İki soydaş Sultan Bayezid ve Timurlengin ın hakimiyet mücadelesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İki soydaş Sultan Bayezid ve Timurlengin ın hakimiyet mücadelesi"

Transkript

1 8 Sayı:66-15 Mart 2012 saray İki soydaş Sultan Bayezid ve Timurlengin ın hakimiyet mücadelesi Hazırlayan- Saray 1. Kuzey Afrika nın bilinen en eski halkı Berberiler Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır a kabileler halinde dağılmışlardır. Birbirlerine kesin dil birliğiyle bağlı olmakla birlikte, fiziksel ve kültürel özellikleri büyük çeşitlilik gösterir. Paleolitik ve Neolitik Çağ ırklarının karışımından doğdukları sanılan Berberiler, sırasıyla egemenliği altında yaşadıkları Fenike, Kartaca, Roma, Hıristiyan ve İslam uygarlıklarından büyük ölçüde etkilendiler. 7. yüzyılda başlayan Arap istilası sırasında İslamiyeti kabul etmeleri en az bir yüzyıl sürdü. İlk Arap istilacılar sayıca da az olduklarından, Berberileri etnik ve dilsel açıdan etkileyemediler. Kırsal kesimdeki Berberi kabileleri 12. yüzyıldaki Bedevi istilasına değin oldukça özerk yapılarını korudular. Bu tarihte bölgeye giren Bedevi Araplar, Berberi köylü ekonomisini yıkarak birçok yerleşik kabilenin göçebeliğe geçmesine yol açtılar. Fenikelilerden Araplara ve son olarak da Fransızlara kadar uzanan istilacılar zinciri, Berberilerin bu toplumlarla tam kaynaşmasını sağlayamadı. Günümüzde Araplaşmış Berberi kabileleri olduğu gibi, dağlık kesimlerde ve vahalarda lehçelerini ve geleneklerini koruyarak yaşayan Berberi kabileleri de vardır. Berberilerin İslamlığın Harici mezhebini benimsemeleri bir tür ulusal direnç duygusu olarak yorumlanabilir. Berberi lehçelerinin sayısı yüzleri bulur. Berberice konuşanların oranı Magrip in doğusunda batıya oranla daha düşüktür. Özellikle Fas ta nüfusun üçte ikisi Berberice konuşur. Geleneksel Yapı Öteki Magrip toplulukları gibi, Berberi toplumsal örgütlenmesinin de odağını İslam ve kabile geleneği oluşturur. İslam, aile sınırlarını da aşarak, yaşamın dünsel ve din dışı bütün alanlarını düzenler. Bununla beraber özellikle kırsal kesimde hala yaşayan özgün Berberi inanç ve gelenekleri de vardır; bunlar bir biçimde İslam ile uyumlu hale getirilmiştir. Gerek yerleşik, gerek göçebe topluluklar için temel toplumsal ve siyasal örgütlenme biçimi, kabilelerdir. Sayıları bazen yüzleri, bazen de binleri bulan kabile üyeleri, kendilerini beni amn (kuzenler) olarak adlandırır ve kabilenin kurucusu olan ve ona adını veren ortak bir atadan geldiklerine inanırlar. Toplumsal yapıda, kent ile kırsal kesim ve yerleşik yaşam ile göçebelik arasındaki ikilikler son derece belirgin ve belirleyici bir rol oynar. Genellikle Arapların egemen olduğu kentlerde kırsal kesimden kopmuş Berberiler ve mevsimlik işçiler dış mahallelerde yaşar. Kırsal kesimde Berberilerin çoğu yerleşik çiftçiliği sürdürmektedir. Bunlar kışın alçak düzlüklerde ekim yapıp, yazın dağ otlaklarında sürü güderler. Geçmişte Bedevi göçebeler ile yerleşik Berberiler arasındaki çatışmaların yerini bir dengeye bırakmasıyla sağlanan karşılıklı bağımlılık, genelde günümüzde de sürmektedir. Yerleşik topluluklar, canlı hayvan ve hayvan ürünleri karşılığında, göçebelerin hayvanlarını köy otlaklarında otlatmalarına izin verir ve onların tahıl gibi yiyecek gereksinimlerini sağlar. Vahalarda yerleşmiş olan topluluklar düşman kabilelerin saldırılarından korunma karşılığında göçebelere ait hurma ağaçlarına bakar. Her Berberi topluluğunda şerif denen ve peygamber veya evliya soysundan geldiğine inanılan bir ya da birkaç din adamı bulunur. Kutsal kişiliklerinden dolayı kötülülerden korunduğuna inanılan bu din adamlarının Berberi kabileler üzerinde etkisi büyüktür. Uzun süreli ve kalıcı yerleşimlerin bulunduğu bölgeler dışında, Berberi kabileleri kendilerini atalarının yurduna bağlı saymaz ve zaman zaman çok uzak yerlere göç ederler. Bu yer değiştirmeler, ekonomik nedenlerin yanı sıra, topluluk dayanışmasının atalarının yurduna bağlılıktan daha ağır basmasından da kaynaklanır. Topluluk dayanışması savaş, tarlaların kurayla dağıtılması, otlakların ortak kullanılması gibi konularda kendini gösterir. Kabile, cemaat denen ve ileri gelen ailelerin temsilcilerinden oluşan bir meclisçe yönetilir. Arap kabilelerinde reislik babadan oğla geçerken, Berberi cemaat reisleri seçimle belirlenir. Kabile sayısı üçle aştı arasında değişen ve fırka denilen babayanlı klanlardan oluşur. Klan üyeliği ile oturulan yer arasında zorunlu bir bağ yoktur. Örneğin Kabilya da her köy özerk bir fırka oluştururken, Uvras (Aures) yöresinde bir köy birkaç fırkayı barındırır. Kan bağı akrabalığı, kabile ya da klana dayalı mitik akrabalıktan farklıdır. Ortak bir atadan gelen tüm erkek bireyler aynı ailenin üyesidir. Berberi gelenekleri evlat edinmeye de izin verir. Bütün aile üyelerinin, aile mirası ve belli yükümlülükler konusunda, akrabalık derecesine göre değişen kesin hakları vardır; bir üyenin davranışından (örneğin adam öldürmede) öteki üyeler de sorumlu tutulur. Her türlü toplumsal örgütlenmenin temelini akrabalık oluşturur. Kabile, klan, geniş aile ve ev birimi, iç içe çemberler gibi birbirini kapsayan farklı düzeydeki akrabalık ilişkilerini kapsar. Aile topluluğunun çekirdeğini ortak bir konutu ve yiyeceği paylaşan ve başkanın kesin otoritesi altında yaşayan yakın akrabalar oluşturur. Evlenen oğul babasının yanında yaşamaya devam eder; kız çocuk ise baba tarafından bir kuzeni ile evlenmemişse, kocasının yanına gider. Dul kalan, boşanan ya da reddedilen kadın kendi ana-babasının yanına döner. Bazen 3-4 kuşak bir arada yaşar ve aile üyelerinin sayısı 50 kişiyi bulur. Saygın bir aileye ait olmanın, onurlu bir ad taşımanın büyük önemi vardır; çünkü toplumsal statü aile belirlenir. Aile içinde herkesin konumunu ve görevini belirleyen kesin bir disiplin uygulanır. Bununla birlikte ailenin birliği, baskıcı bir otoriteye kesinkes boyun eğmekten çok karşılıklı güven ve saygı temeline dayanır. Ailenin başı her şeyi denetler ve yönetir, ama öteki bireylerin üstü kapalı onayını almadan hiçbir şey yapamaz. Karşıt güçlerin dengesi, ortaya bir tür demokrasi çıkarmıştır. Berberilerde erkek çocuk erken yaşta annesinden ayrılır, 6-7 yaşında sünnet edilir ve eğitilmek üzere erkek akrabalarının yanına verilir. Bu eğitim sırasında kadınların görüşlerine önem vermemeyi, büyüklere karşı uysal ve saygılı olmayı öğrenir. Kardeşler arasındaki sıcak ilişki, yaşlarında daha uzak ve resmi bir niteliğe bürünür. Küçük kardeş ağabeylerine karşı saygılı davranır ve genel yerlerde birlikte görünmemeye çalışır. Çocuklar anne ve babalarına tam bir itaatle bağlıdır. Erkek ve kız kuzenler birbirlerine eşit davranırlar. Aile ortamı, çocukların günlük yaşamdaki adetleri öğrenmesini sağlar. Konut tiplerinin çeşitliliği, Magrip kültürel zenginliğini ve farklı yaşam biçimlerini yansıtır. Başlıca konut tipleri ev, kulübe (gurbi) ve çadırdır. Bir cami görünümü taşıyan zengin ailelerin evlerinde İspanyol ve Magrip mimarisinin özellikleri görülür. Kentlerin dış kesimlerinde ise bahçelerle çevrili konaklar, apartmanlar ve derme çatma konutlar yan yana yer alır. Dağlık yörelerdeki Berberi köyleri, savunma amacıyla yamaçlara kurulmuştur. Bu köyler genellikle agadir, guelae ya da gasr denen duvarlarla çevrilidir. Ovalardaki yerleşik topluluklar genellikle çadırlarda ve gurbi lerden oluşan köylerde yaşar. Gurbi, toprak ya da dallardan yapılan ve kolaylıkla yıkılıp yeniden kurulabilen saz ya da yaprak damlı kulübedir. Steplerde ise gerçek göçebeler yaşar. Bedevilerinkine benzeyen çadırları, yün, keçi veya deve kılından yapılmış uzun limelerden (flij) örülmüştür. Çadır, yerdeki kazıklara bağlı yün ya da kıldan yapılmış iplerle ve ağaç direklerle desteklenir. Zemin halı ve kilimlerle kaplanır. Geceleri sürüyü korumak için çadırlar bir çember biçiminde dizilir. Ekonomik Yaşam Çöldeki ekonomik yaşam temelde göçebe hayvancılığa dayanır. Doğal bitki örtüsünün deve, koyun ya da keçi yetiştirmeye elverişli olduğu bazı kıyı ovaları ile steplerde de durum aynıdır. Sürüleri için otlak arayarak sürekli dolaşan göçebeler, kışı güneyde yazı ise kuzeydeki Atlas Dağlarında veya deniz kıyısındaki tepelerde geçirirler. Mısır ve arpa ekimi ilkel yöntemlerle yapılır. Toprak 2 yılda bir nadasa bırakılır, gübre kullanılmaz. Toprak bir çift hayvanın çektiği tahta bir karabasanla, sonbahar yağmurlarından sonra sürülür. Hasat ve harmanda yalnızca insan ve hayvan gücünden yararlanılır. Toprakta özel mülkiyetin olduğu yörelerde fellahin denilen topraksız köylüler ya da küçük çiftçiler ile hammasin denilen ve ürünün beşte biri karşılığında çalıştırılan işçiler bulunur. Yağışların düzensizliği, siyasi istikrarsızlık, katı mülkiyet kuralları ve otlatmaya öncelik verilmesi gibi etkenler yüzünden toprağı iyileştirici yöntemler gelişmemiştir. Bununla birlikte vahalarda ve belirli dağlık yörelerde yaşayan köylüler daha işlek tarım teknikleri uygulayarak tahıl, sebze, zeytin, meyve ve hurmaya dayalı yoğum bir karma tarımla uğraşırlar. Köylerde çömlek yapımı ve dokumacılık gibi işlerin çoğunu kadınlar görür. İmalat gelişmemiştir. Köylerde tahıl öğütme dışındaki bütün işler küçük aile atölyelerinde ilkel el aletleri kullanılarak yapılır. Başlıca imalat etkinlikleri, kumaş dokumacılığı, alet yapımı ve inşaattır. Tabakhaneler yaygın olarak her yerde bulunur. Deri sanayisinde ayakkabıcı, saraç, maroken sepicisi gibi son derece usta zanaatçılar çalışır. Kentlerdeki inşaatlarda çalışan mozaikçi, seramikçi ve heykelciler Magrip mimarisine önemli katkılarda bulunmuştur. Ev, bahçe, tarla ve hayvanlar özel mülkiyet kabul edilir ve mirasa konu olabilir. Kural olarak miras hakkı aile bireyleriyle sınırlıdır; ama akrabalar da miras üzerinde hak iddia edebilir. Aile mirasının parçalanması ve satılmasını önlemek için habüs denen vakıflar kurulmuştur. Genelde Müslüman cemaatin malı sayılan topraklar, kiracılarından belirli bir kira payı alınan fethedilmiş topraklar ile geçmişte sultan ve beylerin kabileye bıraktığı toprakları da kapsar. Toprak sahibi kabile ve klanlar tarlaları ve su kaynaklarını ailelere göre dağıtırken, otlak kullanımını belirli bir düzene bağlarlar. Her kent ya da kasabanın dışında haftada bir hayvan pazarı kurulur. Kırsal kesimde de suk denen haftalık pazarlar kurulur; buralarda çerçiler Avrupa mallarını ve kentlerde yapılmış eşyaları satar. Bölgelerarası ticaret sınırlıdır. Malla, deve veya katır sırtında taşınır lardan sonra sömürgeciliğin etkisiyle geleneksel yapıda belirli bir çözülme başlamıştır. Kara ve demiryolu ağları kırsal kesime ticari malların yanı sıra düşünceler de taşımıştır. Fas, Tunus ve Cezayir in bağımsızlığa kavuşmasından sonra ekonomik kalkınmaya verilen önem, değişim sürecini daha da hızlandırmıştır. Bunun en önemli sonuçlarından biri de zengin tarım bölgelerine, kıyı kentlerine ve İspanya, Fransa gibi ülkelere işçi göçünün hızlanmasıdır. Kentlerde kamu görevlisi, kırsal kesimde de ücretli işçi olmak önemli bir konum haline gelmiştir. Geleneksel yapı sınıflar arası gerilimleri yumuşatıcı bir etki yaratmakla birlikte, maddi refah isteği belirli bir siyasal bilinçlenmeyi doğurmuştur. Din ve Kültür Magrip teki dinsel inançlarda İslam ve yerel gelenekler iç içe geçmiştir. Genelde bütün halk temel ibadetleri yerine getirir; ama Kur an ın bütün kurallarına yalnızca kentlerde oturan eğitim görmüş dar bir çevre uyar. Bı çevrede bile ruhlar ın varlığına inanılır. Kötü ruhlardan korunmak için yerine getirilen adetler günlük yaşamın bir parçasıdır. Gebe kadınlar muska takar, bazen de siyah incilerden yapılmış el biçiminde bir tılsım taşır. Çocuk yedi günlük olunca adı konur ve bir koyun kurban edilir. Kentlerdeki zanaatçıların başlıca estetik esin kaynağını İslam oluşturur. Kentsel mimari ve döşeme, Ortadoğu ve Endülüs etkilerini yansıtır. İspanyol-Magrip etkisinin en güçlü biçimde görüldüğü yer Fas tır. Tunus ta Fatımi etkisi yoğundur. Tunus ve Cezayir, Osmanlı kültüründen de ağırlıklı biçimde etkilenmişlerdir. Berberi sanat yapıtları düz çizgili süslemeler taşır. En zengin motifler zikzak çizgilerden geliştirilmiştir; bunlar kabileden kabileye değişiklik gösterir. Orta Atlaslar bölgesinin yünlü halılarındaki değişik renk ve dengeli yollar yaygın bir süsleme biçimidir. Elle yapılan çömlekler Neolitik örneklere çok benzer; süslü parçalar bazı eski Ege seramiklerini andırır. Başyazar Yardımcısı İsa Abdulkahhar DİZGİ ROMAN BEKİR BAŞYAZAR Adres: Erbil, Minare Mahallesi, Aşgal Caddesi

2 7 Sayı:67-31 Mart 2012 saray GUT HASTALIĞI VE TEDAVİSİ H. Sevcan Kasapoğlu - Serdarlı GUT HASTALIĞI Vücuttan uzaklaştırılması gereken maddeler, ürik aside dönüştürülerek atılır. Özellikle protein yapısındaki maddelerin atım şekli olan ürik asidin, atılmasında bir sorun varsa ya da çok fazla üretiliyorsa bu madde vücutta birikir. Kanda bulunan miktarı artar. Ürik asidin eklemlerde birikmesi sonucu burada iltihap oluşur. Bu soruna Gut hastalığı denir. Gut hastalığı, romatizmal bir hastalıktır. Diğer hastalıklardan farklı olarak zaman zaman ortaya çıkar. Sıklıkla ayak baş parmağındaki iltihapla kendini gösterir. Müzmin bir hastalık olan gutun, kesin tedavisi yoktur. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülür. Gut hastalığı, en çok yaş arasında ortaya çıkar. Kadınlarda genelde menopoz döneminden sonra görülür. Gençlerde görülmesi çok düşük bir ihtimaldir. GUT HASTALIĞININ NEDENLERİ Hastalığın nedeni, ürik asit miktarının kanda fazla olmasıdır. Bu ürik asit miktarının artmasında bazı faktörler rol oynamaktadır. Vücutta ürik asit üretimi aşırı derecede artmıştır ya da ürik asidin böbreklerden atılmasında bir bozukluk vardır. Kronik böbrek iltihabı olanlarda, idrar söktürücü ilaç kullananlarda, kandaki ürik asit miktarı artar. Bazı hastalıklar, gutun ortaya çıkmasına neden olur. Bunlar; şeker hastalığı, yüksek tansiyon, şişmanlık gibi Beslenme tarzı daha önceleri önemli bir neden olarak görüldüyse de, günümüzde, bunun hastalığa yakalanma riskinde fazla bir artış gösterdiği açıklanmıştır. Fakat alkol ve sigara kullanımı guta neden olabilir. Şişmanlık gut hastalığı riskini arttırır. GUT TEDAVİSİ 1. Gutun tedavisi, hastalığın evrelerine göre farklılık gösterir. Örneğin bazı dönemlerde, sadece kanda ürik asit yüksektir ve atak yoktur. Bu durumda kandaki ürik asit miktarını azaltıcı ilaçlar hastaya önerilir. Yapılan tedaviyle ürik asit yapımı azaltılır ya da atılımı arttırılır. Bu ilaç tedavisi hasta için çok uygun bir yöntemdir. 2. Sık atak geçiren yani şiddetli gut hastası olanlar için uzun süreli tedavi gerekir. Yine ilaç tedavisi bu hastalar için uygundur. Gut hastası olanların, bol su içmesi gerekir. Böylece tuz kristallerinin çözünmesi arttırılır. Böylece böbrek taşı oluşmasının da önüne geçilir. Ayrıca mutlaka diyet yapılmalıdır. Deniz ürünlerinden, hayvansal yağlardan kaçınmanız gerekir. En uygun diyet programı, doktorunuz tarafından belirlenecektir. 3. Bunların dışında, gut hastalarının aspirin türü ilaçları kullanmaması gerekir. Rastgele alınan bu tür ilaçlar, gut hastalarına çok zararlıdır. 4. En önemlisi kırmızı etten uzak durmak, tansiyon ve kolesterolü normal sınırları içinde tutmak, ideal kiloda olmak ve diyet yapmak, guttan korunmak için yapılması gerekenlerdir. Kürdistan Olimpiyat Komitesi Başkanı: Komitede hiçbir milletin temsilcisi olsun istemiyoruz Röp: Karzan Hevleri Kürdistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Salah Hasan, komitelerinde yer alan üyelerin, etnik temeller üzerine alınmadığını 1966 ve 1970 yıllarında futbolda uluslararası iki diploma elde eden Hasan, birinci kabinede Kültür Bakanlığı nda genel müdür olarak görev yaptı. Bağdat Üniversitesi Beden ve Spor Eğitimi Fakültesi mezunu olan Hasan, komitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Saray: Kürdistan Olimpiyat Komitesi nin başına, eski başkan Mala Bahtiyar ın istifasının ardından siz getirildiniz. Komitede iki yıldır Türkmen ve Hıristiyan temsilcilerden boşalan yerleri hâlâ kimse doldurmuş değil. Bu yerleri doldurmak için herhangi bir planınız var mı? S.Hasan: Sporun dini ve milleti olmadığı için, komitemizin de partilerin, milletlerin ve din mensuplarının temsil edildiği bir yer olmasını istemiyoruz. Örneğin Akad Kulübü Hıristiyanlara mahsus bir spor takımıdır. Burada tek bir Müslüman oyuncu bulamazsınız. Türkmen Spor Kulübü nün tüm oyuncuları Kürt tür. Dışarıya bakın, buradaki olimpiyat komitelerinin etnik ve dini temeller üzerine kurulmadığını göreceksiniz. Doğrusu da budur. Saray: Milletvekili Şerdil Tahsin in çabaları sonucu spora tahsis edilen ödeneklerin ne kadarı harcandı? S.Hasan: Komite olarak bu konuda bilgi sahibi değiliz. Saray: Neden peki? S.Hasan: Çünkü parayı hükümete devrettiler. Saray: Yeni projeleriniz nelerdir? S.Hasan: Komitemiz için tasarlanan bina inşaatının bir an önce bitmesini istiyoruz. Saray: Spor kulüplerine tahsis edilen bütçenin arttırılmasına çalışacak mısınız? S.Hasan: Böyle bir şey komitemizin görevleri dâhilinde değildir. Saray: Viva Kupası na az bir süre kalmasına rağmen sahalar henüz onarılmış değil. Kupa maçlarına en iyi şekilde ev sahipliği yapacağınıza inanıyor musunuz? S.Hasan: Bu konuda güvenim tamdır. Erbil, Duhok ve Süleymaniye deki stadyumların hepsi çok iyi durumda ve onarıma ihtiyaçları yoktur. Bölge sporu bilimsellikten uzak Röp: Karzan Hevleri Bölgemizde sporda mastır ve doktora gibi diplomalara sahip olanlar hayal kırıklığı yaşıyor. Hiçbir kulüpten ilgi göremeyen diploma sahipleri elde ettikleri diplomaların spor sürecine yarar sağlayacağını düşünüyorlar. Doktora tezi üzerinde çalışan Ömer Mecit, spor üzerine elde ettikleri diplomalardan hiçbir kulübün yararlanmaya çalışmadığını Bu durumun kendilerini hayrete düşürdüğünü dile getiren Mecit, diplomalarından yararlanmak istemeyen teknik direktörleri eleştirdi. Teknik direktörlerin takımlarını çalıştırırken ellerinde hiçbir programın olmadığını ifade eden doktora talebesi Ömer Mecit, teknik direktörlerin işlerinde hiçbir gelişme sağlayamadıklarını Yaşadığımız çağın teknoloji çağı olduğunu ifade eden Mecit, teknik direktörlerin spordaki yeni gelişmelerden yararlanmadıklarını Mecit, spor bilgilerini kulüp yöneticileri ile paylaşmaya hazır olduğunu da Mastır diplomasına sahip Taha Kadir, diplomasından kimsenin yararlanmaya çalışmadığını Futbolun yeni kuralları üzerine mastır yaptığını ifade eden Kadir, bilgilerinden yararlanan takımların büyük avantaj elde edeceğini Aynı zamanda bayanlar futsal hakkında da bilgi sahibi olduğunu dile getiren Mecit, bölgedeki futsal takımlarının bu bilgilerinden yararlanabildiklerini Takımları, mastır ve doktora diplomalarına sahip olan kişilerden yararlanmaya çağıran Mecit, bilgilerini her takımla paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Kulüplerin diplomaya inanmadıklarını ifade eden teknik adam Arslan Celal, kulüplerin diploma sahibi kişilerden ziyade bu işi gerçek zeminde yapanları tercih ettiklerini Sporda yüksek diplomaya sahip olanları kendileri bile ellerindeki diplomayla çalışmıyor diye suçlayan Celal, kulüpleri diplomalılardan yararlanmaya çağırdı. Spor yazarı Sıddık Awale, sporda yüksek diplomalılardan yararlanılması gerektiğini savundu. Kulüplerde diplomalı kişilerin bulunmadığını ifade eden Awale, bölge sporunda bilimselliliğe önem verilmediğine dikkat çekti. Awale, sporda mastır ve doktora sahibi kişilerin ilgi görmediklerini Teknik adamların çalışmalarında bilimselliğe önem vermesi gerektiğini savunan Awale Artık klasik spor dönemi bitti dedi.

3 6 Sayı:67-31 Mart 2012 saray Kürt Yazarlar Birliği Erbil Kol Başkanı Abdurrahman Ferhadi: Türkmen edebiyatının gelişmesinde bir katkımız olsun istiyoruz Röp-Saray Kürt Yazarlar Birliği Erbil Kol Başkanı Abdurrahman Ferhadi, Türkmen edebiyatçı ve yazarlar için seminer ve sempozyum düzenlemek istediklerini Kısıtlı çalışmalar ve faaliyetlerde bulunduklarını itiraf eden Ferhadi, kol hakkında bilgi verdi. Edebi kitap ve dergiler bastırıyoruz seminer ve sempozyum düzenliyoruz Kürt Yazarlar Birliği Erbil Kol Başkanı Abdurrahman Ferhadi, edebi kitap ve dergiler bastırmak, seminer ve sempozyum düzenlemek, çalışma ve faaliyetlerinin başında geldiğini İki ayda bir Yeni Yazar adında bir dergi çıkardıklarını ifade eden Ferhadi, dergiden bugüne kadar 59 sayı çıkarmayı başardıklarını Haftada bir seminer düzenlediklerini dile getiren Ferhadi, yazarların edebi eserlerini de bastırdıklarını belirtti. Kol olarak, Kürt Yazarlar Birliği nin 6. kongresinin ardından çalışmalarına hız kazandırdıklarını ifade eden Ferhadi; edebiyatçı, yazar ve sanatçıları kucakladıklarını ve bunları haftalık olarak düzenledikleri seminerlerde buluşturduklarını belirtti. Erbil de edebi bir hareketlenmenin söz konusu olduğunu söyleyen Kürt Yazarlar Birliği Erbil Kol Başkanı Ferhadi, basın ve yayın kuruluşlarının sayısının arttığına dikkat çekti. Maddi imkânlarının kısıtlı olmasına rağmen iyi çalışmalara imza attıklarını dile getiren Ferhadi, yerel gazetecilerin iyi beceriler kazandıklarını Türkmen edebiyatçıları için seminer düzenlemek istiyoruz Türkmen edebiyatçılarıyla ilişkileri bulunmasa da Türkmen edebiyat sürecine hizmet etmek istediklerini ifade eden Ferhadi, ilk kuruluş kongresini düzenlediği için Türkmen Edebiyatçı ve Yazarlar Birliği ni tebrik etti. Türkmen edebiyat sürecine hizmet etmek ve Türkmen edebiyatçılarıyla güçlü ilişkiler kurmak istediklerini belirten Kol Başkanı Abdurrahman Ferhadi, birliklerinin adı Kürt Yazarlar Birliği olsa da, Türkmen edebiyat sürecine hizmet etmek istediklerini Türkmen edebiyatçılarına seminer ve sempozyum düzenlemeye hazır olduklarını belirten Ferhadi, Türkmenlere kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı. Diğer etnik grupların da edebiyatçı ve yazarlarını kucaklayabilmesi için, birliklerinin adının Kürdistan Yazarlar Birliği olmamasını çok istediklerinin altını çizen Ferhadi Ancak bu isme kongre karar verdiği için elimizden bir şey gelmiyor diye konuştu. Edebiyatta gerileme yok Edebiyatın gerilediği iddialarına yanıt veren Ferhadi, kol olarak geçtiğimiz Şubat ayında yaş arası gençler için şiir ve hikâye yarışması düzenlediklerine dikkat çekti. Dereceye girenleri ödüllendirdikleri yarışmayı Kültür ve Gençlik Dairesi nin organize ettiğini ifade eden Ferhadi, bu yıl Erbil genelinde Safi Hirani adında bir festival düzenleyeceklerinin müjdesini verdi. Edebiyatın gerilediği iddialarının doğru olmadığını dile getiren Ferhadi şöyle konuştu, Edebiyatın teknoloji karşısında gerilediğine inanmıyorum. Çünkü edebiyat her devirde elit tabakanın malı olmuştur ve edebiyat okuyanlara her devirde rastlanmıştır. Türkmen yazarlar tercümeye önem vermiyorlar Saray-Erbil Önemli bilimsel kitapların farklı dillere tercüme edilmesinde maddi imkânlar etkili oluyor. Selahaddin Üniversitesi nde görev yapan bir Kürt öğretim üyesi, Yüksek meblağda para olmadan önemli bilimsel kitapları çevirmek imkânsızdır dedi. Türkmen üniversite hocası Dr. Salim Otrakçı, bazı Türkmen yazarların Türkçeyi iyi konuşamadıkları için bu dilde yazılmış eserleri çevirmekte zorlandıklarını Otrakçı, yeteri kadar matbaa bulunmamasının tercüme çalışmalarına engel olduğunu da Medeniyetler alışverişi olarak kabul edilen tercümeye toplumlar büyük önem veriyor. Kültür Bakanlığı bunun için her yıl astronomik paralar tahsis ediyor. Ancak Türkmenler tercümeye fazla ilgi göstermiyorlar. Medeniyet inşa etmenin en önemli ayağını tercüme çalışmalarının teşkil ettiğinin altını çizen Türkmen öğretim görevlisi Dr. Salim Otrakçı, tercümeden toplumların büyük faydalar gördüğüne dikkat çekti. Üç dilde yazan İbrahim Halil adlı Türkmen edebiyatçı, ağırlıklı olarak Türk edebiyatı alanında eserler ortaya koyuyor. Maddi imkânsızlıkların tercüme çalışmaları önünde engel teşkil ettiğini ifade eden edebiyatçı İbrahim Halil, tercüme çalışmalarının çok yavaş ilerlediğini Türkmen Kardeşlik Ocağı nın, belli aralıklarla eserlerini basarak iyi hizmetler yaptığını dile getiren İbrahim Halil, Yıl içinde Türkmenceye çevrilen kitap sayısı çok düşüktür. Tercüme için yeteri kadar finansman ayrılmıyor dedi. Türkmen yazar Muhammet İlhanlı da tercüme çalışmalarından memnun değil. Maddi olarak Türkmenlerin kısıtlı imkânlara sahip olduklarını ifade eden İlhanlı, Türkmen kuruluşlarının kendilerine değil Kürtlere çalıştıklarını Kürt basın-yayın kurumlarını Türkmen kültürel kurumlarına yardım etmeye çağıran İlhanlı, Kürdistan Bölgesi ndeki milletlerin, kültürel kurumlarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Kerküklü Türkmen yazarlar seviye olarak Erbilli soydaşlarının ilerisinde. Bunu, Kerkük teki Türkmen yazar sayısının çokluğuna bağlayan yazar Sabah Bezirgan, ayrıca Kerkük te tercüme hareketinin de çok önde olduğunu Bezirgan, Arapça yazılmış önemli eserleri Türkçeye çevirdiklerini Türkmen yazarların tecrübeli olduklarını ifade eden yazar Sabah Bezirgan, bu yazarların kimi zaman kendi ceplerinden ödeyerek kitap bastırdıklarına dikkat çekti. Bezirgan, Türkmen kültürüne büyük hizmetleriyle meşhur yazarımız Ata Terzibaşı nın eserleri Arapçaya çevrildi. Ayrıca Arapça dan da Türkçe ye çok kıymetli eserleri çevirdik diye konuştu. Ünlü Kürt yazar ve akademisyen Dr.Kemal Maruf, kitap çevirmenin kolay bir iş olmadığını savundu. Tercümanın çevirdiği dili iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Maruf, Tercümenin belli bir plan çerçevesinde yapılması ve bunun için iyi bir finansmanın tahsis edilmesi gerekir diye konuştu.

4 5 Sayı:67-31 Mart 2012 saray Emekli polis subayı Vurya Maruf: Zamanında Erbil de 10 subay ve 7 komiser vardı Röp: Seyit Fahrettin Erbilli Emekli polis subayı Vurya Maruf Cezravi, gazetemize hayat hikâyesini anlattı de Erbil de Nüfus Dairesi Müdürü olan Vurya Maruf, o dönemlerde kentteki tüm polis teşkilatında 10 subay ve 7 komiserin olduğunu Maruf, polis ve asayiş unsurlarına nasihatlerde bulunmayı da ihmal etmedi. Aile olarak kökenleri Botan Bölgesi nden gelen emekli polis Maruf, ailece Erbil e gelerek Kale ye yerleştiklerini Kale de kendilerinin Pismamlar olarak çağrıldıklarını ifade eden Maruf, Pismamlar denilmeseydi kimse bizi tanımazdı. Şimdi Kale de Pismamlar adında bir mahalle bulunuyor dedi Kale doğumlu Vurya Maruf, üçü kız biri erkek 4 çocuk babasıdır. İçinde çocukluğundan beri polisliğe karşı yoğun bir istek olduğunu ifade eden Maruf, 1962 de liseden mezun olup eğitim fakültesinde tahsiline başladığını belirtti. Eskiden toplumun polislere büyük hürmet ettiğini dile getiren emekli polis subayı, Polis ve asayiş unsurlarına ne kadar hürmet edilse azdır. dedi de Erbil e taşınarak nüfus dairesinde müdürlük görevine başladığını belirten Vurya Maruf şöyle devam etti, Nüfus müdürlüğü görevinden sonra Erbil kaymakamı oldum. Burada subaylar Abdullah Haylani, Cevdet ve Vecdi ile tanıştım. Ben subayken onlar daha komiserdi. O dönemlerde kentte tüm polis teşkilatında 10 subay ve 7 komiser vardı. O zaman insanlar torpil yaparak polis olurdu ve tayin olabilmeleri için ilk önce Bağdat ta, sonra Erbil de yetkili makamlara işlem başvurusu yapması gerekiyordu. Çünkü Bağdat onay vermezse polis olunamazdı. Arap ses sanatçılarından Mısırlı Ümkelsüm, Ferit Etraş ve Abdülhalim Hafız, Iraklı ses sanatçılarından Yas Hızır, Hamit Mansur ve Hüseyin Nime, Kürtlerden Hasan Zirek, Tahır Tevfik ve Resul Gerdi yi dinleyen Vurya Maruf, zamanında radyoda sabahları Lübnanlı ses sanatçısı Feyrüz, geceleri ise Ümkelsüm şarkılarının çalındığını O zamanlarda Perşembe günleri Ümkelsüm ün konser yaptığını hatırlatan Vurya Maruf, Ümkelsüm ün kasetlerini aldıklarını Türkmenler den Mışko, Haba, Ekrem Tuzlu ve Yunus Hattat ın hayranı olduğunu ifade eden emekli polis subayı, Bu şarkıcılar sanatın hakkını veriyorlar dedi. Polis kolejine alındığı günün hayatının en güzel günü olduğunu, ancak emekli olduktan sonra işine yeniden dönmek istemediğini dile getiren Vurya Maruf, Hayat fırsattır ve bir defa yaşamak lazım. Bir şeyi tekrar yaparsan tat alamazsın ve her şey zamanında güzeldir. Ben 64 yaşındayken emekliye ayrıldım. Dinlenme zamanım artık geldi diye düşünüyorum diye konuştu. Sporsuz bir hayatı düşünmek imkânsız diyen Vurya Maruf, sporun kendisi için önemli ve kutsal olduğunu düşünüyor. Polislik mesleğinin kutsal olduğunun altını çizen Maruf, polislerin güler yüzlü olmalarını ve insanlara yakışır şekilde hizmet etmeleri gerektiğini Altunköprü Katliamı Anısına Ahmet Seyit Yakup Bundan tam 21 yıl önce Baas Partisi nin faşist askerleri, Altunköprü ye baskın düzenleyerek, çocuk, genç, yaşlı, erkek, kadın demeden onlarca Türkmen i hunharca katletti. Her yıl Mart ayı geldiğinde, acı tatlı farklı günler anılır. Bu anılardan biri de Altunköprü ve Tuz Bölgelerinde sivil Türkmenlere karşı işlenmiş olan katliamdır. Devrik Baas rejimi tarafından işlenen bu katliamların yıldönümlerinde Türkmenler şehitlerini milletçe yâd eder. Topraklarında mensubu oldukları halklarının özgürce yaşaması için canlarını feda eden şehitlerimiz aslında bize şöyle bir mesaj veriyor, Eğer vatan ve millet tehlikeyle karşı karşıya kaldıysa bizim yaptığımız gibi canınız pahasına olsa bile mücadele etmelisiniz. 21 yıl önce millet olarak huzurlu ve özgür yaşayabilmemiz için canlarını feda eden şehitlerimizin bu mesajını iyi okumalıyız. Devrik rejimin Altunköprü katliamındaki amacı, Irak ta yıllarca kendi yönetimi altında yaşamış bir milleti yok etmekti. Ancak başaramadı. Zira böyle Yeni yayınlar Şair ve yazar Hacı Burhan Yaralı nın kaleme aldığı Erbil Destanı adlı şiir kitabı piyasaya çıktı. Yaralı nın, masraflarını kendisinin karşıladığı kitapta; Erbil in tanınmış şahsiyetleri, kentin yapısı, gelenek ve görenekleri tanıtılıyor. Ayrıca Türkmen yazar ve araştırmacı Şirzat Şeyh Muhammet in de Erbil Mezarlıkları ve Türbeleri ve Peygamber Mevlüdnamesi adında iki yeni eseri piyasaya çıktı. Türkmen kütüphanesine değerli eserler kazandıran yazarlar Burhan Yaralı ve Şirzat Şeyh Muhammet e başarılar dileriz. erdemli ve parlak bir tarihe sahip olan millete diz çöktürmek hiç de kolay değildir. Burada Türkmen yetkililerine ve ileri gelenlerimize sesleniyorum; Yeter artık, bölünmüşlüğe son verin, birbirinizi kabul edin, saflarınızı birleştirin ve hep önünüze bakın... Kazım Hacı Kadir den izah 7 Mart 2012 günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir şiir gecesine katıldım. İstanbul Çiçekleri adlı gecede, benden şiir okumam istendi. Ben de yazar ve şair Hacı Burhan Yaralı dan aldığım parça şiiri okudum. Ancak geceyi organize eden kurum tarafından hazırlanan kitapta, okuduğum şiir benim adıma basılmıştır. Bu hatadan dolayı Hacı Burhan Yaralı dan özür dilerim.

5 4 Sayı:67-31 Mart 2012 saray Dr. Arslan Bayiz: Şeref kıtasına Türkmen ulusal kıyafeti giymiş polislerin atanması fikrine sıcak bakıyorum Röp-Saray Bölge parlamentosunun yeni başkanı Dr. Arslan Bayiz, Türkmen taleplerini desteklediğini Elimden geldiği kadar Türkmenlerin tüm taleplerini yerine getireceğim. Çünkü bu taleplerin hepsi haklı taleplerdir diyen Bayiz, parlamento bütçesini yeniden gözden geçireceklerini Gazetemize özel bir röportaj veren Bölge Parlamento Başkanı Dr. Arslan Bayiz, kendisine bir Türkmen danışman tayin edeceğini de ifade etti. Saray: Vaktiyle Türkmen milletvekilleri, parlamento şeref kıtasına Türkmen polislerin atanması ve parlamento levhasının Türkmence de yazılması gibi taleplerini gündeme getirmişlerdi. Ancak bir önceki parlamento başkanı Kerkük Kürdistan Bölgesi ne geri dönmediği sürece Türkmen taleplerine cevap vermeyeceklerini söylemişti. Parlamentonun yeni başkanı olarak bu taleplere karşı yaklaşımınızı öğrenebilir miyiz? A.Bayiz: Şeref kıtasına Türkmen ulusal kıyafeti giymiş polislerin atanması fikrine sıcak bakıyorum. Şeref kıtasında nasıl Hıristiyanlar temsil ediliyorsa aynı şekilde Türkmenler de temsil edilmelidir. Ben bu konuyu Türkmen gruplarıyla konuşmuştum. Türkmenlerin bu taleplerini elimden geldiği kadar yerine getireceğim. Çünkü bu talepler haklı taleplerdir. Örneğin bir demet çiçek, tek bir çiçekten daha güzeldir. Dolayısıyla şeref kıtasında Kürdistan Bölgesi ndeki tüm etnik gruplar temsil edilirse dış dünyaya kendimizden iyi bir görüntü vermiş oluruz. Aynı zamanda bölge milletleri olarak uyum içinde olduğumuzu ispatlamış oluruz. Parlamento levhasının Türkmence de yazılması meselesine gelince; muhtemelen kardeş Hıristiyanlar da benzer bir taleple gelecekler. Dolayısıyla bu konuda karar veremem. Bu talep mütehassıs bir komisyon tarafından ele alınmalı. Bölgemizdeki toplumlar kendi dilleriyle eğitim yapma ve kendi kültürlerini kullanma hakkına sahiptir. Ancak parlamento levhasının farklı dillerle yazılması konusuna mütehassıs bir komisyon bakmalıdır diye düşünüyorum. Saray: Parlamento içtüzüğünün Bir yasa tasarısının sunulmasında 10 milletvekilinin imzası şarttır yönündeki maddesinin tadili gündemde. Çünkü bildiğiniz gibi kota gereği, 5 vekille temsil edilen Türkmenler yasa teklifinde bulunamıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? A.Bayiz: Yasa tasarıları etnik esasa göre sunulmuyor. Bu, grupların işidir. Örneğin parlamentoda temsil edilen gruplar bazı durumlarda birlikte yasa tasarıları sunuyor. Muhtemelen bazı durumlarda Türkmenlerin talepleri Hıristiyanlarla ve Kürdistani listesiyle uyuyor. Hıristiyanların İslami gruplarla birlikte yasa teklifinde bulunduklarına şahit olmuştuk. Dolayısıyla sunulan yasa tekliflerinden Türkmen ve Hıristiyanların faydalanamadığı gibi bir şey söz konusu değildir. Çünkü sunulan tekliflerde amaç halka hizmet etmektir. Saray: Peki, sunulan yasa teklifi Türkmen toplumunu ilgilendiriyorsa o zaman ne olur? A.Bayiz: Eğer böyle bir teklif yasalara uygunsa o zaman parlamento başkanlığı tarafından incelenir ve kabul edilir. Zaten parlamento başkanlığı böyle bir yetkiye sahiptir. Saray: Kendinize bir Türkmen danışman tayin edeceğiniz söyleniyor. Bu danışman sözleşmeli olacak ve Türkmen işleriyle ilgilenecek, doğru mu? A.Bayiz: Evet doğru. Bu talebi bana Türkmen çevreleri sundu. Saray: Kürdistan Anayasası nın parlamentoya geri gönderilmesi gündemdeyken, Türkmen çevreleri anayasaya Bölge Başkanının ve Hükümet Başkan Yardımcısının Türkmen olması yönünde bir madde eklenmesini önerecekler. Siz böyle bir talebe evet diyecek misiniz? A.Bayiz: Bu konuda kesin bir şey diyemem. Çünkü bu talep de incelenmesi gereken bir taleptir. Kaldı ki burada sadece Türkmenler bulunmuyor, Hıristiyanlar da bulunuyor. Türkmen ve Hıristiyanların talepleri kesinlikle yasal ve meşrudur. Ancak anayasa tekrar parlamentonun gündemine geldiği zaman muhtemelen laik ve İslami grupların da talepleri olacak. Herkes anayasada değişiklik yapılmasını isteyebilir. Saray: Geçenlerde, özellikle 2011 bütçesinde bazı partilere ait medya kuruluşlarına finansman tahsis edilmişti. Acaba bu yılın bütçesinde Türkmen medyasına finansman tahsis edilmesini destekleyecek misiniz? A.Bayiz: Tüm grupları temsil eden herhangi resmi bir televizyon kanalı bulunmuyor. Parlamento tv hariç ki bu kanal parlamentodaki tüm grupları temsil ediyor. Eğer Bugün Türkmenlere mahsus bir televizyon kanalı kurulursa, bu ters bir şey olur. Çünkü o zaman Hıristiyanlar da bizden televizyon kanalı isteyeceklerdir. Saray: Ancak nüfus olarak bölgenin en büyük ikinci toplumu olan Türkmenlerin medya kuruluşları yok. Hükümetin buna bir çare yolu bulması gerekmez mi? A.Bayiz: Hükümetin kendine ait medyası olmadığı gibi Türkmen ve Hıristiyanların da olmaz. Saray: Türkmen vekillerin çalışmalarından memnun musunuz? A.Bayiz: Hepsi aynı değil. Kimisi aktif kimisi pasif halde. Bu durum diğer gruplar için de geçerlidir. Saray: 76 milyarlık parlamento bütçesinin çok fazla olduğu söyleniyor. Acaba 2012 bütçesini kısıtlama gibi bir planınız var mı? A.Bayiz: Bu göreve geleli bir ay oldu. Bütçeden hiç haberim yok. Az mı çok mu bilmiyorum. Bütçenin yeterli olup olmadığını incelemek için bir komisyon teşkil edeceğim. Komisyon eğer fazladır derse bütçeyi kısıtlayacağız. ITC Başkanı Erşet Salihi: Hiçbir taraftan para almıyoruz ve kendi imkânlarımızla geçiniyoruz Röp: Saray Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Milletvekili Erşet Salihi, gazetemize verdiği özel röportajda, Türkmenler e karşı dürüst politikalar uygulamaları halinde iki Kürt grubuna diyalog kapısını açık tutacaklarını ITC üyelerine ödenen maaş konusuna da temas eden Salihi, ITC, Irak Hükümeti nden para almadığı için kendi maddi imkânlarıyla geçiniyor dedi. Saray: ITC nin bölgedeki siyasi partiler toplantısına çağrılmamasına, bu kuruluşun Türkmeneli uydu kanalında, Erbil deki bürosunu ziyaret eden KDP ve KYB nin adından Kürdistan sözcüğünün kaldırılmasının sebep olduğu söyleniyor, bu doğru mu? E.Salihi: Bizim isim konusunda bugüne kadar bir problemimiz olmadı. Her kanalın ve her gazetenin kendine özgü bir çizgi ve bir politikası olduğunu biliyoruz. Türkmen medyası neden böyle bir yaklaşım içinde diye soracaksınız, bunun bir arka planı olmalıdır. Eğer KDP ve KYB Türkmen toplumuna iyi niyetli davranırsa, bu iki parti, arazilerine el koyduğu Türkmen ailelerine tazminat öderse ve bu topluma karşı dürüst bir politika uygularsa, o zaman biz bu iki partiyle diyalog kapısını açık tutarız. Bunun için ilk adımı onlar atmalıdır. Saray: Saddam sonrasında, ekonomik durumda birçok şey değişti. Ancak ITC kendi üyelerine eskisi gibi çok düşük bir maaş ödüyor. Büro sorumlularının makam arabaları ve korumaları yok. Bu neden kaynaklanıyor? E.Salihi: ITC, Irak Hükümeti nden para almıyor ve kendi imkânlarıyla geçiniyor. Bizim üyelerimiz birer mücadelecidir. Böyle olmasaydı bizimle 100 veya 200 dolar gibi az bir maaş karşılığında çalışmazlardı. Kaldı ki partide çalışmak devlette çalışmak gibi değil. Üyelerimiz kalben ve ruhen bizimle çalışıyorlar. Bunlar canlarını ortaya koymuş insanlardır. Bunların çoğu ITC ye kendi ceplerinden bağışta bulunuyor. Bizim, bazı üyelerimize harcırah masrafı olarak sağladığımız yardımı maaş gibi algılamamak lazım. Çünkü bunlar bizde memur değiller. Biz televizyon ve matbaamızdan gelir elde ediyoruz. Irak Parlamentosu ne zaman partiler yasasını kabul ederse, o zaman partilere hazine yardımı sağlanacak. Bu gerçekleştiği takdirde üyelerimizin maaşlarını yeniden gözden geçireceğiz. Saray: Irak Parlamentosu Türkmen bölgeleri için genel bütçeden ödenek ayırdı. Ancak bu para neden hala harcanmadı? E.Salihi: Parlamentonun bu kararı, Cumhurbaşkanın onayının ardından uygulanacak. Geçenlerde bütçeden Türkmen bölgeleri için ödenek ayrılması kararının çıkması konusunda Maliye Bakanlığı ndan itiraz gelmesin diye çok ayak diremiştik. Şunu da bilmemiz gerekir ki bu para bize, Irak petrolünün artan gelirinden harcanacak. Irak Hükümeti şimdi bize karşı yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir sınavdan geçiyor. Saray: Geri verilen matbaanızı neden Kerkük e taşıyorsunuz. Neden Erbil de bırakmıyorsunuz? E.Salihi: Matbaamız nerede olursa olsun tüm Türkmenler in malıdır. Erbil deyken Türkmenlere çok hizmet etmişti. Şimdi ister Bağdat ta olsun ister Telafer de olsun bizim için fark etmez, çünkü matbaa halkımıza hizmet için çalışacak.

6 3 Sayı:67-31 Mart 2012 saray Milletvekili Şerdil Tahsin in çabaları sonuç verdi Türkmenler, Bölge Öğretmenler Birliği nde resmen temsil edilecek Saray-Erbil Parlamentoda grubu bulunan Türkmen Erbil Listesi Başkanı Şerdil Tahsin in çabaları sonuç verdi. Artık Türkmen Birliği nin hem yönetiminde hem de birliğin şubelerinde temsil edilecek. Bu gelişme Türkmen öğretmenleri çok sevindirdi. Bilindiği gibi Kürdistan Öğretmenler Birliği, geride bıraktığımız 2011 yılının Ekim ayında toplam 579 delegenin katılımıyla 12. kongresini yapmıştı. Ardından 19 Mart 2012 günü bölge parlamentosu birlikler yasasını kabul etti. Yasaya göre Türkmen ve Hıristiyanlar, Öğretmenler Birliği nin hem yönetiminde hem de birliğin şubelerinde temsil edilecek. Konuyla ilgili gazetemize konuşan bir Türkmen öğretmen, Öğretmenler Birliği nin yönetiminde ilk kez temsil edileceklerini Birliği yönetiminde Türkmenleri temsil eden öğretmen Nurettin Hasan, Nisan ayında Öğretmenler Birliği şubeleri tarafından gerçekleştirilmesi beklenen konferansta, Türkmenlerin birliğin yönetiminde temsil edileceğini ifade etti. Bunun, parlamentonun kabul ettiği yasaya uygun olduğunu savunan Hasan, Türkmenlerin öğretmenler birliği yönetiminde temsil edilmesinde yasanın etkili olduğunu Yasanın kabulünde Türkmen Milletvekili Şerdil Tahsin in büyük çabası olduğunu belirten öğretmen Nurettin Hasan, Türkmenlerin artık hem Öğretmenler Birliği nin yönetiminde hem de birliğin şubelerinde temsil edileceğini Öğretmen Nurettin Hasan, yasanın geçmesinde emeği olan parlamento başkanı, eğitim, yasa ve içişleri komisyonlarına, Türkmen ve Asuri temsilcilerine teşekkür etti. Yasanın geçmesinde büyük çabalar harcayan Türkmen Milletvekili Şerdil Tahsin, Parlamentoya gönderilen Birliği yasasında Türkmen ve Hıristiyan öğretmenlerin, birliğin yönetimi ve şubelerinde temsil edildiğine temas edilmediğini anladım. Bunlar birliğin yönetimi ve şubelerinde somut olarak temsil edilse de yasada böyle bir hüküm geçmiyor. Dolayısıyla yasaya karşı tepkilerimi dile getirerek tadilini talep ettim. Ardından Hıristiyan milletvekillerinin de desteğini aldıktan sonra eğitim komisyonuyla bir toplantı yaptık. Toplantıda yapılan oylamada Türkmen ve Hıristiyan öğretmenlerin Birliği nin yönetiminde ve şubelerinde temsil edileceği hükmünün, birliğin yasasına konulması kararı oybirliğiyle kabul edildi dedi. Diğer Türkmen milletvekillerinin yasaya kayıtsız kaldıklarını ifade eden Tahsin şöyle devam etti, Diğer Türkmen milletvekillerinin yasadan haberleri olduğunu sanmıyorum. İki kişi hariç Hıristiyan temsilcileri de haberdar değildi. Öğretmenler Birliği ndeki Türkmen ve Hıristiyan temsilciler de öyle. Türkmen ve Hıristiyanlar, Birliği nin hem yönetiminde hem de birliğin şubelerinde temsil edilmesi Türkmen öğretmenleri çok sevindirdi. Kararın kendilerini sevindirdiğini dile getiren Türkmen öğretmen Felah Yasin, Türkmen öğretmenlerin birlikte temsil edilmesinin meşru bir hak olduğunu Nüfus olarak bölgenin en büyük ikinci unsuru olduklarını ifade eden Yasin, daha fazla hakka sahip olmaları gerektiğini Öğretmen Felah Yasin, yasanın yürürlüğe geçmesinde emeği olan Türkmen milletvekilleri ve öğretmenler birliğindeki temsilcilerine teşekkür etti. Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren öğretmen Azat Küreci ise, Türkmenler için özel bir birliğin kurulmasının kaçınılmaz olduğunu savundu. Birliği nde Türkmen temsilci bulundurmadan önce Türkmen öğretmenler için özel bir birliğin kurulmasının düşünülmesini talep eden Küreci, Parlamentodan geçen yasaya göre Kürdistan Öğretmenler Birliği nde temsil edilecek Türkmen üyeler beklentilerimizi karşılamayabilir diye konuştu. Parlamentonun Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu nun çalışması engelleniyor İsa Abdulkahhar-Erbil Parlamento başkanının desteğini alamayan Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu çalışamaz hale geldi. Parlamento tarafından ölü komisyon olarak adlandırılan Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu başkanı ve 4 üyesi görevlerinden istifa ettiler. Komisyonun istifa eden üyesi Serhenk Fereç, komisyonun hiçbir iş başaramayacağına inandığı için görevinden istifa ettiğini Parlamentoda grubu bulunan Değişim Hareketi üyesi Fereç, komisyonun ölü olarak doğduğuna dikkat çekti. Komisyonda kalmasının zaman kaybından başka bir şey olmadığını ifade eden Kürt Milletvekili Serhenk Fereç, parlamento başkanının komisyona destek vermediğini Komisyonun aktif olamamasının nedenlerini gazetemize anlatan Fereç, İktidar, yolsuzlukla mücadele yapılmasını istemediği için komisyonumuz pasif kaldı dedi. Fereç, komisyonun maksatlı olarak arka plana itildiğini de belirtti. Bölge parlamentosu bünyesinde 19 komisyon görev yapıyor. Her komisyon bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ve 8 üyeden oluşuyor. Parlamentonun arka plana itilen tek komisyonu olan Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu çalışmalarına sadece 4 üyeyle devam ediyor. Komisyonun istifa eden bir diğer üyesi olan Dr. Server Abdurrahman, komisyona yolsuzlukla aktif mücadele edebilmek ümidiyle katıldığını Kürdistani Listesi grup üyesi Abdurrahman, komisyonun önem görmediğini ve kendisine yeterli bilgi sağlanmadığını anladığı için görevinden istifa ettiğini Komisyonun parlamento başkanından destek görmediğini ifade eden Kürt Milletvekili Server Abdurrahman, komisyonun aktif hale getirilmesini ümit ettiğini Bu konuda parlamentonun yeni başkanı Dr. Arslan Bayiz den çok şey beklediklerini dile getiren Abdurrahman, komisyona daha fazla yetki verilmesini ümit etti. Komisyonun feshi konusunun gündemde olup olmadığı yönündeki sorumuzu yanıtlayan yasa komisyonu üyesi Goran Azat, parlamentonun bir komisyonunun feshine hükmeden hiçbir yasal metnin bulunmadığına dikkat çekti. Her komisyonun en az 6 üyeden oluşması gerektiğini ifade eden Goran, Mali Denetim Kurumu nun olmadığı bir yerde Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu nun büyük önem arz ettiğini Değişim Hareketi grup üyesi ve aynı zamanda yolsuzlukla mücadele komisyonunda da görev yapan Adnan Osman, komisyonu ölü komisyon olarak niteledi. Komisyonun, parlamento başkanının destek vermemesi ve 7 üyesinin istifa etmesi nedeniyle pasif hale geldiğini ifade eden Osman, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu ndan söz etmek mümkün değil dedi. Komisyonun faal olabilmesi için alınan tedbirlerin yeterli olmadığını dile getiren Osman, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, parlamentonun çalışamaz durumda olan tek komisyonudur diye konuştu. Siyasi gözlemci Abdulhalık Mesut, yolsuzluğun bölgede had safhada olduğuna dikkat çekti. Bölgede yolsuzlukla mücadelenin çok zor olduğunu ifade eden gözlemci Mesut, kurulan komisyonların yolsuzlukla savaşmakta aciz kaldığını savundu. Irak Parlamentosu bünyesindeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu nun büyük işler başardığını ifade eden Mesut, Bağdat taki komisyonun 5 bin soruna çözüm getirdiğini ve milyonlarca dinarı bütçeye geri kazandırdığını Ancak bölgedeki komisyonun yolsuzluğa karşı yenik düştüğünü savunan Mesut, komisyondan istifa eden üyelerin, yolsuzluğa karşı başkaldırdıklarını ve istifa etmekle iyi bir şey yaptıklarını

7 2 Sayı:67-31 Mart 2012 saray Şeyh Edhem Barzani: Partilerin işlerine karışmak iyi sonuçlar doğurmaz Röp-Saray Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) yönetim üyesi ve tanınmış şahsiyet Şeyh Edhem Barzani, gazetemize özel olarak verdiği röportajda, mevcut durum ve Türkmen meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkmenleri, haklarına kavuşabilmeleri için birlik olmaya davet eden Barzani, kurulacak yedinci kabinenin süresinin uzatılmaması gerektiğini vurguladı. Saray: Bildiğiniz gibi KDP, yeni hükümeti ancak 6 ayda kurabildi. Siz KDP olarak Neçirvan Barzani hükümetinin süresini uzatmayı planlıyor musunuz? E.Barzani: Umarım uzatılmaz. Çünkü yasalar diyor ki; seçimler 4 yılda bir yapılır. Biz ne zaman yasaları öğreneceğiz? Ne zaman yasalara saygı göstereceğiz? Saray: Ancak 2 yıl görev yapacak olan KDP hükümeti üzerinden 6 ay geçti? E.Barzani: Umarım Neçirvan Bey, sahip olduğu azim ve yetenekle bunun üstesinden gelir ve kayıp 6 ayı telafi edebilir. Şunu çok emin olarak söyleyebilirim ki Neçirvan Bey vatana en iyi şekilde hizmet edecektir. Saray: 1933 Anayasası nda Arapça nın ülkenin resmi dili, Kuzey Irak ta ise Türkmence ve Kürtçe nin iki resmi dil olduğu yazıyor. Ancak neden Türkmence, Irak ve Kürdistan Anayasalarında resmi dil olarak kabul edilmiyor veya neden biz de levhalarımızı Hıristiyanlar gibi kendi dilimizde yazamıyoruz? E.Barzani: Türkmenler, Kürdistan da yaşayan tek millet değildir. Kürdistan ı oluşturan bir millettir. Kürdistan, Kürtlerin olduğu gibi Türkmenler in de toprağıdır. Bölge nasıl ki Kürtlerin eviyse, aynı şekilde Türkmenlerin de evidir. Sanırım aynı evde yaşayan bir kişi diğerine ayrı bir hak tanımaz. Buradaki haklar müşterektir. Biz hepimiz bu evin birer evladıyız. Benim adım Kürt iken, seninki Türkmen. Ben sana hak vermem, çünkü sen de evsahibisin ve aynı haklardan yararlanıyorsun. Ben bölgedeki millet ve din mensupları için böyle düşünüyorum. Sorunuza gelince hepimize ait olan bölge anayasasında Türkmenlerle ilgili ne varsa aynen uygulanmalıdır. Size ayrı haklar verilmesin, çünkü burası kendi eviniz. Kürtlere eğitim, siyasi, kültürel, askeri ve ekonomik alanlarda tanınmış haklar sizin de hakkınız sayılır. Saray: Bildiğiniz gibi Saddam iktidarı döneminde Kürtler adına bir takım kukla partiler teşkil edilmişti. Bugün böyle bir durum Türkmenler için de geçerlidir. Aynı zamanda hem parlamentoda hem de hükümette Türkmen temsili çok düşüktür. Sizin bu konudaki görüşünüzü öğrenebilir miyiz? E.Barzani: Doksanlı yılların sonunda tüm Türkmen siyasi çevreleriyle güçlü ilişkilerim vardı. O dönemlerde kurulan Türkmen Cephesi nin görüş ve çizgisini bazıları beğenmemiş olabilir. Ancak ben şahsen Türkmen Cephesi ve dışındaki partilerle ilişkilerimi hep devam ettirdim. Bunda benim bir amacım vardı o da; Türkmenlerin kendi meşru haklarına kavuşabilmeleri ve tek bir siyasi söylem geliştirebilmeleri konusunda birlik olmaları için kendilerine yardımcı olmaktı. Bir Kürdistanlı olarak elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya hazırım. Ancak içişlerinize karışamam. Ayrıca Irak ve Kürdistan ın diğer siyasi çevrelerinin de işlerine karışamam. Çünkü böyle bir yaklaşım iyi sonuçlar doğurmaz ve ayrılığa yol açar. Türkmenlerin siyasi kurumlardaki temsiline gelince, ben bu toplumun kota usulü ile temsil edilmesine karşıydım. Türkmenlere veya diğerlerine kota uygulansın istemiyorum. Hepimiz Kürdistanlı olduğumuz için uygun yere uygun insanlar getirilsin, bu Türkmen olabilir, Kürt olabilir hiç fark etmez. Saray: 1924 te Kürdistan a gelen Özdemir Hareketi, İngilizlere karşı mücadele etmek için Şeyh Mahmut Hafit ve Barzan aşireti ile anlaşmıştı. Siz bu konuda, özellikle de Atatürk Ordusu ile Barzan ordusu arasındaki işbirliği ve birlikte hareket etme konusunda ne diyorsunuz? E.Barzani: Her şeyden önce şunu düzeltmeme izin verin ki, Barzaniler aşiret değildir. Tarih kitaplarında böyle yazılmış olabilir ancak Kürdistan tarihinde hiçbir zaman Barzan aşireti diye bir şey göze çarpmamıştır. Aslında Barzaniler ve Barzan milleti olarak tanınan millet 7 aşiretten müteşekkildir. Millet sözcüğü, belli bir fikir ve belli bir ideoloji etrafında toplanmış bir grup kişiye verilir. Kur an-ı Kerim de de Milleti İbrahim (İbrahim milleti) gibi milletlerden söz ediliyor. Biz yedi aşiret olarak birinci Nakşibendi Tarikatı şeyhi olan Abdurrahman Barzan ın elinde, kutsal Barzan fikri etrafında toplanabildik ve aşiret taassubunu bir kenara bırakmayı kabul ettik. Ben Barzan ı bir aşiret olarak görmüyorum, belki de bir ekol olarak görüyorum. Ben Barzan ı kültür, eğitim ve anlama seviyesini alt düzeylerden çok yükseklere çıkarmayı başaran güçlü bir inanç olarak görüyorum. Dolayısıyla tüm bu aşiretlerin farklı inançlarını bir kenara atıp, onları kendi çatısı altında toplamayı başaran Barzan ın aşiret olduğunu kabul eden tespitlerin yeniden araştırılmasını ve gözden geçirilmesini istiyorum. Çünkü Kürdistan tarihinde Barzan adında bir aşiret yoktur. Sorunuzda Barzan ın Türk Devletiyle işbirliği yapmış olduğuna ve İngilizlere karşı çıkmış olduğuna temas ediyorsunuz. Ben size şunu net olarak söyleyebilirim ki Barzaniler, Barzan Milleti ve Barzan ideolojisi, zulüm yapmış veya bölgemizdeki milletlerin yaşamına, gerçeğine ve özgürlüğüne müdahale etmeye çalışmış her güce tarih boyunca karşı durmuştur. Şeyh Abdülselam Barzani, 1914 te Musul da Osmanlı Devleti tarafından şehit edildi. O zaman Nazif Paşa Musul da vali olarak görev yapıyordu. Barzanilerin Osmanlı ile en meşhur savaşı olan Seri Baza Savaşı nda Osmanlı ordusu Barzan Bölgesi ne saldırarak Şirin Dağı nı işgal etti. Ancak Barzaniler Osmanlı ordusunu darmadağın ederek mağlup ettiler. İki taraf arasında savaşın çıkmasında, Şeyh Abdülselam Barzani nin Osmanlı makamlarına göndermiş olduğu talep paketi etkili olmuştu. Şeyh Abdülselam Barzani, Bahdinan Bölgesi nde toplanıp, aşiret reisleri ve şeyhlerle birlikte imzaladığı talepler paketini Osmanlı makamlarına gönderir. Pakette Kürdistan daki Kürtlere bazı özgürlüklerin sağlanması, memurların Kürtler den veya Kürtçe bilenlerden seçilmesi, eğitimin Kürtçe yapılması ve diğer talepler yer alıyordu. Osmanlı, Kürtlerden gelen talepleri anlayışla karşılamak yerine bölgeye asker göndermeye ve pakete imza atanları cezalandırmaya karar verir. Askerlerin geleceğini duyan, Şeyh Abdülselam Barzani hariç, pakete imza atanların hemen hemen hepsi ne yazık ki geri adım atar. Kürtlerin haklı taleplerini savunan Şeyh Abdülselam Barzani nin şehit edildiği gün ( ) aynı zamanda işgal için İngilizlerin Basra Limanı ndan Irak a giriş gününe denk geliyor. Irak a giren İngiliz ordusu Basra ve Irak ın orta kısımlarında Arapların direnişi ile karşılaşır. Çoğunu Şiilerin oluşturduğu isyan hareketine Yirminci Yıl Devrimi adı verilir. İngiliz ordusu direnişi kırıp Bağdat a kadar ilerler ve 1921 de Irak Devleti nin temelini atar. İngiliz işgalinden önce Irak Devleti diye bir şey yoktu. O zamanlar Irak; Musul, Bağdat ve Basra vilayetlerinden oluşuyordu. İngilizler, Irak Devleti kurulduğunda Kürtlerle sorun yaşamaya başlar. Bunun üzerine İngilizler hava gücüyle 1925 te Kürdistan ı da Irak a ilhak eder. Bunun üzerine Kürtler, İngilizlere karşı isyan hareketi başlatır. Bunlardan biri de Süleymaniye de Şeyh Mahmut hareketidir. Mustafa Barzani, Şeyh Ahmet i Şeyh Mahmut a destek için gönderir. Ancak başarılı olamaz. Çünkü İngilizler, Şeyh Ahmet daha yarı yoldayken, Şeyh Mahmut un hareketini bastırır. Bunun üzerine Şeyh Ahmet geri dönmek zorunda kalır. Şeyh Mahmut un hareketinden sonra Barzani de İngilizlerle savaşır. Burada İrlandalı mühendis Hamilton un kaleme aldığı eserindeki anılarına temas etmek istiyorum. Irak Hükümeti nin teklifiyle yılları arasında ve bugüne kadar kendi adını taşıyan Masif - Hacı Umran yolunun inşasına imza atan Hamilton, Gali Ali Bek i Diyane Bölgesi ne bağlayan sarp dağları delerek yol açmayı başardı. Hamilton, eserinde Barzaniler hakkında şu bilgilere yer veriyor, Yolu tamamladıktan sonra dönemin Irak Başbakanına bir rapor sunmak istedim. Başbakanın bana büyük bir iş başardığımı ve yaptığım yolun söz konusu dağlık bölgeye okullar, hastaneler ve diğer hizmetleri götürebilmelerine vesile olacağını söylemesini bekledim. Ancak bana söylediği sözler karşısında çok şaşırmıştım. Kendisi bana bu yol vesilesiyle çeteleri yok edebileceklerini Hamilton, çetelerden Kürt kurtuluş hareketini kastediyor. İrlandalı mühendis Hamilton anılarına şöyle devam ediyor, İngiliz hava kuvvetleri olarak Barzanilere karşı her türlü yola başvurduk. Biz bunlara karşı sadece savaşmadık, Barzan Bölgesi nde tarım, hayvancılık ve hemen hemen ne varsa yok etmek istedik. Amacımız buradaki yaşamı yok etmekti. Burada ne varsa yakmak yıkmak ve bize karşı savaşan Barzanileri yok etmek istedik. Buna rağmen Barzan şeyhinin bize yaklaşımı çok olumluydu. Mesela elindeki esir İngiliz hava subaylarına tıbbi tedavi temin ediyordu ve kendilerine hürmette kusur etmiyordu. Barzaniler bu esirlerin serbest bırakılması karşılığında Irak yönetimi tarafından tutuklanan 29 Barzani nin serbest bırakılmasını şart koşuyordu. Subaylarımız çok hürmet gösterilerek serbest bırakıldı. Çünkü Barzaniler, savaş esnasında bile, çok güzel bir ahlâka sahiplerdi. Onların aksine bizim tek amacımız Barzanileri yok etmekti. Burada şunu tekrar söylemek isterim ki, Barzaniler bu topraklara ve bu millete zulüm yapmaya kalkanlara her zaman bir kalkandı. Ayrıca, İngiliz hava kuvvetlerinin ilk kez Barzan devrimine karşı kullanıldığı bilgisini de sizinle paylaşmak istiyorum.

8 21. yıldönümünü şu günlerde andığımız, barbarlık simgesi ve diktatörlüğün yüz karası Altunköprü Katliamı şehitlerini rahmetle anıyoruz. İlelebet hafızamızda kalacaklardır Ünlü sözler Zamanın damı olmak değil... her zaman adam olmaktır Rauf Denktaş Sayı:67-31 Mart Berberiler kimdir? Altunköprü katliamı yıldönümünde tek ses olalım 5 Türkmenler, Öğretmen Birliği yönetiminde resmen temsil edilecek Sinan Çelebi nin çalışmaları takdir ediliyor 3 Türkmenler haklarına kavuşabilmeleri için tek ses olmalıdır 2 Ticaret ve Sanayi Bakanı Erbil in yeni silosunu gezdi Saray-Özel Ticaret ve Sanayi Bakanı Sinan Çelebi, kendisine eşlik eden Erbil Valisi ile birlikte inşaatı son aşamasına gelen Erbil in yeni silosunu gezdiler. İnşaatı üstlenen şirket yetkilileri projenin zamanında bitirilmesi için kendilerine her fırsatta destek olan Türkmen Bakan Çelebi ye teşekkür ettiler. Siloyu gezen Bakan Çelebi basına yaptığı açıklamada, silonun hasat mevsimine hazır olacağı müjdesini verdi. Benzer projeleri Süleymaniye ve Duhok ta da gerçekleştireceklerini ifade eden Çelebi, silonun yakın zamanda biteceğini Erbil Valisi Nevzat Hadi ise basına yaptığı açıklamada, Erbil in altımışlık caddesi üzerinde bulunan eski silonun 16 bin ton kapasiteli olduğunu Tarım sektörüne hizmet için modren tarzda bir silo inşa etme ihtiyacını duyduklarını ifade eden Vali Hadi, eski silonun yerinin yeşil alana dönüştürüleceğini Hadi, diğer yerlerde de benzer projelerin gerçekleştirilmesi konusunda Bakan Çelebi ile hemfikir olduklarını Erbil in yeni silosunu inşa eden şirket yetkililerinden Kurdo Muhammet, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı na, silo inşaatını bu yılın ortalarına doğru tamamlayacaklarına dair taahhütte bulunduklarını Muhammet, kendilerine her fırsatta yardımcı olan Bakan Sinan Çelebi ye teşekkür etti. Edinilen bilgilere göre, 3 milyon dolara mal olan yeni silo, 60 bin ton kapasiteye sahip.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı -HAZİRAN 2011- Sayı: 2 1 Haziran: Irak Türkmen Cephesi nin Kerkük İl Başkanlığı

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı - Haziran 2012- Sayı: 14 4 Haziran 2012: Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi.

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. 1 / 18 Toplantı İstanbul kahvaltıyla Büyükşehir başladı. Belediyesi Beykoz Korusu Tesisleri'nde gerçekleşti.

Detaylı

3. Hangi ülkenin vatandaşlığını taşıyorsunuz? Alman vatandaşlığı: evet Başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıyorum:...

3. Hangi ülkenin vatandaşlığını taşıyorsunuz? Alman vatandaşlığı: evet Başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıyorum:... Übersetzungshilfe - Anket çevirisi Size anketi doldurmanız için kolaylık sağlamak istiyoruz, bu yüzden size göç ve entegrasyon ile ilgili bu çeviriyi hazırladık. Lütfen cevaplarınızı bu kâğıta yazmayınız,

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim SİVAS BELEDİYESİ İŞARET DİLİ EĞİTMENİ MUSTAFA EPİK. İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR. İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR MUTLAKA BAŞARILI OLACAKTIR SORU- Bize kısaca kendinizi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK IŞBIRLIĞI YAPILMASINI UMUYORUZ.

YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK IŞBIRLIĞI YAPILMASINI UMUYORUZ. ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ No.41, No.23, OCAK MART 2017 2015 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ NO.41, OCAK 2017 YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 5 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Nasıl bir İstanbul? Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde nasıl bir İstanbul düşlüyorsunuz? Peki; düşlerinizin gerçekleşmesini

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen seçimler ile Bodrum Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanı seçilen Hasan Kablı, Aytekin Çanakcı dan

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU

GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU 2013-2014 Öğretim Yılı Liseler Arası Hentbol İl Birinciliği karşılaşmaları Talas Spor Salonunda yapıldı. Bu öğretim yılında yeni kurulan 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizden

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Hamburglu öğrenciler için daha çok yeni kitap Önemli sorulara yanıtlar burada! Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hamburg Senatosu kararlaştırdı:

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN ADI T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Muş Alparslan Üniversitesi Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğudur. TOPLULUĞUN AMACI (1) Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ?

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? 78 bin kilometrelik yüz ölçümüne sahip Gürcistan, bir Güney Kafkasya ülkesi. Güney batısında Türkiye ile sınır komşusu olan Gürcistan, okuma yazma oranının yüksek olması

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) 38. Genel Konferansı'na katılmak için gittiği Paris te, UNESCO Genel Direktör

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) 38. Genel Konferansı'na katılmak için gittiği Paris te, UNESCO Genel Direktör Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) 38. Genel Konferansı'na katılmak için gittiği Paris te, UNESCO Genel Direktör Irina Bokova, Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Khatera

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı Mart - Nisan 2012- Sayı: 11-12 10 Mart: Kerkük vilayeti sorumluları arasında Kerkük

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı

SORULAR / CEVAPLAR. 2 metabolic balance ile kilo nasıl dengeleniyor?

SORULAR / CEVAPLAR. 2 metabolic balance ile kilo nasıl dengeleniyor? SORULAR / CEVAPLAR 1 nedir? kilo düzenleyici metabolizma programıdır. Bu program doktorlar ve beslenme uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Bu program yardımıyla yeme içme alışkanlıklarınız sağlıklı,

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi 10 KASIM 2015 ATATÜRK Ü ANMA GÜNÜ Yrd. Doç. Dr. Asaf ÖZKAN * Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kolordu Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

"Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde"

Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde "Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde" 16 Ağustos 2014 Haber Linki: http://www.egemetropolgazetesi.com/haber/kentsel-donusumun-anahtari-kooperatiflerde-17554.html S.S. Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

AİLE YAPILARI. Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK

AİLE YAPILARI. Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK AİLE YAPILARI Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK AİLE VE TOPLUM Aile toplumun en küçük yapı taşını oluşturur. Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. İnsanlar tarih öncesi

Detaylı

2015 BURS VEREN VAKIF KURUM VE KURULUSLARIN TAM LISTESI - BURS...

2015 BURS VEREN VAKIF KURUM VE KURULUSLARIN TAM LISTESI - BURS... 2015 BURS VEREN VAKIF KURUM VE KURULUSLARIN TAM LISTESI - BURS... Portal : www.meydangazetesi.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 21.11.2015 Adres : http://www.meydangazetesi.com.tr/guncel/2015-burs-veren-vakif-kurum-ve-kuruluslarin-tam-listesi-burs-sartlari

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

AK PARTi Genel Başkan Yardımcıları Haluk İpek ile Hüseyin Tanrıverdi nin birlikte düzenledikleri bas

AK PARTi Genel Başkan Yardımcıları Haluk İpek ile Hüseyin Tanrıverdi nin birlikte düzenledikleri bas AK PARTi Genel Başkan Yardımcıları Haluk İpek ile Hüseyin Tanrıverdi nin birlikte düzenledikleri bas Haziran 24, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkan Yardımcıları Haluk İpek ile Hüseyin Tanrıverdi'nin birlikte

Detaylı

2. ULUSLARARASI MOBİLYA EV TEKSTİLİ VE HALI FUARI 12-15. Haziran 2013 FUAR RAPORU

2. ULUSLARARASI MOBİLYA EV TEKSTİLİ VE HALI FUARI 12-15. Haziran 2013 FUAR RAPORU 2. ULUSLARARASI MOBİLYA EV TEKSTİLİ VE HALI FUARI 12-15 Haziran 2013 FUAR RAPORU 2. ULUSLARARASI FURNEXPO, 12-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Erbil Uluslararası Fuar Alanı`nda ziyaretçileri ile buluştu.

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı