gursuitikamuhastanelerikurumugerrelsekreterlifi Yeniqehir ilge Devlet Hastanesi it cit i MAKAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "gursuitikamuhastanelerikurumugerrelsekreterlifi Yeniqehir ilge Devlet Hastanesi it cit i MAKAMA"

Transkript

1 Sayr: i Konu: FiYat lstefi. T.C. SACLIK BAKANLIEI runrive I(AMU HAsrANEln'ni IKURUMIJ gursuitikamuhastanelerikurumugerrelsekreterlifi Yeniqehir ilge Devlet Hastanesi it cit i MAKAMA 08/06/2015 Irlastanemiz ihtiyacr olan 1 kalenr HIZMIIT sattn altnacaktrr' Bu altmt 4734 savtlt Kamu lhale Kanunun22 maddesi d bendiuyartnca Do[rudan alrm yoluyla satrn.alrnacaktrr' Bu altma esas K.D,V hariq proforma fatural geklinde hastanemiz sattn alma olacak fiyatlann TL. cinsinden birimin en geq t1106/2015 tarihimesai bitimirie kadar bildirilmesi hususunu; Rica ederim. Uz. Bagta asta URI' Yoneticisi) igin aut MiKTARI einin,{ FIYATI (KDv HARiQ) TOPLAM FiV,q.rt (KDV HARiq) TOPI,AM FiYATI (KDV DAHil,) ACiL UYARI SISTEM KURULUM HiZMETI GENEL TOPLAM I ADET Not: l- Yiiklenici; her ttirlii vergi' ulaqtm, kargo ve yoi giderlerini karerlayacaktrr' 2- Fiyateklifrniz laks yoluyla da gonderilebilir'(faks No: 0?24.",T7!n) 3- Do[rudan temin ihale sonucu r.i'rw.bydh.gov.tr internet adresi "IHALELER" baqlr[r altrnda YaYrmlanacaktrr. iznik caddesi Devlet Hastanesi Bagtabiplifi Yenigehir/ Bursa '['elefon: (0224) Faks: (0224) e-posta: bursadhs gov.tr.

2 l.tanrm Hastane Acil Uya. sistemleri, Mavi Kod Sistemi, pembe Kodi siste:mi, Bevaz Kod Sisterrrinden orugan ve bunlann bilil". entegre olalak garrqtr[r,re yonetiidifi iletigim ve otomasyon sistemidlir' Bu,i.tlrnt"rin agrk tammlan aqa[rdaki gibidir: sistemidir. :omasyon sistemidir' 2. Amaq ';J1:ff'1,:':l'"#'?'i,?lliliil"Htffi{1'ff;.1fi'T";ffi:: BeyazKod sisteminin amac'i l"'31:*,1",'i:.1:.t"?l1t:"1?,t#-,::i111'1hi?'. maruz kalmalanna karqt gerekfi guvenlk L('uu'rwru'' e vdnlendiriler,ek personerinin.n t,,ri-iiiiii' J*fu "iiiqii.'ri'i' oluqan ii:. :":::* 11,1"H# ltfi ffiffi t#il' tt:ff 'T:t#,:f L:::'ffi "#r '*i:ii: geiieti''m"si ve dererrendir'me ffi1[1,ilh;;;:ltffi;ililffit,?:i3:'ji,it1l;","..t"ir['i"* J"it ilt",.elik-safhkta "H;Tf,::TliF,--}l*i5"11,*X#.:ru Kalite Standartlan) Acil UYarrSistenni I/5

3 (anda tarumlanan <izelliklere sahip iqleri yapmak r At<tancr Cihazlanndan ve Hastane Qapn Serntral 1t91sl ya da yetkili sattcrsr olmah ve bu bejlgeleri I sunmalarr gerekmel<tedir' Bunlann ozellikleri en azaqa[rdaki gibi olacaktr: 4. Kablosuz Aktarrcr Cihazt: 4"1. Kablos uzaktarrcr,ket (Krsa Mesafe Telsiz) y.netmeliginde tanrmlanan sbt (Sanayi Eiilimsel - r. l'ff?,r:ffi*'#"r:xti"t"hii-l yay,n, uluslararasr standart iletieim protokolii olan Po'cSAG 5. Hastane Acil Uyan Sistemi Santral Sunucusu: 5.1. Hastane Acil uyan sistemi Santral Sunucusu kesintisiz gahgacak bigimde donamm ve Y azirmdan o I u I ac aktr r' Acil Uyarl Sistenni 2 / 5

4 Beslemesi kesintisiz g1ig hattrndan yaprlacak ve elektrik kesintisi olsa dahi sonrarstnda kendisini otomatik olarak tekrar agacaktrr' 52 Hastane Acil Sistemi Qa[rr Santral S,,n,,"u,,, iizerinde agrk kavnak kodlu ve tek bir ir;l etim sistemi olmahdrr. SunucumonitorveklavyekullanrlarakagrlabilecekTuq;ifreilekorunacaktr. --sistemi -sunutu'u' 53 Hastane Acil uyarr Santral Mav:i Kod' Pembe Kod' Beyaz Kod 'iqermeri, 54 sistemlerinin ttimiiniin, sistem tum ga$'la' ytinetelbilip' "v"rr"""r yonlendirebi lmeli, tu'rtf urrn, tutmal, tlpitt*uve ctp,rrq'q istatir;tik iiretebilmelidir' Hastane Ac* Uya' Sistemi Sant r baplanacak, sunucunun IP'si 5.5. otomatik ya damanuel olaral lar' iantral sunucusunun dahili hatlan iizerinden belirli bir gtir 5.6. Sunucu, kurumun telefon sat santralinin IP tauanir ozellifinin bulunmast durumunda' acil k telefon hatlan Ip iabanh ielefon hatlarr olacak, ancak. e[e u-u.tyf u analo g dahili hatlar kullanrlacaktrr' Kurumun herhangi bir telefonurd* ih;; odalarrnda bulunan telefonlar harig) kurumun tahsis edecepi ozel telefon numaralan tizerinden mavi, pembe, beyazkod ga[rrla'baqlatrhp iffffitltlilolllr,r"l iirtj;h ffilrt,?ilt51\:ndirme paneli konulmuq oran tiim noktala.ndan mavi, pembe, beveur kod' 5.8. konsilltan konsilitan doktor doktof ga[rrlan gagruafl baqlatrhp ua}'drl'rl, sonlandrrrlu"ukltl: rv;;;i-ij;; sistemi santral sunucusunun sesli yanrt 5.g. Acil kod hatlarr arandrprnda' has ve mesajlar otomatik robot operatdr sesli komurila' ile i?;iktt"u" baglatma ve sonlandrrma iqleyiqi, otomatik ve insansrz olarak s.,r. fr"jfffrtlt'.i\:"r::tilrndan ea[' baelatrldr[r zaman arama vaprlan dahili telefon hlattrrun CallerlD g.nderme (CLIP) tirelligi uarru,"b., santrai s""t"""' tarafindan otromatik.d"tolarak algrlanacak ve ga[n direkt olarak baglatrlacakttr' Aramu yuprr* i"lefon iattrmn callerld gonderme- ozelli$ yoksa, ar.ama yaprlan te'lefonun dahili numarasrrun tuqlanma' g.rl*:,iginiitn.*:ru bil,origcer ve tuglama ile telefon lkimlifi,.,-. i1'j;ffjtlln olmayan bir dahili telefondan ea!;. baqlatrldrfrnda ilgili pager. ea[' clhazlarrna ga[n baqlatrlan d"hili telefonun dahili''num*u,t t'" bu numaranrn kayrth 5.1s. lrifl:fifl'j;?i':i"::itfhtl'"e raporrama ekranrarr ormarrdrr ve gtivenlik eirre'reri ile,.,u.\,".'x:rrit'lii,.,,rau, hastane ieerisindeki bd,lgeler, ::1x'_',1* :.f:31i":.1:3i,'"-r:ala' ve adresleri, hemqireler, kod ekiple;i ;;.t ve kirllanrcr bilgileri giincellenecektir Her bir gagrr tipi igin mesaj go"d;; siiresi, aratrklarive lastanenin servis ve b<ilgelerine -'^. gtir. pug"itpersonel atamalan bulunacaktrr' 5.1g. Anhk olarak sistem cihazra.nrn aktif/pasif durumunu gosteren hiyerarqik tablo bulu*acaktr' Gtig, a[ baflantrsr veya di[er,".""f* nedeniyle "gultqntuyun crhazlat otomati]k tespit 5.r9. ;Ti:rbr,f"l[ltJ_u" tamm' olan tiim clhaztan va da bir grup cihazt tek iqle,rnle test edebilecektir. Test sonuglan raporlanacakttr' Raporlam alantnda ga['la'n ;;ttt-" tirvis' oda bilgilerini igeren adresleri' zama"'la''' ilgili perso";i ;; p"rrorr-"lin miidahale siireleri rapor edilecektir personelin pager 9a[' g.q 5 saniye iginde ga[' bilgilerini gonderecektir' "iturtui^lu.n Qafrr ekip elemanlanna aynr zamarrda ulaeacakttr' Qagnmesajr, qafrr tipine gore tammlanatilen siire arahklarryla 'a5.n sonlandnlana kadar tekrarlanacakttr Acil Uyarr Sisterni 3 i 5

5 5,23. Qa$rrlar, gagnmn tipine gore tantmlanabilen siire boyunca durumunda 1o$an{mlmamast sa[rr iptal *v1*1" "di;;;i "'tiaurti""diil;;i; rytr olara kavrda gececektir' santral sunucusu, oda kontrol tiniteleri ile hastane"#';;r;;g"i air'iizerinden TCP/P soket haberleqmesi ile habe runabilecektir' mi'idahale siireleri' Bolgelere/servislert Aylara gdre gafrr adetleri Branqlara gore Acil Qa[n ile ilgili gfttt '--'tu*.bilgisayanndanvet Kurum dahili telefonlarrr Sistemde kayrth olan ttir rlaoakttr dan incelenebilecektir' istenirse rqlangrq ve sonlanma zatrlanlafl' onel kimlikleri sl r Formu" rrma, de[iqtirme) herhanlgi bir lli;u- bilgisayarlan tizerinden,.rt. fitjiltf:liiltffih'i9' srs:erltt'rl:r: nprnda anlatrlan.zelliklere sahip oran ek ac' kod durumratrrun da, r, *n::"b'!:1"ff,ht;}fff:',:tlffi *,ekeb'ecek (yangrn,,uigrn hastalk, uu.;'*rij.-. iahil "aii""tgi ek sesli yamt sistemi lkartlart,,r. 5*ffiT:?i,ffiff1'iliil,ll'J*,yotrarda baqka bir medvava srirekli or11ak vedekremeridir', Qagnverildi[inde hattl *.lg,rioi,nu' dr..ur.,.r'au-iui,pyr,t* kaydedilebilir ve raporlanabilir,.rr. tfiifffi:rffittluilo u,u' ieindea[rryr argrlavabilecek eekim giicrne sahip olmasr g;t""rm:$iil 536. tatbikat ve deneme ga['ra. 9a[' sonlandr.ldrktan sonra pager cihiazmdan otomatiksilinebilirnitelikteozelli[esahipolmastgerelkmektedir. 6. Kurulum 6.1. Hastane Acil Uyarr Sisteminde kullamlmak izere;aga[rdaki tablo proje onay agir]masrnda her Proje igin ayn ayn doldurulacaktr' tintinlnn R---.it uyutt Sistemi Yqlt* R-"il Uyutt Sistemi Donantm r-aunsut Aktancr C\haz Pug"t (ga[rr efitim, kablolama vb) Her servis igin I'er adet ve Hastane Acil UYarr Sistemi Santral Sunucusuna ba'fih 1 adet 6.2. kablosuz aktarrct konulacakve bu noktalara crhann 220 VeC itttiyacr igin UPS hattrndan besleme gekilecektir' YENISEHiR DEVLET HASIIANRSI Acil UYarr Sistermi 4 / 5

6 6.3. Santral Odast, telefon san Sistemi Santral Sunucusu Sunucusunun konuldu[u r santral sunucusuna ba[lar ba[lanacaktrr ve bu clhaz] AYnca santral sunucusuna,rrn r.rrrunu baflanacak' di 7. Garanti oyunca garanti kapsamt iginde oln te miidahale edilecek ve arrza nlu( :lirtilen siire igerisinde meydana 1 zalanan Pager Yerine -Yedek Paget engellenecektir. Garanti kapsamr igerisindeki atvalarda ga$rl I de[iqtirilecektir. /U.+; D{rdd'^ &^^.i ^ Son'rc.-r ot^a cs'rna-- S i F,oc I &^^.^s'\rrr-r1on'rsle.r J*.1,n lon.r q )*& nle.coh*rc " e-el<- v<- d.nno^sd'**y* Sont-" frastanssi hflt3dfir Acil Uyarr Sisterni 5 / 5

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM Sayr Konu, q6q : Teklif T.C. ADANA VALILIGI Halk Salhg Mudurlugri TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agatrda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 4 ) kalem Sabit Telefon Hizmet Ahmr isi; 4734

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi ry T.C. ADANA VALiLiGi il saglk Miidiirltigi li;ii*i13 *#tr{ lt, rilrl}r Sayr : 8.10.4.iSM.001.0800 t satnalmaftd I Konu: Yazrhm Programr Ahmr Teklif Fonnu 74.,% tzot3 TEKLIF FORMU Miidiirlti[iimtiziin

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat T,C. 5A6LIK BAKANLIdI Brtman Biilge Devlet Hastanesi Batman Btilge Devlet Hastanesi Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I 16.01.2012 Sayrn I Kurumumuzun ihtiyacr olan Kardiyoloji

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN EURO KAPiTAL YATIRIM ORTITKLIGI A.$.'NiX nuno MENKUL KIYMET'y.{TrRrM ORTAKLIGI A.$ VE EURO TREND'I/ATIRTM ORTAKLTGT A.S.Ni DEVRALMA SURETiyT_,n ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN ninrn$mn RAPoRU. Bu

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı