TJK NIN LAVOKATO LEAVE ME ALONE MAV KUMSAL. [PRIVATE TENDER KOfiUSU NUN SON METRELER ] N SAN 2013 SAYI 165 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN LAVOKATO LEAVE ME ALONE MAV KUMSAL. [PRIVATE TENDER KOfiUSU NUN SON METRELER ] N SAN 2013 SAYI 165 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S"

Transkript

1 TJK NIN SES N SAN 2013 SAYI 165 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ [PRIVATE TENDER KOfiUSU NUN SON METRELER ] LAVOKATO LEAVE ME ALONE MAV KUMSAL

2 TJK NIN SES AYLIK DERG N SAN 2013 Say 165 VEL EFEND Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na SERDAL ADALI Genel Yay n Yönetmeni MEHMET B LBAfiAR Sorumlu Yaz flleri Müdürü ERKUT DEL ORMAN Fotograflar ARDA OLGAÇ KAD R Ç V C Reklam / Pazarlama N HAN ULUÇAY Da t m / Abone AL HSAN ERBEY Yönetim Yeri TJK Yay n & Tasar m Grubu Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n Ayl k Bask Promat Bas m Yay n San. ve Tic. A.fi AYABAKIS 2 TJK NIN SES N SAN 2013

3 B R MARKADIR Bir ucu Marmara Denizi ne, di er ucu E 5 Kara Yolu na uzanan zaman n mesire yeri Ç rp c Çay r, 1911 y l nda Enver Pafla n n emriyle yar fl alan olarak kullan lmaya baflland ndan bu yana 100 y l aflk n bir süre geçti. Tarihi Osmanl Çay r, iflgalcilerin kap flmalar sonucu küçüldükçe, küçülmüfl, sadece 596 dönümlük bir k sm, at denilen cana yak n mahluk sayesinde bugünlere ulaflabilmifltir. Elde kalan alan flu anda Türkiye Jokey Kulübü nün yönetiminde ve bak m alt nda, bir aç k hava spor sahas ve dinlence yeri olarak hizmet vermekte. Veliefendi Hipodromu, bir yandan y l boyu, özellikle de bahar ve yaz aylar nda heyecan verici yar fllar n yap ld, binlerce kiflilik kapasitesiyle, di er yandan a açlar alt ndaki piknik alan yla stanbul lulara hizmet etmektedir. Zaman içinde Veliefendi, dünya yar flç l k alan nda çok bilinen bir hipodrom ünvan n kazanm flt r. Türkiye nin 1 numaral hipodromudur. Büyük koflu günlerinde binlerce kiflinin topland, yiyip içti i, yar fllar izledi i ve ailece piknik yap p temiz hava ald yerdir. Uluslararas yar fl günlerinde, yabanc ülkelerden gelip koflan atlar n ve onlar n ilgilileri ile çeflitli atç l k heyetlerinin u rad ve toplant lar n yap ld yer olarak dünya yar flç l k literatürüne girmeyi baflarm fl bir markad r bugün Veliefendi. Ancak bu tarihi yar fl yerimiz yüz y ll k evrimi sonucu art k yafllanm fl ve yorulmufltur. Haber ald m za göre G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan m z Say n Mehdi Eker in de iflaret etti i gibi, Veliefendi nin tüm ülkemizi kaplayan yenilenme ve modernleflme hareketine kat l p kendini yenilemesi gere i kaç n lmaz olmufltur. Bu yaz y kaleme almadan önce Yönetim Kurulu Baflkan m z la bu konu üzerinde yapt m z görüflmede, kendisinin de ayn flekilde düflünceleri oldu unu ö renmifl bulunuyorum. Baflkan Serdal Adal, konuyu daha da açarak Biz Osmanl dan bu yana gözümüz gibi korudu umuz Veliefendi ad n tüm dünyada hiç unutulmayacak bir düzeye ç karmay planl yoruz. Veliefendi Hipodromu nu, ülkemizin de içinde bulundu u dünyam z n bu bölgesinin En güzel hipodromu olarak zirveye tafl may düflünüyoruz. Yönetim Kurulu olarak bunu gerçeklefltirmek için ne gerekiyorsa onu yapaca z demektedir. Bu projenin, at yar flç l nda en uç noktalara varm fl olan önemli ülkelerin düzeyinde ve stanbul umuza lay k bir eser yaratacak olmas, tüm atç l k alemimizi mutlu edecektir kuflkusuz. Projeyi planlayacak olanlara bir gerçe i hat rlatmak isteriz: Televizyon gerçe i. Bugün art k yar fl yerlerinde çok büyük tribünlere ihtiyaç duyulmayacak kadar yayg n bir TV izleyici kitlesi oluflmufltur. Hipodromlara gelmeden yar fllar izlemek bir bak ma iflimizi kolaylaflt racakt r kan s nday m. Tribün yap m nda, konumunu, büyüklü ünü minimalize etmek, hem alan m z daha ekonomik kullanmam z sa layacakt r hem de yat r m maliyetini düflürecektir. Belki de ah rlar bölgesini de civardaki orman alanlar n n bir yan na tafl mam z bir olas l k olarak düflünülebilir. K sacas böyle bir projeyi hayal etmek bile ufkumuzu açmas yönünden yap c bir gerçek olarak görülmektedir. Art s say lmayacak kadar çok olan böyle bir planlama için Yönetimimize kolay gelsin diyoruz... lerideki günlerde yeni ve güzel tesislere kavuflmam z dile iyle... SEM RAL B LBAfiAR TJK NIN SES N SAN

4 Z YARETLER. BAKANIMIZ, VEL EFEND H PODROMU NDA, YÖNET M KURULUMUZU KABUL ETT HABERLER G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker, TJK Yönetim Kurulu Baflkan Serdal Adal ve Yönetim Kurulu Üyeleri ni Veliefendi Hipodromu ndaki ofisinde kabul etti. 1 Mart 2013 Cuma günü çal flma ofisinde gerçekleflen kabulde, Bakan m z Mehdi Eker, Baflkanl a yeniden seçilen Serdal Adal ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, hay rl olsun dileklerini iletti. Fotografta bu buluflmadan bir an görüyorsunuz. 4 TJK NIN SES N SAN 2013

5 TJK YÖNET M KURULU, C SLER BAKANI MUAMMER GÜLER Z YARET ETT Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu, çiflleri Bakan Muammer Güler'i ziyaret etti. TJK Yönetim Kurulu Baflkan Serdal Adal ve Üyeleri, 5 Mart 2013 Sal günü gerçekleflen ziyarette, çiflleri Bakan Muammer Güler'i kutlayarak, görev almas ndan duyduklar memnuniyeti belirttiler ve baflar lar dilediler. Bakan Muammer Güler, "Türkiye Jokey Kulübü Türkiye'nin en köklü kurulufllar ndan biridir. Kurumsallaflm fl ve en iyi bir flekilde asil bir görev yapmaktad r. Hem bu camian n içinde olmaktan hem de Türkiye Jokey Kulübü Onursal Üyesi olmaktan son derece gurur duyuyorum. Buradan at sahiplerine sesleniyorum, atlar n n ayaklar düz bass n. Bu nazik ziyaretleri için TJK Baflkan Serdal Adal ve Yönetim Kurulu'na teflekkür ederim" dedi. TJK NIN SES N SAN

6 TJK YÖNET M KURULU T GEM GENEL MÜDÜRLÜGÜ NÜ Z YARET ETT... Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Serdal Adal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, T GEM Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden i 5 Mart 2013 Sal günü makam nda ziyaret etti. Bu ziyaret s ras nda atç l k ve özellikle yetifltiricili imiz üzerinde fikir al flveriflinde bulunma f rsat n da yakalam fl oldular. Baflkan m z, Genel Müdür Halis Bilden e bu buluflman n an s na çini bir tabak hediye etti. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR YET JOKEY KULÜBÜ HEYET VEL EFEND H PODROMU NDA... KKTC Jokey Kulübü Baflkan Zeki Ziya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 15 Mart 2013 Cuma günü Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Serdal Adal y Veliefendi Hipodromu ndaki ofisinde ziyaret etti. Zeki Ziya ve beraberindeki kurul Serdal Adal y ve Yönetim Kurulu nu yeniden göreve gelmelerinden dolay tebrik etti. KKTCJK heyetini kabulde, Osman Hattat, Dr. Ender Ayd ner ve lyas lbey de yer ald. STANBUL VAL S HÜSEY N AVN MUTLU, TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ ONUR ÜYES OLDU... Bir süre önce ola an genel kurulumuzda yap lan oylama sonucu Türkiye Jokey Kulübü Onur Üyesi seçilen stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yu vilayetteki makam nda ziyaret eden Yönetim Kurulu Üyeleri miz kendisine bir plaket hediye edip kulüp rozetini takdim ettiler. Yanda bu törenden bir an sizinle paylafl yoruz. Say n Vali, Baflkan m za ülkemizin bu sayg n Kulübüne Onur Üyesi seçildi inden dolay mutlu oldu unu söyledi. 6 TJK NIN SES N SAN 2013

7 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ KUPASI S NGAPUR DA KOSULDU... Malayan Racing Associations (MRA) Kulüpleri nden Perak Turf Club taraf ndan 2 Mart 2013 Cumartesi günü Singapur da düzenlenen TJK Koflusu nu Mas Haras n n sahibi oldu u ve Goh Yi Ching Edylyn in antrene etti i Littlebitofjoy (Kitten s Joy - Shortstop Sal / Ghazi) jokeyi Ravindra Reuven le kazand Dolar ikramiyeli koflu sonunda, dereceye giren safkanlar n ilgililerine ödüllerini Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Güven verdi. Kupa törenine Kulübümüz Genel Müdür Yard mc s Murat Kuluöztürk de kat ld. TJK NIN SES N SAN

8 HABERLER Türkiye Jokey Kulübü taraf ndan 2012 y l nda 9. kez düzenlenen At Sevgisi ve At Yar fl konulu resim yar flmas n n ikinci sergisi 28 fiubat 2013 Perflembe günü fianl urfa Belediyesi Sergi Salonu nda davetlilere verilen bir kokteyl eflli inde aç ld. Harran Üniversitesi Resim Bölümü ö rencilerinin büyük ilgi gösterdi i aç l fla, Harran Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi Anabilim Dal Baflkan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat Karahan, Resim fl E itimi Ana Bilim Dal Baflkan Haldun Özbudun, ö retim SERG LER M Z 28 SUBAT SANLIURFA BELED YES KONGRE SERG SALONU ve 17 MART görevlisi Mehmet Sak zc kat ld. Misafirlere hitaben bir konuflma yapan Türkiye Jokey Kulübü fianl urfa Hipodrom Müdürü Mehmet Kazo lu, yar flmada dereceye giren ve mansiyona lay k görülen toplam 42 eserin yer ald serginin, fianl urfal sanatseverler taraf ndan be eni ile karfl lanmas ndan duydu u memnuniyeti ifade etti. Yar flman n üçüncü sergisi, 17 Mart 2013 Pazar günü zmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi nin modern salonunda misafirlere verilen kokteyl eflli inde aç ld. zmirli sanatseverlerin ilgiyle karfl lad sergi aç l fl na, Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, TJK Muhasip Üyesi Dr. Ender Ayd ner, Yönetim Kurulu Üyesi Demir Görgün, TJK Asli Üyesi ve Seçici Kurul Üyesi Semiral Bilbaflar, TJK Asli Üyeleri Serdar Pedükcoflkun ve Osman Aksoy ile yar flmada eseri sergilenmeye de er görülen sanatç lar ve davetliler kat ld. 30 Mart 2013 gününe kadar aç k kalan 9. Resim Yar flmas Sergisi, zmir den sonra, stanbul ve Ankara da da sanatseverlerle buluflacak. HABER : SONNUR KARAKURT SANLIURFA 8 TJK NIN SES N SAN 2013

9 DEVAM ED YOR. ZM R ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZ, RES M YARISMASI SEG LER M ZE EVSAH PL G YAPTI ZM R TJK NIN SES N SAN

10 YALCIN AKAGAC IN JÜB LE GECES DÜZENLEND... Geçirdi i talihsiz kaza sonucunda jokeylik yaflam n noktalamak zorunda kalan Yalç n Aka aç için, Byerley Turk Salonu nda 13 Mart 2013 Çarflamba günü bir jübile gecesi düzenlendi. Sunuculu unu Enver Arslan ve Ece Ar can' n yapt geceye G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Rehberlik ve Teftifl Baflkan ve Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan Yard mc s Erdal Celal Sumaytao lu, Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Serdal Adal, Yönetim Kurulu Üyeleri ve YKK Üyelerinin yan s ra çok say da TJK Asli Üyesi, at sahibi, jokey, apranti ve yar flsever kat ld. Jübile gecesinde duygu yüklü bir konuflma yapan Yalç n Aka aç, herkese destekleri ve kat l mlar ndan dolay teflekkür etti ve Güzel an larla hat rlanmak istiyorum dedi. 10 TJK NIN SES N SAN 2013

11 SEVG COCUKLARI GÜNÜ ADANA H PODROMU NDA KUTLANDI... Sevgi Çocuklar Koflusu ismi alt nda Adana Hipodromu nda iki y ld r tertiplenen yar fl sebebiyle çeflitli etkinlikler de yap lmaktad r. Çocuklar aras nda, arkadafll k, güven duygusu ve hayata bak fl yönünden e itici bir ortam yaratmak ve çocuklar m z topluma kazand rmak amac ile 10 Mart 2013 Pazar günü yar fl yeri de iflik görüntülere sahne oldu. Hipodromda davetli çocuklar aras nda oyunlar oynand, halk danslar yap ld, palyaçolar gösteri sundular, patlam fl m s rlar yendi, k sacas arada yar fllar n koflulmas yla çok de iflik bir gün yafland. Bu sayfada etkinliklerden çeflitli görüntüleri sizlere sunuyoruz... TJK NIN SES N SAN

12 US DUBAI DE MEVS M N SON GÜNÜ 9 KOSULUK PROGRAMDA M LYON DOLARLIK FOTOGRAFLAR : DUBAI RACING CLUB / ANDREW WATKINS 12 TJK NIN SES N SAN 2013

13 DOLARLIK GÜN KRAM YELER SAH PLER N BULDU... HAZIRLAYAN : MEHMET B LBAfiAR 30 MART CUMARTES AKTUEL Nihayet beklenen gün geldi. 30 Mart 2013 Cumartesi... Meydan Hipodromu nda adeta bir bayram havas vard. Yar fllar n bafllamas na pek az zaman kald nda merakl kalabal her yeri kaplam flt. Bir tarafta yöre k yafetleriyle Dubai liler, di er tarafta Bat ülkelerinden gelenler tam bir tezat yarat yorlard. Günün son yar fl USD ikramiyeli Dubai World Cup n haricinde biri Arap atlar na ait olmak üzere 8 yar fl daha koflulacakt. Tüm Kuzey yar mkürede at yar fllar n n Off Season n de erlendirip böyle bir organizasyon yapma fikri Sheikh Mohammed taraf ndan düflünüldü ünde böylesine baflar l olaca hesap edilmifl miydi sorusu akla geliyorsa da sonuç tek kelimeyle Sansasyonel... Dünyan n en nadide yar fl atlar ilgilileri taraf ndan koflmak üzere bu mevsimde Dubai ye getiriliyor. Bu y l son gün yar fllar nda 120 at sahaya ç kt ve 9 kofluluk programda USD ikramiye da t ld. Meydan Hipodromu bir gelin gibi haz rland bu gün binlerce kifliyi a rlad. Tüm tribünler ve yar fl yeri p r l p r l ayd nlat lm flt. Cafeler, restoranlar dolu, özel partiler verilmekte, yar fl merakl lar tam bir rüya aleminde yaflamaktayd lar. Arap atlar n n aç l fl yar fl ndan sonra ngiliz atlar n n yar fllar arkas arkas na yap lmaya baflland. Alt nc yar fltan sonra verilen bir saatlik ara gösterilere ayr lm flt. Gösteri bafllad nda bir anda tüm saha karanl a bürünmüfl sadece tribünlerin fl klar görülmekteydi. Bu s rada bir taraftan Arapça anlat mla ve ngilizce tercüme görüntüsüyle sunulan At n, Arabistan daki de eri ile ilgili bir bafllang ç yap ld. Arkas ndan lazer görüntüleri, havai fiflekler ile tüm alan yer yer ayd nlanmaya bafllad. Bu arada koro halinde flark lar söylenmekte ve çim pist üzerinde genç han mlar n danslar izlenmekteydi. Çok renkli görüntüler birbiri ard s ra devam ediyordu. Harika sesiyle bir soprano tüm alana flark söylemekteydi. Cambazlar, bembeyaz atlar yla bir grup Arap süvarileri geçit resmi yapmakta, bu arada dev boyutlarda deve maketleri hareketli bir gösteriye bafllam fllard. Yaklafl k 20 dakika süren Show bittikten sonra tekrar yar fllara geçildi. Görüntüler zaman zaman Sheikh Mohammed ve birlikte oldu u ailesi ve çocuklar na odaklan yordu. Sheikh in gözlerinden ne kadar mutlu oldu unu anlamak hiç de zor de ildi. Önceleri sütlü kahve bir entari giyen Sheikh Mohammed in, World Cup Yar fl bafllamadan önce atlar n n da forma rengi olan diplomat mavisi bir yöre giysisi ile k yafetini de ifltirdi i gözlemlenmekteydi Dubai Yar fl Sezonu iflte bu görüntülerle son buluyordu. Dünyan n en büyük ikramiyeli koflusu World Cup bir kere daha sahibini bulmufltu... Kentucky Derby galibi Animal Kingdom... TJK NIN SES N SAN

14 GODOLPHIN MILE G2 * 30 Mart 2013 * Meydan * 1600 tapeta * 3 + yafll lar * USD 1. SOFT FALLING RAIN [SAF] 4y National Assembly - Gardener s Delight / Giant s Causeway Paul Hanagan / Mike De Kock / Hamdan Al Maktoum 2. Haatheq [USA] 6y Seeking The Gold - Alshadiyah / Danzig Royston Ffrench / A Al Raihe / Hamdan Al Maktoum 3. Moonwalk In Paris [FR] 5y Oratorio - Shining Glory / Singspiel Ahmed Ajtebi / Mahmood Al Zarooni / Godolphin Zaman: GOLD CUP G3 * 30 Mart 2013 * Meydan * 3200 çim * 3 + yafll lar * USD 1. CAVALRYMAN [GB] 7y Halling - Silversword / Highest Honor Silvestre De Sousa / Saeed Bin Suroor / Godolphin 2. Ahzeemah [IRE] 4y Dubawi - Swiss Roll / Entrepreneur Kieren Fallon / Saeed Bin Suroor / Godolphin 3. Verema [FR] 4y Barathea - Vermentina / Darshaan Christophe Lemaire / Alain De Royer Dupre / Aga Khan Zaman: UAE DERBY G2 * 30 Mart 2013 * Meydan * 1900 tapeta * 3 yafll taylar * USD 1. LINES OF BATTLE [USA] War Front - Black Speck / Arch Ryan Moore / Aidan O Brien / Allen & Magnier & Tabor & Smith 2. Elleval [IRE] Kodiac - Penny Rouge / Pennekamp Fergal Lynch / David Marnane / Damian Lavelle 3. Secret Number [GB] Raven s Pass - Mysterial / Alleged Silvestre De Sousa / Saeed Bin Suroor / Godolphin Zaman: GODOLPHIN MILE PAUL HANAGAN / SOFT FALLING RAIN 14 TJK NIN SES N SAN 2013

15 GOLD CUP SILVESTRE DE SOUSA / CAVALRYMAN UAE DERBY RYAN MOORE / LINES OF BATTLE GODOLPHIN MILE KUPA TÖREN... GOLD CUP KUPA TÖREN... UAE DERBY KUPA TÖREN... TJK NIN SES N SAN

16 AL QUOZ SPRINT G1 * 30 Mart 2013 * Meydan * 1000 çim * 3 + yafll lar * USD 1. SHEA SHEA [SAF] 6y National Emblem - Yankee Clipper / Jallad Christophe Soumillon / Mike De Kock / Brian Joffe & Myron C Berzack 2. Joy And Fun [NZ] 10y Cullen - Gin Player / D. Play Tye Angland / D Cruz / Mr & Mrs Johnny Wong Chun Nam 3. Eagle Regiment [AUS] 6y El Moxie - Fire Lake / Bureaucracy Olivier Doleuze / K Leung Man / Cheng Ka Shing Zaman: GOLDEN SHAHEEN G1 * 30 Mart 2013 * Meydan * 1200 tapeta * 3 + yafll lar * USD 1. REYNALDOTHEWIZARD [USA] 7y Speightstown - Holiday Runner / Meadowlake Richard Mullen / S Seemar / Zabeel Racing Int 2. Balmont Mast [IRE] 5y Balmont - Corn Futures / Nomination Johnny Murtagh / Edward Lynam / Derek Iceton & Edward Lynam 3. Krypton Factor [GB] 5y Kyllachy - Cool Question / Polar Falcon Kieren Fallon / F Nass / Fawzi Abdulla Nass Zaman: DUTY FREE G1 * 30 Mart 2013 * Meydan * 1800 çim * 3 + yafll lar * USD 1. SAJJHAA [GB] 6y King s Best - Anaamil / Darshaan Silvestre De Sousa / Saeed Bin Suroor / Godolphin 2. The Apache [SAF] 6y Mogok - Apache Rose / Dolpour Christophe Soumillon / Mike De Kock / Sh Mohammed Bin Khalifa Al Maktoum & Winston Chow 3. Giofra [GB] 5y Dansili - Gracefully / Orpen Maxime Guyon / Alain De Royer Dupre / Haras De La Perelle Zaman: AL QUOZ SPRINT SHEEMA CLASSIC KUPA TÖREN... CHRISTOPHE SOUMILLON / SHEA SHEA AL QUOZ SPRINT KUPA TÖREN... DUTY FREE KUPA TÖREN TJK NIN SES N SAN 2013

17 SHEEMA CLASSIC G1 * 30 Mart 2013 * Meydan * 2400 çim * 3 + yafll lar * USD 1. ST NICHOLAS ABBEY [IRE] 6y Montjeu - Leaping Water / Sure Blade Joseph O Brien / Aidan O Brien / Smith & Magnier & Tabor 2. Gentildonna [JPN] 4y Deep Impact - Donna Blini / Bertolini Yasunari Iwata / Sei Ishizaka / Sunday Racing 3. Very Nice Name [FR] 4y Whipper - Namona / Halling Olivier Peslier / A De Mieulle / Sh Abdullah Bin Khalifa Al Thani Zaman: GOLDEN SHAHEEN RICHARD MULLEN / REYNALDOTHEWIZARD DUTY FREE SILVESTRE DE SOUSA / SAJJHAA SHEEMA CLASSIC GOLDEN SHAHEEN KUPA TÖREN... JOSEPH O BRIEN / ST NICHOLAS ABBEY TJK NIN SES N SAN

18 WORLD CUP 2013 KUPAYI AMER KAN ATI KENTUCKY DERBY GAL B ANIMAL KINGDOM RAHAT KAZANDI... JOEL ROSARIO / ANIMAL KINGDOM Lokal saatle te tüm Meydan Hipodromu nu dolduran kalabal k susmufltu. Y l n en yüksek ikramiyeli yar fl saliseler içinde bafllayacakt. 13 at n içinde sadece Monterosso kofludan çekilmiflti. Koyu k rm z t - shirt, yeflil koruyucu yelek ve siyah pantolonlar ile start görevlileri son at da boksuna soktuklar nda heyecan son haddini bulmufltu... flte tam bu s rada start verildi ve tüm saha bir anda binlerce insan n sesiyle ç nlad. Yar fl bafllam flt... 8 nolu Royal Delta bafla geçip 2 boyla kofluyu götürüyordu. Arkas nda 4 nolu Planteur içte, 6 nolu Side Glance, 1 nolu Treasure Beach s raland lar. Tapeta pistte devam eden yar flta az sonra Side Glance n ikincili e girdi i onun da d fl n 12 nolu Animal Kingdom n tuttu u görülüyordu. Tüm atlar yak n aralarla ve çok düzenli bir flekilde koflmaktayd lar metrelik yar fl n son viraja kadar bu flekilde geldi ini söyleyebiliriz. Son viraja girmeden az önce Joel Rosario, ikincilikte giden at Animal Kingdom hiç tereddüt etmeden öne do ru sürdü. Viraj dönülürken Royal Delta n n d fl ndan dolan p bafla geçmiflti bile. Rakipleri henüz iflin fark na varamam flt ki Kingdom iki boy öne f rlam fl bulunuyordu. Koflunun bundan sonras 2011 y l Kentucky Derby galibi olan bu güzel yap l al at için hiç de zor geçmedi. Son 200 den itibaren içten yol bulan 2 nolu Red Cadeaux s k bir hücumla ikincili e girip, önde kendi temposunda potoya uzanan rakibine ancak 2 boya kadar yanaflabilmiflti. Arkada bir grup at birlikte potoya girdi, içlerinden 7 nolu Planteur üçüncü, 6 nolu Side Glance dördüncülü ü kurtard lar. Animal Kingdom Dubai ye Amerika Birleflik Devletleri nden gelip yar fla ifltirak eden bir at. Antrenörü Amerikan vatandafl Graham Motion, binicisi Dominik Cumhuriyeti vatandafl 1985 do umlu Joel Rosario. Yar fltan sonra bütün ekip, çoluk çocuk sarmafl dolafl birbirlerini kutlad lar, bu sahneler görülecek cinstendi. Sheikh Mohammed, bir defa daha baflar l geçen bir yar fl sezonu sonunda mutlu bir flekilde Meydan dan ayr lm fl oluyordu TJK NIN SES N SAN 2013

19 YARIfiTAN SONRA NE SÖYLED LER... 1 inci Animal Kingdom n jokeyi Joel Rosario: fiansl olaca m z biliyordum. Buraya ilk defa geldim. Bir çok yar fl izledim. Sonuçta nerede harekete geçece imi kestirdim. Ayn zamanda antrenörümü ve at m da dinledim. Animal Kingdom çok iyi bir karaktere sahip, hem de çok çabuk. Yar fltan önce uzak farkla önde bitirece imizi görür gibiydim. 2 nci Red Cadeaux un jokeyi Gerard Mosse: At m beni bir an bile ümitsizli e düflürmedi. Kupada iki boyla ikinci olduk ama bu her ikimizi de mutlu etti. 3 üncü Planteur un jokeyi Ryan Moore: Geçen y l da at m üçüncü olmufltu, bu y l da. Onun koflusundan kafi derecede mutlu oldu umu söyleyebilirim. 4 üncü Side Glance n jokeyi Jamie Spencer: Bu kofludan memnun ayr ld m. Bu yar flta dördüncü olmak kolay de ildir. At m kariyerinin en güçlü yar fl n yapm fl bulunuyor. WORLD CUP G1 * 30 Mart 2013 * Meydan * 2000 tapeta * 3 + yafll lar * USD 1. ANIMAL KINGDOM [USA] 5y Leroidesanimaux - Dalicia / Acatenango Joel Rosario / Graham Motion / Arrowfield Stud & Team Valor 2. Red Cadeaux [GB] 7y Cadeaux Genereux - Artisia / Peintre Celebre Gerald Mosse / Ed Dunlop / The Hon Ronald J Arculli 3. Planteur [IRE] 6y Danehill Dancer - Plante Rare / Giant s Causeway Ryan Moore / Marco Botti / Sh Joaan Bin Hamad Al Thani Zaman: * Sheikh Mohammed yar fltan sonra kazanan at n antrenörü Graham Motion a alt n bir k rbaç hediye etti... TJK NIN SES N SAN

20 EN BASARILILARIN AT YARISI YAZARLARI DERNEG, 2012 N N EN BASARILI S MLER N SECT... ÖDÜL TÖREN, At Yar fl Yazarlar Derne i taraf ndan belirlenen, yar flç l k dünyam z n 2012 y l ndaki en baflar l isimlerine 27 Mart 2013 Çarflamba gecesi Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi nde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Gecenin davetlileri aras nda, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Serdal Adal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ayr ca Kulüp mensuplar, Dernek Baflkanlar ve üyeleri, Bak rköy lçe Emniyet Müdürü Korhan Zilcio lu, at sahipleri ile seçkin bir misafir toplulu u bulunuyordu. Saat da bafllayan kokteyl partiden sonra, saat de salona geçildi. Multivizyon gösterisinden sonra ödül töreni gerçekleflti. Gecenin organizasyonunu Atahan Zilcio lu, sunuculu unu ise Enver Aslan yap yordu. Dernek üyelerinin 7 ayr kategoride yapt klar tercihlerle belirlenen 2012 Y l n Enleri anketinde, y l n ngiliz at, Arap at, y l n jokeyi ve aprantisi, y l n at sahibi ve yetifltiricisi, y l n menajer / antrenörü dallar nda ödüller verildi. Gecede, Tar m Bakan Mehmet Mehdi Eker'e, yar fl ve yetifltiricili imize yapt katk lardan ve verdi i destekten dolay teflekkür plaketi verildi. Bakan m z n daha önceden planlanan toplant s nedeniyle kat lamad gecede plaketini Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Behçet Homurlu ald y l n n en baflar l ngiliz at seçilen Matador Yaflar n ödülünü Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürü Tuncel Ayd n, at n sahibine vekaleten TJK Genel Sekreteri Osman Hattat a verdi. Y l n en baflar l Arap at seçilen Lidertay n ödülünü ise Mehmet Ulusoy, AYYD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Cant naz dan ald y l n n jokeyi kategorisinde Halis Karatafl a ödülünü Bak rköy lçe Emniyet Müdürü Korhan Zilcio lu takdim etti. Y l n aprantisi Tolga Y ld z ödülünü At Yar fl Yazarlar Derne i 2 inci Baflkan Orhan U ur un elinden ald. Ödül gecesinde, Türkiye Jokey Kulübü ne ve Bak rköy Belediyesi ne de katk lar ndan dolay plaketler verildi. Kulüp Baflkan Serdal Adal 'ya plaketini AYYD Genel Sekreteri Afflin Yakubo lu, Bak rköy Belediyesi ad na Kültür Müdürü Özcan Bilir'e plaketini ise Kulüp üyesi Sadettin Sükan verdi. Y l n at sahibi ödülünü Ayflegül Kurtel e vekaleten Arif Kurtel, TYAYSD Genel Sekreteri Adil Mert Kaya n n elinden ald. Arek Kuyumciyan y l n en baflar l yetifltiricisi ödülüne lay k görülürken, ödülünü AYYD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayan verdi nin en baflar l menajer / antrenörü Rasim Tetik ödülünü AYYD Yönetim Kurulu Üyesi Kayhan Özcan dan ald. lk kez yar flseverlerin de kat l m yla belirlenen Y l n Atç l k Olay nda en fazla oyu, Halis Karatafl n 7 de 7 yapmas ald. Ödülü Baflkan Serdal Adal ve yar flseverler birlikte verdi. TARIM BAKANIMIZ IN ÖDÜLÜNÜ BEHÇET HOMURLU ALDI... MATADOR YAfiAR ÖDÜLÜNÜ OSMAN HATTAT ALDI... YILIN YET fit R C S ÖDÜLÜNDE AREK KUYUMC YAN... TJK ÖDÜLÜNÜ BAfiKAN SERDAL ADALI ALDI... YILIN ARAP ATI SAH B ÖDÜLÜ MEHMET ULUSOY UN... YILIN NGL Z ATI SAH B ÖDÜLÜNÜ AR F KURTEL ALDI TJK NIN SES N SAN 2013

21 GECES ATAKÖY YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZ NDE 27 MART 2013 GECES GERCEKLEST... YILIN ATÇILIK OLAYI NDA EN FAZLA OYU HAL S KARATAfi IN 7 DE 7 S ALDI... YILIN ANTRENÖRÜ RAS M TET K... BAKIRKÖY BELED YES NE ÖDÜL ÖZCAN B L R... YILIN EN BAfiARILI JOKEY HAL S KARATAfi... YILIN EN BAfiARILI APRANT S TOLGA YILDIZ... TJK NIN SES N SAN

22 GEL BOLU KOSUSU YARIfi ANLATIMLARI : fia R GENÇERO KUM BABA TUHU AMCA RAMAYANA FAST OCEAN ABHAZYALI SPEED OF LIGHT AENEAS / MURAT GÜNDÜZEL YLE YARIfiI B T R RKEN... BURSA YARIfi PADO U YABANCI M SAF RLER N ODAK NOKTASIYDI yafll safkan ngiliz atlar na mahsus Gelibolu Koflusu ay n ilk günü Bursa pistinde yap ld. Gelibolu Koflusu na 8 at kat l rken favori beklendi i üzere Aeneas t metre kum pistteki bu kofluyu da kazanan Aeneas birincilik serisini dört yar fla ç kard e Bursa pistinde merhaba diyen Aeneas, Gölyaz KV8 deki üçüncülü ü ile yakalad ç k fl fiartl 4, KV7, fiartl 4 s n fta üç yar fl kazanarak sürdürdü. Gelibolu Koflusu nda ise istedi i gibi bafllayamam fl olsa da kazanarak yoluna devam etti. Speed Of Light n iyi ç k fl yapt ve belli bir bölümde liderlik yapt kofluda Aeneas, sonradan liderli i alabildi. Düzlü e 2,5 boy kadar önde ç kan Aeneas, bitifle kadar bu fark koruyarak kariyerinin 24. birincili ini ald. Yar flta Tuhu Amca ikinci, Fast Ocean üçüncü ve Ramayana dördüncü oldular. lgi çekici bir stile sahip olan Aeneas, Ömer Halim Ayd n taraf ndan yetifltirilmifltir. Al bir k srak olan Viva Skeeanno nun Sea Hero dan olan yavrusudur. Fiziksel olarak Viva Skeeanno yu de erlendirmek gerekirse bilekleri sa lam, narin ince kemikli olmayan bir yap da, boyu ortadan yukar olmayacak yüksekliktedir. K srak ile ilgili bu detaylara girmemizin sebebi, Aeneas n fiziksel özellikleri ve yar fl stilindeki farkl l kt r. Yar fllar nda önde tempo yar fl yaparak koflan safkan düzlük bafl nda genelde rakiplerine yakalan r. Ancak bu metrelerden itibaren mücadeleye girip gücü oran nda yar fla yeni bafllarm flças na devam eder ki, bu her atta göremedi imiz bir özelliktir. Aeneas n doru donda olmas yan nda Sea Hero dan olan öz kardefllerinden Kemik K ran doru, Have A Nice Flight al dondad r. Viva Skeeanno nun haradaki son tay Lion Heart tan olan alerkek bir tayd r. Bu k sra n 6 yavrusu içinde sadece bir difli tay olmufltur. Griselda isimli bu tay en düflük kazanc yapm fl di er taylar ise 100 bin TL nin üstüne rahatl kla ç km flt r. Viva Skeeanno nun babas olan Peteski, ünlü Triple Crown galibi Affirmed n o ludur. 29 kofluda 22 birincilik ile Amerikan yar fl efsanelerinden olan Affirmed de erli bir k srak babas d r. Peteski nin yar fl performans da muhteflemdir. Babas Amerika da o lu Peteski ise Kanada da Triple Crown yar fllar n kazanm flt r. 22 TJK NIN SES N SAN 2013

23 1 MART 2013 OSMANGAZ H PODROMU 1800 KUM 4+ YAfiLI NG L Z ATLARI TL KV8 AENEAS AKYAZILI MUTLU 1. AENEAS 7y da Sea Hero - Viva Skeeanno / Peteski Sahibi: Eyüp Çelik Yetifltiricisi: Ömer Halim Ayd n Jokeyi: Murat Gündüzeli 2. Tuhu Amca 6y aa Y ld r may - Ronin / Private Tender Sahibi / yetifltiricisi: Necdet Özbek Jokeyi: Selim pek 3. Fast Ocean 4y ka Perfect Storm - Silver Fast / Greensmith Sahibi / yetifltiricisi: Mehmet Gündüzeli Jokeyi: Özcan Y ld r m 4. Ramayana 8y aa Strike The Gold - Ravenna / Be My Guest Sahibi: Zafer Barman Yetifltiricisi: Atman Ortakl Jokeyi: Tugay Al c Bitirifl zaman : Kum pist: Normal Farklar: 1.5 boy, boyun, 4.5 boy AENEAS KOfiUDAN SONRA KUTLAMA TÖREN NDE... TJK NIN SES N SAN

24 ADANA DA VAL KUPASI Mart ay n n ilk haftas Adana da 4+ yafll Arap atlar n n kat ld Vali Kupas Koflusu kofluldu. Mesafe 1400 metre ve yar fl kum pistteydi. Son üç y l n sonuçlar na bakt m zda 2010 da Uçanbey (Cafl), 2011 de Tümöz Bey (Ç kmaz) ve Bozyi it (Cafl) bu yar flta kazanm fl atlard r. Ancak o günkü flartlarda bu koflular 2100 metre çim pistte yap lm flt. Bu yar flta 6 ar kan koflacakt. Ancak Baba Altar n ilgilileri atlar n n yaflam fl oldu u son dakika flanss zl n gerekçe göstererek yar fltan çekildiler. Bunun üzerine kofluya sadece 5 at kat ld. 4 yafll olarak yar fl n en genç at konumunda bulunan Yakupbey favoriydi. Aral k ay nda form tuttuktan sonra 5 kofluluk serisinde 4 birincilik, 1 ikincilik elde eden Yakupbey, Vali Kupas na bu performans ile geldi. Rakibi olan atlar, Demirk r tay Eskiflehirli, Halid o lu Karaüzüm, Demirkaz k o lu Gürgökçe ve Altaha yavrusu Orçun du. Bu atlardan en az flans verileni ise Gürgökçe ydi. Yar fl bafllad ve Gürgökçe serili i ile hemen bafla geçti. Yakupbey iç kulvarda yer al p öndeki Gürgökçe yi takibe bafllad. Toplu flekilde koflan safkanlar son viraja kadar gelip düzlü e ç kt lar. Viraj üzerinde d fltan atak yapan Eskiflehirli düzlük bafl nda Gürgökçe yi yakalad. En iç kulvardan gelen Yakupbey, rakiplerine hakim olmaya çal flsa da birincilik mücadelesi Eskiflehirli ve Gürgökçe aras nda geçti. Son metrelerde rakibine hakimiyetini kabul ettiren Eskiflehirli bu önemli yar fl yar m boy farkla kazand metre kum pistte derece yaparak kazanan Eskiflehirli böylelikle 39 start ndan 12. birincili i ile ayr lm fl oldu. kinci kalan Gürgökçe en az flans verilen at olmas na ra men hayli formda gözüktü. Yakupbey üçüncülü üyle yine tatminkar bir yar fl yaparken tabelan n son at Karaüzüm oldu. Eskiflehirli, Anadolu Tar m flletmesi taraf ndan Albatur k z Sevilcan ile Demirk r dan yetifltirilmifltir. Sevilcan n annesi ise Sübeyhi 34 isimli k srakt r. Sübeyhi 34 harada en iyi yavrusunu da Albatur dan vermifltir. Selcangülü isimli bu yavrusu TL kazanç yapm flt r. Sübeyhi 34 ün di er baflar l yavrusu Do mufl ise Thunder Tiki den olmad r. K sra n haradaki di er k z ise Karacabey in kadrosunda bulunan Zeren dir. Zeren ise Tiki Tork Ku dan yetifltirilmifltir ve 3 yavrusu yar fl koflmufltur. Bunlar içinde en baflar l s Demirkaz k dan olan Aydemir dir. Aydemir ile Eskiflehirli baba hatt nda Demirk r, anne hatt nda Sübeyhi 34 üzerinden yak n akrabad rlar. ESK fieh RL YAKUPBEY GÜRGÖKÇE 1. ESK fieh RL 6y aa Demirk r - Sevilcan / Albatur Sahibi: Semra Ulusoy Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi Jokeyi: Sadettin Boyraz 2. Gürgökçe 6y da Demirkaz k - A Keen Queen / Wiking Sahibi: Mevlüt Taniyit Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: Ayhan Kurflun 3. Yakupbey 4y ka Sa anak - Rukentay / Ersoylu Sahibi: Mikail Alt n Yetifltiricisi: A. Alt n Jokeyi: Ahmet Çelik 4. Karaüzüm 5y ka Halid - Biriçimsu / Batyskaf Sahibi: Kamil K l nç Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi Jokeyi: Ömer Kaya Bitirifl zaman : Kum pist: Normal Farklar: Yar m boy, burun, 2.5 boy 24 TJK NIN SES N SAN 2013

25 KOSULDU 2 MART 2013 YEfi LOBA H PODROMU 1400 KUM 4+ YAfiLI ARAP ATLARI TL G3 MEHMET ULUSOY OSMAN HATTAT F KRET DEN Z F KRET DEN Z SERDAL ADALI DEM R GÖRGÜN MEHMET ULUSOY OSMAN HATTAT F KRET DEN Z SERDAL ADALI DEM R GÖRGÜN M RCAN FIRAT SÜHA MUTLU ADANA BÜYÜKfiEH R BELED YES HALK OYUNLARI EK B... TJK NIN SES N SAN

26 3 yafll ngiliz taylar n n Adil Tügel ad na konulan 1400 metrelik yar fl, 2 Mart 2013 Cumartesi günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda yap ld. Yar fl diflilere mahsustu ve sentetik pistteki kofluya 9 tay kay tl yd. Adil Tügel Koflusu nda net bir favori oldu unu söylemek zordu ancak binicisine duyulan güvenden dolay My Moon Face öne ç kt muhtemel ganyan ile favori gösterilen tay n kariyerinde 1000 ve 1300 metre kumda fiartl 1 ve Minomo KV7 Koflular birincilikleri vard. Adil Tügel Koflusu na Seyfi Ç nar KV6 üçüncülü ü ile gelen My Moon Face, Çokay Haras yetifltirmesidir. Yar fl n bafl nda Labezerin iyi ç k fl yaparak öne ç kt. Hemen d fl na ç kan Esquela rakibinin temposunda kofltu. Daha sonra s ras yla iç kulvarda My Secret, d fl nda Poonawalla, gerisinde Celeritas, Tearra, La Santa Muerte, Aniela ve My Moon Face vard. Önde giden Labezerin düzlü e de önde ç kt. Koflu temposunu gösteren geçifl dereceleri 400m 26.2, 600m 38.6, 800m 50.6 olurken son 400 metrede hala lider olan Labezerin rakiplerine yakalanmak üzereydi. Labezerin in d fl na ç kan My Secret kolayca bu rakibinden kurtulup liderli i ald. Yetenekli bir difli tay olan My Secret k sa sprint sonucunda liderli i ald ve 200 metre bu flekilde devam edip rakipleriyle aray açt. Ancak rakipleri de My Secret ile olan aray tay n yavafllamaya bafllamas ile birlikte tekrar kapatt lar. Fakat elde etti i avantaj ile My Secret 1400 metrede derece yaparak kazanmay baflard. Yar m boya kadar fark azaltan Tearra ikinci olurken Celeritas üçüncü, Labezerin ise dördüncü geldi. Kofluyu kazanan My Secret ülkemizde yetifltirilmifl ancak babas yurtd fl nda afl m yapan bir k srakt r. Annesi Alize nin karn nda gelen tay n babas Zanjero ilk nesil yavrular 2012 y l nda koflmufl bir ayg rd r. Bu ayg r n 2012 y l nda iki tay Black Type koflularda baflar göstermiflti. AD L TÜGEL KOSUSU 2 MART 2013 VEL EFEND H PODROMU 1400 SENTET K 3 YAfiLI D fi NG L Z TAYLARI TL KV8 1. MY SECRET 3y dd Zanjero - Alize / Lord Carson Sahibi / yetifltiricisi: Mehmet Akdeniz Jokeyi: U ur Polat 2. Tearra 3y dd Langfuhr - Shapes & Shadows / Dynaformer Sahibi: Can Artam Yetifltiricisi: A. Gömeç Jokeyi: Fuat Çakar 3. Celeritas 3y dd Popular Demand - Candy Cove / Reprimand Sahibi / yetifltiricisi: Nurbiye Gülerce Jokeyi: Selim Kaya 4. Labezerin 3y dd Okawango - Zonpa / Turtle Island Sahibi / yetifltiricisi: Dervifl Meral Jokeyi: Gökhan Kocakaya Bitirifl zaman : Sentetik pist: Normal Farklar: Yar m boy, 2 boy, 1 boy CELERITAS MY SECRET ESQUELA MY SECRET TEARRA 26 TJK NIN SES N SAN 2013

27 Basmane Koflusu zmir fiirinyer Hipodromu nda 3 Mart 2013 Pazar günü kofluldu. 4+ yafll safkan Arap atlar n n kat ld yar fl 1800 metre çim pistteydi. KV8 s n fta yap lan koflunun dokuz kat l mc s ndan en flansl gösterileni Kurtel Ekürisi nden Bürkan d. Bürkan a rakip olarak gösterilen isimler Yamaner, Kerasus, Yörükefe, Çal flkan ve Dönmezbey di. Korbatur h zl bir isim olup start verildikten sonra hemen bafla geçti. 2,5 boydan az olmayan bir farkla en yak n rakibi önünde koflan Korbatur karfl düzlükte geriden gelenlere yakaland. Korbatur u kovalayan isimlerden Cihanser, Kerasus, Yörükefe, Yar flalan hamle yapmak için haz rlard. Nitekim son 600 metre geçiflinde Yar flalan h zlanarak bafla geçti. Hemen d fl na ç kan Cihanser ise daha çok önde rahat tempo yapt nda baflar l oluyor ve bu hamlesi sonras devam n getiremedi. Önde liderli i alan rakiplerini dikkatlice takip edip s ras n bekleyen Kerasus düzlü e ç k ld nda liderli i almaya çal flt. Kerasus a cevap veren ise Çal flkan oldu. Son metrelere kadar Kerasus, Çal flkan ve daha sonra d fltan atak yapan Yamaner aras nda geçen mücadele izleyenleri memnun etti. Kerasus bu çekiflmeden derecesi ile birinci olarak ayr ld. Çal flkan boyun fark yla ikinci kal rken koflusu be enildi. Yamaner in üçüncü oldu u mücadelenin sonucunda Yörükefe dördüncülü ü ald. BASMANE KOSUSU 3 MART 2013 fi R NYER H PODROMU 1800 Ç M 4+ YAfiLI ARAP ATLARI TL KV8 BASMANE DEK TAR H GAR B NASI... ÇALIfiKAN KERASUS YAMANER BÜRKAN ÇALIfiKAN DÖNMEZBEY YÖRÜKEFE KORBATUR KERASUS YARIfiALAN 1. KERASUS 5y ka, Nevzatbey - Ümre Sultan / Satvethan Sahibi: Funda Pamuk, Yetifltiricisi: C. Pamuk, Jokeyi: Sadettin Boyraz 2. Çal flkan 6y ka, Cafl - Tanyüz / Eldon Sahibi: fiaban Gül, Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi, Jokeyi: Gökhan Gökçe 3. Yamaner 8y da, Sülo - All Most / Wiking Sahibi: Engin Sezen, Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi, Jokeyi: Sinan Özen 4. Yörükefe 5y aa, Altaha - Özenay / Özgün Sahibi: Melis Kurtel Emin, Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi, Jokeyi: Gökhan Y ld z Bitirifl zaman : , Çim pist: 5.3 çok a r, Farklar: Boyun, 1.5 boy, 3.5 boy TJK NIN SES N SAN

28 SANLIURFA NIN KURTULUSU Tarihi kentimiz fianl urfa n n Kurtuluflu ad na yap lan yar fl 4 Mart günü 4+ yafll safkan Arap atlar n n kat l m yla gerçeklefltirildi metre gibi k sa bir mesafede tertiplenen yar fla 10 at kat ld. Koflunun favorisi bölgede bir fenomen haline gelen Fobi ydi ve birincilik serisini sürdüren bu safkan yine kazand. Fobi, 19 Kas m 2012 de fianl urfa da ilk kez kazanm flt. O yar fltan bu yana 7 start gören ve tüm yar fllar n kazanan Fobi, baflar s n fianl urfa n n Kurtuluflu Koflusu nda da devam ettirdi. Birincilik serisini sekiz yar fla ç kartan safkan n kazand koflular s ras yla KV6, Güz KV8, fiartl 5, 4 MART 2013 fianliurfa H PODROMU 1200 KUM 4+ YAfiLI ARAP ATLARI TL A3 fianl urfa Çarfl s KV6, fianl urfa Emniyet Müdürlü ü KV8, fianl urfa SMMMO KV7, Nemrut Da KV8 ve fianl urfa n n Kurtuluflu A3 olmufltur. Toplu bir ç k fl olurken sadece Necatibey 1 boy kadar gecikmiflti. Fobi yar fl bafl nda her zaman oldu u gibi kendi temposunda kofltu. Kandemir n lider geçti i ilk 400 metrede Fobi rakibinin d fl nda yer tuttu ve her geçen metrede rakiplerine hakimiyetini kabul ettirdi. Kandemir bir anda gerilemeye bafllarken, Fobi de liderli i ald gibi fark da 4 boy kadar açt. Düzlükte bilinen sprintini yapan Fobi birincili e giderken iç kulvar ndan Bü ülmeli onu yakalamaya çal flt. Bir ara bunu baflar r gibi olduysa da mücadeleden erken koptu. Geriden gelen Necati Day, Ç lg n Selim tabelan n en iyi yerleri için çaba gösterdiler. Çünkü fark 4 boy yapan Fobi kolay kazand. Bü ülmeli ikinci, Necati Day üçüncü olurken Ç lg n Selim dördüncülükte kald. Fobi, 1400 metrede derece yapt. Son 800 metreyi ise kofltu. Bundan önce kazand koflularda mesafeler 1200 ile 2000 metreler aras ndayd. kinci kez 1200 metrede kazanan safkan n babas Berkofl, annesi ise Demirk r k z Egeincisi isimli k srakt r. YÖNET M KURULU NUN DA KATILDI I TÖRENDE KUPAYI fianliurfa VAL S CELALEDD N GÜVENÇ, KAZANAN ATIN ANTRENÖRÜ HÜSEY N KAYA YA TAKD M ETT FOB 8y ka, Berkofl - Egeincisi / Demirk r Sahibi: Mustafa Kaya, Yetifltiricisi: Sultansuyu Tar m flletmesi, Jokeyi: Mehmet Akyavuz 2. Bü ülmeli 8y ka, Sancakbeyi - F rt na 36 / Saad Sahibi: Mithat Kat, Yetifltiricisi: S. Yenigün, Jokeyi: Halef Kat 3. Necati Day 5y ka, Benim O lum - Suy ld z / Demirk r Sahibi / yetifltiricisi: Mahmut Par ldar, Jokeyi: Mehmet Do an 4. Ç lg n Selim 4y ka, Turgut Reis - Gül Tunca / Volga 2 Sahibi: Kaya Kaya, Yetifltiricisi: H. Kaya, Jokeyi: Mehmet Kaya Bitirifl zaman : , Kum pist: Normal, Farklar: 4 boy, 2.5 boy, 2.5 boy MEHMET AKYAVUZ / FOB 28 TJK NIN SES N SAN 2013

29 Anadolu nun en yüksek üçüncü zirvesi Süphan Da üzerinde bulunmaktad r. Sand ktepe denilen bu noktan n yüksekli i metredir. Ad na yar fl düzenlenen Süphan Da, sönmüfl volkanik bir oluflumdur ve Van gölünün kuzeyinde yer almaktad r. Da c lar için önemli bir t rman fl alan sunan Süphan Da, zirve kesimindeki lav tümse i ve buzul gölleriyle kendine has güzelliklere sahiptir. Süphan Koflusu 3 yafll ngiliz taylar na mahsus olarak 1900 metre kum pistte yap ld. Bu yafl grubundaki taylar n yaklaflan mevsimde önemli klasik yar fllar var metrelik koflu Sait Akson, Gazi gibi hedef yar fllara haz rlanan taylar için iyi bir mesafe testidir. Adana k fl sezonunda çeflitli defalar baflar l mücadeleler yapm fl olan safkanlar bir araya getiren yar fl n favorisi Suwako ydu. Suwako, Ankara da koflu hayat na bafllam fl iki ayl k sürede 4 kez koflmufl ve iki ikincilik yapm flt r. Adana ya geldikten sonra serisini sürdürüp önce ikinci arkas ndan da 3 kofluda üst üste birincilikler elde etmifltir. Kazand 1900 metrelik KV6 yar fltan sonra Tema Vakf KV7 de ikinci kalan Suwako, Süphan Koflusu na iyi form durumu nedeniyle favori girmifltir. Blue Eagle, Tosuno lu, Yi it Baba start ç k fl nda biraz tereddüt gösteren taylar olurken, Slyvanas starttan ç kmas na ra men yar fla bafllamad. D fl kulvardan öne f rlayan Bosporushan serili ini gösterdi ve liderli i ald. Bu safkan n arkas nda di er taylar Royal Signature, Baba Do ukan, Empire City, Tosuno lu, Suwako, Divine Heart, Blue Eagle ve Yi it Baba s ras yla yerlerini ald lar. Düzlü e kadar yar fl getiren Bosporushan önde yapm fl oldu u tempodan yorgun düfltü. Baba Do ukan tempoya uyup ikincilikte geldi, ancak düzlü ü gördüklerinde gücü tükenen bir di er isim de oydu. Tosuno lu, Divine Heart ve Suwako ise daha rahat flekilde düze yola ç kt lar. Divine Heart ve Suwako rakiplerinden ayr l p birincilik mücadelesine giriflti. Suwako son 100 metrede daha hakim görüntüsüyle kazanaca n belli etti ve kofluyu 1,5 boy farkla kazand. Divine Heart ikinci olurken yar fl n temposunu veren Bosporushan üçüncü, Tosuno lu dördüncü oldu. SÜPHAN DAGI KOSUSU 5 MART 2013 YEfi LOBA H PODROMU 1900 KUM 3 YAfiLI NG L Z TAYLARI TL A3 SÜPHAN DA I ETEKLER SUWAKO 3y de, Victory Gallop - Sky Beauty / Bin Ajwaad Sahibi / yetifltiricisi: Levent Sar kaya, Jokeyi: Halis Karatafl 2. Divine Heart 3y de, Divine Light - Sultaniye / River Special Sahibi / yetifltiricisi: Atila Özkan, Jokeyi: Yücel Bilik 3. Bosporushan 3y ae, Bosporus - Adau / Wolf Sahibi: Umut Hepsa, Yetifltiricisi: F. Atan, Jokeyi: Nurettin fien 4. Tosuno lu 3y ae, Dinyeper - Bedtime Story / Private Account Sahibi: Sevgi Tosuno lu, Yetifltiricisi: O. Uzun, Jokeyi: Ahmet Çelik Bitirifl zaman : , Kum pist: Normal, Farklar: 1.5 boy, uzak, boyun DIVINE HEART SUWAKO TJK NIN SES N SAN

30 ESAT ÖZB LEN KOSUSU 4+ yafll ngiliz atlar 2000 metre kum pistte bu kez Esat Özbilen Koflusu nda bulufltular. Handikap puan 100 ün üstünde olan atlar n bu yar fl KV8 Listed s n fta olsa da kat l mc lar n n gücüne bakarsak G3 ayar nda bir program ortaya ç kt denilebilir. Geçti imiz sezonun flafl atlar ndan Amerikal 1.20 muhtemel ganyanla favoriydi. 23 Ekim de Ankara daki Seymenler Koflusu sonras nda yar fllar na k sa bir ara veren Amerikal 29 Ocak ta iyi bir dönüfl yapm flt. Toraman ad na yap lan yar fl kazanan safkan n daha sonra Adana Büyükflehir Belediye Baflkanl nda dördüncü olmas bu yar fltaki beklenti aç s ndan iyi bir referans olmad. Yar fl n bafl nda Amerikal en iç kulvar tuttu. King Drok d fl kulvardan srarla öne geçmek isteyince rakipleri buna müsaade ettiler. Petina ortada, Amerikal iç kulvarda King Drok u kovalarken geriden Grand Expectations onlara yanaflt. Düzlü e ç k ld nda rakibi King Drok u bast ran Petina liderdi. Amerikal iç kulvarda beklenenden uzak bir yar fl yaparken en d fltan hücum eden Grand Expectations daha etkili oldu. Ancak Petina rakiplerinin bu çabas n bofla ç kartarak derecesiyle 5 MART 2013 YEfi LOBA H PODROMU 2000 KUM 4+ YAfiLI NG L Z ATLARI TL KV8 kazand. Grand Expectations ikincili inde baflar l yd ama rakibinin 3 boy gerisinde kalm flt. King Drok üçüncü Kasap Sad k ise dördüncü olup tabelay tamamlad lar. Petina baflar l ayg r Kaneko nun taylar ndan biridir. Yetifltiricisi Vural Çak m meflhur at Johnny Guitar la hat rl yoruz. Petina n n annesi ise Malina d r. Malina ünlü k srak Levano nun kan n tafl maktad r. Levano nun My KING DROK PETINA Volga Boatman dan verdi i Voleano bu k sra n annesi olup babas ise Doyoun dur. Kulübümüz ayg rlar ndan Doyoun iyi bir k srak babas olup Petina yla bu yöndeki baflar s n bir kez daha göstermifltir. Doyoun un k srak babas olarak baflar l oldu u isimler aras nda Baldovino, Baflkan Nexia, Barb Wire, Black Stream, Hanbefl, Impassible, My Daughter, Perfecto, Stromboli say labilir. GRAND EXPECTATIONS 1. PETINA 4y da Kaneko - Malina / Doyoun Sahibi: Bora Atakol Yetifltiricisi: Vural Çak m Jokeyi: Ayhan Kurflun 2. Grand Expectations 5y dk Grand Ekinoks - Morris Code / Lost Code Sahibi: Volkan Ekinci Yetifltiricisi: Yasin Ekinci Jokeyi: Halis Karatafl 3. King Drok 4y da West By West - Ms Hero / Sea Hero Sahibi / yetifltiricisi: smet Çakmako lu Jokeyi: Fuat Çakar 4. Kasap Sad k 4y da Dinyeper - Derin / My Volga Boatman Sahibi / yetifltiricisi: Salih Tekinalp Jokeyi: Ahmet Çelik Bitirifl zaman : Kum pist: Normal Farklar: 3 boy, 3 boy, 3 boy AYHAN KURfiUN / PETINA 30 TJK NIN SES N SAN 2013

31 BERGAMA KOSUSU 7 MART 2013 fi R NYER H PODROMU 1800 Ç M 3 YAfiLI NG L Z TAYLARI TL KV8 Mart ay bafl nda havalar n da iyi gitmesi sonucu çim pistte planlanan koflular keyifle takip ettik. Bu yar fllardan biri olan Bergama Koflusu 7 Mart 2013 Perflembe günü, 3 yafll safkan ngiliz taylar aras nda yap ld metre üzerinden koflulan yar fla 8 tay kat l rken müflterek bahislerde en çok tutulan tay Bay Çiftçio lu ydu. Bay Çiftçio lu, Divine Light ile Eagle Eyed k z Emotion dan olmad r. Ülkemizdeki ilk nesil yavrular n bu y l 4 yafll olarak izledi imiz Divine Light, istikrarl taylar vermektedir. Birkaç yar fl koflup kaybolup giden taya sahip olmay kimse istemez. Divine Light a yat r m yapm fl olan yetifltiricilerimiz flu ana kadar 74 koflan ve 50 kazanan tay yla bu ayg rdan memnun gözükmektedirler. Ayr ca 74 tay n n ald toplam start 935 olup tay bafl na ortalama 12.6 d r. Karfl laflt rma olmas bak m ndan ayn dönemde ayg rl k yapmaya bafllayan Victory Gallop un tay bafl na start rakam 9, Okawango nun ise 9,6 d r. Çok toplu ve düzgün bir ç k flla yar fl bafllad. Kudreta a iç kulvara girip ilk andan itibaren liderli i yapt. Bu safkan Bidevi, Bay Çiftçio lu ve Dökerflah izledi. Düzlü e gelindi inde hala Kudreta a baflta gidiyordu. Ancak d fl na ç kan Bay Çiftçio lu liderli i zorlanmadan ald. Geri planda en d fl kulvar tercih eden Dökerflah ile daha iç kulvara giden Kimura lideri yakalamaya çal flt. Bay Çiftçio lu na en ciddi bask d fltaki Dökerflah dan geldi. Dökerflah formda bir tay ve her yar fl nda daha da iyi kofluyor. Yar fl n son metrelerinde Dökerflah rakibini yakalad ve iki tay beraberce potoya girdiler. Foto finiflten gelen görüntü sonras nda Dökerflah bir bafl farkla Bay Çiftçio lu önünde birinci ilan edildi. Böylelikle Dökerflah kariyerindeki ilk Listed galibiyetine ulaflm fl oldu. 3 boy gerilerinde kalan Kimura üçüncü olurken Rubicon ise dördüncülü ü al yordu. DÖKERfiAH BAY Ç FTÇ O LU 1. DÖKERfiAH 3y de, Ocean Crest - Tamerink z / Petorius Sahibi: Murat Döker, Yetifltiricisi: H. Erturgut, Jokeyi: Mehmet Kaya 2. Bay Çiftçio lu 3y de, Divine Light - Emotion / Eagle Eyed Sahibi / yetifltiricisi: Necati Çiftçio lu, Jokeyi: Halis Karatafl 3. K mura 3y ae, Perfect Storm - Shinkansen / Always A Classic Sahibi / yetifltiricisi: Mehmet Beflerler, Jokeyi: U ur Polat 4. Rubicon 3y de, Ak nday m - Gloriana / Marlin Sahibi: Francesco Sponza, Yetifltiricisi: Angelica Sponza, Jokeyi: Sadettin Boyraz Bitirifl zaman : , Çim pist: 3.7 yumuflak, Farklar: Bafl, 3 boy, 3 boy TJK NIN SES N SAN

32 ECEABAT KOSUSU 8 MART 2013 OSMANGAZ H PODROMU 1400 KUM 3 YAfiLI NG L Z TAYLARI TL KV8 ASLAN KRAL WALKS IN DARK BLACK SAND VILLAGE WIND SPEED FREAK ESCAPE TO VICTORY VILLAGE WIND ESCAPE TO VICTORY 1. ESCAPE TO VICTORY 3y ae, Victory Gallop - Pellmell / Pivotal Sahibi: Melis Kurtel Emin, Yetifltiricisi: Mozaik fiarapç l k, Jokeyi: Ak n Sözen 2. Village Wind 3y de, Sri Pekan - Steel Girl / Shining Steel Sahibi: Ali Ataman, Yetifltiricisi: Serpil Ataman, Jokeyi: Gökhan Kocakaya 3. Speed Freak 3y de, Win River Win - Shar Note / Victory Note Sahibi: Ahmet Sabanc, Yetifltiricisi: M. Çiftçi, Jokeyi: Okan nce 4. Aslan Kral 3y de, Dinyeper - Vanity Royale / Desert Prince Sahibi / yetifltiricisi: Hakan Kelefl, Jokeyi: Murat Gündüzeli Bitirifl zaman : , Kum pist: Normal, Farklar: Boyun, uzak, 3 boy ESCAPE TO VICTORY N N EK B N N MUTLULU U TJK NIN SES N SAN 2013

33 Eceabat Koflusu 1400 metrede KV8 Listed de erinde bir kofludur. 3 yafll ngiliz taylar n n kat ld yar fl 8 Mart 2013 Cuma günü kofluldu. Handikap puanlar na bakarsak 80 + puanl 4 tay n yan yana geldi i programda önümüzdeki dönemde stanbul daki klasik yar fllarda görmemiz muhtemel taylara iflaret ediliyordu diyebiliriz. En yüksek handikapa sahip olan Escape To Victory, yar fl az farkla da olsa lehine çevirerek kendisine güvenenleri üzmedi. Escape To Victory, zmir de bafllad koflu hayat nda Maiden yar fl koflmadan direkt fiartl yar fllar tercih etmiflti. lk iki koflusunda ikinci kald ktan sonra 7 yar fll k bir seride 5 birincilik elde eden tay KV7 Göcek Koflusu galibi oldu. O yar fltan sonra 4 kofluya girip 2 ikincilik, 2 dördüncülük yapan Escape To Victory, Bursa pistindeki dördüncü yar fl na yeni binicisi Ak n Sözen le ç kt. Startla birlikte Escape To Victory, iç tarafta liderli i ald. Ancak rakipleri bir süre sonra tempoyu yükseltince onlara uymad. Black Sand bafla geçerken, Escape to Victory ikincilikte kalmay sürdürdü. H zl bir tay olan Walks In Dark, stanbul da iyi yar fllar yapm fl olan Village Wind takipteki isimler olurken daha sonra Aslan Kral ve Speed Freak s ras görülmekteydi. Düzlü e ç k l rken atak yapan Escape To Victory yeniden liderli i ald ve bitifle kadar da b rakmad. Onu en çok tehdit eden isim ise Village Wind oldu. Bitifl noktas na kadar mücadeleyi sürdüren Village Wind sadece boyun fark yla rakibine geçildi ki çim pistte çok daha iyi koflan bu tay stanbul da takip etmek gerekir. Eceabat Koflusu nun üçüncüsü Speed Freak olurken Aslan Kral tabelan n son s ras nda yer ald. Escape To Victory, Kurtel Haras yetifltirmesi olup bir Victory Gallop o ludur. Tay n annesi Pellmell ise ünlü Pivotal in k z d r. Pellmell in daha önce verdi i Big Brother isimli tay Mujtahid den olup Ekrem Kurt KV8 Listed ikincisidir. TOROSLAR KOSUSU 9 MART 2013 YEfi LOBA H PODROMU 1300 KUM 4 YAfiLI ARAP ATLARI TL A3 1. YALNIZEFE 4y ka Tamerino lu - Mercanhan m / Bamka 3 Sahibi: Mehmet Karakoç Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi Jokeyi: Gökhan Kocakaya 2. Yakupbey 4y ka Sa anak - Rukentay / Ersoylu Sahibi: Mikail Alt n Yetifltiricisi: A. Alt n Jokeyi: Ahmet Çelik 3. Bolatl 4y ka Bolkar - Gülatl m / Haberbatur Sahibi / yetifltiricisi: Ercüment Atl Jokeyi: Ak n Sözen 4. Sezar 4y aa Gobakbey - Gürflin / Kanatl 3 Sahibi / yetifltiricisi: Ali Özkan Jokeyi: Halef Kat Bitirifl zaman : Kum pist: Normal Farklar: Yar m boy, 1.5 boy, uzak Akdeniz k y fleridi boyunca sahile yak n kesimde yükselen Toros Da lar tabiat n bütün güzelliklerini sunmaktad r. En yüksek noktas 3767 metre ile K z lkaya zirvesidir. Yaz s ca nda Toroslara ç karsan z serin yaylalar nda, vadilerinde sakl cennetler bulabilirsiniz. Toroslar Koflusu vesilesiyle ülkemizin bu do al güzelli ini 9 Mart Cumartesi günü hat rlad k. 4 yafll safkan Arap atlar aras nda koflulan yar fla 6 isim kat ld metre kum pistteki yar fl n A3 düzeyde oldu unu görmekteyiz. Geçti imiz y l n bafl taylar ndan Yaln zefe ile k fl sezonunda harika yar fllar yapan YALNIZEFE YAKUPBEY Yakupbey, 1.65 muhtemel ganyanlar yla koflunun favorileriydi. Start verildi inde Yaln zefe nin 7 boy kadar startta kald görüldü, bu durum izleyicilerin aras nda büyük hayal k r kl yaratt. Liderli i Bolatl al rken, Rüzgartay, Özkurufl, Sezar ve Yakupbey s rayla kendisini takip ettiler. Daha sonra yar fl n liderli ini Özkurufl ald. Düzlü e de bu safkan lider ç karken Yakupbey d fltan gelip bafla geçti. Bu arada Yaln zefe arkas na sokuldu u grubun d fl na ç k p sprintine bafllam flt. Starttan geç ç kmas na ra men Yakupbey ile girdi i mücadeleyi yar m boy lehine çeviren Yaln zefe gruptan üstün oldu unu gösterir bir yar fl yapt. Tüm izleyenler bundan mutlu oldu metrede Yaln zefe nin derecesi olurken Yakupbey ikinci, Bolatl üçüncü oldu. Bu üçlünün oldukça gerisinde kalan di er üçlüden Sezar dördüncülü ü ald. Yaln zefe, geçti imiz y l kazand Hatay Koflusu G1 den sonra Haralar G1 de ikinci kalm flt. Çim pistte Ankara da Necip Faz l K sakürek G3, stanbul da Kapal çarfl A3 Koflular nda ikinci kald ktan sonra yeni y l zmir de karfl layan safkan, Çakabey G3 galibiyetiyle de y la iyi bafllam flt. Adana da bu mevsim ilk kez koflan Yaln zefe kazanarak yaklaflan stanbul sezonu için haz r oldu unu da gösterdi. TJK NIN SES N SAN

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Koç Ailesi, Vehbi Koç Koşuları kupa törenlerine çoğunlukla şirket müdürlerini göndermekteydi. Yasin Kadri Ekinci, TJK ya başkan olduğu ilk dönemde

Detaylı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı 89 uncu Gazi Koşusu nu Gülçin Kundakçı nın sahibi olduğu Cengiz Aydoğan ın antrene ettiği ve jokey Ahmet

Detaylı

TJK NIN SES LEE VALLEY BRENO FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ

TJK NIN SES LEE VALLEY BRENO FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ TJK NIN SES HAZ RAN 2013 SAYI 167 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S LEE VALLEY & BRENO FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ TJK NIN SES AYLIK DERG Haziran 2013 Say 167 Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na SERDAL

Detaylı

DERHADIR BASARIYA KOSUYOR

DERHADIR BASARIYA KOSUYOR FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ DERHADIR BASARIYA KOSUYOR 2 TJK NIN SES fiubat 2014 AYLIK DERG fiubat 2014 Say 175 AREK Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na SERDAL ADALI KUYUMC YAN LA AKMESE DE B R SÖYLES [RÖPORTAJ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Esma Sultan Yalısında yapıldı

Esma Sultan Yalısında yapıldı Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu resepsiyonu Esma Sultan Yalısında yapıldı TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci 2007-2008 yılında yönetimde bulunduğu zaman Gazi Resepsiyonu gerçekleştirirken iki

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ SUZI GOLD D S TAY DENEME DE SAHNE ALDI...

FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ SUZI GOLD D S TAY DENEME DE SAHNE ALDI... FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ SUZI GOLD D S TAY DENEME DE SAHNE ALDI... AYLIK DERG HAZ RAN 2014 Say 179 Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na SERDAL ADALI Genel Yay n Yönetmeni MEHMET B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org 0212

Detaylı

FOTOGRAF : CUMAL DEM RKIRAN KULOGLU NUN DÖNÜSÜ...

FOTOGRAF : CUMAL DEM RKIRAN KULOGLU NUN DÖNÜSÜ... FOTOGRAF : CUMAL DEM RKIRAN KULOGLU NUN DÖNÜSÜ... AYLIK DERG MAYIS 2014 Say 178 Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na SERDAL ADALI AT Nisan ay n n son haftas, Türkmenistan da geleneksel At Bayram n n kutland

Detaylı

SATILIK İYİ KANA SAHİP TAYLI GEBE KISRAK

SATILIK İYİ KANA SAHİP TAYLI GEBE KISRAK DARGA SATILIK İYİ KANA SAHİP TAYLI GEBE KISRAK D.D 5Yş MOUNTAIN CAT-CUT CLEAR Kris GLADYATÖR ile ana-baba bir kardeştir. YOANAGUSKA dan 2012 doğumlu Dişi Tayı ile birlikte SRI PEKAN a çekildi Müracaat:

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40 Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından bu yıl 13-14 Haziran tarihlerinde 34. kez düzenlenen Denizbank Marmara Kupası yat yarışında dereceye giren ekiplere ödülleri Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri nde

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

TJK NIN AGRESIVO... 550 GÜN SONRA B R NC OLDU... MAYIS 2013 SAYI 166 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ

TJK NIN AGRESIVO... 550 GÜN SONRA B R NC OLDU... MAYIS 2013 SAYI 166 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ TJK NIN SES MAYIS 2013 SAYI 166 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ AGRESIVO... 550 GÜN SONRA B R NC OLDU... BVLGARI.COM ISTANBUL, IZMIR, ANKARA EXCLUSIVELY IN SPONZA STORES

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

Veliefendi deki son çim yar fl n SWEET BREW. kazand FOTOGRAF : KAD R Ç V C

Veliefendi deki son çim yar fl n SWEET BREW. kazand FOTOGRAF : KAD R Ç V C Veliefendi deki son çim yar fl n SWEET BREW kazand FOTOGRAF : KAD R Ç V C 2 TJK NIN SES ARALIK 2014 YEN SÖZLESME MZALANDI... 22 Kas m 2014 Cumartesi günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda Tar m Bakan m

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2014 KARAYEL ÖDÜL TÖRENİ NDE GELECEĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

2014 KARAYEL ÖDÜL TÖRENİ NDE GELECEĞE DİKKAT ÇEKİLDİ 2014 KARAYEL ÖDÜL TÖRENİ NDE GELECEĞE DİKKAT ÇEKİLDİ Fotograflar Yurdakul Kayacan SİAYSD (Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği) ve AYYD (At Yarışı Yazarları Derneği) nin birlikte düzenledikleri,

Detaylı

TJK NIN FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ S R NYER DE YALNIZEFE B R NC...

TJK NIN FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ S R NYER DE YALNIZEFE B R NC... TJK NIN SES fiubat 2013 SAYI 163 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ S R NYER DE YALNIZEFE B R NC... TJK NIN SES AYABAKIS AYLIK DERG fiubat 2013 Say 163 Sahibi Türkiye Jokey

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

Yurt dışından uluslurarası yarış festivaline katılacak safkanların tamamı ülkemize geldi

Yurt dışından uluslurarası yarış festivaline katılacak safkanların tamamı ülkemize geldi Yurt dışından uluslurarası yarış festivaline katılacak safkanların tamamı ülkemize geldi Uluslararası Yarış Festivali" kapsamındaki koşular için yurtdışından deklareleri yapılan, misafir safkanlar 1 Eylül

Detaylı

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR Biz aşağıda adı, soyadı, adresi, mail adresi, kimlik bilgileri, banka hesap numaraları ve imzaları bulunan kişiler işbu sözleşmeyi aşağıdaki şartlarla imzalamış bulunmaktayız.

Detaylı

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES fiubat 2012 SAYI 151 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES AYLIK DERG fiubat 2012 Say 151 Sahibi Türkiye Jokey

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk.

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk. Ekim ay nda, Cumhurbaflkanl ve Cumhuriyet Koflular yla, Türkiye Jokey Kulübü ve Yar flseverlerimiz olarak Cumhuriyetimizin 87. y l kutlamalar coflkusuna ortak olduk. Cumhurbaflkanl Koflusu nu kazanan flampiyon

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Fotograflar Yurdakul Kayacan Yedili ganyan geliyor

Fotograflar Yurdakul Kayacan Yedili ganyan geliyor Fotograflar Yurdakul Kayacan Yedili ganyan geliyor Kemal Akyer Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Genel Sekreter Necati Demirkol ve Muhasip Üye H. Turgut Alakuş at yarışı basını ile bir araya

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Keeneland 2013 yılı yearling satışları 9 Eylül 2013 Pazartesi günü başladı

Keeneland 2013 yılı yearling satışları 9 Eylül 2013 Pazartesi günü başladı Keeneland 2013 yılı yearling satışları 9 Eylül 2013 Pazartesi günü başladı Haber: Kadir Kıygır Bu yıl TYAYSD nin 14-15 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştireceği ve ilk kez satılacak taylar için alıcıları

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

TJK NIN SES OCAK 2013 SAYI 162 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S MUTLU YILLARA

TJK NIN SES OCAK 2013 SAYI 162 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S MUTLU YILLARA TJK NIN SES OCAK 2013 SAYI 162 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S 2013 MUTLU YILLARA TJK NIN SES AYLIK DERG Ocak 2013 Say 162 Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na SERDAL ADALI Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan

Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan 90. Gazi Koşusu start kurası çekimi Cuma günü yapıldı 90. Gazi Koşusu nun start numaralarının kura çekimi, Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde yayın yapan TJK TV'nin Veliefendi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere:

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n 5 K tada 5 Maraton-5 Zirve projesi tamamlanmak üzere: BD EK M 2014 Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere: 5 4 Maraton Da 68 Bütün Dünya YAZI fiLER 957 y l nda Bal kesir'de do an görme engelli Necdet

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR TJK NIN SES KASIM / ARALIK 2009 n SAYI 125 n TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S Yeni sezonlar yeni heyecanlar ADANA / fianliurfa Kariyerinde artık Breeders Cup Classic de var ZENYATTA Veliefendi

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya 23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya www.koyunkecisagligisempozyumu2013.org De erli Meslektafllar m, De erli Kat l mc lar Beslenmemizde hayvansal proteinlerden et ve süt çok önemli

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı