BÜLTEN. dom,- TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ. =tj 1ğ SAYI: e.. E e e e ş * J 4 E * E 484* E *4 *E 8I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN. dom,- TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ. =tj 1ğ SAYI: 12 2003. e.. E e e e ş * J 4 E *4 4 448 E 484* 4 8 4 8 4 8 4 4 E 4 4 4 *4 *E 8I"

Transkript

1 =tj 1ğ dom,- BÜLTEN TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İĞİ t E * J 4 E * e E 484* E *4 *E 8I e.. E e e e ş *1*4 8 4 *8*8 * 8 4 * I 4 8 e SAYI:

2 e e k e R, e tl 4. ee e e e ıı e e e e el $ e.-.e.a e em lee e e e * e efa e Iç ındek ı er 3 4 GENEL KURUL HEYECANI 5 TBB 27. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMI YILI FARUK EREM ODULLU YARI Ş MASI DUYURUSU YAPILDI 7-il MESLEKTE 40 VE 50 YILLARI DOLDURAN AVUKATLARA ANKARA - İ STANBUL VE IZM İ R'DE DÜZENLENEN TÖRENLERLE PLAKETLER İ VER İ LD İ TBB'nin MERS İ N BAROSU İ LE B İ RL İ KTE DÜZENLED İĞİ " İ DAR İ YARGI" KONULU PANEL İ TBB İ NSAN HAKLARI UYGULAMA VE ARA ŞTIRMA MERKEZ İ 'N İ N DÜZENLED İĞİ "S İYASAL YAPI VE İ NSAN HAKLARI" KONULU AVRUPA B İ RLİĞİ TOPLANTISI AVRUPA KONSEY İ GÜNEYDO Ğ U AVRUPA STAB İ L İTE PAKTI ÇERÇEVES İ NDE KURULAN BÖLGESEL BAROLAR KONSEY İ N İ N 3. TOPLANTISI TBB'nin ANAYASA ONERISINE ILGI TBB YÖNETIM KURULUNUN 5 N İ SAN "AVUKATLAR GUNU" NE ILI Ş KIN KAMUOYU B İ LD İ R İ S İ DUYURULAR DI Ş BASINDAN BASINDA TBB e imtiyaz Sahibi: Av. Özdemir Özok, T.B.B. Ba şkan ı Tel: Yay ı n Yönetmeni: Recep Güvelioglu Tel: Grafik Tasar ı m: Cargo Tan ıt ım Tel Renk Ayr ı m ı : repron Bask ı : Şen Matbaas ı Te': 0: Yaz ş ma Adresi Türkiye Barolar Birli ği Karanfil Sokak 5164 K ı z ı l ay / A TÜRKIYE S4PGL4P BIKLI 1 \ A in OPLANllP A5D-. 5iR YAYINLA ı,i ı P, PARAYLA 4

3 qk fr 4I ç-t tub :...- Say ı n Meslekta şlar ı m; Türkiye Barolar Birli ğ i Genel Kurulu, May ıs 2003 günlerinde Karadeniz Bölgemizin tarihi ve do ğ al güzellikleriyle bezenmi ş ili Trabzon'da yap ı lacakt ı r. Bu Genel Kurul'da seçim olmamas ı na karşı n, iki y ı l süre ile hizmet vermeye çal ışt ığım ız Barolar ve meslekta şlar ı m ı z ı n karşı s ı na ç ı kmak, yönetim olarak hepimizde tatl ı bir heyecan yaratmaktad ı r. Çünkü, ne yap ı lsa daha fazlas ı na lay ık olan barolar ı m ız ve meslekta şlar ı m ıza güzel şeyler sundu ğ umuzu ve de gelecek dönemde de daha yararl ı, daha verimli, daha gerçekçi nelerin sunulabilece ğ ini önermek, onlar ı n güven ve destekleri ile bunlar ı ya şama geçirmek gerekmektedir. Mesleğ imizin ve meslekta şlar ı m ızı n, bir k ısm ı sistemden ve düzenden gelen, bir k ısm ı meslek uygulamas ı ndan ve meslekteki çözülmeden gelen çok ciddi sorunlar ı vard ı r. Bunlar, yüreklilikle tespit edilip çözümleri üretilmeli ve uygulamaya koyulmal ıd ı r. Bu ise, Barolar ve meslekta şlarla, Barolar Birli ğ i aras ı ndaki ileti şimin ve birlikteli ğ in daha yararl ı ve verimli hale getirilmesi ile mümkündür. Görevde bulundu ğ umuz iki y ı ll ı k süre içinde, buna özel özen gösterdik, hizmet anlay ışı m ızda ve yakla şı m ı m ızda, hiçbir baro, ba ş ka barodan; hiçbir meslekta ş, ba şka meslekta ştan bize daha yak ın olmam ışt ır. Her baroya ve her meslekta şı m ıza e ş it mesafede ve eşit s ıcakl ı kta olunmu ştur. De ğ erli meslekta ş lar ı m; Genel Kurulla ilgili tatl ı ve heyecanl ı çal ış malar ı m ız sürdürülmü ş, çal ış ma raporumuz yakla şı k bir ay öncesinden say ı n delegelerin inceleme ve de ğerlendirmelerine sunulmu ş, tahmini bütçemiz olu şturulmu ş, denetçi arkada şlar ı n düzenledi ğ i yans ız ve objektif rapor bast ı r ı lm ış ve üyelere gönderilmi ştir. Tüm bu haz ı rl ı klar yan ı nda, Genel Kurulumuza büyük ilgi var. Delegelerin yan ı s ı ra, önceki dönem Birlik Ba şkanlar ı m ızdan Say ı n Avukat Atila Sa y, Say ı n Avukat Teoman Evren, Say ı n Avukat Önder Sa y kat ı lacaklar ı n ı bildirirken, Adalet Bakan ı m ı z Say ı n Cemil Çiçek, Ba şbakan Yard ı mc ı s ı Say ı n Mehmet Ali Şahin, önceki dönem Ba şbakan Yard ı mc ı s ı Say ı n Ertu ğ rul Yalç ı nbay ır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ba ş kan ı Say ı n Köksal Toptan ve yakla şı k ki ş iden olu şan milletvekili genel kurulumuza gelmek için istemde bulunmu şlard ı r. Bu konuklar ı m ız ı n yan ı nda, K ı br ıs Baro Konseyi Ba şkan ı Say ı n Avukat Süleyman Dolmac ı, Lefko şe Baro Ba şkan ı Say ı n Avukat Ünver Bedevi ve önceki Lefko şe Baro Ba şkan ı Say ı n Enver Öztürk'ün yan ı nda, 1969 y ı l ı ndan sonra Türkiye Barolar Birli ğ i'nin çe şitli organlar ında görev yapm ış meslek ustalar ı m ızdan da genel kurulumuzu onurland ı rmak isteyen çok say ıda meslekta şı m ız vard ı r. Bütün bunlar ı n d ışı nda, genel kurula kat ı l ı m çok yüksek olacakt ı r. Trabzon Baro Ba şkan ı m ız Say ı n Avukat Ali Sürmen ve Yönetim Kurulu kusursuz bir Genel Kurul yapmak için ola ğanüstü bir gayret ve çal ışma içine girmi şlerdir. Kom şu il olan Rize Barosu Ba şkan ı Say ın Avukat Hüseyin Karaahmeto ğ lu ve Yönetim Kurulu üyeleri de bir k ısım konuklar ı Rize'de a ğı rlayacaklard ı r. Genel Kurul'un bu çal ışmalar ı yan ı nda, Birli ğ in normal i şleri de yürümektedir. Daha önce bilginize sundu ğ umuz gibi 4 Nisan 2003 günü Ankara'da, 5 Nisan 2003 günü lstanbul'da, 7 Nisan 2003 günü lzmir'de Meslekte 40 ve 50 Y ı l ı n ı doldurmu ş meslekta şlara törenlerle plaketleri verilmi ştir.

4 Son derece s ıcak ve duygu yüklü törenler s ı ras ında meslek ustalar ı m ızdan çok önemli ve yararl ı mesajlar ald ı k. Bu etkinlikten hemen sonra Nisan günlerinde Mersin'de; Yarg ıtay Ba şkan ı Say ı n Eraslan Özkaya, Dan ıştay Ba şkan ı Say ı n Nuri Alan, Yarg ıtay Cumhuriyet Ba şsavc ı s ı Say ı n Sabih Kanado ğ lu, Dan ıştay Ba şsavc ı s ı Harun Çetintemel, önceki dönem Anayasa Mahkemesi Ba şkan ı Say ı n Yekta Güngör Özden, önceki dönem Birlik Ba şkanlar ı m ızdan Say ı n Avukat Teoman Evren ve lstanbul Barosu Ba ş kan ı Say ı n Avukat Kaz ı m Kolcuo ğ lu ve Ankara Barosu Ba şkan ı m ı z Say ı n Avukat Semih Güner'in yönetici olarak katk ı verdi ğ i" idari Yarg ı" paneli düzenlenmi ştir. Bu etkinlik süresi içinde, Mersin Barosu Ba şkan ı Say ı n Avukat isa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleri yan ı nda Mersinli meslekta şlar ım ızı n gösterdi ğ i duyarl ı l ığa bir kez daha te şekkür ediyoruz. Ankara'ya dönünce Nisan günlerinde "Siyasal Yap ı ve insan Haklar ı " konu ba ş l ı kl ı etkinlik gerçekle ştirilmi ş ve çok iddial ı söylüyoruz kat ı l ı m ı n çok dü şük oldu ğ u bu etkinlik, son y ı llarda ülkemizde yap ı lan en yararl ı uluslararas ı toplant ı olmu ştur. Bu kan ı m ı z ı, toplant ı sonras ı bast ı r ı lacak kitab ı inceleyen herkes payla şacakt ı r. Çünkü; toplant ıda egemenlik anlay ışı ndan yarg ı n ı n i şleyi şine, insan haklar ı n ı koruma kurumlar ı ndan iktisadi özgürlüklere kadar 15 oturumda AB'nin Türkiye'den Kopenhag Kriterleri ba ğ lam ı nda yerine getirmesini istedi ğ i konular ı n hepsi, bütün üye ve aday devletlerin temsilcileri tarafindan kar şı la şt ırmal ı olarak masaya yat ı r ı lm ışt ı r. Genel Kurul öncesi son etkinli ğ imiz 10 Mayis 2003 günü Dani ştay'in 135. Kurulu ş Y ı ldönümü nedeniyle Dan ıştay'da yapaca ğı m ız konu şmad ı r. Bu konu ş man ı n metni haz ı rlanm ış olup bas ı m için matbaaya verilmi ştir, bas ı mdan sonra sizlerin de ğerlendirmenize sunulacakt ı r. Genel Kurul sonras ı yeniden bulu şmak üzere iyi günler diler, sayg ı ve sevgilerimi sunar ı m. TÜRKIYE BAROLAR B İ RLi Ğİ BA Ş KANI Av.Özdemir ÖZOK Li

5 w- 1 4 d' TÜRK İYE BAROLAR BRL İİ 27. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM İ Toplant ı Tarihi : Ço ğ unluk sa ğ lanamad ığı takdirde günü ayn ı yerde yap ı lacakt ı r. Toplant ı Saati Toplant ı Yeri Hamam ızade Ihsan Bey Kültür Merkezi Trabzon ı ı ı ı 1- Yoklama ve aç ı l ış, 2- Bir ba şkan, bir ba şkan vekili ve iki üyeden olu şan Genel Kurul Ba şkanl ı k Divan ı seçimi, 3- Sayg ı duru şu, 4- Birlik Ba şkan ı n ı n toplant ıy ı aç ışı, 5- Trabzon Barosu Ba şkan ı n ı n konu ş mas ı, 6- Türkiye Barolar Birli ğ i organlar ı nda önceki dönem görev alan meslekta ş lar ı m ıza plaket verilmesi töreni, 7- Ba şkanl ı k raporu ve Birlik Yönetim Kurulunun y ı llar ı çal ışma raporu, bilanço, gelir-gider ve Denetleme Kurulu raporunun okunmas ı, 8- Geçmi ş dönem çal ışmalar ı ndan dolay ı Birlik Yönetim Kurulunun aklanmas ı, 9- Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerine Avukatl ık Kanununun 112. maddesince öngörülen ödeme miktar ı n ı n saptanmas, 10- Barolardan al nacak, Türkiye Barolar Birli ğ i keseneklerinin saptanmas ı, 11- Gelecek dönem bütçesi ile bütçe yönetmeli ğ inin görü şülmesi, 12- Yerli ve yabanc ı kongrelere gidecek delegelerin seçilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 13- Gelecek Ola ğ an Genel Kurul toplant ı s ı n ı n gününün ve yerinin saptanmas ı, 14- Hukukun, yarg ı n n, mesleğ in ve meslekta şlar ı n sorunlar ı, dilek ve temennileri, 1 5- Birlik Ba ş kan ı n ı n Genel Kurul kapan ış konu şmas, làà IK

6 J o y '!! 10 Zt - TÜRK İYE BAROLAR B İ RL İĞİ 2003 BFL Ş I --.i_- Türkiye Barolar Birli ği,türk Hukukçutar ı aras ı nda Türkiye Barolar Birli ği'nin ilk Başkan ı Av. Faruk EREM an ı s ı na, ep B İ LİŞİM ve HUKUK" konulu ve ödüllü bir yan şma düzenlemi ştir. 11 FARUK EREM ÖDÜLÜ KO Ş U L LAR: 1- Yar ışma tüm hukukçulara ve hukuk fakültesi ö ğrencilerine aç ı kt ı r. 2- Yar ışmac ılar,"yay ımlanmam ış" olmak ko şulu ile bir yap ıtla yar ışmaya kat ı labilirler. 3- Yar ışmac ılar,yar ışmaya takma ya da simge adla kat ı lacaklard ı r. 4- Yap ıtlar,dosya ka ğı d ıyla 50 sayfay ı a şmamal ı ve bilgisayar ile ycızılmal ıdı r. 5- Yap ıtlar,1 1 kopya olarak,windows ortam ı nda disketleriyle birlikte "Türkiye Barolar Birli ğ i 2003 y ı l ı Avukat Faruk Erem Odülleri Yar ışmas ı, Karanfil Sokak No:5/62 K ızı lay/ankara" adresine en geç 07 Eylül 2003 tarihine (saat:17.00'ye) kadar,iadeli taahhütlü,aps veya kargo ile gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Postodaki gecikmeler gözönünde bulundurulmaz. 6- Yar ışmac ı lar,ad ve soyadlar ı n ı arkas ı na yazacaklar ı birer fotoğ raf ile ya şam öykülerini,aç ı k adreslerini, telefon-fax numaralar ı n ı adreslerini, yap ıtlar ı n ı içeren bilgileri ayr ıca kapal ı bir zari içerisinde yap ıtlar ıyla birlikte göndereceklerdir.bu zarf ı n üzerine takma ya da simge adlar ı yaz ılacakt ı r. Yap ıtlorda ise,sadece yap ıtı n ad ı ile takma veya simge ad olmal ıdı r. Odüle de ğer bulunan yap ıt sahiplerinin gerçek odlar ı,ödül töreninden önceki değerlendirme kurulu toplant ısı nda aç ıklon ı r,bos ı na ve kendilerine duyurulur. Av. F.ruk EREM 7- Değerlendirme Kurulu Üyeleri: 1) Av.Atila SAY - Türkiye Barolar Birli ğ i Oncek ı Ba şkan ı 2) Av.Teomon EVREN - Türkiye Barolar Birli ği Onceki Ba şkan ı 3) Av.Onder SAV - Türkiye Barolar Birli ği Onceki Ba şkan ı 4) Av.Eralp OZGEN - Türkiye Barolar Birli ği Onceki Ba şkan ı 5) Av.Ozdemir OZOK - Türkiye Barolar Birli ğ i Ba şkan ı 6) Av.Hüseyin ERKENCI - Türkiye Barolar Birli ğ i Ba şkan Yard ı mc ıs ı f 7) Av.Zeki EKMEN - Türkiye Barolar Birli ğ i Ba şkan Yard ı mc ısı 8) Av. Şahin MENGU - Türkiye Barolar Birli ğ i Genel Sekreteri 9) Av.Erkln KAYA - Türkiye Barolar Birli ği Sayman ı 10) Av.Atilla ELMAS - Türkiye Barolar Birli ği Yay ı n Kurulu Ba şkan ı 8-Yar ışmada bir veya birkaç yap ıt ödüllendirilebilir. 1.olan yap ıt 3 Milyar TL.ve Türkiye Barolar Birli ğ i plaketi ile, mansiyon alan yap ıtlar ise, Ver milyar TL. ile ödüllendirilecektir. 9- Değerlendirme kurulu ayr ıca yar ışmaya kat ı lan yap ıtlar aras ı nda yay ına değer olanlar ı da seçer. Türkiye Barolar Birli ğ i bu yap ıtlar ı kitap halinde yay ı nlayabilir. 1 0-Ödül kazanan ve yay ına değer bulunan yap ıtlar ı n yoy ı nlanmas ı nda,çoğalt ı lmas ı nda Türkiye Barolar Birli ğ i yetkilidir. 1 1-Yar ışmaya kat ı lan yap ıtlar iade edilmez. 12- Değerlendirme kurulu üyeleri yar ışmaya kat ılamazlar. 13- Ödüller sahiplerine Türkiye Barolar Birli ği'nce düzenlenen bir törenle verilir. Kara fil Sokok No 5/ Kz.Ioy - ANKARA Tel O Faks Internet Adresi adminborobiriik.org.tr

7 MESLEKTE 40 ve 50 YILLARUH_DOLDURAN _AVUKATLAR ANKARA- İ STANBUL ve İ ZM İ R'DE DÜZENLENEN TÖRENLERLE PLAKETLER İ_VER İ LD İ. TBB Ba şkan ı Av.Özdemir Özok'un 04 Nisan 2003 günü meslekte 40 ve 50 v!lari dolduran avukatlara plakeuerinin verilmesi töreninde yapt ığı konuşma: Say ı n bakan ı m,say ı n ba şkanlar ı m,say ı n meslek ustalar ı m ve değerli konuklar. Savunma mesle ğ i gibi zor ve çileli bir meslekte onurla y ı l ı n ı tamamlam ış olan meslek ustalar ı m ıza sunaca ğı m ız plaketler için düzenledi ğ imiz etkinli ğ e ho ş geldiniz diyor, sayg ılar ım ı sunuyorum. Hukuk devletinin yapisini olu şturan, hukukun üstünlü ğ ünü ya şama geçiren, insan haklar ı ve demokrasinin teminat ı olan ba ğı ms ız yarg ı ve ba ğı ms ı z yarg ı n ı n varl ı k nedenlerinin ba şı nda gelen,ba ğı ms ız savunma ve onun temsilcileri olan siz meslek ustalar ı m ı za sayg ı lar ı m ı z ı, ba ğ l ı l ı klar ı m ı z ı ve te ş ekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler hukuktan ho şlanmayan, hukuktan s ı k ı lan,savunmay ı ve onun temsilcileri olan avukatlar ı sürekli sorun yaratanlar olarak gören bir yönetim anlay ışı n ı n egemen oldu ğu ülkemizde sab ı rla, inançla, umutla ve onurla bir ömür görev yapt ı n ı z. Yapt ı klar ı n ız kar şısı nda sunduklar ı m ı z ı n çok sembolik oldu ğ unun bilincindeyiz. Sizleri hiç unutmayaca ğı z. Bizler ve b ızlerden sonra gelecek genç meslekta şlar ı m ız hep yan ı n ızda olacak. Biz birli ğ i ve birlikteli ğ i böyle anl ıyor ve alg ı l ıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, usta-ç ı rak ili şkisinin en yo ğ un ya şand ığı mesleğ imizde sizlerden çok şey öğ renmeye ihtiyac ı m ız vard ı r. Yine biliyoruz ki, sizlerin özgün,sayg ı n ve güçlü ki şilikleriniz bizler için büyük güvencedir. içinde bulundu ğ umuz süreç yurt ve meslek sorunlar ı n ı n giderek a ğı rla şt ığı n ı,buna karşı n çözüm olanaklar ı n ı n ve en kötüsü çözüm umudunun giderek azald ığı n ı göstermektedir. Hemen yan ı ba şı m ızda, tüm dünyan ı n gözleri önünde ABD ve yanda şlar ı taraf ı ndan hiçbir mant ı ksal ve hukuksal gerekçeye dayanmayan ve tamamen emperyalist geçmi şlerine uygun bir davran ışın uzant ı s ı olan Irak sava şı, uluslararas ı hukuku, uluslararas ı sözle şmeleri ve en önemlisi BM te ş kilat ı n ı büyük oranda ihlal etmi ş ve y ı pratm ıştı r. Bu anlams ız sava şı n bir an önce sonland ı r ı lmas ı n ı ve ili şkilerde hukukun egemen olmas ı n ı diliyoruz. Y ı llard ı r ulusal bir dava olarak toplumsal bilincimizde yer etmi ş olan K ı br ıs sorunun, iki toplumun varl ığı n ı ve hukukunu tan ıyan, devletlerin ar şivlerindeki belgelere ve yurtta şlar ı n belleklerindeki an ı lara ayk ı r ı olmayan gerçekçi çözümlerin önerilmesini diliyoruz. AB Türkiye ili ş kilerinde üzülerek ifade etmek isteriz ki, Avrupal ı dostlar ı m ız bize içtenlikli davranmamakta; ya şanan süreçte, Türkiye tercihini hep ça ğ da ş dünya ve Avrupa yan ı nda yapmas ına kar şı n, ayn ı ilgi ve deste ğ i göreme mekted ir. insanl ığı n ortak kültürü ve birikimi olan ça ğda ş değ erler, ça ğda ş ya şam ve ça ğda ş dünya Türkiye'nin temel terc ı h ı d ı r. AB Türkiye ili şkilerine böyle bakmal ı, s ı rf AB için de ğ il; kendi insan ı m ız, kendi toplumumuz ve kendi gelece ğ imiz için ça ğ daş de ğ erlere yönelmeliyiz. Sorumsuz ve bilinçsiz mali politikalar alt ı nda ezilen meslekta şlar ı m ız ve halk ı m ız, tüm yak ınmalara kar şı n, g ıder ı lemeyen i şsizlik, rü şvet, yolsuzluk, düzensizlik, e şitsizlik, adaletsizlik ve benzeri toplumsal sorunlar kar şı s ı nda özgü ıenin ı yitirmi ş, "Gemisini kurtaran kaptan" psikozunda birbirlerine, mesle ğ ine ve topluma yabanc ı la şmi şt ı r.

8 Türkiye, ya şad ığı sosyal, siyasal ve ekonomik krizin en a ğı r bedelini,onuruyla çal ışmak,kirlenmeden ya şamak için sistemden ve düzenden uzakta şanlarla ödemektedir. Ülke yönetimine talip siyasi partiler ba şta olmak üzere,toplumsal örgütlenmeler sürekli daha olumsuz bir yap ı lanmaya gidiyorlar. Nitelikli ve üretken insanlar her yerde daha yüksek say ıda eleniyor, sistem ve örgüt d ışı na itiliyor. Bunun do ğal sonucu olarak yurt ve meslek sorunlar ı n ı n çözümünde yürekli, donan ı ml ı, çal ışkan, verimli ve sorumluluk duygusu üst düzeyde olan kadrolar ı yaratmak mümkün olamamaktad ı r. Kar şı kar şıya bulundu ğ umuz yurt ve meslek sorunlar ı, sa ğ duyu sahibi meslekta ş lar ı m ı z ı n ve mes ek ustalar ı m ız ı n katk ı ve destekleri ile çözülebilir. Gelecek dönemde bu gücümüzü ve birikimim ızi kesinlikle ya şama geçirece ğ iz ve meslek ustalar ı m ız ı n birikim ve bilgilerinden azami oranda yararlanaca ğız. Atatürk devrimleri ile biçimlenmi ş Cumhuriyet döneminin, e ğ itimi, kültürü, sosyal ve siyasal birikimi ı le yeti şmi ş sizlerden ö ğ reneceğ imiz çok şey var. ilmi, bilimin, akl ın, mant ığı n, pozitifli ğ in,ulusçulu ğ un,yurt sevgisinin, k ısaca ayd ı nl ığı n ve ça ğda ş l ığı n d ış land ığı, ötelendi ğ i, buna kar şı n, hurafenin, yobazl ığı n, tar ı katç ı l ığı n,rüya yorumculu ğ unun, fal açt ı rman ı n, yat ır ziyaretlerinin ve kadercilik anlay ışı n ı n giderek artt ığı toplumsal yap ı m ızda, Siz "Cumhuriyet Evlatlar ı "ndan ö ğ renece ğ imiz çok şeyler oldu ğ u bilincindeyiz. K ısa bir süre önce,bas ı na yans ıyan bir haberde AB yetkililerinden bir zat, "Türkiye'nin ABne girebilmesi için Kemalist dü şünceden vazgeçmesi gerekmektedir demi ş; yine ayn ı günleri takip eden günlerde, bas ı nda bu kez, "Hasta adam ı iyile ştirelim' ba ş l ığıyla Abdülhamit han ı n resmiyle, AB yetkilileri kaynakl ı bir seri haberler verilmi ştir. Geçen bu süre içinde, hiçbir kamu görevlisinden ve yetkili bir ki şiden bu konuda bir aç ı klama gelmemi ştr. Ulusal birli ğ in tart ışmaya aç ı ld ığı, insan haklar ı ve özgürlükler ad ı na üniter yap ı n ı n zorland ığı,kutsal din duygular ı ad ı na laik yap ı n ı n y ı prat ı ld ığı bir dönemde, Avrupa'dan gelen bu çatlak sesler hiçte tesadüf de ğı ld r. Ama şunun, tüm dost ve dü şman taraf ı ndan özellikle bilinmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin temel felsefesi, "Atatürk ilke ve devrimleri"dir. Bu ise, akl ı n ve bilimin ayd ı nlatt ığı ça ğda ş dü ş ünce sistem ıd ı r. Bu dü ş ünce sistemi, yasamada,halk ı n kay ıts ız şarts ız egemenliğ ine dayal ı parlamenter demokratik Cumhuriyeti, onun denetimindeki yürütmeyi ve tam ba ğı ms ız yarg ıy ı içeren, ulusçu, halkç ı, devrimci ve laik bir ya şam ı, vazgeçilmez ötelenmez bir temel olarak kabullenir. İşte tüm bunlar ı n ifade edildi ğ i kavram, "Kemalizm"dir. Amaç, ça ğ da ş devleti ve ça ğ da ş toplumu yaratmak; geli ş mi ş uygarl ık düzeyini yakalamak suretiyle ulusu gönençli k ı lmakt ı r. Hiç kimse bizi bu ayd ı nl ı k yoldan geriye çeviremez. Her Türk ayd ı n ı n ı n varl ı k nedeni olan bu de ğ erlere hepimizin içtenlikle sahip ç ı kmas ı gereklidir. Numarac ı cumhuriyetçilere, bölücülere, gericilere, mandac ı lara,i ş birlikçilere kar şı tek yol ve tek ç ı k ış bize emanet edilen demokratik, laik, ça ğda ş Türkiye Cumhuriyeti'dir. TBB ve 74 baro ile 53 bin ayd ın Türk avukat ı bu emaneti korumaya ant içmi şt ı r. sunar ı m. Sizlere bu duygu ve dü şüncelerle yeniden ho ş geldiniz der, şahs ı m ve tüm meslekta ş lar ı m ad ı na sayg ı lar ı m ı Av.Özdemir ÖZOK

9 rr'd 0 m Ul m 9 rmw vii L' _- - LJ 4t, TÜRK İ YE BAROLAR BiRuj PLAKET TÖRENİ 04 Nisan 2003-ANj<Jp 4. J_ L * Adalet Bakan ı Sn. Cemil Çiçekin 'Avukat Cüppesi" giyerek yapt ığı konu ş ma.

10 ii, zrnir ve Şstanbu Ş'daki törenlerden görüntüler

11 '1 L 1: /

12 TBB'N İ N MERS İ N BAROSt.i İ LE B İ RL İ KTE DÜZENLED İĞİ 'İ DAR İ YARGI" KONULU PANEL 1142 N İ SAN 2003 GÜNLER İ NDE MERS İ N'DE 0 CD TÜRKIYE BAROLAR BİRLİĞİ MERSİN BAROSU PANEL IDARI 0 YARGI ff ip' PROGRAM 11 NISAN 2003 CUMA Saat AÇILI Ş - Mersin Barosu Ba ş kan ı Av. İ sa GOK - TBB Ba ş kan ı Av.Ozdemir 070K - Dan ıştay Ba ş kan ı Nuri ALAN Saat (1. OTURUM) IDARI YARGININ GÖREV ALANI VE İŞ LEV İ - Oturum Başkan ı.. Av. Kaz ı m KOLCUOLU İ stanbul Barosu Ba şkan ı - Tebli ğ Sunan...Mehmet R. ÜNLUÇAY Dan ıştay Üyesi - Tart ışmac ı...: Mustafa OZBEK A.U. Hukuk Fakültesi Araştı rma Görevlisi - Tart ışmac ı...: Av. Anibal AKDAMAR Adana Barosu Ara Saat (2. OTURUM) IDARI DAVALARDA SURE SORUNLARI - Oturum Başkan ı.. Yekta Güngör OZDEN Anayasa Mahkemesi Onursal Ba şkan ı - Tebli ğ Sunan...: Özlem ERDEM KARAHANOGULLARI Dan ıştay Tetkik Hakimi - Tart ışmac ı... :Av. Necati ARAS Ankara Barosu - Tart ışmac ı...av. Habibe OZER Mersin Barosu Ara Saat (3. OTURUM) MEMURLARIN YARGILANMASI - Oturum Ba şkan ı...: Sabih KANADOLU Yarg ı tay Cumhuriyet Ba şsavc ı s ı - Tebli ğ Sunan...: Esen EROL Dan ıştay Üyesi - Tart ışmac ı...av. Ahmet AKGÜL Ankara Barosu - Tart ışmac ı...atilla SARP Adana Bölge İ dare Mahkemesi Ba şkan ı 12 NISAN 2003 CUMARTES İ Saat (4. OTURUM) KAMU GÖREVLILER! HAKKINDA VERILEN DISIPLIN CEZALARINDA YARGI DENET İ M İ - Oturum Ba ş kan ı...:av. Teoman EVREN TBB Onceki Ba şkan ı - Tebli ğ Sunan...: Yücel IRMAK Dan ıştay Üyesi - Tart ışmac ı... :Av. ismet CANTURK Ankara Barosu - Tart ış mac ı : Av. Necati ARAS Ankara Barosu Ara Saat (5. OTURUM)!DAR İ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI - Oturum Ba ş kan ı... :Harun ÇET İ NTEMEL Dan ıştay Ba şsavc ı s ı - Tebli ğ Sunan... :TurgutCANDAN Dan ıştay Üyesi - Tart ışmac ı...: Av. Tezcan ÇAKIR Ankara Barosu - Tart ışmac ı...: Ali ihsan ŞAHIN Mersin İ dare Mahkemesi Ba şkan ı Ara Saat (6. OTURUM) TAM YARGI DAVALARI - Oturum Ba şkan ı..: Eraslan OZKAYA Yarg ıtay Ba ş kan ı - Tebli ğ Sunan...Dr. Zuhal BEREKET BAS Dan ıştay Tetkik Hakimi - Tart ışmac ı...: Orhan TEKINSOY Başkent Uni.Huk.Fak.Arş.Görevlisi - Tart ışmac ı...av. Yüksel ESIN Ankara Barosu Ara Saat (7. OTURUM) VERGIDE BELGELEND İRME VE TICARET Şİ RKET İ TEMS İLC İ LER İ N İ N Şİ RKETİ N VERGI BORÇLARINDAN SORUMLULUU - Oturum Ba ş kan ı..: Av. Semih GUNER Ankara Barosu Ba şkan ı - Tebli ğ Sunan Semra KAYIR Dan ıştay Üyesi - Tart ışmac ı...: Doç. Dr. Mustafa AKKAYA A. U. Hukuk Fakültesi - Tart ışmac ı...naci ÇETIN Mersin 2. Vergi Mahkemesi Ba ş kan ı Saat KAPANI Ş

13 : Bskan.'Özde rn r ÖZOK'un "Har Yarcp" Pne İini c ış konusmas ı : Yüksek yarg ı organlar ı n ı n say ı n ba şkanlar ı,seçkin konuklar de ğ erli meslekta şlar ı m, Mersin Barosu'nun ev sah ı pli ğ inde, düzenledi ğ imiz Idari Yarg ı konu ba ş l ı kl ı etkinli ğ imize ho ş geldiniz, konunun uzman ı hukukçular ı n iki gün süre ile katk ı verecekleri etkinli ğ imizin çok yararl ı Olaca ğı inanc ıyla,eme ğ i geçenlere te şekkür ediyor, sizlere ho ş geldiniz diyor, sayg ı lar sunuyorum. Panel konusu Idari Yarg ı ; ola ğ anüstü yetkilerle donat ı lm ış yürütme kar şı s ı nda,sa ğ l ı kl ı bir denge kuran ve bireylerin haks ı zl ığ a u ğ ramas ı n ı önleyen yarg ısal bir güçtür. Yönetimin hukuka ba ğ l ı l ığı n ı sa ğ lamada en etkili yol,etkili yarg ısal denetimdir. Yönetimin eylem ve i ş lemler ı ne kar şı yarg ı yolunun aç ı k oldu ğ u Anayasan ı n 1 25.maddesinde vurgulanarak,hukuk devletinin zorunlu ö ğ elerinden birinin alt ı çizilmi ştir. Yarg ı yolu,hiçbir neden ve biçimle k ıs ıtlanamaz. Ancak, yönetimin yarg ısal denetimi,yarg ın ın kendili ğ inden hareket ederek yönetimi denetlemesi ve yönetimin yerine geçerek yönetsel eylem ve ış lemler kurmas ı demek de ğ ildir. Yürütme ve yönetme yetki ve görevi,anayasa ve yasalara göre hükümetler taraf ı ndan kullan ı l ı r ve yerine getirilir. Yarg ı denetimi,bu görev ve yetkinin "Anayasaya ve yasalara göre kullan ı lmas ı n ı ve yerine getirilmesini " sa ğ lamak, yönetimi "hukuk düzeni" içinde tutmak için gereklidir. Yönetimin hukuka ba ğ l ı l ığı n ı yarg ısal denetimle sa ğ lamak,hukuk devletinin zorunlu gere ğ i ve insan haklar ı n ı n güvencesidir. Anayasada Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti niteli ğ i vurgulan ı rken,devletin tüm eylem ve i ş lemlerinin yarg ı denetimine ba ğ l ı olmas ı amaçlanm ış t ı r. Çünkü yarg ı denetimi, hukuk devletinin "olmazsa olmaz" ko ş uludur. Anayasan ı n 1 25.maddes ı n ı n 1. f ı kras ı n ı n birinci cümlesinde yer alan Idarenin her türlü eylem ve i ş lemlerine kar şı yarg ı yolu aç ı kt ı r" denilmesine kar şı n,gerek bu maddenin de ğ i şik f ı kralar ı nda gerekse di ğ er ilgili maddelerde bu temel ilkeye önemli s ın ı rlamalar getirilerek idari yarg ı n ın,yarg ısal denetimini özenle k ı s ıtlama yoluna gidilmi ştir. Bu ba ğ lamda alm ış oldu ğ u kararlar incelenemeyecek,ba şka bir deyimle idari yarg ı denetiminden geçmeyecek kurum ve kurullar ı şöyle s ı ralayabiliriz. YHSK kararlar ı,cumhurba şkan ı n ı n tek ba şı na yapaca ğı işlemler, Yüksek Askeri Ş ura kararlar ı,yüksek Seçim Kurulu kararlar ı, Anayasan ı n 1 25.maddesinin 1.f ı kras ı na 4446 say ı l ı yasa ile eklenen "Kamu Hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlanma ve sözle ş melerinde bunlardan do ğ an uyu ş mazl ı klar ı n milli ve milletleraras ı tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebil ı r" hükmüyle bu alan da idari yarg ı denetimi d ışı na ç ı kar ı lm ış,yine Anayasan ı n 127 maddesinin 4. f ı kras ı n ı n ikinci cümlesiyle, İ çi ş leri bakan ı na geçici bir önlem olarak da tan ı nan bir yetki olsa da mahalli idare organlar ı ve üye erini görevden alma yetkisine dayal ı görevden alma i şlemi,anayasan ı n 129. maddesinin 3.f ı kras ı nda disiplin cezalar ıyla ilgili alanda idare taraf ı ndan kurulan uyarma ve k ı nama cezalar ı,anayasan ı n geçici 15. maddesiyle 12 Eylül yönetiminin i şlem ve tasarruflar ı hakk ı nda getirilen idari yarg ı denetimi s ı n ı rland ı r ı lmas ı ile oldukça büyük bir denetimsiz tasarruf alan ı kalmaktad ı r. İ dari i şlemlere kar şı yarg ı denetimini bu denli s ı n ı rlamak ve kapatmak,hukuk devleti ilkesini zedelemektedir. Hukukun üstünlü ğ üne dayanan hukuk devletinin tüm kurallar ı ve ça ğ da ş nitelikleri ile gerçekleşebilmesi için, idari yarg ı denetimine konulan bu ve benzeri s ı n ı rlamalar,k ı s ıtlamalar kald ı r ı lmal ı d ı r. Çünkü "Yarg ı denetimi ba ğışı kl ığı na sahip idari i şlemlerin" mevcudiyeti idarenin yarg ısal denetimini zay ıflatmaktad ır. Ça ğ lar boyu yönetenlere onur ve sayg ı nl ı k veren,hukuka uygun davran ış içinde olmak u ğ runa gösterdi ğ i özendir. Ülkemizde,halen idari yarg ı hizmetleri, 50 İ dare Mahkemesi,51 Vergi Mahkemesi ve 25 Bölge İ dare Ma1kemesiyle yürütülmekte Dan ıştay ise, yasayla verilen yarg ılama görevleri d ışı nda,temyiz incelemelerini yapmaktad ır. i3

14 Say ı n ba ş kanlar ı m, değ erli meslekta ş lar ı m. İ çinde buldu ğ umuz süreç yurt ve meslek sorunlar ı n ı n giderek a ğı rla şt ığı n ı, buna kar şın çözüm olanaklar ı n ı n ve en kötüsü çözüm umudunun giderek azald ığı n ı göstermektedir. Hemen yan ı ba şı m ızda, tüm dünyan ın gözleri önünde ABD ve yanda ş lar ı taraf ı ndan hiçbir mant ı ksal ve hukuksal gerekçeye dayanmayan ve tamamen emperyalist geçmi şlerine uygun bir davran ışı n uzant ı s ı olan lrak sava şı, uluslararas ı hukuku, uluslararas ı sözle şmeleri ve en önemlisi, kendi elleriyle kurduklar ı BM te şkilat ı n ı büyük oranda ihlal etmi ş,y ı pratm ışt ı r. Uygarl ığı n ve geli şmi ş li ğ in gereği bu olamaz, bu olmamal ı. İ nsanl ı k ABD öncülü ğ ünde gözü dönen petro' tekelleri ile silah zorbal ığı na teslim olmamal ıd ı r. Y ı llard ı r ulusal bir dava olarak toplumsal bilincimizde yer etmi ş olan K ı br ıs sorununun ı ki toplumun varl ığı n ı ve hukukunu tan ıyan,devletlerin arşivlerindeki belgelere ve yurtta şlar ı n belleklerindek ı an ı lara ayk ı r ı olmayan insani, hukuki gerçekçi çözümlerin getirilmesini diliyoruz. AB Türkiye ili ş kilerinde üzülerek ifade etmek isteriz ki, Avrupal ı dostlar ı m ız bize ı çtenlikll davranmamakta; ya şanan süreçte Türkiye tercihini hep ça ğ da ş dünya ve Avrupa yan ı nda yapmas ı na kar şı n, ayn ı ilgi ve deste ğ i görememektedir. insanl ığı n ortak kültürü ve birikimi olan ça ğ da ş de ğ erler ve ça ğda ş ya şam Türkiye'n ı n öncelikli tercihi olmu ştur. Tüm bunlar ı görmezden gelen AB yetkilileri, islam dünyas ı n ı n içinde tek demokratik, Laik Hukuk Devleti olma mücadelesinde temel dayana ğı m ız olan Atatürk ilke ve devrimlerinden vazgeçmemiz halinde birlik içine girebilece ğ imizi söyleyebilmektedirler. K ısa bir süre önce,bas ı na yans ıyan bu haberde AB yetkilisi bir zat ı n "Türkiye'nin AB'ne girebilmesi için Atatürk ilke ve devrimleriyle Kemalist dü şünceden vazgeçmesi gerekmektedir" dedi ğ i yay ı nlanm ış, yine birkaç gün arayla bu kez "hasta adam ı iyile ştirelim" ba ş l ığıyla ve Abdülhamit Han ı n resmiyle birlikte AB yetkilisinden haberler bas ı na yans ı m ışt ı r. Olay ı n en vahim yan ı, üzerine ani içerek ba ş lad ı klar ı kamu görevlerinde bulunan yetkililer ve parlamenterlerin bu sald ı r ı ya hiçbir tepki göstermemeler ı dir. Ulusal birli ğ in tart ışmaya aç ı ld ığı, insan haklar ı ve özgürlükler ad ı na üniter yap ı n ı n zorland ığı, kutsal din duygular ı ad ı na laik yap ı n ı n y ı prat ı ld ığı, bir dönemde Avrupa'dan gelen bu çatlak sesler hiçte tesadüf de ğ ildir. Ama şunun, tüm dost ve dü şman taraf ı ndan özellikle bilinmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin temel felsefesi, Atatürk ilke ve devrimleridir. Bu ise, akl ı n ve bilimin ayd ı nlatt ığı ça ğ da ş dü şünce sistemidir. Bu dü şünce sistemi; yasamada, halk ı n kay ıts ı z şarts ız egemenli ğ ine dayal ı parlamenter demokratik Cumhuriyeti, onun denetiminde yürütmeyi ve tam ba ğı ms ı z yarg ıy ı içeren, ulusçu, halkç ı, devrimci ve laik ya şam ı, vazgeçilmez ötelenmez bir temel olarak kabullenir. İşte tüm bunlar ı n ifade edildi ğ i kavram bütünü Atatürk ilke ve devrimlerini olu şturur. Amaç, ça ğ da ş devleti ve ça ğda ş toplumu yaratmak, geli şmi ş uygarl ı k düzeyini yakalamak suretiyle ulusu gönençli k ı lmak ve yurtta şın ba şı n ı dik tutmakt ı r. Hiç kimse, ama hiç kimse bizi bu ayd ı nl ı k yoldan geriye çeviremez. Her Türk ad ı n ı n ı n varl ık nedeni olan bu de ğ erlere hepimizin içtenlikle sahip ç ı kmas ı gereklidir. Numarac ı Cumhuriyetçilere, Bölücülere, Mandac ı lara, İş birlikç ı lere, Gericilere kar şı tek yol ve tek ç ı k ış bize emanet edilen demokratik laik ça ğ da ş Türkiye Cumhuriyet ı c ı. olmas ı n. TBB ve 74 baro ile 53 bin ayd ı n Türk avukat ı bu emaneti korumaya ant içmi ştir, kimsenin bundan ku ş kl ısi Sizlere bu duygu ve dü şüncelerle yeniden ho ş geldiniz der " İ dar ı Yarg ı " panel ı n ı n yararl ı geçmesi dile ğ iyle sayg ı lar ı m ı sunar ı m. Av.Özdemir ÖZOK

15 _ vic F1'JWı L. ı aionumersin 1 ic- fm HŒ

16 1 0 zm TUR% İYE BAROL4R BJRL İGI ve MERS İN BAROSU PANEL İ DAR İ YARG İ ' 1112 N1n lvSr2yi 0d Konwm $lon,mersin 7 mmà

17 171 - VERS İ M Là YARGt de -4 flr0 MERSjN BAROSU MERP1' )LAR B İ RLi Ğİ ve MERSiN BAROSU tl PANEL - )A R YARGI II -12 Nisan 2003 ı yi Odas ı Konferans Salonu-MERSİ N

18 18 Il Il 17. İ!4' 4. A.A'flA YAPIP fl PROGRAM Il. GÜN 17 Nisan 2003, Perşembe 1. GÜN 16 Nisan 2003, Çar şamba Aç ı l ış Oturumu : Saat; Ecitlik ilkesi Sunuş : Av. Şahin Mengu, TBB Genel Sekreteri Oturum Ba şkan ı Doç. Dr. Merih Oden, Ankara Üniversitesi, Aç ış Konu şmas ı : Ozdemir Ozok, TBB Ba şkan ı Hukuk Fakültesi. Raportör : Prof.Dr. Annie Gruber, Rene Descartes Üniversitesi Giri ş Raporu : Toplant ı sorunsal ın ın ortaya konuşu, ( Paris V), Hukuk Fakütltesi. Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğ lu, TBB-IHAUM Başkan ı Tart ışma : Ulusal Raportörler 1. Oturum: Saat Egemenlik Anlay ışı Oturum Ba şkan ı : Prof. Dr. Yahya K. Zabuno ğ lu, Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Raportör : Prof. Dr. David Pina, Lizbon Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Tart ışma : Ulusal Raportörler 2. Oturum: Saat: Devlet Biçimi Oturum Başkanı : Doç. Dr. Oktay Uygun, Istanbul üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Raportör : Prof. Dr. Adriano Giovannelli, Cenova üniversitesi, Avrupa Araştı rma Bölümü Müdürü. Tart ışma : Ulusal Raportörler 3. Oturum: Saat: Demokratik Kurumlar Oturum Başkanı : Prof. Dr. Zafer üskül, Bo ğ aziçi üniversitesi, Raportör : Prof. Dr. Joan Vintro, Barcelona üniversitesi, Hukuk Fakültesi Tart ışma : Ulusal Raportörler 4. Oturum: Saat: Yarg ı n ı n I şleyi şi ve Hukukun Etkilili ğ i Oturum Başkanı : Prof. Dr. Yı lmaz Aliefendioğ lu, Çankaya üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Mahkemesi eski üyesi. Raportör : Dr. Luis Nunes de Almeida, Portekiz Anayasa Mahkemesi Ba şkan Vekili. Tart ışma : Ulusal Raportörler 5. Oturum: Saat: Hak ve Ozgürlükleri S ınırlama ve Güvence Olçütleri Oturum Başkanı : Prof. Dr. Faz ı l Sağ lam, Y ı ld ız Teknik üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi. Raportör : Prof. Dr. Arnaud de Raulin, Artois üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Tart ışma : Ulusal Raportörler 6. Oturum: Saat: Insan Haklar ı Koruyucu Kurum ve Mekanizmalar Oturum Ba ş kan ı : Prof. Dr. loanna Kuçuradi, Hacettepe üniversitesi Felsefe Kurumlar ı Uluslararas ı Federasyon Ba şkan ı Raportör : Prof. Dr. Jeremy Mc. Bride, Birmingham Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Tart ışma : Ulusal Raportörler 8. Oturum Saat: D şünce ve ifade Ozgürlü ğ ü Oturum Ba şkan ı : Prof. Dr. Alain Bockel, Galatasaray üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Raportör : Prof.Dr. Tania Groppi, Sienna üniversitesi, Trt ışma : Ulusal Raportörler 9. Oturum Saat: Toplanma ve Dernek Ozgürlü ğü Oturum Başkanı : Prof. Dr. Necmi Yüzba şıo ğ lu, Galatasaray üniversitesi, Hukuk Fakültesi Raportör : Hazı rlayan ; Prof. Dr. Thomas BulI, Upsala üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Sunan ; Mikael Hansson, üpsala üniversitesi, Hukuk Fakültesi Tart ışma : Ulusal Raportörler 10. Oturum Saat: Siyasal Partiler Oturum Ba şkan ı Raportör Tart ışma Prof. Dr. Yavuz Sabuncuo ğ lu, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi. Prof.Dr. Rainer Arnold, Regensburg Universtesi, Hukuk Fakültesi Jean - Monet Kürsüsü Ulusal Raportörler 11. Oturum Saat: Sosyal Haklar Oturum Ba şkan ı : Prof. Dr. Mesut Gülmez, TODAIE Raportör : Prof.Dr. Julia Iliopoulos - Strangas, Atina Universites, Hukuk Fakültesi. Tart ışma : Ulusal Raportörler 12. Oturum Saat: iktisadi Ozgürlükler Oturum Ba şkan ı : Doç. Dr. Muzaffer Dartan, Marmara üniversitesi. Avrupa Toplulu ğ u Enstitüsü Müdürü. Rapdrtör : Leo Zwaak, Ara şt ı rmac ı, Ultrecht üniversitesi. Tart ışma : Ulusal Raportörler 111. GÜN 18 Nisan 2003, Cuma 13. Oturum: Saat: Kültürel Haklar Oturum Ba şkan ı : Doç. Dr, Osman Do ğ ru, Marmara üniversitesi, Hukuk FaKüites,. Raportör : Prof. Marco Otivetti, Foggia üniversitesi, Hukuk Fakültesi Tartışma : Ulusal Raportörler 14. Oturum Saat: Çevre Hakkı Oturum Ba şkan ı : Prof. Dr. ülkü Azrak, Maltepe üniversitesi, Hukuk Fakülte';i Raportör: Prof. Dr. Michel Prieur, Limoges üniversitesi, Çevre, imar ve Şehir-ilik Hukuk Disiplinleraras ı Araştı rma Merkezi Müdür (CRIDEAU. CNRS). Tartış ma : Ulusal Raportörler

19 - ili. GÜN 18 Nisan 2003, Cuma 13. Oturum: Saat: Kültürel Haklar Oturum Ba şkan ı : Doç. Dr. Osman Do ğ ru, Marmara üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Raportör : Prof. Marco Olivett ı, Foggia üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Tart ışma : Ulusal Raportörler 14. Oturum: Saat: Çevre Hakk ı Oturum Ba şkan ı Raportör Tartışma Prof. Dr. Ülkü Azrak, Maltepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Michel Prieur, Limoges üniversitesi, Çevre, Imar ve Şehircilik Hukuk Disiplinleraras ı Ara şt ı rma Merkezi Müdür (CRIDEAU - CNRS). Ulusal Raportörler 15. Oturum: Saat: AB Temel Haklar Şart ı ve Avrupa Konvansiyonu Çal ışmas ı n ın (Avrupa Anayasas ı) Ulusal Hukuklar Üzerindeki Etkisi Oturum Ba şkan ı : Prof. Dr. Füsun Arsa ya, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi. Raportör : Dr. Sebastien Van Drooghenbroeck, Ara şt ı rma Görevlisi, Saint-Louis Üniversitesi. Tart ışma : Ulusal Raportörler Değerlendirme Oturumu: Saat: Siyasal Yap ı (Devlet. Demokrasi ve Hukuk) ve Insan Haklar ı :Ortak Paydalar ve Farkl ıla şmalar Oturum Ba şkan ı : Prof. Dr..0. Kabo ğ lu Konu şmac ı lar : Oturum Ba şkanlar ı, Genel Raportörler, Ulusal Raportörler. TBB Ba şkan ı Av. Özdemir Özok'un Uluslararas ı "S İYASAL YAPI ve İ NSAN HAKLARI" toplant ı s ı n ı aç ış konu ş mas ı : Say ı n Ba ş kanlar ı m, De ğ erli Konuklar, Bas ı n ı m ız ı n Değerli Temsilcileri; SIYASAL YAPI VE insan HAKLARI konulu AB toplant ı s ı Avrupa Birli ğine aday devletlerle üye devletlerin uzmanlar ı n ı bir araya getirmeyi amaçlam ışt ı r. Egemenlik anlay ışı ndan, yarg ı n ı n i şleyi ş ine, insan haklar ı n ı koruma kurullar ı ndan, iktisadi özgürlüklere kadar, 15 oturumda ABnin Türkiye'den Kopenhag Kriterleri ba ğ lam ında yerine getirmesini istedi ğ i konular ı n hepsi, bütün aday devletlerle kar şı la şt ı rmal ı olarak her yönüyle masaya yat ı r ı lacakt ı r. Toplant ı 12 aday devlet uzmanlar ı n ı n belirlenen 15 ba ş l ığı kapsayacak biçimde haz ı rlam ış olduklar ı ulusal raporlar ekseninde üye devlet uzmanlar ı nca olu şturulan 15 sentez raporun sunulmas ı ile gerçekle ştirilecektir. Söz konusu raporlar üye devlet temsilcilerine kar şı l ı kl ı olarak gönderilmi ş ve bilgilerine sunulmu ştur. Böylece, aday ülkelerin demokrasi ve insan haklar ı alan ındaki performans ı, üye ve aday ülkelerin uzmanlar ı n ı n bilimsel ölçütlere dayanak yapt ı klar ı çal ışmalar ve platformdaki tart ışmalar ile ortaya konmu ş olacakt ı r. Bir y ı ll ı k haz ı rl ı k sonucu gerçekle ştirilen bu toplant ı sadece Türkiye aç ısından değ il Avrupa ölçe ğinde de ilk olma özelli ğini ta şımaktad ı r. ABD ve bir k ı s ı m Avrupa devletleri taraf ı ndan güney kom şular ı n ın, yeniden yap ılanma ad ı na y ı k ı l ı p yak ı ld ığı tarihi ve doğ al kaynaklar ı n ı n yok edildi ğ i bir dönemde, Ankara'da 'Siyasal Yap ı ve insan Haklar ı" üzerine gerçekleştirilen bilimsel nitelikli bir Avrupa Forumu Bar ış ve insan Haklar ı ad ına özel bir anlam ta şımaktad ı r. Bu toplant ı n ı n gerçekle şmesinde büyük eme ğ i geçen Türkiye Barolar Birli ğ i insan Haklar ı Merkez temsilcisi Say ı n Prof.Dr. İ brahim KABO Ğ LU'na, ayr ıca toplant ıya kat ı larak bizleri onurland ı ran Avrupal ı meslekta şlar ı m ıza ve dostlar ı m ıza teşekkür eder, sayg ı lar sunar ı m. Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, kurulu ştan itibaren ça ğda ş değerlerin bir bütünü olan muas ı r medeniyetleri kendilerine hedef seçmi şler ve geleneksel Osmanl ı toplumu yerine, modern-ça ğ da ş Türkiye toplumunu yaratmaya yönelmi şlerdir. Bunun do ğal sonucu olarak, her alanda yenilik ve devrim yaparak, ça ğda ş değerler üzerine yükselen, laik, demokratik, modern, bir devlet kurmu şlard ı r. Bu anayasal devletin yap ı s ı, kurulu ş felsefesi, insan haklar ı ve özgürlükleri amaç edinmi ş, sürekli geli şen ve yenilenen statik de ğ il, dinamik bir yap ıd ır. Ama üzülerek ifade etmek

20 isteriz ki; özellikle 1946 y ı l ı ndan itibaren çok partili seçim sistemine geçi şten sonra, s ı rf oy ve seçim kayg ısıyla uygulanan popülist politikalar, devrimleri hedefinden sapt ı rm ış bir çok ça ğ da ş kurum, kurulu şundaki konumiar ı ndan çok gerilere dü ş mü ştür. Buna birde devrimleri oldum olas ı içine sindiremeyen, kar şı devrimcilerin örgütlü direni ş i ve kar şı koyu şu eklenince, Türkiye bugün, kurulu ş günlerindeki ça ğda ş anlay ışın ve görüntünün genlerinde kalm ışt ı r. Tüm bu olumsuzluklara kar şı n, insanl ığı n ortak kültürü ve birikimi olan ça ğ da ş de ğ erler ve ça ğ da ş ya şam Türk toplumunun öncelikli tercihi olmu ştur. Tüm bunlar ı görmezden gelen AB yetkilileri, İ slam dünyas ı n ı n tek demokratik, laik, Sosyal Hukuk Devleti olma mücadelesinde temel dayana ğı m ız olan Atatürk İ lke ve Devrimlerinden vazgeçmemiz halinde birlik içine girebilece ğ imizi söyleyebilmi şlerdir. Hiç kimse bizi, biz yapan bu de ğerlerden vazgeçmemizi isteyemez, ne denli a ğı r bedel ödense de, bu istem reddedilmeye mahkumdur. Ekonomik amaçla olu şturulan, Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu ğ u, Avrupa Ekonomik Toplulu ğ u ve Avrupa Atom Enerjisi Toplulu ğ u 1986 y ı l ı nda birle ştirilerek yerini Avrupa Topluluklar ı na b ı rakm ış, 1992 y ı l ı nda da topluluklar ın ad ı Avrupa Birliği olarak değ i ştirilmi ştir. Türkiye Birli ğe, 1959 y ı l ı nda Avrupa Ekonomik Toplulu ğ u döneminde "Ortak Üye" olmak için ba şvurmu ş, geçen 44 y ı ll ı k dönemde ikili ili şkilerimizde ciddi sorunlar ya şanm ış ancak, 1999 Helsinki zirvesinde "Aday Ülke" olmam ıza karar verilmi ştir. Böylece 1 Ocak 1996 y ı l ı ndan bu yana uygulanan ve 9. y ı l ı na giren Gümrük Birli ğ i ili şkilerimiz, yeni bir boyut kazanarak Avrupa Birli ğ i Üyeli ğ i sürecine girmi ştir. Bu süreçte aday ülkelerin benimsemesi gereken 1993 Kopenhag zirve kararlar ına göre; Demokrasi, Hukukun üstünlü ğü, İ nsan Haklar ı ve az ı nl ı k haklar ı na sayg ı, i şleyen bir Pazar ekonomisi ve AB içindeki piyasa güçlerine, rekabet bask ı s ı na kar şı koyabilme, siyasal, ekonomi ve parasal birli ğin hedeflerine uyma ve üyelik yükümlülüklerini üstlenebilecek durumda olmak gereklidir. Üyelik için bu yeterli olmamakta, ayr ıca 1995 Madrid zirve karar ı nda, kat ı l ı mdan sonra topluluk politikalar ı na uyumlu bir i şleyi ş sa ğ layacak idari alt yap ıya sahip olman ı n önemi vurgulanm ış, yine 1997 Lüksenburg zirve karar ı nda da, aday ülkelerin Avrupa birli ğ i müktesebat ı n ı benimsemeleri ve gere ğ i gibi uygulamalar ı n ın zorunlu olduğ u belirtilmi ştir. Böylece; Kopenhag, Madrid ve Lüksenburg zirvelerinden ç ı kan ilke kararlar ı n ın ışığı alt ında haz ı rlanan "Kat ı l ı m Ortakl ığı Belgesi" ve "Ulusal Program" da Türkiye'nin üyeliğ e haz ı rl ık aç ıs ından almas ı gereken önlemler aç ıklanm ışt ı r. Bu ba ğ lamda Avrupa Birli ğ ine uyum yasalar ı n ı n ba şında, Anayasa de ğ i şikli ğ i ile buna paralel uyum yasalar ı gelmektedir say ı l ı Kanunla Anayasada ve özellikle Anayasan ı n temel hak ve özgürlükler alan ında kapsaml ı de ğ i şiklikler yap ı lm ışt ı r. Yine yürürlü ğe konulan ve de ğ i ştirilmesi istenen kimi temel yasalara gelince; 57.Hükümet döneminde, 4721 say ı l ı kanunla Türk Medeni kanununda, özellikle kad ı n erkek e ş itli ğ i anlam ı nda, köklü ve yeni de ğ i şiklikler gerçekle ştirilmi ş, 4483 say ı l ı Memurlar ve Di ğer Kamu görevlilerinin yarg ı lanmas ı hakk ındaki kanun, 4675 say ı l ı infaz Hakimli ğ i kanunu, 4681 say ı l ı Milletleraras ı Tahkim kanunu ç ı kar ı lm ışt ı r. Ayr ıca, 4771 say ı l ı kanun ile sava ş ve çok yak ı n sava ş tehdidi halleninde i şlenmi ş suçlar için öngörülen idam cezalar ı hariç olmak üzere, çe şitli kanunlarda yer alan idam cezalar ı müebbet a ğır hapis cezas ı na dönü ştürülmü ş, böylece 1984 y ı l ı ndan beri uygulanmayan idam cezas ı Türk hukuk sisteminden kald ı r ı lm ış, Türkiye Cumhuriyeti vatanda şlar ı n ı n günlük ya şamlar ı nda geleneksel olarak kulland ı klar ı farkl ı dil ve lehçelerde radyo ve televizyonlarda yay ı n yap ı lmas ı na ve bu dillerin ö ğ renilmesine olanak tan ıyan düzenlemeler gerçekle ştirilmi ş ve çe şitli yasalarda yap ı lan de ğ i şikliklerle de insan haklar ı alan ı nda önemli düzenlemeler içeren yasalar yürürlü ğe konulmu ştur. Bütün bunlar ı n yan ı s ı ra, uyum yasalar ı do ğ rultusunda, ihtisasla şma suretiyle adli kapasitenin daha etkin hale getirilmesi amac ıyla, Çocuk Mahkemelerinin yan ı s ı ra, Tüketici Mahkemesi, Fikri ve S ı nai Hak ve ihtisas Mahkemesi ile Aile Mahkemelerinin kurulmas ı na ili şkin kanunlarda kabul edilmi ştir. Tüm bu iyi niyetli giri şimler 3 Kas ı m 2003 günü iktidara gelen AKP'nin kurdu ğ u 58.Hükümet taraf ından da sürdürülmü ş olmas ı na kar şı n, 12 Aral ı k 2003 günü Kopenhag'da toplanan AB doru ğ u istenen ve beklenen karar ı vermemi ştir. Zirve toplant ı s ı n ı n sonunda yay ı mlanan bildirgede '2004 Aral ı kta toplanacak AB liderlerinin, AB komisyonunun raporu ve önerisi temelinde, Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini kar şı lad ığı na karar vermesi durumunda, ABnin Türkiye ile müzakerelei geciktirmeden ba şlataca ğı kaydedilmi ş ve sonuç bildirisine ek olarak "Tek Avrupa" ba ş l ı kl ı ek belgede de birli ğ in "Türkiye'nin de içinde oldu ğ u dönü şü olmayan bir yola-bir sürece girdi ğ i vurgulanm ışt ı r. Bunun yan ı s ı ra Estonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, Letonya, Malta, Polanya, Slovakya, Slovenya ve K ı br ıs Rum kesiminin müzakerelerini tamamlad ığı bildirilerek bunlar ı n AB ne girdi ğ i vurgulanm ışt ı r. Böylece Aral ı k 2002 günlerinde gerçekle ştirilen Kopenhag zirvesi Türkiye'nin tam üyeli ğ i yolunda belli bir tarihi içeriyorsa da, asl ı nda Türkiye'nin buyoldaki beklentilerine tam olarak yan ıt verememi ştir. 20

21 Görünen tablo odur ki AB zirvesi, Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterleri do ğ rultusunda, büyük bir h ızla kaoul etti ğ i reform niteli ğ indeki hukuksal düzenlemeler karşıs ında bir anlamda hazirliksii yakalanm ışt ır. Çünkü zirve sonunda yay ı mlanan bildirgede Türkiye'nin demokratikleşme konusunda gösterdi ğ i iyi niyeti taktirle kar şı lad ıklar ı n ı, ancak uygulaman ı n izlenmesi gerekti ğ i vurgulanm ışt ı r. Oysa Türk toplumu AB üyeli ğ ini Türkiye'nin önünü açacak ÇOK ciddi bir ça ğda ş la ş ma projesi olarak görüyor, Avrupa'y ı bir Co ğ rafya olarak de ğ il "Ça ğ da ş Değ erler" bütünü olarak değ erlendiriyor. Türkiye kurulu şundan bu yana siyasal ve sosyal tercihini hep bat ı l ı dostlar ı ndan yana kullanm ış NATO ba şta olmak üzere askeri-sivil tüm birlik ve kurulu şlara üye olmu ş, bunun gereğ i olan yükümlülüklerini "Kore, Somali, Bosna, Afganistan" örneklerinde oldu ğ u gibi duraksamadan yerine getirmi ş ve uluslararas ı birlikteli ğ e katk ı sunmu ştur. Türk toplumu bu özverisi ve iyi niyetli davran ışı n ı n kar şı l ığı n ı görmek istemektedir. Hele uzun y ı llar SSCB'nin güdümünde Demokrasi, insan Haklar ı, Hukukun Üstünlü ğ ü gibi kavramlar ı toplumsal ya şam ı ndan uzakla şt ı ran, bunun yan ı s ı ra Varşova pakt ı ile askeri örgütlenme yolunu seçerek, bu bloktaki ülkeleri bask ı alt ı nda tutan anlay ışı savunmu ş ve ya şama geçermi ş bir çok ülkenin Türkiye'nin önüne geçmesini an amak mümkün de ğ ildir. Kopenhag zirvesi Türkiye'ye net bir müzakere tarihi vermi ş olsayd ı, Türk insan ı n ı n çok da ıa güçlü biçimde AB sürecine motive olmas ı sa ğ lanm ış olur ve belirsizlik ortam ı n ı n kalkmas ı ndan her iki tarafta büyük yarar sa ğ lard ı, halbuki bugün Türk toplumunun büyük kesimi yak ı n zamanda AB giremeyece ğ imiz kan ı s ı n ı ta şı maktad ı r. Çünkü, zirve kararlar ı yak ı ndan incelendi ğ inde görülecektir ki, AB zirvesi Türkiye'ye "Kat ı lma Müzakerelerine" ba ş lamak için kesin ve net bir tarih vermemi ştir. Verilen Aral ık 2004 tarihi, asl ı nda zirvenin AB komisyonu raporunu inceleyerek, tam üyelik müzakerelerinin ba şlat ı l ı p ba ş lat ı lmamas ı na karar verme tarihidir. Bir ba şka anlat ı mla, verilen tarih bir değ erlendirme yapma tarihidir. Halbuki, yeni hükümetin, Türk diplomasisinn, sivil toplum örgütlerinin ve Türkiye Barolar Birli ğ i'nin istemi bu de ğ ildi, bizlerin istemi; AB zirvesinin bu değ erlendirmeyi 2003 Haziran ay ı ndaki Selanik yada en geç 2003 Aral ık ay ı ndaki Roma zirvelerindeyapmas ı ve yap ı lacak değerlendirmeler ışığı nda kat ı lma müzakerelerinin en geç 1 May ıs 2004 den önce ba şlat ılmas ı biçimindeydi. Bilindi ğ i gibi 1 May ıs 2004 tarihi Avrupa Birli ğ inin geni ş leme süreci aç ıs ı ndan son derece önemli bir tarihtir. Kopenhag'da al ı nan kararlar ışığı nda bu tarihte AB 25 ülkeli bir yap ıya kavu şacakt ı r. Bu durumda Türkiye, 2004 Aral ı k ay ı nda de ğ erlendirme masas ı na yat ı r ı l ı rken bu süreçte sadece mevcut 15 üye devletin onay ı al ı nmakla kalmayacak, içinde K ı br ıs Rum Kesiminin de "K ı br ıs Cumhuriyet" ad ı alt ı nda yer alaca ğı di ğ er 10 yeni üyenin de onay ı al ı nacakt ı r. Bu amaçla Türkiye'nin yeni aday ülkeler nezdinde de yo ğ un lobi faaliyetlerini sürdürmesi gerekecektir. Bu olgu "K ıbrıs Cumhuriyeti'nin" bir bak ı ma Türkiye taraf ı ndan tan ı nmas ı anlam ı na gelecektir. Bütün bunlar ı n yan ı s ı ra, AB hukukuna göre, Türkiye'nin tam üyeli ğ inin görü şüleceğ i 2004 Dublin zirvesinde her yeni aday ülke, önceki üye devletler gibi söz, oy ve veto hakk ı na sahip olacakt ı r. Bütün bunlar ı n yan ı s ı ra AB ye üye olmak isteyen devletler, siyasal sosyal ve demokratik yap ı lar ı n ı n iyile ştirilmesi yan ı nda belki de ondan daha önemli bir neden olan, yeni mali kaynaklar sa ğ lamak ve kalk ı nm ış l ı k düzeyini art ı rmak için birli ğ e üye olmak istemektedirler. AB'nin giderek s ı n ı rl ı hale gelen bu kaynaklar ı n ı n yeni üyeler taraf ı ndan daha uzun süre kullan ı m ı, Türkiye'nin tam üyeli ğ inin olabildiğ ince gecikmesine ba ğ l ıd ır. Uluslararas ı ilişkilerin ç ı karlar üzerine kurulu oldu ğ u gerçeğ i karşıs ı nda, yeni üye devletlerin kendilerine tan ı nacak hukuksal hak ve yetkilerini sonuna kadar kullanmak isteyecekleri ya da Yunanistan' ın Ispanya ve Portekiz'in tam üyeli ğ inin oyland ığı 1985 Dublin zirvesinde yaptığı gibi, en az ı ndan veto etmeme kar şı l ığı AB'den ek ödünler isteyecekleri aç ı kt ı r. E ğ er Türkiye 1 May ıs 2004 tarihinden önce müzakerelere ba şlam ış olsayd ı bütün bu s ı k ı nt ı lar ya şanmayacakt ı. AB Türkiye iliş kilerinde AB bize kar şı kat ı davranmakta, Türk toplumunun, Türk halk ın ı n iyi niyetli giri şleri karşı l ı ks ız kalmaktad ır. Her ne kadar Kopenhag zirve kararlar ın ın 20 paragraf ında Türkiye'ye mali yard ım ın art ır ılaca ğı ve gümrük birliğ inin derinle ştirilece ğ i öngörülmü ş ise de Türkiye'ye sa ğ lanacak mali yard ı mlar konusunda da AB'nin uygulamas ı sa ğ l ı kl ı değ ildir. Örneğ in 1980 y ı l ında imzalanan 600 milyon Euro'luk o zamanki ad ıyla Ecu IV.mali protokol dondurulmu ş, gümrük birli ğ ine girilmesi sonras ı nda vaat edilen 2.5 milyon Euro'luk mali destek de bloke edilmiştir. Bun kar şı n di ğ er aday ülkelere bu rakamlar ı n çok üstünde ciddi mali destekler sa ğ lanm ışt ı r. Örne ğ in Polonya son 10 y ı lda 10 milyar Euro, Yunanistan ise adayl ı k süreci olan 5 y ı lda 20 milyar Euro AB deste ğ i alm ışt ı r. Önümüzdeki iki y ı l içinde aday ülkelere 42.5 milyar Euro daha verilecektir. Geçmiş uygulamalar kar şı s ında Türkiye'nin yine ihmal edilece ğ i ve çifte standart uygulamas ı n ı n ma ğduru olaca ğı ku şkusunu ta şı maktay ı z. Her şeye ra ğ men Türkiye'nin Avrupa yürüyü şü sürecektir. Bundan sonraki a şamada siyasi iktidarlar ve onunla birlikte tüm sivil toplum örgütlerine önemli görevler dü ş mektedir. 21

22 122. Bu görevlerin ba şı nda ülkemizde insan haklar ı demokrasi ve hukukun üstünlü ğ üne dayal ı, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallar ı ile gerçekle ştirilmesini sa ğ lamak ve halk ı m ıza, insan ı m ıza, ça ğ da ş bir ya şam sunmak için gerekli çal ışmalar ı sürdürmek gelmektedir. AB Kopenhag kararlar ı ışığı nda art ı k dönü şü olmayan bir geni şleme sürecine girmi ştir. 15 üye devlet şimdilerde 10 yeni ülkeyi zincirine katma karar ı alm ışt ı r. Ancak unutmamak gerekir ki zincir sonuçta tek bir halkas ı n ı n gücü kadar güçlüdür, içinde Türkiye'nin yer almayaca ğı bir "Avrupa Zinciri" sadece tek tek halkalardan ibaret kalacak ve asla kapanmayacakt ı r. AB üyesi dostlar ı m ızı n bu tarihi ve co ğ rafi olgunun bilincinde oldu ğ u inanc ı n ı ta şı mak istiyoruz. Sizlere bu duygu ve dü şüncelerle ho ş geldiniz diyor, etkinli ğ in AB-Türkiye ili şkilerinde yeni bir dönem açmas ı n ı diliyor, şahs ı m ve yönetim kurulu üyesi arkada ş lar ı m ad ı na sayg ı lar ı m ı sunuyorum. Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kan ı Avukat Özdemir ÖZOK i I li İL1J±iIhI ii.1 N. *;f k

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 09-10 HAZ RAN 2012 / 07-08 HAZ RAN 2014 13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 1 Ç NDEK LER GENEL BA KAN TANSEL ÇÖLA AN IN SESLEN YAZISI.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE KURUCU ÜYELER.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE

Detaylı

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL TÜRKIYE BAROLAR Bİ RLIĞI 3. BARO BA KANLARI TOPLANTISI 27 NISAN 2002 ANKARA TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 27.04.2002 --8ı-- Av. ŞAH İ N

Detaylı

TunK ı (BARO LAR 07 OCAK

TunK ı (BARO LAR 07 OCAK TunK ı (BARO LAR j t 07 OCAK < TÜRI

Detaylı

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G (ii(fl> :4ti IORI

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

.. [Lai LT E- >tell- 7

.. [Lai LT E- >tell- 7 .. [Lai LT E- >tell- 7 3-4 1 Yeni Adli Yı la Merhaba / Av. Özdemir Özok 5 Adalet Bakanl ığı na Te ş ekkür 6 Tekirdağ Barosunun Başar ı s ı Barohan 7-8 2000'i A ş k ın Stajyer Avukat Kredi Al ıyor lav.

Detaylı

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008 TMMOB DS KONFERANS SALONU Ankara 1 leti im Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 K z lay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m

hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m MI z(m uluslararas ı boyutuyla hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU / Law Education and Entrance ta the (( Legal Profession in Eastern and South-Eastern Europe Symposium RNE İ ULUSLARARASI

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 Ç NDEK LER Ayda bir yay mlan r. Y l: 7 Say : 76 Yay n türü: Yerel Süreli

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI Þubelerimizden HABERLER Adana ADANA BÜYÜKÞEH R BELED YES NE YAPILAN Z YARET olan baz ißlerin ilgili yasa ve yönetmeliklere ayk r olarak kamu kurumlar nca yap lmas konular konußulmußtur. Bu konuda Odam

Detaylı

MART 12 Y l 7 Say 25 B REYSEL HUKUKU KARAR NCELEMELER TOPLU HUKUKU. Prof. Dr. Toker DEREL. Doç. Dr. Levent AKIN. Doç. Dr.

MART 12 Y l 7 Say 25 B REYSEL HUKUKU KARAR NCELEMELER TOPLU HUKUKU. Prof. Dr. Toker DEREL. Doç. Dr. Levent AKIN. Doç. Dr. MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan S C L MART 12 Y l 7 Say 25 HUKUKU DERG S Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI Ğ I YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ GÖRÜŞ VE KARARLAR TÜRKIYE BAROLAR BIRLI ĞI YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. 3 4 Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette

Detaylı

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10 Ç NDEK LER MERHABA...........................3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER............5 ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI..............10 HKMO DAN HABERLER TMMOB HAR TA VE

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

TURK IY BAROLAR 'I 1 I1

TURK IY BAROLAR 'I 1 I1 TURK IY BAROLAR 'I 1 I1 wi ÏWB^ AT - A TOrn(IY BAPO I TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ ON BEŞİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 9 ŞUBAT 2008 Türkiye Barolar Birliği Yay ınları: 136 Türkiye Barolar Birliği On Be şinci

Detaylı