1.PLANLAMA ALANININ YERİ PLANLAMA ALANINA ULAŞIM İMAR PLANININ AMACI... 5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.PLANLAMA ALANININ YERİ... 2 1.1.PLANLAMA ALANINA ULAŞIM...4 2.İMAR PLANININ AMACI... 5"

Transkript

1 İçindekiler 1.PLANLAMA ALANININ YERİ PLANLAMA ALANINA ULAŞIM İMAR PLANININ AMACI Rüzgâr Enerji Santrali Nedir? Rüzgâr Enerjisi Kullanımının Avantajları RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ PLANLAMA SÜRECİ VE YASAL DURUM ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI MÜLKİYET YAPISI ARAZİ KULLANIM İMAR PLANI ÇALIŞMASI YAPILAN ALANDA JEOLOJİK YAPI PLANLAMAYA ESAS KURUM GÖRÜŞLERİ PROJENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ PLAN KARARLARI PLAN HÜKÜMLERİ GSM : Sayfa - 1 -

2 1/1000 ÖLÇEKLİ ALİAĞA RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ: İmar planı çalışması söz konusu alan, İzmir ili, Aliağa ilçesinde Değirmendere, Bayramlıtepe, Demirtepe mevkilerinde yer almaktadır. Aliağa ilçe merkezinin kuzeydoğusunda, Aliağa Organize Sanayi bölgesinin güneybatısında kalmaktadır. Aliağa kent merkezine yaklaşık 4 kilometre, Aliağa Organize Sanayi bölgesine 2.5 kilometre, İzmir- Çanakkale yoluna yaklaşık 2.5 kilometre mesafededir. GSM : Sayfa - 2 -

3 GSM : Sayfa - 3 -

4 TESİSİN ÜNİTE KOORDİNATLARI VE SANTRAL SAHASI KÖŞE KOORDİNATLARI LİSTESİ GSM : Sayfa - 4 -

5 1.1.PLANLAMA ALANINA ULAŞIM Aliağa Rüzgar Enerji santralinin İzmir- Çanakkale yoluna uzaklığı 2.5 kilometre civarındadır. Planlama alanına ulaşım için, Aliağa, Güzelhisar caddesi üzerinden mevcut çöp dökme alanına giden yollar kullanılacak, yalnızca türbinler arası bağlantı yolları için yeni yollar inşa edilecektir. Planlama alanı Çanakkale yoluna 2.5 kilometre, İzmir kent merkezine yaklaşık 60 kilometre, Bergama ilçesine 47 kilometre mesafededir. 2.İMAR PLANININ AMACI İzmir İli, Aliağa ilçesi, Aliağa ilçesinde Değirmendere, Bayramlıtepe, Demirtepe mevkilerinde, EPDK nın tarih, sayılı kararı ile üretim lisansı verilmesi uygun bulunan Aliağa Rüzgar Enerji Santralinin kurulması hedeflenmektedir. Bu nedenle tarih, sayılı kararı ile alınan üretim lisansına istinaden hedeflenen Rüzgâr Enerji Santralini mümkün kılacak imar planının hazırlanması, imar planının amacıdır. 2.1.Rüzgar Enerji Santrali Nedir? Rüzgar enerjisi santralleri ham madde sıkıntısı ve dışa bağımlı olmayan, kısa sürede devreye alınıp gerektiği zaman sökülebilen, doğaya ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmayan ve kurulumunda arazi bakımından az yer gerektiren tesislerdir. 2.2.Rüzgar Enerjisi Kullanımının Avantajları Yenilenebilir Enerji Olması: Güneş dünyamızı aydınlattığı sürece rüzgar da esmeye devam edecektir. Rüzgar enerjisi kesintili bir kaynak olmasına rağmen sürekli ve yenilenebilir nitelikli olması rüzgar enerjisinden yararlanmayı gerektirmektedir. GSM : Sayfa - 5 -

6 Rüzgâr Enerjisinin Tükenmez Olması: Rüzgar oluşmasındaki temel süreç, yeryüzündeki basınç farklarıdır. Basınç farkı ise farklı bölgelerin değişik oranda güneş almalarıyla ilişkilidir. Güneş tarafından ısıtılan dünyamızda rüzgâr esmeye devam edeceğinden tükenmesi de mümkün değildir. Yatırım ve İşletme Maliyetlerinin Düşük Olması: Rüzgâr türbinlerinin ilk yatırım masrafları karşılandıktan sonra, enerji üretimi için gerekli olan hammaddeye herhangi bir bedel ödenmemesi ve enerji üretim maliyetlerinin sadece bakım masraflarından kaynaklanması bu sistemlerin üstünlüğü olarak kabul edilebilir. Çevre Dostu Olması: 750kw gücünde bir rüzgâr türbininin yılda ürettiği enerji miktarına eşit enerji üreten bir termik santralin atmosfere, 179 ton CO2 bıraktığı bilinmektedir. Rüzgâr enerjisinde CO2 salınımı yoktur. Rüzgâr enerjisi sera etkisine karşı alınabilecek en etkili yöntemlerden biridir. Kısa Sürede Yararlanmaya Başlanması: Bir rüzgâr enerji santrali 1,5-2 senede işletmeye alınabilmektedir. Kaynak ne olursa olsun daha kısa sürede elektrik üretimi gerçekleştirebilecek başka uygulama bulunmamaktadır. Diğer Kullanımlara Açık Olması: Arazinin tarıma uygun olması durumunda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülmesinde hiçbir engel bulunmamaktadır. Yerli Olması Nedeniyle Siyasi ve Ekonomik Krizlerden Etkilenmemesi: Rüzgâr enerjisi üretimi yerel kaynaklardan sağlandığı için krizlerden etkilenmemektedir. Söküm Maliyetleri: Rüzgar santrali ekonomik ömrünü tamamladığında, yerinden sökülerek bu alanda eskiden olduğu gibi yararlanılabilmektedir. GSM : Sayfa - 6 -

7 3. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ PLANLAMA SÜRECİ VE YASAL DURUM İzmir İli, Aliağa ilçesi, Aliağa ilçesinde Değirmendere, Bayramlıtepe, Demirtepe mevkilerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun tarih, sayılı kararı ile alınan üretim lisansına istinaden Rüzgâr Enerji Santrali kurmak amacı ile öncelikle imar planına altlık oluşturacak halihazırlar yaptırılarak onaylatılmış, imar planına esas gerekli kurumlardan görüş ve izinler alınmış, imar planına esas Jeolojik etütler hazırlanarak ilgili kurumdan onaylatılmıştır. Hazırlanan imar planı 648 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünce onaylatılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur SAYILI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 1. Maddesinin ç bendinde Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek. İfadesi yer almaktadır. Söz konusu maddeye istinaden hazırlanan imar planları onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır. 4.ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI Planlama alanını kapsayan onaylı, üst ölçekli plan olan İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve ilgili plan notu paftası plan raporu ekinde sunulmuştur. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında, İzmir Büyükşehir belediyesinin tarih sayılı kurum görüşünde ifade edildiği üzere; 4 adet rüzgar türbini Ağaçlandırılacak Alan içerisinde kalmakta, 2 adet türbin Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi Koruma Bandı içerisinde kalmakta, 4 nolu türbin Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi bitişiğinde yer almaktadır. 1/25000 Ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı, Plan Uygulama Hükümlerinde, maddede planlama alan ve konusu ile ilgili olarak; GSM : Sayfa - 7 -

8 7.29. Enerji Üretim Alanları ve Enerji İletim Tesisleri: Yenilenebilir enerji (rüzgâr, güneş, jeotermal) üretim alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilecek lisans kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın uygun görüsü alınması koşuluyla, 1/ ölçekli Nazım imar planı değişikliğine gerek kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan alt ölçekli imar planları, ilgili idaresince onaylanır denilmektedir. GSM : Sayfa - 8 -

9 İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili görüşüne göre, planlama alanının bir kısmının 1/5000 Ölçekli Aliağa Nazım İmar Planında tarım alanı olarak görülen alanda kaldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 1/5000 Ölçekli Aliağa Rüzgâr Enerji Santrali İmar Planının, söz konusu Nazım İmar Planına giren kısmı için 1/5000 Ölçekli nazım İmar Planı Değişikliği gerekliliği doğmuştur. GSM : Sayfa - 9 -

10 GSM : Sayfa

11 GSM : Sayfa

12 GSM : Sayfa

13 5.MÜLKİYET YAPISI Enerji projelerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen lisanslar kapsamında belirlenen tamamlanma sureleri içerisinde gerçekleştirilebilmesinde, arazi teminiyle ilgili hususlar önem taşımaktadır. İzmir İli, Aliağa ilçesi, Aliağa ilçesinde Değirmendere, Bayramlıtepe, Demirtepe mevkilerinde, kurulması hedeflenen Aliağa Rüzgar Enerji Santralinin tamamına yakını mera vasfında orta malı taşınmaz alanında kalmaktadır. Az bir alan ise özel mülkiyette kalmaktadır. nedenle izlenecek yol, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ndan Neşe Leblebci nin Enerji projeleri için arazi temini, kamulaştırma, kullanma izni, irtifak hakkı tesisi, kiralama, devir tahsis başlıklı raporunda izah edildiği: ORTA MALI TASINMAZ MALLAR Proje alanında mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi taşınmaz mallar özel sicilinde kayıtlı bulunan orta malı taşınmaz malların bulunması durumunda, EPDK tarafından ilgili Tarım İl Müdürlüğüne müracaat edilerek 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında bu alanların tahsis amaçlarının değiştirilmesi talep edilir. Bu konuda 5751 sayılı Kanun ile 4342 sayılı Mera Kanununun 14. maddesinde yapılan düzenleme; EPDK nın talebi üzerine 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine göre, elektrik ve doğal gaz piyasası ile petrol iletim faaliyetleri için gerekli bulunan yerlerin tahsis amaçlarının değiştirilebileceğini hükme bağlamıştır. İlgili mera komisyonunu ve defterdarlığının uygun görüşü üzerine, 20 yıllık ot gelirine göre belirlenen ücretin lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından ödenmesi ve tahsis amaçları değiştirilen taşınmaz malların Maliye Hazinesi adına tescil edilmesi sağlanmaktadır. şeklindedir. Bu doğrultuda Tarım İl Müdürlüğüne, tahsis amacı değişikliği talep edilmiş, 20,06,2013 tarih sayılı rapor ekinde sunulan İzmir Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü nün yazısında belirtildiği üzere 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu nun 13. Maddesinin 2. fıkrasına göre kuru marjinal tarım arazisi niteliğindeki numaralı parsellerin 1/5000 ölçekli haritada gösterilen 5180 metrekaresinin tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüştür denmektedir. Konuyla ilgili kamulaştırma dosyası örneği rapor ekinde sunulmuştur. GSM : Sayfa

14 GSM : Sayfa

15 6.ARAZİ KULLANIM Planlama alanını oluşturan arazi yerinde incelendiğinde ve ekte sunulduğu fotoğraflarda da görüldüğü üzere boştur. Bölgede yer alan çöp dökme alanından uçan plastik poşet vb. Atıklar tüm sahaya yayılmış vaziyette görülmektedir. Ancak çöp dökme yöntemi ile ilgili iyileştirmeler gözlenmektedir. Mera vasfında yer alan arazi yapısı, belli oranda mera olarak kullanılmaktadır. GSM : Sayfa

16 GSM : Sayfa

17 7.İMAR PLANI ÇALIŞMASI YAPILAN ALANDA JEOLOJİK YAPI: Aliağa RES alanını kapsayan jeolojik etüt İzmir çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünün tarih 114/29691 sayılı yazısına göre tarihinde onaylanmıştır. Jeolojik etüt raporu sonuçlarına göre planlama alanı içinde uygun olmayan alan yer almamaktadır. Jeolojik etüt raporu sonuç ve öneriler kısmı aşağıda sunulmuştur. Jeolojik etüde ilişkin sonuç ve öneriler: Çalışmanın amacı, İzmir İli, Aliağa İlçesi, K18-a-16-d-1-d, K18-a-16-d-1-c, K18-a- 16-d-1-b, K18-a-16-d-1-a, K18-a-16-d-4-a, K17-b-20-c-2-b ve K17-b-20-c-2-c Paftalarında inşa edilecek Rüzgâr Enerji Santralinin zemin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, 1\1000 ölçekli Uygulama imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporunun hazırlanmasıdır. Söz konusu arazide yapılması planlanan rüzgâr santrallerinden 4 adet Rüzgâr santrallerinin detaylı jeolojik incelemesi planlanmıştır. Bu çalışma TAN Elektrik Üretim A.Ş tarafından yaptırılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 1-İnceleme alanı İzmir İli, Aliağa İlçesi, K18-a-16-d-1-d, K18-a-16-d-1-c, K18-a-16- d-1-b, K18-a-16-d-1-a, K18-a-16-d-4-a, K17-b-20-c-2-b ve K17-b-20-c-2-c Paftalarında jeolojik ve jeoteknik incelemeler, 8 adet sondaj, 2 adet sismik kırılma çalışması, 1 adet mikrotremör çalışması ve 2 adet rezistivite ölçüm çalışmaları yapılmıştır. 2- İnceleme alanında önceki yıllarda MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1/ lik jeolojik çalışmalar sonucu Samurlu volkanitleri (Mss) birimi saptanmıştır. Yapılan sondaj çalışmaları sonucu Üst Miyosen yaşlı andezit birimi saptanmıştır. İnceleme alanının da yapılan gözlemsel çalışmalarda yer altı suyuna rastlanılmamıştır. 3- Laboratuar test sonuçlarına göre her bir kaya tipi için birim hacim ağırlık, serbest basınç ve nokta yükleme değerleri hesaplanmış ve bu değerlere göre her tip birim için farklı taşıma gücü ortalamalarına göre 10,20 kg/cm 2 olarak hesaplanmıştır. önerilmektedir. Zemin etüt parametrelerinin detaylarının, zemin etüt raporlarında irdelenmesi 4- İnceleme alanının zemini Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre B grubu zeminlere ve aynı yönetmelikteki Yerel Zemin Sınıflarına göre Z2 Yerel Zemin Sınıfına girmektedir. Spektrum Karakteristik Periyotları (Ta, Tb) Z2, Yerel Zemin Sınıflamasına göre Ta = 0,15 sn, Tb = 0,40 sn olarak belirlenmiştir. Yeni Deprem Yönetmeliğinde yer alan Etkin Yer İvme Katsayısı Ao = 0,40 gal alınması tavsiye edilmektedir. GSM : Sayfa

18 5- Çalışma alanında doğrultuları ekte verilen şekilde 2 adet rezistivite ölçümü alınmıştır. İnceleme alanında serim uzunluğu 90 m. olarak tutulmuş, jeofon aralıkları 5 m. olarak belirlenmiştir. Ofset aralığı 35 m. olarak seçilmiştir. Rezistivite çalışmalarında açılım aralığı AB/2 90 m. olarak seçilmiştir. Mikrotremör çalışmalarında kayıt uzunluğu 20 dk. Alınmıştır. 6- İnceleme alanında yapılan Sismik Kırılma (refraksiyon) ölçümlerinde birinci tabakanın ortalama kalınlığı yaklaşık m. dir. Birinci tabakada Vp hızı m/sn, Vs hızı m/sn olarak bulunmuştur. İkinci tabakada Vp hızı m/sn, Vs hızı m/sn olarak bulunmuştur. Zemin hakim titreşim periyodu sn., zemin büyütmesi olarak hesaplanmıştır. Vs(30)= m/sn olarak hesaplanmıştır. 7- Yapılan sismik çalışmalar neticesinde genel olarak ikinci tabakaların Vp/Vs hız oranlarının 3 ten küçük bulunması ve jeolojik formasyonların sıvılaşma özelliğini taşımaması nedenleri ile inceleme alanında sıvılaşma olasılığı yoktur. 8- İnceleme alanında sismik hızlara göre Zemin Hakim Titreşim Periyodu (To)sn: sn olarak hesaplanmıştır. Çalışma alanında yapılan sismik çalışmalar sonucunda zemin büyütmesi (Midorikova ya göre) bulunmuştur. Vs(30) hızları m/sn aralığında hesaplanmıştır. 9- Mikrotremör çalışmalarına göre zemin hakim titreşim periyodu ortalama 0.17 bulunmuştur. 10- İnceleme alanında yapılan rezistivite (DES) çalışmasına göre ölçüm noktalarında ortalama ohm m. özdirenç değerine sahip yüzey örtüsünün altında, ölçü derinliği boyunca üst sevieyeleri ortalama 9-20 ohm m. arası özdirenç değerlerine sahip ayrışmış radyolit-tüf, alt sevieyelere inildikçe yaklaşık 20 m. derinlikden sonra ortalama 24 ohm.m özidrenç değerine sahip radyolit-tüf birimi yer almaktadır. 11- Bu çalışmada alınan sismik, rezistivite ve mikrotremör verileri analiz edildiğinde, çalışmanın sonuçlarının birbirleriyle uyumlu ve destekler nitelikte olduğu görülmüştür. Aynı zamanda elde edilen jeofizik sonuçlar ile proje sahasının jeolojik yapısını yansıtan veriler uyum içerisindedir. 12- İnceleme alanı, 1. derece deprem kuşağında bulunması ve aktivitenin devam etmesi nedeniyle alanda yapılacak yapılarda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nın yürürlükteki Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine aynen uyulmalıdır. GSM : Sayfa

19 13- İnceleme alanında yapılan arazi çalışmaları sırasında su baskını, heyelan, kaya düşmesi ve çığa rastlanmamıştır. Alanımızda, 7269 sayılı yasaya göre yasaklama kararı yoktur. Etüt alanında yapılacak temel kazısı esnasında ve sonrasında önemli bir şev problemi beklenmemekle birlikte yapılacak kazılarda geçici şevlenme yapılması önerilir. 14- İnceleme alanındaki çevresel bilgiler sonucunda yer altı suyunun metrelerde olduğu saptanmıştır. İnceleme alanının kaya birimlerden olması ve yeraltı suyunun derinde bulunması nedeniyle sahada sıvılaşma riski yoktur. 15- İnceleme alanı, yerleşime uygunluk açısından incelenmiştir. Bu alanların nitelikleri Bölüm 11 de detaylı olarak aktarılmış olup 1/1000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritasında gösterilmiştir. İnceleme alanında; eğim < %20 den az olan veya yapılacak tribünlerin tek bir jeolojik birim üzerine oturduğu alanlar Uygun Alan (UA2) olarak değerlendirilmiştir. İnceleme alanında; eğim %20 den fazla olan alanlar Önlemli Alan 2-1 (ÖA2-1) olarak değerlendirilmiştir. Bu alanlarda, temel kazıları sırasında harf edilecek zeminin doğal topoğrafyaya yayarak yer kazanılmasından kaçınılmalıdır. Yol, dolgu, kazı şevlerinin ve temel kazı şevlerinin stabilitelerini arttırmak amacıyla inşa edilecek istinat yapısı projelerine kesinlikle drenaj sistemleri dahil edilmelidir. İstinat yapılarının temelleri ana kayaya oturtulmalı ve istinat duvarlarının arkası granüler malzeme ile doldurularak duvarlarda barbakan delikleri bırakılmalıdır. Kademelendirmelerden dolayı oluşacak şevlerde; yapı yüküne bağlı şev stabilitesi değerlendirilmesi, kademe sayısı, şev eğim açıları, şev doğrultuları ve yapı konumları uzman kişilerce hazırlanmalıdır. Buna bağlı olarak gerek görülürse stabilite arttırıcı önlemler( zemin çivisi, ankraj) alınmalıdır. Hafriyattan çıkan malzemenin dolguda kullanılıp kullanılmayacağı belirlenmelidir. Dolgu yapılmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda dolgu kontrol altında tabakalar GSM : Sayfa

20 halinde ve optimum proktor sıkılığında sıkıştırılarak yapılmalı ve aynı zamanda dolgu şevinin eteğinde kaymaya karşı tedbirler alınmalıdır. 16- Yerleşime uygunluk değerlendirmeleri yalnızca jeolojik jeoteknik açıdan yapılmış olup diğer kurum görüşleri ve kanun hükümleri saklıdır. 17- Bu rapor, İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu olup, Zemin Etüt Raporu yerine kullanılamaz. Zemin etüd raporu hazırlanması aşamasında o tarihte yürürlükte olan zemin etüd formatına uygun olarak hazırlanması gereklidir. GSM : Sayfa

21 8.PLANLAMAYA ESAS KURUM GÖRÜŞLERİ: İzmir İli, Aliağa ilçesi, Aliağa ilçesinde Değirmendere, Bayramlıtepe, Demirtepe mevkilerinde, EPDK nın tarih, sayılı kararı ile üretim lisansı verilmesi uygun bulunan Aliağa Rüzgar Enerji Santralinin kurulması hedeflenmektedir. Bu nedenle tarih, sayılı kararı ile alınan üretim lisansına istinaden hedeflenen Rüzgar Enerji Santrali için imar planı hazırlanmak üzere Aliağa Belediyesince talep edilen kurum görüşleri rapor ekinde sunulmuştur. Söz konusu görüşlerde: 1. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü nün tarih, 17765/9254 sayılı yazısına göre; Söz konusu alanda Müdürlüğümüze ait Alçak ya da yüksek Gerilimli Elektrik hattı bulunmamaktadır denilmektedir. 2. İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarih 2413 sayılı yazısında, tespit ve tescili yapılmış herhangi bir sit alanında veya koruma alanında kalmadığı ancak alanda yapılacak çalışmalar esnasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması halinde, uygulamanın hemen durdurulması ve 2683 sayılı Kanunun 4. Maddesi gereğince, en yakın mülki idare amirliğine veya en yakın müze müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiği, ifade edilmiştir. 3.Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Menemen Orman İşletme Şefliğinin tarih 531 sayılı yazısına göre kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir. 4.Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün gün 147/ sayılı yazısına göre tarih 2819/18449 Sayılı yazsı ile ÇED gerekli değildir kararının, aynen geçerli olduğu bildirilmiştir, Bakanlığımızın tarih ve 184/ sayılı yazısı ile birlikte yürürlükteki onaylı imar planları, 3194 sayılı İmar kanunu ve ilgili diğer mevzuatların dikkate alınması gerekmektedir denilmektedir. 5.Orman ve Su İşleri Banlığı DSİ 2. Bölge Müdürlüğü nün gün /1699 sayılı yazısında, T1 türbinin Güzelhisar Barajı Mansap Ovaları Sulama alanı içinde kaldığı ifade edilmiştir. Ancak EPK nın nihai tarih ve sayılı kurul kararında söz konusu türbin kaldırılmış, türbin sayısı 4 e düşürülmüştür. Dolayısı ile söz konusu işaretli bölgede bir türbin kalmamıştır. Bunun dışında ilgili yazıda; Görüş istenen alanda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü tesis, nakliye yolu ve benzeri altyapı ile ilgili olarak İdaremizden ayrıca görüş alınması, Mevcut dere yataklarının mevcut şerit genişliklerine kesinlikle müdahele edilmemeli ve suyun serbest akışına engel olacak uygulamalar yapılmamalıdır, ayrıca Enerji İletim Hattı tesisi sırasında konulacak nakil hattı direklerinin dere yatağına rastgelmesi GSM : Sayfa

22 durumunda, elektrik direği, dere üst şev çizgisinden en az m. mesafe bırakılarak yerleştirilmeli Bahsi geçen sahada açılması planlanan yolların dere yatakları ile kesişmesi halinde, köprü açıklıklarının belirlenmesi konusunda mutlaka İdaremizden görüş alınmalı, uygun hidrolik kesitte ve en az 2.00 x 2.00 m. ebadında menfezlerle geçilmesi gerekmektedir Enerji Nakil Hattının yer altından geçirilmesi halinde, dere yatağı, menfez ve benzeri su yollarının ve su yapılarının bulunduğu yerler korunmalıdır. Ayrıca Enerji Nakil Hattının dere yataklarını geçtiği kesimlerde ilerde yapılacak çalışmalardan zarar görmemesi için dere tabanından itibaren en az 3.00 m. aşağıda olması ve koruyucu zarf içerisinde geçirilmesi zorunludur Dere yataklarını üstten geçecek Enerji Nakil Hattının ( Yüksek gerilim hattı ve iletim hatları için) yüksekliği, temizlik yapacak iş makinelerinin min m. Boom yüksekliğini karşılayacak seviyede olmalıdır Enerji Nakil Hattının dere yatağını geçmekte olduğu bölgelerde gerekli işaretleme ve uyarı levhaları yeterli sayıda ve anlaşılabilir biçimde konulmalı ve ikaz levhalarının korunması sağlanmalıdır 2872 Sayılı Çevre Kanunun ve Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine uyulması sağlanmalıdır denilmektedir tatrih, sayılı yazı ile görüş güncellenmiş, görüş sorulan alan için İdaremiz görüşünde bir değişiklilik bulunmamaktadır ifadesi yer almıştır. 6. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü nün tarih, sayılı yazısı ekinde sayısal ortamda karayollarına ait kamulaştırma sınırları gönderilmiştir. Söz konusu karayolları projesinde, Planlama alanı kamulaştırma sınırları dışında kalmaktadır. İlgili yazıda Proje çalışmaları kapsamında yapılacak taşımaların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa uygun olarak yapılması, bakım ağımızda bulunana yapılacak taşımalarda kanun ve yönetmeliklerde belirtilen izinlerin önceden alınması, ve yolumuza mevcut bağlantılar dışında yeni bir bağlantı yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu proje alanından karayolumuza bağlantı yapılması durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılmış bulunan yönetmelik hükümlerinin dikkate alınarak, karayolu bağlantı izni için Kurumumuza ayrıca müracaat edilerek görüş alınması gerekmektedir denilmektedir. 7. Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı nın tarih ve 3061 sayılı yazısında; Söz konusu planlama sahasında, Askeri Alan, Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgelerinin ( Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) bulunmadığı Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve TÜBİTAK arasında ilgi (d) ile imzalanan protokole istinaden Rüzgar Enerji Santralini kuracak şirketi tarafından, Genelkurmay Başkanlığından Teknik Etkileşim Analiz Raporunun olumlu olarak alınması kaydıyla imar planlarının sakınca yaratmayacağı değerlendirilmiştir. 8. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü nün tarih ve /754 sayılı yazısına göre, söz konusu bölgede teşekkülümüze ait herhangi GSM : Sayfa

23 bir tesise rastlanmadığından yapılacak planlama çalışmalarında Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. 9. BOTAŞ İzmir Şube Müdürlüğünün tarih sayılı yazısınd kurumumuza ait Viking Kağıt A.Ş. ye gaz arzı sağlayan St 4 iletim hattına olan mesafelerin uygun olduğu görülmüş olup, inşaat çalışmaları boru hattı üzerinden araç, iş makineleri geçişi olacak ise boru hattını koruma amaçlı yazı ekinde verilen detay resme uygun beton plaka yapılması gerekmektedir.açılacak yol çalışması sırasında şube müdürlüğümüz ile iritbata geçilmesi ile idaremizce bir teknik personel görevlendirilecektir denilmektedir. 10. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü nün 20,06,2013 tarih, sayılı yazısına göre 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu nun 13. Maddesinin 2. fıkrasına göre kuru marjinal tarım arazisi niteliğindeki numaralı parsellerin 1/5000 ölçekli haritada gösterilen 5180 metrekaresinin tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüştür denmektedir. 11. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı nın 15,07,2013 tarih 7445/55970 sayılı yazısında; İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Rüzgar türbini alanları ve ulaşım bağlantılarının Ağaçlandırılacak Alan içerisinde kalmakta, 2 adet türbin Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi Koruma Bandı içerisinde kalmakta, 4 nolu türbin Atıl Bertaraf ve Depolama Tesisi bitişiğinde yer almakta olduğu, Çevre Koruma ve Kontrol dairesi Başkanlığının 10,06,2013 tarih 307,2,2194 sayılı yazısında, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında belirlenen Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi Alanının genişletileceği, alanın Atık Bertaraf, Enerji Geri Kazanım ve Üretim Tesisi olarak kullanımı ve tahsisinin planlandığı, söz konusu RES projesinin genişleme sonrası kullanılacak alan içinde kalmadığının belirtildiği, 3 Nolu türbin alanının bir kısmının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 18,09,1985 tarihinde onaylanan Aliağa ilçesine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan içinde kaldığı, bu kapsamda ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanacak plan tadilatının bir kısmının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği olarak ele alınması gerektiği tespit edilmiştir. denilmektedir. 12. Aliağa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün, 16,07,2013 tarih 3703/4084 sayılı yazısında; RES alanının 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında nerede kaldığı tarif edilmiş, 1/5000 Ölçekli nazım İmar Planı ile ilgili herhangi bir tespitten bahsedilmemiştir. Bunun dışında mülkiyet sahiplerinin muvafakatının bulunmadığı, kurum görüş sorulan alan plan arasında türbin sayılarında farklılık olduğu, K17 b 20 c 2c paftada tanımsız bir sınır hattı olduğu, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında bağlantı yolunda uyumsuzluk olduğunun saptandığı ifade edilmiştir. Söz konusu görüşte bahsi geçen kurum görüşleri ile ilgili olarak türbin sayısının 5 adetten 4 adete inmesine ilişkin kurum görüşleri yenilenmiştir. Mülkiyet konusu ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun kamulaştırmaya ilişkin dosyası ekte sunulmuştur. Yazıda bahsi geçen K17 b 20 c 2c paftada tanımsız olarak bahsedilen sınır hattı onaylı halihazır haritadan gelen hattır. Önceki harita ile yeni harita arasındaki harita tahdit sınırıdır. Onaya sunulan GSM : Sayfa

24 paftalarda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında iki paftanın çakıştığı yerdeki uyumsuzluk düzeltilerek yeniden hazırlanmıştır. 13. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı nın 253,06,2013 tarih 752,99 sayılı yazısına göre; İmar planına ilişkin çalışmaların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesinde Kurumumuz işlemleri açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir denilmiştir. 14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden işleri Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı nın 19,07,2013 tarih sayılı yazısına göre talep edilen edilen alanda Kamu yararı dikkate alınarak, Aliağa RES projesinin kurulmasında kaynak kaybının oluşmayacağı ve madencilik faaliyetlerinin yapılmasında engel teşkil etmeyeceği tespit edilmiştir ifadesi yer almaktadır. Yine aynı yazıda Aliağa RES projesi yapılması planlanan ekli listede verilen koordinatlar dahilindeki, ekli listede verilen koordinatlar dahilinde, 4 poligon, pafta no: k 18 a4, k17b3 ve toplam 112,43 ha. Alan için Genel Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamakta olup, söz konusu alan Genel Müdürlüğümüz kayıtlarında madenciliğe kapalı alan haline getirilmeyerek, ER: nolu Aliağa RES Özel İzin Alanı olarak sistem kayıtlarına işlenmiştir. Bu alanlara yapılacak olan maden ruhsat müracaatları, ilgili kurumlardan izin alınması için 1 yıl süre verilerek ruhsatlandırılacak alan olarak işlenecek, proje alanında bulunan mevcut maden hakları açısından bu alanda madencilik faaliyetinde bulunulmasının istenmesinin halinde Genel Müdürlüğümüzden izin alınmadan faaliyette bulunulmayacağı konusunda talep sahiplerine bilgi verileceği ifade edilmiştir. 15. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, 18,06,2013 tarih 7750 sayılı yazısında; Aliağa RES kapsamında kurulması gereken türbinlerin İzmir Adnan Menderes Havaalanına yaklaşık 31 NM mesafede olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu RES projesinin hava seyrüsefer usulleri ve elektronik sistemler açısından sivil havacılık çerçevesinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir denilmektedir. Yine yanı yazıda Ancak, bahse konu RES türbinlerinin askeri kullanımda olan Çiğli havaalanına yaklaşık 18 NM mesafede yer alması nendi ile askeri otoritenin görüş ününde alınması gerektiği ifade edilmiştir. Bu nedenle Milli Savunma Bakanlığından ekte sunulan tarihli yazı ile görüş alınmış, yazıda ilgi tutulan birimler neticesinde değerlendirilmiş olduğu anlaşılan görüşe ilişkin bilgi,planlamaya esas kurum görüşleri başlığının 7. Maddesinde verilmiştir. GSM : Sayfa

25 9.PROJENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ: Tan Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulacak Rüzgâr Enerji Santralinde 4 adet rüzgâr türbini inşa edilecektir. Aliağa Rüzgar Enerji santralinin öngörülen yıllık üretim miktarı 29,433,600 kwh dır. Her türbin noktasında türbinlerin kurulumu ve bakımı için gerekli olacak kalıcı bir beton platform inşa edilecektir. Proje sahasına giden mevcut yollar iyileştirilecek ve mevcut yollar ile türbinler arasında kalan kalıcı yollar inşa edilecektir. Ulaşım yolları 10 m. genişliğinde olacaktır. GSM : Sayfa

26 10.PLAN KARARLARI İzmir İli, Aliağa ilçesi, Aliağa ilçesinde Değirmendere, Bayramlıtepe, Demirtepe mevkilerinde, kurulması planlanan lisanslı RES projesi için öncelikle halihazır haritalar tamamlanmış, planlamaya esas jeolojik etütler yapılmış ve ilgili kurum görüşleri alınmıştır. Söz konusu planlamaya esas araştırma, çalışma, görüş ve izinler doğrultusunda 4 adet türbin ve türbinler arası bağlantı yollarını kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan imar planında mevcut yollardan mümkün olduğunca yararlanılmış, RES projesi inşasına dönük 10 metre genişliğinde yol güzergâhı planlanmıştır. Üretim lisansınca verilen türbin koordinatlarında türbin çevresinde Türbin geri saha alanı planlanmıştır. Şalt sahası 2 nolu türbinin bitişiğinde yer almaktadır. İlgili kurumların imar planı yapılması konusunda alınan görüşleri imar planı notlarına yansıtılmıştır. ARAZİ KULLANIM TABLOSU M2 % TÜRBÜN VE GERİ SAHA ALANI ,6 BAĞLANTI YOLLARI ,8 ŞALT SAHASI ,6 TOPLAM GSM : Sayfa

27 PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER: 1. PLANLANAN ALANDA TESİS EDİLECEK ELEKTRİK, SU, KANALİZASYON, HABERLEŞME TESİSİ VB. TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİNE AİT PROJELER İLGİLİ KAMU KURULUŞLARININ ARADIĞI STANDARTLARA UYGUN OLARAK YAPILIP ONAYLANMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ. 2. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINCA ONAYLANACAK AVAN PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR. 3. PLANDA GÖSTERİLEN ALİAĞA RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ PROJESİNİN KOORDİNATLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİNDE VERİLMİŞTİR. UYGULAMA İMAR PLANINDA GÖSTERİLEN ŞEKİLDE KOORDİNATLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU GEREĞİNCE, ÇEVREDEKİ TARIMSAL FAALİYETLERE ZARAR VERİLMESİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAKTIR. 5. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK TESİSLERDE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 6. SIĞINAK YÖNETMELİĞİ VE OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BUNA BAĞLI OLARAK ÇIKARTILAN İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 8- AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİYÖNETMELİK, DEPREM YÖNETMELİĞİVE ENERJİ NAKİL HATLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 9- TÜRBİN ALANLARI VE BAĞLANTI YOLLARINDAN OLUŞAN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİTESİSİNİN ÇEVRESİNDE, BAŞKA BİR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ YAPILMASI DURUMUNDA, YENİTESİSE İLİŞKİN İMAR PLANI HAZIRLANMASI AŞAMASINDA, MEVCUT TESİSE OLAN YAKLAŞMA MESAFESİ KONUSUNDA ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU NUN GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR. 10- TÜRBİN ALANLARI VE BAĞLANTI YOLLARINDAN OLUŞAN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİTESİSİNİN ÇEVRESİNDE, BAŞKA BİR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ YAPILMASI DURUMUNDA, YENİTESİSE İLİŞKİN İMAR PLANI HAZIRLANMASI AŞAMASINDA, MEVCUT TESİSE OLAN YAKLAŞMA MESAFESİ KONUSUNDA ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU NUN GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR. ÖZEL HÜKÜMLER 11- ALİAĞA RES ALANINI KAPSAYAN İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİH 114/29691 SAYILI YAZISINA GÖRE TARİHİNDE ONAYLANAN JEOLOJİK ETÜD RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. 12- RÜZGAR ENERJİ SANTRALİTESİSİ YAPILANMA KOŞULLARI ; a) RÜZGAR ENERJİ SANTRALİTÜRBİN YÜKSEKLİKLERİ HMAX: TESİSİN GEREKTİRDİĞİTEKNOLOJİK YÜKSEKLİK KABUL EDİLECEKTİR. b) RÜZGAR ENERJİ SANTRALİTESİSİNE HİZMET VERECEK ŞALT TESİS ALANINDA E:010 HMAX:6.50 METREDİR. GSM : Sayfa

28 13. İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİH 2413 SAYILI YAZISINA GÖRE ALANDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR ESNASINDA HERHANGİBİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANILMASI HALİNDE, UYGULAMA HEMEN DURDURULACAK VE 2683 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİ GEREĞİNCE, EN YAKIN MÜLKİİDARE AMİRLİĞİNE VEYA EN YAKIN MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE BİLGİ VERİLECEKTİR. 14. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÜN 147/ SAYILI YAZISINA GÖRE TARİH 2819/18449 SAYILI YAZSI İLE ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARININ,AYNEN GEÇERLİ OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR 15. ORMAN VE SU İŞLERİ BANLIĞI DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÜN SAYILI YAZISINA GÖRE; - GÖRÜŞİSTENEN ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİPLANLANAN HER TÜRLÜ TESİS, NAKLİYE YOLU VE BENZERİ ALTYAPI İLE İLGİLİ OLARAK İLGİLİİDAREDEN GÖRÜŞ ALINACAKTIR, -MEVCUT DERE YATAKLARININ MEVCUT ŞERİT GENİŞLİKLERİNE KESİNLİKLE MÜDAHELE EDİLMEYECEK VE SUYUN SERBEST AKIŞINA ENGEL OLACAK UYGULAMALAR YAPILMAYACAKTIR, AYRICA ENERJİİLETİM HATTI TESİSİ SIRASINDA KONULACAK NAKİL HATTI DİREKLERİNİN DERE YATAĞINA RASTGELMESİ DURUMUNDA, ELEKTRİK DİREĞİ, DERE ÜST ŞEV ÇİZGİSİNDEN EN AZ M. MESAFE BIRAKILARAK YERLEŞTİRİLECEKTİR - BAHSİ GEÇEN SAHADA AÇILMASI PLANLANAN YOLLARIN DERE YATAKLARI İLE KESİŞMESİHALİNDE, KÖPRÜ AÇIKLIKLARININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA MUTLAKA İDAREDEN GÖRÜŞALINACAK, UYGUN HİDROLİK KESİTTE VE EN AZ 2.00 X 2.00 M. EBADINDA MENFEZLERLE GEÇİLECEKTİR - ENERJİ NAKİL HATTININ YER ALTINDAN GEÇİRİLMESİHALİNDE, DERE YATAĞI, MENFEZ VE BENZERİSU YOLLARININ VE SU YAPILARININ BULUNDUĞU YERLER KORUNACAKTIR. AYRICA ENERJİ NAKİL HATTININ DERE YATAKLARINI GEÇTİĞİ KESİMLERDE İLERDE YAPILACAK ÇALIŞMALARDAN ZARAR GÖRMEMESİİÇİN DERE TABANINDAN İTİBAREN EN AZ 3.00 M. AŞAĞIDA OLACAK VE KORUYUCU ZARF İÇERİSİNDE GEÇİRİLECEKTİR - DERE YATAKLARINI ÜSTTEN GEÇECEK ENERJİ NAKİL HATTININ ( YÜKSEK GERİLİM HATTI VE İLETİM HATLARI İÇİN) YÜKSEKLİĞİ, TEMİZLİK YAPACAK İŞ MAKİNELERİNİN MİN M. BOOM YÜKSEKLİĞİNİKARŞILAYACAK SEVİYEDE OLACAKTIR - ENERJİ NAKİL HATTININ DERE YATAĞINI GEÇMEKTE OLDUĞU BÖLGELERDE GEREKLİİŞARETLEME VE UYARI LEVHALARI YETERLİ SAYIDA VE ANLAŞILABİLİR BİÇİMDE KONULACAK VE İKAZ LEVHALARININ KORUNMASI SAĞLANACAKTIR SAYILI ÇEVRE KANUNUN VE SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NİN İLGİLİHÜKÜMLERİNE UYULMASI SAĞLANACAKTIR 16. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSM : Sayfa

29 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİH, SAYILI YAZISINA GÖRE; PROJE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPILACAK TAŞIMALARIN 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA UYGUN OLARAK YAPILMASI, BAKIM AĞINDA BULUNAN YAPILACAK TAŞIMALARDA KANUN VE YÖNETMELİKLERDE BELİRTİLEN İZİNLERİN ÖNCEDEN ALINMASI, VE YOLA MEVCUT BAĞLANTILAR DIŞINDA YENİ BİR BAĞLANTI YAPILMAMASI GEREKMEKTEDİR. AYRICA SÖZ KONUSU PROJE ALANINDAN KARAYOLUNA BAĞLANTI YAPILMASI DURUMUNDA, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE BU KANUNA BAĞLI ÇIKARILMIŞ BULUNAN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN DİKKATE ALINARAK, KARAYOLU BAĞLANTI İZNİİÇİN İLGİLİ KURUMA AYRICA MÜRACAAT EDİLEREK GÖRÜŞ ALINMASI GEREKMEKTEDİR. 17. BOTAŞİZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİH SAYILI YAZISINA GÖRE İMAR ÇALIŞMALARI SIRASINDA BORU HATTI ÜZERİNDEN ARAÇ, İŞ MAKİNELERİGEÇİŞİOLACAK İSE BORU HATTINI KORUMA AMAÇLI YAZI EKİNDE VERİLEN DETAY RESİME UYGUN BETON PLAKA UYGULAMASI YAPILACAKTIR.AÇILACAK YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İRTİBATA GEÇİLECEKTİR. 18. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ TESİSİNE AİT SİSTEM BAĞLANTI ANTLAŞMASINA İLİŞKİN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN ONAYI ALINMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ. 19. TÜRBİN ALANI VE YOLLAR, AĞAÇLARI KORUYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR. 20. PLANLAMA ALANI KAPSAMINDAKİ SANTRAL ALANINDA ÜRETİME İLİŞKİN TESİSLER, BUNLARIN TAMAMLAYICISI NİTELİĞİNDE ALT YAPI VE ÜST YAPI TESİSLERİ YAPILABİLİR. 21. KURULACAK RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ ALANINDA TESİSİN KURULU GÜCÜ DEĞİŞTİRİLDİĞİ TAKDİRDE, 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN ÇIKARTILAN YÖNETMELİK VE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ VE MER'İ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE DİĞER İZİNLER ALINACAKTIR. 22. KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ TAMAMLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ. 23. KADASTRAL YOLA BAĞLANTI YAPILMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ. 24. PLANLAMA ALANINDA HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ VE ÖZEL MÜLKİYETE KONU ALANLARA İLİŞKİN KESİN İZİN, TAHSİS VE KAMULAŞTIRMA VB. İŞLEMLERİ TAMAMLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ. 25. PLAN VE PLAN NOTLARINDA AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA İLGİLİ KANUN MEVZUAT VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. GSM : Sayfa

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ RES PLANLAMA SÜRECİ YETKİ İSTENİLEN BİLGİ-BELGE YÖNTEM-İZLENECEK YOL PLAN ONAYI Enerji tesislerine ilişkin imar planları; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ' W" / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo?oh Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES

Detaylı

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ 28092 ADA 9 NOLU PARSEL İLE TESCİL HARİCİ ALANDA KAMU KURUMLARI YÖNETİM VE HİZMET ALANI (BELEDİYE HİZMET ALANI) ÖNERİLMESİ İLE İLGİLİ 1/1.000

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

KONUM. Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Kocaali Mahallesi, 1110 ve 1111 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP

KONUM. Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Kocaali Mahallesi, 1110 ve 1111 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP KONUM Planlama alanı, Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Kocaali Mahallesi 1111 (12.690 m 2 ) ve 1110 (59.036 m 2 ) numaralı parselleri kapsayan toplamda alanlardır. Planlama alanı Kocaali Mahallesi merkezine

Detaylı

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1).

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1). ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ KIZILLI KÖYÜ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama Alanı

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Belkonak Mah, 123 ada 2 p ve 124 ada 10 p NİP K EXP0

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 29/05/2014 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: 25.12.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI.. i TALEP SAHİBİ Antalya Büyükşehir Belediyesi t MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.12.2014-226 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ VE NO : 17.12.2014-2980 İSTANBUL İstanbul

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 114 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t Konu: Korkuteli 177 parsel NİP. X EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0 1 5 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

KARAKURT H.E.S. İMAR PLANI ASKI İLAN METNİ

KARAKURT H.E.S. İMAR PLANI ASKI İLAN METNİ T.C. İL ÖZEL İDARESİ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KARAKURT H.E.S. İMAR PLANI ASKI İLAN METNİ İlimiz Sarıkamış ilçesine bağlı Akkoz ve Beşyol köyleri sınırlarında Aras nehri üzerinde Hidroelektrik

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU (ACIBADEM) MAHALLESİ, 77 ADA 5 PARSEL, 1083 ADA 56 PARSEL VE BİR KISIM KADASTRAL BOŞLUK ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

Hazırlayan. Hüseyin UZUN Şehir Plancısı. Aralık 15

Hazırlayan. Hüseyin UZUN Şehir Plancısı. Aralık 15 Çanakkale ili, Ezine İlçesi Sarpdere Köyü, Andıktaşı Mevkii 23 Parsel Nolu Taşınmaza Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Araştırma ve Açıklama Raporu PAFTA:I16-c-07-b Hazırlayan Hüseyin UZUN Şehir

Detaylı

LÂPSEKİ (ÇANAKKALE) RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ÇAHAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ŞAHİNLİ KÖYÜ 370 PARSEL

LÂPSEKİ (ÇANAKKALE) RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ÇAHAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ŞAHİNLİ KÖYÜ 370 PARSEL LÂPSEKİ (ÇANAKKALE) RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ÇAHAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ŞAHİNLİ KÖYÜ 370 PARSEL H 17 A 20 C 4 C- H 17 A 20 C 4 D 1/1000 2015 1 1. Yerleşmenin Genel

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama Proje Yönetimi Ölçüm Verileri ve Micrositing ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama ÇED Yönetmeliği nde yapılan değişiklikle 75 MW ve üzeri kurulu güce sahip rüzgar santralleri için ÇED Olumlu kararı alınması

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032 07.02.2014 ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032 KONU: Maliye Bakanlığı tarafından; Hazine taģınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik

Detaylı

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü,

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü, Ilıca mevkiinde

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü \ V EXP02016 AN TALYA Sayı : 90852262-301.03-5 T O S " 0.^ 0 9 /2 0 1 5 Konu: Kaş îlçesi, Sarıbelen

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Lisanslama süreçleri. Ölçüm ve Micrositing. Önlisans Başvurusu. Proje Geliştirme. İdari İzinler. Lisans

Lisanslama süreçleri. Ölçüm ve Micrositing. Önlisans Başvurusu. Proje Geliştirme. İdari İzinler. Lisans Lisanslama süreçleri Proje Geliştirme Ölçüm ve Micrositing Önlisans Başvurusu Lisans İdari İzinler Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ne göre süreçleri iki bölümde incelemek gerekmektedir: 1.Proje Geliştirme

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ KARAYOLU GEÇİŞİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI:

TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ KARAYOLU GEÇİŞİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI: TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ KARAYOLU GEÇİŞİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI: Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapım ve projelendirme

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014 HAZIRLAYAN HÜSEYİN UZUN ŞEHİR

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: M anavgat 270 ada 1parsel NİP :T - ; EXP02016 /_/2015 BAŞKANLIK M AKAM INA

Detaylı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı t.c. K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı ANTALYA Planlama Şube M üdürlüğü EXP02fli6 Sayı : 90852262-301.03- Q O 0 ^ /0 9 /2 0 1 5 Konu: D öşem ealtı

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANI(ALAKÖPRÜ HİDROELEKTRİK SANTRALİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN İZAH RAPORU HAZIRLAYAN: MUZAFFER

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GEÇ) (EN 1.Talep Dilekçesi

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Talep Dilekçesi,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23/03/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve İrtifakDairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi Sunum Planı 1. Mevzuat 2. Müracaat, iş akışı, rapor tanzimi 3. Bedeller 17 nci

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ. 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ. 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23.03.2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.01/96 Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3378 GERZE Sinop İli,

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2015-124 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 11.08.2015-1525 ANKARA Kırıkkale İli, Delice

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Antalya Buyükşehir Belediyesi Tarih: 27.10.2014 Büyükşehir Belediye

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

Karar No : 154 Karar Tarihi : 14/05/2015

Karar No : 154 Karar Tarihi : 14/05/2015 Karar No : 154 Karar Tarihi : 14/05/2015 KONUSU: İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları d) Menteşe İlçesi, Özlüce Mahallesi, Kaşbaşı Mevkii, tapunun 190 ada 1 ve 192 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellerinde kayıtlı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yer Tahsisi. (İSMEK Kurs Merkezi.) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ TOPLANTI TARİHİ KARAR NOSU 02/05/2016 47 02/05/2016 48 KARARIN ÖZETİ Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi sınırları içerisinde, Aladağ Çayı

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ Ahmet ÇELİK Daire Başkan Yardımcısı 02/ Kasım / 2016 RES İZİNLERİ Orman Kanunu ve Orman Kanununun 17/3 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1. A, B, C ve D tipi Mesire yerlerinin kuruluşu BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1.

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ YÜKSEKKÖY MEVKİİ SEYİTALİ RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İLAVE UYGLAMAİMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ YÜKSEKKÖY MEVKİİ SEYİTALİ RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İLAVE UYGLAMAİMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ YÜKSEKKÖY MEVKİİ SEYİTALİ RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İLAVE UYGLAMAİMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2014 İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ SEYİTALİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 1/1000 İLAVE UYGULAMA

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / W 6«E Nlittf T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- 'S V * - UOM Konu: Manavgat 216 ada 1 parsel NİP. K EXP02i 6 AIİIALVA

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı