1.PLANLAMA ALANININ YERİ PLANLAMA ALANINA ULAŞIM İMAR PLANININ AMACI... 5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.PLANLAMA ALANININ YERİ... 2 1.1.PLANLAMA ALANINA ULAŞIM...4 2.İMAR PLANININ AMACI... 5"

Transkript

1 İçindekiler 1.PLANLAMA ALANININ YERİ PLANLAMA ALANINA ULAŞIM İMAR PLANININ AMACI Rüzgâr Enerji Santrali Nedir? Rüzgâr Enerjisi Kullanımının Avantajları RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ PLANLAMA SÜRECİ VE YASAL DURUM ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI MÜLKİYET YAPISI ARAZİ KULLANIM İMAR PLANI ÇALIŞMASI YAPILAN ALANDA JEOLOJİK YAPI PLANLAMAYA ESAS KURUM GÖRÜŞLERİ PROJENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ PLAN KARARLARI PLAN HÜKÜMLERİ GSM : Sayfa - 1 -

2 1/1000 ÖLÇEKLİ ALİAĞA RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ: İmar planı çalışması söz konusu alan, İzmir ili, Aliağa ilçesinde Değirmendere, Bayramlıtepe, Demirtepe mevkilerinde yer almaktadır. Aliağa ilçe merkezinin kuzeydoğusunda, Aliağa Organize Sanayi bölgesinin güneybatısında kalmaktadır. Aliağa kent merkezine yaklaşık 4 kilometre, Aliağa Organize Sanayi bölgesine 2.5 kilometre, İzmir- Çanakkale yoluna yaklaşık 2.5 kilometre mesafededir. GSM : Sayfa - 2 -

3 GSM : Sayfa - 3 -

4 TESİSİN ÜNİTE KOORDİNATLARI VE SANTRAL SAHASI KÖŞE KOORDİNATLARI LİSTESİ GSM : Sayfa - 4 -

5 1.1.PLANLAMA ALANINA ULAŞIM Aliağa Rüzgar Enerji santralinin İzmir- Çanakkale yoluna uzaklığı 2.5 kilometre civarındadır. Planlama alanına ulaşım için, Aliağa, Güzelhisar caddesi üzerinden mevcut çöp dökme alanına giden yollar kullanılacak, yalnızca türbinler arası bağlantı yolları için yeni yollar inşa edilecektir. Planlama alanı Çanakkale yoluna 2.5 kilometre, İzmir kent merkezine yaklaşık 60 kilometre, Bergama ilçesine 47 kilometre mesafededir. 2.İMAR PLANININ AMACI İzmir İli, Aliağa ilçesi, Aliağa ilçesinde Değirmendere, Bayramlıtepe, Demirtepe mevkilerinde, EPDK nın tarih, sayılı kararı ile üretim lisansı verilmesi uygun bulunan Aliağa Rüzgar Enerji Santralinin kurulması hedeflenmektedir. Bu nedenle tarih, sayılı kararı ile alınan üretim lisansına istinaden hedeflenen Rüzgâr Enerji Santralini mümkün kılacak imar planının hazırlanması, imar planının amacıdır. 2.1.Rüzgar Enerji Santrali Nedir? Rüzgar enerjisi santralleri ham madde sıkıntısı ve dışa bağımlı olmayan, kısa sürede devreye alınıp gerektiği zaman sökülebilen, doğaya ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmayan ve kurulumunda arazi bakımından az yer gerektiren tesislerdir. 2.2.Rüzgar Enerjisi Kullanımının Avantajları Yenilenebilir Enerji Olması: Güneş dünyamızı aydınlattığı sürece rüzgar da esmeye devam edecektir. Rüzgar enerjisi kesintili bir kaynak olmasına rağmen sürekli ve yenilenebilir nitelikli olması rüzgar enerjisinden yararlanmayı gerektirmektedir. GSM : Sayfa - 5 -

6 Rüzgâr Enerjisinin Tükenmez Olması: Rüzgar oluşmasındaki temel süreç, yeryüzündeki basınç farklarıdır. Basınç farkı ise farklı bölgelerin değişik oranda güneş almalarıyla ilişkilidir. Güneş tarafından ısıtılan dünyamızda rüzgâr esmeye devam edeceğinden tükenmesi de mümkün değildir. Yatırım ve İşletme Maliyetlerinin Düşük Olması: Rüzgâr türbinlerinin ilk yatırım masrafları karşılandıktan sonra, enerji üretimi için gerekli olan hammaddeye herhangi bir bedel ödenmemesi ve enerji üretim maliyetlerinin sadece bakım masraflarından kaynaklanması bu sistemlerin üstünlüğü olarak kabul edilebilir. Çevre Dostu Olması: 750kw gücünde bir rüzgâr türbininin yılda ürettiği enerji miktarına eşit enerji üreten bir termik santralin atmosfere, 179 ton CO2 bıraktığı bilinmektedir. Rüzgâr enerjisinde CO2 salınımı yoktur. Rüzgâr enerjisi sera etkisine karşı alınabilecek en etkili yöntemlerden biridir. Kısa Sürede Yararlanmaya Başlanması: Bir rüzgâr enerji santrali 1,5-2 senede işletmeye alınabilmektedir. Kaynak ne olursa olsun daha kısa sürede elektrik üretimi gerçekleştirebilecek başka uygulama bulunmamaktadır. Diğer Kullanımlara Açık Olması: Arazinin tarıma uygun olması durumunda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülmesinde hiçbir engel bulunmamaktadır. Yerli Olması Nedeniyle Siyasi ve Ekonomik Krizlerden Etkilenmemesi: Rüzgâr enerjisi üretimi yerel kaynaklardan sağlandığı için krizlerden etkilenmemektedir. Söküm Maliyetleri: Rüzgar santrali ekonomik ömrünü tamamladığında, yerinden sökülerek bu alanda eskiden olduğu gibi yararlanılabilmektedir. GSM : Sayfa - 6 -

7 3. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ PLANLAMA SÜRECİ VE YASAL DURUM İzmir İli, Aliağa ilçesi, Aliağa ilçesinde Değirmendere, Bayramlıtepe, Demirtepe mevkilerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun tarih, sayılı kararı ile alınan üretim lisansına istinaden Rüzgâr Enerji Santrali kurmak amacı ile öncelikle imar planına altlık oluşturacak halihazırlar yaptırılarak onaylatılmış, imar planına esas gerekli kurumlardan görüş ve izinler alınmış, imar planına esas Jeolojik etütler hazırlanarak ilgili kurumdan onaylatılmıştır. Hazırlanan imar planı 648 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünce onaylatılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur SAYILI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 1. Maddesinin ç bendinde Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek. İfadesi yer almaktadır. Söz konusu maddeye istinaden hazırlanan imar planları onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır. 4.ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI Planlama alanını kapsayan onaylı, üst ölçekli plan olan İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve ilgili plan notu paftası plan raporu ekinde sunulmuştur. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında, İzmir Büyükşehir belediyesinin tarih sayılı kurum görüşünde ifade edildiği üzere; 4 adet rüzgar türbini Ağaçlandırılacak Alan içerisinde kalmakta, 2 adet türbin Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi Koruma Bandı içerisinde kalmakta, 4 nolu türbin Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi bitişiğinde yer almaktadır. 1/25000 Ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı, Plan Uygulama Hükümlerinde, maddede planlama alan ve konusu ile ilgili olarak; GSM : Sayfa - 7 -

8 7.29. Enerji Üretim Alanları ve Enerji İletim Tesisleri: Yenilenebilir enerji (rüzgâr, güneş, jeotermal) üretim alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilecek lisans kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın uygun görüsü alınması koşuluyla, 1/ ölçekli Nazım imar planı değişikliğine gerek kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan alt ölçekli imar planları, ilgili idaresince onaylanır denilmektedir. GSM : Sayfa - 8 -

9 İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili görüşüne göre, planlama alanının bir kısmının 1/5000 Ölçekli Aliağa Nazım İmar Planında tarım alanı olarak görülen alanda kaldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 1/5000 Ölçekli Aliağa Rüzgâr Enerji Santrali İmar Planının, söz konusu Nazım İmar Planına giren kısmı için 1/5000 Ölçekli nazım İmar Planı Değişikliği gerekliliği doğmuştur. GSM : Sayfa - 9 -

10 GSM : Sayfa

11 GSM : Sayfa

12 GSM : Sayfa

13 5.MÜLKİYET YAPISI Enerji projelerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen lisanslar kapsamında belirlenen tamamlanma sureleri içerisinde gerçekleştirilebilmesinde, arazi teminiyle ilgili hususlar önem taşımaktadır. İzmir İli, Aliağa ilçesi, Aliağa ilçesinde Değirmendere, Bayramlıtepe, Demirtepe mevkilerinde, kurulması hedeflenen Aliağa Rüzgar Enerji Santralinin tamamına yakını mera vasfında orta malı taşınmaz alanında kalmaktadır. Az bir alan ise özel mülkiyette kalmaktadır. nedenle izlenecek yol, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ndan Neşe Leblebci nin Enerji projeleri için arazi temini, kamulaştırma, kullanma izni, irtifak hakkı tesisi, kiralama, devir tahsis başlıklı raporunda izah edildiği: ORTA MALI TASINMAZ MALLAR Proje alanında mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi taşınmaz mallar özel sicilinde kayıtlı bulunan orta malı taşınmaz malların bulunması durumunda, EPDK tarafından ilgili Tarım İl Müdürlüğüne müracaat edilerek 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında bu alanların tahsis amaçlarının değiştirilmesi talep edilir. Bu konuda 5751 sayılı Kanun ile 4342 sayılı Mera Kanununun 14. maddesinde yapılan düzenleme; EPDK nın talebi üzerine 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine göre, elektrik ve doğal gaz piyasası ile petrol iletim faaliyetleri için gerekli bulunan yerlerin tahsis amaçlarının değiştirilebileceğini hükme bağlamıştır. İlgili mera komisyonunu ve defterdarlığının uygun görüşü üzerine, 20 yıllık ot gelirine göre belirlenen ücretin lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından ödenmesi ve tahsis amaçları değiştirilen taşınmaz malların Maliye Hazinesi adına tescil edilmesi sağlanmaktadır. şeklindedir. Bu doğrultuda Tarım İl Müdürlüğüne, tahsis amacı değişikliği talep edilmiş, 20,06,2013 tarih sayılı rapor ekinde sunulan İzmir Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü nün yazısında belirtildiği üzere 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu nun 13. Maddesinin 2. fıkrasına göre kuru marjinal tarım arazisi niteliğindeki numaralı parsellerin 1/5000 ölçekli haritada gösterilen 5180 metrekaresinin tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüştür denmektedir. Konuyla ilgili kamulaştırma dosyası örneği rapor ekinde sunulmuştur. GSM : Sayfa

14 GSM : Sayfa

15 6.ARAZİ KULLANIM Planlama alanını oluşturan arazi yerinde incelendiğinde ve ekte sunulduğu fotoğraflarda da görüldüğü üzere boştur. Bölgede yer alan çöp dökme alanından uçan plastik poşet vb. Atıklar tüm sahaya yayılmış vaziyette görülmektedir. Ancak çöp dökme yöntemi ile ilgili iyileştirmeler gözlenmektedir. Mera vasfında yer alan arazi yapısı, belli oranda mera olarak kullanılmaktadır. GSM : Sayfa

16 GSM : Sayfa

17 7.İMAR PLANI ÇALIŞMASI YAPILAN ALANDA JEOLOJİK YAPI: Aliağa RES alanını kapsayan jeolojik etüt İzmir çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünün tarih 114/29691 sayılı yazısına göre tarihinde onaylanmıştır. Jeolojik etüt raporu sonuçlarına göre planlama alanı içinde uygun olmayan alan yer almamaktadır. Jeolojik etüt raporu sonuç ve öneriler kısmı aşağıda sunulmuştur. Jeolojik etüde ilişkin sonuç ve öneriler: Çalışmanın amacı, İzmir İli, Aliağa İlçesi, K18-a-16-d-1-d, K18-a-16-d-1-c, K18-a- 16-d-1-b, K18-a-16-d-1-a, K18-a-16-d-4-a, K17-b-20-c-2-b ve K17-b-20-c-2-c Paftalarında inşa edilecek Rüzgâr Enerji Santralinin zemin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, 1\1000 ölçekli Uygulama imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporunun hazırlanmasıdır. Söz konusu arazide yapılması planlanan rüzgâr santrallerinden 4 adet Rüzgâr santrallerinin detaylı jeolojik incelemesi planlanmıştır. Bu çalışma TAN Elektrik Üretim A.Ş tarafından yaptırılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 1-İnceleme alanı İzmir İli, Aliağa İlçesi, K18-a-16-d-1-d, K18-a-16-d-1-c, K18-a-16- d-1-b, K18-a-16-d-1-a, K18-a-16-d-4-a, K17-b-20-c-2-b ve K17-b-20-c-2-c Paftalarında jeolojik ve jeoteknik incelemeler, 8 adet sondaj, 2 adet sismik kırılma çalışması, 1 adet mikrotremör çalışması ve 2 adet rezistivite ölçüm çalışmaları yapılmıştır. 2- İnceleme alanında önceki yıllarda MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1/ lik jeolojik çalışmalar sonucu Samurlu volkanitleri (Mss) birimi saptanmıştır. Yapılan sondaj çalışmaları sonucu Üst Miyosen yaşlı andezit birimi saptanmıştır. İnceleme alanının da yapılan gözlemsel çalışmalarda yer altı suyuna rastlanılmamıştır. 3- Laboratuar test sonuçlarına göre her bir kaya tipi için birim hacim ağırlık, serbest basınç ve nokta yükleme değerleri hesaplanmış ve bu değerlere göre her tip birim için farklı taşıma gücü ortalamalarına göre 10,20 kg/cm 2 olarak hesaplanmıştır. önerilmektedir. Zemin etüt parametrelerinin detaylarının, zemin etüt raporlarında irdelenmesi 4- İnceleme alanının zemini Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre B grubu zeminlere ve aynı yönetmelikteki Yerel Zemin Sınıflarına göre Z2 Yerel Zemin Sınıfına girmektedir. Spektrum Karakteristik Periyotları (Ta, Tb) Z2, Yerel Zemin Sınıflamasına göre Ta = 0,15 sn, Tb = 0,40 sn olarak belirlenmiştir. Yeni Deprem Yönetmeliğinde yer alan Etkin Yer İvme Katsayısı Ao = 0,40 gal alınması tavsiye edilmektedir. GSM : Sayfa

18 5- Çalışma alanında doğrultuları ekte verilen şekilde 2 adet rezistivite ölçümü alınmıştır. İnceleme alanında serim uzunluğu 90 m. olarak tutulmuş, jeofon aralıkları 5 m. olarak belirlenmiştir. Ofset aralığı 35 m. olarak seçilmiştir. Rezistivite çalışmalarında açılım aralığı AB/2 90 m. olarak seçilmiştir. Mikrotremör çalışmalarında kayıt uzunluğu 20 dk. Alınmıştır. 6- İnceleme alanında yapılan Sismik Kırılma (refraksiyon) ölçümlerinde birinci tabakanın ortalama kalınlığı yaklaşık m. dir. Birinci tabakada Vp hızı m/sn, Vs hızı m/sn olarak bulunmuştur. İkinci tabakada Vp hızı m/sn, Vs hızı m/sn olarak bulunmuştur. Zemin hakim titreşim periyodu sn., zemin büyütmesi olarak hesaplanmıştır. Vs(30)= m/sn olarak hesaplanmıştır. 7- Yapılan sismik çalışmalar neticesinde genel olarak ikinci tabakaların Vp/Vs hız oranlarının 3 ten küçük bulunması ve jeolojik formasyonların sıvılaşma özelliğini taşımaması nedenleri ile inceleme alanında sıvılaşma olasılığı yoktur. 8- İnceleme alanında sismik hızlara göre Zemin Hakim Titreşim Periyodu (To)sn: sn olarak hesaplanmıştır. Çalışma alanında yapılan sismik çalışmalar sonucunda zemin büyütmesi (Midorikova ya göre) bulunmuştur. Vs(30) hızları m/sn aralığında hesaplanmıştır. 9- Mikrotremör çalışmalarına göre zemin hakim titreşim periyodu ortalama 0.17 bulunmuştur. 10- İnceleme alanında yapılan rezistivite (DES) çalışmasına göre ölçüm noktalarında ortalama ohm m. özdirenç değerine sahip yüzey örtüsünün altında, ölçü derinliği boyunca üst sevieyeleri ortalama 9-20 ohm m. arası özdirenç değerlerine sahip ayrışmış radyolit-tüf, alt sevieyelere inildikçe yaklaşık 20 m. derinlikden sonra ortalama 24 ohm.m özidrenç değerine sahip radyolit-tüf birimi yer almaktadır. 11- Bu çalışmada alınan sismik, rezistivite ve mikrotremör verileri analiz edildiğinde, çalışmanın sonuçlarının birbirleriyle uyumlu ve destekler nitelikte olduğu görülmüştür. Aynı zamanda elde edilen jeofizik sonuçlar ile proje sahasının jeolojik yapısını yansıtan veriler uyum içerisindedir. 12- İnceleme alanı, 1. derece deprem kuşağında bulunması ve aktivitenin devam etmesi nedeniyle alanda yapılacak yapılarda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nın yürürlükteki Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine aynen uyulmalıdır. GSM : Sayfa

19 13- İnceleme alanında yapılan arazi çalışmaları sırasında su baskını, heyelan, kaya düşmesi ve çığa rastlanmamıştır. Alanımızda, 7269 sayılı yasaya göre yasaklama kararı yoktur. Etüt alanında yapılacak temel kazısı esnasında ve sonrasında önemli bir şev problemi beklenmemekle birlikte yapılacak kazılarda geçici şevlenme yapılması önerilir. 14- İnceleme alanındaki çevresel bilgiler sonucunda yer altı suyunun metrelerde olduğu saptanmıştır. İnceleme alanının kaya birimlerden olması ve yeraltı suyunun derinde bulunması nedeniyle sahada sıvılaşma riski yoktur. 15- İnceleme alanı, yerleşime uygunluk açısından incelenmiştir. Bu alanların nitelikleri Bölüm 11 de detaylı olarak aktarılmış olup 1/1000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritasında gösterilmiştir. İnceleme alanında; eğim < %20 den az olan veya yapılacak tribünlerin tek bir jeolojik birim üzerine oturduğu alanlar Uygun Alan (UA2) olarak değerlendirilmiştir. İnceleme alanında; eğim %20 den fazla olan alanlar Önlemli Alan 2-1 (ÖA2-1) olarak değerlendirilmiştir. Bu alanlarda, temel kazıları sırasında harf edilecek zeminin doğal topoğrafyaya yayarak yer kazanılmasından kaçınılmalıdır. Yol, dolgu, kazı şevlerinin ve temel kazı şevlerinin stabilitelerini arttırmak amacıyla inşa edilecek istinat yapısı projelerine kesinlikle drenaj sistemleri dahil edilmelidir. İstinat yapılarının temelleri ana kayaya oturtulmalı ve istinat duvarlarının arkası granüler malzeme ile doldurularak duvarlarda barbakan delikleri bırakılmalıdır. Kademelendirmelerden dolayı oluşacak şevlerde; yapı yüküne bağlı şev stabilitesi değerlendirilmesi, kademe sayısı, şev eğim açıları, şev doğrultuları ve yapı konumları uzman kişilerce hazırlanmalıdır. Buna bağlı olarak gerek görülürse stabilite arttırıcı önlemler( zemin çivisi, ankraj) alınmalıdır. Hafriyattan çıkan malzemenin dolguda kullanılıp kullanılmayacağı belirlenmelidir. Dolgu yapılmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda dolgu kontrol altında tabakalar GSM : Sayfa

20 halinde ve optimum proktor sıkılığında sıkıştırılarak yapılmalı ve aynı zamanda dolgu şevinin eteğinde kaymaya karşı tedbirler alınmalıdır. 16- Yerleşime uygunluk değerlendirmeleri yalnızca jeolojik jeoteknik açıdan yapılmış olup diğer kurum görüşleri ve kanun hükümleri saklıdır. 17- Bu rapor, İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu olup, Zemin Etüt Raporu yerine kullanılamaz. Zemin etüd raporu hazırlanması aşamasında o tarihte yürürlükte olan zemin etüd formatına uygun olarak hazırlanması gereklidir. GSM : Sayfa

21 8.PLANLAMAYA ESAS KURUM GÖRÜŞLERİ: İzmir İli, Aliağa ilçesi, Aliağa ilçesinde Değirmendere, Bayramlıtepe, Demirtepe mevkilerinde, EPDK nın tarih, sayılı kararı ile üretim lisansı verilmesi uygun bulunan Aliağa Rüzgar Enerji Santralinin kurulması hedeflenmektedir. Bu nedenle tarih, sayılı kararı ile alınan üretim lisansına istinaden hedeflenen Rüzgar Enerji Santrali için imar planı hazırlanmak üzere Aliağa Belediyesince talep edilen kurum görüşleri rapor ekinde sunulmuştur. Söz konusu görüşlerde: 1. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü nün tarih, 17765/9254 sayılı yazısına göre; Söz konusu alanda Müdürlüğümüze ait Alçak ya da yüksek Gerilimli Elektrik hattı bulunmamaktadır denilmektedir. 2. İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarih 2413 sayılı yazısında, tespit ve tescili yapılmış herhangi bir sit alanında veya koruma alanında kalmadığı ancak alanda yapılacak çalışmalar esnasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması halinde, uygulamanın hemen durdurulması ve 2683 sayılı Kanunun 4. Maddesi gereğince, en yakın mülki idare amirliğine veya en yakın müze müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiği, ifade edilmiştir. 3.Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Menemen Orman İşletme Şefliğinin tarih 531 sayılı yazısına göre kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir. 4.Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün gün 147/ sayılı yazısına göre tarih 2819/18449 Sayılı yazsı ile ÇED gerekli değildir kararının, aynen geçerli olduğu bildirilmiştir, Bakanlığımızın tarih ve 184/ sayılı yazısı ile birlikte yürürlükteki onaylı imar planları, 3194 sayılı İmar kanunu ve ilgili diğer mevzuatların dikkate alınması gerekmektedir denilmektedir. 5.Orman ve Su İşleri Banlığı DSİ 2. Bölge Müdürlüğü nün gün /1699 sayılı yazısında, T1 türbinin Güzelhisar Barajı Mansap Ovaları Sulama alanı içinde kaldığı ifade edilmiştir. Ancak EPK nın nihai tarih ve sayılı kurul kararında söz konusu türbin kaldırılmış, türbin sayısı 4 e düşürülmüştür. Dolayısı ile söz konusu işaretli bölgede bir türbin kalmamıştır. Bunun dışında ilgili yazıda; Görüş istenen alanda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü tesis, nakliye yolu ve benzeri altyapı ile ilgili olarak İdaremizden ayrıca görüş alınması, Mevcut dere yataklarının mevcut şerit genişliklerine kesinlikle müdahele edilmemeli ve suyun serbest akışına engel olacak uygulamalar yapılmamalıdır, ayrıca Enerji İletim Hattı tesisi sırasında konulacak nakil hattı direklerinin dere yatağına rastgelmesi GSM : Sayfa

22 durumunda, elektrik direği, dere üst şev çizgisinden en az m. mesafe bırakılarak yerleştirilmeli Bahsi geçen sahada açılması planlanan yolların dere yatakları ile kesişmesi halinde, köprü açıklıklarının belirlenmesi konusunda mutlaka İdaremizden görüş alınmalı, uygun hidrolik kesitte ve en az 2.00 x 2.00 m. ebadında menfezlerle geçilmesi gerekmektedir Enerji Nakil Hattının yer altından geçirilmesi halinde, dere yatağı, menfez ve benzeri su yollarının ve su yapılarının bulunduğu yerler korunmalıdır. Ayrıca Enerji Nakil Hattının dere yataklarını geçtiği kesimlerde ilerde yapılacak çalışmalardan zarar görmemesi için dere tabanından itibaren en az 3.00 m. aşağıda olması ve koruyucu zarf içerisinde geçirilmesi zorunludur Dere yataklarını üstten geçecek Enerji Nakil Hattının ( Yüksek gerilim hattı ve iletim hatları için) yüksekliği, temizlik yapacak iş makinelerinin min m. Boom yüksekliğini karşılayacak seviyede olmalıdır Enerji Nakil Hattının dere yatağını geçmekte olduğu bölgelerde gerekli işaretleme ve uyarı levhaları yeterli sayıda ve anlaşılabilir biçimde konulmalı ve ikaz levhalarının korunması sağlanmalıdır 2872 Sayılı Çevre Kanunun ve Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine uyulması sağlanmalıdır denilmektedir tatrih, sayılı yazı ile görüş güncellenmiş, görüş sorulan alan için İdaremiz görüşünde bir değişiklilik bulunmamaktadır ifadesi yer almıştır. 6. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü nün tarih, sayılı yazısı ekinde sayısal ortamda karayollarına ait kamulaştırma sınırları gönderilmiştir. Söz konusu karayolları projesinde, Planlama alanı kamulaştırma sınırları dışında kalmaktadır. İlgili yazıda Proje çalışmaları kapsamında yapılacak taşımaların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa uygun olarak yapılması, bakım ağımızda bulunana yapılacak taşımalarda kanun ve yönetmeliklerde belirtilen izinlerin önceden alınması, ve yolumuza mevcut bağlantılar dışında yeni bir bağlantı yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu proje alanından karayolumuza bağlantı yapılması durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılmış bulunan yönetmelik hükümlerinin dikkate alınarak, karayolu bağlantı izni için Kurumumuza ayrıca müracaat edilerek görüş alınması gerekmektedir denilmektedir. 7. Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı nın tarih ve 3061 sayılı yazısında; Söz konusu planlama sahasında, Askeri Alan, Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgelerinin ( Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) bulunmadığı Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve TÜBİTAK arasında ilgi (d) ile imzalanan protokole istinaden Rüzgar Enerji Santralini kuracak şirketi tarafından, Genelkurmay Başkanlığından Teknik Etkileşim Analiz Raporunun olumlu olarak alınması kaydıyla imar planlarının sakınca yaratmayacağı değerlendirilmiştir. 8. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü nün tarih ve /754 sayılı yazısına göre, söz konusu bölgede teşekkülümüze ait herhangi GSM : Sayfa

23 bir tesise rastlanmadığından yapılacak planlama çalışmalarında Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. 9. BOTAŞ İzmir Şube Müdürlüğünün tarih sayılı yazısınd kurumumuza ait Viking Kağıt A.Ş. ye gaz arzı sağlayan St 4 iletim hattına olan mesafelerin uygun olduğu görülmüş olup, inşaat çalışmaları boru hattı üzerinden araç, iş makineleri geçişi olacak ise boru hattını koruma amaçlı yazı ekinde verilen detay resme uygun beton plaka yapılması gerekmektedir.açılacak yol çalışması sırasında şube müdürlüğümüz ile iritbata geçilmesi ile idaremizce bir teknik personel görevlendirilecektir denilmektedir. 10. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü nün 20,06,2013 tarih, sayılı yazısına göre 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu nun 13. Maddesinin 2. fıkrasına göre kuru marjinal tarım arazisi niteliğindeki numaralı parsellerin 1/5000 ölçekli haritada gösterilen 5180 metrekaresinin tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüştür denmektedir. 11. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı nın 15,07,2013 tarih 7445/55970 sayılı yazısında; İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Rüzgar türbini alanları ve ulaşım bağlantılarının Ağaçlandırılacak Alan içerisinde kalmakta, 2 adet türbin Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi Koruma Bandı içerisinde kalmakta, 4 nolu türbin Atıl Bertaraf ve Depolama Tesisi bitişiğinde yer almakta olduğu, Çevre Koruma ve Kontrol dairesi Başkanlığının 10,06,2013 tarih 307,2,2194 sayılı yazısında, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında belirlenen Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi Alanının genişletileceği, alanın Atık Bertaraf, Enerji Geri Kazanım ve Üretim Tesisi olarak kullanımı ve tahsisinin planlandığı, söz konusu RES projesinin genişleme sonrası kullanılacak alan içinde kalmadığının belirtildiği, 3 Nolu türbin alanının bir kısmının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 18,09,1985 tarihinde onaylanan Aliağa ilçesine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan içinde kaldığı, bu kapsamda ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanacak plan tadilatının bir kısmının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği olarak ele alınması gerektiği tespit edilmiştir. denilmektedir. 12. Aliağa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün, 16,07,2013 tarih 3703/4084 sayılı yazısında; RES alanının 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında nerede kaldığı tarif edilmiş, 1/5000 Ölçekli nazım İmar Planı ile ilgili herhangi bir tespitten bahsedilmemiştir. Bunun dışında mülkiyet sahiplerinin muvafakatının bulunmadığı, kurum görüş sorulan alan plan arasında türbin sayılarında farklılık olduğu, K17 b 20 c 2c paftada tanımsız bir sınır hattı olduğu, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında bağlantı yolunda uyumsuzluk olduğunun saptandığı ifade edilmiştir. Söz konusu görüşte bahsi geçen kurum görüşleri ile ilgili olarak türbin sayısının 5 adetten 4 adete inmesine ilişkin kurum görüşleri yenilenmiştir. Mülkiyet konusu ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun kamulaştırmaya ilişkin dosyası ekte sunulmuştur. Yazıda bahsi geçen K17 b 20 c 2c paftada tanımsız olarak bahsedilen sınır hattı onaylı halihazır haritadan gelen hattır. Önceki harita ile yeni harita arasındaki harita tahdit sınırıdır. Onaya sunulan GSM : Sayfa

24 paftalarda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında iki paftanın çakıştığı yerdeki uyumsuzluk düzeltilerek yeniden hazırlanmıştır. 13. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı nın 253,06,2013 tarih 752,99 sayılı yazısına göre; İmar planına ilişkin çalışmaların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesinde Kurumumuz işlemleri açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir denilmiştir. 14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden işleri Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı nın 19,07,2013 tarih sayılı yazısına göre talep edilen edilen alanda Kamu yararı dikkate alınarak, Aliağa RES projesinin kurulmasında kaynak kaybının oluşmayacağı ve madencilik faaliyetlerinin yapılmasında engel teşkil etmeyeceği tespit edilmiştir ifadesi yer almaktadır. Yine aynı yazıda Aliağa RES projesi yapılması planlanan ekli listede verilen koordinatlar dahilindeki, ekli listede verilen koordinatlar dahilinde, 4 poligon, pafta no: k 18 a4, k17b3 ve toplam 112,43 ha. Alan için Genel Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamakta olup, söz konusu alan Genel Müdürlüğümüz kayıtlarında madenciliğe kapalı alan haline getirilmeyerek, ER: nolu Aliağa RES Özel İzin Alanı olarak sistem kayıtlarına işlenmiştir. Bu alanlara yapılacak olan maden ruhsat müracaatları, ilgili kurumlardan izin alınması için 1 yıl süre verilerek ruhsatlandırılacak alan olarak işlenecek, proje alanında bulunan mevcut maden hakları açısından bu alanda madencilik faaliyetinde bulunulmasının istenmesinin halinde Genel Müdürlüğümüzden izin alınmadan faaliyette bulunulmayacağı konusunda talep sahiplerine bilgi verileceği ifade edilmiştir. 15. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, 18,06,2013 tarih 7750 sayılı yazısında; Aliağa RES kapsamında kurulması gereken türbinlerin İzmir Adnan Menderes Havaalanına yaklaşık 31 NM mesafede olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu RES projesinin hava seyrüsefer usulleri ve elektronik sistemler açısından sivil havacılık çerçevesinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir denilmektedir. Yine yanı yazıda Ancak, bahse konu RES türbinlerinin askeri kullanımda olan Çiğli havaalanına yaklaşık 18 NM mesafede yer alması nendi ile askeri otoritenin görüş ününde alınması gerektiği ifade edilmiştir. Bu nedenle Milli Savunma Bakanlığından ekte sunulan tarihli yazı ile görüş alınmış, yazıda ilgi tutulan birimler neticesinde değerlendirilmiş olduğu anlaşılan görüşe ilişkin bilgi,planlamaya esas kurum görüşleri başlığının 7. Maddesinde verilmiştir. GSM : Sayfa

25 9.PROJENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ: Tan Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulacak Rüzgâr Enerji Santralinde 4 adet rüzgâr türbini inşa edilecektir. Aliağa Rüzgar Enerji santralinin öngörülen yıllık üretim miktarı 29,433,600 kwh dır. Her türbin noktasında türbinlerin kurulumu ve bakımı için gerekli olacak kalıcı bir beton platform inşa edilecektir. Proje sahasına giden mevcut yollar iyileştirilecek ve mevcut yollar ile türbinler arasında kalan kalıcı yollar inşa edilecektir. Ulaşım yolları 10 m. genişliğinde olacaktır. GSM : Sayfa

26 10.PLAN KARARLARI İzmir İli, Aliağa ilçesi, Aliağa ilçesinde Değirmendere, Bayramlıtepe, Demirtepe mevkilerinde, kurulması planlanan lisanslı RES projesi için öncelikle halihazır haritalar tamamlanmış, planlamaya esas jeolojik etütler yapılmış ve ilgili kurum görüşleri alınmıştır. Söz konusu planlamaya esas araştırma, çalışma, görüş ve izinler doğrultusunda 4 adet türbin ve türbinler arası bağlantı yollarını kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan imar planında mevcut yollardan mümkün olduğunca yararlanılmış, RES projesi inşasına dönük 10 metre genişliğinde yol güzergâhı planlanmıştır. Üretim lisansınca verilen türbin koordinatlarında türbin çevresinde Türbin geri saha alanı planlanmıştır. Şalt sahası 2 nolu türbinin bitişiğinde yer almaktadır. İlgili kurumların imar planı yapılması konusunda alınan görüşleri imar planı notlarına yansıtılmıştır. ARAZİ KULLANIM TABLOSU M2 % TÜRBÜN VE GERİ SAHA ALANI ,6 BAĞLANTI YOLLARI ,8 ŞALT SAHASI ,6 TOPLAM GSM : Sayfa

27 PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER: 1. PLANLANAN ALANDA TESİS EDİLECEK ELEKTRİK, SU, KANALİZASYON, HABERLEŞME TESİSİ VB. TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİNE AİT PROJELER İLGİLİ KAMU KURULUŞLARININ ARADIĞI STANDARTLARA UYGUN OLARAK YAPILIP ONAYLANMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ. 2. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINCA ONAYLANACAK AVAN PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR. 3. PLANDA GÖSTERİLEN ALİAĞA RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ PROJESİNİN KOORDİNATLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİNDE VERİLMİŞTİR. UYGULAMA İMAR PLANINDA GÖSTERİLEN ŞEKİLDE KOORDİNATLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU GEREĞİNCE, ÇEVREDEKİ TARIMSAL FAALİYETLERE ZARAR VERİLMESİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAKTIR. 5. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK TESİSLERDE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 6. SIĞINAK YÖNETMELİĞİ VE OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BUNA BAĞLI OLARAK ÇIKARTILAN İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 8- AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİYÖNETMELİK, DEPREM YÖNETMELİĞİVE ENERJİ NAKİL HATLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 9- TÜRBİN ALANLARI VE BAĞLANTI YOLLARINDAN OLUŞAN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİTESİSİNİN ÇEVRESİNDE, BAŞKA BİR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ YAPILMASI DURUMUNDA, YENİTESİSE İLİŞKİN İMAR PLANI HAZIRLANMASI AŞAMASINDA, MEVCUT TESİSE OLAN YAKLAŞMA MESAFESİ KONUSUNDA ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU NUN GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR. 10- TÜRBİN ALANLARI VE BAĞLANTI YOLLARINDAN OLUŞAN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİTESİSİNİN ÇEVRESİNDE, BAŞKA BİR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ YAPILMASI DURUMUNDA, YENİTESİSE İLİŞKİN İMAR PLANI HAZIRLANMASI AŞAMASINDA, MEVCUT TESİSE OLAN YAKLAŞMA MESAFESİ KONUSUNDA ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU NUN GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR. ÖZEL HÜKÜMLER 11- ALİAĞA RES ALANINI KAPSAYAN İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİH 114/29691 SAYILI YAZISINA GÖRE TARİHİNDE ONAYLANAN JEOLOJİK ETÜD RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. 12- RÜZGAR ENERJİ SANTRALİTESİSİ YAPILANMA KOŞULLARI ; a) RÜZGAR ENERJİ SANTRALİTÜRBİN YÜKSEKLİKLERİ HMAX: TESİSİN GEREKTİRDİĞİTEKNOLOJİK YÜKSEKLİK KABUL EDİLECEKTİR. b) RÜZGAR ENERJİ SANTRALİTESİSİNE HİZMET VERECEK ŞALT TESİS ALANINDA E:010 HMAX:6.50 METREDİR. GSM : Sayfa

28 13. İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİH 2413 SAYILI YAZISINA GÖRE ALANDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR ESNASINDA HERHANGİBİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANILMASI HALİNDE, UYGULAMA HEMEN DURDURULACAK VE 2683 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİ GEREĞİNCE, EN YAKIN MÜLKİİDARE AMİRLİĞİNE VEYA EN YAKIN MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE BİLGİ VERİLECEKTİR. 14. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÜN 147/ SAYILI YAZISINA GÖRE TARİH 2819/18449 SAYILI YAZSI İLE ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARININ,AYNEN GEÇERLİ OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR 15. ORMAN VE SU İŞLERİ BANLIĞI DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÜN SAYILI YAZISINA GÖRE; - GÖRÜŞİSTENEN ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİPLANLANAN HER TÜRLÜ TESİS, NAKLİYE YOLU VE BENZERİ ALTYAPI İLE İLGİLİ OLARAK İLGİLİİDAREDEN GÖRÜŞ ALINACAKTIR, -MEVCUT DERE YATAKLARININ MEVCUT ŞERİT GENİŞLİKLERİNE KESİNLİKLE MÜDAHELE EDİLMEYECEK VE SUYUN SERBEST AKIŞINA ENGEL OLACAK UYGULAMALAR YAPILMAYACAKTIR, AYRICA ENERJİİLETİM HATTI TESİSİ SIRASINDA KONULACAK NAKİL HATTI DİREKLERİNİN DERE YATAĞINA RASTGELMESİ DURUMUNDA, ELEKTRİK DİREĞİ, DERE ÜST ŞEV ÇİZGİSİNDEN EN AZ M. MESAFE BIRAKILARAK YERLEŞTİRİLECEKTİR - BAHSİ GEÇEN SAHADA AÇILMASI PLANLANAN YOLLARIN DERE YATAKLARI İLE KESİŞMESİHALİNDE, KÖPRÜ AÇIKLIKLARININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA MUTLAKA İDAREDEN GÖRÜŞALINACAK, UYGUN HİDROLİK KESİTTE VE EN AZ 2.00 X 2.00 M. EBADINDA MENFEZLERLE GEÇİLECEKTİR - ENERJİ NAKİL HATTININ YER ALTINDAN GEÇİRİLMESİHALİNDE, DERE YATAĞI, MENFEZ VE BENZERİSU YOLLARININ VE SU YAPILARININ BULUNDUĞU YERLER KORUNACAKTIR. AYRICA ENERJİ NAKİL HATTININ DERE YATAKLARINI GEÇTİĞİ KESİMLERDE İLERDE YAPILACAK ÇALIŞMALARDAN ZARAR GÖRMEMESİİÇİN DERE TABANINDAN İTİBAREN EN AZ 3.00 M. AŞAĞIDA OLACAK VE KORUYUCU ZARF İÇERİSİNDE GEÇİRİLECEKTİR - DERE YATAKLARINI ÜSTTEN GEÇECEK ENERJİ NAKİL HATTININ ( YÜKSEK GERİLİM HATTI VE İLETİM HATLARI İÇİN) YÜKSEKLİĞİ, TEMİZLİK YAPACAK İŞ MAKİNELERİNİN MİN M. BOOM YÜKSEKLİĞİNİKARŞILAYACAK SEVİYEDE OLACAKTIR - ENERJİ NAKİL HATTININ DERE YATAĞINI GEÇMEKTE OLDUĞU BÖLGELERDE GEREKLİİŞARETLEME VE UYARI LEVHALARI YETERLİ SAYIDA VE ANLAŞILABİLİR BİÇİMDE KONULACAK VE İKAZ LEVHALARININ KORUNMASI SAĞLANACAKTIR SAYILI ÇEVRE KANUNUN VE SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NİN İLGİLİHÜKÜMLERİNE UYULMASI SAĞLANACAKTIR 16. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSM : Sayfa

29 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİH, SAYILI YAZISINA GÖRE; PROJE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPILACAK TAŞIMALARIN 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA UYGUN OLARAK YAPILMASI, BAKIM AĞINDA BULUNAN YAPILACAK TAŞIMALARDA KANUN VE YÖNETMELİKLERDE BELİRTİLEN İZİNLERİN ÖNCEDEN ALINMASI, VE YOLA MEVCUT BAĞLANTILAR DIŞINDA YENİ BİR BAĞLANTI YAPILMAMASI GEREKMEKTEDİR. AYRICA SÖZ KONUSU PROJE ALANINDAN KARAYOLUNA BAĞLANTI YAPILMASI DURUMUNDA, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE BU KANUNA BAĞLI ÇIKARILMIŞ BULUNAN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN DİKKATE ALINARAK, KARAYOLU BAĞLANTI İZNİİÇİN İLGİLİ KURUMA AYRICA MÜRACAAT EDİLEREK GÖRÜŞ ALINMASI GEREKMEKTEDİR. 17. BOTAŞİZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİH SAYILI YAZISINA GÖRE İMAR ÇALIŞMALARI SIRASINDA BORU HATTI ÜZERİNDEN ARAÇ, İŞ MAKİNELERİGEÇİŞİOLACAK İSE BORU HATTINI KORUMA AMAÇLI YAZI EKİNDE VERİLEN DETAY RESİME UYGUN BETON PLAKA UYGULAMASI YAPILACAKTIR.AÇILACAK YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İRTİBATA GEÇİLECEKTİR. 18. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ TESİSİNE AİT SİSTEM BAĞLANTI ANTLAŞMASINA İLİŞKİN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN ONAYI ALINMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ. 19. TÜRBİN ALANI VE YOLLAR, AĞAÇLARI KORUYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR. 20. PLANLAMA ALANI KAPSAMINDAKİ SANTRAL ALANINDA ÜRETİME İLİŞKİN TESİSLER, BUNLARIN TAMAMLAYICISI NİTELİĞİNDE ALT YAPI VE ÜST YAPI TESİSLERİ YAPILABİLİR. 21. KURULACAK RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ ALANINDA TESİSİN KURULU GÜCÜ DEĞİŞTİRİLDİĞİ TAKDİRDE, 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN ÇIKARTILAN YÖNETMELİK VE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ VE MER'İ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE DİĞER İZİNLER ALINACAKTIR. 22. KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ TAMAMLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ. 23. KADASTRAL YOLA BAĞLANTI YAPILMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ. 24. PLANLAMA ALANINDA HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ VE ÖZEL MÜLKİYETE KONU ALANLARA İLİŞKİN KESİN İZİN, TAHSİS VE KAMULAŞTIRMA VB. İŞLEMLERİ TAMAMLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ. 25. PLAN VE PLAN NOTLARINDA AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA İLGİLİ KANUN MEVZUAT VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. GSM : Sayfa

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 1/1 000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1 İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ

Detaylı

İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014)

İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014) İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014) İÇİNDEKİLER 1. İZMİR-KİRAZLI İLÇESİNE GENEL BAKIŞ......2 1.1.COĞRAFİK KONUM VE BÖLGENİN TANITILMASI....2

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l o S T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- f*s62- Konu: Korkuteli 2496 parsel NİP. EXP02016 ANTALYA alübp/2014 BAŞKANLIK

Detaylı

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir.

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir. 12.1.4- RAPOR FORMATLARI : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular komisyonumuz ile üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın katılımı ile 5-6 Aralık 2009

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

* Kaynak: Elektrik Enerji Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı

* Kaynak: Elektrik Enerji Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Ülkemizin enerji alanındaki 2023 yılı stratejik hedeflerinden biri olan 20.000 MW rüzgar enerjisi santrali kurulu gücüne* ulaşılması için son derece kritik bir döneme girilmiştir. 20.000 MW / 2023 hedefine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com.

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com. TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

ENERJĐ PROJELERĐ ĐÇĐN ARAZĐ TEMĐNĐ; KAMULAŞTIRMA, KULLANMA ĐZNĐ, ĐRTĐFAK HAKKI TESĐSĐ, KĐRALAMA, DEVĐR, TAHSĐS

ENERJĐ PROJELERĐ ĐÇĐN ARAZĐ TEMĐNĐ; KAMULAŞTIRMA, KULLANMA ĐZNĐ, ĐRTĐFAK HAKKI TESĐSĐ, KĐRALAMA, DEVĐR, TAHSĐS ENERJĐ PROJELERĐ ĐÇĐN ARAZĐ TEMĐNĐ; KAMULAŞTIRMA, KULLANMA ĐZNĐ, ĐRTĐFAK HAKKI TESĐSĐ, KĐRALAMA, DEVĐR, TAHSĐS Neşe LEBLEBĐCĐ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ÖZET Enerji projelerinin Enerji Piyasası Düzenleme

Detaylı

YÖNETMELĐK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YÖNETMELĐK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 6 Ocak 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27807 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELĐK BORU HATLARI ĐLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESĐSLERĐNĐN

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü, Ilıca mevkiinde

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye

Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye 14 Eylül 2011 Rapor No.: TR-R459-01-01

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3.

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER 1. Planlama alanı içerisinde ilgili koruma kurulu kararları ile tescil edilmiş bulunan parseller ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili koruma bölge kurulu tarafından alınacak karara

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı