PRIMAVERA P6 TEKNIK ARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PRIMAVERA P6 TEKNIK ARTNAME"

Transkript

1 tarihinde saat 10.05'de - i.u.miihendislik Faktiltesi in aat Miihendisligi Boliimu ogrencilerinin egitim-ogretim gordiikleri Bilgisayar Destekli insaat Yonetimi Laboratuarmda kullanilmak uzere 1 adet Pnmavera P6 bilgisayar programi alimi isi 4734 sayili K.i.K. nun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Yoluyla yapilacak olan yapim igin teklif almacaktir. ihaleye Katilacak Firmalann 1. Ticaret Odasi Belgesi, 2. Konu ile ilgili bilgiyi i.u. Saghk Kultur ve Spor Daire Ba kanhgi satin alma burosundan alabilirler 3. Firma adma katilacak olanlar noter tasdikli vekaletnajge, imza sirkuleri ve firma ka elerini beraberinde getirmeleri zorunludur. *^v5,/ 4. ihaleye katilacak olan firmalann son fiyat tekliffni "yazili olarak getirmeleri ve i in teslim suresinin belirtilmesi rica olunur. 5. Dogrudan teminin yapilacagi adres: i.u. Saglik Kultur ve Spor Daire Ba kanligi ihale salonu, Suleymaniye Cad. No: 19 Eminonu-Fatih / ISTANBUL Tel: Faks: Mehmet ESEN, Oguz AKTAN, Sibel GUNDOGAN.

2 TEKNIK ARTNAME Genel Baki$ Proje yonetimi pratikleri, giiniimiiz in aat ve miihendislik sektorlerinin vazge9ilmez yonetim ara9lan haline gelmi tir. Projelerin zamanmda ve biit9esi i9erisinde bitmesinde ve proje taraflarmm tumiiniin beklentilerinin en iyi ekilde kar ilanmasmda etkin proje planlama ve kontroliin onemi artik pek 9ok firma tarafmdan anlas,ilmi tir. Proje Yonetimi ara9lan, giinumiiz ins,aat sektoriiniin i modeli i9erisinde merkezi bir yeri i gal etmektedir. Bu alanda basan, proje yonetimini kurumsallastirarak, tiim projelerde tutarh, surekli ve standart bir yonetim yakla imi benimsemeyi gerektirir. Boyle bir yakla imm hedefleri ozetlenecek olursa: Projelerin, ki ilerden bagimsiz, standart yonetim siire9lerine kavu turulmasi Projelerin siiresel ve mali performansimn kontrolii Projeleri kontrol etmek i9in gerekli analitik bilgiye erisim ve organizasyonun 9e itli seviyelerindeki ihtiya9lara uygun raporlama Primavera 6zumu In aat ve miihendislik sektorlerine yillardir kaliteli ve yetenekli proje yonetim ara9lan sunan Primavera, yeni iiriinii ile proje yonetimi ara9lanna yeni boyutlar ve yetenekler eklemistir. Piyasadaki en gelismi proje yonetimi iiriin ailesi, ortak veritabanmi paylasan ara9lardan olusmaktadir. Project Management modiilii 9ok kullamcih ve 9ok projeli bir planlama ve kontrol araci olup iiriin ailesinin temel bilesenidir. Methodology Management modiilii standart proje sablonlannin olusturuldugu uygulamadir. Methodology Manager ile proje pratikleri ve siire9leri merkezi bir yerde metodolojiler s,eklinde saklamr. Bu sayede proje yoneticileri proje planlanni, var olan metodolojileri kullanarak kolayca olusturabilirler. Methodology Manager metodolojileri ve i9erdikleri metrikleri surekli olarak geli tirme ve proje yonetim siirecini iyile tirme imkani saglar. Web Uygulamasi web tabanli proje ve kaynak yonetimi araci olmamn yaninda izleme islevleri de banndinr. Primavera'nin web tarayici tabanli, kullammi kolay arayiizii ile proje baslatma, planlama ve kontrol islemleri yapihrken, aym zamanda projelerin ozet performans verilerine ulasirlar. Primavera'nin Bashca Ozellikleri Proje Hiyerar isi Primavera'da projelerin alt projelere boliinerek yonetilebilmesi i9m bir proje hiyerar isi tammlanabilir. Projeler ve alt projeler, hiyerar ik EPS (Enterprise Project Structure ile organize edilir. Projelerin i9ine yerlestirildigi EPS hiyerarsisinin seviyeleri, firmanm boliimlerini, programlan, projelerin yerlerini veya projeleri gruplamaya doniik her tiir kriteri gosterebilir. Kapanmi olan, aktif veya planlanan biitiin projeler EPS i9erisinde yer alir. EPS yukandan a agiya biit9elemeyi, kaynak ve maliyetlerin konsolidasyommu ve OBS (OrganizationalBreakdown Structure) ile birlikte projelere erisimin smirlandirilmasmi saglar. EPS'de yer alan projelerden birka9i aym anda a9ilarak verileri kar ila tinlabilir veya birbirlerini etkileyen projeler arasmda ili kiler kurulabilir. Work Breakdown Structure (WBS) WBS, projedeki i lerin hiyerarsisi olup, aym zamanda projenin nihai uriiniinii tarifler. WBS en tepede projenin kendisi olmak iizere 9e itli detay seviyelerinde i paketleri ile yapilandirilir.^,. K Al 7K &Dr:Eferem Manisali Ars.Gor.Murat Anbarci Ars.Gor.Osrjfian HiiroA Tiirkakin V

3 TEKNIK SARTNAME WBS, Primavera'nin planlama, kapsam belirleme a9ismdan onemli bir fonksiyonudur. Primavera'da her WBS seviyesi (i paketi), altinda daha detayh seviyeler ve/veya aktiviteler i9erebilir. i paketlerine OBS'den se9ilen bir sorumlu atanabilir ve dolayisiyla projenin belirli par9alarma kullanicilann erisimi smirlandinlabilir. Ba$hca t paketlerine biit9e, harcama planlan ve planlanan tarihler girilebilir. i paketleri altlannda aktiviteler banndinrlar. Kaynaklar Resource Breakdown Structure (RBS) ile turn proje kaynaklan merkezi olarak tanimlanir. Hiyerarsik kaynak havuzu kaynak gruplan yaratmayi ve kaynaklan organize etmeyi saglar. Kaynak hiyerar isi dismda, kaynaklan 9esitli kaynak kodlan(kategoriler) ile de siniflandirmak mumkiindur. Bu kodlar yiizlerce kaynagm daha kolay filtrelenmesi, ozetleme ve analiz etme amaciyla gruplanmasi i9in de gereklidir. Isgiicii tipi kaynaklar i9in fazla mesai katsayisi tammlanarak fazla mesai maliyetleri goriilebilir. Ayrica kaynak birim fiyatlan farkh doviz tiplerinde girilebilir. Organizational Breakdown Structure (OBS) OBS kurum ve proje organizasyonunuzun ve sorumluluk alanlarinm hiyerarsini gosteren bir modeldir. Diger bir deyisle organizasyon emasidir. EPS ve OBS arasmdaki ilisjdler ile kimin hangi proje veya projelerden sorumlu oldugu ve hangi projelere erisimine izin verildigi belirtilmis olur. Adimlar Aktiviteler ve i paketleri agirhkh adimlara boliinebilir. Adimlar detayh a9iklamalar i9erir ve bir isin nasil yapilacagma iliskin prosediirii ortaya koyar. Adimlann agirhklan, bir aktivite veya is paketinin ilerlemesine olan katkisim gostermektedir. istenirse aktivite ilerlemeleri bu adimlann tamamlanma durumuna gore belirlenebilir. Performans E ikleri ve Sorunlar Projenin 9esitli asamalarinda ortaya 9ikan sorunlar kullanici tarafindan kaydedilebilir veya sistem belirleyeceginiz performans esiklerini asan durumlan otomatik olarak sorun kayitlanna doniisturiir. Zaman, maliyet karakterli esikler tammlanarak Primavera'nin veritabamni taramasi ve sorunlu aktivite/is paketlerini bulmasi saglamr. Ornegin, biit9esini % 20 asan veya toplam bollugu 3 giiniin altina diisen aktiviteleri size bildirmesini isteyebilirsiniz. Sorunlar, ilgili ve sorumlularma Primavera i9erisinden ile bildirilebilir. Kaynak Profilleri/Tablolan Kaynaklarm yiikleri, Gantt emasi ile birlikte goriilebilen, kaynak profilleri ve tablolan yardimiyla analiz edilebilir. Kaynaklarm donemsel miktarlanni gosteren bu profillerde, aym zamanda kumiilatif egriler de goriilebilir. Metodolojiler ve Project Architect Bir proje plamm veya planm bir boltimimu olusturmak iizere kullamlan standart siire9ler, Primavera'da metodoloji olarak tanimlanir. Bir metodoloji; Aktiviteler ve iliskiler, WBS (is paketleri) ve adimlar Kaynaklar Harcamalar Dokiimanlar Riskier, Tahmin verileri gibi detaylan i9erir. em Manisah Ars.Gor.Murat Anbarci Ars.Gor.dfsVrknj ytirol Tiirkakin 7

4 TEKNIK ARTNAME Metodolojiler ba anh bir projenin verilerinden olu turulabilecegi gibi Methodology Manager'da en ba tan da tasarlanabilirler. Project Architect yardimiyla tanimh metodolojiler kullanilarak yeni proje planlan olus.turulabilir. Proje yoneticileri, uygun metodolojileri se9erek hizla projelerini olu turabilirler. Aynca, projenin sure ve kaynak ihtiyaci asagidan yukanya tahmin yontemiyle belirlenir. Proje Dokumanlan Projede kullanilan, aktivitelerin veya i paketlerinin girdisi veya 9iktisi olabilecek rapor, talimat, form veya 9izim gibi dokiimanlar kaydedilebilir. Dokiimanlarm bulunduklan yeri de kayit altmda tutar ve istenirse web'den erisjme izin verir. Dokiiman kayitlan, referans numarasi, versiyon, durum ve revizyon tarihi gibi detaylan da i9erir. Aciklama Alanlari Aktivite, WBS, proje, kaynak tammlarken genis. rich text a9iklama alanlan kullamlabilir. Bu alanlara resim ve tablo yerlestirilebilir. Raporlama Primavera kolay, esnek ve kapsamh raporlama imkanlan barmdinr. Raporlar kullamcmm tammladigi kategorilerle simflandirhr. Deneyimsiz kullamcilar i9in adim adim rapor hazirlamayi saglarken, geliskin rapor hazirlama imkanlan da sunmaktadir. Kullanici kendine ozel hazirladigi raporlan Web modiilimden de istediginde veya belirli siklikta otomatik olarak 9alis.tirabilir. Rapor 9iktilan resim, HTML ve text(csv) olarak saklanabilir. CSV formatinda saklanan 9iktilar Excel ve veritabam uygulamalarmca kullamlabilirken, HTML veya resim tarzi 9ikti webde yaymlama i9in uygundur. Web'den Eri im Primavera veritabamna Internet Explorer, Firefox gibi web tarayicilarla ger9ek zamanh erisjm saglayan Primavera web ara9lan kullamm kolay hgi di mda proje verilerine istediginiz her yerden eri iminizi saglar. Kullanici webden roliine uygun modiillere eri erek proje yaratabilir, aktiviteler planlayabilir, ilerlelemeleri giincelleyebilir, kaynak maliyet atayabilir, kaynak yiiklerini analiz edebilir, kaynak taleplerini gorebilir. Bunlann yaninda projelerin zaman, kaynak ve maliyet degerleri gibi metrikleri farkh tiplerde (pie chart, bubble chart, normal ve stacked histogram) diyagramlar ve kullanici tarafmdan 6'zelles.tirilebilir raporlar ve tablolar ile goriintiilenebilir. Proje ve portfoy performansi, saglik gostergeleri, planlanan, ger9ekle en ve kazamlan deger grafikleri siiresel ve maliyet sapmalan ile izlenebilir. Web uygulamasi proje yoneticilerine kolay bir kullanici arayuzii sunmanm yaninda yoneticilere projeler ve kaynaklarla ilgili kararlan vermede destek olur. Proje Web Sitesi Primavera, otomatik proje web sitesi yaratmak i9in bir web yaymlama araci i^erir. Proje web sitesi proje verilerinin detaylarma Web'den eris.imi saglar. Yaymlanacak detaylar kullanici tarafmdan tercih edilir ve Primavera web sayfasim yapilandirarak istenen bilgileri yaymlar. Claim Digger Proje planlarmm degi ik versiyonlarim kar ila tirarak farklan raporlayan bu uygulama ozellikle proje planlanm denetleyenler i9in onemli bir i lev goriir. Kar ila tmlmasim istediginiz detaylann zaman i9erisinde nasil degi tigini binlerce aktivitenin oldugu bir projede bile rahat9a gormeyi saglar. em Manisah Ar.G6r.Murat Anbarci Ar.G6r.Osraata Hwrol Tiirkakm

5 TEKNIK SARTNAME Primavera Ne Fayda Saglar? i^im ve effaflik Proje yonetiminin ustesinden gelmek zorunda oldugu engellerden biri proje bilgilerinin zamanmda ve istenildigi bi9imde proje taraflarma iletilmesidir. Primavera gii9lii raporlama ozellikleri ve sundugu iletis.im ve payla im ara9lan ile boliimler ve bireyler arasmdaki bilgi aki mi iyile tirir. Ortak ve merkezi proje veritabam, projelerle ilgili bilgilere ula mak i9in tek kaynak olacaktir. Kaynaklarm etkin kullanimi Projelerde ba armm anahtan kaynak optimizasyonudur. Kurumsal proje yonetimi vizyonu, projelerin ve aktivitelerin disjuda kaynaklarm da etkin bir ekilde yonetilmesini ve proje ve kaynak performansmm izlenebilirligini ve verimliligi beraberinde getirir. Tekrarlanan proje ba ansi Projeleri zamanmda ve biit9esinde tamamlamak, siirekli ve siirduriilebilir bas.an i9in yeterli degildir. Aslolan firmalarm kurumsal tecriibelerini biriktirmeleri, bunlardan ders almalan ve sonu9lanm yeni projelere tas.imalandir. Primavera ge9mi proje verilerini saklayacak ve bu veriler ilerde yapacagmiz planlama ve tahminlerde kullamlabilecektir. Proje pratikleriniz, gelecek projelerinizi daha dogru planlamanizi ve biit9elemenizi saglayacaktir. Giincel ve dogru bilgi Proje yoneticileri ve proje yonetim siirecinin bir par9asi olan turn yoneticiler, proje veritabamndaki dogru bilgiler i igmda kararlar verebileceklerdir. Proje toplantilanni veya yorumlanmasi zor, kan ik, standardi olmayan proje durum raporlanm beklemeden giincel bilgilere ula mak miimkun olacaktir. Yoneticiler kritik kararlan, bilgiye dayali olarak ve giivenle alacaklardir. Ozelliklerden Ba hklar Ol9eklenebilir, 9ok kullamcili, 9ok projeli - Primavera yuzlerce projeyi ve binlerce kaynagi, yuzbinlerce aktiviteyi destekler. Enterprise Project Structure (EPS) ile projeleri hiyerarsjk bir yapida organize eder. Gantt, PERT, Kaynak Kullamm Profilleri/Tablolan, Aktivite Kullamm Profilleri/Tablolan, Trace Logic, WBS emasi, Izleme Goriiniimleri Organizational breakdown structure (OBS) Hiyerarsjk kaynak kutiigu (RBS) Proje dokiimanlan Hiyerar ik maliyet hesaplan - Kaynak atamalannda ve harcamalarda maliyet hesabi kullamlabilir Smirsiz sayida proje ve kaynak takvimi Smirsiz sayida, hiyerarsjk kullamci tanimli aktivite, kaynak ve proje kodlama yapilan Performans esjkleri ve sorunlar 4 ' m Manisah Ar.G6r.Murat Anbarci Ars.Gor.O^man Mtfrol Tiirkakm

6 TEKNIK SARTNAME Bir projenin smirsiz sayida versiyonunu (bazplan) saklama Bazi planlarla sure tarih, miktar ve maliyetlerin grafik ve tablolarla kars.ilas.tinlmasi Projeler arasi ilisjdler Selektif kaynak dengeleme Kaynak egrileri veya elle degis.tirerek aktivitelerde non-lineer kaynak kullanimi saglama 5 farkh kaynak birim fiyati ve smirsiz fiyat eskalasyonu Trace Logicile desteklenmi, gruplanabilen ag(pert) diyagrami Hizh ve toptan degi iklikler ve giincellemeler i9in, degi tirme fonksiyonlarl i9eren 'Global Change' WBS seviyesinde Kazamlan Deger hesaplama se9enekleri Proje, aktivite, kaynak ve kaynak atamlan i9in kullanici tanimli date, integer, number ve text formatli ek alanlar tammlayabilme Tiim a9iklama alanlannda rich-text format kullanimi. Rapor sihirbazi i9eren ve standart raporlan organize etmeyi saglayan rapor yazici - Raporlan HTML, JPG, PNG, ve GIF olarak saklayabilme. Biitiin ekranlarda kapsamh filtreleme, buldurma ve yerdegi tirme ozellikleri Aktivite siirelerini saat, giin, hafta yada ay cinsinden ve bu zaman birimlerini kansjk kullanarak siire girebilme P3, MPP, MPX, XLS ve XML formatlannda import ve export Kullanici, proje ve fonksiyonlar bazmda 9ok seviyeli erisim haklan Teknik Gereksinimler Istemci Bile enleri Primavera istemci tarafinda as.agidaki uygulamalan i9erir: Project Management Methodology Management Sunucu Bile enleri Primavera asagidaki sunucu bile enlerini gerektirir: tlis.kisel veritabam yonetim sistemi (Oracle veya MS SQL Server) Primavare Web Application Server Primavera Job Service r^r\ rj^-m em Manisali Ars..Gor.Murat Anbarci Ar.G6r.OKsman jfflirol Tii kakin X

7 TEKNIK ARTNAME Primavera SDK Istemci Sistem Gereksinimleri Windows XP SP2, Windows Vista 64 MB RAM minimum, onerilen 128 MB veya iizeri 15 MB sabit disk alani (her uygulama i9in) Microsoft Internet Explorer 5.0 Netscape Navigator 4.0 veya uzeri TCP/IP protokolu Sunucu Sistem Gereksinimleri Veritabam sunucusu iin: Oracle versiyon 9i veya log- Windows 2000 Server(SP4), Windows 2003 Server veya Sun Solaris 2.8 uzerinde Microsoft SQL Server Windows 2000 Server(SP4), Windows XP, Windows 2003 Server uzerinde myprimavera'yi 9ah tiracak Web sunucusu ve uygulama sunucusu i9in: WebLogic 8.1 veya Tomcat 5 veya Websphere Windows 2000 Server (SP4), Windows XP, Windows 2003 Server veya Win NT Server 4.0 (SP6a), Sun Solaris 2.8 2x2000 Mhz Islemci 1 GB Bellek SQL Server driver Oracle JDBC thin driver 100 MB Switched Ethernet m Manisah Ars,.Gor.Murat Anbarci Ar.G6r.Qsman.akin.

Mühendislik İnşaat Çözümü

Mühendislik İnşaat Çözümü Mühendislik İnşaat Çözümü G e n e l B a k ı ş Proje yönetimi pratikleri, günümüz inşaat ve mühendislik sektörlerinin vazgeçilmez yönetim araçları haline gelmiştir. Projelerin zamanında ve bütçesi içerisinde

Detaylı

Primavera ile Proje Portföy Yönetimi

Primavera ile Proje Portföy Yönetimi Primavera ile Proje Portföy Yönetimi Genel Bakı ş 2000'li yıllarda yazılım uygulamaları kurumsal iş süreçlerinin vazgeçilmez parçaları haline geldiler. Firmaların rekabet avantajları üzerinde de belirleyici

Detaylı

Oracle Primavera Kurumsal Proje Yönetimi Çözümü

Oracle Primavera Kurumsal Proje Yönetimi Çözümü Oracle Primavera Kurumsal Proje Yönetimi Çözümü Genel Bakış Günümüzün şirketleri, geleceklerini, projelerle inşa etmekteler. Rekabetçi bir ekonomide firmalar, rakipleri karşısında pozisyonlarını korumak

Detaylı

NOT: ISTENEN BELGELER ASILLARI ILE BIRLIKTE BIRER FOTOKOPISI IHALE KOMISYONUNA SUNULMASI GEREKECEKTIR.

NOT: ISTENEN BELGELER ASILLARI ILE BIRLIKTE BIRER FOTOKOPISI IHALE KOMISYONUNA SUNULMASI GEREKECEKTIR. 05.03.2014 tarihinde saat 10.30'da - i.u.sosyal Bilimler Mesiek Yijksekokulunun ogrenci islerinde kullanilmak iizere 1 adet yazici alimi isi 4734 sayili K.I.K. nun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Yoluyla

Detaylı

Expedition ile Proje ve Sözleşme Yönetimi

Expedition ile Proje ve Sözleşme Yönetimi Expedition ile Proje ve Sözleşme Yönetimi Primavera Expedition a Genel Bakış Sözleşme yönetimi, alıcı(veya işveren) ile satıcının(yüklenicinin), yükümlülüklerini, mümkün olan en etkin biçimde ve karşılıklı

Detaylı

Neden Primavera? Çok kullanıcı ve lokasyon desteği. Çok projeli veritabanı

Neden Primavera? Çok kullanıcı ve lokasyon desteği. Çok projeli veritabanı Neden Primavera? Primavera 25 yılı aşkın bir süredir proje planlama ve kontrol yazılımları üretirken, ürünlerini proje planlama profesyonellerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmiştir. Tüm dünyada büyük

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS

Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS 1000 Kaplan Gücünde LOGO TIGER PLUS ile Rekabet Ortamında Güvenle Yol Alın İşletmenizin ihtiyaçlarına göre planlanmış, tam entegre modülleri ile LOGO TIGER PLUS, size,

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul www.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

UCUNCU BOLUM. 3. Degerlendirme 5

UCUNCU BOLUM. 3. Degerlendirme 5 igindekeler Topluma Hizmet Uygulamalari Dersi Kur Tammi Onerisi i BiRINCi BOLUM 1 Ama9, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 1 KiNCiBOLUM 2 Genel Ilkeler ve Uygulama Esaslan 2 2.1.Genelllkeler 2 2.2. Uygulama Esaslan

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

1C:İŞLETME 8 YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON SİSTEMİ. Desteklenen Veritabanları; 1CD dosya biçimi

1C:İŞLETME 8 YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON SİSTEMİ. Desteklenen Veritabanları; 1CD dosya biçimi 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0 IBM Cognos Express'i Yönetme Not Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: Özel Notlar sayfa 167. Ürün Bilgileri Bu belge, IBM Cognos

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

Interneer Intellect Platformu. Interneer Intellect Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı

Interneer Intellect Platformu. Interneer Intellect Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı Platformu Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı İÇİNDEKİLER BU TANITIM BELGESİ HAKKINDA... 3 HEDEF KİTLE... 3 KISACA INTERNEER... 4 GİRİŞ... 5 TEKNOLOJİ PLATFORMU... 6 Kurumsal platform...

Detaylı

Modern Uygulamalar ve Mobilite. Yaşam Döngüsü Hizmetleri. Bulut. Endüstri. Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzleme

Modern Uygulamalar ve Mobilite. Yaşam Döngüsü Hizmetleri. Bulut. Endüstri. Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzleme Endüstri Modern Uygulamalar ve Mobilite Yaşam Döngüsü Hizmetleri Bulut Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzleme Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzlemesi Teknolojinin birbirimizle iletişim, bağlantı ve

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan liderlere özel! Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye de 170 bin

Detaylı

Primavera Contract Management ile Proje ve Sözleşme Yönetimi

Primavera Contract Management ile Proje ve Sözleşme Yönetimi Primavera Contract Management ile Proje ve Sözleşme Yönetimi Primavera Contract Management a Genel Bakış Sözleşme yönetimi, alıcı(veya işveren) ile satıcının(yüklenicinin), yükümlülüklerini, mümkün olan

Detaylı

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Özel Top 20 Raporu Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Sayın Bay İlgili, Lisans # 49369 Bu rapor isteğiniz üzerine size özel hazırlanmıştır. Raporun içerdiği bilgiler, tamamı ile tedarikçi tarafından sağlanan

Detaylı

Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 İşlevsellik ve Ürün Özellikleri Paketleri

Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 İşlevsellik ve Ürün Özellikleri Paketleri Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 İşlevsellik ve Ürün Özellikleri Paketleri Tarih: Kasım 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 İşlevsellik ve Ürün Özellikleri Paketleri İçindekiler

Detaylı

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Özel Top 20 Raporu Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Sayın Bay İlgili, Lisans # 49369 Bu rapor isteğiniz üzerine size özel hazırlanmıştır. Raporun içerdiği bilgiler, tamamı ile tedarikçi tarafından sağlanan

Detaylı

her trex, bir fidan...

her trex, bir fidan... trex ERP Çözümleri ve Sistem Entegrasyonu Üretimden Online Veri Toplama ve Otomasyon Sistemleri her trex, bir fidan... Kullandığınız her TREX yazılımı; size, ülkemize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza

Detaylı

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak!

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ Bilenlerin Tercihi Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İşimiz, çeyrek yüzyıldır, hayatınızı kolaylaştıran yazılımlar sunmak! Yazılımlarımızla

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME İpek KOSTAK İLERİAK Çevre Mühendisi - Yönetim Danışmanı ÇEVRE Mühendisliği - Yönetim ve Proje Danışmanlığı IPC ÇEVRE MÜH. MÜŞ. ve DAN. HİZM. San. Ve Tic. Ltd. Şti 1570

Detaylı

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ Hiyerarşik yapıda oluşturulmuş olan tablolar bütünlüğüne veritabanı denir. Veritabanı (database) içersideki veriler mutlaka hiyerarşik bir yapıda olmalıdır. l Veritabanı kavramını

Detaylı

entbus Yeni Nesil Enerji Yönetim Yazılımı Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com pro Entbus ile Uzaktan İzleme, Veri Analizi, Talep Tahmini

entbus Yeni Nesil Enerji Yönetim Yazılımı Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com pro Entbus ile Uzaktan İzleme, Veri Analizi, Talep Tahmini THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com Teknik Destek Entes, ENTBUS yazılımı kullanıcılarına, teknik destek merkezi üzerinden veya sahada teknik destek

Detaylı

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları 1 1 2 Giriş Neden ERP? Netsis Enterprise ve Standard 16 Finans Uygulamaları Muhasebe - Enflasyon ya da Döviz Muhasebesi ve TTK - Maliyet Muhasebesi - Demirbaş Yönetimi - Leasing, Yatırım, Teşvik, Zimmet

Detaylı