltirmeyecektir. b. FED, ekonomiyi resesyona sokmadan yavafllatmay sa layabilecektir. c. ancak aç klanacak büyüme ve enflasyon verilerinde olumsuz alg lamalar s n rl oynakl lara yol açabilecektir. d y l nda ABD ve dünya ekonomisindeki yavafllama beklentisi ile uluslararas piyasalardaki pozisyon de ifliklikleri devam edecektir. Geliflmekte olan ülkelere yönelik risk ve yat r m ifltah azalmaya devam edecektir. e. petrol ve emtia fiyatlar nda afla yönlü bir e ilim oluflmaktad r. f. euro-dolar paritesi ise yön bulmakta zorlanmaktad r. Paritenin ekim sonuna kadar aral nda dalgalanmas beklenmektedir. Ancak orta vadede yön euro lehine yukar d r. 8. Bu geliflmeler ve öngörüler fl nda Türkiye de d flsal ekonomik riskler ve içsel siyasi ve d fl politik riskler göz önüne al nd nda mali göstergeler üzerinde yukar yönlü bask n n olaca- bir döneme girilmektedir.

8 SAYFA 8 GÜNCEL Y ll k ihracat 81 milyar dolar geçti Türkiye'nin eylül sonu itibar yla son bir y ll k ihracat, yüzde 13,31'lik art flla 81 milyar 445 milyon 334 bin dolar olarak gerçekleflti. Türkiye hracatç lar Meclisi nin (TM) yaz l olarak aç klad verilere göre, eylül ay ihracat yüzde 10,48 oran nda artarak 7 milyar 682 milyon 735 bin dolar oldu. Türkiye hracatç lar Meclisi (TM) taraf ndan yaz l olarak aç klanan rakamlara göre, Ocak-Eylül dönemi (9 ayl k) ihracat ise geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 14,97 artarak 61 milyar 449 milyon 19 bin dolar buldu. hracat, Eylül ay itibar yla son bir y lda ise yüzde 13,31 artarak 81 milyar 445 milyon 334 bin dolara ulaflt. SANAY ÜRÜNLER Sanayi ürünleri ihracat eylül ay nda yüzde 15,91 artarak 6 milyar 596 milyon 539 bin dolara yükseldi. Sanayi mamulleri içinde en fazla art fl n oldu u sektör yüzde 59,12'lik art flla ihracat n 370 milyon 316 bin dolara ç karan makine ve aksamlar sektörü oldu. Bunu yüzde 50,17 ile demir çelik ürünleri, yüzde 44,46 ile di er sanayi ürünleri izledi. Eylül ay nda tekstil ve hammaddeleri ihracat yüzde 17,37, haz r giyim ve konfeksiyon ihracat yüzde 2,95 tafl t araçlar ve yan sanayi ihracat da yüzde 8,75 oran nda artt. Geçen ay yüzde 19,73 oran nda gerileyerek 905 milyon 889 bin dolara düflen tar m sektörünün 12 ayl k ihracat rakam ise, 9 milyar 659 milyon 70 bin dolar oldu. OTOMOTV TAM GAZ Ekonominin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün ihracat, y l n 9 ay nda yüzde 16,6 oran nda artarak, 10 milyar 601 milyon dolara ulaflt.hracat, bu rakam ile 2004 y l n n tamam nda gerçeklefltirilen 10 milyar 705 milyon dolarl k ihracata yaklaflt. stanbul da 9 ayl k enflasyon yüzde 3.99 stanbul'da eylül ay nda perakende fiyatlar yüzde 0,89, toptan fiyatlar yüzde 1,24 artt. stanbul Ticaret Odas taraf ndan haz rlanan 1995 bazl geçinme endeksine göre, Eylül ay itibar yla son bir y lda stanbul'da perakende fiyatlar yüzde 11,13, toptan fiyatlar yüzde 6,39 art fl gösterdi. Söz konusu endekslerin bir önceki y l n ayn dönemi ile karfl laflt r lmas nda da, perakende fiyatlarda yüzde 9,72, toptan fiyatlarda ise yüzde 9,26'l k art fl kaydedildi. Bir önceki y l sonuna göre art fl oranlar incelendi inde 2005 Eylül ay nda yüzde 5,49 olarak gerçekleflen 9 ayl k art fl oran, bu y l n ayn döneminde yüzde 3,99 oldu. Eylül ay de iflim oranlar na bak ld nda, g da harcamalar grubunda da yüzde 0,85 art fl yafland. Konut harcamalar grubunda yüzde 1,35 art fl izlenirken, bu gruptaki kira, flehir flebeke suyu ile odun fiyatlar nda art fl, fuel-oil ve gaz ya fiyatlar nda ise azalma kaydedildi. Ev eflyas harcamalar grubunda yüzde 2,24 art fl izlendi. Bu grupta yer alan maddelerden hal, soba, ampul, kibrit, temizleme tozu, sabun, deterjan, çamafl r suyu ve ka t malzeme fiyatlar nda art fl, yatak fiyat nda ise azalma gözlendi. Giyim harcamalar grubunda yüzde 0,15 art fl kaydedildi. Bu grupta yer alan, kad n giyimi fiyatlar nda yüzde 0,85, çocuk giyimi fiyatlar nda yüzde 4,80 art fl, erkek giyimi fiyatlar nda yüzde 0,91, kumafl fiyatlar nda yüzde 14,29 azalma kaydedildi. TOPTAN FYATLAR Öte yandan, stanbul Ticaret Odas taraf ndan haz rlanan Toptan Eflya Fiyatlar Endeksine göre, 2006 A ustos ay nda yüzde 0,10 art fl gösteren toptan fiyatlar, 2006 Eylül ay nda yüzde 1,24 artt. Ayn endeks 2004 Eylül ay nda yüzde 1,78, 2005 Eylül ay nda ise yüzde 0,71 art fl kaydetmiflti. Bir önceki y l sonuna göre art fl oranlar incelendi inde, 2005 Eylül ay nda yüzde 3,73 olarak gerçekleflen 9 ayl k art fl oran, bu y l n ayn döneminde yüzde 7,63 olarak belirlendi Eylül ay, bir önceki y l n ayn dönemi ile karfl - laflt r ld nda art fl oran yüzde 9,26 olurken, Eylül ay itibar yla y ll k ortalama art fl oran yüzde 6,39 olarak gerçekleflti. hracat h zla büyüyen Türkiye nin, it- halat n n da h zla artt n ve ülkenin giderek büyüyen bir cari aç k problemi ile karfl karfl ya bulundu unu belirten TO Baflkan Murat Yalç ntafl, thalat içindeki en büyük pay, içinde enerji girdilerinin de bulundu u aramallara aittir. Türkiye e er cari aç kapatmak istiyorsa, enerjide d fla ba ml l ktan kurtulmal d r dedi. Türkiye ihracat n n son verilere göre ilk 9 ayda yüzde art flla 61 milyar 449 milyon dolara, ulaflt n hat rlatan Baflkan Yalç ntafl, sadece ilk 8 aydaki ithalat n ise 88.8 milyar oldu unu belirterek, Henüz Eylül ay ithalat aç klanmam fl olmas na ra men arada çok büyük bir fark var. Eylül ay ile birlikte makas daha da aç lacak gibi görünüyor. Bu nas l önlenir? Ya ihracat n z ithalat - n zdan daha büyük hale getireceksiniz ya da ithalat n z k sacaks n z. Peki Türkiye ne ithal ediyor? thalat n yüzde 71.6 s n aramallar oluflturmaktad r. Yani, Türk sanayicisinin üretim için olmazsa olmaz biçimde kullanmak zorunda oldu u girdiler ki; sözkonusu girdiler içindeki en önemli paylardan biri, enerji girdilerine aittir. Bu noktada, art k Türkiye enerji politikalar n yeniden düzenleme karar ile nerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, Türkiye'de 2020 y l na kadar elektrikte 105 milyar dolar yat - E r m yap lmas gerekti ini belirterek, ''Tüm enerji yat r mlar dahil bu rakam 128 milyar dolar buluyor. Bu noktada hepimiz ayn sorumlulukta bunu düflünmeliyiz'' dedi. Ekonomi Muhabirleri Derne i stanbul fiubesi taraf ndan düzenlenen bas nla sohbet toplant s nda yapt konuflmada elektrik enerjisi arz güvenli i konusuna de inen Güler, bu konuda planlad klar iki türlü senaryo oldu unu anlatt. Düflük talep senaryosuna göre, yüzde 6,3 art fl, di er senaryoda ise yüzde 8,2'lik bir art fl öngörüldü ünü belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, buna göre 2009 ve 2010 y llar nda yat r m ihtiyac TO Baflkan Yalç ntafl tan cari aç k de erlendirmesi: Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k Varili 60 dolarlar n alt na gerileyen petrol fiyatlar ndaki düflüfl sürürken, fiyatlardaki azalma, Türkiye'nin enerji ithalat faturas n indirecek, cari ifllemler aç n azaltacak. Edinilen bilgiye göre, petrol fiyatlar ndaki ortalama 10 dolarl k bir düflüfl, Türkiye'nin toplam enerji ithalat n 4,2 milyar dolar, cari aç da 3,5 milyar dolar azaltacak. Hampetrolün ortalama varil fiyat n n dolar düzeylerinden, 60 dolar n alt na gerilemesi, 2005 y l nda 8,6 milyar dolar tutar nda ham petrol it- karfl karfl yad r. Çünkü, Türkiye nin toplam enerji ithalat n n petrol, petrol ürünleri, do algaz, likit petrol gaz (LPG) ve kömür ithalat n n bütününden olufltu- u dikkate al nd nda, toplam enerji maliyetinin 2006 y l nda 28 milyar dolara t rmanmas bekleniyor. Türkiye nin 2006 y l sonundaki olas cari ifllemler aç - n n 33 milyar dolar seviyesinde kalaca n öngördü ümüzde durumun ciddiyeti ortadad r diye konufltu. Son 3-4 y l içerisinde enerji ithalat n n cari aç n ikiye katlanmas na yol açt n hat rlatan Baflkan Yalç ntafl, orta ve uzun vade için Türkiye nin d fl ticaret ve dolay s ile cari aç k için üretebilece i en etkin çözümün enerji üretiminde yerli kaynaklar n daha etkin kullan lmas oldu- unu kaydetti. Elektrik enerjisi üretiminde do algaz n pay n n yüzde 44 e ulaflm fl olmas n n stratejik aç - dan gözden geçirilmesi gereken bir durum oldu una dikkati çeken Baflkan Yalç ntafl flöyle konufltu: Türkiye nin y ll k elektrik enerjisi tüketimi 189 milyar KW/saat ise, Türkiye nin mevcut hidroelektrik, yani su gücüy- hal eden Türkiye'nin ithal petrol faturas nda yar ya yak n bir azalma sa layacak. Petrol fiyatlar ndaki düflüfl, 21 Milyar dolara ulaflan Cari fllemler Aç 'nda da yaklafl k 3,5 milyar dolarl k bir azalma imkan sa layacak. Petrol fiyatlar ndaki düflüfl, enflasyonu da indirici yönde bir etkide bulunacak.bu arada uluslararas yat r m bankas Morgan Stanley'in hesaplamalar na göre, Türkiye'nin cari ifllemler aç n n artmas nda yüzde 70'den fazla olumsuz etkiye sahip olan toplam enerji ithalat (hampetrol, petrol ürünleri, do al gaz, kömür olaca n, bu konuda yat r mlar n ayarlad klar n söyledi y l na kadar toplam enerji talebinin yaklafl k 2,5 kat artaca n bildiren Güler, elektrik enerji talebinin 3 kat na, kömürün 4, do algaz n ise 2,2 kat na le enerji üretim kapasitesi potansiyel olarak 220 milyar KW/saat düzeyindedir. Dolay s ile, Türkiye nin elindeki su ve kömür ile linyit zenginli ini kullanarak, hidro ve termik enerji kaynaklar ile elektrik enerjisi üretimini yerli kaynaklara yo unlaflt rmas, y lda 10 milyar dolara yak n bir enerji ithalat tasarrufu sa layacakt r. Ayn zamanda yerli enerji kaynaklar ile elektrik enerjisi üretimi, Türkiye nin elektrik kilovat/saat ücretini düflürece inden, ihracat hacmimizdeki art fl daha da h zlanacakt r. Hampetrolde 10 dolar düflüfl, cari aç 3.5 milyar dolar azaltacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler: Nükleer enerjiyi gündeme almak zorunday z Dünya enerji ihtiyac n n bugüne göre 2020 de yüzde 40, 2030 da yüzde 60 daha fazla olaca n kaydeden Baflkan Yalç ntafl sözlerini flöyle tamamlad : Gerekli yat r mlar n yap lmamas, enerji üretiminde kaynak çeflitlili- inin artt r lmamas halinde Türkiye enerji alan nda 2020 y l nda yüzde 80 ithal kaynaklara ba ml hale gelecektir. Çözümler aras nda nükleer enerji yat - r mlar da de erlendirilmelidir. Nükleer enerji dünyan n en çok ra bet etti i enerji türlerinden birisidir. Dünyada 2005 y l itibariyle 442 adet nükleer santral bulunmaktad r. Türkiye bir an önce bu konuda stratejilerini ortaya koymak zorundad r. vb.), petrol fiyatlar ndaki düflüfl çerçevesinde gerileyecek.bu y lki toplam enerji ithalat ise 28,3 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Morgan Stanley'e göre, petrol fiyatlar nda ortalama 10 dolarl k bir düflüfl, bu y l Gayri Safi Yurtiçi Has la temelinde (GSYH) yüzde 7,4 olarak tahmin edilen cari ifllemler aç n n, yüzde 3,7'ye gerilemesine katk da bulunacak. Geçen y l bafl nda 40 dolar olarak tahmin edilen petrol fiyatlar, 2005'i ortalama fiyatlarla 52 dolarla tamamlad, bu art fl, Türkiye ekonomisinde 7-8 milyar dolara varan bir ek yük yaratt. Enerjide 128 milyar dolara ihtiyaç var ç kmas n n beklendi ini kaydetti. Bununla ilgili yeni yat r mlar n yap lmas gerekti ini de dile getiren Güler, flöyle devam etti: ''Özel sektör yat r mlar 1996 y l nda 2 milyar dolar seviyesine ç km fl. Ortalamas ise 1 milyar dolar seviyelerinde. Yeni kanun bize (enerji yat r mlar n özel sektör yaps n) diyor. Bu dönemde ortalama yat r m ihtiyac ise y lda 4 milyar dolar. Bu yat r mlar kim yapacak? 1-2 milyar dolar yat r m yapma kabiliyetinde olan böyle bir özel sektör, 4,5-5 milyar dolarl k yat r m nas l yapacak? Kanun yaps n diyor, bunun çaresini birlikte düflünmeliyiz y l na kadar elektrikte 105 milyar dolar yat r m yapmam z laz m. Tüm enerji yat r mlar dahil bu rakam 128 milyar dolar buluyor. Bu noktada hepimizin ayn sorumlulukta bunu düflünmeliyiz.'' GÖRÜfi YAfiAR TAfiDEMR flveren k dem tazminat n ödemese ne olur!... fl Kanunumuz, hesaplanan k dem tazminat n n iflverence ödenmemesi ya da fazla ödenmesi durumunda hiçbir ceza öngörmüyor. flverenin k dem tazminat na iliflkin sorumlulu u sadece k dem tazminat n n iflçilere geç ödenmesinden kaynaklanan faiz ödeme sorumlulu udur. Yürürlükten kald r lan 1475 say l fl Kanunumuza göre öngörülen esaslar d fl nda uygulama yapan veya k dem tazminat tavan tutar ndan fazla ödeme yap lmas için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kurulufllar n yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumlular hakk nda, fiil daha a r cezay gerektiren bir suç teflkil etmedi i takdirde alt aydan iki seneye kadar hapis ve a r para cezas na hükm o- lunmakta idi. Bundan böyle 4857 say l fl Kanunu yeni bir idari para ceza sistemi öngördü- ünden, e er ki iflverenler k dem tazminat na iliflkin düzenlemeye ayk r ifllem yapmalar halinde herhangi bir ceza uygulamas ile karfl laflmayacaklard r. Böyle olunca; flveren k dem tazminat n hak etmeden iflten ayr lan bir iflçiye, isterse k - dem tazminat ödeyebilecek, flveren isterse, iflçiye öngörülen k dem tazminat tavan n n üzerinde, örne in 2006 y l Temmuz ay için 1.857,44 YTL nin üzerinde ödeme yapabilecek. Bir baflka anlat mla 10 y l hizmeti bulunan bir iflçiye, y ll k YTL üzerinden YTL k dem tazminat ödenebilecek ancak y ll k tavan (1.857,44 YTL yi) aflan k - s m ücret olarak de erlendirilecek ve gelir vergisi kesintisine tabi tutulacak. Di er taraftan iflveren isterse k dem tazminat na hak kazanan iflçiye k dem tazminat n ödemeyebilir. Kanuni düzenlemede yapt r m öngörülmeyince iflçiler, ifl kanunundan do an alacaklar n idari yollardan tahsil etmeye kalkt klar nda fl kanunu hükümleri çerçevesinde sonuç alamayabileceklerdir. K dem tazminat n n ödenmemesi durumunda iflçi ya da iflçinin ölümünde mirasç lar taraf ndan aç lacak davan n sonucuna göre hakim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faiz üzerinden gecikme faizin ödenmesine hükmeder. Gecikme faizi iflçinin ifl sözleflmesinin feshi tarihinden itibaren hesaplan r. flçi k dem tazminat n n taksitle ödenmesini kabul etmiflse, gecikme faizi hakk n sakl tutmad takdirde, sonradan bunu iflverenden isteyemez. flçinin k dem tazminat n isteme hakk on y ll k zaman afl m süresine tabidir. e-bildirge Kapsam Geniflliyor e-devlet projesi çerçevesinde sosyal güvenlik ifllemlerinde 2004 y l ndan itibaren uygulanan e-bildirge uygulamas n n kapsam geniflletiliyor. Hat rlanaca üzere uygulamaya bafllan rken 8 ve daha fazla sigortal çal flt ran iflverenlerin ayl k prim ve hizmet belgesini internet ortam ndan vermeleri zorunlu tutulmufltu. Sonras nda befl ve üzerinde ve en son olarakta üç ve daha fazla iflçi çal flt ran iflverenlere internet zorunlulu u getirilmiflti. Sosyal Sigortalar Kurumunun Yönetim Kurulu karar na göre iflverenler için uygulanan zorunluluk s n r son olarak yeniden düzenlenmifl bulunmaktad r. Buna göre 2006 y l Kas m ay ndan itibaren iki ve üzerinde iflçi çal flt ran iflverenlerin ayl k prim ve hizmet belgesi internet ortam ndan verilmesi zorunludur. Ayl k prim ve hizmet belgelerini internet ortam nda vermekle zorunlu tutulan iflverenlerin, söz konusu belgeleri ka t ortam nda yasal süresi içerisinde Kuruma vermeleri halinde, haklar nda 506 say l Kanunun 140 nc maddesine göre idari para cezas uygulanacakt r.

9 Almanya da en büyük beflinci moda fuar 28 Ekim ile 5 Kas m tarihleri aras nda Almanya da düzenlenecek Essen Fuar nda Türkiye den gelecek firmalar için büyük ölçekte iki fuar bölümü rezerve edildi. Almanya n n en büyük beflinci fuar olan moda, ev eflyalar ve aksesuar sektörlerini içeren çok büyük bir tüketici fuar na l.5 milyona yak n ziyaretçi bekleniyor. Kat lacak Türk firmalar n n fuarda sat fl yapma ve Alman kurulufllar yla görüflme imkan sa lanacak. 30 Ekim 2006 pazartesi günü Sanayi ve Ticaret Bakan ve Kuzey Vestfalya Ekonomi Bakan n n kat l mlar yla bir günlük Türk Alman Ekonomi Sempozyumu düzenlenecek. Kat l m ve ayr nt l bilgi için Tel: +90 (0) , Faks: +90 (0) Uluslararas Yat r m ve Ticaret Konferans n n tarihi de iflti Daha önce duyurusu yap lan Egypt Invest Uluslararas Yat r m ve Ticaret Konferans n n tarihlerinin de ifltirildi i ve söz konusu konferans n Kas m 2006 tarihleri aras nda gerçeklefltirilece i bildirildi. Detayl bilgi için Tel: , Web: Mail: Özbekistan da 4 tekstil firmas sat lacak Özbekistan da tekstil alan nda faaliyet gösteren dört adet tekstil firmas n n sat fl ihale usulüyle devredilecek. Konu hakk nda detayl bilgi almak için Tel: , Faks: M s rl firmalardan iflbirli i teklifleri geldi stanbul M s r Konsoloslu u Ticari Ofisi, Al Kharafi grubunun inflaat, üretim ve ticaret alanlar nda Ortado u ve Kuveyt te çokuluslu ve çok yönlü en büyük grup olarak bilindi i, grup flirketlerinden ACCM (Arab Company for Computer Manufacturing) firmas n n Türk flirketleriyle ifl ortakl yapmay arzu etti ini bildirdi. Firma 2005 y l nda kurularak, bir çok yeniliklerle beraber iletiflim ve elektronik alanlar nda masaüstü ve diz üstü bilgisayarlar, monitör ve ana kartlar üreterek uluslar aras en yeni teknolojilerin Ortado u, Afrika, Avrupa gibi bölgelerle beraber M s r a transferini sa lad ve iliflkilerini sa lamlaflt rarak ntel firmas ile bölgesindeki stratejik ortakl k kurdu u ifade edildi. Söz konusu firma hakk nda ayr nt l bilgi için Tel: Ext: 2326, Faks: , BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA A: 1- Serdar Erener 2- Emsan Hazine 3- Li Naml fiit 4- Erek Mi Kafl 5- Ben nti 6- Kerkenez Ley 7- Oku Otac 8- Co Ai Ba Üt 9- Atilla K ral 10- Bebiko Tilki 11- Akma Ay Em 12- fis Ütü Esra. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Selen Kocabafl 2- Emir Ekoteks 3- Rs Ebru BM 4- Dankek Alia 5- Ana Ne lk 6- MM No Aort 7- Ehliyet 8- RAI Zab ta 9- Ez Ki Cariye 10- Niflanl Al 11- Eniflte Ülker 12- Ret yot ma. 0 ülkeden 100 ün üzerinde üniversite, kolej, 2 dil okulu ve lisenin kat - l m yla 10. IEFT Yurtd fl E itim Fuarlar bafll yor Ekim 2006 tarihlerinde stanbul Hilton Oteli nde, stanbul Yurtd fl E itim Fuar, 12 Ekim 2006 tarihinde Bursa Kervansaray Oteli nde, Bursa Yurtd fl E itim Fuar, stanbul E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti. taraf ndan düzenleniyor. Amerika Birleflik Devletleri nin en seçkin ve tan nm fl okullar ndan, ngiltere nin geçmifli yüzy llara dayanan üniversitelerine, Avustralya n n s cak iklimini e itim tecrübesine tafl yan konuksever üniversitelerinden, Avrupa n n en köklü e itim kurumlar na, sviçre ve Almanya n n kalitesi tart fl lmaz otelcilik okullar ndan Kanada n n dünya s - ralamalar nda yer alan kolej ve üniversitelerine kadar birçok e itim kurumu 10. IEFT Yurtd fl E itim Fuar nda ö rencilerle bulufluyor. Türkiye nin en büyük yurtd fl U e itim fuar olan IEFT, 2001 y l ndan bu yana her y l düzenli olarak Nisan ve Ekim aylar nda; her biri ülkemizin 4 büyük flehrinde kongre saraylar veya befl y ld zl otellerde gerçeklefliyor. Avrupa Birli i Komisyonu, E itim ve Kültür Genel Direktörlü ü IEFT Fuarlar nda, yürütmekte oldu u e itim, mesleki e itim, gençlik programlar ve projeler hakk nda ziyaretçilere detayl bilgiler verecek. Bu programlar n en ilgi çekici olan flüphesiz ö renci de iflim SAYFA 9 FUAR DÜNYASI Yurtd fl e itim fuarlar Bursa ve stanbul da DLfiAH KEFLO LU luslararas elektrik ve elektronik ekipman fuar (MATELEC 2006), Ekim 2006 tarihleri aras nda Madrid te düzenleniyor. MATELEC 2006, bu y l 65,500 metrekare alanda bin 400 ü aflan üst düzey kat l mc firmaya ev sahipli i yapacak. Geçti imiz y l n 25 Mart nda MATELEC 2006 Fuar için çal flmalara baflland ve olumlu bir flekilde devam etti. Fuar düzenlenmeye bafllad ktan bugüne kadar spanya sektörde gerçekleflen tüm geliflmeleri yak ndan takip ediyor. MATELEC 2006, ayn anda Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon ve Ayd nlatma sektörlerine kendilerini tan tma f rsat veriyor. Bu sektörler dünyan n en büyük fuarlar n düzenliyor ve uluslar aras ifl iletiflimi konusunda büyük sinerji oluflturuyor. ENTERNASYONAL SHOWROOM SELANK Yunanistan n Selanik flehrinde aç lan Showroom, Türkiye deki tüm imalatç ve ihracatç sektörlerine kap lar n aç yor ve Türk KOB ler için büyük f rsatlar sunuyor. Selanik in sanayi ve ticaret bölgesinde bulunan Showroom a istedi iniz zaman kat labilirsiniz. Kat l mc aç s ndan hizmetlerin ve özellikle fiyatlar n uygun olmas dikkat çekiyor. 15 m 2 lik alanlarda ürün sergileme, ürün tan t m hostesleri ve sizin ad n za biz çal flal m, ihracat siz yap n! hedefi ile hizmet veren Showroom hakk ndaki detayl bilgiler ve kat l m için: Nikos Triantafyllidis Tel: Fax: Cep: araman z yeterli olacakt r. FUARLAR REHBER Kütahya Seramik, Porselen ve Madencilik Fuar Kütahya Belediyesi Fuar Merkezi Düzenleyen Firma: Show Fuarc l k Ltd. fiti. Tel: IEFT Bursa Yurt D fl E itim Fuar Bursa Kervansaray Oteli Düzenleyen Firma: stanbul E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti. Tel: Reklam Promosyon Matbaa Fuar 2006 Otel, Turizm ve Di er Sektörlerin Y ll k Reklam, Promosyon ve Matbaa htiyaçlar Fuar Antalya Expo Center Düzenleyen Firma: nfafl Uluslar aras Fuar Org. Merkezi A.fi. Tel: programlar. Her y l binlerce ö renci Türkiye den bu programlara kat - larak Avrupa daki üniversitelerde okuma imkan buluyorlar. Ayr ca, spanyolca dan ngilizce ye, Almanca dan Frans zca ya kadar birçok dili konuflulduklar ülkede ö reten onlarca özel ve devlet okulu da Türk ö rencilerle buluflmak üzere IEFT Fuar nda bir araya geliyorlar. Milli E itim Bakanl E itime % 100 Destek Projesi Baflkanl -, T.C. Baflbakanl k DPT Ulusal spanya daki hracatç Elektrik ve Elektronik Ekipman üreticilerini temsil eden AMEC AMELEC, bu fuar baflar yla uluslar aras platformlara tafl yor. En önemli pazarlardan birisi olan Türkiye AMEC AMELEC ile C&C Dan flmanl k Limited fiirketi aras ndaki iflbirli i do rultusunda, Türkiye pazar ndaki Elektrik ve Elektronik Ekipmanlar ve Ayd nlatma sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerine fuar ziyaret etme imkan sa l yor. Geçen sene düzenlenen MATELEC Fuar nda, özellikle Akdeniz ve Latin Amerika kat l mc lar ile 90 farkl ülkeden profesyonel kurulufllar ve temsilcileri Madrid de bir araya geldi. Geleneksel olarak büyük bir delegasyonla kat lan Latin Amerika ziyaretçileri fuar çerçevesinde sunulan avantajlardan yararlan yor. Burada EU AL INVEST Bayram Al flverifl Günleri Bayram Al fl Verifl Günleri Fuar stanbul Fuar Merkezi Atatürk Havaliman Karfl s Yeflilköy Düzenleyen Firma: CNR Yurtiçi Fuarc l k A.fi. Tel: IEFT stanbul stanbul Yurt D fl E itim Fuar stanbul Hilton Oteli Ajans destekleriyle gerçeklefltirilmekte olan IEFT Fuarlar, ulusal anlamda marka haline gelmekle kalmay p ayn zamanda yurtd fl ndan daimi ortaklar ile de uluslar aras platformda da ülkemizin yurtd fl e itim sektöründeki öncüsü haline geliyor. Edu France, DAAD German Academic Exchange Service, Study in the USA, Study in Australia, Education New Zealand, ICEF, Hosbsons, CLC Canada fuara kat lan Uluslararas E itim ortaklar ndan baz lar lise ve dengi okul ö rencileri, Üniversite ö rencileri, Yeni mezunlar, ifl arayan veya çal flmakta olan gençler, Veliler, ifladamlar, profesyonel yöneticiler ve her meslekten üst kademe görevliler, Yurtd fl nda e itim görmek isteyen her yafl grubundan insan, E itimciler, fiirketler ve kurumlar, E itimdeki yenilikleri merak edenler, Akademisyenler, Yöneticiler, uzmanlar, ifl adamlar, bürokratlar ve bas n mensuplar IEFT Fuar n n ziyaretçi profilini oluflturuyor. Elektronik Fuar Madrid de program n destekleyen ifl toplant lar organize ediyor. Avrupa ile Orta Amerika firmalar aras nda uzun vadeli ticari anlaflmalar yap l yor. Asya Yat r m program çerçevesinde, Asya Giriflimi Toplant s da MATELEC 2006 da yer al yor. Bu toplant ya Asya ülkelerinden de 30 giriflimcinin kat lmas bekleniyor. Asya pazar nda da Elektrik ve Elektronik Ekipmanlar konusunda spanyol yat r mc lar n artmas hedefleniyor. Bu toplant n n ortak düzenleyicileri spanya ad na AMEC AMELEC ve Asya ad - na bölge organizasyonlar ve dernekleri oluyor. Söz konusu fuara kat l m için: C&C Consult Ltd. fiti. Tel: +90 (532) Faks: +90 (212) Seramik, Porselen Madencilik Fuar Kütahya Seramik, Porselen, Banyo 1. Ürünleri, Çini ve Teknolojileri Fuar Ekim 2006 tarihlerinde Kütahya Belediyesi Fuar Merkezi nde Kütahya Ticaret Odas organizasyonuyla düzenleniyor. hracat n gelifltirilmesi ve önündeki engellerin kald r lmas amac yla kamu, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar aras nda koordinasyonu sa layacak yap y oluflturuyor. Bu nedenle 1. Uluslar aras Kütahya Seramik Porselen, Banyo Ürünleri ve Teknolojileri Fuar yap l yor. Seramik üreticilerinin ve sat c - lar n n buluflaca büyük ticari potansiyele sahip fuar yaln z ticari anlamda de il bir iletiflim, bilgi ve kültür aktar m olarak da önem tafl - yor. Sektörün mevcut durumu, tarihsel zenginli i, teknolojik gücü, dünyadaki konumu, ihracat potansiyeli ve üstün oldu u yönleri aç s ndan üniversitelerle iflbirli i içerisinde yap lacak analizi, fuar dahilinde olan seminerler vas tas yla kat l mc lara aktar l yor. 1. Uluslar aras Kütahya Seramik, Porselen, Banyo Ürünleri ve Teknolojileri Fuar Teknolojiye hakim Türk seramikçilerinin yan s - ra sektör yarar na bilimsel çal flmalar yapan üniversitelerin de kat l m yla sektörel sorunlar n çözümüne gidilecek. Düzenleyen Firma: stanbul E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti. Tel: Kes 2006 KORE ELEKTRONK SHOW Kore Elektronik Fuar Kore / K ntex Düzenleyen Firma: Kore Elektronik Birli i ( KEA) Tel: Faks: www. kes. org EKONOM VE POLTKA Prof. Dr. ERDO AN ALKN sveç modeli neden yine iflas etti? Bafl s k flan sosyal demokratlar n birbirlerine moral vermek için s k s k söz konusu ettikleri sveç Modeli bir kez daha iflas etti ve sosyal demokratlar 12 y l sonra iktidar sa cepheye kapt rd lar. Acaba son 75 y l n 65 y l n hep iktidarda geçiren sosyal demokratlardan halk neden yüz çevirdi? Rakamlara bakarsan z sebebi basit. Sosyal demokratlar baflka rakamlar telaffuz etse de, büyüme Avrupa ölçülerine göre yüksek oldu u halde, iflsizlik oran, di er Avrupa ülkelerinde kullan lan metodolojiye göre, yüzde 15 dolay nda. Gençler aras nda iflsizlik oran ise yüzde 22 yi bulmufl. Y llar önce sosyal demokratlar yine ünlü modeli ifletemeyip bir kez daha iktidardan düflmüfllerdi.. Neden? O y llar hat rlamaya çal flal m. sveç te sosyal demokratlar n özellikle kinci Dünya Savafl ertesindeki baflar lar, daha sonra en büyük tuzaklar oldu. Daha do rusu ülkedeki yoksullu u yok ettikten sonra baflka hedeflere yöneleceklerine sanki toplumda hala önemli oranda yoksul varm fl gibi ayn politikalarda srar ve inat ettiler. Oysa o tarihlerde sveç i di er baz Avrupa ülkelerinden ay ran en önemli özellik, toplumda art k sosyal politikalarla kollanacak evsiz, iflsiz ve afls z kalmam fl olmas yd. Halk n ço unlu- u genifl bir orta s n f oluflturuyordu. flte bu orta s n f önce, hala devam etmesine bir türlü mana veremedikleri yüksek vergilere isyan ettiler Çal flma, üretme ve yat r m yapma hevesini yok eden yüksek vergilerle toplanan paralar n nerelere harcand n da sorgulamaya bafllad lar. Sonuç olarak sveç ekonomisi, duraklayan yat r mlar, yavafllayan büyüme, gerileyen verimlilik, kaybolan uluslar aras rekabet gücü ve biriken d fl borçlar aras nda s k flt kald. Kendi yaratt klar bu olumsuz gidifle son vermek için sosyal demokratlar, kabul etmek gerekirse, büyük bir politik cesaret göstererek sert ama mant ks z bir istikrar program önerdiler. Pek inanmayacaks n z ama, bu istikrar paketi ülkedeki bütün fiyatlar n, ücretlerin, kiralar n ve karlar n dondurulmas n, ayr ca grevlerin yasaklanmas n kaps yordu. Ve tabidi ki sosyal demokratlar seçimi kaybettiler. Peki flimdi ne oldu da 12 y l iktidarda kald ktan sonra sosyal demokratlar yine seçimi kaybettiler? Cevab basit: Ayn hatalar yapt lar da onun için Hem de de iflen dünyada bütün Avrupa ülkeleri reform üstüne reform yaparken veya en az ndan yapmaya niyetlenirken onlar yine vergileri rekor düzeylere yükselttiler, emek piyasas n daha da kat hale getirdiler, kamu hizmetlerinin hiç olmazsa bir k sm n özel sektöre devretmeyi sürekli reddettiler ve kamu tekellerini zarar etmekten kurtaramad lar. Muhafazakar cephe partileri ise seçim kampanyas nda emek piyasas n daha elastik hale getirerek iflsizli i azaltacaklar n, vergileri düflüreceklerini, baz sosyal sübvansiyonlara son vereceklerini söyleyerek, az farkla da olsa, seçimi kazand lar. Bundan sonra sveç te neler olaca n hep birlikte görece iz.

10 SAYFA 10 TCÜ, 6. akademik y la törenle bafllad. Doluluk oran yüzde 95. Yüksek ö retimde TCÜ fark stanbul Ticaret Üniversitesi (TCÜ) Akademik Y l dü- zenlenen bir törenle bafllad. Üniversitedeki doluluk oran yüzde Hüseyin Avni Özkan, Kavala Ticaret Odas Baflkan Angelos Tsatsoulis ile 95 e ulaflt. Akademik y l n bafllamas Kavala Ticaret ve Sanayi Odas 'n n nedeniyle düzenlenen ve Rektör daveti üzerine stanbul Ticaret Odas Prof. Dr. Atefl Vuran n aç fl ko- (TO) Meclis Baflkanl k Divan Katip Üye- nuflmas ile bafllayan törene, s- si Hüseyin Avni Özkan, Yunanistan' n tanbul Valisi Muammer Güler, Kavala flehrinde incelemelerde bulundu. Özkan, Selanik teki incelemelerine Atatürk ün do du u ve flu anda müze olarak kullan lan evi ziyaret ile bafllad. Özkan, ayn günün akflam, flehir merkezinde bulunan Kavala Gümrük Binas nda gerçekleflen "Kavala 2006 Sanayi Ürünleri ve El Sanatlar Fuar "n n resmi aç l fl na kat ld. Makedonya Bakan Georgios Kalantzis ve Kavala Ticaret ve Sanayi Odas n n yeni baflkan Angelos S. Tsatsoulis in konuflmalar yla aç lan fuarda, g da ürünleri, Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, TO Meclis Baflkan Muharrem Keçeli ile Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, üniversitenin Mütevelli Heyet Baflkan Sönmez Köksal, TO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile akademisyenler ve davetliler kat ld. Rektör Prof. Dr. Vuran, misa- stanbul Ticaret Üniversitesi nin yeni akademik y la bafllamas nedeniyle düzenlenen törene kat lan ilgililer, üniversitenin ulaflt baflar düzeyinin gençler için iyi bir f rsat oldu unu söylediler. firlere hitaben yapt aç fl ko- 55 ö renci olmak üzere e itim 4 bine yak n ö renciye e itim stanbul bir üniversite flehridir. nuflmada üniversitenin 6 nc y - veriyoruz dedi. imkan sa land n ifade etti. Kültürel, finans, kongreler ken- l nda etkinli ini ortaya koydu- Rektörden sonra söz alan Dünyada büyük de iflimle- di olmak için ad mlar att. stan- unu belirterek 23 vak f üniver- Mütevelli Heyeti Baflkan Sön- rin oldu u bir dönemde yaflad - bul un bu zenginli ini birlikte sitesinden farkl olarak bir ku- mez Köksal, Türkiye deki vak f m za dikkat çeken Baflkan oldu umuz 19 üniversite ve rumsal vak f üniversitesi oldu- üniversiteleri aras nda T- Murat Yalç ntafl, küreselleflen TCÜ ile Projem stanbul ko- unu söyledi. Üniversitenin yüz- CÜ nün kendine seçkin bir yer dünyan n de iflen flartlar na ha- nusunda çal fl yoruz fleklinde de 95 doluluk oran na ulaflt n edindi ini, yapt çal flmalar ile z r olmak için büyük gayret gös- konufltu ve belediyenin çal flma- kaydeden Prof. Dr. Vuran, Ön- de kendini ispat etti ini, ülke so- termek zorunda oldu umuzu lar hakk nda bilgi verdi. ce stanbul Ticaret Odas na, runlar na norm ve koflullara uy- ve bu gayretin de bafllang ç stanbul Valisi Muammer sonra da de erli akademisyen- gun çözümler getirdi ini belirtti. noktas n n e itim oldu unu dile Güler de üniversitelerin gelece- lerimi teflekkür ediyorum. Bu- Daha sonra bir konuflma ya- getirdi. in kuflaklar n yetifltirdi ine gün üniversitemizde 5 fakülte, pan TO Yönetim Kurulu Baflka- stanbul Büyükflehir Belediye dikkat çekerek, Üniversitelerin bir yüksek okul ve 3 enstitütü- n Murat Yalç ntafl, Ticaret Üni- Baflkan Kadir Topbafl bir konufl- imkanlar da gençlerin yetiflme- müz var. Fen Edebiyat Fakülte- versitesi nin kurulup bugünlere ma yaparak gençleri hayata ha- sinde önemlidir. Türkiye nin inin son derece önemli oldu unu belir- si nde ö retim üyesi bafl na dü- gelmesinde eme i geçen bütün z rlayan yüksek ö retim kurum- kalk nmas nda yaln z merkezi terek ziyaretin iki Oda üyesi firmalar ara- flen ö renci say s 23.57, Ticari yöneticileri hay rla yad ederek, lar na büyük ifl düfltü ünü be- yönetimlerin de il elinde imka- s ndaki ticari iliflkilerin pekifltirilmesi için Bilimler Fakültesinde 45.96, flükranlar n sundu. stanbul Ti- lirtti. n ve kayna olan her kuru- güzel bir f rsat oldu unu vurgulad. Hukuk Fakültesinde 19, Mü- caret Üniversitesi nin çok k sa Bilim adamlar n n dedi i gibi mun birlikte hareket etmesi ile hendislik Tasar m Fakültesinde zamanda büyük geliflmeler gös- dünyan n art k bilgi yo un oldu- geliflmifl ülkelerin kalk nm fll k 28, letiflim Fakültesinde 23 ve terdi ini kaydeden Yalç ntafl, unu dile getiren Topbafl, s- düzeyini yakalamakla mümkün Meslek Yüksek Okulu nda da 326 ö rencinin mezun oldu unu, tanbul bilim ve kültür flehridir, olacakt r dedi. alkollü-alkolsüz içecekler, giyim, deri ürünler, ayakkab, inflaat malzemeleri, plastik ve kauçuk hortumlar, mermer ve granit ürünler, ferforje ürünler, ev ve ofis mobilyalar ile mücevherat ürünleri sergilendi. Hüseyin Avni Özkan, daha sonra Kavala Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Angelos Tsatsoulis ile bir görüflme yapt. Görüflmede, TO yu temsilen Kavala ifl dünyas na iyi niyet dileklerini ileten Özkan, Türkiye'nin Avrupa Birli i'ne girifl sürecinde dost ülke Yunanistan' n deste- Alman gazetesinden Türkiye ye övgü: Zagreb deki Türk Tekstil Günleri büyük ilgi gördü Türkiye nin tiflört ile para kazand dönem geride kald Almanya'n n önde gelen gazetelerinden ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', genifl flekil- rvatistan pazar n- H da Türk ürünlerinin pay n n artt r lmas amac yla s- de yer verdi i bir haberde Türkiye'deki eko- tanbul Ticaret Odas (TO) tara- nomik geliflmeleri övdü. f ndan, 82. Zagreb Uluslararas ''Bo aziçinde k r lmayan kalk nma heve- Sonbahar Fuar bünyesinde ger- si'' bafll yla verilen haberde, Almanya Baflba- çeklefltirilen Türk Tekstil Günle- kan Angela Merkel'in Türkiye'ye yapaca ziyaret s ras nda ''kendine güvenle dolu bir ekonomiyle'' karfl laflaca yorumu yap ld. Uluslararas Para Fonu'nun da Türkiye'deki geliflmeleri takdir etti i kaydedilen haberde, Türkiye'nin Avrupa'n n 6. büyük otomobil ve yedek parça üreticisi haline geldi i, Almanya'da sat lan televizyonlar n yüzde 40' n n Türkiye'den geldi i bildirildi. Türkiye'nin gittikçe daha yo un bir flekilde enformasyon teknolojisi de ihraç etmeye bafllad na dikkat çekilen haberde, ''Türkiye'nin tiflörtler ile para kazand dönemler ri büyük ilgi gördü.. 19 ile 24 Eylül 2006 tarihleri aras nda 600 metrekarelik alanda gerçeklefltirilen Türk Tekstil Günleri organizasyonuna 31 Türk firmas kat ld. 82. Zagreb Uluslararas Sonbahar Fuar 19 Eylül 2006 Sal günü saat da Zagreb Belediye Baflkan Milan Bandiç taraf ndan tören ile aç ld.törene Türkiye nin Zagreb Büyükelçisi Dicle çoktan geride kald '' fleklinde ifadeye yer ve- Kopuz ile büyükelçilik yetkilileri, rildi. Türkiye'de kifli bafl na düflen milli gelirin TO yetkilileri ve H rvatistan n 2002 y l ndan bu yana iki kat na ç kt ve re- profesyonel ifl dünyas n n temsil- formlar n ekonomiyi sa lam temellere oturt- cileri kat ld. TO Yönetim Kurulu Üyesi fiekib Avdagiç, H rvatistan Ekonomi Odas nda yapt temaslarda iki Oda aras ndaki iflbirli inin güçlendirilmesi konusunda mutab k kald. Öte yandan, Türk Tekstil yöneticilerini kutlad. önem verilmesi; her iki ülkede Günleri nedeniyle Zagreb e ge- stanbul Ticaret Odas (TO) ortak bir banka kurulmas ve tu u belirtilen haberde, ''May s ay ndaki k sa Aç l fl töreninin ard ndan len Yönetim Kurulu Üyesi fie- heyeti ayr ca, kentte bir dizi in- böylece finans masraflar n n süreli kriz bile küçük bir nezleden baflka bir TO heyeti fuarda incelemelerde kib Avdagiç ile Meclis Üyesi celeme ve temaslarda bulundu. azalt lmas, H rvatistan Ekono- fley de ildi'' fleklinde ifadeye yer verildi. bulundu. 82. Zagreb Uluslarara- Aslan Öztafl ve Genel Sekreter stanbul Ticaret Odas heyeti, mi Odas n n ülkemizdeki fu- Devlet borçlar n n 2001 y l ndan bu ya- s Sonbahar Fuar Türk Tekstil Dr. Cengiz Ersun dan oluflan 19 Eylül 2006 Sal günü Zagreb arlara kat lmas n n ticari iliflki- na yüzde 102'den yüzde 66'ya, enflasyonun Günleri boyunca aç k olan stan- stanbul Ticaret Odas (TO) Ekonomi Odas n ziyaret etti. ler aç fl ndan faydas, iki Oda da yüzde 54'ten yüzde 8'e geriledi i ifade bul Ticaret Odas stand nda heyeti, Türk Tekstil Günleri ne Ziyarette, iki ülke aras ndaki ti- aras ndaki ba lant lar n daha edilen haberde, Türk ekonomisinin 2006 y - oluflturulan dan flma ofisinde de kat lan Türk firmalar n n caretin artt r lmas ; deniz yolu da güçlendirilmesinin gerekli- l n n ilk 6 ay nda yüzde 7,5 oran nda büyü- ziyaretçilere enformasyon hiz- standlar n gezerek, baflar l nakliyesinin daha ucuz oluflu li i konular nda görüflmelerde dü ü kaydedildi. meti sunuldu.. çal flmalar ndan dolay firma nedeniyle limanlara daha fazla bulunuldu. TO DAN Kavala Ticaret Odas ile iyi iliflkiler devam ediyor GÜNCEL YÜKSEL TOKSOY TO MECLS ÜYES Optometri Toplumun geliflmifllik düzeyinin de bir göstergesi kabul edilen gözlük, önceleri sadece net görmeyi sa layan bir araç, günümüzde ise çok önemli bir sa l k gereci olmas niteli i yan nda moda olgusu ve estetik özelli i ile bir aksesuar konumundad r. Türkiye de gözlükçülük 1940 tarihli 3958 say l kanun ile yasal bir meslek kimli i kazanm flt r y l ndan itibaren S hhat ve çtimai Muavenet Vekaleti nce düzenlenen kurslar sonucu edinilen ruhsatnameler ile mesleki uygulama h zlanm flt r. Bu süreç, 1992 y l nda YÖK taraf ndan baz üniversitelerimizde optisyenlik program n n bafllamas na kadar devam etmifltir. 22/06/2004 tarih ve 5193 say l kanun ve optisyenlik müesseseleri hakk nda yönetmelik ile sektör yeni bir kimlik ve vizyon kazanm flt r say l Optisyenlik Yasas gere i optisyen olmak ve mesle i uygulamak için ülkemizde halen alt üniversitemizde e itim verilen 2 y ll k önlisans bölümü mezunu olma flart vard r. Optik sektörünün güncel sorunlar ülkenin ekonomisi ve yönetiminden kaynaklanan ve az farkl l klarla tüm sektörlerce yaflanan sorunlarla benzerlik arz etmektedir. Ancak optik sektörünün en önemli yap sal sorunu AB bünyesinde ve dünyada pek çok ülkede on y llarca uygulanmakta olan optometri e itiminin ülkemizde de çok geç kal nm fl olsa bile uygulanmas na acilen bafllanabilmesidir. Dört y ll k lisans düzeyinde bir e itimle edinilen Optometristlik mesle i mensuplar gözün görme kusurunu tesbit edip gözlük ve lens gibi bu kusuru giderici gereçleri de veren kiflilerdir. Bu uygulama : Günün geliflen teknoloji ürünü aletlerle de tesbit edilebilen gözün görme kusuru, çok uzun ve pahal bir e itim sonucunda edinilen göz doktorlu u mesle inin lüzumsuz meflgul edilmesini önleyecektir. Paramedikal bir meslek sahibi olan optometrisler,hastanelerdeki y lmay önleyecek ve göz doktorlar 300 den fazla çeflidi olan göz hastal klar tedavileri ve operasyonlar ile u raflacaklard r. Geliflmifl ülkelerde olan gözlük kullanma oran ülkemizde %15 civar ndad r.bu, ülkemiz insan n n göz sa l ndan de il hekime kolay ulaflamamas ndan ve belirli aral klarla göz kontrolü yap lamamas ndan kaynaklanmaktad r. Okul ça e itimi rand man düflüklü ü, ifl kazalar, trafik kazalar ve yaflam n pek çok olumsuzluklar zaman nda tesbit edilemeyen görme kusuru sebebiyledir. Koruyucu görme sa l alan nda, 75 milyona varan nüfusumuza göz hastal klar uzman hizmet vermektedir. ( kifliye 1 göz doktoru). Oysa Almanya da 82 milyon nüfusa göz hastal klar uzman hizmet vermektedir. (9.000 kifliye 1 göz hastal klar uzman ) ayr ca optometrist de hesaba kat ld nda kifliye 1 uzman düflmektedir Geliflmifl ülkeler koruyucu görme sa l alan nda sorunlar n optometri bilimi sayesinde çözmüfllerdir te Amerika 1927 ngiltere ve s rayla Avrupa ülkeleri bu bilimi tan m fllard r.komflumuz ran da bile 4 optometri fakültesi bulunmaktad r. Ülkemizde, 1992 y l nda bafllayan optisyenlik e itimi gelifltirilmedi i ve optometri e itimine geçilemedi inden, Türk toplumu koruyucu görmesa l aç s ndan ma dur edilmifltir. Dünya Sa l k Örgütü nün (WHO) aç klamalar na göre dünyadaki 45 milyonkör insan n bir milyonu ülkemizde yaflamaktad r. Ayr ca befl milyon insan m z da körlük s n r ndad r Haziran 2006 tarihlerinde T.C. Sa l k Bakanl ve Tüm Optik ve Optometrik Meslekler Derne i nin birlikte düzenledikleri Türkiye Uluslararas Optik Forumu nda konu her yönüyle tart fl lm flt r.dünya da ve Türkiye de optisyenlik ve optometri gündemli forumda Dünya Optimetri Birli i Baflkan Avrupa Optometri Birli i ve baz AB ülkeleri birlik baflkanlar kat l m ile optometri mesle i nin göz sa l yönünden yararlar aç k bir flekilde anlat lm flt r. Avrupa Birli i müktesebat gere i mesleklerin serbest dolafl m çerçevesinde ülkemize gelecek çok say da yabanc optometristlerle rekabet edebilecek düzeye gelebilmemiz için acilen üniversitelerimiz bünyesinde optometri e itimine geçilmelidir. Gerek ülkemiz optisyenlik müesseselerinin gerekse optik mesle inin her yönden geliflimi aç s ndan herhangi bir haks z rekabete maruz kalmamak ad na yetiflecek Türk optometristler sayesinde toplumumuz hem daha ucuz hem daha çabuk hem de kaliteli hizmet alacakt r.

11 SAYFA 11 Der giler Ekonomix (Tel: ) Türkiye nin ekonomisine yöne veren flirketlerden son bilgiler Türk Barter n IRTA Dünya Barter Birli i Yönetim Kurulu Toplant s ndan çarp c görüntüler ve haberler Cebit Biliflim Fuar ndan izlenimler fi TE BRKM arkl sektörlerden birçok yay n bünyesinde bar nd ran Boyut Yay n Grubu 21 y lda sektörel dergicilik konusunda büyük at l mlar yapt. Dünyan n en sayg n yay n kurulufllar yla iflbirli ine de giden Boyut Yay nc l k, dergileriyle yüzbinlerce okuyucuya ulafl yor. F Sektörel yay nc l dünya ligine tafl yor Türk Yat r mc s n bekleyen yeni ülkeler Emlak dünyas ndaki son durum: Stok eritme yar fl Enerjiye alternatif modeller Spor Dünyas ndan: fiampiyonlar Ligi, kulüpleri zengin ediyor Otomobil Sporlar köflesi: Otomobiller uçmaya haz r Otomasyon (Tel: ) Web: ABB den Yeni Otomasyon Çözümleri Mekatronik Sistemlerde DC Servo Motorlar ve Step Motorlar n Bulan k Mant k le Karfl laflt r lmas Scada Sistemleri ve Uygulamalar -4 Uzaktan Kumandal Sensörler Endüstride ve Makinada Güvenlik -Avrupa malat Teknolojisi Avrupa Yasal Gereklilikleri 102 Rüzgar n Esti i Yerde;Semikron- Rüzgar Santrali Konvertörü çin Güç Elektroni i E-fl ve Türkiye de Otomotiv sektöründe Efl Uygulamalar Süreç Otomasyonunda Software AG yan n zda ABB Enstrümantasyon Su ve At k Su Sektörü Çal flmalar Platin (Tel: ) Y ld z markalar Profesyonel dünya Sosyal sorumluluk SPK Baflkan Do an Cans zlar ile sermaye piyasalar nda son durum Türkiye yi yeni bir dalga m bekliyor? Merkez Bankas nda iç denetim dönemi D fl Ticaret Müsteflar Tuncer Kayalar ihracatta rekabet gücü yüksek sökterleri de erlendiriyor Devlet Planlama Teflkilat Müsteflar Ahmet T kt k ile 2020 y l Türkiyesi ne bak fl Murat Yeflildere: Dünya Dönüyor Prof.Dr.brahim Kavrako lu: Biliflim ve Ekonomi Kitap DLEK ÜLKER oyut Yay n Grubu nun kurucusu olan Genel Yay n Yönetmeni Bülent Özükan, sektörel yay nc l n Türkiye de durumunun iç karart c olmad n söylüyor. Sektörel dergilerin hedef kitlelerine do rudan ulaflt n ve parayla sat lan dergilerden daha iyi durumda olduklar n ifaden eden Bülent Özükan, Geliflmifl ülkelerde tabii ki sektörel yay nc l n durumu daha iyi çünkü sektörler dergilerine sahip ç k yor ve bu tür yay nlar daha öncelikli. Bu bilince ulaflan sektörlerin hem Türkiye de hem de dünyada iyi dergi örnekleri var diyor. stanbul Ticaret: Boyut Yay n Grubu yay n hayat na ne zaman bafllad? Bülent Özükan: Grubumuz 21 y l önce yay n hayat na bafllad. Son befl y lda çal flan say s 93 ten 215 e, kaplad alansa 2500 metrekareden 7500 metrekareye ç kt. Üretimden sat fllar konsolide cirosu 2002 de 8,5 milyon dolara, 2003 de 10,7 milyon dolara, 2004 te 14,3 milyon dolara, 2005 te 18,7 milyon dolara ç kt. Boyut Grubu nun 2006 konsolide üretimden sat fllar cirosunun 30 milyon dolara yak n olmas bekleniyor y l nda y lda 1 milyon olan kültürel ürün sat fllar 2006 y l nda 10 milyon adede ulaflt. Boyut Matbaac l k yeni yat r mlar öncesinde, matbaa fiyatlar ndaki büyük düflüfle ra men pazar pay n yüzde 8 art r rken, Boyut Yay nc l k yaln zca 2006 da yüzde 78 büyüme gerçeklefltirdi. Grubun en yeni flirketi Boyut nteraktif 2004 te yüzde 35, 2005 te yüzde 94, 2006 da yüzde 185 büyüdü. Boyut, üretti i kitap, CD-DVD müzik CD leri ve atlaslar gibi de iflik kültür ürünleri için dünyan n bafll ca yay nevleriyle iflbirli i yap yor. Lisans anlaflmalar yla Türkiye ye çok yeni nitelikli ve teknolojik üstünlüklü kültürel ürünler kazand r yor. Kendi yazar, çizer ve animatörleriyle oluflturdu u kültür ürünlerini ise lisans sat fllar yla dünyan n çeflitli ülkelerine pazarl yor. Boyut Yay n Grubu nu Türkiye nin kültür ihracat gerçek- B lefltiren ilk ve tek kuruluflu olarak tan mlayabiliriz. stanbul Ticaret: Dergilerinizin sektördeki yeri nedir? Di er dergilerden sizi ay ran özelliklerden bahseder misiniz? Bülent Özükan: Boyut Yay n Grubu çok farkl sektörlerden pek çok farkl türde yay n bünyesinde yay na haz rl yor, bas yor ve pazarlayarak adresine ulaflt r yor. Boyut Grubu nun matbaac l k tesislerinde bas lan Boyut Yay n Grubu na ait periyodik yay nlar da farkl ilgi alanlar na yönelik çok say da yay n içeriyor. Dünyan n en sayg n yay n kurulufllar yla iflbirli ine giden Boyut Yay nc l k lisansl dergilerinin yan s ra, içeri ini kendi kadrosunda çal flan uzman gazeteci-yay nc larla oluflturdu u çok say da derginin de yap mc ve yay nc s durumunda. Boyut dergileri baz lar sektörel olmak üzere de iflik hobilere ve çocuklara yönelik çok say da yay ndan olufluyor. Böylece yüz binlerce okuyucuya ulafl yor. stanbul Ticaret: Dergilerinizin içeri i hakk nda bilgi verir misiniz? Bülent Özükan: Boyut Yay n Grubu nun süreli yay nlar n flöyle s ralayabilirim: Arredamento/Mimarl k, Türkiye nin en uzun soluklu mimarl k dergisi. Okurlar na mimarl k ve tasar m kültürü üzerine genifl bir perspektiften bakma olana sa l yor. Yay n hayat na 1989 y l nda bafllayan Arrdemento Mimarl k, mimarl n disiplinleraras yap s n n da sa lad olanakla, yaln z yap ve inflaat sektörlerine de il, tasar m, sanat ve kültür alanlar na da hitap ediyor. Boyut Yay n Grubu nun TAV iflbirli iyle haz rlad The Gate dergisi 75 bin bas l yor ve stanbul, zmir ve Ankara Havalimanlar ndan geçifl yapan tüm yolculara hediye olarak sunuluyor. The Gate tarih, kültür, sanat ve gezi dergisi özelliklerinin ötesinde okuruna yaflamdan e lenceli ve kaliteli kesitler sunuyor. Türkiye nin en yüksek tirajl ilk on dergisinden biri olan Gastronomi nin içeri ini ise turizm, otel ekipmanlar ve yiyecek-içecek oluflturuyor. Dergi turizm endüstrisinin profesyonellerini hem bilgi almas n hem de buluflmas n sa l yor. Dergi iki ayda bir 13 bin kifliye do rudan ulafl yor te yay n hayat na bafllayan Jazz dergisi, Türkiye nin tek jazz dergisi olma özelli ini 11 y ld r tafl yor. Yurdumuzdaki ve dünyadaki jazz müzi i festival ve konserlerini izleyen, ünlü cazc ve müzisyenlerle röportajlara yer veren, yeni ç kan albümleri, müzisyenleri tan tan yaz, foto raf ve yorumlarla oldukça zengin içerikle üç ayda bir yay nlan yor. Banyo Mutfak, Mobilya Tekstil ve Ofis letiflim dergileri sektörlerindeki geliflmeleri 365 gün takip edilebilecek showroomlar niteli inde. ki ayda bir yay nlanan Banyo Mutfak Dergisi banyo, mutfak ve seramik sektöründen gelen yo un talepler do rultusunda, 1998 y l ndan bu yana yay n kesintisiz sürdürüyor. Önceleri dört, sonra üçer ayl k periyotlar halinde yay n hayat na bafllayan dergi iki ayda bir yay nlan yor. Ofis+letiflim Dergisi, ofis yaflam ile ilgili en güncel ürün ve çözümleri, yeni ifl yaflam n n de iflen dinamikleri çerçevesinde inceleyerek, ofis mobilyas, dekorasyon ve k rtasiye sektörlerinin nabz n tutuyor. Mobilya+Tekstil, mobilya ve ahflap endüstrisinin yan s ra tekstil sektöründen gelen talepler do rultusunda üç ayda bir okuyucusuyla bulufluyor. Ev yaflam ile ilgili mobilya ve tekstil ürünleri, yurtiçi ve yurtd fl mekan tasar mlar ve dekorasyon e ilimlerine sektördeki geliflmelerin perspektifinden bak yor. stanbul Ticaret: Sektörel yay nc l n zor ve keyifli yanlar neler? Bülent Özükan: Sektörlerde dönemsel krizler ve durgun geçen sezonlar do rudan dergileri de hem içerik aç s ndan hem de reklam gelirleri aç s ndan etkiliyor. Hem zor, hem de keyifli olansa krizden ç kma çabas na do rudan destek olabilmek. Mesela bu y l, yaz boyunca Boyut Yay n Grubu nun kendi dergileri ve Boyut Matbaac l k ta bas lan tüm dergilerle birlikte yüz binlerce Turizm Rehberi da t ld. ç turizmin canland r lmas için büyük çaba harcayan Boyut turizm konusunda pek çok rehber kitap, gezi kitab ve dergi haz rlay p bas yor. Turizm sektörünün elektronik ortamda buluflturan turizmdebusabah sitesine de hayat veriyor. stanbul Ticaret: Türkiye de sektörel yay nc l k hak etti i yeri bulabildi mi? Dünya ile karfl laflt r rsan z Türkiye deki durum nedir? Bülent Özükan: Sektörel yay nc l n durumu Türkiye den ayr ele al namaz. Türkiye de sanayinin durumu neyse sektörel yay nc l n durumu da odur. Her fley sanayinin geliflmifllik düzeyiyle paralel yürüyor. Büyük sektörlerin durumu elbette ki daha iyi ve tüm bunlara karfl n Türkiye de sektörel yay nc l k iyi durumda. Çünkü sektörel dergiler hedef kitlelerine do rudan ulafl yor ve bu nedenle parayla sat lan dergilerden çok daha iyi durumdalar. Geliflmifl ülkelerde tabii ki sektörel yay nc l n durumu daha iyi çünkü sektörler dergilerine sahip ç k yor. Kitap Ad : 100 Millik Yürüyüfl Yazar: Sander A. Flaum- Jonathon A. Flaum Yay nevi: Kaizen Yay nlar Her liderin kendi inançlar, perspektifi vard r. Belki de farkl l klar hiçbir alanda, farkl kuflaklardan liderler aras nda oldu u kadar çok dile getirilmemifltir. Ama asl nda pekçok liderin sand ndan daha fazla ortak zemin vard r. Bunu keflfetmek, bir yolculu a ç kmay gerektiriyor olabilir; Sander ve Jonathon un özelinde bu durum, kelimenin tam anlam yla bir yolculuk oldu. Baba ve o ul evrensel liderlik ilkelerinin peflinde, en ayd nlat c tart flmalar n yürüyerek yapt lar. Da larda, kumsallarda, caddelerde ve yollarda 100 mil yürüdüler ve liderli in özü kadar birbirleri ve iliflkileri hakk nda çok fley ö rendiler. 65 yafl nda, geleneksel bir CEO nun perspektifini, Zen ö rencisi olan 36 yafl ndaki giriflimci o lunun bak fl aç s ile karfl laflt rd n zda, nas l bir liderlik tan m elde edersiniz? Yüz millik yürüflüfl esnas nda yazarlar, her liderin üzerinde yo unlaflmas gereken 9 ilke sapt yor: Te l e ek onomi TELEVZYONDAK EKONOM PROGRAMLARI fl Dünyas : 15 Ekim Geri Say m: Hafta içi her gün: Piyasa Ekran : Hafta içi her gün: 09.30, Finans Cafe: Hafta içi her gün: Son Bask : Hafta içi her gün: Parametre: Hafta içi her gün: Finans Bülteni: Hafta içi her gün: fl Yeme i: Hafta içi her gün: Paran n zi: Hafta içi her gün: Seans Analiz: Her Pazartesi, Sal, Çarflamba, Perflembe: Duayen: 11 Ekim Çarflamba: Stratejik Finans: 12 Ekim Perflembe: Ekim Cumartesi Ekonomi Gündemi: Hafta içi her gün: Yolsuzluk ve Yoksulluk: 16 Ekim Pazartesi: Yaflayan Ekonomi: 14 Ekim Cumartesi, flte Hayat: 15 Ekim Pazar: Ekonomi Kufla : Hafta içi hergün: 09.10, 13.30, Eko Diyalog: 10 Ekim Sal : Barkot: 14 Ekim Cumartesi lkin Gündefl le Ekonomi: NOSTALJ Hafta içi her gün: y l önce 100 y l önce Ekonomi Politik: Hafta içi her gün: Borsa Kapan fl: Hafta içi her gün: fl ve Yaflam: 14 Ekim Cumartesi: Paran n Yönü: 15 Ekim Pazar: Kavrako lu yla Ekonomi: 11 Ekim Çarflamba: AHMET ALMAZ Müflterek Pazar Görüflmeleri Bafllad 1 Ekim 1959 (mütalaalar n ) tesbit (tespit) etmek üzere bir komisyon teflkil olmufltur. Dersaadet Ticaret Odas Gazetesi 23 Eylül 1322 (Rumi) 6 Ekim 1906 fiarap Fiyatlar nda Tezayid (Art fl) tezayid (artaca ) edece i görülmektedir. Amrika da (Amerika) Bu day EkoStar: Her Cumartesi Bilumum (bütün) memalik-i flahane ve Hükümet-i Müttehide-i Amrika da (Ameri- aras nda Brüksel de bafllayan resmi görüflme- Odam zca Yap lan Dolar Tahsisleri alel husus (özellikle) Ayd n vilayeti ba c lar - ka Birleflik Devletleri) 1905 senesi has lat misli lere katk sa lamak amac yla Türkiye Odalar Üçüncü kotadan Odam za verilen dolar n kendilerine taalluku (ilgisi) bulunan ahval- görülmemifl bir dereceyi bulmufl ise de dahilde- tahsisleri odalar birli inin talimat na uygun i ziraiye (zirai iflleri) ve saniyeyi ce vaki ola- ki sarfiyat (tüketim) günden güne artmakta ve fl Dünyam z: 10 Ekim Sal : Birli i ile stanbul Ticaret ve Sanayi Odalar n- olarak ihtiyaç sahiplerine tevzi edilmifl ve tah- cak bilcümle tebeddülattan (de iflikliklerden) bunun neticesi olarak ihracata tahsis olunan Ekonomi Kulisi: 11 Ekim Çarflamba: da Müflterek Pazarla ilgili konularda incele- haberdar eylemeyi cümle-i vezaifden (vazife- Çerçeveden Yans malar: 13 Ekim Cuma: sis edilen miktarlar firmalara mektupla bildi- bu day n miktar tenakus (azalmakta) eyle- meler yap lmaya baflland görülmüfltür. lerimizden) addeyleriz.flte bu maksatla mekte olmas yla fiyat art fl görülmektedir. Memleketimiz ile Müflterek Pazar ülkeleri Odam zda Müflterek (Ortak) Pazar Komisyonu rilmifltir. Tahsis mektubunu alan firmalar en Memleketimizin Avrupa Müflterek Paza- nayi ve tevzi fiubesine müracaat ederek ken- r n kat lmas halinde tahaddüs edecek mese- dilerine verilen kota belgelerini doldurduktan leleri ve bu hususta mensubumuz bulunan tacir ve ifl adamlar n n görüfl ve mütalealar n nush-u ahirimizden (son nüshalar m zdan) Selanik Piyasas birinde bir taraftan Fransa ve spanya da di- Selanik flehrinin bir haftal k muamelat- ti- er cihetten (taraftan) sviçre ve spanya hü- cariyesini (ticari ifllerini) mübeyyen (aç kla- EkoGün: Hafta içi her gün: 09.25, 10.40, 11.15, kümetleri beyninde ki (aras nda ki) ticaret yan) olup flehr-i mezkur (bahsedilen flehir) tica , 14.15, 15.15, sonra Odalar birli ince tasdik edilmek üzere mukavelenamelerinin feshinden bahsetmifl- ret ve ziraat ve sanayi odas taraf ndan odam za Dünya Ekonomisi: Hafta içi her gün: odam za vereceklerdir. tik. Bundan dolay flarap fiyatlar n n oldukça 21 Eylül 1322 tarihli bir cetvel gönderilmifltir. fl Günü: 16 Ekim -18 Ekim Çarflamba geç 3 Ekim 1959 tarihine kadar, Odam z n Sa- ktisatç : 13 Ekim Cuma: 19.40

12 Türkiye 2007 de 20 nci büyük ekonomi olacak Türkiye, 2003 y l nda 240,6 milyar dolar olan Gayri Safi Yurt çi Has la (GSYH) ile dünya s ralamas nda 22'nci iken, 2007 y l nda beklenen 400,4 milyar dolarl k yurt içi milli gelirle, iki basamak atlayarak 20'nci s raya yükselecek. Uluslararas Para Fonunun (IMF) son raporunda yer alan tahmini verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin 2003 y l na göre GSYH's 4 y lda yüzde 66,4 artm fl olacak. Türkiye'nin yurt içi milli geliri 2004 y l nda 302,6 milyar dolar, 2005 y l nda 362,5 milyar dolar olarak gerçekleflirken, y l sonunda 378,4 milyar dolara ulaflaca tahmin ediliyor. 2007'de 400,4 milyar dolarl k GSYH'ya ulaflmas beklenen Türkiye, Polonya, Avusturya, Danimarka, Yunanistan, rlanda, Finlandiya ve Portekiz gibi AB'ye üye baz ülkeleri geride b rakacak y l nda Polonya'n n yurt içi milli gelirinin 351,3 milyar dolar, Avusturya'n n 340,6 milyar dolar, Danimarka'n n 296,4 milyar dolar, Yunanistan' n 266,7 milyar dolar, rlanda'n n 242,8 milyar dolar, Finlandiya'n n 217,8 milyar dolar, Portekiz'in 203,3 milyar dolar olarak gerçekleflmesi bekleniyor. Dünya s ralamas nda ABD, 2007'de 13 trilyon 928,5 milyar dolarl k GSYH ile birincili ini aç k farkla koruyacak. Japonya ABD'nin ard ndan 4 trilyon 599,4 milyar dolarla ikinci s rada yer al rken, Almanya 3 trilyon 36,9 milyar dolarla üçüncü s rada yer alacak. Yeni Zelanda daha çok ticari iflbirli i istiyor Yeni Zelanda n n Ankara Büyükelçisi Hamish Cooper, TO yu ziyaret etti. Türkiye ve Yeni Zelanda aras nda daha çok ticari iliflki talebinde bulunan Büyükelçi, ülkesinin ticarette avantajl noktalar n dile getirdi. Copeer, Yeni Zelanda n n Avustralya ile birlikte düflünüldü ünde çok büyük bir pazar oldu unu söyledi. Türkiye Yeni Zelanda Karma Ekonomik Komisyonu Toplant s na kat lacak Yeni Zelanda Ticaret ve Savunma Bakan n n ziyaretinden söz eden Hamish, Bakan ve beraberindeki ticaret heyetinin TO ile görüflmesinden büyük fayda sa lanaca n kaydetti. TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl da, TO olarak iki ülke aras ndaki ekonomik, ticari iliflkilerin artmas yönünde tüm gayreti göstereceklerini dile getirdi. Baflkan Yalç ntafl, stanbul da Yeni Zelandal ve Türk ifladamlar n bir araya getirecek organizasyonlar n ikili iliflkilerin ivme kazanmas na katk yapaca n kaydetti. GÜNDEM stanbul daki kay td fl otopark sistemi 2007 de bitecek, kent 2010 da bin otoparka sahip olacak. Müflteri cep telefonuyla park ücretini ödeyecek, bu ücretle köprüden ücretsiz geçilebilecek. Trafik Kanunu kabul edilince araç çekme ve ceza kesme yetkisi belediyelere geçecek. SPARK, Avrasya ya da otopark sistemi yapacak MÜRSEL SÖNMEZ nsan, biricik Küreselleflme rüzgar ile gitikçe artan tek-tiplilik, insan n d fl görünüflünü aynî- ir y l öncesine kadar B TCAR ET VE HAYAT SAYFA 12 lefltirdi i gibi iç dünyas n da ayn laflt r- de nekçi gözetiminde ve deneti- m fl gibi alg l yorsak yan l yoruz demek- mindeki otoparkla- tir. D fl ne kadar ayn renge boyan rsa bo- ra ya da sokak aralar na park yans n, iç kendi özgünlü ünü sürdür- eden stanbullu yepyeni bir mektedir. Her ne kadar ayn de erler ileri otopark sistemini ve kültürünü sürülüp dikte edilmeye çabalansa ve ayn yaflamaya al fl yor. Y lda 1 mil- e itim sürecinin zevklerde tek-tipçili e yar dolar cirolar olan kay td fl yol açmas da olsa, insan oluflturan gi- otoparklar, h zla tarihe kar fl - zemli öz yeniden üzerine örtülen duma- yor. fiehrin mimari dokusuna n n içinden bafl na ç kartabilmektedir. uygun parkevler geliyor. Yap- Sürdürülegelen e itim sistemleri yer- ifllet-devret modeliyle infla edi- yüzündeki tüm toplumlar ayn kaba koy- lecek otoparklar daha çok Av- ma ve ayn yal nkat insan tan m na göre rupa yakas nda yo unlafl yor. güdüleme yanl fll n yapadurmaktad r- Kuruluflunun üzerinden bir y l bile geçmeden stanbul un lar. nsan tek bir k s tl l k alan içine çekekay td fl otoparklar, tarihe kar fl yor. fiehrin mimari dokusuna uygun parkevler geliyor. rek biyolojik ve psikolojik yap s n çözebil- da de ifltiren kurum SPARK. vam ediyor. Otoparklar n ifllet- ve gerçeklefltirmeyi hedefledik- kezlerde trafik rahatlarken, di i kadar ele al p buradan hareketle ikti- stanbul da kurdu u otopark mesi için ise srail, ngiltere ve leri uygulamalar n anlatt. Gur- Bostanc da ise DO gibi toplu sadi, sosyal ve siyasal hesaplar yapanlar n sistemi ve kültürünü Anado- Almanya dan gelen teklifler ise betci Yaz m ve donan m ihti- tafl ma araçlar n n kullan m isabet flanslar n n az oldu unu geliflen lu ya ve nihayet Avrasya ülkele- flimdilik beklemede. yaçlar m z öncelikle ve kesin- teflvik edilerek araçlar n flehiri- dünya olaylar ndan ç kartabiliriz. otopark dokusunu ciddi anlam- rine ihraç etmeye haz rlanan S- SPARK faaliyete geçtikten likle yurt içi kaynaklardan sa - çi trafi e ç kmas önleniyor. PARK, stanbul Büyükflehir Be- sonra Befliktafl Balmumcu da 400 l yoruz. Ancak yetersiz kald - Parklanman n belirli saat di- lediyesi nin di er flirketleri gibi araçl k yer alt otopark n hizme- m z durumda ithalat yapma yo- limlerinde ücretsiz oldu u oto- ihtiyaçlar n öncelikle yurtiçi te açt. Halihaz rda 500 araçl k 4 lunu seçiyoruz. SPARK olarak; parklar m z da mevcut diyen kaynaklardan karfl l yor. stan- katl yer alt otopark n da bir otopark sistemleri ve kültürü- Gurbetci, belirli arterlerde trafi- bul gibi dev bir kentte dev bir hafta içerisinde hizmete açacak. nü önce Anadolu kentlerine in yo unlu unu minimize et- Elbette, tan mlayarak ve dolay s yla s n rlay p belirleyerek, bir nesne veya insan veya insan toplulu una dair ön bilgi sahibi olmak çok gerekli. Bu bilgiler, üzerinde çal flaca m z alandaki baflar m z sa layacak olan bilgilerdir. Öncüllerimi- sektör olman n yolunda ilerle- YAZILIM, sonra da Avrasya ya ihraç etme- mek için stanbul un bölgelendi- yen otopark sistemi için yaban- DONANIM YERL yi hedefliyoruz. lk adres stan- rilece ini kaydetti. c sermaye tekliflerle gelirken, SPARK n Genel Müdürü bul a çok benzeyen trafi i ve GSM LE PARK bet flans n oluflturacakt r. nsan n anla- kurum, her türlü mühendislik Kadir Gurbetci. stanbul Tica- araç yo unlu u ile Kahire. SPARK, parklanmadaki ye- m n indirgeyen ve ucuzcu yaklafl mlarla ve donan m ihtiyaçlar n yerli ret e, SPARK, uygulamalar n, Parklanman n yüzde 90 n n nilikler yan nda, ücretlendir- onun d fl biçimine etki yapt n görerek kaynaklardan karfl lamaya de- k sa sürede gerçeklefltirdikleri yol üzerinde yap ld stan- mede de yeni sistemler getiriyor. az tan bir ukalâl n penceresinden ba- bul, art k otopark konusunda Gurbetci, bu konuda flunlar kanlar n yar nlarda sürpriz yenilgiler ya- dünyan n en geliflmifl flehirle- söyledi: Kent merkezine gire- flamas uzak bir olas l k de il. rinden biri olmaya aday dedi. cek araçlar n plakalar na tak l- Parçalar ndan hareketle insan n tan - SPARK, 500 e itimli personel ile otopark hizmet veriyor. zin do rulu u yapacaklar m z n da isa- Kent kültürüne de nekçi mas planlanan çip sistemi bi- m n yapan, bütünü gözden kaç ran varo- tabiriyle geçmifl otopark sistemi- zim de gündemimizde. Müflteri lufl adland rmas, teorik durumlarda ye- ni çok k sa sürede seçenekli ve otosunu cep telefonundan me- modern bir yap ya kavuflturan sajla veya Wap sistemiyle park SPARK, 2006 Ekim ay itibar yla edebilecek. Hollanda ve sveç 200 otopark n iflletmesini dev- halen bu teknolojiyi kullan - ralm fl durumda. yor. Ödeme sistemlerinde stan- tersiz de olsa zarars zd. Dünyaya nizam vermeye çal flan ve toplumlar istedikleri yöne yöneltmeye çal flanlar pratikte aksayan ve daha nice aksakl klar n görecekleri yanl fl ve eksik insan düflüncesini/te- Kurulufl, Büyükflehir Beledi- bul Büyükflehir Belediyesi nin yesine ait Aç k, Katl ve Yol Üstü 2007 Haziran ay nda uygulama- otoparklar devral p iflletiyor. ya koyaca Smart Kart da yer terkettiklerinde ise yapt klar n n ço unu Hedef y l sonunda 400 otopark. alacak. Smart kart, kredi kart n- art k yapmaz olacaklard r. STRATEJK, PAHALI, dan para aktararak ya da nakit Tümüyle, varoluflu izahtan bilimsel UCUZ PARKLAR para ile POS makinelerinden disipline de in her insanî faaliyet alan Gurbetci, stanbul un en doldurulabilecek ve akbilden yeni bir alg ferahl na kavuflmazsa in- daha çok alanda kullan lacak. sanl n önü t kanacakt r. Gidiflat n söy- önemli trafik sorunlar n n bafl n- orisini terketmek zorundad rlar. Bunu da gelen kentiçi trafik yo unlu- Ayr ca SMS ve çok fonksi- ledi idir bu. Her türlü analizi yap p ke- unu azaltmak için, yeni yap la- yonlu el terminali destekli radyo sinkes yeneriz diye bafllad n z savafl cak otoparklar stratejik noktala- frekans ile tan ma (RFID) sis- kaybediyorsunuz. Hiçbir güç yenileyim ra yerlefltireceklerini söyledi. temli parklanma çal flmalar bü- diye zaten savafl ç karmaz. Demokrasi di- Otoparklar ulafl m transfer mer- tün h z yla sürüyor. kezleri göz önüne al narak plan- Türkiye Büyük Millet Mecli- lan yor. stanbullular n ulafl m- si nde bekleyen Trafik Kanu- da kendi araçlar yerine toplu ta- nu nun yürürlü ü girmesi ile ce- fl maya, sonuçta rayl siteme za kesme yetkisi belediyelere yönlendirilmesi hedefleniyor. devir olacak. ye adland rd m z fley iflinize gelmeyen sonuçlar verdi inde akl n za kramp giriyor. O zaman, yapt n z hesaplar ve yeryüzü isimlendirmeleri ve anlamland rmalar yanl flt r. Böylece ceza kesme yetkisi Ben asl nda buraya ticarette merkez da ve afl r yo un olan bir böl- belediye zab tas na kalacak. S- ukalal klar ndansa çevre geniflli i alan - gede 0-2 saat için 4, Bostanc da PARK; trafik Vakf ndan devir na aç lmay, al c lar sosyolojik bir özne DO önünde 24 saat için 3 YTL alaca denetim ve Çekme göre- de il tek tek insan olarak görmeyi söy- ücret al n yor. fiiflli gibi mer- vini de tek elden yürütecek. lemek isterken gelmifl oldum. Her insan fiiflli gibi merkez konum- ayr bir dünya ve her insana özel bir E itimli 500 otoparkç damar var. Bu damarlar aray p bulmak yerine, herkesin kolundaki ayn SPARK, 500 e itimli personel ile stanbul halk na hizmet veriyor. stanbullu ilk kez e itimli otoparkç lardan hizmet al yor. Kurum personelinin yaklafl k yüzde 25 i SPARK öncesi otoparklarda çal flan ve de nekçi Buralar ad yla an lan kifliler. SPARK n Genel Müdürü Kadir Gurbetci, B de nekçilerden bize geçtikten sonra oradaki insanlar ma dur etmemek için uzun bir e itimden sonra baz lar n ifle ald k. Bölgelerini de ifltirdik. Böylece sosyal bir sorunu da önlemifl olduk. Biz kadrolu e itimli otopark görevlileri çal flt r yoruz. fiu anda bünyemizde 500 otopark görevlisi var. Bunlar adab muafleret, davran fl ve halkla iliflkiler dersleri al yorlar. Bü yükflehir Belediyesi ifltiraklerinden SPARK, milli güreflçileri de istihdam ederek onlara sorumluluk verdi. Güreflçiler, bölge sorumlusu olarak gö rev yapacaklar. diyor. hizaya i neyi bat rmak kimi zaman denk düflse de, kimi zaman düflmeyecek ve o zaman da i ne k r l verecektir. nsan tek ve biricik bir varl k olarak görmek zor ifltir. nsan bu biricikli inden yakalayarak ona uygun yaklafl mlar sergilemek ise zorlar n zoru bir ifltir. Siyasette, bilimde, sanatta ve ticarette gelece in sahipleri insan en iyi tan yan ve elbette buna uygun yol ve yordam bulanlar olacakt r.

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MECLİSİ TEMMUZ 2008 SAYI:31

MECLİSİ TEMMUZ 2008 SAYI:31 TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ AYLIK MAKROEKONOMİ DEĞERLENDİRME RAPORU TEMMUZ 2008 SAYI:31 İhracat Haziran ayında ihracat yüzde 34,88 arttı. İhracat, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1191 1,5187 120,495 3,0477 1145,82 Yüksek 1,1248 1,5242 120,601 3,0614 1148,34 Düşük 1,1148 1,5157 119,698 3,0291 1128,19 Kapanış 1,1244 1,5174 119,920

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler 2. DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l Kamu haleleri sözle me kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuat hükümlerine göre Müdürlü ümüzün ihtiyaç duydu u Mal ve

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı