Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI: AÐUSTOS 2008 CUMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA"

Transkript

1 BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: HACIBEKTAÞ ECZANESÝ YIL:3 SAYI: YKR 15 AÐUSTOS 2008 CUMA Ecz. Tel: Ev Tel: Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Alirýza Selmanpakoðlu, Cumhurbaþkaný Gül'ün þenliklere katýlmasýndan büyük mutluluk duyacaðýný söyledi NEVÞEHÝR - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Nevþehir in Hacýbektaþ Ýlçesi'nde 16 Aðustos'ta baþlayacak 45'inci Ulusal, 19'uncu Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli Anma törenleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katýlacak. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Alirýza Selmanpakoðlu, etkinliklere Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün katýlma sözü verdiðini, katýlýmýndan büyük mutluluk duyacaklarýný söyledi. 2 DE Ulusalcý olduðunu iddia eden ve bu konuda mangalda kül býrakmayan Selmanpakoðlu, Hacýbektaþ törenlerine AKP'lileri davet etmesinin hemen ardýndan dinci Zaman Gazetesine demeç verdi. Gericiler tarafýndan memnuniyetle karþýlanan açýklamalarda bulunan Selmanpakoðlu bakýn neler söylüyor : Bazý dernekler, Alevileri AB fonlarý için 'Ýslam dýþý' göstermeye çalýþýyor Hacý Bektaþ-ý Veli'yi anma törenlerinin 45'incisi 16, 17 ve 18 Aðustos tarihlerinde Nevþehir'in Hacýbektaþ ilçesinde gerçekleþtirilecek. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün de katýlmasý beklenen törenler için hazýrlýklar tamamlandý. 8 DE Kýsaca kendinizi tanýrmýsýnýz, sanat çalýþmalarýna nasýl baþladýnýz? -TRT den emekli olmadan önce resim dersleri almaya baþladým. Yalnýzca modern resim yada akademi eðitimi deðil bu. Eðitimin yanýnda hat, tezhip, minyatür dersleri de aldým. Amacým Türk Ýslam resmini anlamaya yönelik ve olabildiðince baþlangýç dönemlerine ulaþabilmekti. Niçin Türk Ýslam Sanatý? -Türk Ýslam Sanatý nýn yüzyýlda sanki atak yaptýðýný izledim. Osmanlýca- Arapca nýn Türkiye insanýnda önemli bir yeri vardýr. Kültürü ne olursa olsun eski yazýya önem veriyoruz. Anlamýný bilmiyoruz ama sanki bu yazýlar kutsal ve Kuran-ý Kerim den sayfalar gibi geliyor. Ablam Fas a gittiðinde yerde bir eski yazý görmüþ. Hemen almýþ Bu yere atýlýr mý? demiþ. Söyleþi: Naci Özçelik /Vicdan Güvenç 3 DE Bölünelim! Þeriatý desteklemek için Darbeleri seyretmek için Yobazlarýn sevinmesi için Yoksulluða evet demek için Yolsuzluða göz yummak için Kavrulan çiftçinin yok olmasý için Siftah etmeden eve giden esnafýn yok olmasý için Halkýn iradesinin söz sahibi olmamasý için Ýþçi ve çalýþanlarýn haklarýnýn gaspýný seyretmek için Bizleri daha iyi yönetmeleri için bölünelim... Düþünce özgürlüðünü istemeyenleri desteklemek için bölünelim... Ýnanç özgürlüðüne karþý çýkanlarý desteklemek için Türkiye nin Ýranlaþtýrýlmasý için Ýnsan haklarýný savunmamak için Eðitimde fýrsat eþitliðini savunmamak için Kemiksiz bir toplum özlemi duyanlara çerez olmak için Amerika nýn dünya jandarmalýðý için Soroz gibi finansörlerin amaçlarýný desteklemek için Yurtta barýþ, dünyada barýþý kösteklemek için Analarýn aðladýðý savaþlarý desteklemek için Barýþ, hoþgörü ve kardeþliðe sýrt çevirmek için Çevreyi katletmek için Küresel ýsýnmaya seyirci olmak için bölünelim... Var olamayan Solun kýpýrdamamasý için Demokrasiyi katletmek için Bu günün temelini atan Kenan Evren i desteklemek için bölünelim... Kiþiliðimizi tatmin etmek için Farklýlýklarýmýzý öldürmek için Kültürsüzlüðü desteklemek için bölünelim... Örgütlü bir toplum olmamak için Haksýzlýða karþý gelmemek için Sosyal ve hukuk devleti olmamak için Laik bir toplum olmamak için Tam olmayan Kadýn haklarýný yemek için Kimliksiz bir gençlik yetiþtirmemek için Aydýn bir gençliðin iradesini engellemek için Türk, Kürt, Laz ve Çerkez lerin bir arada yaþamalarýný istememek için Alevi, Sünni ve tüm inançlara saygý göstermemek için Alevi-Bektaþi toplumunun taleplerini istememek için Tam demokratik Türkiye özlemini unutmak için Ýnsanca bir dünya özlemini unutmak için bölünelim. Özetle insan olduðumuzu unutmak için Bölünme çaðrýsý yapmak için hep birlikte elele Sözün özü: BÖLÜNELÝM YAHU!

2 2 15 Aðustos 2008 Cuma Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Alirýza Selmanpakoðlu, Cumhurbaþkaný Gül'ün þenliklere katýlmasýndan büyük mutluluk duyacaðýný söyledi NEVÞEHÝR - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Nevþehir in Hacýbektaþ Ýlçesi'nde 16 Aðustos'ta baþlayacak 45'inci Ulusal, 19'uncu Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli Anma törenleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katýlacak. Badem aðaçlarýnýn çiçeðe durduðu bir gündü. Hafta içi olmasý nedeni ile Dede Baðý ýssýzdý. Oraya gelmiþ iki aile olarak derenin yamacýnda, çimenleri altýmýza alarak,etrafa hakim bir yerde çoluk çocuk oturduk. Dedebaðý nda her þey aslýna uygun. Ne bir beton parçasý, ne bir telefon teli. Ne de bir motor gürültüsü. Baðlarýn etrafýnda çevrili kuru kayma duvarlar sanki Hitit devrinden kalma görüntüsü veriyor. Oysa olsa olsa yetmiþ yüz yýllýk duvarlar. Doðallýk bu diye düþünüyorum. Ýnsan çoðu kez, bir hiç uðruna veya bilemeden doðayý tahrip ediyor. Dere içinde aðaçlar, vadi boyunca uzayýp gidiyor, dallarýnda ötüþen kuþlar. Oksijeni bol bir hava insaný dinlendiriyor burada.aslýnda Hacýbektaþ ýn havasý temiz ve ferahtýr.uzun yoldan gelmiþseniz yarým saatin içinde yorgunluðunuzu atarsýnýz hemen. Çocuklar, kuþlar kadar hafif ve özgür.deniz, Pýnar, Evrim, Barýþcan ve Pelin.Bir oraya, bir buraya koþuþturuyorlar. Havada tozlaþmadan dolayý hafif bir pus var. Henüz sabahýn on sularý.ateþ yakmak için erken. Aþaðýda çeþme olanca gücü ve güzelliði ile akýyor.çeþmenin yanýna bir inip bir çýkýyoruz. Su, buz gibi. Ýçeceklerimizi çeþmenin yalaðýna sokuyoruz. Uzaktan görünen iki otobüs sessizliði bozuyor. Otobüsler yanýmýza yaklaþýnca ikisinin de aðzýna kadar dolu olduðunu görüyoruz. Kadýn erkek karýþýk iniyorlar otobüslerden. Hiç birinden gürültülü bir ses çýkmýyor. Kadýnlarýn giysileri renk renk, ama kýrmýzý aðýrlýklý. Otobüsler onlarý býraktýktan sonra oradan ayrýlýyorlar.hepsi düzenli bir þekilde ve tek sýra halinde dereye kayýyorlar patika yoldan. Biz, onlarý yukarýdan seyrediyoruz. Kadýnlar etraftan çalý çýrpý toplamaya koyuluyorlar. Erkekler de yanlarýnda getirdikleri kazanlarý hazýrlýyorlar. Gruptan iki erkek ayrýlýp bizim yanýmýza doðru týrmanýyorlar. Yanýmýza gelince selam veriyorlar, selam alýyoruz. Meydanda bulunan arabanýn bize ait olup olmadýðýný soruyorlar. Bizim diye cevap verince ricalarýný iletiyorlar. Onlarý arabama alýp Hacýbektaþ merkeze getirerek býrakýyorum. Teþekkür ediyorlar, Sen dönebilirsin. Biz çarþýdan kurbanlýklar alýp, uygun bir araçla döneceðiz diyorlar. Biraz sonra yanlarýnda kurbanlýklar olduðu halde Dedebaðý na dönüyorlar. Grup içinde bir iþbölümü, herkes iþini biliyor. Erkekler, kurbanlarla ilgilenirken, kadýnlar ateþle meþgul. Üstümüzde bir sürü güvercin, vadiyi takip ediyorlar. Ateþin dumaný mistik bir hava içinde dereyi kaplýyor. Burada koca bir NOKTA koyup kýsaca durmak gerekiyor; Orta Asya ve Anadolu Kültür ü iç içe geçmiþ kaynamýþ bir kültür.adaklar, kurbanlar. Kayseri Kültepe de, Efes te, Bergama da, Hattuþaþ ta, Tokat ta, Amasya da daha yüzlerce yerde bulunan sunaklar. Sunaklarda adanan kurbanlar.ateþin kutsallýðý. ateþ kültü ve Zerdüþtlük,Þamanizm,Alevilik, Ýslam da kurban ve cehennem. Bölgemizde bulunan volkanik daðlar.ateþ üstüne söylenen sözler.ateþ ve temizlik, ateþ ve ruh. Ýnsanýn görmek istedikleri bazen ayaðýna geliyor.bin deðil, binlerce yýl ötelere gidiyor ve mutlu oluyorsunuz. Kazanlar altýnda ateþ yandýkça, parça parça edilmiþ piþen et kokusu bize kadar geliyor. Karnýmýzýn acýktýðýný hissediyoruz.yanýmýzda etimiz olmasýna raðmen lokmayý aþaðýdan bekliyor ve sonunda dayanamayýp çocuklarýn ellerine birer kap verip aþaðý gönderiyoruz. Ne yazýk ki, çocuklar elleri boþ dönüyor. Önce bir anlam veremiyoruz. Piknik arkadaþým, Veli ye takýlýyorum, Ne oldu bizim lokmalar? Bilmem, iþin içinde anlayamadýðýmýz bir durum var Az sonra konu çözülür gibi oluyor. Tüm ziyaretçiler saf duruyorlar. Ýmam bir þeyler konuþuyor. Aradaki mesafe iþitebileceðimiz kadar yakýn deðil.bu yüzden konuþmayý anlayamýyoruz. Konuþmanýn sonunda hafifçe öne eðilerek yere çömeliyorlar dizlerinin üstünde.kýr çiçeklei ile toprak kokusunu hissetmiþ olmalýlar. El baþ parmaklarý ile dillerini üst damaklarýna yapýþtýrýp öylece bekliyorlar. Hemen Hacýbektaþ ý Veli nin, Eline, Beline, DÝLÝNE sahip ol anlamýndaki sözlerini hatýrlýyorum. Dillerini tutarak kötü sözlere karþý ona sahip oluyorlar. Tören sonunda, imam olduklarýný anladýðýmýz ve bizden arabayý isteyen ayný iki kiþi bize doðru ellerinde tepsilerle geliyorlar. Býrakmýyoruz onlarý, biz de bir þeyler ikram ediyoruz. Ne kadar açýk ve samimiler.sohbet uzuyor, sonunda cemaati yalnýz býraktýk diyerek vedalaþýp ayrýlýyorlar. Tüm renkler vadide uçuþuyor, dönüyor, dönüyor, Semah dönüyor, Sema dönüyor. Ýþte diyorum ANADOLU ZENGÝNLÝÐÝ ve gururlanýyorum. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Alirýza Selmanpakoðlu, etkinliklere Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün katýlma sözü verdiðini, katýlýmýndan büyük mutluluk duyacaklarýný söyledi Aðustos tarihleri arasýnda yapýlacak bu yýlki Hacýbektaþ Veli Anma Törenleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne ayrýca Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, SHP Genel Baþkaný Murat Karayalçýn, Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, Biz Kaç Kiþiyiz' grubunun baþkaný Tuncay Özkan, Almanya Yeþiller Partisi Milletvekili ve Avrupa Parlementosu üyesi Ozan Ceyhun, Kýbrýs Milli Eðitim Bakaný Canan Öztoprak ve Kýbrýs Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði; yazarlýðýný MEHMET SARIYAR'ýn yaptýðý; HUBYAR SULTAN OCAÐI UYGULAMALARI ÝLE ALEVÝ YOLU ERKANI adlý yeni bir kitap yayýnladý. Hubyar Sultan üzerine ilk bilimsel yayýn olan ve yazarlýðýný ALÝ KENANOÐLU - ÝSMAÝL ONARLI'nýn PSAKD'nden Aziz Kocaoðlu'na Teþekkür Ziyareti Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Ýzmir yerelinde Alevi kurumlarýna ve cemevlerine verdiði destekten dolayý Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz KOCAOÐLU na teþekkür ziyaretinde bulundu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Fevzi GÜMÜÞ, PSAKD GYK Üyesi Þehri TUÐCULAR, PSAKD Çiðli Þube Baþkaný Türkan DOÐAN, PSAKD Bornova Þube Baþkaný Cahit AKDOÐAN ve PSAKD Bornova Þube Yönetim Kurulu üyesi Özlem VAROL dan oluþan PSAKD Heyeti, Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz KOCAOÐLU nu Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'da katýlacak. 3 gün süre ile devam edecek etkinliklerde panel, resim ve fotoðraf sergileri ve tiyatro gösterileri sunulacak. AHMET KORKMAZER RADÝKAL - DHA yaptýðý HUBYAR SULTAN OCAÐI VE BEYDÝLÝ SIRAÇ TÜRKMENLERÝ adlý kitabý da yayýnlayan derneðin, bu ikinci yayýný oluyor. Kitabýn içeriði konusunda bilgi veren MEHMET SARIYAR þunlarý söyledi: "Bilindiði gibi Alevilik ve Aleviliðin ibadet uygulamalarý konusunda büyük bir kargaþa ve yozlaþma söz konusu. Herkes kendince bir Alevilik ve Alevi ibadet usulü geliþtirmeye çalýþýyor. Oysa; hala orjinalliði bozulmamýþ ve el deðmemiþ bazý ocaklarda Alevilik inancý ve ibadetleri ilk günkü orjinalliði ile devam etmekte. Bu kitaptan amacýmýz bu ocaklardan biri olan HUBYAR SULTAN OCAÐI'nýn uygulamalarýnýn gerek diðer ocaklar ve gerekse Hubyar Ocaðý mensuplarýna bir kaynak teþkil etmesini saðlamak ve meydana gelebilecek asimilasyon çalýþmalarýnýn önünü kesmektir. Kitap, bugün uygulanmakta olan Hubyar Ocaðý inanç ibadet þekillerinin; onlarca Hubyar dedesi ile yapýlan birebir görüþme, ibadetlerin içinde doðrudan gözlemleme ve genel kaynaklarýn taranýp derlenmesi ve bir düzene konmasý yolu ile izlenerek hazýrlanmýþtýr." HUBYAR SULTAN OCAÐI UYGULAMALARI ÝLE ALEVÝ YOLU ERKANI adlý kitap, Türkiye'deki tüm Alevi dergahlarý, vakýflarý, dernekleri ve kitap evlerinden temin edilebilecektir. makamýnda ziyaret etti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Fevzi GÜMÜÞ, Baþkan Aziz KOCAOÐLU na Alevi kurumlarýna ve cemevlerinin yapýmýna verdiði destekten dolayý teþekkür etti. Alevilerin ibadet ve inanç merkezinin Cemevleri olduðunun altýný çizen GÜMÜÞ, Ýzmir de Büyükþehir Belediyesi nin katkýlarýyla yaptýrýlan Bornova ve Çiðli Cem Evi ve Kültür Merkezi nin faaliyete geçmesiyle önemli bir eksikliðin giderilmiþ olacaðýný belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden baþkan KOCAOÐLU, Ýzmir i çaðdaþ bir kent yapmak için uðraþtýklarýný, tüm yurttaþlarý kucaklayan bir felsefe ile hareket ettiklerini belirterek bundan sonrada Alevi kurumlarýna desteklerinin süreceðini ifade etti. ALEVÝ HABER AJANSI

3 15 Aðustos 2008 Cuma Kýsaca kendinizi tanýrmýsýnýz, sanat çalýþmalarýna nasýl baþladýnýz? -TRT den emekli olmadan önce resim dersleri almaya baþladým. Vicdan Güvenç Yalnýzca modern resim yada akademi eðitimi deðil bu. Eðitimin yanýnda hat, tezhip, minyatür dersleri de aldým. Amacým Türk Ýslam resmini anlamaya yönelik ve olabildiðince baþlangýç dönemlerine ulaþabilmekti. Niçin Türk Ýslam Sanatý? -Türk Ýslam Sanatý nýn yüzyýlda sanki atak yaptýðýný izledim. Osmanlýca- Arapça nýn Türkiye insanýnda önemli bir yeri vardýr. Kültürü ne olursa olsun eski yazýya önem veriyoruz. Anlamýný bilmiyoruz ama sanki bu yazýlar kutsal ve Kuran-ý Kerim den sayfalar gibi geliyor. Ablam Fas a gittiðinde yerde bir eski yazý görmüþ. Hemen almýþ Bu yere atýlýr mý? demiþ. Halbu ki, sýradan yazýlar bunlar. Onlarýn dili bu. Bu baðlamda bu yazýlarý, bu simgeleri kullanmak gerekir, diye düþündüm. -Çalýþmalarýnýzda Hacý Bektaþ Veli Türbesindeki Hat sanatý nýn izleri var... - Hacýbektaþ Türbesi nde de pek çok yazý simgeler ve resimler var. Bu simgelerin, yazýlarýn artýk bizimde evlerimize girmesinin iyi bir düþünce, belki de gerekli olacaðýydý. Bu yaþam ve bu sözler evlerimize de girsin. Türbede kapalý kalmasýn. Tamamen aslý orada kalsýn, kalmalý da kuþkusuz. -Çalýþmalarýnýza konu edindiðiniz Hat larýn anlamlarý üzerine çalýþmalarýnýz oluyor mu? -Türbedeki yazýlarýn çoðunu tercüme ettirdim. Çok ulvi cümleler deðil ama yüceltici cümleler var. Ýþte Aziz budur diyor, Hazreti Ali için. Yani ben bu simgeleri, yazýlarý resimlere taþýdým. -Resimlerinizde neler var? - Resimlerde neler var! Tabii konu Ýnanç olunca gönül iþi var. Bu iþ gönül iþi. Resmin etrafýna surlar ördüm. Bunlara giriþ- çýkýþlar o kadar kolay ki. Ýstersen girer, istersen çýkarsýn. Engelleme yok. Ýçinde ise bir bölümünde yaþam var, yaþam devam ediyor. Yalnýzlýk var, çekilen ýzdýraplar var, yok oluþ var, gidip de dönmemek var. Ýzler de geçmiþimizin izlerini görebilirsiniz. -Resim eðitimini nereden aldýnýz, eðitiminiz nedir, þu ana kadar neler yaptýnýz? -Hayýr. Ben Matematik mezunuyum. Ýnanç gönül iþidir Gazetemizin genel kolaylaþtýrýcýsý Naci Özçelik Hacýbektaþlý resim sanatcýsý Vicdan Güvenç ile Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinlikleri nin ilk günü açacaðý resim sergisi ve çalýþmalarý üzerine bir söyleþi gerçekleþtirdi. Söyleþiyi siz okurlarýmýzla paylaþýyoruz. Söyleþi: Naci Özçelik /Vicdan Güvenç Ay Muhammed, gül Ali Resimle ilgili ilk ciddiye aldýðým aným; Fakülte de seçmeli ders olarak resim dersi almýþtým. Hocam Matematik eðitimi yerine resim eðitimini almam gerektiðini söylemiþti. Çalýþma yaþamýmda Matematik öðretmenliði, bilgisayar sektöründe, bakanlýk ve TRT de görev yaptým. Emekli olduktan sonra resim sanatý iþine yoðun olarak girdim. Bir yandan resim yapýyorum diðer yandan araþtýrmalarým sürüyor. -Çalýþmalarýnýzý sergi açarak insanlarla buluþturmayý düþünüyor musunuz? - Eðer iþler ters gitmez ise bu yýl Aðustos Hacýbektaþ, Kasým da Ankara Çaðdaþ Sanatlar da sergi açýyorum yýlýnda yine Çaðdaþ Sanatlarda sergi açacaðým. Bu kez konusu kimbilir belki Derviþ olacak, belki Kerbela olacak. Þimdilik çalýþýyorum, araþtýrýyorum. Derviþ; yaþam biçimi, gönül bolluðu, düþünce derinliði, yani ulaþýlmasý istenen son noktalardýr. Yelpaze simgesi Ali nin altý kez yazýlýþýdýr Derviþ olamak, bilge kiþi olmak çok yüce geliyor bana. Merak ediyorum bir derviþin yaþantýsý nasýl olur. Anýlarýný duymak isterdim, okumak isterdim. Belki 50 belki 100 yýl sonra ses renklerini toplayabilme tekniðine kavuþabilirsek bu anýlarý öðrenebiliriz. Ama herhalde bizim bu anlarý yaþamaya ömrümüz yetmez. - Hacýbektaþ ta açmayý düþündüðünüz sergiden beklentileriniz nelerdir? -Bu sergiyi insanlarýn izlemeleri, anlamaya çalýþmalarý, benim göremediklerimi görebilmelerini, resimlere ve seramiklere sahip olmalarýný istiyorum. Bu simgelerinde var olduðunu bilmelerini istiyorum.gözümüz bu simgelere alýþsýn artýk. Resimleri oldukça ucuza satmak istiyorum. Hacýbektaþlý sanatseverlere 50 ytl ye taksitle resim vermeyi düþünüyorum. - Seramik çalýþmalarýnýzdan bahsedermisiniz? -Seramik çalýþmalarýmda salt simgeleri kullandým. Tam seramik deðil. Cam da ekledim. Ýlginç bir çalýþma oldu benim için. Resimlerdeki Hat larýn bir kýsmýnýn anlamýný çözdüremedim. Bunu çözen kiþiler iþlerinden ayrý zamanda karþýlýksýz tercüme ediyorlar. Belki bu nedenle ýsrar edemiyorum. Resimlerde kullandýðým hatlarýn tertcümesini yapabildiklerimi resmin arkasýna yazýyorum. Örneðin þu simgedir ve anlamý Ay Muhammed, gül Ali dir Ýþte aziz Hazreti Ali dir Bu yelpaze gibi duran Ali in 6 kez yazýlýþýdýr, gibi. -Bazý resimlerinizde bir takým yaratýklar var.. -Evet. Bazý resimlerime bir takým yaratýklar koydum. Bunlar yaþamda bizi periþan eden insanlardýr. Yine bazý resimlerde kuyu ve balýk vardýr. Balýk havada yaþar bu keramet anlamýndadýr, kuyu ise; kalýcý olmaktýr, yerleþmektir, býrakmamaktýr. - Bize zaman ayýrdýðýnýz için teþekkür ediyorum. -Ben teþekkür ederim. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 15 Aðustos 2008 Cuma Rüyalarýnýzýn peþinden yurüyün, o sizi gerçeðe götürecektir. Size rüyalarýnýzý sormadan, rüyalarýnýzýn yorumlarýný yapmadan, kendi gördüðüm rüyalarýmdan sözederek, yorumlarýnýzý almak istiyorum bu yazýyla. Rüyalarýmýn nasýl da birer birer gerçeðe dönüþtüðünü, size anlatarak, bunlardan bazýlarýný sizinle paylaþarak, ne kadarýna sizlerin de ortak olduðunuzu yine sizlerden öðrenmek istiyorum. Sizden baþka kimimiz var ki! Rüya 1 ; Saz görünce içim tuhaf olur. Tarifi zor duygulara kapýlýrým. Saz çalanlarýn ise büyük bir sýrrý çözmüþ özel insanlar olduðunu düþünür ve onlara imrenirim. O büyülü alete ve üzerinde dolaþan parmaklarýn yarattýðý gizemli dünya ya dalarým Böylesine bir tutkuyla rüyalarýmýn baþ köþesinde, olmayan bir saz otururdu ta küçük yaþlarýmda rüyamda çok güzel saz çalardým, her defasýnda sabah hüsrana uðrayarak uyanýrdým. Bir gün bir mektup aldým. Mektup Almanya da göçmen iþçi olarak çalýþan ablam ve eniþtemin, bir türlü çalmayý baþaramadýklarý sazý, köye tatile gelirken bana getireceðini yazan bir mektup rüyalar daha da çoðaldý ve geceler ve zaman uzadýkça uzadý. Sonunda saz geldi, meþeden yapýlmýþ o mutluluk kaynaðýma sarýldým, üç gün sonra «gelin ayþem suya gitmiþ» türküsünü çalmaya baþladým. Þaþkýnlýk içinde bakan yakýnlarýmý hayrete düþürerek. Öðretmenim þiir okur gibi bir edayla yöneldi yakýnlarýma «þasýracak ne var, aþk var çocukta aþk» dedi. O günden beri rüyalarýmdan indirdiðim saz, mekanlarýmýn baþ köþesinde hep yerini koruyor. Rüya 2; Orta okulu, ilçemizde çetin ve tehlikeli koþullarda 1980 yazbaþýnda bitirdim. Lise ye gitmek yarý ölüme gitmek gibi bir hal aldý. Aile endiþe içinde. Oðlan okuyup adammý olsa, yoksa büyüyüp tarlada çiftçi yada çoban mý olsa diye kara kara düþünüyorlar. Ben ise «deðiþtirmek gerek, deðiþtirmek gerek gidiþatý» diyordum çocuk halimle. O günlerden birinde, TRT yayýna birden ara verdi. Ekranda generaller dizilmiþ, içlerinden biri elindeki metni okurken «iþte bu nedenlerle yönetime ordumuz el koymuþtur» diyor. Tarih 12 Eylül Nice insanlar geceleri düþlerinde kabus ve karakollarda iþkence görürken, ben rüyamda ve köyümüzün üzerinde, çocuksu duygular içinde çok sevdiðim Durak ARSLAN güvercinlerimle birlikte uçuyordum. Adeta uçuyordum gece rüyamda. Sonra güvercinlerimden ayrýlarak, köy mezarlýðýnýn ürerinden geçip, uzaklara doðru gidiyordum Ertesi gün «hadi hazýrlan pasaport çýkartacaðýz sana, Almanya ya ablanýn yanýna gönderiyoruz seni, orada okursun» dedi bana Babam. 1 hafta sonra, küçücük mavi renkli bavulum ve meþeden yapýlmýþ sazýmla çýktým kýsa sürede yakýným olan uzaklara, 3 günlük bir otobüs yolculuðuyla. Yani, ailemden, hayatýmdan, arkadaþlarlarýmdan, güvercinlerimden yýrtýlarak uçtum bir nevi bilmediðim yerlere ve dillere. Uçuruldum. Rüya 3 ; Tepkisel oluþan Alevi hareketi çýð gibi büyürken beni de çekti içine. Okudum, araþtýrdým, ilgiyle söylenenleri dinledim. Ýnandým mutlaka yapabileceðimiz daha çok þeylerin olduðuna. Sesimizi, nefesimizi, yüzümüzü, yani kendi kendimizi hem birbirimizle buluþturmak hem de dýþ dünyayla buluþturmak üzere, sihirli bir pencereye, daha etkin bir medyaya, bir televizyona olan ihtiyaç gündemimizin tam ortasýndaydý o günlerde. Pirlerin, mürþitlerin, yol önderlerinin sözleriyle, sesleriyle ve ýþýklarýyla aydýnlattýðý, duyguma ve bilincime ilham kattýðý bir rüya gördüm o gece. Biri «Yol cümleden uludur» diyordu. Diðeri «Gönül kalsýn yol kalmasýn» diye ekliyordu. «Yol bir sürek binbir» derken gül yüzlü Pir «mezhep bilmeyiz, yol umuz var bizim» diye ekliyordu, ýþýk yüzlü Pir«bilimle gidilmeyen yol un sonu karanlýktýr» diye diðerlerini tastikliyordu. Saz eþliðinde söyleyen ozan ise «uzun ince bir yol dayým» dizelerinin ardýndan «yol umuz insanlýk yol u» diye bitiriyordu kalktým, bilgi sayarýmý açtým, adý «YOL» olan televizyon, haber aðý, gazete, kulüp, internet sitesi ni içeren kapsamlý ve kurumsal bir konsepti özenle yazdým. Konfederasyon toplantýsýnda heyecanla okuduðum bu projeyi dinleyen yol arkadaþlarýmýn sevinçli bakýþlarý arasýnda, Rüya Konfederasyon baþkanýmýz kaptý elimdeki proje metnini ve «Ekiyoruz arkadaþlar bu tohumu topraða» diyerek start verdi. Ýþte böylece kimileri beynini, kimileri becerisini, kimileri cebini, kimileri gündüzünü ve gecesini koyarak, sarýlarak gerçek kýldý bu rüyayý. Gerçekliði daim olsun Yol Televizyonu muzun. Rüya 4 ; Yaþadýðým bir Avrupa ülkesinde yüzbinlerle ifade edilen Alevi toplumumuz ve 2006 yýlýnda yirmiye yakýn Alevi Kültür Merkezimiz vardý. AKM lerimizin üst çatýsý olan bir de Federasyonumuz vardý. Bu çalýþmalarý yürüten, zor koþullara karþýn özveriyle baþkanlýðýný, yöneticiliðini ve üyeliðini yapan deðerli insanlar vardý. Bütün bunlara ramen, bir yorgunluk, bitkinlik, gevþeklik ve kýrgýnlýk, gerginlik sonucu daðýlmaya yüz tutmuþ bir belirsizlik de vardý. Oysa, sorunlar varsa, sorunlara getirilecek çözümler mutlaka vardý, pýrýl pýrýl bir gençlik, enerji dolu kadýnlar, okuyan yazan aydýnlar, kültürel geleceðine yatýrým yapmak isteyen her çaptan iþverenler hele hele ki taþýdýðýmýz Alevilik gibi derin ve evrensel bir deðerimiz vardý diye düþündüðüm, dostlarýmla paylaþtýðým günlerin birinde yine bir rüya gördüm. Pir ile yan yana bir pazar günü sabah erken saatta ulu çýnarlarýn ve meþe aðaçlarýnýn arasýnda yürüyüþ yaparken anlatýyordu yapabileceklerimi beni heyecana boðarak ertesi gün, güvendiðim dostlarýma anlattým rüyamý. Onlar da görmüþlerdi benzer rüyalarý. Rüyalarýmýzý birleþtirdik, akýl ve gönül birliði içinde, kimseyi kýrmadan, üzmeden, kaybetmeden, yeni dinamikleri de harekete geçirerek, iniþe geçmiþ okun yönünü yukarý çevirerek, içinde olgun «benlik» lerin olduðu güçlü «bizlik» duygularýyla yola koyulduk. Ýki yýlda AKM sayýlarýmýzý ikiye katladýk. Çocuklarýmýzla, gençlerimizle, kadýnlarýmýzla, iþverenlerimizle, sanatçý, akademisyen, siyasetçi aydýn ve diplomatlarýmýzla ortak rüyamýzý, Avrupanýn baþkentinden tüm dünyaya «Aþk ola» adýnda ve tadýnda, milyonlara haykýrdýk. Rüya 5 ; Yine gülyüzlü Pir im aldý beni dizinin dibine dün gece, «Yirmibirinci yüzyýldayýz. Felsefe ve öðretimizin merkezindeki asýl unsur Ýnsandýr. Ýnsan demek doða demektir. Bu deðerlerimiz sistemlice ve vahþice heran öðütülüyor ve yok ediliyor. Bu deðerler sahipsiz. Kaderine terk edilmiþ. Sahipleniþler bile cýlýz, kýsýk sesli ve söylem ötesine geçemiyor. Neden ve neler oluyor? sorusunun zamaný doldu, cevabý belli artýk. Nasýl kurtulur Ýnsanlýk sorusunu sormak, cevap bulmak ve hayata uygulamak zamanýdýr þimdi. Þimdi daha emin adýmlarla, ortak hedeflere, daha uzun yolculuklara çýkmanýn zamaný geldi» diyor. Dinliyorum Pir imi, anlýyorum Pir imi, inanýyorum O na. Sabah bu sözlerin etki ve duygularýyla uyandým. Gördüklerimden, duyduklarýmdan çýkardýðým ders ile, aldýðým kararý sizlerle paylaþmak üzere bilgisayarýmý açtým ; Avrupanýn baþkentinden, 1 Mayýs tarihinde yaya yola çýkmak ve 16 Aðustos tarihinde ulaþmak üzere, Hünkar Hace Bektaþi Veli Pirimizin dergahý Serçeþmemize, Nevþehire kadar yürümek istiyorum. Bu ulu Yol u yürümek istiyorum. Adým adým. þehir þehir, ülke ülke ve kýta kýta geçmek istiyorum bu yol dan güçlü ve insancýl mesajlarla. Rehberim Hünkar Hace Bektaþi Veli diyerek, hedefe ilerlemek istiyorum. Doða ve Ýnsan sevgisiyle yürümek istiyorum. Savaþsýz ve eþitlikçi bir dünya için yürümek istiyorum. 72 mazlum milletle birlikte, yaþamýnýn bir bolümünde bile bu rüyanýn küçük bir karesini görmüþ olan kerkesle birlikte yürümek istiyorum. Topraðýn, havanýn ve suyun, güneþle buluþmasýyla parlayan her hayatla birlikte yürümek istiyorum. Alevi ce ve Ýnsanca yürürümek istiyorum dünyanýn gözleri önünde. Bu rüyanýn gerçekleþeceði günlerde buluþmak ve görüþmek üzere, size de rüyalarýnýzý önemsemenizi ve ciddiye almanýzý öneriyorum. Rüyalarýnýzýn ardýndan yürümeyi ihmal etmeyin, o mutlaka sizi gereðe götürecektir. Aþk ile. Strasbourg Solmaz Akalýn Aydýnlýðý karartanlar Merhaba dostlar,bir kez daha okurlarýma bu yazýmla seslenmek istedim. Bir þeyden çok eminimki ve biliyorumki; Ne zaman bir araya gelsek hep düzenin bozukluðundan, bu ülkenin karanlýða sürükleniþinden ve insanlarýn düþüncelerinin isyanlara dönüþtüðünden vede geçim þartlarýnýn durma noktasýna geldiðinden bahsedip þikayetci oluyoruz. Peki ama ne yapýyoruz bütün bu geliþmelerin karþýsýnda. Nasýl bir tavýr sergileyebiliyoruz. Hepimiz bir gerçeðin çok iyi farkýndayýz. Yaþamýþ olduðumuz bu kutsal topraklar üzerinde haksýz ve adaletsiz iþleyen çarkýn içinde olduðumuzu ve günbe gün de biraz daha kendi kültürümüzü, geleneklerimizi unutarak yozlaþtýðýmýz gerçeðini kabul etmemiz gerekiyor. Sevgi, saygý hoþgörü, insanlýk sevgisinin en güzel deðer olduðunu anlatmaya çalýþan "Pir Hacý Bektaþ Veli'nin" söylediði gibi 'Ýlimden Gidilmeyen Yolun Sonu Karanlýktýr' sözünde yaþamýþ olduðumuz Türkiye'nin yavaþ yavaþ islamýn, gericiliðin, yobazlýðýn çenberine sokuluryor. Bir kez daha oturup ciddi bir þekilde düþünmemiz gerekmiyormu? Gerçek bilgi aðacýný dikelim ki, gelecek nesillere bir ýþýk olsun.bu arada da dikkatimi çeken ve beni çok etkileyen bir geliþmeye þahit oldum. Bir insan olarak aydýným, ben çaðdaþým demekten utandým. Nedenmi? evet iki gündür çarþýya iniyorum ve ben diyar diyar dolaþarak yýlmadan usanmadan emeðine emek katarak taa buralara kadar gelen bilgi kültür dolu bir otobüsten bahsediyorum. O bir aydýn, o bir çaðdaþ, o bir devrimci o bir bilgi kaynaðý ve o bir kültür daðýtýcýsý iþte o YOL KÝTAP EVÝ, benim topraðýmda ve adý büyük HACIBEKTAÞTA. Ben ve benim gibi düþünenle gurur duymuþuzdur, ama çokta üzüldüðüm bir gerçeði söylemeden de geçemeyeceðim, acaba kaçýmýz bu gelen Yol Kitap Evine gelerek bir göz atýp ne amaçla gelinmiþ ne yapýlmak isteniyor diye konuþup bir kaç kitap alarak hem bilgi daðarcýðýmýzý geliþtirmek, hemde o gelen, emek harcayan sayýn Lokman Kaya'ya destek amaçlý yaklaþým gösterdik, þöyle bir gözlemledim de tüm genci yaþlýsý kahve hanelerde oturarak zamanlarýný boþ ve anlamsýz geçirirlerken hiçmi bir kitap alýp iki satýr okumaya zaman bulunmuyor, soruyorum? Benim halkým bu olamaz böyle olmamalý. Her geçen gün biraz daha yozlaþarak birbirimizden uzaklaþalým. Sevgi saygý hoþ görünün yok olmaya yüz tuttuðu, kendi gelenek ve göreneklerimizi unutturmak isteyenlerin, kendilerinin baðnaz ve kalýplaþmýþ düþüncelerini vede geleneklerlerini bizler üzerinde uygulama yöntemlerinin baskýlara dönüþtürülmesinde, bizlerin farkýna bile varmadan o örümcek aðýnýn içine düþürülmemiz kabul edilemez bir gerçektir. Toplumumuza bakýyor, gözlemliyorum, fakat bir türlü kabul edilemez haksýzlýklar vede olmamasý gereken gerçekleri içime sindiremiyorum. Ramazan orucunu onlar tutar, bayramýný biz yaparýz. Milli bayramlarýmýz birgün olur. Dini bayramlar 3-4 gün sürer. Evlerde çocuklarýný sünnet ettirir. Cenazesi olur, düðünü olur kendi geleneðimizi býrakýp mevlütler okuturuz. Þimdi soruyorum? Bu mu geçmiþimize vede geleceðimize sahip çýkmak, bu mu gelenek ve göreneðimizi korumak? Ben bu baðnazlýðý yozlaþmayý içime sindiremiyorum.ýþte herkesin de çok iyi bildiði bir gerçek daha yýldan yýla Hacýbektaþ'a gelen ziyaretçi sayýsýnýn sýfýra düþmesi.ayrýca pazar yerlerinin kaldýrýlarak beton üzerine daþ döþenerek hizmet yapýlýyor, gösterilmesi vede ihaleye çikararak otoparka dönüþtürülüp vatandaþý haraca baðlamak ve herkese canla baþla hizmet götüren taksi duraðýndaki taksicilik yaparak ekmeðini kazanmak isteyen insanlarý bir açýklamasý olmadan baþka bir yere göndermek, pazar yerini otopark yapýp pazarcýlara yer göstermekle sadece þehir içiyle ilgilenerek kýyý mahallelere ne bir denetim, ne bir hizmet ve ne bir temizlik yapýlmaktadýr. Hacýbektaþ Hacýbektaþ olalý hiç bir geliþme kentleþme yapýlmadýðý gibi beþ on yýlda geriye gitmiþtir. Bizler birer vatandaþ olarak ve insan olarak bizlerin seçerek getirdiðimiz yöneticilerden, insanlarýn ekmeðiyle oynanmasý yada uðraþmasý yerine hizmet, denetim yaklaþým ve insanlarý artýk insan yerine koyarak görevini suistimal etmeksizin bizlerin hak ettiði konuma getirilmesini vede beklenilen hizmetlerin uygulamasýný bekliyoruz. Güzel dostlar konuþulanlar yada yazýlanlar okunduktan sonra yerinde kalmasýn, sizcede artýk birþeylerin yapýlmasý bir araya gelerek fikir birliði ve güç birliðinin oluþturulmasý vede hayata geçirilmesinin zamaný gelmedi mi? Bizler birlikteliði saðlamadýðýmýz sürece hep karanlýklara mahkum olmaya devam ederiz. Benim talebim halk olarak konferanslarýn düzenlenmesi, ayda bir toplantýlarýn yapýlarak sorunlar þikayetler ne yapýlmasý gerekenler tartýþýlýp konuþulmalý derim. Umarým sizlerde benimle hemfikir olup harekete geçerek birlik ve beraberliði saðlamanýn zamanýnýn geldiðini düþünürsünüz. Bizler bu ülkeye örnek bir ilçe ve toplum olarak kalmalýyýz. Burada yazýmý sonlandýrýrken 'Bilgi okulunun kapýlarýný açmadýðýmýz sürece karanlýklara mahkum olmaya devam ederiz.' Haydi hep beraber el ele der, tüm Hacýbektaþ halkýna en derin saygýlarýmý sunar, her þeyin gönlünüzce olmasýný dilerim. Karanlýklara ve geleceðe bir ýþýkta sen yak.

5 sýkýntýlar yaþadýðý için Yoksulun yanýnda olan tüm çalýþmalar onu etkilemi.. Yaþam süresince maddi ve manevi yönden sýkýntýlar yaþadýðým için yoksulun yanýnda olan tüm sanatsal çalýþmalar beni oldukça etkiliyordu. diyor.. OZAN ÜRYANÝ: Ozan Üryani mahlasý ile yazýp söylüyor. Esas ismi Turabi Kaya dýr. Kendisi ile Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinlikleri nde görüþtük. Hasan Tahsin Kültür Evi nde sohbeti türkülere, türküleri sohbete yar ettik.. Ozan Üryani kendisini tanýtýyor Yýlýnda Elazýð ile Karakoçan Kazasýnýn Akbulak Köyünde dünyaya geldim. Sekiz kardeþten üçüncüsüyüm ve fakir bir ailenin çocuðuyum. Ailem kardeþlerimden sadecebenim liseyi bitirebilmemi saðlayabildi. diyor. Sanata bakýþýný soruyoruz. Bir soruyoruz bin dinliyoruz. Onun için sanat Yoksulun yanýnda olmak ve haksýzlýða karþý omak.. Gercek ozan toplumunun sorunlarýna sahip çýkan ozandýr. Dizlerini döven ve gözyaþý döken kitlelerin peþinden koþan ozan ozan deðildir. Alevi Bektaþi toplumunun duygularýný kullanan ve onlardan rant saðlayan ozanlar insanlara doðruyu göstermiyorlar. Alevibektaþilerin sorunu bu ülkenin sorunudur. Demokrasi sorunu Alevilerin- Bektaþilerin sorunu. Alevibektaþilerin sorunu demokrasi sorunudur. Yoksulluða, sömürüye ve haksýzlýða sesiz kalmamalý ozanlar. Denizler, Pir Sultanlar niçin öldürüldü. diyor, Ozan Üryani. Gerçeðin kendisi, Ozan Üryani den çýrýlçýplak dökülüyor sohbetimize. Arý, duru ve samimi.. Hangi keskin kýlýç gerçeði kesebilir Ülkenin ve insanlarýnýn dertlerini dert edinmiþ Ozan Üryani. O Toplumu uyandýrmak isteyenlerden Ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarýn insanlarý nasýl etkilediðini ve yok ettiðini görmeli ve göstermeli gerçek ozan diyor.. Sadece ve sadece insanlara dizlerini dövdüren ve onlarý aðlatan ozan ozan deðildir. Onlar rant peþinde koþanlardýr. diyerek, Üryan gerçeði perdelemeye çalýþan ozanlara kýzýyor..ozan Üryani.. Yaþamý süresince maddi ve manevi yönden O dönemin Halk ozanlarýndan Aþýk Mahzuni Þerif, Muhlis Akarsu ve Davut Sulari gibi bir çok ozandan etkilenmiþ; Öyle etkilenmiþ ki; Onlarý olaðanüstü yaratýlmýþ gördüðüm için kendime güven veremiyordum Yýlýnda Lise öðrenimimi bitirdikten sonra Adana'ya yerleþtik, oradaki yerel ozanlarla tanýþtým. Birgün bir þiir yazarak aile dostumuz Aþýk Kederi ye gittim. Bana güzel þiir yazdýðýmý bu iþe devam etmemi söyleyince kendime güven duymaya baþladým. diyor.. Rüya Sanat yaþamýnda gördüðü bir rüya kendisini çok etkilemiþ. Rüyasýnda Aþýk Mahsuni yi görmüþ.. Sanat yaþantým da gördüðüm bir ruya beni çok etkiledi. Rüyamda Aþýk Mahzuni Þerif benimle konuþuyor çok güzel söylüyorsun, Dumanlý Dumanlý Oy Bizim Elleri çal demiþ... Rüyasýnda bu parçayý çok güzel çalmýþ.. O aný Ben de çok güzel birþekilde bu parçayý çalýp söylemiþtim.uyandým ki rüya görüyorum. diyerek bizimle paylaþýyor.. Aþýk Kaderi saz çalmasýnda ve þiir yazmasýnda önemli rol oynamýþ. Aþýk Kederi, iþler daha çok ciddi boyutlara varýnca bana saz çalmamý ve þiirlerimi okumamý söyledi. Yaklaþýk 8-9 ay bana saz kursu verdi. Daha sonra diðer ozanlarla çeþitli etkinliklere katýlmaya baþladým. diyor.. Yazdýðým bazý þiirlerimin hikayesi var. diyen Ozan Üryani þiirlerinden örnekler okuyor bize.. Örneðin; Bir Ülkenin Baþbakaný, Cumhurbaþkaný kalkýp diyorki, bu ülkede insanlarýn yüzde doksandokuzu müslümandýr. Bunu saygýyla karþýlýyorum ve bir ozan olarak soruyorum; bir insan yüde doksandokuz kiþinin ne olduðunu biliyorsa o bir kiþi kimdir. Saymak Hile bazýn hesabýyla Azýmýz belden sayýlýr Hak katýnda inkar ile Gerimiz elden sayýlýr Çoðu islamdýr der bize Dokasan neki yakýn yüze Yüzde doksan dokuz ise Birimiz kimden sayýlýr Adý batasýca para Her harcandýkça silaha Ecel olur girer cana Ölümüz erden sayýlýr Beynimizi koyduk rafa Þükreyledik yüzbin defa Üryani girince lafa Sözümüz þerden sayýlýr Sen rabbim insaný arsýz yaratýrsan cehennemde kaynayan kazanýn suçu nedir. ( uzun hava ) Kimini arsýz eylersin Kimini arsýz eylersin yaradan Neylesin cehennemde kaynar kazanlar Bilesinki dinim imaným Rahman Okusun amel defterimi yazanlar Hölüklerde belenmiþtim beleðe Yýllar yýlý secde durdum kýbleye Niyetim yok sana sitem etmeye Nura gark eylemiþ yoldan azanlar Üryaniyim rehber ettim bilimi Acýya bandýlar gerçek dilimi Bir daraðacýnda buldum kendimi Böyle heder oldu nice ozanlar Bir ozan diliyle küresel ýsýnma: Beni gören sefil mecnun sanmasýn Benim derdim sevda deðil yar deðil Cennet bahçesinden meyve dermesin Benim derdim ayva deðil nar deðil Dünyamýz hastadýr çare yokmuki Yaðmacýlar bunu nerden bilsinki Bu baþýma dolu yaðsa neylerki Benim derdim boran deðil kar deðil Kazanlar kaldýrdýk mazlum ahýnda Þeytan pazarýyla cudi daðýnda Gencecik yaþlarda bilgi çaðýnda Kardeþi kardeþe düþürttük durduk Tarikatla nikah kýydý siyaset Sonra yeþillendi oldu ticaret Böyle iþleyince yüce adalet Nice üryaniyi küstürdük durduk Þikayetim Yaradana Þikayetim sana ulu yaradan Kul hakkýný kuldan çalanlarýn var Namaz niyaz bilmez destur olmadan Cennet baðlarýna dalanlarýn var Müminlere haþa divanlar kurup Mesih diye çýkmýþ gezer bir grup Þeytan kimliðiyle secdeye durup Hakkýn namazýný kýlanlarýn var Kimilere kesik rýzk ile kýsmet Kimileri bulmuþ boyunca servet Bunun neresi ilahi adalet Bu dünyayý alýp satanlarýn var üryaniyim yandým yakýldým nara Nice insan gibi çekildim dara Daha azraile gelmeden sýra Caný cananýndan alanlarýn var Fukara Niyet tuttu taþ duvara Hele fukara fukara Dilerim dileðin ola Bekle fukara fukara Rüyada darý yutarsýn Onu da hayra yorarsýn Kaç gecedir aç yatarsýn Söyle fukara fukara Nefissiz nefesi zehir saçanlar Bir lokmada bir ormaný yutanlar Saltanatý bir birinden çalanlar Benim derdim servet deðil kâr deðil Sitem edersin feleðe Acýyý çektin sineye Umutlar kaldý seneye Yine fukara fukara Ben aðayým ben paþayým dediler Nice üryaniyi dara çektiler Yeri göðü hep ateþe verdiler Benim derdim artýk dünya var deðil Üryani yim hal böyledir Diyesinki çare nedir Bilesin oda sendedir Dinle fukara fukara Ozan Üryani Düþündük Durduk Meydanlarda nutuk atýp þad olduk Oturduk biz bize düþündük durduk Besmeleyi çekip iþe koyulduk Eli kolu baðlý tepiþtik durduk Kemal Atatürk'e çarþaf beledik Kadere kýsmete raðbet eyledik Gittik avrupadan medet diledik Kapý arkasýnda üþüttük durduk

6 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek Alevi Gençlik Forumu na destek giderek artýyor. Alevi Gençlik Forumu na Avrupa da yaþayan Alevi gençlerden de destek geldi. Almanya Alevi Birlikleri Fedarasyonu Gençlik Sorumlusu Mahmut Akgül yaptýðý açýklamada, forumu, mevcut Alevi mücadelesinin ivmesini artýrma yolunda oldukça önemli bir adým olarak niteledi. Akgül ün açýklamasý þöyle: Yüzyýllardýr katline ferman yazýlan inanç ve felsefesinin çocuklarý Serçeþme de Pir in topraklarýnda yan yana gelecekler. Semaha duracaklar, hep birlikte yan yana, omuz omuza halaylar çekercesine! Hep bir aðýzdan söyleyeceðimiz türkülerimiz yankýlanacak ülkemizin dörtbir yanýnda! Söylenecek türkülerimizi, çekilecek halaylarýmýzý selamlayarak, tutulan semahlarda saf tutacaðýz. Selam olsun yanýbaþýmýzdakilere! Yan yan gelme, kendimizi konuþabilme, sorunlarýmýzý masaya yatýrarak, sadece geleceði deðil, geleceði bugünden görerek bugünle hareketle mevcut Alevi mücadelesinin ivmesi artýrma yolunda oldukca önemli bir adým. AABK ya baðlý 9 Alevi Fedarasyonu nun, genclik kurumlarýnýn Avrupa Alevi Gençlik Birliði oluþumuna doðru gittiði bu günlerde, ülkemizde de Alevi Gençlerin biraraya gelerek ete kemiðe bürünmesinde ki bu adýmý selamlýyoruz. Ülkemizde ki ve Avrupa daki Gençlik kurumlarýmýzýn bundan sonra da birlikte çalýþmalara imza atabileceði inancýyla hareket ederek, dert bizde ise dermanýn da ellerimizde olduðu bilinci ile baþlarýmýzý yukarýya güneþe kaldýrmaktayýz. Bugün ülkemiz de AKP eliyle sürdürülen halk düþmaný politikalar, halklarý birbirine düþmanlaþtýran milliyetçilik akýmlarý, yargýsýz infazlar, dilleri ve inançlarý yasaklayan zihniyetler, kendine benzetme politikalarý ve mahelle baskýlarý her geçen gün pervasýzca artararak yüzünü göstermektedir. Sokaklarý, iþyerlerini üniversiteleri teslim almaya çalýþan faþist anlayýþlara karþý, tüm ezilenlerin yan yana gelerek, ülkemizin geleceðine müdahele sorumluluðu hepimize düþmektedir. Geleceðe yönelik atýlan adýmlara adýmlarýný katanlara, sesimize ses yüreðimize yüreðini verenlere, Alevi Kýzýlbaþ örgütlenmelerine, emek verenlere yürekten teþekkür ediyoruz. Alevi gençliði daha özgür daha eþit bir yaþam için birlikte mücadele ederek, bugününü ve geleceðini þekillendirecektir. Sesimize ses verenlere selam olsun. Mahmut Akgül Almanya Alevi Birlikleri Fedarasyonu Gençlik Sorumlusu - Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Karaburna Belde Belediyesi tarafýndan 'Sýla Gecesi' düzenlendi. Karaburna beldesinde düzenlenen 'Sýla Gecesi', Belediye Meydaný nda gerçekleþtirildi. Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa Eldivan, Karaburna Belediye Baþkaný Yusuf Koçak, Sulusaray Belediye Baþkaný Ýbrahim Pekþen, Aksalur Belediye Baþkaný Mehmet Çalýþkan'ýn yaný sýra çok sayýda vatandaþýn katýldýðý gecede ilk olarak Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 626m2 638m2 617m2 634m2 609m2 610m2 yerel Halk Ozaný Fuat Zorlu sahne aldý. Zorlu, seslendirdiði yöresel türkü ve þiirlerle vatandaþlardan büyük alkýþ aldý. Zorlu'nun ardýndan sahneye çýkan ve þehit binbaþýnýn bedensel engelli oðlu Ozan Þahin Özcan, kendisine ait þiirleri okudu. Özcan'ýn þiirlerine zaman zaman gecede sunuculuk yapan Zeynep Köþker'de eþlik etti. Cemil Gören in Karabur na için yazmýþ olduðu þiirin okunmasýndan sonra Karaburna ýn Karacaoðlaný olarak takdim edilen Yunus Karaca nýn þiiri okundu. Havai fiþeklerin renk katttýðý gecede Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa Eldivan Karaburna Belediye Baþkaný için Ýlginç bir baþkanýnýnz var: Hiperaktif.Ýþini seven ve beldesine baðlý bir baþkan. Karaburna þanslý. Karaburna nufusunun 2000 in altýna düþmesine baðlý olarak yeni yasa ile köy durumuna dönüþeçek olmasý tabiki üzücü bir durum. Ama ne olur ne olmaz belli deðil. Belki olumlu geliþmeler olur. dedi. Belediye Baþkaný Yusuf Koçak'ýn Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel: okuduðu 'Þehit' adlý þiir ise geceye katýlanlara duygulu anlar yaþattý. Hacýbektaþlý sanatcý Kazým Kalaycý nýn tek parca ile sahne aldýðý etkinlikte Kalaycý Belediye Baþkaný Koçak a teþekkür ederek Ben misafir deðilim. Buralýyým. Bu ndenle hepiniz hoþ geldiniz. Bir baþka zamanda size söz veriyorum gurubumla sizlerle olaçaðým diyerek etkinlikte bulunmasýnýn sevincini dile getirdi. Ozanlarýn konseri ve þiir dinletisinin ardýndan ise Azerbaycan Devlet Halk Danslarý Topluluðu sahne aldý. Azerbaycan yöresine ait türküler eþliðinde ilginç dans gösterileri ile Azeri sanatçýlar büyük beðeni topladý. Gece, programa katkýda bulunanlara Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa Eldivan ve Karaburna Belediye Baþkaný Yusuf Koçak tarafýndan plaket ve þilt verilmesi ile son buldu. ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝZDE KOLAYLIK! Elektiriksiz çalýþma imkaný ile bilimum beton, mozaik, iþleri ve kaya kýrma, kuyu acma iþlerinizde gerekli donaným ile iþlerinizi kolaylaþtýralým. 7 deðiþik boydan hilti, jeneratör, Karot Makinasý, 20 mm den 200 mm ye kadar tozsuz beton delme makinalarý kiraya verilir.. Mehmet Güldiken Cep: Ev : Altýnyazý (Aflak) Köyü

7 7 Bu çok önemsediðim bir toplantý.gençlerin bir araya gelmesi beni heyecanlandýrmaya yetiyor. Gençliðin birlikteliði,geleceði ve dünyaya bakýþlarýný paylaþmak benim için çok önemli.30 yýldýr ülkemizde yaþanan süreçte gençlerle ilgili en önemli eksikliði bu gençlerin ebeveynleri olarak bizlerin yaptýðýný düþünüyorum ne yazýk ki. Örgütlerdeki yaþ ortalamasýný bilmem nedeniyle yapýlan bu toplantýnýn bizlere de geçmiþimizi deðerlendirme fýrsatý vereceðine inanýyorum.yaþadýðýmýz acý,tatlý,baský altýnda ancak kendince kararlý olan yýl öncesinin gençleri bugünün orta yaþlýlarý.geçen yaþanmamýþ yýllarý ve gençlikleri yaþamaya çabalayan genç-ihtiyarlar ana- oðul, baba- kýz, aile iliþkilerini de toplantý sürecinde deðinilmesinin doðruluðuna inanýyorum. Ülkede kesintiye uðrayan demokrasinin kendi özel yaþantýmýz aile yaþantýmýz da bir takým kesinti süreçleri yaþattýðýný unutmamamýz gerekir. Bu kesinti sürecinde ne yazýk ki bir sürü iliþkiler, dostluklar, akrabalýklarýn da askýya alýndýðý bir süreçti. Ve bu süreç ne yazýk ki bizlerin bugün 20, 25, 30 yaþlarýnda olan en deðerli varlýklarý çocuklar ve biz ana,babalarýn iliþkilerinin de askýya alýndýðý bir sürece dönüþtü. Bu gün bir araya gelinmesi gereklidir diye düþünüyorum, bunun doðruluðuna inanýyorum. Bizler bu deðerli varlýklarýmýzý adeta sit alaný gibi korumaya almamýz nedeni ile toplumdan, yaþamdan, siyasetten, yaþamýn tüm zorluk ve sýkýntýlarýndan uzak tuttuk. Ýyi eðitim almasý için sokmuþ olduðumuz yarýþýn takipçisi olarak yetiþtirdik. En azýndan kendi arkadaþlarýmla ilgili rahat konuþacaðýmý düþünerek bu süreci deðerlendiriyorum.evet çocuklarýmýz iyi üniversiteleri bitirdiler olanaklarý olan arkadaþlarýmýz iþ yeri açabildilerse iþ yerleri açýldý ve birdenbire kendilerini çok farklý olan bu dünyanýn içinde buldular bazýlarý epeyce sallandý, silkelendi Bir baþka grup yine darbe sürecini yakýn yaþayan ancak ekonomik koþullarý biraz daha sýnýrlý olanlar eðer Anadolu nun bir kentinde ise derhal taþý topraðý altýn olan kente taþýndý bir kar topu misali büyüdü bu göç büyük ölçüde kentler, köyler boþaldý.oralarda esnaf olan, tezgahý, dükkaný olan akrabalar varsa yanlarýna yoksa restoran, cafeler veya orta ölçekli iþ yerlerine sökün ettiler adeta.ve korkunç bir sosyal çevre farklýlýðý ve ekonomik farklýlýklarýn yaþandýðý yeni bir dünya.bütün Avrupa ülkeleri içinde bile önemli olan Laila ve orda hizmet vermeye çalýþan bizim çocuklarýmýz..araba park yerinde çalýþan bahþiþ olarak bir arabadan 50 ytl alan bizim çocuklarýmýz ve arabasýný park için býrakan ayni yaþlardaki diðer gençler korkunç çeliþkiler. Her hangi koþulda olursa olsun bu saydýðým çocuklarýn hepsi bizlerin çocuklarýydý, kentten, köyden, orta halli, memur çocuðu hiç fark etmiyordu ancak en önemli ortak yerleri bir dönem yaþanmýþtý; bu dönemde herkes farklý olarak etkilenmiþti evet herkes etkilenmiþti. Elbette ki bazý kesimler,bazý yöreler,bazý bölgeler daha fazla etkilenmiþti. Bir ortak nokta da her kesimin ebeveynleri çocuklarýný fazlasýyla korumaya almýþlardý.kimilerimiz çocuklarýmýzý siyasetten, arkadaþ gruplarýndan uzak tutmak için ekonomik koþullarýna göre baþta yurt dýþý olmak üzere çeþitli bölgelere sürgün gönderdik, kimi çocuklarýmýza ise ana-babalarý benim memurum,benim iþçim iþini bilir felsefesini baský ile uygulatmaya çalýþýp bu düzene ayak uydurma çabasý içinde adeta bir Avrupa ülkesi kadar nüfusu olan Ýstanbul da yaþam kavgasý vermeye yolladý siyasetten kolladýðý evlatlarýný. Aslýnda yolladýklarý kent siyasetinde,ekonominin de en yoðun yaþandýðý yerlerdi. Bütün bu yazdýklarým çok bilimsel temellere oturtularak yazýlmýþ tespitler deðil,yaþadýðýmýz olaylarýn bir fotoðrafý olarak düþünmenizi dilerim. ( bitirebilseydim okulu pedagog olacaktým ancak maalesef). Zaman zaman bizlerden zaman zaman ülkenin yönetiminden kaynaklanarak bu gün gelinen nokta da çocuklarýmýzýn istemi ve bizlerin beklentilerine yanýt verememe çakýþmaktadýr.sonuç olarak bugün 60 yaþlarda ve biraz üzerinde olan bizler ve bizlerin çocuklarý (kaldý ki torunlarda ilave edilmiþtir.) bir araya gelip bazý þeyleri konuþup paylaþamamanýn da eksikliðini çekmekteyiz. Ýþte Serçeþme de bir araya gelecek alevi gençleri bir biçimiyle aileleri belki de o toplantýya katýlan çocuklarýyla da yüzleþeceklerdir.eskiden çok sesli olarak dile getirilmeyen ve yok sayýlan kültür ve inançlarýn görmezlikten gelindiði süreçle de belki bir biçimiyle hesaplaþma þansý yaþanacaktýr. Bütün yaþanan tartýþmalarýn hepsi umarým yeni bir örgütlenme biçiminin ortaya çýkmasýna önayak olur.buna ihtiyaç var. Mevcut örgütlenme biçimi ne yazýk ki ayni ideoloji,ayni akrabalar, ayni il veya köy, iþ iliþkileri biçiminde ayrýþmalarla yaþatýlmaya çalýþýlýyor bu yöntemle baþarýya ulaþmak mümkün deðildir. Farklý olanlar dýþlanýyor ve bu dýþlanmýþlýk yeni oluþumlarý getiriyor. Bu da dünyada yerleþen tek merkezli sistemin baþarýsýnýn ne yazýk ki bir kanýtýdýr. Elbette Alevi gençleri bu ülkenin paylaþýlmasý gereken güzelliklerinden pay alma hakkýný diðer kesimlerden daha fazla hak ediyor çünkü; bu güne deðin yurttaþlýk görevlerini yerine getiren ve ne yazýk ki bütün bunlarýn karþýlýðýnda haksýzlýða uðramýþ bir kültür ve inanççýn gençleri. Belki de yeni modelden ziyade eþitlikçi, paylaþýmcý,haksýzlýða uðrayan kimse ona sahip çýkan, kadýn- erkek eþitliðini savunan,yaþamý paylaþýmda da bunu yansýtan deðerlerin(bu deðerleri Aleviliðin geçmiþine baktýðýmýzda daha fazla görüyoruz. Ne yazýk ki Türkiye de esen Ýslamýn kadýna yönelik tutucu ve gerici, baskýcý rüzgarlarý ayni topraklarý paylaþan kesimlere de yansýmýþtýr.) bu günle harmanlanmasý yeni bir birliktelik ortaya çýkaracaktýr. Bu gün baktýðýmda çok net seçemediðim toplantýnýn cinsler arasý eþitlikçilik noktasýndaki görüntüsü umarým toplumun cins eþitsizliðinin yansýmasýný oluþturmaz. Alevi gençliðin talepleri inançlarý, kültürleri, eðitimleri, sosyal statüleri ve yaþam biçimleri geçmiþten gelen geleneksel duruþlarýný inkar etmeden bu günün deðerleri bir araya getirilmelidir. Bu toplantý cumhuriyet deðerleri,laiklik demokrasi, barýþ, özgürlük, insan haklarý,her türlü ayrýmcýlýða karþý duruþ ve çevre duyarlýlýklarýný içeren bir sempozyuma dönüþüp Türkiye nin Avrupa ya yönelik yüzünü biraz daha öne çýkarmalýdýr. Genelde tüm bu sorunlar özelde Alevilik ve gençlik buna ihtiyaç vardýr ancak katýlýmcýlarý bir araya getiren yerin Hacý Bektaþ, ortak yanýnda Alevi Gençlik olduðu unutulmamalýdýr. Bu yeni bir baþlangýç olabilir ve buradan çýkan sesler yayýla bilir ancak gerçekten Alevi Gençliðin sesi olduðuna inanýlýr ve o samimiyet hissedilirse. Antalyada 13 yýldýr yaþayan Hacýbektaþlý Necdet Akpýnarlý isimli vatandaþ gazetemize gelerek Hacýbektaþ da yaþadýklarýndan rahatsýzlýðýný dile getirmiþ, yaþadýðý rahatsýzlýðý Gazeteniz aracýlýðý ile Hacýbektaþ halkýna duyurmak istiyorum diyerek söz konusu rahatsýzlýklarýna iliþkin açýklamalarda bulunmuþtu. Akpýnarlý nýn rahatsýzlýklarýný konu edinen haber 12 Aðustos tarihli gazetemizde Hacýbektaþ ýn sorunlarýný kim çözecek baþlýðý ile yer almýþtý. Necdet Akpýnarlý vatandaþ Hacýbektaþ Kamuoyu ile paylaþtýðý ve yetkililere seslendiði sorunlara muhatap bulamadýðýný belirterek Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu na ve Hacýbektaþ Kaymakamlýðý na dilekçe verdiðini belirtti. Akpýnarlý dilekçesinde þu görüþlere yer verdi: Hacýbektaþ Bala Mahallesinde ikamet etmekteyim. Çilehane de bulunan mezarlýkta atalarýmýn ve birde þehidimin mezarlarý bulunmaktadýr. Yakýnlarýmýn mezarlarýný ziyaret etmek için gittiðimde, mezarlýðýn içi ve çevresinin pislik içerisinde olduðunu gördüm. Mezarlýðýn tuvalet olarak kullanýldýðý, çevrenin pislikten geçilmez durumda olduðu, çevrede bulunan ve ziyarete gelen vatandaþlarýn da bu durumdan rahatsýzlýk duyduðunu, Çilehane mýntýkasýnda acil olan ihtiyaçlarýn giderilmediklerini tespit ettim. Günlük olarak yüzlerce araç ve binlerce ziyaretçinin Çilehaneye geldiðini ve orada yatýlý kalanlarý olduðunu gördüm. Bayan ve erkek tuvaletlerinin yetersizliði, kapýdan giriþinde paralý olmasý nedeniyle vatandaþýn tuvalete girmek için sürekli olarak giriþ ücreti ödediðinden, vatandaþ her seferinde iki defa ücret ödemek zorunda býrakýlmaktadýr. Yetersizlik nedeniyle ihtiyaçlarýný gidermek için mezarlýk kullanýlmakta ve bu nedenle mezarlýk ve çevresi pislikten geçilmez durumdadýr. Bir vatandaþ olarak rahatsýzlýk duymaktayým. Atalarýmý ve mezarlýkta bulunan þehidimi her ziyarete gittiðimde içim sýzlamaktadýr. Onlar böyle yere layýk deðildir. Oradaki çevrenin durumunu fotoðraflarla tespit ettim. Çektiðim fotoðraflar dilekçem ekinde mevcuttur. Çilehane mezarlýðýnda oluþan çevre pisliði ile ilgili olarak yetkililer tarafýnca gerekli önlemlerin alýnmasý gerekmektedir. Akpýnarlý dilekçesine yetkililer tarafýndan da sahip çýkýlmasýný ve mutlaka bir çözüm bulunmasý gerektiðine vurgu yaptý. Telefon:

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 )

Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 ) YIL:3 SAYI:680 35 YKR 1 TEMMUZ 2008 SALI GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 ) Festival Çorum Kýyýmý nýn yýl dönümüne geliyor Çorum Hitit Fuar ve Festival

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Rifat Kartal Anaokulu

Rifat Kartal Anaokulu Rifat Kartal Anaokulu Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Kamil Öntaþ Ayýlar Sabah kalktýðýmda akþamdan televizyon açýk kalmýþtý, çizgi filimde ayýlar vardý. insan elinin

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek-Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný.

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný. 48 sendika, meslek odasý, toplumsal hareket, dernek, siyasi parti ve çevrelerin bir araya gelerek oluþturduðu 'Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu, 16-22 Mart tarihlerinde beþincisi Ýstanbul'da yapýlacak

Detaylı

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA. YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı