Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/ BBV efesotomasyon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon."

Transkript

1 /2008 Altivar 312 Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391

2

3 çindekiler Önemli Bilgiler 4 Ba lamadan önce 5 Belge yap s 7 Ayarlama ad mlar 8 Kurulum - Ön tavsiyeler 9 H z kontrol cihaz de erleri 10 Boyutlar ve a rl klar 12 Montaj 14 Kablo Ba lant s 17 Kontrol listesi 29 Bak m 30 K sa devre de eri ve parça devre korumas 31 BBV /2009 3

4 Önemli Bilgiler UYARI Bu talimatlar dikkatle okuyun ve cihaz kurmay, çal t rmay ve cihaz n bak m n yapmay denemeden önce bilgi sahibi olmak için ekipmana göz at n. Bu belgede veya ekipmanda, olas tehlikeleri bildirmek veya bir prosedürü aç klayan veya basitle tiren bilgilere dikkat çekmek için a a daki özel mesajlar görülebilir. Tehlike veya Uyar güvenlik etiketine bu simgenin eklenmesi, talimatlara uyulmamas halinde yaralanmaya yol açabilecek elektrik tehlikesinin bulundu unu belirtir. Bu, güvenlik uyar simgesidir. Olas yaralanma tehlikelerine kar sizi uyarmak için kullan l r. Olas bir yaralanmay veya ölümü engellemek için bu simgeden sonra verilen tüm güvenlik mesajlar na uyun. TEHL KE TEHL KE, aç k bir ekilde tehlike te kil eden ve kaç n lmamas halinde ölümle veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak durumlar belirtir. UYARI UYARI, potansiyel olarak tehlike te kil eden ve kaç n lmamas halinde ölümle, ciddi yaralanmayla veya ekipman n hasar görmesiyle sonuçlanabilecek durumlar belirtir. D KKAT D KKAT, potansiyel olarak tehlike te kil eden ve kaç n lmamas halinde yaralanmayla veya ekipman n hasar görmesiyle sonuçlanabilecek durumlar belirtir. D KKAT D KKAT, güvenlik uyar simgesiyle olmadan kullan ld nda, potansiyel olarak tehlike te kil eden ve kaç n lmamas halinde ürünlerde hasara yol açabilecek durumlar gösterir. LÜTFEN D KKAT Bu k lavuzda "kontrol cihaz " ifadesi, NEC taraf ndan tan mlanan haliyle ayarlanabilir h z kontrol cihaz n n kontrol cihaz k sm n ifade eder. Elektrikli ekipmanlar n kurulumu, çal t r lmas, servisi ve bak m yaln zca yetkili personel taraf ndan yap lmal d r. Schneider Electric, bu ürünün kullan m ndan kaynaklanan herhangi bir durum için sorumluluk kabul etmemektedir Schneider Electric. All Rights Reserved 4 BBV /2009

5 Ba lamadan önce Bu kontrol cihaz nda herhangi bir prosedür gerçekle tirmeden önce bu talimatlar okuyup anlay n. TEHL KE ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES Altivar 312 kontrol cihaz n monte etmeden veya çal t rmadan önce bu k lavuzu okuyup anlay n. Kurulum, ayarlama, onar m ve bak m, yetkili personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir. Kullan c, tüm ekipmanlar n topraklamas na ili kin tüm uluslararas ve ulusal elektrik yasalar gereksinimlerine uyumluluktan sorumludur. Bask l devre kartlar da dahil olmak üzere bu kontrol cihaz ndaki birçok parça hat geriliminde çal maktad r. DOKUNMAYIN. Sadece elektriksel olarak yal t ml araçlar kullan n. Gerilim alt ndayken ekrans z bile enlere veya terminal eridi vida ba lant lar na DOKUNMAYIN. PA/+ ve PC/- terminalleri veya DC bara kapasitörleri aras nda k sa devre YAPMAYIN. Kontrol cihaz servis i lemlerinden önce: - Harici kumanda gücü de dahil olmak üzere tüm güç ba lant lar n kesin. - Kesilen tüm güç ba lant lar n n üzerine AÇMAYIN etiketi yerle tirin. - Kesilen tüm güç ba lant lar n aç k konumda kilitleyin. - DC bara kapasitörlerinin yükünün bo almas için 15 DAK KA BEKLEY N. Ard ndan, DC geriliminin 42 V de erinden daha az oldu undan emin olmak için 16. sayfadaki Bara Gerilimi Ölçüm Prosedürü nü uygulay n. Kontrol cihaz LED'leri, DC bara geriliminin olmad n n göstergesi de ildir. Güç vermeden veya kontrol cihaz n çal t r p durdurmadan önce tüm kapaklar tak p kapat n. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI TEHL KE Altivar 312 kontrol cihaz n monte etmeden veya çal t rmadan önce bu k lavuzu okuyup anlay n. Parametre ayarlar nda yap lacak her türlü de i iklik yetkili personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. UYARI HASARLI KONTROL C HAZI EK PMANI Hasarl görünen kontrol cihaz n veya kontrol cihaz aksesuar n çal t rmay n veya monte etmeyin. Bu talimatlara uyulmamas ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir. KONTROL KAYBI UYARI Herhangi bir kontrol emas n tasarlayan ki i kontrol yollar n n potansiyel ar za durumlar n hesaba katmal ve belirli önemli kontrol i levleri için ar za s ras nda ve sonras nda güvenli bir durum sa lanmal d r. Önemli kontrol fonksiyonlar na örnek olarak acil durum durdurma ve a r hareket durdurma verilebilir. Önemli kontrol fonksiyonlar için ayr veya yedek kontrol yollar sa lanmal d r. Sistem kontrol yollar, haberle me ba lant lar n içerebilir. Beklenmeyen iletim gecikmeleri veya ba lant ar zalar n n sonuçlar hesaba kat lmal d r. a Bu talimatlara uyulmamas ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir. a. Daha fazla bilgi için NEMA ICS 1.1 (en son sürüm), Dijital Kontrolün Uygulamas, Kurulumu ve Bak m için Güvenlik Talimatlar ve NEMA ICS 7.1 (en son sürüm), Yap m için Güvenlik Standartlar ve Ayarlanabilir H z Kontrol Cihaz Sistemleri Seçim, Kurulum ve letim K lavuzu belgelerine bak n. BBV /2009 5

6 Ba lamadan önce UYUMSUZ HAT GER L M D KKAT Kontrol cihaz n açmadan ve konfigüre etmeden önce hat geriliminin, kontrol cihaz etiket plakas üzerinde yazan besleme gerilimi aral yla uyumlu oldu undan emin olun. Hat geriliminin uyumlu olmamas durumunda kontrol cihaz hasar görebilir. Bu talimatlara uyulmamas yaralanmaya veya ekipman n hasar görmesine neden olabilir. MOTORUN HASAR GÖRME R SK D KKAT A a daki ko ullar alt nda harici a r yük korumas kullan lmas gerekmektedir: Motor termik durum belle i olmad ndan ürüne tekrar güç verilirken. Birden fazla motor çal t r rken. Kontrol cihaz nominal ak m n n 0,2 kat ndan dü ük de erlere sahip motorlar çal t r rken. Motor anahtarlamas kullan rken. Bu talimatlara uyulmamas, ekipman n hasar görmesine neden olabilir 6 BBV /2009

7 Belge yap s A a daki Altivar 312 teknik belgeleri, Schneider Electric web sitesinde (www.schneider-electric.com) ve ayr ca DVD-ROM'da (referans VW3A8200) bulunmaktad r. Kurulum k lavuzu Bu k lavuz h z kontrol cihaz n n nas l kurulup ba lanaca n anlatmaktad r. Programlama k lavuzu Bu k lavuzda, h z kontrol cihaz n n terminalinin fonksiyonlar, parametreleri ve kullan m anlat lmaktad r (dahili ekran terminali, opsiyonel grafikli ekran terminali ve opsiyonel uzak terminal). Basitle tirilmi k lavuz Bu k lavuz, programlama ve kurulum k lavuzunun bir parças d r. Bu k lavuz, kontrol cihaz yla birlikte verilir. H zl Ba latma H zl Ba latma, basit uygulamalar için motoru h zl ve basit bir ekilde çal t rmak amac yla, kontrol cihaz kablo ba lant lar n n ve konfigürasyonunun nas l yap laca n aç klamaktad r. Bu belge, kontrol cihaz yla birlikte verilir. Haberle me k lavuzlar : Modbus, CANopen,... Bu k lavuzda; montaj, bara veya a a ba lant, sinyal verme, diagnostik ve haberle meye özgü parametrelerin konfigürasyonu aç klanmaktad r. Ayr ca, protokol haberle me servisleri de aç klanmaktad r. Haberle me de i kenleri k lavuzu Haberle me de i kenleri k lavuzunda, h z kontrol cihaz kontrol prosesleri ve haberle me veriyollar üzerinden eri im sa lanabilen h z kontrol cihaz de i kenleri aç klanmaktad r: Modbus, CANopen,... BBV /2009 7

8 Ayarlama ad mlar KURULUM 1. Kontrol cihaz n al n ve inceleyin v Etiket üzerindeki katalog numaras n n, sat n alma sipari i üzerindeki numarayla ayn olup olmad n kontrol edin. v Altivar' ambalaj ndan ç kar n ve ta ma s ras nda hasar görüp görmedi ini kontrol edin. 2. Hat gerilimini kontrol edin v Kontrol cihaz gerilim aral n n hat gerilimine uygun olup olmad n kontrol edin (bkz. sayfa 10 ve 11). 2-4 aras ndaki ad mlar güç kapal yken gerçekle tirilmelidir. 3. Kontrol cihaz n monte edin v Kontrol cihaz n bu belgedeki talimatlara uygun olarak monte edin (bkz. sayfa 14). v Gerekli opsiyonlar kurun (opsiyonlarla ilgili belgelere bak n). 4. Kontrol cihaz ba lant lar n yap n (bkz. sayfa 17) v Ba lant lar n n gerilime uygun olmas n sa layarak motoru ba lay n. v Gücün kapal oldu undan emin olduktan sonra hat beslemesini ba lay n. PROGRAMLAMA 5. Programlama k lavuzuna ba vurun. 8 BBV /2009

9 Kurulum - Ön tavsiyeler Kontrol cihaz n açmadan önce TEHL KE STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI Kazara ba latmay önlemek için tüm lojik giri lerin devre d oldu undan emin olun. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. Kontrol cihaz n konfigüre etmeden önce STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI Hat kontaktörü TEHL KE Altivar 312 kontrol cihaz n monte etmeden veya çal t rmadan önce bu k lavuzu okuyup anlay n. Parametre ayarlar nda yap lacak her türlü de i iklik yetkili personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir. Parametreleri de i tirirken kazara ba latmay önlemek için tüm lojik giri lerin devre d oldu undan emin olun. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. KONTROL C HAZININ HASAR GÖRME R SK D KKAT Filtre kapasitörlerinin erken y pranmas n önlemek için kontaktörü s k s k çal t rmaktan kaç n n. Güç çevrim i lemi, 60 saniyeden fazla olmal d r. Bu talimatlara uyulmamas, ekipman n hasar görmesine neden olabilir. BBV /2009 9

10 H z kontrol cihaz de erleri Monofaze besleme gerilimi: V 50/60 Hz Trifaze ç k l 200/240 V motorlar için Motor Güç kayna (giri ) H z kontrol cihaz (ç k ) Plakada belirtilen güç (1) Maks. hat ak m (2) 200 V'ta 240 V'ta Görünen güç Maks.anma ak m (3) Nominal ak mda harcanan güç Nominal ak m (1) kw HP A A kva A W A A Maks. geçici ak m (1) (4) Referans 0,18 0,25 3,0 2,5 0, ,5 2,3 ATV312H018M2(5) 3 0,37 0,5 5,3 4,4 1, ,3 5,0 ATV312H037M2(5) 3 0,55 0,75 6,8 5,8 1, ,7 5,6 ATV312H055M2(5) 4 0,75 1 8,9 7,5 1, ,8 7,2 ATV312H075M2(5) 4 1,1 1,5 12,1 10,2 2, ,9 10,4 ATV312HU11M2(5) 6 1,5 2 15,8 13,3 3, ,0 12,0 ATV312HU15M2(5) 6 2,2 3 21,9 18,4 4, ,0 16,5 ATV312HU22M2(5) 7 Boyut Trifaze besleme gerilimi: V 50/60 Hz Trifaze ç k l 200/240 V motorlar için Motor Güç kayna (giri ) H z kontrol cihaz (ç k ) Plakada belirtilen güç (1) Maks. hat ak m (2) 200 V'ta 240 V'ta Görünen güç Maks.anma ak m (3) Nominal ak mda harcanan güç Nominal ak m (1) kw HP A A kva A W A A Maks. geçici ak m (1) (4) Referans 0,18 0,25 2,1 1,9 0, ,5 2,3 ATV312H018M3 1 0,37 0,5 3,8 3,3 1, ,3 5,0 ATV312H037M3 1 0,55 0,75 4,9 4,2 1, ,7 5,6 ATV312H055M3 2 0,75 1 6,4 5,6 2, ,8 7,2 ATV312H075M3 2 1,1 1,5 8,5 7,4 3, ,9 10,4 ATV312HU11M3 5 1,5 2 11,1 9,6 3, ,0 12,0 ATV312HU15M3 5 2,2 3 14,9 13,0 5, ,0 16,5 ATV312HU22M ,1 16,6 6, ,7 20,6 ATV312HU30M ,1 8, ,5 26,3 ATV312HU40M3 7 5,5 7,5 36,8 32,0 12, ,5 41,3 ATV312HU55M3 8 7, ,8 40,9 16, ,0 49,5 ATV312HU75M ,5 55,6 22, ,0 81,0 ATV312HD11M ,1 71,9 28, ,0 99,0 ATV312HD15M3 9 (1)Bu güç de erleri ve ak mlar, sürekli çal ma ko ullar nda 50 C maksimum ortam s cakl ve 4 khz anahtarlama frekans için belirlenmi tir. Anahtarlama frekans 2-16 khz aras nda ayarlanabilir. 4 khz üzerinde, a r s cakl k art nda h z kontrol cihaz, anahtarlama frekans n dü ürecektir. S cakl k art, güç modülünde bulunan bir sensör taraf ndan kontrol edilir. Bununla birlikte, 4 khz üzerinde sürekli çal ma gerekti inde, nominal kontrol cihaz ak m n n de eri dü ürülmelidir. De er kayb e rileri, 15. sayfada anahtarlama frekans, ortam s cakl ve montaj ko ullar n n bir i levi olarak gösterilmektedir. (2)Belirtilen "Maks. muhtemel hat Isc" ile bir hat beslemesindeki ak m. (3)Maks. voltaj (240 V + %10) için, aç l taki tepe ak m. (4)60 saniye için. (5)Bu referanslar, opsiyonel bir haberle me kart na entegre edilmek üzere terminal kart olmadan sipari edilebilir. Referans n sonuna bir B harfi ekleyinörnek: ATV312HU11M2 yerine ATV312HU11M2B gelir. Boyut 10 BBV /2009

11 H z kontrol cihaz de erleri (devam ) Trifaze besleme gerilimi: V 50/60 Hz Trifaze Ç k l 380/500 V motorlar için Motor Güç kayna (giri ) H z kontrol cihaz (ç k ) Plakada belirtilen güç (1) Maks. hat ak m (2) 380 V'ta 500 V'ta Trifaze besleme gerilimi: V 50/60 Hz Trifaze Ç k l 525/600 V motorlar için Görünen güç Maks.anma ak m (3) Nominal ak mda harcanan güç Nominal ak m (1) kw HP A A kva A W A A Maks. geçici ak m (1) (4) Referans 0,37 0,5 2,2 1,7 1, ,5 2,3 ATV312H037N4(5) 6 0,55 0,75 2,8 2,2 1, ,9 2,9 ATV312H055N4(5) 6 0,75 1 3,6 2,7 2, ,3 3,5 ATV312H075N4(5) 6 1,1 1,5 4,9 3,7 3, ,0 4,5 ATV312HU11N4(5) 6 1,5 2 6,4 4,8 4, ,1 6,2 ATV312HU15N4(5) 6 2,2 3 8,9 6,7 5, ,5 8,3 ATV312HU22N4(5) ,9 8,3 7, ,1 10,7 ATV312HU30N4(5) ,9 10,6 9, ,5 14,3 ATV312HU40N4(5) 7 5,5 7,5 21,9 16,5 15, ,3 21,5 ATV312HU55N4(5) 8 7, ,7 21,0 18, ,0 25,5 ATV312HU75N4(5) ,2 28,4 25, ,7 41,6 ATV312HD11N4(5) ,2 36,8 32, ,0 49,5 ATV312HD15N4(5) 9 Motor Güç kayna (giri ) H z kontrol cihaz (ç k ) Plakada belirtilen güç (1) Maks. hat ak m (2) 525 V'ta 600 V'ta Görünen güç Maks.anma ak m (3) Nominal ak mda harcanan güç Nominal ak m (1) kw HP A A kva A W A A Maks. geçici ak m (1) (4) Referans 0,75 1 2,8 2,4 2, ,7 2,6 ATV312H075S6(6) 6 1,5 2 4,8 4,2 4, ,7 4,1 ATV312HU15S6(6) 6 2,2 3 6,4 5,6 5, ,9 5,9 ATV312HU22S6(6) ,7 9,3 9, ,1 9,2 ATV312HU40S6(6) 7 5,5 7,5 16,2 14,1 15, ,0 13,5 ATV312HU55S6(6) 8 7, ,3 18,5 19, ,0 16,5 ATV312HU75S6(6) ,8 24,4 25, ,0 25,5 ATV312HD11S6(6) ,4 31,8 33, ,0 33,0 ATV312HD15S6(6) 9 (1)Bu güç de erleri ve ak mlar, sürekli çal ma ko ullar nda 50 C maksimum ortam s cakl ve 4 khz anahtarlama frekans için belirlenmi tir. Anahtarlama frekans 2-16 khz aras nda ayarlanabilir. 4 khz üzerinde, a r s cakl k art nda h z kontrol cihaz, anahtarlama frekans n dü ürecektir. S cakl k art, güç modülünde bulunan bir sensör taraf ndan kontrol edilir. Bununla birlikte, 4 khz üzerinde sürekli çal ma gerekti inde, nominal kontrol cihaz ak m n n de eri dü ürülmelidir. De er kayb e rileri, 15. sayfada anahtarlama frekans, ortam s cakl ve montaj ko ullar n n bir i levi olarak gösterilmektedir. (2)Belirtilen "Maks. muhtemel hat Isc" ile bir hat beslemesindeki ak m. (3)Maks. voltaj (500 V + %10, 600 V + %10) için, aç l taki tepe ak m. (4)60 saniye için. (5)Bu referanslar, opsiyonel bir haberle me kart na entegre edilmek üzere terminal kart olmadan sipari edilebilir. Referans n sonuna bir B harfi ekleyin Örnek: ATV312H037N4 yerine ATV312H037N4B gelir. (6)Bu h z kontrol cihaz nda, ayr ca sipari edilmesi gereken bir AC ok bobininin (lütfen kataloga bak n) kullan lmas zorunludur Boyut Boyut BBV /

12 Boyutlar ve a rl klar ATV312H a b C D G H J K Ø A rl k kg (lb) 018M3, 037M3 72 (2,83) 145 (5,70) 122 (4,80) 6 (0,24) 60 (2,36) 121,5 (4,76) 2 x 5 (2x0,2) 18,5 (0,73) 2 x 5 (2x0,2) 0,9 (1,98) 055M3, 075M3 72 (2,83) 145 (5,70) 132 (5,19) 6 (0,24) 60 (2,36) 121,5 (4,76) 2 x 5 (2x0,2) 18,5 (0,73) 2 x 5 (2x0,2) 0,9 (1,98) 018M2, 037M2 72 (2,83) 145 (5,70) 132 (5,19) 6 (0,24) 60 (2,36) 121,5 (4,76) 2 x 5 (2x0,2) 18,5 (0,73) 2 x 5 (2x0,2) 1,05 (2,31) 055M2, 075M2 72 (2,83) 145 (5,70) 142 (5,59) 6 (0,24) 60 (2,36) 121,5 (4,76) 2 x 5 (2x0,2) 18,5 (0,73) 2 x 5 (2x0,2) 1,05 (2,31) ATV312H a b C D G H J K Ø A rl k kg (lb) U1pM3 105 (4,13) 143 (5,63) 132 (5,19) 6 (0,24) 93 (3,66) 121,5 (4,76) 5 (0,2) 16,5 (0,65) 2 x 5 (2x0,2) 1,25 (2,76) U1pM2, U22M3, 037N4 - U15N4 075S6, U15S6p 107 (4,21) 143 (5,63) 152 (5,98) 6 (0,24) 93 (3,66) 121,5 (4,76) 5 (0,2) 16,5 (0,65) 2 x 5 (2x0,2) 1,35 (2,98) U22M2, Up0M3, U22N4 - U40N4, U22S6, U40S6 142 (5,59) 184 (7,24) 152 (5,98) 6 (0,24) 126 (4,96) 157 (6,18) 6,5 (0,26) 20,5 (0,81) 4 x 5 (4x0,2) 2,35 (5,18) 12 BBV /2009

13 Boyutlar ve a rl klar (devam ) ATV312H a b C D G H J K Ø A rl k kg (lb) U55M3, U75M3, U55N4, U75N4, U55S6, U75S6 180 (7,09) 232 (9,13) 172 (6,77) 6 (0,24) 160 (6,30) 210 (8,27) 5 (0,2) 17 (0,67) 4 x 5 (4x0,2) 4,70 (10,36) ATV312H a b C D G H J K Ø A rl k kg (lb) D1pM3, D1pN4, D1pS6 245 (9,65) 329,5 (12,97) 192 (7,56) 6 (0,24) 225 (8,86) 295 (11,61) 7 (0,28) 27,5 (1,08) 4 x 6 (4x0,24) 9 (19,84) BBV /

14 Montaj Montaj ve s cakl k ko ullar 50 mm Üniteyi ± 10 dik aç yla monte edin. Is tma kaynaklar yak n na yerle tirmeyin. So utma amac yla gerekli olan havan n ünitenin alt ndan üstüne kadar dola m n sa lamak için yeterli alan b rak n. Ünitenin önünde b rak lmas gereken bo alan: 10 mm (0,39 inç) minimum. 50 mm IP20 korumas yeterli oldu unda, kontrol cihaz n n üst k sm ndaki havaland rma kapa n n/kapaklar n n a a da gösterilen ekilde ç kart lmas n tavsiye ederiz. Havaland rma kapa n n ç kar lmas Örnek ATV312HU11M3 Montaj tipleri 3 tip montaj mümkündür: Tip A montaj : u 50 mm 2 inç u 50 mm 2 inç Havaland rma kapa tak l iken her iki tarafta bo alan u 50 mm (2 inç). Montaj tipi A, hava s cakl n n 50 C'ye (122 F) e it veya daha az oldu u durumlarda kontrol cihaz çal t rma için uygundur. Tip B montaj : Yan yana monte edilmi kontrol cihazlar, havaland rma kapa ç kar lmal d r (koruma s n f IP20 olur). Tip C montaj :. u 50 mm 2 inç u 50 mm 2 inç Her iki tarafta bo alan u 50 mm (2 inç). Havaland rma kapa, hava s cakl n n 50 C'den (122 F) yüksek oldu u ortamlarda ç kar lmal d r. Koruma s n f IP20 olur Not: 4 khz'nin üzerindeki anahtarlama frekanslar ve de er kayb ko ullar için de er kayb e rilerine bak n. 14 BBV /2009

15 Montaj (devam ) De er kayb e rileri S cakl k, anahtarlama frekans ve montaj tipi i levi olarak h z kontrol cihaz ak m (ln) için de er kayb e rileri. I/In In = 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % - 5 % - 10 % - 15 % - 25 % - 35 % - 10 % - 20 % - 30 % - 40 % - 50 % - 25 % - 35 % - 45 % - 55 % - 65 % 40 C (104 F) montaj tipleri A, B ve C 50 C (122 F) montaj tipi C 50 C (122 F) montaj tipleri A ve B 60 C (140 F) montaj tipi C 60 C (140 F) montaj tipleri A ve B 4 khz 8 khz 12 khz 16 khz Anahtarlama frekans Orta seviyeli s cakl klar için (örne in, 55 C, 131 F), 2 e ri aras ndaki de eri hesaplay n. Hava ak H z kontrol cihazlar n panolara monte edecekseniz, a a daki tabloda her h z kontrol cihaz için verilen de erlere en az ndan e it de erde bir hava ak sa lay n. ATV312H 018M2, 037M2, 055M2, 018M3, 037M3, 055M3, 037N4, 055N4, 075N4, U11N4 075S6, U15S6 075M2, U11M2, U15M2 075M3, U11M3, U15M3 U15N4, U22N4 U22S6, U40S6 U22M2, U22M3, U30M3, U40M3 U30N4, U40N4 U55S6, U75S6 U55M3 U55N4, U75N4 D11S6 U75M3, D11M3, D11N4, D15N4 D15S6 m 3 /saat Ak m de eri ft 3 /dak D15M BBV /

16 Montaj (devam ) EMC plakalar n n tak lmas EMC montaj plakas : H z kontrol cihaz yla birlikte verilir EMC e potansiyelli montaj plakas n, birlikte verilen 2 viday kullanarak ATV312 so utma blo undaki deliklere a a daki çizimlerde gösterilen ekilde monte edin. Boyut 1-4 Boyut 5-7 Boyut 8 Boyut 9 2 vida 2 vida 2 vida 2 vida Verilen vidalar: EMC kelepçeleri monte edilmesi için 4 adet M4 vida (kelepçeler birlikte verilmez) ATV312H Boyut ATV312H Boyut 018M3, 037M3 1 U22M2, U30M3, U40M3, 7 055M3, 075M3 2 U22N4, U30N4, U40N4, U22S6, U40S6 018M2, 037M2 3 U55M3, U75M3, 8 055M2, 075M2 4 U55N4, U75N4, U55S6, U75S6 U11M3, U15M3 5 D11M3, D15M3, 9 D11N4, D15N4, U11M2, U15M2, U22M3, 6 D11S6, D15S6 037N4, 055N4, 075N4, U11N4, U15N4, 075S6, U15S6 Bara gerilimi ölçüm prosedürü TEHL KE ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES Bu prosedürü gerçekle tirmeden önce 5. sayfada yer alan Ba lamadan önce bölümündeki önlemleri okuyup anlay n. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. DC bara gerilimi 933 Vdc de erini geçebilir. Bu prosedürü gerçekle tirirken uygun de erli bir gerilim ölçme cihaz kullan n. DC bara gerilimini ölçmek için: 1. Tüm güç ba lant lar n ç kar n. 2. DC baras n n yükünün bo almas için 15 dakika bekleyin. 3. DC bara geriliminin 42 Vdc de erinden daha dü ük oldu undan emin olmak için PA/+ ve PC/- terminalleri aras ndaki gerilimi ölçün. 4. DC bara kapasitörlerinin yükü tamamen bo almam sa, yerel Schneider Electric temsilcinizle ileti im kurun. Kontrol cihaz nda onar m yapmay n veya kontrol cihaz n çal t rmay n. 16 BBV /2009

17 Kablo Ba lant s Öneriler Güç ve devre koruma Kontrol cihaz, yüksek kaçak ak mlar (3,5 ma'n n üzerinde) ile ilgili düzenlemelere uygun ekilde topraklanmal d r. Yerel ya da ulusal yasalara göre kaçak ak m koruma cihaz ile ebeke taraf koruman n gerekli olmas durumunda, IEC Standard 60755'te aç klanan ekilde tek fazl kontrol cihazlar için tip A cihaz, üç fazl kontrol cihazlar için ise tip B cihaz kullan n. A a dakileri bulunduran uygun bir model seçin: Yüksek frekans ak m filtreleme, Aç l s ras nda bo kapasiteden gelen yükün neden oldu u açmay önlemeye yard mc olan bir zaman gecikmesi. Zaman gecikmesi 30 ma cihazlarda mümkün de ildir; bu durumda istenmeyen açmalara kar dayan kl cihazlar seçin. Kurulumda birden fazla kontrol cihaz varsa, her bir h z kontrol cihaz için bir "rezidüel ak m cihaz " sa lay n. Güç kablolar n dü ük sevili sinyalli kurulumdaki devrelerden ayr tutun (alg lay c lar, PLC'ler, ölçüm cihaz, video, telefon). E er kontrol cihaz ile motor aras nda 50 m'den (164 ft) daha uzun kablo kullan yorsan z ç k filtreleri ekleyin (lütfen kataloga bak n). Kontrol Kontrol devrelerini güç kablolar ndan uzak tutun. Kumanda ve h z referans devreleri için, mm (1-2 inç) aras nda vida ad ml ekranl, bükülmü kablolar n kullan lmas n tavsiye ederiz. Ekipman Topraklama Kontrol cihaz n yerel ve ulusal yasalar n gereksinimlerine uygun ekilde topraklay n. Kaçak ak m n s n rlayan standartlar n kar lanmas için minimum 10 mm² kablo boyutu (6 AWG) gerekli olabilir. TEHL KE ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES Güç uygulanmadan önce kontrol cihaz paneli düzgün ekilde topraklanmal d r. Cihazla birlikte gelen toprak ba lant noktas n, a a daki ekilde gösterildi i gibi kullan n. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. Toprak direncinin bir ohm ya da daha az oldu undan emin olun. Birden fazla kontrol cihaz n n topraklanmas s ras nda, cihazlar n her biri, sol taraftaki ekilde gösterildi i gibi do rudan ba lanmal d r. Topraklama kablolar n devre halinde veya seri ba lamay n. HATALI KABLO BA LANTISI UYGULAMALARI UYARI Ç k terminallerine (U/T1,V/T2,W/T3) giri hatt gerilimi uygulan rsa ATV312 kontrol cihaz hasar görür. ATV312 kontrol cihaz na enerji vermeden önce güç ba lant lar n kontrol edin. Ba ka bir ATV312 kontrol cihaz n n yerine tak lmas durumunda kontrol cihaz na gelen kablo ba lant lar n n, bu k lavuzdaki kablo ba lant talimatlar na uygun oldu undan emin olun, sayfa 29. Bu talimatlara uyulmamas ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir. YETERS Z A IRI AKIM KORUMASI UYARI A r ak m koruma cihazlar uygun ekilde koordine edilmelidir. Kanada Elektrik Yasas ve Ulusal Elektrik Yasas, parça devre korumas gerektirmektedir. Kurulum k lavuzunda önerilen sigortalar kullan n. Kontrol cihaz n, k sa devre kapasitesi bu k lavuzun 29. sayfas nda listelenen kontrol cihaz k sa devre ak m de erini geçen bir güç besleyicisine ba lamay n. Bu talimatlara uyulmamas ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir. BBV /

18 Kablo Ba lant s (devam ) Genel kablo ba lant emas ATV312ppppM2 (1) Monofaze besleme R / L1 S / L2 ATV312ppppM3/N4/S6 Trifaze besleme (1) (2) Analog ç k n lojik ç k olarak kullan lmas U1 U / T1 R / L1 S / L2 T / L3 R1A R1C R1B R2A R2C CLI LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 V1 24V V / T2 W1 M 3 a W / T3 P0 (3) PA / + PB PC / AI1 COM AI3 AI2 X - Y ma 0-10 V AOV AOC COM A0C 24 V röle veya 24 V PLC giri i veya LED Frenleme direnci, kullan l yorsa Referans potansiyometresi (1) ok bobini, kullan lmas durumunda (monofaze veya trifaze) (2)Kontrol cihaz durumunun uzaktan gösterimi için hata rölesi kontaklar (3)Fren direnci ba l ysa [Dec ramp adapt.] (bra) parametresini evet olarak ayarlay n (programlama k lavuzuna bak n). Not 1: Kontrol cihaz yak n ndaki tüm endüktör devreleri veya ayn devre üzerindeki devrelerde (röleler, kontaktörler, solenoid valfleri, vb.) parazit bast r c lar kullan n. Not 2: Bu ema standart ATV312 ürünleri içindir. Opsiyonel haberle me kartlar ürünün kontrol ba lant lar n de i tirebilir. Opsiyonel kartlar ile ilgili ayr nt lar için lütfen ilgili belgelere bak n. lgili parçalar n seçilmesi: Lütfen kataloga bak n. 18 BBV /2009

19 Kablo Ba lant s (devam ) Lojik giri anahtar Bu anahtar (1) ba lant y 0V, 24 V veya "de i ken" de erine atar. Gerilimsiz ATV312pppp 0V kontaklar «Source» konumunu aç n (fabrika ayar ) PLC transistörü ç k kullan larak ATV312pppp LI1 24V SOURCE COM CLI LI1 ATV312pppp 24V «Sink» konumunu aç n 0V 24V CLI konumunu aç n LI1 COM SINK ATV312pppp CLI COM CLI LI1 0V PLC 24V (1)Terminal kart ndaki anahtar n yerini belirlemek için bkz. sayfa 24. STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI TEHL KE Sink lojik için konfigüre edilmi lojik giri lerin kazayla topraklanmas n önleyin. Kazayla topraklama, kontrol cihaz fonksiyonlar n n istenmeyen ekilde çal mas na neden olabilir. Sinyal iletkenlerini, istenmeyen iletken topraklamas na neden olabilecek hasarlara kar koruyun. Uygun kontrol devresi topraklama uygulamalar için NFPA 79 ve EN talimatlar na uyun. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. BBV /

20 Kablo Ba lant s (devam ) Güç terminalleri Güç terminallerine eri im Terminallere eri im sa lamak için kapa a a daki örnekte gösterildi i gibi aç n. TEHL KE ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES. Terminallerdeki kapak plakas n de i tirin ve güç uygulamadan önce kapa kapat n. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. 20 BBV /2009

21 Kablo Ba lant s (devam ) Güç terminallerinin fonksiyonlar Terminal Fonksiyon Altivar 312 için t Toprak terminali Tüm de erler R/L1 - S/L2 Güç kayna ATV312ppppM2 R/L1 - S/L2 - T/L3 ATV312ppppM3 ATV312ppppN4 ATV312ppppS6 PO DC baras + kutup Tüm de erler PA/+ Frenleme direncine ç k (+ kutup) Tüm de erler PB Frenleme direncine ç k Tüm de erler PC/- DC baras - kutup Tüm de erler U/T1 - V/T2 - W/T3 Motora ç k lar Tüm de erler Güç terminallerinin düzenlenmesi ve özellikleri KONTROL C HAZININ HASAR GÖRME R SK D KKAT PO ve PA/+ aras ndaki ba lant y kesinlikle ç karmay n. Ba lant dan yüksek ak m geçti inden, PO ve PA/+ terminallerindeki vidalar her zaman tam olarak s k t r lm olmal d r. Bu talimatlara uyulmamas, ekipman n hasar görmesine neden olabilir ATV312H 018M M3 ATV312H 018M3, 037M3 055M3, 075M3 Uygulanabilir kablo boyutu (1) Önerilen kablo boyutu (2) S kma momenti mm² (AWG) mm² (AWG) N m (lb.inç) 2,5 (14) 2,5 (14) 0,8 (7,1) R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3 ATV312H 018M M2 ATV312H 018M2, 037M2 055M2, 075M2 Uygulanabilir kablo boyutu (1) Önerilen kablo boyutu (2) S kma momenti mm² (AWG) mm² (AWG) N m (lb.inç) 2,5 (14) 2,5 (14) 0,8 (7,1) R/L1 S/L2 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3 (1)Kal n harflerle verilen de er, güvenli i sa layacak minimum kablo boyutunu göstermektedir. (2)75 C (167 F) bak r kablo (nominal kullan m için minimum kablo boyutu). BBV /

22 Kablo Ba lant s (devam ) ATV312H U11M3...U40M3 ATV312H 037N4... U40N4 ATV312H 075S6... U40S6 R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3 ATV312H U11M3, U15M3 037N4, 055N4, 075N4, U11N4, U15N4 075S6, U15S6 U22M3 U30M3, U40M3 U22N4, U30N4 U22S6, U40S6 U40N4 Uygulanabilir kablo boyutu (1) Önerilen kablo boyutu (2) S kma momenti mm² (AWG) mm² (AWG) N m (lb.inç) 2,5-6 (14-10) 2,5-6 (12-10) 6 (10) 2,5-6 (14-10) 4-6 (12-10) 2,5 (14) 3,5 (12) 6 (10) 2,5 (14) 4 (12) 0,8 (7,1) 1,2 (10,7) 1,2 (10,7) 1,2 (10,7) 1,2 (10,7) ATV312H U11M2... U22M2 R/L1 S/L2 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3 ATV312H U11M2, U15M2 U22M2 Uygulanabilir kablo boyutu (1) Önerilen kablo boyutu (2) S kma momenti mm² (AWG) mm² (AWG) N m (lb.inç) 2,5-6 (12-10) 4-6 (12-10) 3,5 (12) 4 (12) 1,2 (10,7) 1,2 (10,7) ATV312H U55M3, U75M3 ATV312H U55N4, U75N4 ATV312H U55S6, U75S6 R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3 ATV312H U55M3 U75M3 U55N4, U55S6, U75S6 U75N4 Uygulanabilir kablo boyutu (1) Önerilen kablo boyutu (2) S kma momenti mm² (AWG) mm² (AWG) N m (lb.inç) (8-6) 16 (6) 6-16 (10-6) (8-6) 10 (8) 16 (6) 6 (10) 16 (8) 2,5 (22,3) 2,5 (22,3) 2,5 (22,3) 2,5 (22,3) (1)Kal n harflerle verilen de er, güvenli i sa layacak minimum kablo boyutunu göstermektedir. (2)75 C (167 F) bak r kablo (nominal kullan m için minimum kablo boyutu). 22 BBV /2009

23 Kablo Ba lant s (devam ) ATV312H D11M3, D15M3 ATV312H D11N4, D15N4 ATV312H D11S6, D15S6 R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3 ATV312H D11M3 D15M3, D15N4 D11N4, D11S6, D15S6 Uygulanabilir kablo boyutu (1) Önerilen kablo boyutu (2) S kma momenti mm² (AWG) mm² (AWG) N m (lb.inç) (8-4) (8-4) (8-4) 25 (4) 16 (6) 10 (8) 4,5 (40,1) 4,5 (40,1) 4,5 (40,1) (1)Kal n harflerle verilen de er, güvenli i sa layacak minimum kablo boyutunu göstermektedir. (2)75 C (167 F) bak r kablo (nominal kullan m için minimum kablo boyutu). BBV /

24 Kablo Ba lant s (devam ) Kontrol terminalleri Kontrol terminallerine eri im Lojik giri konfigürasyon anahtar RJ45 konnektörü Source CLI SINK COM AI1 AI3 10V AI2 COM AOV AOC R1A RJ45 R1B LI4 24V R1C LI5 LI1 R2A LI6 LI2 R2C CLI LI3 Kontrol terminalleri G/Ç terminal kart, yerine opsiyonel haberle me kart takmak üzere ç kar labilir. Kartlar ile verilen kurulum ve kablo ba lant s ayr nt lar na bak n. STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI TEHL KE Kontrol cihaz nda güç varken terminal devresini takmay n veya ç karmay n. Terminal devresindeki her türlü de i iklik sonras nda sabitleme vidas n n s k l n kontrol edin. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. TEHL KE ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES A a dakileri yapmadan önce terminal devresine dokunmay n: h z kontrol cihaz n n gücünün kesilmesi, giri ve ç k terminallerindeki tüm gerilimin kesilmesi. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. Kontrol terminallerinin düzenlenmesi ATV312 Kontrol terminalleri Uygulanabilir kablo boyutu (1) mm² (AWG) R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 0,75-2,5 (18-14) Di er terminaller 0,14-2,5 (26-16) S kma momenti (2) N m (lb.inç) 0,5-0,6 (4,4-5,3) (1) Kal n harflerle verilen de er, güvenli i sa layacak minimum kablo boyutunu göstermektedir. (2) Maksimum de er önerilir. 24 BBV /2009

25 Kablo Ba lant s (devam ) Kontrol terminallerinin özellikleri ve fonksiyonlar Terminal Fonksiyon Elektriksel özellikler R1A R1B R1C R2A R2C R1 programlanabilir rölesinin ortak nokta C/O konta (R1C) R2 programlanabilir rölesinin N/A konta Min. anahtarlama kapasitesi : 5 V c için 10 ma Direnç yükünde maksimum anahtarlama kapasitesi (cos = 1 ve L/R= 0 ms): 250 V a ve 30 V c için 5 A Endüktif yükte maksimum anahtarlama ak m (cos = 0,4 ve L/R = 7 ms): 250 V a ve 30 V c için 1,5 A Örnekleme süresi 8 msn Servis ömrü: Maksimum anahtarlama gücünde i lem Minimum anahtarlama gücünde i lem COM Analog G/Ç ortak 0 V AI1 Analog giri gerilimi Analog giri V (maksimum güvenli gerilim 30 V) Empedans 30 k Çözünürlük 0,01 V, 10 bit dönü türücü Hassasiyet ± %4,3, do rusall k maksimum ölçek de erinin ± %0,2'si Örnekleme süresi 8 msn Maksimum 100 m blendajl kablo ile i lem. 10 V Referans potansiyometresi için güç kayna +10 V (+ %8 - %0), 10 ma maksimum, k sa devrelere ve a r yüke kar korumal AI2 Analog giri gerilimi Bipolar analog giri 0 ± 10 V (maksimum güvenli gerilim ± 30 V) AI2 üzerindeki gerilimin + veya - kutuplu olu u ayar noktas yönünü, böylece çal ma yönünü etkiler. Empedans 30 k Çözünürlük 0,01 V, 10 bit + i areti dönü türücü Hassasiyet ± %4,3, do rusall k maksimum ölçek de erinin ± %0,2'si Örnekleme süresi 8 msn Maksimum 100 m blendajl kablo ile i lem. AI3 Analog giri ak m Analog giri X - Y ma. X ve Y, 0-20 ma aras nda programlanabilir Empedans 250 Çözünürlük 0,02 ma, 10 bit dönü türücü Hassasiyet ± %4,3, do rusall k maksimum ölçek de erinin ± %0,2'si Örnekleme süresi 8 msn COM Analog G/Ç ortak 0 V AOV AOC Analog ç k gerilimi AOV veya Analog ç k ak m AOC veya Lojik ç k gerilimi AOC AOV veya AOC atanabilir (biri, ikisi birden de il) Analog ç k 0-10 V, minimum yük empedans 470 veya Analog ç k X - Y ma. X ve Y, 0-20 ma aras nda programlanabilir, maksimum yük empedans 800 Çözünürlük 8 bit (1) Hassasiyet ± %1 (1) Do rusall k ± %0,2 (1) Örnekleme süresi 8 msn Bu analog AOC'de ç k 24 V lojik ç k olarak konfigüre edilebilir, minimum yük empedans 1,2 k (1) Dijital/analog dönü türücünün özellikleri. 24 V Lojik giri güç kayana + 24 V k sa devrelere ve a r yüklere kar korumal, minimum 19 V, maksimum 30 V Mevcut maks. mü teri ak m 100 ma LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 Lojik giri ler Programlanabilir lojik giri ler + 24 V güç kayna (maks. 30 V) Empedans 3,5 k Durum 0 e er < 5 V ise, durum 1 e er > 11 V ise (LI- ile CLI aras ndaki gerilim fark ) Örnekleme süresi 4 msn CLI Lojik giri ortak Bkz. sayfa 19. RJ45 Haberle me portu SoMove yaz l m, Modbus ve CANopen a, uza a ta nabilir ekran, konfigürasyon yükleme araçlar ba lant lar BBV /

26 Kablo Ba lant s (devam ) Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ÖNEML : Kontrol cihaz, motor ve kablo ekran aras ndaki yüksek frekans e de erli potansiyel toprak ba lant s, topraklama (PE) iletkenlerini (ye il-sar ) her bir ünitedeki uygun terminallere ba lama gereklili ini ortadan kald rmaz. lke ve önlemler Kontrol cihaz, motor ve kablo ekranlar aras ndaki topraklarda yüksek frekansl e potansiyellik bulunmal d r. Motor için ekranl kablo kullan rken, bir kablosu motor ile kontrol cihaz aras nda topraklama ba lant s olacak ekilde 4 iletkenli bir kablo kullan n. Topraklama iletkeninin boyutu, yerel ve ulusal yasalara uygun ekilde seçilmelidir. Ekran, her iki uçta topraklanabilir. Süreklilikte bir kesinti olmamas art yla ekran uzunlu unun bir parças veya tamam için metal kanal veya boru kullan labilir. Dinamik Fren (DB) dirençleri için ekranl kablo kullan rken, bir kablosu DB direncinin donan m ile kontrol cihaz aras nda topraklama ba lant s olacak ekilde 3 iletkenli kablo kullan n. Topraklama iletkeninin boyutu, yerel ve ulusal yasalara uygun ekilde seçilmelidir. Ekran, her iki uçta topraklanabilir. Süreklilikte bir kesinti olmamas art yla ekran uzunlu unun bir parças veya tamam için metal kanal veya boru kullan labilir. Kontrol sinyalleri için ekranl kablo kullan rken, kablonun birbirine yak n ekipmanlar ba l yor olmas ve topraklaman n birbirine ba l olmas durumunda, ekran n her iki ucu topraklanabilir. E er kablo, farkl bir topraklama potansiyeline sahip olabilecek bir ekipmana ba l ysa, yüksek ak m n ekrandan akmas n engellemek amac yla tek uçtaki ekran topraklay n. Topraklanmam uçtaki ekran, daha yüksek frekansl parazit için bir yol yaratmak amac yla bir kapasitör (örne in: 10 nf, 100 V veya daha yüksek) ile topra a ba lanabilir. Kontrol devrelerini güç devrelerinden uzak tutun. Kontrol ve h z referans devrelerinde, mm (1 ve 2 inç) aras nda vida ad ml, ekranl, bükülmü kablolar n kullan lmas n tavsiye ederiz. Kontrol devrelerini güç devrelerinden uzak tutun. Kontrol ve h z referans devrelerinde, mm (1 ve 2 inç) aras nda vida ad ml, ekranl, bükülmü kablolar n kullan lmas n tavsiye ederiz. Güç kayna kablosu (hat beslemesi) ve motor kablosu aras ndaki bo lu un maksimum olmas n sa lay n. Motor kablolar en az 0,5 m (20 inç) uzunlukta olmal d r. H z kontrol cihaz ç k nda parafudurlar veya güç faktörü düzeltme kapasitörleri kullanmay n. Ek bir giri filtresi kullan l rsa filtre, kontrol cihaz na mümkün oldu unca yak n monte edilmeli ve ekrans z bir kablo arac l yla do rudan hat beslemesine ba lanmal d r. Kontrol cihaz üzerindeki 1 ba lant s, filtre ç k kablosu üzerinden olacakt r. Opsiyonel EMC plakas n n kurulumu ve IEC standard n n kar lanmas ile ilgili talimatlar için EMC plakalar n n tak lmas adl bölüme ve EMC plakalar yla birlikte verilen talimatlara bak n. TEHL KE ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES Metal kablo rakorlar nda ve topraklama kelepçelerinin alt nda topra a ba land klar yer d nda kablo ekran n soymay n. Ekran n, elektrikli bile enlerle temas etme riski bulunmad ndan emin olun. Bu talimatlara uyulmamas, ölüm veya a r yaralanmaya neden olur. 26 BBV /2009

27 Kablo Ba lant s (devam ) Opsiyonel EMC plakas kurulum emas ve talimatlar (örnekler) Montaj, kontrol cihaz boyutuna ba l d r. A a daki tabloda referansa göre boyutlar verilmi tir. Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 Boyut 5 Boyut 6 Boyut 7 Boyut 8 Boyut 9 H018M3, H037M3 H055M3, H075M3 H018M2, H037M2 H055M2, H075M2 HU11M3, HU15M3 HU11M2, HU15M2, HU22M3, H037N4, H055N4, H075N4, HU11N4, HU15N4, H075S6, HU15S6 Boyutlar 1-4 Boyut 5-7 Boyut 8 Boyut 9 HU22M2, HU30M3, HU40M3, HU22N4, HU30N4, HU40N4, HU22S6, HU40S6 HU55M3, HU75M3, HU55N4, HU75N4, HU55S6, HU75S6 HD11M3, HD15M3, HD11N4, HD15N4, HD11S6, HD15S6 1. emada gösterilen ekilde kurulacak olan EMC plakas, kontrol cihaz ile birlikte verilir. 2. Altivar Ekrans z güç kayna telleri veya kablo 4. Röle kontaklar için ekrans z kablolar. 5. 6, 7 ve 8 kablolar n n ekranlar n kontrol cihaz na mümkün oldu unca yak n ba lay n ve topraklay n: - Ekran ç kart n. - Bunlar plaka 1'e ba lamak için ekranlar n ç kart ld yerlerde uygun boyda paslanmaz çelik kablo kelepçeleri kullan n ve plakaya ba lay n. Elektrik konta n iyile tirmek için ekran, metal plakaya s k bir ekilde kelepçelenmelidir. 6. Motor ba lant s için her iki uçta ekran topra a ba lanm ekranl kablo. Ekran sürekli olmal ve orta terminaller EMC ekranl metal kutularda bulunmal d r. 0,18-1,5 kw kontrol cihazlar nda anahtarlama frekans n n 12 khz'den yüksek olmas durumunda dü ük do rusal kapasitansl kablolar kullan n: maksimum 130 pf (picofarad) / metre. 7. Kontrol/sinyal kablolar n ba lamak için ekranl kablo. Birden fazla iletken gerektiren uygulamalar için küçük kesitli kablolar kullan n (0,5 mm 2, 20 AWG). Ekran, her iki uçtan topra a ba lanmal d r. Ekran sürekli olmal ve orta terminaller EMC ekranl metal kutularda bulunmal d r. 8. Frenleme direnci ba lant s için ekranl kablo (kullan l yorsa). Ekran sürekli olmal ve orta terminaller EMC ekranl metal kutularda bulunmal d r. Not: Ek bir giri filtresi kullan ld nda kontrol cihaz n n alt na monte edilmeli ve ekrans z bir kablo üzerinden hat beslemesine do rudan ba lanmal d r. Kontrol cihaz üzerindeki 3 ba lant s bu durumda filtre ç k kablosu üzerinden olacakt r. Kontrol cihaz, motor ve kablo ekran aras ndaki YF e de erli potansiyel toprak ba lant s, PE toprak iletkenlerini (ye il-sar ) her bir ünitedeki uygun terminallere ba lama gerekliliini ortadan kald rmaz. BBV /

28 Kablo Ba lant s (devam ) Bir IT sisteminde çal mas IT sistemi: Yal t ml veya empedans toprakl nötr. ATV312ppppM2 ve ATV312ppppN4 kontrol cihazlar nda dahili bir EMC filtresi bulunur. Bunun sonucu olarak, topra a kaçak ak m söz konusudur. Kaçak ak m tesisat (rezidüel ak m cihaz veya di erleri) ile uyumluluk sorunlar yarat yorsa IT jumper' açarak kaçak ak m azaltabilirsiniz. Bu konfigürasyonda EMC uyumlulu u garanti edilmez. Do rusal olmayan yüklerle uyumlu bir kal c yal t m monitörü kullan n (örne in Merlin Gerin tip XM200). ATV312H 018M2 - U22M2 ve ATV312H 037N4 - U40N4: Toprak terminalinin solundaki jumper' a a da gösterildi i ekilde ç kart n. Normal (filtre ba l ) IT sistemi (filtre ç kar lm ) ATV312H U55N4 - D15N4: Güç terminallerinin üstünde solda olan kablo etiketini a a da gösterildi i ekilde hareket ettirin (örnek: ATV312HU55N4): IT sistemi (filtre ç kar lm ) Normal (filtre ba l ) (fabrika ayar ) 28 BBV /2009

29 Kontrol listesi Programlama, montaj, basitle tirilmi k lavuz ve katalogdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyun. Kontrol cihaz n çal t rmadan önce mekanik ve elektrik kurulumu ile ilgili a a daki hususlar kontrol edin; kontrol cihaz n daha sonra kullan n ve çal t r n. Belgelerin tamam için bkz. 1. Mekanik kurulum Kontrol cihaz montaj tipleri ve ortam s cakl ile ilgili öneriler (bkz. Montaj talimatlar, sayfa 14.) Kontrol cihaz n belirtilen ekilde dikey olarak monte edin (bkz. Montaj talimatlar, sayfa 14). Kontrol cihaz, standard ile belirlenen ortamlara uygun ekilde ve katalogda tan mlanan seviyeler dahilinde kullan lmal d r. Uygulaman z için gerekli olan opsiyonlar monte edin (bkz. katalog). 2. Elektrik kurulumu Kontrol cihaz n topra a ba lay n (bkz. Ekipman Topraklama, sayfa 17). Giri gücü geriliminin kontrol cihaz nominal gerilimi ile ayn oldu undan emin olun ve hat beslemesini, 18. sayfadaki çizimde gösterilen ekilde ba lay n. Uygun giri gücü sigortalar n n ve devre kesicinin kullan ld ndan emin olun. Kontrol terminallerinin kablo ba lant lar n gereken ekilde yap n (bkz Kontrol terminalleri, sayfa 24). Güç kablosunu ve kontrol kablosunu EMC uyumluluk kurallar na göre ay r n. ATV312ppppM2 ve ATV312ppppN4 aral nda EMC filtresi bulunur. Kaçak ak m, 28. sayfadaki Bir IT sisteminde Çal mas paragraf nda aç kland gibi IT jumper'lar kullan larak azalt labilir. Motor ba lant lar n n do ru gerilime kar l k geldi inden emin olun (y ld z, delta). 3. Kontrol cihaz n n kullan m ve çal t r lmas (programlama k lavuzuna bak n) Kontrol cihaz n çal t r n. lk çal t rmada [Standard mot.freq] (bfr) görülecektir. bfr frekans (fabrika ayar 50 Hz) taraf ndan belirlenen frekans n motor frekans na uygun olup olmad n kontrol edin. lk çal t rmada bfr'nin ard ndan [Ref.1 channel] (Fr1) ve [2/3 wire control] (tcc) parametreleri görülür. Bu parametreler, cihaz n lokal olarak kontrol edilmesi için ayarlanmal d r; bkz. programlama k lavuzu «Kontrol cihaz n n yerel olarak kontrol edilmesi» sayfas. Daha sonraki çal t rmalarda HMI'da rdy görüntülenecektir. [Restore config.] (FCS) i levi, kontrol cihaz n fabrika ayarlar na resetlemenizi sa lar. BBV /

30 Bak m Servis Altivar 312, herhangi bir önleyici bak m gerektirmez. Ancak a a daki kontrollerin düzenli olarak yap lmas tavsiye edilmektedir: Ba lant lar n durumunu ve s k l n kontrol edin. Ünite etraf ndaki s cakl n kabul edilebilir seviyede ve havaland rman n etkili oldu undan emin olun. Fanlar n ortalama kullan m ömrü: 10 y l. Kontrol cihaz n n tozunu al n. Uygun fan çal mas sa lay n. Kapaklarda fiziksel hasar olup olmad n kontrol edin. Bak m konusunda yard m, alg lanan hata ekran Kurulum veya çal ma s ras nda bir sorun ya an rsa ortam, montaj ve ba lant lara ili kin tavsiyelerin uygulanm oldu undan emin olun. Alg lanan ilk hata kaydedilir ve ekranda yan p sönerek görüntülenir: kontrol cihaz kilitlenir ve durum rölesi (R1) konta aç l r. Alg lanan hatan n silinmesi Resetlemeye izin vermeyen bir hata durumunda sürücünün güç kayna ba lant s n kesin. Ekran n tamam yla kapat lmas n bekleyin. Alg lanan hatan n nedenini tespit edin ve düzeltin. H z kontrol cihaz na yeniden güç verin. Hata kayna düzeltildiyse, alg lanan hata görünmeyecektir. Resetlenemeyen bir alg lanan hata olmas durumunda: - Kontrol cihaz na giden gücü kesin. - DC bara kapasitörlerinin yükünün bo almas için 15 DAK KA BEKLEY N. Ard ndan, DC geriliminin 42 V de erinden daha az oldu undan emin olmak için 16. sayfadaki Bara Gerilimi Ölçüm Prosedürü nü uygulay n. Kontrol cihaz LED'leri, DC bara geriliminin olmad n n göstergesi de ildir. - Alg lanan hatay bulun ve giderin. - Alg lanan hatan n düzeltildi inden emin olmak için kontrol cihaz na tekrar güç verin. Baz alg lanan hatalar, neden ortadan kalkt ktan sonra otomatik yeniden yolverme için programlanabilir. Bu alg lanan hatalar ayr ca, kontrol cihaz gücü kapat l p aç larak veya lojik giri ya da kontrol biti yoluyla resetlenebilir. Gösterge menüsü Gösterge menüsünü, alg lanan hatalar n nedenlerini bulmada yard m olarak kontrol cihaz durumunu ve geçerli de erlerini göstermek için kullan n. Yedek parçalar ve onar mlar Servis yap labilir ürün: yedek parçalar n de i tirilmesi için kataloga bak n. Uzun süreli depolaman n ard ndan izlenecek prosedür LK AÇILI TA PATLAMA R SK UYARI Uzun süreli depolama sonras nda kapasitörlerde sorun olabilir. 2 ila 3 y ll k bir depolama süresinin ard ndan: L1, L2 ve L3 aras na ba lanm bir AC besleme de i keni kullan n A a dakileri sa lamak için AC besleme gerilimini yükseltin: - 30 dakika süreyle nominal gerilimin %25'i - 30 dakika süreyle nominal gerilimin %50'si - 30 dakika süreyle nominal gerilimin %75'i - 30 dakika süreyle nominal gerilimin %100'ü Bu talimatlara uyulmamas ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir. 30 BBV /2009

31 K sa devre de eri ve parça devre korumas UL ve CSA gereksinimleri için önerilen sigorta de erleri Referans Gerilim (Y) Giri dayan m de eri (1) Ç k kesinti de eri (X)(2) Muhafaza Kapsama de eri (3) (Tip 1) Parça Devre korumas (Z1) ATV312H018M S n f J Sigorta 6 ATV312H037M S n f J Sigorta 10 ATV312H055M S n f J Sigorta 10 ATV312H075M S n f J Sigorta 15 ATV312HU11M S n f J Sigorta 20 ATV312HU15M S n f J Sigorta 20 ATV312HU22M S n f J Sigorta 30 ATV312H018M3X S n f J Sigorta 3 ATV312H037M3X S n f J Sigorta 6 ATV312H055M3X S n f J Sigorta 10 ATV312H075M3X S n f J Sigorta 10 ATV312HU11M3X S n f J Sigorta 15 ATV312HU15M3X S n f J Sigorta 15 ATV312HU22M3X S n f J Sigorta 20 ATV312HU30M3X S n f J Sigorta 25 ATV312HU40M3X S n f J Sigorta 35 ATV312HU55M3X S n f J Sigorta 50 ATV312HU75M3X S n f J Sigorta 60 ATV312HD11M3X S n f J Sigorta 80 ATV312HD15M3X S n f J Sigorta 110 ATV312H037N S n f J Sigorta 3 ATV312H055N S n f J Sigorta 6 ATV312H075N S n f J Sigorta 6 ATV312HU11N S n f J Sigorta 10 ATV312HU15N S n f J Sigorta 10 ATV312HU22N S n f J Sigorta 15 ATV312HU30N S n f J Sigorta 15 ATV312HU40N S n f J Sigorta 20 ATV312HU55N S n f J Sigorta 30 ATV312HU75N S n f J Sigorta 35 ATV312HD11N S n f J Sigorta 50 ATV312HD15N S n f J Sigorta 70 ATV312H075S6X S n f J Sigorta 6 ATV312HU15S6X S n f J Sigorta 6 ATV312HU22S6X S n f J Sigorta 10 ATV312HU40S6X S n f J Sigorta 15 ATV312HU55S6X S n f J Sigorta 20 ATV312HU75S6X S n f J Sigorta 25 ATV312HD11S6X S n f J Sigorta 35 ATV312HD15S6X S n f J Sigorta 45 Z 2 Maksimum De erinde Z 1 ile Korundu unda Y Volt Maksimum ve En Fazla X rms Simetrik Amper Da t m Yapan Devre Üzerinde Kullan m çin Uygun. (1) Giri dayan m de eri, ürünün termik olarak tasarlanm oldu u de erdir. Bu seviyenin üzerinde beslemenin söz konusu oldu u bir kurulumda, bu seviyeyi kar lamak için ek endüktans gerekir. (2) Ç k kesinti de eri, dahili dijital k sa devre korumas na dayan r. Bu, parça devre korumas sa lamaz. Parça devre korumas, Ulusal Elektrik Yasas ve di er yerel yasalara uygun ekilde sa lanmal d r. Bu, kurulum tipine ba l d r. (3) Pano Kapsama De eri, dahili bile enlerdeki ar zalar n belirli bir pano yap s n n d nda herhangi bir ok, alev, yang n ve patlama tehlikesi olu turmayaca, özel Parça Devre Korumas ile kontrol cihaz giri terminallerindeki maksimum giri k sa devre ak m d r. Çe itli kombinasyonlar ilave belgelerde gösterilmi tir. De er (Z2) BBV /

32 BBV46391 ATV312_installation_manual_V1 04/2009

2354235 11/2008. Altivar 312. Asenkron motorlar için hız kontrol cihazları. Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391. www.schneider-electric.

2354235 11/2008. Altivar 312. Asenkron motorlar için hız kontrol cihazları. Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391. www.schneider-electric. 2354235 11/2008 Altivar 312 Asenkron motorlar için hız kontrol cihazları Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391 www.schneider-electric.com İçindekiler Önemli Bilgiler 4 Başlamadan önce 5 Belge yapısı 7 Ayarlama

Detaylı

efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihaz referanslar 2 Montaj 4 Ba lant lar 8

efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihaz referanslar 2 Montaj 4 Ba lant lar 8 Montaj K lavuzu / çindekiler H z kontrol cihaz referanslar Montaj 4 Ba lant lar 8 1 H z kontrol cihaz referanslar Monofaze besleme gerilimi: 00 40 V 50/60 Hz Trifaze motor 00 40 V Motor Besleme kayna (girifl)

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

Galaxy VM. Sistem Bypass Kabini 640 kva. Kurulum GVMSBC640KHEL 06/2015. www.schneider-electric.com

Galaxy VM. Sistem Bypass Kabini 640 kva. Kurulum GVMSBC640KHEL 06/2015. www.schneider-electric.com Galaxy VM Sistem Bypass Kabini 640 kva Kurulum GVMSBC640KHEL 06/2015 www.schneider-electric.com Hukuki Bilgiler Schneider Electric markası ve bu kılavuzda atıfta bulunulan Schneider Electric Industries

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21353557_1114* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Sayfa 12-2 Sayfa 12-2

Sayfa 12-2 Sayfa 12-2 Sayfa -2 Sayfa -2 AC SİGORTA YUVALARI Gösterz model: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N Göstergeli model: 1P x38, 14x51 ve 22x58mm sigortalar için IEC sınıfı gg veya am. IEC anma akımı: 32A, 50A, 5A I EC anma gerilimi

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu VIP X1600 XFMD Dekoder modülü tr H zl Kurulum K lavuzu 2 tr VIP X1600 XFMD H zl Kurulum K lavuzu içindeki talimatlar, VIP X1600 XFMD dekoder modülü içindir.! DİKKAT! VIP X1600 XFMD dekoder modülü ve VIP

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

DENEY 1 Direnç Ölçümü

DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY N AMACI 1. Ohmmetrenin temel yap s n ö renmek. 2. Ohmmetre kullanarak nas l direnç ölçülece ini ö renmek. GENEL B LG LER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik ak m ak na kar

Detaylı

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller.

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller. Sayfa -2 Sayfa -3 IŞIKLI KOLONLAR Işıklı kolonlar Ø70mm Kalıcılı, çakarlı veya flaşörlü modüller Darbeli veya sürekli ses veren buzzerlar Akkor ve LED ampuller. İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi DeviceNet Emniyet Sistemi Omron, 3 şekilde kullanılabilen DeviceNet uyumlu Emniyet Sistemi sunmaktadır: Tek başına kontrol cihazı, uzak I/O blokları ile genişletilebilir emniyet ağı veya DeviceNet ile

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134312 MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY NO: 1 DENEY GRUBU: C DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 Ω direnç 1 adet 2. 100 Ω direnç 3 adet 3. 180 Ω direnç 1 adet 4.

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

*22161961_0515* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme MOVITRAC B

*22161961_0515* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme MOVITRAC B Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *22161961_0515* Düzeltme MOVITRAC B Baskı 05/2015 22161961/TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler İçindekiler 1 Düzeltmeler...

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-1 Endüvi Direncinin Ölçümü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS JUMO GmbH & Co. KG Almanya JUMO Instrument Co. Darende Ltd. İş Merkezi JUMO No:17 Process D.4, Control, Inc. Posta adresi: 035 Germany Almanya Ataşehir - İstanbul TR Faks: Phone: +49 +49 661 6000 661 600607

Detaylı

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0.

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0. 48 Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8 A Özellikler 48.12 2 kutuplu emniyet rölesi arayüz modülleri, 15.8 mm genişlik 48.12-2 kutuplu 8 A (vidalı terminal) DC hassas bobinler EN 50205 Type B ye göre güç bindirilerek

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI 22F - A 1P6 N 1 0 3 A B C D E F G ÜRÜN SEÇİM TABLOSU BOYUTLAR Sürücü boyutları mm cinsindendir. Parantez içinde yazılan boyut bilgisi inç dir. Sürücü ağırlığı kg cinsindendir.

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Elektrik Makinaları I Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Bir fazlı, iki kutuplu bir stator sargısının hava aralığında oluşturduğu

Detaylı