T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3042 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1991 OSMANLI D PLOMAS S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3042 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1991 OSMANLI D PLOMAS S"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3042 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1991 OSMANLI D PLOMAS S Yazarlar Doç.Dr. Necmettin ALKAN (Ünite 1, 7, 8) Prof.Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA (Ünite 2, 5, 6) Prof.Dr. Mehmet ÖZ (Ünite 3, 4) Editör Prof.Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Yrd.Doç.Dr. Alper Tolga Kumtepe Ö r.gör. Orkun fien Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Murat Do an fiahin Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Osmanl Diplomasisi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Nisan 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii Diplomasi Tarihi ve Geçirdi i Dönemler... 2 D PLOMAS KAVRAMI... 3 D PLOMAS N N ORTAYA ÇIKMASI VE GEÇ RD AfiAMALAR... 4 GEÇ C /TEK YANLI D PLOMAS... 5 Yerleflik Hayata Geçiflle Bafllayan Diplomasi... 5 Kadim Do u da Diplomasi... 6 Greklerde Diplomasi... 7 Roma mparatorlu u nda Diplomasi... 8 Do u Roma mparatorlu u nda Diplomasi... 9 Çin de Diplomasi ran da Diplomasi Eski Türklerde Diplomasi Müslümanlarda Diplomasi Selçuklularda Diplomasi SÜREKL D PLOMAS SÜREKL D PLOMAS DEK YEN L KLER Protokol Uygulamas Zirve Diplomasisi Çok Tarafl Diplomasi Konferans Diplomasisi Parlamenter Diplomasisi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Osmanl Hariciye Teflkilat KLAS K OSMANLI HAR C YE BÜROKRAS S Divan- Hümayun ve Niflanc Reisülküttab Divan- Hümayun Tercümanlar ve Görevleri Reisülküttab n Divan- Hümayun Kalemindeki Görevi ve Kendisine Ba l Daireler Beylik Kalemi Amedi Kalemi HAR C YE BÜROKRAS S N N YÜRÜTÜLMES NDE RE SÜLKÜTTABIN GÖREVLER VE FAAL YETLER Reisülküttab n Yabanc Elçiliklerle lgili Faaliyetleri Görüflmelerdeki (Mükâleme) Görevleri KLAS K OSMANLI HAR C YE KURUMLARINDAN MODERN KURUMLARA GEÇ fi Tercüme Odas Hariciye Nezareti OSMANLI ELÇ LER VE ELÇ L KLER Osmanl larda Elçi Tayini ve Nedenleri Elçilerin Seçimi, Maiyetleri ve Haz rl klar Yolculuk, Gidilen ülkelerdeki Teflrifat ve zlenimleri OSMANLI DEVLET NDEK YABANCI ELÇ L KLER ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Osmanl Devleti nde Yabanc Elçiliklerin Aç lmas Osmanl Devleti ndeki Yabanc Elçiliklerin Faaliyetleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Klasik Dönem Osmanl Diplomasisi ( ) D PLOMAS N N KURUMSAL TEMELLER Adalet ve Ahde Vefa Savafl n Zorunlu Oldu u Haller stimâlet ve Gayrimüslimlerle Dostluk liflkileri D PLOMAS N N KURUMSAL BOYUTU Devlet Politikas n n Belirlendi i Kurum: Divan- Hümayûn Elçilikler ve Elçiler Elçi Kabulü Osmanl Elçilerinin Baflka Ülkeleri Ziyaretleri Ahidnameler Yabanc Hükümdarlarla Mektuplaflma GAYR MÜSL M DEVLETLERLE L fik LER Bizans ile liflkiler Bizans n Osmanl Taht Kavgalar n Kullanmas Balkanlarda Haçl lara Karfl Savafl ve Diplomasi Di er Devletlerle liflkiler XVI. Yüzy lda Avrupa Siyaseti ve Osmanl lar MÜSLÜMAN DEVLET VE BEYL KLERLE L fik LER Taht Kavgalar na Müdahale II. Murad n lhak Siyaseti Müslüman Beyliklerle liflkilerde Uleman n Rolü Di er Müslüman Devletlerle liflkiler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar XVII. Yüzy lda Osmanl Diplomasisi ( ) XVI. YÜZYILDAN XVII. YÜZYILA OSMANLI DEVLET 'N N GENEL S YASÎ DURUMU VE Z TVATOROK ANTLAfiMASI XVII. YÜZYILDA OSMANLI D PLOMAS N N KURAMSAL VE KURUMSAL BOYUTU OSMANLI- RAN L fik LER GAYR MÜSL M DEVLETLERLE L fik LER Kuzey Siyaseti ve Osmanl -Leh liflkileri Osmanl -Venedik liflkileri ve Girit Savafl Osmanl -Avusturya liflkileri Osmanl -Rus liflkileri II. Viyana Kuflatmas ve Sonras : Karlofça ya Giden Yol OSMANLI S YASÎ VE D PLOMAT K TAR H AÇISINDAN KARLOFÇA ANTLAfiMASI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar

5 çindekiler v S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yenileflme Dönemi Osmanl Diplomasisi: Karlofça dan Nizam- Cedid e ( ) KARLOFÇA SONRASI OSMANLI D PLOMAS S N N YEN DEN fiek LLENMES Prut ta Ruslara Karfl Kazan lan Zafer ve Osmanl Diplomasisinin Toparlanmas Avrupa da Yeniden Toparlanma Çabalar ve Zaferlerden Felakete: Pasarofça Antlaflmas YUMUfiAMA DÖNEM, DO U BATI KARfiILAfiMASI VE AVRUPA YA AÇILMA Osmanl lar n Avrupa daki Son Muzafferiyeti: I. Rus-Avusturya ttifak OSMANLI SULHPERVERL K DÖNEM : GAZADAN SAVUNMAYA Mehmed Rag b Pafla n n Osmanl D fl politikas ve Diplomasisindeki Etkinli i SONUN BAfiLANGICI VE TÜKEN fi: OSMANLI-RUS REKABET OSMANLI DEVLET N TAKS M PROJES : II. RUS AVUSTURYA TT FAKI Rus-Avusturya ttifak na Karfl Osmanl lar n Diplomatik Ataklar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yeniden Yap lanma Dönemi Osmanl Diplomasisi: Nizam- Cedid ten Tanzimat a ( ) N ZAM-I CED D N D PLOMAS ANLAYIfiI VE SÜREKL D PLOMAS YE GEÇ fi lk kamet Elçili in Kurulmas çin Yap lan Diplomasi Faaliyetleri ve Yusuf Agâh Efendi nin Londra Elçili ine Atanmas OSMANLI D PLOMAS S NDE LK KAMET ELÇ L N N FAAL YETLER VE KAMET ELÇ L KLER N N YAYGINLAfiTIRILMASI lk kamet Elçisi Yusuf Agâh Efendi nin Faaliyetleri Avrupa da kamet Elçiliklerinin Yayg nlaflt r lmas DO U MESELES N N BAfiLANGICI VE DÖNEM N D PLOMAT K FAAL YETLER Güçler Dengesi veya Osmanl Devleti nin Entegrasyonu: M s r da Osmanl -Frans z Savafl ve Avrupal Güçlerin Osmanl lar Yan nda Yer Almas Avrupa Güçleri Aras ndaki Rekabetin Osmanl -Rus ve ngiliz Savafl na Tesiri II. MAHMUD UN LK DÖNEMLER NDE PARÇALANMA VE BÖLÜNMEYE KARfiI OSMANLI D PLOMAS S N N YETERS ZL Parçalanma ve Çöküflün Perçinleflmesi: Osmanl -Rus Savafl ve Edirne Antlaflmas MISIR MESELES VE ULUSLARARASI MÜDAHALELER DÖNEM : MODERN OSMANLI D PLOMATLARININ ORTAYA ÇIKIfiI D fl Krizlere Karfl Osmanl Diplomasisinde Yeniden Kurumsallaflma Dönemi Özet Kendimizi S nayal m ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 8. ÜN TE Modern Osmanl Diplomasisi ve Prati i Osmanl Modernleflmesi ve Modern Osmanl Diplomasisinin Oluflmas HÂR C YE TEfiK LATI VE DIfi TEMS LC L KLER MODERN OSMANLI D PLOMAS S NDE BÜROKRATLAR DÖNEM VE D PLOMAT K TERC HLER Âlî Pafla ve Fuad Pafla Gözünde ngiltere ve Fransa DÖNEM N D PLOMAT K GEL fimeler Kutsal Yerler Meselesi K r m Harbi Paris Kongresi ve Islahat Ferman n n lan Edilmesi PAR S KONGRES YLE OLUfiAN YEN D PLOMAT K DÜZEN VE BUNUN OSMANLI D PLOMAS S NE YANSIMASI Balkan Meselesi ve Osmanl -Rus Harbi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Osmanl Diplomasisinde Restorasyon ve Sonras ( ) DIfi filer TEfiK LATI VE DIfi TEMS LC L KLER BERL N KONGRES YLE OLUfiAN YEN D PLOMAT K DÜZEN VE SULTAN II. ABDÜLHAM D N D PLOMAS S Birinci Dönem: Osmanl -Rus Harbi ve Berlin Kongresi Sonras ( ) Birinci Dönemin Diplomatik Olaylar kinci Dönem: Almanya ile Yak nlaflma ve Sonras ( ) DÖNEM N D PLOMAT K GEL fimeler Yunan Harbi Ermeni Meselesi Kayser II. Wilhelm in 1898 fiark Seyahati Makedonya Meselesi TT HÂD VE TERAKKÎ DÖNEM NDE D PLOMAS ( ) Dönemin Diplomatik Geliflmeleri Balkan Savafl ( ) Birinci Dünya Savafl ( ) Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

7 Önsöz vii Önsöz 624 y ll k tarihiyle dünyan n en büyük ve etkili devletlerinden biri olan Osmanl Devleti nin diplomasisi de oldukça dikkat çekicidir. Osmanl diplomasisi, siyasî ve askerî tarihine paralel olarak oldukça hareketli olmas na ra men bugüne kadar yeterince ele al nmam flt r. Gerek Osmanl diplomasi tarihi ve gerekse diplomasi kurumlar n ele alan mevcut çal flmalar da yetersizdir. Mevcut çal flmalar, diplomasiyi bir bütün olarak ele almak yerine daha ziyade belli dönemleri, kurumlar ve kiflileri kapsamaktad rlar. Osmanl diplomasisinin yeterince araflt r lmamas ve bilinmemesi Osmanl tarihi aç s ndan ciddi bir eksikliktir. Bu eksiklik, ayn zamanda Osmanl Devleti nin temas hâlinde oldu u komflu bölgeleri ve devletleri de fazlas yla ilgilendirmektedir. Bunlar aras nda Avrupal devletlere ayr bir parantez açmak gerekiyor. Osmanl Devleti, kuruldu u ilk günlerden itibaren yönünü Bat ya çevirmifl; Güneydo u ve Orta Avrupa y kendisi için tabiî bir ilerleme alan olarak görmüfltür. Nitekim Osmanl tarihindeki hareketlili e bak ld nda bunun çok önemli bir k sm n n do rudan Avrupal devletlerle alakal oldu u görülecektir. Özellikle de Osmanl Devleti nin son yüzy llar ndan itibaren bafllayan süreçte Osmanl diplomasi tarihini gerek kurumsal ve gerekse olay olarak belirleyen temel faktör, Avrupal devletlerle olan iliflkiler olmufltur. Bu kitap sekiz üniteden oluflmaktad r. Birinci ünite, diplomasinin kavram ve kurum olarak ortaya ç kmas ve geçirmifl oldu u de ifliklikler ele al nmaktad r. kinci ünite Osmanl Hariciye teflkilat n n kurum olarak geliflme süreci ile diplomatik temsilcilikler irdelenmektedir. Di er üniteler de ise Osmanl Devleti nin klasik döneminden bafllayarak y k l fl na kadar süren süreçte Osmanl diplomasisinin seyri anlat lmaktad r. Bu üniteler Osmanl diplomasisinin kronolojik olarak geçirdi i de ifliklikler ve diplomatik pratikler ele al nmaktad r. Bunlardan üçüncü ve dördüncü ünitelerde Klasik Dönem Osmanl Diplomasisi ile XVII. yüzy l Osmanl diplomasisinin geçirmifl oldu u de iflimler ve diplomatik pratikler irdelenmektedir. Beflinci ve alt nc üniteler Karlofça Antlaflmas ndan Tanzimat a kadar olan süreçte Osmanl diplomasisindeki yenileflme ve yeniden yap lanma dönemlerini siyasî ve kurumsal de iflimleri ve pratiklerini de erlendirmektedir. Yedinci ve sekizinci üniteler Tanzimat ve Meflrutiyet dönemlerindeki modern Osmanl diplomasinin pratik uygulamalar ve Osmanl Devleti nin çözülme sürecine etki eden diplomatik geliflmeleri de erlendirmektedir. Her ünitenin bafl nda o ünitenin amaçlar sonunda da özeti aç k bir flekilde verilmifltir. Ünitenin okunmas ndan önce mutlaka amaçlar n ve ard ndan da özetin sonra bütün ünitenin okunmas ana metnin anlafl lmas na katk sa layacakt r. Ünitelerin içerisindeki s ra sizde bafll alt nda, ifllenen konu ile ilgili do rudan ilgili sorularla konunun pekifltirilmesi hedeflenmifltir. Her üniteyi okuduktan sonra ünite sonunda verilen kendimizi s nayal m sorular n çözmeye gayret edilmelidir. Kitapta farkl ünitelerde baz kaynaklar tekrar edilmifltir. Zira bazen ayn kaynaklar farkl alanlar için de kullan labilmesidir. Ünitelerin sonunda veya bazen de içinde üniteler haz rlan rken yararlan lan kaynaklar da verilmifltir. Bu kaynaklar ayr nt l flekilde sunulmufltur. Ö renciler bu eserlerin içinde bulunan kaynaklardan daha ayr nt l yard mc malzeme ç kartabilirler. Osmanl Diplomasisi çal flmam z n 3. ve 4. ünitelerini kaleme alan Prof.Dr. Mehmet ÖZ ve ve 8. ünitelerini yazan Doç.Dr. Necmettin ALKAN a teflekkür ediyorum. Çal flman n tashih edilmesindeki yard mlar ndan dolay Arfl.Gör. Özgür YILMAZ, Zeynep NAN ve Yüksek Lisans Ö rencisi Filiz ÖZDEM R'e müteflekkirim. Bu çal flmada her türlü deste i sa layan Anadolu Üniversitesi AÖF Tarih Bölümü koordinatörü Prof.Dr. Zekeriya KURfiUN ile kitab n bas m nda eme i geçenlere en içten teflekkürlerimi sunar m. Editör Prof.Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA

8 1OSMANLI D PLOMAS S Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Kavram olarak diplomasinin ne oldu unu ve nas l ortaya ç kt n aç klayabilecek Diplomasinin ilk defa nerede ve nas l bafllad n aç klayabilecek, Diplomasinin geliflmesini ve geçirdi i dönemleri somut örnekleriyle tart flabilecek, Avrupa d fl ndaki di er bölgelerin diplomasinin geliflmesindeki yerini de erlendirebilecek, Modern diplomasinin uygulanmas nda ortaya ç kan olumsuzluklar de erlendirebileceksiniz. Anahtar Kavramlar Diplomasi D fliflleri Diplomasi Tarihi Geçici/Tek Yanl Diplomasi Mezopotamya ve Kadim Do u Greklerde Diplomasi Romal larda Diplomasi Türklerde Diplomasi Müslümanlarda Diplomasi Sürekli Diplomasi Çok Tarafl Diplomasi Parlamenter Diplomasi Birleflmifl Milletler ve Avrupa Birli i çindekiler Osmanl Diplomasisi Diplomasi Tarihi ve Geçirdi i Dönemler D PLOMAS KAVRAMI D PLOMAS N N ORTAYA ÇIKMASI VE GERÇ D AfiAMALAR GEÇ C /TEK YANLI D PLOMAS SÜREKL D PLOMAS SÜREKL D PLOMAS DEK YEN L KLER

9 Diplomasi Tarihi ve Geçirdi i Dönemler Günümüzdeki genel anlam yla devletler aras ndaki iliflkilerin yürütülmesi olan diplomasi, tarihî süreçte yaflanan siyasî, iktisadî ve sosyal geliflmelere paralel olarak belli bir de iflim ve dönüflüm geçirerek bugünkü fleklini alm flt r. nsanl k tarihinin en eski dönemlerine kadar giden diplomasinin geçirdi i bu evrimleflme sürecine ve aflamalara geçmeden önce, kavram analizi yaparak diplomasinin ne oldu unu tespit etmek gerekir. Zira diplomasi kelimesi etimolojik anlam ndan bugünkü muhtevay kazanmas na kadar geçen süreçte farkl l klar arz etmifltir. D PLOMAS KAVRAMI Diplomasi kavram n n kökeni Grekçedir. Grekçedeki di-ploma/διπλωµα dan türetilen diplomasi, as l olarak ikiye katlanm fl anlam na gelmektedir. Fakat diploma, daha sonralar el yaz s yla yaz lm fl ve ikiye katlanm fl kâ t, belge mânâs nda kullan lmaya bafllanm flt r. Diplomasinin kazanm fl oldu u bu anlam konumuz aç s ndan önemlidir. Bilindi i üzere taraflar aras ndaki diplomatik faaliyetlerin nihaî sonucu olarak bir anlaflma yap l r, bu metin hâline getirilir ve üzeri imzalan rd. mzalanan bu vesikalar iki aç dan önemlidir: Bunlar, öncelikle imzalayan devletler aras ndaki iliflkilerin yürütülmesinde uyulmas gereken maddelere sahiptirler. Ayn zamanda bu tür belgeler, diplomasi tarihinin malzemesi olarak tarihçilere vesika olarak hizmet ederler. Bu tür belgelerden hareketle d fl iliflkiler ve diplomasi tarihi yaz lmaktad r. Etimolojik olarak kayna tespit edilen diplomasi kavram n n günümüzdeki anlam n kazanmas yla alakal bilgiler ise flu flekildedir: Kadim Grek ve Roma da resmî vesikalar; baz imtiyazlar ihtiva eden ve yabanc toplumlarla iliflkileri düzenleyen belgelerin katlanmas ndan dolay bunlar diploma olarak adland r lmaktayd. Daha sonraki süreçte bu belgelerle meflgul olacak; bunlar koruyacak, düzenleyecek ve duruma göre çözecek kâtiplere ihtiyaç duyulmaya bafllam flt r. Bu ifllerle u rafl lmas yla birlikte diplomasi ortaya ç km flt r. Böylece diplomasi kavram, belgeleri inceleme bilimi manas n alm flt r. Bu flekilde diplomasi kavram, XVIII. yüzy la gelinceye kadar resmî belgelerin bulundu u devlet arflivlerinin korunmas, imzalanan antlaflmalar n arflivlenmesi, bunlar n korunmas ve gerekti inde belgelerin incelenmesini yapan bilim dal - n ifade etmeye bafllam flt r. Fakat bu durum 1796 y l nda Edmund Burke ile de- iflmifltir. ngiliz yazar ve devlet adam Burke, bugünkü anlam yla diplomasi kavram n uluslararas iliflkileri yürütme sanat ; yani devletleraras iliflkileri Diploma kelimesinin kökü Grekçe di-ploma/διπλωµαι dan türetilmifl olup, ikiye katlanm fl anlam na gelmektedir.

10 4 Osmanl Diplomasisi ve görüflmeleri icra etme manas nda kullanmaya bafllam flt r. Bundan sonra art k diplomasi kavram bu içeri i ile bütün dünyada kabul görmüfl ve kaynaklara de bu flekliyle geçmifltir. Kavram olarak diplomasinin ne oldu u konusunda ise, siyaset bilimcileri aras nda farkl görüfller ve izahlar bulunmaktad r. Bunlardan Harold Nicolson a göre diplomasi dar ve genifl olmak üzere iki anlama sahiptir. Dar anlamda diplomasi, hükümetlerin resmî temsilcileri olan diplomatlar vas tas yla yürütülen karfl l kl haberleflme ve görüflmeler sürecidir. Genifl anlamas ise, bir devletin d fl siyasetinde kulland çok çeflitli siyasî etkileme yöntemi ve teknikleri dir. Nicolson un bu tan mland rmas nda flu iki önemli özellik dikkatleri çekmektedir: Devletleraras ndaki iliflkilerin yürütülmesi ve bir devletin d fl siyasetinde ülkeleri etkileme yöntemleri. Nitekim bu özellikler, günümüzdeki diplomasi uygulamalar n n da çerçevesini genel hatlar yla çizmektedir. Dar ve genifl SIRA anlamda S ZDEdiplomasi nedir? Siyaset bilimci Ömer Kürkçüo lu diplomasiyi, devletlerin d fl iliflkilerinin yürütülmesi biçimine iliflkin kaidelerin tümüdür, fleklinde tarif etmektedir. Kürkçü- Diplomasi, DÜfiÜNEL M uluslararas DÜfiÜNEL M siyasetin resmî yollarla uygulamaya aktar lmas o lu nun bu tarifi, daha ziyade diplomasinin teorik zeminiyle alakal d r. Genel baflka bir tan ma göre ise diplomasi, resmî temsilciler vas tas yla devletleraras iliflki- sürecine SORU denir. SORU leri yürütme ifli ve sanat d r. Bu tan m da Nicolson n yukar daki dar anlamda D KKAT diplomasi tan mland rmas yla D KKAT benzerlik arz etmektedir. Tayyar Ar n n ifadesine göre diplomasi, uluslararas siyasetin resmi yollarla uygulamaya aktar lmas sürecidir. lgili çal flmalarda, bunlardan baflka çok fazla tan m geçmektedir. Fakat genel kabul gören diplomasi tan mlamalar yukar daki gibidir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON NTERNET 1 D PLOMAS N N ORTAYA ÇIKMASI VE GEÇ RD AfiAMALAR Diplomasi kelimesi K T A Pher ne kadar geç bir dönemde Grekçede ilk defa kullan lsa da, ifllev olarak ortaya ç kmas insanl k tarihi kadar eskidir. nsanlar n toplumlar ve kabileler fleklinde yaflamaya bafllad klar en eski dönemlerden beri diplomasi var olagelmifltir. Bu TELEV ZYON ba lamda elimizde yaz l her hangi bir kay t bulunmasa ve dolay s yla kesin bir tarih kayd düflürülmese de, diplomasinin yeryüzünde var olan ilk iki toplum ve kabile aras ndaki iliflkilerle birlikte fonksiyon olarak bafllad söylenebilir. Zira bu kabileler aras nda belli anlaflmazl klar n ortaya ç kmas, bu anlaflmaz- NTERNET l klar n çat flm fllara ve kavgalara neden olmas kuvvetle muhtemeldi. flte bu iki toplum aras ndaki mevcut çat flman n sona erdirilmesi için basit anlamda diplomatik baz temaslar, görüflmeler ve neticesinde antlaflmalar yap lm flt r. nsanl k tarihindeki bu ilk basit diplomatik eylemler, ilgili kabileler taraf ndan görevlendirilen elçileri taraf ndan icra edildi i muhakkakt r. Kald ki diplomasinin bafllang c n n tespitinde ille de çat flma veya kavga aramaya gerek yoktur; ilk toplumlar n birbirlerini tan mak ve iliflkilerini gelifltirmek için de diplomasiye müracaat ettikleri söylenilir. Dolay s yla diplomasinin, insanl k tarihi kadar eski oldu u söylenebilir. Bafllang c n bu flekilde ortaya koydu umuz diplomasinin tarihi genel olarak iki temel dönem alt nda ele al nmaktad r: Birinci dönem, Geçici/Tek Yanl Diplomasi olarak adland r l rken, ikinci dönem Sürekli Diplomasi fleklinde izah edilmektedir.

11 1. Ünite - Diplomasi Tarihi ve Geçirdi i Dönemler GEÇ C /TEK YANLI D PLOMAS Tarihî süreçteki bilinen belli bafll bölgeler ve milletlerdeki Geçici/Tek Yanl Diplomasi nin uygulanmas yla örnekler ilgili çal flmalarda zikredilmektedir. Fakat bunlar öyle homojen bilgiler olmay p, çok da n k ve karmafl k olarak geçmektedir. Ayr ca ilgili bilgiler genel olarak Avrupa ile Ortado u co rafyas nda yo unlaflmaktad r. Di er bölgeleri de içine alan ve genele hitap eden bir bak fl aç s söz konusu de ildir Mevcut bilgileri daha sistematik ve anlafl l r bir flekilde ele almaya gayret etmekle birlikte, ilgili kaynaklarda geçmeyen di er bölgelerdeki diplomasi örneklerine de yer verilmektedir. Örne in kadim Türk ve slâm tarihinde diplomasinin nas l oldu una temas edilmektedir. Bu noktada sadece kadim Afrika ve kadim Amerika k talar ndaki diplomasi tarihi hakk nda bilgi verilememektedir. Afrika ve Amerika n n diplomasi prati i hakk nda her hangi bir bilginin ilgili kaynaklarda geçmemesi, buralarda diplomasinin olmad anlam na gelmez. Genel bir tespitle kadim insanl k tarihi kadar eski olan Geçici Diplomasi, Afrika ve Amerika daki kadim toplumlarda da elbette vard. Diplomasi tarihinin birinci dönemi, Geçici/Tek Yanl Diplomasi olarak adland r lmaktad r. Yukar daki sat rlarda da izah edildi i gibi, tarihin en eski dönemlerinde bafllayarak ve takriben XV. yüzy la kadar devam eden süreçte icra edilen Geçici/Tek Yanl Diplomasi ye ayn zamanda Latince karfl l olan Ad Hoc Diplomasi de denmektedir. Türkçe karfl l bunun için ve bu amaçla anlamlar na gelen Ad Hoc, sürekli olmay p, sadece belirli bir görevin yerine getirilmesini ifade eden diplomasi olarak kavramsallaflt r lm flt r. Geçici/Tek Yanl Diplomasi nin iflleyifli flu flekilde izah edilmektedir: Yeryüzündeki ilk kabilelerden itibaren insanlar, kendi aralar nda vuku bulan çat flmalara son verebilmek; çeflitli sorunlar n çözebilmek amac yla karfl l kl olarak elçiler diye adland r la bilecek özel yetkili flah slar görevlendirmifllerdir. Seçilen bu elçiler, kabileler veya sonraki dönemlerde devletleraras ndaki çok çeflitli meseleleri çözebilmek için geçici olarak belli bir süre için bir araya gelmifller ve genel anlamda bir nevi diplomatik icraatlar yapm fllard r. Burada ilgili elçi, bu ifl için kendi kabilesinin bölge s n rlar d fl na, yani yurt d fl na ç km fl; görevlendirildi i sorunu çözdükten sonra tekrar geri dönmüfltür. Bir kez daha belirtmek gerekirse, geçici diplomaside taraflar aras ndaki temas k sa süreli ve geçici ; tek yönlü ve dar kapsaml d r. Bu çerçevede bir toplumdan, kabileden veya devletten di erine var olan belli sorunlar n müzâkere edilmesi, çeflitli vesilelerle yap lan törenlere ifltirak edilmesi, savafl aç ld n n ilan edilmesi ve hükümdar de iflikli inin bildirilmesi gibi çeflitli haberlerin iletilmesi için elçi gönderilmesi söz konusudur. Bu aflama olay ve geliflme merkezli geçici oldu- u için, diplomaside her hangi bir kurumsallaflma ve diplomasi mesle inde profesyonelleflme söz konusu de ildir. Ad üzerinde bu süreçte cereyan eden her fley geçicidir ve tek yanl d r. Seçilen kifli farkl bir meslekten olup, belli özellikleriyle bu geçici görev için tercih edilmifltir. Geçici diplomatik görevini yerine getirdikten sonra, as l meflgalesine geri dönmektedir. Ad Hoc Diplomasi, tarihin en eski dönemlerinde bafllayarak ve takriben XV. yüzy la kadar devam eden süreçte icra edilen Geçici/Tek Yanl Diplomasi nin Latince karfl l d r. 5 Yerleflik Hayata Geçiflle Bafllayan Diplomasi Mevcut bilgilere göre, diplomasinin günümüzdeki anlam na yak n ilk örnekleri kadim Mezopotamya da görülmüfltür. Bu tespiti destekleyen en önemli tarihî bilgi, insano lunun yerleflik hayata geçmesinin, tar mla u raflmaya bafllamas n n, deva-

12 6 Osmanl Diplomasisi m nda ilk yerleflim birimlerinin ortaya ç kmas n n takriben MÖ de bu bölgede gerçekleflmesidir. DÜfiÜNEL M SORU D KKAT 2 Yeryüzünde SIRA ilk diplomasi S ZDE örnekleri neden, ne zaman, nerede ve nas l bafllam flt r? Bu varsay ma dayanan tespite ra men somut olarak diplomasinin izleri daha DÜfiÜNEL M geç dönemlere kadar takip edilebilmektedir. Özellikle de Mezopotamya ve çevresindeki ilk flehirlerin ve flehir devletlerinin MÖ lerde kurulmas ve devam nda bunlar aras nda bafllayan münasebetler vesilesiyle iflleyen diplomatik bir ba- SORU n veya sistemin var oldu u söylenebilir. Buradan di er komflu bölgelere yay lm flt r. D KKAT Kadim Do u da Diplomasi Bu genel bilgilerin d fl nda diplomasi tarihi hakk nda en eski belge yine bu bölgeden ç km flt r. Hititler (MÖ MÖ. 1180) ve kadim M s rl lar (MÖ MÖ. AMAÇLARIMIZ 670) aras nda MÖ y l nda cereyan eden Kadefl Savafl n sona erdiren Kadefl AMAÇLARIMIZ Antlaflmas, diplomasi tarihinin bugün bilinen ilk vesikas olma özelli ine sahiptir. MÖ y l nda imzalanan ve orijinali Akadca olan bu antlaflman n kil tablete bas lm fl K bir Tkopyas A P Hitit mparatorlu u nun baflflehri Hattufla da 1906 y l nda K T A P bulunmufltur. Bu antlaflman n giriflinde flöyle denilmektedir: M s r ülkesi kral, büyük kral, kahraman M s r ülkesi kral, büyük kral, kahraman Re-masesa-mai Amana n n TELEV ZYON Hatti ülkesinin büyük kral Hattuflili ile dostluklar n n, kardefllikleri- TELEV ZYON nin ve büyük krall klar n n devam için yapt klar antlaflmad r. Devam nda antlaflman n en önemli maddesi ise flu flekildedir: ki ülkeden birine iç veya d fl yap - lacak her türlü sald r da ülkeler birbirlerine yard m göndereceklerdir. NTERNET NTERNET Resim 1.1 Kadefl Antlaflmas n n metnini gösteren hiyeroglif. Kaynak: ia.org/w/index.p hp?title=datei:%c 3%84gyptisch- Hethitischer_Frie densvertrag_karn aktempel.jpg&file timestamp= , (6 Mart 2012)

13 1. Ünite - Diplomasi Tarihi ve Geçirdi i Dönemler Bu iki al nt da gösteriyor ki, takriben 3200 y ll k Kadefl Antlaflmas günümüzde de imzalanan modern bar fl ve ittifak antlaflmalar ndan çok da farkl de ildir. E er böylesine bir antlaflma metni varsa, öncesinde somut diplomatik temaslar n ve görüflmelerin de vuku bulmas gerekiyor. Bu ilginç ve önemli antlaflma metninden hareketle, ilgili diplomatik temaslar n varl ndan kesinlikle bahsedilebilir. Baflka türlü böylesine bir antlaflma ortaya ç kar lamazd. Dolay s yla Kadefl Antlaflmas, ayn zamanda iki devlet aras ndaki bilinen somut ilk diplomatik temas ve görüflmelere de iflaret etmektedir. Yine bu dönemlerde bölge devletleri aras nda mektuplaflmalar n vuku buldu u da bilinmektedir. Siyasî özellikler tafl yan bu mektuplara Amarna denilmektedir. Greklerde Diplomasi Geçici Diplomasi nin geliflmesinde, kabaca bugünkü Mora Yar madas ve çevresindeki adalardan müteflekkil Grek (MÖ MÖ. 323) dünyas nda önemli yenilikler yaflanm flt r. Bunlara geçmeden önce böylesi yeni uygulamalar n Greklerde icra edilmesinin nedenlerini tespit etmek gerekiyor. Bununla alakal flu dört neden gündeme getirilmektedir: Birincisi; Greklerin, Atina ve Sparta gibi çeflitli site/flehir devletlere sahip olmalar d r. fiehir devletlerine bölünen Grekler, kendi aralar ndaki çekiflmelerde ve rekabette etkin olabilmek; birbirlerine karfl varl klar n sürdürebilmek için diplomasiyi önemli bir araç olarak kullanm fllard r. Ayn flekilde d flar dan gelen daha büyük tehlikeler de bu ba lamda etkili olmufltur. Malum oldu u üzere, komflu devletler bu tür site devletleri için her zaman tehlike arz etmekteydi. Komflu büyük devletlerle diplomatik temaslar s cak tutmak flehir devletleri için hayatî bir önem arz ediyordu. Bölgedeki iktisadî hayat n en önemli araçlar ndan olan d fl ticaret diplomasinin geliflmesini olumlu olarak etkileyen ikinci önemli neden olmufltur. Baflar l bir ticaretin en önemli kollar ndan biri, komflu devletlerle olan istikrarl iliflkilerdir. Bu ba lamda d fl ticarî faaliyetler ile diplomatik iliflkiler aras nda ba lant n n bulundu- unun alt çizilmelidir. Nitekim bölgesel diplomatik iliflkiler, gerek Grekler ve gerekse Akdeniz havzas ndaki di er komflu devletler aras ndaki d fl ticarî hareketlilik, bilgi ak fl n ve etkileflimi hem çeflitlendirmifl hem de yo unlaflt rm flt r. Grek flehir devletleri aras ndaki ortak dil, din, kültür ve benzer siyasî sisteme sahip olmalar diplomasinin geliflmesini etkileyen son nedendir. Greklerde diplomasinin geliflmesinde ve belli bir gelenek hâlini almas nda bu ortak noktalar n fazlal, olumlu bir etkiye sahiptir. Diplomasi tarihinde Greklerin getirdikleri önemli yenilikler ise flu flekilde s ralanabilir: Aç k ve Çok Yanl Diplomasi nin uygulanmas, diplomatik dokunulmazl k hakk n n tan nmas ve bugünkü konsolosluk kurumunun ilk örnekleri olan proksenos lar n ortaya ç kmas Greklerde görülmektedir. Yine Greklerde Aç k Diplomasi temaslar ve görüflmeleri halka aç k yap l rd. Gelen elçilerin görüflmeleri önceden ilan edilerek, halk aras nda isteyenlerin bunlar takip etmesi sa lan rd. Müzâkereler neticesinde imzalanan antlaflmalar levhalar üzerine yaz larak herkesin görebilece i yere as l r ve bu flekilde kamuoyu muhtemel geliflmelerden haberdar edilirdi. Bundan dolay bu dönemdeki diplomasiye Aç k Diplomasi ad verilmifltir. 7 Diplomasi tarihinin bilinen ilk antlaflmas, Hititliler ve M s rl lar aras nda MÖ y l nda imzalanan Kadefl Antlaflmas d r. Proksenos, bugünkü konsolosluk kurumunun ilk örnekleri olarak kadim Greklerde görülmüfltür.

14 8 Osmanl Diplomasisi Roma mparatorlu u nda Diplomasi nsanl k tarihinin en önemli ve etkili imparatorluklar ndan biri olan Roma mparatorlu u nda da (MÖ MS. 476) diplomasinin var oldu u; fakat Roma daki diplomasinin, Greklerdeki kadar ilerlemedi i bilinmektedir. lk etapta tezatm fl gibi görünen bu tespitin izah oldukça dikkat çekicidir. Bu durum, ilgili kaynaklarda Roma n n devlet yap s yla alakal flu üç nedenle izah edilmektedir. Birincisi; Roma mparatorlu u nun çok kuvvetli ve dinamik bir askerî güce sahip olmas ; buna dayanarak fetihçi bir siyaset takip etmesi ve bunu baflta komflular olmak üzere di er devletlere kabul ettirmesiydi. Roma n n hâkimiyetini do rudan askerî yolla sa lamas ndan ve komflular yla olan meselelerini yine bu flekilde çözmesinden dolay ; daha da önemlisi, bu üstün askerî gücünden dolay çevresindeki devletleri kendisiyle eflit görmedi i için diplomasiye ihtiyaç duymam flt r. Klasik alg ya göre, diplomasi zay flar n ifliydi. Roma mparatorlu u, Pax Romana y, yani Roma Bar fl n askerî güçle zaten sa lam flt ve kendisi tek merkezdi. Dolay s yla çevreyi teflkil eden komflular na karfl diplomasiye hiç de ihtiyac yoktu. htiyac olmad için de, diplomasi Greklerde oldu u gibi pek geliflmemifl ve kurumsallaflmam flt r. Roma da diplomasinin geliflmemesindeki ikinci neden, imparatorlu a hâkim olan iktisadî yap s yla alakal d r. Bilindi i gibi, Roma mparatorlu u ndaki iktisadî yap ticaretten daha ziyade tar ma dayal yd. Grekler örne inde oldu u gibi, ticaretin yo un olmas diplomasinin geliflmesini olumlu etkilemifltir. Roma mparatorlu u nda böyle bir durum söz konusu de ildi. Ayr ca Roma n n askerî ve fetihçi bir devlet olmas hasebiyle de kazan lan askerî zaferler neticesinde elde edilen ganimetler ve devam nda merkeze sürekli olarak akan haraçlar, d fl ticarete olan ihtiyac s n rlam flt r. Bu iki özellikten dolay Roma mparatorlu u nun di er devletlerle ticarî iliflkileri yo un ve hareketli de ildi. Dolay s yla Roma n n komflular yla olan münasebetleri ve etkileflimi çok fazla geliflmemifltir. Bu durum, diplomasinin zay f kalmas na neden olmufltur. Son neden ise, Roma mparatorlu u nun genifl bir co rafyada hâkim güç olarak kendi dilini ve kültürünü dayatmas yd. Bu dayatma di er toplumlar n ister istemez Roma n n birer uydusu hâline getirmifltir. Merkezî güç olan Roma kendi uydu devletleriyle olan münasebetlerinde, diplomasiye pek ihtiyaç duymam flt r. Askerî ve siyasî gücüyle istedi i sonucu elde etmekteydi. Roma da diplomasi, Greklerdeki kadar geliflmemifltir, bunun kendine has nedenleri nelerdir? 3 Roma mparatorlu u nun diplomasiyi önemli bir araç olarak görmeye bafllamas, imparatorlu un kuvvet ve kudretini yitirmeye bafllamas sürecinde olmufltur. DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M Özellikle de takribi olarak y llar aras nda kuzeyden gelen Germen Kavimleri sald r lar, SORU Roma n n önce zay flamas nda, takip eden süreçte ikiye ayr lmas n- SORU da önemli bir yere sahiptir. Neticede Roma, bu sald r lar karfl s nda askerî olarak D KKAT etkisiz kalmaya D KKAT bafllay nca, d flar dan gelen bu tehlikeye karfl diplomasiye müracaat etmeye bafllam flt r. Art k eski askerî kuvvetine sahip olmayan Roma mparatorlu u nda diplomasi, Pax Romana y, asl nda daha da önemlisi devletin varl - n devam ettirilebilmesinde en önemli araçlar aras nda yerini alm flt r. Bu tespitlere ra men Roma mparatorlu u nda diplomasi konusunda az da olsa baz geliflmelerin yafland belirtilmelidir. Bunlardan ilki, yap lan diplomatik AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ görüflmelere belli bir zaman k s tlamas n n getirilmesidir. Verilen süre zarf ndan K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

15 1. Ünite - Diplomasi Tarihi ve Geçirdi i Dönemler diplomatik temaslar n neticelendirilmesi gerekiyordu. Di er bir yenilik Fetialis Kurulu dur. Bu kurul, diplomatik görüflmeler neticesinde imzalanan antlaflmalar n saklanmas, protokol sorunlar n n çözüme ulaflt r lmas ile savafl n ilan edilmesi ve bar fl n yap lmas gibi belli ifllerle u rafl rd. D flar ya gönderilecek elçiler büyük bir özenle seçilirdi. Bunlar daha ziyade senatörler ve askerî zevattan üst düzey komutanlar aras ndan tercih edilirlerdi. Bu flekilde Roma n n gücü ve kudreti ilgili devlet üzerinde bir kez daha gösterilmek isteniyordu. 9 Fetialis Kurulu, diplomatik görüflmeler neticesinde imzalanan antlaflmalar n saklanmas, protokol sorunlar n n çözüme ulaflt r lmas ile savafl n ilan edilmesi ve bar fl n yap lmas gibi belli ifllerle u raflmak için Roma da ilk olarak kurulmufltur. Do u Roma mparatorlu u nda Diplomasi Roma mparatorlu u nun, Germen sald r lar neticesinde 395 y l nda ikiye ayr lmas yla kurulan Do u Roma mparatorlu u na ( ), Bizans mparatorlu u da denmektedir, diplomasi, Roma n n aksine hem kurum hem de uygulama olarak fazlas yla geliflmifltir. Do u Roma da diplomasi alan nda yaflanan bu geliflmenin iki nedeninin oldu u belirtilmektedir: Birinci neden, Do u Roma mparatorlu u nun Roma mparatorlu u kadar kudretli askerî güce sahip olmamas yd. Do u Roma, d fl sald r lara aç kt ve bunlara bafl edebilmesi için diplomasiye ihtiyac vard. kinci neden ise, Do u Roma mparatorlu u nun do u ve güney s n rlar nda güçlü devletlerin ve çok farkl kavimlerin bulunmas yd. Do u da Sasani mparatorlu u ( ), güneyde gittikçe büyüyen ve ciddî anlamda tehdit teflkil etmeye bafllayan Emevî Devleti ( ), Abbasî Devleti ( ) ve Anadolu Selçuklu Devleti ( ) Do u Roma n n belli bafll önemli rakipleriydiler. Bunlara nispeten geç dönemde hemen yan bafl nda kurulan ve kendisini daha sonra y kacak olan Osmanl Devleti de ( ) amans z rakibi olacakt. Ayn flekilde kuzeyden ve do udan gelen Germen, Slav ve Türk kavimleri de yapt klar sald r larla Do u Roma mparatorlu u nu tehdit ediyorlard. flte Do u Roma n n bunlar aras nda varl n sürdüre bilmesi için diplomasiyi etkin bir flekilde kullanmas gerekiyordu. Bu ihtiyaç ister istemez diplomasinin geliflmesine vesile olmufltur. Dört bir taraf böylesine rakip ve düflmanlar yla çevrili olan Do u Roma mparatorlu u, diplomasiye istinat ederek bölgesel bar fl ve dolay s yla kendi varl n devam ettirmeye gayret etmekteydi. Bundan dolay d r ki Do u Roma, diplomasiyi savafla karfl her zaman tercih etmifltir. Baflka da flans yoktu. Bunu baflar l bir flekilde uygulanabilmesi için ise, diplomasinin hem e itim ve hem de pratik bak mdan gelifltirilmesi gerekiyordu. Do u Roma da, Roma mparatorlu u na göre oldukça geliflmifl bir SIRA diplomasi S ZDE uygulamas vard r, bunun nedenleri nelerdir? 4 DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M Bu nedenlerden dolay Do u Roma mparatorlu u nda diplomasi hem kurum hem de pratik olarak oldukça geliflmifltir. Do u Roma diplomasisinin kurumsal anlamda en önemli yenili i, d fl iliflkilerde istihdam edece i diplomatlar n e itimden SORU SORU geçiren ilk devlet olmas yd. Yurt d fl na gönderilecek elçilere, protokol kurallar nda dikkat edilmesi gereken noktalar ve görüflme metotlar gibi hususlarda D KKAT ciddî bir D KKAT e itim verilirdi. Bu e itimi alan diplomatlar n görevleri ise; komflu devletlerin gözlemlenmesi; onlar n zay f yönlerinin, kaynaklar n n ve siyasetlerinin tespit edilerek ona göre hareket edilmesi. Do u Roma, d flar da bunu yaparken kendi ülkesine gelen yabanc elçilerin ayn fleyi yapmamas için karfl tedbirler alm flt r. Elçilerin protokol bilgileri noktas nda e iten Do u Roma mparatorlu u, AMAÇLARIMIZ do al olarak protokolü içeride çok fazla önemsemifltir. Protokolün en iyi biçimde uygulanmas AMAÇLARIMIZ için K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

16 10 Osmanl Diplomasisi Günümde de kullan lan Bizans Entrikalar tabiri, Do u Roma mparatorlu u nun diplomaside her fleyi ve her yolu mubah görmesini; düflman devletler aras nda rekabeti k flk rtmak, yabanc lara rüflvet vermek, para da tmak, entrika planlamak, aldatmak ve yalan söylemek ve suikast yapmak gibi hukukî ve ahlakî olmayan metotlar n kullan lmas n ifade etmektedir. hükümete ba l bir birim kurulmufltur. Bu kurum, gelen yabanc elçilerin kabulü ve a rlanmas yla ilgilenmekteydi. Buradaki temel amaç ise, ihtiflaml ve düzenli bir protokol düzenlemek suretiyle gelen yabanc elçileri Bizans n kudretinden etkilemektir. Do u Roma diplomasisinde dikkat çeken di er bir özellik, dinin en önemli diplomasi araçlar ndan biri olarak kullan lmas yd. Özellikle de do udan ve güneyden gelen slâm sald r lar na karfl Katolik Bat Avrupa dan askerî yard m alabilmek için Hristiyanl n savunucusu olarak kendisini göstermifl ve ihtiyaç duydu unda bu özelli ini öne sürerek yard m taleplerinde bulunmufltur. Teolojik aç s ndan aralar nda ciddî itilaflar olmas na ra men Papal k ve Katolik devletler, mümkün oldu- unca Ortodoks Do u Roma mparatorlu u na yard m etmifllerdir. Gerçekten de flayet Do u Roma/Bizans n slâm karfl s nda Anadolu daki direnifli olmasayd, Emevî, Abbasî, Anadolu Selçuklu ve son olarak gerekse Osmanl Devleti, Bat Avrupa karfl s nda daha avantajl bir konumda olacaklard. Do u Roma, bir paratoner gibi bu devletleri her aç dan meflgul etmek suretiyle hem kendi ömrünü uzatm fl hem de do udan Avrupa ya yönelik slâm sald r lar n takriben en az y l geciktirmifltir. Bu sonucun elde edilmesinde, Bizans n bölgedeki slâm devletlerine karfl takip etti i diplomasisinin de rolü olmufltur. Özellikle de Osmanl Devleti nin kendisini tehdit etmesiyle bafllayarak 1453 y l na kadar geçen takriben 100 y ll k süreçte Do u Roma, diplomasiyi Osmanl karfl s nda etkili bir flekilde kullanmas n bilmifltir. Do u Roma diplomasisi hakk nda belirtilmesi gereken son husus ise, hukukî ve ahlakî olmayan yollar diplomaside metot olarak yayg n bir flekilde kullanmas yd. Düflman devletler aras nda rekabeti k flk rtmak, yabanc lara rüflvet vermek, para da tmak, entrika planlamak, aldatmak, yalan söylemek ve suikast yapmak Do u Roma n n diplomaside s kça müracaat etti i araçlar olmufltur. Yine yabanc devlet adamlar n n veya elçilerin sat n al nmas, devletin âlî menfaatleri için meflru görülmekteydi. Günümüzde her kesim taraf ndan yayg n olarak kullan lan Bizans Entrikalar, Do u Roma mparatorlu u diplomasisinin bu özelliklerini yeterince özetlemektedir. Çin de Diplomasi Medeniyet tarihinde eski ve önemli bir yere sahip olan Çin in diplomasi tarihi ve gelene i de, buna paralel olarak oldukça eskidir. Takip edilebildi i kadar yla Çin diplomasisinin oluflmas ve geliflmesi, Grek ve Roma diplomasilerine bir hayli benzemektedir. Özellikle de MÖ. VIII. ve MÖ. V. yüzy llar aras ndaki Çin diplomasi gelene i, eski Grek diplomasi prati i ile benzer özellikler tafl maktad r. Çin co rafyas n n tarihî tecrübesiyle örtüflen bu durumun izah flu flöyle yap lmaktad r: Merkezi bir otoritenin olmad bu dönemde, Çin co rafyas nda çok say da ba- ms z devletler bulunmaktayd. Bu devletçikler aras ndaki iktidar ve güç mücadelesi, t pk kadim Grek dünyas nda oldu u gibi, diplomasinin kullan lmas na ve dolay s yla geliflmesine neden olmufltur. Bundan sonraki yüzy llarda Çin deki devletlerin say s n n azalmas yla birlikte, öncekilere nazaran daha kuvvetli denk devletler ortaya ç km flt r. Bu durum diplomasinin önemini daha art rm flt r. Zira bölgede komflu kuvvetli devletler ortaya ç kt kça, bunlar n birbirlerine karfl diplomasiyi bir araç olarak kullanmas daha da bir önem arz etmeye bafllam flt r. Bu devletler, diplomatik teflebbüsler yoluyla kendilerine müttefikler aramaya koyulmufllard r. Takribî olarak MÖ. III. yüzy ldan itibaren bafllayan Çin diplomasisi, bu kez Roma daki diplomasi prati ine benzemektedir. Çin, bu dönemden itibaren kendi kül-

17 1. Ünite - Diplomasi Tarihi ve Geçirdi i Dönemler türünü dünyan n en üstün kültürü olarak görmeye bafllam flt r. Kendisini dünyan n kültür merkezi olarak gören Çin, kendi d fl ndakileri Çin kültüründen, dolay s yla uygarl ktan uzak barbarlar olarak görmekteydi. Bu üstünlük ayn zamanda, kendi imparatorluklar n n da mutlak hâkimiyeti anlam na gelmekteydi. Asl nda bu anlay fl n felsefî temeli Çin deki kadim dinî inan fla dayanmaktayd. Buna göre, Gök ün o lu olan Çin imparatoru yeryüzün tek meflru hükümdar d r ve bu siyasî otoritesi yeryüzünün tamam nda geçerlidir. Buna üniversal krall k denmektedir. Bu flekilde dünyan n merkezi oldu una inan lan Çin deki diplomasi anlay fl da buna göre de iflmifltir. Bundan sonraki Çin diplomasisinde, daha ziyade çevre devletler ba l l klar n bildirmek için Çin e elçiler gönderiyorlard. Böylece Çin de çok tek tarafl diplomasi süreci bafllam flt r. Çevre devletlerden elçiler s k olarak Çin e gelseler de, Çin in buralara elçi göndermesi seyrekti. Bundan dolay buna çok tek tarafl diplomasi denmektedir. Çin deki bu yap n n oluflmas n n Roma örne inden fark, bunun askerî olmaktan ziyade dinî bir nedene dayanmas d r. Çin diplomasisinde kurum olarak dikkatleri çeken Resepsiyon Bölümü dür. Bu kurum, d flar dan gelen elçi heyetlerin kabul edilmesi, hediyelerin ve vergilerin verilmesi, bunlar n Çin e gelifl gidifllerinin nas l olmas gerekti ine dair ayr nt lar gibi hususlarla ilgilenirdi. Çin deki bu klasik diplomasi, takribi olarak XVII. yüzy ldan itibaren Hollandal ve ngiliz gibi Avrupal tüccarlar n burada faaliyette bulunmaya bafllamalar yla birlikte uygulama olarak belli zorluklarla karfl laflsa da, srarla uygulanmaya gayret edilmifltir. Örne in kadim bir Çin diplomasi uygulamas olan yabanc elçilerin huzura ç kt klar nda giydikleri ve Çin imparatorunun gelenleri afla lamas anlam na gelen Kotow adl giysi Avrupal lar n tepkisini çekmesine ra men giymek zorunda kal yorlard. Yine 1793 y l nda daimî elçilik açmak isteyen ngiltere nin bu iste ini reddeden Çin imparatoru, gerekçe olarak yabanc bir devletin baflflehirlerinde diplomatik temsilcilik bulundurman n kendi hanedanlar n n devlet sistemiyle uyuflmad n belirtmifltir. Fakat daha sonra patlak veren Afyon Savafl nda Çin i ma lup eden ngiltere, bu iste ini kazand askerî zaferle ancak elde edebilmiflti. ngiltere yi di er Avrupa devletleri de takip etmifltir. Bu flekilde Çin, sömürgeci Avrupal devletlerin iktisadî, askerî ve diplomatik nüfuz alan hâline gelmifltir. Avrupal Sömürgeci devletler karfl s nda varl n kendi geleneksel sistemi ve araçlar yla sürdüremedi ini ve ciddî olarak bunlar n tehdidi alt nda oldu unu gören Çin, öncelikle de kendi kadim diplomasi geleneklerini terk ederek modern diplomasi kaidelerini alm fl ve modern diplomasiyi bir araç olarak kullanmaya bafllam flt r. Çin in sürekli diplomasiye geçmesinin di er bir nedeni ise, bir flekilde girdi i modernleflme sürecidir. Kendine model olarak ald Bat Avrupa y takip etmenin en sa l kl yolu, daimî elçiliklerin aç lmas ndan geçmekteydi. Çin in Avrupa n n çeflitli merkezlerinde diplomatik temsilciliklerin temel nedeni, tehlikenin geldi i merkezlere eklemlenmek ve bunlar n sistemine dâhil olmak. Çin in yaflad - bu süreç ise, Osmanl Devleti ndeki ilgili geliflmelere bir hayli benzemektedir. 11 Kotow, yabanc elçilerin Çin mparatoru nun huzuruna ç kt klar nda giydikleri ve imparatorunun kendisine gelenleri afla lamas anlam na gelen bir tür k yafet. ran da Diplomasi Kadim tarihe ve gelene e sahip olan ran da diplomasi, co rafyas n n flartlar na göre oldukça önemli bir araç olarak buraya hâkim olan devletler taraf ndan kullan lm flt r. Nitekim ran n, Avrupa ile Asya aras nda bir köprü ve Anadolu nun tabiî bir uzant s olan kadim kavimler göçünün cereyan etti i bir koridor olmas hasebiyle, sürekli olarak mücadele alan olmufltur. Ayr ca kadim pek Yolu nun en önemli noktalar na da sahip olmas aktif diplomasi için önemli bir neden teflkil etmifltir.

18 12 Osmanl Diplomasisi MÖ. VI. yüzy lda Pers mparatorlu u ile bafllay p Safevî ve ard l devletlere ( ) kadar bölgede kurulan bütün devletler, diplomasiyi önemli bir devlet gelene i olarak uygulanm flt r. Zira bu co rafyan n devletleri varl klar n sürdürebilmek için baflta Asya ve Anadolu olmak üzere, Avrupa ya kadar uzanan genifl bir kara üzerinde bulunan devletlerle bir flekilde canl diplomatik iliflkiler kurmalar gerekiyordu. Özellikle de iflin içine bir de Osmanl -Safevî Mücadelesi girince, diplomasi çok daha önem kazanm flt r. Etnik olarak Türk, inanç olarak ise fiiî hükümdarlar n idare etti i Safevî Devleti, kendileri gibi Türk ama inanç olarak Sünnî Osmanl lar n yönettikleri devlete karfl, bu mücadeleden dolay erken dönemde 1501 y l nda Venedik le silah al m görüflmeleri yapm fl ve ard ndan bu kez ifli daha da büyüterek 1515 de Portekiz le ittifak antlaflmas imzalam flt r. Safevî Devleti ile Osmanl Devleti aras ndaki bu mücadele devam ederken her iki devlet aras nda da diplomatik münasebetler de ayn flekilde sürmekteydi. Taraflar aras ndaki ikili iliflkiler modern zamanlara kadar ihtiyaca göre geçici diplomasiyle yürütülmekteydi. Hatta Osmanl hükümdar Yavuz Sultan Selim ( ) ile rakibi Safevî hükümdar fiah smail ( ) aras nda do rudan Türkçe yaz flmalar oldu u bilinmektedir. Takribi olarak XVIII. yüzy ldan itibaren Osmanl ve ran için belirginleflen emperyalist tehlike taraflar için eski mücadelenin ve çat flman n bir kenara b rak lmas n ve kendi dertleriyle meflgul olmay gerektirdi. Bu emperyalist tehlike, ayn zamanda iki devletin daha sa l kl diplomatik münasebet kurmalar na neden olmufltur. Nitekim her iki devlet karfl l kl olarak 1849 y l nda büyükelçiliklerini açmalar tesadüfi olmasa gerekir. XIX. yüzy lda iki önemli sömürgeci devlet ngiltere ve Rusya n n tehdidini do rudan hissetmeye bafllayan ve bunlara karfl askerî olarak karfl l k veremeyece ini gören ranl lar, diplomasiyi önemli bir araç olarak kullanmaya bafllam flt r. Daha sonraki süreçte ise bu kez Avrupal lar n bölgede etkin olmaya bafllamas yla diplomatik münasebetleri baflka bir boyut kazanm flt r. Bu aflamada üç diplomatik hamle icra edilmifltir: Bölgede kendisi için tehlikeli olmaya bafllayan Avrupal devlete karfl onun rakibiyle ittifak antlaflmas yapm flt r. Örnek 1801 y l nda ngiltere ile Fransa ya karfl ilk ittifak gerçeklefltirmifltir. kinci olarak, Avrupal devletlerle karfl l kl olarak daimi elçilikler aç lm flt r. Buna örnek ise, bu kez 1807 de Fransa ile Rusya ya karfl askerî ittifak yap lmas yla birlikte Fransa Tahran da geçici elçilik açm flt r. Tahran da ilk daimi elçili i 1809 y l nda açan ngiltere olmufltur. Bu ba lamda zikredilebilecek son hamle ise, Osmanl Devleti yle de diplomatik iliflkileri gelifltirmektir. Yukar da da temas edildi i gibi, Osmanl karfl s nda takip etti i çat flma ve rekabet merkezli siyaseti bundan sonra terk etmifltir. Bu süreç t pk Osmanl ve Çin misalinde oldu u gibi, ran n modern milletleraras diplomasi sistemine eklemesine vesile olmufltur. Eski Türklerde Diplomasi Türklerin Müslüman olmas ndan önceki devletlerinde geçici diplomasi t pk di er, kadim toplumlar gibi fazlas yla icra edilmekteydi. Hatta diplomatik faaliyetleri yürüten d fl iflleri dairesinden dahi bahsedilmektedir. Bu kurumda ekseriyeti çeflitli yabanc dilleri bilen ve tercüman olarak istihdam edilenler ile çeflitli seviyelerdeki görevliler bulunurdu. Gelen elçilerin, her hangi bir flekilde casusluk yapmad klar sürece serbestçe dolaflmalar na müsaade edilirdi. Bu dönemlerde Çin baflta olmak üzere Sasani ve Bizans la diplomatik temaslar yo un olarak yap lmaktayd. Elçilerin görevlendirilmesinin nedenleri savafl ve bar fl diplomasisi yapmak, hanlar n tahta ç k fllar n bildirmek, karfl devletteki benzer hükümdar de iflikli ini tebrik etmek ve ticaretten kaynaklanan baz sorunlar çözmek olarak tespit edilebilir.

19 1. Ünite - Diplomasi Tarihi ve Geçirdi i Dönemler Göktürklerde ( ) ve Uygurlarda ( ) diplomatik temaslar, bitikçi, l mgac ve tamgac diye adland r lan görevliler taraf ndan yürütülürdü. Göktürkler bulunduklar konum itibar yla Sasaniler ve Bizansl larla, karfl l kl olarak gönderdikleri elçilerle diplomatik temaslar yapmaktayd lar. Bu ba lamda bir örnek vermekte gerekirse, Göktürk hükümdar stemi Han ( ) Bizans a Manyak ad nda bir elçisini göndermifl; Bizans ise buna karfl l k Zemarkos adl elçiyi görevlendirmifltir. Uygurlar, komflular Çinlilerle de benzer flekilde iliflkilere sahiptiler. 13 Göktürkler ve Uygurlarda diplomatik temaslar, bitikçi, l mgac ve tamgac diye adland r lan görevliler taraf ndan yürütülürdü. Müslümanlarda Diplomasi T pk di er kadim devletlerde oldu u gibi, farkl tarihlerde tarih sahnesine ç kan slâm devletlerinde de ayn flekilde geliflmifl bir diplomatik gelenek vard. Bunun nedenleri üç maddeyle izah edilmektedir: Öncelikle teorik ba lamda Kur ân- Kerim in bar fl teflvik etmesi önemli bir nedendir. kinci olarak, yine Kur ân- Kerim in di er toplumlarla iliflkileri gelifltirmekle alakal baz ayetleri içermesi bu ba lamda etkili olmufltur. Bu hususlarda Hz. Muhammed in ( ) bizzat icra etti i ilk örnekler, slâm devletlerinde diplomasinin geliflmesine zemin haz rlam flt r. slâm öncesinde Araplarda da, özellikle de Mekke de geliflmifl bir diplomasi gelene inin bulunmas da, üçüncü nedendir. Bu gelene in, daha sonraki süreçte diplomasinin geliflmesinde önemli bir yere sahip oldu unu belirtmek gerekiyor. slâm devletlerinde geliflmifl bir diplomasi gelene inin olmas n n nedenleri nelerdir? 5 slâm tarihindeki ilk diplomatik faaliyetleri bizzat Hz. Muhammed DÜfiÜNEL M taraf ndan DÜfiÜNEL M gerçeklefltirilmifltir. Hz. Muhammed, 622 y l nda Medineli Müflrikler, Yahudiler ve Müslümanlar aras nda yapt antlaflma bu ba lamda zikredilecek en önemli ilk örnektir. Medine Vesikas denen bu antlaflmayla, eskiden beri aralar nda çat flma SORU SORU bulunan toplumlar bar flt r lm fl ve yeni bir toplumsal düzen infla edilmifltir. Yine Hz. Muhammed, 628 y l nda Medine toplumu ad na Mekke deki D KKAT Kureyfl yönetimi D KKAT ad na Süheyl bin Amr la bizzat müzâkere yaparak neticesinde ilk antlaflma olan Hudeybiye Antlaflmas n imzalam flt r. Dokuz maddelik bu antlaflma slâm tarihinin ilk diplomatik metini olma özelli ine sahiptir. Bunlar n yan s ra Hz. Muham- toplumu ad na ve Suheyl bin 628 y l nda Hz. Muhammed in SIRA Medine S ZDE med, önce Medine çevresindeki kabilelere, ard ndan Bizans ve Sasani mparatorluklar dâhil di er komflu devletlere elçiler göndermifl; bunlardan AMAÇLARIMIZ Amr n Mekke deki Kureyfl yönetimi ad na elçiler kabul etmifltir. Duruma göre tek veya heyet olarak gönderilen bu elçiler daha ziyade ilgili tarihindeki ilk diplomatik AMAÇLARIMIZ imzalad klar Hudeybiye Antlaflmas slâm kabileleri ve hükümdarlar slâm a davet ediyorlard. Bunlara bir örnek olarak, Bizans mparatoru Herakleios a ( ) gönderilen Amr b. Ümeyye K T Aed-Damrî P ve- K T A P antlaflmad r. rilebilir. Hz. Muhammed, görevlendirece i elçileri seçerken bunlarda baz önemli özelliklerin bulunmas na dikkat ederdi. Bunlar n liyakatli, muktedir, TELEV ZYON ahlâkl ve yüz olarak güzel, dürüst, bilgili ve hitabet yetene i olanlar seçerdi. Gelen yabanc elçiler, TELEV ZYON belli protokol kurallar çerçevesinde kabul edilirdi. Hâcib denen kifli, kabul edilecek elçiye bu kurallar anlat rd. Geçici diplomasinin en önemli uygulay c s olan NTERNET NTERNET bu elçilerin dokunulmazl garanti alt ndayd. Elçilerin öldürülmesi, h rpalanmas ve hakarete u ramalar yasakt. slâm tarihinin henüz daha ilk y llar nda bafllayan bu diplomatik pratikler, daha sonraki dönemlerde de geliflerek devam etmifltir. Dört Halife Dönemi diye adland r lan Hz. Ebubekir ( ), Hz. Ömer ( ), Hz. Osman ( ) ve Hz. Ali ( ) dönemlerinde ayn flekilde slâm a davet ve bar fl antlaflmalar yapmak üzere elçiler görevlendirilmifltir. Sonraki süreçte Emevî Devleti, Abbasî Dev-

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) Editörler Emekli Büyükelçi Temel SK T Yrd.Doç.Dr. Betül YÜCE DURAL

Detaylı

OSMANLI TAR H (1789-1876)

OSMANLI TAR H (1789-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2839 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1797 OSMANLI TAR H (1789-1876) Yazarlar Doç.Dr. Yüksel ÇEL K (Ünite 1, 2, 6) Prof.Dr. Süleyman KIZILTOPRAK (Ünite 3, 5) Yrd.Doç.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H Yazarlar Doç.Dr. Ayfle KAYAPINAR (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Mustafa DAfi (Ünite 2, 6) Doç.Dr. Casim AVCI (Ünite 3) Doç.Dr.

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876)

OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2837 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1795 OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876) Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Selim KARAHASANO LU (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Gültekin

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3076 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2005 TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Murat BURGAÇ (Ünite 1) Prof.Dr. hsan GÜNEfi (Ünite 2) Doç.Dr. fiaduman

Detaylı

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3039 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1989 GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET Yazarlar Prof.Dr. Birol AKGÜN (Ünite 1, 2) Mustafa Cüneyt ÖZfiAH N (Ünite 1) Segah TEK N

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3113 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2027 TÜRK BASIN TAR H

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3113 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2027 TÜRK BASIN TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3113 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2027 TÜRK BASIN TAR H Yazarlar Prof.Dr. Halûk Harun DUMAN (Ünite 1-7) Prof.Dr. Cem PEKMAN (Ünite 8-9) Editörler Prof.Dr. Halûk Harun

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2482 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1453 ÇEVRE SOSYOLOJ S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2482 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1453 ÇEVRE SOSYOLOJ S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2482 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1453 ÇEVRE SOSYOLOJ S Yazarlar Prof.Dr. Muammer TUNA (Ünite 1-5, 8) Prof.Dr. Songül SALLAN GÜL (Ünite 6) Prof.Dr. Hüseyin GÜL (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2544 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1515 ULUSLARARASI KT SAT TEOR S Yazarlar Prof.Dr. Erol Y BOZKURT (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Özgür TONUS (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Güzin ERLAT

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644 ST HDAM VE fis ZL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Seda TEKEL (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER (Ünite 2, 3) Doç.Dr. M. Ça lar

Detaylı

DIfi POL T KA ANAL Z

DIfi POL T KA ANAL Z T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2947 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1903 DIfi POL T KA ANAL Z Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Cengiz ER fien (Ünite 1-5, 7) Yrd.Doç.Dr. Bar fl KESG N (Ünite 6) Doç.Dr. Ertan EFEG

Detaylı

YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI

YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2926 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1883 YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI Yazarlar Prof.Dr. Hüsnü ERKAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. fiuayyip ÇALIfi (Ünite 4, 6) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2978 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1932 KENT SOSYOLOJ S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2978 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1932 KENT SOSYOLOJ S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2978 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1932 KENT SOSYOLOJ S Yazarlar Doç.Dr. Helga RITTERSBERGER-TILIÇ (Ünite 1) Ö r.gör. Abdullah DEVEC (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Fuat GÜLLÜPINAR

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr. T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M Yazar Güven BORÇA Editör Prof.Dr. Ferruh UZTU ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar

Detaylı

ÇALIfiMA L fik LER TAR H

ÇALIfiMA L fik LER TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2658 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1624 ÇALIfiMA L fik LER TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet MAKAL (Ünite 1, 4-6) Arfl.Gör. Nail DERTL (Ünite 2) Arfl.Gör. Onur Can TAfiTAN

Detaylı

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2605 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1573 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1) Prof.Dr. Mahmut ARSLAN (Ünite 2) Prof.Dr. Sabahat

Detaylı

BATI EDEB YATINDA AKIMLAR

BATI EDEB YATINDA AKIMLAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1957 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1037 BATI EDEB YATINDA AKIMLAR Yazar Prof.Dr. smail ÇET fil Editör Yrd.Doç.Dr. Zeynep EMEKS Z ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı