TABELA VERGÝSÝ FAZLA ALINIYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABELA VERGÝSÝ FAZLA ALINIYOR"

Transkript

1 TABELA VERGÝSÝ FAZLA ALINIYOR AK Parti Büyükþehir Belediyesi'nin aldýðý 150, 2. Grup'ta 120 ve 3. Grup'ta 96 Aydýn Mil- 'Ýlan ve Reklam Vergisi'nin üç kat lira olarak belirlendi. letvekili attýrýldýðý yönünde esnaftan gelen Bu ücret tarifesi Aydýn Büyükþehir Mehmet Er- þikayetler üzerine konuyu incele- Belediye Baþkanlýðýnca Ýçiþleri Badem Büyükþe- yen Erdem, yaptýðý araþtýrmanýn kanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Mühir Belediyesi'- sonucunu paylaþtý. dürlüðü'ne onaylanmak üzere gönnin vatandaþlar- Tabela vergisinde aþýrý bir artýþ derildi. Yeni tarife hâlihazýrda dan 'tabela ver- olduðunu dile getiren Erdem, onaylanmadan geçerlilik kazangisi' olarak Aydýn Büyükþehir Belediyesi madýðý için uygulanamaz. Aydýn fazla ücret Meclisi'nin tarihli ka- Büyükþehir Belediyesi þuan için aldýðýný rarýyla led ekranlý, ýþýklý ve pro yýlý fiyatlarýna göre tahsilat söyledi. jeksiyonlu ilan ve reklamlarda her yapabilir dedi. Aydýn'da metrekare baþýna yýllýk 1. Grup'ta Ayrýntýlar sayfa 4'te 7 KURÞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ yerinde hayatýný kaybet- miþti. Ayrýntýlar sayfa 2'de Kuþadasý'na baðlý Davutlar'- da AK Parti'nin eski belde baþkaný ve iþadamý Zeynel Abidin Çengel'in silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybetmesiyle ilgili bir kiþi gözaltýna alýndý. Cumartesi günü akþam saat sýralarýnda Kuþadasý'- na baðlý Davutlar merkezindeki evine gitmekte olan Zeynel Abidin Çengel, iki araçtan inen 3 kiþinin silahlý saldýrýsýna uðramýþtý. Vücudunun çeþitli yerlerinden 7 kurþun isabet alan Zeynel Abidin Çengel, olay Günlük Baðýmsýz Siyasi Gazete Fiyatý: 50 Krþ HALKET GELIYOR Aydýn Büyükþehir Belediyesi Halk ekmek uygulamasýnýn ardýndan 'Halket' uygulamasý baþlatýyor. Piyasada 1 TL'den satýlan halk ekmek'i 50 Kuruþa vatandaþa ulaþtýran Büyükþehir, vatandaþa daha ucuza ve daha kaliteli et tükettirmek için Ege Et tesislerinde 5 Milyon TL'lik yatýrým kararý aldý. Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu, halket'in 3 ay içerisinde halkýn hizmetinde olacaðýný açýkladý. Ayrýntýlar sayfa 5'te KOORDINASYON KURULU SALI GÜNÜ TOPLANACAK Aydýn Ýl Koordinasyon Kurulu 2015 yýlýnýn birinci dönem toplantýsý 20 Ocak 2015 Salý günü yapýlacak. Aydýn Ýl Koordinasyon Kurulunun 2015 yýlý I. Dönem Toplantýsý Vali Erol Ayyýldýz baþkanlýðýnda yapýlacak. Aydýn Ýl Koordinasyon Kurulu'nun 2015 yýlýndaki ilk toplantýsý 20 Ocak 2015 Salý günü saat 14.00'de Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý toplantý salonunda yapýlacak. sayfa 5'te 4-C'LILERE IS GÜVENCESI FIILEN YÜRÜRLÜGE GIRDI Memur-Sen Aydýn Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Aydýn Þube Baþkaný A. Baki Karaer, 4-C'li kamu çalýþanlarýna iþ güvencesi saðlandýðýný müjdeledi. Ayrýntýlar sayfa 4'te Türkiye'nin ilk muhtar baskani Sahin oldu Aydýn'ýn Ýncirliova ilçesi Osmanbükü mahallesi muhtarý Ali Þahin, tek listeyle girdiði seçimde 200 oy alarak MHP Ýncirliova Ýlçe Baþkaný seçildi. Ayrýntýlar sayfa 4'te AYDIN'DA TRAFÝK KAZASI 4 YARALI Aydýn-Ýzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasýnda, beton bariyerle kapalý olan yola girip, takla atan hafif ticari otomobilde bulunan 4 kiþi yaralandý. Ayrýntýlar sayfa 2'de AK Parti Aydýn 5.Olaðan Ýl Kongresi ne Baþbakan dahil rekor katýlým BÝR BAÞBAKAN 4 BAKAN Basbakan Ahmet Davutoglu'na 5. Ýl Kongresinde Orman ve Su Isleri Bakani Veysel Eroglu, Ekonomi Bakani Nihat Zeybekci, Disisleri Bakani Mevlüt Çavusoglu, Çevre ve Sehircilik Bakani Idris Güllüce, TBMM Anayasa Komisyonu Baskani Burhan Kuzu ile AK Parti Genel Baskan Yardimcisi Süleyman Soylu eslik etti. aþbakan Davutoðlu Aydýn Atatürk Spor BSalonu'nda cumartesi günü yapýlan AK Parti Aydýn Ýl Kongresi'ne katýldý. Kongreye Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekçi, Dýþ Ýþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Çevre ve Þehircilik bakaný Ýdris Güllüce, Genel Baþkan yardýmcýsý Süleyman Soylu, TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Burhan Kuzu, Ýzmir Milletvekili Hamza Dað, Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, Konya Milletvekili Mustafa Kabakcý, Aydýn Milletvekilleri Mehmet Erdem, Semiha Öyüþ, Gültekin Kýlýnç, Denizli Büyükþehir belediye Baþkaný Osman Zolan katýldý. Aydýn'ý Adnan Menderes'in emaneti olduðunu kaydeden Baþbakan Davutoðlu, Aydýnlýlarýn demokrasiye sahip çýkmasý gerektiðini dile getirdi. Haberi 6 BAÞBAKAN DAN MENDERES MÜZESÝ ÝSTEDÝLER Ýl Kongresi için gelen Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun konuþmasýný sýk sýk alkýþlarla kesen Aydýnlýlar, Aydýn'a Adnan Menderes Müzesi yapýlmasýný istedi. Davutoðlu, AK Parti'nin felsefesi olan istiklal ve demokrasi bilincini Aydýn'dan ilham aldýðýný belirtti. sayfa 6'da Atay'ýn koltuðuna Özmen oturdu Kongrede 6 yýldýr AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný yürüten Baþkan Mehmet Sadýk Atay görevini tek aday gösterilen Avukat Ömer Özmen'e devretti. Atay, yaptýðý veda konuþmada görevini devrettiði Ömer Özmen'e partililerin sahip çýkmasýný istedi. YENÝ BAÞKAN ÖMER ÖZMEN AK Parti yeni Ýl Baþkaný Ömer Özmen K Parti Aydýn Ýl Teþkilatý 5. Olaðan Genel Kurulunda Ömer Özmen, ye- Ani il baþkaný oldu. Ömer Özmen baþkanlýðýnda hazýrlanan tek listeyle gidilen seçimde, 653 kayýtlý delegeden 600'ü oy kullandý. Kullanýlan oylarýn tamamýný alan Ömer Özmen, AK Parti'nin Aydýn Ýl Baþkaný oldu. Haberin ayrýntýlarý sayfa 7 de

2 Sayfa 2 DAVUTLAR AK PARTÝ ESKÝ BELDE BAÞKANI 7 KURÞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ Kuþadasý'na baðlý Davutlar'da AK Parti'nin eski belde baþkaný ve iþadamý Zeynel Abidin Çengel'in silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybetmesiyle ilgili bir kiþi gözaltýna alýndý. Cumartesi günü akþam saat sýralarýnda Kuþadasý'na baðlý Davutlar merkezindeki evine gitmekte olan Zeynel Abidin Çengel, iki araçtan inen 3 kiþinin silahlý saldýrýsýna uðramýþtý. Vücudunun çeþitli yerlerinden 7 kurþun isabet alan Zeynel Abidin Çengel, olay yerinde hayatýný kaybetmiþti. Önce Kuþadasý Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Zeynel Abidin Çengel'in cenazesi Cumhuriyet Savcýsý'nýn yaptýðý incelemenin ardýndan otopsi için Ýzmir Adli Týp Kurumu'na gönderildi. KAYMAKAM OLAY YERÝNE GELDÝ Büyükþehir yasasýndan önce 4 dönem Davutlar'da AK Parti belde baþkanlýðý da yapan Zeynel Abidin Çengel'in silahlý saldýrý sonucu öldürülmesi Kuþadasý ve Aydýn'da büyük yanký yarattý. Olayýn meydana gelmesinin hemen ardýndan Kuþadasý Kaymakamý Muammer Aksoy, saldýrýda yaþamýný yitiren Zeynel Abidin Çengel'in aða- ATABAY, KENDÝSÝNE TOLERANS TANIMADI Foto/Naide Çelikkaya beyi Prof. Dr. Yunus Çengel ile birlikte olay yerine geldi. 55 yaþýnda iki çocuk babasý iþadamý Zeynel Abidin Çengel'in çok sevilen ve sayýlan biri olduðuna dikkati çeken Kaymakam Aksoy, büyük üzüntü yaratan olayla ilgili geniþ çaplý bir araþtýrma ve soruþturmanýn sürdüðünü belirterek, bir þüphelinin gözaltýna alýndýðýný söyledi. AK Parti'nin eski belde baþkaný ve iþadamý Zeynel Abidin Çengel'in cenazesi dün Davutlar'da topraða verildi. (iha) AYDIN'DA TRAFÝK KAZASI 4 YARALI Aydýn-Ýzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasýnda, beton bariyerle kapalý olan yola girip, takla atan hafif ticari otomobilde bulunan 4 kiþi yaralandý. Kaza, Aydýn- Ýzmir Otoyolu Muðla baðlantý yolundaki trafiðe kapalý alanda dün akþam saatlerinde meydana geldi. Muzaffer Öden (19) idaresindeki 35 KC 7050 plakalý hafif ticari otomobil ile Çeþtepe Mahallesi istikametinden otoyola girdi. Yolun beton bariyerle kapalý olduðunu fark etmeyen sürücü Muzaffer Öden'in kullandýðý otomobil, beton bariyere çarptýktan sonra bariyeri yaklaþýk 30 metre sürükleyerek takla attý. Kazayý görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayýda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, ters dönen otomobilde yaralanan sürücü Muzaffer Öden, Ahmet Günaydýn (18), Muammer Didim Belediyesi tarafýndan Altýnkum Yalý Caddesi için hazýrlanan Altýnkum Güzelleþtirme ve Saðlýklýlaþtýrma Projesi çalýþmalarý kapsamýnda çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Didim Belediyesi tarafýndan Altýnkum Mahallesi, Yalý Caddesi ve baðlantýlý yollarýnda yer alan binalara estetik kazandýrmak amacýyla hazýrlanan Altýnkum Güzelleþtirme ve Saðlýklýlaþtýrma Projesi çalýþmalarý sürerken, proje kapsamýnda Belediye Baþkaný A. Deniz Atabay projenin tam olarak hayat geçirilmesi konusunda gösterdiði kararlýlýðý kendi iþyerinde de gösterdi. Yalý Caddesi üzerinde Baþkan Atabay'a ait olan fakat iþletmeciliði kiralýk olarak yapýlan Otelin ön kýsmýnda çýkma olarak yer alan korkuluklar 25 cm geriye çekildi. Baþkan Atabay Yalý Caddesindeki uygulamaya sokulan projeden taviz vermeden sürdürdüklerini belirterek esnaftan ve vatandaþtan bu konuda olumlu tepkiler aldýklarýný söyledi. Atabay Proje konusunda bana ait iþyerinin ön kýsmýnda çýkma yer almýþ, kimseye ayrýmcýlýk yapmayacaðýmýz söylemiþtik. Eþitlik ilkesinde hareket edeceðimizi beyan etmiþtik. Bu noktada otelimin önünde düzenleme yaptýlar. Bu noktada herkeste bu duyarlýlýðý gösteriyor dedi. Bilindiði üzere; Altýnkum Güzelleþtirme ve Saðlýklýlaþtýrma Projesi 2012 yýlýnda hayata geçirilmeye baþlanmýþ, Ýzmir Ekonomi Üniversitesince hazýrlanan proje kapsamýnda o dönem Didim Turizm Derneði Baþkaný olan Belediye Baþkaný A. Deniz Atabay, otelinin dýþ cephesini ve pergole düzenlemesini proje kapsamýnda hayata geçiren, otelin dýþ cephesini deðiþtiren ilk iþletmelerden biri olmuþtu. ATABAY'DAN PROJE BÝLGÝLENDÝRMESÝ Þenses (17) ve Aykut Günaydýn'ý (19) araçtan çýkardý. Yaralýlardan Muzaffer Öden ve Ahmet Günaydýn, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, Muammer Þenses ve Aykut Günaydýn, Aydýn Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Tedavi altýna alýnan yaralýlardan Aykut Günaydýn'ýn hayati tehlikesinin bulunduðu öðrenildi. UYUÞTURUCU MADDE ÝDDÝASI Kaza yerinde ters dönen otomobilden yola dökülen ve uyuþturucu madde içiminde kullanýlan düzenek bulundu. Kaza bölgesinde ve araç içerisinde yapýlan aramalara raðmen esrar bulunamazken polis ekipleri çevreye saçýlan esrar düzeneklerini topladý. Kaza ve kazadan sonra bulunan düzenekle ilgili soruþturma baþlatýldý.(iha) Didim Belediye Baþkaný A. Deniz Atabay, belediyenin yapmýþ olduðu çalýþmalarla ilgili bilgiler verdi. Didim Belediye Baþkaný A. Deniz Atabay, Belediyenin sürdürdüðü altyapý ve üst yapý çalýþmalarý ve Aydýn Büyükþehir Belediyesinin sürdürdüðü çalýþmalarla ilgili bilgiler paylaþtý. Baþkan Atabay Altýnkum Yalý Caddesi proje kapsamýnda çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek, Akbük yolunda ASKÝ'nin altyapý çalýþmalarýný sürdürdüðünü ayrýca Ýnönü bulvarýnýn devamýnda Hastane ile Yeþilkent arasýnda çalýþmalarýn da kýsa süre sonra baþlayacaðýný söyledi. Büyükþehir Belediyesi ile bazý projelerin onay aþamasýna geldiðini bildiren Baþkan Atabay baþta devam eden Kültür Merkezi ile yeni Otogar çalýþmasýyla ilgili projeyi takip ettiklerini söyledi. Çamlýk Mahallesinde 20 bin metrekare yol yapýlacaðýný belirtirken 5 bin metrekare kaldýrým ve 3 bin 500 metrekare bordür döþemesi yapýlacaðýný söyledi.

3 AYDIN ÜLKÜ OCAKLARI, TAÞÇI'YI MEZARI BAÞINDA ANDI Sayfa 3 edilen Aydýnlý ülkü þehidi Aytekin Taþçý'yý mezarý baþýnda andý. Aydýn'ýn Efeler ilçesi Gödrenli Mahallesi'nde düzenlenen anma törenine Aydýn Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mustafa Karaca, Aydýn Ülkü Ocaklarý yönetimi ve üyeleri katýldý. Ülkü þehidi Aytekin Taþçý'nýn mezarý baþýnda okunan Kur'an-i Kerim'den sonra dualar edildi. Anma töreninin ardýndan Taþçý'nýn yakýnlarý ziyaret eden Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Karaca ve beraberindeki heyet, daha sonra köy kahvesinde vatandaþlarla sohbet etti. AYTEKÝN TAÞÇI KÝMDÝR? Efeler ilçesi Gödrenli Mahallesi nüfusuna kayýtlý olan Aytekin Taþçý, 1954 yýlýnda doðdu. Ýstanbul'da Aydýn Öðrenci Yurdu'nda kalýyor ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyordu. 14 Ocak 1977 günü Öðle Namazý çýkýþý Beyazýt Meydaný'ndan geçerken yolunu kesen üç kiþi tarafýndan kurþunlanarak þehit edildi. Cenazesi Gödrenli Mahallesi'nde topraða verildi. BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 14 Gündüz:14 Gündüz:15 Gece: 5 Gece: 7 Gece: 9 KANAAT ADNAN MENDERES BULVARI GÜZELHÝSAR MAH. NO:15/A BERK HASANEFENDÝ MAHALLESÝ KIZILAY CADDESÝ NO: 20/ C TRALLES EFELER MAH. ATATÜRK BULV. ALAÇAM CAD. NO:12/A SÖKELÝ LÝSE ÖÐRENCÝSÝNÝN CESEDÝ KUÞADASI'NDA BULUNDU Kuþadasý'nda Güvercinada sahilinde bulunan cesedin Söke Meslek Lisesi öðrencisi Sevcan Ýþgörür'e ait olduðu belirlendi. Edinilen bilgiye göre, vatandaþlar Kuþadasý'nýn simgesi Güvercinada sahilinde bir cesedin bulunmasý üzerine polise haber verdi. ÝNTÝHAR ÞÜPHESÝ ÜZERÝNDE DURULUYOR Olay yerine gelen polisin yaptýðý araþtýrmada ilk etapta kimliði belirlenemeyen genç kýzýn hayatýný kaybettiði tespit etti. Bulunan ceset Kuþadasý Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlýrken, polis olayla ilgili soruþturma baþlattý. Yapýlan araþtýrmanýn ardýndan bulunan cesedin Söke Meslek Lisesi 11. sýnýfta okuyan Sevcan Ýþgörür isimli öðrenciye ait olduðu belirlendi. Soruþturmayý derinleþtiren polis ekipleri, cesedin üzerinde darp izine rastlamazken, intihar þüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili kesin bilginin adli týp kurumunun yapacaðý otopsiden sonra belirleneceði kaydedildi. ÝHA) 7 TGB'LÝ HAKKINDA BAÞBAKAN'A HAKARETTEN DAVA AÇILDI Aydýn'da AK Parti il kongresine katýlan Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nu protesto etmek için izinsiz pankart astýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan 7 TGB'li adliyeye sevk edildi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun aydýn ziyareti öncesi sabah saatlerinde AydýnDenizli Karayolu Forum Aydýn Kavþaðý yakýnlarýndaki üst geçide pankart asan Ü.A., B.Ç. ve O.V. gözaltýna alýnmýþtý. Baþbakan Davutoðlu'nun Aydýn'a geliþi ve kongre süresince geniþ güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yaptýklarý denetimler sýrasýnda sosyal medya hesabýndan hakaret içeren paylaþýmda bulunduðu öne sürülen TGB Ýl Sekreteri A.G. ile Yeni Dörtyol Kavþaðý'nda bulunan üst geçide izinsiz pankart asmaya çalý- þan E.S.A, F.D. ve A.K. da gözaltýna aldý. Aydýn Ýl Emniyet Müdürlüðü'nde sorgulanan 7 kiþi, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet avcýsý tarafýndan sorgulanan TGB'liler, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. TGB'liler hakkýnda Baþbakan'a hakaret suçlamasýyla dava açýldý. Serbest kalan TGB'li gençler, sevinçlerini kendilerini adliye binasý dýþýnda bekleyen yakýnlarý ve arkadaþlarýyla paylaþtý. Adliye binasý önünde gözaltýna protesto eden grup adýna konuþan TGB Aydýn Þube Baþkaný Uður Aykaç, gözaltýna alýnan arkadaþlarýnýn serbest kalmasýna sevindiklerini ancak yapýlan uygulamanýn hukuksuz olduðunu ileri sürdü.

4 Sayfa 4 ERDEM: AYDIN'DA TABELA VERGÝSÝ FAZLA ALINIYOR AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem Büyükþehir Belediyesi'nin vatandaþlardan 'tabela vergisi' olarak fazla ücret aldýðýný söyledi. Aydýn'da Büyükþehir Belediyesi'nin aldýðý 'Ýlan ve Reklam Vergisi'nin üç kat attýrýldýðý yönünde esnaftan gelen þikayetler üzerine konuyu inceleyen Erdem, yaptýðý araþtýrmanýn sonucunu paylaþtý. Tabela vergisinde aþýrý bir artýþ olduðunu dile getiren Erdem, Aydýn Büyükþehir Belediyesi Meclisi'nin tarihli kararýyla led ekranlý, ýþýklý ve projeksiyonlu ilan ve reklamlarda her metrekare baþýna yýllýk 1. Grup'ta 150, 2. Grup'ta 120 ve 3. Grup'ta 96 lira olarak belirlendi. Bu ücret tarifesi Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýnca Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü'ne onaylanmak üzere gönderildi. Yeni tarife hâlihazýrda onaylanmadan geçerlilik kazanmadýðý için uygulanamaz. Aydýn Büyükþehir Belediyesi þuan için 2013 yýlý fiyatlarýna göre tahsilat yapabilir dedi. ÝZMÝR'DE DAHA UCUZ Aydýn Büyükþehir Belediyesi en üst limitten tabela vergisi aldýðýný kaydeden Erdem, Ýlan ve Reklam Vergisi için yasayla be- MAHKUM OLURSA IMF verilerine göre yýllýk ortala- nem verilmiþtir. Bu doðrultuda lirlenen alt limit 30 lira, üst limit ÝÞSÝZLÝK ARTAR ma istihdam artýþýnda yüzde sigorta prim destekleri uygula- 150 liradýr. Aydýn Büyükþehir AK Parti Aydýn Milletvekili 3,6'lýk oranla Singapur'dan son- masýna baþlanmýþtýr. Kadýnlarý- Belediyesi en üst limit olan 150 Mehmet Erdem, Türkiye'nin ko- ra dünya ikincisiyiz. Türkiye gi- nýn iþgücüne katýlým oraný ülkelirayý baz alýyor. Aydýn'dan çok alisyonlara mahkum olmasý ha- bi genç nüfusa sahip bir ülkede mizde hýzla artmaktadýr.2008 de daha fazla nüfusa ve ekonomik linde iþsizliðin artacaðýný belirtti. her yýl 600 bin ila 800 bin genci- kadýnlarýn iþgücüne katýlým orapotansiyele sahip Ýzmir'de Ýlan- Güçlü istihdam artýþýnýn ekono- miz iþ sahibi olmak üzere piya- ný yüzde 44,1 iken Eylül 2014 de Reklam vergileri Aydýn'dan miyi destekleyen önemli bir un- saya girmektedir. Son 12 ayda 1 yüzde 50,7'ye çýkmýþ durumdayüzde 50 daha ucuzdur. Esnafýsur olduðuna dikkat çeken Meh- Milyon 229 Bin kiþilik istihdam dýr Genel Seçimleri'nde mýz Ýlan Reklam vergilerinin met Erdem, Bu sebeple AK Par- saðlandý. Avrupa ve ABD'de Türkiye'yi koalisyonlara mahaþýrý arttýrýldýðý konusunda hakti hükümetleri istihdamý destek- iþsizlik oranlarýna baktýðýmýzda kum etmek isteyen güçler emellýdýr. Çünkü 2013 yýlý tarifesine leyen politikalarý hayata geçirdi. Türkiye'nin baþarýsý daha net lerine ulaþamayacaklardýr. Aksi göre 2015 yýlý fiyatlarý Aydýn Küresel Krizin baþladýðý 2007 ortaya çýkmaktadýr dedi. takdirde istikrar ve ekonomi Büyükþehir Belediyesi'nce 2 ila yýlýndan bu yana birçok ülkede Kadýn ve genç istihdamýn öne- bozulacak iþsizlik oranlarý ABD 3kat arttýrýlmýþtýr diye konuþtu. istihdam kayýplarý telafi edile- mine dikkat çeken Erdem, AK ve Avrupa'daki gibi yükselecekmezken TÜRKÝYE KOALÝSYONLARA Türkiye'de net 5,6 Mil- Parti döneminde özellikle genç- tir diye konuþtu. yon kiþiye iþ imkâný saðlandý. lerin ve kadýnlarýn istihdamýna GF/KAZIM YÖRÜKCE/ÝHA Türkiye'nin ilk muhtar baþkaný Þahin oldu Aydýn'ýn Ýncirliova ilçesi ilke imza attý. Kale, MHP Aydýn Ýl Baþ- nýlan 200 oyun tamamýný dolayý siyasete ara ver- Osmanbükü mahallesi MHP'nin Ýncirliova kon- kaný Fevzi Köse ve parti- alarak MHP Ýncirliova miþtim. Partim beni gömuhtarý Ali Þahin, tek gresi belediye düðün sa- liler katýldý. Ýlçe Baþkaný seçildi. reve çaðýrdý. listeyle girdiði seçimde lonunda yapýldý. Kongrenin divan baþ- Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn gö- Muhtarlýðýmýn siyasi 200 oy alarak MHP Ýn- Kongreye TBMM Ýdare kanlýðýný Ýl Baþkaný Fevzi rüþünü alarak ilçe baþ- partide görev almama cirliova Ýlçe Baþkaný se- Amiri ve MHP Aydýn Köse yaptý. kanlýðýna aday olduðunu engel olmadýðýna dair çildi. Milletvekili Ali Uzunýr- Konuþmalarýn ardýndan dile getiren Þahin, 15 Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan Þahin, hem muhtarlýk mak, eski Milletvekili yapýlan seçime tek listey- yýldýr Osmanbükü muh- yazý geldi. Bu yazý doðhem de ilçe baþkanlýðý Recep Taner, Ýncirliova le katýlan Osmanbükü tarlýðýný yapýyorum. rultusunda seçime giryaparak Türkiye'de bir Belediye Baþkaný Gürþat muhtarý Ali Þahin, kulla- Muhtarlýk görevimden dim ve seçildim. Ýncirliova'da MHP'nin baþarýsýný sürdürmek için çalýþacaðýz dedi. Ali Þahin baþkanlýðýndaki MHP Ýncirliova Ýlçe Yönetimi; Ahmet Gülenç, Celal Solak, Ertan Ceber, Þahin Ertop, Fevzi Barut, Mehmet Karayiðit, Mestan Tuncay, Mevlut Zengin, Murat Cenger, Mustafa Doðan, Necettin Tan, Osman Yýlmaz Özçelik, Serkan Altay ve Yusuf Demir'den oluþtu. GF/KAZIM YÖRÜKCE 4-C'LÝLERE ÝÞ GÜVENCESÝ FÝÝLEN YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ Memur-Sen Aydýn Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Aydýn Þube Baþkaný A. Baki Karaer, 4-C'li kamu çalýþanlarýna iþ güvencesi saðlandýðýný müjdeledi. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan 4-C'li personelin her yýlsonunda yaþadýðý "iliþik kesme" korkusunu artýk yaþanmayacaðýný belirten Baki Karaer, Ýkinci dönem toplu sözleþme görüþmeleri kapsamýnda ve KPDK'da ýsrarla gündeme getirdiðimiz iþ güvencesine sahip olmasý ve her yýl sözleþme imzalanmasý uygulamasýna son verilme talebimiz fiilen ve hukuken hayata geçti. Bu kapsamda 2014 yýlýnda imzalanan hizmet sözleþmeleri tarihine kadar geçerli olacaktýr. Bir baþka ifadeyle 4-C'li personelin yýlsonu iliþiði kesilmeyecektir sayýlý kanunla yapýlan deðiþiklikle Konfederasyonumuzun 4-C'lilerin sürekli istihdamý talebini karþýlamýþtýr. Bu çerçevede bu kanunla 657 sayýlý kanunun 4-C maddesi kapsamýnda yapýlan deðiþiklikle geçici personeli yaþlýlýk ve malüllük aylýðý almaya hak kazanýncaya kadar istihdam edilebilecektir dedi. KADRO GÝRÝÞÝMCÝLERÝMÝZ SÜRÜYOR Bu doðrultuda hazýrlanan Bakanlar Kurulu karar taslaðýnýn Baþbakanlýða sunulduðunu ifade eden Karaer, 4-C'li personel 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere son kez sözleþme imzalayacak ve bu sözleþme yaþlýlýk ve malüllük aylýðýna hak kazanýncaya kadar istihdamlarýna esas teþkil edecektir. Toplu sözleþme ve KPDK'da ýsrarlý ve karalý duruþumuz 4-C'li personelin iliþiklerinin kesilmesine neden olan uygulamayý sona erdirmiþ ve bir anlamda fiilen iþ güvencesinin hayata geçirilmesini saðlamýþtýr. 4-C'li personelin izin haklarýna iliþkin maðduriyetlerinin giderilmesine ve kadro taleplerine yönelik giriþimlerimiz sürmektedir. 4-C'li personelin hak ve taleplerine yönelik mücadelemiz devam edecektir þeklinde konuþtu.

5 5 HALKET GELÝYOR Aydýn Büyükþehir Belediyesi Halk ekmek uygulamasýnýn ardýndan 'Halket' uygulamasý baþlatýyor. Piyasada 1 TL'den satýlan halk ekmek'i 50 Kuruþa vatandaþa ulaþtýran Büyükþehir, vatandaþa daha ucuza ve daha kaliteli et tükettirmek için Ege Et tesislerinde 5 Milyon TL'lik yatýrým kararý aldý. Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçiðlu, halket'in 3 ay içerisinde halkýn hizmetinde olacaðýný açýkladý. Aydýn'da 250 gram ekmeðin fiyatýnýn 1 lira olmasýnýn ardýndan ayný gramajdaki ekmeði 50 kuruþa satan Büyükþehir Belediyesi Ekmek Satýþ Büfeleri'nin önünde uzun kuyruklar oluþtu. Kuyruklarý bitirmek için hemen harekete geçen Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu, Kuyucak ve Bozdoðan ilçelerinde Halk Ekmek Fabrikasý açýlmasý için kollarý sývadý. Efeler'de 30 Bin kapasiteli ekmek fýrýnýna ek olarak Kuyucak'ta 100 Bin Bozdoðan'da ise 30 Bin kapasiteli halk ekmek fýrýnlarýnýn açýlacaðý öðrenildi. VATANDAÞIN BÜTÇESÝNE KATKI SUNACAÐIZ Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu, Geçen yýl Efeler ilçesinde açýlýþýný yaptýðýmýz fýrýn sayesinde vatandaþýmýza ucuz ve kaliteli ekmek yediriyoruz. Hiçbir katký maddesi içermeyen ekmeði sevdi. Kuyucak'ta 100 bin, Bozdoðan'da 30 bin kapasiteli 2 adat daha Halk Ekmek Fabrikasý açacaðýz. Efeler'deki 30 bin üretim ile birlikte toplam 160 bin ekmek kapasitesine ulaþacaðýz. Amacýmýz zor ekonomik koþullarda dar gelirli vatandaþlarýmýzýn bütçelerine katký saðlamak dedi. HALK ET GELÝYOR Özlem Çerçioðlu, Aydýn Büyükþehir Belediyesi olarak, Özel Ýdare'den kendilerine geçen Çine'de kurulu Ege Et, için yeni yatýrým planlamasý yaptýklarýný söyledi. Vatandaþýn temel gýda ihtiyaçlarýný daha ucuza ulaþabilmesi için baþlattýklarý halk ekmek uygulamasýnýn yoðun talep gördüðünü dikkat çeken Özlem Çerçioðlu, Aydýn'ýn büyük bir bölümü hayatýný çiftçilik yaparak geçimini saðlýyor. Çiftçi kesimi ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Ayda bir defa dahi olsa evine et alamayan ailelerimiz var. Bütün Aydýnlýlarýn et tüketebilmesi için önümüzdeki günlerde 'Halket' uygulamasýný baþlatacaðýz. Ege Et tesislerine yeni yatýrýmlar yaparak orayý 'Et Kombinasý' haline getireceðiz. Ege Et 5 milyon TL yatýrýmla sadece Aydýn'ýn deðil, Ege Bölgesi'nin en önemli kombinalarýndan biri olacak. Tüketiciye ucuz ve kaliteli et yedirmek için sektöre 'Halket' olarak gireceðiz. Bunun için baþta Efeler olmak üzere Aydýn ili genelinde 'Halket' satýþ noktalarý açýlacak. Böylece hem bölgemiz üreticisi korunacak hem de va- AYDIN KOORDÝNASYON KURULU SALI GÜNÜ TOPLANACAK Aydýn Ýl Koordinasyon Kurulu 2015 yýlýnýn birinci dönem toplantýsý 20 Ocak 2015 Salý günü yapýlacak. Aydýn Ýl Koordinasyon Kurulunun 2015 yýlý I. Dönem Toplantýsý Vali Erol Ayyýldýz baþkanlýðýnda yapýlacak. Aydýn Ýl Koordinasyon Kurulu'nun 2015 yýlýndaki ilk toplantýsý 20 Ocak 2015 Salý günü saat 14.00'de Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý toplantý salonunda yapýlacak. Vali Erol Ayyýldýz'ýn baþkanlýðýnda yapýlacak olan toplantýya Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, Kaymakamlar, Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Yatýrýmcý Bölge ve Ýl Müdürleri, meslek kuruluþlarý, odalar ve sivil toplum kuruluþlarý katýlacak. Toplantýda Kurul Baþkaný Vali Erol Ayyýldýz'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan 2014 yýlýnýn deðerlendirmesi yapýlacak, izleme ve koordinasyon çalýþmalarý görüþülecek. tandaþ kaliteli eti daha ucuz fiyata yiyecek dedi. Baþkan Çerçioðlu, Kuyucak ve Bozdoðan'daki Halk Ekmek Fab- rikasý ile Halk Et'in 3 ay içinde halkýn hizmetinde olacaðý müjdesini verdi. Aç radyonu Bak keyfine 225. ÜAK TOPLANTISI, ADÜ REKTÖRÜ BÝRCAN BAÞKANLIÐINDA GERÇEKLEÞTÝ 19 Ocak 2015 YIL:13 SAYI: 3739 FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, 225. Üniversitelerarasý Kurul Toplantýsýna baþkanlýk etti Üniversitelerarasý Kurul Toplantýsý, Üniversitelerarasý Kurul Baþkanlýðý görevini yürüten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ýn baþkanlý- ðýnda Ankara Yüksek Öðretim Kurulu Konferans Salonu'nda gerçekleþti. Toplantýya, YÖK Baþkaný Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Baþkan Vekili Prof Dr. Yavuz Atar, Üniversitelerarasý Kurul Baþkaný ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ýn yaný sýra üniversite rektörleri, ÜAK üyeleri ka- týldý Üniversitelerarasý Kurul Toplantýsý'nda, Üniversitelerarasý Kurul Baþkaný ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, açýlýþ konuþmasýnda baþkanlýðý süresince ÜAK'nýn daha aktif hale gelmesi için çalýþacaðýný belirterek, üniversite rektörleri ve ÜAK üyelerinden destek istedi. Prof. Dr. Cavit Bircan'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan YÖK Baþkaný Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ise; ÜAK'nýn etken, faal çalýþmalar yürütmesi gerektiðinin altýný çizerek, Üniversitelerde bilimsel ve akademik projelere önem verilmesi gerektiðini vurguladý. Toplantýda, ÜAK kontenjanýndan YÖK Üyesi olan Prof. Dr. Þaban Çalýþ'ýn görev süresinin 8 Ocak 2015 tarihinde dolmasý sebebiyle, M.Ý. Safa Kapýcýoðlu YÖK üyesi seçildi. Ýki oturumda gerçekleþen ve 7 saat süren toplantýda gündem maddeleri görüþülerek kararlar alýndý.

6 Sayfa 6 AK PARTÝ 5. OLAÐAN ÝL KONGRESÝNE BAÞBAKAN DAHÝL REKOR KATILIM BÝR BAÞBAKAN, DÖRT BAKAN AK Parti Aydýn Ýl Kongresi'ne katýlan Baþbakan Ahmet Davutoðlu, ordu içindeki bazý yapýlarýn Adnan Menderes'i idama götürdüðünü, AK Parti'nin benzer giriþimlere asla müsaade etmediklerini söyledi. Aydýn'ý Adnan Menderes'in emaneti olduðunu kaydeden Davutoðlu, Aydýnlýlarýn demokrasiye sahip çýkmasý gerektiðini dile getirdi. Baþbakan Davutoðlu Aydýn Atatürk Spor Salonu'nda yapýlan AK Parti Aydýn Ýl Kongresi'ne katýldý. Kongreye Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekçi, Dýþ Ýþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Çevre ve Þehircilik bakaný Ýdris Güllüce, Genel Baþkan yardýmcýsý Süleyman Soylu, TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Burhan Kuzu, Ýzmir Milletvekili Hamza Dað, Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, konya Milletvekili Mustafa Kabakcý, Aydýn Milletvekilleri Mehmet Erdem, Semiha Öyüþ, Gültekin Kýlýnç, Denizli Büyükþehir belediye Baþkaný Osman Zolan katýldý. AYDINLILARDAN MÜZE TALEBÝ AK Partililerin alkýþlarý eþliðinde salona giren Baþbakan Davutoðlu, salondaki davetlileri selamladý. Sýk sýk alkýþlarla Baþbakan Davutoðlu'nun konuþmasýný kesen Aydýnlýlar, Aydýn'a Adnan Menderes Müzesi yapýlmasýný istedi. Demokrasi þehidi Adnan Menderes ve Türk büyüklerini anarak konuþmasýna baþlayan Davutoðlu, AK Parti'nin felsefesi olan istiklal ve demokrasi bilincini Aydýn'dan ilham aldýðýný belirtti. Baþbakan olduðunda ilk ziyaret ettiði yerin Adnan Menderes'in mezarý olduðuna dikkat çeken Baþbakan Davutoðlu, Menderes'in mezarý baþýnda 'Milletin bekasý ve demokrasi yolunda senin gibi daraðacýna yürüme noktasýnda bir saniye bile tereddüt etmeyeceðiz' dedim. Bizim tek derdiðimiz milletimize hizmet etme ve onlarla birlikte geleceðe yürümektir. Ordu içindeki bazý yapýlar nasýl Adnan Menderes'i idama götürmüþlerse, bugün oluþan benzer giriþimlere asla izin vermedik. Aydýn bize menderes'in emanetidir. Biz Aydýn'a sahip çýkmaya devam edeceðiz. Onun için Aydýn'ýn da demokras- iye sahip çýkmasý gerekiyor. Adnan Menderes'e yapmaya çalýþtýklarý Recep Tayyip Erdoðan milletin iradesiyle bugün Cumhurbaþkaný oldu. Biz sadece milletin huzura çýkar ve sadece ona hesap veririz dedi. TÜRK BAYRAÐIMIZ HER YERDE DALGALANIYOR Türkiye'nin dünyaya boðun eðmeyen bir ülke haline geldiðini vurgulayan Davutoðlu,. Ýnþallah Türkiye, hiç kimseye boðun eðmeyecek. Ülkemiz savaþ uçaðýnýn projesini çizmiþ ve 2023'de kendi savaþ uçaðýný yapacak bir Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüþtü. Millet AK Parti'de buluþtu, Milletimiz baþýný kaldýrdý, bir daha oturmamak üzere ayaða kalktý. Yeni Türkiye iþte bu. Biz iktidara geldiðimde yurt dýþýnda 163 temsilcilimiz vardý, þimdi 228 temsilcilimiz var. Dünyada kendi bayraðýný baþka yerlerde dalgalandýrabilen 6'ýncý büyük ülkeyiz. Türklerin baþý nerede olursak olalým diktir. Hz. Peygambere hakaret edene sessiz kalmayýz, atýl durmayýz. Paris'te yaþanan terör saldýrýsýnýn ardýndan bu karikatürleri yaymaya çalýþanlar oldu. Bu karikatürleri basmaya çalýþanlara CHP sahip çýktý. Biz her yerde terör ve þiddete karþý çýka- rýz. Ama hakarete karþý sessiz kalmayýz þeklinde konuþtu. CHP ÞÝÞLÝ'YÝ BÝLE YÖNETEMÝYOR CHP'nin Þiþli Belediyesi'ni yönetmekten aciz olduðunu kaydeden Davutoðlu þunlarý söyledi: AK Parti olarak 2 ayda çok önemli reform paketleri açýkladýk. Cumhurbaþkanýmýzla birlikte yurtdýþý gezilerine katýlýyoruz. Dünya liderlerini ülkemizde aðýrlýyoruz. CHP ise Þiþli'de düzeni nasýl saðlarýz diye uðraþýyor. Sanki uluslararasý bir meseleyi görüþüyorlar. Bir Þiþli'yi bile idare edemeyenler Türkiye'yi nasýl idare edecekler. Biz hiçbir tehdit ve baskýya boyun eðmeden yolumuza devam edeceðiz. AYDIN'A ÇEVRE YOLU MÜJDESÝ AK Parti döneminde Aydýn'da 10 milyar lira yatýrým yaptýklarýnýn altýný çizen Davutoðlu, Bugüne kadar Aydýn'a 10 milyar lira yatýrým yaptýk. Aydýn bereketli topraklarýn bulunduðu bir tarým þehridir. Aydýn'ý Türkiye'nin yükselen bir deðeri yapmaya kararlýyýz. 140 yýllýk hayal olan Çine Adnan Menderes Barajý'ný, Ýkizdere Barajý'ný yaptýk. Aydýnlýlarýn talebi olan Çevre Yolunu da en kýsa zamanda tamamlayacaðýz. Aydýnlýlarýn taleplerinin tümünü yapmak bizim demokrasiye olan borcumuzdur. Tarýmýn yaný sýra turizmde, saðlýkta ve bilimde öncü yapacaðýz. Ben de bunlarýn takipçisi olacaðým. Haziran seçimlerinde Aydýn'dan Türkiye ortalamasýnýn üzerinde en az yüzde 50 oy bekliyoruz diye konuþtu. Kongrenin ardýndan Vali Ayyýldýz'ý makamýnda ziyaret eden Davutoðlu, Muðla kongresine katýlmak üzere Aydýn'dan ayrýldý. GF/KAZIM YÖRÜKCE

7 Sayfa 7 ATAY'IN KOLTUÐUNA ÖZMEN ORUTDU AK Parti Aydýn Ýl Teþkilatý 5. Olaðan Genel Kurulu sonucu Ömer Özmen, yeni il baþkaný oldu. AK Parti Ýl Teþkilatý 5. Olaðan Genel Kurulu, Baþbakan Ahmet Davutluðlu'nun katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda yapýlan kongrede divan baþkanlýðýný AK Parti Ýzmir Milletvekili ve Teþkilat Genel Baþkan Yardýmcýsý Nesrin Uleman yaptý. Divan heyetinde AK Parti Konya Milletvekili ve Aydýn Koordinatörü Mustafa Kabakçý, Efeler Ýlçe Baþkaný Aytaç Arslan, Gençlik Kollarý Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Yýldýrým ve Efeler Belediye Meclis üyesi Selma Üner yer aldý. Kongrede yapýlan konuþmalarýn ardýndan seçimlere seçildi. Ömer Özmen baþkanlýðýnda hazýrlanan tek listeyle gidilen seçimde, 653 kayýtlý delegeden 600'ü oy kullandý. Kullanýlan oylarýn tamamýný alan Ömer Özmen, AK Parti Aydýn Ýl Teþkilatý'nýn yeni baþkaný oldu. Yönetim kurulu iyeleriyle birlikte basýn poz veren Özmen'i ilk kutlayanlar arasýnda AK Parti Aydýn Milletvekilleri Mehmet Erdem, Semiha Öyük ve Gül- tekin Kýlýnç ile eski baþkan Sadýk Atay oldu. Ömer Özmen baþkanlýðýndaki AK Parti Aydýn Ýl Teþkilatý'nýn yeni yönetimde þu isimler yer aldý: 'Aydýn Yýlmaz, Cihat Akkuþ, TIKLAYIN HABERÝNÝZ OLSUN AYDININ SESÝ, AYDININ SÖZÜ Özcan Petekkaya, Mahmut Çaðlayan, Aydýn Akyüzlü, Nuray Altýntanþ, Hümeyra Ece, Mehmet Aydemir, Mustafa Özdemir, Hatice Palak, Niyazi Uzunkavak, Abdullah Yeniusta, Cihan Gevrekoðlu, Mustafa Sert, Zenure Biten, Niyazi Aksu, Nihat Aktakka, Kadir Mete Çatlý, Birsen Gümüþhan, Efecan Sadegönül, Cüneyt Bayraktar, Mustafa Özalp, Gürhan Kuzu, Nazmi Tuðrul, Ufuk Oruç, Ýbrahim Gündeþ, Yüksel Tikbaþ, Özlem Pamuk, Hasan Engin Vural, Yüksel Köybaþý, Sadrettin Kahyaoðullarý, Nilgün Böcekli, Tolga Toy, Cemaleddin Esgin, Ömer Ýncedal, Aysun Uyar, Nuri Gözmen, Güller Korkmaz, Oðuz Kendirlioðlu, Þule Özsoy, Murat Kemal Yüce, Hediye Uysal, Cengiz Ülgen, Huriye Özcan, Murat Akboða, Ayþe Babaaz, Mehmet Yaðcý, Þenol Elmas ve Murat Sandýkçýlar. Notlar: * 5'nci olaðan genel kongresini yapan AK Parti Aydýn Teþkilatý, ilk kez kongrede bir baþbakan aðýrladý. * Baþbakan Davutoðlu, ilk kez Aydýn'a Baþbakan sýfatýyla geldi. * Baþbakan Davutoðlu'nun 5. Aydýn Ýl Kongresi öncesinde Aydýn emniyeti tarafýndan kentte geniþ güvenlik önlemleri alýndý. Yaklaþýk 2 bin polisin görev yaptýðý kentte Ýzmir, Manisa ve Balýkesir illerinden takviye ekipler geldi. * Helikopterle Aydýn Adnan Menderes stadýna inen Baþbakan Davutoðlu, kongrenin yapýldýðý salona Baþbakanlýk otobüsüyle geldi. Davutoðlu, kongre öncesinde otobüsün üzerinden halký selamlayarak kýsa bir konuþma yaptý. * Kongre salonuna giren Davutoðlu'na Aydýnlýlar, büyük bir coþkuyla karþýlanýrken 'Dik dur eðilme bu millet seninle, Milletin gururu mazlumun onuru tezahüratlarýyla sýk sýk konuþmasý kesildi. Salona Ümmedin umudu, Ahmet hoca aldýrma kurda kuþa, hak dava uðrunda AK Gençlik seninle yazýlý pankart asýldý. * Partililerin týklým týklým doldurduðu kongre için salonun dýþýna dev ekranlar kuruldu. Kongreyi içeride ve dýþarýda 5 bin partili izledi. GF/KAZIM YÖRÜKCE

8 Sayfa 8 Ege Bölgesi Ýhracatý 18,8 Milyar Dolar Oldu Ege Bölgesi ihracatýnýn, yýl so- elektrik-elektronik sektörü 2 mil- ve beþinci sýraya indi. Ege Bölgesi'nden iller bazýnda nunda yüzde 2,5'lik artýþla 18 yar 550 milyon dolarlýk tutarla Doðaltaþ ve yumurta ihracatýnda yapýlan ihracat tablosu da þu þe milyar 725 milyon 470 bin dolara sektörler sýralamasýnda açýk ara Türkiye'nin önemli merkezleri kilde oluþtu: 0 ulaþtýðý bildirildi. birinci oldu. Manisa'da 431 mil- arasýnda yer alan Afyon'un ihra- ÝL ADI Kütahya Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi ve yon dolarlýk tutarla taþýt araçlarý catý 2014 yýlýnda yatay bir seyir (Usd) Ege Ýhracatçý Birlikleri verilerin- yan sanayi sektörü ikinci, 371 izledi yýlýný 361 milyon do- (Degiþim %) den yapýlan derlemeye göre, 2013 milyon dolarlýk ihracatla iklim- larlýk ihracatla kapatan Afyon'un Afyon 8 yýlý ihracat rakamý 18 milyar 266 lendirme sektörü üçüncü sýrada 2014 yýlý ihracatý da 358 milyon MANÝSA milyon 696 bin dolar olarak ka- yer aldý. dolar oldu yýtlara geçen Ege Bölgesi ihracatý Türkiye'ye 2014 yýlýnda 3 milyar Ege Bölgesi'nde 2014 yýlýnda ihra yýlýnda artýþ gösterdi. 199 milyon dolar döviz kazandý- catýný en fazla arttýran il Muðla AYDIN 7 Ege Bölgesi'nin ihracatý, yýl so- ran Denizli ihracatýný yüzde 4 ge- oldu. Muðla, 2013 yýlýnda Türki Muðla nunda yüzde 2,5'lik artýþla 18 liþtirdi. Denizli'nin ihracat yaptýðý ye'ye, 255 milyon döviz kazan milyar 725 milyon 470 bin dolara ülke sayýsý 172 olurken, Ýngiltere, dýrmýþken, 2014 yýlýnda ihracatýný ulaþtý. Ýzmir, Manisa ve Denizli, Abd ve Almanya ilk üç sýrayý al- yüzde 20 arttýrarak 306 milyon BALIKESÝR 20 Türkiye'de en fazla ihracat yapan dý. Denizli'den ihracatta hazýr gi- dolara yükseldi Uþak iller sýralamasýnda ilk 10'da yer yim sektörü 1 milyar 230 milyon Son bir yýllýk dönemde ihracatýný aldý. dolarla liderliðini sürdürdü. yüzde 4 arttýrarak 258 milyon Ege Bölgesi'nde en fazla ihracat Aydýn, 2014 yýlýnda yüzde 4'lük dolardan 268 milyon dolara çýka- DENÝZLÝ 4 yapan il, 8 milyar 942 milyon 891 artýþla 596 milyon 707 bin dolar- ran Uþak'ý, Kütahya 194 milyon TOPLAM bin dolarlýk tutarla Ýzmir oldu. lýk ihracat gerçekleþtirirken, ihra- dolarla izledi. Kütahya'nýn ihra Ýzmir, Ege Bölgesi ihracatýndan catý yüzde 12 gerileyen Balýkesir catý söz konusu dönemde yüzde yüzde 48 pay aldý. 548 milyon 210 bin dolarda kaldý 8 artýþ gösterdi. ÝZMÝR 2,5 Ýzmir, 198 ülkeye ihracat yaparken Almanya 1 milyar 161 milyon dolarlýk tutarla en fazla ihracat yapýlan ülke oldu. Almanya'yý 616 milyon dolarlýk ihracatla Abd, 582 milyon dolarlýk dýþ satýmla Ýngiltere izledi. Ýzmir'de hazýr giyim sektörü zirveye çýktý Ýzmir ihracatý sektörler bazýnda incelendiðinde, hazýr giyim sektörü 1 milyar 311 milyon 917 bin dolarlýk ihracatla zirveye yükseldi.kentte 2013 yýlýnda ikinci sektör konumunda olan hazýr giyim sektörü, 2014 yýlýnda ihracatýný yüzde 5 arttýrdý ve birinci sektör oldu. Ýhracatý 2013 yýlýna göre yüzde 15 gerileyen kimya sektörü ise ikinci sýrada yer aldý. Çelik sektörü ise 803 milyon dolarlýk ihracatla zirvenin üçüncü basamaðýnda kaldý. Manisa, 2014 yýlýnda ihracatýný yüzde 7 arttýrarak, 4 milyar 311 milyon dolarlýk rakamla Ýzmir'i izledi. Manisa'nýn en fazla ihracat yaptýðý ülkeler Almanya, Ýngiltere ve Fransa olarak sýralanýrken, DÝDÝM KENT MEYDAN IÞIKLANDIRILDI Didim Belediyesince 2 yýl önce açýlan ve bazý hizmetleri eksik sindeki büst belediyenin çalýþkullanýma açýlan ve Atatürk'ün olan Didim Kent Meydaný, son masýyla led ýþýklarla donatýldý. sivil giyimli en büyük heykeli- yapýlan çalýþmayla görsel olarak Akþam saatlerinde ýþýklarýn açýlnin yer aldýðý Didim Kent Mey- güzellik katýldý. Ulu Önder Ata- masýyla Heykel ve çevresi mavi danýnda Atatürk heykeli ve çev- türk'ün ülke genelinde sivil gi- led ýþýklarla ayrý bir görüntü resi led lambalarla ýþýklandýrýldý. yimli en büyük heykelinin yer sergilerken yapýlan görsel çalýþ- Didim Belediyesince 2 yýl önce aldýðý Kent Meydanýnda yer mada vatandaþýn beðenisi topla- 29 Ekim'de halkýn kullanýmýna alan Atatürk heykeli ve çevre- dý. MEYDANA VE BULVARA UMUMÝ TUVALETLER KONULACAK Didim Belediye Baþkaný A. De- niz Atabay ise Kent Meydanýnda tuvalet ihtiyacý olduðunu ve projeye uygun þekilde Kent Meydanýn saðýna ve soluna baybayan ve engelli tuvaletleri konulacaðýný söyledi. Baþkan Atabay, umumi tuvalet sorunuyla ilgili olarak Atatürk Bulvarýnda 4 ya da 5 tane umumi tuvalet konulacaðýný, turnikeli sistemle giriþlerin olacaðýný belirterek Bu tuvaletler þehir içi duraklarýnýn yakýna bir yere kurulacak. Hem vatandaþý yakýn hem de güvenlik noktasýnda düþünülmüþ çalýþma, ayrýca buralar için güvenlik kameralarý konulacak. Bu kurulacak 4-5 tuvalet içinde bir temizlik iþçisi görevlendirilecek ve sadece bu iþe bakacak dedi.(iha)

9 Sayfa 9 DÝDÝM ZÝRAAT ODASI ÇALIÞMALARINI KAMUOYU ÝLE PAYLAÞTI Didim Ziraat Odasý'nýn arasý 3. Dönem çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Yönetim Kurulu Baþkaný Bahattin Gökdemir; Didim'de tarýmýn bilimsel gözlemlerle yapýlmasýný ve tarýmsal çalýþmalarýn verimli, katma deðer yaratan, çevreye duyarlý sürdürülebilir üretim yapmasý düþüncesiyle bir dizi çalýþma gerçekleþtirdiklerini söyledi. Özellikle zeytin dikimi, zeytin ilaçlama, zeytin budama, kaliteli zeytin yaðý elde etme, salamura zeytin yapýmý þartlarý, örtü altý karpuz, çilek, domates, salatalýk yetiþtiriciliðinde, pamuk üretimi ile ilgili çiftçiye yönelik çalýþmalar düzenlendiðini söyleyen Gökdemir; Yapýlan tüm çalýþmalar yine 3. Dönemde kurduðumuz web sitemimizde halka duyuruldu.. Yurt içi ve yurt dýþýnda Didim Ziraat Odasý'nýn yapmýþ olduðu tüm çalýþmalar, haberler, notlar, bilgiler g.tr web sitesinde kamuoyunun ve özellikle çiftçilerimizin bilgisine sunuldu. Bu çalýþmalar Tarým Ýl Müdürlüðü, Üniversiteler, Ýzmir Zeytin Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü'nün katkýlarýyla gerçekleþtirildi dedi ve yapýlan tüm hizmetlerde oda yönetim kurulu ve meclis üyelerinin büyük katký ve fedakârlýklarýnýn yaný sýra ferdi çalýþmalarýnýn da olduðunu, kendilerine müteþekkir olduðunu söyledi. Baþkan Gökdemir Kuruluþ Kanunumuzun oda organlarýna verdiði imkânlar ölçüsünde çiftçilerimizi her türlü resmi kurum ve kuruluþlarda temsil ve ilzam edip haklarýný savunmaya, onlara teknik bilgi ve beceri kazandýrmaya inþallah bundan böyle de devam edeceðiz. Bu vesileyle Baþta çiftçilerimiz olmak üzere tüm Didimli vatandaþlarýmýzýn yeni yýlýný bir kez daha kutluyor, bol, bereketli kazançlar, afiyet ve saðlýk dili- DÝDÝM 75 GENÇLÝK'TEN ÝLÇE JANDARMA KOMUTANI AKGÜN'E ZÝYARET Didim 75 Gençlik Oluþumu Üyeleri, Didim Ýlçe Jandarma Komutaný Jandarma Binbaþý Tuncay Akgün'ü makamýnda ziyaret etti. Didim 75 Gençlik Oluþumu Üyeleri, Didim Ýlçe Jandarma Komutaný Jandarma Binbaþý Tuncay Akgün'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Didim 75 gençlik Oluþumu Baþkaný Ýzzet Sirel, Oluþum üyeleri Aslan Balakan, Ramazan Boztürk, Þerif Erul ve Mehmet Emin Öztürk katýldý. Ziyarette konuþan Didim 75 Gençlik Oluþumu Baþkaný Ýzzet Sirel 11 kiþiyle 75. Yýl Sanayi sitesinde kurulan oluþumun þu an 28 kiþiye ulaþtýðýný belirterek dernekleþme yoluna da gitmeyi düþündüklerini söyledi. Sirel Didim'de birliktelik saðlanmasý, toplumsal dayanýþmanýn arttýrýlmasý noktasýnda gönüllü olarak yola çýktýklarýný belirterek Burasý gönül sofrasý herkesi bekliyoruz. Bizler yardým ve baðýþ altýnda çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Onun dýþýndan çevre, eðitim, spor ve engellilere yönelik çalýþmalarýmýz var. Bu kapsamda kurumlarý da çalýþmalarýmýz konusunda bilgilendiriyoruz dedi. Didim Ýlçe Jandarma Komutaný Jandarma Binbaþý Tuncay Akgün ise yapýlan ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek Çalýþmalarýnýzý basýndan takip ediyoruz. Bildiðimiz dýþýndan bilinmeyen yardýmlarý da bugün sizlerden öðrendik. Güzekl çalýþmalarý, toplumsa anlamda sadece insan merkezli bu çalýþmalarý önemli. Didim'de bir yardýmlaþma ve dayanýþma kültür olmasý noktasýnda bu çalýþmalarý örnek olacaktýr. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum dedi. Ziyaretin sonundan Didim 75 Gençlik Oluþumu Baþkaný Ýzzet Sirel, Ýlçe Jandarma Komutaný Akgün'e Osmanlý turasýnýn yer aldýðý bir þilt hediye etti. ÖMERBEYLÝ'DEKÝ SULAMA KUYUSUNUN ARIZASI GÝDERÝLDÝ Aydýn Büyükþehir Belediyesi Aydýn Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (ASKÝ) ekipleri, Germencik'in Ömerbeyli Mahallesinde bulunan sulama kuyusundaki elektrik arýzasýný giderdi. ASKÝ ekipleri gerekli bakým çalýþmalarý neticesinde elektrik tesisatýný yenileyerek, eskiyen pompalarý deðiþtirdi. Ömerbeyli Mahallesi çevresinde kullanýlan sulama kuyusunda gerçekleþtirilen bakým ve yenileme ile su akýþ hýzýnda artýþ saðlandý. Deðiþtirilen yeni pompa su akýþ hýzýný saniyede 30 lt/sn'ye çýkarttý. yorum dedi. Haluk Alýcýk Belediye TSM Korosu ile sohbet etti Nazilli Belediye Baþkaný Haluk Alýcýk Nazilli Belediyesine ait Lütfi Selek Kültür Merkezine giderek þef Lütfi Selek yönetimindeki Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziði korosunu ziyaret etti. 31 yýldýr faaliyet gösteren Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziði Korosunun çalýþmalarý izleyen Haluk Alýcýk koro üyelerinin arasýna oturarak zaman zaman koronun söylediði þarkýlara eþlik etti. Son olarak verdikleri yeni yýl konseri için koristleri kutlayan Alýcýk Þef Lütfi Selek ve koro üyeleri ile sohbet etti. Koronun kurucusu ve çalýþtýrýcýsý Þef ve yönetmen Lütfi Selek, Belediye Baþkanýmýz Haluk Alýcýk'ýn bizleri ziyaret ederek çalýþmalarýmýzý izlemesi, sorunlarýmýzýn olup olmadýðýný sormasý bizleri çok onurlandýrdý ve duygulandýrdý. Her birimize moral ve güç verdi. Biz þu anda koromuzda görevli arkadaþlarýmýz ile birlikte Mayýs ayýnda geleneksel hale getirdiðimiz Bahar Konseri'nin çalýþmalarýný yapýyoruz. dedi. Baþkan Alýcýk Belediye bünyesinde bulunan Þef Lütfi Selek yönetimindeki Türk Sanat Müziði Korosu çalýþmalarýný izlemekten zevk aldýðýný, 31 yýldýr dimdik ayakta olan bu koronun çok daha uzun yýllar dinleyenlerinin kulaklarýnýn pasýný silmeye devam etmeleri dileðinde bulunarak çalýþmalarýnda baþarýlar temenni etti. GF/NÝHAT ÇELÝK

10 Sayfa 10 Derleyen: Semra Þener KÝTAPCI Giden Yolcu nun yazarý Sýtký Silah ilk romanýyla okurunu selamlýyor Uzun zamandýr gitmemiþti ofise. Yazamadýðý gibi, okuyamýyordu da. Okuyamayýnca yazamýyor, yazamayýnca okuyamýyordu bir türlü. Okuyamamak zordu. Yazamamak daha zordu. Yazmak da zordu. Kazanmak da zordu, kaybetmek de. Hatýrlamamak da zordu, unutamamak da. Saklanmak da zordu. Uzak da yakýn da zordu. Gitmek de kalmak da. Beklemek zordu. Beklenmek daha zordu. Baðýþlamak da baðýþlanmak da zordu. Ýnanmak da zordu inkâr da. Susmak çok zordu. Kapana kýsýlmýþtý, çýkýþ arýyordu kendine. Aramak ne zordu. Son birkaç ayda içkiye onca yüklenmesinin de baþka bir nedeni yoktu zaten. Bildiði en acil çýkýþ kapýsýydý, sarhoþ olmak. O bile emek istiyordu, Tanrým, hiçbir þey kolay deðildi! KADINBUDU KÖFTE Malzemeleri 800 gr yaðsýz dana kýyma 2 adet orta boy kuru soðan Yarým demet maydanoz 4 çorba kaþýðý pirinç 1 adet yumurta Tuz Karabiber Kimyon Dýþ kaplama için: 3 adet yumurta Galeta unu BÜYÜLÜ ZAMANLAR Hayata kisa bir mola Ülser Diyeti Listesi Mide þikayetleri arasýnda en melidir. çok rastlanan sorun olan ülser Ülser Diyeti probleminde beslenmeye son SABAH derece dikkat edilip, diyet ya- 1 çay bardaðý süt pýlmalýdýr. Peki ülser hastalarý 1 yumurta nasýl diyet yapmalýdýr? Uzreçel, 1 kibrit kutusu beyaz peynir, manlarýmýz ülser diyeti tavsiyelerinde yað bulundular. 1 dilim ekmek Ülser Diyeti Listesi ARA ÖÐÜN Perhiz ya da diðer adýyla di- 1 çay bardaðý süt + bisküvi yet, birçok hastalýðýn tedavi- ÖÐLE sinde önemli bir yere sahiptir. Susuz haþlama et Beslenmeye dikkat edilmesi, 1 haþlama patates beslenmenin saðlýklý olmasý ve Pirinç pilavý söz konusu hastalýðý tetikle- Elma kompostosu meyecek gýdalar tüketmek 1 dilim ekmek hastalýðýn tedavisini kolaylaþ- ARA ÖÐÜN týrý. Ülser sorununda ayný du- 1 çay bardaðý süt rum geçerlidir. Ülseri olanlar AKÞAM nasýl beslenmeli, ne yemeli ve Yayla çorbasý nelerden uzak durmalý ülser 3 ýzgara pirzola sularý yette proteine çok az yer veridiyet listesi programýndan Zeytinyaðlý taze fasulye Kýzarmýþ et veya tavuk, lir. Çabuk zayýflamayý isteyenöðrenelim. Yoðurt sakatat, þarküteri ürünleri ler günlük kalori miktarýný Ülser hastalarý nasýl 1 dilim ekmek (sucuk, salam vs) 750'nin üzerine çýkarmamabeslenmeli? YATARKEN Sahanda yumurta, diðer lýdýrlar. Az proteinli ülser di- Ülser sorunu olanlar lif kayna- 1 çay bardaðý süt + bisküvi peynirler (tulum) yetinde uygulanacak yemek ðý yüksek olan yeþil yapraklý Diyet Olarak; Kuru fasulye, nohut, bulgur, listesi ve saatleri þöyle sebzeler tüketmeli, antioksi- Süt, salep, açýk çay, bitkisel soðan, mýsýr gibi gaz yapýcý olmalýdýr : dan yönünden zengin olan A, çaylar (ýhlamur vs), meyveli besinler Saat 08.00'de : C ve E vitamini içeren besinle- süt. Kýzartmalar Bir bardak yaðý alýnmýþ süt ve rin tüketilmesine öncelik taný- Haþlama et yada ýzgara et ve Çikolata, çikolatalý pasta, hafif çay malýdýrlar. Bu baðlamda sývý tavuk kuru yemiþ, yaðda kýzarmýþ Saat 10.00'da : tüketiminin mide asidini den- Haþlanmýþ sebze ve hamur tatlýlarý, tahin helvasý Yaðý alýnmýþ yarým bardak süt geleyici özelliði unutulmamalý meyveler (komposto þeklinde) Margarin, kuyruk yaðý ve bir adet ezilmiþ muz ve midenin rahatlatýlmasý için Haþlanmýþ yumurta, beyaz Acýlý baharatlar, turþu, sirke, Saat 14.00'de : günde en az 2 litre su tüketil- peynir, kaþar ve dil peyniri, limon ve greyfurt suyu, limon Bir bardak yaðsýz süt Kýzartmak için: Sývý yað Kadýnbudu Köfte Tarifi'nin Yapýlýþý Pirinci 1, 5 su bardaðý kaynayan suda yavaþ þekilde suyunu çekene kadar piþiriyoruz. Kýymanýn yarýsýný tencereye alýyoruz, soðanlarý rendeleyip kýymaya ilave ediyoruz. Kýyma suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Kavrulan kýymayý karýþtýrma kabýna alýp, çið kýymayý ilave ediyoruz. Ýnce doðradýðýmýz maydanozu, yumurtayý, baharatlarý ilave edip yoðuruyoruz. En son soðuyan pirinci ilave edip pirinçleri fazla zedelemeden tekrar yoðuruyoruz. Cevizden büyük parçalara ayýrýp köftelere oval þekil veriyoruz. Köfteleri önce galeta ununa bulayýp çýrpýlmýþ yumurtaya bandýrýp kýzgýn yaðda altýn sarýsý rengini alana kadar kýzartýp, süzerek tabaða alýyoruz. bal, reçel, zeytin tuzu. Saat 16.00'da : Pirinç, makarna Yarým çay fincaný sütte Piþmiþ sebzeler Az proteinli ülser diyeti yumuþatýlmýþ ince bir dilim Sade kek, sütlü tatlýlar, Bazý insanlar etten çok unlu kýzarmýþ ekmek komposto, jöleli tatlý, lokum, besinleri sever. Onlar için de Saat 18.00'de : kabak tatlýsý diyet listeleri hazýrlanmýþtýr. Ezilmiþ lop bir yumurta Zeytinyaðý, çiçek yaðý, Midesi rahatsýz olanlar da ya- 2 veya 3 bardak hafif çay mýsýrözü yaðý ðý alýnmýþ süt, bu tür sütle ya- Saat 20.00'de : Tuz, tarçýn, kekik, nane, pýlmýþ muhallebi, sütle yumu- Bir çay bardaðý çok az þekerli kimyon þatýlmýþ kýzarmýþ ekmek, püre pelte Saat 22.00'de : Yasak Olanlar; haline getirilmiþ meyve ve Bir bardak yaðsýz süt Çay, kahve, neskafe, kolalý sebze gibi besinlerle zayýfla- Saat 02.00'de : ve karbonatlý içecekler, alkollü mayý saðlar. Bu þekildeki di- DEVAM EDECEK içecekler, konserve, meyve Çocuk Dünyasý Külkedisi masalý Dünden devam.. Gitme! diye seslenmiþ Prens arkasýndan, ama Külkedisi bir an bile durmadan koþup oradan uzak- laþmýþ. Sokaða çaktýðýnda elbisesi tekrar eski elbiselerine dönüþmüþ. Geriye kala kala camdan ayakkabýlarýn bir teki kalmýþ. Diðer tekini nerede kaybettiðini bilmiyormuþ. O gece Külkedisi uyuyana kadar aðlamýþ. Hayatýnýn bir daha asla o geceki kadar harika olamayacaðýný düþünüyormuþ. Ama bu doðru deðilmiþ. Ayakkabýnýn diðer tekini sarayýn merdivenlerinde bulmuþlar. Ertesi sabah Prens ev ev dolaþýp ayakkabýyý tek tek bütün genç kýzlara denetmiþ. Bu ayakkabýnýn dün gece karþýlaþtýðým güzel sahibini bulamazsam yaþayamam, demiþ. Derken Külkedisi'nin evine gelmiþ. Üvey kardeþleri ayakkabýyý denemiþler. Olmamýþ. Ayaklarýna girmemiþ bile. Prens çok üzgünmüþ, çünkü uðramadýðý sadece birkaç ev kalmýþ. Tam oradan ayrýlacakken evin hizmetçisi dikkatini çekmiþ. Hanýmefendi, demiþ Prens Külkedisi'ne, bir de siz deneseniz? O mu deneyecek? Ne münasebet! diye haykýrmýþ üvey kardeþler. Fakat Prens ýsrar etmiþ. Kül- kedisi'nin ne kadar güzel bir kýz olduðu gözünden kaçmamýþ. Tabii ayakkabý Külkedi- si'nin ayaðýna kalýp gibi otur- muþ. Prens diz çöküp Külke- disi'ne evlenme teklif ederken iki üvey kardeþe de öfke ve kýskançlýkla olanlarý sey- retmek kalmýþ. Külkedisi Prens'in teklifini tabii ki kabul etmiþ.

11 Sayfa 11 DÝDÝMLÝ ÇOBANLARDAN ÝMZA KAMPANYASI Didim'e baðlý Akköy ve Akyeniköy mahallelerinde Hazineye ait arazilerin usulsüz þekilde tarým açýlmasýndan dolayý hayvanlarýný otlatacak yer bulmakta zorlanan Sürü sahipleri ve çobanlar talana karþý imza topladý. YENÝHÝSARSPOR YARDIMLAÞMA GECESÝ SÖNÜK GEÇTÝ Didim'e baðlý Akköy ve Akyeniköy mahallelerinde Hazineye ait arazilerin usulsüz þekilde tarým açýlmasýndan dolayý hayvanlarýný otlatacak yer bulmakta zorlanan Sürü sahipleri ve çobanlar talana karþý imza topladýlar. Ýki mahallede toplam 200'e yakýn imza toplandýðý öðrenilirken, konuyla ilgili olarak hazýrlanan dilekçede þu ifadelere yer verildi; Akköy ve Akyeniköylüler olarak köyümüzün sýnýrlarý içerisinde bulunan hazine arazileri talan edilmektedir. Akköy ve Akyeniköylüler olarak yaþadýðýmýz sýkýntýlarýmýzý, Aydýn Milletvekillerine, Kaymakamýmýza, Malmüdürlüðüne, Tarým Ýlçe Müdürlüðüne defalarca bildirdik. Yerel ve genel basýnda defalarca haber olduðu hale hala talan devam etmektedir. Hayvanlarýmýz otlatacak mera alaný yok denecek kadar iþgalciler sayesinde azalmýþ. Ýþgal edenlerin tamamý tarýmla, hayvancýlýkla ilgisi olmayan kiþilerdir. Hazine arazilerini usulsüz açanlarla ilgili yargý sürecinin baþladýðýný ve 2 kiþinin Cumhuriyet Savcýlýðýna gönderildiðini söylüyorlar. Þu ana kadar 350'ye yakýn kiþi tespit edildi, ceza yiyen 2 kiþi. Süreç çok yavaþ iþliyor. Durum böyle olunca hazine arazisi diye hücum devam ediyor. Ýleride telafisi mümkün olamayacak þekilde mera alanlarý yok ediliyor. 11/09/2014 tarihinde yürürlüðe giren hazine mallarýnýn idaresi ile ilgili yönetmelikteki muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi þeklindeki maddenin çiftçilere ibaresinin kaldýrýlarak kiraya verilmesi þekline dönüþtürülmesi ve yine ayný yönetmeliðin geçici 7.nci maddesinin arazinin fiili kullanýcýlarýna (talancýlara) pazarlýk üsülü kiraya verilmesi bazýlarýnýn iþtahýný kabartmýþ korkunç bir arazi talaný baþlatýlmýþtýr. Talan edilen arazi Akköy ve Akyeniköy'de binlerce dönüm arazidir sayýlý kanunun ilgili maddeleri kesinlikle bu tip talanlara izin vermezken yetkili idari birimlerin bunlarý görmemezlikten geldiði açýkça ortadadýr. 11/09/2014 tarihli yönetmeliðin geçici 4 ve 7nci maddelerinin uygulamaya geçilip suiistimal edilmek istendiðinde çok büyük talanlarýn olacaðý ve dolayýsýyla maðduriyetler doðuracaðý ortadadýr. Bu geçici maddelerin en kýsa zamanda kaldýrýlmadýðý takdirde bu talanlarýn durmasý mümkün deðildir. Akköylünün, Yeniköylünün baþka köyleri yok. Bizlerin buralarýn dýþýnda ekmek parasý kazanmasý mümkün deðil. Yegâne geçim kaynaðýmýz daðlara ekecekleri zeytinlerden elde edecekleri mahsuldür, hayvancýlýktýr. Bu arazilerin her ne þekilde olursa olsun köylünün dýþýnda birilerine verilmesi katliamdýr. Maðduriyetimizin giderilmesi hususunda gereðinin yapýlmasýný arz ederiz. denildi. Toplanan imzalarýn önümüzdeki günlerde Baþbakanlýða, Su ve Orman Bakanlýðýna, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýna, Aydýn Valiliðine ve Aydýn Milletvekillerine gönderileceði öðrenildi. NAZÝLLÝ BELEDÝYESPOR 1 PUANLA DÖNDÜ Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Nazilli Belediyespor, deplasmanda Gümüþhanespor ile 1-1 berabere kal- dý. STAT: Yeniþehir HAKEMLER: Salih Salar xx, Ejder Yapýcý xx, Mert Türk xx GÜMÜÞHANESPOR: Hasan xx, Salih Zafer xx, Tekin xx (Bilal dk. 71 xx), Hakan xx (Ardahan dk. 89?), Ýzzet xx (Samet dk. 85 x), Yusuf Emre xx, Muhittin xx, Fatih Mustafa xx, Ali Kýlýç xx, Taner xx, Fýrat xx YEDEKLER: Süleyman, Caner, Burak, Ömer TEKNÝK DÝREKTÖR: Gürses Kýlýç NAZÝLLÝ BELEDÝYESPOR, Sofu xx, Lider xx, Bora xx, Mehmet xx (Fatih dk. 46 xx), Sedat xx, Tufan Zahit xx (Abdullah dk. 57 xx), Hakan xx, Saffet Gurur xx, Yasin xx, Halil xx (Emin dk. 67 xx), Caner xx YEDEKLER: Ýbrahim, Hüseyin, Eren, Arda TEKNÝK DÝREKTÖR: Ahmet Kazým Ertem GOLLER: Muhittin (dk. 42) (Gümüþhanespor), Eren (dk. 90) (Nazilli Belediyespor) SARI KARTLAR: Ýzzet, Fatih Mustafa (Gümüþhanespor), Saffet Gurur (Nazilli Belediyespor) Aydýn 1. Amatör küme 2. grupta þampiyon olarak Aydýn Amatör Süper lige yükselen Yenihisarspor kulübe destek için düzenlenen gece ilgi görmedi. Aydýn 1. Amatör küme 2. grupta þampiyon olarak Aydýn Amatör Süper lige yükselen Yenihisarspor kulübe destek yemeði düzenledi. Dün akþam saat 19:30'da Kamacý 3 restoranda düzenlenen yemeðe Didim Eski Belediye Baþkaný Mümin Kamacý, DSP Meclis Üyesi Vedat Ege, CHP Aydýn Ýl Yönetim kurulu Üyesi Okan Kýlýnç, Yenihisarspor Kulüp Baþkaný Tural Demirtaþ ile az sayýda kiþi ile futbolcular katýldý. Yemekte konuþan Kulüp Baþkaný Tural Demirtaþ bu yýl þampiyon olarak Aydýn Amatör süper lige çýktýklarýný belirtirken Zor þartlarda þampiyon olduk. Bu gece için bilet sattýk, bilet alanlar gelmedi herhalde belediye baþkaný gitmeyeceksiniz diye tavýr mý aldý da ondan gelen olmadý. Biz belediye desteði olmadan þampiyon olduk. Bu kulüpte top oynayanlarýn hepsi Didim'in çocuklarý; bize bu süreçte destek olan Eski Belediye Baþkanýmýz Mümin Kamacý'ya çok teþekkür ediyorum. Bugün gelenlerde ayrýca teþekkür ediyorum dedi. Konuþmanýn ardýndan Eski Belediye Baþkaný Kamacý'ya, Kulüp Baþkaný Demirtaþ tarafýndan Yenihisarspor formasý hediye edildi. Ardýndan futbolcular sahneye çaðrýldý ve hatýra fotoðrafý çektirildi. KULÜP YARARINA AÇIK ATTIRMA YAPILDI Gecede kulüp yararýna futbol topu, Yenihisarspor formasý ve ile bir adet resim tablosu açýk arttýrma usulü ile satýldý. Didimli iþadamlarýndan Naci Þenses bin TL vererek futbol topunu satýn alýrken Didimli iþadamý Dilaver Demir ise 1500 TL vererek formayý satýn aldý. DSP'li Meclis Üyesi Vedat Ege ise resim tablosunu bin 500 TL vererek tabloyu satýn aldý. Düzenlenen yemek müzik eþliðinde oyunlar oynanarak sona erdi. (iha)

12 Sayfa 12 Günlük Siyasi Baðýmsýz Gazete fiyatý: 50 Krþ. EFE 1-1 BERABERE KALDI Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Aydýnspor 1923, sahasýnda aðýrladýðý Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kaldý. Ligin ikinci yarýsýna 3 puanla baþlayan Aydýnspor 1923, sahasýnda grupta averajla ikinci sýrada yer alan güçlü rakibi Menemen Belediyespor'u aðýrladý. Güneþli bir havada oynanan maçý Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu, Ýl Emniyet Müdürü Adnan Taþdan, her iki kulübün baþkanlarý ve 7 bine yakýn taraftar izledi. Aydnspor 1923'ün taraftar grubu Asi Kankalar, kale arkasýnda Aydýnspor 1923 ve Nazilli Belediyespor armalarýnýn yer aldýðý Renklerin Kardeþliði yazýlý pankart astý. SAHA ÝÇÝNDEDÝ GERDÝNLÝK TRÝBÜNE SIÇRADI Ýlk yarýnýn son düdüðüyle birlikte oyuncunlar soyunma odasýna doðru yönelmiþken, Menemen Belediyespor'lu Veli, elindeki topu top toplayýcý çocuða doðru fýrlatýnca saha içi bir anda karýþtý. Saha içinde yaþanan gerilim polisin araya girmesiyle önlendi. Saha içinde yaþanan olayýn ardýndan tribünlerde karþý laf atma baþlayýnca, takýmlarýný desteklemek için deplasmana gelen 100 kadar Menemen Belediyespor taraftarý, karþý tribüne doðru yürüdü. Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiði olayda, taraftar grubuyla polis arasýnda arbede yaþandý. Polis, sakinleþtirmekte güçlükük çektiði taraftar grubuna gaz bombasýyla müdahale etti. 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçýn sonunda Menemen Belediyespor'lu futbolcular, büyük sevinç yaþadý. deplas- manda kazanýlan puana kazanýlan konuk oyuncularýn soyunma odasýna gireceði sýrada pet þiþe ve kýrýlan koltuklar sahaya fýrlatýlýnca, oyuncular saha içinde toplandý. Rakip oyuncular Çevik Kuvvetin kalkanlarýnýn altýnda soyunma odasýna girebildi. MAÇTAN DAKÝKALAR: 13. dakikada Aytek'in ara pasýnda ceza sahasýnda topla buluþan Mehmet Al, plase vuruþuyla takýmýný öne geçirdi. (1-0) 35. dakikada ceza sahasý içinde topla buluþan Uður'un þutunu kaleci Onur son anda kornere çýkardý. 40. dakikada Berkay'ýn ceza sahasý dýþýndan kullandýðý serbest vuruþta, Aytek'in kafayla kaleye gönderdiði top direði sýyýrarak auta gitti. 53. dakikada rakibin uzaklaþtýrmakta güçlük topu bir anda ceza sahasý içinde önünde bulan Mertcan'ýn vuruþu farklý þekilde auta gitti. 64. dakikada iki takým oyunlarý arasýnda yaþanan faul tartýþmasýnda Uður'u eliyle ittirerek yere düþmesine neden olan sarý kartlý Selçuk, hakem tarafýndan direk kýrmýzý kart ile cezalandýrýldý. 77. dakikada Haluk'un ara pasýnda ceza sahasý içinde topla buluþan Semih, skoru eþitleyen golü kaydetti. (1-1) 84. dakikada Ozan'ýn soldan verdiði pasla ceza sahasý içinde topla buluþan Mehmet Murat, kaleci Onur geçemedi. Onur, iki hamlede topu kontrol etmeyi baþardý. AYDINSPOR 1923: 1 MENEMEN BELEDÝYESPOR: 1 STAT: Adnan Menderes HAKEMLER: Ýbrahim Bülbül xxx, Evren Çaðlar xxx, Vural Gül AYDINSPOR 1923: Ahmet xxx, Uður xxxx, Bayram xxx, Erdi xxx, Mehmet Murat Uçar xxx (Ramazan dk. 88 x), Mertcan xxx (Onur dk. 75 xx), Berkay xxx, Aytek xxx, Sezer xxx (Ozan dk. 80 x), Gürcan xxx, Mehmet Al xxxx MENEMEN BELEDÝYESPOR: Onur xx, Efe xx, Ercüment xx (Semih dk. 67 xxx), Haluk xx, Ersin xx, Samet xx, Selçuk xx, Ömer xx, Veli xx, Muhammet xx, Ýlhan xx (Tayfur dk. 53 xx) GOLLER: Mehmet Al (dk.13) (Aydýnspor 1923) Semih (dk. 77) (Menemen Belediyespor) KIRMIZI KART: Selçuk (dk. 64) (Menemen Belediyespor) SARI KARTLAR: Aytek, Mehmet Murat, Mertcan (Aydýnspor 1923) Ersin, Veli, Ömer, Onur (Menemen Belediyespor)

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ Efeler Kent Konseyi'nden demiryolu için imza kampanyasý Efeler Kent Konseyi Üyeleri, Efeler ilçesinden geçen 9 kilometrelik demiryolu hattýnýn yerin altýna alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. Aydýn

Detaylı

CÜBBELERİYLE YÜRÜDÜLER

CÜBBELERİYLE YÜRÜDÜLER Hikmet Saatcı CHP, ADAYLARINI ÖNSEÇİMLE BELİRLEYECEK CHP, Aydın'da milletvekili adayları için birinci sıraya kontenjan koyarken diğer adaylar 29 Mart'ta hakim denetiminde ön seçim yapılacak. Kontenjan

Detaylı

112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK

112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK ERDEM: AMACI ÞOV YAPMAK AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Özlem Çerçioðlu'nun toplam portakal üretiminin binde 8'ini satýn alarak, þov yaptýðýný iddia etti.

Detaylı

SENET MAFYASINA DARBE

SENET MAFYASINA DARBE Aydın, Başbakan a hazırlanıyor KUŞADASI VE DİDİM DE AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın 17 Ocak'ta yapılacak kongresine katılacak olan Başbakan Ahmet Davutoğlu için kentteki hazırlıklar sürüyor. Aydın AK

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili. sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili. sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi. VEKÝL SAYISI DEÐÝÞMEDÝ TÜKETÝM ARTTI Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adrese

Detaylı

YILBAŞI TALİHLİSİ KAYIPLARA KARIŞTI 12.5 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği Halit Abak,

YILBAŞI TALİHLİSİ KAYIPLARA KARIŞTI 12.5 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği Halit Abak, AK PARTİLİLER PERŞEMBE GÜNÜNÜ BEKLİYOR AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın 17 Ocak'ta Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılacağı olağan kongresinde birçok kişinin adı geçiyor. İl Başkanlığı mülakatı için mevcut

Detaylı

ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE

ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE KANLI KATÝL HERYERDE ARANIYOR OKULLAR HAYAT OLDU Biri astsubay 3 kiþiyi öldüren 3 kiþiyi de yaralayan Hüseyin Türkmen'in saklandýðý bölge jandarma tarafýndan abluka altýna alýndý. Ýzmir'den özel komanda

Detaylı

Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece

Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece 'PROJEDE YER ALAN HAYVANLARIN TAMAMI DAMIZLIK' Aydýn Ýli Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Halit Kahraman'ýn Aydýn'da yaklaþýk 10 yýl önce baþlatýlan 'Halk Elinde Hayvan Islahý Ülkesel Karya'

Detaylı

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ GAZETECİLER GÜNLERİNİ KUTLADILAR AYTO yerel medyaya sahip çıkıyor Aydın'da görev yapan ulusal ve yerel medya kuruluşu temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü birlik ve beraberlik içerisinde kutladı.

Detaylı

Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ

Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ Rektör Yardımcısı İzmir'den aday adayı Aydın Adnan Menderes (ADÜ)Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı İzmir 2. Bölge AK Parti Milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

TOKÝ ne yapmaya çalýþýyor?

TOKÝ ne yapmaya çalýþýyor? Hedef, kesintisiz enerji ÇESOB un ziyaretinde konuþan YEDAÞ Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol, Çorum'a 350 milyon TL yatýrým gerçekleþtirdiklerini belirterek, Hedefimiz kesintisiz enerji. dedi. * HABERÝ 6 DA

Detaylı

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý.

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. * HABERÝ 6 DA Hitit Üniversitesi Pithana ekibi, Shell Eco-marathon Avrupa

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Özrü biz deðil Ermeniler yapmalý'

Özrü biz deðil Ermeniler yapmalý' Sanayi arsalarý esnafýn Mülkiyeti Çorum Belediyesine ait Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan sanayi arsalarýnýn toplu satýþ ihalesi yapýldý. * HABERÝ 2 DE Ankara da Bahar Konseri Toplu olarak satýlan 5 adet

Detaylı

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý Aðaç diplerine atýlan izmarite uyarý Temizliði konusunda Türkiye'ye nam salmýþ Çorum, bugünlerd e örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. * HABERÝ DE Vatandaþlarýn sigara izmaritlerini aðaç diplerine

Detaylı

Herþeye raðmen Türkiye büyüyor

Herþeye raðmen Türkiye büyüyor Þehitlere Saygý Konvoyu TSO hizmet binasý inþaasý hýzlandý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) yeni hizmet binasý inþaasý hýz kazandý. * HABERÝ 8 DE Son günlerde artan terör olaylarý nedeniyle Çorum da

Detaylı

Kent kimliðine ÇEKÜL desteði

Kent kimliðine ÇEKÜL desteði Elektrik kesildi hayat durdu! Türkiye genelinde dün elektrikler kesildi, deyim yerindeyse hayat durdu. Enerji kesintisi ile Çorum da da jeneratörü olmayan iþyerlerinde hayat durdu. Saat 2.0 civarýnda diðer

Detaylı

Çözüm sürecine destek

Çözüm sürecine destek Hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Salim Uslu yu ziyaret Kooperatifler kredi bekliyor Çorum da hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný, AK Parti

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 02 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3434 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. HAFTANIN MAÇLARI KÖYCEÐÝZ BLD SPOR U-19 ORTACA BLD SPOR U-19 03 Ocak 2015 Cumartesi saat: 14:00 Köyceðiz Mehmet

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı