TJK NIN LAVOKATO LEAVE ME ALONE MAV KUMSAL. [PRIVATE TENDER KOfiUSU NUN SON METRELER ] N SAN 2013 SAYI 165 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN LAVOKATO LEAVE ME ALONE MAV KUMSAL. [PRIVATE TENDER KOfiUSU NUN SON METRELER ] N SAN 2013 SAYI 165 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S"

Transkript

1 TJK NIN SES N SAN 2013 SAYI 165 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ [PRIVATE TENDER KOfiUSU NUN SON METRELER ] LAVOKATO LEAVE ME ALONE MAV KUMSAL

2 TJK NIN SES AYLIK DERG N SAN 2013 Say 165 VEL EFEND Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na SERDAL ADALI Genel Yay n Yönetmeni MEHMET B LBAfiAR Sorumlu Yaz flleri Müdürü ERKUT DEL ORMAN Fotograflar ARDA OLGAÇ KAD R Ç V C Reklam / Pazarlama N HAN ULUÇAY Da t m / Abone AL HSAN ERBEY Yönetim Yeri TJK Yay n & Tasar m Grubu Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n Ayl k Bask Promat Bas m Yay n San. ve Tic. A.fi AYABAKIS 2 TJK NIN SES N SAN 2013

3 B R MARKADIR Bir ucu Marmara Denizi ne, di er ucu E 5 Kara Yolu na uzanan zaman n mesire yeri Ç rp c Çay r, 1911 y l nda Enver Pafla n n emriyle yar fl alan olarak kullan lmaya baflland ndan bu yana 100 y l aflk n bir süre geçti. Tarihi Osmanl Çay r, iflgalcilerin kap flmalar sonucu küçüldükçe, küçülmüfl, sadece 596 dönümlük bir k sm, at denilen cana yak n mahluk sayesinde bugünlere ulaflabilmifltir. Elde kalan alan flu anda Türkiye Jokey Kulübü nün yönetiminde ve bak m alt nda, bir aç k hava spor sahas ve dinlence yeri olarak hizmet vermekte. Veliefendi Hipodromu, bir yandan y l boyu, özellikle de bahar ve yaz aylar nda heyecan verici yar fllar n yap ld, binlerce kiflilik kapasitesiyle, di er yandan a açlar alt ndaki piknik alan yla stanbul lulara hizmet etmektedir. Zaman içinde Veliefendi, dünya yar flç l k alan nda çok bilinen bir hipodrom ünvan n kazanm flt r. Türkiye nin 1 numaral hipodromudur. Büyük koflu günlerinde binlerce kiflinin topland, yiyip içti i, yar fllar izledi i ve ailece piknik yap p temiz hava ald yerdir. Uluslararas yar fl günlerinde, yabanc ülkelerden gelip koflan atlar n ve onlar n ilgilileri ile çeflitli atç l k heyetlerinin u rad ve toplant lar n yap ld yer olarak dünya yar flç l k literatürüne girmeyi baflarm fl bir markad r bugün Veliefendi. Ancak bu tarihi yar fl yerimiz yüz y ll k evrimi sonucu art k yafllanm fl ve yorulmufltur. Haber ald m za göre G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan m z Say n Mehdi Eker in de iflaret etti i gibi, Veliefendi nin tüm ülkemizi kaplayan yenilenme ve modernleflme hareketine kat l p kendini yenilemesi gere i kaç n lmaz olmufltur. Bu yaz y kaleme almadan önce Yönetim Kurulu Baflkan m z la bu konu üzerinde yapt m z görüflmede, kendisinin de ayn flekilde düflünceleri oldu unu ö renmifl bulunuyorum. Baflkan Serdal Adal, konuyu daha da açarak Biz Osmanl dan bu yana gözümüz gibi korudu umuz Veliefendi ad n tüm dünyada hiç unutulmayacak bir düzeye ç karmay planl yoruz. Veliefendi Hipodromu nu, ülkemizin de içinde bulundu u dünyam z n bu bölgesinin En güzel hipodromu olarak zirveye tafl may düflünüyoruz. Yönetim Kurulu olarak bunu gerçeklefltirmek için ne gerekiyorsa onu yapaca z demektedir. Bu projenin, at yar flç l nda en uç noktalara varm fl olan önemli ülkelerin düzeyinde ve stanbul umuza lay k bir eser yaratacak olmas, tüm atç l k alemimizi mutlu edecektir kuflkusuz. Projeyi planlayacak olanlara bir gerçe i hat rlatmak isteriz: Televizyon gerçe i. Bugün art k yar fl yerlerinde çok büyük tribünlere ihtiyaç duyulmayacak kadar yayg n bir TV izleyici kitlesi oluflmufltur. Hipodromlara gelmeden yar fllar izlemek bir bak ma iflimizi kolaylaflt racakt r kan s nday m. Tribün yap m nda, konumunu, büyüklü ünü minimalize etmek, hem alan m z daha ekonomik kullanmam z sa layacakt r hem de yat r m maliyetini düflürecektir. Belki de ah rlar bölgesini de civardaki orman alanlar n n bir yan na tafl mam z bir olas l k olarak düflünülebilir. K sacas böyle bir projeyi hayal etmek bile ufkumuzu açmas yönünden yap c bir gerçek olarak görülmektedir. Art s say lmayacak kadar çok olan böyle bir planlama için Yönetimimize kolay gelsin diyoruz... lerideki günlerde yeni ve güzel tesislere kavuflmam z dile iyle... SEM RAL B LBAfiAR TJK NIN SES N SAN

4 Z YARETLER. BAKANIMIZ, VEL EFEND H PODROMU NDA, YÖNET M KURULUMUZU KABUL ETT HABERLER G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker, TJK Yönetim Kurulu Baflkan Serdal Adal ve Yönetim Kurulu Üyeleri ni Veliefendi Hipodromu ndaki ofisinde kabul etti. 1 Mart 2013 Cuma günü çal flma ofisinde gerçekleflen kabulde, Bakan m z Mehdi Eker, Baflkanl a yeniden seçilen Serdal Adal ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, hay rl olsun dileklerini iletti. Fotografta bu buluflmadan bir an görüyorsunuz. 4 TJK NIN SES N SAN 2013

5 TJK YÖNET M KURULU, C SLER BAKANI MUAMMER GÜLER Z YARET ETT Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu, çiflleri Bakan Muammer Güler'i ziyaret etti. TJK Yönetim Kurulu Baflkan Serdal Adal ve Üyeleri, 5 Mart 2013 Sal günü gerçekleflen ziyarette, çiflleri Bakan Muammer Güler'i kutlayarak, görev almas ndan duyduklar memnuniyeti belirttiler ve baflar lar dilediler. Bakan Muammer Güler, "Türkiye Jokey Kulübü Türkiye'nin en köklü kurulufllar ndan biridir. Kurumsallaflm fl ve en iyi bir flekilde asil bir görev yapmaktad r. Hem bu camian n içinde olmaktan hem de Türkiye Jokey Kulübü Onursal Üyesi olmaktan son derece gurur duyuyorum. Buradan at sahiplerine sesleniyorum, atlar n n ayaklar düz bass n. Bu nazik ziyaretleri için TJK Baflkan Serdal Adal ve Yönetim Kurulu'na teflekkür ederim" dedi. TJK NIN SES N SAN

6 TJK YÖNET M KURULU T GEM GENEL MÜDÜRLÜGÜ NÜ Z YARET ETT... Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Serdal Adal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, T GEM Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden i 5 Mart 2013 Sal günü makam nda ziyaret etti. Bu ziyaret s ras nda atç l k ve özellikle yetifltiricili imiz üzerinde fikir al flveriflinde bulunma f rsat n da yakalam fl oldular. Baflkan m z, Genel Müdür Halis Bilden e bu buluflman n an s na çini bir tabak hediye etti. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR YET JOKEY KULÜBÜ HEYET VEL EFEND H PODROMU NDA... KKTC Jokey Kulübü Baflkan Zeki Ziya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 15 Mart 2013 Cuma günü Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Serdal Adal y Veliefendi Hipodromu ndaki ofisinde ziyaret etti. Zeki Ziya ve beraberindeki kurul Serdal Adal y ve Yönetim Kurulu nu yeniden göreve gelmelerinden dolay tebrik etti. KKTCJK heyetini kabulde, Osman Hattat, Dr. Ender Ayd ner ve lyas lbey de yer ald. STANBUL VAL S HÜSEY N AVN MUTLU, TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ ONUR ÜYES OLDU... Bir süre önce ola an genel kurulumuzda yap lan oylama sonucu Türkiye Jokey Kulübü Onur Üyesi seçilen stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yu vilayetteki makam nda ziyaret eden Yönetim Kurulu Üyeleri miz kendisine bir plaket hediye edip kulüp rozetini takdim ettiler. Yanda bu törenden bir an sizinle paylafl yoruz. Say n Vali, Baflkan m za ülkemizin bu sayg n Kulübüne Onur Üyesi seçildi inden dolay mutlu oldu unu söyledi. 6 TJK NIN SES N SAN 2013

7 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ KUPASI S NGAPUR DA KOSULDU... Malayan Racing Associations (MRA) Kulüpleri nden Perak Turf Club taraf ndan 2 Mart 2013 Cumartesi günü Singapur da düzenlenen TJK Koflusu nu Mas Haras n n sahibi oldu u ve Goh Yi Ching Edylyn in antrene etti i Littlebitofjoy (Kitten s Joy - Shortstop Sal / Ghazi) jokeyi Ravindra Reuven le kazand Dolar ikramiyeli koflu sonunda, dereceye giren safkanlar n ilgililerine ödüllerini Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Güven verdi. Kupa törenine Kulübümüz Genel Müdür Yard mc s Murat Kuluöztürk de kat ld. TJK NIN SES N SAN

8 HABERLER Türkiye Jokey Kulübü taraf ndan 2012 y l nda 9. kez düzenlenen At Sevgisi ve At Yar fl konulu resim yar flmas n n ikinci sergisi 28 fiubat 2013 Perflembe günü fianl urfa Belediyesi Sergi Salonu nda davetlilere verilen bir kokteyl eflli inde aç ld. Harran Üniversitesi Resim Bölümü ö rencilerinin büyük ilgi gösterdi i aç l fla, Harran Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi Anabilim Dal Baflkan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat Karahan, Resim fl E itimi Ana Bilim Dal Baflkan Haldun Özbudun, ö retim SERG LER M Z 28 SUBAT SANLIURFA BELED YES KONGRE SERG SALONU ve 17 MART görevlisi Mehmet Sak zc kat ld. Misafirlere hitaben bir konuflma yapan Türkiye Jokey Kulübü fianl urfa Hipodrom Müdürü Mehmet Kazo lu, yar flmada dereceye giren ve mansiyona lay k görülen toplam 42 eserin yer ald serginin, fianl urfal sanatseverler taraf ndan be eni ile karfl lanmas ndan duydu u memnuniyeti ifade etti. Yar flman n üçüncü sergisi, 17 Mart 2013 Pazar günü zmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi nin modern salonunda misafirlere verilen kokteyl eflli inde aç ld. zmirli sanatseverlerin ilgiyle karfl lad sergi aç l fl na, Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, TJK Muhasip Üyesi Dr. Ender Ayd ner, Yönetim Kurulu Üyesi Demir Görgün, TJK Asli Üyesi ve Seçici Kurul Üyesi Semiral Bilbaflar, TJK Asli Üyeleri Serdar Pedükcoflkun ve Osman Aksoy ile yar flmada eseri sergilenmeye de er görülen sanatç lar ve davetliler kat ld. 30 Mart 2013 gününe kadar aç k kalan 9. Resim Yar flmas Sergisi, zmir den sonra, stanbul ve Ankara da da sanatseverlerle buluflacak. HABER : SONNUR KARAKURT SANLIURFA 8 TJK NIN SES N SAN 2013

9 DEVAM ED YOR. ZM R ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZ, RES M YARISMASI SEG LER M ZE EVSAH PL G YAPTI ZM R TJK NIN SES N SAN

10 YALCIN AKAGAC IN JÜB LE GECES DÜZENLEND... Geçirdi i talihsiz kaza sonucunda jokeylik yaflam n noktalamak zorunda kalan Yalç n Aka aç için, Byerley Turk Salonu nda 13 Mart 2013 Çarflamba günü bir jübile gecesi düzenlendi. Sunuculu unu Enver Arslan ve Ece Ar can' n yapt geceye G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Rehberlik ve Teftifl Baflkan ve Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan Yard mc s Erdal Celal Sumaytao lu, Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Serdal Adal, Yönetim Kurulu Üyeleri ve YKK Üyelerinin yan s ra çok say da TJK Asli Üyesi, at sahibi, jokey, apranti ve yar flsever kat ld. Jübile gecesinde duygu yüklü bir konuflma yapan Yalç n Aka aç, herkese destekleri ve kat l mlar ndan dolay teflekkür etti ve Güzel an larla hat rlanmak istiyorum dedi. 10 TJK NIN SES N SAN 2013

11 SEVG COCUKLARI GÜNÜ ADANA H PODROMU NDA KUTLANDI... Sevgi Çocuklar Koflusu ismi alt nda Adana Hipodromu nda iki y ld r tertiplenen yar fl sebebiyle çeflitli etkinlikler de yap lmaktad r. Çocuklar aras nda, arkadafll k, güven duygusu ve hayata bak fl yönünden e itici bir ortam yaratmak ve çocuklar m z topluma kazand rmak amac ile 10 Mart 2013 Pazar günü yar fl yeri de iflik görüntülere sahne oldu. Hipodromda davetli çocuklar aras nda oyunlar oynand, halk danslar yap ld, palyaçolar gösteri sundular, patlam fl m s rlar yendi, k sacas arada yar fllar n koflulmas yla çok de iflik bir gün yafland. Bu sayfada etkinliklerden çeflitli görüntüleri sizlere sunuyoruz... TJK NIN SES N SAN

12 US DUBAI DE MEVS M N SON GÜNÜ 9 KOSULUK PROGRAMDA M LYON DOLARLIK FOTOGRAFLAR : DUBAI RACING CLUB / ANDREW WATKINS 12 TJK NIN SES N SAN 2013

13 DOLARLIK GÜN KRAM YELER SAH PLER N BULDU... HAZIRLAYAN : MEHMET B LBAfiAR 30 MART CUMARTES AKTUEL Nihayet beklenen gün geldi. 30 Mart 2013 Cumartesi... Meydan Hipodromu nda adeta bir bayram havas vard. Yar fllar n bafllamas na pek az zaman kald nda merakl kalabal her yeri kaplam flt. Bir tarafta yöre k yafetleriyle Dubai liler, di er tarafta Bat ülkelerinden gelenler tam bir tezat yarat yorlard. Günün son yar fl USD ikramiyeli Dubai World Cup n haricinde biri Arap atlar na ait olmak üzere 8 yar fl daha koflulacakt. Tüm Kuzey yar mkürede at yar fllar n n Off Season n de erlendirip böyle bir organizasyon yapma fikri Sheikh Mohammed taraf ndan düflünüldü ünde böylesine baflar l olaca hesap edilmifl miydi sorusu akla geliyorsa da sonuç tek kelimeyle Sansasyonel... Dünyan n en nadide yar fl atlar ilgilileri taraf ndan koflmak üzere bu mevsimde Dubai ye getiriliyor. Bu y l son gün yar fllar nda 120 at sahaya ç kt ve 9 kofluluk programda USD ikramiye da t ld. Meydan Hipodromu bir gelin gibi haz rland bu gün binlerce kifliyi a rlad. Tüm tribünler ve yar fl yeri p r l p r l ayd nlat lm flt. Cafeler, restoranlar dolu, özel partiler verilmekte, yar fl merakl lar tam bir rüya aleminde yaflamaktayd lar. Arap atlar n n aç l fl yar fl ndan sonra ngiliz atlar n n yar fllar arkas arkas na yap lmaya baflland. Alt nc yar fltan sonra verilen bir saatlik ara gösterilere ayr lm flt. Gösteri bafllad nda bir anda tüm saha karanl a bürünmüfl sadece tribünlerin fl klar görülmekteydi. Bu s rada bir taraftan Arapça anlat mla ve ngilizce tercüme görüntüsüyle sunulan At n, Arabistan daki de eri ile ilgili bir bafllang ç yap ld. Arkas ndan lazer görüntüleri, havai fiflekler ile tüm alan yer yer ayd nlanmaya bafllad. Bu arada koro halinde flark lar söylenmekte ve çim pist üzerinde genç han mlar n danslar izlenmekteydi. Çok renkli görüntüler birbiri ard s ra devam ediyordu. Harika sesiyle bir soprano tüm alana flark söylemekteydi. Cambazlar, bembeyaz atlar yla bir grup Arap süvarileri geçit resmi yapmakta, bu arada dev boyutlarda deve maketleri hareketli bir gösteriye bafllam fllard. Yaklafl k 20 dakika süren Show bittikten sonra tekrar yar fllara geçildi. Görüntüler zaman zaman Sheikh Mohammed ve birlikte oldu u ailesi ve çocuklar na odaklan yordu. Sheikh in gözlerinden ne kadar mutlu oldu unu anlamak hiç de zor de ildi. Önceleri sütlü kahve bir entari giyen Sheikh Mohammed in, World Cup Yar fl bafllamadan önce atlar n n da forma rengi olan diplomat mavisi bir yöre giysisi ile k yafetini de ifltirdi i gözlemlenmekteydi Dubai Yar fl Sezonu iflte bu görüntülerle son buluyordu. Dünyan n en büyük ikramiyeli koflusu World Cup bir kere daha sahibini bulmufltu... Kentucky Derby galibi Animal Kingdom... TJK NIN SES N SAN

14 GODOLPHIN MILE G2 * 30 Mart 2013 * Meydan * 1600 tapeta * 3 + yafll lar * USD 1. SOFT FALLING RAIN [SAF] 4y National Assembly - Gardener s Delight / Giant s Causeway Paul Hanagan / Mike De Kock / Hamdan Al Maktoum 2. Haatheq [USA] 6y Seeking The Gold - Alshadiyah / Danzig Royston Ffrench / A Al Raihe / Hamdan Al Maktoum 3. Moonwalk In Paris [FR] 5y Oratorio - Shining Glory / Singspiel Ahmed Ajtebi / Mahmood Al Zarooni / Godolphin Zaman: GOLD CUP G3 * 30 Mart 2013 * Meydan * 3200 çim * 3 + yafll lar * USD 1. CAVALRYMAN [GB] 7y Halling - Silversword / Highest Honor Silvestre De Sousa / Saeed Bin Suroor / Godolphin 2. Ahzeemah [IRE] 4y Dubawi - Swiss Roll / Entrepreneur Kieren Fallon / Saeed Bin Suroor / Godolphin 3. Verema [FR] 4y Barathea - Vermentina / Darshaan Christophe Lemaire / Alain De Royer Dupre / Aga Khan Zaman: UAE DERBY G2 * 30 Mart 2013 * Meydan * 1900 tapeta * 3 yafll taylar * USD 1. LINES OF BATTLE [USA] War Front - Black Speck / Arch Ryan Moore / Aidan O Brien / Allen & Magnier & Tabor & Smith 2. Elleval [IRE] Kodiac - Penny Rouge / Pennekamp Fergal Lynch / David Marnane / Damian Lavelle 3. Secret Number [GB] Raven s Pass - Mysterial / Alleged Silvestre De Sousa / Saeed Bin Suroor / Godolphin Zaman: GODOLPHIN MILE PAUL HANAGAN / SOFT FALLING RAIN 14 TJK NIN SES N SAN 2013

15 GOLD CUP SILVESTRE DE SOUSA / CAVALRYMAN UAE DERBY RYAN MOORE / LINES OF BATTLE GODOLPHIN MILE KUPA TÖREN... GOLD CUP KUPA TÖREN... UAE DERBY KUPA TÖREN... TJK NIN SES N SAN

16 AL QUOZ SPRINT G1 * 30 Mart 2013 * Meydan * 1000 çim * 3 + yafll lar * USD 1. SHEA SHEA [SAF] 6y National Emblem - Yankee Clipper / Jallad Christophe Soumillon / Mike De Kock / Brian Joffe & Myron C Berzack 2. Joy And Fun [NZ] 10y Cullen - Gin Player / D. Play Tye Angland / D Cruz / Mr & Mrs Johnny Wong Chun Nam 3. Eagle Regiment [AUS] 6y El Moxie - Fire Lake / Bureaucracy Olivier Doleuze / K Leung Man / Cheng Ka Shing Zaman: GOLDEN SHAHEEN G1 * 30 Mart 2013 * Meydan * 1200 tapeta * 3 + yafll lar * USD 1. REYNALDOTHEWIZARD [USA] 7y Speightstown - Holiday Runner / Meadowlake Richard Mullen / S Seemar / Zabeel Racing Int 2. Balmont Mast [IRE] 5y Balmont - Corn Futures / Nomination Johnny Murtagh / Edward Lynam / Derek Iceton & Edward Lynam 3. Krypton Factor [GB] 5y Kyllachy - Cool Question / Polar Falcon Kieren Fallon / F Nass / Fawzi Abdulla Nass Zaman: DUTY FREE G1 * 30 Mart 2013 * Meydan * 1800 çim * 3 + yafll lar * USD 1. SAJJHAA [GB] 6y King s Best - Anaamil / Darshaan Silvestre De Sousa / Saeed Bin Suroor / Godolphin 2. The Apache [SAF] 6y Mogok - Apache Rose / Dolpour Christophe Soumillon / Mike De Kock / Sh Mohammed Bin Khalifa Al Maktoum & Winston Chow 3. Giofra [GB] 5y Dansili - Gracefully / Orpen Maxime Guyon / Alain De Royer Dupre / Haras De La Perelle Zaman: AL QUOZ SPRINT SHEEMA CLASSIC KUPA TÖREN... CHRISTOPHE SOUMILLON / SHEA SHEA AL QUOZ SPRINT KUPA TÖREN... DUTY FREE KUPA TÖREN TJK NIN SES N SAN 2013

17 SHEEMA CLASSIC G1 * 30 Mart 2013 * Meydan * 2400 çim * 3 + yafll lar * USD 1. ST NICHOLAS ABBEY [IRE] 6y Montjeu - Leaping Water / Sure Blade Joseph O Brien / Aidan O Brien / Smith & Magnier & Tabor 2. Gentildonna [JPN] 4y Deep Impact - Donna Blini / Bertolini Yasunari Iwata / Sei Ishizaka / Sunday Racing 3. Very Nice Name [FR] 4y Whipper - Namona / Halling Olivier Peslier / A De Mieulle / Sh Abdullah Bin Khalifa Al Thani Zaman: GOLDEN SHAHEEN RICHARD MULLEN / REYNALDOTHEWIZARD DUTY FREE SILVESTRE DE SOUSA / SAJJHAA SHEEMA CLASSIC GOLDEN SHAHEEN KUPA TÖREN... JOSEPH O BRIEN / ST NICHOLAS ABBEY TJK NIN SES N SAN

18 WORLD CUP 2013 KUPAYI AMER KAN ATI KENTUCKY DERBY GAL B ANIMAL KINGDOM RAHAT KAZANDI... JOEL ROSARIO / ANIMAL KINGDOM Lokal saatle te tüm Meydan Hipodromu nu dolduran kalabal k susmufltu. Y l n en yüksek ikramiyeli yar fl saliseler içinde bafllayacakt. 13 at n içinde sadece Monterosso kofludan çekilmiflti. Koyu k rm z t - shirt, yeflil koruyucu yelek ve siyah pantolonlar ile start görevlileri son at da boksuna soktuklar nda heyecan son haddini bulmufltu... flte tam bu s rada start verildi ve tüm saha bir anda binlerce insan n sesiyle ç nlad. Yar fl bafllam flt... 8 nolu Royal Delta bafla geçip 2 boyla kofluyu götürüyordu. Arkas nda 4 nolu Planteur içte, 6 nolu Side Glance, 1 nolu Treasure Beach s raland lar. Tapeta pistte devam eden yar flta az sonra Side Glance n ikincili e girdi i onun da d fl n 12 nolu Animal Kingdom n tuttu u görülüyordu. Tüm atlar yak n aralarla ve çok düzenli bir flekilde koflmaktayd lar metrelik yar fl n son viraja kadar bu flekilde geldi ini söyleyebiliriz. Son viraja girmeden az önce Joel Rosario, ikincilikte giden at Animal Kingdom hiç tereddüt etmeden öne do ru sürdü. Viraj dönülürken Royal Delta n n d fl ndan dolan p bafla geçmiflti bile. Rakipleri henüz iflin fark na varamam flt ki Kingdom iki boy öne f rlam fl bulunuyordu. Koflunun bundan sonras 2011 y l Kentucky Derby galibi olan bu güzel yap l al at için hiç de zor geçmedi. Son 200 den itibaren içten yol bulan 2 nolu Red Cadeaux s k bir hücumla ikincili e girip, önde kendi temposunda potoya uzanan rakibine ancak 2 boya kadar yanaflabilmiflti. Arkada bir grup at birlikte potoya girdi, içlerinden 7 nolu Planteur üçüncü, 6 nolu Side Glance dördüncülü ü kurtard lar. Animal Kingdom Dubai ye Amerika Birleflik Devletleri nden gelip yar fla ifltirak eden bir at. Antrenörü Amerikan vatandafl Graham Motion, binicisi Dominik Cumhuriyeti vatandafl 1985 do umlu Joel Rosario. Yar fltan sonra bütün ekip, çoluk çocuk sarmafl dolafl birbirlerini kutlad lar, bu sahneler görülecek cinstendi. Sheikh Mohammed, bir defa daha baflar l geçen bir yar fl sezonu sonunda mutlu bir flekilde Meydan dan ayr lm fl oluyordu TJK NIN SES N SAN 2013

19 YARIfiTAN SONRA NE SÖYLED LER... 1 inci Animal Kingdom n jokeyi Joel Rosario: fiansl olaca m z biliyordum. Buraya ilk defa geldim. Bir çok yar fl izledim. Sonuçta nerede harekete geçece imi kestirdim. Ayn zamanda antrenörümü ve at m da dinledim. Animal Kingdom çok iyi bir karaktere sahip, hem de çok çabuk. Yar fltan önce uzak farkla önde bitirece imizi görür gibiydim. 2 nci Red Cadeaux un jokeyi Gerard Mosse: At m beni bir an bile ümitsizli e düflürmedi. Kupada iki boyla ikinci olduk ama bu her ikimizi de mutlu etti. 3 üncü Planteur un jokeyi Ryan Moore: Geçen y l da at m üçüncü olmufltu, bu y l da. Onun koflusundan kafi derecede mutlu oldu umu söyleyebilirim. 4 üncü Side Glance n jokeyi Jamie Spencer: Bu kofludan memnun ayr ld m. Bu yar flta dördüncü olmak kolay de ildir. At m kariyerinin en güçlü yar fl n yapm fl bulunuyor. WORLD CUP G1 * 30 Mart 2013 * Meydan * 2000 tapeta * 3 + yafll lar * USD 1. ANIMAL KINGDOM [USA] 5y Leroidesanimaux - Dalicia / Acatenango Joel Rosario / Graham Motion / Arrowfield Stud & Team Valor 2. Red Cadeaux [GB] 7y Cadeaux Genereux - Artisia / Peintre Celebre Gerald Mosse / Ed Dunlop / The Hon Ronald J Arculli 3. Planteur [IRE] 6y Danehill Dancer - Plante Rare / Giant s Causeway Ryan Moore / Marco Botti / Sh Joaan Bin Hamad Al Thani Zaman: * Sheikh Mohammed yar fltan sonra kazanan at n antrenörü Graham Motion a alt n bir k rbaç hediye etti... TJK NIN SES N SAN

20 EN BASARILILARIN AT YARISI YAZARLARI DERNEG, 2012 N N EN BASARILI S MLER N SECT... ÖDÜL TÖREN, At Yar fl Yazarlar Derne i taraf ndan belirlenen, yar flç l k dünyam z n 2012 y l ndaki en baflar l isimlerine 27 Mart 2013 Çarflamba gecesi Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi nde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Gecenin davetlileri aras nda, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Serdal Adal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ayr ca Kulüp mensuplar, Dernek Baflkanlar ve üyeleri, Bak rköy lçe Emniyet Müdürü Korhan Zilcio lu, at sahipleri ile seçkin bir misafir toplulu u bulunuyordu. Saat da bafllayan kokteyl partiden sonra, saat de salona geçildi. Multivizyon gösterisinden sonra ödül töreni gerçekleflti. Gecenin organizasyonunu Atahan Zilcio lu, sunuculu unu ise Enver Aslan yap yordu. Dernek üyelerinin 7 ayr kategoride yapt klar tercihlerle belirlenen 2012 Y l n Enleri anketinde, y l n ngiliz at, Arap at, y l n jokeyi ve aprantisi, y l n at sahibi ve yetifltiricisi, y l n menajer / antrenörü dallar nda ödüller verildi. Gecede, Tar m Bakan Mehmet Mehdi Eker'e, yar fl ve yetifltiricili imize yapt katk lardan ve verdi i destekten dolay teflekkür plaketi verildi. Bakan m z n daha önceden planlanan toplant s nedeniyle kat lamad gecede plaketini Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Behçet Homurlu ald y l n n en baflar l ngiliz at seçilen Matador Yaflar n ödülünü Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürü Tuncel Ayd n, at n sahibine vekaleten TJK Genel Sekreteri Osman Hattat a verdi. Y l n en baflar l Arap at seçilen Lidertay n ödülünü ise Mehmet Ulusoy, AYYD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Cant naz dan ald y l n n jokeyi kategorisinde Halis Karatafl a ödülünü Bak rköy lçe Emniyet Müdürü Korhan Zilcio lu takdim etti. Y l n aprantisi Tolga Y ld z ödülünü At Yar fl Yazarlar Derne i 2 inci Baflkan Orhan U ur un elinden ald. Ödül gecesinde, Türkiye Jokey Kulübü ne ve Bak rköy Belediyesi ne de katk lar ndan dolay plaketler verildi. Kulüp Baflkan Serdal Adal 'ya plaketini AYYD Genel Sekreteri Afflin Yakubo lu, Bak rköy Belediyesi ad na Kültür Müdürü Özcan Bilir'e plaketini ise Kulüp üyesi Sadettin Sükan verdi. Y l n at sahibi ödülünü Ayflegül Kurtel e vekaleten Arif Kurtel, TYAYSD Genel Sekreteri Adil Mert Kaya n n elinden ald. Arek Kuyumciyan y l n en baflar l yetifltiricisi ödülüne lay k görülürken, ödülünü AYYD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayan verdi nin en baflar l menajer / antrenörü Rasim Tetik ödülünü AYYD Yönetim Kurulu Üyesi Kayhan Özcan dan ald. lk kez yar flseverlerin de kat l m yla belirlenen Y l n Atç l k Olay nda en fazla oyu, Halis Karatafl n 7 de 7 yapmas ald. Ödülü Baflkan Serdal Adal ve yar flseverler birlikte verdi. TARIM BAKANIMIZ IN ÖDÜLÜNÜ BEHÇET HOMURLU ALDI... MATADOR YAfiAR ÖDÜLÜNÜ OSMAN HATTAT ALDI... YILIN YET fit R C S ÖDÜLÜNDE AREK KUYUMC YAN... TJK ÖDÜLÜNÜ BAfiKAN SERDAL ADALI ALDI... YILIN ARAP ATI SAH B ÖDÜLÜ MEHMET ULUSOY UN... YILIN NGL Z ATI SAH B ÖDÜLÜNÜ AR F KURTEL ALDI TJK NIN SES N SAN 2013

21 GECES ATAKÖY YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZ NDE 27 MART 2013 GECES GERCEKLEST... YILIN ATÇILIK OLAYI NDA EN FAZLA OYU HAL S KARATAfi IN 7 DE 7 S ALDI... YILIN ANTRENÖRÜ RAS M TET K... BAKIRKÖY BELED YES NE ÖDÜL ÖZCAN B L R... YILIN EN BAfiARILI JOKEY HAL S KARATAfi... YILIN EN BAfiARILI APRANT S TOLGA YILDIZ... TJK NIN SES N SAN

22 GEL BOLU KOSUSU YARIfi ANLATIMLARI : fia R GENÇERO KUM BABA TUHU AMCA RAMAYANA FAST OCEAN ABHAZYALI SPEED OF LIGHT AENEAS / MURAT GÜNDÜZEL YLE YARIfiI B T R RKEN... BURSA YARIfi PADO U YABANCI M SAF RLER N ODAK NOKTASIYDI yafll safkan ngiliz atlar na mahsus Gelibolu Koflusu ay n ilk günü Bursa pistinde yap ld. Gelibolu Koflusu na 8 at kat l rken favori beklendi i üzere Aeneas t metre kum pistteki bu kofluyu da kazanan Aeneas birincilik serisini dört yar fla ç kard e Bursa pistinde merhaba diyen Aeneas, Gölyaz KV8 deki üçüncülü ü ile yakalad ç k fl fiartl 4, KV7, fiartl 4 s n fta üç yar fl kazanarak sürdürdü. Gelibolu Koflusu nda ise istedi i gibi bafllayamam fl olsa da kazanarak yoluna devam etti. Speed Of Light n iyi ç k fl yapt ve belli bir bölümde liderlik yapt kofluda Aeneas, sonradan liderli i alabildi. Düzlü e 2,5 boy kadar önde ç kan Aeneas, bitifle kadar bu fark koruyarak kariyerinin 24. birincili ini ald. Yar flta Tuhu Amca ikinci, Fast Ocean üçüncü ve Ramayana dördüncü oldular. lgi çekici bir stile sahip olan Aeneas, Ömer Halim Ayd n taraf ndan yetifltirilmifltir. Al bir k srak olan Viva Skeeanno nun Sea Hero dan olan yavrusudur. Fiziksel olarak Viva Skeeanno yu de erlendirmek gerekirse bilekleri sa lam, narin ince kemikli olmayan bir yap da, boyu ortadan yukar olmayacak yüksekliktedir. K srak ile ilgili bu detaylara girmemizin sebebi, Aeneas n fiziksel özellikleri ve yar fl stilindeki farkl l kt r. Yar fllar nda önde tempo yar fl yaparak koflan safkan düzlük bafl nda genelde rakiplerine yakalan r. Ancak bu metrelerden itibaren mücadeleye girip gücü oran nda yar fla yeni bafllarm flças na devam eder ki, bu her atta göremedi imiz bir özelliktir. Aeneas n doru donda olmas yan nda Sea Hero dan olan öz kardefllerinden Kemik K ran doru, Have A Nice Flight al dondad r. Viva Skeeanno nun haradaki son tay Lion Heart tan olan alerkek bir tayd r. Bu k sra n 6 yavrusu içinde sadece bir difli tay olmufltur. Griselda isimli bu tay en düflük kazanc yapm fl di er taylar ise 100 bin TL nin üstüne rahatl kla ç km flt r. Viva Skeeanno nun babas olan Peteski, ünlü Triple Crown galibi Affirmed n o ludur. 29 kofluda 22 birincilik ile Amerikan yar fl efsanelerinden olan Affirmed de erli bir k srak babas d r. Peteski nin yar fl performans da muhteflemdir. Babas Amerika da o lu Peteski ise Kanada da Triple Crown yar fllar n kazanm flt r. 22 TJK NIN SES N SAN 2013

23 1 MART 2013 OSMANGAZ H PODROMU 1800 KUM 4+ YAfiLI NG L Z ATLARI TL KV8 AENEAS AKYAZILI MUTLU 1. AENEAS 7y da Sea Hero - Viva Skeeanno / Peteski Sahibi: Eyüp Çelik Yetifltiricisi: Ömer Halim Ayd n Jokeyi: Murat Gündüzeli 2. Tuhu Amca 6y aa Y ld r may - Ronin / Private Tender Sahibi / yetifltiricisi: Necdet Özbek Jokeyi: Selim pek 3. Fast Ocean 4y ka Perfect Storm - Silver Fast / Greensmith Sahibi / yetifltiricisi: Mehmet Gündüzeli Jokeyi: Özcan Y ld r m 4. Ramayana 8y aa Strike The Gold - Ravenna / Be My Guest Sahibi: Zafer Barman Yetifltiricisi: Atman Ortakl Jokeyi: Tugay Al c Bitirifl zaman : Kum pist: Normal Farklar: 1.5 boy, boyun, 4.5 boy AENEAS KOfiUDAN SONRA KUTLAMA TÖREN NDE... TJK NIN SES N SAN

24 ADANA DA VAL KUPASI Mart ay n n ilk haftas Adana da 4+ yafll Arap atlar n n kat ld Vali Kupas Koflusu kofluldu. Mesafe 1400 metre ve yar fl kum pistteydi. Son üç y l n sonuçlar na bakt m zda 2010 da Uçanbey (Cafl), 2011 de Tümöz Bey (Ç kmaz) ve Bozyi it (Cafl) bu yar flta kazanm fl atlard r. Ancak o günkü flartlarda bu koflular 2100 metre çim pistte yap lm flt. Bu yar flta 6 ar kan koflacakt. Ancak Baba Altar n ilgilileri atlar n n yaflam fl oldu u son dakika flanss zl n gerekçe göstererek yar fltan çekildiler. Bunun üzerine kofluya sadece 5 at kat ld. 4 yafll olarak yar fl n en genç at konumunda bulunan Yakupbey favoriydi. Aral k ay nda form tuttuktan sonra 5 kofluluk serisinde 4 birincilik, 1 ikincilik elde eden Yakupbey, Vali Kupas na bu performans ile geldi. Rakibi olan atlar, Demirk r tay Eskiflehirli, Halid o lu Karaüzüm, Demirkaz k o lu Gürgökçe ve Altaha yavrusu Orçun du. Bu atlardan en az flans verileni ise Gürgökçe ydi. Yar fl bafllad ve Gürgökçe serili i ile hemen bafla geçti. Yakupbey iç kulvarda yer al p öndeki Gürgökçe yi takibe bafllad. Toplu flekilde koflan safkanlar son viraja kadar gelip düzlü e ç kt lar. Viraj üzerinde d fltan atak yapan Eskiflehirli düzlük bafl nda Gürgökçe yi yakalad. En iç kulvardan gelen Yakupbey, rakiplerine hakim olmaya çal flsa da birincilik mücadelesi Eskiflehirli ve Gürgökçe aras nda geçti. Son metrelerde rakibine hakimiyetini kabul ettiren Eskiflehirli bu önemli yar fl yar m boy farkla kazand metre kum pistte derece yaparak kazanan Eskiflehirli böylelikle 39 start ndan 12. birincili i ile ayr lm fl oldu. kinci kalan Gürgökçe en az flans verilen at olmas na ra men hayli formda gözüktü. Yakupbey üçüncülü üyle yine tatminkar bir yar fl yaparken tabelan n son at Karaüzüm oldu. Eskiflehirli, Anadolu Tar m flletmesi taraf ndan Albatur k z Sevilcan ile Demirk r dan yetifltirilmifltir. Sevilcan n annesi ise Sübeyhi 34 isimli k srakt r. Sübeyhi 34 harada en iyi yavrusunu da Albatur dan vermifltir. Selcangülü isimli bu yavrusu TL kazanç yapm flt r. Sübeyhi 34 ün di er baflar l yavrusu Do mufl ise Thunder Tiki den olmad r. K sra n haradaki di er k z ise Karacabey in kadrosunda bulunan Zeren dir. Zeren ise Tiki Tork Ku dan yetifltirilmifltir ve 3 yavrusu yar fl koflmufltur. Bunlar içinde en baflar l s Demirkaz k dan olan Aydemir dir. Aydemir ile Eskiflehirli baba hatt nda Demirk r, anne hatt nda Sübeyhi 34 üzerinden yak n akrabad rlar. ESK fieh RL YAKUPBEY GÜRGÖKÇE 1. ESK fieh RL 6y aa Demirk r - Sevilcan / Albatur Sahibi: Semra Ulusoy Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi Jokeyi: Sadettin Boyraz 2. Gürgökçe 6y da Demirkaz k - A Keen Queen / Wiking Sahibi: Mevlüt Taniyit Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: Ayhan Kurflun 3. Yakupbey 4y ka Sa anak - Rukentay / Ersoylu Sahibi: Mikail Alt n Yetifltiricisi: A. Alt n Jokeyi: Ahmet Çelik 4. Karaüzüm 5y ka Halid - Biriçimsu / Batyskaf Sahibi: Kamil K l nç Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi Jokeyi: Ömer Kaya Bitirifl zaman : Kum pist: Normal Farklar: Yar m boy, burun, 2.5 boy 24 TJK NIN SES N SAN 2013

25 KOSULDU 2 MART 2013 YEfi LOBA H PODROMU 1400 KUM 4+ YAfiLI ARAP ATLARI TL G3 MEHMET ULUSOY OSMAN HATTAT F KRET DEN Z F KRET DEN Z SERDAL ADALI DEM R GÖRGÜN MEHMET ULUSOY OSMAN HATTAT F KRET DEN Z SERDAL ADALI DEM R GÖRGÜN M RCAN FIRAT SÜHA MUTLU ADANA BÜYÜKfiEH R BELED YES HALK OYUNLARI EK B... TJK NIN SES N SAN

26 3 yafll ngiliz taylar n n Adil Tügel ad na konulan 1400 metrelik yar fl, 2 Mart 2013 Cumartesi günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda yap ld. Yar fl diflilere mahsustu ve sentetik pistteki kofluya 9 tay kay tl yd. Adil Tügel Koflusu nda net bir favori oldu unu söylemek zordu ancak binicisine duyulan güvenden dolay My Moon Face öne ç kt muhtemel ganyan ile favori gösterilen tay n kariyerinde 1000 ve 1300 metre kumda fiartl 1 ve Minomo KV7 Koflular birincilikleri vard. Adil Tügel Koflusu na Seyfi Ç nar KV6 üçüncülü ü ile gelen My Moon Face, Çokay Haras yetifltirmesidir. Yar fl n bafl nda Labezerin iyi ç k fl yaparak öne ç kt. Hemen d fl na ç kan Esquela rakibinin temposunda kofltu. Daha sonra s ras yla iç kulvarda My Secret, d fl nda Poonawalla, gerisinde Celeritas, Tearra, La Santa Muerte, Aniela ve My Moon Face vard. Önde giden Labezerin düzlü e de önde ç kt. Koflu temposunu gösteren geçifl dereceleri 400m 26.2, 600m 38.6, 800m 50.6 olurken son 400 metrede hala lider olan Labezerin rakiplerine yakalanmak üzereydi. Labezerin in d fl na ç kan My Secret kolayca bu rakibinden kurtulup liderli i ald. Yetenekli bir difli tay olan My Secret k sa sprint sonucunda liderli i ald ve 200 metre bu flekilde devam edip rakipleriyle aray açt. Ancak rakipleri de My Secret ile olan aray tay n yavafllamaya bafllamas ile birlikte tekrar kapatt lar. Fakat elde etti i avantaj ile My Secret 1400 metrede derece yaparak kazanmay baflard. Yar m boya kadar fark azaltan Tearra ikinci olurken Celeritas üçüncü, Labezerin ise dördüncü geldi. Kofluyu kazanan My Secret ülkemizde yetifltirilmifl ancak babas yurtd fl nda afl m yapan bir k srakt r. Annesi Alize nin karn nda gelen tay n babas Zanjero ilk nesil yavrular 2012 y l nda koflmufl bir ayg rd r. Bu ayg r n 2012 y l nda iki tay Black Type koflularda baflar göstermiflti. AD L TÜGEL KOSUSU 2 MART 2013 VEL EFEND H PODROMU 1400 SENTET K 3 YAfiLI D fi NG L Z TAYLARI TL KV8 1. MY SECRET 3y dd Zanjero - Alize / Lord Carson Sahibi / yetifltiricisi: Mehmet Akdeniz Jokeyi: U ur Polat 2. Tearra 3y dd Langfuhr - Shapes & Shadows / Dynaformer Sahibi: Can Artam Yetifltiricisi: A. Gömeç Jokeyi: Fuat Çakar 3. Celeritas 3y dd Popular Demand - Candy Cove / Reprimand Sahibi / yetifltiricisi: Nurbiye Gülerce Jokeyi: Selim Kaya 4. Labezerin 3y dd Okawango - Zonpa / Turtle Island Sahibi / yetifltiricisi: Dervifl Meral Jokeyi: Gökhan Kocakaya Bitirifl zaman : Sentetik pist: Normal Farklar: Yar m boy, 2 boy, 1 boy CELERITAS MY SECRET ESQUELA MY SECRET TEARRA 26 TJK NIN SES N SAN 2013

27 Basmane Koflusu zmir fiirinyer Hipodromu nda 3 Mart 2013 Pazar günü kofluldu. 4+ yafll safkan Arap atlar n n kat ld yar fl 1800 metre çim pistteydi. KV8 s n fta yap lan koflunun dokuz kat l mc s ndan en flansl gösterileni Kurtel Ekürisi nden Bürkan d. Bürkan a rakip olarak gösterilen isimler Yamaner, Kerasus, Yörükefe, Çal flkan ve Dönmezbey di. Korbatur h zl bir isim olup start verildikten sonra hemen bafla geçti. 2,5 boydan az olmayan bir farkla en yak n rakibi önünde koflan Korbatur karfl düzlükte geriden gelenlere yakaland. Korbatur u kovalayan isimlerden Cihanser, Kerasus, Yörükefe, Yar flalan hamle yapmak için haz rlard. Nitekim son 600 metre geçiflinde Yar flalan h zlanarak bafla geçti. Hemen d fl na ç kan Cihanser ise daha çok önde rahat tempo yapt nda baflar l oluyor ve bu hamlesi sonras devam n getiremedi. Önde liderli i alan rakiplerini dikkatlice takip edip s ras n bekleyen Kerasus düzlü e ç k ld nda liderli i almaya çal flt. Kerasus a cevap veren ise Çal flkan oldu. Son metrelere kadar Kerasus, Çal flkan ve daha sonra d fltan atak yapan Yamaner aras nda geçen mücadele izleyenleri memnun etti. Kerasus bu çekiflmeden derecesi ile birinci olarak ayr ld. Çal flkan boyun fark yla ikinci kal rken koflusu be enildi. Yamaner in üçüncü oldu u mücadelenin sonucunda Yörükefe dördüncülü ü ald. BASMANE KOSUSU 3 MART 2013 fi R NYER H PODROMU 1800 Ç M 4+ YAfiLI ARAP ATLARI TL KV8 BASMANE DEK TAR H GAR B NASI... ÇALIfiKAN KERASUS YAMANER BÜRKAN ÇALIfiKAN DÖNMEZBEY YÖRÜKEFE KORBATUR KERASUS YARIfiALAN 1. KERASUS 5y ka, Nevzatbey - Ümre Sultan / Satvethan Sahibi: Funda Pamuk, Yetifltiricisi: C. Pamuk, Jokeyi: Sadettin Boyraz 2. Çal flkan 6y ka, Cafl - Tanyüz / Eldon Sahibi: fiaban Gül, Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi, Jokeyi: Gökhan Gökçe 3. Yamaner 8y da, Sülo - All Most / Wiking Sahibi: Engin Sezen, Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi, Jokeyi: Sinan Özen 4. Yörükefe 5y aa, Altaha - Özenay / Özgün Sahibi: Melis Kurtel Emin, Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi, Jokeyi: Gökhan Y ld z Bitirifl zaman : , Çim pist: 5.3 çok a r, Farklar: Boyun, 1.5 boy, 3.5 boy TJK NIN SES N SAN

28 SANLIURFA NIN KURTULUSU Tarihi kentimiz fianl urfa n n Kurtuluflu ad na yap lan yar fl 4 Mart günü 4+ yafll safkan Arap atlar n n kat l m yla gerçeklefltirildi metre gibi k sa bir mesafede tertiplenen yar fla 10 at kat ld. Koflunun favorisi bölgede bir fenomen haline gelen Fobi ydi ve birincilik serisini sürdüren bu safkan yine kazand. Fobi, 19 Kas m 2012 de fianl urfa da ilk kez kazanm flt. O yar fltan bu yana 7 start gören ve tüm yar fllar n kazanan Fobi, baflar s n fianl urfa n n Kurtuluflu Koflusu nda da devam ettirdi. Birincilik serisini sekiz yar fla ç kartan safkan n kazand koflular s ras yla KV6, Güz KV8, fiartl 5, 4 MART 2013 fianliurfa H PODROMU 1200 KUM 4+ YAfiLI ARAP ATLARI TL A3 fianl urfa Çarfl s KV6, fianl urfa Emniyet Müdürlü ü KV8, fianl urfa SMMMO KV7, Nemrut Da KV8 ve fianl urfa n n Kurtuluflu A3 olmufltur. Toplu bir ç k fl olurken sadece Necatibey 1 boy kadar gecikmiflti. Fobi yar fl bafl nda her zaman oldu u gibi kendi temposunda kofltu. Kandemir n lider geçti i ilk 400 metrede Fobi rakibinin d fl nda yer tuttu ve her geçen metrede rakiplerine hakimiyetini kabul ettirdi. Kandemir bir anda gerilemeye bafllarken, Fobi de liderli i ald gibi fark da 4 boy kadar açt. Düzlükte bilinen sprintini yapan Fobi birincili e giderken iç kulvar ndan Bü ülmeli onu yakalamaya çal flt. Bir ara bunu baflar r gibi olduysa da mücadeleden erken koptu. Geriden gelen Necati Day, Ç lg n Selim tabelan n en iyi yerleri için çaba gösterdiler. Çünkü fark 4 boy yapan Fobi kolay kazand. Bü ülmeli ikinci, Necati Day üçüncü olurken Ç lg n Selim dördüncülükte kald. Fobi, 1400 metrede derece yapt. Son 800 metreyi ise kofltu. Bundan önce kazand koflularda mesafeler 1200 ile 2000 metreler aras ndayd. kinci kez 1200 metrede kazanan safkan n babas Berkofl, annesi ise Demirk r k z Egeincisi isimli k srakt r. YÖNET M KURULU NUN DA KATILDI I TÖRENDE KUPAYI fianliurfa VAL S CELALEDD N GÜVENÇ, KAZANAN ATIN ANTRENÖRÜ HÜSEY N KAYA YA TAKD M ETT FOB 8y ka, Berkofl - Egeincisi / Demirk r Sahibi: Mustafa Kaya, Yetifltiricisi: Sultansuyu Tar m flletmesi, Jokeyi: Mehmet Akyavuz 2. Bü ülmeli 8y ka, Sancakbeyi - F rt na 36 / Saad Sahibi: Mithat Kat, Yetifltiricisi: S. Yenigün, Jokeyi: Halef Kat 3. Necati Day 5y ka, Benim O lum - Suy ld z / Demirk r Sahibi / yetifltiricisi: Mahmut Par ldar, Jokeyi: Mehmet Do an 4. Ç lg n Selim 4y ka, Turgut Reis - Gül Tunca / Volga 2 Sahibi: Kaya Kaya, Yetifltiricisi: H. Kaya, Jokeyi: Mehmet Kaya Bitirifl zaman : , Kum pist: Normal, Farklar: 4 boy, 2.5 boy, 2.5 boy MEHMET AKYAVUZ / FOB 28 TJK NIN SES N SAN 2013

29 Anadolu nun en yüksek üçüncü zirvesi Süphan Da üzerinde bulunmaktad r. Sand ktepe denilen bu noktan n yüksekli i metredir. Ad na yar fl düzenlenen Süphan Da, sönmüfl volkanik bir oluflumdur ve Van gölünün kuzeyinde yer almaktad r. Da c lar için önemli bir t rman fl alan sunan Süphan Da, zirve kesimindeki lav tümse i ve buzul gölleriyle kendine has güzelliklere sahiptir. Süphan Koflusu 3 yafll ngiliz taylar na mahsus olarak 1900 metre kum pistte yap ld. Bu yafl grubundaki taylar n yaklaflan mevsimde önemli klasik yar fllar var metrelik koflu Sait Akson, Gazi gibi hedef yar fllara haz rlanan taylar için iyi bir mesafe testidir. Adana k fl sezonunda çeflitli defalar baflar l mücadeleler yapm fl olan safkanlar bir araya getiren yar fl n favorisi Suwako ydu. Suwako, Ankara da koflu hayat na bafllam fl iki ayl k sürede 4 kez koflmufl ve iki ikincilik yapm flt r. Adana ya geldikten sonra serisini sürdürüp önce ikinci arkas ndan da 3 kofluda üst üste birincilikler elde etmifltir. Kazand 1900 metrelik KV6 yar fltan sonra Tema Vakf KV7 de ikinci kalan Suwako, Süphan Koflusu na iyi form durumu nedeniyle favori girmifltir. Blue Eagle, Tosuno lu, Yi it Baba start ç k fl nda biraz tereddüt gösteren taylar olurken, Slyvanas starttan ç kmas na ra men yar fla bafllamad. D fl kulvardan öne f rlayan Bosporushan serili ini gösterdi ve liderli i ald. Bu safkan n arkas nda di er taylar Royal Signature, Baba Do ukan, Empire City, Tosuno lu, Suwako, Divine Heart, Blue Eagle ve Yi it Baba s ras yla yerlerini ald lar. Düzlü e kadar yar fl getiren Bosporushan önde yapm fl oldu u tempodan yorgun düfltü. Baba Do ukan tempoya uyup ikincilikte geldi, ancak düzlü ü gördüklerinde gücü tükenen bir di er isim de oydu. Tosuno lu, Divine Heart ve Suwako ise daha rahat flekilde düze yola ç kt lar. Divine Heart ve Suwako rakiplerinden ayr l p birincilik mücadelesine giriflti. Suwako son 100 metrede daha hakim görüntüsüyle kazanaca n belli etti ve kofluyu 1,5 boy farkla kazand. Divine Heart ikinci olurken yar fl n temposunu veren Bosporushan üçüncü, Tosuno lu dördüncü oldu. SÜPHAN DAGI KOSUSU 5 MART 2013 YEfi LOBA H PODROMU 1900 KUM 3 YAfiLI NG L Z TAYLARI TL A3 SÜPHAN DA I ETEKLER SUWAKO 3y de, Victory Gallop - Sky Beauty / Bin Ajwaad Sahibi / yetifltiricisi: Levent Sar kaya, Jokeyi: Halis Karatafl 2. Divine Heart 3y de, Divine Light - Sultaniye / River Special Sahibi / yetifltiricisi: Atila Özkan, Jokeyi: Yücel Bilik 3. Bosporushan 3y ae, Bosporus - Adau / Wolf Sahibi: Umut Hepsa, Yetifltiricisi: F. Atan, Jokeyi: Nurettin fien 4. Tosuno lu 3y ae, Dinyeper - Bedtime Story / Private Account Sahibi: Sevgi Tosuno lu, Yetifltiricisi: O. Uzun, Jokeyi: Ahmet Çelik Bitirifl zaman : , Kum pist: Normal, Farklar: 1.5 boy, uzak, boyun DIVINE HEART SUWAKO TJK NIN SES N SAN

30 ESAT ÖZB LEN KOSUSU 4+ yafll ngiliz atlar 2000 metre kum pistte bu kez Esat Özbilen Koflusu nda bulufltular. Handikap puan 100 ün üstünde olan atlar n bu yar fl KV8 Listed s n fta olsa da kat l mc lar n n gücüne bakarsak G3 ayar nda bir program ortaya ç kt denilebilir. Geçti imiz sezonun flafl atlar ndan Amerikal 1.20 muhtemel ganyanla favoriydi. 23 Ekim de Ankara daki Seymenler Koflusu sonras nda yar fllar na k sa bir ara veren Amerikal 29 Ocak ta iyi bir dönüfl yapm flt. Toraman ad na yap lan yar fl kazanan safkan n daha sonra Adana Büyükflehir Belediye Baflkanl nda dördüncü olmas bu yar fltaki beklenti aç s ndan iyi bir referans olmad. Yar fl n bafl nda Amerikal en iç kulvar tuttu. King Drok d fl kulvardan srarla öne geçmek isteyince rakipleri buna müsaade ettiler. Petina ortada, Amerikal iç kulvarda King Drok u kovalarken geriden Grand Expectations onlara yanaflt. Düzlü e ç k ld nda rakibi King Drok u bast ran Petina liderdi. Amerikal iç kulvarda beklenenden uzak bir yar fl yaparken en d fltan hücum eden Grand Expectations daha etkili oldu. Ancak Petina rakiplerinin bu çabas n bofla ç kartarak derecesiyle 5 MART 2013 YEfi LOBA H PODROMU 2000 KUM 4+ YAfiLI NG L Z ATLARI TL KV8 kazand. Grand Expectations ikincili inde baflar l yd ama rakibinin 3 boy gerisinde kalm flt. King Drok üçüncü Kasap Sad k ise dördüncü olup tabelay tamamlad lar. Petina baflar l ayg r Kaneko nun taylar ndan biridir. Yetifltiricisi Vural Çak m meflhur at Johnny Guitar la hat rl yoruz. Petina n n annesi ise Malina d r. Malina ünlü k srak Levano nun kan n tafl maktad r. Levano nun My KING DROK PETINA Volga Boatman dan verdi i Voleano bu k sra n annesi olup babas ise Doyoun dur. Kulübümüz ayg rlar ndan Doyoun iyi bir k srak babas olup Petina yla bu yöndeki baflar s n bir kez daha göstermifltir. Doyoun un k srak babas olarak baflar l oldu u isimler aras nda Baldovino, Baflkan Nexia, Barb Wire, Black Stream, Hanbefl, Impassible, My Daughter, Perfecto, Stromboli say labilir. GRAND EXPECTATIONS 1. PETINA 4y da Kaneko - Malina / Doyoun Sahibi: Bora Atakol Yetifltiricisi: Vural Çak m Jokeyi: Ayhan Kurflun 2. Grand Expectations 5y dk Grand Ekinoks - Morris Code / Lost Code Sahibi: Volkan Ekinci Yetifltiricisi: Yasin Ekinci Jokeyi: Halis Karatafl 3. King Drok 4y da West By West - Ms Hero / Sea Hero Sahibi / yetifltiricisi: smet Çakmako lu Jokeyi: Fuat Çakar 4. Kasap Sad k 4y da Dinyeper - Derin / My Volga Boatman Sahibi / yetifltiricisi: Salih Tekinalp Jokeyi: Ahmet Çelik Bitirifl zaman : Kum pist: Normal Farklar: 3 boy, 3 boy, 3 boy AYHAN KURfiUN / PETINA 30 TJK NIN SES N SAN 2013

31 BERGAMA KOSUSU 7 MART 2013 fi R NYER H PODROMU 1800 Ç M 3 YAfiLI NG L Z TAYLARI TL KV8 Mart ay bafl nda havalar n da iyi gitmesi sonucu çim pistte planlanan koflular keyifle takip ettik. Bu yar fllardan biri olan Bergama Koflusu 7 Mart 2013 Perflembe günü, 3 yafll safkan ngiliz taylar aras nda yap ld metre üzerinden koflulan yar fla 8 tay kat l rken müflterek bahislerde en çok tutulan tay Bay Çiftçio lu ydu. Bay Çiftçio lu, Divine Light ile Eagle Eyed k z Emotion dan olmad r. Ülkemizdeki ilk nesil yavrular n bu y l 4 yafll olarak izledi imiz Divine Light, istikrarl taylar vermektedir. Birkaç yar fl koflup kaybolup giden taya sahip olmay kimse istemez. Divine Light a yat r m yapm fl olan yetifltiricilerimiz flu ana kadar 74 koflan ve 50 kazanan tay yla bu ayg rdan memnun gözükmektedirler. Ayr ca 74 tay n n ald toplam start 935 olup tay bafl na ortalama 12.6 d r. Karfl laflt rma olmas bak m ndan ayn dönemde ayg rl k yapmaya bafllayan Victory Gallop un tay bafl na start rakam 9, Okawango nun ise 9,6 d r. Çok toplu ve düzgün bir ç k flla yar fl bafllad. Kudreta a iç kulvara girip ilk andan itibaren liderli i yapt. Bu safkan Bidevi, Bay Çiftçio lu ve Dökerflah izledi. Düzlü e gelindi inde hala Kudreta a baflta gidiyordu. Ancak d fl na ç kan Bay Çiftçio lu liderli i zorlanmadan ald. Geri planda en d fl kulvar tercih eden Dökerflah ile daha iç kulvara giden Kimura lideri yakalamaya çal flt. Bay Çiftçio lu na en ciddi bask d fltaki Dökerflah dan geldi. Dökerflah formda bir tay ve her yar fl nda daha da iyi kofluyor. Yar fl n son metrelerinde Dökerflah rakibini yakalad ve iki tay beraberce potoya girdiler. Foto finiflten gelen görüntü sonras nda Dökerflah bir bafl farkla Bay Çiftçio lu önünde birinci ilan edildi. Böylelikle Dökerflah kariyerindeki ilk Listed galibiyetine ulaflm fl oldu. 3 boy gerilerinde kalan Kimura üçüncü olurken Rubicon ise dördüncülü ü al yordu. DÖKERfiAH BAY Ç FTÇ O LU 1. DÖKERfiAH 3y de, Ocean Crest - Tamerink z / Petorius Sahibi: Murat Döker, Yetifltiricisi: H. Erturgut, Jokeyi: Mehmet Kaya 2. Bay Çiftçio lu 3y de, Divine Light - Emotion / Eagle Eyed Sahibi / yetifltiricisi: Necati Çiftçio lu, Jokeyi: Halis Karatafl 3. K mura 3y ae, Perfect Storm - Shinkansen / Always A Classic Sahibi / yetifltiricisi: Mehmet Beflerler, Jokeyi: U ur Polat 4. Rubicon 3y de, Ak nday m - Gloriana / Marlin Sahibi: Francesco Sponza, Yetifltiricisi: Angelica Sponza, Jokeyi: Sadettin Boyraz Bitirifl zaman : , Çim pist: 3.7 yumuflak, Farklar: Bafl, 3 boy, 3 boy TJK NIN SES N SAN

32 ECEABAT KOSUSU 8 MART 2013 OSMANGAZ H PODROMU 1400 KUM 3 YAfiLI NG L Z TAYLARI TL KV8 ASLAN KRAL WALKS IN DARK BLACK SAND VILLAGE WIND SPEED FREAK ESCAPE TO VICTORY VILLAGE WIND ESCAPE TO VICTORY 1. ESCAPE TO VICTORY 3y ae, Victory Gallop - Pellmell / Pivotal Sahibi: Melis Kurtel Emin, Yetifltiricisi: Mozaik fiarapç l k, Jokeyi: Ak n Sözen 2. Village Wind 3y de, Sri Pekan - Steel Girl / Shining Steel Sahibi: Ali Ataman, Yetifltiricisi: Serpil Ataman, Jokeyi: Gökhan Kocakaya 3. Speed Freak 3y de, Win River Win - Shar Note / Victory Note Sahibi: Ahmet Sabanc, Yetifltiricisi: M. Çiftçi, Jokeyi: Okan nce 4. Aslan Kral 3y de, Dinyeper - Vanity Royale / Desert Prince Sahibi / yetifltiricisi: Hakan Kelefl, Jokeyi: Murat Gündüzeli Bitirifl zaman : , Kum pist: Normal, Farklar: Boyun, uzak, 3 boy ESCAPE TO VICTORY N N EK B N N MUTLULU U TJK NIN SES N SAN 2013

33 Eceabat Koflusu 1400 metrede KV8 Listed de erinde bir kofludur. 3 yafll ngiliz taylar n n kat ld yar fl 8 Mart 2013 Cuma günü kofluldu. Handikap puanlar na bakarsak 80 + puanl 4 tay n yan yana geldi i programda önümüzdeki dönemde stanbul daki klasik yar fllarda görmemiz muhtemel taylara iflaret ediliyordu diyebiliriz. En yüksek handikapa sahip olan Escape To Victory, yar fl az farkla da olsa lehine çevirerek kendisine güvenenleri üzmedi. Escape To Victory, zmir de bafllad koflu hayat nda Maiden yar fl koflmadan direkt fiartl yar fllar tercih etmiflti. lk iki koflusunda ikinci kald ktan sonra 7 yar fll k bir seride 5 birincilik elde eden tay KV7 Göcek Koflusu galibi oldu. O yar fltan sonra 4 kofluya girip 2 ikincilik, 2 dördüncülük yapan Escape To Victory, Bursa pistindeki dördüncü yar fl na yeni binicisi Ak n Sözen le ç kt. Startla birlikte Escape To Victory, iç tarafta liderli i ald. Ancak rakipleri bir süre sonra tempoyu yükseltince onlara uymad. Black Sand bafla geçerken, Escape to Victory ikincilikte kalmay sürdürdü. H zl bir tay olan Walks In Dark, stanbul da iyi yar fllar yapm fl olan Village Wind takipteki isimler olurken daha sonra Aslan Kral ve Speed Freak s ras görülmekteydi. Düzlü e ç k l rken atak yapan Escape To Victory yeniden liderli i ald ve bitifle kadar da b rakmad. Onu en çok tehdit eden isim ise Village Wind oldu. Bitifl noktas na kadar mücadeleyi sürdüren Village Wind sadece boyun fark yla rakibine geçildi ki çim pistte çok daha iyi koflan bu tay stanbul da takip etmek gerekir. Eceabat Koflusu nun üçüncüsü Speed Freak olurken Aslan Kral tabelan n son s ras nda yer ald. Escape To Victory, Kurtel Haras yetifltirmesi olup bir Victory Gallop o ludur. Tay n annesi Pellmell ise ünlü Pivotal in k z d r. Pellmell in daha önce verdi i Big Brother isimli tay Mujtahid den olup Ekrem Kurt KV8 Listed ikincisidir. TOROSLAR KOSUSU 9 MART 2013 YEfi LOBA H PODROMU 1300 KUM 4 YAfiLI ARAP ATLARI TL A3 1. YALNIZEFE 4y ka Tamerino lu - Mercanhan m / Bamka 3 Sahibi: Mehmet Karakoç Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi Jokeyi: Gökhan Kocakaya 2. Yakupbey 4y ka Sa anak - Rukentay / Ersoylu Sahibi: Mikail Alt n Yetifltiricisi: A. Alt n Jokeyi: Ahmet Çelik 3. Bolatl 4y ka Bolkar - Gülatl m / Haberbatur Sahibi / yetifltiricisi: Ercüment Atl Jokeyi: Ak n Sözen 4. Sezar 4y aa Gobakbey - Gürflin / Kanatl 3 Sahibi / yetifltiricisi: Ali Özkan Jokeyi: Halef Kat Bitirifl zaman : Kum pist: Normal Farklar: Yar m boy, 1.5 boy, uzak Akdeniz k y fleridi boyunca sahile yak n kesimde yükselen Toros Da lar tabiat n bütün güzelliklerini sunmaktad r. En yüksek noktas 3767 metre ile K z lkaya zirvesidir. Yaz s ca nda Toroslara ç karsan z serin yaylalar nda, vadilerinde sakl cennetler bulabilirsiniz. Toroslar Koflusu vesilesiyle ülkemizin bu do al güzelli ini 9 Mart Cumartesi günü hat rlad k. 4 yafll safkan Arap atlar aras nda koflulan yar fla 6 isim kat ld metre kum pistteki yar fl n A3 düzeyde oldu unu görmekteyiz. Geçti imiz y l n bafl taylar ndan Yaln zefe ile k fl sezonunda harika yar fllar yapan YALNIZEFE YAKUPBEY Yakupbey, 1.65 muhtemel ganyanlar yla koflunun favorileriydi. Start verildi inde Yaln zefe nin 7 boy kadar startta kald görüldü, bu durum izleyicilerin aras nda büyük hayal k r kl yaratt. Liderli i Bolatl al rken, Rüzgartay, Özkurufl, Sezar ve Yakupbey s rayla kendisini takip ettiler. Daha sonra yar fl n liderli ini Özkurufl ald. Düzlü e de bu safkan lider ç karken Yakupbey d fltan gelip bafla geçti. Bu arada Yaln zefe arkas na sokuldu u grubun d fl na ç k p sprintine bafllam flt. Starttan geç ç kmas na ra men Yakupbey ile girdi i mücadeleyi yar m boy lehine çeviren Yaln zefe gruptan üstün oldu unu gösterir bir yar fl yapt. Tüm izleyenler bundan mutlu oldu metrede Yaln zefe nin derecesi olurken Yakupbey ikinci, Bolatl üçüncü oldu. Bu üçlünün oldukça gerisinde kalan di er üçlüden Sezar dördüncülü ü ald. Yaln zefe, geçti imiz y l kazand Hatay Koflusu G1 den sonra Haralar G1 de ikinci kalm flt. Çim pistte Ankara da Necip Faz l K sakürek G3, stanbul da Kapal çarfl A3 Koflular nda ikinci kald ktan sonra yeni y l zmir de karfl layan safkan, Çakabey G3 galibiyetiyle de y la iyi bafllam flt. Adana da bu mevsim ilk kez koflan Yaln zefe kazanarak yaklaflan stanbul sezonu için haz r oldu unu da gösterdi. TJK NIN SES N SAN

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ TJK NIN SES HAZ RAN 2012 SAYI 155 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ D S TAY DENEME GAL B M HR MAHAL Bu konuyu iki ay önce bu sütunlarda yazmak istemifltim ama bu güne k

Detaylı

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES fiubat 2012 SAYI 151 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES AYLIK DERG fiubat 2012 Say 151 Sahibi Türkiye Jokey

Detaylı

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR TJK NIN SES KASIM / ARALIK 2009 n SAYI 125 n TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S Yeni sezonlar yeni heyecanlar ADANA / fianliurfa Kariyerinde artık Breeders Cup Classic de var ZENYATTA Veliefendi

Detaylı

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk.

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk. Ekim ay nda, Cumhurbaflkanl ve Cumhuriyet Koflular yla, Türkiye Jokey Kulübü ve Yar flseverlerimiz olarak Cumhuriyetimizin 87. y l kutlamalar coflkusuna ortak olduk. Cumhurbaflkanl Koflusu nu kazanan flampiyon

Detaylı

TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI

TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI TJK NIN SES EYLÜL / EK M 2009 SAYI 124 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S ÖZEL SAYI Enternasyonal Yarışlar TURBO M LL GURURUMUZ OLDU Büyük kupalar sahiplerini buldu CUMHUR YET ve CUMHURBAfiKANLI

Detaylı

TJ K N I N S E S. Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light. Ocak 2008 3. SAYFADA

TJ K N I N S E S. Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light. Ocak 2008 3. SAYFADA TJ K N I N S E S Ocak 008 Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light 3. SAYFADA A L W A Y S A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD COMMON G R O U N D S D I V I N E LIGHT E A G L E E Y E D F A N T A S T I C FELLOW

Detaylı

TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun

TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun TJK NIN SES Aral k 2007 Yeni Y l n z Kutlu Olsun Antalya da Sat l k Çiftlik Antalya / stanbul yolu üzerinde Antalya dan 120km uzakl kta. 2 Toplam 8 dönüm alanda 170m siding kaplamal... 2 2 yatak odas...

Detaylı

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006 Yeni Sampiyon HIZEL BEY n 80 inci Gazi Koflusu nun bütün ayr nt lar n Dolmabahçe Saray ndaki muhteflem gala n 2 ayl k ikizleri Kadri Daflkan a flans getirdi. n Chip uygulamas

Detaylı

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program MART 2007 Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL 91 yar fl günü 639 koflu program Haberi 3 üncü sayfada Dubai kazand Haberi 12 nci sayfada Haberi 2 nci sayfada Rekor ikramiyenin sahibi: Alt l bulmak

Detaylı

ARALIK 2006. Merhaba dünya...

ARALIK 2006. Merhaba dünya... ARALIK 2006 Merhaba dünya... 20 de fiirinyer de dev ad mlar Haberi 4 üncü sayfada 2006 n n flampiyonlar Haberi 8 inci sayfada Sam : Atlarla dinleniyorum Haberi 10 uncu sayfada TJK n n yeni Tüzü ü oybirli

Detaylı

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada OCAK 2006 Gö sümüzü kabartt Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada U runa türkü yak lan at DELFINA n 12 nci sayfada WIN RIVER WIN Dubai de güçlü rakiplerini

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

BASBAKANLIK KOSUSU NDA PERFECT WARRIOR BİRİNCİ OLDU FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ

BASBAKANLIK KOSUSU NDA PERFECT WARRIOR BİRİNCİ OLDU FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ BASBAKANLIK KOSUSU NDA PERFECT WARRIOR BİRİNCİ OLDU AYA BAKIS VELİEFENDİ NİN SENTEKADİFE PİSTİ... Geçenlerde bir sabah, çoktandır gitmediğim Veliefendi nin orta sahasına geçtim. Hem

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro

lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro SAYFA 01 MUSTAFA DAL: Hiç unutulmayan flöhretler de il, iyi dostlar olduk Beline sar lan rakibini bile sürükledi Manisaspor'un bir zamanlar sahada rüzgâr gibi esen, golcü ismi Mustafa Dal' n futbol yaflant

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da. www.manisaspor.org.tr

EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da. www.manisaspor.org.tr SAYFA 01 Herkes onun peflinde Milli tak m ve süper ligin y ld z isimlerine yuva olan Manisasporumzuda genç futbolcular yerli transferlerin gözdesi oldu. Bir dönem Manisaspor altyap s ve a tak m nda forma

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n

yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n SAYFA 01 G R fi MC LER DERNE teknik heyetimizi a rlad Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman Manisa Giriflimciler Derne i üyeleriyle 29 Eylül Perflembe günü akflam yeme inde bir araya geldi. Manisa Giriflimciler

Detaylı

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Miting alan na UCAK DÜSTÜ!

Miting alan na UCAK DÜSTÜ! YAVAfi h zland! CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, seçim çal flmalar na devam ediyor. Baflkentin tüm sorunlar yla ilgili görüfllerini, düflüncelerini, çözüm önerilerini ve projelerini

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı