Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/ BBV efesotomasyon.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon."

Transkript

1 /2008 Altivar 312 Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391

2

3 çindekiler Önemli Bilgiler 4 Ba lamadan önce 5 Belge yap s 7 Ayarlama ad mlar 8 Kurulum - Ön tavsiyeler 9 H z kontrol cihaz de erleri 10 Boyutlar ve a rl klar 12 Montaj 14 Kablo Ba lant s 17 Kontrol listesi 29 Bak m 30 K sa devre de eri ve parça devre korumas 31 BBV /2009 3

4 Önemli Bilgiler UYARI Bu talimatlar dikkatle okuyun ve cihaz kurmay, çal t rmay ve cihaz n bak m n yapmay denemeden önce bilgi sahibi olmak için ekipmana göz at n. Bu belgede veya ekipmanda, olas tehlikeleri bildirmek veya bir prosedürü aç klayan veya basitle tiren bilgilere dikkat çekmek için a a daki özel mesajlar görülebilir. Tehlike veya Uyar güvenlik etiketine bu simgenin eklenmesi, talimatlara uyulmamas halinde yaralanmaya yol açabilecek elektrik tehlikesinin bulundu unu belirtir. Bu, güvenlik uyar simgesidir. Olas yaralanma tehlikelerine kar sizi uyarmak için kullan l r. Olas bir yaralanmay veya ölümü engellemek için bu simgeden sonra verilen tüm güvenlik mesajlar na uyun. TEHL KE TEHL KE, aç k bir ekilde tehlike te kil eden ve kaç n lmamas halinde ölümle veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak durumlar belirtir. UYARI UYARI, potansiyel olarak tehlike te kil eden ve kaç n lmamas halinde ölümle, ciddi yaralanmayla veya ekipman n hasar görmesiyle sonuçlanabilecek durumlar belirtir. D KKAT D KKAT, potansiyel olarak tehlike te kil eden ve kaç n lmamas halinde yaralanmayla veya ekipman n hasar görmesiyle sonuçlanabilecek durumlar belirtir. D KKAT D KKAT, güvenlik uyar simgesiyle olmadan kullan ld nda, potansiyel olarak tehlike te kil eden ve kaç n lmamas halinde ürünlerde hasara yol açabilecek durumlar gösterir. LÜTFEN D KKAT Bu k lavuzda "kontrol cihaz " ifadesi, NEC taraf ndan tan mlanan haliyle ayarlanabilir h z kontrol cihaz n n kontrol cihaz k sm n ifade eder. Elektrikli ekipmanlar n kurulumu, çal t r lmas, servisi ve bak m yaln zca yetkili personel taraf ndan yap lmal d r. Schneider Electric, bu ürünün kullan m ndan kaynaklanan herhangi bir durum için sorumluluk kabul etmemektedir Schneider Electric. All Rights Reserved 4 BBV /2009

5 Ba lamadan önce Bu kontrol cihaz nda herhangi bir prosedür gerçekle tirmeden önce bu talimatlar okuyup anlay n. TEHL KE ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES Altivar 312 kontrol cihaz n monte etmeden veya çal t rmadan önce bu k lavuzu okuyup anlay n. Kurulum, ayarlama, onar m ve bak m, yetkili personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir. Kullan c, tüm ekipmanlar n topraklamas na ili kin tüm uluslararas ve ulusal elektrik yasalar gereksinimlerine uyumluluktan sorumludur. Bask l devre kartlar da dahil olmak üzere bu kontrol cihaz ndaki birçok parça hat geriliminde çal maktad r. DOKUNMAYIN. Sadece elektriksel olarak yal t ml araçlar kullan n. Gerilim alt ndayken ekrans z bile enlere veya terminal eridi vida ba lant lar na DOKUNMAYIN. PA/+ ve PC/- terminalleri veya DC bara kapasitörleri aras nda k sa devre YAPMAYIN. Kontrol cihaz servis i lemlerinden önce: - Harici kumanda gücü de dahil olmak üzere tüm güç ba lant lar n kesin. - Kesilen tüm güç ba lant lar n n üzerine AÇMAYIN etiketi yerle tirin. - Kesilen tüm güç ba lant lar n aç k konumda kilitleyin. - DC bara kapasitörlerinin yükünün bo almas için 15 DAK KA BEKLEY N. Ard ndan, DC geriliminin 42 V de erinden daha az oldu undan emin olmak için 16. sayfadaki Bara Gerilimi Ölçüm Prosedürü nü uygulay n. Kontrol cihaz LED'leri, DC bara geriliminin olmad n n göstergesi de ildir. Güç vermeden veya kontrol cihaz n çal t r p durdurmadan önce tüm kapaklar tak p kapat n. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI TEHL KE Altivar 312 kontrol cihaz n monte etmeden veya çal t rmadan önce bu k lavuzu okuyup anlay n. Parametre ayarlar nda yap lacak her türlü de i iklik yetkili personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. UYARI HASARLI KONTROL C HAZI EK PMANI Hasarl görünen kontrol cihaz n veya kontrol cihaz aksesuar n çal t rmay n veya monte etmeyin. Bu talimatlara uyulmamas ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir. KONTROL KAYBI UYARI Herhangi bir kontrol emas n tasarlayan ki i kontrol yollar n n potansiyel ar za durumlar n hesaba katmal ve belirli önemli kontrol i levleri için ar za s ras nda ve sonras nda güvenli bir durum sa lanmal d r. Önemli kontrol fonksiyonlar na örnek olarak acil durum durdurma ve a r hareket durdurma verilebilir. Önemli kontrol fonksiyonlar için ayr veya yedek kontrol yollar sa lanmal d r. Sistem kontrol yollar, haberle me ba lant lar n içerebilir. Beklenmeyen iletim gecikmeleri veya ba lant ar zalar n n sonuçlar hesaba kat lmal d r. a Bu talimatlara uyulmamas ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir. a. Daha fazla bilgi için NEMA ICS 1.1 (en son sürüm), Dijital Kontrolün Uygulamas, Kurulumu ve Bak m için Güvenlik Talimatlar ve NEMA ICS 7.1 (en son sürüm), Yap m için Güvenlik Standartlar ve Ayarlanabilir H z Kontrol Cihaz Sistemleri Seçim, Kurulum ve letim K lavuzu belgelerine bak n. BBV /2009 5

6 Ba lamadan önce UYUMSUZ HAT GER L M D KKAT Kontrol cihaz n açmadan ve konfigüre etmeden önce hat geriliminin, kontrol cihaz etiket plakas üzerinde yazan besleme gerilimi aral yla uyumlu oldu undan emin olun. Hat geriliminin uyumlu olmamas durumunda kontrol cihaz hasar görebilir. Bu talimatlara uyulmamas yaralanmaya veya ekipman n hasar görmesine neden olabilir. MOTORUN HASAR GÖRME R SK D KKAT A a daki ko ullar alt nda harici a r yük korumas kullan lmas gerekmektedir: Motor termik durum belle i olmad ndan ürüne tekrar güç verilirken. Birden fazla motor çal t r rken. Kontrol cihaz nominal ak m n n 0,2 kat ndan dü ük de erlere sahip motorlar çal t r rken. Motor anahtarlamas kullan rken. Bu talimatlara uyulmamas, ekipman n hasar görmesine neden olabilir 6 BBV /2009

7 Belge yap s A a daki Altivar 312 teknik belgeleri, Schneider Electric web sitesinde (www.schneider-electric.com) ve ayr ca DVD-ROM'da (referans VW3A8200) bulunmaktad r. Kurulum k lavuzu Bu k lavuz h z kontrol cihaz n n nas l kurulup ba lanaca n anlatmaktad r. Programlama k lavuzu Bu k lavuzda, h z kontrol cihaz n n terminalinin fonksiyonlar, parametreleri ve kullan m anlat lmaktad r (dahili ekran terminali, opsiyonel grafikli ekran terminali ve opsiyonel uzak terminal). Basitle tirilmi k lavuz Bu k lavuz, programlama ve kurulum k lavuzunun bir parças d r. Bu k lavuz, kontrol cihaz yla birlikte verilir. H zl Ba latma H zl Ba latma, basit uygulamalar için motoru h zl ve basit bir ekilde çal t rmak amac yla, kontrol cihaz kablo ba lant lar n n ve konfigürasyonunun nas l yap laca n aç klamaktad r. Bu belge, kontrol cihaz yla birlikte verilir. Haberle me k lavuzlar : Modbus, CANopen,... Bu k lavuzda; montaj, bara veya a a ba lant, sinyal verme, diagnostik ve haberle meye özgü parametrelerin konfigürasyonu aç klanmaktad r. Ayr ca, protokol haberle me servisleri de aç klanmaktad r. Haberle me de i kenleri k lavuzu Haberle me de i kenleri k lavuzunda, h z kontrol cihaz kontrol prosesleri ve haberle me veriyollar üzerinden eri im sa lanabilen h z kontrol cihaz de i kenleri aç klanmaktad r: Modbus, CANopen,... BBV /2009 7

8 Ayarlama ad mlar KURULUM 1. Kontrol cihaz n al n ve inceleyin v Etiket üzerindeki katalog numaras n n, sat n alma sipari i üzerindeki numarayla ayn olup olmad n kontrol edin. v Altivar' ambalaj ndan ç kar n ve ta ma s ras nda hasar görüp görmedi ini kontrol edin. 2. Hat gerilimini kontrol edin v Kontrol cihaz gerilim aral n n hat gerilimine uygun olup olmad n kontrol edin (bkz. sayfa 10 ve 11). 2-4 aras ndaki ad mlar güç kapal yken gerçekle tirilmelidir. 3. Kontrol cihaz n monte edin v Kontrol cihaz n bu belgedeki talimatlara uygun olarak monte edin (bkz. sayfa 14). v Gerekli opsiyonlar kurun (opsiyonlarla ilgili belgelere bak n). 4. Kontrol cihaz ba lant lar n yap n (bkz. sayfa 17) v Ba lant lar n n gerilime uygun olmas n sa layarak motoru ba lay n. v Gücün kapal oldu undan emin olduktan sonra hat beslemesini ba lay n. PROGRAMLAMA 5. Programlama k lavuzuna ba vurun. 8 BBV /2009

9 Kurulum - Ön tavsiyeler Kontrol cihaz n açmadan önce TEHL KE STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI Kazara ba latmay önlemek için tüm lojik giri lerin devre d oldu undan emin olun. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. Kontrol cihaz n konfigüre etmeden önce STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI Hat kontaktörü TEHL KE Altivar 312 kontrol cihaz n monte etmeden veya çal t rmadan önce bu k lavuzu okuyup anlay n. Parametre ayarlar nda yap lacak her türlü de i iklik yetkili personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir. Parametreleri de i tirirken kazara ba latmay önlemek için tüm lojik giri lerin devre d oldu undan emin olun. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. KONTROL C HAZININ HASAR GÖRME R SK D KKAT Filtre kapasitörlerinin erken y pranmas n önlemek için kontaktörü s k s k çal t rmaktan kaç n n. Güç çevrim i lemi, 60 saniyeden fazla olmal d r. Bu talimatlara uyulmamas, ekipman n hasar görmesine neden olabilir. BBV /2009 9

10 H z kontrol cihaz de erleri Monofaze besleme gerilimi: V 50/60 Hz Trifaze ç k l 200/240 V motorlar için Motor Güç kayna (giri ) H z kontrol cihaz (ç k ) Plakada belirtilen güç (1) Maks. hat ak m (2) 200 V'ta 240 V'ta Görünen güç Maks.anma ak m (3) Nominal ak mda harcanan güç Nominal ak m (1) kw HP A A kva A W A A Maks. geçici ak m (1) (4) Referans 0,18 0,25 3,0 2,5 0, ,5 2,3 ATV312H018M2(5) 3 0,37 0,5 5,3 4,4 1, ,3 5,0 ATV312H037M2(5) 3 0,55 0,75 6,8 5,8 1, ,7 5,6 ATV312H055M2(5) 4 0,75 1 8,9 7,5 1, ,8 7,2 ATV312H075M2(5) 4 1,1 1,5 12,1 10,2 2, ,9 10,4 ATV312HU11M2(5) 6 1,5 2 15,8 13,3 3, ,0 12,0 ATV312HU15M2(5) 6 2,2 3 21,9 18,4 4, ,0 16,5 ATV312HU22M2(5) 7 Boyut Trifaze besleme gerilimi: V 50/60 Hz Trifaze ç k l 200/240 V motorlar için Motor Güç kayna (giri ) H z kontrol cihaz (ç k ) Plakada belirtilen güç (1) Maks. hat ak m (2) 200 V'ta 240 V'ta Görünen güç Maks.anma ak m (3) Nominal ak mda harcanan güç Nominal ak m (1) kw HP A A kva A W A A Maks. geçici ak m (1) (4) Referans 0,18 0,25 2,1 1,9 0, ,5 2,3 ATV312H018M3 1 0,37 0,5 3,8 3,3 1, ,3 5,0 ATV312H037M3 1 0,55 0,75 4,9 4,2 1, ,7 5,6 ATV312H055M3 2 0,75 1 6,4 5,6 2, ,8 7,2 ATV312H075M3 2 1,1 1,5 8,5 7,4 3, ,9 10,4 ATV312HU11M3 5 1,5 2 11,1 9,6 3, ,0 12,0 ATV312HU15M3 5 2,2 3 14,9 13,0 5, ,0 16,5 ATV312HU22M ,1 16,6 6, ,7 20,6 ATV312HU30M ,1 8, ,5 26,3 ATV312HU40M3 7 5,5 7,5 36,8 32,0 12, ,5 41,3 ATV312HU55M3 8 7, ,8 40,9 16, ,0 49,5 ATV312HU75M ,5 55,6 22, ,0 81,0 ATV312HD11M ,1 71,9 28, ,0 99,0 ATV312HD15M3 9 (1)Bu güç de erleri ve ak mlar, sürekli çal ma ko ullar nda 50 C maksimum ortam s cakl ve 4 khz anahtarlama frekans için belirlenmi tir. Anahtarlama frekans 2-16 khz aras nda ayarlanabilir. 4 khz üzerinde, a r s cakl k art nda h z kontrol cihaz, anahtarlama frekans n dü ürecektir. S cakl k art, güç modülünde bulunan bir sensör taraf ndan kontrol edilir. Bununla birlikte, 4 khz üzerinde sürekli çal ma gerekti inde, nominal kontrol cihaz ak m n n de eri dü ürülmelidir. De er kayb e rileri, 15. sayfada anahtarlama frekans, ortam s cakl ve montaj ko ullar n n bir i levi olarak gösterilmektedir. (2)Belirtilen "Maks. muhtemel hat Isc" ile bir hat beslemesindeki ak m. (3)Maks. voltaj (240 V + %10) için, aç l taki tepe ak m. (4)60 saniye için. (5)Bu referanslar, opsiyonel bir haberle me kart na entegre edilmek üzere terminal kart olmadan sipari edilebilir. Referans n sonuna bir B harfi ekleyinörnek: ATV312HU11M2 yerine ATV312HU11M2B gelir. Boyut 10 BBV /2009

11 H z kontrol cihaz de erleri (devam ) Trifaze besleme gerilimi: V 50/60 Hz Trifaze Ç k l 380/500 V motorlar için Motor Güç kayna (giri ) H z kontrol cihaz (ç k ) Plakada belirtilen güç (1) Maks. hat ak m (2) 380 V'ta 500 V'ta Trifaze besleme gerilimi: V 50/60 Hz Trifaze Ç k l 525/600 V motorlar için Görünen güç Maks.anma ak m (3) Nominal ak mda harcanan güç Nominal ak m (1) kw HP A A kva A W A A Maks. geçici ak m (1) (4) Referans 0,37 0,5 2,2 1,7 1, ,5 2,3 ATV312H037N4(5) 6 0,55 0,75 2,8 2,2 1, ,9 2,9 ATV312H055N4(5) 6 0,75 1 3,6 2,7 2, ,3 3,5 ATV312H075N4(5) 6 1,1 1,5 4,9 3,7 3, ,0 4,5 ATV312HU11N4(5) 6 1,5 2 6,4 4,8 4, ,1 6,2 ATV312HU15N4(5) 6 2,2 3 8,9 6,7 5, ,5 8,3 ATV312HU22N4(5) ,9 8,3 7, ,1 10,7 ATV312HU30N4(5) ,9 10,6 9, ,5 14,3 ATV312HU40N4(5) 7 5,5 7,5 21,9 16,5 15, ,3 21,5 ATV312HU55N4(5) 8 7, ,7 21,0 18, ,0 25,5 ATV312HU75N4(5) ,2 28,4 25, ,7 41,6 ATV312HD11N4(5) ,2 36,8 32, ,0 49,5 ATV312HD15N4(5) 9 Motor Güç kayna (giri ) H z kontrol cihaz (ç k ) Plakada belirtilen güç (1) Maks. hat ak m (2) 525 V'ta 600 V'ta Görünen güç Maks.anma ak m (3) Nominal ak mda harcanan güç Nominal ak m (1) kw HP A A kva A W A A Maks. geçici ak m (1) (4) Referans 0,75 1 2,8 2,4 2, ,7 2,6 ATV312H075S6(6) 6 1,5 2 4,8 4,2 4, ,7 4,1 ATV312HU15S6(6) 6 2,2 3 6,4 5,6 5, ,9 5,9 ATV312HU22S6(6) ,7 9,3 9, ,1 9,2 ATV312HU40S6(6) 7 5,5 7,5 16,2 14,1 15, ,0 13,5 ATV312HU55S6(6) 8 7, ,3 18,5 19, ,0 16,5 ATV312HU75S6(6) ,8 24,4 25, ,0 25,5 ATV312HD11S6(6) ,4 31,8 33, ,0 33,0 ATV312HD15S6(6) 9 (1)Bu güç de erleri ve ak mlar, sürekli çal ma ko ullar nda 50 C maksimum ortam s cakl ve 4 khz anahtarlama frekans için belirlenmi tir. Anahtarlama frekans 2-16 khz aras nda ayarlanabilir. 4 khz üzerinde, a r s cakl k art nda h z kontrol cihaz, anahtarlama frekans n dü ürecektir. S cakl k art, güç modülünde bulunan bir sensör taraf ndan kontrol edilir. Bununla birlikte, 4 khz üzerinde sürekli çal ma gerekti inde, nominal kontrol cihaz ak m n n de eri dü ürülmelidir. De er kayb e rileri, 15. sayfada anahtarlama frekans, ortam s cakl ve montaj ko ullar n n bir i levi olarak gösterilmektedir. (2)Belirtilen "Maks. muhtemel hat Isc" ile bir hat beslemesindeki ak m. (3)Maks. voltaj (500 V + %10, 600 V + %10) için, aç l taki tepe ak m. (4)60 saniye için. (5)Bu referanslar, opsiyonel bir haberle me kart na entegre edilmek üzere terminal kart olmadan sipari edilebilir. Referans n sonuna bir B harfi ekleyin Örnek: ATV312H037N4 yerine ATV312H037N4B gelir. (6)Bu h z kontrol cihaz nda, ayr ca sipari edilmesi gereken bir AC ok bobininin (lütfen kataloga bak n) kullan lmas zorunludur Boyut Boyut BBV /

12 Boyutlar ve a rl klar ATV312H a b C D G H J K Ø A rl k kg (lb) 018M3, 037M3 72 (2,83) 145 (5,70) 122 (4,80) 6 (0,24) 60 (2,36) 121,5 (4,76) 2 x 5 (2x0,2) 18,5 (0,73) 2 x 5 (2x0,2) 0,9 (1,98) 055M3, 075M3 72 (2,83) 145 (5,70) 132 (5,19) 6 (0,24) 60 (2,36) 121,5 (4,76) 2 x 5 (2x0,2) 18,5 (0,73) 2 x 5 (2x0,2) 0,9 (1,98) 018M2, 037M2 72 (2,83) 145 (5,70) 132 (5,19) 6 (0,24) 60 (2,36) 121,5 (4,76) 2 x 5 (2x0,2) 18,5 (0,73) 2 x 5 (2x0,2) 1,05 (2,31) 055M2, 075M2 72 (2,83) 145 (5,70) 142 (5,59) 6 (0,24) 60 (2,36) 121,5 (4,76) 2 x 5 (2x0,2) 18,5 (0,73) 2 x 5 (2x0,2) 1,05 (2,31) ATV312H a b C D G H J K Ø A rl k kg (lb) U1pM3 105 (4,13) 143 (5,63) 132 (5,19) 6 (0,24) 93 (3,66) 121,5 (4,76) 5 (0,2) 16,5 (0,65) 2 x 5 (2x0,2) 1,25 (2,76) U1pM2, U22M3, 037N4 - U15N4 075S6, U15S6p 107 (4,21) 143 (5,63) 152 (5,98) 6 (0,24) 93 (3,66) 121,5 (4,76) 5 (0,2) 16,5 (0,65) 2 x 5 (2x0,2) 1,35 (2,98) U22M2, Up0M3, U22N4 - U40N4, U22S6, U40S6 142 (5,59) 184 (7,24) 152 (5,98) 6 (0,24) 126 (4,96) 157 (6,18) 6,5 (0,26) 20,5 (0,81) 4 x 5 (4x0,2) 2,35 (5,18) 12 BBV /2009

13 Boyutlar ve a rl klar (devam ) ATV312H a b C D G H J K Ø A rl k kg (lb) U55M3, U75M3, U55N4, U75N4, U55S6, U75S6 180 (7,09) 232 (9,13) 172 (6,77) 6 (0,24) 160 (6,30) 210 (8,27) 5 (0,2) 17 (0,67) 4 x 5 (4x0,2) 4,70 (10,36) ATV312H a b C D G H J K Ø A rl k kg (lb) D1pM3, D1pN4, D1pS6 245 (9,65) 329,5 (12,97) 192 (7,56) 6 (0,24) 225 (8,86) 295 (11,61) 7 (0,28) 27,5 (1,08) 4 x 6 (4x0,24) 9 (19,84) BBV /

14 Montaj Montaj ve s cakl k ko ullar 50 mm Üniteyi ± 10 dik aç yla monte edin. Is tma kaynaklar yak n na yerle tirmeyin. So utma amac yla gerekli olan havan n ünitenin alt ndan üstüne kadar dola m n sa lamak için yeterli alan b rak n. Ünitenin önünde b rak lmas gereken bo alan: 10 mm (0,39 inç) minimum. 50 mm IP20 korumas yeterli oldu unda, kontrol cihaz n n üst k sm ndaki havaland rma kapa n n/kapaklar n n a a da gösterilen ekilde ç kart lmas n tavsiye ederiz. Havaland rma kapa n n ç kar lmas Örnek ATV312HU11M3 Montaj tipleri 3 tip montaj mümkündür: Tip A montaj : u 50 mm 2 inç u 50 mm 2 inç Havaland rma kapa tak l iken her iki tarafta bo alan u 50 mm (2 inç). Montaj tipi A, hava s cakl n n 50 C'ye (122 F) e it veya daha az oldu u durumlarda kontrol cihaz çal t rma için uygundur. Tip B montaj : Yan yana monte edilmi kontrol cihazlar, havaland rma kapa ç kar lmal d r (koruma s n f IP20 olur). Tip C montaj :. u 50 mm 2 inç u 50 mm 2 inç Her iki tarafta bo alan u 50 mm (2 inç). Havaland rma kapa, hava s cakl n n 50 C'den (122 F) yüksek oldu u ortamlarda ç kar lmal d r. Koruma s n f IP20 olur Not: 4 khz'nin üzerindeki anahtarlama frekanslar ve de er kayb ko ullar için de er kayb e rilerine bak n. 14 BBV /2009

15 Montaj (devam ) De er kayb e rileri S cakl k, anahtarlama frekans ve montaj tipi i levi olarak h z kontrol cihaz ak m (ln) için de er kayb e rileri. I/In In = 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % - 5 % - 10 % - 15 % - 25 % - 35 % - 10 % - 20 % - 30 % - 40 % - 50 % - 25 % - 35 % - 45 % - 55 % - 65 % 40 C (104 F) montaj tipleri A, B ve C 50 C (122 F) montaj tipi C 50 C (122 F) montaj tipleri A ve B 60 C (140 F) montaj tipi C 60 C (140 F) montaj tipleri A ve B 4 khz 8 khz 12 khz 16 khz Anahtarlama frekans Orta seviyeli s cakl klar için (örne in, 55 C, 131 F), 2 e ri aras ndaki de eri hesaplay n. Hava ak H z kontrol cihazlar n panolara monte edecekseniz, a a daki tabloda her h z kontrol cihaz için verilen de erlere en az ndan e it de erde bir hava ak sa lay n. ATV312H 018M2, 037M2, 055M2, 018M3, 037M3, 055M3, 037N4, 055N4, 075N4, U11N4 075S6, U15S6 075M2, U11M2, U15M2 075M3, U11M3, U15M3 U15N4, U22N4 U22S6, U40S6 U22M2, U22M3, U30M3, U40M3 U30N4, U40N4 U55S6, U75S6 U55M3 U55N4, U75N4 D11S6 U75M3, D11M3, D11N4, D15N4 D15S6 m 3 /saat Ak m de eri ft 3 /dak D15M BBV /

16 Montaj (devam ) EMC plakalar n n tak lmas EMC montaj plakas : H z kontrol cihaz yla birlikte verilir EMC e potansiyelli montaj plakas n, birlikte verilen 2 viday kullanarak ATV312 so utma blo undaki deliklere a a daki çizimlerde gösterilen ekilde monte edin. Boyut 1-4 Boyut 5-7 Boyut 8 Boyut 9 2 vida 2 vida 2 vida 2 vida Verilen vidalar: EMC kelepçeleri monte edilmesi için 4 adet M4 vida (kelepçeler birlikte verilmez) ATV312H Boyut ATV312H Boyut 018M3, 037M3 1 U22M2, U30M3, U40M3, 7 055M3, 075M3 2 U22N4, U30N4, U40N4, U22S6, U40S6 018M2, 037M2 3 U55M3, U75M3, 8 055M2, 075M2 4 U55N4, U75N4, U55S6, U75S6 U11M3, U15M3 5 D11M3, D15M3, 9 D11N4, D15N4, U11M2, U15M2, U22M3, 6 D11S6, D15S6 037N4, 055N4, 075N4, U11N4, U15N4, 075S6, U15S6 Bara gerilimi ölçüm prosedürü TEHL KE ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES Bu prosedürü gerçekle tirmeden önce 5. sayfada yer alan Ba lamadan önce bölümündeki önlemleri okuyup anlay n. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. DC bara gerilimi 933 Vdc de erini geçebilir. Bu prosedürü gerçekle tirirken uygun de erli bir gerilim ölçme cihaz kullan n. DC bara gerilimini ölçmek için: 1. Tüm güç ba lant lar n ç kar n. 2. DC baras n n yükünün bo almas için 15 dakika bekleyin. 3. DC bara geriliminin 42 Vdc de erinden daha dü ük oldu undan emin olmak için PA/+ ve PC/- terminalleri aras ndaki gerilimi ölçün. 4. DC bara kapasitörlerinin yükü tamamen bo almam sa, yerel Schneider Electric temsilcinizle ileti im kurun. Kontrol cihaz nda onar m yapmay n veya kontrol cihaz n çal t rmay n. 16 BBV /2009

17 Kablo Ba lant s Öneriler Güç ve devre koruma Kontrol cihaz, yüksek kaçak ak mlar (3,5 ma'n n üzerinde) ile ilgili düzenlemelere uygun ekilde topraklanmal d r. Yerel ya da ulusal yasalara göre kaçak ak m koruma cihaz ile ebeke taraf koruman n gerekli olmas durumunda, IEC Standard 60755'te aç klanan ekilde tek fazl kontrol cihazlar için tip A cihaz, üç fazl kontrol cihazlar için ise tip B cihaz kullan n. A a dakileri bulunduran uygun bir model seçin: Yüksek frekans ak m filtreleme, Aç l s ras nda bo kapasiteden gelen yükün neden oldu u açmay önlemeye yard mc olan bir zaman gecikmesi. Zaman gecikmesi 30 ma cihazlarda mümkün de ildir; bu durumda istenmeyen açmalara kar dayan kl cihazlar seçin. Kurulumda birden fazla kontrol cihaz varsa, her bir h z kontrol cihaz için bir "rezidüel ak m cihaz " sa lay n. Güç kablolar n dü ük sevili sinyalli kurulumdaki devrelerden ayr tutun (alg lay c lar, PLC'ler, ölçüm cihaz, video, telefon). E er kontrol cihaz ile motor aras nda 50 m'den (164 ft) daha uzun kablo kullan yorsan z ç k filtreleri ekleyin (lütfen kataloga bak n). Kontrol Kontrol devrelerini güç kablolar ndan uzak tutun. Kumanda ve h z referans devreleri için, mm (1-2 inç) aras nda vida ad ml ekranl, bükülmü kablolar n kullan lmas n tavsiye ederiz. Ekipman Topraklama Kontrol cihaz n yerel ve ulusal yasalar n gereksinimlerine uygun ekilde topraklay n. Kaçak ak m n s n rlayan standartlar n kar lanmas için minimum 10 mm² kablo boyutu (6 AWG) gerekli olabilir. TEHL KE ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES Güç uygulanmadan önce kontrol cihaz paneli düzgün ekilde topraklanmal d r. Cihazla birlikte gelen toprak ba lant noktas n, a a daki ekilde gösterildi i gibi kullan n. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. Toprak direncinin bir ohm ya da daha az oldu undan emin olun. Birden fazla kontrol cihaz n n topraklanmas s ras nda, cihazlar n her biri, sol taraftaki ekilde gösterildi i gibi do rudan ba lanmal d r. Topraklama kablolar n devre halinde veya seri ba lamay n. HATALI KABLO BA LANTISI UYGULAMALARI UYARI Ç k terminallerine (U/T1,V/T2,W/T3) giri hatt gerilimi uygulan rsa ATV312 kontrol cihaz hasar görür. ATV312 kontrol cihaz na enerji vermeden önce güç ba lant lar n kontrol edin. Ba ka bir ATV312 kontrol cihaz n n yerine tak lmas durumunda kontrol cihaz na gelen kablo ba lant lar n n, bu k lavuzdaki kablo ba lant talimatlar na uygun oldu undan emin olun, sayfa 29. Bu talimatlara uyulmamas ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir. YETERS Z A IRI AKIM KORUMASI UYARI A r ak m koruma cihazlar uygun ekilde koordine edilmelidir. Kanada Elektrik Yasas ve Ulusal Elektrik Yasas, parça devre korumas gerektirmektedir. Kurulum k lavuzunda önerilen sigortalar kullan n. Kontrol cihaz n, k sa devre kapasitesi bu k lavuzun 29. sayfas nda listelenen kontrol cihaz k sa devre ak m de erini geçen bir güç besleyicisine ba lamay n. Bu talimatlara uyulmamas ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir. BBV /

18 Kablo Ba lant s (devam ) Genel kablo ba lant emas ATV312ppppM2 (1) Monofaze besleme R / L1 S / L2 ATV312ppppM3/N4/S6 Trifaze besleme (1) (2) Analog ç k n lojik ç k olarak kullan lmas U1 U / T1 R / L1 S / L2 T / L3 R1A R1C R1B R2A R2C CLI LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 V1 24V V / T2 W1 M 3 a W / T3 P0 (3) PA / + PB PC / AI1 COM AI3 AI2 X - Y ma 0-10 V AOV AOC COM A0C 24 V röle veya 24 V PLC giri i veya LED Frenleme direnci, kullan l yorsa Referans potansiyometresi (1) ok bobini, kullan lmas durumunda (monofaze veya trifaze) (2)Kontrol cihaz durumunun uzaktan gösterimi için hata rölesi kontaklar (3)Fren direnci ba l ysa [Dec ramp adapt.] (bra) parametresini evet olarak ayarlay n (programlama k lavuzuna bak n). Not 1: Kontrol cihaz yak n ndaki tüm endüktör devreleri veya ayn devre üzerindeki devrelerde (röleler, kontaktörler, solenoid valfleri, vb.) parazit bast r c lar kullan n. Not 2: Bu ema standart ATV312 ürünleri içindir. Opsiyonel haberle me kartlar ürünün kontrol ba lant lar n de i tirebilir. Opsiyonel kartlar ile ilgili ayr nt lar için lütfen ilgili belgelere bak n. lgili parçalar n seçilmesi: Lütfen kataloga bak n. 18 BBV /2009

19 Kablo Ba lant s (devam ) Lojik giri anahtar Bu anahtar (1) ba lant y 0V, 24 V veya "de i ken" de erine atar. Gerilimsiz ATV312pppp 0V kontaklar «Source» konumunu aç n (fabrika ayar ) PLC transistörü ç k kullan larak ATV312pppp LI1 24V SOURCE COM CLI LI1 ATV312pppp 24V «Sink» konumunu aç n 0V 24V CLI konumunu aç n LI1 COM SINK ATV312pppp CLI COM CLI LI1 0V PLC 24V (1)Terminal kart ndaki anahtar n yerini belirlemek için bkz. sayfa 24. STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI TEHL KE Sink lojik için konfigüre edilmi lojik giri lerin kazayla topraklanmas n önleyin. Kazayla topraklama, kontrol cihaz fonksiyonlar n n istenmeyen ekilde çal mas na neden olabilir. Sinyal iletkenlerini, istenmeyen iletken topraklamas na neden olabilecek hasarlara kar koruyun. Uygun kontrol devresi topraklama uygulamalar için NFPA 79 ve EN talimatlar na uyun. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. BBV /

20 Kablo Ba lant s (devam ) Güç terminalleri Güç terminallerine eri im Terminallere eri im sa lamak için kapa a a daki örnekte gösterildi i gibi aç n. TEHL KE ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES. Terminallerdeki kapak plakas n de i tirin ve güç uygulamadan önce kapa kapat n. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. 20 BBV /2009

21 Kablo Ba lant s (devam ) Güç terminallerinin fonksiyonlar Terminal Fonksiyon Altivar 312 için t Toprak terminali Tüm de erler R/L1 - S/L2 Güç kayna ATV312ppppM2 R/L1 - S/L2 - T/L3 ATV312ppppM3 ATV312ppppN4 ATV312ppppS6 PO DC baras + kutup Tüm de erler PA/+ Frenleme direncine ç k (+ kutup) Tüm de erler PB Frenleme direncine ç k Tüm de erler PC/- DC baras - kutup Tüm de erler U/T1 - V/T2 - W/T3 Motora ç k lar Tüm de erler Güç terminallerinin düzenlenmesi ve özellikleri KONTROL C HAZININ HASAR GÖRME R SK D KKAT PO ve PA/+ aras ndaki ba lant y kesinlikle ç karmay n. Ba lant dan yüksek ak m geçti inden, PO ve PA/+ terminallerindeki vidalar her zaman tam olarak s k t r lm olmal d r. Bu talimatlara uyulmamas, ekipman n hasar görmesine neden olabilir ATV312H 018M M3 ATV312H 018M3, 037M3 055M3, 075M3 Uygulanabilir kablo boyutu (1) Önerilen kablo boyutu (2) S kma momenti mm² (AWG) mm² (AWG) N m (lb.inç) 2,5 (14) 2,5 (14) 0,8 (7,1) R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3 ATV312H 018M M2 ATV312H 018M2, 037M2 055M2, 075M2 Uygulanabilir kablo boyutu (1) Önerilen kablo boyutu (2) S kma momenti mm² (AWG) mm² (AWG) N m (lb.inç) 2,5 (14) 2,5 (14) 0,8 (7,1) R/L1 S/L2 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3 (1)Kal n harflerle verilen de er, güvenli i sa layacak minimum kablo boyutunu göstermektedir. (2)75 C (167 F) bak r kablo (nominal kullan m için minimum kablo boyutu). BBV /

22 Kablo Ba lant s (devam ) ATV312H U11M3...U40M3 ATV312H 037N4... U40N4 ATV312H 075S6... U40S6 R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3 ATV312H U11M3, U15M3 037N4, 055N4, 075N4, U11N4, U15N4 075S6, U15S6 U22M3 U30M3, U40M3 U22N4, U30N4 U22S6, U40S6 U40N4 Uygulanabilir kablo boyutu (1) Önerilen kablo boyutu (2) S kma momenti mm² (AWG) mm² (AWG) N m (lb.inç) 2,5-6 (14-10) 2,5-6 (12-10) 6 (10) 2,5-6 (14-10) 4-6 (12-10) 2,5 (14) 3,5 (12) 6 (10) 2,5 (14) 4 (12) 0,8 (7,1) 1,2 (10,7) 1,2 (10,7) 1,2 (10,7) 1,2 (10,7) ATV312H U11M2... U22M2 R/L1 S/L2 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3 ATV312H U11M2, U15M2 U22M2 Uygulanabilir kablo boyutu (1) Önerilen kablo boyutu (2) S kma momenti mm² (AWG) mm² (AWG) N m (lb.inç) 2,5-6 (12-10) 4-6 (12-10) 3,5 (12) 4 (12) 1,2 (10,7) 1,2 (10,7) ATV312H U55M3, U75M3 ATV312H U55N4, U75N4 ATV312H U55S6, U75S6 R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3 ATV312H U55M3 U75M3 U55N4, U55S6, U75S6 U75N4 Uygulanabilir kablo boyutu (1) Önerilen kablo boyutu (2) S kma momenti mm² (AWG) mm² (AWG) N m (lb.inç) (8-6) 16 (6) 6-16 (10-6) (8-6) 10 (8) 16 (6) 6 (10) 16 (8) 2,5 (22,3) 2,5 (22,3) 2,5 (22,3) 2,5 (22,3) (1)Kal n harflerle verilen de er, güvenli i sa layacak minimum kablo boyutunu göstermektedir. (2)75 C (167 F) bak r kablo (nominal kullan m için minimum kablo boyutu). 22 BBV /2009

23 Kablo Ba lant s (devam ) ATV312H D11M3, D15M3 ATV312H D11N4, D15N4 ATV312H D11S6, D15S6 R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3 ATV312H D11M3 D15M3, D15N4 D11N4, D11S6, D15S6 Uygulanabilir kablo boyutu (1) Önerilen kablo boyutu (2) S kma momenti mm² (AWG) mm² (AWG) N m (lb.inç) (8-4) (8-4) (8-4) 25 (4) 16 (6) 10 (8) 4,5 (40,1) 4,5 (40,1) 4,5 (40,1) (1)Kal n harflerle verilen de er, güvenli i sa layacak minimum kablo boyutunu göstermektedir. (2)75 C (167 F) bak r kablo (nominal kullan m için minimum kablo boyutu). BBV /

24 Kablo Ba lant s (devam ) Kontrol terminalleri Kontrol terminallerine eri im Lojik giri konfigürasyon anahtar RJ45 konnektörü Source CLI SINK COM AI1 AI3 10V AI2 COM AOV AOC R1A RJ45 R1B LI4 24V R1C LI5 LI1 R2A LI6 LI2 R2C CLI LI3 Kontrol terminalleri G/Ç terminal kart, yerine opsiyonel haberle me kart takmak üzere ç kar labilir. Kartlar ile verilen kurulum ve kablo ba lant s ayr nt lar na bak n. STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI TEHL KE Kontrol cihaz nda güç varken terminal devresini takmay n veya ç karmay n. Terminal devresindeki her türlü de i iklik sonras nda sabitleme vidas n n s k l n kontrol edin. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. TEHL KE ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES A a dakileri yapmadan önce terminal devresine dokunmay n: h z kontrol cihaz n n gücünün kesilmesi, giri ve ç k terminallerindeki tüm gerilimin kesilmesi. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. Kontrol terminallerinin düzenlenmesi ATV312 Kontrol terminalleri Uygulanabilir kablo boyutu (1) mm² (AWG) R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 0,75-2,5 (18-14) Di er terminaller 0,14-2,5 (26-16) S kma momenti (2) N m (lb.inç) 0,5-0,6 (4,4-5,3) (1) Kal n harflerle verilen de er, güvenli i sa layacak minimum kablo boyutunu göstermektedir. (2) Maksimum de er önerilir. 24 BBV /2009

25 Kablo Ba lant s (devam ) Kontrol terminallerinin özellikleri ve fonksiyonlar Terminal Fonksiyon Elektriksel özellikler R1A R1B R1C R2A R2C R1 programlanabilir rölesinin ortak nokta C/O konta (R1C) R2 programlanabilir rölesinin N/A konta Min. anahtarlama kapasitesi : 5 V c için 10 ma Direnç yükünde maksimum anahtarlama kapasitesi (cos = 1 ve L/R= 0 ms): 250 V a ve 30 V c için 5 A Endüktif yükte maksimum anahtarlama ak m (cos = 0,4 ve L/R = 7 ms): 250 V a ve 30 V c için 1,5 A Örnekleme süresi 8 msn Servis ömrü: Maksimum anahtarlama gücünde i lem Minimum anahtarlama gücünde i lem COM Analog G/Ç ortak 0 V AI1 Analog giri gerilimi Analog giri V (maksimum güvenli gerilim 30 V) Empedans 30 k Çözünürlük 0,01 V, 10 bit dönü türücü Hassasiyet ± %4,3, do rusall k maksimum ölçek de erinin ± %0,2'si Örnekleme süresi 8 msn Maksimum 100 m blendajl kablo ile i lem. 10 V Referans potansiyometresi için güç kayna +10 V (+ %8 - %0), 10 ma maksimum, k sa devrelere ve a r yüke kar korumal AI2 Analog giri gerilimi Bipolar analog giri 0 ± 10 V (maksimum güvenli gerilim ± 30 V) AI2 üzerindeki gerilimin + veya - kutuplu olu u ayar noktas yönünü, böylece çal ma yönünü etkiler. Empedans 30 k Çözünürlük 0,01 V, 10 bit + i areti dönü türücü Hassasiyet ± %4,3, do rusall k maksimum ölçek de erinin ± %0,2'si Örnekleme süresi 8 msn Maksimum 100 m blendajl kablo ile i lem. AI3 Analog giri ak m Analog giri X - Y ma. X ve Y, 0-20 ma aras nda programlanabilir Empedans 250 Çözünürlük 0,02 ma, 10 bit dönü türücü Hassasiyet ± %4,3, do rusall k maksimum ölçek de erinin ± %0,2'si Örnekleme süresi 8 msn COM Analog G/Ç ortak 0 V AOV AOC Analog ç k gerilimi AOV veya Analog ç k ak m AOC veya Lojik ç k gerilimi AOC AOV veya AOC atanabilir (biri, ikisi birden de il) Analog ç k 0-10 V, minimum yük empedans 470 veya Analog ç k X - Y ma. X ve Y, 0-20 ma aras nda programlanabilir, maksimum yük empedans 800 Çözünürlük 8 bit (1) Hassasiyet ± %1 (1) Do rusall k ± %0,2 (1) Örnekleme süresi 8 msn Bu analog AOC'de ç k 24 V lojik ç k olarak konfigüre edilebilir, minimum yük empedans 1,2 k (1) Dijital/analog dönü türücünün özellikleri. 24 V Lojik giri güç kayana + 24 V k sa devrelere ve a r yüklere kar korumal, minimum 19 V, maksimum 30 V Mevcut maks. mü teri ak m 100 ma LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 Lojik giri ler Programlanabilir lojik giri ler + 24 V güç kayna (maks. 30 V) Empedans 3,5 k Durum 0 e er < 5 V ise, durum 1 e er > 11 V ise (LI- ile CLI aras ndaki gerilim fark ) Örnekleme süresi 4 msn CLI Lojik giri ortak Bkz. sayfa 19. RJ45 Haberle me portu SoMove yaz l m, Modbus ve CANopen a, uza a ta nabilir ekran, konfigürasyon yükleme araçlar ba lant lar BBV /

26 Kablo Ba lant s (devam ) Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ÖNEML : Kontrol cihaz, motor ve kablo ekran aras ndaki yüksek frekans e de erli potansiyel toprak ba lant s, topraklama (PE) iletkenlerini (ye il-sar ) her bir ünitedeki uygun terminallere ba lama gereklili ini ortadan kald rmaz. lke ve önlemler Kontrol cihaz, motor ve kablo ekranlar aras ndaki topraklarda yüksek frekansl e potansiyellik bulunmal d r. Motor için ekranl kablo kullan rken, bir kablosu motor ile kontrol cihaz aras nda topraklama ba lant s olacak ekilde 4 iletkenli bir kablo kullan n. Topraklama iletkeninin boyutu, yerel ve ulusal yasalara uygun ekilde seçilmelidir. Ekran, her iki uçta topraklanabilir. Süreklilikte bir kesinti olmamas art yla ekran uzunlu unun bir parças veya tamam için metal kanal veya boru kullan labilir. Dinamik Fren (DB) dirençleri için ekranl kablo kullan rken, bir kablosu DB direncinin donan m ile kontrol cihaz aras nda topraklama ba lant s olacak ekilde 3 iletkenli kablo kullan n. Topraklama iletkeninin boyutu, yerel ve ulusal yasalara uygun ekilde seçilmelidir. Ekran, her iki uçta topraklanabilir. Süreklilikte bir kesinti olmamas art yla ekran uzunlu unun bir parças veya tamam için metal kanal veya boru kullan labilir. Kontrol sinyalleri için ekranl kablo kullan rken, kablonun birbirine yak n ekipmanlar ba l yor olmas ve topraklaman n birbirine ba l olmas durumunda, ekran n her iki ucu topraklanabilir. E er kablo, farkl bir topraklama potansiyeline sahip olabilecek bir ekipmana ba l ysa, yüksek ak m n ekrandan akmas n engellemek amac yla tek uçtaki ekran topraklay n. Topraklanmam uçtaki ekran, daha yüksek frekansl parazit için bir yol yaratmak amac yla bir kapasitör (örne in: 10 nf, 100 V veya daha yüksek) ile topra a ba lanabilir. Kontrol devrelerini güç devrelerinden uzak tutun. Kontrol ve h z referans devrelerinde, mm (1 ve 2 inç) aras nda vida ad ml, ekranl, bükülmü kablolar n kullan lmas n tavsiye ederiz. Kontrol devrelerini güç devrelerinden uzak tutun. Kontrol ve h z referans devrelerinde, mm (1 ve 2 inç) aras nda vida ad ml, ekranl, bükülmü kablolar n kullan lmas n tavsiye ederiz. Güç kayna kablosu (hat beslemesi) ve motor kablosu aras ndaki bo lu un maksimum olmas n sa lay n. Motor kablolar en az 0,5 m (20 inç) uzunlukta olmal d r. H z kontrol cihaz ç k nda parafudurlar veya güç faktörü düzeltme kapasitörleri kullanmay n. Ek bir giri filtresi kullan l rsa filtre, kontrol cihaz na mümkün oldu unca yak n monte edilmeli ve ekrans z bir kablo arac l yla do rudan hat beslemesine ba lanmal d r. Kontrol cihaz üzerindeki 1 ba lant s, filtre ç k kablosu üzerinden olacakt r. Opsiyonel EMC plakas n n kurulumu ve IEC standard n n kar lanmas ile ilgili talimatlar için EMC plakalar n n tak lmas adl bölüme ve EMC plakalar yla birlikte verilen talimatlara bak n. TEHL KE ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES Metal kablo rakorlar nda ve topraklama kelepçelerinin alt nda topra a ba land klar yer d nda kablo ekran n soymay n. Ekran n, elektrikli bile enlerle temas etme riski bulunmad ndan emin olun. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. 26 BBV /2009

27 Kablo Ba lant s (devam ) Opsiyonel EMC plakas kurulum emas ve talimatlar (örnekler) Montaj, kontrol cihaz boyutuna ba l d r. A a daki tabloda referansa göre boyutlar verilmi tir. Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 Boyut 5 Boyut 6 Boyut 7 Boyut 8 Boyut 9 H018M3, H037M3 H055M3, H075M3 H018M2, H037M2 H055M2, H075M2 HU11M3, HU15M3 HU11M2, HU15M2, HU22M3, H037N4, H055N4, H075N4, HU11N4, HU15N4, H075S6, HU15S6 Boyutlar 1-4 Boyut 5-7 Boyut 8 Boyut 9 HU22M2, HU30M3, HU40M3, HU22N4, HU30N4, HU40N4, HU22S6, HU40S6 HU55M3, HU75M3, HU55N4, HU75N4, HU55S6, HU75S6 HD11M3, HD15M3, HD11N4, HD15N4, HD11S6, HD15S6 1. emada gösterilen ekilde kurulacak olan EMC plakas, kontrol cihaz ile birlikte verilir. 2. Altivar Ekrans z güç kayna telleri veya kablo 4. Röle kontaklar için ekrans z kablolar. 5. 6, 7 ve 8 kablolar n n ekranlar n kontrol cihaz na mümkün oldu unca yak n ba lay n ve topraklay n: - Ekran ç kart n. - Bunlar plaka 1'e ba lamak için ekranlar n ç kart ld yerlerde uygun boyda paslanmaz çelik kablo kelepçeleri kullan n ve plakaya ba lay n. Elektrik konta n iyile tirmek için ekran, metal plakaya s k bir ekilde kelepçelenmelidir. 6. Motor ba lant s için her iki uçta ekran topra a ba lanm ekranl kablo. Ekran sürekli olmal ve orta terminaller EMC ekranl metal kutularda bulunmal d r. 0,18-1,5 kw kontrol cihazlar nda anahtarlama frekans n n 12 khz'den yüksek olmas durumunda dü ük do rusal kapasitansl kablolar kullan n: maksimum 130 pf (picofarad) / metre. 7. Kontrol/sinyal kablolar n ba lamak için ekranl kablo. Birden fazla iletken gerektiren uygulamalar için küçük kesitli kablolar kullan n (0,5 mm 2, 20 AWG). Ekran, her iki uçtan topra a ba lanmal d r. Ekran sürekli olmal ve orta terminaller EMC ekranl metal kutularda bulunmal d r. 8. Frenleme direnci ba lant s için ekranl kablo (kullan l yorsa). Ekran sürekli olmal ve orta terminaller EMC ekranl metal kutularda bulunmal d r. Not: Ek bir giri filtresi kullan ld nda kontrol cihaz n n alt na monte edilmeli ve ekrans z bir kablo üzerinden hat beslemesine do rudan ba lanmal d r. Kontrol cihaz üzerindeki 3 ba lant s bu durumda filtre ç k kablosu üzerinden olacakt r. Kontrol cihaz, motor ve kablo ekran aras ndaki YF e de erli potansiyel toprak ba lant s, PE toprak iletkenlerini (ye il-sar ) her bir ünitedeki uygun terminallere ba lama gerekliliini ortadan kald rmaz. BBV /

28 Kablo Ba lant s (devam ) Bir IT sisteminde çal mas IT sistemi: Yal t ml veya empedans toprakl nötr. ATV312ppppM2 ve ATV312ppppN4 kontrol cihazlar nda dahili bir EMC filtresi bulunur. Bunun sonucu olarak, topra a kaçak ak m söz konusudur. Kaçak ak m tesisat (rezidüel ak m cihaz veya di erleri) ile uyumluluk sorunlar yarat yorsa IT jumper' açarak kaçak ak m azaltabilirsiniz. Bu konfigürasyonda EMC uyumlulu u garanti edilmez. Do rusal olmayan yüklerle uyumlu bir kal c yal t m monitörü kullan n (örne in Merlin Gerin tip XM200). ATV312H 018M2 - U22M2 ve ATV312H 037N4 - U40N4: Toprak terminalinin solundaki jumper' a a da gösterildi i ekilde ç kart n. Normal (filtre ba l ) IT sistemi (filtre ç kar lm ) ATV312H U55N4 - D15N4: Güç terminallerinin üstünde solda olan kablo etiketini a a da gösterildi i ekilde hareket ettirin (örnek: ATV312HU55N4): IT sistemi (filtre ç kar lm ) Normal (filtre ba l ) (fabrika ayar ) 28 BBV /2009

29 Kontrol listesi Programlama, montaj, basitle tirilmi k lavuz ve katalogdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyun. Kontrol cihaz n çal t rmadan önce mekanik ve elektrik kurulumu ile ilgili a a daki hususlar kontrol edin; kontrol cihaz n daha sonra kullan n ve çal t r n. Belgelerin tamam için bkz. 1. Mekanik kurulum Kontrol cihaz montaj tipleri ve ortam s cakl ile ilgili öneriler (bkz. Montaj talimatlar, sayfa 14.) Kontrol cihaz n belirtilen ekilde dikey olarak monte edin (bkz. Montaj talimatlar, sayfa 14). Kontrol cihaz, standard ile belirlenen ortamlara uygun ekilde ve katalogda tan mlanan seviyeler dahilinde kullan lmal d r. Uygulaman z için gerekli olan opsiyonlar monte edin (bkz. katalog). 2. Elektrik kurulumu Kontrol cihaz n topra a ba lay n (bkz. Ekipman Topraklama, sayfa 17). Giri gücü geriliminin kontrol cihaz nominal gerilimi ile ayn oldu undan emin olun ve hat beslemesini, 18. sayfadaki çizimde gösterilen ekilde ba lay n. Uygun giri gücü sigortalar n n ve devre kesicinin kullan ld ndan emin olun. Kontrol terminallerinin kablo ba lant lar n gereken ekilde yap n (bkz Kontrol terminalleri, sayfa 24). Güç kablosunu ve kontrol kablosunu EMC uyumluluk kurallar na göre ay r n. ATV312ppppM2 ve ATV312ppppN4 aral nda EMC filtresi bulunur. Kaçak ak m, 28. sayfadaki Bir IT sisteminde Çal mas paragraf nda aç kland gibi IT jumper'lar kullan larak azalt labilir. Motor ba lant lar n n do ru gerilime kar l k geldi inden emin olun (y ld z, delta). 3. Kontrol cihaz n n kullan m ve çal t r lmas (programlama k lavuzuna bak n) Kontrol cihaz n çal t r n. lk çal t rmada [Standard mot.freq] (bfr) görülecektir. bfr frekans (fabrika ayar 50 Hz) taraf ndan belirlenen frekans n motor frekans na uygun olup olmad n kontrol edin. lk çal t rmada bfr'nin ard ndan [Ref.1 channel] (Fr1) ve [2/3 wire control] (tcc) parametreleri görülür. Bu parametreler, cihaz n lokal olarak kontrol edilmesi için ayarlanmal d r; bkz. programlama k lavuzu «Kontrol cihaz n n yerel olarak kontrol edilmesi» sayfas. Daha sonraki çal t rmalarda HMI'da rdy görüntülenecektir. [Restore config.] (FCS) i levi, kontrol cihaz n fabrika ayarlar na resetlemenizi sa lar. BBV /

30 Bak m Servis Altivar 312, herhangi bir önleyici bak m gerektirmez. Ancak a a daki kontrollerin düzenli olarak yap lmas tavsiye edilmektedir: Ba lant lar n durumunu ve s k l n kontrol edin. Ünite etraf ndaki s cakl n kabul edilebilir seviyede ve havaland rman n etkili oldu undan emin olun. Fanlar n ortalama kullan m ömrü: 10 y l. Kontrol cihaz n n tozunu al n. Uygun fan çal mas sa lay n. Kapaklarda fiziksel hasar olup olmad n kontrol edin. Bak m konusunda yard m, alg lanan hata ekran Kurulum veya çal ma s ras nda bir sorun ya an rsa ortam, montaj ve ba lant lara ili kin tavsiyelerin uygulanm oldu undan emin olun. Alg lanan ilk hata kaydedilir ve ekranda yan p sönerek görüntülenir: kontrol cihaz kilitlenir ve durum rölesi (R1) konta aç l r. Alg lanan hatan n silinmesi Resetlemeye izin vermeyen bir hata durumunda sürücünün güç kayna ba lant s n kesin. Ekran n tamam yla kapat lmas n bekleyin. Alg lanan hatan n nedenini tespit edin ve düzeltin. H z kontrol cihaz na yeniden güç verin. Hata kayna düzeltildiyse, alg lanan hata görünmeyecektir. Resetlenemeyen bir alg lanan hata olmas durumunda: - Kontrol cihaz na giden gücü kesin. - DC bara kapasitörlerinin yükünün bo almas için 15 DAK KA BEKLEY N. Ard ndan, DC geriliminin 42 V de erinden daha az oldu undan emin olmak için 16. sayfadaki Bara Gerilimi Ölçüm Prosedürü nü uygulay n. Kontrol cihaz LED'leri, DC bara geriliminin olmad n n göstergesi de ildir. - Alg lanan hatay bulun ve giderin. - Alg lanan hatan n düzeltildi inden emin olmak için kontrol cihaz na tekrar güç verin. Baz alg lanan hatalar, neden ortadan kalkt ktan sonra otomatik yeniden yolverme için programlanabilir. Bu alg lanan hatalar ayr ca, kontrol cihaz gücü kapat l p aç larak veya lojik giri ya da kontrol biti yoluyla resetlenebilir. Gösterge menüsü Gösterge menüsünü, alg lanan hatalar n nedenlerini bulmada yard m olarak kontrol cihaz durumunu ve geçerli de erlerini göstermek için kullan n. Yedek parçalar ve onar mlar Servis yap labilir ürün: yedek parçalar n de i tirilmesi için kataloga bak n. Uzun süreli depolaman n ard ndan izlenecek prosedür LK AÇILI TA PATLAMA R SK UYARI Uzun süreli depolama sonras nda kapasitörlerde sorun olabilir. 2 ila 3 y ll k bir depolama süresinin ard ndan: L1, L2 ve L3 aras na ba lanm bir AC besleme de i keni kullan n A a dakileri sa lamak için AC besleme gerilimini yükseltin: - 30 dakika süreyle nominal gerilimin %25'i - 30 dakika süreyle nominal gerilimin %50'si - 30 dakika süreyle nominal gerilimin %75'i - 30 dakika süreyle nominal gerilimin %100'ü Bu talimatlara uyulmamas ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir. 30 BBV /2009

31 K sa devre de eri ve parça devre korumas UL ve CSA gereksinimleri için önerilen sigorta de erleri Referans Gerilim (Y) Giri dayan m de eri (1) Ç k kesinti de eri (X)(2) Muhafaza Kapsama de eri (3) (Tip 1) Parça Devre korumas (Z1) ATV312H018M S n f J Sigorta 6 ATV312H037M S n f J Sigorta 10 ATV312H055M S n f J Sigorta 10 ATV312H075M S n f J Sigorta 15 ATV312HU11M S n f J Sigorta 20 ATV312HU15M S n f J Sigorta 20 ATV312HU22M S n f J Sigorta 30 ATV312H018M3X S n f J Sigorta 3 ATV312H037M3X S n f J Sigorta 6 ATV312H055M3X S n f J Sigorta 10 ATV312H075M3X S n f J Sigorta 10 ATV312HU11M3X S n f J Sigorta 15 ATV312HU15M3X S n f J Sigorta 15 ATV312HU22M3X S n f J Sigorta 20 ATV312HU30M3X S n f J Sigorta 25 ATV312HU40M3X S n f J Sigorta 35 ATV312HU55M3X S n f J Sigorta 50 ATV312HU75M3X S n f J Sigorta 60 ATV312HD11M3X S n f J Sigorta 80 ATV312HD15M3X S n f J Sigorta 110 ATV312H037N S n f J Sigorta 3 ATV312H055N S n f J Sigorta 6 ATV312H075N S n f J Sigorta 6 ATV312HU11N S n f J Sigorta 10 ATV312HU15N S n f J Sigorta 10 ATV312HU22N S n f J Sigorta 15 ATV312HU30N S n f J Sigorta 15 ATV312HU40N S n f J Sigorta 20 ATV312HU55N S n f J Sigorta 30 ATV312HU75N S n f J Sigorta 35 ATV312HD11N S n f J Sigorta 50 ATV312HD15N S n f J Sigorta 70 ATV312H075S6X S n f J Sigorta 6 ATV312HU15S6X S n f J Sigorta 6 ATV312HU22S6X S n f J Sigorta 10 ATV312HU40S6X S n f J Sigorta 15 ATV312HU55S6X S n f J Sigorta 20 ATV312HU75S6X S n f J Sigorta 25 ATV312HD11S6X S n f J Sigorta 35 ATV312HD15S6X S n f J Sigorta 45 Z 2 Maksimum De erinde Z 1 ile Korundu unda Y Volt Maksimum ve En Fazla X rms Simetrik Amper Da t m Yapan Devre Üzerinde Kullan m çin Uygun. (1) Giri dayan m de eri, ürünün termik olarak tasarlanm oldu u de erdir. Bu seviyenin üzerinde beslemenin söz konusu oldu u bir kurulumda, bu seviyeyi kar lamak için ek endüktans gerekir. (2) Ç k kesinti de eri, dahili dijital k sa devre korumas na dayan r. Bu, parça devre korumas sa lamaz. Parça devre korumas, Ulusal Elektrik Yasas ve di er yerel yasalara uygun ekilde sa lanmal d r. Bu, kurulum tipine ba l d r. (3) Pano Kapsama De eri, dahili bile enlerdeki ar zalar n belirli bir pano yap s n n d nda herhangi bir ok, alev, yang n ve patlama tehlikesi olu turmayaca, özel Parça Devre Korumas ile kontrol cihaz giri terminallerindeki maksimum giri k sa devre ak m d r. Çe itli kombinasyonlar ilave belgelerde gösterilmi tir. De er (Z2) BBV /

32 BBV46391 ATV312_installation_manual_V1 04/2009

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kullan m k lavuzu Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar H z kontrol cihaz enerjilendirildi inde, güç komponentleri ve baz kontrol komponentleri flebekeye ba lan r. Bunlara

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog Altivar Katalog İçindekiler Altivar b b Broşür.................................................... sayfa b b Seçim kılavuzu... sayfa b b Tanıtım.................................................... b b

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN.

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri!!! D KKAT!!! YANGIN ve ELEKTR K OKU TEHL KES OLU AB R, BU ÜRÜNÜ YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. Ürünü ya mur, su, nem vb slak ortamlarda bulundurmay n.

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

ABB Makine Sürücüleri. Kullanım kılavuzu ACS150 sürücüleri (0,37 4 kw, 0,5 5 hp)

ABB Makine Sürücüleri. Kullanım kılavuzu ACS150 sürücüleri (0,37 4 kw, 0,5 5 hp) ABB Makine Sürücüleri Kullanım kılavuzu ACS150 sürücüleri (0,37 4 kw, 0,5 5 hp) 2 İlgili kılavuzlar listesi Sürücü kılavuzları Kod (İngilizce) Kod (Türkçe) ACS310 User s Manual 1), 2) 3AFE68576032 3AUA0000093962

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD TH-F7E E DUAL BAND AMATÖR EL TELS Z (KENWOOD E VERS YONLARI AVRUPA B RL ÜLKELER Ç N ÜRET LM MODELLER FADE ETMEKTED R) A.) THALATÇI

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri KATALOG 00 A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri Kompakt Devre Kesiciler Aç k Devre Kesiciler Sigortal ve Sigortas z Yük Ay r c lar Dikey Sigortal Yük

Detaylı