KABLOSUZ SES YAYIN ALICI CÝHAZI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KABLOSUZ SES YAYIN ALICI CÝHAZI"

Transkript

1 ORIENT KABLOSUZ SES YAYIN ALICI CÝHAZI CR 105R VHF CR 115R UHF KULLANMA KILAVUZU ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

2 ÜRÜNÜN AMAÇLANAN KULLANIM ÞEKLÝNE ÝLÝÞKÝN DUYURU; Bu ürün simplex FM Radyo Alýcýsýdýr. Mürtülükler ve diðer sektörlerde Kablosuz Anons ile Merkezi Ezan/Vaaz sisteminde Merkez Vericiden gönderilen yayýný almak amacý ile kullanýlmaya uygundur. Ürün harmonize olmamýþ frekanslarda çalýþmaktadýr. Genel Tanýtým: ORIENT CR-105R VHF/CR-115R UHF Kablosuz Seslendirme Alýcý cihazlarý, geniþ alanlarda anons, vaaz, ezan gibi seslendirme ihtiyaçlarýný bir merkezden, uzak bölgelere aktarma görevini yapan sabit birimlerdir. Ýç mekan þartlarýna göre tasarlanmýþ Alýcýlar dahili ses sistemlerine baðlanmak suretiyle faal duruma geçerler. Alýcýlar, Vaaz ve Ezan seslendirmelerini birbirinden baðýmsýz aktaracak þekilde imal edilmiþtir. Ýçerisinde bulunan elektronik devreler modüler yapýdadýr. Servis gerektiðinde yerinde acil müdahele yapýlmasýna olanak tanýyan ve kolayca sökülüp takýlabilen modül kartlar mevcuttur. Bu cihazlarda, kýsa devre, açýk devre, aþýrý ýsý artmasý ve ani voltaj sýçramalarýna karþý bir çok tedbir alýnmýþtýr. Alýcý birim kutusunun içerisinde, VHF/UHF Alýcý kartý, adaptör kartý, güç amplifikatör kartý,led lambalý ses ve yayýn seviye gösterge kartý, ton kodlu açma/kapama opsiyonel kartý ve besleme transformatörü mevcuttur. Þekil 3. Duyuru açýk lambasý Ezan açýk lambasý Vaaz açýk lambasý ALICI BÝRÝMÝ ÖN GÖRÜNÜM þekil 1 Ses þiddeti göstergesi Yayýn þiddeti göstergesi Duyuru açma/kapama anahtarý Ezan ses çýkýþý Vaaz ses çýkýþý Dahili ses seviye ayarý 1

3 Alýcý Kartý: (Kart : Receiver V04/22/23-01REC) Türk Telekomünikasyon Kurumu, VHF bandýnda, 1120 adet, UHF bandýnda ise 3200 adet frekans kanalýný Kablosuz Ses Yayýn ve diðer haberleþme sistemlerine tahsis etmiþtir. CR 105R Alýcý cihazlarý belirtilen frekanslara, yalnýzca PROTERM-02 El Terminali veya PC Software V01 yazýlýmý kullanýlarak programlanýrlar. Ancak, programlama iþlemi firmanýn bilgisi dahilinde ve mutlaka tahsis edilmiþ frekanslarda yapýlmalýdýr. Ana Kart: (Kart: CR105 R MAIN) Tüm devrelerinin beslemesinde kullanýlan Doðrultucu, Filtre, Regülatör malzemeleri ve Ton kodlu açma/kapama devresine ait soketli modül, 8 W Ses yükselteci,ses devreleri,cr105r MAIN kartý üzerinde bir araya toplanmýþtýr. Ayrýca diðer kartlarýn birbirleri ile baðlantýlarý da bu kart üzerinde yapýlmaktadýr. Gösterge Kartý: (Kart: CR 105 R DISPLAY) Kart üzerinde iki farklý seviye göstergesi bulunmaktadýr. Göstergeler sýralý þekilde yanan Led lambalardan oluþmaktadýr. '' RF''; Alýcýnýn aldýðý yayýn gücünü gösteren Ledli seviye göstergesidir. En düþük seviye ''1'',en yüksek seviye ise ''4'' olarak belirlenmiþtir. GÖSTERGELER þekil 2 Ses seviye RF seviye '' AF'' ; Verici yayýndayken ses þiddetine baðlý olarak seviyeyi gösteren Ledli göstergedir. En düþük seviye ''-8db'',en yüksek seviye ise ''+2db'' olarak belirlenmiþtir. 2

4 CR 105R ALICI ÝÇ GÖRÜNÜM þekil 3 GÖSTERGE KARTI (CR 105R DISPLAY) Vaaz ses çýkýþýnýn açýlma süresi ile ilgli kýsa devre soketi ( sn) VHF / UHF ALICI KARTI VT1 SQUELCH SARI LED LAMBA PROGRAMLAMA SOKETÝ ; J3 ANA KART CR 105R MAIN DTMF (Çift Ton) Kodlu Açma/Kapama programýnýn Alýcýya yüklenmesi : DTMF ile açma/lkapama CR 105R Alýcýlarda standarttýr. Merkez üniteden, Verici yayýný baþlatýldýðýnda, Alýcý birimlerini uzaktan kumanda eden þifreli sinyal gönderilir. Böylece Alýcý birimleri,genel, bölgesel veya tek tek anons þeklinde aktive edilebilir (Bölgesel yayýnlar için Alýcýlar,ORIENT DTMF yazýlýmý ile sipariþ edilmelidir). DTMF programlama iþlemi,orient PROTERM-02 Programlama El Terminali veya PC nin Alýcý kartýndaki J3 soketine takýlmasý ile yapýlýr. Programlama El Teminali ile, her Alýcýya ayný kimlik kod numarasý yüklenir. Merkez üniteden, anons vs. yayýnlarý baþlatýldýðýnda,alýcýlara yüklenmiþ olan kimlik kodlarý da gönderilir. Böylece tüm Alýcý birimleri uzaktan aktif konuma geçirilir (Genel Açma için Alýcýlar, ORIENT FARKLI FÝRMA yazýlýmý ile sipariþ edilmelidir). Merkez yayýný sonlandýrýlmadan önce, Alýcý birimlerine yine þifreli olarak ''genel kapatma'' sinyali gönderilir ve tüm Alýcýlar uzaktan ayný anda kapatýlýrlar. 3

5 Çalýþma Frekansýnýn Alýcý birimine yüklenmesi; Alýcý cihazýnýn çalýþma frekansýný yüklemek için, J3 soketine ORIENT PROTERM 02 Programlama El Terminali veya PC baðlanýr ve programlama iþlemi yapýlýr. (Bu iþlem, yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr). Programlama iþlemi yapýlýrken Alýcý kartý üzerinde bulunan Sarý Led bir kere yanýp söner ve böylece iþlemin tamamlandýðý belli olur. Led yanmadýðý taktirde bu iþlem tekrarlanmalýdýr. (Programlama ile ilgili detaylý bilgileri PROTERM- 02 veya PC -V01 Software klavuzlarýndan edinebilirsiniz.) Ayarlar ve anahtarlar; Squelch; Alýcý kartý üzerinde sadece Squelch (hýþýrtý kesme) ayarý mevcuttur. (Þekil 3) VT1 trimpotu, yayýn yok iken boþtaki hýþýrtýyý kesmek için konulmuþtur. (Mutlaka yetkili servis tarafýndan ayarlanmalýdýr). VT1 trimpotu hassas bir biçimde ayarlanmalý ve uygun ayar noktasýnda býrakýlmalýdýr. ARKA PANEL ; AYARLAR veanahtarlar þekil 4 Vaaz ; Vaaz çýkýþý için ses seviyesi, cihazýn arka panelinde bulunan RV2 (Vaaz ses seviyesi) trimpotundan ayarlanýr. Tercih edilen seviyede sabitlenmelidir. Ayarlanabilir seviye aralýðý dahili ses sisteminin ''Line'' veya ''Mikrofon'' giriþlerine uyumludur. Þekil 4. Ezan ; Ezan çýkýþý için ses seviyesi, cihazýn arka panelinde bulunan RV3 (Ezan ses seviyesi) trimpotundan ayarlanýr. Tercih edilen seviyede sabitlenmelidir. Ayarlanabilir seviye aralýðý dahili ses sisteminin ''Line'' veya ''Mikrofon'' giriþlerine uyumludur. Arka panel üzerinde bulunan RV4 trimpotu ise ses çýkýþýnda meydana gelen dip gürültüleri bastýrmak için konulmuþtur. Uygun ayar noktasý belirlenip, sabitlenmelidir. RV4 kompresör seviye ( ) RV3 ( ) ezan seviye SW1 ezan açýk anahtarý ( ) RV2 ( ) vaaz seviye ''Kompresör seviye'' 4

6 Alýcý cihazýn ön panelinde bulunan tek ayar, RV1 ''Dahili ses'' potansiyometresidir. Bu ayar potu, iç seslendirme için mevcut bulunan dahili 8 W Ses Amplifikatörünün ses seviyesini ayarlamaktadýr. Ezan yayýný baþladýðýnda,vaaz ses çýkýþ yolu kapanýr. Böylelikle okunan ezan iç seslendirme sisteminden duyulmaz. Ancak bazý durumlarda ezan sesinin de iç seslendirmeden duyurulmasý istenir. Alýcý cihazýnýn arka panelinde bulunan SW1 '' iç ezan= açýk/kapalý'' anahtarý ''açýk'' konuma getirildiðinde iç seslendirmeden düþük seviyeli ezan sesi de duyulacaktýr. Alýcý cihazýnýn ön panelinde bulunan SW2 anahtarý (þekil 1) caminin kendi bölgesinde halka yapýlan duyurular vs, amacý ile konulmuþtur. Anahtar açýk konuma getirildiðinde Alýcýnýn arka panelindeki pano tipi prize baðlý Ezan amplifikatörü çalýþmaktadýr. Panel üzerinde anahtarýn açýk olduðunu gösteren bir lamba da mevcuttur. Anahtar açýk konumundayken duyuru yapýlabilmektedir, fakat duyuru bittikten sonra mutlaka kapalý konuma getirilmelidir. Aksi taktirde Ezan amplifikatörü açýk kalýr. Not: SW2 anahtarý,cr 105R Alýcý cihazýnýn genel açma/kapama anahtarý deðildir. Baðlantýlar: CR 105R/115R Alýcýnýn beslemesi; Alýcýnýn 220 VAC þehir þebekesine baðlantýsý üzerindeki topraklý kablo (3 G 0,75 TTR Beyaz ) aracýlýðý ile yapýlýr. Cihazda herhangi bir anahtarlama yoktur, 220 Volt þehir cereyaný uyguladýðýnda cihaz doðrudan çalýþmaktadýr. Ezan Amplifikatörünün beslemesi; Alýcý Biriminin arka panelinde bulunan panel tipi priz, Ezan amplifikatörünün güç kablosu ile doðrudan irtibatlandýrýlmalýdýr. Tavsiye edilen kablo uzunluðu en fazla 3 metredir. Baðlantý mutlaka topraklý olmalýdýr. Dahili Hoparlör baðlantýsý; Arka panelde bulunan kýrmýzý/siyah Born tipi klemensler aracýlýðý ile yapýlýr. (Baðlanacak hoparlörün empedansý: 4 ohm, gücü :15 Watt dan az olmamalýdýr). 5

7 Alýcýnýn vaaz ses çýkýþý; Vaaz amplifikatörünün "LINE" veya "MÝKROFON" giriþine, iki tarafýnda mono gitar jacklarý olan blendajlý ses kablosu ile irtibatlanacaktýr. (Kablo uzunluðu en fazla 10 metredir). Alýcýnýn ezan ses çýkýþý; Ezan amplifikatörünün "LINE" veya "MÝKROFON" giriþine iki tarafýnda mono gitar jacklarý olan blendajlý ses kablosu ile irtibatlanacaktýr. (Kablo uzunluðu en fazla 20 metredir). Alýcýya anten baðlantýsý ; Arka panel üzerindeki BNC konnektörden yapýlýr. Kýsa mesafeli iletiþimlerde Teleskopik anten (ORIENT VHF ANT 4) yeterli kalabilir. Ancak uzak mesafeli iletiþimler için çatý anteni (ORIENT VHF ANT 1) kullanýlmaldýr. Buna raðmen Alýcý cihaz gelen sinyali net bir þekilde alamýyor ise Aktif Anten (ORIENT VHF A.ANT) devreye sokulmalýdýr. ORIENT VHF Aktif Antenin kullanýlmasýna karar verildiðinde Alýcý biriminin kapaðý açýlýp anten kartý üzerindeki boþ sigorta yuvasýna 400 ma sigorta takýlmalýdýr. ÖNEMLÝ UYARI: Sigorta takýldýðýnda BNC konnektörün orta ucundan +10 V DC voltaj alýnmaktadýr. Kýsa devre olma ihtimaline karþý mutlaka tedbir alýnmalýdýr. BNC Anten giriþ konnektörü 50 ohm Aktif antenin devrede olduðunu gösteren LED Vaaz seslendirmesi için dahili hoparlör baðlantýsý Ezan Aplifikatör baðlantý prizi Alýcý cihazý 220V þebeke baðlantý kablosu ARKA PANEL GÖRÜNÜMÜ þekil 5 6

8 Alýcýnýn çalýþtýrýlmasý: Alýcýnýn güç kablosunun fiþi,topraklý bir prize (220 VAC) irtibatlanacaktýr. Merkez Verici, yayýna baþladýðýnda, Alýcýnýn SQ lambasý yanacaktýr. Ayrýca, Alýcý antenine gelen yayýnýn seviyesiyle orantýlý olarak RF göstergesi de yayýn þiddetini gösterecektir. Merkez Vericiden yayýn geldiðinde Vaaz ses çýkýþý hemen devreye girmez. Gösterge kartý üzerinde, Vaaz açýlma süresini ayarlayan kýsa devre soketi bulunmaktadýr. Bu soket fabrikasyon olarak en üsteki PIN lere takýlmýþtýr. (Açýlma süresi: 12 sn dir) Soketin takýlabileceði diðer konumlarda ise süreler farklýdýr. Ortadaki PIN lere takýldýðýnda açýlma süresi 24 sn dir. Alttaki PIN lere takýldýðýnda ise açýlma süresi 36 sn dir. Dahili hoparlör baðlantý terminali de bu sürelere baðlý olarak açýlmaktadýr. Ses seviye ayarlamasý Alýcýnýn ön panelinde bulunan potansiyometreden yapýlýr. Merkez Vericinin yayýný kesildiðinde Vaaz ses çýkýþý kendiliðinden kapanýr. Merkez Verici,yayýna baþladýðýnda,ezan ses çýkýþý hemen devreye girmez. Vericiden ''Ezan açma'' þifresinin gönderilmesi gerekir. Bu þifre gönderildiðinde Vaaz ses çýkýþý kesilip sadece Ezan ses çýkýþýndan sinyal alýnýr. Ancak bazý durumlarda Cami iç seslendirmesinden de ezan sesinin duyulmasý istenmektedir. Bu durumda Alýcý cihazýnýn arka panelinde bulunan SW1 ezan açýk/kapalý düðmesi ''açýk'' konumuna getirilmelidir. Ayrýca ezan açma þifresi gönderildiðinde Alýcýnýn arka panelindeki prizden 220 VAC gerilim alýnmaktadýr. Bu prize baðlý olan Ezan amplifikatörü de otomatik olarak devreye girecektir. Ses çýkýþ seviyesi,arka panelde bulunan ''Ezan ses Seviyesi'' trimpotundan ayarlanabilir. Merkez Vericiden ezan kapatma þifresi gönderildiðinde Alýcý cihazdaki prizin 220 VAC enerjisi kesilecek ve böylece Ezan amplifikatörü otomatik olarak kapanacaktýr. Not: Cihazýn servis dýþý kalmasý durumunda mutlaka Yetkili Servise haber verilmelidir. 7

9 ÜRÜNÜN AMBALAJ, NAKLÝYE VE TAÞINMASI Bu ürün orjinal taþýma kolisi içerisinde Tanýtma- Kullanma kýlavuzu ve Garanti belgesi ile satýþa sunulmaktadýr. Alýcýnýn nakliyesi sýrasýnda herhangi bir darbe almamasý için orjinal ambalajlý olmasýna dikkat edilmelidir. KULLANIM SIRASINDA TEHLÝKELÝ VEYA ZARARLI OLABÝLECEK DURUMLARA ÝLÝÞKÝN UYARILAR; -Alýcýnýn güç sigortasý (400mA) deðiþtirilirken ve kart sökülüp takýlýrken,mutlaka Alýcýnýn güç kablosunun fiþi prizden çekilmelidir. Elektrik þoku riski vardýr. -Alýcýnýn kurulumu kullanma kýlavuzu dikkatle okunduktan sonra yetkili bir Elektrik Teknisyeni veya Merkez Servis tarafýndan yapýlmalýdýr. -Elektrik þoku riski vardýr. Yetki belgesiz kiþiler cihazýn kapaðýný kesinlikle açmamalýdýr. ÜRÜNÜN BAKIM VE ONARIMI; Bu ürün hiç bir bakým gerektirmemektedir. Bu ürüne bakým -onarým yetki belgesi olan bir serviste 2 senede bir kalibrasyon yaptýrýlmasý tavsiye edilmektedir. CÝHAZIN KULLANIM ÖMRÜ: Bu ürün Bakanlýkça tespit ve ilan edilen kullaným ömrü 10 yýldýr. 8

10 ORIENT CR 105R VHF / CR 115R UHF Alýcý Teknik özellikleri: CR 105R / VHF CR 115R / UHF Çalýþma frekanslarý MHz MHz Emisyon sýnýfý Modülasyon tipi Frekans kontrolü Kanal aralýðý Alýþ hassasiyeti Çalýþma sýcaklýðý Çalýþma voltajý Çalýþma akýmý Sükunet akýmý Vaaz ses çýkýþ seviye Ezan ses çýkýþ seviye CTCSS Ton kodlu açma/kapama DTMF Ton kodlu açma/kapama Ses Amplifikatörü çýkýþ gücü Hoparlör baðlantýsý Boyutlar ExDxY (mm) Aðýrlýk (kg.) 16KOF3E FM Sentezörlü 25 KHz 12.5 KHz / 25 KHz < 0.5 V / 12dB / SINAD -10 C +60 C 200V-240VAC/50Hz ~ 50mA ~ 20mA ~ 400 mv RMS (max) ~ 700 mv RMS (max) Opsiyonel Standart 8 Watt 4 ohm yükte RL: x 220 x 70 3,3kg. 9

11 ARIZA TAKÝBÝ. ARIZALAR NEDENLER ÇÖZÜMLER Alýcý cihazýnda hiç bir lamba yanmýyor. Duyuru anahtarýný açýnca da Lambasý yanmýyor. SQ lambasý yanmýyor. Vaaz sesi duyulmuyor. Ezan sesi duyulmuyor. Vaaz ses çýkýþý sürekli açýk Aktif Anten takýlý olduðu halde LEDÝ yanmýyor 1-Alýcýnýn 220 VAC fiþi prizden çýkmýþ olabilir. 2-Arka paneldeki 400 ma sigorta yanmýþ olabilir. 1-Merkez Verici kapalý olabilir. 2-Alýcý anten baðlantýsý kopmuþ olabilir. 3-Alýcýnýn çalýþma frekansý yanlýþ programlanmýþ olabilir 1-Vaaz amplifikatörü veya baðlý olan hoparlörler arýzalanmýþ olabilir. 2-Vaaz ses çýkýþý ile amplifikatör baðlantýsý kopmuþ olabilir. 1-Ezan amplifikatörü veya baðlý olan hoparlörler arýzalanmýþ olabilir. 2-Ezan ses çýkýþý ile amplifikatör baðlantýsý kopmuþ olabilir. Alýcýnýn SQUELCH ayarý yapýlmamýþ olabilir. Anten kartý üzerindeki sigorta yanmýþ olabilir. Yukarýda yazýlý olan önerilerle bir çözüm bulunamýyor ise lütfen TEKNÝK SERVÝS ile irtibat kurunuz. Servis istasyonu ve yedek parça malzemelerin temin edileceði yerler; Kullanma Kýlavuzunun arka sayfasýnda belirtilmiþtir. 1-Alýcýnýn 220 volt fiþinin prize takýlý olduðunu kontrol ediniz. 2-Sigortayý deðiþtiriniz. (400 ma) 1-Merkez Vericinin açýk olup olmadýðý konrol edilmelidir. 2-Alýcý anten baðlantýlarý kontrol ediniz. 3-Alýcýnýn çalýþma frekansýný yeniden programlayýnýz. 1-Vaaz amplifikatörünün güç anahtarýnýn açýk olduðunu kontrol ediniz. 2-Hoparlörleri ve baðlantýlarýný kontrol ediniz. 3-Vaaz ses çýkýþ baðlantý fiþlerini ve kablolarýný kontrol ediniz. 1-Ezan amplifikatörünün güç anahtarýnýn açýk olduðunu kontrol ediniz. 2-Hoparlörleri ve baðlantýlarýný kontrol ediniz. 3-Ezan ses çýkýþ baðlantý fiþlerini ve kablolarýný kontrol ediniz. Alýcýnýn SQ ayarýný Alýcýnýn kurulduðu yerde tekrar ayarlayýnýz.(anten mutlaka takýlý olmalýdýr) Anten konnektörünün canlý ucunda +10VDC ölçülmelidir. sigortayý kontrol ediniz. (400 ma) 10

12 -Alýcýnýn kurulumu Kullanma Kýlavuzu dikkatle okunduktan sonra yetkili bir servis Teknisyeni tarafýndan yapýlmalýdýr. Ehliyetsiz kiþiler tarafýndan ciahzýn kapaðý açýlmamalýdýr. UYARI: Alýcýnýn kurulumu yapýlmadan önce kullanma kýlavuzu mutlaka okunmalýdýr. Baðlantýlar,yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Elektrik þoku riski vardýr. 11

13 UYARI: Bu ürün kullanýlmadan önce Telekomünikasyon Kurumundan kullaným ruhsatý alýnmasý ve Teknik mevzuatlarýna uyulmasý þarttýr. Uygunluk deklarasyonu: Tip: ORIENT CR 105R - ORIENT CR 115R Tanýmlanan ürünler, aþaðýdaki yönetmeliklerin ve Avrupa normlarýnýn gereklerine uygundur. Uygulanan direktifler; -Belirli gerilim sýnýrlarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþ,elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmelik: 73/23/AT -Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliði 89/336/AT -Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarý Yönetmeliði 99/5/AT Sayý: EN V1.1.1, TS EN V1 TS EN 55022, TS EN TS EN , EN TS EN (2,3,4,5,6,11)!

14 SATICI FÝRMA YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak No:74/1 Yukarý Ayrancý ANKARA Tel: Fax:

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI

MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ 1 2 GÜVENLÝK UYARILARI Cihazýnýzýn ve sizin güvenliðiniz açýsýndan bazý güvenlik kurallarýna uyulmasý gerekmektedir. 1. Kullaným kýlavuzunu

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y NX-254Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM/SP-UT TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi- Kaset Split Klima RAV-SM/S-UT Kullaným

Detaylı

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Yangýn Algýlama Cihazlarý Üreticisi 2015 KATALOG ALANIMIZDA ÖNDERLÝK EDÝYORUZ Yangýn Alarm Kontrol Panellerinin üretimi alanýnda, mükemmelliði gelenek haline getiren, Danimarka

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 3 270 280 475 475 20 79,3 Min 560 Max 1020 80 50 659,6 898 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli 2 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı