Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI: AÐUSTOS 2008 CUMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA"

Transkript

1 BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: HACIBEKTAÞ ECZANESÝ YIL:3 SAYI: YKR 15 AÐUSTOS 2008 CUMA Ecz. Tel: Ev Tel: Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Alirýza Selmanpakoðlu, Cumhurbaþkaný Gül'ün þenliklere katýlmasýndan büyük mutluluk duyacaðýný söyledi NEVÞEHÝR - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Nevþehir in Hacýbektaþ Ýlçesi'nde 16 Aðustos'ta baþlayacak 45'inci Ulusal, 19'uncu Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli Anma törenleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katýlacak. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Alirýza Selmanpakoðlu, etkinliklere Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün katýlma sözü verdiðini, katýlýmýndan büyük mutluluk duyacaklarýný söyledi. 2 DE Ulusalcý olduðunu iddia eden ve bu konuda mangalda kül býrakmayan Selmanpakoðlu, Hacýbektaþ törenlerine AKP'lileri davet etmesinin hemen ardýndan dinci Zaman Gazetesine demeç verdi. Gericiler tarafýndan memnuniyetle karþýlanan açýklamalarda bulunan Selmanpakoðlu bakýn neler söylüyor : Bazý dernekler, Alevileri AB fonlarý için 'Ýslam dýþý' göstermeye çalýþýyor Hacý Bektaþ-ý Veli'yi anma törenlerinin 45'incisi 16, 17 ve 18 Aðustos tarihlerinde Nevþehir'in Hacýbektaþ ilçesinde gerçekleþtirilecek. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün de katýlmasý beklenen törenler için hazýrlýklar tamamlandý. 8 DE Kýsaca kendinizi tanýrmýsýnýz, sanat çalýþmalarýna nasýl baþladýnýz? -TRT den emekli olmadan önce resim dersleri almaya baþladým. Yalnýzca modern resim yada akademi eðitimi deðil bu. Eðitimin yanýnda hat, tezhip, minyatür dersleri de aldým. Amacým Türk Ýslam resmini anlamaya yönelik ve olabildiðince baþlangýç dönemlerine ulaþabilmekti. Niçin Türk Ýslam Sanatý? -Türk Ýslam Sanatý nýn yüzyýlda sanki atak yaptýðýný izledim. Osmanlýca- Arapca nýn Türkiye insanýnda önemli bir yeri vardýr. Kültürü ne olursa olsun eski yazýya önem veriyoruz. Anlamýný bilmiyoruz ama sanki bu yazýlar kutsal ve Kuran-ý Kerim den sayfalar gibi geliyor. Ablam Fas a gittiðinde yerde bir eski yazý görmüþ. Hemen almýþ Bu yere atýlýr mý? demiþ. Söyleþi: Naci Özçelik /Vicdan Güvenç 3 DE Bölünelim! Þeriatý desteklemek için Darbeleri seyretmek için Yobazlarýn sevinmesi için Yoksulluða evet demek için Yolsuzluða göz yummak için Kavrulan çiftçinin yok olmasý için Siftah etmeden eve giden esnafýn yok olmasý için Halkýn iradesinin söz sahibi olmamasý için Ýþçi ve çalýþanlarýn haklarýnýn gaspýný seyretmek için Bizleri daha iyi yönetmeleri için bölünelim... Düþünce özgürlüðünü istemeyenleri desteklemek için bölünelim... Ýnanç özgürlüðüne karþý çýkanlarý desteklemek için Türkiye nin Ýranlaþtýrýlmasý için Ýnsan haklarýný savunmamak için Eðitimde fýrsat eþitliðini savunmamak için Kemiksiz bir toplum özlemi duyanlara çerez olmak için Amerika nýn dünya jandarmalýðý için Soroz gibi finansörlerin amaçlarýný desteklemek için Yurtta barýþ, dünyada barýþý kösteklemek için Analarýn aðladýðý savaþlarý desteklemek için Barýþ, hoþgörü ve kardeþliðe sýrt çevirmek için Çevreyi katletmek için Küresel ýsýnmaya seyirci olmak için bölünelim... Var olamayan Solun kýpýrdamamasý için Demokrasiyi katletmek için Bu günün temelini atan Kenan Evren i desteklemek için bölünelim... Kiþiliðimizi tatmin etmek için Farklýlýklarýmýzý öldürmek için Kültürsüzlüðü desteklemek için bölünelim... Örgütlü bir toplum olmamak için Haksýzlýða karþý gelmemek için Sosyal ve hukuk devleti olmamak için Laik bir toplum olmamak için Tam olmayan Kadýn haklarýný yemek için Kimliksiz bir gençlik yetiþtirmemek için Aydýn bir gençliðin iradesini engellemek için Türk, Kürt, Laz ve Çerkez lerin bir arada yaþamalarýný istememek için Alevi, Sünni ve tüm inançlara saygý göstermemek için Alevi-Bektaþi toplumunun taleplerini istememek için Tam demokratik Türkiye özlemini unutmak için Ýnsanca bir dünya özlemini unutmak için bölünelim. Özetle insan olduðumuzu unutmak için Bölünme çaðrýsý yapmak için hep birlikte elele Sözün özü: BÖLÜNELÝM YAHU!

2 2 15 Aðustos 2008 Cuma Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Alirýza Selmanpakoðlu, Cumhurbaþkaný Gül'ün þenliklere katýlmasýndan büyük mutluluk duyacaðýný söyledi NEVÞEHÝR - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Nevþehir in Hacýbektaþ Ýlçesi'nde 16 Aðustos'ta baþlayacak 45'inci Ulusal, 19'uncu Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli Anma törenleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katýlacak. Badem aðaçlarýnýn çiçeðe durduðu bir gündü. Hafta içi olmasý nedeni ile Dede Baðý ýssýzdý. Oraya gelmiþ iki aile olarak derenin yamacýnda, çimenleri altýmýza alarak,etrafa hakim bir yerde çoluk çocuk oturduk. Dedebaðý nda her þey aslýna uygun. Ne bir beton parçasý, ne bir telefon teli. Ne de bir motor gürültüsü. Baðlarýn etrafýnda çevrili kuru kayma duvarlar sanki Hitit devrinden kalma görüntüsü veriyor. Oysa olsa olsa yetmiþ yüz yýllýk duvarlar. Doðallýk bu diye düþünüyorum. Ýnsan çoðu kez, bir hiç uðruna veya bilemeden doðayý tahrip ediyor. Dere içinde aðaçlar, vadi boyunca uzayýp gidiyor, dallarýnda ötüþen kuþlar. Oksijeni bol bir hava insaný dinlendiriyor burada.aslýnda Hacýbektaþ ýn havasý temiz ve ferahtýr.uzun yoldan gelmiþseniz yarým saatin içinde yorgunluðunuzu atarsýnýz hemen. Çocuklar, kuþlar kadar hafif ve özgür.deniz, Pýnar, Evrim, Barýþcan ve Pelin.Bir oraya, bir buraya koþuþturuyorlar. Havada tozlaþmadan dolayý hafif bir pus var. Henüz sabahýn on sularý.ateþ yakmak için erken. Aþaðýda çeþme olanca gücü ve güzelliði ile akýyor.çeþmenin yanýna bir inip bir çýkýyoruz. Su, buz gibi. Ýçeceklerimizi çeþmenin yalaðýna sokuyoruz. Uzaktan görünen iki otobüs sessizliði bozuyor. Otobüsler yanýmýza yaklaþýnca ikisinin de aðzýna kadar dolu olduðunu görüyoruz. Kadýn erkek karýþýk iniyorlar otobüslerden. Hiç birinden gürültülü bir ses çýkmýyor. Kadýnlarýn giysileri renk renk, ama kýrmýzý aðýrlýklý. Otobüsler onlarý býraktýktan sonra oradan ayrýlýyorlar.hepsi düzenli bir þekilde ve tek sýra halinde dereye kayýyorlar patika yoldan. Biz, onlarý yukarýdan seyrediyoruz. Kadýnlar etraftan çalý çýrpý toplamaya koyuluyorlar. Erkekler de yanlarýnda getirdikleri kazanlarý hazýrlýyorlar. Gruptan iki erkek ayrýlýp bizim yanýmýza doðru týrmanýyorlar. Yanýmýza gelince selam veriyorlar, selam alýyoruz. Meydanda bulunan arabanýn bize ait olup olmadýðýný soruyorlar. Bizim diye cevap verince ricalarýný iletiyorlar. Onlarý arabama alýp Hacýbektaþ merkeze getirerek býrakýyorum. Teþekkür ediyorlar, Sen dönebilirsin. Biz çarþýdan kurbanlýklar alýp, uygun bir araçla döneceðiz diyorlar. Biraz sonra yanlarýnda kurbanlýklar olduðu halde Dedebaðý na dönüyorlar. Grup içinde bir iþbölümü, herkes iþini biliyor. Erkekler, kurbanlarla ilgilenirken, kadýnlar ateþle meþgul. Üstümüzde bir sürü güvercin, vadiyi takip ediyorlar. Ateþin dumaný mistik bir hava içinde dereyi kaplýyor. Burada koca bir NOKTA koyup kýsaca durmak gerekiyor; Orta Asya ve Anadolu Kültür ü iç içe geçmiþ kaynamýþ bir kültür.adaklar, kurbanlar. Kayseri Kültepe de, Efes te, Bergama da, Hattuþaþ ta, Tokat ta, Amasya da daha yüzlerce yerde bulunan sunaklar. Sunaklarda adanan kurbanlar.ateþin kutsallýðý. ateþ kültü ve Zerdüþtlük,Þamanizm,Alevilik, Ýslam da kurban ve cehennem. Bölgemizde bulunan volkanik daðlar.ateþ üstüne söylenen sözler.ateþ ve temizlik, ateþ ve ruh. Ýnsanýn görmek istedikleri bazen ayaðýna geliyor.bin deðil, binlerce yýl ötelere gidiyor ve mutlu oluyorsunuz. Kazanlar altýnda ateþ yandýkça, parça parça edilmiþ piþen et kokusu bize kadar geliyor. Karnýmýzýn acýktýðýný hissediyoruz.yanýmýzda etimiz olmasýna raðmen lokmayý aþaðýdan bekliyor ve sonunda dayanamayýp çocuklarýn ellerine birer kap verip aþaðý gönderiyoruz. Ne yazýk ki, çocuklar elleri boþ dönüyor. Önce bir anlam veremiyoruz. Piknik arkadaþým, Veli ye takýlýyorum, Ne oldu bizim lokmalar? Bilmem, iþin içinde anlayamadýðýmýz bir durum var Az sonra konu çözülür gibi oluyor. Tüm ziyaretçiler saf duruyorlar. Ýmam bir þeyler konuþuyor. Aradaki mesafe iþitebileceðimiz kadar yakýn deðil.bu yüzden konuþmayý anlayamýyoruz. Konuþmanýn sonunda hafifçe öne eðilerek yere çömeliyorlar dizlerinin üstünde.kýr çiçeklei ile toprak kokusunu hissetmiþ olmalýlar. El baþ parmaklarý ile dillerini üst damaklarýna yapýþtýrýp öylece bekliyorlar. Hemen Hacýbektaþ ý Veli nin, Eline, Beline, DÝLÝNE sahip ol anlamýndaki sözlerini hatýrlýyorum. Dillerini tutarak kötü sözlere karþý ona sahip oluyorlar. Tören sonunda, imam olduklarýný anladýðýmýz ve bizden arabayý isteyen ayný iki kiþi bize doðru ellerinde tepsilerle geliyorlar. Býrakmýyoruz onlarý, biz de bir þeyler ikram ediyoruz. Ne kadar açýk ve samimiler.sohbet uzuyor, sonunda cemaati yalnýz býraktýk diyerek vedalaþýp ayrýlýyorlar. Tüm renkler vadide uçuþuyor, dönüyor, dönüyor, Semah dönüyor, Sema dönüyor. Ýþte diyorum ANADOLU ZENGÝNLÝÐÝ ve gururlanýyorum. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Alirýza Selmanpakoðlu, etkinliklere Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün katýlma sözü verdiðini, katýlýmýndan büyük mutluluk duyacaklarýný söyledi Aðustos tarihleri arasýnda yapýlacak bu yýlki Hacýbektaþ Veli Anma Törenleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne ayrýca Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, SHP Genel Baþkaný Murat Karayalçýn, Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, Biz Kaç Kiþiyiz' grubunun baþkaný Tuncay Özkan, Almanya Yeþiller Partisi Milletvekili ve Avrupa Parlementosu üyesi Ozan Ceyhun, Kýbrýs Milli Eðitim Bakaný Canan Öztoprak ve Kýbrýs Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði; yazarlýðýný MEHMET SARIYAR'ýn yaptýðý; HUBYAR SULTAN OCAÐI UYGULAMALARI ÝLE ALEVÝ YOLU ERKANI adlý yeni bir kitap yayýnladý. Hubyar Sultan üzerine ilk bilimsel yayýn olan ve yazarlýðýný ALÝ KENANOÐLU - ÝSMAÝL ONARLI'nýn PSAKD'nden Aziz Kocaoðlu'na Teþekkür Ziyareti Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Ýzmir yerelinde Alevi kurumlarýna ve cemevlerine verdiði destekten dolayý Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz KOCAOÐLU na teþekkür ziyaretinde bulundu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Fevzi GÜMÜÞ, PSAKD GYK Üyesi Þehri TUÐCULAR, PSAKD Çiðli Þube Baþkaný Türkan DOÐAN, PSAKD Bornova Þube Baþkaný Cahit AKDOÐAN ve PSAKD Bornova Þube Yönetim Kurulu üyesi Özlem VAROL dan oluþan PSAKD Heyeti, Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz KOCAOÐLU nu Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'da katýlacak. 3 gün süre ile devam edecek etkinliklerde panel, resim ve fotoðraf sergileri ve tiyatro gösterileri sunulacak. AHMET KORKMAZER RADÝKAL - DHA yaptýðý HUBYAR SULTAN OCAÐI VE BEYDÝLÝ SIRAÇ TÜRKMENLERÝ adlý kitabý da yayýnlayan derneðin, bu ikinci yayýný oluyor. Kitabýn içeriði konusunda bilgi veren MEHMET SARIYAR þunlarý söyledi: "Bilindiði gibi Alevilik ve Aleviliðin ibadet uygulamalarý konusunda büyük bir kargaþa ve yozlaþma söz konusu. Herkes kendince bir Alevilik ve Alevi ibadet usulü geliþtirmeye çalýþýyor. Oysa; hala orjinalliði bozulmamýþ ve el deðmemiþ bazý ocaklarda Alevilik inancý ve ibadetleri ilk günkü orjinalliði ile devam etmekte. Bu kitaptan amacýmýz bu ocaklardan biri olan HUBYAR SULTAN OCAÐI'nýn uygulamalarýnýn gerek diðer ocaklar ve gerekse Hubyar Ocaðý mensuplarýna bir kaynak teþkil etmesini saðlamak ve meydana gelebilecek asimilasyon çalýþmalarýnýn önünü kesmektir. Kitap, bugün uygulanmakta olan Hubyar Ocaðý inanç ibadet þekillerinin; onlarca Hubyar dedesi ile yapýlan birebir görüþme, ibadetlerin içinde doðrudan gözlemleme ve genel kaynaklarýn taranýp derlenmesi ve bir düzene konmasý yolu ile izlenerek hazýrlanmýþtýr." HUBYAR SULTAN OCAÐI UYGULAMALARI ÝLE ALEVÝ YOLU ERKANI adlý kitap, Türkiye'deki tüm Alevi dergahlarý, vakýflarý, dernekleri ve kitap evlerinden temin edilebilecektir. makamýnda ziyaret etti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Fevzi GÜMÜÞ, Baþkan Aziz KOCAOÐLU na Alevi kurumlarýna ve cemevlerinin yapýmýna verdiði destekten dolayý teþekkür etti. Alevilerin ibadet ve inanç merkezinin Cemevleri olduðunun altýný çizen GÜMÜÞ, Ýzmir de Büyükþehir Belediyesi nin katkýlarýyla yaptýrýlan Bornova ve Çiðli Cem Evi ve Kültür Merkezi nin faaliyete geçmesiyle önemli bir eksikliðin giderilmiþ olacaðýný belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden baþkan KOCAOÐLU, Ýzmir i çaðdaþ bir kent yapmak için uðraþtýklarýný, tüm yurttaþlarý kucaklayan bir felsefe ile hareket ettiklerini belirterek bundan sonrada Alevi kurumlarýna desteklerinin süreceðini ifade etti. ALEVÝ HABER AJANSI

3 15 Aðustos 2008 Cuma Kýsaca kendinizi tanýrmýsýnýz, sanat çalýþmalarýna nasýl baþladýnýz? -TRT den emekli olmadan önce resim dersleri almaya baþladým. Vicdan Güvenç Yalnýzca modern resim yada akademi eðitimi deðil bu. Eðitimin yanýnda hat, tezhip, minyatür dersleri de aldým. Amacým Türk Ýslam resmini anlamaya yönelik ve olabildiðince baþlangýç dönemlerine ulaþabilmekti. Niçin Türk Ýslam Sanatý? -Türk Ýslam Sanatý nýn yüzyýlda sanki atak yaptýðýný izledim. Osmanlýca- Arapça nýn Türkiye insanýnda önemli bir yeri vardýr. Kültürü ne olursa olsun eski yazýya önem veriyoruz. Anlamýný bilmiyoruz ama sanki bu yazýlar kutsal ve Kuran-ý Kerim den sayfalar gibi geliyor. Ablam Fas a gittiðinde yerde bir eski yazý görmüþ. Hemen almýþ Bu yere atýlýr mý? demiþ. Halbu ki, sýradan yazýlar bunlar. Onlarýn dili bu. Bu baðlamda bu yazýlarý, bu simgeleri kullanmak gerekir, diye düþündüm. -Çalýþmalarýnýzda Hacý Bektaþ Veli Türbesindeki Hat sanatý nýn izleri var... - Hacýbektaþ Türbesi nde de pek çok yazý simgeler ve resimler var. Bu simgelerin, yazýlarýn artýk bizimde evlerimize girmesinin iyi bir düþünce, belki de gerekli olacaðýydý. Bu yaþam ve bu sözler evlerimize de girsin. Türbede kapalý kalmasýn. Tamamen aslý orada kalsýn, kalmalý da kuþkusuz. -Çalýþmalarýnýza konu edindiðiniz Hat larýn anlamlarý üzerine çalýþmalarýnýz oluyor mu? -Türbedeki yazýlarýn çoðunu tercüme ettirdim. Çok ulvi cümleler deðil ama yüceltici cümleler var. Ýþte Aziz budur diyor, Hazreti Ali için. Yani ben bu simgeleri, yazýlarý resimlere taþýdým. -Resimlerinizde neler var? - Resimlerde neler var! Tabii konu Ýnanç olunca gönül iþi var. Bu iþ gönül iþi. Resmin etrafýna surlar ördüm. Bunlara giriþ- çýkýþlar o kadar kolay ki. Ýstersen girer, istersen çýkarsýn. Engelleme yok. Ýçinde ise bir bölümünde yaþam var, yaþam devam ediyor. Yalnýzlýk var, çekilen ýzdýraplar var, yok oluþ var, gidip de dönmemek var. Ýzler de geçmiþimizin izlerini görebilirsiniz. -Resim eðitimini nereden aldýnýz, eðitiminiz nedir, þu ana kadar neler yaptýnýz? -Hayýr. Ben Matematik mezunuyum. Ýnanç gönül iþidir Gazetemizin genel kolaylaþtýrýcýsý Naci Özçelik Hacýbektaþlý resim sanatcýsý Vicdan Güvenç ile Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinlikleri nin ilk günü açacaðý resim sergisi ve çalýþmalarý üzerine bir söyleþi gerçekleþtirdi. Söyleþiyi siz okurlarýmýzla paylaþýyoruz. Söyleþi: Naci Özçelik /Vicdan Güvenç Ay Muhammed, gül Ali Resimle ilgili ilk ciddiye aldýðým aným; Fakülte de seçmeli ders olarak resim dersi almýþtým. Hocam Matematik eðitimi yerine resim eðitimini almam gerektiðini söylemiþti. Çalýþma yaþamýmda Matematik öðretmenliði, bilgisayar sektöründe, bakanlýk ve TRT de görev yaptým. Emekli olduktan sonra resim sanatý iþine yoðun olarak girdim. Bir yandan resim yapýyorum diðer yandan araþtýrmalarým sürüyor. -Çalýþmalarýnýzý sergi açarak insanlarla buluþturmayý düþünüyor musunuz? - Eðer iþler ters gitmez ise bu yýl Aðustos Hacýbektaþ, Kasým da Ankara Çaðdaþ Sanatlar da sergi açýyorum yýlýnda yine Çaðdaþ Sanatlarda sergi açacaðým. Bu kez konusu kimbilir belki Derviþ olacak, belki Kerbela olacak. Þimdilik çalýþýyorum, araþtýrýyorum. Derviþ; yaþam biçimi, gönül bolluðu, düþünce derinliði, yani ulaþýlmasý istenen son noktalardýr. Yelpaze simgesi Ali nin altý kez yazýlýþýdýr Derviþ olamak, bilge kiþi olmak çok yüce geliyor bana. Merak ediyorum bir derviþin yaþantýsý nasýl olur. Anýlarýný duymak isterdim, okumak isterdim. Belki 50 belki 100 yýl sonra ses renklerini toplayabilme tekniðine kavuþabilirsek bu anýlarý öðrenebiliriz. Ama herhalde bizim bu anlarý yaþamaya ömrümüz yetmez. - Hacýbektaþ ta açmayý düþündüðünüz sergiden beklentileriniz nelerdir? -Bu sergiyi insanlarýn izlemeleri, anlamaya çalýþmalarý, benim göremediklerimi görebilmelerini, resimlere ve seramiklere sahip olmalarýný istiyorum. Bu simgelerinde var olduðunu bilmelerini istiyorum.gözümüz bu simgelere alýþsýn artýk. Resimleri oldukça ucuza satmak istiyorum. Hacýbektaþlý sanatseverlere 50 ytl ye taksitle resim vermeyi düþünüyorum. - Seramik çalýþmalarýnýzdan bahsedermisiniz? -Seramik çalýþmalarýmda salt simgeleri kullandým. Tam seramik deðil. Cam da ekledim. Ýlginç bir çalýþma oldu benim için. Resimlerdeki Hat larýn bir kýsmýnýn anlamýný çözdüremedim. Bunu çözen kiþiler iþlerinden ayrý zamanda karþýlýksýz tercüme ediyorlar. Belki bu nedenle ýsrar edemiyorum. Resimlerde kullandýðým hatlarýn tertcümesini yapabildiklerimi resmin arkasýna yazýyorum. Örneðin þu simgedir ve anlamý Ay Muhammed, gül Ali dir Ýþte aziz Hazreti Ali dir Bu yelpaze gibi duran Ali in 6 kez yazýlýþýdýr, gibi. -Bazý resimlerinizde bir takým yaratýklar var.. -Evet. Bazý resimlerime bir takým yaratýklar koydum. Bunlar yaþamda bizi periþan eden insanlardýr. Yine bazý resimlerde kuyu ve balýk vardýr. Balýk havada yaþar bu keramet anlamýndadýr, kuyu ise; kalýcý olmaktýr, yerleþmektir, býrakmamaktýr. - Bize zaman ayýrdýðýnýz için teþekkür ediyorum. -Ben teþekkür ederim. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 15 Aðustos 2008 Cuma Rüyalarýnýzýn peþinden yurüyün, o sizi gerçeðe götürecektir. Size rüyalarýnýzý sormadan, rüyalarýnýzýn yorumlarýný yapmadan, kendi gördüðüm rüyalarýmdan sözederek, yorumlarýnýzý almak istiyorum bu yazýyla. Rüyalarýmýn nasýl da birer birer gerçeðe dönüþtüðünü, size anlatarak, bunlardan bazýlarýný sizinle paylaþarak, ne kadarýna sizlerin de ortak olduðunuzu yine sizlerden öðrenmek istiyorum. Sizden baþka kimimiz var ki! Rüya 1 ; Saz görünce içim tuhaf olur. Tarifi zor duygulara kapýlýrým. Saz çalanlarýn ise büyük bir sýrrý çözmüþ özel insanlar olduðunu düþünür ve onlara imrenirim. O büyülü alete ve üzerinde dolaþan parmaklarýn yarattýðý gizemli dünya ya dalarým Böylesine bir tutkuyla rüyalarýmýn baþ köþesinde, olmayan bir saz otururdu ta küçük yaþlarýmda rüyamda çok güzel saz çalardým, her defasýnda sabah hüsrana uðrayarak uyanýrdým. Bir gün bir mektup aldým. Mektup Almanya da göçmen iþçi olarak çalýþan ablam ve eniþtemin, bir türlü çalmayý baþaramadýklarý sazý, köye tatile gelirken bana getireceðini yazan bir mektup rüyalar daha da çoðaldý ve geceler ve zaman uzadýkça uzadý. Sonunda saz geldi, meþeden yapýlmýþ o mutluluk kaynaðýma sarýldým, üç gün sonra «gelin ayþem suya gitmiþ» türküsünü çalmaya baþladým. Þaþkýnlýk içinde bakan yakýnlarýmý hayrete düþürerek. Öðretmenim þiir okur gibi bir edayla yöneldi yakýnlarýma «þasýracak ne var, aþk var çocukta aþk» dedi. O günden beri rüyalarýmdan indirdiðim saz, mekanlarýmýn baþ köþesinde hep yerini koruyor. Rüya 2; Orta okulu, ilçemizde çetin ve tehlikeli koþullarda 1980 yazbaþýnda bitirdim. Lise ye gitmek yarý ölüme gitmek gibi bir hal aldý. Aile endiþe içinde. Oðlan okuyup adammý olsa, yoksa büyüyüp tarlada çiftçi yada çoban mý olsa diye kara kara düþünüyorlar. Ben ise «deðiþtirmek gerek, deðiþtirmek gerek gidiþatý» diyordum çocuk halimle. O günlerden birinde, TRT yayýna birden ara verdi. Ekranda generaller dizilmiþ, içlerinden biri elindeki metni okurken «iþte bu nedenlerle yönetime ordumuz el koymuþtur» diyor. Tarih 12 Eylül Nice insanlar geceleri düþlerinde kabus ve karakollarda iþkence görürken, ben rüyamda ve köyümüzün üzerinde, çocuksu duygular içinde çok sevdiðim Durak ARSLAN güvercinlerimle birlikte uçuyordum. Adeta uçuyordum gece rüyamda. Sonra güvercinlerimden ayrýlarak, köy mezarlýðýnýn ürerinden geçip, uzaklara doðru gidiyordum Ertesi gün «hadi hazýrlan pasaport çýkartacaðýz sana, Almanya ya ablanýn yanýna gönderiyoruz seni, orada okursun» dedi bana Babam. 1 hafta sonra, küçücük mavi renkli bavulum ve meþeden yapýlmýþ sazýmla çýktým kýsa sürede yakýným olan uzaklara, 3 günlük bir otobüs yolculuðuyla. Yani, ailemden, hayatýmdan, arkadaþlarlarýmdan, güvercinlerimden yýrtýlarak uçtum bir nevi bilmediðim yerlere ve dillere. Uçuruldum. Rüya 3 ; Tepkisel oluþan Alevi hareketi çýð gibi büyürken beni de çekti içine. Okudum, araþtýrdým, ilgiyle söylenenleri dinledim. Ýnandým mutlaka yapabileceðimiz daha çok þeylerin olduðuna. Sesimizi, nefesimizi, yüzümüzü, yani kendi kendimizi hem birbirimizle buluþturmak hem de dýþ dünyayla buluþturmak üzere, sihirli bir pencereye, daha etkin bir medyaya, bir televizyona olan ihtiyaç gündemimizin tam ortasýndaydý o günlerde. Pirlerin, mürþitlerin, yol önderlerinin sözleriyle, sesleriyle ve ýþýklarýyla aydýnlattýðý, duyguma ve bilincime ilham kattýðý bir rüya gördüm o gece. Biri «Yol cümleden uludur» diyordu. Diðeri «Gönül kalsýn yol kalmasýn» diye ekliyordu. «Yol bir sürek binbir» derken gül yüzlü Pir «mezhep bilmeyiz, yol umuz var bizim» diye ekliyordu, ýþýk yüzlü Pir«bilimle gidilmeyen yol un sonu karanlýktýr» diye diðerlerini tastikliyordu. Saz eþliðinde söyleyen ozan ise «uzun ince bir yol dayým» dizelerinin ardýndan «yol umuz insanlýk yol u» diye bitiriyordu kalktým, bilgi sayarýmý açtým, adý «YOL» olan televizyon, haber aðý, gazete, kulüp, internet sitesi ni içeren kapsamlý ve kurumsal bir konsepti özenle yazdým. Konfederasyon toplantýsýnda heyecanla okuduðum bu projeyi dinleyen yol arkadaþlarýmýn sevinçli bakýþlarý arasýnda, Rüya Konfederasyon baþkanýmýz kaptý elimdeki proje metnini ve «Ekiyoruz arkadaþlar bu tohumu topraða» diyerek start verdi. Ýþte böylece kimileri beynini, kimileri becerisini, kimileri cebini, kimileri gündüzünü ve gecesini koyarak, sarýlarak gerçek kýldý bu rüyayý. Gerçekliði daim olsun Yol Televizyonu muzun. Rüya 4 ; Yaþadýðým bir Avrupa ülkesinde yüzbinlerle ifade edilen Alevi toplumumuz ve 2006 yýlýnda yirmiye yakýn Alevi Kültür Merkezimiz vardý. AKM lerimizin üst çatýsý olan bir de Federasyonumuz vardý. Bu çalýþmalarý yürüten, zor koþullara karþýn özveriyle baþkanlýðýný, yöneticiliðini ve üyeliðini yapan deðerli insanlar vardý. Bütün bunlara ramen, bir yorgunluk, bitkinlik, gevþeklik ve kýrgýnlýk, gerginlik sonucu daðýlmaya yüz tutmuþ bir belirsizlik de vardý. Oysa, sorunlar varsa, sorunlara getirilecek çözümler mutlaka vardý, pýrýl pýrýl bir gençlik, enerji dolu kadýnlar, okuyan yazan aydýnlar, kültürel geleceðine yatýrým yapmak isteyen her çaptan iþverenler hele hele ki taþýdýðýmýz Alevilik gibi derin ve evrensel bir deðerimiz vardý diye düþündüðüm, dostlarýmla paylaþtýðým günlerin birinde yine bir rüya gördüm. Pir ile yan yana bir pazar günü sabah erken saatta ulu çýnarlarýn ve meþe aðaçlarýnýn arasýnda yürüyüþ yaparken anlatýyordu yapabileceklerimi beni heyecana boðarak ertesi gün, güvendiðim dostlarýma anlattým rüyamý. Onlar da görmüþlerdi benzer rüyalarý. Rüyalarýmýzý birleþtirdik, akýl ve gönül birliði içinde, kimseyi kýrmadan, üzmeden, kaybetmeden, yeni dinamikleri de harekete geçirerek, iniþe geçmiþ okun yönünü yukarý çevirerek, içinde olgun «benlik» lerin olduðu güçlü «bizlik» duygularýyla yola koyulduk. Ýki yýlda AKM sayýlarýmýzý ikiye katladýk. Çocuklarýmýzla, gençlerimizle, kadýnlarýmýzla, iþverenlerimizle, sanatçý, akademisyen, siyasetçi aydýn ve diplomatlarýmýzla ortak rüyamýzý, Avrupanýn baþkentinden tüm dünyaya «Aþk ola» adýnda ve tadýnda, milyonlara haykýrdýk. Rüya 5 ; Yine gülyüzlü Pir im aldý beni dizinin dibine dün gece, «Yirmibirinci yüzyýldayýz. Felsefe ve öðretimizin merkezindeki asýl unsur Ýnsandýr. Ýnsan demek doða demektir. Bu deðerlerimiz sistemlice ve vahþice heran öðütülüyor ve yok ediliyor. Bu deðerler sahipsiz. Kaderine terk edilmiþ. Sahipleniþler bile cýlýz, kýsýk sesli ve söylem ötesine geçemiyor. Neden ve neler oluyor? sorusunun zamaný doldu, cevabý belli artýk. Nasýl kurtulur Ýnsanlýk sorusunu sormak, cevap bulmak ve hayata uygulamak zamanýdýr þimdi. Þimdi daha emin adýmlarla, ortak hedeflere, daha uzun yolculuklara çýkmanýn zamaný geldi» diyor. Dinliyorum Pir imi, anlýyorum Pir imi, inanýyorum O na. Sabah bu sözlerin etki ve duygularýyla uyandým. Gördüklerimden, duyduklarýmdan çýkardýðým ders ile, aldýðým kararý sizlerle paylaþmak üzere bilgisayarýmý açtým ; Avrupanýn baþkentinden, 1 Mayýs tarihinde yaya yola çýkmak ve 16 Aðustos tarihinde ulaþmak üzere, Hünkar Hace Bektaþi Veli Pirimizin dergahý Serçeþmemize, Nevþehire kadar yürümek istiyorum. Bu ulu Yol u yürümek istiyorum. Adým adým. þehir þehir, ülke ülke ve kýta kýta geçmek istiyorum bu yol dan güçlü ve insancýl mesajlarla. Rehberim Hünkar Hace Bektaþi Veli diyerek, hedefe ilerlemek istiyorum. Doða ve Ýnsan sevgisiyle yürümek istiyorum. Savaþsýz ve eþitlikçi bir dünya için yürümek istiyorum. 72 mazlum milletle birlikte, yaþamýnýn bir bolümünde bile bu rüyanýn küçük bir karesini görmüþ olan kerkesle birlikte yürümek istiyorum. Topraðýn, havanýn ve suyun, güneþle buluþmasýyla parlayan her hayatla birlikte yürümek istiyorum. Alevi ce ve Ýnsanca yürürümek istiyorum dünyanýn gözleri önünde. Bu rüyanýn gerçekleþeceði günlerde buluþmak ve görüþmek üzere, size de rüyalarýnýzý önemsemenizi ve ciddiye almanýzý öneriyorum. Rüyalarýnýzýn ardýndan yürümeyi ihmal etmeyin, o mutlaka sizi gereðe götürecektir. Aþk ile. Strasbourg Solmaz Akalýn Aydýnlýðý karartanlar Merhaba dostlar,bir kez daha okurlarýma bu yazýmla seslenmek istedim. Bir þeyden çok eminimki ve biliyorumki; Ne zaman bir araya gelsek hep düzenin bozukluðundan, bu ülkenin karanlýða sürükleniþinden ve insanlarýn düþüncelerinin isyanlara dönüþtüðünden vede geçim þartlarýnýn durma noktasýna geldiðinden bahsedip þikayetci oluyoruz. Peki ama ne yapýyoruz bütün bu geliþmelerin karþýsýnda. Nasýl bir tavýr sergileyebiliyoruz. Hepimiz bir gerçeðin çok iyi farkýndayýz. Yaþamýþ olduðumuz bu kutsal topraklar üzerinde haksýz ve adaletsiz iþleyen çarkýn içinde olduðumuzu ve günbe gün de biraz daha kendi kültürümüzü, geleneklerimizi unutarak yozlaþtýðýmýz gerçeðini kabul etmemiz gerekiyor. Sevgi, saygý hoþgörü, insanlýk sevgisinin en güzel deðer olduðunu anlatmaya çalýþan "Pir Hacý Bektaþ Veli'nin" söylediði gibi 'Ýlimden Gidilmeyen Yolun Sonu Karanlýktýr' sözünde yaþamýþ olduðumuz Türkiye'nin yavaþ yavaþ islamýn, gericiliðin, yobazlýðýn çenberine sokuluryor. Bir kez daha oturup ciddi bir þekilde düþünmemiz gerekmiyormu? Gerçek bilgi aðacýný dikelim ki, gelecek nesillere bir ýþýk olsun.bu arada da dikkatimi çeken ve beni çok etkileyen bir geliþmeye þahit oldum. Bir insan olarak aydýným, ben çaðdaþým demekten utandým. Nedenmi? evet iki gündür çarþýya iniyorum ve ben diyar diyar dolaþarak yýlmadan usanmadan emeðine emek katarak taa buralara kadar gelen bilgi kültür dolu bir otobüsten bahsediyorum. O bir aydýn, o bir çaðdaþ, o bir devrimci o bir bilgi kaynaðý ve o bir kültür daðýtýcýsý iþte o YOL KÝTAP EVÝ, benim topraðýmda ve adý büyük HACIBEKTAÞTA. Ben ve benim gibi düþünenle gurur duymuþuzdur, ama çokta üzüldüðüm bir gerçeði söylemeden de geçemeyeceðim, acaba kaçýmýz bu gelen Yol Kitap Evine gelerek bir göz atýp ne amaçla gelinmiþ ne yapýlmak isteniyor diye konuþup bir kaç kitap alarak hem bilgi daðarcýðýmýzý geliþtirmek, hemde o gelen, emek harcayan sayýn Lokman Kaya'ya destek amaçlý yaklaþým gösterdik, þöyle bir gözlemledim de tüm genci yaþlýsý kahve hanelerde oturarak zamanlarýný boþ ve anlamsýz geçirirlerken hiçmi bir kitap alýp iki satýr okumaya zaman bulunmuyor, soruyorum? Benim halkým bu olamaz böyle olmamalý. Her geçen gün biraz daha yozlaþarak birbirimizden uzaklaþalým. Sevgi saygý hoþ görünün yok olmaya yüz tuttuðu, kendi gelenek ve göreneklerimizi unutturmak isteyenlerin, kendilerinin baðnaz ve kalýplaþmýþ düþüncelerini vede geleneklerlerini bizler üzerinde uygulama yöntemlerinin baskýlara dönüþtürülmesinde, bizlerin farkýna bile varmadan o örümcek aðýnýn içine düþürülmemiz kabul edilemez bir gerçektir. Toplumumuza bakýyor, gözlemliyorum, fakat bir türlü kabul edilemez haksýzlýklar vede olmamasý gereken gerçekleri içime sindiremiyorum. Ramazan orucunu onlar tutar, bayramýný biz yaparýz. Milli bayramlarýmýz birgün olur. Dini bayramlar 3-4 gün sürer. Evlerde çocuklarýný sünnet ettirir. Cenazesi olur, düðünü olur kendi geleneðimizi býrakýp mevlütler okuturuz. Þimdi soruyorum? Bu mu geçmiþimize vede geleceðimize sahip çýkmak, bu mu gelenek ve göreneðimizi korumak? Ben bu baðnazlýðý yozlaþmayý içime sindiremiyorum.ýþte herkesin de çok iyi bildiði bir gerçek daha yýldan yýla Hacýbektaþ'a gelen ziyaretçi sayýsýnýn sýfýra düþmesi.ayrýca pazar yerlerinin kaldýrýlarak beton üzerine daþ döþenerek hizmet yapýlýyor, gösterilmesi vede ihaleye çikararak otoparka dönüþtürülüp vatandaþý haraca baðlamak ve herkese canla baþla hizmet götüren taksi duraðýndaki taksicilik yaparak ekmeðini kazanmak isteyen insanlarý bir açýklamasý olmadan baþka bir yere göndermek, pazar yerini otopark yapýp pazarcýlara yer göstermekle sadece þehir içiyle ilgilenerek kýyý mahallelere ne bir denetim, ne bir hizmet ve ne bir temizlik yapýlmaktadýr. Hacýbektaþ Hacýbektaþ olalý hiç bir geliþme kentleþme yapýlmadýðý gibi beþ on yýlda geriye gitmiþtir. Bizler birer vatandaþ olarak ve insan olarak bizlerin seçerek getirdiðimiz yöneticilerden, insanlarýn ekmeðiyle oynanmasý yada uðraþmasý yerine hizmet, denetim yaklaþým ve insanlarý artýk insan yerine koyarak görevini suistimal etmeksizin bizlerin hak ettiði konuma getirilmesini vede beklenilen hizmetlerin uygulamasýný bekliyoruz. Güzel dostlar konuþulanlar yada yazýlanlar okunduktan sonra yerinde kalmasýn, sizcede artýk birþeylerin yapýlmasý bir araya gelerek fikir birliði ve güç birliðinin oluþturulmasý vede hayata geçirilmesinin zamaný gelmedi mi? Bizler birlikteliði saðlamadýðýmýz sürece hep karanlýklara mahkum olmaya devam ederiz. Benim talebim halk olarak konferanslarýn düzenlenmesi, ayda bir toplantýlarýn yapýlarak sorunlar þikayetler ne yapýlmasý gerekenler tartýþýlýp konuþulmalý derim. Umarým sizlerde benimle hemfikir olup harekete geçerek birlik ve beraberliði saðlamanýn zamanýnýn geldiðini düþünürsünüz. Bizler bu ülkeye örnek bir ilçe ve toplum olarak kalmalýyýz. Burada yazýmý sonlandýrýrken 'Bilgi okulunun kapýlarýný açmadýðýmýz sürece karanlýklara mahkum olmaya devam ederiz.' Haydi hep beraber el ele der, tüm Hacýbektaþ halkýna en derin saygýlarýmý sunar, her þeyin gönlünüzce olmasýný dilerim. Karanlýklara ve geleceðe bir ýþýkta sen yak.

5 sýkýntýlar yaþadýðý için Yoksulun yanýnda olan tüm çalýþmalar onu etkilemi.. Yaþam süresince maddi ve manevi yönden sýkýntýlar yaþadýðým için yoksulun yanýnda olan tüm sanatsal çalýþmalar beni oldukça etkiliyordu. diyor.. OZAN ÜRYANÝ: Ozan Üryani mahlasý ile yazýp söylüyor. Esas ismi Turabi Kaya dýr. Kendisi ile Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinlikleri nde görüþtük. Hasan Tahsin Kültür Evi nde sohbeti türkülere, türküleri sohbete yar ettik.. Ozan Üryani kendisini tanýtýyor Yýlýnda Elazýð ile Karakoçan Kazasýnýn Akbulak Köyünde dünyaya geldim. Sekiz kardeþten üçüncüsüyüm ve fakir bir ailenin çocuðuyum. Ailem kardeþlerimden sadecebenim liseyi bitirebilmemi saðlayabildi. diyor. Sanata bakýþýný soruyoruz. Bir soruyoruz bin dinliyoruz. Onun için sanat Yoksulun yanýnda olmak ve haksýzlýða karþý omak.. Gercek ozan toplumunun sorunlarýna sahip çýkan ozandýr. Dizlerini döven ve gözyaþý döken kitlelerin peþinden koþan ozan ozan deðildir. Alevi Bektaþi toplumunun duygularýný kullanan ve onlardan rant saðlayan ozanlar insanlara doðruyu göstermiyorlar. Alevibektaþilerin sorunu bu ülkenin sorunudur. Demokrasi sorunu Alevilerin- Bektaþilerin sorunu. Alevibektaþilerin sorunu demokrasi sorunudur. Yoksulluða, sömürüye ve haksýzlýða sesiz kalmamalý ozanlar. Denizler, Pir Sultanlar niçin öldürüldü. diyor, Ozan Üryani. Gerçeðin kendisi, Ozan Üryani den çýrýlçýplak dökülüyor sohbetimize. Arý, duru ve samimi.. Hangi keskin kýlýç gerçeði kesebilir Ülkenin ve insanlarýnýn dertlerini dert edinmiþ Ozan Üryani. O Toplumu uyandýrmak isteyenlerden Ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarýn insanlarý nasýl etkilediðini ve yok ettiðini görmeli ve göstermeli gerçek ozan diyor.. Sadece ve sadece insanlara dizlerini dövdüren ve onlarý aðlatan ozan ozan deðildir. Onlar rant peþinde koþanlardýr. diyerek, Üryan gerçeði perdelemeye çalýþan ozanlara kýzýyor..ozan Üryani.. Yaþamý süresince maddi ve manevi yönden O dönemin Halk ozanlarýndan Aþýk Mahzuni Þerif, Muhlis Akarsu ve Davut Sulari gibi bir çok ozandan etkilenmiþ; Öyle etkilenmiþ ki; Onlarý olaðanüstü yaratýlmýþ gördüðüm için kendime güven veremiyordum Yýlýnda Lise öðrenimimi bitirdikten sonra Adana'ya yerleþtik, oradaki yerel ozanlarla tanýþtým. Birgün bir þiir yazarak aile dostumuz Aþýk Kederi ye gittim. Bana güzel þiir yazdýðýmý bu iþe devam etmemi söyleyince kendime güven duymaya baþladým. diyor.. Rüya Sanat yaþamýnda gördüðü bir rüya kendisini çok etkilemiþ. Rüyasýnda Aþýk Mahsuni yi görmüþ.. Sanat yaþantým da gördüðüm bir ruya beni çok etkiledi. Rüyamda Aþýk Mahzuni Þerif benimle konuþuyor çok güzel söylüyorsun, Dumanlý Dumanlý Oy Bizim Elleri çal demiþ... Rüyasýnda bu parçayý çok güzel çalmýþ.. O aný Ben de çok güzel birþekilde bu parçayý çalýp söylemiþtim.uyandým ki rüya görüyorum. diyerek bizimle paylaþýyor.. Aþýk Kaderi saz çalmasýnda ve þiir yazmasýnda önemli rol oynamýþ. Aþýk Kederi, iþler daha çok ciddi boyutlara varýnca bana saz çalmamý ve þiirlerimi okumamý söyledi. Yaklaþýk 8-9 ay bana saz kursu verdi. Daha sonra diðer ozanlarla çeþitli etkinliklere katýlmaya baþladým. diyor.. Yazdýðým bazý þiirlerimin hikayesi var. diyen Ozan Üryani þiirlerinden örnekler okuyor bize.. Örneðin; Bir Ülkenin Baþbakaný, Cumhurbaþkaný kalkýp diyorki, bu ülkede insanlarýn yüzde doksandokuzu müslümandýr. Bunu saygýyla karþýlýyorum ve bir ozan olarak soruyorum; bir insan yüde doksandokuz kiþinin ne olduðunu biliyorsa o bir kiþi kimdir. Saymak Hile bazýn hesabýyla Azýmýz belden sayýlýr Hak katýnda inkar ile Gerimiz elden sayýlýr Çoðu islamdýr der bize Dokasan neki yakýn yüze Yüzde doksan dokuz ise Birimiz kimden sayýlýr Adý batasýca para Her harcandýkça silaha Ecel olur girer cana Ölümüz erden sayýlýr Beynimizi koyduk rafa Þükreyledik yüzbin defa Üryani girince lafa Sözümüz þerden sayýlýr Sen rabbim insaný arsýz yaratýrsan cehennemde kaynayan kazanýn suçu nedir. ( uzun hava ) Kimini arsýz eylersin Kimini arsýz eylersin yaradan Neylesin cehennemde kaynar kazanlar Bilesinki dinim imaným Rahman Okusun amel defterimi yazanlar Hölüklerde belenmiþtim beleðe Yýllar yýlý secde durdum kýbleye Niyetim yok sana sitem etmeye Nura gark eylemiþ yoldan azanlar Üryaniyim rehber ettim bilimi Acýya bandýlar gerçek dilimi Bir daraðacýnda buldum kendimi Böyle heder oldu nice ozanlar Bir ozan diliyle küresel ýsýnma: Beni gören sefil mecnun sanmasýn Benim derdim sevda deðil yar deðil Cennet bahçesinden meyve dermesin Benim derdim ayva deðil nar deðil Dünyamýz hastadýr çare yokmuki Yaðmacýlar bunu nerden bilsinki Bu baþýma dolu yaðsa neylerki Benim derdim boran deðil kar deðil Kazanlar kaldýrdýk mazlum ahýnda Þeytan pazarýyla cudi daðýnda Gencecik yaþlarda bilgi çaðýnda Kardeþi kardeþe düþürttük durduk Tarikatla nikah kýydý siyaset Sonra yeþillendi oldu ticaret Böyle iþleyince yüce adalet Nice üryaniyi küstürdük durduk Þikayetim Yaradana Þikayetim sana ulu yaradan Kul hakkýný kuldan çalanlarýn var Namaz niyaz bilmez destur olmadan Cennet baðlarýna dalanlarýn var Müminlere haþa divanlar kurup Mesih diye çýkmýþ gezer bir grup Þeytan kimliðiyle secdeye durup Hakkýn namazýný kýlanlarýn var Kimilere kesik rýzk ile kýsmet Kimileri bulmuþ boyunca servet Bunun neresi ilahi adalet Bu dünyayý alýp satanlarýn var üryaniyim yandým yakýldým nara Nice insan gibi çekildim dara Daha azraile gelmeden sýra Caný cananýndan alanlarýn var Fukara Niyet tuttu taþ duvara Hele fukara fukara Dilerim dileðin ola Bekle fukara fukara Rüyada darý yutarsýn Onu da hayra yorarsýn Kaç gecedir aç yatarsýn Söyle fukara fukara Nefissiz nefesi zehir saçanlar Bir lokmada bir ormaný yutanlar Saltanatý bir birinden çalanlar Benim derdim servet deðil kâr deðil Sitem edersin feleðe Acýyý çektin sineye Umutlar kaldý seneye Yine fukara fukara Ben aðayým ben paþayým dediler Nice üryaniyi dara çektiler Yeri göðü hep ateþe verdiler Benim derdim artýk dünya var deðil Üryani yim hal böyledir Diyesinki çare nedir Bilesin oda sendedir Dinle fukara fukara Ozan Üryani Düþündük Durduk Meydanlarda nutuk atýp þad olduk Oturduk biz bize düþündük durduk Besmeleyi çekip iþe koyulduk Eli kolu baðlý tepiþtik durduk Kemal Atatürk'e çarþaf beledik Kadere kýsmete raðbet eyledik Gittik avrupadan medet diledik Kapý arkasýnda üþüttük durduk

6 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek Alevi Gençlik Forumu na destek giderek artýyor. Alevi Gençlik Forumu na Avrupa da yaþayan Alevi gençlerden de destek geldi. Almanya Alevi Birlikleri Fedarasyonu Gençlik Sorumlusu Mahmut Akgül yaptýðý açýklamada, forumu, mevcut Alevi mücadelesinin ivmesini artýrma yolunda oldukça önemli bir adým olarak niteledi. Akgül ün açýklamasý þöyle: Yüzyýllardýr katline ferman yazýlan inanç ve felsefesinin çocuklarý Serçeþme de Pir in topraklarýnda yan yana gelecekler. Semaha duracaklar, hep birlikte yan yana, omuz omuza halaylar çekercesine! Hep bir aðýzdan söyleyeceðimiz türkülerimiz yankýlanacak ülkemizin dörtbir yanýnda! Söylenecek türkülerimizi, çekilecek halaylarýmýzý selamlayarak, tutulan semahlarda saf tutacaðýz. Selam olsun yanýbaþýmýzdakilere! Yan yan gelme, kendimizi konuþabilme, sorunlarýmýzý masaya yatýrarak, sadece geleceði deðil, geleceði bugünden görerek bugünle hareketle mevcut Alevi mücadelesinin ivmesi artýrma yolunda oldukca önemli bir adým. AABK ya baðlý 9 Alevi Fedarasyonu nun, genclik kurumlarýnýn Avrupa Alevi Gençlik Birliði oluþumuna doðru gittiði bu günlerde, ülkemizde de Alevi Gençlerin biraraya gelerek ete kemiðe bürünmesinde ki bu adýmý selamlýyoruz. Ülkemizde ki ve Avrupa daki Gençlik kurumlarýmýzýn bundan sonra da birlikte çalýþmalara imza atabileceði inancýyla hareket ederek, dert bizde ise dermanýn da ellerimizde olduðu bilinci ile baþlarýmýzý yukarýya güneþe kaldýrmaktayýz. Bugün ülkemiz de AKP eliyle sürdürülen halk düþmaný politikalar, halklarý birbirine düþmanlaþtýran milliyetçilik akýmlarý, yargýsýz infazlar, dilleri ve inançlarý yasaklayan zihniyetler, kendine benzetme politikalarý ve mahelle baskýlarý her geçen gün pervasýzca artararak yüzünü göstermektedir. Sokaklarý, iþyerlerini üniversiteleri teslim almaya çalýþan faþist anlayýþlara karþý, tüm ezilenlerin yan yana gelerek, ülkemizin geleceðine müdahele sorumluluðu hepimize düþmektedir. Geleceðe yönelik atýlan adýmlara adýmlarýný katanlara, sesimize ses yüreðimize yüreðini verenlere, Alevi Kýzýlbaþ örgütlenmelerine, emek verenlere yürekten teþekkür ediyoruz. Alevi gençliði daha özgür daha eþit bir yaþam için birlikte mücadele ederek, bugününü ve geleceðini þekillendirecektir. Sesimize ses verenlere selam olsun. Mahmut Akgül Almanya Alevi Birlikleri Fedarasyonu Gençlik Sorumlusu - Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Karaburna Belde Belediyesi tarafýndan 'Sýla Gecesi' düzenlendi. Karaburna beldesinde düzenlenen 'Sýla Gecesi', Belediye Meydaný nda gerçekleþtirildi. Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa Eldivan, Karaburna Belediye Baþkaný Yusuf Koçak, Sulusaray Belediye Baþkaný Ýbrahim Pekþen, Aksalur Belediye Baþkaný Mehmet Çalýþkan'ýn yaný sýra çok sayýda vatandaþýn katýldýðý gecede ilk olarak Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 626m2 638m2 617m2 634m2 609m2 610m2 yerel Halk Ozaný Fuat Zorlu sahne aldý. Zorlu, seslendirdiði yöresel türkü ve þiirlerle vatandaþlardan büyük alkýþ aldý. Zorlu'nun ardýndan sahneye çýkan ve þehit binbaþýnýn bedensel engelli oðlu Ozan Þahin Özcan, kendisine ait þiirleri okudu. Özcan'ýn þiirlerine zaman zaman gecede sunuculuk yapan Zeynep Köþker'de eþlik etti. Cemil Gören in Karabur na için yazmýþ olduðu þiirin okunmasýndan sonra Karaburna ýn Karacaoðlaný olarak takdim edilen Yunus Karaca nýn þiiri okundu. Havai fiþeklerin renk katttýðý gecede Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa Eldivan Karaburna Belediye Baþkaný için Ýlginç bir baþkanýnýnz var: Hiperaktif.Ýþini seven ve beldesine baðlý bir baþkan. Karaburna þanslý. Karaburna nufusunun 2000 in altýna düþmesine baðlý olarak yeni yasa ile köy durumuna dönüþeçek olmasý tabiki üzücü bir durum. Ama ne olur ne olmaz belli deðil. Belki olumlu geliþmeler olur. dedi. Belediye Baþkaný Yusuf Koçak'ýn Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel: okuduðu 'Þehit' adlý þiir ise geceye katýlanlara duygulu anlar yaþattý. Hacýbektaþlý sanatcý Kazým Kalaycý nýn tek parca ile sahne aldýðý etkinlikte Kalaycý Belediye Baþkaný Koçak a teþekkür ederek Ben misafir deðilim. Buralýyým. Bu ndenle hepiniz hoþ geldiniz. Bir baþka zamanda size söz veriyorum gurubumla sizlerle olaçaðým diyerek etkinlikte bulunmasýnýn sevincini dile getirdi. Ozanlarýn konseri ve þiir dinletisinin ardýndan ise Azerbaycan Devlet Halk Danslarý Topluluðu sahne aldý. Azerbaycan yöresine ait türküler eþliðinde ilginç dans gösterileri ile Azeri sanatçýlar büyük beðeni topladý. Gece, programa katkýda bulunanlara Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa Eldivan ve Karaburna Belediye Baþkaný Yusuf Koçak tarafýndan plaket ve þilt verilmesi ile son buldu. ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝZDE KOLAYLIK! Elektiriksiz çalýþma imkaný ile bilimum beton, mozaik, iþleri ve kaya kýrma, kuyu acma iþlerinizde gerekli donaným ile iþlerinizi kolaylaþtýralým. 7 deðiþik boydan hilti, jeneratör, Karot Makinasý, 20 mm den 200 mm ye kadar tozsuz beton delme makinalarý kiraya verilir.. Mehmet Güldiken Cep: Ev : Altýnyazý (Aflak) Köyü

7 7 Bu çok önemsediðim bir toplantý.gençlerin bir araya gelmesi beni heyecanlandýrmaya yetiyor. Gençliðin birlikteliði,geleceði ve dünyaya bakýþlarýný paylaþmak benim için çok önemli.30 yýldýr ülkemizde yaþanan süreçte gençlerle ilgili en önemli eksikliði bu gençlerin ebeveynleri olarak bizlerin yaptýðýný düþünüyorum ne yazýk ki. Örgütlerdeki yaþ ortalamasýný bilmem nedeniyle yapýlan bu toplantýnýn bizlere de geçmiþimizi deðerlendirme fýrsatý vereceðine inanýyorum.yaþadýðýmýz acý,tatlý,baský altýnda ancak kendince kararlý olan yýl öncesinin gençleri bugünün orta yaþlýlarý.geçen yaþanmamýþ yýllarý ve gençlikleri yaþamaya çabalayan genç-ihtiyarlar ana- oðul, baba- kýz, aile iliþkilerini de toplantý sürecinde deðinilmesinin doðruluðuna inanýyorum. Ülkede kesintiye uðrayan demokrasinin kendi özel yaþantýmýz aile yaþantýmýz da bir takým kesinti süreçleri yaþattýðýný unutmamamýz gerekir. Bu kesinti sürecinde ne yazýk ki bir sürü iliþkiler, dostluklar, akrabalýklarýn da askýya alýndýðý bir süreçti. Ve bu süreç ne yazýk ki bizlerin bugün 20, 25, 30 yaþlarýnda olan en deðerli varlýklarý çocuklar ve biz ana,babalarýn iliþkilerinin de askýya alýndýðý bir sürece dönüþtü. Bu gün bir araya gelinmesi gereklidir diye düþünüyorum, bunun doðruluðuna inanýyorum. Bizler bu deðerli varlýklarýmýzý adeta sit alaný gibi korumaya almamýz nedeni ile toplumdan, yaþamdan, siyasetten, yaþamýn tüm zorluk ve sýkýntýlarýndan uzak tuttuk. Ýyi eðitim almasý için sokmuþ olduðumuz yarýþýn takipçisi olarak yetiþtirdik. En azýndan kendi arkadaþlarýmla ilgili rahat konuþacaðýmý düþünerek bu süreci deðerlendiriyorum.evet çocuklarýmýz iyi üniversiteleri bitirdiler olanaklarý olan arkadaþlarýmýz iþ yeri açabildilerse iþ yerleri açýldý ve birdenbire kendilerini çok farklý olan bu dünyanýn içinde buldular bazýlarý epeyce sallandý, silkelendi Bir baþka grup yine darbe sürecini yakýn yaþayan ancak ekonomik koþullarý biraz daha sýnýrlý olanlar eðer Anadolu nun bir kentinde ise derhal taþý topraðý altýn olan kente taþýndý bir kar topu misali büyüdü bu göç büyük ölçüde kentler, köyler boþaldý.oralarda esnaf olan, tezgahý, dükkaný olan akrabalar varsa yanlarýna yoksa restoran, cafeler veya orta ölçekli iþ yerlerine sökün ettiler adeta.ve korkunç bir sosyal çevre farklýlýðý ve ekonomik farklýlýklarýn yaþandýðý yeni bir dünya.bütün Avrupa ülkeleri içinde bile önemli olan Laila ve orda hizmet vermeye çalýþan bizim çocuklarýmýz..araba park yerinde çalýþan bahþiþ olarak bir arabadan 50 ytl alan bizim çocuklarýmýz ve arabasýný park için býrakan ayni yaþlardaki diðer gençler korkunç çeliþkiler. Her hangi koþulda olursa olsun bu saydýðým çocuklarýn hepsi bizlerin çocuklarýydý, kentten, köyden, orta halli, memur çocuðu hiç fark etmiyordu ancak en önemli ortak yerleri bir dönem yaþanmýþtý; bu dönemde herkes farklý olarak etkilenmiþti evet herkes etkilenmiþti. Elbette ki bazý kesimler,bazý yöreler,bazý bölgeler daha fazla etkilenmiþti. Bir ortak nokta da her kesimin ebeveynleri çocuklarýný fazlasýyla korumaya almýþlardý.kimilerimiz çocuklarýmýzý siyasetten, arkadaþ gruplarýndan uzak tutmak için ekonomik koþullarýna göre baþta yurt dýþý olmak üzere çeþitli bölgelere sürgün gönderdik, kimi çocuklarýmýza ise ana-babalarý benim memurum,benim iþçim iþini bilir felsefesini baský ile uygulatmaya çalýþýp bu düzene ayak uydurma çabasý içinde adeta bir Avrupa ülkesi kadar nüfusu olan Ýstanbul da yaþam kavgasý vermeye yolladý siyasetten kolladýðý evlatlarýný. Aslýnda yolladýklarý kent siyasetinde,ekonominin de en yoðun yaþandýðý yerlerdi. Bütün bu yazdýklarým çok bilimsel temellere oturtularak yazýlmýþ tespitler deðil,yaþadýðýmýz olaylarýn bir fotoðrafý olarak düþünmenizi dilerim. ( bitirebilseydim okulu pedagog olacaktým ancak maalesef). Zaman zaman bizlerden zaman zaman ülkenin yönetiminden kaynaklanarak bu gün gelinen nokta da çocuklarýmýzýn istemi ve bizlerin beklentilerine yanýt verememe çakýþmaktadýr.sonuç olarak bugün 60 yaþlarda ve biraz üzerinde olan bizler ve bizlerin çocuklarý (kaldý ki torunlarda ilave edilmiþtir.) bir araya gelip bazý þeyleri konuþup paylaþamamanýn da eksikliðini çekmekteyiz. Ýþte Serçeþme de bir araya gelecek alevi gençleri bir biçimiyle aileleri belki de o toplantýya katýlan çocuklarýyla da yüzleþeceklerdir.eskiden çok sesli olarak dile getirilmeyen ve yok sayýlan kültür ve inançlarýn görmezlikten gelindiði süreçle de belki bir biçimiyle hesaplaþma þansý yaþanacaktýr. Bütün yaþanan tartýþmalarýn hepsi umarým yeni bir örgütlenme biçiminin ortaya çýkmasýna önayak olur.buna ihtiyaç var. Mevcut örgütlenme biçimi ne yazýk ki ayni ideoloji,ayni akrabalar, ayni il veya köy, iþ iliþkileri biçiminde ayrýþmalarla yaþatýlmaya çalýþýlýyor bu yöntemle baþarýya ulaþmak mümkün deðildir. Farklý olanlar dýþlanýyor ve bu dýþlanmýþlýk yeni oluþumlarý getiriyor. Bu da dünyada yerleþen tek merkezli sistemin baþarýsýnýn ne yazýk ki bir kanýtýdýr. Elbette Alevi gençleri bu ülkenin paylaþýlmasý gereken güzelliklerinden pay alma hakkýný diðer kesimlerden daha fazla hak ediyor çünkü; bu güne deðin yurttaþlýk görevlerini yerine getiren ve ne yazýk ki bütün bunlarýn karþýlýðýnda haksýzlýða uðramýþ bir kültür ve inanççýn gençleri. Belki de yeni modelden ziyade eþitlikçi, paylaþýmcý,haksýzlýða uðrayan kimse ona sahip çýkan, kadýn- erkek eþitliðini savunan,yaþamý paylaþýmda da bunu yansýtan deðerlerin(bu deðerleri Aleviliðin geçmiþine baktýðýmýzda daha fazla görüyoruz. Ne yazýk ki Türkiye de esen Ýslamýn kadýna yönelik tutucu ve gerici, baskýcý rüzgarlarý ayni topraklarý paylaþan kesimlere de yansýmýþtýr.) bu günle harmanlanmasý yeni bir birliktelik ortaya çýkaracaktýr. Bu gün baktýðýmda çok net seçemediðim toplantýnýn cinsler arasý eþitlikçilik noktasýndaki görüntüsü umarým toplumun cins eþitsizliðinin yansýmasýný oluþturmaz. Alevi gençliðin talepleri inançlarý, kültürleri, eðitimleri, sosyal statüleri ve yaþam biçimleri geçmiþten gelen geleneksel duruþlarýný inkar etmeden bu günün deðerleri bir araya getirilmelidir. Bu toplantý cumhuriyet deðerleri,laiklik demokrasi, barýþ, özgürlük, insan haklarý,her türlü ayrýmcýlýða karþý duruþ ve çevre duyarlýlýklarýný içeren bir sempozyuma dönüþüp Türkiye nin Avrupa ya yönelik yüzünü biraz daha öne çýkarmalýdýr. Genelde tüm bu sorunlar özelde Alevilik ve gençlik buna ihtiyaç vardýr ancak katýlýmcýlarý bir araya getiren yerin Hacý Bektaþ, ortak yanýnda Alevi Gençlik olduðu unutulmamalýdýr. Bu yeni bir baþlangýç olabilir ve buradan çýkan sesler yayýla bilir ancak gerçekten Alevi Gençliðin sesi olduðuna inanýlýr ve o samimiyet hissedilirse. Antalyada 13 yýldýr yaþayan Hacýbektaþlý Necdet Akpýnarlý isimli vatandaþ gazetemize gelerek Hacýbektaþ da yaþadýklarýndan rahatsýzlýðýný dile getirmiþ, yaþadýðý rahatsýzlýðý Gazeteniz aracýlýðý ile Hacýbektaþ halkýna duyurmak istiyorum diyerek söz konusu rahatsýzlýklarýna iliþkin açýklamalarda bulunmuþtu. Akpýnarlý nýn rahatsýzlýklarýný konu edinen haber 12 Aðustos tarihli gazetemizde Hacýbektaþ ýn sorunlarýný kim çözecek baþlýðý ile yer almýþtý. Necdet Akpýnarlý vatandaþ Hacýbektaþ Kamuoyu ile paylaþtýðý ve yetkililere seslendiði sorunlara muhatap bulamadýðýný belirterek Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu na ve Hacýbektaþ Kaymakamlýðý na dilekçe verdiðini belirtti. Akpýnarlý dilekçesinde þu görüþlere yer verdi: Hacýbektaþ Bala Mahallesinde ikamet etmekteyim. Çilehane de bulunan mezarlýkta atalarýmýn ve birde þehidimin mezarlarý bulunmaktadýr. Yakýnlarýmýn mezarlarýný ziyaret etmek için gittiðimde, mezarlýðýn içi ve çevresinin pislik içerisinde olduðunu gördüm. Mezarlýðýn tuvalet olarak kullanýldýðý, çevrenin pislikten geçilmez durumda olduðu, çevrede bulunan ve ziyarete gelen vatandaþlarýn da bu durumdan rahatsýzlýk duyduðunu, Çilehane mýntýkasýnda acil olan ihtiyaçlarýn giderilmediklerini tespit ettim. Günlük olarak yüzlerce araç ve binlerce ziyaretçinin Çilehaneye geldiðini ve orada yatýlý kalanlarý olduðunu gördüm. Bayan ve erkek tuvaletlerinin yetersizliði, kapýdan giriþinde paralý olmasý nedeniyle vatandaþýn tuvalete girmek için sürekli olarak giriþ ücreti ödediðinden, vatandaþ her seferinde iki defa ücret ödemek zorunda býrakýlmaktadýr. Yetersizlik nedeniyle ihtiyaçlarýný gidermek için mezarlýk kullanýlmakta ve bu nedenle mezarlýk ve çevresi pislikten geçilmez durumdadýr. Bir vatandaþ olarak rahatsýzlýk duymaktayým. Atalarýmý ve mezarlýkta bulunan þehidimi her ziyarete gittiðimde içim sýzlamaktadýr. Onlar böyle yere layýk deðildir. Oradaki çevrenin durumunu fotoðraflarla tespit ettim. Çektiðim fotoðraflar dilekçem ekinde mevcuttur. Çilehane mezarlýðýnda oluþan çevre pisliði ile ilgili olarak yetkililer tarafýnca gerekli önlemlerin alýnmasý gerekmektedir. Akpýnarlý dilekçesine yetkililer tarafýndan da sahip çýkýlmasýný ve mutlaka bir çözüm bulunmasý gerektiðine vurgu yaptý. Telefon:

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Veli'nin Peygamber'e ve Ýslam'a baðlýlýðýndan anýlýyor. Türbesinin bulunduðu Hacýbektaþ etkinlikle Hacý Bektaþ'ýn öðretilerini bir en küçük bir þüphe olmadýðýný belirten ilçesindeki törenlerin bu yýlki ayaðýnda yine kenara býrakýp siyasi konuþmaya girmek, Ulusalcý olduðunu iddia eden ve bu Selmanpakoðlu, 'Ali'siz Alevilik' özleminde 3 günlük yoðun bir program var. Ancak bazý birtakým ideolojileri ortaya koymak yanlýþtýr. konuda mangalda kül býrakmayan olanlarýn en büyük zararý Alevilere verdiðinin Alevi dernekleri, törenleri gölgelemeye Hacý Bektaþ gerçeðini asla çarpýtamayýz." Selmanpakoðlu, Hacýbektaþ törenlerine altýný çiziyor. AB nezdindeki "azýnlýk statüsü" çalýþýyor. Törende kendilerine söz hakký AKP'lileri davet etmesinin hemen ardýndan giriþimlerini örnek gösteren Selmanpakoðlu, tanýnmadýðýný savunan gruplar, Hacýbektaþ Rica ediyoruz, burada siyaset dinci Zaman Gazetesine demeç verdi. "AB, çeþitli din mensuplarýna yardým amaçlý Belediye Baþkaný emekli Tuðgeneral Ali yapmayýn Gericiler tarafýndan memnuniyetle karþýlanan paralar veriyor. Alevilik de bir dinmiþ gibi Rýza Selmanpakoðlu'na tepki gösteriyor. açýklamalarda bulunan Selmanpakoðlu bakýn gösterilince böyle bir iþlem görecektir. Yani Selmanpakoðlu, Zaman'a yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ törenlerine her yýl olduðu gibi neler söylüyor : Aleviliði 'Ýslam dýþý' yaparak azýnlýk diye Türkiye genelinde yaklaþýk 3 bin Alevi bu yýl da tüm üst düzey devlet yetkilileri gösteriyorlar. AB de bu insanlara para derneði olduðuna, her derneðe törenlerin davet edildi. Ali Rýza Selmanpakoðlu, Bazý dernekler, Alevileri AB fonlarý veriyor. Hadise budur. Bu durum, Türkiye açýlýþ bölümünde konuþma hakký Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile Baþbakan için 'Ýslam dýþý' göstermeye çalýþýyor için de Aleviler için de son derece tehlikeli vermelerinin mümkün olmadýðýna dikkat Tayyip Erdoðan'ýn törenlere gelmesini ve asla kabul edilemez." diyor. çekiyor. Özellikle "Alevilik Ýslam dýþýdýr" beklediklerini belirtiyor. Devlet büyüklerini Hacý Bektaþ-ý Veli'yi anma törenlerinin Selmanpakoðlu, törenlerde her yýl gövde diyen ideolojik gruplarýn bu düþüncesini en iyi þekilde aðýrlayacaklarýný kaydeden 45'incisi 16, 17 ve 18 Aðustos tarihlerinde gösterisi yapan sol partilere de þu ricada törenlerde dillendirmeye çalýþtýðýna dikkat Selmanpakoðlu, Gül ve Erdoðan'a Nevþehir'in Hacýbektaþ ilçesinde bulunuyor: "Tüm partilerden rica ediyoruz, çeken Selmanpakoðlu, buna müsaade Hacýbektaþ halkýnýn sevgi gösterisinde gerçekleþtirilecek. Cumhurbaþkaný Abdullah buraya siyaset sokmayýn." etmeyeceklerini vurguluyor. Baþkan bulunacaðýný anlatýyor. Selmanpakoðlu, "Biz Gül'ün de katýlmasý beklenen törenler için Selmanpakoðlu, Alevilerin yüzde 90'ýnýn burada siyaset yapmýyoruz, Hacý Bektaþ-ý hazýrlýklar tamamlandý. Ünlü Ýslam düþünürü Hacý Bektaþ-ý Veli, Aleviliði Ýslam içinde kabul ettiklerini ifade Veli'yi anýyoruz. Hacýbektaþ halký, gelen ölümünün üzerinden yaklaþýk 800 yýl ederek, þöyle devam ediyor: "Biz burada herkesi baðrýna basar. Ancak dýþarýdan gelen Ýlçe belediye baþkaný Ali Rýza geçmesine raðmen hâlâ öðretileriyle Anadolu dostluk ve barýþ adýna Hacý Bektaþ-ý Veli'yi bazý militanlar oluyor. Bunlarýn içinde akýllýsý Selmanpakoðlu, 'Alevilik Ýslam dýþýdýr' insanýna yol gösteriyor. "Ýncinsen de anýyoruz. Burada Alevilerin sorunlarýný dile da var, hastasý da vardýr, problemlisi de var. düþüncesindeki derneklere bu yýl da prim incitme." diyen Hacý Bektaþ, her yýl 16, 17 getiriyoruz ama kalkýp da ideolojik anlamda Ama emniyet her türlü önlemi aldý. Güvenlik vermeyeceklerini belirtiyor. Hacý Bektaþ-ý ve 18 Aðustos tarihlerinde çeþitli etkinliklerle bir iþ yapmýyoruz." Hacý Bektaþ-ý Veli, açýsýndan bir sorun çýkacaðýný sanmýyorum." 'Allah, Muhammed, Ali 'üçlemesini sýk sýk ifadelerini kullanýyor. Ali Rýza kullanan bir inanç önderidir. Bunlar da Selmanpakoðlu, törenleri kaçýrmayan sol çýkmýþ 'Alevilik Ýslam dýþýdýr' diyor. Lozan'a partilere de önemli uyarýlar yapýyor. göre azýnlýklar belli. Müslüman olmayan Selmanpakoðlu, hiçbir partinin törenleri Hýristiyanlar, Museviler ve Ermeniler... siyasi emellerine alet etmemesini isteyen Bunlar Alevileri Ýslam dýþý gösteriyor ve AB Selmanpakoðlu, "Tüm partilerden rica ilerleme raporlarýnda Aleviler azýnlýk ilan ediyoruz, buraya siyaset sokmayýn. Partinizin ediliyor. Bu durum, Türkiye için de Aleviler lideri gelebilir; alkýþlayýn ama slogan için de son derece tehlikeli ve asla kabul atmayýn. Burasý siyaset meydaný deðil." edilemez. Asýrlardýr böyle bir þey dile çaðrýsýný yapýyor. getirilmemiþ. Biz burada Hacý Bektaþ'ý ve öðretisini anýyoruz. Anadolu Ýslamiyeti'ni Habib Güler - ZAMAN nasýl yorumladýðýný konuþuyoruz. Böyle bir 12 Aðustos 2008

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Aleviler den Gül e sert tepki

Aleviler den Gül e sert tepki YIL:3 SAYI:714 35 YKR 18 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Gazetemiz 4. aþure daðýtýmýný gerçekleþtirdi

Gazetemiz 4. aþure daðýtýmýný gerçekleþtirdi YIL:3 SAYI:569 35 YKR 28 OCAK 2008 PAZARTESÝ Kar Yaðýþlý En Yüksek C 1 o En Düþük C -5 o Gazetemiz 4. aþure daðýtýmýný gerçekleþtirdi Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı