Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU"

Transkript

1 Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

2 Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır.

3 Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin ve türün yaşamsal varlığını korumak ve sürdürmek amacı taşıyan ve savunma içgüdüsünden kaynaklanan bir dürtü Dar anlamıyla sadece fiziksel olarak zarar verici davranış olarak tanımlanmakla birlikte geniş tanımıyla, insana fiziksel ve ruhsal olarak zarar verici eylem.

4 Şiddet ve Suç Psikiyatrik hastaların suç işleme oranlarının, toplumdaki suç işleme oranına eşit ya da daha yüksek olduğu saptanmış (Torrey 1994) Çalışmalar genellikle suç işlemiş kişilerle Hemen tümü şizofreni olgularıyla Genel popülasyona göre şizofrenik hastaların, şiddet içeren suçlar nedeniyle 5 kat daha fazla tutuklandıkları bulunmuş (Modestin ve ark. 1997)

5 Şiddet ve Suç Suçlu erkek popülasyonunda affektif bozukluk yaygınlığı farklı örneklem gruplarında %1 7 den %31 e kadar değişmekte değişmekte (Modestin ve ark. 1997) Suç işlemiş affektif bozukluğu olan olguların hastalık öyküsü bulunmayan suçlulardan 1,65 kat daha fazla suç kaydı bulunmuş (Modestin ve ark. 1997)

6 Şiddet ve Suç Psikiyatrik hastalarda şiddet oranının yüksek bulunduğu çalışmalarda, bu yüksekliğin psikotik belirtilerle doğrudan ilişkili olduğu belirtilmiş (Swanson ve ark. 1996, Krakowski ve ark. 1999) Suç işlemiş Bipolar I bozukluğu olan olguların, suç sırasında %74,2 sinin manik ya da karma epizodda, bunların %63,3 ünün de psikotik olduğu saptanmış (Quanbeck ve ark. 2004)

7 Şiddet ve Suç Bipolar bozuklukta yaşamboyu suç işleme sayısını etkileyen en önemli etmenin, geçirilmiş manik epizod sayısı ve hastaneye yatış sıklığı olduğu belirtilmiş (Solomon ve Draine 1999) Suç işlemiş affektif bozukluğu olan olgular içinde en sık bipolar bozuklukta madde kullanım bozukluğu saptanmış olup, suç işlememiş olgulardan anlamlı derecede farklılık saptanmış (Modestin 1997)

8 Şiddet ve Suç Bipolar bozuklukta yaşamboyu madde kullanım bozukluğu yaygınlığının %60 olduğu belirtilmiş (Swanson ve ark. 1990) Suç işlemiş bipolar bozukluğu olan olgularda %76 komorbid madde kullanım bozukluğu saptanmış (Quanbeck ve ark. 2005)

9 Şiddet ve Suç Antisosyal ve borderline kişilik özelliklerinin şiddet davranışı için yatkınlık oluşturduğu (Fountoulakis ve ark.2008) Psikiyatrik hastalarda, komorbid madde kullanım bozukluğu ve kişilik bozukluğu tanılarının yineleyici suç işleme için bir risk faktörü olduğu belirtilmiş (Grann ve ark. 2008)

10 BRSHH den bir örnek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde suç işlemiş ve işlememiş Bipolar I Bozukluğu olan olgular ile yapılan bir çalışmada saptanan klinik ve suç özelliklerini özetlenmesi amaçlanmıştır.

11 BRSHH dan bir örnek DSM IV tanı ölçütlerine göre Bipolar I bozukluk tanısı olan suç işlemiş 48 erkek olgu ile adli suç kaydı bulunmayan 53 erkek olgu hastalığa ilişkin bilgileri, sosyodemografik özellikleri, Komorbid alkol/madde kullanım bozukluğu kişilik bozukluğu yönünden karşılaştırıldı. Suç işlemiş olgularda suç özellikleri incelendi.

12 Klinik Özellikler Hastalığın başlangıç yaşı: ortalama 23 Her iki grupta da hastalığın süresi: ortalama 15 yıl Bu bulgularla hastalık başlangıç yaşı ve hastalık süresinin suç işleme ile bağlantısı saptanamamıştır.

13 Klinik Özellikler İlk epizoda ilişkin özellikler incelendiğinde; hastalığın her iki grupta en sık bir manik epizod ile başladığı, suç işlemiş olgularda %10,4 oranında bir karma epizod ile başlangıcın olduğu, suç işlememişlerde karma epizod ile başlangıcın olmadığı belirlenmiştir.

14 Klinik Özellikler Suç işlemiş olguların yıllık epizod sıklığının daha fazla (1,79 1,30) olduğu, Suç işlemiş olguların epizodlarının daha uzun sürdüğü (2,5 1,5 ay) saptanmıştır. Epizodların daha sık olması ve daha uzun sürmesi nedeniyle suç işlemiş olguların yaşamlarının daha büyük bir kısmını hasta olarak geçirdikleri söylenebilir.

15 Klinik Özellikler Suç işlemiş olguların %10,4 ünün hızlı döngülü olduğu, suç işlememiş olgularda hızlı döngülülüğe rastlanmadığı görülmüştür. Hızlı döngülü bipolar bozukluğu olan suç işlemiş olguların tümünde alkol/madde kullanım bozukluğu saptanmıştır.

16 Klinik Özellikler Olgular, epizodlar sırasında psikotik özellik gösterip göstermediklerine göre değerlendirilmiş olup, suç işlemiş olguların %93,7 sinde, suç işlememiş olguların ise %73,6 sının psikotik özelliklerinin bulunduğu ve aralarında istatistiki olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır.

17 Klinik Özellikler Suç işlemiş olguların işledikleri son suç sırasında, %95,8 inin bir hastalık dönemi içinde olduğu ve tümünün manik epizodda olduğu, %93,7 sinin psikotik olduğu, %50 sinin birden fazla sanrısının bulunduğu, %68,8 inin işitsel varsanılarının olduğu ve en sık hakaret küfür küfür eden sesler şeklinde olduğu saptanmıştır.

18 Klinik Özellikler Hastalığın seyri sırasında karma epizod görülme oranı suç işlemiş olgularda %45,8, suç işlememişlerde ise %13,2 olarak saptanmış ve aralarında istatistiki olarak anlamlı fark olduğu bulunmuştur.

19 Klinik Özellikler Olgularda %18,8 oranında kendine zarar verici davranışın olduğu belirlenmiş olup, suç işlemiş olgularda bu oranın istatistiki olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu (%3,75 %1,9)%1,9) saptanmıştır. Tüm olgularda kendine zarar verici davranış biçiminin en sık (%12,9) yüzeyel deri kesileri şeklinde olduğu görülmüştür.

20 Klinik Özellikler Suç işlemiş olguların hastalığa karşı daha zayıf içgörüye sahip oldukları saptanmıştır. Bu durum, özellikle tedaviye uyumu etkileyen önemli bir etmen olarak değerlendirilebilir.

21 Klinik Özellikler Olguların tedaviye ilişkin özellikleri incelendiğinde, suç işlemiş olguların daha ileri yaşlarda tedaviye başvurdukları (26,5 24,5), daha sık (ortalama 5 kez) ve daha uzun süre (ortalama 16 ay) hastanede yatarak tedavi oldukları, %75 inin tedaviye uyumsuz olduğu saptanmıştır.

22 Klinik Özellikler Alkol/madde kullanım bozukluğu komorbiditesi tüm olguların %27,7 sinde saptanırken, suç işlemiş olgularda bu oran anlamlı derecede daha yüksek (%45,8 11,3) olarak tespit edilmiştir. Suç işlemiş olguların daha uzun süre (5,65 yıl 1,57 yıl) alkol/madde kullandıkları saptanmıştır.

23 Klinik Özellikler Kişilik bozukluğu komorbiditesi değerlendirildiğinde, en sık Paranoid kişilik bozukluğunun görüldüğü, ancak gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadığı, Suç işlemiş olgularda Antisosyal kişilik bozukluğu (%27,5 %5,7)%5,7) ve Borderline kişilik bozukluğunun (%18,8 %7,5) daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir.

24 Suç Özellikleri Olguların ortalama suç sayısının 2 olduğu, tek suç ve yineleyici suç oranlarının eşit olduğu saptanmıştır. Büyük bir kısmının (%68,8) kişiye yönelik suç işlediği, %23 ünün ev halkını hedef aldığı, Birinci derecede akrabalar içinde en çok annenin hedef alındığı,

25 Suç Özellikleri En çok cinayet ve yaralama suçlarının işlendiği Suç şiddeti derecelendirmesine göre; %27 si ciddi şiddet suçu işlerken, %23 ü orta derecede ciddi şiddet ve aynı oranda orta derecede şiddet suçu işlemiştir.

26 Suç Özellikleri Suç sırasında olguların %41,7 sinin alkol/madde kullandığı, en sık alkol kullanımının olduğu saptanmıştır.

27 Sonuç Epizod sıklıklarının ve sürelerinin daha yüksek olduğu, daha yüksek oranda hızlı döngülü oldukları ve daha fazla karma epizod ve psikotik özellikli epizod yaşadıkları, İçgörülerinin daha az olduğu, Daha sık ve daha fazla süre hastaneye yattıkları, daha fazla tedaviye uyumsuz oldukları,

28 Sonuç Daha fazla alkol madde kullanımı olduğu, Kişilik bozukluğu komorbiditesinin daha belirgin olduğu, II. Eksende en fazla Antisosyal ve Borderline kişilik bozukluğunun eşlik ettiği,

29 Sonuç Yarısının daha önce de suç işlediği, daha çok kişiye yönelik suç işledikleri ve daha yüksek oranda orta/ciddi derecede suç işledikleri saptanmıştır.

30 Kaynaklar Torrey EF: Violent behaviour by individuals with serious mental illness; Hospital Community Psychiatry, 45:7 1994, S: Modestin J, Hug A, Ammann R: Criminal behavior in males with affective disorders; Journal of Affective Disorders,, , S: Swanson JW, Borum R, Swartz MS, Monahan J: Psychotic symptoms and disorders and the risk of violent behaviour in the community; Criminal Behaviour and Mental Health, 6:4 1996, S: Krakowski M, Czobar P, Chou JC: Course of violence in patients with schizophrenia: Relationship to clinical symptoms; Schizophrenia Bulletin, 25:3 1999, S: Quanbeck CD, Stone DC, Scott CL, McDermott BE, Altshuler LL, Frye MA: Clinical and legal correlates of inmates with bipolar disorder at time of criminal arrest; Journal of Clinical Psychiatry, , S: Quanbeck CD, Stone DC, McDermott BE, Boone K, Scott CL, Frye MA: Relationship between criminal arrest and community treatment history among patients with bipolar disorder; Psychiatric Services, , S: Solomon P, Draine J: Explaining lifetime criminal arrests among clients of a psychiatric probation and parole service; Journal of American Academy of Psychiatry and the Law, , S: Swanson JW, Holzer E, Ganju VK, Jono RT: Violence and psychiatric disorder in the community: evidence from the Epidemiologic Catchment Area Surveys; Hospital and Community Psychiatry, , S: Fountoulakis KN, Leucht S, Kaprinis G: Kişilik bozuklukları ve şiddet; Current Opinion in Psychiatry, Türkçe baskı 4:2, 2008, S: Grann M, Danesh J, Fazel S: The association between psychiatric diagnosis and violent re offending in adult offenders in the community; BioMed Central Psychiatry, 8:

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem 128 ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem Ideas Regarding Psychotropic Drug Use

Detaylı

Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik özellikleri ve ruhsal değerlendirmesi

Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik özellikleri ve ruhsal değerlendirmesi 136 Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının Araştırma / Original article Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik

Detaylı

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı

Dürtü Kontrol Bozukluklarının Adli Psikiyatrik Yönleri

Dürtü Kontrol Bozukluklarının Adli Psikiyatrik Yönleri Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):16-29 doi: 10.5455/cap.20141108010848 Dürtü Kontrol Bozukluklarının Adli Psikiyatrik Yönleri Forensic Psychiatric Aspects of

Detaylı

Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk

Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk Van Tıp Dergisi: 7 (2): 66-71, 2000 Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Ö. Akil Özer Özet: Bipolar Bozukluk

Detaylı

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Funda KAVAK 1 Mine EKİNCİ 2 ÖZET Bu araştırma hastanede

Detaylı

Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu

Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu Olgu Sunumları / Case Reports DOI: 10.5455/bcp.20120419122647 Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu Hülya Akar Özmen 1, Leman İnanç 2, Merih Altıntaş 2, Serhat Çıtak 3 ÖZET: Çok geç başlangıçlı

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

Fiziksel Tespitteyken Kendi Gözünü Çıkaran Bir Olgunun Sunulması

Fiziksel Tespitteyken Kendi Gözünü Çıkaran Bir Olgunun Sunulması DOI: 10.5455/NYS.20140827121138 Olgu Sunumu / Case Report Fiziksel Tespitteyken Kendi Gözünü Çıkaran Bir Olgunun Sunulması Filiz Dere-Yılmaz 1, Armağan Özdemir 1, Evrim Erten 1, Selime Çelik 2, Duran Çakmak

Detaylı

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı DİĞER BAĞIMLILIKLAR 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 DİĞER

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Nimet OVAYOLU *, Özlem UÇAN **, Selver SERİNDAĞ *** ÖZET Son yıllarda cinsel suçlar artmakta ve çocuk cinsel istismarı da ilk sıralarda yerini almaktadır. Çocukluk

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR intiharla mücadelede çözüm yolları MUHAMMED MURTAZA YETİŞ AK Parti Adıyaman Milletvekili Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi YÖNETİCİ ÖZETİ İntihar vakalarının

Detaylı

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH

Detaylı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı Araştırma Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı D. EDİGER*, B. ÖNAL BURGAZLIOĞLU**, E. EGE** * Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,

Detaylı

Araştırma. Burcu ÇAKALOZ 1, Aynur PEKCANLAR AKAY 2, Ece BÖBER 3, Neslihan EMİNAĞAOĞLU 2, Türkan GÜNAY 4

Araştırma. Burcu ÇAKALOZ 1, Aynur PEKCANLAR AKAY 2, Ece BÖBER 3, Neslihan EMİNAĞAOĞLU 2, Türkan GÜNAY 4 149 Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden Veya Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Puberte Öncesi Erkek Olgularda Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi EVALUATION OF FAMILY

Detaylı

Alopesi Areata ve Aleksitimi

Alopesi Areata ve Aleksitimi Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(2):101-106 Alopesi Areata ve Aleksitimi Dr. Ayça CORDAN YAZICI 1, Dr. Ayşe BAŞTERZİ 2, Dr. Şenel TOT ACAR 3, Dr. Dilek ÜSTÜNSOY 4, Dr. Güliz İKİZOĞLU 5, Dr. Deniz DEMİRSEREN

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR ÖZEL POPÜLASYONLAR 1. Kadınlarda alkol ve madde kullanımı 2. Ergenlik dönemi 3. Sağlık çalışanları 4. Yaşlılar 5. Sokakta yaşayan çocuklar 6. Suç, cezaevi ve madde kullanımı 7. Bağımlı ebeveynlerin çocukları

Detaylı

Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı

Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı Eryılmaz ve ark. Araştırma / Original article XX Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı Gül ERYILMAZ, 1 Işıl GÖĞCEGÖZ GÜL, 1 Gökben HIZLI SAYAR, 1 Cemal Onur NOYAN,

Detaylı

Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi

Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi Özdemir ve ark. Van Tıp Dergisi: 9 (1):6-11, 2002 Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi Murat Özdemir*, Tekin Yaşar**, Şaban Şimşek***, Arzu Çevik Durmuş**** Özet: Amaç: Göz travmalarında

Detaylı

Dr. D Ay t Ay ül Çorapç Ç ıoğlu ı Özdemir dem Psikiyatrist

Dr. D Ay t Ay ül Çorapç Ç ıoğlu ı Özdemir dem Psikiyatrist Dr. Aytül Çorapçıoğlu Özdemir Psikiyatrist Somatizasyon Bozukluğu Sağlık Sitemine Maliyeti Gelişmiş ülkelerde sağlık harcamaları giderek artmaktadır. Sağlık sistemlerinin ekonomik dengesi tehdit altındadır.

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:12-21 DOI: 10.5350/DAJPN2013260101 Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Detaylı

Kendine zarar verme davranışı; tasarlanmış bir şekilde,

Kendine zarar verme davranışı; tasarlanmış bir şekilde, Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:173-177 DOI: 10.5350/DAJPN2014270212 Olgu Sunumu / Case Report Kendine Zarar Verme Davranışı Olarak Tekrarlayıcı Şekilde Kendi Ağız

Detaylı

THE COMPARISON OF PENALTIES FOR CHILD SEXUAL ABUSE LAWS BETWEEN TURKEY AND OTHER COUNTRIES

THE COMPARISON OF PENALTIES FOR CHILD SEXUAL ABUSE LAWS BETWEEN TURKEY AND OTHER COUNTRIES ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARIN YASAL BOYUTUNUN TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI > Erdem Özkara 1 > İlker Tepe 2 > Uğur Kavaklı 1 > İsmail Özgür Can 1 > Veli Özer Özbek 2 1 Dokuz Eylül

Detaylı

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri 60 Orijinal Araştırma / Original Article Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri Clinical Features and Prognosis of Juvenil Alopecia Areata Patients Müge Güler Özden, Nilgün

Detaylı

Borderline Kişilik Envanterinin Türkçe ye Uyarlanması, Güvenilirlik ve Geçerliliği

Borderline Kişilik Envanterinin Türkçe ye Uyarlanması, Güvenilirlik ve Geçerliliği Borderline Kişilik Envanterinin Türkçe ye Uyarlanması, Güvenilirlik ve Geçerliliği Ömer Aydemir 1, M. Murat Demet 2, Ayşen Esen Danacı 2, Artuner Deveci 3, E. Oryal Taşkın 3, Selin Mızrak 4, Emine Şimşek

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı