KABLOSUZ SES YAYIN ALICI CÝHAZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KABLOSUZ SES YAYIN ALICI CÝHAZI"

Transkript

1 ORIENT KABLOSUZ SES YAYIN ALICI CÝHAZI CR 105R VHF CR 115R UHF KULLANMA KILAVUZU ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

2 ÜRÜNÜN AMAÇLANAN KULLANIM ÞEKLÝNE ÝLÝÞKÝN DUYURU; Bu ürün simplex FM Radyo Alýcýsýdýr. Mürtülükler ve diðer sektörlerde Kablosuz Anons ile Merkezi Ezan/Vaaz sisteminde Merkez Vericiden gönderilen yayýný almak amacý ile kullanýlmaya uygundur. Ürün harmonize olmamýþ frekanslarda çalýþmaktadýr. Genel Tanýtým: ORIENT CR-105R VHF/CR-115R UHF Kablosuz Seslendirme Alýcý cihazlarý, geniþ alanlarda anons, vaaz, ezan gibi seslendirme ihtiyaçlarýný bir merkezden, uzak bölgelere aktarma görevini yapan sabit birimlerdir. Ýç mekan þartlarýna göre tasarlanmýþ Alýcýlar dahili ses sistemlerine baðlanmak suretiyle faal duruma geçerler. Alýcýlar, Vaaz ve Ezan seslendirmelerini birbirinden baðýmsýz aktaracak þekilde imal edilmiþtir. Ýçerisinde bulunan elektronik devreler modüler yapýdadýr. Servis gerektiðinde yerinde acil müdahele yapýlmasýna olanak tanýyan ve kolayca sökülüp takýlabilen modül kartlar mevcuttur. Bu cihazlarda, kýsa devre, açýk devre, aþýrý ýsý artmasý ve ani voltaj sýçramalarýna karþý bir çok tedbir alýnmýþtýr. Alýcý birim kutusunun içerisinde, VHF/UHF Alýcý kartý, adaptör kartý, güç amplifikatör kartý,led lambalý ses ve yayýn seviye gösterge kartý, ton kodlu açma/kapama opsiyonel kartý ve besleme transformatörü mevcuttur. Þekil 3. Duyuru açýk lambasý Ezan açýk lambasý Vaaz açýk lambasý ALICI BÝRÝMÝ ÖN GÖRÜNÜM þekil 1 Ses þiddeti göstergesi Yayýn þiddeti göstergesi Duyuru açma/kapama anahtarý Ezan ses çýkýþý Vaaz ses çýkýþý Dahili ses seviye ayarý 1

3 Alýcý Kartý: (Kart : Receiver V04/22/23-01REC) Türk Telekomünikasyon Kurumu, VHF bandýnda, 1120 adet, UHF bandýnda ise 3200 adet frekans kanalýný Kablosuz Ses Yayýn ve diðer haberleþme sistemlerine tahsis etmiþtir. CR 105R Alýcý cihazlarý belirtilen frekanslara, yalnýzca PROTERM-02 El Terminali veya PC Software V01 yazýlýmý kullanýlarak programlanýrlar. Ancak, programlama iþlemi firmanýn bilgisi dahilinde ve mutlaka tahsis edilmiþ frekanslarda yapýlmalýdýr. Ana Kart: (Kart: CR105 R MAIN) Tüm devrelerinin beslemesinde kullanýlan Doðrultucu, Filtre, Regülatör malzemeleri ve Ton kodlu açma/kapama devresine ait soketli modül, 8 W Ses yükselteci,ses devreleri,cr105r MAIN kartý üzerinde bir araya toplanmýþtýr. Ayrýca diðer kartlarýn birbirleri ile baðlantýlarý da bu kart üzerinde yapýlmaktadýr. Gösterge Kartý: (Kart: CR 105 R DISPLAY) Kart üzerinde iki farklý seviye göstergesi bulunmaktadýr. Göstergeler sýralý þekilde yanan Led lambalardan oluþmaktadýr. '' RF''; Alýcýnýn aldýðý yayýn gücünü gösteren Ledli seviye göstergesidir. En düþük seviye ''1'',en yüksek seviye ise ''4'' olarak belirlenmiþtir. GÖSTERGELER þekil 2 Ses seviye RF seviye '' AF'' ; Verici yayýndayken ses þiddetine baðlý olarak seviyeyi gösteren Ledli göstergedir. En düþük seviye ''-8db'',en yüksek seviye ise ''+2db'' olarak belirlenmiþtir. 2

4 CR 105R ALICI ÝÇ GÖRÜNÜM þekil 3 GÖSTERGE KARTI (CR 105R DISPLAY) Vaaz ses çýkýþýnýn açýlma süresi ile ilgli kýsa devre soketi ( sn) VHF / UHF ALICI KARTI VT1 SQUELCH SARI LED LAMBA PROGRAMLAMA SOKETÝ ; J3 ANA KART CR 105R MAIN DTMF (Çift Ton) Kodlu Açma/Kapama programýnýn Alýcýya yüklenmesi : DTMF ile açma/lkapama CR 105R Alýcýlarda standarttýr. Merkez üniteden, Verici yayýný baþlatýldýðýnda, Alýcý birimlerini uzaktan kumanda eden þifreli sinyal gönderilir. Böylece Alýcý birimleri,genel, bölgesel veya tek tek anons þeklinde aktive edilebilir (Bölgesel yayýnlar için Alýcýlar,ORIENT DTMF yazýlýmý ile sipariþ edilmelidir). DTMF programlama iþlemi,orient PROTERM-02 Programlama El Terminali veya PC nin Alýcý kartýndaki J3 soketine takýlmasý ile yapýlýr. Programlama El Teminali ile, her Alýcýya ayný kimlik kod numarasý yüklenir. Merkez üniteden, anons vs. yayýnlarý baþlatýldýðýnda,alýcýlara yüklenmiþ olan kimlik kodlarý da gönderilir. Böylece tüm Alýcý birimleri uzaktan aktif konuma geçirilir (Genel Açma için Alýcýlar, ORIENT FARKLI FÝRMA yazýlýmý ile sipariþ edilmelidir). Merkez yayýný sonlandýrýlmadan önce, Alýcý birimlerine yine þifreli olarak ''genel kapatma'' sinyali gönderilir ve tüm Alýcýlar uzaktan ayný anda kapatýlýrlar. 3

5 Çalýþma Frekansýnýn Alýcý birimine yüklenmesi; Alýcý cihazýnýn çalýþma frekansýný yüklemek için, J3 soketine ORIENT PROTERM 02 Programlama El Terminali veya PC baðlanýr ve programlama iþlemi yapýlýr. (Bu iþlem, yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr). Programlama iþlemi yapýlýrken Alýcý kartý üzerinde bulunan Sarý Led bir kere yanýp söner ve böylece iþlemin tamamlandýðý belli olur. Led yanmadýðý taktirde bu iþlem tekrarlanmalýdýr. (Programlama ile ilgili detaylý bilgileri PROTERM- 02 veya PC -V01 Software klavuzlarýndan edinebilirsiniz.) Ayarlar ve anahtarlar; Squelch; Alýcý kartý üzerinde sadece Squelch (hýþýrtý kesme) ayarý mevcuttur. (Þekil 3) VT1 trimpotu, yayýn yok iken boþtaki hýþýrtýyý kesmek için konulmuþtur. (Mutlaka yetkili servis tarafýndan ayarlanmalýdýr). VT1 trimpotu hassas bir biçimde ayarlanmalý ve uygun ayar noktasýnda býrakýlmalýdýr. ARKA PANEL ; AYARLAR veanahtarlar þekil 4 Vaaz ; Vaaz çýkýþý için ses seviyesi, cihazýn arka panelinde bulunan RV2 (Vaaz ses seviyesi) trimpotundan ayarlanýr. Tercih edilen seviyede sabitlenmelidir. Ayarlanabilir seviye aralýðý dahili ses sisteminin ''Line'' veya ''Mikrofon'' giriþlerine uyumludur. Þekil 4. Ezan ; Ezan çýkýþý için ses seviyesi, cihazýn arka panelinde bulunan RV3 (Ezan ses seviyesi) trimpotundan ayarlanýr. Tercih edilen seviyede sabitlenmelidir. Ayarlanabilir seviye aralýðý dahili ses sisteminin ''Line'' veya ''Mikrofon'' giriþlerine uyumludur. Arka panel üzerinde bulunan RV4 trimpotu ise ses çýkýþýnda meydana gelen dip gürültüleri bastýrmak için konulmuþtur. Uygun ayar noktasý belirlenip, sabitlenmelidir. RV4 kompresör seviye ( ) RV3 ( ) ezan seviye SW1 ezan açýk anahtarý ( ) RV2 ( ) vaaz seviye ''Kompresör seviye'' 4

6 Alýcý cihazýn ön panelinde bulunan tek ayar, RV1 ''Dahili ses'' potansiyometresidir. Bu ayar potu, iç seslendirme için mevcut bulunan dahili 8 W Ses Amplifikatörünün ses seviyesini ayarlamaktadýr. Ezan yayýný baþladýðýnda,vaaz ses çýkýþ yolu kapanýr. Böylelikle okunan ezan iç seslendirme sisteminden duyulmaz. Ancak bazý durumlarda ezan sesinin de iç seslendirmeden duyurulmasý istenir. Alýcý cihazýnýn arka panelinde bulunan SW1 '' iç ezan= açýk/kapalý'' anahtarý ''açýk'' konuma getirildiðinde iç seslendirmeden düþük seviyeli ezan sesi de duyulacaktýr. Alýcý cihazýnýn ön panelinde bulunan SW2 anahtarý (þekil 1) caminin kendi bölgesinde halka yapýlan duyurular vs, amacý ile konulmuþtur. Anahtar açýk konuma getirildiðinde Alýcýnýn arka panelindeki pano tipi prize baðlý Ezan amplifikatörü çalýþmaktadýr. Panel üzerinde anahtarýn açýk olduðunu gösteren bir lamba da mevcuttur. Anahtar açýk konumundayken duyuru yapýlabilmektedir, fakat duyuru bittikten sonra mutlaka kapalý konuma getirilmelidir. Aksi taktirde Ezan amplifikatörü açýk kalýr. Not: SW2 anahtarý,cr 105R Alýcý cihazýnýn genel açma/kapama anahtarý deðildir. Baðlantýlar: CR 105R/115R Alýcýnýn beslemesi; Alýcýnýn 220 VAC þehir þebekesine baðlantýsý üzerindeki topraklý kablo (3 G 0,75 TTR Beyaz ) aracýlýðý ile yapýlýr. Cihazda herhangi bir anahtarlama yoktur, 220 Volt þehir cereyaný uyguladýðýnda cihaz doðrudan çalýþmaktadýr. Ezan Amplifikatörünün beslemesi; Alýcý Biriminin arka panelinde bulunan panel tipi priz, Ezan amplifikatörünün güç kablosu ile doðrudan irtibatlandýrýlmalýdýr. Tavsiye edilen kablo uzunluðu en fazla 3 metredir. Baðlantý mutlaka topraklý olmalýdýr. Dahili Hoparlör baðlantýsý; Arka panelde bulunan kýrmýzý/siyah Born tipi klemensler aracýlýðý ile yapýlýr. (Baðlanacak hoparlörün empedansý: 4 ohm, gücü :15 Watt dan az olmamalýdýr). 5

7 Alýcýnýn vaaz ses çýkýþý; Vaaz amplifikatörünün "LINE" veya "MÝKROFON" giriþine, iki tarafýnda mono gitar jacklarý olan blendajlý ses kablosu ile irtibatlanacaktýr. (Kablo uzunluðu en fazla 10 metredir). Alýcýnýn ezan ses çýkýþý; Ezan amplifikatörünün "LINE" veya "MÝKROFON" giriþine iki tarafýnda mono gitar jacklarý olan blendajlý ses kablosu ile irtibatlanacaktýr. (Kablo uzunluðu en fazla 20 metredir). Alýcýya anten baðlantýsý ; Arka panel üzerindeki BNC konnektörden yapýlýr. Kýsa mesafeli iletiþimlerde Teleskopik anten (ORIENT VHF ANT 4) yeterli kalabilir. Ancak uzak mesafeli iletiþimler için çatý anteni (ORIENT VHF ANT 1) kullanýlmaldýr. Buna raðmen Alýcý cihaz gelen sinyali net bir þekilde alamýyor ise Aktif Anten (ORIENT VHF A.ANT) devreye sokulmalýdýr. ORIENT VHF Aktif Antenin kullanýlmasýna karar verildiðinde Alýcý biriminin kapaðý açýlýp anten kartý üzerindeki boþ sigorta yuvasýna 400 ma sigorta takýlmalýdýr. ÖNEMLÝ UYARI: Sigorta takýldýðýnda BNC konnektörün orta ucundan +10 V DC voltaj alýnmaktadýr. Kýsa devre olma ihtimaline karþý mutlaka tedbir alýnmalýdýr. BNC Anten giriþ konnektörü 50 ohm Aktif antenin devrede olduðunu gösteren LED Vaaz seslendirmesi için dahili hoparlör baðlantýsý Ezan Aplifikatör baðlantý prizi Alýcý cihazý 220V þebeke baðlantý kablosu ARKA PANEL GÖRÜNÜMÜ þekil 5 6

8 Alýcýnýn çalýþtýrýlmasý: Alýcýnýn güç kablosunun fiþi,topraklý bir prize (220 VAC) irtibatlanacaktýr. Merkez Verici, yayýna baþladýðýnda, Alýcýnýn SQ lambasý yanacaktýr. Ayrýca, Alýcý antenine gelen yayýnýn seviyesiyle orantýlý olarak RF göstergesi de yayýn þiddetini gösterecektir. Merkez Vericiden yayýn geldiðinde Vaaz ses çýkýþý hemen devreye girmez. Gösterge kartý üzerinde, Vaaz açýlma süresini ayarlayan kýsa devre soketi bulunmaktadýr. Bu soket fabrikasyon olarak en üsteki PIN lere takýlmýþtýr. (Açýlma süresi: 12 sn dir) Soketin takýlabileceði diðer konumlarda ise süreler farklýdýr. Ortadaki PIN lere takýldýðýnda açýlma süresi 24 sn dir. Alttaki PIN lere takýldýðýnda ise açýlma süresi 36 sn dir. Dahili hoparlör baðlantý terminali de bu sürelere baðlý olarak açýlmaktadýr. Ses seviye ayarlamasý Alýcýnýn ön panelinde bulunan potansiyometreden yapýlýr. Merkez Vericinin yayýný kesildiðinde Vaaz ses çýkýþý kendiliðinden kapanýr. Merkez Verici,yayýna baþladýðýnda,ezan ses çýkýþý hemen devreye girmez. Vericiden ''Ezan açma'' þifresinin gönderilmesi gerekir. Bu þifre gönderildiðinde Vaaz ses çýkýþý kesilip sadece Ezan ses çýkýþýndan sinyal alýnýr. Ancak bazý durumlarda Cami iç seslendirmesinden de ezan sesinin duyulmasý istenmektedir. Bu durumda Alýcý cihazýnýn arka panelinde bulunan SW1 ezan açýk/kapalý düðmesi ''açýk'' konumuna getirilmelidir. Ayrýca ezan açma þifresi gönderildiðinde Alýcýnýn arka panelindeki prizden 220 VAC gerilim alýnmaktadýr. Bu prize baðlý olan Ezan amplifikatörü de otomatik olarak devreye girecektir. Ses çýkýþ seviyesi,arka panelde bulunan ''Ezan ses Seviyesi'' trimpotundan ayarlanabilir. Merkez Vericiden ezan kapatma þifresi gönderildiðinde Alýcý cihazdaki prizin 220 VAC enerjisi kesilecek ve böylece Ezan amplifikatörü otomatik olarak kapanacaktýr. Not: Cihazýn servis dýþý kalmasý durumunda mutlaka Yetkili Servise haber verilmelidir. 7

9 ÜRÜNÜN AMBALAJ, NAKLÝYE VE TAÞINMASI Bu ürün orjinal taþýma kolisi içerisinde Tanýtma- Kullanma kýlavuzu ve Garanti belgesi ile satýþa sunulmaktadýr. Alýcýnýn nakliyesi sýrasýnda herhangi bir darbe almamasý için orjinal ambalajlý olmasýna dikkat edilmelidir. KULLANIM SIRASINDA TEHLÝKELÝ VEYA ZARARLI OLABÝLECEK DURUMLARA ÝLÝÞKÝN UYARILAR; -Alýcýnýn güç sigortasý (400mA) deðiþtirilirken ve kart sökülüp takýlýrken,mutlaka Alýcýnýn güç kablosunun fiþi prizden çekilmelidir. Elektrik þoku riski vardýr. -Alýcýnýn kurulumu kullanma kýlavuzu dikkatle okunduktan sonra yetkili bir Elektrik Teknisyeni veya Merkez Servis tarafýndan yapýlmalýdýr. -Elektrik þoku riski vardýr. Yetki belgesiz kiþiler cihazýn kapaðýný kesinlikle açmamalýdýr. ÜRÜNÜN BAKIM VE ONARIMI; Bu ürün hiç bir bakým gerektirmemektedir. Bu ürüne bakým -onarým yetki belgesi olan bir serviste 2 senede bir kalibrasyon yaptýrýlmasý tavsiye edilmektedir. CÝHAZIN KULLANIM ÖMRÜ: Bu ürün Bakanlýkça tespit ve ilan edilen kullaným ömrü 10 yýldýr. 8

10 ORIENT CR 105R VHF / CR 115R UHF Alýcý Teknik özellikleri: CR 105R / VHF CR 115R / UHF Çalýþma frekanslarý MHz MHz Emisyon sýnýfý Modülasyon tipi Frekans kontrolü Kanal aralýðý Alýþ hassasiyeti Çalýþma sýcaklýðý Çalýþma voltajý Çalýþma akýmý Sükunet akýmý Vaaz ses çýkýþ seviye Ezan ses çýkýþ seviye CTCSS Ton kodlu açma/kapama DTMF Ton kodlu açma/kapama Ses Amplifikatörü çýkýþ gücü Hoparlör baðlantýsý Boyutlar ExDxY (mm) Aðýrlýk (kg.) 16KOF3E FM Sentezörlü 25 KHz 12.5 KHz / 25 KHz < 0.5 V / 12dB / SINAD -10 C +60 C 200V-240VAC/50Hz ~ 50mA ~ 20mA ~ 400 mv RMS (max) ~ 700 mv RMS (max) Opsiyonel Standart 8 Watt 4 ohm yükte RL: x 220 x 70 3,3kg. 9

11 ARIZA TAKÝBÝ. ARIZALAR NEDENLER ÇÖZÜMLER Alýcý cihazýnda hiç bir lamba yanmýyor. Duyuru anahtarýný açýnca da Lambasý yanmýyor. SQ lambasý yanmýyor. Vaaz sesi duyulmuyor. Ezan sesi duyulmuyor. Vaaz ses çýkýþý sürekli açýk Aktif Anten takýlý olduðu halde LEDÝ yanmýyor 1-Alýcýnýn 220 VAC fiþi prizden çýkmýþ olabilir. 2-Arka paneldeki 400 ma sigorta yanmýþ olabilir. 1-Merkez Verici kapalý olabilir. 2-Alýcý anten baðlantýsý kopmuþ olabilir. 3-Alýcýnýn çalýþma frekansý yanlýþ programlanmýþ olabilir 1-Vaaz amplifikatörü veya baðlý olan hoparlörler arýzalanmýþ olabilir. 2-Vaaz ses çýkýþý ile amplifikatör baðlantýsý kopmuþ olabilir. 1-Ezan amplifikatörü veya baðlý olan hoparlörler arýzalanmýþ olabilir. 2-Ezan ses çýkýþý ile amplifikatör baðlantýsý kopmuþ olabilir. Alýcýnýn SQUELCH ayarý yapýlmamýþ olabilir. Anten kartý üzerindeki sigorta yanmýþ olabilir. Yukarýda yazýlý olan önerilerle bir çözüm bulunamýyor ise lütfen TEKNÝK SERVÝS ile irtibat kurunuz. Servis istasyonu ve yedek parça malzemelerin temin edileceði yerler; Kullanma Kýlavuzunun arka sayfasýnda belirtilmiþtir. 1-Alýcýnýn 220 volt fiþinin prize takýlý olduðunu kontrol ediniz. 2-Sigortayý deðiþtiriniz. (400 ma) 1-Merkez Vericinin açýk olup olmadýðý konrol edilmelidir. 2-Alýcý anten baðlantýlarý kontrol ediniz. 3-Alýcýnýn çalýþma frekansýný yeniden programlayýnýz. 1-Vaaz amplifikatörünün güç anahtarýnýn açýk olduðunu kontrol ediniz. 2-Hoparlörleri ve baðlantýlarýný kontrol ediniz. 3-Vaaz ses çýkýþ baðlantý fiþlerini ve kablolarýný kontrol ediniz. 1-Ezan amplifikatörünün güç anahtarýnýn açýk olduðunu kontrol ediniz. 2-Hoparlörleri ve baðlantýlarýný kontrol ediniz. 3-Ezan ses çýkýþ baðlantý fiþlerini ve kablolarýný kontrol ediniz. Alýcýnýn SQ ayarýný Alýcýnýn kurulduðu yerde tekrar ayarlayýnýz.(anten mutlaka takýlý olmalýdýr) Anten konnektörünün canlý ucunda +10VDC ölçülmelidir. sigortayý kontrol ediniz. (400 ma) 10

12 -Alýcýnýn kurulumu Kullanma Kýlavuzu dikkatle okunduktan sonra yetkili bir servis Teknisyeni tarafýndan yapýlmalýdýr. Ehliyetsiz kiþiler tarafýndan ciahzýn kapaðý açýlmamalýdýr. UYARI: Alýcýnýn kurulumu yapýlmadan önce kullanma kýlavuzu mutlaka okunmalýdýr. Baðlantýlar,yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Elektrik þoku riski vardýr. 11

13 UYARI: Bu ürün kullanýlmadan önce Telekomünikasyon Kurumundan kullaným ruhsatý alýnmasý ve Teknik mevzuatlarýna uyulmasý þarttýr. Uygunluk deklarasyonu: Tip: ORIENT CR 105R - ORIENT CR 115R Tanýmlanan ürünler, aþaðýdaki yönetmeliklerin ve Avrupa normlarýnýn gereklerine uygundur. Uygulanan direktifler; -Belirli gerilim sýnýrlarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþ,elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmelik: 73/23/AT -Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliði 89/336/AT -Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarý Yönetmeliði 99/5/AT Sayý: EN V1.1.1, TS EN V1 TS EN 55022, TS EN TS EN , EN TS EN (2,3,4,5,6,11)!

14 SATICI FÝRMA YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak No:74/1 Yukarý Ayrancý ANKARA Tel: Fax:

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CR 504 - CR 504/D VHF ( Mikrofon Alýcýsý ) ORIENT

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CR 504 - CR 504/D VHF ( Mikrofon Alýcýsý ) ORIENT SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CR 504 - CR 504/D VHF ( Mikrofon Alýcýsý ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir

Detaylı

CT 210 MÜZÝK ÇALAR VE MÝKROFON VERÝCÝSÝ KULLANMA KILAVUZU ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA

CT 210 MÜZÝK ÇALAR VE MÝKROFON VERÝCÝSÝ KULLANMA KILAVUZU ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA SATICI FÝRMA CT 210 MÜZÝK ÇALAR VE MÝKROFON VERÝCÝSÝ KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak No:74/1 Yukarý

Detaylı

KABLOSUZ SES YAYIN ALICI CÝHAZI

KABLOSUZ SES YAYIN ALICI CÝHAZI KABLOSUZ SES YAYIN ALICI CÝHAZI CR 105 VHF CR 115 UHF KULLANMA KILAVUZU ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ ÜRÜNÜN AMAÇLANAN KULLANIM ÞEKLÝNE ÝLÝÞKÝN DUYURU; Bu ürün, simplex FM

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY

DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI Genel Özellikler 2x4 hane, tek setli, tek kontaklý, ileri/geri sayýcý Faz farklý giriþ ile ileri/geri sayma Þifre korumalý Seçilebilir sayma frekansý 0.001 ile 9.999 arasýnda

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY

DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI Genel Özellikler 2x4 hane, çift setli, çift kontaklý, ileri/geri sayýcý Faz farklý giriþ ile ileri/geri sayma Þifre korumalý Seçilebilir sayma frekansý 0.001 ile 9.999 arasýnda

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Hat ve Daðýtým Yükselticileri TLE 35128 Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý PA-X 41128R Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi 18 20 16 PA Series Kablo TV Geniþ Ölçekli Daðýtým Yükselticileri PA 35124 PA 35124R

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Merkezi Sistem Ürünleri Headcompact 8x8 QPSK-PAL Demodülatörü 4 Di-Compact Serisi Digital SMATV Demodülatörleri Di-Compact 8x8 7 Di-Compact 4x4 7 Di-Compact 1x1 7 Quattron Serisi SMATV ve Mini TV Modülatörleri

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

TASNİF DIŞI. 4700 Telsiz Ailesi. Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü

TASNİF DIŞI. 4700 Telsiz Ailesi. Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü TASNİF DIŞI 4700 Telsiz Ailesi Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü Haziran 2014 İçindekiler 4700 Telsiz Ailesi... 1 4700 Telsiz Tipleri... 1 4700 Telsizlerin Genel Özellikleri... 1 4700

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI TÜM SEBINETECH RADYO MODEMLERDE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ORTAKTIR; KASA ÇALIŞMA SICAKLIĞI RF ÖZELLİKLERİ PERFORMANS ANTEN ARAYÜZÜ ÜRÜN SEÇİMİ Alüminyum kasa -10 C ~ +60 C Frekans: 433MHz, 25KHz kanal aralığı

Detaylı

Merkezi Sistem Ürünleri

Merkezi Sistem Ürünleri Merkezi Sistem Ürünleri Highmaster Serisi Uydu Ana Merkez Sistemleri / Sat-IF Dönüþtürücüler Highmaster M1 2 Highmaster S1 2 Di-Compact Serisi Merkezi Sistem Dijital Uydu Demodülatörleri Di-Compact 4x4

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý

0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý DC 9-2000 DC 9-2000 Out1 Out2 Out3 Out4 Digital Controller 0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý Sürücü için çalýþma aralýðý ayarlanabilen 0...10Vdc çýkýþ Minimum havalandýrma için band

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons

SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons fonksiyonlarını aşağıda tanımlandığı şekilde gerçekleştirebilir

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Profesyonel Haberleşme Tekrarlayıcı Telsiz Ailesi.

Profesyonel Haberleşme Tekrarlayıcı Telsiz Ailesi. Profesyonel Haberleşme Tekrarlayıcı Telsiz Ailesi www.aselsan.com.tr Profesyonel Haberleşme Tekrarlayıcı Telsiz Ailesi 4700 SABİT TİP 4700 MODÜLER MOBİL 4700 KOMPAKT MOBİL 4900 SABİT TİP 4900 MOBİL Aselsan,

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Register your product and get support at SDV5118/12. TR Kullanim talimatlari

Register your product and get support at  SDV5118/12. TR Kullanim talimatlari Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV5118 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6122 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4 7-2008-5-2010-2-2011 REV4 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr M-2060 RDS FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi Kullanma Kilavuzu www.goldmaster.com.tr GüvenlikBilgisi Uyarýlar Yalnýzca12-voltDCnegatif-topraklýelektriksistemikullanýnýz. Baðlamavemontajetmesýrasýnda,aracýnnegatifbatarya

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

Register your product and get support at SDV5225/12. TR Kullanim talimatlari

Register your product and get support at  SDV5225/12. TR Kullanim talimatlari Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5225/12 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV5225/12 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/12 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV5120 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

ELG ELG. Model : ELGu ( Maks. 16 bar )

ELG ELG. Model : ELGu ( Maks. 16 bar ) manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6120/10 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6120 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

WATERSENS SU BASKIN DEDEKTÖRÜ

WATERSENS SU BASKIN DEDEKTÖRÜ evlerde, ofislerde ve benzeri mekanlarda su baskýnýný baþlangýçta hissederek önlem almak amacýyla kullanýlýr. 9V alkali pil ile beslenir. NA/NK kontak çýkýþý mevcuttur. Röle çýkýþý ile solenoid vanaya

Detaylı

Ýþletim kýlavuzu. Türkçe

Ýþletim kýlavuzu. Türkçe Titreþim denetim cihazý Tip 663 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 röle þalter çýkýþý** (Ayarlanabilir) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000 Hz * Tip 663 titreþim denetim

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

ÇOK FONKSÝYONLU BAL TANKI KULLANMA KILAVUZU

ÇOK FONKSÝYONLU BAL TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý ÇOK FONKSÝYONLU BAL TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 0 1 7 2 2 0 1 2 0 7 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0 0 2 0 1 0 1 7 0 2 0 1 2 1 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

MN 200CL MN 100CL. Monitörler 1040.- 820.- 22" Profesyonel CCTV LCD Monitör. 19" Profesyonel CCTV LCD Monitör. Teknik Özellikler.

MN 200CL MN 100CL. Monitörler 1040.- 820.- 22 Profesyonel CCTV LCD Monitör. 19 Profesyonel CCTV LCD Monitör. Teknik Özellikler. MN 200CL 22'' 437.6 (H) x 296.1 (V) mm 1680 x 1050 0.282 x 0.282 300 cd / m2 1000:1 3D Comb Filtre ( Kaliteli Hareketli Resim) Comb Filtre ( kaliteli Sabit Resim) Video 1/ Video 2 / PC / HDMI Dikey -80

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI714-100 Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Strike 5,50 R kullanım ve bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/10 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6122 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

03H ALEV MONİTÖRÜ. Uygulama : Uygulama Notları : 03H Alev monitörünün yapısı : 03H Alev monitörünün uygulama alanları :

03H ALEV MONİTÖRÜ. Uygulama : Uygulama Notları : 03H Alev monitörünün yapısı : 03H Alev monitörünün uygulama alanları : ALEV MONİTÖRÜ 03H Uygulama : 03H Alev monitörünün uygulama alanları : Brülörlerde alev denetimi Proseslerde kaçak alev izlemek için. Yüksek gerilim hatlarında kıvılcım tespit etmek için. Yarı otomatik

Detaylı

WATERSENS SU BASKIN DEDEKTÖRÜ

WATERSENS SU BASKIN DEDEKTÖRÜ evlerde, ofislerde ve benzeri mekanlarda su baskýnýný baþlangýçta hissederek önlem almak amacýyla kullanýlýr. 9V alkali pil ile beslenir. NA/NK kontak çýkýþý mevcuttur. Röle çýkýþý ile solenoid vanaya

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU W-701

KULLANIM KILAVUZU W-701 www.osawa.com.tr KULLANIM KILAVUZU W-70 Bu kullanım kılavuzu W-70 için geçerlidir. Osawa Tüm hakları saklıdır. Osawa logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

Anahtar ve Priz Grubu Bağlantı Şemaları

Anahtar ve Priz Grubu Bağlantı Şemaları Anahtar Işıklı Anahtar Işıklı Komütatör Işıklı Komütatör Uyarı Anahtarı Jaluzi M Zil Butonu Işıklı Zil Butonu V / 0 V ight Işıklı ight / Energy Saver Kapı Otomatiği Üçlü Anahtar Tuşlu (+) Giriş, Çıkış

Detaylı

MST. SERİSİ kva 1-30 kva 3:3 FAZ 1:1 FAZ STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ. Tüm Elektrikli Cihazlar için Güvenilir Statik Dizayn

MST. SERİSİ kva 1-30 kva 3:3 FAZ 1:1 FAZ STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ. Tüm Elektrikli Cihazlar için Güvenilir Statik Dizayn MST SERİSİ 0-000 kva -0 kva : MEDİKAL ENDÜSTRİ ULAŞIM TOWER PF= 0.8 GÜÇ FAKTÖRÜ Service SERVİS ÖZELLİKLER Mikroişlemci Kontrollü Voltaj Regülasyonu Hassas Çıkış Voltaj Kontrolü Tristör ve SMPS Teknolojisi

Detaylı

POLEN KURUTMA FIRINI KULLANMA KILAVUZU

POLEN KURUTMA FIRINI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý POLEN KURUTMA FIRINI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 5 4 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi 2013 SUNUÞ Sayýn kullanýcýmýz,

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı