YUSUF SÛRESİ Nuzul 71 / Mushaf 12

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUSUF SÛRESİ Nuzul 71 / Mushaf 12"

Transkript

1 YUSUF SÛRESİ Nuzul 71 / Mushaf 12 Surenin Adı: Sûrenin bilinen tek ismi budur. Sûre baştan sona Yusuf peygamberin kıssasını anlattığı için bu adı alır. Hz. Yusuf bu sûre dışında En âm ve Mü min sûrelerinde de anılır. Kur an da adlarına sure nispet edilen şahıs isimleri şunlardır; Hz Nuh Hz İbrahim Hz Yusuf Hz Hud Hz Yunus Hz Lokman Hz Meryem Hz Muhammed Yusuf suresi istisna olmak üzere bunların hepsinde de sureye adı verilen peygamberler nispi yer tutar. Surenin Nuzul Yeri ve Zamanı: Sûre tüm otoritelere göre Mekke de, hicrete yakın bir zaman diliminde inmiştir.

2 MEKKE Mina Müzdelife Arafat KABE Muhtemelen sûrenin zamanı hicretten iki veya üç yıl önceye ama Taif dönüşünden sonraya denk gelir. Baştan sona konu bütünlüğü taşıdığı için, tek celsede inmiş olmalıdır. İlk tertiplerde Hûd-Hicr arasında yer alır. Surenin Konusu: Sûrenin ana fikri Bir kişiden ne çıkar? sorusunun cevabıdır: İman, ihlas, ilim, liyakat, ehliyet, iffet, gayret, sabır ve sebatla bir kişi koca bir topluma istikamet verir. Sûrenin konusu; Ken an ilinde ve peygamber ocağında dünyaya gelen, küçük yaşta annesini kaybederek öksüz kalan, kıskançlık nöbetine tutulmuş kardeşlerince kuyuya atılan, köle diye satılan, iftirayla zindanlarda tutulan Hz. Yusuf un Mısır a sultan oluş hikayesidir.

3 Kıssada iki sevginin hikayesi anlatılmaktadır: Züleyha nın tüketici sevgisi, Hz. Yakub un üretici sevgisi. Aslında Hz. Yusuf gibi tarihi bir şahsiyet üzerinden hayatı anlatılan Hz. Peygamber in ta kendisidir. Sûre Hz. Muhammed e şu gerçeği söyler: Ey Mekke nin Yusuf u! Taif senin kuyun, Mekke senin zindanın, Hicret senin Mısır yolculuğun, Medine senin Mısır ındır. Yusuf u bekleyen mutlu son seni de bekliyor! Ve tarih bu mucizevi müjdenin gerçekleştiğine şahittir. Gün geldi kendine dünyayı dar eden Mekkeliler kıtlığa mâhkum oldular. Tıpkı Hz. Yusuf un kıskanç kardeşlerinin imdadına yetiştiği gibi, Hz. Nebi de kendini kovan Mekke nin imdadına yetişti. Hayber den gelen gümüş külçeleri fakirlere erzak alınıp dağıtılmak üzere yolladı. Muzaffer ordusunun başında canına kasteden Mekke ye girdi. Kâbe nin avlusunda endişeyle bekleyen Mekkelilere sordu: -Bugün size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? -Sen erdemli bir babanın erdemli oğlusun; senden yalnızca iyilik beklenir! -Yusuf un kardeşlerine dediğini ben de size diyorum: Bugün size kınayıp ayıplama yok! Allah Rasulü Yusuf sûresinin mesajını elbette daha baştan almıştı. Kim bilir belki de Allah Rasulü, Hz. Ebubekir e Sevr deki olmak ya da olmamak anında Üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir ki ey Ebubekir! derken, bu müjdeye dayanıyordu. Sûre tüm muhataplarına mesaj veren sembollerle doludur. Bunların birincisi gömlek sembolüdür. o o Kıskançlığın şahidi olan Yusuf un kanlı gömleği ve Züleyha nın arkadan yırttığı iffet gömleği. Mesaj açık: Hepiniz Yusuf sunuz ve her Yusuf un bir Züleyha sı vardır. Gömleğinizin nereden yırtıldığına dikkat edin? Görmeyen gözleri açan herhangi bir gömlek değil, iffet gömleğiydi. Zira keramet gömlekte değil iffettedir. Bu kıssanın görünen kahramanları Hz. Yusuf ve Züleyha dır. Fakat onlar üzerinden sunulan gerçek kahramanlar iffet ve şehvettir. Kıssa iffetin şehvete galip gelmesini anlatmaktadır. Yusuf kıssası Tevrat ta da anlatılır. Fakat sadece bu kıssanın karşılaştırmalı bir okuması bile Kur an farkını ortaya koymaya yeter. Tevrat taki anlatımda Ne Yusuf Hz. Yusuf tur, Ne Yakub Yakub nebidir. Tevrat taki anlatım kaba, maddî ve hikmetsiz, Kur an daki anlatım edebî, mânevî ve hikmetlidir. Özetle kıssa şunu der: En güzel kariyer planlamasını Allah yapar; kariyer planlamasını Allah lı yapan kazanır.

4 Bu kıssanın üç muhatap çevresi vardır; Kafir muhataplar Mü min muhataplar Allah Rasulünün şahsı Kıssa, Hz Yusuf un Rüyası ile başlar. Üç alem vardır; Alem-i Mülk; görünen maddi alemdir. Alem-i Gayb; görünmeyen alemlerin tamamı. Alem-i Misal; görünen ile görünmeyen arasında kalan, bir yanıyla alem-i mülke diğer yanıyla alem-i gabya açılan temsil alemdir. Bu yüzden rüyalar tasdik de edilmez tekzib de. Ancak tabir edilirler. Sure içerisinde rüya üç kez ortaya çıkar. Yusuf un kendi rüyası; Rüyasında 11 gezegen, bir ay ve bir de güneşin kendini saygıyla yerlere kapanarak selamladıklarını görmüş (4-6). Hz Yakub, bu rüyayı dört dörlük yorumlamış ve Rabbinin Yusuf u seçtiğini ve nimetini onun üzerinde tamamlayacağı şeklinde yorumlamıştır. Mahkumların rüyası; çok ileriki zamanlarda Hz Yusuf Züleyh nın iftirası yüzünen hapistedir. Hapisteyken mahkumların rüyasını tabir eder (36-37) Tabir ettiği rüyalar çıkar. Melikin rüyası; Hz Yusuf, Melikin tabir edilemeyen rüyasını tabir eder (43-50). Bu sayede, Mısır ın tüm ekonomisinden sorumlu tek yönetici olur. Hz Yusuf un hayatındaki üç rüya, aynı zamanda onun hayatının dönüm noktalarını teşkil eder.

5 RAHMÂN RAHÎM ALLAH IN ADIYLA ب س م للا الر ح من الر ح ي م الر ت ل ك اي ات ال ك ت اب ال م ب ين ١ 1 Elif-Lâm-Râ! (1) BUNLAR, hakikati beyan eden kitabın (olan-biteni) açıklayan âyetleridir. (2) (1) Ünlem, bu harflerin dikkat çekme işlevini göstermek içindir. Mânası her ne olursa olsun, Rasulullah ın tek bir harfini zayi etmeden vahyi ilettiğine işaret eder. Ayrıntılı bir not için bkz. Kalem: 1. (2) Mubîn sıfatı, Biz vahyi anlayamayız türü yaklaşımları peşinen reddeder. Açık olmak, açıklamak anlamına gelen ebâne den türetilen mubîn, hem geçişsiz (açık-seçik ve net) hem geçişli (açıklayan, netleştiren) olmak üzere çift kutuplu anlam taşır. Yani Kur an mesajı ve onun âyetleri özünde açık, işlev olarak da açıklayıcıdır. Birinci anlam, vahyin insanın önüne okusun diye açılarak konulmuş bir kitap imasını da içerir. Çevirimiz şu dilsel gerekçeye dayanmaktadır: tamlamada sıfat olarak kullanılan mubîn nitelemesi, teknik olarak hem kitab ı nitelemekte, hem de âyât ı nitelemektedir. Çünkü âyât izafetten dolayı belirlilik özelliği kazanmıştır. Öte yandan parantez içindeki açıklamamız, bu sûrede yer alan âyetlerin zamanlar ve zeminler üstü tarihi ve sosyal yasalara atıf olmasının yanında, ilk muhatabı olan Hz. Peygamber in ve onun inkârcı muhaliflerinin tarihsel tasnifte kimlerle aynı konumda olduklarına da birer atıftır. Bu, âyetin ilk muhatabı olan tüm tarafların şimdi ve buradalarını tarihsel örneklerden yola çıkarak bir analize tabi tutmaktır. Bu âyetler, henüz yaşanmakta olan sürecin akıbetini, tamamlanmış bir süreçten yola çıkarak açıklamaktadır. İşte bu nedenle beyan etme/açıklama özelliği sadece kitabın zamanlar üstü niteliğine değil, aynı zamanda bu âyetlerin bastığı yer olan nüzûl ortamına da tekabül etmektedir. (Nuzul 7 / Mushaf 68 : Kalem 1 Aşağıdadır.) ن و ال ق ل م و م ا ي س ط ر ون ن و ال ق ل م و م ا ي س ط ر ون ١ 1 Nûn (1) KALEME ve (onun) yazdıklarına yemin olsun! (2) (1) Kur an ın iniş sürecinde mukatta ât (veya fevâtih) adı verilen harflerin yer aldığı ilk sûre. Taha ve Yâsîn ihtilaflı olmakla birlikte, 29 sûrenin başında, harf sayısı itibarıyla 1 den 5 liye kadar değişen ve Arap alfabesinin yarısı olan 14 çeşit harften oluşan bu harfler hakkında 40 a yakın görüş vardır. Yahudiler ebced hesabına yorup ümmetin yaşını hesap etmişlerdir. Bunların sembol olduğunu söyleyenler, neyin sembolü olduğu konusunda farklılaşmışlardır. İbn Abbas Allah ın en büyük ismi olduğunu düşünür, ancak nasıl telif edileceğini ben de bilmiyorum der. İlâhî esmanın, meleklerin, peygamberlerin, başında geldiği sûrelerin sembolüdür diyenler olmuştur. Bunların uyarı olduğunu söyleyenler de ikiye ayrılmıştır. Mesela Ebu Hayyan müşrikleri uyardığını söylerken, Râzî, vahye hazırlık babında Hz. Peygamber i uyardığını söyler. İbn Hazm, Kur an da tek müteşabih in mukatta at olduğunu söyler. Hz. Ebubekir e göre, Allah ın Kur an daki sırrıdır. Arapların bu harfleri inkar ettiğine dair bir bilgi ulaşmadığına göre, bilinen bir işleve sahip olduğu düşünülmelidir. Kaldı ki Kur an da anlam dışı hiçbir şey bulunmamaktadır. Tutarlı bir yoruma göre, bu harflerin başında geldiği sûreler Kur an dan söz ederler. Ne ki Meryem, Ankebût ve Rûm bunun istisnasıdır. Kaldı ki başında Kur an dan söz ettiği halde mukatta atla başlamayan bir çok sûre vardır. Müberred, Ferrâ, Kurtubî, Taberî, Zemahşerî, İbn Teymiyye, İbn Kesir gibi bir çok otoriteye göre harfler Kur an ın mucize oluşunu ifade eder. Zımnen; Kur an kimsenin benzerini getiremeyeceği bir mucizedir, ilâhi kelamdır. Eğer değil diyorsanız, işte harfler elinizde, haydi bu harflerle siz de benzerini getirin anlamına gelir. Fakat, Kur an bu meydan okumayı zaten açık ve net olarak bir çok yerde yapmıştır (Bakara: 23; Yûnus: 38; Hûd: 13; İsra: 88; Tûr: 34). Böylesine üstü kapalı bir yöntem, meydan okuma (tahaddi) kavramıyla pek de mütenasip durmaz (Ayrıntılı bir tahlil için bkz. Aişe Abdurrahmân, el-i câz, s ).

6 Nûn a hokka, cennet nehri, nurdan bir levha, büyük balık mânası verenler de olmuştur. Ayrıca nûn, kılıcın keskin ağzı na denir. Bu takdirde nûn ve l-kalem, kılıç ve kaleme yemin olsun anlamına gelir. Kalem ile benzerliğinden dolayı, hokka şıkkı diğerlerine tercih edilir. Görüldüğü gibi bu harflere dair yorumların sonu gelmeyecektir. Fakat bizce bu harfler, Hz. Peygamber in vahyin bir tek harfini bile zayi etmeden aktardığının yaşayan belgesi olarak orada durmaktadır. (2) Kalem, söz ile yazı arasındaki elçidir. Tıpkı hatip ile muhatap arasında hitabı taşıyan elçi/peygamber gibi, kalem de kelamın elçisidir. İlk inen Alak 4-5 te olduğu gibi, burada da Hz. Peygamber in dikkati kaleme ve yazıya çekilmektedir. Bununla, sözlü kültürün mensubu olan Peygamber e, vahyi kayıt altına aldırarak mü minleri yazılı kültüre taşıma misyonu yüklenmektedir. Hz. Peygamber in vahyi yazdırması, bu mesajın gereğidir. Zaten, üzerine yemin edilerek belirlilik takısıyla gelen kalem vahyi yazan kalem, yazdıkları ise vahiy dir. Bu mukatta â harfleriyle başlayan sûrelerin ortak vasfının, vahye atıf olduğu yorumu da uygundur. ا ن ا ا ن ز ل ن ا ق ر ءنا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م ت ع ق ل ون ٢ 2 Biz onu Arapça bir hitab(3) olarak indirdik: belki bu sayede, kafanızı kullanırsınız. (3) Veya arabiyyen in isim değil de vasıf mânasıyla: Açık ve anlaşılır bir şekilde. Arab a dili açık ve anlaşılır olduğu için Arab denmiştir (bkz. Zuhruf: 3). Belirsiz gelen kur anen, isim değil vasıf olarak çevrilmelidir (bkz. Yûnus: 15). İnzal, bir şeyin idrak düzlemine indirilmesidir. Klasik nüzûl teorisinde dünya semasına indirilme olarak adlandırılan ara kategori, aslında insanlığın idrakine indirilmeyi ifade etse gerektir. Tenzil ile ifade edilen hakikat de, vahyin iki düzlem arasındaki iniş sürecinin idraki aşan kısmını ifade eder. Zira vahiy kaynağına (Allah a ve meleklere) isnat edildiğinde tenzil, Hedefine (Arapça oluşuna ve Peygamber e) isnat edildiğinde inzal formu kullanılmaktadır. (Bkz. Ra d: 37; Tâhâ: 113; Ankebût: 47 vd.) (Nuzul 83/ Mushaf 43 : Zuhruf 3 Aşağıdadır.) ا ن ا ج ع ل ن ا ق ر ءنا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م ت ع ق ل ون ٣ 3 Ki zaten Biz, onu anlayabilesiniz diye Arapça bir hitap kıldık.(3) (3) Veya: açık ve anlaşılır bir hitab. Arabiyyen in türetildiği arab açık ve anlaşılır lisanla konuşan mânasına gelir. Kur an ın Arapça oluşu hem lafzen hem zımnen anlaşılabilirliği ifade eder (bkz. Fussilet: 3, not 4). (Nuzul 69/ Mushaf 10 : Yunus 15 Aşağıdadır.) و ا ذ ا ت ت لى ع ل ي م اي ات ن ا ب ي ن ات ق ال ال ذ ين ل ي ر ج ون ل ق اء ن ا ائ ت ب ق ر ان غ ي ر ذ ا ا و ب د ل ق ل م ا ي ك ون ل ى ا ن ا ب د ل م ن ت ل ق اٸ ن ف س ى ا ن ا ت ب ع ا ل م ا ي و حى ا ل ی ا ن ى ا خ اف ا ن ع ص ي ت ر ب ى ع ذ ا ب ي و م ع ظ يم ١١ 15 Bir de ne zaman hakikatin apaçık kanıtları olan âyetlerimiz onlara okunsa, huzurumuza çıkacak yüzü olmayan o kimseler derler ki: Git, bize bundan başka bir hitab (26) getir, ya da onda değişiklik yap! (27) (Ey Peygamber)! De ki: Onu kendime göre değiştirmem olacak şey değil. Ben yalnızca bana vahyedilene uyarım: çünkü ben Rabbime karşı gelecek olursam, korkunç bir Gün ün azabından korkarım. (26) Kur an ın sözlük mânası için bkz. Furkan: 30. Burada belirsiz formda gelen Kur an, isme değil vasfa yakın bir mastar olarak çevrilmelidir. Unutulmaması gereken nokta, Kur an ifadesinin müşriklere atfen kullanılan bir cümle içerisinde geçmesidir. Bu ve buna benzer bir bağlamda Kur an olarak çevirmek anlama problemine yol açacaktır.

7 Çünkü, Hatib in ve ilk muhatapların bu kelimeye yükledikleri anlamla modern muhatabın zihnindeki kavramlaşmış anlam bire bir örtüşmemektedir. Kelime kavramsal anlamını sonraki dönemlerde kazanmış, hatta Tedvin Asrı ndan sonra Mushaf isminin yerine kullanılmaya başlanmıştır. Oysa ki; Kur an, Hatib olan Allah la muhatab olan insan arasında canlı, aktif ve yaşanan bir diyalogun eseri olarak sözlü bir hitab, Mushaf ise Hz. Peygamber den sonra vahiy metninin kaydedildiği yazılı bir kitap tır. Anlama faaliyetinin ilk ve zorunlu adımı, anlamın kaynağından hedefine taşınırken yolda uğradığı anlam zaafını asgariye indirmektir. İşte bu yüzden, kur ânin lafzı için yalnızca mantukunu değil mefhumunu da iyi yansıttığını düşündüğümüz hitab karşılığını kullandık. (27) Müşriklerin bu talebi açıkça gösteriyor ki, Onlar mesajını, hedefini ve inşa etmek istedikleri dünyayı çok iyi bildikleri bir Kur an a karşı çıktılar. İtirazları Kur an ın getirdiği öğretinin özüne, içeriğine yönelikti. Onlar esasen iyi ve kötüyü belirleme yetkisinin ellerinden çıkmasına itiraz ediyorlardı. Değiştir demekle, itirazlarının Hz. Muhammed e değil vahyin kaynağına yönelik olduğunu itiraf ediyorlardı. Bununla zımnen hayat tarzımıza dokunmayacak bir içeriğe razıyız demiş oluyorlardı. (Nuzul 58/ Mushaf 13 : Ra d 37 Aşağıdadır.) و ك ذل ك ا ن ز ل ن ا ح ك ما ع ر ب ي ا و ل ئ ن ات ب ع ت ا و اء م ب ع د م ا ج اء ك م ن ال ع ل م م ا ل ك م ن للا م ن و ل ى و ل و اق ٣٣ 37 Ve işte böylece Biz, onu Arapça bir hüküm kaynağı olarak indirdik.(48) Artık sana ilimden bir pay verildikten sonra eğer onların keyfi arzularının peşine düşersen, senin için Allah tan başka ne bir yâr, ne de bir sığınak var! (48) Kur an bir beşer dili olan Arapça ya ve bir beşer olan Hz. Peygamber e isnat edildiği her yerde inzal formunu kullanır (bkz. Yusuf: 2, not 3). Arapça indirildiğinin vurgulanması, esasen anlaşılabilirliğine yapılan vurgudur. Bu hem dil açısından, hem delalet açısından böyledir. Zira Arab ismi bu kavme açık ve anlaşılır bir lisan konuştuğu için verilmiştir (Mekâyîs). Delalet açısından da böyledir. Zira aşkın mânalar içkin kelimelerin kalbine inzal olmuştur. Kendini lafızda ifşa eden mâna kelamın ruhu, o ruhun içinde meskun olduğu lafız ise kelamın bedeni mesabesindedir. Bu ikisinin ayrılması kelamın hayattan çekilmesi sonucunu doğurur ki, buna kelamın ölümü de diyebiliriz. (Nuzul 44 / Mushaf 20 : Taha 113 Aşağıdadır.) و ك ذل ك ا ن ز ل ن ا ق ر انا ع ر ب ي ا و ص ر ف ن ا ف ي م ن ال و ع يد ل ع ل م ي ت ق ون ا و ي ح د ث ل م ذ ك را ١١٣ 113 VE böylece Biz bu (vahyi) Arapça bir hitâb (94) olarak indirdik; ve ondaki tüm uyarıları bütün boyutlarıyla ortaya serdik: Belki sorumluluk duyarlar veya (bu mesaj) onların (fıtratlarında zaten) var olanı hatırlatarak yeniden ortaya çıkarır diye. (95) (94) Kur ânen i hitap olarak şeklindeki çevirimizin gerekçesi için bkz. Yûnus: 15, not 1. Arabiyyen sıfatı, hem lafzen hem delaleten Kur an vahyinin açık ve anlaşılır niteliğini ifade eder (bkz. Zuhruf: 3 ve Nahl: 103, notlar 3 ve 2). (95) Ahdese, Bir şeyi sonradan ortaya çıkardı, yeniden meydana getirdi anlamına gelir. Zikr, unutulan bir şeyi hatırlamakla ilgilidir. Bu iki kelimenin anlamları bir arada düşünüldüğünde, âyette ifade edilen hakikat şudur: İlâhî format olan fıtrat altyapıdır. Bu altyapının üzeri çeşitli nedenlerle örtülerek insandaki ilâhi inşanın temelleri kaybolabilir. Vahiy, işte insan tarafından unutulan bu temellerin varlığını ortaya çıkaran hatırlatıcıdır. Vahyin hatırlattığı en çarpıcı gerçek, insanın kişisel bütünlüğü, iç barışı ve ebedi saadeti için altyapıya uygun bir üstyapı inşasının kaçınılmazlığıdır âyetin dile getirdiği hakikat de budur. (Nuzul 89/ Mushaf 29 : Ankebut 47 Aşağıdadır.) اي ات ن ا ا ل ال ك اف ر ون ٧٣ و ك ذل ك ا ن ز ل ن ا ا ل ي ك ال ك ت اب ف ال ذ ين ات ي ن ا م ال ك ت اب ي ؤ م ن ون ب و م ن ؤ ل ء م ن ي ؤ م ن ب و م ا ي ج ح د ب 47 (Ey Peygamber!) İşte bu kitabı sana böyle (bir mesajla) indirdik; bu yüzdendir ki bu kitabı kendilerine verdiklerimiz ona iman ederler; işte şu (önceki vahyin mensupları) arasında da inanan kimseler olacaktır: zaten nankörler(63) dışında hiç kimse âyetlerimizi bile bile inkâr etmezler.(64)

8 (63) el-kâfirûn u nankörler şeklindeki çevirimizin gerekçesi için bkz. İsra: 8. (64) Yechadûn un bile bile inkâr anlamı için bkz. Nahl: 71. ن ح ن ن ق ص ع ل ي ك ا ح س ن ال ق ص ص ب م ا ا و ح ي ن ا ا ل ي ك ذ ا ال ق ر ان و ا ن ك ن ت م ن ق ب ل ل م ن ال غ اف ل ين ٣ 3 Bu Kur an ı sana vahyetmekle(4) Biz, sana naklettiklerimizi en güzel, en açık seçik bir biçimde nakletmiş oluyoruz (5) oysa ki sen, bu hitabtan önce (vahyin ne olduğundan) habersizdin. (6) (4) Bu şekildeki çevirimiz, bi-mâ evhaynâ ibaresine, Ferrâ tarafından bi-vahyinâ anlamı verilmesine dayanmaktadır. (5) Adım adım izledi, izini sürdü, takip etti, aynısını yaptı anlamındaki kassa kökünden türetilen kasas, nakletmek, anlatmak, haber vermek anlamına mastardır (Mekâyîs ve Lisân). Misliyle cezalandırmak anlamındaki kısas da aynı kökten gelir (krş. Bakara: ). Kelime adım adım açıklama anlamı kazanmıştır (krş. Neml: 76, not 10). Muhtelif şekillerde 21 âyette 25 kez geçer. Bu âyetteki kıssa ibaresi Katade ye atfen Taberî, ayrıca Zemahşerî ve Râzî tarafından sadece Yusuf kıssasına değil, Kur an ın tamamına teşmil edilmiştir. Biz de çevirimizde bu yaklaşımı esas aldık. Esasen kasas ın mastar mânasıyla tamlama en güzel nakil anlamına gelir. Mastarların mef ul yerine kullanıldığı göz önüne alınırsa, bu ibareye kıssaların en güzeli karşılığı da verilebilir (Keşşaf). Bu takdirde terkibin vurgusu finali en güzel kıssa olur. Biz birinciyi tercih ettik. Kur an kendi hedefini tek kelimeyle açıklar: Hidayet. Kur an ın her parçası, dolayısıyla bu kıssalar da bu amaca hizmet için kullanılan araçlardandır. Bu kıssaları bir tarih kitabı okur gibi okumak, onlara amacının dışında anlamlar yüklemektir. Râzî, Yûnus 39 un tefsirinde, Kur an kıssalarının mesajını şöyle açıklar: (Müşrikler), bu kıssalarla amaçlanan şeyin sırf hikayenin kendisi değil de daha farklı şeyler olduğunu anlamamışlardır (XVII, 79). Kur an kıssalarının maksadı ilâhî rehberlik olduğu için, onda zamanı belirtilen bir tek kıssa yer almaz. (6) Habersiz olunan şeyin niteliği konusunda Zemahşerî ve Râzî nin yaklaşımını esas aldık. Krş. Sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin (Şurâ: 52). (Nuzul 94 / Mushaf 2 : Bakara 178 Aşağıdadır.) ي ا ا ي ا ال ذ ين ام ن وا ك ت ب ع ل ي ك م ال ق ص اص ف ى ال ق ت لى ا ل ح ر ب ال ح ر و ال ع ب د ب ال ع ب د و ا ل ن ى ب ا ل ن ى ف م ن ع ف ى ل م ن ا خ ي ى ء ف ات ب اب ب ال م ع ر وف و ا د اء ا ل ي ب ا ح س ان ذل ك ت خ ف يف م ن ر ب ك م و ر ح م ة ف م ن اع ت دى ب ع د ذل ك ف ل ع ذ اب ا ل يم ١٣١ 178 SİZ ey iman edenler! Cinayete kurban gidenler hakkında size âdil karşılık farz kılındı: Hüre karşılık hür, köleye karşılık köle, kadına karşılık kadın.(337) Bunun üzerine her kim kardeşi tarafından bir şekilde bağışlanırsa, bu bağış makul bir biçimde uygulanmalı, tazminatı da ona güzellikle ödenmeli:(338) İşte bu, Rabbiniz katından bir kolaylaştırma ve rahmettir.(339) Kim ki bundan sonra haddi aşarsa, onun için şiddetli bir azap vardır.(340) (337) İslâm adam öldürmeyi ferde veya aileye karşı işlenmiş bir suç olmaktan daha çok insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görür. Kasten ve haksız yere adam öldürme, tüm insan türüne karşı işlenmiş bir cinayettir. (338) Katil kimi öldürürse öldürsün, sonuçta öldürdüğü insan veya İslâm kardeşi dir. Ceza ve affın birlikte geçmesinin anlamı şu: Emredilen ceza değil adâlettir.

9 (339) Kısas bir intikama dönüşmemelidir. Öldürülenin yakınlarına tanınan ve hem mağdurun acısını hem de katilin vicdanını teskin edecek olan affı tavsiye ediyor. (340) Bu âyet cezayı emreden değil, cezalandırmada zulmü ve taşkınlığı yasaklayan bir âyettir. Zira zayıfın güçlüden öldürdüğü bir kişiye karşılık, güçlünün zayıfa karşı soykırıma yeltenmesi, yalnızca eski dünyada değil modern dünyada da sık görülen bir vahşettir. İslâm ın üzerinde yükseldiği üç ayaktan biri olan adâlet in (diğer ikisi tevhid ve özgürlük) sağlanması için cezalandırmada denkliğin sağlanması esastı. Çünkü ölümle neticelenen cinayetler bazen de hata ile işleniyordu. Bu âyette detaylandırılmayan bu problem Nisâ 92 de aydınlığa kavuşturulmuştu. Yine yaralama, bir organa zarar verme vb. gibi cinayet cezaları da âdil bir karşılık bulmalıydı. Bu âyet, öldürülen köleye karşılık hür katilin öldürülemeyeceği gibi alâkasız bir konuda delil olarak kullanılamaz. (Nuzul 94 / Mushaf 2 : Bakara 179 Aşağıdadır.) و ل ك م ف ى ال ق ص اص ح يوة ي ا ا ول ى ا ل ل ب اب ل ع ل ك م ت ت ق ون ١٣١ 179 Bakın ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır: sizden (artık) sorumlu davranmanız beklenir.(341) (341) Kısas ı âdil karşılık ve cezada denklik olarak açarsak, kısasın hayat olduğu aklını kullanan herkesin kabul edeceği bir gerçek olarak karşımıza çıkar. Çünkü adâlet toplumlar için hayat, zulüm ise ölüm demektir. Kısas adâletin tecellisidir. Kısasla ilgili bu iki âyetin hemen ardından vasiyetle ilgili âyetler gelmektedir. Kısas hükmü, kasti adam öldürmenin âdil karşılığını katilin ölüm cezasına çarptırılması olarak belirler. Vasiyet ise ölümü yaklaşıp da geride mal bırakan her insanı ilgilendiren hukukî bir düzenlemedir. (Nuzul 53 / Mushaf 27 : Neml 76 Aşağıdadır.) ا ن ذ ا ال ق ر ان ي ق ص ع لى ب ن ى ا س ر اي ل ا ك ر ال ذ ى م ف ي ي خ ت ل ف ون ٣٧ 76 HİÇ şüphesiz bu Kur an, İsrâiloğullarının üzerinde ihtilafa düştükleri bir çok konuya açıklık getirmektedir. (75) (75) Yekussu fiilinin türetildiği el-kassu kökü, açıklamak, adım adım şerh etmek anlamına gelir (Lisân ve Yusuf: 3, not 5). ا ذ ق ال ي وس ف ل ب ي ي ا ا ب ت ا ن ى ر ا ي ت ا ح د ع ر ك و ك با و ال م س و ال ق م ر ر ا ي ت م ل ى س اج د ين ٧ 4 HANİ bir zamanlar Yusuf babasına Ey babacığım! demişti, Ben rüyamda on bir gezegen, (7) bir de Güneşi ve Ayı gördüm; hepsi de yerlere kapanarak beni saygıyla selamlıyorlardı.(8) (7) Kevkeb, ışığı en parlak gök cisimlerini ifade eder. Tefsirlerin isimlendirmesinden yola çıkarak, kevkeb in yıldız değil gezegen e tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Kebbe den türetilen kevkeb, lügatte Ait olduğu sistemden bağımsız hareket edemeyen parça demektir. (8) Sâcidîn, sözlükte saygı duydu, boyun eğdi, alttan aldı, bağlandı anlamlarına gelir (Mekâyîs). Kur an da rüku ve kıyam da, tıpkı secde gibi hem şer î anlamıyla hem de lügat anlamıyla kullanılır ve her üçünün de lügat anlamları farklı düzeylerde saygı ve bağlılığı içerir. Kıyam yalnızca saygı, Rüku saygıdan dolayı boyun eğme ve itaat, Secde ise itaatin son noktası olan tam teslimiyet vurgusuna sahiptir. Namazın sembol rükünlerinden olan kıyam, rüku ve secde, saygıyla başlayıp varlığını adayışla biten bir teslimiyet sürecine tekabül eder.

10

11 ق ال ي ا ب ن ی ل ت ق ص ص ر ء ي اك ع لى ا خ و ت ك ف ي ك يد وا ل ك ك ي دا ا ن ال ي ط ان ل ل ن س ان ع د و م ب ين ١ 5 (Yakub): Ey yavrucuğum! dedi, Rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana karşı bir tuzak kurarlar; çünkü şeytan insan soyu için apaçık bir düşmandır! و ك ذل ك ي ج ت ب يك ر ب ك و ي ع ل م ك م ن ت ا و يل ا ل ح اد يث و ي ت م ن ع م ت ع ل ي ك و ع لى ال ي ع ق وب ك م ا ا ت م ا ع لى ا ب و ي ك م ن ق ب ل ا ب ر ي م و ا س حق ا ن ر ب ك ع ل يم ح ك يم ٧ 6 Zira bunun anlamı, Rabbinin seni seçmesi, Sana olayların altında yatan gerçeği(9) öğretmesi ve Tıpkı daha önceden ataların İbrahim ve İshak a olan nimetini tamamladığı gibi, sana ve Yakub oğullarına da nimetini tamamlaması demektir. Gerçekten de senin Rabbin her şeyi bilir, her hükmünde tam isabet eder.(10) (9) Zımnen ilk muhataba mesaj: Ey Mekke nin Yusuf u! Olana bakma, onun altında yatan hakikate bak! Te vîl, bir şeyi hakikatine ircadır. Te vili l-ehadis, olayların özünü kavramak için onları illet ve sebeplerine irca etmek demektir. Rüya, âlem-i mülke ait beden ile âlem-i ervâha ait ruh arasında bir perde olan âlem-i misale yansıyan görüntülerdir. Bu görüntüler hakiki değil temsili bir mânaya sahip olduğu için tasdik edilmezler, tabir ve tevil edilirler. Hz. Yakub oğlu Yusuf un gördüğü rüyayı tabir ve tevil ederek ulaştığı sonuçları aktarıyor.

12 (10) Kur an da onlarca kullanımdan sadece burada alîmun hakîm sıfatları, bir özneye (ke: senin) muzaf kılınmış Rabb i niteler. Bu şunu gösterir: Birbirinin tekrarı gibi görünen her ilâhî isim, aslında içerisinde yer aldığı ibarenin bütününde anlamını bulan özel bir vurguya sahiptir. Bu âyetin sonundaki Allah ın alîm ve hakîm sıfatları, bir önceki âyetin sonundaki şeytan ın aduvvun mubîn vasfına karşı bir kalkan iması taşır. Zımnen: İnsanın ilmine ve hikmetine akıl sır ermez Rabbi sayesinde, apaçık düşman olan şeytan la baş edebilir. ( Alîmun Hakîmun u bilir ve..eder diye çevirimizin gerekçesi için bkz. Tevbe: 102). (Nuzul 114 / Mushaf 9 : Tevbe 102 Aşağıdadır.) و اخ ر ون اع ت ر ف وا ب ذ ن وب م خ ل ط وا ع م ل ص ال حا و اخ ر س ي ئا ع س ى للا ا ن ي ت وب ع ل ي م ا ن للا غ ف ور ر ح ي م ١٠٢ 102 Bir de ilkin iyi olan işini, kötü olan ötekisiyle karıştırıp (en sonunda) günahını itiraf eden berikiler var. Allah ın onların af taleplerini kabul etmesi beklenir; çünkü Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.(129) (129) Âyet sonlarında gelen el-esmau l-husna nın iki tür kullanımı vardır: Birincisi ğafûrun rahîmun gibi belirsiz form, İkincisi el-ğafûru r- rahîm gibi belirli form. Belirsiz formlar sıfattırlar. Failin zâtını değil vasfını ifade ederler. Yani zâta değil sıfata delalet ederler. İşte bu yüzden belirsiz geldiği yerlerde bu sıfatlar özellikle o niteliklerin kullanıldığı âyet ya da âyetler grubunda anlatılan fiille doğrudan ilişkili olarak anlaşılmalıdırlar. Yani İlâhî esmadan mücerret bir isim olarak değil, sonunda geldiği âyette anlatılan olayla bire bir ilişkili bir vasıf olarak.

13 Fakat belirli geldiklerinde yukarı dakinin tersine sıfatlar isme dönüşür. Failin fiilini değil, zâtî özelliğini gösterirler. Sabittirler, zamana ve mekâna delalet etmezler. Bunun delili huve zamirine isnat eden hiçbir ismin belirsiz gelmemesidir (msl. Huve l-ğafuru r-rahîm). Zira huve mutlak Zât a delalet eder. Bu yüzden O na isnat eden sıfat, el takısı alarak isme yaklaşır. Bu farkın çeviriye şu ya da bu biçimde yansıması elbet gereklidir. Biz genellikle belirsiz formda kullanılan sıfatları, tarifsiz bir bağışlayıcı eşsiz bir merhamet kaynağıdır şeklinde, belirli kullanılan isimleri ise mutlak bağış sahibidir, sonsuz merhamet kaynağıdır şeklinde çevirmeye çalıştık (bkz. Kasas: 16, not 7; krş. Tevbe: 71, not 5). ل ق د ك ان ف ى ي وس ف و ا خ و ت اي ات ل لس ائ ل ين ٣ 7 DOĞRUSU, Yusuf ve kardeşlerinin (kıssasında, öğrenmek) isteyenler için asla tüketip bitirilemeyecek kadar Çok(11) dersler vardır. (11) Âyâtin deki belirsizliğin hedef metindeki karşılığı. ا ذ ق ال وا ل ي وس ف و ا خ و ا ح ب ا لى ا ب ين ا م ن ا و ن ح ن ع ص ب ة ا ن ا ب ان ا ل ف ى ض ل ل م ب ين ١ 8 HANİ bir zaman da (Yusuf un kardeşleri) şöyle demişti: Biz kalabalık olduğumuz hâlde, babamız için Yusuf ve kardeşi bizden daha sevimli ve gözde; bu da gösteriyor ki babamız açık bir yanılgı içerisindedir.(12) (12) Kıskançlık şeytan la Yusuf un kardeşleri arasındaki ortak nokta. Kıskançlığın hedefi olan Yusuf bu kıssada Âdem in rolünü oynuyor. ا ق ت ل وا ي وس ف ا و اط ر ح و ا ر ضا ي خ ل ل ك م و ج ا ب يك م و ت ك ون وا م ن ب ع د ق و ما ص ال ح ين ١ 9 (İçlerinden biri dedi ki): Yusuf u öldürün! Ya da onu ıssız bir yere atın ki babanızın(13) ilgisi yalnız size yönelsin; ve onun ardından, işleri tıkırında giden bir topluluk olmuş olursunuz.(14)

14 (13) Yani:..babamızın. Bu üslûp, ilk muhatapların konuştuğu dilin yaygın bir özelliğidir. (14) Bu âyet, Mekke muhalefetinin, Hz. Peygamber e suikast planları yaparken vicdanlarını ikna için ürettikleri gerekçeler bağlamında okunmalıdır. ق ال ق ائ ل م ن م ل ت ق ت ل وا ي وس ف و ا ل ق و ف ى غ ي اب ت ال ج ب ي ل ت ق ط ب ع ض الس ي ار ة ا ن ك ن ت م ف اع ل ين ١٠ 10 Bir diğeri ileri atılarak Yusuf u öldürmeyin! dedi ve ekledi: İlle de bir şey yapacaksanız, onu bir kuyunun(15) derinliklerine bırakın; nasıl olsa bir kervan gelip ona el koyacaktır. (15) Cubb, taşlarla örülmemiş, sadece su bulununcaya dek oyulmuş insanı boğmayacak kadar suyu az fakat çıkılamayacak kadar da derin kuyu. Örülmüş olanına bi r denir (el-külliyyât). ق ال وا ي ا ا ب ان ا م ا ل ك ل ت ا م ن ا ع لى ي وس ف و ا ن ا ل ل ن اص ح ون ١١ 11 (Babalarına dönüp) Ey babamız! dediler, Biz ona candan yürekten davrandığımız hâlde, neden Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? ا ر س ل م ع ن ا غ دا ي ر ت ع و ي ل ع ب و ا ن ا ل ل ح اف ظ ون ١٢ 12 Bırak onu, yarın bizimle birlikte koşup oynasın; bizim onu koruyacağımızdan en ufak kuşkun olmasın. ق ال ا ن ى ل ي ح ز ن ن ى ا ن ت ذ ب وا ب و ا خ اف ا ن ي ا ك ل الذ ئ ب و ا ن ت م ع ن غ اف ل ون ١٣ 13 (Yakub) dedi ki: Bakın, onu götürmeniz beni endişelendiriyor: Siz dalgınlıkla onu ihmal edersiniz de, sonunda onu kurt kapar diye korkuyorum. (16) (16) Bazen aşırı sakındığınız bir şeyin elinizden uçma gerekçesini de onun hasımlarına siz verirsiniz. ق ال وا ل ئ ن ا ك ل الذ ئ ب و ن ح ن ع ص ب ة ا ن ا ا ذا ل خ اس ر ون ١٧ 14 Onlar dediler ki: Biz bunca kalabalık olduğumuz hâlde eğer onu kurt kapacak olursa, asıl işte o zaman biz yanmışız demektir. ف ل م ا ذ ب وا ب و ا ج م ع وا ا ن ي ج ع ل و ف ى غ ي اب ت ال ج ب و ا و ح ي ن ا ا ل ي ل ت ن ب ئ ن م ب ا م ر م ذ ا و م ل ي ع ر ون ١١ 15 İşte bu minval üzre, onu kuyunun derinliklerine atmada söz birliği etmiş bir hâlde yanlarında götürüyorlardı ki, Biz ona (Bir gün gelecek) kendileri hiç farkında değilken onlara bu yaptıklarını bir bir haber vereceksin diye ilham ettik.(17) (17) Lafzen: vahyettik. Hz. Yusuf un kuyuda aldığı vahy in ilâhî bir ilham vurgusu daha baskın görünmektedir (Vahy in anlamı için bkz. Şurâ: 51). Zımnen: Ey muhatab! Parçada kötü duran bütünde güzel durabilir. Parçayı görene düşen, bütünü görene teslim olmaktır.

15 (Nuzul 82 / Mushaf 42 : Şura 51 Aşağıdadır.) و م ا ك ان ل ب ر ا ن ي ك ل م للا ا ل و ح يا ا و م ن و ر ائ ح ج اب ا و ي ر س ل ر س و ل ف ي وح ى ب ا ذ ن م ا ي اء ا ن ع ل ى ح ك يم ١١ 51 Hiçbir ölümlüyle Allah ın (yüz yüze) konuşması olacak şey değildir; (61) ancak O ânî ve içe tesir eden ilâhi bir ilham yoluyla,(62) veya bir perde arkasından,(63) ya da(64) O nun dilediği şeyi yine O nun izniyle bildirsin(65) diye bir elçi göndermek sûretiyle konuşur: (66) şüphesiz O aşkın ve yücedir, her hükmünde tam isabet sahibidir. (61) Veya mâ nın soru anlamıyla: Ölümlü insanın nesi var da, Allah kendisine (doğrudan) konuşsun? Fakat istisna varsa soru olmaması esastır. (62) Vahiy, konuluşu itibarıyla işaret dili, söz dışı bir yöntemle hızlı iletişim anlamına gelir (Meryem: 11). İşaret, Simge, Sembolik dil, Yalınkat ses, Yazı vahyin araçlarındandır. Vahiy, kaçınılmaz olarak iki özelliğe sahip olmalıdır: süratlilik ve gizemli bir gizlilik. Konuşma nın bu türü uyku, uyanıklık ya da ikisinin ortasında aracısız kalbe ilka edilen saf ilâhi ilhamı ifade eder (Râğıb). Vahyin bu şekli Musa nın annesine vahiy gibi ilham ile, arıya vahiy gibi fıtrata nakş ile de gerçekleşebilir. Vahiyde lafız-mana ilişkisi ve bunların mahiyetleri etrafında farklı görüşler ileri sürülmüştür (Bunların derli toplu bir özeti için bkz. İbn Aşur). Mâna ve lafzı birbirinden ayrı düşünmek, başı gövdeden ayrı düşünmek gibidir. Vahiy, mâna tohumunun kalp toprağına vasıtalı ya da vasıtasız ekilmesidir. Bu tohum orada lafız halinde yeşerir ve oradan da dile dökülür. Bu anlamda vahiy, başı gökte ayakları yerde ilâhi bir hitaptır. Ama her şeyden öte vahiy, kaynağı ve mahiyeti itibarıyla gaybî bir hakikat, hedefi itibarıyla akli bir gerçekliktir. Kaynağını mâna, hedefini lafız temsil eder. Vahye dair ayrıntılı tahliller için bkz.necm: 4; Zelzele: 5. (63) Hz. Musa ya Tur da geldiği gibi. Bu, ses ve kulak aracılığıyla alınan vahiy olsa gerektir. (64) Buradaki bağlacın tahyir değil tefsir olması durumunda, sonraki cümle bir öncekini açıklar. Bu durumda âyette Allah ın insanla konuşması üç değil iki şıkla açıklanmış olur. (65) Birinci maddedeki vahy den ayırmak için üçüncüye îhâ denilmiştir. (66) Yani: Vahiy meleği Cebrail vasıtasıyla ilâhi vahyi iletmek suretiyle... Allah Rasulü ne bu üç sûrette de vahiy gelmiş olmalıdır. Allah ın konuşmasıyla ilgili bkz. Bakara: 253; Nisâ: 164; A râf: 143. Birincisi görüntü ve ses olmaksızın doğrudan kalbe ilham ve ilka yoluyla, İkincisi görüntüsüz olarak ses yoluyla, Üçüncüsü görüntülü ve sesli bir bildirim şeklinde anlaşılabilir. و ج اؤ ا ب ا م ع اء ي ب ك ون ١٧ 16 Derken akşam vakti babalarına ağlayarak geldiler: ق ال وا ي ا ا ب ان ا ا ن ا ذ ب ن ا ن س ت ب ق و ت ر ك ن ا ي وس ف ع ن د م ت اع ن ا ف ا ك ل الذ ئ ب و م ا ا ن ت ب م ؤ م ن ل ن ا و ل و كن ا ص اد ق ين ١٣ 17 Ey babamız! dediler, Yarış yapma amacıyla uzaklaşmıştık. Yusuf u da eşyalarımızın başında bırakmıştık. Bir de baktık ki onu kurt yemiş.(18) Ama biz ne kadar doğruyu söylersek söyleyelim, yine de sen bize inanmayacaksın! (18) Öyle anlaşılıyor ki, kıskançlık nöbetine tutulan kardeşler babaları söyleyinceye kadar kurt yeme senaryosunu akıllarına getirmemişlerdi. Bunu onların aklına düşüren Hz. Yakub un bu sözü oldu. 13 ve 16. âyet birlikte okunduğunda üç şey akla geliyor: Kötü niyetlilerin eline bahane vermeyin. Sevdiğinizi korumak için tek başına tedbir yetmez; onu Allah a emanet edin. Sakınılan göze çöp batar, en çok neden korkarsanız başınıza o gelir, bunu bilin.

16 و ج اؤ ع لى ق م يص ب د م ك ذ ب ق ال ب ل س و ل ت ل ك م ا ن ف س ك م ا م را ف ص ب ر ج م يل و للا ال م س ت ع ان ع لى م ا ت ص ف ون ١١ 18 Üstelik, üzerinde yalandan bir kan lekesi bulunan gömleğini de getirmiştiler. (Yakub) Olamaz dedi, tasavvurlarınız(19) size tumturaklı bir oyun oynayarak sizi yanıltmış olmalı! (20) Artık (bana düşen) güzel bir sabırdır; (21) ve anlattığınız bütün bu şeyler karşısında kendisinden yardım dilenilecek tek merci Allah tır. (19) Nefs (lügat anlamı için bkz. Nisâ: 1) ve nufûs şeklindeki kullanımların ötesinde, enfus un bu sûredeki kullanımları, belirgin bir biçimde diğerlerinden farklılaşmaktadır. (Krş. âyet 23, 26, 30, 32, 53 vd.) Sanki bu farklılaşma anlam daralması biçiminde olmakta ve nefis kavramı bizim kimi yerde ters dönmüş tasavvur kimi yerde ayartıcı sahte benlik olarak karşıladığımız özel anlamlarıyla öne çıkmaktadır. Nefis kavramındaki bu anlam farklılaşması, zihnimizde Kur an ın indiği dönemdeki insan tasavvurundan farklı olarak, bu olayların yaşandığı Hermetizm in vatanı olan Eski Mısır da cari olan insan tasavvurunu çağrıştırmaktadır. Bu durumda Kur an ın, eşsiz bir anlatım tekniğiyle olayları, kahramanlarının kendi zamanlarına dair temel tasavvurlarıyla birlikte aktardığı gibi bir sonuç çıkar. Bu konuda hiçbir metin Kur an la kıyaslanamaz. Bununla amaçlanan tarihsel bir aklı ve o aklın temellerini yansıtmanın da ötesinde, bu olaydan çıkarılacak ahlâkî derslerin ve ilâhî yasaların daha net ve doğru bir biçimde çıkarılmasını temin etmektir. (20) Tesvil, (Müfredât se-e-le Muhtar ise se-ve-le maddesine yerleştirmiş) İnsan tasavvurunun, çirkini güzel göstererek sahibini yanıltması (Râğıb). Bu, hakikate müdahaleye girişen tasavvurun sahibine kurduğu bir tuzaktır. Bu tuzağın en bariz özelliği, gerçeğin fark edilmesini zorlaştıran albenili gerekçelerle bezenmiş olmasıdır. Aynı ifade, bu sûrenin 83. âyetinde de yer almaktadır (krş. Muhammed: 25). Bu ve 83. âyet, Hz. Yakub un kalbinin bu senaryoya yatmadığını îmâ etmektedir. (21) Hz. Peygamber fe-sabrun cemîl i şikayet içermeyen sabır olarak açıklamıştır (İbn Ebi Hatim). (Nuzul 106 / Mushaf 4 : Nisa 1 Aşağıdadır.) ي ا ا ي ا الن اس ات ق وا ر ب ك م ال ذ ى خ ل ق ك م م ن ن ف س و اح د ة و خ ل ق م ن ا ز و ج ا و ب ث م ن م ا ر ج ا ل ك يرا و ن س اء و ات ق وا للا ال ذ ى ت س اء ل ون ب و ا ل ر ح ام ا ن للا ك ان ع ل ي ك م ر ق يبا ١ 1 EY insanlık!(1) Sizi bir tek canlı varlıktan(2) yaratan, ondan da eşini(3) var eden ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın üreten Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Kendisi adına birbirinizden (hak) talebinde bulunduğunuz Zât a ve bu insanlık bağına(4) karşı sorumluluk duyun. Kuşkusuz Allah, üzerinizde daimi bir gözetleyicidir.(5) (1) Nida için bkz. Bakara: 21 (2) A râf 11, Nisâ 1 ve Hucurât 13 ışığında, Âdem in de kendisinden yaratıldığı ilk organik bileşiğe (hücre) delalet eder. Kur an da Nefs 16, Nufûs 2 ve Enfus 153 yerde gelir. Hepsinde de anılan şeyin maddî ve mânevî unsurlarıyla birlikte kendisi, zâtı, özü mânasına gelir. Her can ölümü tadar. Nefis; tatmin, rıza, yalvarma, korku, yatışma, fedakârlık, hile, haset, pişmanlık ve vesvese ile nitelenir. İman ve küfür, Hidayet ve dalalet, Günah ve takvâ, Ödül ve ceza ile alâkalı kullanılır. Kur an cisim ve ceset i hiç âhiretle alâkalı kullanmazken nefs i âhiretle alâkalı olarak sık kullanır. (3) Zevc için bkz. Şûrâ: 11. Ondan da eşini ibaresi, onun cinsinden şeklinde eşin de aslı olan biyolojik kökenin bölünerek çoğalmasına delalet edebilir (krş. Ebu Müslim den. Râzî).

17 Geleneksel tefsir bu ibareyi Eski Ahid ışığında okuyarak Âdem in eşinin Âdem in bedeninden yaratıldığını söyler. Bunu teyiden de, mecaz olduğu açık olan Kadın kürek kemiğinden yaratılmıştır rivayetini nakleder (Buhârî, Enbiya 2). Oysa ki kadın kürek kemiği gibidir versiyonu, sözün mecaz olduğunu izaha yeterlidir (Müslim, Radaa 18). (4) Lafzen: rahimlere. Bu bağlamda erhâm, tüm insanlığın birbiriyle olan kan bağına delalet eder. Bu bağ tek tek tüm insanların gözetmesi gereken insanlık ortak paydasını temsil eder. İnsanlığa karşı sorumluluk ile Allah a karşı sorumluluk birlikte gelmiştir. Bizim İnsanlık bağı olarak tercüme ettiğimiz erhâm ın tekili olan rahim organı için Hz. Peygamber şöyle buyurur: Rahim, Rahmân dan bir daldır (Buhârî, Edeb 81:13). Bir bakıma kadın rahmi, ilâhî rahmetin insandaki tecellisidir. (5) Zımnen: aynı ana babadan gelenlerin birbirlerine soy sopla övünmeleri anlamsızdır. (Nuzul 92 / Mushaf 47 : Muhammed 25 Aşağıdadır.) ا ن ال ذ ين ار ت د وا ع لى ا د ب ار م م ن ب ع د م ا ت ب ي ن ل م ال د ى ال ي ط ان س و ل ل م و ا م لى ل م ٢١ 25 ELBET doğru yol kendilerine açıklandıktan sonra ona sırtlarını dönenler olur: şeytan onların tasavvurlarını yamultmuş(29) ve onlara boş umutlar vaad etmiştir. (29) Sevvele için bkz. Yusuf: 18. و ج اء ت س ي ار ة ف ا ر س ل وا و ار د م ف ا د لى د ل و ق ال ي ا ب رى ذ ا غ ل م و ا س ر و ب ض اع ة و للا ع ل يم ب م ا ي ع م ل ون ١١ 19 BERİ yandan, bir kervan geldi(22) ve sucularını suya gönderdi; kovasını kuyuya salmasıyla (gördüğü karşısında) bağırması bir oldu: Â, ne kısmet! Bir oğlan çocuğu bu! Onu ticari bir mal olarak satmak üzere yanlarında gizlediler; oysa ki Allah ne yapacaklarını çok iyi biliyordu. (22) Veriler bunun, Mısır a güneyden emtia götüren İsmailoğulları kervanı olduğunu gösteriyor. م ن ب خ س د ر ا م م ع د ود ة و ك ان وا ف ي م ن الز ا د ين ٢٠ و ر و ب 20 Sonunda onu düşük bir değere sadece bir kaç gümüş paraya sattılar; (23) zaten onlar ondan kurtulmak istiyorlardı. (23) Şirâ, Kur an da sülasi olarak geldiği dört yerde de (Yusuf: 20; Bakara: 102, 207; Nisâ: 74) bâ a (sattı) mânasına kullanılmıştır ve ba harfi satın alınan şeye bitişiktir. Satın aldılar mânasını bu istikrai okumadan dolayı tercihe şayan bulmadık. Buna ilaveten, satın aldılar alternatifinin ilave anlam sorunlarına yol açacağı da ortadadır: 1) Bu takdirde âyetin son cümlesine zaten ona az bir değer biçiyorlardı mânası veriliyor ki ve kânû fîhi mine z zâhidîn ibaresi için bu tekellüftür. 2) Yusuf gibi dünyalar güzeli bir delikanlıya neden az değer biçmişler? Değersiz bir köleye ülkenin bakanı müşteri olur mu? 3) Fakat kervancıların Yusuf tan kurtulmak istemeleri olay örgüsüyle bire bir mutabıktır ve makuldür. Zira Yusuf un köleleştirilmesi yasal prosedüre uygun değildi. و ق ال ال ذ ى ا ت ري م ن م ص ر ل م ر ا ت ا ك ر م ى م وي ع سى ا ن ي ن ف ع ن ا ا و ن ت خ ذ و ل دا و ك ذل ك م ك ن ا ل ي وس ف ف ى ا ل ر ض و ل ن ع ل م م ن ت ا و يل ا ل ح اد يث و للا غ ال ب ع لى ا م ر و لك ن ا ك ر الن اس ل ي ع ل م ون ٢١ 21 Ve onu satın alan Mısırlı adam karısına dedi ki: Ona iyi bak! Bakarsın bize yararı dokunur; ya da onu evlat edinebiliriz. İşte böylece Yusuf için o ülkede sağlam bir zemin hazırladık. Yine (bu şekilde) ona olayların doğru yorumunu öğrettik. (24) Zira Allah murad ettiği işi başarıyla sonuçlandırandır; ve fakat insanların çoğu bunu kavrayamaz. (24) Aynı terkibin kullanıldığı 6. âyetin ilgili notuna bkz.

18 و ل م ا ب ل غ ا د ات ي ن ا ح ك ما و ع ل ما و ك ذل ك ن ج ز ى ال م ح س ن ين ٢٢ 22 Artık olgunluk çağına erince (25) ona bir muhakeme yeteneği ve bilgi (yöntemi) bahşettik: Zira Biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. (25) Eşudde, "ergenlik çağı" olarak anlaşılabilir. Bunu; İbn Abbas ve Mücahid aklın olgunluk yaşı olarak kabul edilen otuz üç yaşı olarak yorumlamış, bazıları ise kalbin olgunluk çağı olarak kabul edilen kırk yaş olarak kabul etmişlerdir. و ر او د ت ال ت ى و ف ى ب ي ت ا ع ن ن ف س و غ ل ق ت ا ل ب و اب و ق ال ت ي ت ل ك ق ال م ع اذ للا ا ن ر ب ى ا ح س ن م و ای ا ن ل ي ف ل الظ ال م ون ٢٣ 23 Derken, evinde bulunduğu kadın arzusunu onunla tatmin etmek için onu baştan çıkarmak istedi. (26) Ve (bir gün) kapıları sıkı sıkıya kapatıp dedi ki: Hadi, seninim! (Yusuf): Allah a sığınırım dedi, çünkü O benim Efendim (28); bana güzel bir konum kazandırdı! şu da bir gerçektir ki, zalimler asla başarıya ulaşamaz. (26) el-murâvede, iki taraftan birinin istemediğini diğerinin istemesi yüzünden taraflar arasında çıkan çekişme anlamındadır (Râğıb). Zemahşerî ye göre, bu çekişme sırasında arzuladığını elde etmek için her türlü hile, işve, cilve ve tuzağa başvurma anlamını içerir (Esâs ve Keşşâf). Tercihimiz, râvedethu an nefsihi ibaresinin yan anlamlarını tercümeye yansıtma kaygısının bir ürünüdür. İbarenin tamamlayıcı unsuru olan an-nefsihi, muhatabın direnişine rağmen onu kendi aleyhine bir işe razı etmek vurgusunu zaten barındırır. An edatının, genellikle, nesne olarak aldığı yüklemi özneden uzaklaştırma vurgusu dikkate alınırsa, bu ibare mefhum olarak kadın, arzusunu tatmin etmek için, onu öz benliğinden uzaklaştırmak istedi ya da onu, kendi özüne yabancılaştırarak arzusunu tatmin etmek istedi anlamına ulaşılır. Elde edilen bu dolaylı anlam, aslında her günahın, insanın kendi özünden uzaklaşması anlamına geldiğini de îmâ eder (krş. Kamer: 37). (28) Burada Hz. Yusuf a ait olan çünkü O benim Efendim ifadesinde efendim sözcüğünün aslı olan rabbî, Hz. Yusuf un da konuştuğu Sami dil ailesinde hizmetçinin sahibi, kölenin efendisi, kulun Rabbi anlamlarına kullanılan çok çağrışımlı bir ifadedir. Dolayısıyla bununla ne kastedildiği ancak hatibin kastı, iç ve dış bağlam göz önüne alınarak bilinebilir. Hz. Yusuf ile yöneticinin karısı arasındaki bu diyalogda bu sözcük kasten tevriyeli kullanılmış gibidir. Çünkü bu kıssanın ana temalarından biri de Allah ın rububiyetine dikkat çekmektir (bkz. âyet 39, 42 ve 50). Bu gerçek dikkate alındığında Hz. Yusuf un rububiyet konusunda ne kadar titiz olduğu görülecektir. Bu durumda Hz. Yusuf, o benim Rabbim dir derken gerçek Rabbi olan Allah ı kastetmiş, fakat içerisinde bulunduğu konum gereği, bunu tevriyeli olarak ifade etmiştir. Bu durumda muhatabın bu sözü kendi tasavvuruna göre anlaması doğaldır. Böylelikle Hz. Yusuf, evin hanımına, kendi aleyhine kullanacağı bir koz da vermemiştir. (Nuzul 54 / Mushaf 54 : Kamer 37 Aşağıdadır.) و ل ق د ر او د و ع ن ض ي ف ف ط م س ن ا ا ع ي ن م ف ذ وق وا ع ذ اب ى و ن ذ ر ٣٣ 37 Daha beteri arzularını onun misafirlerinden tatmin etmek için onunla çekiştiler; (22) bunun üzerine Biz de gözlerini kör ettik; (23) Madem uyarımı (göz ardı ettiniz), o halde azabımı tadın! (dedik). (22) Tercih ettiğimiz bu anlam için krş. Yusuf: 23, not 1. (23) Zımnen: şehvet güdüleri bilinçlerini öyle kuşattı ki, gözleri hiçbir şeyi görmez oldu.

19 و ل ق د م ت ب و م ب ا ل و ل ا ن ر ا ب ر ان ر ب ك ذل ك ل ن ص ر ف ع ن الس وء و ال ف ح اء ا ن م ن ع ب اد ن ا ال م خ ل ص ين ٢٧ 24 Doğrusu kadın onu gözüne kestirmişti; eğer Rabbinin burhanını müşahede etmemiş olsaydı, o da kadını gözüne kestirip gitmişti: işte bunun nedeni, her türlü kötülük ve tutkuya bağlı taşkınlığı ondan uzaklaştırmak istediğimiz içindi; çünkü o bizim seçkin kullarımızdan biriydi. و اس ت ب ق ا ال ب اب و ق د ت ق م يص م ن د ب ر و ا ل ف ي ا س ي د ا ل د ا ال ب اب ق ال ت م ا ج ز اء م ن ا ر اد ب ا ل ك س وءا ا ل ا ن ي س ج ن ا و ع ذ ا ب ا ل ي م ٢١ 25 Ve kapıya koşuştular Ve kadın onun gömleğini arkasından yırttı. Tam sırtına sarılacaktı ki, (29) kadının beyiyle yüz yüze geldiler. Kadın dedi ki: Senin karına kötülüğe kalkışan bir kişinin cezası hapsedilmekten ya da daha acı bir cezaya çarptırılmaktan başka ne olabilir ki! (29) Elfâ nın sarılmak anlamındaki leffe kök anlamından yola çıkarak (Mekâyîs). ق ال ى ر او د ت ن ى ع ن ن ف س ى و د ا د م ن ا ل ا ا ن ك ان ق م يص ق د م ن ق ب ل ف ص د ق ت و و ال ك اذ ب ين ٢٧ م ن 26 (Yusuf) söze girdi: Asıl arzusunu benimle tatmin için beni baştan çıkarmaya çalışan odur. Ve kadının yakınlarından olan bir görgü tanığı: Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa bu durumda kadın doğru söylüyor; öteki de yalancının teki demektir. و ا ن ك ان ق م يص ق د م ن د ب ر ف ك ذ ب ت و و م ن الص اد ق ين ٢٣ 27 Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa, o zaman da kadın yalan söylüyor, beriki dürüst biri demektir. ف ل م ا ر ا ق م يص ق د م ن د ب ر ق ال ا ن م ن ك ي د ك ن ا ن ك ي د ك ن ع ظ يم ٢١ 28 Bunun ardından (koca) onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce dedi ki: Öyle anlaşılıyor ki bu da sizin tuzaklarınızdan biridir ey kadınlar taifesi! Doğrusu sizin tuzağınız pek yamandır! ي وس ف ا ع ر ض ع ن ذ ا و اس ت غ ف رى ل ذ ن ب ك ا ن ك ك ن ت م ن ال خ اط پ ين ٢١ 29 (Ey) Yusuf, sen bu olayı yaşamadın say! Ve sen (ey) kadın, kabahatinden dolayı özür dile! Çünkü (şu hâl) senin suçunun sabit olduğunu gösteriyor. و ق ال ن س و ة ف ى ال م د ين ة ام ر ا ت ال ع ز يز ت ر او د ف تي ا ع ن ن ف س ق د غ ف ا ح ب ا ا ن ا ل ن ري ا ف ى ض ل ل م ب ين ٣٠ 30 VE ŞEHİRDE hanımlar (birbirine şöyle) dedi: Malum yöneticinin(30) karısı genç hizmetçisini baştan çıkarmaya yeltenmiş. Besbelli ki tutku kadının yüreğine işlemiş.(31) Bakın: bizim onun hakkındaki düşüncemiz işi iyice azıttığı yönündedir. (30) Lafzen: Saygın kişinin karısı. el- Azîz, Eski Ahid de geçen ve aslı eski Mısır ca olan Puti-phare nin (puti: izzet, lütuf; phare: nasihatlı) Arapça karşılığıdır. Hazine bakanının adı ya da unvanıdır. (31) Kur an da sadece burada kullanılan şeğaf yürek zarı, ya da gönül dili gibi mecazi ifade kalıplarıyla dile getirilen insanın duygu merkezine tekabül eder (Keşşaf). Burada sevgi anlamına gelen hubb ile birlikte kullanılarak, sözü edilen sevginin haddi aşmış bir sevgi olduğuna atıf yapılmıştır. Bu nedenledir ki, Kur an ın bir çok yerinde olumlu anlamda sevgiyi ifade için kulanılan hubb u, şeğaf ile birlikte kullanıldığı tek yer olan bu bağlamda tutku ile karşıladık. Genellikle Arapça da, sahibinin aklını tutuklayıp basiretini bağlayan şehvete dayalı beşeri sevgi aşk ile, sahibinin basiretine basiret katan sevgi hubb ile ifade edilir. Dilci İbn Fâris, Kur an da hiç geçmeyen aşk ı, muhabbetin haddi aşmış şekli olarak tarif eder (Mekâyîs).

20 ف ل م ا س م ع ت ب م ك ر ن ا ر س ل ت ا ل ي ن و ا ع ت د ت ل ن م ت ك ا و ات ت ك ل و اح د ة م ن ن س ك ينا و ق ال ت اخ ر ع ل ي ن ف ل م ا ر ا ي ن ا ك ب ر ن و ق ط ع ن ا ي د ي ن و ق ل ن ح اش ل ل م ا ذ ا ب را ا ن ذ ا ا ل م ل ك ك ريم ٣١ 31 (Kadın) onların (bu tür) dedikodularını işitince, onları davet ederek kendileri için dayalı döşeli bir ziyafet sofrası hazırladı,(32) her birinin eline de birer bıçak tutuşturdu ve (Yusuf a) Çık karşılarına! dedi. Hanımlar onu görünce kendilerinden geçip hayran kaldılar;(33) dahası (bu yüzden) ellerini kestiler ve Olamaz! dediler, Aman Allah ım! Bu bir insan olamaz, olsa olsa bu yüce bir melektir! (34) (32) Mutteke, yaslanıp oturacak yer anlamına gelir. Bu bağlamda ziyafet salonu ya da ziyafet sofrası vurgusu taşır (Ebu Ubeyde). Bu kelimenin turunç anlamına geldiğini söyleyen Abdullah b. Mes ud, Mücahid ve Ferrâ yı şiddetle reddeden Buhârî, bu konuda Ebu Ubeyde yi tekrarlayarak Bunu söyleyen yanıldı. Arapça da turunç yoktur der (Buhârî, Tefsir). (33) Lafzen: onu gözlerinde büyüttüler ya da onu göz kamaştırıcı buldular. (34) Melekleri gördükleri için böyle demiyorlar elbette. Fakat kıssa bu anlatım tarzıyla ilk muhataplarının melek tasavvurları üzerinden ders veriyor. ق ال ت ف ذل ك ن ال ذ ى ل م ت ن ن ى ف ي و ل ق د ر او د ت ع ن ن ف س ف اس ت ع ص م و ل ئ ن ل م ي ف ع ل م ا ام ر ل ي س ج ن ن و ل ي ك ونا م ن الص اغ ر ين ٣٢ 32 Kadın dedi ki: Bakın, işte beni kendisinden dolayı kınadığınız kişi bu! Doğrusu ben onu baştan çıkarmaya çalıştım, ne ki o geçit vermedi. Ve eğer (bundan böyle de) arzumu yerine getirmezse, kesinlikle hapsi boylayacak ve sürüm sürüm sürünecektir. (35) (35) Vahiy tam da burada, şu soruyu sorup yüreğimizde doğru cevaplamamızı istiyor: Mânevi kölelik mi, fiziki kölelik mi: hangisi daha büyük onursuzluktur? Zımnen: asıl kölelik, aklın duygu tarafından tutuklanıp içgüdülerin insanı esir almasıdır. Sonsöz: Yusuf zindanda özgür, Züleyha sarayda tutsaktır. ق ال ر ب الس ج ن ا ح ب ا ل ی م م ا ي د ع ون ن ى ا ل ي و ا ل ت ص ر ف ع ن ى ك ي د ن ا ص ب ا ل ي ن و ا ك ن م ن ال جا ل ين ٣٣ 33 (Yusuf) Rabbim! dedi, Benim için hapislik, bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır! (36) Bununla birlikte (37) Sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım! (36) Zımnen: Günah işleyerek kalbimi imana zindan etmektense, günah işlememek için bedenimin zindana atılmasını tercih ederim. (37) Ve illa ya bu bağlamda verilebilecek en uygun anlam. ف اس ت ج اب ل ر ب ف ص ر ف ع ن ك ي د ن ا ن و الس م يع ال ع ل يم ٣٧ 34 Bunun üzerine Rabbi onun duasına icâbet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu: Çünkü O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. م ب د ا ل م م ن ب ع د م ا ر ا و ا ا ل ي ات ل ي س ج ن ن ح تى ح ين ٣١ 35 En sonunda yetkililer, gördükleri belge ve delillerin ardından (olayın sırrına ermelerine rağmen), belli bir süre onu hapsetmenin kesinlikle daha uygun olacağını düşündüler.

21 و د خ ل م ع الس ج ن ف ت ي ان ق ال ا ح د م ا ا ن ى ا رين ى ا ع ص ر خ م را و ق ال ا ل خ ر ا ن ى ا رين ى ا ح م ل ف و ق ر ا س ى خ ب زا ت ا ك ل الط ي ر م ن ن ب ئ ن ا ب ت ا و يل ا ن ا ن ريك م ن ال م ح س ن ين ٣٧ 36 O ARADA onunla birlikte iki genç daha hapse girdi. (Bir gün) o iki gençten biri dedi ki: Rüyamda kendimi şaraplık üzüm sıkarken gördüm. Diğeri ise; Ben de rüyamda başımın üzerinde ekmek taşıdığımı, kuşların (da) ondan yediğini gördüm dedi. (Birlikte şunu talep ettiler): Bize bu (rüyaların) altında yatan anlamı haber ver! Çünkü biz senin (bu işi) iyi bilen biri olduğunu düşünüyoruz. ق ال ل ي ا ت يك م ا ط ع ام ت ر ز ق ان ا ل ن ب ا ت ك م ا ب ت ا و يل ق ب ل ا ن ي ا ت ي ك م ا ذل ك م ا م م ا ع ل م ن ى ر ب ى ا ن ى ت ر ك ت م ل ة ق و م ل ي ؤ م ن ون با ل ل و م ب ا ل خ ر ة م ك اف ر ون ٣٣ 37 (Yusuf) dedi ki: Öğününüz size ulaşmadan, ben her ikinize de rüyanızın altında yatan anlamı, (onun sonucu) başınıza gelmeden haber vereceğim.(38) Zira bunlar Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Ama (önce) şunu bilmeniz şart: Ben, Allah a inanmayan ve âhireti inkâr eden bir toplumla yolumu ayırdım; (38) Bu ifadenin mahiyeti tartışılmıştır. Bazıları bunun rüyada görülen yiyecek olduğunu söyler (Taberî; Süddi den naklen Râzî). Bu yiyeceğin normal günlük tayın olmadığında ısrarlı olanlar Yönetim, birine ölüm cezası vereceği zaman, ona zindanda zehirli bir yemek yedirerek cezayı infaz ederdi şeklindeki sıhhati kuşkulu bir açıklamaya dayanır (Râzî). Yine Taberî kable en ye tiyekuma (size gelmeden önce) ibaresini ise, öncesinin aksine uyanıkken notuyla verir. Bunu yaparken o ve onun gibi düşünenler (msl. R. Rıza), Rüyalarınızda size yemek ikram edilmeden önce onların altında yatan anlamı size bildireceğim şeklindeki bir anlayışı reddetmiş olmaktadır. Bu anlama problemi, la-ye tiyekumâ daki gizli zamirin nereye gittiğiyle alâkalıdır. Eğer bu gizli zamir yemeğe giderse anlam yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce olur, yok rüyalara giderse rüyada gördükleriniz (gerçek hayatta) başınıza gelmeden önce olur. Bunun hangisinin isabetli olduğu ise, bi-te vilihi deki açık zamirin adresine bağlıdır. Bu zamirin adresi Zemahşerî ye göre anlatılan (rüya)lar dır. Bizce isabetli olan da budur. و ات ب ع ت م ل ة اب ائ ى ا ب ر يم و ا س حق و ي ع ق وب م ا ك ان ل ن ا ا ن ن ر ك ب ا ل ل م ن ی ء ذل ك م ن ف ض ل للا ع ل ي ن ا و ع ل ى الن اس و لك ن ا ك ر الن اس ل ي ك ر ون ٣١ 38 Ve atalarım İbrahim, İshak ve Yakub un inanç sistemine uydum. Allah a ait herhangi bir niteliği ondan başkasına yakıştırmak bize yakışmaz. İşte bu (tevhidi iman), Allah ın bize ve tüm insanlığa olan bir lutfudur: ne var ki insanların çoğu bunu değerlendirmez.(39) (39) Lafzen: şükretmez. Şükür, kök itibarıyla; aldığını hak etmek ve verimli değerlendirmek, verileni zayi etmeyip onu azami ürüne çevirmek anlamına gelir. Kelimenin nisbet edildiği hepsi de verimli kılma ve değerlendirme anlamında birleşen dört ayrı kökeni vardır (Mekâyîs).

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

TÜRKÇE KURAN-I KERİM VE TEFSİRİ MUHAMMED ESED

TÜRKÇE KURAN-I KERİM VE TEFSİRİ MUHAMMED ESED TÜRKÇE KURAN-I KERİM VE TEFSİRİ MUHAMMED ESED 16 - Nahl Hemen bütün kaynaklara göre (İtkân da dahil), bu sure Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden birkaç ay önce vahyedilmiştir. Bazı müfessirler surenin

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 bilimname IX, 2005/3, 13-37 KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 (Prof. Dr.), Erciyes Ü. İlahiyat F. zduman@erciyes.edu.tr Giriş: Bir kısım âyetlerinin müteşâbihleri içeriyor olmasından dolayı genellikle zannedilir

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

İ T H A F. Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım.

İ T H A F. Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım. 1 İ T H A F Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım. Abdi ÖZDEMİR (Âbid Abdi Kâhyaoğlu) Emekli İmam-Hatib

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

Namazda ayet okurken melekler ağızlarını ağızlarımıza mı yapıştırırlar?

Namazda ayet okurken melekler ağızlarını ağızlarımıza mı yapıştırırlar? 1 İçindekiler Namazda ayet okurken melekler ağızlarını ağızlarımıza mı yapıştırırlar?... 3 Hz. Peygamber (s.a.v) çok eşliliğin dörtle sınırlandırılmasından sonra aynı anda dörtten fazla kadınla evli bulunmuş

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Haftalık Bülten. 20 Ocak 2012 www.sorularlaislamiyet.com

Haftalık Bülten. 20 Ocak 2012 www.sorularlaislamiyet.com Haftalık Bülten 20 Ocak 2012 www.sorularlaislamiyet.com 1 İçindekiler İnanmak neye yarar? Rarahatlıkla, endisesiz, tasasız, sorumluksuz yaşayan inançsız bir kimse için inanmak neye yarar, niçin inansın,

Detaylı

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İmanın Sosyal Boyutu Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, etrafımızdaki her şey âdeta nefsimizin heva, heves,

Detaylı

KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik

KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik Özet Kur an-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Kur'an Tefsiri sahasında otorite olan Prof. Dr. Suat Yıldırım

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Kadın Ve Islamın Kadına Verdigi Önem İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com YARATAN VE YARATILAN Allah ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği her varlık, varoluş itibarı ile onurlu ve mükemmel yaratılmıştır.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

mart 15 11. YIL TAKDİM KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! mart 15

mart 15 11. YIL TAKDİM KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! mart 15 TAKDİM HİLAFET DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRILACAKTIR! KöklüDeğişim suskunluğun kırılma noktası Hilafet in yıkılışının 92. Sene-i devriyesi münasebetiyle Köklü Değişim, Hilafetin yokluğunun ümmete neler kaybettirdiğini,

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

KUR ÂN IN ANLAŞILMASINDA HURUF I MUKATTAAYA YÜKLENEN ANLAMLAR veya HARFLERE YÜKLENEN ANLAMLAR

KUR ÂN IN ANLAŞILMASINDA HURUF I MUKATTAAYA YÜKLENEN ANLAMLAR veya HARFLERE YÜKLENEN ANLAMLAR KUR ÂN IN ANLAŞILMASINDA HURUF I MUKATTAAYA YÜKLENEN ANLAMLAR veya KUR ÂN IN ANLAŞILMASINDA HARFLERE YÜKLENEN ANLAMLAR Yrd.Doç.Dr.Muhittin Akgül Some letters and words occur at the beginning of the Qur

Detaylı

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s.

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-53 KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş Özet Kur ân ın Allah ın kelamı olduğu vahiyle ilk muhataplara bildirilmiş; ancak onlar

Detaylı

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ Derneğimiz, 28/05/2008 tarihinde dayanışma ve kardeşlik yemeği düzenledi. Toyota Plaza da yapılan dayanışma ve kardeşlik yemeğine çok sayıda üye ve dost katılımı gerçekleşti.

Detaylı

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA 1 FIKIH Ders Notları 2008 ANKARA 2 Ben insanları ve cinleri; ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat: 56 Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr: 99 NASIL İBADET EDECEĞİZ? İbadet ve

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı