KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)"

Transkript

1 KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd. fiehirleflmenin sonucunda konut ve iflyeri s k nt s n gidermek için müstakil konut ve iflyerlerinden vazgeçildi. Bu büyümenin ve flehirleflmenin sonucu olarak konutlar üst üste yap lm fl ve toprak s k nt s na (1) bir çözüm yolu bulunulmas na çal fl lm fl ve halen de çal fl lmaktad r. Ülkemizde kat mülkiyeti kurumu Medeni Kanun umuzda Kat Mülkiyeti Kanunu ndan önce de yer almaktayd. Bu kurum daha önce Mecellede de düzenlenmekteydi; ancak Türk Kanunu Medenisi (2) nin gelifliyle EMK m. 625/II, EMK madde 644 hükümleri kat mülkiyeti kurulmas n engellemekteydi (3). Öte yandan kat mülkiyetine olan gereksinim de h zla art yordu. Ülkemizde toprak s k nt s n n giderilmesi için yap lan pek çok düzenlemenin (4) ard ndan 1957 y l ndan itibaren kat mülkiyeti ile ilgili çal flmalara baflland. Kanun koyucunun eksikli i gidermek için bafllatt bu çal flmalar de Kat Mülkiyeti Kanunu kabul edildi (5). 634 say l Kat Mülkiyeti Kanunu (6) olarak isimlendirilen bu kanun tarihinde de yürürlü e girdi. (*) Feyzio lu Kardefller Vakf n n 2005 y l nda düzenlemifl oldu u Kat Mülkiyetinde Yönetim ve Uygulamas adl yar flmada birincilik ödülü kazanm flt r. (**) stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö rencisi. (1) HATEM, Hüseyin / SEROZAN, Rona /ARPACI, Albülkadir, Eflya Hukuku, stanbul 1991, s.153. (2) Bundan sonra Eski Medeni Kanun umuz ya da EMK olarak an lacakt r. (3) EMK 644. madde üst arza tabidir kural na; 625/II. madde ise bir evin muhtelif katlar n n üst hakk teflkiline konu olamayaca na iflaret etmektedir. (4) Örne in t. ve 6217 s. Kanunla Tapu Kanunu muzun 26. maddesini de ifltirerek müflterek mülkiyet- irtifak sistemine kanuni bir düzenleme getirilmek istenmifltir. (5) RG t., sy (6) Doktrinde bu kanunun Medeni Kanun umuzun prensiplerini zedeledi ini as l olarak Medeni Kanun umuzu zedelemeden kat mülkiyeti kurulmas na izin veren sviçre sisteminin kabul edilmesi gerekti i görüflünü savunan yazarlar mevcuttur. O UZMAN M. Kemal, Kat Mülkiyeti, stanbul 1958,s.165 vd./ RE SO LU, Safa, Kat Mülkiyeti ve Yeni sviçre ve Türk Kanun Tasar lar, Ankara 1963, s.129 vd.

2 676 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 Kat mülkiyetinin ne oldu u kanunumuzda tan mlanmakla beraber doktrinde niteli i tart flma konusu olmaktad r. 634 say l Kanun umuza göre kat mülkiyeti m. 2/a da, ba ms z bölüm üzerinde bir mülkiyet olarak tan mlanmaktad r. Arsa pay ve tafl nmazdaki ortak yerler ise kat mülkiyetine ba lanm fl özel bir mülkiyet hakk n oluflturmaktad r (7). Kat mülkiyetinin hukuki niteli inde ise doktrinde iki görüfl yer almaktad r. Bunlardan birincisi Türk Kat Mülkiyeti Kanunu muzun ba ms z bölümü esas ald n savunmaktad r. Buna ba l olarak da kütükte ba ms z bölümlere sayfa aç laca, arsa üzerindeki ve ortak yerlerdeki payl mülkiyet pay n n da ba ms z mülkiyete ba land görüflünü benimsemektedir (8). Baflka bir ifadeyle ba ms z bölüm üzerindeki mülkiyet kime aitse, arsa pay ve ortak yerlerdeki payl mülkiyete de o kifli sahip olacakt r (9). Buna karfl n ikinci görüfl, ba ms z bölümler üzerindeki özel mülkiyetin katlarda yerleflmifl kendine özgü bir egemenlik hakk oldu unu savunmaktad r (10). Bu görüfle göre kat mülkiyetindeki mülkiyet hakk, ba ms z bölümlere de il; müflterek mülkiyet pay üzerinde söz konusudur. Tapu kütü üne ayr sayfalar, tek bafl na yararlanma hakk veren arsa paylar için aç l r. Kat üzerindeki özel mülkiyet payl tafl nmazdaki pay ile birlikte kat mülkiyetini teflkil eder (11). Bizimde kat ld m z ilk görüfl doktrinde pek çok yazar taraf ndan benimsenmektedir (12). Kanaatimizce de yararlanma amac na arsa pay de il, ba ms z bölümler esas teflkil edecektir. Kat mülkiyetinde kanun koyucu ilk görüflten de anlafl laca gibi eflyaya ba l bir hak düzenlemifltir. Ba- ms z bölümler, arsa pay ve ortak yerler ile sadece özel bir ba lant ya sahip k l nm flt r (13) (KMK m. 3/1). Dolay s yla da ba ms z bölüm tasarruflar na göre akibeti belli olacakt r. Yukar da tan m n yapt m z ve niteli ine de indi imiz kat mülkiyetinin nerede uygulanaca n belirlemek için kat mülkiyeti kavram n incelememiz gerekmektedir. Her ne kadar söz konusu kurumun ad kat mülkiyeti olarak an lsa da, kapsam kanaatimizce daha genifl anlafl lmal d r. Bunun nedeni kurumun sadece katlar üzerinde de il; daire, dükkan, depo gibi muhtelif alanlarda da kat mülkiyetini kurma amac n tafl mas ve somut olaylar nda bu yönde olmas d r. Doktrinde de bu kavram n nitelendirilmesinin yetersiz kald savunulmaktad r (14). (7) O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, Eflya Hukuku, stanbul 2004, s (8) O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s. 467 dn. 22. (9) Y. 18. HD, t , E. 2002/9501. (10) SUNGURBEY, smet, Medeni Hukuk Elefltirileri, cilt II, stanbul 1970, s (11) SUNGURBEY, smet, s ve bak n z s.116 daki kaynakçaya. (12) RE SO LU, Safa, Kat Mülkiyeti, Ankara 1982 s.29; TEK NAY Selahattin Sulhi, Kat Mülkiyeti,Eflya Hukuku II/ 2, stanbul 1991, s.8.öztan, Bilge Medeni Hukukun Genel Kavramlar, Ankara 2003, s (13) O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s. 467, dn. 22. (14) HATEM, Hüseyin / SEROZAN, Rona /ARPACI, Albülkadir, s.157; RE SO LU, Safa, s. 28.

3 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 677 Her ne kadar tart fl lan yönleri olsa da bu kurum bize flehir yaflam nda kolayl k sa lamakta ve as l sorun olan toprak s k nt s n ise hukuken giderilmesine yard mc olmaktad r. Afla da kat mülkiyetinin veya irtifak n n kurulmas ndan sonra meydana gelen kat mülkiyetinde yönetim ve uygulanmas konusunu irdeleyece iz. I - KAT MÜLK YET NDE YÖNET M Kat malikleri ortak bir alan içinde yaflamlar n sürdürmektedirler. Söz konusu bu ortak alanda zaman n de iflmesiyle flartlar de iflmekte ve teknolojinin geliflmesi ihtiyaçlar eskiye oranla farkl laflt rmaktad r. De iflen ihtiyaçlar n yan s ra günlük ihtiyaçlar n da varl süre gelmektedir. Kat maliklerinin bu ortak ihtiyaçlar nedeniyle bir yönetim sistemi içinde yönetimi kimlerin yapaca, nas l ve neye dayanarak yap laca Kat Mülkiyeti Kanun umuzda çeflitli kurumlar oluflturarak belirlemifltir. Afla da bahsi geçen bu kurumlar inceleyece iz; ama öncelikle (her ne kadar kanunda belirtilmifl bir tan m yer almasa da) kat mülkiyetinde yönetimi tan mlayal m: Ana tafl nmazda beraber yaflayanlar n ana tafl nmaz n mevcudiyetine ve emredici kurallara ayk r olmadan, ana tafl nmaz n korunmas, kullan lmas, onar m, ondan faydalan lmas için üzerinde yap lacak tasarruflar ve bunlara yönelik konular n d fl nda kalan fiili nitelikteki bütün ifl ve ifllemlerin yap lmas na kat müliyetinde yönetim denir (15). A - Yönetim Plân ve Etkinlik Alan 1) Yönetim Plân Yönetim plân, Kat Mülkiyeti Kanun umuzun (KMK) 28/1. maddesinde anatafl nmaz n yönetim tarz n, kullan lmas ndaki amac n, fleklini; yönetici ve denetçilerinin alacaklar ücreti ve yönetime ait di er hususlar düzenleyen, bütün kat maliklerini ba layan sözleflme niteli inde olan bir belgedir (16). Haz rlanan bu düzenleme kat maliklerinin kural olarak ba- ms z bölümleri d fl nda uygulan r ve yönetim plân n n (17) kat mülkiyeti yahut uygun koflullar n bulunmas halinde kat irtifak n n (18) kurulmas s - ras nda tapu idaresine verilmesi zorunludur (KMK m.12/ II, d; KMK m. 14/I). (15) ARPACI, Albülkadir, Türk Hukukuna Göre Kat Mülkiyetinde Yönetim, stanbul 1984, s. 16. (16) RE SO LU, Safa, s.110; ARPACI, Abdülkadir, s.49; O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s.512; TEK NAY Selahattin Sulhi, s.101. Y. 18. HD, t , E 2001/ 8033, K 2001/ (17) Yönetime ait hükümler üzerinde henüz kat mülkiyeti oluflturulmam fl olsa dahi, kat irtifak oluflturulmufl olan fiilen tamamlanan ve 2/3 ü kullan lmaya bafllanan binalarda uygulan r.(kmk m. 17/III). (18) O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s. 472 vd, 484 vd.

4 678 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 Yap lacak olan yönetim plân bir sözleflme niteli indedir (KMK m. 28/I) (19). Ancak belirtmeden geçmemeliyiz ki, yap n n kat mülkiyetine tâbi olabilmesi için birden fazla kifliye ihtiyaç yoktur. Binan n maliki, tek kifli ise yap n n mülkiyeti üzerinde tek bafl na mülkiyet kurulmas n isteyebilmektedir. Bu durumda ise sözleflme niteli i itibariyle birden fazla kifliyi gerektirdi i için tek kiflinin yapaca yönetim plân bir sözleflme teflkil etmeyecektir (BK m. 1) (20). Yönetim plân n n içeri ine bakt m zda KMK madde 28/I de belirtildi i gibi yararlanma ve yönetime ait her türlü ifllemleri kapsar. Bu kapsam n ne kadar genifl oldu una irdeleyecek olursak getirilen hükümlerin kanuna uygunlu unu arar z. Söz konusu düzenleme kanuna uygun oldu u sürece yönetim plân n n kapsam na girer. Kapsam n d fl na ç k ld durumlarda ise yap lm fl olan düzenlemeler alelade sözleflme (21) niteli inde kabul edilir ve cüz î halefleri ba lamayacakt r. Yönetim plân n n ba lay c olmas için (BK m. 19, m. 20) KMK madde 28 e uygun (22) olmas n n yan nda emredici (23) hükümlere ayk r olmamal d r. Aksi taktirde yönetim plân ba lay c olmaz ve bu hükümler geçersiz olur (24) (BK m. 20, KMK m. 27). Yukar da daha önce de indi imiz gibi yönetim plân, flartlar n oluflmas - na göre kat mülkiyeti veya kat irtifak n n yap lmas aflamas nda düzenlenmesi istenmektedir. KMK madde 12/II, d de belirtildi i gibi yönetim plân, malik birden fazla ise hepsinin, di er bir deyiflle oybirli iyle; tek ise sadece bu kiflinin imzas aranmaktad r (25). Aksi taktirde kat mülkiyetine dair bir ifllem tesis edilemeyecektir (26). Kat maliklerinin birden fazla olmas ve bir k sm n n imzalamaktan kaç nd durumda kat mülkiyeti kurmak isteyen maliklerin ne yapaca na iliflkin sorunlar karfl m za ç kmaktad r. Belirtilen bu hallerde kat mülkiyetinin kurulmas n isteyen taraflar n kanunda baflvurulabilece i aç k bir düzenleme bulunmamaktad r. lgili kifli iki farkl yola baflvurabileceklerdir. Birincisi imzalayan malik aleyhine bir paylaflt rma davas na gidilebilecektir. kinci durumda ise KMK m. 51/III ün k yasen olaya uygulamas istenir. Bu hüküm dolay s yla da KMK madde 33 uygulanacakt r (27). Buna göre hakimin verece i bir kararla yönetim plân imzalanm fl say l r (28). (19) Y. 18. HD, t , E. 2001/ (20) ARPACI, Abdülkadir, Kat Mülkiyetinde Yönetim, stanbul 1994, s.49. (21) O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s. 512, dn (22) Y 18. HD, t., E 3003, K 4118, YKD, 1997, say : 5, s (23) Emredici hükümlerin yan nda KMK nun yan nda Medeni Kanun, Borçlar Kanun u ve di er kanunlardaki emredici düzenlemelerden bahsedilmektedir. (24) 5. HD, 11/11/1985 t., E 11970, K 12226; 18. HD, 27/09/ 1993t., E.9866, K (25) Tüm bu maliklerin imzalar n n aranmas n n nedeni kiflilerin yaflam merkezi olan bu yerde ç kabilecek olan sorunlar n çeflitli planlamalar sonucu azalaca ve huzurun bozulmayaca düflüncesinden kaynaklanmaktad r. (26) Y. 18. HD, t , E. 2002/7346. (27) Doktrinde usul ekonomisi aç s ndan ikinci durumun uygulanmas n n do ru olaca savunulmaktad r. ARPACI, Abdülkadir, s.52. (28) Hakimin verece i karar n imzalanm fl say lmas için hakim imza için ihtarda bulunmal, e er düzeltilmesi gereken hükümler varsa bunlar hakim taraf ndan düzeltildikten sonra (ki kanun hakimin bunu yapmas n aç kça engellememifltir - KMK m. 28/ III ) ihtarda verilen süreyi takiben kifli halen yönetim plan n imzalamad taktirde, yönetim plan imzalanm fl say l r.

5 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 679 Maliklerin yönetim plân n imzalamadan kaç nd klar bir baflka durum ise yap tafl nmaz sat fl vaadi fleklinde bir taahhüde dayand ve tafl nmaz maliki, tafl nmaz n kat mülkiyetine çevrilmesi ifllemini yapmad, dolay s yla vaad edilen bölümün kifliye geçirilemeyece i durumlard r. Burada da hakim karar yoluna baflvurulacakt r. Kanunumuzun, kat mülkiyetinin yönetim plân oluflturulmadan kurulmas na izin vermedi inden daha önce bahsetmifltik. Buna ra men, gerek kat mülkiyetine geçifl s ras nda gerek gözden kaçan durumlar nedeniyle zaman itibariyle kat mülkiyetinin kurulamad yap lar oluflmufltur. fiu halde var olan flartlarla ulaflaca m z sonuç da verimli olmamaktad r. Kanaatimizce ç kar yol kat mülkiyetinin daha s k bir incelemeden geçirmektir. Her ne kadar tapu memurlar n n yönetim plan olmadan yap lan kat mülkiyeti ifllemlerinden sorumlu tutulaca aç k olsa da bununla birlikte baflka önleyici tedbirler de olmal d r. Doktrinde de savunuldu u gibi en uygunu yönetim plân n n zorunlu tutulmas n n beraberinde hakim taraf ndan da re sen kovuflturulmas na olanak tan nmal d r (29). KMK madde 28/III de yönetim plan n n de ifltirilmesi bahsi yer almaktad r. Buna göre 2814 s. Kanun umuzun gelmesinden sonra önceden oybirli i (30) olan yönetim plân n de ifltirme yeter say s 4/5 olarak düzenlenmifltir. Eski hükümde yönetim plân n n de ifltirilmesi kimi zaman imkans zlaflsa da, yeni hükümde 4/5 in kabul için yeterli görülmesi az nl k haklar sorununu (31) ortaya ç karm flt r. Bunu için kat maliklerinin birinin baflvurusu üzerine hakime KMK madde 33 e dayanarak hakim (32) karar verecektir (33). Kat mülkiyetinin de ifltirilmesinde de ifltirmenin nas l yap laca n belirttikten sonra bu konuda ne zaman yap labilece i meselesi karfl m za ç kmaktad r. Kural olarak yönetim plân n kuran kiflilerce de ifltirilmesi gerekti i benimsenmifltir. (KMK m. 28/III). Ancak kat malikleri kurulunda bu sa lanamad taktirde de iflim için hakime baflvurulabilecektir. Dile getirilen bu istisna için öngörülen koflul ise yönetim plân ndaki de- iflikli i kabul etmeyen taraf n aç kça hakk n kötüye kullan lmas n n gerçekleflmesi durumudur (34). Kanaatimizce de yerinde olan bu görüfl az n- (29) ARPACI, Abdülkadir, s. 59. (30) Doktrinde buradaki oybirli i kavram ndan toplant da al nacak bir karar n söz konusu oldu u ve 4/5 ile al nacak karar n da yine toplant sonucunda al naca görüflünde birleflilmifltir. ARPACI, Abdülkadir, s ; O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s. 514; TEK NAY Selahattin Sulhi,s. 103; KARAHASAN, Mustafa Reflit, Mülkiyet- Kat mülkiyeti Hukuku- Kat Mülkiyeti Hukuku ile lgili Mevzuat- Doktrin ve Yarg tay Kararlar, C. 3, stanbul 1999,s (31) Bu konu ileride temas edilecektir. (32) 18. HD, t., E 2001/ 6129, K 2001/ 7027; 18. HD, t., E 2000/ 13464, K 2001/ 159. (33) Burada yeterli say sa lanamad taktirde mahkemeye gidilebilece i gibi; hakime 4/5 ço unluk sa lansa da, yap lan de iflikli i uygun bulmayanlar oldu u taktirde de gidilebilecektir. Böylece ço- unluk sa lansa bile mahkemeye gidilebilece i için az nl k haklar da korunmufl olacakt r. ARPACI, Abdülkadir, s. 62. (34) Hakk n kötüye kullan lmas için, de iflikli i yapan 4/5 oran ndaki ço unlu u sa layan kiflilerin az nl kta kalan kifliler aç s ndan dürüstlük kural na ayk r biçimde haklar n çi nemifl olmal d rlar. O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s.514.

6 680 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 l kta kalan taraf n engelleyemeyece i sonuçlar n önüne hakim karar yla geçilebilmesini sa lamaktad r. Yarg tay tüm bu durumlar de erlendirirken hakkaniyet (35) ilkesini (36) benimseyerek yola ç kmaktad r. Hakimin de ifliklik yapmas maliklerin onay n gerekip gerektirmeyece ine dair bir soruyu akl m za getirmektedir. Yüksek mahkeme bu konuda yönetim plân n n imzalanm fl say lmas için aç lan bir davada, imzadan e er hakl sebebe dayanarak kaç n l yorsa hakim kanuna ayk r olan yönetim plan hükümlerini düzelttikten sonra imza için gerekli ihtar yapaca n belirtmifltir. Doktrinde de hakl bulunuldu u gibi, yönetim plân n n de iflimi için aç k olmasa da, hakim imza için gerekli ihtar yapmal d r (37). Yönetim plân nda yap lan de ifliklikler kat mülkiyeti kütü üne tarihi ile beyanlar sütununa ifllenir. (KMK m.28/iv). Böylece aleniyet sa lan r ve bu kat mülkiyeti üzerinde ifllem yapacak kifliler, örne in sat n almadan önce, kendisinin neye tâbi olaca n ö renmektedir. Ancak doktrinde bu durum yap lm fl olsa dahi cüz î halefleri ba lamayaca kabul edilmektedir (38). Bu bölüme eklenmesi gereken sorulardan biri de yönetim plân n n kimi ba layaca d r. Yönetim plân onu imzalayanlar n d fl nda, yönetici ve denetçileri ayn zamanda da külli ve cüz î halefleri ba layacakt r (KMK m. 27). Yönetici, maliklerden biriyse, yönetim plân taraf ndan iki flekilde ba l k l naca n söyleyebiliriz. Birincisi, kat maliki oldu u için; ikincisi ise yönetici oldu u içindir. Kat maliki olmas n göz önünde bulunduracak olursak di er maliklerin s n rland kadar o da bu kurallarla ba l d r ve söz konusu kurallar onun için de sözleflme niteli ini tafl r; ancak o kiflinin yönetici konumuna döndü ümüzde ise onun yetki ve görev alan n çerçeveleyen bir düzenlemeyle karfl lafl r z. E er yönetici kat maliki de ilse tabiat yla sadece yönetici sorumlulu unu tafl yacakt r (39). Di er bir ifadeyle kat maliki olmas gerekmemektedir. Denetçilerin ise kat maliki olmas zorunlu tutulmufltur (KMK m. 28/III). Buna ba l olarak kat malikleri aras ndan seçilen yöneticinin konumunda olaca aç kt r. Ba lay c l k aç s ndan önemli olan as l konu ise kirac lar n, sükna ve intifa hakk sahiplerinin daha önceden yahut kat mülkiyetinin kurulmas s ras nda haz rlanacak olan yönetim plân ndan nas l etkilenece idir. Söz konusu haklara sahip kifliler aç s ndan da yönetim plân ba lay c d r. (35) HATEM, Hüseyin / SEROZAN, Rona /ARPACI, Albülkadir, s. 186; TEK NAY Selahattin Sulhi,s (36) 18. HD, , E. 1987/ 13108, K. 1998/ 2103, YKD, 1998 say : 4, s (37) ARPACI, Abdülkadir, s. 65. (38) ARPACI, Abdülkadir, s. 65; ERTAfi, fieref, Yeni Türk Medeni Kanun u Hükümlerine Göre Eflya Hukuku, Ankara 2002, s (39) Yönetici için belirlenen bu durum yönetim kurulu üyeleri için de geçerlidir.

7 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 681 Bu ba lay c l k kanundan do an eflyaya ba l borç (40) iliflkisinden kaynaklanmaktad r. Örne in, intifa ve sükna hakk sahipleri irtifaka ba l borç iliflkisine göre yönetim plân na ba l k l nm fllard r (KMK m.18/ii). 2) Yönetim Plân n n Etkinlik Alan Kural olarak ortak yerler etkinlik alan içinde yer al r. Ortak yer, anatafl nmaz n ba ms z bölümleri d fl nda kal p korunma ve ortaklafla kullanma veya faydalanmaya yarayan bölümlerine denilmektedir (KMK m. 2, a) (41). Ancak ba ms z bölümlerin içinde bulunan ortak yerlerde (örne in, tesisat döflemelerinde) söz konusu olabilmektedir. Ba ms z bölümün içinde olmayan veya içinde yer alan bu alanlar, yönetim plan n n etkinlik alan n teflkil eder. B - Yönetim Organlar Kat malikleri, kat mülkiyetine tâbi yap larda kendilerine ait ba ms z bölümlere sahip olan kiflilerdir. Kendi ba ms z bölümleriyle ilgilenmelerinin yan nda flüphesiz ana tafl nmazdaki ortak yerlerin ihtiyaçlar yla da ilgilenmelidirler. Kanun koyucu iflte bu meseleyi gidermek için kat mülkiyetine tabi olan anatafl nmazlar n yönetimi için üç organ oluflturmufltur: 1) Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurul), 2) Yönetici (veya Yönetim Kurulu), 3) Denetçi (veya Denetim Kurulu). Afla da bu üç organ konumuzun dahilinde irdeleyece iz. 1) Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurul) Kat malikleri kurulu, anatafl nmaz n tüm malikleri taraf ndan oluflturulur. Bu kurul anatafl nmazda yap lacak ifller hakk nda karar alma yetkisine sahiptir (42). Yöneticinin var oldu u dönemlerde dahi bu kurul yöneticinin yetki ve görev alan na giren durumlarda da karar alma yetkisine haizdir. Efldeyiflle son karar alma organ d r (43). Kat Mülkiyeti Kanun umuzda T. ve 2814 S. Kanun umuzun ek 3/ c. maddesinin eklenmesinin öncesinde sadece bir binan n kat mülkiyetine tâbi olaca ndan bahsedilirken, bu kanunla blok yap lar n da kat mülkiyetine tabi olmas düzenlenmifltir. Kural olarak kat malikleri kurulu için tüm maliklerin toplanmas gerekti ine de inmifltik. Buna göre blok halinde olan yap larda tüm bloklar n maliklerinden bir kurul oluflturulacakt r. Ancak blok yap larda bir blo u ilgilendiren durumlar için tüm maliklerin toplant ya ça r lmas gereksiz ve toplant n n sa l kl olmas n da engelleyici olacakt r. Kanun ko- (40) ARPACI, Abdülkadir, s. 66. (41) Y. 18. HD, t , E. 2003/3163. (42) Kat malikleri kurulunun icra yetkisine yönetici konusunu ele al rken de inece iz. (43) Genel kurul organ olarak adland r lsa da tüzel kiflili e sahip de ildir. Buradaki organ kelimesinden sadece kat maliklerinin toplanmas yla oluflan belirli görev ve yetkilere sahip bir topluluk olarak anlafl lmamal d r. Baflka bir ifadeyle organ kelimesi terim olarak kullan lmamaktad r.

8 682 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 yucu 2814 say l Kanunla blok yap lar nda kat mülkiyetine tâbi olaca n düzenlerken bu husus üzerinde durmufl ve ek 3/c maddesi ile e er blok yap larda sadece bir blo u ilgilendiren bir sorun varsa sadece o blo un maliklerinin toplanaca n belirterek kanaatimizce de yerinde olan bir istisna getirmifltir (44). fiunu da belirtmeliyiz ki, kanun koyucunun burada kat malikleri kurulu için ikili bir sistemi (45) benimsemifl oldu u görülmektedir. Keza sadece bir blo u ilgilendiren hallerde di er bloklardaki maliklerin toplant ya kat lmas anlams zd r. Kat malikleri kurulu toplant s na kat lacak olan bu malik/malikler, e er ehliyetsizse ya da tüzel kifliyse veya ba ms z bölümün maliki birden fazla kifliyse maliklerinin toplant ya kat l m n n ne flekilde olaca, oy hakk n kimlerin, nas l kullanaca sorunuyla karfl lafl r z. Kural olarak her malik bir oy hakk na sahiptir. Baflka bir ifadeyle malikin sahip oldu u bölümün büyük ya da küçük olmas n n, dükkan veya daire olmas n n bir önemi yoktur. Ancak e er ba ms z bölüme birden fazla kifli malikse (örne in ifltirak halinde maliklerse) içlerinden (46) veya d flar dan seçtikleri kifliyle temsil (47) edilecek ve yaln zca bir oy hakk na sahip olabileceklerdir (48). Kat malikleri oylar n bir vekil (49) arac l yla da kullanabilirler. Söz konusu vekil kat maliklerinden biri olabilece i gibi, kat malikleri kurulu üyesi olmayan biri de olmal d r. Buna karfl l k ad geçen temsilci kat maliki (50) olsa da olmasa da oylamadaki toplam oylar n 1/3 ünden fazlas n kullanma yetkisine sahip olamaz. Oylar n ancak 1/3 ünü kullanabilecektir. Kesirli say lar ise dikkate al nmaz (51). Kanaatimizce de yerinde olan bu görüfl, ana tafl nmaz hakk nda karar al nmas - n bir kiflinin eline vermeyi engellemeyi amaçlamaktad r (52) (KMK m. 31/son). (44) Y. 18. HD, t , E. 2002/1870. (45) ARPACI, Abdülkadir s. 85. (46) Kanun koyucu söz konusu hükmü içlerinden birine olarak düzenlemifltir (KMK m. 31/3). Ancak kanaatimizce burada kanun metninin düzelenmesinde, kanun koyucunun seçimi yanl flt r. Ayn grfl: ARPACI, Abdülkadir s. 97. O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s.517. (47) Ba ms z bölüme birden fazla kiflinin malik oldu u durumlarda söz konusu ba ms z bölümden içlerinden biri yararlan yorsa di erlerinin aleyhine bir durum meydana gelmedi i sürece fiilen yararlanan bu kiflinin oyu kanaatimizce dikkate al nmal d r. Ba ms z bölümünün di er maliklerinin dava açmas n kabul etmedi i hallerde sadece bu kiflinin iptal davas açabilme hakk olmal d r. Efldeyiflle hep birlikte hareket etme kural nda zaman zaman esnek davran lmal d r. ARPACI, Abdülkadir, s. 97. (48) 18. HD, t., E 2003/ 6409 K 2003/ 6639; 18.HD, t., E 2003/ 6081, K 2003/ (49) Verilecek temsil yetkisi flekle ba l de ildir ( KMK m.36 da istenilen temsil yetkisini gösteren belge ise sadece ispat için kullan lacakt r. (50) ERTAfi, fieref, s (51) Örne in otuz iki ba ms z bölüme sahip olan bir yap da on iki ba ms z bölüme sahip olan kimse kullanabilece i oy say s en fazla ondur. (52) ARPACI, Abdülkadir, s ; O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s.517.

9 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 683 Kat maliki bir vekile yetki verse dahi, as l oy hakk kat malikine aittir. Ayn durum ehliyetsizler, tüzel kifliler için de geçerlidir. Tüzel kiflilerin de bir organ vas tas yla kullanaca bu yetki vekile sadece yerine getirilmesi için verilmifltir. As l olan oy hakk n n tüzel kifliye ait olmas d r. Ehliyetsizler (53) ise yasal temsilcileri arac l yla (KMK m. 31/III) veya yasal temsilcilerinin onay yla oylar n kullanm fl say lacaklard r (MK m. 451/I). Öte yandan bir de anatafl nmaz n sahibi tek kifliyse veya iki kifliyse kat malikleri kurulunun ne flartlarla toplanaca meselesi söz konusu olacakt r. Konumuzun izin verdi i kadar k saca bunlara de inelim. Kat mülkiyetine konu olan anatafl nmaz n sahibi tek bir kifliyse yap - lacak toplant n n kat malikleri kurulunun kurul olma özelli inden yoksun olacakt r. Keza tek kiflinin bir kurul oluflturmas mümkün de ildir (54). Ayn durum anatafl nmaza iki kiflinin malik olmas durumunda da geçerli olacakt r. Bunun nedeni ise kanun koyucu, kurulun toplanabilmesinde (55) (KMK m. 30/I) ve oylamada (KMK m. 31/son) yeterli say aram flt r. Örne in kurulun toplanabilmesi için yar s ndan ço unu aram fl, toplanamad hallerde ise ikinci toplant için toplant ya kat lanlar ifadesine yer verilmifltir (56). Böylece kanun birden fazla kiflinin kat lmas n zorunlu k lm flt r. Aksi halde hem 1/3 oran n hem de KMK m.30/ii deki toplant ya kat lacak say s n n birden fazla olmas zorunlulu u ihlal edilmifl olacakt r. Öyleyse, buradan flöyle bir sonuç ç karabiliriz: Kat malikleri kurulu, malik say s ve ba ms z bölüm say s ikiden fazla olan alanlarda geçerli olacakt r. Bu flartlar n mevcut olmad durumlarda kat malikleri kurulundan bahsetmemiz anlam tafl mayacakt r. Oy hakk ndan yukar da bahsederken as l olarak ba ms z bölüm malikine ait olaca n belirtmifltik. Ancak kanaatimizce de ba ms z bölümden sadece malikleri yararlanmamaktad r (57). Bilindi i üzere kat mülkiyetinin de içinde bulundu u tafl nmazlar üzerinde üçüncü kiflilere çeflitli haklar tan nabilmektedir. Bu kifliler kirac olabilece i gibi s n rl ayni hakka da sahip olabilmektedirler. Söz konusu kifliler sahip olduklar s - fat takiben birtak m sorumluluklarla da yüklenirler. Örne in taraflar n aralar nda yapt klar anlaflma ile zaman zaman kat mülkiyetine ait yap - lacak olan ortak giderlerin ödenmesi kirac ya yüklenebilmektedir. Ortak giderleri kirac karfl larken kat malikinin bu toplant ya kat lmas ise MK madde 2 ye ayk r durumlar ortaya ç karabilecektir. Bizim de kat ld - m z görüfle göre, kat mülkiyetinden yararlanmalar nedeniyle sorumluluk verdi imiz bu kifliler bu konuda söz hakk na dolay s yla oy hakk na da (54) ARPACI, Abdülkadir, s. 87. (55) 18. HD, t., E 2003 / 1190, K 2003/ 2793; (56) 18. HD, t., E 2001/ 6498, K 2001/ (57) ARPACI, Abdülkadir s. 90.

10 684 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 sahip olmal d rlar. fiüphesiz bahsi geçen oy hakk sorumluluk oranlar ndan fazla olmamal d r. Kat maliklerinin oy hakk malik olmalar ndan kaynaklanan ve vazgeçemeyecekleri bir hakt r (KMK m. 27, m. 31,m. 32) (58). Öte yandan KMK madde 31/IV de oy hakk n n kullan m için hakl bir k s tlama getirmifltir. Buna göre, toplant da al nacak karardan do rudan do ruya etkilenen kifliler o toplant da oy kullanamayacakt r. Ancak toplant ya kat labilirler. Öncelikle al nacak karardan do rudan do ruya etkilenme ile ne anlat lmak istenen durumu aç klayal m. Bahsi geçen durum sonucunda verilecek kararda sadece bu kiflinin menfaatinin olumlu ya da olumsuz flekilde etkilenmesi söz konusu olacakt r. E er malik oy kullan rsa oylaman n sonucunun ne olaca ise kanunda belirtilmemifltir. Ancak kanaatimizce de do ru olan görüfle göre oylaman n sonucu de iflmedi i taktirde oylama geçerli say lmal d r (59). Kat malikleri kurulunun görevlerine bakt m zda ise yönetim plân - n n yap lmas, de ifltirilmesi, günlük yönetim ifllerini düzenleyen yönetmelik ç kar lmas (düzenleyici görev ve yetkiler KMK m. 28/III); yönetici seçmek- görevden almak (KMK m. 34/I, m. 41/I), iflletme projesini (KMK m.37) ve yöneticinin verdi i hesaplar denetlemek (KMK m. 39, m. 41), yenilik ve ilaveler için karar vermek (KMK m. 42, m. 43) vb. (idare görev ve yetkiler); bir de ana tafl nmaz n kullan lmas nda ve yönetilmesinde ç kabilecek uyuflmazl klar gidermektir (uyuflmazl klar n çözümü ile ilgili görev ve yetkiler KMK m. 32/III, m. 32/son). Kat malikleri anatafl nmaz n yönetimine iliflkin verece i tüm kararlar daha öncede belirtti imiz gibi kat malikleri kurulu toplant s nda alacakt r. (60) Ad geçen toplant lar iki flekilde yap labilir. Birincisi, ola an toplant lar, ikincisi ise ola anüstü toplant lard r. Ola an toplant lar, kanuna göre y lda en az bir kez ve yönetim plân nda da belirtilmedi i taktirde takvim y l n n ilk ay nda yap lacakt r. (KMK m.29/ 1). E er yönetim plân nda herhangi bir tarih belirtilmemifl ya da belirtilse dahi saat, yer, gün gibi maddelerden biri eksik olup da toplant gününün kesin tarih ve zaman n n belirtilmesi gerekliyse, yap lacak ça r y yönetici yapacakt r. Yöneticinin ça r y yapmad, ihmal etti i ya da yönetici mevcut olmayan yap lar için ça r n n kimin ne zaman ve nas l yapaca na dair kanunumuzda bir hüküm yoktur. (58) fiunu da belirtmeliyiz ki kiflilerin oy hakk s n rlanamamal ve feragat edememelidirler. Aksi halde maliklere yap labilecek birtak m bask lar sonucunda kiflinin kendisini koruma amaçl alaca tav rla kolayca s n rland r labilir yahut feragat ettirilebilir. Sözleflmeye de bu do rultuda konulan hükümler geçersiz say lmal d r. ARPACI, Abdülkadir, s. 89. (59) ARPACI, Abdülkadir, s.99. (60) Bak n z s. 4, dn. 25.

11 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 685 Doktrinde ve Yarg tay kararlar nda yönetim plân nda toplant tarihi belirtmeyen ola an toplant için hangi flartlar n uygulanaca aç s ndan tart flmalar yer almaktad r. Doktrinde kanaatimizce de do ru olan görüfle göre, söz konusu durum için KMK madde 29/II k yasen uygulanmas n n gerekti i savunulmaktad r (61), efldeyiflle toplant tarihinden en az on befl gün (62) önce bütün kat maliklerine imzalatt r lacak bir ça r veya taahhütlü mektupla, toplant sebebi de bildirilerek kat malikleri toplant ya ça r labilecektir. Yarg tay ise on befl günlük sürenin sadece ola anüstü toplant için aranaca n, bu flart n ola an toplant için gerek duyulmad n savunmaktad r (63). Ancak Yarg tay n aksine kararlar da mevcuttur (64). Ola an toplant yönetim plan nda belirlenen ya da takvim y l n n ilk ay içinde yap lmad durumlarda ola anüstü toplant yap lacakt r. Ancak yönetim plan nda bu konuyla ilgili hüküm yoksa uygulanacak olan KMK madde 29/I e ayk r l k durumunda yap lmas mümkün de ildir. Zira kat malikleri toplant belirlenmifl olan toplant tarihine göre kendileri için gerekli haz rlanmalar yapmaktad rlar (65). Ayr ca ola anüstü haller d - fl nda toplant y beklemek durumunda b rak lmamal d rlar (66). Kural olarak kat malikleri kurulu toplant s için ça r y yönetici yapacakt r. Ne var ki kat mülkiyetinde yöneticinin olmad durumlar söz konusudur (67). Belirtti imiz bu haller için ise kanun koyucu bir düzenleme getirmemifltir. Kanaatimizce kanunumuzda yöneticinin ihtiyari oldu u haller kald - r lmal ve zorunlu hale getirilmeli, zorunlu k l nmasa bile toplant ya ça r için apartman da yaflayan bir kifli niteli i belirtilerek belirlenmelidir. Ayr ca yöneticinin mevcut oldu u durumlarda yoksa seçilmifl olan kiflinin, gerekli ça r y yapmas da emredici nitelik tafl mal d r (68). Tüm bu hallerde ad geçen kifliler, yöneticinin zorunlu oldu u dönemde vekalet sözleflmesine göre sorumlu tutulacakt r (KMK m.38). Yöneticinin mevcut oldu u durumlarda ça r n n yap lmas n n ihmal edilmesi ihtimalinde ise yönetici vekalet hükümlerine tâbi oldu u unutulmamal d r (BK m. 389, m. 390). Bununla birlikte anatafl nmaz n bulun- (61) O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY-ÖZDEM R, Saibe, s. 516; ARPACI, Abdülkadir, s (62) On befl günlük bu zaman dilimi içerisinde gidece i süre yer almamaktad r (KMK m.29/ii). Tebli öyle zamanda yap lmal d r ki malikin eline geçti inde toplant için en az on befl gün kalm fl olmal d r. Bu sürenin içine tebli edildi i gün hesaba kat lmamaktad r. Ayr ca söz konusu sürenin son gününün tatil saatinde süre sona ermifl say lacakt r. (63) Y. 5. HD, , E 1980/10230,K 1981/ 36, YKD 1982/ 7, s (64) Y. 5. HD, , 335/ YKD 1988/ 9, s (65) Y. 18. HD, t , E. 2001/7687, K. 2001/8971. (66) ARPACI, Abdülkadir, s (67) Yönetici bölümünde bu konu üzerinde durulacakt r. (68) Doktrinde de yöneticinin kat mülkiyetine tabi yerlerde zorunlu hale getirilmesi savunulmaktad r. AR- PACI, Abdülkadir, s.108.

12 686 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 du u yerdeki sulh mahkemesine baflvurup kat maliklerinin birinin müracaat ile hakim taraf ndan ça r y yapacak kifli belirlenmesi gerekti i öngörülmüfltür. Bu kiflinin görevi söz konusu yöneticinin (69) görevden al nmas, ve yeni yöneticinin seçilmesine kadar devam eden süre zarf nda olmal d r (70). Toplant ya ça rman n nas l yap laca na dair hükümler zaman konusunda oldu u gibi kanunumuzda bulunmamaktad r. Kanaatimizce ola anüstü toplant için öngörülen durum burada da k yasen uygulanmal d r. Baflka bir ifadeyle imzalatt r lacak bir yaz veya taahhütlü mektup gönderilerek yap lacakt r. Bizce noter arac l yla yap lan ça r lar n da geçerli olmas gerekir. Aç kças kanunda öngörülmüfl olan di er yöntemlere nazaran daha güvenilirdir. Ça r yukar da de indi imiz tüm kat maliklerine, kirac lara, sükna ve intifa hakk sahiplerine, varsa yasal temsilcilerine (71) yap lmal d r. Ola anüstü toplant, önemli bir sebebin olmas nedeniyle, yönetim plan nda belirtilen veya takvim y l n n ilk ay nda yap lmayan; efldeyiflle y ll k ola an toplant dönemlerinin d fl nda yap lan toplant lard r. Doktrinde zaman önceden belirtilmifl süreler d fl nda olmas aran rken, önemli bir sebebin varl aramayan görüfller mevcuttur (72). Ola anüstü toplant ya, yönetici (veya yöneticiler kurulu) denetçiler ya da kat malikleri kurulunun 1/3 ünün iste i üzerine gidilebilir (KMK m.29/ii). Ancak sözleflmede aksi belirtilmedikçe, davet yine yönetici taraf ndan yap lacakt r (KMK m. 35/k). Toplanma zaman yönetim plan nda belirtilmemektedir ve her zaman toplant n yap labilmesi (KMK m. 29/II) mümkündür. Baflka bir deyiflle toplant için herhangi bir süre k s tlamas getirilmemifltir (73). Kat maliklerinin toplant da ola an ve ola anüstü alaca kararlar tüm malikleri, yöneticiyi, denetçileri, kirac lar intifa ve sükna hakk sahiplerini ba lar. Bu sebeple kanun koyucu, kat malikleri kurulunun toplanmas nda ve karar almas nda belirli bir say aram flt r. Aksi halde az nl n alaca bir kararla söz konusu kifliler ba l olacaklard r. Bu da adaletsiz sonuçlar n do mas na yol açacak olan bir yoldur. Kanunda ola an ve ola anüstü toplant larda kat maliklerinin say ve arsa pay bak m ndan yar s ndan fazlas yla toplanaca ve toplant ya kat lanlar n sadece malik say s ile karar verilece ini öngörmüfltür (KMK m. 30/I, KMK m. 30/III). (70) ARPACI, Abdülkadir, s (71) Tam ehliyetsiz olunmad durumlarda ça r hem yasal temsilciye hem de malike yap lmal d r. (72) Taraflar n ola an zamanlar d fl nda bir toplant ya ça r lm fllarsa zaten önemli bir sebebin meydana ç km fl olaca n bu nedenle önemli sebebin aranmamas gerekti ini belirtmektedir.arpaci, Abdülkadir, s (73) Ça r n n nas l yap laca ve yöneltilece i kifliler için ola an toplant bölümüne bak n z.

13 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 687 2) Yönetici (Yönetim Kurulu) Kat malikleri, ana tafl nmaz n yönetiminden sorumludur. Ancak kat maliklerinin oluflturdu u bu kurulun bir araya gelip ana tafl nmaz n yönetimi için yap lacak olan tüm günlük ve di er karar alma gibi ifllemlerini yapmas çok zordur. Bu yüzden KMK madde 34/ I de belirtildi i gibi kendi aralar ndan veya d flar dan bir kifli (/kifliler) atarlar. Bu kifliye yönetici ; e er birden fazla kifli atanm flsa bu kurula yönetim kurulu denir. Yönetim kurulu en az üç kifliden oluflur (KMK m. 34/I ). Yöneticinin atanmamas kanunda kimi zaman mecburi tutulmufltur. Buna karfl l k yöneticinin atanmas apartman yönetiminde bir boflluk oluflturaca için di er durumlarda da atanmas kanaatimizce daha öncede belirtti imiz gibi zorunlu k l nmal d r. Sekiz veya daha fazla ba ms z bölümün bulundu u yap larda yönetici atanmas zorunludur (KMK m. 34/II). Bunun d fl ndakiler di er bir ifadeyle sekizden az ba ms z bölüme sahip olan yap larda yönetici atanmas kiflilerin iste i do rultusunda yap lacakt r. Halbuki daha öncede de indi imiz gibi yöneticinin atanmamas halinde kat maliklerinin yapaca günlük ifllerde, aralar nda bir anlaflmazl k ç kaca herkes taraf ndan öngörülebilen bir durumdur. Söz konusu duruma bu zorunluluk engel olacakt r. Yöneticinin atanmas nda anlaflmazl a düflüldü ü ya da yönetimin atamay yapmas n n mümkün olmad hallerde, (74) kat maliklerinden (75) herhangi bir kiflinin mahkemeye baflvurmas ve mümkünse di er malikler de dinlenildikten sonra hakim verece i kararla yönetici atanmas n yapar (KMK n. 34/VI). Hakim, yönetici atamas n yaparken anatafl nmaz için herhangi bir olumsuzluk yaratmad sürece kanaatimizce daha önceden belirlenmifl ve yönetim plân nda gösterilmifl veya kat maliklerinin yönetici aday olarak belirledi i kiflileri dikkate almal d r. Yöneticinin atanmas (76) için kat maliklerinin arsa pay ve say bak - m ndan ço unlu u aranacakt r (çifte ço unluk) (KMK m. 34/IV). Yönetici, yönetim plân nda say lan görev ve yetkilere haiz k l n r. Bunun d fl nda kat malikleri kurulunca da eklemeler yap labilir. Aksine hüküm olmad sürece yönetici KMK madde 35, m. 36, m. 37 deki görevlerini (77) yerine getirmekle yükümlüdür (78). (74) O UZMAN, M. Kemal/ SEL Ç, Özer/ OKTAY- ÖZDEM R, Saibe, s. 522, dn (75) Kat maliklerinden baflka kimse yönetici atanmas için hakime baflvuramaz (KMK m. 34/VI). Kanaatimizce kirac, intifa ve sükna hakk gibi haklara sahip olan kiflilere de bu haklar tan nmal d r. Bknz. ARPACI, Abdülkadir sorumluluklar oran nda hakka sahip olmalar - s (76) Yöneticinin kat malikleri kurulunun tek tarafl beyan yla atanmas mümkün de ildir. Bunun yan nda yönetici olarak seçilen kiflinin de kabul etmesi gerekir. Söz konusu durumda r za arand için iki taraf aras nda yap lan bu ifllem sözleflme olarak adland r l r. (77) Y. 18. HD, t , E. 2002/6007. (78) Anatafl maza ait olan yönetim iflleri, yönetici taraf ndan de il de yönetim kurulu taraf ndan yönetiliyorsa kural birlikte hareket etmeleridir (BK m. 395/II). Ancak her zaman oybirli inin sa lanmas ya da bir araya gelinmesi yahut fikir birli i içinde olmalar mümkün de ildir. Dönem dönem söz konusu üyeler teker teker yetkili k l nsa bile, bu da çözümü bize sa lamaz. Bunun için doktrinde kabul edilen görüfl olan oy çoklu uyla, ifllemleri yapabilece i kanunda aç kça belirtilmelidir. ARPACI, Abdülkadir, s. 182.

14 688 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 Yönetici, hak ve sorumlulu u bak m ndan vekil gibi yükümlendirilmifltir (79). Yönetici, yönetim plân nda belirtilmifl zamanlarda, böyle bir hüküm yoksa her y l n ilk ay içinde kat malikleri kuruluna hesap vermekle yükümlüdür (KMK m. 39/I). Bu zamanlar n d fl nda kat maliklerinin yar s isterse, bunlar n yönetim plan nda belirlenen zamanlar n d fl nda da hesab n gösterilmesi mecburdur. Bununla beraber (BK m. 389/I) kat malikleri kurulu da yöneticiye talimat verme yetkisine sahiptirler. Ancak kat malikleri kurulunda bulunmayan kirac, oturma ve intifa hakk sahiplerine karfl sorumluluklar yoktur. Keza yönetici ile kat malikleri aras nda bir sözleflme yap lm flt r. Kanunumuzun 38. maddesi de aç kça bunu göstermektedir. Yönetici sorumlulukta oldu u gibi haklar aç s ndan da vekilin flartlar n tafl maktad r (KMK m. 40/I). Ancak belirtmeden geçmemeliyiz ki kural olarak vekalet sözleflmesinin ücretsiz olmas as lken, yönetici ile yap lan vekalet iliflkisinin ücretsiz olmamas as ld r. Baflka bir ifadeyle kararlaflt r lmam fl olsa dahi yönetici uygun mebla isteyebilme hakk na sahiptir Yönetici, ücrete tabi olabilir, kat maliki ise yönetim giderlerinin (80) yar s ndan muaf tutulabilir (81). E er yönetici kat maliki de il de d flar dan atanan bir kifliyse bu kiflinin alaca ücretin tayini kat malikleri kuruluna b rak lm flt r (KMK m. 40/son). Genel olarak yönetici ve yönetim kurulu ayn flartlara tabidir. Ancak birazdan bahsedece imiz gibi istisnai hallerde mevcuttur. Söz konusu durum yönetimin bir kurul taraf ndan yap ld hallerde ücretlendirmede karfl m za ç kar. Buna göre doktrinde de benimsenen görüfle göre aksi belirtilmedi i müddetçe normal yönetim giderlerinin yar s yönetim kurulu üyelerinin say s na bölünür. Her biri bu pay kadar ödemeden muaf tutulur. E er hakim taraf ndan yönetici veya yönetim kurulu belirlenmifl ise bu durumda hakim taraf ndan ücrete de karar verilecektir. Yönetici bir y l için seçilir. E er yöneticinin istifas, ölümü, azli gibi herhangi bir nedenle yönetici görevi sona ermiflse, ilk ola an genel kurul toplant s nda yap lacak seçime kadar hakimin atayaca yönetici görev yapacakt r. (79) Burada özel bir sorumlulu u belirtmeliyiz ki KMK m. 48/I de ana tafl nmaz n tamamen veya k smen harap olmas ve bunun bildirilmesinden bahsedilmifltir. Maddeye göre yönetici 1/5, kat maliki de geri kalan tüm zarardan sorumludur. Ancak hükmün devam nda yöneticinin olup olmad durumlardan bahsetmektedir. Yönetici yoksa, zaten sorumlu tutulmas n n anlams z kalmaktad r. Dolay s yla doktrinde de elefltirilen bu hükümde yöneticinin sorumlulu u anlafl lmamaktad r., ARPACI, Abdülkadir, s. s.215. (80) KMK m. 40/son normal yönetim giderleri eski Kat Mülkiyeti Kanunu nda sadece yönetim gideri olarak belirlenen bu mebla dan ne denilmek istendi i anlafl lm yordu. Bu ibarenin getirilmesiyle hüküm aç kl a kavuflturulmufltur. (81) 2814 say l Kanundan önce yönetici giderlerinin hepsinden muaf tutulabiliyordu (Eski KMK. 40/ son).

15 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 689 Ola an flartlar n d fl nda yöneticinin görevi azil ve istifa ile sona erer. KMK madde 41/I, yöneticinin azli için hakl bir sebep aramaktad r. E er yöneticinin azli hakl bir sebebe dayanm yorsa yönetici, o dönem sonuna kadar alaca ücreti isteyebilecektir. Öte yandan kanunumuz hâkim taraf ndan atanan bir yöneticinin de atanmadan itibaren alt ay boyunca hakl bir neden olmadan görevinden al nmas n n söz konusu olmayaca - n belirtmifltir (KMK m. 34/VII). Hakl sebeple birlikte alt ayl k süre de kald r lm fl olacakt r. Yöneticinin istifas n inceledi imizde ise yine hakl bir sebep varsa feshetmekle birlikte u rad zarar n da tazminini isteme e hakk oldu u görülmektedir (KMK m. 40/II). Ancak yöneticiye KMK madde 40/II düzenlemesinde tan nan istifa, en küçük borçta b rak p gitmesine yol açan bir hüküm olarak de erlendirilmemelidir. Zira BK madde 396/II gere ince yönetici münasip olmayan bir zamanda istifay gerçeklefltirdi i için kat maliklerinin zarar n karfl lamakla yükümlüdür. Kanaatimizce burada kat malikinin sadece bir borcunu yerine getirmemesi nedeni ile KMK madde 40/II ye gidilemeyecek, yönetimin önemli derecede güçlefltirildi i veya bu borcun ödenmemesinin sürekli olarak meydana gelmesinden kaynakland hallerde istifaya gidilebilecektir. Aksi halde KMK m.35/i den kaynaklanma yöneticinin dava veya takip etme görevi vard r. Yöneticinin d flar dan atand durumlarda, yöneticili i dolay s yla bu kifliye bir yer tahsis edilmifl ise, yönetim görevi bittikten sonra buray boflaltmas için on befl günlük bir süre tan n r. Aksi halde yerel mülki amirinin karar ile zab ta taraf ndan boflaltt r l r. Yöneticinin kanundan veya sözleflmeden do an hakk sakl d r. 3) Denetçi (Denetim Kurulu) Yöneticinin yapt ifllerin düzenli olup olmad na dair denetimi kanun kat malikleri kuruluna vermifltir. Esasen kat malikleri kurulunun bunu yapabilece i gibi, kat maliklerinden (82) seçece i kifli/kiflilerce de denetçi/denetim kurulu tayin ederek ana tafl nmazla ilgili hesaplar denetlemesi (yönetim plan nda belirlenmifl yahut üç ayda bir) ve görevdeki tutumun denetlenmesi yap labilir (KMK m. 41). Hakl bir sebebin varl halinde ise hesap denetlemesi her zaman yap labilecektir. Denetçiler, denetim konusunda yönetim plan nda gösterilen zamanlarda; böyle bir hüküm mevcut de ilse her ocak ay nda denetim sonucu hakk nda bir rapor haz rlar. Denetçilerin ücreti için kanunumuzda herhangi bir hüküm sevk edilmemifltir. Bu nedenle denetçiler için Borçlar Kanunu muzdaki vekalet hükümlerinin uygulan lmas na k yasen (BK m. 386/III) gidilecektir. (82) Denetçilerin kat malikleri aras ndan seçilmesi emredici bir hüküm niteli indedir (KMK m.41/iii). Aksi taktirde denetçi kat maliklerine güvence sa lamayacakt r.

16 690 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 C - Çeflitli Yönetim flleri 1) Yöneticinin (Yönetim Kurulunun) Kendili inden Yapabilece i fller Yönetici, KMK madde 35 de belirtilen görevleri, aksine düzenleme olmad sürece kendili inden yerine getirebilme yetkisine sahiptir. KMK madde 35 de veya aksine düzenlenme yap lm fl olup da yönetim plan na geçirilmifl olan, kat malikleri kurulu kararlar ndan kaynaklanan iflleri yapabileceklerdir. Ancak bu iflleri yerine getirirken dahi MK madde 2 göz ard edilemeyecektir. Bunun d fl nda yönetici, defter tutma ve gerekli belgelerin saklanmas (KMK m. 36) ve ayr ca kat malikleri kurulunca bir iflletme projesi yap lmad taktirde, iflletme projesinin yap lmas yla (83) (KMK m. 37) yükümlü k l nm flt r. Ayr ca yönetici, anatafl nmaz n veya ana yap n n tümünün veya bir k sm n n harap olmas halinde gerekli ifllemleri yerine getirmekle yükümlü k l nm flt r (KMK m. 46, KMK m. 47). Yönetici yukar da belirtilen görev ve yetkileri dahilinde kat malikleri kurulunu temsil etme yetkisine sahiptir. Mahkemede temsil ise özel bir yetkiye sahip k l nmad sürece genel yönetimden do an uyuflmazl klar n çözümünde dava yetkisine sahiptir (84) (KMK m.35/i). 2) Kurul Kararini Gerektiren fller Kat Mülkiyeti Kanunumuz a göre yönetim ifllerinin yap labilmesi için çeflitli kararlar al n r. Al nan bu kararlar n tayini ile kat malikleri kurulu sorumludur. Kat malikleri kurulu bu kararlar n de iflimi ya da al nmas için zaman zaman kanun koyucu taraf ndan k s tlanmaya gidilmifltir. Baflka bir ifadeyle de iflik ifller için kimi zaman özel yetersay aranm flt r (KMK m. 27, KMK m. 32/I) (85). E er yetersay için herhangi amaç belirtilmiflse KMK madde 30 hükmü dikkate al nacakt r. Buna göre, kat malikleri kurulu, kat maliklerinin say ve arsa bak m ndan yar s ndan fazlas yla toplanacak ve oy çoklu uyla karar verecektir (KMK m. 30/1). E er söz konusu toplant yeter say s sa lanamazsa ve bunun nihayetinde ilk toplant yap lamazsa kararlar en geç bir hafta içerisinde yap lacak olan ikinci toplant ya kat lanlar n oy çoklu uyla verilecektir (KMK m. 30/II). Kat Mülkiyeti Kanunumuzun oy çoklu uyla terimini kulland n göz ard etmemek gerekir. Bu ba lamda ikinci toplant için herhangi bir yeter say aranmamakla beraber üç kifli gelmedi i takdirde ç kar lmak istenilen kararlar n al namayaca anlafl lmal d r. Bunun nedeni en az üç kifliyle oy çoklu uyla karar verilebilecek olmas d r. (83) Kat malikleri ferdi kabul edilmifl olan bir iflletme projesi olmad takdirde yönetici iflletme projesini yapacakt r.(kmk. M.37) (84) Y , 21816/ ( BD, 1990, say 10-12, sayfa 1076). (85) Özel yeter say aranmas KMK m.35 için de geçerlidir. Ancak söz konusu bafll k alt nda bu kadar durmakla yetinece iz.

17 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 691 a) Vas fl Oy Çoklu u Gerektiren fller Kanun koyucu, yukar da da de indi imiz gibi birtak m kararlar için oy çoklu u aram fl (86) (KMK m. 30/I, II); baz kararlar içinse özel yeter say s belirtmifltir. Söz konusu yeter say s genel kural n aksine sadece ilk (KMK m.30/ii) toplant da de il yap lacak tüm toplant lar için aranm flt r. fiimdi KMK n n aç kça göstermifl oldu u özel karar yetersay s aranan halleri tek tek inceleyelim: 1 Yöneticinin (Yönetim Kurulunun) atanmas (KMK m. 34/IV) 2 Denetçilerin (Denetim Kurulunun) atanmas (KMK m. 4/III) 3 Ortak yerlerin düzgün veya bunlar kullanman n daha rahat ve kolay bir hâle konulmas na veya bu yerlerde elde edilecek faydan n ço alt lmas na yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin say ve arsa pay ço unlu u ile verecekleri karar üzerine yap l r (87) (KMK m. 42/I) (88). Öte yandan kabul oylar yla istenilen ço unluk sa lanamad takdirde az nl kta kalan k s m hâkimin müdahalesini isteyebilir. Ancak flu durumda ortada bir zorunluluk oldu u ve muvafakatnamenin hakk kötüye kullanma niteli i alm fl oldu u kan tlamal d r. KMK madde 42 de as l sorun söz konusu masraflar için giderlere kat lmada meydana gelmektedir (89). Doktrinde giderlerden yararlanma oranlar sürekli olarak uyuflmazl - a bir kaynak niteli inde oldu u için söz konusu durumun mahkemede çözümlenmesi gerekti i görüflü yer almaktad r (90). Doktrinde bizim de kat ld m z bir baflka görüfle ise kanun koyucunun KMK madde 42/II de kabul etti i yenilik ve ilavelerin giderleri, bunlardan faydalananlardan; faydalanma oran na göre istenir ifadesine de- inmektedir. Baflka bir deyiflle yap lacak olan yenilik ve ilavelerden faydalananlardan giderlere kat lmas istenirken, faydalanmayanlardan böyle bir istemde bulunulmayacakt r. Ancak faydalanaca objektif olarak belli olan bir durumda kat maliki giderlere kat lmaktan kaç namaz. Keza ortak yerlerden elde edilecek faydan n ço alt lmas niteli indeki yenilik ve ilaveler içinde ayn sonuca var lacakt r (91). Örne in çat s z bir binaya çat yap lmas nda tüm kat malikleri giderlere kat lmak zorundad r. Zira binan n koruyucusu olacak olan bu çat dan tüm malikler yararlanacakt r. Ülkemizdeki do al gaz kullan m n n yayg nlaflt r lmas yla beraber KMK madde 42 de, do algaz kullanmak maksad yla ferdi s nmaya dönüfltürülmesi ile (KMK m. 42/III) söz konusu olan hallerde oy çoklu uy- (87) Y. 18. HD, t , E. 2003/3360, K. 2003/4273; Y. 18. HD, t , E. 2002/9873, K. 2001/11112; Y. 18. HD, t , E. 2002/10547, K (88) KMK m. 19 un istisnas d r. (89) Y. 18. HD, t , E. 2001/ 9033, K. 2001/ (90) TEK NAY Selahattin Sulhi, s (91) ARPACI, Abdülkadir, s. 133.

18 692 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 la karar al nabilece i hükme ba lanm flt r. Ancak kanaatimizce kanun koyucu hükmün seçiminde bir hata yapm flt r (92). Ad geçen düzenleme ilk ç kar ld zaman ortak kaloriferle olan s nman n ferdi s nmaya dönüfltürülmesinden bahsederken tarihli Düzeltme (93) bafll kl KMK madde 42 ye eklenen ilk f krada ortak kaloriferle s nman n do algaz kullan lmak maksad yla ferdi s nmaya dönüfltürülmesi maddenin kapsam olarak getirilmifltir. Böylece kanun koyucunun bu düzenlemesinde ortak kalorifer sistemlerine geçiflte do al gaz d fl ndaki di er sistemlere geçiflte oy birli i ile karar al nmas gerekti i anlafl lmaktad r. Eklenen ikinci f kraya bakt m zda KMK madde 42/IV le ba lant l oldu unu görmekteyiz. Buna göre, ortak kalorifer sisteminden, ferdi s nma sistemine geçildi inde yönetim plân nda bu karara ayk r hükümler mevcutsa, bunlar de iflmifl say lacakt r. Maddede ad geçen ifllerin giderleri, arsa pay na göre ödenece ini ve üçüncü ve dördüncü f kra olarak eklenen düzenlemelerin emredici nitelikte oldu unu görmekteyiz. fiunu da belirtmeliyiz ki, KMK madde 42/II de söz konus olan yenilik ve ilavelerin giderlerinden sadece tesis edilirken yap lacak olan masraflar kastedilmemekte bundan ayr olarak bak m ve iflletme giderleri de yenilik ve ilaveler için kastedilen giderlerin kapsam - na girmektedir. Giderlerden sorumlu olanlar ise daha önce de bahsetti imiz gibi bunlardan faydalananlard r ve faydaland klar oranda sorumlu tutulacaklard r (KMK m.42/ii). Daha sonradan yap lacak olan bu yenilik ve masraflar e er çok fazla yahut lüks bir nitelik tafl yorsa sadece bundan yararlanmak isteyen kifliler masraflara kat lmakta yükümlü k l nm flt r (94) (KMK m. 43/I). Masraflara kat lacak kiflilerin kat lma oranlar (95) belirtilmese de kanaatimizce KMK madde 42/I de oldu u gibi yararland klar oranda giderlerle yükümlü k l nmas MK madde 2 çerçevesi içinde en uygun olan yol olacakt r. Her ne kadar baz kat malikleri yenilik ve ilavelerden yararlanamayacak olsa da daha az masrafa mâl olacak yenilik ve ilaveler için say ve arsa pay ço unlu u istenildi i için burada da söz konusu ço unluk aranmaktad r. Oybirli i ile karar al nmas kesinlikle aranmamaktad r. Bunun (92) Yap lan yeni düzenleme mali durumu yeterince iyi olmayan malikleri zor durumda b rakacak nitelikte oldu u, zira mali durumu iyi olan kiflinin do algaz d fl ndaki bir sisteme dönmek için zorluk ç - kar rsa, flu durumda kalorifer giderlerini karfl layamayacak kifliyi ferdi s nmaya dönememesine ve ortak kalorifer sisteminde kalmas na ya da kat kaloriferi sistemine geçifli gerçeklefltirmesi zorunlulu u alt nda b rakacakt r. ARPACI, Abdülkadir, s (93) Söz konusu düzeltme diye geçen metnin düzeltme mi yoksa bozma m oldu u konusunda doktrinde kanun koyucuya karfl elefltiriler yer almaktad r. Do al gaz kullan larak ya da soba veya kat kaloriferi kullanmak suretiyle gerçeklefltirilen ferdi s nma aras nda bu konuda bir farkl l k gözetiminin yeterince ikna edici olmad görüflü savunulmaktad r. HATEM, Hüseyin / SEROZAN, Rona /ARPACI, Albülkadir, s (94) Y. 18. HD, t , E. 1997/4245, K. 1997/5691. (95) Y. 18. HD, t , E. 1997/5231, K. 1997/6757.

19 Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni Günefl Ayy ld z 693 nedeni ise oy birli i için kanunda özel hüküm aranmaktad r. Ancak kanunda buna dair herhangi bir düzenleme tahsis edilmemifltir. KMK madde 42 ya da madde 43 uyar nca herhangi bir uyuflmazl k ç kt taktirde KMK madde 33 çerçevesinde sulh hakimine baflvurulmal d r. Hakim ise burada takdir yetkisini k smen de olsa genifl tutarak ve kat maliklerinin sosyal-ekonomik durumu, bulunduklar semti, yaflay fl tarzlar n dikkate alarak bir sonuca varmal d r (96). Daha önceden lüks ve çok masrafl giderlere kat lmayan ya da onun külli veya cüz î halefleri yenilik ve ilavelerin yap lmas ve korunmas giderlerine sonradan kat lmak isterlerse, giderler için arsa paylar oran nda kat l rlarsa yenilik ve ilavelerden faydalanma hakk n kazanabileceklerdir. Ancak KMK madde 43/I de herhangi bir oran belirtilmemifl ve kat l m oran için KMK madde 42/II yi göz önünde bulundurabilecekken flu halde sonradan kat l mlar için arsa pay oran n n aranmas dürüstlük kural na ayk r olacakt r (97). Doktrinde yenilik ve ilaveler sadece isteyen maliklerin kat laca n (KMK m. 43/I), buna ba l olarak da mevcut durum için karar vermenin gerekmedi i sözleflme yap lmas n n arand savunulmaktad r (98). Kanaatimizce do ru olan bu görüfle göre sonradan kat lmak isteyen malikler ya da onun külli ve cüz i hedeflerinin sonradan (sözleflmenin kat l m flart olan) giderlere kat l m pay n ödemesi ile sözleflmeye kat lmas söz konusu olmaktad r. b) 4/5 Ço unluk Aranan Haller Yönetim plân n n de ifltirilmesi için kat malikleri kurulunun olumlu oyu aranmaktad r (KMK m.28/iii) (99). c) Oybirli i Gerektiren fller Kanun koyucu anayap yla ilgili olan ifllerde kural olarak çifte oy çoklu unu arasa da dönem dönem baz ifller için al nacak kararlarda oybirli ini aram flt r. Ancak sadece toplant ya kat lan kat maliklerinden de il tüm kat maliklerinin oybirli iyle al nm fl olan bir karar istenmektedir (KMK m.24/ii). fiu halde söz konusu durumdan bir sonuç daha ç karabiliriz. Buna göre tüm kat maliklerinin toplant ya kat l mlar gerekmektedir. Bir k sm n n toplant ya kat lmadan sadece verece i onay (100) yeterli olmayacakt r (101). Efldeyiflle oybirli inde, toplant ve yetersay lar ayn olup, (96) Y. 18. HD, t , E. 2001/5645, K. 2001/6353. (97) Bu görüflün ayr nt s için bknz. ARPACI, Abdülkadir, s Ayr ca doktrinde bafllang çta yenilik ve ilaveler için kat l mda bulunan kat maliklerinin ödedi i miktar n çeflitli de erlerle (alt n, döviz vb.) hesaplanarak bu miktar üzerinden verilmesi öngörülebilece i görüflü yer almaktad r. PULAK, T. Murat, Aç klamal - çtihatl Örnekli Kat Mülkiyeti Kanunu, Ankara 2004, s.315. (98) TEK NAY Selahattin Sulhi,s. 121, ARPACI, Abdülkadir, s (99) Y. 18. HD, t , E. 2002/2050, K. 2002/3343. (100) Y. 18. HD, t , E. 2001/ 4766, K. 2001/ (101) Tüm kat maliklerinin kat l m olmadan yap lan toplant larda güdülen yarar n elde edilemeyece i, fayda ve sak ncalar n n aç kça tart fl lmas ndan sonra bu yönde bir karara var lmas gerekti i savunulmaktad r. ARPACI, Abdülkadir, s.145.

20 694 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 söz konusu yetersay larda (102) ise tüm kat maliklerinin kat l m aranmaktad r. Afla da oybirli i (103) gerektiren iflleri inceleyelim: 1- Kural olarak her ba ms z bölüm tapu kütü üne kay tl olan cinsine uygun kullan lmal d r. Baflka bir ifadeyle her durumda istenilen ba ms z bölüm istenildi i flekilde kullan ma gidilemeyecektir. Buna göre sadece KMK madde 24/II de belirtilen ve benzer olan yerler için oybirli i ile de iflime gidilebilecektir. Keza 24/I de ayn yönde bir düzenlemeye gidilmifltir. KMK m. 24/I de beyan edilen bu hükme göre, dispanser, klinik, poliklinik, hastane, ecza laboratuar gibi müesseselerin kurulmas n n kesinlikle yasaklanm flt r. Muayenehanelerin bu say lan grubun içine girip girmeyece i karfl m za bir sorun ç karmaktad r. Yarg tay pek çok karar nda muayenehanenin özelliklerini belirtmifl (104) ve bahsedilen tan ma (105) uyan mekanlar n muayenehane olarak kullan lmas n kabul etmifltir (106). Özellikleri belirtilmifl olan muayenehanenin tan m na uyan iflyerlerinin aç lmas n KMK da engelleyecek bir hüküm tesis edilmemifltir; ancak kanaatimizce de tapuda mesken olarak gösterilen bir ba ms z bölümün muayenehane (107) olarak kullan labilmesi için de kat malikleri kurulunun oybirli i ile ald bir karara ihtiyaç vard r. KMK madde 24/II hükmüne döndü ümüzde bahsi geçen durumun mesken olarak nitelendirilmifl ba ms z bölümlerin iflyerine çevrilmesinden bahsedildi ini görürüz. flyerinin meskene çevrilmesi ya da baflka bir nitelikte iflyerine çevrilmesi veya bu ifllemlerin eklenti üzerinde yap lmak istenmesi halinde akîbetinin ne olaca ise aç k de ildir. Kanaatimizce tapuda önceden mesken niteli inde olan bir yap n n oybirli i ile iflyerine çevrildikten sonra tekrar mesken hâline çevrilmesinde oybirli i gerekmeksizin yap labilmelidir. Bizce de do ru olan görüfle (108) göre, 24. maddenin getirilifl amac kat maliklerinin huzur ve sükûnetini (102) Kanaatimizce de do ru olan ve doktrin de de savunulan görüfle göre yetersay teriminin burada kullan lmas uygun de ildir. Zira bu say ile toplenmak ve görüflmelere bafllayabilmek için aranan say y ifade etti ini belirtmifltir. Ayr ca yetersay daima bu say d fl nda kalabilece ini, dolay s yla terimin kullan lmas n n aslen yanl fl oldu unu; fakat al fl lm fll ktan do an bu kullan m n devam etti i ifade edilmektedir. HATEM, Hüseyin / SEROZAN, Rona /ARPACI, Albülkadir, s (103) Y. 18. HD, t , E. 2003/ 7960, K. 2003/ (104) Yarg tay içtihatlar, muayenehane kavram n t p doktorlar ve difl hekimlerinin müstakil ve münferit olarak mesleklerini icra ettikleri yerler olarak ifade etmifltir. Ayr ca t p doktorlar ve difl hekimlerinin ne zaman klinik, poliklinik, olarak kabul edilece i ise ilgili yasalar çerçevesinde (Tababet ve fiuabat n Tarz cras na Dair Kanun, vb.) belirlenir. PULAK, T. Murat, s200, 201. (105) Y. 18. HD, t , E. 2003/ 6780, K. 2003/ (106) Y. 18. HD, t , E. 2001/ 8950, K. 2001/ 10690; Y. 18. HD, t , E. 2002/ 1038; Y. 18. HD, t , E. 1998/ (107) Benzer bir durum büro için de hüküm ifade etmektedir. Büro, ald e itime ba l olarak fikir üretip pazarlayan, müstakil ve münferit çal flan kiflinin çal flma yeri olarak doktrinde tan mlanmaktad r. Yarg tay içtihatlar nda büronun kapsam na nelerin girip girmeyece i belirtilmifltir. Y. 18. HD, t , E. 2002/ 11614, K. 2003/ 594; Y. 18. HD, t , E. 2003/2201, K. 2003/ (108) ARPACI, Abdülkadir, s.146.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER Merdan ÇALIfiKAN* I- G R fi Genel kurul, kooperatiflerin en yetkili organ d r. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve di er organlar, kanuna ve anasözleflme

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük

B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük mali ÇÖZÜM 217 HAFTA TAT L VE HAFTA TAT L ÜCRET Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli stanbul Sigorta Müdürü I. G R fi B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER Y ld r m KESER* Payl mülkiyet birli i, payl mülkiyete konu eflya üzerinde, payl maliklerce oluflturulan birliktir 1. Paydafllar aras nda bir yönetim

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR lhami ÖZTÜRK* Ahmet OZANSOY** G R fi Noterler, yapt klar ifllemlerden kaynaklanan noter harc n tahsil ederek 1512 say l Noterlik Kanunu nun 119 uncu maddesinde

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

m a l i Ç Ö Z Ü M 139 S M M M O Yay n Organ

m a l i Ç Ö Z Ü M 139 S M M M O Yay n Organ m a l i Ç Ö Z Ü M 139! 1. GENEL B LG Dursun Ali TURANLI * nflaat ifllerinin tan mlanmas hem muhasebe hem de vergi aç s ndan önem tafl maktad r. nflaat n türüne göre farkl muhasebelefltirme ve vergilendirme

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı