KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)"

Transkript

1 KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd. fiehirleflmenin sonucunda konut ve iflyeri s k nt s n gidermek için müstakil konut ve iflyerlerinden vazgeçildi. Bu büyümenin ve flehirleflmenin sonucu olarak konutlar üst üste yap lm fl ve toprak s k nt s na (1) bir çözüm yolu bulunulmas na çal fl lm fl ve halen de çal fl lmaktad r. Ülkemizde kat mülkiyeti kurumu Medeni Kanun umuzda Kat Mülkiyeti Kanunu ndan önce de yer almaktayd. Bu kurum daha önce Mecellede de düzenlenmekteydi; ancak Türk Kanunu Medenisi (2) nin gelifliyle EMK m. 625/II, EMK madde 644 hükümleri kat mülkiyeti kurulmas n engellemekteydi (3). Öte yandan kat mülkiyetine olan gereksinim de h zla art yordu. Ülkemizde toprak s k nt s n n giderilmesi için yap lan pek çok düzenlemenin (4) ard ndan 1957 y l ndan itibaren kat mülkiyeti ile ilgili çal flmalara baflland. Kanun koyucunun eksikli i gidermek için bafllatt bu çal flmalar de Kat Mülkiyeti Kanunu kabul edildi (5). 634 say l Kat Mülkiyeti Kanunu (6) olarak isimlendirilen bu kanun tarihinde de yürürlü e girdi. (*) Feyzio lu Kardefller Vakf n n 2005 y l nda düzenlemifl oldu u Kat Mülkiyetinde Yönetim ve Uygulamas adl yar flmada birincilik ödülü kazanm flt r. (**) stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö rencisi. (1) HATEM, Hüseyin / SEROZAN, Rona /ARPACI, Albülkadir, Eflya Hukuku, stanbul 1991, s.153. (2) Bundan sonra Eski Medeni Kanun umuz ya da EMK olarak an lacakt r. (3) EMK 644. madde üst arza tabidir kural na; 625/II. madde ise bir evin muhtelif katlar n n üst hakk teflkiline konu olamayaca na iflaret etmektedir. (4) Örne in t. ve 6217 s. Kanunla Tapu Kanunu muzun 26. maddesini de ifltirerek müflterek mülkiyet- irtifak sistemine kanuni bir düzenleme getirilmek istenmifltir. (5) RG t., sy (6) Doktrinde bu kanunun Medeni Kanun umuzun prensiplerini zedeledi ini as l olarak Medeni Kanun umuzu zedelemeden kat mülkiyeti kurulmas na izin veren sviçre sisteminin kabul edilmesi gerekti i görüflünü savunan yazarlar mevcuttur. O UZMAN M. Kemal, Kat Mülkiyeti, stanbul 1958,s.165 vd./ RE SO LU, Safa, Kat Mülkiyeti ve Yeni sviçre ve Türk Kanun Tasar lar, Ankara 1963, s.129 vd.

2 676 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 Kat mülkiyetinin ne oldu u kanunumuzda tan mlanmakla beraber doktrinde niteli i tart flma konusu olmaktad r. 634 say l Kanun umuza göre kat mülkiyeti m. 2/a da, ba ms z bölüm üzerinde bir mülkiyet olarak tan mlanmaktad r. Arsa pay ve tafl nmazdaki ortak yerler ise kat mülkiyetine ba lanm fl özel bir mülkiyet hakk n oluflturmaktad r (7). Kat mülkiyetinin hukuki niteli inde ise doktrinde iki görüfl yer almaktad r. Bunlardan birincisi Türk Kat Mülkiyeti Kanunu muzun ba ms z bölümü esas ald n savunmaktad r. Buna ba l olarak da kütükte ba ms z bölümlere sayfa aç laca, arsa üzerindeki ve ortak yerlerdeki payl mülkiyet pay n n da ba ms z mülkiyete ba land görüflünü benimsemektedir (8). Baflka bir ifadeyle ba ms z bölüm üzerindeki mülkiyet kime aitse, arsa pay ve ortak yerlerdeki payl mülkiyete de o kifli sahip olacakt r (9). Buna karfl n ikinci görüfl, ba ms z bölümler üzerindeki özel mülkiyetin katlarda yerleflmifl kendine özgü bir egemenlik hakk oldu unu savunmaktad r (10). Bu görüfle göre kat mülkiyetindeki mülkiyet hakk, ba ms z bölümlere de il; müflterek mülkiyet pay üzerinde söz konusudur. Tapu kütü üne ayr sayfalar, tek bafl na yararlanma hakk veren arsa paylar için aç l r. Kat üzerindeki özel mülkiyet payl tafl nmazdaki pay ile birlikte kat mülkiyetini teflkil eder (11). Bizimde kat ld m z ilk görüfl doktrinde pek çok yazar taraf ndan benimsenmektedir (12). Kanaatimizce de yararlanma amac na arsa pay de il, ba ms z bölümler esas teflkil edecektir. Kat mülkiyetinde kanun koyucu ilk görüflten de anlafl laca gibi eflyaya ba l bir hak düzenlemifltir. Ba- ms z bölümler, arsa pay ve ortak yerler ile sadece özel bir ba lant ya sahip k l nm flt r (13) (KMK m. 3/1). Dolay s yla da ba ms z bölüm tasarruflar na göre akibeti belli olacakt r. Yukar da tan m n yapt m z ve niteli ine de indi imiz kat mülkiyetinin nerede uygulanaca n belirlemek için kat mülkiyeti kavram n incelememiz gerekmektedir. Her ne kadar söz konusu kurumun ad kat mülkiyeti olarak an lsa da, kapsam kanaatimizce daha genifl anlafl lmal d r. Bunun nedeni kurumun sadece katlar üzerinde de il; daire, dükkan, depo gibi muhtelif alanlarda da kat mülkiyetini kurma amac n tafl mas ve somut olaylar nda bu yönde olmas d r. Doktrinde de bu kavram n nitelendirilmesinin yetersiz kald savunulmaktad r (14). (7) O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, Eflya Hukuku, stanbul 2004, s (8) O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s. 467 dn. 22. (9) Y. 18. HD, t , E. 2002/9501. (10) SUNGURBEY, smet, Medeni Hukuk Elefltirileri, cilt II, stanbul 1970, s (11) SUNGURBEY, smet, s ve bak n z s.116 daki kaynakçaya. (12) RE SO LU, Safa, Kat Mülkiyeti, Ankara 1982 s.29; TEK NAY Selahattin Sulhi, Kat Mülkiyeti,Eflya Hukuku II/ 2, stanbul 1991, s.8.öztan, Bilge Medeni Hukukun Genel Kavramlar, Ankara 2003, s (13) O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s. 467, dn. 22. (14) HATEM, Hüseyin / SEROZAN, Rona /ARPACI, Albülkadir, s.157; RE SO LU, Safa, s. 28.

3 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 677 Her ne kadar tart fl lan yönleri olsa da bu kurum bize flehir yaflam nda kolayl k sa lamakta ve as l sorun olan toprak s k nt s n ise hukuken giderilmesine yard mc olmaktad r. Afla da kat mülkiyetinin veya irtifak n n kurulmas ndan sonra meydana gelen kat mülkiyetinde yönetim ve uygulanmas konusunu irdeleyece iz. I - KAT MÜLK YET NDE YÖNET M Kat malikleri ortak bir alan içinde yaflamlar n sürdürmektedirler. Söz konusu bu ortak alanda zaman n de iflmesiyle flartlar de iflmekte ve teknolojinin geliflmesi ihtiyaçlar eskiye oranla farkl laflt rmaktad r. De iflen ihtiyaçlar n yan s ra günlük ihtiyaçlar n da varl süre gelmektedir. Kat maliklerinin bu ortak ihtiyaçlar nedeniyle bir yönetim sistemi içinde yönetimi kimlerin yapaca, nas l ve neye dayanarak yap laca Kat Mülkiyeti Kanun umuzda çeflitli kurumlar oluflturarak belirlemifltir. Afla da bahsi geçen bu kurumlar inceleyece iz; ama öncelikle (her ne kadar kanunda belirtilmifl bir tan m yer almasa da) kat mülkiyetinde yönetimi tan mlayal m: Ana tafl nmazda beraber yaflayanlar n ana tafl nmaz n mevcudiyetine ve emredici kurallara ayk r olmadan, ana tafl nmaz n korunmas, kullan lmas, onar m, ondan faydalan lmas için üzerinde yap lacak tasarruflar ve bunlara yönelik konular n d fl nda kalan fiili nitelikteki bütün ifl ve ifllemlerin yap lmas na kat müliyetinde yönetim denir (15). A - Yönetim Plân ve Etkinlik Alan 1) Yönetim Plân Yönetim plân, Kat Mülkiyeti Kanun umuzun (KMK) 28/1. maddesinde anatafl nmaz n yönetim tarz n, kullan lmas ndaki amac n, fleklini; yönetici ve denetçilerinin alacaklar ücreti ve yönetime ait di er hususlar düzenleyen, bütün kat maliklerini ba layan sözleflme niteli inde olan bir belgedir (16). Haz rlanan bu düzenleme kat maliklerinin kural olarak ba- ms z bölümleri d fl nda uygulan r ve yönetim plân n n (17) kat mülkiyeti yahut uygun koflullar n bulunmas halinde kat irtifak n n (18) kurulmas s - ras nda tapu idaresine verilmesi zorunludur (KMK m.12/ II, d; KMK m. 14/I). (15) ARPACI, Albülkadir, Türk Hukukuna Göre Kat Mülkiyetinde Yönetim, stanbul 1984, s. 16. (16) RE SO LU, Safa, s.110; ARPACI, Abdülkadir, s.49; O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s.512; TEK NAY Selahattin Sulhi, s.101. Y. 18. HD, t , E 2001/ 8033, K 2001/ (17) Yönetime ait hükümler üzerinde henüz kat mülkiyeti oluflturulmam fl olsa dahi, kat irtifak oluflturulmufl olan fiilen tamamlanan ve 2/3 ü kullan lmaya bafllanan binalarda uygulan r.(kmk m. 17/III). (18) O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s. 472 vd, 484 vd.

4 678 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 Yap lacak olan yönetim plân bir sözleflme niteli indedir (KMK m. 28/I) (19). Ancak belirtmeden geçmemeliyiz ki, yap n n kat mülkiyetine tâbi olabilmesi için birden fazla kifliye ihtiyaç yoktur. Binan n maliki, tek kifli ise yap n n mülkiyeti üzerinde tek bafl na mülkiyet kurulmas n isteyebilmektedir. Bu durumda ise sözleflme niteli i itibariyle birden fazla kifliyi gerektirdi i için tek kiflinin yapaca yönetim plân bir sözleflme teflkil etmeyecektir (BK m. 1) (20). Yönetim plân n n içeri ine bakt m zda KMK madde 28/I de belirtildi i gibi yararlanma ve yönetime ait her türlü ifllemleri kapsar. Bu kapsam n ne kadar genifl oldu una irdeleyecek olursak getirilen hükümlerin kanuna uygunlu unu arar z. Söz konusu düzenleme kanuna uygun oldu u sürece yönetim plân n n kapsam na girer. Kapsam n d fl na ç k ld durumlarda ise yap lm fl olan düzenlemeler alelade sözleflme (21) niteli inde kabul edilir ve cüz î halefleri ba lamayacakt r. Yönetim plân n n ba lay c olmas için (BK m. 19, m. 20) KMK madde 28 e uygun (22) olmas n n yan nda emredici (23) hükümlere ayk r olmamal d r. Aksi taktirde yönetim plân ba lay c olmaz ve bu hükümler geçersiz olur (24) (BK m. 20, KMK m. 27). Yukar da daha önce de indi imiz gibi yönetim plân, flartlar n oluflmas - na göre kat mülkiyeti veya kat irtifak n n yap lmas aflamas nda düzenlenmesi istenmektedir. KMK madde 12/II, d de belirtildi i gibi yönetim plân, malik birden fazla ise hepsinin, di er bir deyiflle oybirli iyle; tek ise sadece bu kiflinin imzas aranmaktad r (25). Aksi taktirde kat mülkiyetine dair bir ifllem tesis edilemeyecektir (26). Kat maliklerinin birden fazla olmas ve bir k sm n n imzalamaktan kaç nd durumda kat mülkiyeti kurmak isteyen maliklerin ne yapaca na iliflkin sorunlar karfl m za ç kmaktad r. Belirtilen bu hallerde kat mülkiyetinin kurulmas n isteyen taraflar n kanunda baflvurulabilece i aç k bir düzenleme bulunmamaktad r. lgili kifli iki farkl yola baflvurabileceklerdir. Birincisi imzalayan malik aleyhine bir paylaflt rma davas na gidilebilecektir. kinci durumda ise KMK m. 51/III ün k yasen olaya uygulamas istenir. Bu hüküm dolay s yla da KMK madde 33 uygulanacakt r (27). Buna göre hakimin verece i bir kararla yönetim plân imzalanm fl say l r (28). (19) Y. 18. HD, t , E. 2001/ (20) ARPACI, Abdülkadir, Kat Mülkiyetinde Yönetim, stanbul 1994, s.49. (21) O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s. 512, dn (22) Y 18. HD, t., E 3003, K 4118, YKD, 1997, say : 5, s (23) Emredici hükümlerin yan nda KMK nun yan nda Medeni Kanun, Borçlar Kanun u ve di er kanunlardaki emredici düzenlemelerden bahsedilmektedir. (24) 5. HD, 11/11/1985 t., E 11970, K 12226; 18. HD, 27/09/ 1993t., E.9866, K (25) Tüm bu maliklerin imzalar n n aranmas n n nedeni kiflilerin yaflam merkezi olan bu yerde ç kabilecek olan sorunlar n çeflitli planlamalar sonucu azalaca ve huzurun bozulmayaca düflüncesinden kaynaklanmaktad r. (26) Y. 18. HD, t , E. 2002/7346. (27) Doktrinde usul ekonomisi aç s ndan ikinci durumun uygulanmas n n do ru olaca savunulmaktad r. ARPACI, Abdülkadir, s.52. (28) Hakimin verece i karar n imzalanm fl say lmas için hakim imza için ihtarda bulunmal, e er düzeltilmesi gereken hükümler varsa bunlar hakim taraf ndan düzeltildikten sonra (ki kanun hakimin bunu yapmas n aç kça engellememifltir - KMK m. 28/ III ) ihtarda verilen süreyi takiben kifli halen yönetim plan n imzalamad taktirde, yönetim plan imzalanm fl say l r.

5 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 679 Maliklerin yönetim plân n imzalamadan kaç nd klar bir baflka durum ise yap tafl nmaz sat fl vaadi fleklinde bir taahhüde dayand ve tafl nmaz maliki, tafl nmaz n kat mülkiyetine çevrilmesi ifllemini yapmad, dolay s yla vaad edilen bölümün kifliye geçirilemeyece i durumlard r. Burada da hakim karar yoluna baflvurulacakt r. Kanunumuzun, kat mülkiyetinin yönetim plân oluflturulmadan kurulmas na izin vermedi inden daha önce bahsetmifltik. Buna ra men, gerek kat mülkiyetine geçifl s ras nda gerek gözden kaçan durumlar nedeniyle zaman itibariyle kat mülkiyetinin kurulamad yap lar oluflmufltur. fiu halde var olan flartlarla ulaflaca m z sonuç da verimli olmamaktad r. Kanaatimizce ç kar yol kat mülkiyetinin daha s k bir incelemeden geçirmektir. Her ne kadar tapu memurlar n n yönetim plan olmadan yap lan kat mülkiyeti ifllemlerinden sorumlu tutulaca aç k olsa da bununla birlikte baflka önleyici tedbirler de olmal d r. Doktrinde de savunuldu u gibi en uygunu yönetim plân n n zorunlu tutulmas n n beraberinde hakim taraf ndan da re sen kovuflturulmas na olanak tan nmal d r (29). KMK madde 28/III de yönetim plan n n de ifltirilmesi bahsi yer almaktad r. Buna göre 2814 s. Kanun umuzun gelmesinden sonra önceden oybirli i (30) olan yönetim plân n de ifltirme yeter say s 4/5 olarak düzenlenmifltir. Eski hükümde yönetim plân n n de ifltirilmesi kimi zaman imkans zlaflsa da, yeni hükümde 4/5 in kabul için yeterli görülmesi az nl k haklar sorununu (31) ortaya ç karm flt r. Bunu için kat maliklerinin birinin baflvurusu üzerine hakime KMK madde 33 e dayanarak hakim (32) karar verecektir (33). Kat mülkiyetinin de ifltirilmesinde de ifltirmenin nas l yap laca n belirttikten sonra bu konuda ne zaman yap labilece i meselesi karfl m za ç kmaktad r. Kural olarak yönetim plân n kuran kiflilerce de ifltirilmesi gerekti i benimsenmifltir. (KMK m. 28/III). Ancak kat malikleri kurulunda bu sa lanamad taktirde de iflim için hakime baflvurulabilecektir. Dile getirilen bu istisna için öngörülen koflul ise yönetim plân ndaki de- iflikli i kabul etmeyen taraf n aç kça hakk n kötüye kullan lmas n n gerçekleflmesi durumudur (34). Kanaatimizce de yerinde olan bu görüfl az n- (29) ARPACI, Abdülkadir, s. 59. (30) Doktrinde buradaki oybirli i kavram ndan toplant da al nacak bir karar n söz konusu oldu u ve 4/5 ile al nacak karar n da yine toplant sonucunda al naca görüflünde birleflilmifltir. ARPACI, Abdülkadir, s ; O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s. 514; TEK NAY Selahattin Sulhi,s. 103; KARAHASAN, Mustafa Reflit, Mülkiyet- Kat mülkiyeti Hukuku- Kat Mülkiyeti Hukuku ile lgili Mevzuat- Doktrin ve Yarg tay Kararlar, C. 3, stanbul 1999,s (31) Bu konu ileride temas edilecektir. (32) 18. HD, t., E 2001/ 6129, K 2001/ 7027; 18. HD, t., E 2000/ 13464, K 2001/ 159. (33) Burada yeterli say sa lanamad taktirde mahkemeye gidilebilece i gibi; hakime 4/5 ço unluk sa lansa da, yap lan de iflikli i uygun bulmayanlar oldu u taktirde de gidilebilecektir. Böylece ço- unluk sa lansa bile mahkemeye gidilebilece i için az nl k haklar da korunmufl olacakt r. ARPACI, Abdülkadir, s. 62. (34) Hakk n kötüye kullan lmas için, de iflikli i yapan 4/5 oran ndaki ço unlu u sa layan kiflilerin az nl kta kalan kifliler aç s ndan dürüstlük kural na ayk r biçimde haklar n çi nemifl olmal d rlar. O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s.514.

6 680 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 l kta kalan taraf n engelleyemeyece i sonuçlar n önüne hakim karar yla geçilebilmesini sa lamaktad r. Yarg tay tüm bu durumlar de erlendirirken hakkaniyet (35) ilkesini (36) benimseyerek yola ç kmaktad r. Hakimin de ifliklik yapmas maliklerin onay n gerekip gerektirmeyece ine dair bir soruyu akl m za getirmektedir. Yüksek mahkeme bu konuda yönetim plân n n imzalanm fl say lmas için aç lan bir davada, imzadan e er hakl sebebe dayanarak kaç n l yorsa hakim kanuna ayk r olan yönetim plan hükümlerini düzelttikten sonra imza için gerekli ihtar yapaca n belirtmifltir. Doktrinde de hakl bulunuldu u gibi, yönetim plân n n de iflimi için aç k olmasa da, hakim imza için gerekli ihtar yapmal d r (37). Yönetim plân nda yap lan de ifliklikler kat mülkiyeti kütü üne tarihi ile beyanlar sütununa ifllenir. (KMK m.28/iv). Böylece aleniyet sa lan r ve bu kat mülkiyeti üzerinde ifllem yapacak kifliler, örne in sat n almadan önce, kendisinin neye tâbi olaca n ö renmektedir. Ancak doktrinde bu durum yap lm fl olsa dahi cüz î halefleri ba lamayaca kabul edilmektedir (38). Bu bölüme eklenmesi gereken sorulardan biri de yönetim plân n n kimi ba layaca d r. Yönetim plân onu imzalayanlar n d fl nda, yönetici ve denetçileri ayn zamanda da külli ve cüz î halefleri ba layacakt r (KMK m. 27). Yönetici, maliklerden biriyse, yönetim plân taraf ndan iki flekilde ba l k l naca n söyleyebiliriz. Birincisi, kat maliki oldu u için; ikincisi ise yönetici oldu u içindir. Kat maliki olmas n göz önünde bulunduracak olursak di er maliklerin s n rland kadar o da bu kurallarla ba l d r ve söz konusu kurallar onun için de sözleflme niteli ini tafl r; ancak o kiflinin yönetici konumuna döndü ümüzde ise onun yetki ve görev alan n çerçeveleyen bir düzenlemeyle karfl lafl r z. E er yönetici kat maliki de ilse tabiat yla sadece yönetici sorumlulu unu tafl yacakt r (39). Di er bir ifadeyle kat maliki olmas gerekmemektedir. Denetçilerin ise kat maliki olmas zorunlu tutulmufltur (KMK m. 28/III). Buna ba l olarak kat malikleri aras ndan seçilen yöneticinin konumunda olaca aç kt r. Ba lay c l k aç s ndan önemli olan as l konu ise kirac lar n, sükna ve intifa hakk sahiplerinin daha önceden yahut kat mülkiyetinin kurulmas s ras nda haz rlanacak olan yönetim plân ndan nas l etkilenece idir. Söz konusu haklara sahip kifliler aç s ndan da yönetim plân ba lay c d r. (35) HATEM, Hüseyin / SEROZAN, Rona /ARPACI, Albülkadir, s. 186; TEK NAY Selahattin Sulhi,s (36) 18. HD, , E. 1987/ 13108, K. 1998/ 2103, YKD, 1998 say : 4, s (37) ARPACI, Abdülkadir, s. 65. (38) ARPACI, Abdülkadir, s. 65; ERTAfi, fieref, Yeni Türk Medeni Kanun u Hükümlerine Göre Eflya Hukuku, Ankara 2002, s (39) Yönetici için belirlenen bu durum yönetim kurulu üyeleri için de geçerlidir.

7 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 681 Bu ba lay c l k kanundan do an eflyaya ba l borç (40) iliflkisinden kaynaklanmaktad r. Örne in, intifa ve sükna hakk sahipleri irtifaka ba l borç iliflkisine göre yönetim plân na ba l k l nm fllard r (KMK m.18/ii). 2) Yönetim Plân n n Etkinlik Alan Kural olarak ortak yerler etkinlik alan içinde yer al r. Ortak yer, anatafl nmaz n ba ms z bölümleri d fl nda kal p korunma ve ortaklafla kullanma veya faydalanmaya yarayan bölümlerine denilmektedir (KMK m. 2, a) (41). Ancak ba ms z bölümlerin içinde bulunan ortak yerlerde (örne in, tesisat döflemelerinde) söz konusu olabilmektedir. Ba ms z bölümün içinde olmayan veya içinde yer alan bu alanlar, yönetim plan n n etkinlik alan n teflkil eder. B - Yönetim Organlar Kat malikleri, kat mülkiyetine tâbi yap larda kendilerine ait ba ms z bölümlere sahip olan kiflilerdir. Kendi ba ms z bölümleriyle ilgilenmelerinin yan nda flüphesiz ana tafl nmazdaki ortak yerlerin ihtiyaçlar yla da ilgilenmelidirler. Kanun koyucu iflte bu meseleyi gidermek için kat mülkiyetine tabi olan anatafl nmazlar n yönetimi için üç organ oluflturmufltur: 1) Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurul), 2) Yönetici (veya Yönetim Kurulu), 3) Denetçi (veya Denetim Kurulu). Afla da bu üç organ konumuzun dahilinde irdeleyece iz. 1) Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurul) Kat malikleri kurulu, anatafl nmaz n tüm malikleri taraf ndan oluflturulur. Bu kurul anatafl nmazda yap lacak ifller hakk nda karar alma yetkisine sahiptir (42). Yöneticinin var oldu u dönemlerde dahi bu kurul yöneticinin yetki ve görev alan na giren durumlarda da karar alma yetkisine haizdir. Efldeyiflle son karar alma organ d r (43). Kat Mülkiyeti Kanun umuzda T. ve 2814 S. Kanun umuzun ek 3/ c. maddesinin eklenmesinin öncesinde sadece bir binan n kat mülkiyetine tâbi olaca ndan bahsedilirken, bu kanunla blok yap lar n da kat mülkiyetine tabi olmas düzenlenmifltir. Kural olarak kat malikleri kurulu için tüm maliklerin toplanmas gerekti ine de inmifltik. Buna göre blok halinde olan yap larda tüm bloklar n maliklerinden bir kurul oluflturulacakt r. Ancak blok yap larda bir blo u ilgilendiren durumlar için tüm maliklerin toplant ya ça r lmas gereksiz ve toplant n n sa l kl olmas n da engelleyici olacakt r. Kanun ko- (40) ARPACI, Abdülkadir, s. 66. (41) Y. 18. HD, t , E. 2003/3163. (42) Kat malikleri kurulunun icra yetkisine yönetici konusunu ele al rken de inece iz. (43) Genel kurul organ olarak adland r lsa da tüzel kiflili e sahip de ildir. Buradaki organ kelimesinden sadece kat maliklerinin toplanmas yla oluflan belirli görev ve yetkilere sahip bir topluluk olarak anlafl lmamal d r. Baflka bir ifadeyle organ kelimesi terim olarak kullan lmamaktad r.

8 682 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 yucu 2814 say l Kanunla blok yap lar nda kat mülkiyetine tâbi olaca n düzenlerken bu husus üzerinde durmufl ve ek 3/c maddesi ile e er blok yap larda sadece bir blo u ilgilendiren bir sorun varsa sadece o blo un maliklerinin toplanaca n belirterek kanaatimizce de yerinde olan bir istisna getirmifltir (44). fiunu da belirtmeliyiz ki, kanun koyucunun burada kat malikleri kurulu için ikili bir sistemi (45) benimsemifl oldu u görülmektedir. Keza sadece bir blo u ilgilendiren hallerde di er bloklardaki maliklerin toplant ya kat lmas anlams zd r. Kat malikleri kurulu toplant s na kat lacak olan bu malik/malikler, e er ehliyetsizse ya da tüzel kifliyse veya ba ms z bölümün maliki birden fazla kifliyse maliklerinin toplant ya kat l m n n ne flekilde olaca, oy hakk n kimlerin, nas l kullanaca sorunuyla karfl lafl r z. Kural olarak her malik bir oy hakk na sahiptir. Baflka bir ifadeyle malikin sahip oldu u bölümün büyük ya da küçük olmas n n, dükkan veya daire olmas n n bir önemi yoktur. Ancak e er ba ms z bölüme birden fazla kifli malikse (örne in ifltirak halinde maliklerse) içlerinden (46) veya d flar dan seçtikleri kifliyle temsil (47) edilecek ve yaln zca bir oy hakk na sahip olabileceklerdir (48). Kat malikleri oylar n bir vekil (49) arac l yla da kullanabilirler. Söz konusu vekil kat maliklerinden biri olabilece i gibi, kat malikleri kurulu üyesi olmayan biri de olmal d r. Buna karfl l k ad geçen temsilci kat maliki (50) olsa da olmasa da oylamadaki toplam oylar n 1/3 ünden fazlas n kullanma yetkisine sahip olamaz. Oylar n ancak 1/3 ünü kullanabilecektir. Kesirli say lar ise dikkate al nmaz (51). Kanaatimizce de yerinde olan bu görüfl, ana tafl nmaz hakk nda karar al nmas - n bir kiflinin eline vermeyi engellemeyi amaçlamaktad r (52) (KMK m. 31/son). (44) Y. 18. HD, t , E. 2002/1870. (45) ARPACI, Abdülkadir s. 85. (46) Kanun koyucu söz konusu hükmü içlerinden birine olarak düzenlemifltir (KMK m. 31/3). Ancak kanaatimizce burada kanun metninin düzelenmesinde, kanun koyucunun seçimi yanl flt r. Ayn grfl: ARPACI, Abdülkadir s. 97. O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s.517. (47) Ba ms z bölüme birden fazla kiflinin malik oldu u durumlarda söz konusu ba ms z bölümden içlerinden biri yararlan yorsa di erlerinin aleyhine bir durum meydana gelmedi i sürece fiilen yararlanan bu kiflinin oyu kanaatimizce dikkate al nmal d r. Ba ms z bölümünün di er maliklerinin dava açmas n kabul etmedi i hallerde sadece bu kiflinin iptal davas açabilme hakk olmal d r. Efldeyiflle hep birlikte hareket etme kural nda zaman zaman esnek davran lmal d r. ARPACI, Abdülkadir, s. 97. (48) 18. HD, t., E 2003/ 6409 K 2003/ 6639; 18.HD, t., E 2003/ 6081, K 2003/ (49) Verilecek temsil yetkisi flekle ba l de ildir ( KMK m.36 da istenilen temsil yetkisini gösteren belge ise sadece ispat için kullan lacakt r. (50) ERTAfi, fieref, s (51) Örne in otuz iki ba ms z bölüme sahip olan bir yap da on iki ba ms z bölüme sahip olan kimse kullanabilece i oy say s en fazla ondur. (52) ARPACI, Abdülkadir, s ; O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s.517.

9 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 683 Kat maliki bir vekile yetki verse dahi, as l oy hakk kat malikine aittir. Ayn durum ehliyetsizler, tüzel kifliler için de geçerlidir. Tüzel kiflilerin de bir organ vas tas yla kullanaca bu yetki vekile sadece yerine getirilmesi için verilmifltir. As l olan oy hakk n n tüzel kifliye ait olmas d r. Ehliyetsizler (53) ise yasal temsilcileri arac l yla (KMK m. 31/III) veya yasal temsilcilerinin onay yla oylar n kullanm fl say lacaklard r (MK m. 451/I). Öte yandan bir de anatafl nmaz n sahibi tek kifliyse veya iki kifliyse kat malikleri kurulunun ne flartlarla toplanaca meselesi söz konusu olacakt r. Konumuzun izin verdi i kadar k saca bunlara de inelim. Kat mülkiyetine konu olan anatafl nmaz n sahibi tek bir kifliyse yap - lacak toplant n n kat malikleri kurulunun kurul olma özelli inden yoksun olacakt r. Keza tek kiflinin bir kurul oluflturmas mümkün de ildir (54). Ayn durum anatafl nmaza iki kiflinin malik olmas durumunda da geçerli olacakt r. Bunun nedeni ise kanun koyucu, kurulun toplanabilmesinde (55) (KMK m. 30/I) ve oylamada (KMK m. 31/son) yeterli say aram flt r. Örne in kurulun toplanabilmesi için yar s ndan ço unu aram fl, toplanamad hallerde ise ikinci toplant için toplant ya kat lanlar ifadesine yer verilmifltir (56). Böylece kanun birden fazla kiflinin kat lmas n zorunlu k lm flt r. Aksi halde hem 1/3 oran n hem de KMK m.30/ii deki toplant ya kat lacak say s n n birden fazla olmas zorunlulu u ihlal edilmifl olacakt r. Öyleyse, buradan flöyle bir sonuç ç karabiliriz: Kat malikleri kurulu, malik say s ve ba ms z bölüm say s ikiden fazla olan alanlarda geçerli olacakt r. Bu flartlar n mevcut olmad durumlarda kat malikleri kurulundan bahsetmemiz anlam tafl mayacakt r. Oy hakk ndan yukar da bahsederken as l olarak ba ms z bölüm malikine ait olaca n belirtmifltik. Ancak kanaatimizce de ba ms z bölümden sadece malikleri yararlanmamaktad r (57). Bilindi i üzere kat mülkiyetinin de içinde bulundu u tafl nmazlar üzerinde üçüncü kiflilere çeflitli haklar tan nabilmektedir. Bu kifliler kirac olabilece i gibi s n rl ayni hakka da sahip olabilmektedirler. Söz konusu kifliler sahip olduklar s - fat takiben birtak m sorumluluklarla da yüklenirler. Örne in taraflar n aralar nda yapt klar anlaflma ile zaman zaman kat mülkiyetine ait yap - lacak olan ortak giderlerin ödenmesi kirac ya yüklenebilmektedir. Ortak giderleri kirac karfl larken kat malikinin bu toplant ya kat lmas ise MK madde 2 ye ayk r durumlar ortaya ç karabilecektir. Bizim de kat ld - m z görüfle göre, kat mülkiyetinden yararlanmalar nedeniyle sorumluluk verdi imiz bu kifliler bu konuda söz hakk na dolay s yla oy hakk na da (54) ARPACI, Abdülkadir, s. 87. (55) 18. HD, t., E 2003 / 1190, K 2003/ 2793; (56) 18. HD, t., E 2001/ 6498, K 2001/ (57) ARPACI, Abdülkadir s. 90.

10 684 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 sahip olmal d rlar. fiüphesiz bahsi geçen oy hakk sorumluluk oranlar ndan fazla olmamal d r. Kat maliklerinin oy hakk malik olmalar ndan kaynaklanan ve vazgeçemeyecekleri bir hakt r (KMK m. 27, m. 31,m. 32) (58). Öte yandan KMK madde 31/IV de oy hakk n n kullan m için hakl bir k s tlama getirmifltir. Buna göre, toplant da al nacak karardan do rudan do ruya etkilenen kifliler o toplant da oy kullanamayacakt r. Ancak toplant ya kat labilirler. Öncelikle al nacak karardan do rudan do ruya etkilenme ile ne anlat lmak istenen durumu aç klayal m. Bahsi geçen durum sonucunda verilecek kararda sadece bu kiflinin menfaatinin olumlu ya da olumsuz flekilde etkilenmesi söz konusu olacakt r. E er malik oy kullan rsa oylaman n sonucunun ne olaca ise kanunda belirtilmemifltir. Ancak kanaatimizce de do ru olan görüfle göre oylaman n sonucu de iflmedi i taktirde oylama geçerli say lmal d r (59). Kat malikleri kurulunun görevlerine bakt m zda ise yönetim plân - n n yap lmas, de ifltirilmesi, günlük yönetim ifllerini düzenleyen yönetmelik ç kar lmas (düzenleyici görev ve yetkiler KMK m. 28/III); yönetici seçmek- görevden almak (KMK m. 34/I, m. 41/I), iflletme projesini (KMK m.37) ve yöneticinin verdi i hesaplar denetlemek (KMK m. 39, m. 41), yenilik ve ilaveler için karar vermek (KMK m. 42, m. 43) vb. (idare görev ve yetkiler); bir de ana tafl nmaz n kullan lmas nda ve yönetilmesinde ç kabilecek uyuflmazl klar gidermektir (uyuflmazl klar n çözümü ile ilgili görev ve yetkiler KMK m. 32/III, m. 32/son). Kat malikleri anatafl nmaz n yönetimine iliflkin verece i tüm kararlar daha öncede belirtti imiz gibi kat malikleri kurulu toplant s nda alacakt r. (60) Ad geçen toplant lar iki flekilde yap labilir. Birincisi, ola an toplant lar, ikincisi ise ola anüstü toplant lard r. Ola an toplant lar, kanuna göre y lda en az bir kez ve yönetim plân nda da belirtilmedi i taktirde takvim y l n n ilk ay nda yap lacakt r. (KMK m.29/ 1). E er yönetim plân nda herhangi bir tarih belirtilmemifl ya da belirtilse dahi saat, yer, gün gibi maddelerden biri eksik olup da toplant gününün kesin tarih ve zaman n n belirtilmesi gerekliyse, yap lacak ça r y yönetici yapacakt r. Yöneticinin ça r y yapmad, ihmal etti i ya da yönetici mevcut olmayan yap lar için ça r n n kimin ne zaman ve nas l yapaca na dair kanunumuzda bir hüküm yoktur. (58) fiunu da belirtmeliyiz ki kiflilerin oy hakk s n rlanamamal ve feragat edememelidirler. Aksi halde maliklere yap labilecek birtak m bask lar sonucunda kiflinin kendisini koruma amaçl alaca tav rla kolayca s n rland r labilir yahut feragat ettirilebilir. Sözleflmeye de bu do rultuda konulan hükümler geçersiz say lmal d r. ARPACI, Abdülkadir, s. 89. (59) ARPACI, Abdülkadir, s.99. (60) Bak n z s. 4, dn. 25.

11 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 685 Doktrinde ve Yarg tay kararlar nda yönetim plân nda toplant tarihi belirtmeyen ola an toplant için hangi flartlar n uygulanaca aç s ndan tart flmalar yer almaktad r. Doktrinde kanaatimizce de do ru olan görüfle göre, söz konusu durum için KMK madde 29/II k yasen uygulanmas n n gerekti i savunulmaktad r (61), efldeyiflle toplant tarihinden en az on befl gün (62) önce bütün kat maliklerine imzalatt r lacak bir ça r veya taahhütlü mektupla, toplant sebebi de bildirilerek kat malikleri toplant ya ça r labilecektir. Yarg tay ise on befl günlük sürenin sadece ola anüstü toplant için aranaca n, bu flart n ola an toplant için gerek duyulmad n savunmaktad r (63). Ancak Yarg tay n aksine kararlar da mevcuttur (64). Ola an toplant yönetim plan nda belirlenen ya da takvim y l n n ilk ay içinde yap lmad durumlarda ola anüstü toplant yap lacakt r. Ancak yönetim plan nda bu konuyla ilgili hüküm yoksa uygulanacak olan KMK madde 29/I e ayk r l k durumunda yap lmas mümkün de ildir. Zira kat malikleri toplant belirlenmifl olan toplant tarihine göre kendileri için gerekli haz rlanmalar yapmaktad rlar (65). Ayr ca ola anüstü haller d - fl nda toplant y beklemek durumunda b rak lmamal d rlar (66). Kural olarak kat malikleri kurulu toplant s için ça r y yönetici yapacakt r. Ne var ki kat mülkiyetinde yöneticinin olmad durumlar söz konusudur (67). Belirtti imiz bu haller için ise kanun koyucu bir düzenleme getirmemifltir. Kanaatimizce kanunumuzda yöneticinin ihtiyari oldu u haller kald - r lmal ve zorunlu hale getirilmeli, zorunlu k l nmasa bile toplant ya ça r için apartman da yaflayan bir kifli niteli i belirtilerek belirlenmelidir. Ayr ca yöneticinin mevcut oldu u durumlarda yoksa seçilmifl olan kiflinin, gerekli ça r y yapmas da emredici nitelik tafl mal d r (68). Tüm bu hallerde ad geçen kifliler, yöneticinin zorunlu oldu u dönemde vekalet sözleflmesine göre sorumlu tutulacakt r (KMK m.38). Yöneticinin mevcut oldu u durumlarda ça r n n yap lmas n n ihmal edilmesi ihtimalinde ise yönetici vekalet hükümlerine tâbi oldu u unutulmamal d r (BK m. 389, m. 390). Bununla birlikte anatafl nmaz n bulun- (61) O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY-ÖZDEM R, Saibe, s. 516; ARPACI, Abdülkadir, s (62) On befl günlük bu zaman dilimi içerisinde gidece i süre yer almamaktad r (KMK m.29/ii). Tebli öyle zamanda yap lmal d r ki malikin eline geçti inde toplant için en az on befl gün kalm fl olmal d r. Bu sürenin içine tebli edildi i gün hesaba kat lmamaktad r. Ayr ca söz konusu sürenin son gününün tatil saatinde süre sona ermifl say lacakt r. (63) Y. 5. HD, , E 1980/10230,K 1981/ 36, YKD 1982/ 7, s (64) Y. 5. HD, , 335/ YKD 1988/ 9, s (65) Y. 18. HD, t , E. 2001/7687, K. 2001/8971. (66) ARPACI, Abdülkadir, s (67) Yönetici bölümünde bu konu üzerinde durulacakt r. (68) Doktrinde de yöneticinin kat mülkiyetine tabi yerlerde zorunlu hale getirilmesi savunulmaktad r. AR- PACI, Abdülkadir, s.108.

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE K rk Ak ll n n Kuyudan Ç karamad Tafl: MK MADDE 700 HÜKMÜNCE PAY ÜZER NDEK NT FA HAKLARININ PAYLI HÂL N G DER LMES DÂVALARINA L fik N HUKUKÎ SONUÇLAR PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE I-

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER Y ld r m KESER* Payl mülkiyet birli i, payl mülkiyete konu eflya üzerinde, payl maliklerce oluflturulan birliktir 1. Paydafllar aras nda bir yönetim

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir.

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir. ULUSLARARASI TAHK M HUKUKUNDA Vekilin Özel Yetkisi Olmaks z n Tahkim Anlaflmas Akdetmesinin Geçerlili i Sorunu - BK m. 388/III ün Tahkim Anlaflmalar n n Geçerlili ine Etkisi- Av. IfiIL EGEMEN (1) BK m.

Detaylı

ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S

ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S Av. HAL SAN YENG N (1) Girifl Ulusal hukuk kurallar n n ülke d fl nda uygulanmas n engelleyen

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

Adil Yarg lanma Hakk

Adil Yarg lanma Hakk makale 2 Avrupa Birli i Çal flma Yaflam nda nsan Haklar : Adil Yarg lanma Hakk 1 Girifl Demokrasi ve hukukun üstünlü üne olan inanc n emaresi olan adil yarg lanma hakk, Avrupa Birli ine Üye Devletlerin

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı